SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štatistike poľnohospodárskych vstupov a výstupov, ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1165/2008, (ES) č. 543/2009, (ES) č. 1185/2009 a smernica 96/16/ES

14.10.2021 - (COM(2021)0037 – C9-0009/2021 – 2021/0020(COD)) - ***I

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Spravodajca: Petros Kokkalis


Postup : 2021/0020(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A9-0285/2021
Predkladané texty :
A9-0285/2021
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štatistike poľnohospodárskych vstupov a výstupov, ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1165/2008, (ES) č. 543/2009, (ES) č. 1185/2009 a smernica 96/16/ES

(COM(2021)0037 – C9-0009/2021 – 2021/0020(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2021)0037),

 so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 338 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9-0009/2021),

 so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A9-0285/2021),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

 


Pozmeňujúci návrh  1

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) Štatistická znalostná základňa je potrebná pre návrh, vykonávanie, monitorovanie, hodnotenie a preskúmanie politík súvisiacich s poľnohospodárstvom v Únii, najmä spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) vrátane opatrení na rozvoj vidieka, ako aj politík Únie týkajúcich sa okrem iného životného prostredia, zmeny klímy, využívania pôdy, regiónov, verejného zdravia a cieľov Organizácie Spojených národov v oblasti udržateľného rozvoja.

(1) Transparentná, komplexná a spoľahlivá štatistická znalostná základňa je potrebná pre návrh, vykonávanie, monitorovanie, hodnotenie a preskúmanie politík súvisiacich s poľnohospodárstvom v Únii, najmä spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) vrátane opatrení na rozvoj vidieka, ako aj politík Únie týkajúcich sa okrem iného životného prostredia, adaptácie na zmenu klímy a jej zmierňovania, využívania pôdy, regiónov, verejného zdravia, bezpečnosti potravín, ochrany rastlín, udržateľného používania pesticídov, používania veterinárnych liekov, zdravia zvierat a dobrých životných podmienok zvierat a cieľov Organizácie Spojených národov v oblasti udržateľného rozvoja. Tieto štatistiky môžu byť užitočné aj pri monitorovaní a hodnotení vplyvu poľnohospodárstva na opeľovače a životne dôležité pôdne organizmy.

Pozmeňujúci návrh  2

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) Cieľom zberu štatistických údajov, najmä údajov o poľnohospodárskych vstupoch a výstupoch, by malo byť okrem iného aj poskytnúť aktualizované údaje pre rozhodovací proces, aby sa podporila Európska zelená dohoda a súvisiaca stratégia „z farmy na stôl“ a stratégia v oblasti biodiverzity a budúce reformy SPP.

(2) Cieľom zberu štatistických údajov, najmä údajov o poľnohospodárskych vstupoch a výstupoch, by malo byť okrem iného aj poskytnúť aktualizované, kvalitné a dostupné údaje pre rozhodovací proces založený na faktoch, najmä údaje potrebné na vypracovanie agro-environmentálnych ukazovateľov, aby bolo možné posúdiť vplyv Európskej zelenej dohody, podporiť ju a vyhodnotiť pokrok v plnení tejto dohody a súvisiacej stratégie „z farmy na stôl“ a stratégie v oblasti biodiverzity, akčných plánov nulového znečistenia a ekologickej poľnohospodárskej výroby a budúcich reforiem SPP. Kľúčovým prvkom na dosiahnutie cieľov Európskej zelenej dohody je prechod na multifunkčné poľnohospodárstvo schopné produkovať bezpečné potraviny v dostatočnom množstve a zároveň poskytovať pozitívne environmentálne výstupy. Treba vytvoriť plne funkčný a transparentný systém pravidelného zberu štatistických údajov o používaní pesticídov a iných chemických vstupov využívaných v poľnohospodárstve.

Pozmeňujúci návrh  3

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) Kvalitné harmonizované štatistické údaje sú dôležité na posúdenie stavu a trendov poľnohospodárskych vstupov a výstupov v Únii, fungovania trhov a potravinovej bezpečnosti a na posúdenie udržateľnosti, ako aj environmentálneho, ekonomického a sociálneho vplyvu politík Únie a jednotlivých členských štátov. Tieto údaje zahŕňajú okrem iného aj štatistiku hospodárskych zvierat a mäsa, produkciu a použitie vajec a produkciu a použitie mlieka a mliečnych výrobkov. Dôležitá je aj štatistika týkajúca sa plochy, výnosov a produkcie plodín pestovaných na ornej pôde, zeleniny, rôznych trvalých plodín a trávnych porastov a bilancií komodít. Čoraz potrebnejšia je štatistika predaja a použitia prípravkov na ochranu rastlín.

(3) Kvalitné harmonizované, koherentné a porovnateľné štatistické údaje sú dôležité na posúdenie stavu a trendov poľnohospodárskych vstupov a výstupov v Únii s cieľom poskytnúť zmysluplné a presné údaje o environmentálnom, hospodárskom a sociálnom vplyve poľnohospodárstva a o tempe prechodu na udržateľnejšie poľnohospodárske postupy. Zhromaždené údaje by mali zohľadňovať aj fungovanie trhov a potravinovú bezpečnosť, aby sa zabezpečil prístup k dostatočnému množstvu kvalitných potravín a aby bolo možné posúdiť udržateľnosť, ako aj environmentálne, hospodárske a sociálne vplyvy a výkonnosť politík Únie a členských štátov a udržateľnosť a vplyv vývoja nových obchodných modelov. Tieto údaje zahŕňajú okrem iného aj štatistiku hospodárskych zvierat a mäsa, produkciu a použitie vajec a produkciu a použitie mlieka a mliečnych výrobkov. Dôležitá je aj štatistika týkajúca sa plochy, výnosov a produkcie plodín pestovaných na ornej pôde, zeleniny, rôznych trvalých plodín a trvalých trávnych porastov, bilancií komodít a krmovín. Potrebná je tiež štatistika predaja a použitia prípravkov na ochranu rastlín, biocídnych výrobkov, hnojív, veterinárnych liekov pre zvieratá a antibiotík v krmivách s lepšími metódami zberu údajov a lepším súladom s odvetvovými právnymi predpismi, čím sa zabezpečí bezpečnosť potravín a zabráni sa tak vážnemu ohrozeniu zdravia ľudí a zvierat.

Pozmeňujúci návrh  4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a) Je dôležité získať harmonizované štatistické údaje o vstupoch na jednotku vyrobených potravín.

Pozmeňujúci návrh  5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a) V záujme zaručenia dostupnosti a využívania bezpečných, energeticky účinných, cenovo dostupných a kvalitných údajov by Únia mala podporovať investície do noriem, nástrojov, cloudovej infraštruktúry a služieb, ako aj do digitálnych zručností na spracúvanie údajov vo vidieckych a vzdialených oblastiach.

Pozmeňujúci návrh  6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7) Európska štatistika poľnohospodárskych vstupov a výstupov sa v súčasnosti zbiera, zostavuje a šíri na základe viacerých právnych aktov. Táto štruktúra nezabezpečuje riadnu konzistentnosť medzi jednotlivými štatistickými doménami ani nepodporuje integrovaný prístup k rozvoju, tvorbe a šíreniu poľnohospodárskej štatistiky. Týmto nariadením by sa mali nahradiť uvedené právne akty na účely harmonizácie a porovnateľnosti informácií a mala by sa ním zabezpečiť konzistentnosť a koordinácia v rámci európskej poľnohospodárskej štatistiky, uľahčiť integrácia a zefektívnenie príslušných štatistických procesov a umožniť holistickejší prístup. Preto je potrebné zrušiť nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1165/2008 (15), (ES) č. 543/2009(16) a (ES) č. 1185/2009 (17) a smernicu Rady 96/16/ES (18). Do tohto nariadenia by sa mali integrovať mnohé súvisiace dohody v rámci Európskeho štatistického systému (ESS) a džentlmenské dohody o prenose údajov, ak bolo dokázané, že údaje spĺňajú požiadavky používateľov, dohodnutá metodika funguje a údaje majú primeranú kvalitu.

(7) Európska štatistika poľnohospodárskych vstupov a výstupov sa v súčasnosti zbiera, zostavuje a šíri na základe viacerých právnych aktov. Táto štruktúra nezabezpečuje riadnu konzistentnosť medzi jednotlivými štatistickými doménami ani nepodporuje integrovaný prístup k rozvoju, tvorbe a šíreniu poľnohospodárskej štatistiky určenej na pokrytie hospodárskych, sociálnych a environmentálnych aspektov poľnohospodárstva. Týmto nariadením by sa mali nahradiť uvedené právne akty na účely harmonizácie a porovnateľnosti informácií a mala by sa ním zabezpečiť konzistentnosť a koordinácia v rámci európskej poľnohospodárskej štatistiky, uľahčiť integrácia a zefektívnenie príslušných štatistických procesov a umožniť holistickejší prístup.  Preto je potrebné zrušiť nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1165/2008 (15), (ES) č. 543/2009(16) a (ES) č. 1185/2009 (17) a smernicu Rady 96/16/ES (18). Do tohto nariadenia by sa mali integrovať mnohé súvisiace dohody v rámci Európskeho štatistického systému (ESS) a džentlmenské dohody o prenose údajov, ak bolo dokázané, že údaje spĺňajú požiadavky používateľov, dohodnutá metodika funguje a údaje majú primeranú kvalitu.

_________________

_________________

15 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1165/2008 z 19. novembra 2008 o štatistike stavov hospodárskych zvierat a produkcie mäsa a o zrušení smerníc Rady 93/23/EHS, 93/24/EHS a 93/25/EHS (Ú. v. EÚ L 321, 1.12.2008, s. 1).

15 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1165/2008 z 19. novembra 2008 o štatistike stavov hospodárskych zvierat a produkcie mäsa a o zrušení smerníc Rady 93/23/EHS, 93/24/EHS a 93/25/EHS (Ú. v. EÚ L 321, 1.12.2008, s. 1).

16 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 543/2009 z 18. júna 2009 o štatistike rastlinnej produkcie a o zrušení nariadení Rady (EHS) č. 837/90 a (EHS) č. 959/93 (Ú. v. EÚ L 167, 29.6.2009, s. 1).

16 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 543/2009 z 18. júna 2009 o štatistike rastlinnej produkcie a o zrušení nariadení Rady (EHS) č. 837/90 a (EHS) č. 959/93 (Ú. v. EÚ L 167, 29.6.2009, s. 1).

17 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 z 25. novembra 2009 o štatistike pesticídov (Ú. v. EÚ L 324, 10.12.2009, s. 1).

17 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 z 25. novembra 2009 o štatistike pesticídov (Ú. v. EÚ L 324, 10.12.2009, s. 1).

18 Smernica Rady 96/16/ES z 19. marca 1996 o štatistických zisťovaniach o mlieku a mliečnych výrobkoch (Ú. v. ES L 78, 28.3.1996, s. 27).

18 Smernica Rady 96/16/ES z 19. marca 1996 o štatistických zisťovaniach o mlieku a mliečnych výrobkoch (Ú. v. ES L 78, 28.3.1996, s. 27).

Pozmeňujúci návrh  7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9) Veľkú časť európskej poľnohospodárskej plochy tvorí trávny porast. Produkcia týchto plôch sa v minulosti nepovažovala za dôležitú, takže štatistika plodín neobsahovala údaje o produkcii. Keďže vplyv trávnych porastov a prežúvavcov na životné prostredie nadobudol na význame v súvislosti so zmenou klímy, je potrebná štatistika o produkcii trávnych porastov a pasení zvierat.

(9) Veľkú časť európskej poľnohospodárskej plochy tvorí trávny porast. Produkcia týchto plôch sa v minulosti nepovažovala za dôležitú, takže štatistika plodín neobsahovala údaje o produkcii. Keďže vplyv trvalých trávnych porastov a prežúvavcov na životné prostredie nadobudol na význame v súvislosti so zmenou klímy, je potrebná štatistika o trvalých trávnych porastoch a pasení zvierat.

Pozmeňujúci návrh  8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a) Na účely štatistiky treba posúdiť uskutočniteľnosť z hľadiska maximálneho využitia už existujúcich údajov zozbieraných na základe povinností v rámci SPP bez toho, aby vznikali nové povinnosti a administratívna záťaž.

Pozmeňujúci návrh  9

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12) Údaje týkajúce sa uvádzania na trh a používania pesticídov, ktoré sa majú predkladať podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES (21) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (22), by sa mali na účely požiadaviek tohto nariadenia používať v súlade s príslušnými ustanoveniami uvedenej smernice a uvedeného nariadenia.

(12) Údaje týkajúce sa uvádzania na trh a používania prípravkov na ochranu rastlín, ktoré sa majú predkladať podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES (21) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (22), by sa mali na účely požiadaviek tohto nariadenia používať v súlade s príslušnými ustanoveniami uvedenej smernice a uvedeného nariadenia.Údaje týkajúce sa uvádzania na trh a používania biocídnych výrobkov, ktoré sa majú predkladať podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/201222a, by sa mali na účely tohto nariadenia používať v súlade s príslušnými ustanoveniami uvedeného nariadenia. Štatistiky o uvádzaní pesticídov na trh a ich používaní by mali byť verejne dostupné a čo najpodrobnejšie, a to aj na úrovni účinnej látky a plodiny, aby bolo možné zmysluplne posúdiť trendy týkajúce sa používania pesticídov a celkové súvisiace riziká, ako aj aktualizovať harmonizované ukazovatele rizika v zmysle smernice 2009/128/ES.

__________________

__________________

21 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES z 21. októbra 2009, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 71).

21 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES z 21. októbra 2009, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 71).

22 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1).

22 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1).

 

22a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1).

Pozmeňujúci návrh  10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13) Porovnateľná štatistika všetkých členských štátov o poľnohospodárskych vstupoch a výstupoch je dôležitá na určenie vývoja SPP. Preto by sa v prípade premenných mali v čo najväčšej miere používať štandardné klasifikácie a spoločné definície.

(13) Porovnateľná štatistika všetkých členských štátov o poľnohospodárskych vstupoch a výstupoch je dôležitá na určenie vývoja SPP a monitorovanie vykonávania SPP prostredníctvom národných strategických plánov vzhľadom na prínos SPP k cieľom Európskej zelenej dohody. Preto by sa v prípade premenných mali v čo najväčšej miere používať štandardné klasifikácie a spoločné definície a ucelené informácie.

Pozmeňujúci návrh  11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a) Konzistentnosť, porovnateľnosť a interoperabilita údajov a jednotnosť formátov na podávanie správ sú nevyhnutnými predpokladmi na vypracovanie poľnohospodárskej štatistiky Únie, najmä pokiaľ ide o efektívnosť postupov zberu, spracovania a zverejňovania a kvalitu výsledkov.

Pozmeňujúci návrh  12

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14) Údaje potrebné na zostavenie štatistiky by sa mali podľa možnosti zbierať tak, aby boli náklady a administratívne zaťaženie čo najnižšie. Preto treba identifikovať možných vlastníkov zdrojov vyžadovaných údajov a zabezpečiť, aby sa tieto zdroje mohli použiť na štatistické účely.

(14) Údaje potrebné na zostavenie štatistiky by sa mali zbierať tak, aby boli náklady a administratívne zaťaženie respondentov vrátane poľnohospodárov, malých a stredných podnikov (MSP) a členských štátov čo najnižšie. Preto treba maximalizovať využívanie existujúcich zdrojov údajov, zvýšiť synergie a efektívnosť medzi existujúcimi zdrojmi údajov a optimalizovať použité metódy zberu údajov. Ak by sa dali identifikovať možní vlastníci zdrojov vyžadovaných údajov, malo by sa zabezpečiť, aby sa tieto údaje mohli použiť na štatistické účely pri plnom rešpektovaní súkromných práv identifikovateľných jednotlivcov a vlastníctva údajov.

Pozmeňujúci návrh  13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15) Súbory údajov, ktoré sa majú zasielať, sa týkajú viacerých štatistických domén. V záujme zachovania flexibilného prístupu, pri ktorom je možné v prípade zmeny požiadaviek na údaje štatistiku prispôsobiť, by sa v základnom nariadení mali stanoviť len domény, témy a podrobné témy, zatiaľ čo podrobné súbory údajov by sa stanovili vo vykonávacích aktoch.

(15) Súbory údajov, ktoré sa majú zasielať, sa týkajú viacerých štatistických domén. V záujme zachovania flexibilného prístupu, pri ktorom je možné v prípade zmeny požiadaviek na údaje štatistiku prispôsobiť, by sa v základnom nariadení mali stanoviť len domény, témy a podrobné témy, zatiaľ čo podrobné súbory údajov by sa stanovili vo vykonávacích aktoch. Zber podrobných súborov údajov by nemal spôsobovať veľké dodatočné náklady, ktoré by viedli k neprimeranému a neopodstatnenému zaťaženiu poľnohospodárskych podnikov a členských štátov.

Odôvodnenie

Potreba zachovať pružný prístup k zberu údajov vzhľadom na nový politický vývoj a vznikajúce potreby údajov nesmie byť na úkor zaručenia právnej istoty a predvídateľnosti pre respondentov a tvorcov údajov (poľnohospodárov, správne orgány, veľkoobchodné subjekty, sprostredkovateľov atď.). V tejto súvislosti sa príloha považuje za podstatnú súčasť tohto nariadenia a zmeny v oblastiach, témach a podrobných témach prílohy podliehajú riadnemu legislatívnemu postupu.

Pozmeňujúci návrh  14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16) Ekologická poľnohospodárska výroba je čoraz dôležitejšia ako ukazovateľ udržateľných systémov poľnohospodárskej výroby. Preto treba zabezpečiť, aby bola štatistika ekologického poľnohospodárstva konzistentná so štatistikou inej poľnohospodárskej výroby, a to jej integrovaním do súborov údajov. Uvedená štatistika ekologickej poľnohospodárskej výroby by mala byť koherentná aj s administratívnymi informáciami získanými podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 a mala by ich využívať (23).

(16) Ekologická poľnohospodárska výroba je čoraz dôležitejšia ako ukazovateľ udržateľných systémov poľnohospodárskej výroby. Štatistické údaje o ekologickej poľnohospodárskej výrobe majú zásadný význam pre monitorovanie pokroku pri plnení akčného plánu pre rozvoj ekologickej poľnohospodárskej výroby v Únii. Preto treba zabezpečiť, aby bola štatistika ekologického poľnohospodárstva konzistentná so štatistikou inej poľnohospodárskej výroby, a to jej integrovaním do súborov údajov. Uvedená štatistika ekologickej poľnohospodárskej výroby by mala byť koherentná aj s administratívnymi informáciami získanými podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 a mala by ich využívať (23).

_________________

_________________

23 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 (Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 1).

23 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 (Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 1).

Pozmeňujúci návrh  15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16a) V prístupe „jedno zdravie“, ktorý presadzuje Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a Svetová organizácia pre zdravie zvierat (OIE), sa uznáva, že zdravie ľudí, zdravie zvierat a ekosystémy sú vzájomne prepojené a že je preto zásadné, aby sa v záujme zdravia zvierat aj zdravia ľudí zaistilo obozretné používanie antimikrobiálnych veterinárnych liekov pri zvieratách určených na výrobu potravín.

Pozmeňujúci návrh  16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16b) S cieľom zabezpečiť najvyššiu úroveň ochrany verejného zdravia, zdravia zvierat a životného prostredia a prispieť k plneniu cieľov Únie, t. j. okrem iného zmierniť riziko vzniku antimikrobiálnej rezistencie u ľudí a zvierat, by sa mala poskytovať štatistika predaja a používania antimikrobiálnych veterinárnych liekov pre zvieratá určené na výrobu potravín v súlade s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/61a.

 

_____________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/6 z 11. decembra 2018 o veterinárnych liekoch a o zrušení smernice 2001/82/ES (Ú. v. EÚ L 4, 7.1.2019, s. 43).

 

Pozmeňujúci návrh  17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18) Malo by byť možné zbierať údaje o ad hoc témach v súvislosti s poľnohospodárskymi vstupmi a výstupmi v určitom čase, aby sa doplnili údaje zbierané na pravidelnej báze o ďalšie údaje o témach, pri ktorých sa vyžaduje viac informácií, ako aj o nových javoch alebo inováciách.

(18) Malo by byť možné zbierať údaje o ad hoc témach v súvislosti s poľnohospodárskymi vstupmi a výstupmi v určitom čase, aby sa doplnili údaje zbierané na pravidelnej báze o ďalšie údaje o témach, pri ktorých sa vyžaduje viac informácií, ako aj o nových javoch alebo inováciách. V záujme zabezpečenia transparentnosti, právnej istoty a minimalizácie administratívneho zaťaženia respondentov a členských štátov by sa však zber ad hoc údajov mal vykonávať výnimočne, a to po vykonaní dôkladnej štúdie uskutočniteľnosti o potrebe tvorby novej štatistiky a po konzultácii so zainteresovanými stranami. Vnútroštátne orgány by mali mať prístup k finančnej podpore Únie na pokrytie nákladov na vykonávanie súvisiacich so zberom ad hoc údajov.

Odôvodnenie

Zber ad hoc údajov bude pravdepodobne znamenať dodatočné výrobné náklady pre orgány členských štátov a záťaž respondentov v odvetví poľnohospodárstva. Z tohto hľadiska budúca potreba rozvoja a tvorby nových štatistík na účely tohto nariadenia, ktoré sú základom Európskej zelenej dohody a s ňou súvisiacich stratégií, bude výsledkom štúdie uskutočniteľnosti a konzultácií so zainteresovanými stranami a bude podporovaná finančným príspevkom Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh  18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19) S cieľom znížiť administratívne zaťaženie členských štátov by sa mali umožniť výnimky z určitých pravidelných prenosov údajov, ak majú členské štáty v prípade uvedených údajov len malý podiel na celkovej hodnote za .

(19) S cieľom znížiť administratívne zaťaženie členských štátov by sa mali umožniť výnimky z určitých pravidelných prenosov údajov, ak majú členské štáty v prípade uvedených údajov len malý podiel na celkovej hodnote za Úniu a ak premenné majú v dotknutých členských štátoch nízku prevalenciu.

Pozmeňujúci návrh  19

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20) V záujme zlepšenia efektívnosti procesov tvorby štatistiky v rámci ESS a zníženia administratívneho zaťaženia respondentov by národné štatistické úrady (NŠÚ) a iné vnútroštátne orgány mali mať právo na bezodkladný a bezplatný prístup ku všetkým administratívnym údajom, ktoré sa zbierajú na verejné účely, alebo právo ich využívať bez ohľadu na to, či ich vlastnia verejné alebo súkromné subjekty. Národné štatistické úrady (NŠÚ) a iné vnútroštátne orgány by mali takisto mať možnosť integrovať uvedené administratívne údaje do štatistiky v miere, v akej sú takéto údaje potrebné na rozvoj, tvorbu a šírenie európskej poľnohospodárskej štatistiky v súlade s článkom 17a nariadenia (ES) č. 223/2009.

 V záujme zlepšenia efektívnosti procesov tvorby štatistiky v rámci ESS a zníženia administratívneho zaťaženia respondentov by národné štatistické úrady (NŠÚ) a iné vnútroštátne orgány mali mať právo na bezodkladný a bezplatný prístup ku všetkým administratívnym údajom, ktoré sa zbierajú na verejné účely, alebo právo ich využívať bez ohľadu na to, či ich vlastnia verejné alebo súkromné subjekty. Ak možno identifikovať jednotlivcov alebo subjekty, ktorých sa údaje týkajú, malo by sa zabezpečiť, aby sa tieto údaje mohli použiť na štatistické účely iba pri zabezpečení plného rešpektovania práva na ochranu osobných údajov a údajov o spoločnostiach. Národné štatistické úrady (NŠÚ) a iné vnútroštátne orgány by mali takisto mať možnosť integrovať uvedené administratívne údaje do štatistiky v miere, v akej sú takéto údaje potrebné na rozvoj, tvorbu a šírenie európskej poľnohospodárskej štatistiky v súlade s článkom 17a nariadenia (ES) č. 223/2009. Na každé spracúvanie osobných údajov podľa tohto nariadenia sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 1a a delegované a vykonávacie akty prijaté v súlade s uvedeným nariadením. Zozbierané údaje by sa mali používať len tak dlho, ako je nevyhnutne potrebné na vykonanie príslušných analýz.

 

__________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh  20

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21) Členské štáty alebo zodpovedné vnútroštátne orgány by sa mali usilovať o čo najväčšiu modernizáciu spôsobov zberu údajov. Malo by sa presadzovať využívanie digitálnych riešení.

(21) Členské štáty alebo zodpovedné vnútroštátne orgány by sa mali usilovať o čo najväčšiu modernizáciu spôsobov zberu údajov využitím finančných prostriedkov z nástrojov technickej pomoci. Malo by sa presadzovať využívanie digitálnych riešení a nástrojov monitorovania krajiny, ako je program Únie pre pozorovanie Zeme (Copernicus) a diaľkové snímače. Keďže širokopásmová infraštruktúra pokrýva približne 50 % vidieckych a odľahlých oblastí, je dôležité stimulovať rozvoj infraštruktúry širokopásmového pripojenia s veľmi vysokou kapacitou vrátane 5G, najmä v hospodársky menej udržateľných oblastiach, ako sú vidiecke, horské a vzdialené oblasti s nízkou hustotou obyvateľstva, s cieľom využiť online prieskumy, satelitné informácie a strojovo generované údaje a veľké dáta (big data). Poľnohospodárske údaje sa čoraz častejšie získavajú prostredníctvom digitálnych poľnohospodárskych postupov, v rámci ktorých je poľnohospodár aj naďalej hlavným poskytovateľom údajov a zodpovedá za zber, spracovanie a správu poľnohospodárskych údajov. Dobrý základ na zlepšenie transparentnosti, zodpovednosti a dôvery, keď poľnohospodári vymieňajú strojovo generované údaje, by sa mal zabezpečiť prostredníctvom dobrovoľných usmernení alebo regulácie. Vnútroštátne plány Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zahŕňajú opatrenia, ktoré by mohli prispieť k digitálnej transformácii alebo k riešeniu výziev, ktoré z nej vyplývajú.

Pozmeňujúci návrh  21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(22a) S cieľom znížiť administratívne zaťaženie poľnohospodárskych podnikov by sa pri rozhodovaní o tom, ktoré súbory údajov a premenné by sa mali požadovať, malo prednostne zvážiť použitie dostupných záznamov namiesto štatistických zisťovaní.

Pozmeňujúci návrh  22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25) V súlade so zásadou správneho finančného riadenia sa uskutočnilo posúdenie vplyvu s cieľom zamerať štatistický program stanovený týmto nariadením na potrebu účinnosti pri dosahovaní cieľov a zohľadniť rozpočtové obmedzenia.

(25) V súlade so zásadou správneho finančného riadenia sa v roku 2016 uskutočnilo posúdenie vplyvu stratégie pre poľnohospodársku štatistiku na rok 2020 a ďalšie roky s cieľom zamerať štatistický program stanovený týmto nariadením na potrebu účinnosti pri dosahovaní cieľov a zohľadniť rozpočtové obmedzenia. Vzhľadom na najnovší vývoj politiky vyplývajúci z nového modelu vykonávania SPP a Európskej zelenej dohody spolu so základnou stratégiou „z farmy na stôl“ a základnou stratégiou v oblasti biodiverzity by sa toto posúdenie vplyvu malo zodpovedajúco aktualizovať, aby lepšie odrážalo nové požiadavky na údaje.

Odôvodnenie

Výbor AGRI vyzval Komisiu, aby doplnila posúdenie vplyvu stratégie pre poľnohospodársku štatistiku na rok 2020 a ďalšie roky z roku 2016 s cieľom zohľadniť najnovší vývoj súvisiaci s reformou SPP a prebiehajúcim procesom stratégie „z farmy na stôl“. Nový model vykonávania SPP zahŕňa monitorovanie a hodnotenie na základe ukazovateľov s cieľom kontrolovať výkonnosť členských štátov v súvislosti s dosahovaním vopred stanovených cieľov. Je preto veľmi dôležité, aby sa zberom zodpovedajúcich údajov umožnilo sfunkčnenie týchto ukazovateľov. Aktualizácia posúdenia vplyvu by vyjasnila nové potreby údajov vyplývajúce z nedávneho vývoja politiky, najmä pokiaľ ide o zber agroenvironmentálnej štatistiky. Tým by sa mohla minimalizovať potreba ad hoc údajov, čo predstavuje riziko dodatočnej administratívnej záťaže respondentov a tvorcov údajov.

Pozmeňujúci návrh  23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27) S cieľom zohľadniť vznikajúce požiadavky na údaje, ktoré vyplývajú najmä z nového vývoja v poľnohospodárstve, revidovaných právnych predpisov a meniacich sa politických priorít, by sa mala na Komisiu v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie delegovať právomoc prijímať akty, aby sa zmenili podrobné témy uvedené v tomto nariadení a stanovili sa témy a podrobné témy, ktoré sa majú poskytovať, a iné praktické podrobnosti týkajúce sa zberu ad hoc údajov podľa tohto nariadenia. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie viedla v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (25). Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a experti Európskeho parlamentu a Rady majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(27) S cieľom zohľadniť vznikajúce požiadavky na údaje, ktoré vyplývajú najmä z nového vývoja v poľnohospodárstve, revidovaných právnych predpisov a meniacich sa politických priorít, by sa mala na Komisiu v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie delegovať právomoc prijímať akty, pokiaľ ide o zmenu podrobných tém uvedených v tomto nariadení a stanovenie tém a podrobných tém, ktoré sa majú poskytovať, a iných praktických podrobností týkajúcich sa zberu ad hoc údajov podľa tohto nariadenia. Pri prijímaní takýchto delegovaných aktov by Komisia mala zohľadniť aspekty ako náklady a administratívne zaťaženie poľnohospodárskych podnikov a členských štátov. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie viedla v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (25). Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a experti Európskeho parlamentu a Rady majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov. Tieto akty nesmú za žiadnych okolností viesť k zvýšeniu administratívneho zaťaženia alebo nákladov pre poľnohospodárske podniky a členské štáty. S cieľom minimalizovať administratívne zaťaženie by sa malo v čo najväčšej miere upustiť od nových požiadaviek na informácie a v záujme lepšej tvorby právnych predpisov by sa na ne mala vzťahovať zásada rovnováhy záťaže.

_________________

_________________

25 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

25 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozmeňujúci návrh  24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(27a) V prípade nových premenných by sa mala pod vedením Eurostatu v spolupráci s príslušnými národnými štatistickými úradmi vykonať štúdia uskutočniteľnosti.

Pozmeňujúci návrh  25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28) S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci, aby stanovila súbory údajov súvisiace s témami a podrobnými témami uvedenými v prílohe a technické prvky údajov, ktoré sa majú poskytovať, aby stanovila zoznamy a opisy premenných a ďalšie praktické podrobnosti týkajúce sa zberu ad hoc údajov a praktické podrobnosti pre správy o kvalite a obsah správ o kvalite. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (26).

(28) S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci s cieľom stanoviť súbory údajov súvisiace s témami a podrobnými témami uvedenými v prílohe a technické prvky údajov, ktoré sa majú poskytovať, aby stanovila zoznamy a opisy premenných a ďalšie praktické podrobnosti týkajúce sa zberu ad hoc údajov a praktické podrobnosti pre správy o kvalite a obsah správ o kvalite. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (26). Pri výkone uvedených právomocí by Komisia mala zohľadniť aspekty ako náklady a administratívne zaťaženie poľnohospodárskych podnikov a členských štátov.

_________________

_________________

26 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

26 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Pozmeňujúci návrh  26

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31) Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby bola dotknutá smernica 2003/4/ES (27) a nariadenie (ES) č. 1367/2006 (28).

(31) Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (26a), smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES (27) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 1367/2006 (28). Aarhuský dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia požaduje ustanovenia o zbere informácií o životnom prostredí, prístupe verejnosti k nim a ich šírení buď na základe žiadosti, alebo prostredníctvom aktívneho šírenia informácií orgánmi, na ktoré sa vzťahuje dohovor. S cieľom zabezpečiť súlad s Aarhuským dohovorom by sa v tomto nariadení mala stanoviť úroveň podrobností zozbieraných údajov, ktoré má Eurostat aktívne šíriť.

__________________

__________________

 

26a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).

27 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313/EHS (Ú. v. EÚ L 41, 14.2.2003, s. 26).

27 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313/EHS (Ú. v. EÚ L 41, 14.2.2003, s. 26).

28 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 zo 6. septembra 2006 o uplatňovaní ustanovení Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia na inštitúcie a orgány Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 264, 25.9.2006, s. 13).

28 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 zo 6. septembra 2006 o uplatňovaní ustanovení Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia na inštitúcie a orgány Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 264, 25.9.2006, s. 13).

Pozmeňujúci návrh  27

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Týmto nariadením sa stanovuje rámec pre agregovanú európsku štatistiku, ktorá sa týka vstupov a výstupov poľnohospodárskych činností, ako aj medzispotreby týchto výstupov v poľnohospodárstve a ich zberu a priemyselného spracovania.

Týmto nariadením sa stanovuje integrovaný rámec pre agregovanú európsku štatistiku, ktorá sa týka vstupov a výstupov poľnohospodárskych činností, ako aj medzispotreby týchto výstupov v poľnohospodárstve a ich zberu a priemyselného spracovania.

Pozmeňujúci návrh  28

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje vymedzenie pojmov „poľnohospodárska činnosť“, „využívaná poľnohospodárska plocha“, „dobytčia jednotka“, „poľnohospodársky podnik“ a „poľnohospodárska jednotka na spoločnej pôde“ stanovené v článku 2 bodoch a), b), d) a e) nariadenia (EÚ) 2018/1091.

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje vymedzenie pojmov „poľnohospodársky podnik“, „poľnohospodárska jednotka na spoločnej pôde“, „dobytčia jednotka“ a „využívaná poľnohospodárska plocha“ stanovené v článku 2 bodoch a), b), d) a e) nariadenia (EÚ) 2018/1091.

Pozmeňujúci návrh  29

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – bod 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a. „hnojivo“ je EÚ produkt na hnojenie, ktorého účinkom je poskytovanie živín rastlinám alebo hubám a ktoré spĺňa požiadavky stanovené v časti II prílohy I k nariadeniu (EÚ) 2019/1009;

Pozmeňujúci návrh  30

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – bod 3 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3b. „anorganické hnojivo“ je hnojivo, ktoré obsahuje živiny v minerálnej forme alebo z ktorého sa živiny v takejto forme uvoľňujú, pričom to nie je ani organické, ani organicko-minerálne hnojivo, a ktoré spĺňa požiadavky stanovené v časti II prílohy I k nariadeniu (EÚ) 2019/1009;

Pozmeňujúci návrh  31

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – bod 8 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8a. „prípravky na ochranu rastlín“ sú prípravky na ochranu rastlín v zmysle článku 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1107/2009;

Pozmeňujúci návrh  32

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – bod 8 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8b. „biocídny výrobok“ je biocídny výrobok v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 528/2012;

Pozmeňujúci návrh  33

 

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – bod 8 c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8c. „veterinárny liek“ je veterinárny liek v zmysle článku 4 bodu 1 nariadenia (EÚ) 2019/6;

Pozmeňujúci návrh  34

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – bod 8 d (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8d. „antimikrobiotikum“ je každá látka s priamym účinkom na mikroorganizmy používaná na liečbu alebo prevenciu infekcií alebo infekčných chorôb vrátane antibiotík, antivirotík, antimykotík a antiprotozoík v zmysle článku 4 bodu 12 nariadenia (EÚ) 2019/6;

Pozmeňujúci návrh  35

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – bod 8 e (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8e. „pesticíd“ je prípravok na ochranu rastlín alebo biocídny výrobok;

Pozmeňujúci návrh  36

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – bod 8 f (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8f. „zvieratá určené na výrobu potravín“ sú zvieratá určené na výrobu potravín v zmysle článku 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 470/2009;

Pozmeňujúci návrh  37

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – bod 15 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

15a. „bilancia plodín“ je ponuka a použitie hlavných obilnín a olejnatých semien v referenčnej oblasti počas referenčného obdobia;

Pozmeňujúci návrh  38

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – bod 15 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

15b. „hrubá bilancia živín“ je bilancia vstupov (spotreba hnojív; hrubé vstupy maštaľného hnoja a iné vstupy) a výstupov (odstraňovanie živín pri zbere úrody; odstraňovanie živín prostredníctvom zberu a spásania krmovín a odstraňovanie zvyškov plodín z poľa) živín do poľnohospodárskej pôdy;

Pozmeňujúci návrh  39

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – bod 15 c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

15c. „hnojivo“ je hnojivo v zmysle článku 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 2003/2003;

Pozmeňujúci návrh  40

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – bod 15 d (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

15d. „poľnohospodárska činnosť“ je: i) produkcia, chov alebo pestovanie poľnohospodárskych výrobkov vrátane zberu, dojenia, plemenného chovu zvierat a chovu zvierat na poľnohospodárske účely; ii) udržiavanie poľnohospodárskej plochy v stave, v ktorom je vhodná na pastvu alebo pestovanie bez prípravnej činnosti nad rámec použitia bežných poľnohospodárskych postupov a strojov na základe kritérií, ktoré stanovia členské štáty vychádzajúc z rámca stanoveného Komisiou alebo iii) vykonávanie minimálnej činnosti na poľnohospodárskych plochách prirodzene ponechaných v stave vhodnom na pastvu alebo pestovanie, pričom túto činnosť vymedzia členské štáty;

Pozmeňujúci návrh  41

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – bod 15 e (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

15e. „anorganické hnojivo“ je anorganické hnojivo v zmysle článku 2 písm. e) nariadenia (ES) č. 2003/2003;

Pozmeňujúci návrh  42

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. V prípade témy Prípravky na ochranu rastlín uvedenej v článku 5 ods. 1 písm. d) bode iii) musia údaje pokrývať prípravky na ochranu rastlín uvedené na trh podľa vymedzenia v článku 3 bode 9 nariadenia (ES) č. 1107/2009.

4. V prípade témy Prípravky na ochranu rastlín uvedenej v článku 5 ods. 1 písm. d) bode iii) musia údaje pokrývať prípravky na ochranu rastlín uvedené na trh podľa vymedzenia v článku 3 bode 9 nariadenia (ES) č. 1107/2009 a ich použitie profesionálnymi používateľmi podľa článku 67 nariadenia (ES) č. 1107/2009;

Pozmeňujúci návrh  43

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a. V prípade témy Veterinárne lieky uvedenej v článku 5 ods. 1 písm. d) bode iiib) musia údaje pokrývať výrobky uvedené na trh vrátane antimikrobiálnych látok v zmysle článku 4 bodov 2 a 12 nariadenia (EÚ) 2019/6 na použitie u zvierat určených na výrobu potravín;

Pozmeňujúci návrh  44

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Komisia môže prijať vykonávacie akty, v ktorých sa bližšie špecifikujú požiadavky na pokrytie uvedené v odsekoch 2, 3 a 4. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 2.

5. Komisia môže prijať vykonávacie akty, v ktorých sa bližšie špecifikujú požiadavky na pokrytie uvedené v odsekoch 2, 3 a 4. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 2 a nesmú poľnohospodárom alebo členským štátom spôsobovať výrazné dodatočné zaťaženie alebo náklady.

 

Pozmeňujúci návrh  45

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno b – bod -i (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-i) Osiata plocha;

Pozmeňujúci návrh  46

 

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno d – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d) Štatistika živín a prípravkov na ochranu rastlín;

d) Štatistika živín, pesticídov, veterinárnych liekov a antibiotík v krmive;

Pozmeňujúci návrh  47

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno d – bod iii a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

iiia) Biocídne výrobky

Pozmeňujúci návrh  48

 

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno d – bod iii b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

iiib) Veterinárne lieky pre zvieratá určené na výrobu potravín

Pozmeňujúci návrh  49

 

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno d – bod iii c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

iiic) Antibiotiká v krmive

Pozmeňujúci návrh  50

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8. Komisia je v súlade s článkom 14 splnomocnená prijímať delegované akty, ktorými sa menia podrobné témy stanovené v prílohe.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh  51

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 9 – pododsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9. Komisia môže prijať vykonávacie akty, aby sa vymedzili súbory údajov, ktoré sa majú zasielať Komisii (Eurostatu). V uvedených vykonávacích aktoch sa špecifikujú tieto technické prvky údajov, ktoré sa majú v relevantných prípadoch poskytovať:

9. Komisia môže v súlade s článkom 14 prijať delegované akty, aby sa vymedzili súbory údajov, ktoré sa majú zasielať Komisii (Eurostatu). V uvedených delegovaných aktoch sa špecifikujú tieto technické prvky údajov, ktoré sa majú v relevantných prípadoch poskytovať:

Pozmeňujúci návrh  52

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 9 – pododsek 1 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) premenné týkajúce sa ekologickej poľnohospodárskej výroby a produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

V tomto nariadení by sa mali stanoviť informácie o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a produktoch ekologickej poľnohospodárskej výroby.

Pozmeňujúci návrh  53

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 9 – pododsek 1 – písmeno c a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca) zoznam referenčných hnojív, pre ktoré sa musia zbierať údaje o cene;

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zlepšiť dostupnú štatistiku a transparentnosť trhu v oblasti cien hnojív.

Pozmeňujúci návrh  54

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 9 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 2 najneskôr deväť mesiacov pred začiatkom referenčného roku.

Uvedené delegované akty sa prijmú najneskôr do... [šesť mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia].

Pozmeňujúci návrh  55

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 9 – pododsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Tieto delegované akty nespôsobia poľnohospodárskym podnikom a členským štátom významné dodatočné administratívne zaťaženie ani náklady. V zozname vybraných premenných a metodických pravidiel sa zohľadňuje dostupnosť administratívnych údajov s cieľom minimalizovať potrebu štatistických zisťovaní.

Pozmeňujúci návrh  56

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 9 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

9a. Zoznam premenných uvedený v odseku 9 písm. a) nevedie k zvýšeniu súčasného celkového počtu premenných, pričom rozpätie flexibility je 1 %.

Pozmeňujúci návrh  57

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 9 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

9b. Pokiaľ ide o nové povinnosti týkajúce sa štatistických informácií, Eurostat v spolupráci s príslušnými národnými štatistickými úradmi vypracuje štúdiu uskutočniteľnosti spolu s posúdením výsledného administratívneho zaťaženia pred rozhodnutím o opatreniach uvedených v odsekoch 8 a 9.

Pozmeňujúci návrh  58

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty uvedené v odseku 1 od referenčného roku [vložte 2 roky po nadobudnutí účinnosti nariadenia] a s minimálnym odstupom 2 roky medzi jednotlivými zbermi ad hoc údajov.

2. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty uvedené v odseku 1 od referenčného roku ... [vložte 2 roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] a s minimálnym odstupom piatich rokov medzi jednotlivými zbermi ad hoc údajov.

Odôvodnenie

Členské štáty potrebujú dostatok času na pridelenie zdrojov na začatie nového zberu ad hoc údajov.

Pozmeňujúci návrh  59

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3 – pododsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa stanoví:

3. Komisia prijme v súlade s článkom 14 delegované akty, ktorými sa stanoví:

Pozmeňujúci návrh  60

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 najneskôr 12 mesiacov pred začiatkom referenčného roku.

Uvedené delegované akty sa prijmú najneskôr do šiestich mesiacov od prijatia delegovaného aktu uvedeného v odseku 1.

Pozmeňujúci návrh  61

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a. Komisia pri výkone svojej právomoci prijímať delegované akty podľa odsekov 1 a 3 zabezpečí, aby boli splnené tieto podmienky:

 

a) cieľom delegovaných právnych aktov je neutralizovať alebo znížiť náklady a zaťaženie a členským štátom ani respondentom z nich v žiadnom prípade nevyplývajú žiadne významné dodatočné náklady ani zaťaženie;

 

b) delegované akty sa prijmú minimálne 12 mesiacov pred začiatkom referenčného obdobia údajov.

Pozmeňujúci návrh  62

 

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3b. Pri prijímaní delegovaných aktov uvedených v tomto článku Komisia vykoná posúdenia vplyvu svojich delegovaných aktov, pri ktorých sa očakáva, že budú mať významný hospodársky, environmentálny alebo sociálny vplyv. Najprv posúdi, či nové štatistiky môžu byť založené na existujúcich údajoch z relevantných administratívnych zdrojov na úrovni Únie, a ak ešte nie sú k dispozícii, posúdi uskutočniteľnosť zberu nových údajov, pričom zohľadní vhodné zdroje a metódy zberu, štatistickú kvalitu a administratívne zaťaženie respondentov a národných štatistických úradov. Tieto delegované akty nespôsobia členským štátom ani respondentom neodôvodnené zaťaženie.

Pozmeňujúci návrh  63

 

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Členský štát môže byť oslobodený od určitých pravidelných prenosov údajov, ak je v prípade premennej vplyv členského štátu na celkovú hodnotu za EÚ obmedzený. Komisia môže prijať vykonávacie akty, v ktorých sa vymedzujú prahové hodnoty pre premenné podľa určitej metodiky tak, aby sa uplatňovaním týchto prahových hodnôt informácie o očakávanej celkovej hodnote za EÚ v referenčnom roku neznížili viac ako o 5 %. Prahové hodnoty sa na podnet Komisie (Eurostatu) revidujú, aby zodpovedali trendom celkových hodnôt za EÚ.

2. Členský štát môže byť oslobodený od určitých pravidelných prenosov údajov, ak je v prípade premennej vplyv členského štátu na celkovú hodnotu za EÚ obmedzený. Takáto výnimka sa nevzťahuje na údaje zozbierané v súlade s článkom 5 ods. 1 písm. d). Komisia môže prijať vykonávacie akty, v ktorých sa vymedzujú prahové hodnoty pre premenné podľa určitej metodiky tak, aby sa uplatňovaním týchto prahových hodnôt informácie o očakávanej celkovej hodnote za EÚ v referenčnom roku neznížili viac ako o 5 %. Prahové hodnoty sa na podnet Komisie (Eurostatu) revidujú, aby zodpovedali trendom celkových hodnôt za EÚ.

Pozmeňujúci návrh  64

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) iné zdroje, metódy alebo inovatívne prístupy.

c) iné zdroje, metódy alebo inovatívne prístupy, ako sú digitálne nástroje a diaľkové snímače.

Pozmeňujúci návrh  65

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty môžu používať všetky informácie z integrovaného administratívneho a kontrolného systému (IACS) stanoveného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 (29), zo systému na identifikáciu a registráciu hovädzieho dobytka stanoveného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 (30) a zo systému na identifikáciu a registráciu oviec a kôz stanoveného nariadením Rady (ES) č. 21/2004 (31), z vinohradníckeho registra zavedeného v súlade s článkom 145 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 (32) a z registrov ekologického poľnohospodárstva zriadených podľa nariadenia (EÚ) 2018/848.

2. Členské štáty môžu používať všetky informácie z integrovaného administratívneho a kontrolného systému (IACS) stanoveného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/... [o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorým sa zrušuje nariadenie () č. 1306/2013], zo systému na identifikáciu a registráciu hovädzieho dobytka stanoveného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 (30) a zo systému na identifikáciu a registráciu oviec a kôz stanoveného nariadením Rady (ES) č. 21/2004 (31), z vinohradníckeho registra zavedeného v súlade s článkom 145 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 (32) a z registrov ekologického poľnohospodárstva zriadených podľa nariadenia (EÚ) 2018/848.

__________________

__________________

29 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 608).

 

30 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 zo 17. júla 2000, ktorým sa zriaďuje systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, o označovaní hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 820/97 (Ú. v. ES L 204, 11.8.2000, s. 1).

30 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 zo 17. júla 2000, ktorým sa zriaďuje systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, o označovaní hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 820/97 (Ú. v. ES L 204, 11.8.2000, s. 1).

31 Nariadenie Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje systém na identifikáciu a registráciu oviec a kôz a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003 a smernice 92/102/EHS a 64/432/EHS (Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 8).

31 Nariadenie Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje systém na identifikáciu a registráciu oviec a kôz a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003 a smernice 92/102/EHS a 64/432/EHS (Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 8).

32 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671 – 854).

32 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671 – 854).

Pozmeňujúci návrh  66

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a. Štatistika biocídnych výrobkov podľa článku 5 ods. 1 písm. d) bodu iiia) tohto nariadenia sa poskytuje na základe záznamov, ktoré vedú držitelia autorizácie a ktoré sprístupňujú príslušným orgánom v súlade s článkom 68 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

Pozmeňujúci návrh  67

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3b. Štatistika predaja a používania antimikrobiálnych veterinárnych liekov pre zvieratá určené na výrobu potravín podľa článku 5 ods. 1 písm. d) bodu iiib) tohto nariadenia sa zostavuje minimálne na základe údajov zozbieraných členskými štátmi v súlade s článkom 57 nariadenia (EÚ) 2019/6 a záznamov vedených v súlade s článkami 96 a 108 uvedeného nariadenia.

Pozmeňujúci návrh  68

 

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3c. Štatistika biocídnych výrobkov podľa článku 5 ods. 1 písm. d) bodu iiia) sa zostavuje minimálne na základe záznamov vedených v súlade s článkom 68 nariadenia (EÚ) č. 528/2012, ako aj článkom 5 a prílohou I časťou A bodom II ods. 2 písm. a) nariadenia č. 183/2005.

 

Pozmeňujúci návrh  69

 

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty na tento účel požiadajú profesionálnych používateľov prípravkov na ochranu rastlín o záznamy v elektronickej podobe, ktoré obsahujú aspoň názov prípravku na ochranu rastlín, dávku aplikácie, hlavnú plochu a plodinu, v prípade ktorej sa prípravok na ochranu rastlín použil v súlade s týmto nariadením.

4. Členské štáty na tieto účely požiadajú profesionálnych používateľov prípravkov na ochranu rastlín a biocídnych výrobkov o záznamy podľa možnosti v elektronickej podobe, ktoré podľa typov plodín a druhov zvierat obsahujú aspoň množstvá a názov použitých účinných látok, prípravku na ochranu rastlín a biocídneho výrobku, dávku aplikácie, dátum aplikácie, plochu, na ktorej sa prípravok na ochranu rastlín alebo biocídny výrobok použil.

Pozmeňujúci návrh  70

 

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. Podľa článku 17a nariadenia (ES) č. 223/2009 majú vnútroštátne orgány zodpovedné za plnenie požiadaviek tohto nariadenia právo na bezodkladný a bezplatný prístup k údajom a ich používanie vrátane individuálnych údajov o podnikoch a poľnohospodárskych podnikoch v administratívnych záznamoch vedených na ich vnútroštátnom území. Na účely takéhoto prístupu vnútroštátne orgány a vlastníci administratívnych záznamov stanovia potrebné mechanizmy spolupráce. Uvedený prístup sa zaručí aj v prípadoch, že príslušný orgán delegoval úlohy, ktoré sa majú vykonať v jeho mene, na súkromné alebo poloverejné subjekty.

6. Podľa článku 17a nariadenia (ES) č. 223/2009 majú vnútroštátne orgány zodpovedné za plnenie požiadaviek tohto nariadenia právo na bezodkladný a bezplatný prístup k údajom a ich používanie vrátane individuálnych údajov o podnikoch a poľnohospodárskych podnikoch v administratívnych záznamoch vedených na ich vnútroštátnom území. Ostatné vnútroštátne orgány zodpovedné za vykonávanie príslušných právnych predpisov Únie v oblasti životného prostredia, potravinovej bezpečnosti a verejného zdravia, ako aj Európska environmentálna agentúra majú takisto právo na bezodkladný a bezplatný prístup k súhrnným údajom a ich používanie na štatistické a monitorovacie účely. Na účely takéhoto prístupu vnútroštátne orgány a vlastníci administratívnych záznamov stanovia potrebné mechanizmy spolupráce. Uvedený prístup sa zaručí aj v prípadoch, že príslušný orgán delegoval úlohy, ktoré sa majú vykonať v jeho mene, na súkromné alebo poloverejné subjekty.

Pozmeňujúci návrh  71

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 6 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a. Zozbierané údaje sa môžu použiť len počas obdobia potrebného na vykonanie analýz a nesmú sa ďalej spracúvať alebo zverejňovať spôsobom, ktorý nie je v súlade s pôvodným účelom zberu údajov.

Pozmeňujúci návrh  72

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 9 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

9a. Komisia (Eurostat) uverejňuje bezplatne na internete správu o kvalite, ktorú predložili členské štáty, iné správy alebo informácie poskytnuté členskými štátmi pri uplatňovaní tohto článku, ako aj všetky žiadosti Komisie (Eurostatu) o objasnenie.

Pozmeňujúci návrh  73

 

Návrh nariadenia

Článok 10 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 10a

 

Uverejňovanie údajov

 

1. Údaje zozbierané o témach uvedených v článku 5 ods. 1 písm. d) Komisia (Eurostat) aktívne šíri prostredníctvom internetu, a to bezplatne a na tejto úrovni podrobností:

 

a) podľa účinnej látky;

 

b) podľa prípravku na ochranu rastlín, biocídneho výrobku, veterinárneho lieku a hnojiva;

 

c) podľa plodiny a druhu zvierat;

 

d) podľa roka.

 

2. Údaje zozbierané podľa tohto nariadenia Komisia (Eurostat) aktívne šíri s výnimkou dôverných údajov v súlade s nariadením (ES) č. 223/2009 v spojení s nariadením (ES) č. 1367/2006.

 

3. Týmto nariadením nie je dotknuté právo verejnosti na prístup k dokumentom podľa nariadenia (ES) č. 1049/2001 v spojení s nariadením (ES) č. 1367/2006 a smernicou 2003/4/ES.

Pozmeňujúci návrh  74

 

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Na účely vykonávania tohto nariadenia môže Únia poskytnúť národným štatistickým úradom a iným vnútroštátnym orgánom v zmysle článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 223/2009 granty na pokrytie nákladov na vykonávanie zberu ad hoc údajov.

1. Na účely vykonávania tohto nariadenia Únia poskytuje národným štatistickým úradom a iným vnútroštátnym orgánom v zmysle článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 223/2009 granty na podporu prístupu k príslušnej technológii a na pokrytie nákladov na vykonávanie tohto nariadenia, ako aj nákladov na zber ad hoc údajov a nákladov na štúdie uskutočniteľnosti podľa článku 6 ods. 1b.

Pozmeňujúci návrh  75

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. V nadväznosti na priority európskej digitálnej stratégie a potrebu zaviesť digitálny jednotný trh sa z vnútroštátnych plánov na podporu obnovy a odolnosti môžu financovať výdavky v digitálnom sektore s cieľom lepšie zbierať a využívať údaje v odvetví poľnohospodárstva.

Pozmeňujúci návrh  76

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak by si uplatňovanie tohto nariadenia alebo vykonávacích opatrení a delegovaných aktov prijatých na základe tohto nariadenia vyžadovalo rozsiahle úpravy národného štatistického systému niektorého členského štátu, Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa členským štátom na obdobie najviac dvoch rokov udelia výnimky.

Ak by si uplatňovanie tohto nariadenia alebo vykonávacích opatrení a delegovaných aktov prijatých na základe tohto nariadenia vyžadovalo rozsiahle úpravy národného štatistického systému niektorého členského štátu, Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa členským štátom na obdobie najviac troch rokov udelia výnimky.

Pozmeňujúci návrh  77

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Príslušný členský štát predloží Komisii riadne odôvodnenú žiadosť o takúto výnimku do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti príslušného aktu.

Príslušný členský štát predloží Komisii riadne odôvodnenú žiadosť o takúto výnimku do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti príslušného aktu, pričom vysvetlí, aké rozsiahle úpravy vnútroštátneho štatistického systému sú potrebné, a uvedie odhadovaný harmonogram takýchto úprav. Táto žiadosť sa zverejňuje.

Pozmeňujúci návrh  78

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Komisia (Eurostat) preskúma a posúdi, či žiadosť spĺňa príslušné podmienky stanovené v odseku 1.

 

Ak sa Komisia domnieva, že výnimka nie je odôvodnená v súlade s príslušnými podmienkami stanovenými v odseku 1, prijme rozhodnutie do troch mesiacov od dátumu doručenia odôvodnenej žiadosti, pričom informuje dotknutý členský štát, že výnimku nemožno akceptovať, a uvedie dôvody tohto zamietnutia. Takéto rozhodnutie sa zverejňuje.

Pozmeňujúci návrh  79

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Vykonávacie akty uvedené v odseku 1 prvom pododseku sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 2.

2. Komisia môže v súlade s článkom 14 prijať delegované akty, v ktorých stanoví podmienky uvedené v odseku 1 tohto článku.

Pozmeňujúci návrh  80

 

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 5 ods. 8 a článku 6 ods. 1 a 2 sa Komisii udeľuje na neurčité obdobie od [Úrad pre publikácie: vložte, prosím, presný dátum nadobudnutia účinnosti nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 5 ods. 9, článku 6 ods. 1, 2 a 3 a článku 13 ods. 2 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [Úrad pre publikácie: vložte, prosím, dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Pozmeňujúci návrh  81

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

4. Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Európsky parlament dostane plán na nasledujúce mesiace a pozvánky na všetky zasadnutia expertov. Príprava a vypracovanie delegovaných aktov podľa tohto nariadenia zahŕňajú písomné verejné konzultácie v trvaní minimálne 6 týždňov.

Pozmeňujúci návrh  82

Návrh nariadenia

Článok 14 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 14a

 

Preskúmanie

 

1. Do 31. decembra ... [vložte rok nasledujúci 30 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] a potom každých päť rokov Komisia preskúma toto nariadenie a predloží správu o jeho vykonávaní Európskemu parlamentu a Rade.

 

2. Počas prvého preskúmania uvedeného v odseku 1 Komisia posúdi najmä to,

 

 či a prečo existujú medzery a nedostatky v zozbieraných údajoch, ktoré obmedzujú schopnosť verejných orgánov hodnotiť pokrok smerom k udržateľnému poľnohospodárstvu vrátane údajov týkajúcich sa používania prípravkov na ochranu rastlín, biocídnych výrobkov a veterinárnych liekov.

Pozmeňujúci návrh  83

Návrh nariadenia

Príloha – písmeno a – tabuľka

 

Text predložený Komisiou

a) Štatistika živočíšnej výroby

 

Téma

Podrobné témy

Periodicita prenosov

Referenčné obdobia

Hospodárske zvieratá a mäso

Populácie hospodárskych zvierat

dvakrát ročne, ročne alebo trikrát za desaťročie

dátumy

Produkcia mäsa

mesačne

kalendárny mesiac

ročne

kalendárny rok

Dodávka zvierat

dvakrát ročne alebo ročne

kalendárne štvrťroky

kalendárne polroky

kalendárne roky

Vajcia a kurčatá

Vajcia na spotrebu

ročne alebo trikrát za desaťročie

kalendárny rok

Násadové vajcia a jednodňová hydina

mesačne

kalendárny mesiac

Štruktúra liahní

ročne

kalendárny rok

dátumy

Mlieko a mliečne výrobky

Mlieko vyrobené a použité v poľnohospodárskych podnikoch

ročne alebo trikrát za desaťročie

kalendárny rok

Dostupnosť mlieka v mliekarenskom sektore

ročne

kalendárny rok

Použitia mlieka a mliečnych surovín mliekarenským sektorom a výsledné výrobky

ročne

kalendárny rok

Mesačné použitie kravského mlieka mliekarenským sektorom

mesačne alebo dvakrát ročne

kalendárny mesiac

Štruktúra mliekarenských podnikov

trikrát za desaťročie

kalendárny rok

 

 

Pozmeňujúci návrh

a) Štatistika živočíšnej výroby1a

 

Téma

Podrobné témy

Periodicita prenosov

Referenčné obdobia

Hospodárske zvieratá a mäso

Populácie hospodárskych zvierat

dvakrát ročne, ročne

dátumy

Produkcia mäsa

mesačne

kalendárny mesiac

ročne

kalendárny rok

Dodávka zvierat

dvakrát ročne alebo ročne

kalendárne štvrťroky

kalendárne polroky

kalendárne roky

Vajcia a kurčatá

Vajcia na spotrebu

ročne

kalendárny rok

Násadové vajcia a jednodňová hydina

mesačne

kalendárny mesiac

Štruktúra liahní

ročne

kalendárny rok

dátumy

Mlieko a mliečne výrobky

Mlieko vyrobené a použité v poľnohospodárskych podnikoch

ročne

kalendárny rok

Dostupnosť mlieka v mliekarenskom sektore

ročne

kalendárny rok

Použitia mlieka a mliečnych surovín mliekarenským sektorom a výsledné výrobky

ročne

kalendárny rok

Mesačné použitie kravského mlieka mliekarenským sektorom

mesačne alebo dvakrát ročne

kalendárny mesiac

Štruktúra mliekarenských podnikov

trikrát za desaťročie

kalendárny rok

 

––––––––––––––––––––––––

1a Celkový počet zvierat a celkový počet produktov živočíšneho pôvodu s uvedením certifikovaného ekologického poľnohospodárstva a/alebo ekologického poľnohospodárstva v konverzii pri každej téme.

 

Pozmeňujúci návrh  84

 

Návrh nariadenia

Príloha – písmeno b – tabuľka

 

Text predložený Komisiou

b) Štatistika rastlinnej výroby

 

Téma

Podrobné témy

Periodicita prenosov

Referenčné obdobia

Rastlinná výroba

Produkcia plodín pestovaných na ornej pôde a trvalé trávne porasty

častejšie ako ročne a ročne

kalendárny rok

Záhradnícka produkcia s výnimkou trvalých plodín

častejšie ako ročne a ročne

kalendárny rok

Produkcia trvalých plodín

častejšie ako ročne a ročne

kalendárny rok

Bilancie plodín

Bilancie obilnín

ročne

rok

Bilancie olejnatých semien

ročne

rok

Trávne porasty a pasenie

Obhospodarovanie spásaných plôch

každé 3 roky

kalendárny rok

 

 

 

Pozmeňujúci návrh

b) Štatistika rastlinnej výroby1a

 

Téma

Podrobné témy

Periodicita prenosov

Referenčné obdobia

Osiata plocha

Využívaná poľnohospodárska plocha, orná pôda a trvalé trávne porasty

ročne

kalendárny rok

Záhradnícke plodiny

ročne

kalendárny rok

Trvalé plodiny

ročne

kalendárny rok

Krmoviny

každé 3 roky

kalendárny rok

Pôda ležiaca úhorom

ročne

kalendárny rok

Rastlinná výroba

Produkcia plodín pestovaných na ornej pôde a trvalé trávne porasty

častejšie ako ročne a ročne

rok

Záhradnícka produkcia s výnimkou trvalých plodín

častejšie ako ročne a ročne

rok

Produkcia trvalých plodín

častejšie ako ročne a ročne

rok

Produkcia krmovín

každé 3 roky

kalendárny rok

Bilancie plodín

Bilancie obilnín

ročne

rok

Bilancie olejnatých semien

ročne

rok

Trávne porasty a pasenie

Obhospodarovanie spásaných plôch

každé 3 roky

kalendárny rok

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

1a Celková hlavná plocha a produkcia s uvedením certifikovaného ekologického poľnohospodárstva a/alebo ekologického poľnohospodárstva v konverzii.

 

 

Pozmeňujúci návrh  85

Návrh nariadenia

Príloha – písmeno b a (nové)

 

Text predložený Komisiou

 

 

Pozmeňujúci návrh

ba) Ekologická poľnohospodárska výroba a produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby

 

Téma

Podrobné témy

Periodicita prenosov

Referenčné obdobia

Ekologická poľnohospodárska výroba a produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby

Ekologická poľnohospodárska výroba a produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby

ročne

kalendárny rok

 

 

 

Odôvodnenie

V súlade s článkom 5 ods. 4 Komisia okrem toho v nadväznosti na opatrenie č. 11 akčného plánu pre ekologické poľnohospodárstvo zintenzívni od roku 2022 zber údajov o trhu v spolupráci s členskými štátmi a rozšíri analýzu stredísk pre monitorovanie trhu EÚ na produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby.

Pozmeňujúci návrh  86

 

Návrh nariadenia

Príloha – písmeno c – tabuľka – riadky 3,4 a 5

 

Text predložený Komisiou

 

 

Absolútne ceny vstupov

Hnojivá

ročne

kalendárny rok

Krmivo

ročne

kalendárny rok

Energia

ročne

kalendárny rok

 

 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh

 

 

Absolútne ceny vstupov

Hnojivá

mesačne alebo štvrťročne

kalendárny rok

Prípravky na ochranu rastlín

ročne

kalendárny rok

Biocídne výrobky

ročne

kalendárny rok

Veterinárne lieky

ročne

kalendárny rok

Krmivo

ročne

kalendárny rok

Energia

ročne

kalendárny rok

 

 

 

Pozmeňujúci návrh  87

 

Návrh nariadenia

Príloha – písmeno d – tabuľka

 

Text predložený Komisiou

d) Štatistika živín a prípravkov na ochranu rastlín

 

Téma

Podrobné témy

Periodicita prenosov

Referenčné obdobia

Živiny v poľnohospodárskych hnojivách

Anorganické hnojivá v poľnohospodárstve

ročne

kalendárny rok

Organické hnojivá v poľnohospodárstve

Bilancie živín

Koeficienty pre výpočet obsahu živín v plodinách a krmovinách

každých päť rokov

kalendárne roky

Koeficienty pre výpočet množstva pozberových zvyškov a výpočet obsahu živín v pozberových zvyškoch

Koeficienty pre výpočet biologickej fixácie dusíka

Koeficienty pre výpočet atmosférickej depozície dusíka

Koeficienty pre výpočet obsahu živín v použitom osive

Koeficienty pre výpočet živín v exkrementoch hospodárskych zvierat

Množstvo maštaľného hnoja použitého na iné ako poľnohospodárske účely a koeficienty pre výpočet obsahu živín

Prípravky na ochranu rastlín

Prípravky na ochranu rastlín uvedené na trh

ročne

kalendárny rok

Použitie prípravkov na ochranu rastlín v poľnohospodárstve

ročne

kalendárny rok

 

 

Pozmeňujúci návrh

d) Štatistika živín, pesticídov, veterinárnych liekov a antibiotík v krmive

 

Téma

Podrobné témy

Periodicita prenosov

Referenčné obdobia

Živiny v poľnohospodárskych hnojivách

Anorganické hnojivá v poľnohospodárstve

ročne

kalendárny rok

Organické hnojivá v poľnohospodárstve

Bilancie živín

Koeficienty pre výpočet obsahu živín v plodinách a krmovinách

každých päť rokov

kalendárne roky

Koeficienty pre výpočet množstva pozberových zvyškov a výpočet obsahu živín v pozberových zvyškoch

Koeficienty pre výpočet biologickej fixácie dusíka

Koeficienty pre výpočet atmosférickej depozície dusíka

Koeficienty pre výpočet obsahu živín v použitom osive

Koeficienty pre výpočet živín v exkrementoch hospodárskych zvierat

Množstvo maštaľného hnoja použitého na iné ako poľnohospodárske účely a koeficienty pre výpočet obsahu živín

Prípravky na ochranu rastlín

Prípravky na ochranu rastlín uvedené na trh

ročne

kalendárny rok

Použitie prípravkov na ochranu rastlín v poľnohospodárstve1a

ročne

kalendárny rok

Biocídne výrobky

Biocídne výrobky uvedené na trh

ročne

kalendárny rok

Použitie biocídnych výrobkov v poľnohospodárstve

ročne

kalendárny rok

Veterinárne lieky pre zvieratá určené na výrobu potravín a krmivo

Veterinárne lieky pre zvieratá určené na výrobu potravín uvedené na trh

ročne

kalendárny rok

Použitie veterinárnych liekov pre zvieratá určené na výrobu potravín

ročne

kalendárny rok

Antibiotiká v krmive uvedené na trh

ročne

kalendárny rok

Použitie antibiotík v krmive

ročne

kalendárny rok

 

––––––––––––––––––––––––––––

1a S uvedením použitia v certifikovanom ekologickom poľnohospodárstve a/alebo v ekologickom poľnohospodárstve v konverzii.

 

 


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Štatistika poľnohospodárskych vstupov a výstupov a zrušenie nariadení (ES) č. 1165/2008, (ES) č. 543/2009, (ES) č. 1185/2009 a smernice 96/16/ES

Referenčné čísla

COM(2021)0037 – C9-0009/2021 – 2021/0020(COD)

Dátum predloženia v EP

2.2.2021

 

 

 

Gestorský výbor

 Dátum oznámenia na rokovaní

AGRI

8.2.2021

 

 

 

Spravodajcovia

 Dátum menovania

Petros Kokkalis

8.3.2021

 

 

 

Dátum prijatia

12.10.2021

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

39

9

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Álvaro Amaro, Eric Andrieu, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Benoît Biteau, Mara Bizzotto, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Angelo Ciocca, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Dino Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Gilles Lebreton, Norbert Lins, Colm Markey, Alin Mituța, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Bronis Ropė, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Veronika Vrecionová, Sarah Wiener, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Joëlle Mélin

Dátum predloženia

14.10.2021

 


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

39

+

NI

Dino Giarrusso

PPE

Álvaro Amaro, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Colm Markey, Marlene Mortler, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Renew

Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Alin Mituța, Ulrike Müller

S&D

Clara Aguilera, Eric Andrieu, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Marc Tarabella

The Left

Manuel Bompard, Luke Ming Flanagan, Petros Kokkalis

Verts/ALE

Benoît Biteau, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Bronis Ropė, Sarah Wiener

 

9

-

ECR

Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

ID

Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Ivan David, Gilles Lebreton, Joëlle Mélin

 

0

0

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 

Posledná úprava: 29. októbra 2021
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia