Betänkande - A9-0264/2021Betänkande
A9-0264/2021

  REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Kap Verde om ändring av avtalet om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelse till medborgare i Republiken Kap Verde och i Europeiska unionen

  6.9.2021 - (05034/2021 – C9-0116/2021 – 2020/0319(NLE)) - ***

  Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
  Föredragande: Juan Fernando López Aguilar

  Förfarande : 2020/0319(NLE)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A9-0264/2021
  Ingivna texter :
  A9-0264/2021
  Debatter :
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

  om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Kap Verde om ändring av avtalet om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelse till medborgare i Republiken Kap Verde och i Europeiska unionen

  (05034/2021 – C9-0116/2021 – 2020/0319(NLE))

  (Godkännande)

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

   med beaktande av utkastet till rådets beslut (05034/2021),

   med beaktande av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Kap Verde om ändring av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Kap Verde om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelse till medborgare i Republiken Kap Verde och i Europeiska unionen (05034/2021),

   med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 77.2 a och artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C9-0116/2021),

   med beaktande av artiklarna 105.1, 105.4 och 114.7 i arbetsordningen,

   med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A9-0264/2021).

  1. Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

  2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Republiken Kap Verde.

   


  ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

  Titel

  Avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Kap Verde om ändring av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Kap Verde om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelse till medborgare i Republiken Kap Verde och i Europeiska unionen

  Referensnummer

  05034/2021 – C9-0116/2021 – 2020/0319(NLE)

  Samråd / begäran om godkännande

  22.3.2021

   

   

   

  Ansvarigt utskott

   Tillkännagivande i kammaren

  LIBE

  24.3.2021

   

   

   

  Rådgivande utskott

   Tillkännagivande i kammaren

  AFET

  24.3.2021

   

   

   

  Inget yttrande avges

   Beslut

  AFET

  25.1.2021

   

   

   

  Föredragande

   Utnämning

  Juan Fernando López Aguilar

  2.9.2021

   

   

   

  Tidigare föredragande

  Miguel Urbán Crespo

  Behandling i utskott

  22.6.2021

  14.7.2021

  1.9.2021

   

  Antagande

  1.9.2021

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  50

  14

  4

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Magdalena Adamowicz, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Clare Daly, Marcel de Graaff, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Nuno Melo, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sara Skyttedal, Martin Sonneborn, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Gwendoline Delbos-Corfield, Loucas Fourlas, Sira Rego, Domènec Ruiz Devesa, Miguel Urbán Crespo, Hilde Vautmans

  Ingivande

  6.9.2021

   


   

  SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

  50

  +

  ECR

  Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Assita Kanko, Nicola Procaccini, Jadwiga Wiśniewska

  ID

  Annalisa Tardino

  NI

  Laura Ferrara

  PPE

  Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Loucas Fourlas, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Nadine Morano, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Javier Zarzalejos

  Renew

  Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans

  S&D

  Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

  Verts/ALE

  Damien Carême

   

  14

  -

  ID

  Marcel de Graaff, Tom Vandendriessche

  NI

  Martin Sonneborn, Milan Uhrík

  The Left

  Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo

  Verts/ALE

  Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield, Alice Kuhnke, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

   

  4

  0

  ID

  Nicolas Bay, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Peter Kofod

   

  Teckenförklaring:

  + : Ja-röster

  - : Nej-röster

  0 : Nedlagda röster

   

   

  Senaste uppdatering: 9 september 2021
  Rättsligt meddelande - Integritetspolicy