RAPORT Euroopa Parlamendi soovituse kohta komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ELi ja Taiwani suhete ja koostöö kohta

  9.9.2021 - (2021/2041(INI))

  Väliskomisjon
  Raportöör: Charlie Weimers


  Menetlus : 2021/2041(INI)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  A9-0265/2021
  Esitatud tekstid :
  A9-0265/2021
  Vastuvõetud tekstid :

  EUROOPA PARLAMENDI SOOVITUSE PROJEKT

  komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ELi ja Taiwani suhete ja koostöö kohta

  (2021/2041(INI))

  Euroopa Parlament,

   võttes arvesse Euroopa Parlamendi iga-aastaseid aruandeid ÜVJP ja selle jaotiste kohta, mis käsitlevad ELi ja Taiwani suhteid,

   võttes arvesse 2015. aastal loodud ELi ja Taiwani tööstuspoliitika alase dialoogi mehhanismi,

   võttes arvesse oma 9. oktoober 2013. aasta resolutsiooni ELi ja Taiwani kaubandussuhete kohta[1],

   võttes arvesse Taiwani osalemist Euroopa ettevõtlusvõrgustikus, Euroopa klastrite koostööplatvormis ja digitaalmajanduse teemalises dialoogis,

   võttes arvesse G7 välis- ja arenguministrite 5. mai 2021. aasta teatist, eriti selle jaotist, milles käsitletakse toetust Taiwani märkimisväärsele osalemisele Maailma Terviseorganisatsiooni foorumitel ja maailma terviseassambleel,

   võttes arvesse kaubanduspettuste vastu võitlemise koostöölepinguid ning hea maksuhaldustava rahvusvaheliste standardite rakendamist Taiwani poolt alates 2017. aastast,

   võttes arvesse Taiwani edukat koostööd ja osalemist Euroopa Liidu raamprogrammides,

   võttes arvesse 2018. aastal algatatud ELi ja Taiwani tööalast konsultatsiooni,

   võttes arvesse ELi viisanõudest loobumist Taiwani passi omanike suhtes alates 2011. aastast,

   võttes arvesse ELi ühe Hiina poliitikat,

   võttes arvesse USA ja Jaapani juhtide 16. aprilli 2021. aasta ühisavaldust,

   võttes arvesse USA ja Korea Vabariigi juhtide 21. mai 2021. aasta ühisavaldust,

   võttes arvesse komisjoni 10. juunil 2020 avaldatud ühisteatist „Võitlus COVID-19 kohta levitatava väärinfoga – faktid selgeks“ (JOIN(2020)0008),

   võttes arvesse nõukogu 16. aprilli järeldusi India ja Vaikse ookeani piirkonna ELi strateegia kohta,

   võttes arvesse kodukorra artiklit 118,

   võttes arvesse väliskomisjoni raportit (A9-0265/2021),

  A. arvestades, et EL ja Taiwan on samalaadseid seisukohti jagavad partnerid, kellel on ühised väärtused, nagu vabadus, demokraatia, inimõigused ja õigusriik;

  B. arvestades, et Hiina jätkuv sõjaline vaenulikkus Taiwani vastu ja nn halli tsooni tegevus ning muud provokatsioonivormid, nagu spioneerimine, küberrünnakud ja talentide ärameelitamine, ohustavad tõsiselt Taiwani ja Hiina suhete status quo’d ning India ja Vaikse ookeani piirkonna rahu ja stabiilsust ja võivad olukorda ohtlikult destabiliseerida; arvestades, et see piirkond on ELi jaoks väga oluline nii sealsete paljude lähedaste partnerite tõttu kui ka seetõttu, et ühel ELi liikmesriigil, Prantsusmaal, on seal ülemereterritooriumid;

  C. arvestades, et 2016. aastal kohustus EL kasutama kõiki olemasolevaid kanaleid, et soodustada algatusi, mille eesmärk on edendada Taiwani väina kahe kalda vahel dialoogi, koostööd ja usalduse suurendamist; arvestades, et neid eesmärke ei ole siiani saavutatud;

  D. arvestades, et Taiwani pingutused koroonaviiruse leviku piiramiseks kuuluvad maailma mõjusaimate hulka; arvestades, et Taiwani pingutused aidata pandeemiaga seoses mitmes vallas, ka arvukate rahvusvaheliste uuringute kaudu aktiivselt kaasa rahvusvahelise üldsuse ühisele heaolule on konkreetsed näited Taiwani käitumisest partnerina ja tõendavad, et Taiwani tuleks ka partnerina kohelda; arvestades, et see näitab, et Taiwan suudab anda võrdväärselt väärtuslikku tuge rahvusvahelisele kogukonnale, et tulla toime meie aja paljude muude probleemidega; arvestades, et hiljutine COVIDisse nakatumiste tõus, vaktsiinide puudus ja Hiina sekkumine Taiwani pingutustesse neid otse hankida tekitavad tõsist muret;

  E. arvestades, et suurim osa välismaistest otseinvesteeringutest Taiwanis pärineb EList ning 2019. aastaks küündis nende koguväärtus 48 miljardi euroni ja need moodustasid 31 % Taiwanisse tehtud välismaistest otseinvesteeringutest; arvestades, et välismaiseid otseinvesteeringuid Taiwanist ELi on võimalik märkimisväärselt suurendada; arvestades, et Taiwan domineerib pooljuhtide tootmise turge, kuna Taiwani tootjad valmistavad umbes 50 % maailmas toodetavatest pooljuhtidest;

  F. arvestades, et Taiwani asukoht, oluline roll ülemaailmsetes kõrgtehnoloogilistes tarneahelates ja demokraatlik elulaad muudavad Taiwani Euroopa demokraatia jaoks strateegiliselt tähtsaks;

  G. arvestades, et ELi ja Taiwani kahepoolse kaubanduse kogumaht ulatus 2019. aastal 51 miljardi euroni ja et Taiwan on ELi suuruselt viies kaubanduspartner Aasias ja suuruselt 15. kaubanduspartner maailmas;

  1. soovitab komisjoni asepresidendil ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal ja komisjonil

  a) teha tihedat koostööd liikmesriikidega, et tihendada ELi ja Taiwani poliitilisi suhteid ning püüelda ulatusliku ja laiendatud partnerluse poole, juhindudes ELi ühe Hiina poliitikast; pidada Taiwani oluliseks partneriks ja demokraatlikuks liitlaseks India ja Vaikse ookeani piirkonnas, kuna tegemist on tugeva demokraatia ja tehnoloogiliselt arenenud majandusega riigiga, mis võib aidata säilitada reeglitel põhinevat korda suurriikide üha suureneva rivaalitsemise olukorras;

  b) kiiresti alustada koos Taiwani ametivõimudega mõjuhinnangu koostamist, avalikku konsulteerimist ja analüüsi kahepoolse investeerimislepingu kohta, et valmistuda läbirääkimisteks kahepoolsete majandussidemete tihendamise üle, kuna selline kahepoolne investeerimisleping aitaks leevendada Euroopa investorite ja Taiwani tootjate nn oma sisu nõudeid; tuletada piirkondlike arengusuundadega seoses meelde, kui olulised on ELi ja Taiwani kaubandus- ja majandussuhted, sealhulgas mitmepoolsuse ja WTO, tehnoloogia ja rahvatervisega seotud küsimustes, ning esmatähtis koostöö elutähtsate tarnete, näiteks pooljuhtide valdkonnas; ergutada Taiwani suurendama investeeringuid ELi ja märkida, et Taiwan on WTO täisliige;

  c) väljendada sügavat muret Hiina jätkuva Taiwani-vastase sõjalise vaenutegevuse ja Taiwanile surve avaldamise pärast, mis avaldub eelkõige Hiina märkimisväärsetes investeeringutes oma sõjalistesse võimetesse, rünnakuõppustes ja sagedastes Taiwani õhuruumi rikkumistes; juhtida peale selle tähelepanu Hiina vaenu õhutavale retoorikale, mis annab märku tema ilmselt vastuolulisest kavatsusest – tahtmisest haarata Taiwan Hiina kommunistliku partei (CCP) totalitaarse valitsemise alla ja samal ajal väidetavast püüdest arendada suhteid Taiwaniga rahumeelselt, ning nõuab, et Hiina ja Taiwani suhteid ei muudetaks ühepoolselt ega Taiwani kodanike tahte vastaselt; nõuda, et EL ja selle liikmesriigid võtaksid endale aktiivse rolli koostöös sarnaselt meelestatud rahvusvaheliste partneritega, et edendada rahu ja stabiilsust Taiwani väina piirkonnas ning kindlustada partnerlust Taiwani demokraatliku valitsusega;

  d) väljendada tõsist muret olukorra pärast Ida- ja Lõuna-Hiina merel ning olla kindlalt vastu kõigile ühepoolsetele katsetele muuta praegust olukorda ja suurendada pingeid; korrata, kui oluline on austada rahvusvahelist õigust, eelkõige ÜRO mereõiguse konventsiooni (UNCLOS) ja selle sätteid, mis käsitlevad kohustust lahendada vaidlused rahumeelselt ning säilitada meresõidu- ja ülelennuvabadus;

  e) tuletada meelde, et rahu ja stabiilsuse säilitamine India ja Vaikse ookeani piirkonnas kuulub ELi ja selle liikmesriikide kesksete huvide hulka; rõhutada, et sõjaline konflikt Taiwani väinas ei tekitaks mitte ainult märkimisväärseid majandushäireid, mis mõjutavad Euroopa huve, vaid kahjustaks tõsiselt ka piirkonna reeglitel põhinevat korda ning demokraatlikku valitsemistava, mille keskmes on inimõigused, demokraatia ja õigusriik;

  f) pidada meeles, et EL hindab kõrgelt Taiwani väina julgeolekut ning et Euroopa heaolu ja Aasia julgeoleku vahel on otsene seos ja seetõttu ulatuvad konflikti tagajärjed Euroopa jaoks palju kaugemale majandusvaldkonnast; kinnitada, et Hiina aktsioonid Taiwani vastu ja Lõuna-Hiina meres mõjutavad ELi ja Hiina suhteid;

  g) väljendada muret Hiina Taiwaniga seotud õigusaktide pärast ja juhtida tähelepanu asjaolule, et Hongkongis riikliku julgeoleku seaduse kehtestamine on muutnud täiesti ebausaldusväärseks 2005. aasta eraldumisvastase seaduse nõude anda Taiwanile Hiinaga ühinemise korral ulatuslik autonoomia;

  h) toetada kindlalt Taiwani sisulist osalemist vaatlejana rahvusvaheliste organite, sealhulgas Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO), Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO), Rahvusvahelise Kriminaalpolitsei Organisatsiooni (Interpol) ja ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni (UNFCCC) koosolekutel, mehhanismides ja tegevuses; kutsuda liikmesriike ja ELi institutsioone üles toetama rahvusvahelisi algatusi, milles nõutakse Taiwani osalemist rahvusvahelistes organisatsioonides; tunnustada veel kord Taiwani proaktiivset koostööd rahvusvahelise üldsusega COVID-19 pandeemia kogemustest õppimisel ja sellele reageerimise parimate viiside leidmisel, ning rõhutada, et see on tõestanud, et Taiwani osalemine Maailma Terviseorganisatsioonis annaks lisaväärtust kõigi selle liikmete kodanike tervisele ja heaolule;

  i) soodustada ELi ja Taiwani ulatuslikumaid majanduslikke, teaduslikke, kultuurilisi, poliitilisi ja inimestevahelisi kontakte, kohtumisi ja koostööd ning arutelusid ELi liikmesriikide esindajate osalusel, sealhulgas kõige kõrgemal tasandil, et täielikult kajastada ELi ja Taiwani kui samalaadseid seisukohti jagavate partnerite dünaamilist, mitmekülgset ja tihedat koostööd; mõista hukka Tšehhi Senati presidendi Miloš Vystrčili survevahenditega ähvardamine ja survestamine Hiina Rahvavabariigi poolt seoses tema 2020. aasta augustis toimunud Taiwani visiidiga ning märkida, et Tšehhi Vabariigil ja kõigil teistel suveräänsetel riikidel on õigus arendada Taiwaniga majandus- ja kultuurikoostööd;

  j) käsitleda Taiwani väina ümber täheldatavaid pingeid, vajadust kaitsta Taiwani demokraatiat ning Taiwani kui ELi partneri ja piirkondliku majandusjõu tähtsust seoses ELi tulevase India ja Vaikse ookeani piirkonna strateegiaga, mida praegu valmistavad ette Euroopa välisteenistus ja komisjon; kutsuda ELi üles tegema oma India ja Vaikse ookeani piirkonna strateegia kaudu tihedat koostööd teiste samalaadseid seisukohti jagavate partneritega, et puudutada Hiina iseteadvat hoiakut selles piirkonnas ja tugevdada reeglitel põhinevat korda, võttes arvesse ELi enda huve piirkonnas;

  k) jätkuvalt heaks kiita algatusi, millega edendada kahepoolseid majandussuhteid ning inimeste-, eelkõige noortevahelisi kontakte, sealhulgas akadeemiliste ringkondade, kodanikuühiskonna, spordi, kultuuri ja hariduse valdkonna kontakte, samuti linnade ja piirkondade partnerlusi; tunnustada olemasolevaid Euroopa ja Taiwani sõpruslinnade partnerlusi ning ergutada linnadevahelist diplomaatiat kui vahendit, mis aitab Taiwanil osaleda rahvusvahelistes algatustes ja võimaldaks tal pääseda Hiina püüetest tema diplomaatilist isolatsiooni veelgi suurendada;

  l) ergutada Euroopa ja Taiwani koostööd meediasektoris, et mitmekesistada hiinakeelset meediakeskkonda ELis ja pakkuda alternatiivi Hiina Rahvavabariigi kontrolli all olevatele meediaväljaannetele;

  m) ärgitada ELi ja selle liikmesriike aitama suurendada Euroopas teadlikkust Taiwani väina olukorrast ning Taiwani ja Hiina suhete keerukusest, rakendades ja rahastades kogu ühiskonnale suunatud sihtotstarbelisi programme ja teadusuuringuid; rõhutada, kui oluline on panustada kaasavasse arutellu kõigis ELi liikmesriikides, selgitades Euroopa üldsusele autoritaarse arengu ohtu India ja Vaikse ookeani piirkonnas, mis ilmneb Hiina iseteadvas hoiakus ja tema püüetes õõnestada demokraatiat, eelkõige Taiwanis, ning mõju, mida selliste ohtude tähelepanuta jätmine avaldab demokraatiale kogu maailmas;

  n) soodustada dialoogi ja koostööd Taiwaniga kõigis tööstussektorites ja tarneahelates, eelkõige kujunemisjärgus tööstusharudes ja strateegilise tähtsusega tööstusharudes, nagu elektrisõidukid, robootika ja arukas tootmine ning pooljuhttehnoloogiad;

  o) toetada selliste algatuste edasist tugevdamist, mis võimaldavad ELil teha Taiwaniga koostööd IKT, biotehnoloogia, tervishoiu ja julgeoleku valdkonnas, ning arendada konkreetset koostööd ja algatusi ELi ühenduvuse strateegia ja Taiwani uue lõunasuunalise poliitika vahel; toetada kindlalt tugevamat partnerlust pooljuhtide valdkonnas;

  p) tunnustada Taiwani keskset rolli sellistes strateegilistes tööstusharudes nagu viienda põlvkonna sideinfrastruktuur (5G), kuna Taiwan on maailma suurima pooljuhte tootva ettevõtte (foundry) asupaik ja maailma juhtiv pooljuhtide tootja; rõhutada, et tulevikus on mikrokiipidel keskne roll maailmakorra kujundamisel ning et see, kes kontrollib mikrokiipide kavandamist ja tootmist, on 21. sajandil suunanäitaja; tuletada meelde, et pandeemia põhjustatud häired ülemaailmsetes tarneahelates on seadnud Taiwani tehnoloogilise arengu keskmesse ning pannud ka ELi teadvustama oma nõrku kohti ja rõhutama tungivat vajadust kaaluda oma sõltuvuse vähendamist välistest osalejatest; nõuda seetõttu tihedamat koostööd Taiwaniga, et toetada ELi rohe- ja digiülemineku tegevuskava ning ELi pingutusi väärtus- ja tarneahelate mitmekesistamiseks, kuna pandeemia tõttu on suurenenud nõudlus mõlema järele, mis rõhutab suuremate investeeringute ja poliitilise toetuse vajadust, eelkõige strateegilise tähtsusega väärtusahelates, nagu mikroelektroonika, autonoomne sõidukijuhtimine ning tehisintellekt, mis on valdkonnad, kus Taiwanil on keskne roll;

  q) tunnustada kõigi aegade esimese Euroopa investeerimisfoorumi korraldamist Taiwanis 2020. aasta septembris ning kutsuda üles tegema mõlemas suunas rohkem kahepoolseid investeeringuid; nõuda selliste investeeringute suurendamist eelkõige nendes tööstusharudes, kus Taiwan on juhtpositsioonil, nimelt otsustava tähtsusega tehnoloogiate, sealhulgas pooljuhtide valdkonnas, kuna sellega toetataks ELi pingutusi tugevdada omaenda suutlikkust mikroelektroonika vallas; märkida, et pärast Taiwani ja ELi digitaalmajanduse teemalist dialoogi, mis toimus 2020. aastal, peaksid EL ja Taiwan jätkama arutelusid teadusuuringute ja tehnoloogiaalase koostöö, plokiahela, tehisintellekti, küberturvalisuse sertifitseerimise, andmemajanduse ja digitaalse ühenduvuse küsimustes, et teha kindlaks edasine koostoime, laiendada digitaalmajanduse arendamise kogemuste ja meetmete vahetust ning luua ulatuslikumaid partnerlusi;

  r) tunnustada Taiwani vabatahtlikult võetud kohustust aidata võidelda globaalse soojenemise vastu, aidates sellega järgida Pariisi kliimakokkuleppe eesmärke;

  s) kutsuda ELi ja liikmesriike üles süvendama koostööd Taiwaniga, et seista vastu pahatahtlike kolmandate riikide desinformatsioonile, sealhulgas jagama parimaid tavasid ja ühiseid lähenemisviise meediavabaduse ja ajakirjanduse edendamiseks, süvendama koostööd küberjulgeoleku vallas ja võitluses küberohtude vastu, tõstma inimeste teadlikkust ja parandama üldist digikirjaoskust, et tugevdada meie demokraatlike süsteemide vastupanuvõimet; toetada asjaomaste Euroopa ja Taiwani eksperdirühmade tihedamat koostööd selles valdkonnas;

  t) püüda õppida Taiwani kogemustest võitluses Mandri-Hiinast pärit desinformatsiooniga, mis on suunatud Taiwani meedia sõltumatuse vastu ning milleks kasutatakse sotsiaalmeedia platvorme ja imbutakse sisse Taiwani tele- ja trükimeediasse, et mõjutada avalikku arvamust, püüdes õõnestada valimisi Taiwanis; tunnustada Taiwani selle eest, et ta peab meediapädevust kasulikuks ja oluliseks vahendiks, millega õpetada inimesi desinformatsiooni tuvastama, ning on seetõttu lisanud meediapädevuse koolide õppekavadesse;

  u) rõhutada, et kasu Taiwani pingutustest desinformatsiooni ja võltsuudiste vastases võitluses ulatub Taiwanist kaugemale, mõjutades mitte ainult tema enda ühiskonda saarel, vaid ka hiina keelt kõnelevat kogukonda Hongkongis ja teistes Kagu-Aasia riikides;

  v) mõista hukka Hiina katsed diskrediteerida Taiwani valitsuse tegevust pandeemia käsitlemisel; tunnustada Taiwani tõhusat alt üles lähenemisviisi, mida juhivad Taiwani kodanikud, et teha tehnoloogia, näiteks tehisintellekti abil uudiste ja teabe faktikontrolli, et suurendada pingutusi ja võimaldada faktikontrollijatel teha kindlaks kõige kahjulikumad väited, mis ringlevad sotsiaalmeedia platvormidel, ja seega peatada nende levik;

  w) tuletada meelde, et oht, mida Taiwan Hiina desinformatsiooni levitamise operatsioonide kaudu kogeb, on osa laiemast probleemist, mis puudutab kogu maailma demokraatlikke ühiskondi ajal, mil kommunikatsioonitehnoloogia on ülemaailmse juhtpositsiooni nimel toimuvas geopoliitilises konkurentsis kesksel kohal; tuletada meelde, et Hiina ja teised mittedemokraatlikud riigid kujutavad endast jätkuvalt olulist ohtu ka Euroopa demokraatiatele, kasutades desinformatsiooni levitamise kampaaniaid, mis on pandeemia tõttu märkimisväärselt suurenenud, nagu märgiti Euroopa välisteenistuse 2020. aasta juuni aruandes; märkida, et koostöö desinformatsiooni vastu võitlemisel on seega nii ELi kui ka Taiwani huvides;

  x) edendada veelgi praegust ELi-Taiwani teadusuuringute ja innovatsiooni alast koostööd raamprogrammis „Euroopa horisont“ (2021–2027); taotleda, et tulevikus osaleks programmis „Euroopa horisont“ rohkem Taiwani teadlasi;

  y) edendada jätkuvalt turismi ja noortevahetust Taiwaniga selliste algatuste kaudu nagu tööpuhkused, Erasmuse programmid ja Taiwani-Euroopa ühenduvusstipendiumid ning uurida koostöövõimalusi kõrghariduses ja muudes valdkondades, et tugevdada Hiina ja Taiwani tundmist Euroopas ning aidata Taiwanis paremini mõista Euroopat;

  z) kutsuda ELi ja selle liikmesriike üles tõhustama koostööd Taiwaniga ülemaailmses koostöö- ja koolitusraamistikus, mis on piirkondlik koostööplatvorm suutlikkuse suurendamise ja koolitusprogrammide pakkumiseks kolmandatele riikidele kogu maailmas;

  aa) nimetada Taiwanis asuv Euroopa majandus- ja kaubandusbüroo ümber Euroopa Liidu esinduseks Taiwanis, et kajastada meie sidemete laiaulatuslikkust;

  ab) tunnustada Taiwani esindusbüroo loomise kava Leedus; mõista hukka Hiina valitsuse reaktsioon Leedu suhtes – majandussanktsioonide kehtestamine; avaldada sellega seoses Leedule toetust ja näidata solidaarsust Leeduga, võtta asjakohaseid meetmeid ning kutsuda nõukogu üles tegema sama;

  ac) tunnustada Taiwani kui silmapaistvat partnerit inimõiguste ja usuvabaduse edendamisel India ja Vaikse ookeani piirkonnas; tunnustada Taiwani saavutusi oma piirkonnas eeskuju näitamisel, kuna Taiwan on kindlalt austanud nii majanduslikke kui ka sotsiaalseid põhivabadusi ning poliitilisi ja kultuurilisi õigusi, sealhulgas teinud edusamme LGBTQI-inimeste õiguste ja põlisrahvaste kogukondade õiguste tagamisel; nõuda, et ELi inimõiguste eriesindaja ning usu- ja veendumusvabaduse ELi erisaadik osaleksid rahvusvahelistes inimõiguste konventsioonides Taiwanis ja võtaks konkreetseid meetmeid koostööks Taiwaniga inimõiguste, sotsiaalsete õiguste, usuvabaduse, digitaalmajanduse ja kestliku majanduskasvu edendamisel India ja Vaikse ookeani piirkonna arenguriikides;

  ad) tugevdada koostööd Taiwaniga, et vahetada parimaid tavasid COVID-19 pandeemiaga toimetulekuks, rakendada algatusi vaktsiinide hankimise hõlbustamiseks ning jätkata ELi ja Taiwani koostöö tõhustamist tervishoiu ja nakkushaiguste tõrje valdkonnas; tunnustada Taiwani valitsust ja rahvast pandeemia suhteliselt eduka riigisisese tõkestamise ja teistele riikidele suuremeelse abi osutamise eest; tuletada meelde, et Taiwani mõjus reageerimine tugines läbipaistvusele ja avatusele ning tehnoloogia kasutamisele koostöös ühiskonnaga – lähenemisviisile, mis põhineb üldsuse usaldusel;

  ae) tunnustada Taiwani solidaarsust ELiga, mida näitas enam kui seitsme miljoni kirurgilise maski annetamine mitmele liikmesriigile pandeemia esimestel rasketel kuudel ning viie maskitootmisliini annetamine Tšehhi Vabariigile; nõuda, et see solidaarsus oleks vastastikune;

  af) jätkuvalt soodustada ELi liikmesriikide ja Taiwani vahel luureteabe jagamist ja ühist võitlust piiriüleste kuritegude vastu;

  ag) märkida, et USA ja Jaapan rõhutasid hiljuti toimunud tippkohtumise ühisavalduses esimest korda rahu ja stabiilsuse tähtsust Taiwani väinas ning mai alguses tegi G7 riikide rühm samalaadse avalduse; nõuda, et EL teeks koostööd teiste samalaadseid seisukohti jagavate partneritega, nagu Austraalia, Uus-Meremaa, India, Jaapan, Lõuna-Korea ja USA, ning kaaluks Taiwani kutsumist osalema koos partneritega elutähtsate tööstusharude olemasolevates platvormides ja töörühmades;

  ah) soovitada liikmesriikidel, kellel ei ole Taiwaniga sõlmitud topeltmaksustamise vältimise ja maksudest hoidumise vältimise lepingut või maksualase teabevahetuse lepingut, alustada võimalikult kiiresti läbirääkimisi selliste lepingute üle;

  2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev soovitus nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ning Taiwani valitsusele.


  TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

  Vastuvõtmise kuupäev

  1.9.2021

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemus

  +:

  –:

  0:

  60

  4

  6

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  Alviina Alametsä, Alexander Alexandrov Yordanov, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Anna Bonfrisco, Reinhard Bütikofer, Fabio Massimo Castaldo, Susanna Ceccardi, Włodzimierz Cimoszewicz, Katalin Cseh, Tanja Fajon, Anna Fotyga, Michael Gahler, Sunčana Glavak, Raphaël Glucksmann, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Márton Gyöngyösi, Andrzej Halicki, Sandra Kalniete, Maximilian Krah, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, David Lega, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Antonio López-Istúriz White, Jaak Madison, Claudiu Manda, Lukas Mandl, Thierry Mariani, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Gheorghe-Vlad Nistor, Urmas Paet, Demetris Papadakis, Kostas Papadakis, Tonino Picula, Manu Pineda, Thijs Reuten, Jérôme Rivière, María Soraya Rodríguez Ramos, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schieder, Radosław Sikorski, Jordi Solé, Sergei Stanishev, Tineke Strik, Hermann Tertsch, Harald Vilimsky, Idoia Villanueva Ruiz, Viola Von Cramon-Taubadel, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Isabel Wiseler-Lima, Salima Yenbou, Željana Zovko

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

  Robert Biedroń, Vladimír Bilčík, Andrea Cozzolino, Özlem Demirel, Assita Kanko, Hannah Neumann, Mick Wallace

   


  NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

  60

  +

  ECR

  Anna Fotyga, Assita Kanko, Jacek Saryusz‑Wolski, Hermann Tertsch, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers

  ID

  Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi

  NI

  Fabio Massimo Castaldo, Márton Gyöngyösi

  PPE

  Alexander Alexandrov Yordanov, Vladimír Bilčík, Traian Băsescu, Michael Gahler, Sunčana Glavak, Andrzej Halicki, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López‑Istúriz White, Lukas Mandl, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Francisco José Millán Mon, Gheorghe‑Vlad Nistor, Radosław Sikorski, Isabel Wiseler‑Lima, Željana Zovko

  Renew

  Petras Auštrevičius, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos

  S&D

  Maria Arena, Robert Biedroń, Włodzimierz Cimoszewicz, Andrea Cozzolino, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Claudiu Manda, Sven Mikser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Thijs Reuten, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Andreas Schieder, Sergei Stanishev

  Verts/ALE

  Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Hannah Neumann, Jordi Solé, Tineke Strik, Viola Von Cramon‑Taubadel, Salima Yenbou

   

  4

  -

  NI

  Kostas Papadakis

  The Left

  Özlem Demirel, Manu Pineda, Mick Wallace

   

  6

  0

  ID

  Maximilian Krah, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky

  The Left

  Idoia Villanueva Ruiz

   

  Kasutatud tähised:

  + : poolt

  - : vastu

  0 : erapooletu

   

   

  Viimane päevakajastamine: 24. september 2021
  Õigusteave - Privaatsuspoliitika