Tuarascáil - A9-0269/2021Tuarascáil
A9-0269/2021

  TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le treoirlínte le haghaidh bonneagar tras-Eorpach fuinnimh agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 347/2013

  30.9.2021 - (COM(2020)0824 – C9-0417/2020 – 2020/0360(COD)) - ***I

  An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh
  Rapóirtéir don tuairim: Zdzisław Krasnodębski 


  Nós Imeachta : 2020/0360(COD)
  Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
  An doiciméad roghnaithe :  
  A9-0269/2021
  Téacsanna arna gcur síos :
  A9-0269/2021
  Téacsanna arna nglacadh :

  DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

  ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le treoirlínte le haghaidh bonneagar tras-Eorpach fuinnimh agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 347/2013

  (COM(2020)0824 – C9-0417/2020 – 2020/0360(COD))

  (An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

  Tá Parlaimint na hEorpa,

   ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2020)0824),

   ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 172 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C9-0417/2020),

   ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

   ag féachaint do thuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 24 Márta 2021[1],

   ag féachaint do thuairim ó Choiste na Réigiún an 1 Iúil 2021[2],

   ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

   ag féachaint do na tuairimí ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia, ón gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht agus ón gCoiste um Fhorbairt Tuaithe,

   ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh (A9-0269/2021),

  1. ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

  2. á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

  3. á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.


   

  Leasú  1

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 1

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (1) Leagtar amach sa Teachtaireacht ón gCoimisiún an 11 Nollaig 2019, dar teideal ‘An Comhaontú Glas don Eoraip’21, straitéis nua fáis arb é is aidhm di an tAontas Eorpach a chlaochlú ina shochaí chóir rathúil, ag a bhfuil geilleagar nua-aimseartha iomaíoch atá tíosach ar acmhainní, geilleagar nach mbeidh aon ghlanastaíochtaí gás ceaptha teasa ann in 2050, agus nach mbeidh an fás eacnamaíoch ceangailte le húsáid acmhainní. An teachtaireacht ón gCoimisiún maidir leis an bPlean um Sprioc Aeráide22 ina moltar leibhéal laghdaithe na n-astaíochtaí gás ceaptha teasa a mhéadú go 55 % ar a laghad faoi 2030 - uaillmhian a d’fhormhuinigh an Chomhairle Eorpach an 11 Nollaig 2020 - agus an measúnú tionchair foluiteach dá cuid, deimhnítear leo go mbeidh an meascán fuinnimh san am atá le teacht an-éagsúil lena bhfuil ann faoi láthair agus beidh siad mar bhonn taca leis an ngá le hathbhreithniú a dhéanamh ar an reachtaíocht fuinnimh agus lena leasú más gá. Is léir nach leor na hinfheistíochtaí bonneagair atá ann faoi láthair chun bonneagar fuinnimh san am amach romhainn a athrú agus a thógáil. Chomh maith leis sin, is é is brí leis sin nach mór bonneagar a bheith i bhfeidhm chun tacú leis an aistriú fuinnimh san Eoraip, lena n-áirítear mearleictriú, borradh a chur faoi ghiniúint an leictreachais in-athnuaite, méadú ar úsáid na ngás in-athnuaite agus ísealcharbóin, comhtháthú córais fuinnimh agus níos mó úsáide a bhaint as réitigh nuálacha.

  (1) Leagtar amach i dTeachtaireacht ón gCoimisiún an 11 Nollaig 2019, dar teideal ‘An Comhaontú Glas don Eoraip’21, straitéis nua fáis arb é is aidhm di an tAontas Eorpach a chlaochlú ina shochaí chóir rathúil, ag a bhfuil geilleagar nua-aimseartha iomaíoch atá tíosach ar acmhainní, geilleagar ina mbainfear amach an cuspóir aeráidneodrachta ar a dhéanaí faoi 2050, agus nach mbeidh an fás eacnamaíoch ceangailte le húsáid acmhainní. An teachtaireacht ón gCoimisiún maidir leis an bPlean um Sprioc Aeráide22 ina moltar leibhéal laghdaithe na n-astaíochtaí gás ceaptha teasa a mhéadú go 55 % ar a laghad faoi 2030 - uaillmhian a d’fhormhuinigh an Chomhairle Eorpach an 11 Nollaig 2020 - agus an measúnú tionchair foluiteach dá cuid, deimhnítear leo go mbeidh an meascán fuinnimh san am atá le teacht an-éagsúil lena bhfuil ann faoi láthair agus beidh siad mar bhonn taca leis an ngá le hathbhreithniú a dhéanamh ar an reachtaíocht fuinnimh agus lena leasú más gá. Is léir nach leor na hinfheistíochtaí bonneagair atá ann faoi láthair chun bonneagar fuinnimh san am amach romhainn a athrú agus a thógáil. Chomh maith leis sin, is é is brí leis sin nach mór bonneagar a bheith i bhfeidhm chun tacú leis an aistriú fuinnimh san Eoraip, lena n-áirítear mearleictriú, borradh a chur faoi ghiniúint an leictreachais in-athnuaite agus saor ó iontaoisí, méadú ar úsáid na ngás in-athnuaite agus ísealcharbóin, comhtháthú córais fuinnimh agus níos mó úsáide a bhaint as réitigh nuálacha.

  __________________

  __________________

  21 Teachtaireacht ón gCoimisiún - An Comhaontú Glas don Eoraip, COM(2019) 640 final an 11 Nollaig 2019.

  21 Teachtaireacht ón gCoimisiún - An Comhaontú Glas don Eoraip, COM(2019) 640 final an 11 Nollaig 2019.

  22 Commission Communication - Stepping up Europe’s 2030 climate ambition, Investing in a climate-neutral future for the benefit of our people [Teachtaireacht ón gCoimisiún - Dlús a chur le huaillmhian aeráide na hEorpa 2030, Infheistíocht i dtodhchaí aeráidneodrach ar son leas ár muintire], COM(2020) 562 final an 17 Meán Fómhair 2020.

  22 Commission Communication - Stepping up Europe’s 2030 climate ambition, Investing in a climate-neutral future for the benefit of our people [Teachtaireacht ón gCoimisiún - Dlús a chur le huaillmhian aeráide na hEorpa 2030, Infheistíocht i dtodhchaí aeráidneodrach ar son leas ár muintire], COM(2020) 562 final an 17 Meán Fómhair 2020.

  Leasú  2

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 2

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (2) I ndiaidh mholtaí an Choimisiúin mar chuid den phacáiste ‘Fuinneamh Glan do Gach Eorpach’, thángthas ar chomhaontú maidir le sprioc cheangailteach ar leibhéal an Aontais i leith fuinneamh in-athnuaite le haghaidh 2030 dar méid ar a laghad 32 % d’ídiú fuinnimh críochnaitheach agus maidir le sprioc cheannlíne ar leibhéal an Aontais i leith éifeachtúlacht fuinnimh dar méid ar a laghad 32.5 % .

  (2) Déanfar sprioc cheangailteach reatha ar leibhéal an Aontais i leith fuinneamh in-athnuaite le haghaidh 2030 dar méid ar a laghad 32 % d’ídiú fuinnimh críochnaitheach agus maidir le sprioc cheannlíne ar leibhéal an Aontais i leith éifeachtúlacht fuinnimh dar méid ar a laghad 32.5 % a athbhreithniú mar chuid d’uaillmhian mhéadaithe an Aontais atá cumhdaithe i Rialachán (AE) 2021/1119 ó Pharlaimint na hEoepa agus ón gComhairle1a agus i straitéis an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip.

   

  _________________

   

  1a Rialachán (AE) 2021/1119 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Meitheamh 2021 lena mbunaítear an creat chun aeráidneodracht a bhaint amach agus lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 401/2009 agus (AE) 2018/1999 (‘An Dlí Aeráide Eorpach’) (IO L 243, 9.7.2021, lch. 1).

  Leasú  3

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 4

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (4) I Rialachán (AE) Uimh. 347/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle23, Rialachán GTE-F atá i bhfeidhm faoi láthair, leagtar síos rialacha maidir le forbairt agus idir-inoibritheacht thráthúil gréasán tras-Eorpach fuinnimh chun cuspóirí bheartas fuinnimh an Chonartha ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a ghnóthú d’fhonn feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh fuinnimh, cinnteacht an tsoláthair agus margaí fuinnimh iomaíocha san Aontas a áirithiú, d’fhonn éifeachtúlacht fuinnimh agus coigilt fuinnimh agus forbairt cineálacha nua fuinnimh agus cineálacha in-athnuaite fuinnimh a chur chun cinn, agus d’fhonn idirnascadh gréasán fuinnimh a chur chun cinn. Le Rialachán (AE) Uimh. 347/2013, cuirtear creat i bhfeidhm faoinar féidir leis na Ballstáit agus páirtithe leasmhara ábhartha oibriú le chéile i suíomh réigiúnach d’fhonn gréasáin fuinnimh a fhorbairt atá nasctha le chéile mar is ceart, rud arb é is aidhm dó réigiúin atá scoite amach faoi láthair ó mhargaí fuinnimh na hEorpa a cheangal le chéile, na hidirnaisc thrasteorann atá ann faoi láthair a neartú agus cabhrú le fuinneamh in-athnuaite a chomhtháthú. Trí na cuspóirí sin a shaothrú, cuidíonn Rialachán (AE) Uimh. 347/2013 le fás atá cliste, inbhuanaithe agus uilechuimsitheach agus téann sé chun tairbhe don Aontas ar fad ó thaobh iomaíochais de agus ó thaobh comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus críochach de.

  (4) I Rialachán (AE) Uimh. 347/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle23, Rialachán GTE-F atá i bhfeidhm faoi láthair, leagtar síos rialacha maidir le forbairt agus idir-inoibritheacht thráthúil gréasán tras-Eorpach fuinnimh chun cuspóirí bheartas fuinnimh an Chonartha ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a ghnóthú d’fhonn feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh fuinnimh, cinnteacht an tsoláthair agus margaí fuinnimh iomaíocha san Aontas a áirithiú, d’fhonn éifeachtúlacht fuinnimh agus coigilt fuinnimh agus forbairt cineálacha nua fuinnimh agus cineálacha in-athnuaite fuinnimh a chur chun cinn, agus d’fhonn idirnascadh gréasán fuinnimh a chur chun cinn. Le Rialachán (AE) Uimh. 347/2013, cuirtear creat i bhfeidhm faoinar féidir leis na Ballstáit agus páirtithe leasmhara ábhartha oibriú le chéile i suíomh réigiúnach d’fhonn gréasáin fuinnimh a fhorbairt atá nasctha le chéile mar is ceart, rud arb é is aidhm dó réigiúin atá scoite amach faoi láthair ó mhargaí fuinnimh na hEorpa a cheangal le chéile, na hidirnaisc thrasteorann atá ann faoi láthair a neartú agus cinn nua a fhorbairt agus cabhrú le fuinneamh in-athnuaite a chomhtháthú. Trí na cuspóirí sin a shaothrú, cuidíonn Rialachán (AE) Uimh. 347/2013 le fás atá cliste, inbhuanaithe agus uilechuimsitheach agus téann sé chun tairbhe don Aontas ar fad ó thaobh iomaíochais de agus ó thaobh comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus críochach de.

  __________________

  __________________

  23 Rialachán (AE) Uimh. 347/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2013 maidir le treoirlínte le haghaidh bonneagar tras-Eorpach fuinnimh agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1364/2006/CE agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 713/2009, Rialachán (CE) Uimh. 714/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009, IO L 115, 25.4.2013, lgh. 39–75

  23 Rialachán (AE) Uimh. 347/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2013 maidir le treoirlínte le haghaidh bonneagar tras-Eorpach fuinnimh agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1364/2006/CE agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 713/2009, Rialachán (CE) Uimh. 714/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009, IO L 115, 25.4.2013, lgh. 39–75

  Leasú  4

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 5

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (5) Sa mheastóireacht a rinneadh ar Rialachán (AE) Uimh. 347/2013 atá i bhfeidhm faoi láthair, is léir gur chuir an creat feabhas éifeachtach ar chomhtháthú ghréasáin na mBallstát agus gur spreag sé an trádáil fuinnimh, rud a thacaigh le hiomaíochas an Aontais. Thacaigh tionscadail leasa choitinn i leith leictreachais agus gáis go mór le cinnteacht an tsoláthair. I gcás an gháis, tá an bonneagar nasctha go maith anois agus tháinig feabhas substaintiúil ar athléimneacht an tsoláthair ó bhí 2013 ann. An comhar réigiúnach i nGrúpaí Réigiúnacha nó trí leithdháileadh trasteorann costas, is cumasóir tábhachtach é maidir le cur chun feidhme na dtionscadal. Mar sin féin, is minic nach ndeachaigh an leithdháileadh trasteorann costas chun an bhearna airgeadais sa tionscadal a laghdú de réir mar a bhí beartaithe. Cé go ndearnadh formhór na nósanna imeachta ceadaithe níos giorra, i gcásanna áirithe bíonn próiseas fada fós i gceist. Ba thábhachtach an fachtóir é an cúnamh airgeadais ón tSaoráid um Chónascadh na hEorpa (SCE) ós rud é go rabhthas in ann rioscaí a laghdú le linn na gcéimeanna luatha i bhforbairt na dtionscadal mar gheall ar na deontais a fuarthas chun staidéir a dhéanamh, agus thug deontais le haghaidh oibreacha tacaíocht do thionscadail lena dtugtar aghaidh ar na príomhscrogaill, rud nach raibh maoiniú margaidh in ann tabhairt faoi go leordhóthanach.

  (5) Sa mheastóireacht a rinneadh ar Rialachán (AE) Uimh. 347/2013 atá i bhfeidhm faoi láthair, is léir gur chuir an creat feabhas éifeachtach ar chomhtháthú ghréasáin na mBallstát agus gur spreag sé an trádáil fuinnimh, rud a thacaigh le hiomaíochas an Aontais. Thacaigh tionscadail leasa choitinn i leith leictreachais agus gáis go mór le cinnteacht an tsoláthair. An comhar réigiúnach i nGrúpaí Réigiúnacha nó trí leithdháileadh trasteorann costas, is cumasóir tábhachtach é maidir le cur chun feidhme na dtionscadal. Mar sin féin, is minic nach ndeachaigh an leithdháileadh trasteorann costas chun an bhearna airgeadais sa tionscadal a laghdú de réir mar a bhí beartaithe. Cé go ndearnadh formhór na nósanna imeachta ceadaithe níos giorra, i gcásanna áirithe bíonn próiseas fada fós i gceist. Ba thábhachtach an fachtóir é an cúnamh airgeadais ón tSaoráid um Chónascadh na hEorpa (SCE) ós rud é go rabhthas in ann rioscaí a laghdú le linn na gcéimeanna luatha i bhforbairt na dtionscadal mar gheall ar na deontais a fuarthas chun staidéir a dhéanamh, agus thug deontais le haghaidh oibreacha tacaíocht do thionscadail lena dtugtar aghaidh ar na príomhscrogaill, rud nach raibh maoiniú margaidh in ann tabhairt faoi go leordhóthanach.

  Leasú  5

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 5 a (nua)

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (5a) I rún uaithi an 10 Iúil 2020 maidir le hathbhreithniú ar na treoirlínte le haghaidh bonneagair thras-Eorpaigh fuinnimh, d’iarr Parlaimint na hEorpa go ndéanfaí athbhreithniú ar Rialachán (AE) Uimh. 347/2013, ag cur san áireamh, go háirithe, spriocanna fuinnimh agus aeráide an Aontais do 2030, cuspóir aeráidneodrachta an Aontais agus bunphrionsabal ‘na héifeachtúlachta fuinnimh’.

  Leasú  6

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 6

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (6) Is ionstraim lárnach é beartas GTE-F ó thaobh margadh inmheánach fuinnimh Eorpach a fhorbairt agus tá gá leis chun cuspóirí an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip a ghnóthú. Chun aeráidneodracht a bhaint amach faoi 2050, agus chun leibhéil níos airde laghdaithe ar astaíochtaí gás ceaptha teasa a ghnóthú faoi 2030, beidh córas fuinnimh níos comhtháite ag teastáil ón Eoraip, rud a bheidh ag brath ar leibhéil níos airde leictrithe atá bunaithe ar fhoinsí in-athnuaite agus ar dhícharbónú na hearnála gáis. Le beartas GTE-F, is féidir a áirithiú go dtacóidh bonneagar fuinnimh an Aontais leis an aistriú fuinnimh chuig an aeráidneodracht is gá, i gcomhréir le bunphrionsabal na héifeachtúlachta fuinnimh.

  (6) Is ionstraim lárnach é beartas GTE-F ó thaobh margadh inmheánach fuinnimh Eorpach a fhorbairt agus tá gá leis chun cuspóirí an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip a ghnóthú. Chun aeráidneodracht a bhaint amach faoi 2050 ar a dhéanaí, agus chun leibhéil níos airde laghdaithe ar astaíochtaí gás ceaptha teasa a ghnóthú faoi 2030, beidh córas fuinnimh níos comhtháite ag teastáil ón Eoraip, rud a bheidh ag brath ar leibhéil níos airde leictrithe atá bunaithe ar fhoinsí breise in-athnuaite agus ísealcharbóin agus ar dhícharbónú na hearnála gáis. Le beartas GTE-F, is féidir a áirithiú go dtacóidh forbairt bhonneagar fuinnimh an Aontais leis an aistriú fuinnimh chuig an aeráidneodracht is gá, i gcomhréir le bunphrionsabail na ‘héifeachtúlachta fuinnimh’ agus le neodracht na teicneolaíochta agus, san am céanna, an cumas faoi seach maidir le hastaíochtaí a laghdú san úsáid deiridh á chur san áireamh.

  Leasú  7

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 7

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (7) Cé gur bailí fós den chuid is mó iad cuspóirí Rialachán (AE) Uimh. 347/2013, na hathruithe ar an gcóras fuinnimh a bhfuil coinne leo, athruithe a tharlóidh de bharr an chomhthéacs pholaitiúil nua, na spriocanna nuashonraithe le haghaidh 2030 agus sprioc 2050 i leith aeráidneodracht faoin gComhaontú Glas don Eoraip go háirithe, ní léiríonn creat GTE-F na hathruithe sin go hiomlán go fóill. Chomh maith leis an gcomhthéacs polaitiúil nua agus na cuspóirí polaitiúla nua, rinneadh forbairt mhear ar réimse na teicneolaíochta le deich mbliana anuas. Ba cheart aird a thabhairt ar an bhforbairt sin sna catagóirí bonneagair a chumhdaítear faoin Rialachán, agus sna critéir roghnúcháin le haghaidh na dtionscadal leasa choitinn mar aon leis na conairí tosaíochtaí agus na réimsí téamacha.

  (7) Cé gur bailí fós den chuid is mó iad cuspóirí Rialachán (AE) Uimh. 347/2013, na hathruithe ar an gcóras fuinnimh a bhfuil coinne leo, athruithe a tharlóidh de bharr an chomhthéacs pholaitiúil nua, na spriocanna nuashonraithe le haghaidh 2030 agus sprioc 2050 i leith aeráidneodracht faoin gComhaontú Glas don Eoraip go háirithe, ní léiríonn creat GTE-F na hathruithe sin go hiomlán go fóill. Dá bhrí sin, ní mór cuspóirí maidir le maolú ar an athrú aeráide agus oiriúnú don athrú aeráide a léiriú go leormhaith i gcreat GTE-F athbhreithnithe. Chomh maith leis an gcomhthéacs polaitiúil nua agus na cuspóirí polaitiúla nua, rinneadh forbairt mhear ar réimse na teicneolaíochta le deich mbliana anuas. Ba cheart aird a thabhairt ar an bhforbairt sin sna catagóirí bonneagair a chumhdaítear faoin Rialachán, agus sna critéir roghnúcháin le haghaidh na dtionscadal leasa choitinn mar aon leis na conairí tosaíochtaí agus na réimsí téamacha. Ag an am céanna, níor cheart go ndéanfadh an t-athbhreithniú difear don cheart atá ag Ballstát na coinníollacha a chinneadh maidir lena acmhainní fuinnimh a shaothrú, dá rogha idir foinsí éagsúla fuinnimh agus do struchtúr ginearálta a sholáthair fuinnimh, i gcomhréir le hAirteagal 194 CFAE.

  Leasú  8

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 10

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (10) Ba cheart bonneagar fuinnimh an Aontais a bheith athléimneach in aghaidh éifeachtaí an athraithe aeráide a mheastar a bheidh ann san Eoraip, éifeachtaí nach féidir a sheachaint, d’ainneoin na n-iarrachtaí a dhéantar iad a mhaolú. Dá bhrí sin, tá sé ríthábhachtach na hiarrachtaí a neartú maidir le hoiriúnú don athrú aeráide, forbairt seasmhachta, agus ullmhacht.

  (10) Ba cheart bonneagar fuinnimh an Aontais a bheith athléimneach in aghaidh éifeachtaí an athraithe aeráide a mheastar a bheidh ann san Eoraip, éifeachtaí nach féidir a sheachaint, d’ainneoin na n-iarrachtaí a dhéantar iad a mhaolú. Dá bhrí sin, tá sé ríthábhachtach rannchuidiú le maolú ar an athrú aeráide, na hiarrachtaí a neartú maidir le hoiriúnú don athrú aeráide, forbairt seasmhachta, cosc tubaistí agus ullmhacht i gcomhair tubaistí.

  Leasú  9

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 10 a (nua)

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (10a) Le forbairt bonneagair thras-Eorpaigh fuinnimh, ba cheart go dtabharfaí tús áite d’athrú cuspóra a dhéanamh maidir le bonneagar agus trealamh atá ann cheana, diomailt acmhainní a sheachaint, chun dianchritéir maidir le hinbhuanaitheacht éiceolaíoch a chomhlíonadh;

  Leasú  10

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 11

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (11) Tá cinnteacht an tsoláthair mar cheann de na príomhspreagthaí taobh thiar de Rialachán (AE) Uimh. 347/2013 atá i bhfeidhm faoi láthair, agus tá feabhas suntasach tagtha uirthi de bharr tionscadail leasa choitinn. Thairis sin, sa mheasúnú tionchair ón gCoimisiúin i leith na sprice aeráide27, tá coinne leis go mbeidh laghdú mór ar ídiú an gháis nádúrtha toisc nach bhfuil a úsáid gan srian comhoiriúnach leis an neodracht carbóin. Ar an taobh eile, tiocfaidh méadú mór ar ídiú an bhithgháis, na hidrigine in-athnuaite agus ísealcharbóin agus breoslaí gásacha sintéiseacha i dtreo 2050. Dá bhrí sin, ní gá tacaíocht a chur ar fáil a thuilleadh do bhonneagar an gháis nádúrtha trí bheartas GTE-F. Ba cheart an tírdhreach gáis athraithe sin a léiriú nuair atá an bonneagar fuinnimh á bheartú.

  (11) Tá cinnteacht an tsoláthair mar cheann de na príomhspreagthaí taobh thiar de Rialachán (AE) Uimh. 347/2013, agus tá feabhas suntasach tagtha uirthi de bharr tionscadail leasa choitinn. Thairis sin, sa mheasúnú tionchair ón gCoimisiúin i leith na sprice aeráide, tá coinne leis go mbeidh laghdú mór ar ídiú an gháis nádúrtha toisc nach bhfuil a úsáid gan srian comhoiriúnach leis an neodracht carbóin. Ar an taobh eile, tiocfaidh méadú mór ar ídiú an bhithgháis, na hidrigine in-athnuaite agus ísealcharbóin agus breoslaí gásacha sintéiseacha i dtreo 2050. I gcás an gháis, tá an bonneagar nasctha go maith anois agus tháinig feabhas substaintiúil ar athléimneacht an tsoláthair ó bhí 2013 ann. Dá bhrí sin, ní gá tacaíocht a chur ar fáil a thuilleadh do bhonneagar an gháis nádúrtha trí bheartas GTE-F. Ba cheart an tírdhreach gáis athraithe sin a léiriú nuair atá an bonneagar fuinnimh á bheartú. Mar sin féin, níl gach Ballstát nasctha go leordhóthanach le gréasán gáis na hEorpa go fóill agus bíonn ar Bhallstáit oileánacha go háirithe aghaidh a thabhairt i gcónaí ar dhúshláin ó thaobh chinnteacht an tsoláthair agus leithlisiú fuinnimh de. Cé go bhfuiltear ag dréim go ndéanfar 78 % de thionscadail gháis ar tionscadail leasa choitinn iad (PCInna gáis) a choimisiúnú faoi dheireadh 2025, tá moilleanna suntasacha ar roinnt díobh, lena n-áirítear mar thoradh ar fhadhbanna ceadaithe. Níor cheart go ndéanfadh an t-athbhreithniú ar Rialachán (AE) Uimh. 347/2013 difear diúltach do thionscadail nach bhfuil curtha i gcrích fós ag aon chonairí tosaíochta. Dá bhrí sin, de mhaolú air sin, maidir le tionscadail bonneagair gháis nádúrtha a bhí san áireamh cheana féin sa cheathrú nó sa chúigiú liosta de thionscadail leasa choitinn de chuid an Aontais a bunaíodh de bhun Rialachán (AE) Uimh. 347/2013, ba cheart go mbeadh siad in ann an stádas sin a choinneáil agus go mbeadh siad incháilithe don chéad liosta de thionscadail leasa choitinn de chuid an Aontais a bhunófar faoin Rialachán seo chun leas a bhaint as an gcóireáil mhear atá ann mar gheall ar nósanna imeachta náisiúnta cuíchóirithe maidir le riarachán agus ceadú agus chun feabhsuithe ar an margadh agus ar chinnteacht an tsoláthair atá beartaithe agus a bhfuiltear ag dréim leo a chur i gcrích chomh maith lena rannchuidiú i dtreo laghdú ar astaíochtaí agus maolú ar thruailliú aeir nó chun rannchuidiú le deireadh a chur le leithlisiú fuinnimh na mBallstát sin nach bhfuil nasctha go leordhóthanach faoi láthair le gréasán gáis na hEorpa.  Leis an maolú sealadach seo, áfach, eisiatar a n-incháilitheacht le haghaidh chúnamh airgeadais an Aontais i gcreat SCE.

  __________________

  __________________

  27 SWD(2020) 176 final

  27 SWD(2020) 176 final

  Leasú  11

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 12

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (12) Sa teachtaireacht ón gCoimisiún maidir le comhtháthú córais fuinnimh28, aithnítear an tábhacht a bhaineann le heangacha leictreachais cliste ó thaobh chuspóirí bheartas fuinnimh agus aeráide an Aontais a ghnóthú. Ba cheart forbairtí teicneolaíochta ó thaobh gnéithe nuálaíochta agus digiteacha a áireamh i measc na gcritéar le haghaidh na catagóire. Ina theannta sin, ba cheart an ról atá ag tionscnóirí na dtionscadal a shoiléiriú. I bhfianaise an mhéadaithe shuntasaigh ar an éileamh ar chumhacht a bhfuil coinne leis san earnáil iompair, go háirithe le haghaidh feithiclí leictreacha ar mhórbhealaí agus i gceantair uirbeacha, ba cheart go gcabhródh teicneolaíochtaí eangaí cliste le feabhas a chur ar thacaíocht a bhaineann leis an gcóras fuinnimh le haghaidh athluchtú ardacmhainneachta trasteorann d’fhonn tacú le dícharbónú na hearnála iompair.

  (12) Sa teachtaireacht ón gCoimisiún maidir le comhtháthú córas fuinnimh28, aithnítear an tábhacht a bhaineann le heangacha cliste leictreachais ó thaobh cuspóirí bheartas fuinnimh agus aeráide an Aontais a ghnóthú. Ba cheart forbairtí teicneolaíochta ó thaobh gnéithe nuálaíochta, digiteacha agus ó thaobh comhtháthú an chórais fuinnimh a chumasú a shimpliú agus a áireamh i measc na gcritéar le haghaidh na catagóire. Ina theannta sin, ba cheart an ról atá ag tionscnóirí na dtionscadal a shoiléiriú. I bhfianaise an mhéadaithe shuntasaigh ar an éileamh ar chumhacht a bhfuil coinne leis san earnáil iompair, go háirithe le haghaidh feithiclí leictreacha ar mhórbhealaí agus i gceantair uirbeacha, ba cheart go gcabhródh teicneolaíochtaí eangaí cliste le feabhas a chur ar thacaíocht a bhaineann leis an gcóras fuinnimh le haghaidh athluchtú ardacmhainneachta trasteorann d’fhonn tacú le dícharbónú na hearnála iompair agus an t-éileamh ar iompar glas a mhéadú.

  __________________

  __________________

  28 COM(2020) 299 final

  28 COM(2020) 299 final

  Leasú  12

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 13

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (13) I dTeachtaireacht ón gCoimisiún maidir le comhtháthú córais fuinnimh, leagtar béim ar an ngá atá ann le pleanáil chomhtháite le haghaidh bonneagar fuinnimh ar fud earnálacha iompróirí fuinnimh, bonneagair agus ídithe. Nuair a chuirtear bunphrionsabal na héifeachtúlachta fuinnimh i bhfeidhm agus nuair a ghlactar cur chuige iomlánach thar earnálacha ar leith, sin an chéad chéim lena gcuirtear tús le comhtháthú córais den chineál sin. Chomh maith leis sin, tugann sé aghaidh ar riachtanais dícharbónaithe na n-earnálacha a bhfuil sé deacair srian a chur leo, earnálacha ar nós codanna áirithe tionscail nó modhanna áirithe iompair ina bhfuil dúshlán teicniúil nó eacnamaíoch ag baint le leictriú díreach faoi láthair. I measc na n-infheistíochtaí sin tá hidrigin agus leictrealóirí agus de réir a chéile déanfar iad a chur in úsáid ar scála mór. Le Straitéis Hidrigine an Choimisiúin, tugtar tosaíocht do hidrigin a ghiniúint as leictreachas in-athnuaite, an réiteach is glaine agus is comhoiriúnaí do chuspóir aeráidneodrachta an Aontais. In idirthréimhse, áfach, bíonn gá le cineálacha eile hidrigine ísealcharbóin chun an hidrigin atá ann cheana a ionadú ar bhealach níos gasta agus chun tús a chur le barainneacht scála.

  (13) I dTeachtaireacht ón gCoimisiún maidir le comhtháthú córais fuinnimh, leagtar béim ar an ngá atá ann le pleanáil chomhtháite le haghaidh bonneagar fuinnimh ar fud earnálacha iompróirí fuinnimh, bonneagair agus ídithe. Nuair a chuirtear bunphrionsabal na héifeachtúlachta fuinnimh i bhfeidhm agus nuair a ghlactar cur chuige iomlánach ó thaobh beartais de agus thar earnálacha ar leith, sin an chéad chéim lena gcuirtear tús le comhtháthú córas den chineál sin. Chomh maith leis sin, tugann sé aghaidh ar riachtanais dícharbónaithe na n-earnálacha a bhfuil sé deacair srian a chur leo, earnálacha ar nós codanna áirithe tionscail nó modhanna áirithe iompair ina bhfuil dúshlán teicniúil nó eacnamaíoch ag baint le leictriú díreach faoi láthair. I measc na n-infheistíochtaí sin tá hidrigin agus leictrealóirí agus de réir a chéile déanfar iad a chur in úsáid ar scála mór. Le Straitéis Hidrigine an Choimisiúin, tugtar tosaíocht do hidrigin a ghiniúint as leictreachas in-athnuaite, an réiteach is glaine agus is comhoiriúnaí do chuspóir aeráidneodrachta an Aontais. In idirthréimhse, áfach, bíonn gá le cineálacha eile hidrigine ísealcharbóin chun an táirgeadh hidrigine atá ann cheana a dhícharbónú ar bhealach níos gasta, ar táirgeadh é lena ndírítear ar raon éagsúil teicneolaíochtaí glana agus chun tús a chur le barainneacht scála.

  Leasú  13

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 14

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (14) Thairis sin, ba é an chonclúid a baineadh as an Straitéis Hidrigine ón gCoimisiún29 go bhfuil gréasán bonneagair mórscála ag teastáil chun an hidrigin a úsáid mar is gá agus gur gné thábhachtach é sin a bhfuil an tAontas agus an margadh aonair, agus iad sin amháin, in ann a chur ar fáil. Faoi láthair, is beag bonneagar tiomanta atá ann chun an hidrigin a iompar agus a thrádáil thar theorainneacha. Ba cheart gurb é is mó a bheidh i mbonneagar den chineál sin sócmhainní arna dtiontú ón ngás nádúrtha agus, mar chomhlánú air sin, sócmhainní nua atá tiomanta don hidrigin. Thairis sin, leagtar sprioc straitéiseach amach sa Straitéis Hidrigine maidir le hacmhainneacht leictrealaithe suiteáilte a mhéadú go 40 GW faoi 2030 d’fhonn borradh a chur faoi tháirgiúlacht na hidrigine in-athnuaite agus éascú a dhéanamh ar dhícharbónú na n-earnálacha atá ag brath ar bhreoslaí iontaise, na hearnálacha ar nós an tionscail nó iompair. Dá bhrí sin, mar chuid de bheartas GTE-F, ba cheart bonneagar nua athchuspóra le haghaidh tarchur agus stóráil hidrigine mar aon le háiseanna le haghaidh leictrealaithe a chur san áireamh. Ba cheart bonneagar le haghaidh tarchur agus stóráil hidrigine a chur san áireamh freisin sa phlean uile-Aontais deich mbliana maidir le forbairt gréasáin ionas go mbeifear in ann measúnú cuimsitheach comhsheasmhach a dhéanamh ar na costais agus na tairbhí a bhaineann leo ó thaobh an chórais fuinnimh de, lena n-áirítear an méid a thacaíonn siad le comhtháthú agus dícharbónú earnála, d’fhonn cnámh droma hidrigine a chruthú don Aontas.

  (14) Thairis sin, ba é an chonclúid a baineadh as an Straitéis Hidrigine ón gCoimisiún29 go bhfuil gréasán bonneagair mórscála ag teastáil chun an hidrigin a úsáid mar is gá agus gur gné thábhachtach é sin a bhfuil an tAontas agus an margadh aonair, agus iad sin amháin, in ann a chur ar fáil. Faoi láthair, is beag bonneagar tiomanta atá ann chun an hidrigin a iompar agus a thrádáil thar theorainneacha, agus chun gleannta hidrigine a chruthú idir tíortha agus ar an gcaoi sin tacú le forbairtí hidrigine breise i mbraislí tionsclaíocha. Ba cheart gurb é is mó a bheidh i mbonneagar den chineál sin sócmhainní arna dtiontú ón ngás nádúrtha agus, mar chomhlánú air sin, sócmhainní nua atá tiomanta don hidrigin. Thairis sin, leagtar sprioc straitéiseach amach sa Straitéis Hidrigine maidir le hacmhainneacht leictrealaithe suiteáilte a mhéadú go 40 GW faoi 2030 d’fhonn borradh a chur faoi tháirgiúlacht na hidrigine in-athnuaite agus éascú a dhéanamh ar dhícharbónú na n-earnálacha atá ag brath ar bhreoslaí iontaise, na hearnálacha ar nós an tionscail nó iompair. Dá bhrí sin, mar chuid de bheartas GTE-F, ba cheart bonneagar nua athchuspóra le haghaidh hidrigine a chur san áireamh, chomh maith le bonneagar le haghaidh réitigh chumaisc shealadaigh, stórála mar aon le háiseanna le haghaidh leictrealaithe. Ba cheart píblínte ardbhrú hidrigine agus bonneagar le haghaidh stóráil hidrigine a chur san áireamh freisin sa phlean uile-Aontais deich mbliana maidir le forbairt gréasáin ionas go mbeifear in ann measúnú cuimsitheach comhsheasmhach a dhéanamh ar na costais agus na tairbhí a bhaineann leo ó thaobh an chórais fuinnimh de, lena n-áirítear an méid a thacaíonn siad le comhtháthú agus dícharbónú earnála, d’fhonn cnámh droma hidrigine a chruthú don Aontas. Ba cheart an catagóir nua hidrigine a ailíniú le cuspóirí maidir le Comhtháthú Earnáil an Fhuinnimh agus le straitéisí hidrigine an Aontais.

  __________________

  __________________

  29 A hydrogen strategy for a climate-neutral Europe, [Straitéis Hidrigine le haghaidh Eoraip aeráidneodrach] COM(2020) 301 final.

  29 A hydrogen strategy for a climate-neutral Europe, [Straitéis Hidrigine le haghaidh Eoraip aeráidneodrach] COM(2020) 301 final.

  Leasú  14

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 15

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (15) Thairis sin, ba cheart catagóir nua bonneagair a chruthú le haghaidh eangacha cliste gáis chun tacú le hinfheistíochtaí lena ndéantar gáis in-athnuaite agus ísealcharbóin a chomhtháthú, gáis ar nós an bhithgháis, an bhithmheatáin, agus na hidrigine, agus chun cuidiú le bainistiú an chórais a éiríonn as sin, córas atá níos casta, trí leas a bhaint as na teicneolaíochtaí digiteacha nuálacha atá ann.

  (15) Thairis sin, ba cheart catagóir nua bonneagair a chruthú le haghaidh eangacha cliste gáis chun tacú le hinfheistíochtaí lena ndéantar gáis in-athnuaite agus ísealcharbóin a chomhtháthú sa líonra, gáis ar nós an bhithgháis, an bhithmheatáin, agus na hidrigine, agus chun cuidiú le bainistiú an chórais a éiríonn as sin, córas atá níos casta, trí leas a bhaint as na teicneolaíochtaí digiteacha nuálacha atá ann. Ba cheart do na gáis incháilithe ísealcharbóin ceanglais maidir le gáis ísealcharbóin a chomhlíonadh ar ceanglais iad atá le glacadh ag an gCoimisiún, lena n-áirítear íostairseach laghduithe ar astaíochtaí gás ceaptha teasa atá le bunú ag an gCoimisiún.

  Leasú  15

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 15 a (nua)

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (15a) Trí aeráidneodracht a bhaint amach faoi 2050 ar a dhéanaí, glactar leis go mbeidh próisis thionsclaíocha fós ann lena n-astaítear dé-ocsaíd charbóin (CO2). Meastar go bhfuil CO2 den sórt sin dosheachanta, ós rud é nach féidir an táirgeadh de a sheachaint in ainneoin an optamaithe, mar shampla trí éifeachtúlacht fuinnimh nó leictriú lena gcomhtháthaítear foinsí inathnuaite. Tá éagsúlacht ag baint le hinfhaighteacht roghanna malartacha den sórt sin, chomh maith leis na teicneolaíochtaí is fearr atá ar fáil (BATanna) agus leibhéal gabhála CO2 sna tionscail éagsúla lena n-úsáidtear teicneolaíochtaí gabhála agus stórála carbóin agus bíonn athrú ag teacht de shíor ar an bhfáil ar na roghanna sin. Ba cheart don Choimisiún súil ghéar a choinneáil ar na forbairtí sin chun BATanna agus íosrátaí gabhála iomchuí idir 70-90% in aghaidh an tionscail agus na teicneolaíochta a oiriúnú go tréimhsiúil, chun a áirithiú nach leanfaidh éifeachtaí glasála ná moill ar rolladh amach teicneolaíochtaí atá saor ó astaíochtaí as forbairt bhonneagar CO2, ach go leanfadh glanlaghdú suntasach ar astaíochtaí dosheachanta eile astu, in éagmais roghanna malartacha réasúnta. Leis sin, áiritheofar freisin go mbeidh tacaíocht leormhaith ann chun na bacainní teicneolaíocha, bonneagair agus tráchtálaithe a shárú, lena n-áirítear trí chreat GTE-F.

  Leasú  16

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 15 b (nua)

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (15b) Ina theannta sin, ba cheart catagóir nua bonneagair a chruthú maidir le córais téimh agus fuaraithe ceantair. Ní mór dlús a chur leis an gcomhar idir an earnáil leictreachais agus an earnáil téimh agus fuaraithe ceantair chun freagairt don éileamh agus solúbthacht ó stóráil in infheistíocht an ghréasáin fuinnimh a léiriú ar bhealach níos fearr. Ina theannta sin, ba cheart ionstraimí maolaithe riosca agus bearta tionlacain a thabhairt isteach chun laghdú a dhéanamh ar na rioscaí a mheastar a bheith ann agus ar an gcineál ilroinnte a bhaineann le réitigh inathnuaite téimh agus fuaraithe.

  Leasú  17

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 16

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (16) Le Rialachán (AE) Uimh. 347/2013, cuirtear de cheangal ar thionscadal leasa choitinn is iarrthóir a chruthú gur mór an rannchuidiú a dhéanfaidh sé le ar a laghad critéar amháin de shraith critéar sa phróiseas chun cur leis an liosta Aontais, critéir arbh fhéidir an inbhuanaitheacht a bheith ina measc cé nach gá di a bheith. Leis an gceangal sin, i gcomhréir leis na riachtanais shonracha atá ag an margadh inmheánach fuinnimh faoi láthair, bhíothas in ann tionscadail leasa choitinn a fhorbairt mar shampla, tionscadail lenar tugadh aghaidh ar na rioscaí a bhaineann le cinnteacht an tsoláthair, cé nár léirigh siad tairbhí ó thaobh inbhuanaitheachta de. Mar sin féin, i bhfianaise riachtanais bhonneagair an Aontais agus na spriocanna dícharbónaithe, ba cheart measúnú a dhéanamh ar Chonclúidí na Comhairle Eorpaí ó mhí Iúil 2020 ina leagtar amach ‘go mba cheart do chaiteachas an Aontais a bheith i gcomhréir le cuspóirí Chomhaontú Pháras agus prionsabal neamhdhíobhála an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip, ar inbhuanaitheacht ó thaobh foinsí fuinnimh in-athnuaite a chomhtháthú san eangach nó ar laghdú astaíochtaí gás ceaptha teasa, de réir mar is ábhartha, chun a áirithiú go bhfuil beartas GTE-F i gcomhréir le cuspóirí bheartas fuinnimh agus aeráide an Aontais. Tugtar aghaidh ar inbhuanaitheacht ghréasáin iompair CO2 maidir lena gcuspóir dé-ocsaíd charbóin a iompar.

  (16) Le Rialachán (AE) Uimh. 347/2013, cuirtear de cheangal ar thionscadal leasa choitinn is iarrthóir a chruthú gur mór an rannchuidiú a dhéanfaidh sé le ar a laghad critéar amháin de shraith critéar sa phróiseas chun cur leis an liosta Aontais, critéir arbh fhéidir an inbhuanaitheacht a bheith ina measc cé nach gá di a bheith. Leis an gceangal sin, i gcomhréir leis na riachtanais shonracha a bhí ag an margadh inmheánach fuinnimh ag an am, bhíothas in ann tionscadail leasa choitinn a fhorbairt mar shampla, tionscadail lenar tugadh aghaidh ar na rioscaí a bhaineann le cinnteacht an tsoláthair, agus orthu sin amháin, cé nár léirigh siad tairbhí ó thaobh inbhuanaitheachta de. Mar sin féin, i bhfianaise riachtanais bhonneagair an Aontais agus na spriocanna dícharbónaithe, ba cheart measúnú a dhéanamh ar Chonclúidí na Comhairle Eorpaí ó mhí Iúil 2020 ina leagtar amach ‘go mba cheart do chaiteachas an Aontais a bheith i gcomhréir le cuspóirí Chomhaontú Pháras agus prionsabal neamhdhíobhála an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip, ar inbhuanaitheacht ó thaobh foinsí fuinnimh in-athnuaite a chomhtháthú san eangach nó ar laghdú astaíochtaí gás ceaptha teasa, de réir mar is ábhartha, chun a áirithiú go bhfuil beartas GTE-F i gcomhréir le cuspóirí bheartas fuinnimh agus aeráide an Aontais agus sonraíochtaí gach Ballstáit agus na riachtanais chun bealaí éagsúla i dtreo dícharbónú a chur chun feidhme á gcur san áireamh. Tugtar aghaidh ar inbhuanaitheacht gréasán iompair CO2 trí mheasúnú a dhéanamh ar leibhéal glanlaghdaithe astaíochtaí CO2 ar feadh shaolré iomlán an tionscadail agus in éagmais réitigh teicneolaíocha malartacha chun an leibhéal laghdaithe CO2 céanna a bhaint amach.

  Leasú  18

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 17

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (17) Tionscadail bhonneagair a nascann gréasáin fuinnimh an Aontais le gréasáin fuinnimh tríú tíortha, go háirithe tíortha comharsanachta agus tíortha lena bhfuil comhar sonrach i leith fuinnimh curtha ar bun ag an Aontas, ba cheart don Aontas na tionscadail sin a éascú má tá leas frithpháirteach ag baint leo agus má tá siad riachtanach le haghaidh an aistrithe fuinnimh agus chun na spriocanna aeráide a ghnóthú, agus má chomhlíonann siad sainchritéir na gcatagóirí bonneagair ábhartha de bhun an Rialacháin seo freisin. Dá bhrí sin, ba cheart do thionscadail chomhleasa a bheith mar chuid de raon feidhme an Rialacháin seo má tá na tionscadail sin inbhuanaithe agus más féidir leo glantairbhí socheacnamaíocha suntasacha a léiriú le haghaidh ar a laghad dhá Bhallstát agus ar a laghad tríú tír amháin. Bheadh tionscadail den chineál sin incháilithe le bheith curtha san áireamh sa liosta Aontais má chomhlíonann siad coinníollacha an chomhfhogasaithe rialála leis an Aontas agus má léirítear go dtacóidh siad le cuspóirí foriomlána an Aontais i leith fuinnimh agus na haeráide ó thaobh chinnteacht an tsoláthair agus dícharbónú de. Ba cheart comhréir nó cóineasú rialála den chineál sin a thoimhdiú i gcás Pháirtithe Conarthacha an Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch nó an Chomhphobail Fuinnimh. Sa bhreis air sin, i gcás an tríú tír lena gcomhoibríonn an tAontas ó thaobh forbairt tionscadal comhleasa de, ba cheart di amlíne den chineál céanna a éascú chun dlús a chur le cur chun feidhme na dtionscadal, agus chun bearta tacaíochta beartais eile a chur i bhfeidhm, faoi mar a shonraítear sa Rialachán seo. Dá bhrí sin, sa Rialachán seo, ba cheart tionscadail chomhleasa a mheas sa bhealach céanna agus a mheastar tionscadail leasa choitinn, agus gach foráil a bhaineann le tionscadail leasa choitinn, ba cheart feidhm a bheith acu maidir le tionscadail chomhleasa, mura sonraítear a mhalairt.

  (17) Tionscadail bhonneagair a nascann gréasáin fuinnimh an Aontais le gréasáin fuinnimh tríú tíortha, go háirithe tíortha comharsanachta agus tíortha lena bhfuil comhar sonrach i leith fuinnimh curtha ar bun ag an Aontas, ba cheart don Aontas na tionscadail sin a éascú má tá leas frithpháirteach ag baint leo agus má tá siad riachtanach le haghaidh an aistrithe fuinnimh agus chun na spriocanna aeráide a ghnóthú, agus má chomhlíonann siad sainchritéir na gcatagóirí bonneagair ábhartha de bhun an Rialacháin seo freisin. Dá bhrí sin, ba cheart do thionscadail chomhleasa a bheith mar chuid de raon feidhme an Rialacháin seo má tá na tionscadail sin inbhuanaithe agus más féidir leo glantairbhí socheacnamaíocha suntasacha a léiriú le haghaidh ar a laghad dhá Bhallstát agus ar a laghad tríú tír amháin chun comhar cothrom amach anseo a ráthú. Bheadh tionscadail den chineál sin incháilithe le bheith curtha san áireamh i liosta an Aontais má chomhlíonann siad coinníollacha maidir le comhfhogasú rialacháin leis an Aontas agus má dhéanann siad na coinníollacha sin a chur chun feidhme go héifeachtach agus má léirítear go dtacóidh siad le cuspóirí foriomlána fuinnimh agus aeráide an Aontais agus na dtríú tíortha maidir le cinnteacht an tsoláthair agus leis an dícharbónú. Ba cheart comhréir nó cóineasú rialála den chineál sin a thoimhdiú i gcás Pháirtithe Conarthacha an Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch nó an Chomhphobail Fuinnimh nó is féidir é a léiriú i gcás tríú tíortha eile trí chomhaontuithe déthaobhacha lena n-áirítear forálacha ábhartha maidir le cuspóirí beartais aeráide agus fuinnimh i dtaca le dícharbonú agus féadfaidh Grúpa Réigiúnach iomchuí measúnú breise a dhéanamh air le tacaíocht ón gCoimisiún. Sa bhreis air sin, i gcás an tríú tír lena gcomhoibríonn an tAontas ó thaobh forbairt tionscadal comhleasa de, ba cheart di amlíne den chineál céanna a éascú chun dlús a chur le cur chun feidhme na dtionscadal, agus chun bearta tacaíochta beartais eile a chur i bhfeidhm, faoi mar a shonraítear sa Rialachán seo. Dá bhrí sin, sa Rialachán seo, ba cheart tionscadail chomhleasa a mheas sa bhealach céanna agus a mheastar tionscadail leasa choitinn, agus gach foráil a bhaineann le tionscadail leasa choitinn, ba cheart feidhm a bheith acu maidir le tionscadail chomhleasa, mura sonraítear a mhalairt.

  Leasú  19

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 18

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (18) Thairis sin, chun spriocanna 2030 agus 2050 an Aontais i leith fuinnimh agus na haeráide a ghnóthú mar aon leis an gcuspóir ó thaobh aeráidneodrachta, ní mór don Eoraip borradh suntasach a chur faoi ghiniúint an leictreachais in-athnuaite. Tá na catagóirí bonneagair atá ann faoi láthair le haghaidh traschur agus stóráil leictreachais ríthábhachtach le haghaidh chomhtháthú an mhéadaithe shuntasaigh ar ghiniúint leictreachais in-athnuaite san eangach chumhachta. Sa bhreis air sin, tá gá le tuilleadh infheistíochta a dhéanamh i bhfuinneamh in-athnuaite amach ón gcósta30. Chomh maith leis sin, ba cheart aghaidh a thabhairt ar phleanáil fhadtéarmach a chomhordú agus ar fhorbairt na n-eangach leictreachais eischósta agus intíre. Go háirithe, ba cheart an phleanáil le haghaidh bonneagar amach ón gcósta a athrú ó chur chuige tionscadal ar thionscadal i dtreo cur chuige cuimsitheach comhordaithe lena n-áireofaí forbairt inbhuanaithe na n-eangach comhtháite amach ón gcósta i gcomhréir le hacmhainneacht in-athnuaite amach ón gcósta gach imchuach farraige, cosaint an chomhshaoil agus úsáidí eile na farraige.

  (18) Thairis sin, chun spriocanna 2030 agus 2050 an Aontais i leith fuinnimh agus na haeráide a ghnóthú mar aon leis an gcuspóir ó thaobh aeráidneodrachta, ní mór don Eoraip borradh suntasach a chur faoi ghiniúint an leictreachais in-athnuaite. Tá na catagóirí bonneagair atá ann faoi láthair le haghaidh traschur agus stóráil leictreachais ríthábhachtach le haghaidh chomhtháthú an mhéadaithe shuntasaigh ar ghiniúint leictreachais in-athnuaite san eangach chumhachta. Sa bhreis air sin, tá gá le tuilleadh infheistíochtaí a dhéanamh i bhfuinneamh in-athnuaite amach ón gcósta30 chun an teicneolaíocht sin a dhéanamh seanbhunaithe agus níos costéifeachtúla. Áirítear air sin naisc ghathacha lena gceanglaítear acmhainneachtaí nua gaoithe amach ón gcósta, chomh maith le tionscadail chomhtháite hibrideacha. Chomh maith leis sin, ba cheart aghaidh a thabhairt ar phleanáil fhadtéarmach a chomhordú agus ar fhorbairt na n-eangach leictreachais eischósta agus intíre,. Go háirithe, ba cheart an phleanáil le haghaidh bonneagar amach ón gcósta a athrú ó chur chuige tionscadal ar thionscadal i dtreo cur chuige cuimsitheach comhordaithe lena n-áireofaí forbairt inbhuanaithe na n-eangach comhtháite amach ón gcósta i gcomhréir le hacmhainneacht in-athnuaite amach ón gcósta gach imchuach farraige, cosaint an chomhshaoil agus úsáidí eile na farraige. Ba cheart tacú le cur chuige atá bunaithe ar chomhar deonach idir na Ballstáit. Ba cheart go leanfadh na Ballstáit de bheith freagrach as tionscadail leasa choitinn a fhormheas ar tionscadail iad atá bainteach lena gcríoch agus leis na costais a ghabhann leis, agus ba cheart go mbeadh siad in ann a meascán fuinnimh a chinneadh go neamhspleách i gcomhréir le hAirteagal 194 CFAE.

  __________________

  __________________

  30 Offshore Strategy Communication [Teachtaireacht maidir le Straitéis Eischósta]

  30 Offshore Strategy Communication [Teachtaireacht maidir le Straitéis Eischósta]

  Leasú  20

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 19

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (19) Ba cheart do Bhallstáit ábhartha a bheith in ann measúnú a dhéanamh ar na tairbhí agus na costais a bhaineann le heangacha eischósta le haghaidh fuinneamh in-athnuaite ar imchuach na farraige agus ba cheart iad a bheith in ann réamhanailís a dhéanamh ar chomhroinnt costas ar leibhéal imchuach na farraige chun taca a chur faoi ghealltanais pholaitiúla chomhpháirteacha maidir le forbairt an fhuinnimh in-athnuaite ar imchuach na farraige. Dá bhrí sin, ba cheart don Choimisiún prionsabail aonfhoirmeacha a chur le chéile maidir le modheolaíocht chostais-tairbhe agus comhroinnte costas, modheolaíocht le haghaidh pleananna comhtháite a chur i gcrích chun an gréasán amach an gcósta a fhorbairt, rud ba cheart a chur ar a gcumas do na Ballstáit measúnú leormhaith a dhéanamh.

  (19) Tá na féidearthachtaí maidir le cumhacht ghaoithe amach ón gcósta a chruthú éagsúil ar fud an Aontais. Ba cheart do Bhallstáit ábhartha a bheith in ann measúnú a dhéanamh ar na tairbhí agus na costais a bhaineann le gréasán eischósta comhtháite le haghaidh fuinneamh in-athnuaite ar imchuach na farraige agus ba cheart iad a bheith in ann réamhanailís a dhéanamh ar chomhroinnt costas ar leibhéal imchuach na farraige chun taca a chur faoi ghealltanais pholaitiúla chomhpháirteacha maidir le forbairt an fhuinnimh in-athnuaite ar imchuach na farraige. Dá bhrí sin, ba cheart don Ghníomhaireacht prionsabail aonfhoirmeacha a chur le chéile maidir le modheolaíocht chostais is tairbhe agus comhroinnte costas, modheolaíocht le haghaidh pleananna comhtháite a chur i gcrích maidir le forbairt gréasáin amach an gcósta, rud ba cheart a chur ar a gcumas do na Ballstáit measúnú leormhaith a dhéanamh.

  Leasú  21

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 20

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (20) Léiríodh gur éifeachtach é próiseas an phlean uile-Aontais deich mbliana mar bhonn maidir le sainaithint tionscadal leasa choitinn i gcatagóirí an leictreachais agus an gháis. Mar sin féin, cé gur tábhachtach an ról atá ag an Líonra Eorpach d’Oibreoirí Córais Tharchurtha Gáis agus Leictreachais agus ag oibreoirí córais tharchurtha sa phróiseas, tá gá le tuilleadh grinnscrúdaithe chun muinín as an bpróiseas a fheabhsú, go háirithe a mhéid a bhaineann le cásanna a shainmhíniú le haghaidh an ama amach anseo, bearnaí agus scrogaill fhadtéarmacha sa bhonneagar a shainaithint agus tionscadail ar leith a mheasúnú. Dá bhrí sin, i bhfianaise an ghá le bailíochtú neamhspleách, ba cheart ról méadaithe a bheith ag an nGníomhaireacht um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh (‘an Ghníomhaireacht’) agus ag an gCoimisiún sa phróiseas, lena n-áirítear sa phróiseas chun an plean uile-Aontais deich mbliana maidir le forbairt gréasáin a tharraingt suas de bhun Rialachán (AE) 2019/943 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle31 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle32.

  (20) Léiríodh gur éifeachtach é próiseas an phlean uile-Aontais deich mbliana maidir le forbairt gréasáin mar bhonn maidir le sainaithint tionscadal leasa choitinn i gcatagóirí an leictreachais agus an gháis. Mar sin féin, cé gur tábhachtach an ról atá ag an Líonra Eorpach d’Oibreoirí Córais Tharchurtha Gáis agus Leictreachais agus ag oibreoirí córais tharchurtha sa phróiseas, tá gá le tuilleadh grinnscrúdaithe chun muinín as an bpróiseas a fheabhsú, go háirithe a mhéid a bhaineann le cásanna a shainmhíniú le haghaidh an ama amach anseo, bearnaí agus scrogaill fhadtéarmacha sa bhonneagar a shainaithint agus tionscadail ar leith a mheasúnú. Dá bhrí sin, i bhfianaise an ghá le bailíochtú neamhspleách, ba cheart ról méadaithe a bheith ag an nGníomhaireacht um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh (‘an Ghníomhaireacht’) agus ag an gCoimisiún sa phróiseas, lena n-áirítear sa phróiseas chun an plean uile-Aontais deich mbliana maidir le forbairt gréasáin a tharraingt suas de bhun Rialachán (AE) 2019/943 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle31 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle32. D’fheabhsódh an chinnteoireacht faoi chreat GTE-F dá n-áireofaí ionchur oibiachtúil, eolaíochtbhunaithe ó chomhlacht eolaíoch neamhspleách amhail an Bord Comhairleach Eolaíoch Eorpach maidir leis an Athrú Aeráide (an ‘Bord Comhairleach’). Ba cheart go ndéanfaí an próiseas cinnteoireachta sin a eagrú ar an mbealach is éifeachtaí is féidir chun dúbailt a sheachaint.

  __________________

  __________________

  31 Rialachán (AE) 2019/943 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 maidir leis an margadh inmheánach don leictreachas, IO L 158, 14.6.2019, lch. 54

  31 Rialachán (AE) 2019/943 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 maidir leis an margadh inmheánach don leictreachas (IO L 158, 14.6.2019, lch. 54).

  32 Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le coinníollacha le haghaidh rochtain ar na gréasáin gáis nádúrtha agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1775/2005 (IO L 211, 14.8.2009, lch. 36).

  32 Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le coinníollacha le haghaidh rochtain ar na gréasáin gáis nádúrtha agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1775/2005 (IO L 211, 14.8.2009, lch. 36).

  Leasú  22

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 20 a (nua)

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (20a) I gcomhréir le conclúidí Fhóram 2020 um Bonneagar Fuinnimh, is gá a áirithiú go ndéanfar gach earnáil ábhartha, amhail earnáil an gháis, an leictreachais, an téimh agus an iompair a mheas le dearcadh comhtháite i próisis phleanála an bhonneagair uile intíre agus eischósta, tarcurtha agus dáileacháin. Chun Comhaontú Pháras a chomhlíonadh agus chun cuspóirí aeráide 2030 an Aontais agus cuspóirí forbartha fuinnimh 2040 amach ón gcósta a bhaint amach, agus i gcomhréir leis an sprioc maidir le haeráidneodracht faoi 2050 ar a dhéanaí, ba cheart go mbeadh creat GTE-F ag brath ar dhearcadh níos cliste, níos comhtháite, fadtéarmach agus optamaithe maidir le “córas an aon fhuinnimh amháin” trí chreat a úsáid lena gcumasaítear comhordú níos mó i dtaca le pleanáil bonneagair ar fud earnálacha éagsúla agus lena gcruthaítear deiseanna chun réitigh cúplála a chomhtháthú ar an mbealach is fearr, rud lena mbaineann eilimintí éagsúla gréasáin idir bonneagair éagsúla. Ba cheart é sin a ráthú trí mhodheolaíochtaí comhtháite maidir le haon earnáil amháin a fhorbairt lena soláthrófar comhsheasmhacht eatarthu agus lena léireofar idirthuilleamaíochtaí idir na himreoirí margaidh ábhartha uile. Ina theannta sin, ba cheart é sin a áirithiú trí mhodheolaíocht chomhchoiteann chostais is tairbhe maidir le measúnuithe trasearnála arna bhforbairt mar chuid de shamhail chomhtháite ag ENTSOnna, agus trí rannpháirtíocht láidir earnálacha éagsúla sa phróiseas trí Choiste tiomnaithe Páirtithe Leasmhara maidir le Bonneagar Fuinnimh.

  Leasú  23

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 21

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (21) Tá sé tábhachtach a áirithiú gurb iad na tionscadail bhonneagair nach bhfuil aon réitigh mhalartacha réasúnta ann dóibh agus na tionscadail sin amháin a fhéadfaidh stádas tionscadail leasa choitinn a fháil. Chuige sin, déanfar bearnaí sa bhonneagar a shainaithint de réir bhunphrionsabal na héifeachtúlachta fuinnimh agus tabharfar tosaíocht do gach réiteach neamhbhonneagair ábhartha chun aghaidh a thabhairt ar na bearnaí a sainaithníodh. Sa bhreis air sin, le linn tionscadal a chur chun feidhme, ba cheart do thionscnóirí tionscadail tuairisc a dhéanamh faoi chomhlíonadh na reachtaíochta comhshaoil agus ba cheart dóibh a léiriú nach ndéanann na tionscadail sin aon dochar suntasach don chomhshaol i gcomhréir le hAirteagal 17 de Rialachán (CE) 2020/85233. I gcás tionscadal leasa choitinn a bhfuil leibhéal leordhóthanach aibíochta bainte amach acu, cuirfear é sin san áireamh agus tionscadail á roghnú ag na grúpaí réigiúnacha le haghaidh liostaí Aontais eile ina dhiaidh sin.

  (21) Tá sé tábhachtach a áirithiú gurb iad na tionscadail bhonneagair nach bhfuil aon réitigh mhalartacha réasúnta ann dóibh agus na tionscadail sin amháin a fhéadfaidh stádas tionscadail leasa choitinn a fháil. Chuige sin, maidir le bunphrionsabal na héifeachtúlachta fuinnimh mar a mhionsonraítear sa Treoir athbhreithnithe maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh agus sa tionscnamh ón gCoimisiún maidir le ‘bunphrionsabal na héifeachtúlachta fuinnimh - treoirlínte praiticiúla maidir le cur chun feidhme do chinnteoirí’, ba cheart é a chomhtháthú ar fud an phróisis iomláin pleanála maidir le bonneagar agus measúnú ar thionscadail. I gcomhréir le bunphrionsabal na héifeachtúlachta fuinnimh ba cheart machnamh a dhéanamh ar na roghanna malartacha uile ábhartha maidir le hoptamú na gcóras tarchurtha atá ann cheana, ar roghanna iad a d’fhéadfadh rannchuidiú a dhéanamh chun dul i ngleic leis na bearnaía shainaithnítear ag an gcéim sainaitheantais bearnaí sa bhonneagar, agus i gcás ina bhfuil siad níos costéifeachtúla ó dhearcadh uile-chórais de de réir anailís chostais is tairbhe ná bonneagar nua a thógáil, ba cheart go gcuirfí na réitigh malartacha sin i bhfeidhm. Ba cheart do Ghrúpaí Réigiúnacha, a fhaigheann cabhair ó na húdaráis rialála náisiúnta, na toimhdí agus na torthaí ón measúnú ar bhearnaí sa bhonneagar arna bhforbairt i gcomhréir leis an Rialachán seo a mheas agus a áirithiú go ndéanfar ‘bunphrionsabal na héifeachtúlachta fuinnimh’ a léiriú go hiomlán i bpróiseas roghnúcháin PCI. Sa bhreis air sin, le linn tionscadal a chur chun feidhme, ba cheart do thionscnóirí tionscadail tuairisc a dhéanamh faoi chomhlíonadh na reachtaíochta comhshaoil agus ba cheart dóibh a léiriú nach ndéanann na tionscadail sin aon dochar suntasach don chomhshaol i gcomhréir le hAirteagal 17 de Rialachán (CE) 2020/85233. I gcás tionscadal leasa choitinn a bhfuil leibhéal leordhóthanach aibíochta bainte amach acu, cuirfear é sin san áireamh agus tionscadail á roghnú ag na grúpaí réigiúnacha le haghaidh liostaí Aontais eile ina dhiaidh sin.

  __________________

  __________________

  33 Rialachán (AE) 2020/852 maidir le creat a bhunú chun infheistíocht inbhuanaithe a éascú, agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2019/2088, IO L 198, 22.6.2020, lch. 13

  33 Rialachán (AE) 2020/852 maidir le creat a bhunú chun infheistíocht inbhuanaithe a éascú, agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2019/2088, IO L 198, 22.6.2020, lch. 13

  Leasú  24

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 22

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (22) Chun cobhsaíocht voltais agus minicíochta a áirithiú, ba cheart aird ar leith a dhíriú ar chobhsaíocht an ghréasáin leictreachais Eorpaigh faoi na coinníollacha athraitheacha atá ann, go háirithe ós rud é go bhfuil méadú ag teacht ar an méid fuinnimh in-athnuaite a úsáidtear.

  (22) Chun cobhsaíocht voltais agus minicíochta a áirithiú, ba cheart aird ar leith a dhíriú ar chobhsaíocht an ghréasáin leictreachais Eorpaigh agus ar acmhainneacht an bhonneagair trasearnála tarchuir faoi na coinníollacha athraitheacha atá ann, go háirithe ós rud é go bhfuil méadú ag teacht ar an méid roghanna solúbthachta, amhail stóráil fuinnimh inbhuanaithe, agus fuinnimh inathnuaite a úsáidtear. Ba cheart tosaíocht ar leith a thabhairt d’iarrachtaí chun leibhéal sásúil táirgthe fuinnimh ísealcharbóin pleanáilte a choinneáil agus a ráthú, chun slándáil an tsoláthair a áirithiú do shaoránaigh agus do ghnólachtaí.

  Leasú  25

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 23

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (23) I ndiaidh dlúthchomhairliúcháin leis na Ballstáit agus na páirtithe leasmhara ar fad, shainaithin an Coimisiún 13 thosaíocht straitéiseacha maidir le bonneagar fuinnimh tras-Eorpach a bhfuil a gcur chun feidhme bunriachtanach chun spriocanna bheartas fuinnimh agus aeráide 2030 agus 2050 an Aontais a bhaint amach. Cumhdaíonn na tosaíochtaí sin réigiúin gheografacha nó réimsí téamacha éagsúla i réimsí tharchur agus stóráil an leictreachais, na n-eangach eischósta le haghaidh fuinnimh in-athnuaite, tharchur agus stóráil na hidrigine, na leictrealaithe, na n-eangach cliste gáis, na n-eangach cliste leictreachais agus an iompair dé-ocsaíde carbóin.

  (23) I ndiaidh dlúthchomhairliúcháin leis na Ballstáit agus na páirtithe leasmhara ar fad, shainaithin an Coimisiún 13 thosaíocht straitéiseacha maidir le bonneagar fuinnimh tras-Eorpach a bhfuil a gcur chun feidhme bunriachtanach chun spriocanna bheartas fuinnimh agus aeráide 2030 agus 2050 an Aontais a bhaint amach. Cumhdaíonn na tosaíochtaí sin réigiúin gheografacha nó réimsí téamacha éagsúla i réimsí tharchur agus stóráil an leictreachais, na n-eangach eischósta le haghaidh fuinnimh in-athnuaite, tharchur agus stóráil na hidrigine, na leictrealaithe, na n-eangach cliste gáis, na n-eangach cliste leictreachais agus an iompair agus na stórála dé-ocsaíde carbóin.

  Leasú  26

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 25 a (nua)

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (25a) Chun éifeachtúlacht an phróisis a mhéadú, ba cheart an comhar idir na grúpaí réigiúnacha a neartú agus a spreagadh tuilleadh. Is gá go mbeadh ról tábhachtach ag an gCoimisiún an comhar sin a éascú d’fhonn dul i ngleic leis na hiarmhairtí a d’fhéadfadh a bheith ag tionscadail ar ghrúpaí réigiúnacha eile.

  Leasú  27

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 27

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (27) Ba cheart tionscadail leasa choitinn a chur chun feidhme chomh tapa agus is féidir agus ba cheart dlúthfhaireachán agus dlúthmheastóireacht a dhéanamh orthu, agus an t-ualach riaracháin i leith tionscnóirí tionscadail á choinneáil chomh híseal agus is féidir. Ba cheart don Choimisiún comhordaitheoirí Eorpacha a ainmniú le haghaidh tionscadail a bhfuil deacrachtaí ar leith ag baint leo. An dul chun cinn atá déanta ó thaobh cur chun feidhme tionscadal ar leith mar aon le comhlíonadh na n-oibleagáidí a bhaineann leis an Rialachán seo, ba cheart aird a thabhairt orthu sa phróiseas roghnúcháin le haghaidh liostaí an Aontais ina dhiaidh sin do na tionscadail atá i gceist.

  (27) Ba cheart tionscadail leasa choitinn a chur chun feidhme chomh tapa agus is féidir agus ba cheart dlúthfhaireachán agus dlúthmheastóireacht a dhéanamh orthu, agus ag an am céanna urraim chuí a thabhairt do na ceanglais maidir le rannpháirtíocht páirtithe leasmhara agus reachtaíocht chomhshaoil agus an t-ualach riaracháin i leith tionscnóirí tionscadail á choinneáil chomh híseal agus is féidir. Ba cheart don Choimisiún comhordaitheoirí Eorpacha a ainmniú le haghaidh tionscadail a bhfuil deacrachtaí nó moilleanna ar leith ag baint leo. An dul chun cinn atá déanta ó thaobh cur chun feidhme tionscadal ar leith mar aon le comhlíonadh na n-oibleagáidí a bhaineann leis an Rialachán seo, ba cheart aird a thabhairt orthu sa phróiseas roghnúcháin le haghaidh liostaí an Aontais ina dhiaidh sin do na tionscadail atá i gceist.

  Leasú  28

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 29

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (29) Ba cheart pleanáil agus cur chun feidhme thionscadail leasa choitinn an Aontais i réimsí an bhonneagair fuinnimh, iompair agus teileachumarsáide a chomhordú chun sineirgí a chruthú aon uair is indéanta é sin a dhéanamh ó thaobh na pleanála foriomláine eacnamaíche, teicniúla, comhshaoil, aeráide nó spásúla de agus le haird chuí á tabhairt ar na gnéithe ábhartha sábháilteachta. Mar sin, nuair atá gréasáin éagsúla Eorpacha á bpleanáil, ba cheart go bhféadfaí tosaíocht a thabhairt do ghréasáin iompair, cumarsáide agus fuinnimh a chomhtháthú chun a áirithiú gurb é an méid is lú is féidir de thalamh a chumhdófar, agus go n-áiritheofaí san am céanna, nuair is féidir, go mbainfear athúsáid as bealaí atá ann cheana nó bealaí nach bhfuil in úsáid a thuilleadh chun aon drochthionchar sóisialta, eacnamaíoch, comhshaoil agus airgeadais a laghdú a mhéid is féidir.

  (29) Ba cheart pleanáil agus cur chun feidhme thionscadail leasa choitinn an Aontais i réimsí an bhonneagair fuinnimh, iompair agus teileachumarsáide a chomhordú chun sineirgí a chruthú aon uair is indéanta é sin a dhéanamh ó thaobh na pleanála foriomláine eacnamaíche, teicniúla, comhshaoil, aeráide nó spásúla de agus le haird chuí á tabhairt ar an straitéis maidir leis an gcóras fuinnimh a chomhtháthú, agus gnéithe ábhartha sábháilteachta á gcur san áireamh ag an am céanna. Mar sin, nuair atá gréasáin éagsúla Eorpacha á bpleanáil, ba cheart go bhféadfaí tosaíocht a thabhairt do ghréasáin iompair, cumarsáide agus fuinnimh a chomhtháthú chun a áirithiú gurb é an méid is lú is féidir de thalamh a chumhdófar. Tá gá le fís chomhchoiteann maidir leis na gréasáin chun an córas fuinnimh a chomhtháthú sna hearnálacha éagsúla, agus go n-áiritheofaí san am céanna, nuair is féidir, go mbainfear athúsáid as bealaí atá ann cheana nó bealaí nach bhfuil in úsáid a thuilleadh chun aon drochthionchar sóisialta, eacnamaíoch, comhshaoil agus airgeadais a laghdú a mhéid is féidir.

  Leasú  29

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 31 a (nua)

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (31a) Tá sé ríthábhachtach faisnéis a sholáthar do pháirtithe leasmhara, lena n-áirítear an tsochaí shibhialta, agus go rachfaí i gcomhairle leo, chun rath na dtionscadal a áirithiú agus chun srian a chur le hagóidí ina gcoinne.

  Leasú  30

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 32

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (32) Chun castacht a laghdú, éifeachtúlacht agus trédhearcacht a mhéadú agus cuidiú leis an gcomhar idir na Ballstáit a fheabhsú, ba cheart údarás inniúil nó údaráis inniúla a bheith ann chun comhtháthú nó comhordú a dhéanamh ar na próisis deonaithe ceadanna uile (‘ionad ilfhreastail’).

  (32) Chun castacht a laghdú, éifeachtúlacht agus trédhearcacht a mhéadú agus cuidiú leis an gcomhar idir na Ballstáit a fheabhsú, ba cheart dóibh pointí teagmhála uathúla a chruthú.

  Leasú  31

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 33

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (33) Chun an próiseas ceadaithe le haghaidh eangacha amach ón gcósta don fhuinneamh in-athnuaite a dhéanamh níos simplí agus níos tapa, ba cheart do na Ballstáit atá timpeall imchuach farraige ar leith pointí teagmhála uathúla a chruthú, ar a dtugtar ‘ionad ilfhreastail amach ón gcósta’, de bharr sonraíochtaí réigiúnacha agus geografaíochta, chun an próiseas um dheonú ceadanna do na tionscadail sin a éascú agus a chomhordú. Thairis sin, má bhunaítear ionad ilfhreastail le haghaidh gach imchuach farraige ina bhfuil eangach amach ón gcósta don fhuinneamh in-athnuaite, ba cheart go laghdófaí castacht, go méadófaí éifeachtúlacht agus go gcuirfí dlús leis an bpróiseas ceadaithe le haghaidh sócmhainní tarchurtha amach ón gcósta a bhíonn trasna a lán dlínsí go minic.

  (33) Chun an próiseas ceadaithe le haghaidh gréasán amach ón gcósta don fhuinneamh in-athnuaite a dhéanamh níos simplí agus níos tapa, ba cheart do na Ballstáit atá timpeall imchuach farraige ar leith pointí teagmhála uathúla a chruthú, agus sonraíochtaí réigiúnacha agus geografaíochta á gcur san áireamh, an t-ualach riaracháin d’fhorbróirí tionscadail a laghdú, agus chun an próiseas um dheonú ceadanna do na tionscadail sin a éascú. Thairis sin, má bhunaítear pointe teagmhála uathúla le haghaidh gach imchuach farraige ina bhfuil líonraí amach ón gcósta don fhuinneamh in-athnuaite, ba cheart go laghdófaí castacht, go méadófaí éifeachtúlacht agus go gcuirfí dlús leis an bpróiseas ceadaithe le haghaidh sócmhainní tarchurtha amach ón gcósta a bhíonn trasna a lán dlínsí go minic.

  Leasú  32

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 38

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (38) Ba cheart, i gcoitinne, gurb iad úsáideoirí an bhonneagair a sheasfadh na costais iomlána le haghaidh thógáil, oibriú agus chothabháil na dtionscadal leasa choitinn. Ba cheart do thionscadail leasa choitinn a bheith incháilithe do leithdháileadh costas trasteorann i gcás ina léiríonn measúnú ar éileamh an mhargaidh nó ar na héifeachtaí ionchasacha ar na taraifí nach féidir a bheith ag súil leis go ndéanfaidh na taraifí a íocfaidh úsáideoirí an bhonneagair na costais a aisghnóthú.

  (38) Ba cheart, i gcoitinne, gurb iad úsáideoirí an bhonneagair a sheasfadh na costais iomlána le haghaidh fhorbairt, thógáil, oibriú agus chothabháil na dtionscadal leasa choitinn. Le leithdháileadh na gcostas, ba cheart a áirithiú nach gcuirfear ualach díréireach ar úsáideoirí deiridh, go háirithe dá mba rud é go bhféadfadh bochtaineacht fuinnimh teacht as an méid sin. Ba cheart do thionscadail leasa choitinn a bheith incháilithe do leithdháileadh costas trasteorann i gcás ina léiríonn measúnú ar éileamh an mhargaidh nó ar na héifeachtaí ionchasacha ar na taraifí nach féidir a bheith ag súil leis go ndéanfaidh na taraifí a íocfaidh úsáideoirí an bhonneagair na costais a aisghnóthú.

  Leasú  33

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 39

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (39) Ba cheart an plé maidir le leithdháileadh iomchuí costas a bhunú ar anailís ar na costais agus na sochair a bhaineann le tionscadal bonneagair, anailís a dhéanfar ar bhonn modheolaíochta comhchuibhithe chun anailís uile-chórais a dhéanamh ar fhuinneamh, agus an cás céanna á úsáid agus a úsáideadh tráth a cuireadh an tionscadal ar an liosta Aontais de thionscadail leasa choitinn, faoi chuimsiú na bpleananna uile-Aontais deich mbliana maidir le forbairt gréasáin arna n-ullmhú ag Gréasáin Eorpacha na nOibreoirí Córais Tharchurtha de bhun Rialachán (AE) Uimh. 2019/943 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009, ar measúnú é a ndéanfaidh an Ghníomhaireacht athbhreithniú air. San anailís sin, is féidir aird a thabhairt ar tháscairí agus luachanna tagartha comhfhreagracha le haghaidh chomparáid a dhéanamh ar na gcostas aonaid infheistíochta.

  (39) Ba cheart an plé maidir le leithdháileadh iomchuí costas a bhunú ar anailís ar na costais agus na sochair a bhaineann le tionscadal bonneagair, anailís a dhéanfar ar bhonn modheolaíochta comhchuibhithe chun anailís uile-chórais a dhéanamh ar fhuinneamh, agus na cásanna uile ábhartha á n-úsáid a bhunaítear faoi chuimsiú na bpleananna uile-Aontais deich mbliana maidir le forbairt gréasáin arna n-ullmhú ag Gréasáin Eorpacha na nOibreoirí Córais Tharchurtha de bhun Rialachán (AE) Uimh. 2019/943 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009, ar measúnú é a ndéanfaidh an Ghníomhaireacht athbhreithniú air, agus cásanna eile maidir le pleanáil chun gréasáin a fhorbairt, lena lamháiltear d’anailís stóinsithe ar rannchuidiú an tionscadail leasa choitinn le beartas fuinnimh an Aontais maidir le dícharbónú, comhtháthú margaidh, iomaíochas, inbhuanaitheacht agus slándáil an tsoláthair. San anailís sin, is féidir aird a thabhairt ar tháscairí agus luachanna tagartha comhfhreagracha le haghaidh chomparáid a dhéanamh ar na costais aonaid infheistíochta.

  Leasú  34

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 40

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (40) I margadh inmheánach fuinnimh atá ag éirí níos comhtháite, tá gá le rialacha soiléire trédhearcacha maidir le leithdháileadh costas thar theorainneacha chun dlús a chur le hinfheistíocht i mbonneagar trasteorann. Tá sé riachtanach creat maoiniúcháin cobhsaí a áirithiú le haghaidh forbairt tionscadal leasa choitinn agus, san am céanna, go laghdófar a oiread is féidir an gá atá ann le tacaíocht airgeadais. Agus an leithdháileadh costas trasteorann á chinneadh acu, ba cheart do na húdaráis rialála náisiúnta na costais uile infheistíochta a leithdháileadh thar theorainneacha agus iad a chur san áireamh sna taraifí náisiúnta, agus, ina dhiaidh sin ba cheart dóibh a chinneadh an mbeadh a dtionchar ar tharaifí náisiúnta ina ualach díréireach ar thomhaltóirí. An baol go mbeadh tacaíocht dhúbailte ann do thionscadail, ba cheart do na húdaráis rialála náisiúnta an baol sin a sheachaint trí na muirir agus na hioncaim, idir iarbhír agus mheasta, a chur san áireamh. Níor cheart na muirir agus na hioncaim sin a chur san áireamh ach amháin a mhéid a bhaineann siad leis na tionscadail agus a mhéid atá siad ceaptha chun na costais atá i gceist a chumhdach.

  (40) I margadh inmheánach fuinnimh atá ag éirí níos comhtháite, tá gá le rialacha soiléire trédhearcacha maidir le leithdháileadh costas thar theorainneacha chun dlús a chur le hinfheistíocht i mbonneagar trasteorann agus i dtionscadail a bhfuil tionchar trasteorann acu. Tá sé riachtanach creat maoiniúcháin cobhsaí a áirithiú le haghaidh forbairt tionscadal leasa choitinn agus, san am céanna, go laghdófar a oiread is féidir an gá atá ann le tacaíocht airgeadais, agus ag an am céanna go spreagfar infheisteoirí leasmhara, ag a bhfuil dreasachtaí agus sásraí airgeadais iomchuí, ionas nach gcuirfidh taraifí ualach ar phraghas deiridh leictreachais sa chéim forbartha. Agus an leithdháileadh costas trasteorann á chinneadh acu, ba cheart do na húdaráis rialála náisiúnta na costais uile infheistíochta a leithdháileadh thar theorainneacha agus iad a chur san áireamh sna taraifí náisiúnta, agus, ina dhiaidh sin ba cheart dóibh a chinneadh an mbeadh a dtionchar ar tharaifí náisiúnta ina ualach díréireach ar thomhaltóirí. An baol go mbeadh tacaíocht dhúbailte ann do thionscadail, ba cheart do na húdaráis rialála náisiúnta an baol sin a sheachaint trí na muirir agus na hioncaim, idir iarbhír agus mheasta, a chur san áireamh. Níor cheart na muirir agus na hioncaim sin a chur san áireamh ach amháin a mhéid a bhaineann siad leis na tionscadail agus a mhéid atá siad ceaptha chun na costais atá i gceist a chumhdach.

  Leasú  35

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 40 a (nua)

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (40a) Téann riachtanais margaidh fhuinnimh comhtháite thar lorg crua trasearnáil tionscadal bonneagar chun cur le colúin GTE-F, amhail inbhuanaitheacht nó slándáil an tsoláthair. Tá gá le tionscadail thrasearnála a bhfuil dea-thionchar acu ar eangach cumhachta an Aontais, amhail eangacha cliste leictreachais nó leictrealóirí, gan teorainn chrua thrasearnáil a bheith i gceist.

  Leasú  36

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 45

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (45) Léiríonn Rialachán (AE) Uimh. 347/2013 an breisluach a bhaineann le cistiú príobháideach a ghiaráil trí chabhair shuntasach airgeadais ón Aontas, d’fhonn an deis a chruthú do chur chun feidhme na dtionscadal sin a bhfuil tábhacht leo ar leibhéal na hEorpa. I bhfianaise na staide eacnamaíche agus airgeadais, agus srianta buiséadacha, ba cheart leanúint den tacaíocht spriocdhírithe, trí bhíthin deontas agus ionstraimí airgeadais, faoin gcreat airgeadais ilbhliantúil, d’fhonn infheisteoirí nua a mhealladh chun infheistíocht a dhéanamh sna conairí agus réimsí tosaíochta maidir le bonneagar fuinnimh, agus ranníocaíocht bhuiséadach an Aontais á coinneáil chomh híseal agus is féidir san am céanna.

  (45) Léiríonn Rialachán (AE) Uimh. 347/2013 an breisluach a bhaineann le cistiú príobháideach a ghiaráil trí chabhair shuntasach airgeadais ón Aontas, d’fhonn an deis a chruthú do chur chun feidhme na dtionscadal sin a bhfuil tábhacht leo ar leibhéal na hEorpa. I bhfianaise na staide eacnamaíche agus airgeadais, agus srianta buiséadacha, ba cheart leanúint den tacaíocht spriocdhírithe, trí bhíthin deontas agus ionstraimí airgeadais, faoin gcreat airgeadais ilbhliantúil, chun na tairbhí do shaoránaigh an Aontais a uasmhéadú agus d’fhonn infheisteoirí nua a mhealladh chun infheistíocht a dhéanamh sna conairí agus réimsí tosaíochta maidir le bonneagar fuinnimh, agus ranníocaíocht bhuiséadach an Aontais á coinneáil chomh híseal agus is féidir san am céanna.

  Leasú  37

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 47

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (47) Ba cheart deontais le haghaidh oibreacha a bhaineann le tionscadail leasa choitinn a bheith ar fáil do na hinfheistíochtaí atá lonnaithe ar chríoch an Aontais, agus dóibh sin amháin, agus sa chás sin amháin go ndéanann ar a laghad dhá Bhallstát ranníocaíocht shuntasach le costais infheistíochtaí an tionscadail i bhfianaise na dtairbhí a bhaineann leis.

  (47) Ba cheart deontais le haghaidh oibreacha a bhaineann le tionscadail leasa choitinn a bheith ar fáil do na codanna d’infheistíochtaí atá lonnaithe ar chríoch an Aontais, agus dóibh sin amháin, agus sa chás sin amháin go ndéanann ar a laghad dhá Bhallstát ranníocaíocht shuntasach le costais infheistíochtaí an tionscadail i bhfianaise na dtairbhí a bhaineann leis.

  Leasú  38

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 50 – fleasc 1

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   chun an Rialachán seo a fhorlíonadh trí raon feidhme agus comhdhéanamh na gconairí tosaíochta agus na réimsí téamacha a athbhreithniú agus trí liostaí nua conairí tosaíochta agus réimsí téamacha a ghlacadh;

  scriosta

  Leasú  39

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 50 – fleasc 2

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   chun na hiarscríbhinní a ghabhann leis an Rialachán seo a leasú d’fhonn an liosta Aontais de thionscadail leasa choitinn a ghlacadh agus a athbhreithniú, agus an ceart atá ag na Ballstáit agus ag tríú tíortha á urramú san am céanna maidir le tionscadail leasa choitinn nó tionscadail chomhleasa a bhaineann lena gcríoch a fhormheas.

   na hiarscríbhinní a ghabhann leis an Rialachán seo d’fhonn an liosta Aontais de thionscadail leasa choitinn a ghlacadh agus a athbhreithniú, agus an ceart atá ag na Ballstáit agus ag tríú tíortha á urramú san am céanna maidir le tionscadail leasa choitinn nó tionscadail chomhleasa a bhaineann lena gcríoch a fhormheas.

  Leasú  40

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 51

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (51) Chun coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú le haghaidh chur chun feidhme an Rialacháin seo a mhéid a bhaineann le nósanna imeachta um leithdháileadh costas trasteorann, agus chun go mbeidh na Ballstáit in ann meastóireacht a dhéanamh ar na tairbhí agus na costais a bhaineann leis na heangacha amach ón gcósta ar imchuach na farraige le haghaidh fuinneamh in-athnuaite, i bhfianaise na socruithe margaidh agus airgeadais le haghaidh na láithreán giniúna freisin, amhail tacaíocht a deonaíodh cheana féin, agus chun go mbeidh siad in ann réamhanailís ar chomhroinnt costas a dhéanamh ar leibhéal an imchuach farraige, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún i gcomhréir le hAirteagal 291 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh. Ba cheart na cumhachtaí sin a fheidhmiú i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle45. Ba cheart an nós imeachta comhairleach a úsáid chun gníomhartha cur chun feidhme den chineál sin a ghlacadh.

  scriosta

  __________________

   

  45 IO L 55, 28.2.2011, lch. 13.

   

  Leasú  41

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Aithris 52

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (52) Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo, is é sin forbairt agus idir-inoibritheacht na ngréasán tras-Eorpach fuinnimh agus nascadh leis na gréasáin sin, a bhaint amach go leordhóthanach agus gur fearr is féidir é a ghnóthú dá bhrí sin ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a ghnóthú.

  (52) Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo, is é sin forbairt agus idir-inoibritheacht na ngréasán tras-Eorpach fuinnimh agus nascadh leis na gréasáin sin agus bonneagar a rannchuidíonn le spriocanna aeráide agus fuinnimh 2030 an Aontais, cuspóir aeráidneodrachta an Aontais do 2050 ar a dhéanaí agus slándáil an fhuinnimh, comhtháthú agus iomaíocht mhargaidh do na Ballstáit uile, chomh maith le hinacmhainneacht agus inrochtaineacht iompróirí fuinnimh, forbairt agus comhtháthú eacnamaíoch agus sóisialta ar fud an Aontais a bhaint amach go leordhóthanach agus gur fearr is féidir iad a ghnóthú dá bhrí sin ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a ghnóthú.

  Leasú  42

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 1 - mír 1

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  1. Sa Rialachán seo leagtar síos treoirlínte maidir le forbairt agus idir-inoibritheacht thráthúil na gconairí agus na réimsí tosaíochta sa bhonneagar tras-Eorpach fuinnimh a leagtar amach in Iarscríbhinn I (‘conairí agus réimsí tosaíochta sa bhonneagar fuinnimh’) a rannchuidíonn le spriocanna aeráide agus fuinnimh an Aontais le haghaidh 2030 agus leis an gcuspóir aeráidneodrachta le haghaidh 2050.

  1. Sa Rialachán seo leagtar síos treoirlínte maidir le forbairt agus idir-inoibritheacht thráthúil na gconairí agus na réimsí tosaíochta sa bhonneagar tras-Eorpach fuinnimh a leagtar amach in Iarscríbhinn I (‘conairí agus réimsí tosaíochta sa bhonneagar fuinnimh’) a rannchuidíonn le maolú ar an athrú aeráide agus, go háirithe, le spriocanna aeráide agus fuinnimh 2030 an Aontais a bhaint amach , mar a leagtar amach in Airteagal 2(11) de Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, le cuspóir na haeráidneodrachta faoi 2050 ar a dhéanaí, agus le slándáil an fhuinnimh, comhtháthú agus iomaíocht mhargaidh do na Ballstáit uile, chomh maith le hinacmhainneacht agus inrochtaineacht na n-iompróirí fuinnimh, forbairt agus comhtháthú eacnamaíoch agus sóisialta ar fud an Aontais.

  Leasú  43

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 1 – mír 2 – pointe b

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (b) éascaítear cur chun feidhme tráthúil tionscadal leasa choitinn trí phróisis deonaithe ceadanna a chuíchóiriú, a chomhordú níos dlúithe agus a luathú agus tríd an rannpháirtíocht phoiblí a fheabhsú;

  (b) éascaítear cur chun feidhme tráthúil tionscadal leasa choitinn agus tionscadal comhleasa trí phróisis deonaithe ceadanna a chuíchóiriú, a chomhordú níos dlúithe agus a luathú agus tríd an trédhearcacht agus an rannpháirtíocht phoiblí a fheabhsú;

  Leasú  44

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 1 – mír 2 – pointe c

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (c) soláthraítear rialacha agus treoraíocht maidir le leithdháileadh trasteorann na gcostas agus dreasachtaí atá bainteach le riosca le haghaidh tionscadail leasa choitinn;

  (c) soláthraítear rialacha agus treoir maidir le leithdháileadh costas trasteorann agus dreasachtaí a bhaineann le rioscaí maidir le tionscadail leasa choitinn agus tionscadail chomhleasa;

  Leasú  45

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 1 – mír 2 – pointe d

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (d) cinntear coinníollacha faoina mbeidh tionscadail leasa choitinn incháilithe chun cúnamh airgeadais a fháil ón Aontas;

  (d) cinntear na coinníollacha faoina mbeidh tionscadail leasa choitinn agus tionscadail chomhleasa incháilithe chun cúnamh airgeadais a fháil ón Aontas;

  Leasú  46

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 2 – mír 1 – an chuid réamhráiteach

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  I dteannta na sainmhínithe i dTreoracha 2009/73/CE, (AE) 2018/200146 agus (AE) 2019/944 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus i Rialacháin (CE) Uimh. 715/2009, (AE) 2019/942 agus (AE) 2019/943, beidh feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas chun críocha an Rialacháin seo:

  I dteannta na sainmhínithe i dTreoracha 2009/73/CE, (AE) 2018/200146 agus (AE) 2019/944 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus i Rialacháin (CE) Uimh. 715/2009, (AE) 2019/942, (AE) 2018/1999 agus (AE) 2019/943, beidh feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas chun críocha an Rialacháin seo;

  __________________

  __________________

  46 Treoir (AE) 2018/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le húsáid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a chur chun cinn, IO L 328, 21.12.2018, lch. 82.

  46 Treoir (AE) 2018/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le húsáid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a chur chun cinn, IO L 328, 21.12.2018, lch. 82.

  Leasú  47

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 2 – mír 1 – pointe 1

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (1) ciallaíonn ‘bonneagar fuinnimh’ aon trealamh fisiceach nó saoráid fhisiceach a thagann faoi na catagóirí bonneagair fuinnimh agus atá lonnaithe san Aontas, nó a nascann an tAontas le tríú tír amháin nó le níos mó ná tríú tír amháin;

  (1) ciallaíonn ‘bonneagar fuinnimh’ aon trealamh fisiceach nó saoráid fhisiceach chun fuinneamh a iompar, a thiontú, a chomhiomlánú, a bhainistiú, a stóráil nó faireachán a dhéanamh air ar fuinneamh é a thagann faoi na catagóirí bonneagair fuinnimh agus atá lonnaithe san Aontas, nó a nascann an tAontas le ceann amháin nó níos mó de thríú tíortha;

  Leasú  48

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 2 – mír 1 – pointe 1 b (nua)

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (1b) ciallaíonn ‘slándáil an tsoláthair’ nó ‘slándáil fuinnimh’ fuinneamh arna chur ar fáil go leanúnach agus gan bhriseadh trí éifeachtúlacht agus idir-inoibritheacht na ngréasán tarchurtha agus dáileacháin a mhéadú, solúbthacht córais a chur chun cinn, plódú a sheachaint, slabhraí soláthair athléimneacha, cibearshlándáil agus an chosaint agus oiriúnú don athrú aeráide a áirithiú don bhonneagar go léir, go háirithe bonneagar ‘criticiúil’ agus spleáchais straitéiseacha fuinnimh á laghdú ag an am céanna.

  Leasú  49

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 2 – mír 1 – pointe 4

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (4) ciallaíonn ‘tionscadal leasa choitinn’ tionscadal a bhfuil gá leis chun na conairí agus na réimsí tosaíochta sa bhonneagar fuinnimh a leagtar amach in Iarscríbhinn I a chur chun feidhme agus ar cuid é de liosta uile-Aontais na dtionscadal leasa choitinn dá dtagraítear in Airteagal 3;

  (4) ciallaíonn ‘tionscadal leasa choitinn’ tionscadal a bhfuil gá leis chun na conairí agus na réimsí tosaíochta sa bhonneagar fuinnimh a chur chun feidhme a leagtar amach in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo nó tionscadail a leagtar amach in Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Rialachán seo, ar tionscadail iad a fhorbraítear ar oileáin nach bhfuil idirnasctha nó nasctha go leordhóthanach leis na gréasáin fuinnimh thras-Eorpacha agus ar córais bheaga aonraithe nó córais bheaga nasctha iad, mar a shainmhínítear in Airteagal 2, pointí (42) agus (43) de Threoir (AE) 2019/944, agus a rannchuidíonn go suntasach le cuspóirí dícharbónaithe chóras fuinnimh an oileáin agus le cuspóirí dícharbónaithe an Aontais, agus le hinbhunaitheacht sa chríoch ina bhfuil sé suite, agus atá mar chuid de liosta Aontais na dtionscadal leasa choitinn dá dtagraítear in Airteagal 3 den Rialachán seo;

  Leasú  50

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 2 – mír 1 – pointe 5

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (5) ciallaíonn ‘tionscadal comhleasa’ tionscadal a chuireann an tAontas chun cinn i gcomhar le tríú tíortha;

  (5) ciallaíonn ‘tionscadal comhleasa’ tionscadal a chuireann an tAontas chun cinn i gcomhar le tríú tíortha a thagann faoi cheann amháin de na catagóirí a leagtar amach i bpointe 1(a), 1(e), 3(a) nó 5(a) d’Iarscríbhinn II, a rannchuidíonn le cuspóirí foriomlána fuinnimh agus aeráide an Aontais, agus atá mar chuid de liosta Aontais na dtionscadal dá dtagraítear in Airteagal 3.

  Leasú  51

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 2 – mír 1 – pointe 6

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (6) ciallaíonn ‘scrogall bonneagair fuinnimh’ srianadh ar shreafaí fisiceacha i gcóras fuinnimh mar gheall ar acmhainneacht neamhleor tarchurtha, lena n-áirítear inter alia easpa bonneagair;

  (6) ciallaíonn ‘scrogall bonneagair fuinnimh’ srianadh ar shreafaí fisiceacha i gcóras fuinnimh mar gheall ar acmhainneacht neamhleor tarchurtha, lena n-áirítear inter alia easpa bonneagair, stórála, tiontaithe nó freagartha don éileamh trí chomhiomlánú;

  Leasú  52

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 2 – mír 1 – pointe 7 – pointe a

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (a) oibreoir córais tarchurtha (OCT), oibreoir córais dáileacháin nó oibreoir nó infheisteoir eile a bhfuil tionscadal leasa choitinn á fhorbairt aige;

  (a) oibreoir córais tarchurtha (OCT), oibreoir córais dáileacháin (OCD) nó aon oibreoir nó infheisteoir eile a bhfuil tionscadal leasa choitinn á fhorbairt aige;

  Leasú  53

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 2 – mír 1 – pointe 8

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (8) ciallaíonn ‘eangach leictreachais chliste’ gréasán leictreachais inar féidir le hoibreoir na heangaí faireachán a dhéanamh go digiteach ar ghníomhaíochtaí na n-úsáideoirí atá nasctha leis, agus ar theicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide chun cumarsáid a dhéanamh le hoibreoirí eangaí, gineadóirí, tomhaltóirí agus/nó táirgeoirí is tomhaltóirí gaolmhara, d’fhonn leictreachas a tharchur ar bhealach inbhuanaithe costéifeachtach slán;

  (8) ciallaíonn ‘eangach chliste leictreachais’ gréasán leictreachais lenar féidir iompar agus gníomhaíochtaí na n-úsáideoirí uile atá nasctha leis a chomhtháthú ar bhealach costéifeachtach, lena n-áirítear gineadóirí, tomhaltóirí agus táirgeoirí is tomhaltóirí, chun córas cumhachta atá éifeachtúil ó thaobh an gheilleagair de agus inbhuanaithe a áirithiú ag a bhfuil caillteanais ísle agus ardleibhéil comhtháthaithe foinsí inathnuaite, slándála soláthair agus sabháilteacha agus ar gréasán é inar féidir le hoibreoir na heangaí faireachán a dhéanamh go digiteach ar ghníomhaíochtaí na n-úsáideoirí atá nasctha leis, agus ar theicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide chun cumarsáid a dhéanamh le hoibreoirí eangaí, gineadóirí, saoráidí stórála fuinnimh agus tomhaltóirí agus/nó táirgeoirí is tomhaltóirí gaolmhara, d’fhonn leictreachas a tharchur ar bhealach inbhuanaithe costéifeachtach slán;

  Leasú  54

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 2 – mír 1 – pointe 9 a (nua)

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (9a) ciallaíonn ‘oibreoir eangach’ OCT nó OCD.

  Leasú  55

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 2 – mír 1 – pointe 9 b (nua)

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (9b) ciallaíonn ‘athrú cuspóra’ uasghrádú teicniúil nó mionathrú ar bhonneagar gáis nádúrtha atá ann cheana le haghaidh úsáid hidrigine íne;

  Leasú  56

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 2 – mír 1 – pointe 9 c (nua)

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (9c) ciallaíonn ‘téamh agus fuarú ceantair’ téamh agus fuarú ceantair éifeachtúil mar a shainmhínítear in Airteagal 2, pointe 41 de Threoir 2012/27/AE;

  Leasú  57

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 2 – mír 1 – pointe 11

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (11) ciallaíonn ‘oibreacha’ ceannach, soláthar agus úsáid comhpháirteanna, córas agus seirbhísí lena n-áirítear bogearraí, cur i gcrích gníomhaíochtaí forbartha agus tógála agus suiteála a bhaineann le tionscadal, glacadh le suiteálacha agus seoladh tionscadail;

  (11) ciallaíonn ‘oibreacha’ ceannach, soláthar agus úsáid comhpháirteanna, córas agus seirbhísí lena n-áirítear bogearraí, cur i gcrích gníomhaíochtaí forbartha, athruithe cuspóra agus tógála agus suiteála a bhaineann le tionscadal, glacadh le suiteálacha agus seoladh tionscadail;

  Leasú  58

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 2 – mír 1 – pointe 14 a (nua)

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (14a) ciallaíonn ‘sócmhainní hidrigine tiomnaithe’ bonneagar atá réidh le glacadh le hidirgin gan tuilleadh oibreacha oiriúnaithe, lena n-áirítear gréasáin píbline nó stórála;

  Leasú  59

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 2 – mír 1 – pointe 15

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (15) ciallaíonn ‘údaráis rialála náisiúnta ábhartha’ na húdaráis rialála náisiúnta sna Ballstáit dá soláthraíonn an tionscadal tionchar dearfach nach beag;

  (15) ciallaíonn ‘údaráis rialála náisiúnta ábhartha’ na húdaráis rialála náisiúnta sna Ballstáit a bhfuil na tionscadail á n-óstáil acu agus i mBallstáit a bhfuil tionchar dearfach suntasach ag an tionscadal;

  Leasú  60

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 3 – mír 1 – fomhír 1

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe maidir le raon feidhme agus comhdhéanamh na gconairí agus na réimsí tosaíochta a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 20, gníomhartha lena bhforlíonfar an Rialachán seo.

  scriosta

  Leasú  61

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 3 – mír 3 – fomhír 1 – pointe b a (nua)

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (ba) déanfaidh sé tuarascáil a ullmhú agus a fhoilsiú ina mbeidh tuairisc ar a laghad ar gach tionscal aonair, ar chur i láthair an tionscnóra, ar an modheolaíocht a ghlac an Grúpa agus réasúnú lena léirítear cén chaoi a gcuireann na tionscail roghnaithe leis na cuspóirí a leagtar amach in Airteagal 1(1).

  Leasú  62

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 3 – mír 4 – an chuid réamhráiteach

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  Cumhachtófar don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 20 lena leasófar iarscríbhinní a ghabhann leis an Rialachán seo chun liosta Aontais de thionscadail leasa choitinn a bhunú (‘liosta Aontais’), faoi réir an dara mír d’Airteagal 172 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.

  Cumhachtófar don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 20 den Rialachán seo chun liosta Aontais de thionscadail leasa choitinn a bhunú (‘liosta Aontais’), faoi réir an dara mír d’Airteagal 172 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.

  Leasú  63

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 3 – mír 5 – pointe a

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (a) a áirithiú gurb iad na tionscadail sin a chomhlíonann na critéir dá dtagraítear in Airteagal 4, agus iadsan amháin, atá san áireamh;

  (a) a áirithiú gurb iad na tionscadail sin a chomhlíonann na critéir dá dtagraítear in Airteagal 4 agus na tionscail gáis nádúrtha dá dtagraítear in Airteagal 24b atá san áireamh i liosta an Aontais;

  Leasú  64

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 3 – mír 6

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  6. Beidh tionscadail leasa choitinn a áirítear ar an liosta Aontais de bhun mhír 4 den Airteagal seo faoi na catagóirí bonneagair fuinnimh a leagtar amach i bpointí (1)(a), (b), (c) agus (e) d’Iarscríbhinn II ina gcuid lárnach de na pleananna infheistíochta réigiúnaí ábhartha faoi Airteagal 34 de Rialachán (AE) Uimh. 2019/943 agus Airteagal 12 de Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 agus ina gcuid lárnach de na pleananna náisiúnta ábhartha deich mbliana maidir le forbairt gréasáin faoi Airteagal 51 de Threoir (AE) 2019/944 agus Airteagal 22 de Threoir 2009/73/CE agus na pleananna bonneagair náisiúnta eile lena mbaineann, de réir mar is iomchuí. Tabharfar an tosaíocht is airde is féidir do na tionscadail sin laistigh de gach ceann de na pleananna sin. Ní bheidh feidhm ag an mír seo maidir le tionscadail chomhleasa.

  6. Beidh tionscadail leasa choitinn a áirítear ar an liosta Aontais de bhun mhír 4 den Airteagal seo faoi na catagóirí bonneagair fuinnimh a leagtar amach i bpointí (1)(a), (b), (c) agus (e) d’Iarscríbhinn II, a bhfuil an chéim leordhóthanach aibíochta dá dtagraítear i gCuid 2, pointe (1)(c) d’Iarscríbhinn II sroichte acu ina gcuid lárnach de na pleananna infheistíochta réigiúnaí ábhartha faoi Airteagal 34 de Rialachán (AE) Uimh. 2019/943 agus Airteagal 12 de Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 agus ina gcuid lárnach de na pleananna náisiúnta ábhartha deich mbliana maidir le forbairt gréasáin faoi Airteagal 51 de Threoir (AE) 2019/944 agus Airteagal 22 de Threoir 2009/73/CE agus na pleananna bonneagair náisiúnta eile lena mbaineann, de réir mar is iomchuí. Tabharfar an tosaíocht is airde is féidir do na tionscadail sin laistigh de gach ceann de na pleananna sin.

  Leasú  65

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 3 – mír 6 a (nua)

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  6a. Beidh tionscadail leasa choitinn a áirítear ar an liosta Aontais de bhun mhír 4 den Airteagal seo faoi na catagóirí bonneagair fuinnimh a leagtar amach i bpointí (1)(a),(b),(c) agus (e) d’Iarscríbhinn II, nach bhfuil an chéim leordhóthanach aibíochta dá dtagraítear i gCuid 2, pointe (1)(c) d’Iarscríbhinn II sroichte acu go fóill, curtha san áireamh sna pleananna infheistíochta réigiúnaí ábhartha, sna pleananna náisiúnta ábhartha deich mbliana maidir le forbairt gréasáin agus i bpleananna bonneagair náisiúnta eile, de réir mar is iomchuí, mar thionscadail atá á mbreithniú, atá faoi ghrinnscrúdú breise go dtí ndéanfar measúnú ar a n-aibíocht, sula ndéanfar iad a áireamh go héifeachtach mar thionscadal pleanáilte sna pleananna ábhartha.

  Leasú  66

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 4 – mír 1 – pointe b a (nua)

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (ba) tá an tionscal i gcomhréir le bunphrionsabal ‘na héifeachtúlachta fuinnimh’ agus cuireann sé le hinbhuanaitheacht;

  Leasú  67

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 4 – mír 1 – pointe c – pointe i

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (i) baineann sé le dhá Bhallstát ar a laghad, trí theorainn dhá Ballstát nó níos mó a thrasnú go díreach;

  (i) baineann sé le dhá Bhallstát ar a laghad, trí theorainn dhá Ballstát nó níos mó a thrasnú go díreach nó go hindíreach (trí thríú tír)

  Leasú  68

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 4 – mír 1 – pointe c – pointe ii a (nua)

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (ii a) go bhfuil sé suite ar oileáin nach bhfuil idirnasctha nó nach bhfuil idirnasctha go leordhóthanach le gréasáin fuinnimh thras-Eorpacha agus ar córais bheaga aonraithe nó córais bheaga nasctha iad, mar a shainmhínítear in Airteagal 2, pointí (42) agus (43) de Threoir (AE) 2019/944, agus a rannchuidíonn go suntasach le cuspóirí dícharbónaithe chóras fuinnimh an oileáin agus le cuspóirí dícharbónaithe an Aontais, agus le hinbhunaitheacht sa chríoch ina bhfuil sé suite;

  Leasú  69

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 4 – mír 2 – pointe -a (nua)

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (- a) tagann an tionscadal faoi cheann amháin de na catagóirí bonneagair fhuinnimh ó phointe 1(a), 1(e), 3(a) nó 5(a) d’Iarscríbhinn II;

  Leasú  70

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 4 – mír 2 – pointe a

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (a) cuireann an tionscadal go mór le cuspóirí dícharbónaithe an Aontais agus an tríú tír agus le hinbhuanaitheacht, lena n-áirítear trí fhuinneamh in-athnuaite a chomhtháthú isteach san eangach agus trí ghiniúint in-athnuaite a tharchur chuig mórionaid ídithe agus láithreáin stórála, agus;

  (a) cuireann an tionscadal go mór le beartais agus cuspóirí dícharbónaithe an Aontais agus an tríú tír agus le hinbhuanaitheacht, lena n-áirítear trí fhuinneamh in-athnuaite a chomhtháthú isteach san eangach agus trí ghiniúint in-athnuaite a tharchur agus a dháileadh chuig mórionaid ídithe agus láithreáin stórála, agus;

  Leasú  71

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 4 – mír 2 – pointe b

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (b) is tábhachtaí tairbhí foriomlána féideartha an tionscadail, arna meas i gcomhréir leis na critéir shonracha ar leith i mír 3, ná costais an tionscadail, lena n-áirítear na tairbhí agus na costais san fhadtéarma;

  (b) is tábhachtaí tairbhí foriomlána féideartha an tionscadail a shainaithnítear ar chríoch an Aontais agus i dtíortha a bhfuil acquis an Aontais á chur i bhfeidhm acu agus a bhfuil comhaontú tugtha i gcrích acu leis an Aontas, arna meas i gcomhréir leis na critéir shonracha faoi seach i mír 3, ná costais an tionscadail ar an imlíne chéanna, lena n-áirítear na tairbhí agus na costais san fhadtéarma;

  Leasú  72

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 4 – mír 2 – pointe b a (nua)

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (ba) tá an tionscadal i gcomhréir le bunphrionsabal na ‘héifeachtúlachta fuinnimh’;

  Leasú  73

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 4 – mír 2 – pointe d

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (d) maidir leis an gcuid atá lonnaithe i gcríoch an Aontais, tá an tionscadal i gcomhréir le Treoracha 2009/73/CE agus (AE) 2019/944 i gcás ina dtagann sé faoi na catagóirí bonneagair ar a dtugtar tuairisc i bpointí (1) agus (3) d’Iarscríbhinn II;

  (d) tá an tionscadal i gcomhréir le Treoracha 2009/73/CE agus (AE) 2019/944 i gcás ina dtagann sé faoi na catagóirí bonneagair ar a dtugtar tuairisc i bpointí (1) agus (3) d’Iarscríbhinn II;

  Leasú  74

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 4 – mír 2 – pointe e – an chuid réamhráiteach

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (e) tá ardleibhéal ailínithe nó cóineasaithe rialála ag na tríú tíortha a bhfuil baint acu leis chun tacú le cuspóirí beartais foriomlána an Aontais, go háirithe chun go n-áiritheofaí:

  (e) go bhfuil ardleibhéal ailínithe nó cóineasaithe rialála ag an tríú tír nó na tríú tíortha a bhfuil baint acu leis agus go bhfuil sásraí éifeachtacha forfheidhmithe dlí léirithe acu chun tacú le cuspóirí beartais foriomlána an Aontais, go háirithe chun go n-áiritheofaí:

  Leasú  75

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 4 – mír 2 – pointe e – pointe i

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  i) margadh inmheánach fuinnimh a fheidhmíonn go maith;

  (i) margadh inmheánach fuinnimh a fheidhmíonn go maith, go háirithe trí rochtain tríú páirtí a chur i bhfeidhm, trí dhíchuachadh úinéireachta agus trí tharaifí trédhearcacha agus costas-léiritheacha;

  Leasú  76

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 4 – mír 2 – pointe e – pointe ii

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  ii) slándáil soláthairtí fuinnimh bunaithe ar an gcomhar agus ar an dlúthpháirtíocht;

  (ii) slándáil soláthairtí fuinnimh bunaithe ar éagsúlú foinsí,  ar an gcomhar agus ar an dlúthpháirtíocht, agus ar laghdú ar spleáchais straitéiseacha fuinnimh;

  Leasú  77

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 4 – mír 2 – pointe e – pointe iii a (nua)

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (iii a) ní chuireann onnmhairithe fuinnimh chuig an Aontas bac ar acmhainneacht na tríú tíre sócmhainní giniúna breosla iontaise a chéimniú amach chun a tomhaltas fuinnimh intíre a shásamh;

  Leasú  78

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 4 – mír 3 – pointe a – an chuid réamhráiteach

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (a) maidir leis na tionscadail tarchurtha agus stórála leictreachais a thagann faoi na catagóirí bonneagair fuinnimh a leagtar amach i bpointí 1(a), (b), (c) agus (e) d’Iarscríbhinn II, rannchuideoidh an tionscadal go mór le hinbhuanaitheacht trí fhuinneamh in-athnuaite a chomhtháthú isteach san eangach agus trí ghiniúint in-athnuaite a tharchur chuig mórionaid ídithe agus láithreáin stórála, agus trí cheann amháin ar a laghad de na critéir shonracha seo a leanas:

  (a) maidir leis na tionscadail tarchurtha agus stórála leictreachais a thagann faoi na catagóirí bonneagair fuinnimh a leagtar amach i bpointí 1(a), (aa), (b) agus (c) agus (e) d’Iarscríbhinn II, rannchuideoidh an tionscadal go mór le hinbhuanaitheacht trí ghnóthachain éifeachtúlachta fuinnimh, caillteanas laghdaithe sa ghréasán agus fuinneamh in-athnuaite a chomhtháthú isteach san eangach agus trí ghiniúint in-athnuaite a tharchur agus a dháileadh chuig mórionaid ídithe agus láithreáin stórála, agus rannchuideoidh sé le ciorrú fuinnimh laghdaithe agus trí cheann amháin ar a laghad de na critéir shonracha seo a leanas arna mheasúnú i gcomhréir leis na rialacha agus na táscairí a leagtar amach in Iarscríbhinn IV:

  Leasú  79

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 4 – mír 3 – pointe b – an chuid réamhráiteach

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (b) maidir le tionscadail eangaí leictreachais cliste a thagann faoin gcatagóir bonneagair fuinnimh a leagtar amach i bpointe (1)(d) d’Iarscríbhinn II, tá an tionscadal le cur go mór le hinbhuanaitheacht trí fhuinneamh in-athnuaite a chomhtháthú isteach san eangach, agus trí dhá cheann ar a laghad de na critéir shonracha seo a leanas:

  (b) maidir le tionscadail eangaí cliste leictreachais agus comhpháirteanna gréasáin a thagann faoin gcatagóir bonneagair fuinnimh a leagtar amach i bpointí (1)(d) agus (e) d’Iarscríbhinn II, tá an tionscadal le cur go mór le hinbhuanaitheacht trí fhuinneamh in-athnuaite a chomhtháthú isteach san eangach, nó trí leictriú iompair agus úsáidí deiridh, agus trí cheann amháin ar a laghad de na critéir shonracha seo a leanas, arna mheasúnú i gcomhréir leis na rialacha agus na táscairí a leagtar amach in Iarscríbhinn IV:

  Leasú  80

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 4 – mír 3 – pointe b – pointe iii

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (iii) cinnteacht an ghréasáin, solúbthacht agus cáilíocht an tsoláthair, lena n-áirítear trí ghlacadh méadaithe le nuálaíocht sa chothromú, an chibearshlándáil, faireachán, rialú an chórais agus ceartú earráidí.

  (iii) slándáil gréasáin, solúbthacht agus cáilíocht an tsoláthair, lena n-áirítear trí ghlacadh méadaithe le nuálaíocht sa chothromú, margaí solúbthachta, an chibearshlándáil, faireachán, rialú an chórais agus ceartú earráidí.

  Leasú  81

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 4 – mír 3 – pointe b – pointe iii a (nua)

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (iii a) comhtháthú na hearnála cliste, bíodh sé sa chóras fuinnimh trí iompróirí agus earnálacha éagsúla fuinnimh a nascadh, nó ar bhealach níos leithne, trí thús áite a thabhairt do shineirgí agus do chomhordú idir earnálacha fuinnimh, iompair agus teileachumarsáide;

  Leasú  82

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 4 – mír 3 – pointe c – an chuid réamhráiteach

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (c) maidir le tionscadail iompair dé-ocsaíde carbóin a thagann faoi na catagóirí bonneagair fuinnimh a leagtar amach i bpointe (5) d’Iarscríbhinn II, rannchuideoidh an tionscadal go mór le gach ceann de na critéir shonracha seo a leanas:

  (c) maidir le tionscadail iompair agus stórála dé-ocsaíde carbóin a thagann faoi na catagóirí bonneagair fuinnimh a leagtar amach i bpointe (5) d’Iarscríbhinn II, rannchuideoidh an tionscadal go mór le hinbhuanaitheacht trí astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin a laghdú sna braislí tionsclaíocha nasctha. Thairis sin, rannchuideoidh an tionscadal leis na critéir shonracha seo a leanas:

  Leasú  83

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 4 – mír 3 – pointe c – pointe i

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (i) astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin a sheachaint agus cinnteacht an tsoláthair fuinnimh á coinneáil ar bun ag an am céanna;

  (i) astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin a bhaint go buan le haghaidh stóráil buan agus cinnteacht an tsoláthair fuinnimh á cothabháil ag an am céanna;

  Leasú  84

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 4 – mír 3 – pointe c – pointe ii

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (ii) seasmhacht agus slándáil iompar dé-ocsaíde carbóin a mhéadú;

  (ii) seasmhacht agus slándáil iompair agus stórála dé-ocsaíde carbóin a mhéadú;

  Leasú  85

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 4 – mír 3 – pointe c – pointe iii

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (iii) acmhainní a úsáid go héifeachtúil, trí nascadh iliomad foinsí agus láithreán stórála dé-ocsaíde carbóin a éascú trí bhonneagar coiteann agus trí ualach agus rioscaí comhshaoil a íoslaghdú.

  (iii) acmhainní a úsáid go héifeachtúil, trí nascadh iliomad foinsí a thagann as braislí tionsclaíocha agus láithreán stórála dé-ocsaíde carbóin a éascú trí bhonneagar coiteann agus trí mhodhanna iompair eile amhail long, báirse, leoraí agus traein agus trí ualach agus rioscaí comhshaoil a íoslaghdú.

  Leasú  86

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 4 – mír 3 – pointe d – an chuid réamhráiteach

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (d) maidir le tionscadail hidrigine a thagann faoi na catagóirí bonneagair fuinnimh a leagtar amach i bpointe (3) d’Iarscríbhinn II, rannchuideoidh an tionscadal go mór le hinbhuanaitheacht, lena n-áirítear trí astaíochtaí gás ceaptha a laghdú, feabhas a chur ar úsáid hidrigine in-athnuaite agus tacú le giniúint cumhachta in-athnuaite inathraithí trí sholúbthacht agus/nó réitigh stórála a thairiscint. Thairis sin, rannchuideoidh an tionscadal go mór le ceann amháin ar a laghad de na critéir shonracha seo a leanas:

  (d) maidir le tionscadail hidrigine a thagann faoi na catagóirí bonneagair fuinnimh a leagtar amach i bpointe (3) d’Iarscríbhinn II, tá an tionscadal le rannchuidiú go suntasach le hinbhuanaitheacht, lena n-áirítear trí astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdúi bhfeidhmeanna úsáide deiridh, amhail earnálacha ina bhfuil sé deacair astaíochtaí a mhaolú, ar earnálacha iad nach féidir réitigh éifeachtúla ó thaobh fuinnimh de a chur i bhfeidhm, trí úsáid hidrigine in-athnuaite agus ísealcharbóin a fheabhsú agus trí thacú le giniúint cumhachta in-athnuaite inathraithí trí sholúbthacht agus/nó réitigh stórála a thairiscint. Thairis sin, rannchuideoidh an tionscadal go mór le ceann amháin ar a laghad de na critéir shonracha seo a leanas:

  Leasú  87

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal – 4 mír 3 – pointe e – pointe i

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (i) inbhuanaitheacht, lena n-áirítear trí astaíochtaí gás ceaptha a laghdú agus feabhas a chur ar úsáid hidrigine in-athnuaite;

  (i) inbhuanaitheacht, lena n-áirítear trí astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú agus trí fheabhas a chur ar chur in úsáid hidrigine in-athnuaite agus breoslaí sintéiseacha.

  Leasú  88

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 4 – mír 3 – pointe e – pointe iii

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (iii) comhtháthú earnáil an fhuinnimh chliste a éascú trí iompróirí agus earnálacha éagsúla fuinnimh a nascadh.

  (iii) seirbhísí solúbthachta a chumasú amhail freagairt don éileamh agus stóráil trí  chomhtháthú na hearnála fuinnimh cliste a éascú trí naisc a chruthú le hiompróirí agus le hearnálacha eile fuinnimh.

  Leasú  89

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 4 – mír 3 – pointe f a (nua)

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (fa) maidir le córais téimh agus fuaraithe ceantair a thagann faoin gcatagóir bonneagair fuinnimh a leagtar amach i bpointe (5a) d’Iarscríbhinn II, rannchuideoidh an tionscadal go mór le hinbhuanaitheacht trí chomhtháthú foinsí dramhaíola inathnuaite téimh agus fuaraithe a chumasú agus a éascú chun astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú, chomh maith leis na hearnálacha a chomhtháthú agus a idirnascadh ar bhealach níos fearr. Ina theannta sin, rannchuideoidh an tionscadal go suntasach le ceann amháin ar a laghad de na critéir sonracha seo a leanas, arna measúnú i gcomhréir leis na rialacha agus na táscairí a leagtar amach in Iarscríbhinn IV:

   

  (i)  cinnteacht an ghréasáin agus cáilíocht an tsoláthair trí úsáid fuinnimh inathnuaite a fhoinsítear go háitiúil agus dramhtheasa agus dramhfhuachta a mhéadú agus, éifeachtúlacht agus idir-inoibritheacht tharchur agus dháileadh an gháis nó córas stórála a fheabhsú le linn oibriú an ghréasáin ó lá go lá trí aghaidh a thabhairt, i measc nithe eile, ar na dúshláin a eascraíonn as teochtaí éagsúla teasa agus fuachta a instealladh trí theicneolaíochtaí nuálacha a chur in úsáid;

   

  (ii)  feidhmiú an mhargaidh agus seirbhísí le haghaidh custaiméirí;

   

  (iii)  comhtháthú earnáil an fhuinnimh chliste a éascú trí naisc a chruthú le hiompróirí agus le hearnálacha eile fuinnimh agus trí fhreagairt ar an éileamh a chur ar bun.

  Leasú  90

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 4 – mír 4

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  4. Maidir le tionscadail a thagann faoi na catagóirí bonneagair fuinnimh a leagtar amach i bpointí (1) go (4) d’Iarscríbhinn II, déanfar an méid a rannchuidíonn siad leis na critéir a liostaítear i mír 3 den Airteagal seo a mheasúnú i gcomhréir leis na táscairí a leagtar amach i bpointí (3) go (7) d’Iarscríbhinn IV.

  4. Maidir le tionscadail a thagann faoi na catagóirí bonneagair fuinnimh a leagtar amach i bpointí (1) go (5a) d’Iarscríbhinn II, déanfar an méid a rannchuidíonn siad leis na critéir a liostaítear i mír 3 den Airteagal seo a mheasúnú i gcomhréir leis na táscairí a leagtar amach i bpointí (3) go (7b) d’Iarscríbhinn IV.

  Leasú  91

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 4 – mír 5 – fomhír 2 – an chuid réamhráiteach

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  Agus tionscadail á measúnú, tabharfaidh gach Grúpa aird chuí ar na nithe seo a leanas:

  Agus tionscadail á measúnú, chun modh measúnaithe comhsheasmhach i measc na nGrúpaí éagsúla a áirithiú, tabharfaidh gach Grúpa aird chuí ar na nithe seo a leanas:

  Leasú  92

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 4 – mír 5 – fomhír 2 – pointe a

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (a) práinn gach tionscadail atá beartaithe chun spriocanna beartais fuinnimh an Aontais a bhaint amach maidir le dícharbónú, comhtháthú an mhargaidh, iomaíochas, inbhuanaitheacht agus cinnteacht an tsoláthair;

  (a) práinn agus leibhéal rannchuidithe gach tionscadail atá beartaithe chun cuspóirí beartais fuinnimh agus aeráide an Aontais a bhaint amach maidir le dícharbónú, comhtháthú an mhargaidh, iomaíochas, inbhuanaitheacht, cinnteacht an tsoláthair, inacmhainneacht fuinnimh;

  Leasú  93

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 4 – mír 5 – fomhír 2 – pointe b

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (b) an chomhlántacht i ndáil le tionscadail eile atá beartaithe;

  (b) idirghaol an tionscadail eile atá á mheasúnú le tionscadail eile atá beartaithe, rud a d’fhéadfadh a bheith comhlántach leis an tionscadal sin nó atá in iomaíocht, nó a d’fhéadfadh a bheith in iomaíocht leis an tionscadal sin;

  Leasú  94

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 4 – mír 5 – fomhír 2 – pointe b a (nua)

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  (ba) sineirgí féideartha le réimsí tosaíochta agus réimsí téamacha a sainaithnítear faoi ghréasáin thras-Eorpacha le haghaidh iompair agus teilea-chumarsáide;

  Leasú  95

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 5 – mír 1 a (nua)

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  1a. Déanfaidh tionscnóirí tionscadal an plean cur chun feidhme dá dtagraítear i mír 1 a chur ar fáil go poiblí agus déanfaidh siad an dáta coimisiúnaithe a bhfuiltear ag súil leis a shonrú, mar aon le stádas an tionscadail agus dul chun cinn an tionscadail i gcomparáid leis an bplean uile-Aontais deich mbliana maidir le forbairt gréasáin a bhí ann roimhe seo agus lena n-áirítear, i gcás inarb infheidhme, na cúiseanna a bhí leis an moill nó leis an athsceidealú.

  Leasú  96

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 5 – mír 4 – an chuid réamhráiteach

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  4. Faoin 31 Nollaig gach bliain tar éis na bliana a dhéantar tionscadal leasa choitinn a áireamh ar an liosta Aontais de bhun Airteagal 3, cuirfidh tionscnóirí tionscadail tuarascáil bhliantúil, maidir le gach tionscadal a thagann faoi na catagóirí a leagtar amach i bpointí (1) go (4) d’Iarscríbhinn II, faoi bhráid an údaráis inniúil dá dtagraítear in Airteagal 8.

  4. Faoin 31 Nollaig gach bliain tar éis na bliana a dhéantar tionscadal leasa choitinn a áireamh ar an liosta Aontais de bhun Airteagal 3, cuirfidh tionscnóirí tionscadail tuarascáil bhliantúil, maidir le gach tionscadal a thagann faoi na catagóirí a leagtar amach i bpointí (1) go (4) agus 5(a) d’Iarscríbhinn II, faoi bhráid an údaráis inniúil dá dtagraítear in Airteagal 8.

  Leasú  97

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 5 – mír 6

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  6. Faoin 30 Aibreán gach bliain nuair is ceart liosta nua Aontais a ghlacadh, cuirfidh an Ghníomhaireacht tuarascáil chomhdhlúite faoi bhráid na nGrúpaí maidir leis na tionscadail leasa choitinn faoi réir inniúlacht údarás rialála náisiúnta, ina ndéanfar meastóireacht ar an dul chun cinn a rinneadh agus déanfaidh sí moltaí, i gcás inarb iomchuí, i dtaobh slite inar féidir na moilleanna agus na deacrachtaí a tháinig chun cinn a shárú. Déanfar meastóireacht freisin sa tuarascáil chomhdhlúite sin, i gcomhréir le hAirteagal 5 de Rialachán (AE) 2019/942, ar chur chun feidhme comhsheasmhach na bpleananna forbartha gréasáin uile-Aontais i dtaca leis na conairí agus na réimsí tosaíochta sa bhonneagar fuinnimh.

  6. Faoin 30 Aibreán gach bliain nuair is ceart liosta nua Aontais a ghlacadh, cuirfidh an Ghníomhaireacht tuarascáil chomhdhlúite faoi bhráid na nGrúpaí maidir leis na tionscadail leasa choitinn faoi réir inniúlacht údarás rialála náisiúnta, ina ndéanfar meastóireacht ar an dul chun cinn a rinneadh, agus forbairt chostais an tionscadail a bhfuiltear ag súil leo agus déanfaidh sí moltaí, i gcás inarb iomchuí, i dtaobh slite inar féidir na moilleanna agus na deacrachtaí a tháinig chun cinn a shárú. Déanfar meastóireacht freisin sa tuarascáil chomhdhlúite sin, i gcomhréir le hAirteagal 5 de Rialachán (AE) 2019/942, ar chur chun feidhme comhsheasmhach na bpleananna uile-Aontais maidir le forbairt gréasáin i dtaca leis na conairí agus na réimsí tosaíochta sa bhonneagar fuinnimh.

  Leasú  98

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 5 – mír 6 a (nua)

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  6a. Arna iarraidh sin ag an nGníomhaireacht, déanfaidh tionscnóirí tionscadail an plean cur chun feidhme dá dtagraítear i mír 1 a sholáthar don Ghníomhaireacht chun cúraimí na Gníomhaireachta a leagtar amach i mír 6 a chur i gcrích.

  Leasú  99

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 6 – mír 2 – pointe b

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (b) tabharfaidh sé cúnamh do gach páirtí, de réir mar is gá, dul i gcomhairle leis na páirtithe leasmhara lena mbaineann agus maidir leis na ceadanna is gá a fháil le haghaidh na dtionscadal;

  (b) tabharfaidh sé cúnamh do gach páirtí, de réir mar is gá, dul i gcomhairle leis na páirtithe leasmhara lena mbaineann, trí ródú malartach nó tionscadail malartacha a mholadh agus a phlé agus, i gcás inarb iomchuí, maidir leis na ceadanna is gá a fháil do na tionscadail;

  Leasú  100

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 6 – mír 3

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  3. Roghnófar an comhordaitheoir Eorpach ar bhonn na taithí atá aige maidir leis na cúraimí sonracha a shannfar dó i dtaca leis na tionscadail lena mbaineann.

  3. Roghnófar an comhordaitheoir Eorpach tar éis próiseas oscailte, neamh-idirdhealaitheach agus trédhearcach agus ar bhonn na taithí atá ag iarrthóir maidir leis na cúraimí sonracha a shannfar dó nó di i dtaca leis na tionscadail lena mbaineann.

  Leasú  101

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 7 – mír 1

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  1. Tríd an liosta Aontais a ghlacadh, suífear, chun críocha aon chinntí arna n-eisiúint sa phróiseas deonaithe ceadanna, an gá atá leis na tionscadail sin ó thaobh beartas fuinnimh de, gan dochar do shuíomh beacht, do ródú ná do theicneolaíocht an tionscadail.

  1. Tríd an liosta Aontais a ghlacadh, suífear, chun críocha aon chinntí arna n-eisiúint sa phróiseas deonaithe ceadanna, an gá atá leis na tionscadail sin ó thaobh beartas fuinnimh agus aeráide de, gan dochar do shuíomh beacht, do ródú nó do theicneolaíocht an tionscadail.

  Leasú  102

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 8 – mír 3 – an chuid réamhráiteach

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  3. Gan dochar do cheanglais ábhartha faoin dlí idirnáisiúnta agus faoi dhlí an Aontais, déanfaidh an t-údarás inniúil eisiúint an chinnidh chuimsithigh a éascú. Beidh an cinneadh cuimsitheach ina dheimhniú críochnaitheach gur bhain an tionscadal leasa choitinn stádas ‘réidh le tógáil’ amach agus nach mbeidh aon cheanglais eile ann maidir le haon cheadanna nó údaruithe breise i ndáil leis sin. Eiseofar an cinneadh cuimsitheach laistigh den teorainn ama dá dtagraítear in Airteagal 10(1) agus (2) agus i gcomhréir le ceann amháin de na scéimeanna seo a leanas:

  3. Gan dochar do cheanglais ábhartha faoin dlí náisiúnta, faoin dlí idirnáisiúnta agus faoi dhlí an Aontais, éascóidh an t-údarás inniúil eisiúint an chinnidh chuimsithigh mar a shainmhínítear in Airteagal 2(2) é. Beidh an cinneadh cuimsitheach ina dheimhniú críochnaitheach gur bhain an tionscadal leasa choitinn stádas ‘réidh le tógáil’ amach agus nach mbeidh aon cheanglais eile ann maidir le haon cheadanna nó údaruithe breise i ndáil leis sin. Eiseofar an cinneadh cuimsitheach laistigh den teorainn ama dá dtagraítear in Airteagal 10(1) agus (2) agus i gcomhréir le ceann amháin de na scéimeanna seo a leanas:

  Leasú  103

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 8 – mír 6

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  6. Faoin [31 Iúil 2022] agus i dtaobh gach Grúpa Réigiúnaigh shonraigh in aghaidh na conaire tosaíochta eangaí amach ón gcósta, mar a shainítear in Iarscríbhinn I, comhchruthóidh údaráis inniúla náisiúnta i mBallstáit ar leis an nGrúpa sonrach iad pointí teagmhála uathúla, ‘ionaid ilfhreastail amach ón gcósta’, le haghaidh tionscnóirí tionscadail, a bheidh freagrach as an bpróiseas deonaithe ceadanna a éascú agus a chomhordú le haghaidh eangacha amach ón gcósta de chuid na dtionscadal fuinnimh leasa choitinn um fhuinneamh in-athnuaite, agus á chur san áireamh freisin an gá le comhordú idir an próiseas ceadaithe le haghaidh an bhonneagair fuinnimh agus an próiseas le haghaidh sócmhainní giniúna. Feidhmeoidh na hionaid ilfhreastail amach ón gcósta mar stór staidéar agus pleananna um imchuach farraige atá ann cheana, arb é is aidhm dóibh próiseas ceadaithe na dtionscadal aonair leasa choitinn a éascú agus comhordú a dhéanamh ar na cinntí cuimsitheacha le haghaidh na dtionscadal sin arna n-eisiúint ag na húdaráis inniúla náisiúnta ábhartha. Le cúnamh ó na húdaráis inniúla náisiúnta sna Ballstáit atá sa Ghrúpa, cuirfidh gach Grúpa Réigiúnach in aghaidh na conaire tosaíochta eangaí amach ón gcósta ionaid ilfhreastail amach ón gcósta ar bun ag brath ar shainiúlachtaí réigiúnacha agus ar thíreolaíocht réigiúnach agus cinnfidh siad a suíomh, leithdháileadh a n-acmhainní agus rialacha sonracha maidir lena bhfeidhmiú.

  6. Faoin [31 Iúil 2022] agus i dtaobh gach Grúpa Réigiúnaigh shonraigh in aghaidh na conaire tosaíochta eangaí amach ón gcósta, mar a shainítear in Iarscríbhinn I, comhchruthóidh údaráis inniúla náisiúnta i mBallstáit ar leis an nGrúpa sonrach iad pointe teagmhála uathúla, in aghaidh na conaire tosaíochta eangaí amach ón gcósta le haghaidh tionscnóirí tionscadail, a bheidh freagrach as comhar na n-údarás náisiúnta a éascú agus a chomhordú maidir leis an deonú ceadanna le haghaidh eangacha amach ón gcósta de chuid na dtionscadal fuinnimh leasa choitinn, dá dtagraítear in Iarscríbhinn III, trína áirithiú go mbeidh sreabhadh faisnéise gan bhriseadh ann idir comhaltaí an Ghrúpa Réigiúnaigh agus feidhmeoidh siad mar ardán comhroinnte faisnéise le haghaidh piarfhoghlama. Feidhmeoidh an pointe teagmhála amach ón gcósta mar stóras lena gcomhiomlánaítear na pleananna agus staidéir um imchuach farraige atá ann cheana, arb é is aidhm dóibh próiseas ceadaithe na dtionscadal aonair leasa choitinn a éascú agus comhordú a dhéanamh ar na cinntí cuimsitheacha le haghaidh na dtionscadal sin arna n-eisiúint ag na húdaráis inniúla náisiúnta ábhartha i gcomhréir le mír 3 den Airteagal seo agus Airteagal 10(1) agus (2). Le cúnamh ó na húdaráis inniúla náisiúnta sna Ballstáit atá sa Ghrúpa, cuirfidh gach Grúpa Réigiúnach in aghaidh na conaire tosaíochta eangaí amach ón gcósta pointe teagmhála ar bun ag brath ar shainiúlachtaí réigiúnacha agus ar thíreolaíocht réigiúnach agus cinnfidh siad a suíomh, leithdháileadh a n-acmhainní agus rialacha sonracha maidir lena bhfeidhmiú, agus maidir le rannpháirtíocht agus trédhearcacht agus aird chuí á tabhairt ar fhaisnéis atá íogair ó thaobh na tráchtála de.

  Leasú  104

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 9 – mír 1

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  1. Faoin [1 Bealtaine 2023], déanfaidh an Ballstát nó an t-údarás inniúil, i gcomhar le húdaráis eile lena mbaineann i gcás inarb infheidhme, lámhleabhar arna thabhairt cothrom le dáta a fhoilsiú faoi na nósanna imeachta le haghaidh an phróisis deonaithe ceadanna is infheidhme maidir le tionscadail leasa choitinn chun an fhaisnéis a shonraítear i bpointe (1) d’Iarscríbhinn IV ar a laghad a chur san áireamh. Ní bheidh an lámhleabhar ceangailteach ó thaobh an dlí de,ach féadfaidh sé tagairt a dhéanamh d’fhorálacha dlíthiúla ábhartha nó iad a lua. Agus a lámhleabhar nósanna imeachta á fhorbairt acu, oibreoidh na húdaráis inniúla náisiúnta i gcomhar le tíortha comharsanachta agus aimseoidh siad sineirgí leo.

  1. Faoin [1 Bealtaine 2023], déanfaidh an Ballstát nó an t-údarás inniúil, i gcomhar le húdaráis eile lena mbaineann i gcás inarb infheidhme, lámhleabhar arna thabhairt cothrom le dáta a fhoilsiú faoi na nósanna imeachta le haghaidh an phróisis deonaithe ceadanna is infheidhme maidir le tionscadail leasa choitinn chun an fhaisnéis a shonraítear i bpointe (1) d’Iarscríbhinn IV ar a laghad a chur san áireamh. Ní bheidh an lámhleabhar ceangailteach ó thaobh an dlí de. Déanfaidh tagairt d’fhorálacha dlíthiúla ábhartha nó iad a lua. Oibreoidh na húdaráis inniúla náisiúnta i gcomhar le húdaráis na dtíortha comharsanachta d’fhonn dea-chleachtais a mhalartú agus an próiseas um dheonú ceadanna a éascú.

  Leasú  105

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 9 – mír 4 – fomhír 1

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  4. I gcás nach bhfuil sé ag teastáil cheana ag an gcaighdeán céanna nó ag caighdeán níos airde faoin dlí náisiúnta, cuirfidh an tionscnóir tionscadail comhairliúchán poiblí amháin ar a laghad i gcrích, nó, i gcás ina gceanglaítear leis an dlí náisiúnta é, déanfaidh an t-údarás inniúil é, roimh an gcomhad iarratais críochnaitheach agus iomlán a chur faoi bhráid an údaráis inniúil de bhun Airteagal 10(1)(a). Beidh an comhairliúchán poiblí sin gan dochar d’aon chomhairliúchán poiblí a dhéanfar tar éis iarraidh ar thoiliú le haghaidh na forbartha a chur isteach de bhun Airteagal 6(2) de Threoir 2011/92/AE. Leis an gcomhairliúchán poiblí cuirfear na páirtithe leasmhara dá dtagraítear i bpointe 3(a) d’Iarscríbhinn VI ar an eolas faoin tionscadal go luath agus cuideofar leis an láthair nó an chonair is oiriúnaí a shainaithint, i bhfianaise breathnú leordhóthanach a dhéanamh freisin ar oiriúnú an tionscadail don athrú aeráide, agus na saincheisteanna ábhartha a dtabharfar aghaidh orthu sa chomhad iarratais. Comhlíonfaidh an comhairliúchán poiblí na híoscheanglais a leagtar amach i bpointe (5) d’Iarscríbhinn VI. Ar an suíomh gréasáin dá dtagraítear i mír 7 den Airteagal seo, foilseoidh an tionscnóir tionscadail tuarascáil ina míneofar conas a cuireadh na tuairimí a nochtadh sna comhairliúcháin phoiblí san áireamh trí léiriú a thabhairt ar na leasuithe a rinneadh ar shuíomh, conair agus dearadh an tionscadail nó trína léiriú cén fáth nár cuireadh na tuairimí sin san áireamh.

  4. I gcás nach bhfuil sé ag teastáil cheana ag an gcaighdeán céanna nó ag caighdeán níos airde faoin dlí náisiúnta, cuirfidh an tionscnóir tionscadail comhairliúchán poiblí amháin ar a laghad i gcrích, nó, i gcás ina gceanglaítear leis an dlí náisiúnta é, déanfaidh an t-údarás inniúil é, roimh an gcomhad iarratais críochnaitheach agus iomlán a chur faoi bhráid an údaráis inniúil de bhun Airteagal 10(1)(a). Beidh an comhairliúchán poiblí sin gan dochar d’aon chomhairliúchán poiblí a dhéanfar tar éis iarraidh ar thoiliú le haghaidh na forbartha a chur isteach de bhun Airteagal 6(2) de Threoir 2011/92/AE. Leis an gcomhairliúchán poiblí cuirfear na páirtithe leasmhara dá dtagraítear i bpointe 3(a) d’Iarscríbhinn VI ar an eolas faoin tionscadal go luath agus cuideofar leis an láthair nó an chonair is oiriúnaí a shainaithint, lena n-áirítear rogha malartach, i gcás inarb infheidhme, i bhfianaise breathnú leordhóthanach a dhéanamh freisin ar oiriúnú an tionscadail don athrú aeráide, agus na saincheisteanna ábhartha a dtabharfar aghaidh orthu sa chomhad iarratais. Comhlíonfaidh an comhairliúchán poiblí na híoscheanglais a leagtar amach i bpointe (5) d’Iarscríbhinn VI. Ar an suíomh gréasáin dá dtagraítear i mír 7 den Airteagal seo, foilseoidh an tionscnóir tionscadail tuarascáil ina míneofar conas a cuireadh na tuairimí a nochtadh sna comhairliúcháin phoiblí san áireamh trí léiriú a thabhairt ar na leasuithe a rinneadh ar shuíomh, conair agus dearadh an tionscadail nó trína léiriú cén fáth nár cuireadh na tuairimí sin san áireamh.

  Leasú  106

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 9 – mír 7 – fomhír 1

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  Ina theannta sin, foilseoidh tionscnóirí tionscadail faisnéis ábhartha trí mheáin faisnéise iomchuí eile a mbeidh teacht ag an bpobal orthu.

  Ina theannta sin, foilseoidh tionscnóirí tionscadail faisnéis ábhartha trí mheáin faisnéise iomchuí eile a mbeidh teacht ag an bpobal orthu, agus aird chuí á tabhairt ar phobail dhúchasacha agus pobail leochaileacha a áireamh.

  Leasú  107

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 10 – mír 1 – pointe a – an chuid réamhráiteach

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (a) an nós imeachta réamhiarratais, a chumhdóidh an tréimhse idir tús an phróisis deonaithe ceadanna agus an tráth a ghlacfaidh an t-údarás inniúil leis an gcomhad iarratais arna chur isteach, seolfar é laistigh de thréimhse ama tháscach de dhá bhliain.

  (a) an nós imeachta réamhiarratais, a chumhdóidh an tréimhse idir tús an phróisis deonaithe ceadanna agus an tráth a ghlacfaidh an t-údarás inniúil leis an gcomhad iarratais arna chur isteach, seolfar é laistigh de dhá bhliain.

  Leasú  108

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 10 – mír 2 – an chuid réamhráiteach

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  2. Áiritheoidh an t-údarás inniúil nach rachaidh comhfhad an dá nós imeachta dá dtagraítear i mír 1 thar thréimhse trí bliana agus sé mhí. Mar sin féin, i gcás ina measfaidh an t-údarás inniúil nach mbeidh ceann amháin nó dhá cheann den dá nós imeachta den phróiseas deonaithe ceadanna curtha i gcrích laistigh de na teorainneacha ama a leagtar amach i mír 1, féadfaidh sé a chinneadh, sula rachaidh siad in éag agus de réir an cháis, tréimhse uasta naoi mí a chur le ceann amháin de na teorainneacha ama sin nó leis an dá cheann acu le haghaidh an dá nós imeachta chomhcheangailte.

  2. Áiritheoidh an t-údarás inniúil nach rachaidh comhfhad an dá nós imeachta dá dtagraítear i mír 1 thar thréimhse trí bliana agus sé mhí. Mar sin féin, i gcás ina measfaidh an t-údarás inniúil nach mbeidh ceann amháin nó dhá cheann den dá nós imeachta den phróiseas deonaithe ceadanna curtha i gcrích laistigh de na teorainneacha ama a leagtar amach i mír 1, féadfaidh sé a chinneadh, sula rachaidh siad in éag agus de réir an cháis, tréimhse uasta naoi mí a chur le ceann amháin de na teorainneacha ama sin nó leis an dá cheann acu le haghaidh an dá nós imeachta chomhcheangailte. Déanfaidh an t-údarás inniúil aon mhoill ar an bpróiseas deonaithe ceadanna a thuairisciú don Choimisiún agus tabharfaidh sé údar cuí leis.

  Leasú  109

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 10 – mír 8 a (nua)

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  8a. Beidh na ceanglais agus na teorainneacha ama a leagtar síos san Airteagal seo gan dochar d’aon chóir níos fabhraí sa phróiseas um dheonú ceadanna dá bhforáiltear sa dlí náisiúnta.

  Leasú  110

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 10 a (nua)

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  Airteagal 10a

   

  Coiste Páirtithe Leasmhara maidir le Bonneagar Fuinnimh

   

  1.  Faoi ... [theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo], déanfaidh an ENTSO le haghaidh Leictreachais agus ENTSO le haghaidh Gáis, i ndlúthchomhar leis an nGníomhaireacht, Coiste Páirtithe Leasmhara maidir le Bonneagar Fuinnimh a bhunú (an ‘Coiste’) chun doimhneacht chothrom saineolais ar fud gach réitigh fuinnimh a sholáthar, ón éileamh go dtí seachadadh go dtí taobh an tsoláthair, chun tacú leis an gcúram maidir le córas fuinnimh comhtháite a sholáthar.

   

  2.  Beidh an Coiste comhdhéanta d’ionadaithe na bpáirtithe leasmhara ábhartha, lena n-áirítear eintiteas AE do OCDanna, rannpháirtithe i margaí leictreachais, gáis, hidrigine, téimh agus fuachta agus leictrea-shoghluaisteachta, lena n-áirítear custaiméirí, páirtithe leasmhara CCS/U, comhiomlánóirí neamhspleácha, oibreoirí freagartha ar éileamh, eagraíochtaí atá rannpháirteach i réitigh éifeachtúlachta fuinnimh agus i bhfoirgnimh a athchóiriú, pobail fuinnimh, údaráis áitiúla agus eagraíochtaí na sochaí sibhialta.

   

  Féachfaidh an ENTSO le haghaidh Leictreachais agus ENTSO le haghaidh Gáis le hionadaíocht chothrom na bpáirtithe leasmhara uile a áirithiú.

   

  3.  Glacfaidh an Bord Comhairleach Eolaíoch Eorpach maidir leis an Athrú Aeráide arna bhunú de bhun Airteagal 10a de Rialachán (CE) Uimh. 401/2009 (an ‘Bord Comhairleach’) páirt mar chomhalta den Choiste chun comhleanúnachas an phlean uile-Aontais deich mbliana maidir le forbairt gréasáin leis na cuspóirí aeráide agus fuinnimh a áirithiú. Mar chomhalta den Choiste, rannchuideoidh sé leis na moltaí a chuireann an Coiste ar fáil don Ghníomhaireacht agus don Choimisiúin.

   

  4.  Beidh an Ghníomhaireacht ina cathaoirleach ar chruinnithe an Choiste agus déanfaidh sí a rialacha nós imeachta inmheánacha a bhunú.

   

  5.  Déanfaidh an ENTSO le haghaidh Leictreachais agus ENTSO le haghaidh Gáis, i ndlúthchomhar leis an nGníomhaireacht, rannpháirtíocht an Choiste sa phlean deich mbliana maidir le forbairt gréasáin a eagrú, go háirithe maidir le hAirteagail 11, 12 agus 13, agus gnéithe eile de chur chun feidhme an Rialacháin seo. Tiocfaidh an Coiste le chéile go tráthrialta agus a mhinice is gá chun a cheadú do pháirtithe leasmhara rannchuidiú le cur chun feidhme na gcúraimí a leagtar amach i mír 6 den Airteagal seo.

   

  Beidh an mhír seo gan dochar do na comhairliúcháin leis na páirtithe leasmhara i gcomhréir le hoibleagáidí faoi seach comhairliúcháin phoiblí ENTSO le haghaidh Leictreachais agus ENTSO le haghaidh Gáis, agus Eintiteas AE do OCDanna.

   

  6.  Tacóidh an Coiste le hobair ENTSO le haghaidh Leictreachais agus ENTSO le haghaidh Gáis agus rannchuideoidh sé le próiseas cinnteoireachta níos eolasaí i ngach céim den phlean deich mbliana maidir le forbairt gréasáin, trí ionchur a sholáthar, sonraí ábhartha, fadhbanna a shainaithint, feabhsuithe a mholadh agus moltaí a sholáthar maidir leis na nithe seo a leanas ar a laghad:

   

  (a) dréacht-mhodheolaíochtaí maidir leis an measúnú costais is tairbhe ar fud an chórais fuinnimh dá dtagraítear in Airteagal 11;

   

  (b) dréachtmhargadh fuinnimh comhtháite agus samhail de ghréasán dá dtagraítear in Airteagal 11;

   

  (c) toimhdí struchtúracha maidir leis an obair ar na dréacht-chásanna agus ar an tuarascáil maidir leis na dréacht-chásanna dá dtagraítear in Airteagal 12;

   

  (d) na dréachtphleananna deich mbliana maidir le forbairt gréasáin dá dtagraítear in Airteagal 12;

   

  (e) an dréacht-tuarascáil maidir le bearnaí sa bhonneagar dá dtagraítear in Airteagal 13;

   

  (f) na pleananna forbartha maidir leis na gréasáin amach ón gcósta dá dtagraítear in Airteagal 14.

   

  7.  Beidh an Coiste faoi threoir ina chuid oibre ag an bhfianaise eolaíoch is fearr atá ar fáil agus is déanaí. Leanfaidh sé próiseas iomlán trédhearcach agus déanfaidh sé a chuid tuairimí, miontuairiscí na gcruinnithe agus rannpháirtithe na gcruinnithe a chur ar fáil go poiblí.

  Leasú  111

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 11 – mír 1 – fomhír 1

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  1. Faoin [16 Samhain 2022], foilseoidh Líonra Eorpach na nOibreoirí Córais Tarchurtha (ENTSO) le haghaidh Leictreachais agus an ENTSO le haghaidh Gáis a modheolaíochtaí féin agus cuirfidh siad faoi bhráid na mBallstát, an Choimisiúin agus na Gníomhaireachta iad, lena n-áireofar an samhaltú gréasáin agus margaidh, i gcomhair anailís chomhchuibhithe chostais is tairbhe ar fhuinneamh ar leibhéal an Aontais maidir le tionscadail leasa choitinn a thagann faoi na catagóirí a leagtar amach i bpointí (1)(a), (b), (c) agus (e) agus pointe (3) d’Iarscríbhinn II.

  1. Faoin ... [16 Samhain 2022], foilseoidh Líonra Eorpach na nOibreoirí Córais Tarchurtha (ENTSO) le haghaidh Leictreachais agus an ENTSO le haghaidh Gáis a ndréacht-mhodheolaíochtaí féin agus cuirfidh siad faoi bhráid na mBallstát, an Choimisiúin, na Gníomhaireachta agus an Choimisiúin iad, lena n-áireofar an samhaltú gréasáin agus margaidh, i gcomhair anailís chomhchuibhithe chostais agus tairbhe ar fhuinneamh ar leibhéal an Aontais maidir le tionscadail leasa choitinn agus tionscadail chomhleasa a thagann faoi na catagóirí a leagtar amach i bpointí (1)(a), (c), agus (e) agus pointe (3) d’Iarscríbhinn II.

  Leasú  112

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 11 – mír 1 – fomhír 2

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  Cuirfear na modheolaíochtaí sin i bhfeidhm chun gach plean deich mbliana uile-Aontais maidir le forbairt gréasáin ina dhiaidh sin a ullmhú arna fhorbairt ag an ENTSO le haghaidh Leictreachais nó an ENTSO le haghaidh Gáis de bhun Airteagal 8 de Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 agus Airteagal 30 de Rialachán (AE) 2019/943. Tarraingeofar suas na modheolaíochtaí sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos in Iarscríbhinn V agus beidh siad comhsheasmhach leis na rialacha agus leis na táscairí a leagtar amach in Iarscríbhinn IV.

  Cuirfear na modheolaíochtaí sin i bhfeidhm chun gach plean deich mbliana uile-Aontais maidir le forbairt gréasáin ina dhiaidh sin a ullmhú arna fhorbairt ag an ENTSO le haghaidh Leictreachais nó an ENTSO le haghaidh Gáis de bhun Airteagal 8 de Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 agus Airteagal 30 de Rialachán (AE) 2019/943. Tarraingeofar suas na modheolaíochtaí sin i gcomhréir le spriocanna aeráide agus fuinnimh an Aontais sa mheán-téarma agus san fhadtéarma agus leis naprionsabail a leagtar síos in Iarscríbhinn V agus beidh siad comhsheasmhach leis na rialacha agus leis na táscairí a leagtar amach in Iarscríbhinn IV.

  Leasú  113

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 11 – mír 1 – fomhír 3

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  Sula gcuirfidh siad a gcuid modheolaíochtaí féin isteach, déanfaidh an ENTSO le haghaidh Leictreachais agus an ENTSO le haghaidh Gáis próiseas forleathan comhairliúcháin lena mbeidh baint ar a laghad ag na heagraíochtaí a dhéanann ionadaíocht ar na páirtithe leasmhara ábhartha ar fad, lena n-áirítear an t-eintiteas Eorpach d’oibreoirí córas dáileacháin (‘an t-eintiteas AE do OCDanna’), gach páirtí leasmhar ábhartha hidrigine agus, i gcás ina meastar é a bheith iomchuí, na húdaráis rialála náisiúnta agus údaráis náisiúnta eile.

  Sula gcuirfidh siad a gcuid dréacht-mhodheolaíochtaí comhtháite faoi seach isteach, déanfaidh an ENTSO le haghaidh Leictreachais agus an ENTSO le haghaidh Gáis próiseas forleathan comhairliúcháin ina mbeidh baint ar a laghad ag gach páirtí leasmhar ábhartha, lena n-áirítear an Coiste, údaráis rialála náisiúnta agus údaráis náisiúnta eile.

  Leasú  114

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 11 – mír 1 a (nua)

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  1a. Laistigh de thrí mhí tar éis na dréacht-mhodheolaíochtaí comhtháite a fháil tarlóidh na nithe seo a leanas:

   

  (a)  déanfaidh an Coiste moladh a thíolacadh; agus

   

  (b)  féadfaidh aon Bhallstát tuairim a thabhairt.

   

  Déanfaidh an Coiste agus na Ballstáit, faoi seach, an moladh sin agus aon tuairimí a thíolacadh don Ghníomhaireacht agus, de réir mar is infheidhme, don ENTSO le haghaidh Leictreachais nó don ENTSO le haghaidh Gáis. Déanfaidh siad an moladh agus aon tuairimí a chur ar fáil go poiblí.

  Leasú  115

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 11 – mír 2

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  2. Laistigh de thrí mhí tar éis na modheolaíochtaí a fháil in éineacht leis an ionchur a fuarthas sa phróiseas comhairliúcháin agus tuarascáil faoin mbealach ar cuireadh san áireamh é, tabharfaidh an Ghníomhaireacht tuairim don ENTSO le haghaidh Leictreachais, don ENTSO le haghaidh Gáis, do na Ballstáit, agus don Choimisiún, agus foilseoidh sí í ar shuíomh gréasáin na Gníomhaireachta.

  2. Laistigh de thrí mhí tar éis na dréacht-mhodheolaíochtaí comhtháite a fháil in éineacht leis an ionchur a fuarthas sa phróiseas comhairliúcháin, agus tuarascáil faoin mbealach ar cuireadh san áireamh é, déanfaidh an Ghníomhaireacht cinneadh a ghlacadh maidir le cibé na modheolaíochtaí a fhormheas nó a leasú, nó a iarraidh ar an ENTSO le haghaidh Leictreachais nó an ENTSO le haghaidh Gáis iad a leasú. Déanfaidh an Ghníomhaireacht an cinneadh a sholáthar don ENTSO le haghaidh Leictreachais, don ENTSO le haghaidh Gáis, do na Ballstáit, agus don Choimisiún agus foilseoidh sé é ar shuíomh gréasáin na Gníomhaireachta. Déanfar na dréacht-mhodheolaíochtaí comhtháite arna bhformheas ag an nGníomhaireacht a thíolacadh don Choimisiún lena bhformheas.

  Leasú  116

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 11 – mír 3

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  3. Tabharfaidh an ENTSO le haghaidh Leictreachais agus an ENTSO le haghaidh Gáis na modheolaíochtaí cothrom le dáta agus aird chuí á tabhairt acu ar an tuairim ón nGníomhaireacht, dá dtagraítear i mír 2, agus cuirfidh siad faoi bhráid an Choimisiúin iad chun a thuairim a fháil.

  scriosta

  Leasú  117

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 11 – mír 4

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  4. Laistigh de thrí mhí ón lá a fuarthas na modheolaíochtaí arna dtabhairt cothrom le dáta, cuirfidh an Coimisiún a thuairim faoi bhráid an ENTSO le haghaidh Leictreachais agus an ENTSO le haghaidh Gáis.

  scriosta

  Leasú  118

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 11 – mír 5

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  5. Laistigh de thrí mhí ón lá a fuarthas tuairim ón gCoimisiún, dá dtagraítear i mír 4, déanfaidh an ENTSO le haghaidh Leictreachais agus an ENTSO le haghaidh Gáis a modheolaíochtaí féin a oiriúnú agus aird chuí á tabhairt acu ar an tuairim ón gCoimisiún agus, cuirfidh siad faoi bhráid an Choimisiúin iad lena bhformheas.

  5. Má iarann an Ghníomhaireacht ar an ENTSO le haghaidh Leictreachais agus ar an ENTSO le haghaidh Gáis a ndréacht-mhodheolaíochtaí comhtháite faoi seach a leasú, déanfaidh siad a modheolaíochtaí féin a oiriúnú tráth nach déanaí ná trí mhí tar éis an lá a fhaightear cinneadh na Gníomhaireachta, dá dtagraítear i mír 2, agus cinneadh na Gníomhaireachta, tuairimí ó na Ballstáit agus an moladh ón gCoiste á gcur san áireamh. Foilseoidh an ENTSO le haghaidh Leictreachais agus an ENTSO le haghaidh Gáis na modheolaíochtaí leasaithe a chur faoi bhráid na Gníomhaireachta lena bhformheas. Déanfar na modheolaíochtaí arna bhformheas ag an nGníomhaireacht a thíolacadh don Choimisiún lena bhformheas.

  Leasú  119

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 11 – mír 5 a (nua)

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  5a. Laistigh de thrí mhí tar éis na modheolaíochtaí a fháil, déanfaidh an Coimisiún, agus cinneadh na Gníomhaireachta, agus i gcás ina bhfuil siad ar fáil, tuairimí na mBallstát, agus moladh ón gCoiste á gcur san áireamh, an ENTSO le haghaidh Leictreachais nó an ENTSO le haghaidh Gáis a fhormheas, a leasú nó a iarraidh chun a ndréacht-mhodheolaíochtaí comhtháite faoi seach a leasú.

   

  Má iarrann an Coimisiún ar an ENTSO le haghaidh Leictreachais nó ar an ENTSO le haghaidh Gáis a ndréacht-mhodheolaíochtaí comhtháite faoi seach a leasú déanfaidh siad a ndréacht-mhodheolaíochtaí leasuithe a thíolacadh don Choimisiún lena fhormheas laistigh den sprioc arna leagtar amach ag an gCoimisiún.

  Leasú  120

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 11 – mír 6

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  6. I gcás ina meastar na hathruithe ar na modheolaíochtaí a bheith de chineál incriminteach, gan difear a dhéanamh do shainmhíniú na sochar, na gcostas ná na bparaiméadar costais is sochair ábhartha eile, de réir mar a shainítear sa mhodheolaíocht is déanaí maidir le hanailís uile-chórais chostais is tairbhe ar fhuinneamh arna fhormheas ag an gCoimisiún, déanfaidh an ENTSO le haghaidh Leictreachais agus an ENTSO le haghaidh Gáis a modheolaíochtaí féin a oiriúnú agus aird chuí á tabhairt acu ar an tuairim ón nGníomhaireacht, a leagtar amach i mír 2, agus cuirfidh siad iad faoi bhráid na Gníomhaireachta lena bhformheas.

  scriosta

  Leasú  121

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 11 – mír 7

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  7. I gcomhthráth, cuirfidh an ENTSO le haghaidh Leictreachais agus an ENTSO le haghaidh Gáis doiciméad faoi bhráid an Choimisiúin ina dtabharfar údar maith leis na cúiseanna taobh thiar de na nuashonruithe atá beartaithe agus cad chuige a meastar na nuashonruithe sin a bheith de chineál incriminteach. I gcás ina measann an Coimisiún nach bhfuil na nuashonruithe sin de chineál incriminteach, iarrfaidh sé i scríbhinn ar an ENTSO le haghaidh Leictreachais agus an ENTSO le haghaidh Gáis na modheolaíochtaí a chur faoina bhráid. Sa chás sin tá feidhm ag an bpróiseas a thuairiscítear i míreanna 2 go 5.

  scriosta

  Leasú  122

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 11 – mír 8

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  8. Laistigh de dhá sheachtain tar éis an fhormheasa ón nGníomhaireacht nó ón gCoimisiún i gcomhréir le míreanna 5 agus 6, foilseoidh an ENTSO le haghaidh Leictreachais agus an ENTSO le haghaidh Gáis a gcuid modheolaíochtaí féin ar a suíomh gréasáin. I bhfoirm atá cruinn go leor i gcomhréir leis an dlí náisiúnta agus le comhaontuithe ábhartha rúndachta, foilseoidh siad na sonraí ionchuir comhfhreagracha agus sonraí ábhartha eile maidir leis an ngréasán, lód na sreibhe agus an margadh.

  8. Laistigh de dhá sheachtain tar éis an fhormheasa ón gCoimisiún i gcomhréir le mír 4, foilseoidh an ENTSO le haghaidh Leictreachais agus an ENTSO le haghaidh Gáis a gcuid modheolaíochtaí comhtháite féin ar a suíomhanna gréasáin. I bhfoirm atá cruinn go leor le go bhféadfadh tríú páirtí na torthaí a atáirgeadh a mhéid is féidir faoin dlí náisiúnta agus comhaontuithe ábhartha rúndachta, foilseoidh sé na sonraí ionchuir comhfhreagracha agus sonraí ábhartha eile maidir leis an ngréasán, lód na sreibhe agus an margadh.

  Leasú  123

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 11 – mír 9

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  9. Tabharfar na modheolaíochtaí cothrom le dáta agus cuirfear feabhas orthu go rialta de réir an nós imeachta a thuairiscítear i míreanna 1 go 6. Féadfaidh an Ghníomhaireacht, ar a tionscnamh féin nó ar iarraidh chuí-réasúnaithe a fháil ó údaráis rialála náisiúnta nó ó pháirtithe leasmhara, agus tar éis di dul i gcomhairle go foirmiúil leis na heagraíochtaí a dhéanann ionadaíocht ar gach páirtí leasmhar agus leis an gCoimisiún, féadfaidh sí nuashonruithe agus feabhsúcháin den sórt sin a iarraidh má tá údar agus scálaí ama cuí leo. Foilseoidh an Ghníomhaireacht na hiarrataí arna ndéanamh ag údaráis rialála náisiúnta nó ag páirtithe leasmhara agus na doiciméid go léir nach bhfuil íogair ó thaobh na tráchtála de as a dtiocfaidh iarraidh ón nGníomhaireacht ar nuashonrú nó feabhsúchán.

  9. Tabharfar na modheolaíochtaí comhtháite cothrom le dáta agus cuirfear feabhas orthu má mheasann an ENTSO le haghaidh Leictreachais agus an ENTSO le haghaidh Gáis gurb iomchuí sin nó má iarrann an Coimisiún amhlaidh a dhéanamh chun iad a choinneáil cothrom le dáta le forbairtí, de réir an nós imeachta a thuairiscítear i míreanna 1 go 6. Féadfaidh an Coiste agus an Ghníomhaireacht, ar a tionscnamh féin nó ar iarraidh chuí-réasúnaithe a fháil ó údaráis rialála náisiúnta nó ó pháirtithe leasmhara, agus tar éis di dul i gcomhairle go foirmiúil leis na heagraíochtaí a dhéanann ionadaíocht ar gach páirtí leasmhar agus leis an gCoimisiún, féadfaidh sí freisin nuashonruithe agus feabhsúcháin den sórt sin a iarraidh má tá údar agus scálaí ama cuí leo. Foilseoidh an Ghníomhaireacht na hiarrataí arna ndéanamh ag údaráis rialála náisiúnta nó ag páirtithe leasmhara agus na doiciméid go léir nach bhfuil íogair ó thaobh na tráchtála de as a dtiocfaidh iarraidh ón nGníomhaireacht ar nuashonrú nó feabhsúchán.

  Leasú  124

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 11 – mír 9 a (nua)

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  9a. I gcás tionscadal leasa choitinn a thagann faoi na catagóirí a áirítear i bpointí (1b), (1d), (2) agus (4) d’Iarscríbhinn II, déanfaidh an Coimisiún modheolaíochtaí a fhorbairt maidir le hanailís chomhchuibhithe chostais is tairbhe ar chóras fuinnimh ar leibhéal an Aontais nó déanfaidh sé forbairt na modheolaíochtaí sin a chur de chúram ar eintiteas ábhartha. Déanfar na modheolaíochtaí a fhorbairt ar bhealach trédhearcach, lena n-áirítear próiseas athbhreithnithe piaraí laistigh den Choiste, comhairliúchán leathan leis na Ballstáit agus le páirtithe leasmhara eile. Beidh na modheolaíochtaí comhoiriúnach leis na modheolaíochtaí arna bhforbairt ag an ENTSO le haghaidh Leictreachais agus an ENTSO le haghaidh Gáis maidir le tairbhí agus costais. Agus tacaíocht á fáil aici ó na húdaráis rialála náisiúnta, déanfaidh an Ghníomhaireacht comhsheasmhacht na modheolaíochtaí sin chun cinn leis na modheolaíochtaí arna bhforbairt ag an ENTSO le haghaidh Leictreachais agus an ENTSO le haghaidh Gáis. Tarraingeofar suas iad i gcomhréir le spriocanna aeráide agus fuinnimh an Aontais sa mhean-téarma agus san fhadtéarma agus leis na prionsabail a leagtar amach in Iarscríbhinn V agus beidh siad comhsheasmhach leis na rialacha agus leis na táscairí a leagtar amach in Iarscríbhinn IV. Áiritheoidh an Coimisiún an leibhéal céanna grinnscrúdaithe agus trédhearcachta sa phróiseas agus an leibhéal grinnscrúdaithe agus trédhearcachta a raibh feidhm aige maidir le forbairt na modheolaíochtaí dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo.

  Leasú  125

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 11 – mír 10

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  10. Gach trí bliana, bunóidh an Ghníomhaireacht tacar táscairí agus luachanna tagartha comhfhreagracha agus cuirfidh siad ar fáil go poiblí iad chun costais infheistíochta aonaid a chur i gcomparáid le haghaidh thionscadail inchomparáide na gcatagóirí bonneagair a áirítear i bpointí (1) agus (3) d’Iarscríbhinn II. Féadfaidh an ENTSO le haghaidh Leictreachais agus an ENTSO le haghaidh Gáis na luachanna tagartha sin a úsáid le haghaidh na n-anailísí costais is tairbhe arna ndéanamh le haghaidh pleananna uile-Aontais deich mbliana maidir le forbairt gréasáin ina dhiaidh sin. Foilseofar an chéad cheann de na táscairí sin faoin [1 Samhain 2022].

  10. Gach trí bliana, bunóidh an Ghníomhaireacht, le tacaíocht ón gCoiste, tacar táscairí agus luachanna tagartha comhfhreagracha agus cuirfidh siad ar fáil go poiblí iad chun costais infheistíochta aonaid a chur i gcomparáid le haghaidh thionscadail inchomparáide na gcatagóirí bonneagair a áirítear i bpointí (1) agus (3) d’Iarscríbhinn II. Féadfaidh an ENTSO le haghaidh Leictreachais agus an ENTSO le haghaidh Gáis na luachanna tagartha sin a úsáid le haghaidh na n-anailísí costais is tairbhe arna ndéanamh le haghaidh pleananna uile-Aontais deich mbliana maidir le forbairt gréasáin ina dhiaidh sin. Foilseofar an chéad cheann de na táscairí sin faoin [1 Samhain 2022]. Déanfaidh úinéirí bonneagair, oibreoirí córais agus tionscnóirí tríú páirtí an fhaisnéis ábhartha maidir le tionscadail agus eilimintí costais dí-chomhiomlánaithe a sholáthar do na húdaráis rialála náisiúnta agus don Ghníomhaireacht.

  Leasú  126

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 11 – mír 11

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  11. Faoin [31 Nollaig 2023], cuirfidh an ENTSO le haghaidh Leictreachais agus an ENTSO le haghaidh Gáis samhail chomhsheasmhach idircheangailte de ghréasán agus de mhargadh fuinnimh faoi bhráid an Choimisiúin agus na Gníomhaireachta, samhail lena n-áireofar bonneagar tarchurtha leictreachais, gáis agus hidrigine, chomh maith le stóráil, GNL agus leictrealóirí, lena gcumhdófar na conairí agus na réimsí tosaíochta sa bhonneagar fuinnimh agus a leagtar amach i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos in Iarscríbhinn V.

  11. Faoin [31 Nollaig 2023], cuirfidh an ENTSO le haghaidh Leictreachais agus an ENTSO le haghaidh Gáis, le tacaíocht ón gCoiste, samhail chomhsheasmhach idircheangailte agus comhtháite de ghréasán agus de mhargadh fuinnimh faoi bhráid an Choimisiúin agus na Gníomhaireachta, samhail lena n-áireofar bonneagar tarchurtha leictreachais, gáis agus hidrigine, chomh maith le stóráil, GNL agus leictrealóirí, lena gcumhdófar na conairí agus na réimsí tosaíochta sa bhonneagar fuinnimh agus a leagtar amach i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos in Iarscríbhinn V. Déanfar an tsamhail chomhtháite a nuashonrú chun bonneagar téimh a áireamh tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2024. I gcás inarb ábhartha, ba cheart go ndéanfadh an tsamhail an bonneagar dáileacháin a chur san áireamh freisin.

   

  Mar chuid den tsamhail chomhtháite déanfaidh an ENTSO le haghaidh Leictreachais agus an ENTSO le haghaidh Gáis modheolaíocht chomhchoiteann chostais is tairbhe a úsáidfear i dtaca leis an measúnú tras-earnálach.

  Leasú  127

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 11 – mír 12

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  12. Leis an tsamhail chomhsheasmhach idircheangailte dá dtagraítear i mír 11 cumhdófar, ar a laghad, na hidirnaisc idir na hearnálacha sonracha ag gach céim den phleanáil bonneagair, cásanna go sonrach, sainaithint bearnaí sa bhonneagar go háirithe maidir le hacmhainní trasteorann, agus measúnú tionscadal.

  12. Leis an tsamhail chomhsheasmhach idircheangailte agus chomhtháite , lena n-áirítear modheolaíocht chomhchoiteann chostais is tairbhe, cumhdófar, ar a laghad, na hidirnaisc idir na hearnálacha sonracha ag gach céim den phleanáil bonneagair, cásanna go sonrach, sainaithint bearnaí sa bhonneagar go háirithe maidir le hacmhainní trasteorann, agus measúnú tionscadal.

   

  Mar chuid den tsamhail chomhtháite dá dtagraítear i mír 11, déanfaidh an ENTSO le haghaidh Leictreachais agus an ENTSO le haghaidh Gáis treochlár a fhorbairt maidir le feabhsuithe a bheidh ann amach anseo, go háirithe earnálacha breise a áireamh.

  Leasú  128

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 11 – mír 13

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  13. Tar éis don Choimisiún an tsamhail chomhsheasmhach idirnasctha dá dtagraítear i mír 11 a fhormheas i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar amach i míreanna 1 go 6, áireofar í sna modheolaíochtaí dá dtagraítear i mír 1.

  13. Tar éis don Choimisiún an tsamhail chomhsheasmhach idirnasctha agus chomhtháite dá dtagraítear i mír 11 a fhormheas i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar amach i míreanna 1 go 6, áireofar í sna modheolaíochtaí dá dtagraítear i mír 1, ar earnálacha iad ba cheart a leasú dá réir sin.

  Leasú  129

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 11 – mír 13 a (nua)

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  13a. Déanfar an tsamhail chomhtháite agus an mhodheolaíocht chomhchoiteann chostais is tairbhe a nuashonrú de réir de réir an nós imeachta a thuairiscítear i míreanna 9, 11, 12 agus 13.

  Leasú  130

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 12 – mír 1 – fomhír 1

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  Faoin [31 Iúil 2022], tar éis di próiseas forleathan comhairliúcháin a dhéanamh lena mbeidh baint ag an gCoimisiún agus ar a laghad ag na heagraíochtaí a dhéanann ionadaíocht ar na páirtithe leasmhara ábhartha ar fad, lena n-áirítear an ENTSO le haghaidh Leictreachais, an ENTSO le haghaidh Gáis, eintiteas an Aontais do OCDanna, agus na páirtithe leasmhara ábhartha san earnáil hidrigine, foilseoidh an Ghníomhaireacht na creat-treoirlínte le haghaidh na gcásanna comhpháirteacha a bheidh le forbairt ag an ENTSO le haghaidh Leictreachais agus an ENTSO le haghaidh Gáis. Déanfar na treoirlínte sin a thabhairt cothrom le dáta go tráthrialta de réir mar is gá.

  Faoin … [31 Iúil 2022], tar éis di próiseas forleathan comhairliúcháin a dhéanamh lena mbeidh baint ag na páirtithe leasmhara ábhartha ar fad, lena n-áirítear an Coimisiún, an Coiste, na Ballstáit, an ENTSO le haghaidh Leictreachais, an ENTSO le haghaidh Gáis, eintiteas an Aontais do OCDanna, údaráis rialála náisiúnta agus údaráis náisiúnta eile, foilseoidh an Ghníomhaireacht na creat-treoirlínte le haghaidh na gcásanna comhpháirteacha a bheidh le forbairt ag an ENTSO le haghaidh Leictreachais agus an ENTSO le haghaidh Gáis.

  Leasú  131

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 12 – mír 1 – fomhír 2

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  Áireofar sna treoirlínte bunphrionsabal na héifeachtúlachta fuinnimh agus áiritheofar leo go mbeidh cásanna foluiteacha an ENTSO le haghaidh Leictreachais agus an ENTSO le haghaidh Gáis go hiomlán i gcomhréir leis na spriocanna meántéarmacha agus fadtéarmacha dícharbónaithe is déanaí agus na cásanna is déanaí de chuid an Choimisiúin.

  Bunófar sna treoirlínte caighdeáin maidir le forbairt thrédhearcach, neamh-idirdhealaitheach agus stóinsithe cásanna ina ndéanfar dea-chleachtais i réimse na pleanála maidir le forbairt gréasáin a chur san áireamh. Beidh sé mar aidhm leis na treoirlínte a áirithiú go mbeidh an ENTSO le haghaidh Leictreachais agus an ENTSO le haghaidh Gáis i gcomhréir go hiomlán le bunphrionsabal na héifeachtúlachta fuinnimh agus go bhfuil siad comhoiriúnach le spriocanna fuinnimh agus aeráide meántéarmacha agus fadtéarmacha is déanaí an Aontais Eorpaigh agus leis na cásanna is déanaí de chuid an Choimisiúin agus go ndéanfaidh siad beartais agus straitéisí fuinnimh agus aeráide na mBallstát a léiriú, chomh maith le dúshláin a bhaineann le córais fuinnimh san Aontas. Déanfaidh an Ghníomhaireacht na treoirlínte sin a nuashonrú chun iad a thabhairt cothrom le dáta, agus ag an am céanna ualach riaracháin a bheith á fhorchur ar na páirtithe leasmhara a sheachaint agus a áirithiú go ndéanfar na cásanna comhpháirteacha a fhorbairt go rianúil agus go héifeachtúil.

  Leasú  132

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 12 – mír 1 – fomhír 2 a (nua)

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  Déanfaidh an Bord Comhairleach ionchur a chur ar fáil maidir le conas comhlíonadh chuspóirí aeráide agus fuinnimh an Aontais ag na cásanna a áirithiú. Áiritheoidh an Ghníomhaireacht an t-ionchur sin sna creat-treoirlínte dá dtagraítear i mír 1.

  Leasú  133

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 12 – mír 2

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  2. Leanfaidh an ENTSO le haghaidh Leictreachais agus an ENTSO le haghaidh Gáis creat-treoirlínte na Gníomhaireachta agus na cásanna comhpháirteacha á bhforbairt acu atá le húsáid le haghaidh na bpleananna uile-Aontais deich mbliana le haghaidh forbairt gréasáin.

  2. Leanfaidh an ENTSO le haghaidh Leictreachais agus an ENTSO le haghaidh Gáis creat-treoirlínte na Gníomhaireachta agus na cásanna comhpháirteacha á bhforbairt acu atá le húsáid le haghaidh na bpleananna uile-Aontais deich mbliana le haghaidh forbairt gréasáin. Áireofar dearcadh fadtéarmach go dtí 2050 freisin sna cásanna comhpháirteacha agus áireofar céimeanna idirghabhálacha iontu de réir mar is iomchuí.

  Leasú  134

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 12 – mír 3

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  3. Iarrfaidh an ENTSO le haghaidh Leictreachais agus an ENTSO le haghaidh Gáis ar na heagraíochtaí a dhéanann ionadaíocht ar na páirtithe leasmhara ábhartha hidrigine ar fad, lena n-áirítear eintiteas an Aontais do OCDanna agus na páirtithe leasmhara ábhartha hidrigine ar fad, páirt a ghlacadh sa phróiseas forbartha cásanna.

  3. Déanfaidh an ENTSO le haghaidh Leictreachais agus an ENTSO le haghaidh Gáis an Coimisiún a rannpháirtiú sna comhairliúcháin mar chuid den phróiseas forbartha cásanna agus áiritheoidh siad doimhneacht chothrom saineolais ar fud gach réitigh fuinnimh a rannchuidíonn le haeráidneodracht chun córas fuinnimh comhtháite a chur ar fáil.

   

  Gan dochar do chomhairliúchán ginearálta na bpáirtithe leasmhara, rachaidh an ENTSO le haghaidh Leictreachais agus an ENTSO le haghaidh Gáis i gcomhairle leis an gCoiste maidir le príomh-eilimintí na forbartha cásanna: struchtúr, toimhdí agus a n-aistriú go sonraí maidir le cásanna.

   

  I gcás inar féidir, déanfaidh an Coimisiún na sonraí ábhartha uile a chur ar fáil don ENTSO le haghaidh Leictreachais agus don ENTSO le haghaidh Gáis tráth a dhéanfar forbairt cásanna.

  Leasú  135

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 12 – mír 4

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  4. Foilseoidh an ENTSO le haghaidh Leictreachais agus an ENTSO le haghaidh Gáis dréacht-tuarascáil maidir le cásanna comhpháirteacha agus cuirfidh siad faoi bhráid na Gníomhaireachta agus an Choimisiúin í chun a dtuairim a fháil.

  4. Foilseoidh an ENTSO le haghaidh Leictreachais agus an ENTSO le haghaidh Gáis dréacht-tuarascáil maidir le cásanna comhpháirteacha agus déanfaidh siad í chur faoi bhráid na Gníomhaireachta chun a tuairim a fháil, í a chur faoi bhráid an Bhoird chomhairligh chun go ndéanfar measúnú uirthi  agus í a chur faoi bhráid an Choimisiúin lena fhormheas.

  Leasú  136

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 12 – mír 5

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  5. Laistigh de thrí mhí tar éis an dréacht-tuarascáil maidir le cásanna comhpháirteacha a fháil in éineacht leis an ionchur a fuarthas sa phróiseas comhairliúcháin agus tuarascáil faoin mbealach ar cuireadh san áireamh é, cuirfidh an Ghníomhaireacht a tuairim faoi bhráid an ENTSO le haghaidh Leictreachais, an ENTSO le haghaidh Gáis agus an Choimisiúin.

  5. Laistigh de thrí mhí tar éis an dréacht-tuarascáil maidir le cásanna comhpháirteacha a fháil in éineacht leis an ionchur a fuarthas sa phróiseas comhairliúcháin agus tuarascáil faoin mbealach ar cuireadh san áireamh é, déanfaidh an Ghníomhaireacht a tuairim maidir le comhlíontacht na gcásanna leis na creat-treoirlínte dá dtagraítear i mír 1, lena n-áirítear moltaí féideartha le haghaidh leasuithe, agus an Bord Comhairleach a measúnú maidir le comhoiriúnacht cásanna le cuspóirí aeráide, a chur faoi bhráid an ENTSO le haghaidh Leictreachais agus an ENTSO le haghaidh Gáis agus an Choimisiúin.

  Leasú  137

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 12 – mír 6

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  6. Agus aird chuí á tabhairt aige ar an tuairim ón nGníomhaireacht a shainítear faoi mhír 5, cuirfidh an Coimisiún a tuairim faoi bhráid an ENTSO le haghaidh Leictreachais agus an ENTSO le haghaidh Gáis.

  scriosta

   

  Leasú  138

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 12 – mír 7

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  7. Déanfaidh an ENTSO le haghaidh Leictreachais agus an ENTSO le haghaidh Gáis a dtuarascáil maidir le cásanna comhpháirteacha a oiriúnú, agus aird chuí á tabhairt acu ar an tuairim ón nGníomhaireacht, i gcomhréir leis an tuairim ón gCoimisiún, agus cuirfidh siad an tuarascáil nuashonraithe faoi bhráid an Choimisiúin chun a thuairim a fháil.

  7. Laistigh de thrí mhí tar éis dó an tuairim agus an measúnú dá dtagraítear i mír 5 a fháil, déanfaidh an Coimisiún an ENTSO le haghaidh Leictreachais agus an ENTSO le haghaidh Gáis a fhormheas, a leasú nó a iarraidh chun an dréacht-tuarascáil maidir le cásanna comhpháirteacha a leasú, agus aird chuí á tabhairt ar na tuairimí sin agus ag díriú ar chomhoiriúnacht na gcásanna comhpháirteacha le spriocanna meántéarmacha agus fadtéarmacha is déanaí an Aontais Eorpaigh maidir le haeráid agus fuinnimh agus leis na cásanna is déanaí de chuid an Choimisiúin atá ar fáil.

  Leasú  139

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 12 – mír 7 a (nua)

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  7a. I gcás ina n-iarrann an Coimisiún ar an ENTSO le haghaidh Leictreachais agus ar an ENTSO le haghaidh Gáis an dréacht-tuarascáil maidir le cásanna comhpháirteacha a leasú, déanfaidh siad, tar éis dul i gcomhairle leis an gCoiste, na cásanna leasaithe a thíolacadh don Choimisiún lena fhormheas laistigh den sprioc arna leagtar amach ag an gCoimisiún.

  Leasú  140

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 12 – mír 8

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  8. Laistigh de dhá sheachtain tar éis don Choimisiún an tuarascáil maidir le cásanna comhpháirteacha a fhormheas i gcomhréir le mír 7, foilseoidh an ENTSO le haghaidh Leictreachais agus an ENTSO le haghaidh Gáis a dtuarascáil maidir le cásanna comhpháirteacha ar a suíomh gréasáin. Foilseoidh siad na sonraí ionchuir agus aischuir comhfhreagracha i bhfoirm atá cruinn go leor, agus aird chuí á tabhairt acu ar an dlí náisiúnta agus ar chomhaontuithe ábhartha rúndachta.

  8. Laistigh de dhá sheachtain tar éis don Choimisiún an tuarascáil maidir le cásanna comhpháirteacha a fhormheas i gcomhréir le mír 7, foilseoidh an ENTSO le haghaidh Leictreachais agus an ENTSO le haghaidh Gáis a dtuarascáil maidir le cásanna comhpháirteacha ar a suíomh gréasáin. Foilseoidh siad na sonraí ionchuir agus aischuir comhfhreagracha i bhfoirm atá cruinn go leor go bhféadfadh tríú páirtí na torthaí a atáirgeadh, a mhéid is féidir faoin dlí náisiúnta agus comhaontuithe ábhartha rúndachta.

  Leasú  141

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 13 – mír 1 – fomhír 1

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  Gach dhá bhliain foilseoidh an ENTSO le haghaidh Leictreachais agus an ENTSO le haghaidh Gáis na tuarascálacha maidir le bearnaí sa bhonneagar arna bhforbairt laistigh de chreat na bpleananna uile-Aontais deich mbliana maidir le forbairt gréasáin agus cuirfidh siad faoi bhráid an Choimisiúin agus na Gníomhaireachta iad.

  Laistigh de shé mhí ó fhormheas na tuarascála maidir le cásanna comhpháirteacha ag an gCoimisiún de bhun Airteagal 12(7), foilseoidh an ENTSO le haghaidh Leictreachais agus an ENTSO le haghaidh Gáis na dréachttuarascálacha maidir le bearnaí sa bhonneagar arna bhforbairt laistigh de chreat na bpleananna uile-Aontais deich mbliana maidir le forbairt gréasáin.

  Leasú  142

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 13 – mír 1 – fomhír 2

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  Agus na bearnaí sa bhonneagar á measúnú acu, cuirfidh an ENTSO le haghaidh Leictreachais agus an ENTSO le haghaidh Gáis bunphrionsabal na héifeachtúlachta fuinnimh chun feidhme agus déanfaidh siad na réitigh ábhartha uile nach mbaineann le bonneagar a mheas, agus tosaíocht á tabhairt acu don mheas sin, chun aghaidh a thabhairt ar na bearnaí a shainaithneofar.

  Agus na bearnaí sa bhonneagar á measúnú acu, bunóidh an ENTSO le haghaidh Leictreachais agus an ENTSO le haghaidh Gáis a n-anailís ar na cásanna comhpháirteacha arna mbunú de bhun Airteagal 12, cuirfidh siad bunphrionsabal na héifeachtúlachta fuinnimh chun feidhme agus féachfaidh siad ar na roghanna malartacha ábhartha go léir.

   

  Chomh maith leis sin, déanfaidh siad measúnú ar na tairbhí a mheastar a bheadh ag baint leis na bearnaí sainaitheanta sa bhonneagar a dhúnadh agus ar an gcostas a bheadh ann mura ndéanfaí infheistiú sa bhonneagar a bhfuil gá leis. Agus bearna nua sa bhonneagar á shainaithint, déanfaidh siad an infheistíocht iomlán sa ghréasán atá ag teastáil a chur san áireamh, lena n-áirítear na costais a bhaineann le treisithe gaolmhara riachtanacha a bhaineann leis na gréasáin.

   

  Go háirithe, díreoidh siad ar na bearnaí bonneagair sin a d’fhéadfadh difear a dhéanamh do bhaint amach spriocanna meántéarma agus fadtéarmach an Aontais.

  Leasú  143

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 13 – mír 1 – fomhír 3

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  Sula gcuirfidh siad a dtuarascálacha sonracha isteach, déanfaidh an ENTSO le haghaidh Leictreachais agus an ENTSO le haghaidh Gáis próiseas forleathan comhairliúcháin lena mbeidh baint ag na páirtithe leasmhara ábhartha ar fad, lena n-áirítear eintiteas an Aontais do OCDanna, na páirtithe leasmhara ábhartha hidrigine ar fad agus ionadaithe uile na mBallstát, maidir leis an gcuid de na conairí tosaíochta a shainítear in Iarscríbhinn I.

  Sula bhfoilseoidh siad a ndréachttuarascálacha faoi seach, déanfaidh an ENTSO le haghaidh Leictreachais agus an ENTSO le haghaidh Gáis próiseas forleathan comhairliúcháin lena mbeidh baint ag na páirtithe leasmhara ábhartha ar fad, lena n-áirítear an Coiste, an Ghníomhaireacht, agus ionadaithe uile na mBallstát, maidir leis an gcuid de na conairí tosaíochta a shainítear in Iarscríbhinn I.

  Leasú  144

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 13 – mír 3

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  3. Laistigh de thrí mhí tar éis an tuarascáil maidir le bearnaí sa bhonneagar a fháil in éineacht leis an ionchur a fuarthas sa phróiseas comhairliúcháin agus tuarascáil faoin mbealach ar cuireadh san áireamh é, cuirfidh an Ghníomhaireacht a tuairim faoi bhráid an ENTSO le haghaidh Leictreachais nó an ENTSO le haghaidh Gáis agus an Choimisiúin.

  3. Laistigh de 3 mhí tar éis an tuarascáil maidir le bearnaí sa bhonneagar a fháil in éineacht leis an ionchur a fuarthas sa phróiseas comhairliúcháin agus tuarascáil faoin mbealach ar cuireadh san áireamh é, cuirfidh an Ghníomhaireacht a tuairim faoi bhráid an ENTSO le haghaidh Leictreachais nó an ENTSO le haghaidh Gáis agus an Choimisiúin agus cuirfidh sí ar fáil go poiblí í.

  Leasú  145

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 13 – mír 4

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  4. Agus an tuairim ón nGníomhaireacht dá dtagraítear i mír 3 á meas aige, déanfaidh an Coimisiún a thuairim a dhréachtú agus a chur faoi bhráid an ENTSO le haghaidh Leictreachais agus an ENTSO le haghaidh Gáis.

  4. Laistigh de thrí mhí tar éis dó tuairim na Gníomhaireachta dá dtagraítear i mír 3 a fháil, déanfaidh an Coimisiún, agus an tuairim sin á cur san áireamh aige, a thuairim a dhréachtú agus a chur faoi bhráid an ENTSO le haghaidh Leictreachais agus an ENTSO le haghaidh Gáis.

  Leasú  146

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 13 – mír 5

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  5. Déanfaidh an ENTSO le haghaidh Leictreachais agus an ENTSO le haghaidh Gáis a dtuarascálacha maidir le bearnaí sa bhonneagar a oiriúnú agus aird chuí á tabhairt acu ar an tuairim ón nGníomhaireacht agus i gcomhréir leis an tuairim ón gCoimisiún roimh fhoilsiú na dtuarascálacha críochnaitheacha maidir le bearnaí sa bhonneagar.

  5. Déanfaidh an ENTSO le haghaidh Leictreachais agus an ENTSO le haghaidh Gáis a dtuarascálacha maidir le bearnaí sa bhonneagar a oiriúnú agus aird chuí á tabhairt acu ar an tuairim ón nGníomhaireacht agus i gcomhréir leis an tuairim ón gCoimisiún agus déanfaidh siad iad a thíolacadh chun go ndéanfaidh an Coimisiún iad a fhormheas.

  Leasú  147

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 13 – mír 5 a (nua)

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  5a. Laistigh de dhá sheachtain tar éis don Choimisiún na tuarascálacha maidir le bearnaí sa bhonneagar a fhormheas, foilseoidh an ENTSO le haghaidh Leictreachais agus an ENTSO le haghaidh Gáis iad ar a suíomhanna gréasáin.

  Leasú  148

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 14 – mír 1

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  1. Faoin [31 Iúil 2022], le tacaíocht ón gCoimisiún, laistigh dá gconairí tosaíochta sonracha eangaí amach ón gcósta, a leagtar amach i bpointe (2) d’Iarscríbhinn I, agus sainiúlachtaí agus forbairt i ngach réigiún á gcur san áireamh, déanfaidh na Ballstáit méid na giniúna in-athnuaite amach ón gcósta a úsáidfear laistigh de gach imchuach farraige faoi 2050, le céimeanna idirmheánacha in 2030 agus in 2040, a shainiú go comhpháirteach agus comhaontóidh siad go n-oibreoidh siad i gcomhar le chéile, i bhfianaise a bpleananna náisiúnta fuinnimh agus aeráide, an acmhainneacht in-athnuaite amach ón cósta maidir le gach imchuach farraige, chosaint an chomhshaoil, oiriúnú don athrú aeráide agus úsáidí eile na farraige, chomh maith le spriocanna an Aontais maidir le dícharbónú. Déanfar an comhaontú sin i scríbhinn maidir le gach imchuach farraige atá nasctha le críoch an Aontais.

  1. Faoin [31 Iúil 2022], le tacaíocht ón gCoimisiún, laistigh dá gconairí tosaíochta sonracha eangaí amach ón gcósta, a leagtar amach i bpointe (2) d’Iarscríbhinn I, agus sainiúlachtaí agus forbairt i ngach réigiún á gcur san áireamh, déanfaidh na Ballstáit na spriocanna le haghaidh giniúint in-athnuaite amach ón gcósta a úsáidfear laistigh de gach imchuach farraige faoi 2050, i gcomhréir leis an gcuspóir de 300 Gw1a1a  le céimeanna idirmheánacha in 2030 agus in 2040, a shainiú go comhpháirteach agus comhaontóidh siad go n-oibreoidh siad i gcomhar le chéile, ar a laghad i gcomhréir lena bpleananna náisiúnta fuinnimh agus aeráide, acmhainneachta in-athnuaite amach ón gcósta maidir le gach imchuach farraige, cosaint an chomhshaoil, oiriúnú don athrú aeráide agus úsáidí eile na farraige, chomh maith le cuspóir an Aontais maidir le aeráidneodracht. Déanfar an dearbhú comhpháirteach sin i scríbhinn maidir le gach imchuach farraige atá nasctha le críoch an Aontais.

   

  __________________

   

  1a An EU Strategy to harness the potential of offshore renewable energy for a climate neutral future [Straitéis AE chun leas a bhaint as fuinneamh inathnuaite amach ón gcósta le haghaidh todhchaí aeráidneodrach], (COM(2020) 741).

  Leasú  149

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 14 – mír 2

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  2. Faoin [31 Iúil 2023], le rannpháirtíocht na OCTanna ábhartha, na n-údarás inniúil ábhartha agus an Choimisiúin agus i gcomhréir leis an gcomhaontú dá dtagraítear i mír 1, déanfaidh an ENTSO le haghaidh Leictreachais pleananna comhtháite maidir le forbairt gréasáin amach ón gcósta a fhorbairt agus a fhoilsiú ag tosú le cuspóirí 2050, le céimeanna idirmheánacha le haghaidh 2030 agus 2040 le haghaidh gach imchuach farraige i gcomhréir leis na conairí tosaíochta eangaí amach ón gcósta dá dtagraítear in Iarscríbhinn I, agus cosaint an chomhshaoil agus úsáidí eile na farraige á gcur san áireamh. Tabharfar na pleananna comhtháite sin maidir le forbairt gréasáin cothrom le dáta gach trí bliana.

  2. Faoin [31 Iúil 2023], le rannpháirtíocht na OCTanna ábhartha, na n-údarás inniúil ábhartha agus an Choimisiúin agus i gcomhréir leis an dearbhú comhpháirteach comhaontaithe dá dtagraítear i mír 1, déanfaidh an ENTSO le haghaidh Leictreachais pleananna straitéiseacha maidir le forbairt gréasáin amach ón gcósta a fhorbairt agus a fhoilsiú ag tosú le cuspóirí 2050, le céimeanna idirmheánacha le haghaidh 2030 agus 2040 le haghaidh gach imchuach farraige, i gcomhréir leis na conairí tosaíochta eangaí amach ón gcósta dá dtagraítear in Iarscríbhinn I, agus cosaint an chomhshaoil agus úsáidí eile na farraige á gcur san áireamh. Leis na pleananna comhtháite maidir le forbairt gréasáin amach ón gcósta sin soláthrófar peirspictíocht ardleibhéil maidir le hacmhainneacht ghiniúna amach ón gcósta agus maidir leis na riachtanais a bheidh ann dá bharr in eangach amach ón gcósta, lena n-áirítear an gá a d’fhéadfadh a bheith le hidirnascairí, tionscadail hibrideacha agus bonneagar hidrigine. Ba cheart na pleananna a nuashonrú ina dhiaidh sin gach dhá bhliain.

  Leasú  150

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 14 – mír 3

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  3. Beidh na pleananna comhtháite maidir le forbairt gréasáin amach ón gcósta comhleanúnach leis na Pleananna uile-Aontais Deich mBliana is déanaí maidir le Forbairt Gréasáin chun forbairt chomhleanúnach ar phleanáil eangaí ar an tír mhór agus amach ón gcósta a áirithiú.

  3. Beidh na pleananna comhtháite maidir le forbairt gréasáin amach ón gcósta comhsheasmhach le pleananna infheistíochta réigiúnacha a fhoilsítear de bhun Airteagal 34(1) de Rialachán (AE) 2019/943 agus a chomhtháthaítear laistigh de  Phleananna uile-Aontais Deich mBliana maidir le Forbairt Gréasáin chun forbairt chomhleanúnach ar phleanáil eangaí ar an tír mhór agus amach ón gcósta a áirithiú lena ndéantar foráil d’eangach tarchuir leormhaith agus iontaofa chun leictreachas a aistriú ar tír agus idir réigiúin chósta, réigiúin intíre agus Ballstáit thalamhiata freisin agus chun foráil a dhéanamh do sholáthar cobhsaí leictreachais d’ionaid tomhaltais.

  Leasú  151

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 14 – mír 4

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  4. Cuirfidh an ENTSO le haghaidh Leictreachais na dréachtphleananna comhtháite maidir le forbairt gréasáin faoi bhráid an Choimisiúin chun a thuairim a fháil.

  4. Cuirfidh an ENTSO ábhartha na dréachtphleananna comhtháite maidir le forbairt gréasáin faoi bhráid an Choimisiúin chun a thuairim a fháil. Sula dtíolacfaidh an ENTSO ábhartha na dréachtphleananna comhtháite maidir le forbairt gréasáin amach ón gcósta, déanfaidh sé próiseas forleathan comhairliúcháin lena mbeidh baint ag na páirtithe leasmhara leictreachais ábhartha ar fad agus na páirtithe leasmhara uile san earnáil amach ón gcósta, lena n-áirítear eintitis AE do OCDanna, agus ionadaithe uile na mBallstát maidir leis an gcuid de na conairí tosaíochta eangacha amach ón gcósta dá dtagraítear i bpointe 2 d’Iarscríbhinn I.

  Leasú  152

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 14 – mír 5

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  5. Déanfaidh an ENTSO le haghaidh Leictreachais na pleananna comhtháite maidir le forbairt gréasáin amach ón gcósta a oiriúnú agus aird chuí á tabhairt aige ar an tuairim ón gCoimisiún roimh fhoilsiú na dtuarascálacha críochnaitheacha agus cuirfidh sé faoi bhráid na gconairí tosaíochta ábhartha amach ón gcósta iad, a leagtar amach in Iarscríbhinn I.

  5. Déanfaidh an ENTSO ábhartha na pleananna comhtháite maidir le forbairt gréasáin amach ón gcósta a oiriúnú agus aird chuí á tabhairt aige ar an tuairim ón gCoimisiún roimh fhoilsiú na dtuarascálacha críochnaitheacha agus cuirfidh sé faoi bhráid na gconairí tosaíochta ábhartha amach ón gcósta iad, a leagtar amach in Iarscríbhinn I.

  Leasú  153

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 14 – mír 6

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  6. Chun go n-áiritheofaí forbairt thráthúil ar eangacha amach ón gcósta le haghaidh fuinneamh in-athnuaite, mura ndéanfaidh an ENTSO le haghaidh Leictreachais na pleananna comhtháite maidir le forbairt gréasáin amach ón gcósta dá dtagraítear i mír 2 a fhorbairt in am, déanfaidh an Coimisiún, ar bhonn comhairle ó shaineolaithe, plean comhtháite maidir le forbairt gréasáin amach ón gcósta a dhréachtú in aghaidh an imchuach farraige le haghaidh gach conaire eangaí amach ón gcósta a leagtar amach in Iarscríbhinn I.

  scriosta

  Leasú  154

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 15 – mír 1

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  1. Trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, déanfaidh an Coimisiún prionsabail a fhorbairt le haghaidh modheolaíocht shonrach chostais is tairbhe agus roinnte costas chun an plean comhtháite maidir le forbairt gréasáin amach ón gcósta dá dtagraítear in Airteagal 14(2) a chur i bhfeidhm i gcomhréir leis an gcomhaontú dá dtagraítear in Airteagal 14(1) mar chuid de na treoirlínte dá dtagraítear in Airteagal 16(10). Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta comhairleach dá dtagraítear in Airteagal 21(2).

  1. Faoi mhí Mhárta 2024, déanfaidh an Ghníomhaireacht moladh a fhorbairt maidir leis na prionsabail le haghaidh modheolaíocht oiriúnaithe roinnte costas chun an plean comhtháite maidir le forbairt gréasáin amach ón gcósta dá dtagraítear in Airteagal 14(2) a chur i bhfeidhm i gcomhréir leis an dearbhú comhpháirteach dá dtagraítear in Airteagal 14(1). Beidh na prionsabail sin comhoiriúnach le hAirteagal 16(1). Déanfaidh an Ghníomhaireacht a moladh a nuashonrú nuair is iomchuí, agus torthaí chur chun feidhme na bprionsabal á gcur san áireamh.

  Leasú  155

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 15 – mír 1 a (nua)

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  1a. Laistigh de dhá mhí dhéag tar éis fhoilsiú an mholta dá dtagraítear i mír 1, forbróidh an ENTSO ábhartha agus páirtithe leasmhara eile modheolaíocht chostais is tairbhe agus comhroinnte costas i dtaca leis an bplean maidir le forbairt gréasáin amach ón gcósta a chur i bhfeidhm, le rannpháirtíocht na OCTanna ábhartha, na n-údarás rialála náisiúnta agus an Choimisiúin. Ba cheart go ndéanfadh an mhodheolaíocht moltaí maidir le leithdháileadh costas de réir imchuach farraige, gan tionscadal de réir measúnú tionscadail a dhéanamh.

  Leasú  156

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 15 – mír 2

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  2. Laistigh de dhá mhí dhéag tar éis fhoilsiú na bprionsabaldá dtagraítear i mír 1, cuirfidh an ENTSO le haghaidh Leictreachais torthaí chur i bhfeidhm na modheolaíochta costais is tairbhe agus roinnte costas ar na conairí tosaíochta amach ón gcósta i láthair, le rannpháirtíocht na OCTanna ábhartha, na n-údarás rialála náisiúnta agus an Choimisiúin.

  2. Laistigh de dhá mhí dhéag tar éis fhoilsiú na modheolaíochta dá dtagraítear i mír 1(a), cuirfidh an ENTSO ábhartha torthaí chur i bhfeidhm na modheolaíochta costais is tairbhe agus roinnte costas ar na conairí tosaíochta amach ón gcósta i láthair, le rannpháirtíocht na OCTanna ábhartha, na n-údarás rialála náisiúnta, an Choimisiúin agus páirtithe leasmhara eile.

  Leasú  157

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 15 – mír 3

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  3. Maidir lena gcomhaontú i scríbhinn dá dtagraítear in Airteagal 14(1) lena sainmhíniú comhpháirteach nuashonraithe ar mhéid na giniúna in-athnuaite amach ón gcósta atá le húsáid laistigh de gach imchuach farraige in 2050, le céimeanna idirmheánacha in 2030 agus 2040, agus an comhaontú ábhartha go n-oibreoidh siad i gcomhar le chéile chun na méideanna sin a bhaint amach, tabharfaidh na Ballstáit ábhartha cothrom le dáta iad laistigh de shé mhí ó chur i láthair na dtorthaí dá dtagraítear i mír 2.

  3. Laistigh de shé mhí ó chur i láthair na dtorthaí dá dtagraítear i mír 2, cuirfidh na Ballstáit ábhartha na forálacha críochnaitheacha maidir le comhroinnt thrasteorann costas isteach mar iarscríbhinn a ghabhann lena gcomhaontú comhpháirteach i scríbhinn dá dtagraítear in Airteagal 14(1) ina bhfuil sainmhíniú comhpháirteach, go háirithe, ar na spriocanna maidir le giniúint in-athnuaite amach ón gcósta atá le húsáid laistigh de gach imchuach farraige in 2050, le céimeanna idirmheánacha in 2030 agus 2040, agus an comhaontú ábhartha go n-oibreoidh siad i gcomhar le chéile chun na cuspóirí sin a bhaint amach,

  Leasú  158

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 15 – mír 4

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  4. Laistigh de shé mhí ó na comhaontuithe nuashonraithe i scríbhinn dá dtagraítear i mír 3, le haghaidh gach imchuach farraige, tabharfaidh an ENTSO le haghaidh Leictreachais na pleananna comhtháite maidir le forbairt gréasáin amach ón gcósta cothrom le dáta tríd an nós imeachta a leagtar amach in Airteagal 14(2) go (5) a leanúint. Beidh feidhm ag an nós imeachta a thuairiscítear in Airteagal 14(6).

  4. Agus nuashonrú á dhéanamh ag an ENTSO ábhartha ar na pleananna comhtháite maidir le forbairt gréasáin amach ón gcósta, leanann sé an nós imeachta a leagtar amach in Airteagal 14(2) go (5). Comhlíonfaidh an nuashonrú sin an iarscríbhinn a ghabhann leis an dearbhú comhpháirteach i scríbhinn dá dtagraítear i mír 3 den Airteagal seo agus déanfar é a chomhtháthú sa phlean deich mbliana seo a leanas maidir le forbairt gréasáin.

  Leasú  159

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 16 – mír 1

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  1. Na costais infheistíochta arna dtabhú go héifeachtúil, nach bhfuil costais chothabhála san áireamh iontu, a bhaineann le tionscadal leasa choitinn a thagann faoi na catagóirí a leagtar amach i bpointí (1)(a), (b), (c) agus (e) d’Iarscríbhinn II agus tionscadail leasa choitinn a thagann faoin gcatagóir a leagtar amach i bpointe (3) d’Iarscríbhinn II, i gcás ina dtagann siad faoi inniúlacht údarás rialála náisiúnta, ní mór don OCT ábhartha nó do thionscnóirí tionscadail an bhonneagair tarchurtha sna Ballstáit ina bhfuil glantionchar dearfach ag an tionscadal na costais sin a íoc, agus, sa mhéid nach gcumhdaítear le cíosanna ó phlódú ná le muirir eile, íocfaidh úsáideoirí gréasáin astu trí tharaifí a ghearrfar as rochtain ar an ngréasán sa Bhallstát sin nó sna Ballstáit sin.

  1. Na costais infheistíochta arna dtabhú go héifeachtúil, nach bhfuil costais chothabhála san áireamh iontu, a bhaineann le tionscadal leasa choitinn a thagann faoi na catagóirí a leagtar amach i bpointí (1)(a), (b), (c) agus (e) d’Iarscríbhinn II agus tionscadail leasa choitinn a thagann faoin gcatagóir a leagtar amach i bpointe (3) d’Iarscríbhinn II, i gcás ina dtagann siad faoi inniúlacht údarás rialála náisiúnta i ngach Ballstát lena mbaineann, ní mór don OCT ábhartha nó do thionscnóirí tionscadail an bhonneagair tarchurtha sna Ballstáit ina bhfuil glantionchar dearfach ag an tionscadal na costais sin a íoc, agus, sa mhéid nach gcumhdaítear le cíosanna ó phlódú ná le muirir eile, íocfaidh úsáideoirí gréasáin astu trí tharaifí a ghearrfar as rochtain ar an ngréasán sa Bhallstát sin nó sna Ballstáit sin.

  Leasú  160

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 16 – mír 2 – fomhír 1

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  2. Beidh feidhm ag forálacha an Airteagail seo maidir le tionscadal leasa choitinn a thagann faoi na catagóirí a leagtar amach i bpointí (1)(a), (b), (c) agus (e) d’Iarscríbhinn II i gcás ina n-iarrann tionscnóir tionscadail amháin ar a laghad ar na húdaráis náisiúnta ábhartha é a chur i bhfeidhm le haghaidh chostais an tionscadail. Ní bheidh feidhm acu i gcás tionscadal leasa choitinn a thagann faoin gcatagóir a leagtar amach i bpointe (3) d’Iarscríbhinn II, mar is ábhartha, ach i gcás ina ndearnadh measúnú ar éileamh an mhargaidh cheana féin agus lenar léiríodh nach bhféadfaí a bheith ag súil leis go gcumhdófaí na costais infheistíochta arna dtabhú go héifeachtúil leis na taraifí.

  2. Beidh feidhm ag forálacha an Airteagail seo maidir le tionscadal leasa choitinn a thagann faoi na catagóirí a leagtar amach i bpointí (1)(a), (b), (c) agus (e) d’Iarscríbhinn II i gcás ina n-iarrann tionscnóir tionscadail amháin ar a laghad ar na húdaráis náisiúnta ábhartha é a chur i bhfeidhm le haghaidh chostais an tionscadail.

  Leasú  161

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 16 – mír 2 – fomhír 2

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  Féadfaidh tionscadail a thagann faoin gcatagóir a leagtar amach i bpointí (1) (e) agus (2) d’Iarscríbhinn II tairbhiú d’fhorálacha an Airteagail seo i gcás ina n-iarrann tionscnóir tionscadail amháin ar a laghad ar na húdaráis náisiúnta ábhartha é a chur i bhfeidhm.

  Féadfaidh tionscadail a thagann faoin gcatagóir a leagtar amach i bpointí (1) (d) agus (2) d’Iarscríbhinn II tairbhiú d’fhorálacha an Airteagail seo i gcás ina n-iarrann tionscnóir tionscadail amháin ar a laghad ar na húdaráis náisiúnta ábhartha é a chur i bhfeidhm.

  Leasú  162

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 16 – mír 3 – fomhír 2 – pointe a

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (a) anailís chostais is tairbhe atá cothrom le dáta, sonrach don tionscadal agus comhsheasmhach leis an modheolaíocht arna tarraingt suas de bhun Airteagal 11 agus aird á tabhairt ar thairbhí lasmuigh de theorainneacha na mBallstát a bhfuil an tionscadal lonnaithe ina gcríoch trí úsáid a bhaint as an gcás céanna leis an gceann a úsáideadh sa phróiseas roghnúcháin chun an liosta Aontais a ullmhú ina liostófar an tionscadal leasa choitinn;

  (a) anailís chostais is tairbhe atá cothrom le dáta, sonrach don tionscadal agus comhsheasmhach leis an modheolaíocht arna tarraingt suas de bhun Airteagal 11 agus aird á tabhairt ar thairbhí lasmuigh de theorainneacha na mBallstát a bhfuil an tionscadal lonnaithe ina gcríoch trí na cásanna comhpháirteacha arna mbunú chun forbairt gréasáin a phleanáil dá dtagraítear in Airteagal 12, ar a laghad, a bhreithniú;

  Leasú  163

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 16 – mír 3 – fomhír 4

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  Tar éis dóibh é a fháil, déanfaidh na húdaráis rialála náisiúnta cóip de gach iarraidh ar infheistíocht a tharchur chuig an nGníomhaireacht, gan mhoill, chun críoch faisnéise.

  Déanfaidh an tionscnóir tionscadail cóip den iarraidh ar infheistíocht a tharchur chuig an nGníomhaireacht chun críocha faisnéise.

  Leasú  164

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 16 – mír 4 – fomhír 1

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  Laistigh de shé mhí ón dáta a fhaigheann na húdaráis rialála náisiúnta ábhartha an iarraidh ar infheistíocht deiridh, déanfaidh na húdaráis rialála náisiúnta sin comhchinntí comhordaithe, tar éis dul i gcomhairle leis na tionscnóirí tionscadail lena mbaineann, maidir le leithdháileadh na gcostas infheistíochta atá le híoc ag gach oibreoir córais le haghaidh an tionscadail, agus maidir leis na costais sin a áireamh sna taraifí. Déanfaidh na húdaráis rialála náisiúnta na costais infheistíochta uile arna dtabhú go héifeachtúil a áireamh i dtaraifí i gcomhréir le leithdháileadh na gcostas atá le híoc ag gach oibreoir córais le haghaidh an tionscadail. Measfaidh na húdaráis rialála náisiúnta ina dhiaidh sin, i gcás inarb iomchuí, an bhféadfadh aon saincheisteanna inacmhainneachta teacht chun cinn mar gheall ar na costais infheistíochta a bheith san áireamh i dtaraifí.

  Laistigh de shé mhí ón dáta a fhaigheann na húdaráis rialála náisiúnta ábhartha an iarraidh ar infheistíocht deiridh, déanfaidh na húdaráis rialála náisiúnta sin comhchinntí comhordaithe, tar éis dul i gcomhairle leis na tionscnóirí tionscadail lena mbaineann, maidir le leithdháileadh na gcostas infheistíochta arna dtabhú go héifeachtúil agus atá le híoc ag gach oibreoir córais le haghaidh an tionscadail, agus maidir leis na costais sin a áireamh sna taraifí nó maidir le diúltú don iarraidh ar infheistíocht nó do chuid den tionscadal má chinntear san anailís choiteann a dhéanfaidh údaráis rialála náisiúnta nach n-éiríonn leis an tionscadal nó le cuid de glansochar suntasach a sholáthar ar leibhéal an Aontais. Déanfaidh na húdaráis rialála náisiúnta na costais infheistíochta ábhartha arna dtabhú go héifeachtúil a áireamh i dtaraifí i gcomhréir le leithdháileadh na gcostas atá le híoc ag gach oibreoir córais le haghaidh an tionscadail. Measfaidh na húdaráis rialála náisiúnta ina dhiaidh sin, i gcás inarb iomchuí, an bhféadfadh aon saincheisteanna inacmhainneachta teacht chun cinn mar gheall ar na costais infheistíochta a bheith san áireamh i dtaraifí.

  Leasú  165

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 16 – mír 4 – fomhír 4

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  Agus costais á leithdháileadh thar theorainneacha, féachfaidh na húdaráis rialála náisiúnta ábhartha, i gcomhairle leis na OCTanna lena mbaineann, le comhaontú frithpháirteach a bhaint amach a bheidh bunaithe ar an bhfaisnéis a shonraítear i míreanna 3(a) agus (b) ach nach mbeidh teoranta di. Beidh an measúnú sin bunaithe ar an gcás céanna leis an gceann a úsáideadh sa phróiseas roghnúcháin chun an liosta Aontais a ullmhú ina liostófar an tionscadal leasa choitinn.

  Agus costais á leithdháileadh thar theorainneacha, féachfaidh na húdaráis rialála náisiúnta ábhartha, i gcomhairle leis na OCTanna lena mbaineann, le comhaontú frithpháirteach a bhaint amach a bheidh bunaithe ar an bhfaisnéis a shonraítear i míreanna 3(a) agus (b) ach nach mbeidh teoranta di. Cuirfear san áireamh ina measúnú na cásanna ábhartha uile dá dtagraítear in Airteagal 12 agus cásanna eile maidir le pleanáil forbartha gréasáin, lenar féidir anailís stóinsithe a dhéanamh ar rannchuidiú an tionscadail leasa choitinn le beartas fuinnimh an Aontais maidir le dícharbónú, comhtháthú margaidh, iomaíochas, inbhuanaitheacht agus slándáil an tsoláthair.

  Leasú  166

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 16 – mír 6 – fomhír 2

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  Sa chás sin nó ar iarraidh a fháil ó cheann amháin ar a laghad de na húdaráis rialála náisiúnta ábhartha, déanfaidh an Ghníomhaireacht cinneadh maidir leis an iarraidh ar infheistíocht lena n-áirítear leithdháileadh costas trasteorann dá dtagraítear i mír 3 chomh maith leis an ngá le costas na n-infheistíochtaí a áireamh, ina iomláine, de réir mar a leithdháiltear é thar theorainneacha sna taraifí agus déanfar sin laistigh de thrí mhí ón iarratas a tharchur chuig an nGníomhaireacht.

  Sa chás sin nó ar iarraidh chomhpháirteach de na húdaráis rialála náisiúnta ábhartha, déanfaidh an Ghníomhaireacht cinneadh maidir leis an iarraidh ar infheistíocht lena n-áirítear leithdháileadh costas trasteorann dá dtagraítear i mír 3 agus déanfar sin laistigh de thrí mhí ón iarratas a tharchur chuig an nGníomhaireacht.

  Leasú  167

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 16 – mír 6 – fomhír 4

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  Beidh measúnú na Gníomhaireachta bunaithe ar an gcás céanna leis an gceann a úsáideadh sa phróiseas roghnúcháin chun an liosta Aontais a ullmhú ina liostófar an tionscadal leasa choitinn.

  Cuirfear san áireamh sa mheasúnú a dhéanfaidh an Ghníomhaireacht na cásanna ábhartha uile dá dtagraítear in Airteagal 12 agus cásanna eile maidir le pleanáil forbartha gréasáin, lenar féidir anailís stóinsithe a dhéanamh ar rannchuidiú an tionscadail leasa choitinn le beartas fuinnimh an Aontais maidir le dícharbónú, comhtháthú margaidh, iomaíochas, inbhuanaitheacht agus slándáil an tsoláthair.

  Leasú  168

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 16 – mír 10

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  10. Faoin [31 Nollaig 2022], glacfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme ina mbeidh treoirlínte ceangailteacha chun coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú maidir le cur chun feidhme an Airteagail seo agus chun an roinnt trasteorann costas a áirithiú maidir le heangacha amach ón gcósta le haghaidh fuinneamh in-athnuaite dá dtagraítear in Airteagal 15(1). Sna treoirlínte tabharfar aghaidh freisin ar chás speisialta na n-eangach amach ón gcósta le haghaidh tionscadail leasa choitinn um fhuinneamh in-athnuaite trí phrionsabail a chur san áireamh maidir leis an gcaoi a ndéanfar a leithdháileadh costas trasteorann a chomhordú le socruithe maoinithe, margaidh agus polaitiúla na láithreán giniúna amach ón gcósta a bhfuil nasc acu leo. Agus na treoirlínte á nglacadh nó á leasú, rachaidh an Coimisiún i gcomhairle le ACER, an ENTSO le haghaidh Leictreachais, an ENTSO le haghaidh Gáis, agus, i gcás inarb ábhartha, páirtithe leasmhara eile. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta comhairleach dá dtagraítear in Airteagal 21(2).

  10. Faoin [31 Nollaig 2022], glacfaidh an Ghníomhaireacht moladh chun dea-chleachtais a shainaithint chun déileáil le hiarrataí infheistíochta le haghaidh tionscadail leasa choitinn. Nuashonrófar an moladh go rialta, de réir mar is gá agus chun comhsheasmhacht a áirithiú leis na prionsabail maidir le roinnt trasteorann costas na n-eangacha amach ón gcósta le haghaidh fuinneamh inathnuaite dá dtagraítear in Airteagal 15(1). Agus an moladh á ghlacadh nó á leasú aici, cuirfidh an Ghníomhaireacht i gcrích próiseas comhairliúcháin forleathan a mbeidh na páirtithe leasmhara ábhartha uile páirteach ann.

  Leasú  169

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 16 – mír 10 a (nua)

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

   

  10a. Déanfar tionscadail chomhleasa a chomhshamhlú le tionscadail leasa choitinn agus beidh siad incháilithe le haghaidh cinntí i leith leithdháileadh costas trasteorann maidir leis an gcuid de na costais infheistíochta atá lonnaithe ar chríoch an Aontais nó i dtíortha a bhfuil acquis an Aontais á chur i bhfeidhm acu agus a bhfuil comhaontú tugtha i gcrích acu leis an Aontas.

  Leasú  170

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 18 – mír 2 – an chuid réamhráiteach

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  2. Tionscadail leasa choitinn a thagann faoi na catagóirí a leagtar amach i bpointí (1)(a), (b), (c) agus (e) d’Iarscríbhinn II agus i bpointe (3) d’Iarscríbhinn II, cé is moite de thionscadail a bhaineann le stóráil leictreachais arna hidreaphumpáil, beidh siad incháilithe freisin le haghaidh cúnamh airgeadais ón Aontas i bhfoirm deontais le haghaidh oibreacha i gcás ina gcomhlíonann siad na critéir uile seo a leanas:

  2. Tionscadail leasa choitinn a thagann faoi na catagóirí a leagtar amach i bpointí (1)(a), (aa), (b), (c) agus (e) d’Iarscríbhinn II agus i bpointe (3) d’Iarscríbhinn II, cé is moite de thionscadail a bhaineann le stóráil leictreachais arna hidreaphumpáil, beidh siad incháilithe freisin le haghaidh cúnamh airgeadais ón Aontas i bhfoirm deontais le haghaidh oibreacha i gcás ina gcomhlíonann siad na critéir uile seo a leanas:

  Leasú  171

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 18 – mír 2 – pointe a

   

  Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

  Leasú

  (a) cuireann an anailís chostais is tairbhe tionscadal-oiriúnaithe arna déanamh de bhun Airteagal 16(3)(a) fianaise ar fáil maidir le seachtrachtaí suntasacha dearfacha a bheith ann, cosúil le cinnteacht an tsoláthair, solúbthacht an chórais, dlúthpháirtíocht nó nuálaíocht;

  (a) cuireann an anailís chostais is tairbhe tionscadal-oiriúnaithe arna déanamh de bhun Airteagal 16(3)(a) fianaise ar fáil maidir le seachtrachtaí suntasacha dearfacha a bheith ann, cosúil le cinnteacht an tsoláthair, solúbthacht an chórais, dlúthpháirtíocht, nuálaíocht, nó inbhuanaitheacht;

  Leasú  172

   

  Togra le haghaidh rialacháin

  Airteagal 18 – mír 2 –