SOOVITUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Cabo Verde Vabariigi vahelise lepingu, millega muudetakse Cabo Verde ja Euroopa Liidu kodanikele lühiajaliste viisade väljastamise lihtsustamise lepingut, liidu nimel sõlmimise kohta

6.9.2021 - (05034/2021 – C9‑0116/2021 – 2020/0319(NLE)) - ***

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Raportöör: Juan Fernando López Aguilar

Menetlus : 2020/0319(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A9-0264/2021
Esitatud tekstid :
A9-0264/2021
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Cabo Verde Vabariigi vahelise lepingu, millega muudetakse Cabo Verde ja Euroopa Liidu kodanikele lühiajaliste viisade väljastamise lihtsustamise lepingut, liidu nimel sõlmimise kohta

(05034/2021 – C9‑0116/2021 – 2020/0319(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (05034/2021),

 võttes arvesse Euroopa Liidu ja Cabo Verde Vabariigi vahelist lepingut, millega muudetakse Euroopa Liidu ja Cabo Verde Vabariigi vahelist Cabo Verde ja Euroopa Liidu kodanikele lühiajaliste viisade väljastamise lihtsustamise lepingut (05034/2021),

 võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 77 lõike 2 punktile a ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a (C9‑0116/2021),

 võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 114 lõiget 7,

 võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni soovitust (A9-0264/2021),

1. annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Cabo Verde Vabariigi valitsusele ja parlamendile.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pöördumisvorm

Euroopa Liidu ja Cabo Verde Vabariigi vaheline leping, millega muudetakse Euroopa Liidu ja Cabo Verde Vabariigi vahelist Cabo Verde ja Euroopa Liidu kodanikele lühiajaliste viisade väljastamise lihtsustamise lepingut

Viited

05034/2021 – C9-0116/2021 – 2020/0319(NLE)

Konsulteerimise/nõusolekutaotluse kuupäev

22.3.2021

 

 

 

Vastutavad komisjonid

 istungil teada andmise kuupäev

LIBE

24.3.2021

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

 istungil teada andmise kuupäev

AFET

24.3.2021

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

 otsuse kuupäev

AFET

25.1.2021

 

 

 

Raportöörid

 nimetamise kuupäev

Juan Fernando López Aguilar

2.9.2021

 

 

 

Endised raportöörid

Miguel Urbán Crespo

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

22.6.2021

14.7.2021

1.9.2021

 

Vastuvõtmise kuupäev

1.9.2021

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

50

14

4

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Magdalena Adamowicz, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Clare Daly, Marcel de Graaff, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Nuno Melo, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sara Skyttedal, Martin Sonneborn, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Gwendoline Delbos-Corfield, Loucas Fourlas, Sira Rego, Domènec Ruiz Devesa, Miguel Urbán Crespo, Hilde Vautmans

Esitamise kuupäev

6.9.2021

 


 

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

50

+

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Assita Kanko, Nicola Procaccini, Jadwiga Wiśniewska

ID

Annalisa Tardino

NI

Laura Ferrara

PPE

Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Loucas Fourlas, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Nadine Morano, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Javier Zarzalejos

Renew

Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

Verts/ALE

Damien Carême

 

14

-

ID

Marcel de Graaff, Tom Vandendriessche

NI

Martin Sonneborn, Milan Uhrík

The Left

Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo

Verts/ALE

Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield, Alice Kuhnke, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

 

4

0

ID

Nicolas Bay, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Peter Kofod

 

Kasutatud tähised:

+ : poolt

- : vastu

0 : erapooletu

 

 

Viimane päevakajastamine: 10. september 2021
Õigusteave - Privaatsuspoliitika