ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων

15.10.2021 - (COM(2020)0829 – C9-0421/2020 – 2020/0365(COD)) - ***I

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Εισηγητής: Michal Šimečka
Συντάκτες γνωμοδότησης (*):
Nils Torvalds, Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Alex Agius Saliba, Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
(*) Συνδεδεμένες επιτροπές – Άρθρο 57 του Κανονισμού


Διαδικασία : 2020/0365(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A9-0289/2021
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A9-0289/2021
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων

(COM(2020)0829 – C9-0421/2020 – 2020/0365(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2020)0829),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C9-0421/2020),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A9-0289/2021),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.


 

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Η οδηγία 2008/114/ΕΚ του Συμβουλίου17 καθορίζει διαδικασία για τον χαρακτηρισμό των ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής σημασίας στους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών, η διακοπή λειτουργίας ή καταστροφή των οποίων θα είχε σημαντικό διασυνοριακό αντίκτυπο σε τουλάχιστον δύο κράτη μέλη. Η εν λόγω οδηγία εστίαζε αποκλειστικά στην προστασία των υποδομών αυτού του είδους. Ωστόσο, η αξιολόγηση της οδηγίας 2008/114/ΕΚ, η οποία διενεργήθηκε το 201918, κατέδειξε ότι λόγω του ολοένα και πιο διασυνδεδεμένου και διασυνοριακού χαρακτήρα των λειτουργιών που χρησιμοποιούν υποδομές ζωτικής σημασίας, τα μέτρα προστασίας που αφορούν μόνο επιμέρους περιουσιακά στοιχεία δεν επαρκούν για την πρόληψη όλων των πιθανών διαταραχών. Επομένως, είναι αναγκαίο να μετατοπιστεί η ακολουθούμενη προσέγγιση προς τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας των κρίσιμων οντοτήτων, δηλαδή της ικανότητάς τους να μετριάζουν, να απορροφούν, να προσαρμόζονται σε και να ανακάμπτουν από περιστατικά που ενδέχεται να διαταράξουν τη λειτουργία της κρίσιμης οντότητας.

(1) Η οδηγία 2008/114/ΕΚ του Συμβουλίου17 καθορίζει διαδικασία για τον χαρακτηρισμό των ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής σημασίας στους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών, η διακοπή λειτουργίας ή καταστροφή των οποίων θα είχε σημαντικό διασυνοριακό αντίκτυπο σε τουλάχιστον δύο κράτη μέλη. Η εν λόγω οδηγία εστίαζε αποκλειστικά στην προστασία των υποδομών αυτού του είδους. Ωστόσο, η αξιολόγηση της οδηγίας 2008/114/ΕΚ, η οποία διενεργήθηκε το 201918, κατέδειξε ότι λόγω του ολοένα και πιο διασυνδεδεμένου και διασυνοριακού χαρακτήρα των λειτουργιών που χρησιμοποιούν υποδομές ζωτικής σημασίας, τα μέτρα προστασίας που αφορούν μόνο επιμέρους περιουσιακά στοιχεία δεν επαρκούν για την πρόληψη όλων των πιθανών διαταραχών. Επομένως, είναι αναγκαίο να μετατοπιστεί η ακολουθούμενη προσέγγιση προς τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας των κρίσιμων οντοτήτων, δηλαδή της ικανότητάς τους να μετριάζουν, να απορροφούν, να αντιδρούν, να προσαρμόζονται σε και να ανακάμπτουν από περιστατικά που ενδέχεται να διαταράξουν την παροχή βασικών υπηρεσιών από την κρίσιμη οντότητα, την ελεύθερη κυκλοφορία βασικών υπηρεσιών και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

_________________

_________________

17 Οδηγία 2008/114/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό των ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής σημασίας, και σχετικά με την αξιολόγηση της ανάγκης βελτίωσης της προστασίας τους (ΕΕ L 345 της 23.12.2008, σ. 75).

17 Οδηγία 2008/114/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό των ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής σημασίας, και σχετικά με την αξιολόγηση της ανάγκης βελτίωσης της προστασίας τους (ΕΕ L 345 της 23.12.2008, σ. 75).

18 SWD(2019) 308.

18 SWD(2019) 308.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Παρά τα υφιστάμενα μέτρα σε ενωσιακό19 και εθνικό επίπεδο που αποσκοπούν στην υποστήριξη της προστασίας των υποδομών ζωτικής σημασίας στην Ένωση, οι οντότητες που διαχειρίζονται τις εν λόγω υποδομές δεν διαθέτουν επαρκή εφόδια για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων και των προβλεπόμενων μελλοντικών κινδύνων που απειλούν τη λειτουργία τους και μπορούν να οδηγήσουν σε διαταραχές στην παροχή υπηρεσιών που είναι βασικές για τη διεξαγωγή ζωτικών κοινωνικών λειτουργιών ή οικονομικών δραστηριοτήτων. Αυτό οφείλεται στο δυναμικό τοπίο των απειλών, το οποίο χαρακτηρίζεται από εξελισσόμενες τρομοκρατικές απειλές και αυξανόμενες αλληλεξαρτήσεις μεταξύ υποδομών και τομέων, καθώς και από αυξανόμενους φυσικούς κινδύνους λόγω φυσικών καταστροφών και της κλιματικής αλλαγής, η οποία αυξάνει τη συχνότητα και την κλίμακα των συμβάντων που οφείλονται σε ακραία καιρικά φαινόμενα και επιφέρει μακροπρόθεσμες αλλαγές στις μέσες κλιματικές συνθήκες οι οποίες μπορούν να μειώσουν την ικανότητα και την αποδοτικότητα ορισμένων ειδών υποδομών, αν δεν έχουν ληφθεί μέτρα ανθεκτικότητας ή προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, συναφείς τομείς και είδη οντοτήτων δεν αναγνωρίζονται με συνεπή τρόπο ως κρίσιμες οντότητες σε όλα τα κράτη μέλη.

(2) Παρά τα υφιστάμενα μέτρα σε ενωσιακό19 και εθνικό επίπεδο που αποσκοπούν στην υποστήριξη της προστασίας των υποδομών ζωτικής σημασίας στην Ένωση, οι οντότητες που διαχειρίζονται τις εν λόγω υποδομές δεν διαθέτουν πάντοτε επαρκή εφόδια για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων και των προβλεπόμενων μελλοντικών κινδύνων που απειλούν τη λειτουργία τους και μπορούν να οδηγήσουν σε διαταραχές στην παροχή υπηρεσιών που είναι βασικές για τη διεξαγωγή ζωτικών κοινωνικών λειτουργιών ή οικονομικών δραστηριοτήτων. Αυτό οφείλεται στο δυναμικό τοπίο των απειλών, το οποίο χαρακτηρίζεται από εξελισσόμενες υβριδικές και τρομοκρατικές απειλές και αυξανόμενες αλληλεξαρτήσεις μεταξύ υποδομών και τομέων, καθώς και από αυξανόμενους φυσικούς κινδύνους λόγω φυσικών καταστροφών και της κλιματικής αλλαγής, η οποία αυξάνει τη συχνότητα και την κλίμακα των συμβάντων που οφείλονται σε ακραία καιρικά φαινόμενα και επιφέρει μακροπρόθεσμες αλλαγές στις μέσες κλιματικές συνθήκες οι οποίες μπορούν να μειώσουν την ικανότητα, την αποδοτικότητα και τη διάρκεια ζωής ορισμένων ειδών υποδομών, αν δεν έχουν ληφθεί μέτρα ανθεκτικότητας ή προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, συναφείς τομείς και είδη οντοτήτων δεν αναγνωρίζονται με συνεπή τρόπο ως κρίσιμες οντότητες σε όλα τα κράτη μέλη. Σε επίπεδο Ένωσης, δεν υφίσταται ενιαίος αναγνωρισμένος κατάλογος των τομέων υποδομών ζωτικής σημασίας. Απεναντίας, υπάρχουν διάφορες νομικές πράξεις που καλύπτουν διάφορους τομείς.

_________________

_________________

19 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Προστασίας της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας (ΕΠΠΥΖΣ).

19 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Προστασίας της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας (ΕΠΠΥΖΣ).

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α) Ορισμένες υποδομές ζωτικής σημασίας έχουν πανευρωπαϊκή διάσταση, όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας, το Eurocontrol και το παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης της Ένωσης, το Galileo·

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Αυτές οι αυξανόμενες αλληλεξαρτήσεις είναι το αποτέλεσμα ενός ολοένα και πιο διασυνοριακού και αλληλεξαρτώμενου δικτύου παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιεί βασικές υποδομές σε ολόκληρη την Ένωση στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, των τραπεζών, των υποδομών χρηματοπιστωτικών αγορών, των ψηφιακών υποδομών, του πόσιμου νερού και των λυμάτων, της υγείας, ορισμένων πτυχών της δημόσιας διοίκησης, καθώς και του διαστήματος, στον βαθμό που αφορά την παροχή ορισμένων υπηρεσιών που εξαρτώνται από επίγειες υποδομές των οποίων η κυριότητα, η διαχείριση και η λειτουργία ανήκει είτε σε κράτη μέλη είτε σε ιδιώτες, και, ως εκ τούτου, δεν καλύπτει τις υποδομές των οποίων η κυριότητα, η διαχείριση ή η λειτουργία ανήκει στην Ένωση, ή γίνεται εξ ονόματος αυτής, στο πλαίσιο των διαστημικών προγραμμάτων της. Ως συνέπεια των εν λόγω αλληλεξαρτήσεων, οποιαδήποτε διαταραχή, ακόμη και αν αρχικά περιορίζεται σε μία οντότητα ή έναν τομέα, μπορεί να προκαλέσει ευρύτερες αλυσιδωτές επιπτώσεις και ενδεχομένως να οδηγήσει σε εκτεταμένες και μακροπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις στην παροχή υπηρεσιών σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά. Η πανδημία COVID-19 κατέδειξε την τρωτότητα των ολοένα και πιο αλληλεξαρτώμενων κοινωνιών μας απέναντι σε κινδύνους χαμηλής πιθανότητας.

(3) Αυτές οι αυξανόμενες αλληλεξαρτήσεις είναι το αποτέλεσμα ενός ολοένα και πιο διασυνοριακού και αλληλεξαρτώμενου δικτύου παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιεί βασικές υποδομές σε ολόκληρη την Ένωση στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, των τραπεζών, των υποδομών χρηματοπιστωτικών αγορών, των ψηφιακών υποδομών, του πόσιμου νερού και των λυμάτων, της παραγωγής, επεξεργασίας και παράδοσης τροφίμων, της υγείας, ορισμένων πτυχών της δημόσιας διοίκησης, καθώς και του διαστήματος, στον βαθμό που αφορά την παροχή ορισμένων υπηρεσιών που εξαρτώνται από επίγειες υποδομές των οποίων η κυριότητα, η διαχείριση και η λειτουργία ανήκει είτε σε κράτη μέλη είτε σε ιδιώτες, και, ως εκ τούτου, δεν καλύπτει τις υποδομές των οποίων η κυριότητα, η διαχείριση ή η λειτουργία ανήκει στην Ένωση, ή γίνεται εξ ονόματος αυτής, στο πλαίσιο των διαστημικών προγραμμάτων της. Ως συνέπεια των εν λόγω αλληλεξαρτήσεων, οποιαδήποτε διαταραχή βασικών υπηρεσιών, ακόμη και αν αρχικά περιορίζεται σε μία οντότητα ή έναν τομέα, μπορεί να προκαλέσει ευρύτερες αλυσιδωτές επιπτώσεις και ενδεχομένως να οδηγήσει σε εκτεταμένες και μακροπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις στην παροχή υπηρεσιών σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά. Η πανδημία COVID-19 κατέδειξε την τρωτότητα των ολοένα και πιο αλληλεξαρτώμενων κοινωνιών μας απέναντι σε κινδύνους χαμηλής πιθανότητας.

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Οι οντότητες που συμμετέχουν στην παροχή βασικών υπηρεσιών υπόκεινται ολοένα και περισσότερο σε αποκλίνουσες απαιτήσεις, που επιβάλλονται βάσει της νομοθεσίας των κρατών μελών. Το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη επιβάλλουν λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις ασφάλειας στις εν λόγω οντότητες όχι μόνο θέτει σε κίνδυνο τη διατήρηση ζωτικών κοινωνικών λειτουργιών ή οικονομικών δραστηριοτήτων σε ολόκληρη την Ένωση, αλλά και εμποδίζει την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Παρόμοια είδη οντοτήτων θεωρούνται κρίσιμα σε ορισμένα κράτη μέλη αλλά όχι σε άλλα, ενώ και οι οντότητες που έχουν προσδιοριστεί ως κρίσιμες υπόκεινται σε αποκλίνουσες απαιτήσεις σε διαφορετικά κράτη μέλη. Η κατάσταση αυτή οδηγεί σε πρόσθετες και περιττές διοικητικές επιβαρύνσεις για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό επίπεδο, κυρίως για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κράτη μέλη με αυστηρότερες απαιτήσεις.

(4) Οι οντότητες που συμμετέχουν στην παροχή βασικών υπηρεσιών υπόκεινται σε αποκλίνουσες απαιτήσεις, που επιβάλλονται βάσει της νομοθεσίας των κρατών μελών. Το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη επιβάλλουν λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις ασφάλειας στις εν λόγω οντότητες όχι μόνο δημιουργεί ποικίλα επίπεδα ανθεκτικότητας αλλά επίσης επηρεάζει αρνητικά τη διατήρηση ζωτικών κοινωνικών λειτουργιών ή οικονομικών δραστηριοτήτων σε ολόκληρη την Ένωση και οδηγεί σε αθέμιτο ανταγωνισμό και σε εμπόδια στην ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Οι επενδυτές και οι εταιρείες μπορούν να βασίζονται και να εμπιστεύονται τις κρίσιμες οντότητες που είναι ανθεκτικές, και η αξιοπιστία και η εμπιστοσύνη αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους μιας εύρυθμης εσωτερικής αγοράς. Παρόμοια είδη οντοτήτων θεωρούνται κρίσιμα σε ορισμένα κράτη μέλη αλλά όχι σε άλλα, ενώ και οι οντότητες που έχουν προσδιοριστεί ως κρίσιμες υπόκεινται σε αποκλίνουσες απαιτήσεις σε διαφορετικά κράτη μέλη. Η κατάσταση αυτή οδηγεί σε πρόσθετες και περιττές διοικητικές επιβαρύνσεις για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό επίπεδο, κυρίως για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κράτη μέλη με αυστηρότερες απαιτήσεις. Επομένως, ένα ενωσιακό πλαίσιο θα πρέπει επίσης να έχει ως αποτέλεσμα την εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις κρίσιμες οντότητες σε ολόκληρη την Ένωση.

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Επομένως, είναι αναγκαίο να καθοριστούν εναρμονισμένοι ελάχιστοι κανόνες για τη διασφάλιση της παροχής βασικών υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά και την αύξηση της ανθεκτικότητας των κρίσιμων οντοτήτων.

(5) Επομένως, είναι αναγκαίο να καθοριστούν εναρμονισμένοι ελάχιστοι κανόνες για τη διασφάλιση της παροχής και της ελεύθερης κυκλοφορίας βασικών υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά, την αύξηση της ανθεκτικότητας των κρίσιμων οντοτήτων και τη βελτίωση της διασυνοριακής συνεργασίας των αρμόδιων αρχών. Είναι σημαντικό οι εν λόγω κανόνες να είναι διαχρονικοί. Για τον σκοπό αυτό, στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να καταστήσει ανθεκτικές τις κρίσιμες οντότητες, βελτιώνοντας έτσι την ικανότητά τους να διασφαλίζουν τη συνεχή παροχή βασικών υπηρεσιών απέναντι σε ποικίλους κινδύνους. Προβλέποντας ελάχιστους κανόνες, η παρούσα οδηγία επιτρέπει στα κράτη μέλη να θεσπίζουν ή να διατηρούν αυστηρότερους κανόνες για τη διασφάλιση της παροχής βασικών υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας κρίσιμων οντοτήτων.

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Για την επίτευξη του στόχου αυτού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσδιορίσουν τις κρίσιμες οντότητες που θα πρέπει να υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις και εποπτεία, αλλά και να λαμβάνουν ιδιαίτερη στήριξη και καθοδήγηση για την επίτευξη υψηλού επιπέδου ανθεκτικότητας έναντι όλων των συναφών κινδύνων.

(6) Για την επίτευξη του στόχου αυτού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσδιορίσουν τις κρίσιμες οντότητες που παρέχουν βασικές υπηρεσίες στους τομείς και υποτομείς που εκτίθενται στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας. Αυτές οι κρίσιμες οντότητες που θα πρέπει να υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις και εποπτεία, αλλά και να λαμβάνουν ιδιαίτερη στήριξη και καθοδήγηση για την επίτευξη υψηλού επιπέδου ανθεκτικότητας έναντι όλων των συναφών κινδύνων.

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Ορισμένοι τομείς της οικονομίας, όπως η ενέργεια και οι μεταφορές, ρυθμίζονται ήδη ή ενδέχεται να ρυθμιστούν στο μέλλον από ειδικές τομεακές νομοθετικές πράξεις της Ένωσης που περιλαμβάνουν κανόνες σχετικά με ορισμένες πτυχές της ανθεκτικότητας των οντοτήτων που δραστηριοποιούνται στους εν λόγω τομείς. Προκειμένου να καλυφθεί με ολοκληρωμένο τρόπο η ανθεκτικότητα των οντοτήτων που είναι κρίσιμες για την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, τα εν λόγω ειδικά τομεακά μέτρα θα πρέπει να συμπληρώνονται από τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, η οποία δημιουργεί ένα γενικό πλαίσιο για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων έναντι όλων των κινδύνων, δηλαδή φυσικών, ανθρωπογενών, τυχαίων και εκούσιων.

(7) Ορισμένοι τομείς της οικονομίας, όπως η ενέργεια και οι μεταφορές, ρυθμίζονται ήδη ή ενδέχεται να ρυθμιστούν στο μέλλον από ειδικές τομεακές νομοθετικές πράξεις της Ένωσης που περιλαμβάνουν κανόνες σχετικά με ορισμένες πτυχές της ανθεκτικότητας των οντοτήτων που δραστηριοποιούνται στους εν λόγω τομείς. Προκειμένου να καλυφθεί με ολοκληρωμένο τρόπο η ανθεκτικότητα των οντοτήτων που είναι κρίσιμες για την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, τα εν λόγω ειδικά τομεακά μέτρα θα πρέπει να θεωρούνται lex specialis και θα πρέπει να συμπληρώνονται από τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, η οποία δημιουργεί ένα γενικό πλαίσιο για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων έναντι όλων των κινδύνων, δηλαδή φυσικών, ανθρωπογενών, τυχαίων και εκούσιων.

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Δεδομένης της σημασίας της κυβερνοασφάλειας για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων, καθώς και για λόγους συνοχής, είναι αναγκαίο να υπάρχει, στον βαθμό του δυνατού, συνοχή μεταξύ των προσεγγίσεων της παρούσας οδηγίας και της οδηγίας (ΕΕ) ΧΧ/ΥΥ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου20 [πρόταση οδηγίας σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την Ένωση (στο εξής: οδηγία NIS 2)]. Λαμβανομένων υπόψη της μεγαλύτερης συχνότητας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των κινδύνων στον κυβερνοχώρο, η οδηγία NIS 2 επιβάλλει λεπτομερείς απαιτήσεις σε ένα ευρύ σύνολο οντοτήτων με στόχο τη διασφάλιση της κυβερνοασφάλειάς τους. Δεδομένου ότι η κυβερνοασφάλεια αντιμετωπίζεται επαρκώς από την οδηγία NIS 2, τα ζητήματα που καλύπτονται από αυτήν θα πρέπει να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, χωρίς να θίγεται το ειδικό καθεστώς των οντοτήτων του τομέα των ψηφιακών υποδομών.

(8) Δεδομένης της σημασίας της κυβερνοασφάλειας για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων, καθώς και για λόγους συνοχής, είναι αναγκαίο να υπάρχει, στον βαθμό του δυνατού, συνοχή μεταξύ των προσεγγίσεων της παρούσας οδηγίας και της οδηγίας (ΕΕ) ΧΧ/ΥΥ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου20 [πρόταση οδηγίας σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την Ένωση (στο εξής: οδηγία NIS 2)]. Λαμβανομένων υπόψη της μεγαλύτερης συχνότητας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των κινδύνων στον κυβερνοχώρο, η οδηγία NIS 2 επιβάλλει λεπτομερείς απαιτήσεις σε ένα ευρύ σύνολο οντοτήτων με στόχο τη διασφάλιση της κυβερνοασφάλειάς τους. Δεδομένου ότι η κυβερνοασφάλεια αντιμετωπίζεται επαρκώς από την οδηγία NIS 2, τα ζητήματα που καλύπτονται από αυτήν θα πρέπει να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, χωρίς να θίγεται το ειδικό καθεστώς των οντοτήτων του τομέα των ψηφιακών υποδομών. Ως εκ τούτου, οι αρμόδιες αρχές που ορίζονται βάσει της οδηγίας NIS 2 θα είναι υπεύθυνες για την εποπτεία οντοτήτων που χαρακτηρίζονται ως κρίσιμες οντότητες ή οντότητες ισοδύναμες με κρίσιμες οντότητες δυνάμει της οδηγίας αυτής όσον αφορά θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας.

_________________

_________________

20 [Παραπομπή στην οδηγία NIS 2, μόλις εκδοθεί.]

20 [Παραπομπή στην οδηγία NIS 2, μόλις εκδοθεί.]

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Για να διασφαλιστεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να διαθέτει στρατηγική στην οποία να καθορίζονται οι στόχοι και τα μέτρα πολιτικής που πρέπει να εφαρμοστούν. Για τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι στρατηγικές τους για την κυβερνοασφάλεια παρέχουν ένα πλαίσιο πολιτικής για ενισχυμένο συντονισμό μεταξύ των αρμόδιων αρχών βάσει της παρούσας οδηγίας και βάσει της οδηγίας NIS 2 όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με περιστατικά και απειλές στον κυβερνοχώρο, καθώς και την άσκηση εποπτικών καθηκόντων.

(10) Για να διασφαλιστεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να διαθέτει στρατηγική στην οποία να καθορίζονται οι στόχοι και τα μέτρα πολιτικής που πρέπει να εφαρμοστούν. Για τον σκοπό αυτόν, και λαμβάνοντας υπόψη τον υβριδικό χαρακτήρα πολλών απειλών και τη στρατηγική της Ένωσης για την ανθεκτικότητα που έχει εκπονηθεί από την ομάδα για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι στρατηγικές τους για την κυβερνοασφάλεια παρέχουν ένα πλαίσιο πολιτικής για ενισχυμένο συντονισμό μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών βάσει της παρούσας οδηγίας και βάσει της οδηγίας NIS 2, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με περιστατικά και απειλές, καθώς και την άσκηση εποπτικών καθηκόντων.

Τροπολογία  11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Οι δράσεις των κρατών μελών για τον προσδιορισμό και την υποστήριξη της διασφάλισης της ανθεκτικότητας των κρίσιμων οντοτήτων θα πρέπει να ακολουθούν μια προσέγγιση βάσει κινδύνων, η οποία θα εστιάζει τις προσπάθειες στις οντότητες με τη μεγαλύτερη σημασία για τη διεξαγωγή ζωτικών κοινωνικών λειτουργιών ή οικονομικών δραστηριοτήτων. Για τη διασφάλιση μιας τέτοιας στοχευμένης προσέγγισης, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να διενεργεί, εντός ενός εναρμονισμένου πλαισίου, εκτίμηση όλων των σχετικών φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων που ενδέχεται να επηρεάσουν την παροχή βασικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων ατυχημάτων, φυσικών καταστροφών, καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας —όπως οι πανδημίες— και των ανταγωνιστικών απειλών, συμπεριλαμβανομένων των τρομοκρατικών εγκλημάτων. Κατά τη διενέργεια των εν λόγω εκτιμήσεων κινδύνων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις άλλες γενικές ή ειδικές τομεακές εκτιμήσεις κινδύνων που έχουν διενεργηθεί βάσει άλλων πράξεων της ενωσιακής νομοθεσίας και θα πρέπει να εξετάζουν τις εξαρτήσεις μεταξύ των τομέων, συμπεριλαμβανομένων των προερχόμενων από άλλα κράτη μέλη και τρίτες χώρες. Τα αποτελέσματα της εκτίμησης κινδύνων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία προσδιορισμού των κρίσιμων οντοτήτων και για την υποστήριξη των εν λόγω κρίσιμων οντοτήτων προκειμένου να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις ανθεκτικότητας της παρούσας οδηγίας.

(11) Οι δράσεις των κρατών μελών για τον προσδιορισμό και την υποστήριξη της διασφάλισης της ανθεκτικότητας των κρίσιμων οντοτήτων θα πρέπει να ακολουθούν μια προσέγγιση βάσει κινδύνων, η οποία θα εστιάζει τις προσπάθειες στις οντότητες με τη μεγαλύτερη σημασία για τη διεξαγωγή ζωτικών κοινωνικών λειτουργιών ή οικονομικών δραστηριοτήτων. Για τη διασφάλιση μιας τέτοιας στοχευμένης προσέγγισης, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να διενεργεί, εντός ενός εναρμονισμένου πλαισίου, εκτίμηση όλων των σχετικών φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων διατομεακών και διασυνοριακών κινδύνων, που ενδέχεται να επηρεάσουν την παροχή βασικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων ατυχημάτων, υβριδικών απειλών, φυσικών καταστροφών, καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας –όπως οι πανδημίες– και των ανταγωνιστικών απειλών, συμπεριλαμβανομένων των τρομοκρατικών εγκλημάτων, της διείσδυσης εγκληματικών στοιχείων και της δολιοφθοράς. Κατά τη διενέργεια των εν λόγω εκτιμήσεων κινδύνων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις άλλες γενικές ή ειδικές τομεακές εκτιμήσεις κινδύνων που έχουν διενεργηθεί βάσει άλλων πράξεων της ενωσιακής νομοθεσίας και θα πρέπει να εξετάζουν τις εξαρτήσεις μεταξύ των τομέων, συμπεριλαμβανομένων των προερχόμενων από άλλα κράτη μέλη και τρίτες χώρες. Τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να θεωρούν ως κίνδυνο τον συνήθη επιχειρηματικό κίνδυνο για τις δραστηριότητες που απορρέει από τις συνθήκες της αγοράς ή οποιονδήποτε κίνδυνο απορρέει από τη δημοκρατική λήψη αποφάσεων. Τα αποτελέσματα της εκτίμησης κινδύνων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία προσδιορισμού των κρίσιμων οντοτήτων και για την υποστήριξη των εν λόγω κρίσιμων οντοτήτων προκειμένου να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις ανθεκτικότητας της παρούσας οδηγίας. Κατόπιν αιτήματός τους, η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να μπορεί να υποστηρίζει τις κρίσιμες οντότητες που εδρεύουν σε τρίτες χώρες με συμβουλευτική εμπειρογνωσία.

Τροπολογία  12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλες οι συναφείς οντότητες υπόκεινται στις εν λόγω απαιτήσεις και για να μειωθούν οι αποκλίσεις στο ζήτημα αυτό, είναι σημαντικό να θεσπιστούν εναρμονισμένοι κανόνες που να καθιστούν δυνατό τον προσδιορισμό των κρίσιμων οντοτήτων με τρόπο συνεπή σε ολόκληρη την Ένωση και, παράλληλα, να αφήνουν στα κράτη μέλη το περιθώριο να αποτυπώσουν τις εθνικές ιδιαιτερότητες. Επομένως, θα πρέπει να καθοριστούν κριτήρια για τον προσδιορισμό των κρίσιμων οντοτήτων. Επιπλέον, για λόγους αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας, συνέπειας και ασφάλειας δικαίου, θα πρέπει να θεσπιστούν κατάλληλοι κανόνες για την κοινοποίηση και τη συνεργασία όσον αφορά τον εν λόγω προσδιορισμό, καθώς και για τις νομικές συνέπειές του. Προκειμένου η Επιτροπή να μπορεί να αξιολογεί την ορθή εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν στην Επιτροπή, με τον λεπτομερέστερο και ακριβέστερο δυνατό τρόπο, σχετικές πληροφορίες και, σε κάθε περίπτωση, τον κατάλογο των βασικών υπηρεσιών, τον αριθμό των κρίσιμων οντοτήτων που έχουν προσδιοριστεί σε κάθε τομέα και υποτομέα που αναφέρεται στο παράρτημα, τη βασική υπηρεσία ή τις βασικές υπηρεσίες που παρέχει η κάθε οντότητα, καθώς και τα τυχόν εφαρμοζόμενα συναφώς κατώτατα όρια.

(12) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλες οι συναφείς οντότητες υπόκεινται στις εν λόγω απαιτήσεις και για να μειωθούν οι αποκλίσεις στο ζήτημα αυτό, είναι σημαντικό να θεσπιστούν εναρμονισμένοι ελάχιστοι κανόνες που να καθιστούν δυνατό τον προσδιορισμό των κρίσιμων οντοτήτων με τρόπο συνεπή σε ολόκληρη την Ένωση και, παράλληλα, να αφήνουν στα κράτη μέλη το περιθώριο να αποτυπώσουν τις εθνικές ιδιαιτερότητες. Επομένως, θα πρέπει να καθοριστούν κοινά κριτήρια και μεθοδολογίες για τον προσδιορισμό των κρίσιμων οντοτήτων με διαφανή τρόπο. Επιπλέον, για λόγους αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας, συνέπειας και ασφάλειας δικαίου, θα πρέπει να θεσπιστούν κατάλληλοι κανόνες για την κοινοποίηση και τη συνεργασία όσον αφορά τον εν λόγω προσδιορισμό, καθώς και για τις νομικές συνέπειές του. Προκειμένου η Επιτροπή να μπορεί να αξιολογεί την ορθή εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν στην Επιτροπή, με τον λεπτομερέστερο και ακριβέστερο δυνατό τρόπο, σχετικές πληροφορίες και, σε κάθε περίπτωση, τον κατάλογο των βασικών υπηρεσιών, τον αριθμό των κρίσιμων οντοτήτων που έχουν προσδιοριστεί σε κάθε τομέα και υποτομέα που αναφέρεται στο παράρτημα, τη βασική υπηρεσία ή τις βασικές υπηρεσίες που παρέχει η κάθε οντότητα, καθώς και τα τυχόν εφαρμοζόμενα συναφώς κατώτατα όρια.

Τροπολογία  13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α) Σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού (ΕΕ) 2019/452 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει ένα πλαίσιο για την επίβλεψη των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ένωση, η πιθανή απειλή που δημιουργεί η ξένη ιδιοκτησία κρίσιμων υποδομών εντός της Ένωσης πρέπει να αναγνωριστεί, διότι οι υπηρεσίες, η οικονομία και η ελεύθερη κυκλοφορία και η ασφάλεια των πολιτών της Ένωσης εξαρτώνται από την ορθή λειτουργία κρίσιμων υποδομών. Είναι κεφαλαιώδες τα κράτη μέλη και η Επιτροπή να επαγρυπνούν όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές επενδύσεις που πραγματοποιούνται από ξένες χώρες στη λειτουργία κρίσιμων οντοτήτων εντός της Ένωσης και τις συνέπειες που θα μπορούσαν να έχουν αυτές οι επενδύσεις για την ικανότητα πρόληψης σημαντικών διαταραχών.

 

_________________

 

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/452 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2019, για τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ένωση (ΕΕ L 79I της 21.3.2019, σ. 1).

Τροπολογία  14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Το κεκτημένο της Ένωσης στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών επιβάλλει στις χρηματοπιστωτικές οντότητες ολοκληρωμένες υποχρεώσεις να διαχειρίζονται όλους τους κινδύνους τους οποίους αντιμετωπίζουν, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών κινδύνων, και να διασφαλίζουν την επιχειρησιακή συνέχεια. Στο εν λόγω κεκτημένο περιλαμβάνονται ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου22, η οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου23, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου24, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου25 και η οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου26. Η Επιτροπή πρότεινε πρόσφατα τη συμπλήρωση του εν λόγω πλαισίου με τον κανονισμό ΧΧ/ΥΥΥΥ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [πρόταση κανονισμού σχετικά με την ψηφιακή επιχειρησιακή ανθεκτικότητα του χρηματοοικονομικού τομέα (στο εξής: κανονισμός DORA)27], ο οποίος θεσπίζει υποχρεώσεις των χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων όσον αφορά τη διαχείριση των κινδύνων ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των υλικών υποδομών ΤΠΕ. Δεδομένου ότι η ανθεκτικότητα των οντοτήτων που αναφέρονται στα σημεία 3 και 4 του παραρτήματος καλύπτεται λεπτομερώς από το κεκτημένο της Ένωσης στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, οι εν λόγω οντότητες θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίζονται ως ισοδύναμες των κρίσιμων οντοτήτων για τους σκοπούς, αποκλειστικά, του κεφαλαίου ΙΙ της παρούσας οδηγίας. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή των κανόνων για τους λειτουργικούς κινδύνους και την ψηφιακή ανθεκτικότητα στον χρηματοπιστωτικό τομέα, η παροχή υποστήριξης από τα κράτη μέλη για την ενίσχυση της συνολικής ανθεκτικότητας των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που αντιμετωπίζονται ως ισοδύναμες των κρίσιμων οντοτήτων θα πρέπει να διασφαλίζεται από τις αρχές που ορίζονται βάσει του άρθρου 41 του [κανονισμού DORA] και να υπόκειται στις διαδικασίες που καθορίζονται στην εν λόγω νομοθεσία με πλήρως εναρμονισμένο τρόπο.

(15) Το κεκτημένο της Ένωσης στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών επιβάλλει στις χρηματοπιστωτικές οντότητες ολοκληρωμένες υποχρεώσεις να διαχειρίζονται όλους τους κινδύνους τους οποίους αντιμετωπίζουν, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών κινδύνων, και να διασφαλίζουν την επιχειρησιακή συνέχεια. Στο εν λόγω κεκτημένο περιλαμβάνονται ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου22, η οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου23, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου24, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου25 και η οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου26. Η Επιτροπή πρότεινε πρόσφατα τη συμπλήρωση του εν λόγω πλαισίου με τον κανονισμό ΧΧ/ΥΥΥΥ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [πρόταση κανονισμού σχετικά με την ψηφιακή επιχειρησιακή ανθεκτικότητα του χρηματοοικονομικού τομέα (στο εξής: κανονισμός DORA)27], ο οποίος θεσπίζει υποχρεώσεις των χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων όσον αφορά τη διαχείριση των κινδύνων ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των υλικών υποδομών ΤΠΕ. Δεδομένου ότι η ανθεκτικότητα των οντοτήτων που αναφέρονται στα σημεία 3 και 4 του παραρτήματος καλύπτεται λεπτομερώς από το κεκτημένο της Ένωσης στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, οι εν λόγω οντότητες θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίζονται ως ισοδύναμες των κρίσιμων οντοτήτων για τους σκοπούς, αποκλειστικά, του κεφαλαίου ΙΙ της παρούσας οδηγίας και, συνεπώς, οι εν λόγω οντότητες δεν θα πρέπει να υπόκεινται στις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα κεφάλαια III έως VI της παρούσας οδηγίας. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή των κανόνων για τους λειτουργικούς κινδύνους και την ψηφιακή ανθεκτικότητα στον χρηματοπιστωτικό τομέα, η παροχή υποστήριξης από τα κράτη μέλη για την ενίσχυση της συνολικής ανθεκτικότητας των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που αντιμετωπίζονται ως ισοδύναμες των κρίσιμων οντοτήτων θα πρέπει να διασφαλίζεται από τις αρχές που ορίζονται βάσει του άρθρου 41 του [κανονισμού DORA] και να υπόκειται στις διαδικασίες που καθορίζονται στην εν λόγω νομοθεσία με πλήρως εναρμονισμένο τρόπο.

_________________

_________________

22 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1).

22 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1).

23 Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349).

23 Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349).

24 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 84).

24 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 84).

25 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1).

25 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1).

26 Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338).

26 Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338).

27 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ψηφιακή επιχειρησιακή ανθεκτικότητα του χρηματοοικονομικού τομέα και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 648/2012, (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και (ΕΕ) αριθ. 909/2014, COM(2020) 595.

27 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ψηφιακή επιχειρησιακή ανθεκτικότητα του χρηματοοικονομικού τομέα και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 648/2012, (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και (ΕΕ) αριθ. 909/2014, COM(2020) 595.

Τροπολογία  15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν τις αρχές που θα είναι αρμόδιες για την εποπτεία της εφαρμογής, και, όταν είναι απαραίτητο, την επιβολή των κανόνων της παρούσας οδηγίας και να διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω αρχές διαθέτουν επαρκείς εξουσίες και πόρους. Δεδομένων των διαφορών μεταξύ των εθνικών δομών διακυβέρνησης και προκειμένου να μην υπονομευθούν ήδη υφιστάμενες τομεακές ρυθμίσεις ή εποπτικοί και ρυθμιστικοί φορείς της Ένωσης, καθώς και προς αποφυγή αλληλεπικαλύψεων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν περισσότερες από μία αρμόδιες αρχές. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη θα πρέπει να οριοθετήσουν σαφώς τα αντίστοιχα καθήκοντα των εν λόγω αρχών και να διασφαλίσουν ότι αυτές συνεργάζονται με ομαλό και αποτελεσματικό τρόπο. Όλες οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει επίσης να συνεργάζονται γενικότερα με άλλες σχετικές αρχές, τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο.

(16) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν τις αρχές που θα είναι αρμόδιες για την εποπτεία της εφαρμογής και την επιβολή των κανόνων της παρούσας οδηγίας και να διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω αρχές διαθέτουν επαρκείς εξουσίες και πόρους. Δεδομένων των διαφορών μεταξύ των εθνικών δομών διακυβέρνησης και προκειμένου να μην υπονομευθούν ήδη υφιστάμενες τομεακές ρυθμίσεις ή εποπτικοί και ρυθμιστικοί φορείς της Ένωσης, καθώς και προς αποφυγή αλληλεπικαλύψεων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν περισσότερες από μία αρμόδιες αρχές. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη θα πρέπει να οριοθετήσουν σαφώς τα αντίστοιχα καθήκοντα των εν λόγω αρχών και να διασφαλίσουν ότι αυτές συνεργάζονται με ομαλό και αποτελεσματικό τρόπο, μεταξύ άλλων και με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών. Όλες οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει επίσης να συνεργάζονται γενικότερα με άλλες σχετικές αρχές, τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο, καθώς και με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών.

Τροπολογία  16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 17

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17) Προκειμένου να διευκολύνεται η διασυνοριακή συνεργασία και επικοινωνία και να είναι δυνατή η αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει, χωρίς να θίγονται ειδικές τομεακές νομικές υποχρεώσεις ενωσιακού επιπέδου, να ορίσει, στο πλαίσιο μίας από τις αρχές που όρισε ως αρμόδιες βάσει της παρούσας οδηγίας, ένα ενιαίο κέντρο επαφής το οποίο θα είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό των ζητημάτων που άπτονται της ανθεκτικότητας των κρίσιμων οντοτήτων και της σχετικής διασυνοριακής συνεργασίας σε ενωσιακό επίπεδο.

(17) Προκειμένου να διευκολύνεται η διασυνοριακή συνεργασία και επικοινωνία και να είναι δυνατή η αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει, χωρίς να θίγονται ειδικές τομεακές νομικές υποχρεώσεις ενωσιακού επιπέδου, να ορίσει, στο πλαίσιο μίας από τις αρχές που όρισε ως αρμόδιες βάσει της παρούσας οδηγίας, ένα ενιαίο κέντρο επαφής το οποίο θα είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό των ζητημάτων που άπτονται της ανθεκτικότητας των κρίσιμων οντοτήτων και της σχετικής διασυνοριακής συνεργασίας σε ενωσιακό επίπεδο. Κάθε ενιαίο κέντρο επαφής θα πρέπει να λειτουργεί ως σύνδεσμος και να συντονίζει κάθε επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους του, με τα ενιαία κέντρα επαφής άλλων κρατών μελών και με την ομάδα για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων. Τα ενιαία κέντρα επαφής θα πρέπει να χρησιμοποιούν αποτελεσματικούς, ασφαλείς και τυποποιημένους διαύλους καταγγελίας.

Τροπολογία  17

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18) Δεδομένου ότι οι οντότητες που προσδιορίζονται ως κρίσιμες οντότητες βάσει της οδηγίας NIS 2, καθώς και οι προσδιορισμένες οντότητες του τομέα των ψηφιακών υποδομών που πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ισοδύναμες των κρίσιμων οντοτήτων βάσει της παρούσας οδηγίας υπόκεινται στις απαιτήσεις κυβερνοασφάλειας της οδηγίας NIS 2, οι αρμόδιες αρχές που ορίζονται βάσει των δύο οδηγιών θα πρέπει να συνεργάζονται, ιδίως όσον αφορά τους κινδύνους κυβερνοασφάλειας και τα περιστατικά που επηρεάζουν τις οντότητες αυτές.

(18) Οντότητες που προσδιορίζονται ως κρίσιμες οντότητες βάσει της παρούσας οδηγίας, καθώς και οι προσδιορισμένες οντότητες του τομέα των ψηφιακών υποδομών που πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ισοδύναμες των κρίσιμων οντοτήτων υπόκεινται στις απαιτήσεις κυβερνοασφάλειας της οδηγίας NIS 2. Οι αρμόδιες αρχές που ορίζονται βάσει των δύο οδηγιών θα πρέπει επομένως να συνεργάζονται αποτελεσματικά και με συνέπεια, ιδίως όσον αφορά τους κινδύνους και τα περιστατικά που επηρεάζουν τις οντότητες αυτές.. Είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να λαμβάνουν μέτρα για να αποφεύγονται οι διπλές κοινοποιήσεις δεδομένων και οι διπλοί έλεγχοι, και να διασφαλίζεται ότι οι στρατηγικές και οι απαιτήσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία και στην οδηγία NIS 2 είναι συμπληρωματικές και ότι οι κρίσιμες οντότητες δεν υφίστανται πρόσθετο διοικητικό φόρτο πέρα από τον αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία  18

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποστηρίζουν τις κρίσιμες οντότητες για την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους βάσει της παρούσας οδηγίας, χωρίς να θίγεται η ιδία νομική ευθύνη των οντοτήτων να διασφαλίζουν τη σχετική συμμόρφωσή τους. Ιδίως, τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να αναπτύξουν υλικό καθοδήγησης και μεθοδολογίες, να υποστηρίξουν τη διοργάνωση ασκήσεων για τον έλεγχο της ανθεκτικότητας και να παρέχουν κατάρτιση στο προσωπικό των κρίσιμων οντοτήτων. Επιπλέον, δεδομένων των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ οντοτήτων και τομέων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να δημιουργήσουν εργαλεία ανταλλαγής πληροφοριών για την υποστήριξη της εθελοντικής ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ κρίσιμων οντοτήτων, με την επιφύλαξη της εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού που ορίζονται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(19) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποστηρίζουν τις κρίσιμες οντότητες για την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους, ιδίως εκείνες που χαρακτηρίζονται ως μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους βάσει της παρούσας οδηγίας, χωρίς να θίγεται η ιδία νομική ευθύνη των οντοτήτων να διασφαλίζουν τη σχετική συμμόρφωσή τους. Ιδίως, τα κράτη μέλη πρέπει να αναπτύξουν υλικό καθοδήγησης και μεθοδολογίες, να υποστηρίξουν τη διοργάνωση ασκήσεων για τον έλεγχο της ανθεκτικότητας και να παρέχουν κατάρτιση στο προσωπικό των κρίσιμων οντοτήτων. Όπου αυτό είναι αναγκαίο και δικαιολογείται από στόχους δημόσιου συμφέροντος, τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν χρηματοδοτικούς πόρους σε κρίσιμες οντότητες, με την επιφύλαξη των κείμενων κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις. Επιπλέον, δεδομένων των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ οντοτήτων και τομέων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να δημιουργήσουν εργαλεία ανταλλαγής πληροφοριών για την υποστήριξη της ανταλλαγής πληροφοριών και ορθών πρακτικών μεταξύ κρίσιμων οντοτήτων, με την επιφύλαξη της εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού που ορίζονται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία  19

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19α) Κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή υπερβολικών διοικητικών επιβαρύνσεων, ιδίως για τις ΜΜΕ, και την αποφυγή επικαλύψεων ή περιττών υποχρεώσεων. Είναι κεφαλαιώδες τα κράτη μέλη να συνδράμουν και να διευκολύνουν την παροχή κατάλληλης στήριξης στις ΜΜΕ όταν τους ζητηθεί να λάβουν τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που απαιτούνται βάσει της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία  20

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 20

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20) Προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να διασφαλίζουν την ανθεκτικότητά τους, οι κρίσιμες οντότητες θα πρέπει να έχουν αναλυτική επίγνωση όλων των συναφών κινδύνων στους οποίους εκτίθενται και να τους αναλύουν. Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να διενεργούν εκτιμήσεις κινδύνων, κάθε φορά που κρίνεται αναγκαίο υπό το πρίσμα των ιδιαίτερων συνθηκών τους και της εξέλιξης των εν λόγω κινδύνων, και σε κάθε περίπτωση κάθε τέσσερα έτη. Οι εκτιμήσεις κινδύνων που διενεργούνται από τις κρίσιμες οντότητες θα πρέπει να βασίζονται στην εκτίμηση κινδύνων που διενεργείται από τα κράτη μέλη.

(20) Προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να διασφαλίζουν την ανθεκτικότητά τους, οι κρίσιμες οντότητες θα πρέπει να έχουν αναλυτική επίγνωση όλων των συναφών κινδύνων στους οποίους εκτίθενται και να τους αναλύουν. Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να διενεργούν εκτιμήσεις κινδύνων, κάθε φορά που κρίνεται αναγκαίο υπό το πρίσμα των ιδιαίτερων συνθηκών τους και της εξέλιξης των εν λόγω κινδύνων, και σε κάθε περίπτωση κάθε τέσσερα έτη. Οι εκτιμήσεις κινδύνων που διενεργούνται από τις κρίσιμες οντότητες θα πρέπει να βασίζονται στην εκτίμηση κινδύνων που διενεργείται από τα κράτη μέλη και θα πρέπει να συμφωνούν με κοινά κριτήρια και μεθοδολογίες.

Τροπολογία  21

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 23

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 300/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου28, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 725/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου29 και η οδηγία 2005/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου30 θεσπίζουν απαιτήσεις που εφαρμόζονται στις οντότητες των τομέων των αεροπορικών και θαλάσσιων μεταφορών με σκοπό την πρόληψη περιστατικών που οφείλονται σε παράνομες πράξεις και την αντιμετώπιση και τον μετριασμό των συνεπειών των εν λόγω περιστατικών. Παρά το γεγονός ότι τα μέτρα που απαιτούνται βάσει της παρούσας οδηγίας είναι ευρύτερα όσον αφορά τους κινδύνους που καλύπτουν και τα είδη των μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται, οι κρίσιμες οντότητες στους εν λόγω τομείς θα πρέπει να αποτυπώνουν στο σχέδιο ανθεκτικότητας ή στα ισοδύναμα έγγραφά τους τα μέτρα που έχουν λάβει βάσει των εν λόγω άλλων νομοθετικών πράξεων της Ένωσης. Περαιτέρω, όταν εφαρμόζουν μέτρα ανθεκτικότητας βάσει της παρούσας οδηγίας, οι κρίσιμες οντότητες έχουν τη δυνατότητα παραπομπής σε μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές και έγγραφα ορθών πρακτικών που έχουν αναπτυχθεί σύμφωνα με τομεακούς άξονες εργασιών, όπως η πλατφόρμα της ΕΕ για την ασφάλεια των επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορών31.

(23) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 300/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου28, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 725/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου29 και η οδηγία 2005/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου30 θεσπίζουν απαιτήσεις που εφαρμόζονται στις οντότητες των τομέων των αεροπορικών και θαλάσσιων μεταφορών με σκοπό την πρόληψη περιστατικών που οφείλονται σε παράνομες πράξεις και την αντιμετώπιση και τον μετριασμό των συνεπειών των εν λόγω περιστατικών. Παρά το γεγονός ότι τα μέτρα που απαιτούνται βάσει της παρούσας οδηγίας είναι ευρύτερα όσον αφορά τους κινδύνους που καλύπτουν και τα είδη των μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται, οι κρίσιμες οντότητες στους εν λόγω τομείς θα πρέπει να αποτυπώνουν στο σχέδιο ανθεκτικότητας ή στα ισοδύναμα έγγραφά τους τα μέτρα που έχουν λάβει βάσει των εν λόγω άλλων νομοθετικών πράξεων της Ένωσης. Περαιτέρω, οι κρίσιμες οντότητες πρέπει επίσης να λάβουν υπόψη την οδηγία 2008/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου30α, η οποία καθιερώνει αξιολόγηση ολόκληρου του οδικού δικτύου για τη χαρτογράφηση των κινδύνων ατυχημάτων και στοχευμένη επιθεώρηση οδικής ασφάλειας για τον εντοπισμό επικίνδυνων συνθηκών, ελαττωμάτων και προβλημάτων που αυξάνουν τον κίνδυνο ατυχημάτων και τραυματισμών, με βάση επιτόπια επίσκεψη σε υφιστάμενη οδό ή τμήμα οδού. Η διασφάλιση της προστασίας και της ανθεκτικότητας των κρίσιμων οντοτήτων είναι υψίστης σημασίας για τον σιδηροδρομικό τομέα και, όταν εφαρμόζουν μέτρα ανθεκτικότητας βάσει της παρούσας οδηγίας, οι κρίσιμες οντότητες ενθαρρύνονται να παραπέμπουν σε μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές και έγγραφα ορθών πρακτικών που έχουν αναπτυχθεί σύμφωνα με τομεακούς άξονες εργασιών, όπως η πλατφόρμα της ΕΕ για την ασφάλεια των επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορών31.

_________________

_________________

28 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 300/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2320/2002 (ΕΕ L 97 της 9.4.2008, σ. 72).

28 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 300/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2320/2002 (ΕΕ L 97 της 9.4.2008, σ. 72).

29 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 725/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, για τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και στις λιμενικές εγκαταστάσεις (ΕΕ L 129 της 29.4.2004, σ. 6).

29 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 725/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, για τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και στις λιμενικές εγκαταστάσεις (ΕΕ L 129 της 29.4.2004, σ. 6).

30 Οδηγία 2005/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την ενίσχυση της ασφαλείας των λιμένων (ΕΕ L 310 της 25.11.2005, σ. 28).

30 Οδηγία 2005/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την ενίσχυση της ασφαλείας των λιμένων (ΕΕ L 310 της 25.11.2005, σ. 28).

 

30α Οδηγία 2008/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών (ΕΕ L 319 της 29.11.2008, σ. 59).

31 Απόφαση της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2018, για τη σύσταση της πλατφόρμας της ΕΕ για την ασφάλεια των επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορών από έκνομες ενέργειες (C/2018/4014).

31 Απόφαση της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2018, για τη σύσταση της πλατφόρμας της ΕΕ για την ασφάλεια των επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορών από έκνομες ενέργειες (C/2018/4014).

Τροπολογία  22

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 24

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24) Για παράδειγμα, ο κίνδυνος κατάχρησης από υπαλλήλους κρίσιμων οντοτήτων των δικαιωμάτων τους πρόσβασης εντός της οντότητας με σκοπό την πρόκληση βλάβης εγείρει ολοένα και περισσότερες ανησυχίες. Ο εν λόγω κίνδυνος οξύνεται από το διογκούμενο φαινόμενο της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί σε βίαιο εξτρεμισμό και τρομοκρατία. Επομένως, είναι αναγκαίο να παρέχεται στις κρίσιμες οντότητες η δυνατότητα να ζητούν ελέγχους ιστορικού των προσώπων που εμπίπτουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες του προσωπικού τους και να διασφαλίζεται ότι τα εν λόγω αιτήματα αξιολογούνται ταχέως από τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(24) Για παράδειγμα, ο κίνδυνος κατάχρησης από υπαλλήλους κρίσιμων οντοτήτων των δικαιωμάτων τους πρόσβασης εντός της οντότητας με σκοπό την πρόκληση βλάβης εγείρει ολοένα και περισσότερες ανησυχίες. Ο εν λόγω κίνδυνος οξύνεται από το διογκούμενο φαινόμενο της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί σε βίαιο εξτρεμισμό και τρομοκρατία. Επομένως, είναι αναγκαίο να παρέχεται στις κρίσιμες οντότητες η δυνατότητα να ζητούν ελέγχους ιστορικού των προσώπων που εμπίπτουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες του προσωπικού τους και να διασφαλίζεται ότι τα εν λόγω αιτήματα αξιολογούνται ταχέως από τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.

Τροπολογία  23

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 25

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25) Οι κρίσιμες οντότητες θα πρέπει να κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, αμέσως μόλις αυτό είναι ευλόγως δυνατόν υπό τις δεδομένες συνθήκες, τα περιστατικά που προκαλούν ή έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν σημαντική διαταραχή στη λειτουργία τους. Οι εν λόγω κοινοποιήσεις θα πρέπει να παρέχουν στις αρμόδιες αρχές τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται στα περιστατικά με ταχύ και κατάλληλο τρόπο και να έχουν πλήρη εποπτεία του συνόλου των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι κρίσιμες οντότητες. Για τον λόγο αυτόν, θα πρέπει να θεσπιστεί διαδικασία για την κοινοποίηση ορισμένων περιστατικών και να καθοριστούν παράμετροι για να καθορίζεται πότε η πραγματική ή δυνητική διαταραχή είναι σημαντική και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να κοινοποιηθεί το περιστατικό. Δεδομένων των δυνητικών διασυνοριακών επιπτώσεων των εν λόγω διαταραχών, θα πρέπει να θεσπιστεί διαδικασία βάσει της οποίας τα κράτη μέλη θα ενημερώνουν τα άλλα θιγόμενα κράτη μέλη μέσω ενιαίων κέντρων επαφής.

(25) Οι κρίσιμες οντότητες θα πρέπει να κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, αμέσως μόλις αυτό είναι ευλόγως δυνατόν υπό τις δεδομένες συνθήκες, και, σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 24 ωρών από τη στιγμή που ενημερώνονται για το εν λόγω περιστατικό, οποιοδήποτε περιστατικό που προκαλεί ή έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει σημαντική διαταραχή στη λειτουργία τους. Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να ενημερώνει το κοινό για το περιστατικό, όταν κρίνει ότι αυτό θα ήταν προς το δημόσιο συμφέρον. Η αρμόδια αρχή πρέπει να διασφαλίζει ότι η εμπλεκόμενη κρίσιμη οντότητα ενημερώνουν τους χρήστες για τις υπηρεσίες της που θα μπορούσαν να επηρεαστούν από ένα τέτοιο περιστατικό και, κατά περίπτωση, για τυχόν μέτρα ασφαλείας ή διορθωτικά μέτρα. Οι εν λόγω κοινοποιήσεις θα πρέπει να παρέχουν στις αρμόδιες αρχές τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται στα περιστατικά με ταχύ και κατάλληλο τρόπο και να έχουν πλήρη εποπτεία του συνόλου των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι κρίσιμες οντότητες. Για τον λόγο αυτόν, θα πρέπει να θεσπιστεί διαδικασία για την κοινοποίηση ορισμένων περιστατικών και να καθοριστούν παράμετροι για να καθορίζεται πότε η πραγματική ή δυνητική διαταραχή είναι σημαντική και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να κοινοποιηθεί το περιστατικό. Δεδομένων των δυνητικών διασυνοριακών επιπτώσεων των εν λόγω διαταραχών, θα πρέπει να θεσπιστεί διαδικασία βάσει της οποίας τα κράτη μέλη θα ενημερώνουν τα άλλα θιγόμενα κράτη μέλη μέσω ενιαίων κέντρων επαφής χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Οι πληροφορίες σχετικά με τα περιστατικά θα πρέπει να αντιμετωπίζονται κατά τρόπο που να σέβεται την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια και τα εμπορικά συμφέροντα της οικείας κρίσιμης οντότητας.

Τροπολογία  24

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 26

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26) Ενώ οι κρίσιμες οντότητες γενικά λειτουργούν ως μέρος ενός ολοένα και πιο διασυνδεδεμένου δικτύου παροχής υπηρεσιών και υποδομών και συχνά παρέχουν βασικές υπηρεσίες σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη, ορισμένες από αυτές είναι ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Ένωση διότι παρέχουν βασικές υπηρεσίες σε μεγάλο αριθμό κρατών μελών και, ως εκ τούτου, απαιτούν ειδική εποπτεία σε επίπεδο Ένωσης. Επομένως, θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες σχετικά με την ειδική εποπτεία των εν λόγω κρίσιμων οντοτήτων ιδιαίτερου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Οι κανόνες αυτοί δεν θίγουν τους κανόνες σχετικά με την εποπτεία και την επιβολή που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία.

(26) Ενώ οι κρίσιμες οντότητες γενικά λειτουργούν ως μέρος ενός ολοένα και πιο διασυνδεδεμένου δικτύου παροχής υπηρεσιών και υποδομών και συχνά παρέχουν βασικές υπηρεσίες σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη, ορισμένες από αυτές είναι ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Ένωση και την εσωτερική αγορά διότι παρέχουν βασικές υπηρεσίες σε αρκετά κράτη μέλη και, ως εκ τούτου, απαιτούν ειδική εποπτεία σε επίπεδο Ένωσης. Επομένως, θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες σχετικά με την ειδική εποπτεία των εν λόγω κρίσιμων οντοτήτων ιδιαίτερου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Οι κανόνες αυτοί δεν θίγουν τους κανόνες σχετικά με την εποπτεία και την επιβολή που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία  25

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(27α) Η τυποποίηση θα πρέπει να παραμείνει πρωτίστως διαδικασία καθοδηγούμενη από την αγορά. Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρχουν ακόμη περιπτώσεις στις οποίες είναι σκόπιμο να απαιτείται συμμόρφωση με συγκεκριμένα πρότυπα σε επίπεδο Ένωσης. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποστηρίζουν και να προωθούν την ανάπτυξη και εφαρμογή προτύπων και προδιαγραφών σχετικών με την ανθεκτικότητα κρίσιμων οντοτήτων, όπως ορίζονται από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, για τη λήψη τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανθεκτικότητας των κρίσιμων οντοτήτων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνουν τη χρήση διεθνώς αποδεκτών προτύπων και προδιαγραφών σχετικών με τα μέτρα ανθεκτικότητας που εφαρμόζονται σε κρίσιμες οντότητες.

Τροπολογία  26

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 30

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(30) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές τους διαθέτουν ορισμένες ειδικές εξουσίες για την ορθή εφαρμογή και επιβολή της παρούσας οδηγίας όσον αφορά τις κρίσιμες οντότητες, όταν οι εν λόγω οντότητες υπάγονται στη δικαιοδοσία τους όπως ορίζεται στην παρούσα οδηγία. Στις εν λόγω εξουσίες θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται, ιδίως, η εξουσία να διενεργούν επιθεωρήσεις, εποπτεία και ελέγχους, να ζητούν από τις κρίσιμες οντότητες πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τα μέτρα που έχουν λάβει προκειμένου να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους και, όταν είναι αναγκαίο, να εκδίδουν εντολές για την αποκατάσταση των παραβάσεων που εντοπίστηκαν. Τα κράτη μέλη, όταν εκδίδουν τέτοιες εντολές, δεν θα πρέπει να απαιτούν μέτρα που υπερβαίνουν τα αναγκαία και αναλογικά όρια για να επιτευχθεί η συμμόρφωση της οικείας κρίσιμης οντότητας, λαμβανομένων ιδίως υπόψη της σοβαρότητας της παράβασης και των οικονομικών δυνατοτήτων της κρίσιμης οντότητας. Γενικότερα, οι εξουσίες αυτές θα πρέπει να συνοδεύονται από κατάλληλες και αποτελεσματικές διασφαλίσεις που θα ορίζονται στο εθνικό δίκαιο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης κρίσιμης οντότητας με τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, οι αρμόδιες αρχές που έχουν οριστεί βάσει της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να μπορούν να ζητήσουν από τις αρμόδιες αρχές που έχουν οριστεί βάσει της οδηγίας NIS 2 να αξιολογήσουν την κυβερνοασφάλεια της εν λόγω οντότητας. Οι εν λόγω αρμόδιες αρχές θα πρέπει να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν πληροφορίες για τον σκοπό αυτόν.

(30) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές τους διαθέτουν ορισμένες ειδικές εξουσίες για την ορθή εφαρμογή και επιβολή της παρούσας οδηγίας όσον αφορά τις κρίσιμες οντότητες, όταν οι εν λόγω οντότητες υπάγονται στη δικαιοδοσία τους όπως ορίζεται στην παρούσα οδηγία. Στις εν λόγω εξουσίες θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται, ιδίως, η εξουσία να διενεργούν επιθεωρήσεις, εποπτεία και ελέγχους, να ζητούν από τις κρίσιμες οντότητες πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τα μέτρα που έχουν λάβει προκειμένου να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους και, όταν είναι αναγκαίο, να εκδίδουν εντολές για την αποκατάσταση των παραβάσεων που εντοπίστηκαν. Τα κράτη μέλη, όταν εκδίδουν τέτοιες εντολές, δεν θα πρέπει να απαιτούν μέτρα που υπερβαίνουν τα αναγκαία και αναλογικά όρια για να επιτευχθεί η συμμόρφωση της οικείας κρίσιμης οντότητας, λαμβανομένων ιδίως υπόψη της σοβαρότητας της παράβασης και των οικονομικών δυνατοτήτων της κρίσιμης οντότητας. Γενικότερα, οι εξουσίες αυτές θα πρέπει να συνοδεύονται από κατάλληλες και αποτελεσματικές διασφαλίσεις που θα ορίζονται στο εθνικό δίκαιο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αξιολόγηση των κρίσιμων οντοτήτων βάσει της παρούσας οδηγίας, σε θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας NIS2, όπως είναι η φυσική και μη φυσική κυβερνοασφάλεια, αποτελεί ευθύνη των αρμόδιων αρχών που ορίζονται βάσει της οδηγίας NIS2. Πέραν τούτου, κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης κρίσιμης οντότητας με τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, οι αρμόδιες αρχές που έχουν οριστεί βάσει της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να μπορούν να ζητήσουν από τις αρμόδιες αρχές που έχουν οριστεί βάσει της οδηγίας NIS 2 να αξιολογήσουν την κυβερνοασφάλεια της εν λόγω οντότητας. Οι εν λόγω αρμόδιες αρχές θα πρέπει να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν πληροφορίες για τον σκοπό αυτόν.

Τροπολογία  27

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 31

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(31) Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη νέοι κίνδυνοι, τεχνολογικές εξελίξεις ή οι ιδιαιτερότητες ενός ή περισσότερων τομέων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να συμπληρώνει τα μέτρα ανθεκτικότητας που πρέπει να λαμβάνονται από τις κρίσιμες οντότητες καθορίζοντας περαιτέρω ορισμένα ή όλα τα εν λόγω μέτρα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι διαβουλεύσεις αυτές να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου32. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(31) Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη νέοι κίνδυνοι, τεχνολογικές εξελίξεις ή οι ιδιαιτερότητες ενός ή περισσότερων τομέων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να συμπληρώνει τα μέτρα ανθεκτικότητας που πρέπει να λαμβάνονται από τις κρίσιμες οντότητες καθορίζοντας περαιτέρω ορισμένα ή όλα τα εν λόγω μέτρα. Προκειμένου να αποφευχθεί η αποκλίνουσα εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και να βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία καταρτίζοντας κοινό κατάλογο βασικών υπηρεσιών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι διαβουλεύσεις αυτές να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου32. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

_________________

_________________

32 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

32 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

Τροπολογία  28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία:

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει μέτρα με σκοπό την επίτευξη υψηλού επιπέδου ανθεκτικότητας των κρίσιμων οντοτήτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η παροχή βασικών υπηρεσιών εντός της Ένωσης και να βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Για τον σκοπό αυτό, η παρούσα οδηγία:

Τροπολογία  29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) θεσπίζει υποχρεώσεις των κρατών μελών για λήψη ορισμένων μέτρων με στόχο τη διασφάλιση της παροχής, εντός της εσωτερικής αγοράς, υπηρεσιών οι οποίες είναι βασικές για τη διατήρηση ζωτικών κοινωνικών λειτουργιών ή οικονομικών δραστηριοτήτων, ιδίως υποχρεώσεις προσδιορισμού των κρίσιμων οντοτήτων και των οντοτήτων που πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ισοδύναμες με τις κρίσιμες οντότητες ως προς ορισμένες πτυχές και διευκόλυνσης των εν λόγω οντοτήτων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους·

α) θεσπίζει υποχρεώσεις των κρατών μελών για λήψη ορισμένων μέτρων με στόχο τη διασφάλιση συνεχούς παροχής, εντός της εσωτερικής αγοράς, υπηρεσιών οι οποίες είναι βασικές για τη διατήρηση ζωτικών κοινωνικών λειτουργιών ή οικονομικών δραστηριοτήτων, ιδίως υποχρεώσεις προσδιορισμού των κρίσιμων οντοτήτων και των οντοτήτων που πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ισοδύναμες με τις κρίσιμες οντότητες ως προς ορισμένες πτυχές και διευκόλυνσης των εν λόγω οντοτήτων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους·

Τροπολογία  30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε ζητήματα που διέπονται από την οδηγία (ΕΕ) XX/YY [προτεινόμενη οδηγία σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την Ένωση· (στο εξής: οδηγία NIS 2)], με την επιφύλαξη του άρθρου 7.

2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε ζητήματα που διέπονται από την οδηγία (ΕΕ) XX/YY [προτεινόμενη οδηγία σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την Ένωση· (στο εξής: οδηγία NIS 2)], με την επιφύλαξη του άρθρου 7. Δεδομένων των διασυνδέσεων μεταξύ της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και της φυσικής ασφάλειας των οντοτήτων, τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη συνεκτική εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και της οδηγίας NIS 2.

Τροπολογία  31

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) «περιστατικό»: κάθε συμβάν που έχει τη δυνατότητα να διαταράξει ή που διαταράσσει τη λειτουργία της κρίσιμης οντότητας·

(3) «περιστατικό»: κάθε συμβάν που έχει τη δυνατότητα να διαταράξει ή που διαταράσσει την παροχή μιας βασικής υπηρεσίας από μια κρίσιμη οντότητα·

Τροπολογία  32

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) «υποδομή»: περιουσιακό στοιχείο, σύστημα ή μέρος τέτοιου το οποίο είναι απαραίτητο για την παροχή βασικής υπηρεσίας·

(4) «υποδομή»: περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων, συστημάτων και εξοπλισμού, ή μέρος τέτοιων τα οποία είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη παροχή βασικής υπηρεσίας·

Τροπολογία  33

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) «βασική υπηρεσία»: υπηρεσία η οποία είναι βασική για τη διατήρηση ζωτικών κοινωνικών λειτουργιών ή οικονομικών δραστηριοτήτων·

(5) «βασική υπηρεσία»: υπηρεσία η οποία είναι βασική για τη διατήρηση ζωτικών κοινωνικών λειτουργιών, οικονομικών δραστηριοτήτων, της δημόσιας υγείας και ασφάλειας, του περιβάλλοντος ή του κράτους δικαίου·

Τροπολογία  34

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) «κίνδυνος»: κάθε περίσταση ή συμβάν με δυνητική δυσμενή επίπτωση στην ανθεκτικότητα κρίσιμων οντοτήτων·

(6) «κίνδυνος»: κάθε περίσταση ή συμβάν με δυνητική δυσμενή επίπτωση στην ικανότητα μιας κρίσιμης οντότητας να παρέχει μια βασική υπηρεσία·

Τροπολογία  35

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) «εκτίμηση κινδύνων»: μεθοδολογία για τον προσδιορισμό της φύσης και της έκτασης κινδύνου μέσω της ανάλυσης των δυνητικών απειλών και κινδύνων και της αξιολόγησης των υφιστάμενων συνθηκών τρωτότητας που θα μπορούσαν να διαταράξουν τη λειτουργία της κρίσιμης οντότητας.

(7) «εκτίμηση κινδύνων»: μεθοδολογία για τον προσδιορισμό της φύσης και της έκτασης κινδύνου μέσω της αξιολόγησης των δυνητικών απειλών και κινδύνων κατά της ανθεκτικότητας της κρίσιμης οντότητας, της ανάλυσης των υφιστάμενων συνθηκών τρωτότητας που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διαταραχή της λειτουργίας μιας κρίσιμης οντότητας και μέσω της αξιολόγησης των δυνητικών δυσμενών επιπτώσεων που θα μπορούσε να έχει η διακοπή της λειτουργίας στην παροχή βασικών υπηρεσιών.

Τροπολογία  36

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 7 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α) «πρότυπο»: πρότυπο όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

 

____________

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/23/ΕΚ και 2009/105/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 1673/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 12).

Τροπολογία  37

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 7 β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7β) «τεχνική προδιαγραφή»: τεχνική προδιαγραφή όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012·

Τροπολογία  38

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει, έως τις [τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας], στρατηγική για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κρίσιμων οντοτήτων. Η εν λόγω στρατηγική καθορίζει στρατηγικούς στόχους και μέτρα πολιτικής με σκοπό την επίτευξη και τη διατήρηση υψηλού επιπέδου ανθεκτικότητας από μέρους των εν λόγω κρίσιμων οντοτήτων, τουλάχιστον στους τομείς που αναφέρονται στο παράρτημα.

1. Κατόπιν διαβούλευσης ανοικτής σε όλους τους επηρεαζόμενους συμφεροντούχους, κάθε κράτος μέλος θεσπίζει, έως τις [τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας], στρατηγική για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κρίσιμων οντοτήτων. Η εν λόγω στρατηγική λαμβάνει υπόψη τη στρατηγική της Ένωσης για την ανθεκτικότητα που έχει εκπονηθεί από την ομάδα για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 16, και καθορίζει στρατηγικούς στόχους και μέτρα πολιτικής με σκοπό την επίτευξη και τη διατήρηση υψηλού επιπέδου ανθεκτικότητας από μέρους των εν λόγω κρίσιμων οντοτήτων, τουλάχιστον στους τομείς που αναφέρονται στο παράρτημα.

Τροπολογία  39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) περιγραφή των μέτρων που είναι απαραίτητα για την ενίσχυση της συνολικής ανθεκτικότητας των κρίσιμων οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένων της διενέργειας εθνικής εκτίμησης κινδύνων, του προσδιορισμού των κρίσιμων οντοτήτων και των οντοτήτων που είναι ισοδύναμες των κρίσιμων οντοτήτων, καθώς και των μέτρων υποστήριξης των κρίσιμων οντοτήτων που λαμβάνονται σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο·

γ) περιγραφή των μέτρων που είναι απαραίτητα για την ενίσχυση της συνολικής ανθεκτικότητας των κρίσιμων οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένων της διενέργειας εθνικής εκτίμησης κινδύνων όπως αναφέρεται στο άρθρο 4, του προσδιορισμού των κρίσιμων οντοτήτων και των οντοτήτων που είναι ισοδύναμες των κρίσιμων οντοτήτων, καθώς και των μέτρων υποστήριξης των κρίσιμων οντοτήτων που λαμβάνονται σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του δημόσιου τομέα και του ιδιωτικού τομέα και δημόσιων και ιδιωτικών οντοτήτων·

Τροπολογία  40

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γα) κατάλογο όλων των αρχών και συμφεροντούχων που συμμετέχουν στην εφαρμογή της στρατηγικής·

Τροπολογία  41

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δα) πλαίσιο πολιτικής για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων αναγκών και των χαρακτηριστικών των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που έχουν προσδιοριστεί ως κρίσιμες οντότητες για τη βελτίωση της ανθεκτικότητάς τους·

Τροπολογία  42

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δβ) τις συναφείς πτυχές της εθνικής στρατηγικής κυβερνοασφάλειας, όπως προβλέπεται στην οδηγία NIS 2 και σε οποιαδήποτε άλλη τομεακή εθνική στρατηγική, με σκοπό την επίτευξη συντονισμού, συμπληρωματικότητας και συνεργειών.

Τροπολογία  43

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η στρατηγική επικαιροποιείται όταν είναι απαραίτητο και τουλάχιστον ανά τετραετία.

Κατόπιν διαβούλευσης που είναι ανοικτή σε όλους τους επηρεαζόμενους συμφεροντούχους, η στρατηγική επικαιροποιείται τουλάχιστον ανά τετραετία.

Τροπολογία  44

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 8 καταρτίζουν κατάλογο των βασικών υπηρεσιών στους τομείς που αναφέρονται στο παράρτημα. Έως τις [τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] και, στη συνέχεια, όποτε είναι απαραίτητο και τουλάχιστον ανά τετραετία, διενεργούν εκτίμηση όλων των συναφών κινδύνων που ενδέχεται να επηρεάσουν την παροχή των εν λόγω βασικών υπηρεσιών, με σκοπό να προσδιορίσουν τις κρίσιμες οντότητες σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 και να συνδράμουν τις εν λόγω κρίσιμες οντότητες στη λήψη μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 11.

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 21, για να συμπληρώνει την παρούσα οδηγία θεσπίζοντας κατάλογο βασικών υπηρεσιών στους εν λόγω τομείς και υποτομείς, που αναφέρεται στο παράρτημα. Η Επιτροπή εκδίδει την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη το αργότερο... [6 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας]. Οι αρμόδιες αρχές που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 8, έως τις [τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] και, στη συνέχεια, όποτε είναι απαραίτητο και τουλάχιστον ανά τετραετία, διενεργούν εκτίμηση όλων των συναφών κινδύνων που ενδέχεται να επηρεάσουν την παροχή των βασικών υπηρεσιών που αναφέρονται στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, με σκοπό να προσδιορίσουν τις κρίσιμες οντότητες σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 και να συνδράμουν τις εν λόγω κρίσιμες οντότητες στη λήψη μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 11.

Τροπολογία  45

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η εκτίμηση κινδύνων λαμβάνει υπόψη όλους τους συναφείς φυσικούς και ανθρωπογενείς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων ατυχημάτων, φυσικών καταστροφών, έκτακτων καταστάσεων στη δημόσια υγεία και των ανταγωνιστικών απειλών, συμπεριλαμβανομένων των τρομοκρατικών εγκλημάτων σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου34.

Η εκτίμηση κινδύνων λαμβάνει υπόψη όλους τους συναφείς φυσικούς και ανθρωπογενείς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων διατομεακού ή διασυνοριακού χαρακτήρα, ατυχημάτων, φυσικών καταστροφών, έκτακτων καταστάσεων στη δημόσια υγεία και των ανταγωνιστικών απειλών, συμπεριλαμβανομένων των τρομοκρατικών εγκλημάτων σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου34.

_________________

_________________

34 Οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88 της 31.3.2017, σ. 6).

34 Οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88 της 31.3.2017, σ. 6).

Τροπολογία  46

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) τους τυχόν κινδύνους που απορρέουν από τις εξαρτήσεις μεταξύ των τομέων που αναφέρονται στο παράρτημα, συμπεριλαμβανομένων των προερχόμενων από άλλα κράτη μέλη και τρίτες, καθώς και τον αντίκτυπο που μια διαταραχή σε έναν τομέα ενδέχεται να έχει σε άλλους τομείς·

γ) τους τυχόν κινδύνους που απορρέουν από τις εξαρτήσεις μεταξύ των τομέων που αναφέρονται στο παράρτημα, συμπεριλαμβανομένων των προερχόμενων από άλλα κράτη μέλη και τρίτες χώρες, καθώς και τον αντίκτυπο που μια διαταραχή σε έναν τομέα ενδέχεται να έχει σε άλλους τομείς, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε κινδύνων για τους πολίτες και την εσωτερική αγορά·

Τροπολογία  47

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη καθιστούν τα σχετικά στοιχεία της εκτίμησης κινδύνων της παραγράφου 1 διαθέσιμα στις κρίσιμες οντότητες που έχουν προσδιορίσει σύμφωνα με το άρθρο 5, προκειμένου να συνδράμουν τις εν λόγω κρίσιμες οντότητες στη διενέργεια της δικής τους εκτίμησης κινδύνων σύμφωνα με το άρθρο 10 και στη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της ανθεκτικότητάς τους σύμφωνα με το άρθρο 11.

3. Τα κράτη μέλη καθιστούν τα σχετικά στοιχεία της εκτίμησης κινδύνων της παραγράφου 1 διαθέσιμα, μέσω του ενιαίου κέντρου επαφής τους που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2, στις κρίσιμες οντότητες που έχουν προσδιορίσει σύμφωνα με το άρθρο 5, προκειμένου να συνδράμουν τις εν λόγω κρίσιμες οντότητες στη διενέργεια της δικής τους εκτίμησης κινδύνων σύμφωνα με το άρθρο 10 και στη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της ανθεκτικότητάς τους σύμφωνα με το άρθρο 11.

Τροπολογία  48

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Η Επιτροπή μπορεί, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να αναπτύξει προαιρετικό κοινό υπόδειγμα υποβολής στοιχείων για τους σκοπούς της συμμόρφωσης με την παράγραφο 4.

5. Η Επιτροπή αναπτύσσει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, προαιρετικό κοινό υπόδειγμα υποβολής στοιχείων για τους σκοπούς της συμμόρφωσης με την παράγραφο 4.

Τροπολογία  49

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Κατά τον προσδιορισμό των κρίσιμων οντοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τα αποτελέσματα της εκτίμησης κινδύνων του άρθρου 4 και εφαρμόζουν τα ακόλουθα κριτήρια:

2. Κατά τον προσδιορισμό των κρίσιμων οντοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τα αποτελέσματα της εκτίμησης κινδύνων του άρθρου 4 και τη στρατηγική για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων που αναφέρεται στο άρθρο 3 και εφαρμόζουν τα ακόλουθα κριτήρια:

Τροπολογία  50

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) η παροχή της εν λόγω υπηρεσίας εξαρτάται από υποδομή η οποία βρίσκεται στο κράτος μέλος· και

β) η παροχή της εν λόγω βασικής υπηρεσίας εξαρτάται από υποδομή η οποία βρίσκεται στο κράτος μέλος· και

Τροπολογία  51

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) τυχόν περιστατικό θα προκαλούσε σημαντική διαταραχή στην παροχή της υπηρεσίας ή άλλων βασικών υπηρεσιών στους τομείς που αναφέρονται στο παράρτημα οι οποίες εξαρτώνται από την υπηρεσία.

γ) τυχόν περιστατικό θα προκαλούσε σημαντική διαταραχή στην παροχή της βασικής υπηρεσίας ή άλλων βασικών υπηρεσιών στους τομείς που αναφέρονται στο παράρτημα οι οποίες εξαρτώνται από την υπηρεσία.

Τροπολογία  52

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Μετά την κοινοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 3, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι κρίσιμες οντότητες υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές τους που έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας οδηγίας πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσον έχουν προσδιοριστεί ως κρίσιμες οντότητες σε ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη. Αν οντότητα έχει προσδιοριστεί ως κρίσιμη οντότητα από δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, τα εν λόγω κράτη μέλη διαβουλεύονται μεταξύ τους με στόχο τη μείωση της επιβάρυνσης της κρίσιμης οντότητας όσον αφορά τις υποχρεώσεις της βάσει του κεφαλαίου III.

5. Μετά την κοινοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 3, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι κρίσιμες οντότητες υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές τους που έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας οδηγίας πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσον έχουν προσδιοριστεί ως κρίσιμες οντότητες σε ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη. Αν οντότητα έχει προσδιοριστεί ως κρίσιμη οντότητα από δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, τα εν λόγω κράτη μέλη διαβουλεύονται μεταξύ τους με στόχο την επίτευξη του υψηλότερου δυνατού βαθμού συνοχής και τη μείωση της επιβάρυνσης της κρίσιμης οντότητας όσον αφορά τις υποχρεώσεις της βάσει του κεφαλαίου III.

Τροπολογία  53

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Για τους σκοπούς του κεφαλαίου IV, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι κρίσιμες οντότητες, μετά την κοινοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 3, παρέχουν πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές τους που έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας οδηγίας σχετικά με το κατά πόσον παρέχουν βασικές υπηρεσίες προς ή εντός άνω του ενός τρίτου των κρατών μελών. Όταν συντρέχει τέτοια περίπτωση, το οικείο κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, την ταυτότητα των εν λόγω κρίσιμων οντοτήτων.

6. Για τους σκοπούς του κεφαλαίου IV, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι κρίσιμες οντότητες, μετά την κοινοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 3, παρέχουν πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές τους που έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας οδηγίας σχετικά με το κατά πόσον παρέχουν τις ίδιες ή παρόμοιες βασικές υπηρεσίες προς ή εντός άνω των τριών κρατών μελών. Όταν συντρέχει τέτοια περίπτωση, το οικείο κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, την ταυτότητα των εν λόγω κρίσιμων οντοτήτων.

Τροπολογία  54

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν οι εν λόγω επικαιροποιήσεις έχουν ως αποτέλεσμα τον προσδιορισμό επιπρόσθετων κρίσιμων οντοτήτων, εφαρμόζονται οι παράγραφοι 3, 4, 5 και 6. Επιπλέον, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι οντότητες που δεν προσδιορίζονται πλέον ως κρίσιμες οντότητες κατόπιν τέτοιας επικαιροποίησης λαμβάνουν σχετική ειδοποίηση και ενημερώνονται ότι δεν υπέχουν πλέον τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο III από την παραλαβή της εν λόγω ειδοποίησης και εφεξής.

Όταν οι εν λόγω επικαιροποιήσεις έχουν ως αποτέλεσμα τον προσδιορισμό επιπρόσθετων κρίσιμων οντοτήτων, εφαρμόζονται οι παράγραφοι 3, 4, 5 και 6. Επιπλέον, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι οντότητες που δεν προσδιορίζονται πλέον ως κρίσιμες οντότητες κατόπιν τέτοιας επικαιροποίησης λαμβάνουν σχετική ειδοποίηση και ενημερώνονται εγκαίρως ότι δεν υπέχουν πλέον τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο III από την παραλαβή της εν λόγω ειδοποίησης και εφεξής.

Τροπολογία  55

 

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 7 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7α. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, καταρτίζει συστάσεις και κατευθυντήριες γραμμές για να στηρίξει τα κράτη μέλη στον εντοπισμό κρίσιμων οντοτήτων.

Τροπολογία  56

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) τον αριθμό των χρηστών που εξαρτώνται από την υπηρεσία που παρέχεται από την οντότητα·

α) τον αριθμό των χρηστών που εξαρτώνται από τη βασική υπηρεσία που παρέχεται από την οντότητα·

Τροπολογία  57

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) την εξάρτηση άλλων τομέων που αναφέρονται στο παράρτημα από την εν λόγω υπηρεσία·

β) την εξάρτηση άλλων τομέων και υποτομέων που αναφέρονται στο παράρτημα ή της αλυσίδας εφοδιασμού από την εν λόγω βασική υπηρεσία·

Τροπολογία  58

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε) τη γεωγραφική περιοχή που θα μπορούσε να επηρεαστεί από ένα περιστατικό, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν διασυνοριακών επιπτώσεων·

ε) τη γεωγραφική περιοχή που θα μπορούσε να επηρεαστεί από ένα περιστατικό, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν διασυνοριακών επιπτώσεων, αφού ληφθεί υπόψη η τρωτότητα που συνδέεται με τον βαθμό απομόνωσης ορισμένων τύπων γεωγραφικών περιοχών, όπως είναι οι νησιωτικές, οι εξόχως απόκεντρες περιοχές ή οι ορεινές περιοχές·

Τροπολογία  59

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ) τη σημασία της οντότητας για τη διατήρηση επαρκούς επιπέδου της υπηρεσίας, λαμβανομένων υπόψη των διαθέσιμων εναλλακτικών μέσων για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας.

στ) τη σημασία της οντότητας για τη διατήρηση επαρκούς επιπέδου της βασικής υπηρεσίας, λαμβανομένων υπόψη των διαθέσιμων εναλλακτικών μέσων για την παροχή της εν λόγω βασικής υπηρεσίας.

Τροπολογία  60

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μπορεί, αφού ζητήσει τη γνώμη της ομάδας για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων, να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για τη διευκόλυνση της εφαρμογής των κριτηρίων της παραγράφου 1, λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες της παραγράφου 2.

3. Η Επιτροπή, αφού ζητήσει τη γνώμη της ομάδας για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων, εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για τη διευκόλυνση της εφαρμογής των κριτηρίων της παραγράφου 1, λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες της παραγράφου 2.

Τροπολογία  61

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Όσον αφορά τους τομείς που αναφέρονται στα σημεία 3, 4 και 8 του παραρτήματος, έως τις [τρία έτη και τρεις μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας], τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τις οντότητες που αντιμετωπίζονται ως ισοδύναμες των κρίσιμων οντοτήτων για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου. Εφαρμόζουν τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4, του άρθρου 5 παράγραφοι 1 έως 4 και 7, και του άρθρου 9 ως προς τις εν λόγω οντότητες.

1. Όσον αφορά τους τομείς που αναφέρονται στα σημεία 3, 4 και 8 του παραρτήματος, έως τις [ένα έτος και έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας], τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τις οντότητες που αντιμετωπίζονται ως ισοδύναμες των κρίσιμων οντοτήτων για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου. Εφαρμόζουν τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4, του άρθρου 5 παράγραφοι 1 έως 4 και 7, και του άρθρου 9 ως προς τις εν λόγω οντότητες.

Τροπολογία  62

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Κάθε κράτος μέλος ορίζει, εντός της αρμόδιας αρχής, ένα ενιαίο κέντρο επαφής το οποίο ασκεί καθήκοντα συνδέσμου για τη διασφάλιση της διασυνοριακής συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και με την ομάδα για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων του άρθρου 16 (στο εξής: ενιαίο κέντρο επαφής).

2. Κάθε κράτος μέλος ορίζει, εντός της αρμόδιας αρχής, ένα ενιαίο κέντρο επαφής το οποίο ασκεί καθήκοντα συνδέσμου για τη διασφάλιση της διασυνοριακής συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και με την Επιτροπή και την ομάδα για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων του άρθρου 16 (στο εξής: ενιαίο κέντρο επαφής) και, όπου αρμόζει, για τη διασφάλιση της συνεργασίας με τρίτες χώρες.

Τροπολογία  63

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Έως τις [τρία έτη και έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] και σε ετήσια βάση στη συνέχεια, τα ενιαία κέντρα επαφής υποβάλλουν συνοπτική έκθεση στην Επιτροπή και την ομάδα για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων σχετικά με τις κοινοποιήσεις που έχουν λάβει, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού των κοινοποιήσεων, της φύσης των κοινοποιημένων περιστατικών και των μέτρων που λήφθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3.

3. Έως τις ... [τέσσερα έτη και έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] και το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους στη συνέχεια, τα ενιαία κέντρα επαφής υποβάλλουν συνοπτική έκθεση στην Επιτροπή και την ομάδα για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων σχετικά με τις κοινοποιήσεις που έχουν λάβει, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού των κοινοποιήσεων, της φύσης των κοινοποιημένων περιστατικών και των μέτρων που λήφθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3.

Τροπολογία  64

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη υποστηρίζουν τις κρίσιμες οντότητες για την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους. Η εν λόγω υποστήριξη μπορεί να συμπεριλαμβάνει την ανάπτυξη υλικού καθοδήγησης και μεθοδολογιών, την υποστήριξη της διοργάνωσης ασκήσεων για τον έλεγχο της ανθεκτικότητας και την παροχή κατάρτισης στο προσωπικό των κρίσιμων οντοτήτων.

1. Τα κράτη μέλη υποστηρίζουν τις κρίσιμες οντότητες για την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους. Η εν λόγω υποστήριξη συμπεριλαμβάνει την ανάπτυξη υλικού καθοδήγησης και μεθοδολογιών, την υποστήριξη της διοργάνωσης ασκήσεων για τον έλεγχο της ανθεκτικότητας και την παροχή κατάρτισης στο προσωπικό των κρίσιμων οντοτήτων. Τα κράτη μέλη δύνανται να παρέχουν χρηματοδοτικούς πόρους σε κρίσιμες οντότητες, με την επιφύλαξη των κείμενων κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, όπου αυτό είναι αναγκαίο και δικαιολογείται από στόχους δημόσιου συμφέροντος.

Τροπολογία  65

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι κρίσιμες οντότητες διενεργούν, εντός έξι μηνών από τη λήψη της κοινοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 και, στη συνέχεια, όποτε είναι απαραίτητο και τουλάχιστον ανά τετραετία, με βάση τις εκτιμήσεις κινδύνων των κρατών μελών και άλλες συναφείς πηγές πληροφοριών, εκτίμηση όλων των συναφών κινδύνων που ενδέχεται να διαταράξουν τη λειτουργία τους.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι κρίσιμες οντότητες διενεργούν, εντός έξι μηνών από τη λήψη της κοινοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 και, στη συνέχεια, όποτε είναι απαραίτητο και τουλάχιστον ανά τετραετία, με βάση τις εκτιμήσεις κινδύνων των κρατών μελών και άλλες συναφείς πηγές πληροφοριών, εκτίμηση όλων των συναφών κινδύνων που ενδέχεται να διαταράξουν την εκ μέρους τους παροχή βασικών υπηρεσιών.

Τροπολογία  66

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) την ανάκαμψη από περιστατικά, συμπεριλαμβανομένων μέτρων επιχειρησιακής συνέχειας και του προσδιορισμού εναλλακτικών αλυσίδων εφοδιασμού·

δ) την ανάκαμψη από περιστατικά, συμπεριλαμβανομένων μέτρων επιχειρησιακής συνέχειας και του προσδιορισμού εναλλακτικών αλυσίδων εφοδιασμού για να εξασφαλιστεί η συνέχιση της βασικής υπηρεσίας·

Τροπολογία  67

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε) τη διασφάλιση της κατάλληλης διαχείρισης ασφάλειας των εργαζομένων, μεταξύ άλλων μέσω του ορισμού κατηγοριών προσωπικού που επιτελεί κρίσιμες λειτουργίες, της θέσπισης δικαιωμάτων πρόσβασης σε ευαίσθητες περιοχές, εγκαταστάσεις και άλλες υποδομές, καθώς και σε ευαίσθητες πληροφορίες, και του προσδιορισμού ειδικών κατηγοριών προσωπικού με βάση το άρθρο 12·

ε) τη διασφάλιση της κατάλληλης διαχείρισης ασφάλειας των εργαζομένων, μεταξύ άλλων μέσω του ορισμού κατηγοριών προσωπικού που επιτελεί κρίσιμες λειτουργίες, της θέσπισης κατάλληλων απαιτήσεων κατάρτισης και προσόντων, της θέσπισης δικαιωμάτων πρόσβασης σε ευαίσθητες περιοχές, εγκαταστάσεις και άλλες υποδομές, καθώς και σε ευαίσθητες πληροφορίες, και του προσδιορισμού ειδικών κατηγοριών προσωπικού με βάση το άρθρο 12· όταν εμπλέκονται εξωτερικοί πάροχοι στη διαχείριση της ασφάλειας των εργαζομένων, οι κρίσιμες οντότητες διασφαλίζουν ότι συμμορφώνονται με τα γενικώς αποδεκτά πρότυπα και προδιαγραφές·

Τροπολογία  68

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ) την ευαισθητοποίηση του οικείου προσωπικού για τα μέτρα των στοιχείων α) έως ε).

στ) την ευαισθητοποίηση του οικείου προσωπικού για τα μέτρα των στοιχείων α) έως ε), μεταξύ άλλων μέσω περιοδικής κατάρτισης.

Τροπολογία  69

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Κατόπιν αιτήματος του κράτους μέλους που προσδιόρισε την κρίσιμη οντότητα και με τη σύμφωνη γνώμη της οικείας κρίσιμης οντότητας, η Επιτροπή διοργανώνει συμβουλευτικές αποστολές, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 15 παράγραφοι 4, 5, 7 και 8, για την παροχή συμβουλών στην οικεία κρίσιμη οντότητα όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της βάσει του κεφαλαίου III. Η συμβουλευτική αποστολή υποβάλλει έκθεση με τα πορίσματά της στην Επιτροπή, το εν λόγω κράτος μέλος και την οικεία κρίσιμη οντότητα.

3. Κατόπιν αιτήματος του κράτους μέλους που προσδιόρισε την κρίσιμη οντότητα και σε διαβούλευση με την οικεία κρίσιμη οντότητα, η Επιτροπή διοργανώνει συμβουλευτικές αποστολές, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 15 παράγραφοι 4, 5, 7 και 8, για την παροχή συμβουλών στην οικεία κρίσιμη οντότητα όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της βάσει του κεφαλαίου III. Η συμβουλευτική αποστολή υποβάλλει έκθεση με τα πορίσματά της στην Επιτροπή, το εν λόγω κράτος μέλος και την οικεία κρίσιμη οντότητα. Κατόπιν αιτήματός τους, η Επιτροπή δύναται επίσης να προσφέρει συμβουλευτικές αποστολές σε κρίσιμες οντότητες που εδρεύουν σε τρίτες χώρες.

Τροπολογία  70

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι κρίσιμες οντότητες μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα για ελέγχους ιστορικού όσον αφορά τα πρόσωπα που ανήκουν σε ορισμένες ειδικές κατηγορίες του προσωπικού τους, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που εξετάζονται για πρόσληψη σε θέσεις που εμπίπτουν στις εν λόγω κατηγορίες, καθώς και ότι τα εν λόγω αιτήματα αξιολογούνται ταχέως από τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διεξαγωγή των εν λόγω ελέγχων ιστορικού.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι κρίσιμες οντότητες μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα για ελέγχους ιστορικού όσον αφορά τα πρόσωπα που ανήκουν σε ορισμένες ειδικές κατηγορίες του προσωπικού τους, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που εξετάζονται για πρόσληψη σε θέσεις που εμπίπτουν στις εν λόγω κατηγορίες, καθώς και ότι τα εν λόγω αιτήματα αξιολογούνται ταχέως από τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διεξαγωγή των εν λόγω ελέγχων ιστορικού. Οι εν λόγω έλεγχοι ιστορικού είναι αναλογικοί και αυστηρά περιορισμένοι σε ό,τι είναι απαραίτητο και σκόπιμο για την εκπλήρωση των καθηκόντων των εμπλεκόμενων προσώπων.

Τροπολογία  71

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 - εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Σύμφωνα με την εφαρμοστέα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου38, ο έλεγχος ιστορικού που αναφέρεται στην παράγραφο 1:

2. Σύμφωνα με την εφαρμοστέα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο έλεγχος ιστορικού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 διεξάγεται με μοναδικό σκοπό να εκτιμηθεί τυχόν κίνδυνος για την ασφάλεια της κρίσιμης οντότητας και σε σχέση με τα θεμελιώδη δικαιώματα του ενδιαφερόμενου. Ο έλεγχος ιστορικού:

_________________

 

38 ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1.

 

Τροπολογία  72

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι κρίσιμες οντότητες κοινοποιούν στην αρμόδια αρχή, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τα περιστατικά τα οποία διαταράσσουν σημαντικά ή έχουν τη δυνατότητα να διαταράξουν σημαντικά τη λειτουργία τους. Οι κοινοποιήσεις περιλαμβάνουν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες που είναι απαραίτητες προκειμένου να δοθεί στην αρμόδια αρχή η δυνατότητα να κατανοήσει τη φύση, την αιτία και τις πιθανές συνέπειες του περιστατικού, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας προσδιορισμού του τυχόν διασυνοριακού αντικτύπου του περιστατικού. Η εν λόγω κοινοποίηση δεν συνεπάγεται αυξημένη ευθύνη για τις κρίσιμες οντότητες.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι κρίσιμες οντότητες κοινοποιούν στην αρμόδια αρχή, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τα περιστατικά τα οποία διαταράσσουν σημαντικά ή έχουν τη δυνατότητα να διαταράξουν σημαντικά τη λειτουργία τους. Υποβάλλεται αρχική κοινοποίηση εντός 24 ωρών από τη στιγμή που μια κρίσιμη οντότητα αποκτήσει επίγνωση για ένα περιστατικό, την οποία ακολουθεί τελική λεπτομερής έκθεση το αργότερο έναν μήνα μετά. Οι κοινοποιήσεις περιλαμβάνουν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες που είναι απαραίτητες προκειμένου να δοθεί στην αρμόδια αρχή η δυνατότητα να κατανοήσει τη φύση, την αιτία και τις πιθανές συνέπειες του περιστατικού, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας προσδιορισμού του τυχόν διασυνοριακού αντικτύπου του περιστατικού. Η εν λόγω κοινοποίηση δεν συνεπάγεται αυξημένη ευθύνη για τις κρίσιμες οντότητες.

 

Όταν ένα περιστατικό έχει ή ενδέχεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο σε κρίσιμες οντότητες ή στη συνέχεια της παροχής βασικών υπηρεσιών σε περισσότερα από τρία κράτη μέλη, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εμπλεκόμενες κρίσιμες οντότητες κοινοποιούν τα περιστατικά αυτά στην Επιτροπή. Η Επιτροπή ενημερώνει την ομάδα για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων σχετικά με τις εν λόγω κοινοποιήσεις χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Η Επιτροπή και η ομάδα ανθεκτικότητας κρίσιμων οντοτήτων, σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία, χειρίζονται τις παρεχόμενες πληροφορίες ως μέρος αυτών των κοινοποιήσεων με τρόπο που σέβεται την εμπιστευτικότητά τους και προστατεύει τα συμφέροντα ασφάλειας και τα εμπορικά συμφέροντα της οικείας κρίσιμης οντότητας ή των οντοτήτων.

Τροπολογία  73

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) η γεωγραφική περιοχή που επηρεάζεται από τη διαταραχή ή δυνητική διαταραχή.

γ) η γεωγραφική περιοχή που επηρεάζεται από τη διαταραχή ή δυνητική διαταραχή, αφού ληφθεί υπόψη αν η εν λόγω περιοχή είναι γεωγραφικά απομονωμένη.

Τροπολογία  74

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Η οικεία αρμόδια αρχή υποβάλλει ετησίως συνοπτική έκθεση στην Επιτροπή και στην ομάδα για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων σχετικά με τις κοινοποιήσεις που λαμβάνει και τα μέτρα που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Τροπολογία  75

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Το συντομότερο δυνατόν μετά τη λήψη της κοινοποίησης σύμφωνα με την παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή παρέχει στην κρίσιμη οντότητα που απέστειλε την κοινοποίηση σχετικές πληροφορίες για τη συνέχεια που δόθηκε στην κοινοποίησή της, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την αποτελεσματική αντιμετώπιση του περιστατικού από την κρίσιμη οντότητα.

4. Το συντομότερο δυνατόν μετά τη λήψη της κοινοποίησης σύμφωνα με την παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή παρέχει στην κρίσιμη οντότητα που απέστειλε την κοινοποίηση σχετικές πληροφορίες για τη συνέχεια που δόθηκε στην κοινοποίησή της, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την αποτελεσματική αντιμετώπιση του περιστατικού από την κρίσιμη οντότητα. Η αρμόδια αρχή ενημερώνει το κοινό για το περιστατικό, όταν κρίνει ότι αυτό θα ήταν προς το δημόσιο συμφέρον. Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι οι κρίσιμες οντότητες ενημερώνουν τους χρήστες για τις υπηρεσίες τους που ενδέχεται να επηρεαστούν από ένα περιστατικό και, κατά περίπτωση, για τυχόν μέτρα ασφαλείας ή διορθωτικά μέτρα.

Τροπολογία  76

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 13α

 

Πρότυπα

 

Προκειμένου να προωθηθεί η συνεπής εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη, χωρίς να επιβάλλουν ή να εισάγουν διακρίσεις υπέρ της χρήσης συγκεκριμένου τύπου τεχνολογίας, ενθαρρύνουν τη χρήση προτύπων και προδιαγραφών σχετικών με την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα κρίσιμων οντοτήτων.

Τροπολογία  77

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οντότητα θεωρείται κρίσιμη οντότητα ιδιαίτερου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος όταν έχει προσδιοριστεί ως κρίσιμη οντότητα, παρέχει βασικές υπηρεσίες προς ή εντός άνω του ενός τρίτου των κρατών μελών και έχει κοινοποιηθεί ως τέτοια στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 6, αντίστοιχα.

2. Οντότητα θεωρείται κρίσιμη οντότητα ιδιαίτερου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος όταν έχει προσδιοριστεί ως κρίσιμη οντότητα, παρέχει τις ίδιες ή παρόμοιες βασικές υπηρεσίες προς ή εντός άνω των τριών κρατών μελών και έχει κοινοποιηθεί ως τέτοια στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 6, αντίστοιχα.

Τροπολογία  78

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατόπιν αιτήματος ενός ή περισσότερων κρατών μελών ή της Επιτροπής, το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η υποδομή της κρίσιμης οντότητας ιδιαίτερου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ενημερώνει, από κοινού με την εν λόγω οντότητα, την Επιτροπή και την ομάδα για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων για το αποτέλεσμα της εκτίμησης κινδύνων που διενεργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 10 και τα μέτρα που λήφθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 11.

Κατόπιν αιτήματος ενός ή περισσότερων κρατών μελών ή της Επιτροπής, μια κρίσιμη οντότητα ιδιαίτερου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ενημερώνει την ομάδα για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων για το αποτέλεσμα της εκτίμησης κινδύνων που διενεργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 10 και τα μέτρα που λήφθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 11.

Τροπολογία  79

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Κατόπιν αιτήματος ενός ή περισσότερων κρατών μελών ή με δική της πρωτοβουλία, και σε συμφωνία με το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η υποδομή της κρίσιμης οντότητας ιδιαίτερου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, η Επιτροπή διοργανώνει συμβουλευτική αποστολή για την αξιολόγηση των μέτρων που έλαβε η εν λόγω οντότητα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της βάσει του κεφαλαίου III. Αν απαιτείται, οι συμβουλευτικές αποστολές μπορούν να ζητούν ειδική εμπειρογνωσία σε θέματα διαχείρισης κινδύνων καταστροφής μέσω του Κέντρου Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών.

2. Κατόπιν αιτήματος ενός ή περισσότερων κρατών μελών ή με δική της πρωτοβουλία, και σε διαβούλευση με το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η υποδομή της κρίσιμης οντότητας ιδιαίτερου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, η Επιτροπή διοργανώνει συμβουλευτική αποστολή για την αξιολόγηση των μέτρων που έλαβε η εν λόγω οντότητα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της βάσει του κεφαλαίου III. Αν απαιτείται, οι συμβουλευτικές αποστολές μπορούν να ζητούν ειδική εμπειρογνωσία σε θέματα διαχείρισης κινδύνων καταστροφής μέσω του Κέντρου Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών.

Τροπολογία  80

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή οργανώνει το πρόγραμμα της εκάστοτε συμβουλευτικής αποστολής, σε συνεννόηση με τα μέλη της συγκεκριμένης συμβουλευτικής αποστολής και σε συμφωνία με το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η υποδομή της οικείας κρίσιμης οντότητας ή κρίσιμης οντότητας ιδιαίτερου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Η Επιτροπή οργανώνει το πρόγραμμα της εκάστοτε συμβουλευτικής αποστολής, σε συνεννόηση με τα μέλη της συγκεκριμένης συμβουλευτικής αποστολής και το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η υποδομή της οικείας κρίσιμης οντότητας ή κρίσιμης οντότητας ιδιαίτερου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Τροπολογία  81

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η ομάδα για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών μελών και της Επιτροπής. Όταν είναι σκόπιμο για την εκτέλεση των καθηκόντων της, η ομάδα για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων μπορεί να προσκαλεί εκπροσώπους ενδιαφερόμενων μερών να συμμετάσχουν στις εργασίες της.

Η ομάδα για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών μελών και της Επιτροπής. Όταν είναι σκόπιμο για την εκτέλεση των καθηκόντων της, η ομάδα για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων προσκαλεί εκπροσώπους των σχετικών συμφεροντούχων να συμμετάσχουν στις εργασίες της και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετέχει ως παρατηρητής.

Τροπολογία  82

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τον προσδιορισμό των κρίσιμων οντοτήτων από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 5, μεταξύ άλλων σε σχέση με τις διασυνοριακές εξαρτήσεις και όσον αφορά κινδύνους και περιστατικά·

γ) διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τον προσδιορισμό των κρίσιμων οντοτήτων από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 5, μεταξύ άλλων σε σχέση με τις διασυνοριακές και διατομεακές εξαρτήσεις και όσον αφορά κινδύνους και περιστατικά·

Τροπολογία  83

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γα) εκπονεί ενωσιακή στρατηγική για την ανθεκτικότητα σύμφωνα με τους στόχους που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία·

Τροπολογία  84

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο η

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η) ανταλλάσσει πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές για την έρευνα και την ανάπτυξη σχετικά με την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων σύμφωνα με την παρούσα οδηγία·

η) ανταλλάσσει πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές για την καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη σχετικά με την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων σύμφωνα με την παρούσα οδηγία·

Τροπολογία  85

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο η α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ηα) προωθεί και στηρίζει συντονισμένες εκτιμήσεις κινδύνου και κοινές δράσεις μεταξύ κρίσιμων οντοτήτων·

Τροπολογία  86

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Η ομάδα για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων συνεδριάζει τακτικά και τουλάχιστον μία φορά ετησίως με την ομάδα συνεργασίας που έχει συσταθεί βάσει της [οδηγίας NIS 2] για την προώθηση της στρατηγικής συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών.

5. Η ομάδα για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων συνεδριάζει τακτικά και τουλάχιστον μία φορά ετησίως με την ομάδα συνεργασίας που έχει συσταθεί βάσει της [οδηγίας NIS 2] για τη διευκόλυνση της στρατηγικής συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών.

Τροπολογία  87

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7. Η Επιτροπή διαβιβάζει στην ομάδα για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων συνοπτική έκθεση σχετικά με τις πληροφορίες που παρείχαν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 και το άρθρο 4 παράγραφος 4 έως τις [τρία έτη και έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] και, στη συνέχεια, όποτε είναι απαραίτητο και τουλάχιστον ανά τετραετία.

7. Η Επιτροπή διαβιβάζει στην ομάδα για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων συνοπτική έκθεση σχετικά με τις πληροφορίες που παρείχαν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 και το άρθρο 4 παράγραφος 4 έως τις [τρία έτη και έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] και, στη συνέχεια, όποτε είναι απαραίτητο και τουλάχιστον ανά τετραετία. Η Επιτροπή δημοσιεύει τακτικά συνοπτική έκθεση των δραστηριοτήτων της ομάδας για την ανθεκτικότητα κρίσιμων οντοτήτων.

 

Η Επιτροπή συγκροτεί κοινή γραμματεία της ομάδας για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων και της ομάδας συνεργασίας που έχει συσταθεί δυνάμει της οδηγίας NIS 2, με σκοπό να διεκπεραιώνεται καλύτερα η επικοινωνία μεταξύ των δύο ομάδων και, κατά συνέπεια, να ελαχιστοποιηθούν οι ασάφειες μεταξύ των διαφόρων εντεταλμένων αρχών δυνάμει της παρούσας οδηγίας και της οδηγίας NIS 2.

Τροπολογία  88

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Προκειμένου να λαμβάνει και να χρησιμοποιεί σωστά τις πληροφορίες που λαμβάνει βάσει του άρθρο 8 παράγραφος 3, η Ένωση τηρεί ευρωπαϊκό μητρώο περιστατικών με σκοπό την ανάπτυξη και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και μεθοδολογιών.

Τροπολογία  89

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 21 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 11 παράγραφος 4 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας ή από οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία ορίσουν οι συννομοθέτες.

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και στο άρθρο 11 παράγραφος 4 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας ή από οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία ορίσουν οι συννομοθέτες.

Τροπολογία  90

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 21 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 4 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που καθορίζεται στην απόφαση. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και στο άρθρο 11 παράγραφος 4 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που καθορίζεται στην απόφαση. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

Τροπολογία  91

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 22 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή υποβάλλει, έως τις [54 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας], έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στην οποία αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο τα κράτη μέλη έχουν λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία.

Η Επιτροπή υποβάλλει, έως τις [54 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας], έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στην οποία αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο τα κράτη μέλη έχουν λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει χωριστά ανά χώρα κεφάλαια σχετικά με τη συγκεκριμένη πρόοδο όσον αφορά την υλοποίηση σε κάθε κράτος μέλος.

Τροπολογία  92

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 22 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή προβαίνει σε περιοδική επανεξέταση της λειτουργίας της παρούσας οδηγίας και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Στην έκθεση αξιολογούνται, ιδίως, ο αντίκτυπος και η προστιθέμενη αξία της παρούσας οδηγίας όσον αφορά τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας των κρίσιμων οντοτήτων και το κατά πόσον το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας θα πρέπει να επεκταθεί ούτως ώστε να καλύπτει και άλλους τομείς ή υποτομείς. Η πρώτη έκθεση υποβάλλεται έως τις [έξι έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] και αξιολογεί ιδίως το κατά πόσον θα πρέπει να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ούτως ώστε να συμπεριλάβει τον τομέα της παραγωγής, μεταποίησης και διανομής τροφίμων.

Η Επιτροπή προβαίνει σε περιοδική επανεξέταση της λειτουργίας της παρούσας οδηγίας και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Στην έκθεση αξιολογούνται, ιδίως, ο αντίκτυπος και η προστιθέμενη αξία της παρούσας οδηγίας όσον αφορά τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας των κρίσιμων οντοτήτων και το κατά πόσον το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας θα πρέπει να επεκταθεί ούτως ώστε να καλύπτει και άλλους τομείς ή υποτομείς. Η πρώτη έκθεση υποβάλλεται έως τις [έξι έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] και αξιολογεί ιδίως το κατά πόσον θα πρέπει να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη σχετικά έγγραφα της Ομάδας για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων.

Τροπολογία  93

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα – πίνακας – σημείο 2 – Μεταφορές – στοιχείο ε (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

2. Μεταφορές

α) Αεροπορικές

— Αερομεταφορείς που αναφέρονται στο άρθρο 3 σημείο 4. του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 300/200856

— Φορείς διαχείρισης αερολιμένα που αναφέρονται στο άρθρο 2 σημείο 2) της οδηγίας 2009/12/ΕΚ57, αερολιμένες που αναφέρονται στο άρθρο 2 σημείο 1) της ίδιας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών αερολιμένων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ τμήμα 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/201358, και φορείς εκμετάλλευσης βοηθητικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός των αερολιμένων

— Φορείς εκμετάλλευσης ελέγχου διαχείρισης κυκλοφορίας που παρέχουν υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας που αναφέρονται στο άρθρο 2 σημείο 1) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 549/200459

 

β) Σιδηροδρομικές

— Διαχειριστές υποδομής που αναφέρονται στο άρθρο 3 σημείο 2) της οδηγίας 2012/34/ΕΕ60

— Σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 σημείο 1) της οδηγίας 2012/34/ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των φορέων εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων για την παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 3 σημείο 12) της οδηγίας 2012/34/ΕΕ

 

γ) Πλωτές

— Εταιρείες εσωτερικής πλωτής, θαλάσσιας και ακτοπλοϊκής μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων που αναφέρονται για τις θαλάσσιες μεταφορές στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 725/200461, μη συμπεριλαμβανομένων των μεμονωμένων πλοίων που χρησιμοποιούνται από τις εταιρείες αυτές

 

— Διαχειριστικοί φορείς των λιμένων που αναφέρονται στο άρθρο 3 σημείο 1. της οδηγίας 2005/65/ΕΚ62, συμπεριλαμβανομένων των λιμενικών τους εγκαταστάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 σημείο 11) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 725/2004, και φορείς εκμετάλλευσης έργων και εξοπλισμού που βρίσκονται εντός των λιμένων

 

— Φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών εξυπηρέτησης κυκλοφορίας πλοίων (VTS) που αναφέρονται στο άρθρο 3 στοιχείο ιε) της οδηγίας 2002/59/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου63

 

δ) Οδικές

Οδικές αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 2 σημείο 12) του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/962 της Επιτροπής64 που είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο διαχείρισης της κυκλοφορίας

 

— Διαχειριστές Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών που αναφέρονται στο άρθρο 4 σημείο 1) της οδηγίας 2010/40/ΕΕ65

 

Τροπολογία

2. Μεταφορές

α) Αεροπορικές

— Αερομεταφορείς που αναφέρονται στο άρθρο 3 σημείο 4. του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 300/200856

— Φορείς διαχείρισης αερολιμένα που αναφέρονται στο άρθρο 2 σημείο 2) της οδηγίας 2009/12/ΕΚ57, αερολιμένες που αναφέρονται στο άρθρο 2 σημείο 1) της ίδιας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών αερολιμένων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ τμήμα 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/201358, και φορείς εκμετάλλευσης βοηθητικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός των αερολιμένων

— Φορείς εκμετάλλευσης ελέγχου διαχείρισης κυκλοφορίας που παρέχουν υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας που αναφέρονται στο άρθρο 2 σημείο 1) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 549/200459

 

β) Σιδηροδρομικές

— Διαχειριστές υποδομής που αναφέρονται στο άρθρο 3 σημείο 2) της οδηγίας 2012/34/ΕΕ60

— Σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 σημείο 1) της οδηγίας 2012/34/ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των φορέων εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων για την παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 3 σημείο 12) της οδηγίας 2012/34/ΕΕ

 

γ) Πλωτές

— Εταιρείες εσωτερικής πλωτής, θαλάσσιας και ακτοπλοϊκής μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων που αναφέρονται για τις θαλάσσιες μεταφορές στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 725/200461, μη συμπεριλαμβανομένων των μεμονωμένων πλοίων που χρησιμοποιούνται από τις εταιρείες αυτές

— Διαχειριστικοί φορείς των λιμένων που αναφέρονται στο άρθρο 3 σημείο 1. της οδηγίας 2005/65/ΕΚ62, συμπεριλαμβανομένων των λιμενικών τους εγκαταστάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 σημείο 11) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 725/2004, και φορείς εκμετάλλευσης έργων και εξοπλισμού που βρίσκονται εντός των λιμένων

— Φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών εξυπηρέτησης κυκλοφορίας πλοίων (VTS) που αναφέρονται στο άρθρο 3 στοιχείο ιε) της οδηγίας 2002/59/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου63

 

δ) Οδικές

Οδικές αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 2 σημείο 12) του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/962 της Επιτροπής64 που είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο διαχείρισης της κυκλοφορίας

— Διαχειριστές Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών που αναφέρονται στο άρθρο 4 σημείο 1) της οδηγίας 2010/40/ΕΕ65

 

ε) Δημόσιες μεταφορές

— Αρχές δημόσιων μεταφορών και φορείς δημόσιας υπηρεσίας που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχεία β) και δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου65α.

 

 

_____________________

 

 

65α Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και (ΕΟΚ) αριθ. 1107/70 (ΕΕ L 315 της 3.12.2007, σ. 1).

Τροπολογία  94

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα – τομέας 5 – υποτομέας 6 (νέος)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τομείς, υποτομείς και είδη οντοτήτων

Τομείς, υποτομείς και είδη οντοτήτων

5. Υγεία

5. Υγεία

— Πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης που αναφέρονται στο άρθρο 3 στοιχείο ζ) της οδηγίας 2011/24/ΕΕ

— Πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης που αναφέρονται στο άρθρο 3 στοιχείο ζ) της οδηγίας 2011/24/ΕΕ

— Εργαστήρια αναφοράς της ΕΕ που αναφέρονται στο άρθρο 15 του κανονισμού [XX] σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας

— Εργαστήρια αναφοράς της ΕΕ που αναφέρονται στο άρθρο 15 του κανονισμού [XX] σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας

— Οντότητες που διεξάγουν δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης φαρμάκων που αναφέρονται στο άρθρο 1 σημείο 2. της οδηγίας 2001/83/ΕΚ

— Οντότητες που διεξάγουν δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης φαρμάκων που αναφέρονται στο άρθρο 1 σημείο 2. της οδηγίας 2001/83/ΕΚ

— Οντότητες που κατασκευάζουν βασικά φαρμακευτικά προϊόντα και φαρμακευτικά παρασκευάσματα που αναφέρονται στον κλάδο 21 τομέας Γ της NACE αναθ. 2

— Οντότητες που κατασκευάζουν βασικά φαρμακευτικά προϊόντα και φαρμακευτικά παρασκευάσματα που αναφέρονται στον κλάδο 21 τομέας Γ της NACE αναθ. 2

— Οντότητες που κατασκευάζουν ιατροτεχνολογικά προϊόντα τα οποία θεωρούνται κρίσιμης σημασίας κατά τη διάρκεια κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας (στο εξής: κατάλογος προϊόντων κρίσιμης κατά τη διάρκεια κατάστασης έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία) που αναφέρονται στο άρθρο 20 του κανονισμού XXXX

— Οντότητες που κατασκευάζουν ιατροτεχνολογικά προϊόντα τα οποία θεωρούνται κρίσιμης σημασίας κατά τη διάρκεια κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας (στο εξής: κατάλογος προϊόντων κρίσιμης κατά τη διάρκεια κατάστασης έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία) που αναφέρονται στο άρθρο 20 του κανονισμού XXXX

 

— Οντότητες που κατέχουν άδεια χονδρικής πώλησης όπως αναφέρεται στο άρθρο 79 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ

Τροπολογία  95

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα – τομέας 9 – τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

9. Δημόσια διοίκηση

9. Δημόσια διοίκηση και δημοκρατικοί θεσμοί

Τροπολογία  96

Πρόταση οδηγίας

Παράτημα – τομέας 9 – Είδος οντότητας – 3 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

— Κυβερνητικές αρχές και συνελεύσεις κεντρικού, περιφερειακού και τοπικού επιπέδου

Τροπολογία  97

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα – τμήμα 10 α (νέος)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

10α. Παραγωγή, μεταποίηση και διανομή τροφίμων

 

- Επιχειρήσεις τροφίμων όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

________________

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1).


 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2.7.2021)

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων

(COM(2020)0829 – C9-0421/2020 – (2020)0365(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Nils Torvalds

(*) Συνδεδεμένες επιτροπές – Άρθρο 57 του Κανονισμού

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

 

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Η οδηγία 2008/114/ΕΚ17 του Συμβουλίου καθορίζει διαδικασία για τον χαρακτηρισμό των ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής σημασίας στους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών, η διακοπή λειτουργίας ή καταστροφή των οποίων θα είχε σημαντικό διασυνοριακό αντίκτυπο σε τουλάχιστον δύο κράτη μέλη. Η εν λόγω οδηγία εστίαζε αποκλειστικά στην προστασία των υποδομών αυτού του είδους. Ωστόσο, η αξιολόγηση της οδηγίας 2008/114/ΕΚ, η οποία διενεργήθηκε το 2019, κατέδειξε ότι λόγω του ολοένα και πιο διασυνδεδεμένου και διασυνοριακού χαρακτήρα των λειτουργιών που χρησιμοποιούν υποδομές ζωτικής σημασίας, τα μέτρα προστασίας που αφορούν μόνο επιμέρους περιουσιακά στοιχεία δεν επαρκούν για την πρόληψη όλων των πιθανών διαταραχών. Επομένως, είναι αναγκαίο να μετατοπιστεί η ακολουθούμενη προσέγγιση προς τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας των κρίσιμων οντοτήτων, δηλαδή της ικανότητάς τους να μετριάζουν, να απορροφούν, να προσαρμόζονται σε και να ανακάμπτουν από περιστατικά που ενδέχεται να διαταράξουν τη λειτουργία της κρίσιμης οντότητας.

(1) Η οδηγία 2008/114/ΕΚ17 του Συμβουλίου καθορίζει διαδικασία για τον χαρακτηρισμό των ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής σημασίας στους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών, η διακοπή λειτουργίας ή καταστροφή των οποίων θα είχε σημαντικό διασυνοριακό αντίκτυπο σε τουλάχιστον δύο κράτη μέλη. Η εν λόγω οδηγία εστίαζε αποκλειστικά στην προστασία των υποδομών αυτού του είδους. Ωστόσο, η αξιολόγηση της οδηγίας 2008/114/ΕΚ, η οποία διενεργήθηκε το 2019, κατέδειξε ότι λόγω του ολοένα και πιο διασυνδεδεμένου και διασυνοριακού χαρακτήρα των λειτουργιών που χρησιμοποιούν υποδομές ζωτικής σημασίας, τα μέτρα προστασίας που αφορούν μόνο επιμέρους περιουσιακά στοιχεία δεν επαρκούν για την πρόληψη όλων των πιθανών διαταραχών. Επομένως, είναι αναγκαίο να μετατοπιστεί η ακολουθούμενη προσέγγιση προς τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας των κρίσιμων οντοτήτων, δηλαδή της ικανότητάς τους να αντιδρούν, να προσαρμόζονται, να μετριάζουν, να απορροφούν και να ανακάμπτουν από περιστατικά που ενδέχεται να διαταράξουν τη λειτουργία της κρίσιμης οντότητας, θέτοντας σε κίνδυνο τη συνολική οικονομική και κοινωνική ευημερία των πολιτών.

__________________

__________________

17 Οδηγία 2008/114/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό των ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής σημασίας, και σχετικά με την αξιολόγηση της ανάγκης βελτίωσης της προστασίας τους (ΕΕ L 345 της 23.12.2008, σ. 75).

17 Οδηγία 2008/114/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό των ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής σημασίας, και σχετικά με την αξιολόγηση της ανάγκης βελτίωσης της προστασίας τους (ΕΕ L 345 της 23.12.2008, σ. 75).

SWD(2019) 308.

18 SWD(2019) 308.

Τροπολογία  2

 

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Αυτές οι αυξανόμενες αλληλεξαρτήσεις είναι το αποτέλεσμα ενός ολοένα και πιο διασυνοριακού και αλληλεξαρτώμενου δικτύου παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιεί βασικές υποδομές σε ολόκληρη την Ένωση στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, των τραπεζών, των υποδομών χρηματοπιστωτικών αγορών, των ψηφιακών υποδομών, του πόσιμου νερού και των λυμάτων, της υγείας, ορισμένων πτυχών της δημόσιας διοίκησης, καθώς και του διαστήματος, στον βαθμό που αφορά την παροχή ορισμένων υπηρεσιών που εξαρτώνται από επίγειες υποδομές των οποίων η κυριότητα, η διαχείριση και η λειτουργία ανήκει είτε σε κράτη μέλη είτε σε ιδιώτες, και, ως εκ τούτου, δεν καλύπτει τις υποδομές των οποίων η κυριότητα, η διαχείριση ή η λειτουργία ανήκει στην Ένωση, ή γίνεται εξ ονόματος αυτής, στο πλαίσιο των διαστημικών προγραμμάτων της. Ως συνέπεια των εν λόγω αλληλεξαρτήσεων, οποιαδήποτε διαταραχή, ακόμη και αν αρχικά περιορίζεται σε μία οντότητα ή έναν τομέα, μπορεί να προκαλέσει ευρύτερες αλυσιδωτές επιπτώσεις και ενδεχομένως να οδηγήσει σε εκτεταμένες και μακροπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις στην παροχή υπηρεσιών σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά. Η πανδημία COVID-19 κατέδειξε την τρωτότητα των ολοένα και πιο αλληλεξαρτώμενων κοινωνιών μας απέναντι σε κινδύνους χαμηλής πιθανότητας.

(3) Αυτές οι αυξανόμενες αλληλεξαρτήσεις είναι το αποτέλεσμα ενός ολοένα και πιο διασυνοριακού και αλληλεξαρτώμενου δικτύου παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιεί βασικές υποδομές σε ολόκληρη την Ένωση στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, των τραπεζών, των υποδομών χρηματοπιστωτικών αγορών, των ψηφιακών υποδομών, του πόσιμου νερού και των λυμάτων, της υγείας, των τροφίμων, ορισμένων πτυχών της δημόσιας διοίκησης, καθώς και του διαστήματος, στον βαθμό που αφορά την παροχή ορισμένων υπηρεσιών που εξαρτώνται από επίγειες υποδομές των οποίων η κυριότητα, η διαχείριση και η λειτουργία ανήκει είτε σε κράτη μέλη είτε σε ιδιώτες, και, ως εκ τούτου, δεν καλύπτει τις υποδομές των οποίων η κυριότητα, η διαχείριση ή η λειτουργία ανήκει στην Ένωση, ή γίνεται εξ ονόματος αυτής, στο πλαίσιο των διαστημικών προγραμμάτων της. Η καινοτομία και η τεχνολογική πρόοδος συμβάλλουν στη δημιουργία νέων μορφών και τύπων συστημάτων υποδομών που χρησιμοποιούν καινοτομίες με στόχο τη μείωση του κόστους και την αύξηση της αποδοτικότητας και ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στους κινδύνους και την ανθεκτικότητα. Ως συνέπεια των εν λόγω αλληλεξαρτήσεων, οποιαδήποτε διαταραχή, ακόμη και αν αρχικά περιορίζεται σε μία οντότητα ή έναν τομέα, μπορεί να προκαλέσει ευρύτερες αλυσιδωτές επιπτώσεις και ενδεχομένως να οδηγήσει σε εκτεταμένες και μακροπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις στην παροχή υπηρεσιών σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά. Η ανθεκτικότητα των ενεργειακών υποδομών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη στο σύνολο της Ένωσης και συμβάλλει στη διασφάλιση αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου για τους ευάλωτους καταναλωτές ενέργειας. Η πανδημία COVID-19 κατέδειξε την τρωτότητα των ολοένα και πιο αλληλεξαρτώμενων κοινωνιών μας απέναντι σε κινδύνους χαμηλής πιθανότητας.

Τροπολογία  3

 

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Οι οντότητες που συμμετέχουν στην παροχή βασικών υπηρεσιών υπόκεινται ολοένα και περισσότερο σε αποκλίνουσες απαιτήσεις, που επιβάλλονται βάσει της νομοθεσίας των κρατών μελών. Το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη επιβάλλουν λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις ασφάλειας στις εν λόγω οντότητες όχι μόνο θέτει σε κίνδυνο τη διατήρηση ζωτικών κοινωνικών λειτουργιών ή οικονομικών δραστηριοτήτων σε ολόκληρη την Ένωση, αλλά και εμποδίζει την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Παρόμοια είδη οντοτήτων θεωρούνται κρίσιμα σε ορισμένα κράτη μέλη αλλά όχι σε άλλα, ενώ και οι οντότητες που έχουν προσδιοριστεί ως κρίσιμες υπόκεινται σε αποκλίνουσες απαιτήσεις σε διαφορετικά κράτη μέλη. Η κατάσταση αυτή οδηγεί σε πρόσθετες και περιττές διοικητικές επιβαρύνσεις για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό επίπεδο, κυρίως για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κράτη μέλη με αυστηρότερες απαιτήσεις.

(4) Οι οντότητες που συμμετέχουν στην παροχή βασικών υπηρεσιών υπόκεινται ολοένα και περισσότερο σε αποκλίνουσες απαιτήσεις, που επιβάλλονται βάσει της νομοθεσίας των κρατών μελών. Το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη επιβάλλουν λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις ασφάλειας στις εν λόγω οντότητες όχι μόνο θέτει σε κίνδυνο τη διατήρηση ζωτικών κοινωνικών λειτουργιών ή οικονομικών δραστηριοτήτων σε ολόκληρη την Ένωση, αλλά και εμποδίζει την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων έχει μεγάλη σημασία για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και την ασφάλεια της Ένωσης και των πολιτών της. Παρόμοια είδη οντοτήτων θεωρούνται κρίσιμα σε ορισμένα κράτη μέλη αλλά όχι σε άλλα, ενώ και οι οντότητες που έχουν προσδιοριστεί ως κρίσιμες υπόκεινται σε αποκλίνουσες απαιτήσεις σε διαφορετικά κράτη μέλη. Η κατάσταση αυτή οδηγεί σε πρόσθετες και περιττές διοικητικές επιβαρύνσεις για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό επίπεδο, κυρίως για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κράτη μέλη με αυστηρότερες απαιτήσεις.

Τροπολογία  4

 

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Επομένως, είναι αναγκαίο να καθοριστούν εναρμονισμένοι ελάχιστοι κανόνες για τη διασφάλιση της παροχής βασικών υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά και την αύξηση της ανθεκτικότητας των κρίσιμων οντοτήτων.

(5) Επομένως, είναι αναγκαίο να καθοριστούν εναρμονισμένοι ελάχιστοι κανόνες για τη διασφάλιση της παροχής βασικών υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά και την αύξηση της ανθεκτικότητας των κρίσιμων οντοτήτων. Δεδομένου ότι η παρούσα οδηγία προβλέπει ελάχιστους κανόνες, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να θεσπίζουν ή να διατηρούν αυστηρότερους κανόνες για τη διασφάλιση της παροχής βασικών υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας κρίσιμων οντοτήτων, όταν το κρίνουν αναγκαίο για την προστασία της εθνικής ασφάλειας.

Τροπολογία  5

 

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Δεδομένης της σημασίας της κυβερνοασφάλειας για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων, καθώς και για λόγους συνοχής, είναι αναγκαίο να υπάρχει, στον βαθμό του δυνατού, συνοχή μεταξύ των προσεγγίσεων της παρούσας οδηγίας και της οδηγίας (ΕΕ) ΧΧ/ΥΥ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου20 [πρόταση οδηγίας σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την Ένωση (στο εξής: οδηγία NIS 2)]. Λαμβανομένων υπόψη της μεγαλύτερης συχνότητας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των κινδύνων στον κυβερνοχώρο, η οδηγία NIS 2 επιβάλλει λεπτομερείς απαιτήσεις σε ένα ευρύ σύνολο οντοτήτων με στόχο τη διασφάλιση της κυβερνοασφάλειάς τους. Δεδομένου ότι η κυβερνοασφάλεια αντιμετωπίζεται επαρκώς από την οδηγία NIS 2, τα ζητήματα που καλύπτονται από αυτήν θα πρέπει να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, χωρίς να θίγεται το ειδικό καθεστώς των οντοτήτων του τομέα των ψηφιακών υποδομών.

(8) Δεδομένης της σημασίας της κυβερνοασφάλειας για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων, καθώς και για λόγους συνοχής, είναι αναγκαίο να υπάρχει, στον βαθμό του δυνατού, συνοχή μεταξύ των προσεγγίσεων της παρούσας οδηγίας και της οδηγίας (ΕΕ) ΧΧ/ΥΥ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου20 [πρόταση οδηγίας σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την Ένωση (στο εξής: οδηγία NIS 2)], ώστε να αποτρέπονται αλληλεπικαλύψεις που θα μπορούσαν να υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα αυτών των δύο οδηγιών. Λαμβανομένων υπόψη της μεγαλύτερης συχνότητας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των κινδύνων στον κυβερνοχώρο, η οδηγία NIS 2 επιβάλλει λεπτομερείς απαιτήσεις σε ένα ευρύ σύνολο οντοτήτων με στόχο τη διασφάλιση της κυβερνοασφάλειάς τους. Δεδομένου ότι η κυβερνοασφάλεια αντιμετωπίζεται επαρκώς από την οδηγία NIS 2, τα ζητήματα που καλύπτονται από αυτήν θα πρέπει να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, χωρίς να θίγεται το ειδικό καθεστώς των οντοτήτων του τομέα των ψηφιακών υποδομών.

__________________

__________________

20 [Παραπομπή στην οδηγία NIS 2, μόλις εκδοθεί.]

20 [Παραπομπή στην οδηγία NIS 2, μόλις εκδοθεί.]

Τροπολογία  6

 

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Οι δράσεις των κρατών μελών για τον προσδιορισμό και την υποστήριξη της διασφάλισης της ανθεκτικότητας των κρίσιμων οντοτήτων θα πρέπει να ακολουθούν μια προσέγγιση βάσει κινδύνων, η οποία θα εστιάζει τις προσπάθειες στις οντότητες με τη μεγαλύτερη σημασία για τη διεξαγωγή ζωτικών κοινωνικών λειτουργιών ή οικονομικών δραστηριοτήτων. Για τη διασφάλιση μιας τέτοιας στοχευμένης προσέγγισης, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να διενεργεί, εντός ενός εναρμονισμένου πλαισίου, εκτίμηση όλων των σχετικών φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων που ενδέχεται να επηρεάσουν την παροχή βασικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων ατυχημάτων, φυσικών καταστροφών, καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας —όπως οι πανδημίες— και των ανταγωνιστικών απειλών, συμπεριλαμβανομένων των τρομοκρατικών εγκλημάτων. Κατά τη διενέργεια των εν λόγω εκτιμήσεων κινδύνων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις άλλες γενικές ή ειδικές τομεακές εκτιμήσεις κινδύνων που έχουν διενεργηθεί βάσει άλλων πράξεων της ενωσιακής νομοθεσίας και θα πρέπει να εξετάζουν τις εξαρτήσεις μεταξύ των τομέων, συμπεριλαμβανομένων των προερχόμενων από άλλα κράτη μέλη και τρίτες χώρες. Τα αποτελέσματα της εκτίμησης κινδύνων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία προσδιορισμού των κρίσιμων οντοτήτων και για την υποστήριξη των εν λόγω κρίσιμων οντοτήτων προκειμένου να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις ανθεκτικότητας της παρούσας οδηγίας.

(11) Οι δράσεις των κρατών μελών για τον προσδιορισμό και την υποστήριξη της διασφάλισης της ανθεκτικότητας των κρίσιμων οντοτήτων θα πρέπει να ακολουθούν μια προσέγγιση βάσει κινδύνων, η οποία θα εστιάζει τις προσπάθειες στις οντότητες με τη μεγαλύτερη σημασία για τη διεξαγωγή ζωτικών κοινωνικών λειτουργιών ή οικονομικών δραστηριοτήτων. Για τη διασφάλιση μιας τέτοιας στοχευμένης προσέγγισης, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να διενεργεί, εντός ενός εναρμονισμένου πλαισίου, εκτίμηση όλων των σχετικών φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων που ενδέχεται να επηρεάσουν την παροχή βασικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων ατυχημάτων, φυσικών καταστροφών, καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας —όπως οι πανδημίες— και των ανταγωνιστικών απειλών, συμπεριλαμβανομένων των τρομοκρατικών εγκλημάτων και της διείσδυσης εγκληματικών στοιχείων. Κατά τη διενέργεια των εν λόγω εκτιμήσεων κινδύνων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις άλλες γενικές ή ειδικές τομεακές εκτιμήσεις κινδύνων που έχουν διενεργηθεί βάσει άλλων πράξεων της ενωσιακής νομοθεσίας και θα πρέπει να εξετάζουν τις εξαρτήσεις μεταξύ των τομέων, συμπεριλαμβανομένων των προερχόμενων από άλλα κράτη μέλη και τρίτες χώρες. Τα αποτελέσματα της εκτίμησης κινδύνων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία προσδιορισμού των κρίσιμων οντοτήτων και για την υποστήριξη των εν λόγω κρίσιμων οντοτήτων προκειμένου να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις ανθεκτικότητας της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία  7

 

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλες οι συναφείς οντότητες υπόκεινται στις εν λόγω απαιτήσεις και για να μειωθούν οι αποκλίσεις στο ζήτημα αυτό, είναι σημαντικό να θεσπιστούν εναρμονισμένοι κανόνες που να καθιστούν δυνατό τον προσδιορισμό των κρίσιμων οντοτήτων με τρόπο συνεπή σε ολόκληρη την Ένωση και, παράλληλα, να αφήνουν στα κράτη μέλη το περιθώριο να αποτυπώσουν τις εθνικές ιδιαιτερότητες. Επομένως, θα πρέπει να καθοριστούν κριτήρια για τον προσδιορισμό των κρίσιμων οντοτήτων. Επιπλέον, για λόγους αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας, συνέπειας και ασφάλειας δικαίου, θα πρέπει να θεσπιστούν κατάλληλοι κανόνες για την κοινοποίηση και τη συνεργασία όσον αφορά τον εν λόγω προσδιορισμό, καθώς και για τις νομικές συνέπειές του. Προκειμένου η Επιτροπή να μπορεί να αξιολογεί την ορθή εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν στην Επιτροπή, με τον λεπτομερέστερο και ακριβέστερο δυνατό τρόπο, σχετικές πληροφορίες και, σε κάθε περίπτωση, τον κατάλογο των βασικών υπηρεσιών, τον αριθμό των κρίσιμων οντοτήτων που έχουν προσδιοριστεί σε κάθε τομέα και υποτομέα που αναφέρεται στο παράρτημα, τη βασική υπηρεσία ή τις βασικές υπηρεσίες που παρέχει η κάθε οντότητα, καθώς και τα τυχόν εφαρμοζόμενα συναφώς κατώτατα όρια.

(12) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλες οι συναφείς οντότητες υπόκεινται στις εν λόγω απαιτήσεις και για να μειωθούν οι αποκλίσεις στο ζήτημα αυτό, είναι σημαντικό να θεσπιστούν εναρμονισμένοι κανόνες που να καθιστούν δυνατό τον προσδιορισμό των κρίσιμων οντοτήτων με τρόπο συνεπή σε ολόκληρη την Ένωση και, παράλληλα, να αφήνουν στα κράτη μέλη το περιθώριο να αποτυπώσουν τις εθνικές ιδιαιτερότητες. Η παρούσα οδηγία εξετάζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η συνέχιση των υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για τη διατήρηση ζωτικών κοινωνικών λειτουργιών ή οικονομικών δραστηριοτήτων, με την επιφύλαξη των εθνικών αρμοδιοτήτων όσον αφορά την οργάνωση και την παροχή δημόσιων υπηρεσιών. Επομένως, θα πρέπει να καθοριστούν κριτήρια για τον προσδιορισμό των κρίσιμων οντοτήτων. Επιπλέον, για λόγους αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας, συνέπειας και ασφάλειας δικαίου, θα πρέπει να θεσπιστούν κατάλληλοι κανόνες για την κοινοποίηση και τη συνεργασία όσον αφορά τον εν λόγω προσδιορισμό, καθώς και για τις νομικές συνέπειές του. Προκειμένου η Επιτροπή να μπορεί να αξιολογεί την ορθή εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν στην Επιτροπή, με τον λεπτομερέστερο και ακριβέστερο δυνατό τρόπο, σχετικές πληροφορίες και, σε κάθε περίπτωση, τον κατάλογο των βασικών υπηρεσιών, τον αριθμό των κρίσιμων οντοτήτων που έχουν προσδιοριστεί σε κάθε τομέα και υποτομέα που αναφέρεται στο παράρτημα, τη βασική υπηρεσία ή τις βασικές υπηρεσίες που παρέχει η κάθε οντότητα, καθώς και τα τυχόν εφαρμοζόμενα συναφώς κατώτατα όρια.

Τροπολογία  8

 

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν τις αρχές που θα είναι αρμόδιες για την εποπτεία της εφαρμογής, και, όταν είναι απαραίτητο, την επιβολή των κανόνων της παρούσας οδηγίας και να διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω αρχές διαθέτουν επαρκείς εξουσίες και πόρους. Δεδομένων των διαφορών μεταξύ των εθνικών δομών διακυβέρνησης και προκειμένου να μην υπονομευθούν ήδη υφιστάμενες τομεακές ρυθμίσεις ή εποπτικοί και ρυθμιστικοί φορείς της Ένωσης, καθώς και προς αποφυγή αλληλεπικαλύψεων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν περισσότερες από μία αρμόδιες αρχές. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη θα πρέπει να οριοθετήσουν σαφώς τα αντίστοιχα καθήκοντα των εν λόγω αρχών και να διασφαλίσουν ότι αυτές συνεργάζονται με ομαλό και αποτελεσματικό τρόπο. Όλες οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει επίσης να συνεργάζονται γενικότερα με άλλες σχετικές αρχές, τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο.

(16) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν τις αρχές που θα είναι αρμόδιες για την εποπτεία της εφαρμογής, και, όταν είναι απαραίτητο, την επιβολή των κανόνων της παρούσας οδηγίας και να διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω αρχές διαθέτουν επαρκείς εξουσίες και πόρους. Δεδομένων των διαφορών μεταξύ των εθνικών δομών διακυβέρνησης και προκειμένου να μην υπονομευθούν ήδη υφιστάμενες εθνικές ή ενωσιακές ειδικές ανά τομέα ρυθμίσεις ή εποπτικοί και ρυθμιστικοί φορείς των κρατών μελών και της Ένωσης, καθώς και προς αποφυγή αλληλεπικαλύψεων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν περισσότερες από μία αρμόδιες αρχές. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη θα πρέπει να οριοθετήσουν σαφώς τα αντίστοιχα καθήκοντα των εν λόγω αρχών και να διασφαλίσουν ότι αυτές συνεργάζονται με ομαλό και αποτελεσματικό τρόπο. Όλες οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει επίσης να συνεργάζονται γενικότερα με άλλες σχετικές αρχές, τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο.

Τροπολογία  9

 

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18) Δεδομένου ότι οι οντότητες που προσδιορίζονται ως κρίσιμες οντότητες βάσει της οδηγίας NIS 2, καθώς και οι προσδιορισμένες οντότητες του τομέα των ψηφιακών υποδομών που πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ισοδύναμες των κρίσιμων οντοτήτων βάσει της παρούσας οδηγίας υπόκεινται στις απαιτήσεις κυβερνοασφάλειας της οδηγίας NIS 2, οι αρμόδιες αρχές που ορίζονται βάσει των δύο οδηγιών θα πρέπει να συνεργάζονται, ιδίως όσον αφορά τους κινδύνους κυβερνοασφάλειας και τα περιστατικά που επηρεάζουν τις οντότητες αυτές.

(18) Οντότητες που προσδιορίζονται ως κρίσιμες οντότητες βάσει της παρούσας οδηγίας, καθώς και οι προσδιορισμένες οντότητες του τομέα των ψηφιακών υποδομών που πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ισοδύναμες των κρίσιμων οντοτήτων βάσει της παρούσας οδηγίας υπόκεινται στις απαιτήσεις κυβερνοασφάλειας της οδηγίας NIS 2. Κατά συνέπεια, οι αρμόδιες αρχές που ορίζονται βάσει των δύο οδηγιών θα πρέπει να συνεργάζονται, ιδίως όσον αφορά τους κινδύνους κυβερνοασφάλειας και τα περιστατικά που επηρεάζουν τις οντότητες αυτές.. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα για να αποφεύγονται οι διπλές κοινοποιήσεις δεδομένων και οι διπλοί έλεγχοι, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι στρατηγικές και οι απαιτήσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία και στην οδηγία NIS 2 είναι συμπληρωματικές και ότι οι κρίσιμες οντότητες δεν υφίστανται πρόσθετο διοικητικό φόρτο.

Τροπολογία  10

 

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποστηρίζουν τις κρίσιμες οντότητες για την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους βάσει της παρούσας οδηγίας, χωρίς να θίγεται η ιδία νομική ευθύνη των οντοτήτων να διασφαλίζουν τη σχετική συμμόρφωσή τους. Ιδίως, τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να αναπτύξουν υλικό καθοδήγησης και μεθοδολογίες, να υποστηρίξουν τη διοργάνωση ασκήσεων για τον έλεγχο της ανθεκτικότητας και να παρέχουν κατάρτιση στο προσωπικό των κρίσιμων οντοτήτων. Επιπλέον, δεδομένων των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ οντοτήτων και τομέων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να δημιουργήσουν εργαλεία ανταλλαγής πληροφοριών για την υποστήριξη της εθελοντικής ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ κρίσιμων οντοτήτων, με την επιφύλαξη της εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού που ορίζονται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(19) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποστηρίζουν τις κρίσιμες οντότητες για την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους βάσει της παρούσας οδηγίας, χωρίς να θίγεται η ιδία νομική ευθύνη των οντοτήτων να διασφαλίζουν τη σχετική συμμόρφωσή τους. Ιδίως, τα κράτη μέλη πρέπει να αναπτύξουν υλικό καθοδήγησης και μεθοδολογίες, να υποστηρίξουν τη διοργάνωση ασκήσεων για τον έλεγχο της ανθεκτικότητας και να παρέχουν κατάρτιση στο προσωπικό των κρίσιμων οντοτήτων. Επιπλέον, δεδομένων των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ οντοτήτων και τομέων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να δημιουργήσουν εργαλεία ανταλλαγής πληροφοριών για την υποστήριξη της εθελοντικής ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ κρίσιμων οντοτήτων, με την επιφύλαξη της εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού που ορίζονται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία  11

 

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 25

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25) Οι κρίσιμες οντότητες θα πρέπει να κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, αμέσως μόλις αυτό είναι ευλόγως δυνατόν υπό τις δεδομένες συνθήκες, τα περιστατικά που προκαλούν ή έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν σημαντική διαταραχή στη λειτουργία τους. Οι εν λόγω κοινοποιήσεις θα πρέπει να παρέχουν στις αρμόδιες αρχές τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται στα περιστατικά με ταχύ και κατάλληλο τρόπο και να έχουν πλήρη εποπτεία του συνόλου των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι κρίσιμες οντότητες. Για τον λόγο αυτόν, θα πρέπει να θεσπιστεί διαδικασία για την κοινοποίηση ορισμένων περιστατικών και να καθοριστούν παράμετροι για να καθορίζεται πότε η πραγματική ή δυνητική διαταραχή είναι σημαντική και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να κοινοποιηθεί το περιστατικό. Δεδομένων των δυνητικών διασυνοριακών επιπτώσεων των εν λόγω διαταραχών, θα πρέπει να θεσπιστεί διαδικασία βάσει της οποίας τα κράτη μέλη θα ενημερώνουν τα άλλα θιγόμενα κράτη μέλη μέσω ενιαίων κέντρων επαφής.

(25) Οι κρίσιμες οντότητες θα πρέπει να κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, αμέσως μόλις αυτό είναι ευλόγως δυνατόν υπό τις δεδομένες συνθήκες, τα περιστατικά που προκαλούν ή έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν σημαντική διαταραχή στη λειτουργία τους. Οι εν λόγω κοινοποιήσεις θα πρέπει να παρέχουν στις αρμόδιες αρχές τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται στα περιστατικά με ταχύ και κατάλληλο τρόπο, ώστε να αποφεύγονται ακόμα πιο αρνητικές συνέπειες, και να έχουν πλήρη εποπτεία του συνόλου των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι κρίσιμες οντότητες. Για τον λόγο αυτόν, θα πρέπει να θεσπιστεί διαδικασία για την κοινοποίηση ορισμένων περιστατικών και να καθοριστούν παράμετροι για να καθορίζεται πότε η πραγματική ή δυνητική διαταραχή είναι σημαντική και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να κοινοποιηθεί το περιστατικό. Δεδομένων των δυνητικών διασυνοριακών επιπτώσεων των εν λόγω διαταραχών, θα πρέπει να θεσπιστεί διαδικασία βάσει της οποίας τα κράτη μέλη θα ενημερώνουν τα άλλα θιγόμενα κράτη μέλη μέσω ενιαίων κέντρων επαφής. Δεδομένου του ευαίσθητου χαρακτήρα ορισμένων περιστατικών, θα πρέπει να εξασφαλίζονται κατάλληλες μορφές εμπιστευτικότητας, καθώς και μηχανισμοί για την πρόληψη της διάδοσης δεδομένων που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια.

Τροπολογία  12

 

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 30

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(30) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές τους διαθέτουν ορισμένες ειδικές εξουσίες για την ορθή εφαρμογή και επιβολή της παρούσας οδηγίας όσον αφορά τις κρίσιμες οντότητες, όταν οι εν λόγω οντότητες υπάγονται στη δικαιοδοσία τους όπως ορίζεται στην παρούσα οδηγία. Στις εν λόγω εξουσίες θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται, ιδίως, η εξουσία να διενεργούν επιθεωρήσεις, εποπτεία και ελέγχους, να ζητούν από τις κρίσιμες οντότητες πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τα μέτρα που έχουν λάβει προκειμένου να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους και, όταν είναι αναγκαίο, να εκδίδουν εντολές για την αποκατάσταση των παραβάσεων που εντοπίστηκαν. Τα κράτη μέλη, όταν εκδίδουν τέτοιες εντολές, δεν θα πρέπει να απαιτούν μέτρα που υπερβαίνουν τα αναγκαία και αναλογικά όρια για να επιτευχθεί η συμμόρφωση της οικείας κρίσιμης οντότητας, λαμβανομένων ιδίως υπόψη της σοβαρότητας της παράβασης και των οικονομικών δυνατοτήτων της κρίσιμης οντότητας. Γενικότερα, οι εξουσίες αυτές θα πρέπει να συνοδεύονται από κατάλληλες και αποτελεσματικές διασφαλίσεις που θα ορίζονται στο εθνικό δίκαιο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης κρίσιμης οντότητας με τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, οι αρμόδιες αρχές που έχουν οριστεί βάσει της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να μπορούν να ζητήσουν από τις αρμόδιες αρχές που έχουν οριστεί βάσει της οδηγίας NIS 2 να αξιολογήσουν την κυβερνοασφάλεια της εν λόγω οντότητας. Οι εν λόγω αρμόδιες αρχές θα πρέπει να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν πληροφορίες για τον σκοπό αυτόν.

(30) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές τους διαθέτουν ορισμένες ειδικές εξουσίες για την ορθή εφαρμογή και επιβολή της παρούσας οδηγίας όσον αφορά τις κρίσιμες οντότητες, όταν οι εν λόγω οντότητες υπάγονται στη δικαιοδοσία τους όπως ορίζεται στην παρούσα οδηγία. Στις εν λόγω εξουσίες θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται, ιδίως, η εξουσία να διενεργούν επιθεωρήσεις, εποπτεία και ελέγχους, να ζητούν από τις κρίσιμες οντότητες πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τα μέτρα που έχουν λάβει προκειμένου να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους και, όταν είναι αναγκαίο, να εκδίδουν εντολές για την αποκατάσταση των παραβάσεων που εντοπίστηκαν. Τα κράτη μέλη, όταν εκδίδουν τέτοιες εντολές, δεν θα πρέπει να απαιτούν μέτρα που υπερβαίνουν τα αναγκαία και αναλογικά όρια για να επιτευχθεί η συμμόρφωση της οικείας κρίσιμης οντότητας, λαμβανομένων ιδίως υπόψη της σοβαρότητας της παράβασης και των οικονομικών δυνατοτήτων της κρίσιμης οντότητας. Γενικότερα, οι εξουσίες αυτές θα πρέπει να συνοδεύονται από κατάλληλες και αποτελεσματικές διασφαλίσεις που θα ορίζονται στο εθνικό δίκαιο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αξιολόγηση των κρίσιμων οντοτήτων βάσει της παρούσας οδηγίας, σε θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας NIS2, όπως είναι η φυσική και μη ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, αποτελεί ευθύνη των αρμόδιων αρχών που ορίζονται βάσει της οδηγίας NIS2. Πέραν τούτου, κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης κρίσιμης οντότητας με τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, οι αρμόδιες αρχές που έχουν οριστεί βάσει της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να μπορούν να ζητήσουν από τις αρμόδιες αρχές που έχουν οριστεί βάσει της οδηγίας NIS 2 να αξιολογήσουν την κυβερνοασφάλεια της εν λόγω οντότητας. Οι εν λόγω αρμόδιες αρχές θα πρέπει να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν πληροφορίες για τον σκοπό αυτόν.

Τροπολογία  13

 

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) θεσπίζει υποχρεώσεις των κρατών μελών για λήψη ορισμένων μέτρων με στόχο τη διασφάλιση της παροχής, εντός της εσωτερικής αγοράς, υπηρεσιών οι οποίες είναι βασικές για τη διατήρηση ζωτικών κοινωνικών λειτουργιών ή οικονομικών δραστηριοτήτων, ιδίως υποχρεώσεις προσδιορισμού των κρίσιμων οντοτήτων και των οντοτήτων που πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ισοδύναμες με τις κρίσιμες οντότητες ως προς ορισμένες πτυχές και διευκόλυνσης των εν λόγω οντοτήτων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους·

α) θεσπίζει υποχρεώσεις των κρατών μελών για λήψη ορισμένων μέτρων με στόχο τη διασφάλιση συνεχούς παροχής, εντός της εσωτερικής αγοράς, υπηρεσιών οι οποίες είναι βασικές για τη διατήρηση ζωτικών κοινωνικών λειτουργιών ή οικονομικών δραστηριοτήτων, ιδίως υποχρεώσεις προσδιορισμού των κρίσιμων οντοτήτων και των οντοτήτων που πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ισοδύναμες με τις κρίσιμες οντότητες ως προς ορισμένες πτυχές και διευκόλυνσης των εν λόγω οντοτήτων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους·

Τροπολογία  14

 

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε ζητήματα που διέπονται από την οδηγία (ΕΕ) XX/YY [προτεινόμενη οδηγία σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την Ένωση· (στο εξής: οδηγία NIS 2)], με την επιφύλαξη του άρθρου 7.

2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε ζητήματα που διέπονται από την οδηγία (ΕΕ) XX/YY [προτεινόμενη οδηγία σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την Ένωση· (στο εξής: οδηγία NIS 2)], με την επιφύλαξη του άρθρου 7. Δεδομένων των διασυνδέσεων μεταξύ της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και της φυσικής ασφάλειας των οντοτήτων, τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη συνεκτική εφαρμογή αμφοτέρων των οδηγιών.

Τροπολογία  15

 

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι στρατηγικές ασφαλείας τους, συμπεριλαμβανομένων των τομεακών στρατηγικών ασφάλειας, να προβλέπουν ένα συντονισμένο πλαίσιο πολιτικής για ενισχυμένο συντονισμό στο πλαίσιο της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με περιστατικά και απειλές και της άσκησης εποπτικών καθηκόντων, ώστε να αποφεύγεται η αλληλεπικάλυψη απαιτήσεων και δραστηριοτήτων κοινοποίησης δεδομένων και παρακολούθησης.

Τροπολογία  16

 

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6) «κίνδυνος»: κάθε περίσταση ή συμβάν με δυνητική δυσμενή επίπτωση στην ανθεκτικότητα κρίσιμων οντοτήτων·

(6) «κίνδυνος»: κάθε περίσταση ή συμβάν με δυνητική δυσμενή επίπτωση στη λειτουργία κρίσιμων οντοτήτων·

Τροπολογία  17

 

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δα) τις συναφείς πτυχές της εθνικής στρατηγικής για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, όπως προβλέπεται στην οδηγία NIS 2 και σε οποιαδήποτε άλλη τομεακή εθνική στρατηγική, με σκοπό την επίτευξη συντονισμού, συμπληρωματικότητας και συνεργειών.

Τροπολογία  18

 

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Κατά τη χάραξη των στρατηγικών τους, τα κράτη μέλη μπορούν να διαβουλεύονται με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και να λαμβάνουν υπόψη τις τοπικές ικανότητες.

Τροπολογία  19

 

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η εκτίμηση κινδύνων λαμβάνει υπόψη όλους τους συναφείς φυσικούς και ανθρωπογενείς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων ατυχημάτων, φυσικών καταστροφών, έκτακτων καταστάσεων στη δημόσια υγεία και των ανταγωνιστικών απειλών, συμπεριλαμβανομένων των τρομοκρατικών εγκλημάτων σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου34.

Η εκτίμηση κινδύνων λαμβάνει υπόψη όλους τους συναφείς φυσικούς και ανθρωπογενείς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων ατυχημάτων, φυσικών καταστροφών, έκτακτων καταστάσεων στη δημόσια υγεία και των ανταγωνιστικών απειλών, συμπεριλαμβανομένων των τρομοκρατικών εγκλημάτων σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου34. Κατά περίπτωση, η εκτίμηση κινδύνου εξετάζει τις ικανότητες των τοπικών και περιφερειακών αρχών.

__________________

__________________

34 Οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88 της 31.3.2017, σ. 6).

34 Οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88 της 31.3.2017, σ. 6).

Τροπολογία  20

 

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Η Επιτροπή μπορεί, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να αναπτύξει προαιρετικό κοινό υπόδειγμα υποβολής στοιχείων για τους σκοπούς της συμμόρφωσης με την παράγραφο 4.

5. Η Επιτροπή αναπτύσσει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, προαιρετικό κοινό υπόδειγμα υποβολής στοιχείων για τους σκοπούς της συμμόρφωσης με την παράγραφο 4.

Τροπολογία  21

 

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α. Τα κράτη μέλη μπορούν να προσδιορίζουν τις οντότητες, τις οποίες τα ίδια έχουν προσδιορίσει ως βασικές οντότητες βάσει της οδηγίας NIS2, ως κρίσιμες οντότητες βάσει της παρούσας οδηγίας. Σε περίπτωση που κράτος μέλος αποφασίζει να μην προσδιορίσει τις βασικές οντότητες βάσει της οδηγίας NIS2 ως κρίσιμες οντότητες βάσει της παρούσας οδηγίας, αιτιολογεί τους λόγους.

Τροπολογία  22

 

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε) τη γεωγραφική περιοχή που θα μπορούσε να επηρεαστεί από ένα περιστατικό, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν διασυνοριακών επιπτώσεων·

ε) τη γεωγραφική περιοχή που θα μπορούσε να επηρεαστεί από ένα περιστατικό, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν διασυνοριακών επιπτώσεων, αφού ληφθεί υπόψη η τρωτότητα που συνδέεται με τον βαθμό απομόνωσης ορισμένων τύπων γεωγραφικών περιοχών, όπως είναι οι νησιωτικές, οι εξόχως απόκεντρες περιοχές ή οι ορεινές περιοχές·

Τροπολογία  23

 

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Κάθε κράτος μέλος ορίζει, εντός της αρμόδιας αρχής, ένα ενιαίο κέντρο επαφής το οποίο ασκεί καθήκοντα συνδέσμου για τη διασφάλιση της διασυνοριακής συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και με την ομάδα για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων του άρθρου 16 (στο εξής: ενιαίο κέντρο επαφής).

2. Κάθε κράτος μέλος ορίζει, εντός της αρμόδιας αρχής, ένα ενιαίο κέντρο επαφής το οποίο ασκεί καθήκοντα συνδέσμου για τη διασφάλιση της διασυνοριακής συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών, με την ομάδα για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων του άρθρου 16 (στο εξής: ενιαίο κέντρο επαφής) και με τις κρίσιμες οντότητες. Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε το ενιαίο σημείο επαφής που ορίζεται βάσει της οδηγίας NIS 2 να είναι το ενιαίο κέντρο επαφής βάσει της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία  24

 

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Έως τις [τρία έτη και έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] και σε ετήσια βάση στη συνέχεια, τα ενιαία κέντρα επαφής υποβάλλουν συνοπτική έκθεση στην Επιτροπή και την ομάδα για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων σχετικά με τις κοινοποιήσεις που έχουν λάβει, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού των κοινοποιήσεων, της φύσης των κοινοποιημένων περιστατικών και των μέτρων που λήφθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3.

3. Έως τις [τρία έτη και έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] και το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους στη συνέχεια, τα ενιαία κέντρα επαφής υποβάλλουν συνοπτική έκθεση στην Επιτροπή και την ομάδα για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων σχετικά με τις κοινοποιήσεις που έχουν λάβει, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού των κοινοποιήσεων, της φύσης των κοινοποιημένων περιστατικών και των μέτρων που λήφθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3.

Τροπολογία  25

 

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές τους, όταν συντρέχει σχετική περίπτωση και σύμφωνα με την ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία, διαβουλεύονται και συνεργάζονται με τις λοιπές σχετικές εθνικές αρχές, ιδίως τις αρμόδιες για την πολιτική προστασία, την επιβολή του νόμου και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και με τα συναφή ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των κρίσιμων οντοτήτων.

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές τους, όταν συντρέχει σχετική περίπτωση και σύμφωνα με την ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία, διαβουλεύονται και συνεργάζονται με τις λοιπές σχετικές εθνικές αρχές, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση, με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, ιδίως τις αρμόδιες για την πολιτική προστασία, την επιβολή του νόμου και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και με τα συναφή ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των κρίσιμων οντοτήτων.

Τροπολογία  26

 

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη υποστηρίζουν τις κρίσιμες οντότητες για την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους. Η εν λόγω υποστήριξη μπορεί να συμπεριλαμβάνει την ανάπτυξη υλικού καθοδήγησης και μεθοδολογιών, την υποστήριξη της διοργάνωσης ασκήσεων για τον έλεγχο της ανθεκτικότητας και την παροχή κατάρτισης στο προσωπικό των κρίσιμων οντοτήτων.

1. Τα κράτη μέλη υποστηρίζουν τις κρίσιμες οντότητες για την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους, την ανάπτυξη πρωτοκόλλων, συμφωνιών και συνεργασίας, καθώς και για την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειρογνωμοσύνης μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Η εν λόγω υποστήριξη συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη υλικού καθοδήγησης και μεθοδολογιών, την υποστήριξη της διοργάνωσης ασκήσεων για τον έλεγχο της ανθεκτικότητας και την παροχή περιοδικής κατάρτισης στο προσωπικό των κρίσιμων οντοτήτων.

Τροπολογία  27

 

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Όπου απαιτείται, τα κράτη μέλη διαθέτουν επαρκείς πόρους για την υποστήριξη κρίσιμων οντοτήτων, προκειμένου να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις συμμόρφωσης, ιδίως για την κάλυψη πρόσθετων δαπανών που συνδέονται με δραστηριότητες μάθησης και κατάρτισης ή με την απασχόληση πρόσθετου προσωπικού για την υποβολή εκθέσεων, την παρακολούθηση και την επανεξέταση.

Τροπολογία  28

 

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη δημιουργούν εργαλεία ανταλλαγής πληροφοριών για την υποστήριξη της εθελοντικής ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ κρίσιμων οντοτήτων σχετικά με ζητήματα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, σύμφωνα με την ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία, ιδίως στους τομείς του ανταγωνισμού και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

3. Τα κράτη μέλη δημιουργούν εργαλεία ανταλλαγής πληροφοριών για την υποστήριξη της εθελοντικής ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ κρίσιμων οντοτήτων, με στόχο την αύξηση της ανταλλαγής γνώσεων και τη διαφάνεια μεταξύ τομέων, σχετικά με ζητήματα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, σύμφωνα με την ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία, ιδίως στους τομείς του ανταγωνισμού και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τροπολογία  29

 

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – σημείο γ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α) την πρόληψη περιστατικών που θα μπορούσαν να απειλήσουν την ασφάλεια και τη συνέχιση της προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών·

Τροπολογία  30

 

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – σημείο δ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δα) την αξιοποίηση αποδεκτών ευρωπαϊκών προτύπων και προδιαγραφών σχετικά με την ανθεκτικότητα κρίσιμων οντοτήτων, χωρίς να επιβάλλεται η χρήση συγκεκριμένου τύπου υπηρεσίας ή τεχνολογίας ούτε να εισάγονται διακρίσεις υπέρ αυτών·

Τροπολογία  31

 

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – σημείο ε

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε) τη διασφάλιση της κατάλληλης διαχείρισης ασφάλειας των εργαζομένων, μεταξύ άλλων μέσω του ορισμού κατηγοριών προσωπικού που επιτελεί κρίσιμες λειτουργίες, της θέσπισης δικαιωμάτων πρόσβασης σε ευαίσθητες περιοχές, εγκαταστάσεις και άλλες υποδομές, καθώς και σε ευαίσθητες πληροφορίες, και του προσδιορισμού ειδικών κατηγοριών προσωπικού με βάση το άρθρο 12·

ε) τη διασφάλιση κατάλληλης διαχείρισης της ασφάλειας και της κατάρτισης των εργαζομένων, μεταξύ άλλων μέσω του ορισμού κατηγοριών προσωπικού που επιτελεί κρίσιμες λειτουργίες, της θέσπισης δικαιωμάτων πρόσβασης σε ευαίσθητες περιοχές, εγκαταστάσεις και άλλες υποδομές, καθώς και σε ευαίσθητες πληροφορίες, και του προσδιορισμού ειδικών κατηγοριών προσωπικού με βάση το άρθρο 12·

Τροπολογία  32

 

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ) την ευαισθητοποίηση του οικείου προσωπικού για τα μέτρα των στοιχείων α) έως ε).

στ) την ευαισθητοποίηση των οικείων διαχειριστών και του προσωπικού τους για τα μέτρα των στοιχείων α) έως ε), μέσω περιοδικής κατάρτισης.

Τροπολογία  33

 

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι κρίσιμες οντότητες μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα για ελέγχους ιστορικού όσον αφορά τα πρόσωπα που ανήκουν σε ορισμένες ειδικές κατηγορίες του προσωπικού τους, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που εξετάζονται για πρόσληψη σε θέσεις που εμπίπτουν στις εν λόγω κατηγορίες, καθώς και ότι τα εν λόγω αιτήματα αξιολογούνται ταχέως από τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διεξαγωγή των εν λόγω ελέγχων ιστορικού.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι κρίσιμες οντότητες μπορούν να υποβάλλουν δεόντως αιτιολογημένα αιτήματα για ελέγχους ιστορικού όσον αφορά τα πρόσωπα που ανήκουν σε ορισμένες ειδικές κατηγορίες του προσωπικού τους και προσδιορίζονται βάσει κοινών εθνικών κριτηρίων, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που εξετάζονται για πρόσληψη σε κρίσιμα καθήκοντα που εμπίπτουν στις εν λόγω κατηγορίες, καθώς και ότι τα εν λόγω αιτήματα αξιολογούνται ταχέως από τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διεξαγωγή των εν λόγω ελέγχων ιστορικού.

Τροπολογία  34

 

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Σύμφωνα με την εφαρμοστέα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου38, ο έλεγχος ιστορικού που αναφέρεται στην παράγραφο 1:

2. Σύμφωνα με την εφαρμοστέα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου38, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο έλεγχος ιστορικού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 διεξάγεται με μοναδικό σκοπό να εκτιμηθεί τυχόν κίνδυνος για την ασφάλεια της κρίσιμης οντότητας και σε σχέση με τα θεμελιώδη δικαιώματα του ενδιαφερόμενου. Ο έλεγχος ιστορικού:

__________________

__________________

38 ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1.

38 ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1.

Τροπολογία  35

 

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) καλύπτει τον προηγούμενο εργασιακό βίο, την εκπαίδευση και τα τυχόν κενά στην εκπαίδευση ή τον εργασιακό βίο στο βιογραφικό του οικείου προσώπου τουλάχιστον για τα προηγούμενα πέντε έτη και για μέγιστο διάστημα δέκα ετών.

γ) σε εξαιρετικές περιπτώσεις και βάσει εθνικών κριτηρίων, καλύπτει τον προηγούμενο εργασιακό βίο, την εκπαίδευση και τα τυχόν κενά στην εκπαίδευση ή τον εργασιακό βίο στο βιογραφικό του οικείου προσώπου τουλάχιστον για τα προηγούμενα πέντε έτη και για μέγιστο διάστημα δέκα ετών.

Τροπολογία  36

 

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι κρίσιμες οντότητες κοινοποιούν στην αρμόδια αρχή, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τα περιστατικά τα οποία διαταράσσουν σημαντικά ή έχουν τη δυνατότητα να διαταράξουν σημαντικά τη λειτουργία τους. Οι κοινοποιήσεις περιλαμβάνουν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες που είναι απαραίτητες προκειμένου να δοθεί στην αρμόδια αρχή η δυνατότητα να κατανοήσει τη φύση, την αιτία και τις πιθανές συνέπειες του περιστατικού, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας προσδιορισμού του τυχόν διασυνοριακού αντικτύπου του περιστατικού. Η εν λόγω κοινοποίηση δεν συνεπάγεται αυξημένη ευθύνη για τις κρίσιμες οντότητες.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι κρίσιμες οντότητες κοινοποιούν στην αρμόδια αρχή μόνο τα περιστατικά τα οποία διαταράσσουν σημαντικά τη λειτουργία τους χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, προκειμένου να αποφεύγονται o βομβαρδισμός με πληροφορίες και η άσκοπη ροή δεδομένων, αλλά και να διασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία των εθνικών αρχών και των ιδιωτικών οντοτήτων. Οι κοινοποιήσεις περιλαμβάνουν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες που είναι απαραίτητες προκειμένου να δοθεί στην αρμόδια αρχή η δυνατότητα να κατανοήσει τη φύση, την αιτία και τις πιθανές συνέπειες του περιστατικού, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας προσδιορισμού του τυχόν διασυνοριακού αντικτύπου του περιστατικού. Η εν λόγω κοινοποίηση δεν συνεπάγεται αυξημένη ευθύνη για τις κρίσιμες οντότητες.

Τροπολογία  37

 

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο -α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-α) τις συνέπειες για την ανθρώπινη ζωή και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις·

Τροπολογία  38

 

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) η γεωγραφική περιοχή που επηρεάζεται από τη διαταραχή ή δυνητική διαταραχή.

γ) η γεωγραφική περιοχή που επηρεάζεται από τη διαταραχή ή δυνητική διαταραχή, αφού ληφθεί υπόψη αν η εν λόγω περιοχή είναι γεωγραφικά απομονωμένη.

Τροπολογία  39

 

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η ομάδα για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών μελών και της Επιτροπής. Όταν είναι σκόπιμο για την εκτέλεση των καθηκόντων της, η ομάδα για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων μπορεί να προσκαλεί εκπροσώπους ενδιαφερόμενων μερών να συμμετάσχουν στις εργασίες της.

2. Η ομάδα για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών μελών και της Επιτροπής. Όταν είναι σκόπιμο για την εκτέλεση των καθηκόντων της, η ομάδα για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων μπορεί να προσκαλεί εκπροσώπους των σχετικών μερών να συμμετάσχουν στις εργασίες της, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή των ΜΜΕ, της κοινωνίας των πολιτών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων κυρίως σε πτυχές που αφορούν την κατάρτιση.

Τροπολογία  40

 

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Η ομάδα για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων συνεδριάζει τακτικά και τουλάχιστον μία φορά ετησίως με την ομάδα συνεργασίας που έχει συσταθεί βάσει της [οδηγίας NIS 2] για την προώθηση της στρατηγικής συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών.

5. Η ομάδα για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων συνεδριάζει τακτικά και τουλάχιστον μία φορά ετησίως με την ομάδα συνεργασίας που έχει συσταθεί βάσει της [οδηγίας NIS 2] για τη διευκόλυνση της στρατηγικής συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών.

Τροπολογία  41

 

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 7 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7α. Η ομάδα για την ανθεκτικότητα κρίσιμων οντοτήτων, σε πνεύμα συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας και ανοικτής πρόσβασης, μπορεί να διαθέτει, κατόπιν αιτήματος, πρόσβαση στα πορίσματά της και στα δεδομένα πηγής προς χρήση στην ακαδημαϊκή κοινότητα, στην έρευνα στον τομέα της ασφάλειας και για άλλες επωφελείς χρήσεις. Τα αιτήματα πρόσβασης θα πρέπει να είναι αιτιολογημένα και δικαιολογημένα, ενώ η παροχή δεδομένων τηρεί τα θεμελιώδη δικαιώματα των προσώπων και είναι αναλογική προς την επιρροή στις εν λόγω οντότητες.

Τροπολογία  42

 

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 7 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7β. Η Επιτροπή συγκροτεί κοινή γραμματεία της ομάδας για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων και της ομάδας συνεργασίας που έχει συσταθεί δυνάμει [της οδηγίας NIS 2], με σκοπό να διεκπεραιώνεται καλύτερα η επικοινωνία μεταξύ των δύο ομάδων και, κατά συνέπεια, να ελαχιστοποιηθούν οι ασάφειες μεταξύ των διαφόρων εντεταλμένων αρχών δυνάμει της παρούσας οδηγίας και της [οδηγίας NIS 2].

Τροπολογία  43

 

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Προκειμένου να λαμβάνει και να χρησιμοποιεί σωστά τις πληροφορίες που λαμβάνει βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 3, η Επιτροπή τηρεί ευρωπαϊκό μητρώο περιστατικών με σκοπό την ανάπτυξη και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και μεθοδολογιών.

Τροπολογία  44

 

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 22 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή προβαίνει σε περιοδική επανεξέταση της λειτουργίας της παρούσας οδηγίας και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Στην έκθεση αξιολογούνται, ιδίως, ο αντίκτυπος και η προστιθέμενη αξία της παρούσας οδηγίας όσον αφορά τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας των κρίσιμων οντοτήτων και το κατά πόσον το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας θα πρέπει να επεκταθεί ούτως ώστε να καλύπτει και άλλους τομείς ή υποτομείς. Η πρώτη έκθεση υποβάλλεται έως τις [έξι έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] και αξιολογεί ιδίως το κατά πόσον θα πρέπει να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ούτως ώστε να συμπεριλάβει τον τομέα της παραγωγής, μεταποίησης και διανομής τροφίμων.

Η Επιτροπή προβαίνει σε περιοδική επανεξέταση της λειτουργίας της παρούσας οδηγίας και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Στην έκθεση αξιολογούνται, ιδίως, ο αντίκτυπος και η προστιθέμενη αξία της παρούσας οδηγίας όσον αφορά τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας των κρίσιμων οντοτήτων και το κατά πόσον το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας θα πρέπει να επεκταθεί ούτως ώστε να καλύπτει και άλλους τομείς ή υποτομείς. Η πρώτη έκθεση υποβάλλεται έως τις [έξι έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας]. Προς τον σκοπό αυτό και προκειμένου να προωθηθεί περαιτέρω η στρατηγική συνεργασία, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της οποιαδήποτε μη δεσμευτικά έγγραφα καθοδήγησης από την ομάδα ανθεκτικότητας κρίσιμων οντοτήτων σχετικά με την εμπειρία που αποκτάται σε στρατηγικό επίπεδο.

Τροπολογία  45

 

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα- σημείο 5. Υγεία (νέο)

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τομέας

Υποτομέας

Είδος οντότητας

 

Τροπολογία

 

 

Οντότητες που κατέχουν άδεια χονδρικής πώλησης όπως αναφέρεται στο άρθρο 79 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ

Τροπολογία  46

 

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα - σημείο 8 α (νέο)

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τομέας

Υποτομέας

Είδος οντότητας

 

Τροπολογία

Τροφίμων

Χονδρική αγορά

 Επιχειρήσεις τροφίμων που αναφέρονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 ()

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 39).


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ανθεκτικότητα κρίσιμων οντοτήτων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2020)0829 – C9-0421/2020 – 2020/0365(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην Ολομέλεια

LIBE

11.2.2021

 

 

 

Γνωμοδότηση της

 Ημερομ. αναγγελίας στην Ολομέλεια

ITRE

11.2.2021

Συνδεδεμένες επιτροπές - Ημερομ. αναγγελίας στην Ολομέλεια

29.4.2021

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

Nils Torvalds

15.2.2021

Εξέταση στην επιτροπή

26.5.2021

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

1.7.2021

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

58

0

14

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Michael Bloss, Paolo Borchia, Marc Botenga, Markus Buchheit, Martin Buschmann, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Carlo Calenda, Maria da Graça Carvalho, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Josianne Cutajar, Nicola Danti, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Valter Flego, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Jens Geier, Bart Groothuis, Christophe Grudler, Henrike Hahn, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Romana Jerković, Εύα Καϊλή, Seán Kelly, Izabela-Helena Kloc, Łukasz Kohut, Andrius Kubilius, Miapetra Kumpula-Natri, Thierry Mariani, Marisa Matias, Eva Maydell, Joëlle Mélin, Iskra Mihaylova, Dan Nica, Angelika Niebler, Ville Niinistö, Mauri Pekkarinen, Tsvetelina Penkova, Morten Petersen, Markus Pieper, Clara Ponsatí Obiols, Manuela Ripa, Jérôme Rivière, Robert Roos, Massimiliano Salini, Sara Skyttedal, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Riho Terras, Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Marie Toussaint, Isabella Tovaglieri, Viktor Uspaskich, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Carlos Zorrinho

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Klemen Grošelj, Alicia Homs Ginel, Elena Lizzi, Jutta Paulus, Susana Solís Pérez, Nils Torvalds

 

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

58

+

NI

Martin Buschmann, Clara Ponsatí Obiols, Viktor Uspaskich

PPE

François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Seán Kelly, Andrius Kubilius, Eva Maydell, Angelika Niebler, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Sara Skyttedal, Riho Terras, Henna Virkkunen, Pernille Weiss

Renew

Nicola Beer, Nicola Danti, Valter Flego, Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen, Susana Solís Pérez, Nils Torvalds

S&D

Carlo Calenda, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Jens Geier, Robert Hajšel, Alicia Homs Ginel, Ivo Hristov, Romana Jerković, Eva Kaili, Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Tsvetelina Penkova, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

The Left

Marisa Matias

Verts/ALE

Michael Bloss, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Henrike Hahn, Ville Niinistö, Jutta Paulus, Manuela Ripa, Marie Toussaint

 

14

0

ECR

Izabela-Helena Kloc, Robert Roos, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Evžen Tošenovský

ID

Paolo Borchia, Markus Buchheit, Elena Lizzi, Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Isabella Tovaglieri

The Left

Marc Botenga

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή


 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (26.7.2021)

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων

(COM(2020)0829 – C9-0421/2020 – 2020/0365(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Alex Agius Saliba

(*) Συνδεδεμένη επιτροπή – Άρθρο 57 του Κανονισμού

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στις 16 Δεκεμβρίου 2020, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων, μαζί με συνοδευτική εκτίμηση επιπτώσεων, με βάση την αξιολόγηση του 2019 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2008/114/ΕΚ για τις ευρωπαϊκές υποδομές ζωτικής σημασίας (ΕΥΖΣ). Δεδομένης της σημασίας της κυβερνοασφάλειας για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων, η Επ