Διαδικασία : 2020/2260(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0271/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0271/2021

Συζήτηση :

PV 18/10/2021 - 14
CRE 18/10/2021 - 14

Ψηφοφορία :

PV 19/10/2021 - 11
PV 20/10/2021 - 2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0425

<Date>{30/09/2021}30.9.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0271/2021</NoDocSe>
PDF 629kWORD 241k

<TitreType>ΕΚΘΕΣΗ</TitreType>

<Titre>σχετικά με τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» για ένα δίκαιο, υγιές και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα τροφίμων </Titre>

<DocRef>(2020/2260(INI))</DocRef>


<Commission>{CJ14}Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου</Commission>

Εισηγητές: <Depute>Anja Hazekamp, Herbert Dorfmann</Depute>

(Κοινές συνεδριάσεις επιτροπών – Άρθρο 58 του Κανονισμού)

Συντάκτης γνωμοδότησης (*):
Paolo De Castro, Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

(*) Συνδεδεμένη επιτροπή – Άρθρο 57 του Κανονισνούτ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
 ΠΛHΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» για ένα δίκαιο, υγιές και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα τροφίμων

(2020/2260(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ιδίως τα άρθρα 11, 13, 39, το άρθρο 168 παράγραφος 1, το άρθρο 169 παράγραφος 1, το άρθρο 191, το άρθρο 192 παράγραφος 1, καθώς και το άρθρο 349,

 έχοντας υπόψη τη Διεθνή Συνθήκη του 2004 σχετικά με τους φυτογενετικούς πόρους για τη διατροφή και τη γεωργία,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1381 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ[1],

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/6 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τα κτηνιατρικά φάρμακα[2],

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά[3], την οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων[4] και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1185/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25 Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τις στατιστικές για τα γεωργικά φάρμακα[5],

 έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον[6],

 έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων[7], την οδηγία 2006/118/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και την υποβάθμιση[8] και την οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης[9],

 έχοντας υπόψη την οδηγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1998, σχετικά με την προστασία των ζώων στα εκτροφεία[10], την οδηγία 1999/74/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 1999, περί των στοιχειωδών απαιτήσεων για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων[11], την οδηγία 2007/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, σχετικά με τον καθορισμό ελάχιστων κανόνων για την προστασία των κοτόπουλων που εκτρέφονται για την παραγωγή κρέατος[12], την οδηγία 2008/120/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τους στοιχειώδεις κανόνες για την προστασία των χοίρων[13], την οδηγία 2008/119/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την προστασία των μόσχων[14], τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2004, για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες[15], τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2009, για την προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους[16], τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων»)[17] και την οδηγία 2010/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2010, περί προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς[18],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιουνίου 202, σχετικά με την ευρωπαϊκή προστασία των διασυνοριακών και εποχιακών εργαζομένων στο πλαίσιο της κρίσης της νόσου COVID-19[19],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με την πρωτοβουλία της ΕΕ για τους επικονιαστές[20] και το ψήφισμά του της 23ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 546/2011 όσον αφορά την εκτίμηση των επιπτώσεων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στις μελιφόρους μέλισσες[21],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης[22],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την ανακοίνωση «Μια Ευρώπη που προστατεύει: καθαρός αέρας για όλους»[23],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ) στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία»[24],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Απριλίου 2018 σχετικά με την εφαρμογή του 7ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον[25],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Μαΐου 2017 σχετικά με την αποδοτική χρήση των πόρων: μείωση της σπατάλης τροφίμων, βελτίωση της ασφάλειας των τροφίμων[26],

 λαμβάνοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με τις γυναίκες και τους ρόλους τους στις αγροτικές περιοχές[27], καθώς και το ψήφισμά του, της 16ης Ιανουαρίου 2018, σχετικά με τις γυναίκες, την ισότητα των φύλων και την κλιματική δικαιοσύνη[28],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Ιουνίου 2016 σχετικά με τις τεχνολογικές λύσεις για τη βιώσιμη γεωργία στην ΕΕ[29],

 έχοντας υπόψη το νομοθετικό του ψήφισμα της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την κλωνοποίηση των βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών και ιπποειδών που εκτρέφονται και αναπαράγονται για γεωργικούς σκοπούς[30],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την επισήμανση της χώρας προέλευσης για κρέας στα επεξεργασμένα τρόφιμα[31] και το ψήφισμά του, της 12ης Μαΐου 2016, σχετικά με την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για ορισμένα τρόφιμα[32],

 έχοντας υπόψη τις ειδικές εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) 15/2020, της 9ης Ιουλίου 2020 με τίτλο «Προστασία των άγριων επικονιαστών στην ΕΕ – Οι πρωτοβουλίες της Επιτροπής δεν έχουν αποφέρει καρπούς», 13/2020, της 5ης Ιουνίου 2020 με τίτλο «Βιοποικιλότητα των γεωργικών εκτάσεων: η συμβολή της ΚΓΠ δεν κατάφερε να αναχαιτίσει τη μείωσή της», 05/2020, της 5ης Φεβρουαρίου 2020 με τίτλο «Ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων: περιορισμένη η πρόοδος όσον αφορά τη μέτρηση και τη μείωση των κινδύνων», 02/2019, της 15ης Ιανουαρίου 2019 με τίτλο «Χημικοί παράγοντες κινδύνου στις τροφές μας: Η πολιτική της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων μας προστατεύει μεν, αλλά δεν έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα», 31/2018 της 14ης Νοεμβρίου 2018 με τίτλο «Καλή διαβίωση των ζώων στην ΕΕ: γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ φιλόδοξων στόχων και υλοποίησης στην πράξη», και 34/2016, της 17ης Ιανουαρίου 2017 με τίτλο «Καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων: η ΕΕ έχει την ευκαιρία να βελτιώσει την αποδοτικότητα των πόρων της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων», και 21/2019 της 19ης Νοεμβρίου 2019 με τίτλο «Αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής»,

 έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, της 11ης Μαΐου 2020, με τίτλο «Το ευρωπαϊκό περιβάλλον – κατάσταση και προοπτικές 2020: γνώση για τη μετάβαση σε μια βιώσιμη Ευρώπη»,

 έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων,

 έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, του Δεκεμβρίου 2020, για τη στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο» με τίτλο «Από το αγρόκτημα στο πιάτο – η τοπική και η περιφερειακή διάσταση» (NAT-VII/005),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Καταναλωτών και της Επιτροπής Αλιείας,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A9-0271/2021),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο» καθορίζει μια ολιστική προσέγγιση του ευρωπαϊκού συστήματος τροφίμων, με κεντρικό στοιχείο τη γεωργία ως προμηθευτή τροφίμων, και αναγνωρίζει τη διασύνδεση όλων των παραγόντων σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού και την κοινή ευθύνη τους για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής, καθώς και τον καίριο ρόλο των γεωργών στην παροχή δημόσιων αγαθών, μεταξύ άλλων και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι η στρατηγική πρέπει να λάβει περισσότερο υπόψη τον ρόλο, τα δικαιώματα και τις ευθύνες των καταναλωτών, καθώς και τη μακροπρόθεσμη οικονομική βιωσιμότητα των γεωργών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική έχει σημαντικές επιπτώσεις στη γεωργική παραγωγή πλην των τροφίμων και ότι αυτό πρέπει να ληφθεί πλήρως υπόψη·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα τροφίμων της Ευρώπης θα πρέπει να παρέχει υψηλής ποιότητας επισιτιστική και διατροφική ασφάλεια κατά τρόπο που να συμβάλλει στην κοινωνική ευημερία και τη δημόσια υγεία, να διατηρεί και να αποκαθιστά την υγεία των οικοσυστημάτων, να σέβεται τα όρια του πλανήτη και να διασφαλίζει την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, επί του παρόντος, ολόκληρο το σύστημα τροφίμων είναι υπεύθυνο για μια σειρά επιπτώσεων στην υγεία και την καλή διαβίωση των ανθρώπων και των ζώων, καθώς και στο περιβάλλον, το κλίμα και τη βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένης της αποψίλωσης των δασών και της υποβάθμισης του οικοσυστήματος εκτός ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τρόπος με τον οποίο παράγουμε και καταναλώνουμε τρόφιμα, ποτά και άλλα γεωργικά προϊόντα πρέπει να προσαρμοστεί προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ), τη Συμφωνία του Παρισιού, τη Σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα, τη Διεθνή Συνθήκη σχετικά με τους φυτογενετικούς πόρους για τη διατροφή και τη γεωργία και τις πολιτικές και δεσμεύσεις της ΕΕ, καθώς και να επιτευχθεί εν γένει συνεπής ισορροπία μεταξύ των τριών πυλώνων βιωσιμότητας, συμπεριλαμβανομένων του περιβάλλοντος, του κλίματος, της βιοποικιλότητας, της δημόσιας υγείας, της οικονομίας και της οικονομικής προσιτότητας των τροφίμων, της καλής διαβίωσης των ζώων, της οικονομικής βιωσιμότητας για τους γεωργούς και των παραγόντων που βρίσκονται χαμηλότερα στην τροφική αλυσίδα και στις αγροτικές και παράκτιες περιοχές, καθώς και κοινωνικών πτυχών, όπως οι συνθήκες εργασίας και απασχόλησης και των προτύπων υγείας και ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλοι σημαντικοί παράγοντες, όπως η έρευνα και η καινοτομία, η εμπορική πολιτική και η πολιτική για τα απόβλητα·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να διασφαλιστούν η συνέπεια και η συνοχή μεταξύ των μέτρων που προβλέπονται από τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», την κοινή γεωργική και αλιευτική πολιτική, τη εμπορική πολιτική της ΕΕ, τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030, τη δασική πολιτική της ΕΕ, το πρόγραμμα δράσης για την κυκλική οικονομία, το πρόγραμμα δράσης για τη βιοοικονομία, την κλιματική νομοθεσία της ΕΕ, καθώς και άλλες συναφείς πολιτικές και στρατηγικές της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να τονιστεί ότι όλα τα εισαγόμενα τρόφιμα θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα ίδια πρότυπα όσον αφορά τη βιωσιμότητα και την ασφάλεια των γεωργικών τροφίμων που ισχύουν στην ΕΕ·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διακυβερνητική πλατφόρμα επιστήμης-πολιτικής για τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων (IPBES) εκτιμά ότι το 90% της ξηράς προβλέπεται να αλλοιωθεί σημαντικά έως το 2050 και ότι το 75% της ξηράς έχει ήδη αλλοιωθεί σημαντικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 85% της έκτασης των υγροτόπων έχει ήδη χαθεί[33]· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιοποικιλότητα είναι κρίσιμης σημασίας για την επισιτιστική ασφάλεια, την ευημερία των ανθρώπων και την ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απώλεια βιολογικών ποικιλιών θέτει την ευρωπαϊκή και παγκόσμια γεωργική παραγωγή, τα συστήματα τροφίμων και τη διατροφή σε κίνδυνο· λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτιμάται πως το παγκόσμι0 κοινωνικό και οικονομικό κόστος που σχετίζεται με την υποβάθμιση του εδάφους ανέρχεται σε 5,5-10,5 τρισεκατομμύρια EUR κατ’ έτος[34]·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το περίπου 80 % της αποψίλωσης των δασών παγκοσμίως οφείλεται στην επέκταση των γεωργικών εκτάσεων[35]· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ζήτηση στην Ένωση για προϊόντα όπως το φοινικέλαιο, το κρέας, η σόγια, το κακάο, ο αραβόσιτος, η ξυλεία και το καουτσούκ, μεταξύ άλλων και υπό μορφή μεταποιημένων προϊόντων ή υπηρεσιών, αποτελεί σημαντικό παράγοντα αποψίλωσης δασών, υποβάθμισης δασών και εδαφών, καταστροφής οικοσυστημάτων και συναφών παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε χώρες εκτός ΕΕ και αντιστοιχεί στο 10 % περίπου του παγκόσμιου μεριδίου αποψίλωσης δασών που ενσωματώνεται στη συνολική τελική κατανάλωση[36]· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη βιώσιμη αλιεία έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ημι-φυσικά ενδιαιτήματα που εξαρτώνται από τη γεωργία, όπως οι χορτολιβαδικές εκτάσεις, απειλούνται ιδιαιτέρως και η κατάσταση διατήρησής τους είναι σημαντικά χειρότερη από άλλα είδη ενδιαιτημάτων που δεν εξαρτώνται από τη γεωργία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 45 % των ενδιαιτημάτων που εξαρτώνται από τη γεωργία αξιολογούνται ως κακά, σε σύγκριση με το 31 % των λοιπών ενδιαιτημάτων·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων αποτελεί σημαντική πηγή ρύπανσης του εδάφους, των υδάτων και του αέρα και επηρεάζει αρνητικά την ανθρώπινη υγεία, καθώς την υγεία των ζώων και των φυτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να ενταθούν οι προσπάθειες για τη σημαντική μείωση της εξάρτησης και του κινδύνου από επιβλαβή φυτοφάρμακα και της χρήσης τους, καθώς και της χρήσης λιπασμάτων και αντιβιοτικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βιώσιμες γεωργικές πρακτικές, όπως η ορθή εφαρμογή της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, η γεωργοδασοκομία, η αγροοικολογία και οι τεχνικές βιολογικής γεωργίας και γεωργίας ακριβείας, μπορούν να συμβάλουν στην εξεύρεση λύσεων για τη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων σε επίπεδο ΕΕ και σε παγκόσμιο επίπεδο, και θα πρέπει να ενθαρρύνονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιστημονικές έρευνες[37] δείχνουν ότι τα φυτοφάρμακα μπορούν να μειωθούν σημαντικά χωρίς να επηρεαστούν αρνητικά η κερδοφορία και η παραγωγικότητα, ιδίως όταν συνοδεύονται από αυξημένη διαθεσιμότητα βιώσιμων εναλλακτικών·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2018, οι χώρες μέλη της ΕΕ ενέκριναν την εξαγωγή περισσότερων από 81 000 τόνων φυτοφαρμάκων, τα οποία περιείχαν συστατικά απαγορευμένα στην Ευρώπη[38]· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα επικίνδυνα φυτοφάρμακα μπορούν να θέσουν ακόμη μεγαλύτερους κινδύνους στις χώρες προορισμού τους, διότι οι συνθήκες χρήσης (π.χ. προστατευτικός εξοπλισμός, αεροψεκασμός) δεν είναι πάντα τόσο αυστηρές όσο στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα απαγορευμένα φυτοφάρμακα μπορούν να επιστρέψουν στην αγορά της ΕΕ ως κατάλοιπα σε εισαγόμενα τρόφιμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προγράμματα παρακολούθησης έχουν δείξει ότι τα κατάλοιπα αρκετών φυτοφαρμάκων που απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται στην ΕΕ εντοπίστηκαν σε τρόφιμα που πωλούνται στην αγορά της ΕΕ, στο 4,5 % των περιπτώσεων ακόμη και σε επίπεδα πάνω από το ανώτατο όριο καταλοίπων (ΑΟΚ) που έχει καθοριστεί για τις εν λόγω ουσίες, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των καταναλωτών[39]·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το υπερβολικό βάρος και η παχυσαρκία αυξάνονται με ταχύ ρυθμό στην ΕΕ[40], με το ήμισυ των ενηλίκων να είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι[41]· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αιτίες του υπερβολικού βάρους και της παχυσαρκίας έχουν πολλές πτυχές, αλλά οι κακές διατροφικές συνήθειες και η κακή διατροφή βρίσκονται μεταξύ των βασικών παραγόντων που οδηγούν σε υψηλή επικράτηση του υπερβολικού βάρους και της παχυσαρκίας·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτιμάται ότι στην ΕΕ το 2017 πάνω από 950 000 θάνατοι (ένας στους πέντε) και απώλεια περισσότερων από 16 εκατομμυρίων ετών υγιούς ζωής, κυρίως λόγω καρδιαγγειακών παθήσεων και καρκίνου, συνδέονταν με ανθυγιεινή διατροφή[42]· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση σε χημικές ουσίες που προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές μέσω των τροφίμων και της συσκευασίας των τροφίμων αποτελεί επίσης αυξημένη απειλή για τη δημόσια υγεία[43]·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το ήμισυ των ζωονοσογόνων ασθενειών που έχουν εμφανιστεί στον άνθρωπο από το 1940 είναι αποτέλεσμα αλλαγών στη χρήση της γης[44]· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υγεία των ζώων αποτελεί ουσιώδες στοιχείο οποιουδήποτε βιώσιμου συστήματος τροφίμων και οι επιπτώσεις στην υγεία των ζώων έχουν άμεσες συνέπειες στη βιωσιμότητα του συστήματος τροφίμων·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτιμάται ότι 88 εκατομμύρια τόνοι απορριμμάτων τροφίμων παράγονται στην ΕΕ κάθε χρόνο, με το εκτιμώμενο κόστος των σπαταλημένων τροφίμων να είναι 143 δισεκατομμύρια EUR[45]· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα απόβλητα τροφίμων έχουν τεράστιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 6 % των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ[46]· λαμβάνοντας υπόψη ότι στους κορυφαίους συνεισφέροντες στη σπατάλη τροφίμων στην ΕΕ συγκαταλέγονται τα νοικοκυριά (53 %) και η μεταποίηση (19 %)[47]· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 10 % της σπατάλης τροφίμων στην ΕΕ συνδέεται με την επισήμανση ημερομηνίας και τις παρανοήσεις εκ μέρους των καταναλωτών όσον αφορά τον τρόπο ανάγνωσης και τη χρήση του συστήματος επισήμανσης ημερομηνίας[48]·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όγκος των πωλήσεων αντιβιοτικών σε ευρωπαϊκές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις μειώθηκε κατά 18,5 % μεταξύ του 2011 και του 2016[49], με αποτέλεσμα τη μείωση της επιβάρυνσης της γεωργίας με αντιβιοτικά κατά 35 % την περίοδο 2011-2018, ενώ στην πλειονότητα των κρατών μελών η κατανάλωση αντιμικροβιακών στα ζώα παραγωγής τροφίμων είναι χαμηλότερη ή πολύ χαμηλότερη από ό,τι στους ανθρώπους[50]· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και ότι η κατανάλωση ορισμένων αντιμικροβιακών εξακολουθεί να είναι υπερβολικά υψηλή[51]· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντοχή στα αντιμικροβιακά αποτελεί σοβαρή απειλή για την ανθρώπινη υγεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση και η ελαχιστοποίηση της χρήσης αντιβιοτικών στη ζωοτεχνία θα συμβάλει στην επιβράδυνση της εμφάνισης και εξάπλωσής της·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ήδη το 2018, η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) δημοσίευσε την ειδική έκθεσή της για τις επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη κατά 1,5° C, σύμφωνα με την οποία ο περιορισμός της υπερθέρμανσης του πλανήτη στον 1,5° C απαιτεί ταχείες, εκτεταμένες και άνευ προηγουμένου αλλαγές σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή και η απώλεια βιολογικής πολυμορφίας συνιστούν αυξανόμενες απειλές για την επισιτιστική ασφάλεια και τα μέσα διαβίωσης με επαναλαμβανόμενες ξηρασίες, πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές και νέα παράσιτα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συστήματα τροφίμων ευθύνονται για το 29 % των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και έχουν σημαντική επίπτωση στο κλίμα, τη βιοποικιλότητα, το νερό, τον αέρα, το έδαφος και τις καταβόθρες διοξειδίου του άνθρακα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γεωργικός τομέας της ΕΕ παράγει περίπου το 10 % των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ με σημαντικές διακυμάνσεις μεταξύ των κρατών μελών, με τη γεωργία να αντιπροσωπεύει ποσοστό μεταξύ 3 % και 33 % των εθνικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου[52]·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από την ευρωπαϊκή γεωργία έχουν μειωθεί κατά περίπου 20 % από το 1990· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στη γεωργία έχουν επιβραδυνθεί σημαντικά από το 2012 και έχουν μάλιστα αυξηθεί με την πάροδο ορισμένων ετών[53]· λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργία μπορεί να συμβάλει ενεργά στη δέσμευση του άνθρακα αυξάνοντας τις φυσικές καταβόθρες διοξειδίου του άνθρακα μέσω της υιοθέτησης λύσεων που βασίζονται στη φύση και το οικοσύστημα, όπως η ευρεία αμειψισπορά, η ενδιάμεση καλλιέργεια, η μόνιμη καλλιέργεια, η γεωργοδασοκομία, η δασοκομία, η αγροοικολογία και η αποκατάσταση οικοσυστημάτων, και ιδίως η αποκατάσταση και διατήρηση τυρφώνων ως μέσο αύξησης των φυσικών καταβοθρών διοξειδίου του άνθρακα και της δέσμευσης αερίων του θερμοκηπίου·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργία αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη πηγή πρωτογενών εκπομπών PM10 στην ΕΕ, όπως τονίζει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκπομπές αμμωνίας (NH3) από τη γεωργία προκαλούν επεισόδια υψηλής συγκέντρωσης PM σε ολόκληρη την Ευρώπη κάθε άνοιξη, καθώς και βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις για την υγεία·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ καταναλώνει επτά φορές περισσότερο άζωτο και τριπλάσιο φωσφόρο από ό,τι μπορεί να θεωρηθεί βιώσιμο και δίκαιο εντός των ορίων του πλανήτη[54]·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητη η αυξημένη ενημέρωση για τον κύκλο ζωής, καθώς και ο καλύτερος προσδιορισμός και η καλύτερη παρακολούθηση των πληροφοριών σχετικά με την αλυσίδα εφοδιασμού για την ποσοτικοποίηση της προόδου προς τη μείωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου του ευρωπαϊκού συστήματος τροφίμων·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ευρωπαϊκό μοντέλο ενός πολυλειτουργικού αγροδιατροφικού τομέα, που αποτελείται από διάφορα γεωργικά μοντέλα και βασίζεται στις οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, αποτελεί βασική συνιστώσα της οικονομίας και της κοινωνίας της ΕΕ και πρέπει να διασφαλίζει την ανταγωνιστική, υψηλής ποιότητας και ποικίλη παραγωγή τροφίμων, την επισιτιστική ασφάλεια, τις τοπικές αλυσίδες εφοδιασμού, τις ορθές γεωργικές πρακτικές, την προστασία των εδαφικών και υδάτινων πόρων, τα υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα και πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων, και τις δυναμικές αγροτικές περιοχές σε ολόκληρη την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ορθά υποστηριζόμενη γεωργική πολιτική θα προωθήσει τη μετάβαση σε πιο τοπικές αλυσίδες εφοδιασμού και πιο βιώσιμες γεωργικές πρακτικές, επιτυγχάνοντας υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα και πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να τονιστεί ο καίριος ρόλος που διαδραματίζουν οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στον αγροδιατροφικό τομέα της ΕΕ σε όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού, από την επεξεργασία έως το λιανικό εμπόριο, για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γεωργικός τομέας πρέπει να συνεχίσει να παράγει ασφαλή και θρεπτικά τρόφιμα, με παράλληλη διατήρηση και διαχείριση της γης με πιο βιώσιμο τρόπο, στοιχεία που αντισταθμίζουν την απερήμωση των αγροτικών περιοχών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ευρωπαίοι γεωργοί ανταποκρίνονται στα πλέον υψηλά παγκόσμια πρότυπα και παρέχουν ποιοτικά τρόφιμα, όχι μόνο για τους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά και παγκοσμίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας της γεωργίας έχει τεράστια στρατηγική αξία, ωστόσο, σε μία μόλις δεκαετία έπαυσαν να υπάρχουν εκατομμύρια γεωργικές εκμεταλλεύσεις, δηλαδή περισσότερες του ενός τρίτου όλων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ευρώπη, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων είναι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις·

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετάβαση της ευρωπαϊκής γεωργίας προς περισσότερο βιώσιμες πρακτικές και κυκλικότητα θα απαιτήσει σημαντικές επενδύσεις και η με την επαρκή πρόσβαση σε χρηματοδότηση να αποτελεί προϋπόθεση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ δεσμεύεται να αυξήσει το μερίδιο χρηματοδότησης επενδύσεων στην κλιματική δράση και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα ώστε να αγγίξει το 50 % των δραστηριοτήτων της το 2025 και μετέπειτα· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη τεχνολογιών που συμβάλλουν στις βιώσιμες πρακτικές και την ενίσχυση του συνδέσμου της γεωργίας με την κυκλική οικονομία·

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η καλή υγεία του εδάφους επηρεάζει την ικανότητα της γης για παραγωγή τροφίμων, διήθηση και απορρόφηση άνθρακα, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο όχι μόνον στη σταθεροποίηση του κλίματος, αλλά και στη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας, στην αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, στην προστασία των γεωργικών μας εκμεταλλεύσεων και στην ανάπτυξη υγιέστερου συστήματος τροφίμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναγεννητική γεωργία, ως προσέγγιση στην παραγωγή τροφίμων και στη διαχείριση γης, θα μπορούσε να μετριάσει αυτές τις προκλήσεις, βοηθώντας στη μετάβαση προς ένα ιδιαιτέρως ανθεκτικό γεωργικό σύστημα που βασίζεται στην κατάλληλη διαχείριση γαιών και εδαφών·

ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό οι καταναλωτές να είναι πλήρως ενημερωμένοι, να έχουν τη δυνατότητα και τη δύναμη να κάνουν ενημερωμένες επιλογές τροφίμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό απαιτεί ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον τροφίμων, το οποίο εξασφαλίζει τη διαφάνεια και διασφαλίζει ότι η υγιεινή και βιώσιμη επιλογή είναι επίσης μια εύκολη και οικονομικά προσιτή επιλογή για όλους, και προωθεί και ενθαρρύνει καταναλωτικά πρότυπα που στηρίζουν την ανθρώπινη υγεία, διασφαλίζοντας παράλληλα τη βιώσιμη χρήση των φυσικών και ανθρώπινων πόρων και υψηλού επιπέδου διαβίωση των ζώων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκστρατείες ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης δεν επαρκούν από μόνες τους για την επίτευξη της απαιτούμενης αλλαγής προς πιο βιώσιμες και υγιεινές επιλογές των καταναλωτών, καθώς αυτές μπορούν να επηρεαστούν από πτυχές όπως οι κανόνες και οι συμβάσεις, οι τιμές, η ευκολία, η συνήθεια και οι τρόποι παρουσίασης των επιλογών τροφίμων· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι οι ενημερωμένοι πολίτες και η εκπαίδευση μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της Ευρώπης για το κλίμα, την αποδοτικότητα των πόρων και τη βιοποικιλότητα από την άποψη της ζήτησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποχρεωτική επισήμανση του περιεχομένου και της προέλευσης των θρεπτικών συστατικών, καθώς και οι κατανοητές πληροφορίες σχετικά με την καλή διαβίωση και τη βιωσιμότητα των ζώων, κατ’ αρχήν σε όλα τα τρόφιμα, και η δημόσια παροχή πληροφοριών σχετικά με το πραγματικό κόστος παραγωγής μπορούν να βοηθήσουν ώστε να κατευθυνθεί ο καταναλωτής προς μια υγιεινή, βιώσιμη και ασφαλή διατροφή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενημέρωση των καταναλωτών θα πρέπει επίσης να προσαρμόζεται στην ψηφιακή εποχή, χωρίς να μένει κανείς πίσω·

ΚΕ. υπενθυμίζει ότι η μεσογειακή διατροφή, που αναγνωρίστηκε το 2010 ως άυλη πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας από την UNESCO, είναι γνωστή ως μια υγιεινή, ισορροπημένη διατροφή με υψηλή διατροφική, κοινωνική και πολιτιστική αξία, που βασίζεται στον σεβασμό του εδάφους και της βιοποικιλότητας, διασφαλίζει τη διατήρηση και την ανάπτυξη παραδοσιακών δραστηριοτήτων και τεχνών που σχετίζονται με την αλιεία, το βιώσιμο κυνήγι και τη γεωργία και διαδραματίζει προστατευτικό ρόλο στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια πρόληψη των βασικών χρόνιων εκφυλιστικών νόσων·

ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το νερό και η γεωργία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα και η βιώσιμη διαχείριση των υδάτων στον γεωργικό τομέα έχει ζωτική σημασία ώστε να είναι δυνατή η παραγωγή προϊόντων επαρκούς ποιότητας και αριθμού και να διασφαλίζεται η διατήρηση των υδάτινων πόρων·

ΚΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκοσμιοποίηση της αγοράς τροφίμων έχει αυξηθεί, με αποτέλεσμα τη σχετική αύξηση της σημασίας των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών·

ΚΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν μετά την εφαρμογή των περιβαλλοντικών προτύπων που ισχύουν σήμερα πρέπει να ληφθούν υπόψη·

ΚΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σοβαρή κατάσταση που έχει προκύψει από την πανδημία που προκαλείται από τη νόσο COVID-19 έχει επίπτωση σε όλους τους παράγοντες της ευρωπαϊκής γεωργικής τροφικής αλυσίδας, από την πρωτογενή παραγωγή έως τον κλάδο των ξενοδοχείων, των εστιατορίων και της τροφοδοσίας·

Λ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ευρωπαϊκό σύστημα τροφίμων έχει διαδραματίσει καίριο ρόλο στη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, αποδεικνύοντας την ανθεκτικότητά του, καθώς γεωργοί και οι οικείοι συνεταιρισμοί ή οι οργανώσεις παραγωγών, μεταποιητές, οι διανομείς και έμποροι λιανικής συνεργάζονται υπό δύσκολες συνθήκες, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού της κυκλοφορίας, και αντιμετωπίζουν υγειονομικούς κινδύνους, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση σε ασφαλή, οικονομικά προσιτά και υψηλής ποιότητας προϊόντα χωρίς εμπόδια, δείχνοντας παράλληλα σεβασμό στην ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εσωτερική αγορά και το γεωργικό σύστημα της ΕΕ υπερέβησαν σε μεγάλο βαθμό και ταχέως τις διακοπές εφοδιασμού εν μέσω της κρίσης COVID-19, η οποία, ωστόσο, αποκάλυψε ορισμένα τρωτά σημεία στις περίπλοκες αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων, γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη διασφάλισης της μακροπρόθεσμης επισιτιστικής ασφάλειας, της ανθεκτικότητας και των βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση στην αξία της επισιτιστικής ασφάλειας και της ασφάλειας των αλυσίδων εφοδιασμού για όλους τους πολίτες της ΕΕ και στη σημασία της διάθεσης όλων των απαραίτητων εργαλείων στους γεωργούς ώστε να μπορούν να παράγουν ποικίλα τρόφιμα με βιώσιμο τρόπο·

ΛΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που τα δικαιώματα των γεωργών κατοχυρώνονται στη Διεθνή Συνθήκη σχετικά με τους φυτογενετικούς πόρους για τη διατροφή και τη γεωργία του FAO, το 2004, οι κανόνες διανοητικής ιδιοκτησίας συχνά έρχονται σε αντίθεση με αυτούς, θέτοντας σε κίνδυνο τα τοπικά, παραδοσιακά και αυτόχθονα συστήματα σπόρων·

ΛΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταναλωτές ανησυχούν όλο και περισσότερο για την καλή διαβίωση και την υγεία των ζώων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα υψηλό επίπεδο καλής διαβίωσης των ζώων είναι σημαντικό για τη βιώσιμη ανάπτυξη και έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει την οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα των Ευρωπαίων γεωργών, δημιουργώντας μια νέα αγορά για τους γεωργούς που θα πωλούν προϊόντα με βάση υψηλότερα πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει ανακοινώσει αξιολόγηση και αναθεώρηση της ισχύουσας νομοθεσίας για την καλή διαβίωση των ζώων, μεταξύ άλλων σχετικά με τη μεταφορά και τη σφαγή των ζώων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οριζόντιοι κανόνες για την προστασία των ζώων στη γεωργία, σε συνδυασμό με απαιτήσεις για την καλή διαβίωση όλων των εκτρεφόμενων ειδών που βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα, θα ωφελήσουν σημαντικά την καλή διαβίωση των ζώων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεταβατικές περίοδοι και η στήριξη των γεωργών είναι ουσιαστικής σημασίας όσον αφορά τις νομοθετικές αλλαγές, ώστε να καταστεί δυνατή η πιο βιώσιμη γεωργία και να επιτευχθούν βελτιώσεις όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων·

ΛΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωγραφικές ενδείξεις προέρχονται από την αμνημόνευτη κληρονομιά της ΕΕ και αποτελούν τον καρπό της προσαρμογής του ανθρώπου στο περιβάλλον τους και έκφραση της ταυτότητας της ΕΕ·

ΛΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να καταπολεμηθεί η απάτη στον τομέα των τροφίμων και οι αθέμιτες πρακτικές, μέσω της αναγνώρισης και της διερεύνησης των δόλιων δραστηριοτήτων·

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις φιλοδοξίες και τους στόχους της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» ως σημαντικό βήμα για τη διασφάλιση ενός βιώσιμου, δίκαιου, υγιεινού, φιλικού προς τα ζώα, πιο περιφερειακού, ποικίλου και ανθεκτικού συστήματος τροφίμων, το οποίο είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και στους ΣΒΑ· τονίζει τους άρρηκτους συνδέσμους μεταξύ της υγείας των ανθρώπων, της υγείας των κοινωνιών, της υγείας των ζώων και της υγείας του πλανήτη· τονίζει ότι η στρατηγική αυτή είναι απαραίτητη για να τεθεί το σύστημα τροφίμων, συμπεριλαμβανομένης της ζωικής και φυτικής παραγωγής, εντός των ορίων του πλανήτη, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της επίτευξης αξιοπρεπούς εργασίας, συνθηκών απασχόλησης και δίκαιων ευκαιριών σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των τροφίμων, καθώς και την ανάγκη επίτευξης κατάλληλης και ισορροπημένης προσέγγισης πολιτικής· ενθαρρύνει την Επιτροπή να μετουσιώσει τη στρατηγική σε συγκεκριμένη νομοθετική και μη νομοθετική δράση το συντομότερο δυνατόν, συνοδευόμενη από τους κατάλληλους μηχανισμούς οικονομικής στήριξης για τη μετάβαση·

Ανάγκη για ανάληψη δράσης

2. υπενθυμίζει ότι οι εκτιμήσεις επιπτώσεων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας θέσπισης κανόνων της ΕΕ· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής ότι προτίθεται να διενεργήσει λεπτομερείς εκτιμήσεις επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων διαβουλεύσεων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση της νομοθεσίας για κάθε νομοθετική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της στρατηγικής «από το αγρόκτημα στο πιάτο», συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν αποτελεσματικούς ποσοτικούς στόχους[55]· τονίζει ότι αυτές οι εκ των προτέρων επιστημονικές εκτιμήσεις αντικτύπου θα πρέπει να περιλαμβάνουν αξιόπιστες περιβαλλοντικές εκτιμήσεις, να καλύπτουν τις τρεις διαστάσεις της βιωσιμότητας (περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική, συμπεριλαμβανομένης της υγείας) σε μια ολιστική και συστημική προσέγγιση και να εξετάζουν τις σωρευτικές επιπτώσεις, και να περιλαμβάνουν το κόστος της μη ανάληψης δράσης όσον αφορά τον άμεσο και μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα και τη γενική βιωσιμότητα, καθώς και λαμβάνοντας υπόψη την ανανέωση των γενεών, τους πιθανούς συμβιβασμούς μεταξύ των στόχων πολιτικής, τη διαθεσιμότητα μέσων για την επίτευξη των στόχων και τα διαφορετικά γεωργικά μοντέλα στα κράτη μέλη της ΕΕ· επισημαίνει τη σημασία της περιγραφής των μεθόδων υπολογισμού, των τιμών βάσης και των περιόδων αναφοράς κάθε επιμέρους στόχου και τονίζει την ανάγκη για συνεργασία, διαβούλευση και συνεργασία με τα κράτη μέλη· αναγνωρίζει ότι η πρώτη ενδιάμεση επανεξέταση της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» είναι προγραμματισμένη για τα μέσα του 2023· τονίζει την ανάγκη η εν λόγω ενδιάμεση αξιολόγηση να εξετάσει σε βάθος τον σωρευτικό αντίκτυπο όλων των δράσεων με ολιστικό και συστημικό τρόπο, καλύπτοντας όλες τις διαστάσεις της βιωσιμότητας, είτε αυτές είναι περιβαλλοντικές, οικονομικές ή κοινωνικές, συμπεριλαμβανομένης της υγείας·

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για την εξαγγελία πρότασης, βασισμένης σε στοιχεία, σχετικά με ένα νομοθετικό πλαίσιο για βιώσιμα συστήματα τροφίμων, που βασίζεται σε διαφανή δεδομένα και λαμβάνει υπόψη τις τελευταίες επιστημονικές γνώσεις· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει την πρόταση αυτή για να καθορίσει μια μελλοντοστραφή, ολιστική, ισορροπημένη, ολοκληρωμένη και περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά βιώσιμη κοινή πολιτική τροφίμων, στην οποία θα συμβάλλουν όλοι οι φορείς, με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού και κλιματικού αποτυπώματος του συστήματος τροφίμων της ΕΕ, καθώς και τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεών του στη βιοποικιλότητα και την υγεία και καλή διαβίωση των ανθρώπων και των ζώων, προκειμένου να καταστεί η Ευρώπη η πρώτη κλιματικά ουδέτερη και σχεδόν με μηδενική ρύπανση ήπειρος έως το 2050 το αργότερο, και να ενισχυθεί η ανθεκτικότητά της ώστε να διασφαλιστεί η μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη επισιτιστική ασφάλεια ενάντια στην κλιματική αλλαγή, την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και την απώλεια της βιοποικιλότητας· τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα, καθώς οι καλές κοινωνικοοικονομικές προοπτικές και η ανταγωνιστικότητα των διαφόρων τομέων θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής· ενθαρρύνει την ΕΕ να ηγηθεί της παγκόσμιας μετάβασης προς τη βιωσιμότητα από το αγρόκτημα στο πιάτο, με βάση την αρχή ενός πολυλειτουργικού γεωργικού τομέα που είναι βιώσιμος από περιβαλλοντική, κοινωνική (συμπεριλαμβανομένης της υγείας) και οικονομική άποψη, με βάση τις αρχές του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) για την αγροοικολογία και το δικαίωμα των Ηνωμένων Εθνών στην τροφή, διασφαλίζοντας παράλληλα ενισχυμένη συνέπεια και συνοχή της πολιτικής, ώστε όλοι οι φορείς του ευρωπαϊκού συστήματος τροφίμων να μπορούν να διεξάγουν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό βάσει ρεαλιστικών και διαφανών στόχων SMART· επισημαίνει την ανάγκη για επείγουσα και αποφασιστική αλλαγή πολιτικής και νομοθετική αλλαγή έναντι των συγκλονιστικών επιστημονικών στοιχείων που αποδεικνύουν την ανάγκη για βελτίωση του τρέχοντος συστήματος τροφίμων και του υψηλότερου κόστους της μη ανάληψης δράσης και τονίζει τη σημασία της καινοτομίας και των βιώσιμων πρακτικών· προτείνει να ληφθούν υπόψη οι αντίστοιχες γραμμές βάσης σε κάθε κράτος μέλος και η πρόοδος που έχει επιτευχθεί, καθώς και οι ειδικές (περιφερειακές) συνθήκες τους, προωθώντας παράλληλα την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών· τονίζει την ανάγκη να συμπεριληφθούν ολόκληρες οι αλυσίδες τροφίμων και ποτών, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής, της μεταποίησης, της εμπορίας, της αποθήκευσης, της μεταφοράς, της διανομής, της εστίασης και της λιανικής πώλησης, καθώς και της διάθεσης και της ανακύκλωσης δευτερογενών υλικών· ζητά αυτή η νομοθετική πρόταση να λαμβάνει πλήρως υπόψη την καλή διαβίωση των ζώων, δεδομένης της κρίσιμης σημασίας της για τη βιωσιμότητα των τροφίμων·

4. υποστηρίζει την ανάπτυξη στρατηγικών σχεδίων για την πολιτική τροφίμων[56], τα οποία χρησιμεύουν για τη διευκόλυνση, την τόνωση και την αναβάθμιση νέων και υφιστάμενων εθνικών, περιφερειακών και τοπικών πολιτικών για τα τρόφιμα, λαμβάνοντας επίσης υπόψη το περίπλοκο ζήτημα της επισιτιστικής φτώχειας στην Ευρώπη· επισημαίνει τη σημασία της στήριξης αυτών των σχεδίων από ανεξάρτητους, αμερόληπτους επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς και της συμμετοχής ενδιαφερόμενων φορέων από ένα ευρύ φάσμα τομέων προκειμένου να διασφαλιστεί μια νόμιμη και χωρίς αποκλεισμούς διαδικασία· τονίζει ότι απαιτείται μια νέα εγκάρσια προσέγγιση για τη διακυβέρνηση προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των ενωσιακών πολιτικών για τα τρόφιμα και τη γεωργία και των πολιτικών που τις επηρεάζουν όπως οι πολιτικές για το εμπόριο, την ενέργεια, τον ανταγωνισμό και το κλίμα με στόχο την αύξηση των συνεργειών και την αποφυγή και διαχείριση των αντισταθμίσεων· ζητεί, ως εκ τούτου, τη διεξαγωγή διαρθρωμένου διαλόγου μεταξύ του Κοινοβουλίου, των κρατών μελών και όλων των παραγόντων των συστημάτων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών, προκειμένου να αξιοποιηθούν όλες οι ευκαιρίες που προσφέρει αυτή η στρατηγική και να συζητηθούν τα κενά, οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις όσον αφορά την ανάπτυξη και την εφαρμογή μιας ολιστικής κοινής πολιτικής τροφίμων της ΕΕ· ζητά από την Επιτροπή να προαγάγει τον κοινωνιακό διάλογο με θέμα μια κοινή αντίληψη για τη βιωσιμότητα και τις διάφορες συνιστώσες της, στην πορεία προς την υποβολή της πρότασής της για το νομοθετικό πλαίσιο για ένα βιώσιμο σύστημα τροφίμων, που τελικά θα πρέπει να βασίζεται σε μια συνεκτική προσέγγιση για όλες τις πτυχές της βιωσιμότητας·

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής για την εκπόνηση ενός σχεδίου έκτακτης ανάγκης για τη διασφάλιση της προμήθειας τροφίμων και της επισιτιστικής ασφάλειας προκειμένου να εξασφαλιστεί ο συντονισμός μιας κοινής ευρωπαϊκής ανταπόκρισης σε κρίσεις που πλήττουν τα συστήματα τροφίμων· επιμένει ότι απαιτείται μια προληπτική προσέγγιση για την αποφυγή των κινήσεων πανικού και των υπερβολικών αντιδράσεων από άτομα, εταιρείες ή κράτη μέλη· θεωρεί ότι αυτή θα είναι μια επαρκής ανταπόκριση στις αυξανόμενες προσδοκίες για την επισιτιστική ασφάλεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τα ζητήματα στρατηγικών αποθεμάτων τροφίμων όπως κάνει για τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου σε όλη την Ένωση·

6. επισημαίνει την ανάγκη ανάληψης δράσεων για την προώθηση της βιώσιμης γεωργίας, τη μείωση της χρήσης και των κινδύνων των φυτοφαρμάκων, την προστασία και την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων εδαφών, και την αύξηση των χαρακτηριστικών τοπίων στις γεωργικές εκτάσεις που υποστηρίζουν την αποκατάσταση των ειδών και των ενδιαιτημάτων που προστατεύονται από τις οδηγίες για τη φύση, συμπεριλαμβανομένων των επικονιαστών και των ενδιαιτημάτων τους· υπενθυμίζει ότι η παραγωγικότητα και η ανθεκτικότητα της γεωργίας εξαρτώνται από τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των συστημάτων τροφίμων μας·

7. επισημαίνει ότι η επιτυχημένη μετάβαση προς ένα πιο βιώσιμο σύστημα τροφίμων είναι προς το συμφέρον των Ευρωπαίων καταναλωτών, γεωργών και επιχειρήσεων· τονίζει ότι αυτή η μετάβαση μπορεί να υποστηριχθεί μέσω της καλύτερης ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων φορέων και μέσα από γεωργικές πολιτικές· τονίζει ότι η οικολογική μετάβαση στην παραγωγή τροφίμων και η συνακόλουθη συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής θα μπορούσε να είναι επωφελής για τους πρωτογενείς παραγωγούς, το περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία στο σύνολό της, παρέχοντας βιώσιμα, ασφαλή, επαρκή, οικονομικά προσιτά, υγιεινά και θρεπτικά τρόφιμα, και μπορεί να επιτευχθεί με μια ισορροπημένη προσέγγιση που θα συνδυάζει βιώσιμες πρακτικές και οικονομικές ευκαιρίες· επαναλαμβάνει ότι, για να εξασφαλιστεί η αναλογική συμβολή του τομέα, η γεωργία θα πρέπει να αποτελεί μέρος της φιλοδοξίας της ΕΕ να στραφεί προς μηδενικές εκπομπές το αργότερο έως τα μέσα του αιώνα, εστιάζοντας παράλληλα στις εκπομπές που συνδέονται με την ευρωπαϊκή παραγωγή και κατανάλωση τροφίμων αλλά παράγονται εκτός Ευρώπης· τονίζει ότι η συμμετοχή των γεωργών στην κλιματική δράση και η στήριξή τους είναι καίρια για την επίτευξη των στόχων μετριασμού και των ΣΒΑ χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η παγκόσμια επισιτιστική και διατροφική ασφάλεια και χωρίς να μένει κανένας πίσω·

8. τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ της στρατηγικής «από το αγρόκτημα στο πιάτο» και των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, μεταξύ άλλων όσον αφορά το κλίμα, τη βιοποικιλότητα, τη μηδενική ρύπανση και την υγεία· υπογραμμίζει ότι η διατήρηση και η ενίσχυση της βιοποικιλότητας είναι πολύ σημαντικές για τη διασφάλιση της ενωσιακής και παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας, και ότι πρέπει να εξασφαλίζεται η συνέπεια με τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένης της συμβολής των περιοχών Natura 2000 και των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών στη στήριξη της παραγωγής υγιεινών τροφίμων, καθώς και η συνέπεια όσον αφορά την κοινή γεωργική πολιτική, την κοινή αλιευτική πολιτική, τις εμπορικές πολιτικές της ΕΕ και τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοοικονομία· επισημαίνει ότι οι ΣΒΑ προσφέρουν ένα κατάλληλο πλαίσιο για την ενσωμάτωση με συνεκτικό και συστημικό τρόπο περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών στόχων, και επιτρέπουν τον σχεδιασμό εγκάρσιων πολιτικών που αντικατοπτρίζουν καλύτερα τη διασύνδεση μεταξύ κάθε στόχου πολιτικής· υπενθυμίζει ότι η κοινωνική διάσταση πρέπει να είναι πλήρως ενσωματωμένη σε όλες τις μελλοντικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» από κοινού με την οικονομική και την περιβαλλοντική διάσταση, ώστε να επιτευχθεί η απολύτως αναγκαία συνεκτικότητα της πολιτικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη· επιμένει ότι η βελτίωση των συνθηκών εργασίας σύμφωνα με τις οκτώ θεμελιώδεις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και η κοινωνική προστασία θα πρέπει να συμπεριληφθούν ως κριτήρια βιωσιμότητας·

Δημιουργία μιας λειτουργικής αλυσίδας τροφίμων για τους πολίτες, τους εργαζομένους, τους παραγωγούς, τους διανομείς και το περιβάλλον

9. εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση αναθεώρησης της οδηγίας σχετικά με τη βιώσιμη χρήση των φυτοφαρμάκων και τους στόχους μείωσης για τα φυτοφάρμακα, τις απώλειες θρεπτικών ουσιών τόσο από βιολογικές όσο και από ορυκτές πηγές και τις πωλήσεις αντιβιοτικών, και είναι πεπεισμένο ότι οι στόχοι αυτοί είναι πραγματοποιήσιμοι αλλά η επιτευξιμότητά τους εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα ασφαλέστερων, αποδοτικών και αποτελεσματικών εναλλακτικών λύσεων· τονίζει τη σημασία της περαιτέρω ολιστικής εκπαίδευσης και επικοινωνίας, μεταξύ άλλων μέσω συμβουλευτικών υπηρεσιών για την επίτευξη αυτού του μετασχηματισμού· τονίζει την ανάγκη οι εν λόγω στόχοι μείωσης να είναι δεσμευτικού χαρακτήρα και τη σημασία της επίτευξής τους μέσω ολιστικών, προληπτικών και κυκλικών προσεγγίσεων, όπως οι βιολογικές και αγροοικολογικές πρακτικές, οι καινοτόμες βιώσιμες γεωργικές πρακτικές, η εφαρμογή γεωργίας ακριβείας και ολοκληρωμένων πρακτικών διαχείρισης καλλιεργειών και επιβλαβών οργανισμών, κατά περίπτωση, και η χρήση βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων, με γνώμονα τον κύκλο ζωής· τονίζει την ανάγκη να θεσπιστούν ταχείες διαδικασίες αξιολόγησης, αδειοδότησης και καταχώρισης για τα μη χημικά φυτοφάρμακα χαμηλού κινδύνου, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η αξιολόγησή τους υπόκειται στο ίδιο επίπεδο αυστηρότητας όπως και για άλλες ουσίες· επιμένει ότι κάθε κράτος μέλος, σύμφωνα με τα κλιματικά χαρακτηριστικά και τα χαρακτηριστικά της γεωργικής παραγωγής του, θα πρέπει να θεσπίσει ισχυρούς, αποτελεσματικούς και χρονικά προσδιορισμένους ποσοτικούς στόχους μείωσης κατά τις επανεξετάσεις των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ και άλλων σχετικών μέσων πολιτικής, με τη φιλοδοξία να μειωθούν στο μηδέν οι γεωργικές εκπομπές στο έδαφος, στα υπόγεια ύδατα, στα επιφανειακά ύδατα και στον αέρα, σύμφωνα με τη φιλοδοξία της Πράσινης Συμφωνίας για μηδενική ρύπανση, συνοδευόμενα από σαφώς καθορισμένα μέτρα στήριξης ανά καλλιέργεια, διασφαλίζοντας τη λογοδοσία και την εκτελεστότητα σε όλα τα επίπεδα, και χρησιμοποιώντας ανεξάρτητα και πλήρη δεδομένα για την επίτευξη αυτών των στόχων, καθώς και στήριξη και κατάρτιση για την ανάπτυξη και την υλοποίηση καινοτόμων γεωργικών λύσεων· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη στη βελτίωση των οικείων συστημάτων εποπτείας, παρακολούθησης και δέουσας επιβολής των κανόνων για τη χρήση φυτοφαρμάκων και να ενισχύσει την επικοινωνία με τους τελικούς χρήστες και την ευαισθητοποίηση των τελικών χρηστών· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για τη μεταφορά στη νομοθεσία των ανωτέρω επιδιώξεων και στόχων, μεταξύ άλλων μέσω της αναθεώρησης της οδηγίας για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων, και καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει τις συνεισφορές των επιμέρους κρατών μελών σε δεσμευτικούς στόχους σε επίπεδο Ένωσης, διασφαλίζοντας παράλληλα ισότιμους όρους ανταγωνισμού, και να αποσαφηνίσει τις γραμμές βάσης για τους στόχους αυτούς, λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά σημεία εκκίνησης, τις προσπάθειες που καταβάλλονται και τα χαρακτηριστικά κάθε κράτους μέλους, και προσδιορίζοντας σαφώς τις πολλές μη συνθετικές και άλλες εναλλακτικές λύσεις που είναι ήδη γνωστές σήμερα, τη διαθεσιμότητά τους και τον αντίκτυπο στη βιωσιμότητα των εισροών και των εισροών στον τομέα των γεωργικών προϊόντων, και καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει σχέδιο για την ελαχιστοποίηση των των συνθετικών εισροών στη γεωργία· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στην προσπάθειά τους να μεριμνήσουν ιδιαίτερα για τις συγκεκριμένες συνθήκες που ισχύουν για τη χρήση των φυτοφαρμάκων σε ζώνες προστασίας υπόγειων υδάτων, μέσω καλύτερης επικοινωνίας, παρακολούθησης και επιθεώρησης·

10. τονίζει τον καίριο ρόλο της ολοκληρωμένης καταπολέμησης επιβλαβών οργανισμών (IPM) για τη μείωση της εξάρτησης από τα φυτοφάρμακα και ζητεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι εφαρμόζεται και ότι η εφαρμογή της αξιολογείται και παρακολουθείται συστηματικά· καλεί τα κράτη μέλη να μετατρέψουν τις γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας σε πρακτικά και μετρήσιμα κριτήρια και να επαληθεύσουν τα κριτήρια αυτά σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης, και καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη εφαρμόζουν αποτελεσματικά αυτές τις αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας μέσω των στρατηγικών τους σχεδίων για την ΚΓΠ· τα καλεί να συμπεριλάβουν σαφώς προσδιορισμένα και προσαρμοσμένα μέτρα και πρακτικές για κάθε καλλιέργεια, όπως οι ζώνες άνθεων, ως μια γραμμή βάσης για την αντιστροφή της χρήσης φυτοφαρμάκων και της ανθεκτικότητας των επιβλαβών οργανισμών· καλεί τους εμπόρους λιανικής στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων να συνεργάζονται προορατικά με τους γεωργούς για την εφαρμογή και την κλιμάκωση όλων των διαθέσιμων πρακτικών και μεθόδων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας για κάθε καλλιέργεια στην αλυσίδα εφοδιασμού τους και να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τη δική τους συμβολή στους σκοπούς και τους στόχους μείωσης στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση εκθέσεων·

11. θεωρεί ότι, παρόλο που η ΕΕ διαθέτει ένα από τα αυστηρότερα συστήματα στον κόσμο, πρέπει να βελτιωθεί τόσο ο κανονισμός για την έγκριση των φυτοφαρμάκων όσο και η εφαρμογή του· υπενθυμίζει το ψήφισμά του σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων της Ένωσης[57] και αναμένει από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ανταποκριθούν σε όλες τις εκκλήσεις του χωρίς καθυστερήσεις, και υπογραμμίζει ότι το κανονιστικό πλαίσιο θα πρέπει να ενθαρρύνει την καινοτομία και την έρευνα προκειμένου να αναπτυχθούν καλύτερα και ασφαλέστερα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και εναλλακτικές λύσεις· επισημαίνει ότι, πέρα από την αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με τη βιώσιμη χρήση των φυτοφαρμάκων για τη μείωση της χρήσης και των κινδύνων των φυτοφαρμάκων, η Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) θα πρέπει να βελτιώσουν την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, μεταξύ άλλων λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις των φυτοφαρμάκων στην ποιότητα του εδάφους, των υδάτων και στις πηγές πόσιμου νερού, συμπεριλαμβανομένων των σωρευτικών και συνδυαστικών επιπτώσεων· ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει επαρκώς την πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς την επίτευξη των στόχων πολιτικής και να βελτιώσει τους εναρμονισμένους δείκτες κινδύνου που ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2019/782 της Επιτροπής[58], ώστε να συμπεριλάβει επίσης την τοξικότητα, την ανθεκτικότητα και τη βιοσυσσώρευση και να λάβει υπόψη τις γεωργικές εκτάσεις ή τον όγκο δραστικών ουσιών και τον τρόπο χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να μειωθεί αποτελεσματικά η χρήση συνθετικών φυτοφαρμάκων και βαρέων μετάλλων στη συμβατική και βιολογική γεωργία, και να θεσπίσει σαφή επιστημονικά κριτήρια για το τι συνιστά μη αποδεκτή επίδραση στο περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική έκθεση (οξεία και χρόνια) σε πολλαπλά φυτοπροστατευτικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των σωρευτικών και συνδυαστικών επιπτώσεων· επιμένει ότι οι προφυλακτικές χρήσεις των φυτοφαρμάκων, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας σπόρων με συστημικά φυτοφάρμακα, θα πρέπει να περιορίζονται όσο το δυνατόν περισσότερο όταν συνιστούν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει τη νομοθετική πρότασή της για τα δεδομένα φυτοφαρμάκων τουλάχιστον έως τα μέσα του 2022·

12. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 και να εξασφαλίσει έτσι, μεταξύ άλλων, ένα ελάχιστο πρότυπο όσον αφορά τις κοινοποιήσεις για τις εγκρίσεις έκτακτης ανάγκης σχετικά με τα φυτοφάρμακα, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης να παρέχουν τα κράτη μέλη πλήρεις και λεπτομερείς εξηγήσεις και να δημοσιοποιούν αυτές τις κοινοποιήσεις· επιδοκιμάζει τον ρόλο της EFSA στην εξέταση αυτών των παρεκκλίσεων·

13. ζητεί να λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι σωρευτικές και συνδυαστικές επιπτώσεις των φυτοφαρμάκων κατά τον καθορισμό των MRL, καθώς και να λαμβάνονται καλύτερα υπόψη τα κριτήρια των κινδύνων για την υγεία των ζώων και το περιβάλλον κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων για νέα MRL σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού για τα MRL· ζητεί τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της βιοπαρακολούθησης μετά τη διάθεση στην αγορά να χρησιμοποιούνται για την επαλήθευση της ακρίβειας των προβλεπόμενων επιπέδων έκθεσης για τον ορισμό των MRL, καθώς και για τα αποδεκτά επίπεδα έκθεσης των εργαζομένων στον αγροτικό τομέα, των κατοίκων, των περαστικών και των καταναλωτών, καθώς και των εκτρεφομένων ζώων· επισημαίνει ότι οι μελλοντικές ενωσιακές νομοθετικές πρωτοβουλίες σε σχέση με τη χρήση φυτοφαρμάκων πρέπει να συνεχίσουν να δίνουν μεγάλη προσοχή στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας των χρηστών· υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι όλοι οι χρήστες λαμβάνουν προστατευτικό εξοπλισμό, καθώς και πλήρη ενημέρωση και εκπαίδευση για τη χρήση και τους σχετικούς κινδύνους των φυτοφαρμάκων· τονίζει ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι κάθε εργαζόμενος στον τομέα της γεωργίας μπορεί να έχει πρόσβαση σε επίσημα έγγραφα που αναφέρουν το είδος του φυτοφαρμάκου που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της εργασίας του· υπογραμμίζει ότι για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι είναι πολύ σημαντική η περαιτέρω αναθεώρηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ για τους καρκινογόνους και τους μεταλλαξιογόνους παράγοντες[59], της οδηγίας 2009/128/ΕΚ για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων και της οδηγίας 98/24/ΕΚ για την προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλομένους σε χημικούς παράγοντες[60]·

14. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της Επιτροπής να ενεργήσει ώστε να μειωθούν οι απώλειες θρεπτικών ουσιών τουλάχιστον κατά 50 %, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι αυτή η μείωση δεν θα οδηγήσει σε υποβάθμιση της γονιμότητας του εδάφους· είναι πεπεισμένο ότι αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί καλύτερα με την παύση των κύκλων θρεπτικών συστατικών, την ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των θρεπτικών στοιχείων και την ενθάρρυνση και ανταμοιβή των γεωργών για την καλλιέργεια ψυχανθών· επιμένει ότι για τον σκοπό αυτό απαιτούνται νομικά δεσμευτικές νομοθετικές πρωτοβουλίες, καθώς και μέτρα που θα επιτρέψουν στους γεωργούς να βελτιώσουν τη διαχείριση των θρεπτικών ουσιών· επισημαίνει τη σημασία της επίτευξης αυτών των στόχων μέσω ολιστικών και κυκλικών προσεγγίσεων διαχείρισης θρεπτικών ουσιών, όπως οι αγροοικολογικές πρακτικές και η έξυπνη γεωργία, που μπορούν να αποφέρουν συνδυαστικά οφέλη για την ποιότητα του εδάφους και τη βιοποικιλότητα και να βοηθήσουν τους γεωργούς να διακόψουν την εξάρτησή τους από ορυκτά λιπάσματα και να μειώσουν τις ροές φωσφόρου και αζώτου· επισημαίνει ότι η μείωση της αναποτελεσματικής λίπανσης και η σταδιακή κατάργηση της υπερβολικής λίπανσης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις κλιματικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των διαφόρων λιπασμάτων, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίας βαρέων μετάλλων· ζητεί από τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν στα στρατηγικά τους σχέδια μέτρα για την προώθηση της αποτελεσματικής διαχείρισης και της κυκλικότητας των θρεπτικών ουσιών, καθώς και να στηρίξουν σθεναρά την εκπαίδευση των συμβούλων γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των γεωργών και να αξιοποιήσουν τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ ως ευκαιρία για τον περιορισμό των εκπομπών αμμωνίας (NH3) από τον γεωργικό τομέα· τονίζει ότι η βελτιωμένη διαχείριση θρεπτικών συστατικών έχει και οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη· τονίζει τη σημασία της εφαρμογής σύγχρονων και καινοτόμων τεχνολογιών και λύσεων, όπως η γεωργία ακριβείας, η στοχευμένη λίπανση που προσαρμόζεται στις απαιτήσεις των φυτών, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη διατροφή των φυτών και η στήριξη της διαχείρισης, καθώς και την ανάγκη εγκατάστασης ευρυζωνικών συνδέσεων στις αγροτικές περιοχές για τον σκοπό αυτό· πιστεύει ότι πρέπει να παρασχεθεί υποστήριξη σε βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα για να υποστηριχθεί η ανάκτηση, η ανακύκλωση και η επαναχρησιμοποίηση θρεπτικών συστατικών από ροές αποβλήτων χωρίς επιμολυντές·

15. τονίζει ότι, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι για τη μείωση της χρήσης και των συναφών κινδύνων των χημικών φυτοφαρμάκων και τη μείωση των απωλειών θρεπτικών ουσιών, πρέπει να καταστούν διαθέσιμες ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις για να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα μιας λειτουργικής εργαλειοθήκης για την προστασία των φυτών· τονίζει, ωστόσο, τη σημασία της εκπαίδευσης για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των προληπτικών μέτρων· ζητεί να αυξηθεί η έρευνα και η ανάπτυξη εναλλακτικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων, λιπασμάτων, πιο ανθεκτικών ποικιλιών που απαιτούν λιγότερα μέσα για να εξασφαλιστούν σταθερές αποδόσεις και ψηφιακά εργαλεία, καθώς και κίνητρα για μεθόδους εφαρμογής και τεχνολογίες όπως η γεωργία ακριβείας· καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει και να απλουστεύσει την έγκριση νέων λύσεων για την υγεία των φυτών, συμπεριλαμβανομένων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων με μικρότερο αντίκτυπο, όπως οι ουσίες χαμηλού κινδύνου ή οι βιολύσεις, και να εισαγάγει έναν ορισμό και μια χωριστή κατηγορία για τις φυσικές ουσίες στην οριζόντια νομοθεσία, καθώς και να αναλάβει πρωτοβουλίες για την εξεύρεση εναλλακτικών μεθόδων αξιολόγησης για αυτές τις χαμηλού κινδύνου, βασικές και φυσικές ουσίες· τονίζει περαιτέρω ότι η μειωμένη χρήση φυτοφαρμάκων πρέπει να συνοδεύεται από αυξημένη διαθεσιμότητα στην αγορά βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων ισοδύναμης αποτελεσματικότητας στην προστασία της υγείας των φυτών με τα χημικά φυτοφάρμακα, προκειμένου να αποφευχθεί ο πολλαπλασιασμός επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών· ζητά επίσης τη λήψη μέτρων για τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης μεθοδολογιών νέας προσέγγισης (NAM) στις χημικές αξιολογήσεις κινδύνου σε τρόφιμα και ζωοτροφές, οι οποίες μειώνουν την ανάγκη δοκιμών σε ζώα και εν τέλει συμβάλλουν στη σταδιακή κατάργηση των δοκιμών σε ζώα·

16. επαναλαμβάνει την κρίσιμη σημασία της προστασίας των μελισσών και λοιπών επικονιαστών από τις επιβλαβείς επιπτώσεις των φυτοφαρμάκων και των ασθενειών· υπενθυμίζει την αντίρρηση της 23ης Οκτωβρίου 2019[61] και καλεί εκ νέου την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η αναθεώρηση της καθοδήγησης για τις μέλισσες και οι μελλοντικές εκτελεστικές πράξεις δεν θα οδηγήσουν σε ένα επίπεδο προστασίας των μελισσών χαμηλότερο από αυτό που όρισε η καθοδήγηση της EFSA για τις μέλισσες το 2013, και θα βασίζονται στις πιο πρόσφατες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις, και, επομένως, προτείνει την τροποποίηση των ενιαίων αρχών, όχι μόνο σχετικά με την οξεία τοξικότητα για τις μέλισσες, αλλά τουλάχιστον και σχετικά με τη χρόνια τοξικότητα και την τοξικότητα των προνυμφών για τις μέλισσες και την οξεία τοξικότητα για τις αγριομέλισσες· σημειώνει ότι η EFSA σχεδιάζει το δικό της σύστημα μοντελοποίησης, το ApisRAM, το οποίο φαίνεται να συνάδει περισσότερο με τη βιολογία των μελισσών από το BeeHAVE και να αφήνει λιγότερα περιθώρια για συγκρούσεις συμφερόντων· ζητεί από την Επιτροπή να επαναξιολογήσει επειγόντως τις ουσίες που έχουν τον ίδιο τρόπο δράσης με τα νεονικοτινοειδή·

17. επαναλαμβάνει την έκκλησή του για έναν δείκτη επικονιαστών[62] και έναν στόχο αποκατάστασης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ένα νέο πλαίσιο παρακολούθησης των επικονιαστών σε επίπεδο ΕΕ με ανάπτυξη ισχυρών συστημάτων σε επίπεδο κρατών μελών, ενδιάμεσα ορόσημα, σαφείς χρονικά οριοθετημένους σκοπούς, δείκτες και στόχους· τονίζει ότι οι δραστηριότητες παρακολούθησης πρέπει να ενσωματωθούν στο νέο πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης της ΚΓΠ·

18. καλεί τα κράτη μέλη να πραγματοποιούν συστηματική, τυποποιημένη επιτόπια παρακολούθηση της βιοποικιλότητας των γεωργικών εκτάσεων, συμπεριλαμβανομένων των επικονιαστών, στην οποία να συμμετέχουν επαγγελματίες, γεωργοί και ιδιώτες επιστήμονες και όπου να χρησιμοποιούνται δεδομένα για την αξιολόγηση των πολιτικών της ΕΕ και της υλοποίησής τους·

19. υπενθυμίζει τη σημασία της προσέγγισης «Μία υγεία»· τονίζει ότι η αντοχή στα αντιμικροβιακά (AMR) αποτελεί αυξανόμενη διεθνική και διασυνοριακή απειλή κατά της υγείας όπου η συντονισμένη δράση από την ΕΕ μπορεί να κάνει τη διαφορά· αναγνωρίζει τις σημαντικές προσπάθειες που καταβλήθηκαν για τη μείωση της χρήσης αντιμικροβιακών στα ζώα, συμβάλλοντας στην παγκόσμια προσπάθεια για μείωση της αντοχής στα αντιβιοτικά· επισημαίνει, ωστόσο, την ανάγκη να μειωθεί περαιτέρω η χρήση αντιβιοτικών, μεταξύ άλλων και στην παραγωγή τροφίμων· εκφράζει την ικανοποίησή του για το σχέδιο της Επιτροπής να μειώσει τις συνολικές πωλήσεις αντιμικροβιακών ουσιών για εκτρεφόμενα ζώα και στην υδατοκαλλιέργεια κατά 50 % έως το 2030, και υπογραμμίζει ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη η πρόοδος που έχει ήδη σημειωθεί σε επίπεδο κρατών μελών· επισημαίνει ότι για την επίτευξη αυτού του στόχου χρειάζονται ενδιάμεσοι στόχοι και ξεκάθαρες δράσεις και μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής κυρώσεων όπως προβλέπεται στη νομοθεσία της ΕΕ· υπενθυμίζει, επίσης, ότι για την επίτευξη αυτού του στόχου, είναι πολύ σημαντική η βελτίωση των πρακτικών εκτροφής των ζώων, διότι η καλή διαβίωση των ζώων βελτιώνει την υγεία τους και, κατά συνέπεια, μειώνει την ανάγκη χορήγησης φαρμάκων· πιστεύει ότι η ορθή εφαρμογή του κανονισμού για τα κτηνιατρικά φάρμακα[63] και του κανονισμού (ΕΕ) 2019/4 για τις φαρμακούχες ζωοτροφές[64] θα μειώσει περαιτέρω τη χρήση αντιβιοτικών και καλεί την Επιτροπή να ελέγξει την εφαρμογή και την επιβολή από τα κράτη μέλη· υπογραμμίζει ότι οι αντιμικροβιακές ουσίες, εκτός από τα αντιβιοτικά ανθρώπινης χρήσης, πρέπει να παραμείνουν διαθέσιμες για απαραίτητες χρήσεις, προκειμένου να προστατεύεται η υγεία και η καλή διαβίωσή των ζώων ανά πάσα στιγμή·

20. εκφράζει την ικανοποίησή του για την έμφαση που δίδεται στην ανάγκη να συνεχιστεί η μείωση των συνολικών πωλήσεων αντιβιοτικών στην ΕΕ για τα ζώα εκμετάλλευσης και στην υδατοκαλλιέργεια, και τονίζει ότι οι πρωτοβουλίες της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα έχουν υιοθετηθεί και θα υιοθετηθούν βάσει της προσέγγισης «Μία υγεία» που αναγνωρίζει την αλληλεξάρτηση μεταξύ της υγείας και της ευημερίας των ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλοντος· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επικεντρωθούν σε περαιτέρω μέτρα για τη διευκόλυνση και την κινητροδότηση βιώσιμων καινοτόμων λύσεων, ιδίως σε εργαλεία πρόληψης και εναλλακτικές θεραπείες· ζητεί να καταβληθούν προσπάθειες προκειμένου να εξασφαλιστούν εναρμονισμένα πρότυπα για τα προϊόντα ζωικής προέλευσης που εισάγονται στην ΕΕ με εκείνα που θεσπίστηκαν βάσει του κανονισμού για τα κτηνιατρικά φάρμακα· επισημαίνει την ανάγκη, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του κανονισμού για τις πρόσθετες ύλες ζωοτροφών[65], να αντιμετωπιστεί η χρήση ουσιών που επί του παρόντος δεν έχουν ταξινομηθεί ως αντιβιοτικά αλλά έχουν αντιβιοτικές ιδιότητες σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 14 του κανονισμού για τα κτηνιατρικά φάρμακα, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη ζωική γεωργία και την υδατοκαλλιέργεια για προληπτική χρήση· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι οι εργαζόμενοι στην τροφική αλυσίδα διατρέχουν τον κίνδυνο να προσβληθούν από παθογόνα της μικροβιακής αντοχής, για παράδειγμα όταν χρησιμοποιούν την τεχνική «top dressing» όταν χορηγούν κτηνιατρικά φάρμακα· τονίζει την ανάγκη λήψης κατάλληλων μέτρων για τη μείωση αυτού του σοβαρού κινδύνου για την υγεία στην εργασία·

21. υπενθυμίζει ότι η γεωργία και η δασοπονία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτή· τονίζει ότι είναι σημαντικό να αναγνωριστεί και να παρακολουθείται ο αντίκτυπος της γεωργίας και της ζωικής παραγωγής στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και στη χρήση γης· τονίζει την επιτακτική ανάγκη μείωσης αυτών των εκπομπών, προκειμένου να προωθηθεί η εκπλήρωση της δέσμευσης της ΕΕ στη Συμφωνία του Παρισιού· τονίζει την ανάγκη και το δυναμικό διατήρησης, αποκατάστασης και ενίσχυσης των φυσικών καταβοθρών άνθρακα και μείωσης των γεωργικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, μεθανίου και υποξειδίου του αζώτου, ιδίως στους τομείς των ζωοτροφών και της κτηνοτροφίας, χωρίς να τίθεται περαιτέρω σε κίνδυνο η καλή διαβίωση των ζώων, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι δεν υποβαθμίζεται η γονιμότητα του εδάφους· αναγνωρίζει ότι τα υγιή ζώα απαιτούν λιγότερους φυσικούς πόρους και ότι οι βιώσιμες πρακτικές διαχείρισης των ζώων μπορούν να οδηγήσουν σε μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου· ζητεί κατάλληλα και προσαρμοσμένα ρυθμιστικά μέτρα και στόχους για τις εκπομπές από τη γεωργία και τη σχετική χρήση της γης στο πλαίσιο της «δέσμης προσαρμογής στον στόχο του 55 %» για τη διασφάλιση της φιλόδοξης μείωσης όλων των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε αυτούς τους τομείς αντιμετωπίζοντας τις πυκνότητες του ζωικού πληθυσμού στην ΕΕ και τις ενσωματωμένες εκπομπές λόγω της χρήσης της γης από εισαγόμενες ζωοτροφές και τρόφιμα· ζητεί έναν συνεκτικό συνδυασμό πολιτικών που να επιτρέπει τη μετάβαση προς πιο βιώσιμες πρακτικές όπως η βασισμένη στη βόσκηση, εκτατική κτηνοτροφία ως μέρος ενός συστήματος πολυκαλλιέργειας, το οποίο σέβεται τη φέρουσα ικανότητα του τοπικού περιβάλλοντος και υποστηρίζει τη βιοποικιλότητα·

22. σημειώνει τις πολλά υποσχόμενες εξελίξεις στον τομέα των πρόσθετων υλών ζωοτροφών που συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των υδατικών και ατμοσφαιρικών ρύπων από την κτηνοτροφία· εκφράζει, εν προκειμένω, την ικανοποίησή του για τα σχέδια της Επιτροπής να διευκολύνει τη διάθεση στην αγορά βιώσιμων και καινοτόμων πρόσθετων υλών ζωοτροφών και ζητεί την υλοποίηση σχετικών ερευνητικών προγραμμάτων για την υποστήριξη της περαιτέρω ανάπτυξής τους·

23. επισημαίνει ότι η εκτατική μόνιμη χορτολιβαδική, δασική κτηνοτροφία ή εκτατική βιολογική κτηνοτροφία, που συχνά περιλαμβάνει βοσκότοπους υψηλής περιβαλλοντικής αξίας, αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά του ευρωπαϊκού συστήματος τροφίμων και ότι τα συστήματα ποιότητάς του αποτελούν καθοριστικό στοιχείο πολλών παραδοσιακών αγροτικών κοινοτήτων, το οποίο τους επιτρέπει να χρησιμοποιούν παραγωγικά εκτάσεις που διαφορετικά θα είχαν εγκαταλειφθεί· υπογραμμίζει ότι αυτή η μορφή γεωργικής παραγωγής με βάση την ξηρά και χαμηλή πυκνότητα μπορεί να έχει πολλαπλά θετικά αποτελέσματα για το περιβάλλον και τη διατήρηση των πολιτιστικών τοπίων, συμβάλλει στην προστασία των αγροτικών περιοχών από την απερήμωση και την εγκατάλειψη, συμβάλλει στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και συμβάλλει στην κυκλική οικονομία και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και, ως εκ τούτου, πρέπει να υποστηριχθεί και να ενθαρρυνθεί· τονίζει ότι θα πρέπει να υποστηριχθούν οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις που μεταβαίνουν σε πιο βιώσιμες μορφές παραγωγής και απομακρύνονται από γεωργικές πρακτικές όπως η εκτροφή υψηλής πυκνότητας και οι μονοκαλλιέργειες· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι πολιτικές και τα χρηματοδοτικά προγράμματά της στηρίζουν το παραδοσιακό ευρωπαϊκό πολιτιστικό τοπίο, όπως οι επικλινείς και αναβαθμισμένοι αμπελώνες και η εκτεταμένη μόνιμη παραγωγή χορτολιβαδικών εκτάσεων που στηρίζει τη βιοποικιλότητα· σημειώνει ότι οι εκθέσεις των κρατών μελών βάσει του άρθρου 17 της οδηγίας για τους οικότοπους[66] επισημαίνουν ότι πολλές ημιφυσικές χορτολιβαδικές εκτάσεις βρίσκονται σε δυσμενή, ανεπαρκή ή κακή κατάσταση διατήρησης και ότι οι επικονιαστές που εξαρτώνται από αυτά απειλούνται, θέτοντας σε κίνδυνο τις υπηρεσίες επικονίασης·

24. ζητεί μεγαλύτερη εναρμόνιση του νομικού πλαισίου για την κτηνοτροφία στην ΕΕ, με τη χρήση κοινών, επιστημονικά τεκμηριωμένων δεικτών για την καλή διαβίωση των ζώων και εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της Επιτροπής να αξιολογήσει και να αναθεωρήσει, όπου είναι αναγκαίο, την υφιστάμενη νομοθεσία για την καλή διαβίωση των ζώων· υπογραμμίζει τη σημασία της συνεκτίμησης των τελευταίων εξελίξεων στην επιστήμη της καλής διαβίωσης των ζώων και της ανταπόκρισης στις δημόσιες, πολιτικές και σχετικές με την αγορά απαιτήσεις για υψηλότερα πρότυπα σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση με στόχο τη σταδιακή κατάργηση της χρήσης κλωβών στην κτηνοτροφία της ΕΕ, αξιολογώντας τη δυνατότητα σταδιακής κατάργησης έως το 2027· τονίζει την ανάγκη η εν λόγω σταδιακή κατάργηση να βασίζεται σε επιστημονικά τεκμηριωμένη εκτίμηση επιπτώσεων και να εξασφαλίζει κατάλληλη μεταβατική περίοδο· καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει μια προσέγγιση ανά είδος, η οποία θα λαμβάνει υπόψη και θα αξιολογεί τα χαρακτηριστικά κάθε ζώου, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει συστήματα στέγασης προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες του, διασφαλίζοντας παράλληλα την υγεία των ζώων και του ανθρώπου, διασφαλίζοντας την προστασία των εργαζομένων και εξασφαλίζοντας επαρκή στήριξη και μεταβατική περίοδο με στόχο τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργών και των κτηνοτρόφων·

25. υπενθυμίζει τη σημασία ενός συστήματος καλής μεταχείρισης των ζώων υψηλής ποιότητας, μεταξύ άλλων κατά τη μεταφορά και τη σφαγή· τονίζει ότι ένα υψηλό επίπεδο καλής διαβίωσης των ζώων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της βιώσιμης ανάπτυξης και είναι απαραίτητο για την ανώτερη ποιότητα των τροφίμων που διευκολύνει την πιο υγιεινή διατροφή ικανοποιώντας τις απαιτήσεις των καταναλωτών και συμβάλλει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας· τονίζει ότι απαιτείται μια συνεκτική και εναρμονισμένη προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα, την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων και το κλίμα με ολιστικό και κοινό τρόπο όταν γίνεται αναφορά σε ένα βιώσιμο σύστημα τροφίμων·

26. θεωρεί σημαντικό να κινηθούν διαδικασίες επί παραβάσει κατά των συστημικά μη συμμορφούμενων κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή και την επιβολή της ισχύουσας νομοθεσίας για την καλή διαβίωση των ζώων και, όπου είναι αναγκαίο, να καλυφθούν τα νομοθετικά κενά και να καθοριστούν υψηλότερα πρότυπα στη νομοθεσία για την καλή διαβίωση των ζώων· τονίζει ότι είναι σημαντικό η ΕΕ να λαμβάνει υπόψη τη συμμόρφωση των χωρών εκτός ΕΕ με τα πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων, ιδίως όσον αφορά τα εισαγόμενα προϊόντα·

27. επισημαίνει ότι τα ζώα θα πρέπει να βιώνουν όσο το δυνατόν λιγότερη ταλαιπωρία κατά τη μεταφορά και τη σφαγή τους και, ως εκ τούτου, εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση να αναθεωρηθεί η υφιστάμενη νομοθεσία για την καλή διαβίωση των ζώων όσον αφορά τη μεταφορά και τη σφαγή των ζώων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τοπικές λύσεις σφαγής, συμπεριλαμβανομένης της κινητής σφαγής, με μικρότερες μονάδες και καλύτερη κατάρτιση του προσωπικού για την αποφυγή της ταλαιπωρίας των ζώων· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει, στο μέτρο του δυνατού, εναλλακτικές λύσεις αντί της μεταφοράς ζώντων ζώων·

28. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν και να επιβάλουν τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ, ιδίως την οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες[67]· εκφράζει τη λύπη του για την τρέχουσα μη συμμόρφωση με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία η προστασία της καλής διαβίωσης των ζώων δεν σταματά στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και ότι οι μεταφορείς ζώων που αναχωρούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει, ως εκ τούτου, να συμμορφώνονται με τους ευρωπαϊκούς κανόνες για την καλή διαβίωση των ζώων κατά την έξοδο από την ΕΕ, επισημαίνοντας παράλληλα τις δυσκολίες στην εφαρμογή της λόγω έλλειψης δικαιοδοσίας σε εδάφη εκτός ΕΕ·

29. υπενθυμίζει ότι το 70 % των εμφανιζόμενων ασθενειών και πανδημιών είναι ζωικής προέλευσης σύμφωνα με την IPBES· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την ολοένα και συχνότερη εμφάνιση ζωονόσων που μεταδίδονται από τα ζώα στον άνθρωπο (ανθρωποζωονόσοι), όπως ο πυρετός Q, η γρίπη των πτηνών και το νέο στέλεχος της γρίπης A (H1N1), η οποία επιδεινώνεται από την κλιματική αλλαγή, την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, τις αλλαγές στη χρήση της γης, την αποψίλωση των δασών, την καταστροφή της βιοποικιλότητας και των φυσικών οικοτόπων και την πίεση που ασκείται σε αυτά, την παράνομη εμπορία άγριων ζώων και τα σημερινά συστήματα παραγωγής και κατανάλωσης τροφίμων· υπογραμμίζει ότι τα συστήματα ζωικής παραγωγής, τα οποία περιλαμβάνουν τον περιορισμό των ζώων παρόμοιου γονότυπου σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, μπορεί να αυξήσει την ευαισθησία των ζώων σε λοιμώδεις νόσους, δημιουργώντας τις συνθήκες για την εμφάνιση και εξάπλωση ζωονόσων[68]· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την εγκατάλειψη αυτών των γεωργικών πρακτικών και της μη βιώσιμης χρήσης των άγριων ειδών, συμπεριλαμβανομένης της παράνομης εμπορίας, και να προαγάγουν την καλύτερη διαχείριση της κτηνιατρικής πρόληψης και την προώθηση υψηλών προτύπων υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων, μεταξύ άλλων και με τους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ, προκειμένου να αποτραπεί η εξάπλωση ζωονόσων και χωροκατακτητικών ειδών και να προωθηθούν τα υψηλά πρότυπα βιοασφάλειας της ΕΕ ως βέλτιστη πρακτική σε παγκόσμιο επίπεδο· αναγνωρίζει ότι η πρόληψη και η ετοιμότητα αντιμετώπισης ασθενειών, δηλαδή η διαθεσιμότητα μεθόδων διάγνωσης, πρόληψης και θεραπείας, είναι καίριας σημασίας για τον περιορισμό των αναδυόμενων απειλών για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων·

30. χαιρετίζει την αναγνώριση της βιολογικής γεωργίας από την Επιτροπή ως ένα από τα ισχυρά στοιχεία της πορείας της ΕΕ προς πιο βιώσιμα συστήματα τροφίμων και τη φιλοδοξία να αυξηθεί η γεωργική γη της ΕΕ υπό βιολογική γεωργία έως το 2030· υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν ήδη υιοθετήσει στόχους για την αύξηση της γεωργικής έκτασης με βιολογική παραγωγή· προσβλέπει στην ανάλυση του βιολογικού τομέα στη συνολική εκτίμηση επιπτώσεων της στρατηγικής και τονίζει τη σημασία του ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για τη βιολογική γεωργία για την αύξηση της υιοθέτησής του· υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη και η αύξηση του βιολογικού τομέα πρέπει να συνοδεύεται από εξελίξεις της αγοράς και της αλυσίδας εφοδιασμού και μέτρα που τονώνουν περαιτέρω τη ζήτηση για βιολογικά τρόφιμα και διασφαλίζουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, σε συνδυασμό με τις δημόσιες συμβάσεις, τα φορολογικά κίνητρα και ένα ευρύ φάσμα μέτρων προώθησης, την έρευνα, την καινοτομία, την κατάρτιση και τη μεταφορά επιστημονικών γνώσεων, στοιχεία που θα συμβάλουν στη σταθερότητα της αγοράς βιολογικών προϊόντων και στη δίκαιη αμοιβή των γεωργών·

31. επικροτεί την ιδέα της ενίσχυσης, της παροχής κινήτρων και της επιβράβευσης της φυσικής δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα στα εδάφη, η οποία έχει ήδη επιτευχθεί σε ορισμένες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, παρέχοντας πρόσθετες ανταμοιβές στους γεωργούς για την ανάπτυξη και τη διατήρηση ορθών γεωργικών πρακτικών για τη δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα, η οποία αναμένεται να οδηγήσει στην ενίσχυση των καταβοθρών διοξειδίου του άνθρακα σε ολόκληρη την ΕΕ· υπογραμμίζει ότι οι πολιτικές για τη γεωργία και τα τρόφιμα θα πρέπει να διευκολύνουν τη μετάβαση στη βιώσιμη γεωργία ανταμείβοντας τους γεωργούς για τα περιβαλλοντικά και κλιματικά οφέλη που αποφέρουν· τονίζει τη σημασία των λύσεων που βασίζονται στη φύση, όπως η ευρεία αμειψισπορά, η ενδιάμεση καλλιέργεια, η μόνιμη καλλιέργεια, η αγροοικολογία και η αποκατάσταση οικοσυστημάτων, και ιδίως η αποκατάσταση και διατήρηση τυρφώνων για την αύξηση των φυσικών καταβοθρών διοξειδίου του άνθρακα και της δέσμευσης αερίων του θερμοκηπίου· τονίζει, ωστόσο, ότι η γεωργία και οι γεωργικές πρακτικές με σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο κλίμα, τη βιοποικιλότητα, το έδαφος, το νερό, τον αέρα και την καλή διαβίωση των ζώων δεν θα πρέπει να λαμβάνουν χρηματοδότηση για το κλίμα, ούτε να λαμβάνουν κίνητρα ή ανταμοιβή· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει ένα πλαίσιο για έναν ισχυρό ποσοτικό προσδιορισμό και πιστοποίηση του άνθρακα, το οποίο θα πρέπει να αποφεύγει την πιθανότητα ανακριβών δηλώσεων που είναι γνωστές ως «πράσινο ξέπλυμα»· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει διάφορες επιλογές για την ανθρακοδεσμευτική γεωργία και υπογραμμίζει ότι οι αγορές διοξειδίου του άνθρακα αποτελούν μέρος ενός πολύ ευρύτερου συνόλου ρυθμιστικών και μη ρυθμιστικών μέτρων για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, και τονίζει ότι τα συστήματα ανθρακοδεσμευτικής γεωργίας θα πρέπει να αποτελούν μέρος μιας εργαλειοθήκης κινήτρων για την επίτευξη των στόχων για το κλίμα· ζητεί οι προτάσεις να συνάδουν με τους στόχους για την καλή διαβίωση των ζώων και τους περιβαλλοντικούς στόχους και την αρχή του «μη βλάπτειν» της Πράσινης Συμφωνίας· υποστηρίζει την ενθάρρυνση της υιοθέτησης αναγεννητικών γεωργικών πρακτικών, τη βελτίωση της πρόσβασης σε τεχνολογίες, δεδομένα, κατάρτιση και πληροφόρηση και τη συμπλήρωση του εισοδήματος των γεωργών μέσω της παγίδευσης του άνθρακα και πληρωμών για υπηρεσίες οικοσυστήματος, αυξάνοντας έτσι την ανθεκτικότητά τους·

32. υπογραμμίζει τη σημασία της διασφάλισης της ασφάλειας και της πολυμορφίας των σπόρων και του φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού για την εξασφάλιση σταθερών αποδόσεων και φυτικών ποικιλιών προσαρμοσμένων στις πιέσεις της κλιματικής αλλαγής, συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών και τοπικά προσαρμοσμένων ποικιλιών, και ποικιλιών κατάλληλων για βιολογική παραγωγή και γεωργικά συστήματα χαμηλών εισροών, διασφαλίζοντας παράλληλα διαφάνεια και ελευθερία επιλογής για τους γεωργούς και πρόσβαση σε γενετικούς πόρους και καινοτόμες τεχνικές βελτίωσης των φυτών, προκειμένου να συμβάλουν σε υγιείς σπόρους και να προστατεύσουν τα φυτά από επιβλαβείς οργανισμούς και ασθένειες και να βοηθήσουν τους γεωργούς να αντιμετωπίσουν τους αυξανόμενους κινδύνους που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή, εξασφαλίζοντας κίνητρα για ανοικτή καινοτομία μέσω της ποικιλίας των φυτών·

33. αυξάνει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις της συγκέντρωσης και της μονοπώλησης στον τομέα των σπόρων και καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα για την καταπολέμησή τους αν είναι απαραίτητο· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της ανοιχτής καινοτομίας μέσω των δικαιωμάτων των δημιουργών νέων ποικιλιών σπόρων και σημειώνει με ανησυχία τις αρνητικές επιπτώσεις των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ευρείας εμβέλειας στον τομέα των σπόρων· πιστεύει ότι η μη εμπορική παραγωγή και χρήση παραδοσιακών και τοπικά προσαρμοσμένων ποικιλιών σπόρων από ιδιώτες πολίτες και μικροκαλλιεργητές δεν θα πρέπει να υπόκειται σε δυσανάλογες ενωσιακές και εθνικές νομοθετικές ρυθμίσεις· τονίζει τη σημασία διατήρησης μιας ισχυρής ενιαίας αγοράς για τον τομέα των σπόρων της ΕΕ·

34. ζητεί να ενισχυθεί ο συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να τονωθεί η διατήρηση και η βιώσιμη χρήση της γενετικής ποικιλότητας και να δημιουργηθεί μια κοινή πλατφόρμα της ΕΕ για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τους διατηρούμενους γενετικούς πόρους·

35. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της αναθεώρησης των κανόνων εμπορίας για παραδοσιακές και τοπικά προσαρμοσμένες ποικιλίες, προκειμένου να συμβάλουν στη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση τους· τονίζει την ανάγκη για μέτρα που θα διευκολύνουν την καταχώριση των ποικιλιών σπόρων, μεταξύ άλλων και για τη βιολογική γεωργία, και για θα εξασφαλίσουν ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά για τις παραδοσιακές και τοπικά προσαρμοσμένες ποικιλίες·

36. λαμβάνει υπό σημείωση τη μελέτη σχετικά με την κατάσταση των νέων γονιδιωματικών τεχνικών βάσει του δικαίου της Ένωσης και υπό το πρίσμα της απόφασης του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-528/161a(SWD(2021)0092), καθώς και την ανακοίνωση της Επιτροπής ότι σχεδιάζει να δρομολογήσει ρυθμιστική δράση πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης εκτίμησης επιπτώσεων και δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με φυτά που προέρχονται από ορισμένες νέες γονιδιωματικές τεχνικές, με στόχο τη διατήρηση υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας του ανθρώπου και των ζώων και του περιβάλλοντος, με παράλληλη αξιοποίηση δυνητικών οφελών από την επιστήμη και την καινοτομία, ιδίως για τη συμβολή στη βιωσιμότητα και τους στόχους βιωσιμότητας της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας· τονίζει την αρχή της προφύλαξης και την ανάγκη διασφάλισης διαφάνειας και ελευθερίας επιλογής για τους γεωργούς, τους μεταποιητές και τους καταναλωτές, και τονίζει ότι η εν λόγω δράση πολιτικής θα πρέπει να περιλαμβάνει εκτιμήσεις κινδύνου και συνολική επισκόπηση και αξιολόγηση των επιλογών ιχνηλασιμότητας και επισήμανσης με σκοπό την επίτευξη κατάλληλης ρυθμιστικής εποπτείας και την παροχή σχετικών πληροφοριών στους καταναλωτές, μεταξύ άλλων για προϊόντα από τρίτες χώρες, προκειμένου να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού·

37. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να υποβάλει επειγόντως νέα νομοθετική πρόταση σχετικά με το θέμα της κλωνοποίησης και των «κλωνοποιημένων τροφίμων»· επιμένει ότι η πρόταση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει απαγόρευση της κλωνοποίησης, απαγόρευση διάθεσης στην αγορά και εισαγωγής κλωνοποιημένων ζώων, του αναπαραγωγικού υλικού και των απογόνων τους και απαγόρευση διάθεσης στην αγορά και εισαγωγής τροφίμων από κλωνοποιημένα ζώα και τους απογόνους τους· εκφράζει τη βαθιά του λύπη για την έλλειψη ανάληψης δράσης για τη ρύθμιση των κλώνων και των απογόνων τους και επαναλαμβάνει ότι δεν πρέπει να ασκούνται φυσική ή τεχνητή αναπαραγωγή ή διαδικασίες αναπαραγωγής που προκαλούν ή είναι πιθανό να προκαλέσουν πόνο ή τραυματισμό σε οποιοδήποτε από τα εν λόγω ζώα και ότι είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι τα τρόφιμα από κλωνοποιημένα ζώα και τους απογόνους τους δεν εισέρχονται στην αλυσίδα τροφίμων·

38. υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο των Ευρωπαίων γεωργών στην υλοποίηση της μετάβασης σε ένα βιώσιμο σύστημα τροφίμων και τονίζει ότι πρέπει να διατεθούν επαρκείς χρηματοδοτικοί πόροι για την επίτευξη αυτού του στόχου· τονίζει την ανάγκη να αξιοποιηθούν, να προωθηθούν και να υποστηριχθούν όλες οι μέθοδοι βιώσιμης παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της βιολογικής, της ολοκληρωμένης παραγωγής και της αγροοικολογίας, δεδομένου ότι μπορούν να εξασφαλίσουν περιβαλλοντική βιωσιμότητα, να αυξήσουν το ποσοστό των συνολικών καλλιεργούμενων εκτάσεων σε φιλικά προς το περιβάλλον συστήματα και να προσφέρουν ισχυρές εγγυήσεις όσον αφορά την ποιότητα, την ασφάλεια, την ποσότητα και τις τιμές·

39. επιμένει ότι τα εθνικά στρατηγικά σχέδια, που θα εκπονηθούν από τα κράτη μέλη και θα εγκριθούν από την Επιτροπή στο πλαίσιο της νέας ΚΓΠ, θα πρέπει να εξασφαλίζουν επαρκή χρηματοδοτική στήριξη σε όλους τους γεωργούς και δασοκόμους της ΕΕ για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και του εισοδήματός τους, ούτως ώστε να μπορούν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους να επιτύχουν ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο, να καταπολεμήσουν την εγκατάλειψη της υπαίθρου και να διατηρήσουν ζωντανές αγροτικές κοινότητες·

40. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η νέα ΚΓΠ θα παράσχει κίνητρα για την προώθηση καινοτόμων, ψηφιακών, οικολογικών, περιφερειακών και βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων για τη γεωργία και την παραδοσιακή παραγωγή τροφίμων, ιδίως μέσω της προώθησης βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού, όπως προϊόντα με προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις ή ονομασίες προέλευσης, με σεβασμό των κανόνων της ενιαίας αγοράς και μέσω προσεγγίσεων που περιλαμβάνουν την καινοτόμο τοπική εφοδιαστική, όπως οι «πράσινοι κόμβοι», και την ενσωμάτωση της βιοτεχνικής παραγωγής τροφίμων σε άλλες υπηρεσίες σε αγροτικές περιοχές, όπως ο τουρισμός ή η γαστρονομία· τονίζει ότι η περιφερειακή εμπορία γεωργικών προϊόντων και οι εταιρικές σχέσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση βιώσιμων αλυσίδων εφοδιασμού· αναγνωρίζει ότι όταν δεν υπάρχει διαθέσιμη τοπική παραγωγή, είναι αναγκαίες οι εισαγωγές·

41. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει μόνο τα εθνικά στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ που καταδεικνύουν σαφώς την προσήλωση στη βιωσιμότητα από οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική άποψη και συνάδουν με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, τους σχετικούς στόχους σε επίπεδο ΕΕ και τη Συμφωνία του Παρισιού·

42. ζητεί τα σχέδια αυτά να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εξόχως απόκεντρες περιοχές της ΕΕ όσον αφορά τη βιοποικιλότητα, τη γεωργική παραγωγή και τον εφοδιασμό με τρόφιμα και πρώτες ύλες· τονίζει ότι η επαρκής χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο της ΚΓΠ είναι ζωτικής σημασίας για να μπορέσει η γεωργία της ΕΕ να συμβάλει στη μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα και να ενισχύσει τη διατήρηση της βιοποικιλότητας· επισημαίνει ότι τα ενισχυμένα μέτρα στήριξης, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων κατάρτισης και των συμβουλευτικών υπηρεσιών, είναι απαραίτητα για να δοθεί η δυνατότητα στους γεωργούς να διαδραματίσουν τον ρόλο τους στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής· ζητεί την εφαρμογή «ενισχυμένων οικολογικών συστημάτων» στα εθνικά στρατηγικά σχέδια, σύμφωνα με τη θέση του Κοινοβουλίου, ώστε να αποφεύγεται η περιττή επικάλυψη των ελέγχων υπό όρους·

43. υπογραμμίζει ότι τα υγιή εδάφη αποτελούν προϋπόθεση για τη διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων, των ζωοτροφών και των ινών· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αποτρέψουν την περαιτέρω υποβάθμισή τους σε επίπεδο ΕΕ· υπογραμμίζει ότι το γεωργικό έδαφος είναι ένας βασικός φυσικός πόρος, η καλή κατάσταση του οποίου είναι το κλειδί για την υλοποίηση της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο»· τονίζει, σε αυτό το πλαίσιο, τη σημασία της νέας στρατηγικής για το έδαφος και καλεί την Επιτροπή να λάβει τα κατάλληλα μέτρα βάσει αυτής της στρατηγικής ώστε να δημιουργηθούν οι αναγκαίες λύσεις· αναγνωρίζει τον ουσιώδη χαρακτήρα της οργανικής ύλης και της βιοποικιλότητας του εδάφους και τις υπηρεσίες και τα αγαθά που παρέχει· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα εδάφη δέχονται αυξανόμενη πίεση· πιστεύει ότι πρέπει να θεσπιστεί και να διατηρηθεί σε όλα τα κράτη μέλη ισχυρή παρακολούθηση των οργανισμών του εδάφους και των τάσεων στο εύρος και τον όγκο τους·

44. αναγνωρίζει τη σημασία των χαρακτηριστικών υψηλής ποικιλομορφίας στα τοπία, τα οποία είναι απαραίτητα για τη διατήρηση βασικών υπηρεσιών οικοσυστήματος, όπως η επικονίαση ή ο έλεγχος των φυσικών παρασίτων, για τη γεωργική παραγωγή και τα οποία αυξάνουν την παραγωγικότητά της μακροπρόθεσμα· εκφράζει την ικανοποίησή του για τον στόχο της ΕΕ να αφιερώσει τουλάχιστον το 10 % της γεωργικής έκτασης στον σκοπό αυτό· υπενθυμίζει τα ευρήματα της εκτίμησης επιπτώσεων, της 20ής Οκτωβρίου 2011, με τίτλο «Κοινή γεωργική πολιτική με ορίζοντα το 2020» (SEC(2011)1153) που αναφέρουν ότι δεν θα δημιουργηθούν σημαντικές επιπτώσεις στην παραγωγή ή το εισόδημα σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης·

45. τονίζει ότι η γεωργική γη είναι περιορισμένη και, ως εκ τούτου, πρέπει να χρησιμοποιείται αποδοτικά· επισημαίνει την ανάγκη να συμπεριληφθούν στη στρατηγική καινοτόμα μοντέλα καλλιέργειας με χαμηλό αποτύπωμα χρήσης γης, όπως η κηπουρική και η καλλιέργεια εντόμων·

46. επισημαίνει ότι η «προστατευόμενη καλλιέργεια» φρούτων και λαχανικών σε σύγχρονα θερμοκήπια είναι ένα εξαιρετικά βιώσιμο σύστημα παραγωγής τροφίμων που χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο και προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα· καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει τον συνεχή μετασχηματισμό στον ευρωπαϊκό τομέα των οπωροκηπευτικών, ο οποίος καθιστά δυνατή την πιο βιώσιμη παραγωγή τροφίμων και συμβάλλει στην ασφάλεια των τροφίμων, στην ασφάλεια των τροφίμων, στην αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων και στη μείωση των απορριμμάτων τροφίμων σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής τροφίμων· επισημαίνει ότι, εκτός από το χαμηλό αποτύπωμα χρήσης γης, η σύγχρονη κηπουρική συμβάλλει σε διάφορους στόχους της στρατηγικής, όπως η χαμηλή ανάγκη για εισροές, η αποτελεσματική χρήση των πόρων και η παραγωγή φρούτων και λαχανικών κοντά στο σημείο κατανάλωσης, προωθώντας έτσι τις μικρότερες αλυσίδες εφοδιασμού και την ασφάλεια εφοδιασμού· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο διάθεσης επενδυτικών κονδυλίων για την έρευνα και τις καινοτομία για προστατευόμενα συστήματα καλλιέργειας σε σύγχρονα θερμοκήπια που χρησιμοποιούν λιγότερους πόρους για την παραγωγή της ίδιας ποσότητας προϊόντων·

47. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να επεκτείνουν ή να δημιουργήσουν συστήματα που επιτρέπουν στο κοινό να ενοικιάσουν και να χρησιμοποιήσουν εγκαταλελειμμένες και αχρησιμοποίητες κρατικές εκτάσεις για παραγωγή τροφίμων·

48. τονίζει τη σημασία χρήσης της αγροδασοπονίας και των δασικών πετασμάτων για τη μείωση της πίεσης στα φυσικά δάση, τη συμβολή στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την αύξηση της παραγωγικότητας, καθώς και των εναλλακτικών λύσεων στη χρήση λιπασμάτων στη γεωργική παραγωγή· ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν εργαλεία στα μελλοντικά εθνικά στρατηγικά τους σχέδια για την ενθάρρυνση της αναδάσωσης και της δασοφυτείας και για την προώθηση της βιώσιμης γεωργοδασοκομίας, συμπεριλαμβανομένης της δασοβόσκησης όπου είναι δυνατόν· ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης σε ολόκληρη την ΕΕ, για την ενημέρωση των γεωργών σχετικά με τα πλεονεκτήματα της ενσωμάτωσης της ξυλώδους βλάστησης στη γεωργία· επισημαίνει ότι η αποκατάσταση και αναζωογόνηση των υφιστάμενων γεωργοδασοκομικών συστημάτων, καθώς και η δημιουργία νέων θα συμβάλουν στον στόχο της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα για τρία δισεκατομμύρια δέντρα, εξυπηρετώντας τόσο τους στόχους για τη βιοποικιλότητα όσο και τους στόχους για το κλίμα, καθώς και τον στόχο της διαφοροποίησης και της κυκλικότητας·

49. τονίζει τη σημασία θέσπισης ισχυρών και αυστηρών κριτηρίων για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας με βάση τη βιομάζα και καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει επιστημονικά κριτήρια στο πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

50. υπενθυμίζει ότι το ευρωπαϊκό γεωργικό – επισιτιστικό και αλιευτικό σύστημα θα πρέπει να παρέχει επαρκή και ποικίλη προσφορά ασφαλών, θρεπτικών, υγιεινών, οικονομικά προσιτών και βιώσιμα παραγμένων τροφίμων στους πολίτες ανά πάσα στιγμή και υπογραμμίζει ότι η αύξηση της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας της παραγωγής τροφίμων θα αυξήσει τελικά την ανθεκτικότητά του και θα δημιουργήσει νέες οικονομικές ευκαιρίες και θα συμβάλει στη χρήση πρώτων υλών ευρωπαϊκής προέλευσης· επισημαίνει ότι τα τρόφιμα που παράγονται περισσότερο σε τοπικό επίπεδο μπορούν να συμβάλουν σε όλους αυτούς τους στόχους, συμπεριλαμβανομένης της επισιτιστικής ασφάλειας· υπενθυμίζει ότι 33 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ[69] δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να εξασφαλίσουν ένα ποιοτικό γεύμα κάθε δεύτερη ημέρα· τονίζει ότι η οικονομική προσιτότητα και η διαθεσιμότητα των τροφίμων απαιτούν κατάλληλες πολιτικές απαντήσεις και πρέπει να εξακολουθήσουν να αποτελούν βασικό μέλημα κατά την αξιολόγηση των αυξήσεων του κόστους παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν από την αλλαγή των γεωργικών πρακτικών· επισημαίνει την ανάγκη στήριξης της ανάπτυξης ΜΜΕ βιώσιμων τροφίμων σε αγροτικές περιοχές

51. καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να ενσωματώσει τα ζητήματα επισιτιστικής βοήθειας στη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», διότι πολλοί Ευρωπαίοι, ιδίως μονογονεϊκές οικογένειες και φοιτητές, πλήττονται από την έλλειψη τροφίμων, και οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας θα επιδεινώσουν αυτή την κατάσταση· αναγνωρίζει τον μοναδικό ρόλο των οργανώσεων παροχής επισιτιστικής βοήθειας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση που χρειάζονται καλύτερη υποστήριξη λόγω του αυξανόμενου αριθμού ανθρώπων που χρήζουν βοήθειας· εκτιμά ότι, προκειμένου να αυξηθεί η ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού συστήματος τροφίμων, είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η σύνδεση των πολιτικών τροφίμων και των γεωργικών πολιτικών από το τοπικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

52. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία επιδιώκει να διασφαλίσει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για τα άτομα που εργάζονται στη γεωργία και την αλιεία, καθώς και για τις οικογένειές τους· υπενθυμίζει ότι η κοινωνική διάσταση πρέπει να είναι πλήρως ενσωματωμένη σε όλες τις μελλοντικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής από κοινού με την οικονομική και την περιβαλλοντική διάσταση· υπογραμμίζει ότι η πανδημία COVID-19 έχει ρίξει νέο φως στις δύσκολες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης και, ως εκ τούτου, τονίζει τη σημασία της προστασίας των ατομικών και συλλογικών εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των εποχιακών και μετακινούμενων εργαζομένων, που απασχολούνται σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων της ΕΕ· ζητεί κατάλληλες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης για όλους τους εργαζομένους του τομέα, συλλογικές διαπραγματεύσεις και κοινωνική προστασία·

53. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεωρήσουν τις γεωργικές εκτάσεις, τη γεωργική τεχνογνωσία, την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων και τους εργαζομένους της ως στρατηγικά πλεονεκτήματα για την ασφάλεια και την ευημερία όλων των Ευρωπαίων και να διασφαλίσουν ότι οι συνθήκες εργασίας και κοινωνικής προστασίας στο σύνολο της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών ειδών διατροφής της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του κατάλληλου ελέγχου των αθέμιτων πρακτικών στην αλυσίδα αυτή, πληρούν τα εθνικά και ενωσιακά πρότυπα για όλους τους εργαζομένους·

54. υπογραμμίζει τη σημασία των εποχιακών εργαζομένων για την ομαλή λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού και ζητεί ισχυρά μέτρα για να διασφαλιστούν κατάλληλες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης για τους εργαζομένους αυτούς· ενθαρρύνει τους εμπόρους λιανικής να αναλάβουν την ευθύνη και να τηρούν τα κριτήρια κοινωνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής βιωσιμότητας στις πρακτικές προμηθειών τους·

55. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των επισιτιστικών κρίσεων, αποτιμώντας την εμπειρία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 και συμπεριλαμβάνοντας εναρμονισμένα μέτρα για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς· θεωρεί ότι η προώθηση εδαφικών σχεδίων για τα τρόφιμα που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη βραχέων δικτύων εφοδιασμού τροφίμων στα κράτη μέλη μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση αυτών των κρίσεων·

56. συμμερίζεται την άποψη ότι η πανδημία της νόσου COVID-19 έχει επισημάνει τη σπουδαιότητα της διασφάλισης ενός εύρωστου, βιώσιμου και ανθεκτικού συστήματος τροφίμων το οποίο θα είναι σε θέση να λειτουργεί σε οποιεσδήποτε περιστάσεις και θα είναι ικανό να διασφαλίζει την πρόσβαση σε επαρκή προσφορά τοπικών τροφίμων σε προσιτές τιμές για τους Ευρωπαίους καταναλωτές· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη διατήρησης της ομαλής λειτουργίας της ενιαίας αγοράς και, ιδίως, της κυκλοφορίας των τροφίμων, μεταξύ άλλων σε περιόδους υγειονομικής κρίσης· τονίζει, ακόμη, ότι η πανδημία θα πρέπει επίσης να αποτελέσει ευκαιρία για την οικοδόμηση ενός βιώσιμου και ανθεκτικού συστήματος τροφίμων και όχι δικαιολογία για χαμηλότερο επίπεδο φιλοδοξίας, δεδομένου ότι η βιωσιμότητα και η υγεία είναι αλληλένδετα ζητήματα·

57. τονίζει την ανάγκη, εν μέρει λόγω των διαταραχών στις παγκόσμιες αλυσίδες παραγωγής και της αυξημένης αστάθειας των τιμών που προκαλεί η πανδημία COVID-19, να αναπτυχθεί ανοικτή στρατηγική αυτονομία για την ΕΕ με στόχο τη διασφάλιση της πρόσβασης σε βασικές αγορές και τη μείωση της εξάρτησης από εισαγωγές αγαθών ζωτικής σημασίας, όπως οι πηγές φυτικών πρωτεϊνών· επαναλαμβάνει ότι τα αγροδιατροφικά συστήματα πρέπει να αναγνωριστούν ως καίρια πτυχή της ανοικτής στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί επαρκής διαθεσιμότητα ασφαλών και καλής ποιότητας τροφίμων και να διατηρηθούν λειτουργικές και ανθεκτικές αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων και εμπορικές ροές κατά τη διάρκεια μελλοντικών κρίσεων, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 της συμφωνίας του Παρισιού·

58. τονίζει ότι ο αγροδιατροφικός τομέας δεν υποστηρίζει μόνο τους γεωργούς, αλλά και τις ανάντη και κατάντη επιχειρήσεις, διασφαλίζει και δημιουργεί θέσεις εργασίας και αποτελεί τη ραχοκοκαλιά ολόκληρης της βιομηχανίας τροφίμων· επισημαίνει εν προκειμένω ότι η διατήρηση του πολιτιστικού τοπίου είναι η κινητήρια δύναμη για τις ενεργές αγροτικές περιοχές· επισημαίνει τη σημασία της παραδοσιακής βιοτεχνίας στην περιφερειακή και τοπική παραγωγή τροφίμων και την πλούσια πολιτιστική ποικιλομορφία που προκύπτει από αυτήν· υπενθυμίζει ότι η διατήρηση και η μετάδοση της γνώσης της βιοτεχνίας στην παραγωγή τροφίμων θα πρέπει επίσης να υποστηρίζεται ως οριζόντιο τμήμα της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», εντάσσοντάς την, για παράδειγμα, καλύτερα σε συμμετοχικά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης·

59. εκφράζει την απογοήτευση του για την έλλειψη προβολής και φιλόδοξων στόχων όσον αφορά τη συμβολή και το δυναμικό του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο»· καλεί την Επιτροπή να δώσει τη δέουσα προσοχή στον ιδιαίτερο χαρακτήρα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας σε όλες τις μελλοντικές νομοθετικές προτάσεις, στρατηγικές ή κατευθυντήριες γραμμές· τονίζει την ανάγκη για μια προσέγγιση που βασίζεται στο οικοσύστημα προκειμένου οι πληθυσμοί των ψαριών να φθάσουν σε βιώσιμα επίπεδα και να αποκατασταθούν τα θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα, η οποία θα πρέπει επίσης να επικεντρωθεί στα οφέλη και την κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα των τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας·

60. υπογραμμίζει ότι τα ισχυρά και αξιόπιστα νομικά πλαίσια για τον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, η συνεπής εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης και η συμφωνία με τις επικαιροποιημένες στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για τη βιώσιμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ, θα πρέπει να παρέχουν τη βάση για τη βιώσιμη αξιοποίηση του δυναμικού στον τομέα καθώς και για καλύτερα μέτρα προστασίας και υγείας των ζώων, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της χρήσης κτηνιατρικών φαρμάκων, καθώς και αντιβιοτικών, με επακόλουθες αυξήσεις των ιχθυοπληθυσμών και μεγαλύτερη σαφήνεια όσον αφορά τη χρήση των χώρων και των αδειών για όλες τις ανθρωπογενείς χρήσεις, μεταξύ άλλων στην υδατοκαλλιέργεια, επιτρέποντας μεγαλύτερη προβλεψιμότητα για τις επενδύσεις χωρίς να υπονομεύεται η περιβαλλοντική νομοθεσία· επισημαίνει τη σημασία δημιουργίας ενός μηχανισμού που θα χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και συμμετοχικότητα, ο οποίος θα συνάδει με την οδηγία 2014/89/ΕΕ για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, για τη δίκαιη κατανομή του χώρου σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη· τονίζει την ανάγκη πλήρους σεβασμού των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών·

61. τονίζει ότι οι καλοί μηχανισμοί ιχνηλασιμότητας, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των καταναλωτών, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με το πού, πότε, πώς και ποια ψάρια αλιεύθηκαν ή εκτράφηκαν, συμπεριλαμβανομένης της προέλευσης και της μεθόδου επισήμανσης της προέλευσης και της μεθόδου παραγωγής, καθώς και των υψηλών προτύπων βιωσιμότητας και καλής διαβίωσης των ζώων για όλα τα προϊόντα που πωλούνται στις αγορές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εισάγονται από χώρες εκτός της ΕΕ, είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων, της διαφάνειας για τους καταναλωτές, τον τομέα και τις διάφορες διοικήσεις, της καταπολέμησης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας και για την επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας και των ΣΒΑ· τονίζει, ως προς αυτό, τη σημασία των τεχνολογιών που είναι ασφαλείς στον κυβερνοχώρο για την ανάπτυξη ακριβών ψηφιακών συστημάτων ιχνηλασιμότητας· ζητεί μια συντονισμένη προσέγγιση προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των διαφόρων πρωτοβουλιών για το θέμα αυτό, με τη συμμετοχή όλων των παραγόντων της αλυσίδας αξίας· ζητεί μέτρα ελέγχου προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι όλα τα εισαγόμενα αλιευτικά προϊόντα που εισέρχονται στην αγορά της ΕΕ συμμορφώνονται με τα διεθνώς συμφωνημένα κοινωνικά πρότυπα, όπως αυτά που ορίζονται στη Σύμβαση αριθ. 188 της ΔΟΕ για την εργασία στον τομέα της αλιείας και εφαρμόζονται στην ΕΕ μέσω της οδηγίας (ΕΕ) 2017/159 του Συμβουλίου[70], προκειμένου να αποτρέπεται η εισαγωγή στην αγορά της ΕΕ αλιευτικών προϊόντων που αλιεύθηκαν από σκάφη που δεν τηρούν τα ελάχιστα κοινωνικά πρότυπα·

62. υπενθυμίζει τους στόχους της ΚΑλΠ να διασφαλίσει τη βιώσιμη εκμετάλλευση των έμβιων θαλάσσιων βιολογικών πόρων, να αποκαταστήσει και να διατηρήσει τους αλιευτικούς πληθυσμούς πάνω από τα επίπεδα βιομάζας που είναι ικανά να παράγουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, καθώς και να διασφαλίσει την κερδοφορία των αλιευτικών δραστηριοτήτων και να συμβάλει στον εφοδιασμό της αγοράς της ΕΕ με τρόφιμα υψηλής θρεπτικής αξίας και να μειώσει την εξάρτηση της αγοράς της ΕΕ από τις εισαγωγές τροφίμων και τονίζει την ανάγκη βελτίωσης της παρακολούθησης, του ελέγχου και της επιβολής της ΚΑλΠ, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους εφαρμογής της υποχρέωσης εκφόρτωσης και της καθιέρωσης της ηλεκτρονικής παρακολούθησης ορισμένων σκαφών·

63. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν τις υφιστάμενες βιώσιμες πρακτικές και να διευκολύνουν, να ενθαρρύνουν και να παράσχουν επαρκή στήριξη για τη μετάβαση στην αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια χαμηλού αντικτύπου και τη βιώσιμη ανάπτυξη των τομέων, συμπεριλαμβανομένης της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας, όπως μέσω της εφαρμογής επιλεκτικών αλιευτικών εργαλείων, της φιλικής προς το περιβάλλον υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της βιολογικής υδατοκαλλιέργειας, και μέσω της αύξησης του ποσοστού των εθνικών ποσοστώσεων που κατανέμονται στην παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας· υπογραμμίζει την ανάγκη υποστήριξης των αλιέων και των παραγόντων στην αλυσίδα εφοδιασμού αλιευτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των εξόχως απόκεντρων περιοχών, κατά τη μετάβαση σε περισσότερο ψηφιοποιημένες πρακτικές, μέσω σημαντικών επενδύσεων στην κατάρτιση, μέσω της παροχής χρηματοδότησης για την ψηφιοποίηση και μέσω της μετάβασης σε οικολογικές πρακτικές και εργαλεία· υπογραμμίζει τη σημασία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ) στο πλαίσιο αυτό για την προώθηση της ανάπτυξης μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας και τον εκσυγχρονισμό του αλιευτικού τομέα σύμφωνα με τους στόχους της ΚΑλΠ·

64. ζητεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δημοσιεύσει εκ των προτέρων όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με την έγκριση των συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TAC), σύμφωνα με τη σύσταση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας στην υπόθεση 640/2019/FP·

65. τονίζει την ανάγκη παρακολούθησης και προώθησης της υπεύθυνης εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων εφαρμόζοντας παράλληλα μηδενική ανοχή στην καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, αξιοποιώντας πλήρως τα μέσα που έχει στη διάθεσή της η ΕΕ σύμφωνα με τον κανονισμό ΠΛΑ[71], μεταξύ άλλων με τη χρήση «κόκκινων καρτών» εάν μια χώρα δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της ΕΕ και ενισχύοντας την πολιτική των συμφωνιών βιώσιμης αλιείας με τρίτες χώρες· τονίζει ότι οι συμφωνίες αυτές πρέπει να καταστούν πραγματικά βιώσιμες και να συνάδουν με τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις ενώ δεν πρέπει να απειλούν την αλιεία μικρής κλίμακας σε χώρες εκτός ΕΕ ούτε να υπονομεύουν την τοπική επισιτιστική ασφάλεια·

66. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τα νομικά δεσμευτικά μέτρα στα οποία έχουν δεσμευτεί στο πλαίσιο των θαλάσσιων περιοχών Natura 2000 και να υιοθετήσουν μια ολιστική προσέγγιση για το θαλάσσιο περιβάλλον και να αντιμετωπίσουν τα βαθύτερα αίτια της ρύπανσης των υδάτων, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων απορριμμάτων και των αστικών και βιομηχανικών λυμάτων, θέτοντας τέλος σε επιβλαβείς για το θαλάσσιο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία πρακτικές και παρέχοντας κίνητρα στους αλιείς να συλλέγουν βιώσιμα θαλάσσια απόβλητα, αποφεύγοντας παράλληλα την αύξηση της κατανάλωσης καυσίμων και των εκπομπών, καθώς και τις τυχαίες συλλήψεις θαλάσσιων ζώων και ιχθύων και τον αρνητικό αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία, και να εφαρμόσουν μέτρα για τον έλεγχο της ποιότητας των υδάτων και τον περιορισμό της ιχθυοκαλλιέργειας·

67. υπογραμμίζει την αξία του έργου των γυναικών και των ανδρών στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι γυναίκες στη μεταποίηση, την προώθηση και την εμπορία των αλιευμάτων που αλιεύονται· υπενθυμίζει τις δυνατότητες της βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας και αλιείας για τη δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας και θεωρεί ότι η οικολογική μετάβαση των επισιτιστικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένης της αλιείας, θα πρέπει να πραγματοποιείται κατά τρόπο που να εξασφαλίζει δίκαιο εισόδημα και ισχυρή θέση σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, και υπογραμμίζει εν προκειμένω τη σημασία της ενεργού συμμετοχής των οργανώσεων παραγωγών στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας·

68. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν και να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη πιο βιώσιμων αλιευτικών τεχνικών και εργαλείων και μεθόδων καλύτερης ευζωίας όσον αφορά την αλίευση, την εκφόρτωση, τη μεταφορά και τη σφαγή ιχθύων και θαλάσσιων ασπόνδυλων, με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνώσεις, καθώς και βελτιώσεις στα πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων για τα εκτρεφόμενα ψάρια, προκειμένου να μειωθεί το άγχος και να βελτιωθεί η ποιότητα των ιχθύων· τονίζει ότι η Ένωση θα πρέπει να στηρίξει και να ενθαρρύνει τις επενδύσεις σε τέτοιους εξοπλισμούς, μεθόδους και βελτιώσεις·

69. επισημαίνει τη συμβολή της αλιείας σε φυσικές δεξαμενές με τις παραδοσιακές πρακτικές διαχείρισης στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα που είναι αλληλένδετη με αυτή· υπογραμμίζει ότι οι καλλιεργούμενες περιοχές φυσικών δεξαμενών παρέχουν βιότοπους για σπάνια είδη, συμβάλλουν θετικά στο κλίμα και στα αποθέματα νερού, χρησιμεύουν ως καταβόθρες θρεπτικών ουσιών, κατακρατούν ιζήματα και συμβάλλουν στη βιώσιμη παραγωγή τοπικών τροφίμων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη την αλιεία σε φυσικές δεξαμενές στα σχετικά μέτρα και προγράμματα·

70. υπενθυμίζει ότι οι πρωτογενείς παραγωγοί βρίσκονται σε σημαντικά μειονεκτικότερη θέση όσον αφορά το εισόδημα συγκριτικά τόσο με άλλους φορείς εκμετάλλευσης της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων όσο και με την υπόλοιπη οικονομία· τονίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η θέση των πρωτογενών παραγωγών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, ιδίως όσον αφορά τους μικρούς και μεσαίους παραγωγούς, προκειμένου να μπορέσουν να αξιοποιήσουν ένα δίκαιο μερίδιο της προστιθέμενης αξίας των τροφίμων που παράγονται με βιώσιμο τρόπο, μεταξύ άλλων μέσω της ενθάρρυνσης της συνεργασίας και των συλλογικών δράσεων, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχουν οι κοινές οργανώσεις αγοράς για τα γεωργικά προϊόντα, τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού·

71. τονίζει ότι η εξασφάλιση σταθερού και δίκαιου εισοδήματος για τους πρωτογενείς παραγωγούς είναι ζωτικής σημασίας για τη μετάβαση του επισιτιστικού συστήματος σε μεγαλύτερη βιωσιμότητα και πιο κυκλική γεωργία, στην καταπολέμηση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και στη διαχείριση κινδύνων και κρίσεων· ζητεί να υποστηριχθούν οι πρωτογενείς παραγωγοί σε ολόκληρη την ΕΕ για την υλοποίηση αυτής της μετάβασης, μεταξύ άλλων μέσω της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών και της ενίσχυσης της αποδοτικότητας όσον αφορά τα γεωργικά συστήματα, τη διαχείριση των αποβλήτων και την παροχή εισροών και συσκευασίας· υπογραμμίζει ότι οι τιμές παραγωγού θα πρέπει να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αντικατοπτρίζουν την , οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα, και συνεπώς να συνάδουν με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας·

72. πιστεύει ότι οι ενδοτομεακές συμφωνίες πρέπει να ενθαρρυνθούν προκειμένου να διασφαλιστεί η δίκαιη κατανομή της αξίας μεταξύ ιχθυοκαλλιεργητών και επιχειρηματιών αλιείας, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα μεγαλύτερη διαφάνεια και ιχνηλασιμότητα στο σύνολο της αλυσίδας εφοδιασμού, προάγοντας την ανάπτυξη της απασχόλησης των νέων στον τομέα·

73. εκφράζει την ικανοποίησή του για τον στόχο συρρίκνωσης των αλυσίδων εφοδιασμού· επισημαίνει, ωστόσο, την πραγματικότητα των νησιωτικών κρατών μελών και των νησιωτικών εδαφών, τα οποία είναι αποσυνδεδεμένα από την ηπειρωτική Ευρώπη και αντιμετωπίζουν ζητήματα απομόνωσης και εξάρτησης από τις εισαγωγές για απαραίτητα προϊόντα, όπως σπόροι για ζωοτροφές, η οποία πρέπει να γίνεται σεβαστή κατά την εφαρμογή μέτρων για τη μείωση της εξάρτησης από τις μεταφορές μεγάλων αποστάσεων και άλλων μέτρων που θα συρρικνώσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού· επισημαίνει ότι η απουσία μεταφοράς μεγάλων αποστάσεων για ορισμένα τρόφιμα θα θέσει σε κίνδυνο την επισιτιστική ασφάλεια αυτών των αποσυνδεδεμένων περιοχών·

74. σημειώνει ότι οι προσδοκίες των πολιτών εξελίσσονται και οδηγούν σε σημαντική αλλαγή στην αγορά τροφίμων, με αποτέλεσμα την αυξανόμενη ζήτηση για τοπικά παραγόμενα τρόφιμα· επισημαίνει τη σημασία της τοπικής παραγωγής τροφίμων, τις ευκαιρίες που προσφέρει στους γεωργούς μας και τις σημαντικές θετικές συνεισφορές που μπορεί να προσφέρει στο περιβάλλον μας· ως εκ τούτου, ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν ενεργά την ανάπτυξη τοπικών στρατηγικών για τα τρόφιμα, παράλληλα με πρωτοβουλίες βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού·

75. αναγνωρίζει τη σημασία των φρέσκων βιολογικών τροφίμων που καταναλώνονται τοπικά, τα οποία είναι ευεργετικά για την υγεία των καταναλωτών και του περιβάλλοντος· επισημαίνει τις μεγάλες δυνατότητες προώθησης της συνεργασίας μεταξύ των τοπικών πρωτογενών παραγωγών και των παρόχων τουριστικών υπηρεσιών, η οποία θα μπορούσε να ενισχύσει την κατανάλωση φρέσκων τροφίμων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο· ζητεί μέτρα στήριξης για την προώθηση αυτής της συνεργασίας·

76. ζητεί την προώθηση μέτρων που καθιστούν δυνατή τη μεταποίηση των πρώτων υλών όσο το δυνατόν εγγύτερα στον τόπο προέλευσής τους, γεγονός που μειώνει σημαντικά το αποτύπωμα άνθρακα και διασφαλίζει την καλύτερη ιχνηλασιμότητα των τροφίμων·

77. επισημαίνει ότι ενώ τα νέα βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα αποτελούν τεράστια ευκαιρία για τις ΜΜΕ, διάφορες πρωτοβουλίες που προβλέπονται στο πλαίσιο της στρατηγικής θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη δημιουργία ουσιαστικής γραφειοκρατίας· εκφράζει ικανοποίηση για τη δέσμευση της Επιτροπής να χρησιμοποιεί καλύτερα εργαλεία ελέγχου, να αξιολογήσει τις επιπτώσεις για τις ΜΜΕ καθώς και να αναλάβει δράση για την προώθηση βιώσιμων και κυκλικών επιχειρηματικών μοντέλων, ιδίως για τις ΜΜΕ, ώστε να αξιοποιήσουν το ταμείο InvestEU για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για τις ΜΜΕ και για την προσφορά εξατομικευμένων λύσεων που θα βοηθούσαν τις ΜΜΕ να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και επιχειρηματικά μοντέλα· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μειώσουν τη διοικητική επιβάρυνση των μικρών και μεσαίων συμμετεχόντων στην αλυσίδα τροφίμων, μέσω μέτρων όπως ο εξορθολογισμός των διαδικασιών καταχώρισης και η βελτίωση της αποδοτικότητας της έκδοσης αδειών και εγκρίσεων, καθώς και με την εξασφάλιση της κατάλληλης στελέχωσης των σχετικών ρυθμιστικών φορέων, προκειμένου οι μικροί παραγωγοί τροφίμων να διαθέτουν τα προϊόντα τους στην αγορά όσο το δυνατόν γρηγορότερα και ευκολότερα·

78. θεωρεί ότι ο προϋπολογισμός που έχει διατεθεί για την επίτευξη των φιλοδοξιών της Ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας και του μηχανισμού δίκαιης μετάβασης είναι ανεπαρκής για την κοινωνικά βιώσιμη αντιμετώπιση των συνεπειών του αναμενόμενου μετασχηματισμού· ζητεί ο μηχανισμός δίκαιης μετάβασης να καλύπτει επίσης γεωργικές περιφέρειες που μπορούν να επηρεάζονται αρνητικά και υπογραμμίζει την ανάγκη για διασφάλιση της ορθής συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων στον καθορισμό και την υλοποίηση μελλοντικών πρωτοβουλιών της στρατηγικής· υπενθυμίζει ότι η μετάβαση σε αυτό το σύστημα θα απαιτεί σημαντικές επενδύσεις και ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη συνέργεια και τη στήριξη των Ευρωπαίων γεωργών·

79. ζητεί από την Επιτροπή να επιβάλει διεξοδικά την οδηγία (ΕΕ) 2019/633 για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, και να παρακολουθήσει διεξοδικά τη μεταφορά της στο εθνικό δίκαιο· καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειες για την ενίσχυση της θέσης των γεωργών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων και να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις σύμφωνα με τη στρατηγική·

80. επαναλαμβάνει ότι η ύπαρξη διπλής ποιότητας στα προϊόντα διατροφής είναι απαράδεκτη και πρέπει να καταπολεμηθεί πλήρως ώστε να αποφεύγονται οι διακρίσεις κατά των Ευρωπαίων καταναλωτών και η παραπλάνησή τους· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι η στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» πρέπει να περιλαμβάνει διατάξεις που θα αποτρέπουν τα διπλά πρότυπα όσον αφορά την ποιότητα των τροφίμων και, για τον σκοπό αυτό, καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση στην αγορά και να προτείνει στοχευμένη νομοθεσία όπου απαιτείται· τονίζει, επιπλέον, τον ρόλο των οργανώσεων καταναλωτών στον εντοπισμό αυτών των παραπλανητικών πρακτικών·

81. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι είναι αναγκαίο να δώσει συνέχεια στον κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ για τις υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές και πρακτικές εμπορίας, εκπονώντας ένα πλαίσιο παρακολούθησης για τους τομείς των τροφίμων και του λιανικού εμπορίου και προβλέποντας νομικά μέτρα σε περίπτωση ανεπαρκούς προόδου όσον αφορά την ενσωμάτωση της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας και των ανησυχιών για την καλή διαβίωση των ζώων στις εταιρικές στρατηγικές, προωθώντας και ανταμείβοντας έτσι τις προσπάθειες των βιώσιμων παραγωγών γεωργικών προϊόντων, αυξάνοντας παράλληλα τη διαθεσιμότητα και την οικονομική προσιτότητα των επιλογών υγιεινών, βιώσιμων τροφίμων και μειώνοντας το συνολικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα του συστήματος τροφίμων και το κοινωνικό κόστος της ανθυγιεινής διατροφής·

82. επιμένει στην ανάγκη ο κώδικας δεοντολογίας της ΕΕ για τις επιχειρήσεις τροφίμων και λιανικού εμπορίου να επικεντρωθεί σε δεσμεύσεις που σχετίζονται με τη διαμόρφωση υγιών και βιώσιμων περιβαλλόντων τροφίμων και που είναι συγκεκριμένες, μετρήσιμες και χρονικά οριοθετημένες, μπορούν να αντιμετωπίσουν τα διπλά πρότυπα στις αγροδιατροφικές πρακτικές και επικεντρώνονται σε βασικές δραστηριότητες των εμπλεκόμενων οντοτήτων·

83. τονίζει τη σημασία της ανάσχεσης και αντιμετώπισης της εδραίωσης και συγκέντρωσης στον τομέα του λιανικού εμπορίου τροφίμων, προκειμένου να εξασφαλιστούν δίκαιες τιμές για τους γεωργούς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους εργαζομένους· εμμένει στην ανάγκη να λαμβάνεται υπόψη το κόστος της γεωργικής παραγωγής από τους ανάντη φορείς και να εφαρμόζονται δίκαιες τιμές σε όλους τους κρίκους της αλυσίδας εφοδιασμού· υπενθυμίζει τη σημασία του να καταστούν οι γεωργοί πιο ανθεκτικοί στην αγορά, αποκομίζοντας μεγαλύτερη αξία από την αλυσίδα τροφίμων, το οποίο επιτυγχάνεται ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή τους για παράδειγμα σε οργανώσεις ή συνεταιρισμούς παραγωγών·

84. ζητεί να γίνουν βελτιώσεις χωρίς διακρίσεις στην πολιτική της ΕΕ για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, καθώς και στο πρόγραμμα της ΕΕ για τα σχολεία και στην πρωτοβουλία «European Healthy School Lunches»· πιστεύει ότι οι βελτιώσεις αυτές θα πρέπει να ενισχύσουν την υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκή γεωργική παραγωγή και να συμβάλουν στη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση σύμφωνα με την εν λόγω στρατηγική, την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τους ΣΒΑ· θεωρεί ότι οι βελτιώσεις αυτές θα πρέπει να επικεντρωθούν σε εκπαιδευτικά μηνύματα που βασίζονται σε διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα, σε σήματα ποιότητας της ΕΕ όπως το σήμα βιολογικής παραγωγής της ΕΕ και γεωγραφικές ενδείξεις, στις βραχείες, τοπικές και περιφερειακές αλυσίδες εφοδιασμού, στην υγιεινή διατροφή και στον υγιεινό τρόπο ζωής, καθώς και στην προώθηση της μεγαλύτερης κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στο πλαίσιο μιας διαφοροποιημένης και ισορροπημένης διατροφής, καθώς και στη μείωση της πρόσληψης ζάχαρης, αλατιού και λιπαρών ουσιών με στόχο τη μείωση των ποσοστών παχυσαρκίας·

85. υπογραμμίζει επίσης ότι, στο πλαίσιο του ενωσιακού προωθητικού προγράμματος, είναι σημαντικό να «πρασινίσει» το περιβάλλον, τόσο το εσωτερικό όσο και το εξωτερικό, ως φυσική λύση στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, καθώς και για ένα υγιές περιβάλλον διαβίωσης και για την ευημερία των ανθρώπων·

86. υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης των ευρωπαϊκών ενημερωτικών εκστρατειών σχετικά με τη λελογισμένη κατανάλωση κρασιού, συνεχίζοντας παράλληλα την προώθηση ποιοτικών προϊόντων· θεωρεί ότι μόνο οι ευρείες ενημερωτικές και εκπαιδευτικές εκστρατείες θα ήταν αποτελεσματικές στην καταπολέμηση της υπερβολικής κατανάλωσης και υπενθυμίζει ότι η λελογισμένη κατανάλωση κρασιού αποτελεί μέρος της μεσογειακής διατροφής·

87. αναγνωρίζει τον ρόλο των συστημάτων ποιότητας της ΕΕ για τις γεωγραφικές ενδείξεις στην ΕΕ, όπως την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ), την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ), τις γεωγραφικές ενδείξεις των αλκοολούχων ποτών και των αρωματισμένων οίνων και τα εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα, τα οποία αποτελούν εξαιρετικά παραδείγματα καθορισμού προτύπων ποιότητας για τη γεωργία στην ΕΕ· εκφράζει την ικανοποίησή του για την αναθεώρηση της πολιτικής της ΕΕ για τις γεωγραφικές ενδείξεις ή τις ονομασίες προέλευσης, ώστε να καταστεί δυνατή η περαιτέρω συμβολή στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών περιφερειών, προς όφελος των παραγωγών, των καταναλωτών και της κοινωνίας στο σύνολό της μέσω της παραγωγής προϊόντων υψηλής ποιότητας που δημιουργούν ισχυρό δεσμό με τις περιφέρειες· τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η αναγνώριση της γνησιότητάς τους μεταξύ των καταναλωτών που δεν είναι πάντα σε θέση να διακρίνουν τις ευρωπαϊκές γεωγραφικές ενδείξεις από άλλα προϊόντα χωρίς την ονομασία· θεωρεί επίσης απαραίτητο να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τους μικρούς παραγωγούς που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτά τα συστήματα ποιότητας και να ενισχύσει την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων από κατάχρηση ή απομίμηση σε διεθνές επίπεδο· επαναλαμβάνει τον σημαντικό τους ρόλο στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ της ΕΕ και χωρών εταίρων·

88. επισημαίνει ότι στη στρατηγική αναγνωρίζεται ότι η διατροφή των περισσότερων Ευρωπαίων δεν συνάδει με τις συστάσεις για υγιεινή διατροφή και ότι απαιτείται αλλαγή των καταναλωτικών προτύπων σε όλο τον πληθυσμό προς πιο υγιεινά τρόφιμα, διατροφή και τρόπους ζωής, συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης κατανάλωσης φυτών και τροφίμων φυτικής προέλευσης που παράγονται με βιώσιμο και περιφερειακό τρόπο, όπως φρέσκα φρούτα και λαχανικά, ολόκληροι σπόροι και ψυχανθή, και για την αντιμετώπιση της υπερκατανάλωσης κρέατος και εξαιρετικά επεξεργασμένων προϊόντων, καθώς και προϊόντων με υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα, αλάτι και λίπη, τα οποία θα ωφελήσουν περισσότερο την οικονομία και την καλή διαβίωση των ζώων· τονίζει ότι οι ενωσιακού επιπέδου συστάσεις που βασίζονται στην επιστήμη για τη βιώσιμη, υγιεινή και πιο ισορροπημένη διατροφή, λαμβάνοντας υπόψη την πολιτιστική και τοπική ποικιλία των ευρωπαϊκών τροφίμων και διατροφών, καθώς και τις ανάγκες των καταναλωτών, θα στηρίξουν και θα ενθαρρύνουν τους καταναλωτές και θα προωθήσουν τις προσπάθειες των κρατών μελών να ενσωματώσουν στοιχεία βιωσιμότητας στις εθνικές διατροφικές συμβουλές· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει τέτοιες συστάσεις και ειδικές δράσεις για την αποτελεσματική προώθηση μιας υγιεινής, βιώσιμης και πιο ισορροπημένης διατροφής·

89. επικροτεί το γεγονός ότι η στρατηγική ορθώς αναγνωρίζει τον ρόλο και την επιρροή του διατροφικού περιβάλλοντος στη διαμόρφωση των καταναλωτικών προτύπων και την ανάγκη να διευκολυνθεί η επιλογή υγιεινής και βιώσιμης διατροφής από τους καταναλωτές· ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια πιο συστηματική και τεκμηριωμένη προσέγγιση προκειμένου να διευκολύνουν τη δημιουργία υγιεινών, βιώσιμων και δίκαιων διατροφικών περιβαλλόντων αντί να βασίζονται μόνο σε έναν κώδικα δεοντολογίας· επαναλαμβάνει τη σημασία της προώθησης της υγιεινής, πιο ισορροπημένης και βιώσιμης διατροφής, μέσω της βελτίωσης του διατροφικού περιβάλλοντος και της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών σχετικά με τις επιπτώσεις των καταναλωτικών προτύπων, μεταξύ άλλων μέσω ψηφιακών διαύλων, και μέσω της παροχής πληροφοριών για τη διατροφή που είναι καλύτερη για την ανθρώπινη υγεία και έχει μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα και περιβαλλοντικό αποτύπωμα, όπως προϊόντα από μικρές τοπικές και περιφερειακές εφοδιαστικές αλυσίδες, που θα πρέπει να συνοδεύονται από μια σειρά μέτρων που θα κάνουν την παραγωγή τροφίμων πιο βιώσιμη εξ ορισμού·

90. ζητεί τη λήψη μιας ολοκληρωμένης και συμπληρωματικής σειράς μέτρων, συμπεριλαμβανομένων ρυθμιστικών μέτρων και εκστρατειών ευαισθητοποίησης των καταναλωτών για τη μείωση του φόρτου που συνεπάγεται για τη δημόσια υγεία η υπερκατανάλωση τροφίμων υψηλής επεξεργασίας, καθώς και άλλων προϊόντων με υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι, ζάχαρη και λιπαρά· καλεί τους μεγάλους παραγωγούς και εμπόρους λιανικής πώλησης τροφίμων να αναδιατυπώσουν γρήγορα και σοβαρά τα επεξεργασμένα τρόφιμα που δεν καλύπτονται από τα συστήματα ποιότητας της ΕΕ, στα οποία μπορούν να επιτευχθούν βελτιώσεις προς μια πιο υγιεινή σύνθεση, και επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να δρομολογήσει πρωτοβουλίες για την ενθάρρυνση αυτής της αναδιατύπωσης, μεταξύ άλλων με τον καθορισμό μέγιστων επιπέδων ζάχαρης, λιπαρών και αλατιού σε ορισμένα επεξεργασμένα τρόφιμα, και ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την πρόοδο της ανασύνθεσης· υπογραμμίζει ότι οι εν λόγω ανασυνθέσεις θα πρέπει επίσης να επιδιώκουν την ελαχιστοποίηση των κινδύνων για την υγεία που ενέχουν τα βελτιωτικά τροφίμων, τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και οι επιβλαβείς χημικές ουσίες· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα τρόφιμα για τα παιδιά και άλλα τρόφιμα ειδικού σκοπού και μια αποτελεσματική και πανευρωπαϊκή ρυθμιστική προσέγγιση για την αντιμετώπιση της έκθεσης των παιδιών και των εφήβων στη διαφήμιση και το μάρκετινγκ τροφίμων επεξεργασίας με υψηλή περιεκτικότητα σε λίπη, ζάχαρη και αλάτι σε ραδιοτηλεοπτικά και ψηφιακά μέσα·

91. θεωρεί ότι η περαιτέρω ανάπτυξη και βιώσιμη καινοτομία στον τομέα της παραγωγής φυτικών πρωτεϊνών και εναλλακτικών πηγών πρωτεΐνης στην ΕΕ, όπως τα έντομα ή τα φύκια, αποτελεί τρόπο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση πολλών εκ των περιβαλλοντικών και κλιματικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η γεωργία της ΕΕ, καθώς και για την πρόληψη της αποψίλωσης των δασών, της απώλειας βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης του οικοσυστήματος σε χώρες εκτός της ΕΕ και τη μείωση της τρέχουσας εξάρτησης της Ευρώπης από τον εφοδιασμό σε φυτικές πρωτεΐνες· καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει την έκθεσή της σχετικά με την ανάπτυξη των φυτικών πρωτεϊνών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2018)0757) και να παρουσιάσει μια στρατηγική της ΕΕ για τη μετάβαση σε πρωτεΐνες που θα καλύπτει τη ζήτηση και την προσφορά για τη στήριξη και την τόνωση της βιώσιμης παραγωγής πρωτεϊνούχων καλλιεργειών, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών προμηθειών ζωοτροφών και της παραγωγής τροφίμων, ενισχύοντας την αυτάρκεια της ΕΕ και μειώνοντας τις παγκόσμιες περιβαλλοντικές και κλιματικές επιπτώσεις· υπογραμμίζει τη σημασία της μείωσης της εξάρτησης από την εισαγωγή πρωτεϊνούχων καλλιεργειών από το εξωτερικό·

92. υπενθυμίζει την έκκλησή του για διεύρυνση της γενικής εκτίμησης επιπτώσεων της ΕΕ σε όλη τη νομοθεσία ώστε να προληφθεί η έκθεση των καταναλωτών σε επικίνδυνες ουσίες στα τρόφιμα·

93. υπενθυμίζει ότι οι πληροφορίες σχετικά με τα θρεπτικά συστατικά, οι οποίες έχουν καθυστερήσει πολύ, παραμένουν σημαντικές και απαραίτητες για την επίτευξη των στόχων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που γίνονται για τα τρόφιμα[72]· εκφράζει ικανοποίηση για την ανακοίνωση νομοθετικής πρότασης σχετικά με τον καθορισμό πληροφοριών θρεπτικών συστατικών· τονίζει ότι πολλά προϊόντα διατροφής, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που απευθύνονται σε παιδιά, εξακολουθούν να χρησιμοποιούν ισχυρισμούς διατροφής και υγείας, παρότι περιέχουν υψηλά επίπεδα θρεπτικών συστατικών ενδιαφέροντος· τονίζει ότι πρέπει να αναπτυχθεί ένα ισχυρό σύνολο πληροφοριών θρεπτικών χαρακτηριστικών με σκοπό την απαγόρευση της χρήσης διατροφικών ισχυρισμών ή ισχυρισμών υγείας σε τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, σάκχαρα ή/και αλάτι· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα τρόφιμα που προορίζονται για παιδιά και άλλα τρόφιμα ειδικού σκοπού·

94. αναγνωρίζει ότι δημόσιοι οργανισμοί δημόσιας υγείας, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, έχουν αναγνωρίσει τις διατροφικές επισημάνσεις στο εμπρόσθιο τμήμα της συσκευασίας ως βασικό εργαλείο που βοηθά τους καταναλωτές να κάνουν πιο ενημερωμένες, πιο ισορροπημένες και πιο υγιεινές επιλογές τροφίμων· τονίζει ότι το σύστημα διατροφικής επισήμανσης στο εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας, το οποίο είναι συνεπές και συμπληρωματικό προς τις διατροφικές κατευθυντήριες γραμμές, θα πρέπει να βοηθά τους καταναλωτές να κάνουν υγιεινότερες διατροφικές επιλογές, παρέχοντάς τους κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τα τρόφιμα που καταναλώνουν· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την ανάπτυξη υποχρεωτικής και εναρμονισμένης διατροφικής επισήμανσης στο εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας της ΕΕ με βάση αξιόπιστα, ανεξάρτητα επιστημονικά στοιχεία και αποδεδειγμένη κατανόηση από τους καταναλωτές, με ανοικτή πρόσβαση για όλους τους παράγοντες της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη την πρόσθετη επιβάρυνση για τους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίμων και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις· τονίζει επιπλέον ότι, για να διευκολυνθεί η σύγκριση μεταξύ των προϊόντων, θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα ερμηνευτικό στοιχείο που θα παρέχει διαφανείς, συγκρίσιμες και εναρμονισμένες πληροφορίες για τα προϊόντα και θα βασίζεται σε ενιαία ποσά αναφοράς· καλεί την Επιτροπή να λάβει δεόντως υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των προϊόντων που αποτελούνται από ένα μόνο συστατικό και των προϊόντων στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συστημάτων ποιότητας (ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΓΕ κ.λπ.), και ιδίως το αμετάβλητο της σύνθεσής τους, τονίζοντας παράλληλα ότι τυχόν εκτιμήσεις σχετικά με πιθανές εξαιρέσεις θα πρέπει να βασίζονται σε επιστημονικά επιχειρήματα· ζητεί την καθιέρωση ενός ψηφιακού συστήματος παροχής επιπρόσθετων προαιρετικών πληροφοριών για προϊόντα διατροφής (Eu4healthyfood) και προτείνει οι πληροφορίες αυτές να παρέχονται με ψηφιακό τρόπο μέσω κωδικού QR και να ανακτώνται εύκολα από τους καταναλωτές·

95. επισημαίνει ότι τα υγιεινά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων, μπορεί να περιέχουν φυσικά ή συνθετικά συστατικά που έχουν διαφορετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία των καταναλωτών· ζητεί τη θέσπιση υποχρεωτικών συστημάτων επισήμανσης για τα υγιεινά προϊόντα, τα οποία θα αναφέρουν αν ένα συστατικό είναι συνθετικής προέλευσης όταν λαμβάνεται με χημική σύνθεση, ιδίως σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν φυσικοί ισοδύναμοι·

96. καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει εκτίμηση των αλλαγών στη συμπεριφορά των καταναλωτών, όπως για παράδειγμα στην ηλεκτρονική αγορά προϊόντων διατροφής·

97. εκφράζει ικανοποίηση για την πρωτοβουλία της Επιτροπής που στοχεύει στη βελτίωση της επισήμανσης προέλευσης και την εξέταση της επέκτασής της σε ευρύτερη σειρά προϊόντων· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για υποχρεωτική επισήμανση της καταγωγής· τονίζει ότι αυτή θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένη και εναρμονισμένη και να καλύπτει όλα τα προϊόντα διατροφής, και θα πρέπει να καλύπτει τις εγκαταστάσεις τροφοδοσίας, τα εστιατόρια και το λιανικό εμπόριο, να είναι πλήρως επαληθεύσιμη και ανιχνεύσιμη και να μην υπονομεύει την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς· τονίζει ότι ο κανονισμός σχετικά με τις πληροφορίες για τα τρόφιμα[73] πρέπει να αναθεωρηθεί με έμφαση στο γάλα και το κρέας ως συστατικά· καλεί την Επιτροπή να διορθώσει την τρέχουσα πρακτική σύμφωνα με την οποία τα προϊόντα των οποίων τα κύρια συστατικά δεν προέρχονται από τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο μπορούν να διατίθενται στην αγορά ως τέτοια, εάν η προέλευση αυτών των μη τοπικών πρωτογενών συστατικών αναγράφεται στα μικρά τυπογραφικά στοιχεία, και να καταστήσει την προέλευση των πρωταρχικών συστατικών πιο ορατή στον καταναλωτή· καλεί την Επιτροπή να προτείνει νομοθετικές αλλαγές για τους κανόνες επισήμανσης του μελιού που θα οδηγήσουν σε καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών και να στηρίξει τον μελισσοκομικό τομέα της ΕΕ ενισχύοντας τους ελέγχους των εισαγωγών προκειμένου να αποτραπούν οι εισαγωγές νοθευμένου μελιού, τονίζοντας παράλληλα ότι πρέπει να επιβληθεί αποτελεσματικά η επισήμανση της χώρας προέλευσης για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα των τροφίμων·

98. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να αναπτύξει ένα πλαίσιο για την επισήμανση των βιώσιμων τροφίμων και καλεί την Επιτροπή να ορίσει τη μεθοδολογία και να προσδιορίσει ποιες διαστάσεις βιωσιμότητας θα καλύπτονταν, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι το νέο σύστημα δεν είναι αντίθετο με υπάρχοντα περιβαλλοντικά πλαίσια όπως το οικολογικό σήμα της ΕΕ ή το βιολογικό λογότυπο· επισημαίνει ότι επί του παρόντος χρησιμοποιούνται πολλοί μη τεκμηριωμένοι και ακόμη και παραπλανητικοί περιβαλλοντικοί ισχυρισμοί και μέθοδοι διαφήμισης και καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα κανονιστικό πλαίσιο που θα θεσπίζει μια σαφή, ταχεία και αποτελεσματική διαδικασία προέγκρισης για όλους τους ισχυρισμούς και τα σήματα βιωσιμότητας· τονίζει ότι ένα τέτοιο πλαίσιο θα προστάτευε τους καταναλωτές από ψευδείς ισχυρισμούς βιωσιμότητας ενώ παράλληλα θα διασφάλιζε ότι οι επιχειρήσεις που προσπαθούν πραγματικά για πιο φιλικές προς το περιβάλλον δραστηριότητες αμείβονται δεόντως για τις προσπάθειές τους· τονίζει ότι είναι αναγκαίο οι δημόσιες αρχές ελέγχου να επιθεωρούν οποιασδήποτε επισήμανση επιτρέπεται στα προϊόντα τροφίμων·

99. υπογραμμίζει την ανάγκη να καθιερωθεί επισήμανση των ζωικών προϊόντων, η οποία θα πρέπει να βασίζεται στον προσδιορισμό της μεθόδου παραγωγής και των δεικτών καλής μεταχείρισης των ζώων και να περιλαμβάνει τον τόπο γέννησης, εκτροφής και σφαγής του ζώου, και τονίζει ότι οι απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να επεκταθούν στα μεταποιημένα προϊόντα προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια, να βοηθηθούν οι καταναλωτές να κάνουν καλύτερες επιλογές και να συμβάλουν στην καλή διαβίωση των ζώων· τονίζει ότι η παραγωγή και η διείσδυση πρωτεϊνών φυτικής προέλευσης στην αγορά θα πρέπει να υποστηριχθεί καλύτερα και ζητεί, επιπλέον, να προωθηθεί χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση η από καιρό αναμενόμενη εναρμόνιση των απαιτήσεων όσον αφορά την επισήμανση των χορτοφαγικών και των αμιγώς χορτοφαγικών τροφών·

100. επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι τα μέτρα πολιτικής για την αύξηση της βιωσιμότητας των συστημάτων τροφίμων δεν θα πρέπει να εξαρτώνται αποκλειστικά από τη μετατόπιση της ευθύνης για την αγορά βιώσιμων προϊόντων στους καταναλωτές, καθώς αυτό στερείται αποτελεσματικότητας, ενώ οι επιλογές των καταναλωτών αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την υιοθέτηση της βιώσιμης και υγιέστερης διατροφής· υπογραμμίζει τη σημασία της καλής διατροφικής και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης καθώς και της διαθεσιμότητας εύκολα κατανοητών σχετικών πληροφοριών· τονίζει ότι η επισήμανση της βιωσιμότητας θα πρέπει να βασίζεται σε επιστημονικά εναρμονισμένα κριτήρια βιωσιμότητας, θα πρέπει να περιλαμβάνει επιθεωρήσεις από τις δημόσιες αρχές ελέγχου, όπου είναι δυνατόν, και νέα νομοθετικά μέτρα, όπου είναι αναγκαίο· σημειώνει, ωστόσο, ότι η πιστοποίηση και η επισήμανση από τρίτα μέρη δεν είναι από μόνες τους αποτελεσματικές αλλά μπορούν να αποτελέσουν συμπληρωματικά εργαλεία όσον αφορά τη διασφάλιση της μετάβασης στη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση· αναγνωρίζει ότι η αύξηση της διαφάνειας μέσω μεθόδων όπως η επισήμανση αποτελεί σημαντικό στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει τους καταναλωτές να λαμβάνουν πιο βιώσιμες αποφάσεις αγοράς, κάτι που είναι σημαντικό για την επίτευξη της μετάβασης σε ένα πιο βιώσιμο, περιφερειακό και υγιεινό σύστημα τροφίμων·

101. υπογραμμίζει ότι οι τιμές των τροφίμων πρέπει να στέλνουν το σωστό μήνυμα στους καταναλωτές· θεωρεί ότι οι αληθινές τιμές των τροφίμων, που αντικατοπτρίζουν το πραγματικό κόστος της παραγωγής για τους γεωργούς, καθώς και για το περιβάλλον και την κοινωνία, είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να επιτευχθούν δίκαια και βιώσιμα συστήματα τροφίμων μακροπρόθεσμα· επικροτεί, ως εκ τούτου, τον στόχο της στρατηγικής να κατευθύνει τη βιομηχανία τροφίμων προς πρακτικές που καθιστούν την υγιεινή και βιώσιμη επιλογή εύκολη, προσβάσιμη και οικονομικά προσιτή για τους καταναλωτές· υποστηρίζει την παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας στα κράτη μέλη για τη διαφοροποίηση των συντελεστών ΦΠΑ στα τρόφιμα με διαφορετικές επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον, και την παροχή στα κράτη μέλη της δυνατότητας να επιλέγουν μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ για τα υγιεινά και βιώσιμα τρόφιμα, όπως τα φρούτα και τα λαχανικά, όπως εφαρμόζεται ήδη σε ορισμένα κράτη μέλη, αλλά δεν είναι επί του παρόντος εφικτό για όλα[74], και έναν υψηλότερο συντελεστή ΦΠΑ για τα ανθυγιεινά τρόφιμα και τα τρόφιμα με υψηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα· υπενθυμίζει ότι οι δαπάνες των νοικοκυριών για τρόφιμα διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί η οικονομική προσιτότητα για τους καταναλωτές σε όλα τα κράτη μέλη, διασφαλίζοντας παράλληλα δίκαιο εισόδημα για τους πρωτογενείς παραγωγούς για τα βιώσιμα και υγιή προϊόντα τους και αυξάνοντας τη διαφάνεια και την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών όσον αφορά το κόστος και τα κέρδη που σχετίζονται με κάθε στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων· καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει μια μελέτη για τον ποσοτικό προσδιορισμό με οικονομικούς όρους του περιβαλλοντικού και κοινωνιακού κόστους, συμπεριλαμβανομένου του κόστους που σχετίζεται με την υγεία, από την παραγωγή και κατανάλωση των τροφίμων με τη μεγαλύτερη κατανάλωση στην αγορά της ΕΕ·

102. ζητεί την αναθεώρηση της νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις με σκοπό τη θέσπιση ή την ενίσχυση ελάχιστων υποχρεωτικών κριτηρίων για τους παιδικούς σταθμούς και τα σχολεία, άλλα δημόσια ιδρύματα και ιδιωτικές εταιρείες που παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες, ώστε να ενθαρρυνθούν: η βιώσιμη παραγωγή τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών και τυπικών τροφίμων με γεωγραφικές ενδείξεις· η κατανάλωση τοπικών και, εάν είναι δυνατόν, εποχιακών προϊόντων· οι βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των απευθείας πωλήσεων· τα πρότυπα για την καλή διαβίωση των ζώων· και η μείωση της σπατάλης τροφίμων και των συσκευασιών σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας· ζητεί την προώθηση πιο υγιεινών και ισορροπημένων διατροφικών συνηθειών και προτύπων με τη δημιουργία ενός διατροφικού περιβάλλοντος που θα καθιστά τις υγιεινές, ενημερωμένες και βιώσιμες επιλογές ευκολότερες για τους καταναλωτές· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω εργαλεία παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις τροφίμων·

103. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της Επιτροπής να αναθεωρήσει τη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα (FCM), εκφράζοντας ταυτόχρονα τη λύπη του για την έλλειψη εναρμονισμένης δράσης μέχρι σήμερα και προτείνει στην Επιτροπή να επισπεύσει την ημερομηνία δημοσίευσης της πρότασης· εμμένει στην ανάγκη για μια ολοκληρωμένη και εναρμονισμένη ρύθμιση όλων των FCM, συμπεριλαμβανομένων των υλικών και των προσμείξεων που δεν καλύπτονται ακόμη σε επίπεδο ΕΕ, επιμένει ότι αυτό θα πρέπει να βασίζεται στην αρχή της προφύλαξης, στην αρχή της «απαγόρευσης μη καταχωρισμένων ουσιών», σε ολοκληρωμένες αξιολογήσεις ασφάλειας με βάση τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα και το επιστημονικό έργο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA) και της EFSA, και τονίζει ότι η αποτελεσματική επιβολή και η παροχή βελτιωμένων πληροφοριών στους καταναλωτές είναι ζωτικής σημασίας· επαναλαμβάνει την έκκλησή του να αναθεωρηθεί η νομοθεσία για τα FCM σύμφωνα με τον κανονισμό για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH), καθώς και τους κανονισμούς ταξινόμησης, επισήμανσης και συσκευασίας, και να θεσπιστούν, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, ειδικές διατάξεις για την υποκατάσταση των χημικών ουσιών που προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές και άλλων επικίνδυνων χημικών ουσιών σε όλα τα FCM χωρίς να επηρεάζεται ο ρόλος της συσκευασίας στη διατήρηση της ασφάλειας ή της ποιότητας των τροφίμων· χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να θεσπίσει κανόνες για την ασφαλή ανακύκλωση των πλαστικών υλικών, εκτός των PET, στα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα· τονίζει ταυτόχρονα ότι θα πρέπει να ισχύουν ισότιμες απαιτήσεις ασφάλειας για τα πρωτογενή και τα ανακυκλωμένα υλικά και ότι οι υπεύθυνοι φορείς στις αλυσίδες εφοδιασμού και οι τελικοί καταναλωτές πρέπει να είναι σε θέση να έχουν εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα και την ασφάλεια των χημικών ουσιών στα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα·

104. επισημαίνει ότι η σπατάλη και η απώλεια τροφίμων έχουν τεράστιες περιβαλλοντικές συνέπειες, επιδεινώνουν την κλιματική αλλαγή και αποτελούν σπατάλη περιορισμένων πόρων όπως γης, ενέργειας και νερού και απώλεια εσόδων για τους γεωργούς· επαναλαμβάνει την έκκλησή του να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη ενός ενωσιακού στόχου μείωσης της σπατάλης τροφίμων κατά 30 % μέχρι το 2025 και 50 % έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα αναφοράς του 2014· υπογραμμίζει ότι για την επίτευξη αυτού του σκοπού απαιτούνται δεσμευτικοί στόχοι σε κάθε στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένης της πρωτογενούς παραγωγής, του προλιανικού εμπορίου και του λιανικού εμπορίου· καλεί όλα τα κράτη μέλη να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν προγράμματα πρόληψης της σπατάλης τροφίμων που ενσωματώνουν πλήρως τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και περιλαμβάνουν την προώθηση βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων, οι οποίες μειώνουν τον κίνδυνο δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων· τονίζει ότι οι στόχοι της ΚΓΠ περιλαμβάνουν την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων, και τονίζει ότι θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η ανάληψη δράσης για τον περιορισμό της σπατάλης τροφίμων που παρατηρείται σε επίπεδο πρωτογενούς παραγωγής και σε πρώιμα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των μη συλλεγόμενων τροφίμων· υπογραμμίζει τη σημασία της διασφάλισης της υγείας των ζώων, μεταξύ άλλων ως μέσου για την αποφυγή της απώλειας και της σπατάλης τροφίμων στην πηγή και τονίζει ότι η ανάκτηση των αποβλήτων τροφίμων φυτικής προέλευσης για τη διατροφή των ζώων αποτελεί βιώσιμη λύση όπου δεν είναι δυνατή η πρόληψη της σπατάλης τροφίμων· τονίζει τη σημασία της ευαισθητοποίησης του κοινού και της παροχής καθοδήγησης σχετικά με τον τρόπο αποφυγής της σπατάλης τροφίμων για την προώθηση της μακροπρόθεσμης αλλαγής συμπεριφοράς των καταναλωτών· καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει τυχόν εμπόδια που παρακωλύουν τον ταχύτερο ρυθμό μείωσης των αποβλήτων και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν επαρκή χρηματοδότηση για την έρευνα, την καινοτομία, τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών και ενημερωτικές και εκπαιδευτικές εκστρατείες μέσω της δημιουργίας εθνικών ταμείων για τη σπατάλη τροφίμων με στόχο την εξάλειψη των αποβλήτων·

105. υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην πρόληψη της σπατάλης τροφίμων· εκφράζει την ικανοποίησή του για την προτεινόμενη αναθεώρηση για την αποσαφήνιση των τρεχόντων κανόνων της ΕΕ σχετικά με τη σήμανση της ημερομηνίας προκειμένου να προλαμβάνεται και να μειωθεί η σπατάλη και απώλεια τροφίμων· τονίζει ότι οποιαδήποτε αλλαγή στους κανόνες σήμανσης της ημερομηνίας θα πρέπει να βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα και θα πρέπει να βελτιώνει τη χρήση, έκφραση και παρουσίαση της σήμανσης της ημερομηνίας από τους παράγοντες της αλυσίδας τροφίμων, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της εστίασης, και την κατανόησή της από τους καταναλωτές, ιδίως όσον αφορά την επισήμανση «χρήση κατά προτίμηση πριν από» και «ανάλωση κατά προτίμηση πριν από», χωρίς ταυτόχρονα να υπονομεύεται η ασφάλεια ή η ποιότητα των τροφίμων· τονίζει ότι η εναρμονισμένη σήμανση της ημερομηνίας θα συμβάλει στην καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων· ζητεί ταυτόχρονη αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ σχετικά με τη σήμανση της ημερομηνίας δεν συνοδεύεται από ολοκληρωμένη αναθεώρηση των κανόνων για τη διανομή προϊόντων τροφίμων, με σκοπό τον εντοπισμό και την εξάλειψη πιθανών φραγμών της μείωσης αποβλήτων, την αύξηση της αποτελεσματικότητας και την ενίσχυση του ανταγωνισμού και της καινοτομίας·

106. τονίζει τη σημασία της καταπολέμησης της απάτης στον τομέα των τροφίμων και της παραποίησης/απομίμησης στον τομέα των τροφίμων, οι οποίες παραπλανούν τους καταναλωτές και στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά, και τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστεί επειγόντως το πολύπλοκο ζήτημα της απάτης στον τομέα των τροφίμων, και ειδικότερα να συμπεριληφθεί η εσφαλμένη επισήμανση, η αντικατάσταση, η αραίωση, η προσθήκη, η αφαίρεση ή η υποκατάσταση συστατικών με φθηνότερες ή κατώτερες προδιαγραφές, μη εγκεκριμένες χημικές επεξεργασίες ή διαδικασίες και παραποιημένα έγγραφα, και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην παραποίηση και το παράνομο εμπόριο γεωγραφικών ενδείξεων· τονίζει τη σημασία της επιβολής αποτελεσματικών κυρώσεων, οι οποίες θα πρέπει να είναι ανάλογες του εγκλήματος, και καλεί τα κράτη μέλη να εκφράσουν επαρκώς αυτή την αρχή στην εθνική νομοθεσία, σύμφωνα με τον κανονισμό για τους επίσημους ελέγχους[75]· καλεί την Επιτροπή να εργαστεί σχετικά με μια ευρωπαϊκή ομάδα κρούσης κατά της απάτης στον τομέα των τροφίμων για την ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των διαφόρων σχετικών εθνικών υπηρεσιών προκειμένου να διασφαλιστεί η επιβολή ευρωπαϊκών προτύπων για τα τρόφιμα τόσο εντός της ενιαίας αγοράς της ΕΕ όσο και σχετικά με τις εισαγωγές·

107. ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί και να επιβάλλει τη συνεχή διάθεση επαρκών πόρων για τους επίσημους ελέγχους τροφίμων, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι διενεργείται επαρκής αριθμός ελέγχων για την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, και ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τους τελωνειακούς ελέγχους για να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τα πρότυπα παραγωγής της ΕΕ, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, τη μικροβιακή αντοχή, την καλή μεταχείριση των ζώων και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, καθώς και να αποφύγουν την είσοδο επιβλαβών για τα φυτά και των ζώων στην ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να επιβάλλουν αυστηρά και με συνέπεια τις διατάξεις περί ιχνηλασιμότητας των προϊόντων του κανονισμού για τη γενική νομοθεσία για τα τρόφιμα (GFL)[76] σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα· επισημαίνει ότι σε περιπτώσεις περιστατικών που περιλαμβάνουν κινδύνους για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια, οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να ενημερώνουν πλήρως, δεόντως και αμέσως το κοινό σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους που τίθενται από τα οικεία προϊόντα τροφίμων, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του κανονισμού GFL·

Πώς θα καταστεί δυνατή η μετάβαση

108. υπογραμμίζει τη σημασία της χρηματοδότησης της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία, και ιδίως για τις ΜΜΕ και τους μικροκαλλιεργητές, ως βασικούς μοχλούς για την επιτάχυνση της μετάβασης σε ένα πιο βιώσιμο, παραγωγικό, διαφοροποιημένο, τοπικό, υγιεινό και χωρίς αποκλεισμούς ευρωπαϊκό σύστημα τροφίμων· ενθαρρύνει τον τομέα των γεωργικών τροφίμων να χρησιμοποιήσει ενεργά τη χρηματοδότηση που έχει οριστεί από το πρόγραμμα Ορίζων Ευρώπη για τον σκοπό αυτό· τονίζει επίσης την ανάγκη να διευκολυνθούν οι επενδύσεις που απαιτούνται για την ενθάρρυνση των βιώσιμων πρακτικών, καθώς και της κυκλικής οικονομίας και της βιοοικονομίας·

109. επισημαίνει ότι η καθιέρωση των νέων τεχνολογιών και τεχνικών έξυπνης γεωργίας, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιοποίησης και των προστατευμένων συστημάτων καλλιέργειας, μπορεί να είναι επωφελής για τη βελτίωση της αποδοτικότητας, της χρήσης των πόρων και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, και μπορεί να αποφέρει θετικά οικονομικά οφέλη από τη γεωργική παραγωγή· αναγνωρίζει ότι η καινοτομία πρέπει να παραμείνει συμβατή με την αποκατάσταση και προώθηση παραδοσιακών πρακτικών και γνώσεων, ιδίως εκείνων που προσαρμόζονται στα αγροκλιματικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής·

110. τονίζει τη σημασία της εφαρμογής των διαφόρων πρακτικών ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών και της παροχής ανεξάρτητων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις για τη διασφάλιση ευρύτερης και χωρίς αποκλεισμούς μεταφοράς γνώσεων στον γεωργικό τομέα· πιστεύει ότι αυτό θα μπορούσε να υποστηριχθεί με τη δημιουργία ενός συστήματος συλλογής και διάδοσης βιώσιμων πρακτικών και με την αξιοποίηση των υφιστάμενων εξειδικευμένων συστημάτων κατάρτισης για τους γεωργούς στα κράτη μέλη, χωρίς την επιβολή πρόσθετου διοικητικού φόρτου για τους γεωργούς στα κράτη μέλη· καλεί τα κράτη μέλη να διαθέσουν επαρκές μερίδιο των κονδυλίων τους για γεωργικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε υπηρεσίες και τεχνική βοήθεια που σχετίζονται με βιώσιμες πρακτικές που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής· πιστεύει ότι, δεδομένης της αποκτηθείσας γνώσης και τεχνογνωσίας τους, η συμβολή των μικρών πρωτογενών παραγωγών θα μπορούσε επίσης να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη πραγματικών αποτελεσμάτων σε επίπεδο μεμονωμένων γεωργικών εκμεταλλεύσεων·

111. επισημαίνει τη σημασία των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για την προαγωγή της έρευνας και καινοτομίας και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τις βιώσιμες βέλτιστες πρακτικές· αναγνωρίζει τον ρόλο των πανεπιστημίων στην ανάπτυξη και τη μετάβαση των τομέων γεωργικών τροφίμων σε περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένων των εξόχως απόκεντρων περιοχών· επαινεί την πρόθεση της στρατηγικής να βοηθηθούν οι ΜΜΕ επεξεργασίας τροφίμων και οι μικροί έμποροι λιανικής πώλησης και οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων, ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν νέες δεξιότητες, φροντίζοντας να μην τους επιβληθούν πρόσθετα διοικητικά βάρη· τονίζει τη στρατηγική σημασία των συλλογικών προσεγγίσεων μέσω οργανώσεων και συνεταιρισμών παραγωγών για τη συγκέντρωση των γεωργών στην επίτευξη των κοινών στόχων τους·

112. υπενθυμίζει ότι πολλές συνέργειες είναι πιθανές μεταξύ της γεωργίας και της ευρωπαϊκής χωροταξικής πολιτικής, προκειμένου να διασφαλιστεί πραγματική ανάκαμψη της ποιότητας των εδαφών και των τροφίμων και να αντιμετωπιστούν οι περιβαλλοντικές και κλιματικές προκλήσεις και οι προκλήσεις των δημογραφικών αλλαγών· ενθαρρύνει τη συμμετοχή όλων των κρατών μελών σε επιστημονικά και ερευνητικά προγράμματα και καλεί την Επιτροπή να αναλάβει δράση για να διασφαλίσει την επίτευξη πιο ισότιμης προόδου σε όλα τα κράτη μέλη·

113. υπενθυμίζει την ανάγκη προώθησης αποτελεσματικών συστημάτων γεωργικής γνώσης και καινοτομίας (AKIS), που θα επιτρέπουν στον γεωργικό τομέα να καταστεί πιο βιώσιμος, επιταχύνοντας την καινοτομία και προωθώντας τη στενή συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων φορέων, όπως οι γεωργοί, οι ερευνητές, οι σύμβουλοι, οι εμπειρογνώμονες και οι ΜΚΟ, μέσω υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς κατάρτισης και διά βίου μάθησης και επιταχύνοντας τη μεταφορά γνώσεων, μεταξύ άλλων όσον αφορά την εφαρμογή ολοκληρωμένων γεωργικών τεχνικών, όπως η ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών για κάθε καλλιέργεια·

114. καλεί τα κράτη μέλη, κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών σχεδίων τους για την ΚΓΠ, να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες που παρέχει το AKIS· υπενθυμίζει, επιπλέον, την ανάγκη για ένα δίκτυο δεδομένων για τη βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, το οποίο θα έχει τον σκοπό να καθορίζει σημεία αναφοράς για τις επιδόσεις των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, να τεκμηριώνει την υιοθέτηση βιώσιμων γεωργικών πρακτικών, και να καθιστά δυνατή την ακριβή και προσαρμοσμένη εφαρμογή νέων προσεγγίσεων παραγωγής σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης, μεταξύ άλλων με την επεξεργασία των συλλεγόμενων δεδομένων και την παροχή στους γεωργούς και στους ενδιαφερόμενους φορείς εύκολης πρόσβασης σε σχετικές πληροφορίες, ιδίως όσον αφορά τις βέλτιστες πρακτικές· επισημαίνει ότι τα δεδομένα για τη γεωργία και τη γεωργική γη είναι δημοσίου συμφέροντος, αλλά ότι η πρόσβαση και ο έλεγχος των γεωργών στα δεδομένα της γεωργικής εκμετάλλευσής τους πρέπει να προστατεύονται·

115. τονίζει τη σημασία της ολοκληρωμένης πρόσβασης σε γρήγορες ευρυζωνικές συνδέσεις για τη διευκόλυνση της υιοθέτησης ψηφιακών γεωργικών τεχνολογιών σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης και τονίζει τη σημασία της στήριξης των γεωργών για την αποτελεσματική χρήση αυτών των καινοτόμων λύσεων, διασφαλίζοντας παράλληλα την οικονομική τους βιωσιμότητα· αναγνωρίζει τις οργανώσεις αγροτών ως συνομιλητές χρήσιμους για την ανάπτυξη υπηρεσιών μεσιτείας πληροφοριών και καινοτομίας· τονίζει τη σημασία του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» στην επίτευξη των στόχων της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα της υγείας του εδάφους και των τροφίμων, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να προσελκύσει την επόμενη γενιά στον γεωργικό τομέα·

116. τονίζει τον θεμελιώδη ρόλο των ανεξάρτητων γεωργικών συμβουλευτικών συστημάτων στη διάδοση καινοτομιών και γνώσεων, την ενεργοποίηση της ανταλλαγής εμπειριών και την προώθηση πρακτικών επιδείξεων, και καλεί τα κράτη μέλη ιδίως να παρέχουν ολοκληρωμένες συμβουλές στους γεωργούς για την υιοθέτηση πιο βιώσιμων συστημάτων παραγωγής· ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν ενεργά πρωτοβουλίες από τη βάση προς την κορυφή που φέρνουν πιο κοντά τους γεωργούς και τους πολίτες μέσω της συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο και της ενσωμάτωσης των τοπικών γνώσεων, με στόχο την καλύτερη προσαρμογή στις ειδικές επιτόπιες συνθήκες· τονίζει τη σημασία της προώθησης της κατάρτισης των νέων γεωργών και επιχειρηματιών στη βιώσιμη γεωργία και τα βιώσιμα συστήματα τροφίμων·

117. ζητεί, πέραν των γεωργικών συμβουλευτικών συστημάτων, τη δημιουργία και την προώθηση πλατφορμών πολλαπλών ενδιαφερόμενων φορέων, οι οποίες αυξάνουν τη συνεργασία και κινητοποιούν την ανταλλαγή γνώσεων και τεχνολογικών μέσων, σε όλο τον τομέα της γεωργικής και διατροφικής αλυσίδας, ώστε να ενισχυθεί η κλιμάκωση της καινοτομία και η προαγωγή των γεωργικών συστημάτων παραγωγής· υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της επέκτασης αυτής της δυνατότητας σε όλους τους φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού, χωρίς επιβολή πρόσθετων διοικητικών βαρών·

118. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο που θα έχουν οι νέοι γεωργοί στην επίτευξη της μετάβασης στη βιώσιμη γεωργία και στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής· υπογραμμίζει ότι η οικολογική μετάβαση του συστήματος τροφίμων μας είναι μια ευκαιρία συμβολής σε μια δυναμική ύπαιθρο· τονίζει ότι η ΚΓΠ θα πρέπει να παρέχει καλύτερη στήριξη στους νέους και τους νέους γεωργούς όσον αφορά το εισόδημα, την ανανέωση των γενεών, την κατάρτιση, την απασχόληση των νέων, την επιχειρηματικότητα και την ψηφιοποίηση, ιδίως σε απομακρυσμένες και πολύ αραιοκατοικημένες περιοχές, ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένας χώρος που θα επιτρέπει την ένταξη και τη διατήρηση των νέων στη γεωργία, δεδομένου ότι πιθανότατα θα είναι εκείνοι που θα υιοθετήσουν από νωρίς νέες και πιο βιώσιμες γεωργικές μεθόδους·

119. επισημαίνει ότι οι νέοι γεωργοί και οι δυνητικοί νεοεισερχόμενοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την αγορά ή τη μίσθωση γης και τονίζει την ανάγκη να διευκολυνθεί η είσοδος νέων γεωργών στον τομέα· τονίζει ότι είναι αναγκαίο η εν λόγω στρατηγική να μην επηρεάσει αρνητικά τη διαθεσιμότητα και την τιμή της γης, με επακόλουθη αύξηση της κερδοσκοπίας και πρόσθετες δυσκολίες όσο αφορά την πρόσβαση των νέων στη γη·

120. σημειώνει ότι η συγκέντρωση γεωργικής γης, καθώς και η αρπαγή γαιών στην ΕΕ, η οποία ενθαρρύνεται σε ορισμένες περιπτώσεις από πολιτικές σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, μπορεί να δημιουργήσει δυσκολίες για τους νέους γεωργούς και τους νεοεισερχόμενους που αναζητούν γη για να δημιουργήσουν μια γεωργική εκμετάλλευση· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, καθώς και τις περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις, να θέσουν τέλος στις πρακτικές αυτές προκειμένου να στηρίξουν τους νέους γεωργούς και να διευκολύνουν την είσοδό τους στη γεωργία·

121. θεωρεί, επιπλέον, ότι η στρατηγική αυτή αποτελεί ευκαιρία για τη βελτίωση των προοπτικών των γυναικών στις αγροτικές περιοχές και για την ανάδειξη του καίριου ρόλου που διαδραματίζουν παρέχοντας στις γυναίκες επιχειρηματίες ένα ευνοϊκό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων νομικών και πολιτικών ζητημάτων, που οδηγεί σε μεγαλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες, γνώσεις και δεξιότητες, καθώς και στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδοτικούς πόρους, με αποτέλεσμα τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας στις αγροτικές περιοχές·

Προώθηση της μετάβασης σε παγκόσμιο επίπεδο

122. υπενθυμίζει την παγκόσμια ευθύνη των ευρωπαϊκών συστημάτων τροφίμων και τον καίριο ρόλο τους στη θέσπιση παγκόσμιων προτύπων για την ασφάλεια των τροφίμων, την προστασία του περιβάλλοντος και την καλή διαβίωση των ζώων· επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του για την υλοποίηση των αρχών της πολιτικής συνοχής για την ανάπτυξη· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι όλα τα τρόφιμα και οι ζωοτροφές που εισάγονται στην ΕΕ συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική νομοθεσία και τα υψηλά πρότυπα της Ένωσης και να παρέχουν αναπτυξιακή βοήθεια για τη στήριξη των πρωτογενών παραγωγών από αναπτυσσόμενες χώρες για την τήρηση των εν λόγω προτύπων· χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να λάβει υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των απαιτούμενων ανοχών κατά την εισαγωγή· θεωρεί ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι ενσωματωμένες εκπομπές από τη χρήση γης και την αλλαγή της χρήσης γης από εισαγόμενες ζωοτροφές και τρόφιμα·

123. ζητά από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διατηρήσουν μια ολιστική προσέγγιση, διότι η υλοποίηση ορισμένων στόχων της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» στην ΕΕ δεν πρέπει να οδηγεί σε μετεγκατάσταση τμημάτων της γεωργικής παραγωγής σε άλλες περιφέρειες, με χαμηλότερα πρότυπα σε σχέση με την ΕΕ·

124. υπενθυμίζει ότι η πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ και στα 450 εκατομμύρια καταναλωτές παρέχει στους εμπορικούς εταίρους μας ισχυρό κίνητρο για να βελτιώσουν τη βιωσιμότητά τους, καθώς και τα πρότυπα παραγωγής και εργασίας τους· πιστεύει ότι η επιτυχία της Πράσινης Συμφωνίας συνδέεται στενά με την εμπορική μας πολιτική·

125. χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να προαγάγει τη σταδιακή κατάργηση, σε παγκόσμιο επίπεδο, των φυτοφαρμάκων των οποίων η χρήση δεν εγκρίνεται πλέον στην ΕΕ και να διασφαλίσει ότι επικίνδυνα φυτοφάρμακα των οποίων η χρήση απαγορεύεται στην ΕΕ σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία δεν εξάγονται εκτός Ένωσης, και ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει τις προτάσεις της το συντομότερο δυνατό· θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να στηρίξει τις αναπτυσσόμενες χώρες ώστε να τις βοηθήσει να μειώσουν την αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων και να προωθήσουν άλλες μεθόδους για την προστασία των φυτών και των αλιευτικών πόρων· τονίζει ότι η στρατηγική δεν πρέπει να ευνοήσει τις εισαγωγές προϊόντων από χώρες εκτός ΕΕ με μεγαλύτερο περιβαλλοντικό και κλιματικό αντίκτυπο· υπενθυμίζει στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι απαραίτητο τα αγροδιατροφικά προϊόντα από χώρες εκτός ΕΕ να υπόκεινται συνεπώς στις ίδιες απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένης της μηδενικής ανοχής για κατάλοιπα ουσιών που πληρούν τα κριτήρια αποκλεισμού·

126. επισημαίνει την ανάγκη για ασφαλή και οικονομικά προσιτά τρόφιμα σε παγκόσμιο πληθυσμό περίπου 10 δισεκατομμυρίων έως το 2050 στο πλαίσιο της ταχείας αύξησης του πληθυσμού, της κλιματικής αλλαγής, της σπανιότητας των φυσικών πόρων και των μεταβαλλόμενων καταναλωτικών προτύπων· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την παγκόσμια διάσταση της στρατηγικής για τη διασφάλιση του δικαιώματος σε επαρκή τροφή και την εφαρμογή της Διακήρυξης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των αγροτών και άλλων ατόμων που εργάζονται σε αγροτικές περιοχές και τονίζει ότι οι πολιτικές της ΕΕ για δίκαια, βιώσιμα και ανθεκτικά συστήματα τροφίμων θα πρέπει να αντιμετωπίζουν ρητά την ανισότητα των φύλων· ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει στήριξη στις αναπτυσσόμενες χώρες για την προστασία των νεοσύστατων βιομηχανιών τους, την προώθηση της επισιτιστικής ασφάλειας, τη στήριξη του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής για τη γεωργία και την τήρηση των ενωσιακών και διεθνών προτύπων βιωσιμότητας για την εξαγωγή των γεωργικών προϊόντων τους·

127. τονίζει την ανάγκη να υπερασπιστεί η ΕΕ τα ανθρώπινα δικαιώματα και το δικαίωμα στη διατροφή ως κεντρική αρχή και προτεραιότητα των συστημάτων τροφίμων και ως θεμελιώδες εργαλείο για τον μετασχηματισμό των συστημάτων τροφίμων και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των πλέον περιθωριοποιημένων όσον αφορά την πρόσβαση σε θρεπτικά τρόφιμα, και να εφαρμόσει τη διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των αγροτών και άλλων ατόμων που εργάζονται σε αγροτικές περιοχές·

128. τονίζει ότι, εάν δεν ευθυγραμμιστούν τα πρότυπα ζωικής παραγωγής των χωρών εκτός ΕΕ με αυτά της ΕΕ, θα πρέπει να απαγορευθούν οι εισαγωγές ζωικών προϊόντων από χώρες εκτός ΕΕ·

129. σημειώνει με ανησυχία ότι αρκετοί έλεγχοι που έχουν διενεργηθεί από τη ΓΔ Sante, καθώς και λεπτομερείς έρευνες από ΜΚΟ, αναφέρουν ότι δεν διασφαλίζεται η πλήρης ιχνηλασιμότητα των ζωντανών αλόγων από την Αργεντινή που προορίζονται για την αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που ενέχει κινδύνους για την ασφάλεια των τροφίμων, καθώς και ότι τίθεται σε κίνδυνο η καλή διαβίωση των ζώων· καλεί την Επιτροπή να αναστείλει την εισαγωγή κρέατος αλόγου από χώρες στις οποίες δεν διαπιστώνεται συμμόρφωση με τις ισχύουσες απαιτήσεις της ΕΕ σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την καλή μεταχείριση των ζώων·

130. υπενθυμίζει ότι τα μη απαραίτητα δομικά πειράματα σε ζώα δεν έχουν θέση στην αλυσίδα τροφίμων σύμφωνα με την οδηγία 2010/63/ΕΕ η οποία περιγράφει την αντικατάσταση και μείωση της χρήσης ζώων σε διαδικασίες· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να σταματήσουν την εισαγωγή και εγχώρια παραγωγή γοναδοτροπίνης ορού εγκύου φοράδας (PMSG), η οποία εξάγεται από το αίμα εγκύων αλόγων που υποβάλλονται συστηματικά σε διαδικασία γονιμοποίησης και εκτίθενται σε αιμοληψίες, οι οποίες ενέχουν κινδύνους για την υγεία και την καλή διαβίωσή τους·

131. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει επειγόντως πρόταση για ένα νομικό πλαίσιο της ΕΕ που θα βασίζεται στην υποχρεωτική οριζόντια δέουσα επιμέλεια σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού της ΕΕ και των ξένων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ενιαία αγορά, το οποίο θα διασφαλίζει βιώσιμες αλυσίδες εφοδιασμού και επενδύσεις απαλλαγμένες από δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της αποψίλωσης των δασών, της υποβάθμισης των δασών, της μετατροπής και της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων και των δυσμενών επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη διακυβέρνηση, να προωθήσει τη χρηστή διακυβέρνηση και να αυξήσει την ιχνηλασιμότητα και τη λογοδοσία στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού·

132. σημειώνει ότι η εσωτερική αγορά της ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας και εξαγωγέας αγροδιατροφικών προϊόντων στον κόσμο· είναι πεπεισμένο ότι η ΕΕ θα πρέπει να αξιοποιήσει τη θέση που κατέχει ως σημαντικός παράγοντας σε παγκόσμιο επίπεδο για να καθορίσει το σημείο αναφοράς και άμεσα διεθνή πρότυπα για τα βιώσιμα συστήματα τροφίμων, με βάση τον σεβασμό των ανθρωπίνων και των εργασιακών δικαιωμάτων, τον θεμιτό ανταγωνισμό, την αρχή της προφύλαξης, την προστασία του περιβάλλοντος και την καλή μεταχείριση των ζώων σύμφωνα με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ)· θεωρεί ότι η προστασία των προτύπων στους τομείς αυτούς θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος όλων των κεφαλαίων των εμπορικών συμφωνιών και ότι η πολυμερής και ρυθμιστική συνεργασία θα μπορούσε να συμβάλει περαιτέρω στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο»·

133. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τις εμπορικές πτυχές της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» προκειμένου να διασφαλίσει τη συνοχή μεταξύ της κοινής εμπορικής πολιτικής, του σχεδίου δράσης για την τελωνειακή ένωση, της κοινής γεωργικής πολιτικής και της κοινής αλιευτικής πολιτικής και των στόχων της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 και άλλων συναφών πολιτικών της ΕΕ, και να επιτύχει τους στόχους αυτούς σταδιακά μέσω της ανάπτυξης αποτελεσματικών πράσινων συμμαχιών σε όλα τα σχετικά διμερή, περιφερειακά και πολυμερή φόρουμ, συμπεριλαμβανομένης της συνόδου κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τα συστήματα τροφίμων το 2021, καθώς και μέσω μιας φιλόδοξης αναθεώρησης της εμπορικής πολιτικής της, θεσπίζοντας ένα ειδικό πλαίσιο σχετικά με βιώσιμα αγροδιατροφικά συστήματα και προϊόντα για μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες, ιδίως μέσω ρητρών μη υποβάθμισης, βελτιώνοντας τη λειτουργία των ρητρών διασφάλισης και θέτοντας τέλος στις εισαγωγές προϊόντων που υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων της ΕΕ για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ όλων των δημόσιων και ιδιωτικών ενδιαφερόμενων μερών, προκειμένου να επιτευχθούν οι εν λόγω στόχοι· θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να επικυρώσει εκ νέου την εντολή της Επιτροπής για την Παγκόσμια Επισιτιστική Ασφάλεια ως διεθνούς πλατφόρμας πολιτικής για την επισιτιστική ασφάλεια και τη διατροφή·

134. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη φιλοδοξία της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» να διασφαλίσει εκτελεστά κεφάλαια για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ, με στόχο να διασφαλιστεί ότι οι μεγαλύτερες κανονιστικές φιλοδοξίες που προτείνονται συνάδουν με την εμπορική πολιτική της ΕΕ και εκπληρώνονται από τις χώρες εκτός ΕΕ που έχουν υπογράψει εμπορικές συμφωνίες με την ΕΕ· τονίζει τη σημασία που έχει η ενίσχυση της εκτελεστότητας των κεφαλαίων για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη στις εμπορικές συμφωνίες μέσω, μεταξύ άλλων, ως έσχατης λύσης, μηχανισμών επίλυσης διαφορών βασιζόμενων σε κυρώσεις, προκειμένου να προωθηθεί μια συνολική προσέγγιση όσον αφορά το κλίμα και τη βιοποικιλότητα, να προωθηθεί μια πιο βιώσιμη παραγωγή αγροδιατροφικών προϊόντων, να δοθεί τέλος στην αποψίλωση των δασών σε παγκόσμια κλίμακα και να βελτιωθούν τα εργασιακά πρότυπα, σύμφωνα με τις οκτώ θεμελιώδεις συμβάσεις της ΔΟΕ· προτείνει τα κεφάλαια για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη να λαμβάνουν επίσης υπόψη ισοδύναμα πρότυπα παραγωγής, όπως η καλή μεταχείριση των ζώων, η ιχνηλασιμότητα, η μικροβιακή αντοχή και η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τα οποία θα πρέπει να πιστοποιούνται συστηματικά από ανεξάρτητους φορείς ελέγχου και πιστοποίησης σε όλα τα στάδια παραγωγής και διανομής, καθώς και χάρτες πορείας με ορόσημα που υποβάλλονται σε εκ των υστέρων αξιολογήσεις· ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει στήριξη σε αναπτυσσόμενες χώρες με στόχο την προώθηση της επισιτιστικής ασφάλειας και την παροχή βοήθειας σχετικά με την ευθυγράμμιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα για βιώσιμα αγροδιατροφικά συστήματα· αναμένει από τον επικεφαλής της Επιτροπής για την εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών να ασκήσει πλήρως τον ρόλο του όσον αφορά τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των εν λόγω συμφωνιών αντιμετωπίζοντας τις στρεβλώσεις της αγοράς, ενισχύοντας την επιβολή των κεφαλαίων για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη και συμμετέχοντας σε εποικοδομητικό διάλογο με τις κυβερνήσεις και τα ενδιαφερόμενα μέρη·

135. καλεί την ΕΕ να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες να θεσπίσουν κατάλληλη εθνική νομοθεσία για την προστασία των απειλούμενων γενετικών πόρων για τη διατροφή και τη γεωργία, διασφαλίζοντας τη συνεχή χρήση και διαχείρισή τους από τις τοπικές κοινότητες, τους αυτόχθονες πληθυσμούς, τους άνδρες και τις γυναίκες, και διασφαλίζοντας τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφελών από τη χρήση τους·

136. λαμβάνει υπό σημείωση τη μελέτη της Επιτροπής σχετικά με τις σωρευτικές οικονομικές επιπτώσεις των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ στη γεωργία, που δείχνει ότι τόσο σε ένα συντηρητικό όσο και σε ένα φιλόδοξο σενάριο το αναμενόμενο αποτέλεσμα των εμπορικών συμφωνιών είναι η δημιουργία ενός θετικού συνολικού εμπορικού ισοζυγίου για το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ και η αύξηση της αξίας μέχρι το 2030, κάτι που αποδεικνύει συνεπώς ότι οι εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ έχουν θετικό αντίκτυπο στον γεωργικό τομέα της ΕΕ·

137. τονίζει ότι η συμφωνία ΕΕ-Mercosur δεν μπορεί να επικυρωθεί ως έχει, δεδομένου ότι, μεταξύ άλλων, δεν διασφαλίζει την προστασία της βιοποικιλότητας, ιδίως στον Αμαζόνιο, και δεν περιέχει εγγυήσεις όσον αφορά τα γεωργικά πρότυπα·

138. σημειώνει ότι τα κεφάλαια για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη δεν εξετάζουν τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις των εμπορικών συμφωνιών στην αλλαγή της χρήσης της γης, στην αποψίλωση ή στην κλιματική αλλαγή· θεωρεί ότι τα ευρωπαϊκά και διεθνή περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα και τα πρότυπα για την ασφάλεια και για την καλή μεταχείριση των ζώων θα πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα κεφάλαια των εμπορικών συμφωνιών, προκειμένου να προλαμβάνεται η υπονόμευσή τους από άλλες εμπορικές διατάξεις·

139. υπενθυμίζει ότι οι εμπορικές συμφωνίες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη συμμετέχουν ενεργά στην προαγωγή των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης και ότι τα διεθνή πρότυπα συνάδουν με τις φιλοδοξίες της ΕΕ σχετικά με το περιβάλλον και το κλίμα· θεωρεί, επιπλέον, ότι οι συμφωνίες αυτές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον δεσμευτικό χαρακτήρα της συμμόρφωσης με τη Συμφωνία του Παρισιού, προκειμένου να διασφαλιστεί η παγκόσμια μετάβαση σε βιώσιμα συστήματα τροφίμων·

140. υπενθυμίζει ότι η γεωργία και η αλιεία είναι τομείς ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και τονίζει τη συμβολή και την προστιθέμενη αξία αυτών των τομέων, οι οποίοι συνεισφέρουν στη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας και καλύπτουν τη ζήτηση του πληθυσμού για επαρκή, ασφαλή και υψηλής ποιότητας προϊόντα· ζητεί οι διαρθρωτικοί αγρονομικοί και εμπορικοί περιορισμοί για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λαμβάνονται συστηματικά υπόψη κατά την υλοποίηση της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» αλλά και στις επακόλουθες νομοθετικές προτάσεις, προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα στις εν λόγω περιοχές να συμμετέχουν ισότιμα στον ανταγωνισμό και να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων για τους αγροδιατροφικούς τομείς εάν περιοριστούν τα μέσα παραγωγής και οι εμπορικές ροές τους·

141. εκφράζει την ικανοποίησή του για την προτεινόμενη νέα πρωτοβουλία σχετικά με το κλίμα και το εμπόριο στο πλαίσιο του ΠΟΕ· υπογραμμίζει τη σημασία της χρήσης του πλαισίου αυτού για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου και βιώσιμου συστήματος αγροδιατροφικών προϊόντων που θα βασίζεται σε κοινά και φιλόδοξα πρότυπα παραγωγής· ζητεί από την Επιτροπή να δραστηριοποιηθεί προορατικά στο πλαίσιο του ΠΟΕ προκειμένου να καταστεί δυνατή η οικολογική μετάβαση, να διασφαλιστεί ότι η εμπορική πολιτική συνάδει με τους ΣΒΑ, να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για διαφανή αποθέματα επισιτιστικής ασφάλειας και, ειδικότερα, να αποτραπούν καταστάσεις στις οποίες τα αγροδιατροφικά προϊόντα καθίστανται μεταβλητές προσαρμογής ή παράπλευρα θύματα εμπορικών συγκρούσεων, συνεχίζοντας παράλληλα να αναπτύσσει μια φιλόδοξη, συμβατή με τον ΠΟΕ και βιώσιμη εμπορική πολιτική·

142. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις αναφορές στις σχετικές διαδικασίες του ΟΗΕ στο πλαίσιο της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο»· τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να στηρίξει την Επιτροπή για την Παγκόσμια Επισιτιστική Ασφάλεια και τον μηχανισμό της κοινωνίας των πολιτών ως την κύρια πολυμερή πλατφόρμα πολιτικής για τα συστήματα τροφίμων· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την παγκόσμια μετάβαση προς βιώσιμα συστήματα τροφίμων και την επισιτιστική ασφάλεια σε όλα τα σχετικά διεθνή φόρουμ, συμπεριλαμβανομένης της συνόδου κορυφής του ΟΗΕ του 2021 για τα συστήματα τροφίμων·

143. τονίζει τη σημασία που έχει η ανταλλαγή σύγχρονων τεχνολογιών και εμπειρογνωμοσύνης με τις αναπτυσσόμενες χώρες και η κατάρτιση των τοπικών και ευρωπαίων γεωργών προκειμένου να βοηθηθούν στην εφαρμογή καινοτόμων γεωργικών πρακτικών, δεδομένου ότι ο γεωργικός τομέας είναι ζωτικής σημασίας για την επισιτιστική ασφάλεια και την απασχόληση στις περιοχές αυτές·

°

° °

144. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.


 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στις 20 Μαΐου 2020, η Επιτροπή δημοσίευσε τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» για ένα δίκαιο, υγιεινό και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα τροφίμων, μαζί με τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030, στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας της. Σε αυτό το πλαίσιο περιλαμβάνονταν αρκετές από μακρού αναμενόμενες αξιολογήσεις και εκθέσεις σχετικά με τη νομοθεσία για τα φυτοφάρμακα και τη διατροφή, καθώς και ένας χάρτης πορείας για τον έλεγχο καταλληλότητας και την αναθεώρηση της ισχύουσας νομοθεσίας για την καλή μεταχείριση των ζώων, μεταξύ άλλων σχετικά με τη μεταφορά των ζώων και τη σφαγή των ζώων, ώστε να εξασφαλιστεί υψηλότερο επίπεδο καλής διαβίωσης των ζώων. Οι επιτροπές ENVI και AGRI αποφάσισαν να συντάξουν από κοινού έκθεση πρωτοβουλίας σχετικά με τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο».

 

Η εισηγήτρια της ENVI χαιρετίζει τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» ως ένα απαραίτητο πρώτο βήμα για την εξασφάλιση υγιεινών τροφίμων για όλους και τη διασφάλιση ότι ο τρόπος με τον οποίο παράγονται και καταναλώνονται τα τρόφιμα στην ΕΕ θα σέβεται τα όρια της Γης που μας συντηρεί, και τονίζει ότι πρέπει να καταβληθούν πολλές προσπάθειες για να επιτευχθεί αυτό. Ο τρόπος με τον οποίο τα χρήματα υπερισχύουν της ζωής και των βασικών αξιών είναι εμφανής περισσότερο από οπουδήποτε αλλού στον τομέα της γεωργίας και των τροφίμων, όπου οι οικονομίες κλίμακας απειλούν να καταστήσουν τη ζωή στη γη αφόρητη ή ακόμη και αδύνατη στο εγγύς μέλλον.

 

Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν δημοσιευθεί πολλές εκθέσεις σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις του συστήματος τροφίμων μας στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, ενώ έχουν υποβληθεί πολλές πρακτικές και πολιτικές λύσεις[77]. Η εισηγήτρια της ENVI χαιρετίζει αυτές τις πολύ αναγκαίες αναλύσεις και προτάσεις πολιτικής και αντλεί ιδιαίτερη έμπνευση από την έκθεση της IPES-Food με τίτλο «Towards a Common Food Policy for the EU (Προς μια κοινή επισιτιστική πολιτική για την ΕΕ)»[78].

 

Η βιομηχανική κτηνοτροφία και οι μονοκαλλιέργειες έντασης χημικών ουσιών προκαλούν υψηλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, υποβάθμιση του εδάφους, ατμοσφαιρική ρύπανση, μόλυνση των υδάτων, απώλεια βιοποικιλότητας και θέτουν σε κίνδυνο την καλή διαβίωση των ζώων, υπονομεύοντας με τον τρόπο αυτό τα κρίσιμα οικοσυστήματα από τα οποία εξαρτάται η ζωή στη Γη. Παγκοσμίως, τα συστήματα τροφίμων και γεωργίας συμβάλλουν έως και στο 30 % των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG). Η γεωργία ευθύνεται για το 90 % περίπου των εκπομπών αμμωνίας στην ΕΕ, γεγονός που έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και συμβάλλει σημαντικά στην ατμοσφαιρική ρύπανση που σκοτώνει 400.000 Ευρωπαίους ετησίως. Η χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων εξακολουθεί να απειλεί σοβαρά τη βιοποικιλότητα (συμπεριλαμβανομένων σημαντικών επικονιαστών) και την ανθρώπινη υγεία και πρέπει να μειωθεί δραστικά.

 

Η ΕΕ αναθέτει ολοένα και περισσότερο το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των συστημάτων τροφίμων της. Πάνω από το 30 % της γης που απαιτείται για την κάλυψη της ζήτησης τροφίμων στην ΕΕ βρίσκεται εκτός Ευρώπης. Η ΕΕ εισάγει εκατομμύρια τόνους ζωοτροφών με βάση τη σόγια κάθε χρόνο, μεταξύ άλλων από χώρες της Νότιας Αμερικής όπου έχει καταγγελθεί αποψίλωση των δασών (που ευθύνεται για το 20 % των παγκόσμιων εκπομπών CO2), εξώσεις, δηλητηρίαση από φυτοφάρμακα και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ζώνες εντατικής εξαγωγικής καλλιέργειας. Οι εισαγωγές της ΕΕ εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ένα τέταρτο του παγκόσμιου εμπορίου σόγιας, βοείου κρέατος, δέρματος και φοινικέλαιου που προέρχεται από την παράνομη αποψίλωση δασών στις τροπικές περιοχές.

 

Λιγότερο από το ήμισυ της κατανάλωσης ψαριών και θαλασσινών στην ΕΕ καλύπτεται από την εγχώρια παραγωγή, γεγονός που σημαίνει ότι η Ευρώπη έχει επίσης τεράστιο αντίκτυπο στους παγκόσμιους θαλάσσιους πόρους. Το γεγονός αυτό επιδεινώνεται από το γεγονός ότι περίπου το 20 % των τροφίμων που παράγονται στην ΕΕ χάνεται ή σπαταλάται, με κόστος 143 δισ. EUR ετησίως όσον αφορά τη σπατάλη πόρων και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

 

Τα συστήματα τροφίμων έχουν επίσης αντίκτυπο στην υγεία μέσω της αλλαγής της διατροφής. Η ανθυγιεινή διατροφή, με υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι, ζάχαρη, λίπος και ζωική πρωτεΐνη αποτελούν βασικό παράγοντα κινδύνου για ασθένειες και θνησιμότητα στην Ευρώπη. Ευθύνονται για το ήμισυ σχεδόν της επιβάρυνσης από καρδιαγγειακές παθήσεις, η οποία αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου στην ΕΕ. Οι χρόνιες παθήσεις, οι οποίες συχνά συνδέονται με τη διατροφή, αντιπροσωπεύουν έως και το 80 % των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης στην ΕΕ. Πάνω από το ήμισυ του ευρωπαϊκού πληθυσμού είναι υπέρβαρο, ενώ πάνω από το 20 % είναι παχύσαρκο και οι αριθμοί αυτοί αυξάνονται. Η μικροβιακή αντοχή και η έκθεση σε χημικές ουσίες που προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές (ενδοκρινικοί διαταράκτες) μέσω τροφίμων και συσκευασιών τροφίμων, καθώς και η γεωργική μόλυνση των υδάτινων πηγών προκαλούν επίσης σημαντικές εξωγενείς επιδράσεις για την υγεία.

 

Οι σημερινές αντιδράσεις– από τις δημόσιες πολιτικές και από τον ιδιωτικό τομέα – δεν αντιμετωπίζουν επαρκώς αυτές τις σοβαρές και αλληλένδετες προκλήσεις στα συστήματα τροφίμων μας. Οι επικρατούσες λύσεις δεν έχουν συμφιλιώσει τις πολλαπλές πτυχές της βιωσιμότητας (οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική) και συχνά ευνοούν τη μία εις βάρος της άλλης. Βασίζονται και ενισχύουν ένα εξαιρετικά εξειδικευμένο, βιομηχανοποιημένο, κεφαλαιοποιημένο, τυποποιημένο και προσανατολισμένο στις εξαγωγές μοντέλο της γεωργίας και της παραγωγής τροφίμων – ένα μοντέλο που δημιουργεί συστηματικά αρνητικές επιπτώσεις και εξωτερικούς παράγοντες. Οι ελπίδες έχουν εναποτεθεί σε αλλαγές καθοδηγούμενες από την τεχνολογία, από την αγορά και από τη βιομηχανία, που βασίζονται στην ικανότητα των μεγάλων εταιρειών με εκτεταμένες αλυσίδες εφοδιασμού να φτάσουν σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Ωστόσο, τα υφιστάμενα κίνητρα για τη διατήρηση των πόρων, την προώθηση της βιοποικιλότητας, την παγίδευση διοξειδίου του άνθρακα και την προστασία της δημόσιας υγείας είναι σαφώς ανεπαρκή για τον αναπροσανατολισμό των οδών καινοτομίας. Η εξάρτηση από την αυτορρύθμιση σε πολλά μέρη της τροφικής αλυσίδας έχει αποδειχθεί εξαιρετικά αναποτελεσματική.

 

Η εισηγήτρια της ENVI πιστεύει ότι είναι πλέον καιρός για μια ολιστική προσέγγιση για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων που ενέχει το σημερινό μας σύστημα τροφίμων. Απαιτείται μια θεμελιώδης αλλαγή κατεύθυνσης προκειμένου τα συστήματα τροφίμων να τεθούν σε πιο βιώσιμη πορεία. Οι διάφορες πολιτικές που επηρεάζουν τα συστήματα τροφίμων, συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας και του εμπορίου, πρέπει να μεταρρυθμιστούν επειγόντως προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή, να σταματήσει η απώλεια βιοποικιλότητας, να περιοριστεί η παχυσαρκία και να καταστεί η γεωργία βιώσιμη για την επόμενη γενιά. Η φύση της πρόκλησης αυτής απαιτεί ολοκληρωμένες απαντήσεις που βασίζονται στη δημόσια πολιτική.

 

Η μετάβαση προς ολοκληρωμένες πολιτικές για τα τρόφιμα μπορεί να αντισταθμίσει το δημοκρατικό έλλειμμα των συστημάτων τροφίμων και να επανεξισορροπήσει την ισχύ. Με τη μετατόπιση της εστίασης από τη γεωργία στα τρόφιμα, ένα ευρύτερο φάσμα ενδιαφερόμενων μερών μπορεί να συμμετέχει ουσιαστικά στον σχεδιασμό και την αξιολόγηση των πολιτικών. Τα υγιή περιβάλλοντα τροφίμων, από το αγρόκτημα έως το πιάτο, θα πρέπει να καταστούν βασικός στόχος για την ανάληψη δράσης τόσο σε ενωσιακό όσο και σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να εξεταστούν συλλογικά η παραγωγή, η διανομή, το λιανικό εμπόριο και η κατανάλωση και να δημιουργηθούν ολοκληρωμένα πακέτα παρέμβασης. Οι καταναλωτές θα διαδραματίσουν καίριο ρόλο σε αυτή την εξαιρετικά αναγκαία μετάβαση και θα πρέπει να τους δοθεί η δυνατότητα να κάνουν υγιεινές και βιώσιμες επιλογές, μεταξύ άλλων μέσω της ολοκληρωμένης, ανεξάρτητης και επιστημονικής ενημέρωσης των καταναλωτών.

 

Η τροφή αποτελεί βασική ανάγκη για την ύπαρξή μας και ανθρώπινο δικαίωμα. Ως εκ τούτου, η παραγωγή των τροφίμων μας αξίζει την πλήρη προσοχή μας. Η υγιεινή και βιώσιμη γεωργία είναι εφικτή εάν σεβόμαστε τη φύση, αποκαταστήσουμε τους κύκλους θρεπτικών ουσιών, μειώσουμε τις χημικές εισροές και πληρώνουμε στους γεωργούς μια δίκαιη τιμή για τα προϊόντα τους. Οι πολίτες πρέπει επίσης να κατανοήσουν πλήρως από πού προέρχονται τα τρόφιμα, πώς παράγονται και αν η τιμή που πληρώνουν για αυτά καλύπτει πράγματι το σύνολο του κόστους παραγωγής και περιβαλλοντικού κόστους. Πρέπει να εξασφαλίσουμε την πρόσβαση σε γη, καθαρό νερό και υγιή εδάφη και να μεταβούμε σε μια αναγεννητική γεωργία, ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή, αγροοικολογική και κοινωνικά δίκαιη. Θα πρέπει να θέσουμε το εμπόριο στην υπηρεσία της βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία απαιτεί επανεξέταση του τρόπου με τον οποίο πραγματοποιούμε σήμερα εισαγωγές και εξαγωγές τροφίμων σε ολόκληρο τον κόσμο. Πρέπει επίσης να εξετάσουμε με κριτικό πνεύμα τα μεγάλα εταιρικά συμφέροντα, τα οποία απειλούν τη διατροφική ασφάλεια. Η οικοδόμηση δικαιότερων, βραχύτερων και καθαρότερων αλυσίδων εφοδιασμού και η προώθηση επαρκούς, υγιεινής και βιώσιμης διατροφής για όλους, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας κατάλληλων κινήτρων για τις τιμές των τροφίμων, είναι ουσιαστικής σημασίας.

 

Σύμφωνα με την εισηγήτρια της ENVI, οι αρχές της προφύλαξης και του μη βλάπτειν, η διόρθωση των προβλημάτων στην πηγή τους, η επέκταση της ευθύνης του παραγωγού και ο υπολογισμός του πραγματικού κόστους θα πρέπει να αποτελούν βασικές αρχές για τη μετάβαση προς ένα υγιεινό και βιώσιμο σύστημα τροφίμων. Το νομοθετικό πλαίσιο που ανακοίνωσε η Επιτροπή πρέπει να καθορίσει την ατζέντα για μια θεμελιώδη αλλαγή σε ολόκληρο το σύστημα τροφίμων. Όλη η τομεακή νομοθεσία και οι τομεακές πολιτικές θα πρέπει να συμβάλλουν στον στόχο αυτό και να παρέχονται σε όλους τους παράγοντες της αλυσίδας τροφίμων τα κατάλληλα κίνητρα για να κάνουν βιώσιμες επιλογές, οι οποίες είναι απαραίτητες για να εξασφαλιστεί ότι ο τρόπος με τον οποίο παράγουμε και καταναλώνουμε ευθυγραμμίζεται με τα όρια του πλανήτη, τις κατευθυντήριες γραμμές για την υγεία και τους ηθικούς κώδικες βάσει των οποίων επιθυμούμε να ζήσουμε. Τα μαχαίρια και τα πιρούνια μας είναι τα σημαντικότερα όπλα που διαθέτουμε για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, της φτώχειας, της πείνας, των ασθενειών, της ταλαιπωρίας των ζώων και της απώλειας βιοποικιλότητας. Είναι πλέον καιρός να αρχίσουμε να τα χρησιμοποιούμε αποτελεσματικά.

 

Από τη σκοπιά του εισηγητή της AGRI, η δημοσίευση της ανακοίνωσης της Επιτροπής με τίτλο «Η στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο»» καθορίζει τη σύνδεση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Τροφίμων.

 

Αυτό συνδυάζει, αφενός, τον ευρωπαϊκό γεωργικό και επισιτιστικό τομέα και το εκτεταμένο νομικό του πλαίσιο, τον σημαντικό προϋπολογισμό του και, κυρίως, τον πλούτο των συνεισφορών στην καθημερινή ευημερία των πολιτών της Ευρώπης ενώ, από την άλλη πλευρά, η κλιματική αλλαγή αποτελεί την πλέον επείγουσα πρόκληση που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα σε όλες τις χώρες και τις ανθρώπινες δραστηριότητες.

 

Όσον αφορά την πολιτική, η πιο ολοκληρωμένη πολιτική της ΕΕ (κοινή γεωργική πολιτική) και η πιο ολοκληρωμένη νομοθεσία (γενική νομοθεσία για τα τρόφιμα) καλούνται να συμβάλουν στο πλέον φιλόδοξο σχέδιο της τρέχουσας εντολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στον πλέον επείγοντα στόχο της ΕΕ: την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας στην Ευρώπη έως το 2050.

 

Το ευρωπαϊκό σύστημα τροφίμων έχει πρωταρχική σημασία για την ευρωπαϊκή οικονομία: πάνω από 47 εκατομμύρια άτομα σε περισσότερες από 15 εκατομμύρια εκμεταλλεύσεις παράγουν σχεδόν 900 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Όλοι οι παράγοντες παραγωγής τροφίμων (παραγωγοί γεωργικών προϊόντων και βιομηχανία μεταποίησης τροφίμων) αντιπροσωπεύουν από κοινού το 7,5 % της απασχόλησης και το 3,7 % της συνολικής προστιθέμενης αξίας της ΕΕ. Αναλυτικότερα, αυτό μεταφράζεται σε περίπου 12 εκατομμύρια γεωργικές εκμεταλλεύσεις που παράγουν γεωργικά προϊόντα για μεταποίηση από περίπου 300.000 επιχειρήσεις της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών. Αυτοί οι μεταποιητές τροφίμων πωλούν τα προϊόντα τους μέσω των 2,8 εκατομμυρίων κυρίως μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στον τομέα της διανομής τροφίμων και των υπηρεσιών εστίασης, οι οποίες παρέχουν τρόφιμα στα 500 εκατομμύρια καταναλωτές της ΕΕ.

 

Ωστόσο, όλοι αυτοί οι μέσοι αριθμοί κρύβουν μεγάλη ποικιλία τόσο ως προς τη δομή παραγωγής όσο και ως προς τις καταναλωτικές συνήθειες: ενώ η μέση γεωργική εκμετάλλευση της ΕΕ διαθέτει 16 εκτάρια γεωργικής γης, το 66 % εξ αυτών έχει λιγότερα από 5 εκτάρια και μόνο το 7 % διαθέτει περισσότερα από 50 εκτάρια γεωργικής γης. Οι δαπάνες των νοικοκυριών για τρόφιμα και ποτά κατά μέσο όρο στην ΕΕ είναι 14 %, ενώ στη Ρουμανία είναι 30 % και στην Αυστρία 9 % του διαθέσιμου εισοδήματος.

 

Ωστόσο, όλες αυτές οι διαφορές συγκεντρώνονται σε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα τροφίμων, το οποίο βασίζεται σε δύο αρχές:

 

πολυλειτουργική γεωργία βασισμένη σε οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, η οποία παρέχει ποικίλα αγαθά και υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας ποιοτική παραγωγή τροφίμων, ορθές γεωργικές πρακτικές, υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα και δυναμικές αγροτικές περιοχές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση·

 

αρχή της προφύλαξης που καλύπτει τόσο τις γεωργικές εισροές όσο και τις εκροές, η οποία επιτρέπει στους φορείς λήψης αποφάσεων να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα με βάση επιστημονικά στοιχεία σχετικά με κίνδυνο για το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία.

 

Και οι δύο αυτές αρχές εξελίχθηκαν με την πάροδο του χρόνου, μέσα από πολιτικές μεταρρυθμίσεις και σημαντικές κρίσεις, αντικατοπτρίζοντας παράλληλα τις δημογραφικές αλλαγές και τις μεταβαλλόμενες καταναλωτικές συνήθειες.

 

Η πρόκληση που προκύπτει από την κλιματική αλλαγή δεν είναι η μόνη που αντιμετωπίζει το ευρωπαϊκό σύστημα τροφίμων: μείωση της ποιότητας του εδάφους και της οργανικής ύλης και απώλεια εντόμων, πτηνών και θηλαστικών σε περιοχές εντατικής γεωργίας· μη ισορροπημένη διατροφή λόγω των υψηλής ενέργειας, επεξεργασμένων (σακχαρούχων) τροφίμων που είναι πιο άμεσα διαθέσιμα σε σύγκριση με τα υγιεινά φρούτα και λαχανικά· αύξηση της οικονομικής πίεσης λόγω των υψηλών τιμών γης και της τεχνολογίας έντασης κεφαλαίου, καθώς και συγκέντρωση της αγοράς στους ανάντη και κατάντη τομείς.

 

Ένα βασικό ζήτημα σε μια επιτυχημένη προσπάθεια να μπορέσει το ευρωπαϊκό σύστημα τροφίμων να συνεισφέρει το μερίδιό του στην επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας είναι η συνέπεια των νόμων και των πολιτικών για την αποφυγή αντιφάσεων, με παράλληλη διασφάλιση της σταθερότητας των κανόνων και των διαδικασιών και, ως εκ τούτου, μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και επενδύσεις, με βάση ενδελεχή εκ των προτέρων αξιολόγηση όλων των νομοθετικών προτάσεων με την ενεργό συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών.

 

Ένα άλλο στοιχείο μεγάλης σημασίας είναι η επιδίωξη μιας προσέγγισης βασισμένης στην τεχνογνωσία και σε τεκμηριωμένα στοιχεία σε ολόκληρο το σύστημα τροφίμων, από την εξειδικευμένη κατάρτιση των υπευθύνων επιχειρήσεων τροφίμων έως τις συμβουλευτικές υπηρεσίες γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ώστε τα αποτελέσματα της βασικής και της εφαρμοσμένης έρευνας, τόσο της κοινωνικής όσο και της τεχνολογικής καινοτομίας, να αξιοποιηθούν στην πράξη.

 

Βασική κινητήρια δύναμη για τη μετάβαση του συστήματος τροφίμων είναι η ευθύνη και η επιλογή των καταναλωτών, όπου η προσφορά βιώσιμων γεωργικών προϊόντων και η βιοτεχνική παραγωγή τροφίμων ανταποκρίνεται στη ζήτηση των καταναλωτών σε ένα περιβάλλον τροφίμων, γεγονός που επιτρέπει στον καταναλωτή να κάνει συνειδητές επιλογές για υγιεινά, ποιοτικά και τοπικά προϊόντα.

 

Ενώ το ευρωπαϊκό σύστημα τροφίμων συνέχισε να παρέχει ασφαλή, οικονομικά προσιτά και υψηλής ποιότητας προϊόντα καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, η κρίση αυτή έφερε στο φως την ανάγκη για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα μέσω της μείωσης των εξαρτήσεων όσον αφορά την πρόσβαση σε (εξαγωγικές) αγορές και εισροές (τρίτων χωρών), καθώς και στην εποχιακή εργασία και τη ροή αγαθών εντός της ενιαίας αγοράς.

 

Η παροχή στήριξης σε πρωτογενείς παραγωγούς και βιοτεχνίες τροφίμων κατά τη μετάβαση είναι ζωτικής σημασίας μέσω εξατομικευμένων προγραμμάτων στήριξης στα εθνικά στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ, αλλά και στοχευμένων μέτρων στο ευρύτερο νομικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων ανταγωνισμού και της καταπολέμησης των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, καθώς και μέσω της παροχής ευελιξίας στους κανόνες για την τροφική αλυσίδα.

 

Τέλος, η μελλοντική ΚΓΠ 2022-2027 διαδραματίζει καίριο ρόλο, ιδίως όσον αφορά τον σχεδιασμό και τη διαχείριση των στόχων και των μέτρων (οικολογικά συστήματα) που καθορίζονται στα εθνικά στρατηγικά σχέδια, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους τους παράγοντες του ευρωπαϊκού συστήματος τροφίμων να ξεκινήσουν νέα πράσινα επιχειρηματικά μοντέλα, ενσωματώνοντας περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια βιωσιμότητας, διασφαλίζοντας παράλληλα την οικονομική βιωσιμότητα και την ελευθερία επιλογής.

 

Ο εισηγητής της AGRI πιστεύει ακράδαντα ότι η εστίαση σε αυτά τα βασικά στοιχεία στην ολιστική προσέγγιση της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» θα επιτρέψει στο ευρωπαϊκό σύστημα τροφίμων να επιτύχει τον ευρωπαϊκό στόχο της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.

 


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (18.3.2021)

<CommissionInt>προς την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων</CommissionInt>


<Titre>σχετικά με τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» για ένα δίκαιο, υγιές και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα τροφίμων</Titre>

<DocRef>(2020/2260(INI))</DocRef>

Συντάκτης γνωμοδότησης: <Depute>Paolo De Castro </Depute>

(*) Συνδεδεμένη επιτροπή – Άρθρο 57 του Κανονισμού

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να συμπεριλάβουν στην πρόταση ψηφίσματός τους τις ακόλουθες προτάσεις:

1. τονίζει ότι η εμπορική πολιτική της ΕΕ, ιδίως μετά την τρέχουσα διαδικασία επανεξέτασης, μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη μετάβαση προς πιο βιώσιμα και ανθεκτικά αγροδιατροφικά συστήματα, σύμφωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της αρχής του «μη βλάπτειν», τη Συμφωνία του Παρισιού και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ, με σκοπό να διασφαλιστεί η πλήρης ευθυγράμμιση με τον στόχο του περιορισμού της υπερθέρμανσης του πλανήτη και της απώλειας βιοποικιλότητας·

2. αναγνωρίζει ότι η γεωργία στην ΕΕ ευθύνεται για το 1 % των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου παγκοσμίως[79] και αναγνωρίζει τις προσπάθειες του γεωργικού τομέα στη δράση για το κλίμα· τονίζει την ανάγκη να συνεχιστεί η παροχή επαρκούς στήριξης στους γεωργούς της ΕΕ, ιδίως στους μικροκαλλιεργητές, ώστε να διασφαλιστούν η συμμόρφωση με τα πρότυπα βιωσιμότητας, η ανταγωνιστικότητα, οι δυναμικές αγροτικές περιοχές, τα αξιοπρεπή εισοδήματα και ένα δίκαιο βιοτικό επίπεδο για τον ευρωπαϊκό γεωργικό πληθυσμό· ζητεί μια αποτελεσματική δίκαιη μετάβαση, μεταξύ άλλων μέσω πολυμερούς δέσμευσης και διεθνούς συνεργασίας, σε ένα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά βιώσιμο παγκόσμιο σύστημα τροφίμων που θα δίνει τη δυνατότητα για ισότιμους όρους ανταγωνισμού και δεν θα αφήνει κανέναν πίσω·

3. σημειώνει ότι η εσωτερική αγορά της ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας και εξαγωγέας αγροδιατροφικών προϊόντων στον κόσμο· είναι πεπεισμένο ότι η ΕΕ θα πρέπει να αξιοποιήσει τη θέση που κατέχει ως σημαντικός παράγοντας σε παγκόσμιο επίπεδο για να καθορίσει το σημείο αναφοράς και άμεσα διεθνή πρότυπα για τα βιώσιμα συστήματα τροφίμων, με βάση τον σεβασμό των ανθρωπίνων και των εργασιακών δικαιωμάτων, τον θεμιτό ανταγωνισμό, την αρχή της προφύλαξης, την προστασία του περιβάλλοντος και την καλή μεταχείριση των ζώων σύμφωνα με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ)· θεωρεί ότι η προστασία των προτύπων στους τομείς αυτούς θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος όλων των κεφαλαίων των εμπορικών συμφωνιών και ότι η πολυμερής και ρυθμιστική συνεργασία θα μπορούσε να συμβάλει περαιτέρω στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο»·

4. πιστεύει ότι η βιώσιμη παραγωγή θα πρέπει να καταστεί βασικό χαρακτηριστικό των αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ και των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ, επιπροσθέτως της εδραιωμένης διεθνούς φήμης που έχουν τα αγροδιατροφικά προϊόντα της ΕΕ ως ασφαλή και υγιεινά, και ότι θα πρέπει να προωθηθεί περαιτέρω με την επέκταση της έννοιας της ποιότητας στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές και με τη διασφάλιση της συμπερίληψης στην έννοια της βιώσιμης παραγωγής παραμέτρων όπως το παγκόσμιο κλίμα, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και η κατανάλωση πόρων ανά χιλιόγραμμο προϊόντος· τονίζει εν προκειμένω ότι τα συστήματα ποιότητας και οι γεωγραφικές ενδείξεις της ΕΕ, σε συνδυασμό με μια φιλόδοξη, αγορακεντρική και ολοκληρωμένη πολιτική προώθησης της ΕΕ, θα πρέπει να θεωρούνται πλεονέκτημα όσον αφορά τον στόχο της ενίσχυσης του βιώσιμου εμπορίου·

5. χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να προαγάγει τη σταδιακή κατάργηση, σε παγκόσμιο επίπεδο, των φυτοφαρμάκων των οποίων η χρήση δεν εγκρίνεται πλέον στην ΕΕ και να διασφαλίσει ότι επικίνδυνα φυτοφάρμακα των οποίων η χρήση απαγορεύεται στην ΕΕ δεν εξάγονται εκτός Ένωσης· παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για τον σκοπό αυτόν το συντομότερο δυνατό· χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής να αναθεωρήσει τις ανοχές κατά την εισαγωγή για ουσίες που πληρούν τα «κριτήρια αποκλεισμού» και καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει μια πολιτική μηδενικής ανοχής όσον αφορά τα κατάλοιπα των εν λόγω ουσιών· ενθαρρύνει την Επιτροπή να επιβάλει πρότυπα για την πρόληψη της μόλυνσης εργαζομένων και κατοίκων από τη χρήση φυτοφαρμάκων·

6. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τις εμπορικές πτυχές της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» προκειμένου να διασφαλίσει τη συνοχή μεταξύ της κοινής εμπορικής πολιτικής, του σχεδίου δράσης για την τελωνειακή ένωση, της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και των στόχων της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 και άλλων συναφών πολιτικών της ΕΕ, και να επιτύχει τους στόχους αυτούς σταδιακά μέσω της ανάπτυξης αποτελεσματικών πράσινων συμμαχιών σε όλα τα σχετικά διμερή, περιφερειακά και πολυμερή φόρουμ, συμπεριλαμβανομένης της συνόδου κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τα συστήματα τροφίμων το 2021, καθώς και μέσω μιας φιλόδοξης αναθεώρησης της εμπορικής πολιτικής της, θεσπίζοντας ένα ειδικό πλαίσιο σχετικά με βιώσιμα αγροδιατροφικά συστήματα και προϊόντα για μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες, ιδίως μέσω ρητρών μη υποβάθμισης, βελτιώνοντας τη λειτουργία των ρητρών διασφάλισης και θέτοντας τέλος στις εισαγωγές προϊόντων που υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων της ΕΕ για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ όλων των δημόσιων και ιδιωτικών ενδιαφερόμενων μερών, προκειμένου να επιτευχθούν οι εν λόγω στόχοι· θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να επικυρώσει εκ νέου την εντολή της Επιτροπής για την Παγκόσμια Επισιτιστική Ασφάλεια ως διεθνούς πλατφόρμας πολιτικής για την επισιτιστική ασφάλεια και τη διατροφή·

7. τονίζει την ανάγκη, εν μέρει λόγω των διαταραχών στις παγκόσμιες αλυσίδες παραγωγής και της αυξημένης αστάθειας των τιμών που προκαλεί η πανδημία COVID-19, να αναπτυχθεί ανοικτή στρατηγική αυτονομία για την ΕΕ με στόχο τη διασφάλιση της πρόσβασης σε βασικές αγορές και τη μείωση της εξάρτησης από εισαγωγές αγαθών ζωτικής σημασίας, όπως οι πηγές φυτικών πρωτεϊνών· επαναλαμβάνει ότι τα αγροδιατροφικά συστήματα πρέπει να αναγνωριστούν ως καίρια πτυχή της ανοικτής στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί επαρκής διαθεσιμότητα ασφαλών και καλής ποιότητας τροφίμων και να διατηρηθούν λειτουργικές και ανθεκτικές αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων και εμπορικές ροές κατά τη διάρκεια μελλοντικών κρίσεων, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 της συμφωνίας του Παρισιού·

8. τονίζει τη σημασία της ενίσχυσης της διαφάνειας στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων και της καλύτερης ιχνηλασιμότητας όλων των διαδικασιών παραγωγής και διανομής, σύμφωνα με το δικαίωμα των Ευρωπαίων καταναλωτών να έχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προέλευση και τις μεθόδους παραγωγής των τροφίμων που καταναλώνουν· επισημαίνει ότι τα καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία, όπως η τεχνολογία αλυσίδας συστοιχιών (blockchain) και η κατάλληλη υποχρεωτική επισήμανση της προέλευσης των τροφίμων, έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν σημαντικά τη διαφάνεια και την ιχνηλασιμότητα και να καταπολεμήσουν με τον τρόπο αυτό την απάτη και τις παράνομες μεθόδους παραγωγής, καθώς και να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών· ζητεί την προώθηση των τοπικών αγορών και των βιώσιμων αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων, προκειμένου να διατηρηθούν οι ιδιαιτερότητες της παραγωγής και η διακριτότητα των προϊόντων της ΕΕ·

9. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη φιλοδοξία της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» να διασφαλίσει εκτελεστά κεφάλαια για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ, με στόχο να διασφαλιστεί ότι οι μεγαλύτερες κανονιστικές φιλοδοξίες που προτείνονται συνάδουν με την εμπορική πολιτική της ΕΕ και εκπληρώνονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει εμπορικές συμφωνίες με την ΕΕ· τονίζει τη σημασία που έχει η ενίσχυση της εκτελεστότητας των κεφαλαίων για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη στις εμπορικές συμφωνίες μέσω, μεταξύ άλλων, ως έσχατης λύσης, μηχανισμών επίλυσης διαφορών βασιζόμενων σε κυρώσεις, προκειμένου να προωθηθεί μια συνολική προσέγγιση όσον αφορά το κλίμα και τη βιοποικιλότητα, να προωθηθεί μια πιο βιώσιμη παραγωγή αγροδιατροφικών προϊόντων, να δοθεί τέλος στην αποψίλωση των δασών σε παγκόσμια κλίμακα και να βελτιωθούν τα εργασιακά πρότυπα, σύμφωνα με τις οκτώ θεμελιώδεις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ)· προτείνει τα κεφάλαια για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη να λαμβάνουν επίσης υπόψη ισοδύναμα πρότυπα παραγωγής, όπως η καλή μεταχείριση των ζώων, η ιχνηλασιμότητα, η μικροβιακή αντοχή και η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τα οποία θα πρέπει να πιστοποιούνται συστηματικά από ανεξάρτητους φορείς ελέγχου και πιστοποίησης σε όλα τα στάδια παραγωγής και διανομής, καθώς και χάρτες πορείας με ορόσημα που υποβάλλονται σε εκ των υστέρων αξιολογήσεις· προτρέπει την Επιτροπή να παράσχει στήριξη σε αναπτυσσόμενες χώρες με στόχο την προώθηση της επισιτιστικής ασφάλειας και την παροχή βοήθειας σχετικά με την ευθυγράμμιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα για βιώσιμα αγροδιατροφικά συστήματα· αναμένει από τον επικεφαλής της Επιτροπής για την εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών να ασκήσει πλήρως τον ρόλο του όσον αφορά τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των εν λόγω συμφωνιών αντιμετωπίζοντας τις στρεβλώσεις της αγοράς, ενισχύοντας την επιβολή των κεφαλαίων για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη και συμμετέχοντας σε εποικοδομητικό διάλογο με τις κυβερνήσεις και τα ενδιαφερόμενα μέρη·

10. σημειώνει ότι τα κεφάλαια για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη δεν εξετάζουν τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις των εμπορικών συμφωνιών στην αλλαγή της χρήσης της γης, στην αποψίλωση ή στην κλιματική αλλαγή· θεωρεί ότι τα ευρωπαϊκά και διεθνή περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα και τα πρότυπα για την ασφάλεια και για την καλή μεταχείριση των ζώων θα πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα κεφάλαια των εμπορικών συμφωνιών, προκειμένου να προλαμβάνεται η υπονόμευσή τους από άλλες εμπορικές διατάξεις·

11. είναι πεπεισμένο ότι απαιτείται νομοθεσία προκειμένου να καταστεί υποχρεωτική η οριζόντια δέουσα επιμέλεια σε επίπεδο ΕΕ σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού για εταιρείες της ΕΕ και αλλοδαπές εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην ενιαία αγορά, ούτως ώστε να επιτευχθούν οι ΣΒΑ, να προωθηθεί η χρηστή διακυβέρνηση και να αυξηθεί η ιχνηλασιμότητα και η λογοδοσία στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού·

12. τονίζει τον κίνδυνο να βρεθεί ο αγροδιατροφικός τομέας της ΕΕ σε μειονεκτική θέση στον ανταγωνισμό εξαιτίας της έλλειψης παγκόσμιας σύγκλισης των προτύπων και του αυξημένου κόστους για τους καταναλωτές· υπενθυμίζει ότι οι εκτιμήσεις επιπτώσεων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας θέσπισης κανόνων της ΕΕ και ότι οι οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει ολοκληρωμένη εκ των προτέρων, επιστημονική και σωρευτική εκτίμηση επιπτώσεων βάσει δημόσιων διαβουλεύσεων με εκπροσώπους της αγροδιατροφικής αλυσίδας και άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς και να δημοσιεύει τακτικές αξιολογήσεις παρακολούθησης μαζί με τις βασικές γραμμές και τις περιόδους αναφοράς των στόχων που προβλέπονται στη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», καθώς και αναλογικά μέτρα, κατάλληλο χρονικό πλαίσιο για μηχανισμούς προσαρμογής και αντιστάθμισης με στόχο τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της κοινωνικής ανθεκτικότητας του αγροδιατροφικού τομέα της ΕΕ, καθώς και για να αποφεύγεται η εξωτερική ανάθεση και η μετεγκατάσταση των δραστηριοτήτων της γεωργικής παραγωγής και του συνακόλουθου περιβαλλοντικού αποτυπώματος σε τρίτες χώρες, διασφαλίζοντας ιδίως την αμοιβαιότητα των προτύπων και την αποτελεσματική παρακολούθηση για όλα τα αγροδιατροφικά και δασοκομικά προϊόντα που εισάγονται στην ΕΕ·

13. υπογραμμίζει ότι μια συντονισμένη και εναρμονισμένη προσέγγιση όσον αφορά τις πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού και η ανάγκη για ισοδύναμα πρότυπα τροφίμων, λαμβανομένης δεόντως υπόψη της αρχής της προφύλαξης, είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση αδιάλειπτου εφοδιασμού με τρόφιμα σε όλα τα κράτη μέλη και αποτελεσματικών και αποδοτικών ελέγχων ασφάλειας και τελωνειακών ελέγχων, μεταξύ άλλων μέσω της εξάλειψης των μη δασμολογικών φραγμών σε τρίτες χώρες, των αποκλίσεων στο επίπεδο και την ποιότητα των ελέγχων, καθώς και των διαφορών στις τελωνειακές διαδικασίες και τις πολιτικές κυρώσεων στα σημεία εισόδου της ΕΕ στην τελωνειακή ένωση· παροτρύνει την Επιτροπή να ενισχύσει τους τελωνειακούς ελέγχους με άμεσους και ενιαίους μηχανισμούς ελέγχου σε συντονισμό με τα κράτη μέλη και σε πλήρη συμμόρφωση με την αρχή της επικουρικότητας, προκειμένου να προλαμβάνεται η απάτη στον τομέα των τροφίμων, η νόθευση και οι εισαγωγές προϊόντων που υπερβαίνουν το ανώτατο αποδεκτό όριο καταλοίπων δραστικών ουσιών, ιδίως ουσιών που πληρούν τα κριτήρια αποκλεισμού της ΕΕ, να ενισχυθεί η προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, ιδίως των γεωγραφικών ενδείξεων, και να διασφαλιστεί η τήρηση των προτύπων παραγωγής της ΕΕ, όπως η καλή μεταχείριση των ζώων, η μικροβιακή αντοχή και η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς και να αποφευχθεί η πιθανή είσοδος επιβλαβών για τα φυτά και τα ζώα οργανισμών στην ΕΕ ώστε να διασφαλιστεί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας·

14. υπενθυμίζει ότι οι εμπορικές συμφωνίες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη συμμετέχουν ενεργά στην προαγωγή των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης και ότι τα διεθνή πρότυπα συνάδουν με τις φιλοδοξίες της ΕΕ σχετικά με το περιβάλλον και το κλίμα· θεωρεί, επιπλέον, ότι οι συμφωνίες αυτές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον δεσμευτικό χαρακτήρα της συμμόρφωσης με τη συμφωνία του Παρισιού, προκειμένου να διασφαλιστεί η παγκόσμια μετάβαση σε βιώσιμα συστήματα τροφίμων·

15. ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι κάθε τομέας έχει διαφορετικές μεθόδους παραγωγής, οι οποίες είναι περισσότερο ή λιγότερο βιώσιμες· καλεί την Επιτροπή να τονίσει ότι μια ισορροπημένη διατροφή πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα τρόφιμα·

16. υπενθυμίζει ότι η γεωργία και η αλιεία είναι τομείς ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και τονίζει τη συμβολή και την προστιθέμενη αξία αυτών των τομέων, οι οποίοι συνεισφέρουν στη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας και καλύπτουν τη ζήτηση του πληθυσμού για επαρκή, ασφαλή και υψηλής ποιότητας προϊόντα· ζητεί οι διαρθρωτικοί αγρονομικοί και εμπορικοί περιορισμοί για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λαμβάνονται συστηματικά υπόψη κατά την υλοποίηση της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» αλλά και στις επακόλουθες νομοθετικές προτάσεις, προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα στις εν λόγω περιοχές να συμμετέχουν ισότιμα στον ανταγωνισμό και να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων για τους αγροδιατροφικούς τομείς εάν περιοριστούν τα μέσα παραγωγής και οι εμπορικές ροές τους·

17. τονίζει ότι είναι σημαντική η παροχή ισότιμης πρόσβασης σε τεχνολογικές και επιστημονικές καινοτομίες, συμπεριλαμβανομένων των καινοτομιών βελτίωσης φυτών που μπορούν να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των ποικιλιών και να προωθήσουν την ποικιλομορφία των γενετικών πόρων και των συστημάτων παραγωγής τροφίμων, δίνοντας παράλληλα ιδιαίτερη προσοχή στις τοπικές φυλές, σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων και με την αρχή της προφύλαξης ειδικότερα· τονίζει ότι η ανάπτυξη ισχυρών σχέσεων με εμπορικούς εταίρους όσον αφορά την έρευνα, την ανάπτυξη και τη μεταφορά γνώσεων σε τομείς όπως η διαχείριση της γης, η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και ο μετριασμός της, η αγροοικολογία και οι δίκαιες και ανθεκτικές αλυσίδες αξίας θα μπορούσε να αποτελέσει βασικό παράγοντα για την προώθηση πιο βιώσιμης παραγωγής αγροδιατροφικών προϊόντων, διασφαλίζοντας παράλληλα τη γεωργική παραγωγικότητα και υποστηρίζοντας την ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τομέα της ΕΕ στις παγκόσμιες αγορές· συστήνει να εστιάσει η συνεργασία και σε μικροκαλλιεργητές και μικρής κλίμακας παραγωγούς τροφίμων, δεδομένου ότι αυτοί θα επωφεληθούν περισσότερο από την εν λόγω συνεργασία·

18. εκφράζει την ικανοποίησή του για την προτεινόμενη νέα πρωτοβουλία σχετικά με το κλίμα και το εμπόριο στο πλαίσιο του ΠΟΕ· υπογραμμίζει τη σημασία της χρήσης του πλαισίου αυτού για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου και βιώσιμου συστήματος αγροδιατροφικών προϊόντων που θα βασίζεται σε κοινά και φιλόδοξα πρότυπα παραγωγής· παροτρύνει την Επιτροπή να δραστηριοποιηθεί προορατικά στο πλαίσιο του ΠΟΕ προκειμένου να καταστεί δυνατή η οικολογική μετάβαση, να διασφαλιστεί ότι η εμπορική πολιτική συνάδει με τους ΣΒΑ, να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για διαφανή αποθέματα επισιτιστικής ασφάλειας και, ειδικότερα, να αποτραπούν καταστάσεις στις οποίες τα αγροδιατροφικά προϊόντα καθίστανται μεταβλητές προσαρμογής ή παράπλευρα θύματα εμπορικών συγκρούσεων, συνεχίζοντας παράλληλα να αναπτύσσει μια φιλόδοξη, συμβατή με τον ΠΟΕ και βιώσιμη εμπορική πολιτική·

19. λαμβάνει υπό σημείωση τη μελέτη της Επιτροπής σχετικά με τις σωρευτικές οικονομικές επιπτώσεις των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ στη γεωργία, που δείχνει ότι τόσο σε ένα συντηρητικό όσο και σε ένα φιλόδοξο σενάριο το αναμενόμενο αποτέλεσμα των εμπορικών συμφωνιών είναι η δημιουργία ενός θετικού συνολικού εμπορικού ισοζυγίου για το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ και η αύξηση της αξίας μέχρι το 2030, κάτι που αποδεικνύει συνεπώς ότι οι εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ έχουν θετικό αντίκτυπο στον γεωργικό τομέα της ΕΕ·

20. ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει την ανάγκη εφαρμογής ειδικών όρων και εξαιρέσεων για ορισμένες κατηγορίες τροφίμων ή για τρόφιμα όπως το ελαιόλαδο και για όσα καλύπτονται από γεωγραφικές ενδείξεις, για την αξιολόγηση της εναρμονισμένης επισήμανσης όσον αφορά τις τροφικές ιδιότητες, δεδομένου του καίριου ρόλου τους για τις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ και για την προστασία της τοπικής αξίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

18.3.2021

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

43

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Barry Andrews, Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Udo Bullmann, Daniel Caspary, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Εμμανουήλ Φράγκος, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Campomenosi, Jérémy Decerle, Jean-Lin Lacapelle, Juan Ignacio Zoido Álvarez

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

43

+

ECR

Geert Bourgeois, Εμμανουήλ Φράγκος, Dominik Tarczyński, Jan Zahradil

ID

Marco Campomenosi, Roman Haider, Maximilian Krah, Jean-Lin Lacapelle, Danilo Oscar Lancini

NI

Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE

Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Renew

Barry Andrews, Jérémy Decerle, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Udo Bullmann, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Margarida Marques, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

The Left

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Verts/ALE

Saskia Bricmont, Markéta Gregorová, Heidi Hautala, Sara Matthieu

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 


 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (23.4.2021)

<CommissionInt>προς την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου</CommissionInt>


<Titre>σχετικά με τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» για ένα δίκαιο, υγιές και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα τροφίμων</Titre>

<DocRef>(2020/2260(INI))</DocRef>

Συντάκτης γνωμοδότησης: <Depute>Benoît Biteau</Depute>

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να συμπεριλάβουν στην πρόταση ψηφίσματός τους τις ακόλουθες προτάσεις:

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Οργανισμός Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) εκτιμά ότι περίπου το 75 % της γενετικής ποικιλότητας των φυτών έχει απολεσθεί παγκοσμίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρείας κλίμακας γενετική διάβρωση αυξάνει την ευπάθειά μας στην κλιματική αλλαγή και στην επικράτηση νέων παρασίτων και ασθενειών·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιομηχανική γεωργία και η εκτροφή ζώων έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια οικοτόπων και δημιουργούν συνθήκες για την εμφάνιση και εξάπλωση ιών, όπως η νόσος COVID-19·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενοποίηση του τομέα των τροφίμων, μεταξύ άλλων μέσω της κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, οδηγεί σε μείωση της γενετικής ποικιλότητας των σπόρων και του ζωικού κεφαλαίου·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που τα δικαιώματα των γεωργών κατοχυρώνονται στη Διεθνή Συνθήκη σχετικά με τους φυτογενετικούς πόρους για τη διατροφή και τη γεωργία του FAO, το 2004, οι κανόνες διανοητικής ιδιοκτησίας συχνά έρχονται σε αντίθεση με αυτούς, θέτοντας σε κίνδυνο τα τοπικά, παραδοσιακά και αυτόχθονα συστήματα σπόρων·

1. επισημαίνει την ανάγκη παροχής ασφαλών και οικονομικά προσιτών τροφίμων σε παγκόσμιο πληθυσμό περίπου 10 δισεκατομμυρίων έως το 2050 στο πλαίσιο της ταχείας αύξησης του πληθυσμού, της κλιματικής αλλαγής, της σπανιότητας των φυσικών πόρων και των μεταβαλλόμενων καταναλωτικών προτύπων· επισημαίνει ότι τα συστήματα τροφίμων δεν είναι επί του παρόντος σε θέση να παρέχουν στον παγκόσμιο πληθυσμό διαφοροποιημένα και καλής ποιότητας τρόφιμα σε επαρκή ποσότητα ή να του επιτρέπουν να αντιμετωπίζει κλιματικές, κοινωνικές, υγειονομικές και οικονομικές κρίσεις· υπενθυμίζει τον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) 2 του ΟΗΕ, ο οποίος στοχεύει στην επίτευξη μηδενικής πείνας έως το 2030· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την εκτίμηση του ΟΗΕ ότι η πανδημία COVID-19 θα μπορούσε να διπλασιάσει τον αριθμό των ανθρώπων που είναι αντιμέτωποι με ακραία πείνα έως το τέλος του 2020· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η επισιτιστική και διατροφική ασφάλεια δεν αποτέλεσε προτεραιότητα της πρωτοβουλίας «Ομάδα Ευρώπη»· ζητεί μια ενιαία και διεπιστημονική προσέγγιση όσον αφορά την εφαρμογή της στρατηγικής «από το αγρόκτημα στο πιάτο»· υπενθυμίζει ότι η διατροφή αποτελεί προϋπόθεση για τη σωματική και ψυχική ευεξία, ιδίως για τις νεαρές γυναίκες, τα παιδιά και τα βρέφη, που είναι πιθανότερο να εκτεθούν σε κακή διατροφή ή υποσιτισμό σε περιοχές που πλήττονται από χρόνιες ελλείψεις τροφίμων, φυσικές καταστροφές, λιμό και ένοπλες συγκρούσεις· παροτρύνει την ΕΕ να κινητοποιήσει πρόσθετους πόρους και να συνεργαστεί στενά με τις χώρες εταίρους, την κοινωνία των πολιτών και μη κυβερνητικές οργανώσεις για την εξασφάλιση θρεπτικών, ασφαλών, οικονομικά προσιτών και υψηλής ποιότητας τροφίμων, ιδίως για εκείνους που έχουν μείνει περισσότερο στο περιθώριο· επισημαίνει ότι 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα για μια υγιεινή διατροφή και ότι 690 εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν από πείνα·

2. υπογραμμίζει ότι, ενώ οι κλυδωνισμοί που προκάλεσε η νόσος COVID-19 έφεραν στο προσκήνιο τα τρωτά σημεία του παγκόσμιου συστήματος τροφίμων, οι οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και οι μικροκαλλιεργητές έχουν αποδείξει την ικανότητά τους να παρέχουν διαφοροποιημένα προϊόντα και να αυξάνουν τη βιωσιμότητα της παραγωγής τροφίμων· καλεί, συνεπώς, την ΕΕ να διασφαλίσει τα δικαιώματα των αναπτυσσόμενων χωρών στην επισιτιστική κυριαρχία ως μέσο επίτευξης επισιτιστικής ασφάλειας, μείωσης της φτώχειας, βιώσιμων και δίκαιων παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού χωρίς αποκλεισμούς και τοπικών και περιφερειακών αγορών, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην οικογενειακή γεωργία, με στόχο τη διασφάλιση του εφοδιασμού με οικονομικά προσιτά και προσβάσιμα τρόφιμα· επαναλαμβάνει ότι η βιώσιμη παραγωγή τροφίμων και η επισιτιστική ασφάλεια αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη των ΣΒΑ και της συμφωνίας του Παρισιού· είναι της γνώμης ότι απαιτείται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την επίτευξη αυτών των στόχων, η οποία θα πρέπει να αναγνωρίζει τον ρόλο του εμπορίου, μεταξύ άλλων και σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο· εκφράζει την υποστήριξή του για τη μείωση της εξάρτησης από φυτοφάρμακα και αντιμικροβιακά και για τον περιορισμό της υπερλίπανσης, προκειμένου να μειωθεί η ρύπανση του αέρα, του εδάφους και των υδάτων και να αντιστραφεί η απώλεια βιοποικιλότητας· ζητεί τη στήριξη της τοπικής παραγωγής και κατανάλωσης και των παραγωγών μικρής κλίμακας και των γεωργών, ιδίως των γυναικών και των νέων, προκειμένου να δημιουργηθεί τοπική απασχόληση, να εξασφαλιστούν δίκαιες τιμές για τους παραγωγούς και τους καταναλωτές, να προστατευθούν η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων, ιδίως οι διακινούμενοι εργαζόμενοι, και να μειωθεί η εξάρτηση των χωρών από τις εισαγωγές και η ευάλωτη θέση τους στις διεθνείς διακυμάνσεις των τιμών· υπενθυμίζει ότι η ικανότητα της αγροοικολογίας να συνδυάζει τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές διαστάσεις της βιωσιμότητας έχει αναγνωριστεί ευρέως σε εκθέσεις ορόσημο, ιδίως από τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC), τη Διακυβερνητική Πλατφόρμα Επιστημονικής Πολιτικής για τη Βιοποικιλότητα και τις Οικοσυστημικές Υπηρεσίες (IPBES) και την Παγκόσμια Τράπεζα και την Παγκόσμια Διεθνή Αξιολόγηση της Γεωργικής Γνώσης, Επιστήμης και Τεχνολογίας για την Ανάπτυξη (IAASTD) υπό την ηγεσία του FAO· τονίζει τον ρόλο της ΕΕ ως παγκόσμιου παράγοντα διευκόλυνσης για τον μετασχηματισμό των συστημάτων τροφίμων και την αντιμετώπιση όλων των μορφών κακής διατροφής στους τομείς της ανθρωπιστικής βοήθειας, της ανάπτυξης και σε ασταθή περιβάλλοντα· θεωρεί ότι η στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο» θα πρέπει να προωθεί την παγκόσμια μετάβαση προς ανθεκτικά, δίκαια και βιώσιμα αγροδιατροφικά συστήματα· ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη, ολιστική εκτίμηση επιπτώσεων των στόχων που προβλέπονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, μεταξύ άλλων και στις αναπτυσσόμενες χώρες· τονίζει την ανάγκη να δοθεί η δυνατότητα στους γεωργούς μικρής κλίμακας να εξαρτώνται λιγότερο από εξωτερικές εισροές και να ενισχυθεί η ανθεκτικότητά τους σε κρίσεις, με χώρες που διευκολύνουν την παραγωγή, την ανταλλαγή και τη χρήση παραδοσιακών ειδών σποράς· παροτρύνει την ΕΕ να διασφαλίσει ότι οι συνθήκες εργασίας και η κοινωνική προστασία σε όλο το μήκος των αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων πληρούν τα εθνικά, ενωσιακά και διεθνή πρότυπα για όλους τους εργαζομένους και δίνουν ιδιαίτερη προσοχή σε ευάλωτους πληθυσμούς, όπως οι διακινούμενοι εργαζόμενοι·

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για την επικείμενη νομοθετική πρόταση σχετικά με έναν κώδικα δεοντολογίας και ένα πλαίσιο παρακολούθησης της ΕΕ για υπεύθυνες επιχειρηματικές και εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων· πιστεύει ότι ο εν λόγω κώδικας δεοντολογίας θα πρέπει να θεσπίζει αυστηρά πρότυπα δέουσας επιμέλειας για τις εταιρείες γεωργικών προϊόντων διατροφής, να συνοδεύεται από δεσμευτικούς στόχους και μέτρα για την αποθάρρυνση της μη συμμόρφωσης, όπως διοικητικές ή οικονομικές κυρώσεις, και να διασφαλίζει βιώσιμες πρακτικές στην αλυσίδα αξίας των τροφίμων·

4. τονίζει ότι οι βραχείες και ανθεκτικές αλυσίδες εφοδιασμού διαθέτουν σημαντικές δυνατότητες για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων αδυναμιών του συστήματος τροφίμων και υπενθυμίζει ότι η φιλική προς το κλίμα γεωργία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη μείωση της εξάρτησης από την ενέργεια από ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης χημικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων· επιμένει ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ για τη γεωργία πρέπει να συνάδει με το θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και τη σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα, και να στηρίζει τις επενδύσεις στην αγροοικολογία, την αγροδασοκομία, τη διαφοροποίηση των καλλιεργειών και την κατανάλωση ενέργειας· υπενθυμίζει ότι η επέκταση της γεωργίας και οι μη βιώσιμες πρακτικές εντατικοποίησής της αποτελούν σημαντικές αιτίες υποβάθμισης της βιοποικιλότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της γενετικής διάβρωσης των καλλιεργειών και των κτηνοτροφικών ποικιλιών· τονίζει τη σημασία της διατήρησης της γεωργικής βιοποικιλότητας, των τοπικών ζωικών και φυτικών ειδών και των τοπικών ποικιλιών, διασφαλίζοντας παράλληλα τρόφιμα υψηλής ποιότητας, ασφαλή και οικονομικά προσιτά, στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία», για την εξασφάλιση θρεπτικών, ασφαλών, οικονομικά προσιτών και υψηλής ποιότητας τροφίμων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την αύξηση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή, η οποία είναι επωφελής για τη δυναμική ανάπτυξη των εδαφών και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσω της μείωσης των κοινωνικών ανισοτήτων· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τον καίριο ρόλο της έρευνας και της ανάπτυξης στην προώθηση της καινοτομίας στη γεωργία, την κυκλική οικονομία και τα ολοκληρωμένα συστήματα τροφίμων, με θετικές επιπτώσεις για όλους τους τομείς των τοπικών οικονομιών· υπενθυμίζει ότι οι επενδύσεις στη βιώσιμη αλιεία και υδατοκαλλιέργεια πρέπει επίσης να αποτελούν προτεραιότητα για την υλοποίηση του Θεματολογίου 2030, ιδίως του ΣΒΑ 14 για τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση των ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων· τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή, ιδίως μεταξύ των μικροκαλλιεργητών·

5. τονίζει ότι οι πολιτικές της ΕΕ για δίκαια, βιώσιμα και ανθεκτικά συστήματα τροφίμων θα πρέπει να αντιμετωπίζουν ρητά την ανισότητα των φύλων· υπενθυμίζει ότι η πλειονότητα των μικροκαλλιεργητών στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι γυναίκες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν επίσης σχεδόν το ήμισυ του συνόλου των εργαζομένων στον γεωργικό τομέα στις χώρες αυτές· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι η προώθηση μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής για τη διατήρηση, τη βελτίωση και τη διαχείριση της ποικιλότητας των γενετικών πόρων για τη διατροφή και τη γεωργία απαιτεί την αναγνώριση του ρόλου και της γνώσης των γυναικών ως παρόχων και παραγωγών τροφίμων· παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να υποστηρίξουν το δικαίωμα των γυναικών στην εκπαίδευση και την ισότητα και να καταβάλουν προσπάθειες, ιδίως μέσω της αναπτυξιακής βοήθειας, για την ενεργό συμμετοχή τους ως φορέων λήψης αποφάσεων, και να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των διακρίσεων που αντιμετωπίζουν, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση στη γη, τους παραγωγικούς πόρους και τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες·

6. τονίζει ότι η στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο» θα πρέπει να υπηρετεί την επίτευξη των ΣΒΑ σε ενωσιακό και παγκόσμιο επίπεδο· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν μια πλατφόρμα της ΕΕ για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της εφαρμογής της στρατηγικής «από το αγρόκτημα στο πιάτο» και να διασφαλίσουν ότι οι πολυμερείς μηχανισμοί, όπως ο FAO του ΟΗΕ, ενσωματώνουν όλα τα στοιχεία της προσέγγισης «από το αγρόκτημα στο πιάτο» στις συστάσεις πολιτικής τους·

7. σημειώνει ότι η αυξανόμενη κάθετη και οριζόντια συγκέντρωση στον αγροδιατροφικό τομέα ενισχύει το βιομηχανικό μοντέλο στον τομέα των τροφίμων και της γεωργίας· επισημαίνει ότι όσο συντελείται περαιτέρω κάθετη ολοκλήρωση στον τομέα της κτηνοτροφίας, υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης ζωονοσογόνων και τροφιμογενών νόσων· θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία απαιτεί αξιολόγηση και παρακολούθηση των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και υγειονομικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων παραγωγής και μεταποίησης στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής και καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο αναθεώρησης της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού για την αντιμετώπιση και τον μετριασμό αυτών των επιπτώσεων· ζητεί τη διάδοση της εμπειρογνωμοσύνης, την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της καινοτομίας στον αγροδιατροφικό τομέα, καθώς και την τήρηση της αρχής της προφύλαξης σε όλες τις απαιτήσεις για την ασφάλεια των τροφίμων· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την παγκόσμια διάσταση της στρατηγικής για τη διασφάλιση του δικαιώματος σε επαρκή τροφή και την εφαρμογή της Διακήρυξης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των αγροτών και άλλων ατόμων που εργάζονται σε αγροτικές περιοχές· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστούν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για όλους τους εργαζομένους και να προωθηθούν εναλλακτικά επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζονται στην κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, όπως τα φιλικά προς τον καταναλωτή συνεταιριστικά συστήματα· καλεί την ΕΕ να χρησιμοποιήσει τα προγράμματα συνεργασίας της για να συμβάλει στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργατών του γεωργικού τομέα ανά τον κόσμο και να ενισχύσει τα εισοδήματα των γεωργών μικρής κλίμακας στις χώρες εταίρους· υποστηρίζει την προώθηση του περιφερειακού εμπορίου, το οποίο προσφέρει ευκαιρίες για οικονομική ανάπτυξη και διαφοροποίηση, προσφέροντας παράλληλα οικονομικά προσιτά τρόφιμα στους καταναλωτές· καλεί την ΕΕ να στηρίξει την ανάπτυξη ικανοτήτων για τις προσπάθειες περιφερειακής ολοκλήρωσης, όπως η αφρικανική ηπειρωτική ζώνη ελεύθερων συναλλαγών· χαιρετίζει την εξαγγελία νομοθετικών πρωτοβουλιών το 2021 και το 2022 για την ενίσχυση της συνεργασίας με τους πρωτογενείς παραγωγούς προκειμένου να υποστηριχθεί η θέση τους στην τροφική αλυσίδα· επιμένει ότι η νομοθεσία δεν θα πρέπει να καλύπτει μόνο τους παραγωγούς που εδρεύουν στην ΕΕ, αλλά θα πρέπει επίσης να προστατεύει τους παραγωγούς και τους γεωργούς των αναπτυσσόμενων χωρών που συνεργάζονται με ευρωπαϊκές εταιρείες·

8. τονίζει ότι οι ΣΒΑ παρέχουν ένα εποικοδομητικό πλαίσιο ώστε η ΕΕ να ενσωματώσει τους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς στόχους της με συνέπεια και συστηματικό τρόπο· επικροτεί τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε η ΕΕ για την προώθηση δικαιότερων και πιο βιώσιμων αλυσίδων αξίας, μεταξύ άλλων μέσω της υποχρεωτικής νομοθεσίας για τη δέουσα επιμέλεια· ζητεί να συνεχιστούν οι προσπάθειες για τη διασφάλιση της συνοχής μεταξύ της εμπορικής και της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ, σύμφωνα με την αρχή της συνοχής της πολιτικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη· τονίζει ότι όλοι οι σχετικοί παράγοντες του αγροδιατροφικού τομέα πρέπει να επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα εφοδιασμού τους, ιδίως με τη θέσπιση υπεύθυνων και αποτελεσματικών πρακτικών για το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη χρηστή διακυβέρνηση, όπως απαιτήσεις ελάχιστης ηλικίας και εργασιακή ασφάλεια·

9. υπενθυμίζει ότι η ποικιλότητα των σπόρων είναι ζωτικής σημασίας για την οικοδόμηση της ανθεκτικότητας της γεωργίας στην κλιματική αλλαγή· καλεί επίσης την ΕΕ να στηρίξει τα καθεστώτα δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που ενισχύουν την ανάπτυξη τοπικά προσαρμοσμένων ποικιλιών σπόρων και σπόρων αγροκτήματος·

10. είναι της γνώμης ότι η ανεπαρκής πρόσβαση σε γη, η λειψυδρία και άλλοι περιορισμοί στην παραγωγή τροφίμων αποτελούν σοβαρά εμπόδια για την αύξηση της προσφοράς και της παραγωγικότητας της γεωργίας· τονίζει τη σημασία του μετασχηματισμού των ευρωπαϊκών συστημάτων τροφίμων προς την αγροοικολογία, ώστε να μειωθεί ο αντίκτυπός τους στην κλιματική αλλαγή εντός και εκτός της ΕΕ· παροτρύνει την Επιτροπή να παράσχει στήριξη στις αναπτυσσόμενες χώρες για την προστασία των νεοσύστατων βιομηχανιών τους, την προώθηση της επισιτιστικής ασφάλειας, τη στήριξη του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής για τη γεωργία και την τήρηση των ενωσιακών και διεθνών προτύπων βιωσιμότητας για την εξαγωγή των γεωργικών προϊόντων τους· καλεί την ΕΕ να ενισχύσει τις επενδύσεις για τη μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη γεωργία στις χώρες εταίρους, όπως μέσω της στήριξης καινοτόμων μεθόδων γεωργίας και της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τον καίριο ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στην παροχή βοήθειας στις φτωχότερες κοινότητες και στους μικροκαλλιεργητές μέσω της σύνδεσής τους με την κατάρτιση, τους πόρους, τις αγορές και τις αλυσίδες αξίας·

11. καλεί την ΕΕ να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες να θεσπίσουν κατάλληλη εθνική νομοθεσία για την προστασία των απειλούμενων γενετικών πόρων για τη διατροφή και τη γεωργία, διασφαλίζοντας τη συνεχή χρήση και διαχείρισή τους από τις τοπικές κοινότητες, τους αυτόχθονες πληθυσμούς, τους άνδρες και τις γυναίκες, και διασφαλίζοντας τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφελών από τη χρήση τους·

12. παροτρύνει την Επιτροπή να σχεδιάσει μια στρατηγική της ΕΕ για την παραγωγή και τον εφοδιασμό φυτικών πρωτεϊνών με στόχο τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τις εισαγωγές γενετικώς τροποποιημένων (ΓΤ) ζωοτροφών, τη δημιουργία βραχύτερων αλυσίδων τροφίμων και την ενίσχυση των περιφερειακών αγορών·

13. σημειώνει ότι η στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο» καθορίζει αρχές για έναν καθαρότερο γεωργικό τομέα της ΕΕ χωρίς φυτοφάρμακα, με μειωμένη εξάρτηση από λιπάσματα και χαμηλότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου· τονίζει ότι όλες οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών της ΕΕ (ΣΕΣ) πρέπει να συνάδουν με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, τη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα και τη στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο», ιδίως τους στόχους της για τη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από κρίσιμες πρώτες ύλες ζωοτροφών, όπως η σόγια που καλλιεργείται σε αποδασωμένες εκτάσεις, τη μετάβαση σε μια διατροφή που βασίζεται περισσότερο στα φυτά και τις βραχύτερες και ανθεκτικότερες αλυσίδες εφοδιασμού, και την ανάγκη να αυξηθεί η βιολογική γεωργία, να βελτιωθεί η καλή μεταχείριση των ζώων, να αντιστραφεί η απώλεια βιοποικιλότητας και να καταστεί παγκόσμιο πρότυπο βιωσιμότητας· εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο» δεν περιλαμβάνει ρητή δήλωση ότι θα ισχύουν ισοδύναμες απαιτήσεις για τα ζώα και τα γεωργικά προϊόντα διατροφής που εισάγονται από τρίτες χώρες· επισημαίνει ότι η εμπορική πολιτική της ΕΕ θα πρέπει να χρησιμεύσει για την εξασφάλιση φιλόδοξων δεσμεύσεων από τρίτες χώρες, όπως η καλή μεταχείριση των ζώων, η χρήση φυτοφαρμάκων και η καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα που εισάγονται στην ΕΕ και εξάγονται από την ΕΕ από εμπορικούς εταίρους συμμορφώνονται πλήρως με τους σχετικούς κανονισμούς και τα σχετικά πρότυπα της ΕΕ, ιδίως στον τομέα της καλής μεταχείρισης των ζώων, της χρήσης παρασιτοκτόνων και της καταπολέμησης της μικροβιακής αντοχής· τονίζει ότι η αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ πρέπει να βοηθήσει τους τοπικούς αγρότες και παραγωγούς από αναπτυσσόμενες χώρες να συμμορφωθούν με τους σχετικούς κανονισμούς και πρότυπα της ΕΕ·

14. τονίζει ότι οι ΣΕΣ και οι συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης της ΕΕ θα πρέπει να μην διαταράσσουν την τοπική γεωργία ούτε να βλάπτουν τους μικρούς παραγωγούς και ότι τα οφέλη τους πρέπει να κατανέμονται ισότιμα· υπενθυμίζει την ανάγκη τήρησης της αρχής της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ευρωπαϊκές εξαγωγές δεν παρεμποδίζουν την ανάπτυξη της τοπικής και αναδυόμενης παραγωγής· θεωρεί ότι η ΕΕ μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της ανοδικής σύγκλισης των προτύπων για την ασφάλεια των τροφίμων και την καλή διαβίωση των ζώων στις χώρες εταίρους και στην επανεξέταση των διεθνών εμπορικών σχέσεων προκειμένου να καταστούν τα συστήματα τροφίμων βιώσιμα και δίκαια, με ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και κοινωνικών στόχων με ολοκληρωμένο και ολιστικό τρόπο σε όλες τις διατάξεις των εμπορικών συμφωνιών· ενθαρρύνει, ειδικότερα, την ΕΕ να διερευνήσει τις δυνατότητες αναθεώρησης του ισχύοντος ορισμού του ντάμπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, ώστε να καλύπτει περιπτώσεις στις οποίες οι επιδοτήσεις επιτρέπουν την πώληση των εξαγωγών σε τιμή χαμηλότερη από το κόστος παραγωγής· χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να διασφαλίσει τη συμμόρφωση των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ με τη συμφωνία του Παρισιού· τονίζει ότι, για να είναι εκτελεστοί, οι περιβαλλοντικοί στόχοι των ΣΕΣ της ΕΕ θα πρέπει να είναι σαφείς, μετρήσιμοι και επαληθεύσιμοι· καλεί την ΕΕ να ευθυγραμμίσει την εμπορική πολιτική της με τους στόχους της στρατηγικής «από το αγρόκτημα στο πιάτο» και της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα, καθώς και με τον στόχο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για την ουδετερότητα ως προς τις ανθρακούχες εκπομπές· ζητεί, ειδικότερα, η πρόσβαση στην αγορά στις ΣΕΣ να εξαρτάται από τη συμμόρφωση με κριτήρια σχετικά με τις διαδικασίες και τις μεθόδους παραγωγής, σε σχέση με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την κλιματική αλλαγή· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τον μηχανισμό επιβολής των κεφαλαίων για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη (ΕΒΑ) και να το χρησιμοποιήσει ως εργαλείο για την προώθηση ενός πιο διαφοροποιημένου και βιώσιμου συστήματος τροφίμων, και να διασφαλίσει ότι οι διατάξεις των ΣΕΣ δεν υπονομεύουν τους στόχους και τα πρότυπα που κατοχυρώνονται στα κεφάλαια για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη·

15. επισημαίνει ότι οι ΣΕΣ μπορούν να διευκολύνουν τη χρήση και την ανταλλαγή σύγχρονων και αποτελεσματικών τεχνολογιών και εμπειρογνωμοσύνης, καθώς και κοινών γεωργικών πρακτικών·

16. υπενθυμίζει ότι η στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο» αποσκοπεί στη σταδιακή απαγόρευση των επικίνδυνων φυτοφαρμάκων από τη γεωργία και στην προώθηση εναλλακτικών πρακτικών· υπογραμμίζει ότι η χρήση κάποιων φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην εντατική γεωργία στις αναπτυσσόμενες χώρες μπορεί να έχει επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων που έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε κατάρτιση σχετικά με τη φυτοϋγειονομική προστασία και την υγειονομική περίθαλψη, εκτός των περιβαλλοντικών ζημιών που προκαλούνται· ζητεί εκπαίδευση και κατάρτιση στις βιώσιμες προσεγγίσεις φυτοϋγειονομικής προστασίας και ζητεί την ελαχιστοποίηση της έκθεσης σε επικίνδυνες ουσίες· καταγγέλλει τα διπλά μέτρα και σταθμά της ΕΕ για τα φυτοφάρμακα, τα οποία επιτρέπουν την εξαγωγή από την ΕΕ επικίνδυνων ουσιών οι οποίες απαγορεύονται στην ΕΕ· ζητεί να τροποποιηθούν οι ισχύοντες ενωσιακοί κανόνες προκειμένου να απαλειφθεί η εν λόγω νομική ανακολουθία, σύμφωνα με τη Σύμβαση του Ρότερνταμ του 1998 και την Πράσινη Συμφωνία· πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να στηρίξει τις αναπτυσσόμενες χώρες ώστε να τις βοηθήσει να μειώσουν τη χρήση φυτοφαρμάκων και να προωθήσουν άλλες μεθόδους για την προστασία των φυτών και των αλιευτικών πόρων, να προωθήσει την παγκόσμια σταδιακή κατάργηση των άκρως επικίνδυνων φυτοφαρμάκων και να τηρήσει σταθερή τη δέσμευσή της στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη βιωσιμότητα των χημικών προϊόντων, να διασφαλίσει ότι δεν παράγονται προς εξαγωγή επικίνδυνα φυτοφάρμακα που απαγορεύονται στην ΕΕ, και να διασφαλίσει ότι δεν επιτρέπονται απαγορευμένα φυτοφάρμακα ως κατάλοιπα στα τρόφιμα που διατίθενται στην ευρωπαϊκή αγορά·

17. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις αναφορές στις σχετικές διαδικασίες του ΟΗΕ στο πλαίσιο της στρατηγικής «από το αγρόκτημα στο πιάτο»· τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να στηρίξει την Επιτροπή για την Παγκόσμια Επισιτιστική Ασφάλεια και τον μηχανισμό της κοινωνίας των πολιτών ως την κύρια πολυμερή πλατφόρμα πολιτικής για τα συστήματα τροφίμων· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την παγκόσμια μετάβαση προς βιώσιμα συστήματα τροφίμων και την επισιτιστική ασφάλεια σε όλα τα σχετικά διεθνή φόρουμ, συμπεριλαμβανομένης της συνόδου κορυφής του ΟΗΕ του 2021 για τα συστήματα τροφίμων·

18. τονίζει τη σημασία που έχει η ανταλλαγή σύγχρονων τεχνολογιών και εμπειρογνωμοσύνης με τις αναπτυσσόμενες χώρες και η κατάρτιση των τοπικών και ευρωπαίων γεωργών προκειμένου να βοηθηθούν στην εφαρμογή καινοτόμων γεωργικών πρακτικών, δεδομένου ότι ο γεωργικός τομέας είναι ζωτικής σημασίας για την επισιτιστική ασφάλεια και την απασχόληση στις περιοχές αυτές·

19. υπενθυμίζει ωστόσο ότι πρέπει ακόμη να σημειωθεί πρόοδος ώστε οι συμφωνίες σύμπραξης βιώσιμης αλιείας να καταστούν πραγματικά βιώσιμες· υπογραμμίζει ότι οι συμφωνίες πρέπει να συνάδουν με τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές συμβουλές και δεν πρέπει ούτε να απειλούν τον τομέα της αλιείας μικρής κλίμακας σε τρίτες χώρες ούτε να υπονομεύουν την τοπική επισιτιστική ασφάλεια·

20. τονίζει την επείγουσα ανάγκη ενίσχυσης της θέσης των γεωργών στην αλυσίδα της αγοράς· επισημαίνει ότι ένα από τα μέτρα που απαιτούνται είναι η παροχή (θεσμικής και χρηματοδοτικής) στήριξης για να βοηθηθούν οι παραγωγοί γεωργικών προϊόντων να οργανώσουν κοινές οικονομικές δομές, όπως συνεταιρισμοί, οργανώσεις και ομάδες, που θα αυξήσουν την οικονομική βιωσιμότητα, την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, και να ενισχύσουν τη διαδικασία δημιουργίας ΜΜΕ, ιδίως πολύ μικρών επιχειρήσεων στις αγροτικές περιοχές, ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την επιχειρηματικότητα·

21. τονίζει την ανάγκη να υπερασπιστεί η ΕΕ τα ανθρώπινα δικαιώματα και το δικαίωμα στη διατροφή ως κεντρική αρχή και προτεραιότητα των συστημάτων τροφίμων και ως θεμελιώδες εργαλείο για τον μετασχηματισμό των συστημάτων τροφίμων και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των πλέον περιθωριοποιημένων όσον αφορά την πρόσβαση σε θρεπτικά τρόφιμα· τονίζει τη σημασία της συμπερίληψης μέτρων για την εφαρμογή της διακήρυξης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των αγροτών και άλλων ατόμων που εργάζονται σε αγροτικές περιοχές·

22. καλεί την ΕΕ, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τις αναπτυσσόμενες χώρες, να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ενίσχυση της καταπολέμησης της αποψίλωσης των δασών γύρω από τις παράκτιες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της εκκαθάρισης της μαγκρόβιας βλάστησης, η οποία επηρεάζεται ιδιαίτερα από τη γεωργική δραστηριότητα·

23. εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι πριν από τη δημοσίευση ενός τόσο βασικού εγγράφου για τον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής, όπως η στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο», δεν προηγήθηκε διεξοδική αξιολόγηση των επιπτώσεων της εισαγωγής της στους επιμέρους κλάδους γεωργικών προϊόντων διατροφής βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα·

24. καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει μια ολοκληρωμένη εκτίμηση αντικτύπου όσον αφορά τους διάφορους στόχους για τη γεωργία και τους στόχους μείωσης που ορίζονται στη στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο» και στη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα·

25. υπενθυμίζει ότι σε παγκόσμιο επίπεδο περίπου το 15 % των αλιευμάτων που αλιεύονται κάθε χρόνο αλιεύονται παράνομα· υπενθυμίζει ότι η παράνομη αλιεία συνιστά μείζονα περιβαλλοντική απειλή για τους παγκόσμιους θαλάσσιους πόρους και απειλή για την οικονομία και την ασφάλεια των παράκτιων κοινοτήτων, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία των «πράσινων συμμαχιών» που επιθυμεί να οικοδομήσει η ΕΕ με τις αναπτυσσόμενες χώρες προκειμένου να στηρίξει την επισιτιστική ασφάλεια και να διασφαλίσει τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στο πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών·

26. υπενθυμίζει ότι υπάρχει μόνο ένας ωκεανός και ότι, όσον αφορά τις υπηρεσίες που παρέχει σε όλη την ανθρωπότητα, αποτελεί κοινό αγαθό· υπενθυμίζει ότι το μέρος 12 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας παρέχει στα κράτη κυριαρχικά δικαιώματα επί των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών τους· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι αυτό δεν απαλλάσσει τα κράτη και, κατά συνέπεια, τους εθνικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στη θάλασσα, από την ευθύνη τους για τη διατήρηση των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της διασφάλισης μιας πιο υπεύθυνης και βιώσιμης εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων και της ενίσχυσης της καταπολέμησης των παράνομων πρακτικών στα ύδατα των αναπτυσσόμενων χωρών.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

13.4.2021

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

23

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Udo Bullmann, Catherine Chabaud, Antoni Comín i Oliveres, Ryszard Czarnecki, Gianna Gancia, Charles Goerens, Mónica Silvana González, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Pierfrancesco Majorino, Erik Marquardt, Norbert Neuser, Janina Ochojska, Jan-Christoph Oetjen, Michèle Rivasi, Christian Sagartz, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Benoît Biteau

 

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

23

+

ID

Dominique Bilde, Gianna Gancia

NI

Antoni Comín i Oliveres

PPE

Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Janina Ochojska, Christian Sagartz, Tomas Tobé

Renew

Catherine Chabaud, Charles Goerens, Jan-Christoph Oetjen, Chrysoula Zacharopoulou

S&D

Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella

The Left

Miguel Urbán Crespo

Verts/ALE

Benoît Biteau, Erik Marquardt, Michèle Rivasi

 

1

-

ID

Bernhard Zimniok

 

1

0

ECR

Ryszard Czarnecki

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 


 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (16.4.2021)

<CommissionInt>προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου</CommissionInt>


<Titre>σχετικά με τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» για ένα δίκαιο, υγιές και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα τροφίμων</Titre>

<DocRef>(2020/2260(INI))</DocRef>

Συντάκτης γνωμοδότησης: <Depute>Claude Gruffat</Depute>

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να συμπεριλάβουν στην πρόταση ψηφίσματός τους τις ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη φιλοδοξία της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και τον στόχο της για τη δημιουργία ενός βιώσιμου, υγιεινού και ανθεκτικού συστήματος τροφίμων που θα παρέχει τρόφιμα οικονομικά προσιτά και διαθέσιμα σε όλους τους καταναλωτές στην ΕΕ και θα περιλαμβάνει όλους τους παράγοντες της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, καλύπτοντας την παραγωγή, τη μεταφορά, τη διανομή, την εμπορία και την κατανάλωση τροφίμων·

2. τονίζει ότι είναι κρίσιμο να διασφαλιστεί η περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα όλων των μέτρων που έχουν ανακοινωθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής προκειμένου να διασφαλιστεί η ικανότητα παραγωγής τροφίμων, τα επίπεδα εφοδιασμού και η διαθεσιμότητα των προϊόντων, καθώς και η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας όλων των συντελεστών της ενιαίας αγοράς, και να διασφαλιστεί ότι κανείς δεν μένει πίσω κατά τη μετάβαση προς ένα πιο βιώσιμο σύστημα τροφίμων· σημειώνει εν προκειμένω ότι η εφαρμογή της πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των εξόχως απόκεντρων περιοχών·

3. επισημαίνει την οικονομική και κοινωνική προστιθέμενη αξία των τροφίμων στην ΕΕ, η οποία δεν αφορά μόνο τον επαρκή εφοδιασμό των πολιτών με υγιεινά και οικονομικά προσιτά τρόφιμα, αλλά παρέχει επίσης επιχειρηματικές ευκαιρίες, θέσεις απασχόλησης και ανάπτυξη·

4. υπογραμμίζει ότι οι στόχοι της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» θα πρέπει να στηριχθούν σε μια προσέγγιση που θα βασίζεται στην επιστήμη και θα εστιάζει σε συνεκτικά και τεκμηριωμένα μέσα πολιτικής·

5. καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει μια ολιστική και ολοκληρωμένη προσέγγιση και να αξιολογήσει προσεκτικά τον γενικό βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο αντίκτυπο της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και των στόχων της στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων στην ισορροπία προσφοράς και ζήτησης, στις διακυμάνσεις των τιμών, στην οικονομική προσιτότητα για τους καταναλωτές, στην κερδοφορία για τους παραγωγούς, στην ανταγωνιστικότητα, στις επιδόσεις και στην ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας της μετάβασης, μεταξύ άλλων, λαμβανομένων υπόψη των θετικών και αρνητικών εξωτερικών παραγόντων της βιώσιμης παραγωγής τροφίμων·

6. συμμερίζεται την άποψη ότι η πανδημία της νόσου COVID-19 έχει επισημάνει τη σπουδαιότητα της διασφάλισης ενός εύρωστου, βιώσιμου και ανθεκτικού συστήματος τροφίμων το οποίο θα είναι σε θέση να λειτουργεί σε οποιεσδήποτε περιστάσεις και θα είναι ικανό να διασφαλίζει την πρόσβαση σε επαρκή προσφορά τοπικών τροφίμων σε προσιτές τιμές για τους Ευρωπαίους καταναλωτές· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη διατήρησης της ομαλής λειτουργίας της ενιαίας αγοράς και, ιδίως, της κυκλοφορίας των τροφίμων, μεταξύ άλλων σε περιόδους υγειονομικής κρίσης· τονίζει, ακόμη, ότι η πανδημία θα πρέπει επίσης να αποτελέσει ευκαιρία για την οικοδόμηση ενός βιώσιμου και ανθεκτικού συστήματος τροφίμων και όχι δικαιολογία για χαμηλότερο επίπεδο φιλοδοξίας, δεδομένου ότι η βιωσιμότητα και η υγεία είναι αλληλένδετα ζητήματα·

7. θεωρεί ότι για την προώθηση της κατανάλωσης υγιεινών και βιώσιμων τροφίμων απαιτούνται αλλαγές στα πρότυπα κατανάλωσης τροφίμων και στην παραγωγή, την επεξεργασία και τη διανομή τροφίμων, λαμβανομένων υπόψη των συνεπειών που έχουν οι αλλαγές αυτές για την προσφορά και τη ζήτηση, την εσωτερική αγορά και το οικολογικό αποτύπωμα· υπενθυμίζει ότι η μετάβαση στη βιωσιμότητα θα επιφέρει καθοριστικές αλλαγές προάγοντας ανανεωμένη ανταγωνιστικότητα για όλους τους συντελεστές που συμμετέχουν στην αλυσίδα τροφίμων της ΕΕ·

8. υπενθυμίζει, ταυτόχρονα, τη σημασία μιας ευρωπαϊκής αυτάρκειας που ανταποκρίνεται στις ανάγκες παραγωγής τροφίμων των πολιτών της ΕΕ όσον αφορά την ποσότητα και την ποιότητα·

9. θεωρεί ότι οι καταναλωτές δεν θα πρέπει να είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη μετάβαση αυτή, αλλά ότι υπάρχει ανάγκη για μέτρα συνεπή από τη μία πολιτική στην άλλη (γεωργία, εμπόριο, περιβάλλον, υγεία, εκπαίδευση, ανταγωνισμός κ.λπ.) και για δέσμη συμπληρωματικών κανονιστικών μέτρων·

10. τονίζει ότι ένα επιτυχημένο ευρωπαϊκό σύστημα τροφίμων, πρέπει να αποφεύγει τις αλληλεπικαλύψεις και τις αποκλίσεις μεταξύ των υφιστάμενων περιβαλλοντικών πολιτικών της ΕΕ, καθώς και αυτών που σχετίζονται με τα τρόφιμα· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να επανεξετάζει σε τακτική βάση τη συνολική συνοχή μεταξύ των διαφόρων εργαλείων πολιτικής·

11. σημειώνει ότι, σε γενικές γραμμές, η διατροφή των Ευρωπαίων δεν συνάδει με τις συστάσεις για υγιεινή διατροφή, οι οποίες δεν αποκλείουν κανένα τρόφιμο, υπό την προϋπόθεση ότι καταναλώνεται στην κατάλληλη ποσότητα και με τη σωστή συχνότητα και ότι συνοδεύεται από επαρκή σωματική άσκηση· τονίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη αναπροσανατολισμού των προτύπων κατανάλωσης προς μια πιο ισορροπημένη διατροφή με λιγότερα υπερβολικά επεξεργασμένα προϊόντα και λιγότερη ζάχαρη, αλάτι και λιπαρά· καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για βιώσιμη και υγιεινή διατροφή, που θα αποσκοπούν αφενός στο να διαφωτίσουν τους καταναλωτές και αφετέρου στο να συνδράμουν τα κράτη μέλη κατά την κατάρτιση και την υλοποίηση των οικείων εθνικών σχεδίων επισιτισμού·

12. πιστεύει ότι η αλλαγή της διατροφής δεν θα πρέπει να επηρεάζει αρνητικά την προσφορά ούτε και τις δυνατότητες επιλογής των καταναλωτών· θεωρεί ότι η τεκμηριωμένη επιλογή του καταναλωτή είναι βασικό στοιχείο για τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο σύστημα τροφίμων·

13. θεωρεί ότι η επιτυχημένη προώθηση της κατανάλωσης υγιεινών και βιώσιμων τροφίμων απαιτεί οικονομική στήριξη και ενισχυμένη εκπαίδευση, κατάρτιση και ενημέρωση σχετικά με τα τρόφιμα και τη διατροφή για όλους τους Ευρωπαίους καταναλωτές·

14. διαπιστώνει ότι το κόστος των τροφίμων για τους καταναλωτές, η έλλειψη γνώσεων, η ασαφής πληροφόρηση και το περιορισμένο εύρος επιλογών όσον αφορά τα προϊόντα συγκαταλέγονται στους παράγοντες που εμποδίζουν τη διασφάλιση μιας πιο βιώσιμης διατροφής· εγκρίνει τον στόχο της στρατηγικής που αφορά τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών «ώστε, τελικά, τα πιο βιώσιμα τρόφιμα να γίνουν και τα πιο προσιτά από οικονομική άποψη»· προτείνει, ως εκ τούτου, οι τιμές να αντανακλούν με πιο δίκαιο τρόπο το μακροπρόθεσμο κόστος για τους καταναλωτές και τους παραγωγούς· καλεί τις κυβερνήσεις, την Επιτροπή και τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη να ευαισθητοποιήσουν τους καταναλωτές σχετικά με το γεγονός ότι η πιο βιώσιμη διατροφή δεν συνεπάγεται απαραίτητα υψηλότερο κόστος·

15. υπογραμμίζει ότι η προώθηση της δέσμευσης και της συνεργασίας όλων των συντελεστών της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων έχει εξέχουσα σημασία για την αξιολόγηση, την εφαρμογή και την παρακολούθηση αυτής της στρατηγικής, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική συλλογική δράση με στόχο μια δίκαιη μετάβαση· τονίζει ότι αυτή η διαδικασία θα πρέπει να συνεπάγεται μια πιο ισότιμη αναδιανομή της αξίας μεταξύ όλων των φορέων εκμετάλλευσης της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, ενισχύοντας τη διαπραγματευτική ισχύ των γεωργών και, ιδίως, βελτιώνοντας τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ μικρών επιχειρήσεων και παραγωγών και εταιρειών χονδρικής και λιανικής πώλησης·

16. τονίζει ότι η στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» πρέπει να υιοθετήσει ισχυρότερη περιφερειακή προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες παραγωγής στα κράτη μέλη για τα οποία υπάρχει κίνδυνος να μεταφερθεί η παραγωγή τροφίμων σε τρίτες χώρες· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά τη μετεγκατάσταση της παραγωγής σε τρίτες χώρες και να ενισχύσει τη στήριξή της προς τους μικρούς παραγωγούς, τα περιφερειακά συστήματα τροφίμων και, όπου είναι δυνατόν, προς τις βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού, που μπορούν να είναι πηγή φρέσκων, βιώσιμων, οικονομικά προσιτών και υψηλής ποιότητας προϊόντων για τους καταναλωτές·

17. τονίζει ότι οι διάφοροι παράγοντες της αλυσίδας παραγωγής τροφίμων πρέπει να λαμβάνουν στήριξη προκειμένου να αυξηθούν η διαθεσιμότητα και η οικονομική προσιτότητα των υγιεινών και βιώσιμων επιλογών τροφίμων· θεωρεί ότι η νομοθεσία σχετικά με τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις στον τομέα των τροφίμων θα πρέπει να προάγει τα τοπικά, υψηλής ποιότητας συστήματα εφοδιασμού τροφίμων για δημόσιους οργανισμούς, κάτι που θα ήταν πολύ θετικό και για τους καταναλωτές, τους γεωργούς και τις αγροτικές περιοχές· προτείνει να ενσωματωθούν στις πράσινες και βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις πιο ευέλικτα κριτήρια για την εισαγωγή τοπικών και περιφερειακών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών προϊόντων, των εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων (ΕΠΙΠ), των προϊόντων με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) και των προϊόντων με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ), ιδίως με την υιοθέτηση της αρχής των μηδενικών χιλιομέτρων στα σχολικά κυλικεία· συνιστά την περαιτέρω στήριξη των εθνικών και τοπικών καινοτόμων πολιτικών για τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα των τροφίμων·

18. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τις εταιρικές σχέσεις μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, ιδίως μεταξύ γεωργών· τονίζει την ανάγκη να προωθηθούν βιώσιμες μέθοδοι παραγωγής και κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα, όπως τα καταστήματα χωρίς συσκευασίες, με βάση την κοινωνική καινοτομία και την κοινωνική οικονομία, όπως για παράδειγμα τα συνεργατικά συστήματα μονοσυμμετοχικού ή πολυσυμμετοχικού χαρακτήρα που ενεργούν προς το συμφέρον των παραγωγών και των καταναλωτών, και να διασφαλιστεί ότι μπορούν να λειτουργούν και να αναπτύσσονται σε όλα τα κράτη μέλη· τονίζει επίσης τη σημασία της προώθησης των οργανώσεων παραγωγών, των διεπαγγελματικών δικτύων και των επιχειρηματικών δικτύων στον τομέα της μεταποίησης τροφίμων και του λιανικού εμπορίου, μεταξύ άλλων ειδικά για τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να συμμετάσχουν σε αυτήν τη μετάβαση και να μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις για όσους δεσμεύονται στην εν λόγω προσέγγιση·

19. καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει εκτίμηση των αλλαγών στη συμπεριφορά των καταναλωτών, όπως για παράδειγμα στην ηλεκτρονική αγορά προϊόντων διατροφής·

20. υπενθυμίζει ότι ο τομέας τροφίμων της ΕΕ χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλή παρουσία μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), οι οποίες, παρά τις προσπάθειές τους, αντιμετωπίζουν πολλούς φραγμούς όσον αφορά τη βελτίωση των οικείων επιδόσεων βιωσιμότητας, όπως η έλλειψη πληροφόρησης, πρόσβασης σε χρηματοδοτικούς πόρους και τεχνικών δεξιοτήτων· τονίζει την ανάγκη διεξαγωγής διαβουλεύσεων και αναλύσεων αντικτύπου σχετικά με τα μέτρα που προβλέπονται για τις ΜΜΕ και τα συνεργατικά συστήματα· καλεί την Επιτροπή, ως εκ τούτου, να διασφαλίσει ότι όλες οι δράσεις στο πλαίσιο της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» δίνουν τη δυνατότητα για μια μετάβαση που δημιουργεί πραγματικές ευκαιρίες και ισότιμους όρους ανταγωνισμού, παρέχει επαρκή ευελιξία, μειώνει περαιτέρω και απλοποιεί τις περιττές διοικητικές επιβαρύνσεις για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις τροφίμων, καθώς και για τις επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας· τονίζει, σε αυτό το πλαίσιο, την ύψιστη σημασία της εξασφάλισης συγκεκριμένων μέτρων για τη δίκαιη μετάβαση, όπως η περαιτέρω στήριξη της διαχείρισης ενωσιακής χρηματοδότησης, η βελτίωση της οικοδόμησης ικανοτήτων και η παροχή σημαντικών πόρων για την αποτελεσματική χρήση καινοτόμων και ψηφιακών λύσεων, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστική θέση των εν λόγω επιχειρήσεων στο σύστημα τροφίμων της ΕΕ·

21. καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει την πρόσβαση ποιοτικών προϊόντων από πολύ μικρές επιχειρήσεις στις τοπικές αγορές·

22. υποστηρίζει τη θέσπιση ενός πλαισίου διακυβέρνησης και ενός σαφούς κώδικα δεοντολογίας για τις επιχειρήσεις τροφίμων και λιανικής πώλησης όσον αφορά τις υπεύθυνες επιχειρηματικές και εμπορικές πρακτικές, προκειμένου να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων όσον αφορά τη σημασία της βιωσιμότητας, της υγείας και της καταπολέμησης της σπατάλης τροφίμων και να διασφαλιστεί η λογοδοσία τους, δεδομένης της επιρροής τους στις επιλογές των καταναλωτών· θεωρεί ότι η αξιολόγηση των κανόνων είναι απαραίτητη για τον περιορισμό της εμπορίας και της διαφήμισης τροφίμων και ποτών με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, ζάχαρη και αλάτι (HFSS) στα παιδιά·

23. επιμένει ότι ο κώδικας δεοντολογίας πρέπει να συνοδεύεται από εύρωστο σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης· ζητεί δίκαιη κατανομή της προστιθέμενης αξίας στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων·

24. τονίζει ότι το προαναφερθέν πλαίσιο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα όλων των παραγόντων στην αλυσίδα εφοδιασμού και καλεί, εν προκειμένω, την Επιτροπή να διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (οδηγία 2005/29/ΕΚ)[80] και της οδηγίας (ΕΕ) 2019/633[81]·

25. θεωρεί ότι αυτές οι πρωτοβουλίες θα πρέπει να οριστούν ορθώς και επαρκώς και να προσαρμόζονται στο μέγεθος και στο είδος των επιχειρήσεων τις οποίες αφορούν, και θα πρέπει να αναγνωρίζουν τις υφιστάμενες βέλτιστες πρακτικές και τις δεσμεύσεις που έχουν ήδη εκπληρώσει οι ευρωπαϊκές εταιρείες· επικροτεί τα μέτρα που έλαβε η Επιτροπή για να παράσχει ιδιαίτερη στήριξη στην εφαρμογή βιώσιμων επιχειρηματικών πρακτικών από τις ΜΜΕ και να αναπτύξει αμφότερες τις πρωτοβουλίες με όλα τα συναφή ενδιαφερόμενα μέρη·

26. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να προωθήσει μια πιο υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή, μέσω της δημιουργίας διατροφικών προφίλ, καθώς και με την υποχρεωτική και εναρμονισμένη επισήμανση της θρεπτικής αξίας των τροφίμων στο εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας τους, βάσει των πλέον σύγχρονων και αξιόπιστων και ανεξάρτητων επιστημονικών ερευνών, ώστε να είναι πιο εύκολα κατανοητή για τους καταναλωτές και να τους παρέχει ορθή ενημέρωση, συμβάλλοντας παράλληλα στη μείωση των νόσων του πληθυσμού και μεριμνώντας για μια υγιή γενιά· τονίζει ότι είναι σημαντικό να ενημερώνονται οι καταναλωτές και να καθίστανται σαφέστερες οι πληροφορίες, ιδίως με τη χρήση ενός εύληπτου εργαλείου, καθώς και με τη συνεκτίμηση των αναγκών των πλέον ευάλωτων ομάδων, όπως τα άτομα με αναπηρία και οι ηλικιωμένοι·

27. επισημαίνει ότι υπάρχουν διάφορα συστήματα επισήμανσης της διατροφικής αξίας στο εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας που χρησιμοποιούνται στα κράτη μέλη, και υπογραμμίζει παράλληλα τα οφέλη της εναρμονισμένης επισήμανσης για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και για την ενημέρωση και την κατανόηση από τους καταναλωτές·

28. τονίζει ότι – δεδομένων των αρνητικών επιπτώσεών του στην υγεία – το φαινόμενο της παχυσαρκίας, που πλήττει περίπου έναν στους δύο ενήλικες στην Ένωση, απαιτεί πιο αποφασιστική δράση με στόχο την πιο ισορροπημένη διατροφή· αναγνωρίζει ότι οι διεθνείς εμπειρογνώμονες στον τομέα της υγείας – και ιδίως οι εμπειρογνώμονες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας – έχουν αναγνωρίσει ότι η επισήμανση στο εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας των τροφίμων συγκαταλέγεται στα εργαλεία που βοηθούν τους καταναλωτές να πραγματοποιούν τεκμηριωμένες και πιο υγιεινές διατροφικές επιλογές, καθώς τους επιτρέπει να συγκρίνουν τη διατροφική αξία των προϊόντων ώστε να είναι ενημερωμένοι όταν αποφασίζουν για την αγορά τους·

29. σημειώνει την άποψη των καταναλωτών ότι το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο δεν δίνει τη δυνατότητα να παρέχονται απολύτως σαφείς και εύκολα κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τη διατροφική αξία των προϊόντων και, ως εκ τούτου, χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να διερευνήσει και να προτείνει νέους τρόπους βελτίωσης της διατροφικής επισήμανσης των τροφίμων·

30. ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει την ανάγκη εφαρμογής ειδικών όρων και εξαιρέσεων για ορισμένες κατηγορίες τροφίμων ή διατροφικών προϊόντων, όπως το ελαιόλαδο, για τα προϊόντα που καλύπτονται από ετικέτες ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΙΠ, καθώς και για προϊόντα που αποτελούνται από ένα μόνο συστατικό· υπογραμμίζει την ανάγκη για κατάλληλα και προσαρμοσμένα μέτρα με στόχο τη στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και των επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας, κατά την εφαρμογή της εν λόγω επισήμανσης·

31. θεωρεί αναγκαία την ικανοποίηση των ολοένα και περισσότερων και επίμονων αιτημάτων των καταναλωτών, που έχουν πολλάκις επισημανθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για καλύτερη ενημέρωση σχετικά με την προέλευση των προϊόντων διατροφής που αγοράζουν, εξετάζοντας το ενδεχόμενο της θέσπισης υποχρεωτικής επισήμανσης της χώρας προέλευσης για ορισμένα διατροφικά προϊόντα, μεταξύ άλλων για το μέλι, τα θαλασσινά και για τα συστατικά που περιέχονται στα μεταποιημένα προϊόντα, με απόλυτο σεβασμό της ακεραιότητας της εσωτερικής αγοράς και βάσει της δέουσας εκτίμησης επιπτώσεων· θεωρεί, επίσης, ότι η εν λόγω επισήμανση θα μπορούσε να επεκταθεί ούτως ώστε να καλύψει την καλή μεταχείριση των ζώων, τη βιωσιμότητα και τα επίπεδα καταλοίπων φυτοφαρμάκων, χωρίς να καταλήγει σε υπερβολική επισήμανση, η οποία θα μπορούσε να δημιουργήσει σύγχυση στους καταναλωτές· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να συνεργαστεί στενά με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων για τον σκοπό αυτό· τονίζει ότι τα εισαγόμενα προϊόντα που δεν πληρούν τα ευρωπαϊκά περιβαλλοντικά ή υγειονομικά πρότυπα θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών και δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό έναντι των Ευρωπαίων παραγωγών·

32. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να αναπτύξει ένα νέο πλαίσιο για την επισήμανση των βιώσιμων τροφίμων· καλεί την Επιτροπή να ορίσει τη μεθοδολογία και να προσδιορίσει ποιες διαστάσεις βιωσιμότητας θα καλύπτονται·

33. τονίζει ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011[82], σε περίπτωση αναγραφής της προέλευσης ενός τροφίμου η οποία είναι διαφορετική από αυτήν του πρωταρχικού συστατικού του, απαιτείται να αναφέρεται επίσης ο τόπος προέλευσης του πρωταρχικού συστατικού ή τουλάχιστον να αναφέρεται ότι είναι διαφορετικός από αυτόν του τροφίμου· επισημαίνει ότι στην πράξη αυτό σημαίνει ότι τα προϊόντα των οποίων τα πρωταρχικά συστατικά δεν παράγονται τοπικά ή περιφερειακά μπορούν να διατίθενται στην αγορά ως τέτοια εάν η προέλευση των εν λόγω μη τοπικών πρωταρχικών συστατικών αναγράφεται με ψιλά γράμματα· υπογραμμίζει ότι υπάρχει ανισορροπία μεταξύ της ορατότητας των πρακτικών μάρκετινγκ που χρησιμοποιούν εθνικές, περιφερειακές και τοπικές ονομασίες και σύμβολα για προϊόντα των οποίων τα πρωταρχικά συστατικά δεν παράγονται σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο και των απαιτήσεων επισήμανσης της ΕΕ· θεωρεί ότι αυτό ενδέχεται να είναι παραπλανητικό και να θίγει το δικαίωμα των καταναλωτών στην ορθή ενημέρωση· καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει αυτή την ανισορροπία·

34. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της νομοθεσίας όσον αφορά τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας των καταναλωτών και της δημόσιας υγείας·

35. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει νομικά δεσμευτικούς στόχους για μείωση της σπατάλης τροφίμων στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή, επιπλέον, να αποσαφηνίσει τους ισχύοντες κανόνες της ΕΕ σχετικά με τη σήμανση ημερομηνίας για τις ημερομηνίες λήξης και «ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από» προκειμένου να αποτραπεί και να μειωθεί η σπατάλη τροφίμων και η απώλεια τροφίμων και να διασφαλίζεται μεγαλύτερη σαφήνεια, συνέπεια και κατανόηση μεταξύ των καταναλωτών· ζητεί από την Επιτροπή, σε αυτό το πλαίσιο, να προωθήσει μια πολυσυμμετοχική προσέγγιση για την ενδυνάμωση των καταναλωτών και να ενθαρρύνει τη βιομηχανία τροφίμων να εφαρμόσει πρακτικές λύσεις για την επίσπευση της καταπολέμησης της σπατάλης τροφίμων· σημειώνει ότι τα μέτρα που προβλέπονται για αυτόν τον σκοπό και η διαχείριση της σπατάλης τροφίμων δεν πρέπει να συνεπάγονται δυσανάλογα έξοδα και περιττές διοικητικές επιβαρύνσεις που οι μικρότερες επιχειρήσεις δεν δύνανται να επωμιστούν· σημειώνει ότι το Κοινοβούλιο αναμένει με ανυπομονησία το σενάριο αναφοράς για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων σε ολόκληρη την ΕΕ·

36. στηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για την καταπολέμηση πρακτικών απάτης και παραποίησης/απομίμησης στον τομέα των τροφίμων, οι οποίες παραπλανούν τους καταναλωτές και στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά, και θεωρεί ότι είναι απαραίτητο οι κυρώσεις που επιβάλλονται να είναι πιο σοβαρές ώστε να λειτουργούν αποτρεπτικά, ότι πρέπει να διατεθούν επαρκείς πόροι ώστε να ενταθούν οι αποτελεσματικοί και αποδοτικοί έλεγχοι της συμμόρφωσης όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων, μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ότι πρέπει να στελεχωθούν δεόντως οι αρμόδιες και οι τελωνειακές αρχές και να εξακολουθήσουν να ενισχύονται οι ανταλλαγές πληροφοριών στην ενιαία αγορά· ζητεί την καλύτερη εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011, που θα πρέπει να υποστηριχθεί από νομικούς ορισμούς σε επίπεδο ΕΕ των εννοιών «απάτη και έγκλημα στον τομέα των τροφίμων» και «παραποίηση/απομίμηση» ως παραπλανητικών πρακτικών που θα μπορούσαν να θεωρηθούν δόλιες·

37. επαναλαμβάνει ότι η ύπαρξη διπλής ποιότητας στα προϊόντα διατροφής είναι απαράδεκτη και πρέπει να καταπολεμηθεί πλήρως ώστε να αποφεύγονται οι διακρίσεις κατά των Ευρωπαίων καταναλωτών και η παραπλάνησή τους· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι η στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» πρέπει να περιλαμβάνει διατάξεις που θα αποτρέπουν τα διπλά πρότυπα όσον αφορά την ποιότητα των τροφίμων και, για τον σκοπό αυτό, καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση στην αγορά και να προτείνει στοχευμένη νομοθεσία όπου απαιτείται· τονίζει, επιπλέον, τον ρόλο των οργανώσεων καταναλωτών στον εντοπισμό αυτών των παραπλανητικών πρακτικών·

38. τονίζει ότι οι σημαντικές αποκλίσεις στους ελέγχους των προϊόντων από τρίτες χώρες και στις τελωνειακές διαδικασίες και τις πολιτικές κυρώσεων στα σημεία εισόδου της ΕΕ στην τελωνειακή ένωση οδηγούν συχνά όχι μόνο σε στρεβλώσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, αλλά και σε σημαντικούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών στην ενιαία αγορά· υπογραμμίζει ότι μια συντονισμένη και εναρμονισμένη προσέγγιση όσον αφορά τις πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού και η ανάγκη για ισότιμη εφαρμογή προτύπων και πρακτικών όσον αφορά τα τρόφιμα σε όλα τα σημεία εισόδου στην ΕΕ, τηρουμένης δεόντως της αρχής της προφύλαξης, έχει ζωτική σημασία για να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη ροή εφοδιασμού τροφίμων σε όλα τα κράτη μέλη, τηρώντας ταυτοχρόνως υψηλά πρότυπα ελέγχων ασφαλείας που καθιστούν δυνατή την ανίχνευση και την αποτροπή υγειονομικών, φυτοϋγειονομικών και βιολογικών κινδύνων που ενέχονται στις εισαγωγές από τρίτες χώρες·

39. επιμένει ότι η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ότι οι τελωνειακοί έλεγχοι σε ολόκληρη την ΕΕ ακολουθούν τα ίδια πρότυπα, μέσω εναρμονισμένων και τυποποιημένων ελέγχων, σε συντονισμό με τα κράτη μέλη και τηρώντας πλήρως την αρχή της επικουρικότητας· προτρέπει την Επιτροπή, επιπλέον, να ενισχύσει, σε ενωσιακό και διεθνές επίπεδο, τη συνεργασία μεταξύ των σχετικών αρμόδιων αρχών ώστε να διασφαλίζονται οι εναρμονισμένοι και ενιαίοι έλεγχοι σε όλα τα σημεία εισόδου στην Ένωση και, ως εκ τούτου, να διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα όλων των προϊόντων διατροφής·

40. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει, μέσω μιας προορατικής εμπορικής και τελωνειακής πολιτικής, ότι τα προϊόντα διατροφής που εισάγονται στην ενιαία αγορά συμμορφώνονται με αυστηρούς ευρωπαϊκούς κανονισμούς για την ασφάλεια των τροφίμων, προκειμένου να προστατεύονται η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ, και η ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς·

41. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν αποτελεσματικότερα την οδηγία 2005/29/ΕΚ, προκειμένου να αντιμετωπιστεί καλύτερα το πρόβλημα των παραπλανητικών και ανυπόστατων περιβαλλοντικών ισχυρισμών όσον αφορά τα τρόφιμα, καθώς και κατά τη σύναψη εξ αποστάσεως συμβάσεων στο πλαίσιο διαδικτυακών αγορών, ούτως ώστε να μπορούν οι καταναλωτές να αναγνωρίζουν πιο εύκολα τα φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα· υποστηρίζει ότι αυτό δεν πρέπει να εισαγάγει διακρίσεις σε βάρος των επιχειρήσεων που έχουν καταβάλει αξιέπαινες προσπάθειες όσον αφορά το περιβάλλον.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

14.4.2021

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

40

1

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Alessandra Basso, Adam Bielan, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, Anna Cavazzini, Dita Charanzová, Deirdre Clune, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Alexandra Geese, Maria Grapini, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Jean-Lin Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Morten Løkkegaard, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek Miller, Dan-Ştefan Motreanu, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Clara Aguilera, Jordi Cañas, Claude Gruffat, Sylvie Guillaume, Jiří Pospíšil, Barbara Thaler

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

40

+

ECR

Adam Bielan, Carlo Fidanza, Beata Mazurek

ID

Virginie Joron, Jean‑Lin Lacapelle

PPE

Pablo Arias Echeverría, Deirdre Clune, Arba Kokalari, Antonius Manders, Dan‑Ştefan Motreanu, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Barbara Thaler, Róża Thun und Hohenstein, Marion Walsmann

Renew

Andrus Ansip, Vlad‑Marius Botoş, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Marco Zullo

S&D

Clara Aguilera, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Maria‑Manuel Leitão‑Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose

The Left

Kateřina Konečná, Anne‑Sophie Pelletier

Verts/ALE

Anna Cavazzini, Alexandra Geese, Claude Gruffat, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

 

1

-

ECR

Eugen Jurzyca

 

3

0

ID

Alessandra Basso, Markus Buchheit

NI

Miroslav Radačovský

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 


 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (22.4.2021)

<CommissionInt>προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου</CommissionInt>


<Titre>σχετικά με τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» για ένα δίκαιο, υγιές και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα τροφίμων</Titre>

<DocRef>(2020/2260(INI))</DocRef>

Συντάκτρια γνωμοδότησης: <Depute>Izaskun Bilbao Barandica</Depute>

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Αλιείας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να συμπεριλάβουν στην πρόταση ψηφίσματός τους τις ακόλουθες προτάσεις:

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Μαΐου 2020, με τίτλο «Από το αγρόκτημα στο πιάτο – Μια στρατηγική για ένα δίκαιο, υγιές και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα τροφίμων» (COM(2020)0381),

 έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, καθώς και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου και του κανονισμού αριθ. (ΕΕ) 2016/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον έλεγχο της αλιείας (COM(2018) 0368 final),

 έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγία του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά τους συντελεστές φόρου προστιθέμενης αξίας (COM(2018)0020),

 έχοντας υπόψη το σχέδιο πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την κατάρτιση σχεδίου έκτακτης ανάγκης για τη διασφάλιση του εφοδιασμού τροφίμων και της επισιτιστικής ασφάλειας, όπως προβλέπεται στην προτεινόμενη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο και από τη θάλασσα στο πιάτο», στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, και ιδίως τη δέσμευσή της να αξιοποιήσει τα διδάγματα που αντλήθηκαν από προηγούμενες κρίσεις, συμπεριλαμβανομένης της συνεχιζόμενης πανδημίας COVID-19,

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Μαΐου 2020, με τίτλο «Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 – Επαναφορά της φύσης στη ζωή μας» (COM(2020)0380),

 έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική)[83],

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής[84],

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων[85],

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική[86],

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας[87],

 έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό[88],

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 2020, σχετικά με τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο»,

 έχοντας υπόψη την επιστημονική γνωμοδότηση αριθ. 3/2017 της ομάδας υψηλού επιπέδου επιστημονικών συμβούλων του μηχανισμού επιστημονικών συμβουλών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Food from the Oceans - How can more food and biomass be obtained from the oceans in a way that does not deprive future generations of their benefits?» (Τροφή από τους ωκεανούς: με ποιον τρόπο μπορούμε να αντλήσουμε περισσότερα τρόφιμα και βιομάζα από τους ωκεανούς χωρίς να στερήσουμε τα οφέλη τους από τις μελλοντικές γενιές;) που εκδόθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2017,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμα του της 12ης Μαΐου 2016 σχετικά με την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στην εστίαση και στο λιανικό εμπόριο[89],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμα του της 30ής Μαΐου 2018 σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων ελέγχου για την εδραίωση της συμμόρφωσης των αλιευτικών προϊόντων με τα κριτήρια πρόσβασης στην αγορά της ΕΕ[90],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμα του της 29ης Μαΐου 2018 σχετικά με τη βελτιστοποίηση της αλυσίδας αξίας στον αλιευτικό τομέα της Ένωσης[91],

 έχοντας υπόψη τη θέση του που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 4 Απριλίου 2019 ενόψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[92],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία[93],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2020 σχετικά με μια νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη[94],

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» είναι να συμβάλει στην ευρωπαϊκή ατζέντα για την κλιματική αλλαγή, να προστατεύσει το περιβάλλον, να διασφαλίσει τη θέση των προϊόντων στην αλυσίδα αξίας και να ενθαρρύνει την κατανάλωση βιώσιμων και υγιεινών τροφίμων·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του συστήματος τροφίμων της ΕΕ και ότι η ανθεκτικότητα και η βιώσιμη ανάπτυξη τους εξαρτώνται από το έργο και τη συνεισφορά των Ευρωπαίων αλιέων και ιχθυοκαλλιεργητών, καθώς διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη στήριξη του περιβάλλοντος, της οικονομίας και της κοινωνίας των παράκτιων, νησιωτικών αλλά και πολλών ηπειρωτικών περιοχών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η άνευ προηγουμένου κρίση στον τομέα της δημόσιας υγείας που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19, η οποία στη συνέχεια επηρέασε το εμπόριο και την αγορά, πλήττει ιδιαίτερα τους αλιείς σε ολόκληρη την Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τους κινδύνους για την υγεία και τη χαμηλή τιμή των ψαριών, οι Ευρωπαίοι αλιείς εξακολουθούν να εργάζονται και να θεωρούνται βασική συνισταμένη του κλάδου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση επισήμανε πόσο σημαντική είναι η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε τρόφιμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει λάβει βραχυπρόθεσμα μέτρα, όπως το να προσφέρει περισσότερη ευελιξία όσον αφορά την πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και να εγκρίνει κρατικές ενισχύσεις, σε συνδυασμό με την παροχή πιο μακροπρόθεσμης στήριξης, όπως περιγράφεται στο σχέδιο ανάκαμψης για την Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τη διασφάλιση του εφοδιασμού σε τρόφιμα και της επισιτιστικής ασφάλειας σε ολόκληρη την ΕΕ σε περιόδους κρίσης είναι ευπρόσδεκτη·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να ενισχυθούν οι κανόνες του ανταγωνισμού και της κοινωνικής οικονομίας στο πλαίσιο της κοινής οργάνωσης αγοράς (ΚΟΑ), οι αρχές της οποίας χρονολογούνται από το 1970, καθώς και να επικαιροποιηθεί το πλαίσιό της με ειδικά προγράμματα και χρηματοδοτικά μέσα που θα παρέχουν πρόσβαση χωρίς διακρίσεις στους αυτοαπασχολούμενους στην αλιεία μικρής κλίμακας, προκειμένου να ενισχυθούν οι οργανώσεις τους, οι οποίες δημιουργούν σημαντική κοινωνική αξία μέσω της αποτελεσματικής συγκέντρωσης της εμπορίας των προϊόντων τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω κατηγορία αυτοαπασχολούμενων αποκλείστηκε, βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2020/560[95], από τη λήψη οικονομικής ενίσχυσης για την αντιμετώπιση της κρίσης COVID παρά το γεγονός ότι η εργασία τους αποδείχθηκε πολύτιμη για την κοινωνία κατά τη διάρκεια της πανδημίας· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι, ως βασικοί παράγοντες του συστήματος τροφίμων της ΕΕ αναγκάστηκαν να έρθουν αντιμέτωποι με κινδύνους για την υγεία και να υποστούν μειώσεις στις τιμές των προϊόντων τους λόγω του κλεισίματος των κλάδων των ξενοδοχείων, της εστίασης και της τροφοδοσίας (HORECA)·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραδόσεις και τα έθιμα σε διάφορα κράτη μέλη διαφέρουν όσον αφορά τη διατροφή και τη χρήση των διαθέσιμων βιολογικών πόρων, στους οποίους συγκαταλέγονται ψάρια, οστρακοειδή και μαλάκια, και ότι προτείνεται να συμπεριληφθεί αυτή η παράμετρος στον σχεδιασμό πολιτικών, συστάσεων και στρατηγικών που θα έχουν αντίκτυπο σε είδη οικονομικού ενδιαφέροντος ή παραδοσιακά είδη ιχθύων και μη ιχθυακά προϊόντα στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπεραλίευση και τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα ευαίσθητων θαλάσσιων ειδών έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων και συνεπάγονται απώλεια της βιοποικιλότητας·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που στους τομείς της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης στην ΕΕ τηρούνται τα υψηλότερα εμπορικά, περιβαλλοντικά, βιώσιμα και κοινωνικά πρότυπα, εντούτοις απαιτείται επανεξέταση και έγκριση προκειμένου να διασφαλιστεί η περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα εργασιακά δικαιώματα των ατόμων και την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων· λαμβάνοντας υπόψη ότι κλάδοι αυτοί παρέχουν υψηλής ποιότητας θαλασσινά προϊόντα, διαδραματίζοντας θεμελιώδη ρόλο στη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας και της διατροφικής ευημερίας του πληθυσμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, είναι εξαιρετικά σημαντικό να αξιολογηθεί η θέση των τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στην εσωτερική αγορά και στις εισαγωγές των προϊόντων τους, προκειμένου να επιτευχθεί ένα μοντέλο αλιείας που να αντικατοπτρίζει την ισορροπία ανάμεσα στις τρεις θεμελιώδεις συνιστώσες (την περιβαλλοντική, την κοινωνική και την οικονομική), σύμφωνα με την Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που τα εμπορικά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά πρότυπα και τα πρότυπα βιωσιμότητας στην ΕΕ είναι ιδιαίτερα υψηλά, εντούτοις ισχύουν μόνο για το 75 % των εκφορτώσεων στην ΕΕ και για λιγότερο από το 10 % των εισαγωγών της (καθώς εξαιρούνται τα φιλέτα και τα κατεψυγμένα ψάρια). Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός εισαγόμενων προϊόντων να μην πληροί τις αυστηρές προδιαγραφές και να μην ανταποκρίνεται στα αυστηρά πρότυπα που ισχύουν για τον κλάδο στην ΕΕ, δημιουργώντας έτσι άνισους όρους ανταγωνισμού και θέτοντας τους παραγωγούς της ΕΕ σε μειονεκτική θέση στον ανταγωνισμό·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπερβολική χρήση φυτοφαρμάκων στη γεωργία έχει επίσης αρνητικές επιπτώσεις στην υδρόβια χλωρίδα και πανίδα·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενώσεις αλιέων, όπως οι συντεχνίες, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στα συστήματα τροφίμων ορισμένων κρατών μελών, όπου λειτουργούν ως μη κερδοσκοπικοί φορείς δημοσίου δικαίου και κοινωνικής οικονομίας που εκπροσωπούν τον τομέα της αλιείας και συνεργάζονται με τη δημόσια διοίκηση, επιτελούν λειτουργίες γενικού συμφέροντος προς όφελος της θαλάσσιας αλιείας και των εργαζομένων στον τομέα της αλιείας, ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες, εμπορεύονται προϊόντα και παρέχουν συμβουλευτικές και διαχειριστικές υπηρεσίες·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην έκθεσή του σχετικά με την κατάσταση της παγκόσμιας αλιείας και υδατοκαλλιέργειας το 2020, ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών αναγνωρίζει τον καίριο ρόλο της αλιείας στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια, υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι η μεγαλύτερη απειλή όσον αφορά αυτή τη συνεισφορά είναι η υπεραλίευση και ότι η βιώσιμη εκμετάλλευση των ιχθυαποθεμάτων έχει τη δυνατότητα να αυξήσει την παραγωγικότητα της αλιείας·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να μειωθεί η σπατάλη τροφίμων, πρέπει να βελτιωθούν η υλικοτεχνική υποστήριξη και οι υποδομές στην αλυσίδα αξίας ώστε να βελτιστοποιηθεί η χρήση όλων των αλιευμάτων και η βιωσιμότητα του συστήματος τροφίμων·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται μια ολιστική προσέγγιση των διαφόρων στρατηγικών και πολιτικών της ΕΕ που συνδέονται με τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο»·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γενική συγκέντρωση της αγοράς και η τάση των μεγαλέμπορων να συνάπτουν συμφωνίες που ενίοτε πλήττουν τα συμφέροντα των παραγωγών έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην αλιεία μικρής κλίμακας·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τον εφοδιασμό της αγοράς της ΕΕ με τρόφιμα υψηλής διατροφικής αξίας, τη μείωση της εξάρτησης της αγοράς της ΕΕ από τις εισαγωγές τροφίμων και τη διασφάλιση ότι τα τρόφιμα φθάνουν στους καταναλωτές σε λογικές τιμές· λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω της εν εξελίξει πανδημίας κατέστη ακόμα πιο σαφές ότι η ΕΕ πρέπει να είναι σε θέση να εγγυηθεί πλήρως την επισιτιστική ασφάλεια για τους πολίτες της και να μειώσει την εξάρτησή της από εισαγωγές τροφίμων από τρίτες χώρες·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας αποτελούν σημαντική πηγή πρωτεΐνης και σημαντικό στοιχείο μιας υγιεινής διατροφής· λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από τους μισούς ενήλικες στην Ένωση είναι υπέρβαροι, γεγονός που συμβάλλει στη συχνή εμφάνιση ασθενειών που σχετίζονται με τη διατροφή, όπως οι καρδιαγγειακές παθήσεις, και στην αύξηση του κόστους υγειονομικής περίθαλψης· σημειώνει ότι η κατανάλωση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στην ΕΕ ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, συγκριτικά με άλλες ζωικές πρωτεΐνες τα ψάρια ανοιχτής θαλάσσης έχουν τον χαμηλότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο καθώς ζουν στην ανοιχτή θάλασσα και δεν απαιτείται η χρήση εκτάσεων, τεχνητής διατροφής, υδροδότησης, αντιβιοτικών ή φυτοφαρμάκων για την παραγωγή τους και, ως εκ τούτου, αποτελούν την ιδανική επιλογή ζωικής πρωτεΐνης όσον αφορά την επισιτιστική ασφάλεια και την προστασία του κλίματος·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αλιείς αντιμετωπίζουν όλα τα είδη θαλάσσιων αποβλήτων αλιεύοντας τα θαλάσσια απορρίμματα – είτε ενεργά είτε παθητικά – και βοηθώντας με απορρίμματα από άλλα σκάφη, γεγονός που συμβάλλει στη βελτίωση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της βιωσιμότητας του τομέα·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο των αλιέων και οι συνεχιζόμενες προσπάθειες για την εφαρμογή της ΚΑλΠ βελτίωσαν τον πληθυσμό των ιχθύων στην ΕΕ ενώ απέφεραν και άλλα θετικά αποτελέσματα μέσω της αποτελεσματικής, επιστημονικά τεκμηριωμένης διαχείρισης της αλιείας με επίκεντρο τη βιωσιμότητα, την υπεύθυνη αλιεία και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της εμπορικής αλιείας στα οικοσυστήματα, και η οποία βασίζεται σε φιλόδοξους, διεθνώς συμφωνημένους στόχους διαχείρισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν περιβαλλοντικές παράμετροι που απαιτούν περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να βελτιωθούν·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι χάρη στον τομέας της αλιείας, εδώ και πολύ καιρό, οι Ευρωπαίοι καταναλωτές έχουν στη διάθεσή τους προϊόντα υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας που πληρούν υψηλά πρότυπα όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, ενώ ο ίδιος το τομέας κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως όσον αφορά τη βιωσιμότητα·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατανάλωση καυσίμων και οι εκπομπές CO2 από την αλιεία μειώθηκαν κατά 18 % το διάστημα 2009-2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι η ενεργειακή απόδοση του αλιευτικού στόλου της ΕΕ (τόνοι ιχθύων ανά λίτρο καυσίμων) αυξήθηκε με την πάροδο των ετών χάρη στην προσαρμογή των νέων τεχνολογιών και τη βελτίωση των αλιευτικών αποθεμάτων, η αλιεία συνεχίσει να αντιμετωπίζει δυσκολίες λόγω της κλιματικής αλλαγής, της οποίας είναι μάλλον θύμα παρά αιτία, όπως αποδεικνύεται από τα πολυάριθμα φυσικά φαινόμενα, όπως η αύξηση της θερμοκρασίας των υδάτων, τα οποία είχαν και θα συνεχίσουν να έχουν εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις στην κερδοφορία του τομέα·

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 για την κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ) των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, είναι σημαντικό οι καταναλωτές να ενημερώνονται, μέσω εκστρατειών εμπορικής προώθησης και εκπαίδευσης, σχετικά με την αξία της κατανάλωσης ψαριών και τη μεγάλη ποικιλία των διαθέσιμων ειδών, καθώς και σχετικά με τη σημασία της κατανόησης των πληροφοριών που αναγράφονται στις ετικέτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πληροφορίες σχετικά με τη χώρα καταγωγής και η ιχνηλασιμότητα των αλιευτικών προϊόντων είναι χωρίς αμφιβολία προς το συμφέρον των καταναλωτών της ΕΕ, πλην όμως η ενωσιακή νομοθεσία δεν απαιτεί ένδειξη προέλευσης του τελικού κατεργασμένου ή κονσερβοποιημένου προϊόντος, μολονότι αυτό είναι υποχρεωτικό για τον αλιευτικό τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εξαιτίας των παραπάνω, στη διατροφική αλυσίδα αξίας χάνονται οι πληροφορίες ιχνηλασιμότητας και βιώσιμης παραγωγής·

1. τονίζει ότι η ΚΑλΠ και ένα λειτουργικό σύστημα διακυβέρνησης των θαλασσών της Ευρώπης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του συστήματος τροφίμων και της αλυσίδας εφοδιασμού της ΕΕ και συνδέονται στενά με τους ευρωπαϊκούς πυλώνες για την υγεία και το περιβάλλον που βρίσκονται στο επίκεντρο της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο»· εκφράζει τη μεγάλη απογοήτευση του για την έλλειψη προβολής και φιλόδοξων στόχων όσον αφορά τη συμβολή και το δυναμικό του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο»· τονίζει ότι εν λόγω έλλειψη φιλόδοξων στόχων δυσχεραίνει το έργο της Ένωσης όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, ενώ προειδοποιεί ότι θα έχει ως συνέπεια τον περιορισμό των ευκαιριών και των εισοδημάτων για τους αλιείς της ΕΕ, τους παραγωγών προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και τους εργαζομένους σε όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού ιχθύων και θαλασσινών· ζητεί η υφιστάμενη στρατηγική να διευρυνθεί σε μια στρατηγική «Από το αγρόκτημα και από τη θάλασσα στο πιάτο» και να μετονομαστεί επισήμως σε «Στρατηγική από το αγρόκτημα και τη θάλασσα στο πιάτο για ένα δίκαιο, υγιεινό και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα τροφίμων»·

2. τονίζει ότι η ισχύουσα στρατηγική θα πρέπει να ενσωματωθεί σε μια πολυδιάστατη προσέγγιση της αλιείας που θα λαμβάνει υπόψη τη βασική νομοθεσία της ΕΕ επί του θέματος. Επίσης θα πρέπει, με γνώμονα τους στόχους της στρατηγικής και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις τρεις συνιστώσες της βιώσιμης ανάπτυξης, ήτοι την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον, να διασφαλίσει ότι το μελλοντικό σύστημα τροφίμων θα είναι πιο δίκαιο, πιο υγιεινό και θα σέβεται περισσότερο το περιβάλλον· παροτρύνει την Επιτροπή να δώσει τη δέουσα προσοχή στην ιδιαίτερη φύση του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας σε κάθε μελλοντική νομοθετική πρόταση, στρατηγική ή σε κατευθυντήριες γραμμές που ενδέχεται να καταρτίσει ως αποτέλεσμα της στρατηγικής και να καλύψει το κενό με κατάλληλες πρόσθετες πρωτοβουλίες·

3. τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ο συντονισμός και η αμοιβαία στήριξη μεταξύ όλων των πρωτοβουλιών της Πράσινης Συμφωνίας και μεταξύ των στόχων της Ένωσης και των κρατών μελών όσον αφορά, μεταξύ άλλων, την επισιτιστική ασφάλεια, την κλιματική αλλαγή, τους θαλάσσιους φυσικούς πόρους και τη βιώσιμη διαχείριση της αλιείας·

4. αναγνωρίζει ότι η αλιεία είναι ένα από τα αποδοτικότερα και κλιματικά ευφυέστερα συστήματα που εξασφαλίζουν υγιεινά και βιώσιμα τρόφιμα, διασφαλίζοντας παράλληλα αξιοπρεπή διαβίωση για τους αλιείς στην ΕΕ·

5. επικροτεί την αναγνώριση από την Επιτροπή όσον αφορά το προσωπικό κρίσιμης σημασίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19· τονίζει ότι στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν, πέραν των εργαζομένων στον αγροδιατροφικό τομέα, και οι εργαζόμενοι στον τομέα της αλιείας· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για τη βελτίωση της θέσης των Ευρωπαίων αλιέων στην αλυσίδα αξίας, με την ενίσχυση της υγείας και της ασφάλειας στον χώρο εργασίας, την εξασφάλιση αξιοπρεπούς μισθού και την προστασία της ελεύθερης κυκλοφορίας τους, ιδίως σε περιόδους κρίσης·

6. υπογραμμίζει τη στενή σχέση μεταξύ των αλιευτικών δραστηριοτήτων και της διατήρησης της βιοποικιλότητας και υπογραμμίζει τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει η μη βιώσιμη αλιεία στη βιοποικιλότητα· τονίζει, ωστόσο, ότι μόνον η βιώσιμη αλιεία μπορεί να περιορίσει τις αρνητικές επιπτώσεις στα είδη, τα ενδιαιτήματα και τα οικοσυστήματα, αλλά και τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής·

7. τονίζει ότι, προκειμένου να επιτευχθούν πλήρως και αποτελεσματικά οι στόχοι που θέτει η στρατηγική, απαιτείται ευρεία προκαταρκτική εκτίμηση κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων προκειμένου να ληφθούν υπόψη όλες οι πιθανές επιπτώσεις των προτεινόμενων μέτρων στις παράκτιες κοινότητες καθώς και στην παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα των εταιρειών του τομέα της αλιείας της ΕΕ· τονίζει επίσης ότι η μετάβαση σε ένα μοντέλο βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης πρέπει να πραγματοποιηθεί σταδιακά και ανάλογα με τις δυνατότητες του αλιευτικού κλάδου της ΕΕ·

8. τονίζει ότι πολύ συχνά η μεταφορά δίκαιων και αποδεκτών αρχών στο εθνικό δίκαιο κινδυνεύει να εξελιχθεί σε επαχθείς, υπερβολικές και δύσκολες στην εφαρμογή από τους αλιείς πρακτικές, χωρίς ποτέ να επιτευχθούν πραγματικά οι στόχοι που επιδιώκονται βάσει αυτών των αρχών· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι οι προτάσεις της στρατηγικής δεν θα πρέπει να συνεπάγονται υπερβολικό οικονομικό ή γραφειοκρατικό φόρτο για τις επιχειρήσεις στον τομέα της αλιείας·

9. συμφωνεί με την Επιτροπή σχετικά με την ανάγκη να διασφαλιστεί η τήρηση των βασικών αρχών που κατοχυρώνονται στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, ιδίως όσον αφορά τους προσωρινούς, εποχιακούς και αδήλωτους εργαζόμενους· τονίζει, για τον σκοπό αυτό, ότι θα πρέπει να ληφθούν πρακτικά μέτρα για την κάλυψη αυτής της ανάγκης, μέσω μεγαλύτερης συνεργασίας με φορείς της ΕΕ για τον κοινωνικό διάλογο, όπως η επιτροπή τομεακού κοινωνικού διαλόγου για τη θαλάσσια αλιεία, κατά την εκπόνηση νομοθετικών πρωτοβουλιών για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής·

10. τονίζει ότι η προώθηση της υγιεινής και βιώσιμης διατροφής, στο πλαίσιο της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και της στρατηγικής της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή, θα πρέπει να ευνοεί την κατανάλωση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ, δεδομένου ότι αποτελούν σημαντική πηγή πρωτεΐνης με μικρό αποτύπωμα άνθρακα και βασικό στοιχείο μιας υγιεινής διατροφής. Επίσης υπογραμμίζει την αξία του έργου των εργαζομένων, ανδρών και γυναικών, στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας· υπενθυμίζει τις δυνατότητες της βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας και αλιείας για τη δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας και θεωρεί ότι η οικολογική μετάβαση των συστημάτων τροφίμων εν γένει, και της αλιείας ειδικότερα, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί κατά τρόπο που να εξασφαλίζει δίκαιο εισόδημα για τον αλιευτικό τομέα, ενισχύοντας τη θέση του στην αλυσίδα αξίας, ενθαρρύνοντας την οργάνωση των εργαζομένων σε συντεχνίες, συνεταιρισμούς, ενώσεις ή άλλες οργανώσεις, και διενεργώντας τους κατάλληλους ελέγχους όπως ορίζει η οδηγία (ΕΕ) 2019/633 για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές[96]·

11. υπογραμμίζει τον χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο της αλιείας από ορισμένες απόψεις και την παραγωγή υγιεινών τροφίμων από τον τομέα, δεδομένου ότι δεν χρησιμοποιούνται τεχνητές ζωοτροφές, αντιβιοτικά, λιπάσματα ή χημικά φυτοφάρμακα· επισημαίνει ότι, χάρη στις ιδιαίτερα ωφέλιμες για την υγεία της καρδιάς ιδιότητές που έχουν τα ψάρια, η κατανάλωση τους μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση της ευρωπαϊκής κρίσης στον τομέα της δημόσιας υγείας όσον αφορά τη συχνή εμφάνιση ασθενειών που συνδέονται με τη διατροφή, όπως οι καρδιαγγειακές παθήσεις·

12. παρατηρεί ότι η ΚΑλΠ συνιστά το ισχύον νομικό πλαίσιο για την αλιεία, το οποίο αποσκοπεί στην παροχή υγιεινών τροφίμων από τη θάλασσα σύμφωνα με τις βιώσιμες, κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές αρχές για τη διαχείριση της αλιείας, τη διασφάλιση της βιώσιμης εκμετάλλευσης των έμβιων θαλάσσιων βιολογικών πόρων και την αποκατάσταση και διατήρηση των πληθυσμών των αλιευόμενων ειδών πάνω από τα επίπεδα που μπορούν να διασφαλίσουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, καθώς και την εξασφάλιση της κερδοφορίας των αλιευτικών δραστηριοτήτων·

13. τονίζει τη σημασία του ρόλου των γυναικών στις διαδικασίες μεταποίησης, προώθησης και εμπορίας των αλιευμάτων·

14. επισημαίνει ότι λόγω της εν εξελίξει πανδημίας κατέστη σαφές ότι η ΕΕ πρέπει να διαφυλάξει την επισιτιστική ασφάλεια και την επισιτιστική κυριαρχία, προκειμένου να μειωθεί η εξάρτησή της από εισαγωγές τροφίμων από τρίτες χώρες· συμφωνεί με την ανάπτυξη ενός σχεδίου έκτακτης ανάγκης για τη διασφάλιση του εφοδιασμού της ΕΕ με τρόφιμα και της επισιτιστικής ασφάλειας σε περίπτωση μελλοντικών κρίσεων· υπενθυμίζει τον στόχο της ΚΑλΠ να συμβάλει στον εφοδιασμό της αγοράς της ΕΕ με τρόφιμα υψηλής διατροφικής αξίας και να μειώσει την εξάρτηση της αγοράς της ΕΕ από τις εισαγωγές τροφίμων· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη μετάβασης προς την έξυπνη ενσωμάτωση των παγκόσμιων, περιφερειακών και τοπικών συστημάτων τροφίμων, με την προώθηση σύντομων διαύλων στην αλυσίδα αξίας της αλιείας, προκειμένου να βελτιωθεί η επισιτιστική ασφάλεια, σύμφωνα με τις αρχές της ενιαίας αγοράς·

15. τονίζει ότι η στρατηγική για τη βιοποικιλότητα και η στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος· ζητεί, ως εκ τούτου, τη διενέργεια εκτιμήσεων επιπτώσεων που θα προσδιορίζουν το πλήρες κόστος των στόχων βιοποικιλότητας της Επιτροπής όσον αφορά τις επιπτώσεις της μείωσης της αλιευτικής πίεσης και, ως εκ τούτου, της παραγωγής τροφίμων·

16. τονίζει ότι κατά την υλοποίηση των στόχων και των μέτρων που προτείνονται στη στρατηγική και τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο σύστημα τροφίμων, πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα των συστημάτων τροφίμων και στην ανταγωνιστικότητα των τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ, ενώ θα πρέπει να διασφαλιστεί και ένα δίκαιο εισόδημα για τους πρωτογενείς παραγωγούς· τονίζει τη σημασία της εποικοδομητικής, αποτελεσματικής και ισότιμης διαβούλευσης με τους αλιείς και τους παραγωγούς υδατοκαλλιέργειας και άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς που εκπροσωπούν την αλυσίδα αξίας σε κάθε απόφαση που σχετίζεται με την προτεινόμενη στρατηγική «Από το αγρόκτημα και τη θάλασσα στο πιάτο»·

17. καλεί την Επιτροπή και τους αρμόδιους οργανισμούς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, να αξιολογήσουν κατά πόσον τα φύκια μπορούν να αποτελέσουν ασφαλή, υγιεινή και βιώσιμη πηγή τροφίμων στο πλαίσιο της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο»·

18. επικροτεί την προγραμματισμένη έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη λειτουργία της ΚΑλΠ, η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 και η οποία θα πρέπει να επικεντρωθεί στους κινδύνους που προκαλεί η κλιματική αλλαγή για τη βιωσιμότητα των ειδών και στον στόχο της επίτευξης της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης· τονίζει, ωστόσο, την ανάγκη για μια συνολική προσέγγιση προκειμένου τα ιχθυαποθέματα να φθάσουν σε βιώσιμα επίπεδα και να αποκατασταθούν τα θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα, η οποία θα πρέπει επίσης να επικεντρωθεί στα οφέλη και την κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα των τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων των χωροκατακτητικών ξένων ειδών που απειλούν ορισμένα είδη οικονομικής σημασίας, καταβάλλοντας συντονισμένες προσπάθειες για τη μείωση των επιπτώσεών τους· ζητεί να δοθεί συνέχεια στην έκθεση αυτή με νομοθετικές ή μη νομοθετικές προτάσεις και ενέργειες για την καλύτερη υλοποίηση των στόχων της ΚΑλΠ υπό το πρίσμα των νέων προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο τομέας της αλιείας και για την αντιμετώπιση τυχόν ελλείψεων που κρίνονται σημαντικές·

19. τονίζει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων της ΕΕ και την αποτροπή της παρείσφρησης τοξικών ουσιών στην τροφική αλυσίδα· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια ολιστική προσέγγιση για το θαλάσσιο περιβάλλον και να αντιμετωπίσουν τα βαθύτερα αίτια της ρύπανσης των υδάτων, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων απορριμμάτων και των αστικών και βιομηχανικών λυμάτων, και να θέσουν τέλος σε πρακτικές που είναι επιβλαβείς για το θαλάσσιο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία·

20. επικροτεί τον ρόλο των πρόσφατα εξαγγελθεισών στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ για την περίοδο 2021-2030· τονίζει τον θεμελιώδη ρόλο της υδατοκαλλιέργειας και την ανάγκη ανάπτυξής της ως ακρογωνιαίου λίθου για την εξασφάλιση της αυτάρκειας σε υγιεινά τρόφιμα· ζητεί την ταχεία έγκριση και εφαρμογή των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών και υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη για ειδικές κατευθυντήριες γραμμές για τα οστρακοειδή και την υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων, προκειμένου να παρασχεθεί καθοδήγηση για καλύτερη διαχείριση και αυξημένη βιωσιμότητα, καθώς και μεγαλύτερη χρηματοδότηση για τους τομείς αυτούς στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ)·

21. υπογραμμίζει ότι οι συνεχιζόμενες εργασίες σχετικά με την προτεινόμενη στρατηγική «Από το αγρόκτημα και τη θάλασσα στο πιάτο» θα πρέπει να εμπνέονται και να βασίζονται σε υφιστάμενες πρακτικές που ήδη πληρούν τους στόχους βιωσιμότητας της τρέχουσας στρατηγικής, όπως ορισμένοι τύποι διαχείρισης της υδατοκαλλιέργειας που παρέχουν επίσης περιβαλλοντικές και κοινωνικές υπηρεσίες· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν, να ενθαρρύνουν και να παράσχουν επαρκή στήριξη στη φιλική προς το περιβάλλον υδατοκαλλιέργεια, όπως η χαμηλού περιβαλλοντικού αντικτύπου υδατοκαλλιέργεια, η υδατοκαλλιέργεια κλειστών κυκλωμάτων, τα φύκια, τα οστρακοειδή, η ιχθυοκαλλιέργεια σε λίμνες ή τα ολοκληρωμένα συστήματα πολυτροφικής υδατοκαλλιέργειας, ως σημαντικά τμήματα της κυκλικής οικονομίας και ως καθαροί παράγοντες που συμβάλλουν στην μετατροπή των υπερβολικών συγκεντρώσεων θρεπτικών στοιχείων σε πρωτεΐνη υψηλής ποιότητας·

22. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα σχέδια για τη βιώσιμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας λαμβάνουν υπόψη τα κύρια εμπόδια στην ανάπτυξη του δυναμικού του τομέα, καθώς και να αναγνωρίσουν την ανάγκη διάθεσης χώρου στον εν λόγω κλάδο μέσω κατάλληλου χωροταξικού σχεδιασμού· επισημαίνει τη σημασία δημιουργίας ενός μηχανισμού που θα χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και συμμετοχικότητα, ο οποίος θα συνάδει με την οδηγία 2014/89/ΕΕ για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, για τη δίκαιη κατανομή του χώρου σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων και νέων αλιευτικών περιοχών και εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας· τονίζει ότι η ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας απαιτεί ένα σταθερό, αξιόπιστο και σαφές νομικό πλαίσιο όσον αφορά τη χρήση του χώρου και των αδειών, το οποίο θα εμπνέει εμπιστοσύνη και ασφάλεια για επενδύσεις στον τομέα·

23. επικροτεί την πρόθεση προώθησης της βιολογικής υδατοκαλλιέργειας και τονίζει τα οικονομικά οφέλη της για τους παραγωγούς του κλάδου, δεδομένου του άφθονου αναξιοποίητου δυναμικού ανάπτυξης και μεγέθυνσης· επισημαίνει ότι η μετάβαση μπορεί να υποστηριχθεί από το ΕΤΘΑΥ·

24. τονίζει ότι αποτελεί επί μακρόν κοινή πρακτική στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας να επαναχρησιμοποιούνται αχρησιμοποίητα (ή χρησιμοποιήσιμα) ζωικά προϊόντα για ανθρώπινη κατανάλωση· επισημαίνει ότι, προς όφελος μιας κυκλικής οικονομίας, απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις για τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ της υδατοκαλλιέργειας και της αποφυγής σπατάλης τροφίμων, καθώς και για τη στήριξη ορθών διαδικασιών επαναχρησιμοποίησης των απορριμμάτων της υδατοκαλλιέργειας (όπως τα φύκια) για τη διατροφή των ψαριών·

25. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να υποστηρίξει οικολογικά επιχειρηματικά μοντέλα, όπως αυτά που βασίζονται στη δέσμευση άνθρακα, προκειμένου να καταστούν οι αλυσίδες εφοδιασμού πιο βιώσιμες· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι ορισμένες πρακτικές υδατοκαλλιέργειας, όπως η καλλιέργεια μυδιών ή στρειδιών, μπορούν να αποτελέσουν επιτυχημένο μοντέλο για το μέλλον στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας εκπομπών· καλεί την Επιτροπή να επενδύσει σε αυτό το είδος πράσινων επιχειρήσεων υπό το πρίσμα των στόχων της στρατηγικής·

26. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να δημοσιεύσει κατευθυντήριες γραμμές για την προμήθεια βιώσιμων τροφίμων όσον αφορά την εστίαση στα θεσμικά όργανα και παροτρύνει την Επιτροπή να συμπεριλάβει τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές·

27. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να αναλάβει δράση για την επιτάχυνση της διάδοσης στην αγορά λύσεων ενεργειακής απόδοσης στους τομείς της γεωργίας και των τροφίμων· εν προκειμένω, τονίζει ότι τέτοιες ενέργειες πρέπει επίσης να εκτείνονται στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας για να τον βοηθήσουν να αναπτύξει όλες τις πιθανές μορφές παραγωγής ενέργειας που ενυπάρχουν σε αυτούς τους τύπους εκτροφής και να προωθήσουν ένα σύστημα παραγωγής μηδενικής κατανάλωσης·

28. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων και του ελέγχου των ασθενειών, καθώς και για τον περιορισμό της πυκνότητας του ζωικού πληθυσμού στην υδατοκαλλιέργεια προς όφελος της ανθρώπινης υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων·

29. τονίζει ότι πολύ συχνά ότι οι τιμές των βιολογικών προϊόντων κυμαίνονται σε ένα εύρος τιμών που δεν μπορούν να ανταποκριθούν οι περισσότεροι Ευρωπαίοι καταναλωτές· ως εκ τούτου, τονίζει την ανάγκη δημιουργίας ενός δίκαιου συστήματος τιμολόγησης σε επίπεδο ΕΕ για τα βιολογικά προϊόντα, ώστε να μην είναι πλέον προνόμιο μερικών, αλλά να μπορούν να αποτελέσουν τη βάση μιας υγιεινής διατροφής για όλους·

30. επικροτεί την προθυμία της Επιτροπής να επικεντρωθεί στις επενδύσεις σε πράσινες και ψηφιακές τεχνολογίες και πρακτικές, αλλά ταυτόχρονα εκφράζει την απογοήτευσή του διότι απουσιάζει κάθε αναφορά στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας· υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη υποστήριξης των αλιέων και των παραγόντων στην αλυσίδα εφοδιασμού αλιευτικών προϊόντων κατά τη μετάβαση σε περισσότερο ψηφιοποιημένες πρακτικές, μέσω σημαντικών επενδύσεων στην κατάρτιση, μέσω της χρηματοδότησης για την ψηφιοποίηση και μέσω της μετάβασης σε οικολογικές πρακτικές και εργαλεία·

31. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν και να εξορθολογήσουν την επισήμανση, μεταξύ άλλων μέσω ψηφιακά αναγνώσιμων κωδικών, όλων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας σε επίπεδο ΕΕ, είτε πρόκειται για νωπά, κατεψυγμένα ή μεταποιημένα είτε πρόκειται για όσα πωλούνται σε εστιατόρια και μέσω τόσο των εμπόρων λιανικής πώλησης όσο και των χονδρεμπόρων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ιχνηλασιμότητα όσον αφορά τον τόπο προέλευσης, τα είδη και πληροφορίες σχετικά με άλλες πτυχές, όπως οι μέθοδοι παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών από τρίτες χώρες·

32. τονίζει την ανάγκη για την εφαρμογή ενός συστήματος ιχνηλασιμότητας των τροφίμων στην ΕΕ που θα ενισχύει τη βιωσιμότητα των τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καταναλωτών, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με το πού, πότε, πώς και ποια ψάρια αλιεύθηκαν ή εκτράφηκαν, πρωτίστως για τη βελτίωση της ασφάλειας των τροφίμων, αλλά και για τη διευκόλυνση των ελέγχων σε ολόκληρη την αλυσίδα τόσο των προϊόντων της ΕΕ όσο και των εισαγωγών από τρίτες χώρες και την καταπολέμηση της απάτης και της παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεγκτης (ΠΑΑ) αλιείας· ζητεί μια συντονισμένη προσέγγιση προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των διαφόρων πρωτοβουλιών για το θέμα αυτό και να αξιολογηθούν το κόστος και τα οφέλη των διαφόρων επιλογών για τους καταναλωτές, τους παραγωγούς και την εσωτερική αγορά στο σύνολό της, σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου[97], προκειμένου οι στόχοι αυτοί να υλοποιηθούν με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο· πιστεύει ότι το σύστημα αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους παράγοντες της αλυσίδας αξίας, ώστε να μπορούν να συνεργάζονται μεταξύ τους, χρησιμοποιώντας απλά ψηφιακά συστήματα που είναι εύχρηστα και δεν συνεπάγονται υπερβολικό κόστος για τις επιχειρήσεις, ιδίως δε για τις μικρές·

33. τονίζει ότι οι αποτελεσματικοί μηχανισμοί ιχνηλασιμότητας για τη βιωσιμότητα όλων των προϊόντων που πωλούνται στις αγορές της ΕΕ είναι απαραίτητοι για τη διασφάλιση της διαφάνειας για τους καταναλωτές, τον τομέα και τις διάφορες διοικήσεις· επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να στηρίξει την εφαρμογή των κανόνων σχετικά με τις παραπλανητικές πληροφορίες όσον αφορά τη βιωσιμότητα των τροφίμων, να αναπτύξει ένα ενωσιακό πλαίσιο για τη επισήμανση των βιώσιμων τροφίμων και να επιτύχει τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας καθώς και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών· τονίζει ότι το βήμα αυτό θα ενισχύσει την αξία των βιώσιμων προϊόντων και θα προστατεύσει τα δικαιώματα των καταναλωτών· ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ψηφιακά εργαλεία για την ενημέρωση των καταναλωτών σε όλα τα στάδια της αλυσίδας αξίας, συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων πλατφορμών, με σκοπό την προώθηση της διαλειτουργικότητας και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων συστημάτων·

34. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο έκδοσης περιβαλλοντικών δηλώσεων με ισχυρά και διεθνώς αναγνωρισμένα κριτήρια, όπως το πρότυπο αριθ. 14024 του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO), που θα πρέπει να βασίζονται σε πλήρη αξιολόγηση του κύκλου ζωής και όχι σε μεμονωμένες συνιστώσες της βιωσιμότητας ενώ η εφαρμογή τους πρέπει να συνεπάγεται την ελάχιστη δυνατή διοικητική και οικονομική επιβάρυνση, ιδίως για τους αλιείς μικρής κλίμακας και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις· τονίζει, για τον σκοπό αυτό, ότι η επισήμανση πρέπει να είναι αντικειμενική, να βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα υποστηριζόμενα από αυστηρή ανεξάρτητη επαλήθευση, να μην εισάγει διακρίσεις όσον αφορά την πραγματική θρεπτική αξία των τροφίμων και να είναι σε θέση να παρέχει πλήρεις και συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις θρεπτικές ουσίες του προϊόντος βάσει των προσλαμβανόμενων ποσοτήτων αναφοράς του μέσου καταναλωτή, χωρίς να παραπλανά ή να επηρεάζει τις επιλογές αγοράς, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011[98]· τονίζει, επιπλέον, ότι και οι επιχειρήσεις πρέπει συμβάλλουν στη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας των αλιευτικών προϊόντων που εμπορεύονται, καθώς και στην παροχή όλων των πληροφοριών που πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προκειμένου να προβαίνουν σε ενημερωμένες, υγιεινές και οικολογικές διατροφικές επιλογές·

35. παροτρύνει την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να θεσπίσει την υποχρεωτική ενημέρωση των καταναλωτών μέσω της επισήμανσης σχετικά με την προέλευση και την ιχνηλασιμότητα για όλα τα παρασκευάσματα ή τις κονσέρβες ψαριών και θαλασσινών, όπως τα καρκινοειδή, τα μαλάκια και το χαβιάρι, και, προκειμένου να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού, να αξιολογήσει την ανάγκη αναθεώρησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 σχετικά με την ΚΟΑ προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και να καταρτίσει πρόταση εάν κριθεί σκόπιμο·

36. επισημαίνει ότι τα διαφορετικά πρότυπα μεταξύ προϊόντων της ΕΕ και τρίτων χωρών θα μπορούσαν να θέσουν την αλιεία της ΕΕ σε μειονεκτική θέση στον ανταγωνισμό ελλείψει παγκόσμιας σύγκλισης των προτύπων βιωσιμότητας· προς τούτο, τονίζει την ανάγκη εφαρμογής των κανόνων σχετικά με την επισήμανση και την ιχνηλασιμότητα όχι μόνο για τα προϊόντα της ΕΕ, αλλά και για τα εισαγόμενα· τονίζει, επιπλέον, την ανάγκη προσαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας ώστε να απαιτείται δήλωση καταγωγής του τελικού προϊόντος που προκύπτει από τον συνδυασμό προϊόντων της ΕΕ με προϊόντα τρίτων χωρών σε γραμμές παραγωγής·

37. τονίζει την ανάγκη για ένα εναρμονισμένο νομικό πλαίσιο στην ΕΕ το οποίο θα αναπτύσσει ένα υποχρεωτικό, πανευρωπαϊκό σύστημα σήμανσης των τροφίμων στο μπροστινό μέρος της συσκευασίας και θα βασίζεται σε ανεξάρτητα επιστημονικά στοιχεία· παροτρύνει τα κράτη μέλη να στηρίξουν την εφαρμογή του μελλοντικού συστήματος κατάρτισης διατροφικών προφίλ της ΕΕ και να απέχουν από μονομερείς ενέργειες που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την εναρμόνιση των προσπαθειών της Επιτροπής· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την ανάγκη να γίνουν αλλαγές στον αλγόριθμο για τη δημιουργία αυτών των διατροφικών προφίλ, ούτως ώστε η παρουσία ωμέγα-3 λιπαρών να λαμβάνεται θετικά υπόψη και η αναλογία κορεσμένων προς ακόρεστα λιπαρά να λαμβάνεται υπόψη κατά την απόδοση βαθμών ποινής·

38. επισημαίνει ότι τα ψάρια, τα καρκινοειδή και τα μαλάκια μπορούν να προστατεύονται από τα ευρωπαϊκά συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων· σημειώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν την προαιρετική ένδειξη ποιότητας «προϊόν νησιωτικής παραγωγής», μεταξύ άλλων για τα ψάρια, τα καρκινοειδή και τα προϊόντα μαλακίων, προκειμένου να ενισχυθεί η προβολή των παραγωγών που εδρεύουν σε νησιά· καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο θέσπισης πρόσθετων περιφερειακών ονομασιών στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, με στόχο να ενισχύσουν την προβολή των παραγωγών και των προϊόντων που δεν είναι επιλέξιμα ως προστατευόμενα από τα ευρωπαϊκά συστήματα ποιότητας που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012·

39. επικροτεί την υποχρεωτική χρήση ψηφιοποιημένων πιστοποιητικών αλιευμάτων·

40. τονίζει την ανάγκη να συνεχιστεί η προώθηση της υπεύθυνης εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων, καθώς και η καταπολέμηση της παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεγκτης αλιείας μέσω της ενίσχυσης των πολιτικών που απορρέουν από τις συμφωνίες βιώσιμης αλιείας με τρίτες χώρες για τα ευρωπαϊκά σκάφη που παρέχουν προϊόντα ποιότητας·

41. σημειώνει ότι στους τομείς της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης της ΕΕ εφαρμόζονται ήδη αυστηρά περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα, τα οποία επίσης θα αναθεωρηθούν για να εξασφαλίσουν προϊόντα υψηλότερης ποιότητας· θεωρεί, ως εκ τούτου, υψίστης σημασίας την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαιότητας στα αλιευτικά προϊόντα που εισέρχονται στην αγορά της ΕΕ από τρίτες χώρες και την απαγόρευση των προϊόντων που προέρχονται από ΠΑΑ αλιεία·

42. εκφράζει την ικανοποίησή του για την προσέγγιση μηδενικής ανοχής στην ΠΑΑ αλιεία υπό το πρίσμα του παγκόσμιου χαρακτήρα του φαινομένου αυτού και την ανάγκη υιοθέτησης μιας συνεπούς και συνεκτικής πολιτικής γειτονίας για τη διαχείριση της αλιείας, με πλήρη εφαρμογή παράλληλα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου για τη εξάλειψη της ΠΑΑ αλιείας[99] (κανονισμός ΠΑΑ)· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι εμπορικές συμφωνίες που υπογράφονται με τρίτες χώρες θα πρέπει να περιλαμβάνουν κεφάλαια για τη βιώσιμη αλιεία που θα συνάδουν με τις πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης της ΕΕ, την ΚΑλΠ και τις διατάξεις του κανονισμού ΠΑΑ· ζητεί τη χορήγηση στήριξης σε αλιείς, σκάφη και μικρομεσαίες επιχειρήσεις της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα των θαλασσινών προκειμένου να ενισχυθεί και να βελτιωθεί η θέση τους στην αλυσίδα αξίας· υπενθυμίζει ότι οι αυτόνομες δασμολογικές ποσοστώσεις πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο όταν δεν υπάρχει επαρκής προσφορά θαλασσινών για την αγορά της ΕΕ και όχι για να ασκούνται πιέσεις στον εφοδιασμό και τις τιμές των παραγωγών της ΕΕ·

43. τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να παρακολουθεί συνεχώς τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την καταπολέμηση της ΠΑΑ αλιείας από τρίτες χώρες στις οποίες έχουν χορηγηθεί προνομιακοί δασμοί για προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας· τονίζει ότι είναι σημαντικό για την ΕΕ να αξιοποιήσει πλήρως τα μέσα που διαθέτει σύμφωνα με τον κανονισμό ΠΑΑ, συμπεριλαμβανομένης της «κόκκινης κάρτας», εάν μια χώρα στην οποία έχουν χορηγηθεί προνομιακοί δασμοί δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της ΕΕ για τα εργασιακά δικαιώματα, τη βιώσιμη αλιεία και την ιχνηλασιμότητα των αλιευτικών προϊόντων·

44. τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού για όλα τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ ανεξάρτητα από την προέλευσή τους· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την εφαρμογή των υφιστάμενων απαιτήσεων ασφάλειας, υγιεινής και ποιότητας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων εμπορίας για όλα τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στην εσωτερική αγορά·

45. υπενθυμίζει ότι απαιτείται περαιτέρω πρόοδος προκειμένου οι συμφωνίες σύμπραξης βιώσιμης αλιείας να καταστούν πραγματικά βιώσιμες· τονίζει ότι οι συμφωνίες αυτές πρέπει να συνάδουν με τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις ενώ δεν πρέπει να απειλούν την αλιεία μικρής κλίμακας σε τρίτες χώρες ούτε να υπονομεύουν την τοπική επισιτιστική ασφάλεια·

46. τονίζει τη σημασία της αύξησης της ενημέρωσης των καταναλωτών και ζητεί όλα τα εισαγόμενα αλιευτικά προϊόντα που εισέρχονται στην αγορά της ΕΕ να συμμορφώνονται με τα διεθνώς συμφωνημένα ελάχιστα πρότυπα, όπως ορίζονται στη σύμβαση C188 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εργασία στον τομέα της αλιείας και εφαρμόζονται στην ΕΕ μέσω της οδηγίας (ΕΕ) 2017/159[100] του Συμβουλίου, προκειμένου οι πολίτες της ΕΕ να μην καταναλώνουν ψάρια χωρίς να γνωρίζουν ότι αλιεύθηκαν από σκάφη που δεν τηρούν τις ελάχιστες κοινωνικές προϋποθέσεις·

47. παροτρύνει την Επιτροπή να καταρτίσει κατάλογο των αγαθών που παράγονται από παιδική ή καταναγκαστική εργασία και αντίστοιχες εκθέσεις προς τους φορείς χάραξης πολιτικής και τις επιχειρήσεις της ΕΕ για τη διενέργεια εκτιμήσεων κινδύνου, την επίδειξη δέουσας επιμέλειας στις αλυσίδες εφοδιασμού και την ανάπτυξη στρατηγικών για την αντιμετώπιση της παιδικής και της καταναγκαστικής εργασίας· ενθαρρύνει την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τον κατάλογο ως εργαλείο για τη λήψη μέτρων κατά των μη συμμορφούμενων αλιευτικών σκαφών και των μη συνεργαζόμενων τρίτων χωρών, όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο VII του κανονισμού ΠΑΑ, ιδίως για τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό των εισαγωγών από αλιευτικά σκάφη ή από αλιευτικά έθνη που περιλαμβάνονται στη μαύρη λίστα όσων διαπράττουν σοβαρές παραβιάσεις των εργασιακών δικαιωμάτων και δεν σέβονται βασικά ανθρώπινα δικαιώματα επί των αλιευτικών σκαφών·

48. υπογραμμίζει τη σημασία του νέου ΕΤΘΑΥ για τη διευκόλυνση της βιώσιμης διαχείρισης θαλασσών και ωκεανών, την προώθηση της ανάπτυξης μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας, τον εκσυγχρονισμό του αλιευτικού τομέα σύμφωνα με τους στόχους της ΚΑλΠ, τη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης και εισοδήματος, την υποστήριξη βιώσιμων πρακτικών, την προώθηση της ανανέωσης των γενεών, συμπεριλαμβανομένης της αλιείας μικρής κλίμακας, η οποία μπορεί να περιορίσει την απερήμωση στις αγροτικές περιοχές και στα νησιά, και την προώθηση της ενεργού συμμετοχής των γυναικών, των ενώσεων, συμπεριλαμβανομένων συντεχνιών («cofradías»), των οργανώσεων παραγωγών και του τομέα του λιανικού εμπορίου· προτείνει η χρηματοδότηση από το ΕΤΘΑΥ να παρέχει οικονομικά κίνητρα στους αλιείς, τους παραγωγούς προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και τους εργαζομένους σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού, οι οποίοι έχουν ήδη λάβει μέτρα για τον περιορισμό του κλιματικού και του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος· επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να επενδύσει στην έρευνα, την καινοτομία και την τεχνολογία ενώ τονίζει ότι το ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί και για τη στήριξη προγραμμάτων και έργων έρευνας και καινοτομίας που αποσκοπούν στη μείωση της σπατάλης τροφίμων και για την προώθηση ενός βιώσιμου συστήματος τροφίμων, μεταξύ άλλων και με την παροχή κινήτρων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του τομέα σε όλα τα στάδια της αλυσίδας αξίας για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας· τονίζει, επιπλέον, την ανάγκη να ενσωματωθούν τα υφιστάμενα ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας στις στρατηγικές «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και «Βιοποικιλότητα 2030» και στο νέο ΕΤΘΑΥ, καθώς και να υπάρξει πλήρης συμμετοχή του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και άλλων σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι δυνητικές συνέργειες μεταξύ των διαφόρων τομέων·

49. υπογραμμίζει τον στόχο της επιλεκτικής αλιείας της ΚΑΠ και σημειώνει ότι ο τομέας της αλιείας επενδύει σε επιλεκτικά εργαλεία για τον σκοπό αυτό· τονίζει ότι η Ένωση θα πρέπει να στηρίξει και να ενθαρρύνει αυτές τις επενδύσεις·

50. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να βελτιωθεί η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η επιβολή της κοινής αλιευτικής πολιτικής, μεταξύ άλλων με την πλήρη εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης και τη θέσπιση της ηλεκτρονικής παρακολούθησης των σκαφών, ώστε να βελτιωθεί η ιχνηλασιμότητα των τροφίμων·

51. επισημαίνει ότι η ενεργειακή απόδοση των αλιευτικών στόλων της ΕΕ έχει αυξηθεί σημαντικά με την πάροδο των ετών χάρη στην προσαρμογή των νέων τεχνολογιών· επισημαίνει τη βελτίωση των αλιευτικών αποθεμάτων, ιδίως στη Βόρεια Θάλασσα, λόγω των υψηλών προτύπων που πρέπει να τηρεί ο αλιευτικός τομέας της ΕΕ·

52. υπογραμμίζει τη σημασία της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας και πιστεύει ότι ο τομέας αυτός μπορεί να διευκολύνει σημαντικά τη μετάβαση στη βιώσιμη διαχείριση των ιχθυαποθεμάτων· καλεί όλα τα κράτη μέλη να αυξήσουν αναλόγως το ποσοστό των εθνικών ποσοστώσεων που διατίθενται στον τομέα αυτό·

53. συνιστά στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και σε όλα τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν αποτελεσματικές, επαρκώς χρηματοδοτούμενες και εκτεταμένες εκστρατείες ευαισθητοποίησης των καταναλωτών για την προώθηση της υγιούς και βιώσιμης κατανάλωσης ιχθύων, να αναδείξουν τις ιδιότητες και τα οφέλη των αλιευτικών προϊόντων και να βοηθήσουν τους καταναλωτές να επιλέγουν με σύνεση όταν αγοράζουν νωπά αλιευτικά προϊόντα· μεταξύ άλλων, με την προώθηση της κατανάλωσης λιγότερο γνωστών ειδών ιχθύων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πρωτοβουλίες για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων και άλλων απορριμμάτων από τις ιχθυαγορές της ΕΕ·

54. θεωρεί ότι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους όλων των εκστρατειών για την προώθηση της κατανάλωσης θαλασσινών θα πρέπει να είναι η βιωσιμότητα των πρακτικών που χρησιμοποιούνται για την προμήθεια τους και ο ηγετικός ρόλος της ευρωπαϊκής αλιείας στον εν λόγω τομέα· τονίζει, επιπλέον, ότι οι εκστρατείες αυτές θα πρέπει να προωθηθούν μέσω της στενής συνεργασίας με εμπορικές ενώσεις και ειδικούς επαγγελματικούς φορείς, όπως οι διατροφολόγοι, οι γιατροί και οι παιδίατροι, προκειμένου να αναληφθεί στοχευμένη και αποτελεσματική δράση για να βοηθηθούν οι Ευρωπαίοι καταναλωτές·

55. σημειώνει ότι η πρόταση οδηγίας της Επιτροπής για τους συντελεστές ΦΠΑ προβλέπει τη χρήση της έμμεσης φορολογίας για την ενθάρρυνση της κατανάλωσης βιώσιμων και υγιεινών τροφίμων· καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση των υφιστάμενων εργαλείων στο πλαίσιο αυτό, όπως οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ και οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις·

56. επικρίνει το γεγονός ότι η στρατηγική δεν αναφέρει κανένα από τα προβλήματα που προκύπτουν από τη ρύπανση των θαλασσών στην ΕΕ με μικροπλαστικά και νανοπλαστικά, γεγονός που συνιστά ανησυχητική απειλή για την υγεία των Ευρωπαίων καταναλωτών· τονίζει την ανάγκη να ενταθεί η έρευνα και η συλλογή δεδομένων σχετικά με τον αντίκτυπο των θαλάσσιων απορριμμάτων, των νανοπλαστικών και των μικροπλαστικών στους αλιευτικούς πόρους και στην ανθρώπινη υγεία, προωθώντας παράλληλα δράσεις για την ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων καταναλωτών σχετικά με το πρόβλημα της ρύπανσης από πλαστικά·

57. καλεί την Επιτροπή να παράσχει χρηματοδοτική στήριξη και προβολή σε έργα και πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη συρρίκνωση των αλυσίδων εφοδιασμού, στην προώθηση τοπικών συστημάτων τροφίμων και βιώσιμης κατανάλωσης θαλασσινών και στη στήριξη της αλιείας μικρής κλίμακας·

58. τονίζει ότι, προκειμένου να υπάρξει πλήρης συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή κυκλική οικονομία και να επιτευχθούν οι στόχοι μείωσης της σπατάλης τροφίμων, θα πρέπει να προωθηθούν και να ενθαρρυνθούν ορθές πρακτικές στον τομέα της αλιείας, όπως η επαναχρησιμοποίηση προϊόντων που αλιεύθηκαν και εμπίπτουν στο ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης για το οποίο ισχύει απαγόρευση των απορρίψεων·

59. σημειώνει ότι, από τη φύση τους, ορισμένες από τις πτυχές της στρατηγικής της Επιτροπής σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων δεν ισχύουν για τον τομέα της αλιείας·

60. υπογραμμίζει την ανάγκη να καθιερωθούν καλύτερες μέθοδοι διαβούλευσης με τις εμπορικές οργανώσεις αλιέων μικρής κλίμακας, όπως οι επιτροπές κοινωνικού διαλόγου, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στις σχετικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων που έχουν επιπτώσεις στα μέσα διαβίωσής τους· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της δίκαιης και ισόρροπης συμμετοχής της αλιείας μικρής κλίμακας, δεδομένου ότι η εκπροσώπηση στα γνωμοδοτικά συμβούλια και σε άλλα φόρα είναι ανεπαρκής· τονίζει, συγκεκριμένα, τη σημασία της ισότιμης και δίκαιης εκπροσώπησης κατά την εφαρμογή διεθνών υποχρεώσεων όπως η κοινωνική διαχείριση και η διαχείριση οικοσυστημάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι είναι εφικτή η εφαρμογή τους σε όλα τα τμήματα του αλιευτικού στόλου·

61. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι, μολονότι η στρατηγική ορθώς υπογραμμίζει τον ρόλο των γεωργών όσον αφορά την προστασία του εδάφους, εντούτοις δεν παρέχει την ίδια αναγνώριση στους Ευρωπαίους αλιείς, οι οποίοι θα πρέπει να θεωρούνται και να αναγνωρίζονται ως προστάτες της θάλασσας και να διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η στρατηγική δεν διασφαλίζει τη συμμετοχή εκπροσώπων του τομέα στα θεσμικά φόρουμ ούτε ενθαρρύνει μια προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή που θα εξασφαλίζει την πλήρη συμμετοχή των Ευρωπαίων αλιέων στην κατάρτιση των κανόνων που πρέπει να εφαρμόζουν· τονίζει την ανάγκη πλήρους συμμετοχής του τομέα της αλιείας προκειμένου να επιτευχθούν πλήρως οι στόχοι της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο»·

62. τονίζει την ανάγκη να ενθαρρυνθούν οι αλιείς μικρής κλίμακας να συμμετέχουν σε ενώσεις, συνεταιρισμούς και οργανώσεις παραγωγών προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια στη διαπραγμάτευση με τους προμηθευτές της αγοράς και καλύτερη και ισχυρότερη θέση στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, ώστε να διασφαλιστεί ένα δίκαιο εισόδημα· τονίζει ότι ενώσεις όπως οι συντεχνίες στην Ισπανία (Cofradías) θα πρέπει να αναγνωρίζονται βάσει του δικαίου της ΕΕ και να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική στήριξη επί ίσοις όροις με τις οργανώσεις παραγωγών· καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα για το εν λόγω ζήτημα.

 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

19.4.2021

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

27

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Giuseppe Ferrandino, Søren Gade, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Emma Wiesner

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Benoît Biteau, Manuel Bompard, Nicolás González Casares, Valentino Grant, Πέτρος Κόκκαλης, Gabriel Mato, Nuno Melo

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

27

+

ECR

Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić

ID

Rosanna Conte, Valentino Grant, France Jamet

PPE

François-Xavier Bellamy, Peter van Dalen, Niclas Herbst, Gabriel Mato, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik

Renew

Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Pierre Karleskind, Emma Wiesner

S&D

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino, Nicolás González Casares, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

The Left

Πέτρος Κόκκαλης

Verts/ALE

Benoît Biteau, Rosa D’Amato, Grace O’Sullivan, Caroline Roose

 

 

1

-

The Left

Manuel Bompard

 

0

0

 

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

 


 

ΠΛHΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

10.9.2021

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

94

20

10

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Álvaro Amaro, Eric Andrieu, Νίκος Ανδρουλάκης, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Carmen Avram, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurélia Beigneux, Monika Beňová, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Benoît Biteau, Mara Bizzotto, Malin Björk, Simona Bonafè, Daniel Buda, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Isabel Carvalhais, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Asger Christensen, Angelo Ciocca, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Esther de Lange, Salvatore De Meo, Christian Doleschal, Herbert Dorfmann, Marco Dreosto, Cyrus Engerer, Eleonora Evi, Agnès Evren, Pietro Fiocchi, Luke Ming Flanagan, Andreas Glück, Catherine Griset, Francisco Guerreiro, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Martin Hlaváček, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Πέτρος Κόκκαλης, Αθανάσιος Κωνσταντίνου, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Gilles Lebreton, Peter Liese, Sylvia Limmer, Norbert Lins, Javi López, César Luena, Colm Markey, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Alin Mituța, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ştefan Motreanu, Ulrike Müller, Ville Niinistö, Maria Noichl, Ljudmila Novak, Juozas Olekas, Pina Picierno, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, Eugenia Rodríguez Palop, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Rob Rooken, Bronis Ropė, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Silvia Sardone, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Annie Schreijer-Pierik, Ivan Vilibor Sinčić, Annalisa Tardino, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Mick Wallace, Pernille Weiss, Sarah Wiener, Emma Wiesner, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Arena, Manuel Bompard, Peter Jahr, Cristina Maestre Martín De Almagro, Michaela Šojdrová, Susana Solís Pérez, Marc Tarabella

Αναπληρωτές (άρθρο 209 παράγραφος 7) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nicolas Bay

 

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

94

+

PPE

Bartosz Arłukowicz, Traian Băsescu, Alexander Bernhuber, Daniel Buda, Nathalie Colin-Oesterlé, Salvatore De Meo, Christian Doleschal, Herbert Dorfmann, Agnès Evren, Peter Jahr, Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski, Ewa Kopacz, Peter Liese, Norbert Lins, Colm Markey, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Dan-Ştefan Motreanu, Ljudmila Novak, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Michaela Šojdrová, Pernille Weiss, Michal Wiezik

S&D

Clara Aguilera, Eric Andrieu, Νίκος Ανδρουλάκης, Maria Arena, Carmen Avram, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Isabel Carvalhais, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Paolo De Castro, Cyrus Engerer, Jytte Guteland, Javi López, César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Alessandra Moretti, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Sándor Rónai, Marc Tarabella, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

Renew

Atidzhe Alieva-Veli, Pascal Canfin, Asger Christensen, Jérémy Decerle, Andreas Glück, Martin Hojsík, Jan Huitema, Elsi Katainen, Alin Mituța, Ulrike Müller, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Emma Wiesner

Verts/ALE

Margrete Auken, Benoît Biteau, Eleonora Evi, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Ville Niinistö, Bronis Ropė, Sarah Wiener

ID

Teuvo Hakkarainen

The Left

Malin Björk, Manuel Bompard, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Πέτρος Κόκκαλης, Silvia Modig, Eugenia Rodríguez Palop, Mick Wallace

NI

Αθανάσιος Κωνσταντίνου

 

20

-

PPE

Álvaro Amaro

ID

Simona Baldassarre, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Ivan David, Marco Dreosto, Sylvia Limmer, Silvia Sardone, Annalisa Tardino

ECR

Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Krzysztof Jurgiel, Joanna Kopcińska, Giuseppe Milazzo, Rob Rooken, Bert-Jan Ruissen, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Anna Zalewska

 

10

0

PPE

Esther de Lange, Dolors Montserrat, Annie Schreijer-Pierik

Renew

Martin Hlaváček

ID

Nicolas Bay, Aurélia Beigneux, Catherine Griset, Gilles Lebreton, Joëlle Mélin

NI

Ivan Vilibor Sinčić

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

[1] ΕΕ L 231 της 6.9.2019, σ. 1.

[2] ΕΕ L 4 της 7.1.2019, σ. 43.

[3] ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1.

[4] ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 71.

[5] ΕΕ L 324 της 10.12.2009, σ. 1.

[6] ΕΕ L 106 της 17.4.2001, σ. 1.

[7] ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1.

[8] ΕΕ L 372 της 27.12.2006, σ. 19.

[9] ΕΕ L 375 της 31.12.1991, σ. 1.

[10] ΕΕ L 221 της 8.8.1998, σ. 23.

[11] ΕΕ L 203 της 3.8.1999, σ. 53.

[12] ΕΕ L 182 της 12.7.2007, σ. 19.

[13] ΕΕ L 47 της 18.2.2009, σ. 5.

[14] ΕΕ L 10 της 15.1.2009, σ. 7.

[15] ΕΕ L 3 της 5.1.2005, σ. 1.

[16] ΕΕ L 303 της 18.11.2009, σ. 1.

[17] ΕΕ L 84 της 31.3.2016, σ. 1.

[18] ΕΕ L 276 της 20.10.2010, σ. 33.

[19] ΕΕ C 362 της 8.9.2021, σ. 82.

[20] ΕΕ C 255 της 29.6.2021, σ. 29.

[21] ΕΕ C 202 της 28.5.2021, σ. 49.

[22] ΕΕ C 232 της 16.6.2021, σ. 28.

[23] ΕΕ C 23 της 21.1.2021, σ. 23.

[24] ΕΕ C 433 της 23.12.2019, σ. 153.

[25] ΕΕ C 390 της 18.11.2019, σ. 10.

[26] ΕΕ C 307 της 30.8.2018, σ. 25.

[27] ΕΕ C 298 της 23.8.2018, σ. 14.

[28] ΕΕ C 458 της 19.12.2018, σ. 34.

[29] ΕΕ C 86 της 6.3.2018, σ. 51.

[30] ΕΕ C 316 της 22.9.2017, σ. 278.

[31] ΕΕ C 310 της 25.8.2016, σ. 15.

[32] ΕΕ C 76 της 28.2.2018, σ. 49.

[33] IPBES, 2019 Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services.

[34] https://www.oecd.org/environment/resources/biodiversity/Executive-Summary-and-Synthesis-Biodiversity-Finance-and-the-Economic-and-Business-Case-for-Action.pdf

[35] FAO, State of the World’s Forests 2016. Forests and agriculture: land-use challenges and opportunities, Rome, 2016. http://www.fao.org/3/a-i5588e.pdf

[36] Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Οι επιπτώσεις της ενωσιακής κατανάλωσης στην αποψίλωση των δασών: Διεξοδική ανάλυση του αντικτύπου της ενωσιακής κατανάλωσης στην αποψίλωση των δασών. Τελική έκθεση, μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διενεργήθηκε από τους φορείς: VITO, the International Institute for Applied Systems Analysis, HIVA - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving, και International Union for the Conservation of Nature NL, 2013.

[37] Lechenet, M., Dessaint, F., Py, G. et al. Reducing pesticide use while preserving crop productivity and profitability on arable farms, Nature Plants 3, 17008, 2017.

[38] https://www.publiceye.ch/en/topics/pesticides/banned-in-europe

[39] Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, Έκθεση του 2019 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα, EFSA Journal, 2019. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6491

[40] Eurostat, Overweight and obesity - BMI statistics (Υπερβολικό βάρος και παχυσαρκία - στατιστικές ΔΜΣ).

[41] Eurostat, The European Health Interview Survey, Wave 2, (Ευρωπαϊκή έρευνα υγείας με συνεντεύξεις, Δεύτερος γύρος), 2013.

[42] https://ec.europa.eu/jrc/en/health-knowledge-gateway/societal-impacts/burden

[43] Muncke, J. et al., ‘Impacts of food contact chemicals on human health: a consensus statement’ Environmental Health, 19.

[44] Keesing, F. et al., ‘Impacts of biodiversity on the emergence and transmission of infectious diseases’, Nature 468, σ. 647-652, 2010.

[45] EU-Fusions, Estimates of European food waste levels, τελική έκθεση, 2016.

[46] FAO, Food wastage footprint & climate change.

[47] EU-Fusions, Estimates of European food waste levels, τελική έκθεση, 2016.

[48] ICF, Market study on date marking and other information provided on food labels and food waste prevention, τελική έκθεση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018.

[49] EMA: Sales of veterinary antimicrobial agents in 30 European countries. Trends from 2010 to 2016. Όγδοη έκθεση ESVAC (europa.eu).

[50] Δεύτερη κοινή έκθεση ECDC/EFSA/EMA σχετικά με την ολοκληρωμένη ανάλυση της κατανάλωσης αντιμικροβιακών ουσιών και της εμφάνισης μικροβιακής αντοχής σε βακτήρια από ανθρώπους και ζώα παραγωγής τροφίμων, 2017.

[51] ECA, Addressing antimicrobial resistance: progress in the animal sector, but this health threat remains a challenge for the EU, 2019.

[52] EEA, Data viewer on greenhouse gas emissions and removals, sent by countries to UNFCCC and the EU Greenhouse Gas Monitoring Mechanism, βλ. επίσης IEEP 2019, Net-Zero Agriculture in 2050: How to get there (IEEP_NZ2050_Agriculture_report_screen.pdf).

[53] EEA greenhouse gas - data viewer — Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (europa.eu)

[54] Έκθεση αριθ. 1/2020 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος

[55]Απαντήσεις της κ. Κυριακίδου στη γραπτή ερώτηση E-000689/2021.

[56] Institute for European Environmental Policy (IEEP) and Ecologic Institute, Think2030 policy paper, European food and agriculture in a new paradigm: Can global challenges like climate change be addressed through a farm to fork approach?, 2021. https://think2030.eu/wp-content/uploads/2021/02/European-food-and-agriculture-in-a-new-paradigm-WEB.pdf

[57] Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων. ΕΕ C 411 της 27.11.2020, σ. 48.

[58] Οδηγία (ΕΕ) 2019/782 της Επιτροπής, της 15ης Μαΐου 2019, για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την καθιέρωση εναρμονισμένων δεικτών κινδύνου. ΕΕ L 127 της 16.5.2019, σ. 4.

[59] Οδηγία 2004/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία. ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 50.

[60] Οδηγία 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου, της 7ης Απριλίου 1998, για την προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλομένους σε χημικούς παράγοντες. ΕΕ L 131 της 5.5.1998, σ. 11.

[61] ΕΕ C 202 της 28.5.2021, σ. 49.

[62] Σύμφωνα με τη δέσμευση που αναλήφθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της ΕΕ για τους επικονιαστές (COM (2018) 0395), δράση 5C https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/pollinators/documents/EU_pollinators_initiative.pdf

[63] Κανονισμός (ΕΕ) 2019/6. ΕΕ L 4 της 7.1.2019, σ. 43.

[64] Κανονισμός (ΕΕ) 2019/4 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με την παρασκευή, τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση φαρμακούχων ζωοτροφών, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 90/167/ΕΟΚ του Συμβουλίου. ΕΕ L 4 της 7.1.2019, σ. 1.

[65] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων. ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29.

[66] Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7.

[67] ΕΕ L 3 της 5.1.2005, σ. 1.

[68] Έκθεση του εργαστηρίου της IPBES σχετικά με την βιοποικιλότητα και τις πανδημίες· EPRS, The link between biodiversity loss and the increasing spread of zoonotic diseases· Έκθεση της ΕΒΖ, The connection between animal agriculture, viral zoonoses, and global pandemics· Dhingra SM, Artois J, Dellicour S, et al. 2018. «Geographical and historical patterns in the emergences of novel highly pathogenic avian influenza (HPAI) H5 and H7 viruses in poultry», Frontiers in Veterinary Science 5:84. www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5996087/· Jones BA, Grace D, Kock R, et al. 2013. «Zoonosis emergence linked to agricultural intensification and environmental change», Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 110(21):8399-404. www.pnas.org/content/110/21/8399.

[69] Eurostat, 2018.

[70] Οδηγία (ΕΕ) 2017/159 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2016, για την υλοποίηση της συμφωνίας για την εφαρμογή της σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του 2007 σχετικά με την εργασία στον τομέα της αλιείας που συνάφθηκε στις 21 Μαΐου 2012 μεταξύ της Γενικής Συνομοσπονδίας Γεωργικών Συνεταιρισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COGECA), της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας των Ενώσεων Εργαζομένων στις Μεταφορές (ETF) και της Ένωσης Εθνικών Οργανώσεων Επιχειρήσεων Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Europêche). ΕΕ L 25 της 31.1.2017, σ. 12.

[71] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας. ΕΕ L 286 της 29.10.2008, σ. 1.

[72] ΕΕ L 404 της 30.12.2006, σ. 9.

[73] Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές. ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 18.

[74] Supporting the mid-term evaluation of the EU action plan on childhood obesity, The childhood obesity study. Κοινοπραξία EPHORT: Jolanda Boer, Jeanine Driesenaar, Anneke Blokstra, Francy Vennemann, Nikolai Pushkarev, Johan Hansen. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7e0320dc-ee18-11e8-b690-01aa75ed71a1/language-en

[75] Κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. ΕΕ L 95 της 7.4.2017, σ. 1.

[76] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων. ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.

[77] Όπως: Έκθεση της επιτροπής EAT Lancet για το 2019 με τίτλο «Food in The Anthropocene: the EAT-Lancet Commission on Healthy Diets From Sustainable Food Systems»· «Special Report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems» της IPCC για το 2019· Έκθεση του ΕΟΠ για το 2017 με τίτλο «Food in a green light - A systems approach to sustainable food», ειδικές εκθέσεις του ΕΕΣ σχετικά με την ΚΓΠ και τις πολιτικές της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα· Έκθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου Κυβερνητικής Πολιτικής των Κάτω Χωρών (WRR) για το 2014- «Towards a Food Policy», και πολλές άλλες

[78] Έκθεση της Διεθνούς Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για τα Βιώσιμα Συστήματα Τροφίμων (IPES-Food) (2019) με τίτλο «Towards a Common Food Policy for the EU», http://www.ipes-food.org/_img/upload/files/CFP_FullReport.pdf

[79] Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, δεδομένα που αντλήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2017 [εξαιρουμένων των εκπομπών/απορροφήσεων από δραστηριότητες χρήσης της γης, αλλαγής στη χρήση της γης και δασοκομίας (LULUCF)].

[80] ΕΕ L 149 της 11.6.2005, σ. 22.

[81] ΕΕ L 111 της 25.4.2019, σ. 59.

[82] ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 18.

[83] ΕΕ L 164 της 25.6.2008, σ. 19.

[84] ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1.

[85] ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.

[86] ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22.

[87] ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 1.

[88] ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 135.

[89] ΕΕ C 76 της 28.2.2018, σ. 40.

[90] ΕΕ C 76 της 9.3.2020, σ. 54.

[91] ΕΕ C 76 της 9.3.2020, σ. 2.

[92] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0343.

[93] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0005.

[94] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0321.

[95] Κανονισμός (ΕΕ) 2020/560 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2020, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 508/2014 και (ΕΕ) αριθ. 1379/3013 όσον αφορά ειδικά μέτρα για τον μετριασμό των επιπτώσεων της επιδημικής έκρηξης της COVID‐19 στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, ΕΕ L 130 της 24.4.2020, σ. 1.

[96] Οδηγία (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, ΕΕ L 111 της 25.4.2019, σ. 59.

[97] ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

[98] Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 18.

[99] ΕΕ L 286 της 29.10.2008, σ. 1.

[100] Οδηγία (ΕΕ) 2017/159 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2016, για την υλοποίηση της συμφωνίας για την εφαρμογή της σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του 2007 σχετικά με την εργασία στον τομέα της αλιείας που συνάφθηκε στις 21 Μαΐου 2012 μεταξύ της Γενικής Συνομοσπονδίας Γεωργικών Συνεταιρισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COGECA), της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας των Ενώσεων Εργαζομένων στις Μεταφορές (ETF) και της Ένωσης Εθνικών Οργανώσεων Επιχειρήσεων Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Europêche), ΕΕ L 25 της 31.1.2017, σ. 12.

Τελευταία ενημέρωση: 15 Οκτωβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου