ZPRÁVA o doporučení Evropského parlamentu místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, týkajícím se politických vztahů a spolupráce mezi EU a Tchaj-wanem

9.9.2021 - (2021/2041(INI))

Výbor pro zahraniční věci
Zpravodaj: Charlie Weimers


Postup : 2021/2041(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A9-0265/2021
Předložené texty :
A9-0265/2021
Přijaté texty :

NÁVRH DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, týkající se politických vztahů a spolupráce mezi EU a Tchaj-wanem

(2021/2041(INI))

Evropský parlament,

 s ohledem na výroční zprávy Evropského parlamentu o SZBP a jejich části týkající se vztahů mezi EU a Tchaj-wanem;

 s ohledem na mechanismus dialogu o průmyslové politice mezi EU a Tchaj-wanem zavedený v roce 2015,

 s ohledem na své usnesení ze dne 9. října 2013 o obchodních vztazích mezi EU a Tchaj-wanem[1],

 s ohledem na účast Tchaj-wanu v síti Enterprise Europe Network, v Evropské platformě pro spolupráci mezi klastry a v dialogu o digitální ekonomice,

 s ohledem na komuniké ministrů zahraničních věcí a rozvoje skupiny G7 ze dne 5. května 2021, zejména na část o podpoře smysluplné účasti Tchaj-wanu na fórech, jako je Světová zdravotnická organizace a Světové zdravotnické shromáždění,

 s ohledem na dohody o spolupráci v boji proti obchodním podvodům a na to, že Tchaj-wan od roku 2017 uplatňuje mezinárodní normy pro řádnou správu daní,

 s ohledem na úspěšnou spolupráci a zapojení Tchaj-wanu do rámcových programů Evropské unie,

 s ohledem na konzultace o pracovních otázkách mezi EU a Tchaj-wanem zavedené v roce 2018,

 s ohledem na to, že EU zrušila od roku 2011 vízovou povinnost pro držitele tchajwanských pasů;

 s ohledem na politiku „jedné Číny“ zastávanou EU,

 s ohledem na společné prohlášení vedoucích představitelů USA a Japonska ze dne 16. dubna 2021,

 s ohledem na společné prohlášení vedoucích představitelů USA a Korejské republiky ze dne 21. května 2021,

 s ohledem na společné sdělení Komise ze dne 10. června 2020 nazvané „Boj proti dezinformacím o COVID-19 –⁠ pravda a mýty“ (JOIN(2020) 0008),

 ohledem na závěry Rady ze dne 16. dubna o strategii EU pro spolupráci v indicko-tichomořském regionu,

 s ohledem na článek 118 jednacího řádu,

 s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A9-0265/2021),

A. vzhledem k tomu, že EU a Tchaj-wan jsou podobně smýšlející partneři sdílející společné hodnoty svobody, demokracie, lidských práv a právního státu;

B. vzhledem k tomu, že pokračující vojenská agresivita Číny a aktivity v šedé zóně i další formy provokací proti Tchaj-wanu, jako je špionáž, kybernetické útoky a přetahování talentů, představují vážnou hrozbu pro status quo mezi Tchaj-wanem a Čínou i pro mír a stabilitu v indicko-tichomořském regionu a mohou vést k nebezpečné eskalaci; vzhledem k tomu, že tento region má pro EU velký význam, a to jak kvůli mnoha blízkým partnerům v regionu, tak proto, že jeden z jejích členských států, Francie, tam má zámořská území;

C. vzhledem k tomu, že se EU v roce 2016 zavázala využít všech dostupných způsobů k podněcování iniciativ zaměřených na podporu dialogu, spolupráce a budování důvěry mezi oběma stranami Tchajwanského průlivu; vzhledem k tomu, že tyto ambice nebyly dosud naplněny;

D. vzhledem k tomu, že se úsilí Tchaj-wanu o zvládnutí šíření koronaviru ukázalo jako jedno z nejúčinnějších na světě; vzhledem k tomu, že úsilí Tchaj-wanu aktivně přispívat v různých oblastech ke společnému blahu mezinárodního společenství během pandemie, mimo jiné prostřednictvím řady mezinárodních studií, je hmatatelným příkladem partnerského chování Tchaj-wanu a důkazem toho, že by se s ním mělo jednat jako s partnerem; vzhledem k tomu, že to dokazuje, že Tchaj-wan může stejně významně přispět k řešení mnoha dalších výzev naší doby stojících před mezinárodním společenstvím; vzhledem k tomu, že nedávný prudký nárůst osob nakažených virem COVID, nedostatek očkovacích látek a čínské zasahování do úsilí Tchaj-wanu o jejich přímé získání vyvolávají vážné obavy;

E. vzhledem k tomu, že EU zůstává největším zdrojem přímých zahraničních investic na Tchaj-wanu s celkovou hodnotou 48 miliard EUR do roku 2019, což představuje 31 % příchozích přímých zahraničních investic na Tchaj-wan; vzhledem k tomu, že existuje značný potenciál pro zvýšení přímých zahraničních investic Tchaj-wanu v EU; vzhledem k tomu, že Tchaj-wan dominuje trhům s výrobou polovodičů, neboť jeho výrobci vyrábějí přibližně 50 % všech polovodičů na světě;

F. vzhledem k tomu, že poloha Tchaj-wanu, jeho zásadní úloha v globálních dodavatelských řetězcích vyspělých technologií a jeho demokratický způsob života jej činí strategicky důležitým pro evropské demokracie;

G. vzhledem k tomu, že v roce 2019 dosáhl celkový objem vzájemného obchodu mezi EU a Tchaj-wanem 51 miliard EUR, přičemž Tchaj-wan je pátým největším obchodním partnerem EU v Asii a jejím patnáctým největším obchodním partnerem na světě;

1. předkládá místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Komisi tato doporučení:

a) úzce spolupracovat s členskými státy na prohloubení politických vztahů mezi EU a Tchaj-wanem a usilovat o komplexní a posílené partnerství v rámci politiky „jedné Číny“, kterou zastává EU; považovat Tchaj-wan za klíčového partnera a demokratického spojence v indicko-tichomořském regionu vzhledem k jeho pevné demokracii a technologicky vyspělé ekonomice, které by mohly přispět k udržení řádu založeného na pravidlech v době sílící rivality velmocí;

b) v rámci přípravy na jednání o prohloubení dvoustranných hospodářských vazeb urychleně zahájit společně s tchajwanskými orgány posouzení dopadů, veřejné konzultace a analýzu rozsahu působnosti dvoustranné dohody o investicích, neboť taková dvoustranná dohoda o investicích by snížila požadavky na „vlastní obsah“ pro evropské investory a výrobce na Tchaj-wanu; v souvislosti s regionální dynamikou připomínat význam obchodních a ekonomických vztahů mezi EU a Tchaj-wanem, včetně otázek týkajících se multilateralismu a WTO, technologií a veřejného zdraví a zásadní spolupráce v oblasti kritických dodávek, jako jsou polovodiče; vybízet Tchaj-wan ke zvýšení investic v EU a poukazovat na to, že Tchaj-wan je řádným členem WTO;

c) vyjádřit vážné znepokojení nad pokračující vojenskou agresivitou Číny vůči Tchaj-wanu a tlakem na něj, zejména prostřednictvím výrazných čínských investic do vojenských kapacit, nacvičování vojenských útoků a častého narušování tchajwanského vzdušného prostoru; dále připomínat štvavou čínskou rétoriku, která signalizuje zdánlivě protichůdný záměr začlenit Tchaj-wan pod totalitní režim Čínské komunistické strany a zároveň tvrdí, že usiluje o mírové rozvíjení vztahů s Tchaj-wanem, a trvat na tom, že k žádné změně vzájemných vztahů nesmí dojít jednostranně nebo proti vůli tchajwanských občanů; naléhavě vyzvat EU a členské státy, aby se aktivně zapojily do spolupráce s podobně smýšlejícími mezinárodními partnery v zájmu zachování míru a stability v Tchajwanském průlivu a navázaly partnerství s demokratickou vládou Tchaj-wanu;

d) vyjadřovat vážně znepokojení nad situací ve Východočínském a Jihočínském moři a důrazně odmítat jakékoli pokusy o jednostrannou změnu současného stavu a zvyšování napětí; opakovat, že je důležité dodržovat mezinárodní právo, zejména Úmluvu OSN o mořském právu (UNCLOS) a její ustanovení o povinnosti řešit spory mírovými prostředky a zachovávat svobodu plavby a přeletu;

e) připomínat, že základním zájmem EU a jejích členských států je zachování míru a stability v indicko-tichomořském regionu; zdůrazňovat, že vojenský konflikt v Tchajwanském průlivu by nejen závažně narušil hospodářství, což by zasáhlo evropské zájmy, ale rovněž by v regionu vážně podkopal řád založený na pravidlech, jakož i demokratickou správu věcí veřejných, jejichž jádrem jsou lidská práva, demokracie a právní stát;

f) mít na paměti, že bezpečnost v Tchajwanském průlivu má pro EU vysokou hodnotu a že mezi evropskou prosperitou a asijskou bezpečností existuje přímá vazba, což znamená, že důsledky konfliktu by pro Evropu výrazně přesahovaly rámec hospodářské sféry; prohlásit, že kroky Číny proti Tchaj-wanu a v Jihočínském moři budou mít dopad na vztahy mezi EU a Čínou;

g) vyjádřit znepokojení nad čínskými právními předpisy týkajícími se Tchaj-wanu a poukazovat na to, že zavedení zákona o národní bezpečnosti v Hongkongu činí tvrzení v zákoně proti odtržení z roku 2005, že Tchaj-wanu bude v případě sjednocení přiznána vysoká míra autonomie, zcela nedůvěryhodným;

h) důrazně podporovat plnou účast Tchaj-wanu jako pozorovatele na zasedáních, v mechanismech a činnostech mezinárodních orgánů, včetně Světové zdravotnické organizace, Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), Mezinárodní organizace kriminální policie (Interpol) a Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC); naléhavě vyzývat členské státy a orgány EU k podpoře mezinárodních iniciativ požadujících účast Tchaj-wanu v mezinárodních organizacích; opětovně ocenit aktivní spolupráci Tchaj-wanu s mezinárodním společenstvím při shromažďování poznatků o pandemii COVID-19 a hledání nejlepších způsobů, jak se s ní vypořádat, a zdůrazňovat, že to dokazuje, že příspěvky Tchaj-wanu ve WHO budou přidanou hodnotou z hlediska zdraví a kvalitního života občanů všech jejích členských zemí;

i) podporovat intenzivnější hospodářské, vědecké, kulturní, politické a mezilidské výměny, setkání a spolupráci mezi EU a Tchaj-wanem a výměny za účasti zástupců členských států, a to i na nejvyšší úrovni, které by plně odrážely dynamickou, mnohostrannou a úzkou spolupráci mezi EU a Tchaj-wanem jako podobně smýšlejícími partnery; odsoudit hrozby odvetnými opatřeními a nátlak ČLR na Miloše Vystrčila, předsedu českého Senátu, kvůli jeho návštěvě Tchaj-wanu v srpnu 2020 a poukázat na to, že Česká republika a všechny svrchované země mají právo rozvíjet hospodářskou a kulturní spolupráci s Tchaj-wanem;

j) řešit napětí v Tchajwanském průlivu, potřebu chránit tchajwanskou demokracii a význam Tchaj-wanu jako partnera EU a regionální hospodářské síly v kontextu budoucí strategie EU pro indicko-tichomořskou oblast, kterou v současné době připravuje ESVČ a Komise; naléhat na EU, aby v rámci své indicko-tichomořské strategie úzce spolupracovala s dalšími podobně smýšlejícími partnery s cílem čelit asertivnímu postoji Číny v regionu a posilovala řád založený na pravidlech s ohledem na zájmy EU v tomto regionu;

k) pokračovat v přijímání iniciativ k posílení dvoustranných hospodářských vztahů a mezilidských kontaktů, zejména mezi mladými lidmi, včetně akademické obce a občanské společnosti, v oblasti sportu, kultury a vzdělávání, jakož i partnerství mezi městy a regiony; ocenit dosavadní partnerství evropských a tchajwanských sesterských měst a podpořit diplomacii měst jako nástroj usnadňující zapojování Tchaj-wanu do mezinárodních iniciativ, což by mu umožnilo obejít čínské pokusy o prohloubení jeho diplomatické izolace;

l) podporovat evropskou a tchajwanskou spolupráci v mediálním odvětví s cílem diverzifikovat čínské jazykové mediální prostředí v EU a poskytnout alternativu ke sdělovacím prostředkům ovládaným ČLR;

m) vybízet EU a členské státy, aby pomohly zvýšit v Evropě informovanost o situaci v Tchajwanském průlivu a o složitosti vztahů mezi Tchaj-wanem a Čínou prostřednictvím vytváření a financování specializovaných programů a výzkumu zaměřeného na společnost jako celek; zdůrazňovat důležitost věnování času a energie do inkluzivní diskuse ve všech členských státech s cílem vysvětlit evropské veřejnosti rizika autoritářského vývoje v indicko-tichomořském regionu, který se projevuje asertivním postojem Číny a její snahou o oslabení demokracie, zejména na Tchaj-wanu, a důsledky neřešení takových hrozeb pro demokracie na celém světě;

n) podporovat dialog a spolupráci s Tchaj-wanem ve všech průmyslových odvětvích a dodavatelských řetězcích, zejména v nově vznikajících odvětvích a odvětvích strategického významu, jako jsou elektronická vozidla, robotika a inteligentní výroba, jakož i polovodičové technologie;

o) podporovat další posilování iniciativ umožňujících EU navázat partnerství s Tchaj-wanem v oblasti IKT, biotechnologií, zdravotnictví a bezpečnosti a pracovat na konkrétních příkladech spolupráce a iniciativ mezi strategií EU pro propojení a novou politikou Tchaj-wanu zaměřenou na jih; důrazně podporovat posílení partnerství obou stran v oblasti polovodičů;

p) uznat klíčovou úlohu Tchaj-wanu ve strategických odvětvích, jako je komunikační infrastruktura páté generace (5G), neboť se na Tchaj-wanu nachází největší slévárna na světě a země je předním výrobcem polovodičů; zdůrazňovat, že v budoucnu budou při utváření světového řádu hrát ústřední úlohu mikročipy a že stát, který bude mít kontrolu nad navrhováním a výrobou mikročipů, nastaví kurz pro 21. století; připomínat, že narušení globálních dodavatelských řetězců způsobené pandemií učinilo Tchaj-wan centrem technologického pokroku a rovněž přimělo EU uvědomit si vlastní zranitelnost, což ukazuje naléhavou potřebu zamyslet se nad tím, jak snížit závislost EU na vnějších aktérech; nabádat proto k posílení spolupráce s Tchaj-wanem s cílem podpořit agendu EU pro její ekologickou a digitální transformaci, jakož i úsilí EU o diverzifikaci hodnotových a dodavatelských řetězců, neboť pandemie urychlila požadavky v obou oblastech a zdůraznila potřebu zvýšit investice a politickou podporu, zejména v hodnotových řetězcích strategického významu, jako je mikroelektronika, autonomní řízení a umělá inteligence, což jsou oblasti, v nichž Tchaj-wan hraje ústřední úlohu;

q) ocenit uspořádání vůbec prvního Evropského investičního fóra na Tchaj-wanu v září 2020 a podporovat další dvoustranné investice v obou směrech; naléhavě vyzývat ke zvýšení těchto investic, zejména v odvětvích, v nichž má Tchaj-wan vedoucí postavení, konkrétně v kritických technologiích, včetně polovodičů, s cílem podpořit úsilí EU o posílení vlastní kapacity v oblasti mikroelektroniky; poukazovat na to, že v návaznosti na dialog mezi Tchaj-wanem a EU v roce 2020 o digitální ekonomice by EU a Tchaj-wan měly více vycházet ze svých diskusí o spolupráci v oblasti výzkumu a technologií, technologie blockchain, umělé inteligence, certifikace kybernetické bezpečnosti, ekonomice založené na datech a digitální konektivitě s cílem určit další synergie, rozšířit výměnu politických strategií týkajících se rozvoje digitální ekonomiky a vytvářet rozsáhlejší partnerství;

r) ocenit dobrovolné závazky Tchaj-wanu, pokud jde o pomoc v boji proti globálnímu oteplování, které přispějí k provedení cílů Pařížské dohody o klimatu;

s) vybízet EU a členské státy k prohloubení spolupráce s Tchaj-wanem v boji proti dezinformacím z nepřátelských třetích zemí, včetně sdílení osvědčených postupů, společných přístupů k podpoře svobody sdělovacích prostředků a žurnalistiky, prohloubení spolupráce v oblasti kybernetické bezpečnosti a kybernetických hrozeb, zvyšování povědomí občanů a zlepšování celkové digitální gramotnosti obyvatelstva s cílem posílit odolnost našich demokratických systémů; podporovat intenzivnější spolupráci mezi příslušnými evropskými a tchajwanskými skupinami odborníků v této oblasti;

t) zvážit využití tchajwanských zkušeností s bojem proti dezinformacím z pevninské Číny zaměřeným proti nezávislosti tchajwanských sdělovacích prostředků prostřednictvím platforem sociálních médií a pronikání do tchajwanských televizních a tištěných médií s cílem ovlivnit veřejné mínění a podkopat volby na Tchaj-wanu; ocenit Tchaj-wan za uznání mediální gramotnosti jako užitečného a životně důležitého nástroje pro vzdělávání lidí v oblasti rozpoznávání dezinformací a za začlenění mediální gramotnosti do školních osnov;

u) zdůrazňovat, že přínosy úsilí Tchaj-wanu v boji proti dezinformacím a falešným zprávám přesahují hranice Tchaj-wanu a ovlivňují nejen společnost na tomto ostrově, ale také čínsky mluvící komunitu v Hongkongu a dalších zemích jihovýchodní Asie;

v) odsoudit čínské pokusy o znevážení opatření tchajwanské vlády při zvládání pandemie; ocenit účinný přístup Tchaj-wanu zdola nahoru vedený jeho občany k ověřování zpráv a informací pomocí technologií, jako je umělá inteligence, s cílem zvýšit úsilí a umožnit ověřovatelům faktů rozpoznat nejškodlivější tvrzení, která jsou šířena na platformách sociálních médií, a zastavit tak jejich šíření;

w) připomínat, že hrozba, které čelí Tchaj-wan v důsledku dezinformačních operací Číny, je součástí většího problému, kterému čelí demokracie na celém světě v době, kdy v geopolitické soutěži o vedoucí postavení ve světě hrají hlavní úlohu komunikační technologie; připomínat, že Čína spolu s dalšími nedemokratickými zeměmi je pro demokracie v Evropě v důsledku dezinformačních kampaní nadále velkou hrozbou, přičemž tato hrozba během pandemie výrazně vzrostla, jak je uvedeno ve zprávě ESVČ z června 2020; zdůrazňovat, že spolupráce v boji proti dezinformacím je proto v zájmu EU i Tchaj-wanu;

x) více podporovat stávající spolupráci mezi EU a Tchaj-wanem v oblasti výzkumu a inovací v rámcovém programu Horizont Evropa (2021–2027); nabádat k větší účasti tchajwanských výzkumných pracovníků v programu Horizont Evropa v budoucnosti;

y) dále podporovat cestovní ruch a výměny mládeže s Tchaj-wanem prostřednictvím iniciativ, jako jsou pracovní prázdniny, programy Erasmus nebo stipendium pro propojení Tchaj-wanu a Evropy, a zkoumat možnosti spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání a v dalších oblastech s cílem posílit odborné znalosti o Číně a Tchaj-wanu v Evropě a přispět k lepšímu porozumění Evropě na Tchaj-wanu;

z) vybízet EU a její členské státy, aby posílily spolupráci s Tchaj-wanem v globálním rámci pro spolupráci a odbornou přípravu (GCTF), což je platforma regionální spolupráce zaměřená na budování kapacit a programů odborné přípravy pro třetí země na celém světě;

aa) přejmenovat Evropskou hospodářskou a obchodní kancelář na Tchaj-wanu na „Úřad Evropské unie na Tchaj-wanu“ s cílem zohlednit široký rozsah vzájemných vztahů;

ab) ocenit plány na zřízení tchajwanského zastupitelského úřadu v Litvě; odsoudit reakci čínské vlády a uvalení hospodářských sankcí na Litvu; vyjádřit v této souvislosti podporu a solidaritu s Litvou, přijmout vhodná opatření a vyzvat Radu, aby učinila totéž;

ac) vyzdvihnout Tchaj-wan jako vynikajícího partnera v oblasti prosazování lidských práv a náboženské svobody v indicko-tichomořském regionu; uznat Tchaj-wan jako výrazný příklad v regionu, pokud jde o jeho výsledky v dodržování základních svobod, hospodářských i sociálních, jakož i politických a kulturních práv, včetně pokroku v oblasti práv LGBTQI osob a práv domorodých komunit; požádat zvláštního zástupce EU pro lidská práva a zvláštního vyslance EU pro svobodu vyznání nebo přesvědčení, aby se účastnili mezinárodních  úmluv o lidských právech na Tchaj-wanu a přijali konkrétní opatření pro spolupráci s Tchaj-wanem při prosazování lidských práv a náboženské svobody, digitální ekonomiky a udržitelného růstu rozvojových zemí v indicko-tichomořském regionu;

ad) posilovat spolupráci s Tchaj-wanem za účelem výměny osvědčených postupů při zvládání pandemie COVID-19, zahájení iniciativ k usnadnění nákup očkovacích látek a dalšího rozšiřování spolupráce EU s Tchaj-wanem v oblasti zdraví a kontroly přenosných nemocí; vyjádřit uznání tchajwanské vládě a tamním občanům za relativně úspěšné zamezení šíření pandemie ve vlastní zemi a za velkorysost při poskytování pomoci dalším zemím; připomínat, že účinná reakce Tchaj-wanu se opírala o transparentnost, otevřenost a využívání technologií ve spolupráci se společností, což je přístup založený na důvěře veřejnosti;

ae) ocenit akty solidarity Tchaj-wanu s EU, jejichž dokladem je dar 7 milionů chirurgických roušek několika členským státům v nejtěžším počátečním období pandemie a také dar pěti linek na výrobu respirátorů České republice; požadovat opětování této solidarity;

af) nadále vybízet ke sdílení zpravodajských informací mezi členskými státy a Tchaj-wanem a ke společnému boji proti přeshraniční trestné činnosti;

ag) uznat, že USA a Japonsko poprvé zdůraznily význam míru a stability v Tchajwanském průlivu ve společném prohlášení z nedávného dvoustranného summitu, po němž následovalo podobné prohlášení skupiny G7 počátkem května; naléhavě vyzývat EU ke spolupráci s dalšími podobně smýšlejícími partnery, jako je Austrálie, Nový Zéland, Indie, Japonsko, Jižní Korea a Spojené státy, a zvážit přizvání Tchaj-wanu k účasti s jejími partnery ve stávajících platformách a pracovních skupinách pro kritická průmyslová odvětví;

ah) vybízet členské státy, jež nemají s Tchaj-wanem uzavřenou dohodu o zamezení dvojího zdanění a o předcházení daňovým únikům a dohodu o výměně informací v daňové oblasti, aby jednání o takových dohodách zahájily co nejdříve;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto doporučení Radě, Komisi a místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, jakož i vládě Tchaj-wanu.


INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

1.9.2021

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

60

4

6

Členové přítomní při konečném hlasování

Alviina Alametsä, Alexander Alexandrov Yordanov, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Anna Bonfrisco, Reinhard Bütikofer, Fabio Massimo Castaldo, Susanna Ceccardi, Włodzimierz Cimoszewicz, Katalin Cseh, Tanja Fajon, Anna Fotyga, Michael Gahler, Sunčana Glavak, Raphaël Glucksmann, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Márton Gyöngyösi, Andrzej Halicki, Sandra Kalniete, Maximilian Krah, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, David Lega, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Antonio López-Istúriz White, Jaak Madison, Claudiu Manda, Lukas Mandl, Thierry Mariani, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Gheorghe-Vlad Nistor, Urmas Paet, Demetris Papadakis, Kostas Papadakis, Tonino Picula, Manu Pineda, Thijs Reuten, Jérôme Rivière, María Soraya Rodríguez Ramos, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schieder, Radosław Sikorski, Jordi Solé, Sergei Stanishev, Tineke Strik, Hermann Tertsch, Harald Vilimsky, Idoia Villanueva Ruiz, Viola Von Cramon-Taubadel, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Isabel Wiseler-Lima, Salima Yenbou, Željana Zovko

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Robert Biedroń, Vladimír Bilčík, Andrea Cozzolino, Özlem Demirel, Assita Kanko, Hannah Neumann, Mick Wallace

 


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

60

+

ECR

Anna Fotyga, Assita Kanko, Jacek Saryusz-Wolski, Hermann Tertsch, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers

ID

Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi

NI

Fabio Massimo Castaldo, Márton Gyöngyösi

PPE

Alexander Alexandrov Yordanov, Vladimír Bilčík, Traian Băsescu, Michael Gahler, Sunčana Glavak, Andrzej Halicki, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López-Istúriz White, Lukas Mandl, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Francisco José Millán Mon, Gheorghe-Vlad Nistor, Radosław Sikorski, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko

Renew

Petras Auštrevičius, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos

S&D

Maria Arena, Robert Biedroń, Włodzimierz Cimoszewicz, Andrea Cozzolino, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Claudiu Manda, Sven Mikser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Thijs Reuten, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Andreas Schieder, Sergei Stanishev

Verts/ALE

Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Hannah Neumann, Jordi Solé, Tineke Strik, Viola Von Cramon-Taubadel, Salima Yenbou

 

4

-

NI

Kostas Papadakis

The Left

Özlem Demirel, Manu Pineda, Mick Wallace

 

6

0

ID

Maximilian Krah, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky

The Left

Idoia Villanueva Ruiz

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 

Poslední aktualizace: 24. září 2021
Právní upozornění - Ochrana soukromí