Procedūra : 2020/0349(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0290/2021

Pateikti tekstai :

A9-0290/2021

Debatai :

PV 03/05/2022 - 16
CRE 03/05/2022 - 16

Balsavimas :

PV 21/10/2021 - 2
PV 21/10/2021 - 10
CRE 21/10/2021 - 2
PV 04/05/2022 - 8.2

Priimti tekstai :

P9_TA(2022)0142

<Date>{15/10/2021}15.10.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0290/2021</NoDocSe>
PDF 562kWORD 187k

<TitreType>PRANEŠIMAS</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Europolo bendradarbiavimo su privačiais subjektais, Europolo atliekamo asmens duomenų tvarkymo padedant atlikti nusikalstamų veikų tyrimus ir Europolo vaidmens mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/794</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0796 – C9-0401/2020 – 2020/0349(COD))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas</Commission>

Pranešėjas: <Depute>Javier Zarzalejos</Depute>

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 BIUDŽETO KOMITETO NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Europolo bendradarbiavimo su privačiais subjektais, Europolo atliekamo asmens duomenų tvarkymo padedant atlikti nusikalstamų veikų tyrimus ir Europolo vaidmens mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/794

(COM(2020)0796 – C9-0401/2020 – 2020/0349(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2020)0796),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 88 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C9-0401/2020),

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A9-0290/2021),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia kitu tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


 

<RepeatBlock-Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>1</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>2 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) Europa susiduria su nuolat kintančia saugumo padėtimi, kuriai būdingos kintančios ir vis sudėtingesnės grėsmės saugumui. Nusikaltėliai ir teroristai naudojasi skaitmeninės pertvarkos ir naujų technologijų teikiamais privalumais, įskaitant tarpusavio sujungiamumą ir tai, kad ribos tarp fizinio ir skaitmeninio pasaulio tampa neaiškios. Prie to prisidėjo ir COVID-19 krizė, nes nusikaltėliai, pritaikę savo veikimo būdus ir plėtodami naują nusikalstamą veiklą, suskubo šia krize pasinaudoti. Terorizmas ir toliau kelia didelę grėsmę Sąjungos ir jos piliečių laisvei ir gyvenimo būdui;

(2) Europa susiduria su nuolat kintančia saugumo padėtimi, kuriai būdingos kintančios ir vis sudėtingesnės grėsmės saugumui. Nusikaltėliai ir teroristai naudojasi skaitmeninės pertvarkos ir naujų technologijų teikiamomis galimybėmis, įskaitant tarpusavio sujungiamumą ir tai, kad ribos tarp fizinio ir skaitmeninio pasaulio tampa neaiškios, ir galimybe nuslėpti savo nusikaltimus ar tapatybę naudojantis vis sudėtingesnėmis technologijomis. Nusikaltėliai įrodė sugebantys pritaikyti savo veikimo būdus arba išplėtoti naują nusikalstamą veiklą krizės metu, be kita ko, pasitelkdami technologijomis grindžiamas priemones, kuriomis galima padidinti ir išplėsti nusikalstamos veiklos, kurią jie vykdo, įvairovę ir mastą. Terorizmas ir toliau kelia didelę grėsmę Sąjungos ir jos piliečių laisvei ir gyvenimo būdui;

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>2</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>3 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) šios grėsmės peržengia sienas, apima įvairius nusikaltimus, kuriuos tokiomis aplinkybėmis tampa lengviau vykdyti, ir materializuojasi įvairių rūšių nusikaltimus ir įvairią nusikalstamą veiklą vykdančiose organizuotose nusikalstamose grupėse. Kadangi šiems tarpvalstybiniams saugumo uždaviniams spręsti vien nacionalinio lygmens veiksmų nepakanka, valstybių narių teisėsaugos institucijos, siekdamos kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu, vis daugiau naudojasi Europolo teikiama parama ir ekspertinėmis žiniomis. Nuo tada, kai buvo pradėtas taikyti Reglamentas (ES) 2016/794, Europolo užduočių svarba veiklos požiūriu jau yra labai pasikeitusi. Dėl naujos grėsmių aplinkos taip pat keičiasi paramos, kurios valstybėms narėms reikia ir kurios jos tikisi iš Europolo, kad galėtų užtikrinti piliečių saugumą, poreikiai;

(3) šios grėsmės peržengia sienas, apima įvairius nusikaltimus, kuriuos tokiomis aplinkybėmis tampa lengviau vykdyti, ir materializuojasi įvairių rūšių nusikaltimus ir įvairią nusikalstamą veiklą vykdančiose organizuotose nusikalstamose grupėse. Kadangi šiems tarpvalstybiniams saugumo uždaviniams spręsti nacionalinio lygmens veiksmų ir tarpvalstybinio bendradarbiavimo nepakanka, valstybių narių teisėsaugos institucijos, siekdamos užkirsti kelią sunkiems nusikaltimams ir terorizmui bei su jais kovoti, vis daugiau naudojasi Europolo teikiama parama ir ekspertinėmis žiniomis. Nuo tada, kai buvo pradėtas taikyti Reglamentas (ES) 2016/794, Europolo užduočių svarba veiklos požiūriu jau yra labai padidėjusi. Dėl naujos grėsmių aplinkos taip pat keičiasi paramos, kurios valstybėms narėms reikia ir kurios jos tikisi iš Europolo, kad galėtų užtikrinti piliečių saugumą, taikymo apimtis ir pobūdis;

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>3</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>3 a konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a) Šiuo reglamentu Europolui pavestos papildomos užduotys turėtų padėti šiam geriau remti nacionalines teisėsaugos institucijas, kartu visiškai išsaugant valstybių narių atsakomybę nacionalinio saugumo srityje, kaip nustatyta Europos Sąjungos sutarties 4 straipsnio 2 dalyje. Sustiprintus Europolo įgaliojimus reikėtų suderinti su griežtesnėmis pagrindinių teisių apsaugos priemonėmis ir didesne atskaitomybe, atsakomybe ir priežiūra, įskaitant parlamentinę priežiūrą. Kad Europolas galėtų vykdyti savo įgaliojimus, jo papildomoms kompetencijos sritims ir užduotims vykdyti turėtų būti skirti pakankami žmogiškieji ir finansiniai ištekliai;

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>4</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>4 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) Europai susiduriant su didėjančiomis organizuotų nusikalstamų grupių ir teroristinių išpuolių grėsmėmis, veiksmingas teisėsaugos atsakas turi apimti galimybę pasitelkti gerai parengtus ir sąveikius specialiuosius intervencijos padalinius, kurie specializuojasi krizinių situacijų kontrolės srityje. Sąjungoje valstybių narių teisėsaugos padaliniai bendradarbiauja remdamiesi Tarybos sprendimu 2008/617/TVR53 Europolas turėtų galėti teikti paramą šiems specialiesiems intervencijos padaliniams, įskaitant operatyvinę, techninę ir finansinę paramą;

(4) Europai susiduriant su didėjančiomis organizuotų nusikalstamų grupių ir teroristinių išpuolių grėsmėmis, veiksmingas teisėsaugos atsakas turi apimti galimybę pasitelkti gerai parengtus ir sąveikius specialiuosius intervencijos padalinius, kurie specializuojasi krizinių žmogaus sukeltų situacijų, keliančių rimtą tiesioginę fizinę grėsmę asmenims, turtui, infrastruktūrai ar institucijoms, visų pirma įkaitų paėmimo, pagrobimo ir panašių įvykių, kontrolės srityje. Sąjungoje valstybių narių tie teisėsaugos padaliniai bendradarbiauja remdamiesi Tarybos sprendimu 2008/617/TVR53. Europolas turėtų galėti teikti paramą šiems specialiesiems intervencijos padaliniams, įskaitant operatyvinę, techninę ir finansinę paramą. Todėl techninė ir finansinė parama visada turėtų papildyti valstybių narių pastangas užtikrinti savo piliečių saugumą;

__________________

__________________

53 2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas 2008/617/TVR dėl Europos Sąjungos valstybių narių specialiųjų intervencijos padalinių bendradarbiavimo krizinėse situacijose gerinimo (OL L 210, 2008 8 6).

53 2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas 2008/617/TVR dėl Europos Sąjungos valstybių narių specialiųjų intervencijos padalinių bendradarbiavimo krizinėse situacijose gerinimo (OL L 210, 2008 8 6, p. 73).

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>5</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>5 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) pastaraisiais metais tiek prieš viešuosius, tiek prieš privačius subjektus daugelyje Sąjungai priklausančių ir už jos ribų esančių jurisdikcijų buvo rengiami didelio masto kibernetiniai išpuoliai, nuo kurių nukentėjo įvairūs sektoriai, įskaitant transporto, sveikatos priežiūros ir finansinių paslaugų sektorius. Tarpusavyje susijusioje aplinkoje negalima atskirti kibernetinių nusikaltimų ir kibernetinio saugumo. Tokios veiklos prevencija, tyrimas ir baudžiamasis persekiojimas remiami užtikrinant atitinkamų subjektų, įskaitant Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūrą (ENISA), kompetentingas tinklų ir informacinių sistemų saugumo institucijas (TIS institucijas), kaip apibrėžta Direktyvoje (ES) 2016/114854, teisėsaugos institucijas ir privačius subjektus, veiksmų koordinavimą ir bendradarbiavimą. Kad būtų galima užtikrinti veiksmingą visų atitinkamų Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis veikiančių subjektų bendradarbiavimą kovos su kibernetiniais išpuoliais ir grėsmėmis saugumui srityje, Europolas turėtų bendradarbiauti su ENISA keisdamasis informacija ir teikdamas analitinę paramą;

(5) pastaraisiais metais tiek prieš viešuosius, tiek prieš privačius subjektus daugelyje Sąjungai priklausančių ir už jos ribų esančių jurisdikcijų buvo rengiami didelio masto kibernetiniai išpuoliai, įskaitant išpuolius iš trečiųjų šalių, nuo kurių nukentėjo įvairūs sektoriai, įskaitant transporto, sveikatos priežiūros ir finansinių paslaugų sektorius. Tokios veiklos prevencija, nustatymas, tyrimas ir baudžiamasis persekiojimas remiami užtikrinant atitinkamų subjektų, įskaitant Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūrą (ENISA), kompetentingas tinklų ir informacinių sistemų saugumo institucijas (TIS institucijas), kaip apibrėžta Direktyvoje (ES) 2016/114854, teisėsaugos institucijas ir privačius subjektus, veiksmų koordinavimą ir bendradarbiavimą. Kad būtų galima užtikrinti veiksmingą visų atitinkamų Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis veikiančių subjektų bendradarbiavimą kovos su kibernetiniais išpuoliais ir kibernetinėmis grėsmėmis saugumui srityje, Europolas turėtų bendradarbiauti su ENISA, kiekvienam jų veikiant pagal savo atitinkamus įgaliojimus, keisdamasis informacija ir teikdamas analitinę paramą;

__________________

__________________

54 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/1148 dėl priemonių aukštam bendram tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti (OL L 194, 2016 7 19, p. 1–30).

54 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/1148 dėl priemonių aukštam bendram tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti (OL L 194, 2016 7 19, p. 1).

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>6</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>6 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) didelę riziką keliantys nusikaltėliai atlieka vieną iš pagrindinių vaidmenų nusikaltėlių tinkluose ir dėl jų Sąjungos vidaus saugumui kyla didelė sunkių nusikaltimų rizika. Siekdamas kovoti su didelę riziką keliančiomis organizuotomis nusikalstamomis grupėmis ir jų vadeivomis, Europolas turėtų galėti padėti valstybėms narėms jų tyrimo veiksmus sutelkti į tikslą nustatyti tokius asmenis, jų vykdomą nusikalstamą veiklą ir tokių nusikaltėlių tinklų narius;

(6) didelę riziką keliantys nusikaltėliai atlieka vieną iš pagrindinių vaidmenų nusikaltėlių tinkluose ir dėl jų Sąjungos vidaus saugumui kyla didelė sunkių nusikaltimų rizika. Siekdamas kovoti su didelę riziką keliančiomis organizuotomis nusikalstamomis grupėmis ir jų vadeivomis, Europolas turėtų galėti padėti valstybėms narėms jų tyrimo veiksmus sutelkti į tikslą nustatyti tokius asmenis, jų vykdomą nusikalstamą veiklą bei finansinį turtą ir tokių nusikaltėlių tinklų narius, taip pat asmenis, priklausančius nacionalinėms politinėms ir finansinėms institucijoms, kurie dalyvauja nusikaltimuose pagal korupcijos schemas;

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>7</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>7 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) norint kovoti su sunkių nusikaltimų keliamomis grėsmėmis, reikalingas suderintas, nuoseklus ir daugiadalykis tarpinstitucinis atsakas. Europolas turėtų galėti palengvinti ir remti tokias valstybių narių žvalgybos informacija grindžiamas saugumo iniciatyvas nustatyti sunkių nusikaltimų grėsmes, joms teikti pirmenybę ir mažinti tokias grėsmes, pavyzdžiui, Europos kovos su nusikalstamumo grėsmėmis daugiadalykę platformą. Europolas turėtų galėti teikti administracinę, logistinę, finansinę ir operatyvinę paramą tokiai veiklai, padėdamas nustatyti kovos su sunkiais nusikaltimais kompleksinius prioritetus ir įgyvendinti horizontaliuosius strateginius šios srities tikslus;

(7) norint kovoti su sunkių nusikaltimų keliamomis grėsmėmis, reikalingas suderintas, nuoseklus ir daugiadalykis tarpinstitucinis atsakas. Europolas turėtų galėti palengvinti ir remti tokią valstybių narių vadovaujamą operatyvinę ir strateginę veiklą, kuria siekiama nustatyti sunkių nusikaltimų grėsmes, joms teikti pirmenybę ir mažinti tokias grėsmes, pavyzdžiui, Europos kovos su nusikalstamumo grėsmėmis daugiadalykę platformą. Europolas turėtų galėti teikti administracinę, logistinę, finansinę ir operatyvinę paramą tokiai veiklai, padėdamas nustatyti kovos su sunkiais nusikaltimais kompleksinius prioritetus ir įgyvendinti horizontaliuosius strateginius šios srities tikslus;

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>8</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>8 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/186255 56, policijos bendradarbiavimo ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srityje sukurta Šengeno informacinė sistema (SIS) yra labai svarbi priemonė aukšto lygio saugumui laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje išlaikyti. Europolas, kaip vienas iš keitimosi informacija Sąjungoje centrų, iš trečiųjų šalių ir tarptautinių organizacijų gauna vertingą informaciją apie asmenis, įtariamus dalyvavus vykdant Europolo įgaliojimams priskiriamus nusikaltimus, ir tokią informaciją saugo. Europolas turėtų galėti, pasikonsultavęs su valstybėmis narėmis, į SIS įvesti duomenis apie tokius asmenis, kad tokie duomenys būtų tiesiogiai ir tikruoju laiku prieinami SIS galutiniams naudotojams;

(8) Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/186255, policijos bendradarbiavimo ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srityje sukurta Šengeno informacinė sistema (SIS) yra labai svarbi priemonė aukšto lygio saugumui laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje išlaikyti. Europolas, kaip vienas iš keitimosi informacija Sąjungoje centrų, iš trečiųjų šalių ir tarptautinių organizacijų gauna informaciją apie asmenis, įtariamus dalyvavus vykdant nusikalstamą veiką, arba nuteistus už nusikalstamą veiką, kurią Europolas turi kompetenciją tirti, ir tokią informaciją saugo. Europolas turėtų galėti, pasikonsultavęs su valstybėmis narėmis, į SIS įvesti perspėjimus apie tokius asmenis pagal Reglamentą (ES) 2018/1862, jei jie yra trečiųjų šalių piliečiai ir jei informacija gauta iš trečiosios šalies, dėl kurios Komisija priėmė sprendimą, kuriuo nustatyta, kad joje užtikrinamas tinkamas duomenų apsaugos lygis (toliau – sprendimas dėl tinkamumo), iš trečiosios šalies, su kuria Sąjunga yra sudariusi tarptautinį susitarimą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 218 straipsnį, kuriame numatyta galimybė perduoti asmens duomenis teisėsaugos tikslais, arba iš trečiosios šalies, su kuria Europolas yra sudaręs tarptautinį susitarimą, pagal kurį leidžiama keistis asmens duomenimis prieš įsigaliojant Reglamentui (ES) 2016/794. Kai informacija gaunama iš kitos trečiosios šalies, Europolui turėtų būti leidžiama įvesti perspėjimus į SIS, jei tokia trečioji šalis yra patvirtinusi informaciją arba jei pateikta informacija susijusi su teroristiniu nusikaltimu arba organizuotu nusikalstamumu. Europolas turėtų galėti į SIS įvesti perspėjimus, kad jie būtų tiesiogiai ir tikruoju laiku prieinami SIS galutiniams naudotojams pasienyje, pvz., pasieniečiams ar policijos pareigūnams, neturintiems prieigos prie Europolo informacinės sistemos ir ETIAS stebėjimo sąrašo, per kurį taip pat dalijamasi tokia informacija. Perspėjimus į SIS turėtų įvesti Europolas, visapusiškai laikydamasis pagrindinių teisių ir duomenų apsaugos taisyklių;

__________________

__________________

55 2018 m. lapkričio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1862 dėl Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo policijos bendradarbiavimui ir teisminiam bendradarbiavimui baudžiamosiose bylose, kuriuo iš dalies keičiamas ir panaikinamas Tarybos sprendimas 2007/533/TVR ir panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1986/2006 ir Komisijos sprendimas 2010/261/ES (OL L 312, 2018 12 7, p. 56–106).

55 2018 m. lapkričio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1862 dėl Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo policijos bendradarbiavimui ir teisminiam bendradarbiavimui baudžiamosiose bylose, kuriuo iš dalies keičiamas ir panaikinamas Tarybos sprendimas 2007/533/TVR ir panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1986/2006 ir Komisijos sprendimas 2010/261/ES (OL L 312, 2018 12 7, p. 56).

56 2018 m. lapkričio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1862 dėl Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo policijos bendradarbiavimui ir teisminiam bendradarbiavimui baudžiamosiose bylose, kuriuo iš dalies keičiamas ir panaikinamas Tarybos sprendimas 2007/533/TVR ir panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1986/2006 ir Komisijos sprendimas 2010/261/ES (OL L 312, 2018 12 7, p. 56–106).

 

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>9</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>8 a konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a) Europolas turi atlikti svarbų vaidmenį padėdamas valstybėms narėms kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu suteikdamas savo patirtį ir analizės pajėgumus. Siekdamas užtikrinti geresnį valstybių narių ir Interpolo bendradarbiavimą pagal Sąjungos ir tarptautinę teisę, Europolas turėtų aktyviai stebėti, analizuoti ir vertinti trečiųjų šalių prašymu Interpolo skelbiamus raudonuosius perspėjimus ir informuoti valstybes nares, Europos išorės veiksmų tarnybą ir Komisiją tais atvejais, kai esama pagrįstų įtarimų, kad perspėjimas buvo paskelbtas pažeidžiant Interpolo konstitucijos 3 straipsnį;

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>10</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>9 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) Europolui tenka svarbus vaidmuo palaikant Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1053/2013 sukurtą tikrinimo, kaip taikoma Šengeno acquis, vertinimo ir stebėsenos mechanizmą. Atsižvelgiant į būtinybę stiprinti Sąjungos vidaus saugumą, Europolas savo ekspertinėmis žiniomis, atliekamomis analizėmis, ataskaitomis ir kita atitinkama informacija turėtų prisidėti prie viso vertinimo ir stebėsenos proceso, pradedant programavimu ir baigiant patikrinimais vietoje bei tolesniais veiksmais. Europolas taip pat turėtų padėti plėtoti ir atnaujinti vertinimo ir stebėsenos priemones;

(9) Europolui tenka svarbus vaidmuo palaikant Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1053/2013 sukurtą tikrinimo, kaip taikoma Šengeno acquis, vertinimo ir stebėsenos mechanizmą. Todėl paprašius Europolas savo ekspertinėmis žiniomis, analizėmis, ataskaitomis ir kita atitinkama informacija turėtų prisidėti prie viso Šengeno vertinimo mechanizmo, pradedant programavimu ir baigiant patikrinimais vietoje bei tolesniais veiksmais. Europolas taip pat turėtų padėti plėtoti ir atnaujinti vertinimo ir stebėsenos priemones;

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>11</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>10 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) rizikos vertinimai yra esminė prognozavimo siekiant numatyti naujas sunkių nusikaltimų ir terorizmo tendencijas ir kovoti su naujomis šių reiškinių grėsmėmis dalis. Siekdamas padėti Komisijai ir valstybėms narėms atlikti veiksmingus rizikos vertinimus, Europolas turėtų pateikti grėsmių vertinimo analizę, grindžiamą turima informacija apie nusikalstamus reiškinius ir tendencijas, nedarant poveikio ES teisės aktų nuostatoms, susijusioms su muitinės rizikos valdymu;

(10) rizikos vertinimai padeda numatyti naujas sunkių nusikaltimų ir terorizmo tendencijas. Europolas turėtų teikti valstybėms narėms grėsmių vertinimo analizes, grindžiamas turima informacija apie nusikalstamus reiškinius ir tendencijas, nedarant poveikio Sąjungos teisės aktų nuostatoms, susijusioms su muitinės rizikos valdymu;

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>12</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>11 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) kad padėtų išnaudoti visas ES finansavimo saugumo moksliniams tyrimams teikiamas galimybes ir patenkinti teisėsaugos poreikius, Europolas turėtų padėti Komisijai nustatyti pagrindines mokslinių tyrimų temas, rengti ir įgyvendinti Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų bendrąsias programas, kurios yra svarbios siekiant Europolo tikslų. Tais atvejais, kai Europolas padeda Komisijai nustatyti pagrindines mokslinių tyrimų temas, rengti ir įgyvendinti atitinkamą Sąjungos bendrąją programą, jam pagal kovos su interesų konfliktais principą pagal tą programą neturėtų būti skiriamas finansavimas;

(11) kad padėtų išnaudoti visas ES finansavimo saugumo moksliniams tyrimams teikiamas galimybes ir patenkinti teisėsaugos poreikius, Europolas turėtų padėti Komisijai nustatyti pagrindines mokslinių tyrimų temas, rengti ir įgyvendinti Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų bendrąsias programas, kurios yra svarbios siekiant Europolo tikslų. Siekiant išvengti interesų konfliktų, Europolui neturėtų būti skiriamas finansavimas pagal Sąjungos bendrąsias programas, kurias kuriant ar įgyvendinant jis dalyvauja;

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>13</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>12 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) Sąjunga ir valstybės narės saugumo arba viešosios tvarkos sumetimais gali priimti su tiesioginėmis užsienio investicijomis susijusias ribojamąsias priemones. Siekiant šio tikslo, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/45257 nustatyta tiesioginių užsienio investicijų į Sąjungą tikrinimo sistema, kuria valstybėms narėms ir Komisijai suteikiama priemonių visapusiškai mažinti saugumui arba viešajai tvarkai kylantį pavojų. Vertindamas tikėtiną poveikį saugumui arba viešajai tvarkai, Europolas turėtų padėti tikrinti konkrečius tiesioginių užsienio investicijų į Sąjungą atvejus, susijusius su įmonėmis, tiekiančiomis technologijas, kurias Europolas arba valstybės narės naudoja arba plėtoja nusikaltimų prevencijos ir tyrimo tikslais;

(12) Sąjunga ir valstybės narės saugumo arba viešosios tvarkos sumetimais gali priimti su tiesioginėmis užsienio investicijomis susijusias ribojamąsias priemones. Siekiant šio tikslo, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/45257 nustatyta tiesioginių užsienio investicijų į Sąjungą tikrinimo sistema, kuria valstybėms narėms ir Komisijai suteikiama priemonių visapusiškai mažinti saugumui arba viešajai tvarkai kylantį pavojų. Tiesioginėms užsienio investicijoms į besiformuojančias technologijas reikėtų skirti ypač daug dėmesio, nes jos gali turėti didelį poveikį saugumui ir viešajai tvarkai, ypač kai tokias technologijas diegia teisėsaugos institucijos. Atsižvelgdamas į savo vaidmenį stebint besiformuojančias technologijas ir savo aktyvų dalyvavimą kuriant naujus būdus, kaip naudoti šias technologijas teisėsaugos tikslais, visų pirma per savo inovacijų laboratoriją ir inovacijų centrą, Europolas turi daug žinių apie tokių technologijų teikiamas galimybes, taip pat riziką, susijusią su jų naudojimu. Todėl Europolas turėtų padėti valstybėms narėms ir Komisijai tikrinti tiesiogines užsienio investicijas į Sąjungą, susijusias su įmonėmis, tiekiančiomis technologijas, įskaitant programinę įrangą, kurias Europolas arba valstybės narės naudoja nusikaltimų prevencijos ir tyrimo tikslais, įtrauktais į Europolo tikslus, arba ypatingos svarbos technologijas, kurios galėtų būti naudojamos terorizmui palengvinti. Atsižvelgiant į tai, Europolo patirtis turėtų padėti patikrinti tiesiogines užsienio investicijas ir su jomis susijusią riziką saugumui. Ypač reikėtų atsižvelgti į tai, ar užsienio investuotojas jau dalyvavo veikloje, turinčioje įtakos saugumui valstybėje narėje, ar kyla rimtas pavojus, kad užsienio investuotojas užsiims neteisėta ar nusikalstama veikla, ar užsienio investuotojas yra tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamas trečiosios šalies vyriausybės, be kita ko, teikiant subsidijas;

__________________

__________________

57 2019 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/452, kuriuo nustatoma tiesioginių užsienio investicijų į Sąjungą tikrinimo sistema (OL L 79I, 2019 3 21, p. 1–14).

57 2019 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/452, kuriuo nustatoma tiesioginių užsienio investicijų į Sąjungą tikrinimo sistema (OL L 79I, 2019 3 21, p. 1).

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>14</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>14 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) vienas iš Europolo tikslų yra remti ir stiprinti valstybių narių kompetentingų institucijų veiksmus bei jų tarpusavio bendradarbiavimą vykdant Sąjungos politikos bendriems interesams poveikio turinčių nusikaltimų prevenciją ir kovojant su jais. Kad būtų galima stiprinti tokią paramą, Europolas turėtų galėti prašyti valstybės narės kompetentingų institucijų pradėti, vykdyti arba koordinuoti Sąjungos politikos bendriems interesams poveikio turinčio nusikaltimo tyrimą, net jeigu atitinkamas nusikaltimas nėra tarpvalstybinio pobūdžio. Apie tokius prašymus Europolas turėtų informuoti Eurojustą;

(14) vienas iš Europolo tikslų yra remti ir stiprinti valstybių narių kompetentingų institucijų veiksmus bei jų tarpusavio bendradarbiavimą vykdant Sąjungos politikos bendriems interesams poveikio turinčių nusikaltimų prevenciją ir kovojant su jais. Kad būtų galima stiprinti tokią paramą, Europolas turėtų galėti prašyti valstybės narės kompetentingų institucijų pradėti, vykdyti arba koordinuoti Sąjungos politikos bendriems interesams poveikio turinčio nusikaltimo tyrimą, net jeigu atitinkamas nusikaltimas nėra tarpvalstybinio pobūdžio. Europolas turėtų informuoti Eurojustą ir, kai aktualu, Europos prokuratūrą apie tokius prašymus.

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>15</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>15 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15) skelbiant informaciją apie įtariamųjų arba nuteistųjų, ieškomų remiantis valstybės narės teisminės institucijos sprendimu, tapatybę ir tam tikrus asmens duomenis didėja tikimybė nustatyti tokių asmenų buvimo vietą ir juos sulaikyti. Kad padėtų valstybėms narėms atlikti šią užduotį, Europolas turėtų galėti savo interneto svetainėje skelbti informaciją apie ieškomiausius Europos besislapstančius asmenis, siejamus su Europolo kompetencijai priskiriamomis nusikalstamomis veikomis, ir sudaryti palankesnes sąlygas informuoti visuomenę apie tokius asmenis;

(15) skelbiant informaciją apie įtariamųjų arba nuteistųjų, ieškomų remiantis valstybės narės teisminės institucijos sprendimu, tapatybę ir tam tikrus asmens duomenis didėja tikimybė nustatyti tokių asmenų buvimo vietą ir juos sulaikyti. Kad padėtų valstybėms narėms atlikti šią užduotį, Europolas turėtų galėti savo interneto svetainėje skelbti informaciją apie ieškomiausius Europos besislapstančius asmenis, siejamus su Europolo kompetencijai priskiriamomis nusikalstamomis veikomis, ir sudaryti palankesnes sąlygas visuomenei informuoti Europolą arba kompetentingas nacionalines institucijas apie tokius asmenis;

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>16</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>16 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16) siekiant užtikrinti, kad Europolas tvarkytų tik tų kategorijų duomenų subjektų, kurių duomenys gali būti tvarkomi pagal šį reglamentą, asmens duomenis, Europolas turėtų galėti patikrinti, ar asmens duomenys, gauti vykdant Europolo tikslų taikymo sričiai priskiriamų nusikaltimų prevenciją ir kovojant su jais, atitinka vieną iš tų duomenų subjektų kategorijų. Siekiant šio tikslo, Europolas turėtų galėti atlikti išankstinę gautų asmens duomenų analizę, tačiau tik tam, kad nustatytų, ar tokie duomenys priskiriami toms duomenų subjektų kategorijoms. Šiuo tikslu Europolas turėtų galėti filtruoti duomenis, juos palygindamas su jau turimais duomenimis. Tokia išankstinė analizė turėtų būti atliekama prieš Europolui tvarkant duomenis kryžminės patikros, strateginės analizės, operatyvinės analizės ar keitimosi informacija tikslais. Jei atlikus išankstinę analizę paaiškėja, kad asmens duomenys nepriskiriami duomenų subjektų, kurių duomenys gali būti tvarkomi pagal šį reglamentą, kategorijoms, Europolas tuos duomenis turėtų ištrinti;

(16) siekiant užtikrinti, kad Europolas tvarkytų tik tų kategorijų duomenų subjektų, kurių duomenys gali būti tvarkomi pagal šį reglamentą, asmens duomenis, Europolas turėtų galėti patikrinti, ar asmens duomenys, gauti vykdant Europolo tikslų taikymo sričiai priskiriamų nusikaltimų prevenciją ir kovojant su jais, atitinka vieną iš tų duomenų subjektų kategorijų. Siekiant šio tikslo, Europolas turėtų galėti atlikti išankstinę gautų asmens duomenų analizę, tačiau tik tam, kad nustatytų, ar tokie duomenys priskiriami toms duomenų subjektų kategorijoms, juos palygindamas su jau turimais duomenimis, šiame etape išsamiau neanalizuojant papildomų tyrimų duomenų. Tokia išankstinė analizė turėtų būti atliekama atskirai, prieš Europolui tvarkant duomenis kryžminės patikros, strateginės analizės, operatyvinės analizės ar keitimosi informacija tikslais, Europolui nustačius, kad duomenys yra svarbūs ir reikalingi jo užduotims atlikti;

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>17</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>16 a konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16a) dėl naujos turimos informacijos, susijusios su tyrimais, pvz., dėl papildomų įtariamųjų, laikui bėgant asmens duomenų skirstymas į kategorijas tam tikrame duomenų rinkinyje gali pasikeisti. Todėl Europolui turėtų būti išimtinai leidžiama tvarkyti asmens duomenis siekiant nustatyti duomenų subjektų kategorijas ne ilgiau kaip vienus metus. Tinkamai pagrįstais atvejais Europolas turėtų galėti pratęsti maksimalų duomenų tvarkymo laikotarpį ne daugiau kaip šešiais mėnesiais, su sąlyga, kad toks pratęsimas yra būtinas ir proporcingas. Apie tokį pratęsimą turėtų būti informuotas Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (EDAPP). Jei asmens duomenų tvarkymas siekiant nustatyti duomenų subjektų kategorijas nebėra reikalingas ir pagrįstas ir bet kuriuo atveju pasibaigus maksimaliam duomenų tvarkymo laikotarpiui, Europolas turėtų ištrinti atitinkamus duomenis;

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>18</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>17 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17) duomenų, surinktų atliekant nusikalstamų veikų tyrimus, kiekis didėja ir jie tampa sudėtingesni. Valstybės narės Europolui pateikia didelius ir sudėtingus duomenų rinkinius ir jo prašo atlikti operatyvinę analizę, kad būtų nustatytos sąsajos su kitais nusikaltimais ir nusikaltėliais kitose valstybėse narėse ir už Sąjungos ribų. Valstybės narės, pačios atlikdamos duomenų analizę, negali nustatyti tokių tarpvalstybinių sąsajų. Europolas turėtų galėti padėti valstybėms narėms atlikti nusikalstamų veikų tyrimus tvarkydamas didelius ir sudėtingus duomenų rinkinius, kad būtų nustatytos tokios tarpvalstybinės sąsajos, jeigu laikomasi griežtų šiame reglamente nustatytų reikalavimų. Kai reikia veiksmingai paremti konkretų nusikalstamų veikų tyrimą valstybėje narėje, Europolas turėtų galėti tvarkyti tuos duomenų rinkinius, kuriuos nacionalinės valdžios institucijos, laikydamosi pagal nacionalinę baudžiamąją teisę taikomų procedūrinių reikalavimų ir apsaugos priemonių, gavo atlikdamos tą nusikalstamų veikų tyrimą ir vėliau perdavė Europolui. Kai valstybė narė Europolui pateikia tyrimo bylos medžiagą ir jo paprašo padėti atlikti konkretų nusikalstamų veikų tyrimą, Europolas turėtų galėti tvarkyti visus į tą bylą įtrauktus duomenis tol, kol padeda atlikti tą konkretų nusikalstamų veikų tyrimą. Europolas taip pat turėtų galėti tvarkyti trečiosios šalies pateiktus asmens duomenis, kurie yra būtini jam teikiant paramą konkrečiam nusikalstamų veikų tyrimui valstybėje narėje, jeigu trečiajai šaliai taikomas Komisijos sprendimas, kuriame nustatyta, kad šalis užtikrina tinkamo lygio duomenų apsaugą (sprendimas dėl tinkamumo), arba, jei sprendimas dėl tinkamumo nepriimtas, Sąjunga pagal SESV 218 straipsnį su trečiąja šalimi yra sudariusi tarptautinį susitarimą arba prieš įsigaliojant Reglamentui (ES) 2016/794 Europolas ir trečioji šalis sudarė bendradarbiavimo susitarimą, pagal kurį leidžiama keistis asmens duomenimis, ir jeigu trečioji šalis duomenis gavo atlikdama nusikalstamų veikų tyrimą, laikydamasi pagal nacionalinę baudžiamąją teisę taikomų procedūrinių reikalavimų ir apsaugos priemonių;

(17) duomenų, surinktų atliekant nusikalstamų veikų tyrimus, kiekis didėja ir jie tampa sudėtingesni. Valstybės narės Europolui pateikia didelius ir sudėtingus duomenų rinkinius ir jo prašo atlikti operatyvinę analizę, kad būtų nustatytos sąsajos su kitais nusikaltimais ir nusikaltėliais kitose valstybėse narėse ir už Sąjungos ribų. Valstybės narės, pačios atlikdamos duomenų analizę, gali ne taip veiksmingai nustatyti tokių tarpvalstybinių sąsajų. Todėl Europolas turėtų galėti padėti valstybėms narėms atlikti nusikalstamų veikų tyrimus tvarkydamas didelius ir sudėtingus duomenų rinkinius, kad būtų nustatytos tokios tarpvalstybinės sąsajos, jeigu laikomasi griežtų šiame reglamente nustatytų reikalavimų ir apsaugos priemonių. Kai reikia veiksmingai paremti konkretų nusikalstamų veikų tyrimą valstybėje narėje arba kai valstybė narė arba Sąjungos organas paprašo atlikti strateginę analizę, patenkančią į Europolo įgaliojimų sritį, Europolas turėtų galėti tvarkyti tuos duomenų rinkinius, kuriuos nacionalinės valdžios institucijos, laikydamosi pagal nacionalinę baudžiamąją teisę taikomų procedūrinių reikalavimų ir apsaugos priemonių, gavo atlikdamos tą nusikalstamų veikų tyrimą ir vėliau perdavė Europolui. Kai valstybė narė, Europos prokuratūra arba Eurojustas Europolui pateikia tyrimo bylos medžiagą ir jo paprašo padėti atlikti konkretų nusikalstamų veikų tyrimą, patenkantį į šio įgaliojimų sritį, ir pateikti operatyvinę analizę, Europolas turėtų galėti tvarkyti visus į tą bylą įtrauktus duomenis tol, kol padeda atlikti tą konkretų nusikalstamų veikų tyrimą;

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>19</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>18 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18) siekiant užtikrinti, kad bet koks duomenų tvarkymas atitiktų būtinumo ir proporcingumo principus, valstybės narės, Europolui pateikdamos tyrimo bylos medžiagą, turėtų užtikrinti, kad būtų laikomasi nacionalinės ir Sąjungos teisės aktų. Europolas turėtų patikrinti, ar norint paremti konkretų nusikalstamų veikų tyrimą būtina ir proporcinga tvarkyti asmens duomenis, kurie galbūt nepriskiriami duomenų subjektų, kurių duomenys paprastai gali būti tvarkomi pagal Reglamento (ES) 2016/794 II priedą, kategorijoms. Tokį vertinimą Europolas turėtų pagrįsti dokumentais. Europolas turėtų saugoti tokius duomenis juos funkciškai atskirdamas nuo kitų duomenų ir juos tvarkyti tik tuomet, kai tai būtina remiant konkretų nusikalstamų veikų tyrimą, pavyzdžiui, gavus naujos informacijos;

(18) siekiant užtikrinti, kad bet koks Europolo atliekamas asmens duomenų tvarkymas atitiktų būtinumo ir proporcingumo principus, valstybės narės, Europolui pateikdamos tyrimo bylos medžiagą, kurioje yra asmens duomenų, turėtų užtikrinti, kad būtų laikomasi nacionalinės ir Sąjungos teisės aktų, įskaitant, kai taikytina, išankstinį teismo leidimą. Atsižvelgiant į tai, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – Teisingumo Teismas) mano, kad prieiga prie asmens duomenų siekiant juos saugoti ar naudoti daro poveikį pagrindinei teisei į privatų gyvenimą, užtikrinamai Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – Chartija) 7 straipsniu, Europolas turėtų patikrinti, ar norint paremti konkretų nusikalstamų veikų tyrimą būtina ir proporcinga tvarkyti asmens duomenis, kurie galbūt nepriskiriami duomenų subjektų, kurių duomenys paprastai gali būti tvarkomi pagal Reglamento (ES) 2016/794 II priedą, kategorijoms. Tokį vertinimą Europolas turėtų pagrįsti dokumentais. Europolas turėtų saugoti tokius duomenis juos funkciškai atskirdamas nuo kitų duomenų ir juos tvarkyti tik tuomet, kai tai būtina remiant konkretų nusikalstamų veikų tyrimą, pavyzdžiui, gavus naujos informacijos;

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>20</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>18 a konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(18a) Europolas taip pat turėtų galėti tvarkyti trečiosios šalies pateiktus asmens duomenis, kurie yra būtini jam teikiant paramą konkrečiam nusikalstamų veikų tyrimui vienoje ar daugiau valstybių narių, jeigu tai trečiajai šaliai taikomas sprendimas dėl tinkamumo, Sąjungos pagal SESV 218 straipsnį sudarytas tarptautinis susitarimas, kuriame numatyta galimybė perduoti asmens duomenis teisėsaugos tikslais, arba prieš įsigaliojant Reglamentui (ES) 2016/794 Europolo ir trečiosios šalies sudarytas bendradarbiavimo susitarimas, pagal kurį leidžiama keistis asmens duomenimis, jeigu trečioji šalis duomenis gavo atlikdama nusikalstamų veikų tyrimą, laikydamasi pagal jos nacionalinę baudžiamąją teisę taikomų procedūrinių reikalavimų ir apsaugos priemonių. Kai trečioji šalis Europolui pateikia tyrimo bylos medžiagą, Europolas turėtų patikrinti, ar asmens duomenų kiekis nėra neproporcingas konkrečiam tyrimui valstybėje narėje, kurį Europolas padeda atlikti, ir ar nėra objektyvių įrodymų, iš kurių matyti, kad trečioji šalis bylos medžiagą gavo akivaizdžiai pažeisdama pagrindines teises. Jei Europolas daro išvadą, kad tos sąlygos nėra įvykdytos, jis neturėtų tvarkyti duomenų. EDAPP turėtų būti informuotas apie duomenų tvarkymą, ir jam turėtų būti pateikta tyrimo bylos medžiaga, Europolo tvarkymo būtinumo pagrindimas ir bendras duomenų kategorijų aprašymas;

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>21</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>19 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19) siekiant užtikrinti, kad valstybė narė per teismo procesą po nusikalstamų veikų tyrimo galėtų naudotis Europolo analitinėmis ataskaitomis, Europolas turėtų galėti tos valstybės narės prašymu saugoti susijusią tyrimo bylos medžiagą, kad būtų užtikrinamas kriminalinės žvalgybos proceso teisingumas, patikimumas ir atsekamumas. Europolas tokius duomenis turėtų saugoti atskirai ir tik tol, kol valstybėje narėje vyksta su tuo nusikalstamų veikų tyrimu susijęs teismo procesas. Turi būti užtikrinama galimybė kreiptis į kompetentingas teismines institucijas, taip pat teisės į gynybą, visų pirma įtariamųjų ar kaltinamųjų arba jų advokatų teisė susipažinti su bylos medžiaga;

(19) siekiant užtikrinti, kad valstybė narė per teismo procesą po nusikalstamų veikų tyrimo galėtų naudotis Europolo analitinėmis ataskaitomis, Europolas turėtų galėti tos valstybės narės, Europos prokuratūros arba Eurojusto prašymu saugoti susijusią tyrimo bylos medžiagą tol, kol bus baigtas teismo procesas, kad būtų užtikrinamas kriminalinės žvalgybos proceso teisingumas, patikimumas ir atsekamumas. Europolas tokius duomenis turėtų saugoti atskirai ir tik tol, kol valstybėje narėje vyksta su tuo nusikalstamų veikų tyrimu susijęs teismo procesas. Turi būti užtikrinama galimybė kreiptis į kompetentingas teismines institucijas, taip pat teisės į gynybą, visų pirma įtariamųjų ar kaltinamųjų arba jų advokatų teisė susipažinti su bylos medžiaga. Šiuo tikslu Europolas turėtų registruoti visus įrodymus ir metodus, kuriais jie buvo gauti arba pateko į Europolą, kad gynyba galėtų veiksmingai patikrinti įrodymus;

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>22</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>20 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20) tarpvalstybiniais sunkių nusikaltimų ar terorizmo atvejais reikalingas glaudus atitinkamų valstybių narių teisėsaugos institucijų tarpusavio bendradarbiavimas. Europolas suteikia priemonių stiprinti tokį bendradarbiavimą atliekant tyrimus, visų pirma keičiantis informacija. Kad būtų galima toliau stiprinti tokį konkrečių tyrimų metu palaikomą bendradarbiavimą atliekant bendrą operatyvinę analizę, valstybės narės turėtų galėti leisti kitoms valstybėms narėms tiesiogiai susipažinti su jų Europolui pateikta informacija, nedarant poveikio jokiems apribojimams, kuriuos jos taiko galimybėms susipažinti su ta informacija. Valstybės narės, atlikdamos bendrą operatyvinę analizę, asmens duomenis turėtų tvarkyti laikydamosi šiame reglamente nustatytų taisyklių ir apsaugos priemonių;

(20) tarpvalstybiniais sunkių nusikaltimų ar terorizmo atvejais reikalingas glaudus atitinkamų valstybių narių teisėsaugos institucijų tarpusavio bendradarbiavimas. Europolas suteikia priemonių stiprinti tokį bendradarbiavimą atliekant tyrimus, visų pirma keičiantis informacija. Kad būtų galima toliau stiprinti tokį konkrečių tyrimų metu palaikomą bendradarbiavimą atliekant bendrą operatyvinę analizę, valstybės narės turėtų galėti leisti kitoms valstybėms narėms tiesiogiai susipažinti su jų Europolui pateikta informacija, nedarant poveikio jokiems bendriesiems ar specialiems apribojimams, kuriuos jos taiko galimybėms susipažinti su ta informacija. Valstybės narės, atlikdamos bendrą operatyvinę analizę, asmens duomenis turėtų tvarkyti laikydamosi asmens duomenų taisyklių pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/6801a, taip pat šiame reglamente nustatytų apsaugos priemonių;

 

___________________

 

1a 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuria panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 2016 5 4, p. 89).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>23</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>21 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21) Europolas teikia operatyvinę paramą valstybių narių kompetentingoms institucijoms atliekant nusikalstamų veikų tyrimus, visų pirma atlikdamas operatyvinę ir kriminalistinę analizę. Valstybės narės turėtų galėti visu baudžiamojo proceso ciklu šios veiklos rezultatus pateikti kitoms atitinkamoms savo institucijoms, įskaitant prokurorus ir baudžiamuosius teismus. Šiuo tikslu, nedarant poveikio taikomiems naudojimo apribojimams ir nacionalinei baudžiamojo proceso teisei, Europolo darbuotojai turėtų galėti baudžiamojo proceso metu pateikti įrodymus, apie kuriuos sužinojo atlikdami savo pareigas arba vykdydami savo veiklą;

(21) Europolas teikia operatyvinę paramą valstybių narių kompetentingoms institucijoms atliekant nusikalstamų veikų tyrimus, be kita ko, atlikdamas operatyvinę ir kriminalistinę analizę. Valstybės narės turėtų galėti visu baudžiamojo proceso ciklu šios veiklos rezultatus pateikti kitoms atitinkamoms savo institucijoms, įskaitant prokurorus ir baudžiamuosius teismus, taip pat gynybos advokatus. Šiuo tikslu, nedarant poveikio taikomiems naudojimo apribojimams ir nacionalinei proceso teisei, Europolo darbuotojai, įgalioti vykdomojo direktoriaus, turėtų galėti baudžiamojo proceso metu pateikti įrodymus, apie kuriuos sužinojo atlikdami savo pareigas arba vykdydami savo veiklą;

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>24</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>22 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22) Europolas ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/193958 įsteigta Europos prokuratūra, deramai atsižvelgdami į savo atitinkamas užduotis ir įgaliojimus, turėtų nustatyti būtinas priemones jų operatyviniam bendradarbiavimui optimizuoti. Europolas turėtų glaudžiai bendradarbiauti su Europos prokuratūra ir jos prašymu aktyviai padėti Europos prokuratūrai atlikti tyrimus ir vykdyti baudžiamąjį persekiojimą, be kita ko, teikdamas analitinę paramą ir keisdamasis atitinkama informacija, taip pat bendradarbiauti su ja nuo tada, kai Europos prokuratūrai pranešama apie įtariamą nusikalstamą veiką, iki tol, kol ji nusprendžia, ar dėl jos vykdyti baudžiamąjį persekiojimą, ar kitaip užbaigti bylą. Europolas turėtų nepagrįstai nedelsdamas pranešti Europos prokuratūrai apie visus nusikalstamus veiksmus, dėl kurių ji galėtų pasinaudoti savo kompetencija. Kad būtų galima stiprinti Europolo ir Europos prokuratūros operatyvinį bendradarbiavimą, Europolas turėtų sudaryti sąlygas Europos prokuratūrai susipažinti su Europolo turimais duomenimis remiantis sistema „yra atitiktis / nėra atitikties“ ir laikantis šiame reglamente numatytų apsaugos priemonių ir duomenų apsaugos garantijų. Europolo bendradarbiavimui su Europos prokuratūra turėtų būti taikomos šiame reglamente nustatytos duomenų perdavimo Sąjungos įstaigoms taisyklės. Europolas taip pat turėtų galėti padėti Europos prokuratūrai atlikti nusikalstamų veikų tyrimus analizuodamas didelius ir sudėtingus duomenų rinkinius;

(22) Europolas ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/1939 įsteigta Europos prokuratūra, deramai atsižvelgdami į savo atitinkamas užduotis ir įgaliojimus, turėtų sudaryti darbo susitarimus, kuriais nustatoma bendradarbiavimo tvarka. Europolas turėtų glaudžiai bendradarbiauti su Europos prokuratūra ir jos prašymu aktyviai padėti Europos prokuratūrai atlikti tyrimus, be kita ko, teikdamas analitinę paramą ir keisdamasis atitinkama informacija, taip pat bendradarbiauti su ja nuo tada, kai Europos prokuratūrai pranešama apie įtariamą nusikalstamą veiką, iki tol, kol ji nusprendžia, ar dėl jos vykdyti baudžiamąjį persekiojimą, ar kitaip užbaigti bylą. Europolas turėtų nepagrįstai nedelsdamas pranešti Europos prokuratūrai apie visus nusikalstamus veiksmus, dėl kurių ji galėtų pasinaudoti savo kompetencija. Kad būtų galima stiprinti Europolo ir Europos prokuratūros operatyvinį bendradarbiavimą, Europolas turėtų sudaryti sąlygas Europos prokuratūrai susipažinti su Europolui strateginei ar operatyvinei analizei arba kryžminei patikrai teikiamais duomenimis remiantis sistema „yra atitiktis / nėra atitikties“ ir laikantis šiame reglamente numatytų apsaugos priemonių ir duomenų apsaugos garantijų. Europolo bendradarbiavimui su Europos prokuratūra turėtų būti taikomos šiame reglamente nustatytos duomenų perdavimo Sąjungos įstaigoms taisyklės. Europolas taip pat turėtų galėti padėti Europos prokuratūrai atlikti nusikalstamų veikų tyrimus analizuodamas didelius ir sudėtingus duomenų rinkinius laikydamasis šiame reglamente nustatytų apsaugos priemonių ir duomenų apsaugos garantijų;

__________________

__________________

58 2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, p. 1–71).

58 2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo įgvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, p. 1).

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>25</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>24 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24) sunkūs nusikaltimai ir terorizmas dažnai turi sąsajų už Sąjungos teritorijos ribų. Europolas gali keistis asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis, kol užtikrinama duomenų subjektų privatumo ir pagrindinių teisių bei laisvių apsauga. Siekiant stiprinti bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis Europolo tikslų taikymo sričiai priskiriamų nusikaltimų prevencijos ir kovos su jais srityje, Europolo vykdomasis direktorius turėtų galėti leisti tam tikromis aplinkybėmis ir kiekvienu konkrečiu atveju, kai tokiomis aplinkybėmis perduoti duomenis yra būtina ir tokie perdavimai atitinka visus šiame reglamente nustatytus reikalavimus, trečiosioms šalims perduoti tam tikrų kategorijų asmens duomenis;

(24) sunkūs nusikaltimai ir terorizmas dažnai turi sąsajų už Sąjungos teritorijos ribų. Europolas gali keistis asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis, kol užtikrinama duomenų subjektų privatumo ir pagrindinių teisių bei laisvių apsauga. Tais atvejais, kaip labai svarbu ištirti Europolo tikslų taikymo sričiai priskiriamus nusikaltimus, Europolo vykdomasis direktorius turėtų galėti leisti tam tikromis aplinkybėmis ir kiekvienu konkrečiu atveju, trečiosioms šalims perduoti tam tikros kategorijos asmens duomenis, kai tokiomis aplinkybėmis perduoti tokios kategorijos duomenis yra būtina ir tokie perdavimai yra proporcingi tam tikro nusikaltimo tyrimui ir atitinka visus šiame reglamente nustatytus reikalavimus;

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>26</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>25 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25) siekdamas padėti valstybėms narėms bendradarbiauti su tarpvalstybines paslaugas teikiančiais privačiais subjektais, kai tie privatūs subjektai turi informacijos, susijusios su nusikaltimų prevencija ir kova su jais, Europolas turėtų galėti gauti asmens duomenis ir konkrečiomis aplinkybėmis jais keistis su privačiais subjektais;

(25) siekdamas padėti valstybėms narėms bendradarbiauti su privačiais subjektais, kai tie privatūs subjektai turi informacijos, susijusios su sunkių nusikaltimų ir terorizmo prevencija ir kova su jais, Europolas turėtų galėti gauti asmens duomenis ir išskirtinėmis aplinkybėmis jais keistis su privačiais subjektais;

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>27</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>26 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26) nusikaltėliai, norėdami bendrauti tarpusavyje ir vykdyti neteisėtą veiklą, vis dažniau naudojasi privačių subjektų teikiamomis tarpvalstybinėmis paslaugomis. Seksualiniai nusikaltėliai išnaudoja vaikus ir, naudodamiesi internetinėmis platformomis, internete visame pasaulyje dalijasi nuotraukomis ir vaizdo įrašais. Teroristai piktnaudžiauja internetinių paslaugų teikėjų teikiamomis tarpvalstybinėmis paslaugomis savanoriams verbuoti, išpuoliams planuoti ir koordinuoti, taip pat propagandai skleisti. Kibernetiniai nusikaltėliai naudojasi mūsų visuomenės skaitmeninimu – jie pasitelkia duomenų viliojimo ir socialinės inžinerijos metodus kitų rūšių kibernetiniams nusikaltimams, pavyzdžiui, internetinėms aferoms, išpuoliams naudojant išpirkos reikalavimo programinę įrangą ar sukčiavimui atliekant mokėjimus, vykdyti. Nusikaltėliams vis dažniau naudojantis internetinėmis paslaugomis, privatūs subjektai turi vis daugiau asmens duomenų, kurie gali būti svarbūs atliekant nusikalstamų veikų tyrimus;

(26) nusikaltėliai, norėdami bendrauti tarpusavyje ir vykdyti neteisėtą veiklą, vis dažniau naudojasi privačių subjektų siūlomomis paslaugomis. Seksualiniai nusikaltėliai išnaudoja vaikus ir dalijasi nuotraukomis ir vaizdo įrašais, kuriuose yra seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagos, internetinėse platformose visame pasaulyje arba su bendraamžiais, naudodamiesi su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslaugomis. Teroristai naudojasi internetinių paslaugų teikėjų siūlomomis paslaugomis savanoriams verbuoti, išpuoliams planuoti ir koordinuoti, taip pat propagandai skleisti. Kibernetiniai nusikaltėliai naudojasi mūsų visuomenės skaitmeninimu ir prastu plačiosios visuomenės skaitmeniniu raštingumu ir įgūdžiais – jie pasitelkia duomenų viliojimo ir socialinės inžinerijos metodus kitų rūšių kibernetiniams nusikaltimams, pavyzdžiui, internetinėms aferoms, išpuoliams naudojant išpirkos reikalavimo programinę įrangą ar sukčiavimui atliekant mokėjimus, vykdyti. Nusikaltėliams vis dažniau naudojantis internetinėmis paslaugomis, privatūs subjektai turi vis daugiau asmens duomenų, įskaitant duomenis apie abonentą, srauto duomenis ir turinio duomenis, kurie gali būti svarbūs atliekant nusikalstamų veikų tyrimus;

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>28</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>27 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27) internetas neturi sienų, taigi šios paslaugos dažnai gali būti teikiamos iš bet kurios pasaulio vietos. Todėl aukos, nusikaltimų vykdytojai ir skaitmeninė infrastruktūra, kurioje saugomi asmens duomenys ir paslaugų teikėjas teikia paslaugas, gali priklausyti skirtingoms nacionalinėms jurisdikcijoms tiek Sąjungoje, tiek už jos ribų. Taigi privatūs subjektai gali turėti teisėsaugai svarbių duomenų rinkinių, apimančių kelioms jurisdikcijoms priskiriamus asmens duomenis, taip pat asmens duomenis, kurių negalima lengvai priskirti jokiai konkrečiai jurisdikcijai. Nacionalinėms valdžios institucijoms nacionalinėmis priemonėmis sudėtinga veiksmingai analizuoti tokius kelioms jurisdikcijoms priskiriamus arba konkrečiai jurisdikcijai nepriskiriamus duomenų rinkinius. Jei privatūs subjektai nusprendžia teisėtai ir savanoriškai keistis duomenimis su teisėsaugos institucijomis, jie šiuo metu neturi bendro informacijos centro, kuriame Sąjungos lygmeniu galėtų keistis tokiais duomenų rinkiniais. Be to, privatiems subjektams kyla sunkumų, kai jie gauna kelis skirtingų šalių teisėsaugos institucijų prašymus;

(27) internetas neturi sienų, todėl aukos, nusikaltimų vykdytojai, internetinių paslaugų teikėjas ir skaitmeninė infrastruktūra, kurioje saugomi asmens duomenys, gali priklausyti skirtingoms nacionalinėms jurisdikcijoms tiek Sąjungoje, tiek už jos ribų. Taigi privatūs subjektai gali turėti teisėsaugai svarbių duomenų rinkinių, apimančių kelioms jurisdikcijoms priskiriamus asmens duomenis, taip pat asmens duomenis, kurių negalima lengvai priskirti jokiai konkrečiai jurisdikcijai. Nacionalinėms valdžios institucijoms nacionalinėmis priemonėmis sudėtinga veiksmingai analizuoti tokius kelioms jurisdikcijoms priskiriamus arba konkrečiai jurisdikcijai nepriskiriamus duomenų rinkinius. Europolas turėtų taikyti priemones, kuriomis būtų palengvintas privačių subjektų bendradarbiavimas, be kita ko, keitimosi informacija srityje. Jei privatūs subjektai nusprendžia teisėtai ir savanoriškai keistis duomenimis su teisėsaugos institucijomis, jie šiuo metu neturi bendro informacijos centro, kuriame Sąjungos lygmeniu galėtų keistis tokiais duomenų rinkiniais;

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>29</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>28 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28) siekiant užtikrinti, kad privatūs subjektai Sąjungos lygmeniu turėtų informacijos centrą, kuriame galėtų teisėtai keistis kelioms jurisdikcijoms priskiriamais duomenų rinkiniais arba duomenų rinkiniais, kurių iki šiol nebuvo galima lengvai priskirti vienai ar kelioms konkrečioms jurisdikcijoms, Europolas turėtų galėti gauti asmens duomenis tiesiogiai iš privačių subjektų;

(28) siekiant užtikrinti, kad privatūs subjektai Sąjungos lygmeniu turėtų informacijos centrą, kuriame galėtų teisėtai ir savanoriškai teikti kelioms jurisdikcijoms priskiriamus duomenų rinkinius arba duomenų rinkinius, kurių iki šiol nebuvo galima lengvai priskirti vienai ar kelioms konkrečioms jurisdikcijoms, Europolas turėtų galėti gauti asmens duomenis tiesiogiai iš privačių subjektų, siekiant tik nustatyti jurisdikciją laikantis šiame reglamente numatytų apsaugos priemonių ir duomenų apsaugos garantijų, įskaitant pranešimus, susijusius su sutrumpintu turiniu, kuris, kaip pagrįstai galima manyti, yra susijęs su nusikalstama veikla, priklausančia Europolo kompetencijai;

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>30</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>29 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29) siekiant užtikrinti, kad valstybės narės greitai gautų atitinkamą informaciją, kurios reikia siekiant pradėti tyrimus norint užkirsti kelią sunkiems nusikaltimams ir terorizmui bei kovoti su jais, Europolas turėtų galėti tvarkyti ir analizuoti tokius duomenų rinkinius, kad būtų galima nustatyti atitinkamas valstybes nares ir atitinkamoms nacionalinėms teisėsaugos institucijoms perduoti informaciją bei analizę, kurių reikia tiriant šiuos nusikaltimus jų atitinkamose jurisdikcijose;

(29) siekiant užtikrinti, kad valstybės narės nepagrįstai nedelsiant gautų informaciją, kurios reikia siekiant pradėti tyrimus norint užkirsti kelią sunkiems nusikaltimams ir terorizmui bei kovoti su jais, Europolas turėtų galėti tvarkyti ir analizuoti tokius duomenų rinkinius, kad būtų galima nustatyti atitinkamų valstybių narių susijusius nacionalinius padalinius ir šiems nacionaliniams padaliniams perduoti asmens duomenis ir bet kokius rezultatus, kurie yra svarbūs nustatant jurisdikciją. Europolas taip pat turėtų galėti perduoti asmens duomenis ir rezultatus, susijusius su jurisdikcijos nustatymu, kontaktiniams punktams ir susijusioms trečiosioms šalims, su kuriomis Europolas yra sudaręs bendradarbiavimo susitarimą, pagal kurį leidžiama keistis asmens duomenimis, arba su kuriomis Sąjunga pagal SESV 218 straipsnį yra sudariusi tarptautinį susitarimą, kuriame numatytos tinkamos apsaugos priemonės, arba kurioms taikomas sprendimas dėl tinkamumo. Jei susijusiai trečiajai šaliai toks susitarimas ar sprendimas netaikomas, Europolui turėtų būti suteikta galimybė perduoti tokių duomenų analizės ir patikros rezultatus atitinkamai trečiajai šaliai, jei tenkinamos šiame reglamente nustatytos sąlygos;

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>31</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>29 a konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(29a) tam tikrais atvejais ir taikant aiškias sąlygas, kurie nustatyti šiame reglamente, Europolui gali būti būtina ir proporcinga perduoti asmens duomenis privatiems subjektams, kurie nėra įsisteigę Sąjungoje ar šalyje, su kuria Europolas yra pasirašęs bendradarbiavimo susitarimą, pagal kurį leidžiama keistis asmens duomenimis pagal SESV 218 straipsnį ir kuriame numatytos apsaugos priemonės, arba kuriai taikomas Komisijos sprendimas dėl tinkamumo. Tokiais atvejais norint perduoti duomenis reikalingas išankstinis vykdomojo direktoriaus leidimas ir EDAPP turėtų būti informuojamas apie perdavimą;

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>32</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>30 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30) siekiant užtikrinti, kad Europolas galėtų nustatyti visas atitinkamas susijusias nacionalines teisėsaugos institucijas, jis turėtų galėti informuoti privačius subjektus, kai iš jų gautos informacijos nepakanka atitinkamoms teisėsaugos institucijoms nustatyti. Taip privatūs subjektai, kurie Europolui pateikė informaciją, galėtų nuspręsti, ar jiems naudinga su Europolu pasidalyti papildoma informacija ir ar jie gali teisėtai tai padaryti. Šiuo tikslu Europolas gali informuoti privačius subjektus apie trūkstamą informaciją, jeigu tai tikrai būtina siekiant nustatyti atitinkamas teisėsaugos institucijas. Tokiam duomenų perdavimui turėtų būti taikomos specialios apsaugos priemonės, ypač tais atvejais, kai atitinkamas privatus subjektas nėra įsisteigęs Sąjungoje arba trečiojoje šalyje, su kuria Europolas yra sudaręs bendradarbiavimo susitarimą, pagal kurį leidžiama keistis asmens duomenimis, arba su kuria Sąjunga pagal SESV 218 straipsnį yra sudariusi tarptautinį susitarimą, kuriame numatytos tinkamos apsaugos priemonės, arba kuriai taikomas Komisijos sprendimas dėl tinkamumo, kuriame nustatyta, kad atitinkama trečioji šalis užtikrina tinkamo lygio duomenų apsaugą;

(30) siekiant užtikrinti, kad Europolas galėtų nustatyti visus atitinkamus susijusius nacionalinius padalinius, jis turėtų galėti informuoti privačius subjektus, kai iš jų gautos informacijos nepakanka atitinkamiems nacionaliniams padaliniams nustatyti. Šiuo tikslu Europolas turėtų galėti informuoti privačius subjektus apie trūkstamą informaciją, jeigu tai tikrai būtina tik siekiant nustatyti konkrečius atitinkamus nacionalinius padalinius. Tokiam duomenų perdavimui turėtų būti taikomos specialios apsaugos priemonės, kai atitinkamas privatus subjektas nėra įsisteigęs Sąjungoje arba trečiojoje šalyje, su kuria Europolas yra sudaręs bendradarbiavimo susitarimą, pagal kurį leidžiama keistis asmens duomenimis, arba su kuria Sąjunga pagal SESV 218 straipsnį yra sudariusi tarptautinį susitarimą, kuriame numatytos tinkamos apsaugos priemonės, arba kuriai taikomas Komisijos sprendimas dėl tinkamumo, kuriame nustatyta, kad atitinkama trečioji šalis užtikrina tinkamo lygio duomenų apsaugą, palyginti su apsaugos lygiu pagal Direktyvą (ES) 2016/680;

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>33</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>31 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(31) valstybės narės, trečiosios šalys, tarptautinės organizacijos, įskaitant Tarptautinę kriminalinės policijos organizaciją (Interpolą) arba privatūs subjektai gali su Europolu keistis kelioms jurisdikcijoms priskiriamais duomenų rinkiniais arba duomenų rinkiniais, kurių negalima priskirti vienai ar kelioms konkrečioms jurisdikcijoms, jeigu tuose duomenų rinkiniuose esama nuorodų į privačių subjektų turimus asmens duomenis. Jei būtina iš tokių privačių subjektų gauti papildomos informacijos, kad būtų galima nustatyti visas atitinkamas susijusias valstybes nares, Europolas turėtų galėti per valstybių narių nacionalinius padalinius kreiptis į valstybes nares, kad jos prašytų jų teritorijoje įsisteigusių arba teisinį atstovą turinčių privačių subjektų pagal tų valstybių narių galiojančius įstatymus Europolui pateikti asmens duomenis. Daugeliu atvejų šios valstybės narės gali negalėti nustatyti sąsajos su savo jurisdikcija, išskyrus tai, kad atitinkamus duomenis turintis privatus subjektas yra įsisteigęs jų jurisdikcijoje. Todėl valstybės narės, neatsižvelgdamos į savo jurisdikciją konkrečios nusikalstamos veiklos, dėl kurios pateiktas prašymas, atžvilgiu, turėtų užtikrinti, kad jų kompetentingos nacionalinės institucijos, visapusiškai laikydamosi pagal nacionalinius įstatymus suteikiamų procedūrinių garantijų, galėtų gauti asmens duomenis iš privačių subjektų ir pateikti Europolui informaciją, kurios jam reikia savo tikslams pasiekti;

(31) valstybės narės, trečiosios šalys, tarptautinės organizacijos arba privatūs subjektai gali su Europolu keistis kelioms jurisdikcijoms priskiriamais duomenų rinkiniais arba duomenų rinkiniais, kurių negalima priskirti vienai ar kelioms konkrečioms jurisdikcijoms, jeigu tuose duomenų rinkiniuose esama nuorodų į privačių subjektų turimus asmens duomenis. Jei būtina iš tokių privačių subjektų gauti papildomos informacijos, kad būtų galima nustatyti visas atitinkamas susijusias valstybes nares, Europolas turėtų galėti per valstybių narių nacionalinius padalinius valstybėms narėms nusiųsti pagrįstą prašymą, kad jos pateiktų jam reikiamus asmens duomenis iš jų teritorijoje įsisteigusių arba teisinį atstovą turinčių privačių subjektų, siekiant nustatyti atitinkamus nacionalinius padalinius. Prašymas turėtų būti kuo tikslingesnis ir apsiriboti tik tuo, kas būtina ir proporcinga, kad Europolas galėtų nustatyti atitinkamus nacionalinius padalinius. Atitinkami asmens duomenys, kuriuose turėtų būti kuo mažiau neskelbtinos informacijos, turėtų būti teikiami Europolui pagal tų valstybių narių galiojančius įstatymus. Pagal Teisingumo Teismo praktiką išankstinis teismo arba nepriklausomos administracinės institucijos leidimas paprastai reikalingas, kad privatūs subjektai galėtų atskleisti asmens duomenis valstybių narių nacionalinėms kompetentingoms institucijoms, išskyrus tinkamai pateisinamas skubias situacijas. Daugeliu atvejų šios valstybės narės gali negalėti nustatyti sąsajos su savo jurisdikcija, išskyrus tai, kad atitinkamus duomenis turintis privatus subjektas yra įsisteigęs arba jam teisėtai atstovaujama jų jurisdikcijoje. Todėl valstybės narės, neatsižvelgdamos į savo jurisdikciją konkrečios nusikalstamos veiklos, dėl kurios pateiktas prašymas, atžvilgiu, turėtų užtikrinti, kad jų kompetentingos nacionalinės institucijos, visapusiškai laikydamosi pagal nacionalinius įstatymus suteikiamų procedūrinių garantijų, galėtų gauti asmens duomenis iš privačių subjektų ir pateikti Europolui informaciją, kurios jam reikia savo tikslams pasiekti;

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>34</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>32 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32) siekiant užtikrinti, kad Europolas nesaugotų duomenų ilgiau, negu būtina atitinkamoms valstybėms narėms nustatyti, turėtų būti taikomi Europolo asmens duomenų saugojimo terminai. Kai tik Europolas išnaudoja visas turimas priemones, skirtas visoms atitinkamoms valstybėms narėms nustatyti, ir negali pagrįstai tikėtis nustatyti kitų atitinkamų valstybių narių, nebėra būtina ir proporcinga saugoti šių asmens duomenų atitinkamų valstybių narių nustatymo tikslais. Europolas asmens duomenis turėtų ištrinti per keturis mėnesius po paskutinio duomenų perdavimo, nebent atitinkamas nacionalinis padalinys, kontaktinis punktas ar institucija per šį laikotarpį Europolui kaip savo duomenis vėl pateikia asmens duomenis. Jei vėl pateikti asmens duomenys yra įtraukti į didesnį asmens duomenų rinkinį, Europolas asmens duomenis turėtų saugoti tik jeigu ir tik tiek, kiek juos vėl pateikė atitinkamas nacionalinis padalinys, kontaktinis punktas ar institucija; Europolui bendradarbiaujant su privačiais subjektais neturėtų būti dubliuojama finansinės žvalgybos padalinių (FŽP) veikla ar jai trukdoma.

(32) siekiant užtikrinti, kad Europolas nesaugotų asmens duomenų ilgiau, negu būtina atitinkamoms valstybėms narėms nustatyti, turėtų būti taikomi Europolo asmens duomenų saugojimo terminai. Kai tik Europolas išnaudoja visas turimas priemones, skirtas visiems atitinkamiems nacionaliniams padaliniams nustatyti, ir negali pagrįstai tikėtis nustatyti kitų atitinkamų nacionalinių padalinių, nebėra būtina ir proporcinga saugoti šių asmens duomenų atitinkamų valstybių narių nustatymo tikslais. Europolas asmens duomenis turėtų ištrinti per keturis mėnesius po paskutinio duomenų persiuntimo ar perdavimo, nebent atitinkamas nacionalinis padalinys, kontaktinis punktas ar institucija per šį laikotarpį Europolui kaip savo duomenis vėl pateikia asmens duomenis remdamasi pagrįstais pagrindais ir laikydamasi Sąjungos ir nacionalinės teisės. Jei vėl pateikti asmens duomenys yra įtraukti į didesnį asmens duomenų rinkinį, Europolas turėtų saugoti tik tuos asmens duomenis, kuriuos vėl pateikė atitinkamas nacionalinis padalinys, kontaktinis punktas ar institucija;

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>35</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>33 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(33) Šis bendradarbiavimas turėtų būti susijęs tik su informacija, kuri dar nėra teikiama FŽP pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/84959. Europolas turėtų toliau bendradarbiauti su FŽP, visų pirma pasitelkdamas nacionalinius padalinius; Europolas turėtų toliau bendradarbiauti su FŽP, visų pirma pasitelkdamas nacionalinius padalinius; .

(33) Šis bendradarbiavimas turėtų būti susijęs tik su informacija, kuri dar nėra teikiama finansinės žvalgybos padaliniams (FŽP) pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/84959. Europolas turėtų toliau bendradarbiauti su FŽP, visų pirma pasitelkdamas nacionalinius padalinius; Europolas turėtų toliau bendradarbiauti su FŽP, visų pirma pasitelkdamas nacionalinius padalinius; .

__________________

__________________

59 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p. 73).

59 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p. 73).

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>36</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>34 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34) Europolas turėtų galėti teikti būtiną paramą nacionalinėms teisėsaugos institucijoms bendraujant su privačiais subjektais, visų pirma užtikrindamas tokiam bendravimui būtiną infrastruktūrą, pavyzdžiui, kai nacionalinės valdžios institucijos internetinių paslaugų teikėjams pažymi internete esantį teroristinį turinį arba keičiasi informacija su privačiais subjektais vykstant kibernetiniams išpuoliams. Kai valstybės narės naudojasi Europolo infrastruktūra siekdamos keistis asmens duomenimis, susijusiais su Europolo tikslų taikymo sričiai nepriskiriamais nusikaltimais, Europolas neturėtų turėti prieigos prie tų duomenų;

(34) Europolas turėtų galėti teikti būtiną paramą nacionalinėms teisėsaugos institucijoms bendraujant su privačiais subjektais, visų pirma užtikrindamas tokiam bendravimui būtiną infrastruktūrą, pavyzdžiui, kai nacionalinės valdžios institucijos internetinių paslaugų teikėjams pažymi internete esantį teroristinį turinį arba siunčia nurodymus pašalinti tokį turinį pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) [2021/784]1a arba kai jos keičiasi informacija su privačiais subjektais vykstant kibernetiniams išpuoliams. Kai valstybės narės naudojasi Europolo infrastruktūra siekdamos keistis asmens duomenimis, susijusiais su Europolo tikslų taikymo sričiai nepriskiriamais nusikaltimais, Europolas neturėtų turėti prieigos prie tų duomenų;

 

__________________

 

1a 2021 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/784 dėl teroristinio turinio sklaidos internete klausimo sprendimo (OL L 172, 2021 5 17, p. 79).

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>37</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>35 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(35) dėl vykdomų teroristinių išpuolių internetinėse platformose dideliu mastu platinamas teroristinis turinys, kuriame vaizduojama žala gyvybei ar fizinei neliečiamybei arba kuriuo kurstoma neišvengiamai pakenkti gyvybei ar fizinei neliečiamybei. Siekiant užtikrinti, kad tokiomis krizinėmis situacijomis valstybės narės galėtų veiksmingai užkirsti kelią tokio turinio, susijusio su vykstančiais arba pastarojo meto realaus pasaulio įvykiais, sklaidai, Europolas turėtų galėti su privačiais subjektais keistis asmens duomenimis, įskaitant su tokiu turiniu susijusius saitažodžius, IP adresus ar universaliuosius išteklių adresus (URL), kurie yra būtini tam, kad jis galėtų padėti valstybėms narėms užkirsti kelią tokio turinio sklaidai, ypač tais atvejais, kai tokiu turiniu siekiama rimtai įbauginti visuomenę arba jis daro tokį poveikį ir kai esama galimybės, jog įvairūs internetinių paslaugų teikėjai geometrine progresija daugins ir platins tokį turinį;

(35) dėl vykdomų teroristinių išpuolių internetinėse platformose dideliu mastu platinamas teroristinis turinys, kuriame vaizduojama žala gyvybei ar fizinei neliečiamybei arba kuriuo kurstoma neišvengiamai pakenkti gyvybei ar fizinei neliečiamybei, taip sudarant sąlygas terorizmo šlovinimui ir mokymams bei galiausiai radikalizacijai ir kitų asmenų verbavimui. Be to, vis labiau naudojantis internetu siekiant įrašyti ar dalytis įrašais, kuriuose yra seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagos įtvirtinama aukoms padaryta žala, nes medžiaga gali būti lengvai padauginta ir išplatinta visiems. Siekiant užtikrinti, kad tokiomis krizinėmis situacijomis valstybės narės galėtų veiksmingai užkirsti kelią teroristinio turinio, susijusio su vykstančiais arba pastarojo meto realaus pasaulio įvykiais, ir seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagos sklaidai, ir remti internetinių paslaugų teikėjų veiksmus pagal jų įsipareigojimus pagal Sąjungos teisę bei jų savanoriškus veiksmus, Europolas turėtų galėti su privačiais subjektais, įsisteigusiais Sąjungoje ar trečiojoje šalyje, kuriai taikomas sprendimas dėl tinkamumo arba, jam nesant, tarptautinis susitarimas pagal SESV 218 straipsnį arba Europolo ir trečiosios šalies prieš įsigaliojant Reglamentui (ES) 2016/794 pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas, keistis atitinkamais asmens duomenimis, įskaitant su tokiu turiniu susijusius saitažodžius, IP adresus ar universaliuosius išteklių adresus (URL); Duomenimis turėtų būti keičiamasi, kai reikia padėti valstybėms narėms užkirsti kelią tokio turinio sklaidai arba sudaryti sąlygas jo pašalinimui, ypač tais atvejais, kai esama galimybės, jog įvairūs internetinių paslaugų teikėjai geometrine progresija daugins ir platins tokį turinį;

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>38</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>36 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(36) Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/172560 61, nustatomos fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis taisyklės, tačiau jis nebuvo taikomas Europolui. Siekiant užtikrinti vienodą ir nuoseklią fizinių asmenų apsaugą tvarkant asmens duomenis, Reglamentas (ES) 2018/1725 pagal to reglamento 2 straipsnio 2 dalį turėtų būti taikomas Europolui ir papildytas specialiomis nuostatomis dėl konkrečių duomenų tvarkymo operacijų, kurias Europolas turėtų atlikti siekdamas įvykdyti savo užduotis;

(36) Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/172560, nustatomos fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis taisyklės. Nors Reglamentas (ES) 2018/1725 buvo taikomas Europolo tvarkomiems administraciniams asmens duomenims, nesusijusiems su nusikalstamų veikų tyrimais, tokiems kaip darbuotojų duomenys, to reglamento 3 straipsnio 2 dalis ir IX skyrius, kuriais reglamentuojamas operatyvinių asmens duomenų tvarkymas, iki šiol nebuvo taikomi Europolui. Siekiant užtikrinti vienodą ir nuoseklią fizinių asmenų apsaugą tvarkant asmens duomenis, Reglamentas (ES) 2018/1725 pagal to reglamento 2 straipsnio 2 dalį turėtų būti taikomas Europolui ir papildytas specialiomis nuostatomis dėl konkrečių duomenų tvarkymo operacijų, kurias Europolas turėtų atlikti siekdamas įvykdyti savo užduotis;

__________________

__________________

60 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).“;

60 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).“;

61 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).

 

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>39</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>37 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(37) atsižvelgiant į problemas, kurių nusikaltėliams naudojant naujas technologijas kyla Sąjungos saugumo srityje, teisėsaugos institucijos turi stiprinti savo technologinius pajėgumus. Šiuo tikslu Europolas turėtų padėti valstybėms narėms naudotis naujomis technologijomis užkertant kelią Europolo tikslų taikymo sričiai priskiriamiems nusikaltimams ir su jais kovojant. Siekiant išnagrinėti naujus valstybėms narėms skirtus Europolo tikslų taikymo sričiai priskiriamų nusikaltimų prevencijos ir kovos su jais metodus ir sukurti bendrus technologinius sprendimus, Europolas turėtų galėti vykdyti su šiame reglamente nagrinėjamais klausimais susijusią mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą, įskaitant asmens duomenų tvarkymą, kai tai būtina, užtikrindamas, kad būtų visapusiškai laikomasi pagrindinių teisių. Nuostatos dėl Europolo kuriamų naujų priemonių neturėtų būti laikomos teisiniu pagrindu jas taikyti Sąjungos ar nacionaliniu lygmeniu;

(37) atsižvelgiant į problemas, kurias Sąjungos saugumui kelia sparti technologinė plėtra ir nusikaltėlių naudojamos naujos technologijos, teisėsaugos institucijos turi stiprinti savo technologinius pajėgumus, kad galėtų nustatyti, apsaugoti ir analizuoti duomenis, reikalingus nusikaltimams tirti. Europolas turėtų padėti valstybėms narėms naudotis naujomis technologijomis ir ieškoti naujų metodų bei kurti bendrus technologinius sprendimus, kad valstybės narės galėtų geriau užkirsti kelią terorizmui ir nusikaltimams, patenkantiems į Europolo tikslų taikymo sritį, ir su jais kovoti, kartu užtikrinant, kad kuriant, naudojant ir diegiant naujas technologijas būtų vadovaujamasi skaidrumo, paaiškinamumo, teisingumo, atskaitomybės principais ir nebūtų pažeidžiamos pagrindinės teisės bei laisvės ir būtų laikomasi Sąjungos teisės; Tuo tikslu Europolui turėtų galėti vykdyti su šiame reglamente nagrinėjamais klausimais susijusius mokslinių tyrimų ir inovacijų projektus laikantis valdybos nustatytos privalomos bendros mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos srities, kuri prireikus turėtų būti atnaujinama ir pateikiama EDAPP. Į tuos projektus leidžiama įtraukti asmens duomenų tvarkymą tik tais atvejais, kai griežtai reikalaujama tvarkyti asmens duomenis, kai atitinkamo projekto tikslo negalima pasiekti naudojant ne asmens ar anoniminius duomenis, kartu užtikrinant visapusišką pagrindinių teisių, visų pirma nediskriminavimo principo, laikymąsi. Specialių kategorijų asmens duomenų tvarkymas mokslinių tyrimų tikslais turėtų būti leidžiamas tik tais atvejais, kai tai tikrai būtina. Atsižvelgiant į tokio duomenų tvarkymo jautrumą, turėtų būti taikomos atitinkamos papildomos apsaugos priemonės, įskaitant pseudonimų suteikimą. Siekiant sumažinti algoritminį šališkumą priimant sprendimus, labai svarbu mokyti technologiją naudoti tipinius duomenų rinkinius. Todėl išimtiniais ir tinkamai pagrįstais atvejais ir kai griežtai reikalaujama užkirsti kelią šališkumui, Europolui turėtų būti leidžiama tvarkyti ne Reglamento (ES) 2016/794 II priede išvardytų kategorijų duomenų subjektų asmens duomenis; Europolas turėtų registruoti visus asmens duomenų tvarkymo atvejus, susijusius su jo mokslinių tyrimų projektais, kad EDAPP galėtų atlikti auditą ir vykdyti priežiūrą, siekiant užtikrinti, kad dirbtiniu intelektu grindžiami technologiniai sprendimai nepažeistų pagrindinių teisių ir laisvių ir nebūtų diskriminaciniai. Be to, jis turėtų užtikrinti, kad prieš įdiegiant bet kokius technologinius sprendimus, susijusius su Europolo mokslinių tyrimų ir inovacijų projektais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymu, nepriklausomi ekspertai atliktų auditą, siekiant užtikrinti, kad technologiniu sprendimu nebūtų pažeidžiamos Chartijoje įtvirtintos pagrindinės teisės ir laisvės. Nuostatos dėl Europolo kuriamų naujų priemonių neturėtų būti laikomos teisiniu pagrindu jas taikyti Sąjungos ar nacionaliniu lygmeniu; Siekdamas sustiprinti sinergiją mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje, Europolas turėtų stiprinti bendradarbiavimą su kitomis Sąjungos agentūromis pagal jų atitinkamą kompetenciją šioje srityje.

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>40</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>38 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(38) Europolas turėtų atlikti svarbų vaidmenį padėdamas valstybėms narėms kurti naujus dirbtiniu intelektu grindžiamus technologinius sprendimus, kurie būtų naudingi nacionalinėms teisėsaugos institucijoms visoje Sąjungoje. Europolas turėtų atlikti svarbų vaidmenį populiarindamas etišką, patikimą ir į žmogų orientuotą dirbtinį intelektą, kuriam taikomos griežtos saugumo, saugos ir pagrindinių teisių apsaugos priemonės;

(38) Europolas turėtų atlikti svarbų vaidmenį padėdamas valstybėms narėms kurti naujus Europolo tikslams pasiekti svarbius dirbtiniu intelektu grindžiamus technologinius sprendimus, kurie naudingi nacionalinėms teisėsaugos institucijoms visoje Sąjungoje, visapusiškai laikantis pagrindinių teisių ir laisvių, įskaitant nediskriminavimo principą. Europolas turėtų atlikti svarbų vaidmenį populiarindamas etiško, patikimo ir į žmogų orientuoto dirbtinio intelekto, kuriam taikomos griežtos saugumo, saugos, skaidrumo, paaiškinamumo ir pagrindinių teisių apsaugos priemonės, kūrimą ir diegimą;

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>41</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>39 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(39) prieš pradėdamas savo mokslinių tyrimų ir inovacijų projektus, kurių metu tvarkomi asmens duomenys, Europolas apie tai turėtų informuoti Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną. Įgyvendindamas kiekvieną projektą, Europolas prieš duomenų tvarkymą turėtų įvertinti numatomų duomenų tvarkymo operacijų poveikį asmens duomenų apsaugai ir visoms kitoms pagrindinėms teisėms, įskaitant bet kokį rezultato šališkumą. Taip pat turėtų būti įvertinamas tvarkytinų asmens duomenų tinkamumas konkrečiam projekto tikslui. Toks vertinimas padėtų Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui atlikti priežiūros funkcijas, be kita ko, vykdyti šiame reglamente nustatytus įgaliojimus imtis taisomųjų veiksmų, kuriais remiantis taip pat galėtų būti uždrausta tvarkyti duomenis. Europolo kuriamos naujos priemonės neturėtų daryti poveikio teisiniam pagrindui, įskaitant atitinkamų asmens duomenų tvarkymo priežastis, kurie vėliau bus reikalingi šias priemones taikant Sąjungos ar nacionaliniu lygmeniu;

(39) prieš pradėdamas savo mokslinių tyrimų ir inovacijų projektus, kurių metu tvarkomi asmens duomenys, Europolas apie tai turėtų informuoti Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną. Įgyvendindamas kiekvieną projektą, Europolas prieš duomenų tvarkymą turėtų įvertinti poveikį duomenų apsaugai, kad būtų užtikrinta visapusiška pagarba duomenų apsaugai ir visoms kitoms duomenų subjektų pagrindinėms teisėms ir laisvėms. Tai turėtų apimti bet kokio galimo rezultato ir asmens duomenų, kurie turi būti tvarkomi konkrečiu projekto tikslu, šališkumo vertinimą, taip pat priemones, numatytas šiai rizikai pašalinti. Toks vertinimas padėtų Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui atlikti priežiūros funkcijas, kurios gali apimti įgaliojimus imtis taisomųjų veiksmų ir kuriais remiantis gali būti uždrausta tvarkyti duomenis arba pradėti tam tikrą mokslinių tyrimų ir inovacijų projektą. Be to, prieš pradėdamas projektą Europolas turėtų atsižvelgti į privalomą pradinį pagrindinių teisių pareigūno vertinimą, įskaitant, kai taikytina, jame pateiktas rekomendacijas. Europolo kuriamos naujos priemonės neturėtų daryti poveikio teisiniam pagrindui, įskaitant atitinkamų asmens duomenų tvarkymo priežastis, kurie vėliau bus reikalingi šias priemones taikant Sąjungos ar nacionaliniu lygmeniu;

</Amend>

 

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>42</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>39 a konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(39a) Europolo įgaliojimų ir jo duomenų tvarkymo veiklos apimties išplėtimas pareikalaus, kad EDAPP skirtų papildomus finansinius ir žmogiškuosius išteklius savo priežiūros funkcijai Europolo atžvilgiu atlikti. Finansiniai asignavimai EDAPP ir jo aprūpinimas žmogiškaisiais ištekliais, kurių įgūdžių lygis atitiktų Europolo vykdomo duomenų tvarkymo sudėtingumą, turėtų būti koreguojami atsižvelgiant į išaugusią EDAPP atsakomybę Europolo atžvilgiu, kad jo grįžtamoji informacija konsultacijoms būtų pateikiama greičiau ir nebūtų trikdomas tinkamas Europolo veikimas;

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>43</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>40 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(40) aprūpinant Europolą papildomomis priemonėmis ir pajėgumais reikia stiprinti Europolo demokratinę priežiūrą ir atskaitomybę. Jungtinė parlamentinė kontrolė yra svarbi Europolo veiklos politinės stebėsenos dalis. Kad būtų galima užtikrinti veiksmingą politinę stebėseną, kaip Europolas taiko papildomas priemones ir naudojasi papildomais pajėgumais, Europolas turėtų kasmet teikti Jungtinei parlamentinės kontrolės grupei informaciją apie naudojimąsi šiomis priemonėmis ir pajėgumais ir jų rezultatus;

(40) aprūpinant Europolą papildomomis priemonėmis ir pajėgumais reikia stiprinti Europolo demokratinę priežiūrą ir atskaitomybę. Jungtinė parlamentinė kontrolė yra svarbi Europolo veiklos politinės stebėsenos dalis. Kad būtų galima užtikrinti veiksmingą politinę stebėseną, kaip Europolas taiko šiuo reglamentu jam suteikiamas papildomas priemones ir naudojasi papildomais pajėgumais, Europolas turėtų kasmet teikti Jungtinei parlamentinės kontrolės grupei (JPKG) išsamią informaciją apie šių priemonių ir pajėgumų plėtojimą, diegimą, naudojimą ir veiksmingumą bei jų rezultatus, visų pirma apie mokslinių tyrimų ir inovacijų projektus, taip pat naują veiklą arba bet kokių naujų specializuotų centrų Europole steigimą. Be to, du JPKG atstovai, kurių vienas atstovautų Europos Parlamentui, o kitas – nacionaliniams parlamentams, kad būtų atspindėta dvejopa JPKG sudėtis, turėtų būti kviečiami į valdybos posėdžius ir juose JPKG vardu kreiptis į valdybą. Atsižvelgiant į JPKG atliekamą priežiūros funkciją, nė vienas iš dviejų JPKG atstovų neturėtų turėti balso teisės valdyboje. Planuojama mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla turėtų būti apibrėžta bendrajame programavimo dokumente, apimančiame Europolo daugiametį programavimą ir metinę darbo programą, bei perduota JPKG;

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>44</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>40 a konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(40a) valdyba turėtų paskirti pagrindinių teisių pareigūną, kurio atsakomybė apimtų stebėseną, ar Europolas, vykdydamas visą savo veiklą ir užduotis, visų pirma savo mokslinių tyrimų ir inovacijų projektus, bei keisdamasis asmens duomenimis su privačiais subjektais, užtikrina pagarbą pagrindinėms teisėms. Europolas turėtų aprūpinti pagrindinių teisių pareigūną ištekliais ir darbuotojais, kurie jam būtini visoms savo užduotims pagal šį reglamentą veiksmingai vykdyti, ir suteikti prieigą prie visos informacijos apie tai, ar vykdant Europolo veiklą gerbiamos pagrindinės teisės. Pagrindinių teisių pareigūnas ir duomenų apsaugos pareigūnas turėtų glaudžiai bendradarbiauti paisydami savo atitinkamos kompetencijos ribų. Šiuo tikslu pagrindinių teisių pareigūnas ir duomenų apsaugos pareigūnas turėtų raštu sudaryti susitarimo memorandumą, kuriame būtų aiškiai nurodyta, kaip jie pasidalija užduotis ir bendradarbiauja. Visa atsakomybė už duomenų apsaugos klausimus turėtų būti priskirta duomenų apsaugos pareigūnui. Europolas turėtų atsižvelgti į abiejų organų ataskaitas ir rekomendacijas;

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>45</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>45 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(45) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 41 straipsnio 2 dalį buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, kuris pateikė nuomonę […];

(45) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 41 straipsnio 2 dalį buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, kuris pateikė nuomonę 2021 m. kovo 8 d.1a;

 

__________________

 

1a OL C 143, 2021 4 23, p. 6.

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>46</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>46 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(46) šiame reglamente paisoma pagrindinių teisių ir laikomasi principų, pripažintų visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, ypač teisės į asmens duomenų apsaugą ir teisės į privatų gyvenimą, kaip nustatyta Chartijos 8 ir 7 straipsniuose bei SESV 16 straipsnyje. Atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo svarbą teisėsaugos darbui apskritai, ypač Europolo teikiamai paramai, į šį reglamentą įtrauktos veiksmingos apsaugos priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti, kad būtų visapusiškai laikomasi ES pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintų pagrindinių teisių. Pagal šį reglamentą asmens duomenys tvarkomi tik tiek, kiek tai tikrai būtina ir proporcinga, laikantis aiškių sąlygų ir griežtų reikalavimų ir užtikrinant veiksmingą EDAPP priežiūrą;

(46) šiame reglamente visapusiškai paisoma pagrindinių teisių ir apsaugos priemonių bei laikomasi principų, pripažintų visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, ypač teisės į asmens duomenų apsaugą ir teisės į privatų gyvenimą, kaip nustatyta Chartijos 8 ir 7 straipsniuose bei SESV 16 straipsnyje. Atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo svarbą teisėsaugos darbui apskritai, ypač Europolo teikiamai pagalbai, į šį reglamentą įtrauktos sugriežtintos apsaugos priemonės bei demokratinės priežiūros ir atskaitomybės mechanizmai, kuriais siekiama užtikrinti, kad Europolo veikla ir užduotys būtų vykdomos visapusiškai laikantis ES pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintų pagrindinių teisių, visų pirma teisių į lygybę prieš įstatymą, nediskriminavimą ir veiksmingą teisinę gynybą kompetentingame nacionaliniame teisme ryšium su bet kuria iš priemonių, įgyvendinamų pagal šį reglamentą. Pagal šį reglamentą asmens duomenys tvarkomi tik tiek, kiek tai tikrai būtina ir proporcinga, laikantis aiškių sąlygų ir griežtų reikalavimų ir užtikrinant veiksmingą EDAPP priežiūrą;

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>47</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>2 straipsnio 1 dalies p punktas</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

p) administraciniai asmens duomenys – visi Europolo tvarkomi asmens duomenys, išskyrus operatyvinius duomenis;

p) administraciniai asmens duomenys – visi Europolo tvarkomi asmens duomenys, išskyrus operatyvinius asmens duomenis;

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>48</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 1 punkto c papunkčio įžanginė dalis</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>2 straipsnio 1 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) įterpiamas q punktas:

c) įterpiami šie punktai:

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>49</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 1 punkto c papunktis</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>2 straipsnio 1 dalies q punktas</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

q) tyrimo bylos medžiaga – duomenų rinkinys arba keli duomenų rinkiniai, kuriuos valstybė narė, Europos prokuratūra arba trečioji šalis, laikydamasi pagal nacionalinę baudžiamąją teisę taikomų procedūrinių reikalavimų ir apsaugos priemonių, gavo atlikdama vykdomą nusikalstamų veikų tyrimą ir perdavė Europolui, kad jis padėtų atlikti tą nusikalstamų veikų tyrimą.

q) tyrimo bylos medžiaga – duomenų rinkinys arba keli duomenų rinkiniai, kuriuos valstybė narė, Europos prokuratūra, Eurojustas arba trečioji šalis, laikydamiesi pagal taikytiną teisę numatytų procedūrinių reikalavimų ir apsaugos priemonių, kuriais siekiama užtikrinti pagarbą pagrindinėms teisėms, gauna atlikdami vykdomą nusikalstamų veikų tyrimą ir perduoda Europolui, kad jis padėtų atlikti tą nusikalstamų veikų tyrimą.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>50</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 1 punkto c papunktis</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>2 straipsnio 1 dalies q a punktas (naujas)</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

qa) krizinė situacija – nepasibaigęs arba neseniai pasibaigęs tikras įvykis, siejamas su teroristiniu nusikaltimu, kai kuriama internetinė medžiaga, kurioje vaizduojama gyvybei ar fizinei neliečiamybei daroma žala arba raginama imtis veiksmų siekiant padaryti neišvengiamą žalą gyvybei ar fizinei neliečiamybei ir siekiama rimtai įbauginti visuomenę arba daromas toks poveikis, bei kai galima prognozuoti eksponentinio dauginimo ir plitumo įvairių internetinių paslaugų teikėjų platformose galimybę;

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>51</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 1 punkto c papunktis</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>2 straipsnio 1 dalies q b punktas (naujas)</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

qb) teroristinis turinys – turinys, apibrėžtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/7841a 2 straipsnio 7 dalyje;

 

__________________

 

1a 2021 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/784 dėl teroristinio turinio sklaidos internete klausimo sprendimo (OL L 172, 2021 5 17, p. 79).

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>52</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 1 punkto c papunktis</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>2 straipsnio 1 dalies q c punktas (naujas)</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

qc) seksualinės prievartos prieš vaikus medžiaga – medžiaga, apimanti vaikų pornografiją, apibrėžtą Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos1a 2011/93/ES 2 straipsnio c punkte, arba pornografinį renginį, apibrėžtą tos direktyvos 2 straipsnio e punkte;

 

__________________

 

1a 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/92/ES dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2004/68/TVR (OL L 335, 2011 12 17, p. 1).

 

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>53</NumAm>

 

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 1 punkto c papunktis</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>2 straipsnio 1 dalies q d punktas (naujas)</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

qd) perduodamų asmens duomenų kategorija – perduodamų asmens duomenų grupė, susijusi su tuo pačiu tikru įvykiu, apimančiu žalą gyvybei ar fizinei neliečiamybei, ir sudaroma tų pačių asmens duomenų ir duomenų subjektų kategorijų;

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>54</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunkčio ii punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>4 straipsnio 1 dalies j punktas</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

j) bendradarbiauja su Sąjungos įstaigomis, įsteigtomis remiantis SESV V antraštine dalimi, ir su OLAF bei ENISA, visų pirma keisdamasis informacija ir teikdamas joms analitinę paramą jų kompetencijai priklausančiose srityse;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>55</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punkto iii papunktis</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>4 straipsnio 1 dalies m punktas</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

m) remia valstybių narių veiksmus užkertant kelią I priede išvardytoms nusikaltimų, kurie lengviau padaromi, kurie yra propaguojami arba padaromi naudojantis internetu, formoms ir su tokių nusikaltimų formomis kovojant, be kita ko, bendradarbiaudamas su valstybėmis narėmis, koordinuoja teisėsaugos institucijų atsaką į kibernetinius išpuolius, šalina internete esantį teroristinį turinį ir atitinkamiems interneto paslaugų teikėjams, kurie yra savanoriškai suinteresuoti tuo, kad nuorodos į interneto turinį atitiktų jų pačių sąlygas, teikia nuorodas į interneto turinį, kuriuo tokie nusikaltimai lengviau padaromi, jie yra propaguojami arba padaromi;

m) remia valstybių narių veiksmus kovojant su I priede išvardytų formų nusikaltimais, kurie lengviau padaromi, propaguojami arba vykdomi naudojantis internetu, ir, be kita ko, bendradarbiaudamas su valstybėmis narėmis, padeda koordinuoti valstybių narių teisėsaugos institucijų atsaką į kibernetinius išpuolius, šalinti internete esantį teroristinį turinį ir seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą bei atkreipti atitinkamų interneto paslaugų teikėjų dėmesį į interneto turinį, kad jie savarankiškai įvertintų to nurodyto interneto turinio atitiktį savo pačių sąlygoms, sykiu gerbdamas teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą;

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>56</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunkčio iv punkto įžanginė dalis</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>4 straipsnio -1 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iv) įterpiami q–r punktai:

iv) įterpiami q–ub punktai:

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>57</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunkčio iv punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>4 straipsnio 1 dalies q punktas</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

q) padeda valstybėms narėms nustatyti asmenis, dėl kurių dalyvavimo vykdant Europolo įgaliojimams priskiriamus nusikaltimus, išvardytus I priede, kyla didelė rizika saugumui, taip pat padeda atlikti bendrus, koordinuojamus ir prioritetinius tyrimus;

q) padeda valstybėms narėms atpažinti asmenis, įtariamus Europolo įgaliojimams priskiriamais nusikaltimais, išvardytais I priede, ir keliančius didelę riziką saugumui, taip pat padeda atlikti bendrus, koordinuojamus ir prioritetinius tyrimus;

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>58</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunkčio iv punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>4 straipsnio 1 dalies r punktas</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

r) pasikonsultavęs su valstybėmis narėmis pagal šio reglamento 7 straipsnį ir gavęs Europolo vykdomojo direktoriaus leidimą, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1862* į Šengeno informacinę sistemą įveda duomenis apie įtariamą trečiosios šalies piliečio dalyvavimą vykdant Europolo kompetencijai priskiriamą nusikalstamą veiką, apie kurią žino remdamasis iš trečiųjų šalių arba tarptautinių organizacijų gauta informacija, kaip nurodyta 17 straipsnio 1 dalies b punkte;

r) pasikonsultavęs su valstybėmis narėmis pagal šio reglamento 7 straipsnį ir gavęs Europolo vykdomojo direktoriaus leidimą, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/18621a į Šengeno informacinę sistemą įveda perspėjimus, dėl kurių valstybė narė nepareiškė pagrįsto prieštaravimo arba ketinimo įvesti perspėjimą savo pačios vardu, apie įtariamą trečiosios šalies piliečio dalyvavimą vykdant Europolo kompetencijai priskiriamą nusikalstamą veiką, apie kurią žino remdamasis informacija, gauta iš trečiųjų šalių arba tarptautinių organizacijų, atitinkančių vieną iš šio reglamento 25 straipsnio 1 dalyje išvardytų sąlygų, arba iš trečiosios šalies, neatitinkančios vienos iš šio reglamento 25 straipsnio 1 dalyje išvardytų sąlygų, jeigu šią informacija patvirtina trečioji šalis, atitinkanti šias sąlygas, arba jeigu ši informacija susijusi su teroristiniu ar organizuotu nusikaltimu;

 

__________________

 

1a 2018 m. lapkričio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1862 dėl Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo policijos bendradarbiavimui ir teisminiam bendradarbiavimui baudžiamosiose bylose, kuriuo iš dalies keičiamas ir panaikinamas Tarybos sprendimas 2007/533/TVR ir panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1986/2006 ir Komisijos sprendimas 2010/261/ES (OL L 312, 2018 12 7, p. 56).

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>59</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunkčio iv punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>4 straipsnio 1 dalies s punktas</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

s) atsižvelgdamas į savo tikslų taikymo sritį, išdėstytą 3 straipsnyje, padeda įgyvendinti Reglamentu (ES) Nr. 1053/2013 nustatytą vertinimo ir stebėsenos mechanizmą;

s) atsižvelgdamas į savo tikslų taikymo sritį, išdėstytą 3 straipsnyje, padeda įgyvendinti Reglamentu (ES) Nr. 1053/2013 nustatytą vertinimo ir stebėsenos mechanizmą, prireikus teikdamas ekspertines žinias ir analizes;

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>60</NumAm>

 

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunkčio iv punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>4 straipsnio 1 dalies t punktas</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

t) aktyviai stebi mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą, kuri yra svarbi siekiant 3 straipsnyje išdėstytų tikslų, ir prie jos prisideda, remia susijusią valstybių narių veiklą ir pats vykdo su šiame reglamente nagrinėjamais klausimais susijusią mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą, įskaitant priemonių kūrimui skirtų algoritmų kūrimą, tobulinimą, testavimą ir patvirtinimą;

t) aktyviai stebi mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą, kuri yra svarbi siekiant 3 straipsnyje išdėstytų tikslų, ir prie jos prisideda, remdamas susijusią valstybių narių veiklą ir vykdydamas savo mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą, susijusią su šiame reglamente nagrinėjamais klausimais, įskaitant algoritmų kūrimo, tobulinimo, testavimo ir patvirtinimo projektus, siekiant kurti konkrečias teisėsaugai naudoti skirtas priemones;

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>61</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunkčio iv punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>4 straipsnio 1 dalies u punktas</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

u) remia valstybių narių veiksmus užkertant kelią su terorizmu ar smurtiniu ekstremizmu susijusio internetinio turinio sklaidai krizinėse situacijose, kai tas turinys susijęs su dar nepasibaigusiu ar neseniai pasibaigusiu tikru įvykiu, apima žalos gyvybei ar fizinei neliečiamybei vaizdavimą arba raginimą imtis veiksmų siekiant padaryti neišvengiamą žalą gyvybei ar fizinei neliečiamybei ir juo siekiama rimtai įbauginti visuomenę arba daromas toks poveikis, taip pat kai galima prognozuoti eksponentinės sklaidos ir plitumo įvairių internetinių paslaugų teikėjų platformose potencialą;

Išbraukta.

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>62</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunkčio iv punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>4 straipsnio 1 dalies u a punktas (naujas)</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ua) bendradarbiauja su finansinės žvalgybos padaliniais (FŽP) per nacionalinį Europolo padalinį arba, leidus atitinkamai valstybei narei, užmegzdamas tiesioginį ryšį su FŽP, visų pirma keisdamasis informacija ir teikdamas analitinę pagalbą, kad prisidėtų prie valstybių narių atliekamų tarpvalstybinių pinigų plovimo veiklos, kuria užsiima tarptautinės nusikaltėlių organizacijos, ir terorizmo finansavimo tyrimų;

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>63</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunkčio iv punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>4 straipsnio 1 dalies u b punktas (naujas)</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ub) stebi, analizuoja ir vertina raudonuosius perspėjimus, kuriuos Interpolas skelbia trečiųjų šalių prašymu, ir informuoja valstybes nares, Europos išorės veiksmų tarnybą bei Komisiją, kai esama pagrindo pagrįstai įtarti, kad perspėjimas buvo įvestas pažeidžiant Interpolo statuto 3 straipsnį;“

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>64</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 2 punkto d papunktis</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>4 straipsnio 4 a dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4a. Europolas padeda Komisijai nustatyti pagrindines mokslinių tyrimų temas, rengti ir įgyvendinti Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos bendrąsias programas, kurios yra svarbios siekiant 3 straipsnyje išdėstytų tikslų. Kai Europolas padeda Komisijai nustatyti pagrindines mokslinių tyrimų temas, rengti ir įgyvendinti atitinkamą Sąjungos bendrąją programą, jam pagal tą programą neskiriamas finansavimas.

4a. Europolas padeda Komisijai nustatyti pagrindines mokslinių tyrimų temas, rengti ir įgyvendinti Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos bendrąsias programas, kurios yra svarbios siekiant 3 straipsnyje išdėstytų tikslų. Kai Europolas dalyvauja kuriant ar įgyvendinant Sąjungos bendrąją programą, jis negauna finansavimo pagal tą programą. Apibrėždamas ir konceptualizuodamas mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą, susijusią su klausimais, kuriuos apima šis reglamentas, prireikus Europolas gali konsultuotis su Jungtiniu tyrimų centru. Europolas imasi visų būtinų priemonių, kad būtų vengiama interesų konfliktų.

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>65</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 2 punkto d papunktis</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>4 straipsnio 4 b dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4b. Europolas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/452* padeda tikrinti numatomą konkrečių tiesioginių užsienio investicijų į Sąjungą atvejų, susijusių su įmonėmis, tiekiančiomis technologijas, kurias Europolas arba valstybės narės naudoja arba plėtoja 3 straipsnyje nurodytų nusikaltimų prevencijos ir tyrimo tikslais, poveikį saugumui.

4b. Europolas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/4521a padeda Komisijai ir valstybėms narėms tikrinti numatomą konkrečių tiesioginių užsienio investicijų į Sąjungą atvejų, susijusių su įmonėmis, tiekiančiomis technologijas, įskaitant programinę įrangą arba ypatingos svarbos technologijas, kurias būtų galima taikyti terorizmui remti, Europolo arba valstybių narių naudojamas 3 straipsnyje nurodytų nusikaltimų prevencijos ir tyrimo tikslais, poveikį saugumui.

 

__________________

 

1a 2019 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/452, kuriuo nustatoma tiesioginių užsienio investicijų į Sąjungą tikrinimo sistema (OL L 79I, 2019 3 21, p. 1).

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>66</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 2 punkto e a papunktis (naujas)</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>4 straipsnio 5 a dalis (nauja)</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea) įterpiama ši 5a dalis:

 

„5a. vykdydamas savo užduotis, Europolas užtikrina pagarbą Chartijoje įtvirtintoms pagrindinėms teisėms ir laisvėms;“

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>67</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 3 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>6 straipsnio 1 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3) 6 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

Išbraukta.

1. Konkrečiais atvejais, kai, Europolo nuomone, turėtų būti pradėtas nusikalstamos veikos, kurią apima jo tikslai, tyrimas, naudodamasis nacionaliniais padaliniais, jis paprašo atitinkamos valstybės narės ar valstybių narių kompetentingų institucijų pradėti, vykdyti arba koordinuoti tokį nusikalstamos veikos tyrimą.

 

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>68</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 3 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>6 straipsnio 1 a dalis (nauja)</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-3) 6 straipsnis papildomas šia 1 a dalimi:

 

„1a. Nedarant poveikio 1 daliai, kai, Europolo nuomone, turėtų būti inicijuotas konkrečios nusikalstamos veikos, kuri kenkia su Sąjungos politika susijusiam bendrajam interesui, tačiau nėra tarpvalstybinio pobūdžio, tyrimas, jis per nacionalinį padalinį paprašo atitinkamos valstybės narės kompetentingų institucijų inicijuoti, atlikti arba koordinuoti tokį nusikalstamos veikos tyrimą.“

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>69</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 3 a punktas (naujas)</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>6 straipsnio 2 dalis</Article2>

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

3a) 6 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

2. Nacionaliniai padaliniai nedelsdami praneša Europolui apie atitinkamų valstybių narių kompetentingų institucijų sprendimą dėl prašymų, pateiktų pagal 1 dalį.

2. Nacionaliniai padaliniai nedelsdami praneša Europolui apie atitinkamų valstybių narių kompetentingų institucijų sprendimą dėl prašymų, pateiktų pagal 1 ir 1a dalis.

 (32016R0794)

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>70</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 3 b punktas (naujas)</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>6 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis</Article2>

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

3b) 6 straipsnio 3 dalies įvadinė dalis pakeičiama taip:

3. Jeigu valstybių narių kompetentingos institucijos nusprendžia netenkinti pagal 1 dalį Europolo pateikto prašymo, jos be nepagrįsto delsimo, pageidautina, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, praneša Europolui savo sprendimo priežastis. Tačiau priežastys gali būti nenurodomos, jeigu jas nurodžius:

3. Jeigu valstybių narių kompetentingos institucijos nusprendžia netenkinti pagal 1 ir 1a dalis Europolo pateikto prašymo, jos be nepagrįsto delsimo, pageidautina, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, praneša Europolui savo sprendimo priežastis. Tačiau priežastys gali būti nenurodomos, jeigu jas nurodžius:

 (32016R0794)

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>71</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 3 c punktas (naujas)</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>6 straipsnio 4 dalis</Article2>

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

3c) 6 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

4. Europolas nedelsdamas informuoja Eurojustą apie visus pagal 1 dalį pateiktus prašymus ir visus valstybės narės kompetentingos institucijos sprendimus pagal 2 dalį.

4. Europolas nedelsdamas informuoja Eurojustą ir prireikus Europos prokuratūrą apie visus pagal 1 ir 1a dalis pateiktus prašymus ir visus valstybės narės kompetentingos institucijos sprendimus pagal 2 dalį.

 (Dokumentas 32016R0794)

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>72</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 4 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>7 straipsnio 8 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8. Valstybės narės užtikrina, kad jų finansinės žvalgybos padaliniams, įsteigtiems pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/849*, finansinės informacijos ir analizių srityje būtų leidžiama bendradarbiauti su Europolu pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/1153** 12 straipsnį, visų pirma per jų nacionalinius padalinius, neviršijant jų įgaliojimų ir kompetencijos.

8. Valstybės narės užtikrina, kad jų finansinės žvalgybos padaliniams, įsteigtiems pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/849*, būtų leidžiama atsakyti į deramai pagrįstus prašymus, kuriuos Europolas pateikia pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/1153** 12 straipsnį, per jų nacionalinius padalinius arba, tai valstybei narei leidus, užmezgant tiesioginį ryšį su Europolu dėl finansinės informacijos ir analizių, neviršijant jų įgaliojimų ir kompetencijos.

__________________

__________________

* 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p. 73).

* 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p. 73).

** 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1153, kuria nustatomos taisyklės dėl paprastesnio finansinės ir kitos informacijos naudojimo tam tikrų nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo už jas tikslais ir kuria panaikinamas Tarybos sprendimas 2000/642/TVR (OL L 186, 2019 7 11, p. 122).

** 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1153, kuria nustatomos taisyklės dėl paprastesnio finansinės ir kitos informacijos naudojimo tam tikrų nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo už jas tikslais ir kuria panaikinamas Tarybos sprendimas 2000/642/TVR (OL L 186, 2019 7 11, p. 122).

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>73</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 4 a punktas (naujas)</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>11 straipsnio 1 dalis</Article2>

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

4a) 11 straipsnio 1 dalies a punktas pakeičiamas taip:

a) dviejų trečdalių savo narių balsų dauguma ir vadovaudamasi 12 straipsniu kasmet priima dokumentą, kurį sudaro Europolo daugiametis programavimas ir jos kitų metų metinė darbo programa;

„a) dviejų trečdalių savo narių balsų dauguma ir vadovaudamasi 12 straipsniu kasmet priima bendrąjį programavimo dokumentą, kaip nustatyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/7151a 32 straipsnyje ir susijusiose Komisijos gairėse dėl bendrojo programavimo dokumento, kurį sudaro Europolo daugiametis programavimas ir jo kitų metų metinė darbo programa.

 

__________________

 

1a 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 70 straipsnyje (OL L 122, 2019 5 10, p. 1).“

 (32016R0794)

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>74</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 4 b punktas (naujas)</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>11 straipsnio 1 dalies u a punktas (naujas)</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4b) 11 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo ua punktu:

 

„ua) skiria pagrindinių teisių pareigūną, kuris atlikdamas savo pareigas veikia nepriklausomai.“

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>75</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 4 c punktas (naujas)</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>12 straipsnio 1 dalis</Article2>

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

4c) 12 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

1. Valdyba kasmet ne vėliau kaip kiekvienų metų lapkričio 30 d. priima dokumentą, kurį sudaro Europolo daugiametis programavimas ir metinė darbo programa, remdamasi vykdomojo direktoriaus pateiktu projektu ir atsižvelgdama į Komisijos nuomonę ir dėl daugiamečio programavimo pasikonsultavusi su JPKG. Valdyba dokumentą perduoda Tarybai, Komisijai ir JPKG.

„1. Valdyba kasmet ne vėliau kaip kiekvienų metų lapkričio 30 d. priima bendrąjį programavimo dokumentą, kurį sudaro Europolo daugiametis programavimas ir metinė darbo programa, remdamasi vykdomojo direktoriaus pateiktu projektu ir atsižvelgdama į Komisijos nuomonę ir dėl daugiamečio programavimo pasikonsultavusi su JPKG. Jei valdyba nusprendžia neatsižvelgti į Komisijos nuomonėje pateiktus elementus, ji pateikia išsamų pagrindimą. Ta pati pareiga taikoma elementams, kuriuos vadovaudamasi 51 straipsnio 2 dalies c punktu iškelia JPKG. Valdyba galutinį bendrąjį programavimo dokumentą perduoda Tarybai, Komisijai ir JPKG.“.

 (32016R0794)

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>76</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 4 d punktas (naujas)</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>12 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa</Article2>

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

4d) 12 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

2. Daugiamečiame programavime nustatomas bendras strateginis programavimas, įskaitant tikslus, numatomus rezultatus ir veiklos rezultatų rodiklius. Jame taip pat išdėstomas išteklių planavimas, įskaitant daugiametį biudžetą ir personalą. Jis apima santykių su trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis strategiją

Daugiamečiame programavime nustatomas bendras strateginis programavimas, įskaitant tikslus, numatomus rezultatus ir veiklos rezultatų rodiklius. Jame taip pat išdėstomas išteklių planavimas, įskaitant daugiametį biudžetą ir personalą. Jis apima santykių su trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis strategiją bei jo planuojamą mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą.

 (32016R0794)

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>77</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 4 e punktas (naujas)</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>14 straipsnio 4 dalis</Article2>

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

4e) 14 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

4. Valdyba gali kviesti bet kokį asmenį, kurio nuomonė gali būti svarbi diskusijose, atitinkamais atvejais ir JPKG atstovą, dalyvauti jos posėdyje kaip balso teisės neturintį stebėtoją.

4. Valdyba gali pakviesti bet kurį asmenį, kurio nuomonė gali būti svarbi diskusijoje, dalyvauti jos posėdyje kaip balso teisės neturintį stebėtoją. Du JPKG atstovai kviečiami į visus valdybos posėdžius kaip balso teisės neturintys stebėtojai.

 (32016R0794)

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>78</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 4 f punktas (naujas)</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>16 straipsnio 3 dalis</Article2>

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

4f) 16 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

3. Taryba gali paprašyti vykdomojo direktoriaus pateikti jo pareigų vykdymo ataskaitą.

3. Taryba ir JPKG gali paprašyti vykdomojo direktoriaus pateikti savo pareigų vykdymo ataskaitą.

 (32016R0794)

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>79</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 4 g punktas (naujas)</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>16 straipsnio 5 dalies d punktas</Article2>

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

4g) 16 straipsnio 5 dalies d punktas pakeičiamas taip:

d) daugiamečio programavimo projekto ir metinių darbo programų rengimą ir pateikimą valdybai, pasikonsultavus su Komisija;

d) bendrojo programavimo dokumento, apimančio daugiametį programavimą ir metines darbo programas, projekto rengimą bei jo pateikimą valdybai, pasikonsultavus su Komisija ir JPKG;

 ((32016R0794))

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>80</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 5 punkto a papunkčio ii punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>18 straipsnio 2 dalies e punktas</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) vykdant su šiame reglamente nagrinėjamais klausimais susijusius mokslinius tyrimus ir diegiant inovacijas, siekiant kurti, tobulinti, testuoti ir patvirtinti priemonių kūrimui skirtus algoritmus;

e) vykdant su šiame reglamente nagrinėjamais klausimais susijusius mokslinių tyrimų ir inovacijų projektus, siekiant kurti, tobulinti, testuoti ir patvirtinti algoritmus, kad būtų plėtojamos konkrečios teisėsaugai naudoti skirtos priemonės;

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>81</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 5 punkto a papunkčio ii punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>18 straipsnio 2 dalies f punktas</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f) padedant valstybėms narėms informuoti visuomenę apie įtariamuosius ar nuteistuosius, kurių ieškoma remiantis nacionalinio teismo sprendimu, priimtu dėl Europolo kompetencijai priskiriamos nusikalstamos veikos, ir sudarant palankesnes sąlygas informuoti visuomenę apie tokius asmenis.

f) padedant valstybėms narėms informuoti visuomenę apie įtariamuosius ar nuteistuosius, kurių ieškoma remiantis nacionalinio teismo sprendimu, priimtu dėl Europolo kompetencijai priskiriamos nusikalstamos veikos, ir sudarant visuomenei palankesnes sąlygas apie šiuos asmenis informuoti valstybes nares ir Europolą.

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>82</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 5 punkto b papunktis</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>18 straipsnio 3 a dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3a. Asmens duomenų tvarkymas mokslinių tyrimų ir inovacijų tikslais, nurodytais 2 dalies e punkte, atliekamas įgyvendinant Europolo mokslinių tyrimų ir inovacijų projektus, kuriems nustatomi aiškiai apibrėžti susijusio asmens duomenų tvarkymo tikslai, trukmė ir apimtis ir kuriems taikomos 33a straipsnyje nustatytos papildomos specialios apsaugos priemonės.

3a. Asmens duomenų tvarkymas mokslinių tyrimų ir inovacijų tikslais, nurodytais 2 dalies e punkte, atliekamas įgyvendinant Europolo mokslinių tyrimų ir inovacijų projektus, turinčius aiškiai apibrėžtus tikslus ir paskirtį, be to, jam taikomos 33a straipsnyje nustatytos papildomos specialios apsaugos priemonės, susijusios su asmens duomenų tvarkymo trukme ir apimtimi.

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>83</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 5 punkto c papunktis</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>18 straipsnio 5 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Nedarant poveikio 8 straipsnio 4 daliai ir 18a straipsniui, asmens duomenų kategorijų ir duomenų subjektų, kurių duomenys gali būti renkami ir tvarkomi siekiant kiekvieno iš 2 dalyje nurodytų tikslų, kategorijų sąrašas pateikiamas II priede.

5. Nedarant poveikio 8 straipsnio 4 daliai, 18 straipsnio 2 dalies e punktui ir 18a straipsniui, asmens duomenų kategorijų ir duomenų subjektų, kurių duomenys gali būti renkami ir tvarkomi siekiant kiekvieno iš 2 dalyje nurodytų tikslų, kategorijų sąrašas pateikiamas II priede.

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>84</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 5 punkto d papunktis</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>18 straipsnio 5 a dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) įterpiama 5a dalis:

Išbraukta.

5a. Prieš tvarkydamas duomenis pagal šio straipsnio 2 dalį, Europolas gali laikinai tvarkyti asmens duomenis, gautus pagal 17 straipsnio 1 ir 2 dalis, siekdamas nustatyti, ar tokie duomenys atitinka šio straipsnio 5 dalies reikalavimus, be kita ko, šiuos duomenis palygindamas su visais duomenimis, kuriuos Europolas jau tvarko pagal 5 dalį.

 

Vykdomojo direktoriaus pasiūlymu valdyba, pasikonsultavusi su EDAPP, toliau patikslina su tokių duomenų tvarkymu susijusias sąlygas.

 

Europolas asmens duomenis pagal šią dalį gali tvarkyti ne ilgiau kaip vienus metus arba pagristais atvejais, gavęs išankstinį EDAPP leidimą, ilgesnį laikotarpį, jeigu tai būtina pagal šį straipsnį. Jei iš duomenų tvarkymo rezultatų matyti, kad asmens duomenys neatitinka šio straipsnio 5 dalies reikalavimų, Europolas tuos duomenis ištrina ir atitinkamai informuoja duomenų teikėją.

 

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>85</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 5 punkto c papunktis</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>18 straipsnio 6 dalis</Article2>

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

5a) 6 dalis pakeičiama taip:

6. Europolas gali laikinai tvarkyti duomenis siekdamas nustatyti, ar šie duomenys susiję su jo užduotimis, ir jei taip, dėl kurio iš 2 dalyje nurodytų tikslų. Vykdomojo direktoriaus pasiūlymu valdyba, pasikonsultavusi su EDAPP, toliau tikslina su tokių duomenų tvarkymu susijusias sąlygas, visų pirma sąlygas, susijusias su prieiga prie duomenų ir jų naudojimu, taip pat duomenų laikymo ir sunaikinimo terminais, kurie negali viršyti šešių mėnesių, tinkamai atsižvelgdama į 28 straipsnyje nurodytus principus.

6. Europolas gali laikinai tvarkyti duomenis siekdamas nustatyti, ar šie duomenys susiję su jo užduotimis, ir, jei taip, dėl kurio iš 2 dalyje nurodytų tikslų. Vykdomojo direktoriaus pasiūlymu valdyba, pasikonsultavusi su EDAPP, toliau tikslina su tokių duomenų tvarkymu susijusias sąlygas, visų pirma sąlygas, susijusias su prieiga prie duomenų ir jų naudojimu, taip pat duomenų laikymo ir sunaikinimo terminais, kurie negali viršyti šešių mėnesių, tinkamai atsižvelgdama į Reglamento (ES) 2018/1725 71 straipsnyje nurodytus principus.

 (32016R0794)

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>86</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 5 punkto d a papunktis (naujas)</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>18 straipsnio 6 a dalis (nauja)</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da. įterpiama ši 6a dalis:

 

6a. Prieš tvarkydamas duomenis pagal šio straipsnio 2 dalį, Europolas gali išimties tvarka laikinai tvarkyti asmens duomenis, gautus pagal 17 straipsnio 1 ir 2 dalis, siekdamas vienintelio tikslo – nustatyti, ar tokie duomenys atitinka šio straipsnio 5 dalies reikalavimus, taip pat ir palygindamas šiuos duomenis su visais duomenimis, kuriuos Europolas jau tvarko pagal 5 dalį.

 

Valdyba, remdamasi vykdomojo direktoriaus pasiūlymu ir pasikonsultavusi su EDAPP, dar labiau patikslina su laikinu tokių duomenų tvarkymu susijusias sąlygas.

 

Vadovaudamasis šia dalimi, Europolas gali tvarkyti asmens duomenis tik ne ilgesniu kaip vienų metų laikotarpiu, kuris deramai pagrįstais atvejais gali būti vieną kartą pratęstas iki šešių mėnesių, kai tai proporcinga ir būtina šio straipsnio tikslais. Apie bet kokį maksimalaus duomenų tvarkymo laikotarpio pratęsimą Europolas informuoja EDAPP. Kai laikinas duomenų tvarkymas nebėra proporcingas ir būtinas šio straipsnio tikslais ir bet kuriuo atveju kai pasibaigia maksimalus duomenų tvarkymo laikotarpis, Europolas visam laikui ištrina asmens duomenis, kurie neatitinka šio straipsnio 5 dalies reikalavimų, ir duomenų tvarkymo rezultatus bei atitinkamai informuoja duomenų teikėją.

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>87</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 6 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>18 a straipsnio antraštinė dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Informacijos tvarkymas padedant atlikti nusikalstamų veikų tyrimą

Asmens duomenų tvarkymas padedant atlikti nusikalstamų veikų tyrimą

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>88</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 6 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>18 a straipsnio 1 dalies įžanginė dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Prireikus padėti atlikti konkretų nusikalstamų veikų tyrimą, Europolas gali tvarkyti II priede išvardytoms duomenų subjektų kategorijoms nepriskiriamus asmens duomenis, jeigu:

1. Prireikus prisidėti prie konkretaus vykstančio nusikalstamų veikų tyrimo, Europolas gali tvarkyti II priede išvardytoms duomenų subjektų kategorijoms nepriskiriamus asmens duomenis, jeigu:

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>89</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 6 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>18 a straipsnio 1 dalies a punktas</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) valstybė narė arba Europos prokuratūra pagal 17 straipsnio 1 dalies a punktą Europolui pateikia tyrimo bylos medžiagą, kad jis atliktų operatyvinę analizę ir padėtų atlikti tą konkretų nusikalstamų veikų tyrimą, neviršijant pagal 18 straipsnio 2 dalies c punktą Europolui suteiktų įgaliojimų, ir

a) valstybė narė, Europos prokuratūra arba Eurojustas pagal 17 straipsnio 1 dalies a ir b punktus pateikia Europolui tyrimo bylos medžiagą ir paprašo Europolo prisidėti prie to konkretaus vykstančio nusikalstamų veikų tyrimo, neviršijant pagal 18 straipsnio 2 dalies c punktą Europolui suteiktų įgaliojimų, ir

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>90</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 6 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>18 a straipsnio 1 dalies b punktas</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) Europolas nustato, kad netvarkant asmens duomenų, kurie neatitinka 18 straipsnio 5 dalies reikalavimų, neįmanoma atlikti tyrimo bylos medžiagos operatyvinės analizės. Šis įvertinimas užregistruojamas.

b) Europolas padaro išvadą, kad netvarkant asmens duomenų, kurie neatitinka 18 straipsnio 5 dalies reikalavimų, neįmanoma atlikti tyrimo bylos medžiagos operatyvinės analizės. Šis įvertinimas užregistruojamas ir išsiunčiamas EDAPP susipažinti.

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>91</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 6 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>18 a straipsnio 1 dalies b a papunktis (naujas)</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba) valstybė narė arba Sąjungos organas paprašo atlikti strateginę analizę, patenkančią į Europolo įgaliojimų sritį pagal 18 straipsnio 2 dalies b punktą;

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>92</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 6 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>18 a straipsnio 2 dalies 1 pastraipa</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Europolas gali tvarkyti į tyrimo bylą įtrauktus asmens duomenis tol, kol padeda atlikti konkretų vykdomą nusikalstamų veikų tyrimą, kurio bylos medžiagą valstybė narė arba Europos prokuratūra pateikė pagal 1 dalį, ir tik tam, kad padėtų atlikti tą tyrimą.

2. Europolas gali tvarkyti į tyrimo bylos medžiagą įtrauktus asmens duomenis tol, kol padeda atlikti konkretų vykdomą nusikalstamų veikų tyrimą, kurio bylos medžiagą valstybė narė, Europos prokuratūra arba Eurojustas pateikė pagal 1 dalį, ir tik tam, kad padėtų atlikti tą tyrimą.

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>93</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 6 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>18 a straipsnio 2 dalies 2 pastraipa</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Vykdomojo direktoriaus pasiūlymu valdyba, pasikonsultavusi su EDAPP, toliau patikslina su tokių duomenų tvarkymu susijusias sąlygas.

Išbraukta.

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>94</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 6 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>18 a straipsnio 2 dalies 3 pastraipa</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nedarant poveikio asmens duomenų tvarkymui pagal 18 straipsnio 5a dalį, asmens duomenys, nepriskiriami II priede išvardytoms duomenų subjektų kategorijoms, funkcijų požiūriu atskiriami nuo kitų duomenų ir su jais galima susipažinti tik tada, kai tai būtina padedant atlikti konkretų nusikalstamų veikų tyrimą, dėl kurio jie buvo pateikti.

Išbraukta.

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>95</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 6 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>18 a straipsnio 2 a dalis (nauja)</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Kai Europolas padaro išvadą, jog esama preliminarios informacijos, kad tokie duomenys neproporcingi arba surinkti pažeidžiant pagrindines teises, Europolas jų netvarko ir visam laikui ištrina. Pasibaigus asmens duomenų tvarkymo laikotarpiui, asmens duomenys ištrinami visam laikui.

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>96</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 6 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>18 a straipsnio 3 dalies 1 pastraipa</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Europolui pagal 1 dalį tyrimo bylos medžiagą pateikusios valstybės narės arba Europos prokuratūros prašymu Europolas gali saugoti tą tyrimo bylos medžiagą ir atliktos operatyvinės analizės rezultatus pasibaigus 2 dalyje nustatytam saugojimo laikotarpiui, tačiau tik siekiant užtikrinti kriminalinės žvalgybos proceso teisingumą, patikimumą ir atsekamumą ir tik tol, kol toje valstybėje narėje vyksta su tuo nusikalstamų veikų tyrimu susijęs teismo procesas.

3. Europolui pagal 1 dalį tyrimo bylos medžiagą pateikusios valstybės narės prašymu arba Europos prokuratūros ar Eurojusto prašymu, kaip tinkama, Europolas gali saugoti tą tyrimo bylos medžiagą ir atliktos operatyvinės analizės rezultatus pasibaigus 2 dalyje nustatytam tvarkymo laikotarpiui, tačiau tik siekiant užtikrinti kriminalinės žvalgybos proceso teisingumą, patikimumą ir atsekamumą ir tik tol, kol toje valstybėje narėje arba Europos prokuratūroje ar Eurojuste vyksta su tuo nusikalstamų veikų tyrimu susijęs teismo procesas.

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>97</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 6 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>18 a straipsnio 3 dalies 2 pastraipa</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ta valstybė narė taip pat gali prašyti Europolo saugoti tyrimo bylos medžiagą ir jo atliktos operatyvinės analizės rezultatus pasibaigus 2 dalyje nustatytam saugojimo laikotarpiui, kad būtų užtikrinamas kriminalinės žvalgybos proceso teisingumas, patikimumas ir atsekamumas, ir tik tol, kol kitoje valstybėje narėje vyksta po susijusio nusikalstamų veikų tyrimo pradėtas teismo procesas.

Ta valstybė narė, Europos prokuratūra arba Eurojustas taip pat gali prašyti Europolo saugoti tyrimo bylos medžiagą ir jo atliktos operatyvinės analizės rezultatus pasibaigus 2 dalyje nustatytam saugojimo laikotarpiui, kad būtų užtikrinamas kriminalinės žvalgybos proceso teisingumas, patikimumas ir atsekamumas, ir tik tol, kol kitoje valstybėje narėje vyksta po susijusio nusikalstamų veikų tyrimo pradėtas teismo procesas.

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>98</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 6 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>18 a straipsnio 3 dalies 3 pastraipa</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valdyba, remdamasi vykdomojo direktoriaus pasiūlymu ir pasikonsultavusi su EDAPP, dar labiau patikslina su tokių duomenų tvarkymu susijusias sąlygas. Tokie asmens duomenys funkcijų požiūriu atskiriami nuo kitų duomenų ir su jais galima susipažinti tik tada, kai tai būtina kriminalinės žvalgybos proceso teisingumui, patikimumui ir atsekamumui užtikrinti.

Išbraukta.

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>99</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 6 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>18 a straipsnio 3 a dalis (nauja)</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Valdyba, remdamasi vykdomojo direktoriaus pasiūlymu ir pasikonsultavusi su EDAPP, dar labiau patikslina su asmens duomenų tvarkymu susijusias sąlygas, kaip nustatyta 2 ir 3 dalyse, visų pirma atsižvelgdama į duomenų tvarkymo mastą ir sudėtingumą bei tyrimų tipą ir svarbą. Tokie asmens duomenys funkcijų požiūriu atskiriami nuo kitų duomenų. Su duomenimis, tvarkomais pagal 2 dalį galima susipažinti tik kai tai būtina konkrečios nusikalstamos veikos tyrimui, kuriam jie buvo pateikti, ir kriminalinės žvalgybos proceso teisingumui, patikimumui ir atsekamumui užtikrinti, ir jie saugomi laikantis 3 dalies nuostatų.

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>100</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 6 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>18 a straipsnio 4 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. 1–3 dalys taip pat taikomos tais atvejais, kai Europolas asmens duomenis gauna iš trečiosios šalies, su kuria pagal šio reglamento 25 straipsnio 1 dalies c punktą sudarytas susitarimas remiantis Sprendimo 2009/371/TVR 23 straipsniu arba pagal šio reglamento 25 straipsnio 1 dalies b punktą sudarytas susitarimas remiantis SESV 218 straipsniu arba kuriai taikomas šio reglamento 25 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytas sprendimas dėl tinkamumo, ir kai tokia trečioji šalis Europolui pateikia tyrimo bylos medžiagą, kad būtų atlikta operatyvinė analizė, kuria prisidedama prie Europolo remiamo konkretaus nusikalstamų veikų tyrimo valstybėje narėje ar valstybėse narėse. Kai trečioji šalis Europolui pateikia tyrimo bylos medžiagą, apie tai informuojamas EDAPP. Europolas patikrina, ar asmens duomenų kiekis nėra akivaizdžiai neproporcingas konkrečiam tyrimui valstybėje narėje, kurį Europolas padeda atlikti, ir ar nėra objektyvių įrodymų, iš kurių matyti, kad trečioji šalis bylos medžiagą gavo akivaizdžiai pažeisdama pagrindines teises. Jei Europolas arba EDAPP padaro išvadą, kad yra preliminarios informacijos, jog tokie duomenys yra neproporcingi arba surinkti pažeidžiant pagrindines teises, Europolas jų netvarko. Prieigą prie duomenų, tvarkomų pagal šią dalį, Europolas gali turėti tik jeigu tai būtina siekiant padėti atlikti konkretų nusikalstamų veikų tyrimą valstybėje narėje ar valstybėse narėse. Jais dalijamasi tik Sąjungoje.;

4. 1–3a dalys taip pat taikomos asmens duomenims, įtrauktiems į tyrimo bylos medžiagą, kurią Europolui pateikia trečioji šalis, nurodyta 25 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose, kad būtų atlikta operatyvinė analizė, kuria prisidedama prie Europolo remiamo konkretaus nusikalstamų veikų tyrimo vienoje ar keliose valstybėse narėse, su sąlyga, kad trečioji šalis šiuos duomenis gauna nusikalstamos veikos tyrumo, kuris atliekamas laikantis pagal jos nacionalinę baudžiamąją teisę nustatytų procedūrinių reikalavimų ir apsaugos priemonių, kontekste. Kai trečioji šalis Europolui pateikia tyrimo bylos medžiagą, apie tai informuojamas EDAPP. Europolas patikrina, ar asmens duomenų kiekis nėra akivaizdžiai neproporcingas konkrečiam tyrimui valstybėje narėje, kurį Europolas padeda atlikti, ir ar nėra objektyvių įrodymų, iš kurių matyti, kad trečioji šalis bylos medžiagą gavo akivaizdžiai pažeisdama pagrindines teises. Jei Europolas padaro išvadą, kad yra preliminarios informacijos, jog tokie duomenys yra neproporcingi arba surinkti pažeidžiant pagrindines teises, Europolas jų netvarko ir juos ištrina. Prieigą prie asmens duomenų, tvarkomų pagal šią dalį, Europolas gali turėti tik jeigu tai būtina siekiant padėti atlikti konkretų nusikalstamų veikų tyrimą vienoje ar keliose valstybėse narėse, kuriam jie buvo pateikti. Jais dalijamasi tik Sąjungoje arba, kai būtina, su tarptautinėmis organizacijomis, nurodytomis 25 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose.

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>101</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 7 punkto a papunktis</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>20 straipsnio 2 a dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2a. Nedarant poveikio 19 straipsnio 2 dalyje nustatytiems apribojimams, valstybės narės, įgyvendindamos specialius operatyvinės analizės projektus, nurodytus 18 straipsnio 3 dalyje, gali nustatyti, prie kokios informacijos Europolas gali suteikti tiesioginę prieigą kitoms pasirinktoms valstybėms narėms tvirtesnio bendradarbiavimo atliekant konkrečius tyrimus tikslais.

2a. Nedarant poveikio 19 straipsnio 2 dalyje nustatytiems apribojimams, valstybės narės, įgyvendindamos specialius operatyvinės analizės projektus, nurodytus 18 straipsnio 3 dalyje, ir taikydamos šiame reglamente apibrėžtas asmens duomenų tvarkymo taisykles ir apsaugos priemones, gali nustatyti, prie kokios informacijos Europolas gali suteikti tiesioginę prieigą kitoms pasirinktoms valstybėms narėms tvirtesnio bendradarbiavimo atliekant konkrečius tyrimus tikslais.

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>102</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 7 punkto c papunktis</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>20 straipsnio 5 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Kai pagal nacionalinę teisę Europolo darbuotojams leidžiama pateikti įrodymus, apie kuriuos jie sužinojo atlikdami savo pareigas arba vykdydami savo veiklą, tokius įrodymus valstybėse narėse vykstančio teismo proceso metu gali pateikti tik tie Europolo darbuotojai, kuriuos vykdomasis direktorius įgaliojo tai padaryti.

5. Kai pagal nacionalinę proceso teisę Europolo darbuotojams leidžiama pateikti įrodymus, apie kuriuos jie sužinojo atlikdami savo pareigas arba vykdydami savo veiklą, tokius įrodymus valstybėse narėse vykstančio baudžiamojo proceso metu gali pateikti tik tie Europolo darbuotojai, kuriuos vykdomasis direktorius įgaliojo tai padaryti.

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>103</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 8 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>20 a straipsnio 2 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Europolas aktyviai padeda Europos prokuratūrai atlikti tyrimus ir vykdyti baudžiamąjį persekiojimą ir su ja bendradarbiauja, visų pirma keisdamasis informacija ir teikdamas analitinę paramą.

2. Europos prokuratūrai pateikus prašymą, Europolas aktyviai padeda jai atlikti tyrimus ir su ja bendradarbiauja, visų pirma keisdamasis informacija ir teikdamas analitinę paramą, kol ji nusprendžia, ar pradėti baudžiamąjį persekiojimą, ar kitaip nagrinėti bylą.

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>104</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 8 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>20 a straipsnio 3 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Europolas imasi visų tinkamų priemonių, kad Europos prokuratūra turėtų netiesioginę prieigą prie 18 straipsnio 2 dalies a, b ir c punktuose nurodytais tikslais pateiktos informacijos remiantis sistema „yra atitiktis / nėra atitikties“. 21 straipsnis taikomas mutatis mutandis, išskyrus jo 2 dalį.

3. Europolas imasi visų tinkamų priemonių, kad Europos prokuratūra turėtų netiesioginę prieigą prie 18 straipsnio 2 dalies a, b ir c punktuose nurodytais tikslais pateiktos informacijos remiantis sistema „yra atitiktis / nėra atitikties“. 21 straipsnis taikomas mutatis mutandis, išskyrus jo 2 ir 8 dalis.

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>105</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 9 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>21 straipsnio 8 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8. Jei tvarkydamas su konkrečiu tyrimu ar konkrečiu projektu susijusią informaciją Europolas nustato informaciją, susijusią su galima neteisėta Sąjungos finansiniams interesams kenkiančia veikla, Europolas savo iniciatyva nepagrįstai nedelsdamas tą informaciją pateikia OLAF.

8. Jei tvarkydamas su konkrečiu tyrimu ar projektu susijusią informaciją Europolas nustato informaciją, susijusią su galima neteisėta Sąjungos finansiniams interesams kenkiančia veikla, Europolas nepagrįstai nedelsdamas tą informaciją pateikia OLAF.

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>106</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 9 a punktas (naujas)</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>23 straipsnio 7 dalis</Article2>

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

9a) 23 straipsnio 7 dalis pakeičiamas taip:

7. Valstybėms narėms, Sąjungos įstaigoms, trečiosioms šalims ir tarptautinėms organizacijoms draudžiama toliau perduoti Europolo turimus asmens duomenis, nebent Europolas yra davęs aiškų išankstinį leidimą.

7. Valstybėms narėms, Sąjungos įstaigoms, trečiosioms šalims, tarptautinėms organizacijoms ir privatiems subjektams draudžiama toliau perduoti Europolo turimus asmens duomenis, nebent Europolas yra davęs aiškų išankstinį leidimą.

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>107</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 10 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>24 straipsnio antraštė</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Operatyvinių asmens duomenų perdavimas Sąjungos institucijoms, įstaigoms, organams ir agentūroms

Asmens duomenų perdavimas Sąjungos institucijoms, įstaigoms, organams ir agentūroms

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>108</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 10 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>24 straipsnio 1 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Atsižvelgdamas į visus kitus apribojimus pagal šį reglamentą, ypač pagal 19 straipsnio 2 ir 3 dalis, ir nedarydamas poveikio 67 straipsniui, Europolas operatyvinius asmens duomenis kitai Sąjungos institucijai, įstaigai, organui ar agentūrai perduoda tik tuo atveju, jei duomenys yra būtini teisėtam kitos Sąjungos institucijos, įstaigos, organo ar agentūros užduočių vykdymui.

1. Laikydamasis Reglamento (ES) 2018/1725 71 straipsnio 2 dalies ir atsižvelgdamas į visus kitus apribojimus pagal šį reglamentą, ypač pagal 19 straipsnio 2 ir 3 dalis, ir nedarydamas poveikio 67 straipsniui, Europolas asmens duomenis kitai Sąjungos institucijai, įstaigai, organui ar agentūrai perduoda tik tuo atveju, jei asmens duomenys yra būtini ir jų perdavimas yra proporcingas teisėtam kitos Sąjungos institucijos, įstaigos, organo ar agentūros užduočių vykdymui užtikrinti.

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>109</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 10 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>24 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jei operatyviniai asmens duomenys perduodami gavus kitos Sąjungos institucijos, įstaigos, organo ar agentūros prašymą, už to duomenų perdavimo teisėtumą atsako ir duomenų valdytojas, ir duomenų gavėjas.

2. Gavęs kitos Sąjungos institucijos, įstaigos, organo ar agentūros prašymą perduoti asmens duomenis, Europolas patikrina kitos Sąjungos institucijos, įstaigos, organo ar agentūros kompetenciją. Kilus abejonių dėl šios asmens duomenų perdavimo būtinybės, Europolas prašo duomenų gavėjo pateikti papildomą informaciją.

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>110</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 10 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>24 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Duomenų gavėja Sąjungos institucija, įstaiga, organas ar agentūra užtikrina, kad vėliau galėtų būti patikrinta būtinybė perduoti operatyvinius asmens duomenis.

Duomenų gavėja Sąjungos institucija, įstaiga, organas ar agentūra užtikrina, kad vėliau galėtų būti patikrinta būtinybė perduoti asmens duomenis.

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>111</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 10 punktas</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>24 straipsnio 3 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Duomenų gavėja Sąjungos institucija, įstaiga, organas ar agentūra operatyvinius asmens duomenis tvarko tik tais tikslais, kuriais jie buvo perduoti.

3. Duomenų gavėja Sąjungos institucija, įstaiga, organas ar agentūra asmens duomenis tvarko tik tais tikslais, kuriais jie buvo perduoti.

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>112</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 11 punkto -a papunktis (naujas)</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>25 straipsnio 3 dalis</Article2>

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-a) 3 dalis išbraukiama

3. Europolas savo interneto svetainėje skelbia ir nuolat atnaujina sprendimų dėl tinkamumo, susitarimų, administracinių susitarimų ir kitų dokumentų, susijusių su asmens duomenų perdavimu, kaip nustatyta 1 dalyje, sąrašą.

 

 (32016R0794)

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>113</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 11 punkto -a a papunktis (naujas)</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>25 straipsnio 4 a dalis (nauja)</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

 

 

-aa) įterpiama 4a dalis:

 

„4a. Kai sprendimas dėl tinkamumo nepriimtas, Europolas gali perduoti asmens duomenis trečiajai šaliai arba tarptautinei organizacijai, jeigu:

 

a) teisiškai privalomame dokumente yra numatytos su asmens duomenų apsauga susijusios tinkamos apsaugos priemonės arba

 

b) Europolas, įvertinęs visas su asmens duomenų perdavimu susijusias aplinkybes, padaro išvadą, kad su asmens duomenų apsauga susijusios tinkamos apsaugos priemonės yra numatytos.

Apie duomenų, perduodamų pagal 1 dalies b punktą, kategorijas Europolas informuoja EDAPP. Jei duomenų perdavimas grindžiamas šios dalies b punktu, toks perdavimas įforminamas dokumentais, kuriuos pateikęs prašymą gali gauti EDAPP. Dokumentai apima duomenų perdavimo datą ir laiką bei informaciją apie duomenis gaunančią kompetentingą instituciją, perdavimo pagrindimą ir perduotus asmens duomenis.“

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>114</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 11 punkto a papunktis</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>25 straipsnio 5 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nukrypstant nuo 1 dalies, vykdomasis direktorius gali, atsižvelgdamas į kiekvieną konkretų atvejį, leisti perduoti asmens duomenis arba atskirų kategorijų asmens duomenis trečiosioms šalims ar tarptautinėms organizacijoms, jeigu perdavimas arba susiję perdavimai yra:;

Nukrypstant nuo 1 dalies, vykdomasis direktorius gali, atsižvelgdamas į kiekvieną konkretų atvejį, išimties tvarka leisti perduoti asmens duomenis arba tam tikros kategorijos asmens duomenis trečiosioms šalims ar tarptautinėms organizacijoms, jeigu perdavimas arba susiję perdavimai yra:;

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>115</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 11 punkto b papunkčio įžanginė dalis</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>25 straipsnio 8 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) dalyje išbraukiamas šis sakinys:

b) dalis pakeičiama taip:

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>116</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 11 punkto b papunktis</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>25 straipsnio 8 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei duomenų perdavimas grindžiamas 5 dalimi, toks perdavimas dokumentuojamas ir dokumentai, gavus prašymą, pateikiami EDAPP. Dokumentuose nurodoma duomenų perdavimo data ir laikas, taip pat pateikiama informacija apie gaunančiąją kompetentingą instituciją, perdavimo pagrindimą ir perduotus operatyvinius asmens duomenis.

Tais atvejais, kai duomenų perdavimas grindžiamas 4a arba 5 dalimi, toks perdavimas dokumentuojamas, ir dokumentai, gavus prašymą, pateikiami EDAPP. Dokumentacijoje nurodoma operatyvinių asmens duomenų perdavimo data ir laikas, taip pat informacija apie gaunančiąją kompetentingą instituciją, perdavimo pagrindimą ir perduotus operatyvinius asmens duomenis.

 

Nukrypstant nuo 1 dalies, vykdomasis direktorius gali, atsižvelgdamas į kiekvieną konkretų atvejį, išimties tvarka leisti perduoti asmens duomenis arba atskirų kategorijų asmens duomenis trečiosioms šalims ar tarptautinėms organizacijoms, jeigu perdavimas arba susiję perdavimai yra:“

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>117</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 12 punkto a papunktis</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>26 straipsnio 2 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Europolas gali gauti asmens duomenis tiesiogiai iš privačių subjektų ir tvarkyti tuos asmens duomenis pagal 18 straipsnį, kad galėtų nustatyti visus atitinkamus nacionalinius padalinius, nurodytus 1 dalies a punkte. Europolas nedelsdamas atitinkamiems nacionaliniams padaliniams perduoda asmens duomenis ir visus susijusius tų duomenų tvarkymo rezultatus, būtinus jurisdikcijai nustatyti. Europolas gali pagal 25 straipsnį asmens duomenis ir susijusius tų duomenų tvarkymo rezultatus, būtinus jurisdikcijai nustatyti, perduoti atitinkamiems kontaktiniams punktams ir institucijoms, nurodytiems 1 dalies b ir c punktuose. Europolui nustačius atitinkamus asmens duomenis ir juos perdavus visiems atitinkamiems susijusiems nacionaliniams padaliniams arba jeigu neįmanoma nustatyti kitų atitinkamų nacionalinių padalinių, jis duomenis ištrina, nebent atitinkamas nacionalinis padalinys, kontaktinis punktas ar institucija per keturis mėnesius nuo duomenų perdavimo Europolui vėl pateikia asmens duomenis pagal 19 straipsnio 1 dalį.

2. Kai Europolas gauna asmens duomenis tiesiogiai iš privačių subjektų, jis gali tvarkyti tuos asmens duomenis pagal 18 straipsnį, kad galėtų nustatyti atitinkamus nacionalinius padalinius, nurodytus 1 dalies a punkte. Europolas nedelsdamas atitinkamiems nacionaliniams padaliniams perduoda asmens duomenis ir visus susijusius būtino tų duomenų tvarkymo rezultatus jurisdikcijai nustatyti. Europolas gali pagal 25 straipsnį asmens duomenis ir susijusius būtino tų duomenų tvarkymo rezultatus jurisdikcijai nustatyti, perduoti atitinkamiems kontaktiniams punktams ir institucijoms, nurodytiems 1 dalies b ir c punktuose. Europolui nustačius atitinkamus asmens duomenis ir juos perdavus visiems atitinkamiems susijusiems nacionaliniams padaliniams arba jeigu neįmanoma nustatyti kitų atitinkamų nacionalinių padalinių, jis duomenis ištrina, nebent atitinkamas nacionalinis padalinys, kontaktinis punktas ar institucija per keturis mėnesius nuo duomenų perdavimo Europolui vėl pateikia asmens duomenis pagal 19 straipsnio 1 dalį.

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>118</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 12 punkto b papunktis</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>26 straipsnio 4 dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Jei Europolas asmens duomenis gauna iš privataus subjekto, esančio trečiojoje šalyje, jis tuos duomenis gali perduoti tik valstybei narei arba atitinkamai trečiajai šaliai, su kuria sudarytas susitarimas remiantis Sprendimo 2009/371/TVR 23 straipsniu ar SESV 218 straipsniu arba kuriai taikomas sprendimas dėl tinkamumo, kaip nurodyta šio reglamento 25 straipsnio 1 dalies a punkte. Jei įvykdomos 25 straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatytos sąlygos, Europolas atitinkamai trečiajai šaliai gali perduoti savo analizės ir tokių duomenų patikrinimo rezultatus.

4. Jei Europolas asmens duomenis gauna iš privataus subjekto, esančio trečiojoje šalyje, jis tuos duomenis ir savo analizės bei patikrinimo rezultatus gali perduoti tik valstybei narei arba atitinkamai trečiajai šaliai, su kuria sudarytas susitarimas remiantis Sprendimo 2009/371/TVR 23 straipsniu ar SESV 218 straipsniu arba kuriai taikomas sprendimas dėl tinkamumo, kaip nurodyta šio reglamento 25 straipsnio 1 dalies a punkte. Jei įvykdomos 25 straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatytos sąlygos, Europolas atitinkamai trečiajai šaliai gali perduoti savo analizės ir tokių duomenų patikrinimo rezultatus.

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>119</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 12 punkto c papunktis</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>26 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Nedarant poveikio 67 straipsniui, Europolas gali perduoti asmens duomenis privatiems subjektams kiekvienu konkrečiu atveju, kai tai tikrai būtina, laikantis bet kokių galimų apribojimų, nustatytų pagal 19 straipsnio 2 ir 3 dalis, kai:

5. Nedarant poveikio 67 straipsniui, Europolas neperduoda asmens duomenų privatiems subjektams, nebent, įvertinus kiekvieną konkretų atvejį, pasitvirtintų, kad tai tikrai būtina ir proporcinga, laikantis bet kokių galimų apribojimų, nustatytų pagal 19 straipsnio 2 ir 3 dalis, kai:

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>120</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 12 punkto c papunktis</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>26 straipsnio 5 dalies c punktas</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) perduoti asmens duomenis, kurie yra viešai prieinami, tikrai būtina siekiant vykdyti 4 straipsnio 1 dalies m punkte nurodytą užduotį ir yra įvykdytos šios sąlygos:

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>121</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 12 punkto c papunktis</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>26 straipsnio 6 dalies 1 pastraipos d punktas</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) būtina konkrečiais atvejais, siekiant vykdyti nusikalstamų veikų, kurios priskiriamos Europolo kompetencijai, prevenciją, tyrimą, nustatymą ar traukimą baudžiamojon atsakomybėn už jas; arba

d) būtina konkrečiais atvejais, siekiant vykdyti konkrečios nusikalstamos veikos, kuri priskiriama Europolo kompetencijai, prevenciją, tyrimą, nustatymą ar traukimą baudžiamojon atsakomybėn už ją; arba

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>122</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 12 punkto c papunktis</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>26 straipsnio 6 dalies 2 pastraipa</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Asmens duomenys neperduodami, jeigu vykdomasis direktorius nustato, kad atitinkamo duomenų subjekto pagrindinės teisės ir laisvės yra viršesnės už d ir e punktuose nurodytą viešąjį interesą, dėl kurio duomenis reikia perduoti.

EDAPP nepagrįstai nedelsiant informuojamas apie duomenų perdavimą. Asmens duomenys neperduodami, jeigu vykdomasis direktorius nustato, kad atitinkamo duomenų subjekto pagrindinės teisės ir laisvės yra viršesnės už d ir e punktuose nurodytą viešąjį interesą, dėl kurio duomenis reikia perduoti.

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>123</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalies 12 punkto c papunktis</Article>

<DocAmend2>Reglamentas (ES) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>26 straipsnio 6 dalies 3 pastraipa</Article2>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Duomenų perdavimai negali būti sistemingi, masiniai ar struktūriniai.“

Išbraukta.

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>124</NumAm>

 

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>