Pranešimas - A9-0264/2021Pranešimas
A9-0264/2021

  REKOMENDACIJA dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos susitarimas dėl paprastesnės trumpalaikių vizų išdavimo Žaliojo Kyšulio Respublikos ir Europos Sąjungos piliečiams tvarkos, sudarymo projekto

  6.9.2021 - (05034/2021 – C9-0116/2021 – 2020/0319(NLE)) - ***

  Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
  Pranešėjas: CrespoJuan Fernando López Aguilar

  Procedūra : 2020/0319(NLE)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A9-0264/2021
  Pateikti tekstai :
  A9-0264/2021
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos susitarimas dėl paprastesnės trumpalaikių vizų išdavimo Žaliojo Kyšulio Respublikos ir Europos Sąjungos piliečiams tvarkos, sudarymo projekto

  (05034/2021 – C9-0116/2021 – 2020/0319(NLE))

  (Pritarimo procedūra)

  Europos Parlamentas,

   atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (05034/2021),

   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos susitarimą, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos susitarimas dėl paprastesnės trumpalaikių vizų išdavimo Žaliojo Kyšulio Respublikos ir Europos Sąjungos piliečiams tvarkos (05034/2021),

   atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 77 straipsnio 2 dalies a punktą ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą (C9-0116/2021),

   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 114 straipsnio 7 dalį,

   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto rekomendaciją (A9‑0264/2021),

  1. pritaria susitarimo sudarymui;

  2. paveda Pirmininkui perduoti šią poziciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių ir Žaliojo Kyšulio Respublikos vyriausybėms ir parlamentams.


   

  ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos susitarimas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos susitarimas dėl paprastesnės trumpalaikių vizų išdavimo Žaliojo Kyšulio Respublikos ir Europos Sąjungos piliečiams tvarkos

  Nuorodos

  05034/2021 – C9-0116/2021 – 2020/0319(NLE)

  Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

  22.3.2021

   

   

   

  Atsakingas komitetas

   Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  LIBE

  24.3.2021

   

   

   

  Nuomonę teikiantys komitetai

   Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  AFET

  24.3.2021

   

   

   

  Nuomonė nepareikšta

   Sprendimo data

  AFET

  25.1.2021

   

   

   

  Pranešėjai

   Paskyrimo data

  Juan Fernando López Aguilar

  2.9.2021

   

   

   

  Pakeisti pranešėjai

  Miguel Urbán Crespo

  Svarstymas komitete

  22.6.2021

  14.7.2021

  1.9.2021

   

  Priėmimo data

  1.9.2021

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  50

  14

  4

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Magdalena Adamowicz, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Clare Daly, Marcel de Graaff, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Nuno Melo, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sara Skyttedal, Martin Sonneborn, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

  Gwendoline Delbos-Corfield, Loucas Fourlas, Sira Rego, Domènec Ruiz Devesa, Miguel Urbán Crespo, Hilde Vautmans

  Pateikimo data

  6.9.2021

   


   

  GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

  50

  +

  ECR

  Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Assita Kanko, Nicola Procaccini, Jadwiga Wiśniewska

  ID

  Annalisa Tardino

  NI

  Laura Ferrara

  PPE

  Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Loucas Fourlas, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Nadine Morano, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Javier Zarzalejos

  Renew

  Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans

  S&D

  Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

  Verts/ALE

  Damien Carême

   

  14

  -

  ID

  Marcel de Graaff, Tom Vandendriessche

  NI

  Martin Sonneborn, Milan Uhrík

  The Left

  Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo

  Verts/ALE

  Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield, Alice Kuhnke, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

   

  4

  0

  ID

  Nicolas Bay, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Peter Kofod

   

  Sutartiniai ženklai:

  + : 

  - : prieš

  0 : susilaikė

   

   

  Atnaujinta: 2021 m. rugsėjo 7 d.
  Teisinė informacija - Privatumo politika