Betänkande - A9-0272/2021Betänkande
A9-0272/2021

BETÄNKANDE om förslaget till utnämning av ordföranden för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)

30.9.2021 - (N9-0058/2021 – C9‑0369/2021 – 2021/0902(NLE))

Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Föredragande: Irene Tinagli

Förfarande : 2021/0902(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A9-0272/2021
Ingivna texter :
A9-0272/2021
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om förslaget till utnämning av ordföranden för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)

(N9-0058/2021 – C9‑0369/2021 – 2021/0902(NLE))

 

(Godkännande)

Europaparlamentet fattar detta beslut

 med beaktande av den slutlista över kvalificerade kandidater till befattningen som ordförande för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten av den 26 november 2020 som utarbetats av dess tillsynsstyrelse,

 med beaktande av rådets skrivelse av den 29 september 2021 med förslag om att utnämna Verena Ross till ordförande för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (C9‑0369/2021),

 med beaktande av artikel 48.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG[1],

 med beaktande av sin resolution av den 14 mars 2019 om könsbalans i samband med EU:s nomineringar på områden som rör ekonomiska och monetära frågor[2],

 med beaktande av sin resolution av den 16 januari 2020 om institutioner och organ i Ekonomiska och monetära unionen: förhindrande av intressekonflikter efter avslutad anställning i offentlig tjänst[3],

 med beaktande av artikel 131 i arbetsordningen,

 med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A9‑0272/2021), och av följande skäl:

A. Mandattiden för ordföranden för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten löpte ut den 31 mars 2021.

B. Den 29 september 2021 föreslog rådet att Verena Ross skulle utnämnas till ordförande för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för en mandatperiod på fem år, i enlighet med artikel 48.2 och 48.3 i förordning (EU) nr 1095/2010.

C. Den 30 september 2021 höll utskottet för ekonomi och valutafrågor en utfrågning med Verena Ross, där hon höll ett inledande anförande och därefter besvarade utskottsledamöternas frågor.

1. Europaparlamentet tillstyrker utnämningen av Verena Ross till ordförande för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet, kommissionen, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och till medlemsstaternas regeringar.

 


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Utnämning av ordföranden för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)

Referensnummer

N9-0058/2021 – C9-0369/2021 – 2021/0902(NLE)

Datum för samråd/begäran om godkännande

29.9.2021

 

 

 

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

ECON

 

 

 

 

Föredragande

 Utnämning

Irene Tinagli

24.9.2021

 

 

 

Behandling i utskott

30.9.2021

 

 

 

Antagande

30.9.2021

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

46

6

5

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Francesca Donato, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Michiel Hoogeveen, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, France Jamet, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Costas Mavrides, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoş Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Eugen Jurzyca, Mick Wallace

Ingivande

30.9.2021

 

 

Senaste uppdatering: 4 oktober 2021
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy