JELENTÉS az (EU) 2016/794 rendeletnek az Europol és magánfelek közötti együttműködés, a személyes adatok Europol általi, bűnügyi nyomozások támogatása érdekében végzett kezelése, valamint az Europol kutatásban és innovációban betöltött szerepe tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

15.10.2021 - (COM(2020)0796 – C9-0401/2020 – 2020/0349(COD)) - ***I

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
A vélemény előadója: Javier Zarzalejos


Eljárás : 2020/0349(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A9-0290/2021

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az (EU) 2016/794 rendeletnek az Europol és magánfelek közötti együttműködés, a személyes adatok Europol általi, bűnügyi nyomozások támogatása érdekében végzett kezelése, valamint az Europol kutatásban és innovációban betöltött szerepe tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2020)0796 – C9-0401/2020 – 2020/0349(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

 tekintettel az Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett bizottsági javaslatra (COM(2020)0796),

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 88. cikkére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C9-0401/2020),

 tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

 tekintettel az Állampolgári jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A9-0290/2021),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.


Módosítás  1

 

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Európa a biztonsági környezet folyamatos változásával szembesül: változó és egyre összetettebb biztonsági fenyegetések jelentkeznek. A bűnözők és terroristák kihasználják a digitális transzformációból és az új technológiákból adódó előnyöket, ideértve azokat is, amelyeket az összekapcsoltság, valamint a fizikai és a digitális világot elválasztó határ elmosódása kínál. A Covid19-válság mindezt súlyosbította, mivel a bűnözők – módosítva működési módszereiket vagy új bűnözői tevékenységeket alakítva ki – gyorsan megragadták a válság kihasználására kínálkozó lehetőségeket. A terrorizmus továbbra is jelentős fenyegetést jelent az Unió és az uniós polgárok szabadságára és életmódjára nézve.

(2) Európa a biztonsági környezet folyamatos változásával szembesül: változó és egyre összetettebb biztonsági fenyegetések jelentkeznek. A bűnözők és terroristák kihasználják a digitális transzformációból és az új technológiákból adódó lehetőségeket, ideértve azokat is, amelyeket az összekapcsoltság, valamint a fizikai és a digitális világot elválasztó határ elmosódása kínál, valamint annak lehetőségét is, hogy egyre kifinomultabb technikák alkalmazásával leplezzék bűncselekményeiket vagy személyazonosságukat. A bűnözők bebizonyították, hogy válság idején képesek átalakítani működési módszereiket vagy új bűnözői tevékenységeket kialakítani, többek között azáltal, hogy a technológiaalapú eszközöket kihasználva többszörösére növeljék az általuk folytatott bűncselekmények számát, illetve bővítsék azok körét. A terrorizmus továbbra is jelentős fenyegetést jelent az Unió és az uniós polgárok szabadságára és életmódjára nézve.

Módosítás  2

 

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) E fenyegetések a határokon átnyúlóan terjednek, az így elősegített bűncselekmények széles körében érzékelhetők, valamint polikriminális szervezett bűnözői csoportokban testesülnek meg, amelyek sokféle bűnözői tevékenységet folytatnak. Mivel e transznacionális biztonsági kihívások kezeléséhez a nemzeti szintű fellépés önmagában nem elegendő, a tagállamok bűnüldöző hatóságai egyre inkább igénybe veszik a súlyos bűncselekményekkel és a terrorizmussal szembeni fellépéshez az Europol által kínált támogatást és szakértelmet. Az (EU) 2016/794 rendelet alkalmazásának kezdete óta az Europol feladatainak operatív jelentősége jelentősen megváltozott. Az új fenyegetettségi környezet miatt az is változik, hogy a tagállamok milyen jellegű támogatást igényelnek és várnak el az Europoltól a polgárok biztonságának megőrzése érdekében.

(3) E fenyegetések a határokon átnyúlóan terjednek, az így elősegített bűncselekmények széles körében érzékelhetők, valamint polikriminális szervezett bűnözői csoportokban testesülnek meg, amelyek sokféle bűnözői tevékenységet folytatnak. Mivel e transznacionális biztonsági kihívások kezeléséhez a nemzeti szintű fellépés és a határokon átnyúló együttműködés nem elegendő, a tagállamok bűnüldöző hatóságai egyre inkább igénybe veszik a súlyos bűncselekményekkel és a terrorizmussal szembeni fellépéshez és azok megelőzéséhez az Europol által kínált támogatást és szakértelmet. Az (EU) 2016/794 rendelet alkalmazásának kezdete óta az Europol feladatainak operatív jelentősége jelentősen megnőtt. Az új fenyegetettségi környezet miatt az is változik, hogy a tagállamok milyen hatókörű és jellegű támogatást igényelnek és várnak el az Europoltól a polgárok biztonságának megőrzése érdekében.

Módosítás  3

 

Rendeletre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) Az e rendelet által az Europolra ruházott további feladatoknak lehetővé kell tenniük, hogy az Europol jobban támogassa a nemzeti bűnüldöző hatóságokat, teljes mértékben megőrizve azonban az Európai Unióról szóló szerződés 4. cikkének (2) bekezdésében meghatározott, nemzetbiztonság területén gyakorolt tagállami hatásköröket. Az Europol megerősített megbízatását egyensúlyba kell hozni az alapvető jogok megerősített biztosítékaival, valamint a fokozott elszámoltathatósággal, felelősséggel és felügyelettel, beleértve a parlamenti felügyeletet is. Annak érdekében, hogy az Europol teljesíteni tudja megbízatását, további hatásköreihez és feladataihoz megfelelő emberi és pénzügyi erőforrásokat kell rendelni.

Módosítás  4

 

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Ahogy Európa egyre nagyobb mértékű fenyegetésekkel néz szembe a szervezett bűnözői csoportok és a terrortámadások miatt, a hatékony bűnüldözési reagálásnak ki kell terjednie arra, hogy interoperábilis, válsághelyzetek kezelésére szakosodott különleges intervenciós egységek álljanak rendelkezésre. Az Unióban a tagállamok bűnüldöző egységei a 2008/617/IB tanácsi határozat alapján53 folytatnak együttműködést. Az Europolnak képesnek kell lennie arra, hogy támogatást nyújtson e különleges intervenciós egységeknek, többek között operatív, technikai és pénzügyi segítségnyújtás révén.

(4) Ahogy Európa egyre nagyobb mértékű fenyegetésekkel néz szembe a szervezett bűnözői csoportok és a terrortámadások miatt, a hatékony bűnüldözési reagálásnak ki kell terjednie arra, hogy az olyan, ember okozta válsághelyzetek kezelésére szakosodott különleges interoperábilis intervenciós egységek álljanak rendelkezésre, amelyek súlyos közvetlen fizikai veszélyt jelentenek a személyekre, a vagyonra, az infrastruktúrára vagy az intézményekre nézve, beleértve különösen a túszejtést, a légi jármű jogellenes hatalomba kerítését és a hasonló eseményeket. Az Unióban a tagállamok ilyen bűnüldöző egységei a 2008/617/EK tanácsi határozat alapján53 folytatnak együttműködést. Az Europolnak képesnek kell lennie arra, hogy támogatást nyújtson e különleges intervenciós egységeknek, többek között operatív, technikai és pénzügyi segítségnyújtás révén. Az ilyen támogatásnak mindig a tagállamok által a polgáraik biztonságának garantálása érdekében tett erőfeszítéseket kell kiegészítenie.

__________________

__________________

53 A Tanács 2008/617/IB határozata (2008. június 23.) az Európai Unió tagállamainak különleges intervenciós egységei közötti együttműködés javításáról válsághelyzetekben (HL L 210., 2008.8.6.).

53 A Tanács 2008/617/IB határozata (2008. június 23.) az Európai Unió tagállamainak különleges intervenciós egységei közötti együttműködés javításáról válsághelyzetekben (HL L 210., 2008.8.6., 73. o.)

Módosítás  5

 

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Az elmúlt években nagyszabású kibertámadások irányultak számos ország közjogi és magányjogi szervezeteire az Unióban és azon kívül, számos ágazatot – többek között a közlekedést, az egészségügyet és a pénzügyi szolgáltatásokat – érintve. A számítástechnikai bűnözés és a kiberbiztonság kérdését összekapcsolt környezet esetén nem lehet elkülönülten kezelni. Az ilyen tevékenységek megelőzését, nyomozását és a vonatkozó büntetőeljárás lefolytatását az érintett szereplők – többek között az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség (a továbbiakban: ENISA), az (EU) 2016/1148 irányelv54 meghatározása szerinti, hálózati és információs rendszerek biztonságáért felelős illetékes hatóságok, a bűnüldöző hatóságok és a magánfelek – közötti koordináció és együttműködés támogatja. A kibertámadásokkal és biztonsági fenyegetésekkel kapcsolatban az összes releváns szereplő között folytatott uniós és nemzeti szintű hatékony együttműködés biztosítása érdekében az Europolnak információcserével és elemző támogatás biztosításával együtt kell működnie az ENISA-val.

(5) Az elmúlt években nagyszabású kibertámadások, köztük harmadik országokból kiinduló támadások irányultak számos ország közjogi és magányjogi szervezeteire az Unióban és azon kívül, számos ágazatot – többek között a közlekedést, az egészségügyet és a pénzügyi szolgáltatásokat – érintve. Az ilyen tevékenységek megelőzését, észlelését, nyomozását és a vonatkozó büntetőeljárás lefolytatását az érintett szereplők – többek között az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség (a továbbiakban: ENISA), az (EU) 2016/1148 irányelv54 meghatározása szerinti, hálózati és információs rendszerek biztonságáért felelős illetékes hatóságok, a bűnüldöző hatóságok és a magánfelek – közötti koordináció és együttműködés támogatja. A kibertámadásokkal és kiberbiztonsági fenyegetésekkel kapcsolatban az összes releváns szereplő között folytatott uniós és nemzeti szintű hatékony együttműködés biztosítása érdekében az Europolnak információcserével és elemző támogatás biztosításával együtt kell működnie az ENISA-val saját hatáskörükön belül.

__________________

__________________

54 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1148 irányelve (2016. július 6.) a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről (HL L 194., 2016.7.19., 1–30. o.).

54 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1148 irányelve (2016. július 6.) a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről (HL L 194., 2016.7.19, 1. o.).

Módosítás  6

 

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A magas kockázatot jelentő bűnözők vezető szerepet játszanak a bűnözői hálózatokban, és a súlyos bűncselekmények komoly kockázatát jelentik az Unió belső biztonságára nézve. A magas kockázatot jelentő szervezett bűnözői csoportok és vezető tagjaik elleni küzdelem érdekében az Europolnak képesnek kell lennie arra, hogy támogatást nyújtson a tagállamoknak, amikor azok nyomozati intézkedéseiket e személyek azonosítására, az általuk folytatott bűnözői tevékenységekre és a bűnszervezeteik tagjaira összpontosítják.

(6) A magas kockázatot jelentő bűnözők vezető szerepet játszanak a bűnözői hálózatokban, és a súlyos bűncselekmények komoly kockázatát jelentik az Unió belső biztonságára nézve. A magas kockázatot jelentő szervezett bűnözői csoportok és vezető tagjaik elleni küzdelem érdekében az Europolnak képesnek kell lennie arra, hogy támogatást nyújtson a tagállamoknak, amikor azok nyomozati intézkedéseiket e személyek azonosítására, az általuk folytatott bűnözői tevékenységekre és a rendelkezésükre álló pénzügyi eszközökre, a bűnszervezeteik tagjaira, valamint a nemzeti politikai és pénzügyi intézményekhez köthető, korrupciós bűncselekményekben érintett személyekre összpontosítják.

Módosítás  7

 

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) A súlyos bűncselekmények jelentette fenyegetések összehangolt, következetes, multidiszciplináris és több szervre kiterjedő választ igényelnek. Az Europolnak képesnek kell lennie arra, hogy megkönnyítse és támogassa a tagállamok által a súlyos bűncselekményekkel kapcsolatos fenyegetések azonosítása, rangsorolása és kezelése céljából folytatott, hírszerzésen alapuló olyan biztonsági kezdeményezéseket, mint amilyen az Európai Multidiszciplináris Platform a Bűnügyi Fenyegetettség Ellen. Az Europolnak képesnek kell lennie arra, hogy adminisztratív, logisztikai, pénzügyi és operatív támogatást nyújtson az ilyen tevékenységekhez, támogatva a több területet érintő prioritások meghatározását és a horizontális stratégiai célok megvalósítását a súlyos bűncselekmények elleni küzdelem során.

(7) A súlyos bűncselekmények jelentette fenyegetések összehangolt, következetes, multidiszciplináris és több szervre kiterjedő választ igényelnek. Az Europolnak képesnek kell lennie arra, hogy megkönnyítse és támogassa a tagállamok által a súlyos bűncselekményekkel kapcsolatos fenyegetések azonosítása, rangsorolása és kezelése céljából folytatott olyan operatív és stratégiai tevékenységeket, mint amilyen az Európai Multidiszciplináris Platform a Bűnügyi Fenyegetettség Ellen. Az Europolnak képesnek kell lennie arra, hogy adminisztratív, logisztikai, pénzügyi és operatív támogatást nyújtson az ilyen tevékenységekhez, támogatva a több területet érintő prioritások meghatározását és a horizontális stratégiai célok megvalósítását a súlyos bűncselekmények elleni küzdelem során.

Módosítás  8

 

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1862 rendelete55 56 által a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén létrehozott Schengeni Információs Rendszer (a továbbiakban: SIS) alapvető eszközt jelent a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség magas fokú biztonságának fenntartásához. Az Europol az információcsere uniós csomópontjaként harmadik országoktól és nemzetközi szervezetektől értékes információkat kap az Europol megbízatásának hatálya alá tartozó bűncselekményekben való részvétellel gyanúsított személyekről, és sok ilyen értékes információ birtokában van. A tagállamokkal folytatott konzultációt követően az Europolnak képesnek kell lennie arra, hogy az ilyen személyekre vonatkozó adatokat bevigye a SIS-be, hogy azokat közvetlenül és valós időben a SIS végfelhasználóinak rendelkezésére bocsássa.

(8) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1862 rendelete55 által a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén létrehozott Schengeni Információs Rendszer (a továbbiakban: SIS) alapvető eszközt jelent a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség magas fokú biztonságának fenntartásához. Az Europol az információcsere uniós csomópontjaként harmadik országoktól és nemzetközi szervezetektől értékes információkat kap az Europol hatáskörébe tartozó bűncselekményekben való részvétellel gyanúsított vagy az ilyen bűncselekmények miatt elítélt személyekről, és sok ilyen értékes információ birtokában van. A tagállamokkal folytatott konzultációt követően az Europolnak képesnek kell lennie arra, hogy az (EU) 2018/1862 rendeletnek megfelelően az ilyen személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzéseket bevigye a SIS-be, feltéve, hogy az említett személyek harmadik országbeli állampolgárok, és az információt olyan harmadik országtól kapta, amelyre azt megállapító bizottsági határozat vonatkozik, hogy az ország megfelelő szintű adatvédelmet biztosít (a továbbiakban: megfelelőségi határozat), vagy amellyel az Unió az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 218. cikke szerinti, a személyes adatok bűnüldözési célú továbbítására is kiterjedő nemzetközi megállapodást kötött, vagy amellyel az Europol az (EU) 2016/794 rendelet hatálybalépése előtt olyan együttműködési megállapodást kötött, amely lehetővé teszi a személyes adatok cseréjét. Más harmadik országtól kapott információ esetében lehetővé kell tenni az Europol számára, hogy figyelmeztető jelzéseket vigyen be a SIS-be, amennyiben az ilyen harmadik ország megerősítette az információt, vagy amennyiben a szolgáltatott információ terrorista bűncselekményre vagy szervezett bűnözésre vonatkozik. Az Europolnak képesnek kell lennie arra, hogy figyelmeztető jelzéseket vigyen be a SIS-be, hogy azokat közvetlenül és valós időben a SIS frontvonalban dolgozó végfelhasználóinak, például a határőrök vagy rendőrtisztek rendelkezésére bocsássa, akik nem rendelkeznek hozzáféréssel az Europol információs rendszeréhez és az ETIAS figyelőlistához, amelyeken keresztül az ilyen információkat szintén megosztják. Az Europolnak a figyelmeztető jelzéseket az alapvető jogok és az adatvédelmi szabályok teljes körű tiszteletben tartása mellett kell bevinnie a SIS-be.

__________________

__________________

55 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1862 rendelete (2018. november 28.) a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2018.12.7., 56–106. o.).

55 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1862 rendelete (2018. november 28.) a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2018.12.7., 56–106. o.).

56 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1862 rendelete (2018. november 28.) a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2018.12.7., 56–106. o.).

 

Módosítás  9

 

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a) Az Europol szakértelme és elemzési képességei révén fontos szerepet tölt be a tagállamoknak a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelemben való támogatásában. A tagállamok és az Interpol között az uniós és nemzetközi jogszabályokkal összhangban folytatott jobb együttműködés biztosítása érdekében az Europolnak aktívan nyomon kell követnie, illetve elemezni és értékelnie kell a harmadik országok kérésére az Interpol által kiadott vörös figyelmeztető jelzéseket, valamint értesítenie kell a tagállamokat, az Európai Külügyi Szolgálatot és a Bizottságot, amennyiben alapos gyanú merül, hogy a figyelmeztető jelzést az Interpol alapszabályának 3. cikkét megsértve adták ki.

Módosítás  10

 

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) Az Europolnak fontos szerepet kell játszania a schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző – az 1053/2013/EU tanácsi rendelet által létrehozott – értékelési és monitoringmechanizmus támogatásában. Az Unió belső biztonsága megerősítésének szükségességére való tekintettel az Europolnak szakértelemmel, elemzéssel, jelentésekkel és más releváns információkkal kell közreműködnie az értékelés és a monitoring teljes folyamatában, a programozástól kezdve a helyszíni látogatásokig és a nyomon követésig. Az Europolnak az értékelési és monitoringeszközök fejlesztésében és aktualizálásában is közre kell működnie.

(9) Az Europolnak fontos szerepet kell játszania a schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző – az 1053/2013/EU tanácsi rendelet által létrehozott – értékelési és monitoringmechanizmus támogatásában. Az Europolnak ezért kérésre szakértelemmel, elemzésekkel, jelentésekkel és más releváns információkkal kell közreműködnie a schengeni értékelési mechanizmus teljes egészében, a programozástól kezdve a helyszíni látogatásokig és a nyomon követésig. Az Europolnak az értékelési és monitoringeszközök fejlesztésében és aktualizálásában is közre kell működnie.

Módosítás  11

 

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) A kockázatértékelések alapvető elemét képezik a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus területére irányuló, új tendenciákat jelző és új fenyegetéseket kezelő előrejelzésnek. A Bizottság és a tagállamok számára a hatékony kockázatértékelések végzéséhez nyújtandó támogatás érdekében az Europolnak a birtokában lévő, bűnügyi jelenségekkel és tendenciákkal kapcsolatos információkon alapuló fenyegetettségértékelési elemzést kell biztosítania, a vámügyi kockázatkezelésre vonatkozó uniós jogi rendelkezések sérelme nélkül.

(10) A kockázatértékelések hozzájárulnak a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus területén jelentkező új tendenciák és fenyegetések előrejelzéséhez. Az Europolnak a birtokában lévő, bűnügyi jelenségekkel és tendenciákkal kapcsolatos információkon alapuló fenyegetettségértékelési elemzéseket kell biztosítania a tagállamok számára, a vámügyi kockázatkezelésre vonatkozó uniós jogi rendelkezések sérelme nélkül.

Módosítás  12

 

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) Annak elősegítése érdekében, hogy a biztonsági kutatásra irányuló uniós finanszírozás potenciálja maximálisan kiaknázható legyen és az megfeleljen a bűnüldözési szükségleteknek, az Europolnak segítenie kell a Bizottságot a fő kutatási témák azonosításában, valamint az Europol céljait érintő kutatási és innovációs keretprogramok kialakításában és végrehajtásában. Amennyiben az Europol segítséget nyújt a Bizottságnak a fő kutatási témák azonosításához és egy uniós keretprogram kialakításához és végrehajtásához, az összeférhetetlenség elvével összhangban nem részesülhet az érintett program keretében finanszírozásban.

(11) Annak elősegítése érdekében, hogy a biztonsági kutatásra irányuló uniós finanszírozás potenciálja maximálisan kiaknázható legyen és az megfeleljen a bűnüldözési szükségleteknek, az Europolnak segítenie kell a Bizottságot a fő kutatási témák azonosításában, valamint az Europol céljait érintő kutatási és innovációs keretprogramok kialakításában és végrehajtásában. Az összeférhetetlenség elkerülése érdekében az Europol nem részesülhet finanszírozásban azon uniós keretprogramok keretében, amelyek kidolgozásában vagy végrehajtásában közreműködik.

Módosítás  13

 

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) Az Unió és a tagállamok a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos korlátozó intézkedéseket fogadhatnak el a biztonsággal vagy a közrenddel kapcsolatos indokok alapján. Ennek érdekében az (EU) 2019/452 európai parlamenti és tanácsi rendelet57 létrehozza az Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítási keretét, eszközökkel látva el tagállamokat és a Bizottságot a biztonságot vagy a közrendet veszélyeztető kockázatok átfogó módon történő kezeléséhez. A biztonság vagy a közrend tekintetében várható következmények értékelésének részeként az Europolnak támogatnia kell az Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítását azokban a konkrét esetekben, amelyek az Europol vagy a tagállamok által a bűncselekmények megelőzése és nyomozása céljából alkalmazott vagy fejlesztés alatt álló technológiákat biztosító vállalkozásokat érintenek.

(12) Az Unió és a tagállamok a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos korlátozó intézkedéseket fogadhatnak el a biztonsággal vagy a közrenddel kapcsolatos indokok alapján. Ennek érdekében az (EU) 2019/452 európai parlamenti és tanácsi rendelet57 létrehozza az Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítási keretét, eszközökkel látva el tagállamokat és a Bizottságot a biztonságot vagy a közrendet veszélyeztető kockázatok átfogó módon történő kezeléséhez. A kialakulóban lévő technológiákat érintő közvetlen külföldi befektetésekre különös figyelmet kell fordítani, mivel azok a biztonság és a közrend tekintetében messzemenő következményekkel járhatnak, különösen, ha az ilyen technológiákat a bűnüldöző hatóságok alkalmazzák. Az Europol a kialakulóban lévő technológiák nyomon követése terén betöltött szerepének, valamint az ilyen technológiák új, bűnüldözési célú felhasználási módjainak kidolgozásában – különösen innovációs laboratóriuma és innovációs központja révén – való aktív közreműködésének köszönhetően kiterjedt ismeretekkel rendelkezik az ilyen technológiák kínálta lehetőségeket, valamint a használatukkal kapcsolatos kockázatokat illetően. Az Europolnak ezért támogatnia kell a tagállamokat és a Bizottságot az Unióba irányuló, az Europol célkitűzései által lefedett közvetlen külföldi befektetések átvilágításában, amelyek az Europol vagy a tagállamok által bűncselekmények megelőzése és nyomozása céljából alkalmazott technológiákat – köztük a szoftvereket – vagy a terrorizmus elősegítésére használható kritikus technológiákat biztosító vállalkozásokat érintenek. Ezzel összefüggésben az Europol szakértelmének támogatnia kell a közvetlen külföldi befektetések és az azokkal kapcsolatos biztonsági kockázatok értékelését. Különösen fontos figyelembe venni, hogy a külföldi befektető részt vett-e már olyan tevékenységekben, amelyek egy tagállam biztonságát érintették, fennáll-e annak a komoly kockázata, hogy a külföldi befektető jogellenes vagy bűnözői tevékenységekben vesz részt, illetve hogy a külföldi befektetőt közvetlenül vagy közvetve egy harmadik ország kormánya irányítja-e, többek között támogatások révén.

__________________

__________________

57 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/452 rendelete (2019. március 19.) az Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítási keretének létrehozásáról (HL L 79I., 2019.3.21., 1-14. o.).

57 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/452 rendelete (2019. március 19.) az Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítási keretének létrehozásáról (HL L 79I., 2019.3.21., 1. o.).

Módosítás  14

 

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) Az Europol egyik célja, hogy támogassa és megerősítse a tagállamok illetékes hatóságainak fellépését és kölcsönös együttműködésüket az uniós politikák alkalmazási körébe tartozó közös érdekeket sértő bűncselekményformák megelőzése és az azok elleni küzdelem terén. E támogatás megerősítése érdekében az Europolnak lehetővé kell tenni, hogy felkérje valamely tagállam illetékes hatóságait, hogy – az adott bűncselekmény határokon átnyúló jellegére vonatkozó követelmény nélkül – az uniós politikák alkalmazási körébe tartozó közös érdekeket sértő valamely bűncselekmény tekintetében nyomozást indítsanak, folytassanak le vagy koordináljanak. Az Europolnak tájékoztatnia kell az Eurojustot az ilyen megkeresésekről.

(14) Az Europol egyik célja, hogy támogassa és megerősítse a tagállamok illetékes hatóságainak fellépését és kölcsönös együttműködésüket az uniós politikák alkalmazási körébe tartozó közös érdekeket sértő bűncselekményformák megelőzése és az azok elleni küzdelem terén. E támogatás megerősítése érdekében az Europolnak lehetővé kell tenni, hogy felkérje valamely tagállam illetékes hatóságait, hogy – az adott bűncselekmény határokon átnyúló jellegére vonatkozó követelmény nélkül – az uniós politikák alkalmazási körébe tartozó közös érdekeket sértő valamely bűncselekmény tekintetében nyomozást indítsanak, folytassanak le vagy koordináljanak. Az Europolnak tájékoztatnia kell az Eurojustot és adott esetben az Európai Ügyészséget (EPPO) az ilyen megkeresésekről.

Módosítás  15

 

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15) A valamely tagállam bírósági határozata alapján körözött gyanúsítottak vagy elítéltek személyazonosságának és bizonyos személyes adatainak közzététele növeli az ilyen személyek megtalálásának és letartóztatásának esélyét. A tagállamok e feladatának támogatása érdekében az Europol számára lehetővé kell tenni, hogy honlapján közzé tegye az Europol hatáskörébe tartozó bűncselekmények miatt Európában kiemelten körözött, szökésben levő személyekkel kapcsolatos információkat, és elősegítse, hogy a nyilvánosság információkat szolgáltathasson ezekre a személyekre vonatkozóan.

(15) A valamely tagállam bírósági határozata alapján körözött gyanúsítottak vagy elítéltek személyazonosságának és bizonyos személyes adatainak közzététele növeli az ilyen személyek megtalálásának és letartóztatásának esélyét. A tagállamok e feladatának támogatása érdekében az Europol számára lehetővé kell tenni, hogy honlapján közzé tegye az Europol hatáskörébe tartozó bűncselekmények miatt Európában kiemelten körözött, szökésben levő személyekkel kapcsolatos információkat, és elősegítse, hogy a nyilvánosság az Europol vagy az illetékes nemzeti hatóságok számára információkat szolgáltathasson ezekre a személyekre vonatkozóan.

Módosítás  16

 

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) Annak biztosítása érdekében, hogy az Europol által folytatott adatkezelés az érintettek azon kategóriáira korlátozódjon, akiknek adatai e rendelet értelmében kezelhetők, az Europolnak képesnek kell lennie ellenőrizni, hogy az Europol céljai körébe tartozó bűncselekmények megelőzésével és leküzdésével összefüggésben kapott személyes adatok megfelelnek-e az érintettek e kategóriáinak valamelyikének. Ezért az Europolnak képesnek kell lennie a kapott személyes adatokra vonatkozóan előzetes elemzést végezni kizárólag annak eldöntése céljából, hogy az adatok az ilyen érintettek kategóriáiba tartoznak-e. Ezért az Europolnak képesnek kell lennie az adatok szűrésére azáltal, hogy összeveti azokat a már birtokában lévő adatokkal. Ezt az előzetes elemzést az Europol által adatösszevetés, stratégiai elemzés, operatív elemzés vagy információcsere céljából végzett adatkezelést megelőzően kell elvégezni. Ha az előzetes elemzés azt mutatja, hogy a személyes adatok nem tartoznak azon érintettek kategóriáiba, akiknek az adatai e rendelet alapján kezelhetők, az Europolnak törölnie kell ezeket az adatokat.

(16) Annak biztosítása érdekében, hogy az Europol által folytatott adatkezelés az érintettek azon kategóriáira korlátozódjon, akiknek adatai e rendelet értelmében kezelhetők, az Europolnak képesnek kell lennie ellenőrizni, hogy az Europol céljai körébe tartozó bűncselekmények megelőzésével és leküzdésével összefüggésben kapott személyes adatok megfelelnek-e az érintettek e kategóriáinak valamelyikének. Ezért az Europolnak képesnek kell lennie a kapott személyes adatokra vonatkozóan előzetes elemzést végezni kizárólag annak eldöntése céljából, hogy az adatok az ilyen érintettek kategóriáiba tartoznak-e, azáltal, hogy összeveti azokat a már birtokában lévő adatokkal anélkül, hogy az adatokat ebben a szakaszban további nyomokat keresve tovább elemezné. Ezt az előzetes elemzést az Europol által adatösszevetés, stratégiai elemzés, operatív elemzés vagy információcsere céljából végzett adatkezelést megelőzően és attól függetlenül, illetve azt követően kell elvégezni, hogy az Europol megállapította, hogy az adatok lényegesek és szükségesek feladatai elvégzéséhez.

Módosítás  17

 

Rendeletre irányuló javaslat

16 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16a) A nyomozások keretében rendelkezésre álló új – például további gyanúsítottakra vonatkozó – információk eredményeként az egy adott adatkészletben található személyes adatok kategorizálása idővel változhat. Ezért az Europol számára kivételesen legfeljebb egy éves időtartamra engedélyezni kell a személyes adatok kezelését az érintettek kategóriáinak megállapítása céljából. Az Europolnak képesnek kell lennie arra, hogy kellően indokolt esetekben legfeljebb hat hónappal meghosszabbítsa az adatkezelés maximális időtartamát, amennyiben az ilyen meghosszabbítás szükséges és arányos mértékű. A meghosszabbításról tájékoztatni kell az európai adatvédelmi biztost. Az Europolnak törölnie kell a releváns adatokat, ha a személyes adatoknak az érintettek kategóriái megállapításának céljából történő kezelése már nem szükséges és indokolt, illetve az adatkezelés maximális időtartamának végét követően minden esetben.

Módosítás  18

 

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17) A nyomozások során gyűjtött adatok mennyisége és összetettsége az utóbbi időben folyamatosan nő. A tagállamok nagy és összetett adatkészleteket nyújtanak be az Europolnak, operatív elemzést kérve az Europoltól más tagállambeli és az Unión kívüli bűncselekményekkel és bűnözőkkel való kapcsolatok feltárása céljából. A tagállamok saját adatelemzéseikkel nem képesek ilyen határon átnyúló kapcsolatokat feltárni. Az Europolnak képesnek kell lennie arra, hogy az ilyen határon átnyúló kapcsolatok feltárása érdekében nagy és összetett adatkészleteket kezeljen a tagállami nyomozások támogatása céljából, az ezen rendeletben meghatározott szigorú követelmények teljesülése esetén. Ha erre valamely tagállam konkrét nyomozásának eredményes támogatásához szükség van, az Europolnak képesnek kell lennie kezelnie azokat az adatkészleteket, amelyeket a nemzeti hatóságok az érintett nyomozással összefüggésben a nemzeti büntetőjog szerint alkalmazandó eljárási követelményeknek és biztosítékoknak megfelelően megszereztek, majd az Europolnak eljuttattak. Ha egy tagállam – az Europol támogatását kérve egy konkrét nyomozáshoz – eljuttat az Europolnak egy nyomozati ügyiratot, az Europolnak képesnek kell lennie az ügyiratban található valamennyi adat kezelésére, amennyiben az támogatja az adott nyomozást. Az Europol számára lehetővé kell tenni a valamely tagállam konkrét nyomozásának támogatásához szükséges személyes adatok kezelését abban az esetben is, ha az adatok egy harmadik országból származnak, amennyiben a harmadik ország olyan bizottsági határozat hatálya alá tartozik, amely megállapítja, hogy a szóban forgó ország megfelelő szintű adatvédelmet biztosít (a továbbiakban: megfelelőségi határozat), illetve megfelelőségi határozat hiányában az Unió által az EUMSZ 218. cikke értelmében kötött nemzetközi megállapodás, vagy az Europol és a harmadik ország által az (EU) 2016/794 rendelet hatálybalépését megelőzően kötött, a személyes adatok cseréjét lehetővé tevő együttműködési megállapodás hatálya alá tartozik, továbbá feltéve, hogy a harmadik ország az adatokra nyomozás során, a nemzeti büntetőjog szerint alkalmazandó eljárási követelményeknek és biztosítékoknak megfelelően tett szert.

(17) A nyomozások során gyűjtött adatok mennyisége és összetettsége az utóbbi időben folyamatosan nő. A tagállamok nagy és összetett adatkészleteket nyújtanak be az Europolnak, operatív elemzést kérve az Europoltól más tagállambeli és az Unión kívüli bűncselekményekkel és bűnözőkkel való kapcsolatok feltárása céljából. A tagállamok saját adatelemzéseikkel kevésbé hatékonyan képesek ilyen határon átnyúló kapcsolatokat feltárni. Az Europolnak ezért képesnek kell lennie arra, hogy az ilyen határon átnyúló kapcsolatok feltárása érdekében nagy és összetett adatkészleteket kezeljen a tagállami nyomozások támogatása céljából, az ezen rendeletben meghatározott szigorú követelmények és biztosítékok teljesülése esetén. Ha erre valamely tagállam konkrét nyomozásának eredményes támogatásához szükség van, vagy ha egy tagállam vagy uniós szerv az Europol megbízatásán belül stratégiai elemzést kér, az Europolnak képesnek kell lennie kezelnie azokat az adatkészleteket, amelyeket a nemzeti hatóságok az érintett nyomozással összefüggésben a nemzeti büntetőjog szerint alkalmazandó eljárási követelményeknek és biztosítékoknak megfelelően megszereztek, majd az Europolnak eljuttattak. Ha egy tagállam, az Európai Ügyészség vagy az Eurojustoperatív elemzés formájában az Europol támogatását kérve egy konkrét, az Europol megbízatása körébe tartozó nyomozáshoz – eljuttat az Europolnak egy nyomozati ügyiratot, az Europolnak képesnek kell lennie az ügyiratban található valamennyi adat kezelésére, amennyiben az támogatja az adott nyomozást.

Módosítás  19

 

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18) Az adatkezelés szükségességének és arányosságának biztosítása érdekében a tagállamoknak biztosítaniuk kell a nemzeti és az uniós jognak való megfelelést, amikor nyomozati ügyiratot nyújtanak be az Europolnak. Az Europolnak ellenőriznie kell, hogy a konkrét nyomozás támogatásához szükséges-e és arányos-e kezelni olyan személyes adatokat, amelyek esetleg nem tartoznak azon érintettek kategóriáiba, akiknek adatai általában az (EU) 2016/794 rendelet II. melléklete alapján kezelhetők. Az Europolnak dokumentálnia kell ezt az értékelést. Az Europolnak ezeket az adatokat más adatoktól funkcionálisan szétválasztva kell tárolnia, és csak akkor kezelheti ezeket, ha erre a konkrét nyomozás támogatásához szükség van, például új nyom esetén.

(18) A személyes adatok Europol általi kezelése szükségességének és arányosságának biztosítása érdekében a tagállamoknak biztosítaniuk kell a nemzeti és az uniós jognak való megfelelést, amikor személyes adatokat tartalmazó nyomozati ügyiratot nyújtanak be az Europolnak, ideértve adott esetben az előzetes bírói engedélyt is. Szem előtt tartva, hogy az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: Bíróság) úgy véli, hogy a személyes adatokhoz a megőrzésük vagy felhasználásuk céljából való hozzáférés érinti az Európai Unió Alapjogi Chartájának (a továbbiakban: Charta) 7. cikkében biztosított, a magánélet tiszteletben tartásához való alapvető jogot, az Europolnak ellenőriznie kell, hogy a konkrét nyomozás támogatásához szükséges-e és arányos-e kezelni olyan személyes adatokat, amelyek esetleg nem tartoznak azon érintettek kategóriáiba, akiknek adatai az (EU) 2016/794 rendelet II. melléklete alapján kezelhetők. Az Europolnak dokumentálnia kell ezt az értékelést. Az Europolnak ezeket az adatokat más adatoktól funkcionálisan szétválasztva kell tárolnia, és csak akkor kezelheti ezeket, ha erre a konkrét nyomozás támogatásához szükség van, például új nyom esetén.

Módosítás  20

 

Rendeletre irányuló javaslat

18 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(18a) Az Europol számára lehetővé kell tenni az egy vagy több tagállam konkrét nyomozásának támogatásához szükséges személyes adatok kezelését abban az esetben is, ha az adatok egy harmadik országból származnak, feltéve, hogy a harmadik ország megfelelőségi határozat, az Unió által az EUMSZ 218. cikke értelmében kötött, a személyes adatok bűnüldözési célú továbbításáról rendelkező nemzetközi megállapodás vagy az Europol és a harmadik ország által az (EU) 2016/794 rendelet hatálybalépését megelőzően kötött, a személyes adatok cseréjét lehetővé tevő együttműködési megállapodás hatálya alá tartozik, és feltéve, hogy a harmadik ország az adatokra nyomozás során, a nemzeti büntetőjoga alapján alkalmazandó eljárási követelményeknek és biztosítékoknak megfelelően tett szert. Ha egy harmadik ország eljuttat az Europolnak egy nyomozati ügyiratot, az Europolnak meg kell bizonyosodnia arról, hogy a személyes adatok mennyisége nem aránytalan az Europol által támogatott konkrét tagállami nyomozáshoz képest, és hogy nincsenek olyan objektív tényezők, amelyek azt jelzik, hogy az ügyiratra a harmadik ország az alapvető jogok nyilvánvaló megsértésével tett szert. Amennyiben az Europol arra a következtetésre jut, hogy az említett feltételek nem állnak fenn, az adatokat nem kezelheti. Az európai adatvédelmi biztost tájékoztatni kell az adatkezelésről, és el kell juttatni neki a nyomozati ügyiratot, az Europol általi adatkezelés szükségességének indokolását, valamint az adatok kategóriáinak általános leírását.

Módosítás  21

 

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19) Annak biztosítása érdekében, hogy egy tagállam a nyomozást követő bírósági eljárás részeként felhasználhassa az Europol elemző jelentéseit, az Europolnak lehetővé kell tenni, hogy az érintett tagállam kérésére tárolja a kapcsolódó nyomozati ügyiratot a bűnügyi hírszerzési eljárás helytállóságának, megbízhatóságának és nyomon követhetőségének biztosítása érdekében. Az Europolnak ezeket az adatokat szétválasztva kell tárolnia, és csak addig, amíg az adott nyomozáshoz kapcsolódó bírósági eljárás a tagállamban folyamatban van. Biztosítani kell a hozzáférést az illetékes igazságügyi hatóságok számára, akárcsak a védelemhez való jogot, különös tekintettel a gyanúsítottak vagy vádlottak, illetve ügyvédeik azon jogára, hogy betekintsenek az ügy anyagaiba.

(19) Annak biztosítása érdekében, hogy egy tagállam a nyomozást követő bírósági eljárás részeként felhasználhassa az Europol elemző jelentéseit, az Europolnak lehetővé kell tenni, hogy az érintett tagállam, az EPPO vagy az Eurojust kérésére a bírósági eljárás lezárásáig tárolja a kapcsolódó nyomozati ügyiratot a bűnügyi hírszerzési eljárás helytállóságának, megbízhatóságának és nyomon követhetőségének biztosítása érdekében. Az Europolnak ezeket az adatokat szétválasztva kell tárolnia, és csak addig, amíg az adott nyomozáshoz kapcsolódó bírósági eljárás a tagállamban folyamatban van. Biztosítani kell a hozzáférést az illetékes igazságügyi hatóságok számára, akárcsak a védelemhez való jogot, különös tekintettel a gyanúsítottak vagy vádlottak, illetve ügyvédeik azon jogára, hogy betekintsenek az ügy anyagaiba. E célból az Europolnak az adatnaplóba fel kell jegyeznie minden bizonyítékot és az Europol által az előállításukhoz vagy megszerzésükhöz használt módszereket annak érdekében, hogy a védelem hatékonyan ellenőrizhesse a bizonyítékokat.

Módosítás  22

 

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20) A súlyos bűncselekmények vagy a terrorizmus határokon átnyúló esetei az érintett tagállamok bűnüldöző hatóságainak szoros együttműködését teszik szükségessé. Az Europol eszközöket biztosít a nyomozások során történő ilyen együttműködéshez, mindenekelőtt információcsere révén. Az ilyen együttműködés konkrét nyomozások során közös operatív elemzés révén történő megerősítése érdekében a tagállamoknak képeseknek kell lenniük lehetővé tenni más tagállamok számára, hogy közvetlenül hozzáférjenek az általuk az Europolnak nyújtott információkhoz, az ilyen információkhoz való hozzáférésre vonatkozóan általuk meghatározott esetleges korlátozások sérelme nélkül. A közös operatív elemzés keretében a tagállamok a személyes adatokat csak az ezen rendeletben meghatározott szabályoknak és biztosítékoknak megfelelően kezelhetik.

(20) A súlyos bűncselekmények vagy a terrorizmus határokon átnyúló esetei az érintett tagállamok bűnüldöző hatóságainak szoros együttműködését teszik szükségessé. Az Europol eszközöket biztosít a nyomozások során történő ilyen együttműködéshez, mindenekelőtt információcsere révén. Az ilyen együttműködés konkrét nyomozások során közös operatív elemzés révén történő megerősítése érdekében a tagállamoknak képeseknek kell lenniük lehetővé tenni más tagállamok számára, hogy közvetlenül hozzáférjenek az általuk az Europolnak nyújtott információkhoz, az ilyen információkhoz való hozzáférésre vonatkozóan általuk meghatározott esetleges általános vagy konkrét korlátozások sérelme nélkül. A közös operatív elemzés keretében a tagállamok a személyes adatokat csak az (EU) 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelvvel1a összhangban a személyes adatokra vonatkozó szabályoknak, valamint az e rendeletben meghatározott biztosítékoknak megfelelően kezelhetik.

 

___________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/680 irányelve (2016. április 27.) a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 2016.5.4., 89. o.).

Módosítás  23

 

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21) Az Europol operatív támogatást nyújt a tagállamok illetékes hatóságainak nyomozásaihoz, különösen operatív és kriminalisztikai elemzés biztosítása révén. A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy e tevékenységek eredményeit a büntetőeljárás teljes életciklusa alatt elérhetővé tegyék más érintett hatóságaik, ezen belül az ügyészek és a büntetőbíróságok számára is. Ezért az Europol személyzete számára lehetővé kell tenni, hogy a büntetőeljárások keretében a feladataik ellátása vagy tevékenységük gyakorlása során tudomásukra jutott bizonyítékokat nyújtsanak be, a felhasználásra vonatkozó korlátozások és a nemzeti büntető eljárásjog sérelme nélkül.

(21) Az Europol operatív támogatást nyújt a tagállamok illetékes hatóságainak nyomozásaihoz, többek között operatív és kriminalisztikai elemzés biztosítása révén. A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy e tevékenységek eredményeit a büntetőeljárás teljes életciklusa alatt elérhetővé tegyék más érintett hatóságaik, ezen belül az ügyészek és a büntetőbíróságok, valamint a védőügyvédek számára is. Ezért az Europol ügyvezető igazgató által felhatalmazott személyzete számára lehetővé kell tenni, hogy a büntetőeljárások keretében a feladataik ellátása vagy tevékenységük gyakorlása során tudomásukra jutott bizonyítékokat nyújtsanak be, a felhasználásra vonatkozó korlátozások és a nemzeti eljárásjog sérelme nélkül.

Módosítás  24

 

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22) Az Europolnak és az (EU) 2017/1939 tanácsi rendelet58 által létrehozott Európai Ügyészségnek (a továbbiakban: EPPO) megfelelő intézkedéseket kell hoznia az operatív együttműködésük optimalizálásához, figyelembe véve feladataikat és megbízatásukat. Az Europolnak szorosan együtt kell működnie az EPPO-val, és aktívan támogatnia kell az EPPO nyomozásait és vádhatósági eljárásait annak kérésére, többek között elemző támogatás nyújtása és a releváns információk cseréje révén, valamint együtt kell működnie vele a bűncselekmény gyanújának az EPPO-hoz történő bejelentésétől kezdve mindaddig, amíg az EPPO eldönti, hogy vádat emel-e vagy más módon rendelkezik az ügyről. Az Europolnak indokolatlan késedelem nélkül jelentést kell tennie az EPPO-nak minden olyan büntetendő cselekményről, amellyel kapcsolatban az EPPO gyakorolhatja hatáskörét. Az Europol és az EPPO közötti operatív együttműködés fokozása érdekében Europolnak lehetővé kell tennie az EPPO számára, hogy – az e rendeletben előírt biztosítékokkal és adatvédelmi garanciákkal összhangban – „van találat/nincs találat” rendszer alapján hozzáférhessen az Europol rendelkezésére álló adatokhoz. Az uniós szerveknek történő adattovábbításra vonatkozóan e rendeletben meghatározott szabályokat kell alkalmazni az Europol EPPO-val folytatott együttműködésére. Az Europolnak azt is lehetővé kell tenni, hogy nagy és összetett adatkészletek elemzése révén támogassa az EPPO nyomozásait.

(22) Az Europolnak és az (EU) 2017/1939 tanácsi rendelet58 által létrehozott EPPO-nak munkamegállapodásokat kell kötnie, meghatározva együttműködésük folyamatát és figyelembe véve feladataikat és megbízatásukat. Az Europolnak szorosan együtt kell működnie az EPPO-val, és aktívan támogatnia kell az EPPO nyomozásait annak kérésére, többek között elemző támogatás nyújtása és a releváns információk cseréje révén, valamint együtt kell működnie vele a bűncselekmény gyanújának az EPPO-hoz történő bejelentésétől kezdve mindaddig, amíg az EPPO eldönti, hogy vádat emel-e vagy más módon rendelkezik az ügyről. Az Europolnak indokolatlan késedelem nélkül jelentést kell tennie az EPPO-nak minden olyan büntetendő cselekményről, amellyel kapcsolatban az EPPO gyakorolhatja hatáskörét. Az Europol és az EPPO közötti operatív együttműködés fokozása érdekében Europolnak lehetővé kell tennie az EPPO számára, hogy – az e rendeletben előírt biztosítékokkal és adatvédelmi garanciákkal összhangban – „van találat/nincs találat” rendszer alapján hozzáférhessen a stratégiai vagy operatív elemzés vagy adatösszevetés céljából az Europol rendelkezésére bocsátott adatokhoz. Az uniós szerveknek történő adattovábbításra vonatkozóan e rendeletben meghatározott szabályokat kell alkalmazni az Europol EPPO-val folytatott együttműködésére. Az Europolnak azt is lehetővé kell tenni, hogy az e rendeletben előírt biztosítékokkal és adatvédelmi garanciákkal összhangban nagy és összetett adatkészletek elemzése révén támogassa az EPPO nyomozásait.

__________________

__________________

58 A Tanács (EU) 2017/1939 rendelete (2017. október 12.) az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 2017.10.31., 1–71. o.).

58 Tanács (EU) 2017/1939 rendelete (2017. október 12.) az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 2017.10.31., 1. o.).

Módosítás  25

 

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24) A súlyos bűncselekmények és a terrorizmus kapcsolatrendszere gyakran túlmutat az Unió területén. Az Europol személyes adatokat cserélhet harmadik országokkal az érintettek magánélete, alapvető jogaik és szabadságaik védelmének garantálása mellett. Az Europol céljai körébe tartozó bűncselekmények megelőzése és az ellenük való küzdelem terén a harmadik országokkal folytatott együttműködés megerősítése céljából az Europol ügyvezető igazgatója számára lehetővé kell tenni, hogy konkrét helyzetekben és eseti alapon engedélyezze a személyes adatok harmadik országokba történő továbbításának kategóriáit, amennyiben a konkrét helyzethez kapcsolódóan szükség van az e csoportba tartozó adattovábbításokra, és azok megfelelnek az ezen rendeletben rögzített valamennyi követelménynek.

(24) A súlyos bűncselekmények és a terrorizmus kapcsolatrendszere gyakran túlmutat az Unió területén. Az Europol személyes adatokat cserélhet harmadik országokkal az érintettek magánélete, alapvető jogaik és szabadságaik védelmének garantálása mellett. Olyan körülmények között, amikor az az Europol céljai körébe tartozó bűncselekmények kivizsgálása szempontjából alapvető fontosságú, az Europol ügyvezető igazgatója számára lehetővé kell tenni, hogy konkrét helyzetekben és eseti alapon engedélyezze a személyes adatok harmadik országokba történő továbbítását, amennyiben a konkrét helyzethez kapcsolódóan szükség van az e kategóriába tartozó adattovábbításokra, és azok az adott bűncselekmény nyomozásával arányosak, valamint megfelelnek az ezen rendeletben rögzített valamennyi követelménynek.

Módosítás  26

 

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25) Annak érdekében, hogy támogassa a tagállamok határon átnyúló szolgáltatásokat nyújtó magánfelekkel való együttműködését abban az esetben, amikor e magánfelek a bűncselekmények megelőzése és az azok elleni küzdelem szempontjából releváns információk birtokában vannak, az Europol számára lehetővé kell tenni, hogy a magánfelektől személyes adatokat kapjon, és meghatározott körülmények esetén személyes adatokat cseréljen velük.

(25) Annak érdekében, hogy támogassa a tagállamok magánfelekkel való együttműködését abban az esetben, amikor e magánfelek a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus megelőzése és az azok elleni küzdelem szempontjából releváns információk birtokában vannak, az Europol számára lehetővé kell tenni, hogy a magánfelektől személyes adatokat kapjon, és kivételes körülmények esetén személyes adatokat cseréljen velük.

Módosítás  27

 

Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26) A bűnözők egyre gyakrabban veszik igénybe magánfelek határon átnyúló szolgáltatásait a kommunikációhoz és az illegális tevékenységek folytatásához. A nemi erkölcs elleni bűncselekmények elkövetői világszerte az interneten keresztül, online platformok használatával zaklatják a gyermekeket, képeket és videókat osztanak meg. A terroristák visszaélnek az online szolgáltatások nyújtóinak határon átnyúló szolgáltatásaival, hogy önkénteseket toborozzanak, megtervezzék és koordinálják támadásaikat, valamint propagandaanyagokat terjesszenek. A kiberbűnözők társadalmaink digitalizációjából hasznot hajtva adathalászat és pszichológiai manipuláció segítségével követnek el más típusú számítógépes bűncselekményeket, például online csalásokat, zsarolóvírus-támadásokat és fizetéssel kapcsolatos csalásokat. Mivel a bűnözők egyre nagyobb mértékben élnek az online szolgáltatásokkal, a magánfelek egyre több olyan személyes adatot tárolnak, amelyek relevánsak lehetnek a nyomozások során.

(26) A bűnözők egyre gyakrabban veszik igénybe a magánfelek által kínált szolgáltatásokat a kommunikációhoz és az illegális tevékenységek folytatásához. A nemi erkölcs elleni bűncselekmények elkövetői világszerte kizsákmányolják a gyermekeket, és gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló anyagoknak minősülő képeket és videókat osztanak meg online platformokon vagy társaikkal számfüggetlen személyközi hírközlési szolgáltatások révén. A terroristák arra használják az online szolgáltatások nyújtói által kínált szolgáltatásokat, hogy önkénteseket toborozzanak, megtervezzék és koordinálják támadásaikat, valamint propagandaanyagokat terjesszenek. A kiberbűnözők társadalmaink digitalizációjából, valamint a lakosság körében a digitális jártasság és készségek hiányából hasznot hajtva adathalászat és pszichológiai manipuláció segítségével követnek el más típusú számítógépes bűncselekményeket, például online csalásokat, zsarolóvírus-támadásokat és fizetéssel kapcsolatos csalásokat. Mivel a bűnözők egyre nagyobb mértékben élnek az online szolgáltatásokkal, a magánfelek egyre több olyan személyes adatot – többek között előfizetőkre, forgalomra és tartalomra vonatkozó adatokat – tárolnak, amelyek relevánsak lehetnek a nyomozások során.

Módosítás  28

 

Rendeletre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27) Az internet határok nélküli jellegére való tekintettel e szolgáltatásokat gyakran a világ bármely pontjáról nyújthatják. Ennek következtében előfordulhat, hogy a bűncselekmények áldozataira, elkövetőire, valamint a személyes adatok tárolására szolgáló digitális infrastruktúrára és a szolgáltatást nyújtó szolgáltatóra különböző nemzeti joghatóság vonatkozik, amely lehet az Unión belül vagy azon kívül is. A magánfelek tehát rendelkezhetnek olyan, bűnüldözési szempontból releváns adatkészletekkel, amelyek több joghatósághoz kapcsolódó személyes adatokat tartalmaznak, illetve olyanokat is, amelyek nem kapcsolhatók egyértelműen egyetlen joghatósághoz sem. A nemzeti hatóságok számára nehézséget okoz az ilyen több joghatóságot érintő vagy nem besorolható adatkészletek nemzeti megoldások alkalmazásával történő hatékony elemzése. Ha magánfelek úgy döntenek, hogy jogszerűen és önkéntesen megosztják az adatokat a bűnüldöző hatóságokkal, jelenleg nem áll rendelkezésükre egyetlen olyan kapcsolattartó pont, amelyen keresztül uniós szinten megoszthatnák az ilyen adatkészleteket. Ráadásul a magánfelek nehézségekbe ütköznek, amikor számos, különböző országok bűnüldöző hatóságaitól származó megkeresés érkezik be hozzájuk.

(27) Az internet határok nélküli jellegére való tekintettel előfordulhat, hogy a bűncselekmények áldozataira, elkövetőire, az online szolgáltatóra, valamint a személyes adatok tárolására szolgáló digitális infrastruktúrára különböző nemzeti joghatóság vonatkozik, amely lehet az Unión belül vagy azon kívül is. A magánfelek tehát rendelkezhetnek olyan, bűnüldözési szempontból releváns adatkészletekkel, amelyek több joghatósághoz kapcsolódó személyes adatokat tartalmaznak, illetve olyanokat is, amelyek nem kapcsolhatók egyértelműen egyetlen joghatósághoz sem. A nemzeti hatóságok számára nehézséget okoz az ilyen több joghatóságot érintő vagy nem besorolható adatkészletek nemzeti megoldások alkalmazásával történő hatékony elemzése. Az Europolnak intézkedéseket kell hoznia a magánfelekkel folytatott együttműködés megkönnyítése érdekében, többek között az információmegosztás tekintetében. Ha magánfelek úgy döntenek, hogy jogszerűen és önkéntesen megosztják az adatokat a bűnüldöző hatóságokkal, jelenleg nem áll rendelkezésükre egyetlen olyan kapcsolattartó pont, amelyen keresztül uniós szinten megoszthatnák az ilyen adatkészleteket.

Módosítás  29

 

Rendeletre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28) Annak érdekében, hogy a magánfelek számára rendelkezésre álljon egy uniós szintű kapcsolattartó pont, amelyen keresztül jogszerűen megoszthatnak több joghatóság alá tartozó adatkészleteket vagy olyan adatkészleteket, amelyeket még nem sikerült egyértelműen egy vagy több joghatósághoz kapcsolni, az Europol számára lehetővé kell tenni, hogy közvetlenül a magánfelektől kaphasson személyes adatokat.

(28) Annak érdekében, hogy a magánfelek számára rendelkezésre álljon egy uniós szintű kapcsolattartó pont, amelyen keresztül jogszerűen és önként rendelkezésre bocsáthatnak több joghatóság alá tartozó adatkészleteket vagy olyan adatkészleteket, amelyeket még nem sikerült egyértelműen egy vagy több joghatósághoz kapcsolni, az Europol számára lehetővé kell tenni, hogy – kizárólag a joghatóság megállapítása céljából, az e rendeletben előírt biztosítékokkal és adatvédelmi garanciákkal összhangban – közvetlenül a magánfelektől kaphasson személyes adatokat, ideértve az olyan moderált tartalmakra vonatkozó jelentéseket is, amelyekről ésszerűen feltételezhető, hogy az Europol hatáskörébe tartozó bűncselekményekhez kapcsolódnak.

Módosítás  30

 

Rendeletre irányuló javaslat

29 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29) Annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamok gyorsan hozzájussanak a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus megelőzésére és az ezek elleni küzdelemre irányuló nyomozások megindításához szükséges releváns információkhoz, az Europol számára lehetővé kell tenni az ilyen adatkészletek kezelését és elemzését abból a célból, hogy azonosítani lehessen az érintett tagállamot, és továbbítani az érintett nemzeti bűnüldöző hatóságoknak a joghatóságuk alá tartozó bűncselekményekre vonatkozó nyomozáshoz szükséges információkat és elemzést.

(29) Annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamok indokolatlan késedelem nélkül hozzájussanak a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus megelőzésére és az ezek elleni küzdelemre irányuló nyomozások megindításához szükséges információkhoz, az Europol számára lehetővé kell tenni az ilyen adatkészletek kezelését és elemzését abból a célból, hogy azonosítani lehessen az érintett tagállamok érintett nemzeti egységeit, és továbbítani lehessen e nemzeti egységeknek a személyes adatokat és a joghatóság megállapítása szempontjából releváns eredményeket. Az Europolnak arra is képesnek kell lennie, hogy a személyes adatokat és a joghatóság megállapítása szempontjából releváns eredményeket továbbítsa az olyan kapcsolattartó pontoknak és érintett harmadik országoknak, amelyekkel az Europol a személyes adatok cseréjét lehetővé tevő együttműködési megállapodást kötött, vagy amelyekkel az Unió az EUMSZ 218. cikkével összhangban megfelelő biztosítékokról rendelkező nemzetközi megállapodást kötött, vagy amelyek megfelelőségi határozat hatálya alá tartoznak. Ha az érintett harmadik ország nem tartozik ilyen megállapodás vagy határozat hatálya alá, az Europolnak képesnek kell lennie arra, hogy elemzésének és az ilyen adatok ellenőrzésének eredményeit továbbítsa az érintett harmadik országnak, amennyiben az e rendeletben foglalt feltételek teljesülnek.

Módosítás  31

 

Rendeletre irányuló javaslat

29 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(29a) Az e rendeletben meghatározott bizonyos esetekben és egyértelmű feltételek mellett szükséges és arányos lehet, hogy az Europol személyes adatokat továbbítson olyan magánfeleknek, amelyek nem az Unióban vagy nem olyan országban telepedtek le, amellyel az Europol a személyes adatok cseréjét lehetővé tévő együttműködési megállapodást kötött, vagy amellyel az Unió az EUMSZ 218. cikkével összhangban megfelelő biztosítékokat előíró nemzetközi megállapodást kötött, vagy amely bizottsági megfelelőségi határozat hatálya alá tartozik. Ilyen esetekben az adattovábbítást az ügyvezető igazgató előzetes engedélyéhez kell kötni, és az európai adatvédelmi biztost tájékoztatni kell az adattovábbításról.

Módosítás  32

 

Rendeletre irányuló javaslat

30 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(30) Annak érdekében, hogy az Europol azonosítani tudja az összes érintett nemzeti bűnüldöző hatóságot, lehetővé kell tenni számára, hogy tájékoztassa a magánfeleket, ha a tőlük kapott információk nem elégségesek ahhoz, hogy az Europol azonosítani tudja az érintett bűnüldöző hatóságokat. Ez lehetővé tenné annak eldöntését az Europollal információkat megosztó magánfelek számára, hogy érdekükben áll-e további információkat osztani meg az Europollal, és hogy ezt jogszerűen megtehetik-e. Ennek érdekében az Europol tájékoztathatja a magánfeleket a hiányzó információkról, amennyiben ez feltétlenül szükséges az érintett bűnüldöző hatóságok azonosításához. Különleges biztosítékoknak kell vonatkozniuk az ilyen adattovábbításokra főként abban az esetben, amikor az érintett magánfél nem az Unióban vagy nem olyan harmadik országban telepedett le, amellyel az Europol a személyes adatok cseréjét lehetővé tévő együttműködési megállapodást kötött, vagy amellyel az Unió az EUMSZ 218. cikke alapján megfelelő biztosítékokat előíró nemzetközi megállapodást kötött vagy amely olyan bizottsági megfelelőségi határozat hatálya alá tartozik, amely megállapítja, hogy a szóban forgó ország megfelelő szintű adatvédelmet biztosít.

(30) Annak érdekében, hogy az Europol azonosítani tudja az összes érintett nemzeti egységet, lehetővé kell tenni számára, hogy tájékoztassa a magánfeleket, ha a tőlük kapott információk nem elégségesek ahhoz, hogy az Europol azonosítani tudja az érintett nemzeti egységeket. Ennek érdekében az Europolnak képesnek kell lennie arra, hogy tájékoztassa a magánfeleket a hiányzó információkról, amennyiben ez – kizárólag az érintett nemzeti egységek azonosítása céljából – feltétlenül szükséges. Különleges biztosítékoknak kell vonatkozniuk az ilyen adattovábbításokra, amennyiben az érintett magánfél nem az Unióban vagy nem olyan harmadik országban telepedett le, amellyel az Europol a személyes adatok cseréjét lehetővé tévő együttműködési megállapodást kötött, vagy amellyel az Unió az EUMSZ 218. cikke alapján megfelelő biztosítékokat előíró nemzetközi megállapodást kötött vagy amely olyan bizottsági megfelelőségi határozat hatálya alá tartozik, amely megállapítja, hogy a szóban forgó ország az (EU) 2016/680 irányelvben előírt adatvédelmi szinthez viszonyítva megfelelő szintű adatvédelmet biztosít.

Módosítás  33

 

Rendeletre irányuló javaslat

31 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(31) A tagállamok, a harmadik országok, a nemzetközi szervezetek – ideértve a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezetét (Interpol) is – vagy a magánfelek megoszthatnak az Europollal olyan, több joghatóság alá tartozó, vagy egy vagy több konkrét joghatósághoz nem rendelhető adatkészleteket, amelyek magánfelek birtokában lévő személyes adatokra mutató linkeket tartalmaznak. Amennyiben az összes érintett tagállam azonosításához szükség van további információkhoz jutni az ilyen magánfelektől, az Europolnak lehetővé kell tenni, hogy a tagállamokhoz forduljon azok nemzeti egységein keresztül, hogy azok arra kérjék a területükön letelepedett vagy ott jogi képviselővel rendelkező magánfeleket, hogy az érintett tagállamok vonatkozó jogszabályaival összhangban osszanak meg személyes adatokat az Europollal. Számos esetben előfordulhat, hogy e tagállamok nem tudnak a joghatóságukhoz fűződően más kapcsolatot megállapítani, mint azt, hogy az érintett adatok birtokában lévő magánfél a joghatóságuk alá tartozik a letelepedési helye alapján. A tagállamoknak ezért a kérés tárgyát képező konkrét bűnözői tevékenység tekintetében való joghatóságuktól függetlenül biztosítaniuk kell, hogy illetékes nemzeti hatóságaik beszerezhessék a magánfelektől a személyes adatokat abból a célból, hogy biztosítsák az Europol számára a céljainak megvalósításához szükséges információkat, teljes mértékben tiszteletben tartva a nemzeti jogszabályaik szerinti eljárási garanciákat.

(31) A tagállamok, a harmadik országok, a nemzetközi szervezetek vagy a magánfelek megoszthatnak az Europollal olyan, több joghatóság alá tartozó, vagy egy vagy több konkrét joghatósághoz nem rendelhető adatkészleteket, amelyek magánfelek birtokában lévő személyes adatokra mutató linkeket tartalmaznak. Amennyiben az összes érintett tagállam azonosításához szükség van további információkhoz jutni az ilyen magánfelektől, az Europolnak lehetővé kell tenni, hogy arra irányuló, indokolással ellátott kérelmet küldjön a tagállamoknak azok nemzeti egységein keresztül, hogy az érintett nemzeti egységek azonosítása érdekében bocsássák rendelkezésére a területükön letelepedett vagy ott jogi képviselővel rendelkező magánfelektől származó szükséges személyes adatokat. A megkeresésnek a lehető legcélzottabbnak kell lennie, és szigorúan az Europol számára az érintett nemzeti egységek azonosításához szükséges és arányos mértékre kell korlátozódnia. A vonatkozó személyes adatokat – amelyeknek a lehető legkevésbé érzékenynek kell lenniük – az érintett tagállamok vonatkozó jogszabályaival összhangban kell az Europol rendelkezésére bocsátani. A Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint a kellően indokolt szükséghelyzetek kivételével a magánfeleknek általában kötelező bíróság vagy független közigazgatási hatóság előzetes engedélyét beszerezniük ahhoz, hogy személyes adatot adjanak át a tagállamok illetékes hatóságainak. Számos esetben előfordulhat, hogy e tagállamok nem tudnak a joghatóságukhoz fűződően más kapcsolatot megállapítani, mint azt, hogy az érintett adatok birtokában lévő magánfél a joghatóságuk alá tartozik a letelepedési helye alapján vagy ott jogi képviselővel rendelkezik. A tagállamoknak ezért a kérés tárgyát képező konkrét bűnözői tevékenység tekintetében való joghatóságuktól függetlenül biztosítaniuk kell, hogy illetékes nemzeti hatóságaik beszerezhessék a magánfelektől a személyes adatokat abból a célból, hogy biztosítsák az Europol számára a céljainak megvalósításához szükséges információkat, teljes mértékben tiszteletben tartva a nemzeti jogszabályaik szerinti eljárási garanciákat.

Módosítás  34

 

Rendeletre irányuló javaslat

32 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(32) Annak biztosítása érdekében, hogy az Europol nem őrzi meg az adatokat az érintett tagállamok azonosításához szükséges időnél tovább, határidőket kell alkalmazni a személyes adatok Europol általi tárolására vonatkozóan. Ha az Europol az összes érintett tagállam azonosítására már minden rendelkezésére álló eszközt kimerített, és észszerűen nem várható, hogy további érintett tagállamokat sikerül azonosítania, e személyes adatok tárolása már nem minősül szükségesnek és arányosnak az érintett tagállamok azonosítása érdekében. Az Europolnak az utolsó adattovábbítást követő négy hónapon belül törölnie kell a személyes adatokat, hacsak ezen időszakon belül valamely nemzeti egység, kapcsolattartó pont vagy hatóság nem nyújtja be saját adatként újra a személyes adatokat az Europolnak. Ha az újból benyújtott személyes adat egy nagyobb személyesadat-állomány részét képezte, az Europol csak akkor és annyiban őrizheti meg a személyes adatokat, amennyiben azokat valamely nemzeti egység, kapcsolattartó pont vagy érintett hatóság újra benyújtotta.

(32) Annak biztosítása érdekében, hogy az Europol nem őrzi meg a személyes adatokat az érintett tagállamok azonosításához szükséges időnél tovább, határidőket kell alkalmazni a személyes adatok Europol általi tárolására vonatkozóan. Ha az Europol az összes érintett nemzeti egység azonosítására már minden rendelkezésére álló eszközt kimerített, és észszerűen nem várható, hogy további érintett nemzeti egységeket sikerül azonosítania, e személyes adatok tárolása már nem minősül szükségesnek és arányosnak az érintett tagállamok azonosítása érdekében. Az Europolnak az utolsó adattovábbítást követő négy hónapon belül törölnie kell a személyes adatokat, hacsak ezen időszakon belül – megfelelő indokkal, valamint az uniós és a nemzeti joggal összhangban – valamely nemzeti egység, kapcsolattartó pont vagy hatóság nem nyújtja be saját adatként újra a személyes adatokat az Europolnak. Ha az újból benyújtott személyes adat egy nagyobb személyesadat-állomány részét képezte, az Europol csak azokat a személyes adatokat őrizheti meg, amelyeket valamely nemzeti egység, kapcsolattartó pont vagy érintett hatóság újra benyújtott.

Módosítás  35

 

Rendeletre irányuló javaslat

33 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(33) Az Europol magánfelekkel folytatott esetleges együttműködése nem kettőzheti meg és nem zavarhatja meg a pénzügyi információs egységek tevékenységeit, és csak olyan információkat érinthet, amelyeket nem kell már eleve benyújtani a pénzügyi információs egységekhez az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv59 értelmében. Az Europolnak továbbra is együtt kell működnie a pénzügyi információs egységekkel, különösen a nemzeti egységeken keresztül.

(A magyar változatot nem érinti.)  

__________________

 

59 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelve (2015. május 20.) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 141., 2015.6.5., 73. o.).

 

Módosítás  36

 

Rendeletre irányuló javaslat

34 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(34) Az Europolnak lehetővé kell tenni, hogy biztosítsa a szükséges támogatást a nemzeti bűnüldöző hatóságoknak a magánfelekkel való kapcsolattartáshoz, mindenekelőtt biztosítva az infrastruktúrát az olyan kapcsolattartáshoz, mint amikor a nemzeti hatóságok online terrorista tartalomról tájékoztatják az online szolgáltatókat vagy kibertámadásokkal kapcsolatos információcserét folytatnak magánfelekkel. Ha a tagállamok az Europol infrastruktúráját az Europol céljainak hatályán kívül eső bűncselekményekre vonatkozó személyes adatok cseréjéhez veszik igénybe, az Europol nem rendelkezhet hozzáféréssel ezekhez az adatokhoz.

(34) Az Europolnak lehetővé kell tenni, hogy biztosítsa a szükséges támogatást a nemzeti bűnüldöző hatóságoknak a magánfelekkel való kapcsolattartáshoz, mindenekelőtt biztosítva az infrastruktúrát az olyan kapcsolattartáshoz, mint amikor a nemzeti hatóságok online terrorista tartalomról tájékoztatják az online szolgáltatókat, illetve az (EU) 2021/784 európai parlamenti és tanácsi rendelet1a alapján az ilyen tartalomra vonatkozó eltávolítási végzéseket küldenek számukra, vagy amikor kibertámadásokkal kapcsolatos információcserét folytatnak magánfelekkel. Ha a tagállamok az Europol infrastruktúráját az Europol céljainak hatályán kívül eső bűncselekményekre vonatkozó személyes adatok cseréjéhez veszik igénybe, az Europol nem rendelkezhet hozzáféréssel ezekhez az adatokhoz.

 

__________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/784 rendelete (2021. április 29.) az online terrorista tartalom terjesztésével szembeni fellépésről (HL L 172., 2021.5.17., 79. o.).

Módosítás  37

 

Rendeletre irányuló javaslat

35 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(35) A terrortámadások olyan terrorista tartalmak széles körű terjesztéséhez vezetnek az online platformokon, amelyek az életet vagy a testi épséget sértő eseményeket ábrázolnak, illetve az élet vagy a testi épség közvetlen veszélyeztetésére szólítanak fel. Annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamok hatékonyan meg tudják előzni a folyamatban lévő vagy közelmúltbeli valós eseményekből eredő válsághelyzetekben az ilyen tartalom terjesztését, az Europol számára lehetővé kell tenni, hogy magánfelekkel személyes adatokat cseréljen, ideértve az ilyen tartalommal kapcsolatos hash-eket, IP-címeket és URL-eket, amennyiben ezek szükségesek a tagállamok támogatásához az ilyen tartalmak terjesztésének megelőzésében, különösen ha az ilyen tartalom célja vagy következménye a lakosság súlyos megfélemlítése, és ha e tartalom várhatóan rendelkezik azzal a potenciállal, hogy exponenciálisan megsokszorozódva virálisan terjedjen különböző online szolgáltatók révén.

(35) A terrortámadások olyan terrorista tartalmak széles körű terjesztéséhez vezetnek az online platformokon, amelyek az életet vagy a testi épséget sértő eseményeket ábrázolnak, illetve az élet vagy a testi épség közvetlen veszélyeztetésére szólítanak fel, ami lehetővé teszi a terrorizmus dicsőítését és a terrorista kiképzésben részesítést, valamint végül mások radikalizálódását és toborzását. Ezenfelül az internetet egyre gyakrabban használják arra, hogy gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló anyagokat rögzítsenek vagy osszanak meg, ami elmélyíti az áldozatokat ért ártalmat, mivel az ilyen anyagok könnyen sokszorosíthatók és terjeszthetők. Annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamok hatékonyan meg tudják előzni a folyamatban lévő vagy közelmúltbeli valós eseményekből eredő válsághelyzetekben a terrorista tartalom és a gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló anyagok terjesztését, valamint támogassák az online szolgáltatók uniós jog szerinti kötelezettségeikkel összhangban, illetve önkéntesen hozott intézkedéseit, az Europol számára lehetővé kell tenni, hogy releváns személyes adatokat, köztük az ilyen tartalommal kapcsolatos hash-eket, IP-címeket és URL-eket cseréljen az Unióban vagy olyan harmadik országban letelepedett magánfelekkel, amelyre megfelelőségi határozat, vagy ennek hiányában az EUMSZ 218. cikke szerinti nemzetközi megállapodás, vagy az Europol és a harmadik ország között az (EU) 2016/794 rendelet hatálybalépését megelőzően létrejött operatív együttműködési megállapodás vonatkozik. Ilyen adatcserékre csak akkor kerülhet sor, ha ezek szükségesek a tagállamok támogatásához az ilyen tartalmak terjesztésének megelőzésében vagy eltávolításuk lehetővé tételében, különösen ha e tartalom várhatóan rendelkezik azzal a potenciállal, hogy exponenciálisan megsokszorozódva virálisan terjedjen különböző online szolgáltatók révén.

Módosítás  38

 

Rendeletre irányuló javaslat

36 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(36) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete60 61 szabályokat állapít meg a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelmére vonatkozóan, azonban ez nem volt alkalmazandó az Europolra. A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében való egységes és következetes védelmének biztosítása érdekében az (EU) 2018/1725 rendeletet alkalmazni kell az Europolra is az említett rendelet 2. cikkének (2) bekezdésének megfelelően, és azt az Europol által feladatai ellátása érdekében elvégzendő konkrét adatkezelési műveletekre vonatkozó egyedi rendelkezésekkel kell kiegészíteni.

(36) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete60 szabályokat állapít meg a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelmére vonatkozóan. Míg az (EU) 2018/1725 rendelet alkalmazandó volt a nyomozásokhoz nem kapcsolódó adminisztratív jellegű személyes adatok – például a személyzetet érintő adatok – Europol általi kezelésére, e rendelet 3. cikkének 2. pontja és IX. fejezete – amely a műveleti vonatkozású személyes adatok kezelését szabályozza – eddig nem volt alkalmazandó az Europolra. A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében való egységes és következetes védelmének biztosítása érdekében az (EU) 2018/1725 rendeletet alkalmazni kell az Europolra is az említett rendelet 2. cikkének (2) bekezdésének megfelelően, és azt az Europol által feladatai ellátása érdekében elvégzendő konkrét adatkezelési műveletekre vonatkozó egyedi rendelkezésekkel kell kiegészíteni.

__________________

__________________

60 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 39. o.).

60 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 39. o.).

61 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 39. o.).

 

Módosítás  39

 

Rendeletre irányuló javaslat

37 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(37) Figyelembe véve azokat a kihívásokat, amelyeket az új technológiák bűnözők általi használata jelent az Unió biztonságára nézve, a bűnüldöző hatóságoknak meg kell erősíteniük technológiai kapacitásaikat. Ezért az Europolnak támogatnia kell a tagállamokat a kialakulóban lévő technológiák alkalmazásában az Europol céljai körébe tartozó bűncselekmények megelőzése és az ellenük való küzdelem terén. Az Europol céljai körébe tartozó bűncselekmények megelőzésére és az ellenük való küzdelemre irányuló új megközelítések feltárása és a tagállamoknak szóló közös technológiai megoldások kidolgozása érdekében az Europolnak lehetővé kell tenni, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó témákra vonatkozó kutatási és innovációs tevékenységeket folytasson, szükség esetén a személyes adatok kezelésére is kiterjedően, az alapvető jogok teljes körű tiszteletben tartásának garantálása mellett. Az új eszközök Europol általi kidolgozására vonatkozó rendelkezések nem képezhetik az eszközök uniós vagy nemzeti szintű alkalmazásának jogalapját.

(37) Figyelembe véve azokat a kihívásokat, amelyeket a gyors technológiai fejlődés és az új technológiák bűnözők általi használata jelent az Unió biztonságára nézve, a bűnüldöző hatóságoknak meg kell erősíteniük a bűncselekmények kivizsgálásához szükséges adatok azonosítására, biztosítására és elemzésére szolgáló technológiai kapacitásaikat. Az Europolnak képesnek kell lennie arra, hogy támogassa a tagállamokat a kialakulóban lévő technológiák alkalmazásában, valamint a terrorizmus és az Europol céljai körébe tartozó bűncselekmények megelőzésére és az ellenük való küzdelemre irányuló új megközelítések feltárásában és a tagállamoknak szóló közös technológiai megoldások kidolgozásában, biztosítva ugyanakkor, hogy az új technológiák fejlesztését, használatát és bevezetését az átláthatóság, az érthetőség, a méltányosság és az elszámoltathatóság elve vezérelje, és mindez ne ássa alá az alapvető jogokat és szabadságokat, valamint összhangban álljon az uniós joggal. Ennek érdekében az Europolnak lehetővé kell tenni, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó témákra vonatkozó kutatási és innovációs projekteket hajtson végre az igazgatótanács által meghatározott kutatási és innovációs tevékenységek kötelező érvényű általános hatókörén belül, amelyet adott esetben naprakésszé kell tenni, és az európai adatvédelmi biztos rendelkezésére kell bocsátani. E projektek csak akkor terjedhetnek ki a személyes adatok kezelésére is, ha a személyes adatok kezelése feltétlenül szükséges, és ha az adott projekt célja nem érhető el nem személyes vagy anonimizált adatok felhasználásával, és egyúttal garantálják az alapvető jogok, különösen a megkülönböztetésmentesség teljes körű tiszteletben tartását. A személyes adatok különleges kategóriáit érintő, kutatási célú adatkezelés csak akkor megengedett, ha az feltétlenül szükséges. Az ilyen adatkezelés érzékeny jellegére tekintettel megfelelő kiegészítő biztosítékokat kell alkalmazni, ideértve az álnevesítést is. Az algoritmikus döntéshozatalt érintő torzulások megelőzése érdekében elengedhetetlen, hogy a technológiákat reprezentatív jellegű adatkészletekkel tanítsák be. Kivételes és kellően indokolt esetekben, és amennyiben a torzulások megelőzése érdekében feltétlenül szükséges, az Europol számára ezért lehetővé kell tenni, hogy az érintettek (EU) 2016/794 rendelet II. mellékletében felsorolt kategóriáinak körén kívüli személyes adatokat is kezeljen. Az Europolnak naplót kell vezetnie a kutatási projektjeivel összefüggésben végzett valamennyi személyesadat-kezelési tevékenységről annak érdekében, hogy az európai adatvédelmi biztos számára lehetővé tegye az ellenőrzések és a felügyelet elvégzését annak biztosítása céljából, hogy a mesterséges intelligencián alapuló technológiai megoldások ne sértsék az alapvető jogokat és szabadságokat, valamint megkülönböztetéstől mentesek legyenek. Biztosítania kell továbbá, hogy az Europol személyes adatok kezelésével járó kutatási és innovációs projektjeiből eredő technológiai megoldások bevezetése előtt független szakértők ellenőrzéseket végezzenek annak biztosítása érdekében, hogy a technológiai megoldás ne sértse a Chartában rögzített alapvető jogokat és szabadságokat. Az új eszközök Europol általi kidolgozására vonatkozó rendelkezések nem képezhetik az eszközök uniós vagy nemzeti szintű alkalmazásának jogalapját. A kutatás és az innováció terén jelentkező szinergiák megerősítése érdekében az Europolnak fokoznia kell a más uniós ügynökségekkel folytatott együttműködést azok e területre vonatkozó hatáskörén belül.

Módosítás  40

 

Rendeletre irányuló javaslat

38 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(38) Az Europolnak kulcsszerepet kell játszania abban, hogy segítse a tagállamokat a mesterséges intelligencián alapuló új technológiai megoldások kifejlesztésében, amelyek Unió-szerte előnyösek lennének a nemzeti bűnüldöző hatóságok számára. Az Europolnak kulcsszerepet kell játszania az etikus, megbízható és emberközpontú mesterséges intelligencia előmozdításában, a védelem, a biztonság és az alapvető jogok tekintetében alkalmazott szilárd garanciák mellett.

(38) Az Europolnak kulcsszerepet kell játszania abban, hogy segítse a tagállamokat a mesterséges intelligencián alapuló, az Europol célkitűzéseinek elérése szempontjából releváns új technológiai megoldások kifejlesztésében, amelyek az alapvető jogok és szabadságok, többek között a megkülönböztetésmentesség teljes körű tiszteletben tartása mellett Unió-szerte előnyösek a nemzeti bűnüldöző hatóságok számára. Az Europolnak kulcsszerepet kell játszania az etikus, megbízható és emberközpontú mesterséges intelligencia kifejlesztésének és bevezetésének előmozdításában, a védelem, a biztonság, az átláthatóság és az alapvető jogok tekintetében alkalmazott szilárd garanciák mellett.

Módosítás  41

 

Rendeletre irányuló javaslat

39 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(39) Az Europolnak tájékoztatnia kell az európai adatvédelmi biztost a személyes adatok kezelésével járó kutatási és innovációs projektjeinek megkezdése előtt. Az Europolnak minden egyes projekt esetében az adatkezelést megelőzően értékelnie kell a tervezett adatkezelési műveletek által a személyes adatok védelmére és az összes többi alapvető jogra gyakorolt hatásokat, beleértve az értékelés eredményére esetlegesen kiható torzításokat is. Az értékelésben azt is értékelni kell, hogy a kezelendő személyes adatok megfelelnek-e a projekt konkrét céljának. Ez az értékelés megkönnyítené az európai adatvédelmi biztos felügyeleti szerepét, beleértve az e rendelet szerinti korrekciós hatásköreit is, amelynek gyakorlása az adatkezelés tilalmához is vezethet. Az új eszközök Europol általi fejlesztése nem sértheti a később ezek uniós vagy nemzeti szintű alkalmazásához szükséges jogalapot, ideértve az érintett személyes adatok kezelésének alapját is.

(39) Az Europolnak tájékoztatnia kell az európai adatvédelmi biztost a személyes adatok kezelésével járó kutatási és innovációs projektjeinek megkezdése előtt. Az Europolnak minden egyes projekt esetében az adatkezelést megelőzően adatvédelmi hatásvizsgálatot kell végeznie, hogy biztosítsa az érintettek adatvédelmének és az összes többi alapvető jogának és szabadságának teljes körű tiszteletben tartását. Ennek ki kell terjednie az eredményeket és a projekt konkrét céljai érdekében kezelendő személyes adatokat érintő esetleges torzulások, valamint az e kockázatok kezelésére tervezett intézkedések értékelésére is. Ez az értékelés megkönnyítené az európai adatvédelmi biztos felügyeleti szerepét, amely magában foglalhatja a korrekciós hatásköreit is, amelynek gyakorlása az adatkezelés tilalmához, illetve a kutatási és innovációs projekt vagy tevékenység elindításának betiltásához vezethet. Ezenkívül az Europolnak a projekt elindítása előtt figyelembe kell vennie az alapjogi tisztviselő által végzett kötelező előzetes értékelést, beleértve adott esetben az abban foglalt ajánlásokat is. Az új eszközök Europol általi fejlesztése nem sértheti a később ezek uniós vagy nemzeti szintű alkalmazásához szükséges jogalapot, ideértve az érintett személyes adatok kezelésének alapját is.

Módosítás  42

 

Rendeletre irányuló javaslat

39 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(39a) Az Europol megbízatásának és adatkezelési tevékenységei körének kiterjesztéséhez az európai adatvédelmi biztosnak további pénzügyi és humán erőforrásokat kell elkülönítenie az Europollal kapcsolatos felügyeleti szerepének gyakorlására. Az európai adatvédelmi biztos számára elkülönített pénzügyi forrásokat és az Europol által végzett adatkezelés összetettségével összemérhető készségszinten rendelkezésére bocsátott humán erőforrásokat az európai adatvédelmi biztos Europollal szemben megnövekedett feladatkörének megfelelően ki kell igazítani annak érdekében, hogy gyorsabban tudjon visszajelzést adni a konzultációk során, és ne akadályozza az Europol megfelelő működését.

Módosítás  43

 

Rendeletre irányuló javaslat

40 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(40) Az Europol további eszközökkel és képességekkel való ellátásához meg kell erősíteni az Europol demokratikus felügyeletét és elszámoltathatóságát. A közös parlamenti ellenőrzés fontos elemet képez az Europol tevékenységeinek politikai nyomon követésében. A további eszközök és képességek Europol általi alkalmazásának hatékony politikai nyomon követéséhez az Europolnak éves tájékoztatást kell nyújtania a közös parlamenti ellenőrző csoport számára ezen eszközök és képességek alkalmazásáról és annak eredményéről.

(40) Az Europol további eszközökkel és képességekkel való ellátásához meg kell erősíteni az Europol demokratikus felügyeletét és elszámoltathatóságát. A közös parlamenti ellenőrzés fontos elemet képez az Europol tevékenységeinek politikai nyomon követésében. Az e rendelet által biztosított további eszközök és képességek Europol általi alkalmazásának hatékony politikai nyomon követéséhez az Europolnak részletes éves tájékoztatást kell nyújtania a közös parlamenti ellenőrző csoport számára ezen eszközök és képességek fejlesztéséről, bevezetéséről, alkalmazásáról, hatékonyságáról és annak eredményéről, különösen a kutatási és innovációs projektekről, valamint az új tevékenységekről vagy az Europolon belül létrehozott új szakosodott központokról. Emellett meg kell hívni a közös parlamenti ellenőrző csoport két képviselőjét – egy az Európai Parlament, egy pedig a nemzeti parlamentek képviseletében, tükrözendő a közös parlamenti ellenőrző csoport kettős összetételét – az igazgatótanács üléseire, hogy a közös parlamenti ellenőrző csoport nevében az igazgatótanácshoz fordulhassanak. A közös parlamenti ellenőrző csoport felügyeleti szerepével összhangban a csoport két képviselője nem rendelkezik szavazati joggal az igazgatótanácsban. Tervezett kutatási és innovációs tevékenységeket az Europol többéves programozását és éves munkaprogramját tartalmazó egységes programozási dokumentumban kell meghatározni, és erről tájékoztatni kell a közös parlamenti ellenőrző csoportot is.

Módosítás  44

 

Rendeletre irányuló javaslat

40 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(40a) Az igazgatótanács alapjogi tisztviselőt nevez ki, akinek a feladatai közé tartozik annak nyomon követése, hogy az Europol valamennyi tevékenysége és feladata – különösen az Europol kutatási és innovációs projektjei, valamint a személyes adatok magánfelekkel történő cseréje – tekintetében biztosítja-e az alapvető jogok tiszteletben tartását. Az Europol az alapjogi tisztviselő számára biztosítja az ahhoz szükséges erőforrásokat és személyzetet, hogy e rendelettel összhangban hatékonyan elláthassa valamennyi feladatát, valamint az Europol tevékenységei során hozzáférést biztosít számára az alapvető jogok tiszteletben tartására vonatkozó valamennyi információhoz. Az alapjogi tisztviselő a hatáskörük szabta keretek között szorosan együttműködik az adatvédelmi tisztviselővel. E célból az alapjogi tisztviselő és az adatvédelmi tisztviselő írásbeli egyetértési megállapodás keretében meghatározzák feladataik megosztását és együttműködésüket. Az adatvédelmi ügyek tekintetében a teljes felelősséget az adatvédelmi tisztviselő viseli. Az Europol mindkét szerv jelentéseit és tanácsait figyelembe veszi.

Módosítás  45

 

Rendeletre irányuló javaslat

45 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(45) Az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet 41. cikkének (2) bekezdésével összhangban a Bizottság egyeztetett az európai adatvédelmi biztossal, és az […] véleményt nyilvánított.

(45) Az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet 41. cikkének (2) bekezdésével összhangban a Bizottság egyeztetett az európai adatvédelmi biztossal, és az 2021. március 8-án véleményt nyilvánított1a.

 

__________________

 

1a HL C 143., 2021.4.23., 6. o.

Módosítás  46

 

Rendeletre irányuló javaslat

46 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(46) Ez a rendelet tiszteletben tartja a különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájában meghatározott alapvető jogokat, és figyelembe veszi az ott elismert elveket, különösen a Charta 8. és 9. cikkében, valamint a Szerződés 16. cikkében szereplő személyes adatok védelméhez és a magánélethez való jogot, A személyes adatok kezelésének a bűnüldözési feladatok szempontjából vett általános, és az Europol által nyújtandó támogatás szempontjából vett különös jelentőségére való tekintettel e rendelet hatékony biztosítékokat tartalmaz az Alapjogi Chartában rögzített alapvető jogoknak való teljes körű megfelelés biztosítása érdekében. A személyes adatok e rendelet szerinti kezelését az elengedhetetlenül szükséges és arányos mértékre kell korlátozni, egyértelmű feltételek, szigorú követelmények és az európai adatvédelmi biztos által gyakorolt felügyelet mellett.

(46) Ez a rendelet teljes mértékben tiszteletben tartja a különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájában meghatározott alapvető jogokat és biztosítékokat, és figyelembe veszi az ott elismert elveket, különösen a Charta 8. és 9. cikkében, valamint a Szerződés 16. cikkében szereplő személyes adatok védelméhez és a magánélethez való jogot. A személyes adatok kezelésének a bűnüldözési feladatok szempontjából vett általános, és az Europol által nyújtandó támogatás szempontjából vett különös jelentőségére való tekintettel e rendelet fokozott biztosítékokat, demokratikus felügyeleti és elszámoltathatósági mechanizmusokat tartalmaz annak biztosítása érdekében, hogy az Europol tevékenységeinek és feladatainak ellátása teljes mértékben az Alapjogi Chartában rögzített alapvető jogoknak, különösen a törvény előtti egyenlőséghez és a megkülönböztetésmentességhez való jognak, továbbá az e rendeletnek megfelelően hozott intézkedésekkel szemben az illetékes nemzeti bíróságok előtti hatékony jogorvoslathoz való jognak megfelelően történjen. A személyes adatok e rendelet szerinti kezelését az elengedhetetlenül szükséges és arányos mértékre kell korlátozni, egyértelmű feltételek, szigorú követelmények és az európai adatvédelmi biztos által gyakorolt felügyelet mellett.

Módosítás  47

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont

(EU) 2016/794 rendelet

2 cikk – 1 bekezdés – p pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

p) „adminisztratív jellegű személyes adat”: az Europol által kezelt összes személyes adat, a műveleti vonatkozású adatok kivételével;

p) „adminisztratív jellegű személyes adat”: az Europol által kezelt összes személyes adat, a műveleti vonatkozású személyes adatok kivételével;

Módosítás  48

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – c pont – bevezető rész

(EU) 2016/794 rendelet

2 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) a cikk a következő q) ponttal egészül ki:

c) a szöveg a következő pontokkal egészül ki:

Módosítás  49

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – c pont

(EU) 2016/794 rendelet

2 cikk – 1 bekezdés – q pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

q) „nyomozati ügyirat”: egy tagállam, az Európai Ügyészség vagy egy harmadik ország által egy folyamatban lévő nyomozással összefüggésben, az alkalmazandó nemzeti büntetőjog szerinti eljárási követelményekkel és biztosítékokkal összhangban megszerzett adatkészlet vagy adatkészletek, amelyet vagy amelyeket az érintett nyomozás támogatására benyújtottak az Europolnak.

q) „nyomozati ügyirat”: egy tagállam, az Európai Ügyészség (EPPO), az Eurojust vagy egy harmadik ország által egy folyamatban lévő nyomozással összefüggésben, az alkalmazandó jogszabályok szerinti eljárási követelményekkel és az alapvető jogok tiszteletben tartását garantáló biztosítékokkal összhangban megszerzett adatkészlet vagy adatkészletek, amelyet vagy amelyeket az érintett nyomozás támogatására benyújtanak az Europolnak;

Módosítás  50

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – c pont

(EU) 2016/794 rendelet

2 cikk – 1 bekezdés – q a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

qa) „válsághelyzet”: terrorista bűncselekményhez kapcsolódó, folyamatban lévő vagy közelmúltbeli valós esemény, amelyben az életet vagy a testi épséget sértő eseményeket ábrázoló online anyagot hoznak létre, vagy az élet vagy a testi épség közvetlen veszélyeztetésére szólít fel, továbbá célja vagy következménye a lakosság súlyos megfélemlítése, amennyiben várhatóan rendelkezik azzal a potenciállal, hogy exponenciálisan megsokszorozódva virálisan terjedjen több online szolgáltatás révén;

Módosítás  51

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – c pont

(EU) 2016/794 rendelet

2 cikk – 1 bekezdés – q b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

qb) „terrorista tartalom”: az (EU) 2021/784 európai parlamenti és tanácsi rendelet1a 2. cikkének 7. pontjában meghatározott terrorista tartalom;

 

__________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/784 rendelete (2021. április 29.) az online terrorista tartalom terjesztésével szembeni fellépésről (HL 172., 2021.5.17., 79. o.).

Módosítás  52

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – c pont

(EU) 2016/794 rendelet

2 cikk – 1 bekezdés – q c pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

qc) „gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló anyagok”: a 2011/93/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv1a 2. cikkének c) pontjában meghatározottak szerint gyermekpornográfiának, illetve az ezen irányelv 2. cikkének e) pontjában meghatározottak szerint pornográf előadásnak minősülő anyagok;

 

__________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2011/93/EU irányelve (2011. december 13.) a gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről, valamint a 2004/68/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról (HL L 335., 2011.12.17., 1. o.).

 

Módosítás  53

 

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – c pont

(EU) 2016/794 rendelet

2 cikk – 1 bekezdés – q d pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

qd) „a személyes adatok továbbításának kategóriái”: a személyes adatok továbbításának olyan csoportja, amely az életet vagy a testi épséget sértő ugyanazon valós eseményhez kapcsolódik, és amely a személyes adatok és az érintettek ugyanazon kategóriáiból áll.

Módosítás  54

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont – ii alpont

(EU) 2016/794 rendelet

4 cikk – 1 bekezdés – j pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j) együttműködik az EUMSZ V. címe alapján létrehozott uniós szervekkel, az OLAF-fal és az ENISA-val, mégpedig elsősorban információcsere útján és azáltal, hogy elemzési támogatást nyújt a hatásköreikbe tartozó területeken;

j) együttműködik az EUMSZ V. címe alapján létrehozott uniós szervekkel, valamint az OLAF-fal és az ENISA-val, mégpedig elsősorban információcsere útján és azáltal, hogy elemzési támogatást nyújt a hatásköreikbe tartozó területeken;

Módosítás  55

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont – iii alpont

(EU) 2016/794 rendelet

4 cikk – 1 bekezdés – m pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

m) támogatja a tagállamoknak az I. mellékletben felsorolt azon bűncselekményformák megelőzésére és az azok elleni küzdelemre irányuló fellépéseit, amelyek elősegítésére, támogatására vagy elkövetésére az internet felhasználásával került sor, és ennek keretében például a tagállamokkal együttműködve összehangolja a bűnüldöző hatóságok kibertámadásokra adott válaszát, eltávolítja az online terrorista tartalmat, valamint tájékoztatja az érintett online szolgáltatókat azon internetes tartalmakról, amelyek segítségével az említett bűncselekményformák elősegítésére, támogatására vagy elkövetésére sor kerül, mégpedig annak érdekében, hogy a szolgáltatók önkéntesen mérlegelhessék, hogy az említett internetes tartalmak összeegyeztethetők-e a szolgáltatási feltételeikkel;

m) támogatja a tagállamoknak az I. mellékletben felsorolt azon bűncselekményformák elleni küzdelemre irányuló fellépéseit, amelyek elősegítésére, támogatására vagy elkövetésére az internet felhasználásával került sor, és ennek keretében például a tagállamokkal együttműködve segít összehangolni a bűnüldöző hatóságok kibertámadásokra adott válaszát, eltávolítani az online terrorista tartalmat és a gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló anyagokat, valamint tájékoztatni az érintett online szolgáltatókat az online tartalmakról, mégpedig annak érdekében, hogy a szolgáltatók a magánélethez való jog és a személyes adatok védelmének tiszteletben tartása mellett önkéntesen mérlegelhessék, hogy az említett internetes tartalmak összeegyeztethetők-e a szolgáltatási feltételeikkel;

Módosítás  56

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont – iv alpont – bevezető rész

(EU) 2016/794 rendelet

4 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iv. a szöveg az alábbi q)–r) ponttal egészül ki:

iv. a szöveg az alábbi q)–ub) ponttal egészül ki:

Módosítás  57

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont – iv alpont

(EU) 2016/794 rendelet

4 cikk – 1 bekezdés – q pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

q) támogatja a tagállamokat az olyan személyek azonosításában, akiknek az Europol megbízatásának hatálya alá tartozó, I. mellékletben felsorolt bűncselekményekben való részvétele komoly biztonsági kockázatot jelent, valamint elősegíti a közös, összehangolt és prioritásként kezelt nyomozásokat;

q) támogatja a tagállamokat az Europol megbízatásának hatálya alá tartozó, az I. mellékletben felsorolt, komoly biztonsági kockázatot jelentő bűncselekmények elkövetésével gyanúsított személyek azonosításában, valamint elősegíti a közös, összehangolt és prioritásként kezelt nyomozásokat;

Módosítás  58

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont – iv alpont

(EU) 2016/794 rendelet

4 cikk – 1 bekezdés – r pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

r) az (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelettel* összhangban, a tagállamokkal e rendelet 7. cikke szerint folytatott konzultációt követően és az Europol ügyvezető igazgatójának engedélyezésével adatokat visz be a Schengeni Információs Rendszerbe egy harmadik országbeli állampolgárnak az Europol hatáskörébe tartozó bűncselekményben való részvételének gyanújáról, ha erről harmadik országtól vagy nemzetközi szervezettől a 17. cikk (1) bekezdésének b) pontjával összhangban kapott információk alapján tudomása van;

r) az (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelettel1a összhangban, a tagállamokkal e rendelet 7. cikke szerint folytatott konzultációt követően – amely nyomán egyetlen tagállam sem emelt indokolt kifogást, illetve egyetlen tagállam sem fejezte ki abbéli szándékát, hogy saját maga vigyen be figyelmeztető jelzést – és az Europol ügyvezető igazgatójának engedélyezésével figyelmeztető jelzéseket visz be a Schengeni Információs Rendszerbe egy harmadik országbeli állampolgárnak az Europol hatáskörébe tartozó bűncselekményben való részvételének gyanújáról, ha erről az e rendelet 25. cikkének (1) bekezdésében felsorolt feltételek valamelyikének megfelelő harmadik országtól vagy nemzetközi szervezettől vagy olyan harmadik országtól kapott információk alapján van tudomása, amely nem felel meg az e rendelet 25. cikkének (1) bekezdésében felsorolt feltételek valamelyikének, feltéve, hogy az információt az említett feltételeknek megfelelő valamely harmadik ország megerősítette, illetve feltéve, hogy az információ terrorista bűncselekményre vagy szervezett bűnözésre vonatkozik;

 

__________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1862 rendelete (2018. november 28.) a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2018.12.7., 56. o.).;

Módosítás  59

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont – iv alpont

(EU) 2016/794 rendelet

4 cikk – 1 bekezdés – s pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

s) támogatja az 1053/2013/EU rendelet szerinti értékelési és monitoringmechanizmus végrehajtását az Europol 3. cikkben meghatározott céljai körébe tartozó területeken;

s) adott esetben szakértelem biztosításával és elemzésekkel támogatja az 1053/2013/EU rendelet szerinti értékelési és monitoringmechanizmus végrehajtását az Europol 3. cikkben meghatározott céljai körébe tartozó területeken;

Módosítás  60

 

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont – iv alpont

(EU) 2016/794 rendelet

4 cikk – 1 bekezdés – t pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

t) proaktívan nyomon követi a 3. cikkben meghatározott célok megvalósítását érintő kutatási és innovációs tevékenységeket és hozzájárul ezekhez, támogatja a tagállamok kapcsolódó tevékenységeit, valamint végrehajtja az e rendelet hatálya alá tartozó témákra vonatkozó kutatási és innovációs tevékenységeit, beleértve az eszközök kifejlesztéséhez szükséges algoritmusok fejlesztését, tanítását, tesztelését és validálását is.

t) proaktívan nyomon követi a 3. cikkben meghatározott célok megvalósítását érintő kutatási és innovációs tevékenységeket és hozzájárul ezekhez azáltal, hogy támogatja a tagállamok kapcsolódó tevékenységeit, valamint végrehajtja az e rendelet hatálya alá tartozó témákra vonatkozó kutatási és innovációs tevékenységeit, beleértve a bűnüldözési célú konkrét eszközök kifejlesztéséhez szükséges algoritmusok fejlesztésére, tanítására, tesztelésére és validálására szolgáló projekteket is.

Módosítás  61

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont – iv alpont

(EU) 2016/794 rendelet

4 cikk – 1 bekezdés – u pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

u) támogatja a tagállamok arra irányuló fellépéseit, hogy megakadályozzák a terrorizmushoz vagy az erőszakos szélsőségességhez kapcsolódó olyan online tartalom terjesztését válsághelyzetekben, amely folyamatban lévő vagy közelmúltbeli valós eseményekből ered, az életet vagy a testi épséget sértő eseményeket ábrázol vagy az élet vagy a testi épség közvetlen veszélyeztetésére szólít fel, továbbá célja vagy következménye a lakosság súlyos megfélemlítése, amennyiben várhatóan rendelkezik azzal a potenciállal, hogy exponenciálisan megsokszorozódva virálisan terjedjen különböző online szolgáltatók révén.

törölve

Módosítás  62

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont – iv alpont

(EU) 2016/794 rendelet

4 cikk – 1 bekezdés – u a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ua) együttműködik a pénzügyi információs egységekkel az Europol nemzeti egységén keresztül, vagy – amennyiben az érintett tagállam ezt lehetővé teszi – a pénzügyi információs egységek és az Europol közötti közvetlen kapcsolat útján, különösen információcsere és elemzési támogatás nyújtása révén, annak érdekében, hogy támogassa a tagállamok által a nemzetközi bűnszervezetek pénzmosási tevékenységével és a terrorizmusfinanszírozással kapcsolatban folytatott határokon átnyúló nyomozásokat;

Módosítás  63

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont – iv alpont

(EU) 2016/794 rendelet

4 cikk – 1 bekezdés – u b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ub) nyomon követi, elemzi és értékeli az Interpol által harmadik országok kérésére kiadott vörös figyelmeztető jelzéseket, és értesíti a tagállamokat, az Európai Külügyi Szolgálatot és a Bizottságot, amennyiben alapos gyanú merül fel, hogy a figyelmeztető jelzést az Interpol alapszabályának 3. cikkét megsértve adták ki.”

Módosítás  64

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – d pont

(EU) 2016/794 rendelet

4 cikk – 4 a bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4a) Az Europol segíti a Bizottságot a fő kutatási témák azonosításában és a 3. cikkben meghatározott célok megvalósítását érintő kutatási és innovációs tevékenységekre vonatkozó uniós keretprogramok kialakításában és végrehajtásában. Amennyiben az Europol segítséget nyújt a Bizottságnak a fő kutatási témák azonosításához és egy uniós keretprogram kialakításához és végrehajtásához, az Ügynökség nem részesülhet az érintett program keretében finanszírozásban.

(4a) Az Europol segíti a Bizottságot a fő kutatási témák azonosításában és a 3. cikkben meghatározott célok megvalósítását érintő kutatási és innovációs tevékenységekre vonatkozó uniós keretprogramok kialakításában és végrehajtásában. Amennyiben az Europol aktívan közreműködik egy uniós keretprogram kialakításában vagy végrehajtásában, akkor nem részesülhet az érintett program keretében finanszírozásban. Adott esetben az Europol az e rendelet hatálya alá tartozó témákkal kapcsolatos kutatási és innovációs tevékenységek meghatározása és koncepciójának kialakítása során konzultálhat a Közös Kutatóközponttal. Az Europolnak minden szükséges intézkedést meg kell tennie az összeférhetetlenség elkerülése érdekében.

Módosítás  65

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – d pont

(EU) 2016/794 rendelet

4 cikk – 4 b bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4b) Az Europol támogatja az Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítását a biztonság tekintetében várható következmények tekintetében az (EU) 2019/452 európai parlamenti és tanácsi rendelet* alapján azokban a konkrét esetekben, amelyek az Europol vagy a tagállamok által a 3. cikk hatálya alá tartozó bűncselekmények megelőzése és nyomozása céljából alkalmazott vagy fejlesztés alatt álló technológiákat biztosító vállalkozásokat érintenek.

(4b) Az Europol támogatja a Bizottságot és a tagállamokat az Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágításában a biztonság tekintetében várható következmények tekintetében az (EU) 2019/452 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján1a azokban a konkrét esetekben, amelyek az Europol vagy a tagállamok által a 3. cikk hatálya alá tartozó bűncselekmények megelőzése és nyomozása céljából alkalmazott technológiákat – többek között szoftvereket vagy a terrorizmus elősegítésére használható kritikus technológiákat – biztosító vállalkozásokat érintenek.

 

__________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/452 rendelete (2019. március 19.) az Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítási keretének létrehozásáról (HL L 79I., 2019.3.21., 1. o.).

Módosítás  66

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – e a pont (új)

(EU) 2016/794 rendelet

4 cikk – 5 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea) a szöveg a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

 

„(5a) Az Europol feladatainak ellátása és kötelességeinek teljesítése során tiszteletben tartja a Chartában rögzített alapvető jogokat és szabadságokat.”

Módosítás  67

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

(EU) 2016/794 rendelet

6 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A 6. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

törölve

(1) Olyan konkrét esetekben, amikor az Europol úgy véli, hogy nyomozást kell indítani valamely, az Europol céljai körébe tartozó bűncselekménnyel kapcsolatban, az Europol a nemzeti egységek útján a nyomozás megindítása, lefolytatása vagy koordinálása céljából megkeresi az érintett tagállam vagy tagállamok illetékes hatóságait.

 

Módosítás  68

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

(EU) 2016/794 rendelet

6 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3. A 6. cikk a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

 

„(1a) Az (1) bekezdés sérelme nélkül, amennyiben az Europol úgy véli, hogy nyomozást kell indítani valamely uniós politika hatálya alá tartozó közös érdeket érintő, de nem határokon átnyúló jellegű konkrét bűncselekménnyel kapcsolatban, a nemzeti egységen keresztül a nyomozás megindítása, lefolytatása vagy koordinálása céljából megkeresi az érintett tagállam illetékes hatóságait.”

Módosítás  69

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

(EU) 2016/794 rendelet

6 cikk – 2 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

3a. A 6. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

(2) A nemzeti egységek haladéktalanul értesítik az Europolt a tagállamok illetékes hatóságainak az (1) bekezdés szerinti megkeresésre vonatkozó határozatáról.

(2) A nemzeti egységek haladéktalanul értesítik az Europolt a tagállamok illetékes hatóságainak az (1) és (1a) bekezdés szerint megkeresésre vonatkozó határozatáról.

 (32016R0794)

Módosítás  70

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 b pont (új)

(EU) 2016/794 rendelet

6 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

3b. A 6. cikk (3) bekezdésének bevezető szakasza helyébe a következő szöveg lép:

(3) Amennyiben valamely tagállam illetékes hatóságai úgy határoznak, hogy nem tesznek eleget az Europol (1) bekezdés szerinti megkeresésének, haladéktalanul, de lehetőleg a kérés kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatják az Europolt a döntésük indokairól. Az indokolástól azonban el lehet tekinteni, ha az

„(3) Amennyiben valamely tagállam illetékes hatóságai úgy határoznak, hogy nem tesznek eleget az Europol (1) és (1a) bekezdés szerinti megkeresésének, haladéktalanul, de lehetőleg a kérés kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatják az Europolt a döntésük indokairól. Az indokolástól azonban el lehet tekinteni, ha az”

 (32016R0794)

Módosítás  71

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 c pont (új)

(EU) 2016/794 rendelet

6 cikk – 4 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

3c. A 6. cikk (4) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

(4) Az Europol haladéktalanul értesíti az Eurojustot az (1) bekezdés szerinti valamennyi megkeresésről, valamint a tagállamok illetékes hatóságainak a (2) bekezdés szerinti valamennyi határozatáról.

„(4) Az Europol haladéktalanul értesíti az Eurojustot az (1) és (1a) bekezdés szerinti valamennyi megkeresésről, valamint a tagállamok illetékes hatóságainak a (2) bekezdés szerinti valamennyi határozatáról;

 (32016R0794)

Módosítás  72

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

(EU) 2016/794 rendelet

7 cikk – 8 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A tagállamok biztosítják, hogy az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv* alapján létrehozott pénzügyi hírszerző egységeik a megbízatásuk és a hatáskörük keretein belül, különösen a nemzeti egységek útján együttműködhessenek a pénzügyi információk és az elemzések tekintetében az Europollal az (EU) 2019/1153 európai parlamenti és tanácsi irányelv** 12. cikkével összhangban.

(8) A tagállamok biztosítják, hogy az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv* alapján létrehozott pénzügyi hírszerző egységeik a megbízatásuk és a hatáskörük keretein belül, a nemzeti egységek útján vagy – ha az adott tagállam ezt lehetővé teszi – az Europollal való közvetlen kapcsolatfelvétel útján válaszolhassanak a pénzügyi információk és az elemzések tekintetében az Europol által hozzájuk intézett, kellően indokolt megkeresésekre az (EU) 2019/1153 európai parlamenti és tanácsi irányelv** 12. cikkével összhangban.

__________________

__________________

* Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelve (2015. május 20.) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 141., 2015.6.5., 73. o.).

* Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelve (2015. május 20.) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 141., 2015.6.5., 73. o.).

** Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1153 irányelve (2019. június 20.) a pénzügyi és egyéb információk bizonyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása céljából történő felhasználásának megkönnyítését szolgáló szabályok megállapításáról, valamint a 2000/642/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 186., 2019.7.11., 122. o.).

** Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1153 irányelve (2019. június 20.) a pénzügyi és egyéb információk bizonyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása céljából történő felhasználásának megkönnyítését szolgáló szabályok megállapításáról, valamint a 2000/642/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 186., 2019.7.11., 122. o.).

Módosítás  73

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)

(EU) 2016/794 rendelet

11 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

4a. A 11. cikk (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

a) tagjainak kétharmados többségével és a 12. cikkel összhangban minden évben elfogadja azt a dokumentumot, amely tartalmazza az Europol többéves programját és a következő évre vonatkozó éves munkaprogramját;

„a) tagjainak kétharmados többségével és a 12. cikkel összhangban az (EU) 2019/715 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet1a 32. cikke és az egységes programozási dokumentumról szóló kapcsolódó bizottsági iránymutatás alapján minden évben elfogadja azt az egységes programozási dokumentumot, amely tartalmazza az Europol többéves programját és a következő évre vonatkozó éves munkaprogramját.

 

__________________

 

1a A Bizottság (EU) 2019/715 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. december 18.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az Euratom-Szerződés keretében létrehozott és az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet 70. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról (HL L 122., 2019.5.10., 1. o.).

 (32016R0794)

Módosítás  74

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 b pont (új)

(EU) 2016/794 rendelet

11 cikk – 1 bekezdés – u a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4b. Az 11. cikk (1) bekezdése a következő ua) ponttal egészül ki:

 

„ua) kinevez egy, a feladatai ellátását illetően hivatalában független alapjogi tisztviselőt;”

Módosítás  75

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 c pont (új)

(EU) 2016/794 rendelet

12 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

4c. A 12. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(1) Az igazgatótanács az ügyvezető igazgató által előterjesztett tervezet alapján – a Bizottság véleményének figyelembevételével, a többéves programozással kapcsolatban pedig a közös parlamenti ellenőrző csoporttal folytatott konzultációt követően – legkésőbb minden év november 30-áig elfogadja az Europol többéves programozását és éves munkaprogramját tartalmazó dokumentumot. Az igazgatótanács továbbítja a dokumentumot a Tanácsnak, a Bizottságnak és a közös parlamenti ellenőrző csoportnak.

„(1) Az igazgatótanács az ügyvezető igazgató által előterjesztett tervezet alapján – a Bizottság véleményének figyelembevételével, a többéves programozással kapcsolatban pedig a közös parlamenti ellenőrző csoporttal folytatott konzultációt követően – legkésőbb minden év november 30-áig elfogadja az Europol többéves programozását és éves munkaprogramját tartalmazó egységes programozási dokumentumot. Ha az igazgatótanács úgy dönt, hogy nem veszi figyelembe a Bizottság véleményében szereplő elemeket, akkor ezt kellően meg kell indokolnia. Ugyanez a kötelezettség alkalmazandó a közös parlamenti ellenőrző csoport által az 51. cikk (2) bekezdésének c) pontja alapján felvetett elemekre. Az igazgatótanács továbbítja a végleges egységes programozási dokumentumot a Tanácsnak, a Bizottságnak és a közös parlamenti ellenőrző csoportnak.”

 (32016R0794)

Módosítás  76

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 d pont (új)

(EU) 2016/794 rendelet

12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

4d. Az 12. cikk (2) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(2) A többéves programozás meghatározza az átfogó stratégiai programozást, ideértve a célokat, a várt eredményeket és a teljesítménymutatókat. Meg kell továbbá határoznia az erőforrásokra vonatkozó tervet, a többéves költségvetést és a személyzeti kérdéseket is. A többéves programozás stratégiát foglal magában a harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokra vonatkozóan.

A többéves programozás meghatározza az átfogó stratégiai programozást, ideértve a célokat, a várt eredményeket és a teljesítménymutatókat. Meg kell továbbá határoznia az erőforrásokra vonatkozó tervet, a többéves költségvetést és a személyzeti kérdéseket is. A többéves programozás stratégiát foglal magában a harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokra, valamint a tervezett kutatási és innovációs tevékenységekre vonatkozóan.

 (32016R0794)

Módosítás  77

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 e pont (új)

(EU) 2016/794 rendelet

14 cikk – 4 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

4e. A 14. cikk (4) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

(4) Az igazgatótanács és az ügyvezető igazgató bárkit meghívhat az ülésre szavazati joggal nem rendelkező megfigyelőként, akinek a véleménye a vita tekintetében irányadó lehet, ideértve adott esetben a közös parlamenti ellenőrző csoport egyik képviselőjét is.

(4) Az igazgatótanács és az ügyvezető igazgató bárkit meghívhat az ülésre szavazati joggal nem rendelkező megfigyelőként, akinek a véleménye a vita tekintetében irányadó lehet. A közös parlamenti ellenőrző csoport két képviselőjét szavazati joggal nem rendelkező megfigyelőként az igazgatótanács valamennyi ülésére meg kell hívni.

 (32016R0794)

Módosítás  78

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 f pont (új)

(EU) 2016/794 rendelet

16 cikk – 3 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

4f. A 16. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

(3) A Tanács felkérheti az ügyvezető igazgatót, hogy számoljon be feladatai ellátásáról.

(3) A Tanács és a közös parlamenti ellenőrző csoport felkérheti ügyvezető igazgatót, hogy számoljon be feladatai ellátásáról.

 (32016R0794)

Módosítás  79

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 g pont (új)

(EU) 2016/794 rendelet

16 cikk – 5 bekezdés – d pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

4g. A 16. cikk (5) bekezdésének d) pontja helyébe a következő szöveg lép:

d) a többéves programozás és az éves munkaprogramok tervezetének kidolgozása és a Bizottsággal folytatott konzultációt követően azok benyújtása az igazgatótanácsnak;

d) a többéves programozást és az éves munkaprogramokat tartalmazó egységes programozási dokumentum tervezetének kidolgozása és a Bizottsággal folytatott konzultációt követően annak benyújtása az igazgatótanácsnak és a közös parlamenti ellenőrző csoportnak;

 (32016R0794)

Módosítás  80

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont – ii alpont

(EU) 2016/794 rendelet

18 cikk – 2 bekezdés – e pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) az e rendelet hatálya alá tartozó témákra vonatkozó kutatás és innováció az eszközök kifejlesztéséhez szükséges algoritmusok fejlesztése, tanítása, tesztelése és validálása céljából;

e) az e rendelet hatálya alá tartozó témákra vonatkozó kutatási és innovációs projektek a bűnüldözési célú konkrét eszközök kifejlesztéséhez szükséges algoritmusok fejlesztése, tanítása, tesztelése és validálása céljából;

Módosítás  81

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont – ii alpont

(EU) 2016/794 rendelet

18 cikk – 2 bekezdés – f pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) a tagállamok támogatása a nyilvánosság számára az Europol hatáskörébe tartozó bűncselekménnyel kapcsolatos nemzeti bírósági határozat alapján körözött gyanúsítottakról vagy elítéltekről nyújtott tájékoztatásban, és a nyilvánosság által e személyekről nyújtott tájékoztatás elősegítése.

f) a tagállamok támogatása a nyilvánosság számára az Europol hatáskörébe tartozó bűncselekménnyel kapcsolatos nemzeti bírósági határozat alapján körözött gyanúsítottakról vagy elítéltekről nyújtott tájékoztatásban, és a nyilvánosság által a tagállamok és az Europol számára e személyekről nyújtott tájékoztatás elősegítése.

Módosítás  82

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b pont

(EU) 2016/794 rendelet

18 cikk – 3 a bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3a) A személyes adatoknak a (2) bekezdés e) pontjában említett kutatás és innováció céljából történő kezelését az Europol kutatási és innovációs projektjei révén végzik, ezen személyesadat-kezelés céljának, időtartamának és körének pontos meghatározása mellett, és ennek vonatkozásában alkalmazandók a 33a. cikkben meghatározott további egyedi biztosítékok.

(3a) A személyes adatoknak a (2) bekezdés e) pontjában említett kutatás és innováció céljából történő kezelését az Europol kutatási és innovációs projektjei révén végzik, pontosan meghatározott célok és célkitűzések mellett, és ennek vonatkozásában a személyesadat-kezelés időtartama és köre tekintetében alkalmazandók a 33a. cikkben meghatározott további egyedi biztosítékok.

Módosítás  83

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c pont

(EU) 2016/794 rendelet

18 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A 8. cikk (4) bekezdésének és a 18a. cikknek a sérelme nélkül a II. melléklet sorolja fel a személyes adatok kategóriáit, valamint azon érintettek kategóriáit, akik vonatkozásában adatokat lehet gyűjteni és kezelni a (2) bekezdésben említett konkrét célokból.

(5) A 8. cikk (4) bekezdésének, a 18. cikk (2) bekezdése e) pontjának és a 18a. cikknek a sérelme nélkül a II. melléklet sorolja fel a személyes adatok kategóriáit, valamint azon érintettek kategóriáit, akik vonatkozásában adatokat lehet gyűjteni és kezelni a (2) bekezdésben említett konkrét célokból.

Módosítás  84

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – d pont

(EU) 2016/794 rendelet

18 cikk – 5 a bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) a cikk a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

törölve

(5a) Az e cikk (2) bekezdése szerinti adatkezelést megelőzően az Europol ideiglenesen kezelheti a 17. cikk (1) és (2) bekezdése alapján kapott személyes adatokat annak megállapítása céljából, hogy ezek az adatok megfelelnek-e az e cikk (5) bekezdésében megállapított követelményeknek, oly módon is, hogy összeveti ezeket az adatokat az összes olyan adattal, amelyet az Europol az (5) bekezdésnek megfelelően már kezel.

 

Az ügyvezető igazgató javaslata alapján az igazgatótanács – az európai adatvédelmi biztossal folytatott konzultációt követően – tovább pontosítja az ilyen adatok kezelésére vonatkozó feltételeket.

 

Az Europol e bekezdés alapján a személyes adatokat legfeljebb egy évig kezelheti, illetve ha ez e cikk céljából szükséges, indokolt esetben az európai adatvédelmi biztos előzetes engedélyével kezelheti hosszabb ideig. Amennyiben az adatkezelés eredménye azt jelzi, hogy a személyes adatok nem felelnek meg az e cikk (5) bekezdésében megállapított követelményeknek, az Europol törli az érintett adatokat, és erről értesíti az érintett adatokat szolgáltató felet.

 

Módosítás  85

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – c pont

(EU) 2016/794 rendelet

18 cikk – 6 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

5a. A (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

(6) Az Europol ideiglenes adatkezelést végezhet annak megállapítása céljából, hogy a szóban forgó adatok a feladatai tekintetében jelentőséggel bírnak-e, és ha igen, a (2) bekezdésben említett mely célból bírnak jelentőséggel. Az ügyvezető igazgató javaslata alapján az igazgatótanács – az európai adatvédelmi biztossal folytatott konzultációt követően –, a 28. cikkben említett elvek megfelelő figyelembevételével tovább pontosítja az ilyen adatok kezelésére vonatkozó feltételeket, különös tekintettel az adatokhoz való hozzáférésre és azok felhasználására, valamint az adatok tárolására és törlésére vonatkozó határidőkre, amelyek nem haladhatják meg a hat hónapot.

(6) Az Europol ideiglenes adatkezelést végezhet annak megállapítása céljából, hogy a szóban forgó adatok a feladatai tekintetében jelentőséggel bírnak-e, és ha igen, a (2) bekezdésben említett mely célból bírnak jelentőséggel. Az ügyvezető igazgató javaslata alapján az igazgatótanács – az európai adatvédelmi biztossal folytatott konzultációt követően –, az (EU) 2018/1725 rendelet 71. cikkében említett elvek megfelelő figyelembevételével tovább pontosítja az ilyen adatok kezelésére vonatkozó feltételeket, különös tekintettel az adatokhoz való hozzáférésre és azok felhasználására, valamint az adatok tárolására és törlésére vonatkozó határidőkre, amelyek nem haladhatják meg a hat hónapot.

 (32016R0794)

Módosítás  86

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – d a pont (új)

(EU) 2016/794 rendelet

18 cikk – 6 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da) a cikk a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

 

„(6a) Az e cikk (2) bekezdése szerinti adatkezelést megelőzően az Europol kivételesen ideiglenesen kezelheti a 17. cikk (1) és (2) bekezdése alapján kapott személyes adatokat csak annak megállapítása céljából, hogy ezek az adatok megfelelnek-e az e cikk (5) bekezdésében megállapított követelményeknek, oly módon is, hogy összeveti ezeket az adatokat az összes olyan adattal, amelyet az Europol az (5) bekezdésnek megfelelően már kezel.

 

Az ügyvezető igazgató javaslata alapján az igazgatótanács – az európai adatvédelmi biztossal folytatott konzultációt követően – tovább pontosítja az ilyen adatok ideiglenes kezelésére vonatkozó feltételeket.

 

Az Europol e bekezdés alapján a személyes adatokat legfeljebb egy évig kezelheti, amely időtartam – amennyiben e cikk céljából arányos és szükséges – kellően indokolt esetben egy alkalommal legfeljebb hat hónappal meghosszabbítható. Az Europol tájékoztatja az európai adatvédelmi biztost az adatkezelés maximális időtartamának meghosszabbításáról. Amennyiben az ideiglenes adatkezelés e cikk céljából már nem arányos és szükséges, illetve az adatkezelés maximális időtartamának végét követően minden esetben az Europol véglegesen törli azokat a személyes adatokat, amelyek nem felelnek meg az e cikk (5) bekezdésében megállapított követelményeknek, valamint az adatkezelés eredményeit, és erről értesíti az érintett adatokat szolgáltató felet.

Módosítás  87

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

(EU) 2016/794 rendelet

18 a cikk – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Információkezelés nyomozás támogatása céljából

Személyes adatok kezelése nyomozás támogatása céljából

Módosítás  88

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

(EU) 2016/794 rendelet

18 a cikk – 1 bekezdés – bevezető szöveg

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Ha ez egy konkrét nyomozás támogatásához szükséges, az Europol kezelhet az érintettek II. mellékletben felsorolt kategóriáinak körén kívüli személyes adatokat is, amennyiben:

(1) Ha ez egy folyamatban lévő konkrét nyomozás támogatásához szükséges, az Europol kezelhet az érintettek II. mellékletben felsorolt kategóriáinak körén kívüli személyes adatokat is, amennyiben:

Módosítás  89

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

(EU) 2016/794 rendelet

18 a cikk – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) egy tagállam vagy az Európai Ügyészség a 17. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint nyomozati ügyiratot nyújt be az Europolnak az adott konkrét nyomozást támogató, a 18. cikk (2) bekezdésének c) pontja szerint az Europol megbízatásának körén belüli operatív elemzés céljából; valamint

a) egy tagállam, az Európai Ügyészség vagy az Eurojust a 17. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontja szerint nyomozati ügyiratot nyújt be az Europolnak, felkérve az Europolt az adott folyamatban lévő konkrét nyomozás támogatására a 18. cikk (2) bekezdésének c) pontja szerint az Europol megbízatásának körén belül; valamint

Módosítás  90

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

(EU) 2016/794 rendelet

18 a cikk – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) az Europol értékelése szerint a nyomozati ügyirat operatív elemzése nem végezhető el a 18. cikk (5) bekezdésében megállapított követelményeknek meg nem felelő személyes adatok kezelése nélkül. Ezt az értékelést rögzíteni kell.

b) az Europol következtetése szerint a nyomozati ügyirat operatív elemzése nem végezhető el a 18. cikk (5) bekezdésében megállapított követelményeknek meg nem felelő személyes adatok kezelése nélkül. Ezt az értékelést rögzíteni kell, és tájékoztatásul el kell küldeni az európai adatvédelmi biztosnak.

Módosítás  91

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

(EU) 2016/794 rendelet

18 a cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) valamely tagállam vagy uniós szerv a 18. cikk (2) bekezdésének b) pontja szerint az Europol megbízatásának körén belüli stratégiai elemzést kér.

Módosítás  92

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

(EU) 2016/794 rendelet

18 a cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az Europol egy nyomozati ügy személyes adatait addig kezelheti, amíg ez támogatja azt a folyamatban lévő konkrét nyomozást, amelynek nyomozati ügyiratát a tagállam vagy az Európai Ügyészség az (1) bekezdés szerint benyújtotta, és kizárólag az adott nyomozás támogatása céljából kezelheti ezeket az adatokat.

(2) Az Europol egy nyomozati ügyirat személyes adatait addig kezelheti, amíg ez támogatja azt a folyamatban lévő konkrét nyomozást, amelynek nyomozati ügyiratát a tagállam, az Európai Ügyészség vagy az Eurojust az (1) bekezdés szerint benyújtotta, és kizárólag az adott nyomozás támogatása céljából kezelheti ezeket az adatokat.

Módosítás  93

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

(EU) 2016/794 rendelet

18 a cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ügyvezető igazgató javaslata alapján az igazgatótanács – az európai adatvédelmi biztossal folytatott konzultációt követően – tovább pontosítja az ilyen adatok kezelésére vonatkozó feltételeket.

törölve

Módosítás  94

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

(EU) 2016/794 rendelet

18 a cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A személyes adatoknak a 18. cikk (5a) bekezdése alapján végzett kezelését nem érintve, a II. mellékletben felsorolt érintettek kategóriáinak körén kívül eső személyes adatokat funkcionálisan szét kell választani más adatoktól, és ezekhez csak akkor szabad hozzáférni, ha ez szükséges azon konkrét nyomozás támogatásához, amelyre vonatkozóan azokat benyújtották.

törölve

Módosítás  95

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

(EU) 2016/794 rendelet

18 a cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Ha az Europol arra a következtetésre jut, hogy az előzetes jelek arra utalnak, hogy ezek az adatok aránytalanok, vagy az adatokat az alapvető jogokat megsértve gyűjtötték, az Europol adatkezelés nélkül véglegesen törli azokat. Ha véget ér a személyes adatok kezelésének időszaka, a személyes adatokat véglegesen törlik.

Módosítás  96

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

(EU) 2016/794 rendelet

18 a cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az (1) bekezdés alapján a nyomozati ügyiratot az Europolnak benyújtó tagállam, illetve az Európai Ügyészség kérésére az Europol a (2) bekezdésben meghatározott adatmegőrzési időnél tovább is tárolhatja a nyomozati ügyiratot és saját operatív elemzését, kizárólag a bűnügyi hírszerzési eljárás helytállóságának, megbízhatóságának és nyomon követhetőségének biztosítása érdekében, és kizárólag addig, ameddig az érintett nyomozáshoz kapcsolódó bírósági eljárás az adott tagállamban folyamatban van.

(3) Az (1) bekezdés alapján a nyomozati ügyiratot az Europolnak benyújtó tagállam, illetve adott esetben az Európai Ügyészség vagy az Eurojust kérésére az Europol a (2) bekezdésben meghatározott adatkezelési időnél tovább is tárolhatja a nyomozati ügyiratot és saját operatív elemzését, kizárólag a bűnügyi hírszerzési eljárás helytállóságának, megbízhatóságának és nyomon követhetőségének biztosítása érdekében, és kizárólag addig, ameddig az érintett nyomozáshoz kapcsolódó bírósági eljárás az adott tagállamban, illetve az Európai Ügyészségen vagy az Eurojuston belül folyamatban van.

Módosítás  97

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

(EU) 2016/794 rendelet

18 a cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E tagállam is kérheti továbbá az Europolt, hogy a (2) bekezdésben meghatározott adatmegőrzési időnél tovább tárolja a nyomozati ügyiratot és saját operatív elemzését, kizárólag a bűnügyi hírszerzési eljárás helytállóságának, megbízhatóságának és nyomon követhetőségének biztosítása érdekében, és kizárólag addig, ameddig az érintett nyomozáshoz kapcsolódó bírósági eljárás egy másik tagállamban folyamatban van.

E tagállam, az Európai Ügyészség vagy az Eurojust is kérheti továbbá az Europolt, hogy a (2) bekezdésben meghatározott adatmegőrzési időnél tovább tárolja a nyomozati ügyiratot és saját operatív elemzését, kizárólag a bűnügyi hírszerzési eljárás helytállóságának, megbízhatóságának és nyomon követhetőségének biztosítása érdekében, és kizárólag addig, ameddig az érintett nyomozáshoz kapcsolódó bírósági eljárás egy másik tagállamban folyamatban van.

Módosítás  98

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

(EU) 2016/794 rendelet

18 a cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ügyvezető igazgató javaslata alapján az igazgatótanács – az európai adatvédelmi biztossal folytatott konzultációt követően – tovább pontosítja az ilyen adatok kezelésére vonatkozó feltételeket. Ezeket a személyes adatokat funkcionálisan szét kell választani más adatoktól, és csak akkor szabad ezekhez hozzáférni, ha erre a bűnügyi hírszerzési eljárás helytállóságának, megbízhatóságának és nyomon követhetőségének biztosítása érdekében szükség van.

törölve

Módosítás  99

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

(EU) 2016/794 rendelet

18 a cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) Az ügyvezető igazgató javaslata alapján az igazgatótanács – az európai adatvédelmi biztossal folytatott konzultációt követően – (2) és (3) bekezdéssel összhangban tovább pontosítja a személyes adatok kezelésére vonatkozó feltételeket, különösen az adatkezelés nagyságrendjét és összetettségét, valamint a nyomozás típusát vagy jelentőségét illetően. Ezeket a személyes adatokat funkcionálisan szét kell választani más adatoktól. A (2) bekezdés alapján kezelt adatokhoz csak akkor szabad hozzáférni, ha ez azon konkrét nyomozáshoz szükséges, amellyel összefüggésben azokat szolgáltatták, valamint ha erre a bűnügyi hírszerzési eljárás helytállóságának, megbízhatóságának és nyomon követhetőségének biztosítása érdekében szükség van, és azokat a (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően kell tárolni.

Módosítás  100

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

(EU) 2016/794 rendelet

18 a cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az (1)–(3) bekezdés akkor is alkalmazandó, amikor az Europol olyan harmadik országtól kap személyes adatokat, amellyel ezen rendelet 25. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerint a 2009/371/IB határozat 23. cikke alapján vagy ezen rendelet 25. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint az EUMSZ 218. cikke alapján együttműködési megállapodás jött létre, vagy amely országra az ezen rendelet 25. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett megfelelőségi határozat vonatkozik, amennyiben e harmadik ország nyomozati ügyiratot nyújt be az Europolnak olyan operatív elemzés céljából, amely az Europol által támogatott, valamely tagállamban vagy tagállamokban folyó konkrét nyomozást támogatja. Ha egy harmadik ország nyomozati ügyiratot nyújt be az Europolnak, erről tájékoztatni kell az európai adatvédelmi biztost. Az Europol megbizonyosodik arról, hogy a személyes adatok mennyisége nem nyilvánvalóan aránytalan az Europol által támogatott konkrét tagállami nyomozáshoz képest, és hogy nincsenek olyan objektív tényezők, amelyek azt jelzik, hogy az ügyiratra a harmadik ország az alapvető jogok nyilvánvaló megsértésével tett szert. Ha az Europol vagy az európai adatvédelmi biztos arra a következtetésre jut, hogy az előzetes jelek arra utalnak, hogy ezek az adatok aránytalanok, vagy az adatokat az alapvető jogokat megsértve gyűjtötték, az Europol nem kezelheti azokat. Az e bekezdés alapján kezelt adatokhoz az Europol csak akkor férhet hozzá, ha ez a valamely tagállamban vagy tagállamokban folytatott konkrét nyomozás támogatásához szükséges. Ezek az adatok csak az Unión belül oszthatók meg.

(4) Az (1)–(3a) bekezdés az olyan nyomozati ügyiratban foglalt személyes adatokra is alkalmazandó, amelyet a 25. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában említett valamely harmadik ország nyújt be az Europolnak olyan operatív elemzés céljából, amely az Europol által támogatott, egy vagy több tagállamban folyó konkrét nyomozást támogat, feltéve, hogy a harmadik ország az adatokra nyomozás során, a nemzeti büntetőjoga alapján alkalmazandó eljárási követelményeknek és biztosítékoknak megfelelően tett szert. Ha egy harmadik ország nyomozati ügyiratot nyújt be az Europolnak, erről tájékoztatni kell az európai adatvédelmi biztost. Az Europol megbizonyosodik arról, hogy a személyes adatok mennyisége nem nyilvánvalóan aránytalan az Europol által támogatott konkrét tagállami nyomozáshoz képest, és hogy nincsenek olyan objektív tényezők, amelyek azt jelzik, hogy az ügyiratra a harmadik ország az alapvető jogok nyilvánvaló megsértésével tett szert. Ha az Europol vagy az európai adatvédelmi biztos arra a következtetésre jut, hogy az előzetes jelek arra utalnak, hogy ezek az adatok aránytalanok, vagy az adatokat az alapvető jogokat megsértve gyűjtötték, az Europol nem kezelheti azokat, és azokat törölnie kell. Az e bekezdés alapján kezelt személyes adatokhoz az Europol csak akkor férhet hozzá, ha ez azon egy vagy több tagállamban folytatott konkrét nyomozás támogatásához szükséges, amelyre vonatkozóan azokat szolgáltatták. Ezek az adatok csak az Unión belül, illetve szükség esetén a 25. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontjában említett nemzetközi szervezetekkel oszthatók meg.

Módosítás  101

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – a pont

(EU) 2016/794 rendelet

20 cikk – 2 a bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2a) A 18. cikk (3) bekezdésében említett célzott operatív elemzési projektek végrehajtásának keretében a tagállamok meghatározhatják azokat az információkat, amelyeket az Europol a konkrét nyomozásokban való megerősített együttműködés céljából közvetlenül hozzáférhetővé tesz egyes kiválasztott tagállamok számára, a 19. cikk (2) bekezdésében megállapított korlátozások sérelme nélkül.

(2a) A 18. cikk (3) bekezdésében említett célzott operatív elemzési projektek végrehajtásának keretében és az e rendeletben meghatározott, a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokra és biztosítékokra figyelemmel a tagállamok meghatározhatják azokat az információkat, amelyeket az Europol a konkrét nyomozásokban való megerősített együttműködés céljából közvetlenül hozzáférhetővé tesz egyes kiválasztott tagállamok számára, a 19. cikk (2) bekezdésében megállapított korlátozások sérelme nélkül.

Módosítás  102

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – c pont

(EU) 2016/794 rendelet

20 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Amennyiben a nemzeti jog lehetővé teszi az Europol személyzete számára, hogy a feladataik ellátása vagy tevékenységük gyakorlása során tudomásukra jutott bizonyítékokat nyújtsanak be, az Europolnak csak az ügyvezető igazgató által felhatalmazott személyzete nyújthat be a tagállamokban folytatott bírósági eljárások keretében bizonyítékokat.

(5) Amennyiben a nemzeti eljárásjog lehetővé teszi az Europol személyzete számára, hogy a feladataik ellátása vagy tevékenységük gyakorlása során tudomásukra jutott bizonyítékokat nyújtsanak be, az Europolnak csak az ügyvezető igazgató által felhatalmazott személyzete nyújthat be a tagállamokban folytatott büntetőeljárások keretében bizonyítékokat.

Módosítás  103

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

(EU) 2016/794 rendelet

20 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az Europol aktívan támogatja az Európai Ügyészség nyomozásait és vádhatósági tevékenységét, és együttműködik ezekkel, különösen információcserével és elemző támogatás nyújtásával.

(2) Az Europol az Európai Ügyészség kérésére aktívan támogatja az Európai Ügyészség nyomozásait, és együttműködik ezekkel, különösen információcserével és elemző támogatás nyújtásával, egészen addig, amíg az eldönti, hogy büntetőeljárást indít-e vagy egyéb módon kezeli-e az ügyet.

Módosítás  104

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

(EU) 2016/794 rendelet

20 a cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az Europol minden megfelelő intézkedést megtesz annak érdekében, hogy „van találat/nincs találat” rendszer alapján lehetővé tegye az Európai Ügyészség számára a 18. cikk (2) bekezdésének a), b) és c) pontja érdekében nyújtott információkhoz való közvetett hozzáférést. A 21. cikket kell értelemszerűen alkalmazni, (2) bekezdésének kivételével.

(3) Az Europol minden megfelelő intézkedést megtesz annak érdekében, hogy „van találat/nincs találat” rendszer alapján lehetővé tegye az Európai Ügyészség számára a 18. cikk (2) bekezdésének a), b) és c) pontja érdekében nyújtott információkhoz való közvetett hozzáférést. A 21. cikket kell értelemszerűen alkalmazni, (2) és (8) bekezdésének kivételével.

Módosítás  105

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

(EU) 2016/794 rendelet

21 cikk – 8 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) Ha az egyéni nyomozás vagy konkrét projekt tekintetében végzett információ-kezelési tevékenységei során az Europol az Unió pénzügyi érdekeit sértő esetleges jogellenes tevékenységhez kapcsolódó információkat azonosít, az Europol saját kezdeményezésére indokolatlan késedelem nélkül az OLAF rendelkezésére bocsátja ezeket az információkat.

(8) Ha egy konkrét nyomozás vagy projekt tekintetében végzett információ-kezelési tevékenységei során az Europol az Unió pénzügyi érdekeit sértő esetleges jogellenes tevékenységhez kapcsolódó információkat azonosít, az Europol indokolatlan késedelem nélkül az OLAF rendelkezésére bocsátja ezeket az információkat.

Módosítás  106

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 a pont (új)

(EU) 2016/794 rendelet

23 cikk – 7 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

9a. A 23. cikk (7) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

(7) A tagállamok, az uniós szervek, a harmadik országok és a nemzetközi szervezetek csak abban az esetben továbbíthatják harmadik fél részére az Europol által tárolt személyes adatokat, ha ehhez az Europol kifejezett előzetes engedélyét adta.

(7) A tagállamok, az uniós szervek, a harmadik országok, a nemzetközi szervezetek és a magánfelek csak abban az esetben továbbíthatják harmadik fél részére az Europol által tárolt személyes adatokat, ha ehhez az Europol kifejezett előzetes engedélyét adta.

Módosítás  107

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

(EU) 2016/794 rendelet

24 cikk – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Műveleti vonatkozású személyes adatok továbbítása uniós intézményeknek, szerveknek, hivataloknak és ügynökségeknek

Személyes adatok továbbítása uniós intézményeknek, szerveknek, hivataloknak és ügynökségeknek

Módosítás  108

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

(EU) 2016/794 rendelet

24 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az e rendelet, különösen a 19. cikk (2) és (3) bekezdése értelmében előírt bármely további korlátozásra figyelemmel és a 67. cikk sérelme nélkül, az Europol csak abban az esetben továbbíthat műveleti vonatkozású személyes adatokat másik uniós intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség részére, ha az adatok a másik uniós intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség feladatainak jogszerű ellátásához szükségesek.

(1) Az (EU) 2018/1725 rendelet 71. cikkének (2) bekezdésével összhangban és az e rendelet, különösen a 19. cikk (2) és (3) bekezdése értelmében előírt bármely további korlátozásra figyelemmel és a 67. cikk sérelme nélkül, az Europol csak abban az esetben továbbíthat személyes adatokat másik uniós intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség részére, ha a személyes adatok a másik uniós intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség feladatainak jogszerű ellátásához szükségesek és arányosak.

Módosítás  109

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

(EU) 2016/794 rendelet

24 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Ha a műveleti vonatkozású személyes adatok továbbítása a másik uniós intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség kérésére történik, mind az adatkezelő, mind a címzett felelős az említett továbbítás jogszerűségéért.

(2) Másik uniós intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség személyes adatok továbbítására irányuló kérését követően az Europol ellenőrzi a másik uniós intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség illetékességét. Ha a személyes adatok továbbításának szükségességével kapcsolatban kétségek merülnek fel, az Europol további tájékoztatást kér a címzettől.

Módosítás  110

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

(EU) 2016/794 rendelet

24 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A címzett uniós intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség gondoskodik arról, hogy a műveleti vonatkozású személyes adatok továbbításának szükségessége utóbb ellenőrizhető legyen.

A címzett uniós intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség gondoskodik arról, hogy a személyes adatok továbbításának szükségessége utóbb ellenőrizhető legyen.

Módosítás  111

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

(EU) 2016/794 rendelet

24 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A címzett uniós intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség a műveleti vonatkozású személyes adatokat csak azok továbbítása céljának megfelelően kezelheti.

(3) A címzett uniós intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség a személyes adatokat csak azok továbbítása céljának megfelelően kezelheti.

Módosítás  112

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – -a pont (új)

(EU) 2016/794 rendelet

25 cikk – 3 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-a) a (3) bekezdést el kell hagyni:

(3) Az Europol a honlapján jegyzéket tesz közzé és tart naprakész állapotban, amely tartalmazza a megfelelőségi határozatokat, a megállapodásokat, az igazgatási megállapodásokat, valamint a személyes adatoknak az (1) bekezdéssel összhangban történő továbbítására vonatkozó egyéb jogi eszközöket.

 

 (32016R0794)

Módosítás  113

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – -a a pont (új)

(EU) 2016/794 rendelet

25 cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

 

 

-aa) a cikk a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

 

„(4a) Megfelelőségi határozat hiányában az Europol abban az esetben továbbíthat személyes adatokat valamely harmadik ország vagy nemzetközi intézmény részére, ha:

 

a) a személyes adatok védelmére jogilag kötelező erejű jogi eszköz útján megfelelő garanciákat nyújtottak; vagy

 

b) az Europol a személyes adatok továbbításának valamennyi körülményét értékelte, és arra a következtetésre jutott, hogy a személyes adatok védelme tekintetében megfelelő garanciák állnak fenn.

Az Europol tájékoztatja az európai adatvédelmi biztost az (1) bekezdés b) pontja szerinti adattovábbítási kategóriákról. Ha az adattovábbítás e bekezdés b) pontján alapul, az ilyen továbbítást dokumentálni kell, és kérésre a dokumentációt az európai adatvédelmi biztos rendelkezésére kell bocsátani. A dokumentáció magában foglalja a továbbítás napját és időpontját, valamint az átvevő illetékes hatóságról, a továbbítás indokáról és a továbbított személyes adatokról szóló információt.”

Módosítás  114

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – a pont

(EU) 2016/794 rendelet

25 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az (1) bekezdéstől eltérve az ügyvezető igazgató eseti alapon engedélyezheti a személyes adatok harmadik országoknak vagy nemzetközi szervezeteknek történő továbbítását vagy továbbításának konkrét kategóriáit, amennyiben ez az adattovábbítás vagy a kapcsolódó adattovábbítások csoportja:

Az (1) bekezdéstől eltérve az ügyvezető igazgató kivételesen eseti alapon engedélyezheti a személyes adatok harmadik országoknak vagy nemzetközi szervezeteknek történő továbbítását vagy továbbításának valamely kategóriáját, amennyiben ez az adattovábbítás vagy a kapcsolódó adattovábbítások csoportja:

Módosítás  115

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – b pont – bevezető rész

(EU) 2016/794 rendelet

25 cikk – 8 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a (8) bekezdésből a következő mondatot el kell hagyni:

b) a (8) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

Módosítás  116

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – b pont

(EU) 2016/794 rendelet

25 cikk – 8 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha az adattovábbítás az (5) bekezdésen alapul, az ilyen továbbítást dokumentálni kell, és kérésre a dokumentációt az európai adatvédelmi biztos rendelkezésére kell bocsátani. A dokumentáció magában foglalja a továbbítás napját és időpontját, valamint az átvevő illetékes hatóságra, a továbbítás indokára és a továbbított műveleti vonatkozású személyes adatokra vonatkozó információt.

Ha az adattovábbítás a (4a) vagy az (5) bekezdésen alapul, az ilyen továbbítást dokumentálni kell, és kérésre a dokumentációt az európai adatvédelmi biztos rendelkezésére kell bocsátani. A dokumentáció magában foglalja a továbbítás napját és időpontját, valamint az átvevő illetékes hatóságra, a továbbítás indokára és a továbbított műveleti vonatkozású személyes adatokra vonatkozó információt.

 

Az (1) bekezdéstől eltérve az ügyvezető igazgató kivételesen eseti alapon engedélyezheti a személyes adatok harmadik országoknak vagy nemzetközi szervezeteknek történő továbbítását vagy továbbításának kategóriáit, amennyiben ez az adattovábbítás vagy a kapcsolódó adattovábbítások csoportja:”

Módosítás  117

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont – a pont

(EU) 2016/794 rendelet

26 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az Europol kaphat közvetlenül magánfelektől személyes adatokat, és e személyes adatokat a 18. cikknek megfelelően kezelheti annak érdekében, hogy az (1) bekezdés a) pontjában említett valamennyi érintett nemzeti egységet azonosítsa. Az Europol a joghatóság megállapításának céljához szükséges személyes adatokat és az ezen adatok kezeléséből származó esetleges releváns eredményeket haladéktalanul továbbítja az érintett nemzeti egységeknek. Az Europol a joghatóság megállapításának céljához szükséges személyes adatokat és az ezen adatok kezeléséből származó releváns eredményeket a 25. cikkel összhangban továbbíthatja az (1) bekezdés b) és c) pontjában említett érintett kapcsolattartó pontoknak és hatóságoknak. Miután az Europol azonosította és valamennyi érintett nemzeti egységnek továbbította a releváns személyes adatokat, vagy ha már nem lehetséges további érintett nemzeti egységeket azonosítani, az Europol a továbbítást követő négy hónap elteltével törli az adatokat, hacsak egy érintett nemzeti egység, kapcsolattartó pont vagy hatóság nem nyújtja be újra a személyes adatokat az Europolnak a 19. cikk (1) bekezdésének megfelelően.

(2) Amennyiben az Europol közvetlenül magánfelektől kap személyes adatokat, e személyes adatokat a 18. cikknek megfelelően kezelheti annak érdekében, hogy az (1) bekezdés a) pontjában említett érintett nemzeti egységeket azonosítsa. Az Europol a személyes adatokat és az ezen adatok joghatóság megállapításának céljához szükséges kezeléséből származó esetleges releváns eredményeket haladéktalanul továbbítja az érintett nemzeti egységeknek. Az Europol a személyes adatokat és az ezen adatok joghatóság megállapításának céljához szükséges kezeléséből származó releváns eredményeket a 25. cikkel összhangban továbbíthatja az (1) bekezdés b) és c) pontjában említett érintett kapcsolattartó pontoknak és hatóságoknak. Miután az Europol azonosította és valamennyi érintett nemzeti egységnek továbbította a releváns személyes adatokat, vagy ha már nem lehetséges további érintett nemzeti egységeket azonosítani, az Europol a továbbítást követő négy hónap elteltével törli az adatokat, hacsak egy érintett nemzeti egység, kapcsolattartó pont vagy hatóság nem nyújtja be újra a személyes adatokat az Europolnak a 19. cikk (1) bekezdésének megfelelően.

Módosítás  118

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont – b pont

(EU) 2016/794 rendelet

26 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Amennyiben az Europol a személyes adatokat harmadik országbeli magánféltől kapta, az Europol az érintett adatokat csak tagállamnak vagy olyan érintett harmadik országnak továbbíthatja, amellyel a 2009/371/IB határozat 23. cikke alapján vagy az EUMSZ 218. cikke alapján megállapodás jött létre, vagy amely országra az ezen rendelet 25. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett megfelelőségi határozat vonatkozik. Amennyiben a 25. cikk (5) és (6) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülnek, az Europol továbbíthatja elemzésének és az adatoknak az érintett harmadik ország közreműködésével történő ellenőrzésének eredményeit.

(4) Amennyiben az Europol a személyes adatokat harmadik országbeli magánféltől kapta, az Europol az érintett adatokat, valamint az elemzésének és ellenőrzésének eredményét csak tagállamnak vagy olyan érintett harmadik országnak továbbíthatja, amellyel a 2009/371/IB határozat 23. cikke alapján vagy az EUMSZ 218. cikke alapján megállapodás jött létre, vagy amely országra az ezen rendelet 25. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett megfelelőségi határozat vonatkozik. Amennyiben a 25. cikk (5) és (6) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülnek, az Europol továbbíthatja elemzésének és az adatok ellenőrzésének eredményeit az érintett harmadik országnak.

Módosítás  119

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont – c pont

(EU) 2016/794 rendelet

26 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Az Europol az alábbi esetekben továbbíthat személyes adatokat magánfelek részére eseti alapon, ha feltétlenül szükséges, továbbá a 19. cikk (2) vagy (3) bekezdése szerint esetlegesen jelzett korlátozások mellett, valamint a 67. cikk sérelme nélkül:

(5) Az Europol az alábbi esetekben nem továbbíthat személyes adatokat magánfelek részére, kivéve, ha eseti alapon feltétlenül szükséges és arányos, továbbá a 19. cikk (2) vagy (3) bekezdése szerint esetlegesen jelzett korlátozások mellett, valamint a 67. cikk sérelme nélkül:

Módosítás  120

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont – c pont

(EU) 2016/794 rendelet

26 cikk – 5 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) a nyilvánosan elérhető személyes adatok továbbítása szigorúan szükséges a 4. cikk (1) bekezdésének m) pontja szerinti feladat ellátásához, és teljesülnek az alábbi feltételek:

(A magyar változatot nem érinti.) 

Módosítás  121

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont – c pont

(EU) 2016/794 rendelet

26 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) egyedi esetekben olyan bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, illetve a vádeljárás lefolytatása céljából szükséges, amelyek az Europol hatáskörébe tartoznak; vagy

d) egyedi esetekben olyan konkrét bűncselekmény megelőzése, nyomozása, felderítése, illetve a vádeljárás lefolytatása céljából szükséges, amelyek az Europol hatáskörébe tartoznak; vagy

Módosítás  122

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont – c pont

(EU) 2016/794 rendelet

26 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A személyes adatok nem továbbíthatók, amennyiben az ügyvezető igazgató megállapítja, hogy a szóban forgó érintett alapvető jogai és szabadságai elsőbbséget élveznek a d) és e) pontban említett adattovábbításhoz fűződő közérdekkel szemben.

Az európai adatvédelmi biztost indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni kell az adatkezelés maximális időtartamának meghosszabbításáról. A személyes adatok nem továbbíthatók, amennyiben az ügyvezető igazgató megállapítja, hogy a szóban forgó érintett alapvető jogai és szabadságai elsőbbséget élveznek a d) és e) pontban említett adattovábbításhoz fűződő közérdekkel szemben.

Módosítás  123

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont – c pont

(EU) 2016/794 rendelet

26 cikk – 6 bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az adattovábbítás nem lehet rendszeres, nagy mennyiségű vagy strukturális jellegű.”

törölve

Módosítás  124

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont – d pont

(EU) 2016/794 rendelet

26 cikk – 6 bekezdés – -6 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) a cikk a következő (6a) és (6b) bekezdéssel egészül ki:

d) a cikk a következő (-6a), (6a) és (6b) bekezdéssel egészül ki:

 

„(-6a) Más uniós jogi aktusok sérelme nélkül, a személyes adatok e cikk (5) és (6) bekezdése szerinti továbbítása nem lehet rendszeres, nagy mennyiségű vagy strukturális jellegű.”

Módosítás  125

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont – d pont

(EU) 2016/794 rendelet

26 cikk – 6 a bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6a) Az Europol a tagállamokhoz fordulhat nemzeti egységeiken keresztül, hogy azok a vonatkozó jogszabályaikkal összhangban személyes adatokat szerezzenek be az Europollal való megosztás céljából a területükön letelepedett vagy ott jogi képviselővel rendelkező magánfelektől, azzal a feltétellel, hogy a kért személyes adatok szigorúan az Europol számára az érintett nemzeti egységek azonosításához szükséges mértékre korlátozódnak.

(6a) Az Europol azzal a kéréssel fordulhat a tagállamokhoz, hogy szolgáltassanak számára a területükön letelepedett vagy ott jogi képviselővel rendelkező magánfelektől származó személyes adatokat. Az ilyen kérelmet indoklással kell ellátni és a lehető legcélzottabban kell megfogalmazni. Az Europol ez irányú kéréseit a tagállamok nemzeti egységein keresztül nyújtja be. Az ilyen személyes adatoknak a lehető legkevésbé érzékenynek kell lenniük, és azok szigorúan az Europol számára kizárólag az érintett nemzeti egységek azonosításához szükséges és arányos mértékre korlátozódnak.

Módosítás  126

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont – d pont

(EU) 2016/794 rendelet

26 cikk – 6 a bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Függetlenül attól, hogy joghatósággal rendelkeznek-e azon konkrét bűncselekmény tekintetében, amellyel kapcsolatban az Europol azonosítani kívánja az érintett nemzeti egységeket, a tagállamok biztosítják, hogy illetékes nemzeti hatóságaik e megkereséseket nemzeti jogszabályaikkal összhangban jogszerűen feldolgozhassák abból a célból, hogy biztosítsák az Europol számára a céljainak megvalósításához szükséges információkat.

Függetlenül attól, hogy joghatósággal rendelkeznek-e azon konkrét bűncselekmény tekintetében, amellyel kapcsolatban az Europol azonosítani kívánja az érintett nemzeti egységeket, a tagállamok biztosítják, hogy illetékes nemzeti hatóságaik e megkereséseket nemzeti jogszabályaikkal összhangban feldolgozhassák abból a célból, hogy biztosítsák az Europol számára a céljainak megvalósításához szükséges információkat.

Módosítás  127

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont – d pont

2016/794 rendelet

26 cikk – 6 b bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6b) A tagállamok illetékes hatóságai és a magánfelek közötti információcseréhez az érintett tagállamok nemzeti jogszabályaival összhangban igénybe vehető az Europol infrastruktúrája. Amikor a tagállamok az Europol infrastruktúráját az Europol céljainak hatályán kívül eső bűncselekményekre vonatkozó személyes adatok cseréjéhez veszik igénybe, az Europol nem rendelkezhet hozzáféréssel ezekhez az adatokhoz.

(6b) A tagállamok illetékes hatóságai és a magánfelek közötti információcseréhez az érintett tagállamok nemzeti jogszabályaival összhangban igénybe vehető az Europol infrastruktúrája. Amikor a tagállamok az Europol infrastruktúráját az Europol céljainak hatályán kívül eső bűncselekményekre vonatkozó személyes adatok cseréjéhez veszik igénybe, az Europol nem rendelkezhet hozzáféréssel ezekhez az adatokhoz, és az (EU) 2018/1725 rendelet 87. cikkének értelmében vett „adatfeldolgozónak” minősül. Az Europol értékeli az infrastruktúrájának magánfelek általi használatra történő megnyitásából eredő lehetséges biztonsági kockázatokat, és szükség esetén a megfelelő megelőző és kockázatcsökkentő intézkedéseket hajt végre.

Módosítás  128

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

(EU) 2016/794 rendelet

26 a cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az Europol kaphat közvetlenül magánfelektől személyes adatokat, és e személyes adatokat a 18. cikknek megfelelően kezelheti annak érdekében, hogy a 4. cikk (1) bekezdésének u) pontjában meghatározottaknak megfelelően megakadályozza a terrorizmushoz vagy az erőszakos szélsőségességhez kapcsolódó online tartalom terjesztését válsághelyzetekben.

(1) Az Europol kaphat közvetlenül magánfelektől személyes adatokat, és e személyes adatokat a 18. cikknek megfelelően kezelheti annak érdekében, hogy a 4. cikk (1) bekezdésének u) pontjában meghatározottaknak megfelelően megakadályozza a terrorista tartalom online terjesztését válsághelyzetekben.

Módosítás  129

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

(EU) 2016/794 rendelet

26 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Amennyiben az Europol a személyes adatokat harmadik országbeli magánféltől kapta, az Europol az érintett adatokat csak tagállamnak vagy olyan érintett harmadik országnak továbbíthatja, amellyel a 2009/371/IB határozat 23. cikke alapján vagy az EUMSZ 218. cikke alapján megállapodás jött létre, vagy amely országra az ezen rendelet 25. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett megfelelőségi határozat vonatkozik. Amennyiben a 25. cikk (5) és (6) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülnek, az Europol továbbíthatja elemzésének és az adatoknak az érintett harmadik ország közreműködésével történő ellenőrzésének eredményeit.

(2) Amennyiben az Europol a személyes adatokat harmadik országbeli magánféltől kapta, az Europol az érintett adatokat csak tagállamnak vagy annak az érintett harmadik országnak továbbíthatja, amellyel a 2009/371/IB határozat 23. cikke alapján vagy az EUMSZ 218. cikke alapján megállapodás jött létre, vagy amely országra az ezen rendelet 25. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett megfelelőségi határozat vonatkozik. Amennyiben e rendelet 25. cikkének (5) és (6) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülnek, az Europol továbbíthatja elemzésének és az adatok ellenőrzésének eredményeit az érintett harmadik országnak.

Módosítás  130

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

(EU) 2016/794 rendelet

26 a cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az Europol személyes adatokat továbbíthat magánfelek részére eseti alapon, a 19. cikk (2) vagy (3) bekezdése szerint esetlegesen jelzett korlátozások mellett, valamint a 67. cikk sérelme nélkül, amennyiben az ilyen adatok megküldése vagy továbbítása szigorúan szükséges ahhoz, hogy a 4. cikk (1) bekezdésének u) pontjában meghatározottaknak megfelelően megakadályozzák a terrorizmushoz vagy az erőszakos szélsőségességhez kapcsolódó online tartalom terjesztését válsághelyzetekben, valamint a szóban forgó érintettek alapvető jogai és szabadságai az adott esetben nem élveznek elsőbbséget az adatküldéshez vagy adattovábbításhoz fűződő közérdekkel szemben.

(3) Az Europol személyes adatokat továbbíthat magánfelek részére eseti alapon, a 19. cikk (2) vagy (3) bekezdése szerint esetlegesen jelzett korlátozások mellett, valamint a 67. cikk sérelme nélkül, amennyiben az ilyen adatok megküldése vagy továbbítása szigorúan szükséges ahhoz, hogy a 4. cikk (1) bekezdésének u) pontjában meghatározottaknak megfelelően megakadályozzák a terrorista tartalom online terjesztését válsághelyzetekben, valamint a szóban forgó érintettek alapvető jogai és szabadságai az adott esetben nem élveznek elsőbbséget az adatküldéshez vagy adattovábbításhoz fűződő közérdekkel szemben.

Módosítás  131

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

(EU) 2016/794 rendelet

26 a cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Az Europol a tagállamokhoz fordulhat nemzeti egységeiken keresztül, hogy azok a vonatkozó jogszabályaikkal összhangban személyes adatokat szerezzenek be az Europollal való megosztás céljából a területükön letelepedett vagy ott jogi képviselővel rendelkező magánfelektől, azzal a feltétellel, hogy a kért személyes adatok szigorúan arra a mértékre korlátozódnak, amely az Europol számára szükséges ahhoz, hogy a 4. cikk (1) bekezdésének u) pontjában meghatározottaknak megfelelően megakadályozza a terrorizmushoz vagy az erőszakos szélsőségességhez kapcsolódó online tartalom terjesztését. Függetlenül attól, hogy joghatósággal rendelkeznek-e az Europol által kért személyes adatokkal kapcsolatos tartalom terjesztése tekintetében, a tagállamok biztosítják, hogy illetékes nemzeti hatóságaik e megkereséseket nemzeti jogszabályaikkal összhangban jogszerűen feldolgozhassák abból a célból, hogy biztosítsák az Europol számára a céljainak megvalósításához szükséges információkat.

(5) Az Europol a tagállamokhoz fordulhat nemzeti egységeiken keresztül, hogy azok a vonatkozó jogszabályaikkal összhangban személyes adatokat szerezzenek be az Europollal való megosztás céljából a területükön letelepedett vagy ott jogi képviselővel rendelkező magánfelektől, azzal a feltétellel, hogy a kért személyes adatok szigorúan arra a mértékre korlátozódnak, amely az Europol számára szükséges ahhoz, hogy a 4. cikk (1) bekezdésének u) pontjában meghatározottaknak megfelelően megakadályozza a terrorista tartalom online terjesztését. Függetlenül attól, hogy joghatósággal rendelkeznek-e az Europol által kért személyes adatokkal kapcsolatos tartalom terjesztése tekintetében, a tagállamok biztosítják, hogy illetékes nemzeti hatóságaik e megkereséseket nemzeti jogszabályaikkal összhangban jogszerűen feldolgozhassák abból a célból, hogy biztosítsák az Europol számára a céljainak megvalósításához szükséges információkat.

Módosítás  132

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

(EU) 2016/794 rendelet

26 a cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Az Europol e rendelettel összhangban gondoskodik a személyes adatok mindennemű továbbításának, valamint az ilyen adattovábbítások indokának részletes nyilvántartásáról, és e nyilvántartást a 40. cikk alapján kérésre az európai adatvédelmi biztos rendelkezésére bocsátja.

(6) Az Europol e rendelettel összhangban gondoskodik a személyes adatok mindennemű továbbításának, valamint az ilyen adattovábbítások indokának részletes nyilvántartásáról, és e nyilvántartást a 39a. cikk alapján kérésre az európai adatvédelmi biztos rendelkezésére bocsátja.

Módosítás  133

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 13 a pont (új)

(EU) 2016/794 rendelet

26 b cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

13a. a szöveg a következő 26b. cikkel egészül ki:

 

„26b. cikk

 

Személyes adatok magánfelekkel való cseréje a gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló anyagok online terjesztésének megakadályozása érdekében

 

(1) Az Europol kaphat közvetlenül magánfelektől személyes adatokat, és e személyes adatokat a 18. cikkel összhangban kezelheti annak érdekében, hogy a 4. cikk (1) bekezdésének ua) pontjában meghatározottaknak megfelelően megakadályozza a gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló anyagok online terjesztését.

 

(2) Amennyiben az Europol a személyes adatokat harmadik országbeli magánféltől kapta, az Europol az érintett adatokat csak tagállamnak vagy olyan érintett harmadik országnak továbbíthatja, amellyel a 2009/371/IB határozat 23. cikke alapján vagy az EUMSZ 218. cikke alapján megállapodás jött létre, vagy amely országra az ezen rendelet 25. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett megfelelőségi határozat vonatkozik. Amennyiben e rendelet 25. cikkének (5) és (6) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülnek, az Europol továbbíthatja elemzésének és az adatok ellenőrzésének eredményeit az érintett harmadik országnak.

 

(3) Az Europol személyes adatokat továbbíthat magánfelek részére eseti alapon, a 19. cikk (2) vagy (3) bekezdése szerint esetlegesen jelzett korlátozások mellett, valamint a 67. cikk sérelme nélkül, amennyiben az ilyen adatok megküldése vagy továbbítása feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a 4. cikk (1) bekezdésének ua) pontjában meghatározottaknak megfelelően megakadályozzák a gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló anyagok online terjesztését, valamint a szóban forgó érintettek alapvető jogai és szabadságai az adott esetben nem élveznek elsőbbséget az adatküldéshez vagy adattovábbításhoz fűződő közérdekkel szemben.

 

(4) Amennyiben az érintett magánfél nem letelepedett az Unióban vagy olyan országban, amellyel az Europol a személyes adatok cseréjét lehetővé tévő együttműködési megállapodást kötött, amellyel az Unió az EUMSZ 218. cikke alapján nemzetközi megállapodást kötött vagy amely az e rendelet 25. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett megfelelőségi határozat hatálya alá tartozik, az adattovábbítást az ügyvezető igazgatónak kell engedélyeznie.

 

(5) Az Europol a tagállamokhoz fordulhat nemzeti egységeiken keresztül, hogy azok a vonatkozó jogszabályaikkal összhangban személyes adatokat szerezzenek be az Europollal való megosztás céljából a területükön letelepedett vagy ott jogi képviselővel rendelkező magánfelektől, azzal a feltétellel, hogy a kért személyes adatok szigorúan arra a mértékre korlátozódnak, amely az Europol számára szükséges ahhoz, hogy a 4. cikk (1) bekezdésének ua) pontjában meghatározottaknak megfelelően megakadályozza a gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló anyagok online terjesztését. Függetlenül attól, hogy joghatósággal rendelkeznek-e az Europol által kért személyes adatokkal kapcsolatos tartalom terjesztése tekintetében, a tagállamok biztosítják, hogy illetékes nemzeti hatóságaik e megkereséseket a nemzeti joggal összhangban feldolgozhassák abból a célból, hogy biztosítsák az Europol számára a céljainak megvalósításához szükséges információkat.

 

(6) Az Europol e rendelettel összhangban gondoskodik a személyes adatok mindennemű továbbításának, valamint az ilyen adattovábbítások indokának részletes nyilvántartásáról, és e nyilvántartást a 39a. cikk alapján kérésre az európai adatvédelmi biztos rendelkezésére bocsátja.

 

(7) Amennyiben a kapott, illetve továbbítandó személyes adatok valamely tagállam érdekeit érintik, az Europol haladéktalanul tájékoztatja erről az érintett tagállam nemzeti egységét.”

Módosítás  134

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont

(EU) 2016/794 rendelet

27 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az ebben a rendeletben szereplő, alkalmazandó adatvédelmi szabályokra történő hivatkozások az e rendeletben és az (EU) 2018/1725 rendeletben foglalt adatvédelmi rendelkezésekre történő hivatkozásokként értendők.

törölve

Módosítás  135

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont

(EU) 2016/794 rendelet

27 a cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az ebben a rendeletben szereplő, személyes adatokra történő hivatkozások – eltérő rendelkezés hiányában – műveleti vonatkozású személyes adatokra történő hivatkozásokként értendők.

(3) Az ebben a rendeletben szereplő, személyes adatokra történő hivatkozások – e rendelet eltérő rendelkezése hiányában – az (EU) 2018/1725 rendelet 3. cikkében meghatározott műveleti vonatkozású személyes adatokra történő hivatkozásokként értendők.

Módosítás  136

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont – a pont – bevezető rész

(EU) 2016/794 rendelet

30 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a (2) bekezdés első mondata helyébe a következő szöveg lép:

a) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

Módosítás  137

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont – a pont

(EU) 2016/794 rendelet

30 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A faji vagy etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre, a vallási vagy világnézeti meggyőződésre, vagy a szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai adatok és biometrikus adatok, illetve valamely személy egészségére vagy szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó adatok akár automatizált, akár más eszközökkel történő kezelése csak akkor megengedett, ha ez az Europol céljai körébe tartozó bűncselekmények megelőzéséhez vagy az ellenük való küzdelemhez feltétlenül szükséges és azokkal arányos, és ha ezek az adatok az Europol által már kezelt egyéb személyes adatokat egészítenek ki.

(2) A faji vagy etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre, a vallási vagy világnézeti meggyőződésre, vagy a szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai adatok és biometrikus adatok, illetve az egészségre vagy a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó adatok akár automatizált, akár más eszközökkel történő kezelése csak akkor megengedett, ha ez a 33a. cikk szerinti kutatási és innovációs projektekhez és operatív célokból, valamint kizárólag a 3. cikkben meghatározott, az Europol céljai körébe tartozó bűncselekmények megelőzéséhez vagy az ellenük való küzdelemhez feltétlenül szükséges és azokkal arányos. Emellett az ilyen adatkezelésre az érintett jogaira és szabadságaira vonatkozó megfelelő biztosítékok mellett kerülhet sor, és az – a természetes személy egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok kivételével – csak akkor engedélyezhető, ha ezek az adatok az Europol által már kezelt egyéb személyes adatokat egészítenek ki. A természetes személyeknek az említett személyes adatok alapján történő megkülönböztetése tilos.

Módosítás  138

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont – a a pont (új)

(EU) 2016/794 rendelet

30 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa) a cikk a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

 

„(2a) A személyes adatok e cikk szerinti kezelése esetén indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni kell az adatvédelmi tisztviselőt.”

Módosítás  139

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont – d pont

(EU) 2016/794 rendelet

30 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Az (1) és (2) bekezdésben említett jellegű személyes adatokat csak akkor lehet tagállamoknak, uniós szerveknek, illetve harmadik országoknak és nemzetközi szervezeteknek továbbítani, ha az ilyen adattovábbítás az Europol céljai körébe tartozó bűncselekményekhez kapcsolódó egyedi ügyekben feltétlenül szükséges és azokkal arányos, valamint ha erre az V. fejezettel összhangban kerül sor.

(A magyar változatot nem érinti.) 

Módosítás  140

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont

(EU) 2016/794 rendelet

33 a cikk – -1 bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

 

 

(-1) Az Europol a 18. cikk (2) bekezdésének e) pontjában említett kutatási és innovációs projektjei céljából csak akkor kezelhet személyes adatokat, ha teljesülnek a következő feltételek:

 

a) a személyes adatok kezelése a projekt célkitűzéseinek eléréséhez feltétlenül szükséges és kellően indokolt;

 

b) a személyes adatok különleges kategóriái tekintetében az adatkezelés csak akkor engedélyezett, ha az feltétlenül szükséges, továbbá megfelelő kiegészítő biztosítékokkal történik, ideértve az álnevesítést is.

 

Az Europol által a kutatási és innovációs projektek keretében végzett személyesadat-kezelést az átláthatóság, az érthetőség, a méltányosság és az elszámoltathatóság elve vezérli.

Módosítás  141

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont

(EU) 2016/794 rendelet

33 a cikk – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) minden projekthez az ügyvezető igazgató előzetes engedélye szükséges, amely a következőkön alapul: a tervezett adatkezelési tevékenység leírása, annak ismertetésével, hogy miért van szükség a személyes adatok kezelésére, például innovatív megoldások feltárása és tesztelése és a projekteredmények pontosságának biztosítása érdekében; a kezelendő személyes adatok leírása; az adatmegőrzési időt és a személyes adatokhoz való hozzáférés feltételeit ismertető leírás; adatvédelmi hatásvizsgálat az érintettek valamennyi jogát és szabadságát érintő kockázatokról, beleértve az eredményre esetlegesen kiható torzításokat is; valamint az említett kockázatok kezelését célzó tervezett intézkedések;

a) minden kutatási és innovációs projekthez az ügyvezető igazgató által az adatvédelmi tisztviselővel és az alapjogi tisztviselővel folytatott konzultációt követően adott előzetes engedély szükséges, amely a következőkön alapul: a projekt konkrét célkitűzéseinek, valamint annak ismertetése, hogy a projekt miként segíti az Europolt vagy a nemzeti bűnüldöző hatóságokat feladataik ellátásában, a tervezett adatkezelési tevékenység leírása, meghatározva az adatkezelés célkitűzéseit, hatókörét és időtartamát, valamint a személyes adatok kezelésének szükségességét és arányosságát; a kezelendő személyes adatok kategóriáinak leírása; az (EU) 2018/1725 rendelet 71. cikkében meghatározott adatvédelmi elveknek való megfelelés leírása; az adatmegőrzési időt és a személyes adatokhoz való hozzáférés feltételeit ismertető leírás; adatvédelmi hatásvizsgálat az érintettek valamennyi jogát és szabadságát érintő kockázatokról, beleértve az algoritmusok képzéséhez felhasználandó személyes adatokra és az adatkezelés eredményére esetlegesen kiható torzításokat is; valamint az említett kockázatok kezelését és az alapvető jogok megsértésének elkerülését célzó tervezett intézkedések;

Módosítás  142

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont

(EU) 2016/794 rendelet

33 a cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa) minden kutatási és innovációs projekt esetében az alapjogi tisztviselőnek az a) pontban szereplő információk alapján előzetes értékelést kell végeznie. Az Europol a projekt elindítása előtt figyelembe veszi ezt az értékelést és adott esetben az abban foglalt ajánlásokat;

Módosítás  143

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont

(EU) 2016/794 rendelet

33 a cikk – 1 bekezdés – f pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) g) a személyes adatoknak a projekttel összefüggésben végzett kezelésére vonatkozó naplókat a projekt időtartama alatt és a projekt lezárását követően egy évig lehet megőrizni, kizárólag az adatkezelés eredménye pontosságának ellenőrzése céljából és addig, ameddig emiatt erre szükség van.

f) a személyes adatoknak a projekttel összefüggésben végzett kezelésére vonatkozó naplókat a projekt időtartama alatt és a projekt lezárását követően egy évig lehet megőrizni, kizárólag az adatkezelés eredménye pontosságának ellenőrzése céljából és addig, ameddig emiatt erre szükség van, valamint annak lehetővé tétele céljából, hogy az európai adatvédelmi biztos felügyeletet gyakorolhasson és ellenőrzéseket végezhessen annak biztosítása érdekében, hogy az e cikkben előírt valamennyi feltétel és biztosíték teljesüljön.

Módosítás  144

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont

(EU) 2016/794 rendelet

33 a cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) Az igazgatótanács meghatározza az Europol kutatási és innovációs projektjeinek kötelező érvényű általános hatályát. A dokumentumot szükség esetén frissíteni kell. A dokumentumot az európai adatvédelmi biztos rendelkezésére kell bocsátani, hogy elláthassa felügyeleti feladatait.

Módosítás  145

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont

(EU) 2016/794 rendelet

33 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az Europol az átláthatóság biztosítása érdekében és az eredmények pontosságának ellenőrzése céljából teljes és részletes leírást vezet az algoritmusok fejlesztésével, tanításával, tesztelésével és validálásával kapcsolatos eljárásról és indokolásról.

(2) Az Europol az eljárás és az algoritmus átláthatóságának – többek között érthetőségük és az e cikkben előírt biztosítékoknak való megfelelésük – biztosítása érdekében és az eredmények pontossága ellenőrzésének lehetővé tétele céljából részletes leírást vezet az algoritmusok fejlesztésével, tanításával, tesztelésével és validálásával kapcsolatos eljárásról és indokolásról. Az Europol kérésre a leírást a közös parlamenti ellenőrző csoport rendelkezésére bocsátja.

Módosítás  146

 

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont

(EU) 2016/794 rendelet

33 a cikk – 2 a bekezdés (új)