RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 347/2013

  30.9.2021 - (COM(2020)0824 – C9-0417/2020 – 2020/0360(COD)) - ***I

  Comisia pentru industrie, cercetare și energie
  Raportor: Zdzisław Krasnodębski 


  Procedură : 2020/0360(COD)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A9-0269/2021

  PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 347/2013

  (COM(2020)0824 – C9-0417/2020 – 2020/0360(COD))

  (Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

  Parlamentul European,

   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2020)0824),

   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 172 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C9-0417/2020),

   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 24 martie 2021[1],

   având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 1 iulie 2021[2],

   având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

   având în vedere avizele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și Comisiei pentru transport și turism, Comisiei pentru dezvoltare regională,

   având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A9-0269/2021),

  1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

  2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

  3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


   

  Amendamentul  1

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) În comunicarea sa din 11 decembrie 2019 intitulată „Pactul verde european”21, Comisia a prezentat o nouă strategie de creștere care are drept scop transformarea UE într-o societate echitabilă și prosperă, cu o economie modernă, competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, în care să nu existe emisii nete de gaze cu efect de seră în 2050 și în care creșterea economică să fie decuplată de utilizarea resurselor. Comunicarea Comisiei privind planul pentru atingerea obiectivului în materie de climă22, care propune creșterea nivelului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră la cel puțin 55 % până în 2030 - obiectiv aprobat de Consiliul European la 11 decembrie 2020 - și evaluarea impactului care stă la baza acesteia confirmă faptul că mixul energetic al viitorului va fi foarte diferit de cel actual și subliniază necesitatea de a analiza și, dacă este necesar, de a revizui legislația privind energia. Investițiile actuale în infrastructura energetică sunt evident insuficiente pentru a transforma și a construi infrastructura energetică a viitorului. Aceasta înseamnă, de asemenea, că trebuie să existe infrastructura necesară pentru a sprijini tranziția energetică europeană, inclusiv electrificarea rapidă, extinderea producției de energie electrică din surse regenerabile, utilizarea sporită a gazelor din surse regenerabile și cu emisii scăzute de carbon, integrarea sistemului energetic și o mai amplă adoptare a soluțiilor inovatoare.

  (1) În comunicarea sa din 11 decembrie 2019 intitulată „Pactul verde european”21, Comisia a prezentat o nouă strategie de creștere care are drept scop transformarea UE într-o societate echitabilă și prosperă, cu o economie modernă, competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, în care obiectivul privind neutralitatea climatică să fie atins cel mai târziu în 2050 și în care creșterea economică să fie decuplată de utilizarea resurselor. Comunicarea Comisiei privind planul pentru atingerea obiectivului în materie de climă22, care propune creșterea nivelului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră la cel puțin 55 % până în 2030 - obiectiv aprobat de Consiliul European la 11 decembrie 2020 - și evaluarea impactului care stă la baza acesteia confirmă faptul că mixul energetic al viitorului va fi foarte diferit de cel actual și subliniază necesitatea de a analiza și, dacă este necesar, de a revizui legislația privind energia. Investițiile actuale în infrastructura energetică sunt evident insuficiente pentru a transforma și a construi infrastructura energetică a viitorului. Aceasta înseamnă, de asemenea, că trebuie să existe infrastructura necesară pentru a sprijini tranziția energetică europeană, inclusiv electrificarea rapidă, extinderea producției de energie electrică din surse regenerabile și fără combustibili fosili, utilizarea sporită a gazelor din surse regenerabile și cu emisii scăzute de carbon, integrarea sistemului energetic și o mai amplă adoptare a soluțiilor inovatoare.

  __________________

  __________________

  21 Comunicarea Comisiei intitulată „Pactul verde european”, COM(2019) 640 final din 11 decembrie 2019.

  21 Comunicarea Comisiei intitulată „Pactul verde european”, COM(2019) 640 final din 11 decembrie 2019.

  22 Comunicarea Comisiei intitulată „Stabilirea unui obiectiv mai ambițios în materie de climă pentru Europa în perspectiva anului 2030 – Investirea într-un viitor neutru din punct de vedere climatic, în interesul cetățenilor”, COM (2020) 562 final din 17 septembrie 2020.

  22 Comunicarea Comisiei intitulată „Stabilirea unui obiectiv mai ambițios în materie de climă pentru Europa în perspectiva anului 2030 – Investirea într-un viitor neutru din punct de vedere climatic, în interesul cetățenilor”, COM (2020) 562 final din 17 septembrie 2020.

  Amendamentul  2

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 2

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) În urma propunerilor Comisiei ca parte a pachetului „Energie curată pentru toți europenii”, s-a ajuns la un acord pentru un obiectiv obligatoriu la nivelul Uniunii privind energia din surse regenerabile pentru 2030 de cel puțin 32 % din consumul final de energie și la un obiectiv principal la nivelul Uniunii privind eficiența energetică de cel puțin 32,5 %.

  (2) Actualul obiectiv obligatoriu la nivelul Uniunii privind energia din surse regenerabile pentru 2030 de cel puțin 32 % din consumul final de energie și la un obiectiv principal la nivelul Uniunii privind eficiența energetică de cel puțin 32,5 % va fi revizuit în contextul ambiției tot mai mari a Uniunii, consacrate în Regulamentul (UE) 2021/1119 al Parlamentului European și al Consiliului1a și în strategia intitulată „Pactul verde european”.

   

  _________________

   

  1a Regulamentul (UE) 2021/1119 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 iunie 2021 de instituire a cadrului pentru realizarea neutralității climatice și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 401/2009 și (UE) 2018/1999 („Legea europeană a climei”) (JO L 243, 9.7.2021, p. 1).

  Amendamentul  3

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 4

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4) Regulamentul (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European și al Consiliului23, actualul Regulament TEN-E, stabilește norme referitoare la dezvoltarea rapidă și realizarea promptă a interoperabilității rețelelor energetice transeuropene, în scopul îndeplinirii obiectivelor de politică energetică din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, al asigurării funcționării pieței interne a energiei și a siguranței alimentării cu energie în Uniune, al promovării eficienței energetice și economisirii energiei, al dezvoltării de forme noi de energie din surse regenerabile, precum și al promovării interconectării rețelelor energetice. Regulamentul (UE) nr. 347/2013 instituie un cadru în care statele membre și părțile interesate relevante să colaboreze într-o structură regională pentru a dezvolta rețele energetice mai bine conectate, cu scopul de a conecta regiunile în prezent izolate de piețele energetice europene, de a consolida interconexiunile transfrontaliere existente și de a contribui la integrarea energiei din surse regenerabile. Prin urmărirea acelor obiective, Regulamentul (UE) nr. 347/2013 contribuie la o creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii și aduce beneficii întregii Uniuni din punctul de vedere al competitivității și coeziunii economice, sociale și teritoriale.

  (4) Regulamentul (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European și al Consiliului23, actualul Regulament TEN-E, stabilește norme referitoare la dezvoltarea rapidă și realizarea promptă a interoperabilității rețelelor energetice transeuropene, în scopul îndeplinirii obiectivelor de politică energetică din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, al asigurării funcționării pieței interne a energiei și a siguranței alimentării cu energie în Uniune, al promovării eficienței energetice și economisirii energiei, al dezvoltării de forme noi de energie din surse regenerabile, precum și al promovării interconectării rețelelor energetice. Regulamentul (UE) nr. 347/2013 instituie un cadru în care statele membre și părțile interesate relevante să colaboreze într-o structură regională pentru a dezvolta rețele energetice mai bine conectate, cu scopul de a conecta regiunile în prezent izolate de piețele energetice europene, de a consolida interconexiunile transfrontaliere existente, promovând totodată noi interconexiuni, și de a contribui la integrarea energiei din surse regenerabile. Prin urmărirea acelor obiective, Regulamentul (UE) nr. 347/2013 contribuie la o creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii și aduce beneficii întregii Uniuni din punctul de vedere al competitivității și coeziunii economice, sociale și teritoriale.

  __________________

  __________________

  23 Regulamentul (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, de abrogare a Deciziei nr. 1364/2006/CE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 713/2009, (CE) nr. 714/2009 și (CE) nr. 715/2009, JO L 115, 25.4.2013, p. 39-75.

  23 Regulamentul (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, de abrogare a Deciziei nr. 1364/2006/CE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 713/2009, (CE) nr. 714/2009 și (CE) nr. 715/2009, JO L 115, 25.4.2013, p. 39-75.

  Amendamentul  4

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 5

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (5) Evaluarea Regulamentul (UE) nr. 347/2013 a arătat în mod clar că acest cadru a îmbunătățit în mod eficace integrarea rețelelor statelor membre, a stimulat comerțul cu energie și, prin urmare, a contribuit la competitivitatea Uniunii. Proiectele de interes comun în domeniul energiei electrice și al gazelor au contribuit în mod semnificativ la siguranța aprovizionării. În ceea ce privește gazele, infrastructura este în prezent bine conectată, iar reziliența aprovizionării s-a îmbunătățit substanțial din 2013. Cooperarea regională în cadrul grupurilor regionale și prin alocarea transfrontalieră a costurilor este un factor important pentru implementarea proiectelor. Cu toate acestea, în multe cazuri, alocarea transfrontalieră a costurilor nu a avut ca rezultat reducerea deficitului de finanțare a proiectului, așa cum s-a preconizat. Deși majoritatea procedurilor de autorizare au fost scurtate, în unele cazuri procesul este încă îndelungat. Asistența financiară din partea Mecanismului pentru Interconectarea Europei (MIE) a fost un factor important, deoarece granturile pentru studii au ajutat proiectele să reducă riscurile în primele stadii ale dezvoltării, în timp ce granturile pentru lucrări au sprijinit proiectele care abordează principalele blocaje, pe care finanțarea de pe piață nu le-ar putea aborda în mod suficient.

  (5) Evaluarea Regulamentul (UE) nr. 347/2013 a arătat în mod clar că acest cadru a îmbunătățit în mod eficace integrarea rețelelor statelor membre, a stimulat comerțul cu energie și, prin urmare, a contribuit la competitivitatea Uniunii. Proiectele de interes comun în domeniul energiei electrice și al gazelor au contribuit în mod semnificativ la siguranța aprovizionării. Cooperarea regională în cadrul grupurilor regionale și prin alocarea transfrontalieră a costurilor este un factor important pentru implementarea proiectelor. Cu toate acestea, în multe cazuri, alocarea transfrontalieră a costurilor nu a avut ca rezultat reducerea deficitului de finanțare a proiectului, așa cum s-a preconizat. Deși majoritatea procedurilor de autorizare au fost scurtate, în unele cazuri procesul este încă îndelungat. Asistența financiară din partea Mecanismului pentru Interconectarea Europei (MIE) a fost un factor important, deoarece granturile pentru studii au ajutat proiectele să reducă riscurile în primele stadii ale dezvoltării, în timp ce granturile pentru lucrări au sprijinit proiectele care abordează principalele blocaje, pe care finanțarea de pe piață nu le-ar putea aborda în mod suficient.

  Amendamentul  5

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 5 a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (5a) În rezoluția sa din 10 iulie 2020 referitoare la revizuirea liniilor directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, Parlamentul European a solicitat o revizuire a Regulamentului (UE) nr. 347/2013, care să țină seama mai ales de obiectivele Uniunii în materie de energie și climă pentru 2030, de obiectivul Uniunii privind neutralitatea climatică și de principiul „eficiența energetică înainte de toate”.

  Amendamentul  6

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 6

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (6) Politica TEN-E este un instrument central pentru dezvoltarea unei piețe interne a energiei și necesar pentru atingerea obiectivelor Pactului verde european. Pentru a atinge neutralitatea climatică până în 2050 și niveluri mai ridicate de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030, Europa va avea nevoie de un sistem energetic mai integrat, care să se bazeze pe niveluri mai ridicate de electrificare bazată pe surse regenerabile și pe decarbonizarea sectorului gazelor. Politica TEN-E poate asigura că dezvoltarea infrastructurii energetice a Uniunii sprijină tranziția energetică necesară către neutralitatea climatică, în conformitate cu principiul „eficiența energetică pe primul loc”.

  (6) Politica TEN-E este un instrument central pentru dezvoltarea unei piețe interne a energiei și necesar pentru atingerea obiectivelor Pactului verde european. Pentru a atinge neutralitatea climatică cel mai târziu până în 2050 și niveluri mai ridicate de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030, Europa va avea nevoie de un sistem energetic mai integrat, care să se bazeze pe niveluri mai ridicate de electrificare bazată pe surse regenerabile suplimentare și cu emisii reduse de dioxid de carbon și pe decarbonizarea sectorului gazelor. Politica TEN-E poate asigura că dezvoltarea infrastructurii energetice a Uniunii sprijină tranziția energetică necesară către neutralitatea climatică, în conformitate cu principiile „eficiența energetică pe primul loc” și neutralitatea tehnologică, luând totodată în considerare potențialul respectiv de reducere a emisiilor în utilizarea finală.

  Amendamentul  7

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 7

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (7) Deși obiectivele Regulamentul (UE) nr. 347/2013 își mențin în mare parte valabilitatea, cadrul TEN-E actual nu reflectă încă pe deplin modificările preconizate ale sistemului energetic care vor rezulta din noul context politic, mai ales din obiectivele actualizate pentru 2030 și din obiectivul de neutralitate climatică pentru 2050 din cadrul Pactului verde european. Pe lângă noul context politic și noile obiective politice, dezvoltarea tehnologică a fost rapidă în ultimul deceniu. Această dezvoltare trebuie luată în considerare în categoriile de infrastructură care fac obiectul prezentului regulament, în criteriile de selecție a proiectelor de interes comun, precum și în coridoarele prioritare și în domeniile tematice prioritare.

  (7) Deși obiectivele Regulamentul (UE) nr. 347/2013 își mențin în mare parte valabilitatea, cadrul TEN-E actual nu reflectă încă pe deplin modificările preconizate ale sistemului energetic care vor rezulta din noul context politic, mai ales din obiectivele actualizate pentru 2030 și din obiectivul de neutralitate climatică pentru 2050 din cadrul Pactului verde european. Prin urmare, atât obiectivele de atenuare a schimbărilor climatice, cât și cele de adaptare la acestea trebuie să se reflecte în mod adecvat în cadrul TEN-E revizuit. Pe lângă noul context politic și noile obiective politice, dezvoltarea tehnologică a fost rapidă în ultimul deceniu. Această dezvoltare trebuie luată în considerare în categoriile de infrastructură care fac obiectul prezentului regulament, în criteriile de selecție a proiectelor de interes comun, precum și în coridoarele prioritare și în domeniile tematice prioritare. Totodată, revizuirea ar trebui să nu afecteze dreptul unui stat membru de a stabili condițiile de exploatare a propriilor resurse energetice, dreptul său de a alege diferite surse de energie și structura generală a aprovizionării sale cu energie, în conformitate cu articolul 194 din TFUE.

  Amendamentul  8

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 10

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (10) Infrastructura energetică a Uniunii trebuie să fie rezilientă la efectele inevitabile care se estimează că vor fi create de schimbările climatice în Europa, în ciuda eforturilor de atenuare. Din acest motiv, este esențială intensificarea eforturilor în materie de adaptare la schimbările climatice, de consolidare a rezilienței, de prevenire a dezastrelor și de pregătire în caz de dezastre.

  (10) Infrastructura energetică a Uniunii trebuie să fie rezilientă la efectele inevitabile care se estimează că vor fi create de schimbările climatice în Europa, în ciuda eforturilor de atenuare. Din acest motiv, sunt esențiale contribuția la atenuarea schimbărilor climatice, intensificarea eforturilor în materie de adaptare la schimbările climatice, de consolidare a rezilienței, de prevenire a dezastrelor și de pregătire în caz de dezastre.

  Amendamentul  9

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 10 a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (10a) Dezvoltarea infrastructurilor energetice transeuropene ar trebui să acorde prioritate reorientării utilizării infrastructurii și echipamentelor existente, evitând risipa de resurse, în vederea respectării unor criterii stricte de sustenabilitate ecologică;

  Amendamentul  10

  Propunere de regulament

  Considerentul 11

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (11) Siguranța alimentării, ca motor principal al Regulamentului (UE) nr. 347/2013, a fost îmbunătățită în mod semnificativ prin proiectele de interes comun. În plus, evaluarea impactului obiectivelor climatice27, realizată de Comisie, preconizează o reducere semnificativă a consumului de gaze naturale, deoarece utilizarea neredusă a acestuia nu este compatibilă cu neutralitatea emisiilor de carbon. Pe de altă parte, consumul de biogaz, de hidrogen din surse regenerabile și cu emisii reduse de carbon și de combustibili gazoși sintetici va crește semnificativ până în 2050. Prin urmare, infrastructura de gaze naturale nu mai are nevoie de sprijin prin intermediul politicii TEN-E. Este necesar ca planificarea infrastructurii energetice să reflecte acest peisaj al gazelor în schimbare.

  (11) Siguranța alimentării, ca motor principal al Regulamentului (UE) nr. 347/2013, a fost îmbunătățită în mod semnificativ prin proiectele de interes comun. În plus, evaluarea impactului obiectivelor climatice27, realizată de Comisie, preconizează o reducere semnificativă a consumului de gaze naturale, deoarece utilizarea neredusă a acestuia nu este compatibilă cu neutralitatea emisiilor de carbon. Pe de altă parte, consumul de biogaz, de hidrogen din surse regenerabile și cu emisii reduse de carbon și de combustibili gazoși sintetici va crește semnificativ până în 2050. În ceea ce privește gazele, infrastructura este în prezent bine conectată, iar reziliența aprovizionării s-a îmbunătățit substanțial din 2013. Prin urmare, infrastructura de gaze naturale nu mai are nevoie de sprijin prin intermediul politicii TEN-E. Este necesar ca planificarea infrastructurii energetice să reflecte acest peisaj al gazelor în schimbare. Cu toate acestea, nu toate statele membre sunt conectate încă suficient la rețeaua europeană de gaze, iar mai ales statele membre insulare se confruntă, în continuare, cu mari probleme în securitatea aprovizionării și cu lipsa de acces la resurse energetice. Deși se preconizează că 78 % din proiectele în domeniul gazelor care sunt proiecte de interes comun (PIC în domeniul gazelor) vor fi comandate până la sfârșitul anului 2025, o parte din acestea au întârzieri semnificative, inclusiv din cauza problemelor legate de autorizații. Revizuirea Regulamentului (UE) nr. 347/2013 nu ar trebui să afecteze proiectele nefinalizate încă, pe niciun coridor prioritar. Astfel, prin derogare, proiectele de infrastructură a gazelor naturale, care au fost deja incluse pe cea de a patra sau a cincea listă de proiecte de interes comun a Uniunii, stabilită în temeiul Regulamentului (UE) nr. 347/2013, ar trebui să-și poată menține acest statut și să fie eligibile pentru prima listă de proiecte de interes comun a Uniunii, ce urmează să fie stabilită în temeiul prezentului regulament, pentru a beneficia de un tratament accelerat din partea administrației naționale și de proceduri de autorizare simplificate și pentru a materializa îmbunătățirile planificate și preconizate ale pieței și ale securității aprovizionării, precum și contribuția acestora la reducerea emisiilor și la atenuarea poluării aerului sau pentru a contribui la eliminarea izolării energetice a statelor membre insuficient de conectate în prezent la rețeaua europeană de gaze. Această derogare temporară exclude totuși eligibilitatea lor pentru asistență financiară din partea Uniunii în cadrul MIE.

  __________________

  __________________

  27 Documentul de lucru al serviciilor Comisiei SWD(2020) 176 final.

  27 Documentul de lucru al serviciilor Comisiei SWD(2020) 176 final.

  Amendamentul  11

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 12

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (12) Importanța rețelelor electrice inteligente pentru realizarea obiectivelor în materie de politică energetică și climatică ale Uniunii a fost recunoscută în Comunicarea Comisiei privind integrarea sistemului energetic28. Criteriile pentru această categorie trebuie să includă evoluțiile tehnologice în ceea ce privește inovarea și aspectele digitale. În plus, trebuie clarificat rolul inițiatorilor de proiecte. Având în vedere creșterea semnificativă preconizată a cererii de energie din sectorul transporturilor, în special pentru vehiculele electrice destinate circulației pe autostrăzi și în zonele urbane, tehnologiile de rețele inteligente trebuie să contribuie, la rândul lor, la îmbunătățirea sprijinului legat de rețelele energetice pentru reîncărcarea transfrontalieră de mare capacitate în vederea sprijinirii decarbonizării sectorului transporturilor.

  (12) Importanța rețelelor electrice inteligente pentru realizarea obiectivelor în materie de politică energetică și climatică ale Uniunii a fost recunoscută în Comunicarea Comisiei privind integrarea sistemului energetic28. Criteriile pentru această categorie trebuie să fie simplificate și să includă evoluțiile tehnologice în ceea ce privește inovarea, aspectele digitale și facilitarea integrării sistemului energetic. În plus, trebuie clarificat rolul inițiatorilor de proiecte. Având în vedere creșterea semnificativă preconizată a cererii de energie din sectorul transporturilor, în special pentru vehiculele electrice destinate circulației pe autostrăzi și în zonele urbane, tehnologiile de rețele inteligente trebuie să contribuie, la rândul lor, la îmbunătățirea sprijinului legat de rețelele energetice pentru reîncărcarea transfrontalieră de mare capacitate în vederea sprijinirii decarbonizării sectorului transporturilor și creșterii cererii de transport verde.

  __________________

  __________________

  28 COM(2020) 299 final.

  28 COM(2020) 299 final.

  Amendamentul  12

  Propunere de regulament

  Considerentul 13

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (13) Comunicarea Comisiei privind integrarea sistemului energetic subliniază necesitatea unei planificări integrate a infrastructurii energetice la nivelul purtătorilor de energie, al infrastructurilor și al sectoarelor de consum. O astfel de integrare a sistemului începe de la punctul de plecare al aplicării principiului „eficiența energetică pe primul loc” și al adoptării unei abordări holistice care să depășească sectoarele individuale. Aceasta abordează, de asemenea, nevoile de decarbonizare ale sectoarelor în care reducerile sunt greu de realizat, cum ar fi anumite sectoare industriale sau moduri de transport unde electrificarea directă este, în prezent, dificil de aplicat din punct de vedere tehnic sau economic. Printre aceste investiții se numără hidrogenul și electrolizoarele, care înregistrează progrese în direcția implementării comerciale la scară largă. Strategia Comisiei privind hidrogenul acordă prioritate producției de hidrogen din energia electrică din surse regenerabile, care este cea mai curată soluție și cea mai compatibilă cu obiectivul UE privind neutralitatea climatică. Cu toate acestea, într-o fază de tranziție, sunt necesare alte forme de hidrogen cu emisii scăzute de carbon pentru a înlocui mai rapid hidrogenul existent și a lansa o economie de scară.

  (13) Comunicarea Comisiei privind integrarea sistemului energetic subliniază necesitatea unei planificări integrate a infrastructurii energetice la nivelul purtătorilor de energie, al infrastructurilor și al sectoarelor de consum. O astfel de integrare a sistemului începe de la punctul de plecare al aplicării principiului „eficiența energetică pe primul loc” și al adoptării unei abordări holistice de politici și care să depășească sectoarele individuale. Aceasta abordează, de asemenea, nevoile de decarbonizare ale sectoarelor în care reducerile sunt greu de realizat, cum ar fi anumite sectoare industriale sau moduri de transport unde electrificarea directă este, în prezent, dificil de aplicat din punct de vedere tehnic sau economic. Printre aceste investiții se numără hidrogenul și electrolizoarele, care înregistrează progrese în direcția implementării comerciale la scară largă. Strategia Comisiei privind hidrogenul acordă prioritate producției de hidrogen din energia electrică din surse regenerabile, care este cea mai curată soluție și cea mai compatibilă cu obiectivul UE privind neutralitatea climatică. Cu toate acestea, într-o fază de tranziție, sunt necesare alte forme de hidrogen cu emisii scăzute de carbon pentru a decarboniza mai rapid producția existentă de hidrogen, concentrându-se pe o gamă diversă de tehnologii curate și pentru a lansa o economie de scară.

  Amendamentul  13

  Propunere de regulament

  Considerentul 14

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (14) În plus, Strategia Comisiei privind hidrogenul29 a concluzionat că, pentru implementarea prevăzută a hidrogenului, este necesară o rețea de infrastructuri de mari dimensiuni pe care doar UE și piața unică o pot oferi. În prezent, există o infrastructură specifică foarte limitată pentru transportul hidrogenului și pentru comerțul transfrontalier cu acesta. Aceasta trebuie să constea într-o cantitate semnificativă de active transformate din gaze naturale, completate de noi active dedicate hidrogenului. În plus, strategia privind hidrogenul stabilește un obiectiv strategic de creștere a capacității electrolizoarelor instalate la 40 GW până în 2030, pentru a intensifica producția de hidrogen din surse regenerabile și pentru a facilita decarbonizarea sectoarelor dependente de combustibili fosili, cum ar fi industria sau transporturile. Prin urmare, este necesar ca politica TEN-E să includă infrastructuri noi și reconfigurate de transport și de stocare a hidrogenului, precum și instalații de electroliză. Infrastructura de transport și de stocare a hidrogenului trebuie, de asemenea, să fie inclusă în planul de dezvoltare a rețelei pe zece ani la nivelul Uniunii, astfel încât să permită o evaluare cuprinzătoare și coerentă a costurilor și beneficiilor pe care le generează pentru sistemul energetic, inclusiv a contribuției sale la integrarea sectorială și la decarbonizare, cu scopul de a crea o magistrală a hidrogenului pentru Uniune.

  (14) În plus, Strategia Comisiei privind hidrogenul29 a concluzionat că, pentru implementarea prevăzută a hidrogenului, este necesară o rețea de infrastructuri de mari dimensiuni pe care doar UE și piața unică o pot oferi. În prezent, există o infrastructură specifică foarte limitată pentru transportul și comerțul transfrontalier al hidrogenului, precum și pentru crearea unor văi ale hidrogenului între țări, care să sprijine astfel dezvoltarea în continuare a hidrogenului în clusterele industriale. Aceasta trebuie să constea într-o cantitate semnificativă de active transformate din gaze naturale, completate de noi active dedicate hidrogenului. În plus, strategia privind hidrogenul stabilește un obiectiv strategic de creștere a capacității electrolizoarelor instalate la 40 GW până în 2030, pentru a intensifica producția de hidrogen din surse regenerabile și pentru a facilita decarbonizarea sectoarelor dependente de combustibili fosili, cum ar fi industria sau transporturile. Prin urmare, este necesar ca politica TEN-E să includă infrastructuri noi și reconfigurate ale hidrogenului, precum și infrastructură pentru soluții temporare de combinare, stocare, precum și instalații de electroliză. Conductele de înaltă presiune și infrastructura de stocare a hidrogenului trebuie, de asemenea, să fie inclusă în planul de dezvoltare a rețelei pe zece ani la nivelul Uniunii, astfel încât să permită o evaluare cuprinzătoare și coerentă a costurilor și beneficiilor pe care le generează pentru sistemul energetic, inclusiv a contribuției sale la integrarea sectorială și la decarbonizare, cu scopul de a crea o magistrală a hidrogenului pentru Uniune. Noua categorie de hidrogen ar trebui aliniată la obiectivele integrării sistemului energetic și ale strategiilor Uniunii privind hidrogenul.

  __________________

  __________________

  29 O strategie pentru hidrogen: pentru o Europă neutră climatic, COM(2020) 301 final.

  29 O strategie pentru hidrogen: pentru o Europă neutră climatic, COM(2020) 301 final.

  Amendamentul  14

  Propunere de regulament

  Considerentul 15

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (15) În plus, trebuie creată o nouă categorie de infrastructură pentru rețelele inteligente de gaze, pentru a sprijini investițiile care integrează în rețea gazele din surse regenerabile și gazele cu emisii reduse de carbon, cum ar fi biogazul, biometanul și hidrogenul, și pentru a contribui la gestionarea unui sistem care va deveni astfel mai complex, pe baza tehnologiilor digitale inovatoare.

  (15) În plus, trebuie creată o nouă categorie de infrastructură pentru rețelele inteligente de gaze, pentru a sprijini investițiile care integrează în rețea gazele din surse regenerabile și gazele cu emisii reduse de carbon, cum ar fi biogazul, biometanul și hidrogenul, și pentru a contribui la gestionarea unui sistem care va deveni astfel mai complex, pe baza tehnologiilor digitale inovatoare. Gazele cu emisii scăzute de dioxid de carbon eligibile ar trebui să respecte cerințele privind gazele cu emisii scăzute de dioxid de carbon, care urmează să fie adoptate de Comisie, inclusiv un prag minim de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, care urmează să fie stabilit de Comisie.

  Amendamentul  15

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 15 a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (15a) Realizarea neutralității climatice până cel târziu în 2050 presupune că vor exista, în continuare, procese industriale care emit dioxid de carbon (CO2). Acest CO2 este considerat inevitabil, atunci când producția sa nu poate fi evitată, în pofida optimizării, de exemplu prin eficiența energetică sau electrificarea care integrează sursele regenerabile de energie. Disponibilitatea unor astfel de alternative, precum și cele mai bune tehnologii disponibile (BAT) și nivelul ratelor de captare a CO2 variază în diversele industrii care utilizează tehnologii CSC și sunt în continuă evoluție. Comisia ar trebui să urmărească îndeaproape aceste evoluții pentru a adapta periodic BAT și ratele minime de captare adecvate, cuprinse între 70-90 % per industrie și tehnologie, pentru a se asigura că dezvoltarea infrastructurii de CO2 nu va duce la efecte de blocare sau la o implementare lentă a tehnologiilor fără emisii, ci va conduce la o reducere netă semnificativă a emisiilor altfel inevitabile în absența unor alternative rezonabile. Acest lucru va asigura, de asemenea, un sprijin adecvat pentru depășirea barierelor tehnologice, de infrastructură și de comercializare, inclusiv prin intermediul cadrului TEN-E.

  Amendamentul  16

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 15 b (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (15b) În plus, ar trebui creată o nouă categorie de infrastructură pentru sistemele de încălzire și răcire centralizată. Cooperarea dintre sectoarele electricității și cele de încălzire și răcire centralizată trebuie intensificată, pentru ca investițiile în rețelele energetice să reflecte mai bine consumul și flexibilitatea de stocare. De asemenea, ar trebui introduse instrumente de atenuare a riscurilor și măsuri asociate, pentru a reduce riscurile percepute și natura fragmentată a soluțiilor de încălzire și răcire din surse regenerabile.

  Amendamentul  17

  Propunere de regulament

  Considerentul 16

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (16) Regulamentul (UE) nr. 347/2013 impune ca un proiect candidat de interes comun să dovedească o contribuție semnificativă la cel puțin un criteriu dintr-un set de criterii în procesul de elaborare a listei Uniunii, care poate include durabilitatea, fără ca aceasta să fie un criteriu strict necesar. Această cerință, în conformitate cu nevoile specifice ale pieței interne a energiei la momentul respectiv, a permis dezvoltarea de proiecte de interes comun care abordau doar riscurile legate de siguranța aprovizionării, fără să demonstreze beneficii în ceea ce privește sustenabilitatea. Având însă în vedere evoluția nevoilor de infrastructură și obiectivele de decarbonizare ale Uniunii, concluziile Consiliului European din iulie 2020, conform cărora cheltuielile Uniunii ar trebui să fie în concordanță cu obiectivele Acordului de la Paris și cu principiul de a nu face rău enunțat în Pactul verde european, trebuie evaluată durabilitatea în ceea ce privește integrarea în rețea a surselor regenerabile de energie sau reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, după caz, pentru a se asigura că politica TEN-E este coerentă cu obiectivele politicii energetice și climatice ale Uniunii. Durabilitatea rețelelor de transport al CO2 este abordată din perspectiva scopului lor de a transporta dioxid de carbon.

  (16) Regulamentul (UE) nr. 347/2013 impune ca un proiect candidat de interes comun să dovedească o contribuție semnificativă la cel puțin un criteriu dintr-un set de criterii în procesul de elaborare a listei Uniunii, care poate include durabilitatea, fără ca aceasta să fie un criteriu strict necesar. Această cerință, în conformitate cu nevoile specifice ale pieței interne a energiei la momentul respectiv, a permis dezvoltarea de proiecte de interes comun care abordau doar riscurile legate de siguranța aprovizionării, fără să demonstreze beneficii în ceea ce privește sustenabilitatea. Având însă în vedere evoluția nevoilor de infrastructură și obiectivele de decarbonizare ale Uniunii, concluziile Consiliului European din iulie 2020, conform cărora cheltuielile Uniunii ar trebui să fie în concordanță cu obiectivele Acordului de la Paris și cu principiul de a nu face rău enunțat în Pactul verde european, trebuie evaluată durabilitatea în ceea ce privește integrarea în rețea a surselor regenerabile de energie sau reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, după caz, pentru a se asigura că politica TEN-E este coerentă cu obiectivele politicii energetice și climatice ale Uniunii, ținând seama și de caracteristicile fiecărui stat membru și de nevoile de a urmări traiectorii diferite către decarbonizare. Durabilitatea rețelelor de transport al CO2 este abordată prin evaluarea nivelului de reducere netă a emisiilor de CO2, de-a lungul întregului ciclu de viață al proiectului, și prin absența unor soluții tehnologice alternative pentru a atinge același nivel de reducere a emisiilor de CO2.

  Amendamentul  18

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 17

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (17) Uniunea trebuie să faciliteze proiectele de infrastructură care leagă rețelele energetice ale Uniunii de rețelele din țări terțe, care sunt reciproc avantajoase și necesare pentru tranziția energetică și pentru realizarea obiectivelor climatice și care îndeplinesc, de asemenea, criteriile specifice ale categoriilor de infrastructură relevante în temeiul prezentului regulament, în special cu țările învecinate și cu țările cu care Uniunea a stabilit o cooperare specifică în domeniul energiei. Prin urmare, este necesar ca prezentul regulament să includă în domeniul său de aplicare proiecte de interes reciproc, dacă acestea sunt durabile și fac dovada unor beneficii socioeconomice nete semnificative pentru cel puțin două state membre și cel puțin o țară terță. Astfel de proiecte ar putea fi eligibile pentru includerea în lista Uniunii în condițiile apropierii cadrului de reglementare de cel al Uniunii și după demonstrarea unei contribuții la obiectivele globale ale Uniunii în materie de energie și climă în ceea ce privește siguranța aprovizionării și decarbonizarea. O astfel de aliniere sau convergență la nivel de reglementare trebuie să fie presupusă pentru părțile contractante la Spațiul Economic European sau la Comunitatea Energiei. În plus, țara terță cu care Uniunea cooperează la elaborarea proiectelor de interes reciproc trebuie să faciliteze un calendar similar pentru accelerarea implementării și pentru alte măsuri de sprijinire a politicilor, după cum se prevede în prezentul regulament. Prin urmare, în prezentul regulament, proiectele de interes reciproc trebuie să fie abordate la fel ca proiectele de interes comun, toate dispozițiile referitoare la proiectele de interes comun aplicându-se și proiectelor de interes reciproc, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

  (17) Uniunea trebuie să faciliteze proiectele de infrastructură care leagă rețelele Uniunii de rețelele din țări terțe, care sunt reciproc avantajoase și necesare pentru tranziția energetică și pentru realizarea obiectivelor climatice și care îndeplinesc, de asemenea, criteriile specifice ale categoriilor de infrastructură relevante în temeiul prezentului regulament, în special cu țările învecinate și cu țările cu care Uniunea a stabilit o cooperare specifică în domeniul energiei. Prin urmare, este necesar ca prezentul regulament să includă în domeniul său de aplicare proiecte de interes reciproc, dacă acestea sunt durabile și fac dovada unor beneficii socioeconomice nete semnificative pentru cel puțin două state membre și cel puțin o țară terță pentru a asigura o cooperare viitoare care să fie echitabilă. Astfel de proiecte ar putea fi eligibile pentru includerea în lista Uniunii în condițiile apropierii cadrului de reglementare de cel al Uniunii și ale aplicării efective al acestuia, precum și după demonstrarea unei contribuții la obiectivele globale ale Uniunii și ale țărilor terțe în materie de energie și climă în ceea ce privește siguranța aprovizionării și decarbonizarea. O astfel de aliniere sau convergență la nivel de reglementare trebuie să fie presupusă pentru părțile contractante la Spațiul Economic European sau la Comunitatea Energiei sau poate fi demonstrată în cazul altor țări terțe, prin acorduri bilaterale care includ dispoziții relevante privind obiectivele politicii privind clima și energia referitoare la decarbonizare și care sunt evaluate ulterior de un grup regional corespunzător, cu sprijinul Comisiei. În plus, țara terță cu care Uniunea cooperează la elaborarea proiectelor de interes reciproc trebuie să faciliteze un calendar similar pentru accelerarea implementării și pentru alte măsuri de sprijinire a politicilor, după cum se prevede în prezentul regulament. Prin urmare, în prezentul regulament, proiectele de interes reciproc trebuie să fie abordate la fel ca proiectele de interes comun, toate dispozițiile referitoare la proiectele de interes comun aplicându-se și proiectelor de interes reciproc, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

  Amendamentul  19

  Propunere de regulament

  Considerentul 18

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (18) În plus, pentru a atinge obiectivele Uniunii în materie de climă și energie pentru 2030 și pentru 2050, precum și obiectivul neutralității climatice, Europa trebuie să intensifice în mod semnificativ producția de energie electrică din surse regenerabile. Categoriile de infrastructură existente pentru transportul și stocarea energiei electrice sunt esențiale pentru integrarea în rețeaua electrică a creșterii semnificative a producției de energie electrică din surse regenerabile. În plus, acest lucru necesită intensificarea investițiilor în energia din surse regenerabile offshore30. De asemenea, este nevoie să se abordeze coordonarea planificării și a dezvoltării pe termen lung a rețelelor electrice offshore și terestre. În special, planificarea infrastructurii offshore trebuie să treacă de la abordarea de la caz la caz la o abordare coordonată și cuprinzătoare care să asigure dezvoltarea durabilă a rețelelor offshore integrate, în conformitate cu potențialul de energie din surse regenerabile offshore al fiecărui bazin maritim, cu protecția mediului și cu alte utilizări ale mării.

  (18) În plus, pentru a atinge obiectivele Uniunii în materie de climă și energie pentru 2030 și pentru 2050, precum și obiectivul neutralității climatice, Europa trebuie să intensifice în mod semnificativ producția de energie electrică din surse regenerabile. Categoriile de infrastructură existente pentru transportul și stocarea energiei electrice sunt esențiale pentru integrarea în rețeaua electrică a creșterii semnificative a producției de energie electrică din surse regenerabile. În plus, acest lucru necesită intensificarea investițiilor în energia din surse regenerabile offshore30 , pentru ca această tehnologie să se dezvolte și să devină mai eficientă din punctul de vedere al costurilor. Aceasta include legături radiale care conectează noi capacități eoliene offshore, precum și proiecte integrate hibride. De asemenea, este nevoie să se abordeze coordonarea planificării și a dezvoltării pe termen lung a rețelelor electrice offshore și terestre. În special, planificarea infrastructurii offshore trebuie să treacă de la abordarea de la caz la caz la o abordare coordonată și cuprinzătoare care să asigure dezvoltarea durabilă a rețelelor offshore integrate, în conformitate cu potențialul de energie din surse regenerabile offshore al fiecărui bazin maritim, cu protecția mediului și cu alte utilizări ale mării. Ar trebui sprijinită o abordare bazată pe cooperarea voluntară între statele membre. Statele membre ar trebui să rămână responsabile cu aprobarea proiectelor de interes comun care țin de teritoriul lor și cu costurile aferente, și ar trebui să fie în măsură să își definească în mod independent mixul energetic, în conformitate cu articolul 194 din TFUE.

  __________________

  __________________

  30 Comunicarea privind strategia offshore.

  30 Comunicarea privind strategia offshore.

  Amendamentul  20

  Propunere de regulament

  Considerentul 19

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (19) Statele membre relevante trebuie să fie în măsură să evalueze beneficiile și costurile diferitelor rețele offshore din bazinele maritime pentru energia din surse regenerabile și să efectueze o analiză preliminară a repartizării costurilor la nivelul bazinelor maritime, pentru a sprijini angajamentele politice comune în vederea dezvoltării energiei din surse regenerabile offshore la nivel maritim. Prin urmare, Comisia trebuie să elaboreze principii uniforme pentru o metodologie de partajare a costurilor și pentru calculul raportului dintre costuri și beneficii în vederea implementării planurilor integrate de dezvoltare a rețelei offshore, de natură să permită statelor membre să efectueze o evaluare adecvată.

  (19) Posibilitățile de producere a energiei eoliene offshore diferă în Uniune. Statele membre relevante trebuie să fie în măsură să evalueze beneficiile și costurile rețelei offshore integrate din bazinele maritime pentru energia din surse regenerabile și să efectueze o analiză preliminară a repartizării costurilor la nivelul bazinelor maritime, pentru a sprijini angajamentele politice comune în vederea dezvoltării energiei din surse regenerabile offshore la nivel maritim. Prin urmare, agenția trebuie să elaboreze principii uniforme pentru o metodologie de partajare a costurilor și pentru calculul raportului dintre costuri și beneficii în vederea implementării planurilor integrate de dezvoltare a rețelei offshore, de natură să permită statelor membre să efectueze o evaluare adecvată.

  Amendamentul  21

  Propunere de regulament

  Considerentul 20

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (20) Procesul de elaborare a planului de dezvoltare a rețelei pe zece ani la nivelul Uniunii, ca bază a identificării proiectelor de interes comun pentru categoriile energie electrică și gaze, s-a dovedit a fi eficace. Cu toate acestea, deși Rețeaua europeană a operatorilor de sisteme de transport de energie electrică (ENTSO-E) și Rețeaua europeană a operatorilor de transport și de sistem de gaze naturale (ENTSOG) joacă împreună cu OTS/OST un rol important în acest proces, este necesar un control mai strict, în special în ceea ce privește definirea scenariilor pentru viitor, identificarea lacunelor și a blocajelor de infrastructură pe termen lung și evaluarea proiectelor individuale, pentru a spori încrederea în proces. Prin urmare, având în vedere necesitatea unei validări independente, Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (denumită în continuare „agenția”) și Comisia trebuie să aibă un rol mai important în acest proces, inclusiv în procesul de elaborare a planului de dezvoltare a rețelei pe zece ani la nivelul Uniunii, în temeiul Regulamentului (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului31 și al Regulamentului (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European și al Consiliului32.

  (20) Procesul de elaborare a planului de dezvoltare a rețelei pe zece ani la nivelul Uniunii, ca bază a identificării proiectelor de interes comun pentru categoriile energie electrică și gaze, s-a dovedit a fi eficace. Cu toate acestea, deși Rețeaua europeană a operatorilor de sisteme de transport de energie electrică (ENTSO-E) și Rețeaua europeană a operatorilor de transport și de sistem de gaze naturale (ENTSOG) joacă împreună cu OTS/OST un rol important în acest proces, este necesar un control mai strict, în special în ceea ce privește definirea scenariilor pentru viitor, identificarea lacunelor și a blocajelor de infrastructură pe termen lung și evaluarea proiectelor individuale, pentru a spori încrederea în proces. Prin urmare, având în vedere necesitatea unei validări independente, Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (denumită în continuare „agenția”) și Comisia trebuie să aibă un rol mai important în acest proces, inclusiv în procesul de elaborare a planului de dezvoltare a rețelei pe zece ani la nivelul Uniunii, în temeiul Regulamentului (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului31 și al Regulamentului (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European și al Consiliului32. Procesul decizional în cadrul TEN-E ar beneficia de pe urma includerii unor contribuții obiective, bazate pe știință, din partea unui organism științific independent, cum ar fi Comitetul științific consultativ european privind schimbările climatice (denumit în continuare „comitetul consultativ”). Procesul de luare a deciziilor ar trebui să se deruleze cât mai eficient posibil, pentru a evita suprapunerile.

  __________________

  __________________

  31 Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică, JO L 158, 14.6.2019, p. 54.

  31 Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică (JO L 158, 14.6.2019, p. 54).

  32 Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1775/2005 (JO L 211, 14.8.2009, p. 36).

  32 Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1775/2005 (JO L 211, 14.8.2009, p. 36).

  Amendamentul  22

  Propunere de regulament

  Considerentul 20 a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (20a) În conformitate cu concluziile Forumului privind infrastructura energetică din 2020, este necesar să se asigure că toate sectoarele relevante, cum ar fi gazele, energia electrică, încălzirea și transporturile, sunt luate în considerare dintr-o perspectivă integrată în procesele de planificare a tuturor infrastructurilor de transport și distribuție, terestre și offshore. În scopul respectării Acordului de la Paris și al îndeplinirii obiectivelor climatice ale Uniunii pentru 2030, a obiectivelor de dezvoltare a energiei offshore pentru 2040 și a obiectivului de atingere a neutralității climatice cel târziu până în 2050, cadrul TEN-E ar trebui să se bazeze pe o viziune de tipul „un sistem energetic unic”, mai inteligentă, mai integrată, pe termen lung și optimizată, prin implementarea unui cadru care să permită o mai bună coordonare a planificării infrastructurii în diferite sectoare și să creeze oportunitatea integrării optime a diferitelor soluții de cuplare care implică elemente de rețea variate între infrastructuri diverse. Acest lucru ar trebui să fie asigurat prin elaborarea unor metodologii integrate într-un singur sector, care să asigure coerența între ele și să reflecte interdependențele dintre toți actorii relevanți de pe piață. În plus, acest fapt ar trebui asigurat printr-o metodologie comună costuri-beneficii a evaluărilor transsectoriale elaborate ca parte a modelului integrat de către ENTSO, precum și printr-o implicare puternică a diferitelor sectoare în proces, prin intermediul unui comitet special al părților interesate în domeniul infrastructurii energetice.

  Amendamentul  23

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 21

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (21) Este important să se asigure că numai proiectele de infrastructură pentru care nu există soluții alternative rezonabile pot primi statutul de proiect de interes comun. În acest scop, identificarea lacunelor în materie de infrastructură va respecta principiul „eficiența energetică pe primul loc” și va lua în considerare cu prioritate toate soluțiile relevante care nu sunt legate de infrastructură pentru a remedia lacunele identificate. În plus, în timpul implementării proiectului, inițiatorii de proiecte trebuie să raporteze cu privire la respectarea legislației de mediu pentru a asigura că proiectele nu aduc prejudicii semnificative mediului, în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 2020/85233. Pentru proiectele existente de interes comun care au ajuns la maturitate suficientă, acest lucru va fi luat în considerare în momentul selectării de către grupurile regionale a proiectelor pentru lista ulterioară a Uniunii.

  (21) Este important să se asigure că numai proiectele de infrastructură pentru care nu există soluții alternative rezonabile pot primi statutul de proiect de interes comun. În acest scop, principiul „eficiența energetică înainte de toate”, astfel cum a fost elaborat în Directiva revizuită privind eficiența energetică și în inițiativa Comisiei privind principiul „eficiența energetică înainte de toate” – orientări practice de punere în aplicare pentru factorii de decizie”, ar trebui să fie integrat în tot procesul de planificare a infrastructurii și de evaluare a proiectelor. În conformitate cu principiul „eficiența energetică înainte de toate” , ar trebui luate în considerare toate alternativele relevante de optimizare a sistemelor de transport existente care ar putea contribui la remedierea lacunelor detectate în etapa de identificare a lacunelor în materie de infrastructură și, ori de câte ori sunt mai eficiente din punctul de vedere al costurilor, dintr-o perspectivă sistemică, conform analizei cost-beneficiu, ar trebui puse în aplicare soluțiile alternative respective. Grupurile regionale, asistate de autoritățile naționale de reglementare, ar trebui să ia în considerare ipotezele și rezultatele evaluării lacunelor în materie de infrastructură, elaborate în conformitate cu prezentul regulament, și să se asigure că principiul „eficiența energetică înainte de toate” se reflectă pe deplin în procesul de selecție a PIC. În plus, în timpul implementării proiectului, inițiatorii de proiecte trebuie să raporteze cu privire la respectarea legislației de mediu pentru a asigura că proiectele nu aduc prejudicii semnificative mediului, în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 2020/85233. Pentru proiectele existente de interes comun care au ajuns la maturitate suficientă, acest lucru va fi luat în considerare în momentul selectării de către grupurile regionale a proiectelor pentru lista ulterioară a Uniunii.

  __________________

  __________________

  33 Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088, JO L 198, 22.6.2020, p. 13.

  33 Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088 (JO L 198, 22.6.2020, p. 13).

  Amendamentul  24

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 22

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (22) Pentru a asigura stabilitatea tensiunii și a frecvenței, trebuie acordată o atenție deosebită stabilității rețelei electrice europene în această situație în schimbare, în special având în vedere creșterea ponderii energiei electrice din surse regenerabile.

  (22) Pentru a asigura stabilitatea tensiunii și a frecvenței, trebuie acordată o atenție deosebită stabilității rețelei electrice europene, precum și capacitatea infrastructurii transfrontaliere de transport în această situație în schimbare, în special având în vedere creșterea ponderii opțiunilor de flexibilitate, cum ar fi stocarea durabilă a energiei și a energiei electrice din surse regenerabile. Ar trebui să se acorde o prioritate deosebită eforturilor de a menține și de a garanta un nivel satisfăcător al producției planificate de energie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, pentru a asigura securitatea aprovizionării cetățenilor și a întreprinderilor.

  Amendamentul  25

  Propunere de regulament

  Considerentul 23

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (23) În urma unor consultări aprofundate cu toate statele membre și părțile interesate, Comisia a identificat 13 priorități strategice privind infrastructura energetică transeuropeană, a căror implementare este crucială pentru realizarea obiectivelor Uniunii pentru 2030 și 2050 în ceea ce privește politica în domeniul energiei și climei. Aceste priorități acoperă diferite regiuni geografice sau domenii tematice în domeniul transportului și stocării energiei electrice, al rețelelor offshore pentru energia din surse regenerabile, al transportului și stocării hidrogenului, al electrolizoarelor, al rețelelor inteligente de gaze, al rețelelor electrice inteligente și al transportului dioxidului de carbon.

  (23) În urma unor consultări aprofundate cu toate statele membre și părțile interesate, Comisia a identificat 13 priorități strategice privind infrastructura energetică transeuropeană, a căror implementare este crucială pentru realizarea obiectivelor Uniunii pentru 2030 și 2050 în ceea ce privește politica în domeniul energiei și climei. Aceste priorități acoperă diferite regiuni geografice sau domenii tematice în domeniul transportului și stocării energiei electrice, al rețelelor offshore pentru energia din surse regenerabile, al transportului și stocării hidrogenului, al electrolizoarelor, al rețelelor inteligente de gaze, al rețelelor electrice inteligente și al transportului și stocării dioxidului de carbon.

  Amendamentul  26

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 25 a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (25a) Pentru a spori eficiența procesului, cooperarea dintre grupurile regionale ar trebui consolidată și încurajată mai mult. Comisia trebuie să joace un rol important în facilitarea acestei cooperări, în vederea abordării posibilelor efecte ale proiectelor asupra altor grupuri regionale.

  Amendamentul  27

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 27

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (27) Proiectele de interes comun trebuie implementate cât mai rapid posibil și trebuie monitorizate și evaluate cu atenție, reducând la minimum sarcina administrativă suportată de inițiatorii proiectelor. Comisia trebuie să desemneze coordonatori europeni în cazul proiectelor care se confruntă cu dificultăți deosebite. Progresele înregistrate la implementarea proiectelor specifice, precum și îndeplinirea obligațiilor care decurg din prezentul regulament, trebuie să fie luate în considerare în procesul de selecție pentru listele ulterioare ale Uniunii pentru proiectele respective.

  (27) Proiectele de interes comun trebuie implementate cât mai rapid posibil și trebuie monitorizate și evaluate cu atenție, respectând în mod corespunzător cerințele privind participarea părților interesate și legislația de mediu și reducând la minimum sarcina administrativă suportată de inițiatorii proiectelor. Comisia trebuie să desemneze coordonatori europeni în cazul proiectelor care se confruntă cu dificultăți sau întârzieri deosebite. Progresele înregistrate la implementarea proiectelor specifice, precum și îndeplinirea obligațiilor care decurg din prezentul regulament, trebuie să fie luate în considerare în procesul de selecție pentru listele ulterioare ale Uniunii pentru proiectele respective.

  Amendamentul  28

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 29

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (29) Planificarea și implementarea proiectelor de interes comun ale Uniunii în domeniul infrastructurilor energetice, de transport și de telecomunicații trebuie coordonate pentru a genera sinergii în cazurile în care acest lucru este fezabil din punct de vedere global economic sau tehnic sau din perspectiva mediului sau amenajării teritoriale, acordându-se atenția cuvenită aspectelor relevante legate de siguranță. Astfel, atunci când se planifică diferitele rețele europene, trebuie să existe posibilitatea să se acorde prioritate integrării rețelelor de transport, de comunicații și energetice, cu scopul de a asigura folosirea unor suprafețe minime de teren și garantând totodată, acolo unde este posibil, reutilizarea rutelor existente sau dezafectate, pentru a reduce la minimum efectele negative sociale, economice, de mediu, climatice și financiare.

  (29) Planificarea și implementarea proiectelor de interes comun ale Uniunii în domeniul infrastructurilor energetice, de transport și de telecomunicații trebuie coordonate pentru a genera sinergii în cazurile în care acest lucru este fezabil din punct de vedere global economic sau tehnic sau din perspectiva mediului sau amenajării teritoriale, acordându-se atenția cuvenită strategiei de integrare a sistemelor energetice, ținând cont de aspectele relevante legate de siguranță. Astfel, atunci când se planifică diferitele rețele europene, trebuie să existe posibilitatea să se acorde prioritate integrării rețelelor de transport, de comunicații și energetice, cu scopul de a asigura folosirea unor suprafețe minime de teren. Este necesară o viziune comună asupra rețelelor pentru integrarea sistemului energetic în diferitele sectoare, garantând totodată, acolo unde este posibil, reutilizarea rutelor existente sau dezafectate, pentru a reduce la minimum efectele negative sociale, economice, de mediu, climatice și financiare.

  Amendamentul  29

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 31 a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (31a) Este esențial ca părțile interesate, inclusiv societatea civilă, să fie informate și consultate în vederea asigurării reușitei proiectelor și a limitării obiecțiilor împotriva acestora.

  Amendamentul  30

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 32

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (32) Pentru a reduce complexitatea, pentru a spori eficiența și transparența și pentru a contribui la consolidarea cooperării între statele membre, trebuie să existe o autoritate sau autorități competente care să integreze saucoordoneze toate procesele de autorizare („ghișeul unic”).

  (32) Pentru a reduce complexitatea, a spori eficiența și transparența și a contribui la consolidarea cooperării între statele membre, acestea ar trebuicreeze puncte unice de contact.

  Amendamentul  31

  Propunere de regulament

  Considerentul 33

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (33) Pentru a simplifica și a accelera procesul de autorizare a rețelelor offshore pentru energia din surse regenerabile, statele membre din jurul unui anumit bazin maritim trebuie să creeze puncte unice de contact, denumite „ghișeu unic offshore”, ținând cont de caracteristicile regionale și geografice, pentru facilitarea și coordonarea procesului de autorizare pentru astfel de proiecte. În plus, înființarea unui ghișeu unic pentru fiecare bazin maritim pentru rețelele offshore de energie din surse regenerabile este de natură să reducă complexitatea, să sporească eficiența și să accelereze procesul de autorizare a activelor de transport offshore care traversează adesea mai multe jurisdicții.

  (33) Pentru a simplifica și a accelera procesul de autorizare a rețelelor offshore pentru energia din surse regenerabile, statele membre din jurul unui anumit bazin maritim trebuie să creeze puncte unice de contact, ținând cont de caracteristicile regionale și geografice, reducând sarcina administrativă pentru dezvoltatorii proiectelor și facilitând procesul de autorizare pentru astfel de proiecte. În plus, înființarea unui punct unic de contact pentru fiecare bazin maritim pentru rețelele offshore de energie din surse regenerabile este de natură să reducă complexitatea, să sporească eficiența și să accelereze procesul de autorizare a activelor de transport offshore care traversează adesea mai multe jurisdicții.

  Amendamentul  32

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 38

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (38) Costurile aferente elaborării, construcției, exploatării și întreținerii proiectelor de interes comun trebuie, în general, să fie suportate în totalitate de utilizatorii infrastructurii. Proiectele de interes comun trebuie să fie eligibile pentru alocarea transfrontalieră a costurilor în cazul în care o evaluare a cererii de pe piață sau a efectelor preconizate asupra tarifelor arată că nu se poate preconiza o recuperare a costurilor prin intermediul tarifelor plătite de utilizatorii infrastructurii.

  (38) Costurile aferente elaborării, construcției, exploatării și întreținerii proiectelor de interes comun trebuie, în general, să fie suportate în totalitate de utilizatorii infrastructurii. Alocarea costurilor ar trebui să asigure faptul că utilizatorii finali nu vor fi împovărați în mod disproporționat, mai ales dacă acest lucru ar putea duce la sărăcie energetică. Proiectele de interes comun trebuie să fie eligibile pentru alocarea transfrontalieră a costurilor în cazul în care o evaluare a cererii de pe piață sau a efectelor preconizate asupra tarifelor arată că nu se poate preconiza o recuperare a costurilor prin intermediul tarifelor plătite de utilizatorii infrastructurii.

  Amendamentul  33

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 39

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (39) Este necesar ca discuția privind alocarea adecvată a costurilor să se bazeze pe analiza costurilor și a beneficiilor unui proiect de infrastructură, efectuată pe baza unei metodologii armonizate în ceea ce privește analiza la nivelul întregului sistem energetic, utilizând același scenariu folosit la momentul în care proiectul a fost inclus în lista proiectelor de interes comun a Uniunii în cadrul planurilor de dezvoltare a rețelei pe zece ani la nivelul Uniunii, elaborate de rețelele europene ENTSO în temeiul Regulamentului (UE) 2019/943 și al Regulamentului (CE) nr. 715/2009 și revizuite de agenție. Respectiva analiză poate să țină seama de indicatori și de valorile corespunzătoare de referință pentru a compara costurile cu investițiile pe unitate.

  (39) Este necesar ca discuția privind alocarea adecvată a costurilor să se bazeze pe analiza costurilor și a beneficiilor unui proiect de infrastructură, efectuată pe baza unei metodologii armonizate în ceea ce privește analiza la nivelul întregului sistem energetic, utilizând toate scenariile relevante stabilite în cadrul planurilor de dezvoltare a rețelei pe zece ani la nivelul Uniunii, elaborate de rețelele europene ENTSO în temeiul Regulamentului (UE) 2019/943 și al Regulamentului (CE) nr. 715/2009 și revizuite de agenție, precum și alte scenarii de planificare a dezvoltării rețelei, permițând o analiză solidă a contribuției proiectului de interes comun la politica energetică a Uniunii de decarbonizare, la integrarea pieței, concurență, sustenabilitate și siguranța aprovizionării. Respectiva analiză poate să țină seama de indicatori și de valorile corespunzătoare de referință pentru a compara costurile cu investițiile pe unitate.

  Amendamentul  34

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 40

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (40) Piața internă a energiei fiind tot mai bine integrată, sunt necesare reguli clare și transparente pentru alocarea transfrontalieră a costurilor, în vederea accelerării investițiilor în infrastructura transfrontalieră. Este esențial să se asigure un cadru de finanțare stabil pentru dezvoltarea proiectelor de interes comun, reducând în același timp la minimum nevoia de sprijin financiar. Atunci când decid cu privire la alocarea transfrontalieră a costurilor, autoritățile naționale de reglementare trebuie să aloce integral costurile de investiții la nivel transfrontalier și să le includă în tarifele naționale și, ulterior, să stabilească dacă impactul acestora asupra tarifelor naționale ar putea reprezenta o sarcină disproporționată pentru consumatori. Autoritățile naționale de reglementare trebuie să evite riscul dublării sprijinului pentru proiecte, ținând cont de taxele și veniturile reale sau estimate. Aceste taxe și venituri trebuie să fie luate în considerare numai în măsura în care se referă la proiecte și sunt concepute pentru a acoperi costurile în cauză.

  (40) Piața internă a energiei fiind tot mai bine integrată, sunt necesare reguli clare și transparente pentru alocarea transfrontalieră a costurilor, în vederea accelerării investițiilor în infrastructura transfrontalieră și în proiectele cu impact transfrontalier. Este esențial să se asigure un cadru de finanțare stabil pentru dezvoltarea proiectelor de interes comun, reducând în același timp la minimum nevoia de sprijin financiar și, în același timp, încurajând investitorii interesați, cu stimulente și mecanisme financiare adecvate, astfel ca, în faza de dezvoltare, prețul final al energiei electrice să nu fie încărcat de tarife. Atunci când decid cu privire la alocarea transfrontalieră a costurilor, autoritățile naționale de reglementare trebuie să aloce integral costurile de investiții la nivel transfrontalier și să le includă în tarifele naționale și, ulterior, să stabilească dacă impactul acestora asupra tarifelor naționale ar putea reprezenta o sarcină disproporționată pentru consumatori. Autoritățile naționale de reglementare trebuie să evite riscul dublării sprijinului pentru proiecte, ținând cont de taxele și veniturile reale sau estimate. Aceste taxe și venituri trebuie să fie luate în considerare numai în măsura în care se referă la proiecte și sunt concepute pentru a acoperi costurile în cauză.

  Amendamentul  35

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 40 a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (40a) Nevoile unei piețe integrate a energiei depășesc amprenta transfrontalieră fizică a proiectelor de infrastructură pentru a contribui la pilonii TEN-E, cum ar fi sustenabilitatea sau securitatea aprovizionării. Este nevoie de proiecte transfrontaliere care să aibă un efect pozitiv asupra rețelei electrice a Uniunii, cum ar fi rețelele electrice inteligente sau electrolizoarele, fără a implica o frontieră fizică comună.

  Amendamentul  36

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 45

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (45) Regulamentul (UE) nr. 347/2013 a demonstrat valoarea adăugată a mobilizării de fonduri private prin intermediul unei asistențe financiare semnificative din partea Uniunii pentru a permite implementarea unor proiecte de importanță europeană. Având în vedere situația economico-financiară și constrângerile bugetare, este necesar ca în cadrul financiar multianual să se continue sprijinul orientat, prin subvenții și instrumente financiare, care să atragă noi investitori în coridoarele și domeniile prioritare privind infrastructura energetică, menținându-se în același timp contribuția bugetară a Uniunii la un nivel cât mai scăzut.

  (45) Regulamentul (UE) nr. 347/2013 a demonstrat valoarea adăugată a mobilizării de fonduri private prin intermediul unei asistențe financiare semnificative din partea Uniunii pentru a permite implementarea unor proiecte de importanță europeană. Având în vedere situația economico-financiară și constrângerile bugetare, este necesar ca în cadrul financiar multianual să se continue sprijinul orientat, prin subvenții și instrumente financiare, cu scopul de a crește la maximum beneficiile pentru cetățenii Uniunii și a atrage noi investitori în coridoarele și domeniile prioritare privind infrastructura energetică, menținându-se în același timp contribuția bugetară a Uniunii la un nivel cât mai scăzut.

  Amendamentul  37

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 47

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (47) Granturile pentru lucrări legate de proiecte de interes reciproc trebuie să fie disponibile numai pentru investițiile situate pe teritoriul Uniunii și numai în cazul în care cel puțin două state membre contribuie financiar în mod semnificativ la costurile de investiții ale proiectului, având în vedere beneficiile acestuia.

  (47) Granturile pentru lucrări legate de proiecte de interes reciproc trebuie să fie disponibile numai pentru părțile de investiții situate pe teritoriul Uniunii și numai în cazul în care cel puțin două state membre contribuie financiar în mod semnificativ la costurile de investiții ale proiectului, având în vedere beneficiile acestuia.

  Amendamentul  38

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 50 – liniuța 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   pentru a completa prezentul regulament prin revizuirea domeniului de aplicare și a componenței coridoarelor și domeniilor tematice prioritare și prin adoptarea de noi liste de coridoare și domenii tematice prioritare;

  eliminat

  Amendamentul  39

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 50 – liniuța 2

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   pentru a modifica anexele la prezentul regulament astfel încât să se adopte și să se revizuiască lista proiectelor de interes comun a Uniunii, respectându-se totodată dreptul statelor membre și al țărilor terțe de a aproba proiecte de interes comun sau proiecte de interes reciproc legate de teritoriul lor.

   anexele la prezentul regulament astfel încât să se adopte și să se revizuiască lista proiectelor de interes comun a Uniunii, respectându-se totodată dreptul statelor membre și al țărilor terțe de a aproba proiecte de interes comun sau proiecte de interes reciproc legate de teritoriul lor.

  Amendamentul  40

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 51

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (51) Pentru a asigura condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament în ceea ce privește procedurile transfrontaliere de alocare a costurilor și pentru a permite statelor membre să evalueze beneficiile și costurile diferitelor rețele offshore din bazinele maritime pentru energia din surse regenerabile, având în vedere, de asemenea, piața și mecanismele financiare pentru siturile de producție, cum ar fi sprijinul deja acordat, și să efectueze o analiză preliminară a repartizării costurilor la nivelul bazinelor maritime, este necesar să i se confere Comisiei competențe de executare în conformitate cu articolul 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Respectivele competențe trebuie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului45. Procedura de consultare trebuie utilizată pentru adoptarea respectivelor acte de punere în aplicare.

  eliminat

  __________________

   

  45 JO L 55, 28.2.2011, p. 13.

   

  Amendamentul  41

   

  Propunere de regulament

  Considerentul 52

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (52) Deoarece obiectivul prezentului regulament, și anume elaborarea și interoperabilitatea rețelelor energetice transeuropene și conectarea la aceste rețele, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre și poate fi, prin urmare, realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la respectivul articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestor obiective,

  (52) Deoarece obiectivele prezentului regulament, și anume elaborarea și interoperabilitatea rețelelor energetice transeuropene și conectarea la aceste rețele și o infrastructură care să contribuie la realizarea obiectivelor Uniunii privind clima și energia pentru 2030, a obiectivului de neutralitate climatică până cel târziu 2050 și securitatea energetică, integrarea pieței și concurența în toate statele membre, precum și prețul rezonabil și accesibilitatea vectorilor energetici, dezvoltarea economică și socială și coeziunea în toată Uniunea, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre și pot fi, prin urmare, realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la respectivul articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestor obiective,

  Amendamentul  42

  Propunere de regulament

  Articolul 1 – alineatul 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1. Prezentul regulament stabilește linii directoare privind realizarea promptă a dezvoltării și interoperabilității coridoarelor și domeniilor prioritare privind infrastructurile energetice transeuropene prevăzute în anexa I („coridoarele și domeniile prioritare privind infrastructura energetică”), care contribuie la obiectivele Uniunii privind clima și energia pentru 2030 și la obiectivul neutralității climatice până în 2050.

  1. Prezentul regulament stabilește linii directoare privind realizarea promptă a dezvoltării și interoperabilității coridoarelor și domeniilor prioritare privind infrastructurile energetice transeuropene prevăzute în anexa I („coridoarele și domeniile prioritare privind infrastructura energetică”), care contribuie la a asigura atenuarea schimbărilor climatice și, în special, la a atinge obiectivele Uniunii privind clima și energia pentru 2030, astfel cum sunt prevăzute la articolul 2 alineatul (11) din Regulamentul (UE) 2018/1999 al Parlamentului European și al Consiliului, obiectivul neutralității climatice cel târziu până în 2050 și securitatea energetică, integrarea pieței și concurența pentru toate statele membre, precum și caracterul abordabil financiar și accesibil al purtătorilor de energie, dezvoltarea și coeziunea economică și socială în întreaga Uniune.

  Amendamentul  43

   

  Propunere de regulament

  Articolul 1 – alineatul 2 – litera b

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b) facilitează implementarea promptă a proiectelor de interes comun, prin fluidizarea, coordonarea mai îndeaproape și accelerarea procedurilor de autorizare și prin îmbunătățirea participării publicului;

  (b) facilitează implementarea promptă a proiectelor de interes comun și a proiectelor de interes reciproc, prin fluidizarea, coordonarea mai îndeaproape și accelerarea procedurilor de autorizare și prin îmbunătățirea participării publicului;

  Amendamentul  44

   

  Propunere de regulament

  Articolul 1 – alineatul 2 – litera c

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (c) prevede norme și linii directoare privind alocarea transfrontalieră a costurilor și stimulente legate de risc pentru proiectele de interes comun;

  (c) prevede norme și linii directoare privind alocarea transfrontalieră a costurilor și stimulente legate de risc pentru proiectele de interes comun și proiectele de interes reciproc;

  Amendamentul  45

   

  Propunere de regulament

  Articolul 1 – alineatul 2 – litera d

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (d) stabilește condițiile de eligibilitate pentru proiectele de interes comun care vor beneficia de asistență financiară din partea Uniunii;

  (d) stabilește condițiile de eligibilitate pentru proiectele de interes comun și proiectele de interes reciproc care vor beneficia de asistență financiară din partea Uniunii;

  Amendamentul  46

   

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Pe lângă definițiile din Directivele 2009/73/CE, (UE) 2018/200146 și (UE) 2019/944 ale Parlamentului European și ale Consiliului și din Regulamentele (CE) nr. 715/2009, (UE) 2019/942 și (UE) 2019/943, în sensul prezentului regulament se aplică următoarele definiții:

  Pe lângă definițiile din Directivele 2009/73/CE, (UE) 2018/200146 și (UE) 2019/944 ale Parlamentului European și ale Consiliului și din Regulamentele (CE) nr. 715/2009, (UE) 2019/942, (UE) 2018/1999 și (UE) 2019/943, în sensul prezentului regulament se aplică următoarele definiții:

  __________________

  __________________

  46 Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, JO L 328, 21.12.2018, p. 82.

  46 Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, JO L 328, 21.12.2018, p. 82.

  Amendamentul  47

   

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) „infrastructură energetică” înseamnă orice echipament sau instalație fizică care se încadrează în categoriile de infrastructuri energetice, care este situată în Uniune sau care leagă Uniunea de una sau mai multe țări terțe;

  (1) „infrastructură energetică” înseamnă orice echipament sau instalație fizică de transport, conversie, agregare, monitorizare, gestionare sau stocare a energiei care se încadrează în categoriile de infrastructuri energetice, care este situată în Uniune sau care leagă Uniunea de una sau mai multe țări terțe;

  Amendamentul  48

   

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 b (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (1b) „securitatea aprovizionării” sau „securitatea energiei” înseamnă disponibilitatea continuă și neîntreruptă a energiei prin creșterea eficienței și a interoperabilității rețelelor de transport și distribuție, promovarea flexibilității sistemului, evitarea congestiilor, asigurarea unor lanțuri de aprovizionare reziliente, securitatea cibernetică și protecția și adaptarea întregii infrastructuri și, în special, a celei „critice” la efectele schimbărilor climatice, cu reducerea concomitentă a dependențelor strategice de energie;

  Amendamentul  49

   

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4) „proiect de interes comun” înseamnă un proiect necesar pentru implementarea coridoarelor și domeniilor prioritare privind infrastructura energetică prevăzute în anexa I și care face parte din lista proiectelor de interes comun la nivelul Uniunii menționată la articolul 3;

  (4) „proiect de interes comun” înseamnă un proiect necesar pentru implementarea coridoarelor și domeniilor prioritare privind infrastructura energetică prevăzute în anexa I la prezentul regulament sau proiecte prevăzute în anexa II la prezentul regulament, dezvoltate în insule care nu sunt interconectate sau nu sunt suficient conectate la rețelele energetice transeuropene și care sunt sisteme izolate mici sau sisteme conectate mici, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctele (42) și (43) din Directiva (UE) 2019/944, și care contribuie în mod semnificativ la obiectivele de decarbonizare ale sistemului energetic insular și ale Uniunii, precum și la durabilitatea teritoriului în care se află, și care face parte din lista proiectelor de interes comun la nivelul Uniunii menționată la articolul 3 din prezentul regulament;

  Amendamentul  50

   

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (5) „proiect de interes reciproc” înseamnă un proiect promovat de Uniune în cooperare cu țări terțe;

  (5) „proiect de interes reciproc” înseamnă un proiect promovat de Uniune în cooperare cu țări terțe care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la punctul 1(a), 1(e), 3(a) sau 5(a) din Anexa II, care contribuie la obiectivele globale ale Uniunii în materie de energie și climă și care face parte din lista de proiecte a Uniunii menționată la articolul 3.

  Amendamentul  51

   

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (6) „strangulare în infrastructura energetică” înseamnă limitarea fluxurilor fizice dintr-un sistem energetic din cauza capacității insuficiente de transport, incluzând, printre altele, absența infrastructurii;

  (6) „strangulare în infrastructura energetică” înseamnă limitarea fluxurilor fizice dintr-un sistem energetic din cauza capacității insuficiente de transport, incluzând, printre altele, absența infrastructurii, a stocării, a conversiei sau a agregării consumului dispecerizabil;

  Amendamentul  52

   

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7 – litera a

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a) un OTS/OST sau un operator de distribuție ori alt operator sau investitor care elaborează un proiect de interes comun; sau

  (a) un OTS/OST sau un operator de distribuție (OD) ori alt operator sau investitor care elaborează un proiect de interes comun;

  Amendamentul  53

   

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (8) „rețea electrică inteligentă” înseamnă o rețea de energie electrică în care operatorul de rețea poate monitoriza digital acțiunile utilizatorilor conectați la aceasta, precum și tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC) pentru comunicarea cu operatorii de rețea, producătorii, consumatorii și/sau prosumatorii aferenți, în vederea transportului energiei electrice într-un mod durabil, rentabil și sigur;

  (8) „rețea electrică inteligentă” înseamnă o rețea de energie electrică care poate integra, într-un mod eficient din punctul de vedere al costurilor, comportamentul și acțiunile tuturor utilizatorilor conectați la aceasta, inclusiv ale producătorilor, consumatorilor și prosumatorilor, pentru a asigura un sistem energetic eficient din punct de vedere economic și durabil, cu pierderi reduse și niveluri ridicate de integrare a surselor regenerabile de energie, securitate a aprovizionării și siguranță, și în care operatorul de rețea poate monitoriza digital acțiunile utilizatorilor conectați la aceasta, precum și tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC) pentru comunicarea cu operatorii de rețea, producătorii, instalațiile de stocare a energiei, și cu consumatorii și/sau prosumatorii aferenți, în vederea transportului energiei electrice într-un mod durabil, rentabil și sigur;

  Amendamentul  54

   

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9 a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (9a) „operator de rețea” înseamnă OTS sau OD.

  Amendamentul  55

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9 b (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (9b) „reafectare” înseamnă modernizarea tehnică sau modificarea infrastructurii existente de gaze naturale pentru a permite utilizarea hidrogenului pur;

  Amendamentul  56

   

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9 c (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (9c) „termoficare și răcire centralizate” înseamnă un sistem eficient de termoficare și răcire centralizat în sensul definiției de la articolul 2 punctul 41 din Directiva 2012/27/UE;

  Amendamentul  57

   

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 11

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (11) „lucrări” înseamnă cumpărarea, furnizarea și implementarea de componente, sisteme și servicii, inclusiv programe informatice, realizarea activităților de dezvoltare, construcție și instalare aferente unui proiect, recepția instalațiilor și lansarea unui proiect;

  (11) „lucrări” înseamnă cumpărarea, furnizarea și implementarea de componente, sisteme și servicii, inclusiv programe informatice, realizarea activităților de dezvoltare, reafectare, construcție și instalare aferente unui proiect, recepția instalațiilor și lansarea unui proiect;

  Amendamentul  58

   

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 14 a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (14a) „active dedicate hidrogenului” înseamnă o infrastructură pregătită să găzduiască hidrogen pur fără lucrări de adaptare suplimentare, inclusiv rețele de conducte sau depozite;

  Amendamentul  59

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 15

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (15) „autorități naționale de reglementare relevante” înseamnă autoritățile naționale de reglementare din statele membre cărora proiectul le aduce un impact pozitiv semnificativ;

  (15) „autorități naționale de reglementare relevante” înseamnă autoritățile naționale de reglementare din statele membre gazdă ale proiectelor și din statele membre cărora proiectul le aduce un impact pozitiv semnificativ;

  Amendamentul  60

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 20 pentru a completa prezentul regulament în ceea ce privește domeniul de aplicare și componența coridoarelor și domeniilor prioritare.

  eliminat

  Amendamentul  61

   

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ba) întocmește și publică un raport care conține cel puțin o descriere a fiecărui proiect individual, prezentările inițiatorului, metodologia adoptată de grup și o justificare a modului în care proiectele selectate contribuie la obiectivele stabilite la articolul 1 alineatul (1).

  Amendamentul  62

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – alineatul 4 – partea introductivă

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 20 din prezentul regulament, care să modifice anexele la prezentul regulament pentru a stabili lista de proiecte de interes comun a Uniunii („lista Uniunii”), sub rezerva articolului 172 al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 20 din prezentul regulament, pentru a stabili lista de proiecte de interes comun a Uniunii („lista Uniunii”), sub rezerva articolului 172 al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

  Amendamentul  63

   

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – alineatul 5 – litera a

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a) se asigură că sunt incluse numai proiectele care îndeplinesc criteriile menționate la articolul 4;

  (a) se asigură că în lista Uniunii sunt incluse numai proiectele care îndeplinesc criteriile menționate la articolul 4 și proiectele din domeniul gazelor naturale menționate la articolul 24b;

  Amendamentul  64

   

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – alineatul 6

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  6. Proiectele de interes comun incluse pe lista Uniunii în temeiul alineatului (4) din prezentul articol în cadrul categoriilor de infrastructură energetică stabilite la punctul 1 literele (a), (b), (c) și (e) din anexa II devin parte integrantă din planurile regionale de investiții relevante, în conformitate cu articolul 34 din Regulamentul (UE) 2019/943 și cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 715/2009, precum și din planurile naționale relevante de dezvoltare a rețelei pe zece ani, în conformitate cu articolul 51 din Directiva (UE) 2019/944 și cu articolul 22 din Directiva 2009/73/CE și din alte planuri naționale privind infrastructura care ar putea fi vizate, după caz. Proiectele respective primesc cel mai înalt grad de prioritate posibil în cadrul fiecăruia dintre aceste planuri. Prezentul alineat nu se aplică proiectelor de interes reciproc.

  6. Proiectele de interes comun incluse pe lista Uniunii în temeiul alineatului (4) din prezentul articol în cadrul categoriilor de infrastructură energetică stabilite la punctul 1 literele (a), (b), (c) și (e) din anexa II, care au atins nivelul suficient de maturitate menționat în partea 2 punctul 1 litera (c) din anexa III devin parte integrantă din planurile regionale de investiții relevante, în conformitate cu articolul 34 din Regulamentul (UE) 2019/943 și cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 715/2009, precum și din planurile naționale relevante de dezvoltare a rețelei pe zece ani, în conformitate cu articolul 51 din Directiva (UE) 2019/944 și cu articolul 22 din Directiva 2009/73/CE și din alte planuri naționale privind infrastructura care ar putea fi vizate, după caz. Proiectele respective primesc cel mai înalt grad de prioritate posibil în cadrul fiecăruia dintre aceste planuri.

  Amendamentul  65

   

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – alineatul 6 a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  6a. Proiectele de interes comun incluse în lista Uniunii, în temeiul alineatului (4) din prezentul articol, în categoriile de infrastructură energetică prevăzute la punctul 1 literele (a), (b), (c) și (e) din anexa II, care nu au atins încă gradul suficient de maturitate menționat în partea 2 punctul 1 litera (c) din anexa III, sunt incluse în planurile regionale de investiții relevante, planurile naționale de dezvoltare a rețelei pe zece ani și alte planuri naționale de infrastructură, după caz, ca proiecte avute în vedere, care fac obiectul unei examinări suplimentare, în așteptarea evaluării maturității lor înainte de includerea efectivă în planurile relevante ca proiect planificat.

  Amendamentul  66

   

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ba) proiectul este în conformitate cu principiul și abordările „eficiența energetică pe primul loc” și contribuie la durabilitate;

  Amendamentul  67

   

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 1 – litera c – punctul i

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (i) implică cel puțin două state membre, traversând în mod direct frontiera dintre două sau mai multe state membre;

  (i) implică cel puțin două state membre, traversând în mod direct sau indirect (printr-o țară terță) frontiera dintre două sau mai multe state membre;

  Amendamentul  68

   

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 1 – litera c – punctul iia (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (iia) este situat în insule care nu sunt interconectate sau nu sunt suficient conectate la rețelele energetice transeuropene, care sunt sisteme izolate mici sau sisteme conectate mici, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctele (42) și (43) din Directiva (UE) 2019/944, și care contribuie în mod semnificativ la obiectivele de decarbonizare ale sistemului energetic insular și ale Uniunii, precum și la durabilitatea teritoriului în care este situat;

  Amendamentul  69

   

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 2 – litera -a (nouă)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (-a) proiectul se încadrează într-una dintre categoriile de infrastructură energetică de la punctul 1 litera (a), punctul 1 litera (e), punctul 3 litera (a) sau punctul 5 litera (a) din anexa II;

  Amendamentul  70

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 2 – litera a

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a) proiectul contribuie în mod semnificativ la obiectivele de decarbonizare ale Uniunii și ale țării terțe și la durabilitate, printre altele prin integrarea energiei din surse regenerabile în rețea și prin transportul energiei din surse regenerabile către principalele centre de consum și situri de stocare și

  (a) proiectul contribuie în mod semnificativ la politicile și obiectivele de decarbonizare ale Uniunii și ale țării terțe și la durabilitate, printre altele prin integrarea energiei din surse regenerabile în rețea și prin transportul și distribuția energiei din surse regenerabile către principalele centre de consum și situri de stocare și

  Amendamentul  71

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 2 – litera b

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b) potențialele beneficii generale ale proiectului, evaluate în conformitate cu criteriile specifice corespunzătoare de la alineatul (3), depășesc costurile acestuia, inclusiv pe termen lung;

  (b) potențialele beneficii generale ale proiectului, identificate pe teritoriul Uniunii și în țările terțe care aplică acquis-ul Uniunii și care au încheiat un acord cu Uniunea, evaluate în conformitate cu criteriile specifice corespunzătoare de la alineatul (3), depășesc costurile acestuia în același perimetru, inclusiv pe termen lung;

  Amendamentul  72

   

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ba) proiectul este în conformitate cu principiul „eficiența energetică pe primul loc”;

  Amendamentul  73

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 2 – litera d

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (d) în ceea ce privește partea situată pe teritoriul Uniunii, proiectul este în conformitate cu Directiva 2009/73/CE și cu Directiva (UE) 2019/944, în cazul în care se încadrează în categoriile de infrastructură descrise la punctele 1 și 3 din anexa II;

  (d) proiectul este în conformitate cu Directiva 2009/73/CE și cu Directiva (UE) 2019/944, în cazul în care se încadrează în categoriile de infrastructură descrise la punctele 1 și 3 din anexa II;

  Amendamentul  74

   

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 2 – litera e – partea introductivă

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (e) țara terță sau țările terțe implicate prezintă un nivel ridicat de aliniere sau de convergență a reglementărilor pentru a sprijini obiectivele generale de politică ale Uniunii, în special pentru a asigura:

  (e) țara terță sau țările terțe implicate prezintă un nivel ridicat de aliniere sau de convergență a reglementărilor și mecanisme eficiente de asigurare a respectării legii cu eficacitate demonstrată, pentru a sprijini obiectivele generale de politică ale Uniunii, în special pentru a asigura:

  Amendamentul  75

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 2 – litera e – punctul i

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  i) o piață internă a energiei care funcționează bine;

  (i) o piață internă a energiei care funcționează bine, în special asigurând accesul terților, separarea proprietății și tarife transparente și care reflectă costurile;

  Amendamentul  76

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 2 – litera e – punctul ii

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  ii) siguranța aprovizionării cu energie bazată pe cooperare și solidaritate;

  (ii) siguranța aprovizionării cu energie bazată pe diversificarea surselor, cooperare și solidaritate, precum și pe reducerea dependențelor strategice de energie;

  Amendamentul  77

   

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 2 – litera e – punctul iiia (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (iiia) exporturile de energie către Uniune nu afectează capacitatea țării terțe de a elimina treptat activele fosile de generare a combustibililor pentru a-și satisface consumul intern de energie;

  Amendamentul  78

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 3 – litera a – partea introductivă

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a) pentru proiectele de transport și stocare a energiei electrice care se încadrează în categoriile de infrastructură energetică stabilite la punctul 1 literele (a), (b), (c) și (e) din anexa II, proiectul trebuie să contribuie în mod semnificativ la durabilitate prin integrarea energiei din surse regenerabile în rețea și prin transportul energiei din surse regenerabile către principalele centre de consum și situri de stocare, precum și la cel puțin unul dintre următoarele criterii specifice:

  (a) pentru proiectele de transport și stocare a energiei electrice care se încadrează în categoriile de infrastructură energetică stabilite la punctul 1 literele (a), (aa), (b), (c) și (e) din anexa II, proiectul trebuie să contribuie în mod semnificativ la durabilitate prin creșterea eficienței energetice, pierderi reduse în rețea și integrarea energiei din surse regenerabile în rețea și prin transportul și distribuția energiei din surse regenerabile către principalele centre de consum și situri de stocare, contribuind totodată la reducerea limitării energetice, precum și la cel puțin unul dintre următoarele criterii specifice evaluate în conformitate cu normele și indicatorii stabiliți în anexa IV:

  Amendamentul  79

   

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 3 – litera b – partea introductivă

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b) pentru proiectele de rețele electrice inteligente care se încadrează în categoria de infrastructură energetică stabilită la punctul 1 litera (d) din anexa II, proiectul trebuie să contribuie în mod semnificativ la durabilitate prin integrarea energiei din surse regenerabile în rețea și la cel puțin două dintre următoarele criterii specifice:

  (b) pentru proiectele de rețele electrice inteligente și componentele de rețea care se încadrează în categoria de infrastructură energetică stabilită la punctele 1 litera (d) și (e) din anexa II, proiectul trebuie să contribuie în mod semnificativ la durabilitate, prin integrarea energiei din surse regenerabile în rețea sau electrificarea transporturilor și a utilizărilor finale, și la cel puțin unul dintre următoarele criterii specifice, evaluate în conformitate cu normele și indicatorii stabiliți în anexa IV:

  Amendamentul  80

   

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 3 – litera b – punctul iii

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (iii) siguranța rețelei, flexibilitatea și calitatea aprovizionării, inclusiv prin adoptarea pe scară mai largă a inovării în ceea ce privește echilibrarea, securitatea cibernetică, monitorizarea, controlul sistemului și corectarea erorilor.

  (iii) siguranța rețelei, flexibilitatea și calitatea aprovizionării, inclusiv prin adoptarea pe scară mai largă a inovării în ceea ce privește echilibrarea, piețele de flexibilități, securitatea cibernetică, monitorizarea, controlul sistemului și corectarea erorilor.

  Amendamentul  81

   

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 3 – litera b – punctul iiia (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (iiia) integrarea inteligentă a sectorului, fie în sistemul energetic, prin conectarea diferiților purtători de energie și a diferitelor sectoare, fie într-un mod mai larg, favorizând sinergiile și coordonarea dintre sectoarele energiei, transporturilor și telecomunicațiilor;

  Amendamentul  82

   

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 3 – litera c – partea introductivă

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (c) în ceea ce privește proiectele privind transportul dioxidului de carbon care se încadrează în categoriile de infrastructură energetică stabilite la punctul 5 din anexa II, proiectul trebuie să contribuie semnificativ la toate criteriile specifice următoare:

  (c) în ceea ce privește proiectele privind transportul și stocarea dioxidului de carbon care se încadrează în categoriile de infrastructură energetică stabilite la punctul 5 din anexa II, proiectul trebuie să contribuie semnificativ la durabilitate prin reducerea emisiilor de dioxid de carbon în clusterele industriale conectate. În plus, proiectul trebuie să contribuie în mod semnificativ la toate criteriile specifice următoare:

  Amendamentul  83

   

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 3 – litera c – punctul i

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (i) evitarea emisiilor de dioxid de carbon, menținând în același timp siguranța aprovizionării cu energie;

  (i) eliminarea permanentă a emisiilor de dioxid de carbon pentru stocare permanentă, menținând în același timp siguranța aprovizionării cu energie;

  Amendamentul  84

   

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 3 – litera c – punctul ii

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (ii) creșterea rezilienței și a siguranței transportului dioxidului de carbon;

  (ii) creșterea rezilienței și a siguranței transportului și a stocării dioxidului de carbon;

  Amendamentul  85

   

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 3 – litera c – punctul iii

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (iii) utilizarea eficientă a resurselor, prin conectarea unor surse multiple de dioxid de carbon și situri de stocare prin infrastructuri comune și reducerea la minimum a presiunii asupra mediului și a riscurilor la adresa mediului.

  (iii) utilizarea eficientă a resurselor, prin conectarea unor surse multiple de dioxid de carbon provenind din clustere industriale și situri de stocare prin infrastructuri comune și alte modalități de transport cum ar fi navele, barjele, camioanele și trenurile și reducerea la minimum a presiunii asupra mediului și a riscurilor la adresa mediului.

  Amendamentul  86

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 3 – litera d – partea introductivă

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (d) pentru proiectele privind hidrogenul care se încadrează în categoriile de infrastructură energetică stabilite la punctul 3 din anexa II, proiectul trebuie să contribuie în mod semnificativ la durabilitate, inclusiv prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin intensificarea utilizării hidrogenului din surse regenerabile și prin sprijinirea generării de energie din surse regenerabile variabile, oferind flexibilitate și/sau soluții de stocare. În plus, proiectul trebuie să contribuie în mod semnificativ la cel puțin unul dintre următoarele criterii specifice:

  (d) pentru proiectele privind hidrogenul care se încadrează în categoriile de infrastructură energetică stabilite la punctul 3 din anexa II, proiectul trebuie să contribuie în mod semnificativ la durabilitate, inclusiv prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în aplicațiile pentru utilizarea finală, cum ar fi sectoarele în care emisiile sunt greu de redus, unde nu sunt fezabile soluții eficiente din punct de vedere energetic, prin intensificarea utilizării hidrogenului din surse regenerabile și cu emisii scăzute de carbon și prin sprijinirea generării de energie din surse regenerabile variabile, oferind flexibilitate și/sau soluții de stocare. În plus, proiectul trebuie să contribuie în mod semnificativ la cel puțin unul dintre următoarele criterii specifice:

  Amendamentul  87

   

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 3 – litera e – punctul i

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (i) durabilitate, inclusiv prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și prin intensificarea utilizării hidrogenului din surse regenerabile.

  (i) durabilitate, inclusiv prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și prin intensificarea utilizării hidrogenului din surse regenerabile și a combustibililor sintetici din surse regenerabile.

  Amendamentul  88

   

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 3 – litera e – punctul iii

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (iii) facilitarea integrării inteligente a sectorului energetic prin conectarea diferiților purtători de energie și a diferitelor sectoare energetice.

  (iii) facilitarea serviciilor de flexibilitate, cum ar fi răspunsul părții de consum și stocarea, prin facilitarea integrării inteligente a sectorului energetic prin crearea de legături cu alți purtători de energie și sectoare energetice.

  Amendamentul  89

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 3 – litera fa (nouă)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (fa) pentru sistemele de termoficare și răcire centralizate care se încadrează în categoria de infrastructură energetică stabilită la punctul 5a din anexa II, proiectul trebuie să contribuie în mod semnificativ la durabilitate prin facilitarea integrării căldurii și frigului reziduale și din surse regenerabile, în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și o mai bună integrare și interconectare a sectoarelor. În plus, proiectul trebuie să contribuie în mod semnificativ la cel puțin unul dintre următoarele criterii specifice, evaluate în conformitate cu normele și indicatorii prevăzuți în anexa IV:

   

  (i)  siguranța rețelei și calitatea aprovizionării prin creșterea utilizării energiei din surse regenerabile de origine locală și a căldurii și frigului reziduale, îmbunătățind eficiența și interoperabilitatea transportului și distribuției de gaz sau a sistemelor de depozitare în cadrul exploatării zilnice a rețelei, printre altele, prin abordarea provocărilor generate de injectarea de căldură și frig de diferite temperaturi, grație implementării unor tehnologii inovatoare;

   

  (ii)  funcționarea pieței și serviciile către clienți;

   

  (iii)  facilitarea integrării inteligente a sectorului energetic prin crearea de legături cu alți purtători de energie și sectoare energetice și facilitarea răspunsului părții de consum.

  Amendamentul  90

   

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 4

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  4. În ceea ce privește proiectele care se încadrează în categoriile de infrastructură energetică stabilite la punctele 1-4 din anexa II, contribuția la criteriile enumerate la alineatul (3) din prezentul articol se evaluează în conformitate cu indicatorii stabiliți la punctele 3-7 din anexa IV.

  4. În ceea ce privește proiectele care se încadrează în categoriile de infrastructură energetică stabilite la punctele 1-5a din anexa II, contribuția la criteriile enumerate la alineatul (3) din prezentul articol se evaluează în conformitate cu indicatorii stabiliți la punctele 3-7b din anexa IV.

  Amendamentul  91

   

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 5 – paragraful 2 – partea introductivă

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Atunci când evaluează proiecte, fiecare grup acordă atenția cuvenită următoarelor aspecte:

  Atunci când evaluează proiecte, pentru a asigura o metodă de evaluare coerentă între diferitele grupuri, fiecare grup acordă atenția cuvenită următoarelor aspecte:

  Amendamentul  92

   

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 5 – paragraful 2 – litera a

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a) caracterul imperios al fiecărui proiect propus pentru îndeplinirea obiectivelor de politică energetică ale Uniunii privind decarbonizarea, integrarea pieței, concurența, durabilitatea și siguranța aprovizionării;

  (a) caracterul imperios și nivelul de contribuție al fiecărui proiect propus pentru îndeplinirea obiectivelor de politică energetică și de mediu ale Uniunii privind decarbonizarea, integrarea pieței, concurența, durabilitatea, siguranța aprovizionării și caracterul abordabil financiar al energiei;

  Amendamentul  93

   

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 5 – paragraful 2 – litera b

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b) complementaritatea cu alte proiecte propuse;

  (b) interacțiunea proiectului supus evaluării cu alte proiecte propuse, care ar putea fi complementare acestui proiect sau care ar concura ori ar putea concura cu el;

  Amendamentul  94

   

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 5 – paragraful 2 – litera ba (nouă)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ba) sinergiile posibile cu coridoarele sau domeniile tematice prioritare identificate în cadrul rețelelor transeuropene pentru transport și telecomunicații;

  Amendamentul  95

   

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 1 a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  1a. Inițiatorii proiectului pun la dispoziția publicului planul de implementare menționat la alineatul (1) și specifică data preconizată a punerii în funcțiune, stadiul proiectului și progresele înregistrate de acesta în comparație cu planul anterior de dezvoltare a rețelei pe zece ani la nivelul Uniunii și inclusiv, dacă este cazul, motivele întârzierii sau reprogramării.

  Amendamentul  96

   

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 4 – partea introductivă

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  4. Până la data de 31 decembrie a fiecărui an care urmează anului de includere a unui proiect de interes comun pe lista Uniunii în temeiul articolului 3, inițiatorii proiectului prezintă autorității competente menționate la articolul 8 un raport anual pentru fiecare proiect care se încadrează în categoriile stabilite la punctele 1-4 din anexa II.

  4. Până la data de 31 decembrie a fiecărui an care urmează anului de includere a unui proiect de interes comun pe lista Uniunii în temeiul articolului 3, inițiatorii proiectului prezintă autorității competente menționate la articolul 8 un raport anual pentru fiecare proiect care se încadrează în categoriile stabilite la punctele 1-4 și 5 litera (a) din anexa II.

  Amendamentul  97

   

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 6

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  6. Până la data de 30 aprilie a fiecărui an în care ar trebui adoptată o nouă listă a Uniunii, agenția prezintă grupurilor un raport consolidat privind proiectele de interes comun care intră în sfera de competență a autorităților naționale de reglementare, evaluând progresele înregistrate și formulând, după caz, recomandări cu privire la modalitățile de depășire a întârzierilor și a dificultăților întâmpinate. Raportul consolidat evaluează, de asemenea, în conformitate cu dispozițiile articolului 5 din Regulamentul (UE) 2019/942, implementarea coerentă a planurilor de dezvoltare a rețelei la nivelul Uniunii cu privire la coridoarele și domeniile prioritare privind infrastructura energetică.

  6. Până la data de 30 aprilie a fiecărui an în care ar trebui adoptată o nouă listă a Uniunii, agenția prezintă grupurilor un raport consolidat privind proiectele de interes comun care intră în sfera de competență a autorităților naționale de reglementare, evaluând progresele înregistrate și evoluția costurilor preconizate ale proiectelor și formulând, după caz, recomandări cu privire la modalitățile de depășire a întârzierilor și a dificultăților întâmpinate. Raportul consolidat evaluează, de asemenea, în conformitate cu dispozițiile articolului 5 din Regulamentul (UE) 2019/942, implementarea coerentă a planurilor de dezvoltare a rețelei la nivelul Uniunii cu privire la coridoarele și domeniile prioritare privind infrastructura energetică.

  Amendamentul  98

   

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 6 a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  6a. La cererea agenției, inițiatorii proiectelor pun la dispoziția acesteia planul de implementare menționat la alineatul (1)și alte informații necesare în scopul realizării sarcinilor agenției prevăzute la alineatul (6).

  Amendamentul  99

   

  Propunere de regulament

  Articolul 6 – alineatul 2 – litera b

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b) ajută toate părțile, dacă este cazul, să consulte părțile interesate implicate și să obțină autorizațiile necesare pentru proiecte;

  (b) ajută toate părțile, dacă este cazul, să consulte părțile interesate implicate, propunând și discutând rute alternative, și, după caz, să obțină autorizațiile necesare pentru proiecte;

  Amendamentul  100

   

  Propunere de regulament

  Articolul 6 – alineatul 3

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3. Coordonatorul european este ales pe baza experienței sale legate de sarcinile specifice cu care este însărcinat pentru proiectele respective.

  3. Coordonatorul european este ales printr-un proces deschis, nediscriminatoriu și transparent și pe baza experienței candidatului legate de sarcinile specifice cu care este însărcinat pentru proiectele respective.

  Amendamentul  101

   

  Propunere de regulament

  Articolul 7 – alineatul 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1. Adoptarea listei Uniunii stabilește, în sensul oricăror decizii emise în procedura de autorizare, necesitatea proiectelor respective din perspectiva politicii energetice, fără a aduce atingere locației exacte, rutei sau tehnologiei proiectului.

  1. Adoptarea listei Uniunii stabilește, în sensul oricăror decizii emise în procedura de autorizare, necesitatea proiectelor respective din perspectiva politicii energetice și a climei, fără a aduce atingere locației exacte, rutei sau tehnologiei proiectului.

  Amendamentul  102

   

  Propunere de regulament

  Articolul 8 – alineatul 3 – partea introductivă

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3. Fără a aduce atingere cerințelor aplicabile în temeiul dreptului internațional și al dreptului Uniunii, autoritatea competentă facilitează emiterea deciziei exhaustive. Decizia exhaustivă este dovada finală a faptului că proiectul de interes comun a atins stadiul de proiect gata de construcție și că nu sunt necesare alte permise sau autorizații suplimentare în acest sens. Decizia exhaustivă se emite în termenul prevăzut la articolul 10 alineatele (1) și (2) și în conformitate cu unul dintre următoarele sisteme:

  3. Fără a aduce atingere cerințelor aplicabile în temeiul dreptului național, internațional și al dreptului Uniunii, autoritatea competentă facilitează emiterea deciziei exhaustive, astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (2). Decizia exhaustivă este dovada finală a faptului că proiectul de interes comun a atins stadiul de proiect gata de construcție și că nu sunt necesare alte permise sau autorizații suplimentare în acest sens. Decizia exhaustivă se emite în termenul prevăzut la articolul 10 alineatele (1) și (2) și în conformitate cu unul dintre următoarele sisteme:

  Amendamentul  103

  Propunere de regulament

  Articolul 8 – alineatul 6

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  6. Până la [31 iulie 2022], pentru fiecare grup regional specific corespunzând unui coridor prioritar al rețelei offshore, astfel cum este definit în anexa I, autoritățile naționale competente din statele membre care aparțin grupului respectiv creează în comun puncte unice de contact, „ghișee unice offshore”, pentru inițiatorii proiectelor, care sunt responsabile cu facilitarea și coordonarea procesului de acordare a autorizațiilor pentru rețelele offshore pentru proiectele de interes comun în domeniul energiei din surse regenerabile, ținând seama, de asemenea, de necesitatea coordonării între procesul de autorizare a infrastructurii energetice și cel pentru activele de producție. Ghișeele unice offshore funcționează ca un registru de studii și planuri existente privind bazinele maritime, cu scopul de a facilita procesul de autorizare a proiectelor individuale de interes comun și de a coordona emiterea deciziilor exhaustive pentru astfel de proiecte de către autoritățile naționale competente relevante. Fiecare grup regional corespunzând unui coridor prioritar al rețelei offshore, cu sprijinul autorităților naționale competente din statele membre care fac parte din grup, înființează ghișee unice offshore în funcție de particularitățile regionale și geografice și stabilește amplasamentul acestora, alocarea resurselor și normele specifice pentru funcționarea lor.

  6. Până la [31 iulie 2022], pentru fiecare grup regional specific corespunzând unui coridor prioritar al rețelei offshore, astfel cum este definit în anexa I, autoritățile naționale competente din statele membre care aparțin grupului respectiv creează în comun un punct unic de contact, corespunzând unui coridor prioritar al rețelei offshore, pentru inițiatorii proiectelor, care este responsabil cu facilitarea și coordonarea cooperării între autoritățile naționale în procesul de acordare a autorizațiilor pentru rețelele offshore pentru proiectele de interes comun în domeniul energiei din surse regenerabile, astfel cum se menționează în anexa III, asigurând un flux de informații permanent între membrii grupului regional și servind drept platformă de schimb de informații între participanți. Punctul de contact offshore funcționează ca un registru ce colectează studii și planuri existente privind bazinele maritime, cu scopul de a facilita procesul de autorizare a proiectelor individuale de interes comun și de a coordona emiterea deciziilor exhaustive pentru astfel de proiecte de către autoritățile naționale competente relevante, în conformitate cu alineatul (3) din prezentul articol și cu articolul 10 alineatul (1) și (2). Fiecare grup regional corespunzând unui coridor prioritar al rețelei offshore, cu sprijinul autorităților naționale competente din statele membre care fac parte din grup, înființează punctul de contact în funcție de particularitățile regionale și geografice și stabilește amplasamentul acestora, alocarea resurselor și normele specifice pentru funcționarea lor, precum și pentru participare și transparență, acordând atenția cuvenită informațiilor sensibile din punct de vedere comercial.

  Amendamentul  104

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – alineatul 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1. Până la [1 mai 2023], statul membru sau autoritatea competentă publică, după caz, în colaborare cu alte autorități vizate, un manual de procedură actualizat privind procedura de autorizare aplicabilă proiectelor de interes comun, incluzând cel puțin informațiile menționate la punctul 1 din anexa VI. Manualul nu este obligatoriu din punct de vedere juridic, dar poate face referire la sau poate cita dispoziții juridice relevante. Autoritățile naționale competente coordonează și identifică sinergii cu țările învecinate atunci când elaborează manualul de proceduri.

  1. Până la [1 mai 2023], statul membru sau autoritatea competentă publică, după caz, în colaborare cu alte autorități vizate, un manual de procedură actualizat privind procedura de autorizare aplicabilă proiectelor de interes comun, incluzând cel puțin informațiile menționate la punctul 1 din anexa VI. Manualul nu este obligatoriu din punct de vedere juridic. El face referire la sau citează dispoziții juridice relevante. Autoritățile naționale competente cooperează cu autoritățile din țările învecinate în vederea schimbului de bune practici și a facilitării procesului de acordare a autorizațiilor.

  Amendamentul  105

   

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  4. Dacă acest lucru nu este deja solicitat de legislația națională conform unor standarde similare sau mai ridicate, înainte de transmiterea dosarului de candidatură final și complet către autoritatea competentă în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) litera (a), inițiatorul proiectului sau, dacă legislația națională prevede astfel, autoritatea competentă desfășoară cel puțin o consultare publică. Consultarea publică respectivă nu aduce atingere oricărei consultări publice organizate după transmiterea solicitării aprobării de dezvoltare, în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Directiva 2011/92/UE. Consultarea publică oferă informații privind proiectul părților interesate menționate la punctul 3 litera (a) din anexa VI, într-un stadiu incipient, și contribuie la identificarea celei mai potrivite locații sau a celui mai potrivit traseu, ținând cont, de asemenea, de considerațiile privind adaptarea la schimbările climatice în ceea ce privește proiectul, precum și a subiectelor relevante de abordat în cadrul dosarului de candidatură. Consultarea publică respectă cerințele minime prevăzute la punctul 5 din anexa VI. Inițiatorul proiectului publică pe site-ul web menționat la alineatul (7) din prezentul articol un raport în care explică modul în care au fost luate în considerare opiniile exprimate în cadrul consultărilor publice, indicând modificările aduse locației, traseului și concepției proiectului sau justificând de ce opiniile respective nu au fost luate în considerare.

  4. Dacă acest lucru nu este deja solicitat de legislația națională conform unor standarde similare sau mai ridicate, înainte de transmiterea dosarului de candidatură final și complet către autoritatea competentă în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) litera (a), inițiatorul proiectului sau, dacă legislația națională prevede astfel, autoritatea competentă desfășoară cel puțin o consultare publică. Consultarea publică respectivă nu aduce atingere oricărei consultări publice organizate după transmiterea solicitării aprobării de dezvoltare, în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Directiva 2011/92/UE. Consultarea publică oferă informații privind proiectul părților interesate menționate la punctul 3 litera (a) din anexa VI, într-un stadiu incipient, și contribuie la identificarea celei mai potrivite locații sau a celui mai potrivit traseu, inclusiv – dacă este cazul – a unei soluții alternative, ținând cont, de asemenea, de considerațiile privind adaptarea la schimbările climatice în ceea ce privește proiectul, precum și a subiectelor relevante de abordat în cadrul dosarului de candidatură. Consultarea publică respectă cerințele minime prevăzute la punctul 5 din anexa VI. Inițiatorul proiectului publică pe site-ul web menționat la alineatul (7) din prezentul articol un raport în care explică modul în care au fost luate în considerare opiniile exprimate în cadrul consultărilor publice, indicând modificările aduse locației, traseului și concepției proiectului sau justificând de ce opiniile respective nu au fost luate în considerare.

  Amendamentul  106

   

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – alineatul 7 – paragraful 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  De asemenea, inițiatorii proiectelor publică informațiile relevante prin intermediul altor mijloace adecvate de informare accesibile publicului.

  De asemenea, inițiatorii proiectelor publică informațiile relevante prin intermediul altor mijloace adecvate de informare accesibile publicului, ținând seama în mod corespunzător de incluziunea populațiilor indigene și a comunităților vulnerabile.

  Amendamentul  107

   

  Propunere de regulament

  Articolul 10 – alineatul 1 – litera a – partea introductivă

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a) procedura anterioară depunerii candidaturii, definită drept perioada dintre inițierea procedurii de autorizare și acceptarea dosarului de candidatură de către autoritatea competentă, are loc într-o perioadă cu caracter orientativ de doi ani.

  (a) procedura anterioară depunerii candidaturii, definită drept perioada dintre inițierea procedurii de autorizare și acceptarea dosarului de candidatură de către autoritatea competentă, are loc în termen de doi ani.

  Amendamentul  108

   

  Propunere de regulament

  Articolul 10 – alineatul 2 – partea introductivă

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2. Autoritatea competentă se asigură că durata combinată a celor două proceduri menționate la alineatul (1) nu depășește trei ani și șase luni. Cu toate acestea, dacă autoritatea competentă consideră că o procedură sau ambele proceduri din cadrul procedurii de autorizare nu vor fi finalizate în termenele stabilite la alineatul (1), aceasta poate decide, înainte de expirarea acestora și de la caz la caz, prelungirea unui termen sau a amândurora cu maximum nouă luni pentru ambele proceduri combinate.

  2. Autoritatea competentă se asigură că durata combinată a celor două proceduri menționate la alineatul (1) nu depășește trei ani și șase luni. Cu toate acestea, dacă autoritatea competentă consideră că o procedură sau ambele proceduri din cadrul procedurii de autorizare nu vor fi finalizate în termenele stabilite la alineatul (1), aceasta poate decide, înainte de expirarea acestora și de la caz la caz, prelungirea unui termen sau a amândurora cu maximum nouă luni pentru ambele proceduri combinate. Autoritatea competentă raportează Comisiei și justifică în mod corespunzător orice întârziere a procesului de acordare a autorizațiilor.

  Amendamentul  109

  Propunere de regulament

  Articolul 10 – alineatul 8 a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  8a. Cerințele și termenele prevăzute la prezentul articol nu aduc atingere niciunui tratament mai favorabil în cadrul procesului de autorizare prevăzut în dreptul național.

  Amendamentul  110

   

  Propunere de regulament

  Articolul 10 a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Articolul 10a

   

  Comitetul părților interesate din domeniul infrastructurilor energetice

   

  1.  Până la... [intrarea în vigoare a prezentului regulament], ENTSO de energie electrică și ENTSO de gaze, în strânsă cooperare cu agenția, instituie un Comitet al părților interesate din domeniul infrastructurilor energetice (denumit în continuare „comitetul”) care să ofere competențe specializate echilibrate și aprofundate pentru toate soluțiile energetice, de la cerere la ofertă și aprovizionare, cu scopul de a susține sarcina de a furniza un sistem energetic integrat.

   

  2.  Comitetul este compus din reprezentanți ai părților interesate relevante, inclusiv entitatea OSD UE, participanți la piețele de energie electrică, gaze, hidrogen, termoficare și răcire și electromobilitate, inclusiv clienți, părți interesate din sectorul captării, stocării și utilizării dioxidului de carbon, agregatori independenți, operatori de răspuns la cerere, organizații implicate în soluții de eficiență energetică și în renovarea clădirilor, comunități energetice, autorități locale și organizații ale societății civile.

   

  ENTSO de energie electrică și ENTSO de gaze și agenția depun eforturi pentru a asigura o reprezentare echilibrată a tuturor părților interesate.

   

  3.  Consiliul consultativ științific european privind schimbările climatice, înființat în temeiul articolului 10a din Regulamentul (CE) nr. 401/2009 (denumit în continuare „consiliul consultativ”), participă în calitate de membru al comitetului pentru a asigura coerența procesului de elaborare a planului de dezvoltare a rețelei pe zece ani cu obiectivele vizate în materie de climă și energie. În calitate de membru al comitetului, acesta va contribui la recomandările pe care comitetul le transmite agenției și Comisiei.

   

  4.  Agenția prezidează reuniunile comitetului și își stabilește regulamentul intern de procedură.

   

  5.  ENTSO de energie electrică și ENTSO de gaze, în strânsă cooperare cu agenția, organizează participarea comitetului în procesul de elaborare a planului de dezvoltare a rețelei pe zece ani, în special în ceea ce privește articolele 11, 12 și 13, precum și alte aspecte ale punerii în aplicare a prezentului regulament, după caz. Comitetul se reunește periodic și ori de câte ori este necesar pentru a permite părților interesate să contribuie la punerea în aplicare a sarcinilor prevăzute la alineatul (6) din prezentul articol.

   

  Prezentul alineat nu prejudiciază consultările cu părțile interesate în conformitate cu obligațiile de consultare publică ale ENTSO de energie electrică, ale ENTSO de gaze și ale entității OSD UE.

   

  6.  Comitetul sprijină activitatea ENTSO de energie electrică și ENTSO de gaze și contribuie la un proces decizional mai informat în toate etapele relevante ale procesului de elaborare a planului de dezvoltare a rețelei pe zece ani, oferind contribuții, date relevante, identificând problemele, propunând îmbunătățiri și formulând recomandări referitoare la următoarele aspecte, dar nu numai:

   

  (a) proiecte de metodologii pentru analiza cost-beneficiu la nivelul întregului sistem energetic, astfel cum se menționează la articolul 11;

   

  (b) un proiect de model interconectat de piață și de rețea a energiei, astfel cum se menționează la articolul 11;

   

  (c) ipoteze structurale pentru lucrările la proiecte de scenarii și la proiectul de raport privind scenariile menționat la articolul 12;

   

  (d) proiectul planurilor de dezvoltare a rețelei pe zece ani menționat la articolul 12;

   

  (e) proiectul de raport privind lacunele în materie de infrastructură menționat la articolul 13;

   

  (f) planurile de dezvoltare offshore menționate la articolul 14.

   

  7.  Comitetul se ghidează în activitatea sa după cele mai bune și mai recente dovezi științifice disponibile. El urmează un proces pe deplin transparent și pune la dispoziția publicului avizele, procesele-verbale ale reuniunilor și lista participanților la reuniuni.

  Amendamentul  111

   

  Propunere de regulament

  Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1. Până la [16 noiembrie 2022], Rețeaua europeană a operatorilor de sisteme de transport (ENTSO) de energie electrică și ENTSO de gaze publică și prezintă statelor membre, Comisiei și agenției metodologiile lor, inclusiv cu privire la modelarea pieței și a rețelelor, pentru o analiză cost-beneficiu armonizată pe ansamblul sistemului energetic la nivelul Uniunii a proiectelor de interes comun care se încadrează în categoriile prevăzute la punctul 1 literele (a) (b), (c) și (e) și la punctul 3 din anexa II.

  1. Până la [16 noiembrie 2022], Rețeaua europeană a operatorilor de sisteme de transport (ENTSO) de energie electrică și ENTSO de gaze publică și prezintă statelor membre, Comisiei, agenției și comitetului proiectele lor de metodologii integrate, inclusiv cu privire la modelarea pieței și a rețelelor, pentru o analiză cost-beneficiu armonizată pe ansamblul sistemului energetic la nivelul Uniunii a proiectelor de interes comun și a proiectelor de interes reciproc care se încadrează în categoriile prevăzute la punctul 1 literele (a), (c) și (e) și la punctul 3 din anexa II.

  Amendamentul  112

   

  Propunere de regulament

  Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 2

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Metodologiile respective se aplică pentru pregătirea fiecărui plan de dezvoltare a rețelei pe zece ani la nivelul Uniunii elaborat ulterior de ENTSO de energie electrică și ENTSO de gaze în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 715/2009 și cu articolul 30 din Regulamentul (UE) 2019/943. Metodologiile respective sunt elaborate în conformitate cu principiile stabilite în anexa V și sunt în concordanță cu normele și indicatorii prevăzuți în anexa IV.

  Metodologiile respective se aplică pentru pregătirea fiecărui plan de dezvoltare a rețelei pe zece ani la nivelul Uniunii elaborat ulterior de ENTSO de energie electrică și ENTSO de gaze în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 715/2009 și cu articolul 30 din Regulamentul (UE) 2019/943. Metodologiile respective sunt elaborate în conformitate cu obiectivele UE pe termen mediu și lung privind clima și energia și cu principiile stabilite în anexa V și sunt în concordanță cu normele și indicatorii prevăzuți în anexa IV.

  Amendamentul  113

   

  Propunere de regulament

  Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 3

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Înainte de a-și prezenta metodologiile respective, ENTSO de energie electrică și ENTSO de gaze organizează un proces extensiv de consultare, implicând cel puțin organizațiile care reprezintă toate părțile interesate relevante, inclusiv entitatea pentru operatorii de distribuție din Uniune („entitatea OSD UE”), toate părțile interesate relevante din domeniul hidrogenului și, în situațiile în care se consideră relevant, autoritățile naționale de reglementare și alte autorități naționale.

  Înainte de a-și prezenta proiectele de metodologii integrate, ENTSO de energie electrică și ENTSO de gaze organizează un proces extensiv de consultare, implicând toate părțile interesate relevante, inclusiv comitetul, autoritățile naționale de reglementare și alte autorități naționale.

  Amendamentul  114

   

  Propunere de regulament

  Articolul 11 – alineatul 1 a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  1a. În termen de trei luni de la primirea proiectelor de metodologii integrate:

   

  (a)  comitetul prezintă o recomandare; și

   

  (b)  orice stat membru poate emite un aviz.

   

  Comitetul și statele membre transmit recomandarea și, respectiv, orice aviz agenției și, după caz, ENTSO de energie electrică sau ENTSO de gaze. Statele membre pun la dispoziția publicului recomandarea și orice avize.

  Amendamentul  115

   

  Propunere de regulament

  Articolul 11 – alineatul 2

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2. În termen de trei luni de la primirea metodologiilor, împreună cu informațiile primite în cadrul procesului de consultare și cu un raport privind modul în care acestea au fost luate în considerare, agenția emite un aviz către ENTSO de energie electrică, ENTSO de gaze, statele membre și Comisie și îl publică pe site-ul internet al agenției.

  2. În termen de trei luni de la primirea proiectelor de metodologii integrate, împreună cu informațiile primite în cadrul procesului de consultare și cu un raport privind modul în care acestea au fost luate în considerare, agenția adoptă o decizie stabilind dacă aprobă sau modifică metodologiile ori dacă solicită ENTSO de energie electrică și ENTSO de gaze modificarea acestora. Agenția emite decizia către ENTSO de energie electrică, ENTSO de gaze, statele membre și Comisie și o publică pe site-ul internet al agenției. Proiectele de metodologii integrate aprobate de agenție sunt transmise Comisiei spre aprobare.

  Amendamentul  116

   

  Propunere de regulament

  Articolul 11 – alineatul 3

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3. ENTSO de energie electrică și ENTSO de gaze actualizează metodologiile ținând seama în mod corespunzător de avizul agenției menționat la alineatul (2) și le transmit Comisiei spre avizare.

  eliminat

  Amendamentul  117

   

  Propunere de regulament

  Articolul 11 – alineatul 4

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  4. În termen de trei luni de la data primirii metodologiilor actualizate, Comisia transmite avizul său către ENTSO de energie electrică și ENTSO de gaze.

  eliminat

  Amendamentul  118

   

  Propunere de regulament

  Articolul 11 – alineatul 5

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  5. În termen de cel mult trei luni de la data primirii avizului Comisiei, astfel cum se menționează la alineatul (4), ENTSO de energie electrică și ENTSO de gaze își adaptează metodologiile respective ținând seama în mod corespunzător de avizul Comisiei și le transmit Comisiei spre aprobare.

  5. În cazul în care agenția solicită ENTSO de energie electrică și ENTSO de gaze să își modifice proiectele de metodologii integrate, acestea își adaptează metodologiile respective în termen de cel mult trei luni de la data primirii deciziei agenției, astfel cum se menționează la alineatul (2), ținând seama în mod corespunzător de decizia agenției, de avizele statelor membre și de recomandarea comitetului. ENTSO de energie electrică și ENTSO de gaze transmit metodologiile modificate agenției spre aprobare. Metodologiile aprobate de agenție sunt transmise Comisiei spre aprobare.

  Amendamentul  119

   

  Propunere de regulament

  Articolul 11 – alineatul 5 a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  5a. În termen de trei luni de la primirea metodologiilor, Comisia, ținând seama de decizia agenției și, dacă este cazul, de avizele statelor membre, precum și de o recomandare a comitetului, aprobă, modifică sau solicită ENTSO de energie electrică sau ENTSO de gaze să își modifice respectivele proiecte de metodologii integrate.

   

  În cazul în care Comisia solicită ENTSO de energie electrică sau ENTSO de gaze să își modifice proiectele de metodologii integrate, acestea transmit Comisiei metodologiile modificate spre aprobare în termenul stabilit de Comisie.

  Amendamentul  120

  Propunere de regulament

  Articolul 11 – alineatul 6

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  6. În cazul în care modificările metodologiilor sunt considerate a fi minore și nu afectează definiția beneficiilor, a costurilor și a altor parametri costuri-beneficii relevanți, astfel cum sunt definiți în cea mai recentă metodologie de analiză cost-beneficiu pe ansamblul sistemului energetic aprobată de Comisie, ENTSO de energie electrică și ENTSO de gaze își adaptează metodologiile respective ținând seama în mod corespunzător de avizul agenției, astfel cum se prevede la alineatul (2), și le prezintă spre aprobare agenției.

  eliminat

  Amendamentul  121

  Propunere de regulament

  Articolul 11 – alineatul 7

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  7. În paralel, ENTSO de energie electrică și ENTSO de gaze prezintă Comisiei un document care prezintă motivele actualizărilor propuse și motivele pentru care aceste actualizări sunt considerate ca fiind minore. În cazul în care Comisia consideră că actualizările respective nu sunt minore, ea solicită ENTSO de energie electrică și ENTSO de gaze, printr-o cerere scrisă, să îi prezinte metodologiile. În acest caz, se aplică procedura descrisă la alineatele (2)-(5).

  eliminat

  Amendamentul  122

  Propunere de regulament

  Articolul 11 – alineatul 8

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  8. În termen de două săptămâni de la aprobarea de către agenție sau de către Comisie în conformitate cu alineatele (5) și (6), ENTSO de energie electrică și ENTSO de gaze își publică metodologiile pe paginile lor web. Ele publică datele de intrare corespunzătoare și alte date relevante privind rețeaua, fluxul de sarcină și piața într-o formă suficient de precisă, în conformitate cu legislația națională și cu acordurile de confidențialitate relevante.

  8. În termen de două săptămâni de la aprobarea de către Comisie în conformitate cu alineatul 5a, ENTSO de energie electrică și ENTSO de gaze își publică metodologiile integrate pe paginile lor web. Ele publică datele de intrare corespunzătoare și alte date relevante privind rețeaua, fluxul de sarcină și piața într-o formă suficient de precisă, pentru ca o parte terță să poată reproduce rezultatele, în măsura în care acest lucru este posibil în conformitate cu legislația națională și cu acordurile de confidențialitate relevante.

  Amendamentul  123

  Propunere de regulament

  Articolul 11 – alineatul 9

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  9. Metodologiile se actualizează și se îmbunătățesc în mod regulat, în conformitate cu dispozițiile alineatelor (1)-(6). Agenția, din proprie inițiativă sau la cererea motivată a autorităților naționale de reglementare sau a părților interesate și în urma consultării formale cu organizațiile reprezentând toate părțile implicate relevante și cu Comisia, poate solicita astfel de actualizări și îmbunătățiri, oferind o motivație adecvată și precizând termenele. Agenția publică cererile autorităților naționale de reglementare sau ale părților interesate și toate documentele relevante neconfidențiale din punct de vedere comercial care conduc spre o solicitare din partea agenției de actualizare sau îmbunătățire.

  9. Metodologiile integrate se actualizează și se îmbunătățesc, în cazul în care ENTSO de energie electrică și ENTSO de gaze consideră necesar sau dacă Comisia solicită acest lucru, pentru a asigura actualizarea acestora în funcție de evoluțiile survenite, în conformitate cu dispozițiile alineatelor (1)-(6). Comisia și agenția, din proprie inițiativă sau la cererea motivată a autorităților naționale de reglementare sau a părților interesate și în urma consultării formale cu organizațiile reprezentând toate părțile implicate relevante și cu Comisia, poate solicita, de asemenea, astfel de actualizări și îmbunătățiri, oferind o motivație adecvată și precizând termenele. Agenția publică cererile autorităților naționale de reglementare sau ale părților interesate și toate documentele relevante neconfidențiale din punct de vedere comercial care conduc spre o solicitare din partea agenției de actualizare sau îmbunătățire.

  Amendamentul  124

   

  Propunere de regulament

  Articolul 11 – alineatul 9 a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  9a. Pentru proiectele de interes comun care se încadrează în categoriile incluse la punctele 1b, 1d, 2 și 4 din anexa II, Comisia elaborează metodologii pentru o analiză cost-beneficiu armonizată pe ansamblul sistemului energetic la nivelul Uniunii sau încredințează sarcina elaborării acestor metodologii unei entități relevante. Metodologiile sunt elaborate în mod transparent și includ un proces de evaluare inter pares în cadrul comitetului, cu consultarea amplă a statelor membre și a tuturor părților interesate relevante. Aceste metodologii sunt compatibile cu metodologiile elaborate de ENTSO de energie electrică și ENTSO de gaze în privința beneficiilor și a costurilor. Agenția, cu sprijinul autorităților naționale de reglementare, promovează coerența acestor metodologii cu metodologiile elaborate de ENTSO de energie electrică și ENTSO de gaze. Metodologiile sunt elaborate în conformitate cu obiectivele pe termen mediu și lung ale Uniunii privind clima și energia și cu principiile stabilite în anexa V și sunt în concordanță cu normele și indicatorii prevăzuți în anexa IV. Comisia asigură un nivel de control și de transparență a procesului identic cu cel aplicat pentru elaborarea metodologiilor menționate la alineatul (1) din prezentul articol.

  Amendamentul  125

  Propunere de regulament

  Articolul 11 – alineatul 10

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  10. O dată la trei ani, agenția stabilește și pune la dispoziția publicului un set de indicatori și valori de referință corespunzătoare pentru compararea costurilor unitare ale investițiilor pentru proiecte comparabile din categoriile de infrastructură incluse la punctele 1 și 3 din anexa II. Respectivele valori de referință pot fi folosite de ENTSO de energie electrică și ENTSO de gaze pentru analizele cost-beneficiu efectuate pentru planurile ulterioare de dezvoltare a rețelei pe zece ani la nivelul Uniunii. Primii astfel de indicatori se publică până la [1 noiembrie 2022].

  10. O dată la trei ani, agenția, cu sprijinul comitetului, stabilește și pune la dispoziția publicului un set de indicatori și valori de referință corespunzătoare pentru compararea costurilor unitare ale investițiilor pentru proiecte comparabile din categoriile de infrastructură incluse la punctele 1 și 3 din anexa II. Respectivele valori de referință pot fi folosite de ENTSO de energie electrică și ENTSO de gaze pentru analizele cost-beneficiu efectuate pentru planurile ulterioare de dezvoltare a rețelei pe zece ani la nivelul Uniunii. Primii astfel de indicatori se publică până la [1 noiembrie 2022]. Proprietarii de infrastructuri, operatorii de sistem și promotorii terți furnizează informațiile relevante specifice proiectelor și elementele de cost dezagregate autorităților naționale de reglementare și agenției.

  Amendamentul  126

   

  Propunere de regulament

  Articolul 11 – alineatul 11

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  11. Până la [31 decembrie 2023], ENTSO de energie electrică și ENTSO de gaze prezintă împreună Comisiei și agenției un model coerent și interconectat privind piața și rețeaua de energie, inclusiv privind infrastructura de transport al energiei electrice, al gazelor și al hidrogenului, precum și privind stocarea, GNL și electrolizoarele, acoperind coridoarele și domeniile prioritare privind infrastructura energetică și elaborat în conformitate cu principiile prevăzute în anexa V.

  11. Până la [31 decembrie 2023], ENTSO de energie electrică și ENTSO de gaze, cu sprijinul comitetului, prezintă împreună Comisiei și agenției un model coerent și integrat privind piața și rețeaua de energie, inclusiv privind infrastructura de transport al energiei electrice, al gazelor și al hidrogenului, precum și privind stocarea, GNL și electrolizoarele, acoperind coridoarele și domeniile prioritare privind infrastructura energetică și elaborat în conformitate cu principiile prevăzute în anexa V. Modelul integrat este actualizat cu scopul de a include infrastructura de încălzire cel târziu la 31 decembrie 2024. După caz, modelul ar trebui să ia în considerare și infrastructura de distribuție.

   

  Ca parte a modelului integrat, ENTSO de energie electrică și ENTSO de gaze elaborează o metodologie comună pentru o analiză cost-beneficiu care urmează să fie utilizată pentru evaluarea transsectorială.

  Amendamentul  127

   

  Propunere de regulament

  Articolul 11 – alineatul 12

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  12. Modelul coerent și interconectat menționat la alineatul (11) acoperă, cel puțin, interconexiunile între sectoarele respective în toate etapele planificării infrastructurii, în special scenariile, identificarea lacunelor în materie de infrastructură, în special în ceea ce privește capacitățile transfrontaliere, precum și evaluarea proiectelor.

  12. Modelul coerent și integrat, inclusiv metodologia integrată comună pentru analiza cost-beneficiu, acoperă, cel puțin, interconexiunile între sectoarele respective în toate etapele planificării infrastructurii, în special scenariile, identificarea lacunelor în materie de infrastructură, în special în ceea ce privește capacitățile transfrontaliere, precum și evaluarea proiectelor.

   

  Ca parte a modelului integrat menționat la alineatul (11), ENTSO de energie electrică și ENTSO de gaze naturale elaborează o foaie de parcurs privind îmbunătățirile viitoare, în special includerea unor sectoare suplimentare.

  Amendamentul  128

   

  Propunere de regulament

  Articolul 11 – alineatul 13

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  13. După aprobarea de către Comisie a modelului coerent și interconectat menționat la alineatul (11), în conformitate cu procedura prevăzută la alineatele (1)-(6), acesta este inclus în metodologiile menționate la alineatul (1).

  13. După aprobarea de către Comisie a modelului coerent și integrat menționat la alineatul (11), în conformitate cu procedura prevăzută la alineatele (1)-(6), acesta este inclus în metodologiile menționate la alineatul (1), care ar trebui modificate în consecință.

  Amendamentul  129

   

  Propunere de regulament

  Articolul 11 – alineatul 13 a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  13a. Modelul integrat și metodologia comună pentru analiza cost-beneficiu se actualizează în conformitate cu procedura descrisă la alineatele (9), (11), (12) și (13).

  Amendamentul  130

  Propunere de regulament

  Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Până la [31 iulie 2022], agenția, după ce a desfășurat un amplu proces de consultare cu participarea Comisiei și cel puțin a organizațiilor care reprezintă toate părțile interesate relevante, inclusiv ENTSO de energie electrică, ENTSO de gaze, entitatea OSD a Uniunii și părțile interesate relevante din sectorul hidrogenului, publică orientările-cadru pentru scenariile comune care urmează să fie elaborate de ENTSO de energie electrică și ENTSO de gaze. Orientările respective sunt actualizate periodic, în funcție de necesități.

  Până la [31 iulie 2022], agenția, după ce a desfășurat un amplu proces de consultare cu participarea tuturor părților interesate relevante, inclusiv Comisia, comitetul, statele membre, ENTSO de energie electrică, ENTSO de gaze, entitatea OSD a Uniunii, autoritățile naționale de reglementare și alte autorități naționale, publică orientările-cadru pentru scenariile comune care urmează să fie elaborate de ENTSO de energie electrică și ENTSO de gaze.

  Amendamentul  131

  Propunere de regulament

  Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 2

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Orientările includ principiul „eficiența energetică pe primul loc” și se asigură că scenariile de bază ale ENTSO de energie electrică și ENTSO de gaze sunt pe deplin conforme cu cele mai recente obiective de decarbonizare ale Uniunii Europene pe termen mediu și lung și cu cele mai recente scenarii disponibile ale Comisiei.

  Orientările instituie standarde pentru elaborarea transparentă, nediscriminatorie și robustă de scenarii, ținând seama de bunele practici din domeniul planificării dezvoltării rețelei. Orientările au drept obiectiv să asigure faptul că scenariile de bază ale ENTSO de energie electrică și ENTSO de gaze sunt pe deplin conforme cu principiul „eficiența energetică pe primul loc” și compatibile cu cele mai recente obiective ale Uniunii Europene pe termen mediu și lung în domeniul energiei și al climei și cu cele mai recente scenarii disponibile ale Comisiei și că acestea reflectă politicile și strategiile statelor membre în domeniul climei și al energiei, precum și provocările sistemelor energetice din Uniune. Agenția poate actualiza orientările respective, dacă este necesar, pentru a le menține la zi, evitând în același timp crearea unei sarcini administrative pentru părțile interesate și asigurând dezvoltarea eficientă și în timp util a scenariilor comune.

  Amendamentul  132

   

  Propunere de regulament

  Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Comitetul consultativ furnizează informații cu privire la modul în care se poate asigura conformitatea scenariilor cu obiectivele Uniunii privind clima și energia. Agenția include aceste informații în orientările-cadru menționate la alineatul (1).

  Amendamentul  133

   

  Propunere de regulament

  Articolul 12 – alineatul 2

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2. ENTSO de energie electrică și ENTSO de gaze respectă orientările-cadru ale agenției atunci când elaborează scenariile comune care urmează să fie utilizate pentru planurile de dezvoltare a rețelei pe zece ani la nivelul Uniunii.

  2. ENTSO de energie electrică și ENTSO de gaze respectă orientările-cadru ale agenției atunci când elaborează scenariile comune care urmează să fie utilizate pentru planurile de dezvoltare a rețelei pe zece ani la nivelul Uniunii. Scenariile comune includ, de asemenea, o perspectivă pe termen lung până în 2050 și, după caz, etape intermediare.

  Amendamentul  134

   

  Propunere de regulament

  Articolul 12 – alineatul 3

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3. ENTSO de energie electrică și ENTSO de gaze invită organizațiile care reprezintă toate părțile interesate relevante, inclusiv entitatea OSD a Uniunii și toate părțile interesate relevante din domeniul hidrogenului, să participe la procesul de elaborare a scenariilor.

  3. ENTSO de energie electrică și ENTSO de gaze implică Comisia în consultări ca parte a procesului de elaborare a scenariilor și asigură o profunzime echilibrată a expertizei în toate soluțiile energetice care contribuie la neutralitatea climatică, pentru a realiza un sistem energetic integrat.

   

  Fără a aduce atingere consultării generale a părților interesate, ENTSO de energie electrică și ENTSO de gaze consultă comitetul cu privire la elementele-cheie ale procesului de elaborare a scenariilor: expunerea de bază, ipoteze și transpunerea acestora în date constitutive ale scenariilor.

   

  Dacă este posibil, comitetul transmite ENTSO de energie electrică și ENTSO de gaze toate datele relevante disponibile în momentul elaborării scenariului.

  Amendamentul  135

  Propunere de regulament

  Articolul 12 – alineatul 4

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  4. ENTSO de energie electrică și ENTSO de gaze publică și prezintă agenției și Comisiei proiectul de raport privind scenariile comune, în vederea obținerii avizului acestora.

  4. ENTSO de energie electrică și ENTSO de gaze publică și prezintă agenției, în vederea obținerii avizului acesteia, precum și Comisiei, pentru a obține aprobarea sa și Comitetului consultativ, pentru a obține evaluarea sa, proiectul de raport privind scenariile comune.

  Amendamentul  136

  Propunere de regulament

  Articolul 12 – alineatul 5

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  5. În termen de trei luni de la primirea proiectului de raport privind scenariile comune, împreună cu informațiile primite în cadrul procesului de consultare și cu un raport privind modul în care acestea au fost luate în considerare, agenția emite un aviz către ENTSO de energie electrică, ENTSO de gaze și Comisie.

  5. În termen de trei luni de la primirea proiectului de raport privind scenariile comune, împreună cu informațiile primite în cadrul procesului de consultare și cu un raport privind modul în care acestea au fost luate în considerare, agenția transmite ENTSO de energie electrică, ENTSO de gaze și Comisiei un aviz privind conformitatea scenariilor cu orientările-cadru menționate la alineatul (1), inclusiv posibile recomandări privind modificările care ar trebui realizate, iar Comitetul consultativ își prezintă evaluarea cu privire la compatibilitatea scenariilor cu obiectivele în domeniul climei.

  Amendamentul  137

  Propunere de regulament

  Articolul 12 – alineatul 6

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  6. Comisia, acordând atenția cuvenită avizului agenției definit la alineatul (5), transmite avizul său ENTSO de energie electrică și ENTSO de gaze.

  eliminat

   

  Amendamentul  138

  Propunere de regulament

  Articolul 12 – alineatul 7

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  7. ENTSO de energie electrică și ENTSO de gaze își adaptează raportul privind scenariile comune, ținând seama în mod corespunzător de avizul agenției, în conformitate cu avizul Comisiei, și transmit raportul actualizat Comisiei spre aprobare.

  7. În termen de trei luni de la primirea avizului și a evaluării menționate la alineatul (5), Comisia aprobă, modifică sau solicită ENTSO de energie electrică și ENTSO de gaze să modifice proiectul de raport privind scenariile comune, ținând seama în mod corespunzător de avizele respective și punând accentul pe compatibilitatea scenariilor comune cu cele mai recente obiective pe termen mediu și lung ale Uniunii privind clima și energia și cu cele mai recente scenarii disponibile ale Comisiei.

  Amendamentul  139

  Propunere de regulament

  Articolul 12 – alineatul 7 a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  7a. În cazul în care Comisia solicită ENTSO de energie electrică și ENTSO de gaze să modifice proiectul de raport privind scenariile comune, acestea, după consultarea comitetului, prezintă Comisiei spre aprobare scenariile modificate în termenul stabilit de Comisie.

  Amendamentul  140

   

  Propunere de regulament

  Articolul 12 – alineatul 8

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  8. În termen de două săptămâni de la aprobarea raportului privind scenariile comune de către Comisie în conformitate cu alineatul (7), ENTSO de energie electrică și ENTSO de gaze publică raportul privind scenariile comune pe paginile lor web. Ele publică datele de intrare și de ieșire corespunzătoare într-o formă suficient de exactă, ținând seama în mod corespunzător de legislația națională și de acordurile de confidențialitate relevante.

  8. În termen de două săptămâni de la aprobarea raportului privind scenariile comune de către Comisie în conformitate cu alineatul (7), ENTSO de energie electrică și ENTSO de gaze publică raportul privind scenariile comune pe paginile lor web. Ele publică datele de intrare și de ieșire corespunzătoare într-o formă suficient de exactă, pentru ca o parte terță să poată reproduce rezultatele, în măsura în care acest lucru este posibil în conformitate cu legislația națională și cu acordurile de confidențialitate relevante.

  Amendamentul  141

  Propunere de regulament

  Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  La fiecare doi ani, ENTSO de energie electrică și ENTSO de gaze publică și prezintă Comisiei și agenției rapoartele privind lacunele în materie de infrastructură elaborate în cadrul planurilor de dezvoltare a rețelei pe zece ani la nivelul Uniunii.

  În termen de șase luni de la aprobarea raportului privind scenariile comune de către Comisie în conformitate cu articolul 12 alineatul (7), ENTSO de energie electrică și ENTSO de gaze publică proiectele de rapoarte privind lacunele în materie de infrastructură elaborate în cadrul planurilor de dezvoltare a rețelei pe zece ani la nivelul Uniunii.

  Amendamentul  142

  Propunere de regulament

  Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 2

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Atunci când evaluează lacunele în materie de infrastructură, ENTSO de energie electrică și ENTSO de gaze pun în aplicare principiul „eficiența energetică pe primul loc” și iau în considerare cu prioritate toate soluțiile relevante care nu sunt legate de infrastructură pentru a remedia lacunele identificate.

  Atunci când evaluează lacunele în materie de infrastructură, ENTSO de energie electrică și ENTSO de gaze își bazează analiza pe scenariile comune stabilite în conformitate cu articolul 12, pun în aplicare principiul „eficiența energetică pe primul loc” și iau în considerare toate alternativele relevante.

   

  Acestea evaluează, de asemenea, beneficiile preconizate ale eliminării lacunelor identificate în materie de infrastructură și costul neefectuării de investiții în infrastructura necesară. Atunci când identifică o nouă lacună în materie de infrastructură, acestea iau în considerare investițiile totale în rețea care sunt necesare, inclusiv costurile operațiunilor conexe necesare de consolidare a rețelei interne.

   

  Acestea se concentrează în special asupra acelor lacune în materie de infrastructură care ar putea afecta atingerea obiectivelor climatice ale Uniunii pe termen mediu și lung.

  Amendamentul  143

   

  Propunere de regulament

  Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 3

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Înainte de a-și prezenta rapoartele, ENTSO de energie electrică și ENTSO de gaze desfășoară un proces de consultare extinsă care implică toate părțile interesate relevante, inclusiv entitatea OSD a UE, toate părțile interesate relevante din domeniul hidrogenului, precum și toți reprezentanții statelor membre vizate de coridoarele prioritare definite în anexa I.

  Înainte de a-și publica proiectele de rapoarte, ENTSO de energie electrică și ENTSO de gaze desfășoară un proces de consultare extinsă care implică toate părțile interesate relevante, inclusiv Comisia, agenția, precum și toți reprezentanții statelor membre vizate de coridoarele prioritare definite în anexa I.

  Amendamentul  144

  Propunere de regulament

  Articolul 13 – alineatul 3

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3. În termen de trei luni de la primirea raportului privind lacunele în materie de infrastructură, împreună cu informațiile primite în cadrul procesului de consultare și cu un raport privind modul în care acestea au fost luate în considerare, agenția emite un aviz către ENTSO de energie electrică sau către ENTSO de gaze și Comisie.

  3. În termen de trei luni de la primirea raportului privind lacunele în materie de infrastructură, împreună cu informațiile primite în cadrul procesului de consultare și cu un raport privind modul în care acestea au fost luate în considerare, agenția emite un aviz către ENTSO de energie electrică sau către ENTSO de gaze și Comisie și îl pune la dispoziția publicului.

  Amendamentul  145

  Propunere de regulament

  Articolul 13 – alineatul 4

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  4. Comisia, luând în considerare avizul agenției menționat la alineatul (3), elaborează un aviz și îl transmite ENTSO de energie electrică sau ENTSO de gaze.

  4. În termen de trei luni de la primirea avizului agenției menționat la alineatul (3), Comisia, luând în considerare acest aviz, elaborează un aviz și îl transmite ENTSO de energie electrică sau ENTSO de gaze.

  Amendamentul  146

   

  Propunere de regulament

  Articolul 13 – alineatul 5

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  5. ENTSO de energie electrică și ENTSO de gaze își adaptează rapoartele privind lacunele în materie de infrastructură, ținând seama în mod corespunzător de avizul agenției și în conformitate cu avizul Comisiei, înainte de a publica rapoartele finale privind lacunele în materie de infrastructură.

  5. ENTSO de energie electrică și ENTSO de gaze își adaptează rapoartele privind lacunele în materie de infrastructură, ținând seama în mod corespunzător de avizul agenției și în conformitate cu avizul Comisiei, și le transmit spre aprobare Comisiei.

  Amendamentul  147

   

  Propunere de regulament

  Articolul 13 – alineatul 5 a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  5a. În termen de două săptămâni de la aprobarea de către Comisie a rapoartelor privind lacunele în materie de infrastructură, ENTSO de energie electrică și ENTSO de gaze naturale le publică pe paginile lor web.

  Amendamentul  148

  Propunere de regulament

  Articolul 14 – alineatul 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1. Până la [31 iulie 2022], statele membre, cu sprijinul Comisiei, în cadrul coridoarelor lor specifice prioritare ale rețelei offshore definite la punctul 2 din anexa I, ținând seama de particularitățile și de dezvoltarea din fiecare regiune, definesc împreună și convin să coopereze cu privire la volumul de energie din surse regenerabile offshore care urmează să fie utilizat în fiecare bazin maritim până în 2050, cu etape intermediare în 2030 și 2040, având în vedere planurile lor energetice și climatice naționale, potențialul de energie din surse regenerabile offshore al fiecărui bazin maritim, protecția mediului, adaptarea la schimbările climatice și alte utilizări ale mării, precum și obiectivele Uniunii în materie de decarbonizare. Acordul respectiv se încheie în scris pentru fiecare bazin maritim legat de teritoriul Uniunii.

  1. Până la [31 iulie 2022], statele membre, cu sprijinul Comisiei, în cadrul coridoarelor lor specifice prioritare ale rețelei offshore definite la punctul 2 din anexa I, ținând seama de particularitățile și de dezvoltarea din fiecare regiune, definesc împreună și convin să coopereze cu privire la obiectivul în materie de energie din surse regenerabile offshore care urmează să fie utilizată în fiecare bazin maritim până în 2050, în conformitate cu obiectivul de 300 GW1a, cu etape intermediare în 2030 și 2040, respectând în acest context cel puțin planurile lor energetice și climatice naționale, potențialul de energie din surse regenerabile offshore al fiecărui bazin maritim, protecția mediului, adaptarea la schimbările climatice și alte utilizări ale mării, precum și obiectivul Uniunii în materie de neutralitate climatică. Respectiva declarație comună se încheie în scris pentru fiecare bazin maritim legat de teritoriul Uniunii.

   

  __________________

   

  1a „O strategie a UE privind valorificarea potențialului energiei din surse regenerabile offshore pentru un viitor neutru climatic”, COM(2020)741.

  Amendamentul  149

  Propunere de regulament

  Articolul 14 – alineatul 2

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2. Până la [31 iulie 2023], ENTSO de energie electrică, cu implicarea OST relevanți, a autorităților naționale de reglementare și a Comisiei și în conformitate cu acordul menționat la alineatul (1), elaborează și publică planuri de dezvoltare a rețelei offshore integrate conform obiectivelor pentru 2050, cu etape intermediare pentru 2030 și 2040, pentru fiecare bazin maritim, în conformitate cu coridoarele prioritare ale rețelei offshore menționate în anexa I, ținând seama de protecția mediului și de alte utilizări ale mării. Planurile respective de dezvoltare a rețelei offshore integrate se actualizează ulterior o dată la trei ani.

  2. Până la [31 iulie 2023], ENTSO relevantă, cu implicarea OST relevanți, a autorităților naționale de reglementare și a Comisiei și în conformitate cu declarația comună convenită menționată la alineatul (1), elaborează și publică planuri strategice de dezvoltare a rețelei offshore conform obiectivelor pentru 2050, cu etape intermediare pentru 2030 și 2040, pentru fiecare bazin maritim, în conformitate cu coridoarele prioritare ale rețelei offshore menționate în anexa I, ținând seama de protecția mediului și de alte utilizări ale mării. Planurile respective de dezvoltare a rețelei offshore integrate oferă o perspectivă de nivel înalt privind potențialul capacităților de producție offshore și nevoile aferente în cadrul unei rețele offshore, inclusiv privind nevoile potențiale în ceea ce privește interconexiunile, proiectele hibride și infrastructura de hidrogen. Planurile respective se actualizează ulterior o dată la doi ani.

  Amendamentul  150

  Propunere de regulament

  Articolul 14 – alineatul 3

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3. Planurile de dezvoltare a rețelei offshore integrate sunt compatibile cu cele mai recente planuri de dezvoltare a rețelei pe zece ani la nivelul Uniunii, pentru a asigura dezvoltarea coerentă a planificării rețelelor terestre și offshore.

  3. Planurile de dezvoltare a rețelei offshore integrate sunt coerente cu planurile de investiții regionale publicate în conformitate cu articolul 34 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/943 și sunt integrate în cadrul planurilor de dezvoltare a rețelei pe zece ani la nivelul Uniunii, pentru a asigura dezvoltarea coerentă a planificării rețelelor terestre și offshore, asigurând o rețea de transport adecvată și fiabilă pentru transferul de energie electrică atât pe uscat, cât și între regiunile costiere, regiunile interioare și statele membre fără ieșire la mare și pentru a furniza centrelor de consum sau instalațiilor de stocare a energiei o aprovizionare stabilă cu energie electrică.

  Amendamentul  151

  Propunere de regulament

  Articolul 14 – alineatul 4

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  4. ENTSO de energie electrică prezintă Comisiei, spre avizare, proiectele de planuri de dezvoltare a rețelei offshore integrate.

  4. ENTSO relevantă prezintă Comisiei, spre avizare, proiectele de planuri de dezvoltare a rețelei offshore integrate. Înainte de a prezenta Comisiei proiectele de planuri de dezvoltare a rețelei offshore integrate, ENTSO relevantă desfășoară un amplu proces de consultare, implicând toate părțile interesate relevante din sectorul offshore și al energiei electrice, inclusiv entitatea OSD, precum și toate statele membre care fac parte din coridoarele prioritare de rețele offshore menționate în anexa I punctul 2.

  Amendamentul  152

  Propunere de regulament

  Articolul 14 – alineatul 5

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  5. ENTSO de energie electrică adaptează planurile de dezvoltare a rețelei offshore integrate ținând seama în mod corespunzător de avizul Comisiei înainte de publicarea rapoartelor finale și le transmite coridoarelor prioritare ale rețelei offshore relevante, astfel cum sunt definite în anexa I.

  5. ENTSO relevantă adaptează planurile de dezvoltare a rețelei offshore integrate ținând seama în mod corespunzător de avizul Comisiei înainte de publicarea rapoartelor finale și le transmite coridoarelor prioritare ale rețelei offshore relevante, astfel cum sunt definite în anexa I.

  Amendamentul  153

  Propunere de regulament

  Articolul 14 – alineatul 6

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  6. Pentru a asigura dezvoltarea la timp a rețelelor offshore pentru energia din surse regenerabile, în cazul în care ENTSO de energie electrică nu elaborează în timp util planurile de dezvoltare a rețelei offshore integrate menționate la alineatul (2), Comisia elaborează, pe baza avizelor experților, un plan de dezvoltare a rețelei offshore integrate per bazin maritim pentru fiecare coridor prioritar al rețelei offshore prevăzut în anexa I.

  eliminat

  Amendamentul  154

  Propunere de regulament

  Articolul 15 – alineatul 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1. Comisia elaborează, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, principii pentru o metodologie specifică referitoare la costuri și beneficii și la partajarea costurilor pentru implementarea planului de dezvoltare a rețelei offshore integrate menționat la articolul 14 alineatul (2), în conformitate cu acordul menționat la articolul 14 alineatul (1), ca parte a orientărilor menționate la articolul 16 alineatul (10). Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 21 alineatul (2).

  1. Până în martie 2024, agenția elaborează o recomandare privind principiile pentru o metodologie adaptată referitoare la partajarea costurilor pentru implementarea planului de dezvoltare a rețelei offshore integrate menționat la articolul 14 alineatul (2), în conformitate cu declarația comună menționată la articolul 14 alineatul (1). Aceste principii trebuie să fie compatibile cu dispozițiile prevăzute la articolul 16 alineatul (1). Agenția își actualizează recomandarea, după caz, ținând seama de rezultatele punerii în aplicare a principiilor.

  Amendamentul  155

  Propunere de regulament

  Articolul 15 – alineatul 1 a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  1a. În termen de 12 luni de la publicarea recomandării menționate la alineatul (1), ENTSO relevantă, precum și celelalte părți interesate relevante, cu implicarea OTS/OST relevanți, a autorităților naționale de reglementare și a Comisiei, elaborează o metodologie referitoare la costuri și beneficii și la partajarea costurilor pentru punerea în aplicare a planului de dezvoltare a rețelei offshore. Metodologia presupune formularea unor recomandări pentru repartizarea costurilor pe fiecare bazin maritim și nu ar trebui să implice efectuarea unei evaluări pentru fiecare proiect în parte.

  Amendamentul  156

  Propunere de regulament

  Articolul 15 – alineatul 2

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2. În termen de 12 luni de la publicarea principiilor menționate la alineatul (1), ENTSO de energie electrică, cu implicarea OST relevanți, a autorităților naționale de reglementare și a Comisiei, prezintă rezultatele aplicării metodologiei privind costurile și beneficiile și de partajare a costurilor în cazul coridoarelor prioritare ale rețelei offshore.

  2. În termen de 12 luni de la publicarea metodologiei menționate la alineatul (1a), ENTSO relevantă, cu implicarea OTS/OST relevanți, a autorităților naționale de reglementare, a Comisiei și a altor părți interesate relevante, prezintă rezultatele aplicării metodologiei de partajare a costurilor în cazul coridoarelor prioritare ale rețelei offshore.

  Amendamentul  157

  Propunere de regulament

  Articolul 15 – alineatul 3

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3. În termen de șase luni de la prezentarea rezultatelor menționate la alineatul (2), statele membre relevante își actualizează acordul scris menționat la articolul 14 alineatul (1) cu definiția comună actualizată a volumului de energie din surse regenerabile offshore care urmează să fie utilizat în fiecare bazin maritim în 2050, cu etape intermediare în 2030 și 2040, precum și acordul relevant de cooperare în vederea atingerii acestor volume.

  3. În termen de șase luni de la prezentarea rezultatelor menționate la alineatul (2), statele membre relevante anexează dispozițiile finale privind partajarea transfrontalieră a costurilor la declarația lor comună scrisă menționată la articolul 14 alineatul (1), conținând în special definiția comună a obiectivelor în materie de energie din surse regenerabile offshore care urmează să fie utilizată în fiecare bazin maritim în 2050, cu etape intermediare în 2030 și 2040, precum și acordul relevant de cooperare în vederea atingerii acestor obiective.

  Amendamentul  158

  Propunere de regulament

  Articolul 15 – alineatul 4

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  4. În termen de șase luni de la acordurile scrise actualizate menționate la alineatul (3), ENTSO de energie electrică actualizează, pentru fiecare bazin maritim, planurile de dezvoltare a rețelei offshore integrate, urmând procedura prevăzută la articolul 14 alineatele (2)-(5). Se aplică procedura prevăzută la articolul 14 alineatul (6).

  4. Atunci când ENTSO relevantă actualizează planurile de dezvoltare a rețelei offshore integrate, urmând procedura prevăzută la articolul 14 alineatele (2)-(5). Actualizarea respectivă respectă anexa la declarația comună scrisă menționată la alineatul (3) din prezentul articol și este integrată în următorul plan de dezvoltare a rețelei pe zece ani.

  Amendamentul  159

   

  Propunere de regulament

  Articolul 16 – alineatul 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1. Costurile de investiții angajate în condiții de eficiență, care exclud costurile de întreținere, legate de un proiect de interes comun care se încadrează în categoriile stabilite la punctul 1 literele (a), (b), (c) și (e) din anexa II și de proiectele de interes comun care se încadrează în categoria stabilită la punctul 3 din anexa II, dacă sunt de competența autorităților naționale de reglementare, sunt suportate de OTS/OST relevanți sau de inițiatorii proiectului de infrastructură de transport din statele membre în care proiectul are un impact net pozitiv și, în măsura în care nu sunt acoperite de venituri rezultate din gestionarea congestiilor sau de alte taxe, se plătesc de către utilizatorii rețelei prin tarifele de acces la rețea în statul membru sau în statele membre respective.

  1. Costurile de investiții angajate în condiții de eficiență, care exclud costurile de întreținere, legate de un proiect de interes comun care se încadrează în categoriile stabilite la punctul 1 literele (a), (aa), (b), (c) și (e) din anexa II și de proiectele de interes comun care se încadrează în categoria stabilită la punctul 3 din anexa II, dacă sunt de competența autorităților naționale de reglementare din fiecare stat membru în cauză, sunt suportate de OTS/OST relevanți sau de inițiatorii proiectului de infrastructură de transport din statele membre în care proiectul are un impact net pozitiv și, în măsura în care nu sunt acoperite de venituri rezultate din gestionarea congestiilor sau de alte taxe, se plătesc de către utilizatorii rețelei prin tarifele de acces la rețea în statul membru sau în statele membre respective.

  Amendamentul  160

   

  Propunere de regulament

  Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2. Dispozițiile prezentului articol se aplică unui proiect de interes comun care se încadrează în categoriile prevăzute la punctul 1 literele (a), (b), (c) și (e) din anexa II în cazul în care cel puțin un inițiator al proiectului solicită autorităților naționale relevante aplicarea dispozițiilor respective pentru costurile proiectului. Dispozițiile se aplică în cazul unui proiect de interes comun care se încadrează în categoria stabilită la punctul 3 din anexa II, după caz, numai atunci când s-a realizat deja o evaluare a cererii de pe piață care a indicat că nu este de așteptat ca costurile de investiții angajate în condiții de eficiență să fie acoperite de tarife.

  2. Dispozițiile prezentului articol se aplică unui proiect de interes comun care se încadrează în categoriile prevăzute la punctul 1 literele (a), (b), (c) și (e) din anexa II în cazul în care cel puțin un inițiator al proiectului solicită autorităților naționale relevante aplicarea dispozițiilor respective pentru costurile proiectului.

  Amendamentul  161

  Propunere de regulament

  Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 2

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Proiectele care se încadrează în categoria stabilită la punctul 1 litera (e) și la punctul 2 din anexa II pot beneficia de dispozițiile prezentului articol în cazul în care cel puțin un inițiator al proiectului solicită autorităților naționale relevante aplicarea articolului.

  Proiectele care se încadrează în categoria stabilită la punctul 1 litera (d) și la punctul 2 din anexa II pot beneficia de dispozițiile prezentului articol în cazul în care cel puțin un inițiator al proiectului solicită autorităților naționale relevante aplicarea articolului.

  Amendamentul  162

   

  Propunere de regulament

  Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera a

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a) o analiză cost-beneficiu actualizată specifică proiectului, în concordanță cu metodologia elaborată în temeiul articolului 11 și ținând seama de beneficiile dincolo de frontierele statelor membre pe teritoriul cărora este situat proiectul, utilizând același scenariu ca cel utilizat în procesul de selecție pentru elaborarea listei Uniunii în care este inclus proiectul de interes comun;

  (a) o analiză cost-beneficiu actualizată specifică proiectului, în concordanță cu metodologia elaborată în temeiul articolului 11 și ținând seama de beneficiile dincolo de frontierele statelor membre pe teritoriul cărora este situat proiectul, luând în considerare cel puțin scenariile comune stabilite pentru planificarea dezvoltării rețelei în conformitate cu articolul 12;

  Amendamentul  163

  Propunere de regulament

  Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 4

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  După primirea cererii, autoritățile naționale de reglementare transmit agenției, fără întârziere, o copie a fiecărei cereri de investiții, în scop informativ.

  Inițiatorul proiectului transmite agenției o copie a cererii de investiții, în scop informativ.

  Amendamentul  164

  Propunere de regulament

  Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 1

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  În termen de șase luni de la data la care autoritățile naționale de reglementare relevante au primit ultima cerere de investiții, autoritățile naționale de reglementare respective, după consultarea inițiatorilor proiectului vizați, iau decizii coordonate comune cu privire la alocarea costurilor de investiții pe care va trebui să le suporte fiecare operator de sistem pentru proiectul respectiv, precum și cu privire la includerea acestora în tarife. Autoritățile naționale de reglementare includ în tarife toate costurile de investiții angajate în mod eficient, în conformitate cu alocarea costurilor de investiții care trebuie să fie suportate de fiecare operator de sistem pentru proiect. Ulterior, autoritățile naționale de reglementare evaluează, după caz, dacă ar putea apărea probleme de accesibilitate ca urmare a includerii costurilor de investiții în tarife.

  În termen de șase luni de la data la care autoritățile naționale de reglementare relevante au primit ultima cerere de investiții, autoritățile naționale de reglementare respective, după consultarea inițiatorilor proiectului vizați, iau decizii coordonate comune cu privire la alocarea costurilor de investiții angajate în mod eficient pe care va trebui să le suporte fiecare operator de sistem pentru proiectul respectiv, precum și cu privire la includerea acestora în tarife sau la respingerea cererii de investiții sau a unei părți a proiectului, dacă analiza comună efectuată de autoritățile naționale de reglementare concluzionează că proiectul sau o parte a acestuia nu aduce un beneficiu net semnificativ la nivelul Uniunii. Autoritățile naționale de reglementare includ în tarife costurile de investiții relevante angajate în mod eficient, în conformitate cu alocarea costurilor de investiții care trebuie să fie suportate de fiecare operator de sistem pentru proiect. Ulterior, autoritățile naționale de reglementare evaluează, după caz, dacă ar putea apărea probleme de accesibilitate ca urmare a includerii costurilor de investiții în tarife.

  Amendamentul  165

   

  Propunere de regulament

  Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 4

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  În procesul de alocare transfrontalieră a costurilor, autoritățile naționale de reglementare relevante, în consultare cu OTS/OST implicați, încearcă să ajungă la un acord reciproc bazat pe informațiile precizate la alineatul (3) literele (a) și (b), dar care nu se limitează la acestea. Evaluarea lor se bazează pe același scenariu ca și cel utilizat în procesul de selecție pentru elaborarea listei Uniunii în care este inclus proiectul de interes comun.

  În procesul de alocare transfrontalieră a costurilor, autoritățile naționale de reglementare relevante, în consultare cu OTS/OST implicați, încearcă să ajungă la un acord reciproc bazat pe informațiile precizate la alineatul (3) literele (a) și (b), dar care nu se limitează la acestea. Evaluarea lor ia în considerare toate scenariile relevante stabilite la articolul 12 și alte scenarii pentru planificarea dezvoltării rețelei, permițând o analiză solidă a contribuției proiectului de interes comun la politica energetică a Uniunii în ceea ce privește decarbonizarea, integrarea pieței, concurența, sustenabilitatea și siguranța aprovizionării.

  Amendamentul  166

  Propunere de regulament

  Articolul 16 – alineatul 6 – paragraful 2

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  În cazul respectiv sau la solicitarea a cel puțin uneia dintre autoritățile naționale de reglementare relevante, agenția ia o decizie privind cererea de investiții, inclusiv alocarea transfrontalieră a costurilor prevăzută la alineatul (3) și necesitatea includerii în tarife a costurilor de investiții, în totalitate, astfel cum sunt alocate transfrontalier, în termen de trei luni de la primirea solicitării de către agenție.

  În cazul respectiv sau la solicitarea comună a autorităților naționale de reglementare relevante, agenția ia o decizie privind cererea de investiții, inclusiv alocarea transfrontalieră a costurilor prevăzută la alineatul (3), în termen de trei luni de la primirea solicitării de către agenție.

  Amendamentul  167

   

  Propunere de regulament

  Articolul 16 – alineatul 6 – paragraful 4

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Evaluarea efectuată de către agenție se bazează pe același scenariu ca și cel utilizat în procesul de selecție pentru elaborarea listei Uniunii în care este inclus proiectul de interes comun.

  Evaluarea efectuată de către agenție ia în considerare toate scenariile relevante stabilite în temeiul articolului 12 și alte scenarii pentru planificarea dezvoltării rețelei, permițând o analiză solidă a contribuției proiectului de interes comun la politica energetică a Uniunii în ceea ce privește decarbonizarea, integrarea pieței, concurența, sustenabilitatea și siguranța aprovizionării.

  Amendamentul  168

   

  Propunere de regulament

  Articolul 16 – alineatul 10

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  10. Până la [31 decembrie 2022], Comisia adoptă acte de punere în aplicare care conțin orientări obligatorii pentru a asigura condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului articol și pentru partajarea transfrontalieră a costurilor rețelelor offshore pentru energia din surse regenerabile, astfel cum se menționează la articolul 15 alineatul (1). Orientările abordează, de asemenea, situația specială a rețelelor offshore pentru proiectele de interes comun în domeniul energiei din surse regenerabile, prin includerea de principii privind modul în care alocarea transfrontalieră a costurilor trebuie să fie coordonată cu mecanismele de finanțare, de piață și politice legate de siturile de producție offshore aferente acestora. La adoptarea sau modificarea orientărilor, Comisia consultă ACER, ENTSO de energie electrică, ENTSO de gaze și, dacă este cazul, alte părți interesate. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 21 alineatul (2).

  10. Până la [31 decembrie 2022], agenția adoptă o recomandare de identificare a bunelor practici referitoare la tratarea cererilor de investiții pentru proiectele de interes comun. Recomandarea este actualizată periodic, după cum se consideră necesar și pentru a asigura coerența cu principiile aplicabile rețelelor offshore pentru energia din surse regenerabile, astfel cum se menționează la articolul 15 alineatul (1). La adoptarea sau modificarea recomandării, agenția desfășoară un amplu proces de consultare, implicând toate părțile interesate relevante.

  Amendamentul  169

   

  Propunere de regulament

  Articolul 16 – alineatul 10 a (nou)

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  10a. Proiectele de interes reciproc sunt asimilate proiectelor de interes comun și sunt eligibile pentru deciziile de alocare transfrontalieră a costurilor pentru partea de costuri de investiții situată pe teritoriul Uniunii sau în țările care aplică acquis-ul Uniunii și care au încheiat un acord cu Uniunea.

  Amendamentul  170

   

  Propunere de regulament

  Articolul 18 – alineatul 2 – partea introductivă

   

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2. Proiectele de interes comun care se încadrează în categoriile stabilite la punctul 1 literele (a), (b), (c) și (e) din anexa II și la punctul 3 din anexa II, cu excepția proiectelor pentru stocarea energiei electrice prin hidropompaj, sunt eligibile și pentru asistență financiară din partea Uniunii și sub formă de granturi pentru lucrări dacă îndeplinesc toate criteriile următoare:

  2. Proiectele de interes comun care se încadrează în categoriile stabilite la punctul 1 literele (a), (aa), (b), (c) și (e) din anexa II și la punctul 3 din anexa II, cu excepția proiectelor pentru stocarea energiei electrice prin hidropompaj, sunt eligibile și pentru asistență financiară din partea Uniunii și sub formă de granturi pentru lucrări dacă îndeplinesc toate criteriile următoare:

  Amendamentul  171

   

  Propunere de regulament

  Articolul 18 – alineatul 2 – litera a