ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση για τον διορισμό του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)

30.9.2021 - (N9-0058/2021 – C9‑0369/2021 – 2021/0902(NLE))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
Εισηγήτρια: Irene Tinagli

Διαδικασία : 2021/0902(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A9-0272/2021
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A9-0272/2021
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση για τον διορισμό του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)

(N9-0058/2021 – C9‑0369/2021 – 2021/0902(NLE))

 

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τον κατάλογο επικρατέστερων υποψηφίων που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για τη θέση του προέδρου της της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, της 26ης Νοεμβρίου 2020, ο οποίος καταρτίστηκε από το συμβούλιο εποπτών της,

 έχοντας υπόψη την επιστολή του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2021, με την οποία προτείνεται η Verena Ross ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (C9-0369/2021),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 48 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης της Επιτροπής 2009/77/ΕΚ[1],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Μαρτίου 2019, σχετικά με την ισορροπία των φύλων κατά τον διορισμό σε ενωσιακές θέσεις του οικονομικού και νομισματικού τομέα[2],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Ιανουαρίου 2020, σχετικά με τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης: πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων μετά την αποχώρηση από δημόσια υπηρεσία[3],

 έχοντας υπόψη το άρθρο 131 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A9-0272/2021),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η θητεία του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών έληξε στις 31 Μαρτίου 2021·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 29 Σεπτεμβρίου 2021, το Συμβούλιο πρότεινε τον διορισμό της Verena Ross ως προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για θητεία πέντε ετών, σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής διεξήγαγε ακρόαση με την Verena Ross, η οποία προέβη, στο πλαίσιο αυτό, σε εναρκτήρια δήλωση και εν συνεχεία απάντησε σε ερωτήσεις των μελών της επιτροπής·

1. εγκρίνει τον διορισμό της Verena Ross ως προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

 


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Διορισμός του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)

Έγγραφα αναφοράς

N9-0058/2021 – C9-0369/2021 – 2021/0902(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

29.9.2021

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην Ολομέλεια

ECON

 

 

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Irene Tinagli

24.9.2021

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

30.9.2021

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

30.9.2021

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

46

6

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Francesca Donato, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Michiel Hoogeveen, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, France Jamet, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Γεώργιος Κύρτσος, Aurore Lalucq, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Κώστας Μαυρίδης, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoş Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Eugen Jurzyca, Mick Wallace

Ημερομηνία κατάθεσης

30.9.2021

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 4 Οκτωβρίου 2021
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου