ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2022

12.10.2021 - (11352/2021 – C9-0353/2021 – 2021/0227(BUD))

Μέρος 1: Πρόταση ψηφίσματος
Επιτροπή Προϋπολογισμών
Εισηγητές:  Karlo Ressler (τμήμα III – Επιτροπή)
  Damian Boeselager (άλλα τμήματα)


Διαδικασία : 2021/0227(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A9-0281/2021
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A9-0281/2021
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2022 (11352/2021 – C9-0353/2021 – 2021/0227(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

 έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2053 του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2020, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την κατάργηση της απόφασης 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ[1],

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012[2] (δημοσιονομικός κανονισμός),

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2093 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2020, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για τα έτη 2021 έως 2027 (κανονισμός για το ΠΔΠ)[3], και τις κοινές δηλώσεις επί των οποίων επήλθε συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με αυτό το ζήτημα[4] καθώς και τις σχετικές μονομερείς δηλώσεις[5],

 έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 16ης Δεκεμβρίου 2020, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, καθώς και τους νέους ιδίους πόρους, συμπεριλαμβανομένου ενός οδικού χάρτη για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων[6],

 έχοντας υπόψη τη συμφωνία που συνήφθη κατά την 21η Διάσκεψη των μερών της UNFCCC (COP21) στο Παρίσι στις 12 Δεκεμβρίου 2015 (συμφωνία του Παρισιού),

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/1119 για τη θέσπιση πλαισίου με στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 (ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα),

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2019, με τίτλο «Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» (COM(2019)0640),

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Μαρτίου 2021 σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2022, τμήμα III – Επιτροπή[7],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Απριλίου 2021 σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2022[8],

 έχοντας υπόψη το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2022, που ενέκρινε η Επιτροπή στις 9 Ιουλίου 2021 (COM(2021)0300) (ΣΠ),

 έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2022, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 6 Σεπτεμβρίου 2021 και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 10 Σεπτεμβρίου 2021 (11352/2021 – C9-0353/2021),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 94 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις των ενδιαφερόμενων επιτροπών,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A9-0281/2021),

Τμήμα III

Γενική επισκόπηση

1. υπενθυμίζει ότι, στο προαναφερθέν ψήφισμά του της 25ης Μαρτίου 2021 σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2022, το Κοινοβούλιο καθόρισε σαφείς πολιτικές προτεραιότητες για τον προϋπολογισμό του 2022 προκειμένου να στηρίξει την ανάκαμψη από την κρίση COVID-19, να τονώσει τις επενδύσεις και να αντιμετωπίσει την ανεργία και να θέσει τα θεμέλια για μια πιο ανθεκτική και βιώσιμη Ένωση· επιβεβαιώνει την αταλάντευτη προσήλωσή του σε τούτες τις προτεραιότητες και καθορίζει τη θέση που ακολουθεί με σκοπό να εξασφαλιστεί το κατάλληλο επίπεδο χρηματοδότησης για την υλοποίησή τους·

 

2. φρονεί ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης πρέπει να διαθέτει εργαλεία που θα του επιτρέπουν να ανταποκρίνεται σε πολλαπλές κρίσεις ταυτόχρονα· επαναλαμβάνει την άποψη του Κοινοβουλίου ότι το 2022 θα πρέπει να είναι ένα πλήρες έτος εφαρμογής και ο προϋπολογισμός του 2022 θα πρέπει να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην εξασφάλιση θετικού και απτού αντίκτυπου στη ζωή των πολιτών· στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζει τις αυξήσεις για την τόνωση των επενδύσεων με ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΜΕ, οι οποίες αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της οικονομίας της Ένωσης και διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην επίτευξη άριστων επενδύσεων υψηλής ποιότητας και στη δημιουργία θέσεων εργασίας σε όλα τα κράτη μέλη, στην ενίσχυση των προσπαθειών για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, στην παροχή νέων ευκαιριών στους νέους και στην παροχή προστασίας στα παιδιά, στην οικοδόμηση μιας ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας και στη στήριξη του προγράμματος COVAX· ενισχύει περαιτέρω τις προτεραιότητες στους τομείς της ασφάλειας, της μετανάστευσης, του ασύλου και της ένταξης, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των αξιών της Ένωσης, αναγνωρίζοντας παράλληλα την πρόσφατη επιδείνωση της κατάστασης στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και της ανθρωπιστικής βοήθειας και την ανάγκη να υπάρχει η δυνατότητα ταχείας αντίδρασης – τόσο μεσοπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα – στις επικείμενες προκλήσεις·

 

3. λαμβάνει υπόψη του τη θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ, βάσει της οποίας προβλέπεται περικοπή 1,43 δισεκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων για τους τομείς του ΠΔΠ σε σύγκριση με την πρόταση της Επιτροπής· θεωρεί ότι οι περικοπές που προτείνει το Συμβούλιο ακολουθούν τη συνήθη προσέγγιση από την κορυφή προς τη βάση για την εφαρμογή ενός συνολικού αυθαίρετου στόχου μείωσης, ο οποίος δεν βασίζεται ούτε σε αντικειμενική αξιολόγηση των τάσεων υλοποίησης ούτε στις ικανότητες απορρόφησης και δεν αντικατοπτρίζει την πληθώρα των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ένωση ή τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ένωση· επισημαίνει την αντίφαση με τις βασικές κοινές προτεραιότητες πολιτικής· καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η θέση του Συμβουλίου απέχει πολύ από τις προσδοκίες του Κοινοβουλίου για έναν προϋπολογισμό ανάκαμψης· αποφασίζει συνεπώς να επαναφέρει κατά κανόνα τις πιστώσεις όλων των κονδυλίων που περιέκοψε το Συμβούλιο στα επίπεδα του ΣΠ, τόσο για λειτουργικές όσο και για διοικητικές δαπάνες, και να λάβει το ΣΠ ως αφετηρία για τη δική του θέση· δέχεται, ωστόσο, να εγγράψει 1 299 εκατομμύρια EUR τόσο σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων όσο και σε πιστώσεις πληρωμών το 2022 για το αποθεματικό προσαρμογής στο Brexit (BAR), δεδομένου ότι αυτό αντικατοπτρίζει την πολιτική συμφωνία επί του κανονισμού για το BAR·

 

4. επιμένει ότι οι νέες προτεραιότητες πολιτικής ή τα νέα καθήκοντα πρέπει να συνοδεύονται από νέους πόρους και ότι η δημιουργία ενός οργανισμού ή η επέκταση της εντολής του δεν θα πρέπει να αποβαίνει εις βάρος των υφιστάμενων προγραμμάτων ή οργανισμών· αντισταθμίζει, ως εκ τούτου, τις μειώσεις των πιστώσεων για χρηματοδοτικά προγράμματα που πρότεινε η Επιτροπή προκειμένου να ενισχύσει τα χρηματοδοτικά κονδύλια των αποκεντρωμένων οργανισμών· υπογραμμίζει ότι απαιτούνται συνέργειες και κατάλληλος συντονισμός μεταξύ των οργανισμών προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του έργου τους, ιδίως στις περιπτώσεις που υπάρχει σύγκλιση προς συγκεκριμένους στόχους πολιτικής, και να καταστεί δυνατή η δίκαιη και αποδοτική χρήση των δημόσιων πόρων·

5. λαμβάνει υπό σημείωση, στο πλαίσιο αυτό, την πρόσφατη πρωτοβουλία για μια Ευρωπαϊκή Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA)· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τον αποκλεισμό του Κοινοβουλίου από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη σύσταση μιας τέτοιας αρχής· επισημαίνει, επιπλέον, τις σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις αυτής της πρωτοβουλίας και την ανάγκη να είναι το Κοινοβούλιο επίσης σε θέση να ασκεί πλήρως τον ρόλο του ως σκέλους της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής· αντιτίθεται σθεναρά σε κάθε δομή χρηματοδότησης που θα ανακατανείμει πόρους από βασικούς στόχους και δράσεις που είχαν αρχικά σχεδιαστεί και συμφωνηθεί από τους συννομοθέτες στο πλαίσιο των προγραμμάτων «Ορίζων Ευρώπη», «Η ΕΕ για την υγεία» (EU4Health) και RescEU· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να διασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση για το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου ως στόχο προτεραιότητας για τον προϋπολογισμό της Ένωσης, ο οποίος δεν θα πρέπει να τεθεί σε κίνδυνο λόγω ανακατανομών προς όφελος άλλων πρωτοβουλιών πολιτικής· υπογραμμίζει ότι το χρονοδιάγραμμα της εν λόγω πρωτοβουλίας δεν επέτρεψε στο Κοινοβούλιο να την λάβει υπόψη κατά την ανάγνωσή του για τον προϋπολογισμό του 2022· αναμένει ότι το ζήτημα αυτό θα αντιμετωπιστεί κατά τη διαδικασία συνδιαλλαγής για τον προϋπολογισμό του 2022 και ζητεί να διερευνηθούν άλλα μέσα χρηματοδότησης για τον σκοπό αυτό·

6. τονίζει επίσης ότι η Επιτροπή ανακοίνωσε δέσμη μέτρων υπέρ των προσφύγων από τη Συρία και άλλες χώρες μετά τη δημοσίευση του ΣΠ· ζητεί, εν προκειμένω, να επιτευχθεί συνολική συμφωνία επί του συνόλου των μέτρων στο πλαίσιο της συνδιαλλαγής για τον προϋπολογισμό του 2022, η οποία θα περιλαμβάνει επίσης το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2021· αναγνωρίζει ότι θα χρειαστούν περαιτέρω μέτρα για την κατάλληλη ανταπόκριση στα πρόσφατα γεγονότα στο Αφγανιστάν, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης των πολιτών, μεταξύ άλλων των γυναικών και των κοριτσιών, των παιδιών, των ευάλωτων ομάδων, καθώς και των ομάδων κινδύνου που αποτελούν κύριο στόχο, όπως ερευνητές, δάσκαλοι, γιατροί και ακαδημαϊκοί, που δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα να συνεχίσουν να ζουν και να εργάζονται στο Αφγανιστάν· υπογραμμίζει ότι, δεδομένης της μεταβαλλόμενης κατάστασης και της έλλειψης ολοκληρωμένης και πιο μακροπρόθεσμης εκτίμησης των αναγκών, τα ζητήματα αυτά δεν μπόρεσαν να ληφθούν πλήρως υπόψη κατά την ανάγνωση του Κοινοβουλίου και θα αξιολογηθούν εκ νέου υπό το φως της διορθωτικής επιστολής 1/2022 της Επιτροπής και των επακόλουθων πληροφοριών που θα υποβληθούν σε μεταγενέστερο στάδιο·

7. αποφασίζει να ενισχύσει τις γραμμές που χαρακτηρίζονται από εξαιρετικό ποσοστό εκτέλεσης και την επιχειρησιακή ικανότητα απορρόφησης των πρόσθετων πιστώσεων το 2022· επισημαίνει ότι, για τον σκοπό της επαρκούς χρηματοδότησης των πιεστικών προτεραιοτήτων που αναφέρονται ανωτέρω, πρέπει να κινητοποιηθεί πλήρως ο Μηχανισμός Ευελιξίας και ότι θα απαιτηθεί περαιτέρω η μερική χρήση του ενιαίου μέσου περιθωρίου (ποσό που αντισταθμίζεται με τα περιθώρια του τρέχοντος έτους)· ζητεί, επιπλέον, το 2022 να διατεθεί ολόκληρο το ποσό των αποδεσμεύσεων του 2020, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού·

8. υπογραμμίζει την ανάγκη να αποκατασταθεί το επίπεδο του ΣΠ όσον αφορά το κόστος χρηματοδότησης του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EURI), ώστε να μην δοθεί αρνητικό μήνυμα προς τις χρηματοπιστωτικές αγορές, εν αναμονή τυχόν επανεκτίμησης των προβλεπόμενων αναγκών από την Επιτροπή στο πλαίσιο της συνδιαλλαγής· επαναλαμβάνει τη σαφή θέση του, που διατυπώθηκε στις διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ 2021-2027, ότι τα έξοδα των τόκων και των επιστροφών του NGEU θα πρέπει να υπολογίζονται πάνω από τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ·

 

9. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η στήριξη της δράσης για το κλίμα και της προστασίας του περιβάλλοντος με την παροχή πρόσθετων πόρων για τα σχετικά προγράμματα και μέσα της Ένωσης το 2022· τονίζει και πάλι ότι, στο πνεύμα της ενσωμάτωσης της διάστασης του κλίματος, θα πρέπει να ενισχυθούν οι προσπάθειες σε όλους τους τομείς πολιτικής με σκοπό την επίτευξη του συνολικού στόχου όσον αφορά τις δαπάνες για το κλίμα για ολόκληρο το ΠΔΠ 2021-2027, σύμφωνα με τον οποίον οι εν λόγω δαπάνες πρέπει να αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 30 % του συνολικού ποσού των δαπανών του προϋπολογισμού της Ένωσης και του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης· υπογραμμίζει, επιπλέον, την ανάγκη της συνέχισης της προσπάθειας για την παροχή του 7,5 % των ετήσιων δαπανών στο πλαίσιο του ΠΔΠ για τους στόχους για τη βιοποικιλότητα το 2024, και του 10 % από το 2026· επιμένει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να συμμετέχει πλήρως στην ανάπτυξη πιο ισχυρών, διαφανών και ολοκληρωμένων μεθοδολογιών για την εφαρμογή και την παρακολούθηση αυτών των δαπανών, και δεσμεύεται για τις ετήσιες διαβουλεύσεις και τη στενή συνεργασία με την Επιτροπή και το Συμβούλιο, όπως ορίζεται στη διοργανική συμφωνία· υπενθυμίζει ότι, για την εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας, είναι εξαιρετικά σημαντικό η χρηματοδότηση να χορηγείται μόνο για δραστηριότητες οι οποίες συνάδουν με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» και με τη Συμφωνία του Παρισιού·

 

10. υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες έχουν πληγεί δυσανάλογα από τις επιπτώσεις της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλα τα σχετικά προγράμματα στον προϋπολογισμό του 2022 και η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι γυναίκες και άνδρες επωφελούνται εξίσου από τις δημόσιες δαπάνες· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να επιταχύνει την καθιέρωση μιας αποτελεσματικής, διαφανούς και ολοκληρωμένης μεθοδολογίας, σε στενή συνεργασία με το Κοινοβούλιο, για τη μέτρηση των σχετικών δαπανών για την ισότητα των φύλων, όπως ορίζεται στη διοργανική συμφωνία, προκειμένου να είναι σε θέση να παρουσιάσει απτά αποτελέσματα για τον προϋπολογισμό του 2022 και ενόψει της επέκτασης της μεθοδολογίας σε όλα τα προγράμματα του ΠΔΠ· ζητεί, επιπλέον, την ταχεία εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για την ισότητα των φύλων 2020-2025 και επισημαίνει την ανάγκη για πρόσθετες δράσεις, ιδίως κατάρτιση και πρωτοβουλίες για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση των προκαταλήψεων λόγω φύλου·

11. καθορίζει, συνεπώς, το συνολικό επίπεδο των πιστώσεων για τον προϋπολογισμό του 2022 (όλα τα τμήματα) σε 171 802 114 290 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, ποσό που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 4 008 766 380 EUR σε σύγκριση με το ΣΠ· αποφασίζει εξάλλου τη διάθεση ποσού ύψους 486 000 000 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων εν συνεχεία των αποδεσμεύσεων που προκύπτουν βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού· καθορίζει το συνολικό επίπεδο των πιστώσεων για τον προϋπολογισμό του 2022 (όλα τα τμήματα) σε 172 467 593 189 EUR σε πιστώσεις πληρωμών·

Τομέας 1 – Ενιαία αγορά, καινοτομία και ψηφιακή οικονομία

12. θεωρεί ότι ένα επιτυχημένο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας είναι απαραίτητο για τη μελλοντική ευημερία της Ένωσης· τονίζει ότι το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», το οποίο έχει ιδιαίτερα υψηλή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, θα συμβάλει σημαντικά στην Πράσινη Συμφωνία και στις προσπάθειες για μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, στην επιτυχή ψηφιακή μετάβαση και στην ανάκαμψη της οικονομίας της Ένωσης από την πανδημία· επισημαίνει ειδικότερα την ανάγκη να ενισχυθούν οι επενδύσεις της Ένωσης στην έρευνα στον τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης της έρευνας για τον καρκίνο· τονίζει το εξαιρετικό ποσοστό εκτέλεσης του εν λόγω προγράμματος, που αντικατοπτρίζει την ικανότητά του να απορροφήσει συμπληρωματικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους· προβαίνει συνεπώς σε αύξηση των κονδυλίων του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» σε επίπεδα που υπερβαίνουν εκείνα του ΣΠ κατά 305 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων·

13. υποστηρίζει την πρόταση του ΣΠ να διατεθούν 77,3 εκατομμύρια EUR σε αποδεσμεύσεις για τις τρεις ομάδες που αναφέρονται στη σχετική κοινή πολιτική δήλωση που επισυνάπτεται στον κανονισμό για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»[9]· σημειώνει, ωστόσο, ότι οι υπόλοιπες αποδεσμεύσεις του 2020 στον τομέα της έρευνας ανέρχονται σε 408,7 εκατομμύρια EUR· εκφράζει εκ νέου την ισχυρή πεποίθησή του ότι αυτό το απροσδόκητα υψηλό ποσό αποδεσμεύσεων στον τομέα της έρευνας, το οποίο δεν είχε προβλεφθεί από την Επιτροπή κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ, θα πρέπει να διατεθεί εξ ολοκλήρου στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», σε πλήρη συμμόρφωση με το άρθρο 15 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού· πιστεύει ακράδαντα ότι, δεδομένης της συνεχιζόμενης κρίσης στον τομέα της υγείας, το ήμισυ του εναπομείναντος ποσού θα πρέπει να διατεθεί στην ομάδα «Υγεία»·

 

14. τονίζει ότι ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) διαδραματίζει έναν απολύτως καίριο ρόλο στην οικοδόμηση υψηλής ποιότητας, βιώσιμων, οικονομικά προσιτών, διασυνδεδεμένων διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, ενέργειας και ψηφιακών δικτύων και, ως εκ τούτου, βρίσκεται στο επίκεντρο των προσπαθειών για την ενίσχυση της οικονομίας της Ένωσης και την επιτυχία της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης· υπενθυμίζει ότι ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» συμβάλλει σημαντικά στον συνολικό στόχο για τουλάχιστον 30 % δαπάνες για το κλίμα από το ΠΔΠ και το μέσο «Next Generation EU» (NGEU)· σημειώνει ότι ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και στην προώθηση της διασυνδεσιμότητας σε ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης· προτείνει συνεπώς να αυξηθεί η χρηματοδότηση για τα τρία σκέλη του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» κατά συνολικό ποσό 207,3 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων πάνω από το επίπεδο του ΣΠ·

 

15. τονίζει την ανάγκη για γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος και ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ψηφιακής κυριαρχίας της Ένωσης· πιστεύει ότι το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» αποτελεί ζωτικής σημασίας εργαλείο για την αύξηση των ποσοστών ψηφιοποίησης στην Ένωση και οδηγεί έτσι σε σημαντικά κέρδη παραγωγικότητας και συμβάλλει στην ενίσχυση των επενδύσεων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και της τεχνητής νοημοσύνης· υπενθυμίζει την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων, ιδίως των καινοτόμων ψηφιακών ΜΜΕ και νεοφυών επιχειρήσεων· θεωρεί, επιπλέον, ότι απαιτούνται συμπληρωματικές πιστώσεις για την προώθηση της ψηφιακής ένταξης, του ψηφιακού γραμματισμού και των ψηφιακών δεξιοτήτων σε ολόκληρη την Ευρώπη, με ιδιαίτερη έμφαση στον ψηφιακό γραμματισμό των γυναικών· προτείνει, ως εκ τούτου, να αυξηθεί το ποσό που διατίθεται για το πρόγραμμα κατά λίγο περισσότερο από 71 εκατομμύρια EUR·

 

16. υποστηρίζει αυξήσεις στα διάφορα σκέλη της ομάδας «Ενιαία αγορά» κατά συνολικό ποσό λίγο πάνω από 37 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων πάνω από το επίπεδο του ΣΠ· υπογραμμίζει τη σημασία ενός επαρκώς χρηματοδοτούμενου προγράμματος για την ενιαία αγορά με στόχο την τόνωση της ανταγωνιστικότητας, την προώθηση της επιχειρηματικότητας και την αποτελεσματική στήριξη των μικρών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των νεοφυών επιχειρήσεων, με τη σημαντική, διπλή πρόκληση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης· εφιστά ιδιαίτερα την προσοχή, επομένως, στην ανάγκη να ενισχυθεί σημαντικά η γραμμή του προϋπολογισμού που προορίζεται για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της πρόσβασής τους στις αγορές, λαμβανομένων ιδίως υπόψη των σοβαρών και μακροχρόνιων συνεπειών της υγειονομικής κρίσης για τις ΜΜΕ·

 

17. επισημαίνει το μακροχρόνιο αίτημά του για ειδική γραμμή του προϋπολογισμού και κονδύλια για τον τουρισμό, λαμβανομένης ιδίως υπόψη της σοβαρής συρρίκνωσης που έχει υποστεί ο τομέας, ο οποίος περιλαμβάνει πολλές ΜΜΕ, ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19· αναγνωρίζει ότι αρκετά προγράμματα της ΕΕ συμβάλλουν στη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα του τομέα, αλλά πιστεύει ακράδαντα ότι ένα πρόγραμμα της ΕΕ για τον τουρισμό θα εξασφαλίσει μια πιο συντονισμένη, ορατή και διαφανή δράση που θα στηρίξει αποτελεσματικά την ανάκαμψη του τομέα και θα τον θέσει σε πορεία προς ένα βιώσιμο μέλλον·

 

18. θεωρεί το InvestEU ακρογωνιαίο λίθο της στρατηγικής ανάκαμψης και υπογραμμίζει την ανάγκη να διατεθεί επαρκής χρηματοδότηση στον προϋπολογισμό του 2022, ώστε το πρόγραμμα να μπορέσει να επιτύχει χωρίς καθυστέρηση τους στόχους του και την αποκατάσταση της μακροπρόθεσμης ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας· τονίζει, επιπλέον, τη σημασία του συμβουλευτικού κόμβου InvestEU και της πύλης InvestEU για την ενίσχυση του επενδυτικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος σε ολόκληρη την Ένωση· απορρίπτει, ως εκ τούτου, όλες τις περικοπές στο εν λόγω πρόγραμμα που προτείνει το Συμβούλιο και αποφασίζει, ως ελάχιστη απαίτηση, να επαναφέρει όλες τις σχετικές γραμμές του προϋπολογισμού στο επίπεδο του ΣΠ·

 

19. αποφασίζει να δημιουργήσει αποθεματικό υπό την προϋπόθεση περαιτέρω βελτιώσεων στη διακυβέρνηση του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων που λειτουργεί στο πλαίσιο του Ιδρύματος Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σύμφωνα με τα αιτήματα που περιέχονται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουνίου 2016 (2016/2006 (INI))· αποφασίζει να δημιουργήσει αποθεματικό για την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), δεδομένων των σοβαρών αδυναμιών και ελλείψεων που εντόπισε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) στην ειδική έκθεσή του αριθ. 13/2021 όσον αφορά την έλλειψη επαρκούς δράσης στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες/της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, έως ότου υπάρξει πλήρης συμμόρφωση με τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

20. ενισχύει τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA), σύμφωνα με τις ανάγκες που έχουν εντοπιστεί, ώστε να διασφαλίσει ότι ο Οργανισμός μπορεί να εκπληρώσει επαρκώς τον ρόλο του όσον αφορά τη στήριξη της μετάβασης προς την απαλλαγή των τρόπων μεταφοράς από τις ανθρακούχες εκπομπές, μεταξύ άλλων για τμήματα όπου η άμεση ηλεκτροδότηση είναι πολύπλοκη, και να διασφαλίσει συνολικά ισότιμους όρους ανταγωνισμού με άλλους τρόπους μεταφοράς, διασφαλίζοντας, μεταξύ άλλων, την ολοκλήρωση των ελλειπουσών σιδηροδρομικών συνδέσεων, ιδίως των διασυνοριακών· επισημαίνει ότι απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός μελών προσωπικού ώστε ο Οργανισμός να αντιμετωπίσει την υψηλή ζήτηση για την έκδοση εγκρίσεων οχημάτων (VA), ενιαίων πιστοποιητικών ασφάλειας (SSC) και εγκρίσεων παρατρόχιου υλικού ERTMS (TA) και να εφαρμόσει την 4η δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους·

 

21. αυξάνει συνεπώς το ύψος των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για τον τομέα 1 κατά 668 593 067 EUR πάνω από το ΣΠ (εξαιρουμένων των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών), με τη χρηματοδότηση να προέρχεται από το διαθέσιμο περιθώριο και από την κινητοποίηση των ειδικών μέσων· επιπρόσθετα, διαθέτει στον εν λόγω τομέα συνολικό ποσό ύψους 486 000 000 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων που αντιστοιχεί σε αποδεσμεύσεις που πραγματοποιήθηκαν βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού·

Υποτομέας 2α – Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

22. αποφασίζει να δημιουργήσει χωριστή γραμμή του προϋπολογισμού στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+), ώστε να παράσχει ένα ειδικό πρόσθετο κονδύλιο για την προώθηση της εφαρμογής της ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά, προκειμένου να συμβάλει στην εξάλειψη της παιδικής φτώχειας και να επιτύχει τους στόχους του σχεδίου δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, μετριάζοντας παράλληλα τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας στα παιδιά· ενισχύει, για τον σκοπό αυτό, τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων του υποτομέα 2α κατά 700 000 000 EUR πάνω από το ΣΠ (εξαιρουμένων των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών), με τη χρηματοδότηση να προέρχεται από το διαθέσιμο περιθώριο και από την κινητοποίηση των ειδικών μέσων·

23. υπενθυμίζει ότι η στήριξη της Συνδρομής στην Ανάκαμψη για τη Συνοχή και τις Περιοχές της Ευρώπης (ReactEU) προς το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) θα πρέπει να συμβάλει κυρίως στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ποιοτική απασχόληση, ιδίως για τα άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση, καθώς και για μέτρα κοινωνικής ένταξης και εξάλειψης της φτώχειας, ιδίως όσον αφορά την παιδική φτώχεια·

Υποτομέας 2β – Ανθεκτικότητα και αξίες

24. τονίζει, στο πλαίσιο της κρίσης COVID-19, την ανάγκη να οικοδομηθεί μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας και να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας· αποφασίζει, ως εκ τούτου, να αυξήσει τους πόρους του προγράμματος EU4Health κατά 80 εκατομμύρια EUR·

 

25. υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να διατεθούν πρόσθετοι πόροι κυρίως για τις υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και για τα συναφή δικαιώματα και δη σε ό,τι αφορά την έγκαιρη και δωρεάν πρόσβαση, καθώς και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών·

26. τονίζει με έμφαση ότι η νεολαία εξακολουθεί να παραμένει ύψιστη προτεραιότητα για τον προϋπολογισμό της Ένωσης· ενισχύει, ως εκ τούτου, τη χρηματοδότηση προκειμένου να καλυφθεί η αυξανόμενη ζήτηση για το πρόγραμμα Erasmus+ κατά συνολικό ποσό μόλις άνω των 137 εκατομμυρίων EUR, δεδομένου ότι μια αύξηση κατά 5 % αντιπροσωπεύει επιπλέον 40 000 ανταλλαγές κινητικότητας και συνιστά ένα σημαντικό βήμα για την αναπλήρωση των χαμένων ευκαιριών του περασμένου έτους· υπενθυμίζει ότι το Erasmus+ είναι ένα βασικό εμβληματικό πρόγραμμα και ένα από τα πλέον επιτυχημένα προγράμματα της Ένωσης με στρατηγικές επενδύσεις για το μέλλον της Ένωσης και των πολιτών της· υπενθυμίζει ότι η ανεπαρκής χρηματοδότηση για το πρόγραμμα Erasmus+ θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη συνεχή δημιουργία νέων ευκαιριών για τους νέους και την αύξηση της απασχολησιμότητας των νέων· επιπλέον, ενισχύει το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης με 5 εκατομμύρια EUR, καθώς η οικονομική κρίση που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19 δεν θα πρέπει να επηρεάσει αρνητικά τη στήριξη των νέων·

 

27. τονίζει ότι για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνδέονται με τις όλο και σοβαρότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, πρέπει να κινητοποιηθούν επαρκείς πόροι στον προϋπολογισμό της Ένωσης· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι σημαντικό να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης (rescEU) κατά 10 εκατομμύρια EUR, ιδίως σε σχέση με τις φυσικές καταστροφές στην Ευρώπη, προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία των πολιτών της ΕΕ και η ετοιμότητα σε περίπτωση μελλοντικών καταστροφών λόγω της κλιματικής αλλαγής· τονίζει, επομένως, την ανάγκη να πραγματοποιηθούν επενδύσεις για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν για τις ιδιαίτερα ευάλωτες περιοχές και να ανασυσταθούν αυτές με πιο βιώσιμο τρόπο·

 

28. προτείνει, επιπλέον, την ενίσχυση του σκέλους «Πολιτισμός» του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» με 10 εκατομμύρια EUR για να υποστηριχθεί η ανάκαμψη των τομέων και κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την κρίση COVID-19· υπογραμμίζει ότι καμία χρηματοδότηση από κανένα από τα τρία σκέλη του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση έργων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Νέο ευρωπαϊκό Bauhaus»·

 

29. τονίζει τον καίριο ρόλο του προγράμματος «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες» για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και της δημοκρατίας, της ισότητας και της ισότητας των φύλων και του κράτους δικαίου στην Ένωση, καθώς και για τη στήριξη των θυμάτων έμφυλης βίας, και επιμένει ότι απαιτούνται πρόσθετες πιστώσεις για την υποστήριξη αυτών των στόχων· ενισχύει το πρόγραμμα «Δικαιοσύνη», προκειμένου να αντισταθμίσει την προτεινόμενη περικοπή, για τη χρηματοδότηση των αυξημένων καθηκόντων του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) στο πλαίσιο της πρότασης e-CODEX·

30. αποφασίζει να αυξήσει τον προϋπολογισμό για τις «Ενέργειες πολυμέσων» και να δημιουργήσει αποθεματικό, προκειμένου να ενθαρρύνει την Επιτροπή να εξασφαλίσει μεγαλύτερη σταθερότητα και προβλεψιμότητα για τα ραδιοφωνικά δίκτυα που καλύπτουν θέματα της ΕΕ, με διετή τουλάχιστον χρηματοδότηση, και να αποσαφηνίσει τους διάφορους στόχους που χρηματοδοτούνται μέσω αυτής της γραμμής προϋπολογισμού· αυξάνει επίσης τις πιστώσεις για τον κοινωνικό διάλογο προκειμένου να ενισχυθεί ο κοινωνικός διάλογος και να στηριχθούν ιδίως οι εθνικοί κοινωνικοί εταίροι στην αντιμετώπιση της κρίσης COVID-19 και των μακροπρόθεσμων συνεπειών της·

 

31. κρίνει αναγκαίο να αυξηθούν οι πιστώσεις της γραμμής του προϋπολογισμού για την Τουρκοκυπριακή Κοινότητα με σκοπό να υπάρξει αποφασιστική συμβολή στη συνέχιση και εντατικοποίηση του έργου της Επιτροπής για τους Αγνοουμένους στην Κύπρο, καθώς και για να υποστηριχθεί η δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά, ώστε να προαχθούν με αυτόν τον τρόπο η εμπιστοσύνη και η συμφιλίωση μεταξύ των δύο κοινοτήτων·

32. ενισχύει το σκέλος «Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία» του ΕΚΤ+ με έμφαση στην προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας·

 

33. υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο αυτού του υποτομέα· αποφασίζει να αυξήσει τη χρηματοδότηση για τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) και τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust) σύμφωνα με τις διαπιστωθείσες ανάγκες των εν λόγω οργανισμών· αυξάνει περαιτέρω τα επίπεδα στελέχωσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA), του FRA και της Eurojust· τονίζει επίσης ότι είναι σημαντικό να αξιολογηθεί περαιτέρω και ενδεχομένως να αυξηθεί περαιτέρω η χρηματοδότηση σύμφωνα με τις ανάγκες των οργανισμών της Ένωσης που ασχολούνται με τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης λόγω της νόσου COVID-19 στο μέλλον, και ιδίως του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης Νόσων (ECDC) υπό το φως του τροποποιημένου ιδρυτικού κανονισμού·

 

34. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης από απάτες και παρατυπίες· επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, τον θεμελιώδη ρόλο που διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης κονδυλίων από το Next Generation EU, καθώς και στη διασφάλιση του σεβασμού του κράτους δικαίου· αποφασίζει, επομένως, να εφαρμόσει στοχευμένες ενισχύσεις στην EPPO και να αυξήσει τα επίπεδα στελέχωσής της, ώστε να μπορέσει ο οργανισμός να εκτελέσει τα καθήκοντά του σύμφωνα με τις απαιτήσεις για την εκπλήρωση της εντολής του· καλεί την Επιτροπή, δεδομένων των δυσκολιών που αντιμετώπισε η EPPO όσον αφορά την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού για την εκπλήρωση της εντολής της το 2021, να επιδείξει την αναγκαία ευελιξία ώστε να διασφαλιστεί ότι οι πιστώσεις που συμφωνήθηκαν από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή μπορούν να εκτελεστούν πλήρως στο μέλλον· επισημαίνει τη σημαντική συσσώρευση εκκρεμών υποθέσεων και το γεγονός ότι, μετά από λίγες μόνο εβδομάδες λειτουργίας, η EPPO έχει καταχωρίσει περισσότερες από 1.000 καταγγελίες για απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, γεγονός που υπογραμμίζει τον επείγοντα χαρακτήρα του αιτήματος·

 

35. ενισχύει τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων του υποτομέα 2β συνολικά κατά 296 065 210 EUR πάνω από το ΣΠ (εξαιρουμένων των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών), με τη χρηματοδότηση να προέρχεται από το διαθέσιμο περιθώριο και από την κινητοποίηση των ειδικών μέσων·

Τομέας 3 – Φυσικοί πόροι και περιβάλλον

36. παρατηρεί ότι η πανδημία COVID-19 ανέδειξε τον στρατηγικό ρόλο που διαδραματίζει η γεωργία στην αποφυγή μιας επισιτιστικής κρίσης, με την παροχή ασφαλών και υψηλής ποιότητας τροφίμων σε προσιτές τιμές σε ολόκληρη την Ευρώπη· επιμένει ότι το 2022 πρέπει να χρηματοδοτηθούν πρόσθετα μέτρα στήριξης στο πλαίσιο ορισμένων γραμμών του προϋπολογισμού για επιλεγμένους γεωργικούς τομείς, και συγκεκριμένα για τη στήριξη του προγράμματος για τα σχολεία, για τους νέους γεωργούς και για τη μελισσοκομία, προκειμένου να μετριαστούν οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19·

 

37. τονίζει την επείγουσα ανάγκη ανάληψης δράσης για την κλιματική αλλαγή, όπως υπογραμμίζεται στην τελευταία έκθεση της IPPC που δημοσιεύτηκε στις 9 Αυγούστου 2021· υπενθυμίζει τη σημασία του προγράμματος LIFE για τη στήριξη και την προώθηση της δράσης για το κλίμα και της προστασίας του περιβάλλοντος στην Ένωση· δεδομένου ότι το πρόγραμμα αυτό επιδεικνύει αξιοσημείωτη ικανότητα απορρόφησης κονδυλίων, ενισχύει τη δημοσιονομική στήριξη για το LIFE κατά 171 εκατ. EUR (25% πάνω από το ΣΠ) στα διάφορα σκέλη του προγράμματος·

 

38. τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί σημαντικά ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, ώστε να εξασφαλιστούν επαρκείς οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι για να καταστεί δυνατή η πλήρης υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και των σχετικών πολιτικών της, και να επιτευχθεί ο στόχος για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 το αργότερο· υπογραμμίζει ότι η ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος δεν θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα LIFE, διότι οι συννομοθέτες δεν έχουν προβλέψει την εξυπηρέτηση τέτοιων σκοπών από το εν λόγω πρόγραμμα·

 

39. ζητεί συνεπώς την ενίσχυση των πιστώσεων στον τομέα 3 κατά 212 750 473 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων πάνω από τα επίπεδα του ΣΠ (εξαιρουμένων των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών), με τη χρηματοδότηση να προέρχεται από τη χρήση μέρους του διαθέσιμου περιθωρίου·

 

40. υπενθυμίζει ότι, κατά παράδοση, μια διορθωτική επιστολή θα συμπληρώσει την εικόνα όσον αφορά τις διαθέσιμες πιστώσεις για το ΕΓΤΕ και ότι η προσέγγιση σχετικά με τις τροπολογίες στον τομέα 3 μπορεί να προσαρμοστεί αναλόγως κατά τη διάρκεια της συνδιαλλαγής·

Τομέας 4 – Μετανάστευση και διαχείριση των συνόρων

41. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να αυξηθούν οι πιστώσεις για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, ιδίως υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων στο Αφγανιστάν· αντιστρέφει, επίσης, τη μείωση για το Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ) που έχει προγραμματίσει η Επιτροπή προκειμένου να χρηματοδοτήσει τα νέα καθήκοντα της Ευρωπόλ στο πλαίσιο της ενισχυμένης εντολής της, καθώς οι αναγκαίες πιστώσεις για την Ευρωπόλ θα πρέπει να αντληθούν αποκλειστικά από αδιάθετα περιθώρια εντός των ανώτατων ορίων του σχετικού τομέα του ΠΔΠ ή/και μέσω της κινητοποίησης των σχετικών ειδικών μέσων του ΠΔΠ· στο πλαίσιο αυτό, αντισταθμίζει επίσης την αναδιάταξη πόρων του ΜΔΣΘ για τον eu-LISA·

42. υπενθυμίζει τη σημασία της παροχής επαρκώς λεπτομερούς ονοματολογίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ, ώστε η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να είναι σε θέση να εκτελεί αποτελεσματικά τον ρόλο της όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων και το Κοινοβούλιο, ειδικότερα, να είναι σε θέση να εκτελεί τον ρόλο του όσον αφορά τη δημοκρατική εποπτεία και τον έλεγχο όλων των τομέων· εκφράζει, ως εκ τούτου, τη λύπη του για το γεγονός ότι το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης δεν επωφελείται από μια πιο λεπτομερή ονοματολογία που να αντικατοπτρίζει τους ειδικούς στόχους του Ταμείου·

43. υπογραμμίζει την ανάγκη να αυξηθούν τα επίπεδα χρηματοδότησης και στελέχωσης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) σύμφωνα με τα καθήκοντα που απορρέουν από την πολιτική συμφωνία για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο· επισημαίνει την ανάγκη για περαιτέρω αύξηση του προσωπικού του eu-LISA σύμφωνα με τις προσδιορισθείσες ανάγκες του Οργανισμού, ώστε να βοηθηθεί ο Οργανισμός να υλοποιήσει το 2022 ορισμένα εξαιρετικά κρίσιμα σχέδια της ΕΕ για την εσωτερική ασφάλεια και τη διαχείριση των συνόρων, όπως το ΣΕΕ, το ETIAS, η διαλειτουργικότητα, ο αναθεωρημένος κανονισμός VIS και η αναδιατύπωση του EURODAC·

44. εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στις περικοπές του Συμβουλίου στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex), δεδομένου ότι ο οργανισμός πρέπει να είναι επαρκώς εξοπλισμένος και το προσωπικό του να προωθείται ώστε να είναι σε θέση να παράγει αποτελέσματα σε όλους τους τομείς ευθύνης που εμπίπτουν στη νέα εντολή του· αποφασίζει, ωστόσο, να εγγράψει 90 000 000 EUR στο αποθεματικό υπό την προϋπόθεση της πρόσληψης των υπόλοιπων 20 παρατηρητών θεμελιωδών δικαιωμάτων στον βαθμό AD, της πρόσληψης των τριών αναπληρωτών εκτελεστικών διευθυντών και της έγκρισης της διαδικασίας για την εφαρμογή του άρθρου 46 του κανονισμού 2019/1896[10]·

 

45. ενισχύει συνεπώς τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων του τομέα 4 κατά 106 231 750 EUR πάνω από τα επίπεδα του ΣΠ (εξαιρουμένων των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών), με τη χρηματοδότηση να προέρχεται από τη χρήση του διαθέσιμου περιθωρίου και την κινητοποίηση των ειδικών μέσων·

Τομέας 5 – Ασφάλεια και άμυνα

46. τονίζει τη σημασία του προοδευτικού καθορισμού της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης, με σεβασμό —παράλληλα— του καθεστώτος ουδετερότητας ορισμένων κρατών μελών· υπογραμμίζει τη σημασία της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής συνεργασίας σε ζητήματα άμυνας, δεδομένου ότι καθιστά την Ευρώπη και τους πολίτες της ασφαλέστερους, αλλά επίσης οδηγεί σε μείωση δαπανών· σημειώνει ότι σκοπός της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της άμυνας είναι η δημιουργία συνεργειών και η αποφυγή διπλών δαπανών στα κράτη μέλη· ζητεί να αυξηθεί η χρηματοδότηση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας και τη στρατιωτική κινητικότητα, προκειμένου να προωθηθεί πλήρως μια καινοτόμος και ανταγωνιστική βιομηχανική βάση στον τομέα της άμυνας, που θα συμβάλει στην απολύτως αναγκαία στρατηγική αυτονομία της Ένωσης·

 

47. υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ασφάλειας και της επιβολής του νόμου, ιδίως όσον αφορά τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) και τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ), και προτείνει στοχευμένες αυξήσεις ή/και αλλαγές στελέχωσης, ώστε να είναι σε θέση να εκτελούν σωστά τα καθήκοντά τους· τονίζει ότι, ελλείψει έγκρισης της αναθεωρημένης νομικής βάσης της Ευρωπόλ έως το τέλος του 2021, το αποθεματικό που διατηρείται στον προϋπολογισμό του Οργανισμού μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερημένη πρόσληψη του προσωπικού που απαιτείται για να εξασφαλιστεί η προετοιμασία για την αποτελεσματική εφαρμογή της αναθεωρημένης νομικής βάσης και εντολής της Ευρωπόλ, και για την ενίσχυση της αντίδρασης της Ευρωπόλ κατά της τρομοκρατίας και του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, της καινοτομίας, για τη στήριξη ερευνών μεγάλης κλίμακας, της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και των δράσεων καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

 

48. ενισχύει τον τομέα 5 συνολικά κατά 82 621 461 EUR πάνω από το ΣΠ, που θα χρηματοδοτηθεί με τη χρήση μέρους του διαθέσιμου περιθωρίου·

Τομέας 6 – Γειτονικές χώρες και υπόλοιπος κόσμος

49. τονίζει ότι σε καιρούς όπου οι εξωτερικές προκλήσεις και τα ζητήματα της διεθνούς πολιτικής αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία στη διεθνή πολιτική, η Ένωση πρέπει να διασφαλίσει ότι η εξωτερική διάσταση του προϋπολογισμού της χρηματοδοτείται επαρκώς και είναι ότι έτοιμη να ανταποκριθεί χωρίς καθυστέρηση στις υφιστάμενες, τις αναδυόμενες, καθώς και τις μελλοντικές και μακροπρόθεσμες προκλήσεις· επιμένει στη στήριξη των συμφωνημένων προτεραιοτήτων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας - Η Ευρώπη στον κόσμο (NDICI-Global Europe) και του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ)·

50. υπογραμμίζει την ανάγκη να αυξηθεί η χρηματοδότηση της UNRWA, σε αναγνώριση του ουσιαστικού ρόλου της να συμβάλλει στην περιφερειακή σταθερότητα και ως μοναδικού παρόχου υπηρεσιών ζωτικής σημασίας για εκατομμύρια Παλαιστίνιους πρόσφυγες· τονίζει ότι η προτεινόμενη αύξηση προορίζεται για τη διασφάλιση της προβλέψιμης χρηματοδότησης της UNRWA· τονίζει τη σημασία της εκπαίδευσης των παιδιών στην ανεκτικότητα, την ειρήνη και τον αμοιβαίο σεβασμό· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να συνεργάζεται με την Παλαιστινιακή Αρχή και την UNRWA για την προώθηση της ποιοτικής εκπαίδευσης για τα παιδιά της Παλαιστίνης και να συνεχίσει να διασφαλίζει την πλήρη τήρηση των προτύπων της UNESCO·

 

51. τονίζει ότι πρέπει να αυξηθεί η χρηματοδότηση για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και τις χώρες της Ανατολικής και Νότιας Γειτονίας για να υποστηριχθούν ολοκληρωμένες μεταρρυθμίσεις και η ανάκαμψη από την κρίση COVID-19 και τις μακροπρόθεσμες κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές συνέπειές της και να αυξηθεί η χρηματοδότηση για την κοινωνία των πολιτών και τους μη κρατικούς φορείς στις υπό ένταξη χώρες· επισημαίνει, εν προκειμένω, την ανάγκη να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση για καίριους τομείς όπως η στήριξη της δημοκρατίας, η κοινωνία των πολιτών και το κράτος δικαίου· ζητεί ειδικότερα να συνεχιστεί η στήριξη των ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, καθώς και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στη Λευκορωσία και στις γειτονικές χώρες·

52. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την τρέχουσα κατάσταση στο Αφγανιστάν· πιστεύει ότι ο προϋπολογισμός ανθρωπιστικής βοήθειας για το Αφγανιστάν και τις γειτονικές χώρες θα πρέπει να αυξηθεί σημαντικά για τη στήριξη και την προστασία των ευάλωτων Αφγανών και των οικογενειών τους· επιμένει, επίσης, ότι το σύνολο της χρηματοδότησης για ανεξάρτητες οργανώσεις ανάπτυξης και ανθρωπιστικής βοήθειας στο Αφγανιστάν θα πρέπει να διατίθεται απευθείας στις οργανώσεις αυτές, χωρίς να χρησιμοποιείται η κυβέρνηση των Ταλιμπάν ως ενδιάμεσος φορέας· λαμβάνοντας υπόψη τις αναμενόμενες ανάγκες που προκύπτουν εξαιτίας της τρέχουσας κατάστασης στο Αφγανιστάν και σε άλλα μέρη του κόσμου, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από το αποθεματικό αλληλεγγύης και επείγουσας βοήθειας, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε χρηματοδοτικά προβλήματα, αποφασίζει να ενισχύσει τη χρηματοδότηση της ανθρωπιστικής βοήθειας κατά 20 %·

53. εκφράζει τη λύπη του για την ανισότητα όσον αφορά την εμβολιαστική κάλυψη στον κόσμο· τονίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη να καταστεί δυνατή η πρόσβαση σε εμβόλια κατά της νόσου COVID-19 στις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως μέσω της πρωτοβουλίας COVAX, καθώς και να υποστηριχθεί η βελτίωση των συστημάτων υγείας τους· αποφασίζει, ως εκ τούτου, να διαθέσει το ποσό του 1 δισεκατομμυρίου EUR στο πλαίσιο του αποθεματικού αναδυόμενων προκλήσεων και προτεραιοτήτων του NDICI-Global Europe το 2022 για τον σκοπό αυτό, αφαιρώντας από το συγκεκριμένο ποσό τα κονδύλια που μεταφέρθηκαν στο πλαίσιο του NDICI από το έτος 2021, καθώς και επιπλέον ποσό 100 εκατομμυρίων EUR στο πλαίσιο της γραμμής «Άνθρωποι ‑ Παγκόσμιες προκλήσεις» επιπροσθέτως όλων των υποσχέσεων που έχει ήδη δώσει και των δεσμεύσεων που έχει ήδη αναλάβει η Επιτροπή· ζητεί από τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν επειγόντως τις δεσμεύσεις που έχουν ήδη αναληφθεί στο πλαίσιο της COVAX και τα καλεί να δεσμεύσουν επιπλέον 2 δισεκατομμύρια EUR, είτε για την COVAX είτε για δόσεις εμβολίων, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022· υπενθυμίζει ότι η γραμμή «Άνθρωποι - Παγκόσμιες προκλήσεις» αποσκοπεί επίσης στη χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση άμεσων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προκλήσεων·

 

54. υπογραμμίζει τις παγκόσμιες προσπάθειες της Ένωσης για τη στήριξη των προσφύγων και υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν η Τουρκία και οι λοιπές χώρες υποδοχής, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της νότιας Μεσογείου, στη φιλοξενία προσφύγων ιδίως από τη Συρία· επιβεβαιώνει ότι η Ένωση και τα κράτη μέλη της πρέπει να συνεχίσουν να παρέχουν αποτελεσματική και ελεγχόμενη βοήθεια στους Σύρους πρόσφυγες στις χώρες υποδοχής· τονίζει ότι η μελλοντική χρηματοδότηση για τις ανάγκες των Σύρων προσφύγων δεν ελήφθη υπόψη στις διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ ή τον NDICI-Global Europe και, ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να καλυφθεί από τα προγραμματισμένα μέσα, συμπεριλαμβανομένου του αποθεματικού NDICI-Global Europe, καθώς η δέσμη μέτρων υπέρ των προσφύγων από τη Συρία, το Ιράκ ή άλλες χώρες δεν ανταποκρίνεται σε μια νέα κρίση ή σε απρόβλεπτες ανάγκες· ζητεί κάθε μέσο που θα διαδεχθεί τη Διευκόλυνση της ΕΕ για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία να χρηματοδοτείται από νέες πιστώσεις και πρόσθετες συνεισφορές από τα κράτη μέλη και επισημαίνει πως θα πρέπει να συνοδεύεται από την αντίστοιχη αναθεώρηση του κανονισμού για το ΠΔΠ προκειμένου να αυξηθεί το ανώτατο όριο του τομέα 6, ώστε να αντικατοπτρίζονται οι πραγματικές χρηματοδοτικές ανάγκες για τις εξωτερικές δράσεις της ΕΕ·

 

55. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής (ΜΧΣ) της ΕΕ προς τη Μολδαβία, την Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Γεωργία, την Ιορδανία, το Κόσοβο, το Μαυροβούνιο, τη Βόρεια Μακεδονία, την Τυνησία και την Ουκρανία για την προώθηση των επενδύσεων και τη στήριξη της ανάκαμψης από την κρίση COVID-19·

56. τονίζει ότι η προστασία και η προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και η ενδυνάμωση των γυναικών και η προστασία των ευάλωτων ομάδων, όπως τα παιδιά, εξακολουθούν να αποτελούν βασικά ζητήματα ενδιαφέροντος για την εξωτερική δράση της Ένωσης· αποφασίζει, ως εκ τούτου, να αυξήσει τα χρηματοδοτικά κονδύλια αυτών των γραμμών·

57. αποφασίζει να ενισχύσει τη στήριξη για στρατηγική επικοινωνία, ιδίως για μέτρα που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω του συστηματικού εντοπισμού και της αποκάλυψης της παραπληροφόρησης που προωθείται από κρατικούς και άλλους παράγοντες·

58. αυξάνει συνεπώς το ύψος των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για τον τομέα 6 κατά 563 429 451 EUR πάνω από το ΣΠ (εξαιρουμένων των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών), με τη χρηματοδότηση να προέρχεται από το διαθέσιμο περιθώριο και από την κινητοποίηση των ειδικών μέσων·

Τομέας 7 – Ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση

59. θεωρεί ότι οι περικοπές του Συμβουλίου είναι αδικαιολόγητες και δεν θα επιτρέψουν στην Επιτροπή να εκπληρώσει τα καθήκοντά της· επαναφέρει συνεπώς το ΣΠ για τις διοικητικές δαπάνες της Επιτροπής, μεταξύ άλλων για τα γραφεία της·

 

60. τονίζει ότι, δεδομένων των νέων νομοθετικών προτάσεων και στρατηγικών πρωτοβουλιών που απορρέουν από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, όπως η «δέσμη προσαρμογής στον στόχο 55 %», η στρατηγική για τη βιοποικιλότητα, η στρατηγική για τις χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα και οι αυξημένες δαπάνες της Ένωσης λόγω του μέσου NGEU και του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ορισμένες υπηρεσίες, ιδίως η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Επιτροπής και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), θα χρειαστούν ενίσχυση στον τομέα του προσωπικού· ζητεί από την Επιτροπή, υπό την ιδιότητά της ως έντιμου διαμεσολαβητή, να επαναξιολογήσει αυτές τις ανάγκες χωρίς καθυστέρηση και να προτείνει επαρκείς ενισχύσεις στη διορθωτική επιστολή της ή κατά τη διαδικασία συνδιαλλαγής, χωρίς να υπονομεύεται το πραγματικό επίπεδο ανθρώπινων πόρων στις άλλες υπηρεσίες ή οργανισμούς της· επισημαίνει ότι το τρέχον επίπεδο προϋπολογισμού και προσωπικού παρεμποδίζει την ικανότητα της OLAF να επιτελεί το έργο της σε όλα τα κράτη μέλη· τονίζει επίσης τον αυξημένο φόρτο εργασίας της OLAF που συνδέεται με την εφαρμογή του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ και τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία·

Δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες (ΔΣ-ΠΕ)

61. υπογραμμίζει τη σημασία των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών (ΔΣ-ΠΕ) ως μέσων για τον προσδιορισμό πολιτικών προτεραιοτήτων και την εφαρμογή νέων πρωτοβουλιών που έχουν το δυναμικό να μετεξελιχθούν σε μόνιμες δραστηριότητες και προγράμματα της Ένωσης· αποφασίζει, έχοντας πραγματοποιήσει προσεκτική ανάλυση όλων των προτάσεων που υποβλήθηκαν και λαμβάνοντας πλήρως υπόψη την αξιολόγηση της Επιτροπής όσον αφορά την τήρηση των νομικών απαιτήσεων και τη δυνατότητα εκτέλεσης, να εγκρίνει μια ισορροπημένη δέσμη ΔΣ-ΠΕ που να αντικατοπτρίζει τις πολιτικές προτεραιότητες του Κοινοβουλίου· καλεί την Επιτροπή να υλοποιεί τα ΔΣ και τις ΠΕ χωρίς χρονοτριβή και να παρέχει ενημέρωση σχετικά με τις επιδόσεις και τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται επιτόπου·

Πληρωμές

62. υπογραμμίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί επαρκές επίπεδο πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό του 2022 και αποφασίζει, ως εκ τούτου, να αντιστρέψει τις περικοπές του Συμβουλίου και να ενισχύσει τις πιστώσεις πληρωμών στις γραμμές εκείνες που τροποποιούνται όσον αφορά τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων·

Άλλα τμήματα

Τμήμα Ι – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

63. διατηρεί αμετάβλητο το συνολικό επίπεδο του προϋπολογισμού του για το 2022, σύμφωνα με την κατάσταση προβλέψεων εσόδων και δαπανών που ενέκρινε η Oλομέλεια στις 29 Απριλίου 2021, στα 2 112 904 198 EUR· ενσωματώνει δημοσιονομικά ουδέτερες τεχνικές προσαρμογές οι οποίες αντανακλούν επικαιροποιημένες πληροφορίες που δεν ήταν διαθέσιμες νωρίτερα κατά το τρέχον έτος·

 

64. σύμφωνα με το προαναφερθέν ψήφισμά του, της 29ης Απριλίου 2021, σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του για το οικονομικό έτος 2022·

 

α) λαμβάνει υπό σημείωση την επικείμενη ενδιάμεση αναθεώρηση της μεσοπρόθεσμης στρατηγικής του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης (EMAS)· επαναλαμβάνει την έκκλησή του να τροποποιηθεί το τρέχον σχέδιο μείωσης των εκπομπών CO2 για την επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα έως το 2030, με τη χρήση μιας εσωτερικής τιμής ανθρακούχων εκπομπών·

 

β) σημειώνει ότι ένας από τους κύριους τομείς εστίασης του EMAS μεσοπρόθεσμα θα είναι η μείωση των εκπομπών που οφείλονται στη μεταφορά προσώπων· επαναλαμβάνει την έκκλησή του να μειωθούν σε λογικά επίπεδα τα ταξίδια για συνεδριάσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν αποτελεσματικά εξ αποστάσεως ή με υβριδικό τρόπο, και να προωθηθεί η μετάβαση σε εναλλακτικές λύσεις χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών για όλα τα υπόλοιπα ταξίδια, εφόσον δεν επηρεάζεται η ποιότητα του νομοθετικού και πολιτικού έργου·

 

γ) χαιρετίζει την επέκταση της εθελοντικής τηλεργασίας για το προσωπικό του Κοινοβουλίου· επαναλαμβάνει την έκκλησή του να προτιμάται η διοργάνωση συνεδριάσεων με υβριδικό τρόπο ή αποκλειστικά εξ αποστάσεως όταν αυτές δεν περιλαμβάνουν τη λήψη πολιτικών αποφάσεων, κάτι που ισχύει για παράδειγμα στην περίπτωση των ακροάσεων και ανταλλαγών απόψεων ή των εσωτερικών και προπαρασκευαστικών συνεδριάσεων· επαναλαμβάνει την έκκλησή του να πραγματοποιούνται αποκλειστικά εξ αποστάσεως οι προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις και οι ενημερώσεις μετά την αποστολή για όλες τις επίσημες επισκέψεις αντιπροσωπειών, ως προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας, και από το 2022 να χορηγούνται άδειες για αντιπροσωπείες αποκλειστικά εντός των ορίων των αντίστοιχων δικαιωμάτων· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Προεδρείο να διασφαλίσει ότι οι έκτακτες συνεδριάσεις των επιτροπών στο Στρασβούργο θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο κατ’ εξαίρεση και θα πρέπει να αιτιολογούνται δεόντως προτού εγκριθούν σε μεμονωμένη βάση·

 

δ) εκφράζει την ικανοποίησή του για την εν εξελίξει διαδικασία αναθεώρησης των κανόνων σχετικά με τις αποστολές· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για κατάλληλη έγκριση βάσει των αναγκών και για χρήση μέσων μεταφοράς χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, όποτε αυτό είναι δυνατόν· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για αναθεώρηση των κανόνων για τις αποστολές των διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών σύμφωνα με τις ίδιες αρχές·

 

ε) ενθαρρύνει τους βουλευτές να χρησιμοποιούν εναλλακτικές λύσεις μεταφοράς χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για αναθεώρηση των μέτρων εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών όσον αφορά την επιστροφή των εξόδων για ευέλικτα αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης όταν ταξιδεύουν εντός της Ένωσης, εκτός από δεόντως αιτιολογημένες εξαιρέσεις·

 

στ) επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Κοινοβούλιο να συνεργαστεί στενά με τις αρμόδιες τοπικές αρχές και ιδίως με την περιφέρεια των Βρυξελλών στις προσπάθειές της να πρωτοστατήσει στη βιώσιμη αστική κινητικότητα αναλαμβάνοντας προορατικό ρόλο στην εφαρμογή του σχεδίου GoodMove, ιδίως όσον αφορά τους χώρους στάθμευσης· επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του για επέκταση του συστήματος υπηρεσιακών ποδηλάτων εντός του Κοινοβουλίου και για χρήση υπηρεσιακών οχημάτων για τη μεταφορά βουλευτών, προσωπικού και διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών (ΔΚΒ) με εντολές αποστολής μεταξύ Βρυξελλών και Στρασβούργου· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για κατάλληλη αύξηση του αριθμού των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων που προορίζονται αποκλειστικά για ηλεκτρικά οχήματα·

 

ζ) χαιρετίζει τη μελλοντική πρόταση αναθεώρησης των κανόνων που διέπουν τις ομάδες επισκεπτών· λαμβάνει υπόψη τα μέτρα που έλαβαν οι αρμόδιες υπηρεσίες όσον αφορά την ενημέρωση των ομάδων επισκεπτών σχετικά με τον περιβαλλοντικές επιπτώσεις των μετακινήσεών τους· επαναλαμβάνει το αίτημά του για τη θέσπιση, το 2022, ενός συστήματος παροχής κινήτρων για την επιστροφή των εξόδων ταξιδίου με βάση τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις· ζητεί οι αναθεωρημένοι κανόνες να συνάδουν με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, με τίτλο «Στρατηγική για βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα – οι ευρωπαϊκές μεταφορές σε τροχιά μέλλοντος» (COM(2020)0789), και ιδίως με την παράγραφο 9,

 

η) σημειώνει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη μελέτες σκοπιμότητας για την αξιολόγηση της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας της εγκατάστασης νέων πινάκων φωτοβολταϊκών συστοιχιών σε διάφορα κτίρια στις Βρυξέλλες και, ταυτόχρονα, επαναλαμβάνει την έκκλησή του προκειμένου να εγκατασταθούν στις Βρυξέλλες, έως το 2023, σύγχρονα φωτοβολταϊκά οροφής που θα καλύπτουν το μέγιστο δυναμικό· επαναλαμβάνει την έκκλησή του να σταματήσει η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων θέρμανσης που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα και να καταρτιστεί χάρτης πορείας για τη σταδιακή κατάργηση της χρήσης ορυκτών καυσίμων με συγκεκριμένα ορόσημα που θα εγκριθούν το 2022 με στόχο την αποφυγή μη αξιοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού, καθώς και να διενεργηθεί ανάλυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της χρήσης συστημάτων αντλιών θερμότητας και άλλων σχετικών τεχνολογιών σύμφωνα με τους στόχους του EMAS· επαναλαμβάνει την παράλληλη έκκλησή του να αντικατασταθεί σταδιακά η σύναψη συμβάσεων προμηθειών βάσει εγγυήσεων προέλευσης από τη χρήση τοπικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

 

θ) υπενθυμίζει τη στήριξη που έχει εκφράσει η συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών του Κοινοβουλίου για τη δημιουργία ενιαίας έδρας προκειμένου να διασφαλιστεί η αποδοτική δαπάνη των χρημάτων των φορολογουμένων της Ένωσης και να αναλάβει το Κοινοβούλιο τη θεσμική του ευθύνη όσον αφορά τη μείωση του οικείου αποτυπώματος άνθρακα· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει την έδρα του στο Στρασβούργο· σημειώνει ότι, για να πραγματοποιηθούν μόνιμες αλλαγές, απαιτείται τροποποίηση της Συνθήκης, για την οποία χρειάζεται ομοφωνία·

 

ι) εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το σχέδιο δράσης EMAS για το 2021 προβλέπει υποχρεωτική διαβούλευση με την υπηρεσία εξυπηρέτησης για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις για όλες τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων στις κατηγορίες προϊόντων προτεραιότητας, εφόσον κρίνεται σκόπιμο· επαναλαμβάνει, ωστόσο, την έκκλησή του για υποχρέωση διαβούλευσης με την υπηρεσία εξυπηρέτησης για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις όταν πρόκειται για συμβάσεις προμηθειών άνω των 15 000 EUR·

 

ια) υπενθυμίζει ότι, μετά την απόφαση του Προεδρείου του 2018 σχετικά με την αποζημίωση γενικών εξόδων (ΑΓΕ), έχουν ληφθεί μεταγενέστερες αποφάσεις στην Ολομέλεια και, ως εκ τούτου, επαναλαμβάνει τα αιτήματά του προς το Προεδρείο για εισαγωγή αλλαγών στους κανόνες που διέπουν την ΑΓΕ έως το τέλος του 2021·

 

ιβ) καλεί το Προεδρείο να καθορίσει σαφή και νομικά ασφαλή πρότυπα όσον αφορά τις περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να παρασχεθεί προστασία μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, μεταξύ άλλων στους ΔΚΒ, και να δημοσιεύσει τα εν λόγω πρότυπα·

 

ιγ) επισημαίνει την ανάγκη να επανεξεταστεί η πολιτική του Κοινοβουλίου για τους ανθρώπινους πόρους, προκειμένου να μπορέσει το θεσμικό όργανο να αξιοποιήσει την εμπειρογνωσία που έχει αποκτήσει το προσωπικό του Κοινοβουλίου στο σύνολό του· φρονεί ότι είναι επομένως αναγκαίο να τροποποιηθούν οι κανόνες ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όλες τις κατηγορίες του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των ΔΚΒ, να συμμετέχουν σε εσωτερικούς διαγωνισμούς και να θεσπιστούν συστήματα ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων που θα επιτρέπουν στο Κοινοβούλιο να διατηρεί την εμπειρογνωσία αυτών των κατηγοριών στην υπηρεσία του θεσμικού οργάνου·

ιδ) εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Προεδρείο αρνείται να εφαρμόσει τη βούληση που έχει εκφράσει σε πολλές περιπτώσεις η Ολομέλεια όσον αφορά την ανάληψη δράσης για την πλήρη ευθυγράμμιση των αποζημιώσεων για τους υπαλλήλους, το λοιπό προσωπικό και τους ΔΚΒ όσον αφορά τις υπηρεσιακές μετακινήσεις μεταξύ των τριών τόπων εργασίας του Κοινοβουλίου· καλεί το Προεδρείο να εξετάσει το ζήτημα αυτό προκειμένου να διορθώσει αυτή την ανισότητα χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση και να αναλάβει άμεση δράση όσον αφορά την αναθεώρηση των ισχυόντων κανόνων, η οποία είναι απαραίτητη για την αλλαγή του νομικού πλαισίου·

 

ιε)  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τη Διάσκεψη των Προέδρων να αναθεωρήσει τις διατάξεις εφαρμογής που διέπουν τις εργασίες των αντιπροσωπειών και των αποστολών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης· υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο της εν λόγω αναθεώρησης, θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσον οι ΔΚΒ μπορούν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να συνοδεύουν τους βουλευτές σε επίσημες κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες και αποστολές·

 

ιστ) λαμβάνει υπό σημείωση την απόφαση του Προεδρείου της 8ης Φεβρουαρίου 2021 σχετικά με την ψηφοφορία στο πλαίσιο του καθεστώτος εξ αποστάσεως συμμετοχής· σημειώνει ότι επί του παρόντος δεν είναι δυνατή η εξ αποστάσεως ψηφοφορία ελλείψει απόφασης του Προέδρου για τη διαπίστωση έκτακτων περιστάσεων· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Προεδρείο να επιτρέψει στους βουλευτές να ασκούν το δικαίωμα ψήφου τους, ενόσω βρίσκονται σε άδεια μητρότητας ή πατρότητας, κατά τη διάρκεια μακροχρόνιας ασθένειας ή σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας·

 

ιζ) λαμβάνει υπό σημείωση τις εν εξελίξει εργασίες για την αντικατάσταση των υποδομών WI-FI στους τρεις τόπους εργασίας· ζητεί την ταχεία εγκατάσταση των νέων υποδομών·

 

ιη) υπενθυμίζει τους εγγενείς κινδύνους για την ασφάλεια των πληροφοριών και την ιδιωτικότητα που ενέχει η χρήση λύσεων που εξαρτώνται από τρίτα μέρη, καθώς και τον θετικό αντίκτυπο της χρήσης λογισμικού ανοικτού κώδικα· επιμένει ότι οι χρήστες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν λογισμικό ανοικτού κώδικα στις συσκευές του Κοινοβουλίου, και τονίζει την ανάγκη για αποκεντρωμένες λύσεις ανοικτού κώδικα για εικονικές συνεδριάσεις και άμεση ανταλλαγή μηνυμάτων· τονίζει ότι πρέπει να παρέχεται κατάλληλη κατάρτιση στους χρήστες, με ιδιαίτερη έμφαση στην κυβερνοασφάλεια· τονίζει ότι απαιτείται λογισμικό αυτόματης μεταγραφής και μετάφρασης για να υποστηριχθεί η ισότιμη διάδοση των πληροφοριών σε όλες τις επίσημες γλώσσες·

 

ιθ) λαμβάνει υπό σημείωση τους στρατηγικούς προσανατολισμούς για το υπολογιστικό νέφος που ενέκρινε το Προεδρείο τον Ιούνιο του 2020· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για τη λήψη μέτρων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι, όσον αφορά τις συμβάσεις προμηθειών του Κοινοβουλίου για λογισμικό και ψηφιακές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των λύσεων υπολογιστικού νέφους, θα αποφεύγονται τα φαινόμενα εγκλωβισμού σε λύσεις συγκεκριμένων προμηθευτών, με τη θέσπιση απαιτήσεων φορητότητας και πλήρους διαλειτουργικότητας, θα χρησιμοποιείται λογισμικό ανοικτού κώδικα και θα δεσμεύεται μέρος των συμβάσεων προμηθειών για ΜΜΕ και νεοφυείς επιχειρήσεις·

 

κ) λαμβάνει υπό σημείωση τις υπηρεσίες που παρέχονται από ορισμένα Γραφεία Συνδέσμου του ΕΚ σε μη επίσημες γλώσσες της Ένωσης· ζητεί από το Προεδρείο να αναλύσει τη σκοπιμότητα και να εκτιμήσει το οικονομικό κόστος της παροχής επικοινωνιακού υλικού, για παράδειγμα για τα κέντρα Europa Experience, στις γλώσσες των γλωσσικών μειονοτήτων, των περιφερειών και των κοινοτήτων στα διάφορα κράτη μέλη·

 

κα) λαμβάνει υπό σημείωση το κατά προσέγγιση κόστος για την εξωτερική ανάθεση της μετάφρασης βασικών ψηφισμάτων εξωτερικής πολιτικής στην επίσημη γλώσσα της ενδιαφερόμενης χώρας· επαναλαμβάνει την έκκλησή του να μεταφράζονται τα εν λόγω έγγραφα, με σκοπό την ενίσχυση του αντικτύπου και της προβολής των δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου στον τομέα των εξωτερικών υποθέσεων, και να διασφαλιστεί ότι διατίθενται επαρκείς πιστώσεις για τον σκοπό αυτό·

 

κβ) λαμβάνει υπό σημείωση το έργο «Immersive Online Experience» και άλλες διαδικτυακές δραστηριότητες που είναι διαθέσιμες για τους επισκέπτες· ζητεί να αναπτυχθούν και να προωθηθούν ευκαιρίες για τους πολίτες και τους κατοίκους των κρατών μελών και των χωρών εταίρων για την πραγματοποίηση εικονικών ξεναγήσεων στο Κοινοβούλιο, προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη κατανόηση του έργου και των αξιών του θεσμικού οργάνου από το ευρύτερο κοινό·

 

κγ) επαναλαμβάνει το αίτημά του στο Προεδρείο να γνωστοποιήσει την απόφασή του σχετικά με το κτίριο PHS, συνοδευόμενη από λεπτομερή ανάλυση του κόστους και τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα·

 

κδ) υπενθυμίζει το άρθρο 27 παράγραφοι 1 και 2 του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το προαιρετικό ταμείο συντάξεων που έχει συστήσει το Κοινοβούλιο·

 

κε) λαμβάνει υπό σημείωση τα μέτρα που έλαβε το Κοινοβούλιο για τον μετριασμό των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στους παρόχους υπηρεσιών καθαρισμού και εστίασης· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Προεδρείο να επανεξετάσει την πολιτική εξωτερικής ανάθεσης του Κοινοβουλίου όσον αφορά τις υπηρεσίες καθαρισμού και εστίασης·

Λοιπά τμήματα (τμήματα IV-X)

65. σημειώνει ότι το ΣΠ αντικατοπτρίζει ως επί το πλείστον τις καταστάσεις προβλέψεων των διαφόρων θεσμικών οργάνων που εμπίπτουν στα άλλα τμήματα του προϋπολογισμού και, ως εκ τούτου, αντιστοιχεί, με ορισμένες εξαιρέσεις, στις οικονομικές τους απαιτήσεις· εκτιμά, επομένως, ότι οι συστηματικές περικοπές που προτείνει το Συμβούλιο θα έχουν επιζήμιες συνέπειες στη λειτουργία των οικείων θεσμικών οργάνων και, κατά συνέπεια, στη ζωτική συμβολή αυτών στη λειτουργία της Ένωσης· προτείνει, στο πλαίσιο αυτό, την επαναφορά των επιπέδων του ΣΠ σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και την Επιτροπή των Περιφερειών, συμπεριλαμβανομένου του πίνακα προσωπικού, ώστε να είναι σε θέση να εκτελούν όλα τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί, συμπεριλαμβανομένων των νέων καθηκόντων· σε συμμόρφωση με τη συμφωνία κυρίων, δεν επιφέρει καμία αλλαγή στην ανάγνωση του Συμβουλίου όσον αφορά το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο·

 

66. θεωρεί ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις και λαμβάνοντας υπόψη τις εκτιμήσεις των θεσμικών οργάνων, είναι αναγκαίο να αυξηθούν οι πιστώσεις ή το προσωπικό σε επίπεδα πάνω από το ΣΠ ώστε να καλυφθούν νέες ανάγκες και να επιτευχθούν στόχοι πολιτικής· προτείνει συνεπώς:

 

α) σε σχέση με το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, να αυξηθούν οι πιστώσεις πάνω από το ΣΠ για τις γραμμές που αφορούν τις αποδοχές και τα δικαιώματα του προσωπικού, μεταξύ άλλων όσον αφορά τους πίνακες προσωπικού, ώστε να διατηρηθεί το επίπεδο των πιστώσεων σύμφωνα με τις προβλέψεις τους·

 

β) σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, να αυξηθούν οι πιστώσεις πάνω από το ΣΠ για τη γραμμή 1200 «Αποδοχές και αποζημιώσεις», μεταξύ άλλων όσον αφορά τον πίνακα προσωπικού του, ώστε να διατηρηθεί το επίπεδο των πιστώσεων που κρίνονται αναγκαίες από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, ιδίως για την κάλυψη πρόσθετων ελεγκτικών καθηκόντων που συνδέονται με την αύξηση των ενωσιακών κονδυλίων (Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και NGEU)·

 

γ) όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, να αυξηθούν οι πιστώσεις πάνω από το ΣΠ για τη γραμμή 2214 «Ικανότητα στρατηγικής επικοινωνίας» και τη γραμμή 1200 «Συμβασιούχοι υπάλληλοι», προκειμένου να ενταθεί περαιτέρω η καταπολέμηση της παραπληροφόρησης, ιδίως στην περιοχή της Άπω Ανατολής· επιπλέον, να ενισχυθεί η γραμμή 1100 «Βασικοί μισθοί», λίγες πρόσθετες σχετικές γραμμές και ο πίνακας προσωπικού της, ώστε να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να αντικαταστήσει τους αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες με μόνιμο προσωπικό και να εκπληρώσει τα καθήκοντά της στο πλαίσιο του παγκόσμιου καθεστώτος κυρώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

o

o o

67. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, μαζί με τις τροπολογίες στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα λοιπά ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα και οργανισμούς, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

 


 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (28.9.2021)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2022

(2021/0227(BUD)

Συντάκτης γνωμοδότησης: Urmas Paet

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. σημειώνει ότι, λόγω καθυστερήσεων στην έγκριση των περισσότερων βασικών πράξεων στο πλαίσιο του τομέα 6, το 2022 θα είναι το πρώτο πλήρες έτος λειτουργίας για τους περισσότερους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης·

2. λαμβάνει υπό σημείωση την αύξηση των πιστώσεων πληρωμών στον τομέα 6 λόγω της έναρξης της περιόδου εφαρμογής των χρηματοδοτικών μέσων και της έναρξης νέων προγραμμάτων στο πλαίσιο του εν λόγω τομέα·

3. τονίζει ότι σε μία συγκυρία στην οποία οι εξωτερικές προκλήσεις και τα ζητήματα διεθνούς πολιτικής σχέσεων αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία, πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η εξωτερική διάσταση του ενωσιακού προϋπολογισμού θα χρηματοδοτείται επαρκώς και θα είναι έτοιμη να ανταποκριθεί χωρίς καθυστέρηση στις υφιστάμενες, τις αναδυόμενες καθώς και τις μελλοντικές προκλήσεις· επιμένει ότι ο προϋπολογισμός για την εξωτερική δράση θα πρέπει να επικεντρώνεται σε τομείς προτεραιότητας, τόσο από γεωγραφική όσο και από θεματική άποψη, καθώς και σε τομείς στους οποίους η δράση της Ένωσης μπορεί να αποφέρει τη μέγιστη προστιθέμενη αξία·

4. σημειώνει ότι οι περισσότερες δαπάνες για την εξωτερική δράση είναι συγκεντρωμένες στο πλαίσιο του Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας – Η Ευρώπη στον κόσμο (NDICI-Global Europe) και του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ) και επιμένει στη στήριξη των προτεραιοτήτων που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο των εν λόγω μηχανισμών εξωτερικής χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αποφασίστηκαν κατά τη διάρκεια του γεωπολιτικού διαλόγου υψηλού επιπέδου NDICI-Global Europe· επαναλαμβάνει το προηγούμενο αίτημά του για διαφοροποιημένη ονοματολογία του προϋπολογισμού για τα νέα μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης· τονίζει ότι, στο πλαίσιο μιας πιο εξορθολογισμένης δέσμης μέσων, η δομή του προϋπολογισμού πρέπει να είναι επαρκώς λεπτομερής ώστε να επιτρέπει στο Κοινοβούλιο να εκτελεί αποτελεσματικά τα δημοσιονομικά του καθήκοντα και να εκπληρώνει τον εποπτικό του ρόλο·

5. τονίζει ότι πρέπει επειγόντως να αυξηθούν σημαντικά τα κονδύλια του NDICI-Global Europe που διατίθενται για το θεματικό πρόγραμμα για την ειρήνη, τη σταθερότητα και την πρόληψη των συγκρούσεων και την ταχεία αντίδραση, καθώς και για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, και εκφράζει την ικανοποίησή του για την αυξημένη συμβολή της NDICI-Global Europe και του ΜΠΒ ΙΙΙ στο πρόγραμμα Erasmus+, η οποία καθιστά δυνατή την αυξημένη κινητικότητα των φοιτητών από τις χώρες που βρίσκονται σε προενταξιακό στάδιο·

6. τονίζει ότι πρέπει να αυξηθεί η χρηματοδότηση για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και τις χώρες της Ανατολικής και Νότιας Γειτονίας για να υποστηριχθούν ολοκληρωμένες πολιτικές και κοινωνικοοικονομικές μεταρρυθμίσεις και η ανάκαμψη από την κρίση COVID-19 και τις μακροπρόθεσμες οικονομικές επιπτώσεις της, αλλά και για να υποστηριχθούν τομείς όπως η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, η καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες και ευάλωτες ομάδες, καθώς και η χειραφέτηση και η προστασία των γυναικών, των κοριτσιών και των ΛΟΑΤΚΙ·

7. επισημαίνει τις πολυάριθμες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γειτονικές περιοχές της Ένωσης στα ανατολικά και νότια σύνορά της και τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση σε καίριους τομείς όπως η στήριξη της δημοκρατίας, η κοινωνία των πολιτών και το κράτος δικαίου· ζητεί ειδικότερα να συνεχιστεί η στήριξη των ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στη Λευκορωσία·

8. επαναλαμβάνει την ακράδαντη πεποίθησή του ότι σε χώρες ειδικού στρατηγικού ενδιαφέροντος για την ΕΕ, και ιδίως στις υπό ένταξη χώρες και τις συνδεδεμένες χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, καθώς και στις χώρες της Νότιας Γειτονίας θα πρέπει να δημιουργηθεί στενότερος δεσμός μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των αντίστοιχων εθνικών κοινοβουλίων, και ζητεί, ως εκ τούτου, επαρκή χρηματοδότηση για να εξασφαλιστεί το απαιτούμενο επίπεδο κοινοβουλευτικής συνεργασίας·

9. πιστεύει ότι, για να διασφαλιστεί η οριζόντια εφαρμογή του θεματολογίου για τη νεολαία, την ειρήνη και την ασφάλεια, η Ένωσης και τα όργανά της θα πρέπει να το ενσωματώσουν στη χάραξη πολιτικής, τον προγραμματισμό, τη χρηματοδότηση και την παρακολούθηση· ζητεί να δημιουργηθούν ειδικά χρηματοδοτικά μέσα και να διευρυνθούν τα ήδη υφιστάμενα ώστε να περιλαμβάνουν πρωτοβουλίες για τη νεολαία, την ειρήνη και την ασφάλεια που θα είναι ευέλικτες και προσβάσιμες από όλους τους νέους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αντιμετωπίζουν πολλαπλές μορφές περιθωριοποίησης·

10. θεωρεί ότι, δεδομένης της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο, είναι αναγκαίο να αναθεωρηθούν οι πράξεις δημοσιονομικής στήριξης της Επιτροπής και η βοήθεια της Ένωσης να δίνει προτεραιότητα κυρίως στη στήριξη των δημοκρατικών φορέων και της κοινωνίας των πολιτών· ζητεί μεγαλύτερη διαφάνεια σε όλες τις μορφές χρηματοδοτικής στήριξης ή κατάρτισης που παρέχουν η Ένωση, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στην Αίγυπτο·

11. χαιρετίζει την ενίσχυση των προϋποθέσεων που συνδέονται με τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμένου ΜΠΒ ΙΙΙ· ζητεί ειδικές γραμμές του προϋπολογισμού για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και την Τουρκία στο πλαίσιο του ΜΠΒ ΙΙΙ, οι οποίες θα πρέπει να παρέχουν επαρκή χρηματοδότηση για την τουρκική κοινωνία των πολιτών και τις διαπροσωπικές επαφές· υπογραμμίζει ότι πρέπει να αποτραπεί η κατάχρηση κονδυλίων της Ένωσης από οποιαδήποτε κυβέρνηση· ζητεί, στην περίπτωση της Τουρκίας, να συνεχιστεί η διαχείριση των κονδυλίων του ΜΠΒ ΙΙΙ από την Επιτροπή ή από διεθνείς οργανισμούς και να επιτραπεί η έμμεση διαχείριση με τη δικαιούχο χώρα μόνο όπου είναι απολύτως αναγκαίο· υπενθυμίζει ότι το σύνολο της χρηματοδότησης στο πλαίσιο του ΜΠΒ ΙΙΙ, συμπεριλαμβανομένου του οικονομικού και επενδυτικού σχεδίου για τα Δυτικά Βαλκάνια, πρέπει να συνάδει με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού και τους στόχους της Ένωσης για απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές·

12. υπογραμμίζει τις παγκόσμιες προσπάθειες της Ένωσης για τη στήριξη των προσφύγων και υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Τουρκία στην υποδοχή προσφύγων από τη Συρία· επαναβεβαιώνει ότι η Ένωση και τα κράτη μέλη της πρέπει να συνεχίσουν να παρέχουν αποτελεσματική και ελεγχόμενη βοήθεια στους Σύρους πρόσφυγες στην Τουρκία, διασφαλίζοντας ότι τα σχετικά κονδύλια θα διοχετεύονται άμεσα και με πλήρη διαφάνεια σε μη κυβερνητικές οργανώσεις· επαναλαμβάνει ότι η χρηματοδότηση του προγράμματος που θα διαδεχθεί τη Διευκόλυνση για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία (FRT) δεν θα πρέπει να αποβεί εις βάρος των νεοεγκριθέντων χρηματοδοτικών μέσων, όπως ο ΜΠΒ ΙΙΙ και ο μηχανισμός NDICI-Global Europe (συμπεριλαμβανομένου του αποθεματικού)· ζητεί να χρηματοδοτηθεί το πρόγραμμα που θα διαδεχθεί την FRT από νέες πιστώσεις και από συνεισφορές των κρατών μελών και επιμένει στην πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στις αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων που αφορούν τις συνεισφορές στα καταπιστευματικά ταμεία της Ένωσης από τον προϋπολογισμό της Ένωσης και τη δημιουργία του προγράμματος που θα διαδεχθεί την FRT, με πλήρη σεβασμό του ρόλου της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής· ζητεί, επιπλέον, να διενεργηθεί ολοκληρωμένη εκτίμηση επιπτώσεων της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και υπογραμμίζει τη σημασία της συμμόρφωσης των δύο μερών με τα θεμελιώδη δικαιώματα στο πλαίσιο της εφαρμογής της·

13. επιμένει ότι πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως τα περιθώρια για δαπάνες εξωτερικής δράσης που παρέχουν το ανώτατο όριο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για τον τομέα 6 «Γειτονικές χώρες και υπόλοιπος κόσμος» και οι κανόνες για την κινητοποίηση του αποθεματικού αλληλεγγύης και επείγουσας βοήθειας· επαναλαμβάνει ότι πρέπει να διατηρηθεί η ισορροπία μεταξύ των πόρων που κατανέμονται στους διάφορους μηχανισμούς εξωτερικής δράσης μέσω των αντίστοιχων κανονισμών· τονίζει ότι η μελλοντική χρηματοδότηση για τις ανάγκες των Σύρων προσφύγων δεν συνεκτιμήθηκε στη συζήτηση για το ΠΔΠ ή τον μηχανισμό ΜΓΑΔΣ – Η Ευρώπη στον κόσμο και ότι, ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να καλυφθεί από τα προγραμματισμένα μέσα· επιπλέον, δεδομένου ότι η αναμενόμενη δέσμη μέτρων για τους Σύρους πρόσφυγες δεν ανταποκρίνεται σε μια νέα κρίση ή σε απρόβλεπτες ανάγκες, τονίζει ότι οποιαδήποτε χρηματοδότηση από το αποθεματικό έκτακτης ανάγκης του μηχανισμού NDICI-Global Europe για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να είναι περιορισμένη· καλεί, αντ’ αυτού, τα κράτη μέλη να διαθέσουν πρόσθετες νέες πιστώσεις για την εν λόγω δέσμη μέτρων· υπενθυμίζει ότι οποιοσδήποτε μηχανισμός ευέλικτης χρηματοδότησης ο οποίος συστήνεται στο πλαίσιο του NDICI-Global Europe πρέπει να συμμορφώνεται με τους στόχους θεματικών δαπανών που ορίζονται στον κανονισμό·

14. αναγνωρίζει τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζει το Γραφείο Αρωγής και Έργων των ΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) ως μοναδικός πάροχος υπηρεσιών ζωτικής σημασίας για εκατομμύρια Παλαιστίνιους πρόσφυγες στη Μέση Ανατολή, και ζητεί να αυξηθεί η χρηματοδοτική συνεισφορά της ΕΕ προς το UNRWA, ως επένδυση για την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ανάπτυξη στην περιοχή και πέραν αυτής· λαμβάνει δεόντως υπόψη τα πρόσφατα πορίσματα της χρηματοδοτούμενης από την Ένωση εξωτερικής μελέτης σχετικά με τα παλαιστινιακά σχολικά εγχειρίδια, η οποία επισημαίνει τον περιορισμένο αριθμό των τομέων που απαιτούν βελτίωση και διαψεύδει σε μεγάλο βαθμό τους ισχυρισμούς για εκτεταμένη υποκίνηση μίσους και βίας, επιβεβαιώνοντας, κατά συνέπεια, ότι τα εγχειρίδια αυτά πληρούν τα πρότυπα της UNESCO· λαμβάνει δεόντως υπόψη την επαγρύπνηση της Επιτροπής επί του θέματος και χαιρετίζει τη σταθερή δέσμευση της Επιτροπής για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να συνεργάζεται με την Παλαιστινιακή Αρχή και το UNRWA για την προώθηση της ποιοτικής εκπαίδευσης για τα παιδιά της Παλαιστίνης και να συνεχίσει να διασφαλίζει την πλήρη τήρηση των προτύπων της UNESCO· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η χρηματοδότησή της προς την Παλαιστινιακή Αρχή θα λειτουργεί αντίρροπα προς τις αρνητικές τάσεις και τον αυξανόμενο ενδοπαλαιστινιακό διχασμό, θα συμβάλλει στην προώθηση του πλουραλισμού και της λογοδοσίας και θα στηρίζει την παλαιστινιακή κοινωνία των πολιτών·

15. τονίζει ότι ο προϋπολογισμός ανθρωπιστικής βοήθειας για το Αφγανιστάν και τις γειτονικές χώρες θα πρέπει να αυξηθεί σημαντικά για τη στήριξη και την προστασία των ευάλωτων Αφγανών και των οικογενειών τους, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων και των προσφύγων, καθώς και για την ενίσχυση της επανεγκατάστασης· επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη εξασφάλισης ανθρώπινης και επαρκούς στήριξης τόσο για τα άτομα που αναζητούν καταφύγιο όσο και για τις χώρες υποδοχής· ζητεί, αν δεν μπορεί να διασφαλιστεί ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιδίως των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών, να παραμείνει σε αναστολή η αναπτυξιακή βοήθεια προς το αφγανικό καθεστώς και να αναπροσανατολιστεί προς ανεξάρτητες αναπτυξιακές και ανθρωπιστικές οργανώσεις σύμφωνα με τους στόχους εξωτερικής δράσης της Ένωσης· επιμένει, επίσης, ότι το σύνολο της χρηματοδότησης για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στο Αφγανιστάν θα πρέπει να διατίθεται απευθείας στις οργανώσεις αυτές, χωρίς να χρησιμοποιείται η κυβέρνηση των Ταλιμπάν ως ενδιάμεσος φορέας· υπογραμμίζει την ανάγκη να αντληθούν τα αναγκαία διδάγματα από τη διεθνή δέσμευση για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την προώθηση της ελευθερίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των πολιτικών ελευθεριών στο Αφγανιστάν·

16. ζητεί έναν πιο φιλόδοξο προϋπολογισμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη στήριξη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεσμεύονται υπέρ της χειραφέτησης των γυναικών και των κοριτσιών· υπενθυμίζει την ανάγκη εφαρμογής αυστηρών προϋποθέσεων όσον αφορά τη χρηματοδοτική στήριξη των χωρών εταίρων και των γειτονικών χωρών της Ένωσης σε περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί επίσης, εν προκειμένω, μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς τις διατάξεις που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στις συμφωνίες χρηματοδότησης, και να αποσαφηνιστεί ο μηχανισμός και τα κριτήρια για την αναστολή αυτών των συμφωνιών σε περίπτωση παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρατικών αρχών και του κράτους δικαίου και σε σοβαρές περιπτώσεις διαφθοράς· τονίζει, επιπλέον, ότι η Ένωση θα πρέπει να απέχει αυστηρά από παροχή βοήθειας μέσω δημοσιονομικής στήριξης σε χώρες οι οποίες αψηφούν κατάφωρα τα διεθνή πρότυπα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου ή δεν αποδεικνύουν τη δέσμευσή τους για την καταπολέμηση της διαφθοράς· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να εφαρμόζεται ενδελεχώς το παγκόσμιο καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα (νόμος Magnitsky της ΕΕ) και να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής του στις πράξεις διαφθοράς·

17. τονίζει ότι η προστασία και η προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας σε παγκόσμιο επίπεδο εξακολουθούν να αποτελούν βασικά ζητήματα ενδιαφέροντος για τις εξωτερικές δράσεις της Ένωσης· ζητεί να αυξηθεί η χρηματοδότηση των αποστολών εκλογικών παρατηρητών, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών παρατηρητών, δεδομένου του ρόλου τους στην εδραίωση των δημοκρατικών θεσμών και στην επίτευξη σταθερότητας σε ευάλωτες χώρες, ιδίως από τοπικές ομάδες της κοινωνίας των πολιτών·

18. τονίζει την ανάγκη βελτίωσης της προβολής και της επικοινωνίας όσον αφορά τη βοήθεια και τη χρηματοδότηση της Ένωσης σε τρίτες χώρες, ιδίως στις υποψήφιες χώρες και τις χώρες εταίρους· καλεί την Επιτροπή να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στη διάδοση πληροφοριών σχετικά με έργα που υλοποιήθηκαν με επιτυχία, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον θετικό αντίκτυπο και τα οφέλη τους, προκειμένου να ενισχυθεί ο αντίκτυπος της χρηματοδότησης και η δημόσια διπλωματία της Ένωσης και να μεριμνήσει ιδιαίτερα για την αξιολόγηση και πρόληψη κάθε παραβίασης που συνδέεται με τα έργα και τη χρηματοδότηση της ίδιας της Ένωσης σε τρίτες χώρες·

19. ενώ καταδικάζει κάθε επίθεση κατά θρησκευτικών μειονοτήτων, και ιδίως των χριστιανών, σε ολόκληρο τον κόσμο, τονίζει ότι πρέπει να διατίθεται επαρκής χρηματοδότηση για δράσεις για την προστασία των διωκόμενων μειονοτήτων και, υπό το πρίσμα αυτό, υπογραμμίζει περαιτέρω τη στήριξή του προς το γραφείο του ειδικού απεσταλμένου για την προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

20. τονίζει τη σημασία της οικοδόμησης ισχυρής ευρωπαϊκής κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ) και της ενίσχυσης της συνεργασίας σε θέματα άμυνας και ασφάλειας μέσω διαφόρων μέσων, όπως η μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία, η συντονισμένη ετήσια επανεξέταση στον τομέα της άμυνας και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, το οποίο συμβάλλει με καθοριστικό τρόπο στην στρατηγική αυτονομία της Ένωσης, στην τεχνολογική κυριαρχία και στην ικανότητά της να αποφασίζει και να ενεργεί αυτόνομα, εφόσον χρειάζεται· αναμένει ότι ο επικείμενος στρατηγικός προσανατολισμός της Ένωσης και τα συνακόλουθα συμπεράσματά του θα οδηγήσουν επίσης σε περαιτέρω αυξήσεις των δαπανών για πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την άμυνα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πολλαπλές συνεχιζόμενες προκλήσεις και να δημιουργηθεί μια πιο γεωστρατηγική Ένωση που θα είναι σε θέση να υπερασπίζεται τα συμφέροντά της και τις αξίες της και να αναλαμβάνει περισσότερες ευθύνες στον τομέα της ασφάλειας και άμυνας, σε συνεργασία με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, ιδίως στην ευρωπαϊκή γειτονία· τονίζει τη σημασία των μη στρατιωτικών αποστολών ΚΠΑΑ και καλεί τα κράτη μέλη να δεσμεύουν επαρκές προσωπικό σε σύντομο χρονικό διάστημα·

21. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να αξιολογούνται τακτικά όλα τα μέτρα βοήθειας της Ένωσης στον τομέα της ασφάλειας (μη στρατιωτική ΚΠΑΑ και μηχανισμός συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη/NDICI-Global Europe) και να αναπροσαρμόζονται ορισμένες αποστολές, επιχειρήσεις και μέτρα με σκοπό την ενσωμάτωση μιας ουσιαστικής προσέγγισης για την ανθρώπινη ασφάλεια, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες ασφάλειας των τοπικών πληθυσμών·

22.  τονίζει τη σημασία της προστασίας της Ένωσης από ξένες κακόβουλες παρεμβάσεις και επιρροές, ιδίως μέσω υβριδικών επιθέσεων και παραπληροφόρησης· ζητεί να εξασφαλιστούν κατάλληλη χρηματοδότηση και κατάλληλες εντολές για τις μονάδες και τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) που ασχολούνται με τα εν λόγω ζητήματα αυτά και τονίζει τη σημασία του συντονισμού μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ένωσης· ζητεί τη δημιουργία ειδικών ομάδων για την αντιμετώπιση απειλών προερχόμενων από συγκεκριμένες περιοχές· υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ΕΥΕΔ χρειάζεται μια ευρύτερη εντολή για την αντιμετώπιση της έξαρσης υβριδικών επιθέσεων μετά την πανδημία COVID-19 και των νέων αναδυόμενων απειλών, σε συνδυασμό με επαρκή χρηματοδότηση·

23. επαναλαμβάνει τις προηγούμενες δηλώσεις του σχετικά με τις απειλές που συνδέονται με την κυβερνοασφάλεια, καθώς και τη διάδοση ψευδών ειδήσεων, και τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης πρέπει να αντιμετωπίζει καλύτερα και να ανταποκρίνεται στις εν λόγω βασικές προκλήσεις σε οριζόντιο επίπεδο, ιδίως στην έδρα της Ένωσης αλλά και στις αντιπροσωπείες της σε ολόκληρο τον κόσμο·

24. τονίζει ότι τα καλώδια οπτικών ινών αποτελούν το κεντρικό νευρικό σύστημα του παγκόσμιου διαδικτύου, δεδομένου ότι το 97 % της συνολικής διαδικτυακής κίνησης πραγματοποιείται μέσω των εν λόγω καλωδίων· υπογραμμίζει ότι, παρόλο που τα εν λόγω καλώδια αποτελούν κεντρικό και απαραίτητο τμήμα των υποδομών ζωτικής σημασίας της Ένωσης και, ως εκ τούτου, έχουν μεγάλη γεωπολιτική σημασία, πρόσφατα αποτέλεσαν αντικείμενο επιχειρήσεων κατασκοπείας από το εξωτερικό· πιστεύει ότι η Ένωση θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην ασφάλεια και την προστασία των εν λόγω καλωδίων· καλεί την Ένωση να θεσπίσει ένα ενωσιακό πρόγραμμα ασφάλειας των καλωδίων οπτικών ινών, το οποίο θα περιλαμβάνει την έρευνα, τον συντονισμό, τη χάραξη πολιτικής, την παρακολούθηση συμβάντων και την εκπαίδευση των ακτοφυλακών·

25. τονίζει τις συνεχείς αλυσιδωτές επιπτώσεις της νόσου COVID-19 σε παγκόσμιο επίπεδο· ζητεί συντονισμένη και συνεκτική αντίδραση στο εσωτερικό της Ένωσης και των χωρών εταίρων της κατά την παροχή ιατρικής βοήθειας και βελτίωση της ανάπτυξης ικανοτήτων με τη διανομή και την ανταλλαγή εμβολίων, μεταξύ άλλων μέσω του COVAX, καθώς και στήριξη της κοινωνικής και οικονομικής ανάκαμψης των χωρών·

26. τονίζει την ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση ώστε να διευκολυνθεί ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του θεματολογίου της Ένωσης για την παγκόσμια συνδεσιμότητα· τονίζει ότι είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν συγκεκριμένα έργα συνδεσιμότητας και επενδύσεις στη διαδικασία προγραμματισμού για το ΠΔΠ 2021-2027·

27. υπογραμμίζει τη σημασία της σύνδεσης της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας με την πολιτική της ΕΕ για την Αρκτική, και τονίζει ότι η Ένωση έχει ευθύνη να υποστηρίξει την προστασία της Αρκτικής και των τοπικών κοινοτήτων της.

28. σημειώνει ότι ο NDICI-Global Europe προβλέπει τη διενέργεια μεσοπρόθεσμων και τελικών αξιολογήσεων και την υποβολή λεπτομερών ετήσιων εκθέσεων από την Επιτροπή προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις εν εξελίξει δραστηριότητες, τα επιτευχθέντα αποτελέσματα, την αποτελεσματικότητα, καθώς και την πρόοδο που σημειώνεται όσον αφορά τους θεματικούς και γενικούς στόχους του κανονισμού (ΕΕ) 2021/947 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[11]· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει και να εφαρμόσει μια ακριβή μεθοδολογία για την παρακολούθηση των θεματικών στόχων, ιδίως όσον αφορά το κλίμα, τη βιοποικιλότητα, την ισότητα των φύλων, καθώς και τη μετανάστευση και τον αναγκαστικό εκτοπισμό, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η δέουσα λογοδοσία και να δοθεί στο Κοινοβούλιο η δυνατότητα να εκπληρώνει αποτελεσματικά τον ελεγκτικό του ρόλο ως βραχίονας της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής·

29. χαιρετίζει την κατάρτιση ενός φιλόδοξου σχεδίου δράσης για την ισότητα των φύλων στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης (GAP III)· ζητεί να διατεθούν επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους για την εφαρμογή του και τονίζει ότι απαιτούνται κατάλληλοι και μετρήσιμοι δείκτες και ειδική μεθοδολογία, καθώς και τακτική παρακολούθηση, προκειμένου να αναλύεται ο αντίκτυπος του προϋπολογισμού της ΕΕ στην ισότητα των φύλων και να εφαρμόζεται αποτελεσματικά η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στην κατάρτιση του προϋπολογισμού όσον αφορά την εξωτερική δράση της ΕΕ·

30. καλεί το Προεδρείο να καθιερώσει τη μετάφραση των βασικών ψηφισμάτων εξωτερικής πολιτικής που εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 54 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (εκθέσεις πρωτοβουλίας) στις επίσημες γλώσσες των Ηνωμένων Εθνών που δεν είναι επίσημες γλώσσες της ΕΕ (αραβικά, κινεζικά και ρωσικά), όπως επίσης τη μετάφραση των ειδικών ανά χώρα ψηφισμάτων που εγκρίνονται βάσει των άρθρων 132 του Κανονισμού (ψήφισμα που συνοδεύει τις δηλώσεις της Επιτροπής ή του Ύπατου Εκπροσώπου ή του Αντιπροέδρου) και 144 του Κανονισμού (κατεπείγον ψήφισμα) στην επίσημη γλώσσα της ενδιαφερόμενης χώρας, με σκοπό την ενίσχυση του αντικτύπου και της προβολής των δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου στον τομέα των εξωτερικών υποθέσεων, και ζητεί από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να εξασφαλίσει επαρκείς πιστώσεις για τον σκοπό αυτό·

31. αναγνωρίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η ΕΥΕΔ προκειμένου να της δοθεί η δυνατότητα να εκπληρώνει τα καθήκοντά της στο πλαίσιο του παγκόσμιου καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί επαρκή χρηματοδότηση για πρόσθετο προσωπικό προκειμένου να διασφαλιστεί η εκτέλεση των καθηκόντων στο πλαίσιο αυτού του νέου εργαλείου εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης και παροτρύνει την ΕΥΕΔ να εγκρίνει και να εφαρμόσει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση τις αυτοτελείς διατάξεις εφαρμογής της σχετικά με τις εξωτερικές δραστηριότητες και καθήκοντα, οι οποίες δημιουργούν μια sui generis νομική βάση για τους επικεφαλής των αντιπροσωπειών με σκοπό την καλύτερη προστασία της εικόνας και της φήμης της Ένωσης στο σύνολό της, όπως ανακοινώθηκε στις γραπτές απαντήσεις που δόθηκαν στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής για το 2019·

32. απορρίπτει τις περικοπές του Συμβουλίου στον διοικητικό προϋπολογισμό της ΕΥΕΔ· καλεί τον εισηγητή της Επιτροπής Προϋπολογισμών για το τμήμα Χ να επαναφέρει το σχέδιο προϋπολογισμού σε όλες τις γραμμές που περιέκοψε το Συμβούλιο στο τμήμα X.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

27.9.2021

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

50

8

8

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alviina Alametsä, Alexander Alexandrov Yordanov, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Anna Bonfrisco, Fabio Massimo Castaldo, Susanna Ceccardi, Włodzimierz Cimoszewicz, Katalin Cseh, Tanja Fajon, Anna Fotyga, Michael Gahler, Kinga Gál, Sunčana Glavak, Raphaël Glucksmann, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Sandra Kalniete, Maximilian Krah, Andrius Kubilius, David Lega, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Antonio López-Istúriz White, Claudiu Manda, Lukas Mandl, Thierry Mariani, David McAllister, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Urmas Paet, Δημήτρης Παπαδάκης, Κώστας Παπαδάκης, Tonino Picula, Manu Pineda, Thijs Reuten, Jérôme Rivière, María Soraya Rodríguez Ramos, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schieder, Radosław Sikorski, Jordi Solé, Sergei Stanishev, Tineke Strik, Hermann Tertsch, Hilde Vautmans, Idoia Villanueva Ruiz, Viola Von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Isabel Wiseler-Lima, Salima Yenbou, Željana Zovko

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Vladimír Bilčík, Ioan-Rareş Bogdan, Özlem Demirel, Angel Dzhambazki, Markéta Gregorová, Evin Incir, Assita Kanko, Pierfrancesco Majorino, Mick Wallace

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

50

+

NI

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Alexander Alexandrov Yordanov, Traian Băsescu, Vladimír Bilčík, Ioan-Rareş Bogdan, Michael Gahler, Sunčana Glavak, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Lukas Mandl, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Francisco José Millán Mon, Radosław Sikorski, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko

Renew

Petras Auštrevičius, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans

S&D

Maria Arena, Włodzimierz Cimoszewicz, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Evin Incir, Pierfrancesco Majorino, Claudiu Manda, Sven Mikser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Thijs Reuten, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Andreas Schieder, Sergei Stanishev

Verts/ALE

Alviina Alametsä, Markéta Gregorová, Jordi Solé, Tineke Strik, Viola Von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Salima Yenbou

 

8

-

ID

Maximilian Krah, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

NI

Κώστας Παπαδάκης

The Left

Özlem Demirel, Manu Pineda, Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

 

8

0

ECR

Angel Dzhambazki, Anna Fotyga, Assita Kanko, Jacek Saryusz-Wolski, Hermann Tertsch

ID

Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi

NI

Kinga Gál

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 


 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (28.9.2021)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2022 – όλα τα τμήματα

(2021/0227(BUD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Charles Goerens

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι οι συνδυασμένες συνέπειες μιας πανδημίας στον τομέα της υγείας και μιας παγκόσμιας ύφεσης θα υπονομεύσουν σοβαρά την ικανότητα των αναπτυσσόμενων χωρών, και κυρίως των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών (ΛΑΧ), να επιτύχουν τους ΣΒΑ, δεδομένου ότι τα ήδη φτωχά και ευάλωτα άτομα πλήττονται περισσότερο· τονίζει την ανάγκη στήριξης των αναπτυσσόμενων χωρών όσον αφορά την πρόσβαση σε εμβόλια κατά της νόσου COVID-19· πιστεύει ότι η τρέχουσα κρίση επιδεινώνει τις ανισότητες σε ολόκληρο τον κόσμο και ότι, χωρίς πρόσβαση σε εμβόλια, το χάσμα θα διευρυνθεί ακόμη περισσότερο·

2. τονίζει ότι η αναπτυξιακή βοήθεια σε συνδυασμό με σημαντικά μέτρα ελάφρυνσης του χρέους με τη συμμετοχή όλων των ιδιωτών και δημόσιων πιστωτών και περαιτέρω ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας σε φορολογικά θέματα και κατά των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών που προέρχονται από διασυνοριακές δραστηριότητες πολυεθνικών επιχειρήσεων, τη φοροδιαφυγή και τη φορολογική απάτη, είναι απολύτως αναγκαία για να βελτιωθούν οι φορολογικές βάσεις των αναπτυσσόμενων χωρών, να ενισχυθούν τα δημόσια οικονομικά τους και να αποτραπούν τα επιζήμια μέτρα λιτότητας· επαναλαμβάνει ότι οι δαπάνες για τον εμβολιασμό κατά της νόσου COVID δεν πρέπει να παραγκωνίζουν άλλες κρίσιμης σημασίας δαπάνες· ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καθορίσει μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή στρατηγική ελάφρυνσης του χρέους προς τις αναπτυσσόμενες χώρες· ζητεί να υποστηριχθεί η δημιουργία ενός πολυμερούς μηχανισμού αναδιάρθρωσης του χρέους, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, και να ληφθούν μέτρα για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με δεσμευτικούς κανόνες για την υπεύθυνη κρατική δανειοδότηση και δανειοληψία, προκειμένου να υποστηριχθεί η βελτιωμένη πρόληψη κρίσεων χρέους· τονίζει, ωστόσο, ότι, παράλληλα με την ελάφρυνση του χρέους, απαιτείται στήριξη ώστε οι συστημικές μεταρρυθμίσεις να μπορούν επίσης να εφαρμοστούν σε επίπεδο αναπτυσσόμενων χωρών·

3. ζητεί τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Τράπεζας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τη Διεθνή Προστασία του Κλίματος, η οποία θα συγκεντρώνει πόρους, θα προβλέπει την συμμετοχή όλων των κρατών μελών και των εθνικών τους ιδρυμάτων χρηματοδότησης της ανάπτυξης και θα κινητοποιεί ιδιωτικές επενδύσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες·

4. επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη αύξησης των κονδυλίων για την υγειονομική περίθαλψη, την επισιτιστική ασφάλεια και τη διατροφή, την εκπαίδευση, την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης, την κοινωνική προστασία και την ισότητα των φύλων και την ενίσχυση των γραμμών «Άνθρωποι και πλανήτης – Παγκόσμιες προκλήσεις»· τονίζει ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην ανθρώπινη ανάπτυξη στις γεωγραφικές γραμμές· εφιστά την προσοχή στις καταστροφικές συνέπειες της παγκόσμιας αδυναμίας ανάληψης κατάλληλης δράσης κατά της κλιματικής κρίσης και της απώλειας βιοποικιλότητας, καθώς και στην ανάγκη ενίσχυσης της γραμμής «Πλανήτης – Παγκόσμιες προκλήσεις»·

5. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να αποδείξει με πειστικό τρόπο την τήρηση των διατάξεων του κανονισμού ΜΓΑΔΣ – Η Ευρώπη στον κόσμο και να επιτύχει τους δεσμευτικούς στόχους που αφορούν τις δαπάνες για την κοινωνική ένταξη και την ανθρώπινη ανάπτυξη, την εκπαίδευση, τα φύλα, το κλίμα, τη βιοποικιλότητα και τη μετανάστευση και την πλήρη τήρηση της απαίτησης το 93 % των δαπανών του ΜΓΑΔΣ να θεωρείται επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ)· επιμένει ότι είναι αναγκαία η αύξηση της ΕΑΒ, ιδίως προς τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, ώστε να συμβάλει στην τήρηση των συλλογικών δεσμεύσεων της ΕΕ και των κρατών μελών της·

6. καλεί την Επιτροπή και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένης της ΕΤΕπ, να διασφαλίσουν ότι όλες οι πράξεις που πραγματοποιούνται μέσω του ΕΤΒΑ ± EAG θα τηρούν την αρχή της αναπτυξιακής προσθετικότητας και θα συνάδουν με τους στόχους εξωτερικής δράσης της ΕΕ, όπως ορίζονται στο άρθρο 21 της ΣΕΕ, συμπεριλαμβανομένων του σεβασμού και της προαγωγής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εξάλειψης της φτώχειας και της διαχείρισης των περιβαλλοντικών κινδύνων· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την αναπτυξιακή προσθετικότητα της διοχέτευσης κονδυλίων της ΕΕ μέσω του ΕΤΒΑ+ για την ενίσχυση του μηχανισμού COVAX·

7. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό ΜΓΑΔΣ – Η Ευρώπη στον κόσμο, οι επανεισροές του ΕΤΑ θα προορίζονται συγκεκριμένα για τις χώρες ΑΚΕ και θα διοχετεύονται αποκλειστικά από την ΕΤΕπ μέσω εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό και συνδυαστικών πράξεων στο πλαίσιο του ΕΤΒΑ ± EAG· ζητεί να συμβάλει η χρήση των επανεισροών του ΕΤΑ στην επίλυση του προβλήματος της σημερινής απουσίας της ΕΤΕπ από τις χώρες ΑΚΕ για να αναλυθεί η πραγματική κατάσταση όσον αφορά τα έργα που χρηματοδοτεί· υπογραμμίζει τον θετικό ρόλο που θα μπορούσε επίσης να διαδραματίσει για τον σκοπό αυτό η μεγαλύτερη συμμετοχή των αντιπροσωπειών της ΕΕ·

8. πιστεύει ότι ένα πρόγραμμα ΑΚΕ με δική του γραμμή του προϋπολογισμού είναι απαραίτητο για την κάλυψη των κοινών και διατομεακών στόχων και στρατηγικών προτεραιοτήτων στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας ΕΕ-ΟΚΑΚΕ· θεωρεί ότι το πρόγραμμα αυτό θα συμπληρώσει τον προγραμματισμό της ΕΕ σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο σε αυτά τα μέρη του κόσμου και θα πρέπει να είναι πρωτίστως αφιερωμένου στους ευάλωτους πληθυσμούς που βρίσκονται αντιμέτωποι με την κλιματική αλλαγή και την απώλεια της βιοποικιλότητας και να στηρίξει τη χρηματοδότηση της υγειονομικής περίθαλψης που σχετίζεται με τη νόσο COVID-19, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε ποιοτική ιατρική περίθαλψη και εμβόλια για όλους·

9. θεωρεί ότι τα προσιτά σε όλους συστήματα κοινωνικής προστασίας και η καθολική υγειονομική κάλυψη θα πρέπει να προωθηθούν από ένα παναφρικανικό πρόγραμμα, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει δικό του κονδύλιο προϋπολογισμού· εκφράζει την ικανοποίησή του για τα κονδύλια που προορίζονται για τη συνέχιση της ανάπτυξης ικανοτήτων του Οργανισμού Κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού στο πλαίσιο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΕΕ-ΑΚΕ, καθώς και για τη συνέχιση της ανάπτυξης ικανοτήτων της Αφρικανικής Ένωσης και της ηπειρωτικής ζώνης ελεύθερων συναλλαγών της Αφρικής·

10. καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει με ταχύτητα και συνεκτικό τρόπο την στοχευμένη προώθηση της επέκτασης στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των εταιρικών σχέσεων και να στηρίξει την ικανότητα των αναπτυσσόμενων χωρών να εξάγουν ανανεώσιμη ενέργεια, μεταξύ άλλων με τη μορφή υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές·

11. καλεί την Επιτροπή να διορίσει το συντομότερο δυνατό έναν υψηλού επιπέδου εντεταλμένο της ΕΕ για το κλίμα με σκοπό την προώθηση της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής σε διεθνές επίπεδο·

12. επιμένει ότι πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως τα περιθώρια για δαπάνες εξωτερικής δράσης που παρέχουν το ανώτατο όριο του ΠΔΠ για τον τομέα 6 «Γειτονικές χώρες και υπόλοιπος κόσμος» και οι κανόνες για την κινητοποίηση του αποθεματικού αλληλεγγύης και επείγουσας βοήθειας· επαναλαμβάνει ότι πρέπει να διατηρηθεί η ισορροπία μεταξύ των πόρων που κατανέμονται στους διάφορους μηχανισμούς εξωτερικής δράσης μέσω των αντίστοιχων κανονισμών· τονίζει ότι η μελλοντική χρηματοδότηση για τις ανάγκες των Σύρων προσφύγων δεν συνεκτιμήθηκε στις συζητήσεις για το ΠΔΠ ή τον μηχανισμό ΜΓΑΔΣ – Η Ευρώπη στον κόσμο και ότι, ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να καλυφθεί από τα προγραμματισμένα μέσα· επιπλέον, δεδομένου ότι η αναμενόμενη δέσμη μέτρων για τους Σύρους πρόσφυγες δεν ανταποκρίνεται σε μια νέα κρίση ή σε απρόβλεπτες ανάγκες, τονίζει ότι οποιαδήποτε χρηματοδότηση από το αποθεματικό έκτακτης ανάγκης του μηχανισμού ΜΓΑΔΣ – Η Ευρώπη στον κόσμο για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να είναι περιορισμένη· καλεί, αντ’ αυτού, τα κράτη μέλη να διαθέσουν πρόσθετες νέες πιστώσεις για την εν λόγω δέσμη μέτρων·

13. ζητεί η εκτέλεση του ετήσιου προϋπολογισμού να αντικατοπτρίζει δεόντως τις διατάξεις του ΜΓΑΔΣ – Η Ευρώπη στον κόσμο σχετικά με την κινητοποίηση του αποθεματικού για τις αναδυόμενες προκλήσεις και προτεραιότητες, ιδίως για να εξασφαλιστεί η προσθήκη 1 δισεκατομμυρίου EUR συνολικά σε τρία προγράμματα (200 000 000 EUR για το θεματικό πρόγραμμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, 200 000 000 EUR για το θεματικό πρόγραμμα για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και 600 000 000 EUR για το θεματικό πρόγραμμα «Παγκόσμιες προκλήσεις») κατά την περίοδο ισχύος του ΠΔΠ 2021-2027·

14. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την κατάσταση στο Αφγανιστάν· καλεί την Επιτροπή να προετοιμάσει την ανθρωπιστική βοήθεια και, σύμφωνα με τις εκτιμώμενες δυνατότητες, με βάση την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, να αυξήσει τον προϋπολογισμό ανθρωπιστικής βοήθειας για το Αφγανιστάν και τις γειτονικές χώρες με σκοπό την αντιμετώπιση της κρίσιμης επισιτιστικής ανασφάλειας, τη στήριξη τόσο των προσφύγων στις γειτονικές χώρες όσο και των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων και τη στήριξη των γυναικών, των κοριτσιών και των παιδιών και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε συνεργασία με τις υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών (UNHCR, UNICEF), άλλους διεθνείς οργανισμούς και διεθνείς ΜΚΟ· ζητεί την προετοιμασία του νέου δημοσιονομικού προγραμματισμού και της νέας στρατηγικής για τη διατήρηση των αναπτυξιακών οφελών που ήταν αποτέλεσμα επίπονων προσπαθειών και τη συνέχιση της στήριξης των κατοίκων του Αφγανιστάν και των γειτονικών χωρών χωρίς να χρησιμοποιηθεί η κυβέρνηση των Ταλιμπάν ως ενδιάμεσος φορέας και υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν εγγυήσεις ασφάλειας για τους εργαζόμενους στον τομέα της αναπτυξιακής βοήθειας.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

27.9.2021

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

2

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Catherine Chabaud, Antoni Comín i Oliveres, Ryszard Czarnecki, Gianna Gancia, Charles Goerens, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Erik Marquardt, Norbert Neuser, Janina Ochojska, Jan-Christoph Oetjen, Michèle Rivasi, Christian Sagartz, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Evin Incir, Patrizia Toia

Αναπληρωτές (άρθρο 209 παρ. 7) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Elisabetta Gualmini

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

19

+

ID

Gianna Gancia

NI

Antoni Comín i Oliveres

PPE

Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Janina Ochojska, Christian Sagartz, Tomas Tobé

Renew

Catherine Chabaud, Charles Goerens, Jan-Christoph Oetjen, Chrysoula Zacharopoulou

S&D

Elisabetta Gualmini, Evin Incir, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Patrizia Toia

The Left

Miguel Urbán Crespo

 

2

-

ID

Dominique Bilde, Bernhard Zimniok

 

5

0

ECR

Ryszard Czarnecki, Beata Kempa

Verts/ALE

Pierrette Herzberger-Fofana, Erik Marquardt, Michèle Rivasi

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 


 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (8.9.2021)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2022

(2021/0227(BUD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Luděk Niedermayer

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  ζητεί ο προϋπολογισμός της Ένωσης για το 2022 να υλοποιήσει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία· ζητεί την ευθυγράμμιση του προϋπολογισμού της Ένωσης για το 2022 με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για το κλίμα στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού·

2. ζητεί ο προϋπολογισμός του 2022 να συμβάλει στην εκπλήρωση των προτεραιοτήτων που περιγράφονται στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, επιτρέποντας παράλληλα την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, και ζητεί οι δαπάνες του που συνδέονται με τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RRF) να χρησιμοποιηθούν στους στόχους πολιτικής του που διαρθρώνονται σε 6 πυλώνες και να συμβάλουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων ή ενός σημαντικού υποσυνόλου των προκλήσεων που προσδιορίζονται στις σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις·

3.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για τις περικοπές που πρότεινε το Συμβούλιο στον προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2022 και υπενθυμίζει την ανάγκη να διατηρηθούν οι δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν για το ΠΔΠ σε διοργανικό επίπεδο·

4. εκτιμά ότι θα πρέπει ο προϋπολογισμός της Ένωσης να συνεχίσει να υποστηρίζει την βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνική και οικονομική ανάκαμψη στην Ένωση μετά την πανδημία της COVID-19 και να προωθεί τις προτεραιότητες της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι ο συμμετρικός κλυδωνισμός που προκάλεσε η πανδημία COVID-19 έχει ασύμμετρες συνέπειες στα κράτη μέλη και προειδοποιεί για τον κίνδυνο άνισης και άδικης ανάκαμψης, τόσο σε επίπεδο Ένωσης όσο και σε επίπεδο κρατών μελών·

5.  ζητεί έναν προϋπολογισμό της Ένωσης χωρίς αποκλεισμούς που θα βοηθήσει τους Ευρωπαίους να αντεπεξέλθουν στις ψηφιακές μεταβάσεις· ζητεί να τεθεί σε εφαρμογή η πολιτική της ΕΕ για την ψηφιακή εκπαίδευση και να υλοποιηθεί ο Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι για τις ψηφιακές δεξιότητες·

6. υποστηρίζει την προσέγγιση που ακολουθούν τα θεσμικά όργανα της Ένωσης για τη στήριξη της υγείας και για την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών κλυδωνισμών που οφείλονται στην πανδημία COVID-19· επισημαίνει ότι οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά έχουν λάβει αναγκαίες οικονομικές ενισχύσεις από την εμφάνιση της πανδημίας COVID-19·

7. τονίζει ότι η Next Generation EU (NGEU) αποτελεί σημαντική απόφαση στον προϋπολογισμό της Ένωσης και ότι μόνο μια αποδοτική χρήση των κονδυλίων μπορεί να οδηγήσει στην επιτυχία του μέσου· υπενθυμίζει ότι η έγκριση των εθνικών σχεδίων αποτελεί απλώς την αρχή της διαδικασίας και ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι θα χρηματοδοτηθούν μόνο έργα που συνάδουν με τη NGEU·

8. ζητεί μια πιο προορατική προσέγγιση από την Επιτροπή όσον αφορά την καταπολέμηση των περιστατικών κατάχρησης των κονδυλίων της Ένωσης, των ατασθαλιών και των συγκρούσεων συμφερόντων· επισημαίνει ότι απαιτείται σημαντική βελτίωση για να διασφαλισθεί η αξιοπιστία των βασικών αρχών της δημοσιονομικής πολιτικής της ΕΕ· εκφράζει την ανησυχία του για την ανεπαρκή πρόοδο που έχει σημειωθεί, ιδίως όσον αφορά τις δαπάνες στον τομέα της κοινής γεωργικής πολιτικής, όπου υπάρχει λιγότερη διαφάνεια και όπου ο ρόλος της Επιτροπής στον έλεγχο της ορθής χρήσης των κονδυλίων της Ένωσης είναι πιο περιορισμένος σε σχέση με άλλα τμήματα του προϋπολογισμού της Ένωσης·

9. τονίζει ότι απαιτούνται ενισχυμένα και στοχευμένα μέτρα για την ταχεία και αποτελεσματική στήριξη όσων ανθρώπων, εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων, κλάδων και περιφερειών έχουν υποστεί τα σοβαρότερα πλήγματα από την πανδημία· ζητεί να αυξηθούν οι πόροι για την καταπολέμηση κοινωνικών ανισοτήτων και ανισοτήτων μεταξύ των φύλων, για την αντιμετώπιση της φτώχειας και για την μείωση της ανεργίας, με ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες, τους νέους και στις ευάλωτες ομάδες·

10. επισημαίνει πόσο σημαντική είναι η διάθεση επαρκών πόρων για τον συντονισμό και την επιτήρηση των μακροοικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών πολιτικών, για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, για την πάταξη του οικονομικού εγκλήματος και για την επιβολή του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης· θεωρεί λυπηρό το ότι η Ένωση, τα κράτη μέλη και ο προϋπολογισμός της Ένωσης χάνουν κάθε χρόνο εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ εξαιτίας της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, ποσά που θα μπορούσαν να διοχετευθούν στις προσπάθειες ανάκαμψης·

11.  τονίζει ειδικότερα την ανάγκη, με βάση τα πορίσματα της ειδικής έκθεσης αριθ. 13/2021 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, να διατεθούν άμεσα επαρκείς πόροι για την ενίσχυση της ικανότητας της Επιτροπής να διασφαλίζει την αποτελεσματική εφαρμογή και επιβολή της υφιστάμενης νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε όλη την Ένωση·

12. εμμένει στις εκκλήσεις του προς το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να διαθέσουν επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για να ελέγξουν εξονυχιστικά το πως χρησιμοποιούνται τα κονδύλια της Ένωσης· εκφράζει την ανησυχία του διότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο έχουν προτείνει ελάχιστες μόνο αυξήσεις στους προϋπολογισμούς των εν λόγω θεσμικών οργάνων και οργανισμών·

13. υπενθυμίζει ότι η θέσπιση ενός «καλαθιού» νέων ιδίων πόρων είναι ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλιστεί η μακροχρόνια βιωσιμότητα του προϋπολογισμού της Ένωσης·

14. υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η τόνωση μιας δίκαιης βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάκαμψης, με παράλληλη συνέχιση κοινωνικά ισορροπημένων μεταρρυθμίσεων για τον εκσυγχρονισμό των οικονομιών της Ένωσης και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας, της συνοχής και της ανταγωνιστικότητάς τους, καθώς και με διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ και των νεοφυών επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση· υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ έχουν πληγεί σοβαρά από την κρίση COVID-19· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η επαρκής χρηματοδότηση για την αποτελεσματική στήριξη των ΜΜΕ και των νεοφυών επιχειρήσεων· ζητεί ο προϋπολογισμός της Ένωσης για το 2022 να διευκολύνει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση που στηρίζει τις εταιρείες στις προσπάθειες υλοποίησης του στόχου της Ένωσης για την επίτευξη μιας κλιματικά ουδέτερης οικονομίας·

15. εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση του προγράμματος InvestEU· εμμένει ότι οφείλει εντός του 2022 το πρόγραμμα InvestEU να δώσει προτεραιότητα στη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση, καθώς και στη χρηματοδότηση σε κοινωνικές επενδύσεις και δεξιότητες·

16. εκφράζει την ικανοποίησή του για την παράταση του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 στο πλαίσιο της κρίσης COVID-19· ζητεί να ενισχυθούν οι πόροι για να διασφαλίζεται η πλήρης και ταχεία εφαρμογή της πολιτικής ανταγωνισμού της Ένωσης· προτρέπει τα κράτη μέλη και την Ένωση, μέσω του νέου μέσου ανάκαμψης, του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, να αξιοποιήσουν πλήρως το προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για οικονομικές ανάγκες που σχετίζονται άμεσα με την πανδημία της COVID-19· αναμένει από την Επιτροπή ότι θα παρακολουθεί όλα τα προγράμματα που εγκρίνονται βάσει του προσωρινού πλαισίου και τον αντίκτυπό τους στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

17. υπογραμμίζει ότι οι τομείς του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, καθώς και ο τουρισμός, συμπεριλαμβανομένων του πολιτιστικού τουρισμού και της εκπαίδευσης, είναι και θα συνεχίσουν να είναι μεταξύ των τομέων εκείνων που σηκώνουν το βάρος της κρίσης COVID-19 που αντιμετωπίζει η Ένωση·

18. ζητεί να συμβάλει ο προϋπολογισμός στην υλοποίηση προτεραιοτήτων της οικονομικής πολιτικής, όπως είναι η ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, με το σκοπό να βελτιωθούν οι συνθήκες εδραίωσης ενός μακροπρόθεσμου και βιώσιμου επενδυτικού περιβάλλοντος και πρόσβασης σε χρηματοδότηση για όλους τους παράγοντες της αγοράς και ιδίως τις ΜΜΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, παρέχοντας, παράλληλα, περαιτέρω επενδυτικές δυνατότητες για ιδιώτες επενδυτές·

19. υπογραμμίζει τη σημασία των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ένωσης και καλεί την Επιτροπή να επιδείξει μεγαλύτερη ευελιξία κατά την αξιολόγηση και την αποτίμηση των προτάσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ένωσης·

20. καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια αυστηρότερη προσέγγιση για τις αποδεσμεύσεις και να ανακατανείμει και να επαναχρησιμοποιήσει τα μη δαπανηθέντα κεφάλαια για τη χρηματοδότηση των στόχων προτεραιότητας και των τομέων που έχουν συμφωνηθεί σε διοργανικό επίπεδο, ιδίως σε τομείς που σχετίζονται με τη διαχείριση της πανδημίας, την εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη, την καινοτομία και τις κοινωνικές πολιτικές·

21. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η διαφάνεια και η λογοδοσία των φορέων που λαμβάνουν χρηματοδότηση από την Ένωση·

22. ζητεί να διατεθούν επαρκείς χρηματοπιστωτικοί και ανθρώπινοι πόροι για τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές, δεδομένων των καθηκόντων και των εξουσιών που τους ανατέθηκαν προσφάτως εν συνεχεία της αναθεώρησης των κανονισμών για τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (από τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2175)· ζητεί αυξημένη διαφάνεια όσον αφορά τη λειτουργία των εποπτικών συμβουλίων τους, με στόχο τη βελτίωση της λογοδοσίας τους και των δομών διακυβέρνησής τους·

23. έχει υπόψη του τις αδυναμίες που εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο στην ειδική έκθεσή του αριθ. 13/2021 όσον αφορά τη δράση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) στους τομείς της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας· θεωρεί ότι ένα μέρος του προϋπολογισμού θα πρέπει να εγγραφεί στο αποθεματικό έως ότου η ΕΑΤ διασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση με τις συστάσεις που περιγράφονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εγκρίνει σαφή στρατηγική για την αποτελεσματική χρήση όλων των εργαλείων της στο πλαίσιο της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στο πρόγραμμα εργασίας της για το 2022·

24. επισημαίνει ότι οι εξελίξεις στους τομείς της βιώσιμης χρηματοδότησης, της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της ανθεκτικότητας στον κυβερνοχώρο, των πληρωμών και της μη τραπεζικής χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης έχουν ή θα έχουν ως συνέπεια νέες αρμοδιότητες και καθήκοντα για τις ΕΕΑ, τα οποία θα πρέπει να συνοδεύονται από επαρκείς πόρους· επισημαίνει ειδικότερα ότι η έγκριση νομοθεσίας σχετικά με τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους εκκαθάρισης της Ένωσης έχει οδηγήσει σε αναβαθμισμένες εντολές και καθήκοντα για την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ), αλλά δεν αποτυπώνεται σε πρόσθετο προϋπολογισμό, γεγονός που θα δοκιμάσει ενδεχομένως την ικανότητα της ΕΑΚΑΑ να υλοποιήσει το εποπτικό και ρυθμιστικό πρόγραμμα των κεντρικών αντισυμβαλλομένων της· τονίζει ότι τόσο ο κανονισμός για τις αγορές των κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων (MiCA) όσο και ο κανονισμός για το πιλοτικό καθεστώς DLT και ο νόμος για την ψηφιακή επιχειρησιακή ανθεκτικότητα (DORA) ενδέχεται να δημιουργήσουν νέες αρμοδιότητες για τις ΕΕΑ·

25. λαμβάνει υπό σημείωση τον σημαντικό ρόλο της εποπτικής επιτροπής της ΕΑΚΑΑ, τόσο σε σχέση με τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους εκκαθάρισης της ΕΕ όσο και με τρίτες χώρες, όσον αφορά τη διατήρηση της σταθερότητας και της εύρυθμης λειτουργίας των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών αγορών και την ενίσχυση της προστασίας των επενδυτών· σημειώνει ότι, ενώ η χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων σε σχέση με τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους της Ένωσης καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της ΕΑΚΑΑ, οι εποπτικές δραστηριότητες των κεντρικών αντισυμβαλλομένων τρίτων χωρών καλύπτονται από τα τέλη που εισπράττει η ΕΑΚΑΑ από κεντρικούς αντισυμβαλλομένους τρίτων χωρών· σημειώνει ότι δεν έχουν παρασχεθεί πρόσθετοι πόροι για την ΕΑΚΑΑ ούτε όσον αφορά τα νέα καθήκοντα των κεντρικών αντισυμβαλλομένων της Ένωσης στο πλαίσιο του κανονισμού EMIR 2.2, ούτε για τα καθήκοντα ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των κεντρικών αντισυμβαλλομένων· ζητεί να αυξηθεί η χρηματοδότηση της ΕΑΚΑΑ προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η εποπτική επιτροπή για κεντρικούς αντισυμβαλλομένους έχει την ικανότητα να εκπληρώνει τα τρέχοντα και ετήσια καθήκοντά της σε σχέση με τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει το ισχύον πλαίσιο για την είσπραξη των τελών από κεντρικούς αντισυμβαλλομένους τρίτων χωρών, ώστε να μπορέσει η ΕΑΚΑΑ να εισπράξει ένα ποσό που θα αντικατοπτρίζει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και αποδοχή της δομής των τελών, εφαρμόζοντας παράλληλα μια αναλογικότερη προσέγγιση για τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους με διαφορετικά επίπεδα δραστηριότητας που σχετίζονται με τις χρηματοπιστωτικές αγορές της Ένωσης·

26. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι το Συμβούλιο συμμερίζεται τη γνώμη της Επιτροπής σχετικά με τη χρηματοδότηση των ΕΕΑ· τονίζει ότι η αποδοχή του προτεινόμενου προϋπολογισμού θα πρέπει να οδηγήσει σε σαφή πρόοδο στους τομείς στους οποίους ανατίθενται ορισμένες αρμοδιότητες στις ΕΕΑ και όπου η τρέχουσα κατάσταση δεν είναι ικανοποιητική, ιδίως στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

27. επισημαίνει ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η χρηματοδότηση των λογιστικών οντοτήτων και των φορολογικών αρχών προκειμένου ιδίως να υποστηριχθούν στον αγώνα τους εναντίον της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής και προκειμένου να ενισχυθούν η διαφάνεια και η βεβαιότητα· υπογραμμίζει ότι οι οντότητες αυτές θα πρέπει να λογοδοτούν στο Κοινοβούλιο·

28. ζητεί μεγαλύτερη διαφάνεια στο έργο της Επιτροπής κατά την αξιολόγηση των δοκιμαστικών σχεδίων που υποβάλλει το Κοινοβούλιο, καθώς ορισμένα μπορεί να είναι επωφελή για τη λειτουργία της Ένωσης· επισημαίνει ότι οι τρέχουσες μέθοδοι εργασίας στερούνται διαφάνειας και σαφήνειας, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη πολλών σημαντικών και εφικτών προτάσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να προσδώσουν προστιθέμενη αξία·

29. τονίζει ότι όλοι οι οργανισμοί που λαμβάνουν χρηματοδότηση από την Ένωση πρέπει να συμπεριφέρονται με πολιτικά ουδέτερο και αμερόληπτο τρόπο·

30. σημειώνει τη δρομολόγηση του Παρατηρητηρίου Φορολογικών και Οικονομικών Εγκλημάτων της ΕΕ υπό τη μορφή προπαρασκευαστικής ενέργειας· θεωρεί ότι ένα τέτοιο Παρατηρητήριο μπορεί να αποτελέσει χρήσιμη συμβολή, τόσο στον απαραίτητο δημοκρατικό διάλογο, όσο και στους φορείς λήψης αποφάσεων· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για τη συνέχιση του Παρατηρητηρίου μετά το 2022·

31. υπενθυμίζει ότι η εισαγωγή ενός «καλαθιού» νέων ιδίων πόρων ενσωματώθηκε στη διοργανική συνεργασία με θέμα τον οδικό χάρτη για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων· εμμένει στην άποψη ότι ένας μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής άνθρακα και ένα ψηφιακό τέλος θα πρέπει να εγκριθούν και να εφαρμοστούν εντός χρονοδιαγράμματος που θα επιτρέπει τη συμβολή στο NGEU·

32. καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν ταχέως τις επικείμενες νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής για την επανασχεδιασμένη ψηφιακή εισφορά, τον μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα και το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ) και να ολοκληρώσουν τις διαπραγματεύσεις για τη θέσπιση φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών στο πλαίσιο της διαδικασίας ενισχυμένης συνεργασίας έως το τέλος του 2022·

33. υπογραμμίζει ότι απαιτούνται επαρκείς πόρους για την παραγωγή και τη διάδοση στατιστικών υψηλής ποιότητας στην Ένωση· τονίζει ότι, παρά την κάποια πρόοδο, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές αδυναμίες και κενά όσον αφορά τη χρηστικότητα, την κάλυψη και την προσβασιμότητα στις στατιστικές που παράγονται και ότι απαιτείται άμεση δράση· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι ένα μέρος του προϋπολογισμού θα πρέπει να εγγραφεί στο αποθεματικό έως ότου η Eurostat υποβάλει ένα φιλόδοξο σχέδιο δράσης για να αυξηθεί σημαντικά η φιλικότητα του ιστοτόπου της προς τον χρήστη, να εξασφαλιστεί η προσβασιμότητα σε δεδομένα και πληροφορίες σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και να αναπτυχθούν νέες στατιστικές και δείκτες που θα συμβάλλουν στην εφαρμογή των πολιτικών και των προτεραιοτήτων της Ένωσης·

34. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η επάρκεια πόρων για τη στήριξη της ανάπτυξης ισχυρών και αξιόπιστων χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών προτύπων υποβολής εκθέσεων και λογιστικού ελέγχου σε παγκόσμιο επίπεδο και σε όλη την Ένωση· φρονεί, ωστόσο, ότι μέρος του διατιθέμενου προϋπολογισμού θα πρέπει να ανασταλεί έως ότου το Ίδρυμα Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων δώσουν επαρκή συνέχεια στα σχετικά αιτήματα που διατύπωσε το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 7ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την αξιολόγηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και τις δραστηριότητες του Ιδρύματος Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της Ευρωπαϊκής Συμβουλευτικής Ομάδας για Θέματα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και του Συμβουλίου Εποπτείας Δημοσίου Συμφέροντος[12].


 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

1.9.2021

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

45

4

7

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Francesca Donato, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Eero Heinäluoma, Michiel Hoogeveen, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, France Jamet, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Γεώργιος Κύρτσος, Aurore Lalucq, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Fulvio Martusciello, Κώστας Μαυρίδης, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, Δημήτριος Παπαδημούλης, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoş Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Niels Fuglsang, Eugen Jurzyca

 

 

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

45

+

PPE

Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Γεώργιος Κύρτσος, Aušra Maldeikienė, Fulvio Martusciello, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Ralf Seekatz, Inese Vaidere

Renew

Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Dragoş Pîslaru, Stéphanie Yon-Courtin

S&D

Marek Belka, Jonás Fernández, Niels Fuglsang, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Pedro Marques, Κώστας Μαυρίδης, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang

The Left

José Gusmão, Δημήτριος Παπαδημούλης

Verts/ALE

Sven Giegold, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Piernicola Pedicini, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun

 

4

-

ECR

Michiel Hoogeveen

ID

Gunnar Beck, Jörg Meuthen

NI

Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος

 

7

0

ECR

Eugen Jurzyca, Roberts Zīle

ID

Francesca Donato, Valentino Grant, France Jamet, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 


 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (28.9.2021)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2022

(2021/0227(BUD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Lucia Ďuriš Nicholsonová

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υφιστάμενες ανισότητες διευρύνονται λόγω του δυσανάλογου αντικτύπου της πανδημίας στις ευάλωτες ομάδες και ότι τα ευρήματα δείχνουν ότι οι δυσκολίες για την επίτευξη των στόχων αυξήθηκαν σημαντικά μεταξύ εκείνων που βρίσκονται ήδη σε επισφαλή κατάσταση[13]· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Eurofound, το 23 % των ατόμων που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό στην Ένωση ανέφεραν δυσκολίες ή μεγάλες δυσκολίες όσον αφορά την κάλυψη των εξόδων τους, σε σύγκριση με το 11,5 % των υπόλοιπων εργαζομένων, συνολικά δε το 16 % των ατόμων που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό ζούσαν σε νοικοκυριά με υλική στέρηση, σε σύγκριση με το 6 % των υπόλοιπων εργαζομένων[14]·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της κρίσης COVID-19 και των ακούσιων συνεπειών των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας, υπάρχει κίνδυνος να υπονομευθούν πρόοδος δεκαετιών όσον αφορά την ισότητα των φύλων, με απτούς κινδύνους αποδέσμευσης των γυναικών από την αγορά εργασίας και εξελίξεων που ενισχύουν τους ρόλους των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω του τομεακού και επαγγελματικού διαχωρισμού, με τις γυναίκες να υπερεκπροσωπούνται σε χαμηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και θέσεις μερικής απασχόλησης και σε τομείς που έχουν πληγεί σημαντικά από την πανδημία COVID-19, οι γυναίκες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο σε σχέση με άλλες ομάδες να υποστούν τις επιπτώσεις της κρίσης στην απασχόληση και τις κοινωνικές της επιπτώσεις[15]·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με έρευνα του Eurofound, η ικανότητα του κοινωνικού διαλόγου πρέπει να ενισχυθεί προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα διανεμητικά αποτελέσματα και να διευκολυνθεί η δίκαιη μετάβαση, τα δε ανεπιθύμητα αποτελέσματα ορισμένων πολιτικών για το κλίμα, ιδίως επειδή επηρεάζουν τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους σε ορισμένους τομείς και περιφέρειες, μπορούν να αντιμετωπιστούν από τους κοινωνικούς εταίρους, και ότι μπορούν να επιτευχθούν λύσεις μέσω του κοινωνικού διαλόγου και κοινών πρωτοβουλιών[16]·

Δ. λαμβάνοντας ότι η έρευνα του Eurofound για την COVID-19 δείχνει ότι η ψυχική ευεξία έχει φτάσει στο χαμηλότερο επίπεδό της σε όλες τις ηλικιακές ομάδες από την έναρξη της πανδημίας πριν από ένα έτος και αυτό είναι φαίνεται ιδιαίτερα μεταξύ των νέων και εκείνων που έχουν χάσει τη δουλειά τους[17]·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση και τα κράτη μέλη έχουν αναλάβει ευρύ φάσμα δράσεων προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τον αντίκτυπο της πανδημίας στις επιχειρήσεις, τους εργαζομένους και τους ανθρώπους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η φύση των μέτρων μεταβάλλεται και διευρύνεται και, για τον σκοπό αυτό, τα μέτρα και τα μέσα που συγκεντρώνουν και διαρθρώνουν πληροφορίες, όπως η βάση δεδομένων EU PolicyWatch του Eurofound για την COVID-19 ή η βάση δεδομένων μέσων στήριξης του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Αναδιάρθρωσης, είναι σημαντικά για την παρακολούθηση των εξελίξεων και την παροχή στοιχείων σχετικά με την αξιολόγησή τους[18]·

1. επαναλαμβάνει ότι το 2022 θα συνεχίσει να είναι κρίσιμο έτος και τονίζει ότι οι κοινωνικές προκλήσεις και οι προκλήσεις που σχετίζονται με την απασχόληση λόγω της οικονομικής ύφεσης που προκάλεσε η πανδημία COVID-19 είχαν δυσανάλογο αντίκτυπο σε διάφορα κράτη μέλη, περιφέρειες και ομάδες της κοινωνίας μας, με τις σοβαρότερες επιπτώσεις στις πλέον ευάλωτες ομάδες και ιδίως στην αγορά εργασίας·

2. απαιτεί ισχυρή ανταπόκριση για όλους τους ανθρώπους, και ιδίως για τους νέους, όλες τις οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειών ΛΟΑΔΜ, τους εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων και των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ, και έναν κοινωνικά και οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμο προϋπολογισμό που δεν θα αφήνει κανέναν στο περιθώριο·

3. επισημαίνει, εν προκειμένω, τον καίριο ρόλο των ευρωπαϊκών ταμείων και χρηματοοικονομικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων του μέσου Next Generation EU με τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) επιπροσθέτως προς το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+), το οποίο αποτελεί την κύρια κινητήρια δύναμη για την ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της Ένωσης και τη διασφάλιση μιας κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμης, δίκαιης, συμπεριληπτικής και αμερόληπτης ανάκαμψης σύμφωνα με τις αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ) και την πράσινη συμφωνία, καθώς και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για τους απολυμένους εργαζομένους και του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης·

4. τονίζει ότι τα εν λόγω ταμεία και μέσα θα πρέπει να στηρίζουν δραστηριότητες όλων των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των μη κυβερνητικών και των φιλανθρωπικών οργανώσεων·

5. επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός με ισχυρή κοινωνική και οικονομικά βιώσιμη διάσταση θα πρέπει να συμβάλει στην προσαρμογή στις επικείμενες αλλαγές της αγοράς εργασίας, να διατηρήσει και να δημιουργήσει ποιοτική και βιώσιμη απασχόληση με πλήρη σεβασμό των εργασιακών δικαιωμάτων και των αξιοπρεπών συνθηκών απασχόλησης και εργασίας, να συμβάλει στην εξάλειψη της φτώχειας και να μειώσει τον κοινωνικό αποκλεισμό, τις ανισότητες και τις διακρίσεις, ιδίως όσον αφορά τα παιδιά και τους νέους, να τονώσει τη βιώσιμη ανάπτυξη και να αυξήσει ακόμη περισσότερο την ανοδική κοινωνική σύγκλιση σε μια συγκυρία πρωτοφανούς κρίσης μετά την οικονομική ύφεση που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19 και τις επακόλουθες αρνητικές κοινωνικές συνέπειες·

6. τονίζει ότι η κρίση έχει φέρει στο φως πολλές υφιστάμενες ανισότητες, έχει αποκαλύψει νέες μορφές διακρίσεων και έχει επιδεινώσει τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας πολλών ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων και των οικογενειών τους, και ιδίως των ευάλωτων ομάδων εργαζομένων και όσων εργάζονται με επισφαλείς συνθήκες και ρυθμίσεις απασχόλησης καθώς και των ιδιοκτητών μικρών επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολουμένων·

7. εμμένει στην ανάγκη αντιμετώπισης των οικονομικών, κοινωνικών, διατομεακών, εδαφικών, γενεαλογικών και περιφερειακών διαφορών και οι ανισοτήτων, δεδομένου ότι η πολιτική συνοχής πρέπει να παραμείνει μία από τις προτεραιότητες της μετά COVID ανάκαμψης·

8. συμφωνεί με τους ευρωπαίους ηγέτες ότι, με την αύξηση της ανεργίας και των ανισοτήτων λόγω της πανδημίας, είναι σημαντικό να διοχετευθούν πόροι εκεί όπου είναι περισσότερο αναγκαίοι για την ενίσχυση των οικονομιών μας και να επικεντρωθούν οι προσπάθειες πολιτικής μας στην ίση πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες προκειμένου να βελτιωθούν οι ίσες ευκαιρίες, η δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, η επιχειρηματικότητα, η αναβάθμιση και η επανειδίκευση και η μείωση της φτώχειας και του αποκλεισμού· τονίζει ότι οι έκτακτοι πόροι που διατίθενται για τη στήριξη της ανάκαμψης της Ευρώπης αποτελούν μια ευκαιρία που δεν μπορεί να χαθεί·

9. τονίζει τη σημασία των πολιτικών και των μέτρων που αποσκοπούν στην στήριξη της μετάβασης στην αγορά εργασίας, της προόδου στον τομέα των τεχνολογιών και της καινοτομίας, καθώς και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών μας, ιδίως όσον αφορά την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση, ιδίως στο πλαίσιο της κρίσης COVID-19 και των μακροπρόθεσμων τάσεων·

10. τονίζει την ανάγκη θέσπισης φιλόδοξων πολιτικών για τη βελτίωση των προοπτικών ζωής της νέας γενιάς, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένης της παιδικής φτώχειας, και τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και της αποτελεσματικής επιβολής τους, ασφαλούς απασχόλησης, επαρκούς κοινωνικής προστασίας, ισόρροπων ως προς τα φύλο ευκαιριών και ενός εργασιακού περιβάλλοντος προσαρμοσμένου στα άτομα με αναπηρία καθώς και για την προώθηση ενός περιβάλλοντος ασφάλειας και ευημερίας για όλους στην ΕΕ·

11. εμμένει στην ανάγκη να υιοθετηθούν φιλόδοξες πολιτικές δια βίου μάθησης και αναβάθμισης και επανειδίκευσης και να αναγνωριστούν οι δεξιότητες που αποκτώνται μέσω της άτυπης και της ανεπίσημης μάθησης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της δημογραφικής μεταβολής και της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης·

12. υπογραμμίζει σε αυτό το πλαίσιο ότι είναι σημαντικό να ενισχυθούν τα εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα της Ένωσης, σύμφωνα με τις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας του μέλλοντος, μέσω της παροχής στήριξης στους εργοδότες και τους εκπαιδευτικούς για να διδάσκουν τις κατάλληλες δεξιότητες, καθώς και μέσω της πραγματοποίησης επενδύσεων στις ψηφιακές υποδομές·

13. υπενθυμίζει ότι η μετά COVID ανάκαμψη της οικονομίας και της αγοράς εργασίας πρέπει να παραμείνει προτεραιότητα·

14. υπενθυμίζει ότι η αμερόληπτη και ισότιμη ένταξη στην αγορά εργασίας ή η βελτίωση της θέσης στην αγορά εργασίας των γυναικών και των πλέον ευάλωτων ομάδων (όπως οι άνθρωποι που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, και, ειδικότερα, οι άποροι, τα άτομα με αναπηρία, οι Ρομά και άλλες μειονεκτούσες εθνοτικές μειονότητες, οι νέοι και οι ηλικιωμένοι, οι μόνοι γονείς και οι άνεργοι, ιδίως οι μακροχρόνια άνεργοι, καθώς και οι αυτοαπασχολούμενοι και οι εργαζόμενοι σε επισφαλή απασχόληση), έχει κεφαλαιώδη σημασία για τη δημιουργία δίκαιης κοινωνίας στην οποία θα επικρατεί κοινωνική δικαιοσύνη και δεν θα υπάρχουν αποκλεισμοί·

15. λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση της Επιτροπής να διατεθούν 13 173,5 εκατομμύρια EUR το 2022 στο ΕΚΤ+· επισημαίνει ότι το ΕΚΤ+ πρέπει να διαδραματίσει καίριο ρόλο στη στήριξη των κρατών μελών, ώστε να προωθηθεί η κοινωνική ένταξη, να καταπολεμηθεί η φτώχεια, να επιτευχθούν υψηλά επίπεδα ποιοτικής απασχόλησης για όλους, και ιδίως για όσους βρίσκονται μακριά από την αγορά εργασίας και συγκεκριμένα με τη δημιουργία καλύτερων ευκαιριών για τους νέους, αγορές εργασίας χωρίς διακρίσεις και χωρίς αποκλεισμούς, συνθήκες εργασίας που επιτρέπουν την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές, ισότητα των φύλων, επαρκής κοινωνική προστασία, και ειδικευμένο και ανθεκτικό εργατικό δυναμικό έτοιμο για τη μετάβαση σε μια πράσινη και ψηφιακή οικονομία·

16. επικροτεί τη μεταφορά από το REACT-EU πρόσθετου ποσού 10,8 δισεκατομμυρίων EUR στον τομέα της συνοχής το 2022, εκ των οποίων το 30 % θα διατεθεί στο ΕΚΤ+· καλεί τα κράτη μέλη να διαθέσουν ταχέως τους πόρους αυτούς για τον μετριασμό των κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης· υπενθυμίζει ότι οι πόροι του REACT-EU θα στηρίξουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ποιοτική απασχόληση, ιδίως για τα άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση, και θα στηρίξουν τα κοινωνικά συστήματα που συμβάλλουν στην κοινωνική ένταξη, την καταπολέμηση των διακρίσεων και την εξάλειψη της φτώχειας, με ιδιαίτερη έμφαση στην παιδική φτώχεια, ενώ θα ενισχύσουν επίσης την ισότιμη πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος, μεταξύ άλλων για τα παιδιά, τους ηλικιωμένους, τα άτομα με αναπηρίες, τις εθνοτικές μειονότητες και τους αστέγους (σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού REACT-EU)·

17. υπενθυμίζει ότι η εφαρμογή του ΕΠΚΔ και του σχεδίου δράσης για την εφαρμογή των 20 αρχών του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, όπως η ψηφιοποίηση, η πράσινη μετάβαση και η δημογραφική αλλαγή, και στην άμβλυνση των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στην υγεία, την απασχόληση, τις κοινωνικές και οικονομικές πτυχές·

18. επαναλαμβάνει ότι ο ΜΑΑ πρέπει να συμβάλει στην υλοποίηση του ΕΠΚΔ, προκειμένου να δημιουργηθούν σταθερές ποιοτικές θέσεις εργασίας, κοινωνική συνοχή και ένταξη· τονίζει ότι οι μεταρρυθμίσεις των εθνικών σχεδίων θα πρέπει να συνάδουν με τους στόχους του Πόρτο και με τον ΕΠΚΔ και ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να αυξήσουν τις επενδύσεις στον τομέα της κοινωνικής διάστασης σύμφωνα με τις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις τους στην αγορά εργασίας, την εκπαίδευση και τις δεξιότητες, την κοινωνική προστασία και την κοινωνική στέγαση, ιδίως στα κράτη μέλη όπου υπάρχει αυξημένη ανάγκη για κοινωνικά μέτρα στο πλαίσιο των ειδικών ανά χώρα συστάσεων·

19. υπενθυμίζει ότι ο κοινωνικός διάλογος και οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο του σχεδίου ανάκαμψης και να συμβάλλουν στην εφαρμογή του ΕΠΚΔ, τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο, όπως επίσης να συμμετέχουν συστηματικά στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των εθνικών και ευρωπαϊκών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας· καλεί όλα τα κράτη μέλη να επενδύσουν για την ανάπτυξη ικανοτήτων των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ άλλων παρέχοντας κατάρτιση, λαμβάνοντας μέτρα δικτύωσης και ενισχύοντας τον κοινωνικό διάλογο, και σε δραστηριότητες που αναλαμβάνονται από κοινού από τους κοινωνικούς εταίρους για την υλοποίηση των πολιτικών απασχόλησης, εκπαίδευσης και κοινωνικής ένταξης·

20. επικροτεί τη δέσμη μέτρων για τη στήριξη της απασχόλησης των νέων, ιδίως τις ενισχυμένες εγγυήσεις για τη νεολαία, και τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να το εφαρμόσουν επενδύοντας τα σχετικά κονδύλια της Ένωσης που είναι διαθέσιμα για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την απασχόλησή τους·

21. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να θέσουν ως προτεραιότητα την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, ιδίως στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής προσπάθειας ανάκαμψης, και να αξιοποιήσουν πλήρως τα χρηματοδοτικά μέσα όπως οι Εγγυήσεις για τη Νεολαία·

22. υπενθυμίζει την υποχρέωση που έχουν όλα τα κράτη μέλη να διαθέτουν κατάλληλο ποσό από τους πόρους του ΕΚΤ+ υπό επιμερισμένη διαχείριση που τους αναλογούν για στοχευμένες ενέργειες και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την υποστήριξη της απασχόλησης των νέων, συγκεκριμένα στο πλαίσιο των καθεστώτων εφαρμογής των Εγγυήσεων για τη Νεολαία, καθώς και την υποχρέωση που έχουν τα κράτη μέλη με υψηλότερο του ενωσιακού μέσου όρου ποσοστό νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης να διαθέσουν τουλάχιστον το 12,5 % των πόρων από το ΕΚΤ+ για την υλοποίηση των Εγγυήσεων για τη Νεολαία·

23. καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το σκέλος του ΕΚΤ+ που τελεί υπό άμεση διαχείριση, το σκέλος Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία για επενδύσεις στην κοινωνική καινοτομία και την υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού αλλά και την αποφυγή της μετανάστευσης επιστημονικού δυναμικού από ορισμένα κράτη μέλη ή από απόκεντρες ή αγροτικές περιοχές·

24. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, το 2019, το 22 % όλων των παιδιών στην Ένωση διέτρεχαν κίνδυνο φτώχειας ή αντιμετώπιζαν σοβαρές υλικές στερήσεις ή ζούσαν σε νοικοκυριά (σχεδόν) ανέργων· τονίζει ότι, στο πλαίσιο της ανάκαμψης από την οικονομική ύφεση που προκάλεσε η πανδημία COVID-19, η αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας θα καταστεί ακόμη πιο σημαντική τα επόμενα χρόνια· επικροτεί την εγκριθείσα ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά που έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι κάθε παιδί στην Ευρώπη που διατρέχει κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού έχει πρόσβαση σε δωρεάν υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση, προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, καθώς και σε αξιοπρεπή στέγαση και επαρκή διατροφή·

25. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τους πόρους του ΕΚΤ+ για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και για να στηρίξουν στοχευμένες δράσεις για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας με σκοπό τη στήριξη της υλοποίησης της Εγγύησης για τα Παιδιά· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία των επενδύσεων των ταμείων της Ένωσης από τα κράτη μέλη για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού·

26. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να υπερβούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΕΚΤ+, δεδομένων των σταθερά υψηλών επιπέδων παιδικής φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού σε ολόκληρη την Ένωση· υπενθυμίζει το αίτημά του προς την Επιτροπή να διαθέσει τουλάχιστον 20 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ευρωπαϊκή Εγγύηση για τα Παιδιά κατά την περίοδο 2021-2027, εκ των οποίων τουλάχιστον τρία δισεκατομμύρια πρέπει να διατεθούν το 2022·

27. επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το αναθεωρημένο ΕΤΠ για τη στήριξη και την επανειδίκευση των εργαζομένων που απολύονται ως αποτέλεσμα των οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης COVID-19· υπενθυμίζει ότι το ΕΤΠ παρέχει εκ των υστέρων. προσωρινή εφάπαξ στήριξη στους εκτοπισμένους εργαζομένους και τους αυτοαπασχολούμενους ώστε να προσαρμοστούν στη διαρθρωτική αλλαγή και να επιστρέψουν στην απασχόληση όσο το δυνατόν ταχύτερα, σε περίπτωση σημαντικής αναδιάρθρωσης, ιδίως όταν αυτή προκαλείται από σημαντικές αλλαγές στις εμπορικές σχέσεις της Ένωσης ή τη σύνθεση της εσωτερικής αγοράς και χρηματοπιστωτική ή οικονομική κρίση, τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών ή ως συνέπεια της ψηφιοποίησης ή της αυτοματοποίησης·

28. υπογραμμίζει τη σημασία των απλοποιημένων απαιτήσεων υποβολής αιτήσεων και των κριτηρίων επιλεξιμότητας στον κανονισμό ΕΤΠ, που μειώνουν το ελάχιστο όριο εκτοπισμού θέσεων εργασίας από 500 σε 200·

29. τονίζει ότι το ΕΤΠ θα στηρίζει κατάρτισης για να συμπεριλάβει τις δεξιότητες που απαιτούνται στην ψηφιακή βιομηχανική εποχή καθώς και σε μια αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και βιώσιμη οικονομία· καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που παρέχει το ΕΤΠ σε περίπτωση σημαντικών αναδιαρθρώσεων·

30. πιστεύει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να αξιοποιήσουν το ΕΤΠ και να προωθήσουν την ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες στήριξης των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους·

31. λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων του ΕΤΠ στο αποθεματικό για το 2022 ορίζεται σε 201,3 εκατομμύρια EUR (+2 % σε σύγκριση με το 2021), ποσό που αντιστοιχεί στο μέγιστο ετήσιο κονδύλιο των 186 εκατομμυρίων EUR (τιμές 2018) που είναι διαθέσιμο σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού για το ΠΔΠ· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ευθυγράμμιση του ποσοστού συγχρηματοδότησης με το ΕΚΤ+·

32. υπενθυμίζει ότι το ΤΔΜ παρέχει στήριξη στους ανθρώπους, στις οικονομίες και στο περιβάλλον των εδαφών που αντιμετωπίζουν σοβαρά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα και προβλήματα απασχόλησης τα οποία απορρέουν από τη διαδικασία μετάβασης που οδηγεί στην επίτευξη των ενεργειακών και κλιματικών στόχων της Ένωσης για το 2030 και στην εξασφάλιση μιας κλιματικά ουδέτερης οικονομίας της Ένωσης έως το 2050.

33. επισημαίνει ότι το ΤΔΜ αποτελεί βασικό εργαλείο για τη στήριξη των εδαφών που πλήττονται περισσότερο από αυτή τη μετάβαση και διαδραματίζει καίριο ρόλο στην πρόληψη της αύξησης των περιφερειακών ανισοτήτων· επισημαίνει ότι το ΤΔΜ πρέπει να επικεντρωθεί στις ανάγκες των ατόμων και της κοινωνικής ευημερίας και να οδηγήσει στην κοινωνική βιωσιμότητα με τη στήριξη της δημιουργίας ποιοτικών και βιώσιμων θέσεων εργασίας, την επανειδίκευση των εργαζομένων και τη στήριξη κοινωνικών υποδομών για τον σκοπό της δημιουργίας εγκαταστάσεων φροντίδας παιδιών και ηλικιωμένων, ώστε κανείς να μην μείνει πίσω· λαμβάνει υπό σημείωση τις πιστώσεις της Επιτροπής για το 2022, ύψους 1 159,749 εκατομμυρίων EUR·

34. επισημαίνει ότι διευρύνθηκε το πεδίο εφαρμογής του, ώστε να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές πτυχές της μετάβασης, και συγκεκριμένα, η στήριξη όσων αναζητούν εργασία, συμπεριλαμβανομένων της βοήθειας για την αναζήτηση εργασίας, της αναβάθμισης των δεξιοτήτων και της επανειδίκευσης και της ενεργού ένταξής τους στην απασχόληση, καθώς και της πραγματοποίησης επενδύσεων στην έξυπνη και βιώσιμη κινητικότητα, άλλες δραστηριότητες στους τομείς της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και της προσαρμογής της αγοράς εργασίας με ειδική έμφαση στην πράσινη και ψηφιακή απασχόληση και στην κοινωνική ένταξη, συμπεριλαμβανομένων της στήριξης των κοινωνικών υποδομών για τους σκοπούς των κέντρων κατάρτισης, των βρεφονηπιακών σταθμών, των γηροκομείων και των κέντρων μέριμνας ατόμων με αναπηρία, και η δυνατότητα στήριξης βιώσιμων επενδύσεων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις περιφερειακές κρατικές ενισχύσεις, εφόσον η εν λόγω στήριξη είναι αναγκαία για τη δημιουργία ποιοτικών και βιώσιμων θέσεων εργασίας στα προσδιορισθέντα εδάφη·

35. υπενθυμίζει ότι το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους έχει ενσωματωθεί στο ΕΚΤ+ και επικροτεί το γεγονός ότι, το 2022, τουλάχιστον το 3 % του προϋπολογισμού του ΕΚΤ+ θα δαπανηθεί για την παροχή επισιτιστικής και βασικής υλικής βοήθειας σε απόρους σε συνδυασμό με συνοδευτικά μέτρα, με ποσοστό συγχρηματοδότησης 90 %, δεδομένου ότι η τρέχουσα κρίση πλήττει εντονότερα τους πλέον ενδεείς·

36. αναγνωρίζει ότι όλα τα κράτη μέλη προβλέπεται να φθάσουν στο προ κρίσεως επίπεδο τριμηνιαίας παραγωγής τους έως το τέλος του 2022· προειδοποιεί ότι, για να είναι βιώσιμη η ανάκαμψη, είναι σημαντικό να δημιουργηθούν ποιοτικές θέσεις εργασίας και για τους εργαζόμενους μέσης και χαμηλής ειδίκευσης, και ιδίως για τις γυναίκες, καθώς έχει αποδειχθεί ότι είναι απαραίτητες για την ανθεκτικότητα των κοινωνιών και των οικονομιών μας·

37. υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες πλήττονται ευρύτερα από την πανδημία όσον αφορά τους κινδύνους για την υγεία, τις προϋπάρχουσες ανισότητες στην απασχόληση και τις ευθύνες φροντίδας και προωθεί σθεναρά τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό και την αύξηση της χρηματοδότησης για τη στήριξη μέτρων για την προώθηση της ισότητας και της ισότιμης πρόσβασης στην εργασία, καθώς και για την ύπαρξη ολοκληρωμένων συστημάτων για την παρακολούθηση και τη μέτρηση των κονδυλίων του προϋπολογισμού ανά φύλο· αναγνωρίζει ότι οι περισσότεροι από τους τομείς που επλήγησαν χειρότερα από την κρίση COVID-19 ήταν γυναίκες και βασικοί τομείς, πολλοί από τους οποίους έχουν επισφαλείς συνθήκες εργασίας, και ότι θα πρέπει να καταβληθούν ιδιαίτερες προσπάθειες κατά την περίοδο ανάκαμψης για τη βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης στους εν λόγω τομείς·

38. επισημαίνει ότι η αντιμετώπιση της κοινωνικοοικονομικής διάστασης της περιβαλλοντικής πολιτικής και της δράσης για το κλίμα όχι μόνο συνιστά βασική δικαιοσύνη, αλλά δημιουργεί επίσης ευκαιρίες για την επίτευξη ευρύτερων οφελών ευημερίας για όλους και τη δημιουργία ενάρετων κύκλων· πιστεύει ότι, εάν σχεδιαστούν σωστά, οι πράσινες και οι ψηφιακές επενδύσεις έχουν μεγάλες δυνατότητες για τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και τη μείωση των ανισοτήτων, και ότι πρέπει να προστεθεί η μετάβαση σε μια νέα κατανομή των αναγκών φροντίδας·

39. καλεί τα κράτη μέλη να κινητοποιήσουν περισσότερο τους πόρους του ΕΚΤ και του ΤΔΜ και να τους συνδυάσουν με εθνικές και τοπικές επενδύσεις, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ο κοινωνικός αποκλεισμός, η ενεργειακή φτώχεια και η υλική στέρηση, να καταπολεμηθούν αποτελεσματικά το ψηφιακό χάσμα και ο ψηφιακός αποκλεισμός, ιδίως στις αγροτικές περιοχές και μεταξύ των νέων, των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία, και να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε ψηφιακά εργαλεία και προγράμματα και σε οικονομικά προσιτές υποδομές επικοινωνίας·

40. υπενθυμίζει ότι η πανδημία COVID-19 αποκάλυψε και πάλι την έλλειψη πολιτικών απαντήσεων στις επιπτώσεις της δημογραφικής αλλαγής στην Ένωση, όπως είναι η έλλειψη κατάλληλης και οικονομικά προσιτής στέγασης, ποιοτικών εγκαταστάσεων φροντίδας και επαρκών υπηρεσιών φροντίδας και υποστήριξης· τονίζει ότι ο προϋπολογισμός του 2022 θα πρέπει να υπογραμμίζει τη σημασία της διαφύλαξης και της προαγωγής της αξιοπρέπειας των ηλικιωμένων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους στην Ένωση· ζητεί, επιπλέον, επαρκή χρηματοδότηση για τη στήριξη των επενδύσεων στον τομέα της στέγασης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα αυξανόμενα προβλήματα έλλειψης οικονομικά προσιτής στέγασης, κακών συνθηκών στέγασης, αποκλεισμού από τη στέγαση και αστεγίας·

41. εμμένει στη σημασία της δημοσιονομικής λογοδοσίας και της ιεράρχησης των προτεραιοτήτων· επικροτεί, εν προκειμένω, την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το πλαίσιο επιδόσεων για το ΠΔΠ 2021-2027· τονίζει ότι, προκειμένου να επιτευχθεί πραγματική σχέση ποιότητας/τιμής για τους ανθρώπους στην ΕΕ, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στη χάραξη ανθεκτικής στις μελλοντικές εξελίξεις πολιτικής βάσει αποδεικτικών στοιχείων· για τον σκοπό αυτό, θεωρεί σημαντική τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην παρακολούθηση και την αξιολόγηση των προγραμμάτων· υπενθυμίζει ότι η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό έχει καθοριστική σημασία για τη διασφάλιση μιας βιώσιμης, δίκαιης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομίας·

42. πιστεύει ακράδαντα ότι η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου και της αναπηρίας πρέπει να ενσωματωθεί στον γενικό προϋπολογισμό του 2022 προκειμένου να ευθυγραμμιστούν καλύτερα οι πολιτικές και οι δραστηριότητες που προωθούν την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών και των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας και να δημιουργηθούν ολοκληρωμένα συστήματα για την παρακολούθηση και τη μέτρηση των εν λόγω κονδυλίων του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης δυνάμει της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ισότητα των φύλων και της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, καθώς και της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (UNCRPD)·

43. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό οι τοπικές διοικήσεις να είναι σε θέση να λαμβάνουν και να διαχειρίζονται σημαντικό μέρος των κονδυλίων της Ένωσης, δεδομένου ότι είναι οι δημόσιοι φορείς που βρίσκονται πλησιέστερα στους ευρωπαίους πολίτες·

44. τονίζει ότι τα δοκιμαστικά σχέδια (ΔΣ) και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες (ΠΕ) αποτελούν σημαντικά εργαλεία για τη δοκιμή νέων πρωτοβουλιών πολιτικής στους τομείς της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης και της ισότητας χωρίς αποκλεισμούς, μεταξύ άλλων μέσω της συλλογής δεδομένων, και έχουν ήδη αποφέρει πολλές επιτυχημένες πρωτοβουλίες· υπενθυμίζει ότι η αξιολόγηση της δυνατότητας υλοποίησής τους κατοχυρώνεται επίσημα στη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013, πρακτικά δε έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι το Κοινοβούλιο εγκρίνει ΔΣ/ΠΕ νόμιμου και τεχνικά υλοποιήσιμου χαρακτήρα· επισημαίνει, επομένως, ότι η αξιολόγηση πρέπει να είναι διεξοδική και λεπτομερής καθώς και διαφανής και αντικειμενική, και ότι ο βαθμός που δίδεται πρέπει να αντικατοπτρίζει μόνο την αξία της πρότασης· παρατηρεί επίσης ότι η υλοποίηση ΔΣ/ΠΕ που έχει εγκριθεί πρέπει να παραμένει διαφανής και σύμφωνη με τους στόχους και τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καθιερώσει άμεση επικοινωνία και ανταλλαγές με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να διασφαλιστεί η εύλογη αξιολόγηση των ΔΣ/ΠΕ·

45. υπενθυμίζει ότι οι οργανισμοί, και ιδίως η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (ELA), διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο τόσο στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και εμπειρογνωσίας στα θεσμικά όργανα και στα κράτη μέλη της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την απασχόληση και τα κοινωνικά ζητήματα όσο και στη διευκόλυνση της δίκαιης εργασιακής κινητικότητας· τονίζει ότι πρέπει να τους παρέχονται οι αναγκαίοι πόροι για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, τα οποία εξελίσσονται διαρκώς· επιμένει, ειδικότερα, στην κατάλληλη στελέχωση και χρηματοδότηση της νέας ELA σύμφωνα με το δημοσιονομικό δελτίο·

46. τονίζει ότι θα πρέπει να διατεθούν επαρκή χρηματοδοτικά μέσα για τη διασφάλιση της ορθής και φιλόδοξης εφαρμογής και επιβολής του στρατηγικού πλαισίου για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία· για τον σκοπό αυτό, ζητεί να αυξηθεί η χρηματοδότηση του EU-OSHA για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων και την εκπλήρωση των νέων καθηκόντων· επαναλαμβάνει ότι οι επιθεωρήσεις εργασίας θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά, τόσο στην επιβολή των μέτρων ΕΑΥ που αποσκοπούν στην πρόληψη της μόλυνσης με COVID-19 όσο και στην ανάπτυξη καθοδήγησης και βοήθειας προς τους εργοδότες και τους εργαζομένους, και ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε τομείς υψηλού κινδύνου, όπως η υγειονομική περίθαλψη, οι υπηρεσίες, η εκπαίδευση και οι μεταφορές·

47. τονίζει ότι υπάρχει σημαντικός κίνδυνος να εμφανιστούν προβλήματα ψυχικής υγείας και χαμηλότερο επίπεδο ψυχικής ευεξίας, ο οποίος θα ενταθεί τόσο λόγω της απώλειας θέσεων εργασίας όσο και λόγω της εργασιακής ανασφάλειας, και είναι της γνώμης ότι οι άνθρωποι θα χρειαστούν πρόσθετη υποστήριξη για να επιστρέψουν στην κανονική κατάσταση και να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που δημιούργησε η πανδημία, καλεί δε τα κράτη μέλη να δώσουν προσοχή σε τρόπους μετριασμού των κινδύνων για την ψυχική υγεία σε περίπτωση περαιτέρω κυμάτων της COVID-19·

48. υπενθυμίζει ότι η μετάβαση σε μια ψηφιακή οικονομία η οποία εξασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και σέβεται πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα θα απαιτήσει επενδύσεις για την προσαρμογή των εγκαταστάσεων βιομηχανικής παραγωγής, τη βελτίωση των σχετικών υποδομών, τη συνδεσιμότητα, την ασφάλεια των δικτύων και τη μελλοντική οργάνωση της εργασίας, καθώς και επενδύσεις με νέους τρόπους παροχής κοινωνικής και οργανωτικής στήριξης στους εργαζομένους· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, επαρκείς πόρους για τη διασφάλιση του δικαιώματος αποσύνδεσης όλων των εργαζομένων στην Ένωση, καθώς και κατάλληλες συνθήκες τηλεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ψυχοκοινωνικών και εργονομικών κανόνων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

27.9.2021

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

42

5

7

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Dominique Bilde, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Jordi Cañas, David Casa, Leila Chaibi, Margarita de la Pisa Carrión, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, Λουκάς Φουρλάς, Cindy Franssen, Helmut Geuking, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, France Jamet, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Ádám Kósa, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoş Pîslaru, Manuel Pizarro, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Vincenzo Sofo, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, Marie-Pierre Vedrenne, Nikolaj Villumsen, Marianne Vind, Maria Walsh, Stefania Zambelli, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alex Agius Saliba, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Johan Danielsson, Lina Gálvez Muñoz, Sara Matthieu, Beata Mazurek, Eugenia Rodríguez Palop, Véronique Trillet-Lenoir

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

42

+

NI

Ádám Kósa, Daniela Rondinelli

PPE

David Casa, Jarosław Duda, Gheorghe Falcă, Λουκάς Φουρλάς, Cindy Franssen, Helmut Geuking, Radan Kanev, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Miriam Lexmann, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

Renew

Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoş Pîslaru, Monica Semedo, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Johan Danielsson, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Marianne Vind

The Left

Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Nikolaj Villumsen

Verts/ALE

Katrin Langensiepen, Sara Matthieu, Kira Marie Peter-Hansen, Mounir Satouri

 

5

-

ECR

Margarita de la Pisa Carrión

ID

Dominique Bilde, Nicolaus Fest, France Jamet, Guido Reil

 

7

0

ECR

Beata Mazurek, Elżbieta Rafalska, Vincenzo Sofo, Beata Szydło

ID

Elena Lizzi, Stefania Zambelli

Renew

Abir Al-Sahlani

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 


 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (05.9.2021)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2022 – όλα τα τμήματα

(2021/0227(BUD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Pascal Canfin

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης για το 2022 και η εκτέλεσή του, καθώς και το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για την περίοδο 2021-2027 στο σύνολό του, θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των ανθρώπων ότι η ανάκαμψη από την πανδημία COVID-19 και τις οικονομικές κρίσεις θα είναι ταχεία, ανθεκτική, βιώσιμη, κοινωνικά δίκαιη και ισότιμη, και ότι θα πρέπει να επιταχύνει τη μετάβαση σε μια οικονομία που θα διασφαλίζει ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη· τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης για το 2022 θα πρέπει να συμβάλλει στην προώθηση ισχυρής οικονομικής ανάκαμψης, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα·

2. υπενθυμίζει ότι ο προϋπολογισμός αυτός πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τις πλέον πρόσφατες πολιτικές που έχει εγκρίνει η Ένωση, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, και, ως εκ τούτου, να αποτυπώνει μια αλλαγή προτύπου· υπενθυμίζει ότι ορισμένες πολιτικές, όπως η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ), θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν αυτή την αλλαγή μέσω του στρατηγικού σχεδιασμού τους·

3. τονίζει ότι ο προϋπολογισμός αυτός θα πρέπει να συμβάλλει στην επίτευξη των αναθεωρημένων στόχων της ΕΕ για το κλίμα και το περιβάλλον για το 2030, συμπεριλαμβανομένων των σκοπών και των στόχων που ορίζονται στη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα και τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», καθώς και των στόχων της Ένωσης για την ενέργεια και την κυκλική οικονομία και του στόχου να καταστεί η Ένωση κλιματικά ουδέτερη έως το 2050 το αργότερο, σύμφωνα με τον στόχο της Συμφωνίας του Παρισιού για περιορισμό της ανόδου της θερμοκρασίας κατά λιγότερο από 1,5oC, ενώ παράλληλα θα υποστηρίζει τα κράτη μέλη που πλήττονται περισσότερο και θα διασφαλίζει μια πράσινη και δίκαιη μετάβαση για όλους με κοινωνική ένταξη και περιφερειακή συνοχή μέσω της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας· επισημαίνει ότι θα πρέπει να παρασχεθεί επαρκής στήριξη στα κράτη μέλη που έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία COVID-19 και τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της·

4. ζητεί να ενισχυθεί η αξιοποίηση της ενωσιακής και διεθνούς χρηματοδότησης για το κλίμα στην κατεύθυνση της προστασίας και της αποκατάστασης των φυσικών οικοσυστημάτων, έτσι ώστε να επιτευχθούν κοινά οφέλη τόσο για τη βιοποικιλότητα όσο και για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτή·

5. τονίζει ότι είναι σημαντικό να επιτευχθούν οι στόχοι της Ένωσης για την ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος και της βιοποικιλότητας[19] το συντομότερο δυνατόν, μεταξύ άλλων με τη χρήση των νέων κονδυλίων που διατίθενται στο πλαίσιο του μέσου Next Generation EU (NGEU), ιδίως του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ)2 και του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης· υπενθυμίζει τη θέση του Κοινοβουλίου που ζητεί να διατεθεί το 10 % του προϋπολογισμού της Ένωσης για τις δαπάνες για τη βιοποικιλότητα· τονίζει ότι είναι σημαντικό να χρησιμοποιηθούν αυτά τα κονδύλια για να διασφαλιστεί επίσης μια δίκαιη μετάβαση με βάση την αλληλεγγύη και τη δικαιοσύνη· τονίζει ότι είναι ουσιαστικής σημασίας η χρηματοδότηση από το ΠΔΠ 2021-2027 και το μέσο Next Generation EU να χορηγείται μόνο για δραστηριότητες οι οποίες συνάδουν με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» και ευθυγραμμίζονται με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού, όπως ορίζεται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 21ης Ιουλίου 2020·

6. υπενθυμίζει ότι η θέση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της 5ης Σεπτεμβρίου 2019, ήταν να τεθεί ως στόχος για την ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος στο ΠΔΠ 2021-2027 το 40 %· σημειώνει ότι οι συνολικές δαπάνες για τη βιοποικιλότητα κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 ήταν 8 %· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι ο τρέχων στόχος του 7,5 % για τη βιοποικιλότητα αντιπροσωπεύει μείωση των δαπανών σε σύγκριση με το προηγούμενο ΠΔΠ·

7. αναμένει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης για το 2022 θα χρησιμεύσει ως εφαλτήριο για την επίτευξη του στόχου δαπανών του ΠΔΠ για τη βιοποικιλότητα κατά τουλάχιστον 10 % το συντομότερο δυνατόν και ότι θα διευκολύνει την αποδέσμευση τουλάχιστον 20 δισεκατομμυρίων EUR που θα δαπανώνται για τη φύση σε ετήσια βάση[20]· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι ούτε η πρόταση της ΕΕ για το 2022 ούτε οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις για την περίοδο 2023-2027 ανταποκρίνονται στις προσδοκίες αυτές και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την τήρηση της διοργανικής συμφωνίας της 16ης Δεκεμβρίου 2020 και την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και των επακόλουθων στρατηγικών της Ένωσης·

8. καλεί την Επιτροπή, πριν από την ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ 2021-2027, να διενεργήσει αξιολόγηση σχετικά με το κατά πόσον οι στόχοι δαπανών για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα επαρκούν για την επίτευξη των στόχων του 8ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον ή χρειάζεται να ενισχυθούν·

9. επαναλαμβάνει την έκκλησή του για σταδιακή κατάργηση των επιζήμιων επιδοτήσεων και διασφάλιση της συνοχής μεταξύ όλων των ταμείων και προγραμμάτων της ΕΕ· επιμένει ότι τα έργα και τα προγράμματα που δεν συνάδουν με τον στόχο για περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη κατά λιγότερο από 1,5oC ή με τον στόχο της ανάσχεσης και αντιστροφής της απώλειας της βιοποικιλότητας, δεν θα πρέπει να είναι επιλέξιμα για στήριξη από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

10. υπενθυμίζει ότι οι δαπάνες της Ένωσης θα πρέπει να συνάδουν με την αρχή του «μη βλάπτειν» της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας· σημειώνει ότι η Επιτροπή εξέδωσε τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» βάσει του ΜΑΑ· καλεί την Επιτροπή να εκδώσει περαιτέρω τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για να διασφαλίσει ότι οι δαπάνες της Ένωσης στο πλαίσιο όλων των προγραμμάτων τηρούν την αρχή του «μη βλάπτειν» και για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο υποστήριξης, από άλλα ενωσιακά προγράμματα, έργων που θεωρείται ότι παραβιάζουν την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» βάσει του ΜΑΑ·

11. αναγνωρίζει ότι η ΚΓΠ διαδραματίζει καίριο ρόλο στη διασφάλιση της επίτευξης ή μη των στόχων όσον αφορά τις δαπάνες για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα· επαναλαμβάνει την έκκλησή του να συνάδει η ΚΓΠ πλήρως με την αυξημένη φιλοδοξία της Ένωσης για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη συνοχή της επικαιροποιημένης ΚΓΠ με τους αυξημένους στόχους της Ένωσης για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα και να προτείνει διορθωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της πλήρους ευθυγράμμισης της ΚΓΠ με τους εν λόγω στόχους·

12. ζητεί να είναι όλες οι επενδύσεις σε υποδομές ανθεκτικές στις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και να συνάδουν τόσο με την αρχή «προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση», όσο και με τον στόχο για περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη κατά λιγότερο από 1,5°C· ζητεί να περιλαμβάνονται οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην υποχρεωτική ανάλυση κόστους-οφέλους του έργου κατά τη διάρκεια ολόκληρου του κύκλου ζωής του έργου, με τη χρήση της πλέον πιθανής βάσης αναφοράς με σκοπό την αποφυγή μη αξιοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού·

13. επαναλαμβάνει την έκκλησή του για παρακολούθηση των δαπανών που σχετίζονται με το κλίμα και τη βιοποικιλότητα με χρήση στιβαρών, διαφανών, αξιόπιστων και ολοκληρωμένων μεθοδολογιών προκειμένου να επιτευχθούν οι ισχύοντες στόχοι· εμμένει στην άποψη ότι η μεθοδολογία για τις δαπάνες για το κλίμα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις επιπτώσεις της σταδιακής κατάργησης της χρηματοδότησης του μέσου Next Generation EU και να κάνει διάκριση μεταξύ μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής σε αυτή, όπου αυτό είναι εφικτό· επικροτεί τον νέο «μηχανισμό προσαρμογής για το κλίμα» που μπορεί να ενεργοποιηθεί για την τροποποίηση των δαπανών σε περίπτωση ανεπαρκούς προόδου· αναμένει από την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις ανησυχίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου που διατυπώνονται στην ειδική έκθεση αριθ. 16/2021 [21] κατά την εκπόνηση της νέας μεθοδολογίας· αναμένει ότι η υποβολή εκθέσεων θα είναι αναλυτική και ότι θα υπάρχει επαρκής επισκόπηση των επιμέρους δαπανών και των επιπτώσεών τους· προσβλέπει στις διαβουλεύσεις και στη στενή συνεργασία του Συμβουλίου και της Επιτροπής και στην ετήσια έκθεση σχετικά με τους στόχους τόσο για το κλίμα όσο και για τη βιοποικιλότητα, όπως ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 16ης Δεκεμβρίου 2020· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι θα ληφθούν υπόψη οι υφιστάμενες αλληλεπικαλύψεις μεταξύ των στόχων για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα·

14. επισημαίνει την ανάγκη να εξασφαλιστούν επαρκείς πόροι στον προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2022 προκειμένου να επιτευχθούν οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών·

15. τονίζει ότι η παρακολούθηση των δαπανών που σχετίζονται με το κλίμα και τη βιοποικιλότητα θα πρέπει να εδράζεται σε μια επιστημονική προσέγγιση με βάση τον κύκλο ζωής, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος της προβολής οικολογικού προσωπείου·

16. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η μεθοδολογία για την παρακολούθηση των δαπανών για το κλίμα θα βασίζεται στη χρήση των αποτελεσμάτων, και όχι στους προβλεπόμενους δείκτες αποτελεσμάτων, ενώ παράλληλα θα εφαρμόζεται στο χαμηλότερο δυνατό βαθμό λεπτομέρειας·

17. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει μια βελτιωμένη μέθοδο για την παρακολούθηση των δαπανών που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα στον προϋπολογισμό της Ένωσης και πλήρη αξιολόγηση όσον αφορά τις χρηματοδοτικές ανάγκες για την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030, τα τρέχοντα επίπεδα χρηματοδότησης και το εναπομένον χρηματοδοτικό κενό·

18. εκφράζει την ικανοποίησή του για τον διορθωτικό μηχανισμό που προβλέπεται στη διοργανική συμφωνία της 16ης Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με τον στόχο για το κλίμα· καλεί την Επιτροπή να προτείνει διορθωτικό μηχανισμό για τον στόχο της βιοποικιλότητας σε περίπτωση που οι δαπάνες υπολείπονται των προβλεπόμενων στόχων·

19. θεωρεί ότι θα πρέπει να εξασφαλιστούν επαρκείς πόροι στον προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2022 ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 και της Πρωτοβουλίας της ΕΕ για τους επικονιαστές, της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», της στρατηγικής για τη βιωσιμότητα των χημικών προϊόντων, του σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία, του σχεδίου δράσης για μηδενική ρύπανση και της νέας θεματικής στρατηγικής για το έδαφος και της δασικής στρατηγικής της ΕΕ· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εξασφαλίσει χωρίς καθυστέρηση επαρκές επίπεδο ανθρώπινων πόρων για τις διευθύνσεις που συμμετέχουν στη διασφάλιση της πλήρους υλοποίησης των εν λόγω στρατηγικών· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι τα επίπεδα στελέχωσης της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Επιτροπής έχουν μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και ότι αντιστοιχούν μόνο στο 1,73 % του συνόλου του προσωπικού της Επιτροπής, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την επιτυχή εφαρμογή και επιβολή των πολιτικών της Ένωσης, και ζητεί την ταχεία ενίσχυσή της·

20. θεωρεί απαραίτητο να εξασφαλιστούν επαρκείς πόροι στον προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2022 για την επένδυση σε δεξιότητες· υπενθυμίζει ότι το ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικής βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας της Ένωσης· τονίζει ότι έχει σημασία η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των Ευρωπαίων προκειμένου να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες της πράσινης μετάβασης·

21. επικροτεί την αύξηση των προϋπολογισμών για το πρόγραμμα EU4Health και τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ένωσης (rescEU), προκειμένου να στηριχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας και να ενισχυθεί η ικανότητα της Ένωσης να αντιμετωπίζει κρίσεις και να οικοδομεί ανθεκτικότητα σε μελλοντικούς κλυδωνισμούς· επαναλαμβάνει ότι θα πρέπει να παρασχεθεί επαρκής χρηματοδότηση στο εκκολαπτήριο HERA εν αναμονή της σύστασης νέας Ευρωπαϊκής Αρχής Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης, ιδίως για την αντιμετώπιση επικείμενων προκλήσεων που σχετίζονται με παραλλαγές του ιού SARS-CoV-2· ζητεί να αυξηθεί η χρηματοδότηση για τον προσδιορισμό της αλληλουχίας του γονιδιώματος και την επιδημιολογική επιτήρηση· επαναλαμβάνει ότι η αύξηση της χρηματοδότησης είναι σημαντική για μια ισχυρή και χωρίς αποκλεισμούς Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας, ώστε να προαχθεί η ισότιμη πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη καλής ποιότητας· τονίζει ότι επείγει η ενίσχυση της ικανότητας και της ανθεκτικότητας των εθνικών συστημάτων υγείας ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ασθενών σε ολόκληρη την Ένωση· ζητεί πρόσθετη δημοσιονομική στήριξη για το πρόγραμμα LIFE·

22. τονίζει ότι η επαρκής χρηματοδότηση της δέσμης μέτρων για την Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας θα πρέπει να συνοδεύεται από μέτρα για τη στήριξη της ανοικτής στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης όσον αφορά τα φαρμακευτικά προϊόντα, καθώς και για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα, προς όφελος των ασθενών και της κοινωνίας στο σύνολό της·

23. υπενθυμίζει ότι μόνο το 4,3 % του πληθυσμού ζει χωρίς καμία προϋπάρχουσα ιατρική πάθηση· τονίζει ότι πρέπει να διατεθεί επαρκής χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πολιτικών υγείας που μπορούν να επηρεάσουν θετικά τα αποτελέσματα στον τομέα της υγείας για τα άτομα με χρόνιες παθήσεις οι οποίες ευνοούν την εμφάνιση άλλων νοσημάτων ή με συννοσηρότητες·

24. ζητεί επαρκή και στοχευμένη χρηματοδότηση της ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής έρευνας για τη θεραπεία σοβαρών μη μεταδοτικών νοσημάτων, προκειμένου να διευκολυνθεί η καινοτομία και να υποστηριχθεί η οικοδόμηση της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας και να δοθεί προτεραιότητα στα πλέον ευάλωτα, από ιατρική άποψη, άτομα σε περιόδους υγειονομικών κρίσεων· θεωρεί ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης για το 2022 θα πρέπει να διασφαλίζει τη διάθεση επαρκών πόρων για την ορθή εφαρμογή του σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου από διάφορες πηγές χρηματοδότησης, ιδίως από το πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία», τον ΜΑΑ και το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»· τονίζει, ειδικότερα, ότι είναι σημαντικό να διατεθεί η αναγκαία χρηματοδότηση για την ενίσχυση της έρευνας, της πρόληψης και της καινοτομίας στον τομέα της θεραπείας για τον καρκίνο· επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, την προγραμματισμένη σύμπραξη για την εξατομικευμένη ιατρική, η οποία ανακοινώθηκε στο ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου και πρόκειται να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»·

25. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η χρηματοδότηση της Ένωσης για τη βιοϊατρική έρευνα και ανάπτυξη περιλαμβάνει ρήτρες που συμβάλλουν στη διαθεσιμότητα και την οικονομική προσιτότητα των τελικών προϊόντων·

26. υπενθυμίζει τη σημασία του προγράμματος LIFE ως χρηματοδοτικού μέσου για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτή· ζητεί να διατηρηθεί το επίπεδο δημοσιονομικής στήριξης για το πρόγραμμα LIFE·

27. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστούν επαρκείς, προβλέψιμοι και σταθεροί οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι για τους υφιστάμενους οργανισμούς της Ένωσης που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων του Κοινοβουλίου (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων, Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, ιδίως όσον αφορά τον προϋπολογισμό και τη στελέχωσή του, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων και Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων), καθώς και για την σχεδιαζόμενη Ευρωπαϊκή Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης, ώστε να τους επιτρέπουν όχι μόνο να εκπληρώνουν τις εντολές τους και να επιτελούν τα καθήκοντά τους, αλλά και να αντιμετωπίζουν με τον βέλτιστο τρόπο τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19 και να διευκολύνουν την πράσινη μετάβαση· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί ο συντονισμός μεταξύ αυτών των οργανισμών της Ένωσης προκειμένου να βελτιωθεί η συνεκτικότητα του έργου τους με οικονομικά αποδοτικό τρόπο· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι δημοσιονομικοί περιορισμοί οδήγησαν ορισμένους οργανισμούς της Ένωσης να περικόψουν ορισμένες από τις δραστηριότητές τους, παρά την αποδεδειγμένη προστιθέμενη αξία τους·

28. τονίζει, ακόμη, ότι στον προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2022 θα πρέπει να εξασφαλιστούν επαρκείς πόροι για την εφαρμογή των προτάσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας, όπως τροποποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να αναθεωρήσει τις δημοσιονομικές καταστάσεις για τις διευρυμένες εντολές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, ώστε να ληφθούν υπόψη τα πρόσθετα καθήκοντα που ορίζονται στις αναθεωρημένες προτάσεις·

29. υπογραμμίζει ότι, καθώς διατίθενται πόροι για τη βελτίωση της ετοιμότητας και της διαχείρισης πανδημιών, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα διδάγματα που αντλήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19·

30. τονίζει ότι θα πρέπει να διατεθούν επαρκείς πόροι, ιδίως για την αύξηση των επενδύσεων στην έρευνα και την ανάπτυξη, η οποία είναι απαραίτητη για την προώθηση της ευρωπαϊκής καινοτομίας στην ανάπτυξη φαρμάκων· τονίζει ότι οι επενδύσεις στον τομέα της υγείας θα πρέπει να συμβάλλουν στην ισότιμη πρόσβαση, διαθεσιμότητα και οικονομική προσιτότητα των φαρμακευτικών προϊόντων·

31. τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί σημαντικά ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για την παροχή επαρκών οικονομικών και ανθρώπινων πόρων ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρης εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και των συναφών πολιτικών της, όπως όλες οι υποχρεώσεις παρακολούθησης και πρόβλεψης που απορρέουν από το 8ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον ή η υποβολή εκθέσεων και η παρακολούθηση που απορρέουν από άλλη νομοθεσία σχετική με τη φύση ή την ενέργεια·

32. υποστηρίζει τους ιδίους πόρους που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης για την υγεία, το περιβάλλον και το κλίμα, με υψηλό μερίδιο των εσόδων να προέρχονται από το σύστημα εμπορίας εκπομπών (ΣΕΔΕ) και ιδίως από τη μείωση της δωρεάν κατανομής δικαιωμάτων, από τα μη ανακυκλωμένα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών και έναν μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα που αντικατοπτρίζει το ΣΕΔΕ·

33. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τον αντίκτυπο της μεθοδολογίας της όσον αφορά τον διοικητικό φόρτο για τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, καθώς και για άλλα ενδιαφερόμενα μέρη και δικαιούχους· επισημαίνει ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) είναι συχνά μεταξύ των πρωτοπόρων όσον αφορά την καινοτομία· υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στον διοικητικό φόρτο·

34. εκφράζει την ικανοποίησή του για το θεματολόγιο της Επιτροπής για τη βελτίωση της νομοθεσίας, το οποίο έχει ως στόχο να καταστήσει τη νομοθεσία της Ένωσης απλούστερη, πιο στοχευμένη και να διευκολύνει τη συμμόρφωση· καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει την επίτευξη της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας μέσω της αντιμετώπισης των εμποδίων και της γραφειοκρατίας που ενδέχεται να επιβραδύνουν την εφαρμογή της, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η υλοποίηση των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας επιτυγχάνεται με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, για παράδειγμα με την εφαρμογή μιας προσέγγισης «για κάθε θέσπιση, μία κατάργηση» και με ιδιαίτερη προσοχή στις επιπτώσεις και στο κόστος εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας, ιδίως για τις ΜΜΕ.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

1.9.2021

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

55

11

15

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Νίκος Ανδρουλάκης, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurélia Beigneux, Monika Beňová, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Esther de Lange, Christian Doleschal, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Cyrus Engerer, Eleonora Evi, Agnès Evren, Pietro Fiocchi, Andreas Glück, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Πέτρος Κόκκαλης, Αθανάσιος Κωνσταντίνου, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ştefan Motreanu, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Günther Sidl, Ivan Vilibor Sinčić, Linea Søgaard-Lidell, Nicolae Ştefănuță, Annalisa Tardino, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Emma Wiesner, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Substitutes under Rule 209(7) present for the final vote

Salvatore De Meo

 

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

55

+

PPE

Bartosz Arłukowicz, Traian Băsescu, Alexander Bernhuber, Nathalie Colin-Oesterlé, Salvatore De Meo, Christian Doleschal, Agnès Evren, Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Esther de Lange, Peter Liese, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Dolors Montserrat, Dan-Ştefan Motreanu, Ljudmila Novak, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, Pernille Weiss, Michal Wiezik

S&D

Νίκος Ανδρουλάκης, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Cyrus Engerer, Jytte Guteland, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Sándor Rónai, Günther Sidl, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

Renew

Pascal Canfin, Andreas Glück, Martin Hojsík, Jan Huitema, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Emma Wiesner

The Left

Malin Björk, Anja Hazekamp, Πέτρος Κόκκαλης, Silvia Modig, Mick Wallace

NI

Αθανάσιος Κωνσταντίνου

 

11

-

ECR

Rob Rooken

ID

Simona Baldassarre, Aurelia Beigneux, Marco Dreosto, Catherine Griset, Teuvo Hakkarainen, Sylvia Limmer, Joëlle Mélin, Silvia Sardone, Annalisa Tardino

NI

Ivan Vilibor Sinčić

 

15

0

ECR

Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Joanna Kopcińska, Giuseppe Milazzo, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή


 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (29.9.2021)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2022 – όλα τα τμήματα

(2021/0227(BUD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Christian Ehler

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για το σχέδιο προϋπολογισμού του 2022, του πρώτου γενικού προϋπολογισμού με πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας για το ΠΔΠ, που περιλαμβάνει το μερίδιο των σχετικών με το κλίμα δαπανών της ΕΕ και τη συμβολή στην ψηφιακή μετάβαση της ΕΕ· τονίζει εκ νέου ότι ο προϋπολογισμός αυτός θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη συμφωνία του Παρισιού και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, συμβάλλοντας τελικά στην επίτευξη των αναθεωρημένων στόχων της ΕΕ για το κλίμα, την ενέργεια και το περιβάλλον για το 2030 και του στόχου να καταστεί η ΕΕ κλιματικά ουδέτερη έως το 2050 το αργότερο και, συνακόλουθα, να προωθηθεί η επικαιροποιημένη νέα βιομηχανική στρατηγική· τονίζει ότι το 2022 θα πρέπει να είναι έτος κατά το οποίο θα δοθεί ώθηση στην ταχεία ανάκαμψη για μια κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά ανθεκτική Ευρώπη·

2. λαμβάνει υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σχετικά με τον προϋπολογισμό του 2022· καταδικάζει απερίφραστα τις περικοπές που προτείνονται στα προγράμματα της Ένωσης στους τομείς της βιομηχανίας, της έρευνας και της ενέργειας, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη ότι τα προγράμματα αυτά αντιπροσωπεύουν σημαντικές επενδύσεις για την ανάκαμψη, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή μετάβαση, καθώς και την ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης·

3. υπενθυμίζει τη συμφωνία για το ΠΔΠ, μεταξύ άλλων σχετικά με τη χρηματοδότηση του Next Generation EU (NGEU) και την πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 4 δισεκατομμυρίων EUR για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»· θεωρεί ότι οι περικοπές που προτείνει το Συμβούλιο αντιβαίνουν στις εν λόγω συμφωνίες· προτίθεται να απαιτήσει από το Συμβούλιο την τήρηση των δεσμεύσεων του για την ανάκαμψη της Ευρώπης·

4. υπενθυμίζει ότι οι φιλόδοξες πολιτικές στην πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα απαιτούν σημαντικές επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία και, στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τις πρόσφατες περικοπές του Συμβουλίου στις πιστώσεις του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για το 2022·

5. υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 16ης Σεπτεμβρίου 2020 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για το σύστημα ιδίων πόρων της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την έγκαιρη εφαρμογή των νέων ιδίων πόρων, όπως συμφωνήθηκε στη διοργανική συμφωνία της 16ης Δεκεμβρίου 2020·

6. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης και του NGEU από απάτες και παρατυπίες· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη θέσπιση τυποποιημένων μέτρων για τη συλλογή, σύγκριση και συγκέντρωση πληροφοριών και αριθμητικών στοιχείων σχετικά με τους τελικούς δικαιούχους της ενωσιακής χρηματοδότησης, μεταξύ άλλων όσον αφορά τους πραγματικούς δικαιούχους των αποδεκτών και των αναδόχων· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή αυτών των νέων μέτρων σε όλα τα επίπεδα εκτέλεσης του προϋπολογισμού και να παρακολουθεί στενά την αποτελεσματικότητά τους με σκοπό τον εντοπισμό περιπτώσεων απάτης·

7. επιμένει ότι είναι σημαντικό να αυξηθούν οι επενδύσεις στην ψηφιοποίηση και την ψηφιακή συνδεσιμότητα προκειμένου να καθοριστούν σαφώς οι ψηφιακοί στόχοι για το 2030 και να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που σχετίζονται με τη μείωση του ψηφιακού χάσματος και την αύξηση του ψηφιακού γραμματισμού, την κυβερνοασφάλεια, την ελεύθερη ροή δεδομένων, την ασφάλεια, την υποχρέωση λογοδοσίας και την τεχνητή νοημοσύνη·

8. ζητεί επιτακτικά, υπό το φως της κλιματικής έκτακτης ανάγκης και των ανησυχητικών πορισμάτων της 6ης έκθεσης αξιολόγησης της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), να αυξηθούν σημαντικά οι δαπάνες για το κλίμα στον προϋπολογισμό του 2022 και να χρησιμοποιηθούν τα διαθέσιμα περιθώρια και τα μέσα ευελιξίας για την ενίσχυση των προγραμμάτων της Ένωσης που στηρίζουν την οικολογική, ενεργειακή και αποδοτική ως προς τους πόρους μετάβαση· πιστεύει, επιπλέον, ότι τα κονδύλια της Ένωσης που δαπανώνται για επιβλαβή έργα ή εσφαλμένες λύσεις για το κλίμα θα πρέπει να αναδιοχετευθούν στην ανάπτυξη και την εφαρμογή μέτρων για την ενεργειακή απόδοση και την αποδοτική χρήση των πόρων και βιώσιμων λύσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που είναι ήδη διαθέσιμες ή θα είναι διαθέσιμες στο εγγύς μέλλον, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια·

9. ζητεί να διατεθούν πρόσθετα κονδύλια για την επίσπευση της ανάπτυξης και της εφαρμογής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μέτρων ενεργειακής απόδοσης, προκειμένου να τηρηθούν οι δεσμεύσεις στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού και να επιταχυνθεί η μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας ή η μετάβαση σε μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου·

10. υπενθυμίζει ότι η εφαρμογή της Πράσινης Νέας Συμφωνίας απαιτεί η χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΠΔΠ και του NGEU να χορηγείται σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού· τονίζει ότι είναι σημαντικό να επιτευχθεί το επίπεδο δαπανών για τη βιοποικιλότητα ύψους 10 % και το επίπεδο δαπανών για την ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος ύψους 30 % που συμφωνήθηκε στο πλαίσιο του ΠΔΠ 2021-2027· τονίζει ότι απαιτούνται σαφή κριτήρια επιλεξιμότητας και ολοκληρωμένη μεθοδολογία για τον καθορισμό και την παρακολούθηση των σχετικών δαπανών για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα σύμφωνα με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», καθώς και τον μηχανισμό θωράκισης για τον εντοπισμό πιθανών επιβλαβών επιπτώσεων των δράσεων της Ένωσης στη βιοποικιλότητα και το κλίμα· υπενθυμίζει στην Επιτροπή να μεριμνά για την πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου· τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να προτείνει αυτή τη μεθοδολογία, πριν από την υποβολή του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2023, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο στόχος που ορίζεται στη διοργανική συμφωνία της 16ης Δεκεμβρίου 2020 για το 2024 μπορεί να επιτευχθεί αποτελεσματικά· αναμένει ότι η επόμενη έκθεση επιδόσεων θα περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο προϋπολογισμός της Ένωσης συμβάλλει στην Πράσινη Νέα Συμφωνία και στην αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης»·

11. επαναλαμβάνει την έκκλησή του για σταδιακή κατάργηση των επιζήμιων επιδοτήσεων και διασφάλιση της συνοχής μεταξύ όλων των ταμείων και των προγραμμάτων της ΕΕ· επιμένει ότι τα έργα και τα προγράμματα που δεν συνάδουν με τον στόχο για περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη κατά λιγότερο από 1,5°C ή με τον στόχο της ανάσχεσης και αντιστροφής της απώλειας της βιοποικιλότητας, δεν θα πρέπει να είναι επιλέξιμα για στήριξη από τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

12. επαναλαμβάνει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης θα πρέπει να ωφελεί τους πολίτες και να επικεντρώνεται πρωτίστως στην προώθηση της κοινωνικής ανάπτυξης, σε ποιοτικές θέσεις εργασίας, στη βελτίωση της ποιότητας του βιοτικού επιπέδου, στη βελτίωση της πρόσβασης στη γνώση, στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, στην ενεργειακή μετάβαση σε ένα πιο αποδοτικό και σύστημα που θα βασίζεται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, και στην εξάλειψη της ενεργειακής φτώχειας·

13. υπενθυμίζει τον καίριο ρόλο των στρατηγικών προβλέψεων και τη σημασία της τεκμηριωμένης προληπτικής χάραξης πολιτικής·

14. τονίζει την ανάγκη περαιτέρω στήριξης της έρευνας και της καινοτομίας ως κινητήριας δύναμης ευημερίας στο πλαίσιο της ανάκαμψης από την τρέχουσα πανδημία και των πράσινων και ψηφιακών φιλοδοξιών της ΕΕ· ζητεί να διατεθούν στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» οι πιστώσεις για έρευνα που αποδεσμεύτηκαν από το 2020, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού· ζητεί, οι δαπάνες για την έρευνα στον τομέα της υγείας από τον προϋπολογισμό της Ένωσης να είναι τουλάχιστον ίσες με εκείνες του γενικού προϋπολογισμού του 2021, δεδομένης της εξελισσόμενης κατάστασης πανδημίας· ζητεί τη διάθεση κονδυλίων από το Next Generation EU σε τομείς που έχουν πληγεί σοβαρά από την κρίση και σε μέσα που μπορούν να συμβάλουν άμεσα στην ανάκαμψη και την παράλληλη τόνωση της οικολογικής και βιώσιμης ψηφιακής μετάβασης της ευρωπαϊκής οικονομίας· πιστεύει ότι η ψηφιακή μετάβαση θα πρέπει να διευκολύνει την πράσινη μετάβαση και να συμβάλλει σε αυτήν, και τονίζει τη σημασία του περαιτέρω οικολογικού προσανατολισμού του τομέα των ΤΠΕ· υπογραμμίζει τον ρόλο του ΕΣΚ και του ΕΙΤ στη στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας στην Ένωση, καθώς και την ανάγκη να αυξηθούν οι χρηματοδοτικοί πόροι τους το 2022·

15. τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης θα πρέπει να στηρίζει την ακαδημαϊκή ελευθερία και τη θεσμική αυτονομία σε ολόκληρη την Ευρώπη και τον κόσμο· ζητεί ο προϋπολογισμός της Ένωσης να προσφέρει στήριξη σε Αφγανούς ακαδημαϊκούς που αντιμετωπίζουν σήμερα δεινές συνθήκες, καθώς η ακαδημαϊκή ελευθερία είναι πιθανό να εξαφανιστεί υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν·

16. υποστηρίζει το δοκιμαστικό σχέδιο για τη δημιουργία ενός προγράμματος υποτροφιών για ερευνητές που διατρέχουν κίνδυνο, το οποίο θα επιτρέψει στην Ένωση να στηρίξει άμεσα επιστήμονες που βρίσκονται σε κίνδυνο, όπως αυτούς στο Αφγανιστάν·

17. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την έλλειψη φιλοδοξίας του σχεδίου προϋπολογισμού του 2022 όσον αφορά την πολιτική για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ· υπογραμμίζει ότι, λόγω της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης, είναι εξαιρετικά σημαντικό να συσταθεί και να ενισχυθεί ο μηχανισμός στήριξης για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις· χωρίς πρόσθετη στήριξη δεν θα είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν επαρκώς οι σοβαρές, μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της κρίσης στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ· ζητεί, ως εκ τούτου, μεγαλύτερη στήριξη στον προϋπολογισμό του 2022 για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ και τις ενώσεις εκπροσώπων τους, ούτως ώστε να συμβάλει στη στήριξη της ανάπτυξης, στη βελτίωση της πρόσβασης στην τεχνολογία και στην προώθηση καλύτερων συνθηκών εργασίας·

18. υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ΜΜΕ, οι πολύ μικρές και οι νεοφυείς επιχειρήσεις στην ανάκαμψη, καθώς διατηρούν παράλληλα την απασχόληση και την ανάπτυξη, και καλεί την Ένωση και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ισχυρότερη στήριξη για τις ΜΜΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις και να μειώσουν περαιτέρω τον διοικητικό τους φόρτο· υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν ουσιαστικό τμήμα της ευρωπαϊκής οικονομίας και τονίζει την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα φιλικό προς τις ΜΜΕ επιχειρηματικό περιβάλλον και να στηριχθούν οι συνεργατικοί σχηματισμοί και τα δίκτυα ΜΜΕ· ζητεί να διατεθούν επαρκείς χρηματοδοτικοί πόροι στο σκέλος για τις ΜΜΕ στο πλαίσιο του InvestEU·

19. υπογραμμίζει την ανάγκη μεταρρύθμισης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και των τομέων όπου είναι δύσκολη η μείωση των εκπομπών προκειμένου να επιτευχθεί μια ανταγωνιστική και βιώσιμη Ένωση και οι στόχοι της για το κλίμα· τονίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη επαρκούς χρηματοδότησης για προγράμματα που υποστηρίζουν αυτούς τους στόχους, καινοτόμες λύσεις και πρωτοποριακές τεχνολογίες, όπως το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», το πρόγραμμα InvestEU και η κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» (ΚΚΥ 2)·

20. ζητεί να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές, οικονομικές, ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μετάβασης, με παράλληλη διατήρηση και επέκταση των ευκαιριών απασχόλησης στις πληγείσες περιοχές, προκειμένου να αποφευχθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τον ρόλο του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης για την αντιμετώπιση των κοινωνικών, κοινωνικοοικονομικών, τεχνολογικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων στους εργαζομένους, τους τομείς και τις κοινότητες που επηρεάζονται δυσμενώς από τη μετάβαση από την εξάρτηση από τον άνθρακα και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα· ζητεί να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των εργαζομένων, να μειωθεί η ενεργειακή φτώχεια και να αποφευχθεί η επιδείνωση των ανισοτήτων·

21. επαναλαμβάνει τη στήριξή του για μια βιομηχανική πολιτική που βασίζεται σε μια οικοσυστημική προσέγγιση η οποία υποστηρίζει την ανταγωνιστικότητα και ενισχύει την ανθεκτικότητα της Ένωσης, ενώ παράλληλα διευκολύνει την οικολογική και την ψηφιακή μετάβαση· τονίζει την ανάγκη ευθυγράμμισης των επενδύσεων σε όλα τα προγράμματα και τις δράσεις της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των κοινών επιχειρήσεων, των βιομηχανικών συμμαχιών και των σημαντικών έργων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, κατά περίπτωση, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναγκών κάθε οικοσυστήματος·

22. τονίζει τη σημασία της επιτυχούς εφαρμογής της «δέσμης προσαρμογής στον στόχο του 55 %»· τονίζει τον ουσιαστικό ρόλο της εφαρμογής του σχεδίου δράσης της Ένωσης για την κυκλική οικονομία προκειμένου να επιτευχθούν οι εν λόγω πολιτικές·

23. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη φιλοδοξία της Επιτροπής να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα, τη στρατηγική αυτονομία και την ανθεκτικότητα της Ένωσης και, στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζει την επιτυχία της ευρωπαϊκής συμμαχίας για τους συσσωρευτές, η οποία, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία και τη νέα βιομηχανική στρατηγική, έχει ως στόχο να συμβάλει στην καθαρή και την ψηφιακή μετάβαση με τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής, κυκλικής, βιώσιμης και ασφαλούς αξιακής αλυσίδας για τους συσσωρευτές, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη μελλοντική κινητικότητα χαμηλών εκπομπών και την αποθήκευση ενέργειας και, συνεπώς, μπορεί να χρησιμεύσει ως καλό παράδειγμα·

24. θεωρεί ότι το κίνημα «Νέο ευρωπαϊκό Bauhaus» αποτελεί ισχυρό μηχανισμό για τη στήριξη της μετάβασης της Ευρώπης σε μια βιώσιμη οικονομία και κοινωνία· πιστεύει ότι προγράμματα της Ένωσης όπως το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» και το πρόγραμμα InvestEU θα πρέπει να συμβάλουν στην εν λόγω πρωτοβουλία· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει έναν μηχανισμό για την ενσωμάτωση του κινήματος αυτού στα υφιστάμενα προγράμματα της Ένωσης, για την επίτευξη συνεργειών χωρίς πρόσθετα κριτήρια ή διοικητικό φόρτο·

25. ζητεί επαρκή στελέχωση για όλους τους οργανισμούς ανάλογα με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους· υπογραμμίζει, ειδικότερα, την ανάγκη να ενισχυθούν ουσιαστικά ο ACER και το ΕΙΤ, που εδώ και πολλά χρόνια αντιμετωπίζουν ελλείψεις προσωπικού, καθώς και να εξασφαλιστεί επαρκής προϋπολογισμός για τον ENISA και τον BEREC για την εκπλήρωση των αποστολών τους· επικροτεί την προσθήκη νέων θέσεων στον πίνακα προσωπικού του EUSPA, αλλά ζητεί τη σταδιακή μείωση του εξωτερικού προσωπικού προκειμένου να αποφευχθούν διαταραχές σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την ασφάλεια·

26. υπενθυμίζει την έκκλησή του για την προώθηση της ισότητας των φύλων και των ίσων δικαιωμάτων και ευκαιριών για όλους στον προϋπολογισμό της Ένωσης· τονίζει ότι απαιτούνται ειδικές προσπάθειες για να διασφαλιστεί ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης θα λειτουργήσει καταλυτικά για την οικολογική και βιώσιμη ψηφιακή μετάβαση με ισότητα των φύλων· τονίζει ότι είναι σημαντικό να στοχοθετηθούν, ειδικότερα, ο τομέας των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM) καθώς και οι τομείς των ΤΠΕ και του διαστήματος· αναμένει από την Επιτροπή να εκπονήσει ταχέως τη μεθοδολογία της για τη μέτρηση της συμβολής κάθε σχετικού προγράμματος στην ισότητα των φύλων, σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία που συνοδεύει το ΠΔΠ 2021-2027, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου[22].

 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

27.9.2021

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

56

8

10

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Michael Bloss, Paolo Borchia, Marc Botenga, Markus Buchheit, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Carlo Calenda, Maria da Graça Carvalho, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Josianne Cutajar, Nicola Danti, Pilar del Castillo Vera, Martina Dlabajová, Valter Flego, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Claudia Gamon, Nicolás González Casares, Christophe Grudler, András Gyürk, Henrike Hahn, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Ivars Ijabs, Romana Jerković, Εύα Καϊλή, Izabela-Helena Kloc, Łukasz Kohut, Zdzisław Krasnodębski, Andrius Kubilius, Miapetra Kumpula-Natri, Thierry Mariani, Marisa Matias, Joëlle Mélin, Dan Nica, Angelika Niebler, Ville Niinistö, Aldo Patriciello, Mauri Pekkarinen, Mikuláš Peksa, Tsvetelina Penkova, Morten Petersen, Markus Pieper, Clara Ponsatí Obiols, Manuela Ripa, Robert Roos, Sara Skyttedal, Μαρία Σπυράκη, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Riho Terras, Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Marie Toussaint, Isabella Tovaglieri, Viktor Uspaskich, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Carlos Zorrinho

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Erik Bergkvist, Izaskun Bilbao Barandica, Cornelia Ernst, Valérie Hayer, Elena Lizzi, Jutta Paulus, Sandra Pereira, Angelika Winzig

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

56

+

NI

Clara Ponsatí Obiols, Viktor Uspaskich

PPE

François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Andrius Kubilius, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Markus Pieper, Sara Skyttedal, Μαρία Σπυράκη, Riho Terras, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Angelika Winzig

Renew

Nicola Beer, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Martina Dlabajová, Valter Flego, Claudia Gamon, Christophe Grudler, Valérie Hayer, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen

S&D

Erik Bergkvist, Carlo Calenda, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Romana Jerković, Εύα Καϊλή, Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Tsvetelina Penkova, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Vert/ALE

Michael Bloss, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Henrike Hahn, Ville Niinistö, Jutta Paulus, Mikuláš Peksa, Manuela Ripa, Marie Toussaint

 

8

-

ECR

Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Robert Roos, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Evžen Tošenovský

ID

Markus Buchheit

 

10

0

ID

Paolo Borchia, Elena Lizzi, Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Isabella Tovaglieri

NI

András Gyürk

The Left

Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Sandra Pereira

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 


 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (12.7.2021)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2022 – όλα τα τμήματα

(2021/0227(BUD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Eugen Jurzyca

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. σημειώνει ότι, στη διαδικασία του προϋπολογισμού, η επιτροπή IMCO είναι υπεύθυνη για τον τομέα 1 – την ενιαία αγορά, την καινοτομία και τον ψηφιακό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των πεδίων του προϋπολογισμού 03 02 για το πρόγραμμα για την ενιαία αγορά, 03 03 για το πρόγραμμα της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης και 03 05 για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων·

2. σημειώνει ότι το 2022 θα είναι το δεύτερο έτος εφαρμογής του προγράμματος για την ενιαία αγορά που έχει ως στόχο τη στήριξη της απρόσκοπτης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και τη βελτίωση της ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών και υπηρεσιών, την παροχή στήριξης στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για να αναβαθμιστούν και να επεκταθούν σε διασυνοριακό επίπεδο, καθώς και την προώθηση των συμφερόντων των ευρωπαίων καταναλωτών και τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας τους· επικροτεί θερμά τη δημιουργία ειδικής γραμμής για την εποπτεία στο πλαίσιο του προγράμματος για την ενιαία αγορά, όπως έχει ζητήσει επανειλημμένως το Κοινοβούλιο·

3. σημειώνει ότι η αύξηση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών στον τομέα 1 του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2022, ενισχυμένη από τη συνεισφορά του «Next Generation EU», αναμένεται να εξασφαλίσει αποτελεσματική και αποδοτική χρηματοδότηση για τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, της καινοτομίας, των στρατηγικών υποδομών, του ψηφιακού μετασχηματισμού και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ·

4. σημειώνει ότι η κρίση της νόσου COVID-19 έχει παρεμποδίσει την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των αγαθών και των υπηρεσιών στην ΕΕ· ζητεί κατάλληλες και αποτελεσματικές πρωτοβουλίες για την αποκατάσταση, την περαιτέρω εμβάθυνση και ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, στηρίζοντας παράλληλα τη μετάβαση προς μια ψηφιακή και βιώσιμη οικονομία, και για την αντιμετώπιση των αδικαιολόγητων και δυσανάλογων φραγμών στο ελεύθερο εμπόριο, ώστε να καταστεί η ενιαία αγορά ισχυρότερη και ανθεκτικότερη και να αυξηθούν οι εμπορικές ροές της ΕΕ και να βελτιωθούν οι αλυσίδες αξίας, ώστε να υπάρξει συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη·

5. υπογραμμίζει ότι η κρίση COVID-19 κατέδειξε τη σημασία της αποτελεσματικής και αποδοτικής πολιτικής για την ασφάλεια των προϊόντων, τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου, καθώς και της ορθής επιβολής των δικαιωμάτων των καταναλωτών στην ενιαία αγορά· τονίζει την ανάγκη κατάλληλης χρηματοδότησης των υφιστάμενων εργαλείων της εσωτερικής αγοράς για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας και ευημερίας των καταναλωτών·

6. τονίζει ότι οι συνέπειες της κρίσης COVID-19 θα επηρεάσουν σοβαρά τους ευρωπαίους πολίτες και τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις κατά τους προσεχείς μήνες· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη στήριξης των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων μέσω του προγράμματος για την ενιαία αγορά, ώστε να καταστεί η ενιαία αγορά ισχυρότερη και ανθεκτικότερη·

7. καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να εφαρμόζουν αποτελεσματικά τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας προς την κατεύθυνση της ψηφιακής και βιώσιμης μετάβασης και καινοτομίας· υπενθυμίζει την ανάγκη να δημιουργηθούν συνέργειες μεταξύ του προγράμματος για την ενιαία αγορά και του ταμείου ανάκαμψης Next Generation EU·

8. υπογραμμίζει ιδίως το μεγάλο δυναμικό της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών, το οποίο εξακολουθεί να μην έχει αναπτυχθεί επαρκώς, και ζητεί πρωτοβουλίες και δράσεις για την τόνωση του διασυνοριακού εμπορίου στον τομέα των υπηρεσιών, με πλήρη σεβασμό της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και για τη μείωση του αδικαιολόγητου διοικητικού φόρτου για τις εταιρείες· ζητεί επίσης την ανάληψη δράσεων με σκοπό τη διασφάλιση της κατάλληλης εφαρμογής και επιβολής της ισχύουσας νομοθεσίας σε εθνικό επίπεδο·

9. τονίζει ότι οι διασυνοριακές υποδομές αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ενιαίας αγοράς, διότι συμβάλλουν στην ελεύθερη διασυνοριακή κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών, επιχειρήσεων και πολιτών· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, τον αναμορφωμένο μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη»·

10. πιστεύει ότι απαιτούνται πρόσθετες προσπάθειες για τη στήριξη των κρατών μελών στην ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα, ιδίως για διαδικασίες που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να διεκπεραιώνουν τις διοικητικές διαδικασίες ηλεκτρονικά· υπογραμμίζει ότι η ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς θα πρέπει να παραμείνει μία από τις βασικές προτεραιότητες του προϋπολογισμού·

11. χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, το νέο πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» που είναι αφιερωμένο στον ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνίας και της οικονομίας της Ευρώπης· υπενθυμίζει την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των καινοτόμων ψηφιακών νεοφυών και επεκτεινόμενων επιχειρήσεων στην Ευρώπη, όσον αφορά την πρόσβασή τους στην ενιαία αγορά και την ψηφιακή μετάβαση και τη βιώσιμη ανάπτυξη· υπενθυμίζει την καίρια σημασία της ολοκλήρωσης της ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

12. υπογραμμίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί δημοσιονομική στήριξη για την εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με την προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό και της ευρωπαϊκής πράξης για την προσβασιμότητα σε επίπεδο Ένωσης·

13. σημειώνει ότι η υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών στις δημόσιες συμβάσεις για έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ θα μπορούσε να συμβάλει στην αποφυγή συχνών σφαλμάτων και στη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης των επενδύσεων·

14. επαναλαμβάνει τη σημασία ενός επαρκούς και αποτελεσματικού επιπέδου πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων που θα επιτρέψει τον εκσυγχρονισμό της τελωνειακής ένωσης για τη στήριξη της εφαρμογής του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα και την ανάπτυξη ηλεκτρονικών και περισσότερο αυτοματοποιημένων τελωνειακών συστημάτων, με στόχο τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα για τις επιχειρήσεις της ΕΕ και τις ευρωπαϊκές και εθνικές αρχές και την εξορθολογισμένη προστασία των καταναλωτών· χαιρετίζει το ενισχυμένο πρόγραμμα για τα τελωνεία που θα στηρίξει την περαιτέρω ψηφιοποίηση και εκσυγχρονισμό της τελωνειακής ένωσης, καθώς και τη συγκρότηση του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων (IBMF), το οποίο περιλαμβάνει το Μέσο για τον Εξοπλισμό Τελωνειακών Ελέγχων (CCEI), που παρέχει στήριξη στα κράτη μέλη για την ορθή διαχείριση των διαφόρων προκλήσεων και κινδύνων στα σύνορα της ΕΕ· ζητεί όπως ο εκσυγχρονισμός αυτός λαμβάνει υπόψη τις αλλαγές που σχετίζονται με τη συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου και διασφαλίζει και στηρίζει πλήρως το πρωτόκολλο για τη Βόρειο Ιρλανδία· χαιρετίζει την πλήρη συμμόρφωση με τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με έναν αποτελεσματικότερο προϋπολογισμό, την ευημερία και την προστασία των καταναλωτών, καθώς και μια προστιθέμενη αξία για τις επιχειρήσεις·

15. υπογραμμίζει τη σημασία της λογοδοσίας και της διαφάνειας για τους φορείς που λαμβάνουν χρηματοδότηση από την ΕΕ, καθώς και τη σημασία της σαφούς επισήμανσης ώστε να αναφέρεται δημοσίως ότι ένα έργο έχει χρηματοδοτηθεί πλήρως ή εν μέρει με κονδύλια της ΕΕ· επαναλαμβάνει ότι οι αποτελεσματικές και βιώσιμες δαπάνες και η ορθή αξιολόγηση δημιουργούν εξοικονομήσεις που θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν περαιτέρω δραστηριότητες·

16. τονίζει την ανάγκη, όλα τα δημοσιονομικά προγράμματα να υπόκεινται σε συνεχείς αναλύσεις κόστους-οφέλους και βιωσιμότητας, ώστε να διασφαλίζεται ότι ο περιορισμένος προϋπολογισμός της Ένωσης χρησιμοποιείται με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο και ότι η χρηματοδότηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έργα υψηλής ποιότητας τα οποία έχουν τον μέγιστο δυνατό αντίκτυπο και των οποίων τα αποτελέσματα ανταποκρίνονται στους επιδιωκόμενους στόχους, συμπεριλαμβανομένης της επιθυμητής συμβολής στη βιωσιμότητα· επισημαίνει ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ θα πρέπει να συνοδεύεται από μετρήσιμους δείκτες αποτελεσμάτων και όχι από απλές μετρήσεις εκροών, γεγονός που θα επέτρεπε τη συγκρισιμότητα και την ταξινόμηση της αποτελεσματικότητας των επιμέρους προγραμμάτων της ΕΕ·

17. ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει τις προτάσεις σχετικά με τα δοκιμαστικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες στο πλαίσιο του πεδίου αρμοδιοτήτων της επιτροπής IMCO.


 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ημερομηνία έγκρισης

12.7.2021

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

39

4

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Alessandra Basso, Brando Benifei, Adam Bielan, Hynek Blaško, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, Andrea Caroppo, Anna Cavazzini, Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Morten Løkkegaard, Antonius Manders, Leszek Miller, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Clara Aguilera, Maria da Graça Carvalho, Christian Doleschal, Claude Gruffat, Jiří Pospíšil, Kosma Złotowski

 


 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

39

+

ECR

Adam Bielan, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Kosma Złotowski

ID

Alessandra Basso

NI

Miroslav Radačovský

PPE

Pablo Arias Echeverría, Andrea Caroppo, Maria da Graça Carvalho, Deirdre Clune, Christian Doleschal, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein

Renew

Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Marco Zullo

S&D

Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, Brando Benifei, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Leszek Miller, Christel Schaldemose

Verts/ALE

Anna Cavazzini, David Cormand, Alexandra Geese, Claude Gruffat, Marcel Kolaja

 

4

-

ID

Hynek Blaško, Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

 

2

0

The Left

Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 


 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (28.9.2021)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2022

(2021/0227(BUD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Isabel García Muñoz

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τομείς των μεταφορών και του τουρισμού της Ένωσης έχουν ουσιαστική σημασία για την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη της Ένωσης και τη βιωσιμότητά της, καθώς και για τη διασφάλιση της εδαφικής προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας όλων των περιφερειών της Ένωσης, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιφερειακές, αγροτικές, ορεινές, νησιωτικές και εξόχως απόκεντρες περιοχές και άλλες μειονεκτούσες περιοχές·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τομείς των μεταφορών και του τουρισμού θα συμβάλουν καθοριστικά στην επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 με τεχνολογικά ουδέτερο τρόπο, ενώ θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι θα παραμείνουν οικονομικά προσιτοί· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται επαρκείς επενδύσεις για την επιτάχυνση της μετάβασης στη βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα για όλα τα μέσα μεταφορών και για την επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών μετά από τις ολοκληρωμένες εκτιμήσεις επιπτώσεων σύμφωνα με την Πράσινη Συμφωνία και τη Συμφωνία του Παρισιού·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των μεταφορών αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες στην Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες προκλήσεις θα πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά τρόπο που να εγγυάται θετικές επιπτώσεις στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στις συνθήκες των εργαζομένων·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συστήματα δημόσιων μεταφορών θα πρέπει να προωθηθούν και να βελτιωθούν, ιδίως όσον αφορά την ελκυστικότητα, την αποδοτικότητα και την ικανότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση της βιώσιμης αγροτικής κινητικότητας έχει ζωτική σημασία για την κοινωνικοοικονομική και εδαφική συνοχή·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τομείς των μεταφορών και του τουρισμού και οι θέσεις εργασίας που δημιουργούν αυτοί οι τομείς συγκαταλέγονται στους τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση της νόσου COVID-19 και θα είναι καίριας σημασίας για την ανάκαμψη της εσωτερικής αγοράς και της οικονομίας της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεταφορές αποδείχθηκαν παράγοντας ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της συνεχούς ροής αγαθών και της διανομής εμβολίων σε όλη την ΕΕ κατά τη διάρκεια της κρίσης της νόσου COVID-19· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τουρισμός, στον οποίο απασχολούνται άμεσα ή έμμεσα 27 εκατομμύρια εργαζόμενοι, αποτελεί βασικό τομέα για την οικονομία της ΕΕ, ως ο τέταρτος μεγαλύτερος εξαγωγικός κλάδος της, και ότι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης και της κοινωνικής ευημερίας της·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το όραμα μηδενικών απωλειών της ΕΕ θέτει ως στόχο τη μείωση των θανάτων από τροχαία ατυχήματα κατά 50 % έως το 2030 και την επίτευξη μηδενικού αριθμού θανάτων έως το 2050· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις στην οδική ασφάλεια αποτελούν βασικό στοιχείο του στρατηγικού σχεδίου δράσης της ΕΕ για την οδική ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σταθερά υψηλός αριθμός θανάτων από τροχαία ατυχήματα υποδηλώνει ότι θα πρέπει να υλοποιηθούν περισσότερες επενδύσεις για την εξασφάλιση οδικής ασφάλειας και ασφάλειας των χρηστών·

1. επισημαίνει ότι η κατάλληλη χρηματοδότηση για έργα μεταφορών και υποδομών θα είναι καθοριστική για την τόνωση της ανάκαμψης της ΕΕ και την πρόοδο προς την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση με ταυτόχρονη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας του τομέα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα - συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του ΜΣΕ, του ΜΑΑ, του Ταμείου Συνοχής, του InvestEU και του ΕΤΠΑ - με διαρθρωμένο και συμπληρωματικό τρόπο για να μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπό τους στην ανάκαμψη, διασφαλίζοντας παράλληλα επαρκή μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση των έργων μεταφορών και υποδομών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των έργων που αφορούν την ατμοσφαιρική ρύπανση που συνδέεται με τις μεταφορές· χαιρετίζει τη συμφωνία για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για ένα απλούστερο, αποτελεσματικότερο και προσανατολισμένο στα αποτελέσματα σύστημα ιδίων πόρων που θα λαμβάνει υπόψη τις προτεραιότητες της ΕΕ, ιδίως τις περιβαλλοντικές και ψηφιακές φιλοδοξίες της·

2. τονίζει τη σημασία του συνυπολογισμού επαρκών πόρων και της ενθάρρυνσης της συνεργασίας μεταξύ τοπικού, περιφερειακού, εθνικού και ενωσιακού επιπέδου για την καλύτερη κατανόηση των τοπικών και περιφερειακών πραγματικοτήτων και αναγκών για την προώθηση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης, όπως τα νέα μοντέλα κινητικότητας·

3. υπογραμμίζει ότι η κακή ποιότητα μεταφορών συντείνει σε σοβαρή ανεπάρκεια επενδύσεων, περιφερειακές ανισότητες και κενά ένταξης, που επηρεάζουν δυσμενώς το επιχειρηματικό περιβάλλον και θέτουν σε κίνδυνο τις προσπάθειες συνοχής· τονίζει τη σημασία της ουσιαστικής τεχνικής βοήθειας και εποπτείας σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να ενισχυθούν οι προσπάθειες κοινωνικοοικονομικής και εδαφικής συνοχής·

4. τονίζει ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί η κατάλληλη χρηματοδότηση της ΕΕ για την ευαισθητοποίηση, την κατάρτιση και τους πόρους που αφορούν την οδική ασφάλεια, μεταξύ άλλων, όσον αφορά την ασφάλεια και την προστασία των εργαζομένων στον τομέα των μεταφορών και την πρόληψη της πιθανής κλοπής φορτίου ή οχημάτων και άλλων απειλών κατά της ασφάλειας και της προστασίας·

5. [02 03 01] επαναλαμβάνει τον καίριο ρόλο του ΜΣΕ στην προώθηση της ανάπτυξης και της έγκαιρης ολοκλήρωσης ενός διευρωπαϊκού δικτύου υψηλών επιδόσεων (ΔΕΔ-Μ) το οποίο είναι βιώσιμο, ασφαλές, πολυτροπικό, διαλειτουργικό και διασυνδεδεμένο στους τομείς των υποδομών μεταφορών, ενέργειας και ψηφιακών υπηρεσιών·

6. επισημαίνει ότι ο ΜΣΕ είναι το κύριο μέσο για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης υποδομών με την υψηλότερη δυνατή ενωσιακή προστιθέμενη αξία όσον αφορά την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή και συνδεσιμότητα και τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθούν οι περιφερειακές συνδέσεις στο ΔΕΔ-Μ· επισημαίνει τη σημασία της επιτάχυνσης των διασυνοριακών έργων και των ελλειπόντων κρίκων για την έγκαιρη ολοκλήρωση του ΔΕΔ-Μ· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, τη λύπη του για την προτεινόμενη μείωση του προϋπολογισμού του ΜΣΕ μεταφορών το 2022 σε σύγκριση με το 2021 και για τα επίπεδα που παρατηρήθηκαν στο προηγούμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να γίνει χρήση του ΜΣΕ για δράσεις που αφορούν την ασφάλεια και την προστασία των υποδομών και της κινητικότητας, όπως η εξασφάλιση ασφαλών και προστατευμένων χώρων στάθμευσης στην ΕΕ·

7. τονίζει τον ρόλο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και των συναφών εθνικών σχεδίων για την τόνωση της ανάκαμψης στους τομείς των μεταφορών και του τουρισμού· εμμένει στην ανάγκη κατάλληλου κοινοβουλευτικού ελέγχου της εφαρμογής του σε πλήρη συνεργασία με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές και όλους τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς·

8. [05 03 03] εκφράζει την ικανοποίησή του για την αύξηση των πιστώσεων του Ταμείου Συνοχής που κατανέμονται στον ΜΣΕ μεταφορών το 2022· σημειώνει, ωστόσο, ότι δεν αρκούν για να αντισταθμιστεί η απότομη μείωση που παρατηρήθηκε το 2021· επαναλαμβάνει ότι η πολιτική μεταφορών και οι επενδύσεις της Ένωσης διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην ενίσχυση της εδαφικής, κοινωνικής και οικονομικής συνοχής στην Ένωση, ιδίως στις περιφερειακές περιοχές·

9. [09 03] εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σημαντική χρηματοδότηση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης στο πλαίσιο του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης για το 2022, προκειμένου να διασφαλιστεί μια δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα· τονίζει τον ρόλο του μηχανισμού και της δανειακής διευκόλυνσης του δημόσιου τομέα όσον αφορά τις επενδύσεις σε ασφαλείς, βιώσιμες και ανθεκτικές υποδομές μεταφορών και τουρισμού στις περιφέρειες που πλήττονται περισσότερο από τις προκλήσεις της μετάβασης, όπως αγροτικές και αραιοκατοικημένες περιοχές, μειονεκτούσες περιφέρειες και περιβαλλοντικά ευάλωτες περιοχές, και την προώθηση οικονομικά προσιτών και προσβάσιμων υπηρεσιών κινητικότητας για όλους τους επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα· τονίζει ότι πρέπει να στηριχθεί η αναβάθμιση και η επανειδίκευση των εργαζομένων και των ατόμων που αναζητούν εργασία στον τομέα των μεταφορών, καθώς και οι παραγωγικές και βιώσιμες επενδύσεις στις ΜΜΕ·

10. ζητεί την προώθηση των δημόσιων μεταφορών και την κατάρτιση ενός σχεδίου δράσης της ΕΕ για την εφαρμογή ενιαίου και πολυτροπικού συστήματος έκδοσης εισιτηρίων·

11. ζητεί τη δημιουργία ειδικού προγράμματος μεταφορών ως πρόσθετη στήριξη για την αντιστάθμιση των μειονεκτημάτων και των απωλειών που συσσωρεύονται από το κόστος μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές·

12. [02 02] σημειώνει με ικανοποίηση τη μεγάλη αύξηση του προϋπολογισμού του InvestEU του 2021 και τη σημαντική ενίσχυσή του από το «Next Generation EU» το 2022· υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι η επαρκής χρηματοδότηση του InvestEU πέραν της περιόδου λειτουργίας του NGEU και για όλη τη διάρκεια του ΠΔΠ 2021-2027 είναι καίριας σημασίας για την προώθηση βιώσιμων και ασφαλών υποδομών, λύσεων και εξοπλισμού κινητικότητας και για την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και εναλλακτικών καυσίμων·

13. [13 04 01] σημειώνει, παρά τη δραστική μείωση των φιλοδοξιών του στις διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ, την ελαφρά αύξηση του προϋπολογισμού για τη στρατιωτική κινητικότητα το 2022, που αποσκοπεί στην προσαρμογή τμημάτων των δικτύων ΔΕΔ-Μ για διττή χρήση των υποδομών μεταφορών με σκοπό τη βελτίωση τόσο της στρατιωτικής κινητικότητας όσο και της κινητικότητας των πολιτών·

14. επαναλαμβάνει το επείγον και επανειλημμένο αίτημα του Κοινοβουλίου για τη δημιουργία ειδικού προγράμματος για τον βιώσιμο τουρισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τη δημιουργία ειδικής γραμμής του προϋπολογισμού στο πλαίσιο της οποίας θα διατεθεί ποσό που θα αντικατοπτρίζει τόσο τη σημασία του τουριστικού τομέα στην οικονομία της ΕΕ όσο και τις ανάγκες του στον απόηχο της κρίσης COVID-19·

15. επικροτεί τη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του REACT-EU σε όλους τους οικονομικούς τομείς, όπως ο τουρισμός, καθώς στήριξε τις ΜΜΕ στη διατήρηση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, μεταξύ άλλων, καθώς και στην πράσινη και ψηφιακή ανάκαμψή τους·

16. [02 10 02] [02 10 03] ζητεί ευθυγράμμιση της χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών οργανισμών μεταφορών με το επίπεδο της ευθύνης τους και τον ρόλο τους στη μετάβαση προς την απαλλαγή των τρόπων μεταφοράς από τις ανθρακούχες εκπομπές·

17. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τη μείωση των πιστώσεων που προβλέπονται για τον EMSA στη θέση του Συμβουλίου, λαμβανομένων υπόψη του βασικού ρόλου του οργανισμού στη στήριξη της βιωσιμότητας των θαλάσσιων μεταφορών και στην παρακολούθηση της αναφοράς των εκπομπών των πλοίων, της συμβολής του στην αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης, μεταξύ άλλων, και των μελλοντικών ευθυνών του στο πλαίσιο του πράσινου μετασχηματισμού του τομέα·

18. τονίζει ότι απαιτείται μεγαλύτερη αύξηση για τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA), προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους στόχους ολοκλήρωσης του ΔΕΔ-Μ, ιδίως όσον αφορά το ERTMS και τα διασυνοριακά τμήματα· τονίζει ότι ο ERA πρέπει επίσης να αντιμετωπίσει νέα καθήκοντα, απρόβλεπτες ανάγκες, όπως αυτές που σχετίζονται με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την έλλειψη προσωπικού, δεδομένης της αύξησης των αιτήσεων για την εφαρμογή της τέταρτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους·

19. [02 10 01] σημειώνει την ελαφρά αύξηση της συνολικής συνεισφοράς της ΕΕ στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) που προτείνεται για το 2022· υπενθυμίζει ότι απαιτείται επαρκής χρηματοδότηση του EASA, ανάλογη του διορισμού του το 2018 ως «ευρωπαϊκού οργανισμού στρατηγικών επενδύσεων» και των νέων βασικών καθηκόντων που ανέλαβε με την έγκριση του νέου βασικού κανονισμού του το 2018·

20. ζητεί να διατεθούν κονδύλια στον EASA για την έρευνα σχετικά με τον περιορισμό της εξάπλωσης νόσων που μεταδίδονται με τον αέρα στο περιβάλλον των αεροπορικών μεταφορών και για νέα μέτρα υγειονομικής ασφάλειας·

21. υπογραμμίζει τον ρόλο του Οργανισμού στην Πράσινη Συμφωνία μέσω των εργασιών του που συμβάλλουν στην πράσινη ανάκαμψη της αεροπορικής βιομηχανίας της ΕΕ και αποσκοπούν στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των αερομεταφορών, μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης προτύπων για το CO2, της ιδέας ενός προγράμματος οικολογικού σήματος για την ενημέρωση των επιβατών και με στόχο τη στήριξη της πράσινης ανανέωσης του στόλου των αεροπορικών εταιρειών και τη συμμετοχή στην πιστοποίηση των βιώσιμων καυσίμων· υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η ικανότητα του EASA να προλαμβάνει τους κινδύνους για την ασφάλεια της αεροπορίας·

22. [01 02 02 51/52/53/54] χαιρετίζει τη σύσταση των κοινών επιχειρήσεων «Καθαρές αερομεταφορές», «Ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι», της Κοινής επιχείρησης του ερευνητικού προγράμματος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού 3 (SESAR 3) και της σύμπραξης για το καθαρό υδρογόνο· ζητεί επαρκή χρηματοδότηση αυτών των κοινών επιχειρήσεων, ώστε να μπορούν να διαδραματίσουν τον ρόλο τους στην προώθηση της καινοτομίας και της έρευνας και στη βελτίωση των επιδόσεων, της ασφάλειας και της βιωσιμότητας του τομέα των μεταφορών·

23. [02 20 04 01] υπενθυμίζει τη σημασία των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων για την πολιτική μεταφορών της ΕΕ, όπως η ασφάλεια των μεταφορών ή τα δικαιώματα των επιβατών, με στόχο την ευαισθητοποίηση και την απόκριση στα αιτήματα των πολιτών, ιδίως στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Σιδηροδρόμων και της κρίσης COVID-19·

24. [13 01 03 74] εκφράζει την ικανοποίησή του για τον Εκτελεστικό Οργανισμό για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA), ο οποίος αντικαθιστά επίσημα τον INEA, και υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο του στη συνέχιση της στήριξης βιώσιμων, ασφαλών και έξυπνων υπηρεσιών μεταφορών και έργων υποδομής·

25. [02 02 99 12] υπενθυμίζει ότι το ΕΤΣΕ δημιουργήθηκε με σκοπό να συμβάλει σε εξαιρετικά καινοτόμα έργα που βασίζονται στην αγορά και, ως εκ τούτου, το θεωρεί βασικό μέσο για να βοηθηθούν οι ΜΜΕ στον τομέα των μεταφορών να αναπτύξουν νέες λύσεις κινητικότητας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και να αυξήσουν τη βοήθεια προς τις ΜΜΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις κατά την προετοιμασία τέτοιων έργων.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

27.9.2021

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

44

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Ciarán Cuffe, Johan Danielsson, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Έλενα Κουντουρά, Julie Lechanteux, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, João Pimenta Lopes, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Henna Virkkunen, Petar Vitanov, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ignazio Corrao, Josianne Cutajar, Tomasz Frankowski, Markus Pieper

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

44

+

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ID

Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Julie Lechanteux

NI

Mario Furore

PPE

Magdalena Adamowicz, Gheorghe Falcă, Tomasz Frankowski, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Barbara Thaler, Henna Virkkunen, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Renew

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Josianne Cutajar, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Petar Vitanov

The Left

Έλενα Κουντουρά

Verts/ALE

Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

 

4

-

ECR

Peter Lundgren

NI

Dorien Rookmaker

The Left

Kateřina Konečná, João Pimenta Lopes

 

0

0

 

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 


 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (30.9.2021)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2022 – όλα τα τμήματα

(2021/0227(BUD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Pina Picierno

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τους μεταβατικούς κανόνες της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ), τα μέτρα του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) θα συνεχιστούν το 2022 βάσει των κανόνων του πλαισίου 2014-2020 έως την εφαρμογή της μεταρρυθμισμένης ΚΓΠ το 2023· υπογραμμίζει τη σημασία που έχουν τα μεταβατικά μέτρα της ΚΓΠ για τη γεφύρωση του χάσματος με τη νέα νομική βάση, ενώ συμβάλλουν παράλληλα στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, διασφαλίζουν την απρόσκοπτη και ομαλή μετάβαση στις νέες διατάξεις, παρέχουν ασφάλεια δικαίου στον γεωργικό τομέα και διασφαλίζουν το νομικό πλαίσιο για τη χρηματοδότηση και την οικονομική σταθερότητα των ευρωπαϊκών γεωργικών εκμεταλλεύσεων· εφιστά την προσοχή στην ανάγκη σταδιακής επιτυχούς περάτωσης των προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020 με τις τελικές πληρωμές για εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ενίσχυση του ΕΓΤΑΑ με 5,7 δισεκατομμύρια EUR από το μέσο ανάκαμψης Next Generation EU (NGEU) το 2022· υπενθυμίζει ότι τα κονδύλια του NGEU θα είναι διαθέσιμα ως εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό που δεν υπόκεινται στην ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού· υπογραμμίζει ότι η στήριξη του NGEU προς τοπικούς φορείς δεν είναι απαραίτητη μόνο για την ανάκαμψη των γεωργών και των αγροτικών περιοχών από τις επιπτώσεις της πανδημίας, αλλά είναι επίσης ζωτικής σημασίας για τους φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους της Ένωσης, την ανθεκτικότητα του γεωργικού συστήματος στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων της νέας στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα και της στρατηγικής «από το αγρόκτημα στο πιάτο», καθώς και για τους στόχους του μακροπρόθεσμου οράματος για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών κατά την πρώτη φάση της εφαρμογής του· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη για ένα ισχυρό ΕΓΤΑΑ και για ταχεία κινητοποίηση των κονδυλίων του NGEU το 2022, λαμβανομένων υπόψη των δεσμεύσεων της Ένωσης που προκύπτουν από αυτό το νέο μέσο ανάκαμψης·

2. επισημαίνει ότι μια μεταρρυθμισμένη και εκσυγχρονισμένη ΚΓΠ θα στηρίξει τη μετάβαση σε έναν πλήρως βιώσιμο γεωργικό τομέα και την ανάπτυξη δυναμικών αγροτικών περιοχών, σύμφωνα με τους φιλόδοξους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και τις συναφείς στρατηγικές της, και συγκεκριμένα τη στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο» και τη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα·

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για τα κεφάλαια ανάκαμψης που διατίθενται για τη στήριξη των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα στις προσπάθειές τους να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή και να παράσχουν στους Ευρωπαίους καταναλωτές βιώσιμα και τοπικά προϊόντα· τονίζει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα ποιοτικά αγροδιατροφικά προϊόντα που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση της νόσου COVID-19·

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επικεντρωθούν το 2022 σε έργα που διασφαλίζουν τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας στον γεωργικό τομέα και δημιουργούν ποιοτικές θέσεις εργασίας με εργασιακά δικαιώματα, σταθερές και ρυθμιζόμενες αμοιβές και συνθήκες εργασίας, προκειμένου να καταπολεμηθούν αποτελεσματικά και δραστικά η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός στις αγροτικές περιοχές·

5. λαμβάνει υπό σημείωση τα 54 117 εκατομμύρια EUR σε αναλήψεις υποχρεώσεων και τα 55 859 εκατομμύρια EUR σε πληρωμές για τη γεωργία· λαμβάνει υπό σημείωση την εντολή του Συμβουλίου και την απουσία περαιτέρω περικοπών στο σχέδιο προϋπολογισμού της Επιτροπής· ζητεί, ωστόσο, αύξηση του προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος των προκλήσεων που αντιμετώπισε το 2021 ο αγροδιατροφικός τομέας και τις οποίες εξακολουθεί να πρέπει να αντιμετωπίσει το 2022· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι από τον τομέα 3 «Φυσικοί πόροι και περιβάλλον» πρόκειται να διατεθεί περίπου το ήμισυ του συνολικού προϋπολογισμού που προορίζεται για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής την περίοδο 2021-2027· επισημαίνει ότι οι πόροι του τομέα αυτού προορίζονται να καλύψουν επενδύσεις για έναν βιώσιμο τομέα γεωργίας και ναυτιλίας, με στόχο την παροχή ασφαλών και υψηλής ποιότητας τροφίμων μέσω της υιοθέτησης επικαιροποιημένων στόχων γεωργικής και θαλάσσιας πολιτικής· υπογραμμίζει την ανάγκη για αποφασιστική συμβολή του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ σε ένα φάσμα αναπτυξιακών στόχων, στους οποίους περιλαμβάνονται το κλίμα και η προστασία της βιοποικιλότητας στον προϋπολογισμό για την περίοδο 2021-2027· υπογραμμίζει τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις που καταδεικνύουν ότι η συμβολή του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ στην ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος φτάνει σε επίπεδα πάνω από το 20 % του στόχου της Ένωσης, ενώ η συμβολή τους στην ενσωμάτωση της βιοποικιλότητας αντιπροσωπεύει πάνω από το 60 % του στόχου της Ένωσης, και έτσι εκτιμάται ότι θα αντισταθμιστούν προγράμματα που δεν συμβάλλουν στους εν λόγω στόχους· τονίζει, ωστόσο, ότι είναι αναγκαίο οι εκτιμήσεις αυτές να επιβεβαιώνονται από την ακριβή παρακολούθηση των δαπανών· υπενθυμίζει την ευθύνη της Ένωσης να παρακολουθεί τις δαπάνες που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα, ώστε να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων που υπέχει δυνάμει της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα· τονίζει ότι θα πρέπει να εγκριθεί ταχέως μια διαφανής, ολοκληρωμένη και ουσιαστική μεθοδολογία παρακολούθησης, και να προσαρμοστεί, εάν χρειαστεί, κατά την ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ, τόσο για τις δαπάνες που σχετίζονται με το κλίμα όσο και για τις δαπάνες που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα· υπογραμμίζει ότι εάν δεν διασφαλιστούν για το έτος 2022 επαρκείς δαπάνες για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα και αξιόπιστη παρακολούθηση, υπάρχει ο κίνδυνος να παρεμποδιστεί η επίτευξη των εν λόγω στόχων καθ’ όλη τη διάρκεια του τρέχοντος ΠΔΠ·

6. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη θέσπιση του νέου προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη», το οποίο θεσπίστηκε για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων κενών στις ψηφιακές επενδύσεις· επισημαίνει ότι το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» θα ενισχύσει τις βασικές ψηφιακές ικανότητες της ΕΕ εστιάζοντας σε βασικούς τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, της κυβερνοασφάλειας, της προηγμένης πληροφορικής, των υποδομών, της διακυβέρνησης και της επεξεργασίας δεδομένων, καθώς και στη διαλειτουργικότητα, την ανάπτυξη και τη βέλτιστη χρήση τους σε κρίσιμους τομείς, συμπεριλαμβανομένων της γεωργίας και του περιβάλλοντος·

7. αμφισβητεί την ανάλυση κόστους-οφέλους του τρέχοντος αποθεματικού κρίσεων, το οποίο έχει παραμείνει αχρησιμοποίητο παρά τα διάφορα αιτήματα για στήριξη κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19· επαναλαμβάνει το αίτημά του να χρησιμοποιηθεί αυτό το αποθεματικό σε περίπτωση πιθανής νέας διαταραχής των αγορών ή τομεακής κρίσης σε σχέση με τη συνεχιζόμενη πανδημία COVID-19· χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία για τη βελτίωση του αποθεματικού κρίσεων που επιτεύχθηκε στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ, αλλά εκφράζει τη λύπη του διότι δεν έχει ενσωματώσει πιο φιλόδοξες προτάσεις υποστηριζόμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

8. υπενθυμίζει ότι η πανδημία COVID-19 έχει τονίσει τον στρατηγικό ρόλο που διαδραματίζει η ΚΓΠ στην αποφυγή επισιτιστικής κρίσης, διασφαλίζοντας ασφαλή και υψηλής ποιότητας τρόφιμα σε προσιτές τιμές, με υψηλή θρεπτική αξία και ποικιλότητα· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ελαφρά αύξηση της ζήτησης και των πιστώσεων για παρεμβάσεις στις γεωργικές αγορές στον προϋπολογισμό του 2022 σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2021· επιμένει ότι ορισμένα από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης COVID-19 που στηρίζουν τους γεωργικούς τομείς πρέπει να συνεχιστούν και να χρηματοδοτηθούν με συμπληρωματικούς πόρους το 2022 για να μετριαστούν οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 και να αναζωογονηθούν σταδιακά οι αγροτικές κοινότητες ώστε να εξασφαλιστεί μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα η επισιτιστική ασφάλεια· ζητεί από την Επιτροπή να εφαρμόσει κατά το οικονομικό έτος 2022 έκτακτα μέτρα για να βοηθήσει τους γεωργούς να ξεπεράσουν την κρίση της νόσου COVID-19, η οποία έχει πλήξει έντονα ορισμένους γεωργικούς τομείς, μεταξύ άλλων τα άνθη, τον οίνο, το τυρί και ορισμένους παραγωγούς κρέατος, και να το πράξει σύμφωνα με τους μακροπρόθεσμους στόχους για την υγεία και το περιβάλλον της στρατηγικής «από το αγρόκτημα στο πιάτο»· είναι της γνώμης ότι η Ένωση θα πρέπει να διαθέσει για τον σκοπό αυτό το περιθώριο των 340 εκατομμυρίων EUR που θα παραμείνει μετά τα έσοδα για ειδικό προορισμό·

9. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 174 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει ότι δίνεται προτεραιότητα στις αγροτικές περιοχές· σημειώνει, ωστόσο, ότι οι αγροτικές περιοχές υποεκτιμώνται κατά την κατανομή των κονδυλίων στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να δώσει μεγαλύτερη προτεραιότητα στη χρηματοδότηση των αγροτικών περιοχών στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ και της πολιτικής για τη συνοχή·

10. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 για τις άμεσες ενισχύσεις, όπως τροποποιήθηκε, να διαθέσουν μέρος των άμεσων ενισχύσεών τους, εντός των εθνικών ανώτατων ορίων, στο εθελοντικό καθεστώς για τους μικροκαλλιεργητές·

11. υπογραμμίζει εκ νέου τη σημασία του προγράμματος της Ένωσης για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών και γάλακτος στα σχολεία, το οποίο βοηθά τα παιδιά να ακολουθούν υγιεινή διατροφή· δεν μπορεί, ως εκ τούτου, να συμφωνήσει με την πρόταση της Επιτροπής για μείωση της στήριξης του προγράμματος για τα σχολεία κατά σχεδόν 10 %, ιδίως δεδομένων των ποικίλων αλλά συχνά επιζήμιων επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στην επισιτιστική ασφάλεια των παιδιών και των νέων, στις διατροφικές τους συνήθειες και στους οικονομικούς τους πόρους· καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν πλήρως τις πιστώσεις τους και να δώσουν προτεραιότητα στη βιώσιμη, τοπική και υψηλής ποιότητας παραγωγή·

12. τονίζει την ανάγκη να διατεθεί σημαντικό μέρος των κονδυλίων του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» στον αγροδιατροφικό τομέα για τη στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα των τροφίμων, της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης, προκειμένου να βελτιωθεί η γεωργική παραγωγικότητα και να ικανοποιηθούν οι φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας· παροτρύνει την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα αποτελέσματα θα φτάσουν σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης· καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει με αποτελεσματικό και πρακτικό τρόπο την πολυπαραγοντική προσέγγιση στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», ούτως ώστε οι γεωργοί να έχουν έναν κατάλληλο ρόλο σε αυτά τα προγράμματα και να μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία σχεδιασμού, υλοποίησης και διάδοσης καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του έργου· υπενθυμίζει τη σημασία των κατάλληλων και προσβάσιμων συμβουλευτικών υπηρεσιών για τους γεωργούς με σκοπό την ενσωμάτωση τεχνολογιών και πρακτικών αιχμής, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων καλλιέργειας και εκτροφής, και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας του τομέα· τονίζει την ανάγκη να συνεχιστούν οι προσπάθειες για γεωγραφική ισορροπία μεταξύ όλων των κρατών μελών όσον αφορά την πρόσβαση σε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»·

13. υποστηρίζει την παράταση, πέραν της 15ης Οκτωβρίου 2021, έκτακτων μέτρων για τον αμπελοοινικό τομέα, προκειμένου να βοηθηθούν οι γεωργοί να ξεπεράσουν την κρίση της νόσου COVID-19, λαμβάνοντας υπόψη την επιδείνωση της αγοράς λόγω των συνεχών περιορισμών της κυκλοφορίας· υπογραμμίζει τις οικονομικές συνέπειες της κρίσης, οι οποίες απειλούν να μεταβάλουν σημαντικά τις καταναλωτικές τάσεις· υπογραμμίζει το γεγονός ότι, επί ενάμισι έτος, η διαμάχη Airbus/Boeing επιδείνωσε την οικονομική ζημία που υπέστη ο αμπελοοινικός τομέας·

14. εκφράζει τη λύπη του για το συμπέρασμα της γνώμης αριθ. 10/2021 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή δεν διαθέτει ακόμη πλήρως αποτελεσματικό πλαίσιο για τη στήριξη της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό της Ένωσης· τονίζει τη σημασία που έχουν οι αναλύσεις ως προς το φύλο και η παρακολούθηση και αξιολόγηση της διάστασης του φύλου στον γεωργικό τομέα με σκοπό την εξάλειψη των ανισοτήτων· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ειδικές δράσεις για την εφαρμογή της νέας στρατηγικής για την ισότητα των φύλων 2020-2025 στον γεωργικό τομέα·

15. οι εύθραυστοι γεωργικοί τομείς διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο από οικονομική, κοινωνική ή περιβαλλοντική άποψη· θεωρεί ότι η προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη στους εν λόγω τομείς θα πρέπει να διατηρηθεί στο ίδιο επίπεδο· αντιτίθεται, ως εκ τούτου, στη μείωση κατά 13 εκατομμύρια EUR που προτείνεται στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2022·

16. τονίζει ότι η μελλοντική επισιτιστική κυριαρχία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ανανέωση των γενεών στον γεωργικό τομέα· καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα ισχύοντα μέτρα στήριξης για τους νέους γεωργούς το 2022, με δεδομένη την έλλειψη ανανέωσης των γενεών στον γεωργικό τομέα, που αποτελεί επί του παρόντος μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την ευρωπαϊκή γεωργία· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να διατηρήσουν τουλάχιστον τα επίπεδα στήριξης των γεωργών νεαρής ηλικίας στον γενικό προϋπολογισμό του 2022· τονίζει την ανάγκη να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη γη και η κληρονομική διαδοχή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ως βασική προϋπόθεση για την είσοδο γεωργών νεαρής ηλικίας και νεοεισερχόμενων γεωργών στον τομέα· απορρίπτει, ως εκ τούτου, τη μείωση κατά 5 εκατομμύρια EUR που προτείνεται στο σχέδιο προϋπολογισμού για τις ενισχύσεις των γεωργών νεαρής ηλικίας·

17. τονίζει ότι, ενόψει της προοδευτικής ελευθέρωσης του εμπορίου γεωργικών προϊόντων και με δεδομένο ότι οι εμπορικοί εταίροι μας εφαρμόζουν διαφορετικά πρότυπα παραγωγής, περιβαλλοντικές πρακτικές και κανόνες για την καλή διαβίωση των ζώων, είναι επιτακτική ανάγκη να ενισχυθούν οι συνοριακοί έλεγχοι· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πραγματοποιήσει αποστολές για την παρακολούθηση των υφιστάμενων εμπορικών συμφωνιών με χώρες στις οποίες υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμμόρφωση με τους ενωσιακούς κανόνες και κατά των οποίων έχουν υποβληθεί καταγγελίες στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

30.9.2021

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

37

0

8

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Álvaro Amaro, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Benoît Biteau, Mara Bizzotto, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Angelo Ciocca, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Dino Giarrusso, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Gilles Lebreton, Norbert Lins, Colm Markey, Alin Mituța, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Maxette Pirbakas, Eugenia Rodríguez Palop, Bronis Ropė, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Veronika Vrecionová, Sarah Wiener, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Claude Gruffat, Tilly Metz, Irène Tolleret

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

37

+

ECR

Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

ID

Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

NI

Dino Giarrusso

PPE

Álvaro Amaro, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Colm Markey, Marlene Mortler, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Renew

Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Alin Mituța, Ulrike Müller, Irène Tolleret

S&D

Clara Aguilera, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno

The Left

Luke Ming Flanagan, Eugenia Rodríguez Palop

 

0

-

 

 

 

8

0

ID

Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Ivan David

Verts/ALE

Benoît Biteau, Claude Gruffat, Tilly Metz, Bronis Ropė, Sarah Wiener

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 


 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (3.9.2021)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2022 – όλα τα τμήματα

(2021/0227(BUD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Pierre Karleskind

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Αλιείας καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπενθυμίζει τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και των θαλάσσιων υποθέσεων· τονίζει τον ζωτικό ρόλο τους στην προώθηση της ανάπτυξης της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη και την αναζωογόνηση των παράκτιων περιοχών·

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για την αύξηση του προϋπολογισμού του ΕΤΘΑΥ για το 2022· επαναλαμβάνει ότι, προκειμένου η βιώσιμη αλιεία, συμπεριλαμβανομένης της αλιείας μικρής κλίμακας, και η βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια να συνεχίσουν να είναι βιώσιμες και ανταγωνιστικές, απαιτείται κατάλληλη χρηματοδότηση για τους εν λόγω τομείς· πιστεύει ότι ο προϋπολογισμός για τους εν λόγω τομείς πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που προσδιορίζονται από τα κράτη μέλη, να λαμβάνει υπόψη τους κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και οικονομικούς στόχους και να συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ, ιδίως με εκείνους που ορίζονται στην Πράσινη Συμφωνία, τη νέα βιομηχανική στρατηγική, τη στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο», τη νέα προσέγγιση για μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία και τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030· είναι της άποψης ότι η διατήρηση της ανταγωνιστικής θέσης των τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας πρέπει να συμβαδίζει με την επίτευξη αυτών των στόχων, κατά συνέπεια κάθε πρόταση πρέπει να υπόκειται σε εκτίμηση επιπτώσεων·

3. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η γαλάζια βιοοικονομία μπορεί να αποτελέσει σημαντικό στοιχείο για την ανάληψη επείγουσας δράσης για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της. Η αλιεία, η υδατοκαλλιέργεια και η καλλιέργεια φυκών είναι ζωτικής σημασίας για την αύξηση της βιώσιμης παραγωγής θαλάσσιων προϊόντων διατροφής στην ΕΕ. Η ανάπτυξη συστημάτων παραγωγής τροφίμων με βάση το νερό, ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή, απαιτεί περισσότερη έρευνα και καινοτομία πριν από την εγκατάστασή τους. Η βιομάζα φυκών είναι ένας δυνητικά σημαντικός υδρόβιος πόρος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρώτη ύλη σε ένα ευρύ φάσμα χρήσεων·

4. υπενθυμίζει ότι, εξαιτίας του Brexit, ο αλιευτικός τομέας της ΕΕ υπόκειται σε σημαντικές οικονομικές απώλειες· θεωρεί, ως εκ τούτου, ζήτημα προτεραιότητας η Επιτροπή να εξασφαλίσει αποζημίωση ανάλογη με τις ζημίες που υπέστη ο τομέας και οι αλιευτικές κοινότητες, λαμβανομένων υπόψη όλων των άμεσων και έμμεσων συνεπειών της συμφωνίας· επισημαίνει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο τομέας όσον αφορά την απόκτηση αδειών αλίευσης στα 6-12 ναυτικά μίλια και στα ύδατα του Guernsey και του Jersey· παροτρύνει, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως όλους τους πόρους στο πλαίσιο του αποθεματικού προσαρμογής για το Brexit, προκειμένου να μετριαστούν οι άμεσες και έμμεσες αρνητικές επιπτώσεις της συμφωνίας και να αποφευχθούν διακρίσεις μεταξύ του ευρωπαϊκού στόλου που θίγεται από το Brexit, ανεξάρτητα από το αν αλιεύουν στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου είτε όχι·

5. υπενθυμίζει ότι, εξαιτίας του Brexit, ο αλιευτικός τομέας της ΕΕ υπόκειται εξίσου σε σημαντικές οικονομικές απώλειες· θεωρεί, ως εκ τούτου, ζήτημα προτεραιότητας η Επιτροπή να εξασφαλίσει αποζημίωση ανάλογη με τις ζημίες που υπέστη ο τομέας, λαμβανομένων υπόψη όλων των άμεσων και έμμεσων συνεπειών της συμφωνίας και του γεγονότος ότι το Ηνωμένο Βασίλειο πλέον αποτελεί τρίτη χώρα· επισημαίνει τις δυσκολίες για την εισαγωγή οστρακοειδών από τις λεγόμενες περιοχές των κατηγοριών Β και Γ από το Ηνωμένο Βασίλειο στην ΕΕ και την απαγόρευση του καθαρισμού των εν λόγω οστρακοειδών στην ΕΕ· παροτρύνει, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να προβεί σε εξαίρεση και να επιτρέψει την εισαγωγή οστρακοειδών των περιοχών κατηγορίας Β και Γ από το Ηνωμένο Βασίλειο στην ΕΕ σε σφραγισμένα φορτηγά προκειμένου αυτά να καθαριστούν στα κράτη μέλη της ΕΕ σε ειδικά κέντρα καθαρισμού που πληρούν τις απαιτούμενες ικανότητες·

6. τονίζει τη σημασία του καθορισμού των οικονομικών και κοινωνικών ζημιών που προκλήθηκαν από την πανδημία COVID-19, η οποία έχει πλήξει σοβαρά ολόκληρο τον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας· εκφράζει την ικανοποίησή του για την εισαγωγή, στο νέο ΕΤΘΑΥ, της δυνατότητας ενεργοποίησης μέτρων για τους τομείς της υδατοκαλλιέργειας και της αλιείας σε περίπτωση έκτακτων γεγονότων που προκαλούν σημαντική αποδιοργάνωση της αγοράς, καθώς και προσωρινή παύση σε περίπτωση υγειονομικής κρίσης· πιστεύει ότι η συμπερίληψη τέτοιων διατάξεων προστατεύει καλύτερα τον τομέα σε περίπτωση νέας υγειονομικής κρίσης·

7. τονίζει τη σημασία του καθορισμού των οικονομικών και κοινωνικών ζημιών που προκαλούν τα υπεράκτια αιολικά πάρκα, τα οποία έχουν και θα συνεχίσουν να επηρεάζουν αρνητικά τον αλιευτικό τομέα· ζητεί τη θέσπιση αποζημίωσης για τις διαταραχές και τις ζημίες που προκαλούνται από υπεράκτια αιολικά πάρκα· επαναλαμβάνει ότι, προκειμένου ο τομέας αλιείας να συνεχίσει να είναι βιώσιμος και ανταγωνιστικός, απαιτείται κατάλληλη χρηματοδότηση για τους εν λόγω τομείς·

8. εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση των σχεδίων ανάκαμψης των κρατών μελών από την Επιτροπή· τονίζει ότι είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τους πόρους αυτούς για να διασφαλίζουν τη βιώσιμη ανάκαμψη του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας κατά την υλοποίηση των σχεδίων ανάκαμψης·

9. εφιστά την προσοχή στο δυναμικό της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας, μεταξύ άλλων όσον αφορά την επισιτιστική ασφάλεια και τα οφέλη για την υγεία, στο πλαίσιο της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο»· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα αυτού πάνω από το πραγματικό 2 % της παγκόσμιας παραγωγής υδατοκαλλιέργειας με συγκεκριμένους, αποδεκτούς και κοινούς στόχους για το 2030· επισημαίνει ότι οι στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για μια πιο βιώσιμη και ανταγωνιστική υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ ανέπτυξαν συστάσεις σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων· τονίζει ότι το ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την περαιτέρω βελτίωση των προτύπων καλής διαβίωσης των ζώων στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας·

10. εμμένει στην ανάγκη βελτίωσης των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων, ώστε να εξασφαλιστούν οι πλέον αξιόπιστες λύσεις που βασίζονται στην έρευνα για όλους τους θαλάσσιους βιολογικούς πόρους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΑΠ· επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστούν επαρκείς οικονομικοί πόροι για τη συλλογή, διαχείριση, χρήση και ανταλλαγή δεδομένων στον τομέα της αλιείας·

 

11. εμμένει στην ανάγκη βελτίωσης των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων, ώστε να εξασφαλιστούν οι πλέον αξιόπιστες λύσεις που βασίζονται στην έρευνα· επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστούν επαρκείς οικονομικοί πόροι για τη συλλογή, διαχείριση, χρήση και ανταλλαγή δεδομένων στον τομέα της αλιείας στην ΕΕ και στα ύδατα τρίτων χωρών με τις οποίες έχουμε ή/και είμαστε στη διαδικασία να θεσπίσουμε ΣΣΒΑ·

12. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι λιγότερο από το 50 % των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΤΘΑΥ αναμένεται να εγκριθούν το 2021, ενώ τα υπόλοιπα προγράμματα θα εγκριθούν μόλις το 2022· ζητεί από την Επιτροπή να δημοσιεύσει λεπτομερή έκθεση σχετικά με τον αναπρογραμματισμό των μη χρησιμοποιηθεισών πιστώσεων του ΕΤΘΑΥ· εφιστά ιδιαίτερα την προσοχή στο γεγονός ότι 3 457, 6 εκατομμύρια EUR για εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων που αφορούσαν το πρόγραμμα ΕΤΘΑ κατά την περίοδο 2014-2020 δεν καταβλήθηκαν, ούτε επιστράφηκαν έως και την 1η Ιανουαρίου 2021· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εγκρίνουν επειγόντως τα επιχειρησιακά προγράμματα στο πλαίσιο του ΕΤΘΑΥ· ζητεί από την Επιτροπή να βελτιώσει τη διαδικασία εκτέλεσης, έγκρισης και εφαρμογής των κονδυλίων·

13. εφιστά την προσοχή στη διεθνή διάσταση της ΚΑΠ και στα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά της οφέλη και καλεί την Επιτροπή να διαθέσει επαρκείς πόρους για τη διακυβέρνηση των ωκεανών· τονίζει τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας για την επίτευξη των δεσμεύσεων της ΕΕ·

14. τονίζει τη σημασία του ελέγχου για τη διασφάλιση των στόχων της ΚΑΠ· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την πρόσθετη χρηματοδότηση που διατίθεται στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) και τις δύο πρόσθετες αποστολές περιπολίας με σκάφη ανοικτής θαλάσσης και αποστολές αεροσκαφών σε ύδατα που γειτνιάζουν με το Ηνωμένο Βασίλειο· ζητεί να ασκεί τις δραστηριότητές της, συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων της ΚΑΠ, ιδίως υπό το πρίσμα της αυξημένης πολυπλοκότητας και των προκλήσεων λόγω του Brexit·

15. υπενθυμίζει ότι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζει τα αναγκαία μέσα για τη διευκόλυνση της ενιαίας εφαρμογής και οργάνωσης του επιχειρησιακού συντονισμού των δραστηριοτήτων ελέγχου από τα κράτη μέλη για την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων ελέγχου και επιθεώρησης, προγραμμάτων ελέγχου που σχετίζονται με την ΠΛΑ αλιεία και διεθνών προγραμμάτων ελέγχου και επιθεώρησης, μεταξύ άλλων σε περιοχές συμβάσεων περιφερειακών οργανώσεων διαχείρισης της αλιείας, όπως η NAFO, η IOTC και άλλες·

16. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι στη θαλάσσια στρατηγική για την περιοχή του Ατλαντικού δεν πραγματοποιείται καμία αναφορά στην αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια· κατά συνέπεια, εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν έχει διατεθεί χρηματοδότηση για την εφαρμογή της στρατηγικής·

17. τονίζει ότι η ανανέωση των γενεών αποτελεί μία από τις προτεραιότητες του ευρωπαϊκού αλιευτικού τομέα· καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν το ΕΤΘΑΥ για να χρηματοδοτήσουν την εφαρμογή προγραμμάτων ειδικά σχεδιασμένων για να βοηθήσουν τους νέους να ακολουθήσουν σταδιοδρομία στον τομέα της αλιείας, να καταστήσουν τον τομέα περισσότερο διαφοροποιημένο και να ενθαρρύνουν άτομα από υποεκπροσωπούμενες ομάδες, ιδίως γυναίκες, να ενταχθούν στον τομέα· επισημαίνει ότι η ανανέωση των γενεών μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας, δεδομένου ότι οι νεότερες γενιές είναι περισσότερο προετοιμασμένες και ανοιχτές στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, οι οποίες είναι θεμελιώδους σημασίας για τον τομέα·

18. επαναλαμβάνει την ανάγκη παροχής ουσιαστικής στήριξης στις μειονεκτούσες παράκτιες περιοχές και στις ευρωπαϊκές εξόχως απόκεντρες περιοχές.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

1.9.2021

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

26

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Maria da Graça Carvalho, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Giuseppe Ferrandino, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, Ladislav Ilčić, France Jamet, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Grace O’Sullivan, João Pimenta Lopes, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annie Schreijer-Pierik, Peter van Dalen, Emma Wiesner, Θεόδωρος Ζαγοράκης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Valentino Grant

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

26

+

ECR

Ladislav Ilčić, Bert-Jan Ruissen

ID

Rosanna Conte, Valentino Grant, France Jamet

PPE

François-Xavier Bellamy, Maria da Graça Carvalho, Peter van Dalen, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik, Θεόδωρος Ζαγοράκης

Renew

Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Pierre Karleskind, Emma Wiesner

S&D

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

Verts/ALE

Rosa D'Amato, Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan, Caroline Roose

 

1

-

The Left

Anja Hazekamp

 

1

0

The Left

João Pimenta Lopes

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 


 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (28.9.2021)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2022 – όλα τα τμήματα

(2021/0227(BUD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Romeo Franz

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. φρονεί ότι η οικονομική κρίση που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19 δεν θα πρέπει να αποβεί εις βάρος των επενδύσεων για την κοινωνική πολιτική και τις πολιτικές για την εκπαίδευση, τη δημιουργικότητα και τον πολιτισμό· αυξάνει, επομένως, τα κονδύλια του προγράμματος Erasmus+ και του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης για την καλύτερη στήριξη της ανάκαμψης και του «οικολογικού προσανατολισμού» των εν λόγω προγραμμάτων· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διασφάλιση καλής προσέγγισης για τα ευάλωτα άτομα, ο αποκλεισμός των οποίων έχει επιδεινωθεί λόγω της πανδημίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση όλων στα προγράμματα, χωρίς κανείς να μείνει πίσω·

2. υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η ψηφιακή διάσταση των προγραμμάτων της Ένωσης στους τομείς του πολιτισμού και της εκπαίδευσης, ιδίως στο πλαίσιο της πανδημίας και της ανάκαμψης, και να υποστηριχθούν οι τομείς του πολιτισμού και της δημιουργικότητας (ΤΠΔ) για την πλήρη αξιοποίηση της ψηφιακής μετάβασης ως ευκαιρίας·

3. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή των προγραμμάτων της Ένωσης στους τομείς του πολιτισμού και της εκπαίδευσης το 2022·

4. δεδομένων των δραματικών συνεπειών της κρίσης COVID-19 στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργικότητας της Ευρώπης, ενισχύει το σκέλος «Πολιτισμός» του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη», για να υποστηρίξει την ανάκαμψη οργανισμών, καλλιτεχνών και όλων των εργαζομένων στον χώρο του πολιτισμού, να παράσχει στοχευμένη στήριξη στις τέχνες του θεάματος, ιδίως στον τομέα της μουσικής, και να δώσει οικολογικό προσανατολισμό και να συμπεριλάβει μια κοινωνική διάσταση στο πρόγραμμα·

5. επαναλαμβάνει ότι η αύξηση των προϋπολογισμών των προγραμμάτων πρέπει να συμβαδίζει με γραμμική και σταδιακή αύξηση των ετήσιων πιστώσεων, προκειμένου να αποφευχθούν δυσανάλογες αυξήσεις και δυσκολίες απορρόφησης κατά τα τελευταία έτη του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027·

6. παροτρύνει εκ νέου τα κράτη μέλη να διαθέσουν τουλάχιστον το 2 % του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την ανάκαμψη των τομέων και των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, σύμφωνα με το αίτημα του Κοινοβουλίου· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη διαθέσει μέρος των σχεδίων ανάκαμψής τους προς όφελος των τομέων και των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας και τουλάχιστον 10 % για τον τομέα της εκπαίδευσης·

7. εμμένει στην άποψη ότι κανένα κονδύλιο από κανέναν από τους τρεις άξονες του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση έργων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας New European Bauhaus, σύμφωνα με τη σχετική δέσμευση που έχει αναλάβει κατ’ επανάληψη η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, προκειμένου να αποφευχθεί η εκτροπή των ήδη λιγοστών κονδυλίων του προγράμματος σε νέες, απρόβλεπτες πολιτικές προτεραιότητες· καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει νέους πόρους για την πρωτοβουλία New European Bauhaus, προσαρμοσμένους στις συγκεκριμένες ανάγκες της εν λόγω πρωτοβουλίας·

8. τονίζει ότι απαιτούνται περισσότερα κονδύλια για τη χρηματοδότηση όλων των έργων υψηλής ποιότητας που υποβάλλονται κατόπιν προσκλήσεων υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του σκέλους «Δραστηριοποίηση και συμμετοχή των πολιτών» του προγράμματος «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες», και για την αντιμετώπιση του ιστορικά χαμηλού ποσοστού επιτυχίας που σημειώνει η εφαρμογή του εν λόγω σκέλους·

9. αυξάνει τον προϋπολογισμό για τις «Ενέργειες πολυμέσων» κατά 2,2 εκατομμύρια EUR και δημιουργεί αποθεματικό 5 εκατομμυρίων EUR, προκειμένου να ενθαρρύνει την Επιτροπή να βρει μια κατάλληλη λύση και να εξασφαλίσει μεγαλύτερη σταθερότητα και προβλεψιμότητα για τη μακροπρόθεσμη στρατηγική χρηματοδότηση, τουλάχιστον διετούς διάρκειας, των ραδιοφωνικών δικτύων που καλύπτουν θέματα της ΕΕ· ζητεί, ωστόσο, το αποθεματικό αυτό να μην τιμωρεί τις εταιρικές σχέσεις που συνάπτει η Επιτροπή με άλλους εταίρους για την παροχή ποιοτικής ευρωπαϊκής ενημέρωσης, στο πλαίσιο των «Ενεργειών πολυμέσων»· επιβεβαιώνει ειδικότερα την υποστήριξή του για τη συντακτική εταιρική σχέση που συνήφθη με το Euronews στο πλαίσιο αυτό· διαχωρίζει, επιπλέον, την υφιστάμενη γραμμή του προϋπολογισμού στις τέσσερις συνιστώσες της, με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας και του δημοσιονομικού ελέγχου·

10. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει ειδικά μέτρα για να ενισχύσει την προβολή και την προσβασιμότητα της ενωσιακής χρηματοδότησης, ούτως ώστε να ενισχυθεί η τεχνογνωσία των τομέων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, ιδίως των μικρότερων οργανισμών, ώστε να μπορούν να αναλάβουν τις διοικητικές διαδικασίες που απαιτούνται για την πρόσβαση σε ενωσιακή χρηματοδότηση.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

27.9.2021

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

26

0

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Ilana Cicurel, Gilbert Collard, Gianantonio Da Re, Laurence Farreng, Tomasz Frankowski, Romeo Franz, Chiara Gemma, Αλέξης Γεωργούλης, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Dace Melbārde, Victor Negrescu, Niklas Nienaß, Peter Pollák, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Monica Semedo, Andrey Slabakov, Massimiliano Smeriglio, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Maria Walsh, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Milan Zver

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marcel Kolaja, Elżbieta Kruk

Αναπληρωτές (άρθρο 209 παρ. 7) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Evelyne Gebhardt

 

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

26

+

ECR

Dace Melbārde

ID

Gilbert Collard

NI

Chiara Gemma

PPE

Asim Ademov, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Maria Walsh, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Milan Zver

Renew

Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Irena Joveva, Monica Semedo

S&D

Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Victor Negrescu, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Massimiliano Smeriglio

The Left

Αλέξης Γεωργούλης

Verts/ALE

Romeo Franz, Marcel Kolaja, Niklas Nienaß

 

0

-

 

 

 

3

0

ECR

Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

ID

Gianantonio Da Re

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 


 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (23.9.2021)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2022 – όλα τα τμήματα

(2021/0227(BUD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Domènec Ruiz Devesa

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την προτεινόμενη μείωση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) κατά 0,5 %· ζητεί, αντ’ αυτού, την αύξηση του προϋπολογισμού κατά 31 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και 30 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις πληρωμών, προκειμένου να υλοποιηθεί αποτελεσματικά η νέα εντολή του FRA και τα έργα που ανταποκρίνονται σε καθορισμένες ανάγκες, όπως στους τομείς των αναδυόμενων τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης, της μετανάστευσης και της ασφάλειας, των κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων, καθώς και των διακρίσεων, και να αντισταθμιστούν οι σημαντικές πρόσθετες προσπάθειες που απαιτούνται για την παρακολούθηση των επιπτώσεων στα θεμελιώδη δικαιώματα κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19· ζητεί την προσθήκη 12 θέσεων έκτακτων υπαλλήλων και επτά θέσεων συμβασιούχων υπαλλήλων στον πίνακα προσωπικού του FRA· επισημαίνει ότι, χωρίς πρόσθετους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, ο FRA δεν θα είναι σε θέση να εκτελέσει όλα τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί και να υλοποιήσει πλήρως τη νέα του εντολή· τονίζει ότι τα καθήκοντα του FRA όσον αφορά τη συλλογή και ανάλυση αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά με τη συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα στα κράτη μέλη αναμένεται να αυξηθούν στο μέλλον· υπενθυμίζει ότι ο ετήσιος προϋπολογισμός του FRA δεν έχει αυξηθεί από το 2013·

2. επικροτεί την προτεινόμενη αύξηση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) κατά 11,2 % και ζητεί ισχυρή στήριξη από την EASO για την ενίσχυση της εφαρμογής του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου (ΚΕΣΑ), την ενίσχυση της πρακτικής συνεργασίας, την παροχή επιχειρησιακής και τεχνικής βοήθειας, καθώς και τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και της σύγκλισης όσον αφορά την αξιολόγηση των αναγκών προστασίας μεταξύ των κρατών μελών· τονίζει ότι για την εφαρμογή της νομικής πράξης για τη μετατροπή της EASO σε Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο, η οποία συμφωνήθηκε μεταξύ των συννομοθετών στις 29 Ιουνίου 2021, απαιτούνται πρόσθετοι ανθρώπινοι πόροι που δεν προβλέπονταν στο σχέδιο προϋπολογισμού της Επιτροπής· υπογραμμίζει ειδικότερα την ανάγκη να προσληφθούν 28 νέα μέλη του προσωπικού σε θέσεις AD και AST για να αναλάβουν καθήκοντα παρατηρητών θεμελιωδών δικαιωμάτων, ομάδων υποστήριξης για το άσυλο, αξιωματικών συνδέσμων και για να ενισχύσουν τις νομικές και τις εκπαιδευτικές ομάδες·

3. εκφράζει την ανησυχία του για τις σοβαρές και επαναλαμβανόμενες αιτιάσεις κατά του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) που αφορούν επαναπροωθήσεις στα εξωτερικά σύνορα· εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, ο Frontex δεν κατόρθωσε να εκτελέσει την εντολή του από το 2016, πόσο μάλλον την επικαιροποιημένη εντολή του για το 2019, και έχουν εντοπιστεί σοβαρές και πολλαπλές ελλείψεις όσον αφορά την αποτελεσματικότητά του· τονίζει ότι οι ουσιαστικές αυξήσεις του προϋπολογισμού και του προσωπικού του Frontex απαιτούν ως προϋπόθεση τη λογοδοσία και τη διαφάνειά του, την προσήλωσή του στο δίκαιο της Ένωσης και την εκπλήρωση της εντολής του· προτείνει, ως εκ τούτου, οι πιστώσεις του προϋπολογισμού να έχουν ως προϋπόθεση την πρόσληψη από τον Frontex των 20 παρατηρητών θεμελιωδών δικαιωμάτων που υπολείπονται στον βαθμό AD, την υιοθέτηση σαφούς διαδικασίας για την εφαρμογή του άρθρου 46 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1896 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[23] και τον ταχύ διορισμό αναπληρωτών εκτελεστικών διευθυντών σύμφωνα με την εντολή του Frontex για το 2019·

4. υπενθυμίζει την εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ότι θα διεκπεραιώσει 3 000 έρευνες το 2022· τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι διωκτικό όργανο με υποχρεωτικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις διερεύνησης ανεξάρτητα από τις δημοσιονομικές διατάξεις· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η χρηματοδότηση που προτείνεται για το 2022 δεν περιλαμβάνει ουσιαστική αύξηση σε σύγκριση με το 2021· τονίζει ότι απαιτούνται, αφενός, σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης σε 55,7 εκατομμύρια EUR και, αφετέρου, 64 επιπλέον μέλη του προσωπικού· θεωρεί ότι θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης μέσω σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού εάν ο αριθμός των υποθέσεων που διεκπεραιώνονται τείνει να ανταποκριθεί στις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας·

5. θεωρεί ότι το έργο του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση των θεσμικών, λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης με τους κανόνες της Ένωσης για την προστασία των δεδομένων, ιδίως στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης, συμπεριλαμβανομένων της αυξημένης χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) και των κινδύνων που συνεπάγεται, των συμπερασμάτων της απόφασης Schrems II[24] και των νέων εντολών ορισμένων οργανισμών της Ένωσης στον τομέα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων· τονίζει την ανάγκη να διατηρηθεί τουλάχιστον η χρηματοδότηση σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής και να ενισχυθεί το προσωπικό του ΕΕΠΔ με τέσσερις θέσεις AD προκειμένου να μπορέσει να εκτελέσει όλα τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί και να αντιμετωπίσει την αύξηση του φόρτου εργασίας·

6. σημειώνει την αύξηση του προϋπολογισμού κατά 11,2 % και την προσθήκη 71 έκτακτων υπαλλήλων για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ)· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι ο βαθμός 14 μελών του προσωπικού στο σχέδιο πρότασης δεν αντικατοπτρίζει το αίτημα της Ευρωπόλ για το 2022· ζητεί, ως εκ τούτου, την ανακατάταξη 14 μελών του προσωπικού από AST σε AD· επισημαίνει ότι η Ευρωπόλ αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της στρατηγικής της ΕΕ για την Ένωση Ασφάλειας και διαδραματίζει ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της ριζοσπαστικοποίησης, του οργανωμένου εγκλήματος και των περιβαλλοντικών εγκλημάτων·

7. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τη μικρή αύξηση της χρηματοδότησης κατά 1,5 % που προτείνεται για το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ)· πιστεύει ότι αυτό δεν θα είναι επαρκές για την κάλυψη των αναγκών του ΕΚΠΝΤ χωρίς να παρεμποδίζονται οι επιστημονικές δραστηριότητες του ΕΚΠΝΤ· επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός του 2021 ήταν ήδη ανεπαρκής και ότι το ΕΚΠΝΤ υποχρεώθηκε να περικόψει σημαντικό μέρος του προγράμματος εργασιών του· σημειώνει με ανησυχία ότι η αγορά ναρκωτικών υπήρξε εξαιρετικά ανθεκτική στις διαταραχές που προκάλεσε η πανδημία, ενώ η παγκοσμιοποίηση και οι νέες τεχνολογίες στηρίζουν την καθιέρωση νέων οδών διακίνησης και την ανάπτυξη των διαδικτυακών αγορών· ζητεί, ως εκ τούτου, αύξηση του προϋπολογισμού του ΕΚΠΝΤ για το 2022 σε 18,5 εκατομμύρια EUR·

8. επικροτεί την προτεινόμενη αύξηση του προϋπολογισμού για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης (Eurojust)· εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι στον προτεινόμενο πίνακα προσωπικού μειώνεται ο αριθμός των υπαλλήλων κατά δύο: από 207 υπαλλήλους το 2021 σε 205 το 2022· θεωρεί ότι η αύξηση του προϋπολογισμού της Eurojust με παράλληλη μείωση του προσωπικού της στέλνει ένα αντιφατικό μήνυμα σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Eurojust δεδομένου του ολοένα αυξανόμενου όγκου υποθέσεών της· ζητεί την προσθήκη δύο μελών του προσωπικού σε βαθμό AD 5· τονίζει ότι είναι απαραίτητη η αύξηση του προσωπικού ώστε να μπορεί ο Οργανισμός να εκτελεί υφιστάμενα και μελλοντικά καθήκοντα, όπως η ψηφιοποίηση του τομέα της δικαιοσύνης ή η καταπολέμηση περιβαλλοντικών εγκλημάτων·

9. σημειώνει την αύξηση κατά 44,2 % των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και την αύξηση κατά 39,1 % των πιστώσεων πληρωμών για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (eu-LISA)· υπενθυμίζει ότι ο eu-LISA διαδραματίζει καίριο ρόλο για την ανάπτυξη ενός πλήρως λειτουργικού χώρου Σένγκεν και, ως εκ τούτου, ζητεί 27 επιπλέον μέλη του προσωπικού, εκ των οποίων 25 σε βαθμό AD, προκειμένου να στηριχθεί η υλοποίηση σημαντικών έργων ΤΠ μεγάλης κλίμακας, συμπεριλαμβανομένων των έργων που σχετίζονται με τη διαλειτουργικότητα, και, ιδίως, για να μειωθεί η εξάρτηση του eu-LISA από εξωτερικούς αναδόχους·

10. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τη μείωση κατά 3,3 % των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL), καθώς και την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι ικανότητες στέγασης και ηλεκτρονικής μάθησης του CEPOL θα μειωθούν και ο CEPOL δεν θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει την ψηφιακή μετάβαση χωρίς περαιτέρω ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους· ζητεί, αντιθέτως, πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 750 000 EUR, μεταξύ άλλων για ειδικές πιστώσεις για προγράμματα κατάρτισης με σκοπό την αντιμετώπιση της αύξησης περιβαλλοντικών εγκλημάτων, και επιπλέον πέντε θέσεις βαθμού AD στον πίνακα προσωπικού, οι οποίες θα συμβάλουν στη στήριξη του CEPOL για την παροχή στους αστυνομικούς υπαλλήλους αποτελεσματικής κατάρτισης ως προς τα θεμελιώδη δικαιώματα και την καταπολέμηση του ρατσισμού·

11. σημειώνει τη μικρή μείωση των πιστώσεων πληρωμών για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης σε σύγκριση με το 2021· επιδοκιμάζει την αύξηση κατά 25,9 % των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων για να επιτευχθεί το ταχύτερο δυνατό ο ρυθμός λειτουργίας του νέου αυτού ταμείου· τονίζει ότι η αύξηση αυτή είναι απαραίτητη σε μια εποχή κατά την οποία η πίεση που ασκείται στις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για το άσυλο παραμένει πολύ υψηλή, με τεράστιες ελλείψεις όσον αφορά την κατάλληλη υποδοχή των αιτούντων άσυλο και σημαντικές καθυστερήσεις στις διαδικασίες ασύλου στα κράτη μέλη· υπενθυμίζει ότι είναι σημαντική η παροχή επαρκών οικονομικών ικανοτήτων προκειμένου να στηριχθούν η ενίσχυση και η ανάπτυξη όλων των πτυχών του ΚΕΣΑ, της νόμιμης μετανάστευσης και ένταξης, καθώς και η ενίσχυση της αλληλεγγύης και του δίκαιου επιμερισμού των ευθυνών· ζητεί, υπό το πρίσμα του προτεινόμενου νέου συμφώνου για τη μετανάστευση, περαιτέρω αύξηση κατά 10 % των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών για το ΚΕΣΑ και τους στόχους αλληλεγγύης του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης·

12. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντική η παροχή επαρκών οικονομικών ικανοτήτων προκειμένου να συμβάλλουν στην καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης, καθώς και σε αποτελεσματικές, ασφαλείς και αξιοπρεπείς επιστροφές και διαδικασίες επανεισδοχής·

13. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις συνεχιζόμενες απώλειες ζωών στη Μεσόγειο Θάλασσα, οι οποίες έχουν αυξηθεί κατά 56,6 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, με τουλάχιστον 1 146 άτομα να έχουν χάσει τη ζωή τους σε θαλάσσιες διαδρομές προς την Ευρώπη από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2021[25]· είναι της γνώμης ότι απαιτείται μια πιο μακροπρόθεσμη προσέγγιση όσον αφορά τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, δεδομένου ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις δεν μπορούν να αφεθούν αποκλειστικά σε μη κρατικούς φορείς· παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο δυνατόν νομοθετική πρόταση και την αντίστοιχη γραμμή προϋπολογισμού για τη δημιουργία ενός Ταμείου Έρευνας και Διάσωσης με σκοπό τη στήριξη των αποστολών έρευνας και διάσωσης στη Μεσόγειο Θάλασσα·

14. σημειώνει την αύξηση κατά 47 % των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και την αύξηση κατά 20 % των πιστώσεων πληρωμών του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων· υπενθυμίζει ότι το ταμείο αυτό παρέχει στήριξη για την αποτελεσματική ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων και την κοινή πολιτική θεωρήσεων·

15. εκφράζει την ανησυχία του για την ανακατανομή κονδυλίων από το Μέσο Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων για να χρηματοδοτηθεί η ε