ZPRÁVA o evropské strategii pro kritické suroviny

12.10.2021 - (2021/2011(INI))

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
Zpravodajka: Hildegard Bentele
Zpravodajové (*):
Sara Matthieu, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Roman Haider, Výbor pro mezinárodní obchod
 
(*) Přidružené výbory – článek 57 jednacího řádu


Postup : 2021/2011(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A9-0280/2021
Předložené texty :
A9-0280/2021
Přijaté texty :


PR_INI

OBSAH

Strana

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

STANOVISKO VÝBORU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A BEZPEČNOST POTRAVIN

STANOVISKO VÝBORU PRO MEZINÁRODNÍ OBCHOD

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

 NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o evropské strategii pro kritické suroviny

(2021/2011(INI))

Evropský parlament,

 s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie (SFEU), zejména na články 9, 151, 152, čl. 153 odst. 1 a 2, článek 173, který se týká průmyslové politiky EU a mimo jiné odkazuje na konkurenceschopnost průmyslu EU, a článek 208, který znovu potvrzuje, že EU musí přihlížet k cílům rozvojové spolupráce při provádění politik, které by mohly mít vliv na rozvojové země,

 s ohledem na Smlouvu o Evropské unii (SEU), zejména na čl. 3 odst. 3, který odkazuje na vnitřní trh, udržitelný rozvoj a sociálně tržní hospodářství, a na čl. 5 odst. 3, který odkazuje na zásadu subsidiarity,

 s ohledem na Protokol (č. 2) o používání zásad subsidiarity a proporcionality připojený k SEU a SFEU,  – s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic[1] (nařízení o taxonomii),

 s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů[2] (nařízení o přepravě odpadů),

 s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/821 ze dne 17. května 2017, kterým se stanoví povinnosti náležité péče v dodavatelském řetězci pro unijní dovozce cínu, tantalu a wolframu, jejich rud a zlata pocházejících z oblastí postižených konfliktem a vysoce rizikových oblastí[3] (nařízení o konfliktních minerálech),

 s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie[4] (antisubvenční nařízení EU),

 s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)[5],

 s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech[6] (rámcová směrnice o odpadech),

 s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES ze dne 15. března 2006 o nakládání s odpady z těžebního průmyslu (směrnice o odpadech z těžebního průmyslu)[7],

 s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích[8] (směrnice o průmyslových emisích),

 s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/52/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se mění směrnice Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí[9] (směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí),

 s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků[10] (směrnice o ochraně ptáků),

 s ohledem na směrnici Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin[11] (směrnice o ochraně přírodních stanovišť),

 s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/95/EU ze dne 22. října 2014, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, pokud jde o uvádění nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti některými velkými podniky a skupinami[12] (směrnice o vykazování nefinančních informací),

 s ohledem na dohodu přijatou dne 12. prosince 2015 na 21. konferenci smluvních stran (COP21) Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu v Paříži (Pařížská dohoda),

 s ohledem na Agendu OSN pro udržitelný rozvoj 2030 a na cíle udržitelného rozvoje, včetně cíle č. 12 týkajícího se odpovědné spotřeby a výroby a cíle č. 15 týkajícího se života na souši,

 s ohledem na evropský pilíř sociálních práv,

 s ohledem na obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv,

 s ohledem na pokyny OECD pro náležitou péči na podporu odpovědného chování podniků,

 s ohledem na pokyny z roku 2009 pro posuzování sociálních dopadů životního cyklu výrobků přijaté v rámci Programu OSN pro životní prostředí,

 s ohledem na zvláštní zprávu Mezinárodní energetické agentury (IEA) z května 2021 nazvanou „The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions“ (Úloha kritických nerostných surovin při přechodu na čistou energii),

 s ohledem na zvláštní zprávu agentury IEA z května 2021 nazvanou „Net zero by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector“ (Čistá nula do roku 2050: Plán pro světové energetické odvětví),

 s ohledem na informační sdělení Evropské agentury pro životní prostředí ze dne 13. ledna 2021 nazvané „Growth without economic growth“ (Růst bez hospodářského růstu),

 s ohledem na zprávu Evropské agentury pro životní prostředí ze dne 30. srpna 2021 nazvanou „Improving the climate impact of raw material sourcing“ (Zmírnění dopadu získávání surovin na klima),

 s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) ze dne 25. března 2021 nazvané „Odolnost proti nedostatku kritických surovin: zmapování cesty k lepšímu zabezpečení a udržitelnosti“,

 s ohledem na závěrečnou zprávu Komise ze září 2020 nazvanou „Studie zaměřená na seznam kritických surovin EU (2020)“ a na doprovodné informativní přehledy o kritických surovinách,

 s ohledem na prognostickou studii Komise ze dne 3. září 2020 nazvanou „Kritické suroviny pro strategické technologie a odvětví v EU“,

 s ohledem na zprávu Komise ze dne 5. listopadu 2018 nazvanou „Zpráva o kritických surovinách a oběhovém hospodářství“,

 s ohledem na své usnesení ze dne 10. března 2021 obsahující doporučení Komisi k náležité péči a odpovědnosti podniků[13],

 s ohledem na své usnesení ze dne 16. prosince 2020 o nové strategii pro evropské malé a střední podniky[14],

 s ohledem na své usnesení ze dne 25. listopadu 2020 o nové průmyslové strategii pro Evropu[15],

 s ohledem na své usnesení ze dne 10. února 2021 o novém akčním plánu pro oběhové hospodářství[16],

 s ohledem na své usnesení ze dne 17. dubna 2020 o koordinovaných opatřeních EU v boji proti pandemii COVID-19 a jejím následkům[17],

 s ohledem na své usnesení ze dne 15. ledna 2020 o Zelené dohodě pro Evropu[18],

 s ohledem na své usnesení ze dne 25. března 2021 o nové strategii EU-Afrika – partnerství pro udržitelný a inkluzivní rozvoj[19],

 s ohledem na své usnesení ze dne 27. dubna 2017 o provádění směrnice o odpadech z těžebního průmyslu[20],

 s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o bateriích a odpadních bateriích, o zrušení směrnice 2006/66/ES a o změně nařízení (EU) 2019/1020 (COM(2020)0798), který Komise předložila dne 10. prosince 2020,

 s ohledem na sdělení Komise ze dne 3. září 2020 nazvané „Odolnost proti nedostatku kritických surovin: zmapování cesty k lepšímu zabezpečení a udržitelnosti“ (COM(2020)0474),

 s ohledem na sdělení Komise ze dne 5. května 2021 nazvané „Aktualizace nové průmyslové strategie 2020: budování silnějšího jednotného trhu pro oživení Evropy“ (COM(2021)0350),

 s ohledem na sdělení Komise ze dne 19. října 2020 nazvané „Pracovní program Komise na rok 2021 – Vitální Unie v křehkém světě“ (COM(2020)0690),

 s ohledem na sdělení Komise ze dne 27. května 2020 nazvané „Chvíle pro Evropu: Náprava škod a příprava na příští generaci“ (COM(2020)0456),

 s ohledem na sdělení Komise ze dne 11. března 2020 nazvané „Nový akční plán pro oběhové hospodářství: Čistší a konkurenceschopnější Evropa“ (COM(2020)0098) a na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 11. března 2020 nazvaný „Směrem k celosvětovému oběhovému hospodářství:  situace a výhled“ (SWD(2020)0100),

 s ohledem na sdělení Komise ze dne 2. prosince 2015 nazvané „Uzavření cyklu – akční plán EU pro oběhové hospodářství“ (COM(2015)0614),

 s ohledem na sdělení Komise ze dne 10. března 2020 nazvané „Strategie pro udržitelnou a digitální Evropu zaměřená na malé a střední podniky“ (COM(2020)0103),

 s ohledem na sdělení Komise ze dne 18. února 2021 nazvané „Přezkum obchodní politiky – Otevřená, udržitelná a sebevědomá obchodní politika“ (COM(2021)0066),

 s ohledem na publikaci OECD ze dne 12. února 2019 nazvanou „Global Material Resources Outlook to 2060:  Economic Drivers and Environmental Consequences“ (Celosvětové materiální zdroje a jejich perspektiva do roku 2060: hospodářské hybné síly a environmentální dopady),

 s ohledem na publikaci Světové banky z roku 2020 nazvanou „Minerals for Climate Action: The Mineral Intensity of the Clean Energy Transition“ (Nerosty pro opatření v oblasti klimatu: náročnost přechodu na čistou energii z hlediska nerostů),

 s ohledem na závěry Rady ze dne 17. prosince 2020 o zajištění oběhového a ekologického oživení,

 s ohledem na závěry Rady ze dne 16. listopadu 2020 nazvané „Oživení podporující přechod k dynamičtějšímu, odolnějšímu a konkurenceschopnějšímu evropskému průmyslu“,

 s ohledem na závěry Rady ze dne 28. listopadu 2019 nazvané „Oběhové hospodářství ve stavebnictví“,

 s ohledem na závěry Rady ze dne 4. října 2019 nazvané „Větší oběhovost – přechod k udržitelné společnosti“,

 s ohledem na článek 54 jednacího řádu,

 s ohledem na stanoviska Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Výboru pro mezinárodní obchod,

 s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A9-0280/2021),

A. vzhledem k tomu, že kritické suroviny jsou zdrojem pro vytváření průmyslové hodnoty, a proto zásadně ovlivňují navazující odvětví; vzhledem k tomu, že je strategicky důležité, aby EU omezila svou závislost, chránila své toky a hodnotové a dodavatelské řetězce a podporovala, prosazovala a digitalizovala ekosystémy, neboť se jedná o novou klíčovou kapacitu v mezinárodní (průmyslové) hospodářské soutěži; vzhledem k tomu, že komplexní strategie pro kritické suroviny by měla zahrnovat přísné environmentální a společenské normy;

B. vzhledem k tomu, že rostoucí populace a přechod k digitálním, vysoce energeticky účinným a klimaticky neutrálním ekonomikám vedou ve všech scénářích k významně vyšší poptávce po kritických surovinách[21];

C. vzhledem k tomu, že technologie, které vyžadují kritické suroviny, sehrají klíčovou úlohu při zajištění toho, aby EU a celý svět mohly dosáhnout svých cílů v rámci Pařížské dohody;

D. vzhledem k tomu, že komplexní strategie EU pro kritické suroviny by měla vycházet z přísných norem v oblasti životního prostředí, sociálních norem a norem v oblasti lidských práv a zároveň zohledňovat nedostatek nerostných surovin v přírodě;

E. vzhledem k tomu, že EU v současné době zajišťuje pouze 1 % surovin pro větrnou energii, méně než 1 % lithiových baterií, méně než 1 % palivových článků, pouze 2 % surovin pro robotiku a pouze 1 % fotovoltaických systémů na bázi křemíku[22];

F. vzhledem k tomu, že ve sdělení Komise o aktualizaci nové průmyslové strategie 2020 se uvádí výčet 137 výrobků a surovin (představujících 6 % celkové hodnoty zboží dováženého do EU) používaných v citlivých ekosystémech, na nichž je EU vysoce závislá – zejména v energeticky náročných průmyslových odvětvích a zdravotnických ekosystémech, stejně jako další výrobky, které jsou potřebné pro podporu ekologické a digitální transformace; vzhledem k tomu, že 52 % těchto výrobků se dováží z Čínské lidové republiky;

G. vzhledem k tomu, že pandemie COVID-19 nepřízně ovlivnila globální dodavatelské řetězce a vedla k nedostatku kritických surovin v Evropě;

H. vzhledem k tomu, že jednou z velkých výzev v souvislosti s kritickými surovinami v Evropě je recyklace; vzhledem k tomu, že odvětví recyklace kritických surovin má značný potenciál pro tvorbu pracovních míst; vzhledem k tomu, že se odhaduje, že samotné odvětví recyklace trakčních baterií vytvoří v EU do roku 2035 přibližně 10 500 pracovních míst;

I. vzhledem k tomu, že recyklací, nahrazováním a změnou vzorců chování a spotřeby by se mohla snížit poptávka po kritických surovinách;

J. vzhledem k tomu, že podle univerzity OSN byla v roce 2016 celková hodnota druhotných surovin v odpadních elektrických a elektronických zařízeních odhadována přibližně na 55 miliard EUR[23]; vzhledem k tomu, že podle téže studie je nezákonně prodáváno nebo ukládáno na skládkách až 90 % světového odpadního elektrického a elektronického zařízení;

K. vzhledem k tomu, že už s ohledem na předpokládané nové povinnosti náležité péče je zřejmé, že jsou zapotřebí nové způsoby udržitelného získávání surovin a že v EU i v sousedních oblastech by měl být využit potenciál získávání zdrojů v souladu s přísnými normami udržitelnosti, přičemž je třeba plně zohlednit možnosti dostupné v oběhovém hospodářství, jako je recyklace, design výrobku, nahrazování a omezené používání materiálů;

L. vzhledem k tomu, že EHSV ve svém stanovisku ze dne 25. března 2021 „[...] zdůrazňuje, že je důležité rozšířit definici a paradigma kritických surovin. Kritické suroviny jsou tradičně chápány jako materiály pocházející především z těžebního průmyslu. To je však příliš úzké vymezení, jež omezuje růst zelených druhů energie. Materiály na bázi dřeva lze dnes účinně využívat v mnohem větším množství aplikací než v minulosti. Jde o oblast, která se velmi rychle vyvíjí – od textilu až po nové, lehčí a k životnímu prostředí šetrnější bateriové technologie. Bioekonomika má jedinečné možnosti, jak zvýšit odolnost hospodářství EU a geopolitickou stabilitu našeho kontinentu. Využívání obnovitelných materiálů by rovněž pomohlo zmírnit změnu klimatu, neboť umožňuje udržet emise z fosilních paliv v zemi, a vytvářet tak ekologickou odolnost vůči fosilním odvětvím.“;

M.  vzhledem k tomu, že, jak je uvedeno ve stanovisku , „[...] existuje jen velmi málo příkladů vývozu surovin v rozvojových zemích, který by vedl k udržitelnému hospodářskému a sociálnímu rozvoji, z něhož by měly prospěch široké vrstvy obyvatelstva. Tato situace s sebou spíše často nese sociální vykořisťování a znečišťování životního prostředí, přičemž z ní obvykle těží pouze několik prospěchářů.“;

N. vzhledem k tomu, že dodávky mnoha kritických surovin jsou silně koncentrovány mimo EU, přičemž Čína zajišťuje 98 % dodávek prvků vzácných zemin do EU, Turecko 98 % dodávek boritanu a Jižní Afrika 71 % dodávek platiny, 92 % iridia, 80 % rhodia a 93 % ruthenia[24];

O. vzhledem k tomu, že budoucí scénáře naznačují, že EU bude v roce 2030 potřebovat až 18krát více lithia a pětkrát více kobaltu na výrobu baterií pro elektrická vozidla a skladování energie a v roce 2050 téměř 60krát více lithia a 15krát více kobaltu ve srovnání se současnými dodávkami pro celé hospodářství EU[25];

P. vzhledem k tomu, že v EU jsou připravovány čtyři projekty udržitelné těžby lithia v celkové hodnotě 2 miliardy EUR, které by se měly realizovat mezi lety 2022 až 2024; vzhledem k tomu, že se očekává, že do roku 2025 pokryjí až 80 % unijních potřeb lithia v odvětví baterií, čímž přímo přispějí k naší strategické autonomii;

Q.  vzhledem k tomu, že nedostatek kritických surovin vede k rostoucím obavám z hlediska průmyslu a bezpečnosti, zejména v důsledku předpokládaného exponenciálního nárůstu objemu výroby, zejména výroby baterií, které mají zásadní význam pro přechod k výrobě energie z obnovitelných zdrojů;

R. vzhledem k tomu, že EU musí zlepšit svou strategickou autonomii v klíčových oblastech, jako jsou dodávky kritických surovin, což má rovněž zásadní význam pro posílení jejích kapacit v oblasti obrany a vesmíru;

S. vzhledem k tomu, že se EU bude v souvislosti s naplňováním svých potřeb v oblasti kritických surovin i nadále spoléhat na mezinárodní dodavatelské řetězce, budou hrát důležitou úlohu opatření na posílení transparentnosti, účinnosti a předvídatelnosti celosvětových obchodních trhů;

T. vzhledem k tomu, že odvětví surovin poskytuje v EU přibližně 350 000 pracovních míst a více než 30 milionů pracovních míst v navazujících výrobních odvětvích, která jsou na něm závislá[26]; vzhledem k tomu, že přechod k více oběhovému hospodářství by mohl v EU do roku 2030 vést k čistému nárůstu o 700 000 pracovních míst[27];

U. vzhledem k tomu, že těžební činnosti mohou pracovníky vystavovat škodlivým a nebezpečným podmínkám; vzhledem k tomu, že pracovní práva a ochrana se ve světě i mezi různými těžebními lokalitami značně liší;

V. vzhledem k tomu, že kritické suroviny se nevyskytují odděleně, ale jsou obsaženy ve směsích rud se základními kovy a jejich zpracování vyžaduje značné množství energie; vzhledem k tomu, že konkurenceschopnost a ziskovost produkce je tedy podmíněna dostupností stabilní a cenově dostupné energie, jakož i stanovením a vývojem vhodných metod, postupů a technologií;

W. vzhledem k tomu, že Evropská agentura pro životní prostředí ve své zprávě nazvané „Růst bez hospodářského růstu“ uvádí, že hospodářský růst úzce souvisí se zvýšenou výrobou, spotřebou a využíváním zdrojů, což má negativní dopad na přírodu, klima a lidské zdraví, a že současný výzkum naznačuje, že je nepravděpodobné, že by hospodářský růst mohl být zcela oddělen od dopadů na životní prostředí;

Výzvy a příležitosti

1. domnívá se, že integrovaný přístup v celém hodnotovém řetězci, od sběru odpadů a designu výrobků umožňujícího jejich recyklovatelnost až po opětovné využití materiálů, je klíčovou strategií pro zvýšení dodávek kritických surovin; lituje však, že sběr odpadu a design výrobků vykazují nízkou úroveň technologické připravenosti; zdůrazňuje, že pouhé zaměření na recyklaci nebude k naplnění poptávky po kritických surovinách stačit; konstatuje, že nahrazování kritických surovin má sice svá omezení, pokud jde o účinnost výrobků, je však klíčovým cílem dotčených průmyslových odvětví a příslušných výzkumných projektů z důvodu vysokých cen a závislosti a může pomoci řešit problémy vyplývající z nedostatku kritických surovin; zdůrazňuje, že pokud jde o recyklaci a nahrazování kritických surovin a design výrobků, jsou zapotřebí trvalé úsilí a podpora v oblasti výzkumu a inovace;

2. zdůrazňuje, že získávání kritických surovin je spojeno s určitou zeměpisnou oblastí, je dosud velmi závislé na fosilní energii, může vést k nepřímému a přímému úniku uhlíku a je vystaveno nekalé soutěži; konstatuje, že získávání kritických surovin je často spojeno s možnými významnými dopady na životní prostředí, jako je ztráta biologické rozmanitosti nebo kontaminace ovzduší, půdy a vody, a s potenciálními konflikty s místními komunitami; zdůrazňuje, že v odvětví těžby a rafinace je třeba přejít na energii z obnovitelných zdrojů; konstatuje proto, že na podporu transformace tohoto odvětví je zapotřebí aktivní průmyslová politika, včetně přístupu k cenově dostupným zdrojům čisté energie; dále bere na vědomí příznivé podmínky pro nízkoemisní a udržitelné těžební činnosti v EU a žádá, aby byly dále zkoumány možnosti získávání zdrojů v členských státech bohatých na kritické suroviny;

3. varuje, že přechod EU ke klimatické neutralitě by neměl nahradit závislost na fosilních palivech závislostí na surovinách; zdůrazňuje, že tato transformace by měla snížit závislost EU na dovážených kritických surovinách; dále zdůrazňuje úlohu, kterou mohou hrát inovace, nové technologie, minimalizace spotřeby zdrojů a údržba a opětovné využívání cenných surovin v EU při snižování závislosti na kritických surovinách;

4. konstatuje, že vývoj a budoucí rozsáhlé zavádění technologií, včetně vznikajících digitálních aplikací, výroba energie z obnovitelných zdrojů a baterií pro elektrická vozidla a lehké dopravní prostředky povedou ke zvyšování poptávky po některých kritických a dalších surovinách; vyzývá ke zohlednění toho, že rostoucí ambice zemí v oblasti klimatu a digitalizace zvyšují konkurenci na světových trzích a vytvářejí další tlak na bezpečnost dodávek surovin v Evropě;

5.  vyzývá Komisi, aby před zveřejněním příštího seznamu kritických surovin do roku 2023 pečlivě přezkoumala metodiku posuzování kritičnosti s cílem vyhodnotit, zda je tento seznam třeba rozšířit, a to s ohledem na vývoj mezinárodní situace v oblasti kritických surovin, scénáře budoucí poptávky po kritických a dalších surovinách a sociální a ekologická kritéria založená na obecných zásadách OSN v oblasti podnikání a lidských práv a cílech udržitelného rozvoje, aby tak bylo možné získat širší představu o podmínkách těžby na celém světě; dále Komisi vyzývá, aby ve své analýze rizik ohrožujících dodávky řádně zohledňovala všechny environmentální externality související s těžbou a zpracováním surovin; rovněž vyzývá ke komplexní diskusi, do níž by byly zapojeny všechny zúčastněné strany;

6. vyzývá Komisi, aby před zveřejněním příštího seznamu kritických surovin přezkoumala do roku 2023 metodiku posuzování kritičnosti;

7. vyzývá Komisi, aby věnovala pozornost nejen kritickým surovinám, ale také případné kritičnosti dalších surovin potřebných pro silné dodavatelské řetězce, kontinuitu výroby a souběžnou transformaci a jejich dostupnosti ze zdrojů EU a zohledňovala přitom také nedostatek nerostných surovin v přírodě; zdůrazňuje, že vedle specializovaných nerostných surovin se kritickými surovinami stávají i „běžně produkované“ nerostné suroviny jako měď, helium a nikl, neboť v klimaticky neutrální společnosti po nich roste poptávka;

8. žádá Komisi, aby zaujala celostní přístup k posuzování důsledků některých nízkouhlíkových technologií, technologií v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a digitálních technologií využívajících tytéž kritické suroviny a aby přezkoumala kritické dodavatelské řetězce, a to i s ohledem na potřeby jednotlivých odvětví; zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby převládala řešení, jež budou dodržovat zásadu „energetická účinnost v první řadě“, mít nulové emise a účinně využívat zdroje;

9. žádá Komisi, aby zajistila, že národní plány pro oživení a odolnost v rámci nástroje „Next Generation EU“ se budou zaměřovat na výzvy spojené s ekonomicky, environmentálně a sociálně udržitelnými dodávkami kritických surovin; žádá členské státy, aby více investovaly do recyklace kritických surovin a zahrnuly požadavky na kritické suroviny, zdroje dodávek a náklady do svých strategických plánů obnovy;

10. vyzývá k investicím do odborné přípravy a rekvalifikace pracovníků, mimo jiné prostřednictvím mechanismu pro spravedlivou transformaci, neboť dovednosti v oblasti důlní těžby mohou být převedeny do těžby, zpracování a recyklace kovů a nerostných surovin, pokud možno v týchž regionech; vyzývá Komisi, aby zajistila, že příslušné finanční prostředky budou určeny také k řešení sociálních a ekologických dopadů transformace v bývalých těžebních oblastech i jejích dopadů na zaměstnanost;

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby co nejdříve vytvořily významný projekt společného evropského zájmu pro strategické suroviny, aby mohly strategickým a udržitelným způsobem plánovat poptávku v souvislosti se souběžnou transformací, a to včetně požadavků, zdrojů dodávek a (sociálních, environmentálních a finančních) nákladů; zdůrazňuje, že významný projekt společného evropského zájmu by se měl zaměřovat na všechny relevantní oblasti umožňující snížit kritičnost a závislost, jako je recyklace, opětovné použití, nahrazování, snižování spotřeby materiálů a těžba; zdůrazňuje, že tyto projekty by měly vést k uvolnění nevyužitého potenciálu v zemích EU bohatých na kritické suroviny, které mají významné nevyužité zdroje;

12. vyzývá Komisi, aby podporovala výzkum a vývoj, dovednosti a kompetence v oblasti kritických surovin v malých a středních podnicích jakožto strategii růstu pro špičkové technologie EU, jako jsou např. lithium-iontové baterie, palivové články, větrné turbíny, elektrické trakční motory, fotovoltaické technologie, robotika, bezpilotní letouny, trojrozměrný tisk a široká škála digitálních technologií a zdravotnických prostředků;

13. vyzývá Komisi, aby provedla komplexní, vědecké a na důkazech založené posouzení dopadu s cílem určit minimální objemy kritických surovin strategického významu, které jsou nezbytné pro souběžnou transformaci;

14. konstatuje, že spolehlivé a plně funkční hodnotové řetězce, včetně průzkumu a recyklace, mají pro EU klíčovou úlohu a jsou nezbytným předpokladem pro dosažení cílů Evropské zelené dohody, průmyslové strategie EU a souběžné transformace a zajištění budoucí konkurenceschopnosti a inovační kapacity průmyslu;

15. je přesvědčen, že je nezbytné zajistit možnosti financování pro udržitelnou výrobu, zpracovávání nebo recyklaci všech kritických surovin uvedených ve sdělení Komise o odolnosti proti nedostatku kritických surovin;

16. vyzývá Komisi, aby navrhla vědecky podložená kritéria udržitelnosti pro definování udržitelných investic do těžebního průmyslu podle nařízení o taxonomii; zdůrazňuje, že je třeba těžebnímu průmyslu EU umožnit  přispívat k souběžné ekologické a digitální transformaci;

17. vyzývá k tomu, aby EU podporovala a financovala technologický vývoj kritických surovin, s cílem zlepšit jejich účinnost, nahrazování, procesy recyklace a uzavřené materiálové cykly; zejména zdůrazňuje, že jsou zapotřebí zvláštní finanční nástroje a cílené finanční prostředky na výzkum a inovaci pro procesy recyklace a vítá návrh podporovat v roce 2021 výzkum a inovaci v oblasti kritických surovin zaměřené na zpracovávání odpadů, pokročilé materiály a nahrazování surovin v rámci programu Horizont Evropa, Evropského fondu pro regionální rozvoj a vnitrostátních programů pro výzkum a inovaci; dále zdůrazňuje význam výzkumu a vývoje pro zlepšování proveditelnosti rafinačních procesů, zejména v důlních hlušinách a malých dolech; vyzývá Komisi, aby zavedla režimy podpory zaměřené na inovaci nových těžebních technik a na nové těžební projekty malého rozsahu; požaduje rozvoj nových a inovativních technologií v oblasti udržitelné těžby kritických surovin v EU;

18. vyzývá Komisi, Evropskou investiční banku a ostatní orgány EU, aby ve spolupráci s mezinárodními partnery poskytovaly technickou a strategickou finanční podporu dlouhodobým strategickým investičním projektům v oblasti kritických surovin, a současně hledaly nové nástroje pro sdílení rizik v těžebním průmyslu a prosazovaly a podporovaly investice do výzkumu udržitelného získávání a zpracovávání kritických surovin a do rafinérií, aby byly uvedeny do souladu s pravidly EU a vysokými sociálními a environmentálními normami, a byly tak zajištěny rovné podmínky;

Strategická autonomie a odolnost

19. vítá vytvoření Evropské aliance pro suroviny a, s ohledem na geopolitickou situaci na celém světě a potenciální napětí v oblasti obchodu s bohatými producentskými zeměmi mimo EU, její současné zaměření na nejkritičtější suroviny, konkrétně na prvky vzácných zemin a magnety, a na kvantitativní cíle v oblasti získávání surovin v rámci EU i mimo ni, což umožní podporovat dlouhodobé dodavatelské vztahy celé řady malých a velkých výrobců v EU a snižovat stávající závislost na několika třetích zemích; zdůrazňuje úlohu Evropské aliance pro suroviny jakožto „investiční platformy“ a vybízí ji, aby se nadále zapojovala do předběžných hodnocení s cílem uvolňovat veřejné a soukromé investice do udržitelných projektů zaměřených na kritické suroviny posouzených z environmentálního hlediska;

20. domnívá se, že je důležité pokračovat v rozvoji Evropské aliance pro suroviny, zejména pokud jde o materiály, které mají velký význam pro souběžnou transformaci, jako jsou kritické suroviny potřebné pro skladování a přeměnu energie;

21. vítá záměr Komise zavést prostřednictvím budoucí Observatoře EU pro kritické technologie systém monitorování, pokud jde o stávající závislost a rizika budoucích technologických závislostí, a vyzývá k úzké spolupráci mezi observatoří a těmi, kdo sledují poptávku po kritických surovinách;

22. vyjadřuje politování nad tím, že akční plán dosud nezahrnuje vytváření strategických zásob, a vyzývá Komisi, aby se rovněž zaměřovala na zabezpečování kritických surovin v EU tím, že bude členské státy vyzývat, aby v rámci koordinovaného přístupu vytvářely strategické zásoby, pokud to analýza považuje za vhodné; domnívá se, že vytváření strategických zásob v kombinaci s dalšími strategickými opatřeními přispívá ke snižování závislosti na kritických surovinách; zdůrazňuje, že zvyšování dostupnosti surovin by mělo jít ruku v ruce se snižováním poptávky, čehož lze dosáhnout zohledněním celého hodnotového řetězce – designu, fungování a skončení životnosti produktů;

23. domnívá se, že povědomí o možných problémech s nedostatkem kritických surovin je příliš nízké a je třeba jej zvýšit; vyzývá Komisi, aby rozšířila Evropskou alianci pro suroviny s cílem posílit spolupráci mezi průmyslovými aktéry v celém hodnotovém řetězci, členskými státy, regiony a zeměmi mimo EU, odbory, občanskou společností, výzkumnými a technologickými organizacemi, investory a nevládními organizacemi v těch hospodářských odvětvích EU, která jsou nejvíce postižena úzkými místy v dodávkách kritických surovin, a to buď prostřednictvím rámce nabízeného Evropskou aliancí pro suroviny, nebo vytvářením odvětvových aliancí a aliancí zúčastněných stran; zdůrazňuje, že domácí projekty mají potenciál v oblasti zaměstnanosti, a vyzývá proto k podpoře komplexního sociálního dialogu; v této souvislosti zdůrazňuje, že je naléhavě zapotřebí dosáhnout užšího partnerství mezi aktéry v oblasti kritických surovin, zejména v těžebních oblastech, a následnými uživateli, konkrétně ostatními průmyslovými aliancemi, vytvořit společné povědomí a zavést povinnost zajišťovat udržitelnost a oběhovost hodnotových řetězců;

24. je přesvědčen, že je zapotřebí větší koordinace a společné úsilí k rozvoji odolných dodavatelských řetězců umožňujících uspokojovat poptávku po současných i budoucích kritických surovinách, které pokryjí potřeby unijního průmyslu, s cílem zabránit narušení dodavatelských řetězců, snížit závislost a zachovat vysoké sociální a environmentální normy; vyzývá Komisi, aby zajistila, že posuzování dovozu a vývozu a celosvětové nabídky a poptávky v oblasti kritických surovin, koordinace vytváření zásob a monitorování získávání kritických surovin bude v EU prováděno soudržným způsoben, například zřízením pracovní skupiny pro kritické suroviny;

25. žádá Komisi, aby diverzifikovala dodavatelské řetězce pro primární i sekundární zdroje, a vyzývá k větší transparentnosti informací týkajících se dodavatelských řetězců;

26. konstatuje, že rostoucí napětí mezi hlavními mocnostmi odhaluje strategickou zranitelnost EU, zejména pokud jde o zajišťování klíčových zdrojů, včetně kritických surovin a zpracovaného materiálu; dále konstatuje, že monitorování závislosti na komoditách a zabezpečování přístupu ke kritickým surovinám může zajistit lepší odolnost udržitelných dodavatelských řetězců; konstatuje, že při přechodu na oběhové hospodářství je třeba věnovat zvláštní pozornost klíčovým dodavatelským řetězcům, v nichž je závislost EU na kritických surovinách obzvláště vysoká;

27. připomíná potenciál oběhového hospodářství, pokud jde o optimalizované využívání výrobků a služeb; vyzývá Komisi a členské státy, aby v rámci nové iniciativy pro udržitelné výrobky podporovaly nové udržitelné a oběhové obchodní modely, včetně modelu „produkt jako služba“, pokud šetří zdroje, snižují dopad na životní prostředí a zajišťují ochranu spotřebitelů; vyzývá Komisi a členské státy, aby tyto přístupy usnadňovaly zaváděním regulačních rámců;

28. domnívá se, že je v rámci celého hodnotového řetězce důležité podporovat přístup založený na oběhovém hospodářství, a to od designu až po opětovné využití materiálu, pokud jde o klíčové technologie pro energetickou a digitální transformaci a transformaci mobility, jako jsou větrné elektrárny, solární zařízení, výroba baterií, elektrická mobilita a inteligentní sítě; vyzývá Komisi, aby se přednostně zaměřovala na přechod na oběhové hospodářství, snižovala závislost EU na dovozu, zvyšovala účinnost zdrojů a optimalizovala jejich spotřebu a aby cenné suroviny uchovávala a opětovně využívala v rámci EU; připomíná svůj požadavek obsažený v usnesení o novém akčním plánu pro oběhové hospodářství, aby bylo na základě komplexního posouzení dopadů zváženo navržení jasného a snadno srozumitelného harmonizovaného označování trvanlivosti, které by mohlo mít podobu indexu, a opravitelnosti, jež by mohlo mít podobu jednotného skóre oprav;

29. vyzývá Komisi, aby, pokud jde o udržitelné získávání kritických surovin, posílila spolupráci se třetími zeměmi, zejména s podobně smýšlejícími partnery, a to i v rámci jejího zapojení do Světové obchodní organizace (WTO);

Uzavírání materiálových cyklů

30. zdůrazňuje, že je třeba budovat dobře fungující trhy s druhotnými kritickými surovinami, aby bylo možné zaručit trvalé toky druhotných kritických surovin a posílit tak průmyslové ekosystémy EU a zachovat pracovní místa ve výrobním odvětví; vyzývá v této souvislosti Komisi, aby přezkoumala rovnováhu mezi dovozem a vývozem druhotných kritických surovin v EU a aby rychle zřídila středisko pro sledování klíčových druhotných materiálů, včetně kritických surovin; zdůrazňuje, že zpracovávání kritických surovin v zemích mimo EU musí splňovat normy EU; připomíná, že neexistuje žádný univerzální přístup; zdůrazňuje, že dosažení čistých a bezpečných koloběhů materiálů je předpokladem pro vytvoření důvěryhodného trhu s druhotnými surovinami v EU;

31. vítá návrh na zmapování potenciálních dodávek druhotných kritických surovin ze zásob, odpadu a zpracování vedlejších produktů v EU; vybízí Komisi, aby toto mapování považovala za prioritu a uskutečnila jej dříve, než bylo plánováno; dále Komisi vybízí, aby toto mapování rozšířila i na stávající dostupné technologie používané ke snižování poptávky po kritických surovinách a k rozšiřování opětovného používání kritických surovin v dodavatelském řetězci; zdůrazňuje, že je třeba podporovat zavádění nástrojů spolupráce pro trh s kritickými surovinami, jako je platforma EU pro suroviny, které by se měly vztahovat také na oběhové toky výrobků a jejich trendy, aby bylo možné posuzovat, které sekundární materiály lze recyklovat;

32. vyzývá Komisi a členské státy, aby uvolňovaly potenciál projektů v oblasti zpracovávání druhotných surovin prostřednictvím zvláštních pobídek, včetně zrychleného udělování licencí, a aby poskytovaly pobídky k opětovnému využívání kritických surovin s cílem zajistit k nim spolehlivý, bezpečný a udržitelný přístup;

33. poukazuje na význam recyklace odpadu s ohledem na významnou přítomnost kritických surovin v elektrických a elektronických zařízeních; konstatuje, že nárůst objemu recyklovaných materiálů nemusí být z dlouhodobého hlediska dostatečný ke snížení těžby; dále konstatuje, že přechodem k více oběhovému hospodářství by mohlo být vytvořeno 700 000 pracovních míst[28], zejména dodatečných pracovních míst v recyklačních zařízeních a opravárenských službách; připomíná, že demontáž a recyklace představují významnou příležitost k návratu pracovních míst v průmyslu do EU; dále zdůrazňuje, že rozvoj recyklace může představovat reakci na budoucí potřeby v oblasti surovin;

34. konstatuje, že podíl sebraných recyklovatelných lithium-iontových baterií by měl do poloviny třicátých let tohoto století výrazně vzrůst, čímž se vytvoří významný druhotný zdroj dodávek;

35. konstatuje, že k tomu, aby byly průmyslové procesy recyklace kritických surovin úspěšné, jsou nadále zapotřebí obrovské soukromé i veřejné investice do infrastruktury pro třídění, předběžné zpracovávání a opětovné využití surovin, do inovace, výzkumu a rozšiřování technologií a do dovedností, jež poskytnou pracovní příležitosti, jejichž počet má podle očekávání v nadcházejících desetiletích výrazně růst; vyzývá Komisi, aby poskytla pobídky k recyklaci a opětovnému využívání kritických surovin z těžebních, zpracovatelských a komerčních odpadů s cílem zajistit spolehlivý, bezpečný a udržitelný přístup k těmto tokům;

36. vybízí Komisi, aby navrhla cíle pro minimální obsah recyklovaných kritických surovin a specifické cíle pro recyklaci kritických surovin spolu s pevným rámcem pro monitorování, přičemž bude čerpat z návrhu nařízení o bateriích a použitých bateriích a vycházet z komplexního, vědeckého hodnocení dopadu založeného na důkazech, v němž budou posouzeny minimální objemy kritických surovin potřebných pro produkty, které usnadní souběžnou transformaci, procentní podíl této poptávky, kterou by podle stávajících hodnocení bylo možné pokrýt prostřednictvím recyklace, a dostupnost nezbytné technologie; konstatuje, že žádné cíle pro omezení primárních surovin by neměly vést k tomu, aby celková výtěžnost surovin klesla pod tyto minimální objemy;

37. je si vědom toho, že brownfieldy (skládky průmyslového odpadu a důlní hlušiny) často obsahují vyhozené kritické suroviny, prvky vzácných zemin a další nerostné suroviny a kovy používané v technologických produktech; podporuje proto dokumentaci, posuzování a těžbu cenných materiálů nacházejících se na brownfieldech, kdykoli je to možné a proveditelné; zdůrazňuje, že k uvolnění tohoto potenciálu je třeba, aby se na modernizované rafinační technologie vztahovaly příslušné mechanismy financování výzkumu, vývoje a inovace;

38. zdůrazňuje, že je třeba posílit kontroly vývozu klíčových odpadních produktů z kritických surovin z EU a stanovit rovné podmínky pro provozovatele recyklace, kteří splňují nezbytné normy pro bezpečné a účinné opětovné využití materiálu; vyzývá Komisi, aby přezkum nařízení o přepravě odpadů provedla s cílem zabránit nelegálnímu vývozu odpadních produktů obsahujících kritické suroviny; vyzývá ke stanovení požadavků, které umožní vyvážet odpadní produkty obsahující kritické suroviny pouze se zárukou, že budou zpracovány v cílové zemi za podmínek rovnocenných se sociálními a environmentálními normami EU;

39. vyzývá Komisi a členské státy, aby vystupňovaly úsilí o řádný sběr a recyklaci produktů s ukončenou životností a obsahujících kritické suroviny namísto toho, aby se skladovaly v domácnostech, vyhazovaly na skládku nebo spalovaly;

40. žádá Komisi, aby navrhla opatření pro design výrobků přizpůsobená různým kategoriím výrobků za účelem snadné identifikace a odstranění částí nebo složek obsahujících kritické suroviny, zejména ze spotřebitelského odpadu, dodatečně k požadavkům na ekodesign s cílem výrazně posílit životnost, trvanlivost, opravitelnost, modularitu, opětovnou použitelnost a recyklovatelnost výrobků s ukončenou životností vyráběných nebo prodávaných v EU; zdůrazňuje, že tato opatření by měla vytvářet konkurenční výhody pro podniky EU, neměla by pro ně představovat nepřiměřenou finanční zátěž a měla by podněcovat inovace;

41. je přesvědčen, že nahrazování je užitečné tam, kde by kritické suroviny mohly být nahrazeny běžně se vyskytujícím se materiálem, avšak má malý přínos, pokud sama náhrada není udržitelná, neřeší omezenost zdrojů, je sama kritickou surovinou nebo by se jí mohla stát v důsledku použití jako náhrady; bere na vědomí, že je důležité udržovat kvalitní vlastnosti výrobků a jejich ekonomickou životaschopnost; vyzývá Komisi, aby podporovala a posilovala výzkum a inovace náhrad za kritické suroviny pro různé použití;

Zdroje z EU

42. konstatuje, že zatímco inteligentní produktový design, opětovné použití materiálů, nahrazování za využití recyklovaných materiálů a podpora omezování materiální a spotřební stopy mohou významně snížit primární poptávku a potenciál těchto kroků by měl být plně využit, přičemž tehdy, pokud dodávky kritických surovin ekonomicky nelze prostřednictvím uvedených opatření udržet nebo pokud by to vedlo k nižší kvalitě výrobků, je zapotřebí odpovědné a udržitelné získávání těchto surovin s předchozím posouzením dopadů v zájmu zmírnění potenciálních dopadů na sociální sféru a životní prostředí.

43. zdůrazňuje, že získávání primárních a sekundárních zdrojů v EU podléhá nejpřísnějším environmentálním a sociálním normám na celém světě, které je třeba řádně vymáhat, poskytuje tisíce vysoce kvalifikovaných pracovních míst a je neodmyslitelným předpokladem pro zelenou a digitální transformaci; vyzývá proto všechny aktéry, aby prosazovali odpovědné a udržitelné projekty získávání kritických surovin v EU s cílem podpořit místní výrobu a zvýšit povědomí o environmentální stopě dovozu kritických surovin ze zemí mimo EU; domnívá se, že tyto normy musí být stanoveny na základě otevřeného a transparentního procesu založeného na vědě a za včasného zapojení příslušných zúčastněných stran a místních komunit;

44. je pevně přesvědčen, že zodpovědné získávání zdrojů v EU může být založeno pouze na efektivním sociálním dialogu, který bude podporovat zdraví a bezpečnost pracovníků, povede k zajištění důstojných pracovních míst a pracovních podmínek a bude chránit práva pracovníků skrze prosazování rovnosti žen a mužů; vyzývá členské státy, aby zajistily ochranu pracovníků v tomto odvětví za pomoci vhodných osobních ochranných prostředků;

45. bere na vědomí příležitost vytvořit odpovědný a udržitelný hodnotový řetězec baterií skrze získávání kritických surovin, jako je grafit, kobalt a lithium, z nových zařízení v EU;

46. bere na vědomí plán Komise na zavedení programů pozorování Země a dálkového průzkumu zdrojů, provozních činností a environmentálního řízení po ukončení provozu; upozorňuje na to, že provozní regulační dohled lze zdokonalit využíváním metod dálkového průzkumu;

47. konstatuje, že změna orientace na oběhové hospodářství v mnoha odvětvích a službách EU vyžaduje specifické dovednosti a kompetence k zajištění vysoké environmentální výkonnosti a bezpečnosti pracovníků, a zdůrazňuje zvláštní úlohu, kterou při této transformaci hrají progresivní subjekty, malé a střední podniky a začínající podniky; dále konstatuje, že těžební průmysl se stává čím dál automatizovanějším, zatímco recyklace a repasování jsou na pracovní sílu stále náročnější; zdůrazňuje význam zachování, rozvoje a získávání dalších relevantních odborných znalostí a dovedností v oblasti těžebních a zpracovatelských technologií, stejně jako recyklačních a dalších významných technologií v EU, pokud jde o kritické suroviny a vedlejší produkty, neboť některé z nich lze použít k výrobě vysoce pokročilých chemických výrobků; s politováním konstatuje, že suroviny, které se v současnosti těží v EU, musí být často vyváženy do Asie za účelem rafinace, neboť Unie přišla o příslušné know-how a technologie, což vytváří další závislost;

48. žádá Komisi, aby požadovala, aby průmyslové vedlejší toky obsahující kritické suroviny byly účinně využívány; zdůrazňuje, že zejména v těžebním průmyslu existuje velký potenciál pro opětovné využití a oddělení vzácných zemin;

49. bere na vědomí důležitou úlohu členských států při zvyšování udržitelných domácích dodávek kritických surovin z primárních i sekundárních zdrojů; vyzývá členské státy, aby posílily včasnost, předvídatelnost a transparentnost schvalovacích procesů pro projekty vyhledávání a získávání zdrojů, aniž by byly sníženy environmentální a sociální standardy;

50. vyzývá Komisi a členské státy k zajištění toho, aby udržitelné získávání kritických surovin bylo založeno na přístupu, který bude pečlivě vyvažovat rostoucí poptávku EU po kritických surovinách získaných udržitelným způsobem a nutnost ochrany přírody a biologické rozmanitosti;

51. zdůrazňuje, že lepší a flexibilnější předvídatelnost a účinnost a vytyčování priorit klíčových faktorů, jako jsou konkurenceschopné dodávky nízkouhlíkové energie z obnovitelných a přechodných zdrojů, pomůže uvolnit nezbytné investice;

52. očekává, že Komise poskytne další podrobnosti o uvedení projektů týkajících se kritických surovin do praxe jakožto alternativních obchodních modelů a zdrojů regionální zaměstnanosti v oblasti těžby uhlí a dalších regionech procházejících transformací;

Diverzifikace

53. naléhavě žádá Komisi, aby posílala vztahy se všemi zeměmi, které v současnosti dodávají kritické suroviny, systematicky a strategicky budovala nová partnerství týkající se těchto surovin – případně ve spolupráci s našimi spojenci a s ohledem na svrchovanost neunijních zemí nad jejich zdroji –, aby se tak zajistilo, aby se kritické suroviny staly zdrojem blahobytu pro rozvojové země, a dále aby podporovala účast malých a středních podniků, učinila z tohoto úsilí horizontální cíl svých vnějších a vnitřních politik a předložila výsledky v roce 2021; vítá plány Komise vytvořit silná a podpůrná mezinárodní partnerství tím, že podpoří globální agendu v oblasti surovin, přičemž se zaměří na strategická partnerství EU, která zajistí bezpečnost dodávek i přínos pro rozvoj;

54. zdůrazňuje, že pokud Zelená dohoda pro Evropu jednoduše přemístí unijní emise skleníkových plynů ke svým obchodním partnerům, nebude to mít na změnu klimatu žádný dopad; naléhavě proto vyzývá EU, aby prosazovala vymahatelné mnohostranné dohody o omezení globálního oteplování a vývozu svých environmentálních norem, mimo jiné i v oblasti získávání zdrojů a zpracování surovin; domnívá se, že EU bude muset vypracovat nové obchodní a investiční dohody, nové modely finanční a technické pomoci a obecněji nový přístup k mezinárodní diplomacii, jehož cílem bude zajistit rovné podmínky pro všechny;

55. vítá závazek EU k odpovědnému a udržitelnému získávání zdrojů a vybízí Komisi, aby při zohlednění potřeb malých a středních podniků považovala normu pro odpovědnou těžbu vypracovanou Iniciativou pro odpovědné zajištění těžby (IRMA), za výchozí bod; zdůrazňuje, že je třeba tento závazek podpořit konkrétní technickou pomocí, přenosem znalostí, rozvojem dovedností a vytvářením institucí a právních rámců, jakož i politickým dialogem zaměřeným na institucionální budování s partnerskými zeměmi; zdůrazňuje, že je třeba homogenních politik týkajících se etických norem pro získávání zdrojů kritických surovin; zdůrazňuje, že je třeba přimět více státních a soukromých subjektů, aby se rovněž přihlásily k normám udržitelnosti a prováděly je;

56. vítá veřejný závazek Komise předložit v roce 2021 legislativní návrh o náležité péči a odpovědnosti podniků a trvá na tom, aby tyto právní předpisy přispívaly k řešení případů porušování lidských práv a sociálních a environmentálních norem v hodnotových řetězcích; připomíná své usnesení obsahující doporučení Komisi k náležité péči a odpovědnosti podniků;

57. je přesvědčen, že mezinárodní dohody by měly razit cestu pro zodpovědnější a udržitelnější získávání zdrojů po celém světě; vyzývá k posílení spolupráce s cílem vypracovat mezinárodní dohody pro lepší monitorování, oznamování a provádění restrikcí pro vývoz kritických surovin za účelem podpory odpovědného získávání zdrojů a zvýšení oběhovosti v tomto odvětví;

58. opakuje výzvu ze svého usnesení o nové strategii EU-Afrika ke spravedlivému a udržitelnému využívání kritických surovin v Africe; podporuje Komisi ve snaze uzavřít nová partnerství v oblasti kritických surovin s africkými zeměmi v zájmu posilování hodnotového řetězce v Africe, aby byl z etického, environmentálního a technologického hlediska udržitelnější a aby se zajistila unijní podpora budování kapacit;

59. vyzývá Komisi, aby na příslušných mezinárodních fórech posilovala normalizační činnosti týkající se vysoce kvalitních složek souvisejících s kritickými surovinami, neboť je to důležité pro společnosti z EU, zejména pro malé a střední podniky;

60. vyzývá k rozšíření udržitelných zemědělských postupů, které jsou prospěšné pro udržitelné hospodaření s fosforem; zdůrazňuje synergie těchto postupů ve vztahu k nižším dopadům na klima a biologickou rozmanitost;

61. žádá Komisi, aby navrhla účinný celounijní systém pravidel sběru odpadů s cílem zvýšit míru sběru odpadu, který obsahuje kritické suroviny; vyzývá Komisi, aby kromě jiných možností pro rozšířenou odpovědnost výrobce posoudila zavedení systémů zálohování do právních předpisů EU o odpadech, zejména do směrnice o OEEZ, zohlednila přitom vlastnosti různých výrobků a zároveň zajistila, aby tyto systémy byly ve všech členských státech kompatibilní, s cílem motivovat spotřebitele k tomu, aby svá elektrická a elektronická zařízení s ukončenou životností – zejména malá zařízení – přinášeli do specializovaných sběrných a recyklačních zařízení, a to na základě pozitivních zkušeností ze systémů zálohování skla a plastů v mnoha členských státech;

62. vyjadřuje politování nad tím, že nízká míra recyklace u některých způsobů použití[29] a také vývoz hliníkového odpadu a šrotu[30] vedou k nižší míře recyklace výrobků na konci životnosti, než jaké by bylo možné jinak dosáhnout; zdůrazňuje, že by EU měla usilovat o dosažení 100% míry recyklace hliníku ve výrobcích na konci životnosti a zavést příslušná opatření;

63. vyzývá Komisi, aby, je-li to udržitelné, tj. pokud jsou dopady na životní prostředí nižší, a to i z hlediska spotřeby energie a použití chemických látek, upřednostňovala namísto zahájení nové těžby získávání kritických surovin z již existujících dolů v EU, např. z důlní hlušiny, odpadních hornin nebo skládek a na základě jejich účinnějšího získávání z městských odpadů; zdůrazňuje, že tato těžba a následná obnova musí být prováděny za použití nejlepších dostupných technik, které zaručují nejvyšší ekologickou výkonnost a ekonomickou životaschopnost;

64. vyzývá Komisi, aby v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady stanovené v rámcové směrnici o odpadech věnovala zvláštní pozornost fázi těžebních projektů po ukončení těžby a konci životnosti kritických surovin, zejména v případě, že se dané kritické suroviny rovněž řadí mezi nebezpečné látky;

65. je přesvědčen, že povolení k těžbě a těžební koncese by měly zahrnovat požadavek na bezpečné, účinné a udržitelné získávání a zpracování všech kritických surovin, které lze z ekonomického i technického hlediska znovu využít; žádá Komisi, aby bezodkladně zohlednila požadavky Parlamentu vznesené v usnesení o provádění směrnice o odpadech z těžebního průmyslu; opakuje, že dotazník, který se v současnosti používá jako systém podávání zpráv podle článku 18 uvedené směrnice, není pro daný účel vhodný, a žádá Komisi, aby vytvořila harmonizovaný digitalizovaný a transparentní registrační systém EU, který by byl založen na jednotných definicích a kritériích zpracování odpadu z těžebního průmyslu a zahrnoval všechny příslušné údaje o jeho dopadu na životní prostředí, včetně koncentrací obsahu ukládaných odpadů;

66. vyzývá Komisi, aby zpřísnila prosazování a zajistila plné provádění stávajících právních předpisů EU v oblasti životního prostředí a aby v případě potřeby navrhla jejich změny;

67. vybízí ke komplexnímu posouzení začlenění těžebního odvětví do oblasti působnosti směrnice o průmyslových emisích s ohledem na výrazný dopad těžební činnosti na životní prostředí, na v průměru rozsáhlou velikost těžebních projektů, na rozdíly v normách pro zvládání znečištění uplatňovaných v těžebních lokalitách v celé EU a na potenciální rozšíření činností spojených s těžbou kritických surovin v Unii; navrhuje, aby byly zjištěny nejlepší techniky pro revitalizaci oblastí zasažených těžbou, zejména pokud jde o půdu a vodu;

68. vybízí Komisi, aby přezkoumala směrnici o posuzování vlivů na životní prostředí s cílem zajistit, aby u těžebních projektů všech velikostí bylo provedeno posouzení vlivů na životní prostředí a aby tato posouzení prováděla nezávislá třetí strana;

69. domnívá se, že na emise z těžby a na dovoz kritických surovin by se měl vztahovat budoucí mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích;

70. domnívá se, že právní předpisy EU a mezinárodní úmluvy by měly zabránit tomu, aby těžba probíhala v chráněných místech, jako jsou oblasti spadajících do programu Natura 2000 a lokality, na které se vztahuje Ramsarská úmluva, další státem vymezené a nadnárodní chráněné oblasti (např. pokud jde o památky světového dědictví ze seznamu UNESCO), chráněné oblasti původního obyvatelstva a komunitní oblasti a také na volné moře a Arktida; vyzývá proto Komisi, aby v zájmu dosažení tohoto cíle zvážila změnu příslušných článků směrnice o ptácích a směrnice o ochraně přírodních stanovišť;

71. připomíná závazek Komise, že nerostné suroviny na mezinárodním mořském dně nemohou být těženy nebo využívány dříve, než budou dostatečně prozkoumány dopady hlubinné těžby na mořské prostředí, biologickou rozmanitost a lidskou činnost a pochopena rizika a než bude možné prokázat, že technologie a provozní postupy nezpůsobí vážné škody na životním prostředí, a to v souladu se zásadou předběžné opatrnosti, a žádá Parlament a Radu, aby přijaly tentýž závazek;  vybízí Komisi, aby tento závazek promítla do konkrétních opatření na ochranu těchto velmi citlivých ekosystémů;

72. vyzývá Komisi, aby zvážila legislativní možnosti v souladu s úmluvou z Espoo a Aarhuskou úmluvou s cílem zajistit, aby místní orgány přijaly a prosazovaly právo místních komunit na účinnou a inkluzivní účast na povolovacích řízeních pro nové projekty v oblasti průzkumu a těžby nerostných surovin, a to ve všech fázích těžebních projektů a při předkládání žádostí o povolení k rozšíření stávajících dolů, a žádá ji, aby zaručila právo místních komunit využívat účinné mechanismy nápravy v rámci řízení před nezávislými soudy a orgány dohledu bez jakéhokoli střetu zájmů;

73. vítá důraz, jaký Komise ve svém sdělení o přezkumu obchodní politiky klade na otázku kritických surovin; vyzývá k sebevědomé obchodní politice, která bude klást důraz na diverzifikaci a odolnost dodavatelských řetězců a bude upřednostňovat zdokonalení globálních a unijních mechanismů za účelem vytvoření příznivého obchodního prostředí pro unijní průmysl;

74. zdůrazňuje, že průmysl EU čelí tvrdé mezinárodní konkurenci, pokud jde o přístup k surovinám, a je zranitelný vůči opatřením na omezení vývozu ze strany neunijních zemí; bere na vědomí, že celosvětový nárůst poptávky pravděpodobně povede ke zvýšení cen, a vybízí Komisi k předložení analýzy tohoto jevu;

75. vyzývá Komisi, aby co nejvíce diverzifikovala zdroje dodávek kritických surovin, zvýšila míru účinného využívání zdrojů a snížila stávající závislost na několika neunijních zemích, a to podporou investic, které v rámci dlouhodobé mezinárodní strategie pro získávání zdrojů zapojují unijní a globální partnery a malé a střední podniky; zdůrazňuje, že tohoto cíle by mělo být dosaženo posílením stávajících partnerství a obchodních dohod a vytvořením nových strategických dohod nebo společných podniků EU se zeměmi bohatými na zdroje a dalšími podobně smýšlejícími zeměmi původu surovin, a to v souladu s jasně stanovenými prioritami; v tomto směru vítá probíhající dialog s Kanadou, Austrálií a Chile, jehož cílem je posílit obchodní vztahy v oblasti kritických surovin; vyzývá Komisi, aby dále posílila spolupráci na příští konferenci mezi EU, Spojenými státy a Japonskem o kritických materiálech; zdůrazňuje, že je zapotřebí užší spolupráce se zásadními mezinárodními dodavateli ze zemí západního Balkánu, východní Evropy, Latinské Ameriky a Afriky, jakož i s Čínou a dalšími rozvojovými zeměmi globálního Jihu;

76. zdůrazňuje, že budoucí dohody EU o volném obchodu mohou zajistit nejen lepší zabezpečení dodávek, ale také spolehlivý politický a hospodářský rámec, a že by měly zahrnovat zvláštní ustanovení o kritických surovinách, jak oznámila Komise ve strategii „Obchod pro všechny“, s cílem podpořit spolupráci, zajistit dodržování mezinárodních závazků, odstranit vývozní omezení a vyhnout se jim a dodržovat stávající pravidla pro fázi před a po realizaci přímých zahraničních investic; vyzývá Komisi, aby dále posílila monitorování a prosazování dohod o volném obchodu, včetně kapitol o obchodu a udržitelném rozvoji, s cílem zajistit, aby závazky a ustanovení o udržitelném využívání kritických surovin byly řádně vymezeny a obchodními partnery dodržovány a aby byly zohledněny případné obavy komunit, které jsou postiženy těžební činností; zdůrazňuje, že toto by mělo patřit mezi prioritní úkoly vrchního úředníka pro dodržování obchodních dohod;

77. vyzývá Komisi, aby zahájila diskuzi o překážkách, které pro posílení oběhového hospodářství představují požadavky na místní obsah, vybudovala silnější partnerství s různými světovými regiony, zejména pokud jde o Afriku, a zajistila, aby dohody o volném obchodu odrážely ambicióznější cíle oběhového hospodářství;

78. vyzývá k přísnějšímu uplatňování pravidel původu s cílem chránit produkci surovin a zabránit obcházení pravidel v regionech, kde hospodářské subjekty podléhají méně přísným požadavkům týkajícím se udržitelnosti a získávání průmyslových subvencí; zdůrazňuje, že veškerá nová činnost související se získáváním surovin ze strany podniků působících na trhu EU musí být v souladu s nařízením o konfliktních minerálech, pravidly pro odpovědné získávání surovin popsanými ve směrnici o vykazování nefinančních informací a s mezinárodními normami pro odpovědné získávání komodit; vyzývá k zákazu dovozu kritických surovin, které jsou spojeny se závažným porušováním lidských práv a práv pracovníků, jako je nucená nebo dětská práce;

79. zdůrazňuje, že zcela funkční mnohostranný obchodní systém založený na pravidlech je klíčem k zajištění volných a udržitelných obchodních toků kritických surovin; vyjadřuje znepokojení nad tím, že někteří členové WTO, včetně Číny, uplatňují omezení vývozu kritických surovin, a naléhavě vyzývá všechny členy této organizace, aby se takových opatření zdrželi; vyzývá proto Komisi, aby k omezení těchto restrikcí vývozu kritických surovin využila mezinárodní fóra; v této souvislosti znovu vyzývá Komisi, aby znásobila své úsilí o provedení ambiciózní reformy WTO s cílem bojovat proti narušování mezinárodního obchodu a nekalým obchodním praktikám, zajistit stabilní a předvídatelné mezinárodní obchodní prostředí a zaručit spravedlivou a účinnou hospodářskou soutěž na celém světě;

80. vítá společné prohlášení z třístranné schůzky ministrů obchodu Japonska, Spojených států a Komise a podporuje navrhovanou definici průmyslových subvencí; vítá skutečnost, že tato definice přesahuje vymezení stanovená v Dohodě WTO o subvencích a vyrovnávacích opatřeních a v antisubvenčním nařízení EU, a poskytuje širší výklad toho, co se rozumí subvencí; je přesvědčen, že tato opatření mají zásadní význam pro vyrovnání mezinárodních podmínek v oblasti kritických surovin, neboť průmyslové subvence, zejména v Číně, představují vážnou hrozbu pro průmysl a pracovníky EU, neboť narušují mezinárodní hospodářskou soutěž;

81. vítá společnou iniciativu EU a USA týkající se řešení celosvětové přebytečné kapacity pro výrobu oceli a hliníku a vyzývá k přijetí komplexních a urychlených opatření k vyvození odpovědnosti zemí, jako je Čína, které podporují opatření narušující obchod; připomíná však Komisi, že v současné době zůstávají americká cla podle článku 232 v plném rozsahu v platnosti a že tato záležitost musí být urychleně vyřešena;

82. souhlasí s hodnocením Komise, že převod dovozních plateb EU za kritické suroviny z jiných mezinárodních měn na euro by měl určité výhody, jako je snížení kolísání cen a pomoc dovozcům z EU a vývozcům z neunijních zemí v tom, aby byli méně závislí na trzích založených na financování v amerických dolarech;

°

° °

83. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi. 

STANOVISKO VÝBORU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A BEZPEČNOST POTRAVIN (30.6.2021)

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

k evropské strategii pro kritické suroviny

(2021/2011(INI))

Zpravodajka: Sara Matthieu

(*) Přidružený výbor – článek 57 jednacího řádu

 

 

 

NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že se předpokládá, že celosvětové využívání materiálů se více než zdvojnásobí ze 79 Gt v roce 2011 na 167 Gt v roce 2060; vzhledem k tomu, že celosvětové používání kovů se v roce 2060 zvýší z 8 na 20 miliard tun (+150 %);  žádá, aby odhady Evropské komise a OECD uváděly, že přechod na digitální, vysoce energeticky účinné a klimaticky neutrální hospodářství povede k větší poptávce po kritických a primárních surovinách;

B. vzhledem k tomu, že polovina celkových emisí skleníkových plynů pochází z těžby a zpracování zdrojů[31] a 2 % z těžebního průmyslu[32]; vzhledem k tomu, že těžba a zpracování přírodních zdrojů ve všech odvětvích je příčinou více než 90 % ztráty biodiverzity a nedostatku vody[33]; vzhledem k tomu, že těžba a používání kovů má širokou škálu účinků znečišťujících životní prostředí, včetně toxických účinků na člověka a ekosystémy, jako je špatná kvalita ovzduší, kontaminovaná půda, odlesňování a úbytek přírodních stanovišť[34]; vzhledem k tomu, že přibližně 10 % celosvětové primární energie se využívá k těžbě, dopravě a rafinaci zdrojů kovů ve všech odvětvích; vzhledem k tomu, že relativní podíl celosvětové primární energie využívané k výrobě kovů se má do roku 2030 zvýšit o 40 %[35];

C. vzhledem k tomu, že se v případě těchto kritických surovin jedná o neobnovitelné zdroje; vzhledem k tomu, že v důsledku většího využívání materiálů a také dopadu těžby a zpracování surovin a jejich odpadu na životní prostředí pravděpodobně dojde ke zvýšení tlaku na zdrojové základny našich ekonomik[36];

D. vzhledem k tomu, že těžba kritických surovin na dně ve velkých hloubkách vytváří tlak na mořský život, včetně mořských druhů a stanovišť, v celé Evropě a přispívá ke kumulativnímu dopadu, který snižuje celkovou odolnost mořských ekosystémů[37]; vzhledem k tomu, že je nepravděpodobné, aby do roku 2020 bylo dosaženo cíle, kterým je dosažení dobrého stavu životního prostředí v evropských mořských vodách[38]; vzhledem k tomu, že oceány, moře a mořské zdroje jsou celosvětově stále více ohrožovány, znehodnocovány nebo ničeny lidskou činností;

E. poukazuje na to, že těžba představuje z hlediska znečištění povrchových a podzemních vod mnohonásobná rizika; vzhledem k tomu, že takové znečištění může vést ke kontaminaci, a dokonce i ke zničení vodních živočichů, a to daleko po proudu směrem od důlních lokalit; vzhledem k tomu, že takové znečištění ovlivňuje růst rostlin a suchozemská zvířata, která tuto vodu pijí; vzhledem k tomu, že sousední populace jsou vystaveny kontaminaci kvůli spotřebě znečištěné vody a také rostlin a živočichů, které tuto vodu konzumovaly;

F. vzhledem k tomu, že seismické sondy a vrty na moři způsobují v oceánech a mořích značné hlukové znečištění, a vzhledem k tomu, že mnoho mořských živočichů je tímto hlukovým znečištěním přímo zasaženo, a to někdy fatálně;

G. vzhledem k tomu, že významné množství kritických surovin dnes pochází nebo se zpracovává v zemích s méně přísnými sociálními a environmentálními pravidly, než které platí v EU;

H. vzhledem k tomu, že je třeba zaručit udržitelné a etické získávání surovin, včetně kritických surovin, s cílem zajistit dodávky kovů a nerostných surovin pro technologie nezbytné pro dosažení cílů Zelené dohody;

I. vzhledem k tomu, že poměrně dobře je recyklováno jen několik kovů, zatímco většina z nich je recyklována nedostatečně, zejména v případě kovů vzácných zemin; vzhledem k tomu, že odpad z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) je jedním z nejrychleji rostoucích recyklačních toků, a vzhledem k tomu, že v EU je v současné době recyklováno méně než 40 % OEEZ; vzhledem k tomu, že nárůst recyklace/znovuzískání surovin z odpadu by pomohlo snížit závislost na zahraničních dodavatelích a omezit škody na životním prostředí; vzhledem k tomu, že odpadní elektrické a elektronické zařízení představují významná zdravotní a bezpečnostní rizika, pokud nejsou řádně zpracována společnostmi v hodnotovém řetězci, neboť obsahují komplexní směs materiálů, z nichž jsou některé nebezpečnými látkami; vzhledem k tomu, že často chybí informace o potenciálu jednotlivých kritických surovin k opětovnému využití a recyklaci;

J. vzhledem k tomu, že je nezákonně prodáváno nebo ukládáno na skládkách[39] až 90 % celosvětového elektronického odpadu, neboť tisíce tun elektronického odpadu je falešně deklarováno jako použité zboží; vzhledem k tomu, že podle odhadů se ze zemí EU vyveze každý rok 352 474 metrických tun elektronického odpadu do zemí Jihu, kde jsou sociální, zdravotní a bezpečnostní předpisy méně přísné než předpisy uplatňované v Unii[40];

1. připomíná, že ve svém usnesení ze dne 10. února 2021 o novém a vědecky podloženém akčním plánu pro oběhové hospodářství požadoval závazné cíle EU pro rok 2030, aby se výrazně snížily materiálové a spotřební stopy EU, a že by měly být nejpozději do roku 2050 začleněné do hranic možností naší planety s využitím ukazatelů, které mají být přijaty do konce roku 2021 jako součást aktualizovaného monitorovacího rámce;

2. žádá Komisi, aby do svých scénářů poptávky po kritických surovinách zahrnula veškeré možnosti minimalizace spotřeby zdrojů,

3. poukazuje na to, že s cílem snížit tlak na dodavatelské řetězce kritických surovin je třeba podporovat snižování materiálové a spotřební stopy EU; zdůrazňuje, že to je rovněž klíčové pro minimalizaci nárůstu poptávky po kritických surovinách ze zelených technologií, pro usnadnění provádění Zelené dohody a pro přechod ke klimaticky neutrální ekonomice; vyzývá Komisi, aby z přechodu na oběhové hospodářství učinila prioritu, snížila závislost EU na dovozu, zlepšila účinné využívání zdrojů, optimalizovala spotřebu zdrojů a zachovala a opětovně využívala cenné kritické suroviny v EU;

4. domnívá se, že nahrazení kritických surovin nekritickou surovinou, která nabízí podobnou výkonnost, je důležitým způsobem, jak snížit závislost na kritických surovinách pocházejících ze třetích zemí; žádá Komisi a členské státy, aby zajistily dlouhodobou podporu a pobídky pro výzkum a vývoj v této oblasti; poukazuje však na limity nahrazení, neboť se jím rozumí pouze přesun poptávky na jiné kovy, což ponechává otázku tlaku na kovy a konečnou povahu zdrojů neřešenou;

5. konstatuje, že u některých kritických surovin, jako je fosfor, neexistuje žádná náhrada; konstatuje, že ačkoli se fosforit objevil na druhém seznamu kritických surovin už v roce 2014, jelikož je na něm EU do značné míry závislá, nebylo zavedeno žádné konkrétní strukturální opatření ke zvýšení účinnosti využívání fosforu v evropském zemědělství, což je odvětví, které v Unii využívá 95 % fosforu; zdůrazňuje, že negativní bilanci fosforu v zemědělství lze namísto těžby fosforitu řešit širším využíváním recyklovaných materiálů s obsahem fosforu, a že jsou zapotřebí další iniciativy ke zlepšení oběhovosti fosforu; vyzývá k rozšíření udržitelných zemědělských postupů, které jsou prospěšné pro udržitelné hospodaření s fosforem; zdůrazňuje synergie těchto postupů se sníženými dopady na klima a biologickou rozmanitost;

6. žádá Komisi, aby navrhla opatření pro design výrobků přizpůsobená různým kategoriím výrobků, která umožní snadnou identifikaci a odstranění částí nebo součástí obsahujících CRM, zejména z post-spotřebního odpadu, a to vedle požadavků na ekodesign s cílem výrazně zlepšit dlouhověkost, trvanlivost, opravitelnost, modularitu, opětovnou použitelnost a recyklovatelnost výrobků s ukončenou životností vyráběných nebo prodávaných v EU;

7. opakuje, že ve svém usnesení ze dne 10. února 2021 o novém akčním plánu pro oběhové hospodářství vyzval k jasnému jednotnému označování trvanlivosti výrobků a možnosti jejich opravy, který by měl mít podobu indexu opravitelnosti; žádá Komisi, aby v případě všech elektrických a elektronických výrobků navrhla také možné schválení indexu recyklovatelnosti, podobně jako tomu je u energetických štítků EU;

8. znovu poukazuje na potenciál optimalizovaného využívání výrobků a služeb pro oběhové hospodářství; vyzývá Komisi a členské státy, aby vypracovaly opatření na podporu nových udržitelných a oběhových obchodních modelů, jako jsou přístupy „výrobky jako služby“, které šetří zdroje, snižují dopad na životní prostředí a současně zajišťují ochranu spotřebitelů; vyzývá Komisi a členské státy, aby tyto přístupy usnadnily tím, že umožní regulační rámce;

9. žádá Komisi, aby navrhla účinný celounijní systém pravidel sběru odpadů s cílem zvýšit míru sběru odpadu obsahujícího kritické suroviny; vyzývá Komisi, aby kromě jiných možností pro rozšířenou odpovědnost výrobce posoudila zavedení systémů zálohování do právních předpisů EU o odpadech, zejména do směrnice 2012/19/EU, a zohlednila přitom vlastnosti různých výrobků a zároveň zajistila, že tyto systémy budou ve všech členských státech kompatibilní, s cílem motivovat spotřebitele k tomu, aby svá elektrická a elektronická zařízení s ukončenou životností - zejména malá zařízení - dostali do specializovaných sběrných a recyklačních zařízení, a to na základě pozitivních zkušeností ze systémů zálohování skla a plastů v mnoha členských státech;

10. vyzývá Komisi, aby navrhla ambiciózní minimální cíle týkající se recyklovaného obsahu CRM a zvláštní cíle v oblasti recyklace CRM stanovené pro každou kategorii výrobků spolu s pevným monitorovacím rámcem, přičemž se inspiruje návrhem nařízení o bateriích a odpadních bateriích (COM(2020)0798); vyzývá Komisi, aby zejména předložila legislativní návrhy založené na komplexním posouzení dopadů, které by postupně nahradily cíle v oblasti recyklace založené na vstupu ve směrnici o OEEZ a cíle recyklace založené na výstupech pro různé kategorie výrobků tak, aby se zvýšilo využití kritických surovin z odpadních elektrických a elektronických zařízení; vítá probíhající hodnocení Komise týkající se možného zdokonalení norem EU pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, jehož cílem je zvýšit využití a recyklaci obsahu kritických surovin;

11. vyzývá Komisi, aby zajistila soulad mezi strategií EU pro kritické suroviny a strategií pro udržitelnost v oblasti chemických látek, včetně účinných opatření k řízení rizik při zajišťování bezpečného používání a recyklace základních kovů, u nichž není náhrada z technického nebo ekonomického hlediska proveditelná;

12. vyzývá k zavedení povinných minimálních norem pro zpracování, pokud jde o účinnost procesů, environmentální výkonnost a bezpečnost pro opravny a recyklátory klíčových skupin výrobků, s přihlédnutím k expozici pracovníků toxickým a radioaktivním materiálům obsaženým v OEEZ; zdůrazňuje, že je důležité vybavit pracovníky v zařízeních pro opravy a recyklaci osobními ochrannými prostředky, a to i v odvětví neformálních oprav a recyklace; v této souvislosti opakuje postoj Parlamentu ke čtvrtému návrhu, kterým se mění směrnice o karcinogenech a mutagenech;

13. zdůrazňuje, že seznam kritických surovin pro rok 2020 doplnil bauxit, který lze rafinovat na hliník; konstatuje, že zatímco bauxit nelze recyklovat a že se spotřebovává během všech způsobů svého použití, lze hliník recyklovat donekonečna, aniž by se snížila jeho kvalita; vyjadřuje politování nad tím, že nízká míra recyklace u některých způsobů použití[41] a také vývoz hliníkového odpadu a šrotu[42] vedou k nižší míře recyklace výrobků na konci životnosti, než by bylo možné jinak dosáhnout; zdůrazňuje, že EU by měla usilovat o dosažení 100 % míry recyklace hliníku ve výrobcích na konci životnosti a zavést příslušná opatření;

14. připomíná, že ve svém usnesení ze dne 10. února 2021 o novém akčním plánu pro oběhové hospodářství vyzval k přepracování nařízení o přepravě odpadů; vyzývá Komisi, aby při revizi nařízení o přepravě odpadů stanovila požadavky, které umožní vývoz odpadních produktů, zejména těch, které obsahují CRM, pouze pokud bude zaručeno, že s nimi bude nakládáno v souladu se sociálními a environmentálními normami, které jsou rovnocenné standardům uplatňovaným v EU; vyzývá Komisi, aby při přezkumu nařízení o přepravě odpadů posílila prosazování práva s cílem zabránit nelegálnímu vývozu odpadních produktů obsahujících kritické suroviny; naléhavě vyzývá Komisi, aby v rámci nadcházející revize nařízení o přepravě odpadů a nařízení o recyklaci lodí v roce 2023 zajistila, že CRM z námořních plavidel odeslaných k demontáži neopustí Evropskou unii jako odpad;

15. podtrhuje zásadní úlohu, kterou má vytvoření dobře fungujícího trhu s druhotnými surovinami; vyzývá v této souvislosti Komisi, aby urychleně zřídila středisko pro sledování trhu s klíčovými druhotnými surovinami, včetně kritických surovin;

16. zdůrazňuje, že vzhledem k tomu, že hlavním cílem při zajišťování odolnosti proti nedostatku kritických surovin je umožnit dosažení jejich větší udržitelnosti a bezpečnosti, měla by být oblast její působnosti rozšířena na všechny suroviny, včetně druhotných surovin, které jsou strategicky důležitou součástí klíčových hodnotových řetězců;

17. uznává, že je třeba zvyšovat kvalifikaci a zajistit rekvalifikaci pracovníků s cílem podpořit přechod z „hnědých“ na „zelené“ dovednosti; konstatuje, že změna orientace na oběhové hospodářství v mnoha odvětvích a službách EU vyžaduje specifické dovednosti a kompetence k zajištění vysoké environmentální výkonnosti a bezpečnosti pracovníků, a zdůrazňuje zvláštní úlohu, kterou v tomto ohledu hrají progresivní subjekty, malé a střední podniky a začínající podniky; vyzývá Komisi, aby tuto úlohu uznala při aktualizaci průmyslové strategie pro Evropu a strategie pro malé a střední podniky; žádá Komisi, aby mezi priority plánu EU zaměřeného na dovednosti a unijních programů financování zařadila programy odborné přípravy a rekvalifikace v oblasti oběhového hospodářství; vyzývá Komisi, aby zajistila dostatečné finanční prostředky na rekvalifikaci a aby se zabývala dopady této transformace na sociální oblast, zaměstnanost, hospodářství a životní prostředí v bývalých těžebních oblastech;

18. vyzývá Komisi, aby zavedla přísné normy týkající se zveřejňování, transparentnosti a podávání zpráv v těžebním průmyslu;

19. zdůrazňuje, že obětem hospodářských, environmentálních a zdravotních škod způsobených těžbou a zpracováním kritických surovin by měl být zaručen účinný přístup k právní ochraně; připomíná v tomto ohledu usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. března 2021, které obsahuje doporučení Komisi týkající se náležité péče a odpovědnosti podniků; vyzývá Komisi, aby věnovala zvláštní pozornost sociálně a environmentálně odpovědnému získávání všech kritických surovin v EU i mimo ni a jejich sledovatelnosti během celého jejich životního cyklu; zdůrazňuje, že je důležité, aby byly v tomto procesu zohledněny potřeby navazujících hospodářských subjektů a malých a středních podniků v EU; vyzývá proto Komisi, aby v nadcházejících závazných právních předpisech týkajících se náležité péče věnovala zvláštní pozornost těžebnímu odvětví vzhledem k významnému dopadu těžby na životní prostředí;

20. vítá v této souvislosti neomezenou použitelnost nařízení (EU) 2017/821 o konfliktních minerálech od 1. ledna 2021; je však toho názoru, že toto nařízení by mělo být ambicióznější jak z hlediska nerostných surovin, na něž se vztahuje, tak z hlediska uložených povinností, a vyzývá Komisi, aby jej do roku 2023 přepracovala;

21. vyzývá Komisi, aby pečlivě sledovala přetrvávající problém spočívající ve vývozních omezeních uplatňovaných třetími zeměmi a nalezla příslušné řešení; vyzývá Komisi, aby rovněž sledovala, jak třetí země skupují vyvážené kritické suroviny a omezují možnosti EU diverzifikovat zdroje; znovu opakuje, že je třeba co nejvíce využívat stávající obchodní pravidla tím, že se v rámci dvoustranných a mnohostranných jednání zavede mechanismus ke sledování omezení vývozu kritických surovin jakožto politický nástroj a podpoří se dialog o jejich využívání;

22. vyzývá Komisi, aby vzhledem k tomu, že kritické suroviny jsou přímo využívány v obranném a leteckém průmyslu a jejich úloha má zásadní význam pro rozvoj klíčových obranných schopností, vypracovala výzkumné programy, které přispějí ke zmírnění rizik spojených s jejich dodávkami;

23. vyzývá Komisi, aby při sestavování seznamu kritických surovin řádně zohlednila všechny environmentální externality těžby a zpracování ve své analýze rizik dodávek;

24. vítá ambice stát se světovým lídrem v oblasti udržitelného získávání surovin; zdůrazňuje, že to vyžaduje soulad mezi všemi příslušnými politickými iniciativami a právními předpisy EU;

25. vyzývá Komisi a Evropskou alianci pro suroviny, aby v případě, že je to udržitelné, tj. pokud jsou dopady na životní prostředí menší, a to i z hlediska spotřeby energie a použití chemických látek, upřednostňovaly získávání kritických surovin z již existujících dolů v EU, např. z důlní hlušiny, odpadní horniny, skládek a na základě jejich účinnějšího získávání z městských odpadů, a nezahajovaly novou těžbu; zdůrazňuje, že tato těžba a následná obnova musí být prováděny za použití nejlepších dostupných technik, které zaručují nejlepší ekologickou výkonnost a ekonomickou životaschopnost;

26. vyzývá Komisi, aby v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady, jak je stanovena v rámcové směrnici o odpadech, věnovala zvláštní pozornost fázi těžebních projektů po ukončení těžby a skončení životnosti kritických surovin, zejména v případě, že se dané kritické suroviny řadí také mezi nebezpečné látky;

27. domnívá se, že povolení k těžbě a těžební koncese by měly zahrnovat požadavek na bezpečnou, účinnou a udržitelnou recyklaci a zpracování všech kritických surovin, které lze z ekonomického i technického hlediska znovu využít; žádá Komisi, aby neodkladně zohlednila požadavky Parlamentu vznesené v usnesení ze dne 27. dubna 2017 o provádění směrnice o odpadech z těžebního průmyslu; opakuje, že dotazník, který se v současnosti používá jako systém podávání zpráv podle článku 18 směrnice, není vhodný pro daný účel, a žádá Komisi, aby vytvořila harmonizovaný digitalizovaný a transparentní registrační systém EU, který by byl založen na jednotných definicích a kritériích zpracování odpadu z těžebního průmyslu a zahrnoval všechny příslušné údaje o jeho dopadu na životní prostředí, včetně koncentrací obsahu ukládaných odpadů;

28. žádá Komisi, aby stanovila maximální prahové hodnoty koncentrace síry a těžkých kovů v zařízeních pro nakládání s odpady, aby rozšířila získávání kritických surovin z těžebního odpadu a omezila potenciální kyselou důlní drenáž a znečištění, a aby zajistila, že bude poskytnut dostatek času na přizpůsobení se těmto novým prahovým hodnotám;

29. vyzývá Komisi, aby prozkoumala možnost začlenit do práva Unie novou globální průmyslovou normu Programu OSN pro životní prostředí pro nakládání s hlušinou a dále ji rozvíjet a aby podpořila rozšíření této normy v rámci hodnotových řetězců společností dovážejících a využívajících kritické suroviny v rámci vnitřního trhu;

30. je toho názoru, že ačkoli by kritické suroviny z EU měly být ze strategických důvodů prosazovány před dováženými surovinami, s ohledem na cíle Zelené dohody pro Evropu, a zejména na strategii v oblasti biologické rozmanitosti a akční plán nulového znečištění, je třeba zajistit, aby právní předpisy EU v oblasti životního prostředí zaručily, že těžba v EU bude mít minimální dopad na životní prostředí a že v rámci potenciální nové těžební činnosti v Evropě potřebné pro Zelenou dohodu pro Evropu nebude docházet k tomu, že se emise skleníkových plynů a dopad na životní prostředí pouze přesunou do jiných částí hospodářství;

31. vyzývá Komisi, aby zpřísnila prosazování a zajistila plné provádění stávajících právních předpisů EU v oblasti životního prostředí a aby v případě potřeby navrhla změny právních předpisů;

32. vybízí k tomu, aby bylo provedeno komplexní posouzení začlenění těžebního odvětví do oblasti působnosti směrnice o průmyslových emisích s ohledem na velký dopad těžební činnosti na životní prostředí, na v průměru rozsáhlou velikost těžebních projektů, na rozdíly v normách pro zvládání znečištění uplatňovaných v těžebních lokalitách v celé Evropě a na potenciální rozšíření těžební činnosti kritických surovin v Evropě; vyzývá ke komplexnímu posouzení toho, zda by těžební průmysl mohl být začleněn do oblasti působnosti směrnice o průmyslových emisích; navrhuje, aby byly stanoveny nejlepší dostupné způsoby revitalizace oblastí zasažených těžbou, zejména pokud jde o půdu a vodu;

33. vybízí Komisi, aby přezkoumala směrnici o posuzování vlivů na životní prostředí s cílem zajistit, aby u těžebních projektů všech velikostí bylo provedeno posouzení vlivů na životní prostředí a aby toto posouzení prováděla nezávislá třetí strana;

34. vyzývá Komisi, aby navrhla vědecky podložená a přísná kritéria udržitelnosti pro definování udržitelných investic do těžebního průmyslu podle nařízení o taxonomii; zdůrazňuje, že veškeré dotace týkající se kritických surovin by měly v souladu se závazky Zelené dohody pro Evropu dodržovat zásadu „nepůsobit škodu“;

35. zdůrazňuje, že je naléhavě nutné vypracovat výzkumné a inovační projekty programu Horizont Evropa v oblasti zpracování, recyklace, renovace a repasování, pokročilých materiálů a nahrazování, procesů získávání a zpracování kritických surovin, a to i z odpadů z důlní těžby, hlušiny a komplexních toků odpadů, s cílem výrazně snížit dopady na životní prostředí a zlepšit výkonnost v oblasti klimatu;

36. domnívá se, že na emise z těžby a dovoz kritických surovin by se měl vztahovat budoucí mechanismus kompenzačních opatření mezi státy v souvislosti s uhlíkem;

37. domnívá se, že opatření k urychlení a usnadnění těžebních projektů v rámci programu zlepšování právní úpravy by v žádném případě neměla poškozovat životní prostředí ani snižovat sociální ochranu a měla by také zajistit účast veřejnosti;

38. domnívá se, že právní předpisy EU a mezinárodní úmluvy by měly zabránit tomu, aby těžební činnost probíhala v chráněných oblastech, jako jsou oblasti spadajících do programu Natura 2000 a místa, na které se vztahuje Ramsarská úmluva, v dalších státem vymezených a nadnárodních chráněných oblastech (např. památek světového dědictví zapsaných na seznam UNESCO), v chráněných oblastech původního obyvatelstva a komunitních oblastech a také na volném moři a v Arktidě; vyzývá proto Komisi, aby v zájmu dosažení tohoto cíle zvážila změnu příslušných článků směrnice o ptácích a směrnice o ochraně přírodních stanovišť;

39. připomíná závazek Komise, že mořské nerostné suroviny na mezinárodním mořském dně nemohou být těženy nebo využívány dříve, než budou dostatečně prozkoumány dopady hlubinné těžby na mořské prostředí, biologickou rozmanitost a lidskou činnost, pochopena rizika a než bude možné prokázat, že technologie a provozní postupy nezpůsobí vážné poškození životního prostředí, a to v souladu se zásadou předběžné opatrnosti a výzvami, které v tomto ohledu vyjádřily Parlament a Rada; vybízí Komisi, aby tento závazek převedla do konkrétních opatření na ochranu těchto velmi citlivých ekosystémů;

40. vyzývá Komisi, aby zvážila legislativní možnosti v souladu s úmluvou z Espoo a Aarhuskou úmluvou s cílem zajistit, aby místní orgány přijaly a prosazovaly právo místních komunit na účinnou a inkluzivní účast na povolovacích řízeních pro nové projekty v oblasti průzkumu a těžby nerostných surovin, a to ve všech fázích těžebních projektů a při předkládání žádostí o povolení k rozšíření stávajících dolů, a aby zajistila, že místní komunity budou mít právo využívat účinné mechanismy nápravy v rámci řízení před nezávislými soudy a orgány dohledu bez jakéhokoli střetu zájmů.


 

INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

29.6.2021

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

45

7

24

Členové přítomní při konečném hlasování

Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurélia Beigneux, Monika Beňová, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Esther de Lange, Christian Doleschal, Marco Dreosto, Cyrus Engerer, Eleonora Evi, Agnès Evren, Pietro Fiocchi, Andreas Glück, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Petros Kokkalis, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Ryszard Antoni Legutko, Peter Liese, Javi López, César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ştefan Motreanu, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Ivan Vilibor Sinčić, Linea Søgaard-Lidell, Maria Spyraki, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Emma Wiesner, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Manuel Bompard, Annika Bruna, Kateřina Konečná, Sara Matthieu

 

 

 


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ
VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

45

+

ID

Aurélia Beigneux, Annika Bruna, Catherine Griset

NI

Ivan Vilibor Sinčić

PPE

Stanislav Polčák, Michal Wiezik

Renew

Pascal Canfin, Martin Hojsík, Jan Huitema, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Emma Wiesner

S&D

Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Cyrus Engerer, Jytte Guteland, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Sándor Rónai, Günther Sidl, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

The Left

Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Kateřina Konečná, Silvia Modig, Mick Wallace

Verts/ALE

Margrete Auken, Eleonora Evi, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Sara Matthieu, Tilly Metz, Ville Niinistö, Jutta Paulus

 

7

-

ECR

Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Joanna Kopcińska, Ryszard Antoni Legutko, Rob Rooken, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

 

24

0

ID

Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Teuvo Hakkarainen, Silvia Sardone

PPE

Bartosz Arłukowicz, Traian Băsescu, Alexander Bernhuber, Nathalie ColinOesterlé, Christian Doleschal, Agnès Evren, Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Esther de Lange, Peter Liese, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Dolors Montserrat, Dan-Ştefan Motreanu, Ljudmila Novak, Jessica Polfjärd, Christine Schneider, Maria Spyraki, Pernille Weiss

Renew

Andreas Glück

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 


 

 

STANOVISKO VÝBORU PRO MEZINÁRODNÍ OBCHOD (14.7.2021)

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

k evropské strategii pro kritické suroviny

(2021/2011(INI))

Zpravodaj (*): Roman Haider

(*) Přidružený výbor – článek 57 jednacího řádu

 

NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. vítá nový akční plán EU pro kritické suroviny, vytvoření Evropské aliance pro suroviny a důraz kladený na kritické suroviny ve sdělení Komise o přezkumu obchodní politiky; vyzývá k zavedení sebevědomé obchodní politiky, která bude klást důraz na diverzifikaci a odolnost dodavatelských řetězců a bude upřednostňovat zlepšení globálních a unijních mechanismů s cílem vytvořit příznivé obchodní prostředí pro evropský průmysl;

2. zdůrazňuje, že obchodní politika EU hraje zásadní roli při zlepšování přístupu EU ke kritickým surovinám, včetně obecných kovů, průmyslových nerostů, kameniva a biotických materiálů, a současně prosazuje udržitelné normy, řádnou správu a odpovědné získávání zdrojů; konstatuje, že revidovaný seznam EU z roku 2020 obsahuje 30 kritických surovin, včetně čtyř nově přidaných; dále konstatuje, že rostoucí napětí mezi hlavními mocnostmi odhalilo strategické slabiny EU, zejména pokud jde o zajištění klíčových zdrojů, včetně kritických surovin a zpracovaných materiálů, které jsou zásadní a nezbytné pro realizaci Zelené dohody pro Evropu a zajištění digitální transformace hospodářství EU; konstatuje, že sledování závislosti na komoditách a zabezpečení přístupu ke kritickým surovinám může zajistit lepší odolnost udržitelných dodavatelských řetězců; zdůrazňuje, že tato činnost by měla být jedním z klíčových prvků pro uplatňování otevřené strategické autonomie EU;

3. vítá zveřejnění aktualizované nové průmyslové strategie[43] a její výzvu k posílení otevřené strategické autonomie Evropy a navázání nových partnerství s průmyslem a podobně smýšlejícími mezinárodními partnery; vítá probíhající práci Komise na kritických dodavatelských řetězcích a zdůrazňuje, že je důležité uvést do souladu různé strategie a politická opatření; zdůrazňuje rizika pro kritické dodavatelské řetězce, na která poukázala krize COVID-19, a vyzývá Komisi, aby v návaznosti na průmyslovou strategii EU přijala strategii EU pro odolnost a udržitelné dodavatelské řetězce, ve které určí dodavatelské řetězce založené na kritických surovinách, u nichž by se prostřednictvím diverzifikace dodávek, relokalizace a vytváření zásob mohla zvýšit odolnost a udržitelnost; podporuje začlenění ustanovení o podávání zpráv požadovaných pro tuto analýzu do kontextu směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti podniků;

4. vyzývá v tomto ohledu k větší spolupráci investorů a všech příslušných zúčastněných stran, včetně průmyslových subjektů v celém hodnotovém řetězci, členských států a regionů, odborů, občanské společnosti, výzkumných a technologických organizací, investorů a nevládních organizací v odvětvích hospodářství EU, která jsou nejvíce zasažena problémy týkajícími se dodávek kritických surovin, a to buď s využitím rámce, který nabízí Evropská aliance pro suroviny, nebo vytvořením prostředí specifického pro dané odvětví a navazováním partnerství mezi zúčastněnými stranami s cílem řešit nedostatek dodávek kritických surovin; domnívá se, že tato spolupráce by se měla zaměřit na analýzu problematických míst v dodavatelském řetězci, úlohy, kterou by při řešení nedostatků mohlo hrát vytváření strategických zásob, a financování výzkumu v oblasti průzkumu nových zdrojových míst a technologií;

5. domnívá se, že je důležité rozšířit oblast působnosti evropské strategie pro kritické suroviny, jejímž konečným cílem je zmapovat cestu k lepšímu zabezpečení a udržitelnosti; zdůrazňuje, že toto úsilí o dosažení lepší odolnosti by mělo zahrnovat a řešit nejen kritické suroviny, ale také všechny suroviny, včetně druhotných surovin, které jsou strategickou součástí klíčových hodnotových řetězců;

6. se znepokojením bere na vědomí prognózu Mezinárodní energetické agentury z roku 2021, podle které by se globální potřeby odvětví energetiky v oblasti kritických nerostů do roku 2040 mohly prudce zvýšit, a to až šestkrát, v důsledku používání těchto nerostů v bateriích, v rámci technologií využívajících obnovitelné zdroje energie a infrastruktury rozvodných sítí[44], a je přesvědčen, že značná závislost EU na dovozu kritických surovin, včetně 100% závislosti na dovozu některých speciálních kovů a vzácných zemin, oslabuje její strategickou autonomii a geopolitické cíle; zdůrazňuje, že vzhledem k tomu, že plány EU v oblasti dodávek a investic pro mnoho kritických surovin nedosahují toho, co je zapotřebí k uspokojení vnitřní poptávky, a vzhledem k tomu, že ceny kritických surovin jsou stanovovány na globální úrovni, čelí průmysl EU vysoké mezinárodní konkurenci, pokud jde o přístup k surovinám, a je zranitelný vůči opatřením omezujícím vývoz, která přijímají třetí státy; uznává, že celosvětový nárůst poptávky pravděpodobně povede ke zvýšení cen, a vybízí Komisi, aby v tomto ohledu předložila analýzu; domnívá se, že tato analýza by měla být doplněna silnou komunikační strategií, v níž by byly občanům vysvětleny případné kompromisy;

7. vyzývá proto Komisi, aby kromě posílení získávání surovin z domácích zdrojů co nejvíce diverzifikovala zdroje dodávek kritických surovin, zvýšila míru účinného využívání zdrojů a snížila stávající závislost na několika třetích zemích, a to rozvojem nejen těžebních kapacit, ale také zařízení na zpracování, rafinaci a recyklaci, a tím, že podpoří investice, které v rámci dlouhodobé mezinárodní strategie pro získávání zdrojů zapojují evropské a globální partnery a malé a střední podniky; zdůrazňuje, že tohoto cíle by mělo být dosaženo posílením stávajících partnerství a obchodních dohod a vytvořením nových strategických dohod nebo společných podniků EU se zeměmi bohatými na zdroje a dalšími podobně smýšlejícími zeměmi původu surovin, v souladu s jasně stanovenými prioritami; vítá v tomto ohledu probíhající dialog s Kanadou, Austrálií a Chile, jehož cílem je posílit obchodní vztahy v oblasti kritických surovin; vyzývá Komisi, aby dále posílila spolupráci v rámci konference mezi EU, Spojenými státy a Japonskem na téma kritických materiálů; zdůrazňuje, že je zapotřebí užší spolupráce s velmi důležitými mezinárodními dodavateli ze zemí západního Balkánu, východní Evropy, Latinské Ameriky a Afriky, jakož i s Čínou a dalšími rozvojovými zeměmi globálního Jihu;

8. zdůrazňuje, že těžba surovin v řadě případů škodí životnímu prostředí; domnívá se proto, že by mělo být posíleno oběhové hospodářství EU tím, že se zvýší účinnost využívání zdrojů, rozšíří se recyklace primárních a druhotných surovin, podpoří se oběhové dodavatelské řetězce a hodnotové řetězce na konci životnosti a pokud možno se nahradí a omezí využívání kritických surovin v rámci hodnotových řetězců, např. za pomoci syntetických alternativ; vyzývá Komisi, aby se s ohledem na nejistý vývoj celosvětové geopolitické situace a případná napětí v obchodních vztazích s bohatými producentskými zeměmi ležícími mimo EU, která mohou být důsledkem environmentálních a sociálních rizik, včetně uvíznutí aktiv a vysokých nákladů na environmentální opatření, zaměřila také na zabezpečení dodávek kritických surovin v Evropě tím, že bude vytvářet strategické zásoby v případech, kdy to bude podle analýzy vhodné;

9. zdůrazňuje, že budoucí dohody EU o volném obchodu mohou zajistit nejen lepší zabezpečení dodávek, ale také spolehlivý politický a hospodářský rámec, a že by měly zahrnovat zvláštní ustanovení o kritických surovinách, jak oznámila Komise ve strategii „Obchod pro všechny“, s cílem podpořit spolupráci, zajistit dodržování mezinárodních závazků, odstranit vývozní omezení a vyhnout se jim a dodržovat stávající pravidla pro přímé zahraniční investice před a po založení podniku; vyzývá Komisi, aby dále posílila monitorování a prosazování dohod o volném obchodu, včetně kapitol o obchodu a udržitelném rozvoji, s cílem zajistit, aby obchodní partneři vymezili a dodržovali závazky a ustanovení o udržitelném využívání kritických surovin a aby byly zohledněny případné obavy komunit, které jsou postiženy těžební činností; zdůrazňuje, že by to mělo patřit mezi prioritní úkoly vrchního úředníka pro dodržování obchodních dohod;

10. vyzývá Komisi, Evropskou investiční banku a další orgány EU, aby ve spolupráci s mezinárodními partnery prosazovali a podporovali investice do udržitelného získávání kritických surovin, jejich zpracovávání a rafinace, které jsou v souladu s pravidly EU, čímž by zajistili rovné podmínky; vyzývá Komisi, aby posílila spolupráci v oblasti udržitelného získávání kritických surovin se třetími zeměmi, zejména s podobně smýšlejícími partnery, jako jsou USA, v rámci stávajících a budoucích politických opatření a nástrojů EU, včetně politiky rozšíření, sousedství, rozvoje a spolupráce, jakož i v rámci svého zapojení do Světové obchodní organizace (WTO), a to na základě uznávaných mezinárodních standardů (např. standardů OECD a obecných zásad OSN) a celosvětových průmyslových iniciativ v oblasti zodpovědného získávání zdrojů; vyzývá Komisi, aby soudržně sladila svá opatření v oblasti surovin s dalšími iniciativami EU na podporu udržitelnosti s cílem vytvořit rovné podmínky a zjednodušit soubor pravidel tak, aby politická opatření v této oblasti nepředstavovala nadměrnou zátěž pro průmysl;

11. zdůrazňuje, že posílení oběhového hospodářství uvnitř EU a zvýšení míry recyklace kritických kovů a nerostů, které jsou vyžadovány v zelených a digitálních technologiích, by Evropě mohlo pomoci zlepšit její odolnost v souladu s úsilím o otevřenou strategickou autonomii; v této souvislosti konstatuje, že při přechodu na oběhové hospodářství by měla být zvláštní pozornost věnována klíčovým dodavatelským řetězcům, v rámci nichž je závislost EU na kritických surovinách obzvláště vysoká; vyzývá Komisi, aby pokročila v našich vztazích s partnerskými zeměmi s cílem dosáhnout globálního oběhového hospodářství tím, že navrhne globální alianci pro oběhové hospodářství, dále ji vyzývá, aby předložila mezinárodní dohodu o hospodaření s přírodními zdroji a aby v rámci WTO zahájila diskusi o překážkách, které pro posílení oběhového hospodářství představují požadavky na místní obsah, dále aby vybudovala silnější partnerství s různými světovými regiony, zejména s Afrikou, a zajistila, aby dohody o volném obchodu odrážely ambicióznější cíle oběhového hospodářství; domnívá se, že je důležité posílit dostupnost a vyšší kvalitu druhotných surovin, včetně železného šrotu a vzácných zemin, s cílem zlepšit odolnost a oběhovost dodávek kritických surovin;

12. zdůrazňuje, že udržitelný obchod a odpovědná těžba a získávání surovin, jakož i náležitá péče v rámci dodavatelských řetězců, musí zůstat základními kameny provádění akčního plánu EU pro kritické suroviny; vyzývá k přísnějšímu používání pravidel původu s cílem chránit produkci surovin a zabránit obcházení předpisů ze strany regionů, kde hospodářské subjekty podléhají méně přísným požadavkům týkajícím se udržitelnosti a získávání průmyslových subvencí; zdůrazňuje, že veškerá nová činnost související se získáváním nerostných surovin ze strany podniků působících na trhu EU musí být v souladu s nařízením o konfliktních minerálech, pravidly v oblasti odpovědného získávání nerostných surovin popsanými ve směrnici o vykazování nefinančních informací a mezinárodními normami pro odpovědné získávání komodit; vyzývá k tomu, aby byl zakázán dovoz kritických surovin souvisejících se závažným porušováním lidských práv a práv pracovníků, jako je nucená práce nebo dětská práce;

13. zdůrazňuje, že aby se zabránilo znečištění způsobenému neformální recyklací v rozvojových zemích a aby byly vytvořeny rovné podmínky pro subjekty provádějící recyklaci, které splňují nezbytné normy pro bezpečné a účinné opětovné využití materiálu, je třeba posílit kontroly vývozu hlavních toků odpadu z kritických surovin z EU, včetně elektronického odpadu, baterií a vozidel s ukončenou životností, jakož i nebezpečného odpadu pocházejícího z těžby zdrojů; požaduje, aby Komise jednala rychle a efektivně a přezkoumala a revidovala nařízení o přepravě odpadů, aby prostřednictvím přísnějších opatření a posíleného systému inspekcí zabránila nezákonnému a pochybnému vývozu odpadních produktů obsahujících kritické suroviny; požaduje, aby byla stanovena obecná povinnost vyvážet odpadní produkty obsahující kritické suroviny pod podmínkou, že budou v cílové zemi zpracovány za rovnocenných podmínek jako v EU, aby nedošlo ke ztrátě zdrojů v důsledku neformálních recyklačních operací, což rovněž přispěje k přechodu na oběhové hospodářství;

14. zdůrazňuje, že dobře fungující mnohostranný obchodní systém založený na pravidlech je klíčem k zajištění volných a udržitelných obchodních toků s kritickými surovinami; vyjadřuje znepokojení nad tím, že někteří členové WTO, včetně Číny, uplatňují omezení vývozu kritických surovin, a naléhavě vyzývá všechny členy, aby se provádění takových opatření zdrželi; vyzývá proto Komisi, aby k omezení těchto restrikcí vývozu kritických surovin využila mezinárodní fóra; v této souvislosti znovu vyzývá Komisi, aby znásobila své úsilí o ambiciózní reformu WTO s cílem bojovat proti narušování mezinárodního obchodu a nekalým obchodním praktikám, zajistit stabilní a předvídatelné mezinárodní obchodní prostředí a zaručit spravedlivou a účinnou hospodářskou soutěž na celém světě;

15. vítá společné prohlášení z třístranného zasedání ministrů obchodu Japonska, Spojených států a Komise a podporuje navrhovanou definici průmyslových subvencí; vítá skutečnost, že tato definice přesahuje rámec Dohody WTO o subvencích a vyrovnávacích opatřeních a antisubvenčního nařízení EU a poskytuje širší definici subvence; je přesvědčen, že tato opatření mají zásadní význam pro vyrovnání mezinárodních podmínek v oblasti kritických surovin, neboť průmyslové subvence, zejména v Číně, představují vážnou hrozbu pro průmysl a pracovníky EU, neboť narušují mezinárodní hospodářskou soutěž;

16. vítá společnou iniciativu Evropské unie a Spojených států týkající se řešení celosvětové přebytečné kapacity pro výrobu oceli a hliníku a vyzývá k přijetí komplexních a urychlených opatření, která by měla vést k tomu, aby země jako je Čína, které podporují opatření narušující obchod, přijaly odpovědnost; připomíná však Komisi, že v současné době zůstávají cla USA podle § 232 v platnosti v plném rozsahu a že tato otázka musí být urychleně vyřešena;

17. souhlasí s hodnocením Komise, že převod dovozních plateb EU za kritické suroviny z jiných mezinárodních měn na euro by měl určité výhody, jako je snížení kolísání cen a pomoc dovozcům z EU a vývozcům ze třetích zemí, aby byli méně závislí na trzích založených na amerických dolarech;

18. připomíná, že obchodní politika EU spočívá v mnohostranném a dvoustranném zapojení, jakož i v autonomních opatřeních, a tudíž:

 vítá veřejný závazek Komise předložit v roce 2021 legislativní návrh o náležité péči a odpovědnosti podniků a trvá na tom, aby tyto právní předpisy přispívaly k řešení případů porušování lidských práv a sociálních a environmentálních norem v hodnotových řetězcích;

 vyzývá Komisi, aby prozkoumala nová technologická řešení pro zlepšení sledovatelnosti v globálních hodnotových řetězcích, a připomíná, že k tomuto cíli může přispět technologie blockchain;

 vítá rovněž přípravné práce na vytvoření mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích, který bude v souladu s pravidly WTO a bude po svém zavedení dále přispívat k udržitelnosti hodnotových řetězců a nastolení rovných podmínek;

 vítá plány Komise vytvořit silná a podpůrná mezinárodní partnerství tím, že podpoří globální agendu v oblasti surovin, přičemž se zaměří na partnerství EU, která zajistí bezpečnost dodávek a také přínos pro rozvoj;

 vyzývá Komisi, aby zajistila zvláštní finanční nástroje na podporu výzkumných a inovačních fondů zaměřených na: zpracování odpadu a konkrétní a významné zlepšení materiálů pocházejících z odpadu a technologie a postupy pro získávání cenných surovin z odpadů z důlní těžby, hlušiny a komplexních toků odpadů.


INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

13.7.2021

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

34

2

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Jordi Cañas, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Markéta Gregorová, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Marek Belka, Markus Buchheit, Seán Kelly, Jean-Lin Lacapelle, Manuela Ripa

 


 

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ
VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

34

+

ECR

Geert Bourgeois, Dominik Tarczyński, Jan Zahradil

ID

Markus Buchheit, Herve Juvin, Maximilian Krah, Jean-Lin Lacapelle, Danilo Oscar Lancini

NI

Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Arnaud Danjean, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Renew

Barry Andrews, Jordi Cañas, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher

S&D

Marek Belka, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Bernd Lange, Margarida Marques, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

 

2

-

Renew

Marie-Pierre Vedrenne

The Left

Helmut Scholz

 

4

0

Verts/ALE

Saskia Bricmont, Markéta Gregorová, Sara Matthieu, Manuela Ripa

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 

 

 

 


 

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

27.9.2021

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

59

2

13

Členové přítomní při konečném hlasování

Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Michael Bloss, Paolo Borchia, Marc Botenga, Markus Buchheit, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Carlo Calenda, Maria da Graça Carvalho, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Josianne Cutajar, Nicola Danti, Pilar del Castillo Vera, Martina Dlabajová, Valter Flego, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Claudia Gamon, Nicolás González Casares, Christophe Grudler, András Gyürk, Henrike Hahn, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Ivars Ijabs, Romana Jerković, Eva Kaili, Izabela-Helena Kloc, Łukasz Kohut, Zdzisław Krasnodębski, Andrius Kubilius, Miapetra Kumpula-Natri, Thierry Mariani, Marisa Matias, Joëlle Mélin, Dan Nica, Angelika Niebler, Ville Niinistö, Aldo Patriciello, Mauri Pekkarinen, Mikuláš Peksa, Tsvetelina Penkova, Morten Petersen, Markus Pieper, Clara Ponsatí Obiols, Manuela Ripa, Robert Roos, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Riho Terras, Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Marie Toussaint, Isabella Tovaglieri, Viktor Uspaskich, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Carlos Zorrinho

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Erik Bergkvist, Izaskun Bilbao Barandica, Cornelia Ernst, Valérie Hayer, Ioannis Lagos, Elena Lizzi, Jutta Paulus, Sandra Pereira, Ernő Schaller-Baross, Ivan Vilibor Sinčić, Angelika Winzig

 

 


 

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

59

+

ECR

Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Robert Roos, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Evžen Tošenovský

ID

Paolo Borchia, Markus Buchheit, Elena Lizzi, Isabella Tovaglieri

NI

András Gyürk, Clara Ponsatí Obiols, Viktor Uspaskich

PPE

François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Andrius Kubilius, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Markus Pieper, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Riho Terras, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Angelika Winzig

Renew

Nicola Beer, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Martina Dlabajová, Valter Flego, Claudia Gamon, Christophe Grudler, Valérie Hayer, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen

S&D

Erik Bergkvist, Carlo Calenda, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Romana Jerković, Eva Kaili, Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Tsvetelina Penkova, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

The Left

Cornelia Ernst

 

2

-

The Left

Marc Botenga, Sandra Pereira

 

13

0

ECR

Jessica Stegrud

ID

Thierry Mariani, Joëlle Mélin

The Left

Marisa Matias,

Verts/ALE

Michael Bloss, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Henrike Hahn, Ville Niinistö, Jutta Paulus, Mikuláš Peksa, Manuela Ripa, Marie Toussaint

 

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se

 

 

Poslední aktualizace: 10. listopadu 2021
Právní upozornění - Ochrana soukromí