SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 347/2013

  30.9.2021 - (COM(2020)0824 – C9-0417/2020 – 2020/0360(COD)) - ***I

  Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
  Sprawozdawca: Zdzisław Krasnodębski 


  Procedura : 2020/0360(COD)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A9-0269/2021
  Teksty złożone :
  A9-0269/2021
  Teksty przyjęte :

  PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 347/2013

  (COM(2020)0824 – C9-0417/2020 – 2020/0360(COD))

  (Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

  Parlament Europejski,

   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2020)0824),

   uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 172 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C9-0417/2020),

   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

   uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z 24 marca 2021 r.[1],

   uwzględniając opinię Komitetu Regionów z 1 lipca 2021 r.[2],

   uwzględniając art. 59 Regulaminu,

   uwzględniając opinie przedstawione przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Komisję Transportu i Turystyki oraz Komisję Rozwoju Regionalnego,

   uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A9-0269/2021),

  1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

  2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

  3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.


   

  Poprawka  1

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 1

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (1) W swoim komunikacie z dnia 11 grudnia 2019 r. zatytułowanym „Europejski Zielony Ład”21 Komisja przedstawiła nową strategię na rzecz wzrostu gospodarczego mającą na celu przekształcenie Unii w sprawiedliwe i dostatnie społeczeństwo, którego gospodarka będzie nowoczesna, zasobooszczędna i konkurencyjna i w którym w 2050 r. nie będzie emisji netto gazów cieplarnianych, a wzrost gospodarczy będzie oddzielony od wykorzystania zasobów. W komunikacie Komisji w sprawie Planu w zakresie celów klimatycznych22, w którym zaproponowano zwiększenie poziomu redukcji emisji gazów cieplarnianych do co najmniej 55 % do 2030 r. – który to ambitny cel poparła Rada Europejska w dniu 11 grudnia 2020 r. – oraz w ocenie skutków dotyczącej tego wniosku potwierdzono, że w przyszłości koszyk energetyczny będzie bardzo różnił się od obecnego, a także podkreślono konieczność dokonania przeglądu i, w razie konieczności, zmiany przepisów dotyczących energii. Obecne inwestycje w infrastrukturę energetyczną są zdecydowanie niewystarczające, aby dokonać transformacji i budowy infrastruktury energetycznej przyszłości. Oznacza to również konieczność utworzenia infrastruktury wspierającej tę europejską transformację energetyczną, w tym szybką elektryfikację, zwiększenie skali produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, większe wykorzystanie gazów odnawialnych i niskoemisyjnych, integrację systemu energetycznego i większe rozpowszechnienie innowacyjnych rozwiązań.

  (1) W swoim komunikacie z dnia 11 grudnia 2019 r. zatytułowanym „Europejski Zielony Ład”21 Komisja przedstawiła nową strategię na rzecz wzrostu gospodarczego mającą na celu przekształcenie Unii w sprawiedliwe i dostatnie społeczeństwo, którego gospodarka będzie nowoczesna, zasobooszczędna i konkurencyjna i w którym najpóźniej do 2050 r. osiągnięty zostanie cel neutralności klimatycznej, a wzrost gospodarczy będzie oddzielony od wykorzystania zasobów. W komunikacie Komisji w sprawie Planu w zakresie celów klimatycznych22, w którym zaproponowano zwiększenie poziomu redukcji emisji gazów cieplarnianych do co najmniej 55 % do 2030 r. – który to ambitny cel poparła Rada Europejska w dniu 11 grudnia 2020 r. – oraz w ocenie skutków dotyczącej tego wniosku potwierdzono, że w przyszłości koszyk energetyczny będzie bardzo różnił się od obecnego, a także podkreślono konieczność dokonania przeglądu i, w razie konieczności, zmiany przepisów dotyczących energii. Obecne inwestycje w infrastrukturę energetyczną są zdecydowanie niewystarczające, aby dokonać transformacji i budowy infrastruktury energetycznej przyszłości. Oznacza to również konieczność utworzenia infrastruktury wspierającej tę europejską transformację energetyczną, w tym szybką elektryfikację, zwiększenie skali produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i bez udziału paliw kopalnych, większe wykorzystanie gazów odnawialnych i niskoemisyjnych, integrację systemu energetycznego i większe rozpowszechnienie innowacyjnych rozwiązań.

  __________________

  __________________

  21 Komunikat Komisji – Europejski Zielony Ład, COM(2019) 640 final z dnia 11 grudnia 2019 r.

  21 Komunikat Komisji – Europejski Zielony Ład, COM(2019) 640 final z dnia 11 grudnia 2019 r.

  22 Komunikat Komisji – Ambitniejszy cel klimatyczny Europy do 2030 r. Inwestowanie w przyszłość neutralną dla klimatu z korzyścią dla obywateli, COM(2020) 562 final z dnia 17 września 2020 r.

  22 Komunikat Komisji – Ambitniejszy cel klimatyczny Europy do 2030 r. Inwestowanie w przyszłość neutralną dla klimatu z korzyścią dla obywateli, COM(2020) 562 final z dnia 17 września 2020 r.

  Poprawka  2

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 2

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (2) W następstwie wniosków Komisji w ramach pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” osiągnięto porozumienie w sprawie wiążącego celu na poziomie Unii polegającego na zwiększeniu udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej do 2030 r. do co najmniej 32 % oraz zasadniczego celu na poziomie Unii polegającego na poprawie efektywności energetycznej o co najmniej 32,5 %.

  (2) Obecny wiążący cel na poziomie Unii polegający na zwiększeniu udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej do 2030 r. do co najmniej 32 % oraz zasadniczy cel na poziomie Unii polegający na poprawie efektywności energetycznej o co najmniej 32,5 % zostanie poddany przeglądowi zgodnie ze zwiększonymi ambicjami Unii zapisanymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/11191a oraz w europejskiej strategii dotyczącej Zielonego Ładu.

   

  _________________

   

  1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1119 z dnia 30 czerwca 2021 r. ustanawiające ramy na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 401/2009 i rozporządzenie (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie) (Dz.U. L 243 z 9.7.2021, s. 1).

  Poprawka  3

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 4

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (4) W rozporządzeniu (UE) nr 347/201323 ustanowiono ramy współpracy państw członkowskich i odpowiednich zainteresowanych stron na szczeblu regionalnym w zakresie rozwoju lepiej połączonych sieci energetycznych w celu połączenia regionów obecnie odizolowanych od europejskich rynków energetycznych, wzmocnienia istniejących i wpierania nowych transgranicznych połączeń międzysystemowych oraz przyczynienia się do integracji odnawialnych źródeł energii. W rozporządzeniu (UE) nr 347/2013 ustanowiono ramy współpracy państw członkowskich i odpowiednich zainteresowanych stron na szczeblu regionalnym w zakresie rozwoju lepiej połączonych sieci energetycznych w celu połączenia regionów obecnie odizolowanych od europejskich rynków energetycznych, wzmocnienia istniejących transgranicznych połączeń międzysystemowych oraz przyczynienia się do integracji odnawialnych źródeł energii. Dążąc do osiągnięcia tych celów, rozporządzenie (UE) nr 347/2013 przyczynia się do inteligentnego i trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz jest źródłem korzyści dla całej Unii pod względem konkurencyjności oraz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.

  (4) W rozporządzeniu (UE) nr 347/201323 ustanowiono ramy współpracy państw członkowskich i odpowiednich zainteresowanych stron na szczeblu regionalnym w zakresie rozwoju lepiej połączonych sieci energetycznych w celu połączenia regionów obecnie odizolowanych od europejskich rynków energetycznych, wzmocnienia istniejących i wpierania nowych transgranicznych połączeń międzysystemowych oraz przyczynienia się do integracji odnawialnych źródeł energii. W rozporządzeniu (UE) nr 347/2013 ustanowiono ramy współpracy państw członkowskich i odpowiednich zainteresowanych stron na szczeblu regionalnym w zakresie rozwoju lepiej połączonych sieci energetycznych w celu połączenia regionów obecnie odizolowanych od europejskich rynków energetycznych, wzmocnienia istniejących i promowania nowych transgranicznych połączeń międzysystemowych oraz przyczynienia się do integracji odnawialnych źródeł energii. Dążąc do osiągnięcia tych celów, rozporządzenie (UE) nr 347/2013 przyczynia się do inteligentnego i trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz jest źródłem korzyści dla całej Unii pod względem konkurencyjności oraz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.

  __________________

  __________________

  22 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, uchylające decyzję nr 1364/2006/WE oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 713/2009, (WE) nr 714/2009 i (WE) nr 715/2009, Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 39.

  22 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, uchylające decyzję nr 1364/2006/WE oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 713/2009, (WE) nr 714/2009 i (WE) nr 715/2009, Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 39.

  Poprawka  4

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 5

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (5) Ocena rozporządzenia (UE) nr 347/2013 wykazała wyraźnie, że ramy te skutecznie poprawiły integrację sieci państw członkowskich, pobudziły handel energią, a tym samym przyczyniły się do zwiększenia konkurencyjności Unii. Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania dotyczące energii elektrycznej i gazu w znacznym stopniu przyczyniły się do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw. W przypadku gazu infrastruktura jest obecnie dobrze połączona, a odporność dostaw znacznie się poprawiła od 2013 r. Ważnym czynnikiem ułatwiającym realizację projektów jest współpraca regionalna w ramach grup regionalnych i poprzez transgraniczną alokację kosztów. W wielu przypadkach transgraniczna alokacja kosztów nie doprowadziła jednak do zakładanego zmniejszenia luki w finansowaniu projektu. Chociaż skrócono większość procedur wydawania pozwoleń, w niektórych przypadkach proces ten jest w dalszym ciągu długi. Ważnym czynnikiem okazała się pomoc finansowa w ramach instrumentu „Łącząc Europę”, ponieważ dotacje na prace studyjne pomogły zmniejszyć ryzyko w ramach projektów na wczesnych etapach rozwoju, natomiast dotacje na roboty stanowiły wsparcie dla projektów mających na celu ograniczenie głównych wąskich gardeł, którym nie można było zaradzić w wystarczający sposób za pomocą finansowania rynkowego.

  (5) Ocena rozporządzenia (UE) nr 347/2013 wykazała wyraźnie, że ramy te skutecznie poprawiły integrację sieci państw członkowskich, pobudziły handel energią, a tym samym przyczyniły się do zwiększenia konkurencyjności Unii. Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania dotyczące energii elektrycznej i gazu w znacznym stopniu przyczyniły się do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw. Ważnym czynnikiem ułatwiającym realizację projektów jest współpraca regionalna w ramach grup regionalnych i poprzez transgraniczną alokację kosztów. W wielu przypadkach transgraniczna alokacja kosztów nie doprowadziła jednak do zakładanego zmniejszenia luki w finansowaniu projektu. Chociaż skrócono większość procedur wydawania pozwoleń, w niektórych przypadkach proces ten jest w dalszym ciągu długi. Ważnym czynnikiem okazała się pomoc finansowa w ramach instrumentu „Łącząc Europę”, ponieważ dotacje na prace studyjne pomogły zmniejszyć ryzyko w ramach projektów na wczesnych etapach rozwoju, natomiast dotacje na roboty stanowiły wsparcie dla projektów mających na celu ograniczenie głównych wąskich gardeł, którym nie można było zaradzić w wystarczający sposób za pomocą finansowania rynkowego.

  Poprawka  5

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 5 a (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (5a) W rezolucji z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie przeglądu wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej Parlament Europejski wezwał do przeglądu rozporządzenia (UE) nr 347/2013, z uwzględnieniem w szczególności celów Unii w zakresie energii i klimatu na rok 2030, unijnego celu neutralności klimatycznej oraz zasady „efektywność energetyczna przede wszystkim”.

  Poprawka  6

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 6

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (6) Polityka TEN-E stanowi centralny instrument w rozwoju wewnętrznego rynku energii i jest niezbędna do osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu. Aby osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. i wyższe poziomy redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r., Europa będzie potrzebowała bardziej zintegrowanego systemu energetycznego, polegającego na wyższych poziomach elektryfikacji opartej na odnawialnych źródłach oraz obniżenia emisyjności sektora gazu. Polityka TEN-E może zapewnić, aby rozwój unijnej infrastruktury energetycznej wspierał wymaganą transformację energetyczną w kierunku neutralności klimatycznej zgodnie z zasadą „efektywność energetyczna przede wszystkim”.

  (6) Polityka TEN-E stanowi centralny instrument w rozwoju wewnętrznego rynku energii i jest niezbędna do osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu. Aby osiągnąć neutralność klimatyczną najpóźniej do 2050 r. i wyższe poziomy redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r., Europa będzie potrzebowała bardziej zintegrowanego systemu energetycznego, polegającego na wyższych poziomach elektryfikacji opartej na dodatkowych odnawialnych i niskoemisyjnych źródłach oraz obniżeniu emisyjności sektora gazu. Polityka TEN-E może zapewnić, aby rozwój unijnej infrastruktury energetycznej wspierał wymaganą transformację energetyczną w kierunku neutralności klimatycznej zgodnie z zasadami „efektywność energetyczna przede wszystkim” oraz neutralności technologicznej przy uwzględnieniu odpowiedniego potencjału redukcji emisji w zastosowaniu końcowym.

  Poprawka  7

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 7

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (7) Choć cele rozporządzenia (UE) nr 347/2013 pozostają w dużej mierze ważne, obecne ramy TEN-E nie odzwierciedlają jeszcze w pełni oczekiwanych zmian w systemie energetycznym, które będą wynikały z nowego kontekstu politycznego i w szczególności ze zaktualizowanych celów na 2030 r. oraz celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. określonych w Europejskim Zielonym Ładzie. Poza nowym kontekstem politycznym i celami politycznymi, w ostatnim dziesięcioleciu nastąpił szybki rozwój technologiczny. Postęp ten należy wziąć pod uwagę w kategoriach infrastruktury objętych niniejszym rozporządzeniem, kryteriach wyboru projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, a także w priorytetowych korytarzach i obszarach tematycznych.

  (7) Choć cele rozporządzenia (UE) nr 347/2013 pozostają w dużej mierze ważne, obecne ramy TEN-E nie odzwierciedlają jeszcze w pełni oczekiwanych zmian w systemie energetycznym, które będą wynikały z nowego kontekstu politycznego i w szczególności ze zaktualizowanych celów na 2030 r. oraz celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. określonych w Europejskim Zielonym Ładzie. W związku z tym w zmienionych ramach TEN-E należy odpowiednio uwzględnić zarówno cele związane z łagodzeniem skutków zmiany klimatu, jak i z przystosowaniem się do nich. Poza nowym kontekstem politycznym i celami politycznymi, w ostatnim dziesięcioleciu nastąpił szybki rozwój technologiczny. Postęp ten należy wziąć pod uwagę w kategoriach infrastruktury objętych niniejszym rozporządzeniem, kryteriach wyboru projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, a także w priorytetowych korytarzach i obszarach tematycznych. Jednocześnie przegląd rozporządzenia nie powinien naruszać prawa państwa członkowskiego do określania warunków wykorzystania jego zasobów energetycznych, wyboru między różnymi źródłami energii i ogólnej struktury jego zaopatrzenia w energię, zgodnie z art. 194 (TFUE).

  Poprawka  8

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 10

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (10) Infrastruktura energetyczna Unii powinna być odporna na nieunikniony wpływ zmiany klimatu, jaki zgodnie z oszacowaniami zmiana ta wywrze w Europie pomimo podejmowania działań łagodzących jej skutki. W związku z tym kluczowe znaczenie ma intensyfikacja działań na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu, wzmocnienia odporności, zapobiegania klęskom żywiołowym i gotowości.

  (10) Infrastruktura energetyczna Unii powinna być odporna na nieunikniony wpływ zmiany klimatu, jaki zgodnie z oszacowaniami zmiana ta wywrze w Europie pomimo podejmowania działań łagodzących jej skutki. W związku z tym kluczowe znaczenie ma wkład w łagodzenie skutków zmiany klimatu i intensyfikacja działań na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu, wzmocnienia odporności, zapobiegania klęskom żywiołowym i gotowości.

  Poprawka  9

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 10 a (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (10a) rozwój transeuropejskiej infrastruktury energetycznej musi koncentrować się na ponownym wykorzystaniu istniejącej infrastruktury i istniejącego wyposażenia oraz unikaniu marnotrawienia zasobów w celu spełnienia surowych kryteriów zrównoważenia ekologicznego;

  Poprawka  10

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 11

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (11) Bezpieczeństwo dostaw, jako jeden z głównych czynników kształtujących obecne rozporządzenie (UE) nr 347/2013, zostało znacznie zwiększone dzięki projektom będącym przedmiotem wspólnego zainteresowania. Ponadto, jak stwierdzono w przeprowadzonej przez Komisję ocenie skutków celu klimatycznego27, oczekuje się, że zużycie gazu ziemnego zostanie znacznie zmniejszone, ponieważ jego nieograniczone wykorzystanie jest niezgodne z założeniami neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla. Z drugiej strony do 2050 r. znacznie wzrośnie zużycie biogazu, wodoru odnawialnego i niskoemisyjnego oraz syntetycznych paliw gazowych. W związku z tym nie ma już potrzeby dalszego wspierania infrastruktury gazu ziemnego w ramach polityki TEN-E. Planowanie infrastruktury energetycznej powinno odzwierciedlać ten zmieniający się status gazu.

  (11) Bezpieczeństwo dostaw, jako jeden z głównych czynników kształtujących obecne rozporządzenie (UE) nr 347/2013, zostało znacznie zwiększone dzięki projektom będącym przedmiotem wspólnego zainteresowania. Ponadto, jak stwierdzono w przeprowadzonej przez Komisję ocenie skutków celu klimatycznego[1], oczekuje się, że zużycie gazu ziemnego zostanie znacznie zmniejszone, ponieważ jego nieograniczone wykorzystanie jest niezgodne z założeniami neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla. Z drugiej strony do 2050 r. znacznie wzrośnie zużycie biogazu, wodoru odnawialnego i niskoemisyjnego oraz syntetycznych paliw gazowych. W przypadku gazu infrastruktura jest obecnie dobrze połączona, a odporność dostaw znacznie się poprawiła od 2013 r. W związku z tym nie ma już potrzeby dalszego wspierania infrastruktury gazu ziemnego w ramach polityki TEN-E. Planowanie infrastruktury energetycznej powinno odzwierciedlać ten zmieniający się status gazu. Nie wszystkie państwa członkowskie są już w wystarczającym stopniu podłączone do europejskiej sieci gazowej, a zwłaszcza wyspiarskie państwa członkowskie nadal stoją przed istotnymi wyzwaniami w zakresie bezpieczeństwa dostaw i izolacji energetycznej. Chociaż oczekuje się, że 78 % projektów gazowych będących przedmiotem wspólnego zainteresowania powinno być oddanych do użytku do końca 2025 roku, w przypadku wielu z nich występują znaczne opóźnienia, w tym ze względu na problemy z uzyskaniem pozwoleń. Przegląd rozporządzenia (UE) nr 347/2013 nie powinien mieć negatywnego wpływu na niezrealizowane jeszcze projekty w tym i innych korytarzach priorytetowych. W związku z tym, w drodze odstępstwa, projekty dotyczące infrastruktury gazu ziemnego, które zostały już umieszczone na czwartej lub piątej unijnej liście projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania ustanowionej na mocy rozporządzenia (UE) nr 347/2013, powinny mieć możliwość utrzymania tego statusu i kwalifikować się do pierwszej unijnej listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, która ma zostać ustanowiona na mocy niniejszego rozporządzenia, aby korzystać z szybkiego traktowania przez administrację krajową i usprawnionych procedur udzielania pozwoleń, oraz aby zmaterializować planowane i oczekiwane ulepszenia w zakresie rynku i bezpieczeństwa dostaw, jak również ich wkład w redukcję emisji i łagodzenie skutków zanieczyszczenia powietrza lub przyczynić się do zakończenia izolacji energetycznej tych państw członkowskich, które nie są obecnie w wystarczającym stopniu połączone z europejską siecią gazową. To tymczasowe odstępstwo wyklucza jednak ich kwalifikowanie się do unijnej pomocy finansowej w ramach instrumentu „Łącząc Europę”.

  __________________

  __________________

  27 SWD(2020) 176 final

  27 SWD(2020) 176 final

  Poprawka  11

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 12

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (12) Znaczenie inteligentnych sieci elektroenergetycznych dla osiągania celów unijnej polityki energetycznej i klimatycznej potwierdzono w komunikacie Komisji dotyczącym integracji systemu energetycznego28. Kryteria dla tej kategorii powinny obejmować zmiany technologiczne dotyczące innowacji i aspektów cyfrowych. Ponadto należy doprecyzować rolę projektodawców. Biorąc pod uwagę oczekiwany istotny wzrost zapotrzebowania na moc w sektorze transportu, w szczególności w przypadku pojazdów elektrycznych poruszających się po autostradach i obszarach miejskich, technologie inteligentnych sieci energetycznych powinny również przyczynić się do poprawy związanego z siecią energetyczną wsparcia dla transgranicznego ładowania o wysokiej wydajności w celu wspomożenia działań na rzecz obniżenia emisyjności sektora transportu.

  (12) Znaczenie inteligentnych sieci elektroenergetycznych dla osiągania celów unijnej polityki energetycznej i klimatycznej potwierdzono w komunikacie Komisji dotyczącym integracji systemu energetycznego28. Kryteria dla tej kategorii powinny zostać uproszczone i obejmować zmiany technologiczne dotyczące innowacji, aspektów cyfrowych oraz umożliwienia integracji systemów energetycznych. Ponadto należy doprecyzować rolę projektodawców. Biorąc pod uwagę oczekiwany istotny wzrost zapotrzebowania na moc w sektorze transportu, w szczególności w przypadku pojazdów elektrycznych poruszających się po autostradach i obszarach miejskich, technologie inteligentnych sieci energetycznych powinny również przyczynić się do poprawy związanego z siecią energetyczną wsparcia dla transgranicznego ładowania o wysokiej wydajności w celu wspomożenia działań na rzecz obniżenia emisyjności sektora transportu oraz zwiększenia popytu na transport ekologiczny.

  __________________

  __________________

  28 COM(2020) 299 final

  28 COM(2020) 299 final

  Poprawka  12

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 13

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (13) W komunikacie Komisji dotyczącym integracji systemu energetycznego podkreślono potrzebę zintegrowanego planowania infrastruktury energetycznej z uwzględnieniem poszczególnych nośników energii, infrastruktur i sektorów zużycia. Punktem wyjścia dla rozpoczęcia takiej integracji systemu jest zastosowanie zasady „efektywność energetyczna przede wszystkim” i przyjęcie podejścia całościowego wykraczającego poza poszczególne sektory. Zaspokaja ona również potrzeby w zakresie obniżenia emisyjności w sektorach, z których emisje trudno zredukować, takich jak gałęzie przemysłu lub niektóre rodzaje transportu, w których bezpośrednia elektryfikacja stanowi obecnie wyzwanie techniczne lub gospodarcze. Inwestycje takie obejmują wodór i elektrolizery, w przypadku których odnotowuje się postępy w zakresie umożliwienia wykorzystywania na dużą skalę w celach komercyjnych. W strategii Komisji w zakresie wodoru nadano priorytetowe znaczenie produkcji wodoru z energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, co stanowi najczystsze rozwiązanie, które jest jednocześnie najbardziej zgodne z celem neutralności klimatycznej UE. W okresie przejściowym konieczne są jednak także inne formy wodoru niskoemisyjnego, aby możliwe było szybsze zastąpienie obecnej produkcji wodoru i pobudzenie osiągania korzyści skali.

  (13) W komunikacie Komisji dotyczącym integracji systemu energetycznego podkreślono potrzebę zintegrowanego planowania infrastruktury energetycznej z uwzględnieniem poszczególnych nośników energii, infrastruktur i sektorów zużycia. Punktem wyjścia dla rozpoczęcia takiej integracji systemu jest zastosowanie zasady „efektywność energetyczna przede wszystkim” i przyjęcie podejścia całościowego w polityce, wykraczającego poza poszczególne sektory. Zaspokaja ona również potrzeby w zakresie obniżenia emisyjności w sektorach, z których emisje trudno zredukować, takich jak gałęzie przemysłu lub niektóre rodzaje transportu, w których bezpośrednia elektryfikacja stanowi obecnie wyzwanie techniczne lub gospodarcze. Inwestycje takie obejmują wodór i elektrolizery, w przypadku których odnotowuje się postępy w zakresie umożliwienia wykorzystywania na dużą skalę w celach komercyjnych. W strategii Komisji w zakresie wodoru nadano priorytetowe znaczenie produkcji wodoru z energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, co stanowi najczystsze rozwiązanie, które jest jednocześnie najbardziej zgodne z celem neutralności klimatycznej UE. W okresie przejściowym konieczne są jednak także inne formy wodoru niskoemisyjnego, aby możliwe było szybsze obniżenie emisyjności obecnej produkcji wodoru skupiającej się na różnorodnych czystych technologiach oraz pobudzenie osiągania korzyści skali.

  Poprawka  13

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 14

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (14) Ponadto w przedstawionej przez Komisję strategii w zakresie wodoru29 stwierdzono, że na potrzeby wymaganego rozpoczęcia wykorzystywania wodoru ważnym elementem, który mogą zapewnić tylko Unia i jednolity rynek, jest wielkoskalowa sieć infrastruktury. Obecnie specjalna infrastruktura do transgranicznego transportu wodoru i handlu wodorem jest bardzo ograniczona. Taka infrastruktura powinna w znacznej mierze składać się z przekształcanych aktywów infrastruktury gazu ziemnego, uzupełnionych nowymi aktywami przeznaczonymi dla wodoru. Ponadto w strategii w zakresie wodoru określono cel strategiczny dotyczący zwiększenia zdolności produkcyjnej elektrolizerów do 40 GW do 2030 r. w celu zwiększenia produkcji wodoru odnawialnego i ułatwienia obniżenia emisyjności sektorów zależnych od paliw kopalnych, takich jak przemysł lub transport. W związku z tym polityka TEN-E powinna obejmować nową i przekształconą infrastrukturę do przesyłu wodoru i instalacje do magazynowania wodoru, a także instalacje przeznaczone dla elektrolizerów. Infrastruktura do przesyłu i magazynowania wodoru powinna być również uwzględniona w ogólnounijnym dziesięcioletnim planie rozwoju sieci, tak aby umożliwić kompleksową i spójną ocenę związanych z tym kosztów i korzyści dla systemu energetycznego, w tym wkładu w integrację i obniżenie emisyjności systemu, w celu stworzenia wodorowej sieci szkieletowej dla Unii.

  (14) Ponadto w przedstawionej przez Komisję strategii w zakresie wodoru29 stwierdzono, że na potrzeby wymaganego rozpoczęcia wykorzystywania wodoru ważnym elementem, który mogą zapewnić tylko Unia i jednolity rynek, jest wielkoskalowa sieć infrastruktury. Obecnie specjalna infrastruktura do transgranicznego transportu wodoru i handlu wodorem jest bardzo ograniczona, ograniczone jest też tworzenie dolin wodorowych między krajami, a tym samym wspieranie dalszego rozwoju technologii wodorowych w klastrach przemysłowych. Taka infrastruktura powinna w znacznej mierze składać się z przekształcanych aktywów infrastruktury gazu ziemnego, uzupełnionych nowymi aktywami przeznaczonymi dla wodoru. Ponadto w strategii w zakresie wodoru określono cel strategiczny dotyczący zwiększenia zdolności produkcyjnej elektrolizerów do 40 GW do 2030 r. w celu zwiększenia produkcji wodoru odnawialnego i ułatwienia obniżenia emisyjności sektorów zależnych od paliw kopalnych, takich jak przemysł lub transport. W związku z tym polityka TEN-E powinna obejmować nową i przekształconą infrastrukturę wodorową, a także infrastrukturę do tymczasowego mieszania wodoru, a także instalacje do magazynowania wodoru i instalacje przeznaczone dla elektrolizerów. Rurociągi wodorowe wysokiego ciśnienia oraz infrastruktura do magazynowania wodoru powinny być również uwzględnione w ogólnounijnym dziesięcioletnim planie rozwoju sieci, tak aby umożliwić kompleksową i spójną ocenę związanych z tym kosztów i korzyści dla systemu energetycznego, w tym wkładu w integrację i obniżenie emisyjności systemu, w celu stworzenia wodorowej sieci szkieletowej dla Unii. Nowa kategoria wodoru powinna być dostosowana do celów strategii integracji systemu energetycznego i unijnych strategii dotyczących wodoru.

  __________________

  __________________

  29 Strategia w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu, COM(2020) 301 final.

  29 Strategia w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu, COM(2020)0301 final.

  Poprawka  14

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 15

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (15) Ponadto należy utworzyć nową kategorię infrastruktury dla inteligentnych sieci gazowych w celu wspierania inwestycji polegających na włączeniu odnawialnych i niskoemisyjnych gazów, takich jak biogaz, biometan i wodór, do sieci oraz pomagania w zarządzaniu powstałym w ten sposób bardziej złożonym systemem w oparciu o innowacyjne technologie cyfrowe.

  (15) Ponadto należy utworzyć nową kategorię infrastruktury dla inteligentnych sieci gazowych w celu wspierania inwestycji polegających na włączeniu odnawialnych i niskoemisyjnych gazów, takich jak biogaz, biometan i wodór, do sieci oraz pomagania w zarządzaniu powstałym w ten sposób bardziej złożonym systemem w oparciu o innowacyjne technologie cyfrowe. Kwalifikujące się gazy niskoemisyjne powinny być zgodne z wymogami dotyczącymi gazów niskoemisyjnych, które mają zostać przyjęte przez Komisję, w tym z minimalnym progiem redukcji emisji gazów cieplarnianych, który ma zostać ustanowiony przez Komisję.

  Poprawka  15

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 15 a (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (15a) Osiągnięcie neutralności klimatycznej najpóźniej do 2050 r. zakłada, że nadal będą istniały procesy przemysłowe, które emitują dwutlenek węgla (CO2). Taki CO2 jest uważany za nieunikniony, jeżeli jego produkcji nie można uniknąć pomimo optymalizacji, na przykład poprzez efektywność energetyczną lub elektryfikację z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Dostępność takich alternatywnych opcji, jak również najlepsze dostępne techniki (BAT) oraz poziom wychwytywania CO2 różnią się w poszczególnych gałęziach przemysłu wykorzystujących technologie CCS i stale się zmieniają. Komisja powinna uważnie śledzić te zmiany, aby okresowo dostosowywać BAT i odpowiednie minimalne poziomy wychwytywania w przedziale 70-90 % dla poszczególnych gałęzi przemysłu i technologii w celu zagwarantowania, że rozwój infrastruktury służącej do wychwytywania CO2 nie spowoduje efektu zamknięcia lub spowolnienia rozwoju technologii bezemisyjnych, lecz doprowadzi do znacznego ograniczenia netto emisji, które w przeciwnym razie byłyby nieuniknione w przypadku braku rozsądnych rozwiązań alternatywnych. Zapewni to również odpowiednie wsparcie w pokonywaniu barier technologicznych, infrastrukturalnych i handlowych, w tym poprzez ramy TEN-E.

  Poprawka  16

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 15 b (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (15b) Ponadto należy stworzyć nową kategorię infrastruktury: lokalne systemy ciepłownicze i chłodnicze. Należy zintensyfikować współpracę między sektorem energii elektrycznej i sektorem lokalnych systemów ciepłowniczych i chłodniczych, aby lepiej uwzględnić w inwestycjach w sieci energetyczne reakcję strony popytowej i elastyczność wynikającą z magazynowania. Ponadto należy wprowadzić instrumenty ograniczające ryzyko i środki towarzyszące w celu zmniejszenia postrzeganego ryzyka i fragmentarycznego charakteru rozwiązań w zakresie ogrzewania i chłodzenia ze źródeł odnawialnych.

  Poprawka  17

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 16

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (16) W rozporządzeniu (UE) nr 347/2013 wymaga się, aby w procesie opracowywania listy unijnej wykazano, że proponowany projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania znacząco przyczynia się do spełnienia co najmniej jednego z szeregu kryteriów, przy czym zrównoważoność może, ale nie musi stanowić jeden z nich. Wymóg ten – zgodnie z ówczesnymi szczególnymi potrzebami wewnętrznego rynku energii – umożliwił na przykład rozwój projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, w których odniesiono się jedynie do zagrożeń dla bezpieczeństwa dostaw, nawet jeśli nie wykazano w ich przypadku korzyści w zakresie zrównoważoności. Biorąc pod uwagę zmieniające się potrzeby Unii w zakresie infrastruktury oraz cele w zakresie obniżenia emisyjności, należy jednak przeprowadzić ocenę konkluzji Rady Europejskiej z lipca 2020 r., zgodnie z którymi „wydatki UE powinny być spójne z celami porozumienie paryskiego oraz zasadą »nie szkodzić« w ramach Europejskiego Zielonego Ładu”, zrównoważonym rozwojem pod względem integracji odnawialnych źródeł energii z siecią lub ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych, w zależności od przypadku, aby zapewnić spójność polityki TEN-E z celami Unii w zakresie energii i klimatu. Zrównoważony rozwój sieci transportowych dwutlenku węgla rozpatruje się pod kątem ich celu polegającego na transporcie CO2.

  (16) W rozporządzeniu (UE) nr 347/2013 wymaga się, aby w procesie opracowywania listy unijnej wykazano, że proponowany projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania znacząco przyczynia się do spełnienia co najmniej jednego z szeregu kryteriów, przy czym zrównoważoność może, ale nie musi stanowić jeden z nich. Wymóg ten – zgodnie z ówczesnymi szczególnymi potrzebami wewnętrznego rynku energii – umożliwił na przykład rozwój projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, w których odniesiono się jedynie do zagrożeń dla bezpieczeństwa dostaw, nawet jeśli nie wykazano w ich przypadku korzyści w zakresie zrównoważoności. Biorąc pod uwagę zmieniające się potrzeby Unii w zakresie infrastruktury oraz cele w zakresie obniżenia emisyjności, należy jednak przeprowadzić ocenę konkluzji Rady Europejskiej z lipca 2020 r., zgodnie z którymi „wydatki UE powinny być spójne z celami porozumienie paryskiego oraz zasadą »nie szkodzić« w ramach Europejskiego Zielonego Ładu”, zrównoważonym rozwojem pod względem integracji odnawialnych źródeł energii z siecią lub ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych, w zależności od przypadku, aby zapewnić spójność polityki TEN-E z celami Unii w zakresie energii i klimatu, uwzględniając specyfikę każdego z państw członkowskich oraz potrzeby realizacji różnych ścieżek prowadzących do obniżenia emisji. Zrównoważony rozwój sieci transportowych dwutlenku węgla rozpatruje się poprzez ocenę poziomu redukcji netto emisji CO2 w całym cyklu życia projektu oraz braku alternatywnych rozwiązań technologicznych umożliwiających osiągnięcie tego samego poziomu redukcji CO2.

  Poprawka  18

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 17

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (17) Unia powinna ułatwiać realizację projektów infrastrukturalnych łączących unijne sieci energetyczne z sieciami państw trzecich, które przynoszą wzajemne korzyści i są niezbędne do transformacji energetycznej i osiągnięcia celów w zakresie klimatu, a także spełniają kryteria szczególne odpowiednich kategorii infrastruktury zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, szczególnie w państwach sąsiadujących, a także w państwach, z którymi Unia nawiązała szczególną współpracę w dziedzinie energetyki. W związku z tym zakresem niniejszego rozporządzenia należy objąć projekty będące przedmiotem wzajemnego zainteresowania, jeżeli są one zrównoważone i jeśli można w ich przypadku wykazać znaczne korzyści społeczno-gospodarcze netto dla co najmniej dwóch państw członkowskich i co najmniej jednego państwa trzeciego. Projekty takie będą kwalifikowały się do umieszczenia na liście unijnej po spełnieniu warunków dotyczących regulacyjnego zbliżenia do Unii oraz wykazaniu wkładu w realizację ogólnych celów Unii w zakresie klimatu i energii w odniesieniu do bezpieczeństwa dostaw i obniżenia emisyjności. Takie dostosowanie regulacyjne lub zbieżność przepisów należy założyć w odniesieniu do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub umawiających się stron Wspólnoty Energetycznej. Ponadto państwo trzecie, z którym Unia współpracuje w zakresie opracowywania projektów będących przedmiotem wzajemnego zainteresowania, powinno ułatwić opracowanie podobnego harmonogramu przyspieszonej realizacji i innych środków wspierania polityki, jak przewidziano w niniejszym rozporządzeniu. W związku z tym w niniejszym rozporządzeniu projekty będące przedmiotem wzajemnego zainteresowania powinny być uznawane za tożsame z projektami będącymi przedmiotem wspólnego zainteresowania, przy czym wszystkie przepisy odnoszące się do projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania mają zastosowanie do projektów będących przedmiotem wzajemnego zainteresowania, chyba że zostanie określone inaczej.

  (17) Unia powinna ułatwiać realizację projektów infrastrukturalnych łączących unijne sieci z sieciami państw trzecich, które przynoszą wzajemne korzyści i są niezbędne do transformacji energetycznej i osiągnięcia celów w zakresie klimatu, a także spełniają kryteria szczególne odpowiednich kategorii infrastruktury zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, szczególnie w państwach sąsiadujących, a także w państwach, z którymi Unia nawiązała szczególną współpracę w dziedzinie energetyki. W związku z tym zakresem niniejszego rozporządzenia należy objąć projekty będące przedmiotem wzajemnego zainteresowania, jeżeli są one zrównoważone i jeśli można w ich przypadku wykazać znaczne korzyści społeczno-gospodarcze netto dla co najmniej dwóch państw członkowskich i co najmniej jednego państwa trzeciego, aby zapewnić przyszłą i uczciwą współpracę. Projekty takie będą kwalifikowały się do umieszczenia na liście unijnej po spełnieniu warunków dotyczących zbliżenia regulacji do Unii i ich skutecznego wdrożenia oraz wykazaniu wkładu w realizację ogólnych celów Unii i państw trzecich w zakresie klimatu i energii, bezpieczeństwa dostaw i obniżenia emisyjności. Takie dostosowanie regulacyjne lub zbieżność przepisów należy założyć w odniesieniu do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub umawiających się stron Wspólnoty Energetycznej lub można je wykazać w przypadku innych krajów trzecich w drodze umów dwustronnych, które zawierają odpowiednie postanowienia dotyczące celów polityki klimatycznej i energetycznej w zakresie obniżenia emisyjności i które poddaje się dalszej ocenie przez odpowiednią grupę regionalną przy wsparciu Komisji. Ponadto państwo trzecie, z którym Unia współpracuje w zakresie opracowywania projektów będących przedmiotem wzajemnego zainteresowania, powinno ułatwić opracowanie podobnego harmonogramu przyspieszonej realizacji i innych środków wspierania polityki, jak przewidziano w niniejszym rozporządzeniu. W związku z tym w niniejszym rozporządzeniu projekty będące przedmiotem wzajemnego zainteresowania powinny być uznawane za tożsame z projektami będącymi przedmiotem wspólnego zainteresowania, przy czym wszystkie przepisy odnoszące się do projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania mają zastosowanie do projektów będących przedmiotem wzajemnego zainteresowania, chyba że zostanie określone inaczej.

  Poprawka  19

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 18

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (18) Ponadto, aby osiągnąć cele Unii w zakresie klimatu i energii do 2030 r. i 2050 r. oraz cel neutralności klimatycznej, Europa musi znacznie zwiększyć skalę produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Obecne kategorie infrastruktury przesyłu i magazynowania energii elektrycznej są niezbędne do zintegrowania znacznie większej produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych z siecią energetyczną. Wymaga to dodatkowo zwiększenia inwestycji w energię z morskich źródeł odnawialnych30. Należy również rozwiązać kwestię koordynacji długoterminowego planowania i rozwoju morskich i lądowych sieci elektroenergetycznych. W szczególności w planowaniu infrastruktury morskiej należy odejść od podejścia skoncentrowanego na poszczególnych projektach w kierunku skoordynowanego kompleksowego podejścia zapewniającego zrównoważony rozwój zintegrowanych sieci przesyłowych energii morskiej, uwzględniając potencjał każdego basenu morskiego w zakresie morskiej energii odnawialnej, ochronę środowiska i inne sposoby wykorzystania mórz.

  (18) Ponadto, aby osiągnąć cele Unii w zakresie klimatu i energii do 2030 r. i 2050 r. oraz cel neutralności klimatycznej, Europa musi znacznie zwiększyć skalę produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Obecne kategorie infrastruktury przesyłu i magazynowania energii elektrycznej są niezbędne do zintegrowania znacznie większej produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych z siecią energetyczną. Wymaga to dodatkowo zwiększenia inwestycji w energię z morskich źródeł odnawialnych, aby technologia ta stała się dojrzała i bardziej opłacalna. Obejmuje to połączenia radialne łączące nowe moce morskiej energii wiatrowej, jak również hybrydowe projekty zintegrowane. Należy również rozwiązać kwestię koordynacji długoterminowego planowania i rozwoju morskich i lądowych sieci elektroenergetycznych. W szczególności w planowaniu infrastruktury morskiej należy odejść od podejścia skoncentrowanego na poszczególnych projektach w kierunku skoordynowanego kompleksowego podejścia zapewniającego zrównoważony rozwój zintegrowanych sieci przesyłowych energii morskiej, uwzględniając potencjał każdego basenu morskiego w zakresie morskiej energii odnawialnej, ochronę środowiska i inne sposoby wykorzystania mórz. Należy wspierać podejście oparte na dobrowolnej współpracy między państwami członkowskimi. Państwa członkowskie powinny pozostać odpowiedzialne za zatwierdzanie projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, które dotyczą ich terytorium, oraz za związane z nimi koszty, a także powinny mieć możliwość niezależnego określania swojego koszyka energetycznego zgodnie z art. 194 TFUE.

  __________________

  __________________

  30 Komunikat w sprawie strategii UE na rzecz morskiej energii odnawialnej.

  30 Komunikat w sprawie strategii UE na rzecz morskiej energii odnawialnej.

  Poprawka  20

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 19

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (19) Właściwe państwa członkowskie powinny być w stanie ocenić korzyści i koszty sieci przesyłowych energii morskiej ze źródeł odnawialnych w odnośnych basenach morskich oraz przeprowadzić wstępną analizę podziału kosztów na poziomie basenu morskiego w celu zapewnienia podstawy wspólnych zobowiązań politycznych na rzecz rozwoju energii z morskich źródeł odnawialnych na poziomie basenu morskiego. W związku z tym Komisja powinna opracować jednolite zasady dotyczące metodyki w zakresie określania kosztów i korzyści oraz podziału kosztów w odniesieniu do wdrażania planów rozwoju zintegrowanej sieci morskiej, które powinny umożliwić państwom członkowskim przeprowadzenie odpowiedniej oceny.

  (19) Możliwości wytwarzania morskiej energii wiatrowej są różne w całej Unii. Właściwe państwa członkowskie powinny być w stanie ocenić korzyści i koszty zintegrowanych sieci energii morskiej dla źródeł odnawialnych w odnośnych basenach morskich oraz przeprowadzić wstępną analizę podziału kosztów na poziomie basenu morskiego w celu zapewnienia podstawy wspólnych zobowiązań politycznych na rzecz rozwoju energii z morskich źródeł odnawialnych na poziomie basenu morskiego. W związku z tym Agencja powinna opracować jednolite zasady dotyczące metodyki w zakresie określania kosztów i korzyści oraz podziału kosztów w odniesieniu do wdrażania planów rozwoju zintegrowanej sieci morskiej, które powinny umożliwić państwom członkowskim przeprowadzenie odpowiedniej oceny.

  Poprawka  21

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 20

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (20) Proces ogólnounijnego dziesięcioletniego planu rozwoju sieci okazał się skuteczny jako podstawa do włączenia projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania do kategorii energii elektrycznej i gazu. Chociaż europejska sieć operatorów systemów przesyłowych energii elektrycznej i europejska sieć operatorów systemów przesyłowych gazu (ENTSO) oraz operatorzy systemów przesyłowych mają do odegrania ważną rolę w tym procesie, istnieje jednak potrzeba większej kontroli, w szczególności w odniesieniu do określenia scenariuszy na przyszłość, wykrywania długotrwałych luk i wąskich gardeł w infrastrukturze oraz oceny poszczególnych projektów, w celu zwiększenia zaufania do tego procesu. W związku z tym ze względu na potrzebę niezależnej walidacji Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki („Agencja”) i Komisja powinny odgrywać większą rolę w tym procesie, z uwzględnieniem procesu opracowywania ogólnounijnego dziesięcioletniego planu rozwoju sieci zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/94331 oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/200932.

  (20) Proces ogólnounijnego dziesięcioletniego planu rozwoju sieci okazał się skuteczny jako podstawa do włączenia projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania do kategorii energii elektrycznej i gazu. Chociaż europejska sieć operatorów systemów przesyłowych energii elektrycznej i europejska sieć operatorów systemów przesyłowych gazu (ENTSO) oraz operatorzy systemów przesyłowych mają do odegrania ważną rolę w tym procesie, istnieje jednak potrzeba większej kontroli, w szczególności w odniesieniu do określenia scenariuszy na przyszłość, wykrywania długotrwałych luk i wąskich gardeł w infrastrukturze oraz oceny poszczególnych projektów, w celu zwiększenia zaufania do tego procesu. W związku z tym ze względu na potrzebę niezależnej walidacji Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki („Agencja”) i Komisja powinny odgrywać większą rolę w tym procesie, z uwzględnieniem procesu opracowywania ogólnounijnego dziesięcioletniego planu rozwoju sieci zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/94331 oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/200932. Korzystne dla procesu decyzyjnego w ramach TEN-E byłoby uwzględnienie obiektywnego, opartego na podstawach naukowych wkładu ze strony niezależnego organu naukowego, takiego jak europejski naukowy komitet doradczy ds. zmiany klimatu („komitet doradczy”) Ten proces decyzyjny powinien być zorganizowany w najbardziej efektywny sposób, aby uniknąć powielania działań.

  __________________

  __________________

  31 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej, Dz.U. L 158 z 14.6.2019, s. 54.

  31 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej, Dz.U. L 158 z 14.6.2019, s. 54.

  32 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1775/2005, Dz.U. L 211 z 14.8.2009, s. 36.

  32 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1775/2005, Dz.U. L 211 z 14.8.2009, s. 36.

  Poprawka  22

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 20 a (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (20a) Zgodnie z wnioskami forum ds. infrastruktury energetycznej 2020, konieczne jest zapewnienie, aby wszystkie odpowiednie sektory, takie jak gaz, energia elektryczna, ciepłownictwo i transport, były uwzględniane w zintegrowanej perspektywie w procesach planowania całej lądowej i morskiej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej. W celu zapewnienia zgodności z porozumieniem paryskim oraz osiągnięcia unijnych celów klimatycznych na 2030 r., celów w zakresie rozwoju morskiej energii wiatrowej na 2040 r. oraz zgodnie z celem neutralności klimatycznej najpóźniej do 2050 r., ramy TEN-E powinny opierać się na bardziej inteligentnym, zintegrowanym, długoterminowym i zoptymalizowanym podejściu do „jednego systemu energetycznego” poprzez wdrożenie ram umożliwiających większą koordynację planowania infrastruktury w różnych sektorach i stwarzających możliwość optymalnej integracji różnych rozwiązań sprzężonych, obejmujących różne elementy sieci między różnymi infrastrukturami. Należy to zapewnić poprzez opracowanie zintegrowanych metodologii dla jednego sektora, które zapewnią wzajemną spójność i będą odzwierciedlać współzależności między wszystkimi odpowiednimi uczestnikami rynku. Ponadto powinna to zapewnić wspólna metodyka oceny kosztów i korzyści dla ocen międzysektorowych, opracowana jako część modelu zintegrowanego przez ENTSO, jak również silne zaangażowanie różnych sektorów w ten proces poprzez specjalny komitet interesariuszy infrastruktury energetycznej.

  Poprawka  23

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 21

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (21) Ważne jest zapewnienie, aby wyłącznie projekty infrastrukturalne, w odniesieniu do których nie istnieją żadne uzasadnione alternatywne rozwiązania, mogły otrzymywać status projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania. W tym celu przy określaniu luk w infrastrukturze przestrzegana będzie zasada „efektywność energetyczna przede wszystkim”, a wszelkie rozwiązania niezwiązane z infrastrukturą, mające na celu zaradzenie zidentyfikowanym brakom będą traktowane w sposób priorytetowy. Ponadto podczas realizacji projektu projektodawcy powinni zgłaszać kwestie dotyczące zgodności z przepisami w zakresie ochrony środowiska, aby wykazać, że projekty są realizowane z poszanowaniem zasady „nie czyń poważnych szkód” zgodnie z art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/85233. W przypadku istniejących projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, które osiągnęły odpowiedni stopień zaawansowania, kwestie te będą brane pod uwagę podczas selekcji projektów do uwzględnienia na liście unijnej przez grupy regionalne.

  (21) Ważne jest zapewnienie, aby wyłącznie projekty infrastrukturalne, w odniesieniu do których nie istnieją żadne uzasadnione alternatywne rozwiązania, mogły otrzymywać status projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania. W tym celu w procesie planowania infrastruktury i oceny projektów należy uwzględnić zasadę „efektywność energetyczna przede wszystkim” – przedstawioną szczegółowo w zmienionej dyrektywie w sprawie efektywności energetycznej oraz inicjatywie Komisji zatytułowanej „Zasada „efektywność energetyczna przede wszystkim” – praktyczne wytyczne dla decydentów”. Zgodnie z zasadą „efektywność energetyczna przede wszystkim” należy rozważyć wszystkie odpowiednie rozwiązania alternatywne służące optymalizacji istniejących systemów przesyłowych, które mogłyby przyczynić się do usunięcia luk stwierdzonych na etapie identyfikacji braków w infrastrukturze, a w przypadku gdy okażą się one bardziej opłacalne z perspektywy całego systemu, zgodnie z analizą kosztów i korzyści, niż budowa nowej infrastruktury, należałoby wdrożyć te alternatywne rozwiązania. Grupy regionalne, wspierane przez krajowe organy regulacyjne, powinny rozważyć założenia i wyniki analizy braków w infrastrukturze opracowanej zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz zapewnić pełne odzwierciedlenie zasady „efektywność energetyczna przede wszystkim” w procesie wyboru projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Ponadto podczas realizacji projektu projektodawcy powinni zgłaszać kwestie dotyczące zgodności z przepisami w zakresie ochrony środowiska, aby wykazać, że projekty są realizowane z poszanowaniem zasady „nie czyń poważnych szkód” zgodnie z art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/85233. W przypadku istniejących projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, które osiągnęły odpowiedni stopień zaawansowania, kwestie te będą brane pod uwagę podczas selekcji projektów do uwzględnienia na liście unijnej przez grupy regionalne.

  __________________

  __________________

  33 Rozporządzenie (UE) 2020/852 w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088, Dz.U. L 198 z 22.6.2020, s. 13.

  33 Rozporządzenie (UE) 2020/852 w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088, Dz.U. L 198 z 22.6.2020, s. 13.

  Poprawka  24

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 22

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (22) Aby zapewnić stabilny poziom napięcia i częstotliwości, należy zwrócić szczególną uwagę na stabilność europejskiej sieci elektroenergetycznej w zmiennych warunkach, w szczególności w świetle rosnącego udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

  (22) Aby zapewnić stabilny poziom napięcia i częstotliwości, należy zwrócić szczególną uwagę na stabilność europejskiej sieci elektroenergetycznej, jak również przepustowość transgranicznej infrastruktury przesyłowej w zmiennych warunkach, w szczególności w świetle rosnącego udziału opcji elastycznych, takich jak zrównoważone magazynowanie energii i  energia elektryczna ze źródeł odnawialnych. Szczególny priorytet należy nadać wysiłkom mającym na celu utrzymanie i zagwarantowanie zadowalającego poziomu planowanej niskoemisyjnej produkcji energii, aby zapewnić bezpieczeństwo dostaw dla obywateli i przedsiębiorstw.

  Poprawka  25

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 23

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (23) Na podstawie szczegółowych konsultacji ze wszystkimi państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami Komisja określiła 13 strategicznych priorytetów transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, których wdrożenie ma zasadnicze znaczenie dla realizacji celów unijnej polityki energetycznej i klimatycznej do 2030 r. i 2050 r. Priorytety te obejmują różne regiony geograficzne lub obszary tematyczne w zakresie przesyłu i magazynowania energii elektrycznej, sieci przesyłowych energii morskiej ze źródeł odnawialnych, przesyłu i magazynowania wodoru, elektrolizerów, inteligentnych sieci gazowych, inteligentnych sieci elektroenergetycznych oraz przesyłu dwutlenku węgla.

  (23) Na podstawie szczegółowych konsultacji ze wszystkimi państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami Komisja określiła 13 strategicznych priorytetów transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, których wdrożenie ma zasadnicze znaczenie dla realizacji celów unijnej polityki energetycznej i klimatycznej do 2030 r. i 2050 r. Priorytety te obejmują różne regiony geograficzne lub obszary tematyczne w zakresie przesyłu i magazynowania energii elektrycznej, sieci przesyłowych energii morskiej ze źródeł odnawialnych, przesyłu i magazynowania wodoru, elektrolizerów, inteligentnych sieci gazowych, inteligentnych sieci elektroenergetycznych oraz przesyłu i magazynowania dwutlenku węgla.

  Poprawka  26

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 25 a (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (25a) W celu zwiększenia efektywności tego procesu należy zacieśniać współpracę między grupami regionalnymi i bardziej do niej zachęcać. Konieczne jest, aby Komisja odgrywała ważną rolę w ułatwianiu tej współpracy w celu zajęcia się możliwymi skutkami projektów dla innych grup regionalnych.

  Poprawka  27

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 27

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (27) Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania powinny być realizowane jak najszybciej oraz szczegółowo monitorowane i oceniane, przy jednoczesnym zachowaniu minimalnego poziomu obciążeń administracyjnych dla projektodawców. Dla projektów napotykających szczególne trudności Komisja powinna mianować koordynatorów europejskich. W procesie wyboru odpowiednich projektów do następnych list unijnych należy uwzględnić postępy we wdrażaniu poszczególnych projektów, a także wypełnienie obowiązków związanych z niniejszym rozporządzeniem.

  (27) Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania powinny być realizowane jak najszybciej oraz szczegółowo monitorowane i oceniane, przy jednoczesnym należytym przestrzeganiu wymogów dotyczących udziału zainteresowanych stron i prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska oraz przy zachowaniu minimalnego poziomu obciążeń administracyjnych dla projektodawców. Dla projektów napotykających szczególne trudności lub opóźnienia Komisja powinna mianować koordynatorów europejskich. W procesie wyboru odpowiednich projektów do następnych list unijnych należy uwzględnić postępy we wdrażaniu poszczególnych projektów, a także wypełnienie obowiązków związanych z niniejszym rozporządzeniem.

  Poprawka  28

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 29

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (29) Należy koordynować planowanie i realizację unijnych projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w dziedzinie infrastruktury energetycznej, transportowej i telekomunikacyjnej, aby osiągnąć synergię tam, gdzie jest to wykonalne z gospodarczego, technicznego, środowiskowego i klimatycznego punktu widzenia oraz pod względem planowania przestrzennego, przy należytym uwzględnieniu stosownych aspektów bezpieczeństwa. W związku z tym przy planowaniu różnych sieci europejskich powinna istnieć możliwość nadawania charakteru priorytetowego integracji sieci transportowych, komunikacyjnych i energetycznych, aby zapewnić wykorzystanie jak najmniejszej powierzchni gruntów, przy jednoczesnym zapewnieniu, w miarę możliwości, ponownego wykorzystania istniejących lub nieeksploatowanych tras przesyłu w celu ograniczenia wszelkich negatywnych skutków społecznych, gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych i finansowych.

  (29) Należy koordynować planowanie i realizację unijnych projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w dziedzinie infrastruktury energetycznej, transportowej i telekomunikacyjnej, aby osiągnąć synergię tam, gdzie jest to wykonalne z gospodarczego, technicznego, środowiskowego i klimatycznego punktu widzenia oraz pod względem planowania przestrzennego, przy należytym uwzględnieniu strategii integracji systemu energetycznego, przy uwzględnieniu stosownych aspektów bezpieczeństwa. W związku z tym przy planowaniu różnych sieci europejskich powinna istnieć możliwość nadawania charakteru priorytetowego integracji sieci transportowych, komunikacyjnych i energetycznych, aby zapewnić wykorzystanie jak najmniejszej powierzchni gruntów. Wspólna wizja sieci jest konieczna do integracji systemów energetycznych w poszczególnych sektorach, przy jednoczesnym zapewnieniu, w miarę możliwości, ponownego wykorzystania istniejących lub nieeksploatowanych tras przesyłu w celu ograniczenia wszelkich negatywnych skutków społecznych, gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych i finansowych.

  Poprawka  29

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 31 a (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (31a) Istotne jest, aby zainteresowane strony, w tym społeczeństwo obywatelskie, były informowane oraz by zasięgano ich opinii, aby zapewnić powodzenie projektów i ograniczyć sprzeciw wobec nich.

  Poprawka  30

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 32

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (32) Aby ograniczyć poziom złożoności, zwiększyć skuteczność i przejrzystość oraz przyczynić się do zacieśnienia współpracy między państwami członkowskimi, należy ustanowić właściwy organ lub właściwe organy skupiające lub koordynujące wszystkie procesy wydawania pozwoleń („punkt kompleksowej obsługi”).

  (32) Aby ograniczyć poziom złożoności, zwiększyć skuteczność i przejrzystość oraz przyczynić się do zacieśnienia współpracy między państwami członkowskimi, powinny one stworzyć pojedyncze punkty kontaktowe.

  Poprawka  31

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 33

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (33) W celu uproszczenia i przyspieszenia procesu wydawania pozwoleń dla sieci przesyłowych energii morskiej ze źródeł odnawialnych państwa członkowskie wokół konkretnego basenu morskiego powinny utworzyć pojedyncze punkty kontaktowe, tzw. „punkty kompleksowej obsługi projektów dotyczących energii morskiej”, biorąc pod uwagę specyfikę regionalną i położenie geograficzne, na potrzeby ułatwienia i koordynacji procesu wydawania pozwoleń w przypadku takich projektów. Ponadto ustanowienie dla każdego basenu morskiego punktu kompleksowej obsługi w odniesieniu do sieci przesyłowych energii morskiej ze źródeł odnawialnych powinno zmniejszyć złożoność i zwiększyć wydajność procesu wydawania pozwoleń oraz przyspieszyć ten proces w przypadku aktywów przesyłowych energii morskiej, które często przekraczają granice wielu jurysdykcji.

  (33) W celu uproszczenia i przyspieszenia procesu wydawania pozwoleń dla sieci przesyłowych energii morskiej ze źródeł odnawialnych państwa członkowskie wokół konkretnego basenu morskiego powinny utworzyć pojedyncze punkty kontaktowe, uwzględniając regionalną specyfikę i uwarunkowania geograficzne, ograniczając administracyjne obciążenia dla wykonawców projektów, a także ułatwiając proces wydawania pozwoleń w przypadku takich projektów. Ponadto ustanowienie dla każdego basenu morskiego pojedynczego punktu kontaktowego w odniesieniu do sieci przesyłowych energii morskiej ze źródeł odnawialnych powinno zmniejszyć złożoność i zwiększyć wydajność procesu wydawania pozwoleń oraz przyspieszyć ten proces w przypadku aktywów przesyłowych energii morskiej, które często przekraczają granice wielu jurysdykcji.

  Poprawka  32

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 38

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (38) Koszty rozwoju, budowy, eksploatacji i utrzymania projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania powinny być na ogół ponoszone w pełni przez użytkowników infrastruktury. Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania powinny kwalifikować się do transgranicznej alokacji kosztów, gdy ocena popytu na rynku lub ocena spodziewanego wpływu na opłaty taryfowe wskazuje, że nie można oczekiwać, iż koszty zostaną pokryte z opłat taryfowych uiszczanych przez użytkowników infrastruktury.

  (38) Koszty rozwoju, budowy, eksploatacji i utrzymania projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania powinny być na ogół ponoszone w pełni przez użytkowników infrastruktury. Przy alokacji kosztów należy zagwarantować, że użytkownicy końcowi nie zostaną nieproporcjonalnie obciążeni, zwłaszcza gdyby miało to prowadzić do ubóstwa energetycznego. Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania powinny kwalifikować się do transgranicznej alokacji kosztów, gdy ocena popytu na rynku lub ocena spodziewanego wpływu na opłaty taryfowe wskazuje, że nie można oczekiwać, iż koszty zostaną pokryte z opłat taryfowych uiszczanych przez użytkowników infrastruktury.

  Poprawka  33

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 39

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (39) Podstawą dyskusji na temat odpowiedniej alokacji kosztów powinna być analiza kosztów i korzyści projektu infrastrukturalnego, dokonywana na podstawie zharmonizowanej metodyki przeprowadzania analizy obejmującej cały system energetyczny, z wykorzystaniem tego samego scenariusza co scenariusz wykorzystany wówczas, gdy projekt znajdował się na unijnej liście projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, w ramach ogólnounijnych dziesięcioletnich planów rozwoju sieci przygotowanych przez europejskie sieci operatorów systemów przesyłowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2019/943 oraz rozporządzeniem (WE) nr 715/2009, poddanych przeglądowi przez Agencję. W analizie tej można uwzględnić wskaźniki i odpowiednie wartości odniesienia do porównania jednostkowych kosztów inwestycji.

  (39) Podstawą dyskusji na temat odpowiedniej alokacji kosztów powinna być analiza kosztów i korzyści projektu infrastrukturalnego, dokonywana na podstawie zharmonizowanej metodyki przeprowadzania analizy obejmującej cały system energetyczny, z wykorzystaniem wszystkich odnośnych scenariuszy opracowanych w ramach ogólnounijnych dziesięcioletnich planów rozwoju sieci przygotowanych przez europejskie sieci operatorów systemów przesyłowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2019/943 oraz rozporządzeniem (WE) nr 715/2009, poddanych przeglądowi przez Agencję, a także innych scenariuszy planowania rozwoju sieci, umożliwiających rzetelną analizę wkładu projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania w unijną politykę energetyczną w zakresie dekarbonizacji, integracji rynku, konkurencji, trwałości i bezpieczeństwa dostaw. W analizie tej można uwzględnić wskaźniki i odpowiednie wartości odniesienia do porównania jednostkowych kosztów inwestycji.

  Poprawka  34

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 40

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (40) Na coraz bardziej zintegrowanym rynku wewnętrznym energii niezbędne są jednoznaczne i przejrzyste zasady transgranicznej alokacji kosztów w celu przyspieszenia inwestycji w infrastrukturę transgraniczną. Kluczowe znaczenie ma zapewnienie stabilnych ram finansowych na potrzeby rozwoju projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania przy jednoczesnym zminimalizowaniu potrzeby wsparcia finansowego. Podejmując decyzje o transgranicznej alokacji kosztów, krajowe organy regulacyjne powinny dokonywać alokacji kosztów inwestycyjnych w całości w sposób transgraniczny i uwzględniać je w taryfach krajowych, a następnie określić, czy ich wpływ na krajowe opłaty taryfowe może stanowić niewspółmierne obciążenie dla konsumentów. Krajowe organy regulacyjne powinny unikać ryzyka dwukrotnego wspierania projektów, uwzględniając rzeczywiste lub szacunkowe opłaty i przychody. Te opłaty i przychody należy uwzględnić tylko w takim zakresie, w jakim są one związane z projektami i mają pokrywać stosowne koszty.

  (40) Na coraz bardziej zintegrowanym rynku wewnętrznym energii niezbędne są jednoznaczne i przejrzyste zasady transgranicznej alokacji kosztów w celu przyspieszenia inwestycji w infrastrukturę transgraniczną i projekty o skutkach transgranicznych. Kluczowe znaczenie ma zapewnienie stabilnych ram finansowych na potrzeby rozwoju projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania przy jednoczesnym zminimalizowaniu potrzeby wsparcia finansowego z jednej strony i zachęcaniu z drugiej strony zainteresowanych inwestorów za pomocą odpowiednich zachęt i mechanizmów finansowych, dzięki czemu w fazie rozwojowej końcowa cena energii elektrycznej nie będzie obciążona opłatami. Podejmując decyzje o transgranicznej alokacji kosztów, krajowe organy regulacyjne powinny dokonywać alokacji kosztów inwestycyjnych w całości w sposób transgraniczny i uwzględniać je w taryfach krajowych, a następnie określić, czy ich wpływ na krajowe opłaty taryfowe może stanowić niewspółmierne obciążenie dla konsumentów. Krajowe organy regulacyjne powinny unikać ryzyka dwukrotnego wspierania projektów, uwzględniając rzeczywiste lub szacunkowe opłaty i przychody. Te opłaty i przychody należy uwzględnić tylko w takim zakresie, w jakim są one związane z projektami i mają pokrywać stosowne koszty.

  Poprawka  35

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 40 a (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (40a) Potrzeby zintegrowanego rynku energii wykraczają poza fizyczny transgraniczny ślad projektów infrastrukturalnych w celu przyczynienia się do realizacji filarów TEN-E, takich jak zrównoważony rozwój lub bezpieczeństwo dostaw. Istnieje potrzeba realizacji projektów transgranicznych, które mają pozytywny wpływ na unijną sieć energetyczną, takich jak inteligentne sieci elektroenergetyczne lub elektrolizery, bez konieczności przekraczania wspólnej granicy fizycznej.

  Poprawka  36

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 45

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (45) W rozporządzeniu (UE) nr 347/2013 wykazano wartość dodaną wsparcia środków prywatnych znaczącą unijną pomocą finansową pozwalającą na realizację projektów o znaczeniu europejskim. Uwzględniając sytuację gospodarczą i finansową oraz ograniczenia budżetowe, należy kontynuować ukierunkowane wsparcie przy wykorzystaniu dotacji i instrumentów finansowych, zgodnie z wieloletnimi ramami finansowymi w celu przyciągnięcia nowych inwestorów do priorytetowych korytarzy i obszarów infrastruktury energetycznej, jednocześnie utrzymując wkład budżetowy Unii na minimalnym poziomie.

  (45) W rozporządzeniu (UE) nr 347/2013 wykazano wartość dodaną wsparcia środków prywatnych znaczącą unijną pomocą finansową pozwalającą na realizację projektów o znaczeniu europejskim. Uwzględniając sytuację gospodarczą i finansową oraz ograniczenia budżetowe, należy kontynuować ukierunkowane wsparcie przy wykorzystaniu dotacji i instrumentów finansowych, zgodnie z wieloletnimi ramami finansowymi w celu maksymalizacji korzyści dla obywateli Unii oraz przyciągnięcia nowych inwestorów do priorytetowych korytarzy i obszarów infrastruktury energetycznej, jednocześnie utrzymując wkład budżetowy Unii na minimalnym poziomie.

  Poprawka  37

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 47

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (47) Dotacje na roboty związane z projektami będącymi przedmiotem wzajemnego zainteresowania powinny być dostępne tylko dla inwestycji zlokalizowanych na terytorium Unii i tylko w przypadku, gdy co najmniej dwa państwa członkowskie wnoszą znaczący wkład finansowy w koszty inwestycyjne projektu z uwagi na płynące z niego korzyści.

  (47) Dotacje na roboty związane z projektami będącymi przedmiotem wzajemnego zainteresowania powinny być dostępne tylko dla tych części inwestycji zlokalizowanych na terytorium Unii i tylko w przypadku, gdy co najmniej dwa państwa członkowskie wnoszą znaczący wkład finansowy w koszty inwestycyjne projektu z uwagi na płynące z niego korzyści.

  Poprawka  38

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 50 – tiret 1

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   celem uzupełnienia niniejszego rozporządzenia poprzez dokonanie przeglądu zakresu i składu priorytetowych korytarzy i obszarów tematycznych oraz przyjęcie nowych list priorytetowych korytarzy i obszarów tematycznych;

  skreśla się

  Poprawka  39

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 50 – tiret 2

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   celem wprowadzenia zmian w załącznikach do niniejszego rozporządzenia, tak aby przyjąć unijną listę projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania i dokonać jej przeglądu, przy jednoczesnym poszanowaniu prawa państw członkowskich i państw trzecich do zatwierdzania projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania lub projektów będących przedmiotem wzajemnego zainteresowania, które dotyczą ich terytorium.

   załączniki do niniejszego rozporządzenia, tak aby przyjąć unijną listę projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania i dokonać jej przeglądu, przy jednoczesnym poszanowaniu prawa państw członkowskich i państw trzecich do zatwierdzania projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania lub projektów będących przedmiotem wzajemnego zainteresowania, które dotyczą ich terytorium.

  Poprawka  40

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 51

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (51) W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do procedur transgranicznej alokacji kosztów oraz umożliwienia państwom członkowskim oceny korzyści i kosztów sieci przesyłowych energii morskiej ze źródeł odnawialnych w odnośnych basenach morskich, również pod kątem ustaleń rynkowych i finansowych dotyczących obiektów wytwarzania energii, takich jak w przypadku już udzielonego wsparcia, i przeprowadzenia wstępnej analizy podziału kosztów na poziomie basenu morskiego należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze zgodnie z art. 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201145. W przypadku przyjmowania tych aktów wykonawczych należy stosować procedurę doradczą.

  skreśla się

  __________________

   

  45 Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.

   

  Poprawka  41

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 52

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (52) Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia, a mianowicie rozwój i interoperacyjność transeuropejskich sieci energetycznych oraz przyłączeń do tych sieci, nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów,

  (52) Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia, a mianowicie rozwój i interoperacyjność transeuropejskich sieci energetycznych oraz przyłączeń do tych sieci i infrastruktury, które przyczyniają się do realizacji unijnych celów w zakresie klimatu i energii na 2030 r., celu neutralności klimatycznej najpóźniej do 2050 r. oraz bezpieczeństwa energetycznego, integracji rynku i konkurencji dla wszystkich państw członkowskich, jak również przystępności cenowej i dostępności nośników energii, rozwoju gospodarczego i społecznego oraz spójności w całej Unii, nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów,

  Poprawka  42

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 1 – ustęp 1

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. W niniejszym rozporządzeniu określa się wytyczne dotyczące terminowego rozwoju i interoperacyjności priorytetowych korytarzy i obszarów transeuropejskiej infrastruktury energetycznej określonych w załączniku I („priorytetowe korytarze i obszary infrastruktury energetycznej”), która to infrastruktura przyczynia się do osiągnięcia celów klimatycznych i energetycznych UE do 2030 r. oraz celu neutralności klimatycznej do 2050 r.

  1. W niniejszym rozporządzeniu określa się wytyczne dotyczące terminowego rozwoju i interoperacyjności priorytetowych korytarzy i obszarów transeuropejskiej infrastruktury energetycznej określonych w załączniku I („priorytetowe korytarze i obszary infrastruktury energetycznej”), która to infrastruktura przyczynia się do zapewnienia łagodzenia zmiany klimatu, a w szczególności do osiągnięcia celów klimatycznych i energetycznych UE do 2030 r., określonych w art. 2 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999, celu neutralności klimatycznej najpóźniej do 2050 r. oraz bezpieczeństwa energetycznego, integracji rynku i konkurencji dla wszystkich państw członkowskich, jak również przystępności cenowej i dostępności nośników energii, rozwoju gospodarczego i społecznego oraz spójności w całej Unii.

  Poprawka  43

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  b) ułatwia terminową realizację projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania poprzez usprawnienie, ściślejszą koordynację i przyspieszenie procesów wydawania pozwoleń oraz poprzez zwiększenie udziału społeczeństwa;

  b) ułatwia terminową realizację projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania i projektów będących przedmiotem wzajemnego zainteresowania poprzez usprawnienie, ściślejszą koordynację i przyspieszenie procesów wydawania pozwoleń oraz poprzez zwiększenie udziału społeczeństwa;

  Poprawka  44

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 1 – ustęp 2 – litera c

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  c) określa zasady i wytyczne dotyczące transgranicznej alokacji kosztów i zachęt uzależnionych od ryzyka w odniesieniu do projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania;

  c) określa zasady i wytyczne dotyczące transgranicznej alokacji kosztów i zachęt uzależnionych od ryzyka w odniesieniu do projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania i projektów będących przedmiotem wzajemnego zainteresowania;

  Poprawka  45

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 1 – ustęp 2 – litera d

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  d) określa warunki kwalifikowalności projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania do uzyskania unijnej pomocy finansowej;

  d) określa warunki kwalifikowalności projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania i projektów będących przedmiotem wzajemnego zainteresowania do uzyskania unijnej pomocy finansowej;

  Poprawka  46

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – ustęp 1 – wprowadzenie

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Poza definicjami określonymi w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE, (UE) 2018/200146 i (UE) 2019/944 oraz w rozporządzeniach (WE) nr 715/2009, (UE) 2019/942 i (UE) 2019/943, do celów niniejszego rozporządzenia zastosowanie mają poniższe definicje:

  Poza definicjami określonymi w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE, (UE) 2018/200146 i (UE) 2019/944 oraz w rozporządzeniach (WE) nr 715/2009, (UE) 2019/942, (UE) 2018/1999 i (UE) 2019/943, do celów niniejszego rozporządzenia zastosowanie mają poniższe definicje:

  __________________

  __________________

  46 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, Dz.U. L 328 z 21.12.2018, s. 82.

  46 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, Dz.U. L 328 z 21.12.2018, s. 82.

  Poprawka  47

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1) „infrastruktura energetyczna” oznacza wszelkie materialne urządzenia lub obiekty należące do kategorii infrastruktury energetycznej, które znajdują się na terytorium Unii lub łączą Unię z co najmniej jednym państwem trzecim;

  1) „infrastruktura energetyczna” oznacza wszelkie materialne urządzenia lub obiekty służące do przesyłu, przetwarzania, gromadzenia, monitorowania energii, zarządzania energią lub jej magazynowania, należące do kategorii infrastruktury energetycznej, które znajdują się na terytorium Unii lub łączą Unię z co najmniej jednym państwem trzecim;

  Poprawka  48

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1 b (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  1b) „bezpieczeństwo dostaw” lub „bezpieczeństwo energetyczne” oznacza ciągłą i nieprzerwaną dostępność energii dzięki zwiększeniu efektywności i interoperacyjności sieci przesyłu i dystrybucji, promowaniu elastyczności systemu, unikaniu zatorów, zapewnieniu odpornych łańcuchów dostaw, cyberbezpieczeństwa i dostosowania do zmiany klimatu w całej, a w szczególności „krytycznej”, infrastrukturze, przy jednoczesnym ograniczeniu strategicznych zależności energetycznych;

  Poprawka  49

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  4) „projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania” oznacza projekt niezbędny do realizacji priorytetowych korytarzy i obszarów infrastruktury energetycznej określonych w załączniku I i znajdujący się na unijnej liście projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, o której mowa w art. 3;

  4) „projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania” oznacza projekt niezbędny do realizacji priorytetowych korytarzy i obszarów infrastruktury energetycznej określonych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia lub projekty określone w załączniku II do niniejszego rozporządzenia opracowane na wyspach, które nie są połączone lub są w niewystarczającym stopniu połączone z transeuropejskimi sieciami energetycznymi i które są małymi systemami wydzielonymi lub małymi systemami połączonymi, zgodnie z definicją w art. 2 pkt 42 i 43 dyrektywy (UE) 2019/944, i które przyczyniają się znacząco do realizacji celów dekarbonizacji wyspiarskiego systemu energetycznego i celów Unii oraz do zrównoważonego rozwoju na terytorium, na którym są zlokalizowane, i znajdujący się na unijnej liście projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, o której mowa w art. 3 niniejszego rozporządzenia;

  Poprawka  50

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 5

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  5) „projekt będący przedmiotem wzajemnego zainteresowania” oznacza projekt promowany przez Unię we współpracy z państwami trzecimi;

  5) „projekt będący przedmiotem wzajemnego zainteresowania” oznacza projekt promowany przez Unię we współpracy z państwami trzecimi, należący do jednej z kategorii określonych w załączniku II pkt 1 lit. a), pkt 1 lit. e), pkt 3 lit. a) lub pkt 5 lit. a), przyczyniający się do realizacji ogólnych celów energetycznych i klimatycznych Unii oraz znajdujący się na unijnej liście projektów, o której mowa w art. 3.

  Poprawka  51

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 6

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  6) „wąskie gardło w infrastrukturze energetycznej” oznacza ograniczenie przepływów fizycznych w systemie energetycznym z powodu niewystarczającej zdolności przesyłowej, co obejmuje między innymi brak infrastruktury;

  6) „wąskie gardło w infrastrukturze energetycznej” oznacza ograniczenie przepływów fizycznych w systemie energetycznym z powodu niewystarczającej zdolności przesyłowej, co obejmuje między innymi brak infrastruktury, możliwości magazynowania, konwersji lub agregacji reakcji na popyt;

  Poprawka  52

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 7 – litera

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  a) operatora systemu przesyłowego (OSP), operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) lub innego operatora bądź inwestora opracowującego projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania;

  (Nie dotyczy polskiej wersji językowej) 

  Poprawka  53

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 8

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  8) „inteligentna sieć elektroenergetyczna” oznacza sieć elektroenergetyczną, w której operator sieci może cyfrowo monitorować działania podłączonych do niej użytkowników, oraz technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) służące do komunikacji z powiązanymi operatorami sieci, wytwórcami, konsumentami lub prosumentami w celu przesyłania energii elektrycznej w sposób zrównoważony, opłacalny i bezpieczny;

  8) „inteligentna sieć elektroenergetyczna” oznacza sieć elektroenergetyczną, która może zintegrować, w sposób efektywny pod względem kosztów, zachowanie i działania wszystkich podłączonych do niej użytkowników, w tym wytwórców, konsumentów i prosumentów, w celu zapewnienia ekonomicznie efektywnego i zrównoważonego systemu elektroenergetycznego o niskich stratach i wysokim poziomie integracji źródeł odnawialnych, bezpieczeństwa dostaw i bezpieczeństwa, oraz w której operator sieci może cyfrowo monitorować działania podłączonych do niej użytkowników, oraz technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) służące do komunikacji z powiązanymi operatorami sieci, wytwórcami, instalacjami magazynowania energii i konsumentami lub prosumentami w celu przesyłania energii elektrycznej w sposób zrównoważony, opłacalny i bezpieczny;

  Poprawka  54

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 9 a (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  9a) „operator sieci” oznacza operatora systemu przesyłowego (OSP) lub operatora systemu dystrybucyjnego (OSD).

  Poprawka  55

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 9 b (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  9b) „ponowne wykorzystanie” oznacza techniczną modernizację lub modyfikację istniejącej infrastruktury gazu ziemnego w celu zastosowania czystego wodoru;

  Poprawka  56

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 9 c (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  9c) „system ciepłowniczy i chłodniczy” oznacza efektywny system ciepłowniczy i chłodniczy zdefiniowany w art. 2 pkt 41 dyrektywy 2012/27/UE;

  Poprawka  57

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 11

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  11) „roboty” oznaczają zakup, dostawę i zainstalowanie części składowych, systemów i usług, w tym oprogramowania, realizację związanych z projektem prac rozwojowych, budowlanych i instalacyjnych, odbiór instalacji oraz uruchomienie projektu;

  11) „roboty” oznaczają zakup, dostawę i zainstalowanie części składowych, systemów i usług, w tym oprogramowania, realizację związanych z projektem prac rozwojowych, przekształcenia infrastruktury, prac budowlanych i instalacyjnych, odbiór instalacji oraz uruchomienie projektu;

  Poprawka  58

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 14 a (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  14a) „obiekty przeznaczone dla wodoru” oznaczają infrastrukturę gotową do przyjęcia czystego wodoru bez dalszych prac dostosowawczych, w tym sieci rurociągów lub instalacje magazynowania;

  Poprawka  59

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 15

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  15) „właściwe krajowe organy regulacyjne” oznaczają krajowe organy regulacyjne w państwach członkowskich, na które projekt ma znaczący pozytywny wpływ;

  15) „właściwe krajowe organy regulacyjne” oznaczają krajowe organy regulacyjne w państwach członkowskich, w których realizowane są projekty, oraz w państwach członkowskich, na które projekt ma znaczący pozytywny wpływ;

  Poprawka  60

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit 1

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 20, uzupełniających niniejsze rozporządzenie oraz dotyczących zakresu i składu priorytetowych korytarzy i obszarów.

  skreśla się

  Poprawka  61

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 1 – litera b a (nowa)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  ba) przygotowuje i publikuje sprawozdanie zawierające co najmniej opis każdego pojedynczego projektu, prezentacje projektodawcy, metodykę przyjętą przez grupę oraz uzasadnienie wskazujące, w jaki sposób wybrane projekty przyczyniają się do osiągnięcia celów określonych w art. 1 ust. 1.

  Poprawka  62

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 3 – ustęp 4 – wprowadzenie

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 20 niniejszego rozporządzenia zmieniających załączniki do niniejszego rozporządzenia w celu ustalenia unijnej listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania („lista unijna”), z zastrzeżeniem art. 172 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 20 niniejszego rozporządzenia w celu ustalenia unijnej listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania („lista unijna”), z zastrzeżeniem art. 172 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

  Poprawka  63

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 3 – ustęp 5 – litera a

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  a) zapewnia uwzględnienie wyłącznie projektów spełniających kryteria, o których mowa w art. 4;

  a) zapewnia uwzględnienie w unijnym wykazie wyłącznie projektów spełniających kryteria, o których mowa w art. 4, oraz projektów dotyczących gazu ziemnego, o których mowa w art. 24b;

  Poprawka  64

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 3 – ustęp 6

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  6. Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania uwzględnione na liście unijnej zgodnie z ust. 4 niniejszego artykułu w kategoriach infrastruktury energetycznej określonych w załączniku II pkt 1 lit. a), b), c) i e) stają się integralną częścią odpowiednich regionalnych planów inwestycyjnych, zgodnie z art. 34 rozporządzenia (UE) 2019/943 i art. 12 rozporządzenia (WE) nr 715/2009 oraz odnośnego krajowego dziesięcioletniego planu rozwoju sieci zgodnie z art. 51 dyrektywy (UE) 2019/944 i art. 22 dyrektywy 2009/73/WE oraz innych odnośnych krajowych planów infrastrukturalnych, stosownie do przypadku. W każdym z tych planów projekty te otrzymują status najwyższego priorytetu. Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do projektów będących przedmiotem wzajemnego zainteresowania.

  6. Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania uwzględnione na liście unijnej zgodnie z ust. 4 niniejszego artykułu w kategoriach infrastruktury energetycznej określonych w załączniku II pkt 1 lit. a), b), c) i e), które osiągnęły wystarczający stopień dojrzałości, o którym mowa w załączniku III, części 2, pkt 1 lit. c), stają się integralną częścią odpowiednich regionalnych planów inwestycyjnych, zgodnie z art. 34 rozporządzenia (UE) 2019/943 i art. 12 rozporządzenia (WE) nr 715/2009 oraz odnośnego krajowego dziesięcioletniego planu rozwoju sieci zgodnie z art. 51 dyrektywy (UE) 2019/944 i art. 22 dyrektywy 2009/73/WE oraz innych odnośnych krajowych planów infrastrukturalnych, stosownie do przypadku. W każdym z tych planów projekty te otrzymują status najwyższego priorytetu.

  Poprawka  65

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 3 – ustęp 6 a (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  6a. Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania uwzględnione na liście unijnej zgodnie z ust. 4 niniejszego artykułu w kategoriach infrastruktury energetycznej określonych w załączniku II pkt 1 lit. a), b), c) i e), które nie osiągnęły jeszcze wystarczającego stopnia dojrzałości, o którym mowa w załączniku III część 2 pkt 1 lit. c), włącza się do odpowiednich regionalnych planów inwestycyjnych oraz krajowych dziesięcioletnich planów rozwoju sieci i innych krajowych planów infrastrukturalnych, stosownie do przypadku, jako projekty będące w trakcie rozpatrywania, które są poddawane dalszej analizie, w oczekiwaniu na ocenę ich dojrzałości przed ich faktycznym włączeniem do odpowiednich planów jako planowane projekty.

  Poprawka  66

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  ba) projekt jest zgodny z zasadą „efektywność energetyczna przede wszystkim” i przyczynia się do zrównoważoności;

  Poprawka  67

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c – podpunkt i

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (i) dotyczy co najmniej dwóch państw członkowskich, przebiegając bezpośrednio przez granicę dwóch lub większej liczby państw członkowskich;

  (i) dotyczy co najmniej dwóch państw członkowskich, przebiegając bezpośrednio lub pośrednio (przez państwo trzecie) przez granicę dwóch lub większej liczby państw członkowskich;

  Poprawka  68

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c – podpunkt ii a (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (iia) jest zlokalizowany na wyspach niepołączonych lub niedostatecznie połączonych z transeuropejskimi sieciami energetycznymi i będących małymi systemami wydzielonymi lub małymi systemami połączonymi, zgodnie z definicją w art. 2 pkt 42 i 43 dyrektywy (UE) 2019/944, oraz przyczynia się znacząco do realizacji celów dekarbonizacji systemu energetycznego wyspy i celów Unii, a także do zrównoważonego rozwoju na terytorium, na którym się znajduje;

  Poprawka  69

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 4 – ustęp 2 – litera -a (nowa)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  -a) projekt należy do jednej z kategorii infrastruktury energetycznej określonych w załączniku II pkt 1 lit. a), pkt 1 lit. E), pkt 3 lit. A) lub pkt 5 lit. a);

  Poprawka  70

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  a) projekt w znacznym stopniu przyczynia się do osiągnięcia celów związanych z obniżeniem emisyjności – zarówno Unii, jak i państwa trzeciego – oraz do zrównoważoności, w tym poprzez włączenie energii ze źródeł odnawialnych do sieci oraz przesył energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych do głównych ośrodków poboru i magazynowania, oraz;

  a) projekt w znacznym stopniu przyczynia się do polityki i celów związanych z obniżeniem emisyjności – zarówno Unii, jak i państwa trzeciego – oraz do zrównoważoności, w tym poprzez włączenie energii ze źródeł odnawialnych do sieci oraz przesył i dystrybucję energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych do głównych ośrodków poboru i magazynowania, oraz;

  Poprawka  71

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  b) potencjalne łączne korzyści projektu, ocenione na podstawie odpowiednich szczególnych kryteriów określonych w ust. 3, przewyższają jego koszty, w tym również koszty rozpatrywane w dłuższej perspektywie;

  b) potencjalne łączne korzyści projektu określone na terytorium Unii i w państwach trzecich stosujących dorobek prawny Unii, które zawarły umowę z Unią, ocenione na podstawie odpowiednich szczególnych kryteriów określonych w ust. 3, przewyższają jego koszty na tym samym obszarze, w tym również koszty rozpatrywane w dłuższej perspektywie;

  Poprawka  72

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  ba) projekt jest zgodny z zasadą „efektywność energetyczna przede wszystkim”;

  Poprawka  73

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 4 – ustęp 2 – litera d

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  d) w przypadku części usytuowanej na terytorium Unii projekt jest zgodny z dyrektywami 2009/73/WE i (UE) 2019/944, jeżeli należy do kategorii infrastruktury opisanych w załączniku II pkt 1 i 3;

  d) projekt jest zgodny z dyrektywami 2009/73/WE i (UE) 2019/944, jeżeli należy do kategorii infrastruktury opisanych w załączniku II pkt 1 i 3;

  Poprawka  74

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 4 – ustęp 2 – litera e – wprowadzenie

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  e) zaangażowane państwo trzecie lub państwa trzecie mają wysoki poziom dostosowania regulacyjnego lub konwergencji w celu wspierania ogólnych unijnych celów polityki, w szczególności w celu zapewnienia:

  e) zaangażowane państwo trzecie lub państwa trzecie mają wysoki poziom dostosowania regulacyjnego lub konwergencji oraz wykazały skuteczne mechanizmy egzekwowania prawa w celu wspierania ogólnych unijnych celów polityki, w szczególności w celu zapewnienia:

  Poprawka  75

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 4 – ustęp 2 – litera e – podpunkt i

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (i) dobrze funkcjonującego wewnętrznego rynku energii;

  (i) dobrze funkcjonującego wewnętrznego rynku energii, w szczególności poprzez stosowanie dostępu stron trzecich, rozdziału własnościowego oraz przejrzystych i odzwierciedlających koszty taryf;

  Poprawka  76

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 4 – ustęp 2 – litera e – podpunkt ii

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (ii) bezpieczeństwa dostaw energii na podstawie współpracy i solidarności;

  (ii) bezpieczeństwa dostaw energii na podstawie dywersyfikacji źródeł, współpracy i solidarności oraz zmniejszenia strategicznych zależności energetycznych;

  Poprawka  77

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 4 – ustęp 2 – litera e – podpunkt iii a (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (iiia) eksport energii do Unii nie ogranicza zdolności państwa trzeciego do stopniowego wycofywania opartych na paliwach kopalnych aktywów wytwórczych w celu zaspokojenia krajowego zużycia energii;

  Poprawka  78

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 4 – ustęp 3 – litera a – wprowadzenie

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  a) w przypadku projektów dotyczących przesyłu i magazynowania energii elektrycznej należących do kategorii infrastruktury energetycznej określonych w załączniku II pkt 1 lit. a), b), c) i e) projekt ma się znacząco przyczynić do zrównoważoności poprzez włączenie energii ze źródeł odnawialnych do sieci oraz przesył energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych do głównych ośrodków poboru i magazynowania, oraz do spełnienia co najmniej jednego z następujących kryteriów szczególnych:

  a) w przypadku projektów dotyczących przesyłu i magazynowania energii elektrycznej należących do kategorii infrastruktury energetycznej określonych w załączniku II pkt 1 lit. a), aa), b), c) i e) projekt ma się znacząco przyczynić do zrównoważoności poprzez zwiększenie efektywności energetycznej, zmniejszenie strat sieciowych i włączenie energii ze źródeł odnawialnych do sieci oraz przesył i dystrybucję energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych do głównych ośrodków poboru i magazynowania oraz przyczynić się do zmniejszenia ograniczeń w zakresie energii, oraz do spełnienia co najmniej jednego z następujących kryteriów szczególnych  ocenianych zgodnie z zasadami i wskaźnikami określonymi w załączniku IV:

  Poprawka  79

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 4 – ustęp 3 – litera b – wprowadzenie

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  b) w przypadku projektów dotyczących inteligentnych sieci elektroenergetycznych należących do kategorii infrastruktury energetycznej określonej w załączniku II pkt 1 lit. d) projekt ma się znacząco przyczynić do zrównoważoności poprzez włączenie energii ze źródeł odnawialnych do sieci, oraz do spełnienia co najmniej dwóch z następujących kryteriów szczególnych:

  b) w przypadku projektów dotyczących inteligentnych sieci elektroenergetycznych i elementów sieci należących do kategorii infrastruktury energetycznej określonej w załączniku II pkt 1 lit. d) i e) projekt ma się znacząco przyczynić do zrównoważoności poprzez włączenie energii ze źródeł odnawialnych do sieci lub elektryfikację transportu i zastosowań końcowych, oraz do spełnienia co najmniej jednego z następujących kryteriów szczególnych ocenianych zgodnie z zasadami i wskaźnikami określonymi w załączniku IV:

  Poprawka  80

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 4 – ustęp 3 – litera b – podpunkt iii

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (iii) bezpieczeństwo sieci, elastyczność i jakość dostaw, w tym poprzez szersze wykorzystanie innowacji w kontekście bilansowania, cyberbezpieczeństwa, monitorowania, kontroli systemu oraz korekty błędów;

  (iii) bezpieczeństwo sieci, elastyczność i jakość dostaw, w tym poprzez szersze wykorzystanie innowacji w kontekście bilansowania, rynków elastyczności, cyberbezpieczeństwa, monitorowania, kontroli systemu oraz korekty błędów;

  Poprawka  81

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 4 – ustęp 3 – litera b – podpunkt iii a (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (iiia) integracja inteligentnych sektorów – albo w systemie energetycznym poprzez łączenie różnych nośników energii i sektorów, albo, w szerszym ujęciu, sprzyjanie synergii i koordynacji między sektorami energii, transportu i telekomunikacji;

  Poprawka  82

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 4 – ustęp 3 – litera c – wprowadzenie

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  c) w przypadku projektów dotyczących przesyłu dwutlenku węgla należących do kategorii infrastruktury energetycznej określonych w załączniku II pkt 5 projekt ma się znacząco przyczynić do spełnienia wszystkich następujących kryteriów szczególnych:

  c) w przypadku projektów dotyczących przesyłu i składowania dwutlenku węgla należących do kategorii infrastruktury energetycznej określonych w załączniku II pkt 5 projekt ma się znacząco przyczynić do zrównoważoności poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla w powiązanych klastrach przemysłowych. Ponadto projekt ma spełniać wszystkie z następujących kryteriów szczególnych:

  Poprawka  83

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 4 – ustęp 3 – litera c – podpunkt i

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (i) unikanie emisji dwutlenku węgla przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa dostaw energii;

  (i) trwałe usunięcie emisji dwutlenku węgla w celu jego trwałego składowania przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa dostaw energii;

  Poprawka  84

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 4 – ustęp 3 – litera c – podpunkt ii

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (ii) zwiększenie odporności i bezpieczeństwa przesyłu dwutlenku węgla;

  (ii) zwiększenie odporności i bezpieczeństwa transportu i składowania dwutlenku węgla;

  Poprawka  85

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 4 – ustęp 3 – litera c – podpunkt iii

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (iii) efektywne wykorzystanie zasobów dzięki umożliwieniu połączenia wielu źródeł dwutlenku węgla i obiektów magazynowania za pośrednictwem wspólnej infrastruktury oraz minimalizacji obciążeń środowiskowych i ryzyka środowiskowego;

  (iii) efektywne wykorzystanie zasobów dzięki umożliwieniu połączenia wielu źródeł dwutlenku węgla pochodzących z klastrów przemysłowych i obiektów magazynowania za pośrednictwem wspólnej infrastruktury i innych środków transportu, takich jak statki, barki, ciężarówki i pociągi, oraz minimalizacji obciążeń środowiskowych i ryzyka środowiskowego.

  Poprawka  86

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 4 – ustęp 3 – litera d – wprowadzenie

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  d) w przypadku projektów dotyczących wodoru należących do kategorii infrastruktury energetycznej określonych w załączniku II pkt 3 projekt ma się znacząco przyczynić do zrównoważoności, w tym poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, poprzez zwiększenie wykorzystania wodoru odnawialnego oraz wspieranie wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o zmiennej wydajności poprzez oferowanie rozwiązań w zakresie elastyczności lub magazynowania. Ponadto projekt ma się znacząco przyczynić do spełnienia co najmniej jednego z następujących kryteriów szczególnych:

  d) w przypadku projektów dotyczących wodoru należących do kategorii infrastruktury energetycznej określonych w załączniku II pkt 3 projekt ma się znacząco przyczynić do zrównoważoności, w tym poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w zastosowaniach końcowych jak trudne do zlikwidowania sektory, w których zastosowanie bardziej efektywnych energetycznie rozwiązań jest niewykonalne, poprzez zwiększenie wykorzystania wodoru odnawialnego lub niskoemisyjnego oraz wspieranie wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i niskoemisyjnych o zmiennej wydajności poprzez oferowanie rozwiązań w zakresie elastyczności lub magazynowania. Ponadto projekt ma się znacząco przyczynić do spełnienia co najmniej jednego z następujących kryteriów szczególnych:

  Poprawka  87

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 4 – ustęp 3 – litera e – podpunkt i

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (i) zrównoważoność, w tym dzięki zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych i zwiększeniu wykorzystania wodoru odnawialnego;

  (i) zrównoważoność, w tym dzięki zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych i zwiększeniu wykorzystania wodoru odnawialnego i odnawialnych paliw syntetycznych;

  Poprawka  88

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 4 – ustęp 3 – litera e – podpunkt iii

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (iii) ułatwianie integracji inteligentnego sektora energetycznego poprzez połączenie różnych nośników energii i sektorów;

  (iii) umożliwienie świadczenia usług związanych z elastycznością, takich jak reakcje na popyt i magazynowanie, poprzez ułatwianie integracji inteligentnego sektora energetycznego poprzez tworzenie połączeń z innymi nośnikami energii i sektorami oraz umożliwianie reakcji na popyt.

  Poprawka  89

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 4 – ustęp 3 – litera f a (nowa)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  fa) w przypadku systemów ciepłowniczych i chłodniczych należących do kategorii infrastruktury energetycznej określonej w załączniku II pkt 5a projekt ma się znacząco przyczynić do zrównoważoności poprzez umożliwienie i ułatwienie włączenia odnawialnych i odpadowych źródeł ciepła i zimna w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, a także lepszej integracji i wzajemnego powiązania sektorów. Ponadto projekt ma się znacząco przyczynić do spełnienia co najmniej jednego z następujących kryteriów szczegółowych, ocenianych zgodnie z zasadami i wskaźnikami określonymi w załączniku IV:

   

  (i)  bezpieczeństwo sieci i jakość dostaw poprzez zwiększenie wykorzystania lokalnie pozyskiwanej energii odnawialnej oraz ciepła i chłodu odpadowego, zwiększanie wydajności i interoperacyjności systemów przesyłu i dystrybucji gazu lub systemów magazynowania w codziennym funkcjonowaniu sieci, między innymi dzięki radzeniu sobie z wyzwaniami wynikającymi z wprowadzenia ciepła i zimna o różnych temperaturach poprzez rozpoczęcie wykorzystywania innowacyjnych technologii;

   

  (ii)  funkcjonowanie rynku i obsługa klienta;

   

  (iii)  ułatwianie integracji inteligentnego sektora energetycznego poprzez tworzenie połączeń z innymi nośnikami energii i sektorami oraz umożliwianie reakcji na popyt.

  Poprawka  90

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 4 – ustęp 4

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  4. W przypadku projektów należących do kategorii infrastruktury energetycznej określonych w załączniku II pkt 1–4 wkład w spełnienie kryteriów wymienionych w ust. 3 niniejszego artykułu podlega ocenie zgodnie ze wskazówkami określonymi w załączniku IV pkt 3–7.

  4. W przypadku projektów należących do kategorii infrastruktury energetycznej określonych w załączniku II pkt 1–5a wkład w spełnienie kryteriów wymienionych w ust. 3 niniejszego artykułu podlega ocenie zgodnie ze wskazówkami określonymi w załączniku IV pkt 3–7b.

  Poprawka  91

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 4 – ustęp 5 – akapit 2 – wprowadzenie

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Oceniając projekty, każda grupa w należyty sposób uwzględnia:

  Oceniając projekty, w celu zapewnienia spójnego podejścia do oceny między różnymi grupami, każda grupa w należyty sposób uwzględnia:

  Poprawka  92

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 4 – ustęp 5 – akapit 2 – litera a

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  a) pilny charakter każdego z proponowanych projektów z punktu widzenia osiągania celów polityki energetycznej Unii w odniesieniu do obniżenia emisyjności, integracji rynku, konkurencji, zrównoważoności bezpieczeństwa dostaw;

  a) pilny charakter i poziom wkładu każdego z proponowanych projektów z punktu widzenia osiągania celów polityki energetycznej i klimatycznej Unii w odniesieniu do obniżenia emisyjności, integracji rynku, konkurencji, zrównoważoności, bezpieczeństwa dostaw oraz przystępności cenowej energii;

  Poprawka  93

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 4 – ustęp 5 – akapit 2 – litera b

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  b) komplementarność projektu z innymi proponowanymi projektami;

  b) wzajemne powiązania ocenianego projektu z innymi proponowanymi projektami, które mogą być komplementarne, konkurencyjne lub potencjalnie konkurencyjne w stosunku do tego projektu;

  Poprawka  94

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 4 – ustęp 5 – akapit 2 – litera b a (nowa)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  ba) możliwe synergie z priorytetowymi korytarzami i obszarami tematycznymi zidentyfikowanymi w ramach transeuropejskich sieci transportu i telekomunikacji;

  Poprawka  95

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  1a. Projektodawcy podają do wiadomości publicznej plan wdrożenia, o którym mowa w ust. 1, i precyzują oczekiwaną datę oddania do użytku, status projektu oraz postępy projektu w porównaniu z poprzednim szeroko zakrojonym unijnym dziesięcioletnim planem rozwoju sieci, w tym, w stosownych przypadkach, przyczyny opóźnienia lub zmiany harmonogramu.

  Poprawka  96

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 5 – ustęp 4 – wprowadzenie

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  4. Do dnia 31 grudnia każdego roku następującego po roku uwzględnienia projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania na liście unijnej zgodnie z art. 3 projektodawcy przedstawiają sprawozdanie roczne dla każdego projektu należącego do kategorii określonych w załączniku II pkt 1–4 właściwemu organowi, o którym mowa w art. 8.

  4. Do dnia 31 grudnia każdego roku następującego po roku uwzględnienia projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania na liście unijnej zgodnie z art. 3 projektodawcy przedstawiają sprawozdanie roczne dla każdego projektu należącego do kategorii określonych w załączniku II pkt 1–4 i pkt 5 lit. a) właściwemu organowi, o którym mowa w art. 8.

  Poprawka  97

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 5 – ustęp 6

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  6. Do dnia 30 kwietnia każdego roku, gdy powinna zostać przyjęta nowa lista unijna, Agencja przedstawia grupom skonsolidowane sprawozdanie dotyczące projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania podlegających kompetencjom krajowych organów regulacyjnych, zawierające ocenę postępów oraz, w stosownych przypadkach, zalecenia dotyczące sposobów nadrobienia opóźnień i przezwyciężenia napotkanych trudności. To skonsolidowane sprawozdanie zawiera również, zgodnie z art. 5 rozporządzenia (UE) 2019/942, ocenę spójności realizacji ogólnounijnych planów rozwoju sieci w odniesieniu do priorytetowych korytarzy i obszarów infrastruktury energetycznej.

  6. Do dnia 30 kwietnia każdego roku, gdy powinna zostać przyjęta nowa lista unijna, Agencja przedstawia grupom skonsolidowane sprawozdanie dotyczące projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania podlegających kompetencjom krajowych organów regulacyjnych, zawierające ocenę postępów i ewolucję przewidywanych kosztów projektu oraz, w stosownych przypadkach, zalecenia dotyczące sposobów nadrobienia opóźnień i przezwyciężenia napotkanych trudności. To skonsolidowane sprawozdanie zawiera również, zgodnie z art. 5 rozporządzenia (UE) 2019/942, ocenę spójności realizacji ogólnounijnych planów rozwoju sieci w odniesieniu do priorytetowych korytarzy i obszarów infrastruktury energetycznej.

  Poprawka  98

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 5 – ustęp 6 a (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  6a. Na żądanie Agencji organizatorzy projektu przedstawiają Agencji plan wdrożenia, o którym moa w ust. 1, i inne informacje niezbędne do wykonania zadań Agencji określonych w ust. 6.

  Poprawka  99

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  b) w razie konieczności pomaga wszystkim stronom w konsultacjach z zainteresowanymi stronami oraz w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń dla projektów;

  b) w razie konieczności pomaga wszystkim stronom w konsultacjach z zainteresowanymi stronami, proponując i omawiając w stosownych przypadkach alternatywne trasy, oraz w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń dla projektów;

  Poprawka  100

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 6 – ustęp 3

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  3. Koordynator europejski wybierany jest na podstawie swojego doświadczenia w zakresie szczególnych zadań powierzanych mu w związku z odnośnymi projektami.

  3. Koordynator europejski wybierany jest w następstwie otwartego, niedyskryminacyjnego i przejrzystego procesu oraz na podstawie doświadczenia kandydata w zakresie szczególnych zadań powierzanych mu w związku z odnośnymi projektami.

  Poprawka  101

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 7 – ustęp 1

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Przyjęcie listy unijnej oznacza, do celów wszelkich decyzji wydanych w ramach procesu wydawania pozwoleń, że projekty te są niezbędne z punktu widzenia polityki energetycznej, bez uszczerbku dla dokładnej lokalizacji, przebiegu tras lub technologii zastosowanej w projekcie.

  1. Przyjęcie listy unijnej oznacza, do celów wszelkich decyzji wydanych w ramach procesu wydawania pozwoleń, że projekty te są niezbędne z punktu widzenia polityki energetycznej i klimatu, bez uszczerbku dla dokładnej lokalizacji, przebiegu tras lub technologii zastosowanej w projekcie.

  Poprawka  102

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 8 – ustęp 3 – wprowadzenie

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  3. Bez uszczerbku dla odpowiednich wymogów zawartych w prawie międzynarodowym i prawie Unii, właściwy organ ułatwia wydanie decyzji kompleksowej. Decyzja kompleksowa stanowi ostateczny dowód, że projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania osiągnął status gotowości do realizacji i nie ma żadnych innych wymogów dotyczących dodatkowych pozwoleń lub zezwoleń w tym zakresie. Decyzję kompleksową wydaje się w terminie, o którym mowa w art. 10 ust. 1 i 2, zgodnie z jednym z następujących trybów:

  3. Bez uszczerbku dla odpowiednich wymogów zawartych w prawie krajowym, międzynarodowym i prawie Unii, właściwy organ ułatwia wydanie decyzji kompleksowej zdefiniowanej w art. 2 ust. 2. Decyzja kompleksowa stanowi ostateczny dowód, że projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania osiągnął status gotowości do realizacji i nie ma żadnych innych wymogów dotyczących dodatkowych pozwoleń lub zezwoleń w tym zakresie. Decyzję kompleksową wydaje się w terminie, o którym mowa w art. 10 ust. 1 i 2, zgodnie z jednym z następujących trybów:

  Poprawka  103

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 8 – ustęp 6

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  6. Do dnia [31 lipca 2022 r.] oraz w przypadku każdej określonej grupy regionalnej ustanowionej dla danego priorytetowego korytarza sieci przesyłowej energii morskiej określonego w załączniku I, właściwe organy krajowe w państwach członkowskich należących do danej grupy stworzą wspólnie niepowtarzalne punkty kontaktowe, „punkty kompleksowej obsługi projektów dotyczących energii morskiej” dla projektodawców, które są odpowiedzialne za ułatwianie i koordynowanie procesu wydawania pozwoleń dotyczących sieci przesyłowych energii morskiej ze źródeł odnawialnych dla projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, biorąc pod uwagę również potrzebę koordynacji między procesem wydawania pozwoleń dotyczących infrastruktury energetycznej a procesem dotyczącym aktywów związanych z wytwarzaniem. Punkty kompleksowej obsługi projektów dotyczących energii morskiej działają jako repozytorium istniejących badańplanów dotyczących basenów morskich, co ma na celu ułatwienie procesu wydawania pozwoleń dla poszczególnych projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania oraz koordynują wydawanie decyzji kompleksowych dotyczących takich projektów przez odpowiednie właściwe organy krajowe. Każda grupa regionalna ustanowiona dla danego priorytetowego korytarza sieci przesyłowej energii morskiej, z pomocą właściwych organów krajowych w państwach członkowskich należących do tej grupy, tworzy punkty kompleksowej obsługi projektów dotyczących energii morskiej w zależności od specyfiki regionalnej i położenia geograficznego oraz określa ich lokalizację, przydział zasobów i szczegółowe zasady ich funkcjonowania.

  6. Do dnia [31 lipca 2022 r.] oraz w przypadku każdej określonej grupy regionalnej ustanowionej dla danego priorytetowego korytarza sieci przesyłowej energii morskiej określonego w załączniku I, właściwe organy krajowe w państwach członkowskich należących do danej grupy stworzą wspólnie niepowtarzalny punkt kontaktowy dla danego priorytetowego korytarza sieci przesyłowej energii morskiej dla projektodawców, który jest odpowiedzialny za ułatwianie i koordynację współpracy organów krajowych w zakresie wydawania pozwoleń dotyczących sieci przesyłowych energii morskiej ze źródeł odnawialnych dla projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, o których mowa w załączniku III, poprzez zapewnienie nieprzerwanego przepływu informacji między członkami grupy regionalnej oraz pełnienie funkcji platformy wymiany informacji na potrzeby partnerskiego uczenia się. Punkt kontaktowy dla projektów dotyczących energii morskiej działa jako repozytorium gromadzące istniejące badaniaplany dotyczące basenów morskich, co ma na celu ułatwienie procesu wydawania pozwoleń dla poszczególnych projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania oraz koordynują wydawanie decyzji kompleksowych dotyczących takich projektów przez odpowiednie właściwe organy krajowe zgodnie z ust. 3 oraz art. 10 ust. 1 i 2. Każda grupa regionalna ustanowiona dla danego priorytetowego korytarza sieci przesyłowej energii morskiej, z pomocą właściwych organów krajowych w państwach członkowskich należących do tej grupy, tworzy punkt kontaktowy w zależności od specyfiki regionalnej i położenia geograficznego oraz określa ich lokalizację, przydział zasobów i szczegółowe zasady ich funkcjonowania, a także zasady dotyczące uczestnictwa i przejrzystości, zwracając przy tym należytą uwagę na wrażliwe informacje handlowe.

  Poprawka  104

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 9 – ustęp 1

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Do dnia [1 maja 2023 r.] państwo członkowskie lub właściwy organ, w stosownych przypadkach we współpracy z innymi zainteresowanymi organami, publikuje zaktualizowany podręcznik procedur dotyczący procesów wydawania pozwoleń mających zastosowanie do projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, aby uwzględnić co najmniej informacje określone w załączniku VI pkt 1. Podręcznik nie jest prawnie wiążący, ale może zawierać odesłania do odpowiednich przepisów lub cytować te przepisy. Właściwe organy krajowe są skoordynowane i znajdują synergię z krajami sąsiadującymi przy opracowywaniu swoich podręczników procedur.

  1. Do dnia [1 maja 2023 r.] państwo członkowskie lub właściwy organ, w stosownych przypadkach we współpracy z innymi zainteresowanymi organami, publikuje zaktualizowany podręcznik procedur dotyczący procesów wydawania pozwoleń mających zastosowanie do projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, aby uwzględnić co najmniej informacje określone w załączniku VI pkt 1. Podręcznik nie jest prawnie wiążący. Zawierać on odesłania do odpowiednich przepisów lub cytuje te przepisy. Właściwe organy krajowe współpracują z organami krajów sąsiadujących w celu wymiany dobrych praktyk i ułatwienia procesu przyznawania pozwoleń.

  Poprawka  105

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit 1

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  4. Jeżeli nie jest to już wymagane na podstawie prawa krajowego przy takich samych lub wyższych standardach, przed przedłożeniem właściwemu organowi ostatecznej i pełnej dokumentacji wniosku zgodnie z art. 10 ust. 1 lit. a), projektodawca lub, w przypadku gdy wymaga tego prawo krajowe, właściwy organ, przeprowadza przynajmniej jedne konsultacje publiczne. Takie konsultacje publiczne pozostają bez uszczerbku dla jakichkolwiek konsultacji publicznych, jakie należy przeprowadzić po przedłożeniu wniosku o zezwolenie na inwestycję zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 2011/92/UE. Konsultacje publiczne mają na celu wczesne poinformowanie o projekcie zainteresowanych stron, o których mowa w załączniku VI pkt 3 lit. a), oraz mają pomóc wskazać najodpowiedniejszą lokalizację lub przebieg, również pod kątem odpowiednich aspektów dotyczących przystosowania się do zmiany klimatu w ramach projektu, oraz istotne kwestie, które należy ująć w dokumentacji wniosku. Konsultacje publiczne muszą być zgodne z minimalnymi wymogami określonymi w załączniku VI pkt 5. Projektodawca publikuje na stronie internetowej, o której mowa w ust. 7 niniejszego artykułu, sprawozdanie wyjaśniające, w jaki sposób uwzględniono opinie wyrażone w konsultacjach publicznych, poprzez wskazanie zmian dokonanych w zakresie lokalizacji, przebiegu i koncepcji projektu lub poprzez uzasadnienie, dlaczego takich opinii nie uwzględniono.

  4. Jeżeli nie jest to już wymagane na podstawie prawa krajowego przy takich samych lub wyższych standardach, przed przedłożeniem właściwemu organowi ostatecznej i pełnej dokumentacji wniosku zgodnie z art. 10 ust. 1 lit. a), projektodawca lub, w przypadku gdy wymaga tego prawo krajowe, właściwy organ, przeprowadza przynajmniej jedne konsultacje publiczne. Takie konsultacje publiczne pozostają bez uszczerbku dla jakichkolwiek konsultacji publicznych, jakie należy przeprowadzić po przedłożeniu wniosku o zezwolenie na inwestycję zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 2011/92/UE. Konsultacje publiczne mają na celu wczesne poinformowanie o projekcie zainteresowanych stron, o których mowa w załączniku VI pkt 3 lit. a), oraz mają pomóc wskazać najodpowiedniejszą lokalizację lub przebieg, w stosownych przypadkach włącznie z wariantem alternatywnym, również pod kątem odpowiednich aspektów dotyczących przystosowania się do zmiany klimatu w ramach projektu, oraz istotne kwestie, które należy ująć w dokumentacji wniosku. Konsultacje publiczne muszą być zgodne z minimalnymi wymogami określonymi w załączniku VI pkt 5. Projektodawca publikuje na stronie internetowej, o której mowa w ust. 7 niniejszego artykułu, sprawozdanie wyjaśniające, w jaki sposób uwzględniono opinie wyrażone w konsultacjach publicznych, poprzez wskazanie zmian dokonanych w zakresie lokalizacji, przebiegu i koncepcji projektu lub poprzez uzasadnienie, dlaczego takich opinii nie uwzględniono.

  Poprawka  106

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 9 – ustęp 7 – akapit 1

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Projektodawcy publikują również odpowiednie informacje przy pomocy innych odpowiednich środków informacyjnych dostępnych dla społeczeństwa.

  Projektodawcy publikują również odpowiednie informacje przy pomocy innych odpowiednich środków informacyjnych dostępnych dla społeczeństwa, z należytym uwzględnieniem włączenia ludności tubylczej i społeczności wrażliwych.

  Poprawka  107

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 10 – ustęp 1 – litera a – wprowadzenie

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  a) procedura poprzedzająca złożenie wniosku, która obejmuje okres od momentu rozpoczęcia procesu wydawania pozwoleń do momentu zatwierdzenia przez właściwy organ złożonej dokumentacji wniosku, odbywa się w orientacyjnym terminie dwóch lat.

  a) procedura poprzedzająca złożenie wniosku, która obejmuje okres od momentu rozpoczęcia procesu wydawania pozwoleń do momentu zatwierdzenia przez właściwy organ złożonej dokumentacji wniosku, odbywa się w terminie dwóch lat.

  Poprawka  108

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 10 – ustęp 2 – wprowadzenie

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2. Właściwy organ zapewnia, aby łączny czas trwania obu procedur, o których mowa w ust. 1, nie przekraczał trzech lat i sześciu miesięcy. Jeżeli jednak właściwy organ uzna, że jedna lub obie procedury procesu wydawania pozwoleń nie zostaną zakończone w terminach określonych w ust. 1, może zdecydować, przed upływem tych terminów oraz indywidualnie dla każdego przypadku, o przedłużeniu jednego lub obu tych terminów o okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy łącznie dla obu procedur.

  2. Właściwy organ zapewnia, aby łączny czas trwania obu procedur, o których mowa w ust. 1, nie przekraczał trzech lat i sześciu miesięcy. Jeżeli jednak właściwy organ uzna, że jedna lub obie procedury procesu wydawania pozwoleń nie zostaną zakończone w terminach określonych w ust. 1, może zdecydować, przed upływem tych terminów oraz indywidualnie dla każdego przypadku, o przedłużeniu jednego lub obu tych terminów o okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy łącznie dla obu procedur. Właściwy organ zgłasza Komisji wszelkie opóźnienia w procesie przyznawania pozwoleń i należycie je uzasadnia.

  Poprawka  109

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 10 – ustęp 8 a (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  8a. Wymogi i terminy ustanowione w niniejszym artykule pozostają bez uszczerbku dla przypadków stosowania bardziej uprzywilejowanego traktowania w procesie przyznawania pozwoleń przewidzianego w prawie krajowym.

  Poprawka  110

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 10 a (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  Artykuł 10a

   

  Komitet Zainteresowanych Stron w dziedzinie Infrastruktury Energetycznej

   

  1.  Do dnia ... [wejście w życie niniejszego rozporządzenia] ENTSO energii elektrycznej i ENTSO gazu, w ścisłej współpracy z Agencją, powołują Komitet Zainteresowanych Stron w dziedzinie Infrastruktury Energetycznej („Komitet”) w celu zapewnienia zrównoważonej wiedzy specjalistycznej w zakresie wszystkich rozwiązań energetycznych, od popytu, poprzez dostawy, aż po stronę podaży, aby wspierać zadanie stworzenia zintegrowanego systemu energetycznego.

   

  2.  Komitet składa się z przedstawicieli odpowiednich zainteresowanych stron, w tym organizacji OSD UE, uczestników rynków energii elektrycznej, gazu, wodoru, ogrzewania i chłodzenia oraz elektromobilności, w tym klientów, podmiotów sektora CCS/U, niezależnych agregatorów, operatorów reagujących na popyt, organizacji zajmujących się rozwiązaniami w zakresie efektywności energetycznej i renowacji budynków, społeczności energetycznych, władz lokalnych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

   

  ENTSO energii elektrycznej i ENTSO gazu oraz Agencja dążą do zapewnienia zrównoważonej reprezentacji wszystkich zainteresowanych stron.

   

  3.  Europejski naukowy komitet doradczy ds. zmiany klimatu ustanowiony na mocy art. 10a rozporządzenia (WE) nr 401/2009 („komitet doradczy”) uczestniczy jako członek Komitetu, aby zapewnić spójność procesu dziesięcioletniego planu rozwoju sieci z założonymi celami w zakresie klimatu i energii. Jako członek Komitetu będzie on wnosił wkład do zaleceń, które Komitet przedstawia Agencji i Komisji.

   

  4.  Agencja przewodniczy posiedzeniom Komitetu i ustanawia jego regulamin wewnętrzny.

   

  5.  ENTSO energii elektrycznej i ENTSO gazu, w ścisłej współpracy z Agencją, organizują udział Komitetu w procesie dziesięcioletniego planu rozwoju sieci, w szczególności w odniesieniu do art. 11, 12 i 13, oraz w stosownych przypadkach w odniesieniu do innych aspektów wdrażania niniejszego rozporządzenia. Komitet zbiera się regularnie i tak często, jak jest to konieczne, aby umożliwić zainteresowanym stronom udział w realizacji zadań określonych w ust. 6.

   

  Niniejszy ustęp pozostaje bez uszczerbku dla konsultacji z zainteresowanymi stronami zgodnie z odpowiednimi obowiązkami ENTSO energii elektrycznej i ENTSO gazu oraz organizacji OSD UE w zakresie konsultacji publicznych.

   

  6.  Komitet wspiera prace ENTSO energii elektrycznej i ENTSO gazu oraz przyczynia się do bardziej świadomego procesu decyzyjnego na wszystkich istotnych etapach procesu dziesięcioletniego planu rozwoju sieci, wnosząc wkład, dostarczając odpowiednie dane, identyfikując problemy, proponując usprawnienia i formułując zalecenia dotyczące co najmniej następujących kwestii:

   

  a) projekty metodyk analizy kosztów i korzyści dla całego systemu energetycznego, o której mowa w art. 11;

   

  b) projekt modelu zintegrowanego rynku energii i sieci energetycznej, o którym mowa w art. 11;

   

  c) założenia strukturalne dla prac nad projektami scenariuszy i projektem sprawozdania na temat scenariuszy, o których mowa w art. 12;

   

  d) projekty dziesięcioletnich planów rozwoju sieci, o których mowa w art. 12;

   

  e) projekt sprawozdania na temat luk w infrastrukturze, o którym mowa w art. 13;

   

  f) plany rozwoju obszarów morskich, o których mowa w art. 14.

   

  7.  W swojej pracy Komitet kieruje się najlepszymi dostępnymi i najnowszymi dowodami naukowymi. Postępuje on zgodnie z w pełni przejrzystym procesem i udostępnia publicznie swoje opinie, protokoły posiedzeń i listę uczestników posiedzeń.

  Poprawka  111

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 1

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Do dnia [16 listopada 2022 r.] europejska sieć operatorów systemów przesyłowych (ENTSO) energii elektrycznej oraz ENTSO gazu publikują i przedstawiają państwom członkowskim, Komisji oraz Agencji stosowane przez nie metodyki, w tym również w zakresie modelowania sieci i rynku, na potrzeby przeprowadzania zharmonizowanej, całościowej analizy kosztów i korzyści systemu energetycznego na poziomie unijnym w odniesieniu do projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania należących do kategorii określonych w załączniku II pkt 1 lit. a), b), c) i e) oraz pkt 3.

  1. Do dnia [16 listopada 2022 r.] europejska sieć operatorów systemów przesyłowych (ENTSO) energii elektrycznej oraz ENTSO gazu publikują i przedstawiają państwom członkowskim, Komisji, Agencji i Komitetowi stosowane przez nie projekty zintegrowanych metodyk, w tym również w zakresie modelowania sieci i rynku, na potrzeby przeprowadzania zharmonizowanej, całościowej analizy kosztów i korzyści systemu energetycznego na poziomie unijnym w odniesieniu do projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania i projektów będących przedmiotem wzajemnego zainteresowania należących do kategorii określonych w załączniku II pkt 1 lit. a), c) i e) oraz pkt 3.

  Poprawka  112

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 2

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Metodyki te stosuje się do przygotowania wszystkich kolejnych ogólnounijnych dziesięcioletnich planów rozwoju sieci opracowywanych przez ENTSO energii elektrycznej lub ENTSO gazu zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 715/2009 i art. 30 rozporządzenia (UE) 2019/943. Wspomniane metodyki opracowuje się zgodnie z zasadami określonymi w załączniku V i muszą one być spójne z zasadami i wskaźnikami określonymi w załączniku IV.

  Metodyki te stosuje się do przygotowania wszystkich kolejnych ogólnounijnych dziesięcioletnich planów rozwoju sieci opracowywanych przez ENTSO energii elektrycznej lub ENTSO gazu zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 715/2009 i art. 30 rozporządzenia (UE) 2019/943. Wspomniane metodyki opracowuje się zgodnie ze średnio- i długoterminowymi unijnymi celami w zakresie klimatu i energii oraz z zasadami określonymi w załączniku V i muszą one być spójne z zasadami i wskaźnikami określonymi w załączniku IV.

  Poprawka  113

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 3

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Zanim ENTSO energii elektrycznej i ENTSO gazu przedstawią odpowiednie metodyki, przeprowadzają proces szeroko zakrojonych konsultacji obejmujący przynajmniej organizacje reprezentujące wszystkie zainteresowane strony, w tym unijną organizację operatorów systemów dystrybucyjnych („organizacja OSD UE”), wszystkie zainteresowane strony z sektora wodoru oraz – jeżeli uznają to za niezbędne – krajowe organy regulacyjne i inne organy krajowe.

  Zanim ENTSO energii elektrycznej i ENTSO gazu przedstawią swoje odpowiednie projekty zintegrowanych metodyk, przeprowadzają proces szerokich konsultacji obejmujący wszystkie odpowiednie zainteresowane podmioty, w tym Komitet, krajowe organy regulacyjne i inne organy krajowe.

  Poprawka  114

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 11 – ustęp 1 a (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  1a. W ciągu trzech miesięcy od otrzymania projektu zintegrowanych metodyk:

   

  a)  Komitet przedstawia zalecenie; oraz

   

  b)  każde państwo członkowskie może wydać opinię.

   

  Komitet i państwa członkowskie przedkładają, odpowiednio to zalecenie i wszelkie opinie Agencji oraz, w stosownych przypadkach, ENTSO energii elektrycznej lub ENTSO gazu. Podają one do wiadomości publicznej zalecenie i wszelkie opinie.

  Poprawka  115

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 11 – ustęp 2

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2. W terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania wspomnianych metodyk wraz z uwagami przekazanymi w procesie konsultacji oraz sprawozdaniem z ich uwzględnienia Agencja przedstawia ENTSO energii elektrycznej, ENTSO gazu, państwom członkowskim i Komisji opinię oraz publikuje ją na stronie internetowej Agencji.

  2. W terminie trzech miesięcy od otrzymania projektu zintegrowanych metodyk, wraz z uwagami przekazanymi w procesie konsultacji oraz sprawozdaniem z ich uwzględnienia, Agencja przyjmuje decyzję o zatwierdzeniu lub zmianie metodyk lub o zwróceniu się do ENTSO energii elektrycznej i ENTSO gazu o ich zmianę. Agencja przekazuje decyzję ENTSO energii elektrycznej, ENTSO gazu, państwom członkowskim i Komisji oraz publikuje ją na stronie internetowej Agencji. Zatwierdzone przez Agencję projekty zintegrowanych metodyk są przedkładane Komisji do zatwierdzenia.

  Poprawka  116

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 11 – ustęp 3

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  3. ENTSO energii elektrycznej i ENTSO gazu aktualizują wspomniane metodyki z należytym uwzględnieniem opinii Agencji, o której mowa w ust. 2, i przedkładają je Komisji w celu uzyskania jej opinii.

  skreśla się

  Poprawka  117

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 11 – ustęp 4

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  4. W terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania zaktualizowanych metodyk Komisja przekazuje swoją opinię ENTSO energii elektrycznej i ENTSO gazu.

  skreśla się

  Poprawka  118

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 11 – ustęp 5

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  5. Nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania opinii Komisji, o której mowa w ust. 4, ENTSO energii elektrycznej i ENTSO gazu dostosowują swoje odnośne metodyki z należytym uwzględnieniem opinii Komisji i przedkładają je Komisji do zatwierdzenia.

  5. Jeżeli Agencja zwróci się do ENTSO energii elektrycznej i ENTSO gazu o zmianę ich odpowiednich projektów zintegrowanych metodyk, wówczas nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania decyzji Agencji, o której mowa w ust. 2, dostosowują swoje odnośne metodyki z należytym uwzględnieniem decyzji Agencji, opinii państw członkowskich oraz zalecenia Komitetu. ENTSO energii elektrycznej i ENTSO gazu przedkładają Agencji do zatwierdzenia zmienione metodyki. Metodyki zatwierdzone przez Agencję są przedkładane Komisji do zatwierdzenia.

  Poprawka  119

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 11 – ustęp 5 a (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  5a. W terminie trzech miesięcy od otrzymania metodyk Komisja, uwzględniając decyzję Agencji oraz, o ile takowe są dostępne, opinie państw członkowskich, a także zalecenie Komitetu, zatwierdza, zmienia lub zwraca się do ENTSO energii elektrycznej lub ENTSO gazu o zmianę ich odpowiednich projektów zintegrowanych metodyk.

   

  Jeżeli Komisja zwróci się do ENTSO energii elektrycznej lub ENTSO gazu o zmianę ich odpowiednich projektów zintegrowanych metodyk, przedkładają one Komisji zmienione metodyki do zatwierdzenia w terminie określonym przez Komisję.

  Poprawka  120

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 11 – ustęp 6

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  6. Jeżeli charakter zmian wprowadzonych do metodyk zostanie uznany za przyrostowy, niemający wpływu na definicję korzyści, kosztów i innych istotnych parametrów związanych z kosztami i korzyściami określonymi w najnowszej metodyce przeprowadzania całościowej analizy kosztów i korzyści dla systemu energetycznego zatwierdzonej przez Komisję, ENTSO energii elektrycznej i ENTSO gazu dostosowują swoje odnośne metodyki z należytym uwzględnieniem opinii Agencji przewidzianej w ust. 2 i przedkładają je Agencji do zatwierdzenia.

  skreśla się

  Poprawka  121

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 11 – ustęp 7

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  7. Jednocześnie ENTSO energii elektrycznej i ENTSO gazu przedkładają Komisji dokument uzasadniający przyczyny proponowanych aktualizacji oraz powód, dla którego charakter tych aktualizacji uważa się za przyrostowy. Jeżeli Komisja uzna, że charakter tych aktualizacji nie jest przyrostowy, zwróci się do ENTSO energii elektrycznej i ENTSO gazu z pisemnym wnioskiem o przedłożenie jej tych metodyk. W takim przypadku zastosowanie ma proces opisany w ust. 2–5.

  skreśla się

  Poprawka  122

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 11 – ustęp 8

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  8. W terminie dwóch tygodni od zatwierdzenia przez Agencję lub Komisję zgodnie z ust. 5 i 6 ENTSO energii elektrycznej i ENTSO gazu publikują swoje odnośne metodyki na swoich stronach internetowych. Przedstawiają one odpowiednie dane wejściowe oraz inne istotne dane na temat sieci, przepływu obciążenia i rynku, w wystarczająco dokładnej formie zgodnie z prawem krajowym i stosownymi umowami o poufności.

  8. W terminie dwóch tygodni od zatwierdzenia przez Komisję zgodnie z ust. 5a ENTSO energii elektrycznej i ENTSO gazu publikują swoje odnośne zintegrowane metodyki na swoich stronach internetowych. Przedstawiają one odpowiednie dane wejściowe oraz inne istotne dane na temat sieci, przepływu obciążenia i rynku, w wystarczająco dokładnej formie, aby strona trzecia mogła odtworzyć wyniki w możliwym zakresie zgodnie z prawem krajowym i stosownymi umowami o poufności.

  Poprawka  123

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 11 – ustęp 9

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  9. Metodyki są regularnie aktualizowane i usprawniane zgodnie z procedurą opisaną w ust. 1–6. Agencja, z własnej inicjatywy lub na podstawie należycie uzasadnionego wniosku krajowych organów regulacyjnych lub zainteresowanych stron, po formalnych konsultacjach z organizacjami reprezentującymi wszystkie zainteresowane strony oraz Komisją, może zażądać takich aktualizacji i usprawnień z należytym uzasadnieniem i w odpowiednich ramach czasowych. Agencja publikuje wnioski krajowych organów regulacyjnych lub zainteresowanych stron oraz wszystkie istotne dokumenty niebędące szczególnie chronionymi dokumentami handlowymi, które skłoniły Agencję do zażądania aktualizacji lub usprawnienia.

  9. Zintegrowane metodyki są aktualizowane i usprawniane, jeżeli ENTSO energii elektrycznej i ENTSO gazu uznają to za konieczne lub jeżeli zażąda tego Komisja, w celu zapewnienia ich aktualności w świetle zachodzących zmian, zgodnie z procedurą opisaną w ust. 1–6. Komitet i Agencja, z własnej inicjatywy lub na podstawie należycie uzasadnionego wniosku krajowych organów regulacyjnych lub zainteresowanych stron, po formalnych konsultacjach z organizacjami reprezentującymi wszystkie zainteresowane strony oraz Komisją, mogą także zażądać takich aktualizacji i usprawnień z należytym uzasadnieniem i w odpowiednich ramach czasowych. Agencja publikuje wnioski krajowych organów regulacyjnych lub zainteresowanych stron oraz wszystkie istotne dokumenty niebędące szczególnie chronionymi dokumentami handlowymi, które skłoniły Agencję do zażądania aktualizacji lub usprawnienia.

  Poprawka  124

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 11 – ustęp 9 a (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  9a. W przypadku projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, należących do kategorii zawartych w pkt 1b), 1d), 2) i 4) załącznika II, Komisja opracowuje metodyki zharmonizowanej analizy kosztów i korzyści dla całego systemu energetycznego na szczeblu Unii lub powierza opracowanie tych metodyk właściwemu podmiotowi. Metodyki te są opracowywane w sposób przejrzysty, z uwzględnieniem procesu wzajemnej weryfikacji w Komitecie, szeroko zakrojonych konsultacji z państwami członkowskimi i innymi odpowiednimi zainteresowanymi stronami. Metodyki te muszą być zgodne z metodykami opracowanymi przez ENTSO energii elektrycznej i ENTSO gazu w odniesieniu do korzyści i kosztów. Agencja, przy wsparciu krajowych organów regulacyjnych, promuje spójność tych metodyk z metodykami opracowanymi przez ENTSO energii elektrycznej i ENTSO gazu. Opracowuje się je zgodnie ze średnio- i długoterminowymi celami Unii w zakresie klimatu i energii oraz z zasadami określonymi w załączniku V, a także muszą one być spójne z zasadami i wskaźnikami określonymi w załączniku IV. Komisja zapewnia taki sam poziom kontroli i przejrzystości procesu, jaki jest stosowany przy opracowywaniu metodyk, o których mowa w ust. 1.

  Poprawka  125

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 11 – ustęp 10

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  10. Co trzy lata Agencja ustanawia i udostępnia publicznie zbiór wskaźników i odpowiednich wartości odniesienia do porównania jednostkowych kosztów inwestycji w porównywalnych projektach należących do kategorii infrastruktury określonych w załączniku II pkt 1 i 3. Te wartości odniesienia mogą być wykorzystywane przez ENTSO energii elektrycznej i ENTSO gazu w analizach kosztów i korzyści prowadzonych na potrzeby kolejnych ogólnounijnych dziesięcioletnich planów rozwoju sieci. Pierwsze takie wskaźniki publikuje się do dnia [1 listopada 2022 r.].

  10. Co trzy lata Agencja, przy wsparciu Komitetu, ustanawia i udostępnia publicznie zbiór wskaźników i odpowiednich wartości odniesienia do porównania jednostkowych kosztów inwestycji w porównywalnych projektach należących do kategorii infrastruktury określonych w załączniku II pkt 1 i 3. Te wartości odniesienia mogą być wykorzystywane przez ENTSO energii elektrycznej i ENTSO gazu w analizach kosztów i korzyści prowadzonych na potrzeby kolejnych ogólnounijnych dziesięcioletnich planów rozwoju sieci. Pierwsze takie wskaźniki publikuje się do dnia [1 listopada 2022 r.]. Właściciele infrastruktury, operatorzy systemów i projektodawcy będący osobami trzecimi przekazują krajowym organom regulacyjnym i Agencji odpowiednie informacje dotyczące poszczególnych projektów oraz elementy kosztów zdezagregowanych.

  Poprawka  126

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 11 – ustęp 11

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  11. Do dnia [31 grudnia 2023 r.] ENTSO energii elektrycznej i ENTSO gazu wspólnie przedstawiają Komisji i Agencji spójny i wzajemnie powiązany model rynku i sieci energii, obejmujący infrastrukturę przesyłu energii elektrycznej, gazu i wodoru oraz magazynowanie, LNG i elektrolizery w priorytetowych korytarzach i obszarach infrastruktury energetycznej, opracowany zgodnie z zasadami określonymi w załączniku V.

  11. Do dnia [31 grudnia 2023 r.] ENTSO energii elektrycznej i ENTSO gazu, przy wsparciu Komitetu, wspólnie przedstawiają Komisji i Agencji spójny i zintegrowany model rynku i sieci energii, obejmujący infrastrukturę przesyłu energii elektrycznej, gazu i wodoru oraz magazynowanie, LNG i elektrolizery w priorytetowych korytarzach i obszarach infrastruktury energetycznej, opracowany zgodnie z zasadami określonymi w załączniku V. Zintegrowany model jest aktualizowany w celu uwzględnienia infrastruktury ogrzewania nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 r. W stosownych przypadkach model powinien również uwzględniać infrastrukturę dystrybucji.

   

  W ramach zintegrowanego modelu ENTSO energii elektrycznej i ENTSO gazu opracują wspólną metodykę kosztów i korzyści, która zostanie wykorzystana do oceny międzysektorowej.

  Poprawka  127

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 11 – ustęp 12

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  12. Spójny i wzajemnie powiązany model, o którym mowa w ust. 11, obejmuje co najmniej wzajemne powiązania odnośnych sektorów na wszystkich etapach planowania infrastruktury, zwłaszcza scenariusze, identyfikowanie luk w infrastrukturze, w szczególności w odniesieniu do zdolności transgranicznych, oraz ocenę projektów.

  12. Spójny i zintegrowany model, wraz ze wspólną metodyką kosztów i korzyści, obejmuje co najmniej wzajemne powiązania odnośnych sektorów na wszystkich etapach planowania infrastruktury, zwłaszcza scenariusze, identyfikowanie luk w infrastrukturze, w szczególności w odniesieniu do zdolności transgranicznych, oraz ocenę projektów.

   

  W ramach zintegrowanego modelu, o którym mowa w ust. 11, ENTSO energii elektrycznej i ENTSO gazu opracowują plan działania dotyczący przyszłych usprawnień, w szczególności włączenia dodatkowych sektorów.

  Poprawka  128

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 11 – ustęp 13

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  13. Po zatwierdzeniu przez Komisję spójnego i wzajemnie powiązanego modelu, o którym mowa w ust. 11, zgodnie z procedurą określoną w ust. 1–6, uwzględnia się go w metodykach, o których mowa w ust. 1.

  13. Po zatwierdzeniu przez Komisję spójnego i zintegrowanego modelu, o którym mowa w ust. 11, zgodnie z procedurą określoną w ust. 1–6, uwzględnia się go w metodykach, o których mowa w ust. 1 i które należy odpowiednio zmienić.

  Poprawka  129

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 11 – ustęp 13 a (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  13a. Zintegrowany model oraz wspólna metodyka kosztów i korzyści są aktualizowane zgodnie z procedurą opisaną w ust. 9, 11, 12 i 13.

  Poprawka  130

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit 1

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Do dnia [31 lipca 2022 r.] Agencja, po przeprowadzeniu szeroko zakrojonych konsultacji z udziałem Komisji i co najmniej organizacji reprezentujących wszystkie istotne zainteresowane strony, w tym ENTSO energii elektrycznej, ENTSO gazu, organizację OSD UE oraz stosowne zainteresowane strony z sektora wodoru, publikuje wytyczne ramowe dotyczące wspólnych scenariuszy, które mają zostać opracowane przez ENTSO energii elektrycznej i ENTSO gazu. Wytyczne te są regularnie aktualizowane, gdy zajdzie taka potrzeba.

  Do dnia ... [31 lipca 2022 r.] Agencja, po przeprowadzeniu szeroko zakrojonych konsultacji z udziałem wszystkich istotnych zainteresowanych stron, w tym Komisji, Komitetu, państw członkowskich, ENTSO energii elektrycznej, ENTSO gazu, organizacji OSD UE, krajowych organów regulacyjnych i innych organów krajowych, publikuje wytyczne ramowe dotyczące wspólnych scenariuszy, które mają zostać opracowane przez ENTSO energii elektrycznej i ENTSO gazu.

  Poprawka  131

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit 2

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  W wytycznych uwzględnia się zasadę „efektywność energetyczna przede wszystkim” i zapewnia, aby scenariusze ENTSO energii elektrycznej i ENTSO gazu będące podstawą wytycznych były w pełni zgodne z najnowszymi średnio- i długoterminowymi celami Unii Europejskiej w zakresie obniżenia emisyjności oraz aktualnymi scenariuszami Komisji.

  W wytycznych ustanawia się normy dotyczące przejrzystego, niedyskryminacyjnego i integracyjnego procesu opracowywania scenariuszy z uwzględnieniem najlepszych praktyk w dziedzinie planowania rozwoju sieci. Celem wytycznych jest zapewnienie, aby scenariusze ENTSO energii elektrycznej i ENTSO gazu będące podstawą wytycznych były w pełni zgodne z zasadą „efektywność energetyczna przede wszystkim” i z najnowszymi średnio- i długoterminowymi celami Unii Europejskiej w zakresie energii i klimatu oraz aktualnymi scenariuszami Komisji, a także aby odzwierciedlały one politykę i strategie państw członkowskich w zakresie klimatu i energii, jak również wyzwania związane z systemami energetycznymi w Unii. Agencja w razie potrzeby aktualizuje wytyczne, aby zachować ich aktualność, unikając jednocześnie nakładania obciążeń administracyjnych na zainteresowane strony i zapewniając terminowy i skuteczny rozwój wspólnych scenariuszy.

  Poprawka  132

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  Komitet doradczy przedstawia swoje uwagi dotyczące sposobu zapewnienia zgodności scenariuszy z celami Unii w zakresie klimatu i energii. Agencja uwzględnia ten wkład w wytycznych ramowych, o których mowa w ust. 1.

  Poprawka  133

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 12 – ustęp 2

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2. Opracowując wspólne scenariusze, które mają zostać wykorzystane na potrzeby sporządzenia ogólnounijnych dziesięcioletnich planów rozwoju sieci, ENTSO energii elektrycznej i ENTSO gazu przestrzegają wytycznych ramowych Agencji.

  2. Opracowując wspólne scenariusze, które mają zostać wykorzystane na potrzeby sporządzenia ogólnounijnych dziesięcioletnich planów rozwoju sieci, ENTSO energii elektrycznej i ENTSO gazu przestrzegają wytycznych ramowych Agencji. Wspólne scenariusze obejmują również perspektywę długoterminową do 2050 r. i w stosownych przypadkach uwzględniają etapy pośrednie.

  Poprawka  134

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 12 – ustęp 3

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  3. ENTSO energii elektrycznej i ENTSO gazu zapraszają organizacje reprezentujące wszystkie istotne zainteresowane strony, w tym organizację OSD UE i wszystkie odpowiednie zainteresowane strony z sektora wodoru, do uczestnictwa w procesie opracowywania scenariuszy.

  3. ENTSO energii elektrycznej i ENTSO gazu angażują Komitet w konsultacje w ramach procesu opracowywania scenariuszy oraz zapewniają zrównoważony zakres wiedzy specjalistycznej na temat wszystkich rozwiązań energetycznych przyczyniających się do neutralności klimatycznej w celu stworzenia zintegrowanego systemu energetycznego.

   

  Bez uszczerbku dla ogólnych konsultacji z zainteresowanymi stronami ENTSO energii elektrycznej i ENTSO gazu przeprowadzają konsultacje z Komitetem w sprawie kluczowych elementów opracowywania scenariuszy: narracji, założeń i ich przełożenia na dane scenariuszy.

   

  O ile to możliwe, Komitet dostarcza ENTSO energii elektrycznej i ENTSO gazu wszystkie istotne dane w momencie opracowywania scenariusza.

  Poprawka  135

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 12 – ustęp 4

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  4. ENTSO energii elektrycznej i ENTSO gazu publikują projekt sprawozdania na temat wspólnych scenariuszy i przedkładają go Agencji i Komisji w celu uzyskania ich opinii.

  4. ENTSO energii elektrycznej i ENTSO gazu publikują projekt sprawozdania na temat wspólnych scenariuszy i przedkładają go Agencji w celu uzyskania jej opinii, komitetowi doradczemu w celu dokonania oceny oraz Komisji w celu uzyskania zatwierdzenia.

  Poprawka  136

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 12 – ustęp 5

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  5. W terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania projektu sprawozdania na temat wspólnych scenariuszy wraz z uwagami przekazanymi w procesie konsultacji oraz sprawozdaniem z ich uwzględnienia Agencja przedstawia swoją opinię ENTSO energii elektrycznej, ENTSO gazu i Komisji.

  5. W terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania projektu sprawozdania na temat wspólnych scenariuszy wraz z uwagami przekazanymi w procesie konsultacji oraz sprawozdaniem z ich uwzględnienia Agencja przedstawia ENTSO energii elektrycznej, ENTSO gazu i Komisji swoją opinię na temat zgodności scenariuszy z wytycznymi ramowymi, o których mowa w ust. 1, wraz z ewentualnymi zaleceniami dotyczącymi poprawek, zaś komitet doradczy przedkłada swoją ocenę zgodności scenariuszy z celami w zakresie klimatu.

  Poprawka  137

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 12 – ustęp 6

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  6. Komisja, należycie uwzględniając opinię Agencji określoną w ust. 5, przekazuje swoją opinię ENTSO energii elektrycznej i ENTSO gazu.

  skreśla się

   

  Poprawka  138

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 12 – ustęp 7

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  7. ENTSO energii elektrycznej i ENTSO gazu dostosowują swoje sprawozdanie na temat wspólnych scenariuszy z należytym uwzględnieniem opinii Agencji i zgodnie z opinią Komisji oraz składają zaktualizowane sprawozdanie Komisji do zatwierdzenia.

  7. W terminie trzech miesięcy od otrzymania opinii i oceny, o których mowa w ust. 5, Komisja zatwierdza projekt sprawozdania na temat wspólnych scenariuszy, zmienia go lub zwraca się do ENTSO energii elektrycznej i ENTSO gazu o jego zmianę, z należytym uwzględnieniem tych opinii i koncentrując się na zgodności wspólnych scenariuszy z najnowszymi średnio- i długoterminowymi unijnymi celami w zakresie klimatu i energii oraz aktualnymi scenariuszami Komisji.

  Poprawka  139

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 12 – ustęp 7 a (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  7a. W przypadku gdy Komisja zwróci się do ENTSO energii elektrycznej i ENTSO gazu o zmianę projektu sprawozdania na temat wspólnych scenariuszy, po konsultacji z Komitetem przedkładają one Komisji zmienione scenariusze do zatwierdzenia w terminie określonym przez Komisję.

  Poprawka  140

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 12 – ustęp 8

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  8. W terminie dwóch tygodni od zatwierdzenia sprawozdania na temat wspólnych scenariuszy przez Komisję zgodnie z ust. 7 ENTSO energii elektrycznej i ENTSO gazu publikują swoje sprawozdanie na temat wspólnych scenariuszy na swoich stronach internetowych. Przedstawiają one odpowiednie dane wejściowe i wyjściowe w wystarczająco dokładnej formie, właściwie uwzględniając prawo krajowestosowne umowy o poufności.

  8. W terminie dwóch tygodni od zatwierdzenia sprawozdania na temat wspólnych scenariuszy przez Komisję zgodnie z ust. 7 ENTSO energii elektrycznej i ENTSO gazu publikują swoje sprawozdanie na temat wspólnych scenariuszy na swoich stronach internetowych. Przedstawiają one odpowiednie dane wejściowe i wyjściowe w wystarczająco dokładnej formie, aby strona trzecia mogła odtworzyć wyniki, w zakresie, w jakim jest to możliwe na mocy prawa krajowegostosownych umów o poufności.

  Poprawka  141

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit 1

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Co dwa lata ENTSO energii elektrycznej i ENTSO gazu publikują sprawozdania na temat luk w infrastrukturze sporządzone w ramach ogólnounijnych dziesięcioletnich planów rozwoju sieci i przedkładają je Komisji i Agencji.

  W terminie sześciu miesięcy od zatwierdzenia przez Komisję sprawozdania na temat wspólnych scenariuszy zgodnie z art. 12 ust. 7 ENTSO energii elektrycznej i ENTSO gazu publikują projekty sprawozdań na temat luk w infrastrukturze sporządzone w ramach ogólnounijnych dziesięcioletnich planów rozwoju sieci.

  Poprawka  142

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit 2

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Przeprowadzając ocenę luk w infrastrukturze, ENTSO energii elektrycznej i ENTSO gazu stosują zasadę „efektywność energetyczna przede wszystkim” i w pierwszej kolejności rozważają rozwiązania niezwiązane z infrastrukturą mające na celu zniwelowanie zidentyfikowanych luk.

  Przeprowadzając ocenę luk w infrastrukturze, ENTSO energii elektrycznej i ENTSO gazu opierają swoja analizę na wspólnych scenariuszach opracowanych zgodnie z art. 12, stosują zasadę „efektywność energetyczna przede wszystkim” i rozważają wszystkie stosowne rozwiązania alternatywne.

   

  Oceniają także oczekiwane korzyści z likwidacji stwierdzonych luk w infrastrukturze oraz koszty nieinwestowania w niezbędną infrastrukturę. Przy stwierdzaniu nowych luk w infrastrukturze uwzględniają one całkowite konieczne inwestycje sieciowe, w tym koszty powiązanych niezbędnych wzmocnień sieci wewnętrznej.

   

  W szczególności koncentrują się na lukach infrastrukturalnych, które mogą mieć wpływ na realizację średnio- i długoterminowych celów Unii w zakresie klimatu.

  Poprawka  143

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit 3

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Zanim ENTSO energii elektrycznej i ENTSO gazu przedstawią odnośne sprawozdania, przeprowadzają szeroko zakrojone konsultacje obejmujące wszystkie stosowne zainteresowane strony, w tym organizację OSD UE, wszystkie stosowne zainteresowane strony z sektora wodoru oraz wszystkich przedstawicieli państw członkowskich należących do priorytetowych korytarzy określonych w załączniku I.

  Zanim ENTSO energii elektrycznej i ENTSO gazu opublikują odnośne projekty sprawozdań, przeprowadzają szeroko zakrojone konsultacje obejmujące wszystkie stosowne zainteresowane strony, w tym Komitet, Agencję, wszystkich przedstawicieli państw członkowskich należących do priorytetowych korytarzy określonych w załączniku I.

  Poprawka  144

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 13 – ustęp 3

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  3. W terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania projektu sprawozdania na temat luk w infrastrukturze wraz z uwagami przekazanymi w procesie konsultacji oraz sprawozdaniem z ich uwzględnienia Agencja przedstawia swoją opinię ENTSO energii elektrycznej lub ENTSO gazu oraz Komisji.

  3. W terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania projektu sprawozdania na temat luk w infrastrukturze wraz z uwagami przekazanymi w procesie konsultacji oraz sprawozdaniem z ich uwzględnienia Agencja przedstawia swoją opinię ENTSO energii elektrycznej lub ENTSO gazu oraz Komisji i podaje ją do publicznej wiadomości.

  Poprawka  145

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 13 – ustęp 4

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  4. Komisja, uwzględniając opinię Agencji, o której mowa w ust. 3, sporządza i przekazuje swoją opinię ENTSO energii elektrycznej lub ENTSO gazu.

  4. W terminie trzech miesięcy od otrzymania opinii Agencji, o której mowa w ust. 3, Komisja, uwzględniając tę opinię, sporządza i przekazuje swoją opinię ENTSO energii elektrycznej lub ENTSO gazu.

  Poprawka  146

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 13 – ustęp 5

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  5. Przed publikacją końcowych sprawozdań na temat luk w infrastrukturze ENTSO energii elektrycznej i ENTSO gazu dostosowują swoje sprawozdania na temat luk w infrastrukturze z należytym uwzględnieniem opinii Agencji i zgodnie z opinią Komisji.

  5. ENTSO energii elektrycznej i ENTSO gazu dostosowują swoje sprawozdania na temat luk w infrastrukturze z należytym uwzględnieniem opinii Agencji i zgodnie z opinią Komisji oraz przedkładają je do zatwierdzenia przez Komisję.

  Poprawka  147

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 13 – ustęp 5 a (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  5a. W terminie dwóch tygodni od zatwierdzenia przez Komisję sprawozdań na temat luk w infrastrukturze ENTSO energii elektrycznej i ENTSO gazu publikują je na swoich stronach internetowych.

  Poprawka  148

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 14 – ustęp 1

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Do dnia [31 lipca 2022 r.] państwa członkowskie, przy wsparciu Komisji, w ramach swoich konkretnych priorytetowych korytarzy sieci przesyłowej energii morskiej określonych w załączniku I pkt 2, biorąc pod uwagę specyfikę i rozwój każdego regionu, wspólnie określają wielkość produkcji energii z morskich źródeł odnawialnych, która ma zostać wdrożona w każdym basenie morskim do 2050 r., przy czym etapy pośrednie zaplanowano na 2030 r. i 2040 r., i uzgadniają współpracę w obszarze wspomnianej produkcji, uwzględniając swoje krajowe plany w dziedzinie energii i klimatu, potencjał każdego basenu morskiego w zakresie morskich źródeł odnawialnych, ochronę środowiska, przystosowanie się do zmiany klimatu i inne sposoby wykorzystania morza, jak również cele Unii w obszarze obniżenia emisyjności. Porozumienie to sporządza się na piśmie w odniesieniu do każdego basenu morskiego połączonego z terytorium Unii.

  1. Do dnia [31 lipca 2022 r.] państwa członkowskie, przy wsparciu Komisji, w ramach swoich konkretnych priorytetowych korytarzy sieci przesyłowej energii morskiej określonych w załączniku I pkt 2, biorąc pod uwagę specyfikę i rozwój każdego regionu, wspólnie określają cele produkcji energii z morskich źródeł odnawialnych, która ma zostać wdrożona w każdym basenie morskim do 2050 r. zgodnie z celem 300GW1a, przy czym etapy pośrednie zaplanowano na 2030 r. i 2040 r., i uzgadniają współpracę w zakresie tych celów, co najmniej zgodnie ze swoimi krajowymi planami w dziedzinie energii i klimatu, potencjałem każdego basenu morskiego w zakresie morskich źródeł odnawialnych, ochroną środowiska, przystosowaniem się do zmiany klimatu i innymi sposobami wykorzystania morza, jak również unijnym celem dotyczącym neutralności klimatycznej. Tę wspólną deklarację sporządza się na piśmie w odniesieniu do każdego basenu morskiego połączonego z terytorium Unii.

   

  __________________

   

  1a „Strategia UE mająca na celu wykorzystanie potencjału energii z morskich źródeł odnawialnych na rzecz neutralnej dla klimatu przyszłości”, COM(2020)0741.

  Poprawka  149

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 14 – ustęp 2

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2. Do dnia [31 lipca 2023 r.] ENTSO energii elektrycznej we współpracy z właściwymi OSP, krajowymi organami regulacyjnymi i Komisją oraz zgodnie z porozumieniem, o którym mowa w ust. 1, opracowuje i publikuje plany rozwoju zintegrowanej sieci morskiej, rozpoczynając od celów na 2050 r., uwzględniając etapy pośrednie zaplanowane na 2030 r. i 2040 r., dla każdego basenu morskiego zgodnie z priorytetowymi korytarzami sieci przesyłowej energii morskiej określonymi w załączniku I, uwzględniając ochronę środowiska i inne sposoby wykorzystania morza. Wspomniane plany rozwoju zintegrowanej sieci morskiej następnie aktualizowane co trzy lata.

  2. Do dnia [31 lipca 2023 r.] odpowiednia ENTSO we współpracy z właściwymi OSP, krajowymi organami regulacyjnymi i Komisją oraz zgodnie z uzgodnionym wspólnym oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, opracowuje i publikuje strategiczne plany rozwoju sieci morskiej, rozpoczynając od celów na 2050 r., uwzględniając etapy pośrednie zaplanowane na 2030 r. i 2040 r., dla każdego basenu morskiego zgodnie z priorytetowymi korytarzami sieci przesyłowej energii morskiej określonymi w załączniku I, uwzględniając ochronę środowiska i inne sposoby wykorzystania morza. Wspomniane plany rozwoju zintegrowanej sieci morskiej zawierają kompleksowy przegląd potencjału produkcji energii ze źródeł morskich oraz związanych z tym potrzeb w zakresie sieci przesyłowej energii morskiej, w tym potencjalnych potrzeb w zakresie połączeń międzysystemowych, projektów hybrydowych i infrastruktury wodorowej. Plany powinny być następnie aktualizowane co dwa lata.

  Poprawka  150

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 14 – ustęp 3

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  3. Plany rozwoju zintegrowanej sieci morskiej muszą być zgodne z najnowszymi ogólnounijnymi dziesięcioletnimi planami rozwoju sieci w celu zapewnienia spójnego rozwoju planowania sieci lądowej i sieci przesyłowej energii morskiej.

  3. Plany rozwoju zintegrowanej sieci morskiej muszą być spójne z regionalnymi planami inwestycyjnymi publikowanymi zgodnie z art. 34 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2019/943 oraz zintegrowane z ogólnounijnymi dziesięcioletnimi planami rozwoju sieci w celu zapewnienia spójnego rozwoju planowania sieci lądowej i sieci przesyłowej energii morskiej, zapewniającego odpowiednią i niezawodną sieć przesyłową do przesyłu energii elektrycznej na lądzie, jak również między regionami przybrzeżnymi, regionami śródlądowymi i państwami członkowskimi nieposiadającymi dostępu do morza, a także w celu zapewnienia stabilnych dostaw energii elektrycznej do ośrodków zużycia lub magazynowania energii.

  Poprawka  151

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 14 – ustęp 4

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  4. ENTSO energii elektrycznej przedkłada Komisji projekty planów rozwoju zintegrowanej sieci morskiej w celu uzyskania jej opinii.

  4. Właściwe ENTSO przedkłada Komisji projekty planów rozwoju zintegrowanej sieci morskiej w celu uzyskania jej opinii. Przed przedłożeniem Komisji projektów planów rozwoju zintegrowanej sieci morskiej stosowna ENTSO przeprowadza szeroko zakrojone konsultacje obejmujące wszystkie odpowiednie zainteresowane strony działające w sektorze energii elektrycznej i morskiej sieci przesyłowej, w tym organizację OSD UE, oraz wszystkie państwa członkowskie należące do priorytetowych korytarzy sieci przesyłowych energii morskiej, o których mowa w pkt 2 załącznika I.

  Poprawka  152

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 14 – ustęp 5

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  5. ENTSO energii elektrycznej dostosowuje plany rozwoju zintegrowanej sieci morskiej z należytym uwzględnieniem opinii Komisji przed publikacją sprawozdań końcowych i przedkłada je organom odpowiedzialnym za odnośne priorytetowe korytarze sieci przesyłowej energii morskiej określone w załączniku I.

  5. Właściwe ENTSO dostosowuje plany rozwoju zintegrowanej sieci morskiej z należytym uwzględnieniem opinii Komisji przed publikacją sprawozdań końcowych i przedkłada je organom odpowiedzialnym za odnośne priorytetowe korytarze sieci przesyłowej energii morskiej określone w załączniku I.

  Poprawka  153

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 14 – ustęp 6

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  6. W celu zapewnienia terminowego rozwoju sieci przesyłowych energii morskiej ze źródeł odnawialnych, w przypadku gdyby ENTSO energii elektrycznej nie opracowała w terminie planów rozwoju zintegrowanej sieci morskiej, o których mowa w ust. 2, Komisja na podstawie porady eksperta sporządza plan rozwoju zintegrowanej sieci morskiej każdego basenu morskiego w odniesieniu do każdego priorytetowego korytarza sieci przesyłowej energii morskiej określonego w załączniku I.

  skreśla się

  Poprawka  154

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 15 – ustęp 1

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Komisja opracowuje, w drodze aktów wykonawczych, zasady dotyczące szczegółowej metodyki przeprowadzania analizy kosztów i korzyści oraz podziału kosztów na potrzeby wdrożenia planu rozwoju zintegrowanej sieci morskiej, o którym mowa w art. 14 ust. 2, zgodnie z porozumieniem, o którym mowa w art. 14 ust. 1, w ramach wytycznych, o których mowa w art. 16 ust. 10. Takie akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 21 ust. 2.

  1. Do marca 2024 r. Agencja opracowuje zalecenie w sprawie zasad dotyczących dostosowanej metodyki podziału kosztów na potrzeby wdrożenia planu rozwoju zintegrowanej sieci morskiej, o którym mowa w art. 14 ust. 2, zgodnie ze wspólnym oświadczeniem, o którym mowa w art. 14 ust. 1. Zasady te są zgodne z art. 16 ust. 1. W stosownych przypadkach Agencja aktualizuje swoje zalecenie, biorąc pod uwagę wyniki wdrożenia zasad.

  Poprawka  155

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 15 – ustęp 1 a (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  1a. W terminie 12 miesięcy od publikacji zalecenia, o którym mowa w ust. 1, stosowna ENTSO i inne właściwe zainteresowane strony, przy udziale właściwych OSP, krajowych organów regulacyjnych i Komisji, opracowują metodykę przeprowadzania analizy kosztów i korzyści oraz podziału kosztów na wdrożenia potrzeby planu rozwoju sieci morskiej. Metodyka zawiera zalecenia dotyczące podziału kosztów według basenów morskich, bez dokonywania oceny poszczególnych projektów.

  Poprawka  156

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 15 – ustęp 2

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2. W terminie 12 miesięcy od publikacji zasad, o których mowa w ust. 1, ENTSO energii elektrycznej przy udziale właściwych OSP, krajowych organów regulacyjnych i Komisji przedstawia organom odpowiedzialnym za priorytetowe korytarze sieci przesyłowej energii morskiej wyniki zastosowanej metodyki przeprowadzania analizy kosztów i korzyści oraz podziału kosztów.

  2. W terminie 12 miesięcy od publikacji metodyki, o której mowa w ust. 1 lit. a), stosowna ENTSO, przy udziale właściwych OSP, krajowych organów regulacyjnych, Komisji i innych odpowiednich zainteresowanych stron, przedstawia organom odpowiedzialnym za priorytetowe korytarze sieci przesyłowej energii morskiej wyniki zastosowanej metodyki podziału kosztów.

  Poprawka  157

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 15 – ustęp 3

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  3. W terminie sześciu miesięcy od przedstawienia wyników, o których mowa w ust. 2, odpowiednie państwa członkowskie aktualizują swoje porozumienie zawarte na piśmie, o którym mowa w art. 14 ust. 1, zgodnie ze zaktualizowaną, określoną wspólnie wielkością produkcji energii z morskich źródeł odnawialnych, która ma zostać zrealizowana w każdym basenie morskim w 2050 r., z uwzględnieniem etapów pośrednich zaplanowanych na 2030 r. i 2040 r., oraz stosownym uzgodnieniem w sprawie współpracy na rzecz osiągnięcia tej wielkości produkcji.

  3. W terminie sześciu miesięcy od przedstawienia wyników, o których mowa w ust. 2, odpowiednie państwa członkowskie załączają ostateczne przepisy dotyczące transgranicznego podziału kosztów do pisemnego wspólnego oświadczenia, o którym mowa w art. 14 ust. 1, zawierającego w szczególności wspólne określenie celów w zakresie produkcji energii z morskich źródeł odnawialnych, która ma zostać zrealizowana w każdym basenie morskim w 2050 r., z uwzględnieniem etapów pośrednich zaplanowanych na 2030 r. i 2040 r., oraz stosownym uzgodnieniem w sprawie współpracy na rzecz osiągnięcia tych celów.

  Poprawka  158

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 15 – ustęp 4

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  4. W terminie sześciu miesięcy od aktualizacji sporządzonych na piśmie porozumień, o których mowa w ust. 3, ENTSO energii elektrycznej aktualizuje plany rozwoju zintegrowanej sieci morskiej dla każdego basenu morskiego, przestrzegając procedury opisanej w art. 14 ust. 2–5. Zastosowanie ma procedura omówiona w art. 14 ust. 6.

  4. Stosowna ENTSO aktualizuje plany rozwoju zintegrowanej sieci morskiej, przestrzegając procedury opisanej w art. 14 ust. 2–5. Aktualizacja ta jest zgodna z załącznikiem do pisemnego wspólnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, i zostaje włączona do kolejnego dziesięcioletniego planu rozwoju sieci.

  Poprawka  159

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 16 – ustęp 1

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Rzeczywiście poniesione koszty inwestycyjne, z wyłączeniem kosztów utrzymania, związane z projektem będącym przedmiotem wspólnego zainteresowania, należącym do kategorii określonych w załączniku II pkt 1 lit. a), b), c) i e) oraz projektami będącymi przedmiotem wspólnego zainteresowania, należącymi do kategorii określonej w załączniku II pkt 3, jeżeli projekty te leżą w kompetencjach krajowych organów regulacyjnych, ponoszą odpowiedni operatorzy systemów przesyłowych lub projektodawcy infrastruktury przesyłowej z państw członkowskich, w których projekt generuje skutki pozytywne netto, a opłacają je – w zakresie, w jakim nie pokrywają ich opłaty z tytułu zatorów lub inne opłaty – użytkownicy sieci poprzez opłaty taryfowe za dostęp do sieci w tych państwach członkowskich.

  1. Rzeczywiście poniesione koszty inwestycyjne, z wyłączeniem kosztów utrzymania, związane z projektem będącym przedmiotem wspólnego zainteresowania, należącym do kategorii określonych w załączniku II pkt 1 lit. a), aa), b), c) i e) oraz projektami będącymi przedmiotem wspólnego zainteresowania, należącymi do kategorii określonej w załączniku II pkt 3, jeżeli projekty te leżą w kompetencjach krajowych organów regulacyjnych w danym państwie członkowskim, ponoszą odpowiedni operatorzy systemów przesyłowych lub projektodawcy infrastruktury przesyłowej z państw członkowskich, w których projekt generuje skutki pozytywne netto, a opłacają je – w zakresie, w jakim nie pokrywają ich opłaty z tytułu zatorów lub inne opłaty – użytkownicy sieci poprzez opłaty taryfowe za dostęp do sieci w tych państwach członkowskich.

  Poprawka  160

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 16 – ustęp 2 – akapit 1

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2. Przepisy niniejszego artykułu mają zastosowanie do projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania należących do kategorii określonych w załączniku II pkt 1 lit. a), b), c) i e) wyłącznie wtedy, gdy co najmniej jeden projektodawca zwróci się do odpowiednich organów krajowych o zastosowanie tych przepisów do kosztów projektu. Przepisy niniejszego artykułu mają zastosowanie do projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania należącego do kategorii określonej w załączniku II pkt 3 wyłącznie wtedy, gdy przeprowadzono już ocenę popytu na rynku i z oceny tej wynika, że nie można oczekiwać, iż rzeczywiście poniesione koszty inwestycyjne zostaną pokryte przez opłaty taryfowe.

  2. Przepisy niniejszego artykułu mają zastosowanie do projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania należących do kategorii określonych w załączniku II pkt 1 lit. a), b), c) i e) wyłącznie wtedy, gdy co najmniej jeden projektodawca zwróci się do odpowiednich organów krajowych o zastosowanie tych przepisów do kosztów projektu.

  Poprawka  161

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 16 – ustęp 2 – akapit 2

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  W odniesieniu do projektów należących do kategorii określonej w załączniku II pkt 1 lit. e) i pkt 2 można skorzystać z przepisów niniejszego artykułu, jeżeli co najmniej jeden projektodawca zwróci się do właściwych organów krajowych o zastosowanie niniejszego artykułu.

  W odniesieniu do projektów należących do kategorii określonej w załączniku II pkt 1 lit. d) i pkt 2 można skorzystać z przepisów niniejszego artykułu, jeżeli co najmniej jeden projektodawca zwróci się do właściwych organów krajowych o zastosowanie niniejszego artykułu.

  Poprawka  162

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 16 – ustęp 3 – akapit 2 – litera a

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  a) dotycząca danego projektu aktualna analiza kosztów i korzyści spójna z metodyką opracowaną zgodnie z art. 11, w ramach której uwzględniono korzyści poza granicami państw członkowskich, na terytorium których znajduje się projekt, dzięki zastosowaniu tego samego scenariusza co scenariusz wykorzystany w procesie wyboru na potrzeby sporządzenia listy unijnej, na której umieszczono projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania;

  a) dotycząca danego projektu aktualna analiza kosztów i korzyści spójna z metodyką opracowaną zgodnie z art. 11, w ramach której uwzględniono korzyści poza granicami państw członkowskich, na terytorium których znajduje się projekt, dzięki rozważeniu co najmniej wspólnych scenariuszy ustanowionych na potrzeby planowania rozwoju sieci, o którym mowa w art. 12;

  Poprawka  163

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 16 – ustęp 3 – akapit 4

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Po otrzymaniu wniosków w sprawie inwestycji krajowe organy regulacyjne niezwłocznie przekazują Agencji kopię każdego z nich do celów informacyjnych.

  Projektodawca przekazuje Agencji kopię wniosku inwestycyjnego do celów informacyjnych.

  Poprawka  164

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 16 – ustęp 4 – akapit 1

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  W terminie sześciu miesięcy od daty otrzymania przez właściwe krajowe organy regulacyjne ostatniego wniosku w sprawie inwestycji, po konsultacjach z zainteresowanymi projektodawcami krajowe organy regulacyjne podejmują wspólne skoordynowane decyzje w sprawie alokacji kosztów inwestycyjnych, jakie poniosą poszczególni operatorzy systemów przesyłowych w ramach projektu, oraz uwzględnieniu tych kosztów w opłatach taryfowych. Krajowe organy regulacyjne uwzględniają w opłatach taryfowych wszystkie rzeczywiście poniesione koszty inwestycyjne zgodnie z alokacją kosztów inwestycyjnych, jakie poniosą poszczególni operatorzy systemów przesyłowych w ramach projektu. Następnie krajowe organy regulacyjne oceniają w stosownych przypadkach, czy ze względu na włączenie kosztów inwestycyjnych do opłat taryfowych mogą wystąpić problemy z przystępnością cenową.

  W terminie sześciu miesięcy od daty otrzymania przez właściwe krajowe organy regulacyjne ostatniego wniosku w sprawie inwestycji, po konsultacjach z zainteresowanymi projektodawcami krajowe organy regulacyjne podejmują wspólne skoordynowane decyzje w sprawie alokacji rzeczywiście poniesionych kosztów inwestycyjnych, jakie poniosą poszczególni operatorzy systemów przesyłowych w ramach projektu, oraz uwzględnieniu tych kosztów w opłatach taryfowych, lub w sprawie odrzucenia wniosku inwestycyjnego lub części projektu, jeżeli wspólna analiza krajowych organów regulacyjnych prowadzi do wniosku, że projekt lub jego część nie zapewnia znaczących korzyści netto na poziomie Unii. Krajowe organy regulacyjne uwzględniają w opłatach taryfowych odpowiednie rzeczywiście poniesione koszty inwestycyjne zgodnie z alokacją kosztów inwestycyjnych, jakie poniosą poszczególni operatorzy systemów przesyłowych w ramach projektu. Następnie krajowe organy regulacyjne oceniają w stosownych przypadkach, czy ze względu na włączenie kosztów inwestycyjnych do opłat taryfowych mogą wystąpić problemy z przystępnością cenową.

  Poprawka  165

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 16 – ustęp 4 – akapit 4

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Dokonując transgranicznej alokacji kosztów, właściwe krajowe organy regulacyjne, w porozumieniu z zainteresowanymi operatorami systemów przesyłowych, dążą do osiągnięcia wzajemnego porozumienia między innymi w oparciu o informacje określone w ust. 3 lit. a) i b). Ich ocena opiera się na tym samym scenariuszu co scenariusz wykorzystany w procesie wyboru na potrzeby sporządzenia listy unijnej, na której umieszczono projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania.

  Dokonując transgranicznej alokacji kosztów, właściwe krajowe organy regulacyjne, w porozumieniu z zainteresowanymi operatorami systemów przesyłowych, dążą do osiągnięcia wzajemnego porozumienia między innymi w oparciu o informacje określone w ust. 3 lit. a) i b). Ich ocena uwzględnia wszystkie odpowiednie scenariusze, o których mowa w art. 12, oraz inne scenariusze planowania rozwoju sieci, umożliwiając rzetelną analizę wkładu projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania w unijną politykę energetyczną w zakresie dekarbonizacji, integracji rynku, konkurencji, trwałości i bezpieczeństwa dostaw.

  Poprawka  166

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 16 – ustęp 6 – akapit 2

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  W takim przypadku lub na wniosek co najmniej jednego z właściwych krajowych organów regulacyjnych decyzję w sprawie wniosku inwestycyjnego obejmującego transgraniczną alokację kosztów, o którym mowa w ust. 3, a także w sprawie konieczności włączenia całkowitego kosztu inwestycji jako poddanego alokacji transgranicznej do opłat taryfowych podejmuje Agencja w terminie trzech miesięcy od daty przekazania sprawy Agencji.

  W takim przypadku lub na wspólny wniosek właściwych krajowych organów regulacyjnych decyzję w sprawie wniosku inwestycyjnego obejmującego transgraniczną alokację kosztów, o którym mowa w ust. 3, podejmuje Agencja w terminie trzech miesięcy od daty przekazania sprawy Agencji.

  Poprawka  167

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 16 – ustęp 6 – akapit 4

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Ocena Agencji opiera się na tym samym scenariuszu co scenariusz wykorzystany w procesie selekcji na potrzeby sporządzenia listy unijnej, na której umieszczono projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania.

  Ocena Agencji uwzględnia wszystkie odpowiednie scenariusze, o których mowa w art. 12, oraz inne scenariusze planowania rozwoju sieci, umożliwiając rzetelną analizę wkładu projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania w unijną politykę energetyczną w zakresie dekarbonizacji, integracji rynku, konkurencji, trwałości i bezpieczeństwa dostaw.

  Poprawka  168

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 16 – ustęp 10

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  10. Do dnia [31 grudnia 2022 r.] Komisja przyjmuje akty wykonawcze zawierające wiążące wytyczne w celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania niniejszego artykułu oraz transgranicznego podziału kosztów sieci przesyłowych energii morskiej ze źródeł odnawialnych, o którym mowa w art. 15 ust. 1. Wytyczne odnoszą się również do szczególnej sytuacji sieci przesyłowych energii morskiej ze źródeł odnawialnych w ramach projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania poprzez uwzględnienie zasad dotyczących sposobu koordynowania ich transgranicznej alokacji kosztów z finansowymi, rynkowymi i politycznymi uzgodnieniami podłączonych do nich morskich obiektów wytwarzania energii. Przyjmując lub zmieniając wytyczne, Komisja konsultuje się z ACER, ENTSO energii elektrycznej, ENTSO gazu oraz, w stosownych przypadkach, z innymi zainteresowanymi stronami. Takie akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 21 ust. 2.

  10. Do dnia [31 grudnia 2022 r.] Agencja przyjmuje zalecenie w celu określenia dobrych praktyk w zakresie rozpatrywania wniosków inwestycyjnych dotyczących projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Zalecenie jest regularnie aktualizowane w miarę potrzeb oraz w celu zapewnienia spójności z zasadami transgranicznego podziału kosztów sieci przesyłowych energii morskiej ze źródeł odnawialnych, o którym mowa w art. 15 ust. 1. Przyjmując lub zmieniając zalecenie, Agencja przeprowadza szeroko zakrojone konsultacje z udziałem wszystkich odpowiednich zainteresowanych stron.

  Poprawka  169

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 16 – ustęp 10 a (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  10a. Projekty będące przedmiotem wzajemnego zainteresowania są utożsamiane z projektami będącymi przedmiotem wspólnego zainteresowania i kwalifikują się do decyzji o transgranicznej alokacji kosztów w odniesieniu do części kosztów inwestycyjnych zlokalizowanych na terytorium Unii lub w państwach stosujących dorobek prawny Unii, które zawarły umowę z Unią.

  Poprawka  170

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 18 – ustęp 2 – wprowadzenie

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2. Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania należące do kategorii określonych w załączniku II pkt 1 lit. a), b), c) i e) oraz załączniku II pkt 3, z wyłączeniem projektów dotyczących magazynowania energii elektrycznej w zbiornikach elektrowni szczytowo-pompowych, również kwalifikują się do unijnej pomocy finansowej w formie dotacji na roboty, w przypadku gdy spełniają wszystkie następujące kryteria:

  2. Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania należące do kategorii określonych w załączniku II pkt 1 lit. a), aa), b), c) i e) oraz załączniku II pkt 3, z wyłączeniem projektów dotyczących magazynowania energii elektrycznej w zbiornikach elektrowni szczytowo-pompowych, również kwalifikują się do unijnej pomocy finansowej w formie dotacji na roboty, w przypadku gdy spełniają wszystkie następujące kryteria:

  Poprawka  171

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 18 – ustęp 2 – litera a

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  a) analiza kosztów i korzyści danego projektu przeprowadzona zgodnie z art. 16 ust. 3 lit. a) dostarcza dowodów na istnienie znaczących pozytywnych efektów zewnętrznych, takich jak bezpieczeństwo dostaw, elastyczność systemu, solidarność lub innowacje;

  a) analiza kosztów i korzyści danego projektu przeprowadzona zgodnie z art. 16 ust. 3 lit. a) dostarcza dowodów na istnienie znaczących pozytywnych efektów zewnętrznych, takich jak bezpieczeństwo dostaw, elastyczność systemu, solidarność, innowacje lub zrównoważoność;

  Poprawka  172

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 18 – ustęp 2 – litera c

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  c) w świetle planu operacyjnego i innych ocen przeprowadzonych w szczególności przez potencjalnych inwestorów, kredytodawców lub krajowe organy regulacyjne, projekt nie jest ekonomicznie opłacalny. Ocena ekonomicznej opłacalności projektu uwzględnia decyzję w sprawie zachęt oraz jej uzasadnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 2.

  c) w świetle planu operacyjnego i innych ocen przeprowadzonych w szczególności przez potencjalnych inwestorów, kredytodawców lub krajowe organy regulacyjne, projekt nie może być finansowany za pośrednictwem rynku lub ram regulacyjnych. Przy ocenie, czy dany projekt wymaga wsparcia finansowego Unii, uwzględnia się decyzję w sprawie przyznania zachęt, o której mowa w art. 17 ust. 2, oraz jej uzasadnienie.

  Poprawka  173

   

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 18 – ustęp 4