VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende roaming op openbare mobielecommunicatienetwerken binnen de Unie (herschikking)

14.10.2021 - (COM(2021)0085 – C9-0085/2021 – 2021/0045(COD)) - ***I

Commissie industrie, onderzoek en energie
Rapporteur: Angelika Winzig
(Herschikking – artikel 110 van het Reglement)


Procedure : 2021/0045(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A9-0286/2021
Ingediende teksten :
A9-0286/2021
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende roaming op openbare mobielecommunicatienetwerken binnen de Unie (herschikking)

(COM(2021)0085 – C9-0085/2021 – 2021/0045(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure – herschikking)

Het Europees Parlement,

 gezien het voorstel van de Commissie aan het Parlement en de Raad (COM(2021)0085),

 gezien artikel 294, lid 3, en artikel 173, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C9-0085/2021),

 gezien het advies van de Commissie juridische zaken inzake de voorgestelde rechtsgrond,

 gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

 gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van ...[1],

 gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 over een systematischer gebruik van de herschikking van besluiten[2],

 gezien de brief van 1 oktober 2021 van de Commissie juridische zaken aan de Commissie industrie, onderzoek en energie overeenkomstig artikel 110, lid 3, van zijn Reglement,

 gezien de artikelen 110, 59 en 40 van zijn Reglement,

 gezien het advies van de Commissie interne markt en consumentenbescherming,

 gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A9-0286/2021),

A. overwegende dat het voorstel van de Commissie volgens de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig in het voorstel worden vermeld en dat met betrekking tot de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de eerdere besluiten met die wijzigingen kan worden geconstateerd dat het voorstel louter een codificatie van de bestaande besluiten behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen;

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast, rekening houdend met de aanbevelingen van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie;

2. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

 

Amendement  1

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4) Aangezien Verordening (EU) nr. 531/2012 op 30 juni 2022 verstrijkt, heeft onderhavige verordening tot doel die verordening te herschikken en tegelijkertijd nieuwe maatregelen in te voeren om de transparantie te vergroten, onder meer met betrekking tot het gebruik van roamingdiensten met toegevoegde waarde, en te zorgen voor een authentieke roamingervaring tegen thuistarief wat betreft de servicekwaliteit en de toegang tot noodhulpdiensten tijdens het roamen. Deze nieuwe verordening heeft een looptijd van tien jaar, tot 2032, om zekerheid te bieden op de markt en de regeldruk tot een minimum te beperken, en voorziet tegelijkertijd in een mechanisme om tussentijds op wholesaleniveau in te grijpen indien de marktontwikkelingen dat vereisen.

(4) Aangezien Verordening (EU) nr. 531/2012 op 30 juni 2022 verstrijkt, heeft onderhavige verordening tot doel die verordening te herschikken en tegelijkertijd nieuwe maatregelen in te voeren om de transparantie te vergroten, onder meer met betrekking tot het gebruik van roamingdiensten met toegevoegde waarde en het gebruik van roamingdiensten op niet-terrestrische openbare mobielecommunicatienetwerken, en te zorgen voor een authentieke roamingervaring tegen thuistarief wat betreft de servicekwaliteit en de toegang tot noodhulpdiensten tijdens het roamen. Deze verordening heeft een looptijd van tien jaar, tot 2032, teneinde zekerheid te bieden op de markt en de regeldruk tot een minimum te beperken, en voorziet tegelijkertijd in een vereiste dat de Commissie toetsingen verricht en tweejaarlijkse verslagen uitbrengt aan het Europees Parlement en de Raad, alsook, in voorkomend geval, wetgevingsvoorstellen presenteert voor het wijzigen van deze verordening, wanneer de marktontwikkelingen dat vereisen. Wanneer de Commissie in 2027 haar tweede hierboven bedoelde verslag uitbrengt, beoordeelt ze met name of het - vanwege de snelle marktontwikkelingen en uitrol van nieuwe technologieën - geëigend is een wetgevingsvoorstel te presenteren voor het wijzigen van deze verordening.

Amendement  2

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 9

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9) Het wijdverbreide gebruik van mobiele toestellen waarmee verbinding met het internet kan worden gemaakt, betekent dat dataroaming economisch heel belangrijk is. Dit is relevant voor zowel gebruikers als leveranciers van toepassingen en inhoud. Om de ontwikkeling van deze markt te stimuleren mogen kosten voor dataverkeer de groei niet belemmeren , met name omdat verwacht wordt dat het gebruik van 5G-netwerken en -diensten gestaag zal toenemen .

(9) Het wijdverbreide gebruik van mobiele toestellen waarmee verbinding met het internet kan worden gemaakt, betekent dat dataroaming economisch heel belangrijk is. Dit is relevant voor zowel gebruikers als leveranciers van toepassingen en inhoud. Om de ontwikkeling van deze markt te stimuleren mogen kosten voor dataverkeer de groei niet belemmeren, met name omdat verwacht wordt dat de ontwikkeling en het gebruik van hogesnelheidsnetwerken en -diensten van de volgende generatie gestaag zullen versnellen.

Amendement  3

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 10

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10) Richtlijn 2002/19/EG van het Europees Parlement en de Raad60 , Richtlijn 2002/20/EG van het Europees Parlement en de Raad61 , Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad62 , Richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad63 en Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad64 hadden tot doel binnen de Unie een interne markt voor elektronische communicatie tot stand te brengen waarin door meer concurrentie een hoog niveau van bescherming van de consument wordt gewaarborgd. Die richtlijnen werden ingetrokken bij Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad65. Richtlijn (EU) 2018/1972 is gericht op de bevordering van investeringen in en het gebruik van netwerken met een zeer grote capaciteit in de EU alsook op de vaststelling van nieuwe spectrumregels voor mobiele connectiviteit en 5G. Richtlijn (EU) 2018/1972 waarborgt ook dat alle burgers toegang hebben tot betaalbare communicatie, waaronder internettoegang. De richtlijn vergroot de bescherming van de consument, verbetert de veiligheid voor gebruikers en maakt het gemakkelijker om maatregelen van regelgevende aard te treffen.

(10) Richtlijn 2002/19/EG van het Europees Parlement en de Raad60 , Richtlijn 2002/20/EG van het Europees Parlement en de Raad61 , Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad62 , Richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad63 en Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad64 hadden tot doel binnen de Unie een interne markt voor elektronische communicatie tot stand te brengen waarin door meer concurrentie een hoog niveau van bescherming van de consument wordt gewaarborgd. Richtlijnen 2002/19/EG, 2002/20/EG, 2002/21/EG en 2002/22/EG werden ingetrokken bij Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad65. Richtlijn (EU) 2018/1972 is gericht op de bevordering van investeringen in en het gebruik van netwerken met een zeer grote capaciteit in de EU alsook op de vaststelling van nieuwe spectrumregels voor mobiele connectiviteit en 5G. Richtlijn (EU) 2018/1972 voorziet ook dat de nationale regelgevings- en andere bevoegde autoriteiten, alsook Berec, de Commissie en de lidstaten, streven naar het verwezenlijken van de doelstellingen van het bijdragen aan de ontwikkeling van de interne markt en het bevorderen van de belangen van de burgers van de Unie. Zij waarborgt onder andere dat alle consumenten toegang hebben tot betaalbare communicatie, waaronder internettoegang. De richtlijn vergroot de bescherming van de consument, verbetert de veiligheid voor gebruikers en maakt het gemakkelijker om maatregelen van regelgevende aard te treffen.

__________________

__________________

60 Richtlijn 2002/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de toegang tot en interconnectie van elektronische-communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten (Toegangsrichtlijn) (PB L 108 van 24.4.2002, blz. 7).

60 Richtlijn 2002/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de toegang tot en interconnectie van elektronische-communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten (Toegangsrichtlijn) (PB L 108 van 24.4.2002, blz. 7).

61 Richtlijn 2002/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 betreffende de machtiging voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (Machtigingsrichtlijn) (PB L 108 van 24.4.2002, blz. 21).

61 Richtlijn 2002/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 betreffende de machtiging voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (Machtigingsrichtlijn) (PB L 108 van 24.4.2002, blz. 21).

62 Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (kaderrichtlijn) (PB L 108 van 24.4.2002, blz. 33).

62 Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (kaderrichtlijn) (PB L 108 van 24.4.2002, blz. 33)

63 Richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en -diensten (Universeledienstrichtlijn) (PB L 108 van 24.4.2002, blz. 51).

63 Richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en -diensten (Universeledienstrichtlijn) (PB L 108 van 24.4.2002, blz. 51).

64 Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie) (PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37).

64 Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie) (PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37).

65 Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie (PB L 321 van 17.12.2018, blz. 36).

65 Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie (PB L 321 van 17.12.2018, blz. 36).

Amendement  4

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 14

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14) Om de ontwikkeling van een efficiëntere, beter geïntegreerde en meer concurrerende markt voor roamingdiensten mogelijk te maken moeten ondernemingen vrij kunnen onderhandelen over wholesaletoegang voor het aanbieden van roamingdiensten. Belemmeringen voor de toegang tot dergelijke wholesaleroamingdiensten die het gevolg zijn van de verschillende onderhandelingsposities en de verschillende mate waarin ondernemingen eigenaar zijn van de infrastructuur, moeten worden weggewerkt. Te dien einde moeten overeenkomsten inzake toegang tot wholesaleroaming het beginsel van technologieneutraliteit eerbiedigen, alle exploitanten gelijke en eerlijke kansen bieden om toegang te krijgen tot alle beschikbare netwerken en technologieën, en te goeder trouw worden onderhandeld zodat de roamingaanbieder retailroamingdiensten kan aanbieden die gelijkwaardig zijn aan de diensten die in eigen land worden aangeboden. Exploitanten van mobiele virtuele netwerken en wederverkopers van mobielecommunicatiediensten zonder hun eigen netwerkinfrastructuur verlenen typisch roamingdiensten op basis van commerciële overeenkomsten over wholesaleroaming met exploitanten van mobiele gastnetwerken in dezelfde lidstaat. Het risico bestaat evenwel dat commerciële onderhandelingen exploitanten van mobiele virtuele netwerken en wederverkopers onvoldoende ruimte laten om de concurrentie te bevorderen door middel van lagere tarieven. Door het invoeren van wholesaleplafonds en van een verplichting om toegang te verlenen zullen deze obstakels verdwijnen en zullen de exploitanten van mobiele virtuele netwerken/wederverkopers en de exploitanten van mobiele netwerken op voet van gelijkheid onderhandelen, hetgeen de ontwikkeling van alternatieve, innovatieve en Uniewijde roamingdiensten en -aanbiedingen voor klanten ten goede zou komen. Richtlijn (EU) 2018/1972 laat niet toe dat dit probleem wordt opgelost via het opleggen van verplichtingen aan exploitanten met aanzienlijke marktmacht.

(14) Om de ontwikkeling van een efficiëntere, beter geïntegreerde en meer concurrerende markt voor roamingdiensten mogelijk te maken moeten ondernemingen vrij kunnen onderhandelen over wholesaletoegang voor het aanbieden van roamingdiensten, waaronder voor IoT-apparaten. Belemmeringen voor de toegang tot dergelijke wholesaleroamingdiensten die het gevolg zijn van de verschillende onderhandelingsposities en de verschillende mate waarin ondernemingen eigenaar zijn van de infrastructuur, moeten worden weggewerkt. Te dien einde moeten overeenkomsten inzake toegang tot wholesaleroaming het beginsel van technologieneutraliteit eerbiedigen, alle exploitanten gelijke en eerlijke kansen bieden om toegang te krijgen tot alle beschikbare netwerken en technologieën, en te goeder trouw worden onderhandeld zodat de roamingaanbieder retailroamingdiensten kan aanbieden die gelijkwaardig zijn aan de diensten die in eigen land worden aangeboden. Deze verordening mag echter niet de mogelijkheid beperken om een overeenkomst inzake wholesaletoegang af te sluiten met alleen die exploitanten die de meest geavanceerde netwerken hebben. Exploitanten moeten de mogelijkheid hebben over hun wholesaleroamingovereenkomsten te onderhandelen volgens hun commerciële behoeften. Derhalve verplicht deze verordening de exploitanten er niet toe van roamingpartner te veranderen, op voorwaarde dat de uit deze verordening voortvloeiende vereisten inzake de kwaliteit van de diensten worden gerespecteerd. Wholesaleroamingovereenkomsten moeten te allen tijde een authentieke roamingervaring tegen thuistarief waarborgen. Exploitanten van mobiele virtuele netwerken en wederverkopers van mobielecommunicatiediensten zonder hun eigen netwerkinfrastructuur verlenen typisch roamingdiensten op basis van commerciële overeenkomsten over wholesaleroaming met exploitanten van mobiele gastnetwerken in dezelfde lidstaat. Het risico bestaat evenwel dat commerciële onderhandelingen exploitanten van mobiele virtuele netwerken en wederverkopers onvoldoende ruimte laten om de concurrentie te bevorderen door middel van lagere tarieven. Door het invoeren van wholesaleplafonds en van een verplichting om toegang te verlenen zullen deze obstakels verdwijnen en zullen de exploitanten van mobiele virtuele netwerken/wederverkopers en de exploitanten van mobiele netwerken op voet van gelijkheid onderhandelen, hetgeen de ontwikkeling van alternatieve, innovatieve en Uniewijde roamingdiensten en -aanbiedingen voor klanten ten goede zou komen. Richtlijn (EU) 2018/1972 laat niet toe dat dit probleem wordt opgelost via het opleggen van verplichtingen aan exploitanten met aanzienlijke marktmacht.

Amendement  5

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 15

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15) Derhalve moet verplicht worden gesteld dat wordt voldaan aan elk redelijk verzoek om wholesaletoegang tot openbare mobielecommunicatienetwerken voor het aanbieden van roamingdiensten. Dergelijke toegang moet sporen met de behoeften van wie om toegang verzoekt. Eindgebruikers van diensten waarvoor moderne technologieën en retailroamingdiensten vereist zijn, moeten bij het roamen kunnen genieten van dezelfde kwaliteit als in eigen land. De verplichting wholesaletoegang voor roamingdiensten te verlenen, moet derhalve waarborgen dat toegangvragende partijen de in eigen land aangeboden retaildiensten kunnen repliceren, tenzij exploitanten van mobiele netwerken waaraan om toegang wordt verzocht, kunnen aantonen dat dit technisch niet haalbaar is. Toegang kan alleen worden geweigerd op basis van objectieve criteria als technische haalbaarheid of de noodzaak om de integriteit van het netwerk te handhaven. In geval van weigering van toegang moet de benadeelde partij de mogelijkheid hebben om de zaak voor te leggen voor geschillenbeslechting in overeenstemming met de in deze verordening vastgestelde procedure. Om gelijke concurrentievoorwaarden te waarborgen moet wholesaletoegang voor het aanbieden van roamingdiensten worden toegestaan overeenkomstig de in deze verordening vastgestelde regelgevende bepalingen op wholesaleniveau en rekening houdend met de verschillende kostenelementen die nodig zijn om dergelijke diensten aan te bieden. Een consistent regelgevingsbeleid inzake wholesaletoegang voor het aanbieden van roamingdiensten dient bij te dragen aan het verhelpen van distorsies tussen de lidstaten. Berec dient in overleg met de Commissie en in samenwerking met de belanghebbenden richtsnoeren op te stellen betreffende wholesaletoegang met het oog op het aanbieden van roamingdiensten.

(15) Derhalve moet verplicht worden gesteld dat wordt voldaan aan elk redelijk verzoek om wholesaletoegang tot openbare mobielecommunicatienetwerken voor het aanbieden van roamingdiensten. Dergelijke toegang moet sporen met de behoeften van wie om toegang verzoekt. Eindgebruikers van diensten waarvoor moderne technologieën en retailroamingdiensten vereist zijn, moeten bij het roamen kunnen genieten van dezelfde kwaliteit als in eigen land, waaronder ten aanzien van een onmiddellijke en naadloze overdracht tussen mobielecommunicatienetwerken aan de binnengrenzen van de EU. De verplichting wholesaletoegang voor roamingdiensten te verlenen, moet derhalve waarborgen dat toegangvragende partijen de in eigen land aangeboden retaildiensten kunnen repliceren, tenzij exploitanten van mobiele netwerken waaraan om toegang wordt verzocht, kunnen aantonen dat dit technisch niet haalbaar is. Toegang kan alleen worden geweigerd op basis van objectieve criteria als technische haalbaarheid of de noodzaak om de integriteit van het netwerk te handhaven. In geval van weigering van toegang moet de benadeelde partij de mogelijkheid hebben om de zaak voor te leggen voor geschillenbeslechting in overeenstemming met de in deze verordening vastgestelde procedure. Om gelijke concurrentievoorwaarden te waarborgen moet wholesaletoegang voor het aanbieden van roamingdiensten worden toegestaan overeenkomstig de in deze verordening vastgestelde regelgevende bepalingen op wholesaleniveau en rekening houdend met de verschillende kostenelementen die nodig zijn om dergelijke diensten aan te bieden. Een consistent regelgevingsbeleid inzake wholesaletoegang voor het aanbieden van roamingdiensten dient bij te dragen aan het verhelpen van distorsies tussen de lidstaten. Berec dient in overleg met de Commissie en in samenwerking met de belanghebbenden richtsnoeren op te stellen betreffende wholesaletoegang met het oog op het aanbieden van roamingdiensten.

Amendement  6

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 19

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19) Overeenkomstig artikel 109 van Richtlijn (EU) 2018/1972 moeten alle eindgebruikers kosteloos toegang hebben tot de noodhulpdiensten door middel van noodcommunicatie met de meest geschikte alarmcentrale. De lidstaten moeten er ook voor zorgen dat de toegang voor eindgebruikers met een beperking tot noodhulpdiensten door middel van noodcommunicatie beschikbaar en gelijkwaardig is aan die van andere eindgebruikers. Het is aan de lidstaten om te bepalen welk soort noodcommunicatie technisch haalbaar is om ervoor te zorgen dat roamende klanten toegang hebben tot noodhulpdiensten. Om ervoor te zorgen dat roamende klanten toegang hebben tot noodcommunicatie onder de voorwaarden van artikel 109 van Richtlijn (EU) 2018/1972, moeten exploitanten van bezochte netwerken de roamingaanbieder via de wholesaleroamingovereenkomst ervan in kennis stellen welk soort noodcommunicatie in de bezochte lidstaat op grond van nationale maatregelen verplicht is gesteld. Daarnaast moeten wholesaleroamingovereenkomsten informatie bevatten over de technische parameters voor het waarborgen van de toegang tot noodhulpdiensten, ook voor roamende klanten met een beperking, en voor het doorgeven van locatiegegevens over de oproeper aan de meest geschikte alarmcentrale in de bezochte lidstaat. Deze gegevens moeten de roamingaanbieder in staat stellen de noodcommunicatie en de doorgifte van de locatie van de oproeper kosteloos te bepalen en aan te bieden.

(19) Overeenkomstig artikel 109 van Richtlijn (EU) 2018/1972 moeten alle eindgebruikers kosteloos toegang hebben tot de noodhulpdiensten door middel van noodcommunicatie met de meest geschikte alarmcentrale. De lidstaten moeten er ook voor zorgen dat de toegang voor eindgebruikers met een beperking tot noodhulpdiensten door middel van noodcommunicatie beschikbaar en gelijkwaardig is aan die van andere eindgebruikers. Die middelen voor het waarborgen van toegang moeten in het bijzonder rekening houden met de verplichtingen van de lidstaten op grond van artikel 4 van Richtlijn (EU) 2019/882 om ervoor te zorgen dat marktdeelnemers diensten aanbieden die voldoen aan de toegankelijkheidsvoorschriften van die richtlijn. Het gebruik van de toegangsmiddelen tot nooddiensten die beschikbaar zijn voor eindgebruikers van roaming met een beperking en de doorgifte van de locatie van de oproeper moet zoveel mogelijk worden gebaseerd op Europese normen of specificaties die moeten worden bevorderd door de Commissie en de lidstaten in samenwerking met Europese normalisatie-instellingen en andere relevante instellingen. Het is aan de lidstaten om te bepalen welk soort noodcommunicatie technisch haalbaar is om ervoor te zorgen dat roamende klanten toegang hebben tot noodhulpdiensten. Om ervoor te zorgen dat roamende klanten toegang hebben tot noodcommunicatie onder de voorwaarden van artikel 109 van Richtlijn (EU) 2018/1972, moeten exploitanten van bezochte netwerken de roamingaanbieder via de wholesaleroamingovereenkomst ervan in kennis stellen welk soort noodcommunicatie in de bezochte lidstaat op grond van nationale maatregelen verplicht is gesteld. Daarnaast moeten wholesaleroamingovereenkomsten informatie bevatten over de technische parameters voor het waarborgen van de toegang tot noodhulpdiensten, ook voor roamende klanten met een beperking, en voor het doorgeven van locatiegegevens over de oproeper, met inbegrip van uit de handset afgeleide gegevens, aan de meest geschikte alarmcentrale in de bezochte lidstaat. Deze gegevens moeten de roamingaanbieder in staat stellen de noodcommunicatie en de doorgifte van de locatie van de oproeper kosteloos te bepalen en aan te bieden.

Amendement  7

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 23

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(23) Om eenvormige voorwaarden te waarborgen voor de uitvoering van deze verordening, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend met betrekking tot de vaststelling van nadere bepalingen omtrent de toepassing van het beleid inzake redelijk gebruik en de methodologie voor het beoordelen van de verlening van retailroamingdiensten tegen binnenlandse prijzen , alsmede omtrent de aanvraag die met het oog op die beoordeling door een roamingaanbieder moet worden ingediend. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad66.

(23) Om eenvormige voorwaarden te waarborgen voor de uitvoering van deze verordening, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend met betrekking tot de vaststelling van nadere bepalingen omtrent de tijdelijke en uitzonderlijke toepassing van het beleid inzake redelijk gebruik en de methodologie voor het beoordelen van de verlening van retailroamingdiensten tegen binnenlandse prijzen, alsmede omtrent de aanvraag die met het oog op die beoordeling door een roamingaanbieder moet worden ingediend. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad66.

__________________

__________________

66 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).

66 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).

Amendement  8

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 24

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(24) Tot de vaststelling van die uitvoeringsmaatregelen moet Uitvoeringsverordening (EU) 2016/228667 van de Commissie van toepassing blijven.

(24) Tot de vaststelling van die uitvoeringsmaatregelen, met het oog op het beperken van de toepassing van beleid inzake redelijk gebruik in de Unie, leidend tot de geleidelijke uitfasering van de toepassing ervan, moet Uitvoeringsverordening (EU) 2016/228667 van de Commissie van toepassing blijven.

__________________

__________________

67 Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2286 van de Commissie van 15 december 2016 tot vaststelling van gedetailleerde voorschriften betreffende de toepassing van het beleid inzake redelijk gebruik, betreffende de methodologie voor de beoordeling van de houdbaarheid van de afschaffing van retailroamingtoeslagen en betreffende de ten behoeve van die beoordeling door een roamingaanbieder in te dienen aanvraag (PB L 344 van 17.12.2016, blz. 46).

67 Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2286 van de Commissie van 15 december 2016 tot vaststelling van gedetailleerde voorschriften betreffende de toepassing van het beleid inzake redelijk gebruik, betreffende de methodologie voor de beoordeling van de houdbaarheid van de afschaffing van retailroamingtoeslagen en betreffende de ten behoeve van die beoordeling door een roamingaanbieder in te dienen aanvraag (PB L 344 van 17.12.2016, blz. 46).

Amendement  9

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 28

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(28) Roamende klanten moeten zoveel mogelijk kunnen gebruikmaken van de retaildiensten waarop zij geabonneerd zijn en kunnen genieten van dezelfde servicekwaliteit als thuis wanneer zij roamen in de Unie. Daartoe moeten roamingaanbieders de nodige maatregelen nemen zodat gereguleerde retailroamingdiensten onder dezelfde voorwaarden worden aangeboden als wanneer dergelijke diensten in eigen land worden gebruikt. Met name moet aan roamende klanten dezelfde servicekwaliteit worden aangeboden, indien dit technisch haalbaar is.

(28) Roamende klanten moeten kunnen gebruikmaken van de retaildiensten waarop zij geabonneerd zijn en kunnen genieten van dezelfde servicekwaliteit als thuis wanneer zij roamen in de Unie. Daartoe moeten roamingaanbieders de nodige maatregelen nemen zodat gereguleerde retailroamingdiensten onder dezelfde voorwaarden worden aangeboden als wanneer dergelijke diensten in eigen land worden gebruikt. Met name moet aan roamende klanten dezelfde servicekwaliteit worden aangeboden, indien dit beschikbaar en technisch haalbaar is. Berec moet zijn retailrichtsnoeren voor de toepassing van maatregelen inzake de servicekwaliteit bijwerken om bij te dragen tot de consequente toepassing van deze verordening. Commerciële praktijken die in een verminderde servicekwaliteit van de gereguleerde retailroamingdiensten resulteren, zijn derhalve verboden.

Amendement  10

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 29

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(29) Roamingaanbieders moeten een beleid inzake redelijk gebruik kunnen toepassen op het gebruik van gereguleerde retailroamingdiensten die tegen de geldende binnenlandse retailprijs worden aangeboden. Het beleid inzake redelijk gebruik dient ter voorkoming van misbruik of afwijkend gebruik van gereguleerde retailroamingdiensten door roamende klanten, zoals het gebruik van dergelijke diensten door roamende klanten in een andere lidstaat dan die van hun binnenlandse aanbieder voor andere doeleinden dan periodieke reizen. In geval van overmacht als gevolg van omstandigheden zoals pandemieën of natuurrampen die de duur van het tijdelijke verblijf van de roamende klant in een andere lidstaat onvrijwillig verlengen, moeten roamingaanbieders op gemotiveerd verzoek van de roamende klant overwegen de toepasselijke vergoeding voor redelijk gebruik met een passende periode te verlengen. Een beleid inzake redelijk gebruik dient de klanten van de roamingaanbieder in staat te stellen tegen de geldende binnenlandse retailprijs volumes gereguleerde retailroamingdiensten af te nemen die stroken met hun respectieve tariefplannen.

(29) Roamingaanbieders moeten in buitengewone gevallen een beleid inzake redelijk gebruik kunnen toepassen op het gebruik van gereguleerde retailroamingdiensten die tegen de geldende binnenlandse retailprijs worden aangeboden. Het beleid inzake redelijk gebruik is beperkt tot de voorkoming van misbruik, frauduleus of afwijkend gebruik van gereguleerde retailroamingdiensten door roamende klanten, zoals het gebruik van dergelijke diensten door roamende klanten in een andere lidstaat dan die van hun binnenlandse aanbieder voor andere doeleinden dan periodieke reizen. In geval van overmacht als gevolg van omstandigheden zoals pandemieën, tijdelijke grenssluitingen of natuurrampen, die de duur van het tijdelijke verblijf van de roamende klant in een andere lidstaat onvrijwillig verlengen, moeten roamingaanbieders op gemotiveerd verzoek van de roamende klant de toepasselijke vergoeding voor redelijk gebruik met een passende periode verlengen. Een beleid inzake redelijk gebruik dient de klanten van de roamingaanbieder in staat te stellen tegen de geldende binnenlandse retailprijs volumes gereguleerde retailroamingdiensten af te nemen die gelijk zijn aan hun respectieve tariefplannen.

Amendement  11

Voorstel voor een verordening

Overweging 35

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(35) In elke overeenkomst met betrekking tot een gereguleerde retailroamingdienst moeten de kenmerken van die gereguleerde retailroamingdienst worden gespecificeerd, met inbegrip van de verwachte servicekwaliteit. De aanbieder moet informatie beschikbaar stellen over relevante factoren die van invloed kunnen zijn op de servicekwaliteit, zoals de beschikbaarheid van bepaalde technologieën, dekking of variatie als gevolg van externe factoren zoals topografie.

(35) In elke overeenkomst met betrekking tot een gereguleerde retailroamingdienst moeten de kenmerken van die gereguleerde retailroamingdienst worden gespecificeerd, met inbegrip van de verwachte servicekwaliteit. Deze specificaties moeten duidelijke en begrijpelijke informatie omvatten over het niveau van de servicekwaliteit, met inbegrip van informatie over de overdrachtssnelheden en de beschikbare toegangstechnologieën van elke exploitant van bezochte netwerken in elke lidstaat. De aanbieder moet ook informatie beschikbaar stellen over andere relevante factoren die van verdere invloed kunnen zijn op de servicekwaliteit, zoals latentie, dekking of variatie als gevolg van externe factoren zoals topografie. Een dergelijke overeenkomst moet tevens duidelijke en begrijpelijke informatie omvatten over de beschikbare procedure voor het indienen van klachten in gevallen waarin de servicekwaliteit niet overeenkomt met de bepalingen van de overeenkomst. Het moet voor de klant mogelijk zijn de geschatte download- en uploadsnelheid, de latentie en de beschikbare technologie voor gegevensoverdracht na te gaan. De roamingaanbieder moet alle klachten in dit verband tijdig en op doeltreffende wijze afhandelen. Die specificaties, informatie en klachtenprocedures moeten ter beschikking worden gesteld overeenkomstig de richtsnoeren van Berec inzake retailroaming.

Amendement  12

Voorstel voor een verordening

Overweging 36

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(36) Roamende klanten en binnenlandse exploitanten krijgen soms onbewust hoge rekeningen als gevolg van het gebrek aan transparantie over de nummers die worden gebruikt voor diensten met toegevoegde waarde in de Unie en over de wholesaleprijzen voor diensten met toegevoegde waarde. Voor communicatie met bepaalde nummers die worden gebruikt voor het aanbieden van diensten met toegevoegde waarde, zoals betaalnummers, gratis nummers of nummers met gedeelde kosten, gelden op nationaal niveau bijzondere prijsvoorwaarden. Deze verordening mag niet van toepassing zijn voor het deel van het tarief dat wordt aangerekend voor het aanbieden van diensten met een toegevoegde waarde, maar enkel voor de tarieven voor de aansluiting op deze diensten. Kortom, het beginsel van roaming tegen thuistarief zou voor eindgebruikers de verwachting kunnen wekken dat roamingcommunicatie naar dergelijke nummers geen extra kosten met zich meebrengt in vergelijking met de binnenlandse situatie. Bij roaming is dit echter niet altijd het geval. Eindgebruikers worden geconfronteerd met hogere kosten, zelfs wanneer zij naar nummers bellen waar ze in eigen land gratis naar kunnen bellen. Dit kan het vertrouwen van klanten schaden wanneer zij roamen met hun telefoon en kan leiden tot hogere rekeningen, wat een negatief effect kan hebben op de authentieke roamingervaring tegen thuistarief. Dit is voornamelijk het gevolg van onvoldoende transparantie op detailhandelsniveau met betrekking tot de hogere kosten die verbonden kunnen zijn aan communicatie naar nummers van diensten met toegevoegde waarde. Daarom moeten maatregelen worden genomen om de voorwaarden voor communicatie naar nummers met toegevoegde waarde transparanter te maken. Daartoe moeten roamende klanten in hun contract worden geïnformeerd en er tijdig en kosteloos van in kennis worden gesteld en ervoor worden gewaarschuwd dat roamingcommunicatie naar nummers met toegevoegde waarde extra kosten met zich mee kan brengen.

(36) Roamende klanten en binnenlandse exploitanten krijgen soms onbewust hoge rekeningen als gevolg van het gebrek aan transparantie over de nummers die worden gebruikt voor diensten met toegevoegde waarde in de Unie en over de wholesaleprijzen voor diensten met toegevoegde waarde. Voor communicatie met bepaalde nummers die worden gebruikt voor het aanbieden van diensten met toegevoegde waarde, zoals betaalnummers, gratis nummers of nummers met gedeelde kosten, gelden op nationaal niveau bijzondere prijsvoorwaarden. Deze verordening mag niet van toepassing zijn voor het deel van het tarief dat wordt aangerekend voor het aanbieden van diensten met een toegevoegde waarde, maar enkel voor de tarieven voor de aansluiting op deze diensten. Kortom, het beginsel van roaming tegen thuistarief zou voor eindgebruikers de verwachting kunnen wekken dat roamingcommunicatie naar dergelijke nummers geen extra kosten met zich meebrengt in vergelijking met de binnenlandse situatie. Bij roaming is dit echter niet altijd het geval. Eindgebruikers worden geconfronteerd met hogere kosten, zelfs wanneer zij naar nummers bellen waar ze in eigen land gratis naar kunnen bellen. Dit kan het vertrouwen van klanten schaden wanneer zij roamen met hun telefoon en kan leiden tot hogere rekeningen, wat een negatief effect kan hebben op de authentieke roamingervaring tegen thuistarief. Dit is voornamelijk het gevolg van onvoldoende transparantie op detailhandelsniveau met betrekking tot de hogere kosten die verbonden kunnen zijn aan communicatie naar nummers van diensten met toegevoegde waarde. Daarom moeten maatregelen worden genomen om consumenten te beschermen tegen extreem hoge rekeningen en om de voorwaarden voor communicatie naar nummers met toegevoegde waarde transparanter te maken. Daartoe moeten roamende klanten in hun contract worden geïnformeerd en er van tevoren, tijdig, op klantvriendelijke wijze en kosteloos van in kennis worden gesteld en ervoor worden gewaarschuwd dat roamingcommunicatie naar nummers met toegevoegde waarde extra kosten met zich mee kan brengen. Roamende klanten moeten informatie over deze kosten ontvangen via een openbaar beschikbare en toegankelijke webpagina.

Amendement  13

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 42

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(42) Om ervoor te zorgen dat roamende klanten ononderbroken, effectief en gratis toegang hebben tot noodhulpdiensten, mogen de bezochte netwerken de roamingaanbieders voor dergelijke noodcommunicatie geen wholesaletarief aanrekenen.

(42) Om ervoor te zorgen dat roamende klanten ononderbroken, effectief en gratis toegang hebben tot noodhulpdiensten, mogen de bezochte netwerken de roamingaanbieders voor alle soorten noodcommunicatie geen wholesaletarief aanrekenen.

Amendement  14

Voorstel voor een verordening

Overweging 43

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(43) Om de transparantie van de retailtarieven voor roamingdiensten te vergroten en roamende klanten te helpen om te beslissen hoe zij hun mobiele toestellen in het buitenland gebruiken, moeten de leveranciers van mobielecommunicatiediensten hun roamende klanten kosteloos informatie aanbieden over de roamingtarieven die voor hen gelden wanneer zij in de door hen bezochte lidstaat gebruikmaken van roamingdiensten. Aangezien bepaalde klanten wellicht goed op de hoogte zijn van de roamingtarieven, moeten roamingaanbieders de mogelijkheid bieden om op eenvoudig verzoek af te zien van deze automatische boodschappendienst. Bovendien moeten roamende klanten een tekstbericht krijgen met een link naar een webpagina met gedetailleerde informatie over de soorten diensten (gesprekken en sms) waarvoor hogere kosten kunnen gelden. Ook zouden de leveranciers hun klanten, mits zij zich in de Unie bevinden, op verzoek en kosteloos actief aanvullende informatie moeten verstrekken over de tarieven per minuut, per sms of per megabyte gegevens (inclusief btw) voor het initiëren en ontvangen van telefoongesprekken en voor het zenden en ontvangen van sms, mms en andere gegevenscommunicatiediensten in de bezochte lidstaat.

(43) Om de transparantie van de retailtarieven voor roamingdiensten te vergroten en roamende klanten te helpen om te beslissen hoe zij hun mobiele toestellen in het buitenland gebruiken, moeten de leveranciers van mobielecommunicatiediensten hun roamende klanten kosteloos informatie aanbieden over de roamingtarieven die voor hen gelden wanneer zij in de door hen bezochte lidstaat gebruikmaken van roamingdiensten. Om te zorgen voor een hoog niveau van bescherming van roamende klanten moet deze informatie inlichtingen bevatten over extra tarieven voor het gebruik van niet-terrestrische netwerken aan boord van vliegtuigen en zeeschepen. Roamingaanbieders moeten aan roamende klanten de mogelijkheid bieden om op eenvoudig verzoek af te zien van deze automatische boodschappendienst. Bovendien moeten roamende klanten kosteloos een tekstbericht krijgen met een link naar een webpagina met gedetailleerde informatie over de soorten diensten waarvoor hogere kosten kunnen gelden, alsmede, kosteloos, over de middelen voor toegang tot noodhulpdiensten in de bezochte lidstaat. Ook zouden de leveranciers hun klanten, mits zij zich in de Unie bevinden, op verzoek en kosteloos actief aanvullende informatie moeten verstrekken over de tarieven per minuut, per tekstbericht of per megabyte gegevens (inclusief btw) voor het initiëren en ontvangen van telefoongesprekken en voor het zenden en ontvangen van tekstberichten en gegevenscommunicatiediensten in de bezochte lidstaat.

Amendement  15

Voorstel voor een verordening

Overweging 44

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(44) Onderhavige verordening dient te voorzien in specifieke transparantievoorschriften voor gereguleerde retailroamingdiensten, die worden afgestemd op de specifieke tarief- en volumevoorwaarden die van toepassing zijn vanaf de afschaffing van de retailroamingtoeslagen . Met name moet worden gezorgd voor tijdige en kosteloze verstrekking, aan roamende klanten, van informatie over het geldende beleid inzake redelijk gebruik, over het moment waarop het toepasselijke redelijke gebruiksvolume van gereguleerde gespreks-, sms- en dataroamingdiensten volledig is opgebruikt, over toeslagen, en over het totale gebruik van gereguleerde dataroamingdiensten.

(44) Onderhavige verordening dient te voorzien in specifieke transparantievoorschriften voor gereguleerde retailroamingdiensten, die worden afgestemd op de specifieke tarief- en volumevoorwaarden die van toepassing zijn vanaf de afschaffing van de retailroamingtoeslagen. Met name moet worden gezorgd voor tijdige, klantvriendelijke en kosteloze verstrekking, aan roamende klanten, van informatie over het geldende beleid inzake redelijk gebruik, over het moment waarop het toepasselijke redelijke gebruiksvolume van gereguleerde gespreks-, tekstbericht- en dataroamingdiensten volledig is opgebruikt, over toeslagen, over het totale gebruik van gereguleerde dataroamingdiensten, en het gebruik van niet-terrestrische netwerken.

Amendement  16

Voorstel voor een verordening

Overweging 45

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(45) Klanten in grensgebieden mogen geen onnodig hoge rekeningen krijgen als gevolg van onbedoelde roaming. Roamingaanbieders dienen daarom redelijke maatregelen te nemen om hun klanten te beschermen tegen roamingkosten wanneer zij zich in hun eigen lidstaat bevinden Dit houdt onder meer in dat consumenten door passende informatieverstrekking in staat worden gesteld onbedoeld roamen actief te voorkomen. Nationale regelgevende instanties dienen oog te hebben voor de situaties, waarin consumenten problemen ondervinden met het betalen van roamingkosten terwijl zij zich nog in hun lidstaat bevinden, en dienen passende maatregelen te nemen om dit probleem te verhelpen.

(45) Klanten in grensgebieden mogen geen onnodig hoge rekeningen krijgen als gevolg van onbedoelde roaming, met inbegrip voor het gebruik van niet-terrestrische netwerken aan boord van vliegtuigen of zeeschepen. Roamingaanbieders dienen daarom de nodige maatregelen te nemen om het risico van onbedoeld roamen tot een minimum te beperken en om hun klanten te beschermen tegen roamingkosten wanneer zij zich in hun eigen lidstaat bevinden, met name door hen op duidelijke en begrijpelijke wijze te informeren. Dergelijke maatregelen moeten bijvoorbeeld cut-off limits, alsmede opt-in- of opt-out-mechanismen omvatten om te roamen in een netwerk buiten de Unie, wanneer dit technisch haalbaar is. Dit houdt onder meer in dat consumenten door passende informatieverstrekking in staat worden gesteld onbedoeld roamen actief te voorkomen. Nationale regelgevende instanties dienen oog te hebben voor de situaties, waarin consumenten problemen ondervinden met het betalen van roamingkosten terwijl zij zich nog in hun lidstaat bevinden, en dienen passende maatregelen te nemen om dit probleem te verhelpen.

Amendement  17

Voorstel voor een verordening

Overweging 47

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(47) Om astronomisch hoge rekeningen te voorkomen moeten roamingaanbieders voorts een of meer financiële en/of volumeplafonds vaststellen met betrekking tot hun openstaande rekeningen voor dataroamingdiensten, in de valuta waarin de roamende klant de rekening ontvangt, die zij aan al hun roamende klanten gratis moeten aanbieden en waarbij een passende kennisgeving wordt gedaan, op een drager waarmee de kennisgeving opnieuw kan worden bekeken, wanneer men in de buurt komt van dat plafond. Wanneer dat plafond wordt bereikt, mag de klant deze diensten niet meer ontvangen of mogen deze hem niet meer in rekening worden gebracht, behalve wanneer hij specifiek om voortzetting van deze diensten verzoekt overeenkomstig de voorwaarden zoals vermeld in de kennisgeving. In zo'n geval moet hij kosteloos een bevestiging ontvangen, op een drager waarmee de bevestiging opnieuw kan worden bekeken. Roamende klanten moeten de gelegenheid krijgen binnen een redelijke termijn voor een van die financiële of volumeplafonds te kiezen of zich tegen een dergelijk plafond uit te spreken. Tenzij de klant iets anders te kennen geeft, moeten de plafonds standaard op hem worden toegepast.

(47) Om astronomisch hoge rekeningen te voorkomen moeten roamingaanbieders voorts een of meer financiële en/of volumeplafonds vaststellen met betrekking tot hun openstaande rekeningen voor dataroamingdiensten, in de valuta waarin de roamende klant de rekening ontvangt, die zij aan al hun roamende klanten gratis moeten aanbieden en waarbij een passende kennisgeving wordt gedaan, tenzij de consument aangeeft geen gebruik te maken van de maatregel, op een drager waarmee de kennisgeving opnieuw kan worden bekeken, wanneer men in de buurt komt van dat plafond. Wanneer dat plafond wordt bereikt, mag de klant deze diensten niet meer ontvangen of mogen deze hem niet meer in rekening worden gebracht, behalve wanneer hij specifiek om voortzetting van deze diensten verzoekt overeenkomstig de voorwaarden zoals vermeld in de kennisgeving. In zo'n geval moet hij kosteloos een bevestiging ontvangen, op een drager waarmee de bevestiging opnieuw kan worden bekeken. Roamende klanten moeten de gelegenheid krijgen binnen een redelijke termijn van die financiële of volumeplafonds af te zien of zich tegen een dergelijk plafond uit te spreken. Tenzij de klant iets anders te kennen geeft, moeten de plafonds standaard op hem worden toegepast.

Amendement  18

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 49 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(49 bis) Er blijven prijsverschillen bestaan, zowel voor vaste als mobiele communicatie, tussen spraak- en tekstberichtcommunicatie in eigen land en communicatie die in een andere lidstaat wordt afgegeven. Deze prijsverschillen blijven kwetsbare groepen klanten treffen en hinderpalen vormen voor een naadloze communicatie binnen de Unie. Aanzienlijke retailprijsverschillen tussen elektronische-communicatiediensten die in dezelfde lidstaat worden afgegeven en die welke in een andere lidstaat worden afgegeven, moeten daarom worden gerechtvaardigd aan de hand van objectieve criteria. Verordening (EU) 2015/2120 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

Amendement  19

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 50

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(50) Er bestaan aanzienlijke verschillen tussen de gereguleerde roamingtarieven binnen de Unie en de roamingtarieven die gelden voor consumenten wanneer zij buiten de Unie reizen, waarbij laatstgenoemde tarieven aanzienlijk hoger zijn dan de tarieven binnen de Unie, waar roamingtoeslagen sinds de afschaffing van de retailroamingtoeslagen slechts uitzonderlijk worden toegepast . Door het ontbreken van een consequente benadering inzake transparantie- en beschermingsmaatregelen met betrekking tot roaming buiten de Unie, zijn de consumenten niet zeker van hun rechten, hetgeen hen er vaak van weerhoudt in het buitenland gebruik te maken van mobiele diensten. Transparante informatie die aan klanten wordt verschaft, kan niet alleen helpen om te beslissen hoe zij hun mobiele toestellen tijdens verplaatsingen in het buitenland (zowel binnen als buiten de Unie) gebruiken, maar ook om een keuze te maken tussen roamingaanbieders. Daarom moet het probleem van het gebrek aan transparantie en consumentenbescherming worden aangepakt door ook bepaalde transparantie- en beschermingsmaatregelen toe te passen op roamingdiensten die buiten de Unie worden verleend. Deze maatregelen moeten tot meer concurrentie leiden en de werking van de interne markt verbeteren.

(50) Er bestaan aanzienlijke verschillen tussen de gereguleerde roamingtarieven binnen de Unie en de roamingtarieven die gelden voor consumenten wanneer zij buiten de Unie reizen, waarbij laatstgenoemde tarieven aanzienlijk hoger zijn dan de tarieven binnen de Unie, waar roamingtoeslagen sinds de afschaffing van de retailroamingtoeslagen slechts uitzonderlijk worden toegepast . Burgers van de Unie worden bij mobiele verbindingen in derde landen nog steeds geconfronteerd met zeer hoge roamingtarieven. Vooral burgers en bedrijven in regio’s aan de buitengrenzen zouden zeer profiteren van roamingbepalingen met buurlanden die vergelijkbaar zijn met die in de Unie. Derhalve wordt de Commissie aangemoedigd bepalingen inzake roaming tegen thuistarief op te nemen in toekomstige internationale overeenkomsten met derde landen, vooral derde landen die rechtstreeks aan de Unie grenzen. Door het ontbreken van een consequente benadering inzake transparantie- en beschermingsmaatregelen met betrekking tot roaming buiten de Unie, zijn de consumenten niet zeker van hun rechten, hetgeen hen er vaak van weerhoudt in het buitenland gebruik te maken van mobiele diensten. Transparante informatie die aan klanten wordt verschaft, kan niet alleen helpen om te beslissen hoe zij hun mobiele toestellen tijdens verplaatsingen in het buitenland (zowel binnen als buiten de Unie) gebruiken, maar ook om een keuze te maken tussen roamingaanbieders. Daarom moet het probleem van het gebrek aan transparantie en consumentenbescherming worden aangepakt door ook bepaalde transparantie- en beschermingsmaatregelen toe te passen op roamingdiensten die buiten de Unie worden verleend. Bilaterale overeenkomsten tussen exploitanten in de Unie en exploitanten in derde landen moeten worden bevorderd met het oog op het tot een minimum beperken van de kosten op wholesale- en retailniveau. Deze maatregelen moeten tot meer concurrentie leiden en de werking van de interne markt verbeteren.

Amendement  20

Voorstel voor een verordening

Overweging 52

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(52) Roamingaanbieders moeten roamende klanten ervan in kennis stellen dat zij kosteloos toegang kunnen krijgen tot noodhulpdiensten via het uniforme Europese alarmnummer “112” en via alternatieve toegangsmiddelen tot noodcommunicatie. Alternatieve middelen voor toegang tot noodcommunicatie stellen roamende klanten, met name roamende klanten met een beperking, in staat om via andere middelen dan telefoongesprekken toegang te krijgen tot noodhulpdiensten. Alternatieve toegangsmiddelen kunnen bijvoorbeeld worden gewaarborgd door toepassingen voor noodcommunicatie, berichtendiensten, relaydiensten of door middel van realtimetekst of totale conversatie overeenkomstig artikel 4 van Richtlijn (EU) 2019/882 van het Europees Parlement en de Raad68.

(52) Roamingaanbieders moeten roamende klanten ervan in kennis stellen dat zij kosteloos toegang kunnen krijgen tot noodhulpdiensten via het uniforme Europese alarmnummer “112” en via alternatieve toegangsmiddelen tot noodcommunicatie, waarvan het gebruik technisch haalbaar is voor roamende klanten, en met name klanten met een beperking. Alternatieve middelen voor toegang tot noodcommunicatie stellen roamende klanten, met name roamende klanten met een beperking, in staat om via andere middelen dan telefoongesprekken toegang te krijgen tot noodhulpdiensten. Alternatieve toegangsmiddelen kunnen bijvoorbeeld worden gewaarborgd door toepassingen voor noodcommunicatie, berichtendiensten, relaydiensten of door middel van realtimetekst of totale conversatie overeenkomstig artikel 4 van Richtlijn (EU) 2019/882 van het Europees Parlement en de Raad68.

_________________

_________________

68 Richtlijn (EU) 2019/882 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten (PB L 151 van 7.6.2019, blz. 70).

68 Richtlijn (EU) 2019/882 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten (PB L 151 van 7.6.2019, blz. 70).

Amendement  21

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 53 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(53 bis) Berec moet één enkele database voor de hele Unie bouwen en onderhouden met middelen voor toegang tot noodcommunicatie die in elke lidstaat is voorgeschreven. De database moet voor transparantie zorgen, opdat NRI’s en exploitanten rechtstreeks kunnen nagaan hoe zij toegang kunnen krijgen tot noodcommunicatie in alle lidstaten. De database is een noodzakelijke tussenstap naar meer transparantie op retailniveau en moet worden gebruikt om roamende klanten te informeren over alternatieve manieren om toegang te krijgen tot noodcommunicatie. Berec dient de procedures vast te stellen volgens welke de bevoegde instanties de krachtens deze verordening gevraagde informatie moeten verstrekken en bijwerken.

Amendement  22

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 59

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(59) De werking van de wholesaleroamingmarkten en hun wisselwerking met de retailroamingmarkten moet gecontroleerd en regelmatig geëvalueerd worden, waarbij rekening moet worden gehouden met de ontwikkelingen op het vlak van de concurrentie en de technologie alsmede met verkeersstromen. De Commissie moet bij het Europees Parlement en de Raad twee verslagen indienen. In haar tweejaarlijkse verslagen moet de Commissie met name nagaan of roaming tegen thuistarief een impact heeft op de evolutie van de tariefregelingen die op de retailmarkten beschikbaar zijn. Hiervoor moet enerzijds worden nagegaan of tariefregelingen worden aangeboden met uitsluitend binnenlandse diensten, zonder retailroamingdiensten, wat de doelstelling zelf van roaming tegen thuistarief ondermijnt, en anderzijds of er sprake is van een mindere beschikbaarheid van regelingen met een vast tarief, wat ook een verlies kan opleveren voor de consumenten en de doelstellingen van de digitale interne markt kan ondermijnen. In haar verslagen moet de Commissie in het bijzonder nagaan in welke mate uitzonderlijke retailroamingtoeslagen zijn toegestaan door de nationale regelgevende instanties, of exploitanten van het thuisnetwerk hun binnenlandse tariefmodel kunnen behouden en of exploitanten van bezochte netwerken de effectief gemaakte kosten van de levering van gereguleerde wholesaleroamingdiensten kunnen dekken. Daarnaast moet in de verslagen van de Commissie worden beoordeeld hoe de toegang tot de verschillende netwerktechnologieën en -generaties op wholesaleniveau wordt gewaarborgd; in welke mate handelsplatformen en soortgelijke instrumenten worden gebruikt voor de verhandeling van verkeer op wholesaleniveau; de ontwikkeling van intermachinale roaming; welke problemen aanhouden op detailhandelsniveau met betrekking tot diensten met toegevoegde waarde en de toepassing van de maatregelen inzake noodcommunicatie. Om dergelijke verslaglegging mogelijk te maken en vervolgens te kunnen beoordelen hoe de roamingmarkten zich aanpassen aan voorschriften betreffende roaming tegen thuistarief, moeten voldoende gegevens worden verzameld over de werking van die markten nadat die voorschriften ten uitvoer zijn gelegd.

(59) De werking van de wholesaleroamingmarkten en hun wisselwerking met de retailroamingmarkten moet gecontroleerd en regelmatig geëvalueerd worden, waarbij rekening moet worden gehouden met de ontwikkelingen op het vlak van de concurrentie en de technologie alsmede met verkeersstromen. De Commissie moet bij het Europees Parlement en de Raad tweejaarlijkse verslagen indienen. Het eerste van deze verslagen moet uiterlijk 30 juni 2025 worden ingediend. In haar tweejaarlijkse verslagen moet de Commissie met name nagaan of roaming tegen thuistarief een impact heeft op de evolutie van de tariefregelingen die op de retailmarkten beschikbaar zijn. Hiervoor moet enerzijds worden nagegaan of tariefregelingen worden aangeboden met uitsluitend binnenlandse diensten, zonder retailroamingdiensten, wat de doelstelling zelf van roaming tegen thuistarief ondermijnt, en anderzijds of er sprake is van een mindere beschikbaarheid van regelingen met een vast tarief, wat ook een verlies kan opleveren voor de consumenten en de doelstellingen van de digitale interne markt kan ondermijnen. In haar verslagen moet de Commissie in het bijzonder nagaan in welke mate uitzonderlijke retailroamingtoeslagen zijn toegestaan door de nationale regelgevende instanties, of exploitanten van het thuisnetwerk hun binnenlandse tariefmodel kunnen behouden en of exploitanten van bezochte netwerken de effectief gemaakte kosten van de levering van gereguleerde wholesaleroamingdiensten kunnen dekken. Daarnaast moet in de verslagen van de Commissie worden beoordeeld hoe de toegang tot de verschillende netwerktechnologieën en -generaties op wholesaleniveau wordt gewaarborgd; in welke mate handelsplatformen en soortgelijke instrumenten worden gebruikt voor de verhandeling van verkeer op wholesaleniveau; de ontwikkeling van intermachinale roaming; welke problemen aanhouden op detailhandelsniveau met betrekking tot diensten met toegevoegde waarde en onbedoelde roaming, alsook de toepassing van de maatregelen inzake noodcommunicatie; hoe doeltreffend de in deze verordening vastgestelde verplichtingen inzake de servicekwaliteit zijn en in welke mate klanten in hun contracten naar behoren worden geïnformeerd over deze verplichtingen en kunnen profiteren van een authentieke roamingervaring tegen thuistarief. Bovendien moet in de verslagen van de Commissie worden beoordeeld welk effect de uitrol en invoering van nieuwe netwerktechnologieën (zoals 5G- en Internet of Things- (IoT) diensten), alsook de COVID-19-pandemie, hebben op de roamingmarkt, met name de grotere onzekerheid in verband met de voorspelbaarheid van de toekomstige roamingvolumes. Om dergelijke verslaglegging mogelijk te maken en vervolgens te kunnen beoordelen hoe de roamingmarkten zich aanpassen aan voorschriften betreffende roaming tegen thuistarief, moeten voldoende gegevens worden verzameld over de werking van die markten nadat die voorschriften ten uitvoer zijn gelegd. De Commissie moet voortdurend nieuwe gegevens over de roamingmarkt verzamelen en die gegevens openbaar beschikbaar maken.

Amendement  23

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 60 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(60 bis) Op de middellange termijn moet het faciliteren van intermachinale en IoT-roaming worden erkend als belangrijke ontsluitende factor voor het digitaliseren van de industrie van de Unie en het voortbouwen op gerelateerd Unie-beleid voor sectoren zoals gezondheid, energie, milieu, en vervoer. De Commissie moet de markt voor intermachinale en IoT-connectiviteit regelmatig beoordelen en aanbevelingen doen in samenwerking met Berec en relevante belanghebbenden.

Amendement  24

 

Voorstel voor een verordening

Overweging 62

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(62) Om ervoor te zorgen dat de maximale wholesaletarieven gebaseerd zijn op recente en geactualiseerde gegevens, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie handelingen vast te stellen tot wijziging van de maximale wholesaletarieven die een exploitant van een bezocht netwerk aan de roamingaanbieder mag aanrekenen voor de levering van gereguleerde gespreks-, sms- en dataroamingdiensten via dat bezochte netwerk. In deze verordening moeten gedetailleerde criteria en parameters worden vastgesteld op basis waarvan de waarden van die maximale wholesaletarieven worden bepaald. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven69. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen, ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen stelselmatig toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

(62) Om ervoor te zorgen dat deze verordening gebaseerd blijft op recente en geactualiseerde gegevens, moet de Commissie de ontwikkelingen op de roamingmarkt nauwgezet in de gaten houden, zoals vastgelegd in deze verordening. Indien nodig en passend, moeten de tweejaarlijkse verslagen vergezeld gaan van een wetgevingsvoorstel waarin elke verandering in de omstandigheden op de roamingmarkt in aanmerking wordt genomen.

__________________

__________________

69 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.

69 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.

Amendement  25

Voorstel voor een verordening

Overweging 63

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(63) Aangezien de doelstellingen van deze verordening, namelijk voorzien in een gemeenschappelijke aanpak om ervoor te zorgen dat gebruikers van openbare mobielecommunicatienetwerken wanneer zij binnen de Unie reizen geen buitensporige tarieven betalen voor roamingdiensten in de Unie in vergelijking met concurrerende nationale tarieven, waarbij de transparantie wordt verbeterd en ervoor wordt gezorgd dat het aanbod van retailroamingdiensten tegen binnenlandse prijzen houdbaar is en dat er een authentieke roamingervaring tegen thuistarief wordt geboden wat betreft servicekwaliteit en toegang tot noodhulpdiensten tijdens het roamen, door de lidstaten niet voldoende kunnen worden verwezenlijkt maar beter kunnen worden verwezenlijkt op het niveau van de Unie, kan de Unie maatregelen vaststellen in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel als neergelegd in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan hetgeen nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken.

(63) Aangezien de doelstellingen van deze verordening, namelijk voorzien in een gemeenschappelijke aanpak om ervoor te zorgen dat gebruikers van openbare mobielecommunicatienetwerken, wanneer zij binnen de Unie reizen en aan boord van vliegtuigen of schepen niet-terrestrische netwerken gebruiken, geen buitensporige tarieven betalen voor roamingdiensten in de Unie in vergelijking met concurrerende nationale tarieven, waarbij de transparantie en de consumentenbescherming worden verbeterd en ervoor wordt gezorgd dat het aanbod van retailroamingdiensten tegen binnenlandse prijzen houdbaar is en dat er een authentieke roamingervaring tegen thuistarief wordt geboden wat betreft servicekwaliteit en toegang tot noodhulpdiensten tijdens het roamen, door de lidstaten niet voldoende op zekere, geharmoniseerde en tijdige wijze kunnen worden verwezenlijkt maar beter kunnen worden verwezenlijkt op het niveau van de Unie, kan de Unie maatregelen vaststellen in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel als neergelegd in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan hetgeen nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken.

Amendement  26

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 1 – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Deze verordening voorziet in een gemeenschappelijke aanpak die ervoor moet zorgen dat gebruikers van openbare mobielecommunicatienetwerken, wanneer zij binnen de Unie reizen, in vergelijking met concurrerende binnenlandse prijzen geen buitensporig hoge tarieven betalen voor roamingdiensten in de Unie wanneer zij oproepen initiëren of ontvangen, sms-berichten initiëren of ontvangen of gebruikmaken van pakketgeschakelde datacommunicatiediensten, waardoor wordt bijgedragen aan de soepele werking van de interne markt en de consument tegelijkertijd een hoog niveau van bescherming wordt geboden, de vrije concurrentie en de doorzichtigheid van de markt worden bevorderd en zowel prikkels voor innovatie als keuzevrijheid voor de consument worden geboden.

1. Deze verordening voorziet in een gemeenschappelijke aanpak die ervoor moet zorgen dat gebruikers van openbare mobielecommunicatienetwerken, wanneer zij binnen de Unie reizen, in vergelijking met concurrerende binnenlandse prijzen geen buitensporig hoge tarieven betalen voor roamingdiensten in de Unie wanneer zij oproepen initiëren of ontvangen, sms-berichten initiëren of ontvangen of gebruikmaken van pakketgeschakelde datacommunicatiediensten, waardoor wordt bijgedragen aan de soepele werking van de interne markt, die volledig in overeenstemming moet zijn met het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, en de consument tegelijkertijd een hoog niveau van bescherming, gegevensbescherming, privacy en vertrouwen wordt geboden, de onafhankelijkheid en doorzichtigheid van de markt worden bevorderd en zowel prikkels voor innovatie als keuzevrijheid voor de consument worden geboden, en wordt gezorgd voor de integratie van personen met een beperking.

Amendement  27

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 2 – punt d (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d) “bezocht netwerk”: een terrestrisch openbaar mobielcommunicatienetwerk dat zich bevindt in een lidstaat die niet de lidstaat is waarin de binnenlandse aanbieder van de roamende klant zich bevindt, en dat het voor een roamende klant mogelijk maakt om oproepen te initiëren of te ontvangen, sms-berichten te initiëren of te ontvangen of gebruik te maken van pakketgeschakelde datacommunicatie door middel van regelingen met de exploitant van het thuisnetwerk;

d) “bezocht netwerk”: een openbaar mobielcommunicatienetwerk dat zich bevindt in een lidstaat die niet de lidstaat is waarin de binnenlandse aanbieder van de roamende klant zich bevindt, en dat het voor een roamende klant mogelijk maakt om oproepen te initiëren of te ontvangen, sms-berichten te initiëren of te ontvangen of gebruik te maken van pakketgeschakelde datacommunicatie door middel van regelingen met de exploitant van het thuisnetwerk;

Amendement  28

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De exploitant van een mobiel netwerk voldoet aan elk redelijk verzoek om toegang tot wholesaleroaming, met name door de roamingaanbieder in staat te stellen de in eigen land aangeboden retaildiensten te repliceren, voor zover dit technisch haalbaar is.

1. De exploitant van een mobiel netwerk voldoet aan elk redelijk verzoek om toegang tot wholesaleroaming, met name door de roamingaanbieder in staat te stellen de in eigen land aangeboden retaildiensten te repliceren, voor zover deze beschikbaar zijn en dit technisch haalbaar is op het bezochte netwerk. Commerciële praktijken die ertoe leiden dat de toegang tot wholesaleroaming opzettelijk of op frauduleuze wijze wordt belet, zijn verboden.

Amendement  29

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Toegang tot wholesaleroaming omvat de toegang tot alle netwerkonderdelen en bijbehorende faciliteiten, relevante diensten, software en informatiesystemen die nodig zijn om klanten gereguleerde roamingdiensten aan te bieden, op basis van elke beschikbare netwerktechnologie en ‑generatie.

3. Toegang tot wholesaleroaming omvat de toegang tot alle netwerkonderdelen en bijbehorende faciliteiten, relevante diensten, software en informatiesystemen die nodig zijn om klanten gereguleerde roamingdiensten aan te bieden, op basis van elke beschikbare netwerktechnologie en ‑generatie, overeenkomstig lid 1.

Amendement  30

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis. Berec beoordeelt, in nauwe samenwerking met de Commissie en de relevante belanghebbenden, doorlopend het regelgevingskader voor consumenten, bedrijven en exploitanten om de toegang tot connectiviteit van de volgende generatie zoals 5G en toekomstige netwerken en technologieën te waarborgen.

Amendement  31

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Voor zover technisch haalbaar zorgen roamingaanbieders ervoor dat gereguleerde retailroamingdiensten worden aangeboden onder de voorwaarden die ook van toepassing zijn indien in eigen land van dergelijke diensten gebruik wordt gemaakt, met name wat de servicekwaliteit betreft.

2. Roamingaanbieders zorgen ervoor dat gereguleerde retailroamingdiensten, voor zover deze beschikbaar zijn en dit technisch haalbaar is, worden aangeboden onder de voorwaarden die ook van toepassing zijn indien in eigen land van dergelijke diensten gebruik wordt gemaakt, met name wat de servicekwaliteit betreft, onder meer wat betreft een onmiddellijke en naadloze overdracht tussen mobielecommunicatienetwerken aan de binnengrenzen van de Unie. Roamingaanbieders bieden niet met opzet gereguleerde retailroamingdiensten aan onder minder gunstige voorwaarden dan die welke in eigen land worden aangeboden indien dezelfde generatie mobielecommunicatienetwerken, voorwaarden en technologieën beschikbaar zijn op het bezochte netwerk. Commerciële praktijken die in een lagere servicekwaliteit van de gereguleerde retailroamingdiensten resulteren, zijn verboden.

Amendement  32

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Indien roamingaanbieders minder gunstige voorwaarden aanbieden dan die welke in eigen land worden aangeboden, stellen zij hun gebruikers daarvan in kennis en geven zij de redenen daarvoor op.

Amendement  33

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis. Om bij te dragen tot de consequente toepassing van dit artikel actualiseert Berec uiterlijk ... [zes maanden na de datum van inwerkingtreding van deze verordening], na raadpleging van de belanghebbenden en in nauwe samenwerking met de Commissie, zijn richtsnoeren voor de uitvoering van de maatregelen inzake de servicekwaliteit.

Amendement  34

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 ter. Berec monitort de markt nauwlettend en verstrekt beoordelingen van de servicekwaliteit, waaronder verslagen over de statistieken over klachten van consumenten over de servicekwaliteit en de geschiktheid van het bestaande regelgevingskader.

Amendement  35

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1 – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Roamingaanbieders kunnen in overeenstemming met dit artikel en de in artikel 8 bedoelde uitvoeringshandelingen een beleid inzake “redelijk gebruik” toepassen op het gebruik van gereguleerde retailroamingdiensten die tegen het geldende binnenlandse retailprijsniveau worden verleend, ter voorkoming van misbruik of afwijkend gebruik van gereguleerde retailroamingdiensten door roamende klanten, zoals het gebruik van dergelijke diensten door roamende klanten in een andere lidstaat dan die van hun binnenlandse aanbieder voor andere doeleinden dan periodieke reizen.

1. In uitzonderlijke gevallen kunnen roamingaanbieders in overeenstemming met dit artikel en de in artikel 8 bedoelde uitvoeringshandelingen een beleid inzake “redelijk gebruik” toepassen op het gebruik van gereguleerde retailroamingdiensten die tegen het geldende binnenlandse retailprijsniveau worden verleend, ter voorkoming van misbruik of frauduleus of afwijkend gebruik van gereguleerde retailroamingdiensten door roamende klanten, zoals het gebruik van dergelijke diensten door roamende klanten in een andere lidstaat dan die van hun binnenlandse aanbieder voor andere doeleinden dan periodieke reizen.

Amendement  36

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Een beleid inzake “redelijk gebruik” stelt de klant van de roamingaanbieder in staat tegen het geldende binnenlandse retailtarief volumes gereguleerde retailroamingdiensten af te nemen die stroken met hun respectieve tariefplannen.

Een beleid inzake “redelijk gebruik” stelt de klant van de roamingaanbieder in staat tegen het geldende binnenlandse retailtarief volumes gereguleerde retailroamingdiensten af te nemen die gelijk zijn aan hun respectieve tariefplannen.

Amendement  37

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Met het oog op de uniforme toepassing van de artikelen 6 en 7 stelt de Commissie, na raadpleging van Berec, uitvoeringshandelingen vast ter vastlegging van gedetailleerde voorschriften betreffende de toepassing van het beleid inzake redelijk gebruik, betreffende de methode voor de beoordeling van de houdbaarheid van het aanbod van retailroamingdiensten tegen binnenlandse prijzen en betreffende het verzoek dat een roamingaanbieder ten behoeve van die beoordeling moet indienen, en herziet zij deze periodiek in het licht van de marktontwikkelingen. Die uitvoeringshandelingen worden vastgesteld overeenkomstig de in artikel 4, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

1. Met het oog op de uniforme toepassing van de artikelen 6 en 7 en een beperking van de toepassing van het beleid inzake redelijk gebruik die tot een geleidelijke uitfasering van de toepassing daarvan leidt, stelt de Commissie uiterlijk op 31 december 2022, na raadpleging van Berec, uitvoeringshandelingen vast ter vastlegging van gedetailleerde voorschriften betreffende de toepassing van het beleid inzake redelijk gebruik, betreffende de methode voor de beoordeling van de houdbaarheid van het aanbod van retailroamingdiensten tegen binnenlandse prijzen en betreffende het verzoek dat een roamingaanbieder ten behoeve van die beoordeling moet indienen, en herziet zij deze periodiek in het licht van de marktontwikkelingen. Die uitvoeringshandelingen worden vastgesteld overeenkomstig de in artikel 4, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

Amendement  38

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2286 blijft van toepassing tot de inwerkingtreding van een nieuwe overeenkomstig lid 1 vastgestelde uitvoeringshandeling.

5. Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2286 blijft van toepassing tot de inwerkingtreding van een nieuwe overeenkomstig lid 1 vastgestelde uitvoeringshandeling. Aanbieders zorgen voor de geleidelijke uitfasering van de algemene toepassing van het beleid inzake redelijk gebruik, behalve voor het tariefmodel met onbeperkte databundels, dat alleen kan worden toegepast indien een afwijkend gebruik of misbruik van toegang tot wholesaleroaming, permanente roaming of gerechtvaardigde frauduleuze praktijken worden vastgesteld.

Amendement  39

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 3 – punt c (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) de servicekwaliteit die redelijkerwijs kan worden verwacht bij roaming in de Unie.

c) duidelijke en begrijpelijke informatie over de servicekwaliteit bij roaming in de Unie, met inbegrip van de geschatte maximale en geadverteerde download- en uploadsnelheid van de diensten voor toegang tot gegevens, uitgesplitst naar lidstaat en aanbieder, overeenkomstig de in lid 5 bis bedoelde richtsnoeren van Berec.

Amendement  40

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 4 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis. Roamingaanbieders zorgen ervoor dat een contract duidelijke informatie bevat over de procedure voor het indienen van klachten wanneer de servicekwaliteit inbreuk maakt op de bepalingen van het contract.

Amendement  41

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 5 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis. Met het oog op de uniforme toepassing van dit artikel actualiseert Berec uiterlijk ... [6 maanden na de inwerkingtreding van deze verordening], na raadpleging van de belanghebbenden en in nauwe samenwerking met de Commissie, zijn richtsnoeren inzake retailroaming, met name wat betreft de uitvoering van en informatie over de servicekwaliteit, zoals bedoeld in lid 3, punt c), en lid 4 bis van dit artikel, de mogelijkheid voor klanten om de naleving van de betreffende contractuele bepalingen af te dwingen, en de in de artikelen 14, 15 en 16 bedoelde transparantiemaatregelen.

Amendement  42

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Het gemiddelde wholesaletarief dat de exploitant van het bezochte netwerk in rekening mag brengen aan de roamingaanbieder voor de levering van een gereguleerd roaminggesprek dat op dat bezochte netwerk is opgebouwd, inclusief onder meer de kosten voor opbouw, doorgifte en afgifte, mag niet meer bedragen dan een preventief plafond van 0,022 EUR per minuut. Dat maximale wholesaletarief neemt op 1 januari 2025 af tot 0,019 EUR en wordt, onverminderd de artikelen 21, 22 en 23, tot en met 30 juni 2032 gehandhaafd op 0,019 EUR per minuut.

1. Het gemiddelde wholesaletarief dat de exploitant van het bezochte netwerk in rekening mag brengen aan de roamingaanbieder voor de levering van een gereguleerd roaminggesprek dat op dat bezochte netwerk is opgebouwd, inclusief onder meer de kosten voor opbouw, doorgifte en afgifte, mag niet meer bedragen dan een preventief plafond van 0,015 EUR per minuut. Dat maximale wholesaletarief neemt in 2025 af tot 0,01 EUR en wordt, onverminderd artikel 21, tot en met 30 juni 2032 gehandhaafd op 0,01 EUR per minuut.

Amendement  43

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Het gemiddelde wholesaletarief dat de exploitant van het bezochte netwerk aan de roamingaanbieder mag berekenen voor de levering van een gereguleerd roaming-sms-bericht dat geïnitieerd wordt op dat bezochte netwerk, mag niet meer bedragen dan een preventief plafond van 0,004 EUR per sms-bericht. Dat maximale wholesaletarief daalt op 1 januari 2025 tot 0,003 EUR per sms-bericht en wordt, onverminderd de artikelen 21, 22 en 23, tot en met 30 juni 2032 gehandhaafd op 0,003 EUR.

1. Het gemiddelde wholesaletarief dat de exploitant van het bezochte netwerk aan de roamingaanbieder mag berekenen voor de levering van een gereguleerd roaming-sms-bericht dat geïnitieerd wordt op dat bezochte netwerk, mag niet meer bedragen dan een preventief plafond van 0,003 EUR per sms-bericht. Dat maximale wholesaletarief wordt, onverminderd artikel 21, tot en met 30 juni 2032 gehandhaafd op 0,003 EUR.

Amendement  44

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Het gemiddelde wholesaletarief dat de exploitant van het bezochte netwerk aan de roamingaanbieder mag berekenen voor de levering van gereguleerde dataroamingdiensten door middel van dat bezochte netwerk, mag niet meer bedragen dan een preventief plafond van 2,00 EUR per gigabyte verzonden en ontvangen data. Dat maximale wholesaletarief daalt tot 1,50 EUR per gigabyte verzonden en ontvangen data op 1 januari 2025 en wordt, onverminderd de artikelen 21, 22 en 23, tot en met 30 juni 2032 gehandhaafd op 1,50 EUR per gigabyte verzonden en ontvangen data.

1. Het gemiddelde wholesaletarief dat de exploitant van het bezochte netwerk aan de roamingaanbieder mag berekenen voor de levering van gereguleerde dataroamingdiensten door middel van dat bezochte netwerk, mag niet meer bedragen dan een preventief plafond van 1,00 EUR per gigabyte verzonden en ontvangen data. Dat maximale wholesaletarief daalt tot 0,75 EUR per gigabyte verzonden en ontvangen data op 1 januari 2024 en tot 0,50 EUR op 1 januari 2025. Het maximale wholesaletarief wordt, onverminderd artikel 21, tot en met 30 juni 2032 gehandhaafd op 0,50 EUR per gigabyte verzonden en ontvangen data.

Amendement  45

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Onverminderd de artikelen 10, 11 en 12 brengt de exploitant van het bezochte netwerk de roamingaanbieder geen kosten in rekening in verband met de door de roamende klant geïnitieerde noodcommunicatie en de doorgifte van locatiegegevens van de oproeper.

Onverminderd de artikelen 10, 11 en 12 brengt de exploitant van het bezochte netwerk de roamingaanbieder geen kosten in rekening in verband met enigerlei door de roamende klant geïnitieerde noodcommunicatie en de doorgifte van locatiegegevens van de oproeper. Alle duidelijk identificeerbare nooddiensten worden aangeboden zonder hiervoor extra kosten in rekening te brengen.

Amendement  46

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 1 – alinea 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Behalve wanneer de roamende klanten de roamingaanbieder ervan in kennis hebben gesteld dat zij deze dienst niet nodig hebben, verstrekken roamingaanbieders de klanten automatisch, door middel van een berichtendienst, zonder onnodige vertraging en kosteloos, wanneer de roamende klanten een andere lidstaat binnengaan dan die van hun binnenlandse aanbieder, informatie over het risico van hogere kosten als gevolg van het gebruik van diensten met toegevoegde waarde, inclusief een link naar een speciale webpagina met informatie over de soorten diensten waarvoor hogere kosten kunnen gelden, en, indien beschikbaar, informatie over nummerreeksen van diensten met toegevoegde waarde.

Behalve wanneer de roamende klanten de roamingaanbieder ervan in kennis hebben gesteld dat zij deze dienst niet nodig hebben, verstrekken roamingaanbieders de klanten automatisch, door middel van een berichtendienst, zonder onnodige vertraging en kosteloos, wanneer de roamende klanten een andere lidstaat binnengaan dan die van hun binnenlandse aanbieder, informatie over het risico van hogere kosten als gevolg van het gebruik van diensten met toegevoegde waarde in de bezochte lidstaat, inclusief kosteloze toegang tot een link naar een speciale webpagina met informatie over de soorten diensten waarvoor hogere kosten kunnen gelden, en, wanneer beschikbaar, informatie over nummerreeksen van diensten met toegevoegde waarde en mogelijke toepasselijke tarieven.

Amendement  47

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 1 – alinea 7

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De eerste, de tweede, de vijfde en de zesde alinea, met uitzondering van het geval met betrekking tot het beleid inzake redelijk gebruik en de overeenkomstig artikel 7 aangerekende toeslag, zijn eveneens van toepassing op gespreks- en sms-roamingdiensten die door roamende klanten die buiten de Unie reizen worden gebruikt en door de roamingaanbieder worden geleverd.

De eerste, de tweede, de vijfde en de zesde alinea, met uitzondering van het geval met betrekking tot het beleid inzake redelijk gebruik en de overeenkomstig artikel 7 aangerekende toeslag, zijn eveneens van toepassing op gespreks- en tekstberichtroamingdiensten die door roamende klanten worden gebruikt en door de roamingaanbieder in een derde land en voor het gebruik van niet-terrestrische netwerken worden geleverd.

Amendement  48

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. In aanvulling op de in lid 1 verstrekte informatie heeft de klant, waar in de Unie hij zich ook bevindt, het recht om door middel van een mobiel telefoongesprek of via sms kosteloos meer gedetailleerde gepersonaliseerde prijsinformatie over de in het bezochte netwerk toepasselijke roamingtarieven voor telefoongesprekken en sms, alsmede informatie over de op grond van deze verordening toepasselijke transparantiemaatregelen te vragen en te ontvangen. Voor een dergelijk verzoek wordt een gratis nummer gebruikt dat de roamingaanbieder voor dat doel beschikbaar stelt. De bij lid 1 opgelegde verplichtingen zijn niet van toepassing op toestellen die de sms-functie niet ondersteunen.

2. In aanvulling op de in lid 1 verstrekte informatie heeft de klant, waar in de Unie hij zich ook bevindt, het recht om door middel van een mobiel telefoongesprek of via tekstbericht kosteloos meer gedetailleerde gepersonaliseerde prijsinformatie over de in het bezochte netwerk toepasselijke roamingtarieven voor telefoongesprekken en tekstberichten, alsmede informatie over de op grond van deze verordening toepasselijke transparantiemaatregelen te vragen en te ontvangen. Voor een dergelijk verzoek wordt een gratis nummer gebruikt dat de roamingaanbieder voor dat doel beschikbaar stelt. De bij lid 1 opgelegde verplichtingen zijn niet van toepassing op toestellen die de tekstberichtfunctie niet ondersteunen.

Amendement  49

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. Roamingaanbieders stellen voor hun klanten informatie beschikbaar waaruit blijkt hoe ongewilde roaming in grensgebieden kan worden vermeden. Roamingaanbieders nemen redelijke maatregelen om hun klanten te beschermen tegen betaling van roamingtarieven voor roamingdiensten die ongewild zijn gebruikt wanneer zij zich in hun eigen lidstaat bevinden.

5. Roamingaanbieders stellen voor hun klanten informatie beschikbaar waaruit blijkt hoe ongewilde roaming in grensgebieden en bij gebruik van niet-terrestrische netwerken kan worden vermeden. Roamingaanbieders nemen de nodige maatregelen om hun klanten te beschermen tegen betaling van roamingtarieven voor roamingdiensten die ongewild zijn gebruikt wanneer zij zich in hun eigen lidstaat bevinden.

Amendement  50

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 2 – alinea 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De roamende klant ontvangt deze informatie op zijn mobiele toestel, bijvoorbeeld via een sms-bericht, een e-mail of een pop-upvenster op het mobiele toestel, telkens als hij een andere lidstaat binnengaat dan die van zijn binnenlandse aanbieder en hij aldaar voor het eerst gebruik begint te maken van een dataroamingdienst. De informatie wordt kosteloos verstrekt op het moment dat de roamende klant gebruik begint te maken van een gereguleerde dataroamingdienst, op zodanige wijze dat de ontvangst en het begrip ervan worden vergemakkelijkt.

De roamende klant ontvangt deze informatie rechtstreeks op zijn mobiele toestel, bijvoorbeeld door middel van een tekstbericht of een pop-upvenster op het mobiele toestel, telkens als hij een andere lidstaat binnengaat dan die van zijn binnenlandse aanbieder en hij aldaar voor het eerst gebruik begint te maken van een dataroamingdienst. De informatie wordt kosteloos verstrekt op het moment dat de roamende klant gebruik begint te maken van een gereguleerde dataroamingdienst, op zodanige wijze dat de ontvangst en het begrip ervan worden vergemakkelijkt.

Amendement  51

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 4 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Iedere roamingaanbieder verschaft al zijn roamende klanten de gelegenheid vrijwillig en kosteloos te kiezen voor een faciliteit die tijdig informatie geeft over het totale gebruik uitgedrukt in volume of in de munteenheid waarin de roamende klant voor gereguleerde dataroamingdiensten wordt gefactureerd, en die waarborgt dat de totale uitgaven voor gereguleerde dataroamingdiensten in een specifieke gebruiksperiode, uitgezonderd mms die per eenheid gefactureerd wordt, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de klant een bepaald maximumbedrag niet overschrijden.

4. Iedere roamingaanbieder verschaft al zijn roamende klanten kosteloos toegang tot een faciliteit die tijdig informatie geeft over het totale gebruik uitgedrukt in volume of in de munteenheid waarin de roamende klant voor gereguleerde dataroamingdiensten wordt gefactureerd, en die waarborgt dat de totale uitgaven voor gereguleerde dataroamingdiensten in een specifieke gebruiksperiode, uitgezonderd mms die per eenheid gefactureerd wordt, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de klant een bepaald maximumbedrag niet overschrijden. Klanten kunnen de roamingaanbieder laten weten dat zij geen toegang tot een dergelijke faciliteit wensen.

Amendement  52

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 4 – alinea 6

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Elke roamingaanbieder zorgt er eveneens voor dat een passende kennisgeving naar de het mobiele toestel van de roamende klant, bijvoorbeeld een sms-bericht, een e-mail of een pop-upvenster op de computer, wordt verstuurd wanneer de dataroamingdiensten 80 % van het overeengekomen financiële of volumeplafond hebben bereikt. Elke klant heeft het recht van de roamingaanbieder te verlangen dat hij stopt met het versturen van dergelijke kennisgevingen, en het recht om te allen tijde en kosteloos van de aanbieder te verlangen dat hij de levering van de dienst hervat.

Elke roamingaanbieder zorgt er eveneens voor dat een passende kennisgeving rechtstreeks naar de het mobiele toestel van de roamende klant, bijvoorbeeld door middel van een tekstbericht of een pop-upvenster op de computer, wordt verstuurd wanneer de dataroamingdiensten 80 % van het overeengekomen financiële of volumeplafond hebben bereikt. Elke klant heeft het recht van de roamingaanbieder te verlangen dat hij stopt met het versturen van dergelijke kennisgevingen, en het recht om te allen tijde en kosteloos van de aanbieder te verlangen dat hij de levering van de dienst hervat.

Amendement  53

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 4 – alinea 8

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Wanneer een roamende klant vraagt om een “financiële of volumebeperkende” faciliteit of om verwijdering ervan, vindt deze wijziging kosteloos plaats binnen één werkdag na ontvangst van het verzoek, zonder dat voorwaarden of beperkingen op grond van andere elementen van het abonnement worden opgelegd.

Wanneer een roamende klant vraagt om de verwijdering of het gebruik van een “financiële of volumebeperkende” faciliteit, vindt deze wijziging kosteloos plaats binnen één werkdag na ontvangst van het verzoek, zonder dat voorwaarden of beperkingen op grond van andere elementen van het abonnement worden opgelegd.

Amendement  54

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 6

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6. Roamingaanbieders nemen redelijke maatregelen om hun klanten te beschermen tegen betaling van roamingtarieven voor roamingdiensten die ongewild zijn gebruikt wanneer zij zich in hun eigen lidstaat bevinden. Daaronder valt ook het informeren van de klanten over hoe zij ongewilde roaming in grensgebieden kunnen vermijden.

6. Roamingaanbieders nemen de nodige maatregelen om hun klanten daadwerkelijk te beschermen tegen betaling van roamingtarieven voor roamingdiensten die ongewild zijn gebruikt wanneer zij zich in hun eigen lidstaat bevinden. Daaronder valt ook het informeren van de klanten over hoe zij daadwerkelijk ongewilde roaming in grensgebieden kunnen vermijden.

Amendement  55

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 7 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Dit artikel, met uitzondering van lid 6, lid 2, tweede alinea, en lid 3, tweede alinea, en behoudens de tweede en derde alinea van dit lid, is tevens van toepassing op dataroamingdiensten die door een roamingaanbieder worden verstrekt en door roamende klanten worden gebruikt wanneer zij buiten de Unie reizen.

Dit artikel, met uitzondering van lid 6, lid 2, tweede alinea, en lid 3, tweede alinea, en behoudens de tweede en derde alinea van dit lid, is tevens van toepassing op dataroamingdiensten die door een roamingaanbieder worden verstrekt en door roamende klanten worden gebruikt wanneer zij buiten de Unie reizen en op het gebruik van niet-terrestrische netwerken.

Amendement  56

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

In een automatisch bericht van de roamingaanbieder wordt de roamende klant ervan in kennis gesteld dat deze laatste kosteloos toegang heeft tot noodhulpdiensten door het uniforme Europese noodnummer 112 te bellen en door gebruik te maken van alternatieve middelen voor toegang tot noodhulpdiensten via noodcommunicatie die in de bezochte lidstaat is voorgeschreven. De informatie wordt door middel van een sms-bericht naar het mobiele toestel van de roamende klant gestuurd, telkens als de roamende klant een andere lidstaat binnengaat dan die van zijn binnenlandse aanbieder. De informatie wordt kosteloos verstrekt op het moment dat de roamende klant gebruik begint te maken van een roamingdienst, op zodanige wijze dat de ontvangst en het begrip ervan worden vergemakkelijkt.

In een automatisch bericht van de roamingaanbieder wordt de roamende klant ervan in kennis gesteld dat deze laatste kosteloos toegang heeft tot noodhulpdiensten door contact op te nemen met het uniforme Europese noodnummer 112 en door gebruik te maken van een link naar een speciale, kosteloze en voor gehandicapten volledig toegankelijke webpagina met informatie over alternatieve middelen voor toegang tot noodhulpdiensten via noodcommunicatie die in de bezochte lidstaat is voorgeschreven. De informatie wordt door middel van een tekstbericht rechtstreeks naar het mobiele toestel van de roamende klant gestuurd, telkens als de roamende klant een andere lidstaat binnengaat dan die van zijn of haar binnenlandse aanbieder. De informatie wordt kosteloos verstrekt op zodanige wijze dat de ontvangst en het begrip ervan worden vergemakkelijkt. Roamingaanbieders moeten in dat bericht een toegankelijke link naar de mobiele applicatie opnemen waarmee publieke waarschuwingen in de bezochte lidstaat worden verzonden, indien van toepassing.

Amendement  57

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – titel

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Database voor nummers van diensten met toegevoegde waarde

Database voor nummers van diensten met toegevoegde waarde en toegangsmiddelen tot noodhulpdiensten

Amendement  58

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Berec bouwt en onderhoudt één enkele database voor de hele Unie met nummerreeksen van diensten met toegevoegde waarde in elke lidstaat, die toegankelijk moet worden gemaakt voor de nationale regelgevende instanties en exploitanten. De database wordt uiterlijk op 31 december 2023 gebouwd. Daartoe verstrekken de nationale regelgevende instanties of andere bevoegde instanties Berec onverwijld langs elektronische weg de nodige informatie en de relevante actualiseringen.

Berec bouwt en onderhoudt één enkele database voor de hele Unie met nummerreeksen van diensten met toegevoegde waarde in elke lidstaat en middelen voor toegang tot noodhulpdiensten via noodcommunicatie waarin in elke lidstaat is voorzien. De database wordt uiterlijk op 31 december 2022 toegankelijk gemaakt voor de nationale regelgevende instanties en exploitanten. Daartoe verstrekken de nationale regelgevende instanties of andere bevoegde instanties Berec onverwijld langs elektronische weg de nodige informatie en de relevante actualiseringen.

Amendement  59

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 1 – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Na raadpleging van Berec legt de Commissie het Europees Parlement en de Raad twee verslagen voor. Indien nodig stelt de Commissie, nadat zij ieder verslag heeft ingediend, overeenkomstig artikel 22 een gedelegeerde handeling vast tot wijziging van de in deze verordening vastgestelde maximale wholesaletarieven voor gereguleerde dataroamingdiensten. Het eerste verslag moet uiterlijk op 30 juni 2025 worden ingediend en het tweede uiterlijk op 30 juni 2029.

1. Na raadpleging van Berec legt de Commissie het Europees Parlement en de Raad tweejaarlijkse verslagen voor, indien passend vergezeld van een wetgevingsvoorstel tot wijziging van deze verordening. Het eerste dergelijke verslag wordt uiterlijk op 30 juni 2025 ingediend.

Amendement  60

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 1 – alinea 1 – punt a bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

a bis) het effect van de uitrol en implementatie van mobielecommunicatienetwerken en ‑technologieën van de volgende generatie op de roamingmarkt;

Amendement  61

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 1 – alinea 1 – punt c

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) de ontwikkeling van intermachinale roaming;

c) de ontwikkeling van roaming voor intermachinale diensten en diensten van het internet der dingen;

Amendement  62

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 1 – alinea 1 – punt i

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

i) het effect van de toepassing door exploitanten van het beleid inzake redelijk gebruik overeenkomstig artikel 8, met inbegrip van het in kaart brengen van inconsistenties in de toepassing en tenuitvoerlegging van deze beleidsmaatregelen inzake redelijk gebruik;

i) het effect van de toepassing door exploitanten van het beleid inzake redelijk gebruik overeenkomstig artikel 8, met inbegrip van het in kaart brengen van inconsistenties in de toepassing en tenuitvoerlegging van deze beleidsmaatregelen inzake redelijk gebruik en de mate waarin dergelijke beleidsmaatregelen in de toekomst nodig zijn;

Amendement  63

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 1 – alinea 1 – punt i bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

i bis) de doeltreffendheid van de in deze verordening ingevoerde verplichtingen inzake de servicekwaliteit en de mate waarin klanten in hun contracten naar behoren worden geïnformeerd over deze verplichtingen en kunnen profiteren van een authentieke roamingervaring tegen thuistarief;

Amendement  64

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 1 – alinea 1 – punt i ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

i ter) de ontwikkeling van alternatieve manieren om wholesaleroamingverkeer te verhandelen, met name onlinehandelsplatforms;

Amendement  65

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 1 – alinea 1 – punt j

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

j) de mate waarin roamende klanten en exploitanten problemen ondervinden met betrekking tot diensten met toegevoegde waarde;

j) de mate waarin roamende klanten en exploitanten problemen ondervinden met betrekking tot diensten met toegevoegde waarde, toegang tot noodcommunicatie en onbedoelde roaming, en hoe die problemen kunnen worden opgelost;

Amendement  66

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 1 – alinea 1 – punt j bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

j bis) de doeltreffendheid van deze verordening wat betreft gelijke toegang tot elektronische communicatie voor personen met een beperking bij reizen binnen de Unie;

Amendement  67

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 1 – alinea 1 – punt j ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

j ter) het effect van de COVID-19-pandemie en soortgelijke crises.

Amendement  68

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 2 – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Om de ontwikkeling van de concurrentie op de roamingmarkten in de gehele Unie te beoordelen, verzamelt Berec regelmatig gegevens van de nationale regelgevende instanties over de ontwikkelingen van de retail- en wholesaletarieven voor gereguleerde gespreks-, sms- en dataroamingdiensten, met inbegrip van wholesaletarieven die respectievelijk voor gelijk en ongelijk roamingverkeer worden toegepast, over het gebruik van handelsplatformen en soortgelijke instrumenten, over de ontwikkeling van intermachinale roaming, en over de mate waarin wholesaleroamingovereenkomsten betrekking hebben op de servicekwaliteit en toegang verlenen tot verschillende netwerktechnologieën en ‑generaties. Berec verzamelt ook op regelmatige basis gegevens van de nationale regelgevende instanties over de toepassing van het beleid inzake redelijk gebruik door exploitanten, over de ontwikkeling van exclusief binnenlandse tarieven, de toepassing van houdbaarheidsmechanismen en klachten over roaming. Wanneer Berec overeenkomstig lid 1 wordt geraadpleegd, verzamelt en verstrekt het aanvullende informatie over transparantie, de toepassing van maatregelen inzake noodcommunicatie en diensten met toegevoegde waarde.

2. Om de ontwikkeling van de concurrentie op de roamingmarkten in de gehele Unie te beoordelen, verzamelt Berec regelmatig gegevens van de nationale regelgevende instanties over de ontwikkelingen van de retail- en wholesaletarieven voor gereguleerde gespreks-, sms- en dataroamingdiensten, met inbegrip van wholesaletarieven die respectievelijk voor gelijk en ongelijk roamingverkeer worden toegepast, over het gebruik van handelsplatformen en soortgelijke instrumenten, over de ontwikkeling van intermachinale roaming en diensten van het internet der dingen, en over de mate waarin wholesaleroamingovereenkomsten betrekking hebben op de servicekwaliteit en toegang verlenen tot verschillende netwerktechnologieën en ‑generaties. Berec verzamelt ook op regelmatige basis gegevens van de nationale regelgevende instanties over de toepassing van het beleid inzake redelijk gebruik door exploitanten, over de ontwikkeling van exclusief binnenlandse tarieven, de toepassing van houdbaarheidsmechanismen en klachten over roaming, waaronder klachten over de servicekwaliteit. Wanneer Berec overeenkomstig lid 1 wordt geraadpleegd, verzamelt en verstrekt het aanvullende informatie over transparantie, met inbegrip van roaming op niet-terrestrische openbare mobielecommunicatienetwerken, de toepassing van maatregelen inzake noodcommunicatie en diensten met toegevoegde waarde.

Amendement  69

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 22

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 22

Schrappen

Herziening van de maximale wholesaletarieven

 

De Commissie stelt, zoveel mogelijk rekening houdend met het advies van Berec, overeenkomstig artikel 23 een gedelegeerde handeling vast tot wijziging van de maximale wholesaletarieven die de exploitant van een bezocht netwerk overeenkomstig de artikelen 10, 11 en 12 aan de roamingaanbieder mag aanrekenen voor de levering van gereguleerde gespreks-, sms- of dataroamingdiensten via dat bezochte netwerk.

 

Daartoe zal de Commissie:

 

a) voldoen aan de in bijlage I vastgestelde beginselen, criteria en parameters;

 

b) rekening houden met de huidige gemiddelde wholesaletarieven die in de Unie in rekening worden gebracht en met de noodzaak om voldoende economische ruimte te laten voor de ontwikkeling van de commerciële markt;

 

c) rekening houden met door Berec, de nationale regelgevende instanties of rechtstreeks door ondernemingen die elektronischecommunicatienetwerken en -diensten aanbieden verstrekte marktinformatie.

 

Amendement  70

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 23

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 23

Schrappen

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

 

1. De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.

 

2. De in de artikelen 21 en 22 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van 1 januari 2025.

 

3. Het Europees Parlement of de Raad kan de in de artikelen 21 en 22 bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

 

4. Vóór de vaststelling van een gedelegeerde handeling raadpleegt de Commissie de door elke lidstaat aangewezen deskundigen overeenkomstig de beginselen die zijn neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven.

 

5. Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, stelt zij het Europees Parlement en de Raad daarvan gelijktijdig in kennis.

 

6. Een overeenkomstig de artikelen 21 en 22 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben meegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met een maand verlengd.

 

Amendement  71

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 25 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 25 bis

 

Wijzigingen van Verordening (EU) 2015/2120

 

Verordening (EU) 2015/2120 wordt als volgt gewijzigd:

 

(1) de titel wordt vervangen door:

 

“Verordening (EU) 2015/2120 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 tot vaststelling van maatregelen betreffende open internet, tot afschaffing van retailtoeslagen voor gereguleerde communicaties binnen de Unie en tot wijziging van Richtlijn 2002/22/EG en Verordening (EU) nr. 531/2012”;

 

(2)  in artikel 1 wordt lid 3 vervangen door:

 

“Bij deze verordening worden retailtoeslagen voor gereguleerde communicaties binnen de Unie afgeschaft om ervoor te zorgen dat consumenten geen buitensporige prijzen worden aangerekend voor nummergebaseerde persoonlijke communicaties vanuit de lidstaat van de binnenlandse aanbieder van de consument naar een vast of mobiel nummer in een andere lidstaat.”;

 

(3)  artikel 5 bis wordt vervangen door:

 

“Artikel 5 bis

 

Afschaffing van retailtoeslagen voor gereguleerde communicaties binnen de EU

 

1.  Aanbieders van elektronische communicaties aan het publiek rekenen voor gereguleerde communicaties binnen de EU die in een andere lidstaat worden afgegeven, geen hogere tarieven aan dan voor diensten die in dezelfde lidstaat worden afgegeven, tenzij zij aantonen dat daar rechtstreekse kosten aan verbonden zijn die objectief gerechtvaardigd zijn.

 

2.  Uiterlijk ... [zes maanden na de datum van inwerkingtreding van deze verordening] verstrekt Berec richtsnoeren met de criteria voor de bepaling van de objectief gerechtvaardigde rechtstreekse kosten als bedoeld in lid 1.

 

3.  Uiterlijk ... [één jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn] en daarna om de twee jaar brengt de Commissie, na Berec te hebben geraadpleegd, verslag uit over de toepassing van de voorschriften van lid 1, met inbegrip van een beoordeling van de ontwikkeling van de tarieven voor communicaties binnen de Unie.”;

(4)  in artikel 10 wordt lid 5 geschrapt.

Amendement  72

 

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – alinea 3 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Deze verordening is van toepassing met ingang van ... [de datum van inwerkingtreding van deze verordening], behalve artikel 14, lid 1, derde alinea, en artikel 16, lid 2, die van toepassing zijn met ingang van 1 juni 2023.

Amendement  73

 

Voorstel voor een verordening

Bijlage I

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Criteria ter bepaling van de maximale wholesaletarieven

Schrappen

Beginselen, criteria en parameters ter bepaling van de in artikel 22 bedoelde maximale wholesaletarieven:

 

a) de tarieven moeten zodanig zijn dat een efficiënte exploitant in eender welke lidstaat de bij het aanbieden van de relevante gereguleerde wholesalediensten gemaakte wholesaleroamingkosten kan dekken; de bepaling van wat efficiënte kosten zijn, wordt gebaseerd op de huidige kosten; de methode voor de berekening van efficiënte kosten wordt gebaseerd op een bottom-up-model waarbij gebruik wordt gemaakt van incrementele langetermijnkosten plus een aantal gezamenlijke en gemeenschappelijke kosten (LRIC+, Long Run Incremental Cost Plus) voor de verstrekking van de gespreksafgiftedienst op wholesaleniveau aan derden;

 

b) het increment heeft betrekking op het relevante deel (dienst) in een specifiek geval, hier roamingdiensten. Het LRIC-kostenmodel omvat uitsluitend de elementen om deze specifieke dienst te kunnen leveren;

 

c) in het LRIC+-kostenmodel kunnen gezamenlijke en gemeenschappelijke kosten worden opgenomen die voor andere diensten van belang zijn;

 

d) omdat netwerkexploitanten de gezamenlijke en gemeenschappelijke kosten moeten kunnen dekken met het oog op de langetermijnhoudbaarheid, worden de gezamenlijke en gemeenschappelijke kosten verdeeld over de diensten waaruit ze voortkomen, en dienovereenkomstig gedekt door een prijsplafond dat hoger is dan de geraamde kosten voor die diensten;

 

e) voor exploitanten van mobiele netwerken wordt de minimale efficiënte schaal vastgesteld op een marktaandeel van ten minste 20 %;

 

f) de relevante benadering voor waardevermindering van activa is economische waardevermindering; en

 

g) de keuze van de technologie voor de gemodelleerde netwerken is toekomstgericht, gebaseerd op een IP-kernnetwerk, rekening houdend met de verschillende technologieën die waarschijnlijk zullen worden gebruikt gedurende de geldigheidsperiode van het maximale tarief.

 


BIJLAGE: LIJST VAN ENTITEITEN WAARVAN OF PERSONEN VAN WIE DE RAPPORTEUR INFORMATIE HEEFT ONTVANGEN

De volgende lijst is op zuiver vrijwillige basis en onder exclusieve verantwoordelijkheid van de rapporteur opgesteld. De rapporteur heeft bij het opstellen van dit verslag tot op het moment van goedkeuring ervan in de commissie input ontvangen van de volgende entiteiten en personen:

 

 

 

Entiteit en/of persoon

Dr. Paul Rübig, voormalig EP-lid

RTR

Ventocom

Vodafone

MVNO Europe

Berec

Deutsche Telekom

Liberty Global

1&1 Drillisch

Orange

Europese Commissie

Raad van de Europese Unie – Portugees voorzitterschap

Raad van de Europese Unie – Sloveens voorzitterschap

 


BRIEF VAN DE COMMISSIE JURIDISCHE ZAKEN

D(2021) 19573

 

 

De heer Cristian-Silviu Bușoi

Voorzitter van de Commissie industrie, onderzoek en energie

ASP 11E102

Brussel

 

Betreft: Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende roaming op openbare mobielecommunicatienetwerken binnen de Unie (herschikking) – COM(2021) 85 van 24.2.2021 – 2021/0045 (COD)

 

Geachte voorzitter,

 

De Commissie juridische zaken heeft bovengenoemd voorstel bestudeerd, overeenkomstig artikel 110 inzake herschikking van het Reglement van het Europees Parlement.

Lid 3 van dat artikel luidt als volgt:

 

“Als de voor juridische zaken bevoegde commissie van oordeel is dat het ontwerp geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig zijn aangegeven, stelt zij de bevoegde commissie hiervan in kennis.

 

In dat geval en onverminderd de in de artikelen 169 en 170 vastgestelde voorwaarden zijn amendementen in de ter zake bevoegde commissie alleen ontvankelijk als zij betrekking hebben op onderdelen van het voorstel die wijzigingen bevatten.

 

Amendementen op ongewijzigd gebleven onderdelen van het voorstel kunnen evenwel in uitzonderlijke en individuele gevallen door de voorzitter van de ter zake bevoegde commissie worden aanvaard indien hij van oordeel is dat dit noodzakelijk is om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst of omdat de amendementen onlosmakelijk verbonden zijn met andere ontvankelijke amendementen. Deze redenen dienen in een schriftelijke motivering bij de amendementen te worden vermeld.”

 

Op grond van het advies van de Adviesgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie, die het voorstel tot herschikking heeft onderzocht en overeenkomstig de aanbevelingen van de rapporteur voor advies, is de Commissie juridische zaken van oordeel dat het voorstel geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig worden aangegeven en dat met betrekking tot de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de eerdere rechtshandeling met die inhoudelijke wijzigingen kan worden geconstateerd dat het voorstel een loutere codificatie van de bestaande tekst behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen.

De commissie merkt evenwel op dat de adviesgroep, na bestudering van het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende roaming op openbare mobielecommunicatienetwerken binnen de Unie, in onderlinge overeenstemming het volgende heeft vastgesteld:

1. De volgende tekstdelen hadden gemarkeerd moeten worden met de grijze achtergrond die gewoonlijk wordt gebruikt om inhoudelijke wijzigingen aan te geven:

– in overweging 54, de toevoeging van het woord “sms”;

– in overweging 63, de schrapping van de woorden “op zekere, geharmoniseerde en tijdige wijze”;

– in artikel 3, lid 8, de toevoeging van de woorden “uiterlijk zes maanden na de vaststelling van deze verordening”.

2. In artikel 8, leden 1, 3 en 4, had de voorgestelde vervanging van de woorden “afschaffing van retailroamingtoeslagen” door de woorden “het aanbod van retailroamingdiensten tegen binnenlandse prijzen” niet moeten worden gemarkeerd met het grijze type dat wordt gebruikt om inhoudelijke wijzigingen aan te geven, maar met eenvoudige formele aanpassingsmarkers.

 

Daarom heeft de Commissie juridische zaken tijdens haar vergadering van 30 september 2021 met 23 stemmen voor en 0 stemmen tegen, bij 1 onthouding[3], besloten de ten principale bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie aan te bevelen dit voorstel overeenkomstig artikel 110 te behandelen.

 

Hoogachtend,

Adrián VÁZQUEZ LÁZARA

 

 

Bijlage: advies van de adviesgroep


Bijlage

 

 

 

ADVIESGROEP VAN DE

JURIDISCHE DIENSTEN

 

Brussel, 15 september 2021

 

ADVIES

AAN  HET EUROPEES PARLEMENT

  DE RAAD

  DE COMMISSIE

 

 

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende roaming op openbare mobielecommunicatienetwerken binnen de Unie (herschikking)

COM(2021)0085 van 24.2.2021 - 2021/0045 (CNS)

 

Gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 over een systematischer gebruik van de herschikking van besluiten, en met name punt 9 daarvan, is de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie op 19 en 29 april 2021 bijeengekomen om bovengenoemd voorstel van de Commissie te onderzoeken.

 

Tijdens die bijeenkomsten[4] heeft de adviesgroep, na bestudering van het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot herschikking van Verordening (EU) nr. 531/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juni 2012 betreffende roaming op openbare mobiele telefoonnetwerken binnen de Gemeenschap, in onderlinge overeenstemming het volgende vastgesteld.

1. De volgende tekstdelen hadden gemarkeerd moeten worden met de grijze achtergrond die gewoonlijk wordt gebruikt om materiële wijzigingen aan te geven:

– in overweging 54, de toevoeging van het woord “sms”;

– in overweging 63, de schrapping van de woorden “op zekere, geharmoniseerde en tijdige wijze”;

– in artikel 3, lid 8, de toevoeging van de woorden “uiterlijk zes maanden na de vaststelling van deze verordening”.

2. In artikel 8, leden 1, 3 en 4, had de voorgestelde vervanging van de woorden “afschaffing van retailroamingtoeslagen” door de woorden “het aanbod van retailroamingdiensten tegen binnenlandse prijzen” niet moeten worden gemarkeerd met het grijze type dat wordt gebruikt om inhoudelijke wijzigingen aan te geven, maar met eenvoudige formele aanpassingsmarkers.


 

De adviesgroep heeft na deze bestudering van het voorstel eensgezind geconstateerd dat het voorstel geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig in het voorstel worden vermeld. Voorts heeft de adviesgroep met betrekking tot de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de eerdere rechtshandeling met die inhoudelijke wijzigingen geconstateerd dat het voorstel louter een codificatie van de bestaande tekst behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen.

 

F. DREXLER T. BLANCHET D. CALLEJA CRESPO

Juridisch adviseur Juridisch adviseur Directeur-generaal


 

 

ADVIES VAN DE COMMISSIE INTERNE MARKT EN CONSUMENTENBESCHERMING (14.7.2021)

aan de Commissie industrie, onderzoek en energie

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende roaming op openbare mobielecommunicatienetwerken binnen de Unie (herschikking)

(COM(2021)0085 – C9-0085/2021 – 2021/0045(COD))

Rapporteur voor advies: Róża Thun und Hohenstein

 

 

BEKNOPTE MOTIVERING

De afschaffing van roamingtoeslagen was een groot succes voor de Europese burgers. Sindsdien profiteerden bijna 170 miljoen burgers van prijzen zonder roamingtoeslagen en konden zij bij hun reizen door Europa aangesloten blijven.

Derhalve is uw rapporteur ingenomen met het voorstel van de Commissie voor een herschikking van de roamingverordening, die gericht is op een verlenging van de huidige regels tot 2032 en de invoering van een hoger niveau van consumentenbescherming inzake transparantie en kwaliteit van de dienstverlening. Het spreekt vanzelf dat de afschaffing van retailroamingtoeslagen slechts houdbaar is en niet tot een verhoging van binnenlandse prijzen voor de klanten leidt, wanneer zij wordt aangevuld met een verdere verlaging van de wholesaletarieven met als doel de concurrentie op de interne markt te bevorderen.

In het ontwerpadvies gaat uw rapporteur in op de volgende punten:

1. Servicekwaliteit

Uw rapporteur steunt de bepalingen die erop gericht zijn de klanten te laten profiteren van een authentieke roamingervaring tegen thuistarief, ook ten aanzien van de servicekwaliteit. Tenzij dit technisch niet haalbaar is, moeten de roamingdiensten aan de klanten onder dezelfde voorwaarden als thuis worden aangeboden. Derhalve is uw rapporteur van mening dat duidelijke en begrijpelijke informatie over de verschillende elementen van de servicekwaliteit tijdens roaming in de contracten met klanten moet worden opgenomen. Bovendien zou het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec) de opdracht moeten krijgen richtsnoeren voor te bereiden om de uitvoering van deze bepalingen te vergemakkelijken, met inbegrip van de daadwerkelijke mogelijkheid voor klanten om de naleving van de betreffende contractbepalingen af te dwingen.

2. Verplichtingen ten aanzien van transparantie

Het is uiterst belangrijk burgers adequaat op de hoogte te houden van het gebruik van de verschillende diensten tijdens roaming. Uw rapporteur steunt de algemene teneur van de door de Commissie voorgestelde wijzigingen, maar stelt verdere maatregelen voor ter versterking van de consumentenbescherming.

Er worden in de eerste plaats “cut-off limits” voorgesteld die de roamingaanbieders standaard moeten aanbieden, aangezien de voorgestelde bepalingen de klanten niet adequaat beschermen.

In de tweede plaats zou Berec de opdracht moeten krijgen, naast het voorbereiden van een databank met nummers voor diensten met toegevoegde waarde, een andere databank op te zetten met de middelen voor toegang tot noodhulpdiensten. Met behulp hiervan zullen de roamingaanbieders toegang hebben tot de volledige en regelmatig bijgewerkte lijst van de in alle lidstaten voorgeschreven noodcommunicaties.

Ten derde zou specifieke informatie over diensten met toegevoegde waarde en middelen voor toegang tot noodhulpdiensten die in een bezochte lidstaat zijn voorgeschreven, aan de klanten moeten worden medegedeeld via een link in het welkomstbericht dat zij ontvangen wanneer zij een lidstaat binnengaan en de roamingdienst initiëren.

Ten vierde, ter bescherming van de consumenten tijdens reizen, bijv. per vliegtuig of zeeschip, en ter vrijwaring tegen onverwacht hoge rekeningen ten gevolge van een onbedoelde verbinding met niet-terrestrische netwerken met automatische overschakeling, stelt uw rapporteur voor om de transparantieverplichtingen ook voor deze situaties te laten gelden.

3. Evaluatie

Uw rapporteur is van oordeel dat het toepassingsgebied van deze verordening in de toekomst, telkens wanneer nodig, moet kunnen worden herzien. Derhalve is zij tegen de invoering van een gedelegeerde handeling als basis voor de herziening van cruciale onderdelen van deze verordening. Herzieningen van cruciale onderdelen moeten gebeuren middels de gewone wetgevingsprocedure, zoals ook het geval was bij de vorige versies van de verordening. Bovendien is uw rapporteur van mening dat een geregelde tweejaarlijkse rapportage het mogelijk zal maken de situatie op de roamingmarkt in de gaten te houden en mogelijke herzieningen van de bestaande regels voor te bereiden. Uw rapporteur is tevens van mening dat de bijkomende onderdelen deel moeten uitmaken van de verplichting tot tweejaarlijkse rapportage, bijvoorbeeld ten aanzien van de vraag of nieuw ingevoerde verplichtingen inzake de servicekwaliteit doeltreffend zijn, of klanten kunnen profiteren van een authentieke roamingervaring tegen thuistarief en of in de toekomst beleidsmaatregelen inzake redelijk gebruik nodig zijn.

 

 

 

AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

 

Amendement  1

Voorstel voor een verordening

Overweging 10

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10) Richtlijn 2002/19/EG van het Europees Parlement en de Raad60, Richtlijn 2002/20/EG van het Europees Parlement en de Raad61, Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad62, Richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad63 en Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad64 hadden tot doel binnen de Unie een interne markt voor elektronische communicatie tot stand te brengen waarin door meer concurrentie een hoog niveau van bescherming van de consument wordt gewaarborgd. Die richtlijnen werden ingetrokken bij Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad65. Richtlijn (EU) 2018/1972 is gericht op de bevordering van investeringen in en het gebruik van netwerken met een zeer grote capaciteit in de EU alsook op de vaststelling van nieuwe spectrumregels voor mobiele connectiviteit en 5G. Richtlijn (EU) 2018/1972 waarborgt ook dat alle burgers toegang hebben tot betaalbare communicatie, waaronder internettoegang. De richtlijn vergroot de bescherming van de consument, verbetert de veiligheid voor gebruikers en maakt het gemakkelijker om maatregelen van regelgevende aard te treffen.

(10) Richtlijn 2002/19/EG van het Europees Parlement en de Raad60, Richtlijn 2002/20/EG van het Europees Parlement en de Raad61, Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad62, Richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad63 en Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad64 hadden tot doel binnen de Unie een interne markt voor elektronische communicatie tot stand te brengen waarin door meer concurrentie een hoog niveau van bescherming van de consument wordt gewaarborgd. Die richtlijnen ingetrokken bij Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad65, met uitzondering van Richtlijn 2002/58/EG. Richtlijn (EU) 2018/1972 is gericht op de bevordering van investeringen in en het gebruik van netwerken met een zeer grote capaciteit in de EU alsook op de vaststelling van nieuwe spectrumregels voor mobiele connectiviteit en 5G. Richtlijn (EU) 2018/1972 is ook erop gericht bij te dragen aan de ontwikkeling van de interne markt en ze steunt de belangen van de burgers van de Unie. Zij waarborgt onder andere dat alle burgers toegang hebben tot betaalbare communicatie, waaronder internettoegang. De richtlijn vergroot de bescherming van de consument, verbetert de veiligheid voor gebruikers en maakt het gemakkelijker om maatregelen van regelgevende aard te treffen.

__________________

__________________

60Richtlijn 2002/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de toegang tot en interconnectie van elektronische-communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten (Toegangsrichtlijn) (PB L 108 van 24.4.2002, blz. 7).

60Richtlijn 2002/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de toegang tot en interconnectie van elektronische-communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten (Toegangsrichtlijn) (PB L 108 van 24.4.2002, blz. 7).

61Richtlijn 2002/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 betreffende de machtiging voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (Machtigingsrichtlijn) (PB L 108 van 24.4.2002, blz. 21).

61Richtlijn 2002/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 betreffende de machtiging voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (Machtigingsrichtlijn) (PB L 108 van 24.4.2002, blz. 21).

62Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (kaderrichtlijn) (PB L 108 van 24.4.2002, blz. 33).

62Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (kaderrichtlijn) (PB L 108 van 24.4.2002, blz. 33).

63Richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en -diensten (Universeledienstrichtlijn) (PB L 108 van 24.4.2002, blz. 51).

63Richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en -diensten (Universeledienstrichtlijn) (PB L 108 van 24.4.2002, blz. 51).

64Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie) (PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37).

64Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie) (PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37).

65Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie (PB L 321 van 17.12.2018, blz. 36).

65Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie (PB L 321 van 17.12.2018, blz. 36).

Amendement  2

Voorstel voor een verordening

Overweging 19

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19) Overeenkomstig artikel 109 van Richtlijn (EU) 2018/1972 moeten alle eindgebruikers kosteloos toegang hebben tot de noodhulpdiensten door middel van noodcommunicatie met de meest geschikte alarmcentrale. De lidstaten moeten er ook voor zorgen dat de toegang voor eindgebruikers met een beperking tot noodhulpdiensten door middel van noodcommunicatie beschikbaar en gelijkwaardig is aan die van andere eindgebruikers. Het is aan de lidstaten om te bepalen welk soort noodcommunicatie technisch haalbaar is om ervoor te zorgen dat roamende klanten toegang hebben tot noodhulpdiensten. Om ervoor te zorgen dat roamende klanten toegang hebben tot noodcommunicatie onder de voorwaarden van artikel 109 van Richtlijn (EU) 2018/1972, moeten exploitanten van bezochte netwerken de roamingaanbieder via de wholesaleroamingovereenkomst ervan in kennis stellen welk soort noodcommunicatie in de bezochte lidstaat op grond van nationale maatregelen verplicht is gesteld. Daarnaast moeten wholesaleroamingovereenkomsten informatie bevatten over de technische parameters voor het waarborgen van de toegang tot noodhulpdiensten, ook voor roamende klanten met een beperking, en voor het doorgeven van locatiegegevens over de oproeper aan de meest geschikte alarmcentrale in de bezochte lidstaat. Deze gegevens moeten de roamingaanbieder in staat stellen de noodcommunicatie en de doorgifte van de locatie van de oproeper kosteloos te bepalen en aan te bieden.

(19) Het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (VN-Verdrag inzake personen met een handicap) eist van de partijen dat zij passende maatregelen nemen om te waarborgen dat personen met een handicap op voet van gelijkheid met anderen toegang hebben tot informatie- en communicatietechnologieën en -systemen. Hiertoe moeten, overeenkomstig artikel 109 van Richtlijn (EU) 2018/1972, alle eindgebruikers kosteloos toegang hebben tot de noodhulpdiensten door middel van noodcommunicatie met de meest geschikte alarmcentrale. De lidstaten moeten er ook voor zorgen dat de toegang voor eindgebruikers met een beperking tot noodhulpdiensten door middel van noodcommunicatie beschikbaar en gelijkwaardig is aan die van andere eindgebruikers. Overeenkomstig deze richtlijn is noodcommunicatie een communicatiemiddel dat niet alleen spraakcommunicatiediensten omvat, maar ook tekstberichten, video of andere vormen van communicatie, bijvoorbeeld realtimetekst, totale conversatie en relaydiensten. Het is aan de lidstaten om te bepalen welk soort noodcommunicatie technisch haalbaar is om ervoor te zorgen dat roamende klanten toegang hebben tot noodhulpdiensten. Om ervoor te zorgen dat roamende klanten toegang hebben tot noodcommunicatie onder de voorwaarden van artikel 109 van Richtlijn (EU) 2018/1972, moeten exploitanten van bezochte netwerken de roamingaanbieder via de wholesaleroamingovereenkomst ervan in kennis stellen welk soort noodcommunicatie in de bezochte lidstaat op grond van nationale maatregelen verplicht is gesteld. Daarnaast moeten wholesaleroamingovereenkomsten informatie bevatten over de technische parameters voor het waarborgen van de toegang tot noodhulpdiensten, ook voor roamende klanten met een beperking, en voor het doorgeven van locatiegegevens over de oproeper, met inbegrip van uit het toestel afgeleide gegevens, aan de meest geschikte alarmcentrale in de bezochte lidstaat. Deze gegevens moeten de roamingaanbieder in staat stellen de noodcommunicatie en de doorgifte van de locatie van de oproeper kosteloos te bepalen en aan te bieden.

Amendement  3

Voorstel voor een verordening

Overweging 28

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(28) Roamende klanten moeten zoveel mogelijk kunnen gebruikmaken van de retaildiensten waarop zij geabonneerd zijn en kunnen genieten van dezelfde servicekwaliteit als thuis wanneer zij roamen in de Unie. Daartoe moeten roamingaanbieders de nodige maatregelen nemen zodat gereguleerde retailroamingdiensten onder dezelfde voorwaarden worden aangeboden als wanneer dergelijke diensten in eigen land worden gebruikt. Met name moet aan roamende klanten dezelfde servicekwaliteit worden aangeboden, indien dit technisch haalbaar is.

(28) Roamende klanten moeten kunnen gebruikmaken van de retaildiensten waarop zij geabonneerd zijn en kunnen genieten van dezelfde servicekwaliteit als thuis wanneer zij roamen in de Unie. Daartoe moeten roamingaanbieders de nodige maatregelen nemen zodat gereguleerde retailroamingdiensten onder dezelfde voorwaarden worden aangeboden als wanneer dergelijke diensten in eigen land worden gebruikt. Met name moet aan roamende klanten dezelfde servicekwaliteit worden aangeboden, indien dit technisch haalbaar is. De eis om dezelfde servicekwaliteit te bieden laat de capaciteit van roamingaanbieders onverlet om aan roamende klanten een hogere servicekwaliteit aan te bieden alsof deze service in eigen land wordt aangeboden. Bovendien moeten roamingaanbieders ervoor zorgen dat roamende klanten niet worden benadeeld in vergelijking met binnenlandse klanten die gebruikmaken van dezelfde generatie netwerken en technologieën voor mobiele communicatie.

Amendement  4

Voorstel voor een verordening

Overweging 29

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(29) Roamingaanbieders moeten een beleid inzake redelijk gebruik kunnen toepassen op het gebruik van gereguleerde retailroamingdiensten die tegen de geldende binnenlandse retailprijs worden aangeboden. Het beleid inzake redelijk gebruik dient ter voorkoming van misbruik of afwijkend gebruik van gereguleerde retailroamingdiensten door roamende klanten, zoals het gebruik van dergelijke diensten door roamende klanten in een andere lidstaat dan die van hun binnenlandse aanbieder voor andere doeleinden dan periodieke reizen. In geval van overmacht als gevolg van omstandigheden zoals pandemieën of natuurrampen die de duur van het tijdelijke verblijf van de roamende klant in een andere lidstaat onvrijwillig verlengen, moeten roamingaanbieders op gemotiveerd verzoek van de roamende klant overwegen de toepasselijke vergoeding voor redelijk gebruik met een passende periode te verlengen. Een beleid inzake redelijk gebruik dient de klanten van de roamingaanbieder in staat te stellen tegen de geldende binnenlandse retailprijs volumes gereguleerde retailroamingdiensten af te nemen die stroken met hun respectieve tariefplannen.

(29) Roamingaanbieders moeten een beleid inzake redelijk gebruik kunnen toepassen op het gebruik van gereguleerde retailroamingdiensten die tegen de geldende binnenlandse retailprijs worden aangeboden. Het beleid inzake redelijk gebruik is beperkt tot de voorkoming van misbruik of afwijkend gebruik van gereguleerde retailroamingdiensten door roamende klanten, zoals het gebruik van dergelijke diensten door roamende klanten in een andere lidstaat dan die van hun binnenlandse aanbieder voor andere doeleinden dan periodieke reizen. In geval van overmacht als gevolg van omstandigheden zoals pandemieën of natuurrampen die de duur van het tijdelijke verblijf van de roamende klant in een andere lidstaat onvrijwillig verlengen, moeten roamingaanbieders de toepasselijke vergoeding voor redelijk gebruik met een passende periode verlengen. Een beleid inzake redelijk gebruik dient de klanten van de roamingaanbieder in staat te stellen tegen de geldende binnenlandse retailprijs volumes gereguleerde retailroamingdiensten af te nemen die stroken met hun respectieve tariefplannen.

Amendement  5

Voorstel voor een verordening

Overweging 35

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(35) In elke overeenkomst met betrekking tot een gereguleerde retailroamingdienst moeten de kenmerken van die gereguleerde retailroamingdienst worden gespecificeerd, met inbegrip van de verwachte servicekwaliteit. De aanbieder moet informatie beschikbaar stellen over relevante factoren die van invloed kunnen zijn op de servicekwaliteit, zoals de beschikbaarheid van bepaalde technologieën, dekking of variatie als gevolg van externe factoren zoals topografie.

(35) In elke overeenkomst met betrekking tot een gereguleerde retailroamingdienst moeten de kenmerken van die gereguleerde retailroamingdienst worden gespecificeerd, met inbegrip van de verwachte servicekwaliteit. Deze specificaties moeten duidelijke en begrijpelijke informatie omvatten over het niveau van de servicekwaliteit, met inbegrip van informatie over de overdrachtssnelheden en de beschikbare toegangstechnologieën van elke exploitant van bezochte netwerken in elke lidstaat. De aanbieder moet ook informatie beschikbaar stellen over andere relevante factoren die van verdere invloed kunnen zijn op de servicekwaliteit, zoals latentie, dekking of variatie als gevolg van externe factoren zoals topografie. Bovengenoemde overeenkomst moet tevens duidelijke en begrijpelijke informatie omvatten over de beschikbare procedure voor het indienen van klachten in gevallen waarin de servicekwaliteit niet overeenkomt met de bepalingen van de overeenkomst. Het moet voor de klant mogelijk zijn de geschatte download- en uploadsnelheid, de latentie en de beschikbare technologie voor gegevensoverdracht na te gaan. De roamingaanbieder moet alle klachten in dit verband tijdig en op doeltreffende wijze afhandelen. Deze specificaties, informatie en klachtenprocedures moeten ter beschikking worden gesteld overeenkomstig de richtsnoeren van Berec inzake retailroaming.

Amendement  6

Voorstel voor een verordening

Overweging 36

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(36) Roamende klanten en binnenlandse exploitanten krijgen soms onbewust hoge rekeningen als gevolg van het gebrek aan transparantie over de nummers die worden gebruikt voor diensten met toegevoegde waarde in de Unie en over de wholesaleprijzen voor diensten met toegevoegde waarde. Voor communicatie met bepaalde nummers die worden gebruikt voor het aanbieden van diensten met toegevoegde waarde, zoals betaalnummers, gratis nummers of nummers met gedeelde kosten, gelden op nationaal niveau bijzondere prijsvoorwaarden. Deze verordening mag niet van toepassing zijn voor het deel van het tarief dat wordt aangerekend voor het aanbieden van diensten met een toegevoegde waarde, maar enkel voor de tarieven voor de aansluiting op deze diensten. Kortom, het beginsel van roaming tegen thuistarief zou voor eindgebruikers de verwachting kunnen wekken dat roamingcommunicatie naar dergelijke nummers geen extra kosten met zich meebrengt in vergelijking met de binnenlandse situatie. Bij roaming is dit echter niet altijd het geval. Eindgebruikers worden geconfronteerd met hogere kosten, zelfs wanneer zij naar nummers bellen waar ze in eigen land gratis naar kunnen bellen. Dit kan het vertrouwen van klanten schaden wanneer zij roamen met hun telefoon en kan leiden tot hogere rekeningen, wat een negatief effect kan hebben op de authentieke roamingervaring tegen thuistarief. Dit is voornamelijk het gevolg van onvoldoende transparantie op detailhandelsniveau met betrekking tot de hogere kosten die verbonden kunnen zijn aan communicatie naar nummers van diensten met toegevoegde waarde. Daarom moeten maatregelen worden genomen om de voorwaarden voor communicatie naar nummers met toegevoegde waarde transparanter te maken. Daartoe moeten roamende klanten in hun contract worden geïnformeerd en er tijdig en kosteloos van in kennis worden gesteld en ervoor worden gewaarschuwd dat roamingcommunicatie naar nummers met toegevoegde waarde extra kosten met zich mee kan brengen.

(36) Roamende klanten en binnenlandse exploitanten krijgen soms onbewust hoge rekeningen als gevolg van het gebrek aan transparantie over de nummers die worden gebruikt voor diensten met toegevoegde waarde in de Unie en over de wholesaleprijzen voor diensten met toegevoegde waarde. Voor communicatie met bepaalde nummers die worden gebruikt voor het aanbieden van diensten met toegevoegde waarde, zoals betaalnummers, gratis nummers of nummers met gedeelde kosten, gelden op nationaal niveau bijzondere prijsvoorwaarden. Deze verordening mag niet van toepassing zijn voor het deel van het tarief dat wordt aangerekend voor het aanbieden van diensten met een toegevoegde waarde, maar enkel voor de tarieven voor de aansluiting op deze diensten. Kortom, het beginsel van roaming tegen thuistarief zou voor eindgebruikers de verwachting kunnen wekken dat roamingcommunicatie naar dergelijke nummers geen extra kosten met zich meebrengt in vergelijking met de binnenlandse situatie. Bij roaming is dit echter niet altijd het geval. Eindgebruikers worden geconfronteerd met hogere kosten, zelfs wanneer zij naar nummers bellen waar ze in eigen land gratis naar kunnen bellen. Dit kan het vertrouwen van klanten schaden wanneer zij roamen met hun telefoon en kan leiden tot hogere rekeningen, wat een negatief effect kan hebben op de authentieke roamingervaring tegen thuistarief. Dit is voornamelijk het gevolg van onvoldoende transparantie op detailhandelsniveau met betrekking tot de hogere kosten die verbonden kunnen zijn aan communicatie naar nummers van diensten met toegevoegde waarde. Daarom moeten maatregelen worden genomen om consumenten te beschermen tegen extreem hoge rekeningen en om de voorwaarden voor communicatie naar nummers met toegevoegde waarde transparanter te maken. Daartoe moeten roamende klanten in hun contract worden geïnformeerd en er van tevoren, tijdig, op klantvriendelijke wijze en kosteloos van in kennis worden gesteld en ervoor worden gewaarschuwd dat roamingcommunicatie naar nummers met toegevoegde waarde extra kosten met zich mee kan brengen. Roamende klanten moeten informatie over deze kosten ontvangen via een openbaar beschikbare en toegankelijke webpagina.

Amendement  7

Voorstel voor een verordening

Overweging 43

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(43) Om de transparantie van de retailtarieven voor roamingdiensten te vergroten en roamende klanten te helpen om te beslissen hoe zij hun mobiele toestellen in het buitenland gebruiken, moeten de leveranciers van mobielecommunicatiediensten hun roamende klanten kosteloos informatie aanbieden over de roamingtarieven die voor hen gelden wanneer zij in de door hen bezochte lidstaat gebruikmaken van roamingdiensten. Aangezien bepaalde klanten wellicht goed op de hoogte zijn van de roamingtarieven, moeten roamingaanbieders de mogelijkheid bieden om op eenvoudig verzoek af te zien van deze automatische boodschappendienst. Bovendien moeten roamende klanten een tekstbericht krijgen met een link naar een webpagina met gedetailleerde informatie over de soorten diensten (gesprekken en sms) waarvoor hogere kosten kunnen gelden. Ook zouden de leveranciers hun klanten, mits zij zich in de Unie bevinden, op verzoek en kosteloos actief aanvullende informatie moeten verstrekken over de tarieven per minuut, per sms of per megabyte gegevens (inclusief btw) voor het initiëren en ontvangen van telefoongesprekken en voor het zenden en ontvangen van sms, mms en andere gegevenscommunicatiediensten in de bezochte lidstaat.

(43) Om de transparantie van de retailtarieven voor roamingdiensten te vergroten en roamende klanten te helpen om te beslissen hoe zij hun mobiele toestellen in het buitenland gebruiken, moeten de leveranciers van mobielecommunicatiediensten hun roamende klanten kosteloos informatie aanbieden over de roamingtarieven die voor hen gelden wanneer zij in de door hen bezochte lidstaat gebruikmaken van roamingdiensten. Om te zorgen voor een hoog niveau van bescherming van roamende klanten moet deze informatie inlichtingen bevatten over extra tarieven voor het gebruik van niet-terrestrische netwerken aan boord van vliegtuigen en zeeschepen. Roamingaanbieders moeten aan roamende klanten de mogelijkheid bieden om op eenvoudig verzoek af te zien van deze automatische boodschappendienst. Bovendien moeten roamende klanten kosteloos een tekstbericht krijgen met een link naar een webpagina met gedetailleerde informatie over de soorten diensten waarvoor hogere kosten kunnen gelden, alsmede kosteloos over de middelen voor toegang tot noodhulpdiensten in de bezochte lidstaat. Ook zouden de leveranciers hun klanten, mits zij zich in de Unie bevinden, op verzoek en kosteloos actief aanvullende informatie moeten verstrekken over de tarieven per minuut, per tekstbericht of per megabyte gegevens (inclusief btw) voor het initiëren en ontvangen van telefoongesprekken en voor het zenden en ontvangen van tekstberichten en gegevenscommunicatiediensten in de bezochte lidstaat.

Motivering

Dit amendement is nodig om dwingende redenen in verband met de interne logica van de tekst en om klanten adequaat op de hoogte te houden.

Amendement  8

Voorstel voor een verordening

Overweging 44

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(44) Onderhavige verordening dient te voorzien in specifieke transparantievoorschriften voor gereguleerde retailroamingdiensten, die worden afgestemd op de specifieke tarief- en volumevoorwaarden die van toepassing zijn vanaf de afschaffing van de retailroamingtoeslagen. Met name moet worden gezorgd voor tijdige en kosteloze verstrekking, aan roamende klanten, van informatie over het geldende beleid inzake redelijk gebruik, over het moment waarop het toepasselijke redelijke gebruiksvolume van gereguleerde gespreks-, sms- en dataroamingdiensten volledig is opgebruikt, over toeslagen, en over het totale gebruik van gereguleerde dataroamingdiensten.

(44) Onderhavige verordening dient te voorzien in specifieke transparantievoorschriften voor gereguleerde retailroamingdiensten, die worden afgestemd op de specifieke tarief- en volumevoorwaarden die van toepassing zijn vanaf de afschaffing van de retailroamingtoeslagen. Met name moet worden gezorgd voor tijdige, klantvriendelijke en kosteloze verstrekking, aan roamende klanten, van informatie over het geldende beleid inzake redelijk gebruik, over het moment waarop het toepasselijke redelijke gebruiksvolume van gereguleerde gespreks-, tekstbericht- en dataroamingdiensten volledig is opgebruikt, over toeslagen, over het totale gebruik van gereguleerde dataroamingdiensten en het gebruik van niet-terrestrische netwerken.

Motivering

Dit amendement is nodig om dwingende redenen in verband met de interne logica van de tekst en om klanten adequaat op de hoogte te houden.

Amendement  9

Voorstel voor een verordening

Overweging 45

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(45) Klanten in grensgebieden mogen geen onnodig hoge rekeningen krijgen als gevolg van onbedoelde roaming. Roamingaanbieders dienen daarom redelijke maatregelen te nemen om hun klanten te beschermen tegen roamingkosten wanneer zij zich in hun eigen lidstaat bevinden. Dit houdt onder meer in dat consumenten door passende informatieverstrekking in staat worden gesteld onbedoeld roamen actief te voorkomen. Nationale regelgevende instanties dienen oog te hebben voor de situaties, waarin consumenten problemen ondervinden met het betalen van roamingkosten terwijl zij zich nog in hun lidstaat bevinden, en dienen passende maatregelen te nemen om dit probleem te verhelpen.

(45) Klanten in grensgebieden mogen geen onnodig hoge rekeningen krijgen als gevolg van onbedoelde roaming, met inbegrip voor het gebruik van niet-terrestrische netwerken aan boord van vliegtuigen of zeeschepen. Roamingaanbieders dienen daarom de nodige maatregelen te nemen om het risico van onbedoeld roamen tot een minimum te beperken en om hun klanten te beschermen tegen roamingkosten wanneer zij zich in hun eigen lidstaat bevinden, met name door hen op een duidelijke en begrijpelijke wijze te informeren. Dergelijke maatregelen moeten bijvoorbeeld cut-off limits, alsmede opt-in- of opt-out-mechanismen omvatten om te roamen in een netwerk buiten de Unie, indien dit technisch haalbaar is. Dit houdt onder meer in dat consumenten door passende informatieverstrekking in staat worden gesteld onbedoeld roamen actief te voorkomen. Nationale regelgevende instanties dienen oog te hebben voor de situaties, waarin consumenten problemen ondervinden met het betalen van roamingkosten terwijl zij zich nog in hun lidstaat bevinden, en dienen passende maatregelen te nemen om dit probleem te verhelpen.

Motivering

Dit amendement is nodig om dwingende redenen in verband met de interne logica van de tekst en om klanten verder te beschermen tegen onbedoelde verbindingen wanneer zij per vliegtuig of zeeschip reizen.

Amendement  10

Voorstel voor een verordening

Overweging 47

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(47) Om astronomisch hoge rekeningen te voorkomen moeten roamingaanbieders voorts een of meer financiële en/of volumeplafonds vaststellen met betrekking tot hun openstaande rekeningen voor dataroamingdiensten, in de valuta waarin de roamende klant de rekening ontvangt, die zij aan al hun roamende klanten gratis moeten aanbieden en waarbij een passende kennisgeving wordt gedaan, op een drager waarmee de kennisgeving opnieuw kan worden bekeken, wanneer men in de buurt komt van dat plafond. Wanneer dat plafond wordt bereikt, mag de klant deze diensten niet meer ontvangen of mogen deze hem niet meer in rekening worden gebracht, behalve wanneer hij specifiek om voortzetting van deze diensten verzoekt overeenkomstig de voorwaarden zoals vermeld in de kennisgeving. In zo’n geval moet hij kosteloos een bevestiging ontvangen, op een drager waarmee de bevestiging opnieuw kan worden bekeken. Roamende klanten moeten de gelegenheid krijgen binnen een redelijke termijn voor een van die financiële of volumeplafonds te kiezen of zich tegen een dergelijk plafond uit te spreken. Tenzij de klant iets anders te kennen geeft, moeten de plafonds standaard op hem worden toegepast.

(47) Om astronomisch hoge rekeningen te voorkomen moeten roamingaanbieders voorts een of meer financiële en/of volumeplafonds vaststellen met betrekking tot hun openstaande rekeningen voor dataroamingdiensten, in de valuta waarin de roamende klant de rekening ontvangt, die zij aan al hun roamende klanten gratis moeten aanbieden en waarbij een passende kennisgeving wordt gedaan tenzij de consument aangeeft geen gebruik te maken van de maatregel, op een drager waarmee de kennisgeving opnieuw kan worden bekeken, wanneer men in de buurt komt van dat plafond. Wanneer dat plafond wordt bereikt, mag de klant deze diensten niet meer ontvangen of mogen deze hem niet meer in rekening worden gebracht, behalve wanneer hij specifiek om voortzetting van deze diensten verzoekt overeenkomstig de voorwaarden zoals vermeld in de kennisgeving. In zo’n geval moet hij kosteloos een bevestiging ontvangen, op een drager waarmee de bevestiging opnieuw kan worden bekeken. Roamende klanten moeten de gelegenheid krijgen binnen een redelijke termijn van die financiële of volumeplafonds af te zien of zich tegen een dergelijk plafond uit te spreken. Tenzij de klant iets anders te kennen geeft, moeten de plafonds standaard op hem worden toegepast.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen in verband met de interne logica van de tekst.

Amendement  11

Voorstel voor een verordening

Overweging 49 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(49 bis) Er blijven prijsverschillen bestaan, zowel voor vaste als mobiele communicatie, tussen spraak- en tekstberichtcommunicatie in eigen land en communicatie die in een andere lidstaat wordt afgegeven. Deze prijsverschillen blijven kwetsbare groepen klanten treffen en hinderpalen vormen voor een naadloze communicatie binnen de Unie. Aanzienlijke retailprijsverschillen tussen elektronische-communicatiediensten die in dezelfde lidstaat worden afgegeven en die welke in een andere lidstaat worden afgegeven, moeten daarom worden gerechtvaardigd aan de hand van objectieve criteria.

Motivering

Dit amendement is nodig als aanvulling op het nieuw voorgestelde artikel 5 bis.

Amendement  12

Voorstel voor een verordening

Overweging 50

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(50) Er bestaan aanzienlijke verschillen tussen de gereguleerde roamingtarieven binnen de Unie en de roamingtarieven die gelden voor consumenten wanneer zij buiten de Unie reizen, waarbij laatstgenoemde tarieven aanzienlijk hoger zijn dan de tarieven binnen de Unie, waar roamingtoeslagen sinds de afschaffing van de retailroamingtoeslagen slechts uitzonderlijk worden toegepast . Door het ontbreken van een consequente benadering inzake transparantie- en beschermingsmaatregelen met betrekking tot roaming buiten de Unie, zijn de consumenten niet zeker van hun rechten, hetgeen hen er vaak van weerhoudt in het buitenland gebruik te maken van mobiele diensten. Transparante informatie die aan klanten wordt verschaft, kan niet alleen helpen om te beslissen hoe zij hun mobiele toestellen tijdens verplaatsingen in het buitenland (zowel binnen als buiten de Unie) gebruiken, maar ook om een keuze te maken tussen roamingaanbieders. Daarom moet het probleem van het gebrek aan transparantie en consumentenbescherming worden aangepakt door ook bepaalde transparantie- en beschermingsmaatregelen toe te passen op roamingdiensten die buiten de Unie worden verleend. Deze maatregelen moeten tot meer concurrentie leiden en de werking van de interne markt verbeteren.

(50) Er bestaan aanzienlijke verschillen tussen de gereguleerde roamingtarieven binnen de Unie en de roamingtarieven die gelden voor consumenten wanneer zij buiten de Unie reizen, waarbij laatstgenoemde tarieven aanzienlijk hoger zijn dan de tarieven binnen de Unie, waar roamingtoeslagen sinds de afschaffing van de retailroamingtoeslagen slechts uitzonderlijk worden toegepast. Burgers en bedrijven van de Unie in regio’s aan de buitengrenzen zouden zeer gediend zijn met roamingregelingen met naburige landen die vergelijkbaar zijn met die in de Unie. Deze zouden leiden tot lagere roamingkosten bij gebruik van mobiele verbindingen in derde landen. Door het ontbreken van een consequente benadering inzake transparantie- en beschermingsmaatregelen met betrekking tot roaming buiten de Unie, zijn de consumenten niet zeker van hun rechten, hetgeen hen er vaak van weerhoudt in het buitenland gebruik te maken van mobiele diensten. Transparante informatie die aan klanten wordt verschaft, kan niet alleen helpen om te beslissen hoe zij hun mobiele toestellen tijdens verplaatsingen in het buitenland (zowel binnen als buiten de Unie) gebruiken, maar ook om een keuze te maken tussen roamingaanbieders. Daarom moet het probleem van het gebrek aan transparantie en consumentenbescherming worden aangepakt door ook bepaalde transparantie- en beschermingsmaatregelen toe te passen op roamingdiensten die buiten de Unie worden verleend. Daarnaast moeten ook bilaterale overeenkomsten tussen exploitanten van binnen de Unie en uit derde landen worden gestimuleerd en moeten bepalingen betreffende roaming tegen thuistarief worden opgenomen in toekomstige internationale overeenkomsten met derde landen, met name landen die rechtstreeks aan de Unie grenzen. Deze maatregelen moeten tot meer concurrentie leiden en de werking van de interne markt verbeteren.

Motivering

Burgers van de Unie worden bij mobiele verbindingen in derde landen nog steeds geconfronteerd met zeer hoge roamingtarieven. Het is belangrijk dat deze kwestie wordt aangepakt en dat er maatregelen worden ingevoerd die de transparantie kunnen bevorderen, alsmede overeenkomsten met derde landen tot verlaging van roamingkosten en het opnemen van bepalingen inzake roaming tegen thuistarief in toekomstige overeenkomsten.

Amendement  13

Voorstel voor een verordening

Overweging 59

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(59) De werking van de wholesaleroamingmarkten en hun wisselwerking met de retailroamingmarkten moet gecontroleerd en regelmatig geëvalueerd worden, waarbij rekening moet worden gehouden met de ontwikkelingen op het vlak van de concurrentie en de technologie alsmede met verkeersstromen. De Commissie moet bij het Europees Parlement en de Raad twee verslagen indienen. In haar tweejaarlijkse verslagen moet de Commissie met name nagaan of roaming tegen thuistarief een impact heeft op de evolutie van de tariefregelingen die op de retailmarkten beschikbaar zijn. Hiervoor moet enerzijds worden nagegaan of tariefregelingen worden aangeboden met uitsluitend binnenlandse diensten, zonder retailroamingdiensten, wat de doelstelling zelf van roaming tegen thuistarief ondermijnt, en anderzijds of er sprake is van een mindere beschikbaarheid van regelingen met een vast tarief, wat ook een verlies kan opleveren voor de consumenten en de doelstellingen van de digitale interne markt kan ondermijnen. In haar verslagen moet de Commissie in het bijzonder nagaan in welke mate uitzonderlijke retailroamingtoeslagen zijn toegestaan door de nationale regelgevende instanties, of exploitanten van het thuisnetwerk hun binnenlandse tariefmodel kunnen behouden en of exploitanten van bezochte netwerken de effectief gemaakte kosten van de levering van gereguleerde wholesaleroamingdiensten kunnen dekken. Daarnaast moet in de verslagen van de Commissie worden beoordeeld hoe de toegang tot de verschillende netwerktechnologieën en -generaties op wholesaleniveau wordt gewaarborgd; in welke mate handelsplatformen en soortgelijke instrumenten worden gebruikt voor de verhandeling van verkeer op wholesaleniveau; de ontwikkeling van intermachinale roaming; welke problemen aanhouden op detailhandelsniveau met betrekking tot diensten met toegevoegde waarde en de toepassing van de maatregelen inzake noodcommunicatie . Om dergelijke verslaglegging mogelijk te maken en vervolgens te kunnen beoordelen hoe de roamingmarkten zich aanpassen aan voorschriften betreffende roaming tegen thuistarief, moeten voldoende gegevens worden verzameld over de werking van die markten nadat die voorschriften ten uitvoer zijn gelegd.

(59) De werking van de wholesaleroamingmarkten en hun wisselwerking met de retailroamingmarkten moet gecontroleerd en regelmatig geëvalueerd worden, waarbij rekening moet worden gehouden met de ontwikkelingen op het vlak van de concurrentie en de technologie alsmede met verkeersstromen. De Commissie moet bij het Europees Parlement en de Raad tweejaarlijkse verslagen indienen. Het eerste van deze verslagen moet uiterlijk 30 juni 2025 worden ingediend. In haar tweejaarlijkse verslagen moet de Commissie met name nagaan of roaming tegen thuistarief een impact heeft op de evolutie van de tariefregelingen die op de retailmarkten beschikbaar zijn. Hiervoor moet enerzijds worden nagegaan of tariefregelingen worden aangeboden met uitsluitend binnenlandse diensten, zonder retailroamingdiensten, wat de doelstelling zelf van roaming tegen thuistarief ondermijnt, en anderzijds of er sprake is van een mindere beschikbaarheid van regelingen met een vast tarief, wat ook een verlies kan opleveren voor de consumenten en de doelstellingen van de digitale interne markt kan ondermijnen. In haar verslagen moet de Commissie in het bijzonder nagaan in welke mate uitzonderlijke retailroamingtoeslagen zijn toegestaan door de nationale regelgevende instanties, of exploitanten van het thuisnetwerk hun binnenlandse tariefmodel kunnen behouden en of exploitanten van bezochte netwerken de effectief gemaakte kosten van de levering van gereguleerde wholesaleroamingdiensten kunnen dekken. Daarnaast moet in de tweejaarlijkse verslagen van de Commissie worden beoordeeld hoe de toegang tot de verschillende netwerktechnologieën en -generaties op wholesaleniveau wordt gewaarborgd; in welke mate handelsplatformen en soortgelijke instrumenten worden gebruikt voor de verhandeling van verkeer op wholesaleniveau; de ontwikkeling van intermachinale roaming; welke problemen aanhouden op detailhandelsniveau met betrekking tot diensten met toegevoegde waarde en onbedoelde roaming; de toepassing van de maatregelen van deze verordening inzake noodcommunicatie; de doeltreffendheid van de in deze verordening vastgelegde verplichtingen inzake de servicekwaliteit; en in welke mate klanten in hun contracten naar behoren worden geïnformeerd over deze verplichtingen en kunnen profiteren van een authentieke roamingervaring tegen thuistarief. Om dergelijke verslaglegging mogelijk te maken en vervolgens te kunnen beoordelen hoe de roamingmarkten zich aanpassen aan voorschriften betreffende roaming tegen thuistarief, moeten voldoende gegevens worden verzameld over de werking van die markten nadat die voorschriften ten uitvoer zijn gelegd.

Motivering

Dit amendement moet ervoor zorgen dat opnieuw tweejaarlijkse verslagen worden ingevoerd om de situatie op de roamingmarkt in de gaten te houden, alsmede de mogelijkheid van het indienen van een wetsvoorstel om de gehele verordening, indien gerechtvaardigd, te herzien. Bovendien zijn de nieuwe toegevoegde onderdelen met het oog op de herschikking van de verordening nodig om roamende klanten van een authentieke roamingervaring tegen thuistarief te laten profiteren.

Amendement  14

Voorstel voor een verordening

Overweging 63

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(63) Aangezien de doelstellingen van deze verordening, namelijk voorzien in een gemeenschappelijke aanpak om ervoor te zorgen dat gebruikers van openbare mobielecommunicatienetwerken wanneer zij binnen de Unie reizen geen buitensporige tarieven betalen voor roamingdiensten in de Unie in vergelijking met concurrerende nationale tarieven, waarbij de transparantie wordt verbeterd en ervoor wordt gezorgd dat het aanbod van retailroamingdiensten tegen binnenlandse prijzen houdbaar is en dat er een authentieke roamingervaring tegen thuistarief wordt geboden wat betreft servicekwaliteit en toegang tot noodhulpdiensten tijdens het roamen, door de lidstaten niet voldoende kunnen worden verwezenlijkt maar beter kunnen worden verwezenlijkt op het niveau van de Unie, kan de Unie maatregelen vaststellen in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel als neergelegd in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan hetgeen nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken.

(63) Aangezien de doelstellingen van deze verordening, namelijk voorzien in een gemeenschappelijke aanpak om ervoor te zorgen dat gebruikers van openbare mobielecommunicatienetwerken, wanneer zij binnen de Unie reizen en aan boord van vliegtuigen of schepen niet-terrestrische netwerken gebruiken, geen buitensporige tarieven betalen voor roamingdiensten in de Unie in vergelijking met concurrerende nationale tarieven, waarbij de transparantie en de consumentenbescherming worden verbeterd en ervoor wordt gezorgd dat het aanbod van retailroamingdiensten tegen binnenlandse prijzen houdbaar is en dat er een authentieke roamingervaring tegen thuistarief wordt geboden wat betreft servicekwaliteit en toegang tot noodhulpdiensten tijdens het roamen, door de lidstaten niet voldoende op zekere, geharmoniseerde en tijdige wijze kunnen worden verwezenlijkt maar beter kunnen worden verwezenlijkt op het niveau van de Unie, kan de Unie maatregelen vaststellen in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel als neergelegd in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan hetgeen nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken.

Amendement  15

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 5 bis

 

Afschaffing van retailtoeslagen voor gereguleerde communicatie binnen de Unie

 

1.  Aanbieders van openbaar beschikbare elektronische-communicatiediensten rekenen geen andere tarieven aan voor vaste en mobiele communicatie binnen de Unie die in een andere lidstaat eindigt dan voor diensten die in dezelfde lidstaat eindigen, tenzij de aanbieder aantoont dat daaraan rechtstreekse kosten zijn verbonden die objectief zijn gerechtvaardigd.

 

2.  Uiterlijk ... [zes maanden na de inwerkingtreding van deze verordening] verstrekt Berec richtsnoeren voor de terugvordering van dergelijke objectief gerechtvaardigde rechtstreekse kosten als bedoeld in lid 1.

 

3.  Uiterlijk ... [één jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn] en daarna elke twee jaar brengt de Commissie verslag uit, na raadpleging van Berec, over de toepassing van de voorschriften van lid 1, met inbegrip van een beoordeling van de ontwikkeling van de tarieven voor communicatie binnen de Unie.

Motivering

Deze bepaling helpt een digitale interne markt in de telecommunicatiesector te verwezenlijken en biedt een eenvoudige en eerlijke oplossing voor hoge tarieven voor internationale gesprekken zonder dat de prijzen hoeven te worden gereguleerd. Het streven om iedere discriminerende praktijk af te schaffen, of dit nu gaat om toegang tot diensten of tarieven voor grensoverschrijdende diensten, is van groot belang voor het tot stand brengen van een echte digitale interne markt voor consumenten.

Amendement  16

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 3 – letter c

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 c) de servicekwaliteit die redelijkerwijs kan worden verwacht bij roaming in de Unie.

 c) duidelijke en begrijpelijke informatie over de servicekwaliteit bij roaming in de Unie, met inbegrip van de geschatte maximale en geadverteerde download- en uploadsnelheid van de diensten voor toegang tot gegevens, uitgesplitst naar lidstaat en aanbieder, overeenkomstig de in lid 5 bis bedoelde richtsnoeren van Berec.

Amendement  17

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 4 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis. Roamingaanbieders zorgen ervoor dat een contract duidelijke informatie bevat over de procedure voor het indienen van klachten wanneer de servicekwaliteit inbreuk maakt op de bepalingen van het contract.

Amendement  18

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 5 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis. Om te zorgen voor de consequente toepassing van dit artikel actualiseert Berec uiterlijk ... [zes maanden na de inwerkingtreding van deze verordening], na raadpleging van de belanghebbenden en in nauwe samenwerking met de Commissie, zijn richtsnoeren inzake retailroaming, met name ten aanzien van de uitvoering van en informatie over de servicekwaliteit, zoals bedoeld in lid 3, punt c), en de leden 4 en 5 van dit artikel, de mogelijkheid voor klanten om de naleving van de betreffende contractuele bepalingen af te dwingen, en de in de artikelen 14, 15 en 16 bedoelde maatregelen inzake transparantie.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om te zorgen voor de interne logica en samenhang van de tekst.

Amendement  19

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 1 – alinea 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Behalve wanneer de roamende klanten de roamingaanbieder ervan in kennis hebben gesteld dat zij deze dienst niet nodig hebben, verstrekken roamingaanbieders de klanten automatisch, door middel van een berichtendienst, zonder onnodige vertraging en kosteloos, wanneer de roamende klanten een andere lidstaat binnengaan dan die van hun binnenlandse aanbieder, informatie over het risico van hogere kosten als gevolg van het gebruik van diensten met toegevoegde waarde, inclusief een link naar een speciale webpagina met informatie over de soorten diensten waarvoor hogere kosten kunnen gelden, en, indien beschikbaar, informatie over nummerreeksen van diensten met toegevoegde waarde.

Behalve wanneer de roamende klanten de roamingaanbieder ervan in kennis hebben gesteld dat zij deze dienst niet nodig hebben, verstrekken roamingaanbieders de klanten automatisch, door middel van een berichtendienst, zonder onnodige vertraging en kosteloos, wanneer de roamende klanten een andere lidstaat binnengaan dan die van hun binnenlandse aanbieder, informatie over het risico van hogere kosten als gevolg van het gebruik van diensten met toegevoegde waarde in de bezochte lidstaat, inclusief kosteloze toegang tot een link naar een speciale webpagina met informatie over de soorten diensten waarvoor hogere kosten kunnen gelden, en, wanneer beschikbaar, informatie over nummerreeksen van diensten met toegevoegde waarde en mogelijke toepasselijke tarieven.

Amendement  20

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 1 – alinea 7

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De eerste, de tweede, de vijfde en de zesde alinea, met uitzondering van het geval met betrekking tot het beleid inzake redelijk gebruik en de overeenkomstig artikel 7 aangerekende toeslag, zijn eveneens van toepassing op gespreks- en sms-roamingdiensten die door roamende klanten die buiten de Unie reizen worden gebruikt en door de roamingaanbieder worden geleverd.

De eerste, de tweede, de vijfde en de zesde alinea, met uitzondering van het geval met betrekking tot het beleid inzake redelijk gebruik en de overeenkomstig artikel 7 aangerekende toeslag, zijn eveneens van toepassing op gespreks- en tekstberichtroamingdiensten die door roamende klanten worden gebruikt en door de roamingaanbieder in een derde land en voor het gebruik van niet-terrestrische netwerken worden geleverd.

Motivering

Dit amendement is nodig om dwingende redenen in verband met de interne logica van de tekst en om klanten adequaat op de hoogte te houden.

Amendement  21

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. In aanvulling op de in lid 1 verstrekte informatie heeft de klant, waar in de Unie hij zich ook bevindt, het recht om door middel van een mobiel telefoongesprek of via sms kosteloos meer gedetailleerde gepersonaliseerde prijsinformatie over de in het bezochte netwerk toepasselijke roamingtarieven voor telefoongesprekken en sms, alsmede informatie over de op grond van deze verordening toepasselijke transparantiemaatregelen te vragen en te ontvangen. Voor een dergelijk verzoek wordt een gratis nummer gebruikt dat de roamingaanbieder voor dat doel beschikbaar stelt. De bij lid 1 opgelegde verplichtingen zijn niet van toepassing op toestellen die de sms-functie niet ondersteunen.

2. In aanvulling op de in lid 1 verstrekte informatie heeft de klant, waar in de Unie hij zich ook bevindt, het recht om door middel van een mobiel telefoongesprek of via tekstbericht kosteloos meer gedetailleerde gepersonaliseerde prijsinformatie over de in het bezochte netwerk toepasselijke roamingtarieven voor telefoongesprekken en tekstberichten, alsmede informatie over de op grond van deze verordening toepasselijke transparantiemaatregelen te vragen en te ontvangen. Voor een dergelijk verzoek wordt een gratis nummer gebruikt dat de roamingaanbieder voor dat doel beschikbaar stelt. De bij lid 1 opgelegde verplichtingen zijn niet van toepassing op toestellen die de tekstberichtfunctie niet ondersteunen.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om te zorgen voor de interne logica en samenhang van de tekst, alsmede om andere communicatiemiddelen dan sms op te nemen.

Amendement  22

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. Roamingaanbieders stellen voor hun klanten informatie beschikbaar waaruit blijkt hoe ongewilde roaming in grensgebieden kan worden vermeden. Roamingaanbieders nemen redelijke maatregelen om hun klanten te beschermen tegen betaling van roamingtarieven voor roamingdiensten die ongewild zijn gebruikt wanneer zij zich in hun eigen lidstaat bevinden.

5. Roamingaanbieders stellen voor hun klanten informatie beschikbaar waaruit blijkt hoe ongewilde roaming in grensgebieden en bij gebruik van niet-terrestrische netwerken kan worden vermeden. Roamingaanbieders nemen de nodige maatregelen om hun klanten te beschermen tegen betaling van roamingtarieven voor roamingdiensten die ongewild zijn gebruikt wanneer zij zich in hun eigen lidstaat bevinden.

Motivering

Dit amendement is nodig om dwingende redenen in verband met de interne logica van de tekst en om klanten adequaat op de hoogte te houden.

Amendement  23

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 2 – alinea 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De roamende klant ontvangt deze informatie op zijn mobiele toestel, bijvoorbeeld via een sms-bericht, een e-mail of een pop-upvenster op het mobiele toestel, telkens als hij een andere lidstaat binnengaat dan die van zijn binnenlandse aanbieder en hij aldaar voor het eerst gebruik begint te maken van een dataroamingdienst. De informatie wordt kosteloos verstrekt op het moment dat de roamende klant gebruik begint te maken van een gereguleerde dataroamingdienst, op zodanige wijze dat de ontvangst en het begrip ervan worden vergemakkelijkt.

De roamende klant ontvangt deze informatie rechtstreeks op zijn mobiele toestel, bijvoorbeeld door middel van een tekstbericht of een pop-upvenster op het mobiele toestel, telkens als hij een andere lidstaat binnengaat dan die van zijn binnenlandse aanbieder en hij aldaar voor het eerst gebruik begint te maken van een dataroamingdienst. De informatie wordt kosteloos verstrekt op het moment dat de roamende klant gebruik begint te maken van een gereguleerde dataroamingdienst, op zodanige wijze dat de ontvangst en het begrip ervan worden vergemakkelijkt.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om te zorgen voor de interne logica en samenhang van de tekst, alsmede om andere communicatiemiddelen dan sms op te nemen.

Amendement  24

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 4 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Iedere roamingaanbieder verschaft al zijn roamende klanten de gelegenheid vrijwillig en kosteloos te kiezen voor een faciliteit die tijdig informatie geeft over het totale gebruik uitgedrukt in volume of in de munteenheid waarin de roamende klant voor gereguleerde dataroamingdiensten wordt gefactureerd, en die waarborgt dat de totale uitgaven voor gereguleerde dataroamingdiensten in een specifieke gebruiksperiode, uitgezonderd mms die per eenheid gefactureerd wordt, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de klant een bepaald maximumbedrag niet overschrijden.

4. Iedere roamingaanbieder verschaft al zijn roamende klanten kosteloos toegang tot een faciliteit die tijdig informatie geeft over het totale gebruik uitgedrukt in volume of in de munteenheid waarin de roamende klant voor gereguleerde dataroamingdiensten wordt gefactureerd, en die waarborgt dat de totale uitgaven voor gereguleerde dataroamingdiensten in een specifieke gebruiksperiode, uitgezonderd mms die per eenheid gefactureerd wordt, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de klant een bepaald maximumbedrag niet overschrijden. Klanten kunnen de roamingaanbieder laten weten dat zij geen toegang tot een dergelijke faciliteit wensen.

Motivering

Dit amendement is nodig om dwingende redenen in verband met de interne logica van de tekst en om roamende klanten tegen extreem hoge rekeningen te beschermen.

Amendement  25

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 4 – alinea 6

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Elke roamingaanbieder zorgt er eveneens voor dat een passende kennisgeving naar de het mobiele toestel van de roamende klant, bijvoorbeeld een sms-bericht, een e-mail of een pop-upvenster op de computer, wordt verstuurd wanneer de dataroamingdiensten 80 % van het overeengekomen financiële of volumeplafond hebben bereikt. Elke klant heeft het recht van de roamingaanbieder te verlangen dat hij stopt met het versturen van dergelijke kennisgevingen, en het recht om te allen tijde en kosteloos van de aanbieder te verlangen dat hij de levering van de dienst hervat.

Elke roamingaanbieder zorgt er eveneens voor dat een passende kennisgeving rechtstreeks naar de het mobiele toestel van de roamende klant, bijvoorbeeld door middel van een tekstbericht of een pop-upvenster op de computer, wordt verstuurd wanneer de dataroamingdiensten 80 % van het overeengekomen financiële of volumeplafond hebben bereikt. Elke klant heeft het recht van de roamingaanbieder te verlangen dat hij stopt met het versturen van dergelijke kennisgevingen, en het recht om te allen tijde en kosteloos van de aanbieder te verlangen dat hij de levering van de dienst hervat.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om te zorgen voor de interne logica en samenhang van de tekst, alsmede om andere communicatiemiddelen dan sms op te nemen.

Amendement  26

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 4 – alinea 8

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Wanneer een roamende klant vraagt om een “financiële of volumebeperkende” faciliteit of om verwijdering ervan, vindt deze wijziging kosteloos plaats binnen één werkdag na ontvangst van het verzoek, zonder dat voorwaarden of beperkingen op grond van andere elementen van het abonnement worden opgelegd.

Wanneer een roamende klant vraagt om de verwijdering of het gebruik van een “financiële of volumebeperkende” faciliteit, vindt deze wijziging kosteloos plaats binnen één werkdag na ontvangst van het verzoek, zonder dat voorwaarden of beperkingen op grond van andere elementen van het abonnement worden opgelegd.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen in verband met de interne logica van de tekst.

Amendement  27

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 6

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6. Roamingaanbieders nemen redelijke maatregelen om hun klanten te beschermen tegen betaling van roamingtarieven voor roamingdiensten die ongewild zijn gebruikt wanneer zij zich in hun eigen lidstaat bevinden. Daaronder valt ook het informeren van de klanten over hoe zij ongewilde roaming in grensgebieden kunnen vermijden.

6. Roamingaanbieders nemen de nodige maatregelen om hun klanten daadwerkelijk te beschermen tegen betaling van roamingtarieven voor roamingdiensten die ongewild zijn gebruikt wanneer zij zich in hun eigen lidstaat bevinden. Daaronder valt ook het informeren van de klanten over hoe zij daadwerkelijk ongewilde roaming in grensgebieden kunnen vermijden.

 

Amendement  28

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 7 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Dit artikel, met uitzondering van lid 6, lid 2, tweede alinea, en lid 3, tweede alinea, en behoudens de tweede en derde alinea van dit lid, is tevens van toepassing op dataroamingdiensten die door een roamingaanbieder worden verstrekt en door roamende klanten worden gebruikt wanneer zij buiten de Unie reizen.

Dit artikel, met uitzondering van lid 6, lid 2, tweede alinea, en lid 3, tweede alinea, en behoudens de tweede en derde alinea van dit lid, is tevens van toepassing op dataroamingdiensten die door een roamingaanbieder worden verstrekt en door roamende klanten worden gebruikt wanneer zij buiten de Unie reizen en op het gebruik van niet-terrestrische netwerken.

Motivering

Dit amendement is nodig om dwingende redenen in verband met de interne logica van de tekst en om klanten adequaat op de hoogte te houden.

Amendement  29

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

In een automatisch bericht van de roamingaanbieder wordt de roamende klant ervan in kennis gesteld dat deze laatste kosteloos toegang heeft tot noodhulpdiensten door het uniforme Europese noodnummer 112 te bellen en door gebruik te maken van alternatieve middelen voor toegang tot noodhulpdiensten via noodcommunicatie die in de bezochte lidstaat is voorgeschreven. De informatie wordt door middel van een sms-bericht naar het mobiele toestel van de roamende klant gestuurd, telkens als de roamende klant een andere lidstaat binnengaat dan die van zijn binnenlandse aanbieder. De informatie wordt kosteloos verstrekt op het moment dat de roamende klant gebruik begint te maken van een roamingdienst, op zodanige wijze dat de ontvangst en het begrip ervan worden vergemakkelijkt.

In een automatisch bericht van de roamingaanbieder wordt de roamende klant ervan in kennis gesteld dat deze laatste kosteloos toegang heeft tot noodhulpdiensten door contact op te nemen met het uniforme Europese noodnummer 112 en door gebruik te maken van een link naar een speciale, kosteloze en voor gehandicapten volledig toegankelijke webpagina met informatie over alternatieve middelen voor toegang tot noodhulpdiensten via noodcommunicatie die in de bezochte lidstaat is voorgeschreven. De informatie wordt door middel van een tekstbericht rechtstreeks naar het mobiele toestel van de roamende klant gestuurd, telkens als de roamende klant een andere lidstaat binnengaat dan die van zijn of haar binnenlandse aanbieder. De informatie wordt kosteloos verstrekt op zodanige wijze dat de ontvangst en het begrip ervan worden vergemakkelijkt. Roamingaanbieders moeten in dat bericht een toegankelijke link naar de mobiele applicatie opnemen waarmee publieke waarschuwingen in de bezochte lidstaat worden verzonden, indien van toepassing.

Amendement  30

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 1 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Na raadpleging van Berec legt de Commissie het Europees Parlement en de Raad twee verslagen voor. Indien nodig stelt de Commissie, nadat zij ieder verslag heeft ingediend, overeenkomstig artikel 22 een gedelegeerde handeling vast tot wijziging van de in deze verordening vastgestelde maximale wholesaletarieven voor gereguleerde dataroamingdiensten . Het eerste verslag moet uiterlijk op 30 juni 2025 worden ingediend en het tweede uiterlijk op 30 juni 2029 .

Na raadpleging van Berec legt de Commissie het Europees Parlement en de Raad tweejaarlijkse verslagen voor, indien nodig vergezeld van een wetsvoorstel tot wijziging van deze verordening, met inbegrip van een voorstel om de in deze verordening vastgestelde maximale wholesaletarieven voor gereguleerde dataroamingdiensten te herzien. Het eerste dergelijke verslag moet uiterlijk op 30 juni 2025 worden ingediend.

Amendement  31

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 1 – alinea 2 – letter a bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

a bis) de doeltreffendheid van technologieën en maatregelen die tot doel hebben het risico van onbedoeld roamen tot een minimum te beperken met inachtneming van de problemen voor consumenten die in een grensregio wonen;

Amendement  32

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 1 – alinea 2 – letter i

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 i) het effect van de toepassing door exploitanten van het beleid inzake redelijk gebruik overeenkomstig artikel 8, met inbegrip van het in kaart brengen van inconsistenties in de toepassing en tenuitvoerlegging van deze beleidsmaatregelen inzake redelijk gebruik;

 i) het effect van de toepassing door exploitanten van het beleid inzake redelijk gebruik overeenkomstig artikel 8, met inbegrip van het in kaart brengen van inconsistenties in de toepassing en tenuitvoerlegging van deze beleidsmaatregelen inzake redelijk gebruik en de mate waarin deze beleidsmaatregelen in de toekomst nodig zijn;

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen in verband met de interne logica van de tekst.

Amendement  33

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 1 – alinea 2 – letter i bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

 i bis) de doeltreffendheid van de in deze verordening geïntroduceerde verplichtingen inzake de servicekwaliteit en de mate waarin klanten in hun contracten naar behoren worden geïnformeerd over deze verplichtingen en kunnen profiteren van een authentieke roamingervaring tegen thuistarief;

Amendement  34

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 1 – alinea 2 – letter j

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 j) de mate waarin roamende klanten en exploitanten problemen ondervinden met betrekking tot diensten met toegevoegde waarde;

 j) de mate waarin roamende klanten en exploitanten problemen ondervinden met betrekking tot diensten met toegevoegde waarde, en de wijze waarop deze problemen kunnen worden opgelost om de consument te beschermen en de interne markt te versterken;

Amendement  35

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 1 – alinea 2 – letter j bis

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

 j bis) de doeltreffendheid van deze verordening op het punt van gelijke toegang tot elektronische communicatie door personen met een handicap bij reizen binnen de EER;

Amendement  36

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis. Deze verordening is van toepassing met ingang van ... [de datum van inwerkingtreding van deze verordening], met dien verstande dat artikel 14, lid 1, derde alinea, en artikel 16, lid 2, van toepassing zijn vanaf 1 januari 2023 overeenkomstig de in artikel 17 bedoelde termijn voor het bouwen van de database.


BIJLAGE: LIJST VAN ENTITEITEN WAARVAN OF PERSONEN VAN WIE DE RAPPORTEUR INFORMATIE HEEFT ONTVANGEN

De volgende lijst is op zuiver vrijwillige basis en onder exclusieve verantwoordelijkheid van de rapporteur opgesteld. De rapporteur heeft bij het opstellen van dit verslag tot op het moment van goedkeuring ervan in de commissie input ontvangen van de volgende entiteiten en personen:

Persoon

Entiteit

 

BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications)

 

BEUC (Bureau Européen des Unions de Consommateurs)

 

Cicada Exchange

 

EDF (European Disability Forum)

 

ETNO (European Telecommunications Network Operators’ Association)

 

European Commission

 

European Economic and Social Committee

 

European Emergency Number Association - EENA112

 

Giga Europe

 

Liberty Global

 

MVNO Europe

 

 

Orange

 

 

Portuguese Presidency of the Council

 

 

Telia

 

 

United Internet

 

 

 

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Roaming op openbare mobielecommunicatienetwerken binnen de Unie (herschikking)

Document- en procedurenummers

COM(2021)0085 – C9-0085/2021 – 2021/0045(COD)

Bevoegde commissie

 Datum bekendmaking

ITRE

24.3.2021

 

 

 

Advies uitgebracht door

 Datum bekendmaking

IMCO

24.3.2021

Medeverantwoordelijke commissies - datum bekendmaking

10.6.2021

Rapporteur voor advies

 Datum benoeming

Róża Thun und Hohenstein

19.4.2021

Behandeling in de commissie

26.5.2021

22.6.2021

 

 

Datum goedkeuring

12.7.2021

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

45

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Alessandra Basso, Brando Benifei, Adam Bielan, Hynek Blaško, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, Andrea Caroppo, Anna Cavazzini, Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Morten Løkkegaard, Antonius Manders, Leszek Miller, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Róża Thun und Hohenstein, Marco Zullo

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Clara Aguilera, Maria da Graça Carvalho, Christian Doleschal, Claude Gruffat, Jiří Pospíšil, Kosma Złotowski

 


 

 

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

45

+

ECR

Adam Bielan, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Kosma Złotowski

ID

Alessandra Basso, Hynek Blaško, Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

NI

Miroslav Radačovský

PPE

Pablo Arias Echeverría, Andrea Caroppo, Maria da Graça Carvalho, Deirdre Clune, Christian Doleschal, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein

Renew

Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Marco Zullo

S&D

Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, Brando Benifei, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Leszek Miller, Christel Schaldemose

The Left

Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Verts/ALE

Anna Cavazzini, David Cormand, Alexandra Geese, Claude Gruffat, Marcel Kolaja

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+ : voor

- : tegen

0 : onthouding

 

 

 


 

PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Roaming op openbare mobielecommunicatienetwerken binnen de Unie (herschikking)

Document- en procedurenummers

COM(2021)0085 – C9-0085/2021 – 2021/0045(COD)

Datum indiening bij EP

25.2.2021

 

 

 

Bevoegde commissie

 Datum bekendmaking

ITRE

24.3.2021

 

 

 

Adviserende commissies

 Datum bekendmaking

IMCO

24.3.2021

 

 

 

Medeverantwoordelijke commissies

 Datum bekendmaking

IMCO

10.6.2021

 

 

 

Rapporteurs

 Datum benoeming

Angelika Winzig

19.3.2021

 

 

 

Behandeling in de commissie

18.3.2021

17.6.2021

 

 

Datum goedkeuring

14.10.2021

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

67

0

7

Bij de eindstemming aanwezige leden

François Alfonsi, Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Michael Bloss, Paolo Borchia, Markus Buchheit, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Carlo Calenda, Maria da Graça Carvalho, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Josianne Cutajar, Nicola Danti, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Valter Flego, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Claudia Gamon, Jens Geier, Nicolás González Casares, Bart Groothuis, Christophe Grudler, András Gyürk, Henrike Hahn, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Ivars Ijabs, Romana Jerković, Eva Kaili, Izabela-Helena Kloc, Andrius Kubilius, Miapetra Kumpula-Natri, Thierry Mariani, Marisa Matias, Eva Maydell, Joëlle Mélin, Iskra Mihaylova, Dan Nica, Angelika Niebler, Ville Niinistö, Aldo Patriciello, Mauri Pekkarinen, Tsvetelina Penkova, Morten Petersen, Markus Pieper, Clara Ponsatí Obiols, Manuela Ripa, Jérôme Rivière, Robert Roos, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Riho Terras, Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Marie Toussaint, Isabella Tovaglieri, Viktor Uspaskich, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Carlos Zorrinho

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Izaskun Bilbao Barandica, Cornelia Ernst, Elena Lizzi, Jutta Paulus, Ernő Schaller-Baross, Angelika Winzig

Datum indiening

15.10.2021

 


 

 

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

67

+

ECR

Izabela-Helena Kloc, Robert Roos, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Evžen Tošenovský

ID

Markus Buchheit

NI

András Gyürk, Clara Ponsatí Obiols, Ernő Schaller-Baross, Viktor Uspaskich

PPE

François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Andrius Kubilius, Eva Maydell, Angelika Niebler, Markus Pieper, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Riho Terras, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Angelika Winzig

Renew

Nicola Beer, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Valter Flego, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen

S&D

Carlo Calenda, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Jens Geier, Nicolás González Casares, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Romana Jerković, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Tsvetelina Penkova, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

The Left

Cornelia Ernst, Marisa Matias

Verts/ALE

François Alfonsi, Michael Bloss, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Henrike Hahn, Ville Niinistö, Jutta Paulus, Manuela Ripa, Marie Toussaint

 

0

-

 

 

 

7

0

ID

Paolo Borchia, Elena Lizzi, Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Isabella Tovaglieri

PPE

Aldo Patriciello

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+ : voor

- : tegen

0 : onthouding

 

 

 

Laatst bijgewerkt op: 5 november 2021
Juridische mededeling - Privacybeleid