POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji (prenovitev)

  14.10.2021 - (COM(2021)0085 – C9-0085/2021 – 2021/0045(COD)) - ***I

  Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
  Poročevalka: Angelika Winzig
  (Prenovitev – člen 110 Poslovnika)


  Postopek : 2021/0045(COD)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A9-0286/2021
  Predložena besedila :
  A9-0286/2021
  Sprejeta besedila :

  OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji (prenovitev)

  (COM(2021)0085 – C9-0085/2021 – 2021/0045(COD))

  (Redni zakonodajni postopek – prenovitev)

  Evropski parlament,

   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2021)0085),

   ob upoštevanju člena 294(2) in člena 173(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-0085/2021),

   ob upoštevanju mnenja Odbora za pravne zadeve o predlagani pravni podlagi,

   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

   ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne ...[1],

   ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov[2],

   ob upoštevanju pisma Odbora za pravne zadeve z dne 1. oktobra 2021 Odboru za industrijo, raziskave in energetiko v skladu s členom 110(3) Poslovnika,

   ob upoštevanju členov 110, 59 in 40 Poslovnika,

   ob upoštevanju mnenja Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov,

   ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A9-0286/2021),

  A. ker po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije predlog ne predvideva bistvenih sprememb, razen tistih, ki so v njem opredeljene kot take, in ker je ta predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb prejšnjih obstoječih besedil skupaj z njihovimi spremembami, zgolj kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb;

  1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju in kakor je bilo prilagojeno v skladu s predlogi posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije;

  2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

  3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

   

  Predlog spremembe  1

   

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 4

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (4) Ker Uredba (EU) št. 531/2012 preneha veljati 30. junija 2022, je cilj te uredbe prenoviti navedeno uredbo, hkrati pa uvesti nove ukrepe za povečanje preglednosti, vključno glede uporabe storitev z dodano vrednostjo med gostovanjem, in zagotoviti pristno izkušnjo „gostovanja kot doma“ v smislu kakovosti storitve in dostopa do služb za pomoč v sili med gostovanjem. Ta nova uredba naj bi veljala deset let, tj. do leta 2032, da se zagotovi varnost na trgu in čim bolj zmanjša regulativno breme, hkrati pa se v vmesnem obdobju uvede mehanizem za posredovanje na veleprodajni ravni, če je to potrebno zaradi razvoja trga.

  (4) Ker Uredba (EU) št. 531/2012 preneha veljati 30. junija 2022, je cilj te uredbe prenoviti navedeno uredbo, hkrati pa uvesti nove ukrepe za povečanje preglednosti, vključno glede uporabe storitev z dodano vrednostjo med gostovanjem in uporabo gostovanja v neprizemnih javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih, ter zagotoviti pristno izkušnjo „gostovanja kot doma“ v smislu kakovosti storitve in dostopa do služb za pomoč v sili med gostovanjem. Ta nova uredba naj bi veljala deset let, tj. do leta 2032, da se zagotovi varnost na trgu in čim bolj zmanjšajo regulativna bremena, hkrati pa se uvede zahteva, da Komisija izvaja preglede ter Evropskemu parlamentu in Svetu predloži dveletna poročila, ki jim po potrebi priloži zakonodajne predloge za spremembo te uredbe, če je to potrebno zaradi razvoja trga. Zaradi hitrega razvoja trgov in uvedbe novih tehnologij bo Komisija zlasti ocenila, ali je ustrezno podati zakonodajni predlog za spremembo uredbe, ko objavi drugo tovrstno poročilo v letu 2027.

  Predlog spremembe  2

   

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 9

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (9) Velika razširjenost mobilnih naprav, ki omogočajo dostop do interneta, odraža velik ekonomski pomen podatkovnega gostovanja. To je pomembno tako za uporabnike kot tudi ponudnike aplikacij in vsebine. Da bi spodbudili razvoj tega trga, stroški prenosa podatkov ne bi smeli ovirati rasti zlasti glede na to, da se bo po pričakovanjih uvedba omrežij in storitev 5G postopno povečevala.

  (9) Velika razširjenost mobilnih naprav, ki omogočajo dostop do interneta, odraža velik ekonomski pomen podatkovnega gostovanja. To je pomembno tako za uporabnike kot tudi ponudnike aplikacij in vsebine. Da bi spodbudili razvoj tega trga, stroški prenosa podatkov ne bi smeli ovirati rasti zlasti glede na to, da se bosta po pričakovanjih razvoj in uvedba naslednje generacije omrežij visokih hitrosti in storitev postopno pospeševala.

  Predlog spremembe  3

   

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 10

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (10) Cilj Direktive 2002/19/ES Evropskega parlamenta in Sveta60, Direktive 2002/20/ES Evropskega parlamenta in Sveta61, Direktive 2002/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta62, Direktive 2002/22/ES Evropskega Parlamenta in Sveta63 in Direktive 2002/58/ES Evropskega Parlamenta in Sveta 64 je bil ustvariti notranji trg elektronskih komunikacij znotraj Unije ob hkratnem zagotavljanju visoke ravni varstva potrošnikov, ki jo prinaša večja konkurenčnost. Navedene direktive so bile razveljavljene z Direktivo (EU) 2018/1972 Evropskega parlamenta in Sveta65. Z Direktivo (EU) 2018/1972 naj bi se spodbudile naložbe v zelo visokozmogljiva omrežja v EU in njihova uporaba ter določila nova pravila o spektru za mobilno povezljivost in 5G. Direktiva (EU) 2018/1972 prav tako zagotavlja, da imajo vsi državljani dostop do cenovno dostopne komunikacije, vključno z internetom. Povečuje varstvo potrošnikov in varnost uporabnikov ter olajšuje regulativno ukrepanje.

  (10) Cilj Direktive 2002/19/ES Evropskega parlamenta in Sveta60, Direktive 2002/20/ES Evropskega parlamenta in Sveta61, Direktive 2002/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta62, Direktive 2002/22/ES Evropskega Parlamenta in Sveta63 in Direktive 2002/58/ES Evropskega Parlamenta in Sveta 64 je bil ustvariti notranji trg elektronskih komunikacij znotraj Unije ob hkratnem zagotavljanju visoke ravni varstva potrošnikov, ki jo prinaša večja konkurenčnost. Direktive 2002/19/ES, 2002/20/ES, 2002/21/ES in 2002/22/ES so bile razveljavljene z Direktivo (EU) 2018/1972 Evropskega parlamenta in Sveta65. Z Direktivo (EU) 2018/1972 naj bi se spodbudile naložbe v zelo visokozmogljiva omrežja v EU in njihova uporaba ter določila nova pravila o spektru za mobilno povezljivost in 5G. Direktiva (EU) 2018/1972 prav tako določa, da naj si nacionalni regulativni in drugi pristojni organi ter BEREC, Komisija in države članice prizadevajo med drugim izpolniti cilje glede prispevanja k razvoju mednarodnega trga ni spodbujanja interesov državljanov Unije. Med drugim zagotavlja, da imajo vsi potrošniki dostop do cenovno dostopne komunikacije, vključno z internetom Povečuje varstvo potrošnikov in varnost uporabnikov ter olajšuje regulativno ukrepanje.

  __________________

  __________________

  60 Direktiva 2002/19/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o dostopu do elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajočih naprav ter o njihovem medomrežnem povezovanju (Direktiva o dostopu) (UL L 108, 24.4.2002, str. 7).

  60 Direktiva 2002/19/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o dostopu do elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajočih naprav ter o njihovem medomrežnem povezovanju (Direktiva o dostopu) (UL L 108, 24.4.2002, str. 7).

  61 Direktiva 2002/20/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o odobritvi elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev (Direktiva o odobritvi) (UL L 108, 24.4.2002, str. 21).

  61 Direktiva 2002/20/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o odobritvi elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev (Direktiva o odobritvi) (UL L 108, 24.4.2002, str. 21).

  62 Direktiva 2002/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve (okvirna direktiva) (UL L 108, 24.4.2002, str. 33).

  62 Direktiva 2002/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve (okvirna direktiva) (UL L 108, 24.4.2002, str. 33).

  63 Direktiva 2002/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami (Direktiva o univerzalnih storitvah) (UL L 108, 24.4.2002, str. 51).

  63 Direktiva 2002/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami (Direktiva o univerzalnih storitvah) (UL L 108, 24.4.2002, str. 51).

  64 Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah) (UL L 201, 31.7.2002, str. 37).

  64 Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah) (UL L 201, 31.7.2002, str. 37).

  65 Direktiva (EU) 2018/1972 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah (UL L 321, 17.12.2018, str. 36).

  65 Direktiva (EU) 2018/1972 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah (UL L 321, 17.12.2018, str. 36).

  Predlog spremembe  4

   

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 14

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (14) Da bi bil trg storitev gostovanja bolj učinkovit, celovit in konkurenčen, ne bi smelo nič omejevati podjetij, da si uspešno izpogajajo veleprodajni dostop za zagotavljanje storitev gostovanja. Odpraviti bi bilo treba ovire za dostop do teh veleprodajnih storitev gostovanja , ki se pojavljajo zaradi razlik v pogajalski moči in infrastrukturnih lastniških razmerjih podjetij. V ta namen bi morali dogovori o veleprodajnem dostopu za gostovanje upoštevati načelo tehnološke nevtralnosti in vsem operaterjem zagotoviti enake in resnične možnosti dostopa do vseh razpoložljivih omrežij in tehnologij ter biti izpogajani v dobri veri, kar bi ponudniku storitev gostovanja omogočilo, da ponudi maloprodajne storitve gostovanja, enakovredne storitvam, ki se ponujajo v domačem omrežju. Operaterji navideznih mobilnih omrežij in preprodajalci mobilnih komunikacijskih storitev, ki nimajo svoje omrežne infrastrukture, običajno zagotavljajo storitve gostovanja na podlagi poslovnih dogovorov o veleprodajnem gostovanju, sklenjenih z operaterji gostiteljskih mobilnih omrežij v isti državi članici. S poslovnimi pogajanji pa si operaterji navideznih mobilnih omrežij in preprodajalci morda ne zagotovijo zadostne marže, da bi lahko z nižjimi cenami spodbudili konkurenco. Z odpravo teh ovir in uravnoteženjem pogajalske moči med operaterji navideznih mobilnih omrežij/preprodajalci in operaterji mobilnih omrežij, in sicer z obveznostjo dostopa in veleprodajnimi cenovnimi kapicami, bi se moral spodbuditi razvoj alternativnih in inovativnih storitev in ponudb gostovanja po vseh Uniji za uporabnike. Direktiva (EU) 2018/1972 ne določa, da bi se ta težava reševala z nalaganjem obveznosti operaterjem s pomembno tržno močjo.

  (14) Da bi bil trg storitev gostovanja bolj učinkovit, celovit in konkurenčen, ne bi smelo biti omejitev, ki podjetjem preprečujejo, da si uspešno izpogajajo veleprodajni dostop za zagotavljanje storitev gostovanja, tudi za naprave interneta stvari. Odpraviti bi bilo treba ovire za dostop do teh veleprodajnih storitev gostovanja , ki se pojavljajo zaradi razlik v pogajalski moči in infrastrukturnih lastniških razmerjih podjetij. V ta namen bi morali dogovori o veleprodajnem dostopu za gostovanje upoštevati načelo tehnološke nevtralnosti in vsem operaterjem zagotoviti enake in resnične možnosti dostopa do vseh razpoložljivih omrežij in tehnologij ter biti izpogajani v dobri veri, kar bi ponudniku storitev gostovanja omogočilo, da ponudi maloprodajne storitve gostovanja, enakovredne storitvam, ki se ponujajo v domačem omrežju. Ta uredba pa ne bi smela omejevati možnosti sklepanja dogovorov o veleprodajnem dostopu samo z operaterji, ki imajo najnaprednejša omrežja. Operaterji bi morali imeti možnost, da se o svojih dogovorih o veleprodajnem gostovanju pogajajo glede na svoje poslovne potrebe. Zato operaterji v skladu s to uredbo sedanjih partnerjev za gostovanje niso dolžni zamenjati, če se spoštujejo zahteve glede kakovosti storitev iz te uredbe. Veleprodajni sporazumi o gostovanju ne bi smeli ogroziti pristne izkušnje „gostovanja kot doma“. Operaterji navideznih mobilnih omrežij in preprodajalci mobilnih komunikacijskih storitev, ki nimajo svoje omrežne infrastrukture, običajno zagotavljajo storitve gostovanja na podlagi poslovnih dogovorov o veleprodajnem gostovanju, sklenjenih z operaterji gostiteljskih mobilnih omrežij v isti državi članici. S poslovnimi pogajanji pa si operaterji navideznih mobilnih omrežij in preprodajalci morda ne zagotovijo zadostne marže, da bi lahko z nižjimi cenami spodbudili konkurenco. Z odpravo teh ovir in uravnoteženjem pogajalske moči med operaterji navideznih mobilnih omrežij/preprodajalci in operaterji mobilnih omrežij, in sicer z obveznostjo dostopa in veleprodajnimi cenovnimi kapicami, bi se moral spodbuditi razvoj alternativnih in inovativnih storitev in ponudb gostovanja po vseh Uniji za uporabnike. Direktiva (EU) 2018/1972 ne določa, da bi se ta težava reševala z nalaganjem obveznosti operaterjem s pomembno tržno močjo.

  Predlog spremembe  5

   

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 15

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (15) Zato bi bilo treba določiti obveznost, da se ugodi upravičenim zahtevkom za veleprodajni dostop do javnih mobilnih komunikacijskih omrežij za zagotavljanje storitev gostovanja. Takšen dostop bi moral biti usklajen s potrebami iskalcev dostopa. Končnim uporabnikom storitev, ki zahtevajo sodobne tehnologije in maloprodajne storitve gostovanja, bi moralo biti omogočeno, da so pri gostovanju deležni enake kakovosti storitev kot doma. Obveznost veleprodajnega dostopa za gostovanje bi morala zato zagotoviti, da lahko iskalci dostopa ponudijo enake maloprodajne storitve, kot jih ponujajo doma, razen če lahko operaterji mobilnih omrežij, ki morajo zagotoviti dostop, dokažejo, da je to tehnično neizvedljivo. Dostop bi smel biti zavrnjen samo na podlagi objektivnih meril, kot so tehnična izvedljivost in potreba po ohranitvi celovitosti omrežja. Kadar se dostop zavrne, bi moralo biti oškodovani stranki omogočeno, da primer predloži v reševanje po postopku reševanja sporov, ki je določen v tej uredbi. Da se zagotovijo enaki pogoji za vse, bi se moral veleprodajni dostop za zagotavljanje storitev gostovanja odobriti v skladu z regulativnimi obveznostmi za veleprodajno raven iz te uredbe, pri čemer bi bilo treba upoštevati različne stroškovne elemente pri zagotavljanju takega dostopa. Dosleden regulativni pristop k veleprodajnemu dostopu za zagotavljanje storitev gostovanja bi moral prispevati k preprečevanju razlik med državami članicami. BEREC bi moral v usklajevanju s Komisijo in sodelovanju z zadevnimi deležniki izdati smernice za veleprodajni dostop za zagotavljanje storitev gostovanja.

  (15) Zato bi bilo treba določiti obveznost, da se ugodi upravičenim zahtevkom za veleprodajni dostop do javnih mobilnih komunikacijskih omrežij za zagotavljanje storitev gostovanja. Takšen dostop bi moral biti usklajen s potrebami iskalcev dostopa. Končnim uporabnikom storitev, ki zahtevajo sodobne tehnologije in maloprodajne storitve gostovanja, bi moralo biti omogočeno, da so pri gostovanju deležni enake kakovosti storitev, tudi takojšnje in nemotene predaje med mobilnimi komunikacijskimi omrežji na notranjih mejah Unije kot med domačim gostovanjem. Obveznost veleprodajnega dostopa za gostovanje bi morala zato zagotoviti, da lahko iskalci dostopa ponudijo enake maloprodajne storitve, kot jih ponujajo doma, razen če lahko operaterji mobilnih omrežij, ki morajo zagotoviti dostop, dokažejo, da je to tehnično neizvedljivo. Dostop bi smel biti zavrnjen samo na podlagi objektivnih meril, kot so tehnična izvedljivost in potreba po ohranitvi celovitosti omrežja. Kadar se dostop zavrne, bi moralo biti oškodovani stranki omogočeno, da primer predloži v reševanje po postopku reševanja sporov, ki je določen v tej uredbi. Da se zagotovijo enaki pogoji za vse, bi se moral veleprodajni dostop za zagotavljanje storitev gostovanja odobriti v skladu z regulativnimi obveznostmi za veleprodajno raven iz te uredbe, pri čemer bi bilo treba upoštevati različne stroškovne elemente pri zagotavljanju takega dostopa. Dosleden regulativni pristop k veleprodajnemu dostopu za zagotavljanje storitev gostovanja bi moral prispevati k preprečevanju razlik med državami članicami. BEREC bi moral v usklajevanju s Komisijo in sodelovanju z zadevnimi deležniki izdati smernice za veleprodajni dostop za zagotavljanje storitev gostovanja.

  Predlog spremembe  6

   

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 19

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (19) V skladu s členom 109 Direktive (EU) 2018/1972 bi morali imeti vsi končni uporabniki brezplačen dostop do služb za pomoč v sili prek komunikacij v sili do najprimernejšega centra za obveščanje. Države članice morajo tudi zagotoviti, da je dostop končnih uporabnikov invalidov do služb za pomoč v sili na voljo prek komunikacij v sili in da je enakovreden dostopu drugih končnih uporabnikov. Države članice morajo določiti vrsto komunikacij v sili, ki so tehnično izvedljive, da se uporabnikom gostovanja zagotovi dostop do služb za pomoč v sili. Za zagotovitev, da imajo uporabniki gostovanja dostop do komunikacij v sili pod pogoji iz člena 109 Direktive (EU) 2018/1972, bi morali operaterji obiskanih omrežij v dogovorih o veleprodajnem gostovanju ponudnika storitev gostovanja obvestiti o tem, katere vrste komunikacij v sili so predpisane na podlagi nacionalnih ukrepov v obiskani državi članici. Poleg tega bi morali dogovori o veleprodajnem gostovanju vključevati informacije o tehničnih parametrih za zagotavljanje dostopa do služb za pomoč v sili, tudi za uporabnike gostovanja invalide, ter za zagotavljanje prenosa informacij o lokaciji kličočega na najprimernejši center za obveščanje v obiskani državi članici. Take informacije bi morale ponudniku storitev gostovanja omogočiti, da prepozna ter brezplačno zagotovi komunikacijo v sili in prenos informacij o lokaciji kličočega.

  (19) V skladu s členom 109 Direktive (EU) 2018/1972 bi morali imeti vsi končni uporabniki brezplačen dostop do služb za pomoč v sili prek komunikacij v sili do najprimernejšega centra za obveščanje. Države članice morajo tudi zagotoviti, da je dostop končnih uporabnikov invalidov do služb za pomoč v sili na voljo prek komunikacij v sili in da je enakovreden dostopu drugih končnih uporabnikov. Pri teh načinih dostopa je treba upoštevati zlasti obveznosti iz člena 4 Direktive (EU) 2019/882, in sicer, da države članice zagotovijo, da gospodarski subjekti opravljajo storitve v skladu z zahtevami za dostopnost iz te direktive. Uporaba sredstev za dostop do storitev v sili, ki so na voljo končnim uporabnikom invalidom, ki uporabljajo gostovanje, in zagotavljanje informacij o lokaciji kličočega bi morala v kar največji meri temeljiti na evropskih standardih ali specifikacijah, ki bi jih morale Komisija in države članice spodbujati v sodelovanju z evropskimi organi za standardizacijo in drugimi ustreznimi institucijami. Države članice morajo določiti vrsto komunikacij v sili, ki so tehnično izvedljive, da se uporabnikom gostovanja zagotovi dostop do služb za pomoč v sili. Za zagotovitev, da imajo uporabniki gostovanja dostop do komunikacij v sili pod pogoji iz člena 109 Direktive (EU) 2018/1972, bi morali operaterji obiskanih omrežij v dogovorih o veleprodajnem gostovanju ponudnika storitev gostovanja obvestiti o tem, katere vrste komunikacij v sili so predpisane na podlagi nacionalnih ukrepov v obiskani državi članici. Poleg tega bi morali dogovori o veleprodajnem gostovanju vključevati informacije o tehničnih parametrih za zagotavljanje dostopa do služb za pomoč v sili, tudi za uporabnike gostovanja invalide, ter za zagotavljanje prenosa informacij o lokaciji kličočega, vključno z informacijami, pridobljenimi iz mobilnih naprav, na najprimernejši center za obveščanje v obiskani državi članici. Take informacije bi morale ponudniku storitev gostovanja omogočiti, da prepozna ter brezplačno zagotovi komunikacijo v sili in prenos informacij o lokaciji kličočega.

  Predlog spremembe  7

   

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 23

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (23) Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja te uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila v zvezi z določitvijo podrobnih pravil o izvajanju politike poštene uporabe in metodologiji ocenjevanja vzdržnosti zagotavljanja maloprodajnih storitev gostovanja po domačih cenah ter o vlogi, ki jo mora ponudnik storitev gostovanja vložiti za namene tega ocenjevanja. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta66.

  (23) Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja te uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila v zvezi z določitvijo podrobnih pravil o začasnem in izjemnem izvajanju politike poštene uporabe in metodologiji ocenjevanja vzdržnosti zagotavljanja maloprodajnih storitev gostovanja po domačih cenah ter o vlogi, ki jo mora ponudnik storitev gostovanja vložiti za namene tega ocenjevanja. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta66.

  __________________

  __________________

  66  Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

  66  Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

  Predlog spremembe  8

   

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 24

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (24) Do sprejetja navedenih izvedbenih ukrepov, bi se morala Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/228667 še naprej uporabljati.

  (24) Do sprejetja navedenih izvedbenih ukrepov, s katerimi naj bi se omejila, postopoma pa tudi opustila uporaba politike poštene uporabe v Uniji, bi se morala še naprej uporabljati Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/228667.

  __________________

  __________________

  67 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2286 z dne 15. decembra 2016 o določitvi podrobnih pravil glede uporabe politike poštene uporabe in metodologije za oceno trajnosti odprave maloprodajnih pribitkov za gostovanje ter glede vloge, ki jo predloži ponudnik gostovanja za namene navedene ocene (UL L 344, 17.12.2016, str. 46).

  67 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2286 z dne 15. decembra 2016 o določitvi podrobnih pravil glede uporabe politike poštene uporabe in metodologije za oceno trajnosti odprave maloprodajnih pribitkov za gostovanje ter glede vloge, ki jo predloži ponudnik gostovanja za namene navedene ocene (UL L 344, 17.12.2016, str. 46).

  Predlog spremembe  9

   

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 28

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (28) Pri gostovanju v Uniji bi moralo biti uporabnikom gostovanja v največji možni meri omogočeno, da uporabljajo maloprodajne storitve, na katere so naročeni, in so deležni enake ravni kakovosti storitve kot doma. V ta namen bi morali ponudniki storitev gostovanja sprejeti potrebne ukrepe za zagotovitev, da se regulirane maloprodajne storitve gostovanja zagotavljajo pod enakimi pogoji, kot če bi se koristile doma. Zlasti bi morala biti uporabnikom gostovanja pri gostovanju nudena enaka kakovost storitve, če je to tehnično izvedljivo.

  (28) Pri gostovanju v Uniji bi moralo biti uporabnikom gostovanja omogočeno, da uporabljajo maloprodajne storitve, na katere so naročeni, in so deležni enake ravni kakovosti storitve kot doma. V ta namen bi morali ponudniki storitev gostovanja sprejeti potrebne ukrepe za zagotovitev, da se regulirane maloprodajne storitve gostovanja zagotavljajo pod enakimi pogoji, kot če bi se koristile doma. Zlasti bi morala biti uporabnikom gostovanja pri gostovanju nudena enaka kakovost storitve, če je to razpoložljivo in tehnično izvedljivo. BEREC bi moral posodobiti svoje smernice za maloprodajni sektor o izvajanju ukrepov za kakovost storitev, da bi prispeval k dosledni uporabi te uredbe. Zato bi bili treba prepovedati poslovne prakse, zaradi katerih se zmanjša kakovost storitve reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja.

  Predlog spremembe  10

   

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 29

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (29) Ponudniki storitev gostovanja bi morali imeti možnosti uporabljati „politiko poštene uporabe“ za uporabo reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja po veljavnih domačih maloprodajnih cenah. „Politika poštene uporabe“ je namenjena preprečevanju zlorabe ali nepravilne uporabe reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja s strani uporabnikov gostovanja, na primer uporabe takšnih storitev s strani uporabnikov gostovanja v državi članici, ki ni država njihovega domačega ponudnika, v druge namene kot za občasna potovanja. Ponudniki storitev gostovanja bi morali v primerih višje sile, ki je posledica okoliščin, kot je pandemija ali naravne nesreče, zaradi katerih uporabnik gostovanja neprostovoljno podaljša svoje začasno prebivanje v drugi državi članici, na utemeljeno zahtevo uporabnika gostovanja razmisliti o podaljšanju količine na podlagi pravice do poštene uporabe za ustrezno obdobje. Kakršna koli politika poštene uporabe bi morala uporabnikom pri ponudniku gostovanja omogočati, da uporabijo določeno količino reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja, ki je skladna z njihovo tarifno shemo, po veljavni domači maloprodajni ceni.

  (29) Ponudniki storitev gostovanja bi morali imeti v izjemnih primerih možnosti uporabljati „politiko poštene uporabe“ za uporabo reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja po veljavnih domačih maloprodajnih cenah. „Politika poštene uporabe“ je omejena na preprečevanje zlorabe ter goljufive ali nepravilne uporabe reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja s strani uporabnikov gostovanja, na primer uporabe takšnih storitev s strani uporabnikov gostovanja v državi članici, ki ni država njihovega domačega ponudnika, v druge namene kot za občasna potovanja. Ponudniki storitev gostovanja bi morali v primerih višje sile, ki je posledica okoliščin, kot so pandemija, začasno zaprtje mej ali naravne nesreče, zaradi katerih uporabnik gostovanja neprostovoljno podaljša svoje začasno prebivanje v drugi državi članici, na utemeljeno zahtevo uporabnika gostovanja podaljšati količine na podlagi pravice do poštene uporabe za ustrezno obdobje. Kakršna koli politika poštene uporabe bi morala uporabnikom pri ponudniku gostovanja omogočati, da uporabijo določeno količino reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja, ki odraža njihovo tarifno shemo, po veljavni domači maloprodajni ceni.

  Predlog spremembe  11

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 35

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (35) V pogodbi, ki vključuje katero koli vrsto regulirane maloprodajne storitve gostovanja, bi morale biti določene značilnosti navedene regulirane maloprodajne storitve gostovanja, vključno s pričakovano ravnjo kakovosti storitve. Ponudnik bi moral dati na voljo informacije o zadevnih dejavnikih, ki lahko vplivajo na kakovost storitve, kot so razpoložljivost nekaterih tehnologij, pokritost ali razlike v pokritosti zaradi zunanjih dejavnikov, kot je topografija.

  (35) V pogodbi, ki vključuje katero koli vrsto regulirane maloprodajne storitve gostovanja, bi morale biti določene značilnosti navedene regulirane maloprodajne storitve gostovanja, vključno s pričakovano ravnjo kakovosti storitve. Te specifikacije bi morale vsebovati jasne in razumljive informacije o ravni kakovosti storitve, vključno z informacijami o hitrosti prenosa in razpoložljivih tehnologijah dostopa vsakega obiskanega operaterja v vsaki državi članici. Ponudnik bi moral tudi dati na voljo tudi informacije o drugih pomembnih dejavnikih, ki lahko dodatno vplivajo na kakovost storitve, kot so latenca, pokritost ali razlike v pokritosti zaradi zunanjih dejavnikov, kot je topografija. Takšna pogodba bi morala vključevati tudi jasne in razumljive informacije o postopku za vložitev pritožb, ki so na voljo v primerih, ko kakovost storitve ne ustreza pogodbenim pogojem. Uporabnik bi moral imeti možnost, da preveri ocenjeno hitrost prenosa in nalaganja podatkov, latenco in tehnologijo prenosa podatkov, ki je na voljo. Ponudnik storitev gostovanja bi moral morebitne pritožbe v zvezi s tem obravnavati pravočasno in učinkovito. Te specifikacije, informacije in pritožbeni postopki bi morali biti zagotovljeni v skladu s smernicami organa BEREC o maloprodajnih storitvah gostovanja.

  Predlog spremembe  12

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 36

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (36) Uporabniki gostovanja in domači operaterji so zaradi pomanjkanja preglednosti pri številkah, ki se uporabljajo za storitve z dodano vrednostjo po vsej Uniji, in veleprodajnih cenah, ki se zaračunavajo za storitve z dodano vrednostjo, včasih nepričakovano prejmejo visoke račune. Za komunikacije na določene številke, ki se uporabljajo za zagotavljanje storitev z dodano vrednostjo, na primer številke premijskih storitev, številke brezplačnih telefonskih klicev ali številke z deljenimi stroški, veljajo posebni cenovni pogoji na nacionalni ravni. Uredba se ne bi smela uporabljati za del tarife, ki se zaračunava za zagotavljanje storitev z dodano vrednostjo, temveč samo za tarife, ki se zaračunavajo za povezavo do teh storitev. Vendar bi z načelom RLAH končni uporabniki lahko pričakovali, da komunikacije na take številke pri gostovanju ne bi smele povzročiti nobenih višjih stroškov kot doma. Kljub temu v gostovanju to ne velja vedno. Končni uporabniki se soočajo z višjimi stroški, tudi če kličejo na številke, ki so v domači državi brezplačne. To bi lahko zmanjšalo zaupanje uporabnikov v uporabo telefonov med gostovanjem in povzročilo nepričakovano visoke račune, kar bi negativno vplivalo na resnično izkušnjo RLAH. To je na maloprodajni ravni predvsem posledica nezadostne preglednosti višjih cen, do katerih lahko pride zaradi komunikacij na številke storitev z dodano vrednostjo. Zato bi bilo treba uvesti ukrepe za povečanje preglednosti pogojev za komunikacije na številke storitev z dodano vrednostjo. V ta namen bi morali biti uporabniki gostovanja v pogodbi pravočasno in brezplačno obveščeni ter opozorjeni, da lahko komunikacije na številke storitev z dodano vrednostjo v gostovanju povzročijo dodatne stroške.

  (36) Uporabniki gostovanja in domači operaterji so zaradi pomanjkanja preglednosti pri številkah, ki se uporabljajo za storitve z dodano vrednostjo po vsej Uniji, in veleprodajnih cenah, ki se zaračunavajo za storitve z dodano vrednostjo, včasih nepričakovano prejmejo visoke račune. Za komunikacije na določene številke, ki se uporabljajo za zagotavljanje storitev z dodano vrednostjo, na primer številke premijskih storitev, številke brezplačnih telefonskih klicev ali številke z deljenimi stroški, veljajo posebni cenovni pogoji na nacionalni ravni. Uredba se ne bi smela uporabljati za del tarife, ki se zaračunava za zagotavljanje storitev z dodano vrednostjo, temveč samo za tarife, ki se zaračunavajo za povezavo do teh storitev. Vendar bi z načelom RLAH končni uporabniki lahko pričakovali, da komunikacije na take številke pri gostovanju ne bi smele povzročiti nobenih višjih stroškov kot doma. Kljub temu v gostovanju to ne velja vedno. Končni uporabniki se soočajo z višjimi stroški, tudi če kličejo na številke, ki so v domači državi brezplačne. To bi lahko zmanjšalo zaupanje uporabnikov v uporabo telefonov med gostovanjem in povzročilo nepričakovano visoke račune, kar bi negativno vplivalo na resnično izkušnjo RLAH. To je na maloprodajni ravni predvsem posledica nezadostne preglednosti višjih cen, do katerih lahko pride zaradi komunikacij na številke storitev z dodano vrednostjo. Zato bi bilo treba uvesti ukrepe za varstvo potrošnikov pred pretirano visokimi računi in povečanje preglednosti pogojev za komunikacije na številke storitev z dodano vrednostjo. V ta namen bi morali biti uporabniki gostovanja v pogodbi vnaprej, pravočasno, uporabnikom prijazno in brezplačno obveščeni ter opozorjeni, da lahko komunikacije na številke storitev z dodano vrednostjo v gostovanju povzročijo dodatne stroške. Uporabnik gostovanja bi moral informacije o teh stroških dobiti na javni in dostopni spletni strani.

  Predlog spremembe  13

   

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 42

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (42) Za zagotovitev neprekinjenega in učinkovitega brezplačnega dostopa uporabnikov gostovanja do služb za pomoč v sili obiskana omrežja ponudnikom gostovanja ne bi smela zaračunavati nobenih veleprodajnih cen, povezanih s takimi komunikacijami v sili.

  (42) Za zagotovitev neprekinjenega in učinkovitega brezplačnega dostopa uporabnikov gostovanja do služb za pomoč v sili obiskana omrežja ponudnikom gostovanja ne bi smela zaračunavati nobenih veleprodajnih cen, povezanih z vsemi vrstami komunikacije v sili.

  Predlog spremembe  14

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 43

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (43) Za izboljšanje preglednosti maloprodajnih cen storitev gostovanja in zaradi olajšanja odločitve uporabnikov gostovanja glede uporabe njihovih mobilnih naprav v tujini bi morali ponudniki mobilnih komunikacijskih storitev svoje uporabnike gostovanja brezplačno obveščati o cenah gostovanja, ki veljajo zanje, kadar uporabljajo storitve gostovanja v obiskani državi članici. Ker so lahko določene skupine uporabnikov dobro obveščene o cenah gostovanja, bi morali ponudniki storitev gostovanja zagotoviti možnost enostavnega izklopa te samodejne storitve obveščanja. Poleg tega bi bilo treba uporabnikom gostovanja zagotoviti besedilno sporočilo, vključno s povezavo na spletno stran s podrobnimi informacijami o vrstah storitev (klicih in sporočilih SMS), ki bi lahko povzročili višje stroške. Poleg tega bi morali ponudniki svojim uporabnikom, če se nahajajo v Uniji, aktivno in na zahtevo ter brezplačno zagotavljati dodatne informacije o cenah za minuto, za SMS ali za megabajt prenesenih podatkov (vključno z DDV) za odhodne ali dohodne glasovne klice ter za pošiljanje in sprejemanje sporočil SMS, MMS in drugih podatkovnih komunikacijskih storitev v obiskani državi članici.

  (43) Za izboljšanje preglednosti maloprodajnih cen storitev gostovanja in zaradi olajšanja odločitve uporabnikov gostovanja glede uporabe njihovih mobilnih naprav v tujini bi morali ponudniki mobilnih komunikacijskih storitev svoje uporabnike gostovanja brezplačno obveščati o cenah gostovanja, ki veljajo zanje, kadar uporabljajo storitve gostovanja v obiskani državi članici. Da bi zagotovili visoko raven varstva za uporabnike gostovanja, bi morale te informacije vključevati informacije o vseh dodatnih pribitkih za uporabo neprizemnih omrežij na krovu letal ali morskih plovil. Ponudniki storitev gostovanja bi morali uporabnikom gostovanja zagotoviti možnost enostavnega izklopa te samodejne storitve obveščanja. Poleg tega bi bilo treba uporabnikom gostovanja brezplačno zagotoviti besedilno sporočilo, vključno s povezavo na spletno stran s podrobnimi informacijami o vrstah storitev, ki bi lahko povzročile višje stroške, ter o brezplačnih možnostih dostopa do služb za pomoč v sili v obiskani državi članici. Poleg tega bi morali ponudniki svojim uporabnikom, če se nahajajo v Uniji, aktivno in na zahtevo ter brezplačno zagotavljati dodatne informacije o cenah za minuto, za besedilno sporočilo ali za megabajt prenesenih podatkov (vključno z DDV) za odhodne ali dohodne glasovne klice ter za pošiljanje in sprejemanje besedilnih sporočil in podatkovnih komunikacijskih storitev v obiskani državi članici.

  Predlog spremembe  15

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 44

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (44) V tej uredbi bi bilo treba v zvezi z reguliranimi maloprodajnimi storitvami gostovanja določiti posebne zahteve glede preglednosti, usklajene s posebnimi pogoji na področju tarif in količine, ki se bodo uporabljale po odpravi maloprodajnih pribitkov za gostovanje. Zlasti bi bilo treba zagotoviti, da so uporabniki gostovanja pravočasno in brezplačno obveščeni o veljavni politiki poštene uporabe, o tem, kdaj je v celoti dosežena veljavna količina uporabe reguliranih storitev govornega, SMS ali podatkovnega gostovanja, ki ustreza pošteni uporabi, o kakršnih koli pribitkih ter o skupni porabi reguliranih storitev podatkovnega gostovanja.

  (44) V tej uredbi bi bilo treba v zvezi z reguliranimi maloprodajnimi storitvami gostovanja določiti posebne zahteve glede preglednosti, usklajene s posebnimi pogoji na področju tarif in količine, ki se bodo uporabljale po odpravi maloprodajnih pribitkov za gostovanje. Zlasti bi bilo treba zagotoviti, da so uporabniki gostovanja pravočasno, uporabniku prijazno in brezplačno obveščeni o veljavni politiki poštene uporabe, o tem, kdaj je v celoti dosežena veljavna količina uporabe reguliranih storitev govornega, besedilnega ali podatkovnega gostovanja, ki ustreza pošteni uporabi, o kakršnih koli pribitkih, o skupni porabi reguliranih storitev podatkovnega gostovanja ter o uporabi neprizemnih omrežij.

  Predlog spremembe  16

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 45

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (45) Uporabniki, ki živijo v obmejnih regijah, ne bi smeli imeti nepotrebno visokih računov za gostovanje zaradi nenamernega gostovanja. Ponudniki gostovanja bi zato morali sprejeti razumne ukrepe za zaščito uporabnikov pred stroški za gostovanje, nastalimi, medtem ko so ti uporabniki na ozemlju svoje države članice. Ti ukrepi bi morali vključevati ukrepe ustreznega obveščanja, da se uporabnikom zagotovi možnost dejavnega preprečevanja tovrstnih primerov nenamernega gostovanja. Nacionalni regulativni organi bi morali biti pozorni na situacije, v katerih imajo uporabniki težave pri plačevanju stroškov gostovanja, ko se še vedno nahajajo na ozemlju svoje države članice, in bi morali sprejeti ustrezne ukrepe za odpravo teh težav.

  (45) Uporabniki, ki živijo v obmejnih regijah, ne bi smeli imeti nepotrebno visokih računov za gostovanje zaradi nenamernega gostovanja, tudi za uporabo neprizemnih omrežij na krovu letal ali morskih plovil. Ponudniki gostovanja bi zato morali sprejeti razumne ukrepe za zmanjšanje tveganja nenamernega gostovanja in zaščito uporabnikov pred stroški za gostovanje, nastalimi, medtem ko so ti uporabniki na ozemlju svoje države članice, zlasti tako, da jih jasno in razumljivo obveščajo. Ti ukrepi bi lahko na primer vključevali omejitev uporabe, pa tudi mehanizme za vključitev in izključitev gostovanja v omrežju zunaj Unije, če je to tehnično izvedljivo. Ti ukrepi bi morali vključevati ukrepe ustreznega obveščanja, da se uporabnikom zagotovi možnost dejavnega preprečevanja tovrstnih primerov nenamernega gostovanja. Nacionalni regulativni organi bi morali biti pozorni na situacije, v katerih imajo uporabniki težave pri plačevanju stroškov gostovanja, ko se še vedno nahajajo na ozemlju svoje države članice, in bi morali sprejeti ustrezne ukrepe za odpravo teh težav.

  Predlog spremembe  17

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 47

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (47) Da se preprečijo presenečenja zaradi visokih računov, bi morali ponudniki storitev gostovanja določiti eno ali več finančnih in/ali količinskih zgornjih mej porabe za neporavnane obveznosti za storitve podatkovnega gostovanja, izražene v valuti, v kateri uporabniku gostovanja izdajo račun, ki bi jih morali brezplačno ponuditi vsem svojim uporabnikom gostovanja v ustreznem obvestilu, v obliki, ki omogoča poznejši ponoven ogled, ko se navedeni zgornji meji približajo. Ko je navedena zgornja meja dosežena, uporabniki ne bi smeli več prejemati teh storitev, oziroma jim jih ne bi smeli več zaračunavati, razen če uporabniki izrecno zahtevajo nadaljnje zagotavljanje teh storitev v skladu s pogoji, navedenimi v opozorilnem obvestilu. V takem primeru bi morali prejeti brezplačno potrditev, v obliki, ki omogoča poznejši ponoven ogled. Uporabniki gostovanja bi morali imeti možnost, da v ustreznem roku izberejo katero koli od navedenih finančnih ali količinskih zgornjih mej ali pa se odločijo, da ne bodo imeli takšne meje. Uporabnika bi se moralo uvrstiti v sistem privzete meje, razen kadar zahteva drugače.

  (47) Da se preprečijo presenečenja zaradi visokih računov, bi morali ponudniki storitev gostovanja določiti eno ali več finančnih in/ali količinskih zgornjih mej porabe za neporavnane obveznosti za storitve podatkovnega gostovanja, izražene v valuti, v kateri uporabniku gostovanja izdajo račun, ki bi jih morali brezplačno ponuditi vsem svojim uporabnikom gostovanja v ustreznem obvestilu, razen če uporabnik gostovanja ukrep zavrne, v obliki, ki omogoča poznejši ponoven ogled, ko se navedeni zgornji meji približajo. Ko je navedena zgornja meja dosežena, uporabniki ne bi smeli več prejemati teh storitev, oziroma jim jih ne bi smeli več zaračunavati, razen če uporabniki izrecno zahtevajo nadaljnje zagotavljanje teh storitev v skladu s pogoji, navedenimi v opozorilnem obvestilu. V takem primeru bi morali prejeti brezplačno potrditev, v obliki, ki omogoča poznejši ponoven ogled. Uporabniki gostovanja bi morali imeti možnost, da v ustreznem roku izberejo izvzetje od navedenih finančnih ali količinskih zgornjih mej ali pa se odločijo, da ne bodo imeli takšne meje. Uporabnika bi se moralo uvrstiti v sistem privzete meje, razen kadar zahteva drugače.

  Predlog spremembe  18

   

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 49 a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (49a) Razlike v cenah še vedno obstajajo pri fiksnih in mobilnih komunikacijah, domačih govornih in sporočilnih komunikacijah ter pri zaključevanju komunikacij v drugi državi članici. Te razlike še naprej vplivajo na ranljivejše skupine potrošnikov in so ovira za nemoteno komunikacijo znotraj Unije. Zato bi bilo treba vse zelo velike razlike v cenah med elektronskimi komunikacijskimi storitvami, ki se zaključijo v isti državi članici, in tistimi, ki se zaključijo v drugi državi članici, utemeljiti na podlagi objektivnih meril. Uredbo (EU) 2015/2120 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

  Predlog spremembe  19

   

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 50

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (50) Obstajajo velike razlike med reguliranimi tarifami gostovanja znotraj Unije in tarifami, ki se zaračunajo uporabnikom, ko potujejo izven Unije, in ki so še vedno opazno višje v primerjavi s cenami znotraj Unije, kjer se pribitki za gostovanje po odpravi stroškov gostovanja zaračunavajo le izjemoma. Ker ni doslednega pristopa glede preglednosti in varovalnih ukrepov v zvezi z gostovanjem izven Unije, potrošniki ne poznajo dobro svojih pravic, kar jih pogosto odvrača od uporabe mobilnih storitev v tujini. Uporabniki bi se lahko na podlagi prejetih preglednih informacij odločili ne le o tem, kako uporabljati mobilne naprave med potovanjem v tujini (v Uniji in izven nje), temveč tudi pri izbiri med ponudniki storitev gostovanja. Zato je treba poiskati rešitev za to vprašanje pomanjkanja preglednosti in varstva potrošnikov, in sicer z uporabo nekaterih ukrepov za preglednost in varstvo potrošnikov tudi za storitve gostovanja, ki se zagotavljajo izven Unije. Ti ukrepi bi morali spodbujati konkurenco in izboljšati delovanje notranjega trga.

  (50) Obstajajo velike razlike med reguliranimi tarifami gostovanja znotraj Unije in tarifami, ki se zaračunajo uporabnikom, ko potujejo izven Unije, in ki so še vedno opazno višje v primerjavi s cenami znotraj Unije, kjer se pribitki za gostovanje po odpravi stroškov gostovanja zaračunavajo le izjemoma. Državljani Unije se pri uporabi mobilnih povezav v tretjih državah še vedno soočajo z zelo visokimi cenami gostovanja. Zlasti državljani in podjetja v regijah na zunanjih mejah bi imeli velike koristi od določb o gostovanju s sosednjimi državami, podobnih tistim v Uniji. Komisijo se zato spodbuja, naj v prihodnje mednarodne sporazume s tretjimi državami, zlasti tistimi, ki neposredno mejijo na Unijo, vključi določbe o gostovanju kot doma. Ker ni doslednega pristopa glede preglednosti in varovalnih ukrepov v zvezi z gostovanjem izven Unije, potrošniki ne poznajo dobro svojih pravic, kar jih pogosto odvrača od uporabe mobilnih storitev v tujini. Uporabniki bi se lahko na podlagi prejetih preglednih informacij odločili ne le o tem, kako uporabljati mobilne naprave med potovanjem v tujini (v Uniji in izven nje), temveč tudi pri izbiri med ponudniki storitev gostovanja. Zato je treba poiskati rešitev za to vprašanje pomanjkanja preglednosti in varstva potrošnikov, in sicer z uporabo nekaterih ukrepov za preglednost in varstvo potrošnikov tudi za storitve gostovanja, ki se zagotavljajo izven Unije. Treba bi bilo spodbujati dvostranske sporazume med operaterji iz Unije in tistimi iz tretjih držav, da se zmanjšajo stroški na veleprodajni in maloprodajni ravni. Ti ukrepi bi morali spodbujati konkurenco in izboljšati delovanje notranjega trga.

  Predlog spremembe  20

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 52

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (52) Ponudniki gostovanja bi morali uporabnike gostovanja obvestiti o možnosti brezplačnega dostopa do služb za pomoč v sili s klicem na enotno evropsko številko za klic v sili „112“ in z alternativnimi načini dostopa s komunikacijami v sili. Alternativni načini dostopa s komunikacijami v sili omogočajo uporabnikom gostovanja, zlasti invalidnim, da do služb za pomoč v sili dostopajo na druge načine kot s klici. Alternativni načini dostopa se lahko na primer zagotovijo z aplikacijami za pomoč v sili, sporočanjem, storitvami prenosa ali z besedilnim sporočanjem v realnem času ali storitvami celotnega pogovora, ki se izvajajo v skladu s členom 4 Direktive (EU) 2019/882 Evropskega parlamenta in Sveta68.

  (52) Ponudniki gostovanja bi morali uporabnike gostovanja obvestiti o možnosti brezplačnega dostopa do služb za pomoč v sili s klicem na enotno evropsko številko za klic v sili „112“ in z alternativnimi načini dostopa s komunikacijami v sili, ki so jih stranke gostovanja, zlasti invalidi, tehnično zmožni uporabiti. Alternativni načini dostopa s komunikacijami v sili omogočajo uporabnikom gostovanja, zlasti invalidnim, da do služb za pomoč v sili dostopajo na druge načine kot s klici. Alternativni načini dostopa se lahko na primer zagotovijo z aplikacijami za pomoč v sili, sporočanjem, storitvami prenosa ali z besedilnim sporočanjem v realnem času ali storitvami celotnega pogovora, ki se izvajajo v skladu s členom 4 Direktive (EU) 2019/882 Evropskega parlamenta in Sveta68.

  _________________

  _________________

  68 Direktiva (EU) 2019/882 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o zahtevah glede dostopnosti za proizvode in storitve (UL L 151, 7.6.2019, str. 70).

  68 Direktiva (EU) 2019/882 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o zahtevah glede dostopnosti za proizvode in storitve (UL L 151, 7.6.2019, str. 70).

  Predlog spremembe  21

   

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 53 a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (53a) BEREC bi moral vzpostaviti in vzdrževati enotno podatkovno zbirko na ravni Unije, ki bo vsebovala oblike komunikacije v sili, ki jih predpiše vsaka država članica. Namen podatkovne zbirke je zagotoviti preglednost, tako da bodo nacionalni regulativni organi in operaterji imeli neposreden dostop do informacij o tem, kako dostopati do komunikacij v sili vseh državah članicah. Podatkovna zbirka pomeni potreben vmesni korak za povečanje preglednosti na maloprodajni ravni in bi se morala uporabljati za obveščanje uporabnikov gostovanja o alternativnih načinih dostopanja do komunikacij v sili. BEREC bi moral določiti postopke, po katerih morajo pristojni organi zagotavljati in posodabljati informacije, zahtevane v skladu s to uredbo.

  Predlog spremembe  22

   

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 59

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (59) Treba je spremljati in redno pregledovati delovanje veleprodajnih trgov gostovanja ter njihov medsebojni odnos z maloprodajnimi trgi gostovanja, ob upoštevanju razvoja konkurence in tehnologije ter tokov prometa. Komisija bi morala Evropskemu parlamentu in Svetu predložiti dve poročili. Komisija bi morala v svojih dveletnih poročilih zlasti oceniti, ali ima RLAH vpliv na razvoj tarifnih načrtov, ki so na voljo na maloprodajnih trgih. Navedeno bi moralo vključevati tako oceno vsake pojave tarifnih načrtov, ki vključujejo samo domače storitve in popolnoma izključujejo maloprodajne storitve gostovanja, s čimer ogrožajo sam cilj RLAH, kot tudi oceno vsakega zmanjšanja dostopnosti pavšalnih tarifnih načrtov, kar bi prav tako lahko pomenilo izgubo za potrošnike in ogrozilo cilje enotnega digitalnega trga. Komisija bi morala v poročilih zlasti analizirati, v kolikšnem obsegu so nacionalni regulativni organi dovolili izjemne maloprodajne pribitke za gostovanje, zmožnost operaterjev domačih omrežij, da ohranjajo domače modele zaračunavanja, ter zmožnost operaterjev obiskanih omrežij, da pokrijejo učinkovito nastale stroške zagotavljanja reguliranih veleprodajnih storitev gostovanja. Poleg tega bi bilo treba v poročilih Komisije oceniti, kako je na veleprodajni ravni zagotovljen dostop do različnih omrežnih tehnologij in generacij; raven uporabe platform za trgovanje in podobnih instrumentov za trgovanje s prometom na veleprodajni ravni; razvoja gostovanja stroj–stroj; težave, ki še naprej ostajajo na maloprodajni ravni v zvezi s storitvami z dodano vrednostjo in uporabo ukrepov za komunikacije v sili. Da bi omogočili tako poročanje za namen ocenjevanja, kako se trgi gostovanja prilagajajo na pravila RLAH, bi bilo treba zbrati dovolj podatkov o delovanju teh trgov po začetku izvajanja navedenih pravil.

  (59) Treba je spremljati in redno pregledovati delovanje veleprodajnih trgov gostovanja ter njihov medsebojni odnos z maloprodajnimi trgi gostovanja, ob upoštevanju razvoja konkurence in tehnologije ter tokov prometa. Komisija bi morala Evropskemu parlamentu in Svetu predložiti dveletna poročila. Prvo tako poročilo bi bilo treba predložiti do 30. junija 2025. Komisija bi morala v svojih dveletnih poročilih zlasti oceniti, ali ima RLAH vpliv na razvoj tarifnih načrtov, ki so na voljo na maloprodajnih trgih. Navedeno bi moralo vključevati tako oceno vsake pojave tarifnih načrtov, ki vključujejo samo domače storitve in popolnoma izključujejo maloprodajne storitve gostovanja, s čimer ogrožajo sam cilj RLAH, kot tudi oceno vsakega zmanjšanja dostopnosti pavšalnih tarifnih načrtov, kar bi prav tako lahko pomenilo izgubo za potrošnike in ogrozilo cilje enotnega digitalnega trga. Komisija bi morala v poročilih zlasti analizirati, v kolikšnem obsegu so nacionalni regulativni organi dovolili izjemne maloprodajne pribitke za gostovanje, zmožnost operaterjev domačih omrežij, da ohranjajo domače modele zaračunavanja, ter zmožnost operaterjev obiskanih omrežij, da pokrijejo učinkovito nastale stroške zagotavljanja reguliranih veleprodajnih storitev gostovanja. Poleg tega bi bilo treba v poročilih Komisije oceniti, kako je na veleprodajni ravni zagotovljen dostop do različnih omrežnih tehnologij in generacij; raven uporabe platform za trgovanje in podobnih instrumentov za trgovanje s prometom na veleprodajni ravni; razvoja gostovanja stroj–stroj; težave, ki še naprej ostajajo na maloprodajni ravni v zvezi s storitvami z dodano vrednostjo, nenamernim gostovanjem in uporabo ukrepov za komunikacije v sili; učinkovitost obveznosti glede kakovosti storitev, določenih v tej uredbi, ter v kolikšni meri so uporabniki v pogodbah ustrezno obveščeni o teh dolžnostih in lahko uživajo pristno izkušnjo gostovanja kot doma. Komisija bi morala v poročilih poleg tega oceniti, kako uvedba in izvajanje novih omrežnih tehnologij, kot sta tehnologija 5G in storitve interneta stvari, ter pandemija covida-19 vplivajo na trg gostovanja, zlasti glede povečane negotovosti v zvezi s predvidljivostjo prihodnjega obsega prometa gostovanja. Da bi omogočili tako poročanje za namen ocenjevanja, kako se trgi gostovanja prilagajajo na pravila RLAH, bi bilo treba zbrati dovolj podatkov o delovanju teh trgov po začetku izvajanja navedenih pravil. Komisija bi si morala stalno prizadevati za pridobivanje novih podatkov o trgu gostovanja in poskrbeti, da so ti podatki javno dostopni.

  Predlog spremembe  23

   

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 60 a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (60a) Srednjeročno bi bilo treba spodbujanje gostovanja stroj–stroj in internet stvari priznati kot pomembno za digitalizacijo industrije Unije in graditi na ustreznih politikah Unije za panoge, kot so zdravstvo, energetika, okolje in promet. Komisija bi morala redno ocenjevati trg povezljivosti stroj–stroj in interneta stvari ter v sodelovanju z BEREC in ustreznimi deležniki izdajati priporočila.

  Predlog spremembe  24

   

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 62

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (62) Za zagotovitev, da najvišje veleprodajne cene temeljijo na najnovejših in posodobljenih podatkih, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte za spremembo najvišjih veleprodajnih cen, ki jih operater obiskanega omrežja lahko zaračuna ponudniku storitev gostovanja za zagotavljanje reguliranih storitev govornega, SMS ali podatkovnega gostovanja prek zadevnega obiskanega omrežja. tej uredbi bi morala biti določena podrobna merila in parametri, na podlagi katerih se določijo vrednosti navedenih najvišjih veleprodajnih cen. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se to posvetovanje izvede v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje69. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

  (62) Za zagotovitev, da ta uredba še naprej temelji na najnovejših in posodobljenih podatkih, bi morala Komisija pozorno spremljati razvoj na trgu gostovanja, kot je določeno v tej uredbi. Kadar je to potrebno in primerno, bi bilo treba dveletnim poročilom priložiti zakonodajni predlog, s katerim bi bile obravnavane vse spremembe razmer na trgu gostovanja.

  __________________

  __________________

  69 UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

  69 UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

  Predlog spremembe  25

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 63

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (63) Ker ciljev te uredbe, tj. skupnega pristopa za zagotavljanje, da uporabniki javnih mobilnih komunikacijskih omrežij med potovanji znotraj Unije ne plačujejo prekomernih cen za storitve gostovanja po vsej Uniji v primerjavi s konkurenčnimi nacionalnimi cenami, pri čemer se poveča preglednost in zagotavlja vzdržnost zagotavljanja maloprodajnih storitev gostovanja po domačih cenah ter resnična izkušnja RLAH v smislu kakovosti storitev in dostopa do služb za pomoč v sili v gostovanju, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, ampak jih je mogoče lažje uresničiti na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev.

  (63) Ker ciljev te uredbe, tj. skupnega pristopa za zagotavljanje, da uporabniki javnih mobilnih komunikacijskih omrežij med potovanji znotraj Unije in med uporabo neprizemnih omrežij na krovu letal ali morskih plovil ne plačujejo prekomernih cen za storitve gostovanja po vsej Uniji v primerjavi s konkurenčnimi nacionalnimi cenami, pri čemer se povečajo preglednost in pravice potrošnikov ter se zagotavlja vzdržnost zagotavljanja maloprodajnih storitev gostovanja po domačih cenah ter resnična izkušnja RLAH v smislu kakovosti storitev in dostopa do služb za pomoč v sili v gostovanju, države članice ne morejo zadovoljivo doseči , ampak jih je mogoče lažje uresničiti na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev.

  Predlog spremembe  26

  Predlog uredbe

  Člen 1 – odstavek 1 – uvodni del

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1. Ta uredba določa skupni pristop k zagotavljanju, da uporabniki javnih mobilnih komunikacijskih omrežij na potovanjih v Uniji ne plačujejo previsokih cen za storitve gostovanja v Uniji v primerjavi s konkurenčnimi nacionalnimi cenami, ko opravljajo in sprejemajo klice, pošiljajo in prejemajo sporočila SMS ter uporabljajo paketno komutirane podatkovne komunikacijske storitve, s čimer prispeva k nemotenemu delovanju notranjega trga, hkrati pa dosega visoko raven zaščite potrošnikov, spodbuja konkurenco in preglednost na trgu ter zagotavlja spodbude za inovacije in izbiro potrošnikov.

  1. Ta uredba določa skupni pristop k zagotavljanju, da uporabniki javnih mobilnih komunikacijskih omrežij na potovanjih v Uniji ne plačujejo previsokih cen za storitve gostovanja v Uniji v primerjavi s konkurenčnimi nacionalnimi cenami, ko opravljajo in sprejemajo klice, pošiljajo in prejemajo sporočila SMS ter uporabljajo paketno komutirane podatkovne komunikacijske storitve, s čimer prispeva k nemotenemu delovanju notranjega trga in mora biti v celoti v skladu z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah, hkrati pa dosegati visoko raven zaščite potrošnikov, varstva osebnih podatkov, zasebnosti in zaupanja, ki spodbuja neodvisnost in preglednost na trgu ter zagotavlja spodbude za inovacije in izbiro potrošnikov ter vključevanje invalidov.

  Predlog spremembe  27

  Predlog uredbe

  Člen 2 – odstavek 2 – točka d

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (d) „obiskano omrežje“ pomeni javno prizemno mobilno komunikacijsko omrežje v državi članici, ki za uporabnika gostovanja ni država domačega ponudnika storitev , ki uporabniku gostovanja omogoča, da na podlagi dogovora z operaterjem domačega omrežja opravlja ali sprejema klice, pošilja ali prejema sporočila SMS ali uporablja paketno komutirane podatkovne komunikacijske storitve;

  (d) „obiskano omrežje“ pomeni javno mobilno komunikacijsko omrežje v državi članici, ki za uporabnika gostovanja ni država domačega ponudnika storitev , ki uporabniku gostovanja omogoča, da na podlagi dogovora z operaterjem domačega omrežja opravlja ali sprejema klice, pošilja ali prejema sporočila SMS ali uporablja paketno komutirane podatkovne komunikacijske storitve;

  Predlog spremembe  28

   

  Predlog uredbe

  Člen 3 – odstavek 1

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1. Operaterji mobilnih omrežij ugodijo vsem razumnim zahtevkom za veleprodajni dostop za gostovanje, zlasti tako, da ponudniku storitev gostovanja omogočijo, da ponudi enake maloprodajne mobilne storitve, kot jih ponuja doma, kadar je to tehnično izvedljivo.

  1. Operaterji mobilnih omrežij ugodijo vsem razumnim zahtevkom za veleprodajni dostop za gostovanje, zlasti tako, da ponudniku storitev gostovanja omogočijo, da ponudi enake maloprodajne mobilne storitve, kot jih ponuja doma, kadar je to na voljo in tehnično izvedljivo v obiskanem omrežju. Prepovedane so poslovne prakse, s katerimi se namerno ali na goljufiv način preprečuje veleprodajni dostop za gostovanje.

  Predlog spremembe  29

   

  Predlog uredbe

  Člen 3 – odstavek 3

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  3. Veleprodajni dostop za gostovanje zajema dostop do vseh omrežnih elementov in pripadajočih naprav, ustreznih storitev, sistemov programske opreme in informacijskih sistemov, potrebnih za zagotavljanje reguliranih storitev gostovanja uporabnikom, za katero koli razpoložljivo omrežno tehnologijo in njene generacije.

  3. Veleprodajni dostop za gostovanje zajema dostop do vseh omrežnih elementov in pripadajočih naprav, ustreznih storitev, sistemov programske opreme in informacijskih sistemov, potrebnih za zagotavljanje reguliranih storitev gostovanja uporabnikom, za katero koli razpoložljivo omrežno tehnologijo in njene generacije v skladu z odstavkom 1.

  Predlog spremembe  30

   

  Predlog uredbe

  Člen 3 – odstavek 3 a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  3a. BEREC v tesnem sodelovanju s Komisijo in ustreznimi deležniki redno ocenjuje regulativni okvir za potrošnike, podjetja in operaterje, da bi zagotovili dostop do povezljivosti naslednje generacije, kot so 5G ter omrežja in tehnologije prihodnosti.

  Predlog spremembe  31

   

  Predlog uredbe

  Člen 5 – odstavek 2

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2. Ponudniki storitev gostovanja zagotovijo, kadar je to tehnično izvedljivo, da se regulirane maloprodajne storitve gostovanja zagotavljajo pod enakimi pogoji, kot če bi se take storitve uporabljale doma, zlasti kar zadeva kakovost storitev.

  2. Ponudniki storitev gostovanja zagotovijo, kadar je to na voljo in tehnično izvedljivo, da se regulirane maloprodajne storitve gostovanja zagotavljajo pod enakimi pogoji, kot če bi se take storitve uporabljale doma, zlasti kar zadeva kakovost storitev, pa tudi takojšen in nemoten prehod med mobilnimi komunikacijskimi omrežji na notranjih mejah Unije. Ponudniki storitev gostovanja namenoma ne ponujajo reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja pod pogoji, ki so manj ugodni od tistih, kot jih ponujajo doma, če je na obiskanem omrežju na voljo ista generacija mobilnih komunikacijskih omrežij, pogojev in tehnologij. Prepovedane so poslovne prakse, zaradi katerih se zmanjša kakovost storitve reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja.

  Predlog spremembe  32

   

  Predlog uredbe

  Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  Kadar ponudniki storitev gostovanja ponujajo pogoje, ki so manj ugodni od tistih, kot jih ponujajo doma, o tem obvestijo uporabnike in navedejo razloge zanje.

  Predlog spremembe  33

   

  Predlog uredbe

  Člen 5 – odstavek 2 a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  2a. Da bi prispeval k dosledni uporabi tega člena, BEREC po posvetovanju z deležniki in v tesnem sodelovanju s Komisijo do ... [6 mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe] posodobi svoje smernice za maloprodajni sektor o izvajanju ukrepov za kakovost storitev.

  Predlog spremembe  34

   

  Predlog uredbe

  Člen 5 – odstavek 2 b (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  2b. BEREC pozorno spremlja trg in ocenjuje kakovost storitev, vključno s poročili o statistiki glede pritožb porabnikov v zvezi s kakovostjo storitev in primernostjo obstoječega regulativnega okvira.

  Predlog spremembe  35

   

  Predlog uredbe

  Člen 6 – odstavek 1 – uvodni del

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1. Ponudniki storitev gostovanja lahko v skladu s tem členom in izvedbenimi akti iz člena 8 pri uporabi reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja, ki se zagotavljajo po veljavnih domačih maloprodajnih cenah, uporabijo „politiko poštene uporabe“, da bi uporabnikom gostovanja preprečili zlorabo ali nepravilno uporabo reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja , denimo uporabo takih storitev s strani uporabnikov gostovanja v državi članici, ki ni država njihovega domačega ponudnika, z drugimi nameni kot za občasna potovanja.

  1. V izjemnih primerih lahko ponudniki storitev gostovanja v skladu s tem členom in izvedbenimi akti iz člena 8 pri uporabi reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja, ki se zagotavljajo po veljavnih domačih maloprodajnih cenah, uporabijo „politiko poštene uporabe“, da bi uporabnikom gostovanja preprečili zlorabo ter goljufivo ali nepravilno uporabo reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja, denimo uporabo takih storitev s strani uporabnikov gostovanja v državi članici, ki ni država njihovega domačega ponudnika, z drugimi nameni kot za občasna potovanja.

  Predlog spremembe  36

   

  Predlog uredbe

  Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Morebitna politika poštene uporabe uporabnikom pri ponudniku storitev gostovanja omogoča uporabo določene količine reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja, skladne z njihovo tarifno shemo, po veljavni domači maloprodajni ceni.

  Morebitna politika poštene uporabe strankam ponudnika storitev gostovanja omogoča uporabo določene količine reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja, ki odraža njihovo tarifno shemo, po veljavni domači maloprodajni ceni.

  Predlog spremembe  37

   

  Predlog uredbe

  Člen 8 – odstavek 1

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1. Da bi zagotovila dosledno uporabo členov6 in 7, Komisija po posvetovanju z organom BEREC sprejme in ob upoštevanju razvoja trga redno pregleduje izvedbene akte, ki določajo podrobna pravila o izvajanju politike poštene uporabe, o metodologiji za oceno vzdržnosti zagotavljanja maloprodajnih storitev gostovanja po domačih cenah in o vlogi, ki jo ponudnik storitev gostovanja vloži za namene te ocene. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena4(2).

  1. Da bi zagotovila dosledno uporabo členov 6 in 7 in da bi omejila, postopoma pa tudi opustila uporabo politike poštene uporabe v Uniji, Komisija po posvetovanju z organom BEREC do 31. decembra 2022 sprejme in ob upoštevanju razvoja trga redno pregleduje izvedbene akte, ki določajo podrobna pravila o izvajanju politike poštene uporabe, o metodologiji za oceno vzdržnosti zagotavljanja maloprodajnih storitev gostovanja po domačih cenah in o vlogi, ki jo ponudnik storitev gostovanja vloži za namene te ocene. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena4(2).

  Predlog spremembe  38

   

  Predlog uredbe

  Člen 8 – odstavek 5

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  5. Izvedbena uredba (EU) 2016/2286 se še naprej uporablja do začetka veljavnosti novega izvedbenega akta, sprejetega v skladu z odstavkom 1.

  5. Izvedbena uredba (EU) 2016/2286 se še naprej uporablja do začetka veljavnosti novega izvedbenega akta, sprejetega v skladu z odstavkom 1. Ponudniki postopoma opustijo splošno uporabo politike poštene uporabe, razen za model tarif za pakete z neomejenim prenosom podatkov, ki se lahko uporabi le, kadar se ugotovi nepravilna uporaba ali zloraba veleprodajnega dostopa za gostovanje, stalno gostovanje ali upravičene goljufive prakse.

  Predlog spremembe  39

  Predlog uredbe

  Člen 9 – odstavek 3 – točka c

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (c) kakovost storitev, ki jo je mogoče razumno pričakovati pri gostovanju v Uniji.

  (c) jasne in razumljive informacije o kakovosti storitev, ki jo je mogoče razumno pričakovati pri gostovanju v Uniji, vključno z ocenjeno najvišjo in oglaševano hitrostjo prenosa in nalaganja storitev za dostop do podatkov, razčlenjene po državi članici in operaterju v skladu s smernicami organa BEREC iz odstavka 5a.

  Predlog spremembe  40

  Predlog uredbe

  Člen 9 – odstavek 4 a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  4a. Ponudniki storitev gostovanja poskrbijo, da pogodba vključuje jasne informacije o postopku za vložitev pritožb, če kakovost storitve krši pogodbene določbe.

  Predlog spremembe  41

  Predlog uredbe

  Člen 9 – odstavek 5 a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  5a. Da bi prispeval k dosledni uporabi tega člena, organ BEREC do ... [6 mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe] po posvetovanju z deležniki in v tesnem sodelovanju s Komisijo posodobi svoje smernice o maloprodajnih storitvah gostovanja, predvsem glede izvajanja kakovosti storitve in obveščanja o njej, kakor je navedeno v točki c odstavka 3 in točki a odstavka 4 tega člena, o izvrševanju ustreznih pogodbenih določb s strani uporabnikov in o ukrepih glede preglednosti iz členov 14, 15 in 16.

  Predlog spremembe  42

   

  Predlog uredbe

  Člen 10 – odstavek 1

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1. Povprečna veleprodajna cena, ki jo operater obiskanega omrežja lahko zaračuna ponudniku storitev gostovanja za zagotavljanje reguliranega gostujočega klica, ki izvira iz tega obiskanega omrežja, med drugim za stroške izvora, prenosa in zaključevanja, ne presega varovalne omejitve 0,022 EUR na minuto. Ta najvišja veleprodajna cena se 1. januarja 2025 zniža na 0,019 EUR na minuto in brez poseganja v člene 21, 22 in 23 ostane 0,019 EUR na minuto do 30. junija 2032.

  1. Povprečna veleprodajna cena, ki jo operater obiskanega omrežja lahko zaračuna ponudniku storitev gostovanja za zagotavljanje reguliranega gostujočega klica, ki izvira iz tega obiskanega omrežja, med drugim za stroške izvora, prenosa in zaključevanja, ne presega varovalne omejitve 0,015 EUR na minuto. Ta najvišja veleprodajna cena se v letu 2025 zniža na 0,01 EUR na minuto in brez poseganja v člen 21 ostane 0,01 EUR na minuto do 30. junija 2032.

  Predlog spremembe  43

   

  Predlog uredbe

  Člen 11 – odstavek 1

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1. Povprečna veleprodajna cena, ki jo operater obiskanega omrežja lahko zaračuna ponudniku storitev gostovanja za zagotavljanje reguliranega gostujočega sporočila SMS, ki izvira iz tega obiskanega omrežja, ne presega varovalne omejitve 0,004 EUR za sporočilo SMS . Navedena najvišja veleprodajna cena se 1. januarja 2025 zniža na 0,003 EUR za sporočilo SMS in brez poseganja v člene 21, 22 in 23 ostane 0,003 EUR do 30. junija 2032.

  1. Povprečna veleprodajna cena, ki jo operater obiskanega omrežja lahko zaračuna ponudniku storitev gostovanja za zagotavljanje reguliranega gostujočega sporočila SMS, ki izvira iz tega obiskanega omrežja, ne presega varovalne omejitve 0,003 EUR za sporočilo SMS. Navedena najvišja veleprodajna cena brez poseganja v člen 21 ostane 0,003 EUR do 30. junija 2032.

  Predlog spremembe  44

   

  Predlog uredbe

  Člen 12 – odstavek 1

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1. Povprečna veleprodajna cena, ki jo operater obiskanega omrežja lahko zaračuna ponudniku storitev gostovanja za zagotavljanje reguliranih storitev podatkovnega gostovanja prek tega obiskanega omrežja, ne presega varovalne omejitve 2,00 EUR na gigabajt prenesenih podatkov. Ta najvišja veleprodajna cena se 1. januarja 2025 zniža na 1,50 EUR na gigabajt prenesenih podatkov in brez poseganja v člene 21, 22 in 23 ostane 1,50 EUR na gigabajt prenesenih podatkov do 30. junija 2032.

  1. Povprečna veleprodajna cena, ki jo operater obiskanega omrežja lahko zaračuna ponudniku storitev gostovanja za zagotavljanje reguliranih storitev podatkovnega gostovanja prek tega obiskanega omrežja, ne presega varovalne omejitve 1,00 EUR na gigabajt prenesenih podatkov. Ta najvišja veleprodajna cena se 1. januarja 2024 zniža na 0,75 EUR na gigabajt prenesenih podatkov, 1. januarja 2025 pa na 0,50 EUR na gigabajt prenesenih podatkov. Najvišja veleprodajna cena brez poseganja v člen 21 ostane 0,50 EUR na gigabajt prenesenih podatkov do 30. junija 2032.

  Predlog spremembe  45

   

  Predlog uredbe

  Člen 13 – odstavek 1

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Brez poseganja v člene 10, 11 in 12 operater obiskanega omrežja ponudniku storitev gostovanja ne zaračuna nobenih stroškov v zvezi s komunikacijami v sili, ki jih začne uporabnik gostovanja, in prenosom informacij o lokaciji kličočega.

  Brez poseganja v člene 10, 11 in 12 operater obiskanega omrežja ponudniku storitev gostovanja ne zaračuna nobenih stroškov v zvezi s katerokoli vrsto komunikacije v sili, ki jih začne uporabnik gostovanja, in prenosom informacij o lokaciji kličočega. Vsa jasno prepoznavna sredstva za storitve v sili se zagotovijo brez dodatnih stroškov.

  Predlog spremembe  46

  Predlog uredbe

  Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 3

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Ponudniki storitev gostovanja uporabniku gostovanja – razen če ta obvesti ponudnika storitev gostovanja, da te storitve ne potrebuje – ob vstopu v državo članico, ki ni država njegovega domačega ponudnika, prek sporočilne storitve samodejno ter brez nepotrebnega odlašanja in brezplačno zagotovijo informacije o morebitnem tveganju zaračunavanja višjih cen zaradi uporabe storitev z dodano vrednostjo, vključno s povezavo na namensko spletno stran, na kateri so navedene informacije o vrstah storitev, za katere se lahko zaračunajo višje cene, in, če so na voljo, informacije o številskih območjih storitev z dodano vrednostjo.

  Ponudniki storitev gostovanja uporabnikom gostovanja – razen če ti obvestijo ponudnika storitev gostovanja, da te storitve ne potrebujejo – ob vstopu v državo članico, ki ni država njihovega domačega ponudnika, prek sporočilne storitve samodejno ter brez nepotrebnega odlašanja in brezplačno zagotovijo informacije o morebitnem tveganju zaračunavanja višjih cen zaradi uporabe storitev z dodano vrednostjo v obiskani državi članici, vključno z brezplačnim dostopom do povezave na namensko spletno stran, na kateri so navedene informacije o vrstah storitev, za katere se lahko zaračunajo višje cene, in, kadar so na voljo, informacije o številskih območjih storitev z dodano vrednostjo ter morebitnih veljavnih pribitkih.

  Predlog spremembe  47

  Predlog uredbe

  Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 7

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Prvi, drugi, peti in šesti pododstavek, razen kar zadeva politiko poštene uporabe ter pribitek, zaračunan v skladu s členom 7, se uporabljajo tudi za govorne in SMS storitve gostovanja, ki jih uporabniki gostovanja uporabljajo med potovanjem zunaj Unije, zagotavlja pa jih ponudnik storitev gostovanja.

  Prvi, drugi, peti in šesti pododstavek, razen kar zadeva politiko poštene uporabe ter pribitek, zaračunan v skladu s členom 7, se uporabljajo tudi za govorne in besedilne storitve gostovanja, ki jih uporabniki gostovanja uporabljajo v tretji državi in za uporabo neprizemnih omrežij, zagotavlja pa jih ponudnik storitev gostovanja v tretji državi.

  Predlog spremembe  48

  Predlog uredbe

  Člen 14 – odstavek 2

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2. Poleg informacij iz odstavka 1 imajo uporabniki, ne glede na to, kje v Uniji se nahajajo, pravico z govornim klicem iz mobilnega omrežja ali s storitvijo SMS brezplačno zahtevati in prejeti podrobnejše in njihovim potrebam prilagojene informacije o cenah gostovanja, ki veljajo v obiskanem omrežju za govorne klice in sporočila SMS, ter informacije o ukrepih v zvezi s preglednostjo, ki se uporabljajo na podlagi te uredbe. Za takšne zahteve se uporabi brezplačna številka, ki jo za ta namen določi ponudnik storitev gostovanja. Obveznosti iz odstavka 1 ne veljajo za naprave, ki nimajo funkcije SMS.

  2. Poleg informacij iz odstavka 1 imajo uporabniki, ne glede na to, kje v Uniji se nahajajo, pravico z govornim klicem iz mobilnega omrežja ali s storitvijo besedilnih sporočil brezplačno zahtevati in prejeti podrobnejše in njihovim potrebam prilagojene informacije o cenah gostovanja, ki veljajo v obiskanem omrežju za govorne klice in besedilna sporočila, ter informacije o ukrepih v zvezi s preglednostjo, ki se uporabljajo na podlagi te uredbe. Za takšne zahteve se uporabi brezplačna številka, ki jo za ta namen določi ponudnik storitev gostovanja. Obveznosti iz odstavka 1 ne veljajo za naprave, ki nimajo funkcije besedilnega sporočila.

  Predlog spremembe  49

  Predlog uredbe

  Člen 14 – odstavek 5

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  5. Ponudniki storitev gostovanja svojim uporabnikom zagotovijo informacije o tem, kako se lahko izognejo nenamernemu gostovanju v obmejnih regijah. Ponudniki storitev gostovanja sprejmejo razumne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da njihovim uporabnikom ni treba plačevati nenamernih storitev gostovanja, kadar so v domači državi članici.

  5. Ponudniki storitev gostovanja svojim uporabnikom zagotovijo informacije o tem, kako se lahko izognejo nenamernemu gostovanju v obmejnih regijah ter ob uporabi neprizemnih omrežij. Ponudniki storitev gostovanja sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da njihovim uporabnikom ni treba plačevati nenamernih storitev gostovanja, kadar so v domači državi članici.

  Predlog spremembe  50

  Predlog uredbe

  Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 3

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Informacije se pošljejo na mobilno napravo uporabnika gostovanja, na primer s sporočilom SMS, po elektronski pošti ali s pojavnim oknom na mobilni napravi, vsakič ko uporabnik gostovanja vstopi v državo članico, ki ni država njegovega domačega ponudnika, in prvič uporabi storitev podatkovnega gostovanja v tej državi članici. Zagotovijo se brezplačno, takoj ko uporabnik gostovanja prvič uporabi regulirano storitev podatkovnega gostovanja, z uporabo primernih sredstev, prilagojenih lažjemu prejemanju in razumevanju informacij.

  Informacije se pošljejo neposredno na mobilno napravo uporabnika gostovanja, na primer z besedilnim sporočilom ali s pojavnim oknom na mobilni napravi, vsakič ko uporabnik gostovanja vstopi v državo članico, ki ni država njegovega domačega ponudnika, in prvič uporabi storitev podatkovnega gostovanja v tej državi članici. Zagotovijo se brezplačno, takoj ko uporabnik gostovanja prvič uporabi regulirano storitev podatkovnega gostovanja, z uporabo primernih sredstev, prilagojenih lažjemu prejemanju in razumevanju informacij.

  Predlog spremembe  51

  Predlog uredbe

  Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 1

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  4. Vsak ponudnik storitev gostovanja vsem svojim uporabnikom gostovanja omogoči, da se namenoma in brezplačno odločijo za možnost pravočasnega prejemanja informacij o skupni porabi, izraženi v količini podatkov ali valuti, v kateri se uporabniku gostovanja izdajajo računi za regulirane storitve podatkovnega gostovanja, ki zagotavlja, da skupni izdatki za regulirane storitve podatkovnega gostovanja, z izjemo večpredstavnostnih sporočil MMS, za katera se zaračunava po enoti, brez izrecnega soglasja uporabnika v določenem obdobju uporabe ne presežejo določene finančne meje.

  4. Vsak ponudnik storitev gostovanja vsem svojim uporabnikom gostovanja omogoči brezplačen dostop do funkcije, ki pravočasno posreduje informacije o skupni porabi, izraženi v količini podatkov ali valuti, v kateri se uporabniku gostovanja izdajajo računi za regulirane storitve podatkovnega gostovanja, in ki zagotavlja, da skupni izdatki za regulirane storitve podatkovnega gostovanja, z izjemo večpredstavnostnih sporočil MMS, za katera se zaračunava po enoti, brez izrecnega soglasja uporabnika v določenem obdobju uporabe ne presežejo določene finančne meje. Uporabniki lahko obvestijo ponudnika gostovanja, da ne potrebujejo dostopa do tovrstne funkcije.

  Predlog spremembe  52

  Predlog uredbe

  Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 6

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Vsak ponudnik storitev gostovanja zagotovi tudi, da se na mobilno napravo uporabnika gostovanja, na primer s sporočilom SMS, po elektronski pošti ali s pojavnim oknom na računalniku, pošlje ustrezno obvestilo, ko poraba storitev podatkovnega gostovanja doseže 80 % dogovorjene finančne ali količinske meje. Vsak uporabnik ima pravico od ponudnika storitev gostovanja zahtevati prekinitev pošiljanja takih obvestil, prav tako pa lahko od ponudnika kadar koli brezplačno zahteva, naj začne to storitev ponovno zagotavljati.

  Vsak ponudnik storitev gostovanja zagotovi tudi, da se neposredno na mobilno napravo uporabnika gostovanja, na primer z besedilnim sporočilom, po elektronski pošti ali s pojavnim oknom na računalniku, pošlje ustrezno obvestilo, ko poraba storitev podatkovnega gostovanja doseže 80 % dogovorjene finančne ali količinske meje. Vsak uporabnik ima pravico od ponudnika storitev gostovanja zahtevati prekinitev pošiljanja takih obvestil, prav tako pa lahko od ponudnika kadar koli brezplačno zahteva, naj začne to storitev ponovno zagotavljati.

  Predlog spremembe  53

  Predlog uredbe

  Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 8

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Kadar koli se uporabnik gostovanja odloči za uporabo ali prenehanje uporabe funkcije „finančne ali količinske meje“, se ta sprememba opravi brezplačno v enem delovnem dnevu od prejema zahtevka in ne sme biti vezana na pogoje ali omejitve, ki se nanašajo na druge dele naročniškega razmerja.

  Kadar koli se uporabnik gostovanja odloči za prenehanje uporabe ali uporabo funkcije „finančne ali količinske meje“, se ta sprememba opravi brezplačno v enem delovnem dnevu od prejema zahtevka in ne sme biti vezana na pogoje ali omejitve, ki se nanašajo na druge dele naročniškega razmerja.

  Predlog spremembe  54

  Predlog uredbe

  Člen 15 – odstavek 6

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  6. Ponudniki storitev gostovanja sprejmejo razumne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da njihovim uporabnikom ni treba plačevati nenamernih storitev gostovanja, kadar so v domači državi članici. Ti ukrepi vključujejo obveščanje uporabnikov o tem, kako se izogniti nenamernemu gostovanju v obmejnih regijah.

  6. Ponudniki storitev gostovanja sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo učinkovito zaščito, da njihovim uporabnikom ni treba plačevati nenamernih storitev gostovanja, kadar so v domači državi članici. Ti ukrepi vključujejo obveščanje uporabnikov o tem, kako se učinkovito izogniti nenamernemu gostovanju v obmejnih regijah.

  Predlog spremembe  55

  Predlog uredbe

  Člen 15 – odstavek 7 – pododstavek 1

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Z izjemo odstavka 6, drugega pododstavka odstavka 2 in odstavka 3 ter pod pogoji iz drugega in tretjega pododstavka tega odstavka se ta člen uporablja tudi za storitve podatkovnega gostovanja, ki jih uporabniki gostovanja uporabljajo med potovanjem zunaj Unije, zagotavlja pa jih ponudnik storitev gostovanja.

  Z izjemo odstavka 6, drugega pododstavka odstavka 2 in odstavka 3 ter pod pogoji iz drugega in tretjega pododstavka tega odstavka se ta člen uporablja tudi za storitve podatkovnega gostovanja, ki jih uporabniki gostovanja uporabljajo med potovanjem zunaj Unije, ter za uporabo neprizemnih omrežij, zagotavlja pa jih ponudnik storitev gostovanja.

  Predlog spremembe  56

  Predlog uredbe

  Člen 16 – odstavek 2

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Ponudnik storitev gostovanja s samodejnim sporočilom obvesti uporabnika gostovanja, da lahko brezplačno dostopa do služb za pomoč v sili s klicem na enotno evropsko številko za klic v sili „112“ in na druge načine dostopa do služb za pomoč v sili prek komunikacij v sili, ki jih je določila obiskana država članica. Te informacije se pošljejo na mobilno napravo uporabnika gostovanja s sporočilom SMS vsakič, ko gostujoči porabnik vstopi v državo članico, ki ni država njegovega domačega ponudnika. Zagotovijo se brezplačno, takoj ko uporabnik gostovanja prvič uporabi storitev gostovanja, z uporabo primernih sredstev, prilagojenih lažjemu prejemanju in razumevanju informacij.

  Ponudnik storitev gostovanja s samodejnim sporočilom obvesti uporabnika gostovanja, da lahko brezplačno dostopa do služb za pomoč v sili z vzpostavitvijo stika z enotno evropsko številko za klic v sili „112“ in vključi povezavo do namenske, brezplačne in invalidom dostopne spletne strani z informacijami o drugih možnostih dostopa do služb za pomoč v sili prek komunikacij v sili, ki jih je določila obiskana država članica. Te informacije se pošljejo neposredno na mobilno napravo uporabnika gostovanja z besedilnim sporočilom vsakič, ko uporabnik gostovanja vstopi v državo članico, ki ni država njegovega domačega ponudnika. Zagotovijo se brezplačno z uporabo primernih sredstev, prilagojenih lažjemu prejemanju in razumevanju informacij. Ponudniki gostovanja bi morali v sporočilo vključiti dostopno povezavo do mobilne aplikacije, prek katere se v obiskani državi članici po potrebi prenašajo javna opozorila.

  Predlog spremembe  57

   

  Predlog uredbe

  Člen 17 – naslov

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Podatkovna zbirka številk storitev z dodano vrednostjo

  Podatkovna zbirka številk storitev z dodano vrednostjo in načinov dostopa do služb za pomoč v sili

  Predlog spremembe  58

   

  Predlog uredbe

  Člen 17 – odstavek 1

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  BEREC vzpostavi in vzdržuje enotno podatkovno zbirko številskih območij storitev z dodano vrednostjo na ravni Unije v vsaki državi članici, ki je na voljo nacionalnim regulativnim organom in operaterjem. Podatkovna zbirka se vzpostavi do 31. decembra 2023. V ta namen nacionalni regulativni organi ali drugi pristojni organi organu BEREC brez nepotrebnega odlašanja v elektronski obliki zagotovijo potrebne informacije in ustrezne posodobitve.

  BEREC vzpostavi in vzdržuje enotno podatkovno zbirko številskih območij storitev z dodano vrednostjo na ravni Unije v vsaki državi članici ter načinov dostopa do služb za pomoč v sili prek komunikacij v sili, ki jih določi vsaka država članica. Dostop do podatkovne zbirke se nacionalnim regulativnim organom in operaterjem zagotovi najpozneje do 31. decembra 2022. V ta namen nacionalni regulativni organi ali drugi pristojni organi organu BEREC brez nepotrebnega odlašanja v elektronski obliki zagotovijo potrebne informacije in ustrezne posodobitve.

  Predlog spremembe  59

   

  Predlog uredbe

  Člen 21 – odstavek 1 – uvodni del

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1. Komisija po posvetovanju z organom BEREC Evropskemu parlamentu in Svetu predloži dve poročili. Po potrebi Komisija po predložitvi vsakega poročila sprejme delegirani akt v skladu s členom 22 o spremembi najvišjih veleprodajnih cen za regulirane storitve gostovanja iz te uredbe. Prvo tako poročilo se predloži do 30. junija 2025, drugo pa do 30. junija 2029.

  1. Komisija po posvetovanju z organom BEREC Evropskemu parlamentu in Svetu predloži dveletno poročilo, ki mu po potrebi priloži zakonodajni predlog za spremembo te uredbe. Prvo tako poročilo se predloži do 30. junija 2025.

  Predlog spremembe  60

   

  Predlog uredbe

  Člen 21 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (aa) učinka uvedbe in izvajanja mobilnih komunikacijskih omrežij in tehnologij naslednje generacije na trgu gostovanja;

  Predlog spremembe  61

   

  Predlog uredbe

  Člen 21 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (c) razvoja gostovanja stroj–stroj;

  (c) razvoja gostovanja za storitve stroj–stroj in interneta stvari;

  Predlog spremembe  62

   

  Predlog uredbe

  Člen 21 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka i

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (i) učinka politike poštene uporabe, ki jo operaterji izvajajo v skladu s členom 8, vključno s prepoznavanjem neskladnosti pri uporabi in izvajanju teh politik;

  (i) učinka politike poštene uporabe, ki jo operaterji izvajajo v skladu s členom 8, vključno s prepoznavanjem neskladnosti pri uporabi in izvajanju teh politik ter obsegom, v katerem bodo te politike potrebne v prihodnosti;

  Predlog spremembe  63

   

  Predlog uredbe

  Člen 21 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka i a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (ia) učinkovitost obveznosti glede kakovosti storitev, uvedenih v tej uredbi, ter v kolikšni meri so uporabniki ustrezno obveščeni in lahko uživajo pristno izkušnjo RLAH;

  Predlog spremembe  64

   

  Predlog uredbe

  Člen 21 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka i b (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (ib) razvoj alternativnih načinov trgovanja z veleprodajnim prometom gostovanja, zlasti spletnih platform za trgovanje;

  Predlog spremembe  65

   

  Predlog uredbe

  Člen 21 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka j

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (j) v kolikšni meri se uporabniki gostovanja in operaterji soočajo s težavami v zvezi s storitvami z dodano vrednostjo;

  (j) v kolikšni meri se uporabniki gostovanja in operaterji soočajo s težavami v zvezi s storitvami z dodano vrednostjo, dostopom do komunikacij v sili ter nenamernim gostovanjem in kako je mogoče te težave odpraviti;

  Predlog spremembe  66

   

  Predlog uredbe

  Člen 21 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka j a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (ja) učinkovitosti te uredbe glede zagotavljanja enakega dostopa invalidov do elektronskih komunikacij med potovanji v Uniji;

  Predlog spremembe  67

   

  Predlog uredbe

  Člen 21 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka j b (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (jb) učinka pandemije covida-19 in podobnih kriz;

  Predlog spremembe  68

   

  Predlog uredbe

  Člen 21 – odstavek 2 – uvodni del

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2. Da bi lahko ocenil razvoj konkurence na trgih gostovanja po vsej Uniji, BEREC redno zbira podatke nacionalnih regulativnih organov o razvoju maloprodajnih in veleprodajnih cen za regulirane storitve govornega, SMS in podatkovnega gostovanja, vključno z veleprodajnimi cenami, ki se uporabljajo za uravnotežen oziroma neuravnotežen promet gostovanja, o uporabi platform za trgovanje in podobnih instrumentov, o razvoju gostovanja stroj–stroj in o tem, v kolikšni meri dogovori o veleprodajnem gostovanju vključujejo kakovost storitev in omogočajo dostop do različnih omrežnih tehnologij in generacij. BEREC redno zbira tudi podatke nacionalnih regulativnih organov o tem, ali operaterji uporabljajo politiko poštene uporabe, o spreminjanju samo domačih tarif, uporabi vzdržnostnih mehanizmov in pritožbah v zvezi z gostovanjem. BEREC pri posvetovanju v skladu z odstavkom 1 zbira in zagotavlja dodatne informacije o preglednosti, uporabi ukrepov za komunikacijo v sili in storitve z dodano vrednostjo.

  2. Da bi lahko ocenil razvoj konkurence na trgih gostovanja po vsej Uniji, BEREC redno zbira podatke nacionalnih regulativnih organov o razvoju maloprodajnih in veleprodajnih cen za regulirane storitve govornega, SMS in podatkovnega gostovanja, vključno z veleprodajnimi cenami, ki se uporabljajo za uravnotežen oziroma neuravnotežen promet gostovanja, o uporabi platform za trgovanje in podobnih instrumentov, o razvoju gostovanja stroj–stroj in storitev interneta stvari ter o tem, v kolikšni meri dogovori o veleprodajnem gostovanju vključujejo kakovost storitev in omogočajo dostop do različnih omrežnih tehnologij in generacij. BEREC redno zbira tudi podatke nacionalnih regulativnih organov o tem, ali operaterji uporabljajo politiko poštene uporabe, o spreminjanju samo domačih tarif, uporabi vzdržnostnih mehanizmov in pritožbah v zvezi z gostovanjem, tudi pritožbah v zvezi s kakovostjo storitev. BEREC pri posvetovanju v skladu z odstavkom 1 zbira in zagotavlja dodatne informacije o preglednosti, tudi o gostovanju v neprizemnih javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih, uporabi ukrepov za komunikacijo v sili in storitve z dodano vrednostjo.

  Predlog spremembe  69

   

  Predlog uredbe

  Člen 22

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Člen 22

  črtano

  Revizija najvišjih veleprodajnih cen

   

  Komisija ob kar največjem upoštevanju mnenja organa BEREC sprejme delegirani akt v skladu s členom 23 za spremembo najvišjih veleprodajnih cen, ki jih operater obiskanega omrežja lahko zaračuna ponudniku storitev gostovanja za zagotavljanje reguliranih storitev govornega, SMS ali podatkovnega gostovanja prek zadevnega obiskanega omrežja v skladu s členi 10, 11 in 12.

   

  Komisija v ta namen:

   

  (a) upošteva načela, merila in parametre iz Priloge I;

   

  (b) upošteva trenutne povprečne veleprodajne cene, ki se zaračunavajo po Uniji, in potrebo po ohranitvi ustreznega gospodarskega prostora za razvoj komercialnega trga;

   

  (c) upošteva tržne informacije, ki jih zagotovijo BEREC, nacionalni regulativni organi ali neposredno podjetja, ki zagotavljajo elektronska komunikacijska omrežja in storitve,

   

  Predlog spremembe  70

   

  Predlog uredbe

  Člen 23

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Člen 23

  črtano

  Izvajanje prenosa pooblastila

   

  1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

   

  2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 21 in 22 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od 1. januarja 2025.

   

  3. Prenos pooblastila iz členov 21 in 22 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

   

  4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016.

   

  5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

   

  6. Delegirani akt, sprejet na podlagi členov 21 in 22, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za en mesec.

   

  Predlog spremembe  71

   

  Predlog uredbe

  Člen 25 a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  Člen 25a

   

  Spremembe Uredbe (EU) 2015/2120

   

  Uredba (EU) 2015/2120 se spremeni:

   

  (1) naslov se nadomesti z naslednjim:

   

  „Uredba (EU) 2015/2120 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o določitvi ukrepov v zvezi z odprtim internetom, odpravi maloprodajnih pribitkov za regulirane komunikacije znotraj Unije ter spremembi Direktive 2002/22/ES in Uredbe (EU) št. 531/2012“;

   

  (2)  v členu 1 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

   

  „S to uredbo se tudi odpravijo maloprodajni pribitki za regulirane komunikacije znotraj Unije, da se zagotovi, da se potrošnikom ne zaračunavajo previsoke cene za medosebne komunikacije na podlagi številke iz države članice potrošnikovega domačega ponudnika na fiksno ali mobilno številko v drugi državi članici;“

   

  (3)  člen 5a se nadomesti z naslednjim:

   

  „Člen 5a

   

  Odprava maloprodajnih pribitkov za regulirane komunikacije znotraj EU

   

  1.  Ponudniki, ki javnosti zagotavljajo elektronske komunikacije, za regulirane komunikacije znotraj EU, ki se zaključijo v drugi državi članici, ne uporabljajo tarif, ki so višje od tarif za storitve, ki se zaključijo v isti državi članici, razen če dokažejo obstoj neposrednih stroškov, ki so objektivno upravičeni.

   

  2.  BEREC do ... [šest mesecev po datuma začetka veljavnosti te uredbe] zagotovi smernice, ki določajo merila za objektivno upravičene neposredne stroške v skladu z odstavkom 1.

   

  3.  Komisija do ... [eno leto po datumu začetka veljavnosti te uredbe] in nato vsaki dve leti, potem ko se posvetuje z uradom BEREC, predloži poročilo o izvajanju zahteve iz odstavka 1, vključno z oceno razvoja tarif za komunikacijo znotraj Unije.“

  (4)  v členu 10 se črta odstavek 5.

  Predlog spremembe  72

   

  Predlog uredbe

  Člen 26 – odstavek 3 a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  Uredba se uporablja od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe], razen da se tretji pododstavek člena 14(1) in drugi odstavek člena 16 uporabljata od 1. junija 2023.

  Predlog spremembe  73

   

  Predlog uredbe

  Priloga I

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Merila za določitev najvišjih veleprodajnih cen

  črtano

  Načela, merila in parametri za določitev najvišjih veleprodajnih cen iz člena 22:

   

  (a) cene omogočajo povračilo veleprodajnih stroškov gostovanja, ki jih ima hipotetični operater v kateri koli državi članici pri nudenju ustrezne regulirane veleprodajne storitve; ocena hipotetičnih stroškov temelji na trenutnih stroškovnih vrednostih; metodologija stroškov za izračun hipotetičnih stroškov temelji na pristopu modeliranja od spodaj navzgor, pri čemer se uporabijo dolgoročni prirastni stroški in določena dodelitev povezanih in skupnih stroškov (LRIC+) zagotavljanja veleprodajnih storitev gostovanja tretjim osebam;

   

  (b) prirast se nanaša na ustrezni del (storitev), ki je relevanten za specifičen položaj, v tem primeru storitve gostovanja. Stroškovni standard LRIC zajema le elemente, potrebne za zagotavljanje te specifične storitve;

   

  (c) stroškovni standard LRIC+ omogoča vključitev povezanih in skupnih stroškov, ki so ustrezni za druge storitve;

   

  (d) ker morajo biti omrežni operaterji zmožni pokriti povezane in skupne stroške, da se zagotovi dolgoročna vzdržnost, si povezane in skupne stroške delijo storitve, ki jih ustvarjajo, stroški pa se temu ustrezno krijejo z morebitno cenovno kapico, ki je določena na ravni, ki presega ocenjene stroške za navedene storitve;

   

  (e) za omrežne operaterje mobilne telefonije se za najmanjši učinkoviti obseg določi tržni delež, ki ni manjši od 20 %;

   

  (f) ustrezen pristop za amortizacijo sredstev je ekonomska amortizacija; ter

   

  (g) tehnološka izbira modeliranih omrežij je usmerjena v prihodnost in temelji na jedrnem omrežju IP, pri čemer se upoštevajo različne tehnologije, ki se bodo verjetno uporabljale v obdobju veljavnosti najvišje cene.

   


  PRILOGA: SEZNAM SUBJEKTOV IN OSEB, OD KATERIH JE POROČEVALKA PREJELA PRISPEVEK

  Naslednji seznam je bil pripravljen povsem prostovoljno. Zanj je odgovorna izključno poročevalka. Pri pripravi poročila do sprejetja v odboru je prejela prispevke od naslednjih subjektov ali oseb:

   

   

   

  Subjekt in/ali oseba

  dr. Paul Rübig, nekdanji poslanec EP

  RTR

  Ventocom

  Vodafone

  MVNO Europe

  BEREC

  Deutsche Telekom

  Liberty Global

  1&1 Drillisch

  Orange

  Evropska komisija

  Svet Evropske unije – portugalsko predsedstvo

  Svet Evropske unije – slovensko predsedstvo

   


  PISMO ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE

  D(2021) 19573

   

   

  Cristian-Silviu BUŞOI

  predsednik Odbora za industrijo, raziskave in energetiko

  ASP 11E102

  Bruselj

   

  Zadeva: Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji (prenovitev) – COM(2021)0085 of 24.02.2021 – 2021/0045(COD)

   

  Spoštovani gospod predsednik!

   

  Odbor za pravne zadeve je ta predlog preučil v skladu s členom 110 Poslovnika Parlamenta, ki se nanaša na njegovo prenovitev.

  Odstavek 3 tega člena se glasi:

   

  „Če odbor, pristojen za pravne zadeve, meni, da predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so bile označene kot take, o tem obvesti vsebinsko pristojni odbor.

   

  V tem primeru so, poleg pogojev iz členov 169 in 170, v vsebinsko pristojnem odboru predlogi sprememb dopustni le, če zadevajo tiste dele predloga, ki vsebujejo spremembe.

   

  Predloge sprememb delov predloga, ki so nespremenjeni, vseeno lahko izjemoma in posamično sprejme predsednik vsebinsko pristojnega odbora, če meni, da je to potrebno zaradi nujne notranje skladnosti besedila ali zaradi povezanosti predlogov sprememb z drugimi dopustnimi predlogi sprememb. Taki razlogi morajo biti navedeni v pisni obrazložitvi predlogov sprememb.“

   

  Odbor za pravne zadeve v skladu z mnenjem posvetovalne delovne skupine pravnih služb Parlamenta, Sveta in Komisije, ki so preučile predlagano prenovljeno različico, in v skladu s priporočili poročevalke meni, da zadevni predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so že v predlogu opredeljene kot take, in da je predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb prejšnjega akta s temi bistvenimi spremembami, zgolj kodifikacija obstoječega besedila brez vsebinskih sprememb.

  Vendar pa odbor ugotavlja, da je posvetovalna delovna skupina po proučitvi predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji soglasno ugotovila kot sledi.

  1. Naslednje bi moralo biti označeno s sivo barvo, ki se običajno uporabi za označevanje vsebinskih sprememb:

  – v uvodni izjavi 54, dodatek besede „SMS“;

  – v uvodni izjavi 63, črtanje besed „zanesljivo, usklajeno in pravočasno“;

  – v členu 3(8), dodatek besed „v šestih mesecih po sprejetju te uredbe“.

  2. V členih 8(1), (3) in (4), predlagana zamenjava besed „odprave maloprodajnih pribitkov za gostovanje“ z besedami „zagotavljanja maloprodajnih storitev gostovanja po domačih cenah“ ne bi smela biti označena s sivo barvo, ki se običajno uporabi za označevanje vsebinskih sprememb, temveč s preprostimi oznakami za uradno prilagoditev.

   

  Odbor za pravne zadeve je po razpravi na seji 30. septembra 2021 z 23 glasovi za, nobenim proti in enim vzdržanim glasom[3] sklenil priporočiti, naj Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni odbor začne preučevanje zgoraj navedenega predloga v skladu s členom 110.

   

  S spoštovanjem!

  Adrián VÁZQUEZ LÁZARA

   

   

  Priloga: mnenje posvetovalne delovne skupine


  Priloga

   

   

   

  POSVETOVALNA SKUPINA

  PRAVNIH SLUŽB

   

  Bruselj, 15. september 2021

   

  MNENJE

  V VEDNOST  EVROPSKEMU PARLAMENTU

    SVETU

    KOMISIJI

   

   

  Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji (prenovitev)

  COM(2021)0085 z dne 24.2.2021 – 2021/0045(COD)

   

  Ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov, zlasti njegove točke 9, se je 19. in 29. aprila 2021 sestala posvetovalna skupina, ki jo sestavljajo pravne službe Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, da bi proučila navedeni predlog, ki ga je predložila Komisija.

   

  Posvetovalna skupina je na teh srečanjih[4] po proučitvi predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prenovitvi Uredbe (ES) št. 531/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. junija 2012 o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji soglasno ugotovila kot sledi.

  1. Naslednje bi moralo biti označeno s sivo barvo, ki se običajno uporabi za označevanje vsebinskih sprememb:

  – v uvodni izjavi 54, dodatek besede „SMS“;

  – v uvodni izjavi 63, črtanje besed „zanesljivo, usklajeno in pravočasno“;

  – v členu 3(8), dodatek besed „v šestih mesecih po sprejetju te uredbe“.

  2. V členih 8(1), (3) in (4), predlagana zamenjava besed „odprave maloprodajnih pribitkov za gostovanje“ z besedami „zagotavljanja maloprodajnih storitev gostovanja po domačih cenah“ ne bi smela biti označena s sivo barvo, ki se običajno uporabi za označevanje vsebinskih sprememb, temveč s preprostimi oznakami za uradno prilagoditev.

   

  Posvetovalna skupina je po preučitvi predloga soglasno ugotovila, da ne vsebuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so bile izrecno opredeljene kot take. Skupina je v zvezi s kodifikacijo nespremenjenih določb prejšnjega akta s temi vsebinskimi spremembami sklenila tudi, da predlog vsebuje zgolj kodifikacijo obstoječega pravnega besedila brez vsebinskih sprememb.

   

   

  F. DREXLER T. BLANCHET D. CALLEJA CRESPO

  pravni svetovalec pravni svetovalec generalni direktor

   


   

   

  MNENJE ODBORA ZA NOTRANJI TRG IN VARSTVO POTROŠNIKOV (14.7.2021)

  za Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

  o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji (prenovitev)

  (COM(2021)0085 – C9-0085/2021 – 2021/0045(COD))

  Pripravljavka mnenja: Róża Thun und Hohenstein

   

   

  KRATKA OBRAZLOŽITEV

  Odprava pribitkov za gostovanje je bila za evropske državljanke in državljane velik uspeh. Od takrat jih je skoraj 170 milijonov lahko gostovalo brez pribitkov in ostalo povezanih med potovanjem po Uniji.

  Pripravljavka mnenja pozdravlja predlog Komisije za prenovitev uredbe o gostovanju, katere namen je podaljšati veljavna pravila do leta 2032 in uvesti višjo raven varstva potrošnikov glede preglednosti in kakovosti storitev. Če želimo, da bo odprava maloprodajnih pribitkov za gostovanje vzdržna in ne bo povzročila zvišanja domačih cen za uporabnike, jo mora dopolnjevati dodatno znižanje veleprodajnih cen, da bi spodbudili konkurenco na notranjem trgu.

  Pripravljavka mnenja se v osnutku mnenja osredotoča na naslednje točke:

  1. Kakovost storitev

  Pripravljavka mnenja podpira določbe, katerih namen je zagotoviti, da bodo uporabniki imeli koristi od pristne izkušnje „gostovanja kot doma“, tudi v smislu kakovosti storitev. Storitve gostovanja bi bilo treba uporabnikom zagotavljati pod enakimi pogoji, kot če bi jih uporabljali doma, razen če to ni tehnično izvedljivo. Pripravljavka mnenja zato meni, da bi bilo treba v pogodbe z uporabniki vključiti jasne in razumljive informacije o različnih elementih kakovosti storitev med gostovanjem. Poleg tega bi bilo treba Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) pooblastiti, da pripravi smernice, s katerimi bi lažje izvajali te določbe in uporabnikom dejansko omogočili, da uveljavljajo ustrezne pogodbene določbe.

  2. Obveznosti glede preglednosti

  Izjemno pomembno je, da so uporabniki ustrezno obveščeni o uporabi različnih storitev med gostovanjem. Pripravljavka mnenja sicer podpira splošno usmeritev sprememb, ki jih predlaga Komisija, predlaga pa nadaljnje ukrepe za izboljšanje varstva potrošnikov.

  Prvič, predlaga, da ponudniki storitev gostovanja ponudijo omejitev uporabe, saj predlagane določbe ne ščitijo ustrezno uporabnikov.

  Drugič, organ BEREC bi moral biti pooblaščen, da pripravi podatkovno zbirko številk storitev z dodano vrednostjo in vzpostavi drugo podatkovno zbirko s sredstvi za dostop do služb za pomoč v sili. Tako bodo imeli ponudniki storitev gostovanja dostop do popolnega in redno posodobljenega seznama komunikacij v sili, ki so jih določile vse države članice.

  Tretjič, posebne informacije o storitvah z dodano vrednostjo in sredstvih za dostop do služb za pomoč v sili, ki jih je določila obiskana država članica, bi bilo treba uporabnikom sporočiti s povezavo v pozdravnem sporočilu, ki ga prejmejo ob vstopu v državo članico in ko začnejo uporabljati storitev gostovanja.

  Četrtič, da se zagotovi varstvo uporabnikov med potovanjem, npr. z letalom in morskimi plovili, ter da se uporabnike zaščiti pred nepričakovanimi visokimi računi zaradi nenamernih povezav z neprizemnimi omrežji z avtomatskim preklopom, pripravljavka mnenja predlaga, da se obveznosti glede preglednosti razširijo na te primere.

  3. Pregled

  Pripravljavka mnenja meni, da bi moralo biti področje uporabe te uredbe po potrebi odprto za prihodnje revizije. Zato nasprotuje uvedbi delegiranega akta kot podlage za revizijo ključnih elementov te uredbe. To bi bilo treba opraviti z rednim zakonodajnim postopkom kot za prejšnje različice uredbe. Pripravljavka mnenja poleg tega meni, da bo redno dvoletno poročanje omogočilo spremljanje razmer na trgu gostovanja in pripravo morebitnega pregleda veljavnih pravil. Meni tudi, da bi morali biti v dvoletno obveznost poročanja vključeni dodatni elementi, ki se nanašajo na učinkovitost novih obveznosti v zvezi s kakovostjo storitev, na možnost uporabnikov, da izkoristijo pristno izkušnjo „gostovanja kot doma“ in na vprašanje, ali bodo v prihodnosti potrebne politike poštene uporabe.

  PREDLOGI SPREMEMB

  Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

  Predlog spremembe  1

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 10

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (10) Cilj Direktive 2002/19/ES Evropskega parlamenta in Sveta60, Direktive 2002/20/ES Evropskega parlamenta in Sveta61, Direktive 2002/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta62, Direktive 2002/22/ES Evropskega Parlamenta in Sveta63 in Direktive 2002/58/ES Evropskega Parlamenta in Sveta64 je bil ustvariti notranji trg elektronskih komunikacij znotraj Unije ob hkratnem zagotavljanju visoke ravni varstva potrošnikov, ki jo prinaša večja konkurenčnost. Navedene direktive so bile razveljavljene z Direktivo (EU) 2018/1972 Evropskega parlamenta in Sveta65. Z Direktivo (EU) 2018/1972 naj bi se spodbudile naložbe v zelo visokozmogljiva omrežja v EU in njihova uporaba ter določila nova pravila o spektru za mobilno povezljivost in 5G. Direktiva (EU) 2018/1972 prav tako zagotavlja, da imajo vsi državljani dostop do cenovno dostopne komunikacije, vključno z internetom. Povečuje varstvo potrošnikov in varnost uporabnikov ter olajšuje regulativno ukrepanje.

  (10) Cilj Direktive 2002/19/ES Evropskega parlamenta in Sveta60, Direktive 2002/20/ES Evropskega parlamenta in Sveta61, Direktive 2002/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta62, Direktive 2002/22/ES Evropskega Parlamenta in Sveta63 in Direktive 2002/58/ES Evropskega Parlamenta in Sveta64 je bil ustvariti notranji trg elektronskih komunikacij znotraj Unije ob hkratnem zagotavljanju visoke ravni varstva potrošnikov, ki jo prinaša večja konkurenčnost. Z izjemo Direktive 2002/58/ES so bile navedene direktive razveljavljene z Direktivo (EU) 2018/1972 Evropskega parlamenta in Sveta65. Z Direktivo (EU) 2018/1972 naj bi se spodbudile naložbe v zelo visokozmogljiva omrežja v EU in njihova uporaba ter določila nova pravila o spektru za mobilno povezljivost in 5G. Cilj Direktive (EU) 2018/1972 je tudi prispevati k razvoju notranjega trga in uveljavljati interese državljanov EU. Med drugim zagotavlja, da imajo vsi državljani dostop do cenovno dostopne komunikacije, vključno z internetom. Povečuje varstvo potrošnikov in varnost uporabnikov ter olajšuje regulativno ukrepanje.

  __________________

  __________________

  60 Direktiva 2002/19/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o dostopu do elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajočih naprav ter o njihovem medomrežnem povezovanju (Direktiva o dostopu) (UL L 108, 24.4.2002, str. 7).

  60 Direktiva 2002/19/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o dostopu do elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajočih naprav ter o njihovem medomrežnem povezovanju (Direktiva o dostopu) (UL L 108, 24.4.2002, str. 7).

  61 Direktiva 2002/20/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o odobritvi elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev (Direktiva o odobritvi) (UL L 108, 24.4.2002, str. 21).

  61 Direktiva 2002/20/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o odobritvi elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev (Direktiva o odobritvi) (UL L 108, 24.4.2002, str. 21).

  62 Direktiva 2002/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve (okvirna direktiva) (UL L 108, 24.4.2002, str. 33).

  62 Direktiva 2002/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve (okvirna direktiva) (UL L 108, 24.4.2002, str. 33).

  63 Direktiva 2002/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami (Direktiva o univerzalnih storitvah) (UL L 108, 24.4.2002, str. 51).

  63 Direktiva 2002/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami (Direktiva o univerzalnih storitvah) (UL L 108, 24.4.2002, str. 51).

  64 Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah) (UL L 201, 31.7.2002, str. 37).

  64 Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah) (UL L 201, 31.7.2002, str. 37).

  65 Direktiva (EU) 2018/1972 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah (UL L 321, 17.12.2018, str. 36).

  65 Direktiva (EU) 2018/1972 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah (UL L 321, 17.12.2018, str. 36).

  Predlog spremembe  2

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 19

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (19) V skladu s členom 109 Direktive (EU) 2018/1972 bi morali imeti vsi končni uporabniki brezplačen dostop do služb za pomoč v sili prek komunikacij v sili do najprimernejšega centra za obveščanje. Države članice morajo tudi zagotoviti, da je dostop končnih uporabnikov invalidov do služb za pomoč v sili na voljo prek komunikacij v sili in da je enakovreden dostopu drugih končnih uporabnikov. Države članice morajo določiti vrsto komunikacij v sili, ki so tehnično izvedljive, da se uporabnikom gostovanja zagotovi dostop do služb za pomoč v sili. Za zagotovitev, da imajo uporabniki gostovanja dostop do komunikacij v sili pod pogoji iz člena 109 Direktive (EU) 2018/1972, bi morali operaterji obiskanih omrežij v dogovorih o veleprodajnem gostovanju ponudnika storitev gostovanja obvestiti o tem, katere vrste komunikacij v sili so predpisane na podlagi nacionalnih ukrepov v obiskani državi članici. Poleg tega bi morali dogovori o veleprodajnem gostovanju vključevati informacije o tehničnih parametrih za zagotavljanje dostopa do služb za pomoč v sili, tudi za uporabnike gostovanja invalide, ter za zagotavljanje prenosa informacij o lokaciji kličočega na najprimernejši center za obveščanje v obiskani državi članici. Take informacije bi morale ponudniku storitev gostovanja omogočiti, da prepozna ter brezplačno zagotovi komunikacijo v sili in prenos informacij o lokaciji kličočega.

  (19) Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov (konvencija OZN o pravicah invalidov) od pogodbenic zahteva, da sprejmejo ustrezne ukrepe, s katerimi invalidom zagotovijo, da imajo enako kot drugi dostop do informacijskih in komunikacijskih tehnologij in sistemov. V ta namen bi morali v skladu s členom 109 Direktive (EU) 2018/1972 imeti vsi končni uporabniki brezplačen dostop do služb za pomoč v sili prek komunikacij v sili do najprimernejšega centra za obveščanje. Države članice morajo tudi zagotoviti, da je dostop končnih uporabnikov invalidov do služb za pomoč v sili na voljo prek komunikacij v sili in da je enakovreden dostopu drugih končnih uporabnikov. V skladu z navedeno direktivo so komunikacije v sili komunikacijska sredstva, ki vključujejo ne samo govorne komunikacijske storitve, ampak tudi sporočila SMS, videokomunikacije ali druge vrste komunikacij, na primer besedilo v realnem času, storitve celotnega pogovora ali prenosa besedila. Države članice morajo določiti vrsto komunikacij v sili, ki so tehnično izvedljive, da se uporabnikom gostovanja zagotovi dostop do služb za pomoč v sili. Za zagotovitev, da imajo uporabniki gostovanja dostop do komunikacij v sili pod pogoji iz člena 109 Direktive (EU) 2018/1972, bi morali operaterji obiskanih omrežij v dogovorih o veleprodajnem gostovanju ponudnika storitev gostovanja obvestiti o tem, katere vrste komunikacij v sili so predpisane na podlagi nacionalnih ukrepov v obiskani državi članici. Poleg tega bi morali dogovori o veleprodajnem gostovanju vključevati informacije o tehničnih parametrih za zagotavljanje dostopa do služb za pomoč v sili, tudi za uporabnike gostovanja invalide, ter za zagotavljanje prenosa informacij o lokaciji kličočega, vključno z informacijami, pridobljenimi iz mobilnih naprav, na najprimernejši center za obveščanje v obiskani državi članici. Take informacije bi morale ponudniku storitev gostovanja omogočiti, da prepozna ter brezplačno zagotovi komunikacijo v sili in prenos informacij o lokaciji kličočega.

  Predlog spremembe  3

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 28

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (28) Pri gostovanju v Uniji bi moralo biti uporabnikom gostovanja v največji možni meri omogočeno, da uporabljajo maloprodajne storitve, na katere so naročeni, in so deležni enake ravni kakovosti storitve kot doma. V ta namen bi morali ponudniki storitev gostovanja sprejeti potrebne ukrepe za zagotovitev, da se regulirane maloprodajne storitve gostovanja zagotavljajo pod enakimi pogoji, kot če bi se koristile doma. Zlasti bi morala biti uporabnikom gostovanja pri gostovanju nudena enaka kakovost storitve, če je to tehnično izvedljivo.

  (28) Pri gostovanju v Uniji bi moralo biti uporabnikom gostovanja omogočeno, da uporabljajo maloprodajne storitve, na katere so naročeni, in so deležni enake ravni kakovosti storitve kot doma. V ta namen bi morali ponudniki storitev gostovanja sprejeti potrebne ukrepe za zagotovitev, da se regulirane maloprodajne storitve gostovanja zagotavljajo pod enakimi pogoji, kot če bi se koristile doma. Zlasti bi morala biti uporabnikom gostovanja pri gostovanju nudena enaka kakovost storitve, če je to tehnično izvedljivo. Zahteva po zagotavljanju enake kakovosti storitev ne posega v zmožnost ponudnikov storitev gostovanja, da uporabnikom gostovanja ponudijo višjo kakovost storitev, kot če bi se take storitve zagotavljale doma. Poleg tega bi morali ponudniki storitev gostovanja zagotoviti, da uporabniki gostovanja niso v slabšem položaju v primerjavi z domačimi uporabniki, ki uporabljajo isto generacijo mobilnih komunikacijskih omrežij in tehnologij.

  Predlog spremembe  4

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 29

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (29) Ponudniki storitev gostovanja bi morali imeti možnosti uporabljati „politiko poštene uporabe“ za uporabo reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja po veljavnih domačih maloprodajnih cenah. „Politika poštene uporabe“ je namenjena preprečevanju zlorabe ali nepravilne uporabe reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja s strani uporabnikov gostovanja, na primer uporabe takšnih storitev s strani uporabnikov gostovanja v državi članici, ki ni država njihovega domačega ponudnika, v druge namene kot za občasna potovanja. Ponudniki storitev gostovanja bi morali v primerih višje sile, ki je posledica okoliščin, kot je pandemija ali naravne nesreče, zaradi katerih uporabnik gostovanja neprostovoljno podaljša svoje začasno prebivanje v drugi državi članici, na utemeljeno zahtevo uporabnika gostovanja razmisliti o podaljšanju količine na podlagi pravice do poštene uporabe za ustrezno obdobje. Kakršna koli politika poštene uporabe bi morala uporabnikom pri ponudniku gostovanja omogočati, da uporabijo določeno količino reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja, ki je skladna z njihovo tarifno shemo, po veljavni domači maloprodajni ceni.

  (29) Ponudniki storitev gostovanja bi morali imeti možnosti uporabljati „politiko poštene uporabe“ za uporabo reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja po veljavnih domačih maloprodajnih cenah. „Politika poštene uporabe“ je omejena na preprečevanje zlorabe ali nepravilne uporabe reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja s strani uporabnikov gostovanja, na primer uporabe takšnih storitev s strani uporabnikov gostovanja v državi članici, ki ni država njihovega domačega ponudnika, v druge namene kot za občasna potovanja. Ponudniki storitev gostovanja bi morali v primerih višje sile, ki je posledica okoliščin, kot je pandemija ali naravne nesreče, zaradi katerih uporabnik gostovanja neprostovoljno podaljša svoje začasno prebivanje v drugi državi članici, podaljšati količino na podlagi pravice do poštene uporabe za ustrezno obdobje. Kakršna koli politika poštene uporabe bi morala uporabnikom pri ponudniku gostovanja omogočati, da uporabijo določeno količino reguliranih maloprodajnih storitev gostovanja, ki je skladna z njihovo tarifno shemo, po veljavni domači maloprodajni ceni.

  Predlog spremembe  5

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 35

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (35) V pogodbi, ki vključuje katero koli vrsto regulirane maloprodajne storitve gostovanja, bi morale biti določene značilnosti navedene regulirane maloprodajne storitve gostovanja, vključno s pričakovano ravnjo kakovosti storitve. Ponudnik bi moral dati na voljo informacije o zadevnih dejavnikih, ki lahko vplivajo na kakovost storitve, kot so razpoložljivost nekaterih tehnologij, pokritost ali razlike v pokritosti zaradi zunanjih dejavnikov, kot je topografija.

  (35) V pogodbi, ki vključuje katero koli vrsto regulirane maloprodajne storitve gostovanja, bi morale biti določene značilnosti navedene regulirane maloprodajne storitve gostovanja, vključno s pričakovano ravnjo kakovosti storitve. Te specifikacije bi morale vsebovati jasne in razumljive informacije o ravni kakovosti storitve, vključno z informacijami o hitrosti prenosa in razpoložljivih tehnologijah dostopa vsakega obiskanega operaterja v vsaki državi članici. Ponudnik bi moral tudi dati na voljo tudi informacije o drugih pomembnih dejavnikih, ki lahko dodatno vplivajo na kakovost storitve, kot so latenca, pokritost ali razlike v pokritosti zaradi zunanjih dejavnikov, kot je topografija. Zgoraj omenjena pogodba bi morala vključevati tudi jasne in razumljive informacije o postopku za vložitev pritožb, ki so na voljo v primerih, ko kakovost storitve ne ustreza pogodbenim pogojem. Uporabnik bi moral imeti možnost, da preveri ocenjeno hitrost prenosa in nalaganja podatkov, latenco in tehnologijo prenosa podatkov, ki je na voljo. Ponudnik storitev gostovanja bi moral morebitne pritožbe v zvezi s tem obravnavati pravočasno in učinkovito. Te specifikacije, informacije in pritožbeni postopki bi morali biti zagotovljeni v skladu s smernicami organa BEREC o maloprodajnih storitvah gostovanja.

  Predlog spremembe  6

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 36

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (36) Uporabniki gostovanja in domači operaterji so zaradi pomanjkanja preglednosti pri številkah, ki se uporabljajo za storitve z dodano vrednostjo po vsej Uniji, in veleprodajnih cenah, ki se zaračunavajo za storitve z dodano vrednostjo, včasih nepričakovano prejmejo visoke račune. Za komunikacije na določene številke, ki se uporabljajo za zagotavljanje storitev z dodano vrednostjo, na primer številke premijskih storitev, številke brezplačnih telefonskih klicev ali številke z deljenimi stroški, veljajo posebni cenovni pogoji na nacionalni ravni. Uredba se ne bi smela uporabljati za del tarife, ki se zaračunava za zagotavljanje storitev z dodano vrednostjo, temveč samo za tarife, ki se zaračunavajo za povezavo do teh storitev. Vendar bi z načelom RLAH končni uporabniki lahko pričakovali, da komunikacije na take številke pri gostovanju ne bi smele povzročiti nobenih višjih stroškov kot doma. Kljub temu v gostovanju to ne velja vedno. Končni uporabniki se soočajo z višjimi stroški, tudi če kličejo na številke, ki so v domači državi brezplačne. To bi lahko zmanjšalo zaupanje uporabnikov v uporabo telefonov med gostovanjem in povzročilo nepričakovano visoke račune, kar bi negativno vplivalo na resnično izkušnjo RLAH. To je na maloprodajni ravni predvsem posledica nezadostne preglednosti višjih cen, do katerih lahko pride zaradi komunikacij na številke storitev z dodano vrednostjo. Zato bi bilo treba uvesti ukrepe za povečanje preglednosti pogojev za komunikacije na številke storitev z dodano vrednostjo. V ta namen bi morali biti uporabniki gostovanja v pogodbi pravočasno in brezplačno obveščeni ter opozorjeni, da lahko komunikacije na številke storitev z dodano vrednostjo v gostovanju povzročijo dodatne stroške.

  (36) Uporabniki gostovanja in domači operaterji so zaradi pomanjkanja preglednosti pri številkah, ki se uporabljajo za storitve z dodano vrednostjo po vsej Uniji, in veleprodajnih cenah, ki se zaračunavajo za storitve z dodano vrednostjo, včasih nepričakovano prejmejo visoke račune. Za komunikacije na določene številke, ki se uporabljajo za zagotavljanje storitev z dodano vrednostjo, na primer številke premijskih storitev, številke brezplačnih telefonskih klicev ali številke z deljenimi stroški, veljajo posebni cenovni pogoji na nacionalni ravni. Uredba se ne bi smela uporabljati za del tarife, ki se zaračunava za zagotavljanje storitev z dodano vrednostjo, temveč samo za tarife, ki se zaračunavajo za povezavo do teh storitev. Vendar bi z načelom RLAH končni uporabniki lahko pričakovali, da komunikacije na take številke pri gostovanju ne bi smele povzročiti nobenih višjih stroškov kot doma. Kljub temu v gostovanju to ne velja vedno. Končni uporabniki se soočajo z višjimi stroški, tudi če kličejo na številke, ki so v domači državi brezplačne. To bi lahko zmanjšalo zaupanje uporabnikov v uporabo telefonov med gostovanjem in povzročilo nepričakovano visoke račune, kar bi negativno vplivalo na resnično izkušnjo RLAH. To je na maloprodajni ravni predvsem posledica nezadostne preglednosti višjih cen, do katerih lahko pride zaradi komunikacij na številke storitev z dodano vrednostjo. Zato bi bilo treba uvesti ukrepe za varstvo potrošnikov pred pretirano visokimi računi in povečanje preglednosti pogojev za komunikacije na številke storitev z dodano vrednostjo. V ta namen bi morali biti uporabniki gostovanja v pogodbi vnaprej, pravočasno, uporabnikom prijazno in brezplačno obveščeni ter opozorjeni, da lahko komunikacije na številke storitev z dodano vrednostjo v gostovanju povzročijo dodatne stroške. Uporabnik gostovanja bi moral informacije o teh stroških dobiti na javni in dostopni spletni strani.

  Predlog spremembe  7

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 43

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (43) Za izboljšanje preglednosti maloprodajnih cen storitev gostovanja in zaradi olajšanja odločitve uporabnikov gostovanja glede uporabe njihovih mobilnih naprav v tujini bi morali ponudniki mobilnih komunikacijskih storitev svoje uporabnike gostovanja brezplačno obveščati o cenah gostovanja, ki veljajo zanje, kadar uporabljajo storitve gostovanja v obiskani državi članici. Ker so lahko določene skupine uporabnikov dobro obveščene o cenah gostovanja, bi morali ponudniki storitev gostovanja zagotoviti možnost enostavnega izklopa te samodejne storitve obveščanja. Poleg tega bi bilo treba uporabnikom gostovanja zagotoviti besedilno sporočilo, vključno s povezavo na spletno stran s podrobnimi informacijami o vrstah storitev (klicih in sporočilih SMS), ki bi lahko povzročili višje stroške. Poleg tega bi morali ponudniki svojim uporabnikom, če se nahajajo v Uniji, aktivno in na zahtevo ter brezplačno zagotavljati dodatne informacije o cenah za minuto, za SMS ali za megabajt prenesenih podatkov (vključno z DDV) za odhodne ali dohodne glasovne klice ter za pošiljanje in sprejemanje sporočil SMS, MMS in drugih podatkovnih komunikacijskih storitev v obiskani državi članici.

  (43) Za izboljšanje preglednosti maloprodajnih cen storitev gostovanja in zaradi olajšanja odločitve uporabnikov gostovanja glede uporabe njihovih mobilnih naprav v tujini bi morali ponudniki mobilnih komunikacijskih storitev svoje uporabnike gostovanja brezplačno obveščati o cenah gostovanja, ki veljajo zanje, kadar uporabljajo storitve gostovanja v obiskani državi članici. Da bi zagotovili visoko raven varstva za uporabnike gostovanja, bi morale te informacije vključevati informacije o vseh dodatnih pribitkih za uporabo neprizemnih omrežij na krovu letal ali morskih plovil. Ponudniki storitev gostovanja bi morali uporabnikom gostovanja zagotoviti možnost enostavnega izklopa te samodejne storitve obveščanja. Poleg tega bi bilo treba uporabnikom gostovanja brezplačno zagotoviti besedilno sporočilo, vključno s povezavo na spletno stran s podrobnimi informacijami o vrstah storitev, ki bi lahko povzročile višje stroške, ter o brezplačnih možnostih dostopa do služb za pomoč v sili v obiskani državi članici. Poleg tega bi morali ponudniki svojim uporabnikom, če se nahajajo v Uniji, aktivno in na zahtevo ter brezplačno zagotavljati dodatne informacije o cenah za minuto, za besedilno sporočilo ali za megabajt prenesenih podatkov (vključno z DDV) za odhodne ali dohodne glasovne klice ter za pošiljanje in sprejemanje besedilnih sporočil in podatkovnih komunikacijskih storitev v obiskani državi članici.

  Obrazložitev

  Ta sprememba je nujno potrebna zaradi notranje logičnosti besedila in da bi bili uporabniki ustrezno obveščeni.

  Predlog spremembe  8

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 44

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (44) V tej uredbi bi bilo treba v zvezi z reguliranimi maloprodajnimi storitvami gostovanja določiti posebne zahteve glede preglednosti, usklajene s posebnimi pogoji na področju tarif in količine, ki se bodo uporabljale po odpravi maloprodajnih pribitkov za gostovanje. Zlasti bi bilo treba zagotoviti, da so uporabniki gostovanja pravočasno in brezplačno obveščeni o veljavni politiki poštene uporabe, o tem, kdaj je v celoti dosežena veljavna količina uporabe reguliranih storitev govornega, SMS ali podatkovnega gostovanja, ki ustreza pošteni uporabi, o kakršnih koli pribitkih ter o skupni porabi reguliranih storitev podatkovnega gostovanja.

  (44) V tej uredbi bi bilo treba v zvezi z reguliranimi maloprodajnimi storitvami gostovanja določiti posebne zahteve glede preglednosti, usklajene s posebnimi pogoji na področju tarif in količine, ki se bodo uporabljale po odpravi maloprodajnih pribitkov za gostovanje. Zlasti bi bilo treba zagotoviti, da so uporabniki gostovanja pravočasno in brezplačno obveščeni o veljavni politiki poštene uporabe, o tem, kdaj je v celoti dosežena veljavna količina uporabe reguliranih storitev govornega, besedilnega ali podatkovnega gostovanja, ki ustreza pošteni uporabi, o kakršnih koli pribitkih, o skupni porabi reguliranih storitev podatkovnega gostovanja ter o uporabi neprizemnih omrežij.

  Obrazložitev

  Ta sprememba je nujno potrebna zaradi notranje logičnosti besedila in da bi bili uporabniki ustrezno obveščeni.

  Predlog spremembe  9

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 45

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (45) Uporabniki, ki živijo v obmejnih regijah, ne bi smeli imeti nepotrebno visokih računov za gostovanje zaradi nenamernega gostovanja. Ponudniki gostovanja bi zato morali sprejeti razumne ukrepe za zaščito uporabnikov pred stroški za gostovanje, nastalimi, medtem ko so ti uporabniki na ozemlju svoje države članice. Ti ukrepi bi morali vključevati ukrepe ustreznega obveščanja, da se uporabnikom zagotovi možnost dejavnega preprečevanja tovrstnih primerov nenamernega gostovanja. Nacionalni regulativni organi bi morali biti pozorni na situacije, v katerih imajo uporabniki težave pri plačevanju stroškov gostovanja, ko se še vedno nahajajo na ozemlju svoje države članice, in bi morali sprejeti ustrezne ukrepe za odpravo teh težav.

  (45) Uporabniki, ki živijo v obmejnih regijah, ne bi smeli imeti nepotrebno visokih računov za gostovanje zaradi nenamernega gostovanja, tudi za uporabo neprizemnih omrežij na krovu letal ali morskih plovil. Ponudniki gostovanja bi zato morali sprejeti razumne ukrepe za zmanjšanje tveganja nenamernega gostovanja in zaščito uporabnikov pred stroški za gostovanje, nastalimi, medtem ko so ti uporabniki na ozemlju svoje države članice, zlasti tako, da jih jasno in razumljivo obveščajo. Ti ukrepi bi lahko na primer vključevali omejitev uporabe, pa tudi mehanizme za vključitev in izključitev gostovanja v omrežju zunaj Unije, če je to tehnično izvedljivo. Ti ukrepi bi morali vključevati ukrepe ustreznega obveščanja, da se uporabnikom zagotovi možnost dejavnega preprečevanja tovrstnih primerov nenamernega gostovanja. Nacionalni regulativni organi bi morali biti pozorni na situacije, v katerih imajo uporabniki težave pri plačevanju stroškov gostovanja, ko se še vedno nahajajo na ozemlju svoje države članice, in bi morali sprejeti ustrezne ukrepe za odpravo teh težav.

  Obrazložitev

  Ta sprememba je nujno potrebna zaradi notranje logičnosti besedila in da bi uporabnike dodatno zavarovali pred nenamernimi povezavami med potovanjem na letalu ali na morskih plovilih.

  Predlog spremembe  10

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 47

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (47) Da se preprečijo presenečenja zaradi visokih računov, bi morali ponudniki storitev gostovanja določiti eno ali več finančnih in/ali količinskih zgornjih mej porabe za neporavnane obveznosti za storitve podatkovnega gostovanja, izražene v valuti, v kateri uporabniku gostovanja izdajo račun, ki bi jih morali brezplačno ponuditi vsem svojim uporabnikom gostovanja v ustreznem obvestilu, v obliki, ki omogoča poznejši ponoven ogled, ko se navedeni zgornji meji približajo. Ko je navedena zgornja meja dosežena, uporabniki ne bi smeli več prejemati teh storitev, oziroma jim jih ne bi smeli več zaračunavati, razen če uporabniki izrecno zahtevajo nadaljnje zagotavljanje teh storitev v skladu s pogoji, navedenimi v opozorilnem obvestilu. V takem primeru bi morali prejeti brezplačno potrditev, v obliki, ki omogoča poznejši ponoven ogled. Uporabniki gostovanja bi morali imeti možnost, da v ustreznem roku izberejo katero koli od navedenih finančnih ali količinskih zgornjih mej ali pa se odločijo, da ne bodo imeli takšne meje. Uporabnika bi se moralo uvrstiti v sistem privzete meje, razen kadar zahteva drugače.

  (47) Da se preprečijo presenečenja zaradi visokih računov, bi morali ponudniki storitev gostovanja določiti eno ali več finančnih in/ali količinskih zgornjih mej porabe za neporavnane obveznosti za vse storitve podatkovnega gostovanja, izražene v valuti, v kateri uporabniku gostovanja izdajo račun, ki bi jih morali brezplačno ponuditi vsem svojim uporabnikom gostovanja v ustreznem obvestilu, razen če uporabnik gostovanja ukrep zavrne, v obliki, ki omogoča poznejši ponoven ogled, ko se navedeni zgornji meji približajo. Ko je navedena zgornja meja dosežena, uporabniki ne bi smeli več prejemati teh storitev, oziroma jim jih ne bi smeli več zaračunavati, razen če uporabniki izrecno zahtevajo nadaljnje zagotavljanje teh storitev v skladu s pogoji, navedenimi v opozorilnem obvestilu. V takem primeru bi morali prejeti brezplačno potrditev, v obliki, ki omogoča poznejši ponoven ogled. Uporabniki gostovanja bi morali imeti možnost, da v ustreznem roku izberejo izvzetje od navedenih finančnih ali količinskih zgornjih mej ali pa se odločijo, da ne bodo imeli takšne meje. Uporabnika bi se moralo uvrstiti v sistem privzete meje, razen kadar zahteva drugače.

  Obrazložitev

  Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logičnosti besedila.

  Predlog spremembe  11

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 49 a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (49a) Razlike v cenah še vedno obstajajo pri fiksnih in mobilnih komunikacijah, domačih govornih in sporočilnih komunikacijah ter pri zaključevanju komunikacij v drugi državi članici. Te razlike še naprej vplivajo na ranljivejše skupine potrošnikov in je ovira za nemoteno komunikacijo znotraj Unije. Zato bi bilo treba vse zelo velike razlike v cenah med elektronskimi komunikacijskimi storitvami, ki se zaključijo v isti državi članici, in tistimi, ki se zaključijo v drugi državi članici, utemeljiti na podlagi objektivnih meril.

  Obrazložitev

  Ta predlog spremembe je potreben za dopolnitev novega predlaganega člena 5a.

  Predlog spremembe  12

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 50

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (50) Obstajajo velike razlike med reguliranimi tarifami gostovanja znotraj Unije in tarifami, ki se zaračunajo uporabnikom, ko potujejo izven Unije, in ki so še vedno opazno višje v primerjavi s cenami znotraj Unije, kjer se pribitki za gostovanje po odpravi stroškov gostovanja zaračunavajo le izjemoma . Ker ni doslednega pristopa glede preglednosti in varovalnih ukrepov v zvezi z gostovanjem izven Unije, potrošniki ne poznajo dobro svojih pravic, kar jih pogosto odvrača od uporabe mobilnih storitev v tujini. Uporabniki bi se lahko na podlagi prejetih preglednih informacij odločili ne le o tem, kako uporabljati mobilne naprave med potovanjem v tujini (v Uniji in izven nje), temveč tudi pri izbiri med ponudniki storitev gostovanja. Zato je treba poiskati rešitev za to vprašanje pomanjkanja preglednosti in varstva potrošnikov, in sicer z uporabo nekaterih ukrepov za preglednost in varstvo potrošnikov tudi za storitve gostovanja, ki se zagotavljajo izven Unije. Ti ukrepi bi morali spodbujati konkurenco in izboljšati delovanje notranjega trga.

  (50) Obstajajo velike razlike med reguliranimi tarifami gostovanja znotraj Unije in tarifami, ki se zaračunajo uporabnikom, ko potujejo izven Unije, in ki so še vedno opazno višje v primerjavi s cenami znotraj Unije, kjer se pribitki za gostovanje po odpravi stroškov gostovanja zaračunavajo le izjemoma. Državljanom Unije in podjetjem v regijah na zunanjih mejah bi zelo koristile določbe o gostovanju s sosednjimi državami, podobne tistim v Uniji, na podlagi katerih bi se morale znižati cene gostovanja pri uporabi mobilnih povezav v tretjih državah. Ker ni doslednega pristopa glede preglednosti in varovalnih ukrepov v zvezi z gostovanjem izven Unije, potrošniki ne poznajo dobro svojih pravic, kar jih pogosto odvrača od uporabe mobilnih storitev v tujini. Uporabniki bi se lahko na podlagi prejetih preglednih informacij odločili ne le o tem, kako uporabljati mobilne naprave med potovanjem v tujini (v Uniji in izven nje), temveč tudi pri izbiri med ponudniki storitev gostovanja. Zato je treba poiskati rešitev za to vprašanje pomanjkanja preglednosti in varstva potrošnikov, in sicer z uporabo nekaterih ukrepov za preglednost in varstvo potrošnikov tudi za storitve gostovanja, ki se zagotavljajo izven Unije. Spodbujati bi bilo treba tudi dvostranske dogovore med operaterji iz Unije in tistimi iz tretjih držav ter v prihodnje mednarodne dogovore s tretjimi državami, zlasti tistimi, ki neposredno mejijo na Unijo, vključiti določbe o gostovanju kot doma. Ti ukrepi bi morali spodbujati konkurenco in izboljšati delovanje notranjega trga.

  Obrazložitev

  Državljani Unije se pri uporabi mobilnih povezav v tretjih državah še vedno soočajo z zelo visokimi cenami gostovanja. Pomembno je obravnavati to vprašanje in uvesti ukrepe, ki lahko olajšajo preglednost in dogovore za zmanjšanje stroškov gostovanja s tretjimi državami, ter v prihodnje sporazume vključiti določbe o „gostovanju kot doma“.

  Predlog spremembe  13

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 59

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (59) Treba je spremljati in redno pregledovati delovanje veleprodajnih trgov gostovanja ter njihov medsebojni odnos z maloprodajnimi trgi gostovanja, ob upoštevanju razvoja konkurence in tehnologije ter tokov prometa. Komisija bi morala Evropskemu parlamentu in Svetu predložiti dve poročili. Komisija bi morala v svojih dveletnih poročilih zlasti oceniti, ali ima RLAH vpliv na razvoj tarifnih načrtov, ki so na voljo na maloprodajnih trgih. Navedeno bi moralo vključevati tako oceno vsake pojave tarifnih načrtov, ki vključujejo samo domače storitve in popolnoma izključujejo maloprodajne storitve gostovanja, s čimer ogrožajo sam cilj RLAH, kot tudi oceno vsakega zmanjšanja dostopnosti pavšalnih tarifnih načrtov, kar bi prav tako lahko pomenilo izgubo za potrošnike in ogrozilo cilje enotnega digitalnega trga. Komisija bi morala v poročilih zlasti analizirati, v kolikšnem obsegu so nacionalni regulativni organi dovolili izjemne maloprodajne pribitke za gostovanje, zmožnost operaterjev domačih omrežij, da ohranjajo domače modele zaračunavanja, ter zmožnost operaterjev obiskanih omrežij, da pokrijejo učinkovito nastale stroške zagotavljanja reguliranih veleprodajnih storitev gostovanja. Poleg tega bi bilo treba v poročilih Komisije oceniti, kako je na veleprodajni ravni zagotovljen dostop do različnih omrežnih tehnologij in generacij; raven uporabe platform za trgovanje in podobnih instrumentov za trgovanje s prometom na veleprodajni ravni; razvoja gostovanja stroj–stroj; težave, ki še naprej ostajajo na maloprodajni ravni v zvezi s storitvami z dodano vrednostjo in uporabo ukrepov za komunikacije v sili . Da bi omogočili tako poročanje za namen ocenjevanja, kako se trgi gostovanja prilagajajo na pravila RLAH, bi bilo treba zbrati dovolj podatkov o delovanju teh trgov po začetku izvajanja navedenih pravil.

  (59) Treba je spremljati in redno pregledovati delovanje veleprodajnih trgov gostovanja ter njihov medsebojni odnos z maloprodajnimi trgi gostovanja, ob upoštevanju razvoja konkurence in tehnologije ter tokov prometa. Komisija bi morala Evropskemu parlamentu in Svetu predložiti dveletna poročila. Prvo tako poročilo bi bilo treba predložiti do 30. junija 2025. Komisija bi morala v svojih dveletnih poročilih zlasti oceniti, ali ima RLAH vpliv na razvoj tarifnih načrtov, ki so na voljo na maloprodajnih trgih. Navedeno bi moralo vključevati tako oceno vsake pojave tarifnih načrtov, ki vključujejo samo domače storitve in popolnoma izključujejo maloprodajne storitve gostovanja, s čimer ogrožajo sam cilj RLAH, kot tudi oceno vsakega zmanjšanja dostopnosti pavšalnih tarifnih načrtov, kar bi prav tako lahko pomenilo izgubo za potrošnike in ogrozilo cilje enotnega digitalnega trga. Komisija bi morala v poročilih zlasti analizirati, v kolikšnem obsegu so nacionalni regulativni organi dovolili izjemne maloprodajne pribitke za gostovanje, zmožnost operaterjev domačih omrežij, da ohranjajo domače modele zaračunavanja, ter zmožnost operaterjev obiskanih omrežij, da pokrijejo učinkovito nastale stroške zagotavljanja reguliranih veleprodajnih storitev gostovanja. Poleg tega bi bilo treba v dveletnih poročilih Komisije oceniti, kako je na veleprodajni ravni zagotovljen dostop do različnih omrežnih tehnologij in generacij; raven uporabe platform za trgovanje in podobnih instrumentov za trgovanje s prometom na veleprodajni ravni; razvoj gostovanja stroj–stroj; težave, ki še naprej ostajajo na maloprodajni ravni v zvezi s storitvami z dodano vrednostjo, nenamerno gostovanje; uporaba ukrepov za komunikacije v sili; učinkovitost obveznosti glede kakovosti storitev iz te uredbe; ter v kolikšni meri so uporabniki v pogodbah ustrezno obveščeni o teh obveznostih in lahko uživajo pristno izkušnjo RLAH. Da bi omogočili tako poročanje za namen ocenjevanja, kako se trgi gostovanja prilagajajo na pravila RLAH, bi bilo treba zbrati dovolj podatkov o delovanju teh trgov po začetku izvajanja navedenih pravil.

  Obrazložitev

  S to spremembo bi zagotovili ponovno uvedbo dvoletnih poročil za spremljanje razmer na trgu gostovanja ter po potrebi možnost zakonodajnega predloga za pregled celotne uredbe. Poleg tega so novi dodani elementi potrebni za prenovljeno uredbo, da bi uporabnikom gostovanja zagotovili pristno izkušnjo RLAH.

  Predlog spremembe  14

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 63

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (63) Ker ciljev te uredbe, tj. skupnega pristopa za zagotavljanje, da uporabniki javnih mobilnih komunikacijskih omrežij med potovanji znotraj Unije ne plačujejo prekomernih cen za storitve gostovanja po vsej Uniji v primerjavi s konkurenčnimi nacionalnimi cenami, pri čemer se poveča preglednost in zagotavlja vzdržnost zagotavljanja maloprodajnih storitev gostovanja po domačih cenah ter resnična izkušnja RLAH v smislu kakovosti storitev in dostopa do služb za pomoč v sili v gostovanju, države članice ne morejo zadovoljivo doseči , ampak jih je mogoče lažje uresničiti na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev.

  (63) Ker ciljev te uredbe, tj. skupnega pristopa za zagotavljanje, da uporabniki javnih mobilnih komunikacijskih omrežij med potovanji znotraj Unije in med uporabo neprizemnih omrežij na krovu letal ali morskih plovil ne plačujejo prekomernih cen za storitve gostovanja po vsej Uniji v primerjavi s konkurenčnimi nacionalnimi cenami, pri čemer se povečajo preglednost in pravice potrošnikov ter se zagotavlja vzdržnost zagotavljanja maloprodajnih storitev gostovanja po domačih cenah ter resnična izkušnja RLAH v smislu kakovosti storitev in dostopa do služb za pomoč v sili v gostovanju, države članice ne morejo zadovoljivo doseči , ampak jih je mogoče lažje uresničiti na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev.

  Predlog spremembe  15

  Predlog uredbe

  Člen 5 a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  Člen 5a

   

  Odprava maloprodajnih pribitkov za regulirane komunikacije znotraj Unije

   

  1.  Ponudniki, ki zagotavljajo javno dostopne elektronske komunikacijske storitve, za fiksne in mobilne komunikacijske storitve znotraj Unije, ki se zaključijo v drugi državi članici, ne uporabljajo tarif, ki se razlikujejo od tarif za storitve, ki se zaključijo v isti državi članici, razen če ponudnik dokaže obstoj neposrednih stroškov, ki so objektivno upravičeni.

   

  2.  BEREC do ... [šest mesecev po začetku veljavnosti te uredbe] zagotovi smernice o povračilu objektivno upravičenih neposrednih stroškov v skladu z odstavkom 1.

   

  3.  Komisija do ... [eno leto po začetku veljavnosti te uredbe] in nato vsaki dve leti, potem ko se posvetuje z uradom BEREC, predloži poročilo o izvajanju zahteve iz odstavka 1, vključno z oceno razvoja tarif za komunikacijo znotraj Unije.

  Obrazložitev

  Ta določba pomaga dosegati digitalni enotni trg v telekomunikacijskem sektorju ter zagotavlja preprosto in pravično rešitev v zvezi z visokimi tarifami za mednarodne klice, ne da bi bilo treba regulirati cene. Prizadevanje za odpravo vsakršnih diskriminatornih praks v zvezi z dostopom do storitev ali cenami za čezmejne storitve je zelo pomembno za vzpostavitev resničnega digitalnega enotnega trg za potrošnike.

  Predlog spremembe  16

  Predlog uredbe

  Člen 9 – odstavek 3 – točka c

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (c) kakovost storitev, ki jo je mogoče razumno pričakovati pri gostovanju v Uniji.

  (c) jasne in razumljive informacije o kakovosti storitev, ki jo je mogoče razumno pričakovati pri gostovanju v Uniji, vključno z ocenjeno najvišjo in oglaševano hitrostjo prenosa in nalaganja storitev za dostop do podatkov, razčlenjene po državi članici in operaterju v skladu s smernicami organa BEREC iz odstavka 5a.

  Predlog spremembe  17

  Predlog uredbe

  Člen 9 – odstavek 4 a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  4a. Ponudniki storitev gostovanja poskrbijo, da pogodba vključuje jasne informacije o postopku za vložitev pritožb, če kakovost storitve krši pogodbene določbe.

  Predlog spremembe  18

  Predlog uredbe

  Člen 9 – odstavek 5 a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  5a. Da bi prispeval k dosledni uporabi tega člena, organ BEREC do ... [6 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe] po posvetovanju z deležniki in v tesnem sodelovanju s Komisijo posodobi svoje smernice o maloprodajnih storitvah gostovanja, predvsem glede izvajanja kakovosti storitve in obveščanja o njej, kakor je navedeno v odstavkih 3(c) in 4a tega člena, o izvrševanju ustreznih pogodbenih določb s strani uporabnikov in o ukrepih glede preglednosti iz členov 14, 15 in 16.

  Obrazložitev

  Ta sprememba je potrebna za notranjo logičnost in skladnost besedila.

  Predlog spremembe  19

  Predlog uredbe

  Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 3

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Ponudniki storitev gostovanja uporabniku gostovanja – razen če ta obvesti ponudnika storitev gostovanja, da te storitve ne potrebuje – ob vstopu v državo članico, ki ni država njegovega domačega ponudnika, prek sporočilne storitve samodejno ter brez nepotrebnega odlašanja in brezplačno zagotovijo informacije o morebitnem tveganju zaračunavanja višjih cen zaradi uporabe storitev z dodano vrednostjo, vključno s povezavo na namensko spletno stran, na kateri so navedene informacije o vrstah storitev, za katere se lahko zaračunajo višje cene, in, če so na voljo, informacije o številskih območjih storitev z dodano vrednostjo.

  Ponudniki storitev gostovanja uporabnikom gostovanja – razen če ti obvestijo ponudnika storitev gostovanja, da te storitve ne potrebujejo – ob vstopu v državo članico, ki ni država njihovega domačega ponudnika, prek sporočilne storitve samodejno ter brez nepotrebnega odlašanja in brezplačno zagotovijo informacije o morebitnem tveganju zaračunavanja višjih cen zaradi uporabe storitev z dodano vrednostjo v obiskani državi članici, vključno z brezplačnim dostopom do povezave na namensko spletno stran, na kateri so navedene informacije o vrstah storitev, za katere se lahko zaračunajo višje cene, in, kadar so na voljo, informacije o številskih območjih storitev z dodano vrednostjo ter morebitnih veljavnih pribitkih.

  Predlog spremembe  20

  Predlog uredbe

  Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 7

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Prvi, drugi, peti in šesti pododstavek, razen kar zadeva politiko poštene uporabe ter pribitek, zaračunan v skladu s členom 7, se uporabljajo tudi za govorne in SMS storitve gostovanja, ki jih uporabniki gostovanja uporabljajo med potovanjem zunaj Unije, zagotavlja pa jih ponudnik storitev gostovanja.

  Prvi, drugi, peti in šesti pododstavek, razen kar zadeva politiko poštene uporabe ter pribitek, zaračunan v skladu s členom 7, se uporabljajo tudi za govorne in besedilne storitve gostovanja, ki jih uporabniki gostovanja uporabljajo v tretji državi in za uporabo neprizemnih omreži, zagotavlja pa jih ponudnik storitev gostovanja.

  Obrazložitev

  Ta sprememba je nujno potrebna zaradi notranje logičnosti besedila in da bi bili uporabniki ustrezno obveščeni.

  Predlog spremembe  21

  Predlog uredbe

  Člen 14 – odstavek 2

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2. Poleg informacij iz odstavka 1 imajo uporabniki, ne glede na to, kje v Uniji se nahajajo, pravico z govornim klicem iz mobilnega omrežja ali s storitvijo SMS brezplačno zahtevati in prejeti podrobnejše in njihovim potrebam prilagojene informacije o cenah gostovanja, ki veljajo v obiskanem omrežju za govorne klice in sporočila SMS, ter informacije o ukrepih v zvezi s preglednostjo, ki se uporabljajo na podlagi te uredbe. Za takšne zahteve se uporabi brezplačna številka, ki jo za ta namen določi ponudnik storitev gostovanja. Obveznosti iz odstavka 1 ne veljajo za naprave, ki nimajo funkcije SMS.

  2. Poleg informacij iz odstavka 1 imajo uporabniki, ne glede na to, kje v Uniji se nahajajo, pravico z govornim klicem iz mobilnega omrežja ali s storitvijo besedilnih sporočil brezplačno zahtevati in prejeti podrobnejše in njihovim potrebam prilagojene informacije o cenah gostovanja, ki veljajo v obiskanem omrežju za govorne klice in besedilna sporočila, ter informacije o ukrepih v zvezi s preglednostjo, ki se uporabljajo na podlagi te uredbe. Za takšne zahteve se uporabi brezplačna številka, ki jo za ta namen določi ponudnik storitev gostovanja. Obveznosti iz odstavka 1 ne veljajo za naprave, ki nimajo funkcije besedilnega sporočila.

  Obrazložitev

  Ta sprememba je potrebna za notranjo logičnost in skladnost besedila ter da bi poleg sporočil SMS vključili še druga komunikacijska sredstva.

  Predlog spremembe  22

  Predlog uredbe

  Člen 14 – odstavek 5

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  5. Ponudniki storitev gostovanja svojim uporabnikom zagotovijo informacije o tem, kako se lahko izognejo nenamernemu gostovanju v obmejnih regijah. Ponudniki storitev gostovanja sprejmejo razumne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da njihovim uporabnikom ni treba plačevati nenamernih storitev gostovanja, kadar so v domači državi članici.

  5. Ponudniki storitev gostovanja svojim uporabnikom zagotovijo informacije o tem, kako se lahko izognejo nenamernemu gostovanju v obmejnih regijah ter ob uporabi neprizemnih omrežij. Ponudniki storitev gostovanja sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da njihovim uporabnikom ni treba plačevati nenamernih storitev gostovanja, kadar so v domači državi članici.

  Obrazložitev

  Ta sprememba je nujno potrebna zaradi notranje logičnosti besedila in da bi bili uporabniki ustrezno obveščeni.

  Predlog spremembe  23

  Predlog uredbe

  Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 3

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Informacije se pošljejo na mobilno napravo uporabnika gostovanja, na primer s sporočilom SMS, po elektronski pošti ali s pojavnim oknom na mobilni napravi, vsakič ko uporabnik gostovanja vstopi v državo članico, ki ni država njegovega domačega ponudnika, in prvič uporabi storitev podatkovnega gostovanja v tej državi članici. Zagotovijo se brezplačno, takoj ko uporabnik gostovanja prvič uporabi regulirano storitev podatkovnega gostovanja, z uporabo primernih sredstev, prilagojenih lažjemu prejemanju in razumevanju informacij.

  Informacije se pošljejo neposredno na mobilno napravo uporabnika gostovanja, na primer z besedilnim sporočilom ali s pojavnim oknom na mobilni napravi, vsakič ko uporabnik gostovanja vstopi v državo članico, ki ni država njegovega domačega ponudnika, in prvič uporabi storitev podatkovnega gostovanja v tej državi članici. Zagotovijo se brezplačno, takoj ko uporabnik gostovanja prvič uporabi regulirano storitev podatkovnega gostovanja, z uporabo primernih sredstev, prilagojenih lažjemu prejemanju in razumevanju informacij.

  Obrazložitev

  Ta sprememba je potrebna za notranjo logičnost in skladnost besedila ter da bi poleg sporočil SMS vključili še druga komunikacijska sredstva.

  Predlog spremembe  24

  Predlog uredbe

  Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 1

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  4. Vsak ponudnik storitev gostovanja vsem svojim uporabnikom gostovanja omogoči, da se namenoma in brezplačno odločijo za možnost pravočasnega prejemanja informacij o skupni porabi, izraženi v količini podatkov ali valuti, v kateri se uporabniku gostovanja izdajajo računi za regulirane storitve podatkovnega gostovanja, ki zagotavlja, da skupni izdatki za regulirane storitve podatkovnega gostovanja, z izjemo večpredstavnostnih sporočil MMS, za katera se zaračunava po enoti, brez izrecnega soglasja uporabnika v določenem obdobju uporabe ne presežejo določene finančne meje.

  4. Vsak ponudnik storitev gostovanja vsem svojim uporabnikom gostovanja omogoči brezplačen dostop do funkcije, ki pravočasno posreduje informacije o skupni porabi, izraženi v količini podatkov ali valuti, v kateri se uporabniku gostovanja izdajajo računi za regulirane storitve podatkovnega gostovanja, in ki zagotavlja, da skupni izdatki za regulirane storitve podatkovnega gostovanja, z izjemo večpredstavnostnih sporočil MMS, za katera se zaračunava po enoti, brez izrecnega soglasja uporabnika v določenem obdobju uporabe ne presežejo določene finančne meje. Uporabniki lahko obvestijo ponudnika gostovanja, da ne potrebujejo dostopa do tovrstne funkcije.

  Obrazložitev

  Ta sprememba je nujno potrebna zaradi notranje logičnosti besedila in da uporabnike gostovanja zaščitili pred izredno visokimi računi.

  Predlog spremembe  25

  Predlog uredbe

  Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 6

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Vsak ponudnik storitev gostovanja zagotovi tudi, da se na mobilno napravo uporabnika gostovanja, na primer s sporočilom SMS, po elektronski pošti ali s pojavnim oknom na računalniku, pošlje ustrezno obvestilo, ko poraba storitev podatkovnega gostovanja doseže 80 % dogovorjene finančne ali količinske meje. Vsak uporabnik ima pravico od ponudnika storitev gostovanja zahtevati prekinitev pošiljanja takih obvestil, prav tako pa lahko od ponudnika kadar koli brezplačno zahteva, naj začne to storitev ponovno zagotavljati.

  Vsak ponudnik storitev gostovanja zagotovi tudi, da se neposredno na mobilno napravo uporabnika gostovanja, na primer z besedilnim sporočilom ali s pojavnim oknom na računalniku, pošlje ustrezno obvestilo, ko poraba storitev podatkovnega gostovanja doseže 80 % dogovorjene finančne ali količinske meje. Vsak uporabnik ima pravico od ponudnika storitev gostovanja zahtevati prekinitev pošiljanja takih obvestil, prav tako pa lahko od ponudnika kadar koli brezplačno zahteva, naj začne to storitev ponovno zagotavljati.

  Obrazložitev

  Ta sprememba je potrebna za notranjo logičnost in skladnost besedila ter da bi poleg sporočil SMS vključili še druga komunikacijska sredstva.

  Predlog spremembe  26

  Predlog uredbe

  Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 8

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Kadar koli se uporabnik gostovanja odloči za uporabo ali prenehanje uporabe funkcije „finančne ali količinske meje“, se ta sprememba opravi brezplačno v enem delovnem dnevu od prejema zahtevka in ne sme biti vezana na pogoje ali omejitve, ki se nanašajo na druge dele naročniškega razmerja.

  Kadar koli se uporabnik gostovanja odloči za prenehanje uporabe ali uporabo funkcije „finančne ali količinske meje“, se ta sprememba opravi brezplačno v enem delovnem dnevu od prejema zahtevka in ne sme biti vezana na pogoje ali omejitve, ki se nanašajo na druge dele naročniškega razmerja.

  Obrazložitev

  Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logičnosti besedila.

  Predlog spremembe  27

  Predlog uredbe

  Člen 15 – odstavek 6

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  6. Ponudniki storitev gostovanja sprejmejo razumne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da njihovim uporabnikom ni treba plačevati nenamernih storitev gostovanja, kadar so v domači državi članici. Ti ukrepi vključujejo obveščanje uporabnikov o tem, kako se izogniti nenamernemu gostovanju v obmejnih regijah.

  6. Ponudniki storitev gostovanja sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo učinkovito zaščito, da njihovim uporabnikom ne bi bilo treba plačevati nenamernih storitev gostovanja, kadar so v domači državi članici. Ti ukrepi vključujejo obveščanje uporabnikov o tem, kako se učinkovito izogniti nenamernemu gostovanju v obmejnih regijah.

   

  Predlog spremembe  28

  Predlog uredbe

  Člen 15 – odstavek 7 – pododstavek 1

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Z izjemo odstavka 6, drugega pododstavka odstavka 2 in odstavka 3 ter pod pogoji iz drugega in tretjega pododstavka tega odstavka se ta člen uporablja tudi za storitve podatkovnega gostovanja, ki jih uporabniki gostovanja uporabljajo med potovanjem zunaj Unije, zagotavlja pa jih ponudnik storitev gostovanja.

  Z izjemo odstavka 6, drugega pododstavka odstavka 2 in odstavka 3 ter pod pogoji iz drugega in tretjega pododstavka tega odstavka se ta člen uporablja tudi za storitve podatkovnega gostovanja, ki jih uporabniki gostovanja uporabljajo med potovanjem zunaj Unije, ter za uporabo neprizemnih omrežij, zagotavlja pa jih ponudnik storitev gostovanja.

  Obrazložitev

  Ta sprememba je nujno potrebna zaradi notranje logičnosti besedila in da bi bili uporabniki ustrezno obveščeni.

  Predlog spremembe  29

  Predlog uredbe

  Člen 16 – odstavek 2

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Ponudnik storitev gostovanja s samodejnim sporočilom obvesti uporabnika gostovanja, da lahko brezplačno dostopa do služb za pomoč v sili s klicem na enotno evropsko številko za klic v sili „112“ in na druge načine dostopa do služb za pomoč v sili prek komunikacij v sili, ki jih je določila obiskana država članica. Te informacije se pošljejo na mobilno napravo uporabnika gostovanja s sporočilom SMS vsakič, ko gostujoči porabnik vstopi v državo članico, ki ni država njegovega domačega ponudnika. Zagotovijo se brezplačno, takoj ko uporabnik gostovanja prvič uporabi storitev gostovanja, z uporabo primernih sredstev, prilagojenih lažjemu prejemanju in razumevanju informacij.

  Ponudnik storitev gostovanja s samodejnim sporočilom obvesti uporabnika gostovanja, da lahko brezplačno dostopa do služb za pomoč v sili z vzpostavitvijo stika z enotno evropsko številko za klic v sili „112“ in vključi povezavo do namenske, brezplačne in invalidom dostopne spletne strani z informacijami o drugih možnostih dostopa do služb za pomoč v sili prek komunikacij v sili, ki jih je določila obiskana država članica. Te informacije se pošljejo neposredno na mobilno napravo uporabnika gostovanja z besedilnim sporočilom vsakič, ko uporabnik gostovanja vstopi v državo članico, ki ni država njegovega domačega ponudnika. Zagotovijo se brezplačno z uporabo primernih sredstev, prilagojenih lažjemu prejemanju in razumevanju informacij. Ponudniki gostovanja bi morali v sporočilo vključiti dostopno povezavo do mobilne aplikacije, prek katere se v obiskani državi članici po potrebi prenašajo javna opozorila.

  Predlog spremembe  30

  Predlog uredbe

  Člen 21 – odstavek 1 – pododstavek 1

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Komisija po posvetovanju z organom BEREC Evropskemu parlamentu in Svetu predloži dve poročili. Po potrebi Komisija po predložitvi vsakega poročila sprejme delegirani akt v skladu s členom 22 o spremembi najvišjih veleprodajnih cen za regulirane storitve gostovanja iz te uredbe. Prvo tako poročilo se predloži do 30. junija 2025, drugo pa do 30. junija 2029.

  Komisija po posvetovanju z organom BEREC Evropskemu parlamentu in Svetu predloži dveletna poročila, ki jih po potrebi spremlja zakonodajni predlog za spremembo te uredbe, vključno s predlogom za spremembo najvišjih veleprodajnih cen za regulirane storitve gostovanja iz te uredbe. Prvo tako poročilo se predloži do 30. junija 2025.

  Predlog spremembe  31

  Predlog uredbe

  Člen 21 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka a a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (aa) učinkovitost tehnologij in ukrepov, katerih namen je čim bolj zmanjšati tveganje nenamernega gostovanja, ob upoštevanju težav za potrošnike, ki živijo v obmejnih regijah;

  Predlog spremembe  32

  Predlog uredbe

  Člen 21 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka i

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (i) učinka politike poštene uporabe, ki jo operaterji izvajajo v skladu s členom 8, vključno s prepoznavanjem neskladnosti pri uporabi in izvajanju teh politik;

  (i) učinka politike poštene uporabe, ki jo operaterji izvajajo v skladu s členom 8, vključno s prepoznavanjem neskladnosti pri uporabi in izvajanju teh politik ter obsegom, v katerem bodo te politike potrebne v prihodnosti;

  Obrazložitev

  Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje logičnosti besedila.

  Predlog spremembe  33

  Predlog uredbe

  Člen 21 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka i a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (ia) učinkovitost obveznosti glede kakovosti storitev, uvedenih v tej uredbi, ter v kolikšni meri so uporabniki ustrezno obveščeni in lahko uživajo pristno izkušnjo RLAH;

  Predlog spremembe  34

  Predlog uredbe

  Člen 21 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka j

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (j) v kolikšni meri se uporabniki gostovanja in operaterji soočajo s težavami v zvezi s storitvami z dodano vrednostjo;

  (j) v kolikšni meri se uporabniki gostovanja in operaterji soočajo s težavami v zvezi s storitvami z dodano vrednostjo in kako je mogoče te težave najbolje odpraviti, da bi zaščitili uporabnike in okrepili enotni trg;

  Predlog spremembe  35

  Predlog uredbe

  Člen 21 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka ja

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (ja) učinkovitost te uredbe glede zagotavljanja enakega dostopa do elektronskih komunikacij invalidom med potovanji v EGP.

  Predlog spremembe  36

  Predlog uredbe

  Člen 26 – odstavek 1 a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  1a. Uredba se uporablja od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe], razen da se tretji pododstavek člena 14(1) in drugi odstavek člena 16 uporabljata od 1. januarja 2023 v skladu z rokom za vzpostavitev podatkovne zbirke iz člena 17.

   

   

   

   


  PRILOGA: SEZNAM SUBJEKTOV ALI OSEB,
  OD KATERIH JE PRIPRAVLJAVKA MNENJA PREJELA PRISPEVEK

  Priprava tega seznama je povsem prostovoljna in je v izključni pristojnosti pripravljavke mnenja. Pripravljavka mnenja je pri pripravi mnenja do njegovega sprejetja v odboru prejel prispevek od naslednjih subjektov ali oseb:

  Oseba

  Subjekt

   

  BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications)

   

  BEUC (Bureau Européen des Unions de Consommateurs)

   

  Cicada Exchange

   

  EDF (European Disability Forum)

   

  ETNO (European Telecommunications Network Operators’ Association)

   

  European Commission

   

  European Economic and Social Committee

   

  European Emergency Number Association - EENA112

   

  Giga Europe

   

  Liberty Global

   

  MVNO Europe

   

   

  Orange

   

   

  Portuguese Presidency of the Council

   

   

  Telia

   

   

  United Internet

   


   

   

  POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

  Naslov

  Gostovanje v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji (prenovitev)

  Referenčni dokumenti

  COM(2021)0085 – C9-0085/2021 – 2021/0045(COD)

  Pristojni odbor

   Datum razglasitve na zasedanju

  ITRE

  24.3.2021

   

   

   

  Mnenje pripravil

   Datum razglasitve na zasedanju

  IMCO

  24.3.2021

  Pridruženi odbori - datum razglasitve na zasedanju

  10.6.2021

  Pripravljavec/-ka mnenja

   Datum imenovanja

  Róża Thun und Hohenstein

  19.4.2021

  Obravnava v odboru

  26.5.2021

  22.6.2021

   

   

  Datum sprejetja

  12.7.2021

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  45

  0

  0

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Alessandra Basso, Brando Benifei, Adam Bielan, Hynek Blaško, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, Andrea Caroppo, Anna Cavazzini, Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Jean-Lin Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Morten Løkkegaard, Antonius Manders, Leszek Miller, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Róża Thun und Hohenstein, Marco Zullo

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Clara Aguilera, Maria da Graça Carvalho, Christian Doleschal, Claude Gruffat, Jiří Pospíšil, Kosma Złotowski

   


  POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU
  V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

  45

  +

  ECR

  Adam Bielan, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Kosma Złotowski

  ID

  Alessandra Basso, Hynek Blaško, Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

  NI

  Miroslav Radačovský

  PPE

  Pablo Arias Echeverría, Andrea Caroppo, Maria da Graça Carvalho, Deirdre Clune, Christian Doleschal, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Antonius Manders, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein

  Renew

  Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Marco Zullo

  S&D

  Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, Brando Benifei, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Leszek Miller, Christel Schaldemose

  The Left

  Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

  Verts/ALE

  Anna Cavazzini, David Cormand, Alexandra Geese, Claude Gruffat, Marcel Kolaja

   

  Uporabljeni znaki:

  + : za

  - : proti

  0 : vzdržani

   

   


   

   

   

  POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

  Naslov

  Gostovanje v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji (prenovitev)

  Referenčni dokumenti

  COM(2021)0085 – C9-0085/2021 – 2021/0045(COD)

  Datum predložitve EP

  25.2.2021

   

   

   

  Pristojni odbor

   Datum razglasitve na zasedanju

  ITRE

  24.3.2021

   

   

   

  Odbori, zaprošeni za mnenje

   Datum razglasitve na zasedanju

  IMCO

  24.3.2021

   

   

   

  Pridruženi odbori

   Datum razglasitve na zasedanju

  IMCO

  10.6.2021

   

   

   

  Poročevalec/-ka

   Datum imenovanja

  Angelika Winzig

  19.3.2021

   

   

   

  Obravnava v odboru

  18.3.2021

  17.6.2021

   

   

  Datum sprejetja

  14.10.2021

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  67

  0

  7

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  François Alfonsi, Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Michael Bloss, Paolo Borchia, Markus Buchheit, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Carlo Calenda, Maria da Graça Carvalho, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Josianne Cutajar, Nicola Danti, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Valter Flego, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Claudia Gamon, Jens Geier, Nicolás González Casares, Bart Groothuis, Christophe Grudler, András Gyürk, Henrike Hahn, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Ivars Ijabs, Romana Jerković, Eva Kaili, Izabela-Helena Kloc, Andrius Kubilius, Miapetra Kumpula-Natri, Thierry Mariani, Marisa Matias, Eva Maydell, Joëlle Mélin, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Dan Nica, Angelika Niebler, Ville Niinistö, Aldo Patriciello, Mauri Pekkarinen, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Morten Petersen, Markus Pieper, Clara Ponsatí Obiols, Manuela Ripa, Jérôme Rivière, Robert Roos, Sara Skyttedal, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Jessica Stegrud, Beata Szydło, Riho Terras, Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Marie Toussaint, Isabella Tovaglieri, Viktor Uspaskich, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Carlos Zorrinho

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Izaskun Bilbao Barandica, Cornelia Ernst, Elena Lizzi, Jutta Paulus, Ernő Schaller-Baross, Angelika Winzig

  Datum predložitve

  15.10.2021

   


  POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

  67

  +

  ECR

  Izabela-Helena Kloc, Robert Roos, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Evžen Tošenovský

  ID

  Markus Buchheit

  NI

  András Gyürk, Clara Ponsatí Obiols, Ernő Schaller-Baross, Viktor Uspaskich

  PPE

  François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Andrius Kubilius, Eva Maydell, Angelika Niebler, Markus Pieper, Sara Skyttedal, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Riho Terras, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Angelika Winzig

  Renew

  Nicola Beer, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Valter Flego, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Mauri Pekkarinen, Morten Petersen

  S&D

  Carlo Calenda, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Jens Geier, Nicolás González Casares, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Romana Jerković, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

  The Left

  Cornelia Ernst, Marisa Matias

  Verts/ALE

  François Alfonsi, Michael Bloss, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Henrike Hahn, Ville Niinistö, Jutta Paulus, Manuela Ripa, Marie Toussaint

   

  0

  -

   

   

   

  7

  0

  ID

  Paolo Borchia, Elena Lizzi, Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Isabella Tovaglieri

  PPE

  Aldo Patriciello

   

  Uporabljeni znaki:

  + : za

  - : proti

  0 : vzdržani

   

   

  Zadnja posodobitev: 4. november 2021
  Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov