SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie (prepracované znenie)

14.10.2021 - (COM(2021)0085 – C9-0085/2021 – 2021/0045(COD)) - ***I

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Spravodajkyňa: Angelika Winzig
(Prepracovanie – článok 110 rokovacieho poriadku)


Postup : 2021/0045(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A9-0286/2021
Predkladané texty :
A9-0286/2021
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie (prepracované znenie)

(COM(2021)0085 – C9-0085/2021 – 2021/0045(COD))

(Riadny legislatívny postup – prepracovanie)

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2021)0085),

 so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 173 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9-0085/2021),

 so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhnutému právnemu základu,

 so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z ...[1],

 so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov[2],

 so zreteľom na list Výboru pre právne veci z 1. októbra 2021 adresovaný Výboru pre priemysel, výskum a energetiku v súlade s článkom 110 ods. 3 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na články 110, 59 a 40 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na stanovisko Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa,

 so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A9-0286/2021),

A. keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie návrh Komisie neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem tých, ktoré sú ako také označené v návrhu, a keďže, pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení skorších aktov spolu s uvedenými zmenami, predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných aktov bez zmeny ich podstaty;

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní, pričom berie do úvahy odporúčania konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

 

Pozmeňujúci návrh  1

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) Keďže účinnosť nariadenia (EÚ) č. 531/2012 uplynie 30. júna 2022, cieľom tohto nariadenia je prepracovať ho a zároveň zaviesť nové opatrenia na zvýšenie transparentnosti, a to aj pokiaľ ide o využívanie roamingových služieb s pridanou hodnotou, a zabezpečiť skutočný zážitok z využívania roamingu za vnútroštátne ceny (Roam Like At Home – RLAH) vzhľadom na kvalitu služieb a prístup k tiesňovým službám počas roamingu. Účinnosť tohto nového nariadenia je stanovená na 10 rokov, teda do roku 2032, aby sa na trhu zabezpečila istota a aby sa minimalizovalo regulačné zaťaženie a aby sa zároveň v medziobdobí zaviedol mechanizmus na zásahy na veľkoobchodnej úrovni, ak si ich vyžiada vývoj na trhu.

(4) Keďže účinnosť nariadenia (EÚ) č. 531/2012 uplynie 30. júna 2022, cieľom tohto nariadenia je prepracovať ho a zároveň zaviesť nové opatrenia na zvýšenie transparentnosti, a to aj pokiaľ ide o využívanie roamingových služieb s pridanou hodnotou a využívanie roamingu v rámci iných ako pozemných verejných mobilných komunikačných sietí, a zabezpečiť skutočné využívanie roamingu za vnútroštátne ceny (Roam Like At Home – RLAH) vzhľadom na kvalitu služieb a prístup k tiesňovým službám počas roamingu. Účinnosť tohto nového nariadenia je stanovená na 10 rokov, teda do roku 2032, aby sa na trhu zabezpečila istota a aby sa minimalizovalo regulačné zaťaženie a aby sa zároveň zaviedla požiadavka, aby Komisia vykonávala preskúmania a predkladala Európskemu parlamentu a Rade každé dva roky správy, v prípade potreby spolu s legislatívnymi návrhmi na zmenu tohto nariadenia, ak si ich vyžiada vývoj na trhu. Vzhľadom na rýchly vývoj na trhu a zavádzanie nových technológií Komisia posúdi najmä to, či je pri vydávaní druhej takejto správy v roku 2027 vhodné predložiť legislatívny návrh na zmenu tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh  2

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9) Z dôvodu veľkého rozšírenia používania mobilných zariadení s možnosťou pripojenia na internet majú dátové roamingové služby veľký hospodársky význam. Je to relevantné pre používateľov, rovnako ako pre poskytovateľov aplikácií a obsahu. S cieľom stimulovať rozvoj tohto trhu by poplatky za prenos dát nemali brániť rastu , najmä vzhľadom na predpoklad, že zavádzanie sietí a služieb 5G bude neustále rásť .

(9) Z dôvodu veľkého rozšírenia používania mobilných zariadení s možnosťou pripojenia na internet majú dátové roamingové služby veľký hospodársky význam. Je to relevantné pre používateľov, rovnako ako pre poskytovateľov aplikácií a obsahu. S cieľom stimulovať rozvoj tohto trhu by poplatky za prenos dát nemali brániť rastu, najmä vzhľadom na predpoklad, že vývoj a zavádzanie vysokorýchlostných sietí a služieb novej generácie sa bude neustále zrýchľovať.

Pozmeňujúci návrh  3

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/19/ES60, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/20/ES61, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES62, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES63 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES64 mali za cieľ vytvoriť vnútorný trh s elektronickými komunikáciami v rámci Únie pri zabezpečení vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa prostredníctvom rozvinutej hospodárskej súťaže. Uvedené smernice boli zrušené smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/197265. Cieľom smernice (EÚ) 2018/1972 je stimulovať investície do vysokokapacitných sietí v EÚ a ich využívanie, ako aj stanoviť nové pravidlá frekvenčného spektra pre mobilnú pripojiteľnosť a 5G. Smernicou (EÚ) 2018/1972 sa takisto zabezpečuje, aby všetci občania mali prístup k cenovo dostupnej komunikácii vrátane internetu. Posilňuje ochranu spotrebiteľa a bezpečnosť používateľov a uľahčuje regulačné zásahy.

(10) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/19/ES60, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/20/ES61, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES62, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES63 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES64 mali za cieľ vytvoriť vnútorný trh s elektronickými komunikáciami v rámci Únie pri zabezpečení vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa prostredníctvom rozvinutej hospodárskej súťaže. Smernice 2002/19/EC, 2002/20/EC, 2002/21/EC a 2002/22/EC boli zrušené smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/197265. Cieľom smernice (EÚ) 2018/1972 je stimulovať investície do vysokokapacitných sietí v EÚ a ich využívanie, ako aj stanoviť nové pravidlá frekvenčného spektra pre mobilnú pripojiteľnosť a 5G. Smernicou (EÚ) 2018/1972 sa takisto stanovuje, že národné regulačné a iné príslušné orgány, ako aj BEREC, Komisia a členské štáty majú okrem iného sledovať ciele prispievať k rozvoju vnútorného trhu a podporovať záujmy občanov Únie. Okrem iného sa ňou zabezpečuje, aby všetci spotrebitelia mali prístup k cenovo dostupnej komunikácii vrátane internetu. Posilňuje ochranu spotrebiteľa a bezpečnosť používateľov a uľahčuje regulačné zásahy.

__________________

__________________

60 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/19/ES zo 7. marca 2002 o prístupe a prepojení elektronických komunikačných sietí a príslušných zariadení (prístupová smernica) (Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 7).

60 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/19/ES zo 7. marca 2002 o prístupe a prepojení elektronických komunikačných sietí a príslušných zariadení (prístupová smernica) (Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 7).

61 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/20/ES zo 7. marca 2002 o povolení na elektronické komunikačné sieťové systémy a služby (smernica o povolení) (Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 21).

61 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/20/ES zo 7. marca 2002 o povolení na elektronické komunikačné sieťové systémy a služby (smernica o povolení) (Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 21).

62 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (rámcová smernica) (Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 33).

62 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (rámcová smernica) (Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 33).

63 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2002 o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb (smernica univerzálnej služby) (Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 51).

63 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2002 o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb (smernica univerzálnej služby) (Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 51).

64 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37),

64 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37),

65 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972 z 11. decembra 2018, ktorou sa stanovuje európsky kódex elektronických komunikácií (Ú. v. EÚ L 321, 17.12.2018, s. 36).

65 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972 z 11. decembra 2018, ktorou sa stanovuje európsky kódex elektronických komunikácií (Ú. v. EÚ L 321, 17.12.2018, s. 36).

Pozmeňujúci návrh  4

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14) S cieľom umožniť vytvorenie efektívnejšieho, integrovanejšieho a konkurencieschopnejšieho trhu s roamingovými službami by nemali existovať obmedzenia, ktoré bránia podnikom v účinnom rokovaní o veľkoobchodnom prístupe na účely poskytovania roamingových služieb. Mali by sa odstrániť prekážky, ktoré v dôsledku rozdielneho postavenia podnikov pri rokovaniach a v dôsledku rozdielneho stupňa vlastníctva infraštruktúry bránia prístupu k takýmto veľkoobchodným roamingovým službám. Na tento účel by dohody o veľkoobchodnom prístupe k roamingu mali rešpektovať zásadu technologickej neutrality a zabezpečiť všetkým prevádzkovateľom rovnakú a spravodlivú príležitosť na prístup k všetkým dostupným sieťam a technológiám a mali by sa o nich viesť rokovania v dobrej viere, aby sa poskytovateľom roamingu umožnilo ponúkať maloobchodné roamingové služby rovnocenné so službami ponúkanými na domácom trhu. Prevádzkovatelia virtuálnych mobilných sietí (PVMS) a zmluvní predajcovia mobilných komunikačných služieb bez vlastnej sieťovej infraštruktúry zvyčajne poskytujú roamingové služby na základe obchodných dohôd o veľkoobchodnom roamingu s prevádzkovateľmi ich hostiteľskej mobilnej siete v rovnakom členskom štáte. Obchodné rokovania však nemusia nechať prevádzkovateľom virtuálnych mobilných sietí a zmluvným predajcom dostatočnú maržu na stimulovanie hospodárskej súťaže prostredníctvom nižších cien. Odstránenie týchto prekážok a vyváženie postavenia prevádzkovateľov virtuálnych mobilných sietí/zmluvných predajcov a prevádzkovateľov mobilných sietí pri rokovaniach tým, že sa stanoví povinnosť umožniť prístup a že sa stanovia stropy veľkoobchodných cien, by pomohli vytvoriť alternatívne a inovačné roamingové služby a ponuky pre zákazníkov v rámci Únie. Smernica (EÚ) 2018/1972 neumožňuje riešiť tento problém uvalením povinností na prevádzkovateľov s významným vplyvom na trhu.

(14) S cieľom umožniť vytvorenie efektívnejšieho, integrovanejšieho a konkurencieschopnejšieho trhu s roamingovými službami by nemali existovať obmedzenia, ktoré bránia podnikom v účinnom rokovaní o veľkoobchodnom prístupe na účely poskytovania roamingových služieb, a to aj pre zariadenia v oblasti internetu vecí. Mali by sa odstrániť prekážky, ktoré v dôsledku rozdielneho postavenia podnikov pri rokovaniach a v dôsledku rozdielneho stupňa vlastníctva infraštruktúry bránia prístupu k takýmto veľkoobchodným roamingovým službám. Na tento účel by dohody o veľkoobchodnom prístupe k roamingu mali rešpektovať zásadu technologickej neutrality a zabezpečiť všetkým prevádzkovateľom rovnakú a spravodlivú príležitosť na prístup k všetkým dostupným sieťam a technológiám a mali by sa o nich viesť rokovania v dobrej viere, aby sa poskytovateľom roamingu umožnilo ponúkať maloobchodné roamingové služby rovnocenné so službami ponúkanými na domácom trhu. Týmto nariadením by sa však nemala obmedziť možnosť uzavrieť veľkoobchodnú dohodu o prístupe len s tými prevádzkovateľmi, ktorí majú najvyspelejšie siete. Prevádzkovatelia by mali mať možnosť rokovať o svojich veľkoobchodných roamingových dohodách podľa svojich obchodných potrieb. Týmto nariadením sa preto prevádzkovateľom neukladá povinnosť zmeniť svojich súčasných roamingových partnerov, pokiaľ sú dodržané požiadavky na kvalitu služieb vyplývajúce z tohto nariadenia. Dohody o veľkoobchodnom roamingu by nemali ohroziť skutočné využívanie roamingu za vnútroštátne ceny. Prevádzkovatelia virtuálnych mobilných sietí (PVMS) a zmluvní predajcovia mobilných komunikačných služieb bez vlastnej sieťovej infraštruktúry zvyčajne poskytujú roamingové služby na základe obchodných dohôd o veľkoobchodnom roamingu s prevádzkovateľmi ich hostiteľskej mobilnej siete v rovnakom členskom štáte. Obchodné rokovania však nemusia nechať prevádzkovateľom virtuálnych mobilných sietí a zmluvným predajcom dostatočnú maržu na stimulovanie hospodárskej súťaže prostredníctvom nižších cien. Odstránenie týchto prekážok a vyváženie postavenia prevádzkovateľov virtuálnych mobilných sietí/zmluvných predajcov a prevádzkovateľov mobilných sietí pri rokovaniach tým, že sa stanoví povinnosť umožniť prístup a že sa stanovia stropy veľkoobchodných cien, by pomohli vytvoriť alternatívne a inovačné roamingové služby a ponuky pre zákazníkov v rámci Únie. Smernica (EÚ) 2018/1972 neumožňuje riešiť tento problém uvalením povinností na prevádzkovateľov s významným vplyvom na trhu.

Pozmeňujúci návrh  5

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15) Preto by sa mala stanoviť povinnosť vyhovieť primeraným žiadostiam o veľkoobchodný prístup k verejným mobilným komunikačným sieťam na účely poskytovania roamingových služieb. Takýto prístup by mal byť v súlade s potrebami tých, ktorí žiadajú o prístup. Koncoví používatelia služieb, ktorí požadujú moderné technológie a maloobchodné roamingové služby, by mali mať možnosť využívať pri roamingu rovnakú kvalitu služieb ako doma. Povinnosťou poskytnúť veľkoobchodný prístup k roamingu by sa preto malo zabezpečiť, aby záujemcovia o prístup mohli kopírovať maloobchodné služby ponúkané na domácom trhu, pokiaľ prevádzkovatelia mobilných sietí, ktorí boli o poskytnutie prístupu požiadaní, nedokážu preukázať, že je to technicky nerealizovateľné. Prístup by sa mal odmietnuť len na základe objektívnych kritérií, ktoré sa týkajú napríklad technickej realizovateľnosti a potreby zachovať integritu siete. V prípade odmietnutia prístupu by poškodená strana mala mať možnosť predložiť vec na vyriešenie sporu v súlade s postupom stanoveným v tomto nariadení. S cieľom zaistiť rovnaké podmienky by sa veľkoobchodný prístup na účely poskytovania roamingových služieb mal udeliť v súlade s regulačnými povinnosťami stanovenými v tomto nariadení, ktoré sa uplatňujú na veľkoobchodnej úrovni, a mal by zohľadňovať rôzne prvky nákladov potrebných na poskytovanie takéhoto prístupu. Jednotný regulačný prístup k veľkoobchodnému prístupu na účely poskytovania roamingových služieb by mal prispievať k zabráneniu nepomeru medzi členskými štátmi. BEREC by mal v koordinácii s Komisiou a v spolupráci s príslušnými zainteresovanými stranami vydať usmernenia pre veľkoobchodný prístup na účely poskytovania roamingových služieb.

(15) Preto by sa mala stanoviť povinnosť vyhovieť primeraným žiadostiam o veľkoobchodný prístup k verejným mobilným komunikačným sieťam na účely poskytovania roamingových služieb. Takýto prístup by mal byť v súlade s potrebami tých, ktorí žiadajú o prístup. Koncoví používatelia služieb, ktorí požadujú moderné technológie a maloobchodné roamingové služby, by mali mať možnosť využívať pri roamingu rovnakú kvalitu služieb ako doma, a to aj pokiaľ ide o okamžitý a plynulý prechod medzi mobilnými komunikačnými sieťami na vnútorných hraniciach Únie. Povinnosťou poskytnúť veľkoobchodný prístup k roamingu by sa preto malo zabezpečiť, aby záujemcovia o prístup mohli kopírovať maloobchodné služby ponúkané na domácom trhu, pokiaľ prevádzkovatelia mobilných sietí, ktorí boli o poskytnutie prístupu požiadaní, nedokážu preukázať, že je to technicky nerealizovateľné. Prístup by sa mal odmietnuť len na základe objektívnych kritérií, ktoré sa týkajú napríklad technickej realizovateľnosti a potreby zachovať integritu siete. V prípade odmietnutia prístupu by poškodená strana mala mať možnosť predložiť vec na vyriešenie sporu v súlade s postupom stanoveným v tomto nariadení. S cieľom zaistiť rovnaké podmienky by sa veľkoobchodný prístup na účely poskytovania roamingových služieb mal udeliť v súlade s regulačnými povinnosťami stanovenými v tomto nariadení, ktoré sa uplatňujú na veľkoobchodnej úrovni, a mal by zohľadňovať rôzne prvky nákladov potrebných na poskytovanie takéhoto prístupu. Jednotný regulačný prístup k veľkoobchodnému prístupu na účely poskytovania roamingových služieb by mal prispievať k zabráneniu nepomeru medzi členskými štátmi. BEREC by mal v koordinácii s Komisiou a v spolupráci s príslušnými zainteresovanými stranami vydať usmernenia pre veľkoobchodný prístup na účely poskytovania roamingových služieb.

Pozmeňujúci návrh  6

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19) V súlade s článkom 109 smernice (EÚ) 2018/1972 by všetci koncoví používatelia mali mať bezplatný prístup k tiesňovým službám prostredníctvom tiesňového spojenia s najvhodnejším strediskom tiesňového volania. Členské štáty takisto majú zabezpečiť, aby bol prístup k tiesňovým službám prostredníctvom tiesňovej komunikácie dostupný pre koncových používateľov so zdravotným postihnutím a aby tento prístup bol rovnocenný s prístupom ostatných koncových používateľov. Určenie druhu tiesňovej komunikácie, ktorý je technicky uskutočniteľný na zabezpečenie prístupu roamingových zákazníkov k tiesňovým službám, je na členských štátoch. Na zabezpečenie toho, aby roamingoví zákazníci mali prístup k tiesňovej komunikácii za podmienok stanovených v článku 109 smernice (EÚ) 2018/1972, by prevádzkovatelia navštívených sietí mali prostredníctvom veľkoobchodnej roamingovej dohody informovať poskytovateľa roamingu o tom, aký druh tiesňovej komunikácie je v navštívenom členskom štáte povinný v rámci vnútroštátnych opatrení. Veľkoobchodné roamingové dohody by okrem toho mali obsahovať informácie o technických parametroch na zabezpečenie prístupu k tiesňovým službám, a to aj pre roamingových zákazníkov so zdravotným postihnutím, ako aj na zabezpečenie prenosu informácií o polohe volajúceho do najvhodnejšieho strediska tiesňového volania v navštívenom členskom štáte. Takéto informácie by mali umožniť poskytovateľovi roamingu identifikovať a bezplatne poskytnúť tiesňovú komunikáciu a prenos polohy volajúceho.

(19) V súlade s článkom 109 smernice (EÚ) 2018/1972 by všetci koncoví používatelia mali mať bezplatný prístup k tiesňovým službám prostredníctvom tiesňového spojenia s najvhodnejším strediskom tiesňového volania. Členské štáty takisto majú zabezpečiť, aby bol prístup k tiesňovým službám prostredníctvom tiesňovej komunikácie dostupný pre koncových používateľov so zdravotným postihnutím a aby tento prístup bol rovnocenný s prístupom ostatných koncových používateľov. Pri uvedených prostriedkoch prístupu by sa mali zohľadniť najmä povinnosti uložené článkom 4 smernice (EÚ) 2019/882, kde sa od členských štátov vyžaduje, aby zabezpečili, aby hospodárske subjekty poskytovali služby, ktoré spĺňajú požiadavky uvedenej smernice na prístupnosť. Zavedenie prostriedkov prístupu k tiesňovým službám dostupným pre koncových používateľov roamingu so zdravotným postihnutím a poskytovanie informácií o polohe volajúceho by sa malo v čo najväčšej miere zakladať na európskych normách alebo špecifikáciách, ktoré by Komisia a členské štáty mali podporovať v spolupráci s európskymi normalizačnými orgánmi a inými príslušnými inštitúciami. Určenie druhu tiesňovej komunikácie, ktorý je technicky uskutočniteľný na zabezpečenie prístupu roamingových zákazníkov k tiesňovým službám, je na členských štátoch. Na zabezpečenie toho, aby roamingoví zákazníci mali prístup k tiesňovej komunikácii za podmienok stanovených v článku 109 smernice (EÚ) 2018/1972, by prevádzkovatelia navštívených sietí mali prostredníctvom veľkoobchodnej roamingovej dohody informovať poskytovateľa roamingu o tom, aký druh tiesňovej komunikácie je v navštívenom členskom štáte povinný v rámci vnútroštátnych opatrení. Veľkoobchodné roamingové dohody by okrem toho mali obsahovať informácie o technických parametroch na zabezpečenie prístupu k tiesňovým službám, a to aj pre roamingových zákazníkov so zdravotným postihnutím, ako aj na zabezpečenie prenosu informácií o polohe volajúceho vrátane informácií získaných z telefónu do najvhodnejšieho strediska tiesňového volania v navštívenom členskom štáte. Takéto informácie by mali umožniť poskytovateľovi roamingu identifikovať a bezplatne poskytnúť tiesňovú komunikáciu a prenos polohy volajúceho.

Pozmeňujúci návrh  7

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23) S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o stanovenie podrobných pravidiel o uplatňovaní politiky primeraného využívania, ako aj o metodike na posúdenie udržateľnosti poskytovania maloobchodných roamingových služieb za domáce ceny a o žiadosť, ktorú má poskytovateľ roamingu predložiť na účely uvedeného posúdenia. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201166.

(23) S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o stanovenie podrobných pravidiel o dočasnom a mimoriadnom uplatňovaní politiky primeraného využívania, ako aj o metodike na posúdenie udržateľnosti poskytovania maloobchodných roamingových služieb za domáce ceny a o žiadosť, ktorú má poskytovateľ roamingu predložiť na účely uvedeného posúdenia. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201166.

__________________

__________________

66 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

66 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Pozmeňujúci návrh  8

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24) Až do prijatia uvedených vykonávacích opatrení by sa malo naďalej uplatňovať vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/228667.

(24) Až do prijatia uvedených vykonávacích opatrení by sa malo s cieľom obmedziť uplatňovanie politík primeraného využívania v Únii a v konečnom dôsledku postupne ukončiť ich uplatňovanie naďalej uplatňovať vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/228667.

__________________

__________________

67 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2286 z 15. decembra 2016, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá o uplatňovaní politiky primeraného využívania a o metodike na posúdenie udržateľnosti zrušenia maloobchodných roamingových príplatkov, ako aj o žiadosti, ktorú má poskytovateľ roamingu predložiť na účely tohto posúdenia (Ú. v. EÚ L 344, 17.12.2016, s. 46).

67 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2286 z 15. decembra 2016, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá o uplatňovaní politiky primeraného využívania a o metodike na posúdenie udržateľnosti zrušenia maloobchodných roamingových príplatkov, ako aj o žiadosti, ktorú má poskytovateľ roamingu predložiť na účely tohto posúdenia (Ú. v. EÚ L 344, 17.12.2016, s. 46).

Pozmeňujúci návrh  9

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28) Roamingoví zákazníci by mali mať pri roamingu v Únii v čo najväčšej možnej miere možnosť využívať maloobchodné služby, ktoré si predplatia, a využívať rovnakú úroveň kvality služieb ako doma. Na tento účel by poskytovatelia roamingu mali prijať potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa regulované maloobchodné roamingové služby poskytovali za rovnakých podmienok, ako keby sa takéto služby využívali na domácom trhu. Ak je to technicky možné, mala by sa zákazníkom pri roamingu ponúkať najmä rovnaká kvalita služieb.

(28) Roamingoví zákazníci by mali mať pri roamingu v Únii možnosť využívať maloobchodné služby, ktoré si predplatia, a využívať rovnakú úroveň kvality služieb ako doma. Na tento účel by poskytovatelia roamingu mali prijať potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa regulované maloobchodné roamingové služby poskytovali za rovnakých podmienok, ako keby sa takéto služby využívali na domácom trhu. Ak je to technicky možné, mala by sa zákazníkom pri roamingu ponúkať najmä rovnaká kvalita služieb, pokiaľ je takáto možnosť k dispozícii. Orgán BEREC by mal aktualizovať svoje usmernenia pre maloobchodné služby týkajúce sa vykonávania opatrení v oblasti kvality služieb s cieľom prispieť k jednotnému uplatňovaniu tohto nariadenia. Obchodné praktiky, ktoré vedú k zníženiu kvality služieb regulovaných maloobchodných roamingových služieb, by sa preto mali zakázať.

Pozmeňujúci návrh  10

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29) Poskytovatelia roamingu by mali mať možnosť uplatňovať „politiku primeraného využívania“ na spotrebu regulovaných maloobchodných roamingových služieb poskytovaných na úrovni príslušnej domácej maloobchodnej ceny. Cieľom „politiky primeraného využívania“ je zabránenie zneužívaniu alebo neobvyklému používaniu regulovaných maloobchodných roamingových služieb roamingovými zákazníkmi, ako je využívanie takýchto služieb roamingovými zákazníkmi v inom členskom štáte, než je štát ich domáceho poskytovateľa na iné účely ako pravidelné cestovanie. Poskytovatelia roamingu by v prípadoch vyššej moci spôsobenej okolnosťami, ako sú pandémie alebo prírodné katastrofy, ktoré predlžujú obdobie dočasného pobytu roamingového zákazníka v inom členskom štáte v rozpore s jeho úmyslom, mali na odôvodnenú žiadosť roamingového zákazníka zvážiť predĺženie uplatniteľného povoleného rozsahu primeraného využívania na primerané obdobie . Akákoľvek politika primeraného využívania by mala zákazníkom poskytovateľa roamingu umožniť spotrebúvať objemy regulovaných maloobchodných roamingových služieb za platné domáce maloobchodné ceny, ktoré sú v súlade s ich príslušnými tarifnými plánmi.

(29) Poskytovatelia roamingu by vo výnimočných prípadoch mali mať možnosť uplatňovať „politiku primeraného využívania“ na spotrebu regulovaných maloobchodných roamingových služieb poskytovaných na úrovni príslušnej domácej maloobchodnej ceny. „Politika primeraného využívania“ sa obmedzuje na zabránenie zneužívaniu, podvodnému využívaniu alebo neobvyklému používaniu regulovaných maloobchodných roamingových služieb roamingovými zákazníkmi, ako je využívanie takýchto služieb roamingovými zákazníkmi v inom členskom štáte, než je štát ich domáceho poskytovateľa na iné účely ako pravidelné cestovanie. Poskytovatelia roamingu by v prípadoch vyššej moci spôsobenej okolnosťami, ako sú pandémie, dočasné uzavretia hraníc alebo prírodné katastrofy, ktoré predlžujú obdobie dočasného pobytu roamingového zákazníka v inom členskom štáte v rozpore s jeho úmyslom, mali na odôvodnenú žiadosť roamingového zákazníka predĺžiť uplatniteľný povolený rozsah primeraného využívania na primerané obdobie. Akákoľvek politika primeraného využívania by mala zákazníkom poskytovateľa roamingu umožniť spotrebúvať objemy regulovaných maloobchodných roamingových služieb za platné domáce maloobchodné ceny, ktoré kopírujú ich príslušné tarifné plány.

Pozmeňujúci návrh  11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(35) V zmluve, ktorá zahŕňa akýkoľvek druh regulovanej maloobchodnej roamingovej služby, by sa mali špecifikovať charakteristiky tejto regulovanej maloobchodnej roamingovej služby vrátane očakávanej úrovne kvality služby. Poskytovateľ by mal sprístupniť informácie o relevantných faktoroch, ktoré môžu kvalitu služby ovplyvniť, ako sú dostupnosť určitých technológií, pokrytie alebo rozdiely v dôsledku vonkajších faktorov, napr. topografie.

(35) V zmluve, ktorá zahŕňa akýkoľvek druh regulovanej maloobchodnej roamingovej služby, by sa mali špecifikovať charakteristiky tejto regulovanej maloobchodnej roamingovej služby vrátane očakávanej úrovne kvality služby. Tieto špecifikácie by mali zahŕňať jasné a zrozumiteľné informácie o úrovni kvality služby vrátane informácií o rýchlosti prenosu a dostupných prístupových technológiách každého navštíveného prevádzkovateľa v každom členskom štáte. Poskytovateľ by mal tiež sprístupniť informácie o ďalších relevantných faktoroch, ktoré môžu kvalitu služby ďalej ovplyvniť, ako sú oneskorenia, pokrytie alebo rozdiely v dôsledku vonkajších faktorov, napr. topografie. Takáto zmluva by mala obsahovať aj jasné a zrozumiteľné informácie o postupe podávania sťažností v prípadoch, keď kvalita služby nezodpovedá podmienkam zmluvy. Zákazník by mal mať možnosť overiť odhadovanú rýchlosť sťahovania a odosielania dát, oneskorenie a dostupnú technológiu prenosu dát. Poskytovateľ roamingu by mal všetky sťažnosti tohto druhu riešiť včas a účinne. Tieto špecifikácie, informácie a postupy podávania sťažností by sa mali stanoviť v súlade s usmerneniami orgánu BEREC o maloobchodnom roamingu.

Pozmeňujúci návrh  12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 36

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(36) Roamingovým zákazníkom a domácim prevádzkovateľom niekedy v dôsledku nedostatočnej transparentnosti čísel používaných na služby s pridanou hodnotou v celej Únii a veľkoobchodných cien účtovaných za služby s pridanou hodnotou nevedomky vznikajú vysoké účty. Na spojenie s určitými číslami, ktoré sa používajú na poskytovanie služieb s pridanou hodnotou, napríklad s číslami služieb so zvýšenou tarifou, číslami služieb volania na účet volaného alebo číslami služieb spoločného znášania nákladov, sa na vnútroštátnej úrovni vzťahujú osobitné cenové podmienky. Toto nariadenie by sa nemalo uplatňovať na tú časť tarify, ktorá sa účtuje za poskytovanie služieb s pridanou hodnotou, ale len na tarify za pripojenie k takýmto službám. Zásada RLAH by jednako mohla v koncových používateľoch vyvolať očakávanie, že pri komunikácii s takýmito číslami počas roamingu by v porovnaní s komunikáciou v domácej sieti nemali vzniknúť žiadne zvýšené náklady. Pri roamingu to však vždy neplatí. Koncoví používatelia čelia zvýšeným nákladom, a to aj vtedy, keď volajú na čísla, ktoré sú pri volaniach v domácej sieti bezplatné. To by mohlo narušiť dôveru zákazníkov v používanie telefónov pri roamingu a viesť k šokom z faktúr, čo by malo negatívny vplyv na skutočný zážitok z RLAH. Na maloobchodnej úrovni je to spôsobené najmä nedostatočnou úrovňou transparentnosti vyšších poplatkov, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku komunikácie s číslami služieb s pridanou hodnotou. Preto by sa mali zaviesť opatrenia na zvýšenie transparentnosti podmienok spojenia s číslami služieb s pridanou hodnotou. Na tento účel by roamingoví zákazníci mali byť vo svojej zmluve informovaní o tom, že spojenie s číslami služieb s pridanou hodnotou pri roamingu môže viesť k dodatočným poplatkom, a mali by v súvislosti s touto skutočnosťou dostať včasnú a bezplatnú notifikáciu a upozornenie.

(36) Roamingovým zákazníkom a domácim prevádzkovateľom niekedy v dôsledku nedostatočnej transparentnosti čísel používaných na služby s pridanou hodnotou v celej Únii a veľkoobchodných cien účtovaných za služby s pridanou hodnotou nevedomky vznikajú vysoké účty. Na spojenie s určitými číslami, ktoré sa používajú na poskytovanie služieb s pridanou hodnotou, napríklad s číslami služieb so zvýšenou tarifou, číslami služieb volania na účet volaného alebo číslami služieb spoločného znášania nákladov, sa na vnútroštátnej úrovni vzťahujú osobitné cenové podmienky. Toto nariadenie by sa nemalo uplatňovať na tú časť tarify, ktorá sa účtuje za poskytovanie služieb s pridanou hodnotou, ale len na tarify za pripojenie k takýmto službám. Zásada RLAH by jednako mohla v koncových používateľoch vyvolať očakávanie, že pri komunikácii s takýmito číslami počas roamingu by v porovnaní s komunikáciou v domácej sieti nemali vzniknúť žiadne zvýšené náklady. Pri roamingu to však vždy neplatí. Koncoví používatelia čelia zvýšeným nákladom, a to aj vtedy, keď volajú na čísla, ktoré sú pri volaniach v domácej sieti bezplatné. To by mohlo narušiť dôveru zákazníkov v používanie telefónov pri roamingu a viesť k šokom z faktúr, čo by malo negatívny vplyv na skutočné využívanie RLAH. Na maloobchodnej úrovni je to spôsobené najmä nedostatočnou úrovňou transparentnosti vyšších poplatkov, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku komunikácie s číslami služieb s pridanou hodnotou. Preto by sa mali zaviesť opatrenia na ochranu spotrebiteľov pred extrémne vysokými faktúrami a zvýšenie transparentnosti podmienok spojenia s číslami služieb s pridanou hodnotou. Na tento účel by roamingoví zákazníci mali byť vo svojej zmluve informovaní o tom, že spojenie s číslami služieb s pridanou hodnotou pri roamingu môže viesť k dodatočným poplatkom, a mali by v súvislosti s touto skutočnosťou vopred dostať včasnú, ľahko zrozumiteľnú a bezplatnú notifikáciu a upozornenie. Roamingový zákazník by mal byť o týchto poplatkoch informovaný prostredníctvom verejne prístupnej a dostupnej webovej stránky.

Pozmeňujúci návrh  13

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 42

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(42) V záujme zabezpečenia toho, aby mali roamingoví zákazníci stály a účinný prístup k tiesňovým službám, by navštívené siete nemali poskytovateľom roamingu účtovať žiadny veľkoobchodný poplatok súvisiaci s takouto tiesňovou komunikáciou.

(42) V záujme zabezpečenia toho, aby mali roamingoví zákazníci stály a účinný prístup k tiesňovým službám, by navštívené siete nemali poskytovateľom roamingu účtovať žiadny veľkoobchodný poplatok súvisiaci s akýmkoľvek typom tiesňovej komunikácie.

Pozmeňujúci návrh  14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 43

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(43) V záujme väčšej transparentnosti maloobchodných cien roamingových služieb a aby sa roamingovým zákazníkom uľahčilo rozhodovanie o používaní ich mobilných zariadení v zahraničí, poskytovatelia mobilných komunikačných služieb by mali svojim roamingovým zákazníkom bezplatne poskytnúť informácie o poplatkoch za roaming, ktoré sa na nich vzťahujú za použitie roamingových služieb v navštívenom členskom štáte. Keďže určité skupiny zákazníkov môžu byť dobre informované o poplatkoch za roaming, poskytovatelia roamingu by im mali dať možnosť jednoducho túto službu automatického zasielania zrušiť. Roamingovým zákazníkom by sa okrem toho mala zaslať textová správa obsahujúca odkaz na webovú stránku s podrobnými informáciami o druhoch služieb (volania a SMS), ktoré môžu vyvolať zvýšené náklady. Poskytovatelia by mali okrem toho svojim zákazníkom pod podmienkou, že sa nachádzajú v Únii, na požiadanie a bezplatne poskytnúť ďalšie informácie o poplatkoch za minútu, za SMS alebo za megabajt dát (vrátane DPH) za vytváranie alebo prijímanie hlasových volaní a tiež za odosielanie a prijímanie SMS, MMS a za ďalšie dátové komunikačné služby v navštívenom členskom štáte.

(43) V záujme väčšej transparentnosti maloobchodných cien roamingových služieb a aby sa roamingovým zákazníkom uľahčilo rozhodovanie o používaní ich mobilných zariadení v zahraničí, poskytovatelia mobilných komunikačných služieb by mali svojim roamingovým zákazníkom bezplatne poskytnúť informácie o poplatkoch za roaming, ktoré sa na nich vzťahujú za použitie roamingových služieb v navštívenom členskom štáte. S cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany roamingových zákazníkov by tieto informácie mali zahŕňať údaje o všetkých dodatočných poplatkoch pri používaní iných než pozemných sietí na palube lietadiel alebo námorných plavidiel. Poskytovatelia roamingu by mali roamingovým zákazníkom poskytnúť možnosť jednoducho túto službu automatického zasielania zrušiť. Roamingovým zákazníkom by sa okrem toho mala zaslať bezplatná textová správa obsahujúca odkaz na webovú stránku s podrobnými informáciami o druhoch služieb, ktoré môžu vyvolať zvýšené náklady, ako aj o spôsoboch bezplatného prístupu k tiesňovým službám v navštívenom členskom štáte. Poskytovatelia by mali okrem toho svojim zákazníkom pod podmienkou, že sa nachádzajú v Únii, na požiadanie a bezplatne poskytnúť ďalšie informácie o poplatkoch za minútu, za textové správy alebo za megabajt dát (vrátane DPH) za vytváranie alebo prijímanie hlasových volaní a tiež za odosielanie a prijímanie textových správ a za dátové komunikačné služby v navštívenom členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh  15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 44

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(44) V tomto nariadení by sa mali stanoviť vo vzťahu k regulovaným maloobchodným roamingovým službám špecifické požiadavky na transparentnosť, zosúladené so špecifickými podmienkami týkajúcimi sa taríf a objemu, platné po zrušení maloobchodných roamingových príplatkov. Predovšetkým by sa malo stanoviť, že roamingoví zákazníci majú byť včas a bezplatne informovaní o príslušnej politike primeraného využívania, o tom, kedy sa plne spotreboval platný objem primeraného využívania regulovaných hlasových, SMS alebo dátových roamingových služieb, o akomkoľvek príplatku a o akumulovanej spotrebe regulovaných dátových roamingových služieb.

(44) V tomto nariadení by sa mali stanoviť vo vzťahu k regulovaným maloobchodným roamingovým službám špecifické požiadavky na transparentnosť, zosúladené so špecifickými podmienkami týkajúcimi sa taríf a objemu, platné po zrušení maloobchodných roamingových príplatkov. Predovšetkým by sa malo stanoviť, že roamingoví zákazníci majú byť včas, zrozumiteľne a bezplatne informovaní o príslušnej politike primeraného využívania, o tom, kedy sa plne spotreboval platný objem primeraného využívania regulovaných hlasových, textových alebo dátových roamingových služieb, o akomkoľvek príplatku, akumulovanej spotrebe regulovaných dátových roamingových služieb a o použití iných ako pozemných sietí.

Pozmeňujúci návrh  16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 45

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(45) Zákazníci žijúci v pohraničných oblastiach by nemali dostávať zbytočne vysoké účty spôsobené nevyžiadaným roamingom. Poskytovatelia roamingu by preto mali prijať primerané opatrenia na ochranu zákazníkov pred vznikom poplatkov za roaming, keď sa nachádzajú vo svojom členskom štáte. Ich súčasťou by mali byť aj primerané informačné opatrenia, aby sa zákazníkom umožnilo aktívne predchádzať takýmto prípadom nevyžiadaného roamingu. Národné regulačné orgány by mali pozorne sledovať situácie, keď zákazníci majú problémy s platením poplatkov za roaming, keď sa nachádzajú vo svojom členskom štáte, a mali by prijať vhodné opatrenia na zmiernenie tohto problému.

(45) Zákazníci žijúci v pohraničných oblastiach by nemali dostávať zbytočne vysoké účty spôsobené nevyžiadaným roamingom, a to ani za použitie iných než pozemných sietí na palube lietadiel alebo námorných plavidiel. Poskytovatelia roamingu by preto mali prijať potrebné opatrenia na minimalizáciu rizika nevyžiadaného roamingu a na ochranu zákazníkov pred vznikom poplatkov za roaming, keď sa nachádzajú vo svojom členskom štáte, a to najmä jasným a zrozumiteľným informovaním zákazníkov. Takéto opatrenia by mali zahŕňať napríklad maximálne limity, ako aj mechanizmy aktivácie alebo dezaktivácie využívania roamingu v sieti mimo Únie, ak je to technicky možné. Ich súčasťou by mali byť aj primerané informačné opatrenia, aby sa zákazníkom umožnilo aktívne predchádzať takýmto prípadom nevyžiadaného roamingu. Národné regulačné orgány by mali pozorne sledovať situácie, keď zákazníci majú problémy s platením poplatkov za roaming, keď sa nachádzajú vo svojom členskom štáte, a mali by prijať vhodné opatrenia na zmiernenie tohto problému.

Pozmeňujúci návrh  17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 47

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(47) S cieľom zabrániť „šokom z faktúr“ by mali poskytovatelia roamingu okrem toho stanoviť jeden alebo viac maximálnych finančných limitov a/alebo objemových limitov neuhradených poplatkov za dátové roamingové služby vyjadrených v mene, v ktorej sa roamingovému zákazníkovi účtujú tieto služby, ktoré by mali bezplatne poskytovať všetkým svojim roamingovým zákazníkom spolu s príslušným upozornením v mediálnom formáte, do ktorého možno následne opätovne nahliadnuť, keď sa k tomuto limitu priblížia. Po dosiahnutí tohto maximálneho limitu by sa tieto služby zákazníkom nemali viac poskytovať alebo účtovať, pokiaľ výslovne nepožiadajú o pokračovanie ich poskytovania v súlade s podmienkami uvedenými v upozornení. V tom prípade by mali dostať bezplatné potvrdenie v mediálnom formáte, do ktorého možno následne opätovne nahliadnuť. Roamingoví zákazníci by mali dostať možnosť, aby si v primeranej lehote vybrali niektorý z týchto maximálnych finančných alebo objemových limitov alebo aby si zvolili, že nebudú mať takýto limit. Pokiaľ zákazníci neuvedú inak, mali by byť zaradení do štandardného systému limitov.

(47) S cieľom zabrániť „šokom z faktúr“ by mali poskytovatelia roamingu okrem toho stanoviť jeden alebo viac maximálnych finančných limitov a/alebo objemových limitov neuhradených poplatkov za dátové roamingové služby vyjadrených v mene, v ktorej sa roamingovému zákazníkovi účtujú tieto služby, ktoré by mali bezplatne poskytovať všetkým svojim roamingovým zákazníkom spolu s príslušným upozornením v mediálnom formáte, do ktorého možno následne opätovne nahliadnuť, keď sa k tomuto limitu priblížia, okrem prípadov, keď sa roamingový zákazník rozhodne takéto opatrenie nevyužívať. Po dosiahnutí tohto maximálneho limitu by sa tieto služby zákazníkom nemali viac poskytovať alebo účtovať, pokiaľ výslovne nepožiadajú o pokračovanie ich poskytovania v súlade s podmienkami uvedenými v upozornení. V tom prípade by mali dostať bezplatné potvrdenie v mediálnom formáte, do ktorého možno následne opätovne nahliadnuť. Roamingoví zákazníci by mali mať možnosť v primeranej lehote zrušiť tieto maximálne finančné alebo objemové limity alebo sa rozhodnúť, že takýto limit nebudú mať. Pokiaľ zákazníci neuvedú inak, mali by byť zaradení do štandardného systému limitov.

Pozmeňujúci návrh  18

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 49 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(49a) Medzi domácimi hlasovými a textovými komunikačnými službami a službami, ktoré končia v inom členskom štáte, naďalej pretrvávajú cenové rozdiely, a to tak pri komunikácii cez pevnú, ako aj cez mobilnú sieť. Tieto cenové rozdiely naďalej vplývajú na zraniteľnejšie skupiny zákazníkov a vytvárajú prekážky brániace bezproblémovej komunikácii v Únii. Akýkoľvek významný rozdiel v maloobchodných cenách medzi elektronickými komunikačnými službami, ktoré končia v tom istom členskom štáte, a službami, ktoré končia v inom členskom štáte, by preto mal byť odôvodnený objektívnymi kritériami. Nariadenie (EÚ) 2015/2120 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

Pozmeňujúci návrh  19

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 50

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(50) Medzi regulovanými roamingovými tarifami v Únii a roamingovými tarifami, ktoré platia zákazníci, keď cestujú mimo územia Únie, je veľký nepomer a v porovnaní s cenami v Únii, kde sa po zrušení maloobchodných roamingových poplatkov roamingové príplatky uplatňujú len výnimočne , sú tieto tarify podstatne vyššie. Pre chýbajúci dôsledný prístup k opatreniam týkajúcim sa transparentnosti a ochrany, pokiaľ ide o roaming mimo Únie, spotrebitelia si nie sú istí svojimi právami, čo ich počas pobytu v zahraničí často od používania mobilných služieb odradzuje. Transparentné informácie by spotrebiteľom nielen pomohli pri rozhodovaní o tom, ako používať svoje mobilné zariadenia na cestách v zahraničí (v Únii, ako aj mimo nej), ale mohli by im pomôcť aj pri výbere poskytovateľa roamingu. Je preto potrebné riešiť tento problém nedostatku transparentnosti a ochrany spotrebiteľa tým, že sa v oblasti transparentnosti a ochrany uplatnia určité opatrenia aj na roamingové služby poskytované mimo Únie. Tieto opatrenia by mali uľahčiť hospodársku súťaž a zlepšiť fungovanie vnútorného trhu.

(50) Medzi regulovanými roamingovými tarifami v Únii a roamingovými tarifami, ktoré platia zákazníci, keď cestujú mimo územia Únie, je veľký nepomer a v porovnaní s cenami v Únii, kde sa po zrušení maloobchodných roamingových poplatkov roamingové príplatky uplatňujú len výnimočne , sú tieto tarify podstatne vyššie. Občania Únie stále platia veľmi vysoké roamingové poplatky pri využívaní mobilných pripojení v tretích krajinách. Najmä občania a podniky v regiónoch s vonkajšími hranicami by mali veľký prospech z podmienok roamingu dohodnutých so susednými krajinami, ktoré by boli podobné s podmienkami v Únii. Vyzýva preto Komisiu, aby ustanovenia o roamingu za vnútroštátne ceny (RLAH) zahrnula do budúcich medzinárodných dohôd s tretími krajinami, najmä so zreteľom na krajiny, ktoré priamo hraničia s Úniou. Pre chýbajúci dôsledný prístup k opatreniam týkajúcim sa transparentnosti a ochrany, pokiaľ ide o roaming mimo Únie, spotrebitelia si nie sú istí svojimi právami, čo ich počas pobytu v zahraničí často od používania mobilných služieb odradzuje. Transparentné informácie by spotrebiteľom nielen pomohli pri rozhodovaní o tom, ako používať svoje mobilné zariadenia na cestách v zahraničí (v Únii, ako aj mimo nej), ale mohli by im pomôcť aj pri výbere poskytovateľa roamingu. Je preto potrebné riešiť tento problém nedostatku transparentnosti a ochrany spotrebiteľa tým, že sa v oblasti transparentnosti a ochrany uplatnia určité opatrenia aj na roamingové služby poskytované mimo Únie. Mali by sa podporovať dvojstranné dohody medzi prevádzkovateľmi v Únii a v tretích krajinách s cieľom minimalizovať náklady na veľkoobchodnej a maloobchodnej úrovni. Tieto opatrenia by mali uľahčiť hospodársku súťaž a zlepšiť fungovanie vnútorného trhu.

Pozmeňujúci návrh  20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 52

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(52) Poskytovatelia roamingu by mali roamingových zákazníkov informovať o možnosti bezplatného prístupu k tiesňovým službám volaním na jednotné európske číslo tiesňového volania „112“ a alternatívnymi spôsobmi prístupu prostredníctvom tiesňovej komunikácie. Alternatívne spôsoby prístupu prostredníctvom tiesňovej komunikácie umožňujú roamingovým zákazníkom, najmä tým so zdravotným postihnutím, prístup k tiesňovým službám inými prostriedkami než volaním. Alternatívne spôsoby prístupu sa môžu zabezpečiť napríklad prostredníctvom tiesňových aplikácií, zasielania správ, konverzných služieb alebo textovou či úplnou konverzáciou v reálnom čase zavedenými podľa článku 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/88268.

(52) Poskytovatelia roamingu by mali roamingových zákazníkov informovať o možnosti bezplatného prístupu k tiesňovým službám volaním na jednotné európske číslo tiesňového volania „112“ a alternatívnymi spôsobmi prístupu prostredníctvom tiesňovej komunikácie, ktoré sú technicky uskutočniteľné z hľadiska ich využitia roamingovými zákazníkmi, najmä zákazníkmi so zdravotným postihnutím. Alternatívne spôsoby prístupu prostredníctvom tiesňovej komunikácie umožňujú roamingovým zákazníkom, najmä tým so zdravotným postihnutím, prístup k tiesňovým službám inými prostriedkami než volaním. Alternatívne spôsoby prístupu sa môžu zabezpečiť napríklad prostredníctvom tiesňových aplikácií, zasielania správ, konverzných služieb alebo textovou či úplnou konverzáciou v reálnom čase zavedenými podľa článku 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/88268.

_________________

_________________

68 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/882 zo 17. apríla 2019 o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb (Ú. v. EÚ L 151, 7.6.2019, s. 70).

68 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/882 zo 17. apríla 2019 o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb (Ú. v. EÚ L 151, 7.6.2019, s. 70).

Pozmeňujúci návrh  21

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 53 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(53a) Orgán BEREC by mal zriadiť a viesť jednotnú databázu Únie obsahujúcu prostriedky prístupu k tiesňovej komunikácii, ktoré sú povinné v každom členskom štáte. Účelom databázy je zabezpečiť transparentnosť s cieľom umožniť národným regulačným orgánom a prevádzkovateľom priamy prístup k informáciám o prístupe k tiesňovej komunikácii vo všetkých členských štátoch. Databáza predstavuje potrebný medzistupeň na zvýšenie transparentnosti na maloobchodnej úrovni a mala by sa používať na informovanie roamingových zákazníkov o alternatívnych spôsoboch prístupu k tiesňovej komunikácii. Orgán BEREC by mal stanoviť postupy, ktorými majú príslušné orgány poskytovať a aktualizovať informácie požadované v súlade s týmto nariadením.

Pozmeňujúci návrh  22

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 59

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(59) Je potrebné monitorovať a pravidelne preskúmavať fungovanie veľkoobchodných roamingových trhov a ich vzájomné vzťahy s maloobchodným roamingovým trhom, a pritom brať do úvahy vývoj konkurencieschopnosti a technologický vývoj a prevádzkové toky. Komisia by mala predložiť dve správy Európskemu parlamentu a Rade. Komisia by predovšetkým vo svojich dvojročných správach mala posúdiť, či má RLAH vplyv na vývoj tarifných plánov na maloobchodnom trhu. To by malo na jednej strane zahŕňať posúdenie prípadného vzniku tarifných plánov, ktoré zahŕňajú len domáce služby a vylučujú všetky maloobchodné roamingové služby, čím by sa ohrozil samotný cieľ RLAH, a na druhej strane posúdenie prípadného zníženia dostupnosti paušálnych tarifných plánov, čo by tiež mohlo byť na úkor spotrebiteľov a narušiť plnenie cieľov jednotného digitálneho trhu. Správy Komisie by mali predovšetkým analyzovať mieru, do akej sú mimoriadne maloobchodné roamingové príplatky schvaľované národnými regulačnými orgánmi, schopnosť prevádzkovateľov domácej siete udržať si domáce modely poplatkov a schopnosť prevádzkovateľov navštívených sietí vynahradiť si skutočne vzniknuté náklady na poskytovanie regulovaných veľkoobchodných roamingových služieb. Okrem toho by sa v správach Komisie malo posúdiť, ako je na veľkoobchodnej úrovni zabezpečený prístup k rôznym sieťovým technológiám a generáciám sietí, úroveň využívania obchodných platforiem a podobných nástrojov na obchodovanie s prevádzkou na veľkoobchodnej úrovni, vývoja roamingu stroj-stroj; a pretrvávajúce problémy na maloobchodnej úrovni v súvislosti so službami s pridanou hodnotou a s uplatňovaním opatrení na tiesňovú komunikáciu. S cieľom umožniť takéto podávanie správ v záujme posúdenia, ako sa roamingové trhy prispôsobujú RLAH, by sa mal po implementácii týchto pravidiel zhromaždiť dostatok údajov o fungovaní takýchto trhov.

(59) Je potrebné monitorovať a pravidelne preskúmavať fungovanie veľkoobchodných roamingových trhov a ich vzájomné vzťahy s maloobchodným roamingovým trhom, a pritom brať do úvahy vývoj konkurencieschopnosti a technologický vývoj a prevádzkové toky. Komisia by mala každé dva roky predkladať správu Európskemu parlamentu a Rade. Prvá takáto správa by sa mala predložiť do 30. júna 2025. Komisia by predovšetkým vo svojich dvojročných správach mala posúdiť, či má RLAH vplyv na vývoj tarifných plánov na maloobchodnom trhu. To by malo na jednej strane zahŕňať posúdenie prípadného vzniku tarifných plánov, ktoré zahŕňajú len domáce služby a vylučujú všetky maloobchodné roamingové služby, čím by sa ohrozil samotný cieľ RLAH, a na druhej strane posúdenie prípadného zníženia dostupnosti paušálnych tarifných plánov, čo by tiež mohlo byť na úkor spotrebiteľov a narušiť plnenie cieľov jednotného digitálneho trhu. Správy Komisie by mali predovšetkým analyzovať mieru, do akej sú mimoriadne maloobchodné roamingové príplatky schvaľované národnými regulačnými orgánmi, schopnosť prevádzkovateľov domácej siete udržať si domáce modely poplatkov a schopnosť prevádzkovateľov navštívených sietí vynahradiť si skutočne vzniknuté náklady na poskytovanie regulovaných veľkoobchodných roamingových služieb. Okrem toho by sa v správach Komisie malo posúdiť, ako je na veľkoobchodnej úrovni zabezpečený prístup k rôznym sieťovým technológiám a generáciám sietí, úroveň využívania obchodných platforiem a podobných nástrojov na obchodovanie s prevádzkou na veľkoobchodnej úrovni, vývoja roamingu stroj-stroj; a pretrvávajúce problémy na maloobchodnej úrovni v súvislosti so službami s pridanou hodnotou a nevyžiadaným roamingom, ako aj s uplatňovaním opatrení na tiesňovú komunikáciu, účinnosť povinností v oblasti kvality služieb zavedených v tomto nariadení a miera, do akej sú zákazníci náležite informovaní o týchto povinnostiach vo svojich zmluvách a môžu skutočne využívať roaming za vnútroštátne ceny. Okrem toho by sa v správach Komisie mal posúdiť vplyv zavádzania a vykonávania nových sieťových technológií (napr. služieb 5G a internetu vecí), ako aj pandémie ochorenia COVID-19 na roamingový trh, najmä zvýšená miera neistoty, pokiaľ ide o predvídateľnosť budúcich objemov roamingovej prevádzky. S cieľom umožniť takéto podávanie správ v záujme posúdenia, ako sa roamingové trhy prispôsobujú RLAH, by sa mal po implementácii týchto pravidiel zhromaždiť dostatok údajov o fungovaní takýchto trhov. Komisia by mala neustále pracovať na získavaní nových údajov o roamingovom trhu a ich zverejňovaní.

Pozmeňujúci návrh  23

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 60 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(60a) Z dlhodobého hľadiska by sa uľahčenie roamingu stroj-stroj (M2M) a internetu vecí malo považovať za dôležitú hnaciu silu digitalizácie priemyslu Únie a malo by vychádzať zo súvisiacich politík Únie pre odvetvia ako zdravotníctvo, energetika, životné prostredie a doprava. Komisia by mala pravidelne posudzovať trh s prepojiteľnosťou M2M a internetu vecí a poskytnúť odporúčania v spolupráci s orgánom BEREC a príslušnými zainteresovanými stranami.

Pozmeňujúci návrh  24

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 62

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(62) Na zabezpečenie toho, aby maximálne veľkoobchodné poplatky vychádzali z aktuálnych a aktualizovaných údajov, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie s cieľom zmeniť maximálne veľkoobchodné poplatky, ktoré môže prevádzkovateľ navštívenej siete účtovať poskytovateľovi roamingu za poskytovanie regulovaných hlasových, SMS alebo dátových roamingových služieb prostredníctvom tejto navštívenej siete. V tomto nariadení by sa mali stanoviť podrobné kritériá a parametre, na základe ktorých sa stanovujú hodnoty týchto maximálnych veľkoobchodných poplatkov. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 201669. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov, a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(62) Na zabezpečenie toho, aby toto nariadenie vychádzalo z najnovších a aktualizovaných údajov, by Komisia mala podrobne monitorovať vývoj na roamingovom trhu, ako sa stanovuje v tomto nariadení. Ak to bude potrebné a vhodné, k dvojročným správam by sa mal pripojiť legislatívny návrh, ktorý sa bude zaoberať prípadnou zmenou okolností na roamingovom trhu.

__________________

__________________

69 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

69 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozmeňujúci návrh  25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 63

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(63) Keďže ciele tohto nariadenia, a to stanovenie spoločného prístupu na zabezpečenie toho, aby používatelia verejných mobilných komunikačných sietí na cestách v Únii v porovnaní konkurenčnými vnútroštátnymi cenami neplatili neprimerane vysoké ceny za roamingové služby v rámci Únie a zároveň posilnenie transparentnosti a zabezpečenie udržateľnosti poskytovania maloobchodných roamingových služieb za domáce ceny, ako aj skutočného zážitku z využívania RLAH, pokiaľ ide o kvalitu služieb a prístup k tiesňovým službám počas roamingu, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(63) Keďže ciele tohto nariadenia, a to stanovenie spoločného prístupu na zabezpečenie toho, aby používatelia verejných mobilných komunikačných sietí na cestách v Únii a pri využívaní iných než pozemných sietí na palubách lietadiel alebo námorných plavidiel v porovnaní konkurenčnými vnútroštátnymi cenami neplatili neprimerane vysoké ceny za roamingové služby v rámci Únie a zároveň posilnenie transparentnosti a práv spotrebiteľa, ako aj zabezpečenie udržateľnosti poskytovania maloobchodných roamingových služieb za domáce ceny, ako aj skutočného využívania roamingu za vnútroštátne ceny, pokiaľ ide o kvalitu služieb a prístup k tiesňovým službám počas roamingu, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

Pozmeňujúci návrh  26

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Týmto nariadením sa stanovuje spoločný prístup na zabezpečenie toho, aby používatelia verejných mobilných komunikačných sietí cestujúci v Únii neplatili neprimerane vysoké ceny za roamingové služby v rámci Únie v porovnaní s konkurenčnými vnútroštátnymi cenami pri vytváraní a prijímaní volaní, zasielaní a prijímaní SMS správ a pri využívaní dátových komunikačných služieb s prepájaním paketov, čím sa prispeje k bezproblémovému fungovaniu vnútorného trhu a zároveň sa dosiahne vysoký stupeň ochrany spotrebiteľa, posilní sa hospodárska súťaž a transparentnosť na trhu a poskytnú sa stimuly pre inovácie a možnosť voľby pre spotrebiteľov.

1. Týmto nariadením sa stanovuje spoločný prístup na zabezpečenie toho, aby používatelia verejných mobilných komunikačných sietí cestujúci v Únii neplatili neprimerane vysoké ceny za roamingové služby v rámci Únie v porovnaní s konkurenčnými vnútroštátnymi cenami pri vytváraní a prijímaní volaní, zasielaní a prijímaní SMS správ a pri využívaní dátových komunikačných služieb s prepájaním paketov, čím sa prispeje k bezproblémovému fungovaniu vnútorného trhu, a to v plnom súlade s Chartou základných práv Európskej únie, pričom sa dosiahne vysoký stupeň ochrany spotrebiteľa, ochrany údajov, súkromia a dôvery, posilní sa nezávislosť a transparentnosť na trhu a poskytnú sa stimuly pre inovácie a možnosť voľby pre spotrebiteľov, ako aj integráciu ľudí so zdravotným postihnutím.

Pozmeňujúci návrh  27

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d) „navštívená sieť“ je pozemská verejná mobilná komunikačná sieť, ktorá sa nachádza v inom členskom štáte, než je členský štát, v ktorom sa nachádza domáci poskytovateľ roamingového zákazníka, a ktorá roamingovému zákazníkovi umožňuje vytvárať alebo prijímať volania, zasielať alebo prijímať SMS správy alebo využívať dátovú komunikáciu s prepájaním paketov prostredníctvom dohody s prevádzkovateľom domácej siete;

d) „navštívená sieť“ je verejná mobilná komunikačná sieť, ktorá sa nachádza v inom členskom štáte, než je členský štát, v ktorom sa nachádza domáci poskytovateľ roamingového zákazníka, a ktorá roamingovému zákazníkovi umožňuje vytvárať alebo prijímať volania, zasielať alebo prijímať SMS správy alebo využívať dátovú komunikáciu s prepájaním paketov prostredníctvom dohody s prevádzkovateľom domácej siete;

Pozmeňujúci návrh  28

 

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Prevádzkovatelia mobilných sietí vyhovejú všetkým primeraným žiadostiam o veľkoobchodný prístup k roamingu , najmä umožnia poskytovateľovi roamingu kopírovať maloobchodné mobilné služby ponúkané na domácom trhu, ak je to technicky možné .

1. Prevádzkovatelia mobilných sietí vyhovejú všetkým primeraným žiadostiam o veľkoobchodný prístup k roamingu, najmä umožnia poskytovateľovi roamingu kopírovať maloobchodné mobilné služby ponúkané na domácom trhu, ak sú v navštívenej sieti k dispozícii a je to technicky možné. Obchodné praktiky, ktoré vedú k zámernému alebo podvodnému zabráneniu veľkoobchodnému prístupu k roamingu, sa zakazujú.

Pozmeňujúci návrh  29

 

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Veľkoobchodný prístup k roamingu zahŕňa prístup k všetkým sieťovým prvkom a pridruženým prostriedkom, relevantným službám, softvérovým a informačným systémom, ktoré sú potrebné na poskytovanie regulovaných roamingových služieb zákazníkom , a to na sieti akejkoľvek dostupnej generácie s akoukoľvek dostupnou technológiou .

3. Veľkoobchodný prístup k roamingu zahŕňa prístup k všetkým sieťovým prvkom a pridruženým prostriedkom, relevantným službám, softvérovým a informačným systémom, ktoré sú potrebné na poskytovanie regulovaných roamingových služieb zákazníkom, a to na sieti akejkoľvek dostupnej generácie s akoukoľvek dostupnou technológiou, v súlade s odsekom 1.

Pozmeňujúci návrh  30

 

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a. Orgán BEREC v úzkej spolupráci s Komisiou a príslušnými zainteresovanými stranami priebežne posudzuje regulačný rámec pre spotrebiteľov, podniky a prevádzkovateľov s cieľom zabezpečiť prístup k pripojeniu novej generácie, ako je 5G, ako aj k budúcim sieťam a technológiám.

Pozmeňujúci návrh  31

 

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Ak je to technicky uskutočniteľné, poskytovatelia roamingu zabezpečia, aby sa regulované maloobchodné roamingové služby poskytovali za rovnakých podmienok, ako keby sa takéto služby využívali na domácom trhu, najmä pokiaľ ide o kvalitu služby.

2. Ak je to technicky uskutočniteľné a ak je takáto možnosť k dispozícii, poskytovatelia roamingu zabezpečia, aby sa regulované maloobchodné roamingové služby poskytovali za rovnakých podmienok, ako keby sa takéto služby využívali na domácom trhu, najmä pokiaľ ide o kvalitu služby, a to aj čo sa týka okamžitého a plynulého prechodu medzi mobilnými komunikačnými sieťami na vnútorných hraniciach Únie. Poskytovatelia roamingu nesmú zámerne ponúkať regulované maloobchodné roamingové služby za podmienok, ktoré sú menej výhodné, než podmienky ponúkané na domácom trhu, ak sú v navštívenej sieti dostupné rovnaké generácie mobilných komunikačných sietí, podmienky a technológie. Obchodné praktiky, ktoré vedú k zníženiu kvality služieb regulovaných maloobchodných roamingových služieb, sa zakazujú.

Pozmeňujúci návrh  32

 

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Ak poskytovatelia roamingu ponúkajú podmienky, ktoré sú menej priaznivé než podmienky ponúkané na domácom trhu, informujú svojich používateľov a uvedú dôvody.

Pozmeňujúci návrh  33

 

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. S cieľom prispieť k jednotnému uplatňovaniu tohto článku orgán BEREC do ... [6 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] po konzultácii so zainteresovanými stranami a v úzkej spolupráci s Komisiou uskutoční aktualizáciu svojich usmernení pre maloobchodné služby, pokiaľ ide o vykonávanie opatrení týkajúcich sa kvality služieb.

Pozmeňujúci návrh  34

 

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b. Orgán BEREC pozorne monitoruje trh a poskytuje posúdenia kvality služieb vrátane správ o štatistikách o sťažnostiach spotrebiteľov týkajúcich sa kvality služieb a vhodnosti existujúceho regulačného rámca.

Pozmeňujúci návrh  35

 

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Poskytovatelia roamingu môžu uplatňovať v súlade s týmto článkom a vykonávacími aktmi uvedenými v článku 8 „politiku primeraného využívania“ na spotrebu regulovaných maloobchodných roamingových služieb poskytovaných na platnej úrovni domácich maloobchodných cien, aby sa predišlo zneužívaniu alebo neobvyklému využívaniu regulovaných maloobchodných roamingových služieb roamingovými zákazníkmi, ako je využívanie takýchto služieb roamingovými zákazníkmi v inom členskom štáte, ako je štát ich domáceho poskytovateľa, na iné účely ako pravidelné cestovanie.

1. Poskytovatelia roamingu môžu vo výnimočných prípadoch uplatňovať v súlade s týmto článkom a vykonávacími aktmi uvedenými v článku 8 „politiku primeraného využívania“ na spotrebu regulovaných maloobchodných roamingových služieb poskytovaných na platnej úrovni domácich maloobchodných cien, aby sa predišlo zneužívaniu, podvodnému využívaniu alebo neobvyklému využívaniu regulovaných maloobchodných roamingových služieb roamingovými zákazníkmi, ako je využívanie takýchto služieb roamingovými zákazníkmi v inom členskom štáte, ako je štát ich domáceho poskytovateľa, na iné účely ako pravidelné cestovanie.

Pozmeňujúci návrh  36

 

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Akákoľvek politika primeraného využívania musí zákazníkom poskytovateľa roamingu umožňovať spotrebúvať objemy regulovaných maloobchodných roamingových služieb za platné domáce maloobchodné ceny, ktoré sú v súlade s ich príslušnými tarifnými plánmi.

Akákoľvek politika primeraného využívania musí zákazníkom poskytovateľa roamingu umožňovať spotrebúvať objemy regulovaných maloobchodných roamingových služieb za platné domáce maloobchodné ceny, ktoré kopírujú ich príslušné tarifné plány.

Pozmeňujúci návrh  37

 

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Komisia s cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie článkov 6 a 7 po konzultácii s orgánom BEREC prijme a s ohľadom na vývoj trhu pravidelne preskúmava vykonávacie akty stanovujúce podrobné pravidlá o uplatňovaní politiky primeraného využívania a o metodike na posúdenie udržateľnosti poskytovania maloobchodných roamingových služieb za domáce ceny , ako aj o žiadosti, ktorú má poskytovateľ roamingu predložiť na účely tohto posúdenia. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 4 ods. 2.

1. Komisia s cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie článkov 6 a 7 a obmedziť uplatňovanie politík primeraného využívania v Únii a v konečnom dôsledku postupne ukončiť ich uplatňovanie po konzultácii s orgánom BEREC do 31. decembra 2022 prijme a s ohľadom na vývoj trhu pravidelne preskúmava vykonávacie akty stanovujúce podrobné pravidlá o uplatňovaní politiky primeraného využívania a o metodike na posúdenie udržateľnosti poskytovania maloobchodných roamingových služieb za domáce ceny , ako aj o žiadosti, ktorú má poskytovateľ roamingu predložiť na účely tohto posúdenia. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 4 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh  38

 

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Až do nadobudnutia účinnosti nového vykonávacieho aktu prijatého podľa odseku 1 sa naďalej uplatňuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/2286.

5. Až do nadobudnutia účinnosti nového vykonávacieho aktu prijatého podľa odseku 1 sa naďalej uplatňuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/2286. Poskytovatelia postupne ukončia všeobecné uplatňovanie politiky primeraného využívania s výnimkou tarifného modelu neobmedzeného dátového balíka, ktorý sa môže uplatňovať len vtedy, keď sa zistí neobvyklé využívanie alebo zneužívanie veľkoobchodného prístupu k roamingu, trvalý roaming alebo odôvodnené podvodné praktiky.

Pozmeňujúci návrh  39

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) kvality služby, ktorú možno odôvodnene očakávať pri roamingu v Únii.

c) jasných a zrozumiteľných informácií o kvalite služby pri roamingu v Únii vrátane odhadovanej maximálnej a inzerovanej rýchlosti sťahovania a odosielania dát v rámci služieb prístupu k údajom, ktoré majú byť rozčlenené podľa členského štátu a poskytovateľa služieb, v súlade s usmerneniami orgánu BEREC uvedenými v odseku 5a.

Pozmeňujúci návrh  40

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a. Poskytovatelia roamingu zabezpečia, aby zmluva obsahovala jasné informácie o postupe podávania sťažností, keď je kvalita služby v rozpore s podmienkami zmluvy.

Pozmeňujúci návrh  41

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 5 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a. Na účely zabezpečenia jednotného uplatňovania tohto článku orgán BEREC do ... [6 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] po konzultácii so zainteresovanými stranami a v úzkej spolupráci s Komisiu aktualizuje svoje usmernenia týkajúce sa roamingu na maloobchodnej úrovni, najmä pokiaľ ide o vykonávanie a poskytovanie informácií o kvalite služieb uvedených v odseku 3 písm. c) a v odseku 4a tohto článku, presadzovanie príslušných zmluvných ustanovení zákazníkmi a opatrenia na zabezpečenie transparentnosti uvedené v článkoch 14, 15 a 16.

Pozmeňujúci návrh  42

 

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Priemerný veľkoobchodný poplatok, ktorý môže prevádzkovateľ navštívenej siete účtovať poskytovateľovi roamingu za poskytovanie regulovaného roamingového volania vytvoreného v tejto navštívenej sieti vrátane, okrem iného, nákladov na vytvorenie, tranzit a ukončenie volania, neprekročí ochranný limit 0,022 EUR za minútu. Uvedený maximálny veľkoobchodný poplatok sa 1. januára 2025 zníži na 0,019 EUR za minútu a bez toho, aby boli dotknuté články 21, 22 a 23, zostane vo výške 0,019 EUR za minútu do 30. júna 2032 .

1. Priemerný veľkoobchodný poplatok, ktorý môže prevádzkovateľ navštívenej siete účtovať poskytovateľovi roamingu za poskytovanie regulovaného roamingového volania vytvoreného v tejto navštívenej sieti vrátane, okrem iného, nákladov na vytvorenie, tranzit a ukončenie volania, neprekročí ochranný limit 0,015 EUR za minútu. Uvedený maximálny veľkoobchodný poplatok sa v roku 2025 zníži na 0,01 EUR za minútu a bez toho, aby bol dotknutý článok 21, zostane vo výške 0,01 EUR za minútu do 30. júna 2032 .

Pozmeňujúci návrh  43

 

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Priemerný veľkoobchodný poplatok, ktorý prevádzkovateľ navštívenej siete môže účtovať poskytovateľovi roamingu za poskytnutie regulovanej roamingovej SMS správy, ktorá sa vytvorila v tejto navštívenej sieti, nesmie prekročiť ochranný limit 0,004 EUR za SMS správu . Uvedený maximálny veľkoobchodný poplatok sa 1. januára 2025 zníži na 0,003 EUR za SMS správu a bez toho, aby boli dotknuté články 21, 22 a 23 , zostane vo výške 0,003 EUR do 30. júna 2032 .

1. Priemerný veľkoobchodný poplatok, ktorý prevádzkovateľ navštívenej siete môže účtovať poskytovateľovi roamingu za poskytnutie regulovanej roamingovej SMS správy, ktorá sa vytvorila v tejto navštívenej sieti, nesmie prekročiť ochranný limit 0,003 EUR za SMS správu . Uvedený maximálny veľkoobchodný poplatok bez toho, aby bol dotknutý článok 21, zostane vo výške 0,003 EUR do 30. júna 2032.

Pozmeňujúci návrh  44

 

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Priemerný veľkoobchodný poplatok, ktorý prevádzkovateľ navštívenej siete môže účtovať poskytovateľovi roamingu za poskytnutie regulovaných dátových roamingových služieb prostredníctvom tejto navštívenej siete, nesmie prekročiť ochranný limit 2,00 EUR za gigabajt prenesených dát. Uvedený maximálny veľkoobchodný poplatok sa od 1. januára 2025 zníži na 1,50 EUR za gigabajt prenesených dát a bez toho, aby boli dotknuté články 21, 22 a 23, ochranný limit zostane do 30. júna 2032 vo výške 1,50 EUR za gigabajt prenesených dát.

1. Priemerný veľkoobchodný poplatok, ktorý prevádzkovateľ navštívenej siete môže účtovať poskytovateľovi roamingu za poskytnutie regulovaných dátových roamingových služieb prostredníctvom tejto navštívenej siete, nesmie prekročiť ochranný limit 1,00 EUR za gigabajt prenesených dát. Uvedený maximálny veľkoobchodný poplatok sa od 1. januára 2024 zníži na 0,75 EUR za gigabajt prenesených dát a od 1. januára 2025 na 0,50 EUR za gigabajt prenesených dát. Uvedený maximálny veľkoobchodný poplatok bez toho, aby bol dotknutý článok 21, zostane do 30. júna 2032 vo výške 0,50 EUR za gigabajt prenesených dát.

Pozmeňujúci návrh  45

 

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby boli dotknuté články 10, 11 a 12, prevádzkovateľ navštívenej siete neúčtuje poskytovateľovi roamingu žiadny poplatok za tiesňovú komunikáciu iniciovanú roamingovým zákazníkom a prenos informácií o polohe volajúceho.

Bez toho, aby boli dotknuté články 10, 11 a 12, prevádzkovateľ navštívenej siete neúčtuje poskytovateľovi roamingu žiadne poplatky za akýkoľvek druh tiesňovej komunikácie iniciovanej roamingovým zákazníkom a prenos informácií o polohe volajúceho. Všetky jasne identifikovateľné prostriedky tiesňových služieb sa poskytujú bez akéhokoľvek dodatočného poplatku.

Pozmeňujúci návrh  46

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

S výnimkou prípadov, keď roamingový zákazník oznámi poskytovateľovi roamingu, že danú službu nepožaduje, poskytovatelia roamingu automaticky bez zbytočného odkladu a bezplatne prostredníctvom služby zasielania správ poskytnú zákazníkovi pri jeho vstupe na územie iného členského štátu, než je členský štát jeho domáceho poskytovateľa, informácie o možnom riziku zvýšených poplatkov v dôsledku využívania služieb s pridanou hodnotou vrátane odkazu na vyhradenú webovú stránku poskytujúcu informácie o druhoch služieb, ktoré môžu vyvolať zvýšené náklady, a ak sú dostupné, aj informácie o číselných množinách služieb s pridanou hodnotou.

S výnimkou prípadov, keď roamingoví zákazníci oznámia poskytovateľovi roamingu, že danú službu nepožadujú, poskytovatelia roamingu automaticky bez zbytočného odkladu a bezplatne prostredníctvom služby zasielania správ poskytnú zákazníkom pri ich vstupe na územie iného členského štátu, než je členský štát ich domáceho poskytovateľa, informácie o možnom riziku zvýšených poplatkov v navštívenom členskom štáte v dôsledku využívania služieb s pridanou hodnotou vrátane bezplatného prístupu k odkazu na vyhradenú webovú stránku poskytujúcu informácie o druhoch služieb, ktoré môžu vyvolať zvýšené náklady, a ak sú dostupné, aj informácie o číselných množinách služieb s pridanou hodnotou a prípadných uplatniteľných poplatkoch.

Pozmeňujúci návrh  47

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – pododsek 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Prvý, druhý, piaty a šiesty pododsek, s výnimkou odkazu na politiku primeraného využívania a príplatok uplatňovaný v súlade s článkom 7, sa uplatňujú aj na hlasové a SMS roamingové služby využívané roamingovými zákazníkmi cestujúcimi mimo Únie a poskytované poskytovateľom roamingu.

Prvý, druhý, piaty a šiesty pododsek, s výnimkou odkazu na politiku primeraného využívania a príplatok uplatňovaný v súlade s článkom 7, sa uplatňujú aj na hlasové a textové roamingové služby využívané roamingovými zákazníkmi a poskytované poskytovateľom roamingu v tretej krajine a na použitie iných ako pozemných sietí.

Pozmeňujúci návrh  48

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Okrem informácií stanovených v odseku 1 majú zákazníci právo bezplatne a bez ohľadu na to, kde v Únii sa nachádzajú, požiadať a prijať prostredníctvom hlasového volania alebo SMS správy z mobilného telefónu podrobnejšie personalizované cenové informácie o roamingových poplatkoch v navštívenej sieti za hlasové volania a SMS správy, ako aj informácie o opatreniach v oblasti transparentnosti uplatniteľných na základe tohto nariadenia. Takáto žiadosť sa uplatňuje na bezplatnom čísle, ktoré na tento účel určí poskytovateľ roamingu. Povinnosti stanovené v odseku 1 sa nevzťahujú na zariadenia, ktoré nemajú funkciu SMS správ.

2. Okrem informácií stanovených v odseku 1 majú zákazníci právo bezplatne a bez ohľadu na to, kde v Únii sa nachádzajú, požiadať a prijať prostredníctvom hlasového volania alebo textovej správy z mobilného telefónu podrobnejšie personalizované cenové informácie o roamingových poplatkoch v navštívenej sieti za hlasové volania a textové správy, ako aj informácie o opatreniach v oblasti transparentnosti uplatniteľných na základe tohto nariadenia. Takáto žiadosť sa uplatňuje na bezplatnom čísle, ktoré na tento účel určí poskytovateľ roamingu. Povinnosti stanovené v odseku 1 sa nevzťahujú na zariadenia, ktoré nemajú funkciu textových správ.

Pozmeňujúci návrh  49

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Poskytovatelia roamingu sprístupnia svojim zákazníkom informácie o tom, ako sa vyhnúť nevyžiadanému roamingu v pohraničných regiónoch. Poskytovatelia roamingu prijmú primerané opatrenia na ochranu svojich zákazníkov pred platením roamingových poplatkov za nevyžiadane sprístupnené roamingové služby, keď sa nachádzajú vo svojom domovskom členskom štáte.

5. Poskytovatelia roamingu sprístupnia svojim zákazníkom informácie o tom, ako sa vyhnúť nevyžiadanému roamingu v pohraničných regiónoch a pri využívaní iných než pozemných sietí. Poskytovatelia roamingu prijmú potrebné opatrenia na ochranu svojich zákazníkov pred platením roamingových poplatkov za nevyžiadane sprístupnené roamingové služby, keď sa nachádzajú vo svojom domovskom členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh  50

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Informácie sa doručujú na mobilné zariadenie roamingového zákazníka, napríklad prostredníctvom SMS správy, emailu alebo automaticky otváraného okna na mobilnom zariadení vždy, keď roamingový zákazník vstúpi na územie iného členského štátu, než je štát jeho domáceho poskytovateľa, a začne po prvýkrát využívať dátovú roamingovú službu v danom členskom štáte. Poskytujú sa bezplatne vhodnými prostriedkami prispôsobenými na uľahčenie ich príjmu a jednoduchého porozumenia, a to v momente, keď roamingový zákazník začne využívať regulovanú dátovú roamingovú službu.

Informácie sa doručujú priamo na mobilné zariadenie roamingového zákazníka, napríklad prostredníctvom textovej správy alebo automaticky otváraného okna na mobilnom zariadení vždy, keď roamingový zákazník vstúpi na územie iného členského štátu, než je štát jeho domáceho poskytovateľa, a začne po prvýkrát využívať dátovú roamingovú službu v danom členskom štáte. Poskytujú sa bezplatne vhodnými prostriedkami prispôsobenými na uľahčenie ich príjmu a jednoduchého porozumenia, a to v momente, keď roamingový zákazník začne využívať regulovanú dátovú roamingovú službu.

Pozmeňujúci návrh  51

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 4 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Každý poskytovateľ roamingu umožní všetkým svojim roamingovým zákazníkom, aby si vedome a bezplatne zvolili službu, ktorou sa včas poskytujú informácie o akumulovanej spotrebe vyjadrenej v objeme alebo mene, v ktorej sa roamingovému zákazníkovi účtuje využívanie regulovaných dátových roamingových služieb, a ktorá zaručuje, že bez zákazníkovho výslovného súhlasu akumulované výdavky za regulované dátové roamingové služby v priebehu určeného obdobia využívania, s výnimkou MMS správ účtovaných na jednotkovom základe, neprekročia stanovený finančný limit.

4. Každý poskytovateľ roamingu poskytne všetkým svojim roamingovým zákazníkom prístup k službe, ktorou sa včas poskytujú informácie o akumulovanej spotrebe vyjadrenej v objeme alebo mene, v ktorej sa roamingovému zákazníkovi účtuje využívanie regulovaných dátových roamingových služieb, a ktorá zaručuje, že bez zákazníkovho výslovného súhlasu akumulované výdavky za regulované dátové roamingové služby v priebehu určeného obdobia využívania, s výnimkou MMS správ účtovaných na jednotkovom základe, neprekročia stanovený finančný limit. Zákazníci môžu poskytovateľovi roamingu oznámiť, že prístup k takejto službe nevyžadujú.

Pozmeňujúci návrh  52

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 4 – pododsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Každý poskytovateľ roamingu takisto zabezpečí, aby sa na mobilné zariadenie roamingového zákazníka zaslalo príslušné oznámenie, napríklad prostredníctvom SMS správy, e-mailu alebo automaticky otváraného okna na počítači, keď dátové roamingové služby dosiahnu 80 % dohodnutého finančného alebo objemového limitu. Každý zákazník má právo požadovať od poskytovateľa roamingu, aby mu prestal zasielať tieto oznámenia, a má právo kedykoľvek a bezplatne poskytovateľa požiadať, aby mu túto službu znova poskytol.

Každý poskytovateľ roamingu takisto zabezpečí, aby sa priamo na mobilné zariadenie roamingového zákazníka zaslalo príslušné oznámenie, napríklad prostredníctvom textovej správy alebo automaticky otváraného okna na počítači, keď dátové roamingové služby dosiahnu 80 % dohodnutého finančného alebo objemového limitu. Každý zákazník má právo požadovať od poskytovateľa roamingu, aby mu prestal zasielať tieto oznámenia, a má právo kedykoľvek a bezplatne poskytovateľa požiadať, aby mu túto službu znova poskytol.

Pozmeňujúci návrh  53

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 4 – pododsek 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Vždy, keď roamingový zákazník požiada o poskytovanie alebo zrušenie služby finančného alebo objemového limitu, zmena sa musí uskutočniť do jedného pracovného dňa od doručenia žiadosti, musí byť bezplatná a nesmie byť spojená so žiadnymi podmienkami ani obmedzeniami, ktoré by sa týkali iných prvkov účastníckej zmluvy.

Vždy, keď roamingový zákazník požiada o zrušenie alebo sa rozhodne pre poskytovanie služby finančného alebo objemového limitu, zmena sa musí uskutočniť do jedného pracovného dňa od doručenia žiadosti, musí byť bezplatná a nesmie byť spojená so žiadnymi podmienkami ani obmedzeniami, ktoré by sa týkali iných prvkov účastníckej zmluvy.

Pozmeňujúci návrh  54

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. Poskytovatelia roamingu prijmú primerané opatrenia na ochranu svojich zákazníkov pred platením roamingových poplatkov za nevyžiadane sprístupnené roamingové služby, keď sa nachádzajú vo svojom domovskom členskom štáte. Patrí medzi ne informovanie zákazníkov o tom, ako sa môžu vyhnúť nevyžiadanému roamingu v pohraničných regiónoch.

6. Poskytovatelia roamingu prijmú potrebné opatrenia na účinnú ochranu svojich zákazníkov pred platením roamingových poplatkov za nevyžiadane sprístupnené roamingové služby, keď sa nachádzajú vo svojom domovskom členskom štáte. Patrí medzi ne informovanie zákazníkov o tom, ako sa môžu prakticky vyhnúť nevyžiadanému roamingu v pohraničných regiónoch.

Pozmeňujúci návrh  55

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 7 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Tento článok sa s výnimkou odseku 6, odseku 2 druhého pododseku a odseku 3, a pokiaľ nie je v druhom a treťom pododseku tohto odseku uvedené inak, vzťahuje aj na dátové roamingové služby, ktoré využívajú roamingoví zákazníci cestujúci mimo Únie a ktoré poskytuje poskytovateľ roamingu.

Tento článok sa s výnimkou odseku 6, odseku 2 druhého pododseku a odseku 3, a pokiaľ nie je v druhom a treťom pododseku tohto odseku uvedené inak, vzťahuje aj na dátové roamingové služby, ktoré využívajú roamingoví zákazníci cestujúci mimo Únie a ktoré poskytuje poskytovateľ roamingu, a na použitie iných ako pozemných sietí.

Pozmeňujúci návrh  56

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Poskytovateľ roamingu prostredníctvom automatickej správy informuje roamingového zákazníka o tom, že môže bezplatne pristupovať k tiesňovým službám tak, že zavolá na jednotné európske číslo tiesňového volania 112, a tak, že využije alternatívne spôsoby prístupu k tiesňovým službám prostredníctvom tiesňovej komunikácie, ktorá je povinná v navštívenom členskom štáte. Tieto informácie sa na mobilné zariadenie roamingového zákazníka doručia v podobe SMS správy vždy, keď roamingový zákazník vstúpi na územie iného členského štátu, než je členský štát jeho domáceho poskytovateľa. Poskytujú sa bezplatne vhodnými prostriedkami prispôsobenými na uľahčenie ich príjmu a jednoduchého porozumenia, a to v momente, keď roamingový zákazník začne využívať roamingovú službu.

Poskytovateľ roamingu prostredníctvom automatickej správy informuje roamingového zákazníka o tom, že môže bezplatne pristupovať k tiesňovým službám tak, že skontaktuje jednotné európske číslo tiesňového volania 112, a uvedie odkaz na špeciálnu bezplatnú webovú stránku plne dostupnú osobám so zdravotným postihnutím, ktorá obsahuje informácie o alternatívnych spôsoboch prístupu k tiesňovým službám prostredníctvom tiesňovej komunikácie, ktorá je povinná v navštívenom členskom štáte. Tieto informácie sa na mobilné zariadenie roamingového zákazníka doručia priamo v podobe textovej správy vždy, keď roamingový zákazník vstúpi na územie iného členského štátu, než je členský štát jeho domáceho poskytovateľa. Poskytujú sa bezplatne vhodnými prostriedkami prispôsobenými na uľahčenie ich príjmu a jednoduchého porozumenia. Poskytovatelia roamingu by mali v uplatniteľných prípadoch v tejto správe uviesť prístupný odkaz na mobilnú aplikáciu, prostredníctvom ktorej sa v navštívenom členskom štáte zasielajú varovania verejnosti.

Pozmeňujúci návrh  57

 

Návrh nariadenia

Článok 17 – nadpis

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Databáza čísel služieb s pridanou hodnotou

Databáza čísel služieb s pridanou hodnotou a spôsobov prístupu k tiesňovým službám

Pozmeňujúci návrh  58

 

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Orgán BEREC zriadi a spravuje jednotnú databázu Únie s číselnými množinami služieb s pridanou hodnotou v jednotlivých členských štátoch a sprístupní ju národným regulačným orgánom a prevádzkovateľom. Databáza sa zriadi do 31. decembra 2023. Na tento účel národné regulačné orgány alebo iné príslušné orgány bez zbytočného odkladu elektronicky poskytnú orgánu BEREC potrebné informácie a príslušné aktualizácie.

Orgán BEREC zriadi a spravuje jednotnú databázu Únie s číselnými množinami služieb s pridanou hodnotou v jednotlivých členských štátoch a prostriedkami prístupu k tiesňovým službám prostredníctvom tiesňovej komunikácie poskytovanej v každom členskom štáte. Databáza sa sprístupní národným regulačným orgánom a prevádzkovateľom do 31. decembra 2022. Na tento účel národné regulačné orgány alebo iné príslušné orgány bez zbytočného odkladu elektronicky poskytnú orgánu BEREC potrebné informácie a príslušné aktualizácie.

Pozmeňujúci návrh  59

 

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Komisia po konzultácii s BEREC predloží Európskemu parlamentu a Rade dve správy . Po predložení každej správy Komisia v prípade potreby prijme delegované nariadenia podľa článku 22 o zmene maximálnych veľkoobchodných poplatkov za regulované roamingové služby uvedené v tomto nariadení. Prvá takáto správa sa predloží do 30. júna 2025 a druhá do 30. júna 2029 .

1. Komisia po konzultácii s orgánom BEREC predkladá Európskemu parlamentu a Rade každé dva roky správy, podľa potreby spolu s legislatívnym návrhom na zmenu tohto nariadenia. Prvá takáto správa sa predloží do 30. júna 2025.

Pozmeňujúci návrh  60

 

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa) vplyvu zavádzania a využívania mobilných komunikačných sietí a technológií novej generácie na roamingovom trhu;

Pozmeňujúci návrh  61

 

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) vývoja roamingu stroj-stroj;

c) vývoja roamingu pre služby stroj-stroj a služby internetu vecí;

Pozmeňujúci návrh  62

 

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno i

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i) vplyvu uplatňovania politiky primeraného využívania zo strany prevádzkovateľov v súlade s článkom 8 vrátane identifikácie akýchkoľvek nezrovnalostí pri uplatňovaní a vykonávaní takejto politiky primeraného využívania;

i) vplyvu uplatňovania politiky primeraného využívania zo strany prevádzkovateľov v súlade s článkom 8 vrátane identifikácie akýchkoľvek nezrovnalostí pri uplatňovaní a vykonávaní takejto politiky primeraného využívania a rozsahu, v akom budú tieto politiky potrebné v budúcnosti;

Pozmeňujúci návrh  63

 

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno i a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ia) účinnosti povinností v oblasti kvality služieb zavedených v tomto nariadení a miery, do akej sú zákazníci náležite informovaní a môžu skutočne využívať roaming za vnútroštátne ceny;

Pozmeňujúci návrh  64

 

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno i b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ib) rozvoja alternatívnych spôsobov obchodovania s veľkoobchodnou roamingovou prevádzkou, najmä online obchodných platforiem;

Pozmeňujúci návrh  65

 

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno j

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

j) rozsahu, v akom roamingoví zákazníci a prevádzkovatelia čelia problémom v súvislosti so službami s pridanou hodnotou;

j) rozsahu, v akom roamingoví zákazníci a prevádzkovatelia čelia problémom v súvislosti so službami s pridanou hodnotou, s prístupom k tiesňovej komunikácii a s nevyžiadaným roamingom, a spôsobu, ako možno tieto problémy riešiť;

Pozmeňujúci návrh  66

 

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno j a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ja) účinnosti tohto nariadenia pri zabezpečovaní rovnakého prístupu osôb so zdravotným postihnutím k elektronickej komunikácii pri cestách v rámci Únie;

Pozmeňujúci návrh  67

 

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno j b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

jb) vplyvu pandémie ochorenia COVID-19 a podobných kríz.

Pozmeňujúci návrh  68

 

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 2 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. S cieľom posúdiť vývoj konkurencieschopnosti na trhoch s roamingom v rámci Únie BEREC pravidelne zbiera od národných regulačných orgánov údaje o vývoji maloobchodných a veľkoobchodných poplatkov za regulované hlasové, SMS a dátové roamingové služby vrátane veľkoobchodných poplatkov za vyváženú, prípadne nevyváženú roamingovú prevádzku , o využívaní obchodných platforiem a podobných nástrojov, o vývoji roamingu stroj-stroj a o rozsahu, v akom veľkoobchodné roamingové dohody pokrývajú kvalitu služieb a poskytujú prístup k rôznym sieťovým technológiám a generáciám sietí. Orgán BEREC pravidelne zbiera od národných regulačných orgánov aj údaje o uplatňovaní politiky primeraného využívania zo strany prevádzkovateľov, o vývoji výlučne domácich taríf, uplatňovaní mechanizmov udržateľnosti a o sťažnostiach týkajúcich sa roamingu. Pri konzultáciách podľa odseku 1 orgán BEREC zbiera a poskytuje dodatočné informácie o transparentnosti, uplatňovaní opatrení týkajúcich sa tiesňovej komunikácie a o službách s pridanou hodnotou .

2. S cieľom posúdiť vývoj konkurencieschopnosti na trhoch s roamingom v rámci Únie BEREC pravidelne zbiera od národných regulačných orgánov údaje o vývoji maloobchodných a veľkoobchodných poplatkov za regulované hlasové, SMS a dátové roamingové služby vrátane veľkoobchodných poplatkov za vyváženú, prípadne nevyváženú roamingovú prevádzku , o využívaní obchodných platforiem a podobných nástrojov, o vývoji roamingu stroj-stroj a služieb internetu vecí a o rozsahu, v akom veľkoobchodné roamingové dohody pokrývajú kvalitu služieb a poskytujú prístup k rôznym sieťovým technológiám a generáciám sietí. Orgán BEREC pravidelne zbiera od národných regulačných orgánov aj údaje o uplatňovaní politiky primeraného využívania zo strany prevádzkovateľov, o vývoji výlučne domácich taríf, uplatňovaní mechanizmov udržateľnosti a o sťažnostiach týkajúcich sa roamingu vrátane sťažností na kvalitu služby. Pri konzultáciách podľa odseku 1 orgán BEREC zbiera a poskytuje dodatočné informácie o transparentnosti, a to aj o roamingu v iných než pozemných verejných mobilných komunikačných sieťach, o uplatňovaní opatrení týkajúcich sa tiesňovej komunikácie a o službách s pridanou hodnotou.

Pozmeňujúci návrh  69

 

Návrh nariadenia

Článok 22

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 22

vypúšťa sa

Revízia maximálnych veľkoobchodných poplatkov

 

Komisia v súlade s článkom 23 prijme delegovaný akt s cieľom zmeniť maximálne veľkoobchodné poplatky, ktoré prevádzkovateľ navštívenej siete môže podľa článkov 10, 11 a 12 účtovať poskytovateľovi roamingu za poskytovanie regulovaných hlasových, SMS alebo dátových roamingových služieb prostredníctvom tejto navštívenej siete, pričom v čo najvyššej miere zohľadní stanovisko orgánu BEREC.

 

Komisia na tento účel:

 

a) dodrží zásady, kritériá a parametre stanovené v prílohe I;

 

b) zohľadní aktuálne priemerné veľkoobchodné sadzby účtované v celej Únii a potrebu ponechať primeraný hospodársky priestor na rozvoj komerčného trhu;

 

c) zohľadní informácie o trhu predložené orgánom BEREC, národnými regulačnými orgánmi alebo priamo podnikmi poskytujúcimi elektronické komunikačné siete a služby.

 

Pozmeňujúci návrh  70

 

Návrh nariadenia

Článok 23

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 23

vypúšťa sa

Vykonávanie delegovania právomoci

 

1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

 

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 21 a 22 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od 1. januára 2025.

 

3. Delegovanie právomoci uvedené v článkoch 21 a 22 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

 

4. Pred prijatím delegovaného aktu sa Komisia radí s expertmi určenými každým členským štátom v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016.

 

5. Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

 

6. Delegovaný akt prijatý podľa článkov 21 a 22 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevznesú námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informujú Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o jeden mesiac.

 

Pozmeňujúci návrh  71

 

Návrh nariadenia

Článok 25 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 25a

 

Zmeny nariadenia (EÚ) 2015/2120

 

Nariadenie (EÚ) 2015/2120 sa mení takto:

 

(1) Nadpis sa nahrádza takto:

 

„Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2120 z 25. novembra 2015, ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa otvoreného internetu, rušia maloobchodné príplatky za regulované komunikačné služby v rámci Únie a mení smernica 2002/22/ES a nariadenie (EÚ) č. 531/2012“;

 

(2)  V článku 1 sa odsek 3 nahrádza takto:

 

„Týmto nariadením sa zároveň rušia maloobchodné príplatky za regulované komunikačné služby v rámci Únie s cieľom zabezpečiť, aby spotrebitelia neplatili nadmerné ceny za interpersonálne komunikačné služby s číslovaním vychádzajúce z členského štátu, v ktorom má spotrebiteľ domáceho poskytovateľa, a končiace na ktoromkoľvek čísle pevnej alebo mobilnej siete v inom členskom štáte.“;

 

(3)  Článok 5a sa nahrádza takto:

 

„Článok 5a

 

Zrušenie maloobchodných príplatkov za regulované komunikačné služby v rámci Únie

 

1.  Poskytovatelia verejných elektronických komunikačných služieb neuplatňujú na regulované komunikačné služby v rámci Únie končiace v inom členskom štáte tarify, ktoré sú vyššie než tarify uplatniteľné na služby končiace v rovnakom členskom štáte, pokiaľ nepreukážu existenciu priamych nákladov, ktoré sú objektívne odôvodnené.

 

2.  Do ... [šesť mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] orgán BEREC vypracuje usmernenia, ktorými sa stanovia kritériá na určenie takýchto objektívne odôvodnených priamych nákladov uvedených v odseku 1.

 

3.  Komisia do ... [jeden rok od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] a potom každé dva roky po konzultácii s orgánom BEREC vypracuje správu o plnení požiadavky uvedenej v odseku 1 vrátane posúdenia vývoja taríf za komunikačné služby v rámci Únie.;

(4)  V článku 10 sa vypúšťa odsek 5.

Pozmeňujúci návrh  72

 

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Toto nariadenie sa uplatňuje od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia], s výnimkou článku 14 ods. 1 tretieho pododseku a článku 16 druhého odseku, ktoré sa uplatňujú od 1. júna 2023.

Pozmeňujúci návrh  73

 

Návrh nariadenia

Príloha I

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Kritériá určenia maximálnych veľkoobchodných poplatkov

vypúšťa sa

Zásady, kritériá a parametre na určenie maximálnych veľkoobchodných poplatkov uvedených v článku 22:

 

a) tieto sadzby musia umožňovať náhradu veľkoobchodných roamingových nákladov, ktoré vznikli efektívnemu prevádzkovateľovi v ktoromkoľvek členskom štáte pri ponúkaní príslušnej regulovanej veľkoobchodnej služby; hodnotenie efektívnych nákladov musí vychádzať z aktuálnych hodnôt nákladov; nákladová metodika na výpočet efektívnych nákladov musí vychádzať z modelovacieho prístupu zdola nahor s použitím dlhodobých prírastkových nákladov plus určitého rozdelenia združených a spoločných nákladov (LRIC+) na poskytovanie veľkoobchodných roamingových služieb tretím stranám;

 

b) prírastok sa vzťahuje na príslušnú časť (službu) záujmu v konkrétnej situácii, v tomto prípade roamingové služby. Nákladový štandard LRIC zahŕňa výlučne prvky potrebné na poskytovanie tejto konkrétnej služby;

 

c) nákladový štandard LRIC+ umožňuje zahrnúť združené a spoločné náklady, ktoré sú relevantné pre iné služby;

 

d) keďže prevádzkovatelia sietí musia byť schopní pokryť združené a spoločné náklady, aby sa zabezpečila dlhodobá udržateľnosť, združené a spoločné náklady sa rozdelia medzi služby, ktoré ich generujú, a zodpovedajúcim spôsobom sa pokryjú prostredníctvom akéhokoľvek cenového stropu stanoveného nad rámec odhadovaných nákladov na tieto služby;

 

e) v prípade prevádzkovateľov mobilných sietí sa minimálny efektívny rozsah stanoví na úrovni podielu na trhu, ktorý nie je nižší ako 20 %;

 

f) príslušným prístupom, ktorý sa zvolí v prípade odpisov, je prístup ekonomických odpisov a

 

g) výber technológií pre modelové siete musí byť progresívny, založený na jadrovej sieti IP a musí zohľadňovať viacero technológií, ktoré môžu byť použité v období platnosti maximálnej sadzby.

 


PRÍLOHA: ZOZNAM SUBJEKTOV ALEBO OSÔB, KTORÉ SPRAVODAJKYNI POSKYTLI PODNETY

Tento zoznam bol vypracovaný absolútne dobrovoľne na základe výlučnej zodpovednosti spravodajkyne. Spravodajkyňa pri príprave správy až po jej prijatie vo výbore získala podnety od týchto subjektov alebo osôb:

 

 

 

Subjekt a/alebo osoba

Dr. Paul Rübig, bývalý poslanec EP

RTR

Ventocom

Vodafone

MVNO Europe

BEREC

Deutsche Telekom

Liberty Global

1&1 Drillisch

Orange

Európska komisia

Rada Európskej únie – portugalské predsedníctvo

Rada Európskej únie – slovinské predsedníctvo

 


LIST VÝBORU PRE PRÁVNE VECI

D(2021) 19573

 

 

Cristian-Silviu BUŞOI

predseda Výboru pre priemysel, výskum a energetiku

ASP 11E102

Brusel

 

Vec: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie (prepracované znenie) – COM(2021)0085 z 24. 2. 2021 – 2021/0045(COD)

 

Vážený pán predseda,

 

Výbor pre právne veci preskúmal uvedený návrh v súlade s článkom 110 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu o prepracovaní.

Odsek 3 uvedeného článku znie:

 

„Ak výbor, v ktorého pôsobnosti sú právne veci, dospeje k záveru, že návrh nevnáša žiadne iné podstatné zmeny ako tie, ktoré v ňom boli ako také označené, oznámi to gestorskému výboru.

 

V tomto prípade, okrem podmienok stanovených v článkoch 169 a 170, sú v gestorskom výbore prípustné pozmeňujúce návrhy len vtedy, ak sa týkajú častí návrhu, ktoré obsahujú zmeny.

 

Pozmeňujúce návrhy k častiam návrhu, ktoré sa nemenia, však môže výnimočne akceptovať v jednotlivých prípadoch predseda gestorského výboru, ak dospeje k záveru, že je to potrebné z naliehavého dôvodu vnútornej logiky textu alebo preto, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi. Tieto dôvody sa musia uviesť v písomnom odôvodnení k pozmeňujúcim návrhom.“

 

Na základe stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Parlamentu, Rady a Komisie, ktorá preskúmala návrh prepracovaného znenia, a v súlade s odporúčaniami spravodajkyne Výbor pre právne veci zastáva názor, že predmetný návrh neobsahuje žiadne podstatné zmeny okrem tých, ktoré boli ako také označené, a že pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení predchádzajúceho aktu s týmito podstatnými zmenami, tento návrh obsahuje priamu kodifikáciu existujúceho textu bez zmeny jeho podstaty.

Výbor však konštatuje, že preskúmanie návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie, na týchto schôdzach vyústilo do spoločnej dohody poradnej pracovnej skupiny o týchto veciach:

1. Nasledujúce úpravy mali byť zvýraznené sivou farbou, ktorá sa všeobecne používa na označenie podstatných zmien:

– v odôvodnení 54 doplnenie slova „SMS“;

– v odôvodnení 63 vypustenie slov „bezpečným, harmonizovaným a včasným spôsobom“;

– v článku 3 ods. 8 doplnenie slov „do šiestich mesiacov od prijatia tohto nariadenia“.

2. V článku 8 ods. 1, 3 a 4 navrhované nahradenie slov „zrušenia maloobchodných roamingových príplatkov“ slovami „poskytovania maloobchodných roamingových služieb za domáce ceny“ nemalo byť označené sivou farbou používanou na označenie podstatných zmien, ale jednoduchými značkami pre formálnu úpravu.

 

Výbor pre právne veci napokon na svojej schôdzi 30. septembra 2021 schválil (23 hlasmi za a žiadnym hlasom proti, pričom 1 poslanec sa zdržal hlasovania[3]) odporúčanie, aby Výbor pre priemysel, výskum a energetiku ako gestorský výbor pristúpil k preskúmaniu uvedeného návrhu v súlade s článkom 110.

 

S úctou

Adrián VÁZQUEZ LÁZARA

 

 

Príloha: Stanovisko konzultačnej pracovnej skupiny


Príloha

 

 

 

KONZULTZAČNÁ PRACOVNÁ SKUPINA

PRÁVNYCH SLUŽIEB

 

V Bruseli 15. septembra 2021

 

STANOVISKO

PRE  EURÓPSKY PARLAMENT

  RADU

  KOMISIU

 

 

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie (prepracované znenie)

COM(2021)0085 z 24. 2. 2021 – 2021/0045 (COD)

 

So zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní postupu prepracovania právnych aktov, a najmä na jej bod 9, konzultačná pracovná skupina zložená zo zástupcov právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie na svojich schôdzach 19. a 29. apríla 2021 preskúmala uvedený návrh predložený Komisiou.

 

Na týchto stretnutiach[4] po preskúmaní návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa prepracúva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 531/2012 z 13. júna 2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie, konzultačná pracovná skupina jednomyseľne konštatovala toto:

1. Nasledujúce úpravy mali byť zvýraznené sivou farbou, ktorá sa všeobecne používa na označenie podstatných zmien:

– v odôvodnení 54 doplnenie slova „SMS“;

– v odôvodnení 63 vypustenie slov „bezpečným, harmonizovaným a včasným spôsobom“;

– v článku 3 ods. 8 doplnenie slov „do šiestich mesiacov od prijatia tohto nariadenia“.

2. V článku 8 ods. 1, 3 a 4 navrhované nahradenie slov „zrušenia maloobchodných roamingových príplatkov“ slovami „poskytovania maloobchodných roamingových služieb za domáce ceny“ nemalo byť označené sivou farbou používanou na označenie podstatných zmien, ale jednoduchými značkami pre formálnu úpravu.

 

Konzultačná pracovná skupina po preskúmaní tohto návrhu jednomyseľne konštatovala, že návrh neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem tých, ktoré sú ako zmeny označené v tomto návrhu alebo v tomto stanovisku. Konzultačná pracovná skupina takisto konštatovala, že pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení skorších aktov s týmito zmenami, predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných aktov bez zmeny ich podstaty.

 

F. DREXLER T. BLANCHET D. CALLEJA CRESPO

vedúci právnej služby vedúca právneho servisu generálny riaditeľ


 

STANOVISKO VÝBORU PRE VNÚTORNÝ TRH A OCHRANU SPOTREBITEĽA (14.7.2021)

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie (prepracované znenie)

(COM(2021)0085 – C9-0085/2021 – 2021/0045(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Róża Thun und Hohenstein

 

 

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Zrušenie roamingových príplatkov znamenalo pre európskych občanov veľký úspech. Od zrušenia príplatkov využilo roaming bezplatne takmer 170 miliónov občanov, ktorí využívali výhody možnosti zostať pripojení pri cestovaní v rámci Únie.

Spravodajkyňa preto víta návrh Komisie na prepracovanie nariadenia o roamingu, ktorého cieľom je predĺžiť platnosť súčasných pravidiel do roku 2032 a zaviesť vyššiu úroveň ochrany spotrebiteľa v oblasti transparentnosti a kvality služieb. Aby bolo zrušenie maloobchodných príplatkov za roaming udržateľné a neviedlo k zvyšovaniu domácich cien pre zákazníkov, musí byť doplnené ďalším znížením veľkoobchodných cien s cieľom podporiť hospodársku súťaž na vnútornom trhu.

V návrhu stanoviska sa spravodajkyňa zameriava na tieto body:

1. Kvalita služby

Spravodajkyňa podporuje ustanovenia, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby zákazníci mohli skutočne využívať roaming za vnútroštátne ceny, a to aj pokiaľ ide o kvalitu služieb. Pokiaľ to nie je technicky nemožné, roamingové služby by sa mali zákazníkom poskytovať za rovnakých podmienok, ako keby sa takéto služby využívali na domácom trhu. Spravodajkyňa sa preto domnieva, že do zákazníckych zmlúv by sa mali zahrnúť jasné a zrozumiteľné informácie týkajúce sa rôznych prvkov kvality služby počas roamingu. Okrem toho by Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) mal byť poverený vypracovaním usmernení na uľahčenie vykonávania týchto ustanovení vrátane skutočnej schopnosti zákazníkov presadzovať príslušné zmluvné ustanovenia.

2. Povinnosti v oblasti transparentnosti

Je mimoriadne dôležité, aby zákazníci boli počas roamingu náležite informovaní o využívaní rôznych služieb. Spravodajkyňa podporuje všeobecné smerovanie zmien, ktoré navrhla Komisia, a zároveň navrhuje ďalšie opatrenia zamerané na posilnenie ochrany spotrebiteľa.

V prvom rade sa navrhuje, aby poskytovatelia roamingu štandardne ponúkali maximálne limity, keďže navrhované ustanovenia dostatočne nechránia zákazníkov.

Po druhé, orgán BEREC by mal byť poverený, aby okrem databázy čísel služieb s pridanou hodnotou zriadil aj ďalšiu databázu spôsobov prístupu k pohotovostným službám. Vďaka tomu budú mať poskytovatelia roamingu prístup k úplnému a pravidelne aktualizovanému zoznamu povinných tiesňových komunikácií vo všetkých členských štátoch.

Po tretie, konkrétne informácie týkajúce sa služieb s pridanou hodnotou a spôsobov prístupu k tiesňovým službám, ktoré musia byť v navštívenom členskom štáte poskytované, by sa mali zákazníkom oznamovať prostredníctvom odkazu v uvítacej správe, ktorú zákazníci dostávajú pri vstupe do členského štátu a iniciovaní roamingovej služby.

Po štvrté, s cieľom zabezpečiť ochranu zákazníkov pri cestovaní, napr. lietadlom a námornými plavidlami, a chrániť ich pred neočakávane vysokými účtami z nevyžiadaného pripojenia na automatické prenosové siete, ktoré nie sú umiestnené na zemi, spravodajkyňa navrhuje rozšíriť povinnosti týkajúce sa transparentnosti aj na tieto situácie.

3. Preskúmanie

Spravodajkyňa zastáva názor, že rozsah pôsobnosti tohto nariadenia by mal byť otvorený budúcim revíziám vždy, keď to bude potrebné. Spravodajkyňa preto nesúhlasí so zavedením delegovaného aktu ako základu pre revíziu kľúčových prvkov tohto nariadenia. Revízie kľúčových prvkov by sa mali vykonávať prostredníctvom riadneho legislatívneho postupu, ako to bolo v prípade predchádzajúcich verzií nariadenia. Spravodajkyňa sa okrem toho domnieva, že pravidelné dvojročné podávanie správ umožní monitorovanie situácie na trhu s roamingom a prípravu prípadných revízií existujúcich pravidiel. Spravodajkyňa tiež zastáva názor, že súčasťou dvojročnej oznamovacej povinnosti by mali byť ďalšie prvky, ako napríklad prvky týkajúce sa účinnosti novozavedených povinností v súvislosti s kvalitou služieb, a toho, či zákazníci môžu využívať skutočne roaming za vnútroštátne ceny a či budú v budúcnosti potrebné politiky primeraného využívania.

 

 

 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

 

Pozmeňujúci návrh  1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/19/ES60, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/20/ES61, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES62, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES63 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES64 mali za cieľ vytvoriť vnútorný trh s elektronickými komunikáciami v rámci Únie pri zabezpečení vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa prostredníctvom rozvinutej hospodárskej súťaže. Uvedené smernice boli zrušené smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/197265. Cieľom smernice (EÚ) 2018/1972 je stimulovať investície do vysokokapacitných sietí v EÚ a ich využívanie, ako aj stanoviť nové pravidlá frekvenčného spektra pre mobilnú pripojiteľnosť a 5G. Smernicou (EÚ) 2018/1972 sa takisto zabezpečuje, aby všetci občania mali prístup k cenovo dostupnej komunikácii vrátane internetu. Posilňuje ochranu spotrebiteľa a bezpečnosť používateľov a uľahčuje regulačné zásahy.

(10) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/19/ES60, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/20/ES61, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES62, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES63 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES64 mali za cieľ vytvoriť vnútorný trh s elektronickými komunikáciami v rámci Únie pri zabezpečení vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa prostredníctvom rozvinutej hospodárskej súťaže. Uvedené smernice, okrem smernice 2002/58/ES, boli zrušené smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/197265. Cieľom smernice (EÚ) 2018/1972 je stimulovať investície do vysokokapacitných sietí v EÚ a ich využívanie, ako aj stanoviť nové pravidlá frekvenčného spektra pre mobilnú pripojiteľnosť a 5G. Smernica (EÚ) 2018/1972 má taktiež za cieľ prispieť k rozvoju vnútorného trhu a podporiť záujmy občanov Únie. Okrem iného sa ňou zabezpečuje, aby všetci občania mali prístup k cenovo dostupnej komunikácii vrátane internetu. Posilňuje ochranu spotrebiteľa a bezpečnosť používateľov a uľahčuje regulačné zásahy.

__________________

__________________

60 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/19/ES zo 7. marca 2002 o prístupe a prepojení elektronických komunikačných sietí a príslušných zariadení (prístupová smernica) (Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 7).

60 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/19/ES zo 7. marca 2002 o prístupe a prepojení elektronických komunikačných sietí a príslušných zariadení (prístupová smernica) (Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 7).

61 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/20/ES zo 7. marca 2002 o povolení na elektronické komunikačné sieťové systémy a služby (smernica o povolení) (Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 21).

61 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/20/ES zo 7. marca 2002 o povolení na elektronické komunikačné sieťové systémy a služby (smernica o povolení) (Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 21).

62 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (rámcová smernica) (Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 33).

62 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (rámcová smernica) (Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 33).

63 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2002 o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb (smernica univerzálnej služby) (Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 51).

63 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2002 o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb (smernica univerzálnej služby) (Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 51).

64 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37),

64 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37),

65 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972 z 11. decembra 2018, ktorou sa stanovuje európsky kódex elektronických komunikácií (Ú. v. EÚ L 321, 17.12.2018, s. 36).

65 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972 z 11. decembra 2018, ktorou sa stanovuje európsky kódex elektronických komunikácií (Ú. v. EÚ L 321, 17.12.2018, s. 36).

Pozmeňujúci návrh  2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19) V súlade s článkom 109 smernice (EÚ) 2018/1972 by všetci koncoví používatelia mali mať bezplatný prístup k tiesňovým službám prostredníctvom tiesňového spojenia s najvhodnejším strediskom tiesňového volania. Členské štáty takisto majú zabezpečiť, aby bol prístup k tiesňovým službám prostredníctvom tiesňovej komunikácie dostupný pre koncových používateľov so zdravotným postihnutím a aby tento prístup bol rovnocenný s prístupom ostatných koncových používateľov. Určenie druhu tiesňovej komunikácie, ktorý je technicky uskutočniteľný na zabezpečenie prístupu roamingových zákazníkov k tiesňovým službám, je na členských štátoch. Na zabezpečenie toho, aby roamingoví zákazníci mali prístup k tiesňovej komunikácii za podmienok stanovených v článku 109 smernice (EÚ) 2018/1972, by prevádzkovatelia navštívených sietí mali prostredníctvom veľkoobchodnej roamingovej dohody informovať poskytovateľa roamingu o tom, aký druh tiesňovej komunikácie je v navštívenom členskom štáte povinný v rámci vnútroštátnych opatrení. Veľkoobchodné roamingové dohody by okrem toho mali obsahovať informácie o technických parametroch na zabezpečenie prístupu k tiesňovým službám, a to aj pre roamingových zákazníkov so zdravotným postihnutím, ako aj na zabezpečenie prenosu informácií o polohe volajúceho do najvhodnejšieho strediska tiesňového volania v navštívenom členskom štáte. Takéto informácie by mali umožniť poskytovateľovi roamingu identifikovať a bezplatne poskytnúť tiesňovú komunikáciu a prenos polohy volajúceho.

(19) V Dohovore Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD) sa od strán dohovoru vyžaduje, aby prijali vhodné opatrenia na zabezpečenie prístupu osôb so zdravotným postihnutím k informačným a komunikačným technológiám a systémom na rovnocennom základe s ostatnými. Na tento účel by v súlade s článkom 109 smernice (EÚ) 2018/1972 všetci koncoví používatelia mali mať bezplatný prístup k tiesňovým službám prostredníctvom tiesňového spojenia s najvhodnejším strediskom tiesňového volania. Členské štáty takisto majú zabezpečiť, aby bol prístup k tiesňovým službám prostredníctvom tiesňovej komunikácie dostupný pre koncových používateľov so zdravotným postihnutím a aby tento prístup bol rovnocenný s prístupom ostatných koncových používateľov. Podľa tejto smernice znamená tiesňová komunikácia komunikačné prostriedky, ktoré zahŕňajú nielen hlasové komunikačné služby, ale aj textové správy, video alebo iné druhy komunikácie, napríklad službu textu v reálnom čase, úplnú konverzačnú službu a konverzné služby. Určenie druhu tiesňovej komunikácie, ktorý je technicky uskutočniteľný na zabezpečenie prístupu roamingových zákazníkov k tiesňovým službám, je na členských štátoch. Na zabezpečenie toho, aby roamingoví zákazníci mali prístup k tiesňovej komunikácii za podmienok stanovených v článku 109 smernice (EÚ) 2018/1972, by prevádzkovatelia navštívených sietí mali prostredníctvom veľkoobchodnej roamingovej dohody informovať poskytovateľa roamingu o tom, aký druh tiesňovej komunikácie je v navštívenom členskom štáte povinný v rámci vnútroštátnych opatrení. Veľkoobchodné roamingové dohody by okrem toho mali obsahovať informácie o technických parametroch na zabezpečenie prístupu k tiesňovým službám, a to aj pre roamingových zákazníkov so zdravotným postihnutím, ako aj na zabezpečenie prenosu informácií o polohe volajúceho vrátane informácií získaných z telefónu do najvhodnejšieho strediska tiesňového volania v navštívenom členskom štáte. Takéto informácie by mali umožniť poskytovateľovi roamingu identifikovať a bezplatne poskytnúť tiesňovú komunikáciu a prenos polohy volajúceho.

Pozmeňujúci návrh  3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28) Roamingoví zákazníci by mali mať pri roamingu v Únii v čo najväčšej možnej miere možnosť využívať maloobchodné služby, ktoré si predplatia, a využívať rovnakú úroveň kvality služieb ako doma. Na tento účel by poskytovatelia roamingu mali prijať potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa regulované maloobchodné roamingové služby poskytovali za rovnakých podmienok, ako keby sa takéto služby využívali na domácom trhu. Ak je to technicky možné, mala by sa zákazníkom pri roamingu ponúkať najmä rovnaká kvalita služieb.

(28) Roamingoví zákazníci by mali mať pri roamingu v Únii možnosť využívať maloobchodné služby, ktoré si predplatia, a využívať rovnakú úroveň kvality služieb ako doma. Na tento účel by poskytovatelia roamingu mali prijať potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa regulované maloobchodné roamingové služby poskytovali za rovnakých podmienok, ako keby sa takéto služby využívali na domácom trhu. Ak je to technicky možné, mala by sa zákazníkom pri roamingu ponúkať najmä rovnaká kvalita služieb. Požiadavkou ponúkať rovnakú úroveň kvality služby nie je dotknutá schopnosť poskytovateľov roamingu ponúkať roamingovým zákazníkom vyššiu kvalitu služieb, ako keby sa príslušná služba poskytovala na domácom trhu. Poskytovatelia roamingu by okrem toho mali zabezpečiť, aby roamingoví zákazníci neboli znevýhodnení v porovnaní s domácimi zákazníkmi používajúcimi rovnakú generáciu mobilnej komunikačnej siete a technológií.

Pozmeňujúci návrh  4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29) Poskytovatelia roamingu by mali mať možnosť uplatňovať „politiku primeraného využívania“ na spotrebu regulovaných maloobchodných roamingových služieb poskytovaných na úrovni príslušnej domácej maloobchodnej ceny. Cieľom „politiky primeraného využívania“ je zabránenie zneužívaniu alebo neobvyklému používaniu regulovaných maloobchodných roamingových služieb roamingovými zákazníkmi, ako je využívanie takýchto služieb roamingovými zákazníkmi v inom členskom štáte, než je štát ich domáceho poskytovateľa na iné účely ako pravidelné cestovanie. Poskytovatelia roamingu by v prípadoch vyššej moci spôsobenej okolnosťami, ako sú pandémie alebo prírodné katastrofy, ktoré predlžujú obdobie dočasného pobytu roamingového zákazníka v inom členskom štáte v rozpore s jeho úmyslom, mali na odôvodnenú žiadosť roamingového zákazníka zvážiť predĺženie uplatniteľného povoleného rozsahu primeraného využívania na primerané obdobie. Akákoľvek politika primeraného využívania by mala zákazníkom poskytovateľa roamingu umožniť spotrebúvať objemy regulovaných maloobchodných roamingových služieb za platné domáce maloobchodné ceny, ktoré sú v súlade s ich príslušnými tarifnými plánmi.

(29) Poskytovatelia roamingu by mali mať možnosť uplatňovať „politiku primeraného využívania“ na spotrebu regulovaných maloobchodných roamingových služieb poskytovaných na úrovni príslušnej domácej maloobchodnej ceny. „Politika primeraného využívania“ sa obmedzuje na zabránenie zneužívaniu alebo neobvyklému používaniu regulovaných maloobchodných roamingových služieb roamingovými zákazníkmi, ako je využívanie takýchto služieb roamingovými zákazníkmi v inom členskom štáte, než je štát ich domáceho poskytovateľa na iné účely ako pravidelné cestovanie. Poskytovatelia roamingu by v prípadoch vyššej moci spôsobenej okolnosťami, ako sú pandémie alebo prírodné katastrofy, ktoré predlžujú obdobie dočasného pobytu roamingového zákazníka v inom členskom štáte v rozpore s jeho úmyslom, mali rozšíriť uplatniteľný povolený rozsah primeraného využívania na primerané obdobie. Akákoľvek politika primeraného využívania by mala zákazníkom poskytovateľa roamingu umožniť spotrebúvať objemy regulovaných maloobchodných roamingových služieb za platné domáce maloobchodné ceny, ktoré sú v súlade s ich príslušnými tarifnými plánmi.

Pozmeňujúci návrh  5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(35) V zmluve, ktorá zahŕňa akýkoľvek druh regulovanej maloobchodnej roamingovej služby, by sa mali špecifikovať charakteristiky tejto regulovanej maloobchodnej roamingovej služby vrátane očakávanej úrovne kvality služby. Poskytovateľ by mal sprístupniť informácie o relevantných faktoroch, ktoré môžu kvalitu služby ovplyvniť, ako sú dostupnosť určitých technológií, pokrytie alebo rozdiely v dôsledku vonkajších faktorov, napr. topografie.

(35) V zmluve, ktorá zahŕňa akýkoľvek druh regulovanej maloobchodnej roamingovej služby, by sa mali špecifikovať charakteristiky tejto regulovanej maloobchodnej roamingovej služby vrátane očakávanej úrovne kvality služby. Tieto špecifikácie by mali zahŕňať jasné a zrozumiteľné informácie o úrovni kvality služby vrátane informácií o rýchlosti prenosu a dostupných prístupových technológiách každého navštíveného prevádzkovateľa v každom členskom štáte. Poskytovateľ by mal tiež sprístupniť informácie o ďalších relevantných faktoroch, ktoré môžu kvalitu služby ďalej ovplyvniť, ako sú oneskorenia, pokrytie alebo rozdiely v dôsledku vonkajších faktorov, napr. topografie. Uvedená zmluva by mala obsahovať aj jasné a zrozumiteľné informácie o postupe podávania sťažností v prípadoch, keď kvalita služby nezodpovedá podmienkam zmluvy. Zákazník by mal mať možnosť overiť odhadovanú rýchlosť sťahovania a odosielania dát, oneskorenie a dostupnú technológiu prenosu dát. Poskytovateľ roamingu by mal všetky sťažnosti tohto druhu riešiť včas a účinne. Tieto špecifikácie, informácie a postupy podávania sťažností by sa mali stanoviť v súlade s usmerneniami orgánu BEREC o maloobchodnom roamingu.

Pozmeňujúci návrh  6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 36

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(36) Roamingovým zákazníkom a domácim prevádzkovateľom niekedy v dôsledku nedostatočnej transparentnosti čísel používaných na služby s pridanou hodnotou v celej Únii a veľkoobchodných cien účtovaných za služby s pridanou hodnotou nevedomky vznikajú vysoké účty. Na spojenie s určitými číslami, ktoré sa používajú na poskytovanie služieb s pridanou hodnotou, napríklad s číslami služieb so zvýšenou tarifou, číslami služieb volania na účet volaného alebo číslami služieb spoločného znášania nákladov, sa na vnútroštátnej úrovni vzťahujú osobitné cenové podmienky. Toto nariadenie by sa nemalo uplatňovať na tú časť tarify, ktorá sa účtuje za poskytovanie služieb s pridanou hodnotou, ale len na tarify za pripojenie k takýmto službám. Zásada RLAH by jednako mohla v koncových používateľoch vyvolať očakávanie, že pri komunikácii s takýmito číslami počas roamingu by v porovnaní s komunikáciou v domácej sieti nemali vzniknúť žiadne zvýšené náklady. Pri roamingu to však vždy neplatí. Koncoví používatelia čelia zvýšeným nákladom, a to aj vtedy, keď volajú na čísla, ktoré sú pri volaniach v domácej sieti bezplatné. To by mohlo narušiť dôveru zákazníkov v používanie telefónov pri roamingu a viesť k šokom z faktúr, čo by malo negatívny vplyv na skutočný zážitok z RLAH. Na maloobchodnej úrovni je to spôsobené najmä nedostatočnou úrovňou transparentnosti vyšších poplatkov, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku komunikácie s číslami služieb s pridanou hodnotou. Preto by sa mali zaviesť opatrenia na zvýšenie transparentnosti podmienok spojenia s číslami služieb s pridanou hodnotou. Na tento účel by roamingoví zákazníci mali byť vo svojej zmluve informovaní o tom, že spojenie s číslami služieb s pridanou hodnotou pri roamingu môže viesť k dodatočným poplatkom, a mali by v súvislosti s touto skutočnosťou dostať včasnú a bezplatnú notifikáciu a upozornenie.

(36) Roamingovým zákazníkom a domácim prevádzkovateľom niekedy v dôsledku nedostatočnej transparentnosti čísel používaných na služby s pridanou hodnotou v celej Únii a veľkoobchodných cien účtovaných za služby s pridanou hodnotou nevedomky vznikajú vysoké účty. Na spojenie s určitými číslami, ktoré sa používajú na poskytovanie služieb s pridanou hodnotou, napríklad s číslami služieb so zvýšenou tarifou, číslami služieb volania na účet volaného alebo číslami služieb spoločného znášania nákladov, sa na vnútroštátnej úrovni vzťahujú osobitné cenové podmienky. Toto nariadenie by sa nemalo uplatňovať na tú časť tarify, ktorá sa účtuje za poskytovanie služieb s pridanou hodnotou, ale len na tarify za pripojenie k takýmto službám. Zásada RLAH by jednako mohla v koncových používateľoch vyvolať očakávanie, že pri komunikácii s takýmito číslami počas roamingu by v porovnaní s komunikáciou v domácej sieti nemali vzniknúť žiadne zvýšené náklady. Pri roamingu to však vždy neplatí. Koncoví používatelia čelia zvýšeným nákladom, a to aj vtedy, keď volajú na čísla, ktoré sú pri volaniach v domácej sieti bezplatné. To by mohlo narušiť dôveru zákazníkov v používanie telefónov pri roamingu a viesť k šokom z faktúr, čo by malo negatívny vplyv na skutočné využívanie roamingu za vnútroštátne ceny. Na maloobchodnej úrovni je to spôsobené najmä nedostatočnou úrovňou transparentnosti vyšších poplatkov, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku komunikácie s číslami služieb s pridanou hodnotou. Preto by sa mali zaviesť opatrenia na ochranu spotrebiteľov pred extrémne vysokými faktúrami a zvýšenie transparentnosti podmienok spojenia s číslami služieb s pridanou hodnotou. Na tento účel by roamingoví zákazníci mali byť vo svojej zmluve informovaní o tom, že spojenie s číslami služieb s pridanou hodnotou pri roamingu môže viesť k dodatočným poplatkom, a mali by v súvislosti s touto skutočnosťou vopred dostať včasnú, ľahko zrozumiteľnú a bezplatnú notifikáciu a upozornenie. Roamingový zákazník by mal byť o týchto poplatkoch informovaný prostredníctvom verejne prístupnej a dostupnej webovej stránky.

Pozmeňujúci návrh  7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 43

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(43) V záujme väčšej transparentnosti maloobchodných cien roamingových služieb a aby sa roamingovým zákazníkom uľahčilo rozhodovanie o používaní ich mobilných zariadení v zahraničí, poskytovatelia mobilných komunikačných služieb by mali svojim roamingovým zákazníkom bezplatne poskytnúť informácie o poplatkoch za roaming, ktoré sa na nich vzťahujú za použitie roamingových služieb v navštívenom členskom štáte. Keďže určité skupiny zákazníkov môžu byť dobre informované o poplatkoch za roaming, poskytovatelia roamingu by im mali dať možnosť jednoducho túto službu automatického zasielania zrušiť. Roamingovým zákazníkom by sa okrem toho mala zaslať textová správa obsahujúca odkaz na webovú stránku s podrobnými informáciami o druhoch služieb (volania a SMS), ktoré môžu vyvolať zvýšené náklady. Poskytovatelia by mali okrem toho svojim zákazníkom pod podmienkou, že sa nachádzajú v Únii, na požiadanie a bezplatne poskytnúť ďalšie informácie o poplatkoch za minútu, za SMS alebo za megabajt dát (vrátane DPH) za vytváranie alebo prijímanie hlasových volaní a tiež za odosielanie a prijímanie SMS, MMS a za ďalšie dátové komunikačné služby v navštívenom členskom štáte.

(43) V záujme väčšej transparentnosti maloobchodných cien roamingových služieb a aby sa roamingovým zákazníkom uľahčilo rozhodovanie o používaní ich mobilných zariadení v zahraničí, poskytovatelia mobilných komunikačných služieb by mali svojim roamingovým zákazníkom bezplatne poskytnúť informácie o poplatkoch za roaming, ktoré sa na nich vzťahujú za použitie roamingových služieb v navštívenom členskom štáte. S cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany roamingových zákazníkov by tieto informácie mali zahŕňať údaje o všetkých dodatočných poplatkoch pri používaní iných než pozemných sietí na palube lietadiel alebo námorných plavidiel. Poskytovatelia roamingu by mali roamingovým zákazníkom poskytnúť možnosť jednoducho túto službu automatického zasielania zrušiť. Roamingovým zákazníkom by sa okrem toho mala zaslať bezplatná textová správa obsahujúca odkaz na webovú stránku s podrobnými informáciami o druhoch služieb, ktoré môžu vyvolať zvýšené náklady, ako aj o spôsoboch bezplatného prístupu k tiesňovým službám v navštívenom členskom štáte. Poskytovatelia by mali okrem toho svojim zákazníkom pod podmienkou, že sa nachádzajú v Únii, na požiadanie a bezplatne poskytnúť ďalšie informácie o poplatkoch za minútu, za textové správy alebo za megabajt dát (vrátane DPH) za vytváranie alebo prijímanie hlasových volaní a tiež za odosielanie a prijímanie textových správ a za dátové komunikačné služby v navštívenom členskom štáte.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky textu a na účely primeranej informovanosti zákazníkov.

Pozmeňujúci návrh  8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 44

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(44) V tomto nariadení by sa mali stanoviť vo vzťahu k regulovaným maloobchodným roamingovým službám špecifické požiadavky na transparentnosť, zosúladené so špecifickými podmienkami týkajúcimi sa taríf a objemu, platné po zrušení maloobchodných roamingových príplatkov. Predovšetkým by sa malo stanoviť, že roamingoví zákazníci majú byť včas a bezplatne informovaní o príslušnej politike primeraného využívania, o tom, kedy sa plne spotreboval platný objem primeraného využívania regulovaných hlasových, SMS alebo dátových roamingových služieb, o akomkoľvek príplatku a o akumulovanej spotrebe regulovaných dátových roamingových služieb.

(44) V tomto nariadení by sa mali stanoviť vo vzťahu k regulovaným maloobchodným roamingovým službám špecifické požiadavky na transparentnosť, zosúladené so špecifickými podmienkami týkajúcimi sa taríf a objemu, platné po zrušení maloobchodných roamingových príplatkov. Predovšetkým by sa malo stanoviť, že roamingoví zákazníci majú byť včas, zrozumiteľne a bezplatne informovaní o príslušnej politike primeraného využívania, o tom, kedy sa plne spotreboval platný objem primeraného využívania regulovaných hlasových, textových alebo dátových roamingových služieb, o akomkoľvek príplatku, akumulovanej spotrebe regulovaných dátových roamingových služieb a o použití sietí, ktoré nie sú umiestnené na zemi.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky textu a na účely primeranej informovanosti zákazníkov.

Pozmeňujúci návrh  9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 45

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(45) Zákazníci žijúci v pohraničných oblastiach by nemali dostávať zbytočne vysoké účty spôsobené nevyžiadaným roamingom. Poskytovatelia roamingu by preto mali prijať primerané opatrenia na ochranu zákazníkov pred vznikom poplatkov za roaming, keď sa nachádzajú vo svojom členskom štáte. Ich súčasťou by mali byť aj primerané informačné opatrenia, aby sa zákazníkom umožnilo aktívne predchádzať takýmto prípadom nevyžiadaného roamingu. Národné regulačné orgány by mali pozorne sledovať situácie, keď zákazníci majú problémy s platením poplatkov za roaming, keď sa nachádzajú vo svojom členskom štáte, a mali by prijať vhodné opatrenia na zmiernenie tohto problému.

(45) Zákazníci žijúci v pohraničných oblastiach by nemali dostávať zbytočne vysoké účty spôsobené nevyžiadaným roamingom, a to ani za použitie iných než pozemných sietí na palube lietadiel alebo námorných plavidiel. Poskytovatelia roamingu by preto mali prijať potrebné opatrenia na minimalizáciu rizika nevyžiadaného roamingu a na ochranu zákazníkov pred vznikom poplatkov za roaming, keď sa nachádzajú vo svojom členskom štáte, a to najmä poskytnutím jasných a zrozumiteľných informácií. Takéto opatrenia by mali zahŕňať napríklad maximálne limity, ako aj mechanizmy aktivácie alebo dezaktivácie využívania roamingu v sieti mimo Únie, ak je to technicky možné. Ich súčasťou by mali byť aj primerané informačné opatrenia, aby sa zákazníkom umožnilo aktívne predchádzať takýmto prípadom nevyžiadaného roamingu. Národné regulačné orgány by mali pozorne sledovať situácie, keď zákazníci majú problémy s platením poplatkov za roaming, keď sa nachádzajú vo svojom členskom štáte, a mali by prijať vhodné opatrenia na zmiernenie tohto problému.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky textu a na účely dodatočnej ochrany zákazníkov pred nevyžiadaným pripojením pri cestovaní lietadlom a námornými plavidlami.

Pozmeňujúci návrh  10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 47

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(47) S cieľom zabrániť „šokom z faktúr“ by mali poskytovatelia roamingu okrem toho stanoviť jeden alebo viac maximálnych finančných limitov a/alebo objemových limitov neuhradených poplatkov za dátové roamingové služby vyjadrených v mene, v ktorej sa roamingovému zákazníkovi účtujú tieto služby, ktoré by mali bezplatne poskytovať všetkým svojim roamingovým zákazníkom spolu s príslušným upozornením v mediálnom formáte, do ktorého možno následne opätovne nahliadnuť, keď sa k tomuto limitu priblížia. Po dosiahnutí tohto maximálneho limitu by sa tieto služby zákazníkom nemali viac poskytovať alebo účtovať, pokiaľ výslovne nepožiadajú o pokračovanie ich poskytovania v súlade s podmienkami uvedenými v upozornení. V tom prípade by mali dostať bezplatné potvrdenie v mediálnom formáte, do ktorého možno následne opätovne nahliadnuť. Roamingoví zákazníci by mali dostať možnosť, aby si v primeranej lehote vybrali niektorý z týchto maximálnych finančných alebo objemových limitov alebo aby si zvolili, že nebudú mať takýto limit. Pokiaľ zákazníci neuvedú inak, mali by byť zaradení do štandardného systému limitov.

(47) S cieľom zabrániť „šokom z faktúr“ by mali poskytovatelia roamingu okrem toho stanoviť jeden alebo viac maximálnych finančných limitov a/alebo objemových limitov neuhradených poplatkov za dátové roamingové služby vyjadrených v mene, v ktorej sa roamingovému zákazníkovi účtujú tieto služby, ktoré by mali bezplatne poskytovať všetkým svojim roamingovým zákazníkom spolu s príslušným upozornením v mediálnom formáte, do ktorého možno následne opätovne nahliadnuť, keď sa k tomuto limitu priblížia, pokiaľ sa roamingový zákazník nerozhodne takúto službu nevyužívať. Po dosiahnutí tohto maximálneho limitu by sa tieto služby zákazníkom nemali viac poskytovať alebo účtovať, pokiaľ výslovne nepožiadajú o pokračovanie ich poskytovania v súlade s podmienkami uvedenými v upozornení. V tom prípade by mali dostať bezplatné potvrdenie v mediálnom formáte, do ktorého možno následne opätovne nahliadnuť. Roamingoví zákazníci by mali mať možnosť v primeranej lehote zrušiť tieto maximálne finančné alebo objemové limity alebo sa rozhodnúť, že takýto limit nebudú mať. Pokiaľ zákazníci neuvedú inak, mali by byť zaradení do štandardného systému limitov.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky textu.

Pozmeňujúci návrh  11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 49 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(49a) Medzi domácimi hlasovými a textovými komunikačnými službami a službami, ktoré končia v inom členskom štáte, naďalej pretrvávajú cenové rozdiely, a to tak pri komunikácii cez pevnú, ako aj cez mobilnú sieť. Tieto cenové rozdiely naďalej vplývajú na zraniteľnejšie skupiny zákazníkov a vytvárajú prekážky brániace bezproblémovej komunikácii v Únii. Akýkoľvek významný rozdiel v maloobchodných cenách medzi elektronickými komunikačnými službami, ktoré končia v tom istom členskom štáte, a službami, ktoré končia v inom členskom štáte, by preto mal byť odôvodnený objektívnymi kritériami.

Odôvodnenie

Účelom tohto pozmeňujúceho návrhu je doplniť nový navrhovaný článok 5a.

Pozmeňujúci návrh  12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 50

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(50) Medzi regulovanými roamingovými tarifami v Únii a roamingovými tarifami, ktoré platia zákazníci, keď cestujú mimo územia Únie, je veľký nepomer a v porovnaní s cenami v Únii, kde sa po zrušení maloobchodných roamingových poplatkov roamingové príplatky uplatňujú len výnimočne, sú tieto tarify podstatne vyššie. Pre chýbajúci dôsledný prístup k opatreniam týkajúcim sa transparentnosti a ochrany, pokiaľ ide o roaming mimo Únie, spotrebitelia si nie sú istí svojimi právami, čo ich počas pobytu v zahraničí často od používania mobilných služieb odradzuje. Transparentné informácie by spotrebiteľom nielen pomohli pri rozhodovaní o tom, ako používať svoje mobilné zariadenia na cestách v zahraničí (v Únii, ako aj mimo nej), ale mohli by im pomôcť aj pri výbere poskytovateľa roamingu. Je preto potrebné riešiť tento problém nedostatku transparentnosti a ochrany spotrebiteľa tým, že sa v oblasti transparentnosti a ochrany uplatnia určité opatrenia aj na roamingové služby poskytované mimo Únie. Tieto opatrenia by mali uľahčiť hospodársku súťaž a zlepšiť fungovanie vnútorného trhu.

(50) Medzi regulovanými roamingovými tarifami v Únii a roamingovými tarifami, ktoré platia zákazníci, keď cestujú mimo územia Únie, je veľký nepomer a v porovnaní s cenami v Únii, kde sa po zrušení maloobchodných roamingových poplatkov roamingové príplatky uplatňujú len výnimočne, sú tieto tarify podstatne vyššie. Občania a podniky Únie v regiónoch na vonkajších hraniciach EÚ by mali veľký prospech z roamingových dohôd so susednými krajinami podobných tým, ktoré platia v Únii, pretože by sa tým znížili roamingové poplatky pri využívaní mobilného pripojenia v tretích krajinách. V dôsledku toho, že sa v súvislosti s opatreniami v oblasti transparentnosti a ochrany týkajúcimi sa roamingu mimo Únie neuplatňuje žiadny dôsledný prístup, spotrebitelia si nie sú istí svojimi právami, čo ich počas pobytu v zahraničí často od používania mobilných služieb odradzuje. Transparentné informácie by spotrebiteľom nielen pomohli pri rozhodovaní o tom, ako používať svoje mobilné zariadenia na cestách v zahraničí (v Únii, ako aj mimo nej), ale mohli by im pomôcť aj pri výbere poskytovateľa roamingu. Je preto potrebné riešiť tento problém nedostatku transparentnosti a ochrany spotrebiteľa tým, že sa v oblasti transparentnosti a ochrany uplatnia určité opatrenia aj na roamingové služby poskytované mimo Únie. Takisto je potrebné podporovať dvojstranné dohody medzi prevádzkovateľmi v Únii a prevádzkovateľmi v tretích krajinách, ako aj zahrnúť ustanovenia o roamingu za vnútroštátne ceny do budúcich medzinárodných dohôd s tretími krajinami, najmä tými, ktoré s Úniou priamo susedia. Tieto opatrenia by mali uľahčiť hospodársku súťaž a zlepšiť fungovanie vnútorného trhu.

Odôvodnenie

Občania Únie stále platia veľmi vysoké roamingové poplatky pri využívaní mobilných pripojení v tretích krajinách. Je dôležité túto otázku riešiť a zaviesť opatrenia, ktoré môžu uľahčiť transparentnosť a dohody s tretími krajinami na znížení poplatkov za roaming, a do budúcich dohôd zahrnúť ustanovenie o roamingu za vnútroštátne ceny.

Pozmeňujúci návrh  13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 59

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(59) Je potrebné monitorovať a pravidelne preskúmavať fungovanie veľkoobchodných roamingových trhov a ich vzájomné vzťahy s maloobchodným roamingovým trhom, a pritom brať do úvahy vývoj konkurencieschopnosti a technologický vývoj a prevádzkové toky. Komisia by mala predložiť dve správy Európskemu parlamentu a Rade. Komisia by predovšetkým vo svojich dvojročných správach mala posúdiť, či má RLAH vplyv na vývoj tarifných plánov na maloobchodnom trhu. To by malo na jednej strane zahŕňať posúdenie prípadného vzniku tarifných plánov, ktoré zahŕňajú len domáce služby a vylučujú všetky maloobchodné roamingové služby, čím by sa ohrozil samotný cieľ RLAH, a na druhej strane posúdenie prípadného zníženia dostupnosti paušálnych tarifných plánov, čo by tiež mohlo byť na úkor spotrebiteľov a narušiť plnenie cieľov jednotného digitálneho trhu. Správy Komisie by mali predovšetkým analyzovať mieru, do akej sú mimoriadne maloobchodné roamingové príplatky schvaľované národnými regulačnými orgánmi, schopnosť prevádzkovateľov domácej siete udržať si domáce modely poplatkov a schopnosť prevádzkovateľov navštívených sietí vynahradiť si skutočne vzniknuté náklady na poskytovanie regulovaných veľkoobchodných roamingových služieb. Okrem toho by sa v správach Komisie malo posúdiť, ako je na veľkoobchodnej úrovni zabezpečený prístup k rôznym sieťovým technológiám a generáciám sietí, úroveň využívania obchodných platforiem a podobných nástrojov na obchodovanie s prevádzkou na veľkoobchodnej úrovni, vývoj roamingu stroj-stroj a pretrvávajúce problémy na maloobchodnej úrovni v súvislosti so službami s pridanou hodnotou a s uplatňovaním opatrení na tiesňovú komunikáciu. S cieľom umožniť takéto podávanie správ v záujme posúdenia, ako sa roamingové trhy prispôsobujú RLAH, by sa mal po implementácii týchto pravidiel zhromaždiť dostatok údajov o fungovaní takýchto trhov.

(59) Je potrebné monitorovať a pravidelne preskúmavať fungovanie veľkoobchodných roamingových trhov a ich vzájomné vzťahy s maloobchodným roamingovým trhom, a pritom brať do úvahy vývoj konkurencieschopnosti a technologický vývoj a prevádzkové toky. Komisia by mala každé dva roky predkladať správu Európskemu parlamentu a Rade. Prvá takáto správa by sa mala predložiť do 30. júna 2025. Komisia by predovšetkým vo svojich dvojročných správach mala posúdiť, či má RLAH vplyv na vývoj tarifných plánov na maloobchodnom trhu. To by malo na jednej strane zahŕňať posúdenie prípadného vzniku tarifných plánov, ktoré zahŕňajú len domáce služby a vylučujú všetky maloobchodné roamingové služby, čím by sa ohrozil samotný cieľ RLAH, a na druhej strane posúdenie prípadného zníženia dostupnosti paušálnych tarifných plánov, čo by tiež mohlo byť na úkor spotrebiteľov a narušiť plnenie cieľov jednotného digitálneho trhu. Správy Komisie by mali predovšetkým analyzovať mieru, do akej sú mimoriadne maloobchodné roamingové príplatky schvaľované národnými regulačnými orgánmi, schopnosť prevádzkovateľov domácej siete udržať si domáce modely poplatkov a schopnosť prevádzkovateľov navštívených sietí vynahradiť si skutočne vzniknuté náklady na poskytovanie regulovaných veľkoobchodných roamingových služieb. Okrem toho by sa v dvojročných správach Komisie malo posúdiť, ako je na veľkoobchodnej úrovni zabezpečený prístup k rôznym sieťovým technológiám a generáciám sietí, úroveň využívania obchodných platforiem a podobných nástrojov na obchodovanie s prevádzkou na veľkoobchodnej úrovni, vývoj roamingu stroj-stroj a pretrvávajúce problémy na maloobchodnej úrovni v súvislosti so službami s pridanou hodnotou, nevyžiadaným roamingom a uplatňovaním opatrení na tiesňovú komunikáciu, účinnosť požiadaviek na kvalitu služieb stanovených v tomto nariadení a rozsah, do akého sú zákazníci vo svojich zmluvách náležite informovaní o týchto povinnostiach a môžu skutočne využívať roaming za vnútroštátne ceny. S cieľom umožniť takéto podávanie správ v záujme posúdenia, ako sa roamingové trhy prispôsobujú RLAH, by sa mal po implementácii týchto pravidiel zhromaždiť dostatok údajov o fungovaní takýchto trhov.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zabezpečiť, aby sa obnovilo dvojročné podávanie správ s cieľom monitorovať situáciu na trhu s roamingom, ako aj možnosť v odôvodnených prípadoch predložiť legislatívny návrh na preskúmanie celého nariadenia. Okrem toho sú pridané nové prvky potrebné na účely prepracovaného nariadenia s cieľom poskytnúť roamingovým zákazníkom možnosť využívať roaming za vnútroštátne ceny.

Pozmeňujúci návrh  14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 63

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(63) Keďže ciele tohto nariadenia, a to stanovenie spoločného prístupu na zabezpečenie toho, aby používatelia verejných mobilných komunikačných sietí na cestách v Únii v porovnaní konkurenčnými vnútroštátnymi cenami neplatili neprimerane vysoké ceny za roamingové služby v rámci Únie a zároveň posilnenie transparentnosti a zabezpečenie udržateľnosti poskytovania maloobchodných roamingových služieb za domáce ceny, ako aj skutočného zážitku z využívania RLAH, pokiaľ ide o kvalitu služieb a prístup k tiesňovým službám počas roamingu, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(63) Keďže ciele tohto nariadenia, a to stanovenie spoločného prístupu na zabezpečenie toho, aby používatelia verejných mobilných komunikačných sietí na cestách v Únii a pri využívaní iných než pozemných sietí na palubách lietadiel alebo námorných plavidiel v porovnaní konkurenčnými vnútroštátnymi cenami neplatili neprimerane vysoké ceny za roamingové služby v rámci Únie a zároveň posilnenie transparentnosti a práv spotrebiteľa, ako aj zabezpečenie udržateľnosti poskytovania maloobchodných roamingových služieb za domáce ceny, ako aj skutočného využívania roamingu za vnútroštátne ceny, pokiaľ ide o kvalitu služieb a prístup k tiesňovým službám počas roamingu, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

Pozmeňujúci návrh  15

Návrh nariadenia

Článok 5 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 5a

 

Zrušenie maloobchodných príplatkov za regulované komunikačné služby v rámci Únie

 

1.  Poskytovatelia verejne dostupných elektronických komunikačných služieb neuplatňujú na pevné a mobilné komunikačné služby v rámci Únie končiace v inom členskom štáte tarify, ktoré sa líšia od taríf pre služby končiace v tom istom členskom štáte, pokiaľ poskytovateľ nepreukáže existenciu priamych nákladov, ktoré sú objektívne odôvodnené.

 

2.  Do... [šesť mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] orgán BEREC vypracuje usmernenia o náhrade takýchto objektívne odôvodnených priamych nákladov uvedených v odseku 1.

 

3.  Komisia do [jeden rok od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] a potom každé dva roky po konzultácii s orgánom BEREC vypracuje správu o plnení požiadavky uvedenej v odseku 1 vrátane posúdenia vývoja taríf za komunikačné služby v rámci Únie.

Odôvodnenie

Toto ustanovenie pomáha dosiahnuť jednotný digitálny trh v odvetví telekomunikácií a poskytuje jednoduché a spravodlivé riešenie nákladných taríf pre medzinárodné hovory bez toho, aby bolo potrebné regulovať ceny. Snaha o zákaz akéhokoľvek druhu diskriminačných praktík, či už ide o prístup k službám alebo ceny za cezhraničné služby, je veľmi dôležitá z hľadiska vytvorenia skutočného jednotného digitálneho trhu pre spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh  16

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) kvality služby, ktorú možno odôvodnene očakávať pri roamingu v Únii.

c) jasných a zrozumiteľných informácií o kvalite služby pri roamingu v Únii vrátane odhadovanej maximálnej a inzerovanej rýchlosti sťahovania a odosielania dát v rámci služieb prístupu k údajom, ktoré majú byť rozčlenené podľa členského štátu a poskytovateľa služieb v súlade s usmerneniami orgánu BEREC uvedenými v odseku 5a.

Pozmeňujúci návrh  17

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a. Poskytovatelia roamingu zabezpečia, aby zmluva obsahovala jasné informácie o postupe podávania sťažností, keď je kvalita služby v rozpore s podmienkami zmluvy.

Pozmeňujúci návrh  18

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 5 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a. Na účely zabezpečenia jednotného uplatňovania tohto článku orgán BEREC do... [6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] po konzultácii so zainteresovanými stranami a v úzkej spolupráci s Komisiu aktualizuje svoje usmernenia týkajúce sa roamingu na maloobchodnej úrovni, najmä pokiaľ ide o vykonávanie a poskytovanie informácií o kvalite služieb uvedených v odseku 3 písm. c) a odseku 4a tohto článku, presadzovanie príslušných zmluvných ustanovení zákazníkmi a opatrenia na zabezpečenie transparentnosti uvedené v článkoch 14, 15 a 16.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný na zabezpečenie vnútornej logiky a koherentnosti textu.

Pozmeňujúci návrh  19

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

S výnimkou prípadov, keď roamingový zákazník oznámi poskytovateľovi roamingu, že danú službu nepožaduje, poskytovatelia roamingu automaticky bez zbytočného odkladu a bezplatne prostredníctvom služby zasielania správ poskytnú zákazníkovi pri jeho vstupe na územie iného členského štátu, než je členský štát jeho domáceho poskytovateľa, informácie o možnom riziku zvýšených poplatkov v dôsledku využívania služieb s pridanou hodnotou vrátane odkazu na vyhradenú webovú stránku poskytujúcu informácie o druhoch služieb, ktoré môžu vyvolať zvýšené náklady, a ak sú dostupné, aj informácie o číselných množinách služieb s pridanou hodnotou.

S výnimkou prípadov, keď roamingoví zákazníci oznámia poskytovateľovi roamingu, že danú službu nepožadujú, poskytovatelia roamingu automaticky bez zbytočného odkladu a bezplatne prostredníctvom služby zasielania správ poskytnú zákazníkom pri ich vstupe na územie iného členského štátu, než je členský štát ich domáceho poskytovateľa, informácie o možnom riziku zvýšených poplatkov v navštívenom členskom štáte v dôsledku využívania služieb s pridanou hodnotou vrátane bezplatného prístupu k odkazu na vyhradenú webovú stránku poskytujúcu informácie o druhoch služieb, ktoré môžu vyvolať zvýšené náklady, a ak sú dostupné, aj informácie o číselných množinách služieb s pridanou hodnotou a prípadných uplatniteľných poplatkoch.

Pozmeňujúci návrh  20

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – pododsek 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Prvý, druhý, piaty a šiesty pododsek, s výnimkou odkazu na politiku primeraného využívania a príplatok uplatňovaný v súlade s článkom 7, sa uplatňujú aj na hlasové a SMS roamingové služby využívané roamingovými zákazníkmi cestujúcimi mimo Únie a poskytované poskytovateľom roamingu.

Prvý, druhý, piaty a šiesty pododsek, s výnimkou odkazu na politiku primeraného využívania a príplatok uplatňovaný v súlade s článkom 7, sa uplatňujú aj na hlasové a textové roamingové služby využívané roamingovými zákazníkmi a poskytované poskytovateľom roamingu v tretej krajine a na použitie sietí, ktoré nie sú umiestnené na zemi.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky textu a na účely primeranej informovanosti zákazníkov.

Pozmeňujúci návrh  21

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Okrem informácií stanovených v odseku 1 majú zákazníci právo bezplatne a bez ohľadu na to, kde v Únii sa nachádzajú, požiadať a prijať prostredníctvom hlasového volania alebo SMS správy z mobilného telefónu podrobnejšie personalizované cenové informácie o roamingových poplatkoch v navštívenej sieti za hlasové volania a SMS správy, ako aj informácie o opatreniach v oblasti transparentnosti uplatniteľných na základe tohto nariadenia. Takáto žiadosť sa uplatňuje na bezplatnom čísle, ktoré na tento účel určí poskytovateľ roamingu. Povinnosti stanovené v odseku 1 sa nevzťahujú na zariadenia, ktoré nemajú funkciu SMS správ.

2. Okrem informácií stanovených v odseku 1 majú zákazníci právo bezplatne a bez ohľadu na to, kde v Únii sa nachádzajú, požiadať a prijať prostredníctvom hlasového volania alebo textovej správy z mobilného telefónu podrobnejšie personalizované cenové informácie o roamingových poplatkoch v navštívenej sieti za hlasové volania a textové správy, ako aj informácie o opatreniach v oblasti transparentnosti uplatniteľných na základe tohto nariadenia. Takáto žiadosť sa uplatňuje na bezplatnom čísle, ktoré na tento účel určí poskytovateľ roamingu. Povinnosti stanovené v odseku 1 sa nevzťahujú na zariadenia, ktoré nemajú funkciu textových správ.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný na zabezpečenie vnútornej logiky a koherentnosti textu, ako aj na zahrnutie iných spôsobov komunikácie popri SMS.

Pozmeňujúci návrh  22

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Poskytovatelia roamingu sprístupnia svojim zákazníkom informácie o tom, ako sa vyhnúť nevyžiadanému roamingu v pohraničných regiónoch. Poskytovatelia roamingu prijmú primerané opatrenia na ochranu svojich zákazníkov pred platením roamingových poplatkov za nevyžiadane sprístupnené roamingové služby, keď sa nachádzajú vo svojom domovskom členskom štáte.

5. Poskytovatelia roamingu sprístupnia svojim zákazníkom informácie o tom, ako sa vyhnúť nevyžiadanému roamingu v pohraničných regiónoch a pri využívaní iných než pozemných sietí. Poskytovatelia roamingu prijmú potrebné opatrenia na ochranu svojich zákazníkov pred platením roamingových poplatkov za nevyžiadane sprístupnené roamingové služby, keď sa nachádzajú vo svojom domovskom členskom štáte.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky textu a na účely primeranej informovanosti zákazníkov.

Pozmeňujúci návrh  23

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Informácie sa doručujú na mobilné zariadenie roamingového zákazníka, napríklad prostredníctvom SMS správy, emailu alebo automaticky otváraného okna na mobilnom zariadení vždy, keď roamingový zákazník vstúpi na územie iného členského štátu, než je štát jeho domáceho poskytovateľa, a začne po prvýkrát využívať dátovú roamingovú službu v danom členskom štáte. Poskytujú sa bezplatne vhodnými prostriedkami prispôsobenými na uľahčenie ich príjmu a jednoduchého porozumenia, a to v momente, keď roamingový zákazník začne využívať regulovanú dátovú roamingovú službu.

Informácie sa doručujú priamo na mobilné zariadenie roamingového zákazníka, napríklad prostredníctvom textovej správy alebo automaticky otváraného okna na mobilnom zariadení vždy, keď roamingový zákazník vstúpi na územie iného členského štátu, než je štát jeho domáceho poskytovateľa, a začne po prvýkrát využívať dátovú roamingovú službu v danom členskom štáte. Poskytujú sa bezplatne vhodnými prostriedkami prispôsobenými na uľahčenie ich príjmu a jednoduchého porozumenia, a to v momente, keď roamingový zákazník začne využívať regulovanú dátovú roamingovú službu.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný na zabezpečenie vnútornej logiky a koherentnosti textu, ako aj na zahrnutie iných spôsobov komunikácie popri SMS.

Pozmeňujúci návrh  24

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 4 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Každý poskytovateľ roamingu umožní všetkým svojim roamingovým zákazníkom, aby si vedome a bezplatne zvolili službu, ktorou sa včas poskytujú informácie o akumulovanej spotrebe vyjadrenej v objeme alebo mene, v ktorej sa roamingovému zákazníkovi účtuje využívanie regulovaných dátových roamingových služieb, a ktorá zaručuje, že bez zákazníkovho výslovného súhlasu akumulované výdavky za regulované dátové roamingové služby v priebehu určeného obdobia využívania, s výnimkou MMS správ účtovaných na jednotkovom základe, neprekročia stanovený finančný limit.

4. Každý poskytovateľ roamingu poskytne všetkým svojim roamingovým zákazníkom prístup k službe, ktorou sa včas poskytujú informácie o akumulovanej spotrebe vyjadrenej v objeme alebo mene, v ktorej sa roamingovému zákazníkovi účtuje využívanie regulovaných dátových roamingových služieb, a ktorá zaručuje, že bez zákazníkovho výslovného súhlasu akumulované výdavky za regulované dátové roamingové služby v priebehu určeného obdobia využívania, s výnimkou MMS správ účtovaných na jednotkovom základe, neprekročia stanovený finančný limit. Zákazníci môžu poskytovateľovi roamingu oznámiť, že prístup k takejto službe nevyžadujú.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky textu, ako aj z dôvodu ochrany roamingových zákazníkov pred extrémne vysokými účtami.

Pozmeňujúci návrh  25

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 4 – pododsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Každý poskytovateľ roamingu takisto zabezpečí, aby sa na mobilné zariadenie roamingového zákazníka zaslalo príslušné oznámenie, napríklad prostredníctvom SMS správy, e-mailu alebo automaticky otváraného okna na počítači, keď dátové roamingové služby dosiahnu 80 % dohodnutého finančného alebo objemového limitu. Každý zákazník má právo požadovať od poskytovateľa roamingu, aby mu prestal zasielať tieto oznámenia, a má právo kedykoľvek a bezplatne poskytovateľa požiadať, aby mu túto službu znova poskytol.

Každý poskytovateľ roamingu takisto zabezpečí, aby sa priamo na mobilné zariadenie roamingového zákazníka zaslalo príslušné oznámenie, napríklad prostredníctvom textovej správy alebo automaticky otváraného okna na počítači, keď dátové roamingové služby dosiahnu 80 % dohodnutého finančného alebo objemového limitu. Každý zákazník má právo požadovať od poskytovateľa roamingu, aby mu prestal zasielať tieto oznámenia, a má právo kedykoľvek a bezplatne poskytovateľa požiadať, aby mu túto službu znova poskytol.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný na zabezpečenie vnútornej logiky a koherentnosti textu, ako aj na zahrnutie iných spôsobov komunikácie popri SMS.

Pozmeňujúci návrh  26

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 4 – pododsek 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Vždy, keď roamingový zákazník požiada o poskytovanie alebo zrušenie služby finančného alebo objemového limitu, zmena sa musí uskutočniť do jedného pracovného dňa od doručenia žiadosti, musí byť bezplatná a nesmie byť spojená so žiadnymi podmienkami ani obmedzeniami, ktoré by sa týkali iných prvkov účastníckej zmluvy.

Vždy, keď roamingový zákazník požiada o zrušenie alebo poskytovanie služby finančného alebo objemového limitu, zmena sa musí uskutočniť do jedného pracovného dňa od doručenia žiadosti, musí byť bezplatná a nesmie byť spojená so žiadnymi podmienkami ani obmedzeniami, ktoré by sa týkali iných prvkov účastníckej zmluvy.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky textu.

Pozmeňujúci návrh  27

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. Poskytovatelia roamingu prijmú primerané opatrenia na ochranu svojich zákazníkov pred platením roamingových poplatkov za nevyžiadane sprístupnené roamingové služby, keď sa nachádzajú vo svojom domovskom členskom štáte. Patrí medzi ne informovanie zákazníkov o tom, ako sa môžu vyhnúť nevyžiadanému roamingu v pohraničných regiónoch.

6. Poskytovatelia roamingu prijmú potrebné opatrenia na účinnú ochranu svojich zákazníkov pred platením roamingových poplatkov za nevyžiadane sprístupnené roamingové služby, keď sa nachádzajú vo svojom domovskom členskom štáte. Patrí medzi ne informovanie zákazníkov o tom, ako sa môžu prakticky vyhnúť nevyžiadanému roamingu v pohraničných regiónoch.

 

Pozmeňujúci návrh  28

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 7 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Tento článok sa s výnimkou odseku 6, odseku 2 druhého pododseku a odseku 3, a pokiaľ nie je v druhom a treťom pododseku tohto odseku uvedené inak, vzťahuje aj na dátové roamingové služby, ktoré využívajú roamingoví zákazníci cestujúci mimo Únie a ktoré poskytuje poskytovateľ roamingu.

Tento článok sa s výnimkou odseku 6, odseku 2 druhého pododseku a odseku 3, a pokiaľ nie je v druhom a treťom pododseku tohto odseku uvedené inak, vzťahuje aj na dátové roamingové služby, ktoré využívajú roamingoví zákazníci cestujúci mimo Únie a ktoré poskytuje poskytovateľ roamingu, a na použitie sietí, ktoré nie sú umiestnené na zemi.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky textu a na účely primeranej informovanosti zákazníkov.

Pozmeňujúci návrh  29

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Poskytovateľ roamingu prostredníctvom automatickej správy informuje roamingového zákazníka o tom, že môže bezplatne pristupovať k tiesňovým službám tak, že zavolá na jednotné európske číslo tiesňového volania 112, a tak, že využije alternatívne spôsoby prístupu k tiesňovým službám prostredníctvom tiesňovej komunikácie, ktorá je povinná v navštívenom členskom štáte. Tieto informácie sa na mobilné zariadenie roamingového zákazníka doručia v podobe SMS správy vždy, keď roamingový zákazník vstúpi na územie iného členského štátu, než je členský štát jeho domáceho poskytovateľa. Poskytujú sa bezplatne vhodnými prostriedkami prispôsobenými na uľahčenie ich príjmu a jednoduchého porozumenia, a to v momente, keď roamingový zákazník začne využívať roamingovú službu.

Poskytovateľ roamingu prostredníctvom automatickej správy informuje roamingového zákazníka o tom, že môže bezplatne pristupovať k tiesňovým službám obrátením sa na jednotné európske číslo tiesňového volania 112, a uvedie odkaz na špeciálnu bezplatnú webovú stránku plne dostupnú osobám so zdravotným postihnutím, ktorá obsahuje informácie o alternatívnych prostriedkoch tak, že využije alternatívne spôsoby prístupu k tiesňovým službám prostredníctvom tiesňovej komunikácie, ktorá je povinná v navštívenom členskom štáte. Tieto informácie sa na mobilné zariadenie roamingového zákazníka doručia priamo v podobe textovej správy vždy, keď roamingový zákazník vstúpi na územie iného členského štátu, než je členský štát jeho domáceho poskytovateľa. Poskytujú sa bezplatne vhodnými prostriedkami prispôsobenými na uľahčenie ich príjmu a jednoduchého porozumenia. Poskytovatelia roamingu by mali v uplatniteľných prípadoch v tejto správe uviesť prístupný odkaz na mobilnú aplikáciu, prostredníctvom ktorej sa v navštívenom členskom štáte zasielajú varovania verejnosti.

Pozmeňujúci návrh  30

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia po konzultácii s BEREC predloží Európskemu parlamentu a Rade dve správy . Po predložení každej správy Komisia v prípade potreby prijme delegované nariadenia podľa článku 22 o zmene maximálnych veľkoobchodných poplatkov za regulované roamingové služby uvedené v tomto nariadení. Prvá takáto správa sa predloží do 30. júna 2025 a druhá do 30. júna 2029 .

Komisia po konzultácii s orgánom BEREC predloží každé dva roky Európskemu parlamentu a Rade správu, v prípade potreby spolu s legislatívnym návrhom na zmenu tohto nariadenia vrátane návrhu na revíziu maximálnych veľkoobchodných poplatkov za regulované roamingové služby uvedené v tomto nariadení. Prvú správu predloží do 30. júna 2025.

Pozmeňujúci návrh  31

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1 – podosek 2 – písmeno a a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa) účinnosť technológií a opatrení, ktorých cieľom je minimalizovať riziko nevyžiadaného roamingu, a to s prihliadnutím na problémy spotrebiteľov žijúcich v pohraničných regiónoch;

Pozmeňujúci návrh  32

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno i

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i) vplyvu uplatňovania politiky primeraného využívania zo strany prevádzkovateľov v súlade s článkom 8 vrátane identifikácie akýchkoľvek nezrovnalostí pri uplatňovaní a vykonávaní takejto politiky primeraného využívania;

i) vplyvu uplatňovania politiky primeraného využívania zo strany prevádzkovateľov v súlade s článkom 8 vrátane identifikácie akýchkoľvek nezrovnalostí pri uplatňovaní a vykonávaní takejto politiky primeraného využívania a rozsahu, v akom budú tieto politiky potrebné v budúcnosti;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky textu.

Pozmeňujúci návrh  33

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno i a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ia) účinnosť povinností v oblasti kvality služieb zavedených v tomto nariadení a do akej miery sú zákazníci náležite informovaní a môžu využívať roaming za vnútroštátne ceny;

Pozmeňujúci návrh  34

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno j

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

j) rozsahu, v akom roamingoví zákazníci a prevádzkovatelia čelia problémom v súvislosti so službami s pridanou hodnotou;

j) rozsahu, v akom roamingoví zákazníci a prevádzkovatelia čelia problémom v súvislosti so službami s pridanou hodnotou, a toho, ako možno tieto problémy vyriešiť v záujme ochrany spotrebiteľov a posilnenia vnútorného trhu;

Pozmeňujúci návrh  35

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno ja

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ja) účinnosti tohto nariadenia pri zabezpečovaní rovnakého prístupu osôb so zdravotným postihnutím k elektronickým komunikačným službám pri cestách v rámci EHP.

Pozmeňujúci návrh  36

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Toto nariadenie sa uplatňuje od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia], s výnimkou článku 14 ods. 1 tretieho pododseku a článku 16 druhého odseku, ktoré sa uplatňujú od 1. januára 2023 v súlade s lehotou na zriadenie databázy uvedenou v článku 17.


PRÍLOHA: ZOZNAM SUBJEKTOV ALEBO OSÔB,
KTORÉ SPRAVODAJCOVI POSKYTLI PODNETY

Tento zoznam bol vypracovaný absolútne dobrovoľne na základe výlučnej zodpovednosti spravodajkyne. Spravodajkyňa pri príprave stanoviska až po jeho prijatie vo výbore získala informácie a podnety od týchto subjektov alebo fyzických osôb:

Osoba

Subjekt

 

BEREC (Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie)

 

BEUC (Európska organizácia spotrebiteľov)

 

Cicada Exchange

 

EDF (Európske fórum zdravotného postihnutia)

 

ETNO (Združenie európskych prevádzkovateľov telekomunikačných sietí)

 

Európska komisia

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

European Emergency Number Association – EENA112

 

Giga Europe

 

Liberty Global

 

MVNO Europe

 

 

Orange

 

 

Portugalské predsedníctvo Rady

 

 

Telia

 

 

United Internet

 

 

 


 

 

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Roaming vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie (prepracované znenie)

Referenčné čísla

COM(2021)0085 – C9-0085/2021 – 2021/0045(COD)

Gestorský výbor

 dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

24.3.2021

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

 dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

24.3.2021

Pridružený výbor – dátum oznámenia na schôdzi
 

10.6.2021

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

 dátum vymenovania

Róża Thun und Hohenstein

19.4.2021

Prerokovanie vo výbore

26.5.2021

22.6.2021

 

 

Dátum prijatia

12.7.2021

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

45

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Alessandra Basso, Brando Benifei, Adam Bielan, Hynek Blaško, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, Andrea Caroppo, Anna Cavazzini, Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Morten Løkkegaard, Antonius Manders, Leszek Miller, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Róża Thun und Hohenstein, Marco Zullo

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Clara Aguilera, Maria da Graça Carvalho, Christian Doleschal, Claude Gruffat, Jiří Pospíšil, Kosma Złotowski

 


 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

45

+

ECR

Adam Bielan, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Kosma Złotowski

ID

Alessandra Basso, Hynek Blaško, Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

NI

Miroslav Radačovský

PPE

Pablo Arias Echeverría, Andrea Caroppo, Maria da Graça Carvalho, Deirdre Clune, Christian Doleschal, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein

Renew

Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Marco Zullo

S&D

Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, Brando Benifei, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Leszek Miller, Christel Schaldemose

The Left

Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Verts/ALE

Anna Cavazzini, David Cormand, Alexandra Geese, Claude Gruffat, Marcel Kolaja

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 

 


 

POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

Názov

Roaming vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie (prepracované znenie)

Referenčné čísla

COM(2021)0085 – C9-0085/2021 – 2021/0045(COD)

Dátum predloženia v EP

25.2.2021

 

 

 

Gestorský výbor

 dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

24.3.2021

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

 dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

24.3.2021

 

 

 

Pridružené výbory

 dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

10.6.2021

 

 

 

Spravodajcovia

 dátum vymenovania

Angelika Winzig

19.3.2021

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

18.3.2021

17.6.2021

 

 

Dátum prijatia

14.10.2021

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

67

0

7

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

François Alfonsi, Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Michael Bloss, Paolo Borchia, Markus Buchheit, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Carlo Calenda, Maria da Graça Carvalho, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Josianne Cutajar, Nicola Danti, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Valter Flego, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Claudia Gamon, Jens Geier, Nicolás González Casares, Bart Groothuis, Christophe Grudler, András Gyürk, Henrike Hahn, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Ivars Ijabs, Romana Jerković, Eva Kaili, Izabela-Helena Kloc, Andrius Kubilius, Miapetra Kumpula-Natri, Thierry Mariani, Marisa Matias, Eva Maydell, Joëlle Mélin, Iskra Mihaylova, Dan Nica, Angelika Niebler, Ville Niinistö, Aldo Patriciello, Mauri Pekkarinen, Tsvetelina Penkova, Morten Petersen, Markus Pieper, Clara Ponsatí Obiols, Manuela Ripa, Jérôme Rivière, Robert Roos, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Riho Terras, Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Marie Toussaint, Isabella Tovaglieri, Viktor Uspaskich, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Carlos Zorrinho

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Izaskun Bilbao Barandica, Cornelia Ernst, Elena Lizzi, Jutta Paulus, Ernő Schaller-Baross, Angelika Winzig

Dátum predloženia

15.10.2021

 


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

67

+

ECR

Izabela-Helena Kloc, Robert Roos, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Evžen Tošenovský

ID

Markus Buchheit

NI

András Gyürk, Clara Ponsatí Obiols, Ernő Schaller-Baross, Viktor Uspaskich

PPE

François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Andrius Kubilius, Eva Maydell, Angelika Niebler, Markus Pieper, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Riho Terras, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Angelika Winzig

Renew

Nicola Beer, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Valter Flego, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen

S&D

Carlo Calenda, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Jens Geier, Nicolás González Casares, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Romana Jerković, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Tsvetelina Penkova, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

The Left

Cornelia Ernst, Marisa Matias

Verts/ALE

François Alfonsi, Michael Bloss, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Henrike Hahn, Ville Niinistö, Jutta Paulus, Manuela Ripa, Marie Toussaint

 

0

-

 

 

 

7

0

ID

Paolo Borchia, Elena Lizzi, Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Isabella Tovaglieri

PPE

Aldo Patriciello

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 

Posledná úprava: 5. novembra 2021
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia