VERSLAG over de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende statistieken over de landbouwinput en -output en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 1165/2008, (EG) nr. 543/2009, (EG) nr. 1185/2009 en Richtlijn 96/16/EG van de Raad

14.10.2021 - (COM(2021)0037 – C9-0009/2021 – 2021/0020(COD)) - ***I

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
Rapporteur: Petros Kokkalis


Procedure : 2021/0020(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A9-0285/2021
Ingediende teksten :
A9-0285/2021
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende statistieken over de landbouwinput en -output en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 1165/2008, (EG) nr. 543/2009, (EG) nr. 1185/2009 en Richtlijn 96/16/EG van de Raad

(COM(2021)0037 – C9-0009/2021 – 2021/0020(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

 gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2021)0037),

 gezien artikel 294, lid 2, en artikel 338, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C9-0009/2021),

 gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

 gezien artikel 59 van zijn Reglement,

 gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A9‑-0285/2021),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

 


Amendement  1

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1) Er is een statistische kennisbasis nodig voor het ontwerpen, uitvoeren, monitoren, evalueren en evalueren van het beleid inzake landbouw in de Unie, met name het gemeenschappelijk landbouwbeleid (“GLB”), met inbegrip van maatregelen voor plattelandsontwikkeling, alsmede het beleid van de Unie met betrekking tot onder meer milieu, klimaatverandering, landgebruik, regio’s, volksgezondheid en de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

(1) Er is een transparante, alomvattende en betrouwbare statistische kennisbasis nodig voor het ontwerpen, uitvoeren, monitoren, evalueren en herzien van het beleid inzake landbouw in de Unie, met name het gemeenschappelijk landbouwbeleid (“GLB”), met inbegrip van maatregelen voor plattelandsontwikkeling, alsmede het beleid van de Unie met betrekking tot onder meer milieu, aanpassing aan en matiging van de klimaatverandering, landgebruik, regio’s, volksgezondheid, voedselveiligheid, gewasbescherming, het duurzame gebruik van pesticiden, de toediening van diergeneesmiddelen, diergezondheid en dierenwelzijn en de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Die statistieken kunnen ook nuttig zijn voor het monitoren en beoordelen van de gevolgen van de landbouw voor bestuivers en essentiële bodemorganismen.

Amendement  2

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2) De verzameling van statistische gegevens, met name over de landbouwinput en -output, moet er onder meer op gericht zijn het besluitvormingsproces te voeden met geactualiseerde gegevens ter ondersteuning van de Europese Green Deal met de daarmee verband houdende strategieën “van boer tot bord” en “biodiversiteit” en toekomstige GLB-hervormingen.

(2) De verzameling van statistische gegevens, met name over de landbouwinput en -output, moet er onder meer op gericht zijn een empirisch onderbouwd besluitvormingsproces te voeden met geactualiseerde, hoogwaardige en toegankelijke gegevens, met name gegevens die nodig zijn voor de ontwikkeling van agro-milieu-indicatoren, voor de beoordeling van de Europese Green Deal en ter ondersteuning en voor de evaluatie van de vorderingen van de Europese Green Deal met de daarmee verband houdende strategieën “van boer tot bord” en “biodiversiteit”, het actieplan om de vervuiling tot nul terug te brengen, het actieplan inzake biologische productie en toekomstige GLB-hervormingen. Een essentieel onderdeel voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europese Green Deal is de overgang naar een multifunctionele landbouw die voor veilig en voldoende voedsel kan zorgen en tegelijk positieve milieu-outputs kan opleveren. Er moet een volledig operationeel en transparant systeem worden ingesteld voor de regelmatige verzameling van statistische gegevens over het gebruik van bestrijdingsmiddelen en andere chemische inputs waarvan in de landbouw gebruik wordt gemaakt.

Amendement  3

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3) Geharmoniseerde statistische gegevens van hoge kwaliteit zijn belangrijk om de toestand en trends van de landbouwinput en -output in de Unie, de werking van de markten en de voedselzekerheid te beoordelen en om de duurzaamheid en de ecologische, economische en sociale gevolgen van Unie- en nationaal beleid te beoordelen. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot, vee- en vleesstatistieken, de productie en het gebruik van eieren en de productie en het gebruik van melk en zuivelproducten. Ook statistieken over het areaal, de opbrengst en de productie van akkerbouwgewassen, groenten, meerjarige teelten en graslanden en grondstoffenbalansen zijn van belang. Er is steeds meer behoefte aan statistieken over de verkoop en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen.

(3) Geharmoniseerde, coherente en vergelijkbare statistische gegevens van hoge kwaliteit zijn belangrijk om de toestand en trends van de landbouwinput en -output in de Unie te beoordelen, teneinde zinvolle en nauwkeurige gegevens te kunnen verstrekken over de ecologische, economische en sociale gevolgen van de landbouw en over het tempo van de overgang naar duurzamere landbouwpraktijken. De verzamelde gegevens moeten ook betrekking hebben op de werking van de markten en de voedselzekerheid, teneinde de toegang tot voldoende en kwalitatief hoogwaardig voedsel te waarborgen, en om de duurzaamheid en de ecologische, economische en sociale gevolgen en prestaties van Unie- en nationaal beleid te beoordelen, alsook de duurzaamheid en het effect van de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsmodellen te beoordelen. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot, vee- en vleesstatistieken, de productie en het gebruik van eieren en de productie en het gebruik van melk en zuivelproducten. Ook statistieken over het areaal, de opbrengst en de productie van akkerbouwgewassen, groenten, meerjarige teelten en blijvende graslanden en grondstoffenbalansen en voeder zijn van belang. Bovendien is er behoefte aan statistieken over de verkoop en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, biociden, meststoffen, geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik bij dieren en antibiotica in diervoeders, met verbeterde methoden voor gegevensverzameling en een betere samenhang met sectorspecifieke wetgeving, waardoor voedselveiligheid wordt gegarandeerd en zodoende ernstige bedreigingen voor de gezondheid van mens en dier kunnen worden voorkomen.

Amendement  4

Voorstel voor een verordening

Overweging 3 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 bis) Het is van belang geharmoniseerde statistische gegevens te verkrijgen over de input gemeten per geproduceerde eenheid aan voedsel.

Amendement  5

Voorstel voor een verordening

Overweging 5 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 bis) Om de beschikbaarheid en invoering van veilige, energie-efficiënte, betaalbare en hoogwaardige gegevens te waarborgen, moet de Unie investeringen bevorderen in normen, instrumenten, cloudinfrastructuur en -diensten, alsook in digitale vaardigheden voor de verwerking van gegevens in landelijke en afgelegen gebieden.

Amendement  6

Voorstel voor een verordening

Overweging 7

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7) Europese statistieken over landbouwinputs en -output worden momenteel verzameld, geproduceerd en verspreid op basis van een aantal rechtshandelingen. Deze structuur zorgt niet voor een goede samenhang tussen de verschillende statistische gebieden en bevordert evenmin een geïntegreerde aanpak van de ontwikkeling, productie en verspreiding van landbouwstatistieken. Deze verordening moet deze rechtshandelingen vervangen met het oog op de harmonisatie en vergelijkbaarheid van informatie, om te zorgen voor consistentie en coördinatie tussen de Europese landbouwstatistieken, om de integratie en stroomlijning van de desbetreffende statistische processen te vergemakkelijken en om een meer holistische aanpak mogelijk te maken. Daarom moeten de Verordeningen (EG) nr. 1165/2008 (15), (EG) nr. 543/2009(16) en (EG) nr. 1185/2009 van het Europees Parlement en de Raad(17) en Richtlijn 96/16/EG van de Raad(18) worden ingetrokken. De talrijke daarmee verband houdende overeenkomsten over het Europees statistisch systeem (ESS) en gentlemen’s agreements over gegevensoverdracht moeten in deze verordening worden opgenomen wanneer er bewijs is dat de gegevens voldoen aan de gebruikersbehoeften, dat de overeengekomen werkwijze werkt en dat de gegevens van passende kwaliteit zijn.

(7) Europese statistieken over landbouwinputs en -output worden momenteel verzameld, geproduceerd en verspreid op basis van een aantal rechtshandelingen. Deze structuur zorgt niet voor een goede samenhang tussen de verschillende statistische gebieden en bevordert evenmin een geïntegreerde aanpak van de ontwikkeling, productie en verspreiding van landbouwstatistieken die de economische, sociale en milieufacetten van de landbouw moeten omvatten. Deze verordening moet deze rechtshandelingen vervangen met het oog op de harmonisatie en vergelijkbaarheid van informatie, om te zorgen voor consistentie en coördinatie tussen de Europese landbouwstatistieken, om de integratie en stroomlijning van de desbetreffende statistische processen te vergemakkelijken en om een meer holistische aanpak mogelijk te maken. Daarom moeten de Verordeningen (EG) nr. 1165/2008(15), (EG) nr. 543/2009(16) en (EG) nr. 1185/2009 van het Europees Parlement en de Raad(17) en Richtlijn 96/16/EG van de Raad(18) worden ingetrokken. De talrijke daarmee verband houdende overeenkomsten over het Europees statistisch systeem (ESS) en gentlemen’s agreements over gegevensoverdracht moeten in deze verordening worden opgenomen wanneer er bewijs is dat de gegevens voldoen aan de gebruikersbehoeften, dat de overeengekomen werkwijze werkt en dat de gegevens van passende kwaliteit zijn.

_________________

_________________

15 Verordening (EG) nr. 1165/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende vee- en vleesstatistieken en houdende intrekking van Richtlijnen 93/23/EEG, 93/24/EEG en 93/25/EEG van de Raad (PB L 321 van 1.12.2008, blz. 1).

15 Verordening (EG) nr. 1165/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende vee- en vleesstatistieken en houdende intrekking van Richtlijnen 93/23/EEG, 93/24/EEG en 93/25/EEG van de Raad (PB L 321 van 1.12.2008, blz. 1).

16 Verordening (EG) nr. 543/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 betreffende gewasstatistieken en houdende intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 837/90 en (EEG) nr. 959/93 van de Raad (PB L 167 van 29.6.2009, blz. 1).

16 Verordening (EG) nr. 543/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 betreffende gewasstatistieken en houdende intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 837/90 en (EEG) nr. 959/93 van de Raad (PB L 167 van 29.6.2009, blz. 1).

17 Verordening (EG) nr. 1185/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende statistieken over pesticiden (PB L 324 van 10.12.2009, blz. 1).

17 Verordening (EG) nr. 1185/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende statistieken over pesticiden (PB L 324 van 10.12.2009, blz. 1).

18 Richtlijn 96/16/EG van de Raad van 19 maart 1996 betreffende statistische enquêtes inzake melk en zuivelproducten (PB L 78 van 28.3.1996, blz. 27).

18 Richtlijn 96/16/EG van de Raad van 19 maart 1996 betreffende statistische enquêtes inzake melk en zuivelproducten (PB L 78 van 28.3.1996, blz. 27).

Amendement  7

Voorstel voor een verordening

Overweging 9

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9) Een groot deel van het Europese landbouwareaal bestaat uit grasland. De productie van deze arealen werd in het verleden niet belangrijk geacht, zodat er geen productiegegevens zijn opgenomen in de gewasstatistieken. Aangezien de impact van grasland en herkauwers op het milieu als gevolg van de klimaatverandering belangrijker is geworden, zijn statistieken over de productie van grasland en begrazing door dieren nodig.

(9) Een groot deel van het Europese landbouwareaal bestaat uit grasland. De productie van deze arealen werd in het verleden niet belangrijk geacht, zodat er geen productiegegevens zijn opgenomen in de gewasstatistieken. Aangezien de impact van blijvend grasland en herkauwers op het milieu als gevolg van de klimaatverandering belangrijker is geworden, zijn statistieken over blijvend grasland en begrazing door dieren nodig.

Amendement  8

Voorstel voor een verordening

Overweging 9 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(9 bis) Voor statistische doeleinden moet worden beoordeeld of het haalbaar is optimaal gebruik te maken van reeds bestaande gegevens die in het kader van de GLB-verplichtingen zijn verzameld, zonder dat dit nieuwe verplichtingen en administratieve lasten met zich meebrengt.

Amendement  9

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 12

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12) Gegevens over het op de markt brengen en het gebruik van pesticiden die overeenkomstig Richtlijn 2009/128/EG van het Europees Parlement en de Raad(21) en Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad(22) moeten worden gebruikt overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van die richtlijn en van die verordening voor de toepassing van de voorschriften van deze verordening.

(12) Gegevens over het op de markt brengen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen die overeenkomstig Richtlijn 2009/128/EG van het Europees Parlement en de Raad(21) en Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad(22) moeten worden gebruikt overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van die richtlijn en van die verordening voor de toepassing van de voorschriften van deze verordening.Gegevens over het op de markt brengen en het gebruik van biociden die overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad22 bis moeten worden verstrekt, moeten worden gebruikt in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van die verordening voor de toepassing van deze verordening. Statistieken over het op de markt brengen en het gebruik van pesticiden moeten algemeen beschikbaar en zo gedetailleerd mogelijk zijn, onder andere wat betreft de hoeveelheid werkzame stoffen en gewassen, zodat een zinvolle beoordeling mogelijk is van trends in het gebruik van pesticiden en de daaraan verbonden algemene risico’s, en zodat geharmoniseerde risico-indicatoren krachtens Richtlijn 2009/128/EG kunnen worden bijgewerkt.

__________________

__________________

21 Richtlijn 2009/128/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden (PB L 309 van 24.11.2009, blz. 71).

21 Richtlijn 2009/128/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden (PB L 309 van 24.11.2009, blz. 71).

22 Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1).

22 Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1).

 

22 bis Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden (PB L 167 van 27.6.2012, blz. 1).

Amendement  10

Voorstel voor een verordening

Overweging 13

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13) Vergelijkbare statistieken van alle lidstaten over de landbouwinput en -output zijn belangrijk om de ontwikkeling van het GLB te bepalen. Daarom moet, voor zover mogelijk, voor variabelen worden gebruikgemaakt van standaardclassificaties en gemeenschappelijke definities.

(13) Vergelijkbare statistieken van alle lidstaten over de landbouwinput en -output zijn belangrijk om de ontwikkeling van het GLB te bepalen en de uitvoering van het GLB te monitoren via de nationale strategische plannen met het oog op de bijdrage van het GLB aan de doelen van de Europese Green Deal. Daarom moet, voor zover mogelijk, voor variabelen worden gebruikgemaakt van standaardclassificaties, gemeenschappelijke definities en samenhangende informatie.

Amendement  11

Voorstel voor een verordening

Overweging 13 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(13 bis) Het is voor de voorbereiding van de landbouwstatistieken van de Unie van cruciaal belang dat de gegevens coherent, vergelijkbaar en interoperabel zijn en dat er uniforme rapportageformaten worden gebruikt, met name om de efficiënte verzameling, verwerking en verspreiding van de statistieken en de kwaliteit van de verkregen resultaten te kunnen waarborgen.

Amendement  12

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 14

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14) De gegevens die nodig zijn voor het opstellen van statistieken moeten, waar mogelijk, worden verzameld op een wijze die zo min mogelijk kosten en administratieve lasten met zich meebrengt. Het is daarom noodzakelijk mogelijke eigenaars van bronnen van de vereiste gegevens te identificeren en ervoor te zorgen dat deze voor statistieken kunnen worden gebruikt.

(14) De gegevens die nodig zijn voor het opstellen van statistieken moeten worden verzameld op een wijze die zo min mogelijk kosten en administratieve lasten voor respondenten, waaronder landbouwers, kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) en lidstaten met zich meebrengt. Het is daarom noodzakelijk optimaal gebruik te maken van de bestaande gegevensbronnen, de synergieën en de efficiëntie tussen de bestaande gegevensbronnen te vergroten en de gebruikte methoden voor gegevensverzameling te optimaliseren. Indien de mogelijke eigenaars van bronnen van de vereiste gegevens kunnen worden geïdentificeerd, moet ervoor worden gezorgd dat gegevens voor statistieken kunnen worden gebruikt, met volledige inachtneming van de particuliere rechten van de identificeerbare personen en van het gegevenseigendom.

Amendement  13

Voorstel voor een verordening

Overweging 15

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15) De in te dienen gegevensreeksen bestrijken verschillende statistische domeinen. Om een flexibele aanpak te handhaven die het mogelijk maakt de statistieken aan te passen wanneer de gegevensvereisten veranderen, moeten in de basisverordening alleen de domeinen, onderwerpen en gedetailleerde onderwerpen worden gespecificeerd, waarbij de gedetailleerde gegevensreeksen in uitvoeringshandelingen worden gespecificeerd.

(15) De in te dienen gegevensreeksen bestrijken verschillende statistische domeinen. Om een flexibele aanpak te handhaven die het mogelijk maakt de statistieken aan te passen wanneer de gegevensvereisten veranderen, moeten in de basisverordening alleen de domeinen, onderwerpen en gedetailleerde onderwerpen worden gespecificeerd, waarbij de gedetailleerde gegevensreeksen in uitvoeringshandelingen worden gespecificeerd. Het verzamelen van de gedetailleerde gegevensreeksen mag niet leiden tot aanzienlijke meerkosten die een onevenredige en ongerechtvaardigde last voor de landbouwbedrijven en de lidstaten met zich meebrengen.

Motivering

De noodzaak om de gegevensverzameling flexibel te blijven benaderen met het oog op nieuwe beleidsontwikkelingen en nieuwe behoeften aan gegevens mag niet ten koste gaan van de rechtszekerheid en voorspelbaarheid voor gegevensverstrekkers en gegevensproducenten (landbouwers, bestuursorganen, groothandels, intermediairs enz.). In dit verband wordt de bijlage beschouwd als een essentieel onderdeel van deze verordening en moeten wijzigingen in de domeinen, onderwerpen en gedetailleerde onderwerpen van de bijlage de gewone wetgevingsprocedure doorlopen.

Amendement  14

Voorstel voor een verordening

Overweging 16

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16) Biologische productie wordt steeds belangrijker als indicator voor duurzame landbouwproductiesystemen. Daarom moet ervoor worden gezorgd dat de beschikbare statistieken over biologische landbouw consistent zijn met andere landbouwproductiestatistieken doordat deze in de gegevensreeksen worden geïntegreerd. Deze statistieken over biologische productie moeten ook coherent zijn met en gebruik maken van de administratieve informatie die is geproduceerd op grond van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad(23).

(16) Biologische productie wordt steeds belangrijker als indicator voor duurzame landbouwproductiesystemen. Statistische gegevens over biologische productie zijn van essentieel belang om de voortgang van het actieplan voor de ontwikkeling van biologische productie in de Unie te monitoren. Daarom moet ervoor worden gezorgd dat de beschikbare statistieken over biologische landbouw consistent zijn met andere landbouwproductiestatistieken doordat deze in de gegevensreeksen worden geïntegreerd. Deze statistieken over biologische productie moeten ook coherent zijn met en gebruik maken van de administratieve informatie die is geproduceerd op grond van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad(23).

_________________

_________________

23 Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 (PB L 150 van 14.6.2018, blz. 1).

23 Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 (PB L 150 van 14.6.2018, blz. 1).

Amendement  15

Voorstel voor een verordening

Overweging 16 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(16 bis) In het door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) ondersteunde “One Health”-concept wordt onderkend dat de gezondheid van mensen en dieren en ecosystemen met elkaar verbonden zijn, en daarom is het voor de gezondheid van zowel dieren als mensen cruciaal om te zorgen voor een verstandig gebruik van antimicrobiële geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik bij voedselproducerende dieren.

Amendement  16

Voorstel voor een verordening

Overweging 16 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(16 ter) Om het hoogste niveau van bescherming van de volksgezondheid, de diergezondheid en het milieu te waarborgen en bij te dragen aan de doelstellingen van de Unie om onder meer het risico van de ontwikkeling van antimicrobiële resistentie bij mens en dier te beperken, moeten statistieken over de verkoop en het gebruik van antimicrobiële geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik bij voedselproducerende dieren worden verstrekt in overeenstemming met de voorschriften van Verordening (EU) 2019/6 van het Europees Parlement en de Raad1 bis.

 

_____________

 

1 bis Verordening (EU) 2019/6 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 betreffende diergeneesmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 2001/82/EG (PB L 4 van 7.1.2019, blz. 43).

 

Amendement  17

Voorstel voor een verordening

Overweging 18

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18) Het moet mogelijk zijn om op een specifiek tijdstip gegevens te verzamelen over ad-hoconderwerpen in verband met landbouwinput en -output, teneinde de op gezette tijden verzamelde gegevens aan te vullen met aanvullende gegevens over proefpersonen die meer informatie, nieuwe verschijnselen of innovaties vereisen.

(18) Het moet mogelijk zijn om op een specifiek tijdstip gegevens te verzamelen over ad-hoconderwerpen in verband met landbouwinput en -output, teneinde de op gezette tijden verzamelde gegevens aan te vullen met aanvullende gegevens over proefpersonen die meer informatie, nieuwe verschijnselen of innovaties vereisen. Met het oog op transparantie en rechtszekerheid en om de administratieve lasten voor respondenten en lidstaten tot een minimum te beperken, moeten ad-hocgegevens echter bij wijze van uitzondering worden verzameld, na een grondig haalbaarheidsonderzoek naar de noodzaak van het produceren van nieuwe statistieken en na raadpleging van de belanghebbenden. Nationale autoriteiten moeten toegang hebben tot financiële steun van de Unie om de uitvoeringskosten in verband met de verzameling van ad-hocgegevens te dekken.

Motivering

De verzameling van ad-hocgegevens betekent waarschijnlijk extra productiekosten voor de autoriteiten van de lidstaten en een responslast voor de landbouwsector. In dit verband zullen de toekomstige behoeften voor het ontwikkelen en produceren van nieuwe statistieken voor deze verordening, ter onderbouwing van de Europese Green Deal en bijbehorende strategieën, het resultaat zijn van een haalbaarheidsstudie en een raadpleging van de belanghebbenden, en worden ondersteund met een financiële bijdrage van de Europese Unie.

Amendement  18

Voorstel voor een verordening

Overweging 19

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19) Om de administratieve lasten voor de lidstaten te verminderen, moeten vrijstellingen van bepaalde regelmatige indieningen van gegevens worden toegestaan indien de bijdragen van de lidstaten aan het EU-totaal voor deze gegevens laag zijn.

(19) Om de administratieve lasten voor de lidstaten te verminderen, moeten vrijstellingen van bepaalde regelmatige indieningen van gegevens worden toegestaan indien de bijdragen van de lidstaten aan het Unie-totaal voor deze gegevens laag zijn en indien de variabelen in de betrokken lidstaten weinig voorkomen.

Amendement  19

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 20

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(20) Om de efficiëntie van de statistische productieprocessen van het ESS te verbeteren en de administratieve lasten voor de respondenten te verminderen, moeten de nationale bureaus voor de statistiek en andere nationale instanties het recht hebben om voor publieke doeleinden verzamelde administratieve gegevens snel en kosteloos in te zien en te gebruiken, ongeacht of zij in het bezit zijn van openbare of particuliere instanties. De nationale bureaus voor de statistiek en andere nationale autoriteiten moeten deze administratieve gegevens ook kunnen integreren in statistieken, voor zover die gegevens nodig zijn voor de ontwikkeling, productie en verspreiding van Europese landbouwstatistieken, overeenkomstig artikel 17 bis van Verordening (EG) nr. 223/2009.

(20) Om de efficiëntie van de statistische productieprocessen van het ESS te verbeteren en de administratieve lasten voor de respondenten te verminderen, moeten de nationale bureaus voor de statistiek en andere nationale instanties het recht hebben om voor publieke doeleinden verzamelde administratieve gegevens snel en kosteloos in te zien en te gebruiken, ongeacht of zij in het bezit zijn van openbare of particuliere instanties. Indien personen of entiteiten waarnaar de gegevens verwijzen, kunnen worden geïdentificeerd, moet ervoor worden gezorgd dat die gegevens alleen dan voor statistieken kunnen worden gebruikt als het recht op bescherming van persoonlijke en bedrijfsgegevens wordt gegarandeerd. De nationale bureaus voor de statistiek en andere nationale autoriteiten moeten deze administratieve gegevens ook kunnen integreren in statistieken, voor zover die gegevens nodig zijn voor de ontwikkeling, productie en verspreiding van Europese landbouwstatistieken, overeenkomstig artikel 17 bis van Verordening (EG) nr. 223/2009. Een eventuele verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze verordening is onderworpen aan Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad1 bis en gedelegeerde en uitvoeringshandelingen die krachtens die verordening zijn vastgesteld. De verzamelde gegevens mogen niet langer worden gebruikt dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de relevante analyses.

 

__________________

 

1 bis Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).

Amendement  20

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 21

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(21) De lidstaten of de verantwoordelijke nationale autoriteiten moeten ernaar streven om de wijze waarop gegevens over landbouwbedrijven worden verzameld, zo veel mogelijk te moderniseren. Daartoe moet het gebruik van digitale oplossingen worden bevorderd.

(21) De lidstaten of de verantwoordelijke nationale autoriteiten moeten ernaar streven om de wijze waarop gegevens over landbouwbedrijven worden verzameld, zo veel mogelijk te moderniseren door gebruik te maken van financiering uit instrumenten voor technische bijstand. Daartoe moet het gebruik van digitale oplossingen en instrumenten voor landmonitoring, zoals Copernicus, het aardobservatieprogramma van de Unie, en teledetectie worden bevorderd. Aangezien breedbandinfrastructuur ongeveer 50 % van de landelijke en afgelegen gebieden beslaat, is het belangrijk de ontwikkeling van infrastructuur voor breedbandconnectiviteit met zeer hoge capaciteit, waaronder 5G, te stimuleren, met name in economisch minder duurzame gebieden, zoals landelijke, bergachtige en afgelegen gebieden met een lage bevolkingsdichtheid, om gebruik te kunnen maken van online-enquêtes, satellietinformatie en door machine gegenereerde gegevens en big data. Landbouwgegevens worden in toenemende mate gegenereerd via digitale landbouwpraktijken, waarbij de landbouwer de belangrijkste gegevensverstrekker blijft en verantwoordelijk is voor het verzamelen, verwerken en beheren van landbouwgegevens. Wanneer landbouwers door machines gegenereerde gegevens delen, moet met vrijwillige richtsnoeren of regelgeving worden gezorgd voor een goede basis voor meer transparantie, verantwoordelijkheid en vertrouwen. De nationale plannen van de herstel- en veerkrachtfaciliteit omvatten maatregelen die kunnen bijdragen aan de digitale transitie of aan het aanpakken van de daaruit voortvloeiende uitdagingen.

Amendement  21

Voorstel voor een verordening

Overweging 22 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(22 bis) Teneinde de administratieve lasten voor landbouwbedrijven te verminderen, moet bij het bepalen van de uit te vragen gegevensreeksen en variabelen de beschikbaarheid van bestaande bestanden de voorkeur hebben boven het gebruik van statistische enquêtes.

Amendement  22

Voorstel voor een verordening

Overweging 25

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(25) Overeenkomstig het beginsel van goed financieel beheer is een effectbeoordeling uitgevoerd. Doel daarvan was het bij deze verordening ingestelde statistische programma de noodzakelijke effectiviteit te geven voor het bereiken van de doelstellingen en de budgettaire beperkingen in aanmerking te nemen.

(25) Overeenkomstig het beginsel van goed financieel beheer werd in 2016 een effectbeoordeling van de strategie voor landbouwstatistieken voor 2020 en daarna uitgevoerd. Doel daarvan was het bij deze verordening ingestelde statistische programma de noodzakelijke effectiviteit te geven voor het bereiken van de doelstellingen en de budgettaire beperkingen in aanmerking te nemen. Gezien de meest recente beleidsontwikkelingen, die voortvloeien uit het nieuwe uitvoeringsmodel van het GLB en de Europese Green Deal met de onderliggende “van boer tot bord”- en biodiversiteitstrategieën, moet die effectbeoordeling dienovereenkomstig worden bijgewerkt om beter aan te sluiten bij de nieuwe behoeften aan gegevens.

Motivering

COMAGRI has invited the Commission to complement the 2016 impact assessment on the "Strategy for Agricultural Statistics for 2020 and beyond" in order to take into account the latest developments, related to CAP reform and Farm to Fork strategy on-going process. CAP new delivery model entails monitoring and evaluation based on indicators in order to check the performance of Member States in light of achieving pre-defined objectives. It is thus crucial that the indicators are rendered operational by the collection of corresponding data. The update of the impact assessment would bring more clarity on the new data needs, coming from the recent policy developments, especially in regards to collection of agri-environmental statistics. Respectively, this could minimize the need for ad-hoc data, which bears the risk of additional administrative burden on data respondents and data producers.

Amendement  23

Voorstel voor een verordening

Overweging 27

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(27) Teneinde rekening te houden met opkomende behoeften aan gegevens die hoofdzakelijk voortkomen uit nieuwe ontwikkelingen in de landbouw, herziene wetgeving en veranderende beleidsprioriteiten, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie handelingen vast te stellen om de in deze verordening vermelde gedetailleerde onderwerpen te wijzigen en om de te verstrekken onderwerpen en gedetailleerde onderwerpen en andere praktische regelingen voor het verzamelen van ad-hocgegevens vast te stellen, zoals bepaald in deze verordening. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij de voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven25. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen, ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die de gedelegeerde handelingen voorbereiden.

(27) Teneinde rekening te houden met opkomende behoeften aan gegevens die hoofdzakelijk voortkomen uit nieuwe ontwikkelingen in de landbouw, herziene wetgeving en veranderende beleidsprioriteiten, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie handelingen vast te stellen wat betreft de wijziging van de in deze verordening vermelde gedetailleerde onderwerpen en de vaststelling van de te verstrekken onderwerpen en gedetailleerde onderwerpen en andere praktische regelingen voor het verzamelen van ad-hocgegevens, zoals bepaald in deze verordening. Bij de vaststelling van dergelijke gedelegeerde handelingen moet de Commissie rekening houden met aspecten als de kosten en administratieve lasten voor de landbouwbedrijven en de lidstaten. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij de voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven25. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen, ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van gedelegeerde handelingen. Die gedelegeerde handelingen mogen in geen geval leiden tot een toename in administratieve lasten en kosten voor de landbouwbedrijven en lidstaten. Teneinde de administratieve lasten tot een minimum te beperken, moeten nieuwe informatieverplichtingen zoveel mogelijk vermeden worden en moet het “one in, one out”-beginsel voor betere wetgeving daarop van toepassing zijn.

_________________

_________________

25 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.

25 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.

Amendement  24

Voorstel voor een verordening

Overweging 27 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(27 bis) Voor nieuwe variabelen moet er een haalbaarheidsstudie worden uitgevoerd onder leiding van Eurostat en in samenwerking met de bevoegde nationale instituten voor de statistiek.

Amendement  25

Voorstel voor een verordening

Overweging 28

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(28) Om eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van deze verordening te waarborgen, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend om de gegevensreeksen in verband met de in de bijlage vermelde onderwerpen en gedetailleerde onderwerpen en de technische elementen van de te verstrekken gegevens te specificeren, om de lijsten en beschrijvingen van de variabelen en andere praktische regelingen voor het verzamelen van ad-hocgegevens vast te stellen en om de praktische regelingen voor en de inhoud van de kwaliteitsverslagen vast te stellen. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad(26).

(28) Om eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van deze verordening te waarborgen, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend om de gegevensreeksen in verband met de in de bijlage vermelde onderwerpen en gedetailleerde onderwerpen en de technische elementen van de te verstrekken gegevens te specificeren, om de lijsten en beschrijvingen van de variabelen en andere praktische regelingen voor het verzamelen van ad-hocgegevens vast te stellen en om de praktische regelingen voor en de inhoud van de kwaliteitsverslagen vast te stellen. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad(26). Bij de uitoefening van die bevoegdheden moet de Commissie rekening houden met aspecten als de kosten en administratieve lasten voor de landbouwbedrijven en de lidstaten.

_________________

_________________

26 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).

26 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).

Amendement  26

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 31

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(31) Deze verordening geldt onverminderd Richtlijn 2003/4/EG(27) en Verordening (EG) nr. 1367/2006(28).

(31)Deze verordening geldt onverminderd Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad(26 bis), Richtlijn 2003/4/EG van het Europees Parlement en de Raad(27) en Verordening (EG) nr. 1367/2006 van het Europees Parlement en de Raad(28). Het Verdrag van Aarhus betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden schrijft bepalingen voor over de verzameling van, de publieke toegang tot en de verspreiding van milieu-informatie, hetzij op verzoek van, hetzij door de actieve verspreiding van informatie door de communautaire instellingen en organen waarop het verdrag van toepassing is. Om de samenhang met het Verdrag van Aarhus te waarborgen, moet in deze verordening worden gespecificeerd in welke mate van detail de verzamelde gegevens proactief moeten worden verspreid door Eurostat.

__________________

__________________

 

26 bis Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (PB L 145 van 31.5.2001, blz. 43).

27 Richtlijn 2003/4/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 inzake de toegang van het publiek tot milieu-informatie en tot intrekking van Richtlijn 90/313/EEG van de Raad (PB L 41 van 14.2.2003, blz. 26).

27 Richtlijn 2003/4/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 inzake de toegang van het publiek tot milieu-informatie en tot intrekking van Richtlijn 90/313/EEG van de Raad (PB L 41 van 14.2.2003, blz. 26).

28 Verordening (EG) nr. 1367/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 6 september 2006 betreffende de toepassing van de bepalingen van het Verdrag van Aarhus betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden op de communautaire instellingen en organen (PB L 264 van 25.9.2006, blz. 13).

28 Verordening (EG) nr. 1367/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 6 september 2006 betreffende de toepassing van de bepalingen van het Verdrag van Aarhus betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden op de communautaire instellingen en organen (PB L 264 van 25.9.2006, blz. 13).

Amendement  27

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Deze verordening stelt een kader vast voor geaggregeerde Europese statistieken over de inputs en outputs van landbouwactiviteiten en het intermediaire gebruik van deze output binnen de landbouw en de verzameling en industriële verwerking daarvan.

Deze verordening stelt een geïntegreerd kader vast voor geaggregeerde Europese statistieken over de inputs en outputs van landbouwactiviteiten en het intermediaire gebruik van deze output binnen de landbouw en de verzameling en industriële verwerking daarvan.

Amendement  28

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voor de toepassing van deze verordening gelden de definities van “landbouwactiviteit”, “oppervlakte cultuurgrond”, “grootvee-eenheid”, “landbouwbedrijf” en “landbouweenheid voor gemeenschappelijke grond”, zoals vastgesteld in artikel 2, onder a), b), d) en e), van Verordening (EU) 2018/1091.

Voor de toepassing van deze verordening gelden de definities van “landbouwbedrijf”, “landbouweenheid voor gemeenschappelijke grond”, “grootvee-eenheid” en “oppervlakte cultuurgrond”, zoals vastgesteld in artikel 2, respectievelijk onder a), b), d) en e), van Verordening (EU) 2018/1091.

Amendement  29

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 2 – punt 3 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis) “meststof”: een EU-bemestingsproduct met als functie het verschaffen van nutriënten aan planten of paddenstoelen, en dat voldoet aan de in bijlage I, deel II, van Verordening (EU) 2019/1009 vastgestelde eisen;

Amendement  30

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 2 – punt 3 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 ter) “anorganische meststof”: een meststof die nutriënten in een minerale vorm bevat of afgeeft en die geen organische of organominerale vorm is, en die voldoet aan de in bijlage I, deel II, van Verordening (EU) 2019/1009 vastgestelde eisen;

Amendement  31

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 2 – punt 8 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

8 bis) “gewasbeschermingsmiddelen”: gewasbeschermingsmiddelen in de zin van artikel 2, punt 1, van Verordening (EG) nr. 1107/2009;

Amendement  32

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 2 – punt 8 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

8 ter) “biocide”: biocide als gedefinieerd in artikel 3, lid 1, punt a), van Verordening (EU) nr. 528/2012;

Amendement  33

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 2 – punt 8 quater (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

8 quater) “diergeneesmiddel”: een diergeneesmiddel als gedefinieerd in artikel 4, punt 1, van Verordening (EU) 2019/6;

Amendement  34

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 2 – punt 8 quinquies (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

8 quinquies) “antimicrobiële stof”: elke stof met een rechtstreekse werking op micro-organismen, die wordt gebruikt voor de behandeling of voorkoming van infecties of infectieziekten, waaronder antibiotica, antivirale middelen, antischimmelmiddelen en antiprotozoaire middelen, als gedefinieerd in artikel 4, punt 12, van Verordening (EU) 2019/6;

Amendement  35

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 2 – punt 8 sexies (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

8 sexies) “pesticide”: een gewasbeschermingsmiddel of een biocide;

Amendement  36

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 2 – punt 8 septies (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

8 septies) “voedselproducerende dieren”: voedselproducerende dieren als gedefinieerd in artikel 2, punt b), van Verordening (EG) nr. 470/2009;

Amendement  37

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 2 – punt 15 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

15 bis) “gewasbalans”: de voorziening en het gebruik van de belangrijkste granen en oliehoudende zaden in een referentiegebied gedurende een referentieperiode;

Amendement  38

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 2 – punt 15 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

15 ter) “bruto nutriëntenbalans”: het evenwicht tussen input (verbruik van meststoffen, bruto input van mest en andere input) en output (verwijdering van nutriënten bij het oogsten van gewassen, verwijdering van nutriënten via oogsten en het grazen van voeder, en gewasresiduen die verwijderd zijn van de akker) van nutriënten in de landbouwgrond;

Amendement  39

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 2 – punt 15 quater (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

15 quater) “meststof”: meststof als gedefinieerd in artikel 2, punt a), van Verordening (EG) nr. 2003/2003;

Amendement  40

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 2 – punt 15 quinquies (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

15 quinquies) “landbouwactiviteit”: i) landbouwproducten produceren, fokken of telen tot en met het oogsten, het melken, het fokken en het houden van dieren voor landbouwdoeleinden; ii) een landbouwareaal in een staat houden die begrazing of teelt mogelijk maakt zonder dat daarvoor voorbereidende activiteiten nodig zijn die verder gaan dan activiteiten op basis van de gebruikelijke landbouwmethoden en -machines, op basis van criteria die de lidstaten bepalen aan de hand van een door de Commissie vastgesteld kader; of iii) een door de lidstaten omschreven minimumactiviteit verrichten op landbouwarealen die in een voor begrazing of teelt geschikte natuurlijke staat worden behouden;

Amendement  41

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 2 – punt 15 sexies (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

15 sexies) “anorganische meststof”: anorganische meststof als gedefinieerd in artikel 2, punt e, van Verordening (EG) nr. 2003/2003.

Amendement  42

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Voor het onderwerp gewasbeschermingsmiddelen als bedoeld in artikel 5, lid 1, onder d), iii), hebben de gegevens betrekking op de gewasbeschermingsmiddelen die op de markt worden gebracht in de zin van artikel 3, punt 9, van Verordening (EG) nr. 1107/2009.

4. Voor het onderwerp gewasbeschermingsmiddelen als bedoeld in artikel 5, lid 1, onder d), iii), hebben de gegevens betrekking op de gewasbeschermingsmiddelen die op de markt worden gebracht in de zin van artikel 3, punt 9, van Verordening (EG) nr. 1107/2009 en op gebruik door professionele gebruikers, zoals bedoeld in artikel 67 van Verordening (EG) nr. 1107/2009.

Amendement  43

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 4 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis. Voor het onderwerp diergeneesmiddelen als bedoeld in artikel 5, lid 1, punt d), iii ter), omvatten de gegevens producten die op de markt worden gebracht, waaronder antimicrobiële stoffen, in de zin van artikel 4, punten 2 en 12, van Verordening (EU) 2019/6 voor gebruik bij voedselproducerende dieren.

Amendement  44

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. De Commissie kan uitvoeringshandelingen vaststellen tot nadere bepaling van de in de leden 2, 3 en 4 bedoelde dekkingsvereisten. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 15, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

5. De Commissie kan uitvoeringshandelingen vaststellen tot nadere bepaling van de in de leden 2, 3 en 4 bedoelde dekkingsvereisten. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 15, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld en brengen voor landbouwers of lidstaten geen aanzienlijke extra lasten of kosten met zich mee.

 

Amendement  45

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 1 – punt b – -i (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-i) gewasareaal

Amendement  46

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 1 – punt d – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d) statistieken over voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen

d) statistieken over voedingsstoffen, pesticiden, geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik en antibiotica in diervoeding

Amendement  47

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 1 – punt d – iii bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

iii bis) biociden

Amendement  48

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 1 – punt d – iii ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

iii ter) geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik die bestemd zijn voor voedselproducerende dieren

Amendement  49

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 1 – punt d – iii quater (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

iii quater) antibiotica in diervoeding

Amendement  50

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 8

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

8. De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 14 gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van de in de bijlage opgenomen gedetailleerde onderwerpen.

Schrappen

Amendement  51

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 9 – alinea 1 – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

9. De Commissie kan uitvoeringshandelingen vaststellen om te bepalen welke gegevensreeksen aan de Commissie (Eurostat) moeten worden toegezonden. In die uitvoeringshandelingen worden in voorkomend geval de volgende technische elementen van de te verstrekken gegevens gespecificeerd:

9. De Commissie kan overeenkomstig artikel 14 gedelegeerde handelingen vaststellen om te bepalen welke gegevensreeksen aan de Commissie (Eurostat) moeten worden toegezonden. In die gedelegeerde handelingen worden in voorkomend geval de volgende technische elementen van de te verstrekken gegevens gespecificeerd:

Amendement  52

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 9 – alinea 1 – punt c

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) de variabelen voor biologische productie en producten;

Schrappen

Motivering

Informatie over biologische productie en producten moet in deze verordening worden opgenomen.

Amendement  53

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 9 – alinea 1 – punt c bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

c bis) een lijst van referentiemeststoffen waarvoor prijzen moeten worden verzameld;

Motivering

Met het amendement wordt beoogd de beschikbare statistieken en de markttransparantie inzake meststofprijzen te verbeteren.

Amendement  54

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 9 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Deze uitvoeringshandelingen worden uiterlijk negen maanden vóór het begin van het referentiejaar vastgesteld overeenkomstig de in artikel 15, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

Deze gedelegeerde handelingen worden uiterlijk op [zes maanden na de inwerkingtreding van de onderhavige verordening] vastgesteld.

Amendement  55

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 9 – alinea 2 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Die gedelegeerde handelingen leiden niet tot aanzienlijke extra administratieve lasten of kosten voor landbouwbedrijven en lidstaten. Bij de bepaling van de lijst van variabelen en methodologische regels wordt rekening gehouden met de beschikbaarheid van administratieve gegevens, teneinde de noodzaak voor statistische enquêtes zoveel mogelijk te beperken.

Amendement  56

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 9 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

9 bis. De in lid 9, punt a), bedoelde lijst van variabelen leidt niet tot een stijging van het huidige totaalaantal aan variabelen, met een flexibiliteitsmarge van 1 %.

Amendement  57

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 9 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

9 ter. In het geval van nieuwe statistische informatieverplichtingen voert Eurostat vóór vaststelling van de in lid 8 en lid 9 bedoelde handelingen in samenwerking met de bevoegde nationale instituten voor de statistiek een haalbaarheidsstudie uit, samen met een beoordeling van de gevolgen voor de administratieve lasten.

Amendement  58

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De Commissie is bevoegd de in lid 1 bedoelde gedelegeerde handelingen vast te stellen met ingang van het referentiejaar [insert 2 years after entering into force of the regulation] en met een minimum van twee jaar tussen elke verzameling van ad-hocgegevens.

2. De Commissie is bevoegd de in lid 1 bedoelde gedelegeerde handelingen vast te stellen met ingang van het referentiejaar [insert 2 years after entering into force of this Regulation] en met een minimum van vijf jaar tussen elke verzameling van ad-hocgegevens.

Motivering

De lidstaten hebben voldoende tijd nodig om middelen toe te wijzen teneinde met een nieuwe verzameling ad-hocgegevens te beginnen.

Amendement  59

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De Commissie kan uitvoeringshandelingen vaststellen voor het verstrekken van:

3. De Commissie stelt overeenkomstig artikel 14 gedelegeerde handelingen vast voor het verstrekken van:

Amendement  60

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 3 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Deze uitvoeringshandelingen worden uiterlijk twaalf maanden vóór het begin van het referentiejaar vastgesteld overeenkomstig de in artikel 15 bedoelde onderzoeksprocedure.

Deze gedelegeerde handelingen worden uiterlijk zes maanden na de vaststelling van de in lid 1 bedoelde gedelegeerde handeling vastgesteld.

Amendement  61

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis. Bij de uitoefening van haar bevoegdheid tot vaststelling van gedelegeerde handelingen op grond van de leden 1 en 3 ziet de Commissie erop toe dat er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 

a) de gedelegeerde handelingen zijn gericht op het bereiken van neutraliteit of vermindering van de kosten en lasten, en leiden in geen geval tot aanzienlijke extra lasten of kosten voor de lidstaten of de respondenten;

 

b) de gedelegeerde handelingen worden ten minste twaalf maanden voor het begin van de referentieperiode van de gegevens vastgesteld.

Amendement  62

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 3 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 ter. Bij de vaststelling van de in dit artikel bedoelde gedelegeerde handelingen verricht de Commissie effectbeoordelingen van haar gedelegeerde handelingen die naar verwachting aanzienlijke economische, ecologische of sociale gevolgen zullen hebben. In de eerste plaats beoordeelt zij of nieuwe statistieken kunnen worden gebaseerd op bestaande gegevens uit relevante administratieve bronnen op het niveau van de Unie en, wanneer er nog geen gegevens beschikbaar zijn, gaat ze na of het haalbaar is nieuwe gegevens te verzamelen, rekening houdend met passende bronnen en verzamelmethoden, statistische kwaliteit en administratieve lasten voor respondenten en nationale instituten voor de statistiek. Die gedelegeerde handelingen leiden niet tot een ongerechtvaardigde last voor de lidstaten of respondenten.

Amendement  63

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Een lidstaat kan worden vrijgesteld van bepaalde regelmatige verstrekkingen van de gegevens wanneer de weerslag van de lidstaat op het totaal van een variabele voor de EU beperkt is. De Commissie kan uitvoeringshandelingen vaststellen tot vaststelling van drempels voor variabelen volgens een specifieke werkwijze, op zodanige wijze dat de toepassing van die drempels de informatie over het verwachte EU-totaal van de variabele in het referentiejaar met niet meer dan 5 % vermindert. De drempels worden zodanig herzien dat zij overeenstemmen met de door de Commissie (Eurostat) geïnitieerde trends van EU-totalen.

2. Een lidstaat kan worden vrijgesteld van bepaalde regelmatige verstrekkingen van de gegevens wanneer de weerslag van de lidstaat op het totaal van een variabele voor de EU beperkt is. Deze vrijstelling geldt niet voor de overeenkomstig artikel 5, lid 1, punt d), verzamelde gegevens. De Commissie kan uitvoeringshandelingen vaststellen tot vaststelling van drempels voor variabelen volgens een specifieke werkwijze, op zodanige wijze dat de toepassing van die drempels de informatie over het verwachte EU-totaal van de variabele in het referentiejaar met niet meer dan 5 % vermindert. De drempels worden zodanig herzien dat zij overeenstemmen met de door de Commissie (Eurostat) geïnitieerde trends van EU-totalen.

Amendement  64

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 – punt c

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) andere bronnen, methoden of innovatieve benaderingen.

c) andere bronnen, methoden of innovatieve benaderingen, zoals digitale hulpmiddelen en teledetectie.

Amendement  65

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De lidstaten kunnen gebruikmaken van alle informatie afkomstig van het geïntegreerd beheers- en controlesysteem dat is vastgesteld bij Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad(29), de identificatie- en registratieregeling voor runderen die is vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad(30), de identificatie-en registratieregeling voor schapen en geiten die is vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 21/2004(31) van de Raad, het wijnbouwkadaster dat is ingevoerd overeenkomstig artikel 145 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad(32), en de registers van biologische bedrijven die zijn ingevoerd overeenkomstig Verordening (EU) 2018/848.

2. De lidstaten kunnen gebruikmaken van alle informatie afkomstig van het geïntegreerd beheers- en controlesysteem dat is vastgesteld bij Verordening (EU) 2021/... van het Europees Parlement en de Raad [inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1306/2013], de identificatie- en registratieregeling voor runderen die is vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad(30), de identificatie-en registratieregeling voor schapen en geiten die is vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 21/2004(31) van de Raad, het wijnbouwkadaster dat is ingevoerd overeenkomstig artikel 145 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad(32), en de registers van biologische bedrijven die zijn ingevoerd overeenkomstig Verordening (EU) 2018/848.

__________________

__________________

(29) Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 637/2008 van de Raad en Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 608).

 

(30) Verordening (EG) nr. 1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juli 2000 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor runderen en inzake de etikettering van rundvlees en rundvleesproducten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 820/97 van de Raad (PB L 204 van 11.8.2000, blz. 1).

(30) Verordening (EG) nr. 1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juli 2000 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor runderen en inzake de etikettering van rundvlees en rundvleesproducten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 820/97 van de Raad (PB L 204 van 11.8.2000, blz. 1).

(31) Verordening (EG) nr. 21/2004 van de Raad van 17 december 2003 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor schapen en geiten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1782/2003 en Richtlijnen 92/102/EEG en 64/432/EEG (PB L 5 van 9.1.2004, blz. 8).

(31) Verordening (EG) nr. 21/2004 van de Raad van 17 december 2003 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor schapen en geiten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1782/2003 en Richtlijnen 92/102/EEG en 64/432/EEG (PB L 5 van 9.1.2004, blz. 8).

(32) Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671).

(32) Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671).

Amendement  66

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 3 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis. De statistieken over biociden als bedoeld in artikel 5, lid 1, punt d), iii bis), van deze verordening worden verstrekt aan de hand van de overeenkomstig artikel 68 van Verordening (EU) nr. 528/2012 door vergunninghouders bijgehouden en aan de bevoegde autoriteiten ter beschikking gestelde registers.

Amendement  67

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 3 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 ter. De in artikel 5, lid 1, punt d), iii ter), van deze verordening bedoelde statistieken over de verkoop en het gebruik van antimicrobiële geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik die bestemd zijn voor voedselproducerende dieren, worden verstrekt aan de hand van ten minste de gegevens die de lidstaten overeenkomstig artikel 57 van Verordening (EU) 2019/6 hebben verzameld, en de registers die overeenkomstig de artikelen 96 en 108 van die verordening worden bijgehouden.

Amendement  68

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 3 quater (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 quater. De statistieken over biociden als bedoeld in artikel 5, lid 1, punt d), iii bis), worden verstrekt aan de hand van ten minste de overeenkomstig artikel 68 van Verordening (EU) nr. 528/2012 en artikel 5 en bijlage I, deel A, punt II, lid 2, punt a), van Verordening (EG) nr. 183/2005 bijgehouden registers.

 

Amendement  69

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Daartoe verzoeken de lidstaten professionele gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen, in elektronisch formaat, om gegevens over ten minste de naam van het gewasbeschermingsmiddel, de dosering van de toepassing, het hoofdareaal en het gewas waarvoor het gewasbeschermingsmiddel overeenkomstig deze verordening is gebruikt.

4. Daartoe verzoeken de lidstaten professionele gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, in voorkomend geval in elektronisch formaat, om gegevens, naar type gewas en diersoort, over ten minste de hoeveelheid en de naam van de gebruikte werkzame stoffen en van het gebruikte gewasbeschermingsmiddel en het gebruikte biocide, de dosering en het tijdstip van de toepassing en de oppervlakte waarvoor het gewasbeschermingsmiddel of de biocide is gebruikt.

Amendement  70

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 6

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6. De nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor de naleving van de voorschriften van deze verordening hebben recht op onmiddellijke en kosteloze toegang tot en gebruikmaking van gegevens, met inbegrip van individuele gegevens over ondernemingen en landbouwbedrijven die zijn opgenomen in de administratieve bestanden die op hun nationale grondgebied worden opgesteld overeenkomstig artikel 17 bis van Verordening (EG) nr. 223/2009. De nationale autoriteiten en de eigenaren van administratieve bestanden voorzien in de nodige samenwerkingsmechanismen voor deze toegang. Deze toegang wordt ook verleend in gevallen waarin de bevoegde autoriteit taken heeft gedelegeerd die namens haar moeten worden uitgevoerd aan particuliere of semi-overheidsinstanties.

6. De nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor de naleving van de voorschriften van deze verordening hebben recht op onmiddellijke en kosteloze toegang tot en gebruikmaking van gegevens, met inbegrip van individuele gegevens over ondernemingen en landbouwbedrijven die zijn opgenomen in de administratieve bestanden die op hun nationale grondgebied worden opgesteld overeenkomstig artikel 17 bis van Verordening (EG) nr. 223/2009. Andere nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de relevante wetgeving van de Unie op het gebied van milieu, voedselzekerheid en volksgezondheid, alsmede het Europees Milieuagentschap, hebben ook het recht op onmiddellijke en kosteloze toegang tot en het gebruik van geaggregeerde gegevens voor statistische en monitoringdoeleinden. De nationale autoriteiten en de eigenaren van administratieve bestanden voorzien in de nodige samenwerkingsmechanismen voor deze toegang. Deze toegang wordt ook verleend in gevallen waarin de bevoegde autoriteit taken heeft gedelegeerd die namens haar moeten worden uitgevoerd aan particuliere of semi-overheidsinstanties.

Amendement  71

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 6 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

6 bis. De verzamelde gegevens mogen slechts worden gebruikt zolang dit nodig is om de analyses uit te voeren en mogen niet verder worden verwerkt of openbaar gemaakt op een wijze die onverenigbaar is met het oorspronkelijke doel van de gegevensverzameling.

Amendement  72

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 9 bis (new)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

9 bis. De Commissie (Eurostat) publiceert het door de lidstaten ingediende kwaliteitsverslag, andere verslagen of informatie die de lidstaten in het kader van dit artikel verstrekken, alsmede verzoeken van de Commissie (Eurostat) om verduidelijking kosteloos op internet.

Amendement  73

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 10 bis

 

Publicatie van gegevens

 

1. De gegevens die zijn verzameld over de in artikel 5, lid 1, punt d), genoemde onderwerpen, worden door de Commissie (Eurostat) actief en kosteloos via internet verspreid, in de volgende mate van detail:

 

a) per werkzame stof;

 

b) per gewasbeschermingsmiddel, biocide, geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik en bemestingsproduct;

 

c) per gewas en diersoort;

 

d) per jaar.

 

2. De op grond van deze verordening verzamelde gegevens worden door de Commissie (Eurostat) actief verspreid, met uitzondering van vertrouwelijke gegevens, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 223/2009, in samenhang met Verordening (EG) nr. 1367/2006.

 

3. Deze verordening doet geen afbreuk aan het recht op openbare toegang tot documenten uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1049/2001, in samenhang met Verordening (EG) nr. 1367/2006 en Richtlijn 2003/4/EG.

Amendement  74

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Voor de uitvoering van deze verordening kan de Unie financiële steun toekennen aan de nationale instituten voor de statistiek en andere nationale instanties zoals bedoeld in artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) nr. 223/2009 van het Europees Parlement en de Raad, teneinde de uitvoeringskosten van een verzameling van ad-hocgegevens.te dekken.

1. Voor de uitvoering van deze verordening kent de Unie financiële steun toe aan de nationale instituten voor de statistiek en andere nationale instanties zoals bedoeld in artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) nr. 223/2009 van het Europees Parlement en de Raad, teneinde de toegang tot technologie te ondersteunen en de kosten voor de uitvoering van deze verordening, de kosten van een verzameling van ad-hocgegevens, en de kosten van haalbaarheidsstudies als bedoeld in artikel 6, lid 1 ter, te dekken.

Amendement  75

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis. Voortbouwend op de prioriteiten van de Europese digitale strategie en de noodzaak om een digitale eengemaakte markt tot stand te brengen, kunnen met nationale herstel- en veerkrachtplannen uitgaven in de digitale sector worden gefinancierd om de verzameling en het gebruik van gegevens in de landbouwsector te verbeteren.

Amendement  76

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 1 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Wanneer voor de toepassing van deze verordening of van de op grond daarvan vastgestelde uitvoeringsmaatregelen en gedelegeerde handelingen ingrijpende aanpassingen in een nationaal statistisch systeem van een lidstaat noodzakelijk zijn, kan de Commissie uitvoeringshandelingen vaststellen waarbij aan de lidstaten afwijkingen worden toegestaan voor een maximale duur van twee jaar.

Wanneer voor de toepassing van deze verordening of van de op grond daarvan vastgestelde uitvoeringsmaatregelen en gedelegeerde handelingen ingrijpende aanpassingen in een nationaal statistisch systeem van een lidstaat noodzakelijk zijn, kan de Commissie uitvoeringshandelingen vaststellen waarbij aan de lidstaten afwijkingen worden toegestaan voor een maximale duur van drie jaar.

Amendement  77

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 1 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voor een dergelijke afwijking dient de betrokken lidstaat binnen drie maanden vanaf de datum van inwerkingtreding van de betrokken handeling een naar behoren gemotiveerd verzoek in bij de Commissie.

Voor een dergelijke afwijking dient de betrokken lidstaat binnen drie maanden vanaf de datum van inwerkingtreding van de betrokken handeling een naar behoren gemotiveerd verzoek in bij de Commissie, met uitleg over de ingrijpende aanpassingen die in het nationale statistische systeem moeten worden aangebracht en een schatting van het tijdschema voor die aanpassingen. Dat verzoek wordt openbaar gemaakt.

Amendement  78

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis. De Commissie (Eurostat) onderzoekt en beoordeelt of het verzoek aan de desbetreffende voorwaarden van lid 1 voldoet.

 

Indien de Commissie van oordeel is dat de afwijking niet gerechtvaardigd is volgens de desbetreffende voorwaarden van lid 1, stelt zij binnen drie maanden na ontvangst van het met redenen omklede verzoek een besluit vast waarin zij de betrokken lidstaat meedeelt dat de afwijking niet kan worden aanvaard, onder vermelding van de redenen voor deze weigering. Dit besluit wordt openbaar gemaakt.

Amendement  79

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De in lid 1, eerste alinea, bedoelde uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 15, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

2. De Commissie kan overeenkomstig artikel 14 gedelegeerde handelingen vaststellen tot bepaling van de voorwaarden van lid 1 van dit artikel.

Amendement  80

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De in artikel 5, lid 8, en artikel 6, leden 1 en 2, bedoelde bevoegdheid tot vaststelling van gedelegeerde handelingen wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd vanaf [Publications Office: please insert exact date of entry into force of the Regulation].

2. De in artikel 5, lid 9, artikel 6, leden 1, 2 en 3, en artikel 13, lid 2, bedoelde bevoegdheid tot vaststelling van gedelegeerde handelingen wordt aan de Commissie toegekend voor een periode van vijf jaar vanaf [Publications Office: please insert exact date of entry into force of the Regulation]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Amendement  81

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Vóór de vaststelling van een gedelegeerde handeling raadpleegt de Commissie de door elke lidstaat aangewezen deskundigen overeenkomstig de beginselen die zijn neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven.

4. Vóór de vaststelling van een gedelegeerde handeling raadpleegt de Commissie de door elke lidstaat aangewezen deskundigen overeenkomstig de beginselen die zijn neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven. Het Europees Parlement ontvangt de planning voor de volgende maanden en de uitnodigingen voor alle deskundigenvergaderingen. De voorbereiding en opstelling van gedelegeerde handelingen uit hoofde van deze verordening omvat schriftelijke openbare raadplegingen met een duur van ten minste zes weken.

Amendement  82

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 14 bis

 

Evaluatie

 

1. Uiterlijk 31 december ... [insert year following 30 months after the date of entry into force of this Regulation] en nadien om de vijf jaar evalueert de Commissie deze verordening en dient zij een verslag over de uitvoering ervan in bij het Europees Parlement en de Raad.

 

2. Tijdens de in lid 1 bedoelde eerste evaluatie beoordeelt de Commissie in het bijzonder

 

 of en waarom er lacunes en tekortkomingen zijn in de verzamelde gegevens die het vermogen van overheidsinstanties beperken om de vooruitgang op weg naar duurzame landbouw te beoordelen, met inbegrip van gegevens over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, biociden en diergeneesmiddelen.

Amendement  83

Voorstel voor een verordening

Bijlage – punt a – tabel

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

a) Statistieken over dierlijke productie

 

Onderwerp

Gedetailleerde onderwerpen

Indieningsfrequenties

Referentieperioden

Vee en vlees

Veestapels

Twee keer per jaar, jaarlijks of drie keer per decennium

Datums

Vleesproductie

Maandelijks

Kalendermaand

Jaarlijks

Kalenderjaar

Levering van dieren

Twee keer per jaar of jaarlijks

Kalenderkwartalen

Kalenderhalfjaren

Kalenderjaren

Eieren en kuikens

Eieren voor consumptie

Jaarlijks of drie keer per decennium

Kalenderjaar

Broedeieren en kuikens van pluimvee

Maandelijks

Kalendermaand

Structuur van broederijen

Jaarlijks

Kalenderjaar

Datums

Melk en zuivelproducten

Op de landbouwbedrijven geproduceerde en gebruikte melk

Jaarlijks of drie keer per decennium

Kalenderjaar

Beschikbare melk voor de zuivelsector

Jaarlijks

Kalenderjaar

Gebruik van melk en op zuivel gebaseerde ingrediënten door de zuivelsector en de daaruit voortkomende producten

Jaarlijks

Kalenderjaar

Maandelijks gebruik van koemelk door de zuivelsector

Maandelijks of tweemaal per jaar

Kalendermaand

Structuur van de zuivelondernemingen

Drie keer per decennium

Kalenderjaar

 

 

Amendement

a) Statistieken over dierlijke productie1 bis

 

Onderwerp

Gedetailleerde onderwerpen

Indieningsfrequenties

Referentieperioden

Vee en vlees

Veestapels

Twee keer per jaar, jaarlijks

Datums

Vleesproductie

Maandelijks

Kalendermaand

Jaarlijks

Kalenderjaar

Levering van dieren

Twee keer per jaar of jaarlijks

Kalenderkwartalen

Kalenderhalfjaren

Kalenderjaren

Eieren en kuikens

Eieren voor consumptie

Jaarlijks

Kalenderjaar

Broedeieren en kuikens van pluimvee

Maandelijks

Kalendermaand

Structuur van broederijen

Jaarlijks

Kalenderjaar

Datums

Melk en zuivelproducten

Op de landbouwbedrijven geproduceerde en gebruikte melk

Jaarlijks

Kalenderjaar

Beschikbare melk voor de zuivelsector

Jaarlijks

Kalenderjaar

Gebruik van melk en op zuivel gebaseerde ingrediënten door de zuivelsector en de daaruit voortkomende producten

Jaarlijks

Kalenderjaar

Maandelijks gebruik van koemelk door de zuivelsector

Maandelijks of tweemaal per jaar

Kalendermaand

Structuur van de zuivelondernemingen

Drie keer per decennium

Kalenderjaar

 

––––––––––––––––––––––––

1 bis Totaal aantal dieren en totaal van producten van dierlijke oorsprong, en specificatie van gecertificeerde biologische landbouw en/of landbouw in overschakelingsfase per onderwerp.

 

Amendement  84

 

Voorstel voor een verordening

Bijlage – punt b – tabel

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

b) Statistieken over plantaardige productie

 

Onderwerp

Gedetailleerde onderwerpen

Indieningsfrequenties

Referentieperioden

Akkerbouw

Akkerbouwgewassen en blijvend grasland

Subjaarlijks en jaarlijks

Kalenderjaar

Tuinbouw met uitzondering van meerjarige teelten

Subjaarlijks en jaarlijks

Kalenderjaar

Meerjarige teelten

Subjaarlijks en jaarlijks

Kalenderjaar

Balansen van plantaardige producten

Graanbalansen

Jaarlijks

Jaar

Oliezaadbalansen

Jaarlijks

Jaar

Grasland en begrazing

Beheer van begraasde gebieden

Driejaarlijks

Kalenderjaar

 

 

 

Amendement

b) Statistieken over plantaardige productie1 bis

 

Onderwerp

Gedetailleerde onderwerpen

Indieningsfrequenties

Referentieperioden

Gewasareaal

Oppervlakte cultuurgrond, bouwland en blijvend grasland

Jaarlijks

Kalenderjaar

Tuinbouwgewassen

Jaarlijks

Kalenderjaar

Blijvende teelten

Jaarlijks

Kalenderjaar

Voedergewassen

Driejaarlijks

Kalenderjaar

Braakland

Jaarlijks

Kalenderjaar

Akkerbouw

Akkerbouwgewassen en blijvend grasland

Subjaarlijks en jaarlijks

Jaar

Tuinbouw met uitzondering van meerjarige teelten

Subjaarlijks en jaarlijks

Jaar

Meerjarige teelten

Subjaarlijks en jaarlijks

Jaar

Voederproductie

Driejaarlijks

Kalenderjaar

Balansen van plantaardige producten

Graanbalansen

Jaarlijks

Jaar

Oliezaadbalansen

Jaarlijks

Jaar

Grasland en begrazing

Beheer van begraasde gebieden

Driejaarlijks

Kalenderjaar

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

1 bis Totaal hoofdareaal en productie, en specificatie van gecertificeerde biologische landbouw en/of landbouw in overschakelingsfase.

 

 

Amendement  85

Voorstel voor een verordening

Bijlage – punt b bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

 

 

Amendement

b bis) Biologische productie en producten

 

Onderwerp

Gedetailleerde onderwerpen

Indieningsfrequenties

Referentieperioden

Biologische productie en producten

Biologische productie en producten

Jaarlijks

Kalenderjaar

 

 

 

Motivering

Overeenkomstig artikel 5, lid 4, zal de Commissie daarnaast in het kader van actie 11 van het actieplan voor de biologische sector vanaf 2022 de verzameling van marktgegevens in samenwerking met de lidstaten intensiveren en de analyse van de EU-marktobservatoria uitbreiden tot biologische producten.

Amendement  86

 

Voorstel voor een verordening

Bijlage – punt c – tabel – regels 3, 4 en 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

 

 

Absolute inputprijzen

Meststoffen

Jaarlijks

Kalenderjaar

Diervoeders

Jaarlijks

Kalenderjaar

Energie

Jaarlijks

Kalenderjaar

 

 

 

 

 

Amendement

 

 

Absolute inputprijzen

Meststoffen

Maandelijks of driemaandelijks

Kalenderjaar

Gewasbeschermingsmiddelen

Jaarlijks

Kalenderjaar

Biociden

Jaarlijks

Kalenderjaar

Diergeneesmiddelen

Jaarlijks

Kalenderjaar

Diervoeders

Jaarlijks

Kalenderjaar

Energie

Jaarlijks

Kalenderjaar

 

 

 

Amendement  87

 

Voorstel voor een verordening

Bijlage – punt d – tabel

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

d) Statistieken over voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen

 

Onderwerp

Gedetailleerde onderwerpen

Indieningsfrequenties

Referentieperioden

Voedingsstoffen in landbouwmeststoffen

Anorganische meststoffen voor de landbouw

Jaarlijks

Kalenderjaar

Organische meststoffen voor de landbouw

Voedingsstoffenbalansen

Coëfficiënten voor voedingsstoffengehalten van gewassen en voedergewassen

Om de vijf jaar

Kalenderjaren

Coëfficiënten voor voedingsstoffengehalten en gewasresiduvolumes

Coëfficiënten voor biologische stikstoffixatie

Coëfficiënten voor atmosferische stikstofdepositie

Coëfficiënten voor voedingsstoffengehalten van zaaigoed

Coëfficiënten voor voedingsstoffen in de excretie van vee

Hoeveelheid bij de veestapel weggehaalde dierlijke mest en voedingsstoffengehaltecoëfficiënten ervan

Gewasbeschermingsmiddelen

Op de markt gebrachte gewasbeschermingsmiddelen

Jaarlijks

Kalenderjaar

Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw

Jaarlijks

Kalenderjaar

 

 

Amendement

d) Statistieken over voedingsstoffen, pesticiden, diergeneesmiddelen en antibiotica in diervoeding

 

Onderwerp

Gedetailleerde onderwerpen

Indieningsfrequenties

Referentieperioden

Voedingsstoffen in landbouwmeststoffen

Anorganische meststoffen voor de landbouw

Jaarlijks

Kalenderjaar

Organische meststoffen voor de landbouw

Voedingsstoffenbalansen

Coëfficiënten voor voedingsstoffengehalten van gewassen en voedergewassen

Om de vijf jaar

Kalenderjaren

Coëfficiënten voor voedingsstoffengehalten en gewasresiduvolumes

Coëfficiënten voor biologische stikstoffixatie

Coëfficiënten voor atmosferische stikstofdepositie

Coëfficiënten voor voedingsstoffengehalten van zaaigoed

Coëfficiënten voor voedingsstoffen in de excretie van vee

Hoeveelheid bij de veestapel weggehaalde dierlijke mest en voedingsstoffengehaltecoëfficiënten ervan

Gewasbeschermingsmiddelen

Op de markt gebrachte gewasbeschermingsmiddelen

Jaarlijks

Kalenderjaar

Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw1 bis

Jaarlijks

Kalenderjaar

Biociden

Op de markt gebrachte biociden

Jaarlijks

Kalenderjaar

Gebruik van biociden in de landbouw

Jaarlijks

Kalenderjaar

Diergeneesmiddelen die bestemd zijn voor voedselproducerende dieren en diervoeding

Op de markt gebrachte diergeneesmiddelen die bestemd zijn voor voedselproducerende dieren

Jaarlijks

Kalenderjaar

Gebruik van diergeneesmiddelen bij voedselproducerende dieren

Jaarlijks

Kalenderjaar

Op de markt gebrachte antibiotica in diervoeding

Jaarlijks

Kalenderjaar

Gebruik van antibiotica in diervoeding

Jaarlijks

Kalenderjaar

 

––––––––––––––––––––––––––––

1 bis Specificatie van het gebruik in de gecertificeerde biologische landbouw en/of landbouw in de overschakelingsfase.

 

 


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Statistieken over de landbouwinput en -output en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 1165/2008, (EG) nr. 543/2009, (EG) nr. 1185/2009 en Richtlijn 96/16/EG van de Raad

Document- en procedurenummers

COM(2021)0037 – C9-0009/2021 – 2021/0020(COD)

Datum indiening bij EP

2.2.2021

 

 

 

Bevoegde commissie

 Datum bekendmaking

AGRI

8.2.2021

 

 

 

Rapporteurs

 Datum benoeming

Petros Kokkalis

8.3.2021

 

 

 

Datum goedkeuring

12.10.2021

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

39

9

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Álvaro Amaro, Eric Andrieu, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Benoît Biteau, Mara Bizzotto, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Angelo Ciocca, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Dino Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Gilles Lebreton, Norbert Lins, Colm Markey, Alin Mituța, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Bronis Ropė, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Veronika Vrecionová, Sarah Wiener, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Joëlle Mélin

Datum indiening

14.10.2021

 


 

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

39

+

NI

Dino Giarrusso

PPE

Álvaro Amaro, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Colm Markey, Marlene Mortler, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Renew

Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Alin Mituța, Ulrike Müller

S&D

Clara Aguilera, Eric Andrieu, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Marc Tarabella

The Left

Manuel Bompard, Luke Ming Flanagan, Petros Kokkalis

Verts/ALE

Benoît Biteau, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Bronis Ropė, Sarah Wiener

 

9

-

ECR

Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

ID

Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Ivan David, Gilles Lebreton, Joëlle Mélin

 

0

0

 

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+ : voor

- : tegen

0 : onthouding

 

 

Laatst bijgewerkt op: 28 oktober 2021
Juridische mededeling - Privacybeleid