DRUHÁ ZPRÁVA k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž na rozpočtový rok 2019

  30.9.2021 - (2020/2167(DEC))

  Výbor pro rozpočtovou kontrolu
  Zpravodaj: Ryszard Czarnecki


  Postup : 2020/2167(DEC)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A9-0270/2021
  Předložené texty :
  A9-0270/2021
  Přijaté texty :

   1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž na rozpočtový rok 2019

  (2020/2167(DEC))

  Evropský parlament,

   s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž za rozpočtový rok 2019,

   s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o agenturách EU za rozpočtový rok 2019 spolu s odpověďmi agentur[1],

   s ohledem na prohlášení o věrohodnosti[2] účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2019 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

   s ohledem na doporučení Rady ze dne 1. března 2021 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2019 (05793/2021 – C9-0064/2021),

   s ohledem na své rozhodnutí ze dne 28. dubna 2021[3], kterým se odkládá udělení absolutoria za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2019, a na odpovědi výkonného ředitele Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž,

   s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012[4], a zejména článek 70 tohoto nařízení,

   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 ze dne 14. září 2016 o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES[5], a zejména na článek 76 tohoto nařízení,

   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1896 ze dne 13. listopadu 2019 o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o zrušení nařízení (EU) č. 1052/2013 a (EU) 2016/1624[6], a zejména na článek 116 tohoto nařízení,

   s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/715 ze dne 18. prosince 2018 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty zřízené podle SFEU a Smlouvy o Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/10467[7], a zejména na článek 105 tohoto nařízení,

   s ohledem na články 32 a 47 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012[8],

   s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

   s ohledem na stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

   s ohledem na druhou zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9‑0270/2021),

  1. uděluje absolutorium výkonnému řediteli Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž za plnění rozpočtu agentury za rozpočtový rok 2019;

  2. předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

  3. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

   

   


   

  2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  k uzavření účtů Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž za rozpočtový rok 2019;

  (2020/2167(DEC))

  Evropský parlament,

   s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž za rozpočtový rok 2019,

   s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o agenturách EU za rozpočtový rok 2019 spolu s odpověďmi agentur[9],

   s ohledem na prohlášení o věrohodnosti[10] účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2019 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

   s ohledem na doporučení Rady ze dne 1. března 2021 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2019 (05793/2021 – C9-0064/2021),

   s ohledem na své rozhodnutí ze dne 28. dubna 2021[11], kterým se odkládá udělení absolutoria za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2019, a na odpovědi výkonného ředitele Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž,

   s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012[12], a zejména článek 70 tohoto nařízení,

   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 ze dne 14. září 2016 o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES[13], a zejména na článek 76 tohoto nařízení,

   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1896 ze dne 13. listopadu 2019 o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o zrušení nařízení (EU) č. 1052/2013 a (EU) 2016/1624[14], a zejména na článek 116 tohoto nařízení,

   s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/715 ze dne 18. prosince 2018 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty zřízené podle SFEU a Smlouvy o Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/10467[15], a zejména na článek 105 tohoto nařízení,

   s ohledem na články 32 a 47 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012[16],

   s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

   s ohledem na stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

   s ohledem na druhou zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9‑0270/2021),

  1. schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž za rozpočtový rok 2019;

  2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

   


   

  3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž na rozpočtový rok 2019

  (2020/2167(DEC))

  Evropský parlament,

   s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž na rozpočtový rok 2019,

   s ohledem na zprávu o vyšetřování agentury Frontex k získání informací o údajném porušování základních práv, kterou vypracoval Výbor Evropského parlamentu pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci,

   s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

   s ohledem na stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci,

   s ohledem na druhou zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0270/2021),

  A. vzhledem k tomu, že všechny subjekty, kanceláře a agentury Unie by měly být transparentní a plně se zodpovídat občanům Unie za prostředky, které jim byly svěřeny;

  B.  vzhledem k tomu, že úloha Parlamentu při udělování absolutoria za plnění rozpočtu je vymezena ve Smlouvě o fungování Evropské unie (SFEU), v nařízení (EU, Euratom) 2018/1046[17] a v nařízení v přenesené pravomoci (EU)[18];

  1. zdůrazňuje, že při plnění rozpočtu Unie je důležité počínat si odpovědně a transparentně;

  2.  připomíná úlohu Parlamentu v postupu udělování absolutoria, jak ji upravuje SFEU, nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 a jednací řád Parlamentu;

  3.  připomíná, že dne 28. dubna 2021 přijal Parlament rozhodnutí (EU, Euratom) 2021/1613[19], v němž odkládá rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (dále jen „agentury“) na rozpočtový rok 2019; vyzývá agenturu, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria pravidelně podávala zprávy o opatřeních přijatých k provedení doporučení uvedených v usnesení (EU) 2021/1615[20]; vyzývá agenturu, aby tyto zprávy předkládala čtvrtletně na žádost orgánu příslušného k udělení absolutoria;

  4. bere na vědomí, že agentura připravila počáteční plán kontinuity činností a že v době, kdy agentura odpovídala, probíhalo konečné dolaďování tohoto plánu s tím, že měl být přijat do konce druhého čtvrtletí roku 2021; vyzývá agenturu, aby o stavu provádění plánu kontinuity činností informovala orgán příslušný k udělení absolutoria;

  5. vítá pokračující úsilí agentury o vytvoření registru všech dokumentů, které agentura vytváří, v souladu s její transformací a digitalizací; oceňuje, že agentura aktivně zveřejnila klíčové dokumenty na svých internetových stránkách a zpřístupnila je formou registru pro přístup veřejnosti k dokumentům; vyzývá agenturu, aby přístup veřejnosti k dokumentům nadále zlepšovala a aby v budoucnu nedávala k úhradě mnohdy nepřiměřené náklady na externí právníky žadatelům v soudních sporech týkajících se žádostí o přístup k informacím; v této souvislosti připomíná, že se v usnesení (EU) 2021/1615 agentura vyzývá, aby stáhla svůj požadavek na proplacení soudních poplatků ve věci T-31/18 projednávané Tribunálem; konstatuje, že Tribunál výši právních poplatků oproti původním požadavkům agentury snížil; připomíná agentuře, aby jednala v souladu se zásadou řádného finančního řízení, a to jak pokud jde o plnění soudních příkazů, tak o to, aby tyto případy nesvěřovala externím právníkům; vyzývá agenturu, aby se vyvarovala nepřiměřeně vysokých soudních nákladů a zajistila, že jejich proplácení zůstane v budoucnu v přijatelných mezích;

  6. připomíná závěry stanoviska Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci ze dne 25. února 2021, které vedly k rozhodnutí odložit udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2019 „do doby, než agentura tyto skutečnosti řádně prošetří a informuje o nich a než skončí vyšetřování úřadu OLAF“; zdůrazňuje, že odložením udělení absolutoria poskytl Parlament agentuře dalších šest měsíců na to, aby reagovala v jednotlivých záležitostech, které byly uvedeny v usnesení (EU) 2021/1615;

  Problémy s výdaji zjištěné Účetním dvorem

  7. připomíná zjištění Účetního dvora týkající se dohod o financování operačních činností, totiž že náhrady výdajů souvisejících s vybavením stále vycházely ze skutečných nákladů, a související problém chybějících podkladů, jako jsou faktury; připomíná, že tento problém byl zjištěn již při procesu udělování absolutoria za rok 2018, kdy Účetní dvůr doporučil použít přístup založený na jednotkových nákladech; konstatuje, že používání jednotkových nákladů je možností, jak zjednodušeně vykazovat náklady, kdy je cena za používání těžkého technického vybavení stanovena na základě předem stanovené metodiky, čímž se řeší problémy spojené s proplácením skutečných nákladů; vítá skutečnost, že agentura testovala používání jednotkových nákladů u těžkého technického vybavení se dvěma členskými státy; konstatuje, že pilotní projekty týkající se těžkého technického vybavení odhalily, že jednotkový přístup zvýšil celkové náklady, a vyjadřuje politování nad tím, že agentura dospěla k závěru, že v případě těžkého vybavení není proplácení nákladů jednotkově proveditelné; vyjadřuje politování nad tím, že problém chybějících podkladů není tímto vyřešen, a připomíná agentuře, aby neschvalovala proplacení nákladů u žádostí, které nejsou podloženy fakturami; vyzývá agenturu a Komisi, aby přezkoumaly doporučení Účetního dvora a projednaly s Účetním dvorem výsledky pilotních projektů, pokud jde o používání jednotkových nákladů u těžkého technického vybavení s cílem zjistit, jak lze problém chybějících podkladů vyřešit; připomíná agentuře a Komisi, že obecně je třeba se vyhnout zbytečné byrokratické zátěži;

  8. bere na vědomí odpověď agentury adresovanou orgánu příslušnému pro udělení absolutoria týkající se přezkumu jejích mechanismů placení stavebních prací a výzvu k zajištění dodržování zásad řádného finančního řízení; bere na vědomí, že agentura oznámila, že v rámci celého postupu schvalování finančních transakcí byl zaveden mechanismus, který má zabránit tomu, že budou prováděny předběžné platby bez kontroly; všímá si, že agentura oznámila, že všichni projektoví manažeři a osoby zapojené do operačních a finančních procesů v rámci ústředí agentury, byli instruováni, aby takové platby neschvalovali a nezahajovali, a že finanční ověřovatelé byli instruováni, aby takové platby předběžného financování odmítli a doporučili je odmítnout i schvalujícím osobám;

  Zvláštní zpráva Účetního dvora č. 08/2021 „Podpora pro správu vnějších hranic poskytovaná agenturou Frontex: zatím není dostatečně účinná“

  9. se znepokojením bere na vědomí zjištění Účetního dvora v jeho zvláštní zprávě č. 08/2021 nazvané „Podpora pro správu vnějších hranic poskytovaná agenturou Frontex: zatím není dostatečně účinná“ [21]; poukazuje na to, že audit se týkal období od konce roku 2016, kdy vstoupil v platnost nový mandát agentury podle nařízení (EU) 2016/1624[22], do konce roku 2020, a zahrnoval tudíž celý rok 2019, za něž má být aktuálně uděleno absolutorium, ale nezohledňoval některé nedávné kroky agentury za účelem plnění jejího mandátu; bere na vědomí, že do zvláštní zprávy Účetního dvora nebyla zahrnuta analýza dodržování základních práv ze strany agentury, neboť by to z hlediska složitosti této záležitosti vyžadovalo zvláštní audit; žádá Účetní dvůr, aby v budoucnosti takovýto zvláštní audit uskutečnil;

  10. se znepokojením konstatuje, že Účetní dvůr ve své zvláštní zprávě č. 08/2021 odhalil několik nedostatků týkajících se hlavních činností agentury, jejichž soupis Účetní dvůr poskytl, konkrétně pokud jde o monitorování situace, analýzu rizik, hodnocení zranitelnosti, společné operace a zásahy rychlé reakce na hranicích, návratové operace a odbornou přípravu pracovníků agentury, a také zjistil, že chybí posouzení potřeb a dopadů před exponenciálním zvýšením výdajů agentury; vyjadřuje rovněž znepokojení nad tím, že agentura nepřijala veškerá opatření nezbytná k tomu, aby přizpůsobila svou organizaci tak, aby v plné míře mohla provádět svůj mandát podle nařízení (EU) 2016/1624; dále konstatuje, že Účetní dvůr upozornil na významná rizika spojená s mandátem agentury podle nařízení (EU) 2019/1896[23]; připomíná, že mandáty agentury z roku 2016 a 2019 se částečně překrývají, což možná mělo dopad na jejich výkon, jak zjistil Účetní dvůr;

  11. konstatuje, že pouhé dva roky po vstupu nařízení (EU) 2016/1624 v platnost předložila Komise o agentuře návrh nového nařízení, aniž by bylo provedeno posouzení dopadů takových nových právních předpisů; vyzývá Komisi a agenturu, aby urychleně nalezly vhodné řešení, které zajistí řádné a včasné provádění mandátu agentury podle nařízení (EU) 2018/1986, a naléhavě vyzývá Komisi a Účetní dvůr, aby pravidelně posuzovaly výsledky agentury a členských států s cílem určit oblasti, v nichž je třeba dosáhnout zlepšení, a to i pokud jde příslušný právní základ pro činnost agentury, a také s ohledem na dosažené výsledky a dopady;

  12. se znepokojením bere na vědomí závěr Účetního dvora, že agentura při podávání operačních zpráv neposkytuje rozhodovacím orgánům dostatečné informace, neboť v nich chybí informace o skutečných nákladech a výkonnosti;

  13. se znepokojením bere na vědomí závěr Účetního dvora, že ačkoli byl zaveden funkční rámec pro výměnu informací, který má poskytovat údaje týkající se stavu migrace na vnějších hranicích a podporu řízení nedovoleného přistěhovalectví, nefungoval dostatečně dobře na to, aby o situaci na vnějších hranicích Unie poskytoval přesné, úplné a aktuální informace; lituje, že dosud nebyl vytvořen odpovídající rámec pro výměnu informací o přeshraniční trestné činnosti, což ovlivňuje schopnost agentury a členských států rychle reagovat na veškeré zjištěné hrozby; konstatuje, že agentura včas poskytuje relevantní informace o migraci na vnějších hranicích a o konkrétních událostech; je však znepokojen závažnými nedostatky, jež narušují úplný přehled o situaci na vnějších hranicích Unie, jako je nedostatek informací, chybějící technické normy ohledně vybavení pro kontrolu hranic, absence společného katalogu pro oznamování přeshraniční trestné činnosti a informací v téměř reálném čase o situaci na vzdušných hranicích Unie a zpoždění při aktualizaci modelu společné integrované analýzy rizik; zdůrazňuje, že posledně uvedené připomínky nelze přičítat na vrub výhradně agentuře, ale je třeba je řešit společně s členskými státy a Komisí, zejména pokud jde o společný model integrované analýzy rizik, neboť mezi členskými státy existují významné rozdíly, pokud jde o četnost, formát, údaje nebo definování případů; opakuje výzvu orgánu příslušného k udělení absolutoria uvedenou v usnesení (EU) 2021/1615, aby agentura zlepšila monitorování a podávání zpráv o situaci a incidentech na hranicích Unie, a to i v souvislosti s možným porušováním lidských práv;

  14.  bere na vědomí závěr Účetního dvora, že do nařízení (EU) č. 1052/2013[24] nebyly zahrnuty všechny příslušné orgány (například celní orgány);

  15.  bere na vědomí závěr Účetního dvora, že nařízení (EU) 2019/1896 zavedlo další významné požadavky na členské státy ohledně podávání zpráv, které zahrnují automatické předávání údajů z členských států do databáze Eurosuru; bere na vědomí prohlášení členských států, že přímé zapojení agentury do tohoto automatického předávání dosud není zjevné;

  16. je znepokojen zjištěním Účetního dvora, že agentura neposkytla adekvátní informace o dopadu nebo nákladech svých činností a že agentura neprovedla důkladné hodnocení společných operací, nevysvětlila žádnou odchylku ani neurčila dopad případných nedostatků ve zdrojích a neposkytla informace o skutečných nákladech svých společných operací; zdůrazňuje, že agentura je povinna poskytovat odpovídající informace o dopadech a nákladech svých činností, aby byla zajištěna transparentnost a odpovědnost;

  Podmíněnost

  17. bere na vědomí, že Komise a agentura přijaly nebo částečně přijaly všechna doporučení Účetního dvora; vyzývá agenturu, aby se komplexně a včas doporučeními Účetního dvora zabývala a provedla je a podala orgánu příslušnému k udělení absolutoria zprávu o pokroku při jejich provádění; vyzývá rozpočtový orgán, aby zařadil část rozpočtových prostředků agentury na rok 2022 do rezervy, která bude uvolněna, budou-li splněny tyto podmínky:

  a) bude přijato zbývajících 20 osob pověřených sledováním základních práv v platové třídě AD v souladu s článkem 110 nařízení (EU) 2019/1896;

  b) budou přijati tři zástupci výkonného ředitele v souladu s článkem 107 nařízení (EU) 2019/1896;

  c) správní rada agentury přijme podrobný postup pro provádění článku 46 nařízení (EU) 2019/1896;

  d) bude předložen mechanismus hlášení závažných incidentů upravený v souladu s doporučeními pracovní skupiny pro základní práva a právní aspekty operací v Egejském moři;

  e) bude vytvořen plně funkční systém monitorování základních práv v souladu s článkem 110 nařízení (EU) 2019/1896;

  f) bude úspěšně provedeno doporučení č. 5 obsažené ve zvláštní zprávě Účetního dvora č. 08/2021 (časový rámec: do konce roku 2021);

  vyzývá rozpočtový orgán, aby posoudil pokrok při plnění těchto podmínek a vyslal za tímto účelem do agentury v roce 2022 zjišťovací misi, jíž se zúčastní členové parlamentního Výboru pro rozpočtovou kontrolu; domnívá se, že nesplnění těchto podmínek zvyšuje riziko zamítnutí udělení absolutoria za rozpočtový rok 2020; dále se domnívá, že v souladu s dohodou, jíž bylo dosaženo při posledním rozpočtovém dohodovacím řízení, by Komise měla nad agenturami vykonávat zásadnější kontrolu; vyzývá proto Komisi a agenturu, aby vysvětlily, jak budou zjištěné nedostatky, mimo jiné pokud jde o nábor zaměstnanců a zadávání veřejných zakázek, řešeny v rozpočtu na rok 2022;

  Probíhající vyšetřování úřadu OLAF

  18. připomíná, že Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) potvrdil, že vede vyšetřování, které se týká agentury; znovu agenturu vyzývá, aby s úřadem OLAF plně spolupracovala a aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o veškerém vývoji;

  19. připomíná, že na zasedání parlamentního Výboru pro rozpočtovou kontrolu dne 1. září 2021 zástupce generálního ředitele Generálního ředitelství pro migraci a vnitřní věci Komise uvedl, že všechna šetření byla ukončena a že žádné z nich nevedlo k závěru, že by existovaly stopy nesprávného rozpočtového nebo finančního řízení nebo porušování základních práv nebo že by agentura odmítla plnit povinnosti vyplývající z příslušného nařízení;

  Transparentnost

  20. připomíná obavy, které vyjádřil Parlament v souvislosti se schůzkami, které agentura v roce 2018 a 2019 uspořádala se zástupci průmyslových odvětví, jež jsou pro činnost agentury relevantní, neboť většina těchto zástupců není uvedena v rejstříku transparentnosti Unie; poukazuje na článek 118 nařízení (EU) 2019/1896, který stanoví, že agentura musí zajistit transparentní lobbování vytvořením rejstříku transparentnosti a zveřejňováním všech schůzek se zúčastněnými třetími stranami; vítá rozhodnutí výkonného ředitele agentury o rejstříku transparentnosti agentury ze dne 5. května 2021; vyzývá agenturu, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria pravidelně podávala zprávy o provádění a využívání tohoto nástroje;

  21. konstatuje, že agentura má povinnost zajistit proaktivní transparentnost, jak je uvedeno v čl. 114 odst. 2 nařízení (EU) 2019/1896; konstatuje, že tento článek rovněž stanoví, že tato transparentnost má své meze, neboť musí být zajištěna, aniž by byly odhaleny provozní informace, které by v případě zveřejnění ohrozily dosažení cílů operací; bere na vědomí, že agentura nemůže zveřejnit osobní údaje v rozporu s právním základem pro zpracování osobních údajů, jak stanoví článek 5 nařízení (EU) 2016/679[25]; vyzývá Komisi, aby zajistila závazná pravidla pro ochranu informací a údajů;

  22. zdůrazňuje, že transparentnost je obecným pravidlem, které platí pro agenturu, Komisi a organizace v poradním fóru jako předpoklad vzájemné důvěry a dobré spolupráce;

  Dodržování základních práv

  23. připomíná, že Výbor Evropského parlamentu pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci ustavil pracovní skupinu pro kontrolu agentury Frontex (FSWG); konstatuje, že pracovní skupina FSWG zveřejnila dne 14. července 2021 svou zprávu o šetření agentury Frontex v souvislosti s údajným porušováním základních práv, jejímž cílem bylo shromáždit „veškeré relevantní informace a důkazy týkající se údajných porušení základních práv, na nichž se agentura podílela, o nichž věděla nebo které neřešila, vnitřního řízení, postupů pro podávání zpráv a vyřizování stížností“; konstatuje, že pracovní skupina FSWG „nenašla přesvědčivé důkazy o přímém provádění odsunů nebo hromadných vyhoštěních agenturou Frontex v případech závažných incidentů, které mohla pracovní skupina FSWG přezkoumat“; připomíná, že pracovní skupina FSWG dospěla k závěru, že agentura „měla důkazy podporující tvrzení o porušování základních práv v členských státech, s nimiž prováděla společnou operaci, ale neřešila tato porušení rychle, ostražitě a účinně, ani neprováděla následná opatření" a že „v důsledku toho agentura Frontex nezabránila těmto porušením, ani nesnížila riziko budoucích porušení základních práv“; současně připomíná, že pracovní skupina FSWEG také zjistila nedostatky v rámci spolupráce s členskými státy, které mohou bránit plnění povinností agentury v oblasti základních práv, a zdůraznila odpovědnost členských států a Komise, a to i  nad rámec jejich úlohy ve správní radě; všímá si zejména rozdělení odpovědnosti mezi agenturu a členské státy v souvislosti se základními právy; bere na vědomí omezení, jimž agentura čelí v praxi s ohledem na to, že může zkoumat dodržování základních práv pouze v souvislosti s majetkem financovaným nebo spolufinancovaným agenturou; zdůrazňuje, že zaměstnanci agentury potřebují právní jasnost, zejména během vysoce rizikových misí na moři, a že Komise a členské státy musí zajistit právní normy a jasnost ohledně provádění nařízení (EU) 2019/1896, pokud jde o různé situace během misí; konstatuje, že pracovní skupina FSWG při svém šetření zjistila, že výkonný ředitel ignoroval doporučení a upozornění, které bývalý úředník pro otázky základních práv poskytoval po dobu čtyř let[26], zejména pokud jde o operace agentury v Maďarsku; vyzývá agenturu, aby Parlamentu předložila podrobnou zprávu o svých plánech na provádění doporučení pracovní skupiny FSGW a o dosaženém pokroku;

  24. konstatuje, že „pracovní skupina FSWG je toho názoru, že správní rada měla hrát mnohem aktivnější roli, pokud jde o uznání závažného rizika porušování základních práv a přijetí opatření, která by zajistila, že Frontex splní své negativní i pozitivní povinnosti v oblasti základních práv, jak je uvedeno v nařízení“; konstatuje, že pracovní skupina FSWG vítá nové interní postupy a pravidla, které agentura Frontex vypracovala v posledních měsících s cílem dodržovat nařízení, „ale naléhavě vyzývá oba subjekty, aby dále zlepšily dodržování základních práv ze strany agentury tím, že přehodnotí její vnitřní struktury a komunikaci a také spolupráci s hostitelskými členskými státy“; konstatuje, že pracovní skupin FSWG „poukazuje na odpovědnost členských států a Komise, a to i nad rámec jejich role ve správní radě“;

  25. zdůrazňuje, že poslanci měli přístup k informacím, které vedly FSWG k závěru o „nedostatečné spolupráci výkonného ředitele při zajišťování souladu s některými ustanoveními nařízení o Evropské pohraniční a pobřežní stráži, zejména pokud jde o základní práva“; skupina FSWG rovněž vyjádřila politování nad „jeho opakovaným odmítnutím provést doporučení Komise, aby zajistil soulad s nově přijatým nařízením“;

  Šetření evropské veřejné ochránkyně práv

  26. bere na vědomí závěry strategického šetření evropské veřejné ochránkyně práv týkajícího se mechanismu agentury pro podávání a vyřizování stížností v souvislosti s údajným porušováním základních práv OI/5/2020/MHZ; konstatuje, že evropská veřejná ochránkyně práv rozhodla, že v této věci nepodnikne žádné další kroky; konstatuje, že veřejná ochránkyně práv zjistila ve fungování mechanismu pro podávání stížností nedostatky, které mohou jednotlivcům ztěžovat oznamování údajných porušení základních práv a úsilí o nápravu; konstatuje, že veřejná ochránkyně práv zjistila, že v agentuře došlo ke zpoždění při provádění nových povinností týkající se této záležitosti; bere na vědomí závazek agentury zabývat se oblastmi, v nichž evropská veřejná ochránkyně práv doporučila zlepšení;

  27. je znepokojen zjištěním skupiny FSWG, že úředník pro otázky základních práv a poradní fórum často nebyli od počátku zapojeni do vypracovávání pravidel, postupů a strategií v záležitostech týkajících se základních práv, jakož i skutečností, že správní rada a výkonný ředitel dostatečně nezohledňovali stanoviska a doporučení úředníka pro otázky základních práv a poradního fóra; vyzývá agenturu, aby od samého počátku plně a aktivně zapojovala úředníka pro otázky základních práv a poradní fórum do všech příslušných procesů; žádá výkonného ředitele, aby revidoval svůj vztah s úředníkem pro otázky základních práv a poradním fórem a včas zohlednil všechna jejich doporučení; naléhavě vyzývá agenturu, aby plně provedla doporučení skupiny FSWG a podala orgánu příslušnému k udělení absolutoria zprávu o dosaženém pokroku;

  28. naléhavě vyzývá agenturu, aby zajistila, že při provádění evropské integrované správy hranic bude dodržovat všechny povinnosti v oblasti základních práv zakotvené v nařízení (EU) 2019/1896, a to jak z hlediska politiky, tak z hlediska operativních činností; vyzývá agenturu, aby účinně prováděla doporučení vyplývající ze zprávy FSWG a z předchozího usnesení (EU) 2021/1615 a aby pravidelně informovala Parlament o provádění doporučení a o probíhajících operacích, včetně vážných incidentů týkajících se porušování základních práv na vnějších hranicích, a o tom, jak agentura takovouto situaci řešila;

  Vnitřní řízení, včetně osob pověřených sledováním základních práv

  29. se znepokojením připomíná, že pracovní skupina FSWG vyjádřila znepokojení v souvislosti s tím, že „výkonný ředitel odložil nábor tří zástupců výkonného ředitele a upustil od toho, aby na ně delegoval nezávislé pravomoci“, a že zároveň rozšířil kabinet výkonného ředitele na 63 zaměstnanců; připomíná, že pracovní skupina FSWG je hluboce znepokojena nedostatečným systém brzd a protivah rámci agentury; bere na vědomí, že požadavky na odbornou způsobilost tří zástupců výkonného ředitele byly vymezeny správní radou a příslušná oznámení o volných pracovních místech na tyto tři pozice byla zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. března 2021; vyzývá agenturu, aby podala orgánu příslušnému k udělení absolutoria zprávu o pokroku dosaženém v procesu přijímání zaměstnanců;

  Osoby pověřené sledováním základních práv

  30. vyjadřuje politování nad dlouhodobým zpožděním při jmenování úředníka pro otázky základních práv a osob pověřených sledováním základních práv ze strany výkonného ředitele, na které poukázala pracovní skupina FSWG, zejména pak s ohledem na rozšíření kabinetu výkonného vedení agentur; konstatuje, že dne 1. června 2021 v agentuře do funkce nastoupil úředník pro otázky základních práv; zdůrazňuje, že plán pracovních míst agentury byl v roce 2020 snížen z 377 míst ve skupině AD na 275 míst ve skupině AD; uznává, že to mělo dopad na celou personální strukturu včetně náboru 40 osob pověřených sledováním základních práv; bere na vědomí prohlášení výkonného ředitele agentury, že byl dokončen nábor první skupiny 20 osob pověřených sledováním základních práv, jejichž školení bylo zahájeno dne 1. června 2021, a že probíhá jmenování druhé skupiny čítající rovněž 20 osob; vyjadřuje znepokojení nad skutečností, že z těchto přijatých 20 osob pověřených sledováním základních práv jich bylo pět jmenováno ve skupině AD 7 a patnáct ve skupině AST 4; připomíná, že Parlament ve zprávě FSWG zdůraznil, že „toto nižší pracovní zařazení může mít vliv na autoritu a nezávislost osob pověřených sledováním základních práv, na jejich přístup k utajovaným a citlivým informacím, a tudíž na jejich efektivitu“; připomíná, že od agentury bylo požadováno, aby všech 40 osob pověřených sledováním základních práv přijala se zařazením ve funkční skupině AD, aby se tak zajistily nejlepší dovednosti a řádné nasazení v rámci operací; připomíná však, že opravný koeficient pro zaměstnance v různých agenturách zůstává nízký, a uznává, že nižší platy mohou mít negativní dopad na evropské uchazeče a mohou vést k potížím s náborem některých agentur; bere na vědomí, že pracovní skupina FSWG důrazně nesouhlasí se zbytečným zpožděním při přijímání osob pověřených sledováním základních práv, které způsobil výkonný ředitel; opakuje, že podle nařízení (EU) 2019/1896 mělo být do 5. prosince 2020 přijato nejméně 40 pracovníků pověřených sledováním základních práv; je hluboce znepokojen tím, že tato povinnost zůstává nesplněna, a trvá na tom, aby agentura včas, bez dalších prodlev a v platové třídě AD jmenovala zbývajících 20 osob pověřených sledováním základních práv s cílem zajistit, aby tyto osoby měly při výkonu svých povinností potřebnou nezávislost; připomíná zejména, že pracovní skupina FSWG uvedla, že „neomezený a neohlášený přístup k příslušným místům, aktivům a informacím“ je pro osoby pověřené sledováním základních práv zásadní; zdůrazňuje rovněž, že je třeba, aby členské státy plně spolupracovaly s úředníkem pro otázky základních práv a poskytovaly důkazy o podstatě vyšetřovaných případů; zdůrazňuje, že je třeba objasnit prohlášení agentury o tom, že zbývajících 20 osob pověřených sledováním základních práv bude přijato z vytvořeného rezervního seznamu pro skupinu AD 7, jakmile budou agentuře přidělena dodatečná místa AD 7, neboť Komise uvedla, že agentuře již byl přidělen dostatek pracovních míst ve skupině AD;

  31. konstatuje, že v listopadu 2019 vstoupila v platnost nová pravidla týkající se mechanismu pro podávání a vyřizování stížností a že tato pravidla svěřila úředníkovi pro otázky základních práv větší odpovědnost; vítá skutečnost, že správní rada agentury v únoru 2021 přijala aktualizovanou strategii v oblasti základních práv; naléhavě žádá správní radu agentury, aby urychleně přijala akční plán k provádění aktualizované strategie v oblasti základních práv a ke zlepšení mechanismů sledování případů porušování základních práv a informování o nich a vyřizování stížností v rámci agentury;

  °

  ° °

  32. pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 29. dubna 2021[27] o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur; vyzývá agenturu, aby pravidelně předkládala orgánu příslušnému k udělení absolutoria zprávu o stavu provádění plánu pro řešení problémů uvedených v rozhodnutí (EU, Euratom) 2021/1613.

   

   

   


   

   

  STANOVISKO VÝBORU PRO OBČANSKÉ SVOBODY, SPRAVEDLNOST A VNITŘNÍ VĚCI (2.9.2021)

  pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

  k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž na rozpočtový rok 2019

  (2020/2167(DEC))

  Zpravodajka: Caterina Chinnici

   

   

  NÁVRHY

  Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

  1. připomíná závěry prvního stanoviska Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a závěrečné zprávy Výboru pro rozpočtovou kontrolu, které vedly k rozhodnutí odložit udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (dále jen „agentura“) na rozpočtový rok 2019 „do doby, než agentura tyto skutečnosti řádně prošetří a informuje o nich a než skončí vyšetřování úřadu OLAF“; zdůrazňuje, že odložením udělení absolutoria poskytl Parlament agentuře dodatečných šest měsíců na to, aby reagovala na různé otázky, které byly uvedeny v usnesení, o němž se hlasovalo dne 28. dubna 2021;

  2. se znepokojením bere na vědomí zjištění Účetního dvora v jeho zvláštní zprávě č. 08/2021 nazvané „Podpora pro správu vnějších hranic poskytovaná agenturou Frontex: zatím není dostatečně účinná“[28]; poukazuje na to, že auditované období trvalo od konce roku 2016, kdy vstoupil v platnost nový mandát agentury, do konce roku 2020, a zahrnuje tudíž celý rok 2019 stávajícího udělování absolutoria, ale nezohledňuje některé nedávné kroky agentury usilující o dodržování jejího mandátu; bere na vědomí, že do působnosti zvláštní zprávy Účetního dvora nebyla zahrnuta analýza dodržování základních práv ze strany agentury, neboť by to z hlediska složitosti této záležitosti vyžadovalo zvláštní audit; žádá Účetní dvůr, aby v budoucnosti takovýto zvláštní audit uskutečnil;

  3. s politováním bere na vědomí nedostatky zjištěné v souvislosti s hlavními činnostmi agentury na podporu boje proti nedovolenému přistěhovalectví a boje proti přeshraniční trestné činnosti; vyjadřuje politování nad tím, že dosud nebyla přijata všechna opatření nezbytná k adaptaci její organizace tak, aby mandát z roku 2016 plně prováděla; konstatuje, že agentura prošla významnou transformací a že její mandát byl několikrát revidován bez předchozího posouzení dopadů ze strany Komise; připomíná, že rozpočet agentury se v souladu s novým rozšířeným mandátem prudce zvýšil ze 118 milionů EUR v roce 2011 na 460 milionů EUR v roce 2020 a na roční průměr 900 milionů EUR v období let 2021–2027; se znepokojením konstatuje, že Účetní dvůr zjistil významné riziko, že agentura bude mít problém s prováděním mandátu, který jí svěřilo nařízení (EU) 2019/1896[29]; bere na vědomí mezery a nesrovnalosti sítě pro výměnu informací a také nedostatky v provádění nařízení (EU) č. 1052/2013 ze strany členských států[30]; bere na vědomí zejména přetrvávající problémy týkající se úplnosti a kvality údajů při procesu shromažďování údajů v rámci hodnocení zranitelnosti agentury, a to navzdory povinnosti členských států poskytovat agentuře informace, které potřebuje; zdůrazňuje, že bývalý úředník pro otázky základních práv se potýkal s řadou problémů při shromažďování odpovědí od vnitrostátních orgánů v rámci hodnocení společných operací; konstatuje, že agentura přijala doporučení Účetního dvora uvedená v jeho zvláštní zprávě a že od vydání zprávy probíhá zavádění řady změn a mnoho z nich již bylo zavedeno;

  4.  je znepokojen tím, že podle zvláštní zprávy Účetního dvora agentura: 1) neprovádí důkladné hodnocení svých společných operací; 2) poskytuje informace o potřebných zdrojích, vyčleněných a nasazených pro tyto operace, nevysvětluje však žádné odchylky ani nezjišťuje dopad jakýchkoli nedostatků; a 3) neposkytuje informace o skutečných nákladech svých společných operací, buď souhrnně nebo rozčleněně podle jednotlivých operací (námořních a leteckých) a druhu nákladů (např. lidské zdroje a lehké vybavení, nebo těžké vybavení) a o skutečném příspěvku členských států na společné operace, protože v řadě případů členské státy neposkytly agentuře požadované údaje a zpochybnily uplatňování jednotkových nákladů; konstatuje, že agentura předkládá náklady pouze na základě odhadů, v nichž mohou být značné rozdíly; naléhavě vyzývá agenturu, aby spolu s členskými státy zlepšila podávání operačních zpráv s cílem zajistit odpovídající informace pro osoby s rozhodovací pravomocí;

  5. vítá nábor úředníka pro otázky základních práv, který nastoupil do funkce dne 1. června 2021, a jmenování 20 pracovníků pověřených sledováním základních práv; vyjadřuje politování nad tím, že 15 z těchto jmenovaných pracovníků je na úrovni AST; opakuje, že podle nařízení (EU) 2019/1896 mělo být do 5. prosince 2020 přijato nejméně 40 pracovníků pověřených sledováním základních práv; naléhavě vyzývá agenturu, aby urychleně nabrala zbývajících 20 pracovníků pověřených sledováním základních práv a aby tak učinila na úrovni AD, o což Parlament a Komise opakovaně žádají;

  6. konstatuje, že v listopadu 2019 vstoupila v platnost nová pravidla týkající se mechanismu pro podávání a vyřizování stížností, která poskytla více pravomocí úředníkovi pro otázky základních práv; vítá skutečnost, že správní rada agentury v únoru 2021 přijala aktualizovanou strategii v oblasti základních práv; naléhavě žádá správní radu agentury, aby urychleně přijala akční plán k provádění aktualizované strategie v oblasti základních práv a ke zlepšení mechanismů sledování případů porušování základních práv a informování o nich a vyřizování stížností v rámci agentury;

  7. bere na vědomí, že vyšetřování OLAF týkající se agentury stále probíhá; dále bere na vědomí, že šetření evropského veřejného ochránce práv týkající se fungování mechanismu agentury pro vyřizování stížností v případech údajného porušování základních práv a úlohy úředníka pro otázky základních práv, rozhodnutí OI/5/2020/MHZ[31], bylo uzavřeno dne 15. června 2021 a že bylo rozhodnuto, že šetření nebude dále probíhat, přičemž byla zjištěna řada oblastí, v nichž by mělo dojít ke zlepšení, např. dostupnost mechanismu pro vyřizování stížností a potřeba zlepšit transparentnost; dále konstatuje, že správní rada agentury uzavřela své vyšetřování 13 incidentů v Egejském moři;

  8. konstatuje, že pracovní skupina Parlamentu pro kontrolu agentury Frontex ve své zprávě schválené dne 15. července 2021 „nenašla přesvědčivé důkazy o přímém provádění nezákonného odsouvání nebo kolektivního vyhošťování ze strany agentury Frontex v závažných případech, které mohla tato pracovní skupina prošetřit“; konstatuje, že také „dospěla k závěru, že agentura našla důkazy podporující zprávy o porušování základních práv v členských státech, s nimiž prováděla společnou operaci, ale tato porušení práv urychleně, obezřetně a účinně neřešila“; konstatuje, že „agentura také odpovídajícím způsobem nereagovala na interní informace o určitých případech pravděpodobného porušování základních práv v členských státech“ a „že agentura Frontex obecně nebrala na vědomí zprávy od několika spolehlivých subjektů“; konstatuje, že pracovní skupina Parlamentu pro kontrolu agentury Frontex „shledala nedostatky v mechanismech agentury Frontex pro sledování, hlášení a posuzování situací a vývoje v oblasti základních práv a předkládá konkrétní doporučení ke zlepšení“, ale „také zjistila mezery v rámci spolupráce s členskými státy, což může ztěžovat plnění povinností agentury Frontex v oblasti základních práv“; konstatuje, že pracovní skupina Parlamentu pro kontrolu agentury Frontex je znepokojena „nedostatkem spolupráce ze strany výkonného ředitele, pokud jde o zajištění dodržování některých ustanovení nařízení o Evropské pohraniční a pobřežní stráži, zejména v oblasti základních práv“, a to i v roce 2019; konstatuje, že „pracovní skupina Parlamentu pro kontrolu agentury Frontex je toho názoru, že správní rada měla hrát mnohem aktivnější roli, pokud jde o uznání závažného rizika porušování základních práv a přijetí opatření, která by zajistila, že Frontex splní své negativní i pozitivní povinnosti v oblasti základních práv, jak je uvedeno v nařízení“; konstatuje, že pracovní skupina Parlamentu pro kontrolu agentury Frontex „vítá nové interní postupy a pravidla, které agentura Frontex vypracovala v posledních měsících s cílem dodržovat nařízení, ale naléhavě vyzývá oba subjekty, aby dále zlepšily dodržování základních práv ze strany agentury tím, že přehodnotí její vnitřní struktury a komunikaci a také spolupráci s hostitelskými členskými státy“; konstatuje, že pracovní skupina Parlamentu pro kontrolu agentury Frontex „klade důraz na odpovědnost členských států a Komise, a to i nad rámec jejich role ve správní radě“;

  9. zdůrazňuje, že zvýšení pravomocí a rozpočtu agentury musí jít ruku v ruce s odpovídající větší odpovědností a větší transparentností; bere na vědomí zřízení rejstříku transparentnosti dne 5. května 2021 s cílem zveřejňovat interakce pracovníků agentury s třetími zúčastněnými stranami; zdůrazňuje, že podmínkou udělení absolutoria agentuře je zajištění odpovědnosti a transparentnosti, a zejména závazek agentury k dodržování práva Unie a respektování základních práv; v tomto ohledu vítá probíhající provádění plánu opatření agentury a připomíná rozhodnutí o udělení absolutoria za rok 2019, které Parlament přijal dne 28. dubna 2019 a v němž očekával, že agentura plně provede doporučení pracovní skupiny pro základní práva a právní aspekty operací a předloží orgánu příslušnému k udělení absolutoria konkrétní opatření s jasným harmonogramem pro řešení zjištěných problémů; v této souvislosti zdůrazňuje, že je třeba úplně objasnit údajné porušování základních práv na vnějších hranicích;

  10.  aniž je dotčeno právo Výboru pro rozpočtovou kontrolu analyzovat vývoj skutečností, pokud jde o závěry pracovní skupiny Parlamentu pro kontrolu agentury Frontex, a posuzovat provádění plánu opatření agentury, navrhuje, aby tento výbor vzhledem k tomu, že všechny otázky uvedené v tomto stanovisku nebyly Parlamentu náležitě objasněny, a to včetně otázek uvedených v nedávné zvláštní zprávě Účetního dvora, a dokud neskončí vyšetřování úřadu OLAF, neudělil absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2019.


  INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

  Datum přijetí

  1.9.2021

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  33

  31

  4

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Magdalena Adamowicz, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Clare Daly, Marcel de Graaff, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Nuno Melo, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sara Skyttedal, Martin Sonneborn, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

  Náhradníci přítomní při konečném hlasování

  Gwendoline Delbos-Corfield, Loucas Fourlas, Sira Rego, Domènec Ruiz Devesa, Miguel Urbán Crespo, Hilde Vautmans

   


   

  JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ
  VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

  33

  +

  NI

  Laura Ferrara, Martin Sonneborn

  Renew

  Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans

  S&D

  Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

  The Left

  Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo

  Verts/ALE

  Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Gwendoline Delbos- Corfield, Alice Kuhnke, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

   

  31

  -

  ECR

  Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Assita Kanko, Nicola Procaccini, Jadwiga Wiśniewska

  ID

  Nicolas Bay, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Marcel de Graaff

  NI

  Milan Uhrík

  PPE

  Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Loucas Fourlas, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Nadine Morano, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Javier Zarzalejos

  Renew

  Fabienne Keller, Maite Pagazaurtundúa

   

  4

  0

  ID

  Peter Kofod, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

  Renew

  Michal Šimečka

   

  Význam zkratek:

  + : pro

  - : proti

  0 : zdrželi se

   

   


   

  INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

  Datum přijetí

  27.9.2021

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  17

  11

  1

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Corina Crețu, Ryszard Czarnecki, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Pierre Karleskind, Joachim Kuhs, Claudiu Manda, Younous Omarjee, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Michèle Rivasi, Petri Sarvamaa, Vincenzo Sofo, Michal Wiezik, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

  Náhradníci přítomní při konečném hlasování

  Joachim Stanisław Brudziński, Pascal Durand, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

   


   

  JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

  17

  +

  ECR

  Joachim Stanisław Brudziński, Ryszard Czarnecki, Vincenzo Sofo

  ID

  Jean‑François Jalkh, Joachim Kuhs

  PPE

  Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Petri Sarvamaa, Michal Wiezik, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

  Renew

  Olivier Chastel, Pascal Durand, Pierre Karleskind, Ramona Strugariu

   

  11

  -

  S&D

  Caterina Chinnici, Corina Crețu, Isabel García Muñoz, Claudiu Manda, Tsvetelina Penkova, Lara Wolters

  The Left

  Luke Ming Flanagan, Younous Omarjee

  Verts/ALE

  Daniel Freund, Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi

   

  1

  0

  ID

  Matteo Adinolfi

   

  Význam zkratek:

  + : pro

  - : proti

  0 : zdrželi se

   

   

  Poslední aktualizace: 15. října 2021
  Právní upozornění - Ochrana soukromí