Nós Imeachta : 2020/0349(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A9-0290/2021

Téacsanna arna gcur síos :

A9-0290/2021

Díospóireachtaí :

PV 03/05/2022 - 16
CRE 03/05/2022 - 16

Vótaí :

PV 21/10/2021 - 2
PV 21/10/2021 - 10
CRE 21/10/2021 - 2
PV 04/05/2022 - 8.2

Téacsanna arna nglacadh :

P9_TA(2022)0142

<Date>{15/10/2021}15.10.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0290/2021</NoDocSe>
PDF 513kWORD 188k

<TitreType>TUARASCÁIL</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/794, a mhéid a bhaineann le comhar Europol le páirtithe príobháideacha, an phróiseáil a dhéanann Europol ar shonraí pearsanta chun tacú le himscrúduithe coiriúla, agus ról Europol maidir le taighde agus nuálaíocht</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0796 – C9-0401/2020 – 2020/0349(COD))</DocRef>


<Commission>{LIBE}An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile</Commission>

Rapóirtéir: <Depute>Javier Zarzalejos</Depute>

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 TUAIRIM ÓN gCOISTE UM BUISÉID
 AN NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH
 VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/794, a mhéid a bhaineann le comhar Europol le páirtithe príobháideacha, an phróiseáil a dhéanann Europol ar shonraí pearsanta chun tacú le himscrúduithe coiriúla, agus ról Europol maidir le taighde agus nuálaíocht

(COM(2020)0796 – C9-0401/2020 – 2020/0349(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle (COM(2020)0796),

 ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 88 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C9-0401/2020),

 ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

 ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile (A9-0290/2021),

1. ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2. á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3. á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.


<RepeatBlock-Amend><Amend>Leasú  <NumAm>1</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 2</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(2) An tírdhreach slándála atá os comhair na hEorpa amach, is tírdhreach í a bhíonn ag síorathrú , tráth atá bagairtí slándála ag forbairt agus ag éirí níos casta. Baineann coirpigh agus sceimhlitheoirí leas as na buntáistí a bhaineann leis an gclaochlú digiteach agus le teicneolaíochtaí nua, lena n-áirítear idirnascacht agus doiléire na dteorainneacha idir an domhan fisiceach agus an domhan digiteach. Chuir géarchéim COVID-19 leis sin, toisc gur thapaigh coirpigh deiseanna chun úsáid a bhaint as an ngéarchéim trí mhodhanna oibríochta a oiriúnú nó gníomhaíochtaí nua coiriúla a fhorbairt. Tá an sceimhlitheoireacht fós ina bagairt shuntasach ar shaoirse agus ar shlí mhaireachtála an Aontais agus na saoránach.

(2) An tírdhreach slándála atá os comhair na hEorpa amach, is tírdhreach í a bhíonn ag síorathrú, tráth atá bagairtí slándála ag forbairt agus ag éirí níos casta. Baineann coirpigh agus sceimhlitheoirí leas as cumais a bhaineann leis an gclaochlú digiteach agus le teicneolaíochtaí nua, lena n-áirítear idirnascacht agus doiléire na dteorainneacha idir an domhan fisiceach agus an domhan digiteach, agus as an bhféidearthacht a gcoireanna agus a gcéannachtaí a cheilt trí theicnící níos sofaisticiúla a úsáid. Tá sé cruthaithe ag coirpigh go bhfuil siad in ann a modhanna oibríochta a oiriúnú nó gníomhaíochtaí coiriúla nua a fhorbairt le linn géarchéime, lena n-áirítear trí ghiaráil a dhéanamh ar uirlisí arna gcumasú ag an teicneolaíocht chun raon agus scála na ngníomhaíochtaí coiriúla a dhéanann siad a iolrú agus a mhéadú. Tá an sceimhlitheoireacht fós ina bagairt shuntasach ar shaoirse agus ar shlí mhaireachtála an Aontais agus na saoránach. 

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>2</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 3</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(3) Scaipeann na bagairtí sin thar theorainneacha, baineann siad le héagsúlacht coireanna a éascaíonn siad, agus tagann siad chun cinn i ngrúpaí coireachta eagraithe ilchoireachta a théann i mbun réimse leathan gníomhaíochtaí coiriúla. Toisc nach leor gníomhaíocht ar an leibhéal náisiúnta amháin chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin thrasnáisiúnta slándála sin, tá údaráis forfheidhmithe dlí na mBallstát tar éis úsáid níos mó a bhaint as an tacaíocht agus as an saineolas a thairgeann Europol, chun an choireacht thromchúiseach agus an sceimhlitheoireacht a chomhrac. Ó tháinig Rialachán (AE) 2016/794 i bhfeidhm, tá athrú substaintiúil tar éis teacht ar thábhacht oibríochtúil chúraimí Europol. Athraítear leis an timpeallacht bagartha nuaí an tacaíocht ó Europol a theastaíonn ó na Ballstáit agus a bhfuil súil acu léi chun saoránaigh a choimeád slán.

(3) Scaipeann na bagairtí sin thar theorainneacha, baineann siad le héagsúlacht coireanna a éascaíonn siad, agus tagann siad chun cinn i ngrúpaí coireachta eagraithe ilchoireachta a théann i mbun réimse leathan gníomhaíochtaí coiriúla. Toisc nach leor gníomhaíocht ar an leibhéal náisiúnta agus comhar trasteorann chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin thrasnáisiúnta slándála sin, tá údaráis forfheidhmithe dlí na mBallstát tar éis úsáid níos mó a bhaint as an tacaíocht agus as an saineolas a thairgeann Europol, chun an choireacht thromchúiseach agus an sceimhlitheoireacht a chosc agus a chomhrac. Ó tháinig Rialachán (AE) 2016/794 i bhfeidhm, tá méadú substaintiúil tar éis teacht ar thábhacht oibríochtúil chúraimí Europol. Athraítear leis an timpeallacht bagartha nua raon feidhme agus cineál na tacaíochta ó Europol a theastaíonn ó na Ballstáit agus a bhfuil súil acu léi chun saoránaigh a choimeád slán.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>3</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 3 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(3a) Ba cheart do na cúraimí breise a thugtar do Europol leis an Rialachán seo a chur ar chumas Europol tacaíocht níos fearr a thabhairt d’údaráis náisiúnta forfheidhmithe dlí agus freagrachtaí na mBallstát i réimse na slándála náisiúnta a leagtar síos in Airteagal 4(2) den Chonradh ar an Aontas Eorpach á gcaomhnú go hiomlán ag an am céanna. Ba cheart sainordú treisithe Europol a chothromú le coimircí neartaithe maidir le cearta bunúsacha agus le cuntasacht, dliteanas agus maoirseacht mhéadaithe, lena n-áirítear formhaoirseacht pharlaiminteach. Ionas go mbeidh Europol in ann a shainordú a chomhlíonadh, ba cheart acmhainní leordhóthanacha daonna agus airgeadais a bheith ag teacht lena inniúlachtaí agus lena chúraimí breise.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>4</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 4</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(4) De réir mar a thugann an Eoraip aghaidh ar bhagairtí atá ag dul i méid ó ghrúpaí coireachta eagraithe agus ó ionsaithe sceimhlitheoireachta, ní mór don fhreagairt éifeachtach forfheidhmithe dlí a áireamh go mbeidh fáil ar aonaid idirghabhála speisialta dea-oilte idir-inoibritheacha atá speisialaithe i gcásanna géarchéime a rialú. San Aontas, téann na haonaid forfheidhmithe dlí i gcomhar ar bhonn Chinneadh 2008/617 ón gComhairle.53 Ba cheart do Europol a bheith in ann tacaíocht a sholáthar do na haonaid speisialta idirghabhála sin, lena n-áirítear trí thacaíocht oibríochtúil, theicniúil agus airgeadais a sholáthar.

(4) De réir mar a thugann an Eoraip aghaidh ar bhagairtí atá ag dul i méid ó ghrúpaí coireachta eagraithe agus ó ionsaithe sceimhlitheoireachta, ní mór don fhreagairt éifeachtach forfheidhmithe dlí a áireamh go mbeidh fáil ar aonaid idirghabhála speisialta dea-oilte idir-inoibritheacha atá speisialaithe i rialú géarchéimeanna de dhéantús an duine ina bhfuil bagairt thromchúiseach fhisiciúil dhíreach ar dhaoine, ar mhaoin, ar bhonneagar nó ar institiúidí, go háirithe gabháil giall, fuadach agus gníomhaíochtaí comhchosúla. San Aontas, téann na haonaid forfheidhmithe dlí sin i gcomhar ar bhonn Chinneadh 2008/617 ón gComhairle53. Ba cheart do Europol a bheith in ann tacaíocht a sholáthar do na haonaid speisialta idirghabhála sin, lena n-áirítear trí thacaíocht oibríochtúil, theicniúil agus airgeadais a sholáthar. Beidh an tacaíocht sin comhlántach i gcónaí le hiarrachtaí na mBallstát chun slándáil a saoránach a áirithiú.

__________________

__________________

53 Cinneadh 2008/617/JHA ón gComhairle an 23 Meitheamh 2008 maidir le feabhas a chur ar an gcomhar idir aonaid idirghabhála speisialta Bhallstáit an Aontais Eorpaigh i gcásanna géarchéime (IO L 210, 6.8.2008).

53 Cinneadh 2008/617/CGB ón gComhairle an 23 Meitheamh 2008 maidir le feabhas a chur ar an gcomhar idir aonaid idirghabhála speisialta Bhallstáit an Aontais Eorpaigh i gcásanna géarchéime (IO L 210, 6.8.2008, lch. 73).

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>5</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 5</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(5) Le blianta beaga anuas, dhírigh cibirionsaithe ar mhórscála ar eintitis phoiblí agus phríobháideacha araon thar go leor dlínsí san Aontas agus níos faide i gcéin, agus rinneadh difear d’earnálacha éagsúla lena n-áirítear seirbhísí iompair, sláinte agus airgeadais. Ní féidir an chibearchoireacht agus an chibearshlándáil a dheighilt óna chéile i dtimpeallacht idirnasctha. Tacaítear le gníomhaíochtaí den sórt sin a chosc, a imscrúdú agus a ionchúiseamh trí chomhordú agus comhoibriú idir gníomhaithe ábhartha, lena n-áirítear Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil (‘ENISA’), údaráis inniúla maidir le slándáil na líonra agus córas faisnéise (‘údaráis NIS’) mar a shainítear le Treoir (AE) 2016/1148, údaráis forfheidhmithe dlí agus páirtithe príobháideacha. D’fhonn an comhar éifeachtach idir na gníomhaithe ábhartha uile ar leibhéal an Aontais agus ar an leibhéal náisiúnta ar chibirionsaithe agus bagairtí slándála a áirithiú, ba cheart do Europol dul i gcomhar le ENISA ach faisnéis a mhalartú agus tacaíocht anailíseach a sholáthar.

(5) Le blianta beaga anuas, dhírigh cibirionsaithe ar mhórscála, lena n-áirítear ionsaithe de thionscnamh tríú tíortha, ar eintitis phoiblí agus phríobháideacha araon thar go leor dlínsí san Aontas agus níos faide i gcéin, agus rinneadh difear d’earnálacha éagsúla lena n-áirítear seirbhísí iompair, sláinte agus airgeadais. Tacaítear le gníomhaíochtaí den sórt sin a chosc, a bhrath, a imscrúdú agus a ionchúiseamh trí chomhordú agus comhoibriú idir gníomhaithe ábhartha, lena n-áirítear Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil (ENISA), údaráis inniúla maidir le slándáil na líonra agus córas faisnéise (údaráis NIS) mar a shainítear le Treoir (AE) 2016/114854, údaráis forfheidhmithe dlí agus páirtithe príobháideacha. Chun an comhar éifeachtach a áirithiú idir na gníomhaithe ábhartha uile ar leibhéal an Aontais agus ar an leibhéal náisiúnta maidir le cibirionsaithe agus bagairtí cibearshlándála, ba cheart do Europol dul i gcomhar le ENISA laistigh dá sainorduithe faoi seach ach faisnéis a mhalartú agus tacaíocht anailíseach a sholáthar.

__________________

__________________

54 Treoir (AE) 2016/1148 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Iúil 2016 maidir le bearta chun leibhéal ard coiteann slándála líonra agus córas faisnéise a áirithiú ar fud an Aontais (IO L 194, 19.7.2016, lch. 1-30).

54 Treoir (AE) 2016/1148 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Iúil 2016 maidir le bearta chun leibhéal ard coiteann slándála líonra agus córas faisnéise a áirithiú ar fud an Aontais (IO L 194, 19.7.2016, lch. 1).

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>6</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 6</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(6) Tá ról ceannasach ag coirpigh ardriosca i líonraí coiriúla agus tá ardriosca coireachta tromchúisí do shlándáil inmheánach an Aontais ag baint leo. Chun grúpaí coireachta eagraithe ardriosca agus a bpríomhbhaill a chomhrac, ba cheart do Europol a bheith in ann tacú leis na Ballstáit chun a bhfreagairt imscrúdaithe a dhíriú ar na daoine sin, a ngníomhaíochtaí coiriúla agus baill na líonraí coiriúla a shainaithint.

(6) Tá ról ceannasach ag coirpigh ardriosca i líonraí coiriúla agus tá ardriosca coireachta tromchúisí do shlándáil inmheánach an Aontais ag baint leo. Chun grúpaí coireachta eagraithe ardriosca agus a bpríomhbhaill a chomhrac, ba cheart do Europol a bheith in ann tacú leis na Ballstáit chun a bhfreagairt imscrúdaithe a dhíriú ar na daoine sin, a ngníomhaíochtaí coiriúla agus sócmhainní airgeadais, agus baill na líonraí coiriúla a shainaithint, chomh maith le daoine a bhaineann leis na hinstitiúidí polaitiúla agus airgeadais náisiúnta atá rannpháirteach i gcoireanna trí scéimeanna éillithe.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>7</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 7</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(7) Na bagairtí a bhaineann leis an gcoireacht thromchúiseach, is bagairtí iad a éilíonn freagairt chomhordaithe, chomhleanúnach, ildisciplíneach agus ilghníomhaireachta. Ba cheart do Europol a bheith in ann a leithéid de thionscnaimh slándála faoi stiúir faisnéise a bhfuil na Ballstáit i gceannas orthu a éascú agus tacú leo chun bagairtí tromchúiseacha coireachta a shainaithint, a chur in ord tosaíochta agus aghaidh a thabhairt orthu, mar shampla, an tArdán Eorpach Ildisciplíneach i gCoinne Bagairtí Coiriúla. Ba cheart do Europol a bheith in ann tacaíocht riaracháin, lóistíochta, airgeadais agus oibríochta a sholáthar do ghníomhaíochtaí den sórt sin, agus tacaíocht a thabhairt do thosaíochtaí leathana a shainaithint agus spriocanna straitéiseacha cothrománacha a chur chun feidhme chun an choireacht thromchúiseach a chomhrac.

(7) Na bagairtí a bhaineann leis an gcoireacht thromchúiseach, is bagairtí iad a éilíonn freagairt chomhordaithe, chomhleanúnach, ildisciplíneach agus ilghníomhaireachta. Ba cheart do Europol a bheith in ann a leithéid de ghníomhaíochtaí oibríochtúla agus straitéiseacha a bhfuil na Ballstáit i gceannas orthu a éascú agus tacú leo chun bagairtí tromchúiseacha coireachta a shainaithint, a chur in ord tosaíochta agus aghaidh a thabhairt orthu, mar shampla, an tArdán Eorpach Ildisciplíneach i gCoinne Bagairtí Coiriúla. Ba cheart do Europol a bheith in ann tacaíocht riaracháin, lóistíochta, airgeadais agus oibríochta a sholáthar do ghníomhaíochtaí den sórt sin, agus tacaíocht a thabhairt do thosaíochtaí leathana a shainaithint agus spriocanna straitéiseacha cothrománacha a chur chun feidhme chun an choireacht thromchúiseach a chomhrac.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>8</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 8</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(8) Is uirlis riachtanach é Córas Faisnéise Schengen (CFS) a bunaíodh le Rialachán (AE) 2018/1862 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle55 56 i réimse an chomhair póilíneachta agus breithiúnais i ngnóthaí coiriúla chun leibhéal ard slándála a choinneáil ar bun laistigh de réimse na saoirse, na slándála agus an cheartais. Is mol é Europol le haghaidh malartú faisnéise, mol a fhaigheann faisnéis luachmhar agus a choinníonn ó thríú tíortha agus ó eagraíochtaí idirnáisiúnta í faoi dhaoine a bhfuil amhras ann ina leith go bhfuil siad ag gabháil do choireanna a thagann faoi raon feidhme shainordú Europol. Tar éis dó dul i gcomhairle leis na Ballstáit, ba cheart do Europol a bheith in ann sonraí faoi na daoine sin a iontráil in CFS chun iad a chur ar fáil go díreach agus i bhfíor-am d’úsáideoirí deiridh CFS.

(8) Is uirlis riachtanach é Córas Faisnéise Schengen (CFS) a bunaíodh le Rialachán (AE) 2018/1862 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle55 i réimse an chomhair póilíneachta agus breithiúnais i ngnóthaí coiriúla chun leibhéal ard slándála a choinneáil ar bun laistigh de réimse na saoirse, na slándála agus an cheartais. Is mol é Europol le haghaidh malartú faisnéise, mol a fhaigheann faisnéis luachmhar agus a choinníonn ó thríú tíortha agus ó eagraíochtaí idirnáisiúnta í faoi dhaoine a bhfuil amhras ann ina leith go bhfuil siad ag gabháil do choireanna nó gur ciontaíodh iad i gcion coiriúil a bhfuil Europol inniúil ina leith. Tar éis dul i gcomhairle leis na Ballstáit, ba cheart do Europol a bheith in ann foláirimh maidir leis na daoine sin a iontráil in CFS de bhun Rialachán (AE) 2018/1862, ar choinníoll gur náisiúnaigh tríú tír iad agus go bhfaightear an fhaisnéis ó thríú tír atá faoi réir cinneadh ón gCoimisiún lena suitear go n-áirithíonn sí leibhéal leordhóthanach cosanta sonraí (‘cinneadh leordhóthanachta’), ó thríú tír lena bhfuil comhaontú idirnáisiúnta tugtha i gcrích ag an Aontas de bhun Airteagal 218 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) lena n-áirítear sonraí pearsanta a mhalartú chun críocha fhorfheidhmiú an dlí, nó ó thríú tír a bhfuil comhaontú comhair tugtha i gcrích ag Europol léi lena gceadaítear malartú sonraí pearsanta roimh theacht i bhfeidhm Rialachán (AE) 2016/794. I gcás ina bhfaightear faisnéis ó thríú tír eile, ba cheart cead a thabhairt do Europol foláirimh a iontráil in CFS i gcás inar dheimhnigh tríú tír den sórt sin an fhaisnéis nó i gcás ina mbaineann an fhaisnéis arna soláthar le cion sceimhlitheoireachta nó le coireacht eagraithe. Ba cheart do Europol a bheith in ann foláirimh a iontráil in CFS chun iad a chur ar fáil go díreach agus i bhfíor-am d’úsáideoirí deiridh CFS ag an túslíne, amhail gardaí teorann nó póilíní, nach bhfuil rochtain acu ar chóras faisnéise Europol agus ar liosta faire ETIAS, trína roinntear faisnéis den sórt sin freisin. Ba cheart do Europol foláirimh a iontráil in CFS agus cearta bunúsacha agus rialacha maidir le cosaint sonraí á n-urramú ina n-iomláine.

__________________

__________________

55 Rialachán (AE) 2018/1862 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Samhain 2018 maidir le Córas Faisnéise Schengen (SIS) a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse an chomhair póilíneachta agus breithiúnais i ngnóthaí coiriúla, lena leasaítear Cinneadh 2007/533/JHA ón gComhairle, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1986/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Cinneadh 2010/261/AE ón gCoimisiún (IO L 312, 7.12.2018, lgh. 56-106).

55 Rialachán (AE) 2018/1862 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Samhain 2018 maidir le Córas Faisnéise Schengen (CFS) a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse an chomhair póilíneachta agus breithiúnais i ngnóthaí coiriúla, lena leasaítear Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1986/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Cinneadh 2010/261/AE ón gCoimisiún (IO L 312, 7.12.2018, lch. 56).

56 Rialachán (AE) 2018/1862 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Samhain 2018 maidir le Córas Faisnéise Schengen (SIS) a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse an chomhair póilíneachta agus breithiúnais i ngnóthaí coiriúla, lena leasaítear Cinneadh 2007/533/JHA ón gComhairle, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1986/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Cinneadh 2010/261/AE ón gCoimisiún (IO L 312, 7.12.2018, lgh. 56-106).

 

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>9</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 8 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(8a) Tá ról tábhachtach ag Europol maidir le tacú leis na Ballstáit coireacht agus sceimhlitheoireacht thromchúiseach a chomhrac trína chuid saineolais agus trína chumas anailíse. Chun comhar níos fearr a áirithiú idir na Ballstáit agus Interpol i gcomhréir le dlí an Aontais agus leis an dlí idirnáisiúnta, ba cheart do Europol faireachán gníomhach a dhéanamh, anailís a dhéanamh agus breithmheas a thabhairt ar fholáirimh dhearga arna bhfoilsiú ag Interpol arna iarraidh sin ag tríú tíortha agus fógra a thabhairt do na Ballstáit, don tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí agus don Choimisiún i gcás ina bhfuil amhras réasúnach ann gur eisíodh foláireamh de shárú ar Airteagal 3 de bhunreacht Interpol.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>10</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 9</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(9) Tá ról tábhachtach ag EUROPOL maidir le tacaíocht a thabhairt don sásra meastóireachta agus faireacháin chun cur i bhfeidhm acquis Schengen mar a bunaíodh le Rialachán (AE) Uimh. 1053/2013 ón gComhairle a fhíorú. I bhfianaise an ghá atá le slándáil inmheánach an Aontais a threisiú, ba cheart do Europol saineolas, anailís, tuarascálacha agus faisnéis ábhartha eile atá aige a úsáid chun cuidiú leis an bpróiseas measúnaithe agus faireachán ar fad, idir an ríomhchlárú, cuairteanna ar an láthair agus bearta leantacha. Ba cheart do Europol cabhrú freisin leis na huirlisí meastóireachta agus faireacháin a fhorbairt agus a nuashonrú.

(9) Tá ról tábhachtach ag EUROPOL maidir le tacaíocht a thabhairt don sásra meastóireachta agus faireacháin chun cur i bhfeidhm acquis Schengen mar a bunaíodh le Rialachán (AE) Uimh. 1053/2013 ón gComhairle a fhíorú. Dá bhrí sin, ba cheart do Europol, arna iarraidh sin dó, saineolas, anailísí, tuarascálacha agus faisnéis ábhartha eile atá aige a úsáid chun cuidiú le sásra meastóireachta Schengen ar fad, idir an ríomhchlárú, cuairteanna ar an láthair agus bearta leantacha. Ba cheart do Europol cabhrú freisin leis na huirlisí meastóireachta agus faireacháin a fhorbairt agus a nuashonrú.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>11</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 10</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(10) Is gné riachtanach den fhadbhreathnaitheacht iad measúnuithe riosca chun treochtaí nua a réamh-mheas agus chun aghaidh a thabhairt ar bhagairtí nua maidir leis an gcoireacht thromchúiseach agus an sceimhlitheoireacht. Chun tacú leis an gCoimisiún agus leis na Ballstáit measúnuithe éifeachtacha riosca a dhéanamh, ba cheart do Europol measúnuithe anailíse bagairtí a sholáthar a bhunaítear ar an bhfaisnéis atá aige maidir le feiniméin agus treochtaí coireachta, gan dochar d’fhorálacha dlí an Aontais maidir le bainistíocht riosca custaim.

(10) Is rannchuidiú na measúnuithe riosca chun treochtaí nua agus bagairtí nua a réamh-mheas maidir leis an gcoireacht thromchúiseach agus an sceimhlitheoireacht. Ba cheart do Europol anailísí ar mheasúnú bagairtí a sholáthar do na Ballstáit a bhunaítear ar an bhfaisnéis atá aige maidir le feiniméin agus treochtaí coireachta, gan dochar d’fhorálacha dhlí an Aontais maidir le bainistíocht riosca custaim.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>12</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 11</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(11) Chun cuidiú le cistiú an Aontais le haghaidh taighde faoin tslándáil a acmhainneacht ar fad a fhorbairt agus aghaidh a thabhairt ar riachtanais an fhorfheidhmithe dlí, ba cheart do Europol cúnamh a thabhairt don Choimisiún príomhthéamaí taighde a shainaithint, agus cláir réime an Aontais um thaighde agus um nuálaíocht atá ábhartha do chuspóirí Europol a tharraingt suas agus a chur chun feidhme. Nuair a thugann Europol cúnamh don Choimisiún príomhthéamaí taighde a shainaithint, agus clár réime de chuid an Aontais a tharraingt suas agus a chur chun feidhme, níor cheart cistiú a fháil ón gclár sin i gcomhréir leis an bprionsabal coinbhleachta leasa.

(11) Chun cuidiú le cistiú an Aontais le haghaidh taighde faoin tslándáil a acmhainneacht ar fad a fhorbairt agus aghaidh a thabhairt ar riachtanais an fhorfheidhmithe dlí, ba cheart do Europol cúnamh a thabhairt don Choimisiún príomhthéamaí taighde a shainaithint, agus cláir réime an Aontais um thaighde agus um nuálaíocht atá ábhartha do chuspóirí Europol a tharraingt suas agus a chur chun feidhme. Chun aon choinbhleachtaí leasa a sheachaint, níor cheart do Europol cistiú a fháil ó chláir réime de chuid an Aontais a bhfuil ról aige ina ndearadh nó ina gcur chun feidhme.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>13</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 12</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(12) Is féidir leis an Aontas agus leis na Ballstáit bearta sriantacha a bhaineann le hinfheistíocht dhíreach coigríche a ghlacadh ar fhorais na slándála nó an oird phoiblí. Chuige sin, cuirtear creat ar bun le Rialachán (AE) 2019/452 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle57 an 19 Márta 2019 maidir le hinfheistíochtaí díreacha coigríche isteach san Aontas a scagadh lena gcuirtear modh ar fáil do na Ballstáit agus don Choimisiún chun aghaidh a thabhairt go cuimsitheach ar rioscaí don tslándáil agus don ord poiblí. Mar chuid den mheasúnú ar na himpleachtaí a mbeifear ag súil leo don tslándáil don ord poiblí, ba cheart do Europol tacú le scagadh ar chásanna sonracha d’infheistíochtaí díreacha coigríche isteach san Aontas a bhaineann le gnóthais a sholáthraíonn teicneolaíochtaí atá in úsáid nó atá á bhforbairt ag Europol nó ag na Ballstáit chun coireanna a chosc agus a imscrúdú.

(12) Is féidir leis an Aontas agus leis na Ballstáit bearta sriantacha a bhaineann le hinfheistíocht dhíreach coigríche a ghlacadh ar fhorais na slándála nó an oird phoiblí. Chuige sin, cuirtear creat ar bun le Rialachán (AE) 2019/452 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle57 maidir le hinfheistíochtaí díreacha coigríche isteach san Aontas a scagadh lena gcuirtear modh ar fáil do na Ballstáit agus don Choimisiún chun aghaidh a thabhairt go cuimsitheach ar rioscaí don tslándáil agus don ord poiblí. Ní mór aird ar leith a thabhairt ar infheistíochtaí díreacha coigríche i dteicneolaíochtaí atá ag teacht chun cinn toisc go bhféadfadh impleachtaí forleathana a bheith acu don tslándáil agus don ord poiblí, go háirithe nuair a bhíonn teicneolaíochtaí den sórt sin á gcur in úsáid ag údaráis forfheidhmithe dlí. I bhfianaise an róil atá aige maidir le faireachán a dhéanamh ar theicneolaíochtaí atá ag teacht chun cinn agus i bhfianaise a rannpháirtíochta gníomhaí maidir le bealaí nua a fhorbairt chun na teicneolaíochtaí sin a úsáid chun críocha fhorfheidhmiú an dlí, go háirithe trína Mhol Nuálaíochta agus trína Saotharlann Nuálaíochta, tá eolas forleathan ag Europol faoi na deiseanna a bhaineann leis na teicneolaíochtaí sin agus faoi na rioscaí a ghabhann lena n-úsáid. Dá bhrí sin, ba cheart do Europol tacú leis na Ballstáit agus leis an gCoimisiún chun scagadh a dhéanamh ar infheistíochtaí díreacha coigríche isteach san Aontas a bhaineann le gnóthais a sholáthraíonn teicneolaíochtaí, lena n-áirítear bogearraí atá in úsáid ag Europol nó ag Ballstáit chun coireanna a chosc agus a imscrúdú a chumhdaítear le cuspóirí Europol nó le teicneolaíochtaí criticiúla a d’fhéadfaí a úsáid chun sceimhlitheoireacht a éascú. Sa chomhthéacs sin, ba cheart do shaineolas Europol tacú leis an scagadh ar na hinfheistíochtaí díreacha coigríche agus ar na rioscaí gaolmhara don tslándáil. Ba cheart aird ar leith a thabhairt ar cé acu a bhí nó nach raibh an t-infheisteoir coigríche rannpháirteach cheana féin i ngníomhaíochtaí lena ndéantar difear do shlándáil i mBallstát, an bhfuil riosca tromchúiseach ann go nglacfaidh an t-infheisteoir coigríche páirt i ngníomhaíochtaí neamhdhleathacha nó coiriúla, nó an bhfuil an t-infheisteoir coigríche faoi rialú díreach nó indíreach ag rialtas tríú tír, lena n-áirítear trí fhóirdheontais.

__________________

__________________

57 Rialachán (AE) 2019/452 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Márta 2019 lena gcuirtear ar bun creat maidir le hinfheistíochtaí díreacha coigríche isteach san Aontas a scagadh (IO L 79I, 21.3.2019, lgh. 1-14).

57 Rialachán (AE) 2019/452 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Márta 2019 lena gcuirtear ar bun creat maidir le hinfheistíochtaí díreacha coigríche isteach san Aontas a scagadh (IO L 79I , 21.3.2019, lch. 1).

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>14</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 14</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(14) Ar cheann de chuspóirí Europol tá tacú agus treisiú le gníomhaíocht údaráis inniúla na mBallstát agus lena gcomhar frithpháirteach d’fhonn saghsanna coireachta a dhochraíonn leas coiteann atá ina ábhar do bheartas de chuid an Aontais a chosc agus a chomhrac. Chun an tacaíocht sin a neartú, ba cheart do Europol a bheith in ann a iarraidh ar údaráis inniúla Ballstáit imscrúdú a thionscnamh, a chur i gcrích nó a chomhordú maidir le coir a dhochraíonn leas coiteann atá ina ábhar do bheartas de chuid an Aontais, fiú nuair nach de chineál trasteorann an choir lena mbaineann. Ba cheart do Europol Eurojust a chur ar an eolas faoi iarrataí den sórt sin.

(14) Ar cheann de chuspóirí Europol tá tacú agus treisiú le gníomhaíocht údaráis inniúla na mBallstát agus lena gcomhar frithpháirteach d’fhonn saghsanna coireachta a dhochraíonn leas coiteann atá ina ábhar do bheartas de chuid an Aontais a chosc agus a chomhrac. Chun an tacaíocht sin a neartú, ba cheart do Europol a bheith in ann a iarraidh ar údaráis inniúla Ballstáit imscrúdú a thionscnamh, a chur i gcrích nó a chomhordú maidir le coir a dhochraíonn leas coiteann atá ina ábhar do bheartas de chuid an Aontais, fiú nuair nach de chineál trasteorann an choir lena mbaineann. Ba cheart do Europol Eurojust a chur ar an eolas agus, i gcás inarb ábhartha, Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (‘OIPE’) faoi na hiarratais sin.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>15</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 15</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(15) Ach céannacht agus sonraí pearsanta áirithe daoine atá faoi drochamhras nó daoine ciontaithe, a bhfuiltear sa tóir orthu bunaithe ar chinneadh breithiúnach Ballstáit, a fhoilsiú, méadaítear an seans go ndéanfar daoine aonair den sórt sin a aimsiú agus a ghabháil. Chun tacú leis na Ballstáit leis an gcúram sin, ba cheart do Europol a bheith in ann faisnéis a fhoilsiú ar an suíomh gréasáin maidir leis na héalaithigh is mó a bhfuil tóir orthu san Eoraip mar gheall ar chionta coiriúla a bhfuil Europol inniúil ina leith, agus soláthar faisnéise ón bpobal i dtaca leis na daoine sin a éascú.

(15) Ach céannacht agus sonraí pearsanta áirithe daoine atá faoi drochamhras nó daoine ciontaithe, a bhfuiltear sa tóir orthu bunaithe ar chinneadh breithiúnach Ballstáit, a fhoilsiú, méadaítear an seans go ndéanfar daoine aonair den sórt sin a aimsiú agus a ghabháil. Chun tacú leis na Ballstáit leis an gcúram sin, ba cheart do Europol a bheith in ann faisnéis a fhoilsiú ar an suíomh gréasáin maidir leis na héalaithigh is mó a bhfuil tóir orthu san Eoraip mar gheall ar chionta coiriúla a bhfuil Europol inniúil ina leith, agus soláthar faisnéise ón bpobal i dtaca leis na daoine sin do Europol nó do na húdaráis náisiúnta inniúla a éascú.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>16</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 16</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(16) Chun a áirithiú go dteorannaítear an phróiseáil a dhéanann Europol ar shonraí pearsanta do na catagóirí ábhar sonraí is féidir a phróiseáil faoin Rialachán seo, ba cheart do Europol a bheith in ann a fhíorú go gcomhfhreagraíonn sonraí pearsanta a fhaightear i gcomhthéacs coireanna a chosc agus a chomhrac a thagann faoi raon feidhme chuspóirí Europol do cheann de na catagóirí ábhar sonraí sin. Chuige sin, ba cheart do Europol a bheith in ann réamh-anailís a dhéanamh ar shonraí pearsanta a fhaightear chun a chinneadh cibé acu a thagann nó nach dtagann na sonraí sin faoi na catagóirí ábhar sonraí sin agus chun na críche sin amháin. Chuige sin, ba cheart do Europol a bheith in ann na sonraí a scagadh ach iad a sheiceáil in aghaidh sonraí atá i seilbh Europol cheana féin. Ba cheart réamh-anailís den sórt sin a dhéanamh sula ndéanann Europol sonraí a phróiseáil le haghaidh cros-seiceála, anailís straitéiseach, anailís oibríochtúil nó malartú faisnéise. Má léirítear leis an réamh-anailís nach dtagann sonraí pearsanta faoi na catagóirí ábhar sonraí a bhféadfar a sonraí a phróiseáil faoin Rialachán seo, ba cheart do Europol na sonraí sin a scriosadh.

(16) Chun a áirithiú go dteorannaítear an phróiseáil a dhéanann Europol ar shonraí pearsanta do na catagóirí ábhar sonraí is féidir a phróiseáil faoin Rialachán seo, ba cheart do Europol a bheith in ann a fhíorú go gcomhfhreagraíonn sonraí pearsanta a fhaightear i gcomhthéacs coireanna a chosc agus a chomhrac a thagann faoi raon feidhme chuspóirí Europol do cheann de na catagóirí ábhar sonraí sin. Chuige sin, ba cheart do Europol a bheith in ann réamh-anailís a dhéanamh ar shonraí pearsanta a fhaightear chun a chinneadh cibé acu a thagann nó nach dtagann na sonraí sin faoi na catagóirí ábhar sonraí sin agus chun na críche sin amháin trí na sonraí atá ina sheilbh aige cheana a sheiceáil, gan tuilleadh anailíse a dhéanamh ar na sonraí le haghaidh torthaí breise ag an gcéim sin. Ba cheart réamh-anailís den sórt sin a dhéanamh sula ndéanann Europol sonraí a phróiseáil le haghaidh cros-seiceála, anailís straitéiseach, anailís oibríochtúil nó malartú faisnéise, agus ar leithligh ón bpróiseáil sin, agus tar éis do Europol a shuíomh go bhfuil na sonraí ábhartha agus riachtanach chun a chúraimí a chur i gcrích.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>17</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 16 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(16a) Mar thoradh ar fhaisnéis nua atá ar fáil i gcomhthéacs imscrúduithe, mar shampla faisnéis a bhaineann le níos mó daoine faoi dhrochamhras, d’fhéadfadh sé go n-athródh catagóiriú sonraí pearsanta i dtacar sonraí ar leith le himeacht ama. Ar an gcúis sin, ba cheart cead a bheith ag Europol go heisceachtúil sonraí pearsanta a phróiseáil chun na catagóirí d’ábhair sonraí a chinneadh ar feadh uastréimhse bliana. Ba cheart do Europol a bheith in ann síneadh a chur leis an uastréimhse próiseála suas le 6 mhí i gcásanna cuí-réasúnaithe agus ar choinníoll go bhfuil síneadh den sórt sin riachtanach agus comhréireach. Ba cheart an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí (MECS) a chur ar an eolas faoin síneadh. I gcás nach bhfuil gá a thuilleadh le sonraí pearsanta a phróiseáil chun catagóirí d’ábhair sonraí a chinneadh agus nach bhfuil údar léi a thuilleadh, agus in aon chás tar éis dheireadh na huastréimhse próiseála, ba cheart do Europol na sonraí ábhartha a scriosadh.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>18</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 17</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(17) Tá na sonraí a bhailítear in imscrúduithe coiriúla ag dul i méid agus tá siad níos casta anois. Cuireann na Ballstáit tacair mhóra chasta sonraí faoi bhráid Europol, agus iarrtar anailís oibríochtúil Europol chun naisc le coireanna agus coirpigh eile i mBallstáit eile agus lasmuigh den Aontas a bhrath. Ní féidir leis na Ballstáit naisc thrasteorann den sórt sin a bhrath trí anailís a dhéanamh astu féin ar na sonraí. Ba cheart do Europol a bheith in ann tacú le himscrúduithe coiriúla na mBallstát ach tacair mhóra chasta sonraí a phróiseáil chun naisc thrasteorann den sórt sin a bhrath i gcás ina gcomhlíontar na diancheanglais a leagtar amach sa Rialachán seo. I gcás inar gá chun tacú go héifeachtach le himscrúdú coiriúil ar leith i mBallstát, ba cheart do Europol a bheith in ann próiseáil a dhéanamh ar na tacair sonraí sin a fuair údaráis náisiúnta i gcomhthéacs an imscrúdaithe choiriúil sin i gcomhréir le ceanglais nós imeachta agus coimircí is infheidhme faoin dlí náisiúnta coiriúil agus a chuirtear faoi bhráid Europol ina dhiaidh sin. I gcás ina soláthraíonn Ballstát cáschomhad imscrúdaithe do Europol agus mar a n-iarrtar tacaíocht ar Europol i dtaobh imscrúdú coiriúil ar leith, ba cheart do Europol a bheith in ann na sonraí ar fad sa chomhad sin a phróiseáil chomh fada agus a thacaíonn sé leis an imscrúdú coiriúil ar leith sin. Ba cheart do Europol a bheith in ann próiseáil a dhéanamh ar shonraí pearsanta is gá don tacaíocht a thugann sé d’imscrúdú coiriúil ar leith i mBallstát má thagann na sonraí sin ó thríú tír, ar choinníoll go bhfuil an tríú tír faoi réir cinneadh ón gCoimisiún lena gcinntear go n-áirithíonn an tír leibhéal leordhóthanach cosanta sonraí (‘cinneadh leordhóthanachta’), nó, in éagmais cinneadh leordhóthanachta, comhaontú idirnáisiúnta a thugann an tAontas chun críche de bhun Airteagal 218 CFAE, nó comhaontú comhair, lena gceadaítear malartú sonraí pearsanta a thugtar chun críche idir Europol agus an tríú tír sin roimh theacht i bhfeidhm Rialachán (AE) 2016/794, agus ar choinníoll go bhfuair an tríú tír na sonraí i gcomhthéacs imscrúdú coiriúil i gcomhréir leis na ceanglais nós imeachta agus na coimircí is infheidhme faoin dlí náisiúnta coiriúil.

(17) Tá na sonraí a bhailítear in imscrúduithe coiriúla ag dul i méid agus tá siad níos casta anois. Cuireann na Ballstáit tacair mhóra chasta sonraí faoi bhráid Europol, agus iarrtar anailís oibríochtúil Europol chun naisc le coireanna agus coirpigh eile i mBallstáit eile agus lasmuigh den Aontas a bhrath. Féadfaidh na Ballstáit naisc thrasteorann den sórt sin a bhrath, ar bhealach nach bhfuil chomh héifeachtach céanna trí anailís a dhéanamh astu féin ar na sonraí. Dá bhrí sin, ba cheart do Europol a bheith in ann tacú le himscrúduithe coiriúla na mBallstát ach tacair mhóra chasta sonraí a phróiseáil chun naisc thrasteorann den sórt sin a bhrath i gcás ina gcomhlíontar na diancheanglais agus na coimircí a leagtar amach sa Rialachán seo. I gcás inar gá chun tacú go héifeachtach le himscrúdú coiriúil ar leith i mBallstát nó i gcás ina n-iarrann Ballstát nó comhlacht de chuid an Aontais anailís straitéiseach laistigh de shainordú Europol, ba cheart do Europol a bheith in ann próiseáil a dhéanamh ar na tacair sonraí sin a fuair údaráis náisiúnta i gcomhthéacs an imscrúdaithe choiriúil sin i gcomhréir le ceanglais nós imeachta agus coimircí is infheidhme faoin dlí náisiúnta coiriúil agus a chuirtear faoi bhráid Europol ina dhiaidh sin. I gcás ina soláthraíonn Ballstát, OIPE nó Eurojust cáschomhad imscrúdaithe do Europol agus mar a n-iarrtar ar Europol tacú le himscrúdú coiriúil ar leith laistigh de shainordú Europol trí anailís oibríochtúil a sholáthar, ba cheart do Europol a bheith in ann na sonraí ar fad sa chomhad sin a phróiseáil chomh fada agus a thacaíonn sé leis an imscrúdú coiriúil ar leith sin.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>19</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 18</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(18) Chun a áirithiú go bhfuil aon phróiseáil a dhéantar ar shonraí riachtanach agus comhréireach, ba cheart do na Ballstáit a áirithiú go gcomhlíontar an dlí náisiúnta agus dlí an Aontais nuair a chuireann siad cáschomhad imscrúdaithe faoi bhráid Europol. Ba cheart do Europol a fhíorú, chun tacú le himscrúdú coiriúil ar leith, cibé acu is gá agus is comhréireach nó nach gá agus nach comhréireach sonraí pearsanta a phróiseáil a d’fhéadfadh sé nach dtiocfaidís faoi na catagóirí ábhar sonraí a bhféadtar a sonraí a phróiseáil go ginearálta faoi Iarscríbhinn II de Rialachán (AE) 2016/794. Ba cheart do Europol an measúnú sin a dhoiciméadú. Ba cheart do Europol sonraí den sórt sin a stóráil deighilte go feidhmiúil ó shonraí eile agus níor cheart iad a phróiseáil ach i gcás inar gá don tacaíocht d’imscrúdú coiriúil ar leith, mar shampla i gcás leide nua.

(18) Chun a áirithiú go bhfuil aon phróiseáil ar shonraí pearsanta atá le déanamh ag Europol riachtanach agus comhréireach, ba cheart do na Ballstáit a áirithiú go gcomhlíontar an dlí náisiúnta agus dlí an Aontais nuair a chuireann siad cáschomhad imscrúdaithe ina bhfuil sonraí pearsanta faoi bhráid Europol, lena n-áirítear, i gcás inarb infheidhme, údarú breithiúnach roimh ré. Agus é á chur san áireamh go measann Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh (‘an Chúirt Bhreithiúnais’) go ndéanann rochtain ar shonraí pearsanta d’fhonn iad a choinneáil nó a úsáid difear don cheart bunúsach go n-urramófar an saol príobháideach a ráthaítear le hAirteagal 7 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (‘an Chairt’), ba cheart do Europol a fhíorú, chun tacú le himscrúdú coiriúil ar leith, cibé acu is gá agus is comhréireach nó nach gá agus nach comhréireach sonraí pearsanta a phróiseáil a d’fhéadfadh sé nach dtiocfaidís faoi na catagóirí ábhar sonraí a bhféadtar a sonraí a phróiseáil faoi Iarscríbhinn II de Rialachán (AE) 2016/794. Ba cheart do Europol an measúnú sin a dhoiciméadú. Ba cheart do Europol sonraí den sórt sin a stóráil deighilte go feidhmiúil ó shonraí eile agus níor cheart iad a phróiseáil ach i gcás inar gá don tacaíocht d’imscrúdú coiriúil ar leith, mar shampla i gcás leide nua.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>20</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 18 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(18a) Ba cheart do Europol a bheith in ann próiseáil a dhéanamh ar shonraí pearsanta is gá don tacaíocht a thugann sé d’imscrúdú coiriúil ar leith i mBallstát amháin nó níos mó má thagann na sonraí sin ó thríú tír, ar choinníoll go bhfuil an tríú tír faoi réir cinneadh leordhóthanachta, comhaontú idirnáisiúnta arna thabhairt i gcrích ag an Aontas de bhun Airteagal 218 CFAE ina n-áirítear aistriú sonraí pearsanta chun críocha fhorfheidhmiú an dlí, nó comhaontú comhair lena gceadaítear malartú sonraí pearsanta arna thabhairt i gcrích idir Europol agus an tríú tír roimh theacht i bhfeidhm Rialachán (AE) 2016/794, agus ar choinníoll go bhfuair an tríú tír na sonraí i gcomhthéacs imscrúdú coiriúil i gcomhréir leis na ceanglais nós imeachta agus na coimircí is infheidhme faoin dlí náisiúnta coiriúil. I gcás ina soláthraíonn triú tír cáschomhad imscrúdaithe do Europol, ba cheart do Europol a dheimhniú nach bhfuil méid na sonraí pearsanta díréireach maidir leis an imscrúdú sainiúil i mBallstát lena dtacaíonn Europol, agus nach bhfuil gnéithe oibiachtúla ar bith ann lena dtugtar le fios go bhfuair an tríú tír an cáschomhad agus cearta bunúsacha á sárú go soiléir aige. I gcás ina gcinneann Europol nach gcomhlíontar na coinníollacha sin, níor cheart dó na sonraí a phróiseáil. Ba cheart MECS a chur ar an eolas faoin bpróiseáil agus ba cheart an cáschomhad imscrúdaithe a chur ar fáil dó, chomh maith leis an údar atá leis an ngá atá le próiseáil ag Europol, agus cur síos ginearálta ar na catagóirí sonraí.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>21</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 19</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(19) Chun a áirithiú gur féidir le Ballstát tuarascálacha Europol a úsáid mar chuid d’imeachtaí breithiúnacha tar éis imscrúdú coiriúil, ba cheart do Europol a bheith in ann an cáschomhad imscrúdaithe lena mbaineann a stóráil arna iarraidh sin ag an mBallstát sin chun críche fírinneacht, iontaofacht agus inrianaitheacht phróiseas na faisnéise coiriúla a áirithiú. Ba cheart do Europol sonraí den sórt sin a stóráil ar leithligh ach amháin fad is a bhíonn na himeachtaí breithiúnacha a bhaineann leis an imscrúdú coiriúil sin ar siúl sa Bhallstát. Is gá rochtain údarás inniúil breithiúnach a áirithiú chomh maith leis na cearta chun cosanta, go háirithe ceart daoine atá faoi drochamhras nó daoine cúisithe nó a ndlíodóirí rochtain a fháil ar ábhair an cháis.

(19) Chun a áirithiú gur féidir le Ballstát tuarascálacha Europol a úsáid mar chuid d’imeachtaí breithiúnacha tar éis imscrúdú coiriúil, ba cheart do Europol a bheith in ann an cáschomhad imscrúdaithe lena mbaineann a stóráil arna iarraidh sin ag an mBallstát sin, ag OIPE nó ag Eurojust go dtí go dtabharfar an t-imeacht breithiúnach chun críche, chun críche fírinneacht, iontaofacht agus inrianaitheacht phróiseas na faisnéise coiriúla a áirithiú. Ba cheart do Europol sonraí den sórt sin a stóráil ar leithligh ach amháin fad is a bhíonn na himeachtaí breithiúnacha a bhaineann leis an imscrúdú coiriúil sin ar siúl sa Bhallstát. Is gá rochtain údarás inniúil breithiúnach a áirithiú chomh maith leis na cearta chun cosanta, go háirithe ceart daoine atá faoi drochamhras nó daoine cúisithe nó a ndlíodóirí rochtain a fháil ar ábhair an cháis. Chun na críche sin, ba cheart do Europol taifead a choinneáil ar an bhfianaise ar fad agus ar na modhanna trína ndearna Europol an fhianaise a sholáthar nó a fháil chun go mbeidh an chosaint in ann grinnscrúdú éifeachtach a dhéanamh ar an bhfianaise.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>22</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 20</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(20) Éilítear dlúthchomhar idir údaráis forfheidhmithe dlí na mBallstát lena mbaineann i gcásanna trasteorann a bhfuil an choireacht thromchúiseach nó an sceimhlitheoireacht i gceist leo. Soláthraíonn Europol uirlisí chun tacú le comhar den sórt sin in imscrúduithe, go háirithe tríd an malartú faisnéise. Chun an comhar sin a fheabhsú tuilleadh in imscrúduithe ar leith trí anailís oibríochtúil chomhpháirteach, ba cheart do na Ballstáit a bheith in ann ligean do Bhallstáit eile an fhaisnéis a thug siad do Europol a rochtain go díreach, gan dochar d'aon srianta a chuireann siad ar an rochtain ar an bhfaisnéis sin. Ba cheart aon phróiseáil a dhéanann na Ballstáit ar shonraí pearsanta in anailís oibríochtúil chomhpháirteach a dhéanamh i gcomhréir leis na rialacha agus na coimircí a leagtar amach sa Rialachán seo.

(20) Éilítear dlúthchomhar idir údaráis forfheidhmithe dlí na mBallstát lena mbaineann i gcásanna trasteorann a bhfuil an choireacht thromchúiseach nó an sceimhlitheoireacht i gceist leo. Soláthraíonn Europol uirlisí chun tacú le comhar den sórt sin in imscrúduithe, go háirithe tríd an malartú faisnéise. Chun an comhar sin a fheabhsú tuilleadh in imscrúduithe ar leith trí anailís oibríochtúil chomhpháirteach, ba cheart do na Ballstáit a bheith in ann ligean do Bhallstáit eile an fhaisnéis a thug siad do Europol a rochtain go díreach, gan dochar d'aon srianta ginearálta nó sonracha a chuireann siad ar an rochtain ar an bhfaisnéis sin. Ba cheart aon phróiseáil a dhéanann na Ballstáit ar shonraí pearsanta in anailís oibríochtúil chomhpháirteach a dhéanamh i gcomhréir le rialacha sonraí pearsanta i gcomhréir le Treoir (AE) 2016/680 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle1aagus leis na coimircí a leagtar amach sa Rialachán seo.

 

___________________

 

1a Treoir (AE) 2016/680 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 i ndáil le cosaint daoine nádúrtha maidir le próiseáil sonraí pearsanta ag údaráis inniúla chun cionta coiriúla a chosc, a imscrúdú, a bhrath nó a ionchúiseamh nó chun pionóis choiriúla a fhorghníomhú, agus saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Cinneadh Réime 2008/977/CGB ón gComhairle (IO L 119, 4.5.2016, lch. 89).

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>23</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 21</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(21) Soláthraíonn Europol tacaíocht oibríochtúil d’imscrúduithe coiriúla údaráis inniúla na mBallstát, go háirithe trí anailís oibríochtúil agus fhóiréinseach a sholáthar. Ba cheart do na Ballstáit a bheith in ann torthaí na ngníomhaíochtaí sin a chur ar fáil dá n-údaráis ábhartha eile, lena n-áirítear ionchúisitheoirí agus cúirteanna coiriúla, ar feadh shaolré foriomlán imeachtaí coiriúla]. Chuige sin, ba cheart a chur ar a gcumas d’fhoireann Europol fianaise, a cuireadh in iúl dóibh le linn dóibh a bheith ag comhlíonadh a ndualgas nó ag feidhmiú a ngníomhaíochtaí, a thabhairt in imeachtaí breithiúnacha, gan dochar do na srianta úsáide is infheidhme agus an dlí náisiúnta nós imeachta coiriúil.

(21) Soláthraíonn Europol tacaíocht oibríochtúil d’imscrúduithe coiriúla údaráis inniúla na mBallstát, lena n-áirítear trí anailís oibríochtúil agus fhóiréinseach a sholáthar. Ba cheart do na Ballstáit a bheith in ann torthaí na ngníomhaíochtaí sin a chur ar fáil dá n-údaráis ábhartha eile, lena n-áirítear ionchúisitheoirí agus cúirteanna coiriúla, mar aon le dlíodóirí cosanta, ar feadh shaolré foriomlán imeachtaí coiriúla]. Chuige sin, ba cheart a chur ar a gcumas do bhaill foirne Europol atá údaraithe ag an Stiúrthóir Feidhmiúcháin fianaise a thabhairt, a cuireadh in iúl dóibh le linn dóibh a bheith ag comhlíonadh a ndualgas nó ag feidhmiú a ngníomhaíochtaí, a thabhairt in imeachtaí breithiúnacha, gan dochar do na srianta úsáide is infheidhme agus an dlí náisiúnta nós imeachta.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>24</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 22</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(22) Ba cheart do Europol agus d’Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (‘OIPE’) a cuireadh ar bun le Rialachán (AE) 2017/1939 ón gComhairle58, socruithe riachtanacha a chur i bhfeidhm chun a gcomhar oibríochtúil a bharrfheabhsú, agus a gcúraimí agus a gcuid sainorduithe féin á gcur san áireamh. Ba cheart do Europol oibriú i ndlúthchomhar le OIPE agus tacú go gníomhach le himscrúduithe agus le hionchúisimh OIPE arna iarraidh sin dó, lena n-áirítear trí thacaíocht anailíseach a sholáthar agus faisnéis ábhartha a mhalartú, agus ba cheart do Europol dul i gcomhar leis, ón nóiméad a thuairiscítear cion amhrasta do OIPE go dtí an nóiméad a chinneann sé cibé acu ba cheart an cás a ionchúiseamh nó a dhiúscairt ar bhealach eile. Ba cheart do Europol, gan moill mhíchuí, aon iompar coiriúil a chur in iúl do OIPE a mbeadh OIPE in ann a inniúlacht a fheidhmiú ina leith. Chun comhar oibríochtúil idir Europol agus OIPE a fheabhsú, ba cheart do Europol é a chur ar a chumas do OIPE, ar bhonn córas “amas a fháil/gan amas a fháil”, rochtain a fháil ar shonraí atá ag Europol, i gcomhréir leis na coimircí agus na ráthaíochtaí cosanta dlí dá bhforáiltear sa Rialachán seo. Ba cheart go mbeadh feidhm ag na rialacha maidir le tarchur chuig comhlachtaí an Aontais a leagtar amach sa Rialachán seo maidir le comhar Europol le OIPE. Ba cheart do Europol a bheith in ann tacú le imscrúduithe coiriúla a dhéanann OIPE ach anailís a dhéanamh ar thacair mhóra chasta sonraí.

(22) Ba cheart do Europol agus do OIPE, a cuireadh ar bun le Rialachán (AE) 2017/1939 ón gComhairle, socruithe oibre a thabhairt i gcrích lena leagtar amach an próiseas maidir lena gcomhar agus, a gcúraimí agus a gcuid sainorduithe féin á gcur san áireamh. Ba cheart do Europol oibriú i ndlúthchomhar le OIPE agus tacú go gníomhach le himscrúduithe OIPE arna iarraidh sin dó, lena n-áirítear trí thacaíocht anailíseach a sholáthar agus faisnéis ábhartha a mhalartú, agus ba cheart do Europol dul i gcomhar leis, ón nóiméad a thuairiscítear cion amhrasta do OIPE go dtí an nóiméad a chinneann sé cibé acu ba cheart an cás a ionchúiseamh nó a dhiúscairt ar bhealach eile. Ba cheart do Europol, gan moill mhíchuí, aon iompar coiriúil a chur in iúl do OIPE a mbeadh OIPE in ann a inniúlacht a fheidhmiú ina leith. Chun comhar oibríochtúil idir Europol agus OIPE a fheabhsú, ba cheart do Europol é a chur ar a chumas do OIPE, ar bhonn córas ‘amas a fháil/gan amas a fháil’, rochtain a fháil ar shonraí arna gcur ar fáil do Europol chun anailís straitéiseach nó oibríochtúil a dhéanamh nó chun cros-seiceáil a dhéanamh, i gcomhréir leis na coimircí agus na ráthaíochtaí cosanta dlí dá bhforáiltear sa Rialachán seo. Ba cheart go mbeadh feidhm ag na rialacha maidir le tarchur chuig comhlachtaí an Aontais a leagtar amach sa Rialachán seo maidir le comhar Europol le OIPE. Ba cheart do Europol a bheith in ann tacú le himscrúduithe coiriúla a dhéanann OIPE ach anailís a dhéanamh ar thacair mhóra chasta sonraí i gcomhréir leis na coimircí agus na ráthaíochtaí cosanta sonraí dá bhforáiltear sa Rialachán seo.

__________________

__________________

58 Rialachán (AE) 2017/1939 ón gComhairle an 12 Deireadh Fómhair 2017 lena gcuirtear chun feidhme comhar feabhsaithe maidir le bunú Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (“OIPE”) (IO L 283, 31.10.2017, lgh. 1-71).

58 Rialachán (AE) 2017/1939 ón gComhairle an 12 Deireadh Fómhair 2017 lena gcuirtear chun feidhme comhar feabhsaithe maidir le bunú Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (‘OIPE’) (IO L 283, 31.10.2017, lch. 1).

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>25</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 24</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(24) Is minic go mbíonn naisc thar chríoch an Aontais ag an gcoireacht thromchúiseach agus an sceimhlitheoireacht. Is féidir le Europol sonraí pearsanta a mhalartú le tríú tíortha ach cosaint príobháideachais agus cearta agus saoirsí bunúsacha na n-ábhar sonraí a chosaint. Chun treisiú a dhéanamh ar an gcomhar le tríú tíortha maidir le coireanna a thagann faoi raon feidhme chuspóirí Europol a chosc agus a chomhrac, ba cheart ligean do Stiúrthóir Feidhmiúcháin Europol catagóirí aistrithe sonraí pearsanta chuig tríú tíortha a údarú i gcásanna ar leith agus ar bhonn cás ar chás, i gcás ina mbeadh gá le grúpa aistrithe den sórt sin a bhaineann le cás sonrach agus ina gcomhlíonann siad ceanglais uile an Rialacháin seo.

(24) Is minic go mbíonn naisc thar chríoch an Aontais ag an gcoireacht thromchúiseach agus an sceimhlitheoireacht. Is féidir le Europol sonraí pearsanta a mhalartú le tríú tíortha ach cosaint príobháideachais agus cearta agus saoirsí bunúsacha na n-ábhar sonraí a chosaint. I gcásanna ina bhfuil sé fíor-riachtanach chun coireanna a thagann faoi raon feidhme chuspóirí Europol a imscrúdú, ba cheart ligean do Stiúrthóir Feidhmiúcháin Europol catagóir aistrithe sonraí pearsanta chuig tríú tíortha a údarú i gcásanna ar leith agus ar bhonn cás ar chás, i gcás inar gá agus inar comhréireach catagóir aistrithe den sórt sin a bhaineann le cás sonrach chun an coir sonrach a imscrúdú agus ina gcomhlíonann sé ceanglais uile an Rialacháin seo.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>26</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 25</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(25) Chun tacú leis na Ballstáit dul i gcomhar le páirtithe príobháideacha a sholáthraíonn seirbhísí trasteorann i gcás ina bhfuil faisnéis atá ábhartha chun an choireacht a chosc agus a chomhrac ag na páirtithe príobháideacha sin, ba cheart do Europol a bheith in ann sonraí pearsanta a fháil, agus in imthosca sonracha, sonraí pearsanta a mhalartú le páirtithe príobháideacha.

(25) Chun tacú leis na Ballstáit dul i gcomhar le páirtithe príobháideacha i gcás ina bhfuil faisnéis atá ábhartha chun an choireacht thromchúiseach agus sceimhlitheoireacht a chosc agus a chomhrac ag na páirtithe príobháideacha sin, ba cheart do Europol a bheith in ann sonraí pearsanta a fháil, agus in imthosca eisceachtúla, sonraí pearsanta a mhalartú le páirtithe príobháideacha.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>27</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 26</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(26) Baineann coirpigh úsáid níos mó agus níos mó as seirbhísí trasteorann páirtithe príobháideacha chun cumarsáid agus gníomhaíochtaí neamhdhleathacha a dhéanamh. Baineann ciontóirí gnéis mí-úsáid as leanaí agus roinneann siad pictiúir agus físeáin ar fud an domhain ach ardáin ar líne ar an idirlíon a úsáid. Baineann sceimhlitheoirí mí-úsáid as seirbhísí trasteorann a thairgeann soláthraithe seirbhíse ar líne chun saorálaithe a earcú, ionsaithe a phleanáil agus a chomhordú, agus bolscaireacht a scaipeadh. Déanann cibearchoirpigh brabús as digitiú na sochaithe ach úsáid a bhaint as an bhfioscaireacht agus as an innealtóireacht shóisialta chun cineálacha eile cibearchoireachta a dhéanamh, mar shampla camscéimeanna ar líne, ionsaithe bogearraí éirice nó calaois íocaíochta. Mar thoradh ar an úsáid mhéadaithe a bhaineann coirpigh as seirbhísí ar líne, tá líon na sonraí pearsanta atá ag páirtithe príobháideacha a d’fhéadfadh a bheith ábhartha d’imscrúduithe coiriúla ag dul i méid.

(26) Baineann coirpigh úsáid níos mó agus níos mó as na seirbhísí a thairgeann páirtithe príobháideacha chun cumarsáid agus gníomhaíochtaí neamhdhleathacha a dhéanamh. Déanann ciontóirí gnéis dúshaothrú ar leanaí agus roinneann siad pictiúir agus físeáin ar ábhar mí-úsáide gnéasaí leanaí iad ar fud an domhain ar ardáin ar líne nó le piaraí trí sheirbhísí cumarsáide idirphearsanta atá neamhspleách ar uimhir. Baineann sceimhlitheoirí úsáid as na seirbhísí a thairgeann soláthraithe seirbhíse ar líne chun saorálaithe a earcú, ionsaithe a phleanáil agus a chomhordú, agus bolscaireacht a scaipeadh. Déanann cibearchoirpigh brabús as digitiú na sochaithe agus as easpa litearthacht dhigiteach agus scileanna an phobail i gcoitinne ach úsáid a bhaint as an bhfioscaireacht agus as an innealtóireacht shóisialta chun cineálacha eile cibearchoireachta a dhéanamh, mar shampla camscéimeanna ar líne, ionsaithe bogearraí éirice nó calaois íocaíochta. Mar thoradh ar an úsáid mhéadaithe a bhaineann coirpigh as seirbhísí ar líne, tá líon na sonraí pearsanta atá ag páirtithe príobháideacha, lena n-áirítear sonraí síntiúsóirí, sonraí tráchta agus sonraí ábhair, a d’fhéadfadh a bheith ábhartha d’imscrúduithe coiriúla ag dul i méid.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>28</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 27</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(27) I bhfianaise go bhfeidhmíonn an t-idirlíon beag beann ar theorainneacha, is minic is féidir na seirbhísí sin a sholáthar ó áit ar bith ar domhan. Mar thoradh air sin, d’fhéadfadh íospartaigh, déantóirí coire, agus an bonneagar digiteach ina stóráiltear na sonraí pearsanta agus an soláthraí seirbhíse a sholáthraíonn an tseirbhís go léir a bheith faoi réir dlínsí náisiúnta éagsúla, laistigh den Aontas agus níos faide i gcéin. Dá bhrí sin, d’fhéadfadh sé go mbeadh tacair sonraí ag páirtithe príobháideacha atá ábhartha maidir le forfheidhmiú an dlí agus ina bhfuil sonraí pearsanta a bhfuil naisc acu le roinnt dlínsí chomh maith le sonraí pearsanta nach féidir a chur i leith aon dlínse ar leith go héasca. Bíonn sé deacair ar údaráis náisiúnta anailís éifeachtach a dhéanamh ar thacair ildlínse nó neamh-inchurtha sonraí den sórt sin trí réitigh náisiúnta. Nuair a chinneann páirtithe príobháideacha na sonraí a roinnt go dleathach agus go deonach le húdaráis forfheidhmithe dlí, níl aon phointe teagmhála amháin acu faoi láthair lenar féidir leo tacair sonraí den sórt sin a roinnt ar leibhéal an Aontais. Thairis sin, bíonn deacrachtaí ag páirtithe príobháideacha nuair a fhaigheann siad iarrataí iolracha ó údaráis forfheidhmithe dlí i dtíortha éagsúla.

(27) I bhfianaise go bhfeidhmíonn an t-idirlíon gan beann ar theorainneacha, d’fhéadfadh íospartaigh, déantóirí coire, an soláthraí seirbhíse ar líne agus an bonneagar digiteach ina stóráiltear na sonraí pearsanta go léir a bheith faoi réir dlínsí náisiúnta éagsúla, laistigh den Aontas agus níos faide i gcéin. Dá bhrí sin, d’fhéadfadh sé go mbeadh tacair sonraí ag páirtithe príobháideacha atá ábhartha maidir le forfheidhmiú an dlí agus ina bhfuil sonraí pearsanta a bhfuil naisc acu le roinnt dlínsí chomh maith le sonraí pearsanta nach féidir a chur i leith aon dlínse ar leith go héasca. Bíonn sé deacair ar údaráis náisiúnta anailís éifeachtach a dhéanamh ar thacair ildlínse nó neamh-inchurtha sonraí den sórt sin trí réitigh náisiúnta. Ba cheart bearta a bheith i bhfeidhm ag Europol chun comhar le páirtithe príobháideacha a éascú, lena n-áirítear maidir le comhroinnt faisnéise. Nuair a chinneann páirtithe príobháideacha na sonraí a roinnt go dleathach agus go deonach le húdaráis forfheidhmithe dlí, níl aon phointe teagmhála amháin acu faoi láthair lenar féidir leo tacair sonraí den sórt sin a roinnt ar leibhéal an Aontais.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>29</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 28</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(28) Chun a áirithiú go bhfuil pointe teagmhála ag páirtithe príobháideacha ar leibhéal an Aontais chun tacair sonraí ildlínse nó tacair sonraí nach bhféadfaí a chur go héasca i leith dlínse sonrach amháin nó roinnt dlínsí sonracha a roinnt go dleathach, ba cheart do Europol a bheith in ann sonraí pearsanta a fháil go díreach ó phríobháideach páirtithe.

(28) Chun a áirithiú go bhfuil pointe teagmhála ag páirtithe príobháideacha ar leibhéal an Aontais chun tacair sonraí nó tacair sonraí ildhlínsiúla a sholáthar go dleathach agus go deonach, ar tacair sonraí nó tacair sonraí ildhlínsiúla iad nach bhféadfaí a chur go héasca i leith dlínse sonrach amháin nó roinnt dlínsí sonracha a roinnt go dleathach, ba cheart do Europol a bheith in ann sonraí pearsanta a fháil go díreach ó pháirtithe príobháideacha chun dlínse a bhunú, agus chun na críche sin amháin, i gcomhréir leis na coimircí agus na ráthaíochtaí cosanta sonraí dá bhforáiltear sa Rialachán seo, lena n-áirítear tuarascálacha a bhaineann le hábhar a ndéantar modhnú air, ar féidir glacadh leis go réasúnach go bhfuil baint aige le gníomhaíochtaí coiriúla laistigh de shainchúram Europol.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>30</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 29</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(29) Chun a áirithiú go bhfaigheann na Ballstáit an fhaisnéis ábhartha is gá go tapa chun imscrúduithe a thionscnamh lena ndéantar an choireacht thromchúiseach agus an sceimhlitheoireacht a chosc agus a chomhrac, ba cheart do Europol a bheith in ann tacair sonraí den sórt sin a phróiseáil agus a anailísiú chun na Ballstáit ábhartha a shainaithint agus an fhaisnéis agus an anailís is gá chun na coireanna sin a imscrúdú faoina ndlínsí féin a chur ar aghaidh chuig na húdaráis náisiúnta forfheidhmithe dlí lena mbaineann.

(29) Chun a áirithiú go bhfaigheann na Ballstáit an fhaisnéis is gá gan moill mhíchuí chun imscrúduithe a thionscnamh lena ndéantar an choireacht thromchúiseach agus an sceimhlitheoireacht a chosc agus a chomhrac, ba cheart do Europol a bheith in ann tacair sonraí den sórt sin a phróiseáil agus a anailísiú chun aonaid náisiúnta ábhartha de chuid na mBallstát lena mbaineann a shainaithint agus na sonraí pearsanta agus aon torthaí ábhartha a bhaineann le dlínse a bhunú a chur ar aghaidh chuig na haonaid náisiúnta sin. Ba cheart do Europol a bheith in ann freisin na sonraí pearsanta agus na torthaí ábhartha chun dlínse a bhunú a chur ar aghaidh chuig pointí teagmhála agus na tríú tíortha lena mbaineann a bhfuil comhaontú comhair tugtha i gcrích ag Europol leo lena gceadófar malartú sonraí pearsanta, nó a bhfuil comhaontú idirnáisiúnta tugtha chun críche ag an Aontas leo de bhun Airteagal 218 CFAE lena bhforáiltear do choimircí iomchuí, nó atá faoi réir cinneadh leordhóthanachta. I gcás nach bhfuil an tríú tír lena mbaineann faoi réir comhaontú nó cinneadh den sórt sin, ba cheart do Europol a bheith in ann toradh a anailís agus a fhíorú ar shonraí den sórt sin a aistriú chuig an tríú tír lena mbaineann i gcás ina gcomhlíontar na coinníollacha a leagtar síos sa Rialachán seo.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>31</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 29 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(29a) I gcásanna áirithe agus faoi réir coinníollacha soiléire, a leagtar amach sa Rialachán seo, d’fhéadfadh sé a bheith riachtanach agus comhréireach go n-aistreoidh Europol sonraí pearsanta chuig páirtithe príobháideacha nach bhfuil bunaithe laistigh den Aontas nó i dtír a bhfuil comhaontú comhair ag Europol léi lena gceadaítear malartú sonraí pearsanta, nó lena bhfuil comhaontú idirnáisiúnta tugtha i gcrích ag an Aontas de bhun Airteagal 218 CFAE lena bhforáiltear do choimircí iomchuí, nó atá faoi réir cinneadh leordhóthanachta ag an gCoimisiún. I gcásanna den sórt sin, ba cheart don aistriú a bheith faoi réir údarú roimh ré ón Stiúrthóir Feidhmiúcháin agus ba cheart MECS a chur ar an eolas faoin aistriú.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>32</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 30</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(30) Chun a áirithiú gur féidir leis na húdaráis náisiúnta forfheidhmithe dlí ábhartha uile a shainaithint, ba cheart do Europol a bheith in ann páirtithe príobháideacha a chur ar an eolas nuair nach leor an fhaisnéis a fhaightear uathu chun é a chur ar a chumas do Europol na húdaráis forfheidhmithe dlí lena mbaineann a shainaithint. Chuirfeadh sé sin ar a gcumas do pháirtithe príobháideacha a roinn faisnéis le Europol cinneadh a dhéanamh cibé acu atá nó nach bhfuil sé chun a leasa féin faisnéis bhreise a roinnt le Europol agus cibé acu is féidir nó nach féidir leo déanamh amhlaidh go dleathach. Chuige sin, is féidir le Europol páirtithe príobháideacha a chur ar an eolas faoi fhaisnéis atá in easnamh, a mhéid is gá sin chun na húdaráis forfheidhmithe dlí ábhartha a shainaithint. Ba cheart go mbeadh feidhm ag coimircí speisialta maidir le haistrithe den sórt sin go háirithe mura bhfuil an páirtí príobháideach lena mbaineann bunaithe laistigh den Aontas ná i dtríú tír a bhfuil comhaontú comhair ag Europol léi lena gceadófar malartú sonraí pearsanta, nó a bhfuil comhaontú idirnáisiúnta tugtha chun críche ag an Aontas léi de bhun Airteagal 218 CFAE lena bhforáiltear do choimircí iomchuí, nó atá faoi réir cinneadh leordhóthanachta ón gCoimisiún, lena gcinntear go n-áirithíonn an tríú tír lena mbaineann leibhéal leordhóthanach cosanta sonraí.

(30) Chun a áirithiú gur féidir le Europol na haonaid náisiúnta ábhartha uile a shainaithint, ba cheart a bheith in ann páirtithe príobháideacha a chur ar an eolas nuair nach leor an fhaisnéis a fhaightear uathu chun é a chur ar a chumas do Europol na haonaid náisiúnta lena mbaineann a shainaithint. Chuige sin, ba cheart Europol a bheith in ann páirtithe príobháideacha a chur ar an eolas faoi fhaisnéis atá in easnamh, a mhéid is gá sin chun na haonaid náisiúnta lena mbaineann a shainaithint, agus chun na críche sin amháin. Ba cheart go mbeadh feidhm ag coimircí speisialta maidir le haistrithe den sórt sin i gcás nach bhfuil an páirtí príobháideach lena mbaineann bunaithe laistigh den Aontas ná i dtríú tír a bhfuil comhaontú comhair ag Europol léi lena gceadófar malartú sonraí pearsanta, nó a bhfuil comhaontú idirnáisiúnta tugtha chun críche ag an Aontas léi de bhun Airteagal 218 CFAE lena bhforáiltear do choimircí iomchuí, nó atá faoi réir cinneadh leordhóthanachta ón gCoimisiún, lena gcinntear go n-áirithíonn an tríú tír lena mbaineann leibhéal leordhóthanach cosanta sonraí i gcomparáid leis an leibhéal cosanta dá bhforáiltear faoi Threoir (AE) 2016/680.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>33</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 31</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(31) Féadfaidh na Ballstáit, tríú tíortha, eagraíochtaí idirnáisiúnta, lena n-áirítear Eagraíocht Idirnáisiúnta na bPóilíní Coireachta (Interpol), nó páirtithe príobháideacha tacair sonraí ildlínse nó tacair sonraí nach féidir a chur i leith dlínse sonrach amháin nó roinnt dlínsí sonracha a roinnt le Europol, i gcás ina bhfuil naisc le sonraí pearsanta atá ag páirtithe príobháideacha sna tacair sonraí sin. Nuair is gá faisnéis bhreise a fháil ó pháirtithe príobháideacha den sórt sin chun na Ballstáit ábhartha uile lena mbaineann a shainaithint, ba cheart do Europol a bheith in ann a iarraidh ar na Ballstáit, trína n-aonaid náisiúnta, a iarraidh ar pháirtithe príobháideacha atá bunaithe nó a bhfuil ionadaí dlíthiúil acu ar a gcríoch sonraí pearsanta a roinnt le Europol i gcomhréir le dlíthe is infheidhme na mBallstát sin. In a lán cásanna, d’fhéadfadh sé nach mbeadh na Ballstáit sin in ann nasc a bhunú lena ndlínse seachas go bhfuil an páirtí príobháideach ag a bhfuil na sonraí ábhartha bunaithe faoina ndlínse. Beag beann ar a ndlínse maidir leis an ngníomhaíocht shonrach choiriúil faoi réir na hiarrata, ba cheart do na Ballstáit a áirithiú, dá bhrí sin, gur féidir leis na húdaráis náisiúnta inniúla sonraí pearsanta a fháil ó pháirtithe príobháideacha chun críche an fhaisnéis is gá a sholáthar do Europol atá riachtanach chun a chuid cuspóirí a chomhlíonadh, i gcomhréir iomlán le ráthaíochtaí nós imeachta faoin dlí náisiúnta.

(31) Féadfaidh na Ballstáit, tríú tíortha, eagraíochtaí idirnáisiúnta nó páirtithe príobháideacha tacair sonraí ildlínse nó tacair sonraí nach féidir a chur i leith dlínse sonrach amháin nó roinnt dlínsí sonracha a roinnt le Europol, i gcás ina bhfuil naisc le sonraí pearsanta atá ag páirtithe príobháideacha sna tacair sonraí sin. Nuair is gá faisnéis bhreise a fháil ó pháirtithe príobháideacha den sórt sin chun na Ballstáit ábhartha uile lena mbaineann a shainaithint, ba cheart do Europol a bheith in ann iarraidh réasúnaithe a chur chuig na Ballstáit, trína n-aonaid náisiúnta, na sonraí pearsanta is gá a sholáthar dó ó pháirtithe príobháideacha atá bunaithe nó a bhfuil ionadaí dlíthiúil acu ar a gcríoch chun na haonaid náisiúnta lena mbaineann a shainaithint. Ba cheart an iarraidh sin a bheith chomh spriocdhírithe agus is féidir agus beidh sí teoranta go docht don mhéid atá riachtanach agus comhréireach do Europol chun na haonaid náisiúnta lena mbaineann a shainaithint. Ba cheart na sonraí pearsanta ábhartha, a bheith ar na cinn is lú íogair, a sholáthar do Europol i gcomhréir le dlíthe is infheidhme na mBallstát sin. Faoi chásdlí na Cúirte Breithiúnais, tá údarú roimh ré ó chúirt nó ó údarás riaracháin neamhspleách de dhíth go ginearálta ar pháirtithe príobháideacha chun sonraí pearsanta a nochtadh d’údaráis inniúla na mBallstát, ach amháin i gcásanna éigeandála a bhfuil údar cuí leo. In a lán cásanna, d’fhéadfadh sé nach mbeadh na Ballstáit sin in ann nasc a bhunú lena ndlínse seachas go bhfuil an páirtí príobháideach ag a bhfuil na sonraí ábhartha bunaithe faoina ndlínse nó go bhfuil ionadaí dlíthiúil aige ina dhlínse. Beag beann ar a ndlínse maidir leis an ngníomhaíocht shonrach choiriúil faoi réir na hiarrata, ba cheart do na Ballstáit a áirithiú, dá bhrí sin, gur féidir leis na húdaráis náisiúnta inniúla sonraí pearsanta a fháil ó pháirtithe príobháideacha chun críche an fhaisnéis is gá a sholáthar do Europol atá riachtanach chun a chuid cuspóirí a chomhlíonadh, i gcomhréir iomlán le ráthaíochtaí nós imeachta faoin dlí náisiúnta.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>34</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 32</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(32) Chun a áirithiú nach gcoimeádann Europol na sonraí níos faide ná mar is gá chun na Ballstáit lena mbaineann a shainaithint, ba cheart go mbeadh feidhm ag teorainneacha ama maidir leis an stóráil a dhéanann Europol ar shonraí pearsanta. A luaithe a bheidh gach bealach atá ar fáil do Europol chun na Ballstáit uile lena mbaineann a shainaithint úsáidte aige, agus nach féidir a bheith ag súil leis go réasúnach go n-aithneofar Ballstáit eile lena mbaineann, ní gá agus ní comhréireach a thuilleadh na sonraí pearsanta sin a stóráil chun na Ballstáit lena mbaineann a shainaithint. Ba cheart do Europol na sonraí pearsanta a scriosadh laistigh de 4 mhí tar éis an tarchur deireanach a dhéanamh, ach amháin má chuireann aonad náisiúnta, pointe teagmhála nó údarás lena mbaineann na sonraí pearsanta isteach arís mar a sonraí chuig Europol laistigh den tréimhse sin. Má bhí na sonraí pearsanta a chuirtear isteach arís mar chuid de thacar níos mó sonraí pearsanta, níor cheart do Europol na sonraí pearsanta a choimeád ach amháin má chuir, agus a mhéid a chuir, aonad náisiúnta, pointe teagmhála nó údarás lena mbaineann isteach iad.

(32) Chun a áirithiú nach gcoimeádann Europol na sonraí pearsanta níos faide ná mar is gá chun na Ballstáit lena mbaineann a shainaithint, ba cheart go mbeadh feidhm ag teorainneacha ama maidir leis an stóráil a dhéanann Europol ar shonraí pearsanta. A luaithe a bheidh gach bealach atá ar fáil do Europol chun na haonaid náisiúnta uile lena mbaineann a shainaithint úsáidte aige, agus nach féidir a bheith ag súil leis go réasúnach go n-aithneofar aonaid náisiúnta eile lena mbaineann, ní gá agus ní comhréireach a thuilleadh na sonraí pearsanta sin a stóráil chun na Ballstáit lena mbaineann a shainaithint. Ba cheart do Europol na sonraí pearsanta a scriosadh laistigh de 4 mhí tar éis an tarchur deireanach nó an t-aistriú deireanach a dhéanamh, ach amháin má chuireann aonad náisiúnta, pointe teagmhála nó údarás lena mbaineann ar fhorais a bhfuil údar cuí leo agus i gcomhréir le dlí an Aontais agus leis an dlí náisiúnta, na sonraí pearsanta isteach arís mar a sonraí chuig Europol laistigh den tréimhse sin. Má bhí na sonraí pearsanta a chuirtear isteach arís mar chuid de thacar níos mó sonraí pearsanta, níor cheart do Europol ach na sonraí pearsanta sin a chuir, aonad náisiúnta, pointe teagmhála nó údarás lena mbaineann isteach a choimeád.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>35</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 33</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(33) Níor cheart go ndéanfadh aon chomhar idir Europol agus páirtithe príobháideacha gníomhaíochtaí na nAonad um Fhaisnéis Airgeadais (‘AFAnna’) a dhúbailt ná cur isteach orthu, agus níor cheart go mbainfeadh sé ach le faisnéis nach bhfuil le soláthar cheana do AFAnna i gcomhréir le Treoir 2015/849 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle59. Ba cheart do Europol leanúint den chomhar le AFAnna go háirithe trí na haonaid náisiúnta.

(33) Níor cheart go ndéanfadh aon chomhar idir Europol agus páirtithe príobháideacha gníomhaíochtaí na nAonad um Fhaisnéis Airgeadais (AFAnna) a dhúbailt ná cur isteach orthu, agus níor cheart go mbainfeadh sé ach le faisnéis nach bhfuil le soláthar cheana do AFAnna i gcomhréir le Treoir 2015/849 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle59. Ba cheart do Europol leanúint den chomhar le AFAnna go háirithe trí na haonaid náisiúnta.

__________________

__________________

59 Treoir (AE) 2015/849 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le cosc a chur ar úsáid an chórais airgeadais chun críocha sciúrtha airgid nó maoinithe sceimhlitheoirí, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoir 2005/60/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoir 2006/70/CE ón gCoimisiún (IO L 141, 5.6.2015, lch. 73).

59 Treoir (AE) 2015/849 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le cosc a chur ar úsáid an chórais airgeadais chun críocha sciúrtha airgid nó maoinithe sceimhlitheoirí, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoir 2005/60/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoir 2006/70/CE ón gCoimisiún (IO L 141, 5.6.2015, lch. 73).

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>36</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 34</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(34) Ba cheart do Europol a bheith in ann an tacaíocht is gá a sholáthar d’údaráis náisiúnta forfheidhmithe dlí chun idirghníomhú le páirtithe príobháideacha, go háirithe tríd an mbonneagar is gá a sholáthar le haghaidh idirghníomhaíocht den sórt sin, mar shampla, nuair a tharchuireann údaráis náisiúnta ábhar sceimhlitheoireachta ar líne chuig soláthraithe seirbhíse ar líne nó nuair a mhalartaíonn siad faisnéis le páirtithe príobháideacha i gcomhthéacs cibirionsaithe. Mar a n-úsáideann na Ballstáit bonneagar Europol le malartú a dhéanamh ar shonraí pearsanta a bhaineann le coireanna atá lasmuigh de raon feidhme chuspóirí Europol, níor cheart go mbeadh rochtain ag Europol ar na sonraí sin.

(34) Ba cheart do Europol a bheith in ann an tacaíocht is gá a sholáthar d’údaráis náisiúnta forfheidhmithe dlí chun idirghníomhú le páirtithe príobháideacha, go háirithe tríd an mbonneagar is gá a sholáthar le haghaidh idirghníomhaíocht den sórt sin, mar shampla, nuair a tharchuireann údaráis náisiúnta ábhar sceimhlitheoireachta ar líne nó nuair a sheolann siad orduithe baint anuas a bhaineann le hábhar den sórt sin ar bhonn Rialachán (AE) 2021/784 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle1a chuig soláthraithe seirbhíse ar líne nó nuair a mhalartaíonn siad faisnéis le páirtithe príobháideacha i gcomhthéacs cibirionsaithe. Mar a n-úsáideann na Ballstáit bonneagar Europol le malartú a dhéanamh ar shonraí pearsanta a bhaineann le coireanna atá lasmuigh de raon feidhme chuspóirí Europol, níor cheart go mbeadh rochtain ag Europol ar na sonraí sin.

 

__________________

 

1a Rialachán (AE) 2021/784 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2021 maidir le haghaidh a thabhairt ar scaipeadh ábhair sceimhlitheoireachta ar líne (IO L 172, 17.5.2021, lch. 79).

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>37</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 35</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(35) Tionscnaítear le hionsaithe sceimhlitheoireachta scaipeadh mórscála trí ardáin ar líne d’ábhar sceimhlitheoireachta ina dtaispeántar díobháil á déanamh don bheatha nó do shláine choirp, nó ina n-iarrtar go ndéanfaí díobháil don bheatha nó do shláine choirp go luath. Chun a áirithiú gur féidir leis na Ballstáit cosc a chur le hábhar den sórt sin a scaipeadh i gcomhthéacs cásanna éigeandála den sórt sin a eascraíonn as fíortheagmhais atá fós sa siúl nó a tharla le déanaí, ba cheart do Europol a bheith in ann sonraí pearsanta a mhalartú le páirtithe príobháideacha, lena n-áirítear haiseanna, seoltaí IP agus URLanna a bhaineann le hábhar den sórt sin, atá riachtanach chun tacú leis na Ballstáit cosc a chur ar an ábhar a scaipeadh, go háirithe nuair is é is aidhm nó is éifeacht don ábhar daonra a imeaglú go tromchúiseach, agus nuair atá féidearthacht réamh-mheasta ann le haghaidh iolrú easpónantúil agus mearscaipeadh ar fud roinnt soláthraithe seirbhíse ar líne.

(35) Tionscnaítear le hionsaithe sceimhlitheoireachta scaipeadh mórscála trí ardáin ar líne d’ábhar sceimhlitheoireachta ina dtaispeántar díobháil á déanamh don bheatha nó do shláine choirp, nó ina n-iarrtar go ndéanfaí díobháil don bheatha nó do shláine choirp go luath, agus ar an gcaoi sin déanfar sceimhlitheoireacht a adhmholadh agus a oiliúint, agus ar deireadh, daoine eile a radacú agus a earcú. Thairis sin, is minice anois a úsáidtear an t-idirlíon chun ábhar mí-úsáide gnéasaí leanaí a thaifeadadh nó a roinnt, rud a bhuanaíonn an díobháil do na híospartaigh toisc gur féidir an t-ábhar a iolrú agus a scaipeadh go héasca. Chun a áirithiú gur féidir leis na Ballstáit cosc éifeachtach a chur le hábhar sceimhlitheoireachta a scaipeadh i gcomhthéacs géarchéimeanna a eascraíonn as fíortheagmhais atá fós ar siúl nó a tharla le déanaí, agus le hábhar mí-úsáide gnéasaí leanaí, agus chun tacú le gníomhaíochtaí soláthraithe seirbhíse ar líne i gcomhréir lena n-oibleagáidí faoi dhlí an Aontais agus ina ngníomhaíochtaí deonacha, ba cheart do Europol a bheith in ann sonraí pearsanta ábhartha, lena n-áirítear haiseanna, seoltaí IP agus URLanna a bhaineann le hábhar den sórt sin, a mhalartú le páirtithe príobháideacha atá bunaithe san Aontas nó i dtríú tír atá faoi réir comhaontú leordhóthanachta, nó ina éagmais sin, comhaontú leordhóthanachta de bhun Airteagal 218 CFAE, nó cinneadh leordhóthanachta oibríochtúil arna thabhairt i gcrích idir Europol agus an tríú tír sular tháinig Rialachán (AE) 2016/794 i bhfeidhm. Níor cheart na malartuithe sin a dhéanamh ach amháin nuair is gá sin chun tacú leis na Ballstáit scaipeadh ábhair den sórt sin a chosc nó chun go bhféadfar é a bhaint anuas, go háirithe nuair atá poitéinseal réamh-mheasta ann le haghaidh iolrú agus cúrsaíocht víreasach easpónantúil ar fud soláthraithe seirbhíse ar líne iolracha.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>38</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 36</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(36) Leagtar amach i Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle60 61 rialacha maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais ach ní raibh feidhm aige maidir le Europol. Chun cosaint aonfhoirmeach chomhsheasmhach daoine nádúrtha a áirithiú maidir le sonraí pearsanta a phróiseáil, ba cheart Rialachán (AE) 2018/1725 a chur i bhfeidhm maidir le Europol i gcomhréir le hAirteagal 2(2) den Rialachán sin, agus ba cheart é a chomhlánú le forálacha sonracha maidir leis na hoibríochtaí sonracha próiseála ba cheart do Europol a dhéanamh chun a chúraimí a chur i gcrích.

(36) Leagtar amach i Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle60 rialacha maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais. Cé go bhfuil feidhm ag Rialachán (AE) 2018/1725 maidir le próiseáil sonraí pearsanta riaracháin ag Europol nach mbaineann le himscrúduithe coiriúla, amhail sonraí foirne, níl feidhm ag Airteagal 3(2) agus Caibidil IX den Rialachán sin, lena rialaítear próiseáil sonraí pearsanta oibríochtúla, maidir le Europol go dtí seo. Chun cosaint aonfhoirmeach chomhsheasmhach daoine nádúrtha a áirithiú maidir le sonraí pearsanta a phróiseáil, ba cheart Rialachán (AE) 2018/1725 a chur i bhfeidhm maidir le Europol i gcomhréir le hAirteagal 2(2) den Rialachán sin, agus ba cheart é a chomhlánú le forálacha sonracha maidir leis na hoibríochtaí sonracha próiseála ba cheart do Europol a dhéanamh chun a chúraimí a chur i gcrích.

__________________

__________________

60 Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh Uimh. 1247/2002/CE (IO L 295, 21.11.2018, lch. 39).

60 Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh Uimh. 1247/2002/CE (IO L 295, 21.11.2018, lch. 39).

61 Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh Uimh. 1247/2002/CE (IO L 295, 21.11.2018, lch. 39).

 

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>39</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 37</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(37) I bhfianaise na ndúshlán a eascraíonn as an úsáid a bhaineann coirpigh as teicneolaíochtaí nua do shlándáil an Aontais, éilítear ar údaráis forfheidhmithe dlí a inniúlachtaí teicneolaíochta a neartú. Chuige sin, ba cheart do Europol tacú leis na Ballstáit maidir le teicneolaíochtaí atá ag teacht chun cinn a úsáid chun coireanna a thagann faoi raon feidhme chuspóirí Europol a chosc agus a chomhrac. D’fhonn cineálacha cur chuige nua a fhiosrú agus réitigh theicneolaíochta choiteanna a fhorbairt do na Ballstáit chun coireanna a thagann faoi chuimsiú chuspóirí Europol a chosc agus a chomhrac, ba cheart do Europol a bheith in ann gníomhaíochtaí taighde agus nuálaíochta a chur chun feidhme maidir le gnóthaí atá cumhdaithe ag an Rialachán seo, lena n-áirítear sonraí pearsanta a phróiseáil i gcás inar gá agus meas iomlán ar chearta bunúsacha á áirithiú ag an am céanna. Níor cheart go nglacfaí leis na forálacha le haghaidh uirlisí nua a fhorbairt ag Europol mar bhunús dlí chun iad a imscaradh ar leibhéal an Aontais nó ar an leibhéal náisiúnta.

(37) I bhfianaise na ndúshlán atá ann do shlándáil an Aontais de dheasca mearfhorbairt theicneolaíoch agus shaothrú teicneolaíochtaí nua ag coirpigh, éilítear ar údaráis forfheidhmithe dlí a inniúlachtaí teicneolaíochta a neartú chun na sonraí is gá chun imscrúdú a dhéanamh ar choireanna a shainaithint, a dhaingniú agus anailísiú. Ba cheart do Europol a bheith in ann tacú leis na Ballstáit maidir le teicneolaíochtaí atá ag teacht chun cinn a úsáid agus bealaí cur chuige nua a fhiosrú agus réitigh theicneolaíocha choiteanna a fhorbairt do na Ballstáit chun an sceimhlitheoireacht agus na coireanna a thagann faoi raon feidhme chuspóirí Europol a chosc agus a chomhrac ar bhealach níos fearr, agus a áirithiú ag an am céanna go bhfuil forbairt, úsáid agus imscaradh teicneolaíochtaí nua á dtreorú ag prionsabail na trédhearcachta, na hinmhínitheachta, na cothroime agus na cuntasachta agus nach mbaintear an bonn de chearta agus saoirsí bunúsacha agus go bhfuil sé i gcomhréir le dlí an Aontais. Chuige sin, ba cheart do Europol a bheith in ann tionscadail taighde agus nuálaíochta a chur chun feidhme maidir le hábhair a chumhdaítear leis an Rialachán seo laistigh de raon feidhme ginearálta ceangailteach na ngníomhaíochtaí taighde agus nuálaíochta arna sainiú ag an mBord Bainistíochta, ar cheart iad a nuashonrú i gcás inarb iomchuí agus a chur ar fáil do MECS. Ní cheadaítear do na tionscadail sin próiseáil sonraí pearsanta a áireamh ach amháin i gcás ina bhfuil géarghá le sonraí pearsanta a phróiseáil, i gcás nach féidir cuspóir an tionscadail ábhartha a bhaint amach trí shonraí neamhphearsanta nó sonraí anaithnide a úsáid, agus lánurraim do chearta bunúsacha á háirithiú ag an am céanna, go háirithe neamh-idirdhealú. Níor cheart próiseáil catagóirí speisialta sonraí pearsanta chun críocha taighde a cheadú ach amháin i gcás ina bhfuil fíorghá leis. I bhfianaise a íogaire atá próiseáil den sórt sin, ba cheart coimircí breise iomchuí, lena n-áirítear bréagainmniú, a chur i bhfeidhm. Chun claonadh sa chinnteoireacht algartamach a chosc, tá sé ríthábhachtach an teicneolaíocht a oiliúint le tacair sonraí ionadaíocha. I gcásanna eisceachtúla agus cuí-réasúnaithe agus ina bhfuil dianghá le claontacht a chosc, ba cheart cead a thabhairt do Europol, dá bhrí sin, sonraí pearsanta a phróiseáil lasmuigh de na catagóirí ábhar sonraí a liostaítear in Iarscríbhinn II de Rialachán (AE) 2016/794. Ba cheart do Europol logaí a choinneáil ar an bpróiseáil sonraí pearsanta go léir i gcomhthéacs a chuid tionscadal taighde chun a chur ar chumas MECS iniúchtaí a dhéanamh agus maoirseacht a dhéanamh, d’fhonn a áirithiú nach mbainfidh réitigh theicneolaíocha atá bunaithe ar an intleacht shaorga an bonn de chearta agus saoirsí bunúsacha agus nach bhfuil siad idirdhealaitheach. Thairis sin, ba cheart dó a áirithiú go ndéanfaidh saineolaithe neamhspleácha iniúchtaí sula n-úsáidfear aon réiteach teicneolaíoch a thagann as tionscadail taighde agus nuálaíochta de chuid Europol lena mbaineann próiseáil sonraí pearsanta d’fhonn a áirithiú nach mbainfidh an réiteach teicneolaíoch an bonn de na cearta bunúsacha agus de na saoirsí bunúsacha a chumhdaítear sa Chairt. Níor cheart go nglacfaí leis na forálacha le haghaidh uirlisí nua a fhorbairt ag Europol mar bhunús dlí chun iad a imscaradh ar leibhéal an Aontais nó ar an leibhéal náisiúnta. Chun sineirgí sa taighde agus sa nuálaíocht a threisiú, ba cheart do Europol dlús a chur lena chomhar le gníomhaireachtaí eile de chuid an Aontais laistigh dá n-inniúlachtaí faoi seach sa réimse seo.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>40</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 38</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(38) Ba cheart go mbeadh príomhról ag Europol maidir cuidiú leis na Ballstáit chun réitigh theicneolaíochta nua a fhorbairt bunaithe ar intleacht shaorga, rud a bheadh chun leasa na n-údarás forfheidhmithe dlí náisiúnta ar fud an Aontais. Ba cheart go mbeadh príomhról ag Europol maidir le hintleacht shaorga a chur chun cinn atá eiticiúil, iontaofa agus dírithe ar an duine agus atá faoi réir ag cosaintí i dtéarmaí slándála, sábháilteachta agus ceart bunúsach.

(38) Ba cheart go mbeadh príomhról ag Europol maidir le cuidiú leis na Ballstáit chun réitigh theicneolaíochta nua a fhorbairt bunaithe ar intleacht shaorga atá ábhartha maidir le cuspóirí Europol a bhaint amach, a théann chun tairbhe na n-údarás forfheidhmithe dlí náisiúnta ar fud an Aontais agus lánurraim á tabhairt do chearta agus saoirsí bunúsacha, lena n-áirítear neamh-idirdhealú. Ba cheart go mbeadh príomhról ag Europol maidir le forbairt agus imlonnú intleachta saorga a chur chun cinn atá eiticiúil, iontaofa agus dírithe ar an duine agus atá faoi réir ag cosaintí i dtéarmaí slándála, sábháilteachta, trédhearcachta, inmhíneachta agus ceart bunúsach.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>41</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 39</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(39) Ba cheart do Europol an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí a chur ar an eolas sula seolann sé na tionscadail taighde agus nuálaíochta dá chuid lena mbaineann próiseáil sonraí pearsanta. Maidir le gach tionscadal agus roimh an bpróiseáil, ba cheart do Europol measúnú a dhéanamh ar thionchar na n-oibríochtaí próiseála atá réamh-mheasta ar chosaint sonraí pearsanta agus ar chearta bunúsacha eile, lena n-áirítear aon chlaonadh sa toradh. Ba cheart go mbeadh measúnú san áireamh leis sin ar oiriúnacht na sonraí pearsanta atá le próiseáil le haghaidh shainchuspóir an tionscadail. Lena leithéid de mheasúnú dhéanfaí ról maoirseachta an Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint Sonraí a éascú, lena n-áirítear cur i bhfeidhm na gcumhachtaí ceartaitheacha dá chuid faoin Rialachán seo a d’fhéadfadh a bheith ina chúis le cosc ar phróiseáil freisin. Ba cheart go mbeadh forbairt uirlisí nua ag Europol gan dochar don bhunús dlí, lena n-áirítear an bonn le haghaidh na sonraí pearsanta atá i gceist a phróiseáil, a bheadh de dhíth ina dhiaidh sin chun iad a imscaradh ar leibhéal an Aontais nó ar an leibhéal náisiúnta.

(39) Ba cheart do Europol an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí a chur ar an eolas sula seolann sé na tionscadail taighde agus nuálaíochta dá chuid lena mbaineann próiseáil sonraí pearsanta. Maidir le gach tionscadal agus roimh an bpróiseáil, ba cheart do Europol measúnú tionchair ar chosaint sonraí a dhéanamh chun a áirithiú go ndéanfar cosaint sonraí agus cearta agus saoirsí bunúsacha uile na n-ábhar sonraí a urramú go hiomlán. Ba cheart measúnú a bheith san áireamh leis sin ar aon chlaonadh sa toradh agus sna sonraí pearsanta atá le próiseáil le haghaidh shainchuspóir an tionscadail mar aon leis na bearta atá beartaithe chun aghaidh a thabhairt ar na rioscaí sin. Lena leithéid de mheasúnú dhéanfaí ról maoirseachta an Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint Sonraí a éascú, a bhféadfadh feidhmiú a chumhachtaí ceartaitheacha a bheith san áireamh ann agus a d’fhéadfadh a bheith ina chúis le cosc ar phróiseáil nó toirmeasc ar sheoladh tionscadal taighde agus nuálaíochta. Thairis sin, ba cheart do Europol measúnú tosaigh éigeantach an Oifigigh um Chearta Bunúsacha, lena n-áirítear, i gcás inarb infheidhme, na moltaí atá ann, a chur san áireamh sula seolfar an tionscadal. Ba cheart go mbeadh forbairt uirlisí nua ag Europol gan dochar don bhunús dlí, lena n-áirítear an bonn le haghaidh na sonraí pearsanta atá i gceist a phróiseáil, a bheadh de dhíth ina dhiaidh sin chun iad a imscaradh ar leibhéal an Aontais nó ar an leibhéal náisiúnta.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>42</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 39 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(39a) Chun sainordú Europol agus raon feidhme a ghníomhaíochtaí próiseála sonraí a leathnú, beidh ar MECS acmhainní breise airgeadais agus daonna a chur ar fáil chun a ról maoirseachta a fheidhmiú maidir le Europol. Ba cheart an leithdháileadh airgeadais ar MECS, mar aon lena sholáthar acmhainní daonna ar leibhéil na scileanna atá comhchuimseach le castacht na próiseála sonraí arna déanamh ag Europol, a choigeartú i gcomhréir le freagrachtaí méadaithe MECS i leith Europol ionas gur féidir leis an t-aiseolas le haghaidh comhairliúcháin a sholáthar níos tapa agus gan cur isteach ar fheidhmiú ceart Europol.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>43</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 40</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(40) D’fhonn uirlisí breise agus cumais bhreise a sholáthar do Europol ní mór maoirseacht dhaonlathach agus cuntasacht Europol a threisiú. Is ionann grinnscrúdú comhpháirteach parlaiminteach agus gné thábhachtach den fhaireachán polaitiúil ar ghníomhaíochtaí Europol. D’fhonn faireachán polaitiúil éifeachtach a chumasú ar an mbealach a gcuireann Europol uirlisí breise agus cumais bhreise i bhfeidhm, ba cheart do Europol faisnéis bhliantúil a sholáthar do Chomh-ghrúpa Grinnscrúdaithe na Parlaiminte maidir le húsáid na n-uirlisí agus na gcumas sin agus na torthaí lena mbaineann.

(40) D’fhonn uirlisí breise agus cumais bhreise a sholáthar do Europol ní mór maoirseacht dhaonlathach agus cuntasacht Europol a threisiú. Is ionann grinnscrúdú comhpháirteach parlaiminteach agus gné thábhachtach den fhaireachán polaitiúil ar ghníomhaíochtaí Europol. D’fhonn faireachán polaitiúil éifeachtach a chumasú ar an mbealach a gcuireann Europol uirlisí breise agus cumais bhreise dá bhforáiltear leis an Rialachán seo i bhfeidhm, ba cheart do Europol faisnéis bhliantúil mhionsonraithe a sholáthar do Chomh-ghrúpa Grinnscrúdaithe na Parlaiminte (GGPC) maidir le forbairt, cur in úsáid, úsáid agus éifeachtacht na n-uirlisí agus na gcumas sin agus na torthaí lena mbaineann, go háirithe faisnéis faoi thionscadail taighde agus nuálaíochta mar aon le gníomhaíochtaí nua nó bunú ionad speisialaithe nua laistigh de Europol. Thairis sin, ba cheart cuireadh a thabhairt do bheirt ionadaithe ó GGPC, ionadaí amháin thar ceann Pharlaimint na hEorpa agus ionadaí eile thar ceann na bparlaimintí náisiúnta chun cineál déach GGPC a léiriú, teacht chuig cruinnithe an Bhoird Bainistíochta chun labhairt leis an mBord thar ceann GGPC. I gcomhréir leis an ról maoirseachta atá ag GGPC, níor cheart cearta vótála a bheith ag an dá ionadaí de chuid GGPC ar an mBord Bainistíochta. Ba cheart gníomhaíochtaí taighde agus nuálaíochta pleanáilte a leagan amach sa doiciméad cláraithe aonair ina bhfuil clársceidealú ilbhliantúil agus clár oibre bliantúil Europol agus ba cheart iad a tharchur chuig an nGrúpa um Ghrinnscrúdú Parlaiminteach Comhpháirteach.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>44</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 40 a (nua)</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(40a) Ba cheart don Bhord Bainistíochta Oifigeach um Chearta Bunúsacha a cheapadh a bheadh freagrach as faireachán a dhéanamh go ndéanann Europol urraim do chearta bunúsacha a choimirciú ina ghníomhaíochtaí agus ina chúraimí uile, go háirithe tionscadail taighde agus nuálaíochta Europol agus a mhalartuithe sonraí pearsanta le páirtithe príobháideacha. Ba cheart do Europol na hacmhainní agus an fhoireann is gá a chur ar fáil don Oifigeach um Chearta Bunúsacha chun a chur ar a c(h)umas a c(h)úraimí go léir a chur i gcrích go héifeachtach i gcomhréir leis an Rialachán seo agus rochtain a bheith aige/aici ar gach faisnéis a bhaineann le hurraim do chearta bunúsacha i ngníomhaíochtaí Europol. Ba cheart don Oifigeach um Chearta Bunúsacha oibriú i ndlúthchomhar leis an Oifigeach Cosanta Sonraí laistigh de raon feidhme a n-inniúlachtaí faoi seach. Chuige sin, ba cheart don Oifigeach um Chearta Bunúsacha agus don Oifigeach Cosanta Sonraí meabhrán tuisceana a bhunú, i scríbhinn, lena sonrófar roinnt a gcúraimí agus an comhar. A mhéid a bhaineann le gnóthaí cosanta sonraí, ba cheart freagracht iomlán a bheith ar an Oifigeach Cosanta Sonraí. Ba cheart do Europol tuarascálacha agus comhairle an dá chomhlacht a chur san áireamh.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>45</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 45</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(45) Chuathas i gcomhairle leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí, i gcomhréir le hAirteagal 41(2) de Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus thug sé tuairim an [...].

(45) Chuathas i gcomhairle leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí, i gcomhréir le hAirteagal 41(2) de Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus thug sé tuairim an 8 Márta 20211a

 

__________________

 

1a IO C 143, 23.4.2021, lch. 6.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>46</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Aithris 46</Article>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(46) Leis an Rialachán seo tugtar aird ar na cearta bunúsacha agus cloítear leis na prionsabail atá aitheanta go háirithe i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, go háirithe an ceart go ndéanfar sonraí pearsanta a chosaint agus an ceart chun príobháideachta mar a chosnaítear le hAirteagail 8 agus 7 den Chairt, chomh maith le hAirteagal 16 CFAE. I bhfianaise a thábhachtaí agus atá sonraí pearsanta a phróiseáil in obair an fhorfheidhmithe dlí go ginearálta, agus sa tacaíocht a sholáthraíonn Europol go háirithe, tá cosaintí éifeachtacha san áireamh leis an Rialachán seo chun a chinntiú go gcomhlíontar go hiomlán cearta bunúsacha de réir mar atá cumhdaithe sa Chairt um Chearta Bunúsacha. Tá aon phróiseáil ar shonraí pearsanta faoin Rialachán seo teoranta do mhéid atá riachtanach agus comhréireach go docht, agus faoi réir coinníollacha soiléire, ceanglais dhochta agus maoirseacht éifeachtach ag an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí.

(46) Leis an Rialachán seo tugtar aird go hiomlán ar na cearta bunúsacha agus ar na coimircí, cloítear leis na prionsabail atá aitheanta go háirithe i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, go háirithe an ceart go ndéanfar sonraí pearsanta a chosaint agus an ceart chun príobháideachta mar a chosnaítear le hAirteagail 8 agus 7 den Chairt, chomh maith le hAirteagal 16 CFAE. I bhfianaise a thábhachtaí agus atá sonraí pearsanta a phróiseáil in obair an fhorfheidhmithe dlí go ginearálta, agus sa tacaíocht a sholáthraíonn Europol go háirithe, tá coimircí, sásraí maoirseachta daonlathaí agus cuntasachta feabhsaithe san áireamh leis an Rialachán seo chun a áirithiú go gcomhlíontar go hiomlán cearta bunúsacha de réir mar atá cumhdaithe sa Chairt um Chearta Bunúsacha, go háirithe na cearta chun comhionannais os comhair an dlí, chun neamh-idirdhealú, agus chun leigheas éifeachtach os comhair na cúirte náisiúnta inniúla i gcoinne aon cheann de na bearta a dhéantar de bhun an Rialacháin seo. Tá aon phróiseáil ar shonraí pearsanta faoin Rialachán seo teoranta do mhéid atá riachtanach agus comhréireach go docht, agus faoi réir coinníollacha soiléire, ceanglais dhochta agus maoirseacht éifeachtach ag an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>47</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1 – pointe b</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 2 – mír 1 – pointe p</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(p) ciallaíonn ‘sonraí pearsanta riaracháin’ na sonraí pearsanta go léir a phróiseálann Europol seachas sonraí oibríochtúla;

(p) ciallaíonn ‘sonraí pearsanta riaracháin’ na sonraí pearsanta go léir a phróiseálann Europol seachas sonraí pearsanta oibríochtúla;

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>48</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1– pointe c – an chuid réamhráiteach</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 2 – mír 1</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c) cuirtear pointe (q) seo a leanas leis:

(c) cuirtear isteach na pointí seo a leanas:

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>49</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1 – pointe c</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 2 – mír 1 – pointe q</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(q) ciallaíonn ‘cáschomhad imscrúdaitheach’ tacar sonraí nó tacair sonraí iomadúla a fuair Ballstát, Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (OIPE) nó tríú tír i gcomhthéacs imscrúdú coiriúil leanúnach, i gcomhréir le riachtanais agus cosaintí nós imeachta faoin dlí coiriúil náisiúnta infheidhme, agus a chuirtear faoi bhráid Europol mar thaca leis an imscrúdú coiriúil sin.”

(q) ciallaíonn ‘cáschomhad imscrúdaitheach’ tacar sonraí nó tacair sonraí iomadúla a fhaigheann Ballstát, Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (‘OIPE’), Eurojust nó tríú tír i gcomhthéacs imscrúdú coiriúil leanúnach, i gcomhréir le riachtanais agus cosaintí nós imeachta i ndáil le hurraim do chearta bunúsach faoin dlí infheidhme, agus a chuireann siad faoi bhráid Europol mar thaca leis an imscrúdú coiriúil sin.

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>50</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1 – pointe c</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 2 –mír 1 – pointe q a (nua)</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(qa) ciallaíonn ‘géarchéim’ fíortheagmhas atá fós sa siúl nó a tharla le déanaí, a bhfuil baint aige le coir a bhaineann le sceimhlitheoireacht, ina gcruthaítear ábhar ar líne lena léirítear díobháil don bheatha nó do shláine fhisiceach nó lena n-iarrtar díobháil don bheatha nó do shláine fhisiceach go luath agus atá dírithe ar imeagla thromchúiseach a chur ar phobal nó a bhfuil an éifeacht sin aige agus nuair atá poitéinseal réamh-mheasta ann le haghaidh iolrú agus cúrsaíocht víreasach easpónantúil ar fud seirbhísí ar líne iolracha.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>51</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1 – pointe c</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 2 –mír 1 – pointe q b (nua)</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(qb) ciallaíonn ‘ábhar sceimhlitheoireachta’ ábhar sceimhlitheoireachta mar a shainmhínítear in Airteagal 2(7) de Threoir (AE) 2021/784 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle1a;

 

__________________

 

1a Rialachán (AE) 2021/784 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2029 maidir le haghaidh a thabhairt ar scaipeadh ábhair sceimhlitheoireachta ar líne (IO 172, 17.5.2021, lch. 79).

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>52</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1 – pointe c</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 2 –mír 1 – pointe q c (nua)</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(qc) ciallaíonn ‘ábhar mí-úsáide gnéasaí leanaí’ ábhar ar pornagrafaíocht leanaí é mar a shainmhínítear i bpointe (c) d’Airteagal 2 de Threoir 2011/93/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle1a nó léiriú pornagrafach mar a shainmhínítear i bpointe (e) d’Airteagal 2 den Treoir sin;

 

__________________

 

1a Treoir 2011/93/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le mí-úsáid ghnéasach agus teacht i dtír gnéasach ar leanaí agus pornagrafaíocht leanaí a chomhrac, agus a chuirtear in ionad Chinneadh Réime 2004/68/CGB ón gComhairle (IO L 335, 17.12.2011, lch. 1).

 

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>53</NumAm>

 

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1 – pointe c</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 2 – mír 1 – pointe q d (nua)</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(qd) ciallaíonn catagóir aistrithe sonraí pearsanta grúpa aistrithe sonraí pearsanta a bhaineann leis an bhfíortheagmhas céanna a bhaineann le díobháil don bheatha nó don shláine choirp agus ina bhfuil na catagóirí céanna sonraí pearsanta agus ábhar sonraí.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>54</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2 – pointe a – pointe ii</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 4 – mír 1 – pointe j</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(j) comhoibriú leis na comhlachtaí Aontais a bunaíodh ar bhonn Theideal V CFAE agus le OLAF agus le GESLF, go háirithe trí mhalartuithe faisnéise agus trí thacaíocht anailíseach sna réimsí a thagann laistigh dá n-inniúlacht a chur ar fáil dóibh;

(j) comhoibriú leis na comhlachtaí Aontais a bunaíodh ar bhonn Theideal V CFAE, mar aon le OLAF agus le GESLF, go háirithe trí mhalartuithe faisnéise agus trí thacaíocht anailíseach sna réimsí a thagann laistigh dá n-inniúlachtaí a chur ar fáil dóibh;

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>55</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2 – pointe a – pointe iii</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 4 – mír 1 – pointe m</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(m) tacú le gníomhaíochtaí na mBallstát d'fhonn na saghsanna coireachta a liostaítear in Iarscríbhinn I a chosc agus a chomhrac, ar coireanna iad a éascaítear, a chuirtear chun cinn nó a dhéantar trí úsáid a bhaint as an idirlíon, lena n-áirítear, i gcomhar leis na Ballstáit, freagairt na n-údarás forfheidhmithe dlí a chomhordú do chibirionsaithe, ábhar sceimhlitheoireachta ar líne a bhaint agus ábhar ar an idirlíon a atreorú, lena n-éascaítear, lena gcuirtear chun cinn nó lena ndéantar na saghsanna sin coireachta, chuig na soláthróirí seirbhísí ar líne lena mbaineann chun go ndéanfaidh siad iad a mheas, go deonach, maidir le comhoiriúnacht an ábhair ar an idirlíon a chuirtear ar aghaidh chucu lena dtéarmaí agus lena gcoinníollacha féin;

(m) tacú le gníomhaíochtaí na mBallstát chun na saghsanna coireachta a liostaítear in Iarscríbhinn I a chomhrac, ar coireanna iad a éascaítear, a chuirtear chun cinn nó a dhéantar trí úsáid a bhaint as an idirlíon, lena n-áirítear, i gcomhar leis na Ballstáit, tacú le comhordú fhreagairt údaráis forfheidhmithe dlí na mBallstát ar chibear-ionsaithe, ábhar sceimhlitheoireachta ar líne agus ábhar mí-úsáide gnéasaí leanaí a bhaint, agus ábhar ar líne a atreorú chuig na soláthróirí seirbhísí ar líne chun go ndéanfaidh siad iad a mheas, go deonach, maidir le comhoiriúnacht an ábhair ar an idirlíon a chuirtear ar aghaidh chucu lena dtéarmaí agus lena gcoinníollacha féin, agus an ceart chun príobháideachais agus cosaint sonraí pearsanta á n-urramú ag an am céanna;

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>56</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2– pointe a – pointe iv – an chuid réamhráiteach</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 4 – mír 1</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(iv) cuirtear pointí (q) agus (r) seo a leanas leis:

(iv) cuirtear pointí (q) agus (ub) seo a leanas leis:

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>57</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2 – pointe a – pointe iv</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 4 – mír 1 – pointe q</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(q) tacú leis na Ballstáit daoine a shainaithint arb ionann a rannpháirteachas i gcoireanna atá faoi chuimsiú shainchúram Europol, de réir mar a liostaítear in Iarscríbhinn I, agus ardriosca slándála, agus imscrúduithe comhpháirteacha, comhordaithe agus tosaíochta a éascú;

(q) tacú leis na Ballstáit daoine a shainaithint a bhfuil amhras fúthu go bhfuil siad ag gabháil do choireanna a thagann faoi raon feidhme shainordú Europol, de réir mar a liostaítear in Iarscríbhinn I, agus arb ionann iad agus ardriosca slándála, agus a dhéanann imscrúduithe comhpháirteacha, comhordaithe agus tosaíochta a éascú;

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>58</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2 – pointe a – pointe iv</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 4 – mír 1 – pointe r</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(r) sonraí a chur isteach i gCóras Faisnéise Schengen, i gcomhréir le Rialachán (AE) 2018/1862 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle*, tar éis dul i gcomhairle leis na Ballstáit i gcomhréir le hAirteagal 7 den Rialachán seo, agus faoi údarú ó Stiúrthóir Feidhmiúcháin Europol, maidir le rannpháirteachas amhrasta náisiúnaigh ó thríú tír i gcoir a bhfuil inniúlacht ag Europol ina leith agus ar a bhfuil sé eolach ar bhonn na faisnéise a fhaightear ó thríú tíortha nó ó eagraíochtaí idirnáisiúnta laistigh de chiall Airteagal 17(1)(b);

(r) foláirimh a chur isteach i gCóras Faisnéise Schengen, i gcomhréir le Rialachán (AE) 2018/1862 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle1a, tar éis dul i gcomhairle leis na Ballstáit i gcomhréir le hAirteagal 7 den Rialachán seo, nach raibh mar thoradh air go ndearna Ballstát agóid réasúnaithe ná go ndearna Ballstát a chur in iúl go raibh sé ar intinn aige foláireamh a chur isteach ar a shon féin agus faoi údarú ó Stiúrthóir Feidhmiúcháin Europol, maidir le rannpháirteachas amhrasta náisiúnaigh ó thríú tír i gcoir a bhfuil inniúlacht ag Europol ina leith agus ar a bhfuil sé eolach ar bhonn na faisnéise a fhaightear ó thríú tíortha nó ó eagraíochtaí idirnáisiúnta a chomhlíonann ceann de na coinníollacha a liostaítear in Airteagal 25(1) den Rialachán seo nó ó thríú tír nach gcomhlíonann ceann de na coinníollacha a liostaítear in Airteagal 25(1) den Rialachán seo, ar choinníoll go bhfuil an fhaisnéis deimhnithe ag tríú tír a chomhlíonann na coinníollacha sin nó ar choinníoll go mbaineann an fhaisnéis le cion sceimhlitheoireachta nó le coireacht eagraithe;

 

__________________

 

1a Rialachán (AE) 2018/1862 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Samhain 2018 maidir le Córas Faisnéise Schengen (SIS) a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse an chomhair póilíneachta agus breithiúnais i ngnóthaí coiriúla, lena leasaítear Cinneadh 2007/533/JHA ón gComhairle, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1986/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Cinneadh 2010/261/AE ón gCoimisiún (IO L 312, 7.12.2018, lch. 56).

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>59</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2 – pointe a – pointe iv</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 4 – mír 1 – pointe s</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(s) tacaíocht a sholáthar do chur i bhfeidhm an tsásra measúnaithe agus faireacháin faoi Rialachán (AE) Uimh 1053/2013 faoi chuimsiú chuspóirí Europol de réir mar a leagtar amach in Airteagal 3;

(s) tacaíocht a sholáthar do chur i bhfeidhm an tsásra measúnaithe agus faireacháin faoi Rialachán (AE) Uimh 1053/2013 faoi chuimsiú chuspóirí Europol de réir mar a leagtar amach in Airteagal 3 trí shaineolas agus anailísí a sholáthar, i gcás inarb ábhartha;

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>60</NumAm>

 

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2 – pointe a – pointe iv</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 4 – mír 1 – pointe t</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(t) faireachán réamhghníomhach a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí taighde agus nuálaíochta agus páirt a ghlacadh iontu atá ábhartha do bhaint amach na gcuspóirí a leagtar amach in Airteagal 3, tacú le gníomhaíochtaí gaolmhara na mBallstát, agus na gníomhaíochtaí taighde agus nuálaíochta dá chuid a chur i bhfeidhm maidir le gnóthaí a chumhdaítear ag an Rialachán seo, lena n-áirítear forbairt, oiliúint, tástáil agus bailíochtú algartam le haghaidh uirlisí a fhorbairt.

(t) faireachán réamhghníomhach a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí taighde agus nuálaíochta agus páirt a ghlacadh iontu atá ábhartha do bhaint amach na gcuspóirí a leagtar amach in Airteagal 3, trí thacú le gníomhaíochtaí gaolmhara na mBallstát agus na gníomhaíochtaí taighde agus nuálaíochta dá chuid a chur chun feidhme maidir le gnóthaí a chumhdaítear ag an Rialachán seo, lena n-áirítear tionscadail maidir le forbairt, oiliúint, tástáil agus bailíochtú algartam le haghaidh uirlisí sonracha a fhorbairt lena n-úsáid i bhforfheidhmiú an dlí.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>61</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2 – pointe a – pointe iv</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 4 – mír 1 – pointe u</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(u) tacú le gníomhaíochtaí na mBallstát chun scaipeadh ábhair ar líne a bhaineann le sceimhlitheoireacht nó le hantoisceachas foréigneach i gcásanna éigeandála a chosc, a eascraíonn as teagmhas leanúnach nó úrnua sa saol réadúil, lena léirítear díobháil don bheatha nó do shláine fhisiceach nó lena n-iarrtar díobháil don bheatha nó do shláine fhisiceach go luath, nó atá dírithe ar imeagla thromchúiseach a chur ar an daonra nó a bhfuil an éifeacht sin aige, agus nuair atá poitéinseal réamh-mheasta ann le haghaidh iolrú agus cúrsaíocht víreasach easpónantúil ar fud soláthraithe seirbhíse ar líne iolracha.

scriosta

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>62</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2 – pointe a – pointe iv</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 4 – mír 1 – pointe – u a (nua)</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ua) comhoibriú le hAonaid um Fhaisnéis Airgeadais (FIUanna), trí aonad náisiúnta Europol nó, má cheadaíonn an Ballstát ábhartha é, trí theagmháil dhíreach idir na hAonaid um Fhaisnéis Airgeadais agus Europol, go háirithe trí mhalartuithe faisnéise agus trí thacaíocht anailíseach a sholáthar chun tacú le himscrúduithe trasteorann arna ndéanamh ag na Ballstáit maidir le gníomhaíochtaí sciúrtha airgid d’eagraíochtaí coiriúla trasnáisiúnta agus maoiniú na sceimhlitheoireachta;

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>63</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2 – pointe a – pointe iv</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 4 – mír 1 – pointe – u b (nua)</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ub) faireachán a dhéanamh, anailís a dhéanamh agus breithmheas a thabhairt ar fholáirimh dhearga, arna bhfoilsiú ag Interpol arna iarraidh sin ag tríú tíortha, agus fógra a thabhairt do na Ballstáit, don tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí agus don Choimisiún i gcás ina bhfuil amhras réasúnach ann gur eisíodh foláireamh de shárú ar Airteagal 3 de bhunreacht Interpol.”

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>64</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – fomhír 2 – pointe d</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 4 – mír 4 a</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4a. Cuideoidh Europol leis an gCoimisiún chun príomhthéamaí taighde a shainaithint, agus cláir réime an Aontais um ghníomhaíochtaí taighde agus nuálaíochta atá ábhartha do na cuspóirí a leagtar amach in Airteagal 3 a bhaint amach a tharraingt suas agus a chur chun feidhme. Nuair a chuidíonn Europol leis an gCoimisiún chun príomhthéamaí taighde a shainaithint, agus clár réime an Aontais a tharraingt suas agus a chur chun feidhme, ní bhfaighidh an Ghníomhaireacht maoiniú ón gclár sin.

4a. Cuideoidh Europol leis an gCoimisiún chun príomhthéamaí taighde a shainaithint, agus cláir réime an Aontais um ghníomhaíochtaí taighde agus nuálaíochta atá ábhartha do na cuspóirí a leagtar amach in Airteagal 3 a bhaint amach a tharraingt suas agus a chur chun feidhme. I gcás ina bhfuil ról ag Europol i ndearadh nó i gcur i bhfeidhm chreatchlár de chuid an Aontais, ní bhfaighidh cistiú ón gclár sin. I gcás inarb iomchuí, féadfaidh Europol dul i gcomhairle leis an Airmheán Comhpháirteach Taighde agus gníomhaíochtaí taighde agus nuálaíochta á sainiú agus á gcoincheapú aige maidir le gnóthaí a chumhdaítear leis an Rialachán seo. Déanfaidh Europol na bearta uile is gá chun coinbhleachtaí leasa a sheachaint.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>65</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – fomhír 2 – pointe d</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 4 – mír 4 b</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4b. Tacóidh Europol le cásanna sainiúla d’infheistíochtaí díreacha coigríche isteach san Aontais a scagadh faoi Rialachán (AE) 2019/452 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle* a bhaineann le gnóthais a sholáthraíonn teicneolaíochtaí atá in úsáid nó atá á bhforbairt ag Europol nó ag na Ballstáit chun coireanna a chosc agus a imscrúdú a chumhdaítear ag Airteagal 3 maidir leis na himpleachtaí do shlándáil lena bhfuiltear ag súil.

4b. Tacóidh Europol leis an gCoimisiún agus le Ballstáit maidir le cásanna sainiúla d’infheistíochtaí díreacha coigríche isteach san Aontais a scagadh faoi Rialachán (AE) 2019/452 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle1a a bhaineann le gnóthais a sholáthraíonn teicneolaíochtaí, lena n-áirítear bogearraí nó teicneolaíochtaí criticiúla a d’fhéadfaí a úsáid chun an sceimhlitheoireacht a éascú, atá in úsáid ag Europol nó ag na Ballstáit chun coireanna a chosc agus a imscrúdú a chumhdaítear ag Airteagal 3 maidir leis na himpleachtaí do shlándáil lena bhfuiltear ag súil.

 

__________________

 

1a Rialachán (AE) 2019/452 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Márta 2019 lena gcuirtear ar bun creat maidir le hinfheistíochtaí díreacha coigríche isteach san Aontas a scagadh (IO L 79I , 21.3.2019, lch. 1).

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>66</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2 – pointe e a (nua)</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 4 – mír 5 a (nua)</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(e a) cuirtear isteach an mhír 5a seo a leanas:

 

“5a. Urramóidh Europol na cearta agus na saoirsí bunúsacha atá cumhdaithe sa Chairt i gcomhlíonadh a chúraimí.”

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>67</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 6 – mír 1</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(3) in Airteagal 6, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:

scriosta

1. I gcásanna ar leith ina measann Europol gur cheart imscrúdú coiriúil a thionscnamh maidir le coir a thagann faoi raon feidhme na gcuspóirí dá chuid, iarrfaidh sé ar údaráis inniúla an Bhallstáit nó na mBallstát lena mbaineann, trí na haonaid náisiúnta, imscrúdú coiriúil den sórt sin a thionscnamh, a chur i gcrích nó a chomhordú.

 

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>68</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 6 – mír 1 a (nua)</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(-3) In Airteagal 6, cuirtear an mhír 1a seo a leanas isteach:

 

“1 a. Gan dochar do mhír 1, i gcás ina measann Europol gur cheart imscrúdú coiriúil a thionscnamh maidir le coir shonrach a dhéanann difear do leas coiteann atá cumhdaithe ag beartas de chuid an Aontais ach nach de chineál trasteorann an choir, iarrfaidh sé ar údaráis inniúla an Bhallstáit lena mbaineann, tríd an aonad náisiúnta, imscrúdú coiriúil den sórt sin a thionscnamh, a dhéanamh nó a chomhordú.”

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>69</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3 a (nua)</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 6 – mír 2</Article2>

 

An téacs atá ann

Leasú

 

(3a) In Airteagal 6, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 2:

2. Cuirfidh na haonaid náisiúnta Europol ar an eolas gan mhoill maidir le cinneadh údaráis inniúla na mBallstát lena mbaineann faoi aon iarraidh a dhéantar de bhun mhír 1.

2. Cuirfidh na haonaid náisiúnta Europol ar an eolas gan mhoill maidir le cinneadh údaráis inniúla na mBallstát lena mbaineann faoi aon iarraidh a dhéantar de bhun mhíreanna 1 agus 1a.

 (32016R0794)

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>70</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3 b (nua)</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 6 – mír 3 – an chuid réamhráiteach</Article2>

 

An téacs atá ann

Leasú

 

(3 b) In Airteagal 6(3), cuirtear an méid seo a leanas in ionad na coda réamhráití:

3. Má chinneann údaráis inniúla Ballstáit gan géilleadh d'iarraidh arna déanamh ag Europol de bhun mhír 1, cuirfidh siad Europol ar an eolas faoin méid is cúis lena gcinneadh, gan moill mhíchuí, ach b'fhearr é a dhéanamh laistigh d'aon mhí tar éis an iarraidh a fháil. Mar sin féin, féadfar gan na cúiseanna a thabhairt, i gcás, dá dtabharfaí iad:

"3. Má chinneann údaráis inniúla Ballstáit gan géilleadh d’iarraidh arna déanamh ag Europol de bhun mhíreanna 1 agus 1a, cuirfidh siad Europol ar an eolas faoin méid is cúis lena gcinneadh, gan moill mhíchuí, ach b'fhearr é a dhéanamh laistigh d'aon mhí tar éis an iarraidh a fháil. Mar sin féin, féadfar gan na cúiseanna a thabhairt, i gcás, dá dtabharfaí iad:

 (32016R0794)

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>71</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3 c (nua)</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 6 – mír 4</Article2>

 

An téacs atá ann

Leasú

 

(3c) In Airteagal 6, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 4:

4. Cuirfidh Europol Eurojust ar an eolas láithreach faoi aon iarraidh arna déanamh de bhun mhír 1 agus faoi aon chinneadh arna dhéanamh ag údarás inniúil de chuid Ballstáit de bhun mhír 2.

"4. Cuirfidh Europol Eurojust ar an eolas láithreach agus, i gcás inarb ábhartha OIPE, faoi aon iarraidh arna déanamh de bhun mhíreanna 1 agus 1a agus faoi aon chinneadh arna dhéanamh ag údarás inniúil de chuid Ballstáit de bhun mhír 2;”

 (Doiciméad 32016R0794)

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>72</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 7 – mír 8</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

8. Áiritheoidh na Ballstáit go ligtear do na haonaid faisnéise airgeadais dá gcuid a bunaíodh de bhun Threoir (AE) 2015/849 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle* comhoibriú le Europol i gcomhréir le hAirteagal 12 de Threoir (AE) 2019/1153 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle**, go háirithe tríd an aonad náisiúnta dá gcuid maidir le faisnéis agus anailísí airgeadais, laistigh de theorainneacha a sainordaithe agus a n-inniúlachta.

8. Áiritheoidh na Ballstáit go ligtear do na haonaid faisnéise airgeadais dá gcuid a bunaíodh de bhun Threoir (AE) 2015/849 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle* freagra a thabhairt ar iarrataí a bhfuil údar cuí leo arna ndéanamh ag Europol i gcomhréir le hAirteagal 12 de Threoir (AE) 2019/1153 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle**, trína n-aonad náisiúnta nó, má cheadaíonn an Ballstát sin é, trí theagmháil dhíreach le Europol maidir le faisnéis agus anailísí airgeadais, laistigh de theorainneacha a sainordaithe agus a n-inniúlachta.

__________________

__________________

*  Treoir (AE) 2015/849 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le cosc a chur ar úsáid an chórais airgeadais chun críocha sciúrtha airgid nó maoinithe sceimhlitheoirí, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoir 2005/60/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoir 2006/70/CE ón gCoimisiún (IO L 141, 5.6.2015, lch. 73).

*  Treoir (AE) 2015/849 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le cosc a chur ar úsáid an chórais airgeadais chun críocha sciúrtha airgid nó maoinithe sceimhlitheoirí, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoir 2005/60/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoir 2006/70/CE ón gCoimisiún (IO L 141, 5.6.2015, lch. 73).

**  Treoir (AE) 2019/1153 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena leagtar síos rialacha lena n-éascaítear úsáid faisnéise airgeadais agus faisnéise eile chun coireanna coiriúla áirithe a chosc, a bhrath, a imscrúdú nó a ionchúiseamh, agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2000/642/JHA ón gComhairle (IO L 186, 11.7.2019, lch. 122).

**  Treoir (AE) 2019/1153 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena leagtar síos rialacha lena n-éascaítear úsáid faisnéise airgeadais agus faisnéise eile chun coireanna coiriúla áirithe a chosc, a bhrath, a imscrúdú nó a ionchúiseamh, agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2000/642/CGB ón gComhairle (IO L 186, 11.7.2019, lch. 122).

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>73</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4 a (nua)</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 11 – mír 1</Article2>

 

An téacs atá ann

Leasú

 

(4a) In Airteagal 11(1), cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (a):

(a) doiciméad ina bhfuil clársceidealú ilbhliantúil agus clár oibre bliantúil Europol don bhliain dár gcionn, a ghlacadh gach bliain, trí thromlach dhá thrian dá chuid comhaltaí agus i gcomhréir le hAirteagal 12;

“(a) doiciméad clársceidealaithe aonair a ghlacadh gach bliain, trí thromlach dhá thrian dá chuid comhaltaí agus i gcomhréir le hAirteagal 12 i gcomhréir le hAirteagal 32 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2019/7151a ón gCoimisiún agus le treoirlínte gaolmhara an Choimisiúin don doiciméad clársceidealaithe aonair ina bhfuil clársceidealú ilbhliantúil agus clár oibre bliantúil Europol don bhliain dár gcionn.

 

__________________

 

1a Rialachán Tarmligthe ón gCoimisiún (AE) 2019/715 an 18 Nollaig 2018 maidir leis an rialachán réime airgeadais do chomhlachtaí arna gcur ar bun faoi CFAE agus faoi Chonradh Euratom agus dá dtagraítear in Airteagal 70 de Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 2018/1046 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 122, 10.5.2019, lch. 1).”

 (32016R0794)

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>74</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4 b (nua)</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 11 – mír 1 – pointe – u a (nua)</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(4b) Cuirtear pointe (u) seo a leanas isteach in Airteagal 11(1):

 

“(ua) Oifigeach um Chearta Bunúsacha a cheapadh, a bheidh neamhspleách ó thaobh feidhme le linn dó nó di a chuid dualgas nó a cuid dualgas a fheidhmiú”

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>75</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4 c (nua)</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 12 – mír 1</Article2>

 

An téacs atá ann

Leasú

 

(4c) In Airteagal 12, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:

1. Glacfaidh an Bord Bainistíochta, faoin 30 Samhain gach bliain, doiciméad ina mbeidh clársceidealú ilbhliantúil agus clár oibre bliantúil Europol, ar bhonn dréacht arna chur ar aghaidh ag an Stiúrthóir Feidhmiúcháin, ag cur san áireamh dó tuairim an Choimisiúin agus, a mhéid a bhaineann leis an gclársceidealú ilbhliantúil déanfaidh sé é sin tar éis dó dul i gcomhairle le GGPC. Cuirfidh an Bord Bainistíochta an doiciméad sin ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig GGPC.

"1. Glacfaidh an Bord Bainistíochta, faoin 30 Samhain gach bliain, doiciméad clársceidealaithe aonair ina mbeidh clársceidealú ilbhliantúil agus clár oibre bliantúil Europol, ar bhonn dréacht arna chur ar aghaidh ag an Stiúrthóir Feidhmiúcháin, ag cur san áireamh dó tuairim an Choimisiúin agus, a mhéid a bhaineann leis an gclársceidealú ilbhliantúil déanfaidh sé é sin tar éis dó dul i gcomhairle le GGPC. Má chinneann an Bord Bainistíochta gan gnéithe de thuairim an Choimisiúin a chur san áireamh, soláthróidh sé bonn cirt cuimsitheach. Beidh feidhm ag an oibleagáid chéanna maidir leis na gnéithe a d’ardaigh GGPC i gcomhréir le pointe (c) d’Airteagal 51(2). Cuirfidh an Bord Bainistíochta an doiciméad clársceidealaithe aonair críochnaitheach ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig GGPC.

 (32016R0794)

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>76</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4 d (nua)</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 12 – mír 2 – fomhír 1</Article2>

 

An téacs atá ann

Leasú

 

(4d) In Airteagal 12(2), cuirtear an méid seo a leanas isteach in ionad na chéad fomhíre:

2. Leagfar amach sa chlársceidealú ilbhliantúil clársceidealú straitéiseach foriomlán, lena n-áirítear na cuspóirí, na torthaí a mbeifear ag súil leo agus na táscairí feidhmíochta. Leagfar amach leis sin freisin pleanáil acmhainní, lena n-áirítear an buiséad ilbhliantúil agus foireann. Beidh ar áireamh ann an straitéis le haghaidh caidreamh le tríú tíortha agus le heagraíochtaí idirnáisiúnta.

Leagfar amach sa chlársceidealú ilbhliantúil clársceidealú straitéiseach foriomlán, lena n-áirítear na cuspóirí, na torthaí a mbeifear ag súil leo agus na táscairí feidhmíochta. Leagfar amach leis sin freisin pleanáil acmhainní, lena n-áirítear an buiséad ilbhliantúil agus foireann. Beidh ar áireamh ann an straitéis le haghaidh caidreamh le tríú tíortha agus le heagraíochtaí idirnáisiúnta agus a ghníomhaíochtaí taighde agus nuálaíochta pleanáilte.

 (32016R0794)

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>77</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4 e (nua)</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 14 – mír 4</Article2>

 

An téacs atá ann

Leasú

 

(4e) In Airteagal 14, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 4:

4. Féadfaidh an Bord Bainistíochta cuireadh a thabhairt d'aon duine a bhféadfadh a thuairim nó a tuairim a bheith ábhartha don phlé, lena n-áirítear, más iomchuí, ionadaí de chuid GGPC, freastal ar chruinnithe dá chuid i gcáil breathnóra gan ceart vótála.

4. Féadfaidh an Bord Bainistíochta cuireadh a thabhairt d’aon duine a bhféadfadh a thuairim nó a tuairim a bheith ábhartha don phlé freastal ar chruinnithe dá chuid i gcáil breathnóra gan ceart vótála. Tabharfar cuireadh do bheirt ionadaithe GGPC chuig gach cruinniú de chuid an Bhoird Bhainistíochta i gcáil breathnóra gan ceart vótála.

 (32016R0794)

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>78</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4 f (nua)</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 16 – mír 3</Article2>

 

An téacs atá ann

Leasú

 

(4f) In Airteagal 16, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 3:

3. Féadfaidh an Chomhairle a iarraidh ar an Stiúrthóir Feidhmiúcháin tuairisciú faoi chomhlíonadh a dhualgas nó a dualgas.

3. Féadfaidh an Chomhairle agus GGPC a iarraidh ar an Stiúrthóir Feidhmiúcháin tuairisciú faoi chomhlíonadh a dhualgas nó a dualgas.

 (32016R0794)

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>79</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4 g (nua)</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 16 – mír 5 – pointe d</Article2>

 

An téacs atá ann

Leasú

 

(4g) In Airteagal 16(5), cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (d):

(d) an dréacht-chlársceidealú ilbhliantúil agus na dréachtchláir oibre bhliantúla a ullmhú agus iad a chur faoi bhráid an Bhoird Bainistíochta tar éis dul i gcomhairle leis an gCoimisiún;

(d) an dréachtdoiciméad clársceidealaithe aonair a ullmhú ina bhfuil an clársceidealú ilbhliantúil agus na cláir oibre bhliantúla agus é a chur faoi bhráid an Bhoird Bainistíochta tar éis dul i gcomhairle leis an gCoimisiún agus le GGPC;

 ((32016R0794))

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>80</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5 – pointe a – pointe ii</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 18 – mír 2 – pointe e</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(e) taighde agus nuálaíocht maidir le gnóthaí a chumhdaítear ag an Rialachán seo maidir le forbairt, oiliúint, tástáil agus bailíochtú algartam le haghaidh uirlisí a fhorbairt;

(e) tionscadail taighde agus nuálaíochta maidir le gnóthaí a chumhdaítear ag an Rialachán seo maidir le forbairt, oiliúint, tástáil agus bailíochtú algartam le haghaidh uirlisí sonracha a fhorbairt lena n-úsáid i bhforfheidhmiú an dlí;

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>81</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5 – pointe a – pointe ii</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 18 – mír 2 – pointe f</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(f) tacaíocht a thabhairt do na Ballstáit chun an pobal a chur ar an eolas maidir le daoine atá faoi amhras nó daoine ciontaithe a bhfuiltear sa tóir orthu bunaithe ar chinneadh breithiúnach a bhaineann le cion coiriúil a bhfuil inniúlacht ag Europol ina leith, agus soláthar faisnéise ón bpobal a éascú i dtaca leis na daoine sin.

(f) tacaíocht a thabhairt do na Ballstáit chun an pobal a chur ar an eolas maidir le daoine atá faoi amhras nó daoine ciontaithe a bhfuiltear sa tóir orthu bunaithe ar chinneadh breithiúnach a bhaineann le cion coiriúil a bhfuil inniúlacht ag Europol ina leith, agus soláthar faisnéise, do na Ballstáit agus do Europol, ón bpobal a éascú i dtaca leis na daoine sin.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>82</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5 – pointe b</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 18 – mír 3a</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3a. Déanfar sonraí pearsanta a phróiseáil chun críche taighde agus nuálaíochta dá dtagraítear i bpointe (e) de mhír 2 trí bhíthin thionscadail taighde agus nuálaíochta Europol lena mbaineann cuspóirí, fad agus raon feidhme a leagtar amach go soiléir maidir leis an bpróiseáil sonraí pearsanta atá i gceist, a mbeidh na cosaintí sainiúla breise a leagtar amach in Airteagal 33a infheidhme ina leith.

3a. Déanfar sonraí pearsanta a phróiseáil chun críche taighde agus nuálaíochta dá dtagraítear i bpointe (e) de mhír 2 trí bhíthin thionscadail taighde agus nuálaíochta Europol lena mbaineann críocha agus cuspóirí a leagtar amach go soiléir, agus beidh siad faoi réir na gcoimircí sainiúla breise a leagtar amach in Airteagal 33a, maidir le fad agus raon feidhme na próiseála sonraí pearsanta.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>83</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5 – pointe c</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 18 – mír 5</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

5. Gan dochar d’Airteagal 8(4) agus d’Airteagal 18a, tá catagóirí na sonraí pearsanta agus catagóirí na n-ábhar sonraí ar féidir a gcuid sonraí a bhailiú agus a phróiseáil le haghaidh gach rúin dá dtagraítear i mír 2 liostaithe in Iarscríbhinn II.

5. Gan dochar d’Airteagal 8(4), d’Airteagal 18(2)(e) agus d’Airteagal 18a, tá catagóirí na sonraí pearsanta agus catagóirí na n-ábhar sonraí ar féidir a gcuid sonraí a bhailiú agus a phróiseáil le haghaidh gach rúin dá dtagraítear i mír 2 liostaithe in Iarscríbhinn II.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>84</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – fomhír 5 – pointe d</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 18 – mír 5a</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(d) cuirtear mír 5a seo a leanas isteach:

scriosta

5a. Sula ndéantar sonraí a phróiseáil faoi mhír 2 den Airteagal seo, féadfaidh Europol sonraí pearsanta a phróiseáil ar bhonn sealadach a fhaightear de bhun Airteagal 17(1) agus (2) chun a chinneadh cibé acu an gcomhlíontar nó nach gcomhlíontar riachtanais mhír 5 den Airteagal seo, lena n-áirítear na sonraí a sheiceáil i gcoinne na sonraí uile a phróiseálann Europol cheana féin i gcomhréir le mír 5.

 

Déanfaidh an Bord Bainistíochta, ag gníomhú dó ar mholadh ón Stiúrthóir Feidhmiúcháin agus tar éis dul i gcomhairle le MECS, na coinníollacha a bhaineann le próiseáil na sonraí sin a shonrú a thuilleadh.

 

Ní féidir le Europol sonraí a phróiseáil de bhun na míre seo ach le haghaidh tréimhse nach mó ná bliain amháin, nó i gcásanna lena mbaineann bonn cirt le haghaidh tréimhse níos faide le húdarú roimh ré ó MECS, i gcás inar gá chun críche an Airteagail seo. Nuair a léirítear le toradh na próiseála nach gcomhlíontar riachtanais mhír 5 den Airteagal seo leis na sonraí pearsanta, scriosfaidh Europol na sonraí sin agus cuirfidh sé soláthraí na sonraí ar an eolas dá réir sin.

 

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>85</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5 – pointe c</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 18 – mír 6</Article2>

 

An téacs atá ann

Leasú

 

(5 a) cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 6:

6. Féadfaidh Europol sonraí a phróiseáil ar bhonn sealadach chun a chinneadh an bhfuil sonraí den sórt sin ábhartha dá chúraimí agus, má tá, chun na críocha dá dtagraítear i mír 2 dá bhfuil siad ábhartha a chinneadh. Déanfaidh an Bord Bainistíochta, ag gníomhú dó ar thogra ón Stiúrthóir Feidhmiúcháin agus tar éis dul i gcomhairle le MECS, na coinníollacha a bhaineann le próiseáil na sonraí sin a shonrú tuilleadh, go háirithe a mhéid a bhaineann le rochtain ar na sonraí agus le húsáid na sonraí sin, chomh maith leis na teorainneacha ama a bheidh ann maidir leis na sonraí a stóráil agus a scriosadh, ar teorainneacha ama iad nach bhféadfaidh a bheith níos faide ná sé mhí, agus aird chuí á tabhairt ar na prionsabail dá dtagraítear in Airteagal 28.

6. Féadfaidh Europol sonraí a phróiseáil ar bhonn sealadach chun a chinneadh an bhfuil sonraí den sórt sin ábhartha dá chúraimí agus, má tá, chun na críocha dá dtagraítear i mír 2 dá bhfuil siad ábhartha a chinneadh. Déanfaidh an Bord Bainistíochta, ag gníomhú dó ar thogra ón Stiúrthóir Feidhmiúcháin agus tar éis dul i gcomhairle le MECS, na coinníollacha a bhaineann le próiseáil na sonraí sin a shonrú tuilleadh, go háirithe a mhéid a bhaineann le rochtain ar na sonraí agus le húsáid na sonraí sin, chomh maith leis na teorainneacha ama a bheidh ann maidir leis na sonraí a stóráil agus a scriosadh, ar teorainneacha ama iad nach bhféadfaidh a bheith níos faide ná sé mhí, agus aird chuí á tabhairt ar na prionsabail dá dtagraítear in Airteagal 71 de Rialachán (AE) 2018/1725.”

 (32016R0794)

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>86</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5 – pointe d a (nua)</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 18 – mír 6 a (nua)</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

da. cuirtear mír 6a seo a leanas isteach:

 

“6a. Sula ndéantar sonraí a phróiseáil faoi mhír 2 den Airteagal seo, féadfaidh Europol, ar bhonn eisceachtúil, sonraí pearsanta a phróiseáil ar bhonn sealadach a fhaightear de bhun Airteagal 17(1) agus (2) chun a chinneadh cibé acu an gcomhlíontar nó nach gcomhlíontar riachtanais mhír 5 den Airteagal seo, agus chun na críche sin amháin, lena n-áirítear na sonraí a sheiceáil i gcoinne na sonraí uile a phróiseálann Europol cheana féin i gcomhréir le mír 5.

 

Déanfaidh an Bord Bainistíochta, ag gníomhú dó ar mholadh ón Stiúrthóir Feidhmiúcháin agus tar éis dul i gcomhairle le MECS, na coinníollacha a bhaineann le próiseáil na sonraí sin ar bhonn sealadach a shonrú a thuilleadh.

 

Ní féidir le Europol sonraí a phróiseáil de bhun na míre seo ach le haghaidh tréimhse nach mó ná bliain amháin, a bhféadfaí, aon uair amháin, síneadh sé mhí a chur léi, i gcásanna a bhfuil údar cuí leo i gcás inar gá agus ina mbeidh sé comhréireach chun críoch an Airteagail seo. Cuirfidh Europol MECS ar an eolas maidir leis an síneadh ar an uastréimhse próiseala. I gcás nach bhfuil gá a thuilleadh leis an bpróiseáil shealadach agus nach bhfuil sé comhréireach chun críoch an Airteagail seo, agus i gcás ar bith tar éis dheireadh na huastréimhse próiseála, déanfaidh Europol na sonraí pearsanta nach gcomhlíonann ceanglais mhír 5 den Airteagal seo agus torthaí na próiseála a scriosadh go do-athraithe, agus soláthróir na sonraí a chur ar an eolas dá réir.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>87</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 — mír 1 — pointe 6</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 18 a – teideal</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Próiseáil faisnéise mar thaca le himscrúdú coiriúil

Próiseáil sonraí pearsanta mar thaca le himscrúdú coiriúil

</Amend>

<Amend>Leasú  <NumAm>88</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 — mír 1 — pointe 6</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 18 – mír 1 – an chuid réamhráiteach</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1. I gcás inar gá é chun tacú le himscrúdú coiriúil sainiúil, féadfaidh Europol sonraí pearsanta a phróiseáil lasmuigh de chatagóirí na n-ábhar sonraí a liostaítear in Iarscríbhinn II sna cásanna a leanas:

1. I gcás inar gá é chun tacú le himscrúdú coiriúil sainiúil leanúnach, féadfaidh Europol sonraí pearsanta a phróiseáil lasmuigh de chatagóirí na n-ábhar sonraí a liostaítear in Iarscríbhinn II sna cásanna a leanas:

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>89</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 — mír 1 — pointe 6</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 18a – mír 1 – pointe a</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a) soláthraíonn Ballstát nó Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh comhad cáis imscrúdaithigh do Europol de bhun phointe (a) d’Airteagal 17(1) chun críche anailís oibríochtúil mar thaca leis an imscrúdú coiriúil sainiúil sin laistigh de shainordú Europol de bhun phointe (c) d’Airteagal 18(2); agus

(a) soláthraíonn Ballstát, Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh nó Eurojust comhad cáis imscrúdaithigh do Europol de bhun phointí (a) agus (b) d’Airteagal 17(1) lena n-iarrtar ar Europol tacú leis an imscrúdú coiriúil sainiúil leanúnach sin laistigh de shainordú Europol de bhun phointe (c) d’Airteagal 18(2); agus

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>90</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 — mír 1 — pointe 6</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 3 – mír 1 – pointe b</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b) measann Europol nach féidir an anailís oibríochtúil a dhéanamh ar an gcomhad cáis imscrúdaithigh gan sonraí pearsanta a phróiseáil nach gcomhlíontar riachtanais Airteagal 18(5) leo. Déanfar an measúnú sin a thaifeadadh.

(b) Tagann Europol ar an tátal nach féidir an anailís oibríochtúil a dhéanamh ar an gcomhad cáis imscrúdaithigh gan sonraí pearsanta a phróiseáil nach gcomhlíontar riachtanais Airteagal 18(5) leo. Déanfar an measúnú sin a thaifeadadh agus a sheoladh chuig MECS mar eolas.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>91</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 — mír 1 — pointe 6</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 13 – mír 1 – pointe b a (nua)</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(b a) iarrann Ballstát nó comhlacht de chuid an Aontais anailís straitéiseach laistigh de shainordú Europol de bhun phointe (b) d’Airteagal 18(2).

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>92</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 — mír 1 — pointe 6</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 18a – mír 2 – fomhír 1</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2. Is féidir le Europol sonraí pearsanta a phróiseáil atá i gcás imscrúdaitheach chomh fada agus a thacaítear leis an imscrúdú coiriúil sainiúil leanúnach dá ndearna an Ballstát OIPE an comhad cáis imscrúdaithigh a sholáthar i gcomhréir le mír 1, agus gan ach le haghaidh an imscrúdú sin a thacú.

2. Is féidir le Europol sonraí pearsanta a phróiseáil atá i gcomhad cáis imscrúdaithigh chomh fada agus a thacaítear leis an imscrúdú coiriúil sainiúil leanúnach dá ndearna an Ballstát, OIPE nó Eurojust an comhad cáis imscrúdaithigh a sholáthar i gcomhréir le mír 1, agus gan ach le haghaidh an imscrúdú sin a thacú.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>93</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 — mír 1 — pointe 6</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 18a – mír 2 – fomhír 2</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Déanfaidh an Bord Bainistíochta, ag gníomhú dó ar mholadh ón Stiúrthóir Feidhmiúcháin agus tar éis dul i gcomhairle le MECS, na coinníollacha a bhaineann le próiseáil na sonraí sin a shonrú a thuilleadh.

scriosta

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>94</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 — mír 1 — pointe 6</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 18a – mír 2 – fomhír 3</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Gan dochar do phróiseáil sonraí faoi Airteagal 18(5)a, déanfar sonraí pearsanta lasmuigh de chatagóirí na n-ábhar sonraí a liostaítear in Iarscríbhinn II a scaradh go feidhmiúil ó na sonraí eile agus ní féidir iad a rochtain ach i gcás inar gá é chun tacú leis an imscrúdú coiriúil sainiúil dá ndearnadh iad a sholáthar.

scriosta

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>95</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 — mír 1 — pointe 6</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 18a – mír 2 a (nua)</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2a. Nuair a thagann Europol ar an gconclúid go bhfuil comharthaí tosaigh ann go bhfuil a leithéid de shonraí díréireach nó go bhfuarthas iad agus cearta bunúsacha á sárú, déanfaidh Europol iad a scriosadh go do-athraithe gan iad phróiseáil. Nuair a thagann deireadh le tréimhse próiseála na sonraí pearsanta, déanfar na sonraí pearsanta a scriosadh go do-athraithe.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>96</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 — mír 1 — pointe 6</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 18a – mír 3 – fomhír 1</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3. Arna iarraidh sin don Bhallstát nó do OIPE a chuir cáschomhad imscrúdaitheach ar fáil do Europol de bhun mhír 1, is féidir le Europol an cáschomhad imscrúdaitheach sin agus toradh na hanailíse oibríochtúla dá chuid a stóráil níos faide ná an tréimhse stórála a leagtar amach i mír 2, chun críche fírinneacht, iontaofacht agus inrianaitheacht phróiseas na faisnéise coiriúla a áirithiú agus chun na críche sin amháin, agus gan ach le haghaidh na tréimhse agus a bhíonn na himeachtaí breithiúnacha a bhaineann leis an imscrúdú coiriúil sin ar siúl sa Bhallstát sin.

3. Arna iarraidh sin don Bhallstát a chuir cáschomhad imscrúdaitheach ar fáil do Europol de bhun mhír 1, nó arna iarraidh sin do OIPE nó do Eurojust, de réir mar is iomchuí, is féidir le Europol an cáschomhad imscrúdaitheach sin agus toradh na hanailíse oibríochtúla dá chuid a stóráil níos faide ná an tréimhse próiseála a leagtar amach i mír 2, chun críche fírinneacht, iontaofacht agus inrianaitheacht phróiseas na faisnéise coiriúla a áirithiú agus chun na críche sin amháin, agus gan ach le haghaidh na tréimhse agus a bhíonn na himeachtaí breithiúnacha a bhaineann leis an imscrúdú coiriúil sin ar siúl sa Bhallstát sin nó laistigh de OIPE nó Eurojust.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>97</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 — mír 1 — pointe 6</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 18a – mír 3 – fomhír 2</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Is féidir leis an mBallstát a iarraidh go ndéanfaidh Europol an cáschomhad imscrúdaitheach sin agus toradh na hanailíse oibríochtúla dá chuid a stóráil níos faide ná an tréimhse stórála a leagtar amach i mír 2, chun críche fírinneacht, iontaofacht agus inrianaitheacht phróiseas na faisnéise coiriúla a áirithiú, agus gan ach le haghaidh na tréimhse agus a bhíonn na himeachtaí breithiúnacha tar éis imscrúdú coiriúil gaolmhar ar siúl sa Bhallstát sin.

Is féidir leis an mBallstát a iarraidh go ndéanfaidh OIPE nó Eurojust an cáschomhad imscrúdaitheach sin agus toradh na hanailíse oibríochtúla dá chuid a stóráil níos faide ná an tréimhse stórála a leagtar amach i mír 2, chun críche fírinneacht, iontaofacht agus inrianaitheacht phróiseas na faisnéise coiriúla a áirithiú, agus gan ach le haghaidh na tréimhse agus a bhíonn na himeachtaí breithiúnacha tar éis imscrúdú coiriúil gaolmhar ar siúl sa Bhallstát sin.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>98</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 — mír 1 — pointe 6</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 18a – mír 3 – fomhír 3</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Déanfaidh an Bord Bainistíochta, ag gníomhú dó ar mholadh ón Stiúrthóir Feidhmiúcháin agus tar éis dul i gcomhairle le MECS, na coinníollacha a bhaineann le próiseáil na sonraí sin a shonrú a thuilleadh. Déanfar a leithéid de shonraí pearsanta a scaradh go feidhmiúil ó shonraí eile agus ní féidir iad a rochtain ach i gcás inar gá chun fírinneacht, iontaofacht agus inrianaitheacht phróiseas na faisnéise coiriúla a áirithiú.

scriosta

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>99</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 — mír 1 — pointe 6</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 18a – mír 3 a (nua)</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

3a. Déanfaidh an Bord Bainistíochta, ag gníomhú dó ar thogra ón Stiúrthóir Feidhmiúcháin agus tar éis dul i gcomhairle le MECS, na coinníollacha a bhaineann le próiseáil sonraí pearsanta i gcomhréir le míreanna 2 agus 3 den Airteagal seo a shonrú tuilleadh, go háirithe maidir le scála agus castacht na próiseála agus cineál agus tábhacht na n-imscrúduithe. Déanfar na sonraí pearsanta sin a scaradh go feidhmiúil ó shonraí eile. Ní bheidh rochtain ar shonraí a phróiseáiltear i gcomhréir le mír 2 ach i gcás inar gá don imscrúdú coiriúil sainiúil dá ndearnadh iad a sholáthar agus chun fírinneacht, iontaofacht agus inrianaitheacht phróiseas na faisnéise coiriúla a áirithiú agus coimeádfar iad i gcomhréir le mír 3.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>100</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 — mír 1 — pointe 6</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 18 a – mír 4</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4. Beidh míreanna 1 go 3 infheidhme freisin nuair a fhaigheann Europol sonraí pearsanta ó thríú tír lena bhfuil comhaontú a tugadh i gcrích ar bhonn Airteagal 23 de Chinneadh 2009/371/CGB i gcomhréir le pointe (c) d’Airteagal 25(1) den Rialachán seo nó ar bhonn Airteagal 218 CFAE i gcomhréir le pointe (b) d’Airteagal 25(1) den Rialachán seo, nó atá ina ábhar de chinneadh leordhóthanachta dá dtagraítear i bpointe (a) d’Airteagal 25(1) den Rialachán seo agus nuair a chuireann a leithéid de thríú tír cáschomhad imscrúdaitheach ar fáil do Europol le haghaidh anailís oibríochtúil lena dtacaítear leis an imscrúdú coiriúil sainiúil i mBallstát nó i mBallstáit lena dtacaíonn Europol. Nuair a chuireann tríú tír cáschomhad imscrúdaitheach ar fáil do Europol, cuirfear é sin in iúl do MECS. Deimhneoidh Europol nach bhfuil méid na sonraí pearsanta díréireach go soiléir maidir leis an imscrúdú sainiúil i mBallstát lena dtacaíonn Europol, agus nach bhfuil gnéithe oibiachtúla ar bith ann lena dtugtar le fios go bhfuair an tríú tír an cáschomhad agus cearta bunúsacha á sárú go soiléir aige. Nuair a thagann Europol, nó MECS, ar an tuairim go bhfuil comharthaí tosaigh ann go bhfuil a leithéid de shonraí díréireach nó go bhfuarthas iad agus cearta bunúsacha á sárú, ní dhéanfaidh Europol iad a phróiseáil. Ní féidir le Europol sonraí a rochtain a phróiseáiltear de bhun na míre seo ach i gcás inar gá sin chun tacú leis an imscrúdú coiriúil sainiúil i mBallstát nó i mBallstáit. Ní dhéanfar iad a chomhroinnt ach amháin laistigh den Aontas.”;

4. Beidh mír 1 go mír 3a infheidhme freisin maidir le sonraí pearsanta atá i gcáschomhad imscrúdaitheach arna chur ar fáil do Europol ag tríú tír dá dtagraítear i bpointí (a), (b) agus (c) d’Airteagal 25(1) le haghaidh anailís oibríochtúil lena dtacaítear le himscrúdú coiriúil sainiúil i mBallstát amháin nó níos mó lena dtacaíonn Europol, ar choinníoll go bhfuair an tríú tír na sonraí i gcomhthéacs imscrúdaithe choiriúil i gcomhréir leis na ceanglais nós imeachta agus leis na coimircí is infheidhme faoina dlí coiriúil náisiúnta. Nuair a chuireann tríú tír cáschomhad imscrúdaitheach ar fáil do Europol, cuirfear é sin in iúl do MECS. Deimhneoidh Europol nach bhfuil méid na sonraí pearsanta díréireach go soiléir maidir leis an imscrúdú sainiúil i mBallstát lena dtacaíonn Europol, agus nach bhfuil gnéithe oibiachtúla ar bith ann lena dtugtar le fios go bhfuair an tríú tír an cáschomhad agus cearta bunúsacha á sárú go soiléir aige. Nuair a thagann Europol ar an gconclúid go bhfuil comharthaí tosaigh ann go bhfuil a leithéid de shonraí díréireach nó go bhfuarthas iad agus cearta bunúsacha á sárú, ní dhéanfaidh Europol iad a phróiseáil agus scriosfaidh sé na sonraí. Ní féidir le Europol sonraí pearsanta a rochtain a phróiseáiltear de bhun na míre seo ach i gcás inar gá sin chun tacú leis an imscrúdú coiriúil sainiúil i mBallstát amháin nó níos mó dá ndearnadh iad a sholáthar. Ní dhéanfar iad a chomhroinnt ach laistigh den Aontas nó, i gcás inar gá, le heagraíochtaí idirnáisiúnta dá dtagraítear i bpointí (b) agus (c) d’Airteagal 25(1).

</Amend> 

<Amend>Leasú  <NumAm>101</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 7 – pointe a</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 20 – mír 2 a</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2a. Faoi chuimsiú tionscadail anailíse oibríochtúla thiomanta a chur chun feidhme dá dtagraítear in Airteagal 18(3), is féidir leis na Ballstáit cinneadh a dhéanamh maidir le faisnéis ar féidir le Europol í a chur ar fáil go díreach do na Ballstáit eile chun críche comhoibriú breisithe in imscrúduithe sainiúla, gan dochar do shrianta ar bith in Airteagal 19(2).;

2a. Faoi chuimsiú tionscadail anailíse oibríochtúla thiomanta a chur chun feidhme amhail dá dtagraítear in Airteagal 18(3) agus faoi réir na rialacha agus na gcoimircí i gcomhair próiseáil sonraí pearsanta a leagtar amach sa Rialachán seo, féadfaidh na Ballstáit a chinneadh go ndéanfadh Europol rochtain a thabhairt, ar bhealach díreach, do na Ballstáit eile ar fhaisnéis chun críche comhoibriú breisithe in imscrúduithe sainiúla, gan dochar do shrianta ar bith in Airteagal 19(2).

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>102</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 7 – pointe c</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 20 – mír 5</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

5. Nuair a ligtear d’fhoireann Europol de réir an dlí náisiúnta fianaise a sholáthar a chuirtear in iúl dóibh le linn dóibh a gcuid dualgas a chomhlíonadh nó a gcuid gníomhaíochtaí a fheidhmiú, ní bheidh ach foireann Europol atá údaraithe ag an Stiúrthóir Feidhmiúcháin chun sin a dhéanamh in ann a leithéid d’fhianaise a thabhairt in imeachtaí breithiúnacha sna Ballstáit.;

5. Nuair a fhágann an dlí nós imeachta náisiúnta gur féidir le foireann Europol fianaise a sholáthar arna cur in iúl dóibh le linn dóibh a gcuid dualgas a chomhlíonadh nó a gcuid gníomhaíochtaí a fheidhmiú, ní bheidh ach foireann Europol atá údaraithe ag an Stiúrthóir Feidhmiúcháin chun sin a dhéanamh in ann a leithéid d’fhianaise a thabhairt in imeachtaí coiriúla sna Ballstáit.;

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>103</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 8</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 20a – mír 2</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2. Tacóidh Europol le himscrúduithe agus le hionchúisimh OIPE ar bhonn gníomhach agus comhoibreoidh sé leis, go háirithe trí mhalartuithe faisnéise agus trí thacaíocht anailíseach a chur ar fáil.

2. De dhroim iarraidh ó OIPE, tacóidh Europol le himscrúduithe OIPE ar bhonn gníomhach agus comhoibreoidh sé leis, go háirithe trí mhalartuithe faisnéise agus trí thacaíocht anailíseach a sholáthar, go dtí go ndéanann sé cinneadh cibé acu ba cheart an cás a ionchúiseamh nó a chur de láimh ar bhealach eile.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>104</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 8</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 20a – mír 3</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3. Glacfaidh Europol na bearta iomchuí go léir chun cur ar chumas OIPE rochtain dhíreach a fháil ar fhaisnéis a chuirtear ar fáil chun críocha phointí (a), (b) agus (c) d’Airteagal 18(2) ar bhonn córas “amas a fháil/gan amas a fháil”. Gan mír 2 dá chuid san áireamh, beidh feidhm mutatis mutandis ag Airteagal 21.

3. Glacfaidh Europol na bearta iomchuí go léir chun cur ar chumas OIPE rochtain dhíreach a fháil ar fhaisnéis a sholáthraítear chun críocha phointí (a), (b) agus (c) d’Airteagal 18(2) ar bhonn córas ‘amas a fháil/gan amas a fháil’. Gan míreanna 2 agus 8 dá chuid san áireamh, beidh feidhm mutatis mutandis ag Airteagal 21.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>105</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 9</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 21 – mír 8</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

8. Má tharlaíonn sé le linn gníomhaíochtaí próiseála faisnéise maidir le himscrúdú aonair nó tionscadal ar leith go sainaithníonn Europol faisnéis atá ábhartha do ghníomhaíocht fhéideartha mhídhleathach a dhochraíonn leas airgeadais an Aontais, soláthraíodh Europol an fhaisnéis sin do OLAF ar a chonlán féin agus gan moill mhíchuí.

8. Má tharlaíonn sé le linn gníomhaíochtaí próiseála faisnéise maidir le himscrúdú nó tionscadal ar leithgo sainaithníonn Europol faisnéis atá ábhartha do ghníomhaíocht mhídhleathach a d’fhéadfadh a bheith déanta a d’fhéadfadh difear a dhéanamh do leas airgeadais an Aontais, soláthraíodh Europol an fhaisnéis sin do OLAF ar a chonlán féin agus gan moill mhíchuí.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>106</NumAm>

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 9 a (nua)</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 23 – mír 7</Article2>

 

An téacs atá ann

Leasú

 

(9a) In Airteagal 23, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 7:

7. Beidh cosc ar Bhallstáit, ar chomhlachtaí de chuid an Aontais, ar thríú tíortha agus ar eagraíochtaí idirnáisiúnta sonraí pearsanta atá i seilbh Europol a aistriú ar aghaidh mura mbeidh údarú tugtha go sainráite ag Europol roimh ré.

7. Beidh cosc ar Bhallstáit, ar chomhlachtaí de chuid an Aontais, ar thríú tíortha, ar eagraíochtaí idirnáisiúnta agus ar pháirtithe príobháideacha sonraí pearsanta atá i seilbh Europol a aistriú ar aghaidh mura mbeidh údarú tugtha go sainráite ag Europol roimh ré.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>107</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 10</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 24 – teideal</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Tarchur sonraí pearsanta oibríochtúla chuig institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí de chuid an Aontais

Tarchur sonraí pearsanta chuig institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí de chuid an Aontais

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>108</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 10</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 24 – mír 1</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1. Faoi réir aon srianta breise de bhun an Rialacháin seo, go háirithe de bhun Airteagal 19(2) agus (3) agus gan dochar d’Airteagal 67, ní dhéanfaidh Europol sonraí pearsanta oibríochtúla a tharchur chuig institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht eile de chuid an Aontais ach amháin má tá na sonraí riachtanach i gcomhair feidhmiú dlisteanach cúraimí institiúid, chomhlacht, oifig nó ghníomhaireacht eile an Aontais.

1. I gcomhréir le hAirteagal 71(2) de Rialachán (AE) 2018/1725 agus faoi réir aon srianta breise de bhun an Rialacháin seo, go háirithe de bhun Airteagal 19(2) agus (3) agus gan dochar d’Airteagal 67, ní dhéanfaidh Europol sonraí pearsanta a tharchur chuig institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht eile de chuid an Aontais ach amháin má bhíonn na sonraí pearsanta riachtanach agus comhréireach d’fheidhmiú dlisteanach chúraimí institiúid, chomhlacht, oifig nó ghníomhaireacht eile an Aontais.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>109</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 10</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 24 – mír 2 – fomhír 1</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2. I gcás ina ndéantar na sonraí pearsanta oibríochtúla a tharchur tar éis iarraidh ó institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht eile de chuid an Aontais, beidh freagracht as dlíthiúlacht an tarchuir sin ar an rialaitheoir agus ar an bhfaighteoir araon.

2. De dhroim iarraidh ó institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht eile de chuid an Aontais go ndéanfaí sonraí pearsanta oibríochtúla a tharchur, déanfaidh Europol inniúlacht institiúid, chomhlacht, oifig nó ghníomhaireacht eile an Aontais a fhíorú. Má bhíonn amhras ann faoina riachtanaí atá sé na sonraí pearsanta a tharchur, lorgóidh Europol tuilleadh faisnéise ón bhfaighteoir.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>110</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 10</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 24 – mír 2 – fomhír 3</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Áiritheoidh an institiúid, an comhlacht, an oifig nó an ghníomhaireacht eile de chuid an Aontais a ghlacann na sonraí gur féidir an gá le sonraí pearsanta oibríochtúla a tharchur a fhíorú ina dhiaidh sin.

Áiritheoidh an institiúid, an comhlacht, an oifig nó an ghníomhaireacht eile de chuid an Aontais a ghlacann na sonraí gur féidir fíorú a dhéanamh, ina dhiaidh sin, ar an ngá leis sonraí pearsanta a tharchur.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>111</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 10</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 24 – mír 3</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3. Ní dhéanfaidh an institiúid, an comhlacht, an oifig nó an ghníomhaireacht eile de chuid an Aontais a ghlacann na sonraí pearsanta oibríochtúla iad a phróiseáil ach amháin chun na críocha dá ndearnadh iad a tharchur.

3. Ní dhéanfaidh an institiúid, an comhlacht, an oifig nó an ghníomhaireacht eile de chuid an Aontais a ghlacann na sonraí pearsanta iad a phróiseáil ach amháin chun na críocha dá ndearnadh iad a tharchur.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>112</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 11 – pointe -a (nua)</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 25 – mír 3</Article2>

 

An téacs atá ann

Leasú

 

(-a) scriostar mír 3

3. Déanfaidh Europol liosta de chinntí leordhóthanachta, comhaontuithe, socruithe riaracháin agus ionstraimí eile a bhaineann le haistriú sonraí pearsanta, a fhoilsiú ar a láithreán gréasáin agus a choimeád cothrom le dáta i gcomhréir le mír 1.

 

 (32016R0794)

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>113</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 11 – pointe -a a (nua)</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 25 – mír 4 a (nua)</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

 

 

(-aa) cuirtear mír 4a seo a leanas isteach:

 

“4a. In éagmais cinneadh leormhaitheasa, féadfaidh Eurojust sonraí pearsanta oibríochtúla a aistriú chuig tríú tír nó chuig eagraíocht idirnáisiúnta sna cásanna seo a leanas:

 

(a) go ndéantar foráil in ionstraim atá ceangailteach ó thaobh dlí do choimircí iomchuí i dtaca le cosaint sonraí pearsanta; nó

 

(b) go bhfuil measúnú déanta ag Eurojust ar na himthosca uile a bhaineann le haistriú sonraí pearsanta agus go bhfuil sé tagtha ar an gconclúid gur ann do choimircí iomchuí maidir le cosaint sonraí pearsanta.

Cuirfidh Eurojust MECS ar an eolas faoi chatagóirí aistrithe faoi phointe (b) de mhír 1. I gcás ina mbunaítear aistriú ar phointe (b) den mhír seo, déanfar aistriú den sórt sin a dhoiciméadú agus cuirfear an doiciméadacht ar fáil do MECS arna iarraidh sin. Áireofar sa doiciméadacht taifead ar dháta agus ar am an aistrithe, agus faisnéis faoin údarás inniúil is faighteoir, faoin réasúnú atá leis an aistriú agus faoi na sonraí pearsanta a aistríodh.”

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>114</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 11 – pointe a</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 25 – mír 5</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

De mhaolú ar mhír 1, féadfaidh an Stiúrthóir Feidhmiúcháin aistriú sonraí pearsanta nó catagóirí d’aistrithe sonraí pearsanta chuig tríú tíortha nó chuig eagraíochtaí idirnáisiúnta a údarú de réir an cháis más rud é gur fíor an méid seo a leanas maidir leis an aistriú, nó na haistrithe gaolmhara:;

De mhaolú ar mhír 1, féadfaidh an Stiúrthóir Feidhmiúcháin aistriú sonraí pearsanta nó catagóir d’aistrithe sonraí pearsanta chuig tríú tíortha nó chuig eagraíochtaí idirnáisiúnta a údarú, ar bhonn eisceachtúil, de réir an cháis más rud é gur fíor an méid seo a leanas maidir leis an aistriú, nó na haistrithe gaolmhara:

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>115</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 11– pointe b – an chuid réamhráiteach</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 25 – mír 8</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b) I mír 8, scriostar an abairt seo a leanas:

(b) cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 8:

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>116</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 11 – pointe b</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 25 – mír 8</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

I gcás ina mbunaítear aistriú ar mhír 5, déanfar aistriú den sórt sin a dhoiciméadú agus cuirfear an doiciméadacht ar fáil don MECS arna iarraidh sin. Áireofar sna doiciméid taifead ar dháta agus ar am an aistrithe, agus faisnéis faoin údarás inniúil glactha, faoin mbonn cirt leis an aistriú agus faoi na sonraí pearsanta oibríochtúla a aistríodh.”

I gcás ina mbunaítear aistriú ar mhír 4a nó 5, déanfar aistriú den sórt sin a dhoiciméadú agus cuirfear an doiciméadacht ar fáil don MECS arna iarraidh sin. Áireofar sna doiciméid taifead ar dháta agus ar am an aistrithe, agus faisnéis faoin údarás inniúil glactha, faoin mbonn cirt leis an aistriú agus faoi na sonraí pearsanta oibríochtúla a aistríodh.”

 

De mhaolú ar mhír 1, féadfaidh an Stiúrthóir Feidhmiúcháin aistriú sonraí pearsanta nó catagóir d’aistrithe sonraí pearsanta chuig tríú tíortha nó chuig eagraíochtaí idirnáisiúnta a údarú de réir an cháis más rud é gur fíor an méid seo a leanas maidir leis an aistriú, nó na haistrithe gaolmhara:”

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>117</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 12 – pointe a</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 26 – mír 2</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2. Féadfaidh Europol sonraí pearsanta a fháil go díreach ó thríú páirtithe # is féidir leis na sonraí pearsanta sin a phróiseáil i gcomhréir le hAirteagal 18 d’fhonn na haonaid náisiúnta uile lena mbaineann a shainaithint, dá dtagraítear i bpointe (a) de mhír 1. Cuirfidh Europol na sonraí pearsanta agus torthaí ábhartha ar bith ar phróiseáil na sonraí sin atá riachtanach chun críche dlínse a shocrú ar aghaidh chuig na haonaid náisiúnta lena mbaineann láithreach bonn. Féadfaidh Europol na sonraí pearsanta agus torthaí ábhartha ar bith ar phróiseáil na sonraí sin atá riachtanach chun críche dlínse a shocrú a chur ar aghaidh i gcomhréir le hAirteagal 25 chuig pointí teagmhála agus chuig údaráis lena mbaineann dá dtagraítear i bpointí (b) agus (c) de mhír 1. A luaithe agus atá na sonraí pearsanta ábhartha sainaitheanta ag Europol agus curtha ar aghaidh aige chuig na haonaid náisiúnta uile lena mbaineann, agus a luaithe agus nach bhfuil sé indéanta aonaid náisiúnta bhreise lena mbaineann a shainaithint, scriosfaidh sé na sonraí, mura gcuireann aonad náisiúnta, pointe teagmhála nó údarás lena mbaineann na sonraí isteach arís chuig Europol i gcomhréir le hAirteagal 19(1) laistigh de 4 mhí tar éis an aistrithe sin.

2. I gcás ina bhfaigheann Europol sonraí pearsanta go díreach ó páirtithe príobháideacha, féadfaidh sé na sonraí pearsanta sin a phróiseáil i gcomhréir le hAirteagal 18 chun na haonaid náisiúnta lena mbaineann a shainaithint, amhail dá dtagraítear i bpointe (a) de mhír 1. Na sonraí pearsanta agus aon torthaí ábhartha ar phróiseáil riachtanach na sonraí sin chun críche dlínse a shocrú, déanfaidh Europol iad a chur ar aghaidh chuig na haonaid náisiúnta lena mbaineann láithreach bonn. Na sonraí pearsanta agus aon torthaí ábhartha ar phróiseáil riachtanach na sonraí sin chun críche dlínse a shocrú, féadfaidh Europol iad a chur ar aghaidh i gcomhréir le hAirteagal 25 chuig na pointí teagmhála agus na húdaráis lena mbaineann, amhail dá dtagraítear i bpointí (b) agus (c) de mhír 1. A luaithe agus atá na sonraí pearsanta ábhartha sainaitheanta ag Europol agus curtha ar aghaidh aige chuig na haonaid náisiúnta uile lena mbaineann, agus a luaithe agus nach bhfuil sé indéanta aonaid náisiúnta bhreise lena mbaineann a shainaithint, scriosfaidh sé na sonraí, mura gcuireann aonad náisiúnta, pointe teagmhála nó údarás lena mbaineann na sonraí isteach arís chuig Europol i gcomhréir le hAirteagal 19(1) laistigh de 4 mhí tar éis an tarchuir nó an aistrithe sin.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>118</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 12 – pointe b</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 26 – mír 4</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4. Má fhaigheann Europol sonraí pearsanta ó pháirtí príobháideach i dtríú tír, ní fhéadfaidh Europol na sonraí sin a chur ar aghaidh ach chuig Ballstát, nó chuig tríú tír lena mbaineann a ndearnadh comhaontú léi ar bhonn Airteagal 23 de Chinneadh 2009/371/CGB nó ar bhonn Airteagal 218 CFAE nó atá ina hábhar de chinneadh leordhóthanachta dá dtagraítear i bpointe (a) d’Airteagal 25(1) den Rialachán seo. Nuair a chomhlíontar na coinníollacha a leagtar amach faoi mhíreanna 5 agus 6 d’Airteagal 25, féadfaidh Europol toradh na hanailíse agus an fhíoraithe ar a leithéid de shonraí leis an tríú tír lena mbaineann a aistriú.

4. Má fhaigheann Europol sonraí pearsanta ó pháirtí príobháideach i dtríú tír, ní fhéadfaidh Europol na sonraí sin ná toradh na hanailíse agus an fhíoraithe a chur ar aghaidh ach chuig Ballstát chuig tríú tír lena mbaineann a ndearnadh comhaontú léi ar bhonn Airteagal 23 de Chinneadh 2009/371/CGB nó ar bhonn Airteagal 218 CFAE nó atá ina hábhar de chinneadh leordhóthanachta dá dtagraítear i bpointe (a) d’Airteagal 25(1) den Rialachán seo. Nuair a chomhlíontar na coinníollacha a leagtar amach faoi mhíreanna 5 agus 6 d’Airteagal 25, féadfaidh Europol toradh na hanailíse agus an fhíoraithe ar na sonraí sin a aistriú chuig an tríú tír lena mbaineann.

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>119</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 12 – pointe c</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 26 – mír 5 – an chuid réamhráiteach</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

5. Féadfaidh Europol sonraí pearsanta a aistriú chuig páirtithe príobháideacha ar bhonn cás ar chás, i gcás ina bhfuil gá leis i ndáiríre, agus faoi réir aon srianta féideartha a shonraítear de bhun Airteagal 19(2) nó (3) agus gan dochar d’Airteagal 67, sna cásanna a leanas:

5. Ní dhéanfaidh Europol sonraí pearsanta a tharchur ná a aistriú chuig páirtithe príobháideacha, seachas i gcás, ar bhonn cás ar chás, ina bhfuil fíorghá leis agus ina bhfuil sé comhréireach déanamh amhlaidh, agus faoi réir aon srianta féideartha a shonraítear de bhun Airteagal 19(2) nó (3) agus gan dochar d’Airteagal 67, sna cásanna seo a leanas:

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>120</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 12 – pointe c</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 26 – mír 5 – pointe c</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c) tá géarghá le tarchur nó aistriú sonraí pearsanta atá ar fáil go poiblí chun an cúram a leagtar amach i bpointe (m) d’Airteagal 4(1) a chomhlíonadh agus go gcomhlíontar na coinníollacha seo a leanas:

(c) tá géarghá le tarchur nó aistriú sonraí pearsanta atá ar fáil go poiblí chun an cúram a leagtar amach i bpointe (m) d’Airteagal 4(1) a chomhlíonadh agus go gcomhlíontar na coinníollacha seo a leanas:

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>121</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 12 – pointe c</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 26 – mír 6 – fomhír 1 – pointe d</Article2>

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(d) tá sé riachtanach i gcásanna aonair chun cionta coiriúla a bhfuil Europol inniúil ina dtaobh a chosc, a imscrúdú, a bhrath nó a ionchúiseamh; nó

(d) tá sé riachtanach i gcásanna aonair chun cion coiriúil ar leith a bhfuil Europol inniúil ina thaobh a chosc, a imscrúdú, a bhrath nó a ionchúiseamh; nó

</Amend><Amend>Leasú  <NumAm>122</NumAm>

 

<DocAmend>Togra le haghaidh rialacháin</DocAmend>

<Article>Airteagal 1 – mír 1 – pointe 12 – pointe c</Article>

<DocAmend2>Rialachán (AE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Airteagal 26 – mír 6 – fomhír 2</Article2>

 

Téacs arna