ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τις κρίσιμες πρώτες ύλες

12.10.2021 - (2021/2011(INI))

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Εισηγήτρια: Hildegard Bentele
Συντάκτες γνωμοδότησης (*):
Sara Matthieu, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Roman Haider, Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
(*) Συνδεδεμένες επιτροπές – άρθρο 57 του Κανονισμού


Διαδικασία : 2021/2011(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A9-0280/2021
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A9-0280/2021
Κείμενα που εγκρίθηκαν :


PR_INI

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΛHΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τις κρίσιμες πρώτες ύλες

(2021/2011(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), ιδίως τα άρθρα 9, 151, 152, 153 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 173, το οποίο αφορά τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ και αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της ΕΕ, και το άρθρο 208, το οποίο επιβεβαιώνει εκ νέου ότι η ΕΕ πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους στόχους της συνεργασίας για την ανάπτυξη κατά την εφαρμογή πολιτικών που ενδέχεται να επηρεάσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες,

 έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 3, το οποίο αναφέρεται στην εσωτερική αγορά, την αειφόρο ανάπτυξη και την κοινωνική οικονομία της αγοράς, και το άρθρο 5 παράγραφος 3 το οποίο αναφέρεται στην αρχή της επικουρικότητας,

 έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο (αριθ. 2) σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, το οποίο είναι προσαρτημένο στη ΣΕΕ και τη ΣΛΕΕ,–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2020, σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων[1] (κανονισμός περί ταξινόμησης),

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, για τις μεταφορές αποβλήτων[2] (κανονισμός για τη μεταφορά αποβλήτων),

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/821 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, για τον προσδιορισμό υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού των ενωσιακών εισαγωγέων κασσιτέρου, τανταλίου και βολφραμίου, των μεταλλευμάτων τους, καθώς και χρυσού, που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου[3] (κανονισμός για τα ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων),

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1037 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης[4] (κανονισμός της ΕΕ κατά των επιδοτήσεων),

 έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)[5],

 έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα[6] (οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα),

 έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/21/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας (οδηγία για τα απόβλητα της εξορυκτικής βιομηχανίας)[7],

 έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, περί βιομηχανικών εκπομπών[8] (οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές),

 έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/52/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον[9] (οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων),

 έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/147/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών[10] (οδηγία για τα άγρια πτηνά),

 έχοντας υπόψη την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας[11] (οδηγία για τους οικοτόπους),

 έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους[12] (οδηγία για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών),

 έχοντας υπόψη τη Συμφωνία που συνήφθη κατά την 21η Διάσκεψη των μερών της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP21) στο Παρίσι, στις 12 Δεκεμβρίου 2015 (συμφωνία του Παρισιού),

 έχοντας υπόψη την Ατζέντα του 2030 του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ), συμπεριλαμβανομένου του ΣΒΑ 12 σχετικά με την υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή, και του ΣΒΑ 15 σχετικά με τη ζωή στη στεριά,

 έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων,

 έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα,

 έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά,

 έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές για την κοινωνική ανάλυση του κύκλου ζωής προϊόντων που εκδόθηκαν το 2009 στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών,

 έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση του Διεθνή Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ), του Μαΐου του 2021, με τίτλο «The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions» (Ο ρόλος των ορυκτών κρίσιμης σημασίας στη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας),

 έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση του ΔΟΕ, του Μαΐου του 2021, με τίτλο «Net zero by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector» (Καθαρά μηδενικές εκπομπές έως το 2050: χάρτης πορείας για τον παγκόσμιο ενεργειακό τομέα),

 έχοντας υπόψη το ενημερωτικό δελτίο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, της 13ης Ιανουαρίου 2021, με τίτλο «Growth without economic growth» (Ανάπτυξη χωρίς οικονομική ανάπτυξη),

 έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, της 30ής Αυγούστου 2021, με τίτλο «Improving the climate impact of raw material sourcing» (Βελτίωση των επιπτώσεων που έχει η προμήθεια πρώτων υλών στο κλίμα),

 έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ), της 25ης Μαρτίου 2021, με τίτλο «Ανθεκτικότητα ως προς τις πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας: Χαρτογραφώντας την πορεία προς μεγαλύτερη ασφάλεια και βιωσιμότητα»,

 έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της Επιτροπής, του Σεπτεμβρίου του 2020, με τίτλο «Μελέτη σχετικά με τον κατάλογο κρίσιμων πρώτων υλών της ΕΕ (2020)» και τα συνοδευτικά θεματολογικά δελτία σχετικά με τις κρίσιμες πρώτες ύλες,

 έχοντας υπόψη τη μελέτη διερεύνησης προοπτικών της Επιτροπής, της 3ης Σεπτεμβρίου 2020, με τίτλο «Κρίσιμες πρώτες ύλες για τεχνολογίες και τομείς στρατηγικής σημασίας στην ΕΕ»,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 5ης Νοεμβρίου 2018, με τίτλο «Έκθεση σχετικά με τις κρίσιμες πρώτες ύλες και την κυκλική οικονομία»,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Μαρτίου 2021 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την εταιρική δέουσα επιμέλεια και την εταιρική λογοδοσία[13],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με μια νέα στρατηγική για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ[14],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2020 σχετικά με μια νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη[15],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Φεβρουαρίου 2021 σχετικά με το νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία[16],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Απριλίου 2020 σχετικά με τη συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της[17],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία[18],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Μαρτίου 2021 με τίτλο «Μια νέα στρατηγική στις σχέσεις ΕΕ-Αφρικής – μια εταιρική σχέση για βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη»[19],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τα απόβλητα της εξορυκτικής βιομηχανίας[20],

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 10ης Δεκεμβρίου 2020, για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις μπαταρίες και τα απόβλητα μπαταριών, για την κατάργηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2019/1020 (COM(2020)0798),

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Σεπτεμβρίου 2020, με τίτλο «Ανθεκτικότητα ως προς τις πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας: Χαρτογραφώντας την πορεία προς μεγαλύτερη ασφάλεια και βιωσιμότητα» (COM(2020)0474),

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Μαΐου 2021, με τίτλο «Επικαιροποίηση της νέας βιομηχανικής στρατηγικής του 2020: προς μια ισχυρότερη ενιαία αγορά για την ανάκαμψη της Ευρώπης» (COM(2021)0350),

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 2020, με τίτλο «Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2021 – Μια Ένωση δύναμης σε έναν εύθραυστο κόσμο» (COM(2020)0690),

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου 2020, με τίτλο «Η ώρα της Ευρώπης: ανασύνταξη και προετοιμασία για την επόμενη γενιά» (COM(2020)0456),

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2020, με τίτλο «Ένα νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία – Για μια πιο καθαρή και πιο ανταγωνιστική Ευρώπη» (COM(2020)0098), καθώς και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2020, με τίτλο «Leading the way to a global circular economy: state of play and outlook» (Ηγετικός ρόλος στην μετάβαση προς μια παγκόσμια κυκλική οικονομία: κατάσταση και προοπτικές) (SWD(2020)100),

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Δεκεμβρίου 2015, με τίτλο «Το κλείσιμο του κύκλου – Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία» (COM(2015)0614),

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2020, με τίτλο «Στρατηγική για τις ΜΜΕ με στόχο μια βιώσιμη και ψηφιακή Ευρώπη» (COM(2020)0103),

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 18ης Φεβρουαρίου 2021, με τίτλο «Επανεξέταση της εμπορικής πολιτικής – Μια ανοικτή, βιώσιμη και δυναμική εμπορική πολιτική» (COM(2021)0066),

 έχοντας υπόψη την έκδοση του ΟΟΣΑ της 12ης Φεβρουαρίου 2019 με τίτλο «Global Material Resources Outlook to 2060: Economic Drivers and Environmental Consequences» (Παγκόσμιες προοπτικές για τους υλικούς πόρους έως το 2060: Οικονομικοί παράγοντες και περιβαλλοντικές επιπτώσεις),

 έχοντας υπόψη την έκδοση του 2020 της Παγκόσμιας Τράπεζας με τίτλο «Minerals for Climate Action: The Mineral Intensity of the Clean Energy Transition» (Ορυκτά για την κλιματική δράση: Οι έντονες ανάγκες σε ορυκτά για τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια),

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2020 για μια κυκλική και πράσινη ανάκαμψη,

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2020 με τίτλο «Ανάκαμψη που προωθεί τη μετάβαση προς μια πιο δυναμική, ανθεκτική και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή βιομηχανία»,

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την κυκλική οικονομία στον κατασκευαστικό τομέα,

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 4ης Οκτωβρίου 2019 με τίτλο «Περισσότερη κυκλικότητα – Μετάβαση σε μια βιώσιμη κοινωνία»,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A9-0280/2021),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κρίσιμες πρώτες ύλες βρίσκονται στις απαρχές της δημιουργίας βιομηχανικής αξίας και, ως εκ τούτου, έχουν σημαντική επιρροή στους κατάντη τομείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει στρατηγική σημασία για την ΕΕ να μειώσει την εξάρτησή της, να διασφαλίσει τις ροές και τις αλυσίδες αξίας και εφοδιασμού της, και να υποστηρίξει, να προωθήσει και να ψηφιοποιήσει τα οικοσυστήματα, δεδομένου ότι αυτή είναι η νέα βασική ικανότητα στον διεθνή (βιομηχανικό) ανταγωνισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τις κρίσιμες πρώτες ύλες θα πρέπει να ενσωματώνει υψηλά περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση του πληθυσμού και η μετάβαση σε ψηφιακές και κλιματικά ουδέτερες οικονομίες υψηλής ενεργειακής απόδοσης οδηγούν, σε όλες τις εκδοχές, σε σημαντικά υψηλότερη ζήτηση κρίσιμων πρώτων υλών[21]·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τεχνολογίες που απαιτούν κρίσιμες πρώτες ύλες θα είναι καθοριστικές για να διασφαλίσουν ότι η ΕΕ και ολόκληρος ο κόσμος θα μπορέσουν να επιτύχουν τους στόχους τους που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ολοκληρωμένη στρατηγική της ΕΕ για τις κρίσιμες πρώτες ύλες θα πρέπει να βασίζεται σε υψηλά περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα και πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με παράλληλη συνεκτίμηση της έλλειψης των ορυκτών στη φύση·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του παρόντος η ΕΕ παρέχει μόνο το 1 % των πρώτων υλών για την αιολική ενέργεια, λιγότερο από το 1 % των συσσωρευτών λιθίου, λιγότερο από το 1 % των κυψελών καυσίμου, μόνο το 2 % των πρώτων υλών που σχετίζονται με τη ρομποτική και μόνο το 1 % των φωτοβολταϊκών διατάξεων με βάση το πυρίτιο[22]·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την επικαιροποίηση της νέας βιομηχανικής στρατηγικής του 2020 εντοπίζονται 137 προϊόντα και πρώτες ύλες (τα οποία αντιπροσωπεύουν το 6 % της συνολικής αξίας των εισαγόμενων εμπορευμάτων στην ΕΕ) που χρησιμοποιούνται σε ευαίσθητα οικοσυστήματα από τα οποία η ΕΕ έχει υψηλή εξάρτηση –κυρίως στις ενεργοβόρες βιομηχανίες και στα οικοσυστήματα υγείας– καθώς και άλλα προϊόντα που είναι αναγκαία για τη στήριξη της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 52 % των εν λόγω προϊόντων εισάγεται από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νόσος COVID-19 επηρέασε αρνητικά τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και οδήγησε σε ελλείψεις κρίσιμων πρώτων υλών στην Ευρώπη·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι μία από τις μεγάλες προκλήσεις σε σχέση με τις κρίσιμες πρώτες ύλες στην Ευρώπη είναι η ανακύκλωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας ανακύκλωσης των κρίσιμων πρώτων υλών έχει σημαντικές δυνατότητες δημιουργίας θέσεων εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτιμάται πως μόνο ο τομέας ανακύκλωσης συσσωρευτών έλξης θα δημιουργήσει περίπου 10 500 θέσεις εργασίας έως το 2035 στην ΕΕ·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακύκλωση, η υποκατάσταση και η αλλαγή των προτύπων συμπεριφοράς και κατανάλωσης έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν τη ζήτηση κρίσιμων πρώτων υλών·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Εθνών, το 2016 η συνολική αξία των δευτερογενών πρώτων υλών στα ΑΗΗΕ εκτιμήθηκε ότι ήταν περίπου 55 δισεκατομμύρια EUR[23]· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την ίδια μελέτη, έως και το 90 % των παγκόσμιων ηλεκτρονικών αποβλήτων διακινείται ή τοποθετείται σε χώρο υγειονομικής ταφής παράνομα·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι προφανές πως –όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τις προβλεπόμενες νέες υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας– απαιτείται νέα βιώσιμη προμήθεια πόρων και ότι θα πρέπει να αξιοποιηθεί το δυναμικό προμήθειας υλών στην ΕΕ και τις γειτονικές χώρες της με υψηλά πρότυπα βιωσιμότητας ενώ παράλληλα θα λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι επιλογές της κυκλικής οικονομίας όπως η ανακύκλωση, ο σχεδιασμός προϊόντων, η υποκατάσταση και η μειωμένη χρήση υλών·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ, της 25ης Μαρτίου 2021, «τονίζει τη σημασία της διεύρυνσης του ορισμού και του προτύπου των κρίσιμων πρώτων υλών. Παραδοσιακά, ως κρίσιμες πρώτες ύλες νοούνται τα υλικά που προέρχονται πρωτίστως από τον εξορυκτικό τομέα. Πρόκειται για εξαιρετικά στενή αντίληψη που περιορίζει την ανάπτυξη των οικολογικών μορφών ενέργειας. Σήμερα, υλικά βασισμένα στην ξυλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά σε πολύ περισσότερες εφαρμογές από ό,τι στο παρελθόν. Από τα υφάσματα έως τις νέες ελαφρύτερες και περιβαλλοντικά φιλικότερες τεχνολογίες συσσωρευτών, πρόκειται για ταχύτατα αναπτυσσόμενο τομέα. Η βιοοικονομία έχει μοναδική δυνατότητα βελτίωσης της ανθεκτικότητας στην οικονομία της ΕΕ και γεωπολιτικής σταθερότητας στην ήπειρό μας. Η χρήση ανανεώσιμων υλικών θα συμβάλει ταυτόχρονα στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, καθώς επιτρέπει τη διατήρηση των εκπομπών από τα ορυκτά καύσιμα στο έδαφος, δημιουργώντας οικολογική ανθεκτικότητα για τους κλάδους των ορυκτών»·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως τονίζεται στη γνωμοδότηση, «υπάρχουν ελάχιστα παραδείγματα εξαγωγών πρώτων υλών στις αναπτυσσόμενες χώρες που προωθούν τη βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη από την οποία θα μπορούσαν να επωφεληθούν μεγάλα τμήματα του πληθυσμού. Αντιθέτως, συχνά παρατηρείται κοινωνική εκμετάλλευση και ρύπανση του περιβάλλοντος. Κερδισμένοι είναι συνήθως μόνο λίγοι κερδοσκόποι»·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εφοδιασμός όσον αφορά πολλές κρίσιμες πρώτες ύλες παρουσιάζει υψηλή συγκέντρωση εκτός της ΕΕ, με την Κίνα να εξασφαλίζει το 98 % του εφοδιασμού της ΕΕ σε σπάνιες γαίες, την Τουρκία να εξασφαλίζει το 98 % του εφοδιασμού της σε βορικά άλατα και τη Νότια Αφρική να καλύπτει το 71 % των αναγκών της σε λευκόχρυσο, το 92 % σε ιρίδιο, το 80 % σε ρόδιο και το 93 % σε ρουθήνιο[24]·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με κάποιες εκδοχές για το μέλλον, όσον αφορά τους συσσωρευτές ηλεκτρικών οχημάτων και την αποθήκευση ενέργειας, η ΕΕ θα χρειάζεται έως και 18 φορές μεγαλύτερη ποσότητα λιθίου και πέντε φορές μεγαλύτερη ποσότητα κοβαλτίου το 2030, καθώς και περίπου 60 φορές μεγαλύτερη ποσότητα λιθίου και 15 φορές μεγαλύτερη ποσότητα κοβαλτίου το 2050, σε σύγκριση με τον τρέχοντα εφοδιασμό για ολόκληρη την οικονομία της ΕΕ[25]·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τέσσερα βιώσιμα έργα εξόρυξης λιθίου συνολικού ύψους 2 δισεκατομμυρίων EUR βρίσκονται σε εξέλιξη στην ΕΕ και αναμένεται να λειτουργήσουν μεταξύ 2022 και 2024· λαμβάνοντας υπόψη ότι αναμένεται να καλύψουν έως και το 80 % των αναγκών της ΕΕ σε λίθιο στον τομέα των συσσωρευτών έως το 2025, συμβάλλοντας έτσι άμεσα στη στρατηγική μας αυτονομία·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ελλείψεις σε κρίσιμες πρώτες ύλες οδηγούν σε αυξανόμενες ανησυχίες για τη βιομηχανία και την ασφάλεια, ιδίως λόγω της προβλεπόμενης εκθετικής αύξησης της παραγωγής, κυρίως της παραγωγής συσσωρευτών, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη μετάβαση στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να βελτιώσει τη στρατηγική αυτονομία της σε βασικούς τομείς, όπως είναι ο εφοδιασμός με κρίσιμες πρώτες ύλες, κάτι το οποίο έχει επίσης ζωτική σημασία όσον αφορά την αύξηση των ικανοτήτων της σε θέματα άμυνας και διαστήματος·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, εφόσον η ΕΕ θα συνεχίσει να εξαρτάται από διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού για να εκπληρώσει τις ανάγκες της σε κρίσιμες πρώτες ύλες, τα μέτρα με στόχο να καταστούν οι παγκόσμιες εμπορικές αγορές περισσότερο διαφανείς, αποτελεσματικές και προβλέψιμες θα διαδραματίσουν επίσης σημαντικό ρόλο·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των πρώτων υλών παρέχει περίπου 350 000 θέσεις εργασίας στην ΕΕ και πάνω από 30 εκατομμύρια θέσεις εργασίας σε κατάντη μεταποιητικές βιομηχανίες που εξαρτώνται από αυτόν[26]· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετάβαση προς μια πιο κυκλική οικονομία θα μπορούσε να επιφέρει καθαρή αύξηση 700 000 θέσεων εργασίας στην ΕΕ έως το 2030[27]·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξορυκτικές δραστηριότητες εκθέτουν δυνητικά τους εργαζομένους σε επιβλαβείς και επικίνδυνες συνθήκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εργασιακά δικαιώματα και η προστασία των εργαζομένων παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές σε παγκόσμιο επίπεδο και στις διάφορες περιοχές εξόρυξης·

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κρίσιμες πρώτες ύλες δεν εμφανίζονται χωριστά, αλλά είναι αναμεμιγμένες σε μεταλλεύματα βασικών μετάλλων, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η επεξεργασία τους απαιτεί σημαντική ποσότητα ενέργειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία της παραγωγής καθορίζεται συνεπώς από τη διαθεσιμότητα σταθερής και οικονομικά προσιτής ενέργειας, καθώς και από τον προσδιορισμό και την ανάπτυξη σχετικών μεθόδων, διαδικασιών και τεχνολογιών·

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην έκθεσή του με τίτλο «Ανάπτυξη χωρίς οικονομική ανάπτυξη», ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος αναφέρει ότι η οικονομική ανάπτυξη συνδέεται στενά με την αύξηση της παραγωγής, της κατανάλωσης και της χρήσης των πόρων, με αρνητικές επιπτώσεις στη φύση, το κλίμα και την ανθρώπινη υγεία, και ότι η τρέχουσα έρευνα δείχνει πως είναι απίθανο να διαχωριστεί πλήρως η οικονομική ανάπτυξη από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της·

Προκλήσεις και ευκαιρίες

1. θεωρεί ότι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, από τη συλλογή αποβλήτων και σχεδιασμό των προϊόντων ώστε να είναι ανακυκλώσιμα έως την ανάκτηση υλικών, αποτελεί απαραίτητη στρατηγική για την αύξηση του εφοδιασμού με κρίσιμες πρώτες ύλες· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι η συλλογή αποβλήτων και ο σχεδιασμός προϊόντων παρουσιάζουν χαμηλό επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας· τονίζει ότι η εστίαση στην ανακύκλωση δεν αρκεί από μόνη της για την ανταπόκριση στην αυξανόμενη ζήτηση κρίσιμων πρώτων υλών· σημειώνει ότι, παρόλο που η υποκατάσταση των κρίσιμων πρώτων υλών έχει περιορισμούς όσον αφορά την αποδοτικότητα των προϊόντων, αποτελεί εγγενή στόχο των επηρεαζόμενων κλάδων και των αντίστοιχων ερευνητικών έργων λόγω των υψηλών τιμών και της εξάρτησης, και μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων όσον αφορά την επάρκεια των κρίσιμων πρώτων υλών· τονίζει την ανάγκη για συνεχείς προσπάθειες και στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας όσον αφορά την ανακύκλωση και την υποκατάσταση κρίσιμων πρώτων υλών και τον σχεδιασμό προϊόντων·

2. τονίζει ότι η προμήθεια κρίσιμων πρώτων υλών συνδέεται με τη γεωγραφική θέση, η οποία έως τώρα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ενέργεια από ορυκτές πηγές, και κινδυνεύει από την έμμεση και άμεση διαρροή άνθρακα και την έκθεση σε αθέμιτο ανταγωνισμό· σημειώνει ότι η προμήθεια κρίσιμων πρώτων υλών συχνά συνδέεται με δυνητικά σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως η απώλεια βιοποικιλότητας ή η μόλυνση του αέρα, του εδάφους και των υδάτων, καθώς και με πιθανές συγκρούσεις με τις τοπικές κοινότητες· τονίζει την ανάγκη μετάβασης σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στους τομείς της εξόρυξης και του εξευγενισμού· σημειώνει, συνεπώς, ότι χρειάζεται μια ενεργός βιομηχανική πολιτική για τη στήριξη του τομέα κατά τον μετασχηματισμό του με πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές πηγές καθαρής ενέργειας· σημειώνει περαιτέρω τις ευνοϊκές συνθήκες για δραστηριότητες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και βιώσιμης εξόρυξης στην ΕΕ, και ζητεί την περαιτέρω διερεύνηση των δυνατοτήτων προμήθειας πόρων από κράτη μέλη τα οποία είναι πλούσια σε κρίσιμες πρώτες ύλες·

3. προειδοποιεί ότι η μετάβαση της ΕΕ στην κλιματική ουδετερότητα δεν θα πρέπει να αντικαταστήσει την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα με την εξάρτηση από τις πρώτες ύλες· τονίζει ότι η μετάβαση θα πρέπει να μειώσει την εξάρτηση της ΕΕ από εισαγόμενες κρίσιμες πρώτες ύλες· τονίζει περαιτέρω τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν η καινοτομία, οι νέες τεχνολογίες, η ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης πόρων και η συντήρηση και επαναχρησιμοποίηση πολύτιμων πρώτων υλών εντός της ΕΕ στη μείωση της εξάρτησης από τις κρίσιμες πρώτες ύλες·

4. σημειώνει ότι η ανάπτυξη και μελλοντική μεγάλης κλίμακας υιοθέτηση τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων ψηφιακών εφαρμογών, της παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές και των συσσωρευτών για ηλεκτρικά οχήματα και ελαφρά μέσα μεταφορών, θα ενισχύσει τη ζήτηση για ορισμένες κρίσιμες και άλλες πρώτες ύλες· ζητεί να ληφθεί υπόψη ότι οι αυξανόμενες κλιματικές και ψηφιακές φιλοδοξίες των χωρών αυξάνουν τον ανταγωνισμό στις παγκόσμιες αγορές και ασκούν πρόσθετη πίεση στην ασφάλεια του εφοδιασμού τους στην Ευρώπη·

5.  καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει προσεκτικά τη μεθοδολογία αξιολόγησης της κρισιμότητας πριν από το 2023 και τη δημοσίευση του επόμενου καταλόγου κρίσιμων πρώτων υλών, προκειμένου να αξιολογήσει κατά πόσον ο κατάλογος πρέπει να διευρυνθεί, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της διεθνούς κατάστασης που σχετίζεται με τις κρίσιμες πρώτες ύλες, τις εκδοχές για τη μελλοντική ζήτηση κρίσιμων και άλλων πρώτων υλών, καθώς και κοινωνικά και οικολογικά κριτήρια με βάση τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους ΣΒΑ, ώστε να αποκτήσει μια ευρύτερη εικόνα των συνθηκών εξόρυξης σε ολόκληρο τον πλανήτη· καλεί περαιτέρω την Επιτροπή, στην ανάλυσή της για τους κινδύνους εφοδιασμού, να συνεκτιμήσει δεόντως όλους τους περιβαλλοντικούς εξωτερικούς παράγοντες που σχετίζονται με την εξόρυξη και την επεξεργασία· ζητεί επίσης τη διεξαγωγή διεξοδικού διαλόγου με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών·

6. καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τη μεθοδολογία αξιολόγησης της κρισιμότητας πριν από το 2023 και τη δημοσίευση του επόμενου καταλόγου κρίσιμων πρώτων υλών·

7. καλεί την Επιτροπή να δώσει προσοχή όχι μόνο στις κρίσιμες πρώτες ύλες, αλλά και στην ενδεχόμενη κρισιμότητα άλλων πρώτων υλών που απαιτούνται για ισχυρές αλυσίδες εφοδιασμού, για τη συνέχιση της παραγωγής και για τη διττή μετάβαση, και τη διαθεσιμότητά τους από πηγές της ΕΕ, λαμβάνοντας επίσης υπόψη την έλλειψη των ορυκτών στη φύση· υπογραμμίζει ότι, πέρα από τα εξειδικευμένα ορυκτά, ορυκτά «συχνής παραγωγής», όπως ο χαλκός, το ήλιο και το νικέλιο, καθίστανται επίσης κρίσιμα, καθώς η ζήτηση για αυτά αυξάνεται σε μια κλιματικά ουδέτερη κοινωνία·

8. ζητεί από την Επιτροπή να ακολουθήσει μια ολιστική προσέγγιση κατά την αξιολόγηση των επιπτώσεων αρκετών ανανεώσιμων και ψηφιακών τεχνολογιών με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα οι οποίες ανταγωνίζονται για τις ίδιες κρίσιμες πρώτες ύλες και να εξετάσει τις κρίσιμες αλυσίδες εφοδιασμού μεταξύ άλλων όσον αφορά τις ανάγκες των επιμέρους τομέων· τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι υπερισχύουν η αρχή της προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση, οι μηδενικές εκπομπές και οι αποδοτικές ως προς τη χρήση των πόρων λύσεις·

9. ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα εθνικά σχέδια ανθεκτικότητας και ανάκαμψης στο πλαίσιο του μέσου NextGenerationEU αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που συνδέονται με τον οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμο εφοδιασμό με κρίσιμες πρώτες ύλες· ζητεί από τα κράτη μέλη να επενδύσουν περισσότερο στην ανακύκλωση των κρίσιμων πρώτων υλών και να συμπεριλάβουν απαιτήσεις για τις κρίσιμες πρώτες ύλες, τις πηγές εφοδιασμού και τα κόστη στα στρατηγικά τους σχέδια ανάκαμψης·

10. ζητεί επενδύσεις στην κατάρτιση και επανειδίκευση των εργαζομένων, επίσης μέσω του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, δεδομένου ότι οι εξορυκτικές δεξιότητες μπορούν να μεταφερθούν στην εκμετάλλευση, την επεξεργασία και την ανακύκλωση των μετάλλων και των ορυκτών, κατά προτίμηση στις ίδιες περιφέρειες· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η αντίστοιχη χρηματοδότηση αντιμετωπίζει επίσης τις κοινωνικές, εργασιακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μετάβασης σε πρώην περιοχές εξόρυξης·

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν, το συντομότερο δυνατόν, ένα σημαντικό έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος σχετικά με τις κρίσιμες πρώτες ύλες, με σκοπό τον στρατηγικό και βιώσιμο προγραμματισμό της ζήτησης που προβάλλουμε για τη διττή μετάβαση, το οποίο θα καλύπτει τις απαιτήσεις, τις πηγές εφοδιασμού και το (κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό) κόστος· τονίζει ότι το σημαντικό έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος θα πρέπει να καλύπτει όλα τα σχετικά θέματα προκειμένου να μειωθεί η κρισιμότητα και η εξάρτηση, όπως η ανακύκλωση, η επαναχρησιμοποίηση, η υποκατάσταση, η μείωση της χρήσης υλών και η εξόρυξη· επισημαίνει ότι τα έργα αυτά θα πρέπει να αξιοποιούν το ανεκμετάλλευτο δυναμικό σε χώρες της ΕΕ πλούσιες σε κρίσιμες πρώτες ύλες οι οποίες διαθέτουν μεγάλες αναξιοποίητες πηγές·

12. καλεί την Επιτροπή να προωθεί την έρευνα και ανάπτυξη, καθώς τις δεξιότητες και τις ικανότητες που σχετίζονται με τις κρίσιμες πρώτες ύλες για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ως στρατηγική ανάπτυξης για ενωσιακές τεχνολογίες αιχμής, όπως οι συσσωρευτές ιόντων λιθίου, οι κυψέλες καυσίμου, οι ανεμογεννήτριες, οι ηλεκτροκινητήρες έλξης, η φωτοβολταϊκή τεχνολογία, η ρομποτική, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, η τρισδιάστατη εκτύπωση και ένα ευρύ φάσμα ψηφιακών τεχνολογιών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων·

13. καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει ολοκληρωμένη, επιστημονική και τεκμηριωμένη εκτίμηση επιπτώσεων προκειμένου να καθορίσει τους ελάχιστους όγκους κρίσιμων πρώτων υλών στρατηγικής σημασίας που απαιτούνται για τη διττή μετάβαση·

14. σημειώνει ότι οι αξιόπιστες και πλήρως λειτουργικές αλυσίδες αξίας, συμπεριλαμβανομένης της αναζήτησης και της ανακύκλωσης, διαδραματίζουν βασικό ρόλο και αποτελούν προϋπόθεση για να επιτύχει η ΕΕ τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, της ενωσιακής βιομηχανικής στρατηγικής και της διττής μετάβασης και για να διασφαλίσει μελλοντική βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και ικανότητα καινοτομίας·

15. πιστεύει ότι είναι απαραίτητες οι ευκαιρίες χρηματοδότησης για τη βιώσιμη παραγωγή, επεξεργασία ή ανακύκλωση όλων των κρίσιμων πρώτων υλών που απαριθμούνται στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ανθεκτικότητα όσον αφορά τις κρίσιμες πρώτες ύλες·

16. καλεί την Επιτροπή να προτείνει επιστημονικά θεμελιωμένα κριτήρια βιωσιμότητας για τον καθορισμό του τι συνιστά βιώσιμη επένδυση στον εξορυκτικό τομέα στο πλαίσιο του κανονισμού περί ταξινόμησης· τονίζει την ανάγκη να δοθεί η δυνατότητα στην εξορυκτική βιομηχανία της ΕΕ να συμβάλει στη διττή πράσινη και ψηφιακή μετάβαση·

17. ζητεί να παράσχει η ΕΕ στήριξη και χρηματοδότηση για την τεχνολογική ανάπτυξη των κρίσιμων πρώτων υλών, ώστε να βελτιωθούν η αποδοτικότητα, η υποκατάσταση, οι διαδικασίες ανακύκλωσης και οι κλειστοί κύκλοι υλικών· υπογραμμίζει, ειδικότερα, την ανάγκη για ειδικά χρηματοδοτικά μέσα και στοχευμένα κονδύλια για την έρευνα και την καινοτομία όσον αφορά τις διαδικασίες ανακύκλωσης, και εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση να προωθηθεί, το 2021, η έρευνα και η καινοτομία για τις κρίσιμες πρώτες ύλες όσον αφορά την επεξεργασία αποβλήτων, τα προηγμένα υλικά και την υποκατάσταση στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και των εθνικών προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας· τονίζει περαιτέρω τη σημασία της έρευνας και της καινοτομίας για την αύξηση της εφικτότητας των διεργασιών εξευγενισμού, ειδικότερα δε των αποβλήτων εξόρυξης και στην εξόρυξη μικρής κλίμακας· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει καθεστώτα στήριξης για την ενθάρρυνση της καινοτομίας σε νέες τεχνικές εξόρυξης και νέα έργα εξόρυξης μικρής κλίμακας· ζητεί να αναπτυχθούν νέες και καινοτόμες τεχνολογίες στον τομέα της βιώσιμης εξόρυξης κρίσιμων πρώτων υλών στην ΕΕ·

18. καλεί την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, σε συνεργασία με διεθνείς εταίρους, να παράσχουν τεχνική και στρατηγική χρηματοδοτική στήριξη για μακροπρόθεσμα στρατηγικά επενδυτικά έργα στις κρίσιμες πρώτες ύλες, μεταξύ άλλων για την εξεύρεση νέων εργαλείων για τον επιμερισμό των κινδύνων στον εξορυκτικό τομέα, και να προωθήσουν και να στηρίξουν τις επενδύσεις στην έρευνα σχετικά με τη βιώσιμη προμήθεια και επεξεργασία κρίσιμων πρώτων υλών και τις εγκαταστάσεις εξευγενισμού, ώστε να καταστούν συμβατές με τους κανόνες της ΕΕ και τα υψηλά κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, εξασφαλίζοντας έτσι ίσους όρους ανταγωνισμού·

Στρατηγική αυτονομία και ανθεκτικότητα

19. χαιρετίζει τη δημιουργία της ευρωπαϊκής συμμαχίας για τις πρώτες ύλες (ERMA) και, υπό το πρίσμα της γεωπολιτικής κατάστασης σε παγκόσμιο επίπεδο και των δυνητικών εμπορικών εντάσεων με πλούσιες χώρες παραγωγής εκτός ΕΕ, την τρέχουσα εστίασή της στις πλέον κρίσιμες πρώτες ύλες, δηλαδή τις σπάνιες γαίες και τους μαγνήτες, καθώς και σε ποσοτικούς στόχους εγχώριας και εξωενωσιακής προμήθειας πόρων, με στόχο τη στήριξη μακροπρόθεσμων σχέσεων εφοδιασμού για ένα τεράστιο φάσμα μικρών και μεγάλων κατασκευαστών στην ΕΕ και τη μείωση της σημερινής εξάρτησης από λίγες χώρες εκτός ΕΕ· υπογραμμίζει τον ρόλο της ERMA ως «αγωγού επενδύσεων» και την ενθαρρύνει να ασχοληθεί περαιτέρω με προκαταρκτικές αξιολογήσεις ώστε να αξιοποιήσει δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις για περιβαλλοντικά αξιολογημένα και βιώσιμα έργα σχετικά με τις κρίσιμες πρώτες ύλες·

20. θεωρεί ότι είναι σημαντικό να αναπτυχθεί περαιτέρω η ERMA, ιδίως όσον αφορά τις ύλες οι οποίες έχουν μεγάλη σημασία για τη διττή μετάβαση, όπως οι κρίσιμες πρώτες ύλες που είναι αναγκαίες για την αποθήκευση και τη μετατροπή της ενέργειας·

21. εκφράζει ικανοποίηση για την πρόθεση της Επιτροπής να θέσει σε λειτουργία ένα σύστημα παρακολούθησης μέσω του μελλοντικού παρατηρητηρίου για τις κρίσιμες τεχνολογίες, των υφιστάμενων εξαρτήσεων και των κινδύνων για μελλοντικές τεχνολογικές εξαρτήσεις και ζητεί στενή συνεργασία μεταξύ του παρατηρητηρίου και όσων εργάζονται για την παρακολούθηση της ζήτησης κρίσιμων πρώτων υλών·

22. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η δημιουργία στρατηγικών αποθεμάτων δεν αποτελεί ακόμη μέρος του σχεδίου δράσης και καλεί την Επιτροπή να εστιαστεί επίσης στην εξασφάλιση του εφοδιασμού με κρίσιμες πρώτες ύλες στην ΕΕ, ενθαρρύνοντας τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν στρατηγικά αποθέματα στο πλαίσιο συντονισμένης προσέγγισης, όπου η ανάλυση το κρίνει σκόπιμο· πιστεύει ότι η στρατηγική συσσώρευση αποθεμάτων σε συνδυασμό με άλλα στρατηγικά μέτρα συμβάλλει στη μείωση των εξαρτήσεων από τις κρίσιμες πρώτες ύλες· υπογραμμίζει ότι η αύξηση της διαθεσιμότητας θα πρέπει να συμβαδίζει με μείωση στη ζήτηση μέσω της εξέτασης ολόκληρης της αλυσίδας αξίας: του σχεδιασμού, της λειτουργίας και του τέλους ζωής·

23. θεωρεί ότι η επίγνωση δυνητικών προβλημάτων σχετικά με τις ελλείψεις κρίσιμων πρώτων υλών είναι υπερβολικά χαμηλή και θα πρέπει να βελτιωθεί· καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει την ERMA προκειμένου να αυξηθεί η συνεργασία μεταξύ των βιομηχανικών παραγόντων σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, των κρατών μελών, των περιφερειών και τρίτων χωρών, των συνδικαλιστικών οργανώσεων, της κοινωνίας των πολιτών, των ερευνητικών και τεχνολογικών οργανώσεων, των επενδυτών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων στους τομείς της οικονομίας της ΕΕ που πλήττονται περισσότερο από τα προσκόμματα στον εφοδιασμό με κρίσιμες πρώτες ύλες, είτε μέσω του πλαισίου που προσφέρει η ERMA είτε μέσω της δημιουργίας τομεακών συμμαχιών μεταξύ κλάδων και ενδιαφερόμενων φορέων· τονίζει το δυναμικό απασχόλησης των εγχώριων έργων και, ως εκ τούτου, ζητεί την προώθηση ενός ολοκληρωμένου κοινωνικού διαλόγου· τονίζει, εν προκειμένω, την επείγουσα ανάγκη για στενότερη σύμπραξη μεταξύ των παραγόντων στον τομέα των κρίσιμων πρώτων υλών, ιδίως στις περιοχές εξόρυξης, και των κατάντη χρηστών, ιδίως άλλων βιομηχανικών συμμαχιών, καθώς και για κοινή ευαισθητοποίηση και υποχρέωση διασφάλισης βιώσιμων και κυκλικών αλυσίδων αξίας·

24. πιστεύει ότι απαιτείται μεγαλύτερος συντονισμός και κοινές προσπάθειες με στόχο την ανάπτυξη ανθεκτικών αλυσίδων εφοδιασμού για την κάλυψη της σημερινής και μελλοντικής ζήτησης κρίσιμων πρώτων υλών για τις βιομηχανικές ανάγκες της ΕΕ, προκειμένου να αποφευχθούν διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού, να μειωθεί η εξάρτηση και να διατηρηθούν υψηλά κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι, στην ΕΕ, η αξιολόγηση των εισαγωγών και των εξαγωγών, η παγκόσμια προσφορά και ζήτηση για κρίσιμες πρώτες ύλες, ο συντονισμός της δημιουργίας αποθεμάτων και η παρακολούθηση της προμήθειας κρίσιμων πρώτων υλών εφαρμόζονται με συνεκτικό και συνεπή τρόπο, για παράδειγμα με τη σύσταση ειδικής ομάδας για τις κρίσιμες πρώτες ύλες·

25. ζητεί από την Επιτροπή να διαφοροποιήσει τις αλυσίδες εφοδιασμού τόσο για τις πρωτογενείς όσο και για τις δευτερογενείς πηγές, και ζητεί μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τις πληροφορίες που αφορούν τις αλυσίδες εφοδιασμού·

26. σημειώνει ότι οι αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων έχουν αποκαλύψει στρατηγικά τρωτά σημεία για την ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τη διασφάλιση βασικών πόρων, συμπεριλαμβανομένων των κρίσιμων πρώτων υλών και των επεξεργασμένων υλών· σημειώνει περαιτέρω ότι η παρακολούθηση της εξάρτησης από βασικά προϊόντα και η διασφάλιση της πρόσβασης σε κρίσιμες πρώτες ύλες μπορούν να διασφαλίσουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα των βιώσιμων αλυσίδων εφοδιασμού· επισημαίνει ότι κατά τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις βασικές αλυσίδες εφοδιασμού όπου η εξάρτηση της ΕΕ από κρίσιμες πρώτες ύλες είναι ιδιαίτερα υψηλή·

27. επαναλαμβάνει τις δυνατότητες της κυκλικής οικονομίας για βελτιστοποίηση της χρήσης προϊόντων και υπηρεσιών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν νέα βιώσιμα και κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα στο πλαίσιο της νέας πρωτοβουλίας για τα βιώσιμα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης των προϊόντων ως υπηρεσιών, υπό τον όρο αυτά να εξοικονομούν πόρους, να μειώνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να εγγυώνται την προστασία των καταναλωτών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν αυτές τις προσεγγίσεις μέσω της θέσπισης ρυθμιστικών πλαισίων·

28. θεωρεί σημαντική τη στήριξη της προσέγγισης για μια κυκλική οικονομία σε όλη την αλυσίδα βασικών τεχνολογιών, από τον σχεδιασμό έως την ανάκτηση υλικών, για την ενέργεια, την ψηφιακή μετάβαση και τη μετάβαση στον τομέα της κινητικότητας, όπως οι ανεμογεννήτριες, οι σταθμοί ηλιακής ενέργειας, η παραγωγή συσσωρευτών, η ηλεκτρική κινητικότητα και τα ευφυή δίκτυα· καλεί την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, με τη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από τις εισαγωγές, τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων, τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης πόρων και τη διατήρηση και επαναχρησιμοποίηση πολύτιμων πρώτων υλών εντός της ΕΕ· υπενθυμίζει το αίτημά του, στο ψήφισμά του σχετικά με το νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία, εξέτασης του ενδεχόμενου να προταθεί, βάσει ολοκληρωμένης εκτίμησης επιπτώσεων, σαφής και εύκολα κατανοητή εναρμονισμένη σήμανση σχετικά με την ανθεκτικότητα, η οποία θα μπορούσε να λάβει τη μορφή δείκτη, και τη δυνατότητα επισκευής, η οποία θα μπορούσε να λάβει τη μορφή ενιαίας βαθμολογίας επισκευής·

29. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη συνεργασία με χώρες εκτός ΕΕ όσον αφορά τη βιώσιμη προμήθεια κρίσιμων πρώτων υλών, ιδίως ομοϊδεάτες εταίρους, καθώς και τη δέσμευσή της στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ)·

Κλείσιμο του κύκλου των υλικών

30. υπογραμμίζει την ανάγκη δημιουργίας εύρυθμων αγορών δευτερογενών κρίσιμων πρώτων υλών, προκειμένου να εξασφαλιστούν σταθερές ροές δευτερογενών κρίσιμων πρώτων υλών, να ενισχυθούν τα βιομηχανικά οικοσυστήματα της ΕΕ και να διατηρηθούν θέσεις εργασίας στον μεταποιητικό τομέα· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να εξετάσει την ισορροπία μεταξύ εισαγωγών και εξαγωγών δευτερογενών κρίσιμων πρώτων υλών στην ΕΕ και να θεσπίσουν γρήγορα παρατηρητήριο αγοράς για βασικές δευτερογενείς ύλες, συμπεριλαμβανομένων των κρίσιμων πρώτων υλών· τονίζει ότι η αντιμετώπιση των κρίσιμων πρώτων υλών σε χώρες εκτός ΕΕ πρέπει να συμμορφώνεται με τα πρότυπα της ΕΕ· σημειώνει ότι δεν υφίσταται προσέγγιση ενιαίας αντιμετώπισης· τονίζει ότι η επίτευξη κύκλων καθαρών και ασφαλών υλικών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία αξιόπιστης αγοράς δευτερογενών πρώτων υλών στην ΕΕ·

31. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση να χαρτογραφηθεί ο δυνητικός εφοδιασμός δευτερογενών κρίσιμων πρώτων υλών από τα αποθέματα της ΕΕ, τα απόβλητα και την επεξεργασία υποπροϊόντων· ενθαρρύνει την Επιτροπή να καταστήσει την εν λόγω χαρτογράφηση προτεραιότητα και να την υλοποιήσει νωρίτερα από ό,τι προβλεπόταν· ενθαρρύνει την Επιτροπή, επιπλέον, να τη διευρύνει στις επί του παρόντος διαθέσιμες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για τη μείωση της ζήτησης κρίσιμων πρώτων υλών και την αύξηση της επαναχρησιμοποίησης κρίσιμων πρώτων υλών στην αλυσίδα εφοδιασμού· τονίζει την ανάγκη να ενθαρρυνθεί η θέσπιση συνεργατικών μέσων για την αγορά κρίσιμων πρώτων υλών, όπως μια ενωσιακή πλατφόρμα για τις πρώτες ύλες, η οποία θα πρέπει να καλύπτει επίσης τις ροές προϊόντων που κυκλοφορούν και τις σχετικές τάσεις, ώστε να αξιολογούνται ποιες δευτερογενείς ύλες μπορούν να ανακυκλωθούν·

32. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες των έργων δευτερογενούς επεξεργασίας μέσω συγκεκριμένων κινήτρων, συμπεριλαμβανομένης της ταχείας αδειοδότησης, και να παράσχουν κίνητρα για την ανάκτηση κρίσιμων πρώτων υλών, προκειμένου να διασφαλιστεί αξιόπιστη, ασφαλής και βιώσιμη πρόσβαση σε αυτές·

33. σημειώνει τη σημασία της ανακύκλωσης αποβλήτων, δεδομένης της σημαντικής παρουσίας κρίσιμων πρώτων υλών στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό· σημειώνει ότι η αύξηση των ποσοτήτων ανακυκλωμένων υλικών ενδέχεται να μην είναι επαρκής μακροπρόθεσμα για τη μείωση της εξόρυξης· σημειώνει περαιτέρω ότι με τη μετάβαση προς μια πιο κυκλική οικονομία θα μπορούσαν να δημιουργηθούν 700 000 θέσεις εργασίας[28], ιδίως πρόσθετες θέσεις εργασίας σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και υπηρεσίες επισκευής· σημειώνει ότι η αποσυναρμολόγηση και η ανακύκλωση αποτελούν σημαντική ευκαιρία για την επιστροφή βιομηχανικών θέσεων εργασίας στην ΕΕ· επισημαίνει, επιπλέον, ότι η ανάπτυξη της ανακύκλωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη μελλοντικών αναγκών σε πρώτες ύλες·

34. σημειώνει ότι το ποσοστό των συλλεχθέντων ανακυκλώσιμων συσσωρευτών έλξης ιόντων λιθίου αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά έως τα μέσα του 2030, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια σημαντική δευτερογενής πηγή εφοδιασμού·

35. σημειώνει ότι για να είναι επιτυχείς οι βιομηχανικές διαδικασίες ανακύκλωσης κρίσιμων πρώτων υλών εξακολουθούν να απαιτούνται μαζικές ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις στις υποδομές διαλογής, προεπεξεργασίας και ανάκτησης, στην καινοτομία, στην έρευνα και την κλιμάκωση των τεχνολογιών, και στις δεξιότητες, οι οποίες θα εξασφαλίσουν ευκαιρίες απασχόλησης που προβλέπεται να αυξηθούν σε μεγάλο βαθμό κατά τις επόμενες δεκαετίες· καλεί την Επιτροπή να παράσχει κίνητρα για την ανακύκλωση και την ανάκτηση κρίσιμων πρώτων υλών από εξόρυξη, επεξεργασία και εμπορικές ροές αποβλήτων, προκειμένου να διασφαλιστεί αξιόπιστη, ασφαλής και βιώσιμη πρόσβαση σε αυτές·

36. ενθαρρύνει την Επιτροπή να προτείνει ελάχιστους στόχους για το ανακυκλωμένο περιεχόμενο κρίσιμών πρώτων υλών και ειδικούς στόχους ανακύκλωσης κρίσιμών πρώτων υλών συνοδευόμενους από ένα ισχυρό πλαίσιο παρακολούθησης, εμπνεόμενη από την πρόταση κανονισμού σχετικά με τους συσσωρευτές και τα απόβλητα συσσωρευτών και βασισμένη σε ολοκληρωμένη, επιστημονική και τεκμηριωμένη εκτίμηση επιπτώσεων για την αξιολόγηση των ελάχιστων ποσοτήτων κρίσιμών πρώτων υλών που απαιτούνται για προϊόντα που θα διευκολύνουν τη διπλή μετάβαση, του ποσοστού αυτής της ζήτησης που θα μπορούσε να καλυφθεί μέσω ανακύκλωσης σύμφωνα με τις υφιστάμενες εκτιμήσεις και της διαθεσιμότητας της απαραίτητης τεχνολογίας· σημειώνει ότι τυχόν στόχοι για μείωση των πρωτογενών πρώτων υλών δεν θα πρέπει να οδηγούν στην πτώση της συνολικής παραγωγής πρώτων υλών κάτω από τους εν λόγω ελάχιστους όγκους·

37. αναγνωρίζει ότι οι εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις (χώροι εναπόθεσης βιομηχανικών αποβλήτων και λεκάνες εναπόθεσης αποβλήτων εξόρυξης) περιέχουν συχνά κρίσιμες πρώτες ύλες, σπάνιες γαίες και άλλα ορυκτά και μέταλλα που έχουν απορριφθεί και χρησιμοποιούνται σε τεχνολογικά προϊόντα· ενθαρρύνει συνεπώς την καταγραφή, την αξιολόγηση και την αφαίρεση των πολύτιμων υλών που βρίσκονται στις εν λόγω εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις, όταν αυτό είναι δυνατό και εφικτό· υπογραμμίζει την ανάγκη να καλύπτονται οι βελτιωμένες τεχνολογίες εξευγενισμού από τους σχετικούς μηχανισμούς χρηματοδότησης έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας προκειμένου να αξιοποιηθούν οι εν λόγω δυνατότητες·

38. υπογραμμίζει ότι απαιτούνται αυστηρότεροι έλεγχοι για τις εξαγωγές αποβλήτων κρίσιμων πρώτων υλών από την ΕΕ και ότι πρέπει να καθιερωθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού για τους φορείς ανακύκλωσης που πληρούν τα αναγκαία πρότυπα για ασφαλή και αποτελεσματική ανάκτηση· καλεί την Επιτροπή, κατά την αναθεώρηση του κανονισμού για τη μεταφορά αποβλήτων, να αποτρέψει την παράνομη εξαγωγή αποβλήτων που περιέχουν κρίσιμες πρώτες ύλες· ζητεί τον καθορισμό απαιτήσεων που θα επιτρέπουν την εξαγωγή αποβλήτων που περιέχουν κρίσιμες πρώτες ύλες μόνο με την εγγύηση ότι θα υποστούν επεξεργασία στη χώρα προορισμού υπό συνθήκες ισοδύναμες με τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα της ΕΕ·

39. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις προσπάθειες για την κατάλληλη συλλογή και ανακύκλωση των προϊόντων με κρίσιμες πρώτες ύλες στο τέλος του κύκλου ζωής τους, αντί αυτά να συγκεντρώνονται στα νοικοκυριά ή σε χώρους υγειονομικής ταφής ή να αποτεφρώνονται·

40. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει μέτρα σχεδιασμού προϊόντων, προσαρμοσμένα στις διάφορες κατηγορίες προϊόντων, για την εύκολη ταυτοποίηση και αφαίρεση τμημάτων ή στοιχείων που περιέχουν κρίσιμες πρώτες ύλες, ιδίως όσον αφορά τα απόβλητα μετά την κατανάλωση, επιπλέον των απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού, με στόχο τη σημαντική βελτίωση της διάρκειας, της ανθεκτικότητας, της δυνατότητας επισκευής, του δομοστοιχειωτού σχεδιασμού, της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης και της ανακυκλωσιμότητας των προϊόντων που κατασκευάζονται ή πωλούνται στην ΕΕ στο τέλος του κύκλου ζωής τους· τονίζει ότι τα μέτρα αυτά θα πρέπει να δημιουργούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις της ΕΕ, να μην συνεπάγονται δυσανάλογη οικονομική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις αυτές και να προωθούν την καινοτομία·

41. πιστεύει ότι η υποκατάσταση είναι χρήσιμη όταν μια κρίσιμη πρώτη ύλη θα μπορούσε να υποκατασταθεί από κάποιο υλικό εν αφθονία, αλλά έχει μικρό όφελος εάν το ίδιο το υποκατάστατο δεν είναι βιώσιμο, δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα του πεπερασμένου χαρακτήρα των πόρων, έχει κρίσιμη σημασία ή μπορεί να αποκτήσει κρίσιμη σημασία λόγω της υποκατάστασης· αναγνωρίζει τη σημασία της διατήρησης της ποιοτικής απόδοσης των προϊόντων και της οικονομικής βιωσιμότητάς τους· καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει και να αυξήσει την έρευνα και την καινοτομία σχετικά με υποκατάστατα των κρίσιμων πρώτων υλών για διάφορες χρήσεις·

Προμήθεια πόρων από την ΕΕ

42. σημειώνει ότι, ενώ ο έξυπνος σχεδιασμός προϊόντων, η επαναχρησιμοποίηση υλικών, η υποκατάσταση με ανακυκλωμένα υλικά, και η προώθηση της μείωσης των υλικών και των αποτυπωμάτων κατανάλωσης μπορούν να μειώσουν σημαντικά την πρωτογενή ζήτηση και οι δυνατότητές τους θα πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως, απαιτείται υπεύθυνη και βιώσιμη προμήθεια κρίσιμων πρώτων υλών, με εκ των προτέρων διενέργεια εκτίμησης επιπτώσεων, για τον μετριασμό των δυνητικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων όταν ο εφοδιασμός με κρίσιμες πρώτες ύλες δεν μπορεί να παραμείνει οικονομικά βιώσιμος με τα προαναφερθέντα μέτρα ή εάν θα οδηγούσε σε προϊόντα χαμηλότερης ποιότητας·

43. επισημαίνει ότι η πρωτογενής και δευτερογενής προμήθεια πόρων στην ΕΕ υπόκειται στα υψηλότερα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα παγκοσμίως, τα οποία πρέπει να εφαρμόζονται ορθά, παρέχει χιλιάδες θέσεις εργασίας υψηλής ειδίκευσης και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση· καλεί, ως εκ τούτου, όλους τους παράγοντες να προωθήσουν υπεύθυνα και βιώσιμα έργα προμήθειας κρίσιμων πρώτων υλών στην ΕΕ ώστε να στηρίξουν την τοπική παραγωγή και να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των εισαγωγών κρίσιμων πρώτων υλών από χώρες εκτός της ΕΕ· θεωρεί ότι αυτό πρέπει να γίνει μέσω μιας ανοικτής, διαφανούς και επιστημονικά τεκμηριωμένης διαδικασίας, με την έγκαιρη συμμετοχή των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών και των τοπικών κοινοτήτων·

44. πιστεύει σθεναρά ότι η υπεύθυνη προμήθεια πόρων στην ΕΕ μπορεί να βασίζεται μόνο σε αποτελεσματικό κοινωνικό διάλογο για την προώθηση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, τη διασφάλιση αξιοπρεπών θέσεων εργασίας και εργασιακών συνθηκών, και την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων με την προώθηση της ισότητας των φύλων· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι στον εν λόγω τομέα προστατεύονται με κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας·

45. επισημαίνει την ευκαιρία να αναπτυχθεί μια υπεύθυνη και βιώσιμη αλυσίδα αξίας συσσωρευτών με την προμήθεια κρίσιμων πρώτων υλών όπως γραφίτη, κοβαλτίου και λιθίου από νέες εγκαταστάσεις στην ΕΕ·

46. σημειώνει το σχέδιο της Επιτροπής να θέσει σε εφαρμογή προγράμματα γεωσκόπησης και τηλεπισκόπησης για την εξερεύνηση πόρων, τις δραστηριότητες και την περιβαλλοντική διαχείριση μετά το κλείσιμο· τονίζει ότι η ρυθμιστική εποπτεία κατά τη λειτουργία μπορεί να ενισχυθεί με τη χρήση μεθόδων τηλεπισκόπησης·

47. επισημαίνει ότι ο αναπροσανατολισμός προς την κυκλική οικονομία σε πολλούς κλάδους και υπηρεσίες της ΕΕ απαιτεί ειδικές δεξιότητες και ικανότητες ώστε να διασφαλιστούν υψηλές περιβαλλοντικές επιδόσεις και η ασφάλεια των εργαζομένων, και τονίζει τον ειδικό ρόλο που διαδραματίζουν στην εν λόγω μετάβαση οι πρωτοπόροι, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, και οι νεοφυείς επιχειρήσεις· σημειώνει επίσης ότι ο εξορυκτικός τομέας αυτοματοποιείται όλο και περισσότερο, ενώ η ανακύκλωση και η ανακατασκευή εξακολουθούν να απαιτούν περισσότερο εντατική εργασία· υπογραμμίζει τη σημασία της διατήρησης, της ανάπτυξης και της δημιουργίας συναφούς εμπειρογνωμοσύνης και δεξιοτήτων στις τεχνολογίες εξόρυξης και επεξεργασίας, καθώς και στην ανακύκλωση και σε άλλες συναφείς τεχνολογίες στην ΕΕ όσον αφορά τόσο τις κρίσιμες πρώτες ύλες όσο και τα υποπροϊόντα, δεδομένου ότι ορισμένα από αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή εξαιρετικά προηγμένων χημικών προϊόντων· σημειώνει με λύπη ότι οι πρώτες ύλες που επί του παρόντος εξορύσσονται στην ΕΕ συχνά πρέπει να εξάγονται στην Ασία για εξευγενισμό, καθώς η σχετική τεχνογνωσία και τεχνολογία έχουν χαθεί στην ΕΕ, γεγονός που αποτελεί μια ακόμη εξάρτηση·

48. καλεί την Επιτροπή να ζητήσει την αποτελεσματική χρήση των βιομηχανικών παράπλευρων ροών που περιέχουν κρίσιμες πρώτες ύλες· υπογραμμίζει ότι, ειδικότερα στην εξορυκτική βιομηχανία, υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες για την ανάκτηση και τον διαχωρισμό σπάνιων γαιών·

49. σημειώνει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν τα κράτη μέλη στην αύξηση του βιώσιμου εγχώριου εφοδιασμού με κρίσιμες πρώτες ύλες από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές· καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την έγκαιρη ολοκλήρωση, την προβλεψιμότητα και τη διαφάνεια των διαδικασιών αδειοδότησης για έργα αναζήτησης και προμήθειας πόρων χωρίς την υποβάθμιση περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων·

50. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η βιώσιμη προμήθεια κρίσιμων πρώτων υλών βασίζεται σε μια προσέγγιση που εξισορροπεί επιμελώς τόσο την αυξημένη ανάγκη της ΕΕ για κρίσιμες πρώτες ύλες που προέρχονται από βιώσιμες πηγές όσο και την ανάγκη για προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας·

51. επισημαίνει ότι η βελτιωμένη και πιο ευέλικτη προβλεψιμότητα και αποδοτικότητα, καθώς και η ιεράρχηση των βασικών καταλυτικών παραγόντων, όπως του ανταγωνιστικού ενεργειακού εφοδιασμού από ανανεώσιμες και μεταβατικές πηγές με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές, θα συμβάλουν στην κινητοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων·

52. αναμένει από την Επιτροπή να παράσχει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη θέση σε λειτουργία των έργων κρίσιμων πρώτων υλών ως εναλλακτικού επιχειρηματικού μοντέλου και ως πηγής περιφερειακής απασχόλησης στον τομέα της εξόρυξης άνθρακα και σε άλλες περιφέρειες που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο·

Διαφοροποίηση

53. παροτρύνει την Επιτροπή να ενθαρρύνει τις σχέσεις με όλες τις υφιστάμενες χώρες που εφοδιάζουν την ΕΕ με κρίσιμες πρώτες ύλες, να δημιουργήσει συστηματικά και στρατηγικά νέες συμπράξεις για τις κρίσιμες πρώτες ύλες, σε συνεργασία με τους συμμάχους μας, όπου είναι δυνατόν, λαμβάνοντας υπόψη την κυριαρχία των χωρών εκτός ΕΕ επί των πόρων τους, ώστε να διασφαλίσει ότι οι κρίσιμες πρώτες ύλες αποτελούν πηγή ευημερίας για τις αναπτυσσόμενες χώρες, να προωθήσει τη συμμετοχή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και να καταστήσει το εγχείρημα αυτό οριζόντιο καθήκον των εξωτερικών και εσωτερικών πολιτικών της, και να παρουσιάσει τα αποτελέσματα το 2021· επικροτεί τα σχέδια της Επιτροπής για τη δημιουργία ισχυρών και υποστηρικτικών διεθνών συμπράξεων με την έγκριση ενός παγκόσμιου θεματολογίου για τις πρώτες ύλες, με στόχο τις στρατηγικές συμπράξεις της ΕΕ που εγγυώνται τόσο την ασφάλεια του εφοδιασμού όσο και τα αναπτυξιακά οφέλη·

54. τονίζει ότι, εάν η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία απλώς μετατοπίζει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ στους εμπορικούς εταίρους της, δεν θα έχει κανέναν αντίκτυπο στην κλιματική αλλαγή· παροτρύνει την ΕΕ, συνεπώς, να ασκήσει πίεση για εφαρμοστέες πολυμερείς συμφωνίες σχετικά με τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη και την εξαγωγή των περιβαλλοντικών προτύπων της, μεταξύ άλλων όσον αφορά την προμήθεια πόρων και την επεξεργασία· θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να αναπτύξει νέες εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες, νέα μοντέλα χρηματοδοτικής και τεχνικής βοήθειας και, γενικότερα, μια νέα προσέγγιση για τη διεθνή διπλωματία, με στόχο τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού·

55. χαιρετίζει τη δέσμευση της ΕΕ για υπεύθυνη και βιώσιμη προμήθεια πόρων, και ενθαρρύνει την Επιτροπή να λάβει ως αφετηρία το πρότυπο υπεύθυνης εξόρυξης που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για υπεύθυνη διασφάλιση της εξορυκτικής δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων· τονίζει την ανάγκη να υποστηριχθεί αυτή η δέσμευση με συγκεκριμένη τεχνική υποστήριξη, μεταφορά γνώσεων, δημιουργία δεξιοτήτων, θεσμών και νομικών πλαισίων, και πολιτικό διάλογο με τις χώρες εταίρους· τονίζει την ανάγκη για ομοιόμορφες πολιτικές σε σχέση με τα πρότυπα δεοντολογίας για την προμήθεια κρίσιμων πρώτων υλών· τονίζει την ανάγκη να κινητοποιηθούν περισσότεροι κρατικοί και ιδιωτικοί φορείς, ώστε να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν και αυτοί πρότυπα βιωσιμότητας·

56. επικροτεί τη δημόσια δέσμευση της Επιτροπής να υποβάλει νομοθετική πρόταση σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια των επιχειρήσεων και την εταιρική λογοδοσία το 2021 και επιμένει ότι η νομοθεσία αυτή πρέπει να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην τήρηση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων στις αλυσίδες αξίας· υπενθυμίζει το ψήφισμά του που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την εταιρική δέουσα επιμέλεια και την εταιρική λογοδοσία·

57. πιστεύει ότι οι διεθνείς συμφωνίες θα πρέπει να προετοιμάζουν το έδαφος για πιο υπεύθυνη και βιώσιμη προμήθεια πόρων σε παγκόσμιο επίπεδο· ζητεί να ενισχυθεί η συνεργασία με σκοπό την ανάπτυξη διεθνών συμφωνιών για την καλύτερη παρακολούθηση, κοινοποίηση και εφαρμογή των περιορισμών στις εξαγωγές κρίσιμων πρώτων υλών με σκοπό την προώθηση της υπεύθυνης προμήθειας πόρων και την αύξηση της κυκλικότητας στον τομέα αυτόν·

58. επαναλαμβάνει την έκκληση στο ψήφισμά του σχετικά με μια νέα στρατηγική ΕΕ-Αφρικής για τη διασφάλιση δίκαιης και βιώσιμης εκμετάλλευσης των κρίσιμων πρώτων υλών στην Αφρική· στηρίζει την Επιτροπή στις προσπάθειές της να συνάψει νέες συμπράξεις με αφρικανικές χώρες για τις κρίσιμες πρώτες ύλες, για να ενισχυθεί η αλυσίδα αξίας στην Αφρική και να καταστεί περισσότερο βιώσιμη από ηθική, περιβαλλοντική και τεχνολογική άποψη, καθώς και να καταστεί δυνατή η στήριξη της ΕΕ για την οικοδόμηση ικανοτήτων·

59. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τις δραστηριότητες τυποποίησης όσον αφορά τα στοιχεία υψηλής ποιότητας που αφορούν κρίσιμες πρώτες ύλες σε σχετικά διεθνή φόρουμ, δεδομένου ότι αυτό είναι σημαντικό για εταιρείες της ΕΕ, ιδίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις·

60. ζητεί την επέκταση των βιώσιμων γεωργικών πρακτικών που είναι επωφελείς για τη βιώσιμη διαχείριση του φωσφόρου· επισημαίνει τις συνέργειες αυτών των πρακτικών με τη μείωση του αποτυπώματος στο κλίμα και τη βιοποικιλότητα·

61. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει αποτελεσματικούς κανόνες για τα συστήματα συλλογής στο σύνολο της ΕΕ, ώστε να αυξηθούν τα ποσοστά συλλογής αποβλήτων που περιέχουν κρίσιμες πρώτες ύλες· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει, μεταξύ άλλων επιλογών για τη διευρυμένη ευθύνη των παραγωγών, τη θέσπιση συστημάτων επιστροφής της εγγύησης στη νομοθεσία της ΕΕ για τα απόβλητα, ιδίως στην οδηγία ΑΗΗΕ, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των διαφόρων προϊόντων, και διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα συστήματα είναι συμβατά σε όλα τα κράτη μέλη, προκειμένου να δοθούν κίνητρα στους καταναλωτές να μεταφέρουν τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό τους –ιδίως τα μικρά είδη– στο τέλος του κύκλου ζωής του σε ειδικές εγκαταστάσεις συλλογής και ανακύκλωσης, με βάση τη θετική εμπειρία από τα συστήματα επιστροφής της εγγύησης για το γυαλί και τα πλαστικά σε πολλά κράτη μέλη·

62. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το χαμηλό επίπεδο ανακύκλωσης σε ορισμένες από τις χρήσεις[29] και η εξαγωγή απορριμμάτων και θραυσμάτων αλουμινίου[30] οδήγησε σε χαμηλότερο ποσοστό εισροής από ανακύκλωση στο τέλος του κύκλου ζωής (EOL-RIR) από αυτό που θα μπορούσε να είχε επιτευχθεί διαφορετικά· τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να στοχεύει στην εφαρμογή μέτρων για την επίτευξη ποσοστού 100 % EOL-RIR για το αλουμίνιο·

63. καλεί την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στην εξόρυξη κρίσιμων πρώτων υλών από υφιστάμενα εγχώρια ορυχεία, δηλαδή από απόβλητα εξόρυξης, απορρίμματα πετρωμάτων, χώρους υγειονομικής ταφής και μέσω αποτελεσματικότερης αστικής εξόρυξης, αντί των νέων εξορύξεων, εφόσον πρόκειται για βιώσιμες δραστηριότητες, ήτοι εφόσον οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, επίσης από τη χρήση ενέργειας και χημικών προϊόντων, είναι μικρότερες· τονίζει ότι η εν λόγω εξόρυξη και η επακόλουθη αποκατάσταση πρέπει να πραγματοποιούνται με χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, και διασφάλιση των βέλτιστων οικολογικών επιδόσεων και της βέλτιστης οικονομικής βιωσιμότητας·

64. καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στη φάση των εξορυκτικών έργων μετά την εξόρυξη και στη φάση του τέλους του κύκλου ζωής των κρίσιμων πρώτων υλών, σύμφωνα με την ιεραρχία των αποβλήτων που θεσπίζεται στην οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα, και ιδίως όταν οι κρίσιμες πρώτες ύλες είναι επίσης επικίνδυνες ουσίες·

65. πιστεύει ότι οι άδειες και οι παραχωρήσεις εξόρυξης θα πρέπει να περιλαμβάνουν απαιτήσεις για την ασφαλή, αποτελεσματική και βιώσιμη ανάκτηση και επεξεργασία όλων των οικονομικά και τεχνικά ανακτήσιμων κρίσιμων πρώτων υλών· ζητεί από την Επιτροπή να εφαρμόσει επειγόντως τα αιτήματα του Κοινοβουλίου όπως διατυπώνονται στο ψήφισμά του σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τα απόβλητα της εξορυκτικής βιομηχανίας· επαναλαμβάνει ότι το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιείται επί του παρόντος ως σύστημα υποβολής εκθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 18 της οδηγίας δεν είναι κατάλληλο για τον επιδιωκόμενο σκοπό και ζητεί από την Επιτροπή να δημιουργήσει εναρμονισμένο, ψηφιοποιημένο και διαφανές σύστημα καταχώρισης στην ΕΕ το οποίο θα βασίζεται σε εναρμονισμένους ορισμούς και κριτήρια επεξεργασίας των αποβλήτων εξόρυξης και θα περιλαμβάνει όλα τα σχετικά δεδομένα περιβαλλοντικών επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων των συγκεντρώσεων αποβλήτων·

66. καλεί την Επιτροπή να καταστήσει αυστηρότερη την επιβολή και να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή της ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ, καθώς και να προτείνει τροποποιήσεις της νομοθεσίας, όπου αυτό είναι αναγκαίο·

67. ενθαρρύνει τη διεξοδική αξιολόγηση της ένταξης του εξορυκτικού τομέα στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές, δεδομένων των υψηλών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των εξορυκτικών δραστηριοτήτων, του κατά μέσο όρο μεγάλου μεγέθους των εξορυκτικών έργων, των διακυμάνσεων των προτύπων διαχείρισης της ρύπανσης που εφαρμόζουν οι εγκαταστάσεις εξόρυξης σε ολόκληρη την ΕΕ και της δυνητικής επέκτασης των δραστηριοτήτων εξόρυξης κρίσιμων πρώτων υλών στην ΕΕ· προτείνει να προσδιοριστούν οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές για την αποκατάσταση των ορυχείων, ιδίως σε σχέση με το έδαφος και το νερό·

68. ενθαρρύνει την Επιτροπή να αναθεωρήσει την οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προκειμένου να διασφαλίσει ότι διενεργείται εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για εξορυκτικά έργα όλων των μεγεθών και ότι οι εν λόγω εκτιμήσεις διενεργούνται από ανεξάρτητο τρίτο μέρος·

69. θεωρεί ότι οι εκπομπές που συνδέονται με εξορυκτικές δραστηριότητες και εισαγωγές κρίσιμων πρώτων υλών πρέπει να καλύπτονται από τον μελλοντικό μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα·

70. πιστεύει ότι η νομοθεσία της ΕΕ και οι διεθνείς συμβάσεις θα πρέπει να αποτρέπουν τη διεξαγωγή εξορυκτικών δραστηριοτήτων σε προστατευόμενες φυσικές περιοχές, δηλαδή στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 και στις περιοχές Ραμσάρ, σε άλλες περιοχές που έχουν οριστεί από τα κράτη και σε υπερεθνικές προστατευόμενες περιοχές (π.χ. τοποθεσίες παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO), στις προστατευόμενες περιοχές ιθαγενών πληθυσμών και κοινοτήτων, στην ανοικτή θάλασσα και στην Αρκτική· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο τροποποίησης των σχετικών άρθρων των οδηγιών για τα άγρια πτηνά και τους οικοτόπους, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός·

71. υπενθυμίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να διασφαλίσει ότι τα θαλάσσια ορυκτά στον διεθνή θαλάσσιο βυθό δεν μπορούν να εξορύσσονται ή να χρησιμοποιούνται πριν να ερευνηθούν επαρκώς οι επιπτώσεις της εξόρυξης σε βαθέα ύδατα στο θαλάσσιο περιβάλλον, στη βιοποικιλότητα και στις ανθρώπινες δραστηριότητες, πριν να γίνουν κατανοητοί οι κίνδυνοι και πριν να αποδειχθεί ότι οι τεχνολογίες και οι επιχειρησιακές πρακτικές δεν βλάπτουν σοβαρά το περιβάλλον, σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης, και ζητεί από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να πράξουν το ίδιο· ενθαρρύνει την Επιτροπή να μεταφράσει αυτή τη δέσμευση σε συγκεκριμένες δράσεις για την προστασία αυτών των εξαιρετικά ευάλωτων οικοσυστημάτων·

72. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει νομοθετικές επιλογές σύμφωνα με τις συμβάσεις του Espoo και του Aarhus προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι τοπικές αρχές θα υιοθετήσουν και θα επιβάλουν το δικαίωμα των τοπικών κοινοτήτων να συμμετέχουν αποτελεσματικά και χωρίς αποκλεισμούς στις διαδικασίες αδειοδότησης για νέα έργα αναζήτησης και εξόρυξης κοιτασμάτων, σε όλα τα στάδια των εξορυκτικών έργων και όταν υποβάλλονται αιτήσεις για την επέκταση των υφιστάμενων ορυχείων, και να διασφαλίσει ότι οι τοπικές κοινότητες έχουν το δικαίωμα προσφυγής σε αποτελεσματικούς μηχανισμούς προσφυγής που διέπονται από ανεξάρτητα δικαστήρια και εποπτικούς φορείς απαλλαγμένους από συγκρούσεις συμφερόντων·

73. εκφράζει την ικανοποίησή του για την έμφαση που δίνεται στις κρίσιμες πρώτες ύλες στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την επανεξέταση της εμπορικής πολιτικής· ζητεί να υιοθετηθεί μια δυναμική εμπορική πολιτική που θα δίνει έμφαση στη διαφοροποίηση και την ανθεκτικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού, καθώς και προτεραιότητα στη βελτίωση των παγκόσμιων και ενωσιακών μηχανισμών για τη δημιουργία ευνοϊκού εμπορικού περιβάλλοντος για τη βιομηχανία της ΕΕ·

74. τονίζει ότι η βιομηχανία της ΕΕ αντιμετωπίζει σκληρό διεθνή ανταγωνισμό για την πρόσβαση σε πρώτες ύλες και είναι ευάλωτη σε μέτρα περιορισμού των εξαγωγών από χώρες εκτός ΕΕ· αναγνωρίζει ότι η παγκόσμια αύξηση της ζήτησης είναι πιθανό να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών και ενθαρρύνει την Επιτροπή να προχωρήσει σε σχετική ανάλυση·

75. καλεί την Επιτροπή να διαφοροποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις πηγές εφοδιασμού με κρίσιμες πρώτες ύλες, να αυξήσει την αποδοτικότητα των πόρων και να μειώσει την τρέχουσα εξάρτηση από λίγες χώρες εκτός ΕΕ, υποστηρίζοντας επενδύσεις που εμπλέκουν ενωσιακούς και παγκόσμιους εταίρους καθώς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο πλαίσιο μιας μακροπρόθεσμης διεθνούς στρατηγικής εφοδιασμού· τονίζει ότι ο στόχος αυτός θα πρέπει να επιτευχθεί χάρη στην ενίσχυση των υφιστάμενων συμπράξεων και εμπορικών συμφωνιών και τη σύναψη νέων στρατηγικών συμφωνιών ή κοινών εγχειρημάτων της ΕΕ με χώρες πλούσιες σε πόρους και άλλες χώρες προμήθειας πόρων που συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις, σύμφωνα με σαφώς καθορισμένες προτεραιότητες· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τον συνεχιζόμενο διάλογο με τον Καναδά, την Αυστραλία και τη Χιλή, με στόχο την ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων στον τομέα των κρίσιμων πρώτων υλών· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία κατά την επόμενη διάσκεψη ΕΕ-ΗΠΑ-Ιαπωνίας για τις κρίσιμες ύλες· τονίζει την ανάγκη στενότερης συνεργασίας με βασικούς διεθνείς προμηθευτές στα Δυτικά Βαλκάνια, την ανατολική Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική και την Αφρική, καθώς και με την Κίνα και άλλες αναπτυσσόμενες χώρες του Νότου παγκοσμίως·

76. υπογραμμίζει ότι οι μελλοντικές συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών και συμπράξεων της ΕΕ μπορούν να προσφέρουν όχι μόνο μεγαλύτερη ασφάλεια εφοδιασμού αλλά και αξιόπιστο πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο, και ότι θα πρέπει να περιλαμβάνουν ειδικές διατάξεις για τις κρίσιμες πρώτες ύλες, όπως ανακοίνωσε η Επιτροπή στη στρατηγική «Εμπόριο για όλους», προκειμένου να προωθηθεί η συνεργασία, να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις διεθνείς δεσμεύσεις, να εξαλειφθούν και να αποφευχθούν οι περιορισμοί στις εξαγωγές και να τηρηθούν οι ισχύοντες κανόνες για τις άμεσες ξένες επενδύσεις πριν και μετά την εγκατάσταση· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει περαιτέρω την παρακολούθηση και την επιβολή των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι δεσμεύσεις και οι διατάξεις σχετικά με την υπεύθυνη προμήθεια κρίσιμων πρώτων υλών ορίζονται και τηρούνται από τους εμπορικούς εταίρους, και ότι λαμβάνονται υπόψη οι πιθανές ανησυχίες των κοινοτήτων που επηρεάζονται από εξορυκτικές δραστηριότητες· υπογραμμίζει ότι αυτό θα πρέπει να συγκαταλέγεται στις προτεραιότητες του επικεφαλής για την επιβολή των εμπορικών συμφωνιών·

77. καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει συζήτηση σε επίπεδο ΠΟΕ σχετικά με τους περιορισμούς που τίθενται στην κλιμάκωση μιας κυκλικής οικονομίας από τα τοπικά μέτρα απαίτησης περιεχομένου, να οικοδομήσει μια ισχυρότερη εταιρική σχέση με διάφορες περιοχές του κόσμου, ιδίως με την Αφρική, και να διασφαλίσει ότι οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών αντικατοπτρίζουν τους ενισχυμένους στόχους της κυκλικής οικονομίας·

78. ζητεί να χρησιμοποιούνται αυστηρότερα οι κανόνες προέλευσης για τη διασφάλιση της παραγωγής πρώτων υλών και την πρόληψη της καταστρατήγησης από περιοχές όπου οι επιχειρήσεις υπόκεινται σε λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις βιωσιμότητας και βιομηχανικών επιδοτήσεων· υπογραμμίζει ότι οποιεσδήποτε νέες δραστηριότητες προμήθειας πόρων από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά της ΕΕ πρέπει να συνάδουν με τον κανονισμό για τα ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων, τους κανόνες για την υπεύθυνη προμήθεια πόρων που περιγράφονται στην οδηγία για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και τα διεθνή πρότυπα για την υπεύθυνη προμήθεια βασικών προϊόντων· ζητεί την απαγόρευση της εισαγωγής κρίσιμων πρώτων υλών που συνδέονται με σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων και των εργασιακών δικαιωμάτων, όπως η καταναγκαστική ή η παιδική εργασία·

79. υπογραμμίζει ότι ένα πλήρως λειτουργικό πολυμερές εμπορικό σύστημα που βασίζεται σε κανόνες είναι καίριας σημασίας για τη διασφάλιση ανοικτών και βιώσιμων εμπορικών ροών κρίσιμων πρώτων υλών· εκφράζει την ανησυχία του για τη χρήση περιορισμών στις εξαγωγές κρίσιμων πρώτων υλών από ορισμένα μέλη του ΠΟΕ, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, και καλεί όλα τα μέλη να απέχουν από την εφαρμογή τέτοιων πολιτικών· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει διεθνή φόρουμ για τον περιορισμό παρόμοιων στρεβλωτικών εξαγωγικών περιορισμών σε κρίσιμες πρώτες ύλες· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να διπλασιάσει τις προσπάθειές της για την επίτευξη μιας φιλόδοξης αναθεώρησης του ΠΟΕ έτσι ώστε να καταπολεμηθούν οι στρεβλώσεις του διεθνούς εμπορίου και οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, να υπάρξει σταθερό και προβλέψιμο διεθνές εμπορικό περιβάλλον και να διασφαλιστεί αποτελεσματικός ανταγωνισμός σε παγκόσμιο επίπεδο·

80. χαιρετίζει την κοινή δήλωση της τριμερούς συνόδου των υπουργών Εμπορίου της Ιαπωνίας, των ΗΠΑ και της Επιτροπής, ενώ υποστηρίζει τον προτεινόμενο ορισμό των βιομηχανικών επιδοτήσεων· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο ορισμός αυτός εκτείνεται πέραν αυτών που καθορίζονται στη συμφωνία του ΠΟΕ για τις επιδοτήσεις και τα αντισταθμιστικά μέτρα, καθώς και του κανονισμού της ΕΕ κατά των επιδοτήσεων ενώ διευρύνει τον όρο «επιδότηση»· πιστεύει ότι τα μέτρα αυτά είναι ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο στον τομέα των κρίσιμων πρώτων υλών, δεδομένου ότι οι βιομηχανικές επιδοτήσεις, ιδίως στην Κίνα, συνιστούν σοβαρή απειλή για τη βιομηχανία και τους εργαζομένους της ΕΕ, καθώς στρεβλώνουν τον διεθνή ανταγωνισμό·

81. χαιρετίζει την κοινή πρωτοβουλία ΕΕ-ΗΠΑ για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας χάλυβα και αλουμινίου, και ζητεί τη λήψη ολοκληρωμένων και ταχέων μέτρων για τη λογοδοσία χωρών όπως η Κίνα που υποστηρίζουν πολιτικές στρέβλωσης του εμπορίου· υπενθυμίζει, ωστόσο, στην Επιτροπή ότι προς το παρόν εξακολουθούν να ισχύουν πλήρως οι δασμοί των ΗΠΑ βάσει του άρθρου 232 και ότι το ζήτημα αυτό πρέπει να επιλυθεί επειγόντως·

82. συμφωνεί με την εκτίμηση της Επιτροπής ότι η μετατόπιση των πληρωμών της ΕΕ για εισαγωγές κρίσιμων πρώτων υλών από άλλα διεθνή νομίσματα στο ευρώ θα έχει ορισμένα πλεονεκτήματα όπως η μείωση της αστάθειας των τιμών και της εξάρτησης των εισαγωγέων της ΕΕ και των εξαγωγέων τρίτων χωρών από τις αγορές χρηματοδότησης σε δολάρια ΗΠΑ.

°

° °

83. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.


 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (30.6.2021)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τις κρίσιμες πρώτες ύλες

(2021/2011(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Sara Matthieu

(*) Συνδεδεμένη επιτροπή – Άρθρο 57 του Κανονισμού

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια χρήση υλών προβλέπεται να υπερδιπλασιαστεί, από 79 Gt το 2011 σε 167 Gt το 2060· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια χρήση μετάλλων αναμένεται να αυξηθεί από 8 σε 20 δισεκατομμύρια τόνους το 2060 (+150 %)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΟΟΣΑ, η μετάβαση σε ψηφιακές, υψηλής ενεργειακής απόδοσης και κλιματικά ουδέτερες οικονομίες θα οδηγήσει σε υψηλότερη ζήτηση για κρίσιμες πρώτες ύλες και πρωτογενείς ύλες·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ήμισυ των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου προέρχεται από την εξόρυξη και επεξεργασία πόρων[31] και το 2 % από τον εξορυκτικό τομέα[32]· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξόρυξη και επεξεργασία φυσικών πόρων σε όλους τους τομείς ευθύνεται για πάνω από το 90 % της απώλειας βιοποικιλότητας και της λειψυδρίας[33]· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξόρυξη και χρήση μετάλλων έχει ευρύ φάσμα ρυπογόνων συνεπειών, συμπεριλαμβανομένων τοξικών επιπτώσεων στον άνθρωπο και τα οικοσυστήματα, όπως κακή ποιότητα του αέρα, μολυσμένα εδάφη, αποψίλωση των δασών και απώλεια οικοτόπων[34]· λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 10 % της παγκόσμιας πρωτογενούς ενέργειας χρησιμοποιείται για την εξόρυξη, μεταφορά και διύλιση μεταλλικών πόρων σε όλους τους τομείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχετικό μερίδιο της παγκόσμιας πρωτογενούς ενέργειας που αφιερώνεται στα μέταλλα αναμένεται να αυξηθεί κατά 40 % έως το 2030[35]·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κρίσιμες πρώτες ύλες είναι μη ανανεώσιμοι πόροι· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της χρήσης υλών, σε συνδυασμό με τις περιβαλλοντικές συνέπειες της εξόρυξης, της επεξεργασίας και των αποβλήτων, είναι πιθανό να αυξήσει την πίεση στις βάσεις πόρων των οικονομιών μας[36]·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξόρυξη πρώτων υλών στον βυθό βαθέων υδάτων ασκεί πίεση στη ενάλια ζωή – συμπεριλαμβανομένων των ειδών και των οικοτόπων – σε ολόκληρη την Ευρώπη και αυξάνει τις σωρευτικές επιπτώσεις που μειώνουν τη συνολική ανθεκτικότητα των θαλάσσιων οικοσυστημάτων[37]· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απίθανο να εκπληρώθηκε ο στόχος για την επίτευξη της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των ευρωπαϊκών θαλάσσιων υδάτων έως το 2020[38]· λαμβάνοντας υπόψη ότι παγκοσμίως οι ωκεανοί, οι θάλασσες και οι ενάλιοι πόροι απειλούνται, υποβαθμίζονται ή καταστρέφονται όλο και περισσότερο από τις ανθρώπινες δραστηριότητες·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξόρυξη ενέχει πολλαπλούς κινδύνους ρύπανσης για τα επιφανειακά και τα υπόγεια ύδατα· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η ρύπανση μπορεί να προκαλέσει μόλυνση, ακόμη και καταστροφή, της υδρόβιας πανίδας που εκτείνεται κατάντη των περιοχών εξόρυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η ρύπανση έχει επίσης επιπτώσεις στην ανάπτυξη των φυτών και στα ζώα της ξηράς που πίνουν το νερό· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γειτονικοί πληθυσμοί εκτίθενται σε μόλυνση μέσω της κατανάλωσης μολυσμένου νερού, όπως και τα φυτά και τα ζώα που καταναλώνουν το νερό·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σεισμική έρευνα και οι υπεράκτιες γεωτρήσεις προκαλούν σημαντική ηχορύπανση στους ωκεανούς και τις θάλασσες, και ότι πολλά θαλάσσια ζώα πλήττονται άμεσα από αυτή την ηχορύπανση, ενίοτε με θανατηφόρο τρόπο·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικές ποσότητες κρίσιμων πρώτων υλών (CRM) σήμερα είτε προέρχονται από χώρες με λιγότερο αυστηρούς κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς κανόνες από την ΕΕ είτε υποβάλλεται σε επεξεργασία στις χώρες αυτές·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η βιώσιμη και δεοντολογική προμήθεια πρώτων υλών, συμπεριλαμβανομένων των κρίσιμων πρώτων υλών, προκειμένου να διασφαλιστεί ο εφοδιασμός με μέταλλα και ορυκτά για τις τεχνολογίες που απαιτούνται για τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι λίγα μόνο μέταλλα ανακυκλώνονται σχετικά καλά, σε αντίθεση με την πλειονότητά τους, ιδίως δε με τις σπάνιες γαίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού αποτελούν μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ροές ανακύκλωσης και ότι λιγότερο από το 40 % των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ανακυκλώνεται επί του παρόντος στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της αστικής εξόρυξης θα συμβάλει στον περιορισμό της εξάρτησης από ξένους προμηθευτές και θα περιορίσει τις ζημίες στο περιβάλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια που θέτουν τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, εάν δεν τύχουν της ορθής διαχείρισης από τις επιχειρήσεις στην αλυσίδα αξίας, είναι σημαντικοί, καθώς περιέχουν ένα πολύπλοκο μείγμα υλικών, μερικά από τα οποία είναι επικίνδυνες ουσίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι συχνά υπάρχει έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τις δυνατότητες ανάκτησης και ανακύκλωσης μεμονωμένων κρίσιμων πρώτων υλών·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι έως και το 90 % των ηλεκτρονικών αποβλήτων στον κόσμο διακινείται ή απορρίπτεται παρανόμως[39], με χιλιάδες τόνους ηλεκτρονικών αποβλήτων να δηλώνονται ψευδώς ως μεταχειρισμένα προϊόντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, 352 474 μετρικοί τόνοι ηλεκτρονικών αποβλήτων εξάγονται κάθε χρόνο από χώρες της ΕΕ σε χώρες του Νότου όπου οι κοινωνικές και υγειονομικές ρυθμίσεις και οι ρυθμίσεις ασφάλειας είναι λιγότερο αυστηρές από αυτές που ισχύουν στην Ένωση[40]·

1. υπενθυμίζει ότι, στο ψήφισμά του της 10ης Φεβρουαρίου 2021 σχετικά με το νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία, ζήτησε δεσμευτικούς στόχους της ΕΕ για το 2030, προκειμένου να μειωθεί σημαντικά το αποτύπωμα της ΕΕ όσον αφορά τα υλικά και την κατανάλωση, και ότι το αποτύπωμα αυτό θα πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων του πλανήτη το αργότερο έως το 2050, με χρήση δεικτών που θα εγκριθούν έως το τέλος του 2021 ως μέρος του επικαιροποιημένου πλαισίου παρακολούθησης·

2. ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει όλες τις δυνατές επιλογές για την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης πόρων στα σενάρια ζήτησης κρίσιμων πρώτων υλών·

3. επισημαίνει την ανάγκη να προωθηθεί η μείωση του αποτυπώματος όσον αφορά τα υλικά και την κατανάλωση, προκειμένου να μειωθεί η πίεση στις αλυσίδες εφοδιασμού κρίσιμων πρώτων υλών· τονίζει ότι αυτό έχει επίσης καίρια σημασία για να ελαχιστοποιηθεί η αύξηση της ζήτησης κρίσιμων πρώτων υλών από πράσινες τεχνολογίες, καθώς διευκολύνει την εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας και τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία· καλεί την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, με τη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από τις εισαγωγές, τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων, τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης πόρων και τη διατήρηση και επαναχρησιμοποίηση πολύτιμων πρώτων υλών εντός της ΕΕ·

4. θεωρεί ότι η αντικατάσταση μιας κρίσιμης πρώτης ύλης από μια μη κρίσιμη πρώτη ύλη που προσφέρει παρόμοιες επιδόσεις αποτελεί σημαντικό τρόπο μείωσης της εξάρτησης από τρίτες χώρες στον τομέα των κρίσιμων πρώτων υλών· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμη στήριξη και κίνητρα για έρευνα και ανάπτυξη στον εν λόγω τομέα· επισημαίνει, ωστόσο, τα όρια αυτής της υποκατάστασης, καθώς σημαίνει μόνο τη μετάθεση της ζήτησης σε άλλα μέταλλα, ενώ αφήνει ανεπίλυτο το ζήτημα της πίεσης που ασκείται στα μέταλλα και του πεπερασμένου χαρακτήρα των πόρων·

5. σημειώνει ότι, για ορισμένες κρίσιμες πρώτες ύλες, όπως ο φώσφορος, δεν υπάρχει υποκατάστατο· σημειώνει, επιπλέον, ότι, παρόλο που τα φωσφάτα περιέχονταν ήδη στον δεύτερο κατάλογο κρίσιμων πρώτων υλών το 2014, καθώς η ΕΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από αυτά, δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή κανένα συγκεκριμένο διαρθρωτικό μέτρο για τη βελτίωση της αποδοτικότητας της χρήσης φωσφόρου στην ευρωπαϊκή γεωργία, τομέα που χρησιμοποιεί το 95 % του φωσφόρου στην Ένωση· υπογραμμίζει ότι το αρνητικό ισοζύγιο φωσφόρου στη γεωργία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με την αυξημένη χρήση ανακυκλωμένων φωσφορικών υλικών αντί της προμήθειας φωσφάτων, και ότι απαιτούνται περαιτέρω πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της κυκλικότητας του φωσφόρου· ζητεί την επέκταση των βιώσιμων γεωργικών πρακτικών που είναι επωφελείς για τη βιώσιμη διαχείριση του φωσφόρου· επισημαίνει τις συνέργειες αυτών των πρακτικών με τη μείωση του αποτυπώματος στο κλίμα και τη βιοποικιλότητα·

6. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει μέτρα σχεδιασμού προϊόντων, προσαρμοσμένα στις διάφορες κατηγορίες προϊόντων, για την εύκολη ταυτοποίηση και αφαίρεση τμημάτων ή δομικών στοιχείων που περιέχουν κρίσιμες πρώτες ύλες, ιδίως από απόβλητα μετά την κατανάλωση, επιπλέον των απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού με στόχο τη σημαντική βελτίωση της διάρκειας, της ανθεκτικότητας, της δυνατότητας επισκευής, του δομοστοιχειωτού σχεδιασμού, της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης και της ανακυκλωσιμότητας των προϊόντων που κατασκευάζονται ή πωλούνται στην ΕΕ στο τέλος του κύκλου ζωής τους·

7. επαναλαμβάνει την έκκληση που απευθύνει στο ψήφισμά του της 10ης Φεβρουαρίου 2021 σχετικά με το νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία για σαφή και εναρμονισμένη επισήμανση της ανθεκτικότητας και της δυνατότητας επισκευής των προϊόντων, με τη μορφή ενός δείκτη δυνατότητας επισκευής· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει επίσης την πιθανή υιοθέτηση ενός δείκτη ανακυκλωσιμότητας για όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα που κατασκευάζονται ή πωλούνται στην ΕΕ, ανάλογου με την ενεργειακή ετικέτα της ΕΕ·

8. επαναλαμβάνει τις δυνατότητες της κυκλικής οικονομίας για βελτιστοποίηση της χρήσης προϊόντων και υπηρεσιών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν νέα βιώσιμα και κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα στο πλαίσιο της νέας πρωτοβουλίας για τα βιώσιμα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης των προϊόντων ως υπηρεσιών, υπό τον όρο αυτά εξοικονομούν πόρους, μειώνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και εγγυώνται την προστασία των καταναλωτών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν αυτές τις προσεγγίσεις μέσω της θέσπισης ρυθμιστικών πλαισίων·

9. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει αποτελεσματικούς κανόνες για τα συστήματα συλλογής στο σύνολο της ΕΕ, ώστε να αυξηθούν τα ποσοστά συλλογής αποβλήτων που περιέχουν κρίσιμες πρώτες ύλες· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει, μεταξύ άλλων επιλογών για τη διευρυμένη ευθύνη των παραγωγών, την εισαγωγή συστημάτων επιστροφής εγγύησης στη νομοθεσία της ΕΕ για τα απόβλητα, ιδίως στην οδηγία 2012/19/ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των διαφόρων προϊόντων, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα συστήματα είναι συμβατά σε όλα τα κράτη μέλη, προκειμένου να δοθούν κίνητρα στους καταναλωτές να μεταφέρουν τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό τους – ιδίως τα μικρά είδη – στο τέλος του κύκλου ζωής τους σε ειδικές εγκαταστάσεις συλλογής και ανακύκλωσης, με βάση τη θετική εμπειρία από τα συστήματα επιστροφής της εγγύησης για το γυαλί και τα πλαστικά σε πολλά κράτη μέλη·

10. καλεί την Επιτροπή να προτείνει φιλόδοξους ελάχιστους στόχους ως προς την ελάχιστη απαιτούμενη περιεκτικότητα σε ανακυκλωμένες κρίσιμες πρώτες ύλες και ειδικούς στόχους ανακύκλωσης για τις κρίσιμες πρώτες ύλες, καθοριζόμενους για κάθε κατηγορία προϊόντων και συνοδευόμενους από ένα ισχυρό πλαίσιο παρακολούθησης, έχοντας ως έμπνευση την πρόταση κανονισμού για τους συσσωρευτές και τα απόβλητα συσσωρευτών (COM(2020)0798)· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, ειδικότερα, νομοθετικές προτάσεις βάσει μιας ολοκληρωμένης εκτίμησης επιπτώσεων για τη σταδιακή αντικατάσταση, στην οδηγία για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των στόχων ανακύκλωσης με γνώμονα τις εισροές από στόχους ανακύκλωσης με γνώμονα τις εκροές για τις διάφορες κατηγορίες προϊόντων, προκειμένου να αυξηθεί η ανάκτηση κρίσιμων πρώτων υλών από τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού· χαιρετίζει την εν εξελίξει εκτίμηση της Επιτροπής για δυνητικές βελτιώσεις στα πρότυπα ανακύκλωσης της ΕΕ όσον αφορά τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, με στόχο να αυξηθεί η περιεκτικότητα σε κρίσιμες πρώτες ύλες που ανακτάται και ανακυκλώνεται·

11. ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει τη συνέπεια μεταξύ της στρατηγικής της ΕΕ για τις κρίσιμες πρώτες ύλες και της στρατηγικής για τις χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα, καθώς και αποτελεσματικά μέτρα διαχείρισης των κινδύνων για την ασφαλή χρήση και ανακύκλωση βασικών μετάλλων όταν η υποκατάσταση είναι τεχνικώς ή οικονομικώς ανέφικτη·

12. ζητεί να θεσπιστούν υποχρεωτικά ελάχιστα πρότυπα επεξεργασίας για την αποδοτικότητα των διαδικασιών, τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και την ασφάλεια για τους επισκευαστές και τους ανακυκλωτές βασικών ομάδων προϊόντων, λαμβανομένης υπόψη της έκθεσης των εργαζομένων σε τοξικά και ραδιενεργά υλικά που περιέχονται στα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού· τονίζει τη σημασία του εξοπλισμού των εργαζομένων με μέσα ατομικής προστασίας στις εγκαταστάσεις επισκευής και ανακύκλωσης , μεταξύ άλλων στον τομέα της άτυπης επισκευής και ανακύκλωσης· επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, τη θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με την τέταρτη πρόταση για την τροποποίηση της οδηγίας για τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες·

13. τονίζει ότι στον κατάλογο κρίσιμων πρώτων υλών του 2020 προστέθηκε και ο βωξίτης, ο οποίος μπορεί να μετατραπεί σε αλουμίνιο· σημειώνει ότι, ενώ ο βωξίτης δεν είναι ανακυκλώσιμος, όπως καταναλώνεται σε όλες τις χρήσεις του, το αλουμίνιο είναι απεριόριστα ανακυκλώσιμο χωρίς υποβάθμιση της ποιότητάς του· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το χαμηλό επίπεδο ανακύκλωσης σε ορισμένες από τις χρήσεις[41] και η εξαγωγή απορριμμάτων και θραυσμάτων αλουμινίου[42] οδήγησε σε χαμηλότερο ποσοστό εισροής από ανακύκλωση στο τέλος του κύκλου ζωής (EOL-RIR) από αυτόν που θα μπορούσε να επιτευχθεί διαφορετικά· τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να στοχεύσει και να εφαρμόσει μέτρα για την επίτευξη 100 % EOL-RIR για το αλουμίνιο·

14. υπενθυμίζει τα αιτήματά του, όπως διατυπώνονται στο ψήφισμά του της 10ης Φεβρουαρίου 2021 σχετικά με το νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία όσον αφορά την αναθεώρηση του κανονισμού για τη μεταφορά αποβλήτων· καλεί την Επιτροπή, κατά την αναθεώρηση του κανονισμού για τη μεταφορά αποβλήτων, να θέσει απαιτήσεις που θα επιτρέπουν την εξαγωγή αποβλήτων, ιδίως όσων περιέχουν κρίσιμες πρώτες ύλες, μόνον εφόσον διασφαλίζεται ότι θα υπόκεινται σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα ισοδύναμα με εκείνα που εφαρμόζονται στην ΕΕ· ζητεί αυστηρότερη επιβολή και εποπτεία της αγοράς για την πρόληψη των παράνομων εξαγωγών αποβλήτων που περιέχουν κρίσιμες πρώτες ύλες· ζητεί από την Επιτροπή, στο πλαίσιο της επικείμενης αναθεώρησης του κανονισμού για τη μεταφορά αποβλήτων και του κανονισμού για την ανακύκλωση πλοίων το 2023, να διασφαλίσει ότι οι κρίσιμες πρώτες ύλες από τα θαλάσσια σκάφη που αποστέλλονται για διάλυση δεν θα εξέρχονται της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως απόβλητα·

15. υπογραμμίζει τον κρίσιμο ρόλο της δημιουργίας μιας εύρυθμης αγοράς δευτερογενών πρώτων υλών· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να δημιουργήσει σύντομα παρατηρητήριο της αγοράς για βασικές δευτερογενείς ύλες, συμπεριλαμβανομένων των κρίσιμων πρώτων υλών·

16. επισημαίνει ότι, αν και κύριος στόχος της ανθεκτικότητας ως προς τις κρίσιμες πρώτες ύλες είναι να καθοριστεί ένας τρόπος αύξησης της βιωσιμότητας και της ασφάλειας, το πεδίο εφαρμογής της θα πρέπει να επεκταθεί σε όλες τις πρώτες ύλες, συμπεριλαμβανομένων των δευτερογενών πρώτων υλών, που αποτελούν στρατηγικής σημασίας τμήμα των βασικών αλυσίδων αξίας·

17. αναγνωρίζει την ανάγκη επανειδίκευσης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων των εργαζομένων, ώστε να προωθηθεί η μετάβαση από τις «καφέ» δεξιότητες στις «πράσινες» δεξιότητες· επισημαίνει ότι ο αναπροσανατολισμός προς την κυκλική οικονομία σε πολλές βιομηχανίες και υπηρεσίες της ΕΕ απαιτεί ειδικές δεξιότητες και ικανότητες για τη διασφάλιση υψηλών περιβαλλοντικών επιδόσεων και ασφάλειας των εργαζομένων, και τονίζει τον ειδικό ρόλο που διαδραματίζουν εν προκειμένω οι πρωτοπόροι, οι ΜΜΕ και οι νεοφυείς επιχειρήσεις· καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει αυτόν τον ρόλο κατά τις επικαιροποιήσεις της βιομηχανικής στρατηγικής για την Ευρώπη και της στρατηγικής για τις ΜΜΕ· ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει κατά προτεραιότητα προγράμματα κατάρτισης και επανειδίκευσης για την κυκλική οικονομία στο θεματολόγιο δεξιοτήτων της ΕΕ και στα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει επαρκή κονδύλια για την επανειδίκευση και να αντιμετωπίσει τις κοινωνικές, εργασιακές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις αυτής της μετάβασης σε πρώην περιοχές εξόρυξης·

18. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει αυστηρά πρότυπα δημοσιοποίησης, διαφάνειας και αναφοράς στις εξορυκτικές βιομηχανίες·

19. τονίζει ότι τα θύματα οικονομικών και περιβαλλοντικών ζημιών και βλαβών στην υγεία από δραστηριότητες εξόρυξης και μεταποίησης κρίσιμων πρώτων υλών θα πρέπει να έχουν πραγματική πρόσβαση σε ένδικα μέσα· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, το ψήφισμά του της 10ης Μαρτίου 2021, με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με το καθήκον δέουσας επιμέλειας και τη λογοδοσία των επιχειρήσεων· καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνη προμήθεια όλων των κρίσιμων πρώτων υλών, τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ, και στην ιχνηλασιμότητά τους, καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους· τονίζει ότι είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη στη διαδικασία αυτή οι ανάγκες των φορέων εκμετάλλευσης επόμενου σταδίου και των ΜΜΕ στην ΕΕ· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στον εξορυκτικό τομέα στο πλαίσιο της επερχόμενης νομοθεσίας για την υποχρεωτική δέουσα επιμέλεια, λόγω των σημαντικών επιπτώσεων των εξορυκτικών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον·

20. χαιρετίζει, εν προκειμένω, την πλήρη εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2017/821 για τα ορυκτά που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων από την 1η Ιανουαρίου 2021· πιστεύει, ωστόσο, ότι ο κανονισμός θα πρέπει να είναι πιο φιλόδοξος τόσο ως προς τα καλυπτόμενα ορυκτά όσο και ως προς τις επιβαλλόμενες υποχρεώσεις, και καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τον κανονισμό έως το 2023·

21. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς το συνεχιζόμενο πρόβλημα των εξαγωγικών περιορισμών που εφαρμόζονται από τρίτες χώρες και να βρει λύση σε αυτό· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί επίσης τον τρόπο με τον οποίο οι τρίτες χώρες αγοράζουν ή εξάγουν κρίσιμες πρώτες ύλες και να περιορίσει τη δυνατότητα της ΕΕ να διαφοροποιήσει τον εφοδιασμό· επαναλαμβάνει την ανάγκη να αξιοποιούνται στον μέγιστο δυνατό βαθμό οι ισχύοντες εμπορικοί κανόνες με τη θέσπιση ενός μηχανισμού παρακολούθησης των περιορισμών στις εξαγωγές κρίσιμων πρώτων υλών ως εργαλείου πολιτικής στις διμερείς και πολυμερείς διαπραγματεύσεις και με την προώθηση του διαλόγου σχετικά με τη χρήση τους·

22. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ερευνητικά προγράμματα που θα συμβάλουν στον περιορισμό των κινδύνων εφοδιασμού, δεδομένου ότι οι κρίσιμες πρώτες ύλες συνδέονται άμεσα με τους κλάδους της άμυνας και της αεροδιαστημικής και ότι ο ρόλος τους είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη βασικών αμυντικών δυνατοτήτων·

23. καλεί την Επιτροπή, στην ανάλυσή της για τους κινδύνους εφοδιασμού κατά την κατάρτιση του καταλόγου κρίσιμων πρώτων υλών, να συνεκτιμήσει δεόντως όλους τους περιβαλλοντικούς εξωτερικούς παράγοντες στην εξόρυξη και επεξεργασία·

24. χαιρετίζει τη φιλοδοξία να καταστεί η ΕΕ παγκόσμιος ηγέτης στη βιώσιμη παραγωγή πρώτων υλών· υπογραμμίζει ότι αυτό απαιτεί συνοχή μεταξύ όλων των σχετικών πολιτικών πρωτοβουλιών και της νομοθεσίας της ΕΕ·

25. καλεί την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τις Πρώτες Ύλες να δώσουν προτεραιότητα στην εξόρυξη κρίσιμων πρώτων υλών από υφιστάμενα εγχώρια ορυχεία, δηλαδή από χώρους εναπόθεσης απορριμμάτων κατεργασίας, απορρίμματα πετρωμάτων, χώρους υγειονομικής ταφής και την αποτελεσματικότερη αστική εξόρυξη, αντί των νέων εξορύξεων, εφόσον πρόκειται για βιώσιμες δραστηριότητες, ήτοι εφόσον οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ενέργειας και χημικών προϊόντων, είναι μικρότερες· τονίζει ότι η εν λόγω εξόρυξη και η επακόλουθη αποκατάσταση πρέπει να πραγματοποιούνται με τη χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, με διασφάλιση των βέλτιστων οικολογικών επιδόσεων και της βέλτιστης οικονομικής βιωσιμότητας·

26. καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στη φάση των εξορυκτικών έργων μετά την εξόρυξη και στη φάση του τέλους του κύκλου ζωής των κρίσιμων πρώτων υλών, σύμφωνα με την ιεραρχία των αποβλήτων που θεσπίζεται στην οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα, και ιδίως όταν οι κρίσιμες πρώτες ύλες είναι επίσης επικίνδυνες ουσίες·

27. πιστεύει ότι οι άδειες και οι παραχωρήσεις εξόρυξης θα πρέπει να περιλαμβάνουν απαιτήσεις για την ασφαλή, αποτελεσματική και βιώσιμη ανάκτηση και κατεργασία όλων των οικονομικά και τεχνικά ανακτήσιμων κρίσιμων πρώτων υλών· ζητεί από την Επιτροπή να εφαρμόσει επειγόντως τα αιτήματα του Κοινοβουλίου όπως διατυπώνονται στο ψήφισμά του της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τα απόβλητα της εξορυκτικής βιομηχανίας· επαναλαμβάνει ότι το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιείται επί του παρόντος ως σύστημα υποβολής εκθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 18 της οδηγίας δεν είναι κατάλληλο για τον επιδιωκόμενο σκοπό και ζητεί από την Επιτροπή να δημιουργήσει εναρμονισμένο, ψηφιοποιημένο και διαφανές σύστημα καταχώρισης στην ΕΕ που να βασίζεται σε εναρμονισμένους ορισμούς και κριτήρια επεξεργασίας των αποβλήτων εξόρυξης και να περιλαμβάνει όλα τα σχετικά δεδομένα περιβαλλοντικών επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων των συγκεντρώσεων αποβλήτων·

28. ζητεί από την Επιτροπή να καθορίσει ανώτατα όρια για τη συγκέντρωση θείου και βαρέων μετάλλων στις εγκαταστάσεις αποβλήτων, προκειμένου να βελτιώσει την ανάκτηση κρίσιμων πρώτων υλών από τα απόβλητα εξόρυξης και να μειώσει τη δυνητική διαρροή οξέων και ρύπανση, διασφαλίζοντας παράλληλα επαρκή χρόνο για την προσαρμογή των νέων αυτών ορίων·

29. καλεί την Επιτροπή να μελετήσει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης στο δίκαιο της ΕΕ και ανάπτυξης του νέου παγκόσμιου βιομηχανικού προτύπου του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον για την ασφαλή διαχείριση των απορριμμάτων, και να προωθήσει την υιοθέτησή του σε όλες τις αλυσίδες αξίας των εταιρειών οι οποίες εισάγουν και χρησιμοποιούν κρίσιμες πρώτες ύλες εντός της εσωτερικής αγοράς·

30. Θεωρεί ότι, ενώ για στρατηγικούς λόγους θα πρέπει να προωθούνται οι εγχώριες κρίσιμες πρώτες ύλες έναντι των εισαγόμενων, υπό το πρίσμα των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και ιδίως της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα και του σχεδίου δράσης για μηδενική ρύπανση, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ εγγυάται ότι η εξόρυξη στην ΕΕ έχει ελάχιστο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και ότι οι δυνητικές νέες εξορυκτικές δραστηριότητες στην Ευρώπη που απαιτούνται για την Πράσινη Συμφωνία δεν θα μεταφέρουν απλώς τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ και τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο σε άλλα τμήματα της οικονομίας·

31. καλεί την Επιτροπή να καταστήσει αυστηρότερη την επιβολή και να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή της ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ και να προτείνει τροποποιήσεις της νομοθεσίας, όπου αυτό είναι αναγκαίο·

32. ενθαρρύνει τη διεξοδική αξιολόγηση της ένταξης του εξορυκτικού τομέα στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές υπό το πρίσμα των υψηλών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των εξορυκτικών δραστηριοτήτων, του κατά μέσο όρο μεγάλου μεγέθους των εξορυκτικών έργων, των διακυμάνσεων των προτύπων διαχείρισης της ρύπανσης που εφαρμόζουν οι εγκαταστάσεις εξόρυξης σε ολόκληρη την Ευρώπη και της δυνητικής επέκτασης των δραστηριοτήτων εξόρυξης κρίσιμων πρώτων υλών στην Ευρώπη· ενθαρρύνει τη διεξαγωγή ολοκληρωμένης αξιολόγησης της ένταξης του εξορυκτικού τομέα στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές· προτείνει τον προσδιορισμό βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών για την αποκατάσταση των ορυχείων, ιδίως σε σχέση με το έδαφος και το νερό·

33. ενθαρρύνει την Επιτροπή να αναθεωρήσει την οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προκειμένου να διασφαλίσει ότι διενεργείται εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για εξορυκτικά έργα όλων των μεγεθών και ότι η εν λόγω εκτίμηση διενεργείται από ανεξάρτητο τρίτο μέρος·

34. καλεί την Επιτροπή να προτείνει επιστημονικά θεμελιωμένα και αυστηρά κριτήρια βιωσιμότητας για τον καθορισμό του τι συνιστά βιώσιμη επένδυση στον εξορυκτικό τομέα στο πλαίσιο του κανονισμού για την ταξινόμηση· τονίζει ότι όλες οι επιδοτήσεις που σχετίζονται με τις κρίσιμες πρώτες ύλες θα πρέπει να τηρούν την αρχή της μη πρόκλησης ζημίας, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας·

35. υπογραμμίζει την ανάγκη να αναπτυχθούν επειγόντως έργα έρευνας και καινοτομίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» σχετικά με την επεξεργασία, την ανακύκλωση, την αποκατάσταση και την ανακατεργασία αποβλήτων, τα προηγμένα υλικά και την υποκατάσταση, τις διαδικασίες εξόρυξης και επεξεργασίας κρίσιμων πρώτων υλών, συμπεριλαμβανομένων των καταλοίπων εξόρυξης, των απορριμμάτων κατεργασίας και των πολύπλοκων ροών, προκειμένου να μειωθούν σημαντικά οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να βελτιωθούν οι κλιματικές επιδόσεις·

36. θεωρεί ότι οι εκπομπές που συνδέονται με εξορυκτικές δραστηριότητες και εισαγωγές κρίσιμων πρώτων υλών πρέπει να καλύπτονται από τον μελλοντικό μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα·

37. θεωρεί ότι τυχόν μέτρα για την επίσπευση και τη διευκόλυνση των εξορυκτικών έργων στο πλαίσιο του θεματολογίου για τη βελτίωση της νομοθεσίας δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να βλάπτουν το περιβάλλον και την κοινωνική προστασία και ότι θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν τη δημόσια συμμετοχή·

38. πιστεύει ότι η νομοθεσία της ΕΕ και οι διεθνείς συμβάσεις θα πρέπει να αποτρέπουν τη διεξαγωγή εξορυκτικών δραστηριοτήτων σε προστατευόμενες φυσικές περιοχές, δηλαδή στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 και στις περιοχές Ραμσάρ, σε άλλες περιοχές που έχουν οριστεί από τα κράτη και σε υπερεθνικές προστατευόμενες περιοχές (π.χ. τοποθεσίες παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO), στις προστατευόμενες περιοχές ιθαγενών πληθυσμών και κοινοτήτων, καθώς και στην ανοικτή θάλασσα και την Αρκτική· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο τροποποίησης των σχετικών άρθρων των οδηγιών για τα πτηνά και τους οικοτόπους, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός·

39. υπενθυμίζει τη δέσμευση της Επιτροπής ότι τα θαλάσσια ορυκτά στον διεθνή θαλάσσιο βυθό δεν μπορούν να εξορύσσονται ή να χρησιμοποιούνται πριν να ερευνηθούν επαρκώς οι επιπτώσεις της εξόρυξης σε βαθέα ύδατα στο θαλάσσιο περιβάλλον, στη βιοποικιλότητα και στις ανθρώπινες δραστηριότητες, πριν να γίνουν κατανοητοί οι κίνδυνοι και πριν να αποδειχθεί ότι οι τεχνολογίες και οι επιχειρησιακές πρακτικές δεν βλάπτουν σοβαρά το περιβάλλον, σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης, καθώς και τα σχετικά αιτήματα του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· ενθαρρύνει την Επιτροπή να μεταφράσει αυτή τη δέσμευση σε συγκεκριμένες δράσεις για την προστασία αυτών των εξαιρετικά ευάλωτων οικοσυστημάτων·

40. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει νομοθετικές επιλογές σύμφωνα με τις συμβάσεις του Espoo και του Aarhus προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι τοπικές αρχές θα υιοθετήσουν και θα επιβάλουν το δικαίωμα των τοπικών κοινοτήτων να συμμετέχουν αποτελεσματικά και χωρίς αποκλεισμούς στις διαδικασίες αδειοδότησης για νέα έργα αναζήτησης και εξόρυξης κοιτασμάτων, σε όλα τα στάδια των εξορυκτικών έργων και όταν υποβάλλονται αιτήσεις για την επέκταση των υφιστάμενων ορυχείων, και να διασφαλίσει ότι οι τοπικές κοινότητες έχουν το δικαίωμα προσφυγής σε αποτελεσματικούς μηχανισμούς προσφυγής που διέπονται από ανεξάρτητα δικαστήρια και εποπτικούς φορείς απαλλαγμένους από συγκρούσεις συμφερόντων


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

29.6.2021

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

45

7

24

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurélia Beigneux, Monika Beňová, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Esther de Lange, Christian Doleschal, Marco Dreosto, Cyrus Engerer, Eleonora Evi, Agnès Evren, Pietro Fiocchi, Andreas Glück, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Πέτρος Κόκκαλης, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Ryszard Antoni Legutko, Peter Liese, Javi López, César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ştefan Motreanu, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Ivan Vilibor Sinčić, Linea Søgaard-Lidell, Μαρία Σπυράκη, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Emma Wiesner, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Manuel Bompard, Annika Bruna, Kateřina Konečná, Sara Matthieu

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

45

+

ID

Aurélia Beigneux, Annika Bruna, Catherine Griset

NI

Ivan Vilibor Sinčić

PPE

Stanislav Polčák, Michal Wiezik

Renew

Pascal Canfin, Martin Hojsík, Jan Huitema, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Emma Wiesner

S&D

Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Cyrus Engerer, Jytte Guteland, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Sándor Rónai, Günther Sidl, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

The Left

Manuel Bompard, Πέτρος Κόκκαλης, Kateřina Konečná, Silvia Modig, Mick Wallace

Verts/ALE

Margrete Auken, Eleonora Evi, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Sara Matthieu, Tilly Metz, Ville Niinistö, Jutta Paulus

 

7

-

ECR

Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Joanna Kopcińska, Ryszard Antoni Legutko, Rob Rooken, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

 

24

0

ID

Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Teuvo Hakkarainen, Silvia Sardone

PPE

Bartosz Arłukowicz, Traian Băsescu, Alexander Bernhuber, Nathalie ColinOesterlé, Christian Doleschal, Agnès Evren, Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Esther de Lange, Peter Liese, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Dolors Montserrat, Dan-Ştefan Motreanu, Ljudmila Novak, Jessica Polfjärd, Christine Schneider, Μαρία Σπυράκη, Pernille Weiss

Renew

Andreas Glück

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 


 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (14.7.2021)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τις κρίσιμες πρώτες ύλες

(2021/2011(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης(*): Roman Haider

 

(*) Συνδεδεμένη επιτροπή – Άρθρο 57 του Κανονισμού

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. χαιρετίζει το νέο σχέδιο δράσης της ΕΕ για τις κρίσιμες πρώτες ύλες, τη σύσταση της ευρωπαϊκής συμμαχίας για τις πρώτες ύλες ενώ επικροτεί και το γεγονός ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής για την επανεξέταση της εμπορικής πολιτικής δίνει έμφαση στις κρίσιμες πρώτες ύλες· ζητεί να υιοθετηθεί μια δυναμική εμπορική πολιτική που θα δίνει έμφαση στη διαφοροποίηση και την ανθεκτικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού, καθώς και προτεραιότητα στη βελτίωση των παγκόσμιων και ενωσιακών μηχανισμών για τη δημιουργία ευνοϊκού εμπορικού περιβάλλοντος για την ευρωπαϊκή βιομηχανία·

2. τονίζει ότι η εμπορική πολιτική της ΕΕ διαδραματίζει καίριο ρόλο στη βελτίωση της πρόσβασης της ΕΕ σε κρίσιμες πρώτες ύλες, συμπεριλαμβανομένων των βασικών μετάλλων, των βιομηχανικών ορυκτών, των αδρανών υλικών και των βιοτικών υλικών, προωθώντας παράλληλα βιώσιμα πρότυπα, χρηστή διακυβέρνηση και υπεύθυνη προμήθεια· σημειώνει ότι ο αναθεωρημένος κατάλογος της ΕΕ του 2020 περιλαμβάνει 30 κρίσιμες πρώτες ύλες, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων που προστέθηκαν πρόσφατα· σημειώνει περαιτέρω ότι οι αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ μεγάλων δυνάμεων έχουν αποκαλύψει τα στρατηγικά τρωτά σημεία της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τη διασφάλιση βασικών πόρων, συμπεριλαμβανομένων κρίσιμων πρώτων υλών και επεξεργασμένων υλικών, που είναι ζωτικής σημασίας και αναγκαία για την υλοποίηση της Πράσινης Συμφωνίας και τη διασφάλιση του ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας της ΕΕ· σημειώνει ότι η παρακολούθηση της εξάρτησης από βασικά προϊόντα και η διασφάλιση της πρόσβασης σε κρίσιμες πρώτες ύλες μπορούν να διασφαλίσουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα των βιώσιμων αλυσίδων εφοδιασμού· σημειώνει ότι αυτό πρέπει να αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία της υλοποίησης της ανοικτής στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ·

3. επικροτεί τη δημοσίευση της επικαιροποιημένης νέας βιομηχανικής στρατηγικής[43] και την έκκλησή της για ενίσχυση της ανοικτής στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης και των νέων εταιρικών σχέσεων με τη βιομηχανία και τους ομοϊδεάτες διεθνείς εταίρους· εκφράζει την ικανοποίησή του για το συνεχιζόμενο έργο της Επιτροπής σχετικά με τις κρίσιμες αλυσίδες εφοδιασμού και υπογραμμίζει τη σημασία της ευθυγράμμισης των διαφόρων στρατηγικών και πολιτικών της· τονίζει τους κινδύνους που υπάρχουν για τις κρίσιμες αλυσίδες εφοδιασμού που ανέδειξε η κρίση COVID-19 και καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει μια ενωσιακή στρατηγική για την ανθεκτικότητα και τη βιώσιμη αλυσίδα εφοδιασμού ως συνέχεια της βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ, προσδιορίζοντας αλυσίδες εφοδιασμού που βασίζονται σε κρίσιμες πρώτες ύλες, για τις οποίες η ανθεκτικότητα και η βιωσιμότητα θα ενισχυθούν με τη διαφοροποίηση του εφοδιασμού, την επανεγκατάσταση των μονάδων επεξεργασίας και εξόρυξης, όπου αρμόζει, και τη δημιουργία αποθεμάτων· υποστηρίζει τη συμπερίληψη διατάξεων για την υποβολή εκθέσεων που απαιτούνται για την εν λόγω ανάλυση στο πλαίσιο της οδηγίας για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την εταιρική βιωσιμότητα·

4. ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, ενισχυμένη συνεργασία με επενδυτές και όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών παραγόντων σε όλα τα στάδια της αλυσίδας αξίας, των κρατών μελών και των περιφερειών, των συνδικαλιστικών οργανώσεων, της κοινωνίας των πολιτών, των ερευνητικών και τεχνολογικών οργανώσεων, των επενδυτών και των ΜΚΟ στους τομείς της οικονομίας της ΕΕ που πλήττονται περισσότερο από σημεία συμφόρησης στον εφοδιασμό με κρίσιμες πρώτες ύλες, είτε μέσω του πλαισίου που προσφέρει η Ευρωπαϊκή συμμαχία για τις πρώτες ύλες είτε διαμορφώνοντας τομεακές συμμαχίες και συμμαχίες ενδιαφερόμενων μερών για την αντιμετώπιση των ελλείψεων στον εφοδιασμό με κρίσιμες πρώτες ύλες· πιστεύει ότι η συνεργασία αυτή θα πρέπει να αποσκοπεί στην ανάλυση των σημείων συμφόρησης της αλυσίδας εφοδιασμού, στον ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει η στρατηγική δημιουργία αποθεμάτων κρίσιμων πόρων σε σχέση με την αντιμετώπιση των τρωτών σημείων και στη χρηματοδότηση της έρευνας για την εξερεύνηση νέων τόπων και τεχνολογιών εφοδιασμού·

5. επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες, με απώτερο σκοπό τη χάραξη μιας πορείας προς μεγαλύτερη ασφάλεια και βιωσιμότητα· τονίζει ότι αυτή η προσπάθεια επίτευξης μεγαλύτερης ασφάλειας και ανθεκτικότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει και να αφορά όχι μόνο τις κρίσιμες πρώτες ύλες, αλλά και όλες τις πρώτες ύλες, συμπεριλαμβανομένων των δευτερογενών, που αποτελούν στρατηγικό μέρος των βασικών αλυσίδων αξίας·

6. σημειώνει με ανησυχία την πρόβλεψη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για το 2021, σύμφωνα με την οποία οι παγκόσμιες ανάγκες του ενεργειακού τομέα για ορυκτά κρίσιμης σημασίας ενδέχεται να αυξηθούν θεαματικά, ακόμα και να εξαπλασιαστούν έως το 2040 λόγω της χρήσης τους σε συσσωρευτές, σε τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και υποδομές δικτύου[44] και είναι πεπεισμένο ότι η εκτεταμένη εξάρτηση της ΕΕ από τις εισαγωγές κρίσιμων πρώτων υλών, συμπεριλαμβανομένης της κατά 100% εξάρτησης από εισαγωγές διαφόρων ειδικών μεταλλευμάτων και σπάνιων γαιών υπονομεύει τη στρατηγική αυτονομία και τους γεωπολιτικούς στόχους της· τονίζει ότι, δεδομένου ότι τα σχέδια εφοδιασμού και επενδύσεων της ΕΕ για πολλές κρίσιμες πρώτες ύλες δεν επαρκούν για την κάλυψη της εσωτερικής ζήτησης και δεδομένου ότι οι τιμές των κρίσιμων πρώτων υλών καθορίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο, η βιομηχανία της ΕΕ αντιμετωπίζει υψηλό διεθνή ανταγωνισμό όσον αφορά την πρόσβαση σε πρώτες ύλες ενώ είναι ευάλωτη σε μέτρα περιορισμού των εξαγωγών από τρίτες χώρες· αναγνωρίζει ότι η παγκόσμια αύξηση της ζήτησης είναι πιθανό να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών και ενθαρρύνει την Επιτροπή να προχωρήσει σε σχετική ανάλυση· πιστεύει ότι η ανάλυση αυτή θα πρέπει να συμπληρωθεί από μια ισχυρή επικοινωνιακή στρατηγική, η οποία θα εξηγεί στους πολίτες τους συμβιβασμούς που ενδέχεται να χρειαστεί να γίνουν·

7. καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή, πέρα από την ενίσχυση της εγχώριας προμήθειας πρώτων υλών, να διαφοροποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις πηγές εφοδιασμού με κρίσιμες πρώτες ύλες, να αυξήσει την αποδοτικότητα των πόρων και να μειώσει την τρέχουσα εξάρτηση από λίγες χώρες εκτός ΕΕ αναπτύσσοντας όχι μόνο εξορυκτικές ικανότητες αλλά και εγκαταστάσεις επεξεργασίας, καθαρισμού και ανακύκλωσης και υποστηρίζοντας επενδύσεις που εμπλέκουν Ευρωπαίους και παγκόσμιους εταίρους και ΜΜΕ στο πλαίσιο μιας μακροπρόθεσμης διεθνούς στρατηγικής εφοδιασμού· τονίζει ότι ο στόχος αυτός θα πρέπει να επιτευχθεί χάρη στην ενίσχυση των υφιστάμενων εταιρικών σχέσεων και εμπορικών συμφωνιών και τη σύναψη νέων στρατηγικών συμφωνιών ή κοινών εγχειρημάτων της ΕΕ με χώρες πλούσιες σε πόρους και άλλες ομόφρονες χώρες, σύμφωνα με σαφώς καθορισμένες προτεραιότητες· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τον συνεχιζόμενο διάλογο με τον Καναδά, την Αυστραλία και τη Χιλή με στόχο την ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων στον τομέα των κρίσιμων πρώτων υλών· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία στο πλαίσιο της Διάσκεψης ΕΕ-ΗΠΑ-Ιαπωνίας για τα κρίσιμα υλικά· τονίζει την ανάγκη στενότερης συνεργασίας με βασικούς διεθνείς προμηθευτές στα Δυτικά Βαλκάνια, την Ανατολική Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική και την Αφρική, καθώς και με την Κίνα και άλλες αναπτυσσόμενες χώρες του Νότου·

8. τονίζει ότι η εξόρυξη πρώτων υλών είναι σε πολλές περιπτώσεις επιβλαβής για το περιβάλλον· πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι πρέπει να ενισχυθεί η κυκλική οικονομία της ΕΕ με την ενίσχυση της αποδοτικότητας των πόρων, την αναβάθμιση της ανακύκλωσης πρωτογενών και δευτερογενών πρώτων υλών, την προώθηση των κυκλικών αλυσίδων εφοδιασμού, την προώθηση των αξιακών αλυσίδων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και την αντικατάσταση και μείωση της χρήσης κρίσιμων πρώτων υλών εντός των αλυσίδων αξίας όπου είναι δυνατόν, π.χ. μέσω συνθετικών εναλλακτικών λύσεων· καλεί την Επιτροπή, υπό το φως των αβεβαιοτήτων που συνδέονται με την εξέλιξη της γεωπολιτικής κατάστασης σε παγκόσμιο επίπεδο και των δυνητικών εμπορικών εντάσεων με πλούσιες χώρες παραγωγούς εκτός ΕΕ λόγω περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων των μη αξιοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού και του υψηλότερου κόστους της περιβαλλοντικής δράσης, να εστιαστεί επίσης στην εξασφάλιση του εφοδιασμού με κρίσιμες πρώτες ύλες στην Ευρώπη, δημιουργώντας στρατηγικά αποθέματα όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο από την ανάλυση·

9. υπογραμμίζει ότι οι μελλοντικές συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών και εταιρικής σχέσης της ΕΕ μπορούν να προσφέρουν όχι μόνο μεγαλύτερη ασφάλεια εφοδιασμού αλλά και αξιόπιστο πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο, και ότι θα πρέπει να περιλαμβάνουν ειδικές διατάξεις για τις κρίσιμες πρώτες ύλες, όπως ανακοίνωσε η Επιτροπή στη στρατηγική «Εμπόριο για όλους», προκειμένου να προωθηθεί η συνεργασία, να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις διεθνείς δεσμεύσεις, να εξαλειφθούν και να αποφευχθούν οι περιορισμοί στις εξαγωγές και να τηρηθούν οι ισχύοντες κανόνες για τις άμεσες ξένες επενδύσεις πριν και μετά την εγκατάσταση· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει περαιτέρω την παρακολούθηση και την επιβολή των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, προκειμένου να διασφαλίσει ότι καθορίζονται δεσμεύσεις και οι διατάξεις σχετικά με την υπεύθυνη προμήθεια πρώτων υλών κρίσιμης σημασίας, οι οποίες τηρούνται από τους εμπορικούς εταίρους, και ότι λαμβάνονται υπόψη οι πιθανές ανησυχίες των κοινοτήτων που επηρεάζονται από εξορυκτικές δραστηριότητες· υπογραμμίζει ότι αυτό θα πρέπει να συγκαταλέγεται στις προτεραιότητες του Επικεφαλής για την επιβολή των εμπορικών συμφωνιών·

10. καλεί την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, σε συνεργασία με διεθνείς εταίρους, να προωθήσουν και να στηρίξουν επενδύσεις σε βιώσιμες εγκαταστάσεις προμήθειας, επεξεργασίας και καθαρισμού κρίσιμων πρώτων υλών, που να συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ, εξασφαλίζοντας έτσι ίσους όρους ανταγωνισμού· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη συνεργασία για τη βιώσιμη προμήθεια πρώτων υλών κρίσιμης σημασίας με τρίτες χώρες, ιδίως με ομοϊδεάτες εταίρους, όπως οι ΗΠΑ, στο πλαίσιο των υφιστάμενων και μελλοντικών πολιτικών και μέσων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών διεύρυνσης, γειτονίας, ανάπτυξης και συνεργασίας, καθώς και στο πλαίσιο της δέσμευσής της στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), σύμφωνα με τα αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα (π.χ. εκείνα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ) και τις παγκόσμιες πρωτοβουλίες της βιομηχανίας σχετικά με την υπεύθυνη προμήθεια· καλεί την Επιτροπή να ευθυγραμμίσει συνεκτικά τις δράσεις της για τις πρώτες ύλες με άλλες πρωτοβουλίες της ΕΕ που προωθούν τη βιωσιμότητα, προκειμένου να δημιουργηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού και να εξορθολογιστεί το εγχειρίδιο κανόνων ώστε οι πολιτικές να μην επιβαρύνουν υπερβολικά τη βιομηχανία·

11. τονίζει ότι η ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας εντός της ΕΕ και η βελτίωση των ποσοστών ανακύκλωσης της ΕΕ για τα κρίσιμα μέταλλα και ορυκτά που απαιτούνται στο πλαίσιο των πράσινων και των ψηφιακών τεχνολογιών θα μπορούσε να βοηθήσει την Ευρώπη να βελτιώσει την ανθεκτικότητά της σύμφωνα με την προσπάθεια για στρατηγική ανοικτή αυτονομία· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι κατά τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε βασικές αλυσίδες εφοδιασμού όπου η εξάρτηση της ΕΕ από κρίσιμες πρώτες ύλες είναι ιδιαίτερα υψηλή· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τις σχέσεις μας με τις χώρες εταίρους με στόχο μια παγκόσμια κυκλική οικονομία προτείνοντας μια Παγκόσμια Συμμαχία για την Κυκλική Οικονομία, να προτείνει διεθνή συμφωνία για τη διαχείριση των φυσικών πόρων και να δρομολογήσει συζήτηση σε επίπεδο ΠΟΕ σχετικά με τους περιορισμούς που τίθενται στην κλιμάκωση μιας κυκλικής οικονομίας από τα μέτρα απαίτησης τοπικού περιεχομένου, να οικοδομήσει μια ισχυρότερη εταιρική σχέση με διάφορες περιοχές του κόσμου, ιδίως με την Αφρική, και να διασφαλίσει ότι οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών αντικατοπτρίζουν τους ενισχυμένους στόχους της κυκλικής οικονομίας· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η διαθεσιμότητα και η υψηλότερη ποιότητα δευτερογενών πρώτων υλών, συμπεριλαμβανομένων των θραυσμάτων σιδήρου και των σπάνιων γαιών, προκειμένου να βελτιωθεί η ανθεκτικότητα και η κυκλικότητα του εφοδιασμού με κρίσιμες πρώτες ύλες·

12. τονίζει ότι το βιώσιμο εμπόριο και η υπεύθυνη εξόρυξη και προμήθεια πρέπει να παραμείνουν ακρογωνιαίοι λίθοι της εφαρμογής του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τις κρίσιμες πρώτες ύλες· ζητεί να χρησιμοποιούνται αυστηρότερα οι κανόνες προέλευσης για τη διασφάλιση της παραγωγής πρώτων υλών και την πρόληψη της καταστρατήγησης από περιοχές όπου οι επιχειρήσεις υπόκεινται σε λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις βιωσιμότητας και βιομηχανικών επιδοτήσεων· υπογραμμίζει ότι οποιεσδήποτε νέες δραστηριότητες προμήθειας από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά της ΕΕ πρέπει να τηρούν τον κανονισμό για τα ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων, τους κανόνες για την υπεύθυνη προμήθεια που περιγράφονται στην οδηγία για τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και τα διεθνή πρότυπα για την υπεύθυνη προμήθεια βασικών προϊόντων· ζητεί την απαγόρευση της εισαγωγής κρίσιμων πρώτων υλών που συνδέονται με σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η καταναγκαστική ή η παιδική εργασία·

13. υπογραμμίζει ότι απαιτούνται αυστηρότεροι έλεγχοι για τις εξαγωγές της ΕΕ όσον αφορά βασικές ροές αποβλήτων των κρίσιμων πρώτων υλών, συμπεριλαμβανομένων των αποβλήτων που προκύπτουν από τα ηλεκτρονικά είδη, τις μπαταρίες και τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, καθώς και των επικίνδυνων αποβλήτων από την εξόρυξη πόρων, προκειμένου να αποφευχθεί η ρύπανση από την άτυπη ανακύκλωση στις αναπτυσσόμενες χώρες και να δημιουργηθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τους φορείς ανακύκλωσης που πληρούν τα αναγκαία πρότυπα για ασφαλή και αποτελεσματική ανάκτηση· ζητεί από την Επιτροπή να ενεργήσει γρήγορα και αποτελεσματικά ώστε να επανεξετάσει και να αναθεωρήσει τον κανονισμό για τις μεταφορές αποβλήτων, ώστε να αποτρέψει, λαμβάνοντας αυξημένα μέτρα και ενισχύοντας το σύστημα επιθεώρησης, τις παράνομες και αμφιβόλου νομιμότητας εξαγωγές αποβλήτων που περιέχουν κρίσιμες πρώτες ύλες· ζητεί να θεσπιστεί γενική απαίτηση ότι τα απόβλητα που περιέχουν κρίσιμες πρώτες ύλες θα εξάγονται με την εγγύηση ότι θα υποστούν επεξεργασία στη χώρα προορισμού υπό συνθήκες ισοδύναμες με εκείνες της Ευρώπης, ούτως ώστε να μην χάνονται πόροι μέσω άτυπων δραστηριοτήτων ανακύκλωσης, κάτι το οποίο υποστηρίζει τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία·

14. υπογραμμίζει ότι ένα πλήρως λειτουργικό πολυμερές εμπορικό σύστημα που βασίζεται σε κανόνες είναι καίριας σημασίας για τη διασφάλιση ανοικτών και βιώσιμων εμπορικών ροών κρίσιμων πρώτων υλών· εκφράζει την ανησυχία του για τη χρήση περιορισμών στις εξαγωγές κρίσιμων πρώτων υλών από ορισμένα μέλη του ΠΟΕ, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, και καλεί όλα τα μέλη να απέχουν από την εφαρμογή τέτοιων πολιτικών· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει διεθνή φόρουμ για τον περιορισμό παρόμοιων στρεβλωτικών εξαγωγικών περιορισμών σε κρίσιμες πρώτες ύλες· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να διπλασιάσει τις προσπάθειές της για μια φιλόδοξη αναθεώρηση του ΠΟΕ έτσι ώστε να καταπολεμηθούν οι στρεβλώσεις του διεθνούς εμπορίου και των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, να υπάρξει σταθερό και προβλέψιμο διεθνές περιβάλλον εμπορίου και να διασφαλιστεί αποτελεσματικός ανταγωνισμός σε παγκόσμιο επίπεδο·

15. χαιρετίζει την κοινή δήλωση της τριμερούς συνόδου των Υπουργών Εμπορίου της Ιαπωνίας, των ΗΠΑ και της Επιτροπής, ενώ υποστηρίζει τον προτεινόμενο ορισμό των βιομηχανικών επιδοτήσεων· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο ορισμός αυτός εκτείνεται πέραν της συμφωνία του ΠΟΕ για τις επιδοτήσεις και τα αντισταθμιστικά μέτρα, καθώς και του κανονισμού της ΕΕ κατά των επιδοτήσεων ενώ διευρύνει τον όρο «επιδότηση»· πιστεύει ότι τα μέτρα αυτά είναι ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο στον τομέα των κρίσιμων πρώτων υλών, δεδομένου ότι οι βιομηχανικές επιδοτήσεις, ιδίως στην Κίνα, συνιστούν σοβαρή απειλή για τη βιομηχανία και τους εργαζομένους της ΕΕ, καθώς στρεβλώνουν τον διεθνή ανταγωνισμό·

16. χαιρετίζει την κοινή πρωτοβουλία ΕΕ-ΗΠΑ για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας χάλυβα και αλουμινίου και ζητεί τη λήψη ολοκληρωμένων και ταχέων μέτρων για τη λογοδοσία χωρών όπως η Κίνα που υποστηρίζουν πολιτικές στρέβλωσης του εμπορίου· υπενθυμίζει, ωστόσο, στην Επιτροπή ότι προς το παρόν εξακολουθεί να ισχύει, χωρίς εξαιρέσεις, το άρθρο 232 του νόμου για την ανάπτυξη του εμπορίου των ΗΠΑ περί δασμών και ότι το ζήτημα αυτό πρέπει να επιλυθεί επειγόντως·

17. συμφωνεί με την εκτίμηση της Επιτροπής ότι η μετατόπιση των πληρωμών της ΕΕ για εισαγωγές πρώτων υλών κρίσιμης σημασίας από άλλα διεθνή νομίσματα στο ευρώ θα έχει ορισμένα πλεονεκτήματα όπως η μείωση της αστάθειας των τιμών και της εξάρτησης των εισαγωγέων της ΕΕ και των εξαγωγέων τρίτων χωρών από τις αγορές χρηματοδότησης σε δολάρια ΗΠΑ.

18. υπενθυμίζει ότι η εμπορική πολιτική της ΕΕ συνίσταται σε πολυμερείς και διμερείς δεσμεύσεις, καθώς και σε αυτόνομα μέτρα και, ως εκ τούτου:

 επικροτεί τη δημόσια δέσμευση της Επιτροπής να υποβάλει νομοθετική πρόταση σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια των επιχειρήσεων και την εταιρική λογοδοσία το 2021 και επιμένει ότι η νομοθεσία αυτή πρέπει να συμβάλει στην αντιμετώπιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην τήρηση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων στις αλυσίδες αξίας·

 καλεί την Επιτροπή να εξετάσει νέες τεχνολογικές λύσεις για τη βελτίωση της ιχνηλασιμότητας στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας ενώ υπενθυμίζει ότι η τεχνολογία blockchain μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη αυτού του στόχου·

 εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προπαρασκευαστικές εργασίες για τη δημιουργία ενός μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής άνθρακα που θα συνάδει με τους κανόνες του ΠΟΕ, ο οποίος, μόλις θεσπιστεί, θα συμβάλει περαιτέρω στη βιωσιμότητα των αλυσίδων αξίας και στη δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού·

 επικροτεί τα σχέδια της Επιτροπής για τη δημιουργία ισχυρών και υποστηρικτικών διεθνών εταιρικών σχέσεων με την έγκριση μιας παγκόσμιας ατζέντας για τις πρώτες ύλες, με στόχο τις εταιρικές σχέσεις της ΕΕ που διασφαλίζουν τόσο την ασφάλεια του εφοδιασμού όσο και τα αναπτυξιακά οφέλη·

 καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ειδικά χρηματοδοτικά μέσα για κονδύλια για την έρευνα και την καινοτομία που θα επικεντρώνονται στα εξής σημεία: επεξεργασία αποβλήτων και συγκεκριμένη και αισθητή βελτίωση των υλικών που προέρχονται από απόβλητα, τεχνολογίες και διεργασίες για την εξαγωγή πολύτιμων πρώτων υλών από κατάλοιπα εξόρυξης, απορρίμματα κατεργασίας και περίπλοκες ροές.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

13.7.2021

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

34

2

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Barry Andrews, Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Jordi Cañas, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Markéta Gregorová, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marek Belka, Markus Buchheit, Seán Kelly, Jean-Lin Lacapelle, Manuela Ripa

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

34

+

ECR

Geert Bourgeois, Dominik Tarczyński, Jan Zahradil

ID

Markus Buchheit, Herve Juvin, Maximilian Krah, Jean-Lin Lacapelle, Danilo Oscar Lancini

NI

Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE

Άνν-Μισέλ Ασημακοπούλου, Arnaud Danjean, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Renew

Barry Andrews, Jordi Cañas, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher

S&D

Marek Belka, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Bernd Lange, Margarida Marques, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

 

2

-

Renew

Marie-Pierre Vedrenne

The Left

Helmut Scholz

 

4

0

Verts/ALE

Saskia Bricmont, Markéta Gregorová, Sara Matthieu, Manuela Ripa

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή


 

ΠΛHΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

27.9.2021

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

59

2

13

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Michael Bloss, Paolo Borchia, Marc Botenga, Markus Buchheit, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Carlo Calenda, Maria da Graça Carvalho, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Josianne Cutajar, Nicola Danti, Pilar del Castillo Vera, Martina Dlabajová, Valter Flego, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Claudia Gamon, Nicolás González Casares, Christophe Grudler, András Gyürk, Henrike Hahn, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Ivars Ijabs, Romana Jerković, Εύα Καϊλή, Izabela-Helena Kloc, Łukasz Kohut, Zdzisław Krasnodębski, Andrius Kubilius, Miapetra Kumpula-Natri, Thierry Mariani, Marisa Matias, Joëlle Mélin, Dan Nica, Angelika Niebler, Ville Niinistö, Aldo Patriciello, Mauri Pekkarinen, Mikuláš Peksa, Tsvetelina Penkova, Morten Petersen, Markus Pieper, Clara Ponsatí Obiols, Manuela Ripa, Robert Roos, Sara Skyttedal, Μαρία Σπυράκη, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Riho Terras, Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Marie Toussaint, Isabella Tovaglieri, Viktor Uspaskich, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Carlos Zorrinho

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Erik Bergkvist, Izaskun Bilbao Barandica, Cornelia Ernst, Valérie Hayer, Ioannis Lagos, Elena Lizzi, Jutta Paulus, Sandra Pereira, Ernő Schaller-Baross, Ivan Vilibor Sinčić, Angelika Winzig

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

59

+

ECR

Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Robert Roos, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Evžen Tošenovský

ID

Paolo Borchia, Markus Buchheit, Elena Lizzi, Isabella Tovaglieri

NI

András Gyürk, Clara Ponsatí Obiols, Viktor Uspaskich

PPE

François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Andrius Kubilius, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Markus Pieper, Sara Skyttedal, Μαρία Σπυράκη, Riho Terras, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Angelika Winzig

Renew

Nicola Beer, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Martina Dlabajová, Valter Flego, Claudia Gamon, Christophe Grudler, Valérie Hayer, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen

S&D

Erik Bergkvist, Carlo Calenda, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Romana Jerković, Εύα Καϊλή, Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Tsvetelina Penkova, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

The Left

Cornelia Ernst

 

2

-

The Left

Marc Botenga, Sandra Pereira

 

13

0

ECR

Jessica Stegrud

ID

Thierry Mariani, Joëlle Mélin

The Left

Marisa Matias,

Verts/ALE

Michael Bloss, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Henrike Hahn, Ville Niinistö, Jutta Paulus, Mikuláš Peksa, Manuela Ripa, Marie Toussaint

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 10 Νοεμβρίου 2021
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου