RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii (reformare)

14.10.2021 - (COM(2021)0085 – C9-0085/2021 – 2021/0045(COD)) - ***I

Comisia pentru industrie, cercetare și energie
Raportoare: Angelika Winzig
(Reformare – articolul 110 din Regulamentul de procedură)


Procedură : 2021/0045(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A9-0286/2021

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii (reformare)

(COM(2021)0085 – C9-0085/2021 – 2021/0045(COD))

(Procedura legislativă ordinară – reformare)

Parlamentul European,

 având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2021)0085),

 având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 173 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie Parlamentului (C9-0085/2021),

 având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

 având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din [...][1],

 având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative[2],

 având în vedere scrisoarea din 1 octombrie 2021, adresată de Comisia pentru afaceri juridice Comisiei pentru industrie, cercetare și energie în conformitate cu articolul 110 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere articolele 110, 59 și 40 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere avizul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor,

 având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A9-0286/2021),

A. întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea Comisiei nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare, care ține seama de recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

 

Amendamentul  1

 

Propunere de regulament

Considerentul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Întrucât Regulamentul (UE) nr. 531/2012 expiră la 30 iunie 2022, scopul prezentului regulament este de a-l reforma introducând totodată noi măsuri care să îi sporească transparența, inclusiv cu privire la utilizarea serviciilor cu valoare adăugată în roaming, și de a asigura o experiență RLAH autentică din punctul de vedere al calității serviciului și al accesului la serviciile de urgență în roaming. Durata acestui nou regulament este fixată la 10 ani, până în 2032, astfel încât să se ofere siguranță pe piață și să se reducă la minimum sarcina impusă de reglementare, introducându-se totodată un mecanism carepermită intervenția, ca măsură provizorie, la nivelul pieței serviciilor cu ridicata, dacă evoluțiile pieței impun acest lucru.

(4) Întrucât Regulamentul (UE) nr. 531/2012 expiră la 30 iunie 2022, scopul prezentului regulament este de a-l reforma introducând totodată noi măsuri care să îi sporească transparența, inclusiv cu privire la utilizarea serviciilor cu valoare adăugată în roaming și la utilizarea roamingului în cadrul rețelelor de comunicații publice non-terestre, precum și de a asigura o experiență RLAH autentică din punctul de vedere al calității serviciului și al accesului la serviciile de urgență în roaming. Durata acestui regulament este fixată la 10 ani, până în 2032, astfel încât să se ofere siguranță pe piață și să se reducă la minimum sarcinile impuse de reglementare, introducându-se totodată, o cerință conform căreia Comisia trebuie să efectueze revizuiri șiprezinte rapoarte bienale Parlamentului European și Consiliului, însoțite, dacă este cazul, de propuneri legislative de modificare a prezentului regulament, dacă evoluțiile pieței impun acest lucru. Având în vedere evoluțiile rapide ale pieței și introducerea de noi tehnologii, Comisia va examina, în special, oportunitatea prezentării unei propuneri legislative de modificare a prezentului regulament atunci când va publica cel de-al doilea raport de acest tip al său în 2027.

Amendamentul  2

 

Propunere de regulament

Considerentul 9

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Utilizarea pe scară largă a dispozitivelor mobile conectate la internet indică faptul că serviciile de comunicații de date în roaming au o importanță economică deosebită. Acest lucru este relevant atât pentru utilizatorii, cât și pentru furnizorii de aplicații și conținut. Pentru a stimula dezvoltarea acestei piețe, tarifele pentru transferul de date nu ar trebui să reprezinte un obstacol în calea creșterii economice , în special având în vedere faptul că se așteaptă ca implementarea rețelelor și a serviciilor 5Gcunoască o creștere susținută.

(9) Utilizarea pe scară largă a dispozitivelor mobile conectate la internet indică faptul că serviciile de comunicații de date în roaming au o importanță economică deosebită. Acest lucru este relevant atât pentru utilizatorii, cât și pentru furnizorii de aplicații și conținut. Pentru a stimula dezvoltarea acestei piețe, tarifele pentru transferul de date nu ar trebui să reprezinte un obstacol în calea creșterii economice, în special având în vedere faptul că se așteaptă ca dezvoltarea și implementarea rețelelor și a serviciilor de generație următoare și de mare vitezăse accelereze în mod semnificativ.

Amendamentul  3

 

Propunere de regulament

Considerentul 10

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Directiva 2002/19/CE a Parlamentului European și a Consiliului60 , Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului61, Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului62, Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului63 și Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului64 aveau ca obiectiv crearea unei piețe interne pentru comunicațiile electronice în cadrul Uniunii, asigurând totodată un nivel ridicat de protecție a consumatorilor printr-o concurență sporită. Aceste directive au fost abrogate de Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului65. Directiva (UE) 2018/1972 are drept obiectiv stimularea investițiilor în rețelele de capacitate foarte mare și a utilizării pe scară largă a acestor rețele în UE, precum și stabilirea de noi norme privind spectrul pentru conectivitatea comunicațiilor mobile și pentru rețelele 5G. Directiva (UE) 2018/1972 asigură, de asemenea, faptul că toți cetățenii au acces la servicii de comunicații, inclusiv servicii de acces la internet, la prețuri abordabile. Directiva sporește protecția consumatorilor și securitatea utilizatorilor și facilitează intervenția prin reglementare.

(10) Directiva 2002/19/CE a Parlamentului European și a Consiliului60 , Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului61, Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului62, Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului63 și Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului64 aveau ca obiectiv crearea unei piețe interne pentru comunicațiile electronice în cadrul Uniunii, asigurând totodată un nivel ridicat de protecție a consumatorilor printr-o concurență sporită. Directivele 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE și 2002/22/CE au fost abrogate de Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului65. Directiva (UE) 2018/1972 are drept obiectiv stimularea investițiilor în rețelele de capacitate foarte mare și a utilizării pe scară largă a acestor rețele în UE, precum și stabilirea de noi norme privind spectrul pentru conectivitatea comunicațiilor mobile și pentru rețelele 5G. Directiva (UE) 2018/1972 prevede, de asemenea, că autoritățile naționale de reglementare și alte autorități competente, precum și OAREC, Comisia și statele membre urmăresc, printre altele, obiectivele de a contribui la dezvoltarea pieței interne și de a promova interesele cetățenilor Uniunii. Aceasta asigură, printre altele, faptul că toți consumatorii au acces la servicii de comunicații, inclusiv servicii de acces la internet, la prețuri abordabile. Directiva sporește protecția consumatorilor și securitatea utilizatorilor și facilitează intervenția prin reglementare.

__________________

__________________

60 Directiva 2002/19/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora (Directiva privind accesul) (JO L 108, 24.4.2002, p. 7).

60 Directiva 2002/19/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora (Directiva privind accesul) (JO L 108, 24.4.2002, p. 7).

61 Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice (Directiva privind autorizarea) (JO L 108, 24.4.2002, p. 21).

61 Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice (Directiva privind autorizarea) (JO L 108, 24.4.2002, p. 21).

62 Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice (Directiva-cadru) (JO L 108, 24.4.2002, p. 33).

62 Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice (Directiva-cadru) (JO L 108, 24.4.2002, p. 33).

63 Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații (Directiva privind serviciul universal) (JO L 108, 24.4.2002, p. 51).

63 Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații (Directiva privind serviciul universal) (JO L 108, 24.4.2002, p. 51).

64 Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice (Directiva privind viața privată și comunicațiile electronice) (JO L 201, 31.7.2002, p. 37).

64 Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice (Directiva privind viața privată și comunicațiile electronice) (JO L 201, 31.7.2002, p. 37).

65 Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice (JO L 321, 17.12.2018, p. 36).

65 Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice (JO L 321, 17.12.2018, p. 36).

Amendamentul  4

 

Propunere de regulament

Considerentul 14

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Pentru a permite dezvoltarea unei piețe a serviciilor de roaming mai eficientă, mai integrată și mai competitivă, întreprinderile nu ar trebui să aibă restricții în ceea ce privește negocierea efectivă a accesului cu ridicata în scopul furnizării de servicii de roaming. Obstacolele care împiedică accesul la astfel de servicii de roaming cu ridicata, din cauza diferențelor în ceea ce privește puterea de negociere și gradul de deținere de infrastructură proprie de către întreprinderi, ar trebui înlăturate. În acest scop, acordurile de acces cu ridicata la serviciile de roaming ar trebui să respecte principiul neutralității tehnologice, ar trebui să asigure pentru toți operatorii șanse egale și echitabile de acces la toate rețelele și tehnologiile disponibile și ar trebui negociate cu bună credință, permițând astfel furnizorului de servicii de roaming să ofere servicii de roaming cu amănuntul echivalente cu serviciile oferite pe piața națională. Operatorii de rețele virtuale mobile (MVNO) și revânzătorii de servicii de comunicații mobile fără o infrastructură de rețea proprie furnizează de regulă servicii de roaming pe baza unor acorduri de comerciale de furnizare a serviciilor de roaming cu ridicata încheiate cu operatorii de rețele de telefonie mobilă gazdă din același stat membru. Cu toate acestea, există posibilitatea ca negocierile comerciale să nu ofere o marjă suficientă pentru MVNO și revânzători în vederea stimulării concurenței prin intermediul unor prețuri mai mici. Înlăturarea acestor obstacole și echilibrarea puterii de negociere între MVNO/revânzători și operatorii de rețele de comunicații mobile prin introducerea unei obligații privind accesul și a unor plafoane pentru tarifele cu ridicata ar trebui să faciliteze dezvoltarea unor servicii și oferte de servicii de roaming alternative, inovatoare și la nivelul Uniunii pentru clienți. Directiva (UE) 2018/1972 nu oferă o soluție la această problemă prin impunerea de obligații asupra operatorilor care au o influență semnificativă pe piață.

(14) Pentru a permite dezvoltarea unei piețe a serviciilor de roaming mai eficientă, mai integrată și mai competitivă, întreprinderile nu ar trebui să aibă restricții în ceea ce privește negocierea efectivă a accesului cu ridicata în scopul furnizării de servicii de roaming, inclusiv pentru dispozitivele IoT. Obstacolele care împiedică accesul la astfel de servicii de roaming cu ridicata, din cauza diferențelor în ceea ce privește puterea de negociere și gradul de deținere de infrastructură proprie de către întreprinderi, ar trebui înlăturate. În acest scop, acordurile de acces cu ridicata la serviciile de roaming ar trebui să respecte principiul neutralității tehnologice, ar trebui să asigure pentru toți operatorii șanse egale și echitabile de acces la toate rețelele și tehnologiile disponibile și ar trebui negociate cu bună credință, permițând astfel furnizorului de servicii de roaming să ofere servicii de roaming cu amănuntul echivalente cu serviciile oferite pe piața națională. Totuși, prezentul regulament nu ar trebui să limiteze posibilitatea de a încheia un acord de acces cu ridicata numai cu operatorii care dețin cele mai avansate rețele. Operatorii ar trebui să aibă posibilitatea de a negocia acordurile lor de roaming cu ridicata în funcție de nevoile lor comerciale. Prin urmare, prezentul regulament nu obligă operatorii să își schimbe partenerii actuali de servicii de roaming, cu condiția ca cerințele de calitate a serviciilor prevăzute în prezentul regulament să fie respectate. Acordurile de roaming cu ridicata nu ar trebui să aducă atingere posibilității de a beneficia de o experiență autentică de roaming la prețurile de pe piața națională („roam-like-at-home”, RLAH) . Operatorii de rețele virtuale mobile (MVNO) și revânzătorii de servicii de comunicații mobile fără o infrastructură de rețea proprie furnizează de regulă servicii de roaming pe baza unor acorduri de comerciale de furnizare a serviciilor de roaming cu ridicata încheiate cu operatorii de rețele de telefonie mobilă gazdă din același stat membru. Cu toate acestea, există posibilitatea ca negocierile comerciale să nu ofere o marjă suficientă pentru MVNO și revânzători în vederea stimulării concurenței prin intermediul unor prețuri mai mici. Înlăturarea acestor obstacole și echilibrarea puterii de negociere între MVNO/revânzători și operatorii de rețele de comunicații mobile prin introducerea unei obligații privind accesul și a unor plafoane pentru tarifele cu ridicata ar trebui să faciliteze dezvoltarea unor servicii și oferte de servicii de roaming alternative, inovatoare și la nivelul Uniunii pentru clienți. Directiva (UE) 2018/1972 nu oferă o soluție la această problemă prin impunerea de obligații asupra operatorilor care au o influență semnificativă pe piață.

Amendamentul  5

 

Propunere de regulament

Considerentul 15

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) Prin urmare, ar trebui prevăzută o obligație de a accepta cererile rezonabile de acces cu ridicata la rețelele publice de comunicații mobile în scopul furnizării de servicii de roaming. Accesul respectiv ar trebui să fie în concordanță cu nevoile celor care solicită accesul. Utilizatorii finali ai serviciilor care necesită tehnologii moderne și servicii de roaming cu amănuntul ar trebui ca, atunci când sunt în roaming, să beneficieze de aceeași calitate a serviciului ca cea oferită la nivel național. O obligație de a oferi acces cu ridicata la serviciile de roaming ar garanta astfel că solicitanții de acces pot beneficia de servicii cu amănuntul similare celor oferite la nivel național, mai puțin dacă operatorii de rețele mobile cărora li se cere să ofere accesul pot demonstra că acest lucru nu este fezabil din punct de vedere tehnic. Accesul ar trebui refuzat numai pe baza unor criterii obiective, precum fezabilitatea tehnică și nevoia de a menține integritatea rețelei. În cazul în care se refuză accesul, partea afectată ar trebui să poată recurge la procedura de soluționare a litigiilor prevăzută în prezentul regulament. Pentru a asigura un mediu concurențial echitabil, accesul cu ridicata în scopul furnizării serviciilor de roaming ar trebui acordat în conformitate cu obligațiile reglementare stipulate de prezentul regulament și aplicabile la nivelul pieței cu ridicata și ar trebui să țină cont de diferitele elemente de cost necesare furnizării acestui tip de acces. O abordare normativă coerentă a accesului cu ridicata în scopul furnizării de servicii de roaming ar trebui să contribuie la evitarea denaturărilor concurenței dintre statele membre. OAREC, în coordonare cu Comisia și în colaborare cu părțile interesate relevante, ar trebui să emită orientări privind accesul cu ridicata în vederea furnizării de servicii de roaming.

(15) Prin urmare, ar trebui prevăzută o obligație de a accepta cererile rezonabile de acces cu ridicata la rețelele publice de comunicații mobile în scopul furnizării de servicii de roaming. Accesul respectiv ar trebui să fie în concordanță cu nevoile celor care solicită accesul. Utilizatorii finali ai serviciilor care necesită tehnologii moderne și servicii de roaming cu amănuntul ar trebui ca, atunci când sunt în roaming, să beneficieze de aceeași calitate a serviciului ca cea oferită la nivel național, inclusiv în ceea ce privește transferul instant și neîntrerupt dintre rețelele de comunicații mobile la frontierele interne ale Uniunii. O obligație de a oferi acces cu ridicata la serviciile de roaming ar garanta astfel că solicitanții de acces pot beneficia de servicii cu amănuntul similare celor oferite la nivel național, mai puțin dacă operatorii de rețele mobile cărora li se cere să ofere accesul pot demonstra că acest lucru nu este fezabil din punct de vedere tehnic. Accesul ar trebui refuzat numai pe baza unor criterii obiective, precum fezabilitatea tehnică și nevoia de a menține integritatea rețelei. În cazul în care se refuză accesul, partea afectată ar trebui să poată recurge la procedura de soluționare a litigiilor prevăzută în prezentul regulament. Pentru a asigura un mediu concurențial echitabil, accesul cu ridicata în scopul furnizării serviciilor de roaming ar trebui acordat în conformitate cu obligațiile reglementare stipulate de prezentul regulament și aplicabile la nivelul pieței cu ridicata și ar trebui să țină cont de diferitele elemente de cost necesare furnizării acestui tip de acces. O abordare normativă coerentă a accesului cu ridicata în scopul furnizării de servicii de roaming ar trebui să contribuie la evitarea denaturărilor concurenței dintre statele membre. OAREC, în coordonare cu Comisia și în colaborare cu părțile interesate relevante, ar trebui să emită orientări privind accesul cu ridicata în vederea furnizării de servicii de roaming.

Amendamentul  6

 

Propunere de regulament

Considerentul 19

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) În conformitate cu articolul 109 din Directiva (UE) 2018/1972, toți utilizatorii finali ar trebui să poată apela gratuit serviciile de urgență, prin intermediului comunicațiilor de urgență către cel mai adecvat centru de preluare a apelurilor de urgență (PSAP). Statele membre au, de asemenea, obligația să se asigure că accesul utilizatorilor finali cu dizabilități la serviciile de urgență este disponibil prin intermediul comunicațiilor de urgență și că este echivalent cu cel de care beneficiază ceilalți utilizatori finali. Este responsabilitatea statelor membre să stabilească tipul de comunicații de urgență care sunt fezabile din punct de vedere tehnic pentru a asigura accesul clienților serviciilor de roaming la serviciile de urgență. Pentru a asigura accesul clienților serviciilor de roaming la comunicațiile de urgență în condițiile prevăzute la articolul 109 din Directiva (UE) 2018/1972, operatorii de rețea vizitați ar trebui să îl informeze pe furnizorul de servicii de roaming prin intermediul acordului de servicii de roaming cu ridicata ce tip de comunicații de urgență sunt autorizate în temeiul măsurilor naționale în statul membru vizitat. În plus, acordurile de furnizare de servicii de roaming cu ridicata ar trebui să includă informații referitoare la parametrii tehnici pentru asigurarea accesului la serviciile de urgență, inclusiv pentru clienții serviciilor de roaming cu dizabilități, precum și pentru asigurarea transmiterii informațiilor de localizare a apelantului către cel mai adecvat PSAP din statul membru vizitat. Aceste informații ar trebui să îi permită furnizorului de servicii de roaming să identifice și să furnizeze în mod gratuit comunicațiile de urgență și transmiterea informațiilor de localizare a apelantului.

(19) În conformitate cu articolul 109 din Directiva (UE) 2018/1972, toți utilizatorii finali ar trebui să poată apela gratuit serviciile de urgență, prin intermediului comunicațiilor de urgență către cel mai adecvat centru de preluare a apelurilor de urgență (PSAP). Statele membre au, de asemenea, obligația să se asigure că accesul utilizatorilor finali cu dizabilități la serviciile de urgență este disponibil prin intermediul comunicațiilor de urgență și că este echivalent cu cel de care beneficiază ceilalți utilizatori finali. Aceste mijloace de acces ar trebui să țină seama, în special, de obligațiile impuse prin articolul 4 din Directiva (UE) 2019/882, conform cărora statele membre trebuie să se asigure că operatorii economici furnizează servicii care respectă cerințele de accesibilitate prevăzute în directiva respectivă. Punerea în aplicare a mijloacelor de acces la serviciile de urgență disponibile pentru utilizatorii finali cu dizabilități ai serviciilor de roaming și furnizarea informațiilor de localizare a apelantului ar trebui să se bazeze, pe cât posibil, pe standardele sau specificațiile europene, care ar trebui promovate de Comisie și de statele membre în cooperare cu organizațiile de standardizare europene și cu alte instituții relevante. Este responsabilitatea statelor membre să stabilească tipul de comunicații de urgență care sunt fezabile din punct de vedere tehnic pentru a asigura accesul clienților serviciilor de roaming la serviciile de urgență. Pentru a asigura accesul clienților serviciilor de roaming la comunicațiile de urgență în condițiile prevăzute la articolul 109 din Directiva (UE) 2018/1972, operatorii de rețea vizitați ar trebui să îl informeze pe furnizorul de servicii de roaming prin intermediul acordului de servicii de roaming cu ridicata ce tip de comunicații de urgență sunt autorizate în temeiul măsurilor naționale în statul membru vizitat. În plus, acordurile de furnizare de servicii de roaming cu ridicata ar trebui să includă informații referitoare la parametrii tehnici pentru asigurarea accesului la serviciile de urgență, inclusiv pentru clienții serviciilor de roaming cu dizabilități, precum și pentru asigurarea transmiterii informațiilor de localizare a apelantului, inclusiv a informațiilor obținute pe baza telefonului mobil, către cel mai adecvat PSAP din statul membru vizitat. Aceste informații ar trebui să îi permită furnizorului de servicii de roaming să identifice și să furnizeze în mod gratuit comunicațiile de urgență și transmiterea informațiilor de localizare a apelantului.

Amendamentul  7

 

Propunere de regulament

Considerentul 23

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23) Pentru a asigura condiții uniforme privind punerea în aplicare a prezentului regulament, ar trebui să i se confere Comisiei competențe de executare în ceea ce privește stabilirea normelor detaliate privind aplicarea politicii utilizării rezonabile și a metodologiei pentru evaluarea sustenabilității furnizării serviciilor de roaming cu amănuntul la prețurile de la nivel național , precum și privind solicitarea care trebuie prezentată de către un furnizor de servicii de roaming în scopul evaluării respective. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului66.

(23) Pentru a asigura condiții uniforme privind punerea în aplicare a prezentului regulament, ar trebui să i se confere Comisiei competențe de executare în ceea ce privește stabilirea normelor detaliate privind aplicarea temporară și excepțională a politicii utilizării rezonabile și a metodologiei pentru evaluarea sustenabilității furnizării serviciilor de roaming cu amănuntul la prețurile de la nivel național, precum și privind solicitarea care trebuie prezentată de către un furnizor de servicii de roaming în scopul evaluării respective. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului66.

__________________

__________________

66 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

66 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

Amendamentul  8

 

Propunere de regulament

Considerentul 24

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24) Până la adoptarea acestor măsuri de punere în aplicare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2286 al Comisiei67 ar trebui să se aplice în continuare.

(24) Până la adoptarea acestor măsuri de punere în aplicare, în scopul de a limita aplicarea politicilor de utilizare rezonabilă în Uniune, conducând la eliminarea treptată a aplicării lor, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2286 al Comisiei67 ar trebui să se aplice în continuare.

__________________

__________________

67 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2286 al Comisiei din 15 decembrie 2016 de stabilire a unor norme detaliate cu privire la aplicarea politicii utilizării rezonabile, precum și la metodologia de evaluare a sustenabilității eliminării suprataxelor pentru serviciile de roaming cu amănuntul și la cererea care trebuie prezentată de furnizorul de servicii de roaming în scopul evaluării respective (JO L 344, 17.12.2016, p. 46).

67 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2286 al Comisiei din 15 decembrie 2016 de stabilire a unor norme detaliate cu privire la aplicarea politicii utilizării rezonabile, precum și la metodologia de evaluare a sustenabilității eliminării suprataxelor pentru serviciile de roaming cu amănuntul și la cererea care trebuie prezentată de furnizorul de servicii de roaming în scopul evaluării respective (JO L 344, 17.12.2016, p. 46).

Amendamentul  9

 

Propunere de regulament

Considerentul 28

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28) Clienții serviciilor de roaming ar trebui, pe cât posibil, să fie în măsură să utilizeze serviciile cu amănuntul la care se abonează și să beneficieze, când sunt în roaming în Uniune, de același nivel de calitate a serviciilor ca pe plan național. În acest scop, furnizorii de servicii de roaming ar trebui să ia măsurile necesare pentru a se asigura că serviciile de roaming cu amănuntul sunt furnizate în aceleași condiții ca și cum serviciile respective ar fi consumate pe plan național. În special, clienții ar trebui să beneficieze de aceeași calitate a serviciului atunci când sunt în roaming, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

(28) Clienții serviciilor de roaming ar trebui să fie în măsură să utilizeze serviciile cu amănuntul la care se abonează și să beneficieze, când sunt în roaming în Uniune, de același nivel de calitate a serviciilor ca pe plan național. În acest scop, furnizorii de servicii de roaming ar trebui să ia măsurile necesare pentru a se asigura că serviciile de roaming cu amănuntul sunt furnizate în aceleași condiții ca și cum serviciile respective ar fi consumate pe plan național. În special, clienții ar trebui să beneficieze de aceeași calitate a serviciului atunci când sunt în roaming, dacă aceasta este disponibilă și dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. OAREC ar trebui să își actualizeze orientările privind comerțul cu amănuntul în domeniul aplicării măsurilor privind calitatea serviciilor pentru a contribui la aplicarea coerentă a prezentului regulament. Prin urmare, practicile comerciale care au ca rezultat reducerea calității serviciilor de roaming cu amănuntul reglementate ar trebui interzise.

Amendamentul  10

 

Propunere de regulament

Considerentul 29

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29) Furnizorii de servicii de roaming ar trebui să poată să aplice o „politică a utilizării rezonabile” în legătură cu consumul de servicii de roaming cu amănuntul reglementate oferite la prețul cu amănuntul aplicabil în plan național. „Politica utilizării rezonabile” are rolul de a preveni utilizarea anormală sau abuzivă, de către clienții serviciilor de roaming, a serviciilor de roaming cu amănuntul reglementate, cum ar fi utilizarea acestor servicii de către clienții serviciului de roaming într-un alt stat membru decât cel al furnizorului lor național în alte scopuri decât pentru călătorii periodice. În cazuri de forță majoră cauzate de circumstanțe precum pandemiile sau catastrofele naturale care prelungesc în mod involuntar perioada de ședere temporară a clientului serviciului de roaming într-un alt stat membru, furnizorii de servicii de roaming ar trebui să aibă în vedere posibilitatea de a prelungi tariful de utilizare rezonabilă aplicabil pentru o perioadă corespunzătoare, la cererea justificată a clientului serviciului de roaming.  Orice politică a utilizării rezonabile permite clienților furnizorului de servicii de roaming să consume volume de servicii de roaming cu amănuntul reglementate la nivelul de preț național cu amănuntul aplicabil care este compatibil cu planul tarifar al fiecăruia dintre ei.

(29) Furnizorii de servicii de roaming ar trebui să poată să aplice o „politică a utilizării rezonabile” în legătură cu consumul de servicii de roaming cu amănuntul reglementate oferite la prețul cu amănuntul aplicabil în plan național, în cazuri excepționale. „Politica utilizării rezonabile” se limitează la prevenirea utilizării anormale, frauduloase sau abuzive, de către clienții serviciilor de roaming, a serviciilor de roaming cu amănuntul reglementate, cum ar fi utilizarea acestor servicii de către clienții serviciului de roaming într-un alt stat membru decât cel al furnizorului lor național în alte scopuri decât pentru călătorii periodice. În cazuri de forță majoră cauzate de circumstanțe precum pandemiile, închiderea temporară a frontierelor sau catastrofele naturale care prelungesc în mod involuntar perioada de ședere temporară a clientului serviciului de roaming într-un alt stat membru, furnizorii de servicii de roaming ar trebui să prelungească tariful de utilizare rezonabilă aplicabil pentru o perioadă corespunzătoare, la cererea justificată a clientului serviciului de roaming. Orice politică a utilizării rezonabile permite clienților furnizorului de servicii de roaming să consume volume de servicii de roaming cu amănuntul reglementate la nivelul de preț național cu amănuntul aplicabil care reproduce planul tarifar al fiecăruia dintre ei.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 35

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35) Un contract care include orice tip de servicii de roaming cu amănuntul reglementate ar trebui să precizeze caracteristicile serviciilor de roaming cu amănuntul reglementate, inclusiv nivelul preconizat de calitate a serviciului. Furnizorul ar trebui să pună la dispoziție informații privind factorii relevanți care pot afecta calitatea serviciului, cum ar fi disponibilitatea anumitor tehnologii, acoperirea sau variațiile rezultate ca urmare a unor factori externi, cum ar fi topografia.

(35) Un contract care include orice tip de servicii de roaming cu amănuntul reglementate ar trebui să precizeze caracteristicile serviciilor de roaming cu amănuntul reglementate, inclusiv nivelul preconizat de calitate a serviciului. Aceste specificații ar trebui să includă informații clare și inteligibile cu privire la nivelul de calitate a serviciului, inclusiv informații privind ratele de transfer și tehnologiile de acces disponibile ale fiecărui operator vizitat în fiecare stat membru. Furnizorul ar trebui să pună la dispoziție, de asemenea, informații privind alți factori relevanți care pot afecta, la rândul lor, calitatea serviciului, cum ar fi latența, acoperirea sau variațiile rezultate ca urmare a unor factori externi, cum ar fi topografia. Un astfel de contract ar trebui să includă, de asemenea, informații clare și ușor de înțeles cu privire la procedura de depunere a plângerilor disponibilă în cazurile în care calitatea serviciului nu corespunde clauzelor contractuale. Clientul ar trebui să aibă posibilitatea de a verifica viteza estimată de descărcare și de încărcare, latența și tehnologia disponibilă pentru transferul de date. Furnizorul de servicii de roaming ar trebui să trateze orice plângeri depuse în legătură cu aceste aspecte într-o manieră eficace și în timp util. Aceste specificații, informații și proceduri de depunere a plângerilor ar trebui furnizate în conformitate cu orientările OAREC privind serviciile de roaming cu amănuntul.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 36

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(36) Clienții serviciilor de roaming și operatorii din țara de origine sunt uneori, fără să știe, nevoiți să plătească sume considerabile din cauza lipsei de transparență cu privire la numerele utilizate pentru serviciile cu valoare adăugată la nivelul Uniunii și cu privire la prețurile cu ridicata percepute pentru serviciile cu valoare adăugată. Comunicațiile către anumite numere care sunt utilizate pentru furnizarea de servicii cu valoare adăugată, de exemplu numerele pentru servicii cu tarif special, numerele cu apelare gratuită sau numerele cu costuri partajate, fac obiectul unor condiții tarifare speciale la nivel național. Prezentul regulament nu ar trebui să se aplice părții din tarif care este percepută pentru furnizarea serviciilor cu valoare adăugată, ci numai tarifelor pentru conectarea la astfel de servicii. Cu toate acestea, principiul RLAH ar putea crea pentru utilizatorii finali așteptarea ca apelarea unor astfel de numere în roaming să nu dea naștere unor costuri mai mari în comparație cu situația de pe piața națională. Însă acest lucru nu se întâmplă întotdeauna în cazul apelurilor efectuate în roaming. Utilizatorii finali au de plătit costuri mai mari chiar și atunci când apelează numere gratuite pe piața națională. Acest lucru ar putea eroda încrederea clienților de a-și mai utiliza telefoanele în roaming și ar putea duce la facturi-șoc, răsfrângându-se așadar negativ asupra unei experiențe RLAH autentice. Acest lucru se datorează în principal faptului că, la nivelul serviciilor cu amănuntul, nu există suficientă transparență cu privire la costurile mai mari care pot fi ocazionate de comunicațiile către numerele pentru servicii cu valoare adăugată. Prin urmare, ar trebui introduse măsuri pentru a spori transparența în ceea ce privește condițiile aplicabile comunicațiilor către numerele pentru servicii cu valoare adăugată. În acest scop, clienții serviciilor de roaming ar trebui să fie informați în contractul lor și notificați și avertizați, în timp util și gratuit, că apelurile efectuate în roaming către numere pentru servicii cu valoare adăugată pot antrena costuri suplimentare.

(36) Clienții serviciilor de roaming și operatorii din țara de origine sunt uneori, fără să știe, nevoiți să plătească sume considerabile din cauza lipsei de transparență cu privire la numerele utilizate pentru serviciile cu valoare adăugată la nivelul Uniunii și cu privire la prețurile cu ridicata percepute pentru serviciile cu valoare adăugată. Comunicațiile către anumite numere care sunt utilizate pentru furnizarea de servicii cu valoare adăugată, de exemplu numerele pentru servicii cu tarif special, numerele cu apelare gratuită sau numerele cu costuri partajate, fac obiectul unor condiții tarifare speciale la nivel național. Prezentul regulament nu ar trebui să se aplice părții din tarif care este percepută pentru furnizarea serviciilor cu valoare adăugată, ci numai tarifelor pentru conectarea la astfel de servicii. Cu toate acestea, principiul RLAH ar putea crea pentru utilizatorii finali așteptarea ca apelarea unor astfel de numere în roaming să nu dea naștere unor costuri mai mari în comparație cu situația de pe piața națională. Însă acest lucru nu se întâmplă întotdeauna în cazul apelurilor efectuate în roaming. Utilizatorii finali au de plătit costuri mai mari chiar și atunci când apelează numere gratuite pe piața națională. Acest lucru ar putea eroda încrederea clienților de a-și mai utiliza telefoanele în roaming și ar putea duce la facturi-șoc, răsfrângându-se așadar negativ asupra unei experiențe RLAH autentice. Acest lucru se datorează în principal faptului că, la nivelul serviciilor cu amănuntul, nu există suficientă transparență cu privire la costurile mai mari care pot fi ocazionate de comunicațiile către numerele pentru servicii cu valoare adăugată. Prin urmare, ar trebui introduse măsuri pentru a proteja consumatorii împotriva emiterii unor facturi excesiv de ridicate și pentru a spori transparența în ceea ce privește condițiile aplicabile comunicațiilor către numerele pentru servicii cu valoare adăugată. În acest scop, clienții serviciilor de roaming ar trebui să fie informați în contractul lor și notificați și avertizați în prealabil, în timp util, într-un mod ușor de înțeles și gratuit, că apelurile efectuate în roaming către numere pentru servicii cu valoare adăugată pot antrena costuri suplimentare. Clientul serviciilor de roaming ar trebui să primească informații cu privire la aceste costuri prin intermediul unei pagini web disponibile public și accesibile.

Amendamentul  13

 

Propunere de regulament

Considerentul 42

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(42) Pentru a se asigura că clienții serviciilor de roaming au acces neîntrerupt, efectiv și gratuit la serviciile de urgență, rețelele vizitate nu ar trebui să perceapă furnizorilor de servicii de roaming niciun tarif cu ridicata legat de astfel de comunicații de urgență.

(42) Pentru a se asigura că clienții serviciilor de roaming au acces neîntrerupt, efectiv și gratuit la serviciile de urgență, rețelele vizitate nu ar trebui să perceapă furnizorilor de servicii de roaming niciun tarif cu ridicata legat de astfel de comunicații de urgență, indiferent de tipul acestora.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Considerentul 43

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(43) Pentru a îmbunătăți transparența prețurilor cu amănuntul pentru serviciile de roaming și pentru a-i ajuta pe clienții serviciului de roaming să ia decizii cu privire la utilizarea dispozitivelor lor de comunicații mobile în străinătate, furnizorii de servicii de comunicații mobile ar trebui să furnizeze clienților care folosesc serviciile lor de roaming informații gratuite cu privire la tarifele de roaming care le sunt aplicabile atunci când utilizează servicii de roaming într-un stat membru vizitat. Având în vedere nivelul ridicat de informare din rândul anumitor categorii de clienți cu privire la tarifele de roaming, furnizorii de servicii de roaming ar trebui să ofere posibilitatea de a renunța cu ușurință la serviciul de mesaje automate. În plus, clienților serviciului de roaming ar trebui să li se trimită un mesaj text care să includă un link către o pagină web care să le ofere informații detaliate cu privire la tipurile de servicii (apeluri vocale și SMS) care pot antrena costuri suplimentare. În plus, furnizorii ar trebui să ofere activ clienților lor, cu condiția ca aceștia să se afle pe teritoriul Uniunii, la cerere și gratuit, informații suplimentare privind tarifele serviciilor de comunicații de date pe minut, pe SMS sau pe megabyte (inclusiv TVA) pentru efectuarea sau primirea de apeluri vocale și, de asemenea, pentru trimiterea și primirea de mesaje SMS, MMS și orice alte servicii de comunicații de date în statul membru vizitat.

(43) Pentru a îmbunătăți transparența prețurilor cu amănuntul pentru serviciile de roaming și pentru a-i ajuta pe clienții serviciului de roaming să ia decizii cu privire la utilizarea dispozitivelor lor de comunicații mobile în străinătate, furnizorii de servicii de comunicații mobile ar trebui să furnizeze clienților care folosesc serviciile lor de roaming informații gratuite cu privire la tarifele de roaming care le sunt aplicabile atunci când utilizează servicii de roaming într-un stat membru vizitat. Pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a clienților serviciului de roaming, aceste informații ar trebui să includă informații cu privire la orice tarife suplimentare pentru utilizarea rețelelor de comunicații non-terestre la bordul aeronavelor sau al navelor maritime. Furnizorii de servicii de roaming ar trebui să le ofere clienților serviciului de roaming posibilitatea de a renunța cu ușurință la serviciul de mesaje automate. În plus, clienților serviciului de roaming ar trebui să li se trimită, cu titlu gratuit, un mesaj text care să includă un link către o pagină web care să le ofere informații detaliate cu privire la tipurile de servicii care pot antrena costuri suplimentare, precum și la mijloacele de acces la serviciile de urgență în statul membru vizitat. În plus, furnizorii ar trebui să ofere activ clienților lor, cu condiția ca aceștia să se afle pe teritoriul Uniunii, la cerere și gratuit, informații suplimentare privind tarifele serviciilor de comunicații de date pe minut, pe mesaj text sau pe megabyte (inclusiv TVA) pentru efectuarea sau primirea de apeluri vocale și, de asemenea, pentru trimiterea și primirea de mesaje text și pentru serviciile de comunicații de date în statul membru vizitat.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Considerentul 44

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(44) Prezentul regulament ar trebui să prevadă în legătură cu serviciile de roaming cu amănuntul reglementate cerințe de transparență specifice aliniate cu condițiile specifice de tarifare și de volum aplicabile după eliminarea suprataxelor de roaming cu amănuntul. În special, ar trebui să se prevadă notificarea în timp util și cu titlu gratuit a clienților serviciului de roaming cu privire la politica utilizării rezonabile, cu privire la momentul în care un volum de servicii de voce, SMS și comunicații de date în roaming, corespunzător unei utilizări rezonabile este consumat în întregime, cu privire la orice fel de suprataxă, precum și cu privire la consumul cumulat de servicii de comunicații de date în roaming reglementate.

(44) Prezentul regulament ar trebui să prevadă în legătură cu serviciile de roaming cu amănuntul reglementate cerințe de transparență specifice aliniate cu condițiile specifice de tarifare și de volum aplicabile după eliminarea suprataxelor de roaming cu amănuntul. În special, ar trebui să se prevadă notificarea în timp util, într-un mod ușor de înțeles și cu titlu gratuit a clienților serviciului de roaming cu privire la politica utilizării rezonabile, cu privire la momentul în care un volum de servicii de voce, mesaje text și comunicații de date în roaming, corespunzător unei utilizări rezonabile este consumat în întregime, cu privire la orice fel de suprataxă, cu privire la consumul cumulat de servicii de comunicații de date în roaming reglementate, precum și cu privire la utilizarea rețelelor non-terestre.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Considerentul 45

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(45) Clienții care locuiesc în regiunile de frontieră nu ar trebui să primească facturi exagerat de ridicate din cauza roamingului accidental. În consecință, furnizorii de servicii de roaming ar trebui să adopte măsuri rezonabile de protecție a clienților împotriva perceperii de tarife de roaming atunci când aceștia se află pe teritoriul statului lor membru. Printre acestea ar trebui să se numere măsuri de informare adecvate, pentru a permite clienților să împiedice direct asemenea situații de roaming accidental. Autoritățile naționale de reglementare ar trebui să fie conștiente de situațiile în care se află clienții care se confruntă cu probleme de achitare a unor tarife de roaming cât timp se află încă în statul lor membru și ar trebui să adopte măsuri adecvate de atenuare a problemelor respective.

(45) Clienții care locuiesc în regiunile de frontieră nu ar trebui să primească facturi exagerat de ridicate din cauza roamingului accidental, nici ca urmare a utilizării rețelelor de comunicații non-terestre la bordul aeronavelor sau al navelor maritime. În consecință, furnizorii de servicii de roaming ar trebui să adopte măsurile necesare pentru a reduce la minimum riscul utilizării accidentale a serviciilor de roaming și a proteja clienții împotriva perceperii de tarife de roaming atunci când aceștia se află pe teritoriul statului lor membru, în special prin informarea clienților într-un mod clar și ușor de înțeles. Astfel de măsuri ar trebui să includă, de exemplu, limite de suspendare, precum și mecanisme de a opta pentru serviciile de roaming în cadrul unei rețele din afara Uniunii și de a renunța la aceste servicii, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Printre acestea ar trebui să se numere măsuri de informare adecvate, pentru a permite clienților să împiedice direct asemenea situații de roaming accidental. Autoritățile naționale de reglementare ar trebui să fie conștiente de situațiile în care se află clienții care se confruntă cu probleme de achitare a unor tarife de roaming cât timp se află încă în statul lor membru și ar trebui să adopte măsuri adecvate de atenuare a problemelor respective.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Considerentul 47

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(47) În plus, pentru a evita „facturile-șoc”, furnizorii de servicii de roaming ar trebui să definească una sau mai multe limite financiare și/sau de volum de trafic maxime pentru sumele care ar trebui plătite pentru serviciile de comunicații de date în roaming, exprimate în moneda de facturare a clientului, pe care să le ofere gratuit tuturor clienților serviciilor de roaming, trimițându-le o notificare, prin intermediul unui canal de comunicare care permite ulterior o nouă accesare, atunci când se apropie de limita respectivă. În momentul atingerii acestei limite maxime, clientul nu ar trebui să mai primească serviciile respective sau să mai fie taxat pentru acestea, cu excepția cazului în care clientul solicită în mod expres furnizarea în continuare a serviciilor respective în conformitate cu temenii și condițiile menționate în notificare. În acest caz, clientul ar trebui să primească gratuit o confirmare, prin intermediul unui canal de comunicare care permite ulterior o nouă accesare. Clienților serviciilor de roaming ar trebui să li se dea posibilitatea de a opta pentru oricare dintre aceste limite financiare sau de volum de trafic maxime într-o perioadă de timp rezonabilă sau de a alege să nu se aplice vreo limită. Cu excepția cazului în care clienții decid altfel, aceștia ar trebui să fie trecuți automat pe un sistem de limitare implicit.

(47) În plus, pentru a evita „facturile-șoc”, furnizorii de servicii de roaming ar trebui să definească una sau mai multe limite financiare și/sau de volum de trafic maxime pentru sumele care ar trebui plătite pentru serviciile de comunicații de date în roaming, exprimate în moneda de facturare a clientului, pe care să le ofere gratuit tuturor clienților serviciilor de roaming, trimițându-le o notificare, cu excepția cazului în care clientul serviciului de roaming renunță la măsură, prin intermediul unui canal de comunicare care permite ulterior o nouă accesare, atunci când se apropie de limita respectivă. În momentul atingerii acestei limite maxime, clientul nu ar trebui să mai primească serviciile respective sau să mai fie taxat pentru acestea, cu excepția cazului în care clientul solicită în mod expres furnizarea în continuare a serviciilor respective în conformitate cu temenii și condițiile menționate în notificare. În acest caz, clientul ar trebui să primească gratuit o confirmare, prin intermediul unui canal de comunicare care permite ulterior o nouă accesare. Clienților serviciilor de roaming ar trebui să li se dea posibilitatea de a renunța la oricare dintre aceste limite financiare sau de volum de trafic maxime într-o perioadă de timp rezonabilă sau de a alege să nu se aplice vreo limită. Cu excepția cazului în care clienții decid altfel, aceștia ar trebui să fie trecuți automat pe un sistem de limitare implicit.

Amendamentul  18

 

Propunere de regulament

Considerentul 49 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(49a) Există în continuare diferențe tarifare atât pentru comunicațiile fixe, cât și pentru cele mobile, între comunicațiile de voce și mesajele text naționale și cele efectuate către un alt stat membru. Aceste diferențe tarifare continuă să afecteze categoriile mai vulnerabile de clienți și să genereze obstacole în calea unei comunicări neîntrerupte pe teritoriul Uniunii. Prin urmare, orice diferență de preț semnificativă între serviciile de comunicații electronice efectuate către același stat membru și cele efectuate către un alt stat membru ar trebui justificată prin raportare la criterii obiective. Regulamentul (UE) 2015/2120 ar trebui, așadar, să fie modificat în consecință.

Amendamentul  19

 

Propunere de regulament

Considerentul 50

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(50) Există discrepanțe semnificative între tarifele de roaming reglementate aplicabile în interiorul Uniunii și tarifele de roaming suportate de consumatori când călătoresc în afara Uniunii, care sunt cu mult mai ridicate în comparație cu prețurile din interiorul Uniunii, unde, în urma eliminării taxelor de roaming cu amănuntul, se aplică doar excepțional suprataxe de roaming. Din cauza lipsei unei abordări coerente în ceea ce privește măsurile de transparență și de salvgardare referitoare la roamingul din afara Uniunii, consumatorii nu au încredere în drepturile lor și acest lucru îi împiedică deseori să folosească serviciile de comunicații în rețelele mobile atunci când sunt în străinătate. Informațiile transparente oferite clienților ar putea nu numai să îi ajute să decidă asupra modului de folosire a dispozitivelor de comunicații mobile în timpul călătoriilor lor în străinătate (atât în interiorul, cât și în afara Uniunii), dar le-ar putea facilita totodată alegerea furnizorului de servicii de roaming. Prin urmare, este necesar ca această problemă a lipsei de transparență și a protecției consumatorului să fie abordată și prin aplicarea anumitor măsuri de transparență și de salvgardare în ceea ce privește serviciile de roaming furnizate în afara Uniunii. Aceste măsuri ar trebui să faciliteze concurența și să amelioreze funcționarea pieței interne.

(50) Există discrepanțe semnificative între tarifele de roaming reglementate aplicabile în interiorul Uniunii și tarifele de roaming suportate de consumatori când călătoresc în afara Uniunii, care sunt cu mult mai ridicate în comparație cu prețurile din interiorul Uniunii, unde, în urma eliminării taxelor de roaming cu amănuntul, se aplică doar excepțional suprataxe de roaming. Cetățenii Uniunii plătesc în continuare taxe de roaming foarte mari când utilizează conexiuni mobile în țări terțe. În special, cetățenii și întreprinderile din regiunile frontaliere externe ar avea mari beneficii de pe urma instituirii unor dispoziții privind serviciile de roaming cu țările vecine similare celor din Uniune. Prin urmare, Comisia este încurajată să includă dispoziții RLAH în viitoarele acorduri internaționale cu țările terțe, în special în cazul în care țările terțe respective sunt vecini direcți ai Uniunii. Din cauza lipsei unei abordări coerente în ceea ce privește măsurile de transparență și de salvgardare referitoare la roamingul din afara Uniunii, consumatorii nu au încredere în drepturile lor și acest lucru îi împiedică deseori să folosească serviciile de comunicații în rețelele mobile atunci când sunt în străinătate. Informațiile transparente oferite clienților ar putea nu numai să îi ajute să decidă asupra modului de folosire a dispozitivelor de comunicații mobile în timpul călătoriilor lor în străinătate (atât în interiorul, cât și în afara Uniunii), dar le-ar putea facilita totodată alegerea furnizorului de servicii de roaming. Prin urmare, este necesar ca această problemă a lipsei de transparență și a protecției consumatorului să fie abordată și prin aplicarea anumitor măsuri de transparență și de salvgardare în ceea ce privește serviciile de roaming furnizate în afara Uniunii. Acordurile bilaterale dintre operatorii din Uniune și cei de pe teritoriul țărilor terțe ar trebui încurajate cu scopul de a reduce la minimum costurile la nivelul comerțului cu ridicata și cu amănuntul. Aceste măsuri ar trebui să faciliteze concurența și să amelioreze funcționarea pieței interne.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Considerentul 52

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(52) Furnizorii de servicii de roaming ar trebui să îi informeze pe clienții serviciului de roaming cu privire la posibilitatea de a accesa gratuit serviciile de urgență prin apelarea numărului european unic de urgență „112” și prin mijloace alternative de acces prin intermediul comunicațiilor de urgență. Mijloacele alternative de acces prin intermediul comunicațiilor de urgență le permit clienților serviciului de roaming, în special clienților serviciului de roaming cu dizabilități, să acceseze serviciile de urgență prin alte mijloace decât apelurile. De exemplu, mijloacele alternative de acces pot fi asigurate prin aplicații de urgență, mesagerie, servicii de retransmisie sau prin text în timp real sau servicii de conversație totală, astfel cum se prevede la articolul 4 din Directiva (UE) 2019/882 a Parlamentului European și a Consiliului68.

(52) Furnizorii de servicii de roaming ar trebui să îi informeze pe clienții serviciului de roaming cu privire la posibilitatea de a accesa gratuit serviciile de urgență prin apelarea numărului european unic de urgență „112” și prin mijloace alternative de acces prin intermediul comunicațiilor de urgență, fezabile din punct de vedere tehnic pentru a fi utilizate de clienții serviciului de roaming, în special de cei cu dizabilități. Mijloacele alternative de acces prin intermediul comunicațiilor de urgență le permit clienților serviciului de roaming, în special clienților serviciului de roaming cu dizabilități, să acceseze serviciile de urgență prin alte mijloace decât apelurile. De exemplu, mijloacele alternative de acces pot fi asigurate prin aplicații de urgență, mesagerie, servicii de retransmisie sau prin text în timp real sau servicii de conversație totală, astfel cum se prevede la articolul 4 din Directiva (UE) 2019/882 a Parlamentului European și a Consiliului68.

_________________

_________________

68 Directiva (UE) 2019/882 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor (JO L 151, 7.6.2019, p. 70).

68 Directiva (UE) 2019/882 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor (JO L 151, 7.6.2019, p. 70).

Amendamentul  21

 

Propunere de regulament

Considerentul 53 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(53a) OAREC ar trebui să creeze și să întrețină o bază de date unică la nivelul Uniunii cu mijloacele de acces la comunicațiile de urgență care sunt autorizate în fiecare stat membru. O astfel de bază de date este menită să asigure transparența pentru a permite autorităților naționale de reglementare (ANR) și operatorilor să aibă acces direct la informații despre modul de accesare a comunicațiilor de urgență în toate statele membre. Baza de date reprezintă o etapă intermediară necesară pentru a atinge o mai mare transparență la nivelul serviciilor cu amănuntul și ar trebui utilizată pentru a-i informa pe clienții serviciilor de roaming despre modalitățile alternative de accesare a comunicațiilor de urgență. OAREC ar trebui să stabilească procedurile prin care autoritățile competente trebuie să furnizeze și să actualizeze informațiile solicitate în temeiul prezentului regulament.

Amendamentul  22

 

Propunere de regulament

Considerentul 59

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(59) Este necesar să se monitorizeze și să se reexamineze în mod regulat funcționarea piețelor serviciilor de roaming cu ridicata și interacțiunea acestora cu piața serviciilor de roaming cu amănuntul, luând în considerare evoluțiile în materie de concurență și de tehnologie și fluxurile de trafic. Comisia ar trebui să prezinte două rapoarte Parlamentului European și Consiliului. Comisia ar trebui să evalueze în rapoartele sale în special dacă RLAH are un impact asupra evoluției planurilor tarifare disponibile pe piețele cu amănuntul. Ar trebui să se includă, pe de o parte, o evaluare a eventualelor apariții ale unor planuri tarifare ce includ doar serviciile naționale și exclud serviciile de roaming cu amănuntul în totalitate, subminându-se astfel obiectivul însuși al RLAH, și, pe de altă parte, o evaluare a eventualelor reduceri a disponibilității planurilor tarifare forfetare, lucru care ar putea, de asemenea, reprezenta o pierdere pentru consumatori și ar submina obiectivele pieței unice digitale Rapoartele Comisiei ar trebui să analizeze, în special, măsura în care autoritățile naționale de reglementare au autorizat suprataxe excepționale de roaming cu amănuntul, capacitatea operatorilor rețelei din țara de origine de a-și menține modelele tarifare naționale și capacitatea operatorilor rețelei vizitate de a-și recupera costurile angajate în mod eficient de furnizare a serviciilor de roaming cu ridicata reglementate. În plus, rapoartele Comisiei ar trebui să evalueze modul în care este asigurat, la nivelul pieței cu ridicata, accesul la diferitele tehnologii și generații de rețea; nivelul de utilizare a platformelor de tranzacționare și a instrumentelor similare pentru traficul tranzacționat la nivelul pieței cu ridicata; evoluția serviciilor de roaming de la mașină la mașină; problemele persistente la nivelul serviciilor cu amănuntul în ceea ce privește serviciile cu valoare adăugată și aplicarea măsurilor privind comunicațiile de urgență. Pentru a permite această raportare care vizează evaluarea modalității în care piețele de roaming se adaptează la normele RLAH, ar trebui colectate date suficiente cu privire la funcționarea acestor piețe după punerea în aplicare a acestor norme.

(59) Este necesar să se monitorizeze și să se reexamineze în mod regulat funcționarea piețelor serviciilor de roaming cu ridicata și interacțiunea acestora cu piața serviciilor de roaming cu amănuntul, luând în considerare evoluțiile în materie de concurență și de tehnologie și fluxurile de trafic. Comisia ar trebui să prezinte rapoarte bienale Parlamentului European și Consiliului. Primul raport de acest fel ar trebui prezentat până la 30 iunie 2025. Comisia ar trebui să evalueze în rapoartele sale în special dacă RLAH are un impact asupra evoluției planurilor tarifare disponibile pe piețele cu amănuntul. Ar trebui să se includă, pe de o parte, o evaluare a eventualelor apariții ale unor planuri tarifare ce includ doar serviciile naționale și exclud serviciile de roaming cu amănuntul în totalitate, subminându-se astfel obiectivul însuși al RLAH, și, pe de altă parte, o evaluare a eventualelor reduceri a disponibilității planurilor tarifare forfetare, lucru care ar putea, de asemenea, reprezenta o pierdere pentru consumatori și ar submina obiectivele pieței unice digitale Rapoartele Comisiei ar trebui să analizeze, în special, măsura în care autoritățile naționale de reglementare au autorizat suprataxe excepționale de roaming cu amănuntul, capacitatea operatorilor rețelei din țara de origine de a-și menține modelele tarifare naționale și capacitatea operatorilor rețelei vizitate de a-și recupera costurile angajate în mod eficient de furnizare a serviciilor de roaming cu ridicata reglementate. În plus, rapoartele Comisiei ar trebui să evalueze modul în care este asigurat, la nivelul pieței cu ridicata, accesul la diferitele tehnologii și generații de rețea; nivelul de utilizare a platformelor de tranzacționare și a instrumentelor similare pentru traficul tranzacționat la nivelul pieței cu ridicata; evoluția serviciilor de roaming de la mașină la mașină; problemele persistente la nivelul serviciilor cu amănuntul în ceea ce privește serviciile cu valoare adăugată și utilizarea accidentală a serviciilor de roaming, precum și aplicarea măsurilor privind comunicațiile de urgență; eficacitatea obligațiilor privind calitatea serviciului prevăzute de prezentul regulament și măsura în care clienții sunt informați în mod corespunzător în contractele lor cu privire la aceste obligații și pot beneficia de o experiență RLAH autentică. În plus, rapoartele Comisiei ar trebui să evalueze impactul introducerii și al punerii în funcțiune a noilor tehnologii de rețea [de exemplu, serviciile 5G și internetul obiectelor (IoT)], precum și al pandemiei de COVID-19 asupra pieței serviciilor de roaming, ținând seama în special de nivelul crescut de incertitudine în ceea ce privește previzibilitatea viitoarelor volume de trafic în roaming. Pentru a permite această raportare care vizează evaluarea modalității în care piețele de roaming se adaptează la normele RLAH, ar trebui colectate date suficiente cu privire la funcționarea acestor piețe după punerea în aplicare a acestor norme. Comisia ar trebui să depună eforturi fără întrerupere pentru a obține noi date despre piața serviciilor de roaming și pentru a pune datele la dispoziția publicului.

Amendamentul  23

 

Propunere de regulament

Considerentul 60 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(60a) Pe termen mediu, facilitarea roamingului M2M și IoT ar trebui recunoscută ca un factor important în digitalizarea industriei Uniunii și ar trebui să se bazeze pe politicile conexe ale Uniunii pentru sectoare precum sănătatea, energia, mediul și transporturile. Comisia ar trebui să evalueze regulat piața conectivității M2M și IoT și să ofere recomandări în cooperare cu OAREC și cu părțile interesate relevante.

Amendamentul  24

 

Propunere de regulament

Considerentul 62

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(62) Pentru a se asigura că tarifele cu ridicata maxime se bazează pe date recente și actualizate, ar trebui delegată Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene pentru a modifica tarifele cu ridicata maxime pe care un operator al unei rețele vizitate le poate percepe furnizorului de servicii de roaming pentru furnizarea de servicii de voce, SMS sau servicii de comunicații de date în roaming reglementate prin intermediul respectivei rețele vizitate. Prezentul regulament ar trebui să stabilească criteriile și parametrii detaliați pe baza cărora sunt fixate valorile acestor tarife cu ridicata maxime. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisiaorganizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultărise desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare69. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(62) Pentru a se asigura că prezentul regulament continuă să se bazeze pe date recente și actualizate, Comisia ar trebui să monitorizeze îndeaproape evoluțiile de pe piața serviciilor de roaming, astfel cum se prevede în prezentul regulament. Atunci când este necesar și adecvat, rapoartele bianuale trebuiefie însoțite de o propunere legislativă caretrateze orice modificare a circumstanțelor de pe piața serviciilor de roaming.

__________________

__________________

69 OJ L 123, 12.5.2016, p. 1.

69 JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Considerentul 63

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(63) Deoarece obiectivele prezentului regulament, și anume aplicarea unei abordări comune pentru a asigura faptul că utilizatorii rețelelor publice de comunicații mobile nu plătesc, atunci când călătoresc în Uniune, prețuri excesive pentru serviciile de roaming pe teritoriul Uniunii în raport cu prețurile competitive practicate la nivel național, sporind totodată transparența și asigurând sustenabilitatea furnizării serviciilor de roaming cu amănuntul la prețurile de pe piața națională, precum și o experiență RLAH autentică din punctul de vedere al calității serviciului și al accesului la servicii de urgență în roaming, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre , însă pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor respective.

(63) Deoarece obiectivele prezentului regulament, și anume aplicarea unei abordări comune pentru a asigura faptul că utilizatorii rețelelor publice de comunicații mobile nu plătesc, atunci când călătoresc în Uniune și în timp ce folosesc rețele de comunicații non-terestre la bordul aeronavelor sau al navelor maritime, prețuri excesive pentru serviciile de roaming pe teritoriul Uniunii în raport cu prețurile competitive practicate la nivel național, sporind totodată transparența și protecția consumatorilor, precum și asigurând sustenabilitatea furnizării serviciilor de roaming cu amănuntul la prețurile de pe piața națională, precum și o experiență RLAH autentică din punctul de vedere al calității serviciului și al accesului la servicii de urgență în roaming, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, însă pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor respective.

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Prezentul regulament prevede o abordare comună, pentru a garanta că utilizatorii rețelelor publice de comunicații mobile care călătoresc în interiorul Uniunii nu plătesc prețuri excesiv de mari pentru serviciile de roaming pe teritoriul Uniunii, comparativ cu prețurile naționale competitive, atunci când efectuează și când primesc apeluri, când trimit și primesc mesaje SMS și când utilizează servicii de comunicații de date cu comutare de pachete, contribuind astfel la funcționarea armonioasă a pieței interne, totodată asigurându-se un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, încurajând concurența și transparența de pe piață și oferind atât măsuri de stimulare a inovării, cât și posibilitatea consumatorilor de a alege.

1. Prezentul regulament prevede o abordare comună, pentru a garanta că utilizatorii rețelelor publice de comunicații mobile care călătoresc în interiorul Uniunii nu plătesc prețuri excesiv de mari pentru serviciile de roaming pe teritoriul Uniunii, comparativ cu prețurile naționale competitive, atunci când efectuează și când primesc apeluri, când trimit și primesc mesaje SMS și când utilizează servicii de comunicații de date cu comutare de pachete, contribuind astfel la funcționarea armonioasă a pieței interne, trebuie să respecte pe deplin Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, totodată asigurându-se un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, de protecție a datelor, de confidențialitate și încredere, încurajând independența și transparența de pe piață și oferind atât măsuri de stimulare a inovării, cât și posibilitatea consumatorilor de a alege, dar și integrarea persoanelor cu dizabilități.

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) „rețea vizitată” înseamnă o rețea publică terestră de comunicații mobile situată în alt stat membru decât cel în care se află furnizorul național al clientului serviciilor de roaming, care permite clientului serviciilor de roaming să efectueze sau să primească apeluri, să trimită sau să primească mesaje SMS sau să utilizeze comunicațiile de date cu comutare de pachete, pe baza unor acorduri cu operatorul rețelei din țara de origine;

(d) „rețea vizitată” înseamnă o rețea publică de comunicații mobile situată în alt stat membru decât cel în care se află furnizorul național al clientului serviciilor de roaming, care permite clientului serviciilor de roaming să efectueze sau să primească apeluri, să trimită sau să primească mesaje SMS sau să utilizeze comunicațiile de date cu comutare de pachete, pe baza unor acorduri cu operatorul rețelei din țara de origine;

Amendamentul  28

 

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Operatorii de rețele de telefonie mobilă acceptă toate cererile rezonabile de acordare a accesului cu ridicata la serviciile de roaming , permițându-i în special furnizorului de servicii de roaming să reproducă serviciile mobile cu amănuntul oferite pe piața națională, atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

1. Operatorii de rețele de telefonie mobilă acceptă toate cererile rezonabile de acordare a accesului cu ridicata la serviciile de roaming, permițându-i în special furnizorului de servicii de roaming să reproducă serviciile mobile cu amănuntul oferite pe piața națională, atunci când ele sunt disponibile și când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic în rețeaua vizitată. Practicile comerciale care împiedică în mod intenționat sau fraudulos accesul cu ridicata la servicii de roaming sunt interzise.

Amendamentul  29

 

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Accesul cu ridicata la serviciile de roaming include accesul la toate elementele de rețea și la infrastructura aferentă, la serviciile relevante și la sistemele de software și informatice necesare furnizării serviciilor de roaming reglementate către clienți , pe orice tehnologie și generație de rețea disponibilă .

3. Accesul cu ridicata la serviciile de roaming include accesul la toate elementele de rețea și la infrastructura aferentă, la serviciile relevante și la sistemele de software și informatice necesare furnizării serviciilor de roaming reglementate către clienți , pe orice tehnologie și generație de rețea disponibilă, în conformitate cu alineatul (1).

Amendamentul  30

 

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a. OAREC, în strânsă cooperare cu Comisia și cu părțile interesate relevante, evaluează în permanență cadrul de reglementare pentru consumatori, întreprinderi și operatori pentru a asigura accesul la conectivitatea de nouă generație, cum ar fi 5G, precum și la rețelele și tehnologiile viitoare.

Amendamentul  31

 

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Furnizorii de servicii de roaming se asigură că, atunci când este fezabil din punct de vedere tehnic, serviciile de roaming cu amănuntul reglementate sunt furnizate în aceleași condiții ca și cum respectivele servicii ar fi fost consumate pe piața națională, în special în ceea ce privește calitatea serviciului.

2. Furnizorii de servicii de roaming se asigură că, atunci când ele sunt disponibile și acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic, serviciile de roaming cu amănuntul reglementate sunt furnizate în aceleași condiții ca și cum respectivele servicii ar fi fost consumate pe piața națională, în special în ceea ce privește calitatea serviciului, inclusiv pentru transferul instant și neîntrerupt dintre rețelele de comunicații mobile la frontierele interne ale Uniunii. Furnizorii de servicii de roaming nu oferă în mod intenționat servicii de roaming cu amănuntul reglementate supuse unor condiții mai puțin favorabile decât cele oferite pe piața națională, dacă în rețeaua vizitată sunt disponibile rețele de comunicații mobile de aceeași generație, cu aceleași condiții și aceleași tehnologii. Prin urmare, practicile comerciale care au ca rezultat reducerea calității serviciilor de roaming cu amănuntul reglementate sunt interzise.

Amendamentul  32

 

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În cazul în care furnizorii de servicii de roaming oferă condiții mai puțin favorabile decât cele oferite pe piața națională, ei își informează utilizatorii și își motivează decizia.

Amendamentul  33

 

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a. Pentru a contribui la aplicarea consecventă a prezentului articol, OAREC, până la... [6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], după consultarea părților interesate și în strânsă cooperare cu Comisia, își actualizează orientările privind comerțul cu amănuntul pentru aplicarea măsurilor privind calitatea serviciilor.

Amendamentul  34

 

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b. OAREC monitorizează îndeaproape piața și furnizează evaluări privind calitatea serviciilor, inclusiv rapoarte privind statisticile cu reclamații primite de la consumatori cu privire la calitatea serviciilor și la caracterul adecvat al cadrului de reglementare existent.

Amendamentul  35

 

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Furnizorii de servicii de roaming pot să aplice, în conformitate cu prezentul articol și cu actele de punere în aplicare menționate la articolul 8, o „politică a utilizării rezonabile” în ceea ce privește consumul de servicii de roaming cu amănuntul reglementate furnizate la nivelul de preț național cu amănuntul, în scopul de a preveni utilizarea abuzivă sau anormală a serviciilor de roaming cu amănuntul reglementate de către clienții serviciilor de roaming, cum ar fi utilizarea acestor servicii de către clienții serviciilor de roaming într-un alt stat membru decât cel al furnizorului lor național în alte scopuri decât pentru călătoriile periodice.

1. Furnizorii de servicii de roaming pot să aplice, în conformitate cu prezentul articol și cu actele de punere în aplicare menționate la articolul 8, o „politică a utilizării rezonabile” în ceea ce privește consumul de servicii de roaming cu amănuntul reglementate furnizate la nivelul de preț național cu amănuntul, în scopul de a preveni utilizarea abuzivă, frauduloasă sau anormală a serviciilor de roaming cu amănuntul reglementate de către clienții serviciilor de roaming, cum ar fi utilizarea acestor servicii de către clienții serviciilor de roaming într-un alt stat membru decât cel al furnizorului lor național în alte scopuri decât pentru călătoriile periodice.

Amendamentul  36

 

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Orice politică a utilizării rezonabile permite clienților furnizorului de servicii de roaming să consume volume de servicii de roaming cu amănuntul reglementate la nivelul de preț național cu amănuntul aplicabil care este compatibil cu planul tarifar al fiecăruia dintre ei.

Orice politică a utilizării rezonabile permite clienților furnizorului de servicii de roaming să consume volume de servicii de roaming cu amănuntul reglementate la nivelul de preț național cu amănuntul aplicabil care reproduce planul tarifar al fiecăruia dintre ei.

Amendamentul  37

 

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Pentru a asigura aplicarea consecventă a dispozițiilor prevăzute la articolele 6 și 7, Comisia, după consultarea OAREC, adoptă și revizuiește periodic în lumina evoluțiilor pieței acte de punere în aplicare prin care se stabilesc norme detaliate referitoare la aplicarea politicii utilizării rezonabile, precum și la metodologia de evaluare a sustenabilității furnizării de servicii de roaming cu amănuntul la prețuri naționale și la cererea care urmează să fie transmisă de furnizorul de servicii de roaming în scopul evaluării respective. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 4 alineatul (2).

1. Până la 31 decembrie 2022, pentru a asigura aplicarea consecventă a dispozițiilor prevăzute la articolele 6 și 7 și pentru a limita aplicarea politicilor utilizării rezonabile în Uniune cu scopul abandonării treptate a aplicării lor, Comisia, după consultarea OAREC, adoptă și revizuiește periodic în lumina evoluțiilor pieței acte de punere în aplicare prin care se stabilesc norme detaliate referitoare la aplicarea politicii utilizării rezonabile, precum și la metodologia de evaluare a sustenabilității furnizării de servicii de roaming cu amănuntul la prețuri naționale și la cererea care urmează să fie transmisă de furnizorul de servicii de roaming în scopul evaluării respective. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 4 alineatul (2).

Amendamentul  38

 

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2286 continuă să se aplice până la intrarea în vigoare a unui nou act de punere în aplicare adoptat în temeiul alineatului (1).

5. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2286 continuă să se aplice până la intrarea în vigoare a unui nou act de punere în aplicare adoptat în temeiul alineatului (1). Furnizorii elimină treptat aplicarea generală a politicii utilizării rezonabile, cu excepția modelului tarifar pentru pachetele cu date nelimitate, care poate fi aplicată numai când se observă o utilizare anormală sau abuzivă a accesului cu ridicata la serviciile de roaming, roaming permanent sau practici frauduloase dovedite.

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 3 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) calitatea serviciului care poate fi așteptată în mod rezonabil în cazul roamingului în Uniune.

(c) informații clare și inteligibile cu privire la calitatea serviciului în cazul roamingului în Uniune, inclusiv la viteza estimată maximă și promovată de descărcare și de încărcare a serviciilor de acces la date, defalcate în funcție de stat membru și de furnizor, în conformitate cu orientările OAREC menționate la alineatul (5a).

Amendamentul  40

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 4 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a. Furnizorii de servicii de roaming se asigură că un contract include informații clare privind procedura care trebuie urmată pentru depunerea plângerilor în cazul în care calitatea serviciului oferit nu este în conformitate cu dispozițiile contractului.

Amendamentul  41

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 5 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a. Pentru a contribui la aplicarea consecventă a prezentului articol, OAREC, până la... [6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], își actualizează, după consultarea părților interesate și în strânsă cooperare cu Comisia, orientările privind serviciile de roaming cu amănuntul, inclusiv în ceea ce privește transmiterea de informații și punerea în aplicare a dispozițiilor privind calitatea serviciului, astfel cum sunt menționate la alineatul (3) litera (c) și la alineatul (4a) al prezentului articol, precum și în ceea ce privește asigurarea respectării dispozițiilor contractuale relevante de către clienți și măsurile de transparență menționate la articolele 14, 15 și 16.

Amendamentul  42

 

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Tariful cu ridicata mediu pe care operatorul unei rețele vizitate îl poate aplica furnizorului de servicii de roaming pentru furnizarea unui apel în roaming reglementat inițiat în rețeaua vizitată respectivă, inclusiv, printre altele, costurile cu inițierea, tranzitul și terminarea, nu depășește plafonul de salvgardare de 0,022 EUR pe minut. Respectivul tarif cu ridicata maxim se reduce la 0,019 EUR pe minut de la 1 ianuarie 2025 și, fără a aduce atingere articolelor 21, 22 și 23, rămâne de 0,019 EUR pe minut până la 30 iunie 2032 .

1. Tariful cu ridicata mediu pe care operatorul unei rețele vizitate îl poate aplica furnizorului de servicii de roaming pentru furnizarea unui apel în roaming reglementat inițiat în rețeaua vizitată respectivă, inclusiv, printre altele, costurile cu inițierea, tranzitul și terminarea, nu depășește plafonul de salvgardare de 0,015 EUR pe minut. Respectivul tarif cu ridicata maxim se reduce la 0,01 EUR pe minut în 2025 și, fără a aduce atingere articolului 21, rămâne de 0,01 EUR pe minut până la 30 iunie 2032 .

Amendamentul  43

 

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Tariful cu ridicata mediu pe care operatorul unei rețele vizitate îl poate aplica furnizorului de servicii de roaming pentru furnizarea unui mesaj SMS în roaming reglementat inițiat în rețeaua vizitată respectivă nu depășește plafonul de salvgardare de 0,004 EUR pe mesaj SMS. Acest tarif cu ridicata maxim se reduce la 0,003 pe mesaj SMS de la 1 ianuarie 2025 și, fără a aduce atingere articolelor 21, 22 și 23 , se menține la 0,003 EUR până la 30 iunie 2032.

1. Tariful cu ridicata mediu pe care operatorul unei rețele vizitate îl poate aplica furnizorului de servicii de roaming pentru furnizarea unui mesaj SMS în roaming reglementat inițiat în rețeaua vizitată respectivă nu depășește plafonul de salvgardare de 0,003 EUR pe mesaj SMS. Acest tarif cu ridicata maxim, fără a aduce atingere articolului 21, se menține la 0,003 EUR până la 30 iunie 2032.

Amendamentul  44

 

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Tariful cu ridicata mediu pe care operatorul unei rețele vizitate îl poate aplica furnizorului de servicii de roaming pentru furnizarea de servicii reglementate de comunicații de date în roaming prin intermediul rețelei vizitate respective nu depășește plafonul de salvgardare de 2,00 EUR pe gigabyte de date transmise. Respectivul tarif cu ridicata maxim se reduce la 1,50 EUR pe gigabyte de date transmise de la 1 ianuarie 2025 și, fără a aduce atingere articolelor 21, 22 și 23, tariful cu ridicata maxim respectiv se menține la  1,50 EUR pe gigabyte de date transmise până la 30 iunie 2032.

1. Tariful cu ridicata mediu pe care operatorul unei rețele vizitate îl poate aplica furnizorului de servicii de roaming pentru furnizarea de servicii reglementate de comunicații de date în roaming prin intermediul rețelei vizitate respective nu depășește plafonul de salvgardare de 1,00 EUR pe gigabyte de date transmise. Respectivul tarif cu ridicata maxim se reduce la 0,75 EUR pe gigabyte de date transmise de la 1 ianuarie 2024 și la 0,50 EUR pe gigabyte de date transmise de la 1 ianuarie 2025. Respectivul tarif maxim cu ridicata, fără a aduce atingere articolului 21, se menține la 0,50 EUR până la 30 iunie 2032.

Amendamentul  45

 

Propunere de regulament

Articolul 13 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fără a aduce atingere articolelor 10, 11 și 12, operatorul unei rețele vizitate nu îi impune furnizorului de servicii de roaming niciun tarif pentru comunicațiile de urgență inițiate de clientul serviciului de roaming și nici pentru transmiterea informațiilor de localizare a apelantului.

Fără a aduce atingere articolelor 10, 11 și 12, operatorul unei rețele vizitate nu îi impune furnizorului de servicii de roaming niciun tarif pentru niciun tip de comunicații de urgență inițiate de clientul serviciului de roaming și nici pentru transmiterea informațiilor de localizare a apelantului. Toate mijloacele de servicii de urgență care pot fi identificate în mod clar sunt furnizate fără tarife suplimentare.

Amendamentul  46

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cu excepția cazului în care clientul serviciilor de roaming a notificat furnizorul de servicii de roaming că nu solicită acest serviciu, furnizorul de servicii de roaming îi oferă clientului în mod automat, prin intermediul unui serviciu de mesagerie, fără întârzieri nejustificate și gratuit, atunci când clientul serviciilor de roaming intră într-un stat membru altul decât cel al furnizorului său național, informații cu privire la riscul potențial de tarife majorate ca urmare a utilizării de servicii cu valoare adăugată, inclusiv un link către o pagină web dedicată acestui subiect pe care sunt furnizate informații cu privire la tipurile de servicii care pot face obiectul unor costuri majorate și, dacă sunt disponibile, informații cu privire la seriile de numere ale serviciilor cu valoare adăugată.

Cu excepția cazului în care clienții serviciilor de roaming au notificat furnizorul de servicii de roaming că nu solicită acest serviciu, furnizorul de servicii de roaming le oferă clienților în mod automat, prin intermediul unui serviciu de mesagerie, fără întârzieri nejustificate și gratuit, atunci când clienții serviciilor de roaming intră într-un stat membru altul decât cel al furnizorului lor național, informații cu privire la riscul potențial de tarife majorate ca urmare a utilizării de servicii cu valoare adăugată în statul membru vizitat, inclusiv accesul gratuit la un link către o pagină web dedicată acestui subiect pe care sunt furnizate informații cu privire la tipurile de servicii care pot face obiectul unor costuri majorate și, atunci când sunt disponibile, informații cu privire la seriile de numere ale serviciilor cu valoare adăugată și la eventualele tarife aplicabile.

Amendamentul  47

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Primul, al doilea, al cincilea și al șaselea paragraf se aplică, cu excepția trimiterii la politica utilizării rezonabile și a suprataxei aplicate în conformitate cu articolul 7, și în cazul serviciilor de voce și de SMS în roaming utilizate de clienții serviciilor de roaming care călătoresc în afara Uniunii și care sunt furnizate de un furnizor de servicii de roaming.

Primul, al doilea, al cincilea și al șaselea paragraf se aplică, cu excepția trimiterii la politica utilizării rezonabile și a suprataxei aplicate în conformitate cu articolul 7, și în cazul serviciilor de voce și de mesaje text în roaming utilizate de clienții serviciilor de roaming și care sunt furnizate de un furnizor de servicii de roaming într-o țară terță și în scopul utilizării rețelelor non-terestre.

Amendamentul  48

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Pe lângă informațiile prevăzute la alineatul (1), clienții au dreptul să solicite și să primească, gratuit și indiferent de locul în care se află pe teritoriul Uniunii, informații personalizate mai detaliate privind tarifele de roaming aplicabile în rețeaua vizitată apelurilor vocale și mesajelor SMS, precum și informații privind măsurile de asigurare a transparenței aplicabile în temeiul prezentului regulament, prin intermediul unui apel vocal mobil sau prin SMS. O astfel de solicitare se face la un număr de telefon cu acces gratuit, desemnat în acest scop de către furnizorul de servicii de roaming. Obligațiile prevăzute la alineatul (1) nu se aplică în cazul dispozitivelor care nu au funcția SMS.

2. Pe lângă informațiile prevăzute la alineatul (1), clienții au dreptul să solicite și să primească, gratuit și indiferent de locul în care se află pe teritoriul Uniunii, informații personalizate mai detaliate privind tarifele de roaming aplicabile în rețeaua vizitată apelurilor vocale și mesajelor text, precum și informații privind măsurile de asigurare a transparenței aplicabile în temeiul prezentului regulament, prin intermediul unui apel vocal mobil sau prin mesaj text. O astfel de solicitare se face la un număr de telefon cu acces gratuit, desemnat în acest scop de către furnizorul de servicii de roaming. Obligațiile prevăzute la alineatul (1) nu se aplică în cazul dispozitivelor care nu au funcția de mesaje text.

Amendamentul  49

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. Furnizorii de servicii de roaming pun la dispoziția clienților lor informații privind modul de a evita roamingul accidental în regiunile de frontieră. Furnizorii de servicii de roaming iau măsurile necesare pentru a asigura protecția clienților lor în ceea ce privește plata unor tarife de roaming pentru utilizarea accidentală a serviciilor de roaming în timp ce se află în statul lor membru de origine.

5. Furnizorii de servicii de roaming pun la dispoziția clienților lor informații privind modul de a evita roamingul accidental în regiunile de frontieră și în cazul utilizării rețelelor non-terestre. Furnizorii de servicii de roaming iau măsurile necesare pentru a asigura protecția clienților lor în ceea ce privește plata unor tarife de roaming pentru utilizarea accidentală a serviciilor de roaming în timp ce se află în statul lor membru de origine.

Amendamentul  50

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Informațiile se trimit pe dispozitivul mobil al clientului serviciilor de roaming, de exemplu printr-un SMS, un e-mail sau o fereastră pop-up pe ecranul dispozitivului mobil, de fiecare dată când clientul intră într-un alt stat membru decât cel al furnizorului său național și accesează pentru prima oară un serviciu de comunicații de date în roaming în statul membru respectiv. Informațiile sunt furnizate în mod gratuit, în momentul în care un client de roaming accesează un serviciu reglementat de comunicații de date în roaming, prin mijloace adecvate, adaptate astfel încât să faciliteze primirea și înțelegerea fără dificultăți.

Informațiile se trimit direct pe dispozitivul mobil al clientului serviciilor de roaming, de exemplu printr-un mesaj text sau o fereastră pop-up pe ecranul dispozitivului mobil, de fiecare dată când clientul intră într-un alt stat membru decât cel al furnizorului său național și accesează pentru prima oară un serviciu de comunicații de date în roaming în statul membru respectiv. Informațiile sunt furnizate în mod gratuit, în momentul în care un client de roaming accesează un serviciu reglementat de comunicații de date în roaming, prin mijloace adecvate, adaptate astfel încât să faciliteze primirea și înțelegerea fără dificultăți.

Amendamentul  51

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Fiecare furnizor de servicii de roaming acordă tuturor clienților serviciilor de roaming posibilitatea de a opta intenționat și gratuit pentru un serviciu prin care se furnizează în timp util informații privind consumul cumulat exprimat în volum sau în moneda în care este emisă factura către clientul serviciilor de roaming pentru serviciile reglementate de comunicații de date în roaming și care garantează că, fără consimțământul explicit al clientului, cheltuielile cumulate pentru serviciile reglementate de comunicații de date în roaming pe o perioadă de utilizare specificată, cu excepția mesajelor MMS facturate pe unitate, nu depășesc un plafon financiar specificat.

4. Fiecare furnizor de servicii de roaming acordă tuturor clienților serviciilor de roaming acces gratuit la un serviciu prin care se furnizează în timp util informații privind consumul cumulat exprimat în volum sau în moneda în care este emisă factura către clientul serviciilor de roaming pentru serviciile reglementate de comunicații de date în roaming și care garantează că, fără consimțământul explicit al clientului, cheltuielile cumulate pentru serviciile reglementate de comunicații de date în roaming pe o perioadă de utilizare specificată, cu excepția mesajelor MMS facturate pe unitate, nu depășesc un plafon financiar specificat. Clienții pot informa furnizorul de servicii de roaming că nu solicită să li se acorde accesul la un astfel de serviciu.

Amendamentul  52

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fiecare furnizor de servicii de roaming se asigură, de asemenea, că i se trimite clientului o notificare adecvată pe dispozitivul mobil, de exemplu printr-un SMS, e-mail sau fereastră de tip pop-up pe ecranul calculatorului, atunci când serviciile de comunicații de date în roaming au atins 80 % din plafonul financiar sau de volum maxim. Fiecare client are dreptul să solicite furnizorului de servicii de roaming să sisteze trimiterea unor astfel de notificări și are dreptul să solicite furnizorului, în orice moment și cu titlu gratuit, să îi furnizeze din nou serviciul respectiv.

Fiecare furnizor de servicii de roaming se asigură, de asemenea, că i se trimite clientului în mod direct o notificare adecvată pe dispozitivul mobil, de exemplu printr-un mesaj text sau fereastră de tip pop-up pe ecranul calculatorului, atunci când serviciile de comunicații de date în roaming au atins 80 % din plafonul financiar sau de volum maxim. Fiecare client are dreptul să solicite furnizorului de servicii de roaming să sisteze trimiterea unor astfel de notificări și are dreptul să solicite furnizorului, în orice moment și cu titlu gratuit, să îi furnizeze din nou serviciul respectiv.

Amendamentul  53

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Ori de câte ori un client al serviciilor de roaming solicită opțiunea „plafon financiar sau de volum” sau renunțarea la aceasta, schimbarea trebuie să fie efectuată gratuit în termen de o zi lucrătoare de la primirea cererii și să nu impună condiții sau restricții legate de alte elemente ale abonamentului.

Ori de câte ori un client al serviciilor de roaming solicită să renunțe la opțiunea „plafon financiar sau de volum” sau să beneficieze de aceasta, schimbarea trebuie să fie efectuată gratuit în termen de o zi lucrătoare de la primirea cererii și să nu impună condiții sau restricții legate de alte elemente ale abonamentului.

Amendamentul  54

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6. Furnizorii de servicii de roaming iau măsurile necesare pentru a asigura protecția clienților lor în ceea ce privește plata unor tarife de roaming pentru utilizarea accidentală a serviciilor de roaming în timp ce se află în statul lor membru de origine. Aceste măsuri includ și informarea clienților privind modul de a evita roamingul accidental în regiunile de frontieră.

6. Furnizorii de servicii de roaming iau măsurile necesare pentru a asigura protecția eficientă a clienților lor în ceea ce privește plata unor tarife de roaming pentru utilizarea accidentală a serviciilor de roaming în timp ce se află în statul lor membru de origine. Aceste măsuri includ și informarea clienților privind modul de a evita în mod eficient roamingul accidental în regiunile de frontieră.

Amendamentul  55

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 7 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul articol, cu excepția alineatului (6), a alineatului (2) al doilea paragraf și a alineatului (3) și sub rezerva celui de al doilea și celui de al treilea paragraf din prezentul alineat, se aplică și în cazul serviciilor de comunicații de date în roaming utilizate de clienții serviciilor de roaming care călătoresc în afara Uniunii și care sunt furnizate de un furnizor de servicii de roaming.

Prezentul articol, cu excepția alineatului (6), a alineatului (2) al doilea paragraf și a alineatului (3) și sub rezerva celui de al doilea și celui de al treilea paragraf din prezentul alineat, se aplică și în cazul serviciilor de comunicații de date în roaming utilizate de clienții serviciilor de roaming care călătoresc în afara Uniunii și care sunt furnizate de un furnizor de servicii de roaming, precum și în cazul utilizării rețelelor de comunicații non-terestre.

Amendamentul  56

Propunere de regulament

Articolul 16 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Furnizorul de servicii de roaming trebuie să informeze clientul serviciilor de roaming printr-un mesaj automat că acesta poate accesa serviciile de urgență în mod gratuit apelând numărul european unic pentru apeluri de urgență „112” și utilizând mijloace alternative de acces la serviciile de urgență prin comunicațiile de urgență mandatate în statul membru vizitat. Informațiile trebuie trimise dispozitivului mobil al clientului serviciilor de roaming printr-un mesaj SMS de fiecare dată când clientul serviciilor de roaming intră în alt stat membru decât cel al furnizorului său național. Informațiile sunt furnizate gratuit în momentul în care clientul serviciilor de roaming începe să utilizeze un serviciu de roaming, printr-un mijloc adecvat care să fie adaptat de așa manieră încât să faciliteze primirea mesajului și înțelegerea cu ușurință a acestuia.

Furnizorul de servicii de roaming trebuie să informeze clientul serviciilor de roaming printr-un mesaj automat că acesta poate accesa serviciile de urgență în mod gratuit contactând numărul european unic pentru apeluri de urgență „112” și să includă, în acest scop, un link către o pagină web dedicată, accesibilă în mod gratuit și care asigură accesul deplin al persoanelor cu dizabilități, care furnizează informații cu privire la mijloace alternative de acces la serviciile de urgență prin comunicațiile de urgență mandatate în statul membru vizitat. Informațiile trebuie trimise direct dispozitivului mobil al clientului serviciilor de roaming printr-un mesaj text de fiecare dată când clientul serviciilor de roaming intră în alt stat membru decât cel al furnizorului său național. Informațiile sunt furnizate gratuit printr-un mijloc adecvat care să fie adaptat de așa manieră încât să faciliteze primirea mesajului și înțelegerea cu ușurință a acestuia. Furnizorii de servicii de roaming ar trebui să includă în mesajul respectiv un link accesibil către aplicația mobilă prin intermediul căreia sunt transmise avertizări publice în statul membru vizitat, dacă este cazul.

Amendamentul  57

 

Propunere de regulament

Articolul 17 – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Baza de date cu numerele serviciilor cu valoare adăugată

Baza de date cu numerele serviciilor cu valoare adăugată și mijloacele de acces la serviciile de urgență

Amendamentul  58

 

Propunere de regulament

Articolul 17 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

OAREC instituie și menține o bază de date unică la nivelul Uniunii cu seriile de numere ale serviciilor cu valoare adăugată din fiecare stat membru, la care să aibă acces autoritățile naționale de reglementare și operatorii. Baza de date trebuie instituită până la 31 decembrie 2023. În acest scop, autoritățile naționale de reglementare sau alte autorități competente îi furnizează OAREC prin mijloace electronice, fără întârzieri nejustificate, informațiile necesare și actualizările relevante.

OAREC instituie și menține o bază de date unică la nivelul Uniunii cu seriile de numere ale serviciilor cu valoare adăugată din fiecare stat membru și cu mijloacele de acces la serviciile de urgență furnizate prin intermediul comunicațiilor de urgență prevăzute în fiecare stat membru. Baza de date trebuie să fie accesibilă autorităților naționale de reglementare și operatorilor până la 31 decembrie 2022. În acest scop, autoritățile naționale de reglementare sau alte autorități competente îi furnizează OAREC prin mijloace electronice, fără întârzieri nejustificate, informațiile necesare și actualizările relevante.

Amendamentul  59

 

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Comisia, după consultarea OAREC, prezintă Parlamentului European și Consiliului două rapoarte. Atunci când este necesar, după prezentarea fiecărui raport, Comisia adoptă în temeiul articolului 22 un act delegat de modificare a tarifelor cu ridicata maxime pentru serviciile de roaming reglementate prevăzute în prezentul regulament. Comisia prezintă primul astfel de raport până la 30 iunie 2025, iar pe cel de al doilea până la 30 iunie 2029 .

1. Comisia, după consultarea OAREC, prezintă Parlamentului European și Consiliului rapoarte bienale însoțite, dacă este cazul, de o propunere legislativă pentru modificarea prezentului regulament. Comisia prezintă primul astfel de raport până la 30 iunie 2025.

Amendamentul  60

 

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 1 (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) impactului introducerii și al punerii în aplicare a rețelelor și tehnologiilor de comunicații mobile de generație următoare pe piața serviciilor de roaming;

Amendamentul  61

 

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) evoluției roamingului de la mașină la mașină;

(c) evoluției roamingului pentru serviciile de la mașină la mașină și de IoT;

Amendamentul  62

 

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera i

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) impactului pe care l-a avut aplicarea politicilor de utilizare rezonabilă de către operatori în conformitate cu articolul 8, inclusiv identificarea oricăror inconsecvențe în ceea ce privește aplicarea și punerea în aplicare a unor astfel de politici de utilizare rezonabilă;

(i) impactului pe care l-a avut aplicarea politicilor de utilizare rezonabilă de către operatori în conformitate cu articolul 8, inclusiv identificarea oricăror inconsecvențe în ceea ce privește aplicarea și punerea în aplicare a unor astfel de politici de utilizare rezonabilă și a măsurii în care politicile respective vor fi necesare în viitor;

Amendamentul  63

 

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ia (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ia) eficacității obligațiilor privind calitatea serviciului introduse în prezentul regulament și a măsurii în care clienții sunt informați în mod corespunzător și pot beneficia de o experiență RLAH autentică;

Amendamentul  64

 

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ib (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ib) dezvoltării unor modalități alternative de tranzacționare a traficului de roaming cu ridicata, în special a platformelor de tranzacționare online;

Amendamentul  65

 

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera j

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j) măsurii în care clienții serviciilor de roaming și operatorii serviciilor de roaming se confruntă cu probleme în ceea ce privește serviciile cu valoare adăugată;

(j) măsurii în care clienții serviciilor de roaming și operatorii serviciilor de roaming se confruntă cu probleme în ceea ce privește serviciile cu valoare adăugată, accesul la comunicații de urgență și utilizarea accidentală a roamingului și a modului în care pot fi soluționate aceste probleme;

Amendamentul  66

 

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ja (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ja) eficacității prezentului regulament în ceea ce privește asigurarea accesului egal la comunicațiile electronice pentru persoanele cu dizabilități, în timpul călătoriilor în interiorul Uniunii;

Amendamentul  67

 

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera jb (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(jb) impactul pandemiei de COVID-19 și al unor crize similare.

Amendamentul  68

 

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 2 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Pentru a evalua evoluția concurenței pe piețele de roaming din Uniune, OAREC colectează periodic date de la autoritățile naționale de reglementare cu privire la evoluțiile tarifelor cu amănuntul și cu ridicata pentru serviciile reglementate de voce, SMS și servicii de comunicații de date în roaming, inclusiv tarifele de roaming cu ridicata aplicate pentru traficul în roaming echilibrat și pentru cel dezechilibrat , cu privire la utilizarea platformelor de tranzacționare și a instrumentelor similare, la dezvoltarea roamingului de la mașină la mașină și la măsura în care contractele de roaming cu ridicata acoperă calitatea serviciului și dau acces la diferite tehnologii și generații de rețea. De asemenea, OAREC colectează periodic date de la autoritățile naționale de reglementare cu privire la aplicarea de către operatori a politicii utilizării rezonabile, la evoluțiile tarifelor exclusiv naționale, la aplicarea mecanismelor de sustenabilitate și la plângerile privind roamingul. Atunci când este consultat în temeiul alineatului (1), OAREC colectează și furnizează informații suplimentare privind transparența, aplicarea măsurilor privind comunicațiile de urgență și privind serviciile cu valoare adăugată .

2. Pentru a evalua evoluția concurenței pe piețele de roaming din Uniune, OAREC colectează periodic date de la autoritățile naționale de reglementare cu privire la evoluțiile tarifelor cu amănuntul și cu ridicata pentru serviciile reglementate de voce, SMS și servicii de comunicații de date în roaming, inclusiv tarifele de roaming cu ridicata aplicate pentru traficul în roaming echilibrat și pentru cel dezechilibrat , cu privire la utilizarea platformelor de tranzacționare și a instrumentelor similare, la dezvoltarea roamingului de la mașină la mașină și a serviciilor IoT, și la măsura în care contractele de roaming cu ridicata acoperă calitatea serviciului și dau acces la diferite tehnologii și generații de rețea. De asemenea, OAREC colectează periodic date de la autoritățile naționale de reglementare cu privire la aplicarea de către operatori a politicii utilizării rezonabile, la evoluțiile tarifelor exclusiv naționale, la aplicarea mecanismelor de sustenabilitate și la plângerile privind roamingul, inclusiv la plângerile privind calitatea serviciilor. Atunci când este consultat în temeiul alineatului (1), OAREC colectează și furnizează informații suplimentare privind transparența, inclusiv privind utilizarea serviciilor de roaming în rețelele publice de comunicații mobile non-terestre, aplicarea măsurilor privind comunicațiile de urgență și privind serviciile cu valoare adăugată.

Amendamentul  69

 

Propunere de regulament

Articolul 22

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 22

eliminat

Revizuirea tarifelor cu ridicata maxime

 

Comisia, ținând seama în cea mai mare măsură de avizul OAREC, adoptă un act delegat în conformitate cu articolul 23 pentru a modifica tarifele cu ridicata maxime pe care un operator al rețelei vizitate le poate impune furnizorului de servicii de roaming pentru furnizarea de servicii reglementate de voce, SMS sau servicii de comunicații de date în roaming prin intermediul rețelei vizitate respective în temeiul articolelor 10, 11 și 12.

 

În acest sens, Comisia:

 

(a) respectă principiile, criteriile și parametrii prevăzuți în anexa I;

 

(b) ține seama de tarifele cu ridicata medii curente impuse în întreaga Uniune și de nevoia de a lăsa o marjă economică adecvată pentru ca piața comercială să evolueze;

 

(c) ține seama de informațiile de piață furnizate de OAREC, de autoritățile de reglementare naționale sau direct de către întreprinderile care furnizează rețele și servicii de comunicații electronice.

 

Amendamentul  70

 

Propunere de regulament

Articolul 23

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 23

eliminat

Exercitarea delegării

 

1. Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei, sub rezerva condițiilor stabilite la prezentul articol.

 

2. Competența de a adopta acte delegate menționată la articolele 21 și 22 este conferită Comisiei pe o perioadă nedeterminată începând cu 1 ianuarie 2025.

 

3. Delegarea de competențe menționată la articolele 21 și 22 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

 

4. Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia se consultă cu experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016.

 

5. De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

 

6. Un act delegat adoptat în temeiul articolelor 21 și 22 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea respectivului act către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Termenul respectiv se prelungește cu o lună la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

 

Amendamentul  71

 

Propunere de regulament

Articolul 25 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 25a

 

Modificări ale Regulamentului (UE) 2015/2120

 

Regulamentul (UE) 2015/2120 se modifică după cum urmează:

 

(1) titlul se înlocuiește cu următorul text:

 

„Regulamentul (UE) 2015/2120 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 de stabilire a unor măsuri privind internetul deschis, de eliminare a suprataxelor cu amănuntul pentru comunicațiile în interiorul UE reglementate și de modificare a Directivei 2002/22/CE și a Regulamentului (UE) nr. 531/2012”.

 

(2)  La articolul 1, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

 

„Prezentul regulament elimină, de asemenea, suprataxele cu amănuntul pentru comunicațiile în interiorul UE reglementate pentru a asigura că prețurile percepute consumatorilor nu sunt excesive pentru comunicațiile interpersonale bazate pe numere inițiate în statul membru al furnizorului național al consumatorului și terminate pe orice număr fix sau mobil din alt stat membru.”

 

(3)  Articolul 5a se înlocuiește cu următorul text:

 

„Articolul 5a

 

Eliminarea suprataxelor cu amănuntul pentru comunicațiile în interiorul UE reglementate

 

1.  Furnizorii de servicii de comunicații electronice pentru public nu aplică serviciilor de comunicații fixe și mobile în interiorul UE reglementate, terminate în alt stat membru, tarife mai mari decât cele aplicabile serviciilor terminate în același stat membru, cu excepția cazului în care furnizorul demonstrează existența unor costuri directe justificate în mod obiectiv.

 

2.  Până la ... [șase luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], OAREC prezintă orientări ce stabilesc criteriile pentru a determina costurile directe justificate în mod obiectiv, în conformitate cu alineatul (1).

 

3.  Până la ... [un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament] și, ulterior, o dată la doi ani, Comisia Europeană, după consultarea OAREC, prezintă un raport privind aplicarea cerinței prevăzute la alineatul (1), inclusiv o evaluare a evoluției tarifelor aplicate comunicațiilor în interiorul Uniunii.;

(4)  la articolul 10, alineatul (5) se elimină.

Amendamentul  72

 

Propunere de regulament

Articolul 26 – paragraful 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Prezentul regulament se aplică începând cu ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament], cu excepția articolului 14 alineatul (1) al treilea paragraf și a articolului 16 al doilea paragraf, care se aplică de la 1 iunie 2023.

Amendamentul  73

 

Propunere de regulament

Anexa I

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

CRITERIILE DE STABILIRE A TARIFELOR CU RIDICATA MAXIME

eliminat

Principiile, criteriile și parametrii pentru stabilirea tarifelor cu ridicata maxime menționate la articolul 22:

 

(a) tarifele permit recuperarea costurilor serviciilor de roaming cu ridicata suportate de un operator eficient din orice stat membru care oferă serviciul de roaming cu ridicata reglementat relevant;  evaluarea costurilor eficiente se bazează pe costurile curente;  metodologia utilizată pentru calculul costurilor eficiente se bazează pe o abordare de modelare ascendentă care utilizează costurile incrementale pe termen lung plus o anumită alocare a costurilor indivize și comune (LRIC+) aferente furnizării către terți a serviciilor de roaming cu ridicata;

 

(b) incrementul se referă la partea (serviciul) relevant(ă) care prezintă interes în situația specifică, în cazul de față serviciile de roaming. Standardul de costuri LRIC cuprinde numai elementele necesare pentru a furniza acest serviciu specific;

 

(c) standardul de costuri LRIC+ permite includerea costurilor indivize și comune care sunt relevante pentru alte servicii;

 

(d) având în vedere că operatorii de rețea trebuie să fie în măsură să recupereze costurile indivize și comune pentru a asigura sustenabilitatea pe termen lung, costurile indivize și comune sunt partajate între serviciile care le generează și recuperate în mod corespunzător prin aplicarea unui plafon de preț stabilit la un nivel superior costurilor estimate aferente serviciilor respective;

 

(e) în cazul operatorilor de rețele mobile, nivelul minim de eficiență se stabilește la o cotă de piață de cel puțin 20 %;

 

(f) abordarea relevantă cu privire la amortizarea activelor este amortizarea economică și

 

(g) alegerea tehnologiei în ceea ce privește rețelele care fac obiectul modelării are o dimensiune prospectivă, bazată pe o rețea a cărei parte centrală utilizează protocolul internet (IP core), și ține seama de diversele tehnologii susceptibile a fi utilizate pe perioada de valabilitate a tarifului maxim.

 


ANEXĂ: LISTA ENTITĂȚILOR SAU PERSOANELOR DE LA CARE RAPORTOAREA A PRIMIT CONTRIBUȚII

Următoarea listă este întocmită în mod absolut voluntar, exclusiv pe răspunderea raportoarei pentru aviz. Raportoarea a primit contribuții de la următoarele entități sau persoane în pregătirea raportului, până la adoptarea acestuia în comisie:

 

 

 

Entitatea și/sau persoana

Dr. Paul Rübig, fost deputat în Parlamentul European

RTR

Ventocom

Vodafone

MVNO-Europa

OAREC

Deutsche Telekom

Liberty Global

1&1 Drillisch

Orange

Comisia Europeană

Consiliul Uniunii Europene – Președinția portugheză

Consiliul Uniunii Europene – Președinția slovenă

 


SCRISOAREA COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE

D(2021) 19573

 

 

Dlui Cristian‑Silviu BUŞOI

Președintele Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

ASP 11E102

Bruxelles

 

Subiect: Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii (reformare) - COM(2021)0085 din 24.02.2021 - 2021/0045(COD)

 

Domnule Președinte,

 

Comisia pentru afaceri juridice a examinat propunerea menționată anterior, în conformitate cu articolul 110 privind reformarea, din Regulamentul de procedură al Parlamentului.

La alineatul (3) al articolului respectiv se prevăd următoarele:

 

„În cazul în care comisia competentă pentru chestiuni juridice consideră că propunerea nu implică nicio modificare de fond în afara celor identificate ca atare, aceasta informează comisia competentă pentru subiectul în cauză cu privire la acest lucru.

 

În acest caz, în afara condițiilor stabilite la articolele 169 și 170, în cadrul comisiei competente pentru subiectul în cauză sunt admisibile doar amendamentele referitoare la acele părți din propunere care conțin modificări.

 

Cu toate acestea, amendamentele la părțile care rămân neschimbate în propunere pot fi acceptate cu titlu excepțional și de la caz la caz de către președintele comisiei competente pentru chestiunea în cauză, în cazul în care consideră că acest lucru este necesar din motive urgente legate de logica internă a textului sau pentru că amendamentele sunt indisolubil legate de alte amendamente admisibile. Aceste motive trebuie specificate într-o justificare scrisă a amendamentelor.”

 

Având în vedere avizul Grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului, Consiliului și Comisiei, care a examinat propunerea de reformare, și ținând cont de recomandările raportoarei, Comisia pentru afaceri juridice consideră că propunerea în cauză nu cuprinde nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și că, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actul precedent cu respectivele modificări de fond, propunerea se limitează la o simplă codificare a actului existent, fără modificări de fond ale acestuia.

Totuși, comisia constată că în urma examinării propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii, Grupul de lucru consultativ a stabilit, de comun acord, următoarele:

1. Următoarele elemente ar fi trebuit să fie marcate prin utilizarea fondului gri, folosit în general pentru identificarea modificărilor de fond:

- la considerentul 54, cuvântul adăugat „SMS”;

- la considerentul 63, eliminarea sintagmei ”într-o manieră sigură, armonizată și în timp util”;

- la articolul 3 alineatul (8), sintagma adăugată „În termen de 6 luni de la adoptarea prezentului regulament”.

2. La articolul 8 alineatele (1), (3) și (4), înlocuirea propusă a sintagmei „eliminarea suprataxelor de roaming cu amănuntul” cu sintagma „furnizarea de servicii de roaming cu amănuntul la prețurile naționale” nu ar fi trebuit să fie marcată cu fondul gri, utilizat pentru indicarea modificărilor de fond, ci cu simple marcaje de adaptare formală.

 

În concluzie, după reuniunile sale din 30 septembrie 2021, Comisia pentru afaceri juridice, cu 23 voturi pentru, niciun vot împotrivă și o abținere[3], a hotărât să recomande Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, în calitatea sa de comisie responsabilă, să examineze propunerea menționată mai sus în conformitate cu articolul 110.

 

Vă asigur, Domnule Președinte, de înalta mea considerație.

Adrián VÁZQUEZ LÁZARA

 

 

Anexă: Avizul Grupului de lucru consultativ


Anexă

 

 

 

GRUPUL DE LUCRU CONSULTATIV

AL SERVICIILOR JURIDICE

 

Bruxelles, 15 septembrie 2021

 

 

ÎN ATENȚIA  PARLAMENTULUI EUROPEAN

  CONSILIULUI

  COMISIEI

 

 

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii (reformare)

COM(2021) 85 of 24.2.2021 - 2021/0045 (COD)

 

Având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative, în special punctul 9, grupul de lucru consultativ, alcătuit din reprezentanți ai serviciilor juridice din cadrul Parlamentului European, al Consiliului și al Comisiei, s-a întrunit la 19 și la 29 aprilie 2021 în vederea examinării propunerii menționate mai sus prezentate de Comisie.

 

În cadrul acestei reuniuni[4], în urma examinării propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de reformare a Regulamentului (CE) nr. 531/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iunie 2012 privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii, grupul de lucru consultativ a stabilit, de comun acord, următoarele:

1. Următoarele elemente ar fi trebuit să fie marcate prin utilizarea fondului gri, folosit în general pentru identificarea modificărilor de fond:

- la considerentul 54, cuvântul adăugat „SMS”;

- la considerentul 63, eliminarea sintagmei ”într-o manieră sigură, armonizată și în timp util”;

- la articolul 3 alineatul (8), sintagma adăugată „În termen de 6 luni de la adoptarea prezentului regulament”.

2. La articolul 8 alineatele (1), (3) și (4), înlocuirea propusă a sintagmei „eliminarea suprataxelor de roaming cu amănuntul” cu sintagma „furnizarea de servicii de roaming cu amănuntul la prețurile naționale” nu ar fi trebuit să fie marcată cu fondul gri, utilizat pentru indicarea modificărilor de fond, ci cu simple marcaje de adaptare formală.

 

Prin urmare, examinarea propunerii a permis grupului de lucru consultativ să determine, în unanimitate, că propunerea nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost indicate ca atare. Grupul de lucru a constatat, de asemenea, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actul precedent cu respectivele modificări de fond, că propunerea se limitează la o simplă codificare a actului juridic existent, fără modificări de fond ale acestuia.

 

F. DREXLER T. BLANCHET D. CALLEJA CRESPO

Jurisconsult Jurisconsult Director general

 


 

 

AVIZ AL COMISIEI PENTRU PIAȚA INTERNĂ ȘI PROTECȚIA CONSUMATORILOR (14.7.2021)

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii (reformare)

(COM(2021)0085 – C9-0085/2021 – 2021/0045(COD))

Raportoare pentru aviz: Róża Thun und Hohenstein

 

 

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Eliminarea suprataxelor de roaming a reprezentat o realizare semnificativă pentru cetățenii europeni. De la introducerea acestei măsuri, aproape 170 de milioane de cetățeni au beneficiat de tarife fără suprataxe de roaming și au putut rămâne conectați la rețelele de comunicații în timpul călătoriilor lor în interiorul Uniunii.

Prin urmare, raportoarea pentru aviz salută propunerea Comisiei de reformare a Regulamentului privind roamingul, care vizează prelungirea aplicării normelor actuale până în 2032 și asigurarea unui nivel mai ridicat de protecție a consumatorilor în ceea ce privește transparența și calitatea serviciilor. Este de la sine înțeles că, pentru a fi sustenabilă și pentru a nu conduce la creșterea prețurilor de pe piețele naționale, eliminarea suprataxelor pentru serviciile de roaming cu amănuntul trebuie să fie completată de o reducere suplimentară a tarifelor cu ridicata, cu scopul de a stimula concurența în cadrul pieței interne.

În proiectul de aviz, raportoarea pentru aviz se concentrează asupra următoarelor puncte:

1. Calitatea serviciilor

Raportoarea pentru aviz sprijină dispozițiile prin care se urmărește garantarea faptului că clienții vor beneficia de o experiență autentică de roaming la prețurile de pe piața națională („roam-like-at-home”, RLAH), inclusiv din punctul de vedere al calității serviciului. Cu excepția cazului în care acest lucru nu este fezabil din punct de vedere tehnic, serviciile de roaming cu amănuntul ar trebui să fie furnizate în aceleași condiții ca și când astfel de servicii ar fi consumate pe piața națională. Prin urmare, raportoarea pentru aviz consideră că în contractele clienților ar trebui incluse informații clare și inteligibile cu privire la diferitele elemente referitoare la calitatea serviciului în roaming. În plus, Organismul Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) ar trebui să fie mandatat să pregătească orientările pentru a facilita punerea în aplicare a acestor dispoziții, inclusiv în ceea ce privește garantarea capacității efective a clienților de a asigura respectarea dispozițiilor contractuale relevante.

2. Obligațiile în ceea ce privește transparența

Este extrem de important ca clienții să fie informați în mod corespunzător cu privire la utilizarea diferitelor servicii în roaming. Raportoarea pentru aviz sprijină orientarea generală a modificărilor propuse de Comisie, propunând totodată o serie de măsuri suplimentare menite să consolideze protecția consumatorilor.

În primul rând, se propune ca limita de suspendare pentru traficul de date să fie oferită în mod implicit de către furnizorii de servicii de roaming, deoarece actualele dispoziții propuse nu protejează clienții în mod adecvat.

În al doilea rând, OAREC ar trebui să fie mandatat, în paralel cu pregătirea unei baze de date cu numerele aferente serviciilor cu valoare adăugată, să creeze o altă bază de date cu mijloace de acces la serviciile de urgență. În acest mod, furnizorii de servicii de roaming vor avea acces la lista completă și actualizată periodic a comunicațiilor de urgență puse la dispoziția clienților în mod obligatoriu în toate statele membre.

În al treilea rând, informațiile specifice privind serviciile cu valoare adăugată și mijloacele de acces la serviciile de urgență furnizate în mod obligatoriu într-un stat membru vizitat ar trebui comunicate clienților prin intermediul unui link inclus în mesajul de bun venit, pe care clienții îl primesc la intrarea într-un stat membru și la inițierea serviciului de roaming.

În al patrulea rând, pentru a asigura protecția consumatorilor pe durata călătoriilor, efectuate, de exemplu, pe cale aeriană și maritimă, precum și pentru a proteja consumatorii împotriva emiterii unor facturi ridicate neașteptate ca urmare a conexiunii accidentale la rețele de comunicații cu transfer automat bazate pe standarde non-terestre, raportoarea pentru aviz propune extinderea obligațiilor de transparență la aceste situații.

3. Revizuire

Raportoarea pentru aviz consideră că domeniul de aplicare al prezentului regulament ar trebui să fie deschis revizuirilor viitoare ori de câte ori este necesar. Prin urmare, raportoarea pentru aviz se opune instituirii mecanismului de revizuire prin acte delegate a elementelor esențiale ale prezentului regulament. Revizuirile elementelor esențiale ar trebui efectuate prin intermediul procedurii legislative ordinare, așa cum s-a întâmplat în cazul versiunilor anterioare ale regulamentului. În plus, raportoarea pentru aviz consideră că raportarea periodică bienală va permite monitorizarea situației de pe piața serviciilor de roaming și va pregăti terenul pentru posibile revizuiri ale normelor existente. Raportoarea pentru aviz consideră, de asemenea, că obligația de raportare bienală ar trebui să includă o serie de elemente suplimentare, cum ar fi cele legate de eficacitatea obligațiilor nou-introduse în ceea ce privește calitatea serviciului, de posibilitatea clienților de a beneficia de o experiență autentică „roam-like-at-home”, precum și de necesitatea aplicării, în viitor, a unor politici privind utilizarea rezonabilă.

 

 

 

AMENDAMENTE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

 

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 10

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Directiva 2002/19/CE a Parlamentului European și a Consiliului60 , Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului61 , Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului62 , Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului63 și Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului64 aveau ca obiectiv crearea unei piețe interne pentru comunicațiile electronice în cadrul Uniunii, asigurând totodată un nivel ridicat de protecție a consumatorilor printr-o concurență sporită. Aceste directive au fost abrogate de Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului65. Directiva (UE) 2018/1972 are drept obiectiv stimularea investițiilor în rețelele de capacitate foarte mare și a utilizării pe scară largă a acestor rețele în UE, precum și stabilirea de noi norme privind spectrul pentru conectivitatea comunicațiilor mobile și pentru rețelele 5G. Directiva (UE) 2018/1972 asigură, de asemenea, faptul că toți cetățenii au acces la servicii de comunicații, inclusiv servicii de acces la internet, la prețuri abordabile. Directiva sporește protecția consumatorilor și securitatea utilizatorilor și facilitează intervenția prin reglementare.

(10) Directiva 2002/19/CE a Parlamentului European și a Consiliului60 , Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului61 , Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului62 , Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului63 și Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului64 aveau ca obiectiv crearea unei piețe interne pentru comunicațiile electronice în cadrul Uniunii, asigurând totodată un nivel ridicat de protecție a consumatorilor printr-o concurență sporită. Cu excepția Directivei 2002/58/CE, aceste directive au fost abrogate de Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului65. Directiva (UE) 2018/1972 are drept obiectiv stimularea investițiilor în rețelele de capacitate foarte mare și a utilizării pe scară largă a acestor rețele în UE, precum și stabilirea de noi norme privind spectrul pentru conectivitatea comunicațiilor mobile și pentru rețelele 5G. Directiva (UE) 2018/1972 își propune, de asemenea, să contribuie la dezvoltarea pieței interne și promovează interesele cetățenilor UE. Aceasta asigură, printre altele, faptul că toți cetățenii au acces la servicii de comunicații, inclusiv servicii de acces la internet, la prețuri abordabile. Directiva sporește protecția consumatorilor și securitatea utilizatorilor și facilitează intervenția prin reglementare.

__________________

__________________

60 Directiva 2002/19/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora (Directiva privind accesul) (JO L 108, 24.4.2002, p. 7).

60 Directiva 2002/19/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora (Directiva privind accesul) (JO L 108, 24.4.2002, p. 7).

61 Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice (Directiva privind autorizarea) (JO L 108, 24.4.2002, p. 21).

61 Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice (Directiva privind autorizarea) (JO L 108, 24.4.2002, p. 21).

62 Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice (Directivă-cadru) (JO L 108, 24.4.2002, p. 33).

62 Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice (Directivă-cadru) (JO L 108, 24.4.2002, p. 33).

63 Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații (Directiva privind serviciul universal) (JO L 108, 24.4.2002, p. 51).

63 Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații (Directiva privind serviciul universal) (JO L 108, 24.4.2002, p. 51).

64 Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice (Directiva privind viața privată și comunicațiile electronice) (JO L 201, 31.7.2002, p. 37).

64 Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice (Directiva privind viața privată și comunicațiile electronice) (JO L 201, 31.7.2002, p. 37).

65 Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice (JO L 321, 17.12.2018, p. 36).

65 Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice (JO L 321, 17.12.2018, p. 36).

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 19

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) În conformitate cu articolul 109 din Directiva (UE) 2018/1972, toți utilizatorii finali ar trebui să poată apela gratuit serviciile de urgență, prin intermediului comunicațiilor de urgență către cel mai adecvat centru de preluare a apelurilor de urgență (PSAP). Statele membre au, de asemenea, obligația să se asigure că accesul utilizatorilor finali cu dizabilități la serviciile de urgență este disponibil prin intermediul comunicațiilor de urgență și că este echivalent cu cel de care beneficiază ceilalți utilizatori finali. Este responsabilitatea statelor membre să stabilească tipul de comunicații de urgență care sunt fezabile din punct de vedere tehnic pentru a asigura accesul clienților serviciilor de roaming la serviciile de urgență. Pentru a asigura accesul clienților serviciilor de roaming la comunicațiile de urgență în condițiile prevăzute la articolul 109 din Directiva (UE) 2018/1972, operatorii de rețea vizitați ar trebui să îl informeze pe furnizorul de servicii de roaming prin intermediul acordului de servicii de roaming cu ridicata ce tip de comunicații de urgență sunt autorizate în temeiul măsurilor naționale în statul membru vizitat. În plus, acordurile de furnizare de servicii de roaming cu ridicata ar trebui să includă informații referitoare la parametrii tehnici pentru asigurarea accesului la serviciile de urgență, inclusiv pentru clienții serviciilor de roaming cu dizabilități, precum și pentru asigurarea transmiterii informațiilor de localizare a apelantului către cel mai adecvat PSAP din statul membru vizitat. Aceste informații ar trebui să îi permită furnizorului de servicii de roaming să identifice și să furnizeze în mod gratuit comunicațiile de urgență și transmiterea informațiilor de localizare a apelantului.

(19) Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități (Convenția ONU privind persoanele cu dizabilități) prevede obligația părților de a lua măsuri adecvate pentru a se asigura că persoanele cu dizabilități au acces la tehnologiile și la sistemele de informații și de comunicații în condiții de egalitate cu celelalte persoane. În acest scop, în conformitate cu articolul 109 din Directiva (UE) 2018/1972, toți utilizatorii finali ar trebui să poată apela gratuit serviciile de urgență, prin intermediul comunicațiilor de urgență către cel mai adecvat centru de preluare a apelurilor de urgență (PSAP). Statele membre au, de asemenea, obligația să se asigure că accesul utilizatorilor finali cu dizabilități la serviciile de urgență este disponibil prin intermediul comunicațiilor de urgență și că este echivalent cu cel de care beneficiază ceilalți utilizatori finali. În conformitate cu directiva menționată, comunicațiile de urgență constituie un mijloc de comunicare ce include nu numai servicii de comunicații de voce, ci și mesajele text, comunicațiile video sau alte tipuri de comunicații, de exemplu textul în timp real și serviciile de conversație totală și de redare de text. Este responsabilitatea statelor membre să stabilească tipul de comunicații de urgență care sunt fezabile din punct de vedere tehnic pentru a asigura accesul clienților serviciilor de roaming la serviciile de urgență. Pentru a asigura accesul clienților serviciilor de roaming la comunicațiile de urgență în condițiile prevăzute la articolul 109 din Directiva (UE) 2018/1972, operatorii de rețea vizitați ar trebui să îl informeze pe furnizorul de servicii de roaming prin intermediul acordului de servicii de roaming cu ridicata ce tip de comunicații de urgență sunt autorizate în temeiul măsurilor naționale în statul membru vizitat. În plus, acordurile de furnizare de servicii de roaming cu ridicata ar trebui să includă informații referitoare la parametrii tehnici pentru asigurarea accesului la serviciile de urgență, inclusiv pentru clienții serviciilor de roaming cu dizabilități, precum și pentru asigurarea transmiterii informațiilor de localizare a apelantului, inclusiv a informațiilor obținute pe baza telefonului mobil, către cel mai adecvat PSAP din statul membru vizitat. Aceste informații ar trebui să îi permită furnizorului de servicii de roaming să identifice și să furnizeze în mod gratuit comunicațiile de urgență și transmiterea informațiilor de localizare a apelantului.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 28

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28) Clienții serviciilor de roaming ar trebui, pe cât posibil, să fie în măsură să utilizeze serviciile cu amănuntul la care se abonează și să beneficieze, când sunt în roaming în Uniune, de același nivel de calitate a serviciilor ca pe plan național. În acest scop, furnizorii de servicii de roaming ar trebui să ia măsurile necesare pentru a se asigura că serviciile de roaming cu amănuntul sunt furnizate în aceleași condiții ca și cum serviciile respective ar fi consumate pe plan național. În special, clienții ar trebui să beneficieze de aceeași calitate a serviciului atunci când sunt în roaming, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

(28) Clienții serviciilor de roaming ar trebui să fie în măsură să utilizeze serviciile cu amănuntul la care se abonează și să beneficieze, când sunt în roaming în Uniune, de același nivel de calitate a serviciilor ca pe plan național. În acest scop, furnizorii de servicii de roaming ar trebui să ia măsurile necesare pentru a se asigura că serviciile de roaming cu amănuntul sunt furnizate în aceleași condiții ca și cum serviciile respective ar fi consumate pe plan național. În special, clienții ar trebui să beneficieze de aceeași calitate a serviciului atunci când sunt în roaming, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Cerința referitoare la asigurarea aceleiași calități a serviciului nu aduce atingere capacității furnizorilor de servicii de roaming de a oferi clienților serviciilor de roaming o calitate mai bună a serviciului, ca și cum serviciul respectiv ar fi furnizat la nivel național. În plus, furnizorii de servicii de roaming ar trebui să se asigure că clienții serviciilor de roaming nu sunt dezavantajați în comparație cu clienții naționali care utilizează aceeași generație de rețele și tehnologii de comunicații mobile.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 29

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29) Furnizorii de servicii de roaming ar trebui să poată să aplice o „politică a utilizării rezonabile” în legătură cu consumul de servicii de roaming cu amănuntul reglementate oferite la prețul cu amănuntul aplicabil în plan național. „Politica utilizării rezonabile” are rolul de a preveni utilizarea anormală sau abuzivă, de către clienții serviciilor de roaming, a serviciilor de roaming cu amănuntul reglementate, cum ar fi utilizarea acestor servicii de către clienții serviciului de roaming într-un alt stat membru decât cel al furnizorului lor național în alte scopuri decât pentru călătorii periodice. În cazuri de forță majoră cauzate de circumstanțe precum pandemiile sau catastrofele naturale care prelungesc în mod involuntar perioada de ședere temporară a clientului serviciului de roaming într-un alt stat membru, furnizorii de servicii de roaming ar trebui să aibă în vedere posibilitatea de a prelungi tariful de utilizare rezonabilă aplicabil pentru o perioadă corespunzătoare, la cererea justificată a clientului serviciului de roaming. Orice politică a utilizării rezonabile permite clienților furnizorului de servicii de roaming să consume volume de servicii de roaming cu amănuntul reglementate la nivelul de preț național cu amănuntul aplicabil care este compatibil cu planul tarifar al fiecăruia dintre ei.

(29) Furnizorii de servicii de roaming ar trebui să poată să aplice o „politică a utilizării rezonabile” în legătură cu consumul de servicii de roaming cu amănuntul reglementate oferite la prețul cu amănuntul aplicabil în plan național. „Politica utilizării rezonabile” se limitează la prevenirea utilizării anormale sau abuzive, de către clienții serviciilor de roaming, a serviciilor de roaming cu amănuntul reglementate, cum ar fi utilizarea acestor servicii de către clienții serviciului de roaming într-un alt stat membru decât cel al furnizorului lor național în alte scopuri decât pentru călătorii periodice. În cazuri de forță majoră cauzate de circumstanțe precum pandemiile sau catastrofele naturale care prelungesc în mod involuntar perioada de ședere temporară a clientului serviciului de roaming într-un alt stat membru, furnizorii de servicii de roaming ar trebui să prelungească tariful de utilizare rezonabilă aplicabil pentru o perioadă corespunzătoare. Orice politică a utilizării rezonabile permite clienților furnizorului de servicii de roaming să consume volume de servicii de roaming cu amănuntul reglementate la nivelul de preț național cu amănuntul aplicabil care este compatibil cu planul tarifar al fiecăruia dintre ei.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 35

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35) Un contract care include orice tip de servicii de roaming cu amănuntul reglementate ar trebui să precizeze caracteristicile serviciilor de roaming cu amănuntul reglementate, inclusiv nivelul preconizat de calitate a serviciului. Furnizorul ar trebui să pună la dispoziție informații privind factorii relevanți care pot afecta calitatea serviciului, cum ar fi disponibilitatea anumitor tehnologii, acoperirea sau variațiile rezultate ca urmare a unor factori externi, cum ar fi topografia.

(35) Un contract care include orice tip de servicii de roaming cu amănuntul reglementate ar trebui să precizeze caracteristicile serviciilor de roaming cu amănuntul reglementate, inclusiv nivelul preconizat de calitate a serviciului. Aceste specificații ar trebui să includă informații clare și inteligibile cu privire la nivelul de calitate a serviciului, inclusiv informații privind ratele de transfer și tehnologiile de acces disponibile ale fiecărui operator vizitat în fiecare stat membru. Furnizorul ar trebui să pună la dispoziție, de asemenea, informații privind alți factori relevanți care pot afecta, la rândul lor, calitatea serviciului, cum ar fi latența, acoperirea sau variațiile rezultate ca urmare a unor factori externi, cum ar fi topografia. Contractul menționat mai sus ar trebui să includă, de asemenea, informații clare și ușor de înțeles cu privire la procedura de depunere a plângerilor disponibilă în cazurile în care calitatea serviciului nu corespunde clauzelor contractuale. Clientul ar trebui să aibă posibilitatea de a verifica viteza estimată de descărcare și de încărcare, latența și tehnologia disponibilă pentru transferul de date. Furnizorul de servicii de roaming ar trebui să trateze orice plângeri depuse în legătură cu aceste aspecte într-o manieră eficace și în timp util. Aceste specificații, informații și proceduri de depunere a plângerilor ar trebui furnizate în conformitate cu orientările OAREC privind serviciile de roaming cu amănuntul.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 36

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(36) Clienții serviciilor de roaming și operatorii din țara de origine sunt uneori, fără să știe, nevoiți să plătească sume considerabile din cauza lipsei de transparență cu privire la numerele utilizate pentru serviciile cu valoare adăugată la nivelul Uniunii și cu privire la prețurile cu ridicata percepute pentru serviciile cu valoare adăugată. Comunicațiile către anumite numere care sunt utilizate pentru furnizarea de servicii cu valoare adăugată, de exemplu numerele pentru servicii cu tarif special, numerele cu apelare gratuită sau numerele cu costuri partajate, fac obiectul unor condiții tarifare speciale la nivel național. Prezentul regulament nu ar trebui să se aplice părții din tarif care este percepută pentru furnizarea serviciilor cu valoare adăugată, ci numai tarifelor pentru conectarea la astfel de servicii. Cu toate acestea, principiul RLAH ar putea crea pentru utilizatorii finali așteptarea ca apelarea unor astfel de numere în roaming să nu dea naștere unor costuri mai mari în comparație cu situația de pe piața națională. Însă acest lucru nu se întâmplă întotdeauna în cazul apelurilor efectuate în roaming. Utilizatorii finali au de plătit costuri mai mari chiar și atunci când apelează numere gratuite pe piața națională. Acest lucru ar putea eroda încrederea clienților de a-și mai utiliza telefoanele în roaming și ar putea duce la facturi-șoc, răsfrângându-se așadar negativ asupra unei experiențe RLAH autentice. Acest lucru se datorează în principal faptului că, la nivelul serviciilor cu amănuntul, nu există suficientă transparență cu privire la costurile mai mari care pot fi ocazionate de comunicațiile către numerele pentru servicii cu valoare adăugată. Prin urmare, ar trebui introduse măsuri pentru a spori transparența în ceea ce privește condițiile aplicabile comunicațiilor către numerele pentru servicii cu valoare adăugată. În acest scop, clienții serviciilor de roaming ar trebui să fie informați în contractul lor și notificați și avertizați, în timp util și gratuit, că apelurile efectuate în roaming către numere pentru servicii cu valoare adăugată pot antrena costuri suplimentare.

(36) Clienții serviciilor de roaming și operatorii din țara de origine sunt uneori, fără să știe, nevoiți să plătească sume considerabile din cauza lipsei de transparență cu privire la numerele utilizate pentru serviciile cu valoare adăugată la nivelul Uniunii și cu privire la prețurile cu ridicata percepute pentru serviciile cu valoare adăugată. Comunicațiile către anumite numere care sunt utilizate pentru furnizarea de servicii cu valoare adăugată, de exemplu numerele pentru servicii cu tarif special, numerele cu apelare gratuită sau numerele cu costuri partajate, fac obiectul unor condiții tarifare speciale la nivel național. Prezentul regulament nu ar trebui să se aplice părții din tarif care este percepută pentru furnizarea serviciilor cu valoare adăugată, ci numai tarifelor pentru conectarea la astfel de servicii. Cu toate acestea, principiul RLAH ar putea crea pentru utilizatorii finali așteptarea ca apelarea unor astfel de numere în roaming să nu dea naștere unor costuri mai mari în comparație cu situația de pe piața națională. Însă acest lucru nu se întâmplă întotdeauna în cazul apelurilor efectuate în roaming. Utilizatorii finali au de plătit costuri mai mari chiar și atunci când apelează numere gratuite pe piața națională. Acest lucru ar putea eroda încrederea clienților de a-și mai utiliza telefoanele în roaming și ar putea duce la facturi-șoc, răsfrângându-se așadar negativ asupra unei experiențe RLAH autentice. Acest lucru se datorează în principal faptului că, la nivelul serviciilor cu amănuntul, nu există suficientă transparență cu privire la costurile mai mari care pot fi ocazionate de comunicațiile către numerele pentru servicii cu valoare adăugată. Prin urmare, ar trebui introduse măsuri pentru a proteja consumatorii împotriva emiterii unor facturi excesiv de ridicate și pentru a spori transparența în ceea ce privește condițiile aplicabile comunicațiilor către numerele pentru servicii cu valoare adăugată. În acest scop, clienții serviciilor de roaming ar trebui să fie informați în contractul lor și notificați și avertizați în prealabil, în timp util, într-un mod ușor de înțeles și gratuit, că apelurile efectuate în roaming către numere pentru servicii cu valoare adăugată pot antrena costuri suplimentare. Clientul serviciilor de roaming ar trebui să primească informații cu privire la aceste costuri prin intermediul unei pagini web disponibile public și accesibile.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 43

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(43) Pentru a îmbunătăți transparența prețurilor cu amănuntul pentru serviciile de roaming și pentru a-i ajuta pe clienții serviciului de roaming să ia decizii cu privire la utilizarea dispozitivelor lor de comunicații mobile în străinătate, furnizorii de servicii de comunicații mobile ar trebui să furnizeze clienților care folosesc serviciile lor de roaming informații gratuite cu privire la tarifele de roaming care le sunt aplicabile atunci când utilizează servicii de roaming într-un stat membru vizitat. Având în vedere nivelul ridicat de informare din rândul anumitor categorii de clienți cu privire la tarifele de roaming, furnizorii de servicii de roaming ar trebui să ofere posibilitatea de a renunța cu ușurință la serviciul de mesaje automate. În plus, clienților serviciului de roaming ar trebui să li se trimită un mesaj text care să includă un link către o pagină web care să le ofere informații detaliate cu privire la tipurile de servicii (apeluri vocale și SMS) care pot antrena costuri suplimentare. În plus, furnizorii ar trebui să ofere activ clienților lor, cu condiția ca aceștia să se afle pe teritoriul Uniunii, la cerere și gratuit, informații suplimentare privind tarifele serviciilor de comunicații de date pe minut, pe SMS sau pe megabyte (inclusiv TVA) pentru efectuarea sau primirea de apeluri vocale și, de asemenea, pentru trimiterea și primirea de mesaje SMS, MMS și orice alte servicii de comunicații de date în statul membru vizitat.

(43) Pentru a îmbunătăți transparența prețurilor cu amănuntul pentru serviciile de roaming și pentru a-i ajuta pe clienții serviciului de roaming să ia decizii cu privire la utilizarea dispozitivelor lor de comunicații mobile în străinătate, furnizorii de servicii de comunicații mobile ar trebui să furnizeze clienților care folosesc serviciile lor de roaming informații gratuite cu privire la tarifele de roaming care le sunt aplicabile atunci când utilizează servicii de roaming într-un stat membru vizitat. Pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a clienților serviciului de roaming, aceste informații ar trebui să includă informații cu privire la orice tarife suplimentare pentru utilizarea rețelelor de comunicații non-terestre la bordul aeronavelor sau al navelor maritime. Furnizorii de servicii de roaming ar trebui să le ofere clienților serviciului de roaming posibilitatea de a renunța cu ușurință la serviciul de mesaje automate. În plus, clienților serviciului de roaming ar trebui să li se trimită, cu titlu gratuit, un mesaj text care să includă un link către o pagină web care să le ofere informații detaliate cu privire la tipurile de servicii care pot antrena costuri suplimentare, precum și la mijloacele de acces la serviciile de urgență în statul membru vizitat. În plus, furnizorii ar trebui să ofere activ clienților lor, cu condiția ca aceștia să se afle pe teritoriul Uniunii, la cerere și gratuit, informații suplimentare privind tarifele serviciilor de comunicații de date pe minut, pe mesaj text sau pe megabyte (inclusiv TVA) pentru efectuarea sau primirea de apeluri vocale și, de asemenea, pentru trimiterea și primirea de mesaje text și pentru serviciile de comunicații de date în statul membru vizitat.

Justificare

Introducerea acestui amendament este necesară din motive imperative legate de logica internă a textului și pentru a asigura o informare adecvată a clienților.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 44

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(44) Prezentul regulament ar trebui să prevadă în legătură cu serviciile de roaming cu amănuntul reglementate cerințe de transparență specifice aliniate cu condițiile specifice de tarifare și de volum aplicabile după eliminarea suprataxelor de roaming cu amănuntul. În special, ar trebui să se prevadă notificarea în timp util și cu titlu gratuit a clienților serviciului de roaming cu privire la politica utilizării rezonabile, cu privire la momentul în care un volum de servicii de voce, SMS și comunicații de date în roaming, corespunzător unei utilizări rezonabile este consumat în întregime, cu privire la orice fel de suprataxă, precum și cu privire la consumul cumulat de servicii de comunicații de date în roaming reglementate.

(44) Prezentul regulament ar trebui să prevadă în legătură cu serviciile de roaming cu amănuntul reglementate cerințe de transparență specifice aliniate cu condițiile specifice de tarifare și de volum aplicabile după eliminarea suprataxelor de roaming cu amănuntul. În special, ar trebui să se prevadă notificarea în timp util, într-un mod ușor de înțeles și cu titlu gratuit a clienților serviciului de roaming cu privire la politica utilizării rezonabile, cu privire la momentul în care un volum de servicii de voce, mesaje text și comunicații de date în roaming, corespunzător unei utilizări rezonabile este consumat în întregime, cu privire la orice fel de suprataxă, cu privire la consumul cumulat de servicii de comunicații de date în roaming reglementate, precum și cu privire la utilizarea rețelelor non-terestre.

Justificare

Introducerea acestui amendament este necesară din motive imperative legate de logica internă a textului și pentru a asigura o informare adecvată a clienților.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 45

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(45) Clienții care locuiesc în regiunile de frontieră nu ar trebui să primească facturi exagerat de ridicate din cauza roamingului accidental. În consecință, furnizorii de servicii de roaming ar trebui să adopte măsuri rezonabile de protecție a clienților împotriva perceperii de tarife de roaming atunci când aceștia se află pe teritoriul statului lor membru. Printre acestea ar trebui să se numere măsuri de informare adecvate, pentru a permite clienților să împiedice direct asemenea situații de roaming accidental. Autoritățile naționale de reglementare ar trebui să fie conștiente de situațiile în care se află clienții care se confruntă cu probleme de achitare a unor tarife de roaming cât timp se află încă în statul lor membru și ar trebui să adopte măsuri adecvate de atenuare a problemelor respective.

(45) Clienții care locuiesc în regiunile de frontieră nu ar trebui să primească facturi exagerat de ridicate din cauza roamingului accidental, nici ca urmare a utilizării rețelelor de comunicații non-terestre la bordul aeronavelor sau al navelor maritime. În consecință, furnizorii de servicii de roaming ar trebui să adopte măsuri rezonabile pentru a reduce la minimum riscul utilizării accidentale a serviciilor de roaming și a proteja clienții împotriva perceperii de tarife de roaming atunci când aceștia se află pe teritoriul statului lor membru, în special prin informarea clienților într-un mod clar și ușor de înțeles. Astfel de măsuri ar trebui să includă, de exemplu, limite de suspendare, precum și mecanisme de a opta pentru serviciile de roaming în cadrul unei rețele din afara Uniunii și de a renunța la aceste servicii, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Printre acestea ar trebui să se numere măsuri de informare adecvate, pentru a permite clienților să împiedice direct asemenea situații de roaming accidental. Autoritățile naționale de reglementare ar trebui să fie conștiente de situațiile în care se află clienții care se confruntă cu probleme de achitare a unor tarife de roaming cât timp se află încă în statul lor membru și ar trebui să adopte măsuri adecvate de atenuare a problemelor respective.

Justificare

Introducerea acestui amendament este necesară din motive imperative legate de logica internă a textului, precum și pentru a proteja mai eficient clienții de conexiunile accidentale la rețele de comunicații la bordul avioanelor sau al navelor maritime.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 47

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(47) În plus, pentru a evita „facturile-șoc”, furnizorii de servicii de roaming ar trebui să definească una sau mai multe limite financiare și/sau de volum de trafic maxime pentru sumele care ar trebui plătite pentru serviciile de comunicații de date în roaming, exprimate în moneda de facturare a clientului, pe care să le ofere gratuit tuturor clienților serviciilor de roaming, trimițându-le o notificare, prin intermediul unui canal de comunicare care permite ulterior o nouă accesare, atunci când se apropie de limita respectivă. În momentul atingerii acestei limite maxime, clientul nu ar trebui să mai primească serviciile respective sau să mai fie taxat pentru acestea, cu excepția cazului în care clientul solicită în mod expres furnizarea în continuare a serviciilor respective în conformitate cu temenii și condițiile menționate în notificare. În acest caz, clientul ar trebui să primească gratuit o confirmare, prin intermediul unui canal de comunicare care permite ulterior o nouă accesare. Clienților serviciilor de roaming ar trebui să li se dea posibilitatea de a opta pentru oricare dintre aceste limite financiare sau de volum de trafic maxime într-o perioadă de timp rezonabilă sau de a alege să nu se aplice vreo limită. Cu excepția cazului în care clienții decid altfel, aceștia ar trebui să fie trecuți automat pe un sistem de limitare implicit.

(47) În plus, pentru a evita „facturile-șoc”, furnizorii de servicii de roaming ar trebui să definească una sau mai multe limite financiare și/sau de volum de trafic maxime pentru sumele care ar trebui plătite pentru serviciile de comunicații de date în roaming, exprimate în moneda de facturare a clientului, pe care să le ofere gratuit tuturor clienților serviciilor de roaming, trimițându-le o notificare, cu excepția cazului în care clientul serviciului de roaming renunță la măsură, prin intermediul unui canal de comunicare care permite ulterior o nouă accesare, atunci când se apropie de limita respectivă. În momentul atingerii acestei limite maxime, clientul nu ar trebui să mai primească serviciile respective sau să mai fie taxat pentru acestea, cu excepția cazului în care clientul solicită în mod expres furnizarea în continuare a serviciilor respective în conformitate cu temenii și condițiile menționate în notificare. În acest caz, clientul ar trebui să primească gratuit o confirmare, prin intermediul unui canal de comunicare care permite ulterior o nouă accesare. Clienților serviciilor de roaming ar trebui să li se dea posibilitatea de a renunța la oricare dintre aceste limite financiare sau de volum de trafic maxime într-o perioadă de timp rezonabilă sau de a alege să nu se aplice vreo limită. Cu excepția cazului în care clienții decid altfel, aceștia ar trebui să fie trecuți automat pe un sistem de limitare implicit.

Justificare

Introducerea acestui amendament este necesară din motive imperative legate de logica internă a textului.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 49 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(49a) Există în continuare diferențe tarifare atât pentru comunicațiile fixe, cât și pentru cele mobile, între comunicațiile de voce și mesajele text naționale și cele efectuate către un alt stat membru. Aceste diferențe tarifare continuă să afecteze categoriile mai vulnerabile de clienți și să genereze obstacole în calea unei comunicări neîntrerupte pe teritoriul Uniunii. Prin urmare, orice diferență de preț semnificativă între serviciile de comunicații electronice efectuate către același stat membru și cele efectuate către un alt stat membru ar trebui justificată prin raportare la criterii obiective.

Justificare

Acest amendament este necesar pentru completarea noului articol 5a propus.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 50

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(50) Există discrepanțe semnificative între tarifele de roaming reglementate aplicabile în interiorul Uniunii și tarifele de roaming suportate de consumatori când călătoresc în afara Uniunii, care sunt cu mult mai ridicate în comparație cu prețurile din interiorul Uniunii, unde, în urma eliminării taxelor de roaming cu amănuntul, se aplică doar excepțional suprataxe de roaming. Din cauza lipsei unei abordări coerente în ceea ce privește măsurile de transparență și de salvgardare referitoare la roamingul din afara Uniunii, consumatorii nu au încredere în drepturile lor și acest lucru îi împiedică deseori să folosească serviciile de comunicații în rețelele mobile atunci când sunt în străinătate. Informațiile transparente oferite clienților ar putea nu numai să îi ajute să decidă asupra modului de folosire a dispozitivelor de comunicații mobile în timpul călătoriilor lor în străinătate (atât în interiorul, cât și în afara Uniunii), dar le-ar putea facilita totodată alegerea furnizorului de servicii de roaming. Prin urmare, este necesar ca această problemă a lipsei de transparență și a protecției consumatorului să fie abordată și prin aplicarea anumitor măsuri de transparență și de salvgardare în ceea ce privește serviciile de roaming furnizate în afara Uniunii. Aceste măsuri ar trebui să faciliteze concurența și să amelioreze funcționarea pieței interne.

(50) Există discrepanțe semnificative între tarifele de roaming reglementate aplicabile în interiorul Uniunii și tarifele de roaming suportate de consumatori când călătoresc în afara Uniunii, care sunt cu mult mai ridicate în comparație cu prețurile din interiorul Uniunii, unde, în urma eliminării taxelor de roaming cu amănuntul, se aplică doar excepțional suprataxe de roaming. Cetățenii și întreprinderile Uniunii din regiunile frontaliere externe ar beneficia semnificativ de existența unor dispoziții privind roamingul cu țările învecinate care să fie similare cu cele aplicabile în Uniune, ceea ce ar trebui să conducă la reducerea taxelor de roaming la folosirea conexiunilor mobile din țări terțe. Din cauza lipsei unei abordări coerente în ceea ce privește măsurile de transparență și de salvgardare referitoare la roamingul din afara Uniunii, consumatorii nu au încredere în drepturile lor și acest lucru îi împiedică deseori să folosească serviciile de comunicații în rețelele mobile atunci când sunt în străinătate. Informațiile transparente oferite clienților ar putea nu numai să îi ajute să decidă asupra modului de folosire a dispozitivelor de comunicații mobile în timpul călătoriilor lor în străinătate (atât în interiorul, cât și în afara Uniunii), dar le-ar putea facilita totodată alegerea furnizorului de servicii de roaming. Prin urmare, este necesar ca această problemă a lipsei de transparență și a protecției consumatorului să fie abordată și prin aplicarea anumitor măsuri de transparență și de salvgardare în ceea ce privește serviciile de roaming furnizate în afara Uniunii. De asemenea, trebuie încurajate acordurile bilaterale dintre operatorii din Uniune și cei din țările terțe și este necesar, totodată, să se includă dispoziții privind RLAH în viitoarele acorduri internaționale cu țări terțe, în special cu cele care se învecinează direct cu Uniunea. Aceste măsuri ar trebui să faciliteze concurența și să amelioreze funcționarea pieței interne.

Justificare

Cetățenii Uniunii plătesc în continuare taxe de roaming foarte mari când utilizează conexiuni mobile în țări terțe. Este important să fie abordată această problemă, să se introducă măsuri care să poată facilita transparența și acordurile pentru reducerea tarifelor de roaming cu țările terțe și să se includă dispoziția privind RLAH în acordurile viitoare.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Considerentul 59

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(59) Este necesar să se monitorizeze și să se reexamineze în mod regulat funcționarea piețelor serviciilor de roaming cu ridicata și interacțiunea acestora cu piața serviciilor de roaming cu amănuntul, luând în considerare evoluțiile în materie de concurență și de tehnologie și fluxurile de trafic. Comisia ar trebui să prezinte două rapoarte Parlamentului European și Consiliului. Comisia ar trebui să evalueze în rapoartele sale în special dacă RLAH are un impact asupra evoluției planurilor tarifare disponibile pe piețele cu amănuntul. Ar trebui să se includă, pe de o parte, o evaluare a eventualelor apariții ale unor planuri tarifare ce includ doar serviciile naționale și exclud serviciile de roaming cu amănuntul în totalitate, subminându-se astfel obiectivul însuși al RLAH, și, pe de altă parte, o evaluare a eventualelor reduceri a disponibilității planurilor tarifare forfetare, lucru care ar putea, de asemenea, reprezenta o pierdere pentru consumatori și ar submina obiectivele pieței unice digitale. Rapoartele Comisiei ar trebui să analizeze, în special, măsura în care autoritățile naționale de reglementare au autorizat suprataxe excepționale de roaming cu amănuntul, capacitatea operatorilor rețelei din țara de origine de a-și menține modelele tarifare naționale și capacitatea operatorilor rețelei vizitate de a-și recupera costurile angajate în mod eficient de furnizare a serviciilor de roaming cu ridicata reglementate. În plus, rapoartele Comisiei ar trebui să evalueze modul în care este asigurat, la nivelul pieței cu ridicata, accesul la diferitele tehnologii și generații de rețea; nivelul de utilizare a platformelor de tranzacționare și a instrumentelor similare pentru traficul tranzacționat la nivelul pieței cu ridicata; evoluției roamingului de la mașină la mașină; problemele persistente la nivelul serviciilor cu amănuntul în ceea ce privește serviciile cu valoare adăugată și aplicarea măsurilor privind comunicațiile de urgență. Pentru a permite această raportare care vizează evaluarea modalității în care piețele de roaming se adaptează la normele RLAH, ar trebui colectate date suficiente cu privire la funcționarea acestor piețe după punerea în aplicare a acestor norme.

(59) Este necesar să se monitorizeze și să se reexamineze în mod regulat funcționarea piețelor serviciilor de roaming cu ridicata și interacțiunea acestora cu piața serviciilor de roaming cu amănuntul, luând în considerare evoluțiile în materie de concurență și de tehnologie și fluxurile de trafic. Comisia ar trebui să prezinte rapoarte bienale Parlamentului European și Consiliului. Primul raport de acest fel ar trebui prezentat până la 30 iunie 2025. Comisia ar trebui să evalueze în rapoartele sale în special dacă RLAH are un impact asupra evoluției planurilor tarifare disponibile pe piețele cu amănuntul. Ar trebui să se includă, pe de o parte, o evaluare a eventualelor apariții ale unor planuri tarifare ce includ doar serviciile naționale și exclud serviciile de roaming cu amănuntul în totalitate, subminându-se astfel obiectivul însuși al RLAH, și, pe de altă parte, o evaluare a eventualelor reduceri a disponibilității planurilor tarifare forfetare, lucru care ar putea, de asemenea, reprezenta o pierdere pentru consumatori și ar submina obiectivele pieței unice digitale. Rapoartele Comisiei ar trebui să analizeze, în special, măsura în care autoritățile naționale de reglementare au autorizat suprataxe excepționale de roaming cu amănuntul, capacitatea operatorilor rețelei din țara de origine de a-și menține modelele tarifare naționale și capacitatea operatorilor rețelei vizitate de a-și recupera costurile angajate în mod eficient de furnizare a serviciilor de roaming cu ridicata reglementate. În plus, rapoartele bienale ale Comisiei ar trebui să evalueze modul în care este asigurat, la nivelul pieței cu ridicata, accesul la diferitele tehnologii și generații de rețea; nivelul de utilizare a platformelor de tranzacționare și a instrumentelor similare pentru traficul tranzacționat la nivelul pieței cu ridicata; evoluției roamingului de la mașină la mașină; problemele persistente la nivelul serviciilor cu amănuntul în ceea ce privește serviciile cu valoare adăugată, roamingul accidental; aplicarea măsurilor privind comunicațiile de urgență; eficacitatea obligațiilor privind calitatea serviciilor prevăzute în prezentul regulament; și măsura în care clienții sunt informați în mod corespunzător în contractele lor cu privire la aceste obligații și pot beneficia de o experiență RLAH autentică. Pentru a permite această raportare care vizează evaluarea modalității în care piețele de roaming se adaptează la normele RLAH, ar trebui colectate date suficiente cu privire la funcționarea acestor piețe după punerea în aplicare a acestor norme.

Justificare

Acest amendament a fost introdus pentru a asigura reintroducerea rapoartelor bienale, cu scopul de a monitoriza situația de pe piața serviciilor de roaming, precum și pentru a permite prezentarea unei propuneri legislative de revizuire a întregului regulament, atunci când acest lucru se justifică. În plus, noile elemente adăugate sunt necesare în scopul finalizării regulamentului reformat, pentru a oferi clienților serviciilor de roaming o experiență RLAH autentică.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Considerentul 63

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(63) Deoarece obiectivele prezentului regulament, și anume aplicarea unei abordări comune pentru a asigura faptul că utilizatorii rețelelor publice de comunicații mobile nu plătesc, atunci când călătoresc în Uniune, prețuri excesive pentru serviciile de roaming pe teritoriul Uniunii în raport cu prețurile competitive practicate la nivel național, sporind totodată transparența și asigurând sustenabilitatea furnizării serviciilor de roaming cu amănuntul la prețurile de pe piața națională, precum și o experiență RLAH autentică din punctul de vedere al calității serviciului și al accesului la servicii de urgență în roaming, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre , însă pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor respective.

(63) Deoarece obiectivele prezentului regulament, și anume aplicarea unei abordări comune pentru a asigura faptul că utilizatorii rețelelor publice de comunicații mobile nu plătesc, atunci când călătoresc în Uniune și în timp ce folosesc rețele de comunicații non-terestre la bordul aeronavelor sau al navelor maritime, prețuri excesive pentru serviciile de roaming pe teritoriul Uniunii în raport cu prețurile competitive practicate la nivel național, sporind totodată transparența și nivelul de protecție a drepturilor consumatorilor și asigurând sustenabilitatea furnizării serviciilor de roaming cu amănuntul la prețurile de pe piața națională, precum și o experiență RLAH autentică din punctul de vedere al calității serviciului și al accesului la servicii de urgență în roaming, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, însă pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor respective.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Articolul 5 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 5a

 

Eliminarea suprataxelor cu amănuntul pentru comunicațiile reglementate în interiorul Uniunii

 

1.  Furnizorii de servicii de comunicații electronice accesibile publicului nu aplică pentru servicii de comunicații fixe și mobile în interiorul Uniunii efectuate către un alt stat membru tarife care sunt diferite față de cele pentru serviciile de comunicații efectuate către același stat membru, cu excepția cazului în care furnizorul demonstrează existența unor costuri directe justificate în mod obiectiv.

 

2.  Până la ... [șase luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], OAREC prezintă orientări privind recuperarea acestor costuri directe justificate în mod obiectiv, în conformitate cu alineatul (1).

 

3.  Până la ... [un an de la intrarea în vigoare a prezentului regulament] și, ulterior, o dată la doi ani, Comisia Europeană, după consultarea OAREC, prezintă un raport privind aplicarea cerinței prevăzute la alineatul (1), inclusiv o evaluare a evoluției tarifelor aplicate comunicațiilor în interiorul Uniunii.

Justificare

Această dispoziție contribuie la realizarea unei piețe digitale unice în sectorul telecomunicațiilor și oferă o soluție simplă și echitabilă la tarifele costisitoare pentru apelurile internaționale, fără a fi necesară reglementarea prețurilor. Demersurile pentru eliminarea oricărui tip de practici discriminatorii, indiferent dacă acestea se referă la accesul la servicii sau la prețurile pentru serviciile transfrontaliere, sunt foarte importante pentru crearea unei piețe unice digitale autentice pentru consumatori.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 3 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) calitatea serviciului care poate fi așteptată în mod rezonabil în cazul roamingului în Uniune.

(c) informații clare și inteligibile cu privire la calitatea serviciului în cazul roamingului în Uniune, inclusiv la viteza estimată maximă și promovată de descărcare și de încărcare a serviciilor de acces la date, defalcate în funcție de stat membru și de furnizor, în conformitate cu orientările OAREC menționate la alineatul (5a).

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 4 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a. Furnizorii de servicii de roaming se asigură că un contract include informații clare privind procedura care trebuie urmată pentru depunerea plângerilor în cazul în care calitatea serviciului oferit nu este în conformitate cu dispozițiile contractului.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 5 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a. Pentru a contribui la aplicarea consecventă a prezentului articol, OAREC, până la... [6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], își actualizează, după consultarea părților interesate și în strânsă cooperare cu Comisia, orientările privind serviciile de roaming cu amănuntul, inclusiv în ceea ce privește transmiterea de informații și punerea în aplicare a dispozițiilor privind calitatea serviciului, astfel cum sunt menționate la alineatul (3) litera (c) și la alineatul (4a) al prezentului articol, precum și în ceea ce privește asigurarea respectării dispozițiilor contractuale relevante de către clienți și măsurile de transparență menționate la articolele 14, 15 și 16.

Justificare

Acest amendament este necesar pentru a asigura logica internă și coerența textului.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cu excepția cazului în care clientul serviciilor de roaming a notificat furnizorul de servicii de roaming că nu solicită acest serviciu, furnizorul de servicii de roaming îi oferă clientului în mod automat, prin intermediul unui serviciu de mesagerie, fără întârzieri nejustificate și gratuit, atunci când clientul serviciilor de roaming intră într-un stat membru altul decât cel al furnizorului său național, informații cu privire la riscul potențial de tarife majorate ca urmare a utilizării de servicii cu valoare adăugată, inclusiv un link către o pagină web dedicată acestui subiect pe care sunt furnizate informații cu privire la tipurile de servicii care pot face obiectul unor costuri majorate și, dacă sunt disponibile, informații cu privire la seriile de numere ale serviciilor cu valoare adăugată.

Cu excepția cazului în care clienții serviciilor de roaming au notificat furnizorului de servicii de roaming că nu solicită acest serviciu, furnizorul de servicii de roaming le oferă clienților în mod automat, prin intermediul unui serviciu de mesagerie, fără întârzieri nejustificate și gratuit, atunci când clienții serviciilor de roaming intră într-un stat membru altul decât cel al furnizorului lor național, informații cu privire la riscul potențial de tarife majorate ca urmare a utilizării de servicii cu valoare adăugată în statul membru vizitat, inclusiv accesul gratuit la un link către o pagină web dedicată acestui subiect pe care sunt furnizate informații cu privire la tipurile de servicii care pot face obiectul unor costuri majorate și, atunci când sunt disponibile, informații cu privire la seriile de numere ale serviciilor cu valoare adăugată și la eventualele tarife aplicabile.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Primul, al doilea, al cincilea și al șaselea paragraf se aplică, cu excepția trimiterii la politica utilizării rezonabile și a suprataxei aplicate în conformitate cu articolul 7, și în cazul serviciilor de voce și de SMS în roaming utilizate de clienții serviciilor de roaming care călătoresc în afara Uniunii și care sunt furnizate de un furnizor de servicii de roaming.

Primul, al doilea, al cincilea și al șaselea paragraf se aplică, cu excepția trimiterii la politica utilizării rezonabile și a suprataxei aplicate în conformitate cu articolul 7, și în cazul serviciilor de voce și de mesaje text în roaming utilizate de clienții serviciilor de roaming și care sunt furnizate de un furnizor de servicii de roaming într-o țară terță și în scopul utilizării rețelelor non-terestre.

Justificare

Introducerea acestui amendament este necesară din motive imperative legate de logica internă a textului și pentru a asigura o informare adecvată a clienților.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Pe lângă informațiile prevăzute la alineatul (1), clienții au dreptul să solicite și să primească, gratuit și indiferent de locul în care se află pe teritoriul Uniunii, informații personalizate mai detaliate privind tarifele de roaming aplicabile în rețeaua vizitată apelurilor vocale și mesajelor SMS, precum și informații privind măsurile de asigurare a transparenței aplicabile în temeiul prezentului regulament, prin intermediul unui apel vocal mobil sau prin SMS. O astfel de solicitare se face la un număr de telefon cu acces gratuit, desemnat în acest scop de către furnizorul de servicii de roaming. Obligațiile prevăzute la alineatul (1) nu se aplică în cazul dispozitivelor care nu au funcția SMS.

2. Pe lângă informațiile prevăzute la alineatul (1), clienții au dreptul să solicite și să primească, gratuit și indiferent de locul în care se află pe teritoriul Uniunii, informații personalizate mai detaliate privind tarifele de roaming aplicabile în rețeaua vizitată apelurilor vocale și mesajelor text, precum și informații privind măsurile de asigurare a transparenței aplicabile în temeiul prezentului regulament, prin intermediul unui apel vocal mobil sau al unui mesaj text. O astfel de solicitare se face la un număr de telefon cu acces gratuit, desemnat în acest scop de către furnizorul de servicii de roaming. Obligațiile prevăzute la alineatul (1) nu se aplică în cazul dispozitivelor care nu au funcția de mesaje text.

Justificare

Acest amendament este necesar pentru a asigura logica internă și coerența textului, precum și pentru a include în domeniul de aplicare al actului și alte moduri de comunicare, în afară de mesajele SMS.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. Furnizorii de servicii de roaming pun la dispoziția clienților lor informații privind modul de a evita roamingul accidental în regiunile de frontieră. Furnizorii de servicii de roaming iau măsurile necesare pentru a asigura protecția clienților lor în ceea ce privește plata unor tarife de roaming pentru utilizarea accidentală a serviciilor de roaming în timp ce se află în statul lor membru de origine.

5. Furnizorii de servicii de roaming pun la dispoziția clienților lor informații privind modul de a evita roamingul accidental în regiunile de frontieră și în cazul utilizării rețelelor non-terestre. Furnizorii de servicii de roaming iau măsurile necesare pentru a asigura protecția clienților lor în ceea ce privește plata unor tarife de roaming pentru utilizarea accidentală a serviciilor de roaming în timp ce se află în statul lor membru de origine.

Justificare

Introducerea acestui amendament este necesară din motive imperative legate de logica internă a textului și pentru a asigura o informare adecvată a clienților.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Informațiile se trimit pe dispozitivul mobil al clientului serviciilor de roaming, de exemplu printr-un SMS, un e-mail sau o fereastră pop-up pe ecranul dispozitivului mobil, de fiecare dată când clientul intră într-un alt stat membru decât cel al furnizorului său național și accesează pentru prima oară un serviciu de comunicații de date în roaming în statul membru respectiv. Informațiile sunt furnizate în mod gratuit, în momentul în care un client de roaming accesează un serviciu reglementat de comunicații de date în roaming, prin mijloace adecvate, adaptate astfel încât să faciliteze primirea și înțelegerea fără dificultăți.

Informațiile se trimit direct pe dispozitivul mobil al clientului serviciilor de roaming, de exemplu prin intermediul unui mesaj text sau printr-o fereastră pop-up pe ecranul dispozitivului mobil, de fiecare dată când clientul intră într-un alt stat membru decât cel al furnizorului său național și accesează pentru prima oară un serviciu de comunicații de date în roaming în statul membru respectiv. Informațiile sunt furnizate în mod gratuit, în momentul în care un client de roaming accesează un serviciu reglementat de comunicații de date în roaming, prin mijloace adecvate, adaptate astfel încât să faciliteze primirea și înțelegerea fără dificultăți.

Justificare

Acest amendament este necesar pentru a asigura logica internă și coerența textului, precum și pentru a include în domeniul de aplicare al actului și alte moduri de comunicare, în afară de mesajele SMS.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Fiecare furnizor de servicii de roaming acordă tuturor clienților serviciilor de roaming posibilitatea de a opta intenționat și gratuit pentru un serviciu prin care se furnizează în timp util informații privind consumul cumulat exprimat în volum sau în moneda în care este emisă factura către clientul serviciilor de roaming pentru serviciile reglementate de comunicații de date în roaming și care garantează că, fără consimțământul explicit al clientului, cheltuielile cumulate pentru serviciile reglementate de comunicații de date în roaming pe o perioadă de utilizare specificată, cu excepția mesajelor MMS facturate pe unitate, nu depășesc un plafon financiar specificat.

4. Fiecare furnizor de servicii de roaming acordă tuturor clienților serviciilor de roaming acces gratuit la un serviciu prin care se furnizează în timp util informații privind consumul cumulat exprimat în volum sau în moneda în care este emisă factura către clientul serviciilor de roaming pentru serviciile reglementate de comunicații de date în roaming și care garantează că, fără consimțământul explicit al clientului, cheltuielile cumulate pentru serviciile reglementate de comunicații de date în roaming pe o perioadă de utilizare specificată, cu excepția mesajelor MMS facturate pe unitate, nu depășesc un plafon financiar specificat. Clienții pot informa furnizorul de servicii de roaming că nu solicită să li se acorde accesul la un astfel de serviciu.

Justificare

Acest amendament este necesar din motive imperative legate de logica internă a textului, precum și pentru a proteja clienții care utilizează servicii de roaming de facturile extrem de ridicate.

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fiecare furnizor de servicii de roaming se asigură, de asemenea, că i se trimite clientului o notificare adecvată pe dispozitivul mobil, de exemplu printr-un SMS, e-mail sau fereastră de tip pop-up pe ecranul calculatorului, atunci când serviciile de comunicații de date în roaming au atins 80 % din plafonul financiar sau de volum maxim. Fiecare client are dreptul să solicite furnizorului de servicii de roaming să sisteze trimiterea unor astfel de notificări și are dreptul să solicite furnizorului, în orice moment și cu titlu gratuit, să îi furnizeze din nou serviciul respectiv.

Fiecare furnizor de servicii de roaming se asigură, de asemenea, că i se trimite clientului în mod direct o notificare adecvată pe dispozitivul mobil, de exemplu printr-un mesaj text sau fereastră de tip pop-up pe ecranul calculatorului, atunci când serviciile de comunicații de date în roaming au atins 80 % din plafonul financiar sau de volum maxim. Fiecare client are dreptul să solicite furnizorului de servicii de roaming să sisteze trimiterea unor astfel de notificări și are dreptul să solicite furnizorului, în orice moment și cu titlu gratuit, să îi furnizeze din nou serviciul respectiv.

Justificare

Acest amendament este necesar pentru a asigura logica internă și coerența textului, precum și pentru a include în domeniul de aplicare al actului și alte moduri de comunicare, în afară de mesajele SMS.

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Ori de câte ori un client al serviciilor de roaming solicită opțiunea „plafon financiar sau de volum” sau renunțarea la aceasta, schimbarea trebuie să fie efectuată gratuit în termen de o zi lucrătoare de la primirea cererii și să nu impună condiții sau restricții legate de alte elemente ale abonamentului.

Ori de câte ori un client al serviciilor de roaming solicită să renunțe la opțiunea „plafon financiar sau de volum” sau să beneficieze de aceasta, schimbarea trebuie să fie efectuată gratuit în termen de o zi lucrătoare de la primirea cererii și să nu impună condiții sau restricții legate de alte elemente ale abonamentului.

Justificare

Introducerea acestui amendament este necesară din motive imperative legate de logica internă a textului.

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6. Furnizorii de servicii de roaming iau măsurile necesare pentru a asigura protecția clienților lor în ceea ce privește plata unor tarife de roaming pentru utilizarea accidentală a serviciilor de roaming în timp ce se află în statul lor membru de origine. Aceste măsuri includ și informarea clienților privind modul de a evita roamingul accidental în regiunile de frontieră.

6. Furnizorii de servicii de roaming iau măsurile necesare pentru a asigura protecția eficientă a clienților lor în ceea ce privește plata unor tarife de roaming pentru utilizarea accidentală a serviciilor de roaming în timp ce se află în statul lor membru de origine. Aceste măsuri includ și informarea clienților privind modul de a evita în mod eficient roamingul accidental în regiunile de frontieră.

 

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 7 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul articol, cu excepția alineatului (6), a alineatului (2) al doilea paragraf și a alineatului (3) și sub rezerva celui de al doilea și celui de al treilea paragraf din prezentul alineat, se aplică și în cazul serviciilor de comunicații de date în roaming utilizate de clienții serviciilor de roaming care călătoresc în afara Uniunii și care sunt furnizate de un furnizor de servicii de roaming.

Prezentul articol, cu excepția alineatului (6), a alineatului (2) al doilea paragraf și a alineatului (3) și sub rezerva celui de al doilea și celui de al treilea paragraf din prezentul alineat, se aplică și în cazul serviciilor de comunicații de date în roaming utilizate de clienții serviciilor de roaming care călătoresc în afara Uniunii și care sunt furnizate de un furnizor de servicii de roaming, precum și în cazul utilizării rețelelor de comunicații non-terestre.

Justificare

Introducerea acestui amendament este necesară din motive imperative legate de logica internă a textului și pentru a asigura o informare adecvată a clienților.

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Articolul 16 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Furnizorul de servicii de roaming trebuie să informeze clientul serviciilor de roaming printr-un mesaj automat că acesta poate accesa serviciile de urgență în mod gratuit apelând numărul european unic pentru apeluri de urgență „112” și utilizând mijloace alternative de acces la serviciile de urgență prin comunicațiile de urgență mandatate în statul membru vizitat. Informațiile trebuie trimise dispozitivului mobil al clientului serviciilor de roaming printr-un mesaj SMS de fiecare dată când clientul serviciilor de roaming intră în alt stat membru decât cel al furnizorului său național. Informațiile sunt furnizate gratuit în momentul în care clientul serviciilor de roaming începe să utilizeze un serviciu de roaming, printr-un mijloc adecvat care să fie adaptat de așa manieră încât să faciliteze primirea mesajului și înțelegerea cu ușurință a acestuia.

Furnizorul de servicii de roaming trebuie să informeze clientul serviciilor de roaming printr-un mesaj automat că acesta poate accesa serviciile de urgență în mod gratuit apelând numărul european unic pentru apeluri de urgență „112” și să includă, în acest scop, un link către o pagină web dedicată, accesibilă în mod gratuit și care asigură accesul deplin al persoanelor cu dizabilități, care furnizează informații cu privire la mijloace alternative de acces la serviciile de urgență prin comunicațiile de urgență mandatate în statul membru vizitat. Informațiile trebuie trimise direct dispozitivului mobil al clientului serviciilor de roaming printr-un mesaj text de fiecare dată când clientul serviciilor de roaming intră în alt stat membru decât cel al furnizorului său național. Informațiile sunt furnizate gratuit printr-un mijloc adecvat care să fie adaptat de așa manieră încât să faciliteze primirea mesajului și înțelegerea cu ușurință a acestuia. Furnizorii de servicii de roaming ar trebui să includă în mesajul respectiv un link accesibil către aplicația mobilă prin intermediul căreia sunt transmise avertizări publice în statul membru vizitat, dacă este cazul.

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia, după consultarea OAREC, prezintă Parlamentului European și Consiliului două rapoarte. Atunci când este necesar, după prezentarea fiecărui raport, Comisia adoptă în temeiul articolului 22 un act delegat de modificare a tarifelor cu ridicata maxime pentru serviciile de roaming reglementate prevăzute în prezentul regulament. Comisia prezintă primul astfel de raport până la 30 iunie 2025, iar pe cel de al doilea până la 30 iunie 2029.

Comisia, după consultarea OAREC, prezintă Parlamentului European și Consiliului rapoarte bienale, însoțite, dacă este cazul, de o propunere legislativă de modificare a prezentului regulament, inclusiv de o propunere de modificare a tarifelor cu ridicata maxime pentru serviciile de roaming reglementate prevăzute în prezentul regulament. Comisia prezintă primul astfel de raport până la 30 iunie 2025.

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera aa (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) eficacității tehnologiilor și a măsurilor care au scopul de a reduce la minimum riscul de roaming accidental, ținând seama de problemele cu care se confruntă consumatorii care locuiesc în regiunile de frontieră;

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera i

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) impactului pe care l-a avut aplicarea politicilor de utilizare rezonabilă de către operatori în conformitate cu articolul 8, inclusiv identificarea oricăror inconsecvențe în ceea ce privește aplicarea și punerea în aplicare a unor astfel de politici de utilizare rezonabilă;

(i) impactului pe care l-a avut aplicarea politicilor de utilizare rezonabilă de către operatori în conformitate cu articolul 8, inclusiv identificarea oricăror inconsecvențe în ceea ce privește aplicarea și punerea în aplicare a unor astfel de politici de utilizare rezonabilă și a măsurii în care politicile respective vor fi necesare în viitor;

Justificare

Introducerea acestui amendament este necesară din motive imperative legate de logica internă a textului.

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera ia (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ia) eficacității obligațiilor privind calitatea serviciului introduse în prezentul regulament și a măsurii în care clienții sunt informați în mod corespunzător și pot beneficia de o experiență RLAH autentică;

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera j

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j) măsurii în care clienții serviciilor de roaming și operatorii serviciilor de roaming se confruntă cu probleme în ceea ce privește serviciile cu valoare adăugată;

(j) măsurii în care clienții serviciilor de roaming și operatorii serviciilor de roaming se confruntă cu probleme în ceea ce privește serviciile cu valoare adăugată și a modului în care aceste probleme pot fi soluționate în mod optim pentru a-i proteja pe consumatori și a securiza o piață unică internă;

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera ja

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ja) eficacității prezentului regulament în ceea ce privește asigurarea accesului egal la comunicațiile electronice pentru persoanele cu dizabilități, în timpul călătoriilor în interiorul SEE;

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. Prezentul regulament se aplică începând cu ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament], cu excepția articolului 14 alineatul (1) al treilea paragraf și a articolului 16 al doilea paragraf, care se aplică de la 1 ianuarie 2023, în conformitate cu termenul pentru crearea bazei de date menționate la articolul 17.


ANEXĂ: LISTA ENTITĂȚILOR SAU PERSOANELOR
DE LA CARE RAPORTOAREA PENTRU AVIZ A PRIMIT CONTRIBUȚII

Următoarea listă este întocmită în mod absolut voluntar, exclusiv pe răspunderea raportoarei pentru aviz. Raportoarea pentru aviz a primit contribuții de la următoarele entități sau persoane în pregătirea avizului, până la adoptarea acestuia în comisie:

Person

Entity

 

BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications)

 

BEUC (Bureau Européen des Unions de Consommateurs)

 

Cicada Exchange

 

EDF (European Disability Forum)

 

ETNO (European Telecommunications Network Operators’ Association)

 

European Commission

 

European Economic and Social Committee

 

European Emergency Number Association - EENA112

 

Giga Europe

 

Liberty Global

 

MVNO Europe

 

 

Orange

 

 

Portuguese Presidency of the Council

 

 

Telia

 

 

United Internet


PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii (reformare)

Referințe

COM(2021)0085 – C9-0085/2021 – 2021/0045(COD)

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

ITRE

24.3.2021

 

 

 

Aviz emis de către

 Data anunțului în plen

IMCO

24.3.2021

Comisii asociate - data anunțului în plen

10.6.2021

Raportor/Raportoare pentru aviz

 Data numirii

Róża Thun und Hohenstein

19.4.2021

Examinare în comisie

26.5.2021

22.6.2021

 

 

Data adoptării

12.7.2021

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

45

0

0

 


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL
ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Titlu

Roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii (reformare)

Referințe

COM(2021)0085 – C9-0085/2021 – 2021/0045(COD)

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

ITRE

24.3.2021

 

 

 

Aviz emis de către

 Data anunțului în plen

IMCO

24.3.2021

Comisii asociate - data anunțului în plen

10.6.2021

Raportor/Raportoare pentru aviz

 Data numirii

Róża Thun und Hohenstein

19.4.2021

Examinare în comisie

26.5.2021

22.6.2021

 

 

Data adoptării

12.7.2021

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

45

0

0

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

 

 


 

 

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii (reformare)

Referințe

COM(2021)0085 – C9-0085/2021 – 2021/0045(COD)

Data prezentării în PE

25.2.2021

 

 

 

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

ITRE

24.3.2021

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

 Data anunțului în plen

IMCO

24.3.2021

 

 

 

Comisii asociate

 Data anunțului în plen

IMCO

10.6.2021

 

 

 

Raportori

 Data numirii

Angelika Winzig

19.3.2021

 

 

 

Examinare în comisie

18.3.2021

17.6.2021

 

 

Data adoptării

14.10.2021

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

67

0

7

Membri titulari prezenți la votul final

François Alfonsi, Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Michael Bloss, Paolo Borchia, Markus Buchheit, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Carlo Calenda, Maria da Graça Carvalho, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Josianne Cutajar, Nicola Danti, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Valter Flego, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Claudia Gamon, Jens Geier, Nicolás González Casares, Bart Groothuis, Christophe Grudler, András Gyürk, Henrike Hahn, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Ivars Ijabs, Romana Jerković, Eva Kaili, Izabela-Helena Kloc, Andrius Kubilius, Miapetra Kumpula-Natri, Thierry Mariani, Marisa Matias, Eva Maydell, Joëlle Mélin, Iskra Mihaylova, Dan Nica, Angelika Niebler, Ville Niinistö, Aldo Patriciello, Mauri Pekkarinen, Tsvetelina Penkova, Morten Petersen, Markus Pieper, Clara Ponsatí Obiols, Manuela Ripa, Jérôme Rivière, Robert Roos, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Riho Terras, Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Marie Toussaint, Isabella Tovaglieri, Viktor Uspaskich, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Carlos Zorrinho

Membri supleanți prezenți la votul final

Izaskun Bilbao Barandica, Cornelia Ernst, Elena Lizzi, Jutta Paulus, Ernő Schaller-Baross, Angelika Winzig

Data depunerii

15.10.2021

 


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

67

+

ECR

Izabela-Helena Kloc, Robert Roos, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Evžen Tošenovský

ID

Markus Buchheit

NI

András Gyürk, Clara Ponsatí Obiols, Ernő Schaller-Baross, Viktor Uspaskich

PPE

François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Andrius Kubilius, Eva Maydell, Angelika Niebler, Markus Pieper, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Riho Terras, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Angelika Winzig

Renew

Nicola Beer, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Valter Flego, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen

S&D

Carlo Calenda, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Jens Geier, Nicolás González Casares, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Romana Jerković, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Tsvetelina Penkova, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

The Left

Cornelia Ernst, Marisa Matias

Verts/ALE

François Alfonsi, Michael Bloss, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Henrike Hahn, Ville Niinistö, Jutta Paulus, Manuela Ripa, Marie Toussaint

 

0

-

 

 

 

7

0

ID

Paolo Borchia, Elena Lizzi, Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Isabella Tovaglieri

PPE

Aldo Patriciello

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

 

 

 

Ultima actualizare: 5 noiembrie 2021
Aviz juridic - Politica de confidențialitate