ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 όσον αφορά τη συνεργασία της Ευρωπόλ με ιδιωτικούς φορείς, την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπόλ προς υποστήριξη ποινικών ερευνών και τον ρόλο της Ευρωπόλ στην έρευνα και την καινοτομία

15.10.2021 - (COM(2020)0796 – C9-0401/2020 – 2020/0349(COD)) - ***I

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Εισηγητής: Javier Zarzalejos


Διαδικασία : 2020/0349(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A9-0290/2021
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A9-0290/2021
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 όσον αφορά τη συνεργασία της Ευρωπόλ με ιδιωτικούς φορείς, την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπόλ προς υποστήριξη ποινικών ερευνών και τον ρόλο της Ευρωπόλ στην έρευνα και την καινοτομία

(COM(2020)0796 – C9-0401/2020 – 2020/0349(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2020)0796),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 88 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C9-0401/2020),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A9-0290/2021),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.


Τροπολογία  1

 

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη μ’ ένα ρευστό τοπίο στον τομέα της ασφάλειας, όπου οι απειλές εξελίσσονται και γίνονται διαρκώς πιο σύνθετες. Οι εγκληματίες και οι τρομοκράτες εκμεταλλεύονται τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν ο ψηφιακός μετασχηματισμός και οι νέες τεχνολογίες, όπως τη διασυνδεσιμότητα και το γεγονός ότι τα όρια μεταξύ του φυσικού και του ψηφιακού κόσμου είναι δυσδιάκριτα. Η κρίση της νόσου COVID-19 επέτεινε αυτή την κατάσταση, καθώς οι εγκληματίες άδραξαν γρήγορα τις ευκαιρίες για εκμετάλλευση της κρίσης, προσαρμόζοντας τους τρόπους λειτουργίας τους ή αναπτύσσοντας νέες εγκληματικές δραστηριότητες. Η τρομοκρατία εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική απειλή για την ελευθερία και τον τρόπο ζωής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της.

(2) Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη μ’ ένα ρευστό τοπίο στον τομέα της ασφάλειας, όπου οι απειλές εξελίσσονται και γίνονται διαρκώς πιο σύνθετες. Οι εγκληματίες και οι τρομοκράτες εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες που προσφέρουν ο ψηφιακός μετασχηματισμός και οι νέες τεχνολογίες, όπως τη διασυνδεσιμότητα και το γεγονός ότι τα όρια μεταξύ του φυσικού και του ψηφιακού κόσμου είναι δυσδιάκριτα, καθώς και τη δυνατότητα απόκρυψης των εγκλημάτων ή της ταυτότητάς τους μέσω της χρήσης ολοένα και πιο εξελιγμένων τεχνικών. Οι εγκληματίες έχουν αποδείξει την ικανότητά τους να προσαρμόζουν τους τρόπους λειτουργίας τους ή να αναπτύσσουν νέες εγκληματικές δραστηριότητες σε περιόδους κρίσης, μεταξύ άλλων με τη μόχλευση εργαλείων βασισμένων στην τεχνολογία για τον πολλαπλασιασμό και την επέκταση του φάσματος και της κλίμακας των εγκληματικών δραστηριοτήτων στις οποίες επιδίδονται. Η τρομοκρατία εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική απειλή για την ελευθερία και τον τρόπο ζωής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της.

Τροπολογία  2

 

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Οι απειλές αυτές έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα, απορρέουν από ευρύ φάσμα εγκλημάτων, τα οποία διευκολύνουν, και εκδηλώνονται σε ομάδες οργανωμένου εγκλήματος που αναπτύσσουν πολυεγκληματική δραστηριότητα, καλύπτοντας πολλούς τομείς εγκληματικών πράξεων. Δεδομένου ότι η ανάληψη δράσης σε εθνικό επίπεδο από μόνη της δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση αυτών των διακρατικών προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας, οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών αξιοποιούν ολοένα και περισσότερο τη στήριξη και την εμπειρογνωμοσύνη που προσφέρει η Ευρωπόλ με στόχο την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Από τότε που τέθηκε σε εφαρμογή ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/794, η επιχειρησιακή σημασία των καθηκόντων της Ευρωπόλ έχει αλλάξει σημαντικά. Το νέο περιβάλλον απειλών μεταβάλλει επίσης τη στήριξη που τα κράτη μέλη χρειάζονται και αναμένουν από την Ευρωπόλ προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφάλεια των πολιτών τους.

(3) Οι απειλές αυτές έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα, απορρέουν από ευρύ φάσμα εγκλημάτων, τα οποία διευκολύνουν, και εκδηλώνονται σε ομάδες οργανωμένου εγκλήματος που αναπτύσσουν πολυεγκληματική δραστηριότητα, καλύπτοντας πολλούς τομείς εγκληματικών πράξεων. Δεδομένου ότι η ανάληψη δράσης σε εθνικό επίπεδο και η διασυνοριακή συνεργασία δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση αυτών των διακρατικών προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας, οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών αξιοποιούν ολοένα και περισσότερο τη στήριξη και την εμπειρογνωμοσύνη που προσφέρει η Ευρωπόλ με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Από τότε που τέθηκε σε εφαρμογή ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/794, η επιχειρησιακή σημασία των καθηκόντων της Ευρωπόλ έχει αυξηθεί σημαντικά. Το νέο περιβάλλον απειλών μεταβάλλει επίσης το εύρος και το είδος στήριξης που τα κράτη μέλη χρειάζονται και αναμένουν από την Ευρωπόλ προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφάλεια των πολιτών τους.

Τροπολογία  3

 

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α) Τα πρόσθετα καθήκοντα που ανατίθενται στην Ευρωπόλ με τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να επιτρέπουν στην Ευρωπόλ να υποστηρίζει καλύτερα τις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου, ενώ παράλληλα θα πρέπει να διαφυλάσσονται πλήρως οι αρμοδιότητες των κρατών μελών στον τομέα της εθνικής ασφάλειας που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ενίσχυση της εντολής της Ευρωπόλ θα πρέπει να εξισορροπηθεί με την ενίσχυση των διασφαλίσεων όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα και την αύξηση της λογοδοσίας, της ευθύνης και της εποπτείας, συμπεριλαμβανομένης της κοινοβουλευτικής εποπτείας. Για να μπορέσει η Ευρωπόλ να εκπληρώσει την εντολή της, οι πρόσθετες αρμοδιότητες και τα πρόσθετα καθήκοντά της θα πρέπει να συνοδεύονται από επαρκείς ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους.

Τροπολογία  4

 

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Δεδομένου ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει αυξανόμενες απειλές από ομάδες οργανωμένου εγκλήματος και τρομοκρατικές επιθέσεις, μια αποτελεσματική αντίδραση των αρχών επιβολής του νόμου πρέπει να περιλαμβάνει τη διαθεσιμότητα καλά εκπαιδευμένων και διαλειτουργικών ειδικών μονάδων επέμβασης που ειδικεύονται στον έλεγχο καταστάσεων κρίσης. Στην Ένωση, οι μονάδες επιβολής του νόμου των κρατών μελών συνεργάζονται βάσει της απόφασης 2008/617 του Συμβουλίου53. Η Ευρωπόλ θα πρέπει να είναι σε θέση να στηρίζει τις εν λόγω ειδικές μονάδες επέμβασης, μεταξύ άλλων με την παροχή επιχειρησιακής, τεχνικής και οικονομικής υποστήριξης.

(4) Δεδομένου ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει αυξανόμενες απειλές από ομάδες οργανωμένου εγκλήματος και τρομοκρατικές επιθέσεις, μια αποτελεσματική αντίδραση των αρχών επιβολής του νόμου πρέπει να περιλαμβάνει τη διαθεσιμότητα καλά εκπαιδευμένων και διαλειτουργικών ειδικών μονάδων επέμβασης που ειδικεύονται στον έλεγχο ανθρωπογενών καταστάσεων κρίσης που συνιστούν σοβαρή άμεση υλική απειλή κατά προσώπων, ιδιοκτησίας, υποδομών ή οργανισμών, ιδίως δε ομηρία, πειρατεία και ανάλογα συμβάντα. Στην Ένωση, οι εν λόγω μονάδες επιβολής του νόμου των κρατών μελών συνεργάζονται βάσει της απόφασης 2008/617 του Συμβουλίου53. Η Ευρωπόλ θα πρέπει να είναι σε θέση να στηρίζει τις εν λόγω ειδικές μονάδες επέμβασης, μεταξύ άλλων με την παροχή επιχειρησιακής, τεχνικής και οικονομικής υποστήριξης. Η στήριξη αυτή είναι πάντα συμπληρωματική προς τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη μέλη για τη διασφάλιση της προστασίας των πολιτών τους.

__________________

__________________

53 Απόφαση 2008/617/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, για τη βελτίωση της συνεργασίας σε καταστάσεις κρίσεως μεταξύ των ειδικών μονάδων επέμβασης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 210 της 6.8.2008).

53 Απόφαση 2008/617/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, για τη βελτίωση της συνεργασίας σε καταστάσεις κρίσεως μεταξύ των ειδικών μονάδων επέμβασης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 210 της 6.8.2008, σ. 73).

Τροπολογία  5

 

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Τα τελευταία χρόνια κυβερνοεπιθέσεις μεγάλης κλίμακας είχαν ως στόχο τόσο δημόσιες όσο και ιδιωτικές οντότητες σε πολλές δικαιοδοσίες της Ένωσης και εκτός αυτής, επηρεάζοντας διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών, της υγείας και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Το κυβερνοέγκλημα και η κυβερνοασφάλεια δεν μπορούν να διαχωριστούν σ’ ένα διασυνδεδεμένο περιβάλλον. Η πρόληψη, η διερεύνηση και η δίωξη τέτοιων δραστηριοτήτων υποστηρίζονται από τον συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ των σχετικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (στο εξής: ENISA), των αρμόδιων αρχών για την ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών (στο εξής: αρχές ΣΔΠ), όπως ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2016/114854, των αρχών επιβολής του νόμου και ιδιωτικών φορέων. Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ όλων των σχετικών φορέων σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο όσον αφορά τις κυβερνοεπιθέσεις και τις απειλές κατά της ασφάλειας, η Ευρωπόλ θα πρέπει να συνεργάζεται με τον ENISA μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και της παροχής αναλυτικής υποστήριξης.

(5) Τα τελευταία χρόνια κυβερνοεπιθέσεις μεγάλης κλίμακας, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων με προέλευση από τρίτες χώρες, είχαν ως στόχο τόσο δημόσιες όσο και ιδιωτικές οντότητες σε πολλές δικαιοδοσίες της Ένωσης και εκτός αυτής, επηρεάζοντας διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών, της υγείας και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Η πρόληψη, η ανίχνευση, η διερεύνηση και η δίωξη τέτοιων δραστηριοτήτων υποστηρίζονται από τον συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ των σχετικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (στο εξής: ENISA), των αρμόδιων αρχών για την ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών (στο εξής: αρχές ΣΔΠ), όπως ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2016/114854, των αρχών επιβολής του νόμου και ιδιωτικών φορέων. Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ όλων των σχετικών φορέων σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο όσον αφορά τις κυβερνοεπιθέσεις και τις απειλές κατά της κυβερνοασφάλειας, η Ευρωπόλ θα πρέπει να συνεργάζεται με τον ENISA, στο πλαίσιο των αντίστοιχων εντολών τους, μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και της παροχής αναλυτικής υποστήριξης.

__________________

__________________

54 Οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση (ΕΕ L 194 της 19.7.2016, σ. 1-30).

54 Οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση (ΕΕ L 194 της 19.7.2016, σ. 1).

Τροπολογία  6

 

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Οι εγκληματίες υψηλού κινδύνου έχουν ηγετικό ρόλο στα εγκληματικά δίκτυα και συνιστούν σημαντικό κίνδυνο σοβαρού εγκλήματος για την εσωτερική ασφάλεια της Ένωσης. Για την καταπολέμηση των ομάδων οργανωμένου εγκλήματος υψηλού κινδύνου και των ηγετικών μελών τους, η Ευρωπόλ θα πρέπει να είναι σε θέση να στηρίζει τα κράτη μέλη ώστε να εστιάζουν τις έρευνές τους στον εντοπισμό των εν λόγω προσώπων, των εγκληματικών δραστηριοτήτων τους και των μελών των εγκληματικών δικτύων τους.

(6) Οι εγκληματίες υψηλού κινδύνου έχουν ηγετικό ρόλο στα εγκληματικά δίκτυα και συνιστούν σημαντικό κίνδυνο σοβαρού εγκλήματος για την εσωτερική ασφάλεια της Ένωσης. Για την καταπολέμηση των ομάδων οργανωμένου εγκλήματος υψηλού κινδύνου και των ηγετικών μελών τους, η Ευρωπόλ θα πρέπει να είναι σε θέση να στηρίζει τα κράτη μέλη ώστε να εστιάζουν τις έρευνές τους στον εντοπισμό των εν λόγω προσώπων, των εγκληματικών δραστηριοτήτων τους και των χρηματοοικονομικών τους στοιχείων, και των μελών των εγκληματικών δικτύων τους, καθώς και των προσώπων που ανήκουν σε εθνικά, πολιτικά και χρηματοοικονομικά θεσμικά όργανα τα οποία εμπλέκονται σε εγκλήματα μέσω συστημάτων διαφθοράς.

Τροπολογία  7

 

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Οι απειλές που εγείρει το σοβαρό έγκλημα απαιτούν συντονισμένη, συνεκτική, πολυτομεακή και διυπηρεσιακή αντίδραση. Η Ευρωπόλ θα πρέπει να μπορεί να διευκολύνει και να στηρίζει τις εν λόγω πρωτοβουλίες για την ασφάλεια που βασίζονται σε πληροφορίες και προωθούνται από τα κράτη μέλη με σκοπό τον εντοπισμό, την ιεράρχηση και την αντιμετώπιση των απειλών του σοβαρού εγκλήματος. Τέτοιες πρωτοβουλίες είναι, μεταξύ άλλων, η Ευρωπαϊκή Πολυκλαδική Πλατφόρμα κατά των Εγκληματικών Απειλών. Η Ευρωπόλ θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει διοικητική, υλικοτεχνική, οικονομική και επιχειρησιακή υποστήριξη σε τέτοιες δραστηριότητες, στηρίζοντας τον καθορισμό των διατομεακών προτεραιοτήτων και την υλοποίηση οριζόντιων στρατηγικών στόχων για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος.

(7) Οι απειλές που εγείρει το σοβαρό έγκλημα απαιτούν συντονισμένη, συνεκτική, πολυτομεακή και διυπηρεσιακή αντίδραση. Η Ευρωπόλ θα πρέπει να μπορεί να διευκολύνει και να στηρίζει τις εν λόγω επιχειρησιακές και στρατηγικές δραστηριότητες που προωθούνται από τα κράτη μέλη με σκοπό τον εντοπισμό, την ιεράρχηση και την αντιμετώπιση των απειλών του σοβαρού εγκλήματος. Τέτοια πρωτοβουλία είναι, μεταξύ άλλων, η Ευρωπαϊκή Πολυκλαδική Πλατφόρμα κατά των Εγκληματικών Απειλών. Η Ευρωπόλ θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει διοικητική, υλικοτεχνική, οικονομική και επιχειρησιακή υποστήριξη σε τέτοιες δραστηριότητες, στηρίζοντας τον καθορισμό των διατομεακών προτεραιοτήτων και την υλοποίηση οριζόντιων στρατηγικών στόχων για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος.

Τροπολογία  8

 

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS), που δημιουργήθηκε στον τομέα της αστυνομικής και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1862 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου55 56, αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου ασφάλειας εντός του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Η Ευρωπόλ, ως κόμβος ανταλλαγής πληροφοριών στην Ένωση, λαμβάνει και τηρεί πολύτιμες πληροφορίες από τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς σχετικά με πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι εμπλέκονται σε εγκλήματα που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Ευρωπόλ. Κατόπιν διαβούλευσης με τα κράτη μέλη, η Ευρωπόλ θα πρέπει να είναι σε θέση να εισάγει δεδομένα σχετικά με τα εν λόγω πρόσωπα στο SIS προκειμένου να διαθέτει τα δεδομένα αυτά άμεσα και σε πραγματικό χρόνο στους τελικούς χρήστες του SIS.

(8) Το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS), που δημιουργήθηκε στον τομέα της αστυνομικής και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1862 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου55, αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου ασφάλειας εντός του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Η Ευρωπόλ, ως κόμβος ανταλλαγής πληροφοριών στην Ένωση, λαμβάνει και τηρεί πολύτιμες πληροφορίες από τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς σχετικά με υπόπτους ή καταδικασθέντες για αξιόποινες πράξεις για τις οποίες είναι αρμόδια η Ευρωπόλ. Κατόπιν διαβούλευσης με τα κράτη μέλη, η Ευρωπόλ θα πρέπει να είναι σε θέση να εισάγει καταχωρίσεις για τα εν λόγω πρόσωπα στο SIS σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1862, υπό την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα αυτά είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και ότι οι πληροφορίες λαμβάνονται από τρίτη χώρα για την οποία η Επιτροπή έχει εκδώσει απόφαση με την οποία διαπιστώνει ότι η χώρα αυτή εξασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας των δεδομένων («απόφαση περί επάρκειας»), από τρίτη χώρα με την οποία η Ένωση έχει συνάψει διεθνή συμφωνία δυνάμει του άρθρου 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η οποία περιλαμβάνει τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς επιβολής του νόμου, ή από τρίτη χώρα με την οποία η Ευρωπόλ έχει συνάψει συμφωνία συνεργασίας που προβλέπει την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πριν από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794. Όταν λαμβάνονται πληροφορίες από άλλη τρίτη χώρα, θα πρέπει να επιτρέπεται στην Ευρωπόλ να εισάγει καταχωρίσεις στο SIS εφόσον η εν λόγω τρίτη χώρα έχει επιβεβαιώσει τις πληροφορίες ή οι παρεχόμενες πληροφορίες αφορούν τρομοκρατικό αδίκημα ή οργανωμένο έγκλημα. Η Ευρωπόλ θα πρέπει να είναι σε θέση να εισάγει καταχωρίσεις στο SIS προκειμένου να τις διαθέτει άμεσα και σε πραγματικό χρόνο σε τελικούς χρήστες του SIS στην πρώτη γραμμή, όπως συνοριοφύλακες ή αστυνομικούς που δεν έχουν πρόσβαση στο σύστημα πληροφοριών της Ευρωπόλ ή στον κατάλογο επιτήρησης ETIAS, τα οποία αποτελούν επίσης διαύλους ανταλλαγής των εν λόγω πληροφοριών. Κατά την εισαγωγή των καταχωρίσεων στο SIS, η Ευρωπόλ θα πρέπει να σέβεται πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα και τους κανόνες προστασίας των δεδομένων.

__________________

__________________

55 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, την τροποποίηση και κατάργηση της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1986/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της απόφασης 2010/261/ΕΕ της Επιτροπής (ΕΕ L 312 της 7.12.2018, σ. 56-106).

55 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, την τροποποίηση και κατάργηση της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1986/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της απόφασης 2010/261/ΕΕ της Επιτροπής (ΕΕ L 312 της 7.12.2018, σ. 56).

56 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, την τροποποίηση και κατάργηση της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1986/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της απόφασης 2010/261/ΕΕ της Επιτροπής (ΕΕ L 312 της 7.12.2018, σ. 56-106).

 

Τροπολογία  9

 

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α) Η Ευρωπόλ μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη των κρατών μελών για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας μέσω της εμπειρογνωσίας και των δυνατοτήτων ανάλυσης που διαθέτει. Για να εξασφαλιστεί καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Interpol σύμφωνα με το ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο, η Ευρωπόλ θα πρέπει να παρακολουθεί, να αναλύει και να αξιολογεί ενεργά τις κόκκινες καταχωρίσεις που εκδίδει η Interpol κατόπιν αιτήματος τρίτων χωρών και να ενημερώνει τα κράτη μέλη, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και την Επιτροπή όταν υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι μια καταχώριση έχει εκδοθεί κατά παράβαση του άρθρου 3 του καταστατικού χάρτη της Interpol.

Τροπολογία  10

 

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Η Ευρωπόλ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη στήριξη του μηχανισμού αξιολόγησης και παρακολούθησης για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν, όπως θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1053/2013 του Συμβουλίου. Δεδομένης της ανάγκης να ενισχυθεί η εσωτερική ασφάλεια της Ένωσης, η Ευρωπόλ θα πρέπει να συμβάλει με την εμπειρογνωσία της, την ανάλυσή της, τις εκθέσεις και άλλες συναφείς πληροφορίες στο σύνολο της διαδικασίας αξιολόγησης και παρακολούθησης, από τον προγραμματισμό έως τις επιτόπιες επισκέψεις και τη σχετική συνέχεια που θα πρέπει να δίνεται. Η Ευρωπόλ θα πρέπει επίσης να συνδράμει στην ανάπτυξη και την επικαιροποίηση των εργαλείων αξιολόγησης και παρακολούθησης.

(9) Η Ευρωπόλ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη στήριξη του μηχανισμού αξιολόγησης και παρακολούθησης για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν, όπως θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1053/2013 του Συμβουλίου. Η Ευρωπόλ θα πρέπει επομένως να συμβάλει, κατόπιν αιτήματος, με την εμπειρογνωσία της, τις αναλύσεις της, τις εκθέσεις της και άλλες συναφείς πληροφορίες στο σύνολο του μηχανισμού αξιολόγησης του Σένγκεν, από τον προγραμματισμό έως τις επιτόπιες επισκέψεις και τη σχετική συνέχεια που θα πρέπει να δίνεται. Η Ευρωπόλ θα πρέπει επίσης να συνδράμει στην ανάπτυξη και την επικαιροποίηση των εργαλείων αξιολόγησης και παρακολούθησης.

Τροπολογία  11

 

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Οι εκτιμήσεις επικινδυνότητας αποτελούν σημαντικό στοιχείο για την πρόβλεψη των νέων τάσεων και την αντιμετώπιση των νέων απειλών στο σοβαρό έγκλημα και την τρομοκρατία. Για να υποστηριχθούν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη στη διενέργεια αποτελεσματικών εκτιμήσεων επικινδυνότητας, η Ευρωπόλ θα πρέπει να παρέχει ανάλυση της αξιολόγησης απειλών με βάση τις πληροφορίες που διαθέτει η ίδια σχετικά με εγκληματικά φαινόμενα και τάσεις, με την επιφύλαξη των διατάξεων της ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά με τη διαχείριση των τελωνειακών κινδύνων.

(10) Οι εκτιμήσεις επικινδυνότητας συμβάλλουν στην πρόβλεψη των νέων τάσεων και απειλών στο σοβαρό έγκλημα και την τρομοκρατία. Η Ευρωπόλ θα πρέπει να παρέχει αναλύσεις της αξιολόγησης απειλών στα κράτη μέλη με βάση τις πληροφορίες που διαθέτει η ίδια σχετικά με εγκληματικά φαινόμενα και τάσεις, με την επιφύλαξη των διατάξεων της ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά με τη διαχείριση των τελωνειακών κινδύνων.

Τροπολογία  12

 

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Προκειμένου η ενωσιακή χρηματοδότηση της έρευνας στον τομέα της ασφάλειας να αξιοποιείται πλήρως και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της επιβολής του νόμου, η Ευρωπόλ θα πρέπει να επικουρεί την Επιτροπή στον εντοπισμό βασικών ερευνητικών θεμάτων, καθώς και στην κατάρτιση και την εφαρμογή των ενωσιακών προγραμμάτων-πλαισίων για την έρευνα και την καινοτομία που σχετίζονται με τους στόχους της Ευρωπόλ. Όταν η Ευρωπόλ επικουρεί την Επιτροπή στον καθορισμό βασικών ερευνητικών θεμάτων και στην κατάρτιση και την εφαρμογή ενός ενωσιακού προγράμματος-πλαισίου, δεν θα πρέπει να λαμβάνει χρηματοδότηση από το εν λόγω πρόγραμμα, σύμφωνα με την αρχή της σύγκρουσης συμφερόντων.

(11) Προκειμένου η ενωσιακή χρηματοδότηση της έρευνας στον τομέα της ασφάλειας να αξιοποιείται πλήρως και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της επιβολής του νόμου, η Ευρωπόλ θα πρέπει να επικουρεί την Επιτροπή στον εντοπισμό βασικών ερευνητικών θεμάτων, καθώς και στην κατάρτιση και την εφαρμογή των ενωσιακών προγραμμάτων-πλαισίων για την έρευνα και την καινοτομία που σχετίζονται με τους στόχους της Ευρωπόλ. Προκειμένου να αποφεύγονται συγκρούσεις συμφερόντων, η Ευρωπόλ δεν θα πρέπει να λαμβάνει χρηματοδότηση από προγράμματα-πλαίσια της Ένωσης στων οποίων τον σχεδιασμό ή την εφαρμογή συμβάλλει.

Τροπολογία  13

 

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Η Ένωση και τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να θεσπίζουν περιοριστικά μέτρα σχετικά με τις άμεσες ξένες επενδύσεις για λόγους ασφάλειας ή δημόσιας τάξης. Για τον σκοπό αυτό, ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/452 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου57 θεσπίζει πλαίσιο για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ένωση, το οποίο παρέχει στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή τα μέσα για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των κινδύνων κατά της ασφάλειας ή της δημόσιας τάξης. Στο πλαίσιο της εκτίμησης των αναμενόμενων συνεπειών για την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, η Ευρωπόλ θα πρέπει να στηρίζει τον έλεγχο συγκεκριμένων περιπτώσεων άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ένωση που αφορούν επιχειρήσεις οι οποίες παρέχουν τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται ή αναπτύσσονται από την Ευρωπόλ ή από κράτη μέλη με σκοπό την πρόληψη και τη διερεύνηση εγκλημάτων.

(12) Η Ένωση και τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να θεσπίζουν περιοριστικά μέτρα σχετικά με τις άμεσες ξένες επενδύσεις για λόγους ασφάλειας ή δημόσιας τάξης. Για τον σκοπό αυτό, ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/452 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου57 θεσπίζει πλαίσιο για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ένωση, το οποίο παρέχει στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή τα μέσα για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των κινδύνων κατά της ασφάλειας ή της δημόσιας τάξης. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις σε αναδυόμενες τεχνολογίες χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, καθώς μπορεί να έχουν εκτεταμένες συνέπειες για την ασφάλεια και τη δημόσια τάξη, ιδίως όταν οι τεχνολογίες αυτές αναπτύσσονται από αρχές επιβολής του νόμου. Δεδομένων του ρόλου της στην παρακολούθηση των αναδυόμενων τεχνολογιών και της ενεργής συμμετοχής της στην ανάπτυξη νέων τρόπων χρήσης των τεχνολογιών αυτών για σκοπούς επιβολής του νόμου, ιδίως μέσω του εργαστηρίου καινοτομίας και του κόμβου καινοτομίας, η Ευρωπόλ διαθέτει εκτενείς γνώσεις σχετικά με τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι εν λόγω τεχνολογίες, καθώς και τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση τους. Η Ευρωπόλ θα πρέπει, επομένως, να στηρίζει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή κατά τον έλεγχο άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ένωση που αφορούν επιχειρήσεις οι οποίες παρέχουν τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού, που χρησιμοποιούνται από την Ευρωπόλ ή από κράτη μέλη με σκοπό την πρόληψη και τη διερεύνηση εγκλημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο των στόχων της Ευρωπόλ ή κρίσιμες τεχνολογίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη διευκόλυνση της τρομοκρατίας. Στο πλαίσιο αυτό, η εμπειρογνωσία της Ευρωπόλ θα πρέπει να στηρίζει τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων και των συναφών κινδύνων για την ασφάλεια. Θα πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη το κατά πόσον ο ξένος επενδυτής έχει ήδη εμπλακεί σε δραστηριότητες που επηρεάζουν την ασφάλεια σε ένα κράτος μέλος, κατά πόσον υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ο ξένος επενδυτής να εμπλακεί σε παράνομες ή εγκληματικές δραστηριότητες, ή κατά πόσον ο ξένος επενδυτής ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από την κυβέρνηση τρίτης χώρας, μεταξύ άλλων μέσω επιδοτήσεων.

__________________

__________________

57 Κανονισμός (ΕΕ) 2019/452 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2019, για τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ένωση (ΕΕ L 79I της 21.3.2019, σ. 1-14).

57 Κανονισμός (ΕΕ) 2019/452 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2019, για τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ένωση (ΕΕ L 79I της 21.3.2019, σ. 1).

Τροπολογία  14

 

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Ένας από τους στόχους της Ευρωπόλ είναι να στηρίζει και να ενισχύει τη δράση των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και την αμοιβαία συνεργασία τους για την πρόληψη και την καταπολέμηση μορφών εγκλήματος που θίγουν κοινά συμφέροντα τα οποία καλύπτονται από πολιτική της Ένωσης. Για να ενισχυθεί η υποστήριξη αυτή, η Ευρωπόλ θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ζητά από τις αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους να κινήσουν, να διεξαγάγουν ή να συντονίσουν ποινική έρευνα για έγκλημα που θίγει κοινό συμφέρον το οποίο καλύπτεται από πολιτική της Ένωσης, ακόμη και όταν το οικείο έγκλημα δεν έχει διασυνοριακό χαρακτήρα. Η Ευρωπόλ πρέπει να ενημερώνει την Eurojust σχετικά με τέτοιου είδους αιτήματα.

(14) Ένας από τους στόχους της Ευρωπόλ είναι να στηρίζει και να ενισχύει τη δράση των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και την αμοιβαία συνεργασία τους για την πρόληψη και την καταπολέμηση μορφών εγκλήματος που θίγουν κοινά συμφέροντα τα οποία καλύπτονται από πολιτική της Ένωσης. Για να ενισχυθεί η υποστήριξη αυτή, η Ευρωπόλ θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ζητά από τις αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους να κινήσουν, να διεξαγάγουν ή να συντονίσουν ποινική έρευνα για έγκλημα που θίγει κοινό συμφέρον το οποίο καλύπτεται από πολιτική της Ένωσης, ακόμη και όταν το οικείο έγκλημα δεν έχει διασυνοριακό χαρακτήρα. Η Ευρωπόλ πρέπει να ενημερώνει την Eurojust και, κατά περίπτωση, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σχετικά με τέτοιου είδους αιτήματα.

Τροπολογία  15

 

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Η δημοσιοποίηση της ταυτότητας και ορισμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπόπτων ή καταδικασθέντων προσώπων, τα οποία αναζητούνται βάσει δικαστικής απόφασης κράτους μέλους, αυξάνει τις πιθανότητες εντοπισμού και σύλληψης των προσώπων αυτών. Η Ευρωπόλ, για να στηρίξει τα κράτη μέλη στο συγκεκριμένο έργο, θα πρέπει να είναι σε θέση να δημοσιεύει στον ιστότοπό της πληροφορίες σχετικά με τους πλέον καταζητούμενους φυγόδικους της Ευρώπης για αξιόποινες πράξεις για τις οποίες είναι αρμόδια η Ευρωπόλ, και να διευκολύνει το κοινό στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τα εν λόγω πρόσωπα.

(15) Η δημοσιοποίηση της ταυτότητας και ορισμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπόπτων ή καταδικασθέντων προσώπων, τα οποία αναζητούνται βάσει δικαστικής απόφασης κράτους μέλους, αυξάνει τις πιθανότητες εντοπισμού και σύλληψης των προσώπων αυτών. Η Ευρωπόλ, για να στηρίξει τα κράτη μέλη στο συγκεκριμένο έργο, θα πρέπει να είναι σε θέση να δημοσιεύει στον ιστότοπό της πληροφορίες σχετικά με τους πλέον καταζητούμενους φυγόδικους της Ευρώπης για αξιόποινες πράξεις για τις οποίες είναι αρμόδια η Ευρωπόλ, και να διευκολύνει το κοινό να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω πρόσωπα στην Ευρωπόλ ή στις αρμόδιες εθνικές αρχές.

Τροπολογία  16

 

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπόλ περιορίζεται στις κατηγορίες υποκειμένων των δεδομένων των οποίων τα δεδομένα μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία δυνάμει του παρόντος κανονισμού, η Ευρωπόλ θα πρέπει να είναι σε θέση να ελέγχει αν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο της πρόληψης και της καταπολέμησης εγκλημάτων που εμπίπτουν στους στόχους της Ευρωπόλ αντιστοιχούν σε μία από τις εν λόγω κατηγορίες υποκειμένων των δεδομένων. Για τον σκοπό αυτό, η Ευρωπόλ θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να διενεργεί προκαταρκτική ανάλυση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνονται, με μοναδικό σκοπό να προσδιορίζεται κατά πόσον τα εν λόγω δεδομένα εμπίπτουν στις συγκεκριμένες κατηγορίες υποκειμένων των δεδομένων. Γι’ αυτό, η Ευρωπόλ θα πρέπει να μπορεί να φιλτράρει τα δεδομένα, αντιπαραβάλλοντάς τα με δεδομένα που έχει ήδη στην κατοχή της. Η εν λόγω προκαταρκτική ανάλυση θα πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την επεξεργασία δεδομένων από την Ευρωπόλ με σκοπό τη διασταύρωση, τη στρατηγική ανάλυση, την επιχειρησιακή ανάλυση ή την ανταλλαγή πληροφοριών. Αν από την προκαταρκτική ανάλυση προκύψει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες υποκειμένων των δεδομένων των οποίων τα δεδομένα μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία δυνάμει του παρόντος κανονισμού, η Ευρωπόλ θα πρέπει να διαγράψει τα εν λόγω δεδομένα.

(16) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπόλ περιορίζεται στις κατηγορίες υποκειμένων των δεδομένων των οποίων τα δεδομένα μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία δυνάμει του παρόντος κανονισμού, η Ευρωπόλ θα πρέπει να είναι σε θέση να ελέγχει αν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο της πρόληψης και της καταπολέμησης εγκλημάτων που εμπίπτουν στους στόχους της Ευρωπόλ αντιστοιχούν σε μία από τις εν λόγω κατηγορίες υποκειμένων των δεδομένων. Για τον σκοπό αυτό, η Ευρωπόλ θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να διενεργεί προκαταρκτική ανάλυση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνονται, με μοναδικό σκοπό να προσδιορίζεται κατά πόσον τα εν λόγω δεδομένα εμπίπτουν στις συγκεκριμένες κατηγορίες υποκειμένων των δεδομένων, με την αντιπαραβολή των δεδομένων με δεδομένα που έχει ήδη στην κατοχή της, χωρίς περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων για πρόσθετες ενδείξεις σε αυτό το στάδιο. Η εν λόγω προκαταρκτική ανάλυση θα πρέπει να πραγματοποιείται πριν και χωριστά από την επεξεργασία δεδομένων από την Ευρωπόλ με σκοπό τη διασταύρωση, τη στρατηγική ανάλυση, την επιχειρησιακή ανάλυση ή την ανταλλαγή πληροφοριών, και αφότου η Ευρωπόλ εξακριβώσει ότι τα δεδομένα είναι συναφή και αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων της.

Τροπολογία  17

 

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16α) Ως αποτέλεσμα της διάθεσης νέων πληροφοριών στο πλαίσιο ερευνών, για παράδειγμα όσον αφορά επιπλέον υπόπτους, η κατηγοριοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε ένα συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων μπορεί να αλλάζει με την πάροδο του χρόνου. Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπόλ θα πρέπει κατ’ εξαίρεση να έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να καθορίζει τις κατηγορίες υποκειμένων των δεδομένων για μέγιστη περίοδο ενός έτους. Η Ευρωπόλ θα πρέπει να είναι σε θέση να παρατείνει τη μέγιστη περίοδο επεξεργασίας κατά έως και έξι μήνες σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις και υπό την προϋπόθεση ότι η παράταση αυτή είναι αναγκαία και αναλογική. Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) θα πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με την παράταση αυτή. Όταν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τον σκοπό του προσδιορισμού των κατηγοριών υποκειμένων των δεδομένων δεν είναι πλέον αναγκαία και δικαιολογημένη, και σε κάθε περίπτωση μετά τη λήξη της μέγιστης περιόδου επεξεργασίας, η Ευρωπόλ θα πρέπει να διαγράφει τα σχετικά δεδομένα.

Τροπολογία  18

 

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17) Τα δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο ποινικών ερευνών έχουν αυξηθεί σε μέγεθος και έχουν γίνει πιο πολύπλοκα. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν μεγάλα και σύνθετα σύνολα δεδομένων στην Ευρωπόλ, ζητώντας την επιχειρησιακή της ανάλυση για τον εντοπισμό συνδέσμων με άλλα εγκλήματα και εγκληματίες σε άλλα κράτη μέλη και εκτός της Ένωσης. Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να εντοπίσουν τέτοιου είδους διασυνοριακές συνδέσεις μέσω της δικής τους ανάλυσης των δεδομένων. Η Ευρωπόλ θα πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίζει τις ποινικές έρευνες των κρατών μελών μέσω της επεξεργασίας μεγάλων και σύνθετων συνόλων δεδομένων για τον εντοπισμό τέτοιων διασυνοριακών συνδέσεων, όταν πληρούνται οι αυστηρές απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Όταν είναι αναγκαίο για την αποτελεσματική υποστήριξη συγκεκριμένης ποινικής έρευνας σε κράτος μέλος, η Ευρωπόλ θα πρέπει να μπορεί να επεξεργάζεται τα σύνολα δεδομένων τα οποία έχουν αποκτήσει οι εθνικές αρχές στο πλαίσιο της εν λόγω ποινικής έρευνας σύμφωνα με τις δικονομικές απαιτήσεις και εγγυήσεις που ισχύουν δυνάμει του εθνικού τους ποινικού δικαίου και τα οποία έχουν υποβάλει στη συνέχεια στην Ευρωπόλ. Όταν ένα κράτος μέλος παρέχει στην Ευρωπόλ φάκελο έρευνας και ζητά την υποστήριξη της Ευρωπόλ για συγκεκριμένη ποινική έρευνα, η Ευρωπόλ θα πρέπει να είναι σε θέση να επεξεργάζεται όλα τα δεδομένα που περιέχονται στον εν λόγω φάκελο για όσο χρονικό διάστημα στηρίζει τη συγκεκριμένη ποινική έρευνα. Η Ευρωπόλ θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για τη στήριξή της σε συγκεκριμένη ποινική έρευνα σε κράτος μέλος, αν τα εν λόγω δεδομένα προέρχονται από τρίτη χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι η τρίτη χώρα υπόκειται σε απόφαση της Επιτροπής με την οποία διαπιστώνεται ότι η χώρα διασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας των δεδομένων (στο εξής: απόφαση περί επάρκειας) ή, ελλείψει απόφασης περί επάρκειας, σε διεθνή συμφωνία που έχει συναφθεί από την Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 218 της ΣΛΕΕ ή σε συμφωνία συνεργασίας η οποία επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και έχει συναφθεί μεταξύ της Ευρωπόλ και της τρίτης χώρας πριν από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 και με την προϋπόθεση ότι η τρίτη χώρα έχει αποκτήσει τα δεδομένα στο πλαίσιο ποινικής έρευνας σύμφωνα με τις δικονομικές απαιτήσεις και εγγυήσεις που ισχύουν βάσει του εθνικού ποινικού της δικαίου.

(17) Τα δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο ποινικών ερευνών έχουν αυξηθεί σε μέγεθος και έχουν γίνει πιο πολύπλοκα. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν μεγάλα και σύνθετα σύνολα δεδομένων στην Ευρωπόλ, ζητώντας την επιχειρησιακή της ανάλυση για τον εντοπισμό συνδέσμων με άλλα εγκλήματα και εγκληματίες σε άλλα κράτη μέλη και εκτός της Ένωσης. Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να εντοπίσουν με την ίδια επιτυχία τέτοιου είδους διασυνοριακές συνδέσεις μέσω της δικής τους ανάλυσης των δεδομένων. Η Ευρωπόλ θα πρέπει επομένως να είναι σε θέση να υποστηρίζει τις ποινικές έρευνες των κρατών μελών μέσω της επεξεργασίας μεγάλων και σύνθετων συνόλων δεδομένων για τον εντοπισμό τέτοιων διασυνοριακών συνδέσεων, όταν πληρούνται οι αυστηρές απαιτήσεις και διασφαλίσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Όταν είναι αναγκαίο για την αποτελεσματική υποστήριξη συγκεκριμένης ποινικής έρευνας σε κράτος μέλος ή όταν ένα κράτος μέλος ή ένας φορέας της Ένωσης ζητεί στρατηγική ανάλυση στο πλαίσιο της εντολής της Ευρωπόλ, η Ευρωπόλ θα πρέπει να μπορεί να επεξεργάζεται τα σύνολα δεδομένων τα οποία έχουν αποκτήσει οι εθνικές αρχές στο πλαίσιο της εν λόγω ποινικής έρευνας σύμφωνα με τις δικονομικές απαιτήσεις και εγγυήσεις που ισχύουν δυνάμει του εθνικού τους ποινικού δικαίου και τα οποία έχουν υποβάλει στη συνέχεια στην Ευρωπόλ. Όταν ένα κράτος μέλος, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή η Eurojust παρέχει στην Ευρωπόλ φάκελο έρευνας και ζητά την υποστήριξη της Ευρωπόλ για συγκεκριμένη ποινική έρευνα, στο πλαίσιο της εντολής της Ευρωπόλ με την παροχή επιχειρησιακής ανάλυσης, η Ευρωπόλ θα πρέπει να είναι σε θέση να επεξεργάζεται όλα τα δεδομένα που περιέχονται στον εν λόγω φάκελο για όσο χρονικό διάστημα στηρίζει τη συγκεκριμένη ποινική έρευνα.

Τροπολογία  19

 

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18) Για να διασφαλιστεί ότι κάθε επεξεργασία δεδομένων είναι αναγκαία και αναλογική, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με το εθνικό και το ενωσιακό δίκαιο όταν υποβάλλουν φάκελο έρευνας στην Ευρωπόλ. Η Ευρωπόλ θα πρέπει να ελέγχει κατά πόσον, για τη στήριξη συγκεκριμένης ποινικής έρευνας, είναι αναγκαία και αναλογική η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ενδέχεται να μην εμπίπτουν στις κατηγορίες υποκειμένων των δεδομένων των οποίων τα δεδομένα μπορούν γενικά να υποβληθούν σε επεξεργασία σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794. Η Ευρωπόλ θα πρέπει να τεκμηριώνει την εν λόγω εκτίμηση. Η Ευρωπόλ θα πρέπει να αποθηκεύει τα εν λόγω δεδομένα με λειτουργικό διαχωρισμό από άλλα δεδομένα και θα πρέπει να τα επεξεργάζεται μόνο όταν είναι αναγκαίο για τη στήριξή της σε συγκεκριμένη ποινική έρευνα, όπως σε περίπτωση νέας καθοδηγητικής ένδειξης.

(18) Για να διασφαλιστεί ότι κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπόλ είναι αναγκαία και αναλογική, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με το εθνικό και το ενωσιακό δίκαιο όταν υποβάλλουν στην Ευρωπόλ φάκελο έρευνας που περιέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες απαιτείται προηγούμενη δικαστική έγκριση. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: Δικαστήριο) θεωρεί ότι η πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό τη διατήρηση ή τη χρήση τους θίγει το θεμελιώδες δικαίωμα στον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής που κατοχυρώνεται στο άρθρο 7 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: Χάρτης), η Ευρωπόλ θα πρέπει να ελέγχει κατά πόσον, για τη στήριξη συγκεκριμένης ποινικής έρευνας, είναι αναγκαία και αναλογική η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ενδέχεται να μην εμπίπτουν στις κατηγορίες υποκειμένων των δεδομένων των οποίων τα δεδομένα μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794. Η Ευρωπόλ θα πρέπει να τεκμηριώνει την εν λόγω εκτίμηση. Η Ευρωπόλ θα πρέπει να αποθηκεύει τα εν λόγω δεδομένα με λειτουργικό διαχωρισμό από άλλα δεδομένα και θα πρέπει να τα επεξεργάζεται μόνο όταν είναι αναγκαίο για τη στήριξή της σε συγκεκριμένη ποινική έρευνα, όπως σε περίπτωση νέας καθοδηγητικής ένδειξης.

Τροπολογία  20

 

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18α) Η Ευρωπόλ θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για τη στήριξή της σε συγκεκριμένη ποινική έρευνα σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, αν τα εν λόγω δεδομένα προέρχονται από τρίτη χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι η τρίτη χώρα υπόκειται σε απόφαση περί επάρκειας, σε διεθνή συμφωνία που έχει συναφθεί από την Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 218 ΣΛΕΕ η οποία περιλαμβάνει τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς επιβολής του νόμου, ή σε συμφωνία συνεργασίας η οποία επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και έχει συναφθεί μεταξύ της Ευρωπόλ και της τρίτης χώρας πριν από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794, και με την προϋπόθεση ότι η τρίτη χώρα έχει αποκτήσει τα δεδομένα στο πλαίσιο ποινικής έρευνας σύμφωνα με τις δικονομικές απαιτήσεις και εγγυήσεις που ισχύουν βάσει του εθνικού ποινικού της δικαίου. Όταν τρίτη χώρα παρέχει στην Ευρωπόλ φάκελο έρευνας, η Ευρωπόλ θα πρέπει να επαληθεύει ότι ο όγκος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι δυσανάλογος σε σχέση με τη συγκεκριμένη έρευνα σε κράτος μέλος την οποία στηρίζει η Ευρωπόλ και ότι δεν υπάρχουν αντικειμενικά στοιχεία που να δείχνουν ότι ο φάκελος της έρευνας έχει ληφθεί από την τρίτη χώρα κατά κατάφωρη παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων. Στην περίπτωση που η Ευρωπόλ καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν πληρούνται οι εν λόγω προϋποθέσεις, δεν θα πρέπει να επεξεργαστεί τα δεδομένα. Ο ΕΕΠΔ θα πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με την επεξεργασία και να λαμβάνει τον φάκελο έρευνας, την αιτιολόγηση της αναγκαιότητας της επεξεργασίας από την Ευρωπόλ, και γενική περιγραφή των κατηγοριών δεδομένων.

Τροπολογία  21

 

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ένα κράτος μέλος μπορεί να χρησιμοποιεί τις εκθέσεις ανάλυσης της Ευρωπόλ στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών κατόπιν ποινικής έρευνας, η Ευρωπόλ θα πρέπει να είναι σε θέση να αποθηκεύει τον σχετικό φάκελο έρευνας κατόπιν αιτήματος του εν λόγω κράτους μέλους με σκοπό τη διασφάλιση της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της ιχνηλασιμότητας της διαδικασίας συλλογής πληροφοριών σχετικά με το έγκλημα. Η Ευρωπόλ θα πρέπει να αποθηκεύει αυτά τα δεδομένα χωριστά και μόνο για όσο διάστημα οι δικαστικές διαδικασίες που σχετίζονται με την εν λόγω ποινική έρευνα βρίσκονται σε εξέλιξη στο κράτος μέλος. Είναι αναγκαίο να διασφαλιστούν, αφενός, η πρόσβαση των αρμόδιων δικαστικών αρχών και, αφετέρου, τα δικαιώματα υπεράσπισης, ιδίως το δικαίωμα των υπόπτων ή κατηγορουμένων ή των δικηγόρων τους να έχουν πρόσβαση στον φάκελο της υπόθεσης.

(19) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ένα κράτος μέλος μπορεί να χρησιμοποιεί τις εκθέσεις ανάλυσης της Ευρωπόλ στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών κατόπιν ποινικής έρευνας, η Ευρωπόλ θα πρέπει να είναι σε θέση να αποθηκεύει τον σχετικό φάκελο έρευνας κατόπιν αιτήματος του εν λόγω κράτους μέλους, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ή της Eurojust, έως ότου ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία, με σκοπό τη διασφάλιση της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της ιχνηλασιμότητας της διαδικασίας συλλογής πληροφοριών σχετικά με το έγκλημα. Η Ευρωπόλ θα πρέπει να αποθηκεύει αυτά τα δεδομένα χωριστά και μόνο για όσο διάστημα οι δικαστικές διαδικασίες που σχετίζονται με την εν λόγω ποινική έρευνα βρίσκονται σε εξέλιξη στο κράτος μέλος. Είναι αναγκαίο να διασφαλιστούν, αφενός, η πρόσβαση των αρμόδιων δικαστικών αρχών και, αφετέρου, τα δικαιώματα υπεράσπισης, ιδίως το δικαίωμα των υπόπτων ή κατηγορουμένων ή των δικηγόρων τους να έχουν πρόσβαση στον φάκελο της υπόθεσης. Για τον σκοπό αυτό, η Ευρωπόλ θα πρέπει να καταγράφει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και τις μεθόδους με τις οποίες έχουν συγκεντρωθεί ή αποκτηθεί από την Ευρωπόλ, ώστε να καθίσταται δυνατός ο αποτελεσματικός έλεγχος των αποδεικτικών στοιχείων από την υπεράσπιση.

Τροπολογία  22

 

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20) Οι διασυνοριακές υποθέσεις σοβαρού εγκλήματος ή τρομοκρατίας απαιτούν τη στενή συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου των οικείων κρατών μελών. Η Ευρωπόλ παρέχει εργαλεία για τη στήριξη αυτής της συνεργασίας στο πλαίσιο ερευνών, ιδίως μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών. Για την περαιτέρω ενίσχυση αυτής της συνεργασίας σε συγκεκριμένες έρευνες μέσω κοινής επιχειρησιακής ανάλυσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να επιτρέπουν σε άλλα κράτη μέλη να έχουν άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες που διαβίβασαν στην Ευρωπόλ, με την επιφύλαξη τυχόν περιορισμών που θέτουν όσον αφορά την πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες. Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο κοινής επιχειρησιακής ανάλυσης θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες και τις διασφαλίσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

(20) Οι διασυνοριακές υποθέσεις σοβαρού εγκλήματος ή τρομοκρατίας απαιτούν τη στενή συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου των οικείων κρατών μελών. Η Ευρωπόλ παρέχει εργαλεία για τη στήριξη αυτής της συνεργασίας στο πλαίσιο ερευνών, ιδίως μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών. Για την περαιτέρω ενίσχυση αυτής της συνεργασίας σε συγκεκριμένες έρευνες μέσω κοινής επιχειρησιακής ανάλυσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να επιτρέπουν σε άλλα κράτη μέλη να έχουν άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες που διαβίβασαν στην Ευρωπόλ, με την επιφύλαξη τυχόν γενικών ή ειδικών περιορισμών που θέτουν όσον αφορά την πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες. Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο κοινής επιχειρησιακής ανάλυσης θα πρέπει να πραγματοποιείται σε συμμόρφωση με τους κανόνες για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και με τις διασφαλίσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

 

___________________

 

Οδηγία (EΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89).

Τροπολογία  23

 

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21) Η Ευρωπόλ παρέχει επιχειρησιακή υποστήριξη στις ποινικές έρευνες των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, ιδίως με την παροχή επιχειρησιακής και εγκληματολογικής ανάλυσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να θέτουν τα αποτελέσματα αυτών των δραστηριοτήτων στη διάθεση των άλλων αρμόδιων αρχών τους, συμπεριλαμβανομένων των εισαγγελέων και των ποινικών δικαστηρίων, καθ’ όλη τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας. Για τον σκοπό αυτό, το προσωπικό της Ευρωπόλ θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία τα οποία περιήλθαν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή την άσκηση των δραστηριοτήτων του, στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων περιορισμών χρήσης και του εθνικού ποινικού δικονομικού δικαίου.

(21) Η Ευρωπόλ παρέχει επιχειρησιακή υποστήριξη στις ποινικές έρευνες των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, μεταξύ άλλων με την παροχή επιχειρησιακής και εγκληματολογικής ανάλυσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να θέτουν τα αποτελέσματα αυτών των δραστηριοτήτων στη διάθεση των άλλων αρμόδιων αρχών τους, συμπεριλαμβανομένων των εισαγγελέων και των ποινικών δικαστηρίων, καθώς επίσης των συνηγόρων υπεράσπισης, καθ’ όλη τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας. Για τον σκοπό αυτό, το προσωπικό της Ευρωπόλ που έχει λάβει σχετική εξουσιοδότηση από τον εκτελεστικό διευθυντή, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία τα οποία περιήλθαν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή την άσκηση των δραστηριοτήτων του, στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων περιορισμών χρήσης και του εθνικού δικονομικού δικαίου.

Τροπολογία  24

 

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22) Η Ευρωπόλ και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου58, θα πρέπει να θεσπίσουν τις αναγκαίες ρυθμίσεις για να βελτιστοποιήσουν την επιχειρησιακή συνεργασία τους, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα αντίστοιχα καθήκοντα και τις εντολές τους. Η Ευρωπόλ θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να υποστηρίζει ενεργά τις έρευνες και τις διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατόπιν αιτήματός της, μεταξύ άλλων με την παροχή αναλυτικής υποστήριξης και την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών, καθώς και να συμπράττει μαζί της, από τη στιγμή που καταγγέλλεται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εικαζόμενη αξιόποινη πράξη έως τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κρίνει αν θα ασκήσει δίωξη ή θα περατώσει την υπόθεση με άλλον τρόπο. Η Ευρωπόλ θα πρέπει, αμελλητί, να αναφέρει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάθε αξιόποινη συμπεριφορά για την οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα μπορούσε να ασκήσει την αρμοδιότητά της. Για την ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπόλ και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η Ευρωπόλ θα πρέπει να επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να έχει πρόσβαση, βάσει συστήματος σύμπτωσης/απουσίας σύμπτωσης, στα δεδομένα που διαθέτει η Ευρωπόλ, σύμφωνα με τις διασφαλίσεις και τις εγγυήσεις προστασίας των δεδομένων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Οι κανόνες σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων σε οργανισμούς της Ένωσης που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να εφαρμόζονται στη συνεργασία της Ευρωπόλ με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Ευρωπόλ θα πρέπει επίσης να έχει τη δυνατότητα να υποστηρίζει τις ποινικές έρευνες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με την ανάλυση μεγάλων και σύνθετων συνόλων δεδομένων.

(22) Η Ευρωπόλ και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου58, θα πρέπει να ολοκληρώσουν τις εργασιακές ρυθμίσεις που καθορίζουν τη διαδικασία για τη συνεργασία τους, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα αντίστοιχα καθήκοντα και τις εντολές τους. Η Ευρωπόλ θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να υποστηρίζει ενεργά τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατόπιν αιτήματός της, μεταξύ άλλων με την παροχή αναλυτικής υποστήριξης και την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών, καθώς και να συμπράττει μαζί της, από τη στιγμή που καταγγέλλεται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εικαζόμενη αξιόποινη πράξη έως τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κρίνει αν θα ασκήσει δίωξη ή θα περατώσει την υπόθεση με άλλον τρόπο. Η Ευρωπόλ θα πρέπει, αμελλητί, να αναφέρει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάθε αξιόποινη συμπεριφορά για την οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα μπορούσε να ασκήσει την αρμοδιότητά της. Για την ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπόλ και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η Ευρωπόλ θα πρέπει να επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να έχει πρόσβαση, βάσει συστήματος σύμπτωσης/απουσίας σύμπτωσης, στα δεδομένα που παρέχονται στην Ευρωπόλ για στρατηγική ή επιχειρησιακή ανάλυση ή για διασταύρωση, σύμφωνα με τις διασφαλίσεις και τις εγγυήσεις προστασίας των δεδομένων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Οι κανόνες σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων σε οργανισμούς της Ένωσης που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να εφαρμόζονται στη συνεργασία της Ευρωπόλ με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Ευρωπόλ θα πρέπει επίσης να έχει τη δυνατότητα να υποστηρίζει τις ποινικές έρευνες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με την ανάλυση μεγάλων και σύνθετων συνόλων δεδομένων σύμφωνα με τις διασφαλίσεις και τις εγγυήσεις προστασίας των δεδομένων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

__________________

__________________

58 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1-71).

58 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1).

Τροπολογία  25

 

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24) Το σοβαρό έγκλημα και η τρομοκρατία συχνά διατηρούν διασυνδέσεις εκτός της Ένωσης. Η Ευρωπόλ μπορεί να ανταλλάσσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με τρίτες χώρες, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των υποκειμένων των δεδομένων. Για να ενισχυθεί η συνεργασία με τρίτες χώρες με σκοπό την πρόληψη και την καταπολέμηση εγκλημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο των στόχων της Ευρωπόλ, ο εκτελεστικός διευθυντής της Ευρωπόλ θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επιτρέπει κατηγορίες διαβιβάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες σε συγκεκριμένες καταστάσεις και κατά περίπτωση, όταν μια τέτοια ομάδα διαβιβάσεων που σχετίζονται με συγκεκριμένη κατάσταση είναι αναγκαία και πληροί όλες τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

(24) Το σοβαρό έγκλημα και η τρομοκρατία συχνά διατηρούν διασυνδέσεις εκτός της Ένωσης. Η Ευρωπόλ μπορεί να ανταλλάσσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με τρίτες χώρες, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των υποκειμένων των δεδομένων. Σε περιστάσεις κατά τις οποίες αυτό είναι απαραίτητο για τη διερεύνηση εγκλημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο των στόχων της Ευρωπόλ, ο εκτελεστικός διευθυντής της Ευρωπόλ θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επιτρέπει μια κατηγορία διαβιβάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες σε συγκεκριμένες καταστάσεις και κατά περίπτωση, όταν μια τέτοια κατηγορία διαβιβάσεων που σχετίζονται με συγκεκριμένη κατάσταση είναι αναγκαία και αναλογική για τη διερεύνηση του συγκεκριμένου εγκλήματος και πληροί όλες τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  26

 

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25) Για τη στήριξη των κρατών μελών στη συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς που παρέχουν διασυνοριακές υπηρεσίες, όταν οι εν λόγω ιδιωτικοί φορείς διαθέτουν πληροφορίες που έχουν σημασία για την πρόληψη και την καταπολέμηση του εγκλήματος, η Ευρωπόλ θα πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνει και, σε ειδικές περιπτώσεις, να ανταλλάσσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με ιδιωτικούς φορείς.

(25) Για τη στήριξη των κρατών μελών στη συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς, όταν οι εν λόγω ιδιωτικοί φορείς διαθέτουν πληροφορίες που έχουν σημασία για την πρόληψη και την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας, η Ευρωπόλ θα πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνει και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να ανταλλάσσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με ιδιωτικούς φορείς.

Τροπολογία  27

 

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26) Οι εγκληματίες χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο διασυνοριακές υπηρεσίες ιδιωτικών φορέων για την επικοινωνία τους και τη διεξαγωγή παράνομων δραστηριοτήτων. Οι δράστες σεξουαλικών αδικημάτων κακοποιούν παιδιά και μοιράζονται φωτογραφίες και βίντεο σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω διαδικτυακών πλατφορμών. Οι τρομοκράτες καταχρώνται διασυνοριακές υπηρεσίες παρόχων διαδικτυακών υπηρεσιών για την πρόσληψη εθελοντών, τον σχεδιασμό και τον συντονισμό επιθέσεων και τη διάδοση προπαγάνδας. Οι κυβερνοεγκληματίες επωφελούνται από την ψηφιοποίηση των κοινωνιών μας, χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό «ψάρεμα» και την κοινωνική μηχανική για τη διάπραξη άλλων μορφών κυβερνοεγκλήματος, όπως οι διαδικτυακές απάτες, οι επιθέσεις λυτρισμικού ή η απάτη στον τομέα των πληρωμών. Η αυξημένη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών από εγκληματίες έχει ως αποτέλεσμα οι ιδιωτικοί φορείς να κατέχουν αυξανόμενους όγκους δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που μπορεί να έχουν σημασία για τις ποινικές έρευνες.

(26) Οι εγκληματίες χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τις υπηρεσίες που προσφέρουν ιδιωτικοί φορείς, για την επικοινωνία τους και τη διεξαγωγή παράνομων δραστηριοτήτων. Οι δράστες σεξουαλικών αδικημάτων εκμεταλλεύονται παιδιά και μοιράζονται φωτογραφίες και βίντεο που αποτελούν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω διαδικτυακών πλατφορμών ή με ομοτίμους μέσω υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών. Οι τρομοκράτες χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών, για την πρόσληψη εθελοντών, τον σχεδιασμό και τον συντονισμό επιθέσεων και τη διάδοση προπαγάνδας. Οι κυβερνοεγκληματίες επωφελούνται από την ψηφιοποίηση των κοινωνιών μας και από την έλλειψη ψηφιακού γραμματισμού και δεξιοτήτων στον γενικό πληθυσμό, χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό «ψάρεμα» και την κοινωνική μηχανική για τη διάπραξη άλλων μορφών κυβερνοεγκλήματος, όπως οι διαδικτυακές απάτες, οι επιθέσεις λυτρισμικού ή η απάτη στον τομέα των πληρωμών. Η αυξημένη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών από εγκληματίες έχει ως αποτέλεσμα οι ιδιωτικοί φορείς να κατέχουν αυξανόμενους όγκους δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων συνδρομητή, κίνησης και περιεχομένου, που μπορεί να έχουν σημασία για τις ποινικές έρευνες.

Τροπολογία  28

 

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27) Δεδομένου ότι το διαδίκτυο δεν έχει σύνορα, οι εν λόγω υπηρεσίες μπορούν συχνά να παρέχονται από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Ως εκ τούτου, τα θύματα, οι δράστες, η ψηφιακή υποδομή στην οποία αποθηκεύονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και ο πάροχος υπηρεσιών που παρέχει την υπηρεσία ενδέχεται να υπόκεινται όλα σε διαφορετικές εθνικές δικαιοδοσίες, εντός και εκτός της Ένωσης. Συνεπώς, οι ιδιωτικοί φορείς μπορούν να έχουν στην κατοχή τους σύνολα δεδομένων που είναι σημαντικά για την επιβολή του νόμου και τα οποία περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με συνδέσμους σε πολλαπλές δικαιοδοσίες, καθώς και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που δεν μπορούν εύκολα να αποδοθούν σε κάποια συγκεκριμένη δικαιοδοσία. Οι εθνικές αρχές δυσκολεύονται να αναλύσουν αποτελεσματικά αυτά τα σύνολα δεδομένων πολλαπλών δικαιοδοσιών ή σε μορφή που δεν επιτρέπει τη συσχέτισή τους μέσω εθνικών λύσεων. Όταν οι ιδιωτικοί φορείς αποφασίζουν να κοινοποιήσουν νομίμως και οικειοθελώς τα δεδομένα στις αρχές επιβολής του νόμου, δεν διαθέτουν επί του παρόντος ένα ενιαίο σημείο επαφής με το οποίο να μπορούν να ανταλλάσσουν τα εν λόγω σύνολα δεδομένων σε ενωσιακό επίπεδο. Επιπλέον, οι ιδιωτικοί φορείς αντιμετωπίζουν δυσκολίες όταν λαμβάνουν πολλαπλά αιτήματα από τις αρχές επιβολής του νόμου διαφόρων χωρών.

(27) Δεδομένου ότι το διαδίκτυο δεν έχει σύνορα, τα θύματα, οι δράστες, ο πάροχος διαδικτυακών υπηρεσιών και η ψηφιακή υποδομή στην οποία αποθηκεύονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να υπόκεινται όλα σε διαφορετικές εθνικές δικαιοδοσίες, εντός και εκτός της Ένωσης. Συνεπώς, οι ιδιωτικοί φορείς μπορούν να έχουν στην κατοχή τους σύνολα δεδομένων που είναι σημαντικά για την επιβολή του νόμου και τα οποία περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με συνδέσμους σε πολλαπλές δικαιοδοσίες, καθώς και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που δεν μπορούν εύκολα να αποδοθούν σε κάποια συγκεκριμένη δικαιοδοσία. Οι εθνικές αρχές δυσκολεύονται να αναλύσουν αποτελεσματικά αυτά τα σύνολα δεδομένων πολλαπλών δικαιοδοσιών ή σε μορφή που δεν επιτρέπει τη συσχέτισή τους μέσω εθνικών λύσεων. Η Ευρωπόλ θα πρέπει να διαθέτει μέτρα για τη διευκόλυνση της συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών. Όταν οι ιδιωτικοί φορείς αποφασίζουν να κοινοποιήσουν νομίμως και οικειοθελώς τα δεδομένα στις αρχές επιβολής του νόμου, δεν διαθέτουν επί του παρόντος ένα ενιαίο σημείο επαφής με το οποίο να μπορούν να ανταλλάσσουν τα εν λόγω σύνολα δεδομένων σε ενωσιακό επίπεδο.

Τροπολογία  29

 

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28) Για να διασφαλιστεί ότι οι ιδιωτικοί φορείς έχουν σημείο επαφής σε ενωσιακό επίπεδο για τη νόμιμη ανταλλαγή συνόλων δεδομένων πολλαπλών δικαιοδοσιών ή συνόλων δεδομένων που δεν θα μπορούσαν να αποδοθούν εύκολα μέχρι εκείνη τη στιγμή σε μία ή περισσότερες συγκεκριμένες δικαιοδοσίες, η Ευρωπόλ θα πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα απευθείας από ιδιωτικούς φορείς.

(28) Για να διασφαλιστεί ότι οι ιδιωτικοί φορείς έχουν σημείο επαφής σε ενωσιακό επίπεδο για τη νόμιμη και οικειοθελή παροχή συνόλων δεδομένων πολλαπλών δικαιοδοσιών ή συνόλων δεδομένων που δεν μπορούν να αποδοθούν εύκολα μέχρι εκείνη τη στιγμή σε μία ή περισσότερες συγκεκριμένες δικαιοδοσίες, η Ευρωπόλ θα πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα απευθείας από ιδιωτικούς φορείς με μοναδικό σκοπό την εξακρίβωση της δικαιοδοσίας, σύμφωνα με τις διασφαλίσεις και τις εγγυήσεις προστασίας δεδομένων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων αναφορών σχετικά με ελεγχόμενο περιεχόμενο που μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι συνδέεται με εγκληματικές δραστηριότητες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ευρωπόλ.

Τροπολογία  30

 

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29) Για να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη λαμβάνουν γρήγορα τις σχετικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την έναρξη ερευνών με σκοπό την πρόληψη και την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας, η Ευρωπόλ θα πρέπει να μπορεί να επεξεργάζεται και να αναλύει τα εν λόγω σύνολα δεδομένων προκειμένου να προσδιορίζει τα οικεία κράτη μέλη και να διαβιβάζει στις οικείες εθνικές αρχές επιβολής του νόμου τις πληροφορίες και τις αναλύσεις που απαιτούνται για τη διερεύνηση των εγκλημάτων αυτών στο πλαίσιο των αντίστοιχων δικαιοδοσιών τους.

(29) Για να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη λαμβάνουν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την έναρξη ερευνών με σκοπό την πρόληψη και την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας, η Ευρωπόλ θα πρέπει να μπορεί να επεξεργάζεται και να αναλύει τα εν λόγω σύνολα δεδομένων προκειμένου να προσδιορίζει τις οικείες εθνικές μονάδες των κρατών μελών και να διαβιβάζει σε αυτές τις εθνικές μονάδες τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τυχόν αποτελέσματα που είναι συναφή για τη θεμελίωση δικαιοδοσίας. Η Ευρωπόλ θα πρέπει επίσης να μπορεί να διαβιβάζει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τα αποτελέσματα που είναι συναφή για τη θεμελίωση δικαιοδοσίας σε οικεία σημεία επαφής και τρίτες χώρες με τα οποία η Ευρωπόλ έχει συνάψει συμφωνία συνεργασίας που επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ή με τα οποία η Ένωση έχει συνάψει διεθνή συμφωνία δυνάμει του άρθρου 218 της ΣΛΕΕ η οποία προβλέπει κατάλληλες εγγυήσεις, ή τα οποία αποτελούν αντικείμενο απόφασης περί επάρκειας. Όταν η οικεία τρίτη χώρα δεν υπόκειται σε τέτοια συμφωνία ή απόφαση, η Ευρωπόλ θα πρέπει να μπορεί να διαβιβάζει το αποτέλεσμα της δικής της ανάλυσης και επαλήθευσης των δεδομένων αυτών στην οικεία τρίτη χώρα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  31

 

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(29α) Σε ορισμένες περιπτώσεις και υπό σαφείς προϋποθέσεις, οι οποίες προσδιορίζονται αμφότερες στον παρόντα κανονισμό, ενδέχεται να είναι αναγκαίο και αναλογικό να διαβιβάζει η Ευρωπόλ δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε ιδιωτικούς φορείς που δεν είναι εγκατεστημένοι εντός της Ένωσης ή σε τρίτη χώρα με την οποία η Ευρωπόλ έχει συνάψει συμφωνία συνεργασίας που επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ή με την οποία η Ένωση έχει συνάψει διεθνή συμφωνία δυνάμει του άρθρου 218 ΣΛΕΕ η οποία προβλέπει κατάλληλες εγγυήσεις, ή η οποία αποτελεί αντικείμενο απόφασης περί επάρκειας που έχει εκδοθεί από την Επιτροπή. Στις περιπτώσεις αυτές, η διαβίβαση θα πρέπει να υπόκειται σε προηγούμενη έγκριση από τον εκτελεστικό διευθυντή, και ο ΕΕΠΔ θα πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με αυτήν.

Τροπολογία  32

 

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 30

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(30) Η Ευρωπόλ, για να εξασφαλιστεί ότι μπορεί να προσδιορίζει όλες τις οικείες εθνικές αρχές επιβολής του νόμου, θα πρέπει να είναι σε θέση να ενημερώνει τους ιδιωτικούς φορείς όταν οι πληροφορίες που λαμβάνονται από αυτούς δεν επαρκούν για να μπορέσει η Ευρωπόλ να προσδιορίσει τις οικείες αρχές επιβολής του νόμου. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στους ιδιωτικούς φορείς που έχουν παράσχει πληροφορίες στην Ευρωπόλ να αποφασίσουν αν είναι προς το συμφέρον τους να παράσχουν επιπλέον πληροφορίες στην Ευρωπόλ και κατά πόσον μπορούν να το πράξουν νόμιμα. Για τον σκοπό αυτό, η Ευρωπόλ μπορεί να ενημερώνει τους ιδιωτικούς φορείς για τις ελλείπουσες πληροφορίες, στον βαθμό που αυτές είναι απολύτως αναγκαίες για τον προσδιορισμό των αρμόδιων αρχών επιβολής του νόμου. Σ’ αυτές τις διαβιβάσεις θα πρέπει να εφαρμόζονται ειδικές εγγυήσεις, ιδίως όταν ο οικείος ιδιωτικός φορέας δεν είναι εγκατεστημένος εντός της Ένωσης ή σε τρίτη χώρα με την οποία η Ευρωπόλ έχει συνάψει συμφωνία συνεργασίας που επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ή με την οποία η Ένωση έχει συνάψει διεθνή συμφωνία δυνάμει του άρθρου 218 της ΣΛΕΕ η οποία προβλέπει κατάλληλες εγγυήσεις, ή η οποία αποτελεί αντικείμενο απόφασης περί επάρκειας που έχει εκδοθεί από την Επιτροπή και με την οποία διαπιστώνεται ότι η εν λόγω τρίτη χώρα διασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων.

(30) Η Ευρωπόλ, για να εξασφαλιστεί ότι μπορεί να προσδιορίζει όλες τις οικείες εθνικές μονάδες, θα πρέπει να είναι σε θέση να ενημερώνει τους ιδιωτικούς φορείς όταν οι πληροφορίες που λαμβάνονται από αυτούς δεν επαρκούν για να μπορέσει η Ευρωπόλ να προσδιορίσει τις οικείες εθνικές μονάδες. Για τον σκοπό αυτό, η Ευρωπόλ θα πρέπει να μπορεί να ενημερώνει τους ιδιωτικούς φορείς για τις ελλείπουσες πληροφορίες, στον βαθμό που αυτές είναι απολύτως αναγκαίες αποκλειστικά για τον σκοπό του προσδιορισμού των οικείων εθνικών μονάδων. Σ’ αυτές τις διαβιβάσεις θα πρέπει να εφαρμόζονται ειδικές εγγυήσεις, όταν ο οικείος ιδιωτικός φορέας δεν είναι εγκατεστημένος εντός της Ένωσης ή σε τρίτη χώρα με την οποία η Ευρωπόλ έχει συνάψει συμφωνία συνεργασίας που επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ή με την οποία η Ένωση έχει συνάψει διεθνή συμφωνία δυνάμει του άρθρου 218 της ΣΛΕΕ η οποία προβλέπει κατάλληλες εγγυήσεις, ή η οποία αποτελεί αντικείμενο απόφασης περί επάρκειας που έχει εκδοθεί από την Επιτροπή και με την οποία διαπιστώνεται ότι η εν λόγω τρίτη χώρα διασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων, συγκρίσιμο με το επίπεδο προστασίας που παρέχεται δυνάμει της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680.

Τροπολογία  33

 

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 31

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(31) Τα κράτη μέλη, οι τρίτες χώρες, οι διεθνείς οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Οργανισμού Εγκληματολογικής Αστυνομίας (Interpol), ή οι ιδιωτικοί φορείς μπορούν να ανταλλάσσουν με την Ευρωπόλ σύνολα δεδομένων πολλαπλών δικαιοδοσιών ή σύνολα δεδομένων που δεν μπορούν να αποδοθούν σε μία ή περισσότερες συγκεκριμένες δικαιοδοσίες, όταν τα εν λόγω σύνολα δεδομένων συνδέονται με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που βρίσκονται στην κατοχή ιδιωτικών φορέων. Όταν είναι αναγκαίο να ληφθούν πρόσθετες πληροφορίες από τους εν λόγω ιδιωτικούς φορείς για τον προσδιορισμό όλων των οικείων κρατών μελών, η Ευρωπόλ θα πρέπει να μπορεί να ζητά από τα κράτη μέλη, μέσω των εθνικών τους μονάδων, να καλούν τους ιδιωτικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν νόμιμο εκπρόσωπο στην επικράτειά τους να ανταλλάσσουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με την Ευρωπόλ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία των εν λόγω κρατών μελών. Σε πολλές περιπτώσεις, τα εν λόγω κράτη μέλη ενδέχεται να μην μπορούν να προβάλουν άλλον λόγο για την υπαγωγή στη δικαιοδοσία τους από το γεγονός ότι ο ιδιωτικός φορέας που κατέχει τα σχετικά δεδομένα είναι εγκατεστημένος εντός της δικαιοδοσίας τους. Συνεπώς, ανεξάρτητα από τη δικαιοδοσία τους όσον αφορά τη συγκεκριμένη εγκληματική δραστηριότητα που αποτελεί αντικείμενο του αιτήματος, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες εθνικές αρχές τους μπορούν να λαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από ιδιωτικούς φορείς με σκοπό την παροχή στην Ευρωπόλ των αναγκαίων πληροφοριών για την επίτευξη των στόχων της, σε πλήρη συμμόρφωση με τις διαδικαστικές εγγυήσεις που προβλέπονται στο εθνικό τους δίκαιο.

(31) Τα κράτη μέλη, οι τρίτες χώρες, οι διεθνείς οργανισμοί ή οι ιδιωτικοί φορείς μπορούν να ανταλλάσσουν με την Ευρωπόλ σύνολα δεδομένων πολλαπλών δικαιοδοσιών ή σύνολα δεδομένων που δεν μπορούν να αποδοθούν σε μία ή περισσότερες συγκεκριμένες δικαιοδοσίες, όταν τα εν λόγω σύνολα δεδομένων συνδέονται με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που βρίσκονται στην κατοχή ιδιωτικών φορέων. Όταν είναι αναγκαίο να ληφθούν πρόσθετες πληροφορίες από τους εν λόγω ιδιωτικούς φορείς για τον προσδιορισμό όλων των οικείων κρατών μελών, η Ευρωπόλ θα πρέπει να μπορεί να υποβάλλει αιτιολογημένο αίτημα στα κράτη μέλη, μέσω των εθνικών τους μονάδων, να της παράσχουν τα αναγκαία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από ιδιωτικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν νόμιμο εκπρόσωπο στην επικράτειά τους, προκειμένου να προσδιοριστούν οι οικείες εθνικές μονάδες. Το αίτημα θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο στοχευμένο και να περιορίζεται αυστηρά σε ό,τι είναι αναγκαίο και αναλογικό για τον προσδιορισμό των οικείων εθνικών μονάδων από την Ευρωπόλ. Τα σχετικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο ευαίσθητα, θα πρέπει να παρέχονται στην Ευρωπόλ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία των εν λόγω κρατών μελών. Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου, απαιτείται κατά κανόνα προηγούμενη άδεια δικαστηρίου ή ανεξάρτητης διοικητικής αρχής προκειμένου οι ιδιωτικοί φορείς να κοινοποιούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, εκτός από δεόντως αιτιολογημένες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Σε πολλές περιπτώσεις, τα εν λόγω κράτη μέλη ενδέχεται να μην μπορούν να προβάλουν άλλον λόγο για την υπαγωγή στη δικαιοδοσία τους από το γεγονός ότι ο ιδιωτικός φορέας που κατέχει τα σχετικά δεδομένα είναι εγκατεστημένος ή έχει νόμιμο εκπρόσωπο εντός της δικαιοδοσίας τους. Συνεπώς, ανεξάρτητα από τη δικαιοδοσία τους όσον αφορά τη συγκεκριμένη εγκληματική δραστηριότητα που αποτελεί αντικείμενο του αιτήματος, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες εθνικές αρχές τους μπορούν να λαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από ιδιωτικούς φορείς με σκοπό την παροχή στην Ευρωπόλ των αναγκαίων πληροφοριών για την επίτευξη των στόχων της, σε πλήρη συμμόρφωση με τις διαδικαστικές εγγυήσεις που προβλέπονται στο εθνικό τους δίκαιο.

Τροπολογία  34

 

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 32

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(32) Για να διασφαλιστεί ότι η Ευρωπόλ δεν διατηρεί τα δεδομένα για μεγαλύτερο διάστημα από εκείνο που είναι αναγκαίο για τον προσδιορισμό των οικείων κρατών μελών, θα πρέπει να ισχύουν προθεσμίες για την αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπόλ. Όταν η Ευρωπόλ έχει εξαντλήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για τον προσδιορισμό όλων των οικείων κρατών μελών και δεν μπορεί ευλόγως να αναμένει ότι θα προσδιορίσει περαιτέρω τα οικεία κράτη μέλη, η αποθήκευση των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον αναγκαία και αναλογική για τον προσδιορισμό των οικείων κρατών μελών. Η Ευρωπόλ θα πρέπει να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εντός τεσσάρων μηνών από την τελευταία διαβίβαση, εκτός αν η οικεία εθνική μονάδα, σημείο επαφής ή αρχή υποβάλει εκ νέου τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ως δικά της δεδομένα στην Ευρωπόλ εντός της εν λόγω περιόδου. Αν τα εκ νέου υποβληθέντα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποτελούσαν μέρος ευρύτερου συνόλου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Ευρωπόλ θα πρέπει να διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο αν και εφόσον έχουν υποβληθεί εκ νέου από οικεία εθνική μονάδα, σημείο επαφής ή αρχή.

(32) Για να διασφαλιστεί ότι η Ευρωπόλ δεν διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για μεγαλύτερο διάστημα από εκείνο που είναι αναγκαίο για τον προσδιορισμό των οικείων κρατών μελών, θα πρέπει να ισχύουν προθεσμίες για την αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπόλ. Όταν η Ευρωπόλ έχει εξαντλήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για τον προσδιορισμό όλων των οικείων εθνικών μονάδων και δεν μπορεί ευλόγως να αναμένει ότι θα προσδιορίσει περαιτέρω τις οικείες εθνικές μονάδες, η αποθήκευση των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον αναγκαία και αναλογική για τον προσδιορισμό των οικείων κρατών μελών. Η Ευρωπόλ θα πρέπει να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εντός τεσσάρων μηνών από την τελευταία διαβίβαση ή μεταφορά, εκτός αν η οικεία εθνική μονάδα, σημείο επαφής ή αρχή υποβάλει εκ νέου, για δεόντως αιτιολογημένους λόγους και σε συμμόρφωση με την ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ως δικά της δεδομένα στην Ευρωπόλ εντός της εν λόγω περιόδου. Αν τα εκ νέου υποβληθέντα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποτελούσαν μέρος ευρύτερου συνόλου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Ευρωπόλ θα πρέπει να διατηρεί μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν υποβληθεί εκ νέου από οικεία εθνική μονάδα, σημείο επαφής ή αρχή.

Τροπολογία  35

 

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 33

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(33) Οποιαδήποτε συνεργασία της Ευρωπόλ με ιδιωτικούς φορείς δεν θα πρέπει ούτε να επικαλύπτει ούτε να παρεμβαίνει στις δραστηριότητες των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών (στο εξής: ΜΧΠ), και θα πρέπει να αφορά μόνο πληροφορίες που δεν πρέπει ήδη να παρέχονται στις ΜΧΠ σύμφωνα με την οδηγία 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου59. Η Ευρωπόλ θα πρέπει να συνεχίσει τη συνεργασία της με τις ΜΧΠ, ιδίως μέσω των εθνικών μονάδων.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)   

__________________

 

59 Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73).

 

Τροπολογία  36

 

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 34

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(34) Η Ευρωπόλ θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει την αναγκαία στήριξη στις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου προκειμένου να αλληλεπιδρούν με ιδιωτικούς φορείς, ιδίως παρέχοντας την αναγκαία υποδομή για την εν λόγω αλληλεπίδραση· για παράδειγμα, όταν οι εθνικές αρχές αναφέρουν τρομοκρατικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο σε παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών ή ανταλλάσσουν πληροφορίες με ιδιωτικούς φορείς στο πλαίσιο κυβερνοεπιθέσεων. Όταν τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν την υποδομή της Ευρωπόλ για ανταλλαγές δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με εγκλήματα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο των στόχων της Ευρωπόλ, η Ευρωπόλ δεν θα πρέπει να έχει πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα.

(34) Η Ευρωπόλ θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει την αναγκαία στήριξη στις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου προκειμένου να αλληλεπιδρούν με ιδιωτικούς φορείς, ιδίως παρέχοντας την αναγκαία υποδομή για την εν λόγω αλληλεπίδραση· για παράδειγμα, όταν οι εθνικές αρχές αναφέρουν τρομοκρατικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο ή διαβιβάζουν εντολές αφαίρεσης τέτοιου περιεχομένου βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2021/784 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών ή όταν ανταλλάσσουν πληροφορίες με ιδιωτικούς φορείς στο πλαίσιο κυβερνοεπιθέσεων. Όταν τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν την υποδομή της Ευρωπόλ για ανταλλαγές δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με εγκλήματα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο των στόχων της Ευρωπόλ, η Ευρωπόλ δεν θα πρέπει να έχει πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα.

 

__________________

 

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/784 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2021, σχετικά με την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο (ΕΕ L 172 της 17.5.2021, σ. 79).

Τροπολογία  37

 

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 35

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(35) Οι τρομοκρατικές επιθέσεις πυροδοτούν τη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου σε μεγάλη κλίμακα μέσω διαδικτυακών πλατφορμών που απεικονίζουν προσβολή της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας, ή ζητούν την άμεση προσβολή της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας. Για να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη μπορούν να αποτρέπουν αποτελεσματικά τη διάδοση του εν λόγω περιεχομένου στο πλαίσιο τέτοιων καταστάσεων κρίσης που προκύπτουν από συνεχιζόμενα ή πρόσφατα πραγματικά γεγονότα, η Ευρωπόλ θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταλλάσσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με ιδιωτικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών αποτυπωμάτων, των διευθύνσεων IP ή των διευθύνσεων URL που σχετίζονται με το εν λόγω περιεχόμενο, στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για τη στήριξη των κρατών μελών όσον αφορά την πρόληψη της διάδοσης αυτού του περιεχομένου, ιδίως όταν το εν λόγω περιεχόμενο στοχεύει ή έχει ως αποτέλεσμα τον σοβαρό εκφοβισμό ενός πληθυσμού, και όταν υπάρχει η προβλεπόμενη δυνατότητα για εκθετικό πολλαπλασιασμό και εξάπλωση μέσω πολλαπλών παρόχων διαδικτυακών υπηρεσιών.

(35) Οι τρομοκρατικές επιθέσεις πυροδοτούν τη διάδοση σε μεγάλη κλίμακα, μέσω διαδικτυακών πλατφορμών, τρομοκρατικού περιεχομένου που απεικονίζει προσβολή της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας, ή ζητεί την άμεση προσβολή της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας, επιτρέποντας έτσι την εξύμνηση της τρομοκρατίας και την παροχή σχετικής εκπαίδευσης και, τελικά, τη ριζοσπαστικοποίηση και τη στρατολόγηση και άλλων ατόμων. Επιπλέον, η αυξημένη χρήση του διαδικτύου για την καταγραφή ή την ανταλλαγή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών διαιωνίζει τη βλάβη για τα θύματα, καθώς το υλικό μπορεί εύκολα να πολλαπλασιαστεί και να διανεμηθεί. Για να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη μπορούν να αποτρέπουν αποτελεσματικά τη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου στο πλαίσιο καταστάσεων κρίσης που προκύπτουν από συνεχιζόμενα ή πρόσφατα πραγματικά γεγονότα, καθώς και τη διάδοση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, και για να υποστηριχθούν οι δράσεις των παρόχων διαδικτυακών υπηρεσιών σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους βάσει του δικαίου της Ένωσης, καθώς και οι εθελοντικές δράσεις τους, η Ευρωπόλ θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταλλάσσει σχετικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών αποτυπωμάτων, των διευθύνσεων IP ή των διευθύνσεων URL που σχετίζονται με το εν λόγω περιεχόμενο, με ιδιωτικούς φορείς εγκατεστημένους στην Ένωση ή σε τρίτη χώρα που υπόκειται σε απόφαση περί επάρκειας ή, ελλείψει αυτής, σε διεθνή συμφωνία δυνάμει του άρθρου 218 ΣΛΕΕ, ή σε συμφωνία συνεργασίας που έχει συναφθεί μεταξύ της Ευρωπόλ και της τρίτης χώρας πριν από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794. Οι εν λόγω ανταλλαγές θα πρέπει να πραγματοποιούνται μόνον όταν είναι απαραίτητες για τη στήριξη των κρατών μελών όσον αφορά την πρόληψη της διάδοσης αυτού του περιεχομένου ή για να καταστεί δυνατή η αφαίρεσή του, ιδίως όταν υπάρχει η προβλεπόμενη δυνατότητα για εκθετικό πολλαπλασιασμό και εξάπλωση μέσω πολλαπλών παρόχων διαδικτυακών υπηρεσιών.

Τροπολογία  38

 

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 36

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(36) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου60 θεσπίζει κανόνες για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης, αλλά δεν εφαρμόζεται στην Ευρωπόλ. Για να διασφαλιστεί η ενιαία και συνεκτική προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 θα πρέπει να εφαρμόζεται στην Ευρωπόλ σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού και θα πρέπει να συμπληρωθεί με ειδικές διατάξεις για τις ειδικές πράξεις επεξεργασίας που θα πρέπει να εκτελεί η Ευρωπόλ προκειμένου να επιτελεί τα καθήκοντά της.

(36) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου60 θεσπίζει κανόνες για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης. Ενώ ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 εφαρμόζεται στην επεξεργασία, από την Ευρωπόλ, διοικητικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που δεν σχετίζονται με ποινικές έρευνες, όπως τα δεδομένα προσωπικού, το άρθρο 3 παράγραφος 2 και το κεφάλαιο IX του εν λόγω κανονισμού, τα οποία ρυθμίζουν την επεξεργασία επιχειρησιακών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δεν εφαρμόζονται μέχρι στιγμής στην Ευρωπόλ. Για να διασφαλιστεί η ενιαία και συνεκτική προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 θα πρέπει να εφαρμόζεται στην Ευρωπόλ σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού και θα πρέπει να συμπληρωθεί με ειδικές διατάξεις για τις ειδικές πράξεις επεξεργασίας που θα πρέπει να εκτελεί η Ευρωπόλ προκειμένου να επιτελεί τα καθήκοντά της.

__________________

__________________

60 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39).

60 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39).

61 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39).

 

Τροπολογία  39

 

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 37

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(37) Δεδομένων των προκλήσεων που θέτει για την ασφάλεια της Ένωσης η χρήση νέων τεχνολογιών από εγκληματίες, οι αρχές επιβολής του νόμου καλούνται να ενισχύσουν τις τεχνολογικές τους ικανότητες. Για τον σκοπό αυτό, η Ευρωπόλ θα πρέπει να στηρίζει τα κράτη μέλη όσον αφορά τη χρήση αναδυόμενων τεχνολογιών για την πρόληψη και την καταπολέμηση εγκλημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο των στόχων της Ευρωπόλ. Για τη διερεύνηση νέων προσεγγίσεων και την ανάπτυξη κοινών τεχνολογικών λύσεων για τα κράτη μέλη με σκοπό την πρόληψη και την καταπολέμηση εγκλημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο των στόχων της Ευρωπόλ, η Ευρωπόλ θα πρέπει να μπορεί να διεξάγει δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας σχετικά με θέματα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, μεταξύ άλλων με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όταν είναι αναγκαίο, και με την παράλληλη διασφάλιση του πλήρους σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Οι διατάξεις σχετικά με την ανάπτυξη νέων εργαλείων από την Ευρωπόλ δεν θα πρέπει να αποτελούν νομική βάση για την εφαρμογή τους σε ενωσιακό ή εθνικό επίπεδο.

(37) Δεδομένων των προκλήσεων που θέτουν για την ασφάλεια της Ένωσης η ταχεία τεχνολογική εξέλιξη και η εκμετάλλευση νέων τεχνολογιών από εγκληματίες, οι αρχές επιβολής του νόμου καλούνται να ενισχύσουν τις τεχνολογικές τους ικανότητες για τον εντοπισμό, τη διασφάλιση και την ανάλυση των δεδομένων που απαιτούνται για τη διερεύνηση εγκλημάτων. Η Ευρωπόλ θα πρέπει να είναι σε θέση να στηρίζει τα κράτη μέλη όσον αφορά τη χρήση αναδυόμενων τεχνολογιών και τη διερεύνηση νέων προσεγγίσεων και την ανάπτυξη κοινών τεχνολογικών λύσεων για τα κράτη μέλη με σκοπό την καλύτερη πρόληψη και καταπολέμηση της τρομοκρατίας και εγκλημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο των στόχων της Ευρωπόλ, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η ανάπτυξη, η χρήση και η εφαρμογή νέων τεχνολογιών καθοδηγούνται από τις αρχές της διαφάνειας, της εξηγησιμότητας, της δικαιοσύνης και της λογοδοσίας, δεν υπονομεύουν τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, και συμμορφώνονται με το δίκαιο της Ένωσης. Για τον σκοπό αυτό, η Ευρωπόλ θα πρέπει να μπορεί να διεξάγει έργα έρευνας και καινοτομίας σχετικά με θέματα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό εντός του δεσμευτικού γενικού πεδίου δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας που ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο, τα οποία θα πρέπει να επικαιροποιούνται κατά περίπτωση και να τίθενται στη διάθεση του ΕΕΠΔ. Τα εν λόγω έργα επιτρέπεται να περιλαμβάνουν επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μόνο όταν αυτή είναι απολύτως αναγκαία, στις περιπτώσεις που ο στόχος του σχετικού έργου δεν μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση μη προσωπικών ή ανώνυμων δεδομένων, και με την παράλληλη διασφάλιση του πλήρους σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ιδίως όσον αφορά τη μη εισαγωγή διακρίσεων. Η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για ερευνητικούς σκοπούς θα πρέπει να επιτρέπεται μόνον όταν είναι απολύτως αναγκαία. Δεδομένου του ευαίσθητου χαρακτήρα της εν λόγω επεξεργασίας, θα πρέπει να εφαρμόζονται κατάλληλες πρόσθετες διασφαλίσεις, συμπεριλαμβανομένης της ψευδωνυμοποίησης. Για να προληφθεί η μεροληψία στις αλγοριθμικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να χρησιμοποιούνται αντιπροσωπευτικά σύνολα δεδομένων για την εκπαίδευση των τεχνολογικών συστημάτων. Σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, καθώς και στις περιπτώσεις που αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για την πρόληψη της μεροληψίας, θα πρέπει να επιτρέπεται στην Ευρωπόλ να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκτός των κατηγοριών υποκειμένων των δεδομένων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794. Η Ευρωπόλ θα πρέπει να τηρεί αρχεία καταγραφής της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των ερευνητικών της έργων, ώστε να μπορεί ο ΕΕΠΔ να διενεργεί ελέγχους και εποπτεία, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι τεχνολογικές λύσεις που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη δεν υπονομεύουν τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες και δεν εισάγουν διακρίσεις. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλίζει ότι διενεργούνται έλεγχοι από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες πριν από την εφαρμογή οποιασδήποτε τεχνολογικής λύσης που προκύπτει από έργα έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπόλ τα οποία περιλαμβάνουν επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η τεχνολογική λύση δεν υπονομεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες που κατοχυρώνονται στον Χάρτη. Οι διατάξεις σχετικά με την ανάπτυξη νέων εργαλείων από την Ευρωπόλ δεν θα πρέπει να αποτελούν νομική βάση για την εφαρμογή τους σε ενωσιακό ή εθνικό επίπεδο. Για την ενίσχυση των συνεργειών στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, η Ευρωπόλ θα πρέπει να εντείνει τη συνεργασία της με άλλους οργανισμούς της Ένωσης στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους στον τομέα αυτό.

Τροπολογία  40

 

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 38

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(38) Η Ευρωπόλ θα πρέπει να διαδραματίσει κομβικό ρόλο, βοηθώντας τα κράτη μέλη να αναπτύξουν νέες τεχνολογικές λύσεις βασισμένες στην τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες θα ωφελούσαν τις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου σε ολόκληρη την Ένωση. Η Ευρωπόλ θα πρέπει να συμβάλει καθοριστικά στην προώθηση δεοντολογικής, αξιόπιστης και ανθρωποκεντρικής τεχνητής νοημοσύνης, η οποία να υπόκειται σε ισχυρές διασφαλίσεις όσον αφορά την ασφάλεια, την προστασία και τα θεμελιώδη δικαιώματα.

(38) Η Ευρωπόλ θα πρέπει να διαδραματίσει κομβικό ρόλο, βοηθώντας τα κράτη μέλη να αναπτύξουν νέες τεχνολογικές λύσεις βασισμένες στην τεχνητή νοημοσύνη και σημαντικές για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπόλ, οι οποίες ωφελούν τις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου σε ολόκληρη την Ένωση, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη μη εισαγωγή διακρίσεων. Η Ευρωπόλ θα πρέπει να συμβάλει καθοριστικά στην προώθηση της ανάπτυξης και της εφαρμογής δεοντολογικής, αξιόπιστης και ανθρωποκεντρικής τεχνητής νοημοσύνης, η οποία να υπόκειται σε ισχυρές διασφαλίσεις όσον αφορά την ασφάλεια, την προστασία, τη διαφάνεια, την εξηγησιμότητα και τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Τροπολογία  41

 

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 39

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(39) Η Ευρωπόλ θα πρέπει να ενημερώνει τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων πριν από την έναρξη των έργων έρευνας και καινοτομίας της που περιλαμβάνουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για κάθε έργο η Ευρωπόλ θα πρέπει να διενεργεί, πριν από την επεξεργασία, εκτίμηση των επιπτώσεων που έχουν οι προβλεπόμενες πράξεις επεξεργασίας στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και όλων των άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της τυχόν μεροληψίας στο αποτέλεσμα. Η εν λόγω εκτίμηση θα πρέπει να περιλαμβάνει αξιολόγηση της καταλληλότητας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πρόκειται να υποβληθούν σε επεξεργασία για τον συγκεκριμένο σκοπό του έργου. Η αξιολόγηση αυτή θα διευκόλυνε τον εποπτικό ρόλο του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης των διορθωτικών εξουσιών του δυνάμει του παρόντος κανονισμού, κάτι που θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε απαγόρευση της επεξεργασίας. Η ανάπτυξη νέων εργαλείων από την Ευρωπόλ δεν θα πρέπει να θίγει τη νομική βάση, συμπεριλαμβανομένων των λόγων επεξεργασίας των σχετικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία θα απαιτούνταν στη συνέχεια για την ανάπτυξή τους σε ενωσιακό ή εθνικό επίπεδο.

(39) Η Ευρωπόλ θα πρέπει να ενημερώνει τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων πριν από την έναρξη των έργων έρευνας και καινοτομίας της που περιλαμβάνουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για κάθε έργο η Ευρωπόλ θα πρέπει να διενεργεί, πριν από την επεξεργασία, εκτίμηση των επιπτώσεων στην προστασία των δεδομένων, ώστε να διασφαλίζεται ο πλήρης σεβασμός της προστασίας των δεδομένων και όλων των άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των υποκειμένων των δεδομένων. Η εν λόγω εκτίμηση θα πρέπει να περιλαμβάνει αξιολόγηση της τυχόν δυνητικής μεροληψίας στο αποτέλεσμα και στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που πρόκειται να υποβληθούν σε επεξεργασία για τον συγκεκριμένο σκοπό του έργου, καθώς και τα μέτρα που προβλέπονται για την αντιμετώπιση των εν λόγω κινδύνων. Η αξιολόγηση αυτή θα διευκόλυνε τον εποπτικό ρόλο του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει την άσκηση των διορθωτικών εξουσιών του και ενδέχεται να οδηγήσει σε απαγόρευση της επεξεργασίας ή σε απαγόρευση της έναρξης συγκεκριμένου έργου έρευνας και καινοτομίας. Επιπλέον, η Ευρωπόλ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη, πριν από την έναρξη του έργου, την υποχρεωτική αρχική αξιολόγηση του υπευθύνου θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των συστάσεων που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Η ανάπτυξη νέων εργαλείων από την Ευρωπόλ δεν θα πρέπει να θίγει τη νομική βάση, συμπεριλαμβανομένων των λόγων επεξεργασίας των σχετικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία θα απαιτούνταν στη συνέχεια για την ανάπτυξή τους σε ενωσιακό ή εθνικό επίπεδο.

Τροπολογία  42

 

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 39 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(39α) Η επέκταση της εντολής της Ευρωπόλ και του πεδίου των δραστηριοτήτων της όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων θα απαιτήσει από τον ΕΕΠΔ να διαθέσει πρόσθετους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για την άσκηση του εποπτικού του ρόλου αναφορικά με την Ευρωπόλ. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για τον ΕΕΠΔ, καθώς και η στελέχωσή του με ανθρώπινο δυναμικό σε επίπεδα δεξιοτήτων ανάλογα με την πολυπλοκότητα της επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιεί η Ευρωπόλ, θα πρέπει να προσαρμοστούν με γνώμονα τις αυξημένες αρμοδιότητες του ΕΕΠΔ έναντι της Ευρωπόλ, ώστε ο ΕΕΠΔ να υποβάλλει πιο γρήγορα τις παρατηρήσεις του στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων και να μην παρεμποδίζεται η εύρυθμη λειτουργία της Ευρωπόλ.

Τροπολογία  43

 

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 40

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(40) Η παροχή πρόσθετων εργαλείων και ικανοτήτων στην Ευρωπόλ απαιτεί την ενίσχυση της δημοκρατικής εποπτείας και της λογοδοσίας της. Ο από κοινού κοινοβουλευτικός έλεγχος αποτελεί σημαντικό στοιχείο της πολιτικής παρακολούθησης των δραστηριοτήτων της Ευρωπόλ. Για να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική πολιτική παρακολούθηση του τρόπου με τον οποίο η Ευρωπόλ εφαρμόζει τα πρόσθετα εργαλεία και ικανότητες, η Ευρωπόλ θα πρέπει να παρέχει στη μικτή ομάδα κοινοβουλευτικού ελέγχου ετήσιες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των εν λόγω εργαλείων και ικανοτήτων και το αποτέλεσμά τους.

(40) Η παροχή πρόσθετων εργαλείων και ικανοτήτων στην Ευρωπόλ απαιτεί την ενίσχυση της δημοκρατικής εποπτείας και της λογοδοσίας της. Ο από κοινού κοινοβουλευτικός έλεγχος αποτελεί σημαντικό στοιχείο της πολιτικής παρακολούθησης των δραστηριοτήτων της Ευρωπόλ. Για να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική πολιτική παρακολούθηση του τρόπου με τον οποίο η Ευρωπόλ εφαρμόζει τα πρόσθετα εργαλεία και ικανότητες που της παρέχονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, η Ευρωπόλ θα πρέπει να παρέχει στη μικτή ομάδα κοινοβουλευτικού ελέγχου (ΜΟΚΕ) λεπτομερείς ετήσιες πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη, την εφαρμογή, τη χρήση και την αποτελεσματικότητα των εν λόγω εργαλείων και ικανοτήτων και το αποτέλεσμά τους, ιδίως όσον αφορά τα έργα έρευνας και καινοτομίας καθώς και τις νέες δραστηριότητες ή τη σύσταση τυχόν νέων εξειδικευμένων κέντρων εντός της Ευρωπόλ. Επιπλέον, στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου θα πρέπει να προσκαλούνται δύο εκπρόσωποι της ΜΟΚΕ, ένας για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ένας για τα εθνικά κοινοβούλια ώστε να αντικατοπτρίζεται ο διττός χαρακτήρας της ΜΟΚΕ, οι οποίοι θα απευθύνονται στο διοικητικό συμβούλιο εξ ονόματος της ΜΟΚΕ. Σε ευθυγράμμιση με τον εποπτικό ρόλο της ΜΟΚΕ, οι δύο εκπρόσωποι της ΜΟΚΕ δεν θα πρέπει να έχουν δικαίωμα ψήφου στο διοικητικό συμβούλιο. Οι προγραμματισμένες δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας θα πρέπει να καθορίζονται στο ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού που περιέχει τον πολυετή προγραμματισμό και το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπόλ και να διαβιβάζονται στη μικτή ομάδα κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Τροπολογία  44

 

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 40 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(40α) Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να διορίσει έναν υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων, ο οποίος θα πρέπει να είναι αρμόδιος να παρακολουθεί ότι η Ευρωπόλ διασφαλίζει τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλες τις δραστηριότητες και τα καθήκοντά της, ιδίως όσον αφορά τα έργα έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπόλ και τις ανταλλαγές δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με ιδιωτικούς φορείς. Η Ευρωπόλ θα πρέπει να παρέχει στον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων τους πόρους και το προσωπικό που χρειάζεται για να ασκεί αποτελεσματικά όλα τα καθήκοντά του σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, καθώς και πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που αφορούν τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά τις δραστηριότητες της Ευρωπόλ. Ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους. Για τον σκοπό αυτό, ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων και ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων θα πρέπει να καταρτίσουν, εγγράφως, μνημόνιο συμφωνίας στο οποίο θα προσδιορίζονται ο καταμερισμός των καθηκόντων και η συνεργασία τους. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων θα πρέπει να έχει την πλήρη ευθύνη όσον αφορά ζητήματα προστασίας δεδομένων. Η Ευρωπόλ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις εκθέσεις και τις συμβουλές αμφότερων των οργάνων.

Τροπολογία  45

 

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 45

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(45) Ζητήθηκε η γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο οποίος γνωμοδότησε στις […].

(45) Ζητήθηκε η γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο οποίος γνωμοδότησε στις 8 Μαρτίου 2021.

 

__________________

 

ΕΕ C 143 της 23.4.2021, σ. 6.

Τροπολογία  46

 

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 46

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(46) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συγκεκριμένα το δικαίωμα της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το δικαίωμα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής, όπως αυτά κατοχυρώνονται στα άρθρα 8 και 7 του Χάρτη, καθώς και στο άρθρο 16 της ΣΛΕΕ. Δεδομένης της σημασίας που έχει η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για το έργο της επιβολής του νόμου εν γένει, και για τη στήριξη που παρέχει η Ευρωπόλ ειδικότερα, ο παρών κανονισμός περιλαμβάνει αποτελεσματικές διασφαλίσεις για την εξασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης με τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του παρόντος κανονισμού περιορίζεται σε ό,τι είναι απολύτως αναγκαίο και αναλογικό, και υπόκειται σε σαφείς προϋποθέσεις, αυστηρές απαιτήσεις και αποτελεσματική εποπτεία από τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ).

(46) Ο παρών κανονισμός σέβεται πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα και διασφαλίσεις και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συγκεκριμένα το δικαίωμα της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το δικαίωμα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής, όπως αυτά κατοχυρώνονται στα άρθρα 8 και 7 του Χάρτη, καθώς και στο άρθρο 16 της ΣΛΕΕ. Δεδομένης της σημασίας που έχει η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για το έργο της επιβολής του νόμου εν γένει, και για τη στήριξη που παρέχει η Ευρωπόλ ειδικότερα, ο παρών κανονισμός περιλαμβάνει ενισχυμένες διασφαλίσεις και μηχανισμούς δημοκρατικής εποπτείας και λογοδοσίας, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι δραστηριότητες και τα καθήκοντα της Ευρωπόλ ασκούνται σε πλήρη συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ιδίως όσον αφορά την ισότητα ενώπιον του νόμου, την απαγόρευση των διακρίσεων και το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου εθνικού δικαστηρίου κατά οποιουδήποτε από τα μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του παρόντος κανονισμού περιορίζεται σε ό,τι είναι απολύτως αναγκαίο και αναλογικό, και υπόκειται σε σαφείς προϋποθέσεις, αυστηρές απαιτήσεις και αποτελεσματική εποπτεία από τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ).

Τροπολογία  47

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ιστ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιστ) ως «διοικητικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» νοούνται όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η Ευρωπόλ εκτός από τα επιχειρησιακά δεδομένα·

ιστ) ως «διοικητικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» νοούνται όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η Ευρωπόλ εκτός από τα επιχειρησιακά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα·

Τροπολογία  48

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 2 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ιζ):

γ) προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία:

Τροπολογία  49

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ιζ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιζ) ως «φάκελος έρευνας» νοείται ένα σύνολο δεδομένων ή πολλαπλά σύνολα δεδομένων τα οποία ένα κράτος μέλος, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή μια τρίτη χώρα απέκτησε στο πλαίσιο διεξαγόμενης ποινικής έρευνας, σύμφωνα με τις διαδικαστικές απαιτήσεις και εγγυήσεις του ισχύοντος εθνικού ποινικού δικαίου, και τα οποία υποβάλλονται στην Ευρωπόλ προς υποστήριξη της εν λόγω ποινικής έρευνας.

ιζ) ως «φάκελος έρευνας» νοείται ένα σύνολο δεδομένων ή πολλαπλά σύνολα δεδομένων τα οποία ένα κράτος μέλος, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η Eurojust ή μια τρίτη χώρα αποκτά στο πλαίσιο διεξαγόμενης ποινικής έρευνας, σύμφωνα με τις διαδικαστικές απαιτήσεις και εγγυήσεις του ισχύοντος δικαίου όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, και τα οποία υποβάλλει στην Ευρωπόλ προς υποστήριξη της εν λόγω ποινικής έρευνας.

Τροπολογία  50

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ιζ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ιζα) ως «κατάσταση κρίσης» νοείται ένα συνεχιζόμενο ή πρόσφατο πραγματικό γεγονός που συνδέεται με τρομοκρατικό έγκλημα, κατά το οποίο δημιουργείται διαδικτυακό υλικό που απεικονίζει προσβολή της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας, ή ζητεί την άμεση προσβολή της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας και αποσκοπεί ή έχει ως αποτέλεσμα τον σοβαρό εκφοβισμό ενός πληθυσμού, και όταν υπάρχει η προβλεπόμενη δυνατότητα για εκθετικό πολλαπλασιασμό και εξάπλωση μέσω πολλαπλών παρόχων διαδικτυακών υπηρεσιών.

Τροπολογία  51

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ιζ β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ιζβ) ως «τρομοκρατικό περιεχόμενο» νοείται το τρομοκρατικό περιεχόμενο όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/784 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

 

__________________

 

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/784 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2021, σχετικά με την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο (ΕΕ L 172 της 17.5.2021, σ. 79).

Τροπολογία  52

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ιζ γ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ιζγ) ως «υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών» νοείται υλικό που αποτελεί παιδική πορνογραφία όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο γ) της οδηγίας 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή πορνογραφική παράσταση όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο ε) της εν λόγω οδηγίας·

 

__________________

 

Οδηγία 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 335 της 17.12.2011, σ. 1).

Τροπολογία  53

 

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ιζ δ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ιζδ) ως «κατηγορία διαβιβάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» νοείται μια ομάδα διαβιβάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζεται με το ίδιο πραγματικό γεγονός που συνιστά προσβολή της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας, και η οποία αποτελείται από τις ίδιες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και υποκειμένων των δεδομένων.

Τροπολογία  54

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α – σημείο ii

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ι) συνεργασία με τους οργανισμούς της Ένωσης που συστάθηκαν δυνάμει του τίτλου V της ΣΛΕΕ και με την OLAF και τον ENISA, ειδικότερα μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και της παροχής αναλυτικής υποστήριξης στους τομείς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους·

ι) συνεργασία με τους οργανισμούς της Ένωσης που συστάθηκαν δυνάμει του τίτλου V της ΣΛΕΕ, καθώς και με την OLAF και τον ENISA, ειδικότερα μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και της παροχής αναλυτικής υποστήριξης σε τομείς που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους·

Τροπολογία  55

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α – σημείο iii

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιγ) στήριξη των δράσεων των κρατών μελών για την πρόληψη και την καταπολέμηση μορφών εγκλήματος που παρατίθενται στο παράρτημα Ι και διευκολύνονται, προωθούνται ή διαπράττονται με χρήση του διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, του συντονισμού της αντίδρασης των αρχών επιβολής του νόμου σε κυβερνοεπιθέσεις, της αφαίρεσης τρομοκρατικού περιεχομένου από το διαδίκτυο και της αναφοράς διαδικτυακού περιεχομένου με το οποίο οι εν λόγω μορφές εγκλήματος διευκολύνονται, προωθούνται ή διαπράττονται, στους οικείους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών, προκειμένου οι εν λόγω πάροχοι να εξετάσουν οικειοθελώς τη συμβατότητα του ανωτέρω διαδικτυακού περιεχομένου με τους δικούς τους όρους και προϋποθέσεις·

ιγ) στήριξη των δράσεων των κρατών μελών για την καταπολέμηση μορφών εγκλήματος που παρατίθενται στο παράρτημα Ι και διευκολύνονται, προωθούνται ή διαπράττονται με χρήση του διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, της στήριξης του συντονισμού του τρόπου με τον οποίο οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών αντιδρούν σε κυβερνοεπιθέσεις, της αφαίρεσης τρομοκρατικού περιεχομένου και υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών από το διαδίκτυο, και της αναφοράς διαδικτυακού περιεχομένου στους οικείους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών, προκειμένου οι εν λόγω πάροχοι να εξετάσουν οικειοθελώς τη συμβατότητα του ανωτέρω διαδικτυακού περιεχομένου με τους δικούς τους όρους και προϋποθέσεις, με σεβασμό του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

Τροπολογία  56

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α – σημείο iv – εισαγωγικό μέρος

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

iv) προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία ιζ) έως κα):

iv) προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία ιζ) έως καβ):

Τροπολογία  57

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α – σημείο iv

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιζ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιζ) στήριξη των κρατών μελών για τον εντοπισμό προσώπων των οποίων η συμμετοχή σε εγκλήματα που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Ευρωπόλ, όπως παρατίθενται στο παράρτημα Ι, συνιστά υψηλό κίνδυνο για την ασφάλεια, και διευκόλυνση κοινών και συντονισμένων ερευνών προτεραιότητας·

ιζ) στήριξη των κρατών μελών για τον εντοπισμό προσώπων ύποπτων για εγκλήματα που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Ευρωπόλ, όπως παρατίθενται στο παράρτημα Ι, και τα οποία συνιστούν υψηλό κίνδυνο για την ασφάλεια, και διευκόλυνση κοινών και συντονισμένων ερευνών προτεραιότητας·

Τροπολογία  58

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α – σημείο iv

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιη

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιη) εισαγωγή δεδομένων στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1862 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*, κατόπιν διαβούλευσης με τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού, και κατόπιν εξουσιοδότησης του εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπόλ, σχετικά με την εικαζόμενη εμπλοκή υπηκόου τρίτης χώρας σε αξιόποινη πράξη για την οποία είναι αρμόδια η Ευρωπόλ και την οποία γνωρίζει βάσει πληροφοριών που λαμβάνει από τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς κατά την έννοια του άρθρου 17 παράγραφος 1 στοιχείο β)·

ιη) εισαγωγή καταχωρίσεων στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1862 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, κατόπιν διαβούλευσης με τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού, στο πλαίσιο της οποίας κανένα κράτος μέλος δεν διατύπωσε αιτιολογημένη αντίρρηση ούτε εξέφρασε την πρόθεση να εισαγάγει το ίδιο καταχώριση, και κατόπιν εξουσιοδότησης του εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπόλ, σχετικά με την εικαζόμενη εμπλοκή υπηκόου τρίτης χώρας σε αξιόποινη πράξη για την οποία είναι αρμόδια η Ευρωπόλ και την οποία γνωρίζει βάσει πληροφοριών που λαμβάνει από τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς που πληρούν μία από τις προϋποθέσεις που απαριθμούνται στο άρθρο 25 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, ή από τρίτη χώρα η οποία δεν πληροί μία από τις προϋποθέσεις που απαριθμούνται στο άρθρο 25 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, υπό την προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες έχουν επιβεβαιωθεί από τρίτη χώρα η οποία πληροί τις εν λόγω προϋποθέσεις ή υπό την προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες αφορούν τρομοκρατικό αδίκημα ή οργανωμένο έγκλημα·

 

__________________

 

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, την τροποποίηση και κατάργηση της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1986/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της απόφασης 2010/261/ΕΕ της Επιτροπής (ΕΕ L 312 της 7.12.2018, σ. 56).

Τροπολογία  59

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α – σημείο iv

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιθ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιθ) στήριξη της εφαρμογής του μηχανισμού αξιολόγησης και παρακολούθησης που θεσπίζεται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1053/2013 στο πλαίσιο των στόχων της Ευρωπόλ που ορίζονται στο άρθρο 3·

ιθ) στήριξη της εφαρμογής του μηχανισμού αξιολόγησης και παρακολούθησης που θεσπίζεται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1053/2013 στο πλαίσιο των στόχων της Ευρωπόλ που ορίζονται στο άρθρο 3, μέσω της παροχής πραγματογνωσίας και αναλύσεων, κατά περίπτωση·

Τροπολογία  60

 

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α – σημείο iv

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο κ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

κ) προδραστική παρακολούθηση και συμβολή στις δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που είναι σημαντικές για την επίτευξη των στόχων του άρθρου 3, στήριξη των συναφών δραστηριοτήτων των κρατών μελών και υλοποίηση των οικείων δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας σχετικά με ζητήματα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, μεταξύ άλλων την ανάπτυξη, τη διαμόρφωση, τη δοκιμή και την επικύρωση αλγορίθμων για την ανάπτυξη εργαλείων·

κ) προδραστική παρακολούθηση και συμβολή στις δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που είναι σημαντικές για την επίτευξη των στόχων του άρθρου 3, μέσω της στήριξης των συναφών δραστηριοτήτων των κρατών μελών και της υλοποίησης των οικείων δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας σχετικά με ζητήματα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων έργων για την ανάπτυξη, τη διαμόρφωση, τη δοκιμή και την επικύρωση αλγορίθμων για την ανάπτυξη ειδικών εργαλείων για χρήση στο πλαίσιο της επιβολής του νόμου·

Τροπολογία  61

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α – σημείο iv

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο κα

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

κα) στήριξη των δράσεων των κρατών μελών για την πρόληψη της διάδοσης διαδικτυακού περιεχομένου που σχετίζεται με την τρομοκρατία ή τον βίαιο εξτρεμισμό σε καταστάσεις κρίσης, το οποίο απορρέει από συνεχιζόμενο ή πρόσφατο πραγματικό παγκόσμιο γεγονός, απεικονίζει προσβολή της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας, ή ζητεί την άμεση προσβολή της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας και αποσκοπεί ή έχει ως αποτέλεσμα τον σοβαρό εκφοβισμό ενός πληθυσμού, και όταν υπάρχει η προβλεπόμενη δυνατότητα για εκθετικό πολλαπλασιασμό και εξάπλωση μέσω πολλαπλών παρόχων διαδικτυακών υπηρεσιών.

διαγράφεται

Τροπολογία  62

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α – σημείο iv

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο κα α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

καα) συνεργασία με τις μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών (ΜΧΠ), μέσω της εθνικής μονάδας της Ευρωπόλ ή, εφόσον το επιτρέπει το οικείο κράτος μέλος, μέσω άμεσης επαφής μεταξύ των ΜΧΠ και της Ευρωπόλ, ιδίως μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και της παροχής αναλυτικής υποστήριξης σε διασυνοριακές έρευνες κρατών μελών που αφορούν χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και δραστηριότητες τις οποίες ασκούν διεθνικές εγκληματικές οργανώσεις για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

Τροπολογία  63

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α – σημείο iv

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο κα β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

καβ) παρακολούθηση, ανάλυση και αξιολόγηση των κόκκινων καταχωρίσεων που εκδίδει η Ευρωπόλ κατόπιν αιτήματος τρίτων χωρών, και ενημέρωση των κρατών μελών, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και της Επιτροπής όταν υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι μια καταχώριση έχει εκδοθεί κατά παράβαση του άρθρου 3 του καταστατικού χάρτη της Interpol.

Τροπολογία  64

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο δ

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4α. Η Ευρωπόλ επικουρεί την Επιτροπή στον προσδιορισμό βασικών ερευνητικών θεμάτων και στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων-πλαισίων της Ένωσης για δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που είναι σημαντικές για την επίτευξη των στόχων του άρθρου 3. Όταν η Ευρωπόλ επικουρεί την Επιτροπή στον καθορισμό βασικών ερευνητικών θεμάτων και στην κατάρτιση και εφαρμογή ενός προγράμματος-πλαισίου της Ένωσης, ο οργανισμός δεν λαμβάνει χρηματοδότηση από το εν λόγω πρόγραμμα.

4α. Η Ευρωπόλ επικουρεί την Επιτροπή στον προσδιορισμό βασικών ερευνητικών θεμάτων και στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων-πλαισίων της Ένωσης για δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που είναι σημαντικές για την επίτευξη των στόχων του άρθρου 3. Όταν η Ευρωπόλ διαδραματίζει ρόλο στον σχεδιασμό ή την υλοποίηση προγράμματος-πλαισίου της Ένωσης, δεν λαμβάνει χρηματοδότηση από το εν λόγω πρόγραμμα. Κατά περίπτωση, η Ευρωπόλ μπορεί να συμβουλεύεται το Κοινό Κέντρο Ερευνών στο πλαίσιο του καθορισμού και της διαμόρφωσης δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας για θέματα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Η Ευρωπόλ λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων.

Τροπολογία  65

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο δ

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4β. Η Ευρωπόλ υποστηρίζει τον έλεγχο συγκεκριμένων περιπτώσεων άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ένωση βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2019/452 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου* οι οποίες αφορούν επιχειρήσεις που παρέχουν τεχνολογίες οι οποίες χρησιμοποιούνται ή αναπτύσσονται από την Ευρωπόλ ή από τα κράτη μέλη με σκοπό την πρόληψη και τη διερεύνηση εγκλημάτων που καλύπτονται από το άρθρο 3 όσον αφορά τις αναμενόμενες επιπτώσεις στην ασφάλεια.

4β. Η Ευρωπόλ υποστηρίζει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη κατά τον έλεγχο συγκεκριμένων περιπτώσεων άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ένωση βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2019/452 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου οι οποίες αφορούν επιχειρήσεις που παρέχουν τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων λογισμικού ή κρίσιμων τεχνολογιών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη διευκόλυνση της τρομοκρατίας, οι οποίες χρησιμοποιούνται από την Ευρωπόλ ή από τα κράτη μέλη με σκοπό την πρόληψη και τη διερεύνηση εγκλημάτων που καλύπτονται από το άρθρο 3 όσον αφορά τις αναμενόμενες επιπτώσεις στην ασφάλεια.

 

__________________

 

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/452 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2019, για τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ένωση (ΕΕ L 79I της 21.3.2019, σ. 1).

Τροπολογία  66

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 4 – παράγραφος 5 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

εα) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5α:

 

«5α. Η Ευρωπόλ σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες που κατοχυρώνονται στον Χάρτη κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.»

Τροπολογία  67

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Στο άρθρο 6, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

1. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις στις οποίες η Ευρωπόλ κρίνει ότι ενδείκνυται η διενέργεια ποινικής έρευνας για αξιόποινη πράξη η οποία εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων της, ζητά από τις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους ή των οικείων κρατών μελών μέσω των εθνικών μονάδων την κίνηση, τη διεξαγωγή ή τον συντονισμό ποινικής έρευνας.

 

Τροπολογία  68

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-3) Στο άρθρο 6, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 1α:

 

«1α. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, όταν η Ευρωπόλ κρίνει ότι ενδείκνυται η διενέργεια ποινικής έρευνας για συγκεκριμένο έγκλημα που θίγει μεν κοινό συμφέρον το οποίο καλύπτεται από πολιτική της Ένωσης, αλλά δεν έχει διασυνοριακό χαρακτήρα, ζητά από τις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους μέσω των εθνικών μονάδων να κινήσουν, να διεξαγάγουν ή να συντονίσουν την εν λόγω ποινική έρευνα.»

Τροπολογία  69

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(3α) Στο άρθρο 6, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2. Οι εθνικές αρχές ενημερώνουν πάραυτα την Ευρωπόλ όσον αφορά την απόφαση των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών σχετικά με αίτημα που υποβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 1.

2. Οι εθνικές αρχές ενημερώνουν πάραυτα την Ευρωπόλ όσον αφορά την απόφαση των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών σχετικά με αίτημα που υποβάλλεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 1α.

 (32016R0794)

Τροπολογία  70

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(3β) Στο άρθρο 6 παράγραφος 3, το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

3. Αν οι αρμόδιες αρχές κράτους μέλους αποφασίσουν να μην ανταποκριθούν σε αίτημα της Ευρωπόλ σύμφωνα με την παράγραφο 1, ενημερώνουν την Ευρωπόλ για τους λόγους της απόφασής τους, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, κατά προτίμηση εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Μπορούν ωστόσο, να μην παραθέσουν τους σχετικούς λόγους εάν η παράθεσή τους:

«3. Αν οι αρμόδιες αρχές κράτους μέλους αποφασίσουν να μην ανταποκριθούν σε αίτημα της Ευρωπόλ σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 1α, ενημερώνουν την Ευρωπόλ για τους λόγους της απόφασής τους, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, κατά προτίμηση εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Μπορούν ωστόσο, να μην παραθέσουν τους σχετικούς λόγους εάν η παράθεσή τους:»

 (32016R0794)

Τροπολογία  71

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3 γ (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 6 – παράγραφος 4

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(3γ) Στο άρθρο 6, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

4. Η Ευρωπόλ ενημερώνει αμέσως την Eurojust για αιτήματα που έχουν υποβληθεί σύμφωνα προς την παράγραφο 1 και για τις αποφάσεις των αρμόδιων αρχών κράτους μέλους σύμφωνα με την παράγραφο 2.

«4. Η Ευρωπόλ ενημερώνει αμέσως την Eurojust και, κατά περίπτωση, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για αιτήματα που έχουν υποβληθεί σύμφωνα προς τις παραγράφους 1 και και για τις αποφάσεις των αρμόδιων αρχών κράτους μέλους σύμφωνα με την παράγραφο 2·»

 (Έγγραφο 32016R0794)

Τροπολογία  72

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 7 – παράγραφος 8

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι οικείες μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών που δημιουργήθηκαν δυνάμει της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου* να μπορούν να συνεργάζονται με την Ευρωπόλ σύμφωνα με το άρθρο 12 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου**, ιδίως μέσω της εθνικής τους μονάδας όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες και αναλύσεις, εντός των ορίων της εντολής και των αρμοδιοτήτων τους.

8. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι οικείες μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών που δημιουργήθηκαν δυνάμει της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου* να μπορούν να ανταποκρίνονται σε δεόντως αιτιολογημένα αιτήματα της Ευρωπόλ σύμφωνα με το άρθρο 12 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου**, μέσω της εθνικής τους μονάδας ή, αν επιτρέπεται από το συγκεκριμένο κράτος μέλος, σε άμεση επαφή με την Ευρωπόλ, όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες και αναλύσεις, εντός των ορίων της εντολής και των αρμοδιοτήτων τους.»

__________________

__________________

* Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73).

* Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73).

** Οδηγία (ΕΕ) 2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων και την κατάργηση της απόφασης 2000/642/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 186 της 11.7.2019, σ. 122).

** Οδηγία (ΕΕ) 2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων και την κατάργηση της απόφασης 2000/642/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 186 της 11.7.2019, σ. 122).

Τροπολογία  73

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(4α) Στο άρθρο 11 παράγραφος 1, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

α) εγκρίνει κάθε χρόνο, με πλειοψηφία δύο τρίτων των μελών του και σύμφωνα με το άρθρο 12, ένα έγγραφο προγραμματισμού που περιέχει τον πολυετή προγραμματισμό της Ευρωπόλ και το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών για το επόμενο έτος·

«α) εγκρίνει κάθε χρόνο, με πλειοψηφία δύο τρίτων των μελών του και σύμφωνα με το άρθρο 12, ένα ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού, σύμφωνα με το άρθρο 32 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ) 2019/715 και τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για το ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού, που περιέχει τον πολυετή προγραμματισμό της Ευρωπόλ και το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών για το επόμενο έτος.

 

__________________

 

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/715 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που δημιουργούνται δυνάμει της ΣΛΕΕ και της Συνθήκης Ευρατόμ και αναφέρονται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 122 της 10.5.2019, σ. 1).»

(32016R0794)

Τροπολογία  74

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο κα α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4β) Στο άρθρο 11 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο καα):

 

«καα) διορίζει υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων, ο οποίος είναι λειτουργικά ανεξάρτητος κατά την άσκηση των καθηκόντων του·»

Τροπολογία  75

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 γ (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(4γ) Στο άρθρο 12, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1. Το διοικητικό συμβούλιο, βασιζόμενο στο σχέδιο που υποβάλλει ο εκτελεστικός διευθυντής, εγκρίνει έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους έγγραφο που περιλαμβάνει τον πολυετή προγραμματισμό και το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών, βάσει σχεδίου προγράμματος το οποίο υποβάλλεται από τον εκτελεστικό διευθυντή, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής και σε συνάρτηση με τον πολυετή προγραμματισμό έπειτα από διαβούλευση με την μικτή ομάδα κοινοβουλευτικού ελέγχου (ΜΟΚΕ). Το διοικητικό συμβούλιο διαβιβάζει το εν λόγω έγγραφο στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην ΜΟΚΕ.

«1. Το διοικητικό συμβούλιο, βασιζόμενο στο σχέδιο που υποβάλλει ο εκτελεστικός διευθυντής, εγκρίνει έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού που περιλαμβάνει τον πολυετή προγραμματισμό και το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών, βάσει σχεδίου προγράμματος το οποίο υποβάλλεται από τον εκτελεστικό διευθυντή, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής και σε συνάρτηση με τον πολυετή προγραμματισμό έπειτα από διαβούλευση με τη μικτή ομάδα κοινοβουλευτικού ελέγχου (ΜΟΚΕ). Εάν το διοικητικό συμβούλιο αποφασίσει να μη λάβει υπόψη στοιχεία της γνώμης της Επιτροπής, παρέχει εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για τα στοιχεία που θίγει η ΜΟΚΕ σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 2 στοιχείο γ). Το διοικητικό συμβούλιο διαβιβάζει το τελικό ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στη ΜΟΚΕ.

 (32016R0794)

Τροπολογία  76

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 δ (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(4δ) Στο άρθρο 12 παράγραφος 2, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2. Το πολυετές πρόγραμμα εργασίας ορίζει τον συνολικό στρατηγικό προγραμματισμό, ο οποίος περιλαμβάνει στόχους, προσδοκώμενα αποτελέσματα και δείκτες επιδόσεων, καθώς και προγραμματισμό πόρων που αφορά τον πολυετή προϋπολογισμό και το προσωπικό. Ακόμη, περιλαμβάνει τη στρατηγική για τις σχέσεις με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς.

Το πολυετές πρόγραμμα εργασίας ορίζει τον συνολικό στρατηγικό προγραμματισμό, ο οποίος περιλαμβάνει στόχους, προσδοκώμενα αποτελέσματα και δείκτες επιδόσεων, καθώς και προγραμματισμό πόρων που αφορά τον πολυετή προϋπολογισμό και το προσωπικό. Ακόμη, περιλαμβάνει τη στρατηγική για τις σχέσεις με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς και τις προγραμματισμένες δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας.

(32016R0794)

Τροπολογία  77

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 ε (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 14 – παράγραφος 4

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(4ε) Στο άρθρο 14, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

4. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να προσκαλέσει στις συνεδριάσεις του οποιονδήποτε μπορεί να συνεισφέρει στη συζήτηση, συμπεριλαμβανομένου, εφόσον ενδείκνυται, αντιπροσώπου της ΜΟΚΕ που συμμετέχει ως παρατηρητής χωρίς δικαίωμα ψήφου.

4. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να προσκαλέσει στις συνεδριάσεις του οποιοδήποτε άτομο που μπορεί να συνεισφέρει στη συζήτηση, το οποίο συμμετέχει ως παρατηρητής χωρίς δικαίωμα ψήφου. Δύο εκπρόσωποι της ΜΟΚΕ προσκαλούνται σε όλες τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου ως παρατηρητές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

(32016R0794)

Τροπολογία  78

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 στ (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 16 – παράγραφος 3

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(4στ) Στο άρθρο 16, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

3. Το Συμβούλιο μπορεί να καλέσει τον εκτελεστικό διευθυντή να υποβάλει έκθεση σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του.

3. Το Συμβούλιο και η ΜΟΚΕ μπορούν να καλέσουν τον εκτελεστικό διευθυντή να υποβάλει έκθεση σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του.

 (32016R0794)

Τροπολογία  79

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 ζ (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 16 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(4ζ) Στο άρθρο 16 παράγραφος 5, το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

δ) την κατάρτιση του σχεδίου πολυετούς προγράμματος εργασίας και των σχεδίων ετησίων προγραμμάτων εργασίας και την υποβολή τους στο διοικητικό συμβούλιο κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή·

δ) την κατάρτιση του σχεδίου ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού που περιλαμβάνει τον πολυετή προγραμματισμό και τα ετήσια προγράμματα εργασίας, και την υποβολή του στο διοικητικό συμβούλιο κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή και τη ΜΟΚΕ·

 ((32016R0794))

Τροπολογία  80

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο α – σημείο ii

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε) έρευνας και καινοτομίας σχετικά με θέματα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό όσον αφορά την ανάπτυξη, τη διαμόρφωση, τη δοκιμή και την επικύρωση αλγορίθμων για την ανάπτυξη εργαλείων·

ε) έργων έρευνας και καινοτομίας σχετικά με θέματα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό όσον αφορά την ανάπτυξη, τη διαμόρφωση, τη δοκιμή και την επικύρωση αλγορίθμων για την ανάπτυξη ειδικών εργαλείων για τους σκοπούς της επιβολής του νόμου·

Τροπολογία  81

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο α – σημείο ii

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ) στήριξης των κρατών μελών για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με υπόπτους ή καταδικασθέντες που καταζητούνται βάσει εθνικής δικαστικής απόφασης που αφορά αξιόποινη πράξη για την οποία είναι αρμόδια η Ευρωπόλ, και διευκόλυνσης της παροχής πληροφοριών από το κοινό σχετικά με τα εν λόγω πρόσωπα.

στ) στήριξης των κρατών μελών για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με υπόπτους ή καταδικασθέντες που καταζητούνται, βάσει εθνικής δικαστικής απόφασης που αφορά αξιόποινη πράξη για την οποία είναι αρμόδια η Ευρωπόλ, και για τη διευκόλυνση της παροχής πληροφοριών, από το κοινό, στα κράτη μέλη και την Ευρωπόλ, σχετικά με τα εν λόγω πρόσωπα.

Τροπολογία  82

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 18 – παράγραφος 3 α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3α. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς έρευνας και καινοτομίας όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο ε) πραγματοποιείται μέσω έργων έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπόλ με σαφώς καθορισμένους στόχους, διάρκεια και πεδίο εφαρμογής της συνεπαγόμενης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για την οποία ισχύουν οι πρόσθετες ειδικές εγγυήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 33α.

3α. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς έρευνας και καινοτομίας όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο ε) πραγματοποιείται μέσω έργων έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπόλ με σαφώς καθορισμένους σκοπούς και στόχους, και υπόκειται στις πρόσθετες ειδικές εγγυήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 33α όσον αφορά τη διάρκεια και το πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τροπολογία  83

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 18 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 παράγραφος 4 και του άρθρου 18α, στο παράρτημα ΙΙ παρατίθενται οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και οι κατηγορίες υποκειμένων των δεδομένων των οποίων τα δεδομένα μπορούν να συλλεχθούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία για τους σκοπούς της παραγράφου 2.

5. Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 παράγραφος 4, του άρθρου 18 παράγραφος 2 στοιχείο ε) και του άρθρου 18α, στο παράρτημα ΙΙ παρατίθενται οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και οι κατηγορίες υποκειμένων των δεδομένων των οποίων τα δεδομένα μπορούν να συλλεχθούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία για τους σκοπούς της παραγράφου 2.

Τροπολογία  84

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο δ

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 18 – παράγραφος 5 α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5α:

διαγράφεται

5α. Πριν από την επεξεργασία δεδομένων βάσει της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η Ευρωπόλ μπορεί προσωρινά να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφοι 1 και 2, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον τα δεδομένα αυτά συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, μεταξύ άλλων μέσω του ελέγχου των δεδομένων με βάση όλα τα δεδομένα που επεξεργάζεται ήδη η Ευρωπόλ σύμφωνα με την παράγραφο 5.

 

Το διοικητικό συμβούλιο, ενεργώντας κατόπιν πρότασης του εκτελεστικού διευθυντή και έπειτα από διαβούλευση με τον ΕΕΠΔ, διευκρινίζει περαιτέρω τους όρους σχετικά με την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων.

 

Η Ευρωπόλ μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο μόνο για μέγιστη περίοδο ενός έτους ή, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με την προηγούμενη έγκριση του ΕΕΠΔ, όταν αυτό απαιτείται για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου. Αν το αποτέλεσμα της επεξεργασίας υποδεικνύει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, η Ευρωπόλ διαγράφει τα εν λόγω δεδομένα και ενημερώνει σχετικά τον πάροχο των δεδομένων.

 

Τροπολογία  85

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 18 – παράγραφος 6

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(5α) η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

6. Η Ευρωπόλ μπορεί προσωρινά να επεξεργάζεται δεδομένα προκειμένου να καθορίσει κατά πόσον αυτά σχετίζονται με τα καθήκοντά της και σε ποιον από τους σκοπούς της παραγράφου 2 αντιστοιχούν. Το διοικητικό συμβούλιο, έπειτα από πρόταση του εκτελεστικού διευθυντή και αφού ζητήσει τη γνώμη του ΕΕΠΔ, καθορίζει περαιτέρω τις προϋποθέσεις επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση στα δεδομένα και τη χρήση τους, καθώς και τις προθεσμίες για την αποθήκευση και τη διαγραφή τους, οι οποίες δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τους έξι μήνες, λαμβανομένων υπόψη των αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 28.

6. Η Ευρωπόλ μπορεί προσωρινά να επεξεργάζεται δεδομένα προκειμένου να καθορίσει κατά πόσον αυτά σχετίζονται με τα καθήκοντά της και σε ποιον από τους σκοπούς της παραγράφου 2 αντιστοιχούν. Το διοικητικό συμβούλιο, έπειτα από πρόταση του εκτελεστικού διευθυντή και αφού ζητήσει τη γνώμη του ΕΕΠΔ, καθορίζει περαιτέρω τις προϋποθέσεις επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση στα δεδομένα και τη χρήση τους, καθώς και τις προθεσμίες για την αποθήκευση και τη διαγραφή τους, οι οποίες δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τους έξι μήνες, λαμβανομένων υπόψη των αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 71 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725.

 (32016R0794)

Τροπολογία  86

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο δ α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 18 – παράγραφος 6 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δα. προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 6α:

 

6α. Πριν από την επεξεργασία δεδομένων βάσει της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η Ευρωπόλ μπορεί, κατ’ εξαίρεση και προσωρινά, να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφοι 1 και 2, με μοναδικό σκοπό να διαπιστωθεί κατά πόσον τα δεδομένα αυτά συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, μεταξύ άλλων μέσω του ελέγχου των δεδομένων με βάση όλα τα δεδομένα που επεξεργάζεται ήδη η Ευρωπόλ σύμφωνα με την παράγραφο 5.

 

Το διοικητικό συμβούλιο, ενεργώντας κατόπιν πρότασης του εκτελεστικού διευθυντή και έπειτα από διαβούλευση με τον ΕΕΠΔ, διευκρινίζει περαιτέρω τους όρους σχετικά με την προσωρινή επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων.

 

Η Ευρωπόλ μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο μόνο για μέγιστη περίοδο ενός έτους, η οποία μπορεί να παραταθεί μία φορά έως και κατά έξι μήνες σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, όταν αυτό είναι αναλογικό και αναγκαίο για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου. Η Ευρωπόλ ενημερώνει τον ΕΕΠΔ για κάθε παράταση της μέγιστης περιόδου επεξεργασίας. Όταν η προσωρινή επεξεργασία δεν είναι πλέον αναλογική και αναγκαία για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, και σε κάθε περίπτωση μετά τη λήξη της μέγιστης περιόδου επεξεργασίας, η Ευρωπόλ διαγράφει οριστικά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα αποτελέσματα της επεξεργασίας, και ενημερώνει σχετικά τον πάροχο των δεδομένων.

Τροπολογία  87

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 18 α – τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Επεξεργασία πληροφοριών προς υποστήριξη ποινικής έρευνας

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς υποστήριξη ποινικής έρευνας

Τροπολογία  88

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 18 α – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Όταν είναι αναγκαίο για την υποστήριξη συγκεκριμένης ποινικής έρευνας, η Ευρωπόλ μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκτός των κατηγοριών υποκειμένων των δεδομένων που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ, όταν:

1. Όταν είναι αναγκαίο για την υποστήριξη συγκεκριμένης εν εξελίξει ποινικής έρευνας, η Ευρωπόλ μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκτός των κατηγοριών υποκειμένων των δεδομένων που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ, όταν:

Τροπολογία  89

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 18 α – παράγραφος 1 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) ένα κράτος μέλος ή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παρέχει φάκελο έρευνας στην Ευρωπόλ σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο α), με σκοπό την επιχειρησιακή ανάλυση προς υποστήριξη της συγκεκριμένης ποινικής έρευνας στο πλαίσιο της εντολής της Ευρωπόλ σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 στοιχείο γ)· και

α) ένα κράτος μέλος, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή η Eurojust παρέχει φάκελο έρευνας στην Ευρωπόλ σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), με τον οποίο ζητεί από την Ευρωπόλ να υποστηρίξει τη συγκεκριμένη εν εξελίξει ποινική έρευνα στο πλαίσιο της εντολής της Ευρωπόλ σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 στοιχείο γ)· και

Τροπολογία  90

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 18 α – παράγραφος 1 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) η Ευρωπόλ εκτιμά ότι δεν είναι δυνατή η διενέργεια επιχειρησιακής ανάλυσης του φακέλου της έρευνας χωρίς την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του άρθρου 18 παράγραφος 5. Η εν λόγω εκτίμηση καταγράφεται.

β) η Ευρωπόλ συμπεραίνει ότι δεν είναι δυνατή η διενέργεια επιχειρησιακής ανάλυσης του φακέλου της έρευνας χωρίς την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του άρθρου 18 παράγραφος 5. Η εν λόγω εκτίμηση καταγράφεται και διαβιβάζεται στον ΕΕΠΔ προς ενημέρωση.

Τροπολογία  91

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 18 α – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

βα) ένα κράτος μέλος ή ένας φορέας της Ένωσης ζητεί στρατηγική ανάλυση στο πλαίσιο της εντολής της Ευρωπόλ σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 στοιχείο β).

Τροπολογία  92

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 18 α – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η Ευρωπόλ μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται σε φάκελο έρευνας για όσο διάστημα υποστηρίζει την εν εξελίξει ειδική ποινική έρευνα για την οποία ο φάκελος της έρευνας παρασχέθηκε από ένα κράτος μέλος ή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σύμφωνα με την παράγραφο 1, και μόνο για τον σκοπό της υποστήριξης της εν λόγω έρευνας.

2. Η Ευρωπόλ μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται σε φάκελο έρευνας για όσο διάστημα υποστηρίζει την εν εξελίξει ειδική ποινική έρευνα για την οποία ο φάκελος της έρευνας παρασχέθηκε από ένα κράτος μέλος, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή την Eurojust σύμφωνα με την παράγραφο 1, και μόνο για τον σκοπό της υποστήριξης της εν λόγω έρευνας.

Τροπολογία  93

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 18 α – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το διοικητικό συμβούλιο, ενεργώντας κατόπιν πρότασης του εκτελεστικού διευθυντή και έπειτα από διαβούλευση με τον ΕΕΠΔ, διευκρινίζει περαιτέρω τους όρους σχετικά με την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων.

διαγράφεται

Τροπολογία  94

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 18 α – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Με την επιφύλαξη της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του άρθρου 18 παράγραφος 5α, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκτός των κατηγοριών υποκειμένων των δεδομένων που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ διαχωρίζονται λειτουργικά από άλλα δεδομένα και είναι προσβάσιμα μόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο για την υποστήριξη της συγκεκριμένης ποινικής έρευνας για την οποία παρασχέθηκαν.

διαγράφεται

Τροπολογία  95

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 18 α – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Όταν η Ευρωπόλ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν προκαταρκτικές ενδείξεις σύμφωνα με τις οποίες τα δεδομένα αυτά είναι δυσανάλογα ή συλλέγονται κατά παράβαση θεμελιωδών δικαιωμάτων, η Ευρωπόλ τα διαγράφει οριστικά χωρίς να τα επεξεργαστεί. Όταν λήξει η περίοδος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαγράφονται οριστικά.

Τροπολογία  96

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 18 α – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Κατόπιν αιτήματος του κράτους μέλους ή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που παρέσχε τον φάκελο της έρευνας στην Ευρωπόλ σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Ευρωπόλ μπορεί να αποθηκεύσει τον φάκελο της έρευνας και το αποτέλεσμα της επιχειρησιακής της ανάλυσης πέραν της περιόδου αποθήκευσης που ορίζεται στην παράγραφο 2, με μοναδικό σκοπό να διασφαλιστούν η ακρίβεια, η αξιοπιστία και η ιχνηλασιμότητα της διαδικασίας συλλογής πληροφοριών σχετικά με το έγκλημα, και μόνο για όσο διάστημα οι δικαστικές διαδικασίες που σχετίζονται με την εν λόγω ποινική έρευνα βρίσκονται σε εξέλιξη στο εν λόγω κράτος μέλος.

3. Κατόπιν αιτήματος του κράτους μέλους που παρέσχε τον φάκελο της έρευνας στην Ευρωπόλ σύμφωνα με την παράγραφο 1, ή κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ή της Eurojust, κατά περίπτωση, η Ευρωπόλ μπορεί να αποθηκεύσει τον φάκελο της έρευνας και το αποτέλεσμα της επιχειρησιακής της ανάλυσης πέραν της περιόδου επεξεργασίας που ορίζεται στην παράγραφο 2, με μοναδικό σκοπό να διασφαλιστούν η ακρίβεια, η αξιοπιστία και η ιχνηλασιμότητα της διαδικασίας συλλογής πληροφοριών σχετικά με το έγκλημα, και μόνο για όσο διάστημα οι δικαστικές διαδικασίες που σχετίζονται με την εν λόγω ποινική έρευνα βρίσκονται σε εξέλιξη στο εν λόγω κράτος μέλος ή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ή Eurojust.

Τροπολογία  97

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 18 α – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το εν λόγω κράτος μέλος μπορεί επίσης να ζητήσει από την Ευρωπόλ να αποθηκεύσει τον φάκελο της έρευνας και το αποτέλεσμα της επιχειρησιακής της ανάλυσης πέραν της περιόδου αποθήκευσης που ορίζεται στην παράγραφο 2, με σκοπό να διασφαλιστούν η ακρίβεια, η αξιοπιστία και η ιχνηλασιμότητα της διαδικασίας συλλογής πληροφοριών σχετικά με το έγκλημα, και μόνο για όσο διάστημα οι δικαστικές διαδικασίες έπειτα από σχετική ποινική έρευνα βρίσκονται σε εξέλιξη σε άλλο κράτος μέλος.

Το εν λόγω κράτος μέλος, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή η Eurojust μπορεί επίσης να ζητήσει από την Ευρωπόλ να αποθηκεύσει τον φάκελο της έρευνας και το αποτέλεσμα της επιχειρησιακής της ανάλυσης πέραν της περιόδου αποθήκευσης που ορίζεται στην παράγραφο 2, με σκοπό να διασφαλιστούν η ακρίβεια, η αξιοπιστία και η ιχνηλασιμότητα της διαδικασίας συλλογής πληροφοριών σχετικά με το έγκλημα, και μόνο για όσο διάστημα οι δικαστικές διαδικασίες έπειτα από σχετική ποινική έρευνα βρίσκονται σε εξέλιξη σε άλλο κράτος μέλος.

Τροπολογία  98

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 18 α – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το διοικητικό συμβούλιο, ενεργώντας κατόπιν πρότασης του εκτελεστικού διευθυντή και έπειτα από διαβούλευση με τον ΕΕΠΔ, διευκρινίζει περαιτέρω τους όρους σχετικά με την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων. Τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαχωρίζονται λειτουργικά από άλλα δεδομένα και η πρόσβαση σ’ αυτά επιτρέπεται μόνο όταν είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της ιχνηλασιμότητας της διαδικασίας συλλογής πληροφοριών σχετικά με έγκλημα.

διαγράφεται

Τροπολογία  99

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 18 α – παράγραφος 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Το διοικητικό συμβούλιο, ενεργώντας κατόπιν πρότασης του εκτελεστικού διευθυντή και έπειτα από διαβούλευση με τον ΕΕΠΔ, διευκρινίζει περαιτέρω τους όρους σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, ιδίως όσον αφορά την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της επεξεργασίας, καθώς και το είδος και τη σημασία των ερευνών. Τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαχωρίζονται λειτουργικά από άλλα δεδομένα. Η πρόσβαση σε δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την παράγραφο 2 επιτρέπεται μόνο όταν είναι αναγκαία για τη συγκεκριμένη ποινική έρευνα για την οποία παρασχέθηκαν, και για τη διασφάλιση της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της ιχνηλασιμότητας της διαδικασίας συλλογής πληροφοριών σχετικά με έγκλημα, και τα δεδομένα αυτά φυλάσσονται σύμφωνα με την παράγραφο 3.

Τροπολογία  100

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 18 α – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Οι παράγραφοι 1 έως 3 εφαρμόζονται επίσης όταν η Ευρωπόλ λαμβάνει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από τρίτη χώρα με την οποία έχει συναφθεί συμφωνία είτε βάσει του άρθρου 23 της απόφασης 2009/371/ΔΕΥ σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού είτε βάσει του άρθρου 218 της ΣΛΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού, ή η οποία αποτελεί αντικείμενο απόφασης περί επάρκειας κατά το άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού, και η εν λόγω τρίτη χώρα παρέχει στην Ευρωπόλ φάκελο έρευνας για επιχειρησιακή ανάλυση που υποστηρίζει τη συγκεκριμένη ποινική έρευνα σε κράτος μέλος ή σε κράτη μέλη που στηρίζει η Ευρωπόλ. Όταν τρίτη χώρα παρέχει φάκελο έρευνας στην Ευρωπόλ, ενημερώνεται ο ΕΕΠΔ. Η Ευρωπόλ επαληθεύει ότι ο όγκος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι προδήλως δυσανάλογος σε σχέση με τη συγκεκριμένη έρευνα σε κράτος μέλος το οποίο στηρίζει η Ευρωπόλ και ότι δεν υπάρχουν αντικειμενικά στοιχεία που να δείχνουν ότι ο φάκελος της έρευνας έχει ληφθεί από την τρίτη χώρα κατά κατάφωρη παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων. Όταν η Ευρωπόλ ή ο ΕΕΠΔ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν προκαταρκτικές ενδείξεις σύμφωνα με τις οποίες τα δεδομένα αυτά είναι δυσανάλογα ή συλλέγονται κατά παράβαση θεμελιωδών δικαιωμάτων, η Ευρωπόλ δεν τα επεξεργάζεται. Η Ευρωπόλ μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία δυνάμει της παρούσας παραγράφου μόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο για τη στήριξη της συγκεκριμένης ποινικής έρευνας σε κράτος μέλος ή σε κράτη μέλη. Τα εν λόγω δεδομένα διαβιβάζονται μόνο εντός της Ένωσης.·

4. Οι παράγραφοι 1 έως 3α εφαρμόζονται επίσης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται σε φάκελο έρευνας που παρέχεται στην Ευρωπόλ από τρίτη χώρα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ), για επιχειρησιακή ανάλυση που υποστηρίζει συγκεκριμένη ποινική έρευνα σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη που στηρίζει η Ευρωπόλ, υπό την προϋπόθεση ότι η τρίτη χώρα έχει αποκτήσει τα δεδομένα στο πλαίσιο ποινικής έρευνας σύμφωνα με τις δικονομικές απαιτήσεις και εγγυήσεις που ισχύουν βάσει του εθνικού ποινικού της δικαίου. Όταν τρίτη χώρα παρέχει φάκελο έρευνας στην Ευρωπόλ, ενημερώνεται ο ΕΕΠΔ. Η Ευρωπόλ επαληθεύει ότι ο όγκος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι προδήλως δυσανάλογος σε σχέση με τη συγκεκριμένη έρευνα σε κράτος μέλος το οποίο στηρίζει η Ευρωπόλ και ότι δεν υπάρχουν αντικειμενικά στοιχεία που να δείχνουν ότι ο φάκελος της έρευνας έχει ληφθεί από την τρίτη χώρα κατά κατάφωρη παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων. Όταν η Ευρωπόλ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν προκαταρκτικές ενδείξεις σύμφωνα με τις οποίες τα δεδομένα αυτά είναι δυσανάλογα ή συλλέγονται κατά παράβαση θεμελιωδών δικαιωμάτων, η Ευρωπόλ δεν τα επεξεργάζεται και τα διαγράφει. Η Ευρωπόλ μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία δυνάμει της παρούσας παραγράφου μόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο για τη στήριξη της συγκεκριμένης ποινικής έρευνας σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη για την οποία παρασχέθηκαν τα εν λόγω δεδομένα. Τα εν λόγω δεδομένα διαβιβάζονται μόνο εντός της Ένωσης ή, όταν είναι αναγκαίο, σε διεθνείς οργανισμούς όπως αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ).

Τροπολογία  101

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2α. Στο πλαίσιο της διεξαγωγής ειδικών σχεδίων επιχειρησιακής ανάλυσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 3, τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν πληροφορίες που πρέπει να καθίστανται άμεσα προσβάσιμες από την Ευρωπόλ σε επιλεγμένα άλλα κράτη μέλη με σκοπό την ενισχυμένη συνεργασία σε ειδικές έρευνες, με την επιφύλαξη τυχόν περιορισμών του άρθρου 19 παράγραφος 2.»·

2α. Στο πλαίσιο της διεξαγωγής ειδικών σχεδίων επιχειρησιακής ανάλυσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 3, και σύμφωνα με τους κανόνες και τις εγγυήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν πληροφορίες που πρέπει να καθίστανται άμεσα προσβάσιμες από την Ευρωπόλ σε επιλεγμένα άλλα κράτη μέλη με σκοπό την ενισχυμένη συνεργασία σε ειδικές έρευνες, με την επιφύλαξη τυχόν περιορισμών του άρθρου 19 παράγραφος 2.

Τροπολογία  102

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7 – στοιχείο γ

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 20 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Όταν το εθνικό δίκαιο επιτρέπει στο προσωπικό της Ευρωπόλ να προσκομίζει αποδεικτικά στοιχεία που περιήλθαν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του, μόνο το εξουσιοδοτημένο προς τούτο από τον εκτελεστικό διευθυντή προσωπικό της Ευρωπόλ είναι σε θέση να παρέχει τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών στα κράτη μέλη.·

5. Όταν το εθνικό δικονομικό δίκαιο επιτρέπει στο προσωπικό της Ευρωπόλ να προσκομίζει αποδεικτικά στοιχεία που έχουν περιέλθει σε γνώση του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του, μόνο το εξουσιοδοτημένο προς τούτο από τον εκτελεστικό διευθυντή προσωπικό της Ευρωπόλ είναι σε θέση να παρέχει τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών στα κράτη μέλη.

Τροπολογία  103

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 20 α – παράγραφος 20

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η Ευρωπόλ στηρίζει ενεργά τις έρευνες και τις διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και συνεργάζεται μαζί της, ιδίως μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και της παροχής αναλυτικής υποστήριξης.

2. Κατόπιν αιτήματος του ΕΕΠΔ, η Ευρωπόλ στηρίζει ενεργά τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και συνεργάζεται μαζί της, ιδίως μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και της παροχής αναλυτικής υποστήριξης, έως τη στιγμή που αυτή κρίνει αν θα ασκήσει δίωξη ή θα περατώσει την υπόθεση με άλλον τρόπο.

Τροπολογία  104

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 20 α – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η Ευρωπόλ λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να έχει έμμεση πρόσβαση σε πληροφορίες που παρέχονται για τους σκοπούς του άρθρου 18 παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και γ) βάσει ενός συστήματος σύμπτωσης/απουσίας σύμπτωσης. Το άρθρο 21 εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, με εξαίρεση την παράγραφο 2.

3. Η Ευρωπόλ λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να έχει έμμεση πρόσβαση σε πληροφορίες που παρέχονται για τους σκοπούς του άρθρου 18 παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και γ) βάσει ενός συστήματος σύμπτωσης/απουσίας σύμπτωσης. Το άρθρο 21 εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, με εξαίρεση τις παραγράφους 2 και 8.

Τροπολογία  105

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 21 – παράγραφος 8

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8. Αν, κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων επεξεργασίας πληροφοριών για μεμονωμένη έρευνα ή συγκεκριμένο έργο, η Ευρωπόλ εντοπίζει πληροφορίες σχετικές με πιθανή παράνομη δραστηριότητα που θίγει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, η Ευρωπόλ παρέχει, με δική της πρωτοβουλία και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τις εν λόγω πληροφορίες στην OLAF.

8. Αν, κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων επεξεργασίας πληροφοριών για συγκεκριμένη έρευνα ή συγκεκριμένο έργο, η Ευρωπόλ εντοπίζει πληροφορίες σχετικές με πιθανή παράνομη δραστηριότητα που θίγει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, η Ευρωπόλ παρέχει, με δική της πρωτοβουλία και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τις εν λόγω πληροφορίες στην OLAF.

Τροπολογία  106

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 23 – παράγραφος 7

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(9α) Στο άρθρο 23, η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

7. Απαγορεύεται η περαιτέρω διαβίβαση από κράτη μέλη, φορείς της Ένωσης, τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχει στην κατοχή της η Ευρωπόλ, εκτός εάν η Ευρωπόλ έχει δώσει ρητά εκ των προτέρων τη συγκατάθεσή της.

7. Απαγορεύεται η περαιτέρω διαβίβαση από κράτη μέλη, φορείς της Ένωσης, τρίτες χώρες, διεθνείς οργανισμούς και ιδιωτικούς φορείς, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχει στην κατοχή της η Ευρωπόλ, εκτός εάν η Ευρωπόλ έχει δώσει ρητά εκ των προτέρων τη συγκατάθεσή της.

Τροπολογία  107

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 24 – τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Διαβίβαση επιχειρησιακών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης

Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης

Τροπολογία  108

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 24 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη τυχόν περαιτέρω περιορισμών δυνάμει του παρόντος κανονισμού, και ιδίως δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφοι 2 και 3, και χωρίς να θίγεται το άρθρο 67, η Ευρωπόλ διαβιβάζει επιχειρησιακά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε άλλο θεσμικό ή λοιπό όργανο ή οργανισμό της Ένωσης μόνο αν τα δεδομένα είναι αναγκαία για τη σύννομη εκτέλεση καθηκόντων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του άλλου θεσμικού ή λοιπού οργάνου ή οργανισμού της Ένωσης.

1. Σύμφωνα με το άρθρο 71 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 και με την επιφύλαξη τυχόν περαιτέρω περιορισμών δυνάμει του παρόντος κανονισμού, και ιδίως δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφοι 2 και 3, και χωρίς να θίγεται το άρθρο 67, η Ευρωπόλ διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε άλλο θεσμικό ή λοιπό όργανο ή οργανισμό της Ένωσης μόνο αν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι αναγκαία και αναλογικά για τη σύννομη εκτέλεση καθηκόντων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του άλλου θεσμικού ή λοιπού οργάνου ή οργανισμού της Ένωσης.

Τροπολογία  109

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Όταν τα επιχειρησιακά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται κατόπιν αίτησης άλλου θεσμικού και λοιπού οργάνου ή οργανισμού της Ένωσης, την ευθύνη για τον σύννομο χαρακτήρα της εν λόγω διαβίβασης τη φέρουν τόσο ο υπεύθυνος της επεξεργασίας όσο και ο αποδέκτης.

2. Έπειτα από αίτημα για διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από άλλο θεσμικό ή λοιπό όργανο ή οργανισμό της Ένωσης, η Ευρωπόλ ελέγχει την αρμοδιότητα του άλλου θεσμικού ή λοιπού οργάνου ή οργανισμού της Ένωσης. Αν ανακύπτουν αμφιβολίες ως προς την αναγκαιότητα της εν λόγω διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Ευρωπόλ ζητά περαιτέρω διευκρινίσεις από τον αποδέκτη.

Τροπολογία  110

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το θεσμικό ή λοιπό όργανο ή οργανισμός της Ένωσης που είναι αποδέκτης μεριμνά ώστε η αναγκαιότητα της διαβίβασης των επιχειρησιακών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα να μπορεί να επαληθεύεται στη συνέχεια.

Το θεσμικό ή λοιπό όργανο ή οργανισμός της Ένωσης που είναι αποδέκτης μεριμνά ώστε η αναγκαιότητα της διαβίβασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα να μπορεί να επαληθεύεται στη συνέχεια.

Τροπολογία  111

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 24 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Το θεσμικό ή λοιπό όργανο ή οργανισμός της Ένωσης που είναι αποδέκτης επεξεργάζεται τα επιχειρησιακά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν διαβιβαστεί.

3. Το θεσμικό ή λοιπό όργανο ή οργανισμός της Ένωσης που είναι αποδέκτης επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν διαβιβαστεί.

Τροπολογία  112

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11 – στοιχείο -α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 25 – παράγραφος 3

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

-α) η παράγραφος 3 απαλείφεται

3. Η Ευρωπόλ δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της και επικαιροποιεί κατάλογο των αποφάσεων περί επάρκειας, συμφωνιών, διοικητικών διακανονισμών και άλλες πράξεων που αφορούν την μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την παράγραφο 1.

 

(32016R0794)

Τροπολογία  113

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11 – στοιχείο -α α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 25 – παράγραφος 4 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

 

 

-αα) παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 4α:

 

«4α. Ελλείψει απόφασης περί επάρκειας, η Ευρωπόλ δύναται να διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό εφόσον:

 

α) παρέχονται κατάλληλες εγγυήσεις όσον αφορά την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε νομικά δεσμευτική πράξη· ή

 

β) η Ευρωπόλ αξιολόγησε όλες τις περιστάσεις που περιβάλλουν τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν κατάλληλες εγγυήσεις όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

Η Ευρωπόλ ενημερώνει τον ΕΕΠΔ σχετικά με τις κατηγορίες διαβιβάσεων που προβλέπονται στο στοιχείο β) της παραγράφου 1. Όταν η διαβίβαση βασίζεται στο στοιχείο β) της παρούσας παραγράφου, η εν λόγω διαβίβαση τεκμηριώνεται και η τεκμηρίωση τίθεται στη διάθεση του ΕΕΠΔ κατόπιν αιτήματος. Η τεκμηρίωση περιλαμβάνει αρχείο με την ημερομηνία και ώρα της διαβίβασης και πληροφορίες σχετικά με την αποδέκτρια αρμόδια αρχή, την αιτιολόγηση της διαβίβασης και τα διαβιβαζόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.»

Τροπολογία  114

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 25 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, ο εκτελεστικός διευθυντής δύναται να επιτρέπει την κατά περίπτωση διαβίβαση ή κατηγορίες διαβιβάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, αν η διαβίβαση ή οι οικείες διαβιβάσεις είναι διαδικασία:·

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, ο εκτελεστικός διευθυντής δύναται να επιτρέπει κατ’ εξαίρεση την κατά περίπτωση διαβίβαση ή κατηγορία διαβιβάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, αν η διαβίβαση ή οι οικείες διαβιβάσεις είναι διαδικασία:

Τροπολογία  115

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 25 – παράγραφος 8

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) στην παράγραφο 8, οι ακόλουθες περίοδοι προστίθενται:

β) η παράγραφος 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Τροπολογία  116

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 25 – παράγραφος 8

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η διαβίβαση, όταν πραγματοποιείται βάσει της παραγράφου 5, τεκμηριώνεται και η τεκμηρίωση τίθεται στη διάθεση του ΕΕΠΔ κατόπιν αιτήματος. Η τεκμηρίωση περιλαμβάνει αρχείο με την ημερομηνία και την ώρα της διαβίβασης, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την αποδέκτρια αρμόδια αρχή, σχετικά με την αιτιολόγηση της διαβίβασης και σχετικά με τα διαβιβαζόμενα επιχειρησιακά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Η διαβίβαση, όταν πραγματοποιείται βάσει της παραγράφου 4α ή της παραγράφου 5, τεκμηριώνεται και η τεκμηρίωση τίθεται στη διάθεση του ΕΕΠΔ κατόπιν αιτήματος. Η τεκμηρίωση περιλαμβάνει αρχείο με την ημερομηνία και την ώρα της διαβίβασης, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την αποδέκτρια αρμόδια αρχή, σχετικά με την αιτιολόγηση της διαβίβασης και σχετικά με τα διαβιβαζόμενα επιχειρησιακά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

 

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, ο εκτελεστικός διευθυντής δύναται να επιτρέπει κατ’ εξαίρεση την κατά περίπτωση διαβίβαση ή κατηγορίες διαβιβάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, αν η διαβίβαση ή οι οικείες διαβιβάσεις είναι διαδικασία:

Τροπολογία  117

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 26 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η Ευρωπόλ μπορεί να λαμβάνει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα απευθείας από ιδιωτικούς φορείς και να επεξεργάζεται τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 18 με σκοπό τον προσδιορισμό όλων των οικείων εθνικών μονάδων, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α). Η Ευρωπόλ διαβιβάζει αμέσως στις οικείες εθνικές μονάδες τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και κάθε σχετικό αποτέλεσμα από την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων που είναι αναγκαία για τη θεμελίωση δικαιοδοσίας. Η Ευρωπόλ μπορεί να διαβιβάζει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τα σχετικά αποτελέσματα της επεξεργασίας τους που είναι αναγκαία για τη θεμελίωση δικαιοδοσίας σύμφωνα με το άρθρο 25 στα σημεία επαφής και στις οικείες αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία β) και γ). Μόλις η Ευρωπόλ εντοπίσει και διαβιβάσει τα σχετικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε όλες τις οικείες εθνικές μονάδες, ή όταν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός περαιτέρω οικείων εθνικών μονάδων, διαγράφει τα δεδομένα, εκτός αν η οικεία εθνική μονάδα, σημείο επαφής ή αρχή υποβάλει εκ νέου τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπόλ σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 εντός τεσσάρων μηνών από τη διενέργεια της διαβίβασης.

2. Όταν η Ευρωπόλ λαμβάνει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα απευθείας από ιδιωτικούς φορείς, μπορεί να επεξεργάζεται τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 18 με σκοπό τον προσδιορισμό των οικείων εθνικών μονάδων, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α). Η Ευρωπόλ διαβιβάζει αμέσως στις οικείες εθνικές μονάδες τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και κάθε σχετικό αποτέλεσμα από την αναγκαία επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων για τη θεμελίωση δικαιοδοσίας. Η Ευρωπόλ μπορεί να διαβιβάζει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τα σχετικά αποτελέσματα της αναγκαίας επεξεργασίας τους για τη θεμελίωση δικαιοδοσίας, σύμφωνα με το άρθρο 25, στα σημεία επαφής και στις οικείες αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία β) και γ). Μόλις η Ευρωπόλ εντοπίσει και διαβιβάσει τα σχετικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε όλες τις οικείες εθνικές μονάδες, ή όταν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός περαιτέρω οικείων εθνικών μονάδων, διαγράφει τα δεδομένα, εκτός αν η οικεία εθνική μονάδα, σημείο επαφής ή αρχή υποβάλει εκ νέου τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπόλ σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 εντός τεσσάρων μηνών από τη διενέργεια της διαβίβασης ή της μεταφοράς.

Τροπολογία  118

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 26 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Αν η Ευρωπόλ λάβει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από ιδιωτικό φορέα τρίτης χώρας, μπορεί να διαβιβάσει τα δεδομένα αυτά μόνο σε κράτος μέλος ή σε οικεία τρίτη χώρα με την οποία έχει συναφθεί συμφωνία βάσει του άρθρου 23 της απόφασης 2009/371/ΔΕΥ ή βάσει του άρθρου 218 της ΣΛΕΕ ή η οποία αποτελεί αντικείμενο απόφασης περί επάρκειας κατά το άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού. Όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 25 παράγραφοι 5 και 6, η Ευρωπόλ μπορεί να διαβιβάσει το αποτέλεσμα της δικής της ανάλυσης και επαλήθευσης των δεδομένων αυτών στην οικεία τρίτη χώρα.

4. Αν η Ευρωπόλ λάβει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από ιδιωτικό φορέα τρίτης χώρας, μπορεί να διαβιβάσει τα δεδομένα αυτά και το αποτέλεσμα της δικής της ανάλυσης και επαλήθευσης μόνο σε κράτος μέλος ή σε οικεία τρίτη χώρα με την οποία έχει συναφθεί συμφωνία βάσει του άρθρου 23 της απόφασης 2009/371/ΔΕΥ ή βάσει του άρθρου 218 της ΣΛΕΕ ή η οποία αποτελεί αντικείμενο απόφασης περί επάρκειας κατά το άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού. Όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 25 παράγραφοι 5 και 6, η Ευρωπόλ μπορεί να διαβιβάσει το αποτέλεσμα της δικής της ανάλυσης και επαλήθευσης των δεδομένων αυτών στην οικεία τρίτη χώρα.

Τροπολογία  119

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο γ

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 26 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Η Ευρωπόλ μπορεί να διαβιβάζει ή να μεταφέρει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε ιδιωτικούς φορείς κατά περίπτωση, όταν είναι απολύτως αναγκαίο και με τη επιφύλαξη τυχόν περιορισμών δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφος 2 ή 3 και με την επιφύλαξη του άρθρου το άρθρο 67, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

5. Η Ευρωπόλ δεν διαβιβάζει ούτε μεταφέρει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε ιδιωτικούς φορείς, εκτός εάν, κατά περίπτωση, αυτό είναι απολύτως αναγκαίο και αναλογικό, και με την επιφύλαξη τυχόν περιορισμών δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφος 2 ή 3 καθώς και με την επιφύλαξη του άρθρου 67, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Τροπολογία  120

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο γ

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 26 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) η διαβίβαση ή η μεταφορά δημόσια διαθέσιμων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απολύτως αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ) και πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.) 

Τροπολογία  121

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο γ

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 26 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) αναγκαία σε μεμονωμένες περιπτώσεις για τους σκοπούς της πρόληψης, της διερεύνησης, της ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών αδικημάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ευρωπόλ· ή

δ) αναγκαία σε μεμονωμένες περιπτώσεις για τους σκοπούς της πρόληψης, της διερεύνησης, της ανίχνευσης ή της δίωξης συγκεκριμένου ποινικού αδικήματος που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ευρωπόλ· ή

Τροπολογία  122

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο γ

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 26 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν διαβιβάζονται αν ο εκτελεστικός διευθυντής κρίνει ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες του οικείου υποκειμένου των δεδομένων υπερισχύουν του δημόσιου συμφέροντος στο πλαίσιο της διαβίβασης που προβλέπεται στα στοιχεία δ) και ε).

Ο ΕΕΠΔ ενημερώνεται σχετικά με τη διαβίβαση χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν διαβιβάζονται αν ο εκτελεστικός διευθυντής κρίνει ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες του οικείου υποκειμένου των δεδομένων υπερισχύουν του δημόσιου συμφέροντος στο πλαίσιο της διαβίβασης που προβλέπεται στα στοιχεία δ) και ε).

Τροπολογία  123

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο γ

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 26 – παράγραφος 6 – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η διαβίβαση δεδομένων δεν είναι συστηματική, μαζική ή διαρθρωτική.

διαγράφεται

Τροπολογία  124

 

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο δ

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794

Άρθρο 26 – παράγραφος 6 – σημείο -6 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι 6α και 6β:

δ) προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι -6α, 6α και 6β:

 

«-6α. Με την επιφύλαξη άλλων νομικών πράξεων της Ένωσης, οι μεταφορές ή διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου δεν είναι συστηματικές, μαζικές ή διαρθρωτικές.»