DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou, kterou se mění Dohoda o usnadnění udělování víz pro krátkodobý pobyt občanům Kapverdské republiky a Evropské unie, jménem Unie

  6.9.2021 - (05034/2021 – C9-0116/2021 – 2020/0319(NLE)) - ***

  Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
  Zpravodaj: Juan Fernando López Aguilar

  Postup : 2020/0319(NLE)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A9-0264/2021
  Předložené texty :
  A9-0264/2021
  Rozpravy :
  Přijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou, kterou se mění Dohoda o usnadnění udělování víz pro krátkodobý pobyt občanům Kapverdské republiky a Evropské unie, jménem Unie

  (05034/2021 – C9-0116/2021 – 2020/0319(NLE))

  (Souhlas)

  Evropský parlament,

   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (05034/2021),

   s ohledem na Dohodu mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou, kterou se mění Dohoda o usnadnění udělování víz pro krátkodobý pobyt občanů Kapverdské republiky a Evropské unie (05034/2021),

   s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 77 odst. 2 písm. a) a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C9-0116/2021),

   s ohledem na čl. 105 odst. 1 a 4 a čl. 114 odst. 7 jednacího řádu,

   s ohledem na doporučení Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A9‑0264/2021),

  1. uděluje souhlas s uzavřením dohody;

  2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a také vládám a parlamentům členských států a Kapverdské republiky.


  POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

  Název

  Dohoda mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou o zjednodušení vízového režimu pro krátkodobý pobyt občanů Kapverdské republiky a Evropské unie

  Referenční údaje

  05034/2021 – C9-0116/2021 – 2020/0319(NLE)

  Datum konzultace / žádosti o souhlas

  22.3.2021

   

   

   

  Příslušný výbor

   Datum oznámení na zasedání

  LIBE

  24.3.2021

   

   

   

  Výbory požádané o stanovisko

   Datum oznámení na zasedání

  AFET

  24.3.2021

   

   

   

  Nezaujetí stanoviska

   Datum rozhodnutí

  AFET

  25.1.2021

   

   

   

  Zpravodajové

   Datum jmenování

  Juan Fernando López Aguilar

  2.9.2021

   

   

   

  Předchozí zpravodajové

  Miguel Urbán Crespo

  Projednání ve výboru

  22.6.2021

  14.7.2021

  1.9.2021

   

  Datum přijetí

  1.9.2021

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  50

  14

  4

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Magdalena Adamowicz, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Clare Daly, Marcel de Graaff, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Nuno Melo, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sara Skyttedal, Martin Sonneborn, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

  Náhradníci přítomní při konečném hlasování

  Gwendoline Delbos-Corfield, Loucas Fourlas, Sira Rego, Domènec Ruiz Devesa, Miguel Urbán Crespo, Hilde Vautmans

  Datum předložení

  6.9.2021

   


   

  JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

  50

  +

  ECR

  Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Assita Kanko, Nicola Procaccini, Jadwiga Wiśniewska

  ID

  Annalisa Tardino

  NI

  Laura Ferrara

  PPE

  Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Loucas Fourlas, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Nadine Morano, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Javier Zarzalejos

  Renew

  Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans

  S&D

  Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

  Verts/ALE

  Damien Carême

   

  14

  -

  ID

  Marcel de Graaff, Tom Vandendriessche

  NI

  Martin Sonneborn, Milan Uhrík

  The Left

  Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo

  Verts/ALE

  Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield, Alice Kuhnke, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

   

  4

  0

  ID

  Nicolas Bay, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Peter Kofod

   

  Význam zkratek:

  + : pro

  - : proti

  0 : zdrželi se

   

   

  Poslední aktualizace: 10. září 2021
  Právní upozornění - Ochrana soukromí