Ziņojums - A9-0282/2021Ziņojums
A9-0282/2021

  ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz reģionālajiem ekonomikas pārskatiem lauksaimniecībā groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 138/2004

  13.10.2021 - (COM(2021)0054 – C9-0020/2021 – 2021/0031(COD)) - ***I

  Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
  Referents: Petros Kokkalis


  Procedūra : 2021/0031(COD)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  A9-0282/2021
  Iesniegtie teksti :
  A9-0282/2021
  Debates :
  Pieņemtie teksti :

  EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

  par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz reģionālajiem ekonomikas pārskatiem lauksaimniecībā groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 138/2004

  (COM(2021)0054 – C9-0020/2021 – 2021/0031(COD))

  (Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

  Eiropas Parlaments,

   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2021)0054),

   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 338. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C9-0020/2021),

   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

   ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

   ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu (A9-0282/2021),

  1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

  2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

  3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

   

  Grozījums Nr.  1

  Regulas priekšlikums

  2. apsvērums

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (2) Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 138/200417 ir izveidoti ekonomikas pārskati lauksaimniecībā (EPL) Savienībā, nosakot lauksaimniecības pārskatu nosūtīšanas metodoloģiju un termiņus. Kā definēts EKS 2010, ekonomikas pārskati lauksaimniecībā ir nacionālo kontu satelītkonti, kuru mērķis ir iegūt rezultātus, kas ir saskaņoti un salīdzināmi starp dalībvalstīm, lai sagatavotu kontus Savienības nolūkiem.

  (2) Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 138/200417 ir izveidoti ekonomikas pārskati lauksaimniecībā (EPL) Savienībā, nosakot lauksaimniecības pārskatu nosūtīšanas metodoloģiju un termiņus. Kā definēts EKS 2010, ekonomikas pārskati lauksaimniecībā ir nacionālo kontu satelītkonti, kuru mērķis ir iegūt rezultātus, kas ir saskaņoti un salīdzināmi starp dalībvalstīm, lai sagatavotu kontus Savienības nolūkiem. Eiropas Revīzijas palāta 2016. gadā publicēja īpašo ziņojumu par Komisijas sistēmu darbības rezultātu novērtēšanai attiecībā uz lauksaimnieku ienākumiem. Minētajā ziņojumā ietverti pamatoti un būtiski konstatējumi un ieteikumi attiecībā uz EPL un Regulu (EK) Nr. 138/2004.

  _________________

  _________________

  17 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 138/2004 (2003. gada 5. decembris) par ekonomikas pārskatiem Kopienas lauksaimniecībā (OV L 33, 5.2.2004., 1. lpp.).

  17 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 138/2004 (2003. gada 5. decembris) par ekonomikas pārskatiem Kopienas lauksaimniecībā (OV L 33, 5.2.2004., 1. lpp.).

   

  Grozījums Nr.  2

   

  Regulas priekšlikums

  3. apsvērums

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (3) Reģionālie ekonomikas pārskati lauksaimniecībā (REPL) ir EPL reģionālā līmeņa pielāgojums. Tikai valstu skaitļi vien nevar atklāt pilnīgu un dažkārt sarežģītu priekšstatu par to, kas notiek detalizētākā līmenī. Tāpēc reģionālā līmeņa dati palīdz vairot izpratni par daudzveidību, kas pastāv starp reģioniem, un papildina informāciju par Savienību, eurozonu un atsevišķām dalībvalstīm. Tāpēc REPL jāiekļauj Regulā (EK) Nr. 138/2004 gan metodoloģijas, gan atbilstīgu nosūtīšanas termiņu ziņā.

  (3) Reģionālie ekonomikas pārskati lauksaimniecībā (REPL) ir EPL reģionālā līmeņa pielāgojums. Tikai valstu skaitļi vien nevar atklāt pilnīgu un dažkārt sarežģītu priekšstatu par to, kas notiek detalizētākā līmenī. Tāpēc reģionālā līmeņa dati palīdz vairot izpratni par daudzveidību, kas pastāv starp reģioniem, un papildina informāciju par Savienību, eurozonu un atsevišķām dalībvalstīm, kā arī vienlaikus reaģē uz aizvien lielāko vajadzību pēc statistikas un pārskatatbildības un uzlabo Savienības lauksaimniecības statistikas saskaņotības, efektivitātes un konsekvences līmeni. Tāpēc REPL jāiekļauj Regulā (EK) Nr. 138/2004 metodoloģijas, datu nosūtīšanas programmas un atbilstīgu nosūtīšanas termiņu ziņā.

   

  Grozījums Nr.  3

   

  Regulas priekšlikums

  4. apsvērums

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (4) Statistiku vairs neuzskata tikai par vienu no daudziem informācijas avotiem politikas veidošanas nolūkos, un tagad tai ir centrāla nozīme lēmumu pieņemšanas procesā. Pierādījumos balstītai lēmumu pieņemšanai nepieciešama augstas kvalitātes kritērijiem atbilstoša statistika, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 223/200918, atbilstīgi šo lēmumu mērķiem.

  (4) Statistiku, jo īpaši REPL, vairs neuzskata tikai par vienu no daudziem informācijas avotiem politikas veidošanas nolūkos, un tagad tai ir centrāla nozīme lēmumu pieņemšanas procesā. Pierādījumos balstītai lēmumu pieņemšanai nepieciešama augstas kvalitātes kritērijiem atbilstoša statistika, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 223/200918, atbilstīgi šo lēmumu mērķiem. Augstas kvalitātes statistikas dati reģionālā līmenī ir galvenais instruments, ar ko īstenot, uzraudzīt, novērtēt, pārskatīt un izvērtēt ar lauksaimniecību saistīto rīcībpolitiku ekonomisko, vidisko un sociālo ietekmi Savienībā, jo īpaši kopējo lauksaimniecības politiku (KLP), tostarp lauku attīstības pasākumus, tās jauno īstenošanas modeli un stratēģiskos valsts plānus, kā arī Savienības rīcībpolitikas, kas cita starpā attiecas uz vidi, klimata pārmaiņām, biodaudzveidību, aprites ekonomiku, zemes izmantošanu, līdzsvarotu un ilgtspējīgu reģionālo attīstību, sabiedrības veselību, dzīvnieku labturību, pārtikas nekaitīgumu un nodrošinājumu un Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķiem. REPL ir arī izšķirīga loma precīzā lauksaimniecības nozares ieguldījuma izvērtēšanā virzībā uz Eiropas zaļā kursa un jo īpaši stratēģijas “No lauka līdz galdam” un Biodaudzveidības stratēģijas īstenošanu. Arvien vairāk tiek atzīta reģionu un reģionālo datu nozīme KLP īstenošanā, kas ir svarīgs nodarbinātības un ilgtspējīgas ekonomikas izaugsmes virzītājspēks Savienībā un nodrošina labākus datus lauksaimniecības nozares ilgtspējas novērtēšanai attiecībā uz vidi, cilvēkiem, reģioniem un ekonomiku. Reģionālo datu iekļaušanai un instrumentiem, ar ko iegūst labākus datus, vajadzētu būt samērīgiem, un šajā ziņā būtu jāņem vērā lauksaimniekiem uzliktais papildu administratīvais slogs.

  __________________

  __________________

  18 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 223/2009 (2009. gada 11. marts) par Eiropas statistiku un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1101/2008 par tādas statistikas informācijas nosūtīšanu Eiropas Kopienu Statistikas birojam, uz kuru attiecas konfidencialitāte, Padomes Regulu (EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku un Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom, ar ko nodibina Eiropas Kopienu Statistikas programmu komiteju (OV L 87, 31.3.2009., 164. lpp.).

  18 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 223/2009 (2009. gada 11. marts) par Eiropas statistiku un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1101/2008 par tādas statistikas informācijas nosūtīšanu Eiropas Kopienu Statistikas birojam, uz kuru attiecas konfidencialitāte, Padomes Regulu (EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku un Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom, ar ko nodibina Eiropas Kopienu Statistikas programmu komiteju (OV L 87, 31.3.2009., 164. lpp.).

   

  Grozījums Nr.  4

   

  Regulas priekšlikums

  5. apsvērums

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (5) Regula (EK) Nr. 223/2009 nodrošina tiesisko regulējumu Eiropas statistikai un paredz, ka dalībvalstīm ir jāievēro šajā regulā noteiktie statistikas principi un kvalitātes kritēriji. Kvalitātes ziņojumi ir svarīgi, lai novērtētu, uzlabotu un ziņotu par Eiropas statistikas kvalitāti. Eiropas Statistikas sistēmas komiteja (ESSK) ir apstiprinājusi vienoto integrēto metadatu struktūru kā ESS standartu ziņošanai par kvalitāti, tādējādi ar vienotiem standartiem un saskaņotām metodēm palīdzot izpildīt statistikas kvalitātes prasības, kas izklāstītas Regulā (EK) Nr. 223/2009, īpaši tās 12. panta 3. punktā.

  (5) Regula (EK) Nr. 223/2009 nodrošina tiesisko regulējumu Eiropas statistikai un paredz, ka dalībvalstīm ir jāievēro šajā regulā noteiktie statistikas principi un kvalitātes kritēriji. Kvalitātes ziņojumi ir svarīgi, lai novērtētu, uzlabotu un ziņotu par Eiropas statistikas kvalitāti. Eiropas Statistikas sistēmas komiteja (ESSK) ir apstiprinājusi vienoto integrēto metadatu struktūru kā ESS standartu ziņošanai par kvalitāti, tādējādi ar vienotiem standartiem un saskaņotām metodēm palīdzot izpildīt statistikas kvalitātes prasības, kas izklāstītas Regulā (EK) Nr. 223/2009, īpaši tās 12. panta 3. punktā. Regulā (EK) Nr. 223/2009 norādīts arī uz vajadzību minimizēt datu sniegšanas slogu aptaujas respondentiem un palīdzēt sasniegt vispārīgāku mērķi, proti, samazināt administratīvo slogu saskaņā ar vispārējo statistikas principu, ka statistikas sagatavošanas izmaksām jābūt samērīgām ar vēlamo rezultātu un ieguvumu nozīmīgumu, ka resursi jāizmanto optimāli un ka informācijas sniegšanas slogs jāsamazina līdz minimumam.

  Grozījums Nr.  5

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 1. punkts

  Regula (EK) Nr. 138/2004

  3. pants – 2. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2. Datus par reģionālajiem ekonomikas pārskatiem lauksaimniecībā pirmo reizi nosūta vēlākais līdz 2022. gada 30. jūnijam.

  2. Datus par reģionālajiem ekonomikas pārskatiem lauksaimniecībā NUTS 2 līmenī Regulas (EK) Nr. 1059/2003 izpratnē pirmo reizi nosūta vēlākais līdz 2022. gada 30. septembrim.

  Grozījums Nr.  6

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 2. punkts

  Regula (EK) Nr. 138/2004

  3.a pants (jauns)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

   3.a pants

   

  Statistikas izplatīšana

   

  1. Datus, kas Komisijai (Eurostat) nosūtīti atbilstīgi 3. pantam, aktīvi izplata Komisija (Eurostat) internetā un bez maksas, izņemot konfidenciālus datus, kuri par tādiem atzīti Regulā (EK) Nr. 223/2009 un ko interpretē saistībā ar Regulu (EK) Nr. 1367/2006.

   

  2. Atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1049/2001 tiek nodrošināta publiska piekļuve datiem, kas savākti saskaņā ar šo regulu un kas nav proaktīvi publicēti saskaņā ar 3. panta 1. un 2. punktu.

  Grozījums Nr.  7

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 2. punkts

  Regula (EK) Nr. 138/2004

  4.a pants – 1. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1. Dalībvalstis veic pasākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu nosūtīto datu un metadatu kvalitāti.

  1. Dalībvalstis veic pasākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu nosūtīto datu un metadatu kvalitāti un atbilstību.

  Grozījums Nr.  8

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 2. punkts

  Regula (EK) Nr. 138/2004

  4.a pants – 3. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3. Komisija (Eurostat) novērtē nosūtīto datu kvalitāti.

  3. Komisija (Eurostat) novērtē nosūtīto datu kvalitāti. Šajā nolūkā dalībvalstis pirmo reizi līdz [ierakstīt kalendāro gadu, kas sākas 1. janvārī 30 mēnešus pēc šīs regula spēkā stāšanās dienas] gada 31. decembrim un pēc tam ik pēc pieciem gadiem nosūta Komisijai (Eurostat) kvalitātes ziņojumu, kurā aprakstīti statistikas procesi saistībā ar attiecīgajā periodā nosūtītajām datu kopām.

  Grozījums Nr.  9

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 2. punkts

  Regula (EK) Nr. 138/2004

  4.a pants – 4. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  4. Piemērojot 2. punktā minētos kvalitātes kritērijus datiem, uz kuriem attiecas šī regula, Komisija ar īstenošanas aktiem nosaka kvalitātes ziņojumu sagatavošanas kārtību, struktūru, periodiskumu un novērtējuma rādītājus un termiņu ziņojumu sniegšanai Komisijai (Eurostat). Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 4.c panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

  4. Piemērojot 2. punktā minētos kvalitātes kritērijus datiem, uz kuriem attiecas šī regula, Komisija ar īstenošanas aktiem nosaka kvalitātes ziņojumu sagatavošanas kārtību, struktūru, periodiskumu un novērtējuma rādītājus un termiņu ziņojumu sniegšanai Komisijai (Eurostat). Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 4.c panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru. Lai mazinātu respondentiem radīto slogu, Komisija piemēro statistikas principu “izmaksu efektivitāte”, kā definēts Regulas (EK) Nr. 223/2009 2. panta 1. punkta f) apakšpunktā.

   

  Grozījums Nr.  10

   

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 2. punkts

  Regula (EK) Nr. 138/2004

  4.a pants – 5. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  5. Dalībvalstis iespējami drīz sniedz Komisijai (Eurostat) visu attiecīgo informāciju vai ziņas par izmaiņām attiecībā uz šīs regulas īstenošanu, kas varētu ietekmēt nosūtīto datu kvalitāti.

  5. Dalībvalstis nekavējoties sniedz Komisijai (Eurostat) visu attiecīgo informāciju vai ziņas par izmaiņām attiecībā uz šīs regulas īstenošanu, kas jebkādā veidā varētu būtiski ietekmēt nosūtīto datu kvalitāti vai atbilstību.

  Grozījums Nr.  11

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 2. punkts

  Regula (EK) Nr. 138/2004

  4.a pants – 6. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  6. Pēc Komisijas (Eurostat) pienācīgi pamatota pieprasījuma dalībvalstis sniedz papildu skaidrojumus, kas nepieciešami, lai novērtētu statistikas informācijas kvalitāti.

  6. Pēc Komisijas (Eurostat) pienācīgi pamatota pieprasījuma dalībvalstis, lieki nekavējoties, sniedz papildu skaidrojumus, kas nepieciešami, lai novērtētu statistikas informācijas kvalitāti.

  Grozījums Nr.  12

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 2. punkts

  Regula (EK) Nr. 138/2004

  4.b pants – 2. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2. Attiecīgā dalībvalsts iesniedz Komisijai pienācīgi pamatotu pieprasījumu par šādu atkāpi trīs mēnešu laikā no [ievietot šīs regulas spēkā stāšanās dienu].

  2. Panta 1. punktā minētās atkāpes piemērošanas nolūkā attiecīgā dalībvalsts iesniedz Komisijai pienācīgi pamatotu pieprasījumu par šādu atkāpi trīs mēnešu laikā no ... [ievietot šīs regulas spēkā stāšanās dienu] vai gadījumā, ja atkāpi pieprasa atkārtoti, vismaz sešus mēnešus pirms tā laikposma beigām, uz kādu piešķirta pašreizējā atkāpe.

  Grozījums Nr.  13

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. daļa – 2. punkts

  Regula (EK) Nr. 138/2004

  4.b pants – 2.a punkts (jauns)

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  2.a Savienība var piešķirt dotācijas Regulas (EK) Nr. 223/2009 5. panta 2. punktā minētajām valsts statistikas iestādēm un citām valsts iestādēm, lai segtu šīs regulas īstenošanas izmaksas, ja reģionālo kontu izveidei ir nepieciešama vērienīga datu vākšanas sistēmu pielāgošana.

  Grozījums Nr.  14

  Regulas priekšlikums

  I pielikums – 1. daļa – 6. punkts

  Regula (EK) Nr. 138/2004

  I pielikums – VII sadaļa – 7.01. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  7.01. Reģionālajiem kontiem ir svarīga nozīme reģionālās rīcībpolitikas formulēšanā, īstenošanā un izvērtēšanā. Objektīvi, ticami, konsekventi, atbilstīgi un saskaņoti reģionālie statistikas rādītāji nodrošina stabilu pamatu rīcībpolitikai, kuras mērķis ir mazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības starp Eiropas reģioniem.

  7.01. Reģionālajiem kontiem ir svarīga nozīme reģionālās rīcībpolitikas formulēšanā, īstenošanā un izvērtēšanā. Objektīvi, ticami, konsekventi, saskanīgi, salīdzināmi, atbilstīgi un saskaņoti reģionālie statistikas rādītāji nodrošina stabilu pamatu rīcībpolitikai, kuras mērķis ir mazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības starp Eiropas reģioniem.

  Grozījums Nr.  15

  Regulas priekšlikums

  I pielikums – 1. daļa – 6. punkts

  Regula (EK) Nr. 138/2004

  I pielikums – VII sadaļa – 7.09. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  7.09. Statistiski teritoriālo vienību nomenklatūras (NUTS)(19) klasifikācija nodrošina vienotu, saskaņotu Eiropas Savienības ekonomiskās teritorijas iedalījumu. Nacionālajām vajadzībām reģionālos kontus var apkopot arī sīkākā reģionālā līmenī (EKS 2010, 13.12.).

  7.09. Statistiski teritoriālo vienību nomenklatūras (NUTS)(19) klasifikācija nodrošina vienotu, saskaņotu Eiropas Savienības ekonomiskās teritorijas iedalījumu. REPL vajadzīga statistika NUTS 2 līmenī, kā to vienoti paredz pašreizējie noteikumi. Nacionālajām vajadzībām reģionālos kontus var apkopot arī sīkākā reģionālā līmenī, vajadzības gadījumā NUTS 3 līmenī (EKS 2010, 13.12.).

  __________________

  __________________

  19 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02003R1059-20191113

  19 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02003R1059-20191113

  Grozījums Nr.  16

  Regulas priekšlikums

  I pielikums – 1. daļa – 6. punkts

  Regula (EK) Nr. 138/2004

  I pielikums – VII sadaļa – 7.15. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  7.15. EKS (EKS 2010, 13.24.–13.32. punkts) ierosina divas metodes, kas piemērojamas vai nu nozarēm, vai institucionālajiem sektoriem: augšupēju un lejupēju metodi. Pirmā metode ietver datu vākšanu vienību līmenī (vietējās DVV, institucionālās vienības) un pēc tam to summēšanu, lai iegūtu dažādu agregātu reģionālo vērtību. Izmantojot lejupēju metodi, tiek rekonstruētas reģionālās vērtības, ko panāk ar nacionālās kopsummas iedalījumu, izmantojot rādītāju, kas pēc iespējas precīzāk atspoguļo attiecīgā mainīgā lieluma reģionālo sadalījumu. Šīs abas metodes var arī tikt apvienotas dažādos veidos; EKS šādas kombinācijas tiek dēvētas par “jauktu metodi, kas ietver augšupēju un lejupēju metodi”. Priekšroka tiek dota augšupējām metodēm, lai gan ir skaidrs, ka daudzos gadījumos faktiski tiek izmantota “jaukta metode, kas ietver augšupēju un lejupēju metodi”.

  7.15. EKS (EKS 2010, 13.24.–13.32. punkts) ierosina divas metodes, kas piemērojamas vai nu nozarēm, vai institucionālajiem sektoriem: augšupēju un lejupēju metodi. Pirmā metode ietver datu vākšanu vienību līmenī (vietējās DVV, institucionālās vienības) un pēc tam to summēšanu, lai iegūtu dažādu agregātu reģionālo vērtību. Izmantojot lejupēju metodi, tiek rekonstruētas reģionālās vērtības, ko panāk ar nacionālās kopsummas iedalījumu, izmantojot rādītāju, kas pēc iespējas precīzāk atspoguļo attiecīgā mainīgā lieluma reģionālo sadalījumu. Šīs abas metodes var arī tikt apvienotas dažādos veidos; EKS šādas kombinācijas tiek dēvētas par “jauktu metodi, kas ietver augšupēju un lejupēju metodi”. Jāizvairās no vienas un tās pašas informācijas vairākkārtējas vākšanas, kas lieki palielina savākto datu apjomu. Tomēr priekšroka tiek dota augšupējām metodēm, lai gan ir skaidrs, ka daudzos gadījumos faktiski tiek izmantota “jaukta metode, kas ietver augšupēju un lejupēju metodi”. Sīkāku informāciju par konkrēto metodi un avotiem sniedz pilnīgi pārskatāmā veidā un izklāsta kvalitātes ziņojumos, norādot, kuri reģionālie dati vākti tieši un kuri dati balstīti uz valstu datiem un ietver reģionālus sadalījumus, kam pamatā ir pieņēmumi.

  Grozījums Nr.  17

  Regulas priekšlikums

  I pielikums – 1. daļa – 6. punkts

  Regula (EK) Nr. 138/2004

  I pielikums – VII sadaļa – 7.36. punkts

   

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  7.36. BPKV attiecībā uz reģiona vaislas dzīvniekiem un vilcējdzīvniekiem atbilst starpībai starp pirkšanas darījumiem ārpus reģiona (ieskaitot importu) un pārdošanas darījumiem uz citiem reģioniem (ieskaitot eksportu), ņemot vērā īpašumtiesību maiņas izmaksas par pārdošanas darījumiem reģionā. Kad agregēti visi reģioni, ir svarīgi nodrošināt, ka starpreģionālās plūsmas viena otru izslēdz (izņemot īpašumtiesību maiņas izmaksas), lai visas reģionālās BPKV summa būtu vienāda ar nacionālo lauksaimniecības kontu BPKV summu. Ja pamatkapitālu veido lauksaimniecības dzīvnieki, piemēram, vilcējdzīvnieki vai vaislas dzīvnieki, vai piena lopi, tie jānovērtē, izmantojot augšupēju metodi saskaņā ar šādu konvenciju: dzīvnieku pārdošanas darījumi saimniecībām citos reģionos ir negatīva BPKV, savukārt pirkšanas darījumi no citiem reģioniem ir pozitīva BPKV.

  7.36. Saskaņā ar lauksaimniecības dzīvnieku BPKV definīciju, kā noteikts šajā regulā un EKS 2010, BPKV attiecībā uz reģiona vaislas dzīvniekiem un vilcējdzīvniekiem atbilst starpībai starp lauksaimniecības dzīvnieku iegādi gada laikā (dabiskais pieaugums un pirkšanas darījumi ārpus reģiona (ieskaitot importu) un lauksaimniecības dzīvnieku apglabāšanu (kaušana, pārdošanas darījumi uz citiem reģioniem (ieskaitot eksportu) un jebkāda cita galīgā izmantošana), ņemot vērā īpašumtiesību maiņas izmaksas par pārdošanas darījumiem reģionā. Kad agregēti visi reģioni, ir svarīgi nodrošināt, ka starpreģionālās plūsmas viena otru izslēdz (izņemot īpašumtiesību maiņas izmaksas), lai visas reģionālās BPKV summa būtu vienāda ar nacionālo lauksaimniecības kontu BPKV summu. Ja pamatkapitālu veido lauksaimniecības dzīvnieki, piemēram, vilcējdzīvnieki vai vaislas dzīvnieki, vai piena lopi, tie jānovērtē, izmantojot augšupēju metodi saskaņā ar šādu konvenciju: dzīvnieku pārdošanas darījumi saimniecībām citos reģionos ir negatīva BPKV, savukārt pirkšanas darījumi no citiem reģioniem ir pozitīva BPKV.

   


  ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

  Virsraksts

  Grozījumu izdarīšana Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 138/2004 attiecībā uz reģionālajiem ekonomikas pārskatiem lauksaimniecībā

  Atsauces

  COM(2021)0054 – C9-0020/2021 – 2021/0031(COD)

  Datums, kad iesniedza EP

  12.2.2021

   

   

   

  Atbildīgā komiteja

   Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  AGRI

  8.3.2021

   

   

   

  Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

   Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  ECON

  8.3.2021

   

   

   

  Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

   Lēmuma datums

  ECON

  23.3.2021

   

   

   

  Referenti

   Iecelšanas datums

  Petros Kokkalis

  22.3.2021

   

   

   

  Pieņemšanas datums

  12.10.2021

   

   

   

  Galīgais balsojums

  +:

  –:

  0:

  43

  3

  2

  Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Álvaro Amaro, Eric Andrieu, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Benoît Biteau, Mara Bizzotto, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Angelo Ciocca, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Dino Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Gilles Lebreton, Norbert Lins, Colm Markey, Alin Mituța, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Bronis Ropė, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Veronika Vrecionová, Sarah Wiener, Juan Ignacio Zoido Álvarez

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Joëlle Mélin, Marc Tarabella

  Iesniegšanas datums

  13.10.2021

   


   

  ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

  43

  +

  ECR

  Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

  NI

  Dino Giarrusso

  PPE

  Álvaro Amaro, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Colm Markey, Marlene Mortler, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Juan Ignacio Zoido Álvarez

  Renew

  Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Alin Mituța, Ulrike Müller

  S&D

  Clara Aguilera, Eric Andrieu, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Marc Tarabella

  The Left

  Manuel Bompard, Luke Ming Flanagan, Petros Kokkalis

  Verts/ALE

  Benoît Biteau, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Bronis Ropė, Sarah Wiener

   

  3

  -

  ID

  Ivan David, Gilles Lebreton, Joëlle Mélin

   

  2

  0

  ID

  Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

   

  Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

  + : par

  - : pret

  0 : atturas

  Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 21. oktobris
  Juridisks paziņojums - Privātuma politika