ДОКЛАД относно ефективността при използване на средствата от ЕС чрез фонд „Солидарност“ от страна на държавите членки в случай на природни бедствия

1.10.2021 - (2020/2127(INI))

Комисия по бюджетен контрол
Докладчик: Корина Крецу


Процедура : 2020/2127(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A9-0273/2021
Внесени текстове :
A9-0273/2021
Гласувания :
Приети текстове :


PR_INI

СЪДЪРЖАНИЕ

Стрaница

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТИ

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно ефективността при използване на средствата от ЕС чрез фонд „Солидарност“ от страна на държавите членки в случай на природни бедствия

(2020/2127(INI))

Европейският парламент,

 като взе предвид член 175, член 310, параграф 5 и член 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид членове 2, 3 и 21 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

 като взе предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз[1] („Регламентът за ФСЕС“) и неговите последващи изменения от 15 май 2014 г. и 20 март 2020 г.,

 като взе предвид окончателния доклад на Комисията от 7 декември 2018 г. относно последващата оценка на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за периода 2002 – 2016 г.,

 като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 15 май 2019 г. относно оценяването на фонд „Солидарност” на Европейския съюз за периода 2002 – 2017 г. (SWD(2019)0186),

 като взе предвид Регламент (ЕС) 2020/461 на Европейския парламент и на Съвета от 30 март 2020 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета с цел предоставяне на финансова помощ на държавите членки и на държавите, водещи преговори за присъединяване към Съюза, които са сериозно засегнати от тежка извънредна ситуация в областта на общественото здраве[2],

 като взе предвид своята резолюция от 18 май 2021 г. относно прегледа на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз[3],

 като взе предвид своята резолюция от 17 април 2020 г. относно координирани действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и последиците от нея[4],

 като взе предвид своята резолюция от 1 декември 2016 г., озаглавена „Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз: оценка“[5],

 като взе предвид Специален доклад № 3/2008 от 15 април 2008 г. на Европейската сметна палата (ЕСП), озаглавен „Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз: доколко работата на фонда е бърза, ефективна и гъвкава?“

 като взе предвид Специален доклад № 24/2012 на ЕСП от 3 август 2013 г., озаглавен „Помощ от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за земетресението в Абруци през 2009 г. – полза и разходи за извършените дейности“,

 като взе предвид член 54 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид становището на комисията по бюджети,

 като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0273/2021),

А. като има предвид, че фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (EUSF) беше създаден през 2002 г. в отговор на тежките наводнения в Централна Европа през лятото на 2002 г.; като има предвид, че той беше създаден с цел предоставяне на финансова помощ на държавите членки и страните кандидатки, засегнати от природни бедствия, като наводнения, земетресения или бури; като има предвид, че EUSF се превърна в един от основните инструменти на Съюза за възстановяване след бедствия, както и в конкретен израз на солидарност в Съюза;

Б. отбелязва, че EUSF е една от най-конкретните прояви на солидарност на ЕС и че всички граждани на ЕС очакват тази солидарност да се прояви при природни бедствия или сериозни извънредни ситуации, свързани с общественото здраве; като има предвид, че в своята резолюция относно координираните действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и последиците от нея Парламентът посочи, че солидарността между държавите членки не е факултативна, а всъщност е основна ценност на Съюза, както е посочено в член 3 от ДЕС, и задължение, произтичащо, inter alia, от членове 2 и 21 от ДЕС; като има предвид, че в същата резолюция Парламентът призовава настоятелно Комисията да подсили всички компоненти на своите механизми за управление на кризи и реагиране при бедствия;В.  като има предвид, че нормативната уредба на EUSF беше изменена през 2014 г. и 2020 г. в отражение на необходимостта от опростяване на процедурите и от разширяване на обхвата на фонда, така че да се включат извънредни ситуации, свързани с общественото здраве, като например COVID-19;

Г. като има предвид, че по линия на EUSF са изплатени общо 6,548 милиарда евро, средно 339,9 милиона евро годишно; като има предвид, че годишно изплащаните суми варират значително от година на година; като има предвид, че неизползваните през дадена година средства могат да бъдат пренесени за следващата година и че също така е възможно предварително да се използват средства, разпределени за следващата година, което предоставя необходимата гъвкавост при справянето с непредвидени бедствия;

Д. като има предвид, че разходите по EUSF са се увеличили от средна стойност за петгодишен период от около 270 милиона евро за периода 2002 – 2015 г. до средна стойност за петгодишен период от 534 милиона евро за периода 2016 – 2020 г.; като има предвид, че това увеличение се дължи на комбинация от увеличаване на щетите и нарастване на сумата, изплащана за всяко евро от щетите; като има предвид, че това увеличение е и отражение на добавената стойност на фонда;

Е. като има предвид, че поради изменението на климата сериозността и честотата на природните бедствия и на извънредните ситуации, свързани с общественото здраве, със сигурност ще нараснат още повече, което ще повиши и необходимостта от силен и добре прилаган механизъм за възстановяване след бедствия;

Ж. като има предвид, че новата многогодишна финансова рамка (МФР) предвижда нов бюджетен пакет, наречен „резерв за солидарност и спешна помощ“ (SEAR), обединяващ EUSF и резерва за спешна помощ (EAR), който има за цел да се реагира, от една страна, на извънредни ситуации, предизвикани от тежки бедствия в държавите членки или в държави в процес на присъединяване (EUSF), и от друга страна – на специфични спешни нужди в Съюза или в трети държави, по-конкретно в случай на хуманитарни кризи (EAR);

З. като има предвид, че някои региони са структурно уязвими по отношение на определени повтарящи се природни бедствия като наводнения, интензивна сеизмична активност или вулканична дейност или кризи, свързани с общественото здраве, и поради това за тях е необходим специален проактивен подход;

И. като има предвид, че времето, необходимо за отпускане на пълния размер на безвъзмездните средства, може да бъде допълнително намалено, за да се отговори на неотложната необходимост от солидарност в Съюза;

1. подчертава факта, че между 2002 г. и 2020 г. EUSF мобилизира над 6,5 милиарда евро за намеса при 96 бедствия в 23 държави членки и една страна – кандидатка за присъединяване; отбелязва, че най-голям брой заявления са подадени за покриване на щети, причинени от наводнения, като повече от 60% от бедствията, във връзка с които е предоставено подпомагане, попадат в тази категория; отбелязва също така, че земетресенията са събитията, предизвикали най-големи общи щети във финансово отношение, като на тях се дължат 48% от подкрепата, предоставена по линия на EUSF;

2. отбелязва, че като част от координирания пакет на ЕС в отговор на пандемията от COVID-19 обхватът на EUSF беше разширен с регламент за изменение, приет на 1 април 2020 г.; приветства факта, че кризите, свързани с общественото здраве, понастоящем попадат в обхвата на EUSF, което дава възможност за мобилизирането му, ако е необходимо, в подкрепа на най-тежко засегнатите държави членки и държави в процес на присъединяване; приветства факта, че в хода на това преразглеждане процентът на авансовите плащания за засегнатите държави беше увеличен от 10% от очаквания размер на помощта (ограничен до максимум 30 милиона евро) на 25% (ограничен до максимум 100 милиона евро); насърчава държавите членки да се възползват от тази възможност в тясно сътрудничество с регионалните и местните органи;

3. отбелязва, че през март 2021 г. Комисията предложи пакет от почти 400 милиона евро по линия на EUSF за 17 държави членки и 3държави в процес на присъединяване с цел борба с извънредната здравна ситуация, свързана с COVID-19; отбелязва, че финансирането ще покрие част от публичните разходи, използвани за финансиране на медицинско оборудване и лични предпазни средства, спешна подкрепа за населението и мерки за превенция, наблюдение и контрол на разпространението на болести;

4. подчертава, че въпреки тежестта на кризата, предизвикана от COVID-19, EUSF трябва да продължи да предоставя подкрепа на държавите, възстановяващи се от природни бедствия; подчертава, че изменението на климата е безспорна реалност и че поради това е от съществено значение да се предприемат действия също така и в средносрочен и дългосрочен план; продължава да изразява загриженост по въпроса дали е достатъчно наличното финансиране по EUSF, особено предвид разширяването на неговия обхват и сливането с EAR в МФР за периода 2021 —2027 г.; отбелязва, че максималният таван на Резерва за солидарност и спешна помощ (РССП) е 1,2 милиарда евро;

5. изразява съжаление, че поради бюджетни ограничения държавите, които кандидатстват за подкрепа в резултат на пандемията от COVID-19 през 2020 г., ще получат под 50% от потенциалния размер на помощта; продължава да изразява загриженост относно наличните ресурси за EUSF за периода 2021 – 2027 г., особено с оглед на по-широкия му обхват; поради това счита, че е необходимо да се следи дали общата сума на финансирането и механизмите за отпускане на средства за SEAR оказват въздействие върху ефективността на EUSF предвид разширяването на неговия обхват и броя и мащаба на бедствията;

6. приветства факта, че реформата от 2014 г. изясни критериите за допустимост за регионални бедствия и че това увеличи техния процент на одобрение от 31% на 85%; признава, че това беше важна стъпка към повишаване на предвидимостта на процеса на кандидатстване и ефективността на EUSF; посочва, че е важно също така да се вземе предвид приблизителната оценка във финансово отношение на екологичните щети, причинени от бедствието;

7. припомня, че следва да се обърне специално внимание на най-отдалечените региони, засегнати от трудни климатични условия, които сериозно възпрепятстват тяхното развитие; счита, че поради това е от решаващо значение да се приемат специфични мерки за най-отдалечените региони и за всички райони, които са особено изложени на риск от природни бедствия, например острови, планински региони и слабо населени региони;

8. подчертава необходимостта от предоставяне на финансова помощ чрез EUSF на регионите и районите, които са особено засегнати от природни бедствия в Съюза; счита, че предоставяната от фонда финансова помощ трябва да бъде справедливо разпределена между най-засегнатите региони и райони на държавите членки;

9. подчертава голямата добавена стойност на фонда за подкрепата на мерките и усилията за възстановяване при извънредни ситуации и за облекчаване на финансовата тежест за националните, регионалните и местните органи, макар да трябва да се извършат подобрения по отношение на бързината, съгласуваността, ефикасността и популяризирането на интервенциите;

10. подчертава важната роля на превенцията и управлението на риска от бедствия в ЕС; приканва Комисията да улесни изготвянето на координиран план за точна и бърза оценка на щетите; призовава всяка държава бенефициент да опише подробно в своите доклади за изпълнението превантивните мерки, които е предприела или планира да предприеме, включително как ще използва структурните фондове на Съюза, за да ограничи бъдещите щети и да избегне, доколкото е възможно, повтарянето на подобни природни бедствия; подчертава, че бъдещите предизвикателства, свързани с изменението на климата или с извънредни ситуации в областта на общественото здраве, изискват преди всичко превантивна политика; отбелязва, че фонд „Солидарност“ на ЕС има за цел възстановяване от щетите; поради това припомня необходимостта от ефективни полезни взаимодействия с други политики и програми на Съюза, по-специално с фондовете на политиката на сближаване, с Механизма за гражданска защита на Съюза, с Европейския зелен пакт и с политиките и програмите на Съюза, които подпомагат предотвратяването на бедствия и управлението на риска; призовава да се извърши преразглеждане на EUSF, за да се гарантира интегрирането в него на принципа „да изграждаме отново, но по-добре“;

11. припомня, че зачитането на принципите на правовата държава и защитата на финансовите интереси на Съюза са важни; поради това счита, че Комисията, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и когато е приложимо – Европейската прокуратура, следва да могат да контролират изпълнението на EUSF в рамките на своите правомощия и в съответствие със своите прерогативи;

12. подчертава необходимостта от практическа подкрепа от страна на Комисията за държавите членки, по-специално за оценка на щетите, и насърчава Комисията да гарантира разпространението на добри практики по отношение на управлението и използването на институционалните структури за координация при бедствия; подчертава, че в случаи на тежки земетресения или сериозни наводнения смекчаването на последиците може да отнеме повече време, отколкото при други природни бедствия; счита, че това следва да бъде отразено във всяко бъдещо преразглеждане на EUSF, по-специално по отношение на предоставянето на достатъчното време за усвояване, надхвърлящо настоящите крайни срокове за кандидатстване;

Качество на заявленията

13. отбелязва със съжаление, че качеството на заявленията за финансиране варира и че това може да удължи процеса на мобилизиране на средствата; отбелязва, че оценката на щетите често е най-трудният компонент в това отношение поради проблемите със събирането на данни, припокриването и дублирането, както и разработването на обобщени данни в съответствие с изискванията на Комисията; призовава Комисията да въведе възможно най-прости и ясни изисквания, като същевременно запази необходимото ниво на подробност; призовава Комисията да разработи общ инструмент или система за укрепване на капацитета на бенефициентите да следват стандартизирани подходи за количествено определяне на данните за загубите от бедствия и системи за събиране на данни за загубите, като по този начин да се намали административната тежест и се опрости във възможно в най-голяма степен процедурата за кандидатстване;

14. подчертава важната роля на местните органи, и по-специално общините, неправителствените организации (НПО) и гражданското общество, за предоставянето на полеви данни на националните органи; във връзка с това подчертава, че ефективното сътрудничество с местните органи и НПО може също така да подобри качеството на заявленията; призовава държавите членки да разработят ефективни механизми за координация с цел пълноценно използване на данните, предоставени от НПО;

15. подчертава, че събирането на данни за заявления за средства от EUSF във връзка с кризи, свързани с общественото здраве, е новост за държавите и следователно може да се окаже особено сериозно предизвикателство; призовава Комисията да обърне специално внимание на този въпрос и да подкрепя държавите по всички възможни начини, включително чрез предоставяне на техническа подкрепа;

16. изразява съжаление, че понастоящем регламентът за EUSF не дава възможност за подаване на заявления за помощ на трансгранична основа, въпреки че някои особено уязвими спрямо природни бедствия райони, като например планинските, често са трансгранични;

Своевременна намеса

17. отбелязва, че съгласно член 1 от Регламент за EUSF фондът беше създаден, за да се даде възможност на Съюза „да реагира по бърз, ефективен и гъвкав начин на извънредни ситуации“; отбелязва, че в своя Специален доклад № 3/2008 ЕСП заключава, че EUSF не реагира бързо при извънредни ситуации, тъй като времето между бедствието и плащането обикновено е около една година; отбелязва, че този срок беше съкратен съвсем слабо след реформата на EUSF от 2014 г., както се подчертава в оценката на EUSF от 2018 г.; продължава да изразява загриженост във връзка с бъдещата продължителност на процедурата съгласно договореностите по новата МФР, която включва бюджета на EUSF в рамките на SEAR;

18. припомня, че е от съществено значение помощта и средствата да бъдат изпращани възможно най-бързо, лесно и гъвкаво на засегнатите региони; припомня в този смисъл значението на полезните взаимодействия между Механизма за гражданска защита на Съюза, компонента за адаптиране към изменението на климата на Европейския фонд за регионално развитие и програмите за териториално сътрудничество и фонд „Солидарност“ на ЕС; подчертава, че тези взаимодействия са от съществено значение, за да се гарантира всеобхватна и бърза реакция при извънредна ситуация, като същевременно се осигурява силен пакет за устойчивост;

19. изразява загриженост, че въпреки увеличената стойност на авансовото плащане от 10% на 25% от очакваната финансова вноска, средното времетраене за извършване на авансовите плащания все още е много дълго (около пет месеца);

20. приканва отново Комисията да разгледа по-активни решения, и по-специално да продължи да работи по насоките за опростеното ползване на EUSF, за да се улеснят действията на националните, регионалните и местните органи, както и да продължи работата си за опростяване и ускоряване на процедурата за кандидатстване за държавите членки, например като обърне специално внимание на опростяването на заявленията за задействане на EUSF в няколко региона в контекста на трансгранични бедствия, за да се гарантира по-бърза реакция на зачестяващите големи и регионални природни бедствия и на сериозните извънредни ситуации в областта на общественото здраве; настоятелно призовава Комисията да създаде механизъм, чрез който да се предоставя финансова подкрепа на държава членка в извънредна ситуация, независимо дали годишният бюджет на фонд „Солидарност“ на ЕС е бил изразходван;

21. отбелязва със съжаление, че преводът на документи или други специфични технически проблеми могат да доведат до значителни забавяния на различните етапи от интервенциите по EUSF; призовава Комисията да осигури необходимите средства за по-бърза обработка на езиковия превод на документите, представени от засегнатата от бедствието държава, и по този начин да предотврати всякакво забавяне на интервенциите по EUSF;

22. отбелязва със загриженост, че продължителността на периода между бедствието и пълното изплащане на помощта, както се докладва от Комисията в нейните годишни доклади относно EUSF, продължава да бъде едно от основните предизвикателства пред фонда; подчертава, че това е особено важно в настоящата ситуация, тъй като пандемията от COVID-19 и изменението на климата вероятно ще доведат до значително нарастване на броя на заявленията, което би могло да доведе до допълнителни забавяния; не споделя становището на Комисията, че възможностите за ускоряване на процеса на вземане на решения за мобилизиране на EUSF са напълно оползотворени чрез промените, въведени при преразглеждането на фонда през 2014 г., и счита, че са необходими допълнителни подобрения в това отношение; припомня, че бързата реакция при извънредни ситуации може да бъде от решаващо значение за гарантиране на ефективното функциониране на EUSF; подчертава, че това е от особено значение в регионите с ограничени алтернативни източници на финансиране; призовава Комисията да изчерпи всички възможни начини за ускоряване на мобилизирането на EUSF в рамките на новата МФР, особено по отношение на по-слабо развитите райони;

Констатации от оценката

23. отбелязва със съжаление констатацията от оценката, че докладите за изпълнението, предоставени от държавите получатели, се различават значително по отношение на дължината, съдържанието и степента на подробност на данните; отбелязва със загриженост, че поради това разнообразие не е възможно да се извършат систематични и сравнителни анализи на постиженията или да се сравнят планираните с действителните резултати; отбелязва освен това, че анализираните конкретни случаи разкриха чести разлики между допусканията относно приоритетите за подкрепа от EUSF в споразумението за изпълнение и това, което всъщност е било необходимо на място; изразява загриженост, че тази липса на информация и съпоставими данни възпрепятства ефективния мониторинг на изпълнението на EUSF от страна на Комисията и потенциално застрашава ефективното и ефикасното използване на фонда, което има отрицателно въздействие върху насърчаването на териториалното, икономическото и социалното сближаване в ЕС;

24. отбелязва доказателствата от проучванията на конкретни случаи в доклада за външна оценка, че изпълнението на пълния процес на възлагане на обществени поръчки в рамките на ограниченото време, налично в ситуация на криза, е било проблемно за някои държави бенефициенти; предупреждава, че обществените поръчки при извънредни ситуации са област, особено чувствителна по отношение на измами, корупция и нередности, поради което подчертава колко са важни ефективните системи за контрол и процедури за докладване; подчертава, че е важно да се гарантира, че процедурите за възлагане на обществени поръчки се следват от държавите членки при реакция в кризисни ситуации; подчертава, че всякакви дерогации от това правило трябва да гарантират съответствието на процедурите за възлагане на обществени поръчки с принципите на добро финансово управление и защита на финансовите интереси на Съюза, включително на регионално и на местно равнище;

25. отбелязва, че задействането на EUSF е резултат от настъпването на бедствие и поради това разпределението на средствата не съответства на териториалните квоти; въпреки това изразява изненада от констатацията в оценката, че разпределените средства са концентрирани в малък брой получатели, като 77% от средствата се разпределят между четирите най-големи държави членки; подчертава необходимостта от основана на потребностите солидарност, като се вземе предвид способността на държавите получатели да се справят с бедствие;

26. отбелязва, че EUSF се изпълнява от определените органи в държавите бенефициенти съгласно принципа на споделено управление; отбелязва, че във връзка с това правомощията на Комисията да влияе върху подбора на проекти, които получават финансиране, са ограничени; припомня на Комисията резолюцията на Парламента от 1 декември 2016 г., в която Парламентът подчертава колко е важно да се определи дали субсидиите по EUSF са били използвани в съответствие с принципите на доброто финансово управление и призовава Комисията и държавите членки да подобрят прозрачността и да гарантират публичен достъп до информация по време на целия процес на мобилизиране на помощта; призовава Комисията да обърне специално внимание на случаите на потенциална злоупотреба със средства от EUSF при споделено управление и да въведе мерки за подобряване на прозрачността, както и да извършва мониторинг и да предотвратява такива потенциални злоупотреби;

27. отбелязва със съжаление закъснялото приключване на някои интервенции; изразява загриженост поради факта, че в някои случаи националните органи са имали нужда от дълги срокове, за да предоставят отговори на одитни въпроси, или не са отговорили на многократни искания за одитна информация; признава значението на своевременното приключване; призовава Комисията да докладва на Парламента за приключването;

28. отбелязва, че годишните доклади на EUSF обхващат периода 2008 – 2018 г. и се публикуват нередовно; отбелязва освен това, че все още не е публикуван годишен доклад за 2019 г. и 2020 г.; припомня на Комисията задължението ѝ да докладва ежегодно преди 1 юли относно дейността на EUSF през предходната година; призовава ЕСП да информира Парламента за всички свързани с изпълнението на EUSF констатации в рамките на годишната декларация за достоверност;

29. настоява ролята на бюджетния орган да бъде напълно запазена; отбелязва, че съгласно новата МФР бюджетните кредити за EUSF се вписват в общия бюджет и се предоставят чрез трансфери; подчертава необходимостта от навременна информация относно тези трансфери и независимо от новата процедура Комисията да предоставя същата информация, както при предходната МФР; изразява съжаление също така във връзка с липсата на подробна обща информация относно заявленията за подпомагане от EUSF, което възпрепятства контрола, и настоява Комисията да предостави „цялата налична информация“ в съответствие с член 4 от Регламента за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз;

30. приканва ЕСП да извърши нов одит на EUSF с цел евентуална преоценка на инструментите и евентуално на бюджета, за да се гарантира наличието на достатъчен и функционален бюджет за ефективно справяне с големи и регионални природни бедствия, както и със сериозни извънредни ситуации в областта на общественото здраве;

31. припомня целта на EUSF да се демонстрира и укрепва солидарността; подчертава, че тази цел може да бъде постигната само ако гражданите са запознати с интервенциите по EUSF; подчертава, че във връзка с това е важно да се подобри публичността; призовава държавите членки да споделят най-добри практики за повишаване на видимостта на EUSF; насърчава държавите членки да включат описание на комуникационните и популяризиращите дейности, предприети за операциите по EUSF, в своите доклади за изпълнението, за да предоставят пълен и систематичен преглед на медийното отразяване;

32. изразява съжаление относно липсата на видимост на EUSF, което означава, че ролята на Съюза невинаги е ясно демонстрирана; изразява съжаление, че Регламентът за EUSF не съдържа нито задължение за популяризиране на подкрепата от фонда, нито изискване за докладване по този въпрос; подчертава, че държавите членки са разработили добри практики за комуникация относно подкрепата от EUSF, например използването на знамена и на логото на Съюза; призовава държавите членки да популяризират финансовата помощ от EUSF и да сигнализират за дейностите и услугите, които вече са финансирани или ще бъдат финансирани от фонда; изразява очакване, че бъдещото преразглеждане на Регламента за EUSF ще включва задължение за популяризиране и съобщаване на подкрепата от фонда, например чрез националните медии и други организации, за да се гарантира, че гражданите са информирани;

33. припомня, че плащанията по EUSF покриват единствено възстановяването на предишното състояние на инфраструктурата в областта на енергетиката, водния сектор и отпадъчните води, телекомуникациите, транспорта, здравеопазването и образованието, но не и допълнителни разходи, произтичащи от възстановяването на такива инфраструктури по такъв начин, че да станат по-устойчиви на бедствия и на изменението на климата, както се препоръчва в Европейския зелен пакт, тъй като тези допълнителни разходи трябва да бъдат финансирани от държавата бенефициент със собствени ресурси и от други фондове на Съюза, например Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд; призовава за по-високо равнище на полезни взаимодействия между инструментите на политиката на сближаване и фонд „Солидарност“ на ЕС;

34. призовава Комисията да определи регионите, които са по-податливи на специфични или повтарящи се природни бедствия, и да предложи план за действие за намаляване на риска и целенасочени изпреварващи действия; освен това призовава Комисията да предложи преразглеждане на фонд „Солидарност“ на ЕС, за да се създаде по-целенасочен, ефективен и навременен механизъм за бързо реагиране в райони и региони, предразположени към специфични или повтарящи се природни бедствия;

°

° °

35. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.


 

 

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТИ (01.7.2021)

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно ефективността при използване на средствата от ЕС чрез фонд „Солидарност“ от страна на държавите членки в случай на природни бедствия

(2020/2127(INI))

Докладчик по становище: Роберт Бедрон 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. подчертава отново значението на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (наричан по-нататък „Фонда“) за предоставянето на финансова помощ на засегнати от природни бедствия държави членки и региони, както и присъединяващи се страни; отбелязва последователните преразглеждания на инструмента; приветства неотдавнашното разширяване на обхвата на Фонда, така че да включи и тежки извънредни ситуации в областта на общественото здраве; категорично подкрепя последната реформа на системата на авансови плащания, с която размерът на авансовите плащания се увеличава от 10% на 25% от очаквания принос, и от максимум 30 милиона евро на 100 милиона евро;

2. подчертава, че броят и сериозността на извънредните ситуации са непредвидими и че поради изменението на климата се очаква с течение на времето техният брой и разходите, свързани с тях, да се увеличат; припомня, че за периода 2021 – 2027 г. Фондът беше обединен с Резерва за спешна помощ в т.нар. „резерв за солидарност и спешна помощ“ (SEAR) с максимален годишен таван от 1,2 милиарда евро; изразява съжаление, че поради бюджетни ограничения държавите, които кандидатстват за подкрепа в резултат на пандемията от COVID-19 през 2020 г., ще получат под 50% от потенциалния размер на помощта; остава загрижен относно наличните ресурси за Фонда в периода 2021 – 2027 г., особено с оглед на по-широкия му обхват; поради това счита, че е необходимо да се контролира дали общата сума на финансирането и механизмите за отпускане на средства за SEAR оказват въздействие върху ефективността на Фонда предвид разширяването на неговия обхват и броя и мащаба на бедствията;

3. подчертава необходимостта от бързо мобилизиране на Фонда, за да се гарантира, че нуждаещите се граждани могат да се възползват своевременно от подкрепата на Съюза; отбелязва, че времето, необходимо за отпускане на пълния обем на финансовата подкрепа на място, е средно около една година, и изразява съжаление поради продължителността на процеса; подчертава, че ефективното усвояване на финансирането от Фонда зависи от наличието на ефективни структури за управление и институционална координация в засегнатата държава членка;

4. поради това призовава Комисията да ускори оценката на заявленията, за да се гарантира навременна и гъвкава оценка на допустимите разходи в съответствие с принципите на доброто финансово управление; подчертава необходимостта от практическа подкрепа от страна на Комисията за държавите членки, по-специално за оценка на щетите, и насърчава Комисията да гарантира разпространението на добри практики по отношение на управлението и използването на институционални структури за координация при бедствия; подчертава, че в случаи на тежки земетресения или сериозни наводнения смекчаването на последиците може да отнеме повече време, отколкото при други природни бедствия; счита, че това следва да бъде отразено във всяко бъдещо преразглеждане на Фонда, по-специално по отношение на достатъчното време за усвояване след настоящите крайни срокове за кандидатстване;

5. настоява ролята на бюджетния орган да бъде напълно запазена; отбелязва, че съгласно новата многогодишна финансова рамка (МФР) бюджетните кредити за Фонда се вписват в общия бюджет и се предоставят чрез трансфери; подчертава необходимостта от навременна информация относно тези трансфери и, независимо от новата процедура, Комисията да предоставя същата информация като в предходната МФР; изразява съжаление също така във връзка с липсата на подробна обща информация относно заявленията за подпомагане от Фонда, което възпрепятства контрола, и настоява Комисията да предостави „цялата налична информация“ в съответствие с член 4 от Регламента за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз;

6. припомня, че зачитането на принципите на правовата държава и защитата на финансовите интереси на Съюза са важни; поради това счита, че Комисията, Европейската служба за борба с измамите (OLAF), Европейската сметна палата и, когато е приложимо, Европейската прокуратура следва да могат да контролират изпълнението на Фонда в рамките на своите правомощия и в съответствие със своите прерогативи;

7. подчертава, че изменението на климата изисква преди всичко превантивна политика в съответствие с Парижкото споразумение и Европейския зелен пакт, докато Фондът има оздравителен характер; подчертава следователно необходимостта от ефективни полезни взаимодействия с други политики и програми на Съюза, по-специално с фондовете на политиката на сближаване, с Европейския зелен пакт и с тези, които подпомагат предотвратяването на бедствия и управлението на риска; призовава за преразглеждане на Фонда, за да се осигури интегриране на принципа „да изграждаме отново, но по-добре“;

8. изразява съжаление относно липсата на видимост на Фонда, което означава, че ролята на Съюза невинаги е ясно демонстрирана; изразява съжаление, че регламентът за Фонда не съдържа нито задължение за популяризиране на подкрепата от Фонда, нито изискване за докладване по този въпрос; подчертава, че държавите членки са развили добри практики за комуникация относно подкрепата от Фонда, като например използването на знамена и на логото на ЕС; призовава държавите членки да популяризират финансовата помощ от Фонда и да сигнализират за дейностите и услугите, които вече са финансирани или ще бъдат финансирани от него; очаква, че бъдещото преразглеждане на регламента за Фонда ще включва задължението за популяризиране и съобщаване на подкрепата от Фонда, например чрез националните медии и други медии, за да се гарантира, че гражданите са информирани.


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

1.7.2021

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

38

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Henrike Hahn, Adam Jarubas

 

 


 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

38

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Adam Jarubas, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Renew

Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

The Left

Silvia Modig, Dimitrios Papadimoulis

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn

 

1

-

ID

Joachim Kuhs

 

0

0

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

27.9.2021

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

29

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Corina Crețu, Ryszard Czarnecki, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Pierre Karleskind, Joachim Kuhs, Claudiu Manda, Younous Omarjee, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Petri Sarvamaa, Vincenzo Sofo, Michal Wiezik, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Joachim Stanisław Brudziński, Pascal Durand, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

 


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

29

+

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Ryszard Czarnecki, Vincenzo Sofo

ID

Matteo Adinolfi, Jean‑François Jalkh

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Petri Sarvamaa, Michal Wiezik, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

Renew

Olivier Chastel, Pascal Durand, Pierre Karleskind, Ramona Strugariu

S&D

Caterina Chinnici, Corina Crețu, Isabel García Muñoz, Claudiu Manda, Tsvetelina Penkova, Lara Wolters

The Left

Luke Ming Flanagan, Younous Omarjee

Verts/ALE

Daniel Freund, Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi

 

0

-

 

 

 

1

0

ID

Joachim Kuhs

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“:

0 : „въздържал се“

 

 

Последно осъвременяване: 15 октомври 2021 г.
Правна информация - Политика за поверителност