ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Dohody medzi Európskou úniou a Kapverdskou republikou, ktorou sa mení Dohoda o zjednodušení vydávania krátkodobých víz občanom Kapverdskej republiky a Európskej únie

  6.9.2021 - (05034/2021 – C9‑0116/2021 – 2020/0319(NLE)) - ***

  Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
  Spravodajca: Juan Fernando López Aguilar

  Postup : 2020/0319(NLE)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A9-0264/2021
  Predkladané texty :
  A9-0264/2021
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Dohody medzi Európskou úniou a Kapverdskou republikou, ktorou sa mení Dohoda o zjednodušení vydávania krátkodobých víz občanom Kapverdskej republiky a Európskej únie

  (05034/2021 – C9‑0116/2021 – 2020/0319(NLE))

  (Súhlas)

  Európsky parlament,

   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (05034/2021),

   so zreteľom na Dohodu medzi Európskou úniou a Kapverdskou republikou, ktorou sa mení Dohoda medzi Európskou úniou a Kapverdskou republikou o zjednodušení vydávania krátkodobých víz občanom Kapverdskej republiky a Európskej únie (05034/2021),

   so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 77 ods. 2 písm. a) a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C9‑0116/2021),

   so zreteľom na článok 105 ods. 1 a 4 a článok 114 ods. 7 rokovacieho poriadku,

   so zreteľom na odporúčanie Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A9-0264/2021),

  1. udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

  2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Kapverdskej republiky.


  POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

  Názov

  Dohoda medzi Európskou úniou a Kapverdskou republikou, ktorou sa mení Dohoda medzi Európskou úniou a Kapverdskou republikou o zjednodušení vydávania krátkodobých víz občanom Kapverdskej republiky a Európskej únie

  Referenčné čísla

  05034/2021 – C9-0116/2021 – 2020/0319(NLE)

  Dátum konzultácie / žiadosť o udelenie súhlasu

  22.3.2021

   

   

   

  Gestorský výbor

   dátum oznámenia na schôdzi

  LIBE

  24.3.2021

   

   

   

  Výbory požiadané o stanovisko

   dátum oznámenia na schôdzi

  AFET

  24.3.2021

   

   

   

  Bez predloženia stanoviska

   dátum rozhodnutia

  AFET

  25.1.2021

   

   

   

  Spravodajcovia

   dátum vymenovania

  Juan Fernando López Aguilar

  2.9.2021

   

   

   

  Predchádzajúci spravodajcovia

  Miguel Urbán Crespo

  Prerokovanie vo výbore

  22.6.2021

  14.7.2021

  1.9.2021

   

  Dátum prijatia

  1.9.2021

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  50

  14

  4

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Magdalena Adamowicz, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Clare Daly, Marcel de Graaff, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Nuno Melo, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sara Skyttedal, Martin Sonneborn, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Gwendoline Delbos-Corfield, Loucas Fourlas, Sira Rego, Domènec Ruiz Devesa, Miguel Urbán Crespo, Hilde Vautmans

  Dátum predloženia

  6.9.2021

   


   

  ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

  50

  +

  ECR

  Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Assita Kanko, Nicola Procaccini, Jadwiga Wiśniewska

  ID

  Annalisa Tardino

  NI

  Laura Ferrara

  PPE

  Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Loucas Fourlas, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Nadine Morano, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Javier Zarzalejos

  Renew

  Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans

  S&D

  Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

  Verts/ALE

  Damien Carême

   

  14

  -

  ID

  Marcel de Graaff, Tom Vandendriessche

  NI

  Martin Sonneborn, Milan Uhrík

  The Left

  Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo

  Verts/ALE

  Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield, Alice Kuhnke, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

   

  4

  0

  ID

  Nicolas Bay, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Peter Kofod

   

  Vysvetlenie použitých znakov:

  + : za

  - : proti

  0 : zdržali sa hlasovania

   

   

  Posledná úprava: 10. septembra 2021
  Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia