ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивостта на критичните субекти

15.10.2021 - (COM(2020)0829 – C9-0421/2020 – 2020/0365(COD)) - ***I

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Михал Шимечка
Докладчици по становище (*):
Нилс Турвалдс, комисия по промишленост, изследвания и енергетика
Алекс Аджус Салиба, комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
(*) Асоциирани комисии – член 57 от Правилника за дейността


Процедура : 2020/0365(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A9-0289/2021
Внесени текстове :
A9-0289/2021
Гласувания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивостта на критичните субекти

(COM(2020)0829 – C9-0421/2020 – 2020/0365(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

 като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2020)0829),

 като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C9‑04212020),

 като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид становищата на комисията по промишленост, изследвания и енергетика, комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, комисията по външни работи и комисията по транспорт и туризъм,

 като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A9-0289/2021),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


 

Изменение  1

Предложение за директива

Съображение 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Директива 2008/114/ЕО на Съвета17 предвижда процедура за означаване на европейски критични инфраструктури в секторите на енергетиката и на транспорта, чието нарушаване или унищожаване би довело до значителни трансгранични последици за две или повече държави членки. Посочената директива е съсредоточена изключително върху защитата на такива инфраструктури. Въпреки това, при оценката на Директива 2008/114/ЕО, извършена през 2019 г.18, беше установено, че поради все по-взаимосвързания и трансграничен характер на дейностите, при които се използват критични инфраструктури, защитните мерки, свързани само с отделни активи, не са достатъчни, за да се предотврати възникването на всякакви смущения. Поради това е необходимо подходът да се ориентира към гарантиране на устойчивостта на критичните субекти, т.е. тяхната способност да смекчават, да поемат, да се приспособяват към инциденти, които могат да доведат до нарушаване на дейността им, и да се възстановяват от такива инциденти.

(1) Директива 2008/114/ЕО на Съвета17 предвижда процедура за означаване на европейска критична инфраструктура в секторите на енергетиката и на транспорта, чието нарушаване или унищожаване би довело до значителни трансгранични последици за две или повече държави членки. Посочената директива е съсредоточена изключително върху защитата на такава инфраструктура. Въпреки това, при оценката на Директива 2008/114/ЕО, извършена през 2019 г.18, беше установено, че поради все по-взаимосвързания и трансграничен характер на дейностите, при които се използва критична инфраструктура, защитните мерки, свързани само с отделни активи, не са достатъчни, за да се предотврати възникването на всякакви смущения. Поради това е необходимо подходът да се ориентира към гарантиране на устойчивостта на критичните субекти, т.е. тяхната способност да смекчават, да реагират на, да поемат, да се приспособяват към инциденти, които могат да доведат до нарушаване на предоставянето на основни услуги от критичните субекти, свободното движение на основни услуги и функционирането на вътрешния пазар.

_________________

_________________

17 Директива 2008/114/ЕО на Съвета от 8 декември 2008 г. относно установяването и означаването на европейски критични инфраструктури и оценката на необходимостта от подобряване на тяхната защита (ОВ L 345, 23.12.2008 г., стр. 75).

17 Директива 2008/114/ЕО на Съвета от 8 декември 2008 г. относно установяването и означаването на европейски критични инфраструктури и оценката на необходимостта от подобряване на тяхната защита (ОВ L 345, 23.12.2008 г., стр. 75).

18 SWD(2019)308.

18 SWD(2019)308.

Изменение  2

Предложение за директива

Съображение 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Въпреки съществуващите мерки на равнището на Съюза19 и на национално равнище в подкрепа на защитата на критичните инфраструктури в Съюза, субектите, които експлоатират тези инфраструктури, не са подходящо оборудвани за справяне с настоящите и очакваните бъдещи рискове за тяхната дейност, които могат да доведат до смущения в предоставянето на услуги, които са от съществено значение за изпълнението на жизненоважни обществени функции или икономически дейности. Това се дължи на динамичния спектър на заплахите с променяща се терористична заплаха и нарастваща взаимозависимост между инфраструктурите и секторите, както и на повишен физически риск, дължащ се на природни бедствия и климатични промени, водещи до нарастване на честотата и мащаба на екстремните метеорологични явления и до дългосрочни промени в средните климатични условия, които могат да намалят капацитета и ефективността на определени видове инфраструктури, ако не бъдат въведени мерки за устойчивост или адаптиране към изменението на климата. Освен това съответните сектори и видове субекти не се признават последователно като критични във всички държави членки.

(2) Въпреки съществуващите мерки на равнището на Съюза19 и на национално равнище в подкрепа на защитата на критичната инфраструктура в Съюза, субектите, които експлоатират тази инфраструктура, не са винаги подходящо оборудвани за справяне с настоящите и очакваните бъдещи рискове за тяхната дейност, които могат да доведат до смущения в предоставянето на услуги, които са от съществено значение за изпълнението на жизненоважни обществени функции или икономически дейности. Това се дължи на динамичния спектър на заплахите с променящи се терористични и хибридни заплахи и нарастваща взаимозависимост между инфраструктурата и секторите, както и на повишен физически риск, дължащ се на природни бедствия и климатични промени, водещи до нарастване на честотата и мащаба на екстремните метеорологични явления и до дългосрочни промени в средните климатични условия, които могат да намалят капацитета, ефективността и жизнения цикъл на определени видове инфраструктура, ако не бъдат въведени мерки за устойчивост или адаптиране към изменението на климата. Освен това съответните сектори и видове субекти не се признават последователно като критични във всички държави членки. На равнището на Съюза няма нито един признат списък на секторите на критичната инфраструктура и различните сектори попадат в обхвата на различни правни актове.

_________________

_________________

19 Европейска програма за защита на критичната инфраструктура (EPCIP).

19 Европейска програма за защита на критичната инфраструктура (EPCIP).

Изменение  3

Предложение за директива

Съображение 2 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2а) Някои обекти на критичната инфраструктура имат паневропейско измерение, като например Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (Евроконтрол) и глобалната навигационна спътникова система „Галилео“.

Изменение  4

Предложение за директива

Съображение 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Тези нарастващи взаимозависимости са резултат от все по-трансгранична и взаимозависима мрежа за предоставяне на услуги, използваща ключови инфраструктури в целия Съюз в секторите на енергетиката, транспорта, банковото дело, инфраструктурата на финансовия пазар, цифровата инфраструктура, питейната вода и отпадъчните води, здравеопазването, някои аспекти на публичната администрация, както и космическото пространство, що се отнася до предоставянето на определени услуги, зависими от наземни инфраструктури, които са притежавани, управлявани и експлоатирани от държавите членки или от частни страни и които следователно не обхващат инфраструктури, притежавани, управлявани или експлоатирани от или от името на Съюза като част от неговите космически програми. Тези взаимозависимости означават, че всяко смущение, дори първоначално ограничено до един субект или един сектор, може да има каскадно въздействие в по-широк план, което може да доведе до широкообхватни и дълготрайни отрицателни последици върху предоставянето на услуги в рамките на вътрешния пазар. Пандемията от COVID-19 показа уязвимостта на нашите все по-взаимозависими общества спрямо рискове с малка вероятност.

(3) Тези нарастващи взаимозависимости са резултат от все по-трансгранична и взаимозависима мрежа за предоставяне на услуги, използваща ключова инфраструктура в целия Съюз в секторите на енергетиката, транспорта, банковото дело, инфраструктурата на финансовия пазар, цифровата инфраструктура, питейната вода и отпадъчните води, производството, преработката и доставянето на храни, здравеопазването, някои аспекти на публичната администрация, както и космическото пространство, що се отнася до предоставянето на определени услуги, зависими от наземна инфраструктура, която е притежавана, управлявана и експлоатирана от държавите членки или от частни страни и която следователно не обхваща инфраструктура, притежавана, управлявана или експлоатирана от или от името на Съюза като част от неговите космически програми. Тези взаимозависимости означават, че всяко смущение на основни услуги, дори първоначално ограничено до един субект или един сектор, може да има каскадно въздействие в по-широк план, което може да доведе до широкообхватни и дълготрайни отрицателни последици върху предоставянето на услуги в рамките на вътрешния пазар. Пандемията от COVID-19 показа уязвимостта на нашите все по-взаимозависими общества спрямо рискове с малка вероятност.

Изменение  5

Предложение за директива

Съображение 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Субектите, участващи в предоставянето на основни услуги, все по-често подлежат на различаващи се изисквания, наложени от законодателствата на държавите членки. Фактът, че някои държави членки имат по-малко строги изисквания за сигурност по отношение на тези субекти, не само може да засегне по неблагоприятен начин поддържането на жизненоважни обществени функции или икономически дейности в целия Съюз, но също така води до пречки пред правилното функциониране на вътрешния пазар. Сходни видове субекти са считани за критични в някои държави членки, но не и в други, а към тези, които са установени като критични, се прилагат различни изисквания в различните държави членки. Това води до допълнителна и ненужна административна тежест за дружествата, извършващи трансгранична дейност, и по-специално за дружествата, осъществяващи дейност в държави членки с по-строги изисквания.

(4) Субектите, участващи в предоставянето на основни услуги, подлежат на различаващи се изисквания, наложени от законодателствата на държавите членки. Фактът, че някои държави членки имат по-малко строги изисквания за сигурност по отношение на тези субекти, не само създава различни равнища на устойчивост, но също така оказва неблагоприятно въздействие върху поддържането на жизненоважни обществени функции или икономически дейности в целия Съюз и води до  нелоялна конкуренция и до пречки пред правилното функциониране на вътрешния пазар. Инвеститорите и дружествата могат да разчитат и да се доверяват на критични субекти, които са устойчиви, а надеждността и доверието са крайъгълни камъни на един добре функциониращ вътрешен пазар. Сходни видове субекти са считани за критични в някои държави членки, но не и в други, а към тези, които са установени като критични, се прилагат различни изисквания в различните държави членки. Това води до допълнителна и ненужна административна тежест за дружествата, извършващи трансгранична дейност, и по-специално за дружествата, осъществяващи дейност в държави членки с по-строги изисквания. Поради тази причина рамка на Съюза ще доведе до осигуряване на еднакви условия на конкуренция за критичните субекти в целия Съюз.

Изменение  6

Предложение за директива

Съображение 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Поради това е необходимо да се установят хармонизирани минимални правила, за да се гарантира предоставянето на основни услуги на вътрешния пазар и да се повиши устойчивостта на критичните субекти.

(5) Поради това е необходимо да се установят хармонизирани минимални правила, за да се гарантира предоставянето и свободното движение на основни услуги на вътрешния пазар, да се повиши устойчивостта на критичните субекти и да се подобри по-специално трансграничното сътрудничество между компетентните органи. От съществено значение е тези правила да са ориентирани към бъдещето. С оглед на това целта на настоящата директива е да направи критичните субекти устойчиви, като по този начин подобри капацитета им да гарантират непрекъснатото предоставяне на основни услуги при наличието на набор от различни рискове. Като определя минимални правила, настоящата директива приема или поддържа по-строги правила, за да се гарантира предоставянето на основни услуги на вътрешния пазар и да се повиши устойчивостта на критичните субекти.

Изменение  7

Предложение за директива

Съображение 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) За да се постигне тази цел, държавите членки следва да установят критичните субекти, спрямо които следва да се прилагат специални изисквания и надзор, но които следва също така да получават специална подкрепа и насоки, насочени към постигането на високо равнище на устойчивост по отношение на всички съответни рискове.

(6) За да се постигне тази цел, държавите членки следва да установят критичните субекти, които предоставят основни услуги в секторите и подсекторите, посочени в приложението към настоящата директива. Спрямо тези критични субекти следва да се прилагат специални изисквания и надзор, но те следва също така да получават специална подкрепа и насоки, насочени към постигането на високо равнище на устойчивост по отношение на всички съответни рискове.

Изменение  8

Предложение за директива

Съображение 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Някои сектори на икономиката, като например енергетиката и транспортът, вече са регулирани или може да бъдат регулирани в бъдеще от секторни актове на правото на Съюза, които съдържат правила, свързани с някои аспекти на устойчивостта на субектите, извършващи дейност в тези сектори. За да се подходи по всеобхватен начин към въпроса с устойчивостта на субектите, които са от решаващо значение за правилното функциониране на вътрешния пазар, тези секторни мерки следва да бъдат допълнени от мерките, предвидени в настоящата директива, с която се създава всеобхватна уредба, насочена към устойчивостта на критичните субекти по отношение на всички опасности природни и причинени от човека, случайни и умишлени.

(7) Някои сектори на икономиката, като например енергетиката и транспортът, вече са регулирани или може да бъдат регулирани в бъдеще от секторни актове на правото на Съюза, които съдържат правила, свързани с някои аспекти на устойчивостта на субектите, извършващи дейност в тези сектори. За да се подходи по всеобхватен начин към въпроса с устойчивостта на субектите, които са от решаващо значение за правилното функциониране на вътрешния пазар, тези секторни мерки следва да се считат за lex specialis и следва да бъдат допълнени от мерките, предвидени в настоящата директива, с която се създава всеобхватна уредба, насочена към устойчивостта на критичните субекти по отношение на всички опасности природни и причинени от човека, случайни и умишлени.

Изменение  9

Предложение за директива

Съображение 8

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Предвид значението на киберсигурността за устойчивостта на критичните субекти и в интерес на последователността е необходим съгласуван подход между настоящата директива и Директива (ЕС) XX/YY на Европейския парламент и на Съвета20 [Предложение за директива относно мерки за високо общо ниво на киберсигурност в Съюза (наричана по-долу „Директивата за МИС 2“)] във всички случаи, когато това е възможно. С оглед на по-високата честота и специфичните характеристики на киберрисковете, Директивата за МИС 2 определя всеобхватни изисквания към широк кръг от субекти, за да се гарантира тяхната киберсигурност. Като се има предвид, че Директивата за МИС 2 разглежда в достатъчна степен киберсигурността, обхванатите от нея въпроси следва да бъдат изключени от обхвата на настоящата директива, без да се засяга конкретният режим за субектите в сектора на цифровата инфраструктура.

(8) Предвид значението на киберсигурността за устойчивостта на критичните субекти и в интерес на последователността е необходим съгласуван подход между настоящата директива и Директива (ЕС) XX/YY на Европейския парламент и на Съвета20 [Предложение за директива относно мерки за високо общо ниво на киберсигурност в Съюза (наричана по-долу „Директивата за МИС 2“)] във всички случаи, когато това е възможно. С оглед на по-високата честота и специфичните характеристики на киберрисковете, Директивата за МИС 2 определя всеобхватни изисквания към широк кръг от субекти, за да се гарантира тяхната киберсигурност. Като се има предвид, че Директивата за МИС 2 разглежда в достатъчна степен киберсигурността, обхванатите от нея въпроси следва да бъдат изключени от обхвата на настоящата директива, без да се засяга конкретният режим за субектите в сектора на цифровата инфраструктура. В резултат на това компетентните органи, определени съгласно Директивата за МИС 2, ще отговарят за надзора на субектите, определени като критични субекти, или на субектите, равностойни на критични субекти съгласно настоящата директива, по отношение на въпросите, които попадат в обхвата на посочената директива.

_________________

_________________

20 [Препратка към Директивата за МИС 2, след като бъде приета.]

20 [Препратка към Директивата за МИС 2, след като бъде приета.]

Изменение  10

Предложение за директива

Съображение 10

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) За да се гарантира всеобхватен подход към устойчивостта на критичните субекти, всяка държава членка следва да има стратегия, в която да бъдат определени целите и мерките на политиката, които трябва да бъдат изпълнени. За да се постигне това, държавите членки следва да гарантират, че техните стратегии за киберсигурност предвиждат рамка на политиката за засилена координация между компетентния орган съгласно настоящата директива и Директивата за МИС 2 в контекста на обмена на информация относно инциденти и киберзаплахи и изпълнението на надзорни задачи.

(10) За да се гарантира всеобхватен подход към устойчивостта на критичните субекти, всяка държава членка следва да има стратегия, в която да бъдат определени целите и мерките на политиката, които трябва да бъдат изпълнени. За да се постигне това и като се има предвид хибридният характер на много заплахи и стратегията на Съюза за устойчивост, изготвена от Групата за устойчивост на критичните субекти, създадена с настоящата директива, държавите членки следва да гарантират, че техните стратегии за киберсигурност предвиждат рамка на политиката за засилена координация между компетентните органи на държавите членки съгласно настоящата директива и съгласно Директивата за МИС 2, включително обмен на информация относно инциденти и заплахи и изпълнението на надзорни задачи.

Изменение  11

Предложение за директива

Съображение 11

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Действията на държавите членки за установяване на критичните субекти и за подпомагане на гарантирането на устойчивостта им следва да се извършват при спазване на основан на риска подход, който насочва усилията към субектите, които са най-значими за изпълнението на жизненоважни обществени функции или икономически дейности. За да се гарантира такъв целенасочен подход, всяка държава членка следва да извърши, в съответствие с хармонизирана правна уредба, оценка на всички съответни природни и причинени от човека рискове, които могат да засегнат предоставянето на основни услуги, включително произшествия, природни бедствия, извънредни ситуации, свързани с общественото здраве, например пандемии, и антагонистични заплахи, включително терористични престъпления. При извършването на тези оценки на риска държавите членки следва да вземат предвид други общи или специфични за сектора оценки на риска, извършени съгласно други актове на правото на Съюза, и следва да вземат предвид зависимостите между секторите, включително от други държави членки и трети държави. Резултатите от оценката на риска следва да се използват в процедурата за установяване на критичните субекти, а също и за оказване на съдействие на тези субекти при изпълнението на изискванията за устойчивост съгласно настоящата директива.

(11) Действията на държавите членки за установяване на критичните субекти и за подпомагане на гарантирането на устойчивостта им следва да се извършват при спазване на основан на риска подход, който насочва усилията към субектите, които са най-значими за изпълнението на жизненоважни обществени функции или икономически дейности. За да се гарантира такъв целенасочен подход, всяка държава членка следва да извърши, в съответствие с хармонизирана правна уредба, оценка на всички съответни природни и причинени от човека рискове, включително междусекторни и трансгранични рискове, които могат да засегнат предоставянето на основни услуги, включително произшествия, хибридни заплахи, природни бедствия, извънредни ситуации, свързани с общественото здраве, например пандемии, и антагонистични заплахи, включително терористични престъпления, проникване на престъпни елементи и саботаж. При извършването на тези оценки на риска държавите членки следва да вземат предвид други общи или специфични за сектора оценки на риска, извършени съгласно други актове на правото на Съюза, и следва да вземат предвид зависимостите между секторите, включително от други държави членки и трети държави. Държавите членки не следва да разглеждат като риск обичайния бизнес риск за операциите, породен от пазарните условия, или риск, който може да възникне в хода на демократично вземане на решения. Резултатите от оценката на риска следва да се използват в процедурата за установяване на критичните субекти, а също и за оказване на съдействие на тези субекти при изпълнението на изискванията за устойчивост съгласно настоящата директива. По искане от тяхна страна Комисията следва също така да може да предоставя на критични субекти, установени в трети държави, съвети въз основа на експертни знания и опит.

Изменение  12

Предложение за директива

Съображение 12

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) За да се гарантира, че тези изисквания се прилагат към всички съответни субекти, и за да се намалят различията в това отношение, е важно да се установят хармонизирани правила, които да осигурят съгласуваност при установяването на критичните субекти в целия Съюз, като същевременно позволяват на държавите членки да вземат под внимание националните особености. Поради това следва да бъдат определени критерии за установяване на критичните субекти. В интерес на ефективността, ефикасността, съгласуваността и правната сигурност следва също така да се определят подходящи правила относно уведомяването и сътрудничеството, свързани с това установяване, както и относно правните последици от него. За да се даде възможност на Комисията да оцени правилното изпълнение на настоящата директива, държавите членки следва да ѝ представят по възможно най-подробен и конкретен начин съответната информация и във всеки случай списъка на основните услуги, броя на установените критични субекти за всеки сектор и подсектор, посочен в приложението, и основната услуга или услуги, предоставяни от всеки субект, както и всички приложими прагове.

(12) За да се гарантира, че тези изисквания се прилагат към всички съответни субекти, и за да се намалят различията в това отношение, е важно да се установят хармонизирани минимални правила, които да осигурят съгласуваност при установяването на критичните субекти в целия Съюз, като същевременно позволяват на държавите членки да вземат под внимание националните особености. Поради това следва да бъдат определени по прозрачен начин общи критерии и методологии за установяване на критичните субекти. В интерес на ефективността, ефикасността, съгласуваността и правната сигурност следва също така да се определят подходящи правила относно уведомяването и сътрудничеството, свързани с това установяване, както и относно правните последици от него. За да се даде възможност на Комисията да оцени правилното изпълнение на настоящата директива, държавите членки следва да ѝ представят по възможно най-подробен и конкретен начин съответната информация и във всеки случай списъка на основните услуги, броя на установените критични субекти за всеки сектор и подсектор, посочен в приложението, и основната услуга или услуги, предоставяни от всеки субект, както и всички приложими прагове.

Изменение  13

Предложение за директива

Съображение 13 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13а) В съответствие с приложимото право на Съюза и приложимото национално право, включително Регламент (ЕС) 2019/452 на Европейския парламента и на Съвета, с който се създава рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции в Съюза, трябва да се признае потенциалната заплаха, която представлява чуждестранната собственост върху критична инфраструктура в рамките на Съюза, тъй като услугите, икономиката, свободното движение и безопасността на гражданите на Съюза зависят от правилното функциониране на критичната инфраструктура. От решаващо значение е държавите членки и Комисията да бъдат бдителни по отношение на финансовите инвестиции, които чужди държави правят във връзка с функционирането на критични субекти в рамките на Съюза, и последиците, които такива инвестиции биха могли да имат върху способността за предотвратяване на значителни смущения.

 

_________________

 

1a Регламент (ЕС) 2019/452 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 г. за създаване на рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции в Съюза (OВ L 79I, 21.3.2019 г., стp. 1).

Изменение  14

Предложение за директива

Съображение 15

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) Достиженията на правото на ЕС в областта на финансовите услуги установяват всеобхватни изисквания към финансовите субекти за управление на всички рискове, пред които те са изправени, включително операционните рискове, и за гарантиране на непрекъснатост на дейността. Това включва Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета22, Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета23 и Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета24, както и Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета25 и Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета26. Неотдавна Комисията предложи тази уредба да бъде допълнена с Регламент XX/YYYY на Европейския парламент и на Съвета [предложение за регламент относно цифровата оперативна устойчивост на финансовия сектор (наричан по-долу „Регламент за DORA“)27], в който се определят изискванията към финансовите посредници да управляват рисковете, свързани с ИКТ, включително защитата на физическите инфраструктури за ИКТ. Тъй като устойчивостта на субектите, изброени в точки 3 и 4 от приложението, е изцяло обхваната от достиженията на правото на ЕС в областта на финансовите услуги, тези субекти следва да бъдат третирани като равностойни на критичните субекти само за целите на глава II от настоящата директива. За да се гарантира последователното прилагане на правилата за операционния риск и цифровата устойчивост във финансовия сектор, подкрепата на държавите членки за повишаване на цялостната устойчивост на финансовите субекти, приравнени на критични субекти, следва да бъде осигурена от органите, определени съгласно член 41 от [Регламента за DORA], при спазване на процедурите, предвидени в посочения законодателен акт, и по напълно хармонизиран начин.

(15) Достиженията на правото на ЕС в областта на финансовите услуги установяват всеобхватни изисквания към финансовите субекти за управление на всички рискове, пред които те са изправени, включително операционните рискове, и за гарантиране на непрекъснатост на дейността. Това включва Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета22, Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета23 и Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета24, както и Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета25 и Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета26. Неотдавна Комисията предложи тази уредба да бъде допълнена с Регламент XX/YYYY на Европейския парламент и на Съвета [предложение за регламент относно цифровата оперативна устойчивост на финансовия сектор (наричан по-долу „Регламент за DORA“)27], в който се определят изискванията към финансовите посредници да управляват рисковете, свързани с ИКТ, включително защитата на физическата инфраструктура за ИКТ. Тъй като устойчивостта на субектите, изброени в точки 3 и 4 от приложението, е изцяло обхваната от достиженията на правото на ЕС в областта на финансовите услуги, тези субекти следва да бъдат третирани като равностойни на критичните субекти само за целите на глава II от настоящата директива и поради това за тези субекти не следва да се прилагат задълженията по глави III – VІ от настоящата директива. За да се гарантира последователното прилагане на правилата за операционния риск и цифровата устойчивост във финансовия сектор, подкрепата на държавите членки за повишаване на цялостната устойчивост на финансовите субекти, приравнени на критични субекти, следва да бъде осигурена от органите, определени съгласно член 41 от [Регламента за DORA], при спазване на процедурите, предвидени в посочения законодателен акт, и по напълно хармонизиран начин.

_________________

_________________

22 Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета на 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (ОВ L 201, 27.7.2012 г, стp. 1).

22 Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета на 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (ОВ L 201, 27.7.2012 г, стp. 1).

23 Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС, ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349.

23 Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС, ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349.

24 Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012, ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 84.

24 Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012, ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 84.

25 Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).

25 Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).

26 Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).

26 Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).

27 Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната устойчивост на цифровите услуги във финансовия сектор и за изменение на регламенти (ЕО) № 1060/2009, (ЕС) № 648/2012, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 909/2014 (COM(2020)595).

27 Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната устойчивост на цифровите услуги във финансовия сектор и за изменение на регламенти (ЕО) № 1060/2009, (ЕС) № 648/2012, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 909/2014 (COM(2020)595).

Изменение  15

Предложение за директива

Съображение 16

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) Държавите членки следва да определят органи, компетентни да упражняват надзор върху прилагането и, когато е необходимо, да налагат спазването на разпоредбите на настоящата директива и да гарантират, че тези органи разполагат с подходящи правомощия и ресурси. С оглед на различията в националните структури на управление и с цел да се защитят вече съществуващи секторни правила или надзорните и регулаторни органи на Съюза, както и да се избегне дублирането, държавите членки следва да могат да определят повече от един национален компетентен орган. В този случай обаче те следва ясно да очертаят съответните задачи на съответните органи и да гарантират, че те си сътрудничат гладко и ефективно. Всички компетентни органи следва също така да си сътрудничат в по-общ план с други съответни органи, както на национално равнище, така и на равнището на Съюза.

(16) Държавите членки следва да определят органи, компетентни да упражняват надзор върху прилагането и да налагат спазването на разпоредбите на настоящата директива и да гарантират, че тези органи разполагат с подходящи правомощия и ресурси. С оглед на различията в националните структури на управление и с цел да се защитят вече съществуващи секторни правила или надзорните и регулаторни органи на Съюза, както и да се избегне дублирането, държавите членки следва да могат да определят повече от един национален компетентен орган. В този случай обаче те следва ясно да очертаят съответните задачи на съответните органи и да гарантират, че те си сътрудничат гладко и ефективно, включително с компетентните органи на други държави членки. Всички компетентни органи следва също така да си сътрудничат в по-общ план с други съответни органи, както на национално равнище, така и на равнището на Съюза, включително с компетентните органи на други държави членки.

Изменение  16

Предложение за директива

Съображение 17

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) С цел да се улесни трансграничното сътрудничество и комуникация и да се даде възможност за ефективно прилагане на настоящата директива, всяка държава членка следва, без да се засягат специфичните за сектора правни изисквания на Съюза, да определи в рамките на един от органите, които е определила като компетентен орган съгласно настоящата директива, единно звено за контакт, отговарящо за координирането на въпросите, свързани с устойчивостта на критичните субекти и трансграничното сътрудничество на равнището на Съюза в това отношение.

(17) С цел да се улесни трансграничното сътрудничество и комуникация и да се даде възможност за ефективно прилагане на настоящата директива, всяка държава членка следва, без да се засягат специфичните за сектора правни изисквания на Съюза, да определи в рамките на един от органите, които е определила като компетентен орган съгласно настоящата директива, единно звено за контакт, отговарящо за координирането на въпросите, свързани с устойчивостта на критичните субекти и трансграничното сътрудничество на равнището на Съюза в това отношение. Всяко единно звено за контакт следва да поддържа връзка с компетентните органи на своята държава членка, с единните звена за контакт на другите държави членки и с Групата за устойчивост на критичните субекти, както и да координира цялата комуникация с тях. Единните звена за контакт следва да използват ефикасни, сигурни и стандартизирани канали за подаване на сигнали.

Изменение  17

Предложение за директива

Съображение 18

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) Като се има предвид, че съгласно Директивата за МИС 2, субектите, установени като критични субекти, както и установените субекти в сектора на цифровата инфраструктура, които трябва да бъдат третирани като равностойни съгласно настоящата директива, са задължени да спазват изискванията за киберсигурност на Директивата за МИС 2, компетентните органи, определени в съответствие с двете директиви, следва да си сътрудничат, особено по отношение на рисковете и инцидентите, засягащи киберсигурността, които засягат тези субекти.

(18) Субектите, установени като критични субекти съгласно настоящата директива, както и субектите в сектора на цифровата инфраструктура, които трябва да бъдат третирани като равностойни, са задължени да спазват изискванията за киберсигурност на Директивата за МИС 2. Поради това компетентните органи, определени в съответствие с двете директиви, следва да си сътрудничат ефективно и последователно, особено по отношение на рисковете и инцидентите, засягащи киберсигурността, които засягат тези субекти. Важно е държавите членки да предприемат действия за избягване на двойно докладване и двойни проверки, за да се гарантира, че стратегиите и изискванията, предвидени в настоящата директива и в Директивата за МИС 2, се допълват и че за критичните субекти не се създава административна тежест, надхвърляща необходимото за постигането на целите на настоящата директива.

Изменение  18

Предложение за директива

Съображение 19

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) Държавите членки следва да подкрепят критичните субекти при укрепването на тяхната устойчивост в съответствие със задълженията им по настоящата директива, без да се засяга собствената правна отговорност на субектите да гарантират такова спазване. Държавите членки биха могли по-специално да разработят насоки и методологии, да подкрепят организирането на учения за изпитване на устойчивостта на критичните субекти и да предоставят обучение на техните служители. Освен това, като се имат предвид взаимозависимостите между субектите и секторите, държавите членки следва да създадат инструменти за обмен на информация в подкрепа на доброволния обмен на информация между критичните субекти, без да се засяга прилагането на правилата за конкуренция, установени в Договора за функционирането на Европейския съюз.

(19) Държавите членки следва да подкрепят критичните субекти при укрепването на тяхната устойчивост, и по-специално тези, които са определени като малки или средни предприятия (МСП), в съответствие със задълженията им по настоящата директива, без да се засяга собствената правна отговорност на субектите да гарантират такова спазване. Държавите членки следва по-специално да разработят насоки и методологии, да подкрепят организирането на учения за изпитване на устойчивостта на критичните субекти и да предоставят обучение на техните служители. Когато е необходимо и оправдано от цели от обществен интерес, държавите членки следва да могат да предоставят финансови средства на критични субекти, без да се засягат приложимите правила относно държавната помощ. Освен това, като се имат предвид взаимозависимостите между субектите и секторите, държавите членки следва да създадат инструменти за обмен на информация в подкрепа на обмена на информация и добрите практики между критичните субекти, без да се засяга прилагането на правилата за конкуренция, установени в Договора за функционирането на Европейския съюз.

Изменение  19

Предложение за директива

Съображение 19 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19а) При прилагането на настоящата директива е важно държавите членки да предприемат всички необходими действия за предотвратяване на прекомерната административна тежест, особено за МСП, и да избягват дублиране или ненужни задължения. От решаващо значение е държавите членки да подпомагат и улесняват предоставянето на подходяща подкрепа за МСП, когато такава бъде поискана, като предприемат техническите и организационните мерки, изисквани съгласно настоящата директива.

Изменение  20

Предложение за директива

Съображение 20

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20) За да могат да гарантират своята устойчивост, критичните субекти следва да имат цялостно разбиране за всички съответни рискове, на които са изложени, и да анализират тези рискове. За тази цел те следва да извършват оценки на рисковете, когато това е необходимо с оглед на конкретните обстоятелства и на развитието на тези рискове, и във всеки случай поне веднъж на всеки четири години. Оценките на риска, извършвани от критичните субекти, следва да се основават на оценката на риска, извършена от държавите членки.

(20) За да могат да гарантират своята устойчивост, критичните субекти следва да имат цялостно разбиране за всички съответни рискове, на които са изложени, и да анализират тези рискове. За тази цел те следва да извършват оценки на рисковете, когато това е необходимо с оглед на конкретните обстоятелства и на развитието на тези рискове, и във всеки случай поне веднъж на всеки четири години. Оценките на риска, извършвани от критичните субекти, следва да се основават на оценката на риска, извършена от държавите членки, и следва да са в съответствие с общите критерии и методологии.

Изменение  21

Предложение за директива

Съображение 23

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23) С Регламент (ЕО) № 300/2008 на Европейския парламент и на Съвета28, Регламент (ЕО) № 725/2004 на Европейския парламент и на Съвета29 и с Директива 2005/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета30 се определят изискванията, приложими за субектите в секторите на въздухоплаването и морския транспорт за предотвратяване и противодействие на инциденти, причинени от незаконни действия, и за смекчаване на последиците от такива инциденти. Въпреки че мерките, изисквани в настоящата директива, са по-широки по отношение на рисковете и видовете мерки, които трябва да бъдат предприети, критичните субекти в тези сектори следва да отразят в своя план за устойчивост или в равностойните документи мерките, предприети съгласно тези други актове на Съюза. Освен това, когато прилагат мерките за устойчивост съгласно настоящата директива, критичните субекти могат да обмислят възможността за позоваване на необвързващи насоки и документи за добри практики, разработени в рамките на секторни работни направления, като например платформата на ЕС за сигурност на пътниците в железопътния транспорт31.

(23) С Регламент (ЕО) № 300/2008 на Европейския парламент и на Съвета28, Регламент (ЕО) № 725/2004 на Европейския парламент и на Съвета29 и с Директива 2005/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета30 се определят изискванията, приложими за субектите в секторите на въздухоплаването и морския транспорт за предотвратяване и противодействие на инциденти, причинени от незаконни действия, и за смекчаване на последиците от такива инциденти. Въпреки че мерките, изисквани в настоящата директива, са по-широки по отношение на рисковете и видовете мерки, които трябва да бъдат предприети, критичните субекти в тези сектори следва да отразят в своя план за устойчивост или в равностойните документи мерките, предприети съгласно тези други актове на Съюза. Освен това критичните субекти следва също така да вземат предвид Директива 2008/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета30a, с която се въвежда цялостна оценка на пътната мрежа, за да се картографират рисковете от произшествия, и целенасочена инспекция за пътна безопасност, за да се установят опасните условия, недостатъците и проблемите, които увеличават риска от произшествия и наранявания, въз основа на посещение на място на съществуващ път или участък от пътя. Гарантирането на защитата и устойчивостта на критичните субекти е от изключително значение за железопътния сектор и когато прилагат мерките за устойчивост съгласно настоящата директива, критичните субекти са насърчавани да се позовават на необвързващи насоки и документи за добри практики, разработени в рамките на секторни работни направления, като например платформата на ЕС за сигурност на пътниците в железопътния транспорт31.

_________________

_________________

28 Регламент (ЕО) № 300/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. относно общите правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2320/2002 (ОВ L 97/72, 9.4.2008 г., стр. 72).

28 Регламент (ЕО) № 300/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. относно общите правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2320/2002 (ОВ L 97/72, 9.4.2008 г., стр. 72).

29 Регламент (ЕО) № 725/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно подобряване на сигурността на корабите и на пристанищните съоръжения (ОВ L 129, 29.4.2004 г., стр. 6).

29 Регламент (ЕО) № 725/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно подобряване на сигурността на корабите и на пристанищните съоръжения (ОВ L 129, 29.4.2004 г., стр. 6).

30 Директива 2005/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за повишаване на сигурността на пристанищата (ОВ L 310, 25.11.2005 г., стр. 28).

30 Директива 2005/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за повишаване на сигурността на пристанищата (ОВ L 310, 25.11.2005 г., стр. 28).

 

30a Директива 2008/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури (OВ L 319, 29.11.2008 г., стp. 59).

31 Решение на Комисията от 29 юни 2018 г. за създаване на платформа на ЕС за сигурност на пътниците в железопътния транспорт (C/2018/4014).

31 Решение на Комисията от 29 юни 2018 г. за създаване на платформа на ЕС за сигурност на пътниците в железопътния транспорт (C/2018/4014).

Изменение  22

Предложение за директива

Съображение 24

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24) Рискът служителите на критични субекти да злоупотребят например с правата си за достъп в рамките на организацията на субекта, за да навредят и да причинят вреди, буди нарастваща загриженост. Този риск се изостря от нарастващото явление на радикализация, водеща до насилнически екстремизъм и тероризъм. Поради това е необходимо да се даде възможност на критичните субекти да поискат цялостни проверки на лица, попадащи в определени категории персонал, и да се гарантира, че тези искания се оценяват експедитивно от съответните органи в съответствие с приложимите правила на Съюза и на националното право, включително относно защитата на личните данни.

(24) Рискът служителите на критични субекти да злоупотребят например с правата си за достъп в рамките на организацията на субекта, за да навредят и да причинят вреди, буди нарастваща загриженост. Този риск се изостря от нарастващото явление на радикализация, водеща до насилнически екстремизъм и тероризъм. Поради това е необходимо да се даде възможност на критичните субекти да поискат цялостни проверки на лица, попадащи в определени категории персонал, и да се гарантира, че тези искания се оценяват експедитивно от съответните органи в съответствие с приложимите правила на Съюза и на националното право, включително относно защитата на личните данни, и по-специално Регламент (ЕС) 2016/679.

Изменение  23

Предложение за директива

Съображение 25

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25) Критичните субекти следва да уведомяват компетентните органи на държавите членки в разумно най-кратки срокове, в зависимост от конкретните обстоятелства, за инциденти, които значително нарушават или имат потенциал да нарушат значително тяхната дейност. Уведомлението следва да позволи на компетентните органи да реагират бързо и адекватно на инцидентите и да имат цялостен поглед върху общите рискове, пред които са изправени критичните субекти. За тази цел следва да се установи процедура за уведомяване за определени инциденти и параметри, за да се определи кога действителното или потенциалното нарушение е значително и следователно инцидентите следва да бъдат съобщени. Като се има предвид потенциалното трансгранично въздействие на подобни нарушения, следва да се създаде процедура, чрез която държавите членки да информират другите засегнати държави членки чрез единни звена за контакт.

(25) Критичните субекти следва да уведомяват компетентните органи на държавите членки в разумно най-кратки срокове и при всички случаи не по-късно от 24 часа след като узнаят за съответния инцидент, в зависимост от конкретните обстоятелства, за всеки инцидент, който значително нарушава или има потенциал да наруши значително тяхната дейност. Компетентният орган следва да информира обществеността за такъв инцидент, когато установи, че това би било в обществен интерес. Компетентният орган следва да гарантира, че съответният критичен субект информира ползвателите за своите услуги, които могат да бъдат засегнати от такъв инцидент, и когато е целесъобразно, за всички възможни мерки за безопасност или коригиращи мерки. Уведомлението следва да позволи на компетентните органи да реагират бързо и адекватно на инцидентите и да имат цялостен поглед върху общите рискове, пред които са изправени критичните субекти. За тази цел следва да се установи процедура за уведомяване за определени инциденти и параметри, за да се определи кога действителното или потенциалното нарушение е значително и следователно инцидентите следва да бъдат съобщени. Като се има предвид потенциалното трансгранично въздействие на подобни нарушения, следва да се създаде процедура, чрез която държавите членки да информират другите засегнати държави членки чрез единни звена за контакт без неоснователно забавяне. Информацията за инциденти следва да се разглежда по начин, който зачита поверителността и сигурността и търговските интереси на съответния критичен субект.

Изменение  24

Предложение за директива

Съображение 26

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26) Въпреки че критичните субекти обикновено работят като част от все по-взаимосвързана мрежа за предоставяне на услуги и инфраструктура и често предоставят основни услуги в повече от една държава членка, някои от тези субекти са от особено значение за Съюза, тъй като предоставят основни услуги на голям брой държави членки и поради това изискват специален надзор на равнището на Съюза. Поради това следва да се установят правила за специален надзор по отношение на такива критични субекти от особено европейско значение. Тези правила не засягат правилата за надзор и правоприлагане, установени в настоящата директива.

(26) Въпреки че критичните субекти обикновено работят като част от все по-взаимосвързана мрежа за предоставяне на услуги и инфраструктура и често предоставят основни услуги в повече от една държава членка, някои от тези субекти са от особено значение за Съюза и за вътрешния пазар, тъй като предоставят основни услуги на редица държави членки и поради това изискват специален надзор на равнището на Съюза. Поради това следва да се установят правила за специален надзор по отношение на такива критични субекти от особено европейско значение. Тези правила не засягат правилата за надзор и правоприлагане, установени в настоящата директива.

Изменение  25

Предложение за директива

Съображение 27 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(27а) Стандартизацията следва да остане обусловен главно от пазара процес. Въпреки това все още може да има ситуации, при които е целесъобразно да се изисква спазване на определени стандарти на равнището на Съюза. Комисията и държавите членки следва да подкрепят и насърчават разработването и прилагането на стандарти и спецификации от значение за устойчивостта на критичните субекти, определени от европейските организации за стандартизация за предприемането на технически и организационни мерки, насочени към гарантиране на устойчивостта на критичните субекти. Държавите членки следва също така да насърчават използването на международно приети стандарти и спецификации, свързани с мерките за устойчивост, приложими за критичните субекти.

Изменение  26

Предложение за директива

Съображение 30

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30) Държавите членки следва да гарантират, че техните компетентни органи разполагат с определени специфични правомощия за правилното прилагане и изпълнение на настоящата директива по отношение на критични субекти, когато тези субекти попадат под тяхната юрисдикция, както е посочено в настоящата директива. Тези правомощия следва да включват по-специално правомощието да извършват инспекции, надзор и одити, да изискват от критичните субекти да предоставят информация и доказателства, свързани с мерките, които са предприели за изпълнение на задълженията си, и при необходимост да издават заповеди за отстраняване на установените нарушения. При издаването на такива заповеди държавите членки не следва да изискват мерки, които надхвърлят това, което е необходимо и пропорционално, за да се гарантира спазването на изискванията от страна на съответния критичен субект, като се вземат предвид по-специално тежестта на нарушението и икономическият капацитет на критичния субект. В по-общ план тези правомощия следва да бъдат придружени от подходящи и ефективни гаранции, които да бъдат уточнени в националното право, в съответствие с изискванията, произтичащи от Хартата на основните права на Европейския съюз. Когато оценяват изпълнението на задълженията на даден критичен субект по настоящата директива, компетентните органи, определени съгласно настоящата директива, следва да могат да поискат от компетентните органи, определени съгласно Директивата за МИС 2, да направят оценка на киберсигурността на тези субекти. Тези компетентни органи следва да си сътрудничат и да обменят информация за тази цел.

(30) Държавите членки следва да гарантират, че техните компетентни органи разполагат с определени специфични правомощия за правилното прилагане и изпълнение на настоящата директива по отношение на критични субекти, когато тези субекти попадат под тяхната юрисдикция, както е посочено в настоящата директива. Тези правомощия следва да включват по-специално правомощието да извършват инспекции, надзор и одити, да изискват от критичните субекти да предоставят информация и доказателства, свързани с мерките, които са предприели за изпълнение на задълженията си, и при необходимост да издават заповеди за отстраняване на установените нарушения. При издаването на такива заповеди държавите членки не следва да изискват мерки, които надхвърлят това, което е необходимо и пропорционално, за да се гарантира спазването на изискванията от страна на съответния критичен субект, като се вземат предвид по-специално тежестта на нарушението и икономическият капацитет на критичния субект. В по-общ план тези правомощия следва да бъдат придружени от подходящи и ефективни гаранции, които да бъдат уточнени в националното право, в съответствие с изискванията, произтичащи от Хартата на основните права на Европейския съюз. Оценката на критичните субекти съгласно настоящата директива по въпроси, които попадат в обхвата на Директивата за МИС 2, като физическа и нефизическа киберсигурност, е отговорност на компетентните органи, определени съгласно Директивата за МИС 2. Освен това когато оценяват изпълнението на задълженията на даден критичен субект по настоящата директива, компетентните органи, определени съгласно настоящата директива, следва да могат да поискат от компетентните органи, определени съгласно Директивата за МИС 2, да направят оценка на киберсигурността на тези субекти. Тези компетентни органи следва да си сътрудничат и да обменят информация за тази цел.

Изменение  27

Предложение за директива

Съображение 31

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31) С цел да се вземат предвид новите рискове, технологичното развитие или особеностите на един или повече сектори, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз за допълване на мерките за устойчивост, които критичните субекти трябва да предприемат, като допълнително се уточняват някои или всички посочени мерки. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.32 По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(31) С цел да се вземат предвид новите рискове, технологичното развитие или особеностите на един или повече сектори, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз за допълване на мерките за устойчивост, които критичните субекти трябва да предприемат, като допълнително се уточняват някои или всички посочени мерки. За да се избягва различното прилагане на настоящата директива и за да се подобри функционирането на вътрешния пазар, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз за допълване на настоящата директива чрез изготвяне на общ списък на основните услуги. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.32 По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

_________________

_________________

32 OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

32 OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

Изменение  28

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Настоящата директива:

1. Настоящата директива определя мерки за постигане на висока степен на устойчивост на критичните субекти, за да се гарантира предоставянето на основни услуги в рамките на Съюза и да се подобри функционирането на вътрешния пазар. За тази цел настоящата директива:

Изменение  29

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) определя задължения за държавите членки да предприемат определени мерки с цел да се гарантира предоставянето в рамките на вътрешния пазар на услуги, които са от основно значение за поддържането на жизненоважни обществени функции или икономически дейности, и по-специално да установят критичните субекти и субектите, които трябва да се считат за равностойни в определени отношения, и да им осигурят възможност да изпълняват задълженията си;

a) определя задължения за държавите членки да предприемат определени мерки с цел да се гарантира непрекъснатото предоставяне в рамките на вътрешния пазар на услуги, които са от основно значение за поддържането на жизненоважни обществени функции или икономически дейности, и по-специално да установят критичните субекти и субектите, които трябва да се считат за равностойни в определени отношения, и да им осигурят възможност да изпълняват задълженията си;

Изменение  30

Предложение за директива

Член 1 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Настоящата директива не се прилага към въпроси, обхванати от Директива (ЕС) XX/YY [Предложение за директива относно мерки за високо общо ниво на киберсигурност в Съюза (наричана по-нататък „Директивата за МИС 2“)], без да се засяга член 7.

2. Настоящата директива не се прилага към въпроси, обхванати от Директива (ЕС) XX/YY [Предложение за директива относно мерки за високо общо ниво на киберсигурност в Съюза (наричана по-нататък „Директивата за МИС 2“)], без да се засяга член 7. С оглед на взаимовръзките между киберсигурността и физическата сигурност на субектите държавите членки осигуряват съгласувано прилагане на настоящата директива и на Директивата за МИС 2.

Изменение  31

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) „инцидент“ означава всяко събитие, което може да наруши или нарушава дейността на критичния субект;

(3) „инцидент“ означава всяко събитие, което може да наруши или нарушава предоставянето на основна услуга от определен критичен субект;

Изменение  32

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) „инфраструктура“ означава елемент, система или части от нея, които са необходими за предоставянето на основна услуга;

(4) „инфраструктура“ означава активи, включително съоръжения, системи и оборудване, или части от тях, които са необходими за предоставянето на основна услуга;

Изменение  33

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) „основна услуга“ означава услуга, която е от основно значение за поддържането на особено важни обществени или стопански дейности;

(5) „основна услуга“ означава услуга, която е от основно значение за поддържането на особено важни обществени функции, стопански дейности, общественото здраве и обществената безопасност, околната среда или принципите на правовата държава;

Изменение  34

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) „риск“ означава всяко обстоятелство или събитие, което има потенциално неблагоприятно въздействие върху устойчивостта на критични субекти;

(6) „риск“ означава всяко обстоятелство или събитие, което има потенциално неблагоприятно въздействие върху способността на даден критичен субект да предоставя определена основна услуга изпълняват;

Изменение  35

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) „оценка на риска“ означава методика за определяне на естеството и степента на риска чрез анализ на потенциалните заплахи и опасности и оценка на съществуващите условия на уязвимост, които биха могли да доведат до нарушаване на дейността на критичния субект.

(7) „оценка на риска“ означава методика за определяне на естеството и степента на риска чрез оценяване на  потенциалните заплахи и опасности спрямо устойчивостта на критичен субект, анализ на съществуващите условия на уязвимост, които биха довели до нарушаване на дейността на даден критичен субект, и оценяване на потенциалното неблагоприятно въздействие, което би могло да има нарушаването на дейността върху предоставянето на основни услуги.

Изменение  36

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 7 a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7а) „стандарт“ означава стандарт съгласно определението в член 2, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета1a;

 

____________

 

Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12).

Изменение  37

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 7 б (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7б) „техническа спецификация“ означава техническа спецификация, както е определена в член 2, точка 4 от Регламент (ЕС) № 1025/2012.

Изменение  38

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. До [три години след влизането в сила на настоящата директива] всяка държава членка приема стратегия за укрепване на устойчивостта на критичните субекти. В тази стратегия се определят стратегическите цели и мерките на политиката за постигане и поддържане на високо ниво на устойчивост на тези критични субекти, като се обхващат поне секторите, посочени в приложението.

1. След консултация, отворена за всички заинтересовани страни, до [три години след влизането в сила на настоящата директива] всяка държава членка приема стратегия за укрепване на устойчивостта на критичните субекти В тази стратегия се отчита стратегията на Съюза за устойчивост, изготвена от групата за устойчивост на критичните субекти, посочена в член 16, и се определят стратегическите цели и мерките на политиката за постигане и поддържане на високо ниво на устойчивост на тези критични субекти, като се обхващат поне секторите, посочени в приложението.

Изменение  39

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) описание на мерките, необходими за повишаване на цялостната устойчивост на критичните субекти, включително национална оценка на риска, установяване на критичните субекти и на субектите, равностойни на критични субекти, и на мерките в подкрепа на критичните субекти, предприети в съответствие с настоящата глава;

в) описание на мерките, необходими за повишаване на цялостната устойчивост на критичните субекти, включително национална оценка на риска, посочена в член 4, установяване на критичните субекти и на субектите, равностойни на критични субекти, и на мерките в подкрепа на критичните субекти, предприети в съответствие с настоящата глава, включително мерките за засилване на сътрудничеството между публичния сектор и частния сектор и публичните и частните субекти;

Изменение  40

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – буква в a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва) списък на всички органи и заинтересовани участници, включени в прилагането на стратегията;

Изменение  41

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – буква г a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га) рамка на политиките, отговаряща на специфичните нужди и характеристики на малките и средните предприятия, установени като критични субекти, с цел подобряване на тяхната устойчивост;

Изменение  42

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – буква г б (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гб) съответните аспекти на националната стратегия за киберсигурност, както е предвидено в Директивата за МИС 2 и във всяка друга секторна национална стратегия, с оглед на постигане на координация, взаимно допълване и полезни взаимодействия.

Изменение  43

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Стратегията се актуализира при необходимост и най-малко веднъж на всеки четири години.

След консултация, която е отворена за всички засегнати заинтересовани участници, стратегията се актуализира най-малко веднъж на всеки четири години.

Изменение  44

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Компетентните органи, определени съгласно член 8, изготвят списък на основните услуги в секторите, посочени в приложението. Не по-късно от [три години след влизането в сила на настоящата директива] и впоследствие при необходимост, но най-малко веднъж на четири години, те извършват оценка на всички съответни рискове, които могат да засегнат предоставянето на тези основни услуги, с цел установяване на критичните субекти в съответствие с член 5, параграф 1 и подпомагане на тези критични субекти да предприемат мерки съгласно член 11.

1. Комисията има правомощието да приема делегиран акт в съответствие с член 21, за да допълва настоящата директива чрез изготвяне на списък на основните услуги в секторите и подсекторите, посочени в приложението. Комисията приема делегирания акт не по-късно от… [шест месеца след датата на влизане в сила на настоящата директива]. Не по-късно от [три години след влизането в сила на настоящата директива] и впоследствие при необходимост, но най-малко веднъж на четири години, определените съгласно член 8 компетентни органи извършват оценка на всички съответни рискове, които могат да засегнат предоставянето на основните услуги, посочени в делегирания акт, с цел установяване на критичните субекти в съответствие с член 5, параграф 1 и подпомагане на тези критични субекти да предприемат мерки съгласно член 11.

Изменение  45

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Оценката на риска отчита всички съответни природни и причинени от човека рискове, включително произшествия, природни бедствия, извънредни ситуации, свързани с общественото здраве, вражески заплахи, включително терористични престъпления съгласно Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета34.

Оценката на риска отчита всички съответни природни и причинени от човека рискове, включително тези с междусекторен или трансграничен характер, произшествия, природни бедствия, извънредни ситуации, свързани с общественото здраве, вражески заплахи, включително терористични престъпления съгласно Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета34.

_________________

_________________

34 Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно борбата с тероризма и за замяна на Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета, и за изменение на Решение 2005/671/ПВР на Съвета (ОВ L 88, 31.3.2017 г., стр. 6).

34 Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно борбата с тероризма и за замяна на Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета, и за изменение на Решение 2005/671/ПВР на Съвета (ОВ L 88, 31.3.2017 г., стр. 6).

Изменение  46

Предложение за директива

Член 4 – параграф 2 – алинея 1 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) всички рискове, произтичащи от зависимостите между секторите, посочени в приложението, включително от други държави членки и трети държави, и въздействието, което смущенията в един сектор могат да имат върху други сектори;

в) всички рискове, произтичащи от зависимостите между секторите, посочени в приложението, включително от други държави членки и трети държави, и въздействието, което смущенията в един сектор могат да имат върху други сектори, включително всички рискове за гражданите и за вътрешния пазар;

Изменение  47

Предложение за директива

Член 4 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Държавите членки предоставят съответните елементи на оценката на риска, посочена в параграф 1, на критичните субекти, които са установили в съответствие с член 5, за да подпомогнат тези критични субекти при извършването на тяхната оценка на риска съгласно член 10 и при предприемането на мерки за гарантиране на тяхната устойчивост съгласно член 11.

3. Държавите членки предоставят съответните елементи на оценката на риска, посочена в параграф 1, чрез своите единно звено за контакт, посочено в член 8, параграф 2, на критичните субекти, които са установили в съответствие с член 5, за да подпомогнат тези критични субекти при извършването на тяхната оценка на риска съгласно член 10 и при предприемането на мерки за гарантиране на тяхната устойчивост съгласно член 11.

Изменение  48

Предложение за директива

Член 4 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Комисията може, в сътрудничество с държавите членки, да разработи незадължителен общ образец за докладване за целите на спазването на параграф 4.

5. Комисията, в сътрудничество с държавите членки, разработва незадължителен общ образец за докладване за целите на спазването на параграф 4.

Изменение  49

Предложение за директива

Член 5 – параграф 2 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. При установяването на критичните субекти съгласно параграф 1 държавите членки вземат предвид резултатите от оценката на риска съгласно член 4 и прилагат следните критерии:

2. При установяването на критичните субекти съгласно параграф 1 държавите членки вземат предвид резултатите от оценката на риска съгласно член 4 и стратегията относно устойчивостта на критичните субекти, посочени в член 3, и прилагат следните критерии:

Изменение  50

Предложение за директива

Член 5 – параграф 2 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) (предоставянето на тази услуга зависи от инфраструктура, разположена в държавата членка; както и

б) (предоставянето на тази основна услуга зависи от инфраструктура, разположена в държавата членка; както и

Изменение  51

Предложение за директива

Член 5 – параграф 2 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) възникването на инцидент би имало значително смущаващо въздействие върху предоставянето на услугата или на други основни услуги в секторите, посочени в приложението, които зависят от услугата.

в) възникването на инцидент би имало значително смущаващо въздействие върху предоставянето на основната услуга или на други основни услуги в секторите, посочени в приложението, които зависят от услугата.

Изменение  52

Предложение за директива

Член 5 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. След уведомяването, посочено в параграф 3, държавите членки гарантират, че критичните субекти предоставят информация на съответните компетентни органи, определени съгласно член 8 от настоящата директива, за това дали са били установени като критичен субект в една или повече други държави членки. Когато даден субект е установен като критичен от две или повече държави членки, тези държави членки провеждат консултации помежду си с цел да се намали тежестта за критичния субект по отношение на задълженията по глава III.

5. След уведомяването, посочено в параграф 3, държавите членки гарантират, че критичните субекти предоставят информация на съответните компетентни органи, определени съгласно член 8 от настоящата директива, за това дали са били установени като критичен субект в една или повече други държави членки. Когато даден субект е установен като критичен от две или повече държави членки, тези държави членки провеждат консултации помежду си с цел да се постигне възможно най-висока степен на съгласуваност и да се намали тежестта за критичния субект по отношение на задълженията по глава III.

Изменение  53

Предложение за директива

Член 5 – параграф 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. За целите на глава IV държавите членки гарантират, че след уведомяването, посочено в параграф 3, критичните субекти предоставят информация на съответните компетентни органи, определени съгласно член 8 от настоящата директива, за това дали предоставят основни услуги на или във повече от една трета от държавите членки. В такива случаи съответната държава членка уведомява Комисията без необосновано забавяне за тези критични субекти.

6. За целите на глава IV държавите членки гарантират, че след уведомяването, посочено в параграф 3, критичните субекти предоставят информация на съответните компетентни органи, определени съгласно член 8 от настоящата директива, за това дали предоставят едни и същи или подобни основни услуги на или във повече от три държави членки. В такива случаи съответната държава членка уведомява Комисията без необосновано забавяне за тези критични субекти.

 

Изменение  54

Предложение за директива

Член 5 – параграф 7 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато тези актуализации водят до установяването на допълнителни критични субекти, се прилагат параграфи 3, 4, 5 и 6. Освен това държавите членки гарантират, че субектите, които вследствие на такава актуализация престават да бъдат установени като критични субекти, се уведомяват за това и се информират, че вече не подлежат на задълженията по глава III, считано от получаването на тази информация.

Когато тези актуализации водят до установяването на допълнителни критични субекти, се прилагат параграфи 3, 4, 5 и 6. Освен това държавите членки гарантират, че субектите, които вследствие на такава актуализация престават да бъдат установени като критични субекти, се уведомяват своевременно за това и се информират, че вече не подлежат на задълженията по глава III, считано от получаването на тази информация.

Изменение  55

 

Предложение за директива

Член 5 – параграф 7 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7а. Комисията, в сътрудничество с държавите членки, разработва препоръки и насоки за подпомагане на държавите членки при идентифицирането на критични субекти.

Изменение  56

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) броя на ползвателите, разчитащи на услугите, предоставяни от субекта;

a) броя на ползвателите, разчитащи на основните услуги, предоставяни от субекта;

Изменение  57

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) зависимостта на други сектори, посочени в приложението, от тази услуга;

б) зависимостта на други сектори или подсектори, посочени в приложението, или веригата на доставки от тази основна услуга;

Изменение  58

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1 – буква д

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) географската област, която би могла да бъде засегната от инцидент, включително всички трансгранични въздействия;

д) географската област, която би могла да бъде засегната от инцидент, включително всички трансгранични въздействия, като се отчита уязвимостта, свързана със степента на изолираност на определени видове географски райони, като например островни, най-отдалечени или планински райони;

Изменение  59

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1 – буква е

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) значението на субекта за поддържането на достатъчно ниво на услугата, като се взема предвид наличието на алтернативни средства за предоставянето на тази услуга.

е) значението на субекта за поддържането на достатъчно ниво на основната услуга, като се взема предвид наличието на алтернативни средства за предоставянето на тази основна услуга.

Изменение  60

Предложение за директива

Член 6 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Комисията може, след консултация с Групата за устойчивост на критичните субекти, да приеме насоки за улесняване на прилагането на критериите, посочени в параграф 1, като взема предвид информацията, посочена в параграф 2.

3. Комисията, след консултация с Групата за устойчивост на критичните субекти, приема насоки за улесняване на прилагането на критериите, посочени в параграф 1, като взема предвид информацията, посочена в параграф 2.

Изменение  61

Предложение за директива

Член 7 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. По отношение на секторите, посочени в точки 3, 4 и 8 от приложението, не по-късно от [три години и три месеца след влизането в сила на настоящата директива] държавите членки установяват субектите, които се третират като равностойни на критични субекти за целите на настоящата глава. По отношение на тези субекти те прилагат разпоредбите на член 3, член 4, член 5, параграфи 1—4 и параграф 7 и член 9.

1. По отношение на секторите, посочени в точки 3, 4 и 8 от приложението, не по-късно от [една година и шест месеца след влизането в сила на настоящата директива] държавите членки установяват субектите, които се третират като равностойни на критични субекти за целите на настоящата глава. По отношение на тези субекти те прилагат разпоредбите на член 3, член 4, член 5, параграфи 1—4 и параграф 7 и член 9.

Изменение  62

Предложение за директива

Член 8 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Всяка държава членка определя в рамките на компетентния орган единно звено за контакт, което да изпълнява функции за връзка с цел осигуряване на трансгранично сътрудничество с компетентните органи на други държави членки и с Групата за устойчивост на критичните субекти, посочена в член 16 (наричано „единно звено за контакт“).

2. Всяка държава членка определя в рамките на компетентния орган единно звено за контакт, което да изпълнява функции за връзка с цел осигуряване на трансгранично сътрудничество с компетентните органи на други държави членки, както и с Комисията и с Групата за устойчивост на критичните субекти, посочена в член 16 (наричано „единно звено за контакт“), и когато е целесъобразно, да гарантира сътрудничество с трети държави.

Изменение  63

Предложение за директива

Член 8 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Не по-късно от [три години и шест месеца след влизането в сила на настоящата директива] и всяка година след това единните звена за контакт представят на Комисията и на Групата за устойчивост на критичните субекти обобщен доклад относно получените уведомления, включително броя на уведомленията, естеството на инцидентите, за които е получено уведомление, и действията, предприети в съответствие с член 13, параграф 3.

3. До ... [четири години и шест месеца след влизането в сила на настоящата директива] и през първото тримесечие на всяка година след това единните звена за контакт представят на Комисията и на Групата за устойчивост на критичните субекти обобщен доклад относно получените уведомления, включително броя на уведомленията, естеството на инцидентите, за които е получено уведомление, и действията, предприети в съответствие с член 13, параграф 3.

Изменение  64

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки оказват подкрепа на критичните субекти за повишаване на тяхната устойчивост. Тази подкрепа може да включва разработването на насоки и методологии, подкрепа за организирането на учения за изпитване на тяхната устойчивост и предоставянето на обучение на служителите на критичните субекти.

1. Държавите членки оказват подкрепа на критичните субекти за повишаване на тяхната устойчивост. Тази подкрепа включва разработването на насоки и методологии, подкрепа за организирането на учения за изпитване на тяхната устойчивост и предоставянето на обучение на служителите на критичните субекти. Държавите членки могат да предоставят финансови ресурси на критични субекти, без да се засягат приложимите правила за държавната помощ, когато това е необходимо и оправдано от цели от обществен интерес.

Изменение  65

Предложение за директива

Член 10 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират, че в срок от шест месеца след получаване на уведомлението, посочено в член 5, параграф 3, а впоследствие при необходимост и най-малко на всеки четири години, критичните субекти оценяват всички съответни рискове, които могат да нарушат тяхната дейност, въз основа на извършените от държавите членки оценки на риска и други съответни източници на информация.

Държавите членки гарантират, че в срок от шест месеца след получаване на уведомлението, посочено в член 5, параграф 3, а впоследствие при необходимост и най-малко на всеки четири години, критичните субекти оценяват всички съответни рискове, които могат да нарушат предоставянето от тях на въпросните основни услуги, въз основа на извършените от държавите членки оценки на риска и други съответни източници на информация.

Изменение  66

Предложение за директива

Член 11 – параграф 1 – буква г

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) възстановяване от инциденти, включително мерки за непрекъснатост на дейността и определяне на алтернативни вериги на доставки;

г) възстановяване от инциденти, включително мерки за непрекъснатост на дейността и определяне на алтернативни вериги на доставки, за да се гарантира непрекъснатото предоставяне на основната услуга;

Изменение  67

Предложение за директива

Член 11 – параграф 1 – буква д

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) гарантиране на подходящо управление на сигурността на служителите, включително чрез определяне на категории персонал, изпълняващ критични функции, установяване на права на достъп до чувствителни зони, съоръжения и друга инфраструктура, както и до чувствителна информация, както и определяне на конкретни категории персонал с оглед на член 12;

д) гарантиране на подходящо управление на сигурността на служителите, включително чрез определяне на категории персонал, изпълняващ критични функции, определяне на подходящи изисквания за обучение и на квалификации, установяване на права на достъп до чувствителни зони, съоръжения и друга инфраструктура, както и до чувствителна информация, както и определяне на конкретни категории персонал с оглед на член 12; когато в управлението на сигурността на работниците и служителите участват външни доставчици, критичните субекти гарантират, че тези външни доставчици спазват общоприетите стандарти и спецификации.

Изменение  68

Предложение за директива

Член 11 – параграф 1 – буква е

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) повишаване на осведомеността сред съответния персонал относно мерките, посочени в букви а) — д).

е) повишаване на осведомеността сред съответния персонал относно мерките, посочени в букви а) — д), включително чрез периодично обучение.

Изменение  69

Предложение за директива

Член 11 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. По искане на държавата членка, която е установила критичния субект, и със съгласието на съответния критичен субект, Комисията организира консултативни мисии в съответствие с правилата, предвидени в член 15, параграфи 4, 5, 7 и 8, за да предостави съвети на съответния критичен субект при изпълнение на задълженията му по глава III. Консултативната мисия докладва констатациите си на Комисията, на тази държава членка и на съответния критичен субект.

3. По искане на държавата членка, която е установила критичния субект, и при консултация със съответния критичен субект, Комисията организира консултативни мисии в съответствие с правилата, предвидени в член 15, параграфи 4, 5, 7 и 8, за да предостави съвети на съответния критичен субект при изпълнение на задълженията му по глава III. Консултативната мисия докладва констатациите си на Комисията, на тази държава членка и на съответния критичен субект. По тяхно искане Комисията също може да предлага консултативни мисии до субекти, базирани в трети държави.

Изменение  70

Предложение за директива

Член 12 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки гарантират, че критичните субекти могат да подават искания за цялостни проверки на лицата, които попадат в определени специфични категории персонал, включително на лица, за които се обмисля възможността да бъдат наети на длъжности, попадащи в тези категории, и че тези искания се оценяват експедитивно от органите, компетентни да извършват такива цялостни проверки.

1. Държавите членки гарантират, че критичните субекти могат да подават искания за цялостни проверки на лицата, които попадат в определени специфични категории персонал, включително на лица, за които се обмисля възможността да бъдат наети на длъжности, попадащи в тези категории, и че тези искания се оценяват експедитивно от органите, компетентни да извършват такива цялостни проверки. Тези цялостни проверки са пропорционални и строго ограничени до това, което е необходимо и целесъобразно за изпълнението на задълженията на засегнатите лица.

Изменение  71

Предложение за директива

Член 12 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. В съответствие с приложимото право на Съюза и националното право, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета38, цялостната проверка, посочена в параграф 1:

2. В съответствие с приложимото право на Съюза и националното право, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, държавите членки гарантират извършването на цялостната проверка, посочена в параграф 1, с единствената цел да се оцени възможен риск за сигурността за засегнатия критичен субект. Цялостната проверка:

_________________

 

38 OВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1.

 

Изменение  72

Предложение за директива

Член 13 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки гарантират, че критичните субекти уведомяват компетентния орган без необосновано забавяне за инциденти, които имат или може да окажат значително смущаващо въздействие върху тяхната дейност. Уведомленията включват цялата налична информация, необходима на компетентния орган, за да разбере естеството, причината и възможните последици от инцидента, включително за да определи евентуално трансгранично въздействие на инцидента. Уведомлението не води до повишена отговорност за критичните субекти.

1. Държавите членки гарантират, че критичните субекти уведомяват компетентния орган без необосновано забавяне за инциденти, които имат или може да окажат значително смущаващо въздействие върху тяхната дейност. В рамките на 24 часа след научаване за инцидента от страна на даден критичен субект се подава първоначално уведомление, последвано от подробен доклад не по-късно от един месец след това. Уведомленията включват цялата налична информация, необходима на компетентния орган, за да разбере естеството, причината и възможните последици от инцидента, включително за да определи евентуално трансгранично въздействие на инцидента. Уведомлението не води до повишена отговорност за критичните субекти.

 

Когато даден инцидент има или може да има значително въздействие върху критични субекти или върху непрекъснатостта на предоставянето на основни услуги в повече от три държави членки, държавите членки гарантират, че засегнатите критични субекти уведомяват Комисията за тези инциденти. Комисията незабавно информира Групата за устойчивост на критичните субекти относно такива уведомления. Комисията и Групата за устойчивост на критичните субекти обработват, в съответствие с правото на Съюза, информацията, предоставена като част от тези уведомления, по начин, който зачита нейната поверителност и защитава сигурността и търговските интереси на съответния критичен субект или на съответните критични субекти.

Изменение  73

Предложение за директива

Член 13 – параграф 2 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) географската област, засегната от смущенията или потенциалните смущения.

в) географската област, засегната от смущенията или потенциалните смущения, като се взема под внимание дали областта е географски изолирана.

Изменение  74

Предложение за директива

Член 13 – параграф 3 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а. Съответният компетентен орган представя ежегодно обобщен доклад на Комисията и на Групата за устойчивост на критичните субекти относно получените уведомления и предприетите действия в съответствие с настоящия член.

Изменение  75

Предложение за директива

Член 13 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Възможно най-скоро след като бъде уведомен в съответствие с параграф 1, компетентният орган предоставя на критичния субект, който го е уведомил, съответната информация относно последващите действия във връзка с уведомлението, включително информация, която би могла да подпомогне ефективната реакция на критичния субект спрямо инцидента.

4. Възможно най-скоро след като бъде уведомен в съответствие с параграф 1, компетентният орган предоставя на критичния субект, който го е уведомил, съответната информация относно последващите действия във връзка с уведомлението, включително информация, която би могла да подпомогне ефективната реакция на критичния субект спрямо инцидента. Компетентният орган информира обществеността за инцидент, когато прецени, че това би било в обществен интерес. Компетентният орган гарантира, че критичните субекти информират ползвателите за своите услуги, които могат да бъдат засегнати от инцидента, и когато е целесъобразно, за всички възможни мерки за безопасност или средства за правна защита.

Изменение  76

Предложение за директива

Член 13 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 13а

 

Стандарти

 

За да се насърчава последователното прилагане на настоящата директива, държавите членки, без да налагат или дискриминират в полза на използването на определен вид технология, насърчават използването на стандарти и спецификации, които са от значение за сигурността и устойчивостта на критичните субекти.

Изменение  77

Предложение за директива

Член 14 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Даден субект се счита за критичен субект от особено европейско значение, ако е установен като критичен субект и предоставя основни услуги на или във повече от една трета от държавите членки и за него Комисията е била уведомена съответно съгласно член 5, параграфи 1 и 6.

2. Даден субект се счита за критичен субект от особено европейско значение, ако е установен като критичен субект и предоставя едни и същи или подобни основни услуги на или в повече от три държави членки и за него Комисията е била уведомена съответно съгласно член 5, параграфи 1 и 6.

Изменение  78

Предложение за директива

Член 15 – параграф 1 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По искане на една или повече държави членки или на Комисията държавата членка, в която се намира инфраструктурата на критичния субект от особено европейско значение, заедно с този субект информира Комисията и Групата за устойчивост на критичните субекти за резултата от оценката на риска, извършена съгласно член 10, и за мерките, предприети в съответствие с член 11.

По искане на една или повече държави членки или на Комисията критичен субект от особено европейско значение информира Групата за устойчивост на критичните субекти за резултата от оценката на риска, извършена съгласно член 10, и за мерките, предприети в съответствие с член 11.

Изменение  79

Предложение за директива

Член 15 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. По искане на една или повече държави членки или по собствена инициатива и със съгласието на държавата членка, в която се намира инфраструктурата на критичния субект от особено европейско значение, Комисията организира консултативна мисия за оценка на мерките, които този субект е предприел за изпълнение на задълженията си съгласно глава III. При необходимост консултативните мисии могат да поискат специфичен експертен опит в областта на управлението на риска от бедствия посредством Координационния център за реагиране при извънредни ситуации.

2. По искане на една или повече държави членки или по собствена инициатива и при консултация с държавата членка, в която се намира инфраструктурата на критичния субект от особено европейско значение, Комисията организира консултативна мисия за оценка на мерките, които този субект е предприел за изпълнение на задълженията си съгласно глава III. При необходимост консултативните мисии могат да поискат специфичен експертен опит в областта на управлението на риска от бедствия посредством Координационния център за реагиране при извънредни ситуации.

Изменение  80

Предложение за директива

Член 15 – параграф 4 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията организира програмата на дадена консултативна мисия, като се консултира с членовете на конкретната консултативна мисия и със съгласието на държавата членка, в която се намира инфраструктурата на съответния критичен субект или критичен субект от европейско значение.

Комисията организира програмата на дадена консултативна мисия, като се консултира с членовете на конкретната консултативна мисия и с държавата членка, в която се намира инфраструктурата на съответния критичен субект или критичен субект от европейско значение.

Изменение  81

Предложение за директива

Член 16 – параграф 2 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Групата за устойчивост на критичните субекти се състои от представители на държавите членки и на Комисията. Когато е уместно за изпълнението на нейните задачи, Групата за устойчивост на критичните субекти може да покани представители на заинтересовани страни да участват в нейната работа.

Групата за устойчивост на критичните субекти се състои от представители на държавите членки и на Комисията. Когато е уместно за изпълнението на нейните задачи, Групата за устойчивост на критичните субекти приканва представители на заинтересовани страни да участват в нейната работа, а също така призовава Европейския парламент да участва като наблюдател.

Изменение  82

Предложение за директива

Член 16 – параграф 3 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) улеснява обмена на най-добри практики по отношение на установяването на критични субекти от държавите членки в съответствие с член 5, включително по отношение на трансграничните зависимости и по отношение на рисковете и инцидентите;

в) улеснява обмена на най-добри практики по отношение на установяването на критични субекти от държавите членки в съответствие с член 5, включително по отношение на трансграничните и междусекторните зависимости и по отношение на рисковете и инцидентите;

Изменение  83

Предложение за директива

Член 16 – параграф 3 – буква в a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва) изготвя стратегия на Съюза за устойчивост в съответствие с целите, определени в настоящата директива;

Изменение  84

Предложение за директива

Член 16 – параграф 3 – буква з

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з) обменя информация и най-добри практики в областта на научноизследователската и развойната дейност, свързана с устойчивостта на критичните субекти в съответствие с настоящата директива;

з) обменя информация и най-добри практики в областта на иновациите, научноизследователската и развойната дейност, свързана с устойчивостта на критичните субекти в съответствие с настоящата директива;

Изменение  85

Предложение за директива

Член 16 – параграф 3 – буква з a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

за) насърчава и подпомага координирани оценки на риска и съвместни действия сред критичните субекти;

Изменение  86

Предложение за директива

Член 16 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Групата за устойчивост на критичните субекти провежда заседания редовно и най-малко веднъж годишно с Групата за сътрудничество, създадена съгласно [Директивата за МИС 2], за да се насърчават стратегическото сътрудничество и обменът на информация.

5. Групата за устойчивост на критичните субекти провежда заседания редовно и най-малко веднъж годишно с Групата за сътрудничество, създадена съгласно [Директивата за МИС 2], за да се улесняват стратегическото сътрудничество и обменът на информация.

Изменение  87

Предложение за директива

Член 16 – параграф 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. Комисията предоставя на Групата за устойчивост на критичните субекти обобщен доклад с информацията, предоставена от държавите членки съгласно член 3, параграф 3 и член 4, параграф 4, не по-късно от [три години и шест месеца след влизането в сила на настоящата директива] и впоследствие, когато е необходимо, но най-малко на всеки четири години.

7. Комисията предоставя на Групата за устойчивост на критичните субекти обобщен доклад с информацията, предоставена от държавите членки съгласно член 3, параграф 3 и член 4, параграф 4, не по-късно от [три години и шест месеца след влизането в сила на настоящата директива] и впоследствие, когато е необходимо, но най-малко на всеки четири години. Комисията редовно публикува обобщен доклад за дейностите на Групата за устойчивост на критичните субекти.

 

Комисията създава общ секретариат за Групата за устойчивост на критичните субекти и Групата за сътрудничество, създадена съгласно [Директивата за МИС 2], с цел улесняване на комуникацията между двете групи и следователно свеждане до минимум на неяснотите между различните органи, определени съгласно настоящата директива и [Директивата за МИС 2].

Изменение  88

Предложение за директива

Член 17 – параграф 2 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а. За да получава и използва правилно информацията, получена съгласно член 8, параграф 3, Комисията поддържа съюзен регистър на инцидентите с цел разработване и споделяне на най-добри практики и методологии.

Изменение  89

Предложение за директива

Член 21 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 11, параграф 4, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от датата на влизане в сила на настоящата директива или друга дата, определена от съзаконодателите.

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4, параграф 1 и член 11, параграф 4, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от датата на влизане в сила на настоящата директива или друга дата, определена от съзаконодателите.

Изменение  90

Предложение за директива

Член 21 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Делегирането на правомощия, посочено в член 11, параграф 4, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

3. Делегирането на правомощия, посочено в член 4, параграф 1 и член 11, параграф 4, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

Изменение  91

Предложение за директива

Член 22 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Не по-късно от [54 месеца след влизането в сила на настоящата директива] Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад с оценка на степента, в която държавите членки са взели необходимите мерки, за да се съобразят с настоящата директива.

Не по-късно от [54 месеца след влизането в сила на настоящата директива] Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад с оценка на степента, в която държавите членки са взели необходимите мерки, за да се съобразят с настоящата директива. Докладът съдържа отделни глави за всяка държава относно конкретния напредък в прилагането във всяка държава членка.

Изменение  92

Предложение за директива

Член 22 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията периодично прави преглед на действието на настоящата директива и докладва на Европейския парламент и на Съвета. В доклада по-специално се прави оценка на въздействието и добавената стойност на настоящата директива за гарантиране на устойчивостта на критичните субекти, както и дали приложното поле на директивата следва да бъде разширено, така че да обхване и други сектори или подсектори. Първият доклад се представя не по-късно от [шест години след влизането в сила на настоящата директива] и в него се оценява по-специално дали обхватът на директивата следва да бъде разширен, така че да включва сектора на производството, преработката и дистрибуцията на храни.

Комисията периодично прави преглед на действието на настоящата директива и докладва на Европейския парламент и на Съвета. В доклада по-специално се прави оценка на въздействието и добавената стойност на настоящата директива за гарантиране на устойчивостта на критичните субекти, както и дали приложното поле на директивата следва да бъде разширено, така че да обхване и други сектори или подсектори. Първият доклад се представя не по-късно от [шест години след влизането в сила на настоящата директива] и в него се оценява по-специално дали обхватът на директивата следва да бъде разширен. За тази цел Комисията взема предвид съответните документи на Групата за устойчивост на критичните субекти.

Изменение  93

Предложение за директива

Приложение – таблица – точка 2 – Транспорт – буква д) (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

2.Транспорт

а) Въздушен

– Въздушни превозвачи по смисъла на член 3, точка 4 от Регламент (ЕО) № 300/200856

– Управляващи летището органи по смисъла на член 2, точка 2 от Директива 2009/12/ЕО57, летища по смисъла на член 2, точка 1 от същата директива, включително основните летища, изброени в раздел 2 от приложение II към Регламент (ЕС) № 1315/201358, и субекти, експлоатиращи спомагателни инсталации, намиращи се на летищата

– Оператори по управление на въздушното движение, предоставящи обслужване по контрол на въздушното движение (КВД) по смисъла на член 2, точка 1 от Регламент (ЕО) № 549/200459

 

б) Железопътен

– Управители на инфраструктура по смисъла на член 3, точка 2 от Директива 2012/34/ЕС60

– Железопътни предприятия по смисъла на член 3, точка 1 от Директива 2012/34/ЕС, включително оператори на обслужващи съоръжения по смисъла на член 3, точка 12 от Директива 2012/34/ЕС

 

в) Воден

– Дружества за вътрешен, морски и крайбрежен пътнически и товарен воден транспорт, посочени за морския транспорт в приложение I към Регламент (ЕО) № 725/200461, с изключение на отделните плавателни съдове, експлоатирани от тези дружества

 

– Управителни органи на пристанища по смисъла на член 3, точка 1 от Директива 2005/65/ЕО62, включително техните пристанищни съоръжения по смисъла на член 2, точка 11 от Регламент (ЕО) № 725/2004, и субекти, извършващи строителни работи и експлоатиращи оборудване на територията на пристанищата

 

– Оператори на служба по морския трафик по смисъла на член 3, буква о) от Директива 2002/59/ЕО63 на Европейския парламент и на Съвета

 

г) Автомобилен

– Пътни органи по смисъла на член 2, точка 12 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/96264 на Комисията, които отговарят за контрола на управлението на движението

 

– Оператори на интелигентни транспортни системи по смисъла на член 4, точка 1 от Директива 2010/40/ЕС65

 

Изменение

2.Транспорт

а) Въздушен

– Въздушни превозвачи по смисъла на член 3, точка 4 от Регламент (ЕО) № 300/200856

– Управляващи летището органи по смисъла на член 2, точка 2 от Директива 2009/12/ЕО57, летища по смисъла на член 2, точка 1 от същата директива, включително основните летища, изброени в раздел 2 от приложение II към Регламент (ЕС) № 1315/201358, и субекти, експлоатиращи спомагателни инсталации, намиращи се на летищата

– Оператори по управление на въздушното движение, предоставящи обслужване по контрол на въздушното движение (КВД) по смисъла на член 2, точка 1 от Регламент (ЕО) № 549/200459

 

б) Железопътен

– Управители на инфраструктура по смисъла на член 3, точка 2 от Директива 2012/34/ЕС60

– Железопътни предприятия по смисъла на член 3, точка 1 от Директива 2012/34/ЕС, включително оператори на обслужващи съоръжения по смисъла на член 3, точка 12 от Директива 2012/34/ЕС

 

в) Воден

– Дружества за вътрешен, морски и крайбрежен пътнически и товарен воден транспорт, посочени за морския транспорт в приложение I към Регламент (ЕО) № 725/200461, с изключение на отделните плавателни съдове, експлоатирани от тези дружества

– Управителни органи на пристанища по смисъла на член 3, точка 1 от Директива 2005/65/ЕО62, включително техните пристанищни съоръжения по смисъла на член 2, точка 11 от Регламент (ЕО) № 725/2004, и субекти, извършващи строителни работи и експлоатиращи оборудване на територията на пристанищата

– Оператори на служба по морския трафик по смисъла на член 3, буква о) от Директива 2002/59/ЕО63 на Европейския парламент и на Съвета

 

г) Автомобилен

– Пътни органи по смисъла на член 2, точка 12 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/96264 на Комисията, които отговарят за контрола на управлението на движението

– Оператори на интелигентни транспортни системи по смисъла на член 4, точка 1 от Директива 2010/40/ЕС65

 

д) обществен транспорт

Органи за обществен транспорт и оператори на услуги, посочени в член 2, букви б) и г) от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета65а.

 

 

_____________________

 

 

65a Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и № 1107/70 на Съвета (ОВ L 315, 3.12.2007 г., стр. 1).

Изменение  94

Предложение за директива

Приложение – раздел 5 – подраздел 6 (нов)

 

 

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Сектори, подсектори и видове субекти

Сектори, подсектори и видове субекти

5. Здравеопазване

5. Здравеопазване

— Доставчици на здравно обслужване по смисъла на член 3, буква ж) от Директива 2011/24/ЕС9

— Доставчици на здравно обслужване по смисъла на член 3, буква ж) от Директива 2011/24/ЕС9

— Референтни лаборатории на ЕС по смисъла на член 15 от Регламент [XX] относно сериозните трансгранични здравни заплахи

— Референтни лаборатории на ЕС по смисъла на член 15 от Регламент [XX] относно сериозните трансгранични здравни заплахи

— Субекти, извършващи научноизследователска и развойна дейност в областта на лекарствените продукти по смисъла на член 1, точка 2 от Директива 2001/83/ЕО

— Субекти, извършващи научноизследователска и развойна дейност в областта на лекарствените продукти по смисъла на член 1, точка 2 от Директива 2001/83/ЕО

— Субекти, произвеждащи основни фармацевтични продукти и препарати, посочени в раздел В, разделение 21 на NACE Rev. 2

– Субекти, произвеждащи основни фармацевтични продукти и препарати, посочени в раздел В, разделение 21 на NACE Rev. 2

— Субекти, произвеждащи медицински изделия, които се считат за критично важни при извънредни ситуации в областта на общественото здраве („списък на критично важните медицински изделия при извънредни ситуации в областта на общественото здраве“) по смисъла на член 20 от Регламент XXXX

Субекти, произвеждащи медицински изделия, които се считат за критично важни при извънредни ситуации в областта на общественото здраве („списък на критично важните медицински изделия при извънредни ситуации в областта на общественото здраве“) по смисъла на член 20 от Регламент XXXX

 

— Субекти, притежаващи разрешение за дистрибуция, посочено в член 79 от Директива 2001/83/ЕО

Изменение  95

Предложение за директива

Приложение – сектор 9 – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9. Публична администрация

9. Публична администрация и демократични институции

Изменение  96

Предложение за директива

Приложение – сектор 9 – вид субект – 3 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

– Централни, регионални и местни правителства и парламенти

Изменение  97

Предложение за директива

Приложение ІІ – Раздел 10 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

10а. Производство, преработка и разпространение на храни

 

– Предприятия за производство на храни, посочени в член 3, точка 2 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета

 

________________

 

Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1).


 


 

 

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРОМИШЛЕНОСТ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЕНЕРГЕТИКА (2.7.2021)

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивостта на критичните субекти

(COM(2020)0829 – C9‑0421/2020 – (2020)0365(COD))

Докладчик по становище: Нилс Турвалдс

(*)  Асоциирани комисии – член 57 от Правилника за дейността

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да вземе предвид следните изменения:

Изменение  1

 

Предложение за директива

Съображение 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Директива 2008/114/ЕО на Съвета17 предвижда процедура за означаване на европейски критични инфраструктури в секторите на енергетиката и на транспорта, чието нарушаване или унищожаване би довело до значителни трансгранични последици за две или повече държави членки. Посочената директива е съсредоточена изключително върху защитата на такива инфраструктури. Въпреки това, при оценката на Директива 2008/114/ЕО, извършена през 2019 г.18, беше установено, че поради все по-взаимосвързания и трансграничен характер на дейностите, при които се използват критични инфраструктури, защитните мерки, свързани само с отделни активи, не са достатъчни, за да се предотврати възникването на всякакви смущения. Поради това е необходимо подходът да се ориентира към гарантиране на устойчивостта на критичните субекти, т.е. тяхната способност да смекчават, да поемат, да се приспособяват към инциденти, които могат да доведат до нарушаване на дейността им, и да се възстановяват от такива инциденти.

(1) Директива 2008/114/ЕО на Съвета17 предвижда процедура за означаване на европейски критични инфраструктури в секторите на енергетиката и на транспорта, чието нарушаване или унищожаване би довело до значителни трансгранични последици за две или повече държави членки. Посочената директива е съсредоточена изключително върху защитата на такива инфраструктури. Въпреки това, при оценката на Директива 2008/114/ЕО, извършена през 2019 г.18, беше установено, че поради все по-взаимосвързания и трансграничен характер на дейностите, при които се използват критични инфраструктури, защитните мерки, свързани само с отделни активи, не са достатъчни, за да се предотврати възникването на всякакви смущения. Поради това е необходимо подходът да се ориентира към гарантиране на устойчивостта на критичните субекти, т.е. тяхната способност да смекчават, да поемат, да реагират, да се приспособяват към инциденти, които могат да доведат до нарушаване на дейността им, застрашавайки общото икономическо и социално благосъстояние на гражданите, и да се възстановяват от такива инциденти.

__________________

__________________

17 Директива 2008/114/ЕО на Съвета от 8 декември 2008 г. относно установяването и означаването на европейски критични инфраструктури и оценката на необходимостта от подобряване на тяхната защита (ОВ L 345, 23.12.2008 г., стр. 75).

17 Директива 2008/114/ЕО на Съвета от 8 декември 2008 г. относно установяването и означаването на европейски критични инфраструктури и оценката на необходимостта от подобряване на тяхната защита (ОВ L 345, 23.12.2008 г., стр. 75).

18 SWD(2019) 308.

18 SWD(2019) 308.

Изменение  2

 

Предложение за директива

Съображение 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Тези нарастващи взаимозависимости са резултат от все по-трансгранична и взаимозависима мрежа за предоставяне на услуги, използваща ключови инфраструктури в целия Съюз в секторите на енергетиката, транспорта, банковото дело, инфраструктурата на финансовия пазар, цифровата инфраструктура, питейната вода и отпадъчните води, здравеопазването, някои аспекти на публичната администрация, както и космическото пространство, що се отнася до предоставянето на определени услуги, зависими от наземни инфраструктури, които са притежавани, управлявани и експлоатирани от държавите членки или от частни страни и които следователно не обхващат инфраструктури, притежавани, управлявани или експлоатирани от или от името на Съюза като част от неговите космически програми. Тези взаимозависимости означават, че всяко смущение, дори първоначално ограничено до един субект или един сектор, може да има каскадно въздействие в по-широк план, което може да доведе до широкообхватни и дълготрайни отрицателни последици върху предоставянето на услуги в рамките на вътрешния пазар. Пандемията от COVID-19 показа уязвимостта на нашите все по-взаимозависими общества спрямо рискове с малка вероятност.

(3) Тези нарастващи взаимозависимости са резултат от все по-трансгранична и взаимозависима мрежа за предоставяне на услуги, използваща ключови инфраструктури в целия Съюз в секторите на енергетиката, транспорта, банковото дело, инфраструктурата на финансовия пазар, цифровата инфраструктура, питейната вода и отпадъчните води, здравеопазването, храните, някои аспекти на публичната администрация, както и космическото пространство, що се отнася до предоставянето на определени услуги, зависими от наземни инфраструктури, които са притежавани, управлявани и експлоатирани от държавите членки или от частни страни и които следователно не обхващат инфраструктури, притежавани, управлявани или експлоатирани от или от името на Съюза като част от неговите космически програми. Иновациите и технологичният напредък допринасят за създаването на нови форми и видове инфраструктурни системи, при които се използват иновации, насочени към намаляване на разходите и увеличаване на ефективността, и които може да имат последици за риска и устойчивостта. Тези взаимозависимости означават, че всяко смущение, дори първоначално ограничено до един субект или един сектор, може да има каскадно въздействие в по-широк план, което може да доведе до широкообхватни и дълготрайни отрицателни последици върху предоставянето на услуги в рамките на вътрешния пазар. Устойчивостта на енергийните инфраструктури играе важна роля за икономическия растеж в целия Съюз и допринася за осигуряването на достоен стандарт на живот на уязвимите потребители на енергия. Пандемията от COVID-19 показа уязвимостта на нашите все по-взаимозависими общества спрямо рискове с малка вероятност.

Изменение  3

 

Предложение за директива

Съображение 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Субектите, участващи в предоставянето на основни услуги, все по-често подлежат на различаващи се изисквания, наложени от законодателствата на държавите членки. Фактът, че някои държави членки имат по-малко строги изисквания за сигурност по отношение на тези субекти, не само може да засегне по неблагоприятен начин поддържането на жизненоважни обществени функции или икономически дейности в целия Съюз, но също така води до пречки пред правилното функциониране на вътрешния пазар. Сходни видове субекти са считани за критични в някои държави членки, но не и в други, а към тези, които са установени като критични, се прилагат различни изисквания в различните държави членки. Това води до допълнителна и ненужна административна тежест за дружествата, извършващи трансгранична дейност, и по-специално за дружествата, осъществяващи дейност в държави членки с по-строги изисквания.

(4) Субектите, участващи в предоставянето на основни услуги, все по-често подлежат на различаващи се изисквания, наложени от законодателствата на държавите членки. Фактът, че някои държави членки имат по-малко строги изисквания за сигурност по отношение на тези субекти, не само може да засегне по неблагоприятен начин поддържането на жизненоважни обществени функции или икономически дейности в целия Съюз, но също така води до пречки пред правилното функциониране на вътрешния пазар. Устойчивостта на критичните субекти е от голямо значение за функционирането на вътрешния пазар и за сигурността на Съюза и на неговите граждани. Сходни видове субекти са считани за критични в някои държави членки, но не и в други, а към тези, които са установени като критични, се прилагат различни изисквания в различните държави членки. Това води до допълнителна и ненужна административна тежест за дружествата, извършващи трансгранична дейност, и по-специално за дружествата, осъществяващи дейност в държави членки с по-строги изисквания.

Изменение  4

 

Предложение за директива

Съображение 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Поради това е необходимо да се установят хармонизирани минимални правила, за да се гарантира предоставянето на основни услуги на вътрешния пазар и да се повиши устойчивостта на критичните субекти.

(5) Поради това е необходимо да се установят хармонизирани минимални правила, за да се гарантира предоставянето на основни услуги на вътрешния пазар и да се повиши устойчивостта на критичните субекти. Тъй като настоящата директива предвижда минимални правила, държавите членки са свободни да приемат или да запазват по-строги правила, за да обезпечат предоставянето на основните услуги на вътрешния пазар и да увеличат устойчивостта на критичните субекти, ако считат това за необходимо за защитата на националната сигурност.

Изменение  5

 

Предложение за директива

Съображение 8

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Предвид значението на киберсигурността за устойчивостта на критичните субекти и в интерес на последователността е необходим съгласуван подход между настоящата директива и Директива (ЕС) XX/YY на Европейския парламент и на Съвета20 [Предложение за директива относно мерки за високо общо ниво на киберсигурност в Съюза (наричана по-долу „Директивата за МИС 2“)] във всички случаи, когато това е възможно. С оглед на по-високата честота и специфичните характеристики на киберрисковете, Директивата за МИС 2 определя всеобхватни изисквания към широк кръг от субекти, за да се гарантира тяхната киберсигурност. Като се има предвид, че Директивата за МИС 2 разглежда в достатъчна степен киберсигурността, обхванатите от нея въпроси следва да бъдат изключени от обхвата на настоящата директива, без да се засяга конкретният режим за субектите в сектора на цифровата инфраструктура.

(8) Предвид значението на киберсигурността за устойчивостта на критичните субекти и в интерес на последователността е необходим съгласуван подход между настоящата директива и Директива (ЕС) XX/YY на Европейския парламент и на Съвета20 [Предложение за директива относно мерки за високо общо ниво на киберсигурност в Съюза (наричана по-долу „Директивата за МИС 2“)] във всички случаи, когато това е възможно, като се избягва всякакво припокриване, което би попречило на ефективността на тези две директиви. С оглед на по-високата честота и специфичните характеристики на киберрисковете, Директивата за МИС 2 определя всеобхватни изисквания към широк кръг от субекти, за да се гарантира тяхната киберсигурност. Като се има предвид, че Директивата за МИС 2 разглежда в достатъчна степен киберсигурността, обхванатите от нея въпроси следва да бъдат изключени от обхвата на настоящата директива, без да се засяга конкретният режим за субектите в сектора на цифровата инфраструктура.

__________________

__________________

20 [Препратка към Директивата за МИС 2, след като бъде приета.]

20 [Препратка към Директивата за МИС 2, след като бъде приета.]

Изменение  6

 

Предложение за директива

Съображение 11

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Действията на държавите членки за установяване на критичните субекти и за подпомагане на гарантирането на устойчивостта им следва да се извършват при спазване на основан на риска подход, който насочва усилията към субектите, които са най-значими за изпълнението на жизненоважни обществени функции или икономически дейности. За да се гарантира такъв целенасочен подход, всяка държава членка следва да извърши, в съответствие с хармонизирана правна уредба, оценка на всички съответни природни и причинени от човека рискове, които могат да засегнат предоставянето на основни услуги, включително произшествия, природни бедствия, извънредни ситуации, свързани с общественото здраве, например пандемии, и антагонистични заплахи, включително терористични престъпления. При извършването на тези оценки на риска държавите членки следва да вземат предвид други общи или специфични за сектора оценки на риска, извършени съгласно други актове на правото на Съюза, и следва да вземат предвид зависимостите между секторите, включително от други държави членки и трети държави. Резултатите от оценката на риска следва да се използват в процедурата за установяване на критичните субекти, а също и за оказване на съдействие на тези субекти при изпълнението на изискванията за устойчивост съгласно настоящата директива.

(11) Действията на държавите членки за установяване на критичните субекти и за подпомагане на гарантирането на устойчивостта им следва да се извършват при спазване на основан на риска подход, който насочва усилията към субектите, които са най-значими за изпълнението на жизненоважни обществени функции или икономически дейности. За да се гарантира такъв целенасочен подход, всяка държава членка следва да извърши, в съответствие с хармонизирана правна уредба, оценка на всички съответни природни и причинени от човека рискове, които могат да засегнат предоставянето на основни услуги, включително произшествия, природни бедствия, извънредни ситуации, свързани с общественото здраве, например пандемии, и антагонистични заплахи, включително терористични престъпления и проникване на престъпни елементи. При извършването на тези оценки на риска държавите членки следва да вземат предвид други общи или специфични за сектора оценки на риска, извършени съгласно други актове на правото на Съюза, и следва да вземат предвид зависимостите между секторите, включително от други държави членки и трети държави. Резултатите от оценката на риска следва да се използват в процедурата за установяване на критичните субекти, а също и за оказване на съдействие на тези субекти при изпълнението на изискванията за устойчивост съгласно настоящата директива.

Изменение  7

 

Предложение за директива

Съображение 12

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) За да се гарантира, че тези изисквания се прилагат към всички съответни субекти, и за да се намалят различията в това отношение, е важно да се установят хармонизирани правила, които да осигурят съгласуваност при установяването на критичните субекти в целия Съюз, като същевременно позволяват на държавите членки да вземат под внимание националните особености. Поради това следва да бъдат определени критерии за установяване на критичните субекти. В интерес на ефективността, ефикасността, съгласуваността и правната сигурност следва също така да се определят подходящи правила относно уведомяването и сътрудничеството, свързани с това установяване, както и относно правните последици от него. За да се даде възможност на Комисията да оцени правилното изпълнение на настоящата директива, държавите членки следва да ѝ представят по възможно най-подробен и конкретен начин съответната информация и във всеки случай списъка на основните услуги, броя на установените критични субекти за всеки сектор и подсектор, посочен в приложението, и основната услуга или услуги, предоставяни от всеки субект, както и всички приложими прагове.

(12) За да се гарантира, че тези изисквания се прилагат към всички съответни субекти, и за да се намалят различията в това отношение, е важно да се установят хармонизирани правила, които да осигурят съгласуваност при установяването на критичните субекти в целия Съюз, като същевременно позволяват на държавите членки да вземат под внимание националните особености. С настоящата директива се отговаря на необходимостта от осигуряване на непрекъснатост на услугите, които са от основно значение за поддържането на жизненоважни обществени функции или икономически дейности, без да се засягат националните правомощия за организирането и предоставянето на обществени услуги. Поради това следва да бъдат определени критерии за установяване на критичните субекти. В интерес на ефективността, ефикасността, съгласуваността и правната сигурност следва също така да се определят подходящи правила относно уведомяването и сътрудничеството, свързани с това установяване, както и относно правните последици от него. За да се даде възможност на Комисията да оцени правилното изпълнение на настоящата директива, държавите членки следва да ѝ представят по възможно най-подробен и конкретен начин съответната информация и във всеки случай списъка на основните услуги, броя на установените критични субекти за всеки сектор и подсектор, посочен в приложението, и основната услуга или услуги, предоставяни от всеки субект, както и всички приложими прагове.

Изменение  8

 

Предложение за директива

Съображение 16

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) Държавите членки следва да определят органи, компетентни да упражняват надзор върху прилагането и, когато е необходимо, да налагат спазването на разпоредбите на настоящата директива и да гарантират, че тези органи разполагат с подходящи правомощия и ресурси. С оглед на различията в националните структури на управление и с цел да се защитят вече съществуващи секторни правила или надзорните и регулаторни органи на Съюза, както и да се избегне дублирането, държавите членки следва да могат да определят повече от един национален компетентен орган. В този случай обаче те следва ясно да очертаят съответните задачи на съответните органи и да гарантират, че те си сътрудничат гладко и ефективно. Всички компетентни органи следва също така да си сътрудничат в по-общ план с други съответни органи, както на национално равнище, така и на равнището на Съюза.

(16) Държавите членки следва да определят органи, компетентни да упражняват надзор върху прилагането и когато е необходимо, да налагат спазването на разпоредбите на настоящата директива и да гарантират, че тези органи разполагат с подходящи правомощия и ресурси. С оглед на различията в националните структури на управление и с цел да се защитят вече съществуващи на национално равнище или на равнището на Съюза специфични за отделните сектори правила или националните надзорни и регулаторни органи и надзорните и регулаторни органи на Съюза, както и да се избегне дублирането, държавите членки следва да могат да определят повече от един национален компетентен орган. В този случай обаче те следва ясно да очертаят съответните задачи на съответните органи и да гарантират, че те си сътрудничат гладко и ефективно. Всички компетентни органи следва също така да си сътрудничат в по-общ план с други съответни органи, както на национално равнище, така и на равнището на Съюза.

Изменение  9

 

Предложение за директива

Съображение 18

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) Като се има предвид, че съгласно Директивата за МИС 2 субектите, установени като критични субекти, както и установените субекти в сектора на цифровата инфраструктура, които трябва да бъдат третирани като равностойни съгласно настоящата директива, са задължени да спазват изискванията за киберсигурност на Директивата за МИС 2, компетентните органи, определени в съответствие с двете директиви, следва да си сътрудничат, особено по отношение на рисковете и инцидентите, засягащи киберсигурността, които засягат тези субекти.

(18) Субектите, установени като критични субекти съгласно настоящата директива, както и субектите в сектора на цифровата инфраструктура, които трябва да бъдат третирани като равностойни съгласно настоящата директива, са задължени да спазват изискванията за киберсигурност на Директивата за МИС 2. Следователно компетентните органи, определени в съответствие с двете директиви, следва да си сътрудничат, особено по отношение на рисковете и инцидентите, засягащи киберсигурността, които засягат тези субекти. Държавите членки следва да предприемат действия за избягване на двойно докладване и контрол, за да се гарантира, че стратегиите и изискванията, предвидени в настоящата директива и в Директивата за МИС 2, се допълват и че критичните субекти не са обект на допълнителна административна тежест.

Изменение  10

 

Предложение за директива

Съображение 19

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) Държавите членки следва да подкрепят критичните субекти при укрепването на тяхната устойчивост в съответствие със задълженията им по настоящата директива, без да се засяга собствената правна отговорност на субектите да гарантират такова спазване. Държавите членки биха могли по-специално да разработят насоки и методологии, да подкрепят организирането на учения за изпитване на устойчивостта на критичните субекти и да предоставят обучение на техните служители. Освен това, като се имат предвид взаимозависимостите между субектите и секторите, държавите членки следва да създадат инструменти за обмен на информация в подкрепа на доброволния обмен на информация между критичните субекти, без да се засяга прилагането на правилата за конкуренция, установени в Договора за функционирането на Европейския съюз.

(19) Държавите членки следва да подкрепят критичните субекти при укрепването на тяхната устойчивост в съответствие със задълженията им по настоящата директива, без да се засяга собствената правна отговорност на субектите да гарантират такова спазване. Държавите членки следва по-специално да разработят насоки и методологии, да подкрепят организирането на учения за изпитване на устойчивостта на критичните субекти и да предоставят обучение на техните служители. Освен това, като се имат предвид взаимозависимостите между субектите и секторите, държавите членки следва да създадат инструменти за обмен на информация в подкрепа на доброволния обмен на информация между критичните субекти, без да се засяга прилагането на правилата за конкуренция, установени в Договора за функционирането на Европейския съюз.

Изменение  11

 

Предложение за директива

Съображение 25

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25) Критичните субекти следва да уведомяват компетентните органи на държавите членки в разумно най-кратки срокове, в зависимост от конкретните обстоятелства, за инциденти, които значително нарушават или имат потенциал да нарушат значително тяхната дейност. Уведомлението следва да позволи на компетентните органи да реагират бързо и адекватно на инцидентите и да имат цялостен поглед върху общите рискове, пред които са изправени критичните субекти. За тази цел следва да се установи процедура за уведомяване за определени инциденти и параметри, за да се определи кога действителното или потенциалното нарушение е значително и следователно инцидентите следва да бъдат съобщени. Като се има предвид потенциалното трансгранично въздействие на подобни нарушения, следва да се създаде процедура, чрез която държавите членки да информират другите засегнати държави членки чрез единни звена за контакт.

(25) Критичните субекти следва да уведомяват компетентните органи на държавите членки в разумно най-кратки срокове, в зависимост от конкретните обстоятелства, за инциденти, които значително нарушават или имат потенциал да нарушат значително тяхната дейност. Уведомлението следва да позволи на компетентните органи да реагират бързо и адекватно на инцидентите, за да се избегнат още по-отрицателни последствия, и да имат цялостен поглед върху общите рискове, пред които са изправени критичните субекти. За тази цел следва да се установи процедура за уведомяване за определени инциденти и параметри, за да се определи кога действителното или потенциалното нарушение е значително и следователно инцидентите следва да бъдат съобщени. Като се има предвид потенциалното трансгранично въздействие на подобни нарушения, следва да се създаде процедура, чрез която държавите членки да информират другите засегнати държави членки чрез единни звена за контакт. Като се има предвид чувствителността на някои събития, е необходимо да се въведат подходящи форми на поверителност, както и механизми за предотвратяване на разпространението на данни, които биха могли да застрашат националната сигурност.

Изменение  12

 

Предложение за директива

Съображение 30

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30) Държавите членки следва да гарантират, че техните компетентни органи разполагат с определени специфични правомощия за правилното прилагане и изпълнение на настоящата директива по отношение на критични субекти, когато тези субекти попадат под тяхната юрисдикция, както е посочено в настоящата директива. Тези правомощия следва да включват по-специално правомощието да извършват инспекции, надзор и одити, да изискват от критичните субекти да предоставят информация и доказателства, свързани с мерките, които са предприели за изпълнение на задълженията си, и при необходимост да издават заповеди за отстраняване на установените нарушения. При издаването на такива заповеди държавите членки не следва да изискват мерки, които надхвърлят това, което е необходимо и пропорционално, за да се гарантира спазването на изискванията от страна на съответния критичен субект, като се вземат предвид по-специално тежестта на нарушението и икономическият капацитет на критичния субект. В по-общ план тези правомощия следва да бъдат придружени от подходящи и ефективни гаранции, които да бъдат уточнени в националното право, в съответствие с изискванията, произтичащи от Хартата на основните права на Европейския съюз. Когато оценяват изпълнението на задълженията на даден критичен субект по настоящата директива, компетентните органи, определени съгласно настоящата директива, следва да могат да поискат от компетентните органи, определени съгласно Директивата за МИС 2, да направят оценка на киберсигурността на тези субекти. Тези компетентни органи следва да си сътрудничат и да обменят информация за тази цел.

(30) Държавите членки следва да гарантират, че техните компетентни органи разполагат с определени специфични правомощия за правилното прилагане и изпълнение на настоящата директива по отношение на критични субекти, когато тези субекти попадат под тяхната юрисдикция, както е посочено в настоящата директива. Тези правомощия следва да включват по-специално правомощието да извършват инспекции, надзор и одити, да изискват от критичните субекти да предоставят информация и доказателства, свързани с мерките, които са предприели за изпълнение на задълженията си, и при необходимост да издават заповеди за отстраняване на установените нарушения. При издаването на такива заповеди държавите членки не следва да изискват мерки, които надхвърлят това, което е необходимо и пропорционално, за да се гарантира спазването на изискванията от страна на съответния критичен субект, като се вземат предвид по-специално тежестта на нарушението и икономическият капацитет на критичния субект. В по-общ план тези правомощия следва да бъдат придружени от подходящи и ефективни гаранции, които да бъдат уточнени в националното право, в съответствие с изискванията, произтичащи от Хартата на основните права на Европейския съюз. Оценката на критичните субекти съгласно настоящата директива по въпроси, които попадат в обхвата на Директивата за МИС 2, като физическа и нефизическа киберсигурност, са отговорност на компетентните органи, определени съгласно Директивата за МИС 2. Освен това когато оценяват изпълнението на задълженията на даден критичен субект по настоящата директива, компетентните органи, определени съгласно настоящата директива, следва да могат да поискат от компетентните органи, определени съгласно Директивата за МИС 2, да направят оценка на киберсигурността на тези субекти. Тези компетентни органи следва да си сътрудничат и да обменят информация за тази цел.

Изменение  13

 

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) определя задължения за държавите членки да предприемат определени мерки с цел да се гарантира предоставянето в рамките на вътрешния пазар на услуги, които са от основно значение за поддържането на жизненоважни обществени функции или икономически дейности, и по-специално да установят критичните субекти и субектите, които трябва да се считат за равностойни в определени отношения, и да им осигурят възможност да изпълняват задълженията си;

а) определя задължения за държавите членки да предприемат определени мерки с цел да се гарантира непрекъснатото предоставяне в рамките на вътрешния пазар на услуги, които са от основно значение за поддържането на жизненоважни обществени функции или икономически дейности, и по-специално да установят критичните субекти и субектите, които трябва да се считат за равностойни в определени отношения, и да им осигурят възможност да изпълняват задълженията си;

Изменение  14

 

Предложение за директива

Член 1 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Настоящата директива не се прилага към въпроси, обхванати от Директива (ЕС) XX/YY [Предложение за директива относно мерки за високо общо ниво на киберсигурност в Съюза; (наричана по-нататък „Директивата за МИС 2“)], без да се засяга член 7.

2. Настоящата директива не се прилага към въпроси, обхванати от Директива (ЕС) XX/YY [Предложение за директива относно мерки за високо общо ниво на киберсигурност в Съюза; (наричана по-нататък „Директивата за МИС 2“)], без да се засяга член 7. С оглед на взаимовръзките между киберсигурността и физическата сигурност на субектите държавите членки осигуряват съгласувано прилагане на двете директиви.

Изменение  15

 

Предложение за директива

Член 1 – параграф 3 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а. Държавите членки гарантират, че техните стратегии за сигурност, включително специфичните за отделните сектори стратегии за сигурност, осигуряват съгласувана рамка на политиката за засилена координация в контекста на обмена на информация относно инциденти и заплахи и изпълнението на надзорни задачи, с което се избягва дублирането на изисквания и на дейности по докладване и наблюдение.

Изменение  16

 

Предложение за директива

Член 2 – алинея 1 – точка 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) „риск“ означава всяко обстоятелство или събитие, което има потенциално неблагоприятно въздействие върху устойчивостта на критични субекти;

(6) „риск“ означава всяко обстоятелство или събитие, което има потенциално неблагоприятно въздействие върху операциите на критични субекти;

Изменение  17

 

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – алинея 1 – буква г а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га) съответните аспекти на националната стратегия за киберсигурност, както е предвидено в Директивата за МИС 2 и във всяка друга секторна национална стратегия, с оглед на постигане на координация, взаимно допълване и полезни взаимодействия.

Изменение  18

 

Предложение за директива

Член 3 – параграф 3 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а. При изготвянето на своите стратегии държавите членки може да се консултират с местните и регионалните органи и да вземат предвид местния капацитет.

Изменение  19

 

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Оценката на риска отчита всички съответни природни и причинени от човека рискове, включително произшествия, природни бедствия, извънредни ситуации, свързани с общественото здраве, вражески заплахи, включително терористични престъпления съгласно Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета34.

Оценката на риска отчита всички съответни природни и причинени от човека рискове, включително произшествия, природни бедствия, извънредни ситуации, свързани с общественото здраве, вражески заплахи, включително терористични престъпления съгласно Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета34. По целесъобразност при оценката на риска се взема предвид капацитетът на местните и регионалните органи.

__________________

__________________

34 Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно борбата с тероризма и за замяна на Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета, и за изменение на Решение 2005/671/ПВР на Съвета (ОВ L 88, 31.3.2017 г., стр. 6).

34 Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно борбата с тероризма и за замяна на Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета, и за изменение на Решение 2005/671/ПВР на Съвета (ОВ L 88, 31.3.2017 г., стр. 6).

Изменение  20

 

Предложение за директива

Член 4 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Комисията може, в сътрудничество с държавите членки, да разработи незадължителен общ образец за докладване за целите на спазването на параграф 4.

5. Комисията, в сътрудничество с държавите членки, разработва незадължителен общ образец за докладване за целите на спазването на параграф 4.

Изменение  21

 

Предложение за директива

Член 5 – параграф 4 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а. Държавите членки могат да определят субектите, които са определили като съществени субекти съгласно Директивата за МИС 2, като критични субекти съгласно настоящата директива. Когато държава членка реши да не определя съществените субекти съгласно Директивата за МИС 2 като критични субекти съгласно настоящата директива, тя обосновава причините за това.

Изменение  22

 

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1 – буква д

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) географската област, която би могла да бъде засегната от инцидент, включително всички трансгранични въздействия;

д) географската област, която би могла да бъде засегната от инцидент, включително всички трансгранични въздействия, като се отчита уязвимостта, свързана със степента на изолираност на определени видове географски райони, като островни, най-отдалечени или планински райони;

Изменение  23

 

Предложение за директива

Член 8 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Всяка държава членка определя в рамките на компетентния орган единно звено за контакт, което да изпълнява функции за връзка с цел осигуряване на трансгранично сътрудничество с компетентните органи на други държави членки и с Групата за устойчивост на критичните субекти, посочена в член 16 (наричано „единно звено за контакт“).

2. Всяка държава членка определя в рамките на компетентния орган единно звено за контакт, което да изпълнява функции за връзка с цел осигуряване на трансгранично сътрудничество с компетентните органи на други държави членки, с Групата за устойчивост на критичните субекти, посочена в член 16, и с критичните субекти (наричано „единно звено за контакт“). Всяка държава членка гарантира, че единното звено за контакт, определено съгласно Директивата за МИС 2, е единното звено за контакт съгласно настоящата директива.

Изменение  24

 

Предложение за директива

Член 8 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Не по-късно от [три години и шест месеца след влизането в сила на настоящата директива] и всяка година след това единните звена за контакт представят на Комисията и на Групата за устойчивост на критичните субекти обобщен доклад относно получените уведомления, включително броя на уведомленията, естеството на инцидентите, за които е получено уведомление, и действията, предприети в съответствие с член 13, параграф 3.

3. Не по-късно от [три години и шест месеца след влизането в сила на настоящата директива] и през първото тримесечие на всяка година след това единните звена за контакт представят на Комисията и на Групата за устойчивост на критичните субекти обобщен доклад относно получените уведомления, включително броя на уведомленията, естеството на инцидентите, за които е получено уведомление, и действията, предприети в съответствие с член 13, параграф 3.

Изменение  25

 

Предложение за директива

Член 8 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Държавите членки гарантират, че когато е целесъобразно и в съответствие с правото на Съюза и националното право, техните компетентни органи се консултират и си сътрудничат с други съответни национални органи, по-специално с органите, които отговарят за гражданската защита, правоприлагането и защитата на личните данни, както и със съответните заинтересовани страни, включително критични субекти.

5. Държавите членки гарантират, че когато е целесъобразно и в съответствие с правото на Съюза и националното право, техните компетентни органи се консултират и си сътрудничат с други съответни национални органи, включително по целесъобразност с местните и регионалните органи, и по-специално с органите, които отговарят за гражданската защита, правоприлагането и защитата на личните данни, както и със съответните заинтересовани страни, включително критични субекти.

Изменение  26

 

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки оказват подкрепа на критичните субекти за повишаване на тяхната устойчивост. Тази подкрепа може да включва разработването на насоки и методологии, подкрепа за организирането на учения за изпитване на тяхната устойчивост и предоставянето на обучение на служителите на критичните субекти.

1. Държавите членки оказват подкрепа на критичните субекти за повишаване на тяхната устойчивост, за разработване на протоколи, изготвяне на споразумения, развитие на сътрудничество и за обмен на информация и експертен опит между публичния и частния сектор. Тази подкрепа включва, наред с другото, разработването на насоки и методологии, подкрепа за организирането на учения за изпитване на тяхната устойчивост и предоставянето на периодично обучение на служителите на критичните субекти.

Изменение  27

 

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а. При необходимост държавите членки отпускат достатъчно ресурси, за да подпомогнат критичните субекти да изпълнят изискванията за съответствие, по-специално за покриване на допълнителни разходи, свързани с дейности по учене и обучение или наемане на допълнителен персонал за докладване, мониторинг и преглед.

Изменение  28

 

Предложение за директива

Член 9 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Държавите членки създават инструменти за обмен на информация, които да подкрепят доброволния обмен на информация между критичните субекти във връзка с въпроси, обхванати от настоящата директива, в съответствие с правото на Съюза и националното право, по-специално в областта на конкуренцията и защитата на личните данни.

3. Държавите членки създават инструменти за обмен на информация, които да подкрепят доброволния обмен на информация между критичните субекти, с цел увеличаване на споделянето на знания и повишаване на прозрачността в секторите и между тях, във връзка с въпроси, обхванати от настоящата директива, в съответствие с правото на Съюза и националното право, по-специално в областта на конкуренцията и защитата на личните данни.

Изменение  29

 

Предложение за директива

Член 11 – параграф 1 – буква в а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва) предотвратяване на инциденти, които биха могли да застрашат сигурността и продължаването на доставките на стоки и услуги;

Изменение  30

 

Предложение за директива

Член 11 – параграф 1 – буква г а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га) използване на приети европейски стандарти и спецификации, свързани с устойчивостта на критичните субекти, без да налага използването на определен вид услуга или технология или да дискриминира в негова полза;

Изменение  31

 

Предложение за директива

Член 11 – параграф 1 – буква д

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) гарантиране на подходящо управление на сигурността на служителите, включително чрез определяне на категории персонал, изпълняващ критични функции, установяване на права на достъп до чувствителни зони, съоръжения и друга инфраструктура, както и до чувствителна информация, както и определяне на конкретни категории персонал с оглед на член 12;

д) гарантиране на подходящо управление на сигурността на служителите и на обучението, включително чрез определяне на категории персонал, изпълняващ критични функции, установяване на права на достъп до чувствителни зони, съоръжения и друга инфраструктура, както и до чувствителна информация, както и определяне на конкретни категории персонал с оглед на член 12;

Изменение  32

 

Предложение за директива

Член 11 – параграф 1 – буква е

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) повишаване на осведомеността сред съответния персонал относно мерките, посочени в букви а) — д).

е) повишаване на осведомеността сред съответните оператори и техните служители, чрез периодично обучение, относно мерките, посочени в букви а) — д).

Изменение  33

 

Предложение за директива

Член 12 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки гарантират, че критичните субекти могат да подават искания за цялостни проверки на лицата, които попадат в определени специфични категории персонал, включително на лица, за които се обмисля възможността да бъдат наети на длъжности, попадащи в тези категории, и че тези искания се оценяват експедитивно от органите, компетентни да извършват такива цялостни проверки.

1. Държавите членки гарантират, че критичните субекти могат да подават надлежно обосновани искания за цялостни проверки на лицата, които попадат в определени специфични категории персонал, установени въз основа на общи национални критерии, включително на лица, за които се обмисля възможността да бъдат наети за изпълнението на критични функции, попадащи в тези категории, и че тези искания се оценяват експедитивно от органите, компетентни да извършват такива цялостни проверки.

Изменение  34

 

Предложение за директива

Член 12 – параграф 2 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. В съответствие с приложимото право на Съюза и националното право, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета38, цялостната проверка, посочена в параграф 1:

2. В съответствие с приложимото право на Съюза и националното право, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета38, държавите членки гарантират извършването на цялостната проверка, посочена в параграф 1, с единствената цел да се оцени възможен риск за сигурността за критичния субект и по отношение на основните права на засегнатото лице. Цялостната проверка:

__________________

__________________

38 OВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1.

38 OВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1.

Изменение  35

 

Предложение за директива

Член 12 – параграф 2 – алинея 1 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) обхваща предишни периоди на заетост и образование, както и евентуални периоди в автобиографията на лицето, през които то не е било ангажирано с обучение или работа, поне през предходните пет години и за максимален срок от десет години.

в) в изключителни случаи и въз основа на националните критерии обхваща предишни периоди на заетост и образование, както и евентуални периоди в автобиографията на лицето, през които то не е било ангажирано с обучение или работа, поне през предходните пет години и за максимален срок от десет години.

Изменение  36

 

Предложение за директива

Член 13 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки гарантират, че критичните субекти уведомяват компетентния орган без необосновано забавяне за инциденти, които имат или може да окажат значително смущаващо въздействие върху тяхната дейност. Уведомленията включват цялата налична информация, необходима на компетентния орган, за да разбере естеството, причината и възможните последици от инцидента, включително за да определи евентуално трансгранично въздействие на инцидента. Уведомлението не води до повишена отговорност за критичните субекти.

1. Държавите членки гарантират, че критичните субекти уведомяват компетентния орган без необосновано забавяне само за инциденти, които имат значително смущаващо въздействие върху тяхната дейност, за да се избегне пренасищане с информация и излишен поток от данни и да се гарантира ефективното функциониране на националните органи и частните субекти. Уведомленията включват цялата налична информация, необходима на компетентния орган, за да разбере естеството, причината и възможните последици от инцидента, включително за да определи евентуално трансгранично въздействие на инцидента. Уведомлението не води до повишена отговорност за критичните субекти.

Изменение  37

 

Предложение за директива

Член 13 – параграф 2 – буква -а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-а) въздействието върху човешкия живот и последиците за околната среда;

Изменение  38

 

Предложение за директива

Член 13 – параграф 2 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) географската област, засегната от смущенията или потенциалните смущения.

в) географската област, засегната от смущенията или потенциалните смущения, като се взема под внимание дали областта е географски изолирана.

Изменение  39

 

Предложение за директива

Член 16 – параграф 2 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Групата за устойчивост на критичните субекти се състои от представители на държавите членки и на Комисията. Когато е уместно за изпълнението на нейните задачи, Групата за устойчивост на критичните субекти може да покани представители на заинтересовани страни да участват в нейната работа.

2. Групата за устойчивост на критичните субекти се състои от представители на държавите членки и на Комисията. Когато е уместно за изпълнението на нейните задачи, Групата за устойчивост на критичните субекти може да покани представители на имащите отношение страни да участват в нейната работа, като насърчава участието на МСП, гражданското общество и синдикалните организации главно по свързаните с обучение аспекти.

Изменение  40

 

Предложение за директива

Член 16 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Групата за устойчивост на критичните субекти провежда заседания редовно и най-малко веднъж годишно с Групата за сътрудничество, създадена съгласно [Директивата за МИС 2], за да се насърчават стратегическото сътрудничество и обменът на информация.

5. Групата за устойчивост на критичните субекти провежда заседания редовно и най-малко веднъж годишно с Групата за сътрудничество, създадена съгласно [Директивата за МИС 2], за да се улесняват стратегическото сътрудничество и обменът на информация.

Изменение  41

 

Предложение за директива

Член 16 – параграф 7 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7а. В дух на сътрудничество в областта на сигурността и отворен достъп Групата за устойчивост на критичните субекти може да предоставя, при поискване, достъп до своите констатации и изходни данни, които да бъдат използвани от академичните среди, за изследвания в областта на сигурността и за други полезни цели. Исканията за достъп следва да бъдат мотивирани и обосновани, а предоставяните данни зачитат основните права на хората и са пропорционални на въздействието върху въпросните субекти.

Изменение  42

 

Предложение за директива

Член 16 – параграф 7 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7б. Комисията създава общ секретариат за Групата за устойчивост на критичните субекти и Групата за сътрудничество, създадена съгласно [Директивата за МИС 2], с цел улесняване на комуникацията между двете групи и следователно свеждане до минимум на неяснотите между различните органи, определени съгласно настоящата директива и [Директивата за МИС 2].

Изменение  43

 

Предложение за директива

Член 17 – параграф 2 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а. За да получава и използва правилно информацията, получена съгласно член 8, параграф 3, Комисията поддържа европейски регистър на инцидентите с цел развитие и споделяне на най-добри практики и методологии.

Изменение  44

 

Предложение за директива

Член 22 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията периодично прави преглед на действието на настоящата директива и докладва на Европейския парламент и на Съвета. В доклада по-специално се прави оценка на въздействието и добавената стойност на настоящата директива за гарантиране на устойчивостта на критичните субекти, както и дали приложното поле на директивата следва да бъде разширено, така че да обхване и други сектори или подсектори. Първият доклад се представя не по-късно от [шест години след влизането в сила на настоящата директива] и в него се оценява по-специално дали обхватът на директивата следва да бъде разширен, така че да включва сектора на производството, преработката и дистрибуцията на храни.

Комисията периодично прави преглед на действието на настоящата директива и докладва на Европейския парламент и на Съвета. В доклада по-специално се прави оценка на въздействието и добавената стойност на настоящата директива за гарантиране на устойчивостта на критичните субекти, както и дали приложното поле на директивата следва да бъде разширено, така че да обхване и други сектори или подсектори. Първият доклад се представя не по-късно от [шест години след влизането в сила на настоящата директива]. За тази цел и с оглед на по-нататъшното развитие на стратегическото сътрудничество Комисията взема предвид всички необвързващи документи с насоки на Групата за устойчивост на критичните субекти относно опита, придобит на стратегическо равнище.

Изменение  45

 

Предложение за директива

Приложение – точка 5 Здравеопазване (нова)

 

 

Текст, предложен от Комисията

Сектор

Подсектор

Вид субект

 

Изменение

 

 

Субекти, притежаващи разрешение за дистрибуция, посочено в член 79 от Директива 2001/83/ЕО

Изменение  46

 

Предложение за директива

Приложение – точка 8 а (нова)

 

 

Текст, предложен от Комисията

Сектор

Подсектор

Вид субект

 

Изменение

Храни

Пазар на едро

 Хранителен бизнес, както е посочен в приложение I към Регламент (EО) № 853/2004 ()

Регламент (EО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 39).


ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Устойчивост на критичните субекти

Позовавания

COM(2020)0829 – C9-0421/2020 – 2020/0365(COD)

Водеща комисия

 Дата на обявяване в заседание

LIBE

11.2.2021

 

 

 

Дадено становище

 Дата на обявяване в заседание

ITRE

11.2.2021

Асоциирани комисии – дата на обявяване в заседание

29.4.2021

Докладчик по становище

 Дата на назначаване

Нилс Турвалдс

15.2.2021

Разглеждане в комисия

26.5.2021

 

 

 

Дата на приемане

1.7.2021

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

58

0

14

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Michael Bloss, Paolo Borchia, Marc Botenga, Markus Buchheit, Martin Buschmann, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Carlo Calenda, Maria da Graça Carvalho, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Josianne Cutajar, Nicola Danti, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Valter Flego, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Jens Geier, Bart Groothuis, Christophe Grudler, Henrike Hahn, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Romana Jerković, Eva Kaili, Seán Kelly, Izabela-Helena Kloc, Łukasz Kohut, Andrius Kubilius, Miapetra Kumpula-Natri, Thierry Mariani, Marisa Matias, Eva Maydell, Joëlle Mélin, Iskra Mihaylova, Dan Nica, Angelika Niebler, Ville Niinistö, Mauri Pekkarinen, Tsvetelina Penkova, Morten Petersen, Markus Pieper, Clara Ponsatí Obiols, Manuela Ripa, Jérôme Rivière, Robert Roos, Massimiliano Salini, Sara Skyttedal, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Riho Terras, Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Marie Toussaint, Isabella Tovaglieri, Viktor Uspaskich, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Carlos Zorrinho

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Klemen Grošelj, Alicia Homs Ginel, Elena Lizzi, Jutta Paulus, Susana Solís Pérez, Nils Torvalds

 


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

58

+

NI

Martin Buschmann, Clara Ponsatí Obiols, Viktor Uspaskich

PPE

François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Seán Kelly, Andrius Kubilius, Eva Maydell, Angelika Niebler, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Sara Skyttedal, Riho Terras, Henna Virkkunen, Pernille Weiss

Renew

Nicola Beer, Nicola Danti, Valter Flego, Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen, Susana Solís Pérez, Nils Torvalds

S&D

Carlo Calenda, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Jens Geier, Robert Hajšel, Alicia Homs Ginel, Ivo Hristov, Romana Jerković, Eva Kaili, Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Tsvetelina Penkova, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

The Left

Marisa Matias

Verts/ALE

Michael Bloss, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Henrike Hahn, Ville Niinistö, Jutta Paulus, Manuela Ripa, Marie Toussaint

 

14

0

ECR

Izabela-Helena Kloc, Robert Roos, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Evžen Tošenovský

ID

Paolo Borchia, Markus Buchheit, Elena Lizzi, Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Isabella Tovaglieri

The Left

Marc Botenga

 

Легенда на използваните знаци:

+ : „за“

- : „против“

0 : „въздържал се“

 

 


 

 

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ (26.7.2021)

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивостта на критичните субекти

(COM(2020)0829 – C9‑0421/2020 – 2020/0365(COD))

Докладчик по становище (*): Алекс Аджус Салиба

 

 

(*) Процедура с асоциирани комисии – член 57 от Правилника за дейността