Menetlus : 2018/0247(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0266/2021

Esitatud tekstid :

A9-0266/2021

Arutelud :

Hääletused :

PV 15/09/2021 - 12

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2021)0375

<Date>{13/09/2021}13.9.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0266/2021</NoDocSe>
PDF 178kWORD 59k

<TitreType>SOOVITUS TEISELE LUGEMISELE</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA III)</Titre>

<DocRef>(06604/1/2021 – C9‑0352/2021 – 2018/0247(COD))</DocRef>


<Commission>{AFET}Väliskomisjon</Commission>

Raportöörid: Željana Zovko,<Depute>Tonino Picula</Depute>

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA
 LÜHISELGITUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA III)

(06604/1/2021 – C9‑0352/2021 – 2018/0247(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (XXXX/1/2021 – C90352/20),

 võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 12. detsembri 2018. aasta arvamust[1],

 võttes arvesse Regioonide Komitee 6. detsembri 2018. aasta arvamust[2],

 võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta[3] Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2018)0465) suhtes,

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

 võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 74 lõike 4 kohaselt heaks kiidetud esialgset kokkulepet,

 võttes arvesse kodukorra artiklit 67,

 võttes arvesse väliskomisjoni soovitust teisele lugemisele (A9-XXXX/2021),

1. kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2. kiidab heaks käesolevale resolutsioonile lisatud Euroopa Parlamendi avaldused, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja C-seerias;

3. võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avaldused, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja C-seerias;

4. märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

5. teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

6. teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ning korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga akti ja kõigi käesolevale resolutsioonile lisatud avalduste avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

7. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.


 

 

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

Euroopa Parlamendi avaldus ühinemiseelse abi rahastamisvahendi (IPA III) raames antud abi peatamise kohta

 

Euroopa Parlament märgib, et määrus (EL) 2021/..., millega luuakse ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA III), sisaldab üldist viidet abi peatamise võimaluse kohta, ilma et oleks täpsustatud sellise otsuse konkreetset alust. Sellist abi peatamist tuleks rakendada, kui demokraatia, inimõiguste või õigusriigi olukord I lisas loetletud abisaaja riigis halveneb.

 

Euroopa Parlament on seisukohal, et selle rahastamisvahendi raames antava abi peatamine muudaks seadusandliku tavamenetluse kohaselt kokku lepitud üldist rahastamiskava. Kaasseadusandja ja eelarvepädeva institutsioonina on Euroopa Parlamendil seega sellise otsuse korral õigus kasutada täielikult oma eelisõigusi.

 

 

Euroopa Parlamendi avaldus nõukogu otsuse 2010/427/EL ja strateegilise koordineerimise kohta

 

Euroopa Parlament märgib, et nõukogu otsuse 2010/427/EL artiklis 9 sisalduvad viited liidu välistegevuse vahenditele on aegunud, ning on seetõttu seisukohal, et õigusselguse huvides tuleks kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 27 lõikes 3 sätestatud menetlusega seda artiklit ajakohastada, et võtta arvesse liidu välisabi rahastamisvahendeid, mida kohaldatakse mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 kehtivuse ajal, nimelt naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö instrument „Globaalne Euroopa“, ühinemiseelse abi rahastamisvahend, tuumaohutusalase rahvusvahelise koostöö Euroopa instrument ning otsus ülemeremaade ja -territooriumide, sealhulgas Gröönimaa assotsieerimise kohta.

 

Euroopa Parlament kutsub komisjoni ja Euroopa välisteenistust üles looma strateegilise koordineerimisstruktuuri, mis koosneb kõigist asjaomastest komisjoni talitustest ja Euroopa välisteenistusest, et tagada sidusus, koostoime, läbipaistvus ja vastutus kooskõlas määruse (EL) 2021/947 (millega luuakse naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö instrument „Globaalne Euroopa“)[4] artikliga 5.

 

 

Euroopa Parlamendi avaldus abisaajate nimede kohta

 

Euroopa Parlament märgib, et määruse (EL) 2021/..., millega luuakse ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA III), I lisas osutatakse abisaajatele, kes on käesoleva rahastamisvahendi raames rahastamiskõlblikud. Euroopa Parlament on seisukohal, et nimetatud abisaajate puhul tuleks kasutada põhiseaduslikke nimetusi ning Kosovo tuleks nimetada Kosovo Vabariigiks.

 

 

Euroopa Komisjoni avaldus, mis käsitleb Euroopa Parlamendiga peetavat geopoliitilist dialoogi ühinemiseelse abi rahastamisvahendi (IPA III) teemal

 

Võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklis 14 sätestatud Euroopa Parlamendi poliitilise kontrolli funktsiooni, kohustub Euroopa Komisjon pidama kahe institutsiooni vahel kõrgetasemelist geopoliitilist dialoogi Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2021/XXX (millega luuakse ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA III)) rakendamise üle. See dialoog peaks võimaldama teabevahetust Euroopa Parlamendiga, kelle seisukohti IPA III rakendamise kohta võetakse täiel määral arvesse, austades täielikult komisjoni suutlikkust rakendada rahastamisvahendit kooskõlas oma institutsiooniliste kohustustega.

 

Geopoliitilises dialoogis arutatakse üldisi suuniseid IPA III rakendamise kohta, sealhulgas programmitöö kohta enne IPA III programmitöö raamistiku ja programmdokumentide vastuvõtmist, ning konkreetseid teemasid, nagu abisaajale antava abi peatamine, kui abisaaja ei järgi püsivalt demokraatia, õigusriigi, hea valitsemistava, inimõiguste ja põhivabaduste põhimõtteid.

 

Geopoliitiline dialoog on üles ehitatud järgmiselt:

 

i) kõrgetasemeline dialoog komisjoni ja Euroopa Parlamendi vahel, kus komisjoni esindab naabruspoliitika ja laienemise volinik;

 

ii) alaline dialoog kõrgemate ametnike tasandil väliskomisjoni töörühmaga, et tagada kõrgetasemelise dialoogi piisav ettevalmistamine ja järelmeetmed.

 

Kõrgetasemeline dialoog toimub vähemalt kaks korda aastas. Üks koosolek võib langeda kokku aastaeelarve projekti esitamisega komisjoni poolt.

 

 

Euroopa Komisjoni avaldus Euroopa Parlamendi ja nõukogu XX/XX 2021. aasta määruse nr 2021/XXX (millega luuakse ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA III)) artikli 8 lõikes 5 sätestatud abi ümbersuunamise/peatamise kohta

 

Euroopa Komisjon leiab, et artikli 8 lõike 5 säte järgib komisjoni volitusi liidu programmide rakendamisel ja liidu eelarvet üldiselt, kui see ei piira aluslepingute ja finantsmäärusega komisjonile antud volitusi peatada liidu abi kolmandatele riikidele.

 

 

Euroopa Komisjoni avaldus strateegianõukogude nõuandva iseloomu kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu XX/XX 2021. aasta määruse nr 2021/XXX (millega luuakse ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA III)) artiklile 12

 

Euroopa Komisjon tuletab meelde, et IPA III määruse artikli 12 kohaselt on Lääne-Balkani investeerimisraamistiku strateegianõukogu komisjoni nõuandev organ. See on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuni 2021. aasta määruse (EL) 2021/947 (millega luuakse naabruspiirkonna, arengu- ja rahvusvahelise koostöö instrument „Globaalne Euroopa“,) artikliga 33, milles osutatakse Lääne-Balkani investeerimisraamistiku ja EFSD+ strateegianõukogule. Neil strateegianõukogudel ei ole ELi eelarve täitmise kontekstis otsustusõigust. Lääne-Balkani investeerimisraamistiku strateegianõukogu kodukord kehtestatakse sellel alusel.


LÜHISELGITUS

Alates 2007. aastast on ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA) olnud peamine rahastamisvahend, millega toetatakse ELiga seotud reforme kandidaatriikides ja potentsiaalsetes kandidaatriikides, st kuues Lääne-Balkani riigis ja Türgis.

 

Ühinemiseelse abi rahastamisvahendi (IPA) kolmas põlvkond tugevdab toetust ühinemisprotsessile, valmistades abisaajaid ette ELi liikmesusest tulenevate kohustuste täitmiseks. See aitab kaasa liiduga ühineda soovivate riikide suutlikkuse suurendamisele ja ümberkujundamisele. Abi kavandatakse viie prioriteetse valdkonna raames, mis hõlmavad järgmist: 1) õigusriik, põhiõigused ja demokraatia; 2) hea valitsemistava, õigusnormide ühtlustamine, heanaaberlikud suhted ja strateegiline kommunikatsioon; 3) keskkonnaalane tegevuskava ja kestlik ühenduvus; 4) konkurentsivõime ja kaasav majanduskasv; 5) territoriaalne ja piiriülene koostöö.

 

Rahastamisvahendiga nähakse ette 30 % võrra kõrgem kliimameetmete eesmärk ja täiendav bioloogilise mitmekesisuse eesmärk, et aidata kaasa mitmeaastase finantsraamistiku üldiste eesmärkide saavutamisele selles valdkonnas. Samuti aitab see kaasa inimõiguste ja soolise võrdõiguslikkuse valdkonnaüleste eesmärkide saavutamisele ning suurendab jõupingutusi nähtavuse ja strateegilise kommunikatsiooni valdkonnas. Ühinemiseelse abi rahastamisvahendiga IPA III nähakse ette rahastajate tegevuse parem koordineerimine ja tihedam konsulteerimine kodanikuühiskonna organisatsioonide ning kohalike ja piirkondlike omavalitsustega.

 

Institutsioonidevaheliste läbirääkimiste üks peamisi tulemusi on parem juhtimine ja Euroopa Parlamendi suurem kontroll rahastamisvahendi üle. Komisjon võtab vastu eelkavandatud delegeeritud õigusakti, milles määratakse kindlaks konkreetsed eesmärgid ja temaatilised prioriteedid abi andmiseks õigusriigi, inimõiguste ja demokraatia, hariduse, tööhõive, keskkonna ja kliimamuutuste, teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas. Läbirääkimiste käigus saavutatud poliitiline kokkulepe hõlmas ka komisjoni avaldust, millega algatati vähemalt kaks korda aastas toimuv kõrgetasemeline geopoliitiline dialoog Euroopa Komisjoni voliniku ja Euroopa Parlamendi vahel, andes nii parlamendile täiendavad strateegilised suunised rahastamisvahendi rakendamiseks.

 

Ajavahemikul 2021–2027 on IPA III rakendamise rahastamispakett 14 162 miljardit eurot (jooksevhindades). IPA tagatiste kaudu võetakse kasutusele täiendavad rahalised vahendid. Ajakohastatud ühinemiseelse abi rahastamisvahendiga nähakse ette abi ümbersuunamine ja peatamine demokraatia, inimõiguste ja õigusriigi olukorra halvenemise korral ning tugevdatakse käsitlusviisi „põhialused kõigepealt“ ja laienemispoliitika tingimuslikkust. Täiustatud tulemusnäitajad võimaldavad paremini hinnata ELi eeskirjade ja kohustuste kohaldamisel tehtud edusamme.

 

Institutsioonidevahelised läbirääkimised lõpetati poliitilisel tasandil 2. juunil 2021. Nõukogu kinnitas nende tulemused alaliste esindajate komitee (COREPER II) tasandil 28. juunil 2021 ja parlament kiitis need heaks väliskomisjoni 1. juuli 2021. aasta koosolekul. Kuna 7. septembril 2021 vastu võetud nõukogu esimese lugemise seisukoht kajastab täielikult varasel teisel lugemisel saavutatud kokkulepet, on teisele lugemisele esitatav soovitus nõukogu seisukoht heaks kiita.

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Ühinemiseelse abi rahastamisvahendi (IPA III) loomine

Viited

06604/1/2021 – C9-0352/2021 – 2018/0247(COD)

EP 1. lugemise kuupäev – P-number

27.3.2019 T8-0299/2019

Komisjoni ettepanek

COM(2018)0465 - C8-0274/2018

Vastutav komisjon

 istungil teada andmise kuupäev

AFET

 

 

 

 

Raportöörid

 nimetamise kuupäev

Željana Zovko

15.7.2019

Tonino Picula

15.7.2019

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

13.9.2021

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

51

8

8

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Alviina Alametsä, Alexander Alexandrov Yordanov, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Reinhard Bütikofer, Fabio Massimo Castaldo, Susanna Ceccardi, Włodzimierz Cimoszewicz, Katalin Cseh, Tanja Fajon, Anna Fotyga, Michael Gahler, Sunčana Glavak, Raphaël Glucksmann, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Sandra Kalniete, Karol Karski, Dietmar Köster, Maximilian Krah, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, David Lega, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Antonio López-Istúriz White, Claudiu Manda, Lukas Mandl, Thierry Mariani, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Gheorghe-Vlad Nistor, Urmas Paet, Demetris Papadakis, Kostas Papadakis, Tonino Picula, Manu Pineda, Giuliano Pisapia, Thijs Reuten, Jérôme Rivière, María Soraya Rodríguez Ramos, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schieder, Radosław Sikorski, Jordi Solé, Sergei Stanishev, Tineke Strik, Hermann Tertsch, Hilde Vautmans, Harald Vilimsky, Idoia Villanueva Ruiz, Viola Von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Charlie Weimers, Isabel Wiseler-Lima, Salima Yenbou, Željana Zovko

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Angel Dzhambazki, Andrey Kovatchev, Marisa Matias, Mick Wallace

Esitamise kuupäev

13.9.2021

 


 

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

51

+

NI

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Alexander Alexandrov Yordanov, Traian Băsescu, Michael Gahler, Sunčana Glavak, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Andrius Kubilius, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Lukas Mandl, Vangelis Meimarakis, Francisco José Millán Mon, Gheorghe-Vlad Nistor, Radosław Sikorski, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko

Renew

Petras Auštrevičius, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans

S&D

Maria Arena, Włodzimierz Cimoszewicz, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Claudiu Manda, Sven Mikser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Thijs Reuten, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Andreas Schieder, Sergei Stanishev

Verts/ALE

Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé, Tineke Strik, Viola Von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Salima Yenbou

 

8

-

ECR

Hermann Tertsch, Charlie Weimers

ID

Susanna Ceccardi, Maximilian Krah, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky

NI

Kostas Papadakis

 

8

0

ECR

Angel Dzhambazki, Anna Fotyga, Karol Karski, Jacek Saryusz-Wolski

The Left

Marisa Matias, Manu Pineda, Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

 

Kasutatud tähised:

+ : poolt

- : vastu

0 : erapooletu

 

 

[1] ELT C 110, 22.3.2019, lk 156.

[2] ELT C 86, 7.3.2019, lk 305.

[3] ELT C 108, 26.3.2021, lk 409.

[4] Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuni 2021. aasta määrus (EL) 2021/947, millega luuakse naabruspiirkonna, arengu- ja rahvusvahelise koostöö instrument „Globaalne Euroopa“, muudetakse otsust nr 466/2014/EL ja tunnistatakse see kehtetuks ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) 2017/1601 ja nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 480/2009 (ELT L 209, 14.6.2021, lk 1).

Viimane päevakajastamine: 14. september 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika