Menettely : 2020/0349(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0290/2021

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0290/2021

Keskustelut :

PV 03/05/2022 - 16
CRE 03/05/2022 - 16

Äänestykset :

PV 21/10/2021 - 2
PV 21/10/2021 - 10
CRE 21/10/2021 - 2
PV 04/05/2022 - 8.2

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2022)0142

<Date>{15/10/2021}15.10.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0290/2021</NoDocSe>
PDF 488kWORD 180k

<TitreType>MIETINTÖ</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2016/794 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Europolin yhteistyöstä yksityisten osapuolten kanssa, rikostutkintaa tukevasta Europolin suorittamasta henkilötietojen käsittelystä sekä Europolin roolista tutkimuksessa ja innovoinnissa</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0796 – C9-0401/2020 – 2020/0349(COD))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta</Commission>

Esittelijä: <Depute>Javier Zarzalejos</Depute>

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2016/794 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Europolin yhteistyöstä yksityisten osapuolten kanssa, rikostutkintaa tukevasta Europolin suorittamasta henkilötietojen käsittelystä sekä Europolin roolista tutkimuksessa ja innovoinnissa

(COM(2020)0796 – C9-0401/2020 – 2020/0349(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2020)0796),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 88 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C9-0401/2020),

 ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

 ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A9-0290/2021),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


<RepeatBlock-Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>1</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 2 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(2) Euroopan turvallisuusympäristö on muutostilassa turvallisuusuhkien muuttuessa ja tullessa entistä monimutkaisemmiksi. Rikolliset ja terroristit hyödyntävät digitalisaation ja uusien teknologioiden tuomia etuja, kuten yhteenliitettävyyttä ja fyysisen ja digitaalisen maailman rajojen hämärtymistä. Covid-19-kriisi on myös vaikuttanut siten, että rikolliset ovat nopeasti tarttuneet tilaisuuksiin hyödyntää kriisiä mukauttamalla toimintatapojaan tai kehittämällä uutta rikollista toimintaa. Terrorismi on edelleen merkittävä uhka unionin ja sen kansalaisten vapaudelle ja elämäntavalle.

(2) Euroopan turvallisuusympäristö on muutostilassa turvallisuusuhkien muuttuessa ja tullessa entistä monimutkaisemmiksi. Rikolliset ja terroristit hyödyntävät digitalisaation ja uusien teknologioiden tuomia valmiuksia, kuten yhteenliitettävyyttä ja fyysisen ja digitaalisen maailman rajojen hämärtymistä sekä mahdollisuutta salata rikoksensa tai henkilöllisyytensä käyttämällä yhä kehittyneempiä tekniikoita. Rikolliset ovat osoittaneet kykenevänsä mukauttamaan toimintatapojaan tai kehittämään uutta rikollista toimintaa kriisiaikoina, myös hyödyntämällä teknologiapohjaisia välineitä lisätäkseen harjoittamaansa rikollista toimintaa ja laajentaakseen sen kattavuutta ja ulottuvuutta. Terrorismi on edelleen merkittävä uhka unionin ja sen kansalaisten vapaudelle ja elämäntavalle.

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>2</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 3 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(3) Nämä uhat leviävät rajojen yli ja tuovat mukanaan monenlaisia rikoksia, mistä ovat osoituksena monialaiset järjestäytyneet rikollisryhmät, jotka harjoittavat monenlaista rikollista toimintaa. Koska pelkästään kansallisen tason toimet eivät riitä näiden valtioiden rajat ylittävien turvallisuushaasteiden ratkaisemiseen, jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaiset ovat yhä enemmän hyödyntäneet Europolin tarjoamaa tukea ja asiantuntemusta vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjunnassa. Europolin tehtävien operatiivinen merkitys on muuttunut huomattavasti sen jälkeen, kun asetusta (EU) 2016/794 alettiin soveltaa. Uusi uhkaympäristö muuttaa myös sitä, minkälaista tukea jäsenvaltiot tarvitsevat ja odottavat Europolilta pitääkseen kansalaiset turvassa.

(3) Nämä uhat leviävät rajojen yli ja tuovat mukanaan monenlaisia rikoksia, mistä ovat osoituksena monialaiset järjestäytyneet rikollisryhmät, jotka harjoittavat monenlaista rikollista toimintaa. Koska kansallisen tason toimet ja rajatylittävä yhteistyö eivät riitä näiden valtioiden rajat ylittävien turvallisuushaasteiden ratkaisemiseen, jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaiset ovat yhä enemmän hyödyntäneet Europolin tarjoamaa tukea ja asiantuntemusta vakavan rikollisuuden ja terrorismin estämisessä ja torjunnassa. Europolin tehtävien operatiivinen merkitys on kasvanut huomattavasti sen jälkeen, kun asetusta (EU) 2016/794 alettiin soveltaa. Uusi uhkaympäristö muuttaa myös sitä, miten laajaa ja minkä tyyppistä tukea jäsenvaltiot tarvitsevat ja odottavat Europolilta pitääkseen kansalaiset turvassa.

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>3</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a) Europolille tällä asetuksella annettujen lisätehtävien kautta Europolin olisi voitava paremmin tukea kansallisia lainvalvontaviranomaisia samalla, kun säilytetään kaikilta osin Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 4 artiklan 2 kohdassa määrätyt jäsenvaltioiden vastuut kansallisen turvallisuuden alalla. Europolin toimivaltuuksien vahvistamisen vastapainoksi olisi lujitettava perusoikeuksiin liittyviä takeita ja tehostettava vastuuvelvollisuutta, vastuuta ja valvontaa, mukaan lukien parlamentaarinen valvonta. Jotta Europol voisi hoitaa toimeksiantonsa, sille olisi annettava sen lisätoimivaltuuksia ja -tehtäviä vastaavat riittävät henkilöresurssit ja taloudelliset resurssit.

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>4</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 4 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(4) Koska järjestäytyneiden rikollisryhmien ja terrori-iskujen aiheuttamat uhat lisääntyvät Euroopassa, tulokselliseen lainvalvontaan on kuuluttava kriisitilanteiden hallintaan erikoistuneiden hyvin koulutettujen ja yhteentoimivien erityistoimintayksiköiden saatavuus. Jäsenvaltioiden lainvalvontayksiköt tekevät unionissa yhteistyötä neuvoston päätöksen 2008/617/YOS53 nojalla. Europolin olisi voitava antaa näille erityistoimintayksiköille muun muassa operatiivista, teknistä ja taloudellista tukea.

(4) Koska järjestäytyneiden rikollisryhmien ja terrori-iskujen aiheuttamat uhat lisääntyvät Euroopassa, tulokselliseen lainvalvontaan on kuuluttava ihmisen aiheuttamien kriisitilanteiden hallintaan erikoistuneiden hyvin koulutettujen ja yhteentoimivien erityistoimintayksiköiden saatavuus, kun kriisitilanteista aiheutuu vakava ja välitön fyysinen uhka henkilöille, omaisuudelle, infrastruktuurille tai instituutioille, erityisesti panttivangiksi ottamisen, kaappauksen tai niihin verrattavan tapahtuman yhteydessä. Nämä jäsenvaltioiden lainvalvontayksiköt tekevät unionissa yhteistyötä neuvoston päätöksen 2008/617/YOS53 nojalla. Europolin olisi voitava antaa näille erityistoimintayksiköille muun muassa operatiivista, teknistä ja taloudellista tukea. Tällaisen tuen on aina tarkoitus täydentää jäsenvaltioiden kansalaistensa turvallisuuden varmistamiseksi toteuttamia toimia.

__________________

__________________

53 Neuvoston päätös 2008/617/YOS, tehty 23 päivänä kesäkuuta 2008, yhteistyön parantamisesta kriisitilanteissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden erityistoimintayksiköiden välillä (EUVL L 210, 6.8.2008).

53 Neuvoston päätös 2008/617/YOS, tehty 23 päivänä kesäkuuta 2008, yhteistyön parantamisesta kriisitilanteissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden erityistoimintayksiköiden välillä (EUVL L 210, 6.8.2008, s. 73).

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>5</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 5 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(5) Viime vuosina sekä julkisiin että yksityisiin tahoihin on kohdistunut monilla lainkäyttöalueilla unionissa ja sen ulkopuolella laajoja kyberhyökkäyksiä, jotka ovat vaikuttaneet eri aloihin, kuten liikenteeseen, terveydenhuoltoon ja rahoituspalveluihin. Kyberrikollisuutta ja kyberturvallisuutta ei voida erottaa toisistaan yhteenliitetyssä ympäristössä. Tällaisen toiminnan estämistä ja tutkintaa ja siihen liittyviä syytetoimia tuetaan asiaankuuluvien toimijoiden, kuten Euroopan unionin kyberturvallisuusviraston (ENISA), direktiivissä (EU) 2016/114854 määriteltyjen verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuudesta vastaavien toimivaltaisten viranomaisten, jäljempänä ’verkko- ja tietoturvaviranomaiset’, lainvalvontaviranomaisten ja yksityisten osapuolten välisellä koordinoinnilla ja yhteistyöllä. Jotta voidaan varmistaa kaikkien asiaankuuluvien toimijoiden tehokas kyberhyökkäyksiä ja turvallisuusuhkia koskeva yhteistyö unionin ja kansallisella tasolla, Europolin olisi tehtävä yhteistyötä ENISAn kanssa vaihtamalla tietoja ja antamalla analyyttistä tukea.

(5) Viime vuosina sekä julkisiin että yksityisiin tahoihin on kohdistunut monilla lainkäyttöalueilla unionissa ja sen ulkopuolella laajoja kyberhyökkäyksiä, myös kolmansista maista lähtöisin olevia hyökkäyksiä, jotka ovat vaikuttaneet eri aloihin, kuten liikenteeseen, terveydenhuoltoon ja rahoituspalveluihin. Tällaisen toiminnan estämistä, havaitsemista ja tutkintaa ja siihen liittyviä syytetoimia tuetaan asiaankuuluvien toimijoiden, kuten Euroopan unionin kyberturvallisuusviraston (ENISA), direktiivissä (EU) 2016/114854 määriteltyjen verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuudesta vastaavien toimivaltaisten viranomaisten, jäljempänä ’verkko- ja tietoturvaviranomaiset’, lainvalvontaviranomaisten ja yksityisten osapuolten välisellä koordinoinnilla ja yhteistyöllä. Jotta voidaan varmistaa kaikkien asiaankuuluvien toimijoiden tehokas kyberhyökkäyksiä ja kyberturvallisuusuhkia koskeva yhteistyö unionin ja kansallisella tasolla, Europolin olisi tehtävä yhteistyötä ENISAn kanssa kummankin toimivaltuuksien puitteissa vaihtamalla tietoja ja antamalla analyyttistä tukea.

__________________

__________________

54 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/1148, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2016, toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden varmistamiseksi koko unionissa (EUVL L 194, 19.7.2016, s. 1–30).

54 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/1148, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2016, toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden varmistamiseksi koko unionissa (EUVL L 194, 19.7.2016, s. 1).

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>6.</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 6 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(6) Suuren riskin rikolliset ovat johtavassa asemassa rikollisverkostoissa ja aiheuttavat suuren vakavan rikollisuuden riskin unionin sisäiselle turvallisuudelle. Jotta voitaisiin torjua suuren riskin aiheuttavien järjestäytyneiden rikollisryhmien ja niiden johtohenkilöiden toimintaa, Europolin olisi voitava auttaa jäsenvaltioita kohdistamaan tutkintatoimet näiden henkilöiden, heidän rikollisen toimintansa ja rikollisverkostojen jäsenten tunnistamiseen.

(6) Suuren riskin rikolliset ovat johtavassa asemassa rikollisverkostoissa ja aiheuttavat suuren vakavan rikollisuuden riskin unionin sisäiselle turvallisuudelle. Jotta voitaisiin torjua suuren riskin aiheuttavien järjestäytyneiden rikollisryhmien ja niiden johtohenkilöiden toimintaa, Europolin olisi voitava auttaa jäsenvaltioita kohdistamaan tutkintatoimet näiden henkilöiden, heidän rikollisen toimintansa ja varojensa sekä rikollisverkostojen jäsenten ja sellaisten kansallisiin poliittisiin instituutioihin ja rahoituslaitoksiin kuuluvien henkilöiden tunnistamiseen, jotka ovat korruptiojärjestelmien kautta osallisina rikoksissa.

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>7</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 7 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(7) Vakavan rikollisuuden aiheuttamat uhat edellyttävät koordinoitua, johdonmukaista, monialaista ja eri viranomaisten välistä toimintaa. Europolin olisi voitava helpottaa ja tukea tällaisia tiedusteluun perustuvia turvallisuusaloitteita, joita jäsenvaltiot toteuttavat vakavien rikosuhkien tunnistamiseksi, priorisoimiseksi ja niihin puuttumiseksi, kuten Euroopan monialaista rikosuhkien torjuntafoorumia. Europolin olisi voitava antaa tällaiselle toiminnalle hallinnollista, logistista, taloudellista ja operatiivista tukea monialaisten painopisteiden määrittämiseen ja horisontaalisten strategisten tavoitteiden täytäntöönpanoon vakavan rikollisuuden torjunnassa.

(7) Vakavan rikollisuuden aiheuttamat uhat edellyttävät koordinoitua, johdonmukaista, monialaista ja eri viranomaisten välistä toimintaa. Europolin olisi voitava helpottaa ja tukea tällaisia operatiivisia ja strategisia toimia, joita jäsenvaltiot toteuttavat vakavien rikosuhkien tunnistamiseksi, priorisoimiseksi ja niihin puuttumiseksi, kuten Euroopan monialaista rikosuhkien torjuntafoorumia. Europolin olisi voitava antaa tällaiselle toiminnalle hallinnollista, logistista, taloudellista ja operatiivista tukea monialaisten painopisteiden määrittämiseen ja horisontaalisten strategisten tavoitteiden täytäntöönpanoon vakavan rikollisuuden torjunnassa.

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>8</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 8 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(8) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2018/186255 56 poliisiyhteistyön ja rikosasioissa tehtävän oikeudellisen yhteistyön alalle perustettu Schengenin tietojärjestelmä (SIS) on keskeinen väline korkean turvallisuustason ylläpitämiseksi vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella. Europol, joka on tiedonvaihdon keskus unionissa, vastaanottaa ja pitää hallussaan kolmansilta mailta ja kansainvälisiltä järjestöiltä saatua arvokasta tietoa henkilöistä, joita epäillään osallisuudesta Europolin toimivaltuuksien piiriin kuuluviin rikoksiin. Europolin olisi jäsenvaltioita kuultuaan voitava tallentaa näitä henkilöitä koskevia tietoja SIS-järjestelmään, jotta ne olisivat suoraan ja reaaliaikaisesti SIS-järjestelmän loppukäyttäjien saatavilla.

(8) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2018/186255 poliisiyhteistyön ja rikosasioissa tehtävän oikeudellisen yhteistyön alalle perustettu Schengenin tietojärjestelmä (SIS) on keskeinen väline korkean turvallisuustason ylläpitämiseksi vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella. Europol, joka on tiedonvaihdon keskus unionissa, vastaanottaa ja pitää hallussaan kolmansilta mailta ja kansainvälisiltä järjestöiltä saatua arvokasta tietoa henkilöistä, joita epäillään osallisuudesta johonkin Europolin toimivaltaan kuuluvaan rikokseen tai jotka on tuomittu tällaisesta rikoksesta. Europolin olisi jäsenvaltioita kuultuaan voitava tallentaa näitä henkilöitä koskevia kuulutuksia SIS-järjestelmään asetuksen (EU) 2018/1862 nojalla edellyttäen, että he ovat kolmansien maiden kansalaisia ja että tiedot saadaan kolmannesta maasta, johon sovelletaan komission päätöstä, jonka mukaan se tarjoaa riittävän tietosuojan tason, jäljempänä ’tietosuojan tason riittävyyttä koskeva päätös’, kolmannesta maasta, jonka kanssa unioni on tehnyt Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan nojalla kansainvälisen sopimuksen, joka sisältää henkilötietojen siirron lainvalvontatarkoituksiin, tai kolmannesta maasta, jonka kanssa Europol on tehnyt henkilötietojen vaihdon mahdollistavan yhteistyösopimuksen ennen asetuksen (EU) 2016/794 voimaantuloa. Kun tiedot saadaan jostakin muusta kolmannesta maasta, Europolin olisi annettava tallentaa kuulutuksia SIS-järjestelmään, jos tällainen kolmas maa on vahvistanut tiedot tai jos annetut tiedot koskevat terrorismirikosta tai järjestäytynyttä rikollisuutta. Europolin olisi voitava tallentaa kuulutuksia SIS-järjestelmään, jotta ne olisivat suoraan ja reaaliaikaisesti SIS-järjestelmän etulinjan loppukäyttäjien saatavilla, kuten rajavartijoiden tai poliisien, joilla ei ole pääsyä Europolin tietojärjestelmään ja ETIAS-seurantalistaan, joiden kautta tällaisia tietoja myös jaetaan. Europolin olisi tallennettava kuulutukset SIS-järjestelmään perusoikeuksia ja tietosuojasääntöjä kaikilta osin kunnioittaen.

__________________

__________________

55 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1862, annettu 28 päivänä marraskuuta 2018, Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä poliisiyhteistyössä ja rikosasioissa tehtävässä oikeudellisessa yhteistyössä, neuvoston päätöksen 2007/533/YOS muuttamisesta ja kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1986/2006 ja komission päätöksen 2010/261/EU kumoamisesta (EUVL L 312, 7.12.2018, s. 56–106).

55 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1862, annettu 28 päivänä marraskuuta 2018, Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä poliisiyhteistyössä ja rikosasioissa tehtävässä oikeudellisessa yhteistyössä, neuvoston päätöksen 2007/533/YOS muuttamisesta ja kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1986/2006 ja komission päätöksen 2010/261/EU kumoamisesta (EUVL L 312, 7.12.2018, s. 56).

56 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1862, annettu 28 päivänä marraskuuta 2018, Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä poliisiyhteistyössä ja rikosasioissa tehtävässä oikeudellisessa yhteistyössä, neuvoston päätöksen 2007/533/YOS muuttamisesta ja kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1986/2006 ja komission päätöksen 2010/261/EU kumoamisesta (EUVL L 312, 7.12.2018, s. 56–106).

 

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>9</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a) Europolilla on asiantuntemuksensa ja analyysivalmiuksiensa kautta tärkeä tehtävä jäsenvaltioiden tukemisessa vakavien rikosten ja terrorismin torjunnassa. Jotta jäsenvaltioiden ja Interpolin yhteistyötä voitaisiin parantaa unionin ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti, Europolin olisi aktiivisesti seurattava, analysoitava ja arvioitava punaisia kuulutuksia, joita Interpol julkaisee kolmansien maiden pyynnöstä, ja ilmoitettava jäsenvaltioille, Euroopan ulkosuhdehallinnolle ja komissiolle, kun on perusteltu syy epäillä, että kuulutus on tehty Interpolin perussäännön 3 artiklan vastaisesti.

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>10</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 9 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(9) Europolilla on tärkeä rooli neuvoston asetuksella (EU) N:o 1053/2013 perustetun Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista koskevan arviointi- ja valvontamekanismin tukemisessa. Koska unionin sisäistä turvallisuutta on tarpeen parantaa, Europolin olisi osallistuttava asiantuntemuksellaan, analyyseillä, raporteilla ja muilla asiaan liittyvillä tiedoilla koko arviointi- ja valvontaprosessiin suunnittelusta paikalle tehtäviin käynteihin ja jatkotoimiin. Europolin olisi myös avustettava arviointi- ja valvontavälineiden kehittämisessä ja päivittämisessä.

(9) Europolilla on tärkeä rooli neuvoston asetuksella (EU) N:o 1053/2013 perustetun Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista koskevan arviointi- ja valvontamekanismin tukemisessa. Europolin olisi siten pyydettäessä osallistuttava asiantuntemuksellaan, analyyseillä, raporteilla ja muilla asiaan liittyvillä tiedoilla koko Schengenin arviointimekanismiin suunnittelusta paikalle tehtäviin käynteihin ja jatkotoimiin. Europolin olisi myös avustettava arviointi- ja valvontavälineiden kehittämisessä ja päivittämisessä.

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>11</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 10 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(10) Riskinarvioinnit ovat oleellinen osa ennakointia, jotta voidaan havaita uusia suuntauksia ja puuttua vakavaan rikollisuuteen ja terrorismiin liittyviin uusiin uhkiin. Tukeakseen komissiota ja jäsenvaltioita tehokkaiden riskinarviointien tekemisessä Europolin olisi tarjottava uhka-arvioanalyysejä, jotka perustuvat sen hallussa oleviin tietoihin rikollisista ilmiöistä ja suuntauksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tullialan riskienhallintaa koskevien EU:n säännösten soveltamista.

(10) Riskinarviointien avulla voidaan havaita uusia suuntauksia ja uhkia, jotka liittyvät vakavaan rikollisuuteen ja terrorismiin. Europolin olisi tarjottava jäsenvaltioille uhka-arvioanalyysejä, jotka perustuvat sen hallussa oleviin tietoihin rikollisista ilmiöistä ja suuntauksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tullialan riskienhallintaa koskevien unionin säännösten soveltamista.

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>12</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 11 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(11) Jotta EU:n rahoitusta turvallisuustutkimukseen voitaisiin hyödyntää täysimääräisesti ja vastata lainvalvonnan tarpeisiin, Europolin olisi avustettava komissiota keskeisten tutkimusaiheiden määrittämisessä sekä Europolin tavoitteiden kannalta merkityksellisten unionin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmien laatimisessa ja täytäntöönpanossa. Kun Europol avustaa komissiota keskeisten tutkimusaiheiden määrittämisessä ja unionin puiteohjelman laatimisessa ja täytäntöönpanossa, sen ei eturistiriitoja koskevan periaatteen mukaisesti tulisi saada rahoitusta kyseisestä ohjelmasta.

(11) Jotta EU:n rahoitusta turvallisuustutkimukseen voitaisiin hyödyntää täysimääräisesti ja vastata lainvalvonnan tarpeisiin, Europolin olisi avustettava komissiota keskeisten tutkimusaiheiden määrittämisessä sekä Europolin tavoitteiden kannalta merkityksellisten unionin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmien laatimisessa ja täytäntöönpanossa. Eturistiriitojen välttämiseksi Europolin ei pitäisi saada rahoitusta unionin puiteohjelmista, joiden suunnitteluun tai täytäntöönpanoon se osallistuu.

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>13</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 12 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(12) Unioni ja jäsenvaltiot voivat toteuttaa ulkomaisia suoria sijoituksia koskevia rajoittavia toimenpiteitä turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen liittyvistä syistä. Tätä varten Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2019/45257 on perustettu unioniin tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaan tarkoitetut puitteet, jotka tarjoavat jäsenvaltioille ja komissiolle keinot puuttua kattavalla tavalla turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen kohdistuviin riskeihin. Arvioidessaan odotettavissa olevia vaikutuksia turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen Europolin olisi tuettava sellaisia yrityksiä koskevien unioniin tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten tapauskohtaista seurantaa, jotka tarjoavat rikosten torjuntaan ja tutkintaan Europolissa tai jäsenvaltioissa käytettävää tai kehitettävää teknologiaa.

(12) Unioni ja jäsenvaltiot voivat toteuttaa ulkomaisia suoria sijoituksia koskevia rajoittavia toimenpiteitä turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen liittyvistä syistä. Tätä varten Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2019/45257 on perustettu unioniin tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaan tarkoitetut puitteet, jotka tarjoavat jäsenvaltioille ja komissiolle keinot puuttua kattavalla tavalla turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen kohdistuviin riskeihin. Kehitteillä oleviin teknologioihin tehtäviin ulkomaisiin suoriin sijoituksiin on syytä kiinnittää erityistä huomiota, sillä niillä voi olla kauaskantoisia vaikutuksia turvallisuuteen ja yleiseen järjestykseen, etenkin kun lainvalvontaviranomaiset käyttävät tällaisia teknologioita. Kun otetaan huomioon Europolin rooli kehitteillä olevien teknologioiden seurannassa sekä se, että Europol on aktiivisesti mukana kehittämässä uusia tapoja käyttää näitä teknologioita lainvalvontatarkoituksiin, varsinkin innovointilaboratorionsa ja innovaatiokeskuksensa kautta, sillä on laaja tietämys tällaisten teknologioiden tarjoamista mahdollisuuksista sekä niiden käyttöön liittyvistä riskeistä. Europolin olisi sen vuoksi tuettava jäsenvaltioita ja komissiota sellaisia yrityksiä koskevien unioniin tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten tapauskohtaisessa seurannassa, jotka tarjoavat Europolin tavoitteiden puitteisiin kuuluvien rikosten torjuntaan ja tutkintaan Europolissa tai jäsenvaltioissa käytettävää teknologiaa, mukaan lukien ohjelmistot, tai kriittistä teknologiaa, jota voitaisiin käyttää helpottamaan terrorismia. Tässä yhteydessä Europolin asiantuntemuksella pitäisi tukea ulkomaisten suorien sijoitusten ja niiden turvallisuuteen kohdistuvien riskien seurantaa. Olisi erityisesti otettava huomioon se, onko ulkomainen sijoittaja jo ollut mukana jonkin jäsenvaltion turvallisuuteen vaikuttavassa toiminnassa, onko olemassa vakava riski siitä, että ulkomainen sijoittaja harjoittaa laitonta tai rikollista toimintaa, tai onko ulkomainen sijoittaja suoraan tai välillisesti jonkin kolmannen maan hallituksen määräysvallassa, myös tukien kautta.

__________________

__________________

57 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/452, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2019, unioniin tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaan tarkoitettujen puitteiden perustamisesta (EUVL L 79I, 21.3.2019, s. 1–14).

57 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/452, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2019, unioniin tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaan tarkoitettujen puitteiden perustamisesta (EUVL L 79I, 21.3.2019, s. 1).

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>14</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 14 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(14) Yksi Europolin tavoitteista on tukea ja tehostaa jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten toimintaa ja keskinäistä yhteistyötä, jolla ehkäistään ja torjutaan johonkin unionin politiikkaan kuuluvaa yhteistä etua vahingoittavia rikollisuuden muotoja. Tämän tuen lujittamiseksi Europolin olisi voitava pyytää jäsenvaltion toimivaltaisia viranomaisia käynnistämään, suorittamaan tai koordinoimaan tutkinnan rikoksesta, joka vaikuttaa johonkin unionin politiikkaan kuuluvaan yhteiseen etuun, vaikka kyseinen rikos ei olisi luonteeltaan rajatylittävä. Europolin olisi ilmoitettava tällaisista pyynnöistä Eurojustille.

(14) Yksi Europolin tavoitteista on tukea ja tehostaa jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten toimintaa ja keskinäistä yhteistyötä, jolla ehkäistään ja torjutaan johonkin unionin politiikkaan kuuluvaa yhteistä etua vahingoittavia rikollisuuden muotoja. Tämän tuen lujittamiseksi Europolin olisi voitava pyytää jäsenvaltion toimivaltaisia viranomaisia käynnistämään, suorittamaan tai koordinoimaan tutkinnan rikoksesta, joka vaikuttaa johonkin unionin politiikkaan kuuluvaan yhteiseen etuun, vaikka kyseinen rikos ei olisi luonteeltaan rajatylittävä. Europolin olisi ilmoitettava tällaisista pyynnöistä Eurojustille ja tapauksen mukaan Euroopan syyttäjänvirastolle, jäljempänä ’EPPO’.

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>15</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 15 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(15) Jäsenvaltion oikeudellisen päätöksen perusteella etsintäkuulutettujen epäiltyjen tai tuomittujen henkilöiden henkilöllisyyden ja tiettyjen henkilötietojen julkaiseminen lisää mahdollisuuksia paikantaa ja ottaa kiinni kyseiset henkilöt. Jäsenvaltioiden tukemiseksi tässä tehtävässä Europolin olisi voitava julkaista verkkosivustollaan tietoja Euroopan etsityimmistä, sellaisten rikosten vuoksi oikeutta pakoilevista henkilöistä, jotka kuuluvat Europolin toimivaltaan, ja helpotettava tiedon saantia yleisöltä tällaisista henkilöistä.

(15) Jäsenvaltion oikeudellisen päätöksen perusteella etsintäkuulutettujen epäiltyjen tai tuomittujen henkilöiden henkilöllisyyden ja tiettyjen henkilötietojen julkaiseminen lisää mahdollisuuksia paikantaa ja ottaa kiinni kyseiset henkilöt. Jäsenvaltioiden tukemiseksi tässä tehtävässä Europolin olisi voitava julkaista verkkosivustollaan tietoja Euroopan etsityimmistä, sellaisten rikosten vuoksi oikeutta pakoilevista henkilöistä, jotka kuuluvat Europolin toimivaltaan, ja helpotettava Europolin tai toimivaltaisten kansallisten viranomaisten tiedon saantia yleisöltä tällaisista henkilöistä.

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>16</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 16 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(16) Sen varmistamiseksi, että Europolin suorittama henkilötietojen käsittely rajoittuu niihin rekisteröityjen ryhmiin, joiden tietoja voidaan käsitellä tämän asetuksen nojalla, Europolin olisi voitava tarkistaa, koskevatko Europolin tavoitteiden puitteisiin kuuluvien rikosten estämisen ja torjunnan yhteydessä saadut henkilötiedot jotakin näistä rekisteröityjen ryhmistä. Tämän vuoksi Europolin olisi voitava suorittaa vastaanotettujen henkilötietojen ennakkoanalyysi ainoastaan sen määrittämiseksi, koskevatko kyseiset tiedot näitä rekisteröityjen ryhmiä. Europolin olisi voitava tätä varten suodattaa tiedot vertaamalla niitä Europolin hallussa jo oleviin tietoihin. Tällainen ennakkoanalyysi olisi tehtävä ennen kuin Europol käsittelee tietoja ristiintarkastusta, strategista analysointia, operatiivista analysointia tai tiedonvaihtoa varten. Jos ennakkoanalyysi osoittaa, että henkilötiedot eivät koske niitä rekisteröityjen ryhmiä, joiden tietoja voidaan käsitellä tämän asetuksen nojalla, Europolin olisi poistettava kyseiset tiedot.

(16) Sen varmistamiseksi, että Europolin suorittama henkilötietojen käsittely rajoittuu niihin rekisteröityjen ryhmiin, joiden tietoja voidaan käsitellä tämän asetuksen nojalla, Europolin olisi voitava tarkistaa, koskevatko Europolin tavoitteiden puitteisiin kuuluvien rikosten estämisen ja torjunnan yhteydessä saadut henkilötiedot jotakin näistä rekisteröityjen ryhmistä. Tämän vuoksi Europolin olisi voitava suorittaa vastaanotettujen henkilötietojen ennakkoanalyysi ainoastaan sen määrittämiseksi, koskevatko kyseiset tiedot näitä rekisteröityjen ryhmiä, vertaamalla tietoja hallussaan jo oleviin tietoihin mutta analysoimatta niitä tässä vaiheessa enempää lisäjohtolankojen varalta. Tällainen ennakkoanalyysi olisi tehtävä ennen kuin Europol käsittelee tietoja ristiintarkastusta, strategista analysointia, operatiivista analysointia tai tiedonvaihtoa varten ja näistä erillään ja sen jälkeen, kun Europol on todennut, että tiedot ovat merkityksellisiä ja tarpeen sen tehtävien suorittamiseksi.

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>17</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 a) Kun tutkinnan yhteydessä saataville tulee uutta tietoa esimerkiksi muista epäillyistä, henkilötietojen luokitus tietyssä tietoaineistossa voi muuttua ajan mittaan. Tästä syystä Europolin olisi annettava poikkeuksellisesti käsitellä henkilötietoja rekisteröityjen ryhmien määrittämiseksi enintään yhden vuoden ajan. Europolin olisi voitava pidentää käsittelyn enimmäisaikaa enintään kuudella kuukaudella asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa ja edellyttäen, että tällainen pidentäminen on tarpeen ja oikeasuhteista. Pidentämisestä olisi ilmoitettava Euroopan tietosuojavaltuutetulle (EDPS). Europolin olisi poistettava asianomaiset tiedot, kun henkilötietojen käsittely rekisteröityjen ryhmien määrittämiseksi ei ole enää tarpeen ja perusteltua, ja joka tapauksessa käsittelyn enimmäisajan päätyttyä.

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>18</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 17 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(17) Rikostutkinnassa kerättyjen tietojen määrä on kasvanut, ja niistä on tullut monimutkaisempia. Jäsenvaltiot toimittavat Europolille laajoja ja monimutkaisia tietoaineistoja ja pyytävät Europolilta operatiivista analyysia, jotta voitaisiin havaita yhteydet muihin rikoksiin ja rikollisiin muissa jäsenvaltioissa ja unionin ulkopuolella. Jäsenvaltiot eivät voi havaita tällaisia rajatylittäviä yhteyksiä analysoimalla tietoja itse. Europolin olisi voitava tukea jäsenvaltioiden rikostutkintaa käsittelemällä laajoja ja monimutkaisia tietoaineistoja tällaisten rajatylittävien yhteyksien havaitsemiseksi, jos tässä asetuksessa säädetyt tiukat vaatimukset täyttyvät. Jos se on tarpeen tietyn rikostutkinnan tehokkaaksi tukemiseksi jossakin jäsenvaltiossa, Europolin olisi voitava käsitellä niitä tietoaineistoja, jotka kansalliset viranomaiset ovat hankkineet kyseisen rikostutkinnan yhteydessä, niiden kansallisen rikoslainsäädännön nojalla sovellettavien ja Europolille tiedoksi annettujen menettelyvaatimusten ja takeiden mukaisesti. Jos jäsenvaltio toimittaa Europolille tutkinta-aineiston ja pyytää Europolin tukea tietyssä rikostutkinnassa, Europolin olisi voitava käsitellä kaikkia kyseiseen aineistoon sisältyviä tietoja niin kauan kuin se tukee kyseistä rikostutkintaa. Europolin olisi voitava käsitellä myös henkilötietoja, jotka ovat tarpeen sen tukiessa tiettyä rikostutkintaa jäsenvaltiossa, jos tiedot ovat peräisin kolmannesta maasta ja tähän kolmanteen maahan sovelletaan komission päätöstä, jonka mukaan kyseisen maan tietosuojan taso on riittävä, jäljempänä ’tietosuojan tason riittävyyttä koskeva päätös’, tai tietosuojan tason riittävyyttä koskevan päätöksen puuttuessa kansainvälistä sopimusta, jonka unioni on tehnyt Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan nojalla, tai henkilötietojen vaihdon mahdollistavaa yhteistyösopimusta, jonka Europol ja kyseinen kolmas maa ovat tehneet ennen asetuksen (EU) 2016/794 voimaantuloa, ja edellyttäen, että kyseinen kolmas maa on hankkinut tiedot rikostutkinnan yhteydessä sen kansallisen rikoslainsäädännön nojalla sovellettavien menettelyvaatimusten ja takeiden mukaisesti.

(17) Rikostutkinnassa kerättyjen tietojen määrä on kasvanut, ja niistä on tullut monimutkaisempia. Jäsenvaltiot toimittavat Europolille laajoja ja monimutkaisia tietoaineistoja ja pyytävät Europolilta operatiivista analyysia, jotta voitaisiin havaita yhteydet muihin rikoksiin ja rikollisiin muissa jäsenvaltioissa ja unionin ulkopuolella. Jäsenvaltiot voivat havaita tällaisia rajatylittäviä yhteyksiä vähemmän tuloksellisesti analysoimalla tietoja itse. Europolin olisi sen vuoksi voitava tukea jäsenvaltioiden rikostutkintaa käsittelemällä laajoja ja monimutkaisia tietoaineistoja tällaisten rajatylittävien yhteyksien havaitsemiseksi, jos tässä asetuksessa säädetyt tiukat vaatimukset ja takeet täyttyvät. Jos se on tarpeen tietyn rikostutkinnan tehokkaaksi tukemiseksi jossakin jäsenvaltiossa tai jos jokin jäsenvaltio tai unionin elin pyytää strategista analyysia Europolin toimivaltuuksien puitteissa, Europolin olisi voitava käsitellä niitä tietoaineistoja, jotka kansalliset viranomaiset ovat hankkineet kyseisen rikostutkinnan yhteydessä, niiden kansallisen rikoslainsäädännön nojalla sovellettavien ja Europolille tiedoksi annettujen menettelyvaatimusten ja takeiden mukaisesti. Jos jäsenvaltio, EPPO tai Eurojust toimittaa Europolille tutkinta-aineiston ja pyytää Europolia tukemaan tiettyä rikostutkintaa Europolin toimivaltuuksien puitteissa tarjoamalla operatiivisia analyyseja, Europolin olisi voitava käsitellä kaikkia kyseiseen aineistoon sisältyviä tietoja niin kauan kuin se tukee kyseistä rikostutkintaa.

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>19</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 18 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(18) Sen varmistamiseksi, että tietojen käsittely on välttämätöntä ja oikeasuhteista, jäsenvaltioiden olisi varmistettava kansallisen ja unionin lainsäädännön noudattaminen, kun ne toimittavat tutkinta-aineiston Europolille. Europolin olisi tarkistettava, onko tietyn rikostutkinnan tukemiseksi tarpeen ja oikeasuhteista käsitellä henkilötietoja, jotka eivät välttämättä koske niitä rekisteröityjen ryhmiä, joiden tietoja voidaan asetuksen (EU) 2016/794 liitteen II nojalla yleensä käsitellä. Europolin olisi dokumentoitava tämä arvio. Europolin olisi säilytettävä tällaiset tiedot toiminnallisesti erillään muista tiedoista, ja sen olisi käsiteltävä niitä ainoastaan silloin, kun se on tarpeen tietyn rikostutkinnan tukemiseksi, esimerkiksi kun saadaan uusi johtolanka.

(18) Sen varmistamiseksi, että Europolin suorittama henkilötietojen käsittely on välttämätöntä ja oikeasuhteista, jäsenvaltioiden olisi varmistettava kansallisen ja unionin lainsäädännön noudattaminen, kun ne toimittavat henkilötietoja sisältävän tutkinta-aineiston Europolille, mukaan lukien soveltuvin osin tuomioistuimen ennakkolupa. Kun otetaan huomioon, että Euroopan unionin tuomioistuin, jäljempänä ’tuomioistuin’, katsoo, että henkilötietoihin pääsy niiden säilyttämistä tai käyttöä varten vaikuttaa Euroopan unionin perusoikeuskirjan, jäljempänä ’perusoikeuskirja’, 7 artiklassa taattuun yksityiselämän kunnioittamista koskevaan perusoikeuteen, Europolin olisi tarkistettava, onko tietyn rikostutkinnan tukemiseksi tarpeen ja oikeasuhteista käsitellä henkilötietoja, jotka eivät välttämättä koske niitä rekisteröityjen ryhmiä, joiden tietoja voidaan asetuksen (EU) 2016/794 liitteen II nojalla käsitellä. Europolin olisi dokumentoitava tämä arvio. Europolin olisi säilytettävä tällaiset tiedot toiminnallisesti erillään muista tiedoista, ja sen olisi käsiteltävä niitä ainoastaan silloin, kun se on tarpeen tietyn rikostutkinnan tukemiseksi, esimerkiksi kun saadaan uusi johtolanka.

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>20</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(18 a) Europolin olisi voitava käsitellä myös henkilötietoja, jotka ovat tarpeen sen tukiessa tiettyä rikostutkintaa yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa, jos tiedot ovat peräisin kolmannesta maasta, edellyttäen, että tähän kolmanteen maahan sovelletaan tietosuojan tason riittävyyttä koskevaa päätöstä, unionin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan nojalla tekemää kansainvälistä sopimusta, joka sisältää henkilötietojen siirron lainvalvontatarkoituksiin, tai henkilötietojen vaihdon mahdollistavaa yhteistyösopimusta, jonka Europol ja kyseinen kolmas maa ovat tehneet ennen asetuksen (EU) 2016/794 voimaantuloa, ja edellyttäen, että kyseinen kolmas maa on hankkinut tiedot rikostutkinnan yhteydessä sen kansallisen rikoslainsäädännön nojalla sovellettavien menettelyvaatimusten ja takeiden mukaisesti. Jos kolmas maa toimittaa Europolille tutkinta-aineiston, Europolin olisi tarkistettava, että henkilötietojen määrä ei ole kohtuuton suhteessa tiettyyn Europolin tukemaan tutkintaan jossakin jäsenvaltiossa ja että ei ole objektiivisia seikkoja, jotka osoittaisivat, että kolmas maa on saanut aineiston selvästi perusoikeuksien vastaisesti. Jos Europol päätyy katsomaan, että kyseiset edellytykset eivät täyty, sen ei pitäisi käsitellä tietoja. EDPS:lle olisi ilmoitettava käsittelystä, ja hänelle olisi toimitettava tutkinta-aineisto, perustelut sille, miksi Europolin suorittama käsittely on tarpeen, ja yleinen kuvaus tietoluokista.

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>21</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 19 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(19) Jotta jäsenvaltio voisi käyttää Europolin analyysiraportteja rikostutkinnan jälkeisessä oikeudellisessa menettelyssä, Europolin olisi voitava säilyttää asiaan liittyvä tutkinta-aineisto kyseisen jäsenvaltion pyynnöstä rikostiedusteluprosessin totuudenmukaisuuden, luotettavuuden ja jäljitettävyyden varmistamiseksi. Europolin olisi säilytettävä tällaiset tiedot erillään ja ainoastaan niin kauan kuin kyseiseen rikostutkintaan liittyvät oikeudelliset menettelyt ovat käynnissä jäsenvaltiossa. On tarpeen varmistaa toimivaltaisten oikeusviranomaisten pääsy aineistoon ja oikeus puolustukseen, erityisesti epäiltyjen, syytettyjen tai heidän asianajajiensa pääsy asiaan liittyvään aineistoon.

(19) Jotta jäsenvaltio voisi käyttää Europolin analyysiraportteja rikostutkinnan jälkeisessä oikeudellisessa menettelyssä, Europolin olisi voitava säilyttää asiaan liittyvä tutkinta-aineisto kyseisen jäsenvaltion, EPPOn tai Eurojustin pyynnöstä siihen saakka, että oikeudellinen menettely saadaan päätökseen, rikostiedusteluprosessin totuudenmukaisuuden, luotettavuuden ja jäljitettävyyden varmistamiseksi. Europolin olisi säilytettävä tällaiset tiedot erillään ja ainoastaan niin kauan kuin kyseiseen rikostutkintaan liittyvät oikeudelliset menettelyt ovat käynnissä jäsenvaltiossa. On tarpeen varmistaa toimivaltaisten oikeusviranomaisten pääsy aineistoon ja oikeus puolustukseen, erityisesti epäiltyjen, syytettyjen tai heidän asianajajiensa pääsy asiaan liittyvään aineistoon. Tätä varten Europolin olisi säilytettävä lokitiedot kaikista todisteista sekä menetelmistä, joiden avulla Europol on tuottanut tai hankkinut ne, jotta puolustus voi tosiasiallisesti tarkastella todisteita.

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>22</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 20 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(20) Rajatylittävät vakavaan rikollisuuteen tai terrorismiin liittyvät tapaukset edellyttävät tiivistä yhteistyötä asianomaisten jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välillä. Europol tarjoaa välineitä, joilla tuetaan tällaista tutkintayhteistyötä erityisesti tiedonvaihdon avulla. Jotta tällaista yhteistyötä tietyissä rikostutkinnoissa voitaisiin edelleen tehostaa yhteisen operatiivisen analyysin avulla, jäsenvaltioiden olisi voitava sallia muille jäsenvaltioille suora pääsy Europolille toimittamiinsa tietoihin estämättä kuitenkaan jäsenvaltioiden asettamia rajoituksia kyseisiin tietoihin pääsylle. Jäsenvaltioiden yhteisessä operatiivisessa analyysissä suorittaman henkilötietojen käsittelyn olisi tapahduttava tässä asetuksessa vahvistettujen sääntöjen ja takeiden mukaisesti.

(20) Rajatylittävät vakavaan rikollisuuteen tai terrorismiin liittyvät tapaukset edellyttävät tiivistä yhteistyötä asianomaisten jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välillä. Europol tarjoaa välineitä, joilla tuetaan tällaista tutkintayhteistyötä erityisesti tiedonvaihdon avulla. Jotta tällaista yhteistyötä tietyissä rikostutkinnoissa voitaisiin edelleen tehostaa yhteisen operatiivisen analyysin avulla, jäsenvaltioiden olisi voitava sallia muille jäsenvaltioille suora pääsy Europolille toimittamiinsa tietoihin estämättä kuitenkaan jäsenvaltioiden asettamia yleisiä tai erityisiä rajoituksia kyseisiin tietoihin pääsylle. Jäsenvaltioiden yhteisessä operatiivisessa analyysissä suorittaman henkilötietojen käsittelyn olisi tapahduttava henkilötietoja koskevia sääntöjä noudattaen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/6801 a sekä tässä asetuksessa vahvistettujen takeiden mukaisesti.

 

___________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89).

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>23</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 21 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(21) Europol antaa operatiivista tukea jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten rikostutkintaan erityisesti operatiivisten ja rikosteknisten analyysien avulla. Jäsenvaltioiden olisi voitava saattaa näiden toimien tulokset muiden asiaankuuluvien viranomaistensa, kuten syyttäjien ja rikostuomioistuinten, saataville koko rikosoikeudellisten menettelyjen keston ajan. Tämän vuoksi Europolin henkilöstön olisi voitava esittää rikosoikeudellisissa menettelyissä todisteita, jotka ovat tulleet heidän tietoonsa heidän suorittaessaan tehtäviään tai heidän toiminnassaan, rajoittamatta kuitenkaan sovellettavia käyttörajoituksia ja kansallista rikosprosessioikeutta.

(21) Europol antaa operatiivista tukea jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten rikostutkintaan myös operatiivisten ja rikosteknisten analyysien avulla. Jäsenvaltioiden olisi voitava saattaa näiden toimien tulokset muiden asiaankuuluvien viranomaistensa, kuten syyttäjien ja rikostuomioistuinten sekä puolustusasianajajien, saataville koko rikosoikeudellisten menettelyjen keston ajan. Tämän vuoksi pääjohtajan tähän valtuuttaman Europolin henkilöstön olisi voitava esittää rikosoikeudellisissa menettelyissä todisteita, jotka ovat tulleet heidän tietoonsa heidän suorittaessaan tehtäviään tai heidän toiminnassaan, rajoittamatta kuitenkaan sovellettavia käyttörajoituksia ja kansallista prosessioikeutta.

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>24</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 22 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(22) Europolin sekä neuvoston asetuksella (EU) 2017/193958 perustetun Euroopan syyttäjänviraston, jäljempänä ’EPPO’, olisi otettava käyttöön tarvittavat järjestelyt operatiivisen yhteistyönsä optimoimiseksi ottaen asianmukaisesti huomioon tehtävänsä ja toimivaltuutensa. Europolin olisi tehtävä tiivistä yhteistyötä EPPOn kanssa ja tuettava aktiivisesti EPPOn tutkinta- ja syytetoimia tämän pyynnöstä, muun muassa antamalla analyyttistä tukea ja vaihtamalla asiaan liittyviä tietoja, sekä tehtävä sen kanssa yhteistyötä siitä hetkestä, jona rikosepäilystä ilmoitetaan EPPOlle, siihen hetkeen, jona EPPO päättää nostaa syytteen tai ratkaista asian muulla tavoin. Europolin olisi ilmoitettava EPPOlle ilman aiheetonta viivytystä kaikesta rikollisesta toiminnasta, jonka osalta EPPO voi käyttää toimivaltaansa. Europolin ja EPPOn välisen operatiivisen yhteistyön tehostamiseksi Europolin olisi annettava EPPOlle osuma / ei osumaa -tyyppisten hakujen pohjalta pääsy Europolin käytettävissä oleviin tietoihin tässä asetuksessa säädettyjen takeiden ja tietosuojatakuiden mukaisesti. Tässä asetuksessa vahvistettuja tietojen toimittamista unionin elimille koskevia sääntöjä olisi sovellettava Europolin yhteistyöhön EPPOn kanssa. Europolin olisi myös voitava tukea EPPOn rikostutkintaa analysoimalla laajoja ja monimutkaisia tietoaineistoja.

(22) Europolin sekä neuvoston asetuksella (EU) 2017/193958 perustetun EPPOn olisi sovittava työjärjestelyistä, joissa vahvistetaan prosessi niiden yhteistyötä varten ja otetaan asianmukaisesti huomioon niiden tehtävät ja toimivaltuudet. Europolin olisi tehtävä tiivistä yhteistyötä EPPOn kanssa ja tuettava aktiivisesti EPPOn tutkintatoimia tämän pyynnöstä, muun muassa antamalla analyyttistä tukea ja vaihtamalla asiaan liittyviä tietoja, sekä tehtävä sen kanssa yhteistyötä siitä hetkestä, jona rikosepäilystä ilmoitetaan EPPOlle, siihen hetkeen, jona EPPO päättää nostaa syytteen tai ratkaista asian muulla tavoin. Europolin olisi ilmoitettava EPPOlle ilman aiheetonta viivytystä kaikesta rikollisesta toiminnasta, jonka osalta EPPO voi käyttää toimivaltaansa. Europolin ja EPPOn välisen operatiivisen yhteistyön tehostamiseksi Europolin olisi annettava EPPOlle osuma / ei osumaa -tyyppisten hakujen pohjalta pääsy Europolille strategista tai operatiivista analyysia taikka ristiintarkastusta varten toimitettuihin tietoihin tässä asetuksessa säädettyjen takeiden ja tietosuojatakuiden mukaisesti. Tässä asetuksessa vahvistettuja tietojen toimittamista unionin elimille koskevia sääntöjä olisi sovellettava Europolin yhteistyöhön EPPOn kanssa. Europolin olisi myös voitava tukea EPPOn rikostutkintaa analysoimalla laajoja ja monimutkaisia tietoaineistoja tässä asetuksessa säädettyjen takeiden ja tietosuojatakuiden mukaisesti.

__________________

__________________

58 Neuvoston asetus (EU) 2017/1939, annettu 12 päivänä lokakuuta 2017, tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisessa (EUVL L 283, 31.10.2017, s. 1–71).

58 Neuvoston asetus (EU) 2017/1939, annettu 12 päivänä lokakuuta 2017, tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisessa (EUVL L 283, 31.10.2017, s. 1).

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>25</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 24 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(24) Vakavalla rikollisuudella ja terrorismilla on usein yhteyksiä unionin alueen ulkopuolelle. Europol voi vaihtaa henkilötietoja kolmansien maiden kanssa turvaten rekisteröityjen yksityisyyden ja perusoikeuksien ja -vapauksien suojan. Jotta voitaisiin tehostaa yhteistyötä kolmansien maiden kanssa Europolin tavoitteiden puitteisiin kuuluvien rikosten ehkäisemisessä ja torjunnassa, Europolin pääjohtajan olisi voitava antaa lupa henkilötietojen siirtoihin kolmansiin maihin tapauskohtaisesti tietyissä tilanteissa, jos tällainen tiettyyn tilanteeseen liittyvä siirtojen ryhmä on välttämätön ja täyttää kaikki tämän asetuksen vaatimukset.

(24) Vakavalla rikollisuudella ja terrorismilla on usein yhteyksiä unionin alueen ulkopuolelle. Europol voi vaihtaa henkilötietoja kolmansien maiden kanssa turvaten rekisteröityjen yksityisyyden ja perusoikeuksien ja -vapauksien suojan. Olosuhteissa, joissa se on Europolin tavoitteiden puitteisiin kuuluvien rikosten tutkinnan kannalta olennaista, Europolin pääjohtajan olisi voitava antaa lupa johonkin henkilötietojen siirtojen ryhmään kolmansiin maihin tapauskohtaisesti tietyissä tilanteissa, jos tällainen tiettyyn tilanteeseen liittyvä siirtojen ryhmä on välttämätön ja oikeasuhteinen kyseisen rikoksen tutkintaa varten ja täyttää kaikki tämän asetuksen vaatimukset.

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>26</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 25 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(25) Jäsenvaltioiden tukemiseksi rajatylittäviä palveluja tarjoavien yksityisten osapuolten kanssa tehtävässä yhteistyössä silloin, kun kyseisillä yksityisillä osapuolilla on rikollisuuden estämisen ja torjumisen kannalta merkityksellisiä tietoja, Europolin olisi voitava vastaanottaa ja tietyissä olosuhteissa vaihtaa henkilötietoja yksityisten osapuolten kanssa.

(25) Jäsenvaltioiden tukemiseksi yksityisten osapuolten kanssa tehtävässä yhteistyössä silloin, kun kyseisillä yksityisillä osapuolilla on vakavan rikollisuuden ja terrorismin estämisen ja torjumisen kannalta merkityksellisiä tietoja, Europolin olisi voitava vastaanottaa ja poikkeuksellisissa olosuhteissa vaihtaa henkilötietoja yksityisten osapuolten kanssa.

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>27</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 26 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(26) Rikolliset käyttävät yhä enemmän yksityisten osapuolten rajatylittäviä palveluja viestiessään laittomasta toiminnasta ja harjoittaessaan sitä. Seksuaalirikolliset hyväksikäyttävät lapsia ja jakavat kuvia ja videoita maailmanlaajuisesti verkkoalustoilla internetissä. Terroristit käyttävät väärin verkkopalvelujen tarjoajien rajatylittäviä palveluja rekrytoidakseen vapaaehtoisia, suunnitellakseen ja koordinoidakseen iskuja ja levittääkseen propagandaa. Tietoverkkorikolliset hyötyvät yhteiskuntien digitalisaatiosta kalastelemalla tietoja ja manipuloimalla käyttäjiä tehdäkseen muunlaisia tietoverkkorikoksia, kuten verkkohuijauksia, kiristysohjelmahyökkäyksiä tai maksupetoksia. Koska rikolliset käyttävät yhä enemmän verkkopalveluja, yksityisillä osapuolilla on hallussaan entistä enemmän henkilötietoja, joilla voi olla merkitystä rikostutkinnassa.

(26) Rikolliset käyttävät yhä enemmän yksityisten osapuolten tarjoamia palveluja viestiessään laittomasta toiminnasta ja harjoittaessaan sitä. Seksuaalirikolliset hyväksikäyttävät lapsia ja jakavat kuvia ja videoita, jotka sisältävät lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää materiaalia, maailmanlaajuisesti verkkoalustoilla tai vertaisten kanssa numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen välityksellä. Terroristit käyttävät verkkopalvelujen tarjoajien tarjoamia palveluja rekrytoidakseen vapaaehtoisia, suunnitellakseen ja koordinoidakseen iskuja ja levittääkseen propagandaa. Tietoverkkorikolliset hyötyvät yhteiskuntien digitalisaatiosta ja suuren yleisön puutteellisesta digilukutaidosta ja -osaamisesta kalastelemalla tietoja ja manipuloimalla käyttäjiä tehdäkseen muunlaisia tietoverkkorikoksia, kuten verkkohuijauksia, kiristysohjelmahyökkäyksiä tai maksupetoksia. Koska rikolliset käyttävät yhä enemmän verkkopalveluja, yksityisillä osapuolilla on hallussaan entistä enemmän henkilötietoja, mukaan lukien tilaaja-, liikenne- ja sisältötiedot, joilla voi olla merkitystä rikostutkinnassa.

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>28</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 27 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(27) Internetin rajattoman luonteen vuoksi näitä palveluja voidaan usein tarjota mistä tahansa maailmassa. Tämän seurauksena uhrit, rikoksentekijät, digitaalinen infrastruktuuri, johon henkilötiedot on tallennettu, ja palvelun tarjoaja voivat kaikki kuulua eri kansallisten lainkäyttöalueiden piiriin unionissa ja sen ulkopuolella. Yksityisillä osapuolilla saattaa sen vuoksi olla hallussaan lainvalvonnan kannalta merkityksellisiä tietoaineistoja, jotka sisältävät henkilötietoja, joilla on yhteys useisiin lainkäyttöalueisiin, sekä henkilötietoja, joita ei voida helposti yhdistää mihinkään tiettyyn lainkäyttöalueeseen. Kansallisten viranomaisten on vaikea analysoida tuloksellisesti tällaisia useaan lainkäyttöalueeseen tai ei mihinkään lainkäyttöalueeseen yhdistettäviä tietoaineistoja kansallisten ratkaisujen avulla. Kun yksityiset osapuolet päättävät luovuttaa tietoja lainmukaisesti ja vapaaehtoisesti lainvalvontaviranomaisille, niillä ei tällä hetkellä ole yhtä selkeää yhteystahoa, jolle ne voisivat luovuttaa tällaiset tietoaineistot unionin tasolla. Lisäksi yksityisillä osapuolilla on hankaluuksia, kun ne saavat useita pyyntöjä eri maiden lainvalvontaviranomaisilta.

(27) Internetin rajattoman luonteen vuoksi uhrit, rikoksentekijät, verkkopalvelujen tarjoaja ja digitaalinen infrastruktuuri, johon henkilötiedot on tallennettu, voivat kaikki kuulua eri kansallisten lainkäyttöalueiden piiriin unionissa ja sen ulkopuolella. Yksityisillä osapuolilla saattaa sen vuoksi olla hallussaan lainvalvonnan kannalta merkityksellisiä tietoaineistoja, jotka sisältävät henkilötietoja, joilla on yhteys useisiin lainkäyttöalueisiin, sekä henkilötietoja, joita ei voida helposti yhdistää mihinkään tiettyyn lainkäyttöalueeseen. Kansallisten viranomaisten on vaikea analysoida tuloksellisesti tällaisia useaan lainkäyttöalueeseen tai ei mihinkään lainkäyttöalueeseen yhdistettäviä tietoaineistoja kansallisten ratkaisujen avulla. Europolilla olisi oltava käytössään toimenpiteitä, joilla helpotetaan yhteistyötä yksityisten osapuolten kanssa muun muassa tietojenvaihdossa. Kun yksityiset osapuolet päättävät luovuttaa tietoja lainmukaisesti ja vapaaehtoisesti lainvalvontaviranomaisille, niillä ei tällä hetkellä ole yhtä selkeää yhteystahoa, jolle ne voisivat luovuttaa tällaiset tietoaineistot unionin tasolla.

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>29</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 28 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(28) Jotta yksityisillä osapuolilla olisi unionin tasolla yhteyspiste, johon ne voivat laillisesti toimittaa tietoaineistot, jotka koskevat useita lainkäyttöalueita tai joita ei ole toistaiseksi voitu helposti yhdistää yhteen tai useampaan lainkäyttöalueeseen, Europolin olisi voitava vastaanottaa henkilötietoja suoraan yksityisiltä osapuolilta.

(28) Jotta yksityisillä osapuolilla olisi unionin tasolla yhteyspiste, johon ne voivat laillisesti ja vapaaehtoisesti toimittaa tietoaineistot, jotka koskevat useita lainkäyttöalueita tai joita ei toistaiseksi voida helposti yhdistää yhteen tai useampaan lainkäyttöalueeseen, Europolin olisi voitava vastaanottaa henkilötietoja suoraan yksityisiltä osapuolilta yksinomaan lainkäyttövallan määrittämiseksi tässä asetuksessa säädettyjen takeiden ja tietosuojatakuiden mukaisesti, mukaan lukien sellaiseen moderoituun sisältöön liittyvät raportit, jonka voidaan kohtuudella olettaa liittyvän Europolin toimivallan piiriin kuuluvaan rikolliseen toimintaan.

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>30</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 29 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(29) Jotta jäsenvaltiot saisivat nopeasti tutkinnan aloittamiseen tarvittavat tiedot vakavan rikollisuuden ja terrorismin ehkäisemiseksi ja torjumiseksi, Europolin olisi voitava käsitellä ja analysoida tällaisia tietoaineistoja, jotta voitaisiin määrittää ne jäsenvaltiot, joita asia koskee, ja toimittaa asianomaisille kansallisille lainvalvontaviranomaisille näiden rikosten tutkintaan niiden lainkäyttöalueilla tarvittavat tiedot ja analyysit.

(29) Jotta jäsenvaltiot saisivat ilman aiheetonta viivytystä tutkinnan aloittamiseen tarvittavat tiedot vakavan rikollisuuden ja terrorismin ehkäisemiseksi ja torjumiseksi, Europolin olisi voitava käsitellä ja analysoida tällaisia tietoaineistoja, jotta voitaisiin määrittää ne jäsenvaltioiden kansalliset yksiköt, joita asia koskee, ja toimittaa näille kansallisille yksiköille henkilötiedot ja lainkäyttövallan määrittämiseksi merkitykselliset tulokset. Europolin olisi myös voitava toimittaa henkilötiedot ja lainkäyttövallan määrittämiseksi merkitykselliset tulokset yhteyspisteille ja asianomaisille kolmansille maille, joiden kanssa Europol on tehnyt henkilötietojen vaihdon mahdollistavan yhteistyösopimuksen tai joiden kanssa unioni on tehnyt Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan nojalla kansainvälisen sopimuksen, jossa määrätään asianmukaisista takeista, tai joihin sovelletaan tietosuojan tason riittävyyttä koskevaa päätöstä. Kun kyseiseen kolmanteen maahan ei sovelleta tällaista sopimusta tai päätöstä, Europolin olisi voitava siirtää tällaisista tiedoista tekemänsä analyysin ja tietojen tarkistuksen tulokset kyseiseen kolmanteen maahan, jos tässä asetuksessa säädetyt edellytykset täyttyvät.

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>31</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(29 a) Tietyissä tapauksissa ja selkein edellytyksin, joista molemmat vahvistetaan tässä asetuksessa, Europolin saattaa olla tarpeen ja oikeasuhteista siirtää henkilötietoja yksityisille osapuolille, jotka eivät ole sijoittautuneet unioniin tai maahan, jonka kanssa Europolilla on henkilötietojen vaihdon mahdollistava yhteistyösopimus tai jonka kanssa unioni on tehnyt Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan nojalla kansainvälisen sopimuksen, jossa määrätään asianmukaisista takeista, tai josta komissio on tehnyt tietosuojan tason riittävyyttä koskevan päätöksen. Tällaisissa tapauksissa siirrolle olisi saatava pääjohtajan ennakkolupa ja EDPS:lle olisi ilmoitettava siirrosta.

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>32</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 30 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(30) Jotta Europol pystyisi määrittämään kaikki ne kansalliset lainvalvontaviranomaiset, joita asia koskee, sen olisi voitava ilmoittaa yksityisille osapuolille, jos niiltä saadut tiedot eivät riitä siihen, että Europol voisi määrittää asianomaiset lainvalvontaviranomaiset. Tämä mahdollistaisi sen, että Europolille tietoja luovuttaneet yksityiset osapuolet voisivat päättää, onko niiden edun mukaista antaa Europolille lisätietoja ja voivatko ne laillisesti sen tehdä. Europol voi tätä varten ilmoittaa yksityisille osapuolille puuttuvista tiedoista, jos se on ehdottoman välttämätöntä asianomaisten lainvalvontaviranomaisten tunnistamiseksi. Tällaisiin siirtoihin olisi sovellettava erityisiä takeita erityisesti silloin, kun kyseinen yksityinen osapuoli ei ole sijoittautunut unioniin tai sellaiseen kolmanteen maahan, jonka kanssa Europolilla on henkilötietojen vaihdon mahdollistava yhteistyösopimus tai jonka kanssa unioni on tehnyt Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan nojalla kansainvälisen sopimuksen, jossa määrätään asianmukaisista takeista, tai josta komissio on tehnyt tietosuojan tason riittävyyttä koskevan päätöksen todettuaan kyseisen kolmannen maan tietosuojan tason riittäväksi.

(30) Jotta Europol pystyisi määrittämään kaikki ne kansalliset yksiköt, joita asia koskee, sen olisi voitava ilmoittaa yksityisille osapuolille, jos niiltä saadut tiedot eivät riitä siihen, että Europol voisi määrittää asianomaiset kansalliset yksiköt. Europolin olisi voitava tätä varten ilmoittaa yksityisille osapuolille puuttuvista tiedoista, jos se on ehdottoman välttämätöntä yksinomaan asianomaisten kansallisten yksiköiden määrittämiseksi. Tällaisiin siirtoihin olisi sovellettava erityisiä takeita, kun kyseinen yksityinen osapuoli ei ole sijoittautunut unioniin tai sellaiseen kolmanteen maahan, jonka kanssa Europolilla on henkilötietojen vaihdon mahdollistava yhteistyösopimus tai jonka kanssa unioni on tehnyt Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan nojalla kansainvälisen sopimuksen, jossa määrätään asianmukaisista takeista, tai josta komissio on tehnyt tietosuojan tason riittävyyttä koskevan päätöksen todettuaan kyseisen kolmannen maan tietosuojan tason direktiivissä (EU) 2016/680 säädettyyn suojan tasoon nähden riittäväksi.

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>33</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 31 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(31) Jäsenvaltiot, kolmannet maat, kansainväliset järjestöt, mukaan lukien Kansainvälinen rikospoliisijärjestö (Interpol), tai yksityiset osapuolet voivat luovuttaa Europolille useita lainkäyttöalueita koskevia tietoaineistoja tai tietoaineistoja, joita ei voida yhdistää yhteen tai useampaan tiettyyn lainkäyttöalueeseen, jos kyseisillä tietoaineistoilla on yhteys yksityisten osapuolten hallussa oleviin henkilötietoihin. Jos tällaisilta yksityisiltä osapuolilta on tarpeen hankkia lisätietoja kaikkien asianomaisten jäsenvaltioiden määrittämiseksi, Europolin olisi voitava pyytää jäsenvaltioita kansallisten yksikköjensä välityksellä pyytämään yksityisiltä osapuolilta, jotka ovat sijoittautuneet niiden alueelle tai joilla on siellä laillinen edustaja, luovuttamaan henkilötietoja Europolille kyseisten jäsenvaltioiden sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Monissa tapauksissa nämä jäsenvaltiot eivät ehkä pysty toteamaan muuta yhteyttä lainkäyttövaltaansa kuin sen, että kyseisiä tietoja hallussaan pitävä yksityinen osapuoli on sijoittautunut niiden lainkäyttöalueelle. Riippumatta lainkäyttövallastaan pyynnön nimenomaisena aiheena olevan rikollisen toiminnan osalta jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi varmistettava, että niiden toimivaltaiset kansalliset viranomaiset voivat saada henkilötietoja yksityisiltä osapuolilta toimittaakseen Europolille ne tiedot, joita se tarvitsee saavuttaakseen tavoitteensa, noudattaen kaikilta osin kansallisen lainsäädäntönsä mukaisia menettelyllisiä takeita.

(31) Jäsenvaltiot, kolmannet maat, kansainväliset järjestöt tai yksityiset osapuolet voivat luovuttaa Europolille useita lainkäyttöalueita koskevia tietoaineistoja tai tietoaineistoja, joita ei voida yhdistää yhteen tai useampaan tiettyyn lainkäyttöalueeseen, jos kyseisillä tietoaineistoilla on yhteys yksityisten osapuolten hallussa oleviin henkilötietoihin. Jos tällaisilta yksityisiltä osapuolilta on tarpeen hankkia lisätietoja kaikkien asianomaisten jäsenvaltioiden määrittämiseksi, Europolin olisi voitava lähettää jäsenvaltioille niiden kansallisten yksiköiden välityksellä perusteltu pyyntö toimittaa sille tarvittavat henkilötiedot yksityisiltä osapuolilta, jotka ovat sijoittautuneet niiden alueelle tai joilla on siellä laillinen edustaja, asianomaisten kansallisten yksiköiden määrittämiseksi. Pyyntö olisi kohdennettava mahdollisimman hyvin ja rajattava tiukasti siihen, mikä on Europolin kannalta tarpeellista ja oikeasuhteista asianomaisten kansallisten yksiköiden määrittämiseksi. Asiaankuuluvat henkilötiedot, joiden olisi oltava mahdollisimman vähäisessä määrin arkaluonteisia, olisi toimitettava Europolille kyseisten jäsenvaltioiden sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan vaaditaan yleensä tuomioistuimen tai riippumattoman hallintoviranomaisen ennakkolupa sille, että yksityiset osapuolet luovuttavat henkilötietoja jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, asianmukaisesti perusteltuja kiireellisiä tilanteita lukuun ottamatta. Monissa tapauksissa nämä jäsenvaltiot eivät ehkä pysty toteamaan muuta yhteyttä lainkäyttövaltaansa kuin sen, että kyseisiä tietoja hallussaan pitävä yksityinen osapuoli on sijoittautunut niiden lainkäyttöalueelle tai tällä on siellä laillinen edustaja. Riippumatta lainkäyttövallastaan pyynnön nimenomaisena aiheena olevan rikollisen toiminnan osalta jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi varmistettava, että niiden toimivaltaiset kansalliset viranomaiset voivat saada henkilötietoja yksityisiltä osapuolilta toimittaakseen Europolille ne tiedot, joita se tarvitsee saavuttaakseen tavoitteensa, noudattaen kaikilta osin kansallisen lainsäädäntönsä mukaisia menettelyllisiä takeita.

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>34</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 32 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(32) Sen varmistamiseksi, että Europol ei säilytä tietoja pidempään kuin on tarpeen asianomaisten jäsenvaltioiden määrittämiseksi, henkilötietojen säilyttämiseen Europolissa olisi sovellettava määräaikoja. Kun Europol on käyttänyt kaikki käytettävissään olevat keinot kaikkien asianomaisten jäsenvaltioiden määrittämiseksi eikä se voi kohtuudella odottaa löytävänsä lisää asianomaisia jäsenvaltioita, kyseisten henkilötietojen säilyttäminen ei ole enää tarpeen eikä oikeasuhteista kyseisten jäsenvaltioiden määrittämiseksi. Europolin olisi poistettava henkilötiedot neljän kuukauden kuluessa siitä, kun viimeinen siirto on tapahtunut, ellei asianomainen kansallinen yksikkö, yhteyspiste tai viranomainen toimita henkilötietoja Europolille uudelleen omina tietoinaan tämän määräajan kuluessa. Jos uudelleen toimitetut henkilötiedot ovat olleet osa laajempaa henkilötietoaineistoa, Europolin olisi säilytettävä henkilötiedot ainoastaan, jos ja siltä osin kuin asianomainen kansallinen yksikkö, yhteyspiste tai viranomainen on toimittanut ne uudelleen.

(32) Sen varmistamiseksi, että Europol ei säilytä henkilötietoja pidempään kuin on tarpeen asianomaisten jäsenvaltioiden määrittämiseksi, henkilötietojen säilyttämiseen Europolissa olisi sovellettava määräaikoja. Kun Europol on käyttänyt kaikki käytettävissään olevat keinot kaikkien asianomaisten kansallisten yksiköiden määrittämiseksi eikä se voi kohtuudella odottaa löytävänsä lisää asianomaisia kansallisia yksiköitä, kyseisten henkilötietojen säilyttäminen ei ole enää tarpeen eikä oikeasuhteista kyseisten jäsenvaltioiden määrittämiseksi. Europolin olisi poistettava henkilötiedot neljän kuukauden kuluessa siitä, kun viimeinen siirto on tapahtunut, ellei asianomainen kansallinen yksikkö, yhteyspiste tai viranomainen asianmukaisesti perustelluista syistä sekä unionin ja kansallista lainsäädäntöä noudattaen toimita henkilötietoja Europolille uudelleen omina tietoinaan tämän määräajan kuluessa. Jos uudelleen toimitetut henkilötiedot ovat olleet osa laajempaa henkilötietoaineistoa, Europolin olisi säilytettävä ne henkilötiedot, jotka asianomainen kansallinen yksikkö, yhteyspiste tai viranomainen on toimittanut uudelleen.

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>35</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 33 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(33) Europolin yhteistyö yksityisten osapuolten kanssa ei saisi olla päällekkäistä rahanpesun selvittelykeskusten toiminnan kanssa eikä häiritä sitä, ja sen olisi koskettava ainoastaan tietoja, joita ei tarvitse toimittaa rahanpesun selvittelykeskuksille Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2015/84959 nojalla. Europolin olisi jatkettava yhteistyötä rahanpesun selvittelykeskusten kanssa erityisesti kansallisten yksiköiden kautta.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

__________________

 

59 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta (EUVL L 141, 5.6.2015, s. 73).

 

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>36</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 34 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(34) Europolin olisi voitava tarjota tarvittavaa tukea kansallisille lainvalvontaviranomaisille, jotta ne voivat olla vuorovaikutuksessa yksityisten osapuolten kanssa, erityisesti tarjoamalla tällaiseen vuorovaikutukseen tarvittavan infrastruktuurin esimerkiksi silloin, kun kansalliset viranomaiset ilmoittavat terroristisesta verkkosisällöstä verkkopalvelujen tarjoajille tai vaihtavat tietoja yksityisten osapuolten kanssa verkkohyökkäysten yhteydessä. Jos jäsenvaltiot käyttävät Europolin infrastruktuuria henkilötietojen vaihtoon rikoksista, jotka eivät kuulu Europolin tavoitteiden puitteisiin, Europolilla ei pitäisi olla pääsyä näihin tietoihin.

(34) Europolin olisi voitava tarjota tarvittavaa tukea kansallisille lainvalvontaviranomaisille, jotta ne voivat olla vuorovaikutuksessa yksityisten osapuolten kanssa, erityisesti tarjoamalla tällaiseen vuorovaikutukseen tarvittavan infrastruktuurin esimerkiksi silloin, kun kansalliset viranomaiset ilmoittavat terroristisesta verkkosisällöstä tai lähettävät tällaista sisältöä koskevia poistamismääräyksiä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/7841 a perusteella verkkopalvelujen tarjoajille tai kun ne vaihtavat tietoja yksityisten osapuolten kanssa verkkohyökkäysten yhteydessä. Jos jäsenvaltiot käyttävät Europolin infrastruktuuria henkilötietojen vaihtoon rikoksista, jotka eivät kuulu Europolin tavoitteiden puitteisiin, Europolilla ei pitäisi olla pääsyä näihin tietoihin.

 

__________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/784, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2021, verkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön levittämiseen puuttumisesta (EUVL L 172, 17.5.2021, s. 79).

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>37</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 35 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(35) Terrori-iskut käynnistävät verkkoalustoilla laajamittaisen terroristisen sisällön levityksen esittäen ihmishenkeen tai fyysiseen koskemattomuuteen kohdistuvaa vahingontekoa tai kehottaen ihmishenkeen tai fyysiseen koskemattomuuteen kohdistuvaan välittömään vahingontekoon. Jotta jäsenvaltiot voisivat tuloksekkaasti estää tällaisen sisällön levittämisen tällaisissa kriisitilanteissa, jotka ovat seurausta meneillään olevista tai äskettäisistä todellisista tapahtumista, Europolin olisi voitava vaihtaa henkilötietoja yksityisten osapuolten kanssa, mukaan lukien tällaiseen sisältöön liittyvät avainsanat, IP-osoitteet tai URL-osoitteet, jotka ovat tarpeen jäsenvaltioiden tukemiseksi tällaisen sisällön levittämisen estämisessä, erityisesti silloin, kun sisällön tarkoituksena tai seurauksena on väestön vakava pelottelu ja kun sisällöllä ennakoidaan olevan potentiaalia eksponentiaaliseen moninkertaistumiseen ja leviämiseen eri verkkopalvelujen tarjoajien kautta.

(35) Terrori-iskut käynnistävät verkkoalustoilla laajamittaisen terroristisen sisällön levityksen esittäen ihmishenkeen tai fyysiseen koskemattomuuteen kohdistuvaa vahingontekoa tai kehottaen ihmishenkeen tai fyysiseen koskemattomuuteen kohdistuvaan välittömään vahingontekoon, jolloin mahdollistetaan terrorismin ihannointi ja siihen liittyvän koulutuksen tarjoaminen ja viime kädessä muiden radikalisoiminen ja värvääminen. Tämän lisäksi internetiä käytetään yhä enemmän tallennettaessa tai vaihdettaessa lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää materiaalia, mistä aiheutuu uhreille pitkäkestoista vahinkoa, sillä materiaali voi helposti moninkertaistua ja levitä. Jotta jäsenvaltiot voisivat tuloksekkaasti estää terroristisen sisällön levittämisen kriisitilanteissa, jotka ovat seurausta meneillään olevista tai äskettäisistä todellisista tapahtumista, ja lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin levittämisen sekä tukea verkkopalvelujen tarjoajien toimia niillä unionin lainsäädännön nojalla olevien velvoitteiden mukaisesti samoin kuin niiden vapaaehtoisia toimia, Europolin olisi voitava vaihtaa asiaankuuluvia henkilötietoja, mukaan lukien tällaiseen sisältöön liittyvät avainsanat, IP-osoitteet tai URL-osoitteet, sellaisten yksityisten osapuolten kanssa, jotka ovat sijoittautuneet unioniin tai kolmanteen maahan, johon sovelletaan tietosuojan tason riittävyyttä koskevaa päätöstä tai tällaisen päätöksen puuttuessa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan nojalla tehtyä kansainvälistä sopimusta tai Europolin ja kolmannen maan välillä ennen asetuksen (EU) 2016/794 voimaantuloa tehtyä operatiivista yhteistyösopimusta. Tällaisen tietojenvaihdon olisi tapahduttava vain silloin, kun se on tarpeen jäsenvaltioiden tukemiseksi tällaisen sisällön levittämisen estämisessä tai sen poistamisen mahdollistamisessa, erityisesti silloin, kun sisällöllä ennakoidaan olevan potentiaalia eksponentiaaliseen moninkertaistumiseen ja leviämiseen eri verkkopalvelujen tarjoajien kautta.

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>38</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 36 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(36) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2018/172560 61 säädetään luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä, mutta sitä ei sovelleta Europoliin. Jotta voidaan varmistaa luonnollisten henkilöiden yhdenmukainen ja johdonmukainen suojelu henkilötietojen käsittelyssä, asetuksen (EU) 2018/1725 soveltamisala olisi ulotettava Europoliin kyseisen asetuksen 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ja sitä olisi täydennettävä niitä käsittelytoimia koskevilla erityissäännöksillä, joita Europolin olisi tehtäviensä toteuttamiseksi suoritettava.

(36) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2018/172560 säädetään luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä. Asetusta (EU) 2018/1725 on sovellettu Europolin suorittamaan, rikostutkintaan liittymättömien hallinnollisten henkilötietojen, kuten henkilöstötietojen, käsittelyyn, mutta Europoliin ei ole toistaiseksi sovellettu mainitun asetuksen 3 artiklan 2 kohtaa ja IX lukua, joilla säännellään operatiivisten henkilötietojen käsittelyä. Jotta voidaan varmistaa luonnollisten henkilöiden yhdenmukainen ja johdonmukainen suojelu henkilötietojen käsittelyssä, asetuksen (EU) 2018/1725 soveltamisala olisi ulotettava Europoliin kyseisen asetuksen 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ja sitä olisi täydennettävä niitä käsittelytoimia koskevilla erityissäännöksillä, joita Europolin olisi tehtäviensä toteuttamiseksi suoritettava.

__________________

__________________

60 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).

60 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).

61 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).

 

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>39</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 37 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(37) Koska rikollisten hyödyntämien uusien teknologioiden käyttö asettaa haasteita unionin turvallisuudelle, lainvalvontaviranomaisten on vahvistettava teknologisia valmiuksiaan. Tämän vuoksi Europolin olisi tuettava jäsenvaltioita kehitteillä olevan teknologian käytössä Europolin tavoitteiden puitteisiin kuuluvien rikosten ehkäisyssä ja torjunnassa. Jotta voitaisiin selvittää uusia lähestymistapoja ja kehittää jäsenvaltioille yhteisiä teknisiä ratkaisuja Europolin tavoitteiden puitteisiin kuuluvien rikosten ehkäisemiseksi ja torjumiseksi, Europolin olisi voitava toteuttaa tutkimus- ja innovointitoimia tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa, tarvittaessa myös henkilötietojen käsittelyssä, varmistaen samalla kaikilta osin perusoikeuksien kunnioittamisen. Säännökset, jotka koskevat Europolin toteuttamaa uusien välineiden kehittämistä, eivät saisi muodostaa oikeusperustaa niiden käytölle unionin tai kansallisella tasolla.

(37) Koska teknologian nopea kehitys ja rikollisten hyödyntämien uusien teknologioiden hyväksikäyttö asettavat haasteita unionin turvallisuudelle, lainvalvontaviranomaisten on vahvistettava teknologisia valmiuksiaan rikosten tutkimiseksi tarvittavien tietojen määrittämiseksi, suojaamiseksi ja analysoimiseksi. Europolin olisi voitava tukea jäsenvaltioita kehitteillä olevan teknologian käytössä sekä siinä, että selvitetään uusia lähestymistapoja ja kehitetään jäsenvaltioille yhteisiä teknisiä ratkaisuja terrorismin ja Europolin tavoitteiden puitteisiin kuuluvien rikosten ehkäisemiseksi ja torjumiseksi paremmin, varmistaen samalla, että uuden teknologian kehittämistä, käyttöä ja käyttöönottoa ohjaavat avoimuuden, selitettävyyden, tasapuolisuuden ja vastuuvelvollisuuden periaatteet, että ne eivät heikennä perusoikeuksia ja -vapauksia ja että niissä noudatetaan unionin lainsäädäntöä. Tätä varten Europolin olisi voitava toteuttaa tutkimus- ja innovointihankkeita tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa hallintoneuvoston määrittelemässä tutkimus- ja innovointitoimien sitovassa yleisessä kehyksessä, joka olisi päivitettävä tapauksen mukaan ja asetettava EDPS:n saataville. Näihin hankkeisiin saa sisältyä henkilötietojen käsittelyä ainoastaan silloin, kun henkilötietojen käsittely on ehdottoman välttämätöntä, kun asianomaisen hankkeen tavoitetta ei voida saavuttaa käyttämällä muita kuin henkilötietoja tai anonyymejä tietoja ja kun samalla varmistetaan kaikilta osin perusoikeuksien, erityisesti syrjimättömyyden, kunnioittaminen. Erityisten henkilötietoluokkien käsittely tutkimustarkoituksiin olisi sallittava ainoastaan silloin, kun se on ehdottoman välttämätöntä. Tällaisen käsittelyn arkaluonteisuuden vuoksi olisi sovellettava asianmukaisia lisätakeita, mukaan lukien pseudonymisointi. Jotta voidaan ehkäistä algoritmisen päätöksenteon vinoumia, on keskeisen tärkeää opettaa teknologia edustavilla tietoaineistoilla. Europolin olisi näin ollen annettava käsitellä henkilötietoja asetuksen (EU) 2016/794 liitteessä II lueteltujen rekisteröityjen ryhmien ulkopuolella poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa sekä silloin, kun se on ehdottoman välttämätöntä vinoumien ehkäisemiseksi. Europolin olisi säilytettävä lokitiedot kaikesta sen tutkimushankkeissa tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä, jotta EDPS voi tehdä tarkastuksia ja harjoittaa valvontaa sen varmistamiseksi, että tekoälyyn perustuvat tekniset ratkaisut eivät heikennä perusoikeuksia ja -vapauksia eivätkä ole syrjiviä. Sen olisi lisäksi varmistettava, että riippumattomat asiantuntijat tekevät tarkastukset ennen sellaisista Europolin tutkimus- ja innovointihankkeista saatavien teknisten ratkaisujen käyttöönottoa, joihin liittyy henkilötietojen käsittelyä, jotta voidaan varmistaa, että tekniset ratkaisut eivät heikennä perusoikeuskirjassa vahvistettuja perusoikeuksia ja -vapauksia. Säännökset, jotka koskevat Europolin toteuttamaa uusien välineiden kehittämistä, eivät saisi muodostaa oikeusperustaa niiden käytölle unionin tai kansallisella tasolla. Jotta tutkimuksessa ja innovoinnissa voitaisiin vahvistaa synergiavaikutuksia, Europolin olisi tehostettava yhteistyötään muiden unionin virastojen kanssa niillä tällä alalla olevien toimivaltuuksien puitteissa.

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>40</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 38 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(38) Europolilla olisi oltava keskeinen rooli jäsenvaltioiden auttamisessa kehittämään tekoälyyn perustuvia uusia teknologisia ratkaisuja, joista olisi hyötyä kansallisille lainvalvontaviranomaisille kaikkialla unionissa. Europolilla olisi oltava keskeinen rooli eettisen, luotettavan ja ihmiskeskeisen tekoälyn edistämisessä tiukkoja turvallisuutta ja perusoikeuksia koskevia suojatoimia noudattaen.

(38) Europolilla olisi oltava keskeinen rooli jäsenvaltioiden auttamisessa kehittämään tekoälyyn perustuvia, Europolin tavoitteiden saavuttamiseksi merkityksellisiä uusia teknologisia ratkaisuja, joista on hyötyä kansallisille lainvalvontaviranomaisille kaikkialla unionissa, perusoikeuksia ja -vapauksia, mukaan lukien syrjimättömyys, kaikilta osin kunnioittaen. Europolilla olisi oltava keskeinen rooli eettisen, luotettavan ja ihmiskeskeisen tekoälyn kehittämisen ja käyttöönoton edistämisessä tiukkoja turvallisuutta, avoimuutta, selitettävyyttä ja perusoikeuksia koskevia suojatoimia noudattaen.

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>41</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 39 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(39) Europolin olisi ilmoitettava Euroopan tietosuojavaltuutetulle etukäteen sellaisten tutkimus- ja innovointihankkeiden käynnistämisestä, joihin liittyy henkilötietojen käsittelyä. Europolin olisi tehtävä kustakin hankkeesta ennen käsittelyä arviointi suunniteltujen käsittelytoimien vaikutuksesta henkilötietojen suojaan ja kaikkiin muihin perusoikeuksiin, mukaan lukien tulosten mahdolliset vinoumat. Siinä olisi arvioitava myös käsiteltävien henkilötietojen asianmukaisuutta hankkeen tarkoituksen kannalta. Tämä arviointi helpottaisi Euroopan tietosuojavaltuutetun valvontatehtävää, mukaan lukien sen tämän asetuksen mukaisten korjaavien toimivaltuuksien käyttöä, mikä saattaa myös johtaa käsittelyn kieltämiseen. Uusien välineiden kehittäminen Europolin toimesta ei saisi vaikuttaa oikeusperustaan (mukaan lukien perusteet asianomaisten henkilötietojen käsittelylle), joka vaaditaan, jotta niitä voitaisiin käyttää unionin tai kansallisella tasolla.

(39) Europolin olisi ilmoitettava Euroopan tietosuojavaltuutetulle etukäteen sellaisten tutkimus- ja innovointihankkeiden käynnistämisestä, joihin liittyy henkilötietojen käsittelyä. Europolin olisi tehtävä kustakin hankkeesta ennen käsittelyä tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi, jotta varmistettaisiin, että tietosuojaa ja rekisteröityjen kaikkia muita perusoikeuksia ja -vapauksia kunnioitetaan kaikilta osin. Siinä olisi arvioitava myös tulosten ja hankkeen tarkoitusta varten käsiteltävien henkilötietojen mahdollisia vinoumia sekä toimenpiteitä, joilla on tarkoitus puuttua näihin riskeihin. Tämä arviointi helpottaisi Euroopan tietosuojavaltuutetun valvontatehtävää, johon voi sisältyä korjaavien toimivaltuuksien käyttöä ja joka saattaa johtaa käsittelyn kieltämiseen tai tietyn tutkimus- ja innovointihankkeen käynnistämistä koskevaan kieltoon. Lisäksi Europolin olisi ennen hankkeen käynnistämistä otettava huomioon perusoikeusvastaavan pakollinen alustava arviointi, mukaan lukien soveltuvin osin siihen sisältyvät suositukset. Uusien välineiden kehittäminen Europolin toimesta ei saisi vaikuttaa oikeusperustaan (mukaan lukien perusteet asianomaisten henkilötietojen käsittelylle), joka vaaditaan, jotta niitä voitaisiin käyttää unionin tai kansallisella tasolla.

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>42</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 39 a kappale (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(39 a) Europolin toimivaltuuksien ja sen tietojenkäsittelytoimien laajentaminen edellyttää, että EDPS osoittaa täydentäviä taloudellisia resursseja ja henkilöresursseja Europolia koskevan valvontatehtävänsä hoitamiseen. EDPS:lle osoitettuja määrärahoja sekä sille tarjottuja henkilöresursseja, joiden osaamistaso vastaa Europolin toteuttaman tietojenkäsittelyn monitahoisuutta, olisi mukautettava Europolia koskevien EDPS:n kasvavien vastuiden mukaisesti niin, että se voi antaa palautettaan kuulemisiin entistä nopeammin ilman, että Europolin asianmukainen toiminta estyy.

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>43</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 40 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(40) Lisävälineiden ja -valmiuksien antaminen Europolille edellyttää Europolin demokraattisen valvonnan ja vastuuvelvollisuuden vahvistamista. Yhteinen parlamentaarinen valvonta on tärkeä osa Europolin toiminnan poliittista valvontaa. Jotta Europolin lisävälineiden ja -valmiuksien käytön tosiasiallinen poliittinen valvonta olisi mahdollista, Europolin olisi toimitettava yhteisparlamentaariselle valvontaryhmälle vuosittain tiedot näiden välineiden ja valmiuksien käytöstä ja tuloksista.

(40) Lisävälineiden ja -valmiuksien antaminen Europolille edellyttää Europolin demokraattisen valvonnan ja vastuuvelvollisuuden vahvistamista. Yhteinen parlamentaarinen valvonta on tärkeä osa Europolin toiminnan poliittista valvontaa. Jotta Europolille tällä asetuksella annettujen lisävälineiden ja -valmiuksien käytön tosiasiallinen poliittinen valvonta olisi mahdollista, Europolin olisi toimitettava yhteisparlamentaariselle valvontaryhmälle vuosittain yksityiskohtaiset tiedot näiden välineiden ja valmiuksien kehittämisestä, käyttöönotosta, käytöstä ja vaikuttavuudesta sekä tuloksista, erityisesti tutkimus- ja innovointihankkeista sekä uusista toimista tai mahdollisten uusien erikoistuneiden keskusten perustamisesta Europoliin. Kaksi yhteisparlamentaarisen valvontaryhmän edustajaa, joista toinen edustaa Euroopan parlamenttia ja toinen kansallisia parlamentteja, olisi kutsuttava lisäksi hallintoneuvoston kokouksiin puhumaan hallintoneuvostolle valvontaryhmän lukuun. Yhteisparlamentaarisen valvontaryhmän valvontatehtävän mukaisesti mainituilla kahdella yhteisparlamentaarisen valvontaryhmän edustajalla ei saisi olla äänioikeutta hallintoneuvostossa. Suunnitellut tutkimus- ja innovointitoimet olisi vahvistettava yhtenäisessä ohjelma-asiakirjassa, joka sisältää Europolin monivuotisen ohjelmasuunnittelun ja vuotuisen työohjelman, ja se olisi toimitettava yhteisparlamentaariselle valvontaryhmälle.

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>44</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 40 a kappale (uusi)</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(40 a) Hallintoneuvoston olisi nimitettävä perusoikeusvastaava, jonka vastuulla olisi oltava seurata, että Europol turvaa perusoikeuksien kunnioittamisen kaikissa toimissaan ja tehtävissään, varsinkin Europolin tutkimus- ja innovointihankkeissa sekä henkilötietojen vaihdossa yksityisten osapuolten kanssa. Europolin olisi annettava perusoikeusvastaavalle tarvittavat resurssit ja henkilöstö, jotta hän voi tehokkaasti hoitaa kaikki tämän asetuksen mukaiset tehtävänsä ja päästä kaikkiin tietoihin, jotka koskevat perusoikeuksien kunnioittamista Europolin toimissa. Perusoikeusvastaavan olisi tehtävä tiiviisti yhteistyötä tietosuojavastaavan kanssa toimivaltuuksiensa puitteissa. Perusoikeusvastaavan ja tietosuojavastaavan olisi tätä varten laadittava kirjallisesti yhteisymmärryspöytäkirja, jossa täsmennetään heidän työnjakoaan ja yhteistyötään. Siltä osin kuin kyse on tietosuoja-asioista, tietosuojavastaavalla olisi oltava täysi vastuu. Europolin olisi otettava huomioon kummankin elimen raportit ja neuvot.

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>45</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 45 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(45) Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725 41 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ja hän antoi lausunnon [...].

(45) Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725 41 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ja hän antoi lausunnon 8 päivänä maaliskuuta 20211 a.

 

__________________

 

1 a EUVL C 143, 23.4.2021, s. 6.

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>46</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>Johdanto-osan 46 kappale</Article>

 

Komission teksti

Tarkistus

(46) Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita, etenkin perusoikeuskirjan 8 ja 7 artiklassa sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 16 artiklassa tunnustettua oikeutta henkilötietojen suojaan ja oikeutta yksityisyyteen. Koska henkilötietojen käsittely on tärkeää lainvalvontatyön ja erityisesti Europolin tarjoaman tuen kannalta, tähän asetukseen sisältyy tehokkaita takeita, joilla varmistetaan perusoikeuskirjassa vahvistettujen perusoikeuksien noudattaminen kaikilta osin. Henkilötietojen käsittely tämän asetuksen nojalla rajoittuu siihen, mikä on ehdottoman välttämätöntä ja oikeasuhteista, ja siihen sovelletaan selkeitä ehtoja, tiukkoja vaatimuksia ja Euroopan tietosuojavaltuutetun tehokasta valvontaa.

(46) Tässä asetuksessa kunnioitetaan kaikilta osin perusoikeuksia ja takeita ja noudatetaan erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita, etenkin perusoikeuskirjan 8 ja 7 artiklassa sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 16 artiklassa tunnustettua oikeutta henkilötietojen suojaan ja oikeutta yksityisyyteen. Koska henkilötietojen käsittely on tärkeää lainvalvontatyön ja erityisesti Europolin tarjoaman tuen kannalta, tähän asetukseen sisältyy tehostettuja takeita sekä demokraattista valvontaa ja vastuuvelvollisuutta koskevia mekanismeja, joilla varmistetaan, että Europolin toimet ja tehtävät toteutetaan noudattaen kaikilta osin perusoikeuskirjassa vahvistettuja perusoikeuksia, etenkin oikeuksia yhdenvertaisuuteen lain edessä, syrjimättömyyteen ja tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin toimivaltaisessa kansallisessa tuomioistuimessa minkä tahansa tämän asetuksen nojalla toteutetun toimenpiteen suhteen. Henkilötietojen käsittely tämän asetuksen nojalla rajoittuu siihen, mikä on ehdottoman välttämätöntä ja oikeasuhteista, ja siihen sovelletaan selkeitä ehtoja, tiukkoja vaatimuksia ja Euroopan tietosuojavaltuutetun tehokasta valvontaa.

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>47</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>2 artikla – 1 kohta – p alakohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

”p) ’hallinnollisilla henkilötiedoilla’ kaikkia Europolin käsittelemiä henkilötietoja, operatiivisia tietoja lukuun ottamatta;”

”p) ’hallinnollisilla henkilötiedoilla’ kaikkia Europolin käsittelemiä henkilötietoja, operatiivisia henkilötietoja lukuun ottamatta;”

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>48</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta – johdantokappale</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>2 artikla – 1 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

c) lisätään q alakohta seuraavasti:

c) lisätään alakohdat seuraavasti:

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>49</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>2 artikla – 1 kohta – q alakohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

”q) ’tutkinta-aineistolla’ tietoaineistoa tai useita tietoaineistoja, jotka jäsenvaltio, EPPO tai kolmas maa on hankkinut meneillään olevan rikostutkinnan yhteydessä ja sovellettavan kansallisen rikoslainsäädännön mukaisten menettelyvaatimusten ja takeiden mukaisesti ja toimittanut Europolille kyseisen rikostutkinnan tueksi.

”q) ’tutkinta-aineistolla’ tietoaineistoa tai useita tietoaineistoja, jotka jäsenvaltio, Euroopan syyttäjänvirasto, jäljempänä ’EPPO’, Eurojust tai kolmas maa hankkii meneillään olevan rikostutkinnan yhteydessä ja sovellettavan lainsäädännön mukaisten perusoikeuksien kunnioittamista koskevien menettelyvaatimusten ja takeiden mukaisesti ja toimittaa Europolille kyseisen rikostutkinnan tueksi;

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>50</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>1 artikla – 1 kohta – q a alakohta (uusi)</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

q a) ’kriisitilanteella’ terrorismirikokseen liittyvää meneillään olevaa tai äskettäistä todellista tapahtumaa, jossa luodaan verkkosisältöä, jossa esitetään ihmishenkeen tai fyysiseen koskemattomuuteen kohdistuvaa vahingontekoa tai jossa kehotetaan ihmishenkeen tai fyysiseen koskemattomuuteen kohdistuvaan välittömään vahingontekoon ja jonka tavoitteena tai seurauksena on väestön vakava pelottelu ja jonka ennakoidaan voivan moninkertaistua ja levitä eksponentiaalisesti useiden verkkopalvelujen tarjoajien välityksellä;

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>51</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>1 artikla – 1 kohta – q b alakohta (uusi)</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

q b) ’terroristisella sisällöllä’ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/7841 a 2 artiklan 7 alakohdassa määriteltyä terroristista sisältöä;

 

__________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/784, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2021, verkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön levittämiseen puuttumisesta (EUVL L 172, 17.5.2021, s. 79).

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>52</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>2 artikla – 1 kohta – q c alakohta (uusi)</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

q c) ’lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskevalla materiaalilla’ materiaalia, joka sisältää lapsipornografiaa, sellaisena kuin se määritellään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/93/EU1 a 2 artiklan c alakohdassa, tai pornografista esitystä, sellaisena kuin se määritellään mainitun direktiivin 2 artiklan e alakohdassa;

 

__________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/93/EU, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta ja neuvoston puitepäätöksen 2004/68/YOS korvaamisesta (EUVL L 335, 17.12.2011, s. 1).

 

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>53</NumAm>

 

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>2 artikla – 1 kohta – q d alakohta (uusi)</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

q d) ’henkilötietojen siirtojen ryhmällä’ sellaisten henkilötietojen siirtojen ryhmää, jotka liittyvät samaan todelliseen tapahtumaan, johon liittyy ihmishenkeen tai fyysiseen koskemattomuuteen kohdistuva vahingonteko, ja jotka koostuvat samoista henkilötietoluokista ja rekisteröityjen ryhmistä.

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>54</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta – ii alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>4 artikla – 1 kohta – j alakohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

”j) tehdä yhteistyötä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen V osaston nojalla perustettujen unionin elinten sekä OLAFin ja ENISAn kanssa erityisesti vaihtamalla tietoja ja antamalla niille analyysitukea niiden toimivaltuuksiin kuuluvilla aloilla;”

”j) tehdä yhteistyötä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen V osaston nojalla perustettujen unionin elinten samoin kuin OLAFin ja ENISAn kanssa erityisesti vaihtamalla tietoja ja antamalla niille analyysitukea niiden toimivaltuuksiin kuuluvilla aloilla;”

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>55</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta – iii alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>4 artikla – 1 kohta – m alakohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

”m) tukea jäsenvaltioiden toimia sellaisten liitteessä I lueteltujen rikollisuuden muotojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi, joita helpotetaan, edistetään tai toteutetaan internetin välityksellä, mukaan lukien yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa kyberhyökkäyksiin reagoinnin koordinoiminen lainvalvontaviranomaisten keskuudessa, terroristisen verkkosisällön poistaminen, sellaisista internetsisällöistä ilmoittaminen asiasta vastaaville verkkopalvelujen tarjoajille, joiden avulla tällaisia rikollisuuden muotoja helpotetaan, edistetään tai toteutetaan, jotta nämä voivat vapaaehtoisesti arvioida ilmoitetun internetsisällön yhteensopivuutta ehtojensa kanssa;”

”m) tukea jäsenvaltioiden toimia sellaisten liitteessä I lueteltujen rikollisuuden muotojen torjumiseksi, joita helpotetaan, edistetään tai toteutetaan internetin välityksellä, mukaan lukien yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, sekä tukea kyberhyökkäyksiin reagoinnin koordinoimista jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten keskuudessa, terroristisen verkkosisällön ja lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskevan materiaalin poistamista sekä verkkosisällöistä ilmoittamista asiasta vastaaville verkkopalvelujen tarjoajille, jotta nämä voivat vapaaehtoisesti arvioida ilmoitetun internetsisällön yhteensopivuutta ehtojensa kanssa, kunnioittaen samalla oikeutta yksityisyyteen ja henkilötietojen suojaan;”

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>56</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta – iv alakohta – johdantokappale</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>4 artikla – 1 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

iv) lisätään q–u alakohta seuraavasti:

iv) lisätään q–u b alakohta seuraavasti:

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>57</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta – iv alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>4 artikla – 1 kohta – q alakohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

”q) tukea jäsenvaltioita sellaisten henkilöiden tunnistamisessa, joiden osallistuminen liitteessä I lueteltuihin Europolin toimivaltuuksien piiriin kuuluviin rikoksiin muodostaa suuren turvallisuusriskin, ja edistää yhteisiä, koordinoituja ja etusijalle asetettuja tutkintoja;

”q) tukea jäsenvaltioita sellaisten henkilöiden tunnistamisessa, joita epäillään liitteessä I luetelluista Europolin toimivaltuuksien piiriin kuuluvista rikoksista ja jotka muodostavat suuren turvallisuusriskin, ja edistää yhteisiä, koordinoituja ja etusijalle asetettuja tutkintoja;

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>58</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta – iv alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>4 artikla – 1 kohta – r alakohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

r) tallentaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1862* mukaisesti, kuultuaan jäsenvaltioita tämän asetuksen 7 artiklan mukaisesti ja Europolin pääjohtajan luvalla Schengenin tietojärjestelmään tietoja kolmannen maan kansalaisen epäillystä osallisuudesta Europolin toimivaltaan kuuluvaan rikokseen, josta se on tietoinen 17 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuilta kolmansilta mailta tai kansainvälisiltä järjestöiltä saatujen tietojen perusteella;

r) tallentaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/18621 a mukaisesti, kuultuaan jäsenvaltioita tämän asetuksen 7 artiklan mukaisesti siten, että tämä ei johtanut jäsenvaltion esittämään perusteltuun vastalauseeseen tai siihen, että jäsenvaltio ilmoitti aikomuksestaan tallentaa kuulutus omissa nimissään, ja Europolin pääjohtajan luvalla Schengenin tietojärjestelmään kuulutuksia kolmannen maan kansalaisen epäillystä osallisuudesta Europolin toimivaltaan kuuluvaan rikokseen, josta se on tietoinen kolmansilta mailta tai kansainvälisiltä järjestöiltä, jotka täyttävät jonkin tämän asetuksen 25 artiklan 1 kohdassa luetelluista edellytyksistä, tai sellaiselta kolmannelta maalta, joka ei täytä jotakin tämän asetuksen 25 artiklan 1 kohdassa luetelluista edellytyksistä, saatujen tietojen perusteella, edellyttäen, että tiedot on vahvistanut sellainen kolmas maa, joka täyttää kyseiset edellytykset, tai että tiedot liittyvät terrorismirikokseen tai järjestäytyneeseen rikollisuuteen;

 

__________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1862, annettu 28 päivänä marraskuuta 2018, Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä poliisiyhteistyössä ja rikosasioissa tehtävässä oikeudellisessa yhteistyössä, neuvoston päätöksen 2007/533/YOS muuttamisesta ja kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1986/2006 ja komission päätöksen 2010/261/EU kumoamisesta (EUVL L 312, 7.12.2018, s. 56).

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>59</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta – iv alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>4 artikla – 1 kohta – s alakohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

s) tukea asetuksen (EU) N:o 1053/2013 mukaisen arviointi- ja valvontamekanismin täytäntöönpanoa 3 artiklassa vahvistettujen Europolin tavoitteiden puitteissa;

s) tukea asetuksen (EU) N:o 1053/2013 mukaisen arviointi- ja valvontamekanismin täytäntöönpanoa 3 artiklassa vahvistettujen Europolin tavoitteiden puitteissa tarjoamalla tapauksen mukaan asiantuntemusta ja analyyseja;

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>60</NumAm>

 

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta – iv alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>4 artikla – 1 kohta – t alakohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

t) seurata ja edistää ennakoivasti 3 artiklassa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamisen kannalta merkityksellisiä tutkimus- ja innovointitoimia, tukea jäsenvaltioiden asiaan liittyviä toimia ja toteuttaa omia tutkimus- ja innovointitoimiaan tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa, mukaan lukien algoritmien kehittäminen, opettaminen, testaus ja validointi välineiden kehittämistä varten;

t) seurata ja edistää ennakoivasti 3 artiklassa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamisen kannalta merkityksellisiä tutkimus- ja innovointitoimia tukemalla jäsenvaltioiden asiaan liittyviä toimia ja toteuttamalla omia tutkimus- ja innovointitoimiaan tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa, mukaan lukien algoritmien kehittämistä, opettamista, testausta ja validointia koskevat hankkeet erityisten lainvalvonnassa käytettävien välineiden kehittämistä varten;

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>61</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta – iv alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>4 artikla – 1 kohta – u alakohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

u) tukea jäsenvaltioiden toimia, joilla ehkäistään kriisitilanteissa sellaisen terrorismiin tai väkivaltaisiin ääriliikkeisiin liittyvän verkkosisällön levittäminen, joka johtuu meneillään olevasta tai äskettäisestä todellisesta tapahtumasta, jossa esitetään ihmishenkeen tai fyysiseen koskemattomuuteen kohdistuvaa vahingontekoa tai jossa kehotetaan ihmishenkeen tai fyysiseen koskemattomuuteen kohdistuvaan välittömään vahingontekoon, jonka tavoitteena tai seurauksena on väestön vakava pelottelu ja jonka ennakoidaan voivan moninkertaistua ja levitä eksponentiaalisesti useiden verkkopalvelujen tarjoajien välityksellä.

Poistetaan.

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>62</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta – iv alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>4 artikla – 1 kohta – u a alakohta (uusi)</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

u a) tehdä yhteistyötä rahanpesun selvittelykeskusten kanssa Europolin kansallisen yksikön välityksellä tai, jos asianomainen jäsenvaltio sen sallii, rahanpesun selvittelykeskusten ja Europolin välisen suoran yhteydenpidon kautta, erityisesti vaihtamalla tietoja ja antamalla analyysitukea kansainvälisten rikollisjärjestöjen rahanpesutoimia ja terrorismin rahoitusta koskevien jäsenvaltioiden rajatylittävien tutkintatoimien tueksi;

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>63</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta – iv alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>4 artikla – 1 kohta – u b alakohta (uusi)</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

u b) seurata, analysoida ja arvioida punaisia kuulutuksia, joita Interpol julkaisee kolmansien maiden pyynnöstä, ja ilmoittaa jäsenvaltioille, Euroopan ulkosuhdehallinnolle ja komissiolle, kun on perusteltu syy epäillä, että kuulutus on tehty Interpolin perussäännön 3 artiklan vastaisesti.”

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>64</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – d alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>4 artikla – 4 a kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

”4 a. Europol avustaa komissiota keskeisten tutkimusaiheiden määrittämisessä sekä sellaista tutkimus- ja innovointitoimintaa koskevien unionin puiteohjelmien laatimisessa ja täytäntöönpanossa, jolla on merkitystä 3 artiklassa asetettujen tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Kun Europol avustaa komissiota keskeisten tutkimusaiheiden määrittämisessä ja unionin puiteohjelman laatimisessa ja täytäntöönpanossa, virasto ei saa rahoitusta kyseisestä ohjelmasta.

”4 a. Europol avustaa komissiota keskeisten tutkimusaiheiden määrittämisessä sekä sellaista tutkimus- ja innovointitoimintaa koskevien unionin puiteohjelmien laatimisessa ja täytäntöönpanossa, jolla on merkitystä 3 artiklassa asetettujen tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Jos Europol osallistuu unionin puiteohjelman suunnitteluun tai täytäntöönpanoon, se ei saa rahoitusta kyseisestä ohjelmasta. Europol voi tapauksen mukaan kuulla Yhteistä tutkimuskeskusta määritellessään ja hahmotellessaan tutkimus- ja innovointitoimia tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa. Europol toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet eturistiriitojen välttämiseksi.

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>65</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – d alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>4 artikla – 4 b kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

4 b. Europol tukee Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/452* mukaista unioniin tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten tapauskohtaista seurantaa odotettavissa olevien turvallisuusvaikutusten osalta, kun sijoitukset koskevat sellaista teknologiaa toimittavia yrityksiä, jota Europol tai jäsenvaltiot käyttävät tai kehittävät 3 artiklan soveltamisalaan kuuluvien rikosten torjumiseksi ja tutkimiseksi.

4 b. Europol tukee komissiota ja jäsenvaltioita Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/4521 a mukaisessa unioniin tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten tapauskohtaisessa seurannassa odotettavissa olevien turvallisuusvaikutusten osalta, kun sijoitukset koskevat yrityksiä, jotka tarjoavat 3 artiklan soveltamisalaan kuuluvien rikosten torjuntaan tai tutkintaan Europolissa tai jäsenvaltioissa käytettävää teknologiaa, mukaan lukien ohjelmistot tai kriittinen teknologia, jota voitaisiin käyttää helpottamaan terrorismia.

 

__________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/452, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2019, unioniin tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaan tarkoitettujen puitteiden perustamisesta (EUVL L 79I, 21.3.2019, s. 1).

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>66</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – e a alakohta (uusi)</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>4 artikla – 5 a kohta (uusi)</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

e a) lisätään 5 a kohta seuraavasti:

 

”5 a. Tehtäviään suorittaessaan Europol kunnioittaa perusoikeuskirjassa vahvistettuja perusoikeuksia ja -vapauksia.”

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>67</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>6 artikla – 1 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

3) Korvataan 6 artiklan 1 kohta seuraavasti:

Poistetaan.

”1. Kun Europol katsoo, että tietyssä tapauksessa olisi aloitettava rikostutkinta sen tavoitteiden puitteisiin kuuluvan rikoksen osalta, se pyytää kansallisten yksiköiden välityksellä asianomaisen jäsenvaltion tai asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia aloittamaan, toteuttamaan tai koordinoimaan rikostutkinnan.”

 

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>68</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>6 artikla – 1 a kohta (uusi)</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

-3) Lisätään 6 artiklaan 1 a kohta seuraavasti:

 

”1 a. Kun Europol katsoo, että olisi aloitettava rikostutkinta sellaisen tietyn rikoksen osalta, joka vaikuttaa johonkin unionin politiikkaan kuuluvaan yhteiseen etuun mutta joka ei ole luonteeltaan rajatylittävä, se pyytää kansallisen yksikön välityksellä asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisia viranomaisia aloittamaan, toteuttamaan tai koordinoimaan rikostutkinnan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan soveltamista.”

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>69</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>6 artikla – 2 kohta</Article2>

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

3 a) Korvataan 6 artiklan 2 kohta seuraavasti:

2. Kansallisten yksiköiden on ilmoitettava Europolille viipymättä 1 kohdan mukaista pyyntöä koskevasta jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten päätöksestä.

2. Kansallisten yksiköiden on ilmoitettava Europolille viipymättä 1 ja 1 a kohdan mukaista pyyntöä koskevasta jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten päätöksestä.

 (32016R0794)

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>70</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 3 b alakohta (uusi)</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>6 artikla – 3 kohta – johdantokappale</Article2>

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

3 b) Korvataan 6 artiklan 3 kohdan johdantokappale seuraavasti:

3. Jos jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset päättävät olla hyväksymättä 1 kohdan mukaista Europolin pyyntöä, niiden on ilmoitettava Europolille päätöksensä perustelut viipymättä, mieluiten kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Perustelut voidaan kuitenkin jättää esittämättä, jos niiden esittäminen

3. Jos jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset päättävät olla hyväksymättä 1 ja 1 a kohdan mukaista Europolin pyyntöä, niiden on ilmoitettava Europolille päätöksensä perustelut viipymättä, mieluiten kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Perustelut voidaan kuitenkin jättää esittämättä, jos niiden esittäminen

 (32016R0794)

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>71</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 3 c alakohta (uusi)</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>6 artikla – 4 kohta</Article2>

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

3 c) Korvataan 6 artiklan 4 kohta seuraavasti:

4. Europol ilmoittaa välittömästi Eurojustille 1 kohdan mukaisista pyynnöistä ja 2 kohdan mukaisista jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen päätöksistä.

4. Europol ilmoittaa välittömästi Eurojustille ja tapauksen mukaan EPPOlle 1 ja 1 a kohdan mukaisista pyynnöistä ja 2 kohdan mukaisista jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen päätöksistä.

 (Asiakirja 32016R0794)

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>72</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>7 artikla – 8 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

8. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849* nojalla perustetut rahanpesun selvittelykeskukset saavat tehdä yhteistyötä Europolin kanssa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/1153** 12 artiklan mukaisesti erityisesti kansallisten yksiköidensä välityksellä rahoitustietojen ja -analyysien osalta toimivaltuuksiensa rajoissa.

”8. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849* nojalla perustetut rahanpesun selvittelykeskukset saavat vastata Europolin esittämiin asianmukaisesti perusteltuihin pyyntöihin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/1153** 12 artiklan mukaisesti kansallisten yksiköidensä välityksellä tai, jos kyseinen jäsenvaltio sen sallii, Europolin kanssa toteutettavan suoran yhteydenpidon kautta rahoitustietojen ja -analyysien osalta toimivaltuuksiensa rajoissa.

__________________

__________________

* Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta (EUVL L 141, 5.6.2015, s. 73).

* Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta (EUVL L 141, 5.6.2015, s. 73).

** Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/1153, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019, säännöistä, joilla helpotetaan rahoitus- ja muiden tietojen käyttöä tiettyjen rikosten ennalta estämistä, paljastamista, tutkimista tai niihin liittyviä syytetoimia varten, ja neuvoston päätöksen 2000/642/YOS kumoamisesta (EUVL L 186, 11.7.2019, s. 122).”

** Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/1153, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019, säännöistä, joilla helpotetaan rahoitus- ja muiden tietojen käyttöä tiettyjen rikosten ennalta estämistä, paljastamista, tutkimista tai niihin liittyviä syytetoimia varten, ja neuvoston päätöksen 2000/642/YOS kumoamisesta (EUVL L 186, 11.7.2019, s. 122).”

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>73</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>11 artikla – 1 kohta</Article2>

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

4 a) Korvataan 11 artiklan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:

a) hyväksyy vuosittain jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä ja 12 artiklan mukaisesti asiakirjan, joka sisältää Europolin monivuotisen ohjelmasuunnittelun ja vuotuisen työohjelman seuraavalle vuodelle;

a) hyväksyy vuosittain jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä ja 12 artiklan mukaisesti komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/7151 a 32 artiklan ja yhtenäistä ohjelma-asiakirjaa koskevien komission suuntaviivojen mukaisen yhtenäisen ohjelma-asiakirjan, joka sisältää Europolin monivuotisen ohjelmasuunnittelun ja vuotuisen työohjelman seuraavalle vuodelle;

 

__________________

 

1 a Komission delegoitu asetus (EU) 2019/715, annettu 18 päivänä joulukuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 70 artiklassa tarkoitettuja, SEUT-sopimuksen ja Euratomin perustamissopimuksen nojalla perustettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta (EUVL L 122, 10.5.2019, s. 1).”

 (32016R0794)

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>74</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 4 b alakohta (uusi)</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>11 artikla – 1 kohta – u a alakohta (uusi)</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 b) Lisätään 11 artiklan 1 kohtaan u a alakohta seuraavasti:

 

”u a) nimittää perusoikeusvastaavan, joka hoitaa tehtäviään toiminnallisesti riippumattomasti.”

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>75</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 4 c alakohta (uusi)</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>12 artikla – 1 kohta</Article2>

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

4 c) Korvataan 12 artiklan 1 kohta seuraavasti:

1. Hallintoneuvosto hyväksyy vuosittain viimeistään 30 päivänä marraskuuta asiakirjan, joka sisältää Europolin monivuotisen ohjelmasuunnittelun ja vuotuisen työohjelman, pääjohtajan esittämän luonnoksen perusteella ottaen huomioon komission lausunnon ja monivuotisen ohjelmasuunnittelun osalta kuultuaan yhteisparlamentaarista valvontaryhmää. Hallintoneuvosto toimittaa asiakirjan neuvostolle, komissiolle ja yhteisparlamentaariselle valvontaryhmälle.

1. Hallintoneuvosto hyväksyy vuosittain viimeistään 30 päivänä marraskuuta yhtenäisen ohjelma-asiakirjan, joka sisältää Europolin monivuotisen ohjelmasuunnittelun ja vuotuisen työohjelman, pääjohtajan esittämän luonnoksen perusteella ottaen huomioon komission lausunnon ja monivuotisen ohjelmasuunnittelun osalta kuultuaan yhteisparlamentaarista valvontaryhmää. Jos hallintoneuvosto päättää olla ottamatta huomioon komission lausuntoon sisältyviä seikkoja, se perustelee kantansa perusteellisesti. Samaa velvoitetta sovelletaan seikkoihin, jotka yhteisparlamentaarinen valvontaryhmä ottaa esille 51 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti. Hallintoneuvosto toimittaa yhtenäisen ohjelma-asiakirjan neuvostolle, komissiolle ja yhteisparlamentaariselle valvontaryhmälle.

 (32016R0794)

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>76</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 4 d alakohta (uusi)</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta</Article2>

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

4 d) Korvataan 12 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

2. Monivuotisessa ohjelmasuunnittelussa on esitettävä yleinen strateginen ohjelma, mukaan lukien tavoitteet, odotetut tulokset ja suoritusindikaattorit. Siinä on myös esitettävä resurssisuunnittelu, mukaan lukien monivuotinen talousarvio ja henkilöstösuunnitelma. Siihen on sisällytettävä strategia suhteista kolmansiin maihin ja kansainvälisiin järjestöihin.

2. Monivuotisessa ohjelmasuunnittelussa on esitettävä yleinen strateginen ohjelma, mukaan lukien tavoitteet, odotetut tulokset ja suoritusindikaattorit. Siinä on myös esitettävä resurssisuunnittelu, mukaan lukien monivuotinen talousarvio ja henkilöstösuunnitelma. Siihen on sisällytettävä strategia suhteista kolmansiin maihin ja kansainvälisiin järjestöihin sekä suunnitellut tutkimus- ja innovointitoimet.

 (32016R0794)

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>77</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 4 e alakohta (uusi)</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>14 artikla – 4 kohta</Article2>

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

4 e) Korvataan 14 artiklan 4 kohta seuraavasti:

4. Hallintoneuvosto voi kutsua kenet tahansa henkilön, jonka lausunnolla voi olla merkitystä keskustelussa, tarvittaessa myös yhteisparlamentaarisen valvontaryhmän edustajan, osallistumaan kokouksiin tarkkailijana ilman äänioikeutta.

4. Hallintoneuvosto voi kutsua kenet tahansa henkilön, jonka lausunnolla voi olla merkitystä keskustelussa, osallistumaan kokouksiin tarkkailijana ilman äänioikeutta. Yhteisparlamentaarisen valvontaryhmän kaksi edustajaa kutsutaan hallintoneuvoston kaikkiin kokouksiin tarkkailijoina ilman äänioikeutta.”

 (32016R0794)

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>78</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 4 f alakohta (uusi)</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>16 artikla – 3 kohta</Article2>

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

4 f) Korvataan 16 artiklan 3 kohta seuraavasti:

3. Neuvosto voi pyytää pääjohtajaa raportoimaan tehtäviensä hoidosta.

3. Neuvosto ja yhteisparlamentaarinen valvontaryhmä voivat pyytää pääjohtajaa raportoimaan tehtäviensä hoidosta.

 (32016R0794)

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>79</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 4 g alakohta (uusi)</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>16 artikla – 5 kohta – d alakohta</Article2>

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

4 g) Korvataan 16 artiklan 5 kohdan d alakohta seuraavasti:

d) monivuotisen ohjelmasuunnittelun ja vuotuisten työohjelmien luonnosten valmistelusta ja niiden toimittamisesta hallintoneuvostolle sen jälkeen, kun komissiota on kuultu;

d) monivuotisen ohjelmasuunnittelun ja vuotuiset työohjelmat sisältävän yhtenäisen ohjelma-asiakirjan luonnoksen valmistelusta ja sen toimittamisesta hallintoneuvostolle sen jälkeen, kun komissiota ja yhteisparlamentaarista valvontaryhmää on kuultu;

 (32016R0794)

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>80</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta – ii alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>18 artikla – 2 kohta – e alakohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

e) tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia asioita koskeva tutkimus ja innovointi välineiden kehittämiseen tarkoitettujen algoritmien kehittämiseksi, opettamiseksi, testaamiseksi ja validoimiseksi;

e) tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia asioita koskevat tutkimus- ja innovointihankkeet erityisten lainvalvonnassa käytettävien välineiden kehittämiseen tarkoitettujen algoritmien kehittämiseksi, opettamiseksi, testaamiseksi ja validoimiseksi;

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>81</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta – ii alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>18 artikla – 2 kohta – f alakohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

f) jäsenvaltioiden tukeminen tiedotettaessa yleisölle epäillyistä tai tuomituista henkilöistä, joita etsitään Europolin toimivaltaan kuuluvaan rikokseen liittyvän kansallisen oikeudellisen päätöksen perusteella, ja näitä henkilöitä koskevien tietojen antamisen helpottaminen yleisön kannalta.”;

f) jäsenvaltioiden tukeminen tiedotettaessa yleisölle epäillyistä tai tuomituista henkilöistä, joita etsitään Europolin toimivaltaan kuuluvaan rikokseen liittyvän kansallisen oikeudellisen päätöksen perusteella, ja näitä henkilöitä koskevien tietojen jäsenvaltioille ja Europolille antamisen helpottaminen yleisön kannalta.”;

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>82</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>18 artikla – 3 a kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

”3 a. Edellä 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettu henkilötietojen käsittely tutkimusta ja innovointia varten suoritetaan Europolin tutkimus- ja innovointihankkeiden avulla siten, että niihin liittyvällä henkilötietojen käsittelyllä on selkeästi määritellyt tavoitteet, kesto ja laajuus, ja käsittelyyn sovelletaan 33 a artiklassa säädettyjä lisätakeita.”;

”3 a. Edellä 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettu henkilötietojen käsittely tutkimusta ja innovointia varten suoritetaan Europolin tutkimus- ja innovointihankkeiden avulla siten, että sillä on selkeästi määritellyt tarkoitukset ja tavoitteet, ja siihen sovelletaan henkilötietojen käsittelyn keston ja laajuuden osalta 33 a artiklassa säädettyjä lisätakeita.”;

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>83</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>18 artikla – 5 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

”5. Eri henkilötietoluokat ja ne rekisteröityjen ryhmät, joiden tietoja voidaan kerätä ja käsitellä kutakin 2 kohdassa mainittua tarkoitusta varten, luetellaan liitteessä II, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 8 artiklan 4 kohdan ja 18 a artiklan soveltamista.”;

”5. Eri henkilötietoluokat ja ne rekisteröityjen ryhmät, joiden tietoja voidaan kerätä ja käsitellä kutakin 2 kohdassa mainittua tarkoitusta varten, luetellaan liitteessä II, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 8 artiklan 4 kohdan, 18 artiklan 2 kohdan e alakohdan ja 18 a artiklan soveltamista.”;

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>84</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – d alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>18 artikla – 5 a kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

d) lisätään 5 a kohta seuraavasti:

Poistetaan.

”5 a. Europol voi ennen tämän artiklan 2 kohdan mukaista tietojen käsittelyä tilapäisesti käsitellä 17 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti saatuja henkilötietoja sen selvittämiseksi, täyttävätkö kyseiset tiedot tämän artiklan 5 kohdan vaatimukset, myös tarkastamalla tiedot vertaamalla niitä kaikkiin tietoihin, joita Europol jo käsittelee 5 kohdan mukaisesti.

 

Hallintoneuvosto täsmentää pääjohtajan ehdotuksesta ja Euroopan tietosuojavaltuutettua kuultuaan tällaisten tietojen käsittelyä koskevat ehdot.

 

Europol saa käsitellä henkilötietoja tämän kohdan mukaisesti enintään yhden vuoden ajan tai perustelluissa tapauksissa Euroopan tietosuojavaltuutetun ennakkoluvalla pidemmän ajan, jos se on tarpeen tämän artiklan soveltamiseksi. Jos käsittelyn tulos osoittaa, että henkilötiedot eivät ole tämän artiklan 5 kohdan vaatimusten mukaisia, Europol poistaa kyseiset tiedot ja ilmoittaa asiasta tietojen toimittajalle.”

 

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>85</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>18 artikla – 6 kohta</Article2>

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

5 a) korvataan 6 kohta seuraavasti:

6. Europol voi tilapäisesti käsitellä tietoja sen selvittämiseksi, ovatko ne merkityksellisiä sen tehtävien kannalta ja, jos näin on, minkä 2 kohdan mukaisen tarkoituksen kannalta ne ovat merkityksellisiä. Hallintoneuvosto täsmentää pääjohtajan ehdotuksesta ja Euroopan tietosuojavaltuutettua kuultuaan tällaisten tietojen käsittelyä sekä erityisesti niihin pääsyä ja käyttöä koskevat ehdot samoin kuin tietojen säilyttämistä ja poistamista koskevat määräajat, jotka eivät saa ylittää kuutta kuukautta, ottaen asianmukaisesti huomioon 28 artiklassa tarkoitetut periaatteet.

6. Europol voi tilapäisesti käsitellä tietoja sen selvittämiseksi, ovatko ne merkityksellisiä sen tehtävien kannalta ja, jos näin on, minkä 2 kohdan mukaisen tarkoituksen kannalta ne ovat merkityksellisiä. Hallintoneuvosto täsmentää pääjohtajan ehdotuksesta ja Euroopan tietosuojavaltuutettua kuultuaan tällaisten tietojen käsittelyä sekä erityisesti niihin pääsyä ja käyttöä koskevat ehdot samoin kuin tietojen säilyttämistä ja poistamista koskevat määräajat, jotka eivät saa ylittää kuutta kuukautta, ottaen asianmukaisesti huomioon asetuksen (EU) 2018/1725 71 artiklassa tarkoitetut periaatteet.

 (32016R0794)

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>86</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – d a alakohta (uusi)</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>18 artikla – 6 a kohta (uusi)</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

d a) lisätään 6 a kohta seuraavasti:

 

”6 a. Europol voi ennen tämän artiklan 2 kohdan mukaista tietojen käsittelyä poikkeuksellisesti tilapäisesti käsitellä 17 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti saatuja henkilötietoja yksinomaan sen selvittämiseksi, täyttävätkö kyseiset tiedot tämän artiklan 5 kohdan vaatimukset, myös tarkastamalla tiedot vertaamalla niitä kaikkiin tietoihin, joita Europol jo käsittelee 5 kohdan mukaisesti.

 

Hallintoneuvosto täsmentää pääjohtajan ehdotuksesta ja Euroopan tietosuojavaltuutettua kuultuaan tällaisten tietojen tilapäistä käsittelyä koskevat ehdot.

 

Europol saa käsitellä henkilötietoja tämän kohdan mukaisesti enintään yhden vuoden ajan, jota voidaan pidentää kerran enintään kuudella kuukaudella asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa, jos se on oikeasuhteista ja tarpeen tämän artiklan soveltamiseksi. Europol ilmoittaa Euroopan tietosuojavaltuutetulle käsittelyn enimmäisajan pidentämisestä. Sitten, kun tilapäinen käsittely ei ole enää oikeasuhteista ja tarpeen tämän artiklan soveltamiseksi, ja joka tapauksessa käsittelyn enimmäisajan päätyttyä Europol poistaa pysyvästi henkilötiedot, jotka eivät ole tämän artiklan 5 kohdan vaatimusten mukaisia, ja käsittelyn tulokset sekä ilmoittaa asiasta tietojen toimittajalle.”

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>87</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>18 a artikla – otsikko</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

Rikostutkintaa tukeva tietojenkäsittely

Rikostutkintaa tukeva henkilötietojen käsittely

</Amend>

<Amend>Tarkistus  <NumAm>88</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>18 a artikla – 1 kohta – johdantokappale</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Jos tietyn rikostutkinnan tukemiseksi on tarpeen, Europol voi käsitellä muiden kuin liitteessä II lueteltujen rekisteröityjen ryhmien henkilötietoja, jos

1. Jos tietyn vireillä olevan rikostutkinnan tukemiseksi on tarpeen, Europol voi käsitellä muiden kuin liitteessä II lueteltujen rekisteröityjen ryhmien henkilötietoja, jos

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>89</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>18 a artikla – 1 kohta – a alakohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

a) jokin jäsenvaltio tai EPPO toimittaa Europolille 17 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti tutkinta-aineiston kyseisen rikostutkinnan tueksi 18 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisten Europolin toimivaltuuksien puitteissa tehtävää operatiivista analyysia varten; ja

a) jokin jäsenvaltio, EPPO tai Eurojust toimittaa Europolille 17 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti tutkinta-aineiston ja pyytää Europolia tukemaan kyseistä vireillä olevaa rikostutkintaa 18 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisten Europolin toimivaltuuksien puitteissa; ja

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>90</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>18 a artikla – 1 kohta – b alakohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

b) Europol arvioi, että tutkinta-aineiston operatiivista analyysia ei ole mahdollista suorittaa käsittelemättä henkilötietoja, jotka eivät täytä 18 artiklan 5 kohdan vaatimuksia. Tämä arvio on kirjattava.

b) Europol toteaa, että tutkinta-aineiston operatiivista analyysia ei ole mahdollista suorittaa käsittelemättä henkilötietoja, jotka eivät täytä 18 artiklan 5 kohdan vaatimuksia. Tämä arvio on kirjattava ja toimitettava tiedoksi Euroopan tietosuojavaltuutetulle.

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>91</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>18 a artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

b a) jokin jäsenvaltio tai unionin elin pyytää 18 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisten Europolin toimivaltuuksien puitteissa tehtävää strategista analyysia.

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>92</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>18 a artikla – 2 kohta – 1 alakohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Europol voi käsitellä tutkintatapaukseen sisältyviä henkilötietoja niin kauan kuin se tukee tiettyä meneillään olevaa rikostutkintaa, jota varten jokin jäsenvaltio tai EPPO on toimittanut 1 kohdan mukaisesti tutkinta-aineiston, ja ainoastaan kyseisen tutkinnan tukemiseksi.

2. Europol voi käsitellä tutkinta-aineistoon sisältyviä henkilötietoja niin kauan kuin se tukee tiettyä meneillään olevaa rikostutkintaa, jota varten jokin jäsenvaltio, EPPO tai Eurojust on toimittanut 1 kohdan mukaisesti tutkinta-aineiston, ja ainoastaan kyseisen tutkinnan tukemiseksi.

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>93</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>18 a artikla – 2 kohta – 2 alakohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

Hallintoneuvosto täsmentää pääjohtajan ehdotuksesta ja Euroopan tietosuojavaltuutettua kuultuaan tällaisten tietojen käsittelyä koskevat ehdot.

Poistetaan.

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>94</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>18 a artikla – 2 kohta – 3 alakohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

Muiden kuin liitteessä II lueteltujen rekisteröityjen ryhmien henkilötiedot erotetaan toiminnallisesti muista tiedoista, ja niihin voi saada pääsyn ainoastaan, jos se on tarpeen sen nimenomaisen rikostutkinnan tukemiseksi, jota varten ne on toimitettu, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 18 artiklan 5 a kohdan mukaista henkilötietojen käsittelyä.

Poistetaan.

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>95</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>18 a artikla – 2 a kohta (uusi)</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Jos Europol päätyy katsomaan, että on alustavia viitteitä siitä, että tällaisten tietojen määrä on kohtuuton tai että ne on kerätty perusoikeuksien vastaisesti, Europol poistaa ne pysyvästi käsittelemättä niitä. Kun henkilötietojen käsittelyaika päättyy, henkilötiedot on poistettava pysyvästi.

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>96</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>18 a artikla – 3 kohta – 1 alakohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Europol voi tutkinta-aineiston Europolille 1 kohdan mukaisesti toimittaneen jäsenvaltion tai EPPOn toimittaman tutkinta-aineiston osalta EPPOn pyynnöstä säilyttää kyseisen tutkinta-aineiston ja operatiivisen analyysinsa tulokset 2 kohdassa säädettyä säilytysaikaa pidempään yksinomaan rikostiedusteluprosessin totuudenmukaisuuden, luotettavuuden ja jäljitettävyyden varmistamiseksi ja vain niin kauan kuin kyseiseen rikostutkintaan liittyvät oikeudelliset menettelyt ovat käynnissä kyseisessä jäsenvaltiossa.

3. Europol voi tutkinta-aineiston Europolille 1 kohdan mukaisesti toimittaneen jäsenvaltion pyynnöstä tai tapauksen mukaan EPPOn tai Eurojustin pyynnöstä säilyttää kyseisen tutkinta-aineiston ja operatiivisen analyysinsa tulokset 2 kohdassa säädettyä käsittelyaikaa pidempään yksinomaan rikostiedusteluprosessin totuudenmukaisuuden, luotettavuuden ja jäljitettävyyden varmistamiseksi ja vain niin kauan kuin kyseiseen rikostutkintaan liittyvät oikeudelliset menettelyt ovat käynnissä kyseisessä jäsenvaltiossa taikka EPPOssa tai Eurojustissa.

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>97</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>18 a artikla – 3 kohta – 2 alakohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

Kyseinen jäsenvaltio voi myös pyytää Europolia säilyttämään kyseisen tutkinta-aineiston ja operatiivisen analyysinsa tulokset 2 kohdassa säädettyä säilytysaikaa pidempään rikostiedusteluprosessin totuudenmukaisuuden, luotettavuuden ja jäljitettävyyden varmistamiseksi ja vain niin kauan kuin asiaan liittyvästä rikostutkinnasta seuranneet oikeudelliset menettelyt ovat käynnissä toisessa jäsenvaltiossa.

Kyseinen jäsenvaltio, EPPO tai Eurojust voi myös pyytää Europolia säilyttämään kyseisen tutkinta-aineiston ja operatiivisen analyysinsa tulokset 2 kohdassa säädettyä säilytysaikaa pidempään rikostiedusteluprosessin totuudenmukaisuuden, luotettavuuden ja jäljitettävyyden varmistamiseksi ja vain niin kauan kuin asiaan liittyvästä rikostutkinnasta seuranneet oikeudelliset menettelyt ovat käynnissä toisessa jäsenvaltiossa.

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>98</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>18 a artikla – 3 kohta – 3 alakohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

Hallintoneuvosto täsmentää pääjohtajan ehdotuksesta ja Euroopan tietosuojavaltuutettua kuultuaan tällaisten tietojen käsittelyä koskevat ehdot. Tällaiset henkilötiedot on erotettava toiminnallisesti muista tiedoista, ja niihin voi saada pääsyn ainoastaan, jos se on tarpeen rikostiedusteluprosessin totuudenmukaisuuden, luotettavuuden ja jäljitettävyyden varmistamiseksi.

Poistetaan.

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>99</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>18 a artikla – 3 a kohta (uusi)</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Hallintoneuvosto täsmentää pääjohtajan ehdotuksesta ja Euroopan tietosuojavaltuutettua kuultuaan henkilötietojen 2 ja 3 kohdan mukaista käsittelyä koskevat ehdot, erityisesti käsittelyn laajuuden ja monimutkaisuuden sekä tutkintatoimien tyypin ja merkityksen suhteen. Tällaiset henkilötiedot on erotettava toiminnallisesti muista tiedoista. Edellä olevan 2 kohdan mukaisesti käsiteltyihin tietoihin saa pääsyn ainoastaan, jos se on tarpeen sen nimenomaisen rikostutkinnan tukemiseksi, jota varten ne on toimitettu, sekä rikostiedusteluprosessin totuudenmukaisuuden, luotettavuuden ja jäljitettävyyden varmistamiseksi, ja ne on säilytettävä 3 kohdan mukaisesti.

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>100</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>18 a artikla – 4 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

4. Edellä olevaa 1–3 kohtaa sovelletaan myös silloin, kun Europol saa henkilötietoja kolmannelta maalta, jonka kanssa on tehty sopimus joko tämän asetuksen 25 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti päätöksen 2009/371/YOS 23 artiklan perusteella tai tämän asetuksen 25 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan perusteella tai jonka osalta on tehty tämän asetuksen 25 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu tietosuojan tason riittävyyttä koskeva päätös, ja kyseinen kolmas maa toimittaa Europolille tutkinta-aineiston operatiivista analyysia varten, joka tukee tiettyä rikostutkintaa yhdessä tai useammassa Europolin tukemassa jäsenvaltiossa. Jos tutkinta-aineiston Europolille toimittaa kolmas maa, asiasta ilmoitetaan Euroopan tietosuojavaltuutetulle. Europol tarkistaa, että henkilötietojen määrä ei ole ilmeisen kohtuuton suhteessa tiettyyn Europolin tukemaan tutkintaan jäsenvaltiossa ja että ei ole objektiivisia seikkoja, jotka osoittaisivat, että kolmas maa on saanut aineiston selvästi perusoikeuksien vastaisesti. Jos Europol tai Euroopan tietosuojavaltuutettu päätyy katsomaan, että on alustavia viitteitä siitä, että tällaisten tietojen määrä on kohtuuton tai että ne on kerätty perusoikeuksien vastaisesti, Europol ei saa käsitellä niitä. Europol voi päästä tämän kohdan nojalla käsiteltyihin tietoihin vain, jos se on tarpeen tietyn rikostutkinnan tukemiseksi yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa. Niitä vaihdetaan ainoastaan unionin sisällä.”

4. Edellä olevia 1–3 a kohtaa sovelletaan myös henkilötietoihin, jotka sisältyvät tutkinta-aineistoon, jonka jokin kolmas maa on toimittanut Europolille 25 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa säädetyllä tavalla operatiivista analyysia varten, joka tukee tiettyä Europolin tukemaa rikostutkintaa yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa, edellyttäen, että kolmas maa on hankkinut tiedot rikostutkinnan yhteydessä kansallisen rikoslainsäädäntönsä nojalla sovellettavien menettelyvaatimusten ja takeiden mukaisesti. Jos tutkinta-aineiston Europolille toimittaa kolmas maa, asiasta ilmoitetaan Euroopan tietosuojavaltuutetulle. Europol tarkistaa, että henkilötietojen määrä ei ole ilmeisen kohtuuton suhteessa tiettyyn Europolin tukemaan tutkintaan jäsenvaltiossa ja että ei ole objektiivisia seikkoja, jotka osoittaisivat, että kolmas maa on saanut aineiston selvästi perusoikeuksien vastaisesti. Jos Europol päätyy katsomaan, että on alustavia viitteitä siitä, että tällaisten tietojen määrä on kohtuuton tai että ne on kerätty perusoikeuksien vastaisesti, Europol ei saa käsitellä niitä ja se poistaa tiedot. Europol voi päästä tämän kohdan nojalla käsiteltyihin henkilötietoihin vain, jos se on tarpeen sellaisen tietyn rikostutkinnan tukemiseksi yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa, jota varten ne on toimitettu. Niitä vaihdetaan ainoastaan unionin sisällä tai tarvittaessa 25 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettujen kansainvälisten järjestöjen kanssa.”

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>101</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – a alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>20 artikla – 2 a kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

”2 a. Toteuttaessaan 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja operatiivista analyysia koskevia hankkeita jäsenvaltiot voivat päättää, että Europol saattaa tiedot suoraan tiettyjen muiden jäsenvaltioiden saataville tietyissä tutkinnoissa tehtävän yhteistyön tehostamiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 19 artiklan 2 kohdassa säädettyjen rajoitusten soveltamista.”;

”2 a. Toteuttaessaan 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja operatiivista analyysia koskevia hankkeita ja tässä asetuksessa säädettyjen henkilötietojen käsittelyä koskevien sääntöjen ja takeiden mukaisesti jäsenvaltiot voivat päättää, että Europol saattaa tiedot suoraan tiettyjen muiden jäsenvaltioiden saataville tietyissä tutkinnoissa tehtävän yhteistyön tehostamiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 19 artiklan 2 kohdassa säädettyjen rajoitusten soveltamista.”;

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>102</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – c alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>20 artikla – 5 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

”5. Jos Europolin henkilöstö saa kansallisen lainsäädännön mukaan esittää todisteita, jotka se on saanut tietoonsa suorittaessaan tehtäviään tai harjoittaessaan toimintaansa, ainoastaan pääjohtajan siihen valtuuttama Europolin henkilöstö voi esittää tällaisia todisteita jäsenvaltioissa järjestettävissä oikeudenkäyntimenettelyissä.”

”5. Jos Europolin henkilöstö saa kansallisen prosessioikeuden mukaan esittää todisteita, jotka se on saanut tietoonsa suorittaessaan tehtäviään tai harjoittaessaan toimintaansa, ainoastaan pääjohtajan siihen valtuuttama Europolin henkilöstö voi esittää tällaisia todisteita jäsenvaltioissa järjestettävissä rikosoikeudenkäynneissä.”

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>103</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>20 a artikla – 2 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Europol tukee aktiivisesti EPPOn tutkinta- ja syytetoimia ja tekee sen kanssa yhteistyötä erityisesti vaihtamalla tietoja ja antamalla analyysitukea.

2. Europol tukee EPPOn pyynnöstä aktiivisesti EPPOn tutkintatoimia ja tekee sen kanssa yhteistyötä erityisesti vaihtamalla tietoja ja antamalla analyysitukea siihen hetkeen, jona EPPO päättää nostaa syytteen tai ratkaista asian muulla tavoin.

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>104</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>20 a artikla – 3 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Europol toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta EPPOlla on osuma / ei osumaa -tyyppisten hakujen pohjalta epäsuora pääsy tietoihin, jotka on toimitettu 18 artiklan 2 kohdan a, b ja c alakohdassa säädettyjä tarkoituksia varten. Jäljempänä olevaa 21 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin lukuun ottamatta sen 2 kohtaa.

3. Europol toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta EPPOlla on osuma / ei osumaa -tyyppisten hakujen pohjalta epäsuora pääsy tietoihin, jotka on toimitettu 18 artiklan 2 kohdan a, b ja c alakohdassa säädettyjä tarkoituksia varten. Jäljempänä olevaa 21 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin lukuun ottamatta sen 2 ja 8 kohtaa.

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>105</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>21 artikla – 8 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

”8. Jos Europol havaitsee yksittäiseen tutkintaan tai hankkeeseen liittyvän tietojenkäsittelyn aikana tietoja, joilla on merkitystä unionin taloudellisia etuja vahingoittavan mahdollisen laittoman toiminnan kannalta, Europol toimittaa kyseiset tiedot OLAFille omasta aloitteestaan ilman aiheetonta viivytystä.”

”8. Jos Europol havaitsee tiettyyn tutkintaan tai hankkeeseen liittyvän tietojenkäsittelyn aikana tietoja, joilla on merkitystä unionin taloudellisia etuja vahingoittavan mahdollisen laittoman toiminnan kannalta, Europol toimittaa kyseiset tiedot OLAFille ilman aiheetonta viivytystä.”

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>106</NumAm>

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 9 a alakohta (uusi)</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>23 artikla – 7 kohta</Article2>

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

9 a) Korvataan 23 artiklan 7 kohta seuraavasti:

7. Jäsenvaltiot, unionin elimet, kolmannet maat ja kansainväliset järjestöt eivät saa siirtää Europolin hallussa olevia henkilötietoja edelleen, ellei Europol ole antanut siihen nimenomaista ennakkolupaa.

7. Jäsenvaltiot, unionin elimet, kolmannet maat, kansainväliset järjestöt ja yksityiset osapuolet eivät saa siirtää Europolin hallussa olevia henkilötietoja edelleen, ellei Europol ole antanut siihen nimenomaista ennakkolupaa.

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>107</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>24 artikla – otsikko</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

Operatiivisten henkilötietojen siirtäminen unionin toimielimille, elimille ja laitoksille

Henkilötietojen siirtäminen unionin toimielimille, elimille ja laitoksille

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>108</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>24 artikla – 1 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Jollei muista tämän asetuksen ja erityisesti 19 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisista lisärajoituksista muuta johdu ja rajoittamatta 67 artiklan soveltamista, Europol siirtää operatiivisia henkilötietoja unionin toiselle toimielimelle, elimelle tai laitokselle ainoastaan, jos tiedot ovat tarpeen tämän toisen unionin toimielimen, elimen tai laitoksen tehtävien lainmukaista suorittamista varten.

1. Jollei muista tämän asetuksen ja erityisesti 19 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisista lisärajoituksista muuta johdu ja rajoittamatta 67 artiklan soveltamista, Europol siirtää asetuksen (EU) 2018/1725 71 artiklan 2 kohdan mukaisesti henkilötietoja unionin toiselle toimielimelle, elimelle tai laitokselle ainoastaan, jos henkilötiedot ovat tarpeen ja oikeasuhteisia tämän toisen unionin toimielimen, elimen tai laitoksen tehtävien lainmukaista suorittamista varten.

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>109</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>24 artikla – 2 kohta – 1 alakohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Jos operatiiviset henkilötiedot siirretään unionin toisen toimielimen, elimen tai laitoksen pyynnöstä, sekä rekisterinpitäjä että vastaanottaja ovat vastuussa kyseisen siirtämisen lainmukaisuudesta.

2. Henkilötietojen siirtämistä koskevan unionin toisen toimielimen, elimen tai laitoksen pyynnön jälkeen Europol tarkistaa unionin toisen toimielimen, elimen tai laitoksen toimivaltuudet. Jos henkilötietojen siirtämisen tarpeellisuudesta on epäilyksiä, Europol pyytää vastaanottajalta lisäselvityksiä.

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>110</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>24 artikla – 2 kohta – 3 alakohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

Vastaanottava unionin toimielin, elin tai laitos varmistaa, että operatiivisten henkilötietojen siirtämisen tarpeellisuus voidaan myöhemmin tarkistaa.

Vastaanottava unionin toimielin, elin tai laitos varmistaa, että henkilötietojen siirtämisen tarpeellisuus voidaan myöhemmin tarkistaa.

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>111</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>24 artikla – 3 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Vastaanottava unionin toimielin, elin tai laitos käsittelee operatiivisia henkilötietoja ainoastaan sitä tarkoitusta varten, jonka vuoksi ne on siirretty.”

3. Vastaanottava unionin toimielin, elin tai laitos käsittelee henkilötietoja ainoastaan sitä tarkoitusta varten, jonka vuoksi ne on siirretty.”

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>112</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – -a alakohta (uusi)</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>25 artikla – 3 kohta</Article2>

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-a) poistetaan 3 kohta.

3. Europol julkaisee verkkosivustollaan ja pitää ajan tasalla luettelon tietosuojan tason riittävyyttä koskevista päätöksistä, sopimuksista, hallinnollisista järjestelyistä ja muista välineistä, jotka liittyvät 1 kohdan mukaiseen henkilötietojen siirtoon.

 

 (32016R0794)

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>113</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – -a a alakohta (uusi)</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>25 artikla – 4 a kohta (uusi)</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

 

 

 

a a) lisätään 4 a kohta seuraavasti:

 

”4 a. Jollei tietosuojan riittävyyttä koskevaa päätöstä ole tehty, Europol voi siirtää henkilötietoja kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle, jos

 

a) oikeudellisesti sitovassa välineessä on määrätty asianmukaisista suojatoimista, joilla varmistetaan henkilötietojen suoja; tai

 

b) Europol on arvioinut kaikkia henkilötietojen siirtoon liittyviä seikkoja ja katsonut, että henkilötietojen suojaamiseksi on olemassa asianmukaiset suojatoimet.

Europol ilmoittaa Euroopan tietosuojavaltuutetulle 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen siirtojen ryhmät. Kun siirto perustuu tämän kohdan b alakohtaan, se on dokumentoitava ja asiakirjat on asetettava pyynnöstä Euroopan tietosuojavaltuutetun saataville. Asiakirjoihin on sisällyttävä tieto siirron päivämäärästä ja ajankohdasta sekä tiedot vastaanottavasta toimivaltaisesta viranomaisesta, siirron perusteista ja siirretyistä henkilötiedoista.”

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>114</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – a alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>25 artikla – 5 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

”Pääjohtaja voi 1 kohdasta poiketen hyväksyä henkilötietojen siirron tai siirtojen ryhmät kolmansille maille tai kansainvälisille järjestöille tapauskohtaisesti, jos siirto on tai asianomaiset siirrot ovat”;

”Pääjohtaja voi 1 kohdasta poiketen poikkeuksellisesti hyväksyä henkilötietojen siirron tai siirtojen ryhmän kolmansille maille tai kansainvälisille järjestöille tapauskohtaisesti, jos siirto on tai asianomaiset siirrot ovat”;

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>115</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – b alakohta – johdantokappale</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>25 artikla – 8 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

b) korvataan 8 kohta seuraavasti:

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>116</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – b alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>25 artikla – 8 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

”Kun siirto perustuu 5 kohtaan, se on dokumentoitava ja asiakirjat on asetettava pyynnöstä Euroopan tietosuojavaltuutetun saataville. Asiakirjoihin on sisällyttävä tieto siirron päivämäärästä ja ajankohdasta sekä tiedot vastaanottavasta toimivaltaisesta viranomaisesta, siirron perusteista ja siirretyistä operatiivisista henkilötiedoista.”

”Kun siirto perustuu 4 a tai 5 kohtaan, se on dokumentoitava ja asiakirjat on asetettava pyynnöstä Euroopan tietosuojavaltuutetun saataville. Asiakirjoihin on sisällyttävä tieto siirron päivämäärästä ja ajankohdasta sekä tiedot vastaanottavasta toimivaltaisesta viranomaisesta, siirron perusteista ja siirretyistä operatiivisista henkilötiedoista.

 

Pääjohtaja voi 1 kohdasta poiketen poikkeuksellisesti hyväksyä henkilötietojen siirron tai siirtojen ryhmät kolmansille maille tai kansainvälisille järjestöille tapauskohtaisesti, jos siirto on tai asianomaiset siirrot ovat”

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>117</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta – a alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>26 artikla – 2 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

”2. Europol voi vastaanottaa henkilötietoja suoraan yksityisiltä osapuolilta ja käsitellä niitä 18 artiklan mukaisesti kaikkien 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen asianomaisten kansallisten yksiköiden määrittämiseksi. Europol toimittaa asianomaisille kansallisille yksiköille välittömästi kyseiset henkilötiedot ja merkitykselliset tulokset, jotka on saatu lainkäyttövallan määrittämiseksi välttämättömästä kyseisten tietojen käsittelystä. Europol voi toimittaa 25 artiklan mukaisesti 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetuille yhteyspisteille ja asianomaisille viranomaisille kyseiset henkilötiedot ja merkitykselliset tulokset, jotka on saatu lainkäyttövallan määrittämiseksi välttämättömästä kyseisten tietojen käsittelystä. Kun Europol on määrittänyt kaikki asianomaiset kansalliset yksiköt ja toimittanut asiaankuuluvat henkilötiedot niille tai jollei ole mahdollista määrittää enempää asianomaisia kansallisia yksiköitä, se poistaa tiedot, ellei asianomainen kansallinen yksikkö, yhteyspiste tai viranomainen toimita henkilötietoja Europolille uudelleen 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti neljän kuukauden kuluessa siirrosta.”;

”2. Kun Europol vastaanottaa henkilötietoja suoraan yksityisiltä osapuolilta, se voi käsitellä niitä 18 artiklan mukaisesti 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen asianomaisten kansallisten yksiköiden määrittämiseksi. Europol toimittaa asianomaisille kansallisille yksiköille välittömästi kyseiset henkilötiedot ja merkitykselliset tulokset, jotka on saatu lainkäyttövallan määrittämiseksi välttämättömästä kyseisten tietojen käsittelystä. Europol voi toimittaa 25 artiklan mukaisesti 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetuille yhteyspisteille ja asianomaisille viranomaisille kyseiset henkilötiedot ja merkitykselliset tulokset, jotka on saatu lainkäyttövallan määrittämiseksi välttämättömästä kyseisten tietojen käsittelystä. Kun Europol on määrittänyt kaikki asianomaiset kansalliset yksiköt ja toimittanut asiaankuuluvat henkilötiedot niille tai jollei ole mahdollista määrittää enempää asianomaisia kansallisia yksiköitä, se poistaa tiedot, ellei asianomainen kansallinen yksikkö, yhteyspiste tai viranomainen toimita henkilötietoja Europolille uudelleen 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti neljän kuukauden kuluessa siirrosta.”;

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>118</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta – b alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>26 artikla – 4 kohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

”4. Jos Europol saa henkilötietoja kolmannessa maassa olevalta yksityiseltä osapuolelta, Europol saa toimittaa kyseiset tiedot ainoastaan jäsenvaltiolle tai kolmannelle maalle, jonka kanssa on tehty sopimus päätöksen 2009/371/YOS 23 artiklan perusteella tai Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan perusteella tai jota koskee tämän asetuksen 25 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu tietosuojan tason riittävyyttä koskeva päätös. Jos 25 artiklan 5 ja 6 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät, Europol voi siirtää kyseisistä tiedoista tekemänsä analyysin ja tietojen tarkistuksen tulokset kyseiseen kolmanteen maahan.”;

”4. Jos Europol saa henkilötietoja kolmannessa maassa olevalta yksityiseltä osapuolelta, Europol saa toimittaa kyseiset tiedot ja niistä tekemänsä analyysin ja tietojen tarkistuksen tulokset ainoastaan jäsenvaltiolle tai kolmannelle maalle, jonka kanssa on tehty sopimus päätöksen 2009/371/YOS 23 artiklan perusteella tai Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan perusteella tai jota koskee tämän asetuksen 25 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu tietosuojan tason riittävyyttä koskeva päätös. Jos 25 artiklan 5 ja 6 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät, Europol voi siirtää kyseisistä tiedoista tekemänsä analyysin ja tietojen tarkistuksen tulokset kyseiseen kolmanteen maahan.”;

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>119</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta – c alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>26 artikla – 5 kohta – johdantokappale</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

”5. Europol saa siirtää henkilötietoja tapauskohtaisesti yksityisille osapuolille, jos se on ehdottoman välttämätöntä ja jollei 19 artiklan 2 tai 3 kohdan nojalla asetetuista mahdollisista rajoituksista muuta johdu ja rajoittamatta 67 artiklan soveltamista, seuraavissa tapauksissa:

”5. Europol ei saa siirtää henkilötietoja yksityisille osapuolille, paitsi jos se on tapauskohtaisesti ehdottoman välttämätöntä ja oikeasuhteista ja jollei 19 artiklan 2 tai 3 kohdan nojalla asetetuista mahdollisista rajoituksista muuta johdu ja rajoittamatta 67 artiklan soveltamista, seuraavissa tapauksissa:

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>120</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta – c alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>26 artikla – 5 kohta – c alakohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

c) julkisista lähteistä saatavien henkilötietojen siirtäminen on ehdottoman välttämätöntä 4 artiklan 1 kohdan m alakohdassa säädetyn tehtävän suorittamiseksi ja seuraavat edellytykset täyttyvät:

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>121</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta – c alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>26 artikla – 6 kohta – 1 alakohta – d alakohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

d) tarpeen yksittäisissä tapauksissa Europolin toimivaltaan kuuluvien rikosten torjuntaa, tutkintaa, selvittämistä tai niihin liittyviä syytetoimia varten; tai

d) tarpeen yksittäisissä tapauksissa tietyn Europolin toimivaltaan kuuluvan rikoksen torjuntaa, tutkintaa, selvittämistä tai siihen liittyviä syytetoimia varten; tai

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>122</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta – c alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>26 artikla – 6 kohta – 2 alakohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

Henkilötietoja ei siirretä, jos pääjohtaja katsoo, että asianomaisen rekisteröidyn perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät yleisen edun d ja e alakohdassa tarkoitetussa siirrossa.

Euroopan tietosuojavaltuutetulle on ilmoitettava siirrosta ilman aiheetonta viivytystä. Henkilötietoja ei siirretä, jos pääjohtaja katsoo, että asianomaisen rekisteröidyn perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät yleisen edun d ja e alakohdassa tarkoitetussa siirrossa.

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>123</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta – c alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>26 artikla – 6 kohta – 3 alakohta</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

Siirrot eivät saa olla järjestelmällisiä, laajamittaisia tai rakenteellisia.”;

Poistetaan.

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>124</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta – d alakohta</Article>

<DocAmend2>Asetus (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>26 artikla – 6 kohta – -6 a alakohta (uusi)</Article2>

 

Komission teksti

Tarkistus

d) lisätään 6 a ja 6 b kohta seuraavasti:

d) lisätään -6 a, 6 a ja 6 b kohta seuraavasti:

 

”-6 a. Tämän artiklan 5 ja 6 kohdan mukaiset henkilötietojen siirrot eivät saa olla järjestelmällisiä, laajamittaisia tai rakenteellisia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden unionin säädösten soveltamista.”

</Amend><Amend>Tarkistus  <NumAm>125</NumAm>

 

<DocAmend>Ehdotus asetukseksi</DocAmend>

<Article>1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta – d alakohta</Article>