SPRÁVA o odporúčaní Európskeho parlamentu podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o politických vzťahoch a spolupráci medzi EÚ a Taiwanom

  9.9.2021 - (2021/2041(INI))

  Výbor pre zahraničné veci
  Spravodajca: Charlie Weimers


  Postup : 2021/2041(INI)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A9-0265/2021
  Predkladané texty :
  A9-0265/2021
  Prijaté texty :

  NÁVRH ODPORÚČANIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o politických vzťahoch a spolupráci medzi EÚ a Taiwanom

  (2021/2041(INI))

  Európsky parlament,

   so zreteľom na výročné správy Európskeho parlamentu o SZBP a ich časti týkajúce sa vzťahov medzi EÚ a Taiwanom,

   so zreteľom na mechanizmus dialógu o priemyselnej politike medzi EÚ a Taiwanom, ktorý bol zriadený v roku 2015,

   so zreteľom na svoje uznesenie z 9. októbra 2013 o obchodných vzťahoch medzi EÚ a Taiwanom[1],

   so zreteľom na účasť Taiwanu v sieti Enterprise Europe Network, na Európskej platforme pre spoluprácu klastrov a na dialógu o digitálnom hospodárstve,

   so zreteľom na komuniké ministrov zahraničných vecí a rozvoja krajín G7 z 5. mája 2021, najmä na oddiel o podpore zmysluplnej účasti Taiwanu v Svetovej zdravotníckej organizácii a na Svetovom zdravotníckom zhromaždení,

   so zreteľom na dohody o spolupráci v boji proti obchodným podvodom a na plnenie medzinárodných noriem dobrej správy v daňových záležitostiach Taiwanom od roku 2017,

   so zreteľom na úspešnú spoluprácu Taiwanu a jeho účasť na rámcových programoch Európskej únie,

   so zreteľom na konzultácie o pracovných otázkach medzi EÚ a Taiwanom ustanovené v roku 2018,

   so zreteľom na skutočnosť, že EÚ zrušila od roku 2011 vízovú povinnosť pre držiteľov taiwanských pasov,

   so zreteľom na politiku jednej Číny, ktorú presadzuje EÚ,

   so zreteľom na spoločné vyhlásenie vedúcich predstaviteľov USA a Japonska zo 16. apríla 2021,

   so zreteľom na spoločné vyhlásenie vedúcich predstaviteľov USA a Kórejskej republiky z 21. mája 2021,

   so zreteľom na spoločné oznámenie Komisie z 10. júna 2020 s názvom Boj proti dezinformáciám o ochorení COVID-19 – Aké sú fakty (JOIN(2020) 0008),

   so zreteľom na závery Rady zo 16. apríla týkajúce sa stratégie EÚ pre spoluprácu v indicko-tichomorskom regióne,

   so zreteľom na článok 118 rokovacieho poriadku,

   so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A9-0265/2021),

  A. keďže EÚ a Taiwan sú podobne zmýšľajúci partneri, ktorí uznávajú spoločné hodnoty slobody, demokracie, ľudských práv a právneho štátu;

  B. keďže pokračujúca vojenská agresivita Číny voči Taiwanu a činnosti vykonávané v šedej zóne, ako aj ostatné formy provokácií, ako sú špionážne činnosti, kybernetické útoky a lov na talenty, sú vážnou hrozbou pre súčasný stav medzi Taiwanom a Čínou, ako aj pre mier a stabilitu indicko-tichomorského regiónu a môže viesť s nebezpečnej eskalácii; keďže tento región má pre EÚ veľký význam, pretože tam má mnohých blízkych partnerov a pretože jeden z jej členských štátov, Francúzsko, tam má zámorské územia;

  C. keďže EÚ sa v roku 2016 zaviazala využiť každý dostupný spôsob na presadzovanie iniciatív zameraných na podporu dialógu, spolupráce a budovania dôvery medzi oboma stranami Taiwanského prielivu; keďže tieto ambície zatiaľ neboli naplnené;

  D. keďže úsilie Taiwanu o obmedzenie šírenia koronavírusu sa ukázalo byť jedným z najúčinnejších na svete; keďže úsilie Taiwanu aktívne prispievať na rôznych frontoch k spoločnému blahu medzinárodného spoločenstva počas pandémie prostredníctvom viacerých medzinárodných štúdií je hmatateľným príkladom toho, že Taiwan sa správa ako partner, a dôkazom, že by sa k nemu malo pristupovať ako k partnerovi; keďže to dokazuje, že Taiwan je schopný poskytnúť medzinárodnému spoločenstvu rovnako hodnotný prínos pri riešení mnohých ďalších výziev našej doby; keďže nedávny nárast infekcií COVID-19, nedostatok očkovacích látok a čínske zasahovanie do úsilia Taiwanu o ich priame obstarávanie vyvolávajú vážne obavy;

  E. keďže EÚ zostáva najväčším zdrojom priamych zahraničných investícií (PZI) na Taiwane s akumulovanou hodnotou 48 miliárd EUR do roku 2019, čo predstavuje 31 % prílevu PZI na Taiwan; keďže existuje značný potenciál na zvýšenie priamych zahraničných investícií Taiwanu v EÚ; keďže Taiwan má dominantné postavenie na trhoch výroby polovodičov, pretože jeho výrobcovia vyrábajú približne 50 % polovodičov na svete;

  F. keďže poloha Taiwanu, jeho zásadná úloha v globálnych dodávateľských reťazcoch špičkových technológií a jeho demokratický spôsob života spôsobujú, že má strategický význam pre európske demokracie;

  G. keďže v roku 2019 dosiahol celkový objem dvojstranného obchodu medzi EÚ a Taiwanom 51 miliárd EUR, pričom Taiwan je piatym najväčším obchodným partnerom EÚ v Ázii a 15. najväčším obchodným partnerom na svete;

  1. odporúča, aby podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Komisia:

  a) úzko spolupracovali s členskými štátmi s cieľom zintenzívňovať politické vzťahy medzi EÚ a Taiwanom a usilovať sa o komplexné a posilnené partnerstvo v rámci usmernení politiky jednej Číny, ktorú presadzuje EÚ; považovali Taiwan za kľúčového partnera a demokratického spojenca v indicko-tichomorskom regióne, a to za jeho zásluhy, za silnú demokraciu a technologicky vyspelé hospodárstvo, ktoré by mohlo prispieť k zachovaniu poriadku založeného na pravidlách uprostred silnejúcej rivality moci;

  b) urýchlene začali v spolupráci s taiwanskými orgánmi posúdenie vplyvu, verejné konzultácie a analýzu rozsahu pôsobnosti dvojstrannej investičnej dohody s Taiwanom v rámci príprav na rokovania o prehĺbení dvojstranných hospodárskych väzieb, pretože takáto dvojstranná investičná dohoda by viedla k uľahčeniu požiadaviek týkajúcich sa vlastného obsahu zo strany európskych investorov a výrobcov na Taiwane; v kontexte regionálnej dynamiky pripomínali význam obchodných a hospodárskych vzťahov medzi EÚ a Taiwanom, a to aj v záležitostiach súvisiacich s multilateralizmom a WTO, technológiami a verejným zdravím, ako aj zásadnej spolupráce v oblasti kritických dodávok, ako sú napríklad polovodiče; nabádali Taiwan, aby zvýšil investície v EÚ, a konštatuje, že Taiwan je plnoprávnym členom WTO;

  c) vyjadrili vážne znepokojenie nad pokračujúcou vojenskou agresivitou Číny voči Taiwanu a tlakom naň, najmä prostredníctvom značných investícií Číny do vojenských kapacít, cvičenia útokov a častého porušovania taiwanského vzdušného priestoru; okrem toho poukazovali na poburujúcu čínsku rétoriku, ktorá signalizuje zdanlivo protichodný zámer usilovať sa o začlenenie Taiwanu do totalitného režimu Komunistickej strany Číny (CCP), pričom zároveň tvrdí, že sa usiluje o pokojný rozvoj vzťahov s Taiwanom, a trvali na tom, že akákoľvek zmena vzájomných vzťahov sa nesmie uskutočniť jednostranne, ani proti vôli taiwanských občanov; naliehali na EÚ a členské štáty, aby zohrávali aktívnu úlohu v spolupráci s podobne zmýšľajúcimi medzinárodnými partnermi s cieľom usilovať sa o mier a stabilitu v Taiwanskom prielive a zachovať partnerstvo s demokratickou vládou na Taiwane;

  d) vyjadrili vážne znepokojenie nad situáciou vo Východočínskom a v Juhočínskom mori a dôrazne odmietali akékoľvek jednostranné pokusy zmeniť súčasný stav a zvýšiť napätie; opakovali, že je dôležité dodržiavať medzinárodné právo, najmä Dohovor OSN o morskom práve (UNCLOS), s jeho ustanoveniami o povinnosti urovnávať spory mierovými prostriedkami a zachovať slobodu plavby a preletov;

  e) pripomínali, že zachovanie mieru a stability v indicko-tichomorskom regióne je hlavným záujmom EÚ a jej členských štátov; zdôrazňovali, že vojenský konflikt v Taiwanskom prielive by nielenže spôsobil závažné narušenie hospodárstva, ktoré by ovplyvnilo európske záujmy, ale by vážne narušil aj poriadok založený na pravidlách v tomto regióne, ako aj demokratickú správu vecí verejných, ktorej jadrom sú ľudské práva, demokracia a právny štát;

  f) mali na pamäti, že EÚ vysoko oceňuje bezpečnosť v Taiwanskom prielive a že existuje priame prepojenie medzi európskou prosperitou a ázijskou bezpečnosťou, a preto by v prípade vypuknutia konfliktu dôsledky pre Európu výrazne presahovali hospodársku sféru; vyhlásili, že opatrenia Číny voči Taiwanu a v Juhočínskom mori budú mať dôsledky pre vzťahy medzi EÚ a Čínou;

  g) vyjadrili znepokojenie nad čínskymi právnymi predpismi týkajúcimi sa Taiwanu a poukázali na to, že nanútenie zákona o národnej bezpečnosti Hongkongu viedlo k tomu, že zákon o boji proti odtrhnutiu z roku 2005, ktorý vyhlasuje, že poskytne Taiwanu vysokú úroveň autonómie v prípade zjednotenia, je úplne nedôveryhodný;

  h) dôrazne obhajovali plnú účasť Taiwanu ako pozorovateľa na zasadnutiach, mechanizmoch a činnostiach medzinárodných orgánov vrátane Svetovej zdravotníckej organizácie, Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO), Medzinárodnej organizácie kriminálnej polície (Interpol) a Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC); naliehavo vyzývali členské štáty a inštitúcie EÚ, aby podporovali medzinárodné iniciatívy požadujúce účasť Taiwanu v medzinárodných organizáciách; opätovne uvítali proaktívnu spoluprácu Taiwanu s medzinárodným spoločenstvom, pokiaľ ide o pochopenie pandémie COVID-19 a nájdenie najlepších spôsobov, ako na ňu reagovať, a zdôraznili, že táto záležitosť preukázala, že plné členstvo Taiwanu vo WHO by bolo pridanou hodnotou pre zdravie a blaho občanov všetkých jej členov;

  i) podporovali zintenzívnenie hospodárskych, vedeckých, kultúrnych, politických a medziľudských výmen, stretnutí medzi EÚ a Taiwanom a ich spolupráce, a výmen s účasťou zástupcov členských krajín, a to aj na najvyššej úrovni, aby sa plne zohľadnila dynamická, mnohostranná a úzka spolupráca medzi EÚ a Taiwanom ako podobne zmýšľajúcimi partnermi; odsúdili vyhrážanie sa odvetnými opatreniami a nátlak na predsedu českého Senátu Miloša Vystrčila zo strany ČĽR v súvislosti s jeho návštevou Taiwanu v auguste 2020 a skonštatovali, že Česká republika a akákoľvek iná zvrchovaná krajina má právo rozvíjať hospodársku a kultúrnu spoluprácu s Taiwanom;

  j) riešili napätie v Taiwanskom prielive, potrebu chrániť taiwanskú demokraciu a význam Taiwanu ako partnera EÚ a regionálnej hospodárskej veľmoci v kontexte budúcej indicko-tichomorskej stratégie EÚ, ktorú v súčasnosti pripravuje ESVČ a Komisia; naliehali na EÚ, aby úzko spolupracovala s inými podobne zmýšľajúcimi partnermi prostredníctvom svojej indicko-tichomorskej stratégie s cieľom riešiť asertívnu pozíciu Číny v regióne a posilniť poriadok založený na pravidlách vzhľadom na vlastné záujmy EÚ v regióne;

  k) naďalej prijímali iniciatívy na posilnenie dvojstranných hospodárskych vzťahov a medziľudských kontaktov, najmä medzi mladými ľuďmi, a to aj v akademickej obci, občianskej spoločnosti, športe, kultúre a vzdelávaní, ako aj medzimestských a medziregionálnych partnerstiev; ocenili súčasné partnerstvá sesterských miest medzi európskymi a taiwanskými mestami a nabádali na diplomaciu miest ako nástroj na pomoc pri účasti Taiwanu na medzinárodných iniciatívach, ktoré by Taiwanu umožnili obísť pokusy Číny o ďalšie zostrenie jeho diplomatickej izolácie;

  l) nabádali k európskej a taiwanskej spolupráci v mediálnom sektore s cieľom diverzifikovať čínske jazykové mediálne prostredie v EÚ a poskytnúť alternatívu k prvkom médií kontrolovaných zo strany ČĽR;

  m) nabádali EÚ a členské štáty, aby pomohli zvýšiť informovanosť v Európe o situácii v Taiwanskom prielive, ako aj o zložitosti vzťahov medzi Taiwanom a Čínou prostredníctvom vytvorenia a financovania špecializovaných programov a výskumu zameraných na spoločnosť ako celok; zdôrazňovali, že je dôležité investovať do inkluzívnej diskusie vo všetkých členských štátoch, vysvetliť európskej verejnosti riziká posilnenia autoritárskych postojov v indicko-tichomorskom regióne prostredníctvom asertívnej pozície Číny a jej úsilia o oslabenie demokracie, najmä na Taiwane, a dôsledky, ktoré by neriešenie takýchto hrozieb znamenalo pre demokracie na celom svete;

  n) podporovali dialóg a spoluprácu s Taiwanom vo všetkých priemyselných odvetviach a dodávateľských reťazcoch, najmä vo vznikajúcich odvetviach a odvetviach strategického významu, ako sú elektronické vozidlá, robotika a inteligentná výroba, ako aj polovodičové technológie;

  o) podporovali ďalšie posilnenie iniciatív, ktoré EÚ umožňujú nadviazať partnerstvá s Taiwanom v oblasti IKT, biotechnológií, zdravia a bezpečnosti, a pracovali na konkrétnej spolupráci medzi stratégiou EÚ na prepájanie a novou politikou Taiwanu zameranou na juh a iniciatívach v tejto oblasti; dôrazne podporovali intenzívnejšie partnerstvo oboch strán v oblasti polovodičov;

  p) uznali ústrednú úlohu Taiwanu v strategických odvetviach, ako je komunikačná infraštruktúra piatej generácie (5G), keďže na Taiwane sa nachádza najväčšia zlievareň na svete a Taiwan je kľúčový producent polovodičov; zdôraznili, že v budúcnosti budú mikročipy zohrávať ústrednú úlohu pri formovaní budúcnosti globálneho poriadku a ktokoľvek, kto kontroluje navrhovanie a výrobu mikročipov, bude zohrávať vedúcu úlohu pri stanovovaní smerovania vývoja pre 21. storočie; pripomenuli, že narušenie globálnych dodávateľských reťazcov spôsobené pandémiou postavilo Taiwan do centra technologického úsilia a tiež podnietilo EÚ, aby si uvedomila svoju vlastnú zraniteľnosť, a zdôraznili, že je naliehavo potrebné uvažovať o znížení vlastnej závislosti od vonkajších aktérov; preto naliehavo vyzvali na intenzívnejšiu spoluprácu s Taiwanom s cieľom podporiť agendu EÚ týkajúcu sa jej ekologickej a digitálnej transformácie, ako aj úsilie EÚ o diverzifikáciu hodnotových a dodávateľských reťazcov, keďže pandémia urýchlila dopyt po oboch, zdôrazňujúc potrebu zvýšenia investícií a politickej podpory, najmä v hodnotových reťazcoch strategického významu, ako sú mikroelektronika, autonómna jazda a umelá inteligencia, čo sú oblasti, v ktorých Taiwan zohráva ústrednú úlohu;

  q) ocenili usporiadanie vôbec prvého európskeho investičného fóra na Taiwane v septembri 2020 a nabádali na viac dvojstranných investícií v oboch smeroch; naliehavo vyzývali na zvýšenie takýchto investícií najmä v odvetviach, v ktorých má Taiwan vedúce postavenie, konkrétne v kritických technológiách vrátane polovodičov, čo by podporilo úsilie EÚ o posilnenie vlastnej kapacity v oblasti mikroelektroniky; zobrali na vedomie, že v nadväznosti na dialóg medzi Taiwanom a EÚ z roku 2020 o digitálnom hospodárstve by EÚ a Taiwan mali ďalej stavať na svojich diskusiách v oblasti spolupráce týkajúcej sa výskumu a technológií, blockchainu, umelej inteligencie, certifikácie kybernetickej bezpečnosti, dátového hospodárstva a digitálnej pripojiteľnosti s cieľom identifikovať ďalšie synergie, rozšíriť výmenu politík v oblasti rozvoja digitálneho hospodárstva a uzatvárať rozsiahlejšie partnerstvá;

  r) uvítali dobrovoľné záväzky Taiwanu pomáhať v boji proti globálnemu otepľovaniu, a tým prispievať k plneniu cieľov Parížskej dohody o zmene klímy;

  s) nabádali EÚ a členské štáty k prehĺbeniu spolupráce s Taiwanom v boji proti dezinformáciám z nepriateľských tretích krajín vrátane výmeny najlepších postupov, spoločných prístupov na podporu slobody médií a žurnalistiky, posilnenej spolupráce v oblasti kybernetickej bezpečnosti a kybernetických hrozieb, zvyšovania informovanosti občanov a zlepšovania celkovej digitálnej gramotnosti obyvateľstva s cieľom posilniť odolnosť demokratických systémov; podporovali intenzívnejšiu spoluprácu medzi príslušnými európskymi a taiwanskými skupinami odborníkov v tejto oblasti;

  t) zvážili poučenie sa zo skúseností Taiwanu s bojom proti dezinformáciám pochádzajúcim z kontinentálnej Číny, ktoré útočia na nezávislosť taiwanských médií využívaním platforiem sociálnych médií, infiltráciou do taiwanských televíznych a tlačových médií s cieľom ovplyvniť verejnú mienku v snahe ohroziť voľby na Taiwane; ocenili, že Taiwan považuje mediálnu gramotnosť za užitočný a zásadný nástroj na vzdelávanie ľudí o identifikácii dezinformácií, a preto začlenil mediálnu gramotnosť do školských osnov;

  u) zdôraznili, že prínos úsilia Taiwanu v boji proti dezinformáciám a falošným správam presahuje Taiwan a ovplyvňuje nielen spoločnosť na ostrove, ale aj komunitu hovoriacu čínskym jazykom v Hongkongu a ďalších krajinách juhovýchodnej Ázie;

  v) odsúdili pokusy Číny o diskreditáciu toho, ako taiwanská vláda zvláda pandémiu; ocenili účinný prístup Taiwanu zdola nahor, ktorý vedú jeho občania, k správam a informáciám o overovaní faktov využívajúcich technológie, ako je umelá inteligencia, s cieľom zintenzívniť úsilie a umožniť overovateľom faktov identifikovať najškodlivejšie tvrdenia, ktoré sa šíria na platformách sociálnych médií, a tým zastaviť ich šírenie;

  w) pripomínali, že hrozba, ktorej Taiwan čelí v dôsledku čínskych dezinformačných operácií, je súčasťou väčšieho problému, ktorému čelia demokracie na celom svete v čase, keď komunikačné technológie zohrávajú ústrednú úlohu v geopolitickej súťaži o vedúce postavenie vo svete; pripomínali, že Čína spolu s inými nedemokratickými krajinami naďalej predstavujú významnú hrozbu pre demokracie v Európe prostredníctvom uplatňovania dezinformačných kampaní, čo je hrozba, ktorá sa s pandémiou výrazne zvýšila, ako sa uvádza v správe ESVČ z júna 2020; konštatovali, že spolupráca v boji proti dezinformáciám je preto v záujme EÚ aj Taiwanu;

  x) ďalej podporovali existujúcu spoluprácu medzi EÚ a Taiwanom v oblasti výskumu a investícií v rámcovom programe Horizont Európa (2021 – 2027); naliehavo vyzývali k účasti väčšieho počtu taiwanských výskumných pracovníkov na programe Horizont Európa v budúcnosti;

  y) ďalej podporovali cestovný ruch a mládežnícke výmeny s Taiwanom prostredníctvom iniciatív, ako sú pracovné prázdniny, program Erasmus alebo štipendijný program na prepojenie Taiwanu a Európy, a preskúmali možnosti spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdelávania a v iných oblastiach s cieľom posilniť odborné znalosti o Číne a Taiwane v Európe a prispieť k lepšiemu pochopeniu Európy na Taiwane;

  z) nabádali EÚ a jej členské štáty, aby posilnili spoluprácu s Taiwanom v oblasti globálneho rámca spolupráce a odbornej prípravy (GCTF), ktorý je platformou regionálnej spolupráce zameranou na budovanie kapacít a poskytovanie programov odbornej prípravy tretím krajinám na celom svete;

  aa) zmenili názov Európskeho hospodárskeho a obchodného úradu na Taiwane na „Úrad Európskej únie na Taiwane“ s cieľom zohľadniť široký rozsah našich vzťahov;

  ab) uvítali plány na zriadenie taiwanskej zastupiteľskej kancelárie v Litve; odsúdili reakciu čínskej vlády uvalením hospodárskych sankcií na Litvu; v tejto súvislosti vyjadrili podporu Litve a solidaritu s ňou, prijali primerané opatrenia a vyzvali Radu, aby urobila to isté;

  ac) ocenili Taiwan ako vynikajúceho partnera pri presadzovaní ľudských práv a slobody náboženského vyznania v indicko-tichomorskom regióne; uznali výsledky Taiwanu pri vytváraní príkladu v regióne, pokiaľ ide o jeho výrazné úspechy v oblasti dodržiavania základných hospodárskych aj sociálnych slobôd, ako aj politických a kultúrnych práv vrátane pokroku v oblasti práv LGBTQI osôb a práv domorodých komunít; požiadali osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva a osobitného vyslanca EÚ pre slobodu náboženstva alebo viery, aby sa podieľali na medzinárodných kongresoch o ľudských právach na Taiwane a aby prijali konkrétne opatrenia na spoluprácu s Taiwanom s cieľom presadzovať ľudské práva a náboženskú slobodu, digitálne hospodárstvo a udržateľný rast rozvojových krajín v indicko-tichomorskom regióne;

  ad) posilňovali spoluprácu s Taiwanom s cieľom vymieňať si najlepšie postupy pri zvládaní pandémie COVID-19, zavádzať iniciatívy na uľahčovanie obstarávania očkovacích látok a pokračovať v posilňovaní spolupráce EÚ s Taiwanom v oblasti kontroly zdravia a prenosných chorôb; vyjadrili uznanie taiwanskej vláde a jej ľudu za relatívne úspešné obmedzenie pandémie v krajine a za ich veľkorysosť pri rozširovaní pomoci do iných krajín; pripomínali, že účinná reakcia Taiwanu sa opierala o transparentnosť a otvorenosť a využívanie technológií v spolupráci so spoločnosťou, čo je prístup založený na dôvere verejnosti;

  ae) ocenili prejavy solidarity Taiwanu s EÚ, čo dokazuje darovanie viac ako 7 miliónov chirurgických rúšok niekoľkým členským štátom počas ťažkých prvých mesiacoch pandémie, ako aj piatich výrobných liniek na výrobu rúšok Českej republike; požadovali reciprocitu tejto solidarity;

  af) naďalej podporovali výmenu spravodajských informácií medzi členskými štátmi a Taiwanom a spoločný boj proti cezhraničnej trestnej činnosti ;

  ag) vzali na vedomie, že USA a Japonsko po prvýkrát zdôraznili význam mieru a stability v Taiwanskom prielive v spoločnom vyhlásení z nedávneho dvojstranného samitu, po ktorom nasledovalo podobné vyhlásenie skupiny G7 začiatkom mája; naliehavo vyzývali EÚ, aby spolupracovala s ďalšími podobne zmýšľajúcimi partnermi, ako sú Austrália, Nový Zéland, India, Japonsko, Južná Kórea a Spojené štáty americké, a uvažovali o pozvaní Taiwanu na účasť v existujúcich platformách a pracovných skupinách v oblasti kritických priemyselných odvetví spolu so svojimi partnermi;

  ah) nabádali členské štáty, ktoré nemajú uzatvorenú dohodu o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovým únikom alebo dohodu o výmene daňových informácií s Taiwanom, aby čo najskôr začali rokovania o týchto dohodách;

  2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto odporúčanie Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a vláde Taiwanu.


  INFORMÁCIE O PRIJATÍ GESTORSKÝM VÝBOROM

  Dátum prijatia

  1.9.2021

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  60

  4

  6

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Alviina Alametsä, Alexander Alexandrov Yordanov, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Anna Bonfrisco, Reinhard Bütikofer, Fabio Massimo Castaldo, Susanna Ceccardi, Włodzimierz Cimoszewicz, Katalin Cseh, Tanja Fajon, Anna Fotyga, Michael Gahler, Sunčana Glavak, Raphaël Glucksmann, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Márton Gyöngyösi, Andrzej Halicki, Sandra Kalniete, Maximilian Krah, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, David Lega, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Antonio López-Istúriz White, Jaak Madison, Claudiu Manda, Lukas Mandl, Thierry Mariani, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Gheorghe-Vlad Nistor, Urmas Paet, Demetris Papadakis, Kostas Papadakis, Tonino Picula, Manu Pineda, Thijs Reuten, Jérôme Rivière, María Soraya Rodríguez Ramos, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schieder, Radosław Sikorski, Jordi Solé, Sergei Stanishev, Tineke Strik, Hermann Tertsch, Harald Vilimsky, Idoia Villanueva Ruiz, Viola Von Cramon-Taubadel, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Isabel Wiseler-Lima, Salima Yenbou, Željana Zovko

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Robert Biedroń, Vladimír Bilčík, Andrea Cozzolino, Özlem Demirel, Assita Kanko, Hannah Neumann, Mick Wallace

   


  ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

  60

  +

  ECR

  Anna Fotyga, Assita Kanko, Jacek Saryusz-Wolski, Hermann Tertsch, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers

  ID

  Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi

  NI

  Fabio Massimo Castaldo, Márton Gyöngyösi

  PPE

  Alexander Alexandrov Yordanov, Vladimír Bilčík, Traian Băsescu, Michael Gahler, Sunčana Glavak, Andrzej Halicki, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López-Istúriz White, Lukas Mandl, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Francisco José Millán Mon, Gheorghe-Vlad Nistor, Radosław Sikorski, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko

  Renew

  Petras Auštrevičius, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos

  S&D

  Maria Arena, Robert Biedroń, Włodzimierz Cimoszewicz, Andrea Cozzolino, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Claudiu Manda, Sven Mikser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Thijs Reuten, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Andreas Schieder, Sergei Stanishev

  Verts/ALE

  Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Hannah Neumann, Jordi Solé, Tineke Strik, Viola Von Cramon-Taubadel, Salima Yenbou

   

  4

  -

  NI

  Kostas Papadakis

  The Left

  Özlem Demirel, Manu Pineda, Mick Wallace

   

  6

  0

  ID

  Maximilian Krah, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky

  The Left

  Idoia Villanueva Ruiz

   

  Vysvetlenie použitých znakov:

  + : za

  - : proti

  0 : zdržali sa hlasovania

   

   

  Posledná úprava: 24. septembra 2021
  Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia