ДОКЛАД относно предложението за назначаване на председателя на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA)

30.9.2021 - (N9-0058/2021 – C9‑0369/2021 – 2021/0902(NLE))

Комисия по икономически и парични въпроси
Докладчик: Ирене Тинали

Процедура : 2021/0902(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A9-0272/2021
Внесени текстове :
A9-0272/2021
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за назначаване на председателя на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA)

(N9-0058/2021 – C9‑0369/2021 – 2021/0902(NLE))

 

(Одобрение)

Европейският парламент,

 като взе предвид списъка с предварително подбрани квалифицирани кандидати за длъжността председател на Европейския орган за ценни книжа и пазари от 26 ноември 2020 г., изготвен от Съвета на надзорниците на ESMA,

 като взе предвид писмото на Съвета от 29 септември 2021 г., с което се предлага Верена Рос  за председател на Европейския орган за ценни книжа и пазари (C9-0369/2021),

 като взе предвид член 48, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията[1],

 като взе предвид своята резолюция от 14 март 2019 г. относно баланса между половете при издигането на кандидатури за позиции в областта на икономическите и паричните въпроси на ЕС[2],

 като взе предвид своята резолюция от 16 януари 2020 г.  относно институции и органи в рамките на Икономическия и паричен съюз: предотвратяване на конфликти на интереси след приключване на трудово или служебно правоотношение в публичната администрация[3],

 като взе предвид член 131 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A9-0272/2021),

А. като има предвид, че мандатът на председателя на Европейския орган за ценни книжа и пазари приключи на 31 март 2021 г.;

Б. като има предвид , че на 29 септември 2021 г. Съветът предложи Верена Рос да бъде назначена за председател на Европейския орган за ценни книжа и пазари с мандат от пет години в съответствие с член 48, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 1095/2010;

В. като има предвид, че на 30 септември 2021 г. комисията по икономически и парични въпроси проведе изслушване на Верена Рос, по време на което тя направи встъпително изявление и след това отговори на въпросите, зададени от членовете на комисията;

1. одобрява назначаването на Верена Рос за председател на Европейския орган за ценни книжа и пазари;

2. възлага на своя председател да предаде настоящото решение съответно на Съвета, на Комисията, на Европейския орган за ценни книжа и пазари, както и на правителствата на държавите членки.

 


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Пълни заглавия

Назначаване на председател на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA)

Позовавания

N9-0058/2021 – C9-0369/2021 – 2021/0902(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

29.9.2021

 

 

 

Водеща комисия

 Дата на обявяване в заседание

ECON

 

 

 

 

Докладчици

 Дата на назначаване

Irene Tinagli

24.9.2021

 

 

 

Разглеждане в комисия

30.9.2021

 

 

 

Дата на приемане

30.9.2021

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

46

6

5

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Francesca Donato, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Michiel Hoogeveen, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, France Jamet, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Costas Mavrides, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoş Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Eugen Jurzyca, Mick Wallace

Дата на внасяне

30.9.2021

 

 

Последно осъвременяване: 4 октомври 2021 г.
Правна информация - Политика за поверителност