SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/794 w odniesieniu do współpracy Europolu z podmiotami prywatnymi, przetwarzania danych osobowych przez Europol w celu wspierania postępowań przygotowawczych oraz roli Europolu w zakresie badań naukowych i innowacji

15.10.2021 - (COM(2020)0796 – C9-0401/2020 – 2020/0349(COD)) - ***I

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Sprawozdawca: Javier Zarzalejos


Procedura : 2020/0349(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A9-0290/2021

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/794 w odniesieniu do współpracy Europolu z podmiotami prywatnymi, przetwarzania danych osobowych przez Europol w celu wspierania postępowań przygotowawczych oraz roli Europolu w zakresie badań naukowych i innowacji

(COM(2020)0796 – C9-0401/2020 – 2020/0349(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

 uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2020)0796),

 uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 88 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C9-0401/2020),

 uwzględniając art. 59 Regulaminu,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A9-0290/2021),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.


Poprawka  1

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Sytuacja w zakresie bezpieczeństwa w Europie ciągle się zmienia, a zagrożenia dla bezpieczeństwa ewoluują i stają się coraz bardziej złożone. Przestępcy oraz terroryści wykorzystują korzyści płynące z transformacji cyfrowej i nowych technologii, jak również ze wzajemnych powiązań między światem fizycznym i cyfrowym oraz zacierających się granic pomiędzy nimi. Kryzys związany z COVID-19 potęguje ten problem, ponieważ przestępcy szybko zaczęli wykorzystywać sytuację kryzysową, dostosowując swoje sposoby działania lub opracowując nowe rodzaje działalności przestępczej. Terroryzm nadal stanowi istotne zagrożenie dla wolności i sposobu funkcjonowania Unii i życia jej obywateli.

(2) Sytuacja w zakresie bezpieczeństwa w Europie ciągle się zmienia, a zagrożenia dla bezpieczeństwa ewoluują i stają się coraz bardziej złożone. Przestępcy oraz terroryści wykorzystują zdolności oferowane przez transformację cyfrową i nowe technologie, w tym wzajemne powiązania między światem fizycznym i cyfrowym oraz zacierające się granice pomiędzy nimi, a także możliwości ukrycia popełnianych przestępstw lub tożsamości dzięki użyciu coraz bardziej wyszukanych technik. Przestępcy w sytuacji kryzysowej wykazali się zdolnością do dostosowania swoich sposobów działania lub opracowania nowych rodzajów działalności przestępczej, w tym zwiększenia różnorodności i poszerzenia zasięgu swojej działalności przestępczej przez umiejętne wykorzystanie narzędzi technologicznych. Terroryzm nadal stanowi istotne zagrożenie dla wolności i sposobu funkcjonowania Unii i życia jej obywateli.

Poprawka  2

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Zagrożenia te rozprzestrzeniają się ponad granicami i ułatwiają popełnianie różnych rodzajów przestępstw, a także przejawiają się w działalności zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się przestępczością wielorodzajową, które angażują się w różnorodne działania przestępcze. Działania na szczeblu krajowym nie wystarczą, aby sprostać tym transgranicznym zagrożeniom bezpieczeństwa, a organy ścigania państw członkowskich w coraz większym stopniu wykorzystują wsparcie i wiedzę fachową oferowane przez Europol w walce z poważną przestępczością i terroryzmem. Od momentu wejścia w życie rozporządzenia (UE) 2016/794 operacyjne znaczenie zadań realizowanych przez Europol diametralnie się zmieniło. Nowa sytuacja pod względem zagrożeń ma również wpływ na wsparcie, jakiego państwa członkowskie potrzebują i oczekują od Europolu w zakresie zapewniania bezpieczeństwa obywateli.

(3) Zagrożenia te rozprzestrzeniają się ponad granicami i ułatwiają popełnianie różnych rodzajów przestępstw, a także przejawiają się w działalności zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się przestępczością wielorodzajową, które angażują się w różnorodne działania przestępcze. Działania na szczeblu krajowym i współpraca transgraniczna nie wystarczą, aby sprostać tym transgranicznym zagrożeniom bezpieczeństwa, a organy ścigania państw członkowskich w coraz większym stopniu wykorzystują wsparcie i wiedzę fachową oferowane przez Europol, aby zapobiegać poważnej przestępczości i terroryzmowi oraz je zwalczać. Od momentu wejścia w życie rozporządzenia (UE) 2016/794 operacyjne znaczenie zadań realizowanych przez Europol znacznie wzrosło. Nowa sytuacja pod względem zagrożeń ma również wpływ na zakres i rodzaj wsparcia, jakiego państwa członkowskie potrzebują i oczekują od Europolu w zakresie zapewniania bezpieczeństwa obywateli.

Poprawka  3

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a) Dodatkowe zadania powierzone Europolowi na mocy niniejszego rozporządzenia powinny umożliwić Europolowi lepsze wspieranie krajowych organów ścigania przy jednoczesnym pełnym zachowaniu obowiązków państw członkowskich w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego określonych w art. 4 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej. Umocniony mandat Europolu powinien być zrównoważony wzmocnionymi zabezpieczeniami w odniesieniu do praw podstawowych oraz większą rozliczalnością, odpowiedzialnością i nadzorem, w tym nadzorem parlamentarnym. Aby Europol mógł wypełniać swój mandat, jego dodatkowym kompetencjom i zadaniom powinny towarzyszyć odpowiednie zasoby ludzkie i finansowe.

Poprawka  4

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Ponieważ Europa stoi w obliczu rosnących zagrożeń ze strony zorganizowanych grup przestępczych i ataków terrorystycznych, skuteczna reakcja organów ścigania musi obejmować dostępność dobrze wyszkolonych, interoperacyjnych zespołów reagowania kryzysowego, które specjalizują się w kontroli sytuacji kryzysowych. Jednostki ścigania państw członkowskich współpracują w Unii na podstawie decyzji Rady 2008/61753. Europol powinien być w stanie zapewnić wsparcie tym zespołom reagowania kryzysowego, m.in. poprzez udzielanie wsparcia operacyjnego, technicznego i finansowego.

(4) Ponieważ Europa stoi w obliczu rosnących zagrożeń ze strony zorganizowanych grup przestępczych i ataków terrorystycznych, skuteczna reakcja organów ścigania musi obejmować dostępność dobrze wyszkolonych, interoperacyjnych zespołów reagowania kryzysowego, które specjalizują się w kontroli spowodowanych przez człowieka sytuacji kryzysowych stanowiących poważne bezpośrednie zagrożenie fizyczne dla ludzi, mienia, infrastruktury lub instytucji, przy czym chodzi tu w szczególności o branie zakładników, bezprawne zawładnięcie statkiem powietrznym i podobne zdarzenia. Te jednostki ścigania państw członkowskich współpracują w Unii na podstawie decyzji Rady 2008/61753. Europol powinien być w stanie zapewnić wsparcie tym zespołom reagowania kryzysowego, m.in. poprzez udzielanie wsparcia operacyjnego, technicznego i finansowego. Takie wsparcie zawsze uzupełnia wysiłki podejmowane przez państwa członkowskie w celu zapewnienia bezpieczeństwa swoim obywatelom.

__________________

__________________

53 Decyzja Rady 2008/617/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie usprawnienia współpracy pomiędzy specjalnymi jednostkami interwencyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej w sytuacjach kryzysowych (Dz.U. L 210 z 6.8.2008).

53 Decyzja Rady 2008/617/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie usprawnienia współpracy pomiędzy specjalnymi jednostkami interwencyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej w sytuacjach kryzysowych (Dz.U. L 210 z 6.8.2008, s. 73).

Poprawka  5

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) W ostatnich latach dochodziło do ataków cybernetycznych na dużą skalę skierowanych przeciwko podmiotom publicznym i prywatnym w wielu jurysdykcjach w Unii i poza nią, mających wpływ na różne sektory, w tym transport, służba zdrowia i usługi finansowe. W połączonym wzajemnie środowisku nie można oddzielać od siebie cyberprzestępczości i cyberbezpieczeństwa. Zapobieganie takim działaniom, prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawie tych działań oraz ściganie ich to czynności wspierane dzięki koordynacji i współpracy odpowiednich podmiotów, m.in. Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni („ENISA”), właściwych organów ds. bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych („organów ds. bezpieczeństwa sieci i informacji”) określonych w dyrektywie (UE) 2016/114854, organów ścigania oraz podmiotów prywatnych. Aby zapewnić skuteczną współpracę między wszystkimi właściwymi podmiotami na szczeblu unijnym i krajowym w zakresie cyberataków i zagrożeń bezpieczeństwa, Europol powinien współpracować z ENISA poprzez wymianę informacji i zapewnianie wsparcia analitycznego.

(5) W ostatnich latach cyberataki na dużą skalę, w tym ataki z państw trzecich, były skierowane przeciwko podmiotom publicznym i prywatnym w wielu jurysdykcjach w Unii i poza nią, wywierając wpływ na różne sektory, w tym transport, służbę zdrowia i usługi finansowe. Zapobieganie takim działaniom, ich wykrywanie, prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawie tych działań oraz ściganie ich to czynności wspierane dzięki koordynacji i współpracy odpowiednich podmiotów, m.in. Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni („ENISA”), właściwych organów ds. bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych („organów ds. bezpieczeństwa sieci i informacji”) określonych w dyrektywie (UE) 2016/114854, organów ścigania oraz podmiotów prywatnych. Aby zapewnić skuteczną współpracę między wszystkimi właściwymi podmiotami na szczeblu unijnym i krajowym w zakresie cyberataków i zagrożeń cyberbezpieczeństwa, Europol powinien współpracować z ENISA – w ramach ich odpowiednich zakresów działania – poprzez wymianę informacji i zapewnianie wsparcia analitycznego.

__________________

__________________

54 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii (Dz.U. L 194 z 19.7.2016, s. 1–30).

54 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii (Dz.U. L 194 z 19.7.2016, s. 1).

Poprawka  6

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Przestępcy wysokiego ryzyka odgrywają wiodącą rolę w siatkach przestępczych i stwarzają duże zagrożenie wynikające z poważnych przestępstw przeciwko bezpieczeństwu wewnętrznemu Unii. Aby zwalczać zorganizowane grupy przestępcze wysokiego ryzyka i ich czołowych członków, Europol powinien mieć możliwość wspierania państw członkowskich w ukierunkowywaniu ich działań dochodzeniowych na identyfikację tych osób, ich działalność przestępczą oraz członków ich siatek przestępczych.

(6) Przestępcy wysokiego ryzyka odgrywają wiodącą rolę w siatkach przestępczych i stwarzają duże zagrożenie wynikające z poważnych przestępstw przeciwko bezpieczeństwu wewnętrznemu Unii. Aby zwalczać zorganizowane grupy przestępcze wysokiego ryzyka i ich czołowych członków, Europol powinien mieć możliwość wspierania państw członkowskich w ukierunkowywaniu ich działań dochodzeniowych na identyfikację tych osób, ich działalności przestępczej i aktywów finansowych oraz członków ich siatek przestępczych, a także osób należących do krajowych instytucji politycznych i finansowych zaangażowanych w przestępstwa za pośrednictwem systemów korupcji.

Poprawka  7

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Zagrożenia, jakie pociąga za sobą poważna przestępczość, wymagają skoordynowanej, spójnej reakcji obejmującej wiele dziedzin i agencji. Europol powinien móc ułatwiać i wspierać takie inicjatywy w zakresie bezpieczeństwa oparte na danych wywiadowczych, podejmowane przez państwa członkowskie w celu identyfikacji, ustalenia priorytetów i reagowania na zagrożenia wynikające z poważnej przestępczości, np. w ramach europejskiej multidyscyplinarnej platformy przeciwko zagrożeniom przestępstwami. Europol powinien móc zapewniać wsparcie administracyjne, logistyczne, finansowe i operacyjne dla takich działań przez pomaganie w identyfikacji przekrojowych priorytetów i realizacji horyzontalnych celów strategicznych w zakresie zwalczania poważnych przestępstw.

(7) Zagrożenia, jakie pociąga za sobą poważna przestępczość, wymagają skoordynowanej, spójnej reakcji obejmującej wiele dziedzin i agencji. Europol powinien móc ułatwiać i wspierać takie działania operacyjne i strategiczne podejmowane przez państwa członkowskie w celu identyfikacji, ustalenia priorytetów i reagowania na zagrożenia wynikające z poważnej przestępczości, np. w ramach europejskiej multidyscyplinarnej platformy przeciwko zagrożeniom przestępstwami. Europol powinien móc zapewniać wsparcie administracyjne, logistyczne, finansowe i operacyjne dla takich działań przez pomaganie w identyfikacji przekrojowych priorytetów i realizacji horyzontalnych celów strategicznych w zakresie zwalczania poważnych przestępstw.

Poprawka  8

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) System Informacyjny Schengen (SIS) utworzony w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/18625556 jest podstawowym narzędziem utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Europol, jako centrum wymiany informacji w Unii, otrzymuje i przechowuje wartościowe informacje od państw trzecich i organizacji międzynarodowych dotyczące osób podejrzanych o udział w przestępstwach wchodzących w zakres działania Europolu. Po konsultacjach z państwami członkowskimi Europol powinien mieć możliwość wprowadzania danych dotyczących tych osób do SIS, tak aby udostępniać je bezpośrednio i w czasie rzeczywistym użytkownikom końcowym SIS.

(8) System Informacyjny Schengen (SIS) utworzony w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/186255 jest podstawowym narzędziem utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Europol, jako centrum wymiany informacji w Unii, otrzymuje i przechowuje wartościowe informacje od państw trzecich i organizacji międzynarodowych dotyczące osób podejrzanych o udział w przestępstwach podlegających kompetencji Europolu lub skazanych za takie przestępstwa. Po konsultacjach z państwami członkowskimi Europol powinien mieć możliwość wprowadzania wpisów dotyczących tych osób do SIS zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1862, pod warunkiem że są one obywatelami państw trzecich oraz że informacje te otrzymano od państwa trzeciego, którego dotyczy decyzja Komisji stwierdzająca, że zapewnia ono odpowiedni poziom ochrony danych („decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony”), od państwa trzeciego, z którym Unia zawarła umowę międzynarodową na mocy art. 218 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) obejmującą przekazywanie danych osobowych do celów egzekwowania prawa, lub od państwa trzeciego, z którym Europol zawarł umowę o współpracy umożliwiającą wymianę danych osobowych przed wejściem w życie rozporządzenia (UE) 2016/794. W przypadku otrzymania informacji od innego państwa trzeciego Europol powinien mieć możliwość wprowadzania wpisów do SIS, jeżeli takie państwo trzecie potwierdziło te informacje lub jeżeli przekazane informacje dotyczą przestępstwa terrorystycznego lub przestępczości zorganizowanej. Europol powinien mieć możliwość wprowadzania wpisów do SIS, tak aby udostępniać je bezpośrednio i w czasie rzeczywistym użytkownikom końcowym SIS pierwszej linii kontroli, takim jak funkcjonariusze straży granicznej lub policji niemający dostępu do systemu informacyjnego Europolu i listy ostrzegawczej ETIAS, które również służą do udostępniania takich informacji. Wpisy powinny być wprowadzane do SIS przez Europol przy pełnym poszanowaniu praw podstawowych i przepisów dotyczących ochrony danych.

__________________

__________________

55 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1862 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, zmiany i uchylenia decyzji Rady 2007/533/WSiSW oraz uchylenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1986/2006 i decyzji Komisji 2010/261/UE (Dz.U. L 312 z 7.12.2018, s. 56–106).

55 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1862 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, zmiany i uchylenia decyzji Rady 2007/533/WSiSW oraz uchylenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1986/2006 i decyzji Komisji 2010/261/UE (Dz.U. L 312 z 7.12.2018, s. 56).

56 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1862 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, zmiany i uchylenia decyzji Rady 2007/533/WSiSW oraz uchylenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1986/2006 i decyzji Komisji 2010/261/UE (Dz.U. L 312 z 7.12.2018, s. 56–106).

 

Poprawka  9

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a) Ze względu na swoją wiedzę fachową i potencjał analityczny Europol ma do odegrania ważną rolę we wspieraniu państw członkowskich w zwalczaniu poważnej przestępczości i terroryzmu. Aby zapewnić lepszą współpracę między państwami członkowskimi a Interpolem zgodnie z prawem unijnym i międzynarodowym, Europol powinien aktywnie monitorować i oceniać czerwone alerty publikowane przez Interpol na wniosek państw trzecich oraz powiadamiać państwa członkowskie, Europejską Służbę Działań Zewnętrznych i Komisję o uzasadnionych podejrzeniach, że dany alert wydano z naruszeniem art. 3 konstytucji Interpolu.

Poprawka  10

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Europol odgrywa ważną rolę we wspieraniu mechanizmu oceny i monitorowania w celu weryfikacji stosowania dorobku Schengen zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 1053/2013. Biorąc pod uwagę potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa wewnętrznego Unii, Europol powinien wnosić wkład w postaci swojej wiedzy fachowej, analiz, sprawozdań i innych istotnych informacji do całego procesu oceny i monitorowania, od programowania po kontrole na miejscu i działania następcze. Powinien także zapewniać wsparcie przy opracowywaniu i aktualizowaniu narzędzi do oceny i monitorowania.

(9) Europol odgrywa ważną rolę we wspieraniu mechanizmu oceny i monitorowania w celu weryfikacji stosowania dorobku Schengen zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 1053/2013. Europol powinien zatem, na żądanie, wnosić wkład w postaci swojej wiedzy fachowej, analiz, sprawozdań i innych istotnych informacji do całego mechanizmu oceny Schengen, od programowania po kontrole na miejscu i działania następcze. Powinien także zapewniać wsparcie przy opracowywaniu i aktualizowaniu narzędzi do oceny i monitorowania.

Poprawka  11

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) Oceny ryzyka stanowią kluczowy element zdolności przewidywania nowych tendencji oraz podejścia do nowych zagrożeń wynikających z poważnej przestępczości i terroryzmu. Aby wesprzeć Komisję i państwa członkowskie w przeprowadzaniu skutecznych ocen ryzyka, Europol powinien oferować analizy ocen zagrożenia w oparciu o posiadane informacje dotyczące zjawisk i tendencji przestępczych, niezależnie od przepisów prawa Unii dotyczących zarządzania ryzykiem celnym.

(10) Oceny ryzyka przyczyniają się do przewidywania nowych tendencji oraz zagrożeń wynikających z poważnej przestępczości i terroryzmu. Europol powinien oferować państwom członkowskim analizy ocen zagrożenia w oparciu o posiadane przez siebie informacje na temat zjawisk i tendencji przestępczych, niezależnie od przepisów prawa Unii dotyczących zarządzania ryzykiem celnym.

Poprawka  12

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Aby pomóc w pełnym wykorzystaniu potencjału finansowania unijnego przeznaczonego na badania dotyczące bezpieczeństwa i ukierunkowaniu go na spełnianie potrzeb w dziedzinie ścigania przestępstw, Europol powinien wspierać Komisję w identyfikowaniu głównych zagadnień badawczych oraz opracowaniu i realizacji unijnych programów ramowych w zakresie badań naukowych i innowacji, które są istotne z punktu widzenia celów Europolu. W przypadku gdy Europol wspiera Komisję w identyfikowaniu kluczowych zagadnień badawczych oraz opracowywaniu i realizacji unijnego programu ramowego, zgodnie z zasadą konfliktu interesów nie powinien otrzymywać finansowania w ramach tego programu.

(11) Aby pomóc w pełnym wykorzystaniu potencjału finansowania unijnego przeznaczonego na badania dotyczące bezpieczeństwa i ukierunkowaniu go na spełnianie potrzeb w dziedzinie ścigania przestępstw, Europol powinien wspierać Komisję w identyfikowaniu głównych zagadnień badawczych oraz opracowaniu i realizacji unijnych programów ramowych w zakresie badań naukowych i innowacji, które są istotne z punktu widzenia celów Europolu. Aby uniknąć konfliktu interesów, Europol nie powinien otrzymywać finansowania z unijnych programów ramowych, w których opracowywaniu lub realizacji odgrywa aktywną rolę.

Poprawka  13

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Unia i państwa członkowskie mają możliwość przyjmowania środków ograniczających w odniesieniu do bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze względu na bezpieczeństwo lub porządek publiczny. W związku z tym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/45257 ustanowiono ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii, dzięki którym państwa członkowskie oraz Komisja otrzymały narzędzia do kompleksowego przeciwdziałania zagrożeniom dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego. W ramach oceny spodziewanych skutków dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego Europol powinien wspierać kontrole szczególnych przypadków bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii, które dotyczą przedsiębiorstw dostarczających technologie wykorzystywane lub opracowywane przez Europol lub przez państwa członkowskie w celu zapobiegania przestępstwom i prowadzenia w ich sprawie postępowań przygotowawczych.

(12) Unia i państwa członkowskie mają możliwość przyjmowania środków ograniczających w odniesieniu do bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze względu na bezpieczeństwo lub porządek publiczny. W związku z tym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/45257 ustanowiono ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii, dzięki którym państwa członkowskie oraz Komisja otrzymały narzędzia do kompleksowego przeciwdziałania zagrożeniom dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w powstające technologie wymagają szczególnej uwagi, gdyż mogą mieć daleko idące skutki dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, w szczególności gdy takie technologie są wdrażane przez organy ścigania. Ze względu na rolę Europolu w zakresie monitorowania pojawiających się technologii oraz aktywne zaangażowanie Europolu w rozwój nowych sposobów wykorzystywania takich technologii do celów ścigania przestępstw, w szczególności za pośrednictwem laboratorium innowacji i centrum innowacji, Europol ma szeroką wiedzę na temat możliwości, jakie wiążą się z takimi technologiami, a także na temat ryzyka związanego z ich użytkowaniem. Europol powinien zatem wspierać państwa członkowskie i Komisję w kontrolowaniu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii, które dotyczą przedsiębiorstw dostarczających technologie, w tym oprogramowanie, wykorzystywane przez Europol lub przez państwa członkowskie w celu zapobiegania przestępstwom objętym zakresem celów Europolu i prowadzenia w ich sprawie postępowań przygotowawczych, lub technologie krytyczne, które mogą być wykorzystywane do ułatwiania terroryzmu. W tym kontekście wiedza fachowa Europolu powinna się przydać przy kontrolowaniu bezpośrednich inwestycji zagranicznych i powiązanych zagrożeń dla bezpieczeństwa. W szczególności należy wziąć pod uwagę to, czy inwestor zagraniczny był już zaangażowany w działalność mającą wpływ na bezpieczeństwo w państwie członkowskim, czy istnieje poważne ryzyko, że dany inwestor zagraniczny angażuje się w nielegalną działalność lub działalność przestępczą, a także czy inwestor zagraniczny znajduje się pod bezpośrednią lub pośrednią kontrolą rządu państwa trzeciego, w tym za sprawą dotacji.

__________________

__________________

57 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/452 z dnia 19 marca 2019 r. ustanawiające ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii (Dz.U. L 79 I z 21.3.2019, s. 1–14).

57 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/452 z dnia 19 marca 2019 r. ustanawiające ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii (Dz.U. L 79 I z 21.3.2019, s. 1).

Poprawka  14

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) Jednym z celów Europolu jest wspieranie i wzmacnianie działania i wzajemnej współpracy właściwych organów państw członkowskich w zakresie zapobiegania formom przestępczości mającym wpływ na wspólny interes objęty polityką Unii i zwalczania ich. Aby wzmocnić to wsparcie, Europol powinien mieć możliwość zwracania się do właściwych organów państwa członkowskiego o wszczęcie, przeprowadzenie lub koordynację postępowania przygotowawczego w sprawie przestępstwa, które ma wpływ na wspólny interes objęty polityką Unii, nawet jeżeli dane przestępstwo nie ma charakteru transgranicznego. Europol powinien informować o takich wnioskach Eurojust.

(14) Jednym z celów Europolu jest wspieranie i wzmacnianie działania i wzajemnej współpracy właściwych organów państw członkowskich w zakresie zapobiegania formom przestępczości mającym wpływ na wspólny interes objęty polityką Unii i zwalczania ich. Aby wzmocnić to wsparcie, Europol powinien mieć możliwość zwracania się do właściwych organów państwa członkowskiego o wszczęcie, przeprowadzenie lub koordynację postępowania przygotowawczego w sprawie przestępstwa, które ma wpływ na wspólny interes objęty polityką Unii, nawet jeżeli dane przestępstwo nie ma charakteru transgranicznego. Europol powinien informować Eurojust i w stosownych przypadkach Prokuraturę Europejską (EPPO) o takich wnioskach.

Poprawka  15

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) Podawanie do wiadomości publicznej tożsamości i niektórych danych osobowych osób podejrzanych lub skazanych, które są poszukiwane na podstawie orzeczenia sądowego państwa członkowskiego, zwiększa szanse na zlokalizowanie i aresztowanie takich osób. W celu wsparcia państw członkowskich w realizacji tego zadania Europol powinien mieć możliwość publikowania na swojej stronie internetowej informacji o najbardziej poszukiwanych w Europie uciekinierach, którzy popełnili przestępstwa podlegającego kompetencjom Europolu, a także móc ułatwiać przekazywanie informacji o tych osobach przez obywateli.

(15) Podawanie do wiadomości publicznej tożsamości i niektórych danych osobowych osób podejrzanych lub skazanych, które są poszukiwane na podstawie orzeczenia sądowego państwa członkowskiego, zwiększa szanse na zlokalizowanie i aresztowanie takich osób. W celu wsparcia państw członkowskich w realizacji tego zadania Europol powinien mieć możliwość publikowania na swojej stronie internetowej informacji o najbardziej poszukiwanych w Europie uciekinierach, którzy popełnili przestępstwa podlegające kompetencjom Europolu, a także móc ułatwiać przekazywanie informacji o tych osobach przez obywateli Europolowi lub właściwym organom krajowym.

Poprawka  16

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) W celu zapewnienia, aby przetwarzanie danych osobowych przez Europol ograniczało się do kategorii osób, w odniesieniu do których można przetwarzać dane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, Europol powinien mieć możliwość weryfikowania, czy dane osobowe otrzymane w kontekście zwalczania przestępstw wchodzących w zakres celów Europolu i zapobiegania im dotyczą osób należących do jednej z tych kategorii. W tym celu Europol powinien móc przeprowadzać wstępną analizę otrzymywanych danych osobowych wyłącznie w celu ustalenia, czy dane te dotyczą osób należących do tych kategorii osób. Europol powinien zatem mieć możliwość filtrowania danych poprzez porównywanie ich z danymi, które już posiada. Taka wstępna analiza powinna mieć miejsce zanim Europol rozpocznie przetwarzanie danych na potrzeby analizy przekrojowej, strategicznej lub operacyjnej lub wymiany informacji. Jeżeli z analizy wstępnej wynika, że dane osobowe nie dotyczą osób należących do kategorii osób, w odniesieniu do których dane można przetwarzać zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, Europol powinien usunąć te dane.

(16) W celu zapewnienia, aby przetwarzanie danych osobowych przez Europol ograniczało się do kategorii osób, w odniesieniu do których można przetwarzać dane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, Europol powinien mieć możliwość weryfikowania, czy dane osobowe otrzymane w kontekście zwalczania przestępstw wchodzących w zakres celów Europolu i zapobiegania im dotyczą osób należących do jednej z tych kategorii. W tym celu Europol powinien móc przeprowadzać wstępną analizę otrzymywanych danych osobowych wyłącznie w celu ustalenia, czy dane te dotyczą osób należących do tych kategorii osób, poprzez porównywanie ich z danymi, które już posiada, bez dalszej analizy danych pod kątem dodatkowych tropów na tym etapie. Taka wstępna analiza powinna mieć miejsce zanim Europol rozpocznie przetwarzanie danych na potrzeby analizy przekrojowej, strategicznej lub operacyjnej lub wymiany informacji i odrębnie od tego przetwarzania oraz po ustaleniu przez Europol, że określone dane są istotne i niezbędne do realizacji jego zadań.

Poprawka  17

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16a) W wyniku nowych informacji dostępnych w kontekście postępowań przygotowawczych, na przykład na temat dodatkowych podejrzanych, z czasem kategoryzacja danych osobowych w określonym zbiorze danych może się zmienić. Z tego względu Europol powinien mieć wyjątkowo możliwość przetwarzania danych osobowych w celu ustalenia kategorii osób, których dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jeden rok. Europol powinien móc przedłużyć do najwyżej sześciu miesięcy maksymalny okres przetwarzania danych w należycie uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem, że przedłużenie tego okresu jest niezbędne i proporcjonalne. O przedłużeniu tego okresu należy poinformować Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD). Europol powinien usunąć stosowne dane osobowe w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych do celów ustalenia kategorii osób, których dane dotyczą, nie jest już niezbędne i uzasadnione, a także każdorazowo po upływie maksymalnego okresu przetwarzania.

Poprawka  18

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17) Dane gromadzone w ramach postępowań przygotowawczych stają się coraz obszerniejsze i coraz bardziej złożone. Państwa członkowskie przekazują Europolowi duże i złożone zbiory danych, zwracając się do Europolu o przeprowadzenie analizy operacyjnej w celu wykrycia powiązań z innymi przestępstwami i przestępcami w innych państwach członkowskich oraz poza granicami Unii. Państwa członkowskie nie są w stanie same wykryć takich powiązań transgranicznych w drodze własnej analizy danych. Europol powinien mieć możliwość wspierania postępowań przygotowawczych prowadzonych przez państwa członkowskie poprzez przetwarzanie dużych i złożonych zbiorów danych w celu wykrywania takich powiązań transgranicznych, jeżeli spełnione są rygorystyczne wymogi określone w niniejszym rozporządzeniu. Europol powinien mieć możliwość przetwarzania tych zbiorów danych, które organy krajowe pozyskały w ramach tego postępowania przygotowawczego zgodnie z wymogami proceduralnymi i zabezpieczeniami mającymi zastosowanie na podstawie ich krajowego prawa karnego, a następnie przekazały Europolowi, w przypadku gdy jest to konieczne do skutecznego wspierania konkretnego postępowania przygotowawczego w danym państwie członkowskim. Jeżeli państwo członkowskie udostępnia Europolowi akta sprawy związane z postępowaniem, wnioskując o wsparcie Europolu w konkretnym postępowaniu przygotowawczym, Europol powinien mieć możliwość przetworzenia wszystkich danych zawartych w tych aktach, o ile odbywa się to w ramach wsparcia konkretnego postępowania przygotowawczego. Europol powinien również mieć możliwość przetwarzania danych osobowych, które są niezbędne do udzielenia przez niego wsparcia w ramach konkretnego postępowania przygotowawczego prowadzonego w państwie członkowskim, jeżeli dane te pochodzą z państwa trzeciego, pod warunkiem że w odniesieniu do danego państwa trzeciego Komisja wydała decyzję, w której uznała je za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych („decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony”) albo – w przypadku braku takiej decyzji – na mocy umowy międzynarodowej zawartej przez Unię na podstawie art. 218 TFUE lub umowy o współpracy umożliwiającej wymianę danych osobowych zawartej między Europolem a tym państwem trzecim przed wejściem w życie rozporządzenia (UE) 2016/794 oraz pod warunkiem, że to państwo trzecie pozyskało te dane w ramach postępowania przygotowawczego, zgodnie z wymogami proceduralnymi i zabezpieczeniami mającymi zastosowanie na podstawie ich krajowego prawa karnego.

(17) Dane gromadzone w ramach postępowań przygotowawczych stają się coraz obszerniejsze i coraz bardziej złożone. Państwa członkowskie przekazują Europolowi duże i złożone zbiory danych, zwracając się do Europolu o przeprowadzenie analizy operacyjnej w celu wykrycia powiązań z innymi przestępstwami i przestępcami w innych państwach członkowskich oraz poza granicami Unii. Państwa członkowskie mogą mniej skutecznie same wykryć takie powiązania transgraniczne w drodze własnej analizy danych. Europol powinien mieć zatem możliwość wspierania postępowań przygotowawczych prowadzonych przez państwa członkowskie poprzez przetwarzanie dużych i złożonych zbiorów danych w celu wykrywania takich powiązań transgranicznych, jeżeli spełnione są rygorystyczne wymogi i zabezpieczenia określone w niniejszym rozporządzeniu. Europol powinien mieć możliwość przetwarzania tych zbiorów danych, które organy krajowe pozyskały w ramach tego postępowania przygotowawczego zgodnie z wymogami proceduralnymi i zabezpieczeniami mającymi zastosowanie na podstawie ich krajowego prawa karnego, a następnie przekazały Europolowi, w przypadku gdy jest to konieczne do skutecznego wspierania konkretnego postępowania przygotowawczego w danym państwie członkowskim lub gdy państwo członkowskie lub organ Unii zwraca się o analizę strategiczną w ramach zakresu działania Europolu. Jeżeli państwo członkowskie, EPPO lub Eurojust udostępniają Europolowi akta sprawy związane z postępowaniem, wnioskując o wsparcie ze strony Europolu w konkretnym postępowaniu przygotowawczym, w granicach zakresu działania Europolu w postaci analizy operacyjnej, Europol powinien mieć możliwość przetworzenia wszystkich danych zawartych w tych aktach, o ile odbywa się to w ramach wsparcia konkretnego postępowania przygotowawczego.

Poprawka  19

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18) W celu zapewnienia, aby dane były przetwarzane tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne i proporcjonalne, państwa członkowskie powinny zagwarantować przestrzeganie prawa krajowego i unijnego przy przekazywaniu Europolowi akt sprawy związanych z postępowaniem. Europol powinien sprawdzić, czy do wsparcia konkretnego postępowania przygotowawczego niezbędne i proporcjonalne jest przetwarzanie danych osobowych, które mogą dotyczyć osób nienależących do kategorii osób, których dane zasadniczo można przetwarzać zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia (UE) 2016/794. Europol powinien udokumentować tę ocenę. Europol powinien przechowywać takie dane, funkcjonalnie oddzielając je od innych danych, i przetwarzać je tylko wtedy, gdy jest to konieczne do wsparcia konkretnego postępowania przygotowawczego, np. w przypadku nowego tropu.

(18) W celu zapewnienia, aby dane osobowe były przetwarzane przez Europol tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne i proporcjonalne, państwa członkowskie powinny zagwarantować przestrzeganie prawa krajowego i unijnego przy przekazywaniu Europolowi akt sprawy związanych z postępowaniem zawierających dane osobowe, co obejmuje, w stosownych przypadkach, uprzednią zgodę sądową. Mając na uwadze, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (zwany dalej „Trybunałem Sprawiedliwości”) uznaje, że dostęp do danych osobowych z myślą o ich zatrzymywaniu lub wykorzystywaniu wpływa na prawo podstawowe do poszanowania życia prywatnego zagwarantowane w art. 7 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (zwanej dalej „Kartą”), Europol powinien sprawdzić, czy do wsparcia konkretnego postępowania przygotowawczego niezbędne i proporcjonalne jest przetwarzanie danych osobowych, które mogą dotyczyć osób nienależących do kategorii osób, których dane można przetwarzać zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia (UE) 2016/794. Europol powinien udokumentować tę ocenę. Europol powinien przechowywać takie dane, funkcjonalnie oddzielając je od innych danych, i przetwarzać je tylko wtedy, gdy jest to konieczne do wsparcia konkretnego postępowania przygotowawczego, np. w przypadku nowego tropu.

Poprawka  20

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(18a) Europol powinien również mieć możliwość przetwarzania danych osobowych, które są niezbędne do udzielenia przez niego wsparcia w ramach konkretnego postępowania przygotowawczego prowadzonego w co najmniej jednym państwie członkowskim, jeżeli dane te pochodzą z państwa trzeciego, pod warunkiem że to państwo trzecie jest przedmiotem decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, albo umowy międzynarodowej zawartej przez Unię na podstawie art. 218 TFUE, obejmującej przekazywanie danych osobowych do celów egzekwowania prawa, lub umowy o współpracy umożliwiającej wymianę danych osobowych zawartej między Europolem a tym państwem trzecim przed wejściem w życie rozporządzenia (UE) 2016/794, oraz pod warunkiem że to państwo trzecie pozyskało te dane w ramach postępowania przygotowawczego zgodnie z wymogami proceduralnymi i zabezpieczeniami obowiązującymi na mocy jego krajowego prawa karnego. Jeżeli akta sprawy związane z postępowaniem są dostarczane Europolowi przez państwo trzecie, Europol powinien sprawdzić, czy ilość danych osobowych nie jest nieproporcjonalna w odniesieniu do konkretnego postępowania w państwie członkowskim wspieranym przez Europol oraz czy żadne obiektywne elementy nie świadczą o tym, że państwo trzecie uzyskało akta sprawy w sposób, który stanowi oczywiste naruszenie praw podstawowych. Jeżeli Europol dojdzie do wniosku, że warunki te nie zostały spełnione, wówczas nie powinien przetwarzać takich danych. O przetwarzaniu danych należy powiadomić EIOD, który powinien otrzymać akta sprawy związane z postępowaniem, uzasadnienie konieczności przetwarzania przez Europol oraz ogólny opis kategorii danych.

Poprawka  21

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19) W celu zapewnienia, aby państwo członkowskie mogło wykorzystywać sprawozdania analityczne Europolu w ramach postępowania sądowego w następstwie postępowania przygotowawczego, Europol powinien mieć możliwość – na wniosek tego państwa członkowskiego – przechowywania akt sprawy związanych z postępowaniem na potrzeby zapewnienia prawdziwości, wiarygodności i identyfikowalności procesu wywiadu kryminalnego. Europol powinien przechowywać takie dane oddzielnie i tylko przez okres trwania postępowania sądowego związanego z tym postępowaniem przygotowawczym w danym państwie członkowskim. Istnieje potrzeba zapewnienia dostępu właściwym organom sądowym, a także prawa do obrony, w szczególności prawa osób podejrzanych, oskarżonych lub ich adwokatów do dostępu do materiałów sprawy.

(19) W celu zapewnienia, aby państwo członkowskie mogło wykorzystywać sprawozdania analityczne Europolu w ramach postępowania sądowego w następstwie postępowania przygotowawczego, Europol powinien mieć możliwość – na wniosek tego państwa członkowskiego, EPPO lub Eurojustu i do czasu zakończenia postępowania sądowego – przechowywania akt sprawy związanych z postępowaniem na potrzeby zapewnienia prawdziwości, wiarygodności i identyfikowalności procesu wywiadu kryminalnego. Europol powinien przechowywać takie dane oddzielnie i tylko przez okres trwania postępowania sądowego związanego z tym postępowaniem przygotowawczym w danym państwie członkowskim. Istnieje potrzeba zapewnienia dostępu właściwym organom sądowym, a także prawa do obrony, w szczególności prawa osób podejrzanych, oskarżonych lub ich adwokatów do dostępu do materiałów sprawy. W tym celu Europol powinien rejestrować wszystkie dowody i metody ich sporządzenia lub uzyskania przez Europol, aby umożliwić skuteczną kontrolę dowodów przez obronę.

Poprawka  22

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20) Przypadki poważnej przestępczości lub terroryzmu o charakterze transgranicznym wymagają ścisłej współpracy między organami ścigania zainteresowanych państw członkowskich. Europol oferuje narzędzia wspierające taką współpracę w ramach postępowań, w szczególności poprzez wymianę informacji. Aby jeszcze bardziej wzmocnić taką współpracę w ramach konkretnych postępowań w drodze wspólnej analizy operacyjnej, państwa członkowskie powinny mieć możliwość zezwalania innym państwom członkowskim na bezpośredni dostęp do informacji, które przekazały Europolowi, niezależnie od wszelkich ograniczeń, które nałożyły na dostęp do tych informacji. Wszelkie przetwarzanie danych osobowych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej analizy operacyjnej powinno się odbywać zgodnie z zasadami i zabezpieczeniami określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

(20) Przypadki poważnej przestępczości lub terroryzmu o charakterze transgranicznym wymagają ścisłej współpracy między organami ścigania zainteresowanych państw członkowskich. Europol oferuje narzędzia wspierające taką współpracę w ramach postępowań, w szczególności poprzez wymianę informacji. Aby jeszcze bardziej wzmocnić taką współpracę w ramach konkretnych postępowań w drodze wspólnej analizy operacyjnej, państwa członkowskie powinny mieć możliwość zezwalania innym państwom członkowskim na bezpośredni dostęp do informacji, które przekazały Europolowi, niezależnie od wszelkich ogólnych lub szczegółowych ograniczeń, które nałożyły na dostęp do tych informacji. Wszelkie przetwarzanie danych osobowych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej analizy operacyjnej powinno odbywać się zgodnie z przepisami dotyczącymi danych osobowych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6801a, a także z zabezpieczeniami określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

 

___________________

 

1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 89).

Poprawka  23

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21) Europol zapewnia wsparcie operacyjne w ramach postępowań przygotowawczych prowadzonych przez właściwe organy państw członkowskich, w szczególności poprzez przekazywanie analiz operacyjnych i kryminalistycznych. Państwa członkowskie powinny móc udostępniać wyniki tych działań swoim innym właściwym organom, w tym prokuratorom i sądom, przez cały okres trwania postępowania karnego. W tym celu pracownicy Europolu powinni mieć możliwość zeznawania w postępowaniach karnych w zakresie dowodów, które uzyskali w ramach wykonywania swoich obowiązków lub prowadzenia czynności, niezależnie od obowiązujących ograniczeń dotyczących wykorzystania i krajowych przepisów prawa regulującego przebieg postępowania karnego.

(21) Europol zapewnia wsparcie operacyjne w ramach postępowań przygotowawczych prowadzonych przez właściwe organy państw członkowskich, m.in. poprzez przekazywanie analiz operacyjnych i kryminalistycznych. Państwa członkowskie powinny móc udostępniać wyniki tych działań swoim innym właściwym organom, w tym prokuratorom i sądom, a także adwokatom, przez cały okres trwania postępowania karnego. W tym celu pracownicy Europolu upoważnieni przez dyrektora wykonawczego powinni mieć możliwość zeznawania w postępowaniach karnych w zakresie dowodów, które uzyskali w ramach wykonywania swoich obowiązków lub prowadzenia czynności, niezależnie od obowiązujących ograniczeń dotyczących wykorzystania i krajowych przepisów prawa regulującego przebieg postępowania.

Poprawka  24

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22) Europol i Prokuratura Europejska („EPPO”), ustanowiona rozporządzeniem Rady (UE) 2017/193958, powinny dokonać niezbędnych ustaleń w celu optymalizacji ich współpracy operacyjnej z należytym uwzględnieniem ich właściwych zadań i uprawnień. Europol powinien ściśle współpracować z EPPO oraz – na jej wniosek – aktywnie ją wspierać w prowadzeniu postępowań przygotowawczych oraz wnoszeniu i popieraniu oskarżeń, m.in. udzielając wsparcia analitycznego i wymieniając istotne informacje, jak również współpracować z nią od momentu, w którym EPPO zostanie poinformowana o możliwości popełnienia przestępstwa, aż do momentu podjęcia przez nią decyzji o wniesieniu oskarżenia lub innym zakończeniu sprawy. Europol powinien bez zbędnej zwłoki informować EPPO o każdym czynie zabronionym, w sprawie którego mogłaby ona wykonywać swoje kompetencje. Aby poprawić współpracę operacyjną między Europolem i EPPO, Europol powinien zapewnić EPPO dostęp, w oparciu o system trafieniowy (figuruje/nie figuruje), do danych dostępnych w Europolu zgodnie z zabezpieczeniami i gwarancjami ochrony danych przewidzianymi w niniejszym rozporządzeniu. Zasady przekazywania danych organom Unii określone w niniejszym rozporządzeniu powinny mieć zastosowanie do współpracy Europolu z EPPO. Europol powinien być również w stanie wspierać postępowania przygotowawcze prowadzone przez EPPO poprzez analizę dużych i złożonych zbiorów danych.

(22) Europol i EPPO, ustanowiona rozporządzeniem Rady (UE) 2017/193958, powinny dokonać uzgodnień roboczych określających procedury współpracy, z należytym uwzględnieniem ich właściwych zadań i uprawnień. Europol powinien ściśle współpracować z EPPO oraz – na jej wniosek – aktywnie ją wspierać w prowadzeniu postępowań przygotowawczych, m.in. udzielając wsparcia analitycznego i wymieniając istotne informacje, jak również współpracować z nią od momentu, w którym EPPO zostanie poinformowana o możliwości popełnienia przestępstwa, aż do momentu podjęcia przez nią decyzji o wniesieniu oskarżenia lub innym zakończeniu sprawy. Europol powinien bez zbędnej zwłoki informować EPPO o każdym czynie zabronionym, w sprawie którego mogłaby ona wykonywać swoje kompetencje. Aby poprawić współpracę operacyjną między Europolem i EPPO, Europol powinien zapewnić EPPO dostęp, w oparciu o system trafieniowy (figuruje/nie figuruje), do danych przekazywanych Europolowi do analizy strategicznej, operacyjnej lub przekrojowej zgodnie z zabezpieczeniami i gwarancjami ochrony danych przewidzianymi w niniejszym rozporządzeniu. Zasady przekazywania danych organom Unii określone w niniejszym rozporządzeniu powinny mieć zastosowanie do współpracy Europolu z EPPO. Europol powinien być również w stanie wspierać postępowania przygotowawcze prowadzone przez EPPO poprzez analizę dużych i złożonych zbiorów danych zgodnie z zabezpieczeniami i gwarancjami ochrony danych przewidzianymi w niniejszym rozporządzeniu.

__________________

__________________

58 Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1939 z dnia 12 października 2017 r. wdrażające wzmocnioną współpracę w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej (Dz.U. L 283 z 31.10.2017, s. 1–71).

58 Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1939 z dnia 12 października 2017 r. wdrażające wzmocnioną współpracę w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej (Dz.U. L 283 z 31.10.2017, s. 1).

Poprawka  25

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24) Powiązania poważnej przestępczości i terroryzmu często sięgają poza terytorium Unii. Europol może prowadzić wymianę danych osobowych z państwami trzecimi, jednocześnie chroniąc prywatność oraz podstawowe prawa i wolności osób, których dane dotyczą. Aby wzmocnić współpracę z państwami trzecimi w zakresie zapobiegania przestępstwom wchodzącym w zakres celów Europolu i zwalczania ich, dyrektor wykonawczy Europolu powinien mieć możliwość dopuszczania kategorii przekazywania danych osobowych do państw trzecich w szczególnych sytuacjach i w indywidualnych przypadkach, jeżeli taka grupa przekazów związanych z konkretną sytuacją jest niezbędna i spełnia wszystkie wymogi określone w niniejszym rozporządzeniu.

(24) Powiązania poważnej przestępczości i terroryzmu często sięgają poza terytorium Unii. Europol może prowadzić wymianę danych osobowych z państwami trzecimi, jednocześnie chroniąc prywatność oraz podstawowe prawa i wolności osób, których dane dotyczą. W sytuacjach, gdy jest to niezbędne dla prowadzenia dochodzenia w sprawach przestępstw wchodzących w zakres celów Europolu, dyrektor wykonawczy Europolu powinien mieć możliwość dopuszczania określonej kategorii przekazywania danych osobowych do państw trzecich w szczególnych sytuacjach i w indywidualnych przypadkach, jeżeli taka kategoria przekazywania związana z konkretną sytuacją jest niezbędna i proporcjonalna do postępowania w sprawie konkretnego przestępstwa i spełnia wszystkie wymogi określone w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka  26

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25) Mając na celu wspieranie państw członkowskich we współpracy z podmiotami prywatnymi świadczącymi usługi transgraniczne, w przypadku gdy podmioty te posiadają informacje istotne w kontekście zapobiegania przestępczości i zwalczania jej, Europol powinien mieć możliwość otrzymywania danych osobowych od podmiotów prywatnych – a w szczególnych okolicznościach wymiany danych osobowych z takimi podmiotami.

(25) Mając na celu wspieranie państw członkowskich we współpracy z podmiotami prywatnymi, w przypadku gdy podmioty te posiadają informacje istotne w kontekście zapobiegania poważnej przestępczości i terroryzmowi oraz ich zwalczania, Europol powinien mieć możliwość otrzymywania danych osobowych od podmiotów prywatnych – a w wyjątkowych okolicznościach wymiany danych osobowych z takimi podmiotami.

Poprawka  27

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26) Przestępcy w coraz większym stopniu korzystają z usług transgranicznych podmiotów prywatnych na potrzeby informowania o nielegalnej działalności i prowadzenia jej. Przestępcy seksualni wykorzystują dzieci, a następnie udostępniają na całym świecie zdjęcia i nagrania za pośrednictwem platform internetowych. Terroryści wykorzystują usługi transgraniczne świadczone przez dostawców usług online do rekrutowania ochotników, planowania i koordynowania ataków oraz rozpowszechniania materiałów propagandowych. Cyberprzestępcy odnoszą korzyści z transformacji cyfrowej naszych społeczeństw, wykorzystując phishing i inżynierię społeczną do popełniania innych rodzajów cyberprzestępstw, takich jak oszustwa internetowe, ataki typu ransomware lub wyłudzenia. Ponieważ przestępcy w coraz większym stopniu korzystają z usług online, podmioty prywatne przechowują coraz większe ilości danych osobowych, które mogą mieć znaczenie w kontekście postępowań przygotowawczych.

(26) Przestępcy w coraz większym stopniu korzystają z usług oferowanych przez podmioty prywatne na potrzeby informowania o nielegalnej działalności i prowadzenia jej. Przestępcy seksualni wykorzystują dzieci, a następnie udostępniają na całym świecie na platformach internetowych lub w kontaktach z innymi przestępcami za pośrednictwem usług łączności interpersonalnej niewykorzystujących numerów zdjęcia i nagrania stanowiące materiały przedstawiające niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych. Terroryści wykorzystują usługi oferowane przez dostawców usług online do rekrutowania ochotników, planowania i koordynowania ataków oraz rozpowszechniania materiałów propagandowych. Cyberprzestępcy odnoszą korzyści z transformacji cyfrowej naszych społeczeństw oraz braku umiejętności cyfrowych w społeczeństwie, wykorzystując phishing i inżynierię społeczną do popełniania innych rodzajów cyberprzestępstw, takich jak oszustwa internetowe, ataki typu ransomware lub wyłudzenia. Ponieważ przestępcy w coraz większym stopniu korzystają z usług online, podmioty prywatne przechowują coraz większe ilości danych osobowych, w tym dane abonenta, dane o ruchu i dane dotyczące treści, które mogą mieć znaczenie w kontekście postępowań przygotowawczych.

Poprawka  28

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27) Ze względu na ponadgraniczny charakter internetu, usługi te mogą być często świadczone z dowolnego miejsca na świecie. W związku z tym ofiary, sprawcy i infrastruktura cyfrowa, w której przechowywane są dane osobowe, a także dostawcy usług mogą podlegać różnym jurysdykcjom krajowym w Unii i poza nią. Podmioty prywatne mogą zatem posiadać zbiory danych istotnych w kontekście ścigania przestępstw, które obejmują dane osobowe powiązane z wieloma jurysdykcjami, jak również dane osobowe, których nie można łatwo przypisać do żadnej konkretnej jurysdykcji. Organy krajowe mają trudności ze skuteczną analizą takich zbiorów danych, które dotyczą wielu jurysdykcji lub których nie można przypisać do żadnej z nich, przy wykorzystaniu rozwiązań krajowych. W przypadkach, w których podmioty prywatne decydują się na zgodne z prawem i dobrowolne udostępnienie danych organom ścigania, nie mają obecnie żadnego punktu kontaktowego, któremu mogłyby udostępniać takie zbiory danych na szczeblu Unii. Ponadto podmioty prywatne napotykają trudności, gdy otrzymują liczne wnioski od organów ścigania z różnych państw.

(27) Ze względu na ponadgraniczny charakter internetu ofiary, sprawcy, dostawcy usług online i infrastruktura cyfrowa, w której przechowywane są dane osobowe, mogą podlegać różnym jurysdykcjom krajowym w Unii i poza nią. Podmioty prywatne mogą zatem posiadać zbiory danych istotnych w kontekście ścigania przestępstw, które obejmują dane osobowe powiązane z wieloma jurysdykcjami, jak również dane osobowe, których nie można łatwo przypisać do żadnej konkretnej jurysdykcji. Organy krajowe mają trudności ze skuteczną analizą takich zbiorów danych, które dotyczą wielu jurysdykcji lub których nie można przypisać do żadnej z nich, przy wykorzystaniu rozwiązań krajowych. Europol powinien dysponować środkami ułatwiającymi współpracę z podmiotami prywatnymi, w tym wymianę informacji. W przypadkach, w których podmioty prywatne decydują się na zgodne z prawem i dobrowolne udostępnienie danych organom ścigania, nie mają obecnie żadnego punktu kontaktowego, któremu mogłyby udostępniać takie zbiory danych na szczeblu Unii.

Poprawka  29

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28) Aby zapewnić podmiotom prywatnym punkt kontaktowy na poziomie Unii na potrzeby zgodnego z prawem udostępniania zbiorów danych dotyczących wielu jurysdykcji lub zbiorów danych, których do tej pory nie można było łatwo przypisać do jednej lub kilku konkretnych jurysdykcji, Europol powinien mieć możliwość otrzymywania danych osobowych bezpośrednio od podmiotów prywatnych.

(28) Aby zapewnić podmiotom prywatnym punkt kontaktowy na poziomie Unii na potrzeby zgodnego z prawem i dobrowolnego dostarczania zbiorów danych dotyczących wielu jurysdykcji lub zbiorów danych, których do tej pory nie można było łatwo przypisać do jednej lub kilku konkretnych jurysdykcji, Europol powinien mieć możliwość otrzymywania danych osobowych bezpośrednio od podmiotów prywatnych wyłącznie w celu ustanowienia jurysdykcji, zgodnie z zabezpieczeniami i gwarancjami ochrony danych przewidzianymi w niniejszym rozporządzeniu, w tym zgłoszeń dotyczących moderowanych treści, co do których można racjonalnie przypuszczać, że są powiązane z działalnością przestępczą wchodzącą w zakres kompetencji Europolu.

Poprawka  30

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29) Aby zapewnić szybkie otrzymywanie przez państwa członkowskie istotnych informacji niezbędnych do wszczynania postępowań w celu zapobiegania poważnej przestępczości i terroryzmowi oraz ich zwalczania, Europol powinien móc przetwarzać i analizować takie zbiory danych na potrzeby identyfikacji odpowiednich państw członkowskich oraz przekazywać zainteresowanym krajowym organom ścigania informacje i analizy niezbędne do prowadzenia postępowań w sprawie tych przestępstw w ramach ich odpowiednich jurysdykcji.

(29) Aby zapewnić otrzymywanie bez zbędnej zwłoki przez państwa członkowskie informacji niezbędnych do wszczynania postępowań w celu zapobiegania poważnej przestępczości i terroryzmowi oraz ich zwalczania, Europol powinien móc przetwarzać i analizować takie zbiory danych na potrzeby identyfikacji odpowiednich jednostek państw członkowskich oraz przekazywać tym zainteresowanym jednostkom krajowym dane osobowe i wszelkie wyniki istotne dla ustalenia jurysdykcji. Europol powinien mieć również możliwość przekazywania danych osobowych i wyników istotnych dla ustalenia jurysdykcji punktom kontaktowym i zainteresowanym państwom trzecim, z którymi Europol zawarł umowę o współpracy umożliwiającą wymianę danych osobowych albo z którymi Unia zawarła umowę międzynarodową na podstawie art. 218 TFUE przewidującą odpowiednie zabezpieczenia, lub tym, które są przedmiotem decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony. W przypadku gdy zainteresowane państwo trzecie nie jest przedmiotem takiej umowy lub decyzji, Europol powinien mieć możliwość przekazania wyników swojej analizy i weryfikacji takich danych temu zainteresowanemu państwu trzeciemu, jeżeli spełnione są warunki określone w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka  31

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(29a) W niektórych przypadkach i z zastrzeżeniem jasnych warunków określonych w niniejszym rozporządzeniu, przekazanie przez Europol danych osobowych podmiotom prywatnym, które nie mają siedziby w Unii lub w państwie, z którym Europol zawarł umowę o współpracy umożliwiającą wymianę danych osobowych, lub z którym Unia zawarła umowę międzynarodową na mocy art. 218 TFUE przewidującą odpowiednie zabezpieczenia, lub wobec którego Komisja wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, może być konieczne i proporcjonalne. W takich przypadkach przekazanie powinno podlegać uprzedniemu zatwierdzeniu przez dyrektora wykonawczego, a EIOD powinien być informowany o przekazaniu.

Poprawka  32

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 30

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30) Aby zapewnić możliwość identyfikowania wszystkich właściwych krajowych organów ścigania, Europol powinien mieć możliwość informowania podmiotów prywatnych, w przypadku gdy otrzymywane od nich informacje są niewystarczające do identyfikacji odnośnych organów ścigania przez Europol. Zapewniłoby to podmiotom prywatnym, które prowadzą wymianę informacji z Europolem, możliwość podejmowania decyzji w kwestii tego, czy w ich interesie leży udostępnienie Europolowi dodatkowych informacji i czy mogą to zrobić zgodnie z prawem. W tym celu Europol może informować podmioty prywatne o brakujących informacjach, o ile jest to absolutnie niezbędne do identyfikacji odpowiednich organów ścigania. Takie przekazy powinny być objęte specjalnymi zabezpieczeniami, szczególnie w przypadku gdy dany podmiot prywatny nie ma siedziby na terytorium Unii ani w państwie trzecim, z którym Europol zawarł umowę o współpracy umożliwiającą wymianę danych osobowych albo z którym Unia zawarła umowę międzynarodową na podstawie art. 218 TFUE, w której przewidziano odpowiednie zabezpieczenia, lub w państwie, w odniesieniu do którego Komisja wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, zgodnie z którą dane państwo trzecie zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych.

(30) Aby zapewnić możliwość identyfikowania przez Europol wszystkich właściwych jednostek krajowych, powinien on mieć możliwość informowania podmiotów prywatnych, w przypadku gdy otrzymywane od nich informacje są niewystarczające do identyfikacji odnośnych jednostek krajowych przez Europol. W tym celu Europol powinien móc informować podmioty prywatne o brakujących informacjach, o ile jest to absolutnie niezbędne wyłącznie w celu identyfikacji odpowiednich jednostek krajowych. Takie przekazy powinny być objęte specjalnymi zabezpieczeniami, w przypadku gdy dany podmiot prywatny nie ma siedziby na terytorium Unii ani w państwie trzecim, z którym Europol zawarł umowę o współpracy umożliwiającą wymianę danych osobowych albo z którym Unia zawarła umowę międzynarodową na podstawie art. 218 TFUE, w której przewidziano odpowiednie zabezpieczenia, lub w państwie, w odniesieniu do którego Komisja wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, zgodnie z którą dane państwo trzecie zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych w porównaniu z poziomem ochrony zapewnionym na podstawie dyrektywy (UE) 2016/680.

Poprawka  33

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 31

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31) Państwa członkowskie, państwa trzecie, organizacje międzynarodowe, w tym Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnej (Interpol), lub podmioty prywatne mogą udostępniać Europolowi zbiory danych dotyczących wielu jurysdykcji lub zbiory danych, których nie można przypisać do jednej lub kilku określonych jurysdykcji, jeżeli te zbiory danych zawierają odniesienia do danych osobowych przechowywanych przez podmioty prywatne. W przypadku gdy konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji od takich podmiotów prywatnych w celu zidentyfikowania wszystkich zainteresowanych państw członkowskich, Europol powinien mieć możliwość wystąpienia do państw członkowskich z wnioskiem – za pośrednictwem ich jednostek krajowych – o zwrócenie się do podmiotów prywatnych, które mają siedzibę lub przedstawiciela prawnego na ich terytorium, o udostępnienie danych osobowych Europolowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami tych państw członkowskich. W wielu przypadkach te państwa członkowskie mogą nie być w stanie ustalić związku z własną jurysdykcją innego niż fakt, że podmiot prywatny dysponujący określonymi danymi ma siedzibę na terytorium objętym ich jurysdykcją. Niezależnie od swojej jurysdykcji w odniesieniu do konkretnej działalności przestępczej będącej przedmiotem wniosku państwa członkowskie powinny zatem zapewnić swoim właściwym organom krajowym możliwość uzyskania danych osobowych od podmiotów prywatnych na potrzeby przekazywania Europolowi informacji niezbędnych do realizacji jego celów przy pełnym poszanowaniu gwarancji proceduralnych przewidzianych w ich prawie krajowym.

(31) Państwa członkowskie, państwa trzecie, organizacje lub podmioty prywatne mogą udostępniać Europolowi zbiory danych dotyczących wielu jurysdykcji lub zbiory danych, których nie można przypisać do jednej lub kilku określonych jurysdykcji, jeżeli te zbiory danych zawierają odniesienia do danych osobowych przechowywanych przez podmioty prywatne. W przypadku gdy konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji od takich podmiotów prywatnych w celu zidentyfikowania wszystkich zainteresowanych państw członkowskich, Europol powinien mieć możliwość wysłania do państw członkowskich uzasadnionego wniosku – za pośrednictwem ich jednostek krajowych – o dostarczenie mu niezbędnych danych osobowych od podmiotów prywatnych, które mają siedzibę lub przedstawiciela prawnego na ich terytorium, w celu zidentyfikowania zainteresowanych jednostek krajowych. Taki wniosek powinien być w jak najwyższym stopniu ukierunkowany i ograniczać się ściśle do tego, co jest niezbędne i proporcjonalne, by Europol zidentyfikował odpowiednie jednostki krajowe. Odpowiednie dane osobowe, które powinny być możliwie jak najmniej wrażliwe, należy przekazać Europolowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami tych państw członkowskich. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości, aby podmioty prywatne mogły ujawnić dane osobowe właściwym organom państw członkowskich, co do zasady muszą one uzyskać uprzednie zezwolenie sądu lub niezależnego organu administracyjnego, z wyjątkiem należycie uzasadnionych sytuacji nadzwyczajnych. W wielu przypadkach te państwa członkowskie mogą nie być w stanie ustalić związku z własną jurysdykcją innego niż fakt, że podmiot prywatny dysponujący określonymi danymi ma siedzibę lub przedstawiciela prawnego na terytorium objętym ich jurysdykcją. Niezależnie od swojej jurysdykcji w odniesieniu do konkretnej działalności przestępczej będącej przedmiotem wniosku państwa członkowskie powinny zatem zapewnić swoim właściwym organom krajowym możliwość uzyskania danych osobowych od podmiotów prywatnych na potrzeby przekazywania Europolowi informacji niezbędnych do realizacji jego celów przy pełnym poszanowaniu gwarancji proceduralnych przewidzianych w ich prawie krajowym.

Poprawka  34

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 32

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(32) Aby Europol nie przetrzymywał danych dłużej niż to konieczne do celów zidentyfikowania zainteresowanych państw członkowskich, powinny go obowiązywać ograniczenia czasowe dotyczące przechowywania danych osobowych. Gdy wyczerpie wszystkie dostępne mu środki pozwalające na identyfikację wszystkich zainteresowanych państw członkowskich i nie może w uzasadniony sposób oczekiwać, że uda mu się ustalić kolejne zainteresowane państwa członkowskie, przechowywanie tych danych osobowych nie będzie już niezbędne ani proporcjonalne do identyfikacji zainteresowanych państw członkowskich. Europol powinien usunąć dane osobowe w terminie czterech miesięcy od ostatniego przekazania, chyba że w tym okresie zainteresowana jednostka krajowa, zainteresowany punkt kontaktowy lub organ ponownie przekaże Europolowi te dane osobowe jako swoje dane. Jeżeli ponownie przedłożone dane osobowe stanowią część większego zbioru danych osobowych, Europol powinien nadal przechowywać te dane osobowe tylko wtedy, gdy zostały one ponownie przekazane przez daną jednostkę krajową, dany punkt kontaktowy lub organ i tylko w takim zakresie, w jakim odbyło się takie ponowne przedłożenie.

(32) Aby Europol nie przetrzymywał danych osobowych dłużej niż to konieczne do celów zidentyfikowania zainteresowanych państw członkowskich, powinny go obowiązywać ograniczenia czasowe dotyczące przechowywania danych osobowych. Gdy wyczerpie wszystkie dostępne mu środki pozwalające na identyfikację wszystkich zainteresowanych jednostek krajowych i nie może w uzasadniony sposób oczekiwać, że uda mu się ustalić kolejne zainteresowane jednostki krajowe, przechowywanie tych danych osobowych nie będzie już niezbędne ani proporcjonalne do identyfikacji zainteresowanych państw członkowskich. Europol powinien usunąć dane osobowe w terminie czterech miesięcy od ostatniego przesłania lub przekazania, chyba że w tym okresie zainteresowana jednostka krajowa, zainteresowany punkt kontaktowy lub organ ponownie przekaże Europolowi – w należycie uzasadnionych przypadkach oraz zgodnie z prawem Unii i prawem krajowym – te dane osobowe jako swoje dane. Jeżeli ponownie przedłożone dane osobowe stanowią część większego zbioru danych osobowych, Europol powinien nadal przechowywać te dane osobowe, które zostały ponownie przekazane przez daną jednostkę krajową, dany punkt kontaktowy lub organ.

Poprawka  35

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 33

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(33) Współpraca Europolu z podmiotami prywatnymi nie powinna powielać ani zakłócać działań jednostek analityki finansowej („FIU”) i powinna dotyczyć wyłącznie informacji, które nie są już przekazywane tym jednostkom zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/84959. Europol powinien nadal współpracować z jednostkami analityki finansowej, szczególnie za pośrednictwem jednostek krajowych.

(33) Współpraca Europolu z podmiotami prywatnymi nie powinna powielać ani zakłócać działań jednostek analityki finansowej (FIU) i powinna dotyczyć wyłącznie informacji, które nie są już przekazywane tym jednostkom zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/84959. Europol powinien nadal współpracować z jednostkami analityki finansowej, szczególnie za pośrednictwem jednostek krajowych.

__________________

__________________

59 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz.U. L 141 z 5.6.2015, s. 73).

59 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz.U. L 141 z 5.6.2015, s. 73).

Poprawka  36

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 34

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(34) Europol powinien móc zapewniać krajowym organom ścigania niezbędne wsparcie w zakresie kontaktów z podmiotami prywatnymi, w szczególności poprzez udostępnianie niezbędnej infrastruktury dla takich kontaktów, na przykład gdy organy krajowe kierują informacje o treściach o charakterze terrorystycznym zamieszczonych w internecie do dostawców usług online lub prowadzą z podmiotami prywatnymi wymianę informacji w kontekście cyberataków. W przypadku gdy państwa członkowskie korzystają z infrastruktury Europolu na potrzeby wymiany danych osobowych dotyczących przestępstw, które wykraczają poza zakres celów Europolu, Europol nie powinien mieć dostępu do tych danych.

(34) Europol powinien móc zapewniać krajowym organom ścigania niezbędne wsparcie w zakresie kontaktów z podmiotami prywatnymi, w szczególności poprzez udostępnianie niezbędnej infrastruktury dla takich kontaktów, na przykład gdy organy krajowe kierują informacje o treściach o charakterze terrorystycznym zamieszczonych w internecie do dostawców usług online lub wysyłają do nich nakazy usunięcia dotyczące takich treści na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/7841a, lub prowadzą z podmiotami prywatnymi wymianę informacji w kontekście cyberataków. W przypadku gdy państwa członkowskie korzystają z infrastruktury Europolu na potrzeby wymiany danych osobowych dotyczących przestępstw, które wykraczają poza zakres celów Europolu, Europol nie powinien mieć dostępu do tych danych.

 

__________________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/784 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym (Dz.U. L 172 z 17.5.2021, s. 79).

Poprawka  37

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 35

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(35) Ataki terrorystyczne prowadzą do rozpowszechniania na szeroką skalę za pośrednictwem platform internetowych treści o charakterze terrorystycznym związanych z trwającymi lub niedawnymi wydarzeniami na świecie, przedstawiających utratę życia lub szkodę dla integralności cielesnej lub nawołujące do powodowania utraty życia lub szkody dla integralności cielesnej. W celu zapewnienia, aby państwa członkowskie mogły skutecznie zapobiegać rozpowszechnianiu takich treści w kontekście wspomnianych sytuacji kryzysowych wynikających z trwających lub niedawnych wydarzeń w świecie, Europol powinien móc prowadzić wymianę danych osobowych z podmiotami prywatnymi, w tym haszów, adresów IP lub adresów URL związanych z takimi treściami, niezbędnych do wspierania państw członkowskich w zapobieganiu rozpowszechnianiu takich treści, w szczególności gdy treści te mają na celu poważne zastraszenie społeczeństwa lub skutkują takim zastraszeniem i gdy przewiduje się możliwość ich narastającego zwielokrotnienia i rozprzestrzeniania się u wielu dostawców usług online.

(35) Ataki terrorystyczne prowadzą do rozpowszechniania na szeroką skalę za pośrednictwem platform internetowych treści o charakterze terrorystycznym związanych z trwającymi lub niedawnymi wydarzeniami na świecie, przedstawiających utratę życia lub szkodę dla integralności cielesnej lub nawołujące do powodowania utraty życia lub szkody dla integralności cielesnej, co umożliwia gloryfikację terroryzmu i szkolenie na potrzeby terroryzmu, a ostatecznie radykalizację i rekrutację innych. Ponadto wzmożone wykorzystanie internetu do rejestrowania lub udostępniania materiałów przedstawiające niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych utrwala krzywdę ofiar, ponieważ materiały te można łatwo powielać i rozpowszechniać. Aby zapewnić, by państwa członkowskie mogły skutecznie zapobiegać rozpowszechnianiu treści o charakterze terrorystycznym w kontekście sytuacji kryzysowych wynikających z trwających lub niedawnych wydarzeń w świecie, a także materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych, a także by wspierać działania dostawców usług online zgodnie z ich obowiązkami wynikającymi z prawa Unii, a także w ramach ich dobrowolnych działań, Europol powinien móc prowadzić wymianę odpowiednich danych osobowych, w tym haszów, adresów IP lub adresów URL związanych z takimi treściami, z podmiotami prywatnymi mającymi siedzibę w Unii lub w państwie trzecim, które jest przedmiotem decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, lub – w przypadku braku takiej decyzji – umowy międzynarodowej na podstawie art. 218 TFUE lub umowy o współpracy operacyjnej między Europolem a państwem trzecim zawartej przed wejściem w życie rozporządzenia (UE) 2016/794. Wymiany te powinny mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do wspierania państw członkowskich w zapobieganiu rozpowszechnianiu takich treści lub do umożliwienia ich usunięcia, w szczególności gdy przewiduje się możliwość ich narastającego zwielokrotnienia i rozprzestrzeniania się u wielu dostawców usług online.

Poprawka  38

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 36

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(36) W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/17256061 określono zasady ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii; nie miały one jednak zastosowania do Europolu. Aby zapewnić jednolitą i spójną ochronę osób fizycznych w kontekście przetwarzania danych osobowych, rozporządzenie (UE) 2018/1725 powinno mieć zastosowanie do Europolu zgodnie z art. 2 ust. 2 tego rozporządzenia i powinno zostać uzupełnione przepisami szczegółowymi dotyczącymi szczególnych operacji przetwarzania danych, które Europol powinien wykonywać w celu realizacji swoich zadań.

(36) W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/172560 określono zasady ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii. O ile rozporządzenie (UE) 2018/1725 ma zastosowanie do przetwarzania przez Europol administracyjnych danych osobowych niezwiązanych z postępowaniami przygotowawczymi, takich jak dane pracowników, o tyle art. 3 pkt 2 i rozdział IX tego rozporządzenia, które regulują przetwarzanie operacyjnych danych osobowych, nie miały dotychczas zastosowania do Europolu. Aby zapewnić jednolitą i spójną ochronę osób fizycznych w kontekście przetwarzania danych osobowych, rozporządzenie (UE) 2018/1725 powinno mieć zastosowanie do Europolu zgodnie z art. 2 ust. 2 tego rozporządzenia i powinno zostać uzupełnione przepisami szczegółowymi dotyczącymi szczególnych operacji przetwarzania danych, które Europol powinien wykonywać w celu realizacji swoich zadań.

__________________

__________________

60 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).

60 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).

61 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).

 

Poprawka  39

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 37

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(37) Biorąc pod uwagę wyzwania, jakie stwarza wykorzystanie nowych technologii przez przestępców dla bezpieczeństwa Unii, organy ścigania muszą wzmocnić swoje zdolności technologiczne. W tym celu Europol powinien wspierać państwa członkowskie w zakresie wykorzystywania powstających technologii do zapobiegania przestępstwom wchodzącym w zakres celów Europolu i zwalczania ich. Aby zbadać nowe podejścia i opracować wspólne rozwiązania technologiczne dla państw członkowskich w zakresie zapobiegania przestępstwom objętym celami Europolu i ich zwalczania, Europol powinien mieć możliwość prowadzenia działań w dziedzinie badań naukowych i innowacji dotyczących kwestii objętych niniejszym rozporządzeniem, w tym, w stosownych przypadkach, przetwarzania danych osobowych przy jednoczesnym zapewnieniu pełnego poszanowania praw podstawowych. Przepisy dotyczące opracowania nowych narzędzi przez Europol nie powinny stanowić podstawy prawnej do ich wdrożenia na szczeblu unijnym ani krajowym.

(37) Biorąc pod uwagę wyzwania dla bezpieczeństwa Unii wynikające z szybkiego rozwoju technologicznego i wykorzystywania nowych technologii przez przestępców, organy ścigania muszą wzmocnić swoje zdolności technologiczne w zakresie identyfikacji, zabezpieczania i analizy danych potrzebnych do ścigania przestępstw. Europol powinien być w stanie wspierać państwa członkowskie w wykorzystywaniu powstających technologii oraz w badaniu nowych podejść i opracowywaniu wspólnych rozwiązań technologicznych dla państw członkowskich, aby skuteczniej zapobiegać terroryzmowi i przestępstwom objętym celami Europolu oraz zwalczać te zjawiska, przy jednoczesnym zapewnieniu, by opracowywanie, wykorzystywanie i wdrażanie nowych technologii opierało się na zasadach przejrzystości, wytłumaczalności, sprawiedliwości, rozliczalności i nie podważało podstawowych praw i wolności oraz było zgodne z prawem Unii. W tym celu Europol powinien mieć możliwość prowadzenia projektów w dziedzinie badań naukowych i innowacji w odniesieniu do kwestii objętych niniejszym rozporządzeniem w ramach wiążącego ogólnego zakresu działań w dziedzinie badań naukowych i innowacji określonego przez zarząd, który to zakres w stosownych przypadkach powinien być aktualizowany i udostępniany EIOD. Projekty te mogą obejmować przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych jest ściśle wymagane, gdy cel danego projektu nie może zostać osiągnięty poprzez wykorzystanie danych nieosobowych lub anonimowych, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnego poszanowania praw podstawowych, w szczególności niedyskryminacji. Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych do celów badawczych powinno być dozwolone tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne. Ze względu na wrażliwość takiego przetwarzania należy zastosować odpowiednie dodatkowe zabezpieczenia, w tym pseudonimizację. Aby zapobiegać stronniczości w algorytmicznym podejmowaniu decyzji, kluczowe jest trenowanie technologii przy użyciu reprezentatywnych zbiorów danych. W wyjątkowych i należycie uzasadnionych przypadkach oraz gdy jest to ściśle wymagane w celu zapobieżenia stronniczości, Europol powinien mieć zatem możliwość przetwarzania danych osobowych poza kategoriami osób, których dane dotyczą, wymienionymi w załączniku II do rozporządzenia (UE) 2016/794. Europol powinien prowadzić rejestry wszystkich operacji przetwarzania danych osobowych w kontekście swoich projektów badawczych, aby umożliwić EIOD przeprowadzanie audytów i sprawowanie nadzoru w celu zapewnienia, by rozwiązania technologiczne oparte na sztucznej inteligencji nie naruszały podstawowych praw i wolności i nie były dyskryminujące. Powinien ponadto zapewnić przeprowadzanie audytów przez niezależnych ekspertów przed wdrożeniem jakiegokolwiek rozwiązania technologicznego wynikającego z projektów badawczych i innowacyjnych Europolu obejmujących przetwarzanie danych osobowych w celu dopilnowania, aby rozwiązanie technologiczne nie naruszało podstawowych praw i wolności zapisanych w Karcie. Przepisy dotyczące opracowania nowych narzędzi przez Europol nie powinny stanowić podstawy prawnej do ich wdrożenia na szczeblu unijnym ani krajowym. Aby wzmocnić synergię w dziedzinie badań naukowych i innowacji, Europol powinien zacieśnić współpracę z innymi agencjami Unii w ramach ich odpowiednich kompetencji w tej dziedzinie.

Poprawka  40

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 38

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(38) Europol powinien odgrywać kluczową rolę we wspieraniu państw członkowskich w opracowywaniu nowych rozwiązań technologicznych opartych na sztucznej inteligencji, co przyniosłoby korzyści krajowym organom ścigania w całej Unii. Europol powinien odgrywać ważną rolę w promowaniu etycznej, wiarygodnej i ukierunkowanej na człowieka sztucznej inteligencji, podlegającej solidnym zabezpieczeniom w zakresie bezpieczeństwa, ochrony i praw podstawowych.

(38) Europol powinien odgrywać kluczową rolę we wspieraniu państw członkowskich w opracowywaniu nowych rozwiązań technologicznych opartych na sztucznej inteligencji, istotnych dla osiągnięcia celów Europolu, które przynoszą korzyści krajowym organom ścigania w całej Unii, przy pełnym poszanowaniu podstawowych praw i wolności, w tym niedyskryminacji. Europol powinien odgrywać ważną rolę w promowaniu rozwoju i stosowania etycznej, wiarygodnej i ukierunkowanej na człowieka sztucznej inteligencji, podlegającej solidnym zabezpieczeniom w zakresie bezpieczeństwa, ochrony, przejrzystości, wytłumaczalności i praw podstawowych.

Poprawka  41

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 39

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(39) Przed uruchomieniem swoich projektów badawczych i innowacyjnych, które wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych, Europol powinien poinformować o tym fakcie Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. W odniesieniu do każdego projektu przed rozpoczęciem przetwarzania Europol powinien przeprowadzić ocenę skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych oraz wszelkich pozostałych praw podstawowych, w tym ryzyka wystąpienia stronniczości w wynikach. Powinna ona obejmować ocenę adekwatności danych osobowych, które mają być przetwarzane na potrzeby realizacji konkretnego celu projektu. Taka ocena ułatwiłaby pełnienie nadzorczej roli Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, w tym wykonywanie jego uprawnień naprawczych na podstawie niniejszego rozporządzenia, co mogłoby również prowadzić do zakazu przetwarzania. Wdrożenie nowych narzędzi przez Europol powinno odbyć się bez uszczerbku dla podstawy prawnej, w tym podstaw przetwarzania danych osobowych, które byłyby następnie wymagane do ich wprowadzenia na szczeblu unijnym lub krajowym.

(39) Przed uruchomieniem swoich projektów badawczych i innowacyjnych, które wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych, Europol powinien poinformować o tym fakcie Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. W odniesieniu do każdego projektu przed rozpoczęciem przetwarzania Europol powinien przeprowadzić ocenę skutków w zakresie ochrony danych, aby zapewnić pełne poszanowanie ochrony danych oraz wszystkich innych podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą. Powinna ona obejmować ocenę wszelkich potencjalnych przejawów stronniczości w wynikach i danych osobowych, które mają być przetwarzane do konkretnego celu projektu, a także środki przewidziane w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom. Taka ocena ułatwiłaby Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych pełnienie funkcji nadzorczej, co może obejmować wykonywanie jego uprawnień naprawczych i prowadzić do zakazu przetwarzania lub zabronienia uruchamiania konkretnego projektu w zakresie badań naukowych i innowacji. Ponadto przed rozpoczęciem projektu Europol powinien uwzględnić obowiązkową wstępną ocenę urzędnika ds. praw podstawowych, w tym – w stosownych przypadkach – zawarte w niej zalecenia. Wdrożenie nowych narzędzi przez Europol powinno odbyć się bez uszczerbku dla podstawy prawnej, w tym podstaw przetwarzania danych osobowych, które byłyby następnie wymagane do ich wprowadzenia na szczeblu unijnym lub krajowym.

Poprawka  42

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 39 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(39a) Rozszerzenie mandatu Europolu i zakresu jego działań związanych z przetwarzaniem danych będzie wymagało od EIOD przeznaczenia dodatkowych zasobów finansowych i ludzkich na wykonywanie swojej funkcji nadzorczej w odniesieniu do Europolu. Przydział środków finansowych dla EIOD oraz zapewnienie zasobów ludzkich na poziomie umiejętności proporcjonalnym do złożoności przetwarzania danych przez Europol należy dostosować do zwiększonych obowiązków EIOD wobec Europolu, tak aby szybciej przekazywać informacje zwrotne na potrzeby konsultacji i nie zakłócać właściwego funkcjonowania Europolu.

Poprawka  43

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 40

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(40) Zapewnienie Europolowi dodatkowych narzędzi i zdolności wymaga wzmocnienia demokratycznego nadzoru nad Europolem i jego rozliczalności. Wspólna kontrola parlamentarna stanowi ważny element politycznej kontroli działalności Europolu. Aby umożliwić skuteczną polityczną kontrolę sposobu wykorzystywania przez Europol dodatkowych narzędzi i zdolności, Europol powinien co roku przekazywać grupie ds. wspólnej kontroli parlamentarnej informacje na temat wykorzystania tych narzędzi i zdolności oraz ich wyników.

(40) Zapewnienie Europolowi dodatkowych narzędzi i zdolności wymaga wzmocnienia demokratycznego nadzoru nad Europolem i jego rozliczalności. Wspólna kontrola parlamentarna stanowi ważny element politycznej kontroli działalności Europolu. Aby umożliwić skuteczną polityczną kontrolę sposobu wykorzystywania przez Europol dodatkowych narzędzi i zdolności powierzonych mu na mocy niniejszego rozporządzenia, Europol powinien co roku przekazywać grupie ds. wspólnej kontroli parlamentarnej (GWKP) szczegółowe informacje na temat rozwoju, wdrażania, wykorzystania i skuteczności tych narzędzi i zdolności oraz ich wyników, w szczególności na temat projektów w dziedzinie badań i innowacji, a także nowych działań lub utworzenia nowych wyspecjalizowanych ośrodków w Europolu. Ponadto należy zapraszać na posiedzenia zarządu dwóch przedstawicieli GWKP – jednego z Parlamentu Europejskiego i jednego z parlamentów narodowych, aby odzwierciedlić podwójną reprezentację GWKP – aby mogli występować przed zarządem w imieniu GWKP. Zgodnie z rolą nadzorczą GWKP ci dwaj przedstawiciele GWKP nie powinni mieć prawa głosu w zarządzie. Planowane działania w dziedzinie badań naukowych i innowacji należy określić w jednolitym dokumencie programowym zawierającym wieloletnie programowanie i roczny program prac Europolu oraz przekazać grupie ds. wspólnej kontroli parlamentarnej.

Poprawka  44

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 40 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(40a) Zarząd powinien wyznaczyć urzędnika ds. praw podstawowych, który powinien być odpowiedzialny za monitorowanie, czy Europol zapewnia poszanowanie praw podstawowych we wszystkich swoich działaniach i zadaniach, w szczególności w projektach badawczych i innowacyjnych oraz wymianie danych osobowych z podmiotami prywatnymi. Europol powinien zapewnić urzędnikowi ds. praw podstawowych zasoby i personel niezbędne do umożliwienia mu skutecznego wykonywania wszystkich jego zadań zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz dostępu do wszelkich informacji dotyczących poszanowania praw podstawowych w działaniach Europolu. Urzędnik ds. praw podstawowych powinien ściśle współpracować z inspektorem ochrony danych w zakresie ich odpowiednich kompetencji. W tym celu urzędnik ds. praw podstawowych i inspektor ochrony danych powinni sporządzić pisemnie protokół uzgodnień, w którym określą podział obowiązków i zasady współpracy. W zakresie, w jakim dotyczy to kwestii ochrony danych, pełną odpowiedzialność powinien ponosić inspektor ochrony danych. Europol powinien uwzględniać sprawozdania i porady obu organów.

Poprawka  45

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 45

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(45) Zgodnie z art. 41 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 skonsultowano się z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych; swoją opinię wydał on w dniu […] r.

(45) Zgodnie z art. 41 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 skonsultowano się z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych; swoją opinię wydał on w dniu 8 marca 2021 r.1a

 

__________________

 

1a Dz.U. C 143 z 23.4.2021, s. 6.

Poprawka  46

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 46

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(46) W niniejszym rozporządzeniu respektuje się prawa podstawowe i przestrzega zasad uznanych w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, szczególnie prawa do ochrony danych osobowych i prawa do prywatności chronionych na podstawie art. 7 i 8 Karty oraz art. 16 TFUE. Z uwagi na znaczenie przetwarzania danych osobowych dla ogółu prac organów ścigania, a w szczególności dla wsparcia udzielanego przez Europol, niniejsze rozporządzenie obejmuje skuteczne zabezpieczenia służące zapewnieniu pełnego przestrzegania praw podstawowych zapisanych w Karcie praw podstawowych. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie niniejszego rozporządzenia ogranicza się do tego, co jest absolutnie niezbędne i proporcjonalne, oraz podlega jasnym warunkom, rygorystycznym wymogom i skutecznemu nadzorowi ze strony EIOD.

(46) W niniejszym rozporządzeniu w pełni respektuje się prawa podstawowe i zabezpieczenia oraz przestrzega zasad uznanych w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, szczególnie prawa do ochrony danych osobowych i prawa do prywatności chronionych na podstawie art. 7 i 8 Karty oraz art. 16 TFUE. Z uwagi na znaczenie przetwarzania danych osobowych dla ogółu prac organów ścigania, a w szczególności dla wsparcia udzielanego przez Europol, niniejsze rozporządzenie obejmuje zwiększone zabezpieczenia, mechanizmy nadzoru demokratycznego i rozliczalności, służące zapewnieniu, że działania i zadania Europolu są realizowane w pełnej zgodności z prawami podstawowymi zapisanymi w Karcie, zwłaszcza prawem do równości wobec prawa, niedyskryminacji, oraz prawem do skutecznego dochodzenia roszczeń na drodze administracyjnej i sądowej przeciwko środkom przedsięwziętym na mocy niniejszego rozporządzenia. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie niniejszego rozporządzenia ogranicza się do tego, co jest absolutnie niezbędne i proporcjonalne, oraz podlega jasnym warunkom, rygorystycznym wymogom i skutecznemu nadzorowi ze strony EIOD.

Poprawka  47

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 2 – akapit 1 – litera p

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

p) »administracyjne dane osobowe« oznaczają wszystkie dane osobowe przetwarzane przez Europol, z wyjątkiem danych operacyjnych;

p) administracyjne dane osobowe oznaczają wszystkie dane osobowe przetwarzane przez Europol, z wyjątkiem operacyjnych danych osobowych;

Poprawka  48

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera c – wprowadzenie

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 2 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) dodaje się literę q) w brzmieniu:

c) dodaje się litery w brzmieniu:

Poprawka  49

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera c

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 2 – akapit 1 – litera q

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

q) »akta sprawy związane z postępowaniem« oznaczają zbiór danych lub kilka zbiorów danych, które państwo członkowskie, EPPO lub państwo trzecie pozyskały w ramach trwającego postępowania przygotowawczego zgodnie z wymogami proceduralnymi i zabezpieczeniami mającymi zastosowanie na podstawie właściwego krajowego prawa karnego, oraz przekazały Europolowi w celu wsparcia tego postępowania przygotowawczego.

q) akta sprawy związane z postępowaniem oznaczają zbiór danych lub kilka zbiorów danych, które państwo członkowskie, Prokuratura Europejska (EPPO), Eurojust lub państwo trzecie pozyskują w ramach trwającego postępowania przygotowawczego zgodnie z wymogami proceduralnymi i zabezpieczeniami gwarantującymi poszanowanie praw podstawowych mającymi zastosowanie na podstawie właściwego prawa, oraz przekazują Europolowi w celu wsparcia tego postępowania przygotowawczego.

Poprawka  50

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera c

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 2 – akapit 1 – litera q a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

qa) „sytuacja kryzysowa” oznacza trwające lub niedawne wydarzenie na świecie związane z przestępstwem terrorystycznym, w związku z którym powstał materiał online przedstawiający utratę życia lub szkodę dla integralności cielesnej lub nawołujący do powodowania utraty życia lub szkody dla integralności cielesnej, a także mający na celu poważne zastraszenie społeczeństwa lub skutkujący takim zastraszeniem, a także jeżeli istnieje przewidywane potencjalne ryzyko narastającego zwielokrotnienia i rozprzestrzeniania się za pośrednictwem wielu usług online.

Poprawka  51

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera c

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 2 – akapit 1 – litera q b (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

qb) „treści o charakterze terrorystycznym” oznaczają treści o charakterze terrorystycznym określone w art. 2 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/7841a;

 

__________________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/784 z dnia 29 kwietnia 2029 r. w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym (Dz.U. L 172 z 17.5.2021, s. 79).

Poprawka  52

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera c

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 2 – akapit 1 – litera q c (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

qc) „materiały przedstawiające niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych” oznaczają materiały stanowiące pornografię dziecięcą w rozumieniu art. 2 lit. c) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/93/UE1a lub przedstawienie pornograficzne w rozumieniu art. 2 lit. e) tej dyrektywy;

 

__________________

 

1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/93/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, zastępująca decyzję ramową Rady 2004/68/WSiSW (Dz.U. L 335 z 17.12.2011, s. 1).

 

Poprawka  53

 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera c

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 2 – akapit 1 – litera q d (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

qd) „kategoria przekazywania danych osobowych” oznacza grupę przekazów danych osobowych, która odnosi się do tego samego rzeczywistego zdarzenia powodującego szkodę dla życia lub integralności cielesnej i która składa się z tych samych kategorii danych osobowych i osób, których dane dotyczą.

Poprawka  54

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a – podpunkt ii

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera j

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

j) współpracuje z organami Unii ustanowionymi na podstawie tytułu V TFUE oraz z OLAF i ENISA, w szczególności przez wymianę informacji i dostarczanie im wsparcia analitycznego w obszarach wchodzących w zakres ich kompetencji;

j) współpracuje z organami Unii ustanowionymi na podstawie tytułu V TFUE, a także z OLAF i ENISA, w szczególności przez wymianę informacji i dostarczanie im wsparcia analitycznego w obszarach wchodzących w zakres ich kompetencji;

Poprawka  55

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a – podpunkt iii

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera m

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

m) wspiera działania państw członkowskich służące zapobieganiu formom przestępczości wymienionym w załączniku I, ułatwianym, propagowanym lub popełnianym z wykorzystaniem internetu, oraz zwalczaniu ich, także w ramach współpracy z państwami członkowskimi, koordynowaniu reakcji organów ścigania na cyberataki, usuwaniu treści o charakterze terrorystycznym zamieszczanych w internecie, a także zgłaszaniu dostawcom usług internetowych treści internetowych, za pośrednictwem których takie formy przestępczości są ułatwiane, propagowane lub popełniane, po to, by na zasadzie dobrowolności rozpatrzyli, czy zgłoszone treści internetowe są zgodne ze stosowanymi przez nich warunkami;

m) wspiera działania państw członkowskich służące zwalczaniu form przestępczości wymienionych w załączniku I, ułatwianych, propagowanych lub popełnianych z wykorzystaniem internetu, także w ramach współpracy z państwami członkowskimi, wspieraniu koordynacji reakcji organów ścigania państw członkowskich na cyberataki, usuwaniu treści o charakterze terrorystycznym zamieszczanych w internecie i materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych, a także zgłaszaniu dostawcom usług internetowych treści internetowych, po to, by na zasadzie dobrowolności rozpatrzyli, czy zgłoszone treści internetowe są zgodne ze stosowanymi przez nich warunkami, przy jednoczesnym przestrzeganiu prawa do prywatności i ochrony danych osobowych;

Poprawka  56

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a – podpunkt iv – wprowadzenie

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 4 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iv) dodaje się lit. q)–r) w brzmieniu:

(iv) dodaje się lit. q)–ub) w brzmieniu:

Poprawka  57

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a – podpunkt iv

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera q

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

q) wspiera państwa członkowskie w identyfikowaniu osób, których udział w przestępstwach objętych zakresem działania Europolu, wymienionych w załączniku I, stanowi duże zagrożenie dla bezpieczeństwa, oraz ułatwia prowadzenie wspólnych, skoordynowanych i ukierunkowanych postępowań;

q) wspiera państwa członkowskie w identyfikowaniu osób podejrzanych o popełnienie przestępstw objętych zakresem działania Europolu, wymienionych w załączniku I, i które stanowią duże zagrożenie dla bezpieczeństwa, oraz ułatwia prowadzenie wspólnych, skoordynowanych i ukierunkowanych postępowań;

Poprawka  58

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a – podpunkt iv

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera r

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

r) wprowadza do Systemu Informacyjnego Schengen, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1862*, po konsultacji z państwami członkowskimi zgodnie z art. 7 niniejszego rozporządzenia i na podstawie upoważnienia dyrektora wykonawczego Europolu, dane dotyczące domniemanego udziału obywatela państwa trzeciego w przestępstwie podlegającym kompetencjom Europolu, o którym dowiedział się dzięki informacjom otrzymanym od państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w rozumieniu art. 17 ust. 1 lit. b);

r) wprowadza do Systemu Informacyjnego Schengen, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/18621a, po konsultacji z państwami członkowskimi zgodnie z art. 7 niniejszego rozporządzenia, które to konsultacje nie doprowadziły do wniesienia uzasadnionego sprzeciwu przez państwo członkowskie lub państwa członkowskie wyrażające chęć samodzielnego wprowadzenia wpisu, i na podstawie upoważnienia dyrektora wykonawczego Europolu, wpisy dotyczące domniemanego udziału obywatela państwa trzeciego w przestępstwie podlegającym kompetencjom Europolu, o którym dowiedział się dzięki informacjom otrzymanym od państw trzecich lub organizacji międzynarodowych spełniającym jeden z warunków wymienionych w art. 25 ust. 1 niniejszego rozporządzenia lub od państwa trzeciego, które nie spełnia jednego z warunków wymienionych w art. 25 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że informacje te zostały potwierdzone przez państwo trzecie, które spełnia te warunki, lub pod warunkiem że informacje te dotyczą przestępstwa terrorystycznego lub przestępczości zorganizowanej;

 

__________________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1862 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, zmiany i uchylenia decyzji Rady 2007/533/WSiSW oraz uchylenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1986/2006 i decyzji Komisji 2010/261/UE (Dz.U. L 312 z 7.12.2018, s. 56).

Poprawka  59

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a – podpunkt iv

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera s

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

s) wspiera wdrażanie mechanizmu oceny i monitorowania zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1053/2013 w zakresie celów Europolu określonych w art. 3;

s) wspiera wdrażanie mechanizmu oceny i monitorowania zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1053/2013 w zakresie celów Europolu określonych w art. 3, udostępniając w stosownych przypadkach wiedzę fachową i analizy;

Poprawka  60

 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a – podpunkt iv

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera t

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

t) aktywnie monitoruje działania w zakresie badań naukowych i innowacji istotne z punktu widzenia celów określonych w art. 3 oraz wnosi w nie wkład, wspiera powiązane działania państw członkowskich oraz realizuje swoje działania w zakresie badań naukowych i innowacji w związku ze sprawami objętymi zakresem niniejszego rozporządzenia, m.in. rozwojem, trenowaniem, testowaniem i walidacją algorytmów na potrzeby opracowywania narzędzi;

t) aktywnie monitoruje działania w zakresie badań naukowych i innowacji istotne z punktu widzenia celów określonych w art. 3 oraz wnosi w nie wkład poprzez wspieranie powiązanych działań państw członkowskich oraz realizowanie swoich działań w zakresie badań naukowych i innowacji w związku ze sprawami objętymi zakresem niniejszego rozporządzenia, m.in. projektami związanymi z rozwojem, trenowaniem, testowaniem i walidacją algorytmów na potrzeby opracowywania specyficznych narzędzi do wykorzystania przez organy ścigania;

Poprawka  61

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a – podpunkt iv

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera u

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

u) wspiera działania państw członkowskich polegające na zapobieganiu rozpowszechnianiu w internecie treści związanych z terroryzmem lub brutalnym ekstremizmem w sytuacjach kryzysowych – w związku z trwającymi lub niedawnymi wydarzeniami na świecie – przedstawiających utratę życia lub szkody dla integralności cielesnej lub nawołujących do powodowania utraty życia lub szkody dla integralności cielesnej, a także mających na celu poważne zastraszenie społeczeństwa lub skutkujących takim zastraszeniem, a także jeżeli istnieje przewidywane potencjalne ryzyko ich narastającego zwielokrotnienia i rozprzestrzeniania się za pośrednictwem wielu dostawców usług online.

skreśla się

Poprawka  62

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a – podpunkt iv

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera u a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ua) współpracuje z jednostkami analityki finansowej (FIU) za pośrednictwem jednostki krajowej Europolu lub, jeżeli zezwala na to odpowiednie państwo członkowskie, poprzez bezpośredni kontakt między FIU a Europolem, w szczególności poprzez wymianę informacji i zapewnianie wsparcia analitycznego, aby wspomagać prowadzone przez państwa członkowskie dochodzenia transgraniczne dotyczące prania pieniędzy przez ponadnarodowe organizacje przestępcze i finansowania terroryzmu;

Poprawka  63

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a – podpunkt iv

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera u b (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ub) monitoruje, analizuje i ocenia czerwone alerty publikowane przez Interpol na wniosek państw trzecich oraz powiadamia państwa członkowskie, Europejską Służbę Działań Zewnętrznych i Komisję w razie uzasadnionych podejrzeń, że dany alert wydano z naruszeniem art. 3 konstytucji Interpolu.

Poprawka  64

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera d

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 4 – ustęp 4 a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4a. Europol wspiera Komisję w identyfikowaniu głównych zagadnień badawczych oraz opracowywaniu i realizacji programów ramowych Unii w zakresie badań naukowych i innowacji, które są istotne w kontekście osiągania celów określonych w art. 3. W przypadku gdy Europol wspiera Komisję w identyfikowaniu kluczowych zagadnień badawczych oraz opracowywaniu i realizacji unijnego programu ramowego, nie może otrzymywać finansowania w ramach tego programu.

4a. Europol wspiera Komisję w identyfikowaniu głównych zagadnień badawczych oraz opracowywaniu i realizacji programów ramowych Unii w zakresie badań naukowych i innowacji, które są istotne w kontekście osiągania celów określonych w art. 3. Jeżeli Europol odgrywa rolę w opracowywaniu lub realizacji programu ramowego Unii, nie otrzymuje finansowania w ramach tego programu. W stosownych przypadkach Europol może konsultować się ze Wspólnym Centrum Badawczym przy określaniu i konceptualizacji działań w zakresie badań naukowych i innowacji w odniesieniu do kwestii objętych niniejszym rozporządzeniem. Europol podejmuje wszelkie niezbędne środki, aby uniknąć konfliktu interesów.

Poprawka  65

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera d

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 4 – ustęp 4 b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4b. Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/452* Europol wspiera kontrole szczególnych przypadków bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii, które dotyczą przedsiębiorstw dostarczających technologie wykorzystywane lub opracowywane przez Europol lub przez państwa członkowskie w celu zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art. 3, pod kątem spodziewanych skutków dla bezpieczeństwa.

4b. Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/4521a Europol wspiera Komisję i państwa członkowskie w kontrolowaniu szczególnych przypadków bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii, które dotyczą przedsiębiorstw dostarczających technologie, w tym oprogramowanie lub technologie krytyczne, które mogą być wykorzystywane do ułatwiania terroryzmu, wykorzystywane przez Europol lub przez państwa członkowskie w celu zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art. 3, pod kątem spodziewanych skutków dla bezpieczeństwa.

 

__________________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/452 z dnia 19 marca 2019 r. ustanawiające ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii (Dz.U. L 79I z 21.3.2019, s. 1).

Poprawka  66

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera e a (nowa)

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 4 – ustęp 5 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea) dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

 

„5a. W ramach wykonywania swoich zadań i obowiązków Europol zapewnia przestrzeganie podstawowych praw i wolności zapisanych w Karcie.”

Poprawka  67

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 6 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3) art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

skreśla się

1. W szczególnych przypadkach, gdy Europol uzna, że należy wszcząć postępowanie przygotowawcze dotyczące przestępstwa wchodzącego w zakres jego celów, zwraca się do właściwych organów odnośnego państwa członkowskiego lub odnośnych państw członkowskich za pośrednictwem jednostek krajowych z wnioskiem o wszczęcie, przeprowadzenie lub koordynowanie takiego postępowania przygotowawczego.

 

Poprawka  68

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-3) w art. 6 dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:

 

„1a. Bez uszczerbku dla ust. 1, jeżeli Europol uzna, że należy wszcząć postępowanie przygotowawcze dotyczące konkretnego przestępstwa, które wywiera wpływ na wspólny interes objęty polityką Unii, ale nie ma charakteru transgranicznego, zwraca się do właściwych organów odnośnego państwa członkowskiego za pośrednictwem jednostki krajowej z wnioskiem o wszczęcie, przeprowadzenie lub koordynowanie takiego postępowania przygotowawczego.”

Poprawka  69

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 a (nowy)

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 6 – ustęp 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

3a) art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Jednostki krajowe niezwłocznie informują Europol o decyzji właściwych organów państw członkowskich dotyczącej wniosku złożonego zgodnie z ust. 1.

2. Jednostki krajowe niezwłocznie informują Europol o decyzji właściwych organów państw członkowskich dotyczącej wniosku złożonego zgodnie z ust. 1 i 1a.

 (32016R0794)

Poprawka  70

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 b (nowy)

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 6 – ustęp 3 – wprowadzenie

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

3b) art. 6 ust. 3 część wprowadzająca otrzymuje brzmienie:

3. Jeżeli właściwe organy państwa członkowskiego nie przychylą się do wniosku Europolu złożonego zgodnie z ust. 1, bez zbędnej zwłoki informują Europol o powodach swojej decyzji, w miarę możliwości w terminie miesiąca od daty otrzymania wniosku. Powody nie muszą być jednak ujawnione, gdy ich ujawnienie:

„3. Jeżeli właściwe organy państwa członkowskiego nie przychylą się do wniosku Europolu złożonego zgodnie z ust. 1 i 1a, bez zbędnej zwłoki informują Europol o powodach swojej decyzji, w miarę możliwości w terminie miesiąca od daty otrzymania wniosku. Powody nie muszą być jednak ujawnione, gdy ich ujawnienie:”;

 (32016R0794)

Poprawka  71

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 c (nowy)

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 6 – ustęp 4

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

3c) art. 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. Europol informuje niezwłocznie Eurojust o wszelkich wnioskach złożonych zgodnie z ust. 1 i o każdej decyzji właściwego organu państwa członkowskiego zgodnie z ust. 2.

„4. Europol informuje niezwłocznie Eurojust i w stosownych przypadkach Prokuraturę Europejską (EPPO) o wszelkich wnioskach złożonych zgodnie z ust. 1 i 1a i o każdej decyzji właściwego organu państwa członkowskiego zgodnie z ust. 2;”

 (dokument 32016R0794)

Poprawka  72

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 7 – ustęp 8

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8. Państwa członkowskie zapewniają, by ich jednostki analityki finansowej ustanowione zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849* mogły współpracować z Europolem zgodnie z art. 12 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1153**, w szczególności za pośrednictwem ich jednostki krajowej, w zakresie informacji finansowych i analiz, w granicach swojego zakresu działania i kompetencji.

8. Państwa członkowskie zapewniają, by ich jednostki analityki finansowej ustanowione zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849* mogły odpowiadać na należycie uzasadnione wnioski Europolu zgodnie z art. 12 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1153** za pośrednictwem ich jednostki krajowej lub – jeżeli dane państwo członkowskie dopuszcza taką możliwośćw drodze bezpośrednich kontaktów z Europolem w zakresie informacji finansowych i analiz, w granicach swojego zakresu działania i kompetencji.

__________________

__________________

* Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz.U. L 141 z 5.6.2015, s. 73).

* Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz.U. L 141 z 5.6.2015, s. 73).

** Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1153 z dnia 20 czerwca 2019 r. ustanawiająca zasady ułatwiające korzystanie z informacji finansowych i innych informacji w celu zapobiegania niektórym przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania oraz uchylająca decyzję Rady 2000/642/WSiSW (Dz.U. L 186 z 11.7.2019, s. 122).

** Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1153 z dnia 20 czerwca 2019 r. ustanawiająca zasady ułatwiające korzystanie z informacji finansowych i innych informacji w celu zapobiegania niektórym przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania oraz uchylająca decyzję Rady 2000/642/WSiSW (Dz.U. L 186 z 11.7.2019, s. 122).

Poprawka  73

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 a (nowy)

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 11 – ustęp 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

4a) art. 11 ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:

a) corocznie przyjmuje, większością dwóch trzecich głosów członków oraz zgodnie z art. 12, dokument zawierający wieloletni program Europolu oraz jego roczny program prac na kolejny rok;

„a) corocznie przyjmuje, większością dwóch trzecich głosów członków oraz zgodnie z art. 12, jednolity dokument programowy zgodnie z art. 32 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/7151a i powiązanymi wytycznymi Komisji dotyczącymi jednolitego dokumentu programowego zawierający wieloletni program Europolu oraz jego roczny program prac na kolejny rok.

 

__________________

 

1a Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/715 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów utworzonych na podstawie TFUE oraz Traktatu Euratom, o których mowa w art. 70 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 (Dz.U. L 122 z 10.5.2019, s. 1).”

 (32016R0794)

Poprawka  74

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 b (nowy)

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 11 – ustęp 1 – litera u a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4b) w art. 11 ust. 1 dodaje się lit. ua) w brzmieniu:

 

„ua) powołuje urzędnika ds. praw podstawowych, który jest funkcjonalnie niezależny w wykonywaniu swoich obowiązków”

Poprawka  75

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 c (nowy)

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 12 – ustęp 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

4c) art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Zarząd przyjmuje dokument programowy zawierający program wieloletni oraz roczny program prac do dnia 30 listopada każdego roku w oparciu o projekt przedstawiony przez dyrektora wykonawczego z uwzględnieniem opinii Komisji, a w przypadku programu wieloletniego – po zasięgnięciu opinii GWKP. Zarząd przekazuje ten dokument programowy Radzie, Komisji i GWKP.

„1. Zarząd przyjmuje jednolity dokument programowy zawierający program wieloletni oraz roczny program prac do dnia 30 listopada każdego roku na podstawie projektu przedstawionego przez dyrektora wykonawczego z uwzględnieniem opinii Komisji, a w przypadku programu wieloletniego – po zasięgnięciu opinii GWKP. Jeżeli zarząd podejmie decyzję o nieuwzględnianiu elementów opinii Komisji, musi to szczegółowo uzasadnić. Ten sam obowiązek dotyczy elementów zgłoszonych przez GWKP zgodnie z art. 51 ust. 2 lit. c). Zarząd przekazuje ostateczny jednolity dokument programowy Radzie, Komisji i GWKP.

 (32016R0794)

Poprawka  76

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 d (nowy)

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

4d) art. 12 ust. 2 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

2. Wieloletni program określa ogólny program strategiczny, w tym cele, oczekiwane wyniki oraz wskaźniki skuteczności. Określa również planowanie zasobów, w tym wieloletni budżet i personel. Obejmuje strategię dotyczącą stosunków z państwami trzecimi oraz organizacjami międzynarodowymi.

Wieloletni program określa ogólny program strategiczny, w tym cele, oczekiwane wyniki oraz wskaźniki skuteczności. Określa również planowanie zasobów, w tym wieloletni budżet i personel. Obejmuje strategię dotyczącą stosunków z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi oraz planowane działania w zakresie badań naukowych i innowacji.

 (32016R0794)

Poprawka  77

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 e (nowy)

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 14 – ustęp 4

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

4e) art. 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. Zarząd może zapraszać na posiedzenie w charakterze obserwatora bez prawa do głosowania każdą osobę, której opinia może być istotna dla dyskusji, w tym w stosownych przypadkach przedstawiciela GWKP.

4. Zarząd może zapraszać na posiedzenie w charakterze obserwatora bez prawa do głosowania każdą osobę, której opinia może być istotna w dyskusji. Dwóch przedstawicieli GWKP zaprasza się do udziału we wszystkich posiedzeniach zarządu w charakterze obserwatorów bez prawa do głosowania.

 (32016R0794)

Poprawka  78

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 f (nowy)

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 16 – ustęp 3

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

4f) w art. 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Rada może wezwać dyrektora wykonawczego do poinformowania jej o wykonywaniu powierzonych mu obowiązków.

3. Rada i GWKP mogą wezwać dyrektora wykonawczego do poinformowania ich o wykonywaniu powierzonych mu obowiązków.

 (32016R0794)

Poprawka  79

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 g (nowy)

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 16 – ustęp 5 – litera d

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

4g) art. 16 ust. 5 lit. d) otrzymuje brzmienie:

d) opracowywanie projektu programów wieloletnich oraz rocznych programów prac i przekazywanie ich zarządowi po zasięgnięciu opinii Komisji;

d) opracowywanie projektu jednolitego dokumentu programowego zawierającego programy wieloletnie oraz roczne programy prac i przekazywanie go zarządowi po zasięgnięciu opinii Komisji i GWKP;

 ((32016R0794))

Poprawka  80

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera a – podpunkt ii

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 18 – ustęp 2 – litera e

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) badań naukowych i innowacji dotyczących spraw objętych zakresem niniejszego rozporządzenia na rzecz rozwoju, trenowania, testowania i walidacji algorytmów w celu rozwijania narzędzi;

e) projektów w zakresie badań naukowych i innowacji dotyczących spraw objętych zakresem niniejszego rozporządzenia na rzecz rozwoju, trenowania, testowania i walidacji algorytmów w celu rozwijania konkretnych narzędzi na potrzeby egzekwowania prawa;

Poprawka  81

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera a – podpunkt ii

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 18 – ustęp 2 – litera f

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) wspierania państw członkowskich w zapewnianiu ogółowi społeczeństwa informacji na temat osób podejrzanych lub skazanych, które są poszukiwane na mocy orzeczenia sądu krajowego dotyczącego przestępstwa podlegającego kompetencjom Europolu, a także ułatwiania przekazywania informacji na temat tych osób przez obywateli.

f) wspierania państw członkowskich w zapewnianiu ogółowi społeczeństwa informacji na temat osób podejrzanych lub skazanych, które są poszukiwane na mocy orzeczenia sądu krajowego dotyczącego przestępstwa podlegającego kompetencjom Europolu, a także ułatwiania przekazywania państwom członkowskim i Europolowi informacji na temat tych osób przez obywateli.

Poprawka  82

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera b

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 18 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3a. Przetwarzanie danych osobowych do celów badań naukowych i innowacji, o których mowa w ust. 2 lit. e), prowadzi się z wykorzystaniem projektów Europolu w zakresie badań naukowych i innowacji o jasno określonych celach, czasie trwania oraz zakresie przetwarzania danych osobowych, do których zastosowanie mają dodatkowe szczególne zabezpieczenia określone w art. 33a.

3a. Przetwarzanie danych osobowych do celów badań naukowych i innowacji, o których mowa w ust. 2 lit. e), prowadzi się z wykorzystaniem projektów Europolu w zakresie badań naukowych i innowacji o jasno określonych celach oraz podlega ono dodatkowym szczególnym zabezpieczeniom określonym w art. 33a w odniesieniu do czasu trwania i zakresu niezbędnego przetwarzania danych osobowych.

Poprawka  83

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera c

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 18 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Niezależnie od przepisów art. 8 ust. 4 oraz art. 18a w załączniku II wymieniono kategorie danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, w odniesieniu do których można gromadzić i przetwarzać dane na potrzeby każdego z celów, o których mowa w ust. 2.

5. Bez uszczerbku dla art. 8 ust. 4, art. 18 ust. 2 lit. e) oraz art. 18a w załączniku II wymieniono kategorie danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, w odniesieniu do których można gromadzić i przetwarzać dane na potrzeby każdego z celów, o których mowa w ust. 2.

Poprawka  84

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera d

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 18 – ustęp 5 a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

skreśla się

5a. Przed przetwarzaniem danych na podstawie ust. 2 niniejszego artykułu Europol może tymczasowo przetwarzać dane osobowe otrzymane zgodnie z art. 17 ust. 1 i 2 w celu określenia, czy dane te są zgodne z wymogami ust. 5 niniejszego artykułu, m.in. poprzez porównanie tych danych z wszystkimi danymi, które Europol już przetwarza zgodnie z ust. 5.

 

Zarząd, działając na wniosek dyrektora wykonawczego i po zasięgnięciu opinii EIOD, doprecyzowuje warunki przetwarzania takich danych.

 

Europol może przetwarzać dane osobowe na podstawie niniejszego ustępu wyłącznie przez okres nie dłuższy niż jeden rok lub – w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody EIOD – przez dłuższy okres, jeżeli jest to konieczne do celów niniejszego artykułu. W przypadku gdy wynik przetwarzania wskazuje, że dane osobowe nie są zgodne z wymogami zawartymi w ust. 5 niniejszego artykułu, Europol usuwa te dane i informuje o tym odpowiednio podmiot dostarczający dane.

 

Poprawka  85

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera c

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 18 – ustęp 6

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

5a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

6. Europol może czasowo przetwarzać dane na potrzeby stwierdzenia, czy dane takie mają znaczenie dla realizacji jego zadań, a jeśli tak to dla którego z celów, o których mowa w ust. 2. Zarząd, działając na wniosek dyrektora wykonawczego i po zasięgnięciu opinii EIOD, doprecyzowuje warunki przetwarzania takich danych, w szczególności odnoszące się do dostępu do danych i wykorzystania danych, a także do ograniczeń czasowych, nieprzekraczających sześciu miesięcy, dotyczących przechowywania i usuwania danych, z należytym uwzględnieniem zasad, o których mowa w art. 28.

6. Europol może czasowo przetwarzać dane na potrzeby stwierdzenia, czy dane takie mają znaczenie dla realizacji jego zadań, a jeśli tak to dla którego z celów, o których mowa w ust. 2. Zarząd, działając na wniosek dyrektora wykonawczego i po zasięgnięciu opinii EIOD, doprecyzowuje warunki przetwarzania takich danych, w szczególności odnoszące się do dostępu do danych i wykorzystania danych, a także do ograniczeń czasowych, nieprzekraczających sześciu miesięcy, dotyczących przechowywania i usuwania danych, z należytym uwzględnieniem zasad, o których mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2018/1725.

 (32016R0794)

Poprawka  86

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera d a (nowa)

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 18 – ustęp 6 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da. dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

 

„6a. Przed przetwarzaniem danych na podstawie ust. 2 niniejszego artykułu Europol może wyjątkowo tymczasowo przetwarzać dane osobowe otrzymane zgodnie z art. 17 ust. 1 i 2 jedynie w celu określenia, czy dane te są zgodne z wymogami ust. 5 niniejszego artykułu, m.in. poprzez porównanie tych danych z wszystkimi danymi, które Europol już przetwarza zgodnie z ust. 5.

 

Zarząd, działając na wniosek dyrektora wykonawczego i po zasięgnięciu opinii EIOD, doprecyzowuje warunki tymczasowego przetwarzania takich danych.

 

Europol może przetwarzać dane osobowe na podstawie niniejszego ustępu wyłącznie przez okres nie dłuższy niż jeden rok, który może zostać jednorazowo przedłużony o maksymalnie sześć miesięcy w należycie uzasadnionych przypadkach, jeżeli jest to proporcjonalne i konieczne do celów niniejszego artykułu. Europol informuje EIOD o każdym przedłużeniu maksymalnego okresu przetwarzania. W przypadku gdy tymczasowe przetwarzanie nie jest już proporcjonalne i konieczne do celów niniejszego artykułu i każdorazowo po upływie maksymalnego okresu przetwarzania Europol trwale usuwa dane osobowe, które nie są zgodne z wymogami zawartymi w ust. 5 niniejszego artykułu, i wyniki przetwarzania oraz informuje o tym odpowiednio podmiot dostarczający dane.

Poprawka  87

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 18 a – nagłówek

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przetwarzanie danych w celu wsparcia postępowania przygotowawczego

Przetwarzanie danych osobowych w celu wsparcia postępowania przygotowawczego

Poprawka  88

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 18 a – ustęp 1 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W stosownych przypadkach, w celu wsparcia konkretnego postępowania przygotowawczego, Europol może przetwarzać dane osobowe dotyczące osób nienależących do kategorii wymienionych w załączniku II, jeżeli:

1. W stosownych przypadkach, w celu wsparcia trwającego konkretnego postępowania przygotowawczego, Europol może przetwarzać dane osobowe dotyczące osób nienależących do kategorii wymienionych w załączniku II, jeżeli:

Poprawka  89

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 18 a – ustęp 1 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) państwo członkowskie lub EPPO dostarczą Europolowi akta sprawy związane z postępowaniem zgodnie z art. 17 ust. 1 lit. a) na potrzeby analizy operacyjnej w celu wsparcia konkretnego postępowania przygotowawczego w granicach zakresu działania Europolu zgodnie z art. 18 ust. 2 lit. c) oraz

a) państwo członkowskie, EPPO bądź Eurojust dostarczą Europolowi akta sprawy związane z postępowaniem zgodnie z art. 17 ust. 1 lit. a) i b), zwracając się do Europolu o wsparcie trwającego konkretnego postępowania przygotowawczego w granicach zakresu działania Europolu zgodnie z art. 18 ust. 2 lit. c) oraz

Poprawka  90

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 18 a – ustęp 1 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) Europol ocenia, że nie jest możliwe przeprowadzenie analizy operacyjnej akt sprawy związanych z postępowaniem bez przetwarzania danych osobowych, które nie spełniają wymogów art. 18 ust. 5. Ocena ta podlega zarejestrowaniu.

b) Europol stwierdza, że nie jest możliwe przeprowadzenie analizy operacyjnej akt sprawy związanych z postępowaniem bez przetwarzania danych osobowych, które nie spełniają wymogów art. 18 ust. 5. Ocena ta podlega zarejestrowaniu i jest przesyłana EIOD tytułem informacji.

Poprawka  91

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 18 a – ustęp 1 – litera b a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) państwo członkowskie lub organ Unii zwraca się o analizę strategiczną w ramach mandatu Europolu zgodnie z art. 18 ust. 2 lit. b).

Poprawka  92

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 18 a – ustęp 2 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Europol może przetwarzać dane osobowe zawarte w aktach sprawy związanych z postępowaniem, o ile takie działanie wspiera konkretne trwające postępowanie przygotowawcze, na potrzeby którego państwo członkowskie lub EPPO dostarczyły akta sprawy związane z postępowaniem zgodnie z ust. 1, oraz wyłącznie w celu wsparcia tego postępowania.

2. Europol może przetwarzać dane osobowe zawarte w aktach sprawy związanych z postępowaniem, o ile takie działanie wspiera konkretne trwające postępowanie przygotowawcze, na potrzeby którego państwo członkowskie, EPPO lub Eurojust dostarczyły akta sprawy związane z postępowaniem zgodnie z ust. 1, oraz wyłącznie w celu wsparcia tego postępowania.

Poprawka  93

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 18 a – ustęp 2 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zarząd, działając na wniosek dyrektora wykonawczego i po zasięgnięciu opinii EIOD, doprecyzowuje warunki przetwarzania takich danych.

skreśla się

Poprawka  94

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 18 a – ustęp 2 – akapit 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niezależnie od przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 ust. 5a dane osobowe dotyczące osób nienależących do kategorii osób wymienionych w załączniku II należy funkcjonalnie oddzielić od innych danych, a dostęp do nich można uzyskać tylko w stosownych przypadkach w celu wsparcia konkretnego postępowania przygotowawczego, na potrzeby którego zostały one dostarczone.

skreśla się

Poprawka  95

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 18 a – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Jeżeli Europol dojdzie do wniosku, że istnieją wstępne przesłanki by sądzić, że takie dane są nieproporcjonalne lub że zgromadzono je z naruszeniem praw podstawowych, Europol trwale usuwa je bez przetwarzania. Po upływie okresu przetwarzania danych osobowych dane osobowe są trwale usuwane.

Poprawka  96

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 18 a – ustęp 3 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Na wniosek państwa członkowskiego lub EPPO, które przekazały Europolowi akta sprawy związane z postępowaniem zgodnie z ust. 1, Europol może przechowywać te akta sprawy związane z postępowaniem oraz wyniki analizy operacyjnej przez okres dłuższy niż okres przechowywania określony w ust. 2 wyłącznie w celu zapewnienia prawdziwości, wiarygodności i identyfikowalności procesu wywiadu kryminalnego, jednak wyłącznie przez okres trwania w danym państwie członkowskim postępowania sądowego związanego z tym postępowaniem przygotowawczym.

3. Na wniosek państwa członkowskiego, które przekazało Europolowi akta sprawy związane z postępowaniem zgodnie z ust. 1, lub – w stosownych przypadkach – na wniosek EPPO lub Eurojustu, Europol może przechowywać te akta sprawy związane z postępowaniem oraz wyniki analizy operacyjnej przez okres dłuższy niż okres przetwarzania określony w ust. 2 wyłącznie w celu zapewnienia prawdziwości, wiarygodności i identyfikowalności procesu wywiadu kryminalnego, jednak wyłącznie przez okres trwania w danym państwie członkowskim postępowania sądowego związanego z tym postępowaniem przygotowawczym lub przez okres trwania postępowania przed EPPO lub Eurojustem.

Poprawka  97

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 18 a – ustęp 3 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Takie państwo członkowskie może także przedłożyć do Europolu wniosek o przechowywanie akt sprawy związanych z postępowaniem oraz wyników analizy operacyjnej przez okres dłuższy niż okres przechowywania określony w ust. 2 w celu zapewnienia prawdziwości, wiarygodności i identyfikowalności procesu wywiadu kryminalnego, jednak wyłącznie przez okres trwania w innym państwie członkowskim postępowania sądowego związanego z tym postępowaniem przygotowawczym.

Takie państwo członkowskie, EPPO lub Eurojust może także przedłożyć do Europolu wniosek o przechowywanie akt sprawy związanych z postępowaniem oraz wyników analizy operacyjnej przez okres dłuższy niż okres przechowywania określony w ust. 2 w celu zapewnienia prawdziwości, wiarygodności i identyfikowalności procesu wywiadu kryminalnego, jednak wyłącznie przez okres trwania w innym państwie członkowskim postępowania sądowego związanego z tym postępowaniem przygotowawczym.

Poprawka  98

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 18 a – ustęp 3 – akapit 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zarząd, działając na wniosek dyrektora wykonawczego i po zasięgnięciu opinii EIOD, doprecyzowuje warunki przetwarzania takich danych. Takie dane osobowe oddziela się funkcjonalnie od innych danych, a dostęp do nich można uzyskać wyłącznie na potrzeby zapewnienia prawdziwości, wiarygodności i identyfikowalności procesu wywiadu kryminalnego.

skreśla się

Poprawka  99

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 18a – ustęp 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Zarząd, działając na wniosek dyrektora wykonawczego i po zasięgnięciu opinii EIOD, doprecyzowuje warunki przetwarzania danych osobowych zgodnie z ust. 2 i 3, zwłaszcza w odniesieniu do skali i złożoności przetwarzania oraz rodzaju i wagi postępowań. Takie dane osobowe oddziela się funkcjonalnie od innych danych. Dostęp do danych przetwarzanych zgodnie z ust. 2 można uzyskać wyłącznie na potrzeby konkretnego postępowania przygotowawczego, w toku którego je przekazano, oraz wyłącznie w celu zapewnienia prawdziwości, wiarygodności i identyfikowalności procesu wywiadu kryminalnego, przy czym dane te przechowuje się zgodnie z ust. 3.

Poprawka  100

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 18 a – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Ust. 1–3 mają zastosowanie także w przypadku, gdy Europol otrzyma dane osobowe od państwa trzeciego, z którym zawarto umowę na podstawie art. 23 decyzji 2009/371/WSiSW zgodnie z art. 25 ust. 1 lit. c) niniejszego rozporządzenia albo na podstawie art. 218 TFUE zgodnie z art. 25 ust. 1 lit. b) niniejszego rozporządzenia lub w odniesieniu do którego wydano decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, o której mowa w art. 25 ust. 1 lit. a) niniejszego rozporządzenia, i takie państwo trzecie przekaże Europolowi akta sprawy związane z postępowaniem na potrzeby przeprowadzenia analizy operacyjnej służącej wsparciu konkretnego postępowania przygotowawczego w państwie członkowskim lub w państwach członkowskich wspieranych przez Europol. Jeżeli państwo trzecie przekaże Europolowi akta sprawy związane z postępowaniem, powiadamia się o tym fakcie EIOD. Europol sprawdza, czy ilość danych osobowych nie jest w oczywisty sposób nieproporcjonalna w odniesieniu do konkretnego postępowania w państwie członkowskim wspieranym przez Europol oraz czy żadne obiektywne elementy nie świadczą o tym, że państwo trzecie uzyskało akta sprawy w sposób, który stanowi oczywiste naruszenie praw podstawowych. Jeżeli Europol lub EIOD dojdą do wniosku, że istnieją wstępne przesłanki by sądzić, że takie dane są nieproporcjonalne lub że zgromadzono je z naruszeniem praw podstawowych, Europol nie może przetwarzać takich danych. Dostęp do danych przetwarzanych na podstawie niniejszego ustępu może uzyskać wyłącznie Europol, w przypadku gdy jest to niezbędne do wsparcia konkretnego postępowania przygotowawczego w państwie członkowskim lub w państwach członkowskich. Dane takie udostępnia się wyłącznie w ramach Unii.;

4. Ust. 1–3 mają zastosowanie także do danych osobowych zawartych w aktach sprawy związanych z postępowaniem przekazanych Europolowi przez państwo trzecie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 lit. a), b) i c), na potrzeby przeprowadzenia analizy operacyjnej służącej wsparciu konkretnego postępowania przygotowawczego w jednym państwie członkowskim lub większej liczbie państw członkowskich wspieranych przez Europol, pod warunkiem że to państwo trzecie pozyskało te dane w ramach postępowania przygotowawczego, zgodnie z wymogami proceduralnymi i zabezpieczeniami mającymi zastosowanie na podstawie jego krajowego prawa karnego. Jeżeli państwo trzecie przekaże Europolowi akta sprawy związane z postępowaniem, powiadamia się o tym fakcie EIOD. Europol sprawdza, czy ilość danych osobowych nie jest w oczywisty sposób nieproporcjonalna w odniesieniu do konkretnego postępowania w państwie członkowskim wspieranym przez Europol oraz czy żadne obiektywne elementy nie świadczą o tym, że państwo trzecie uzyskało akta sprawy w sposób, który stanowi oczywiste naruszenie praw podstawowych. Jeżeli Europol dojdzie do wniosku, że istnieją wstępne przesłanki by sądzić, że takie dane są nieproporcjonalne lub że zgromadzono je z naruszeniem praw podstawowych, Europol nie może przetwarzać takich danych i usuwa te dane. Dostęp do danych osobowych przetwarzanych na podstawie niniejszego ustępu może uzyskać wyłącznie Europol, w przypadku gdy jest to niezbędne do wsparcia konkretnego postępowania przygotowawczego w jednym państwie członkowskim lub w większej liczbie państw członkowskich, na potrzeby którego je przekazano. Dane takie udostępnia się wyłącznie w ramach Unii lub, w razie konieczności, przekazuje się je organizacjom międzynarodowym zgodnie z przepisami art. 25 ust. 1 lit. b) i c).

Poprawka  101

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera a

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 20 – ustęp 2 a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2a. W ramach przeprowadzania specjalnych projektów analizy operacyjnej, o których mowa w art. 18 ust. 3, państwa członkowskie mogą określać informacje, które mają być bezpośrednio udostępniane przez Europol wybranym innym państwom członkowskim na potrzeby wzmocnionej współpracy w poszczególnych postępowaniach, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w art. 19 ust. 2.”;

2a. W ramach przeprowadzania specjalnych projektów analizy operacyjnej, o których mowa w art. 18 ust. 3 oraz z zastrzeżeniem zasad i zabezpieczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych określonych w niniejszym rozporządzeniu, państwa członkowskie mogą określać informacje, które mają być bezpośrednio udostępniane przez Europol wybranym innym państwom członkowskim na potrzeby wzmocnionej współpracy w poszczególnych postępowaniach, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w art. 19 ust. 2.

Poprawka  102

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera c

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 20 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Jeżeli przepisy krajowe umożliwiają pracownikom Europolu przedstawianie dowodów, które uzyskali oni w ramach wykonywania swoich obowiązków lub prowadzenia czynności, wyłącznie pracownicy Europolu, którzy zostali do tego upoważnieni przez dyrektora wykonawczego, mogą w zakresie tych dowodów zeznawać w postępowaniu sądowym w państwach członkowskich.;

5. Jeżeli przepisy krajowego prawa procesowego umożliwiają pracownikom Europolu przedstawianie dowodów, które uzyskali oni w ramach wykonywania swoich obowiązków lub prowadzenia czynności, wyłącznie pracownicy Europolu, którzy zostali do tego upoważnieni przez dyrektora wykonawczego, mogą w zakresie tych dowodów zeznawać w postępowaniu karnym w państwach członkowskich.;

Poprawka  103

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 20 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Europol aktywnie wspiera Prokuraturę Europejską w prowadzeniu postępowań przygotowawczych oraz współpracuje z nią, w szczególności przez wymianę informacji i dostarczanie jej wsparcia analitycznego.

2. Działając na wniosek Prokuratury Europejskiej, Europol aktywnie wspiera Prokuraturę Europejską w prowadzeniu postępowań przygotowawczych oraz współpracuje z nią, w szczególności przez wymianę informacji i dostarczanie jej wsparcia analitycznego, dopóki Prokuratura Europejska nie ustali, czy należy wnieść akt oskarżenia w sprawie, czy też umorzyć prowadzone postępowanie.

Poprawka  104

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 20 a – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Europol wprowadza wszelkie stosowne środki, aby umożliwić EPPO pośredni dostęp do informacji dostarczonych do celów określonych w art. 18 ust. 2 lit. a), b) i c) w oparciu o system trafieniowy (figuruje/nie figuruje). Art. 21 stosuje się odpowiednio, z wyjątkiem jego ust. 2.

3. Europol wprowadza wszelkie stosowne środki, aby umożliwić EPPO pośredni dostęp do informacji dostarczonych do celów określonych w art. 18 ust. 2 lit. a), b) i c) w oparciu o system trafieniowy (figuruje/nie figuruje). Art. 21 stosuje się odpowiednio, z wyjątkiem jego ust. 2 i 8.

Poprawka  105

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 21 – ustęp 8

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8. Jeżeli podczas operacji przetwarzania danych w zakresie danego postępowania lub konkretnego projektu Europol zidentyfikuje informacje odnoszące się do ewentualnej nielegalnej działalności mającej wpływ na interesy finansowe Unii, Europol bezzwłocznie i z własnej inicjatywy przekazuje te informacje OLAF.

8. Jeżeli podczas operacji przetwarzania danych w zakresie konkretnego postępowania lub projektu Europol zidentyfikuje informacje odnoszące się do ewentualnej nielegalnej działalności mającej wpływ na interesy finansowe Unii, Europol bezzwłocznie przekazuje te informacje OLAF.

Poprawka  106

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 a (nowy)

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 23 – ustęp 7

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

9a) art. 23 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

7. Wtórne przekazywanie danych osobowych będących w posiadaniu Europolu przez państwa członkowskie, organy Unii, państwa trzecieorganizacje międzynarodowe jest zakazane, o ile Europol nie udzielił na to z góry wyraźnej zgody.

7. Dalsze przekazywanie danych osobowych będących w posiadaniu Europolu przez państwa członkowskie, organy Unii, państwa trzecie, organizacje międzynarodowe i podmioty prywatne jest zakazane, o ile Europol nie udzielił na to z góry wyraźnej zgody.

Poprawka  107

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 24 – nagłówek

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przesyłanie operacyjnych danych osobowych instytucjom, organom i jednostkom organizacyjnym Unii

Przesyłanie danych osobowych instytucjom, organom i jednostkom organizacyjnym Unii

Poprawka  108

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 24 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń na podstawie niniejszego rozporządzenia, w szczególności na podstawie art. 19 ust. 2 i 3 oraz bez uszczerbku dla art. 67, Europol przesyła operacyjne dane osobowe innym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii wyłącznie wówczas, gdy dane te są niezbędne do zgodnego z prawem wykonywania zadań tych instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii.

1. Zgodnie z art. 71 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2018/1725 i z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń na podstawie niniejszego rozporządzenia, w szczególności na podstawie art. 19 ust. 2 i 3 oraz bez uszczerbku dla art. 67, Europol przesyła dane osobowe innym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii wyłącznie wówczas, gdy te dane osobowe są niezbędne i proporcjonalne do zgodnego z prawem wykonywania zadań tych instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii.

Poprawka  109

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 24 – ustęp 2 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Jeżeli operacyjne dane osobowe są przesyłane na wniosek innej instytucji, innego organu lub innej jednostki organizacyjnej Unii, zarówno administrator, jak i odbiorca ponoszą odpowiedzialność za zgodność z prawem tego przekazania.

2. Po otrzymaniu wniosku o przekazanie danych osobowych od innej instytucji, innego organu lub innej jednostki organizacyjnej Unii Europol weryfikuje kompetencje pozostałych instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii. Jeżeli powstają wątpliwości co do konieczności przekazania danych osobowych, Europol występuje do odbiorcy o udzielenie dalszych informacji.

Poprawka  110

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 24 – ustęp 2 – akapit 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii będące odbiorcą zapewniają, by konieczność przekazania operacyjnych danych osobowych mogła być następnie zweryfikowana.

Instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii będące odbiorcą zapewniają, by konieczność przekazania danych osobowych mogła być następnie zweryfikowana.

Poprawka  111

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 24 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii będące odbiorcą przetwarzają operacyjne dane osobowe tylko do celów, do których zostały one przekazane.

3. Instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii będące odbiorcą przetwarzają dane osobowe tylko do celów, do których zostały one przekazane.

Poprawka  112

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera -a (nowa)

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 25 – ustęp 3

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

-a) skreśla się ust. 3

3. Europol publikuje na swojej stronie internetowej i uaktualnia wykaz decyzji stwierdzających odpowiedni stopień ochrony, umów, uzgodnień administracyjnych i innych instrumentów dotyczących przekazywania danych osobowych zgodnie z ust. 1.

 

 (32016R0794)

Poprawka  113

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera -a a (nowa)

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 25 – ustęp 4 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

 

 

-aa) dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

 

„4a. W razie braku decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony Europol może przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jeżeli:

 

a) w prawnie wiążącym akcie wprowadzono odpowiednie zabezpieczenia ochrony danych osobowych; lub

 

b) Europol ocenił wszystkie okoliczności związane z przekazaniem danych osobowych i stwierdził, że istnieją odpowiednie zabezpieczenia ochrony danych osobowych.

Europol informuje EIOD o kategoriach przekazania na podstawie ust. 1 lit. b). Jeżeli przekazanie odbywa się na podstawie lit. b) niniejszego ustępu, musi być ono udokumentowane, a dokumentację udostępnia się EIOD na jego wniosek. Dokumentacja obejmuje zapis daty i godziny przekazania oraz informacje o właściwym organie odbierającym, uzasadnieniu przekazania oraz przekazanych danych osobowych.”

Poprawka  114

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera a

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 25 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 dyrektor wykonawczy, rozpatrując każdy przypadek indywidualnie, może zatwierdzić przekazanie lub kategorie przekazań danych osobowych państwu trzeciemu lub organizacji międzynarodowej, jeżeli przekazanie lub powiązane przekazania:”;

Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 dyrektor wykonawczy, rozpatrując każdy przypadek indywidualnie, może wyjątkowo zatwierdzić przekazanie lub kategorię przekazań danych osobowych państwu trzeciemu lub organizacji międzynarodowej, jeżeli przekazanie lub powiązane przekazania:

Poprawka  115

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera b – wprowadzenie

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 25 – ustęp 8

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) w ust. 8 skreśla się zdanie:

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

Poprawka  116

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera b

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 25 – ustęp 8

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli przekazanie odbywa się na podstawie ust. 5, musi być ono udokumentowane, a dokumentację należy udostępnić EIOD na jego wniosek. Dokumentacja obejmuje zapis daty i godziny przekazania oraz informacje o właściwym organie odbierającym, o uzasadnieniu przekazania oraz o przekazanych operacyjnych danych osobowych.

Jeżeli przekazanie odbywa się na podstawie ust. 4a lub 5, musi być ono udokumentowane, a dokumentację należy udostępnić EIOD na jego wniosek. Dokumentacja obejmuje zapis daty i godziny przekazania oraz informacje o właściwym organie odbierającym, o uzasadnieniu przekazania oraz o przekazanych operacyjnych danych osobowych.”;

 

Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 dyrektor wykonawczy, rozpatrując każdy przypadek indywidualnie, może zatwierdzić przekazanie lub kategorie przekazań danych osobowych państwu trzeciemu lub organizacji międzynarodowej, jeżeli przekazanie lub powiązane przekazania:”

Poprawka  117

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 – litera a

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 26 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Europol może otrzymywać dane osobowe bezpośrednio od podmiotów prywatnych przetwarzać te dane osobowe zgodnie z art. 18 w celu identyfikacji wszystkich odpowiednich jednostek krajowych, o których mowa w ust. 1 lit. a). Europol niezwłocznie przekazuje odpowiednim jednostkom krajowym dane osobowe oraz wszelkie istotne wyniki przetwarzania tych danych niezbędne do celów ustanowienia jurysdykcji. Europol może przekazać dane osobowe oraz istotne wyniki przetwarzania tych danych niezbędne do celów ustanowienia jurysdykcji zgodnie z art. 25 punktom kontaktowym i odpowiednim organom, o których mowa w ust. 1 lit. b) i c). Po zidentyfikowaniu i przekazaniu przez Europol odpowiednich danych osobowych wszystkim odpowiednim jednostkom krajowym lub jeżeli identyfikacja dalszych odpowiednich jednostek krajowych nie jest możliwa, Europol usuwa takie dane, chyba że dana jednostka krajowa, dany punkt kontaktowy lub organ przedłożą Europolowi te dane osobowe ponownie zgodnie z art. 19 ust. 1 w terminie czterech miesięcy od dokonania przekazania.

2. W przypadku gdy Europol otrzyma dane osobowe od podmiotów prywatnych, może przetwarzać te dane osobowe zgodnie z art. 18 w celu identyfikacji odpowiednich jednostek krajowych, o których mowa w ust. 1 lit. a). Europol niezwłocznie przekazuje odpowiednim jednostkom krajowym dane osobowe oraz wszelkie istotne wyniki niezbędnego przetwarzania tych danych do celów ustanowienia jurysdykcji. Europol może przekazać dane osobowe oraz istotne wyniki niezbędnego przetwarzania tych danych do celów ustanowienia jurysdykcji zgodnie z art. 25 punktom kontaktowym i odpowiednim organom, o których mowa w ust. 1 lit. b) i c). Po zidentyfikowaniu i przekazaniu przez Europol odpowiednich danych osobowych wszystkim odpowiednim jednostkom krajowym lub jeżeli identyfikacja dalszych odpowiednich jednostek krajowych nie jest możliwa, Europol usuwa takie dane, chyba że dana jednostka krajowa, dany punkt kontaktowy lub organ przedłożą Europolowi te dane osobowe ponownie zgodnie z art. 19 ust. 1 w terminie czterech miesięcy od dokonania przesłania lub przekazania.

Poprawka  118

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 – litera b

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 26 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Jeżeli Europol otrzyma dane osobowe od podmiotu prywatnego w państwie trzecim, Europol może przekazać te dane jedynie państwu członkowskiemu lub odnośnemu państwu trzeciemu, z którym zawarto umowę na podstawie art. 23 decyzji 2009/371/WSiSW albo na podstawie art. 218 TFUE lub w odniesieniu do którego wydano decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, o której mowa w art. 25 ust. 1 lit. a) niniejszego rozporządzenia. Jeżeli spełnione są warunki określone w art. 25 ust. 5 i 6, Europol może przekazać wyniki analizy i weryfikacji takich danych odnośnemu państwu trzeciemu.

4. Jeżeli Europol otrzyma dane osobowe od podmiotu prywatnego w państwie trzecim, Europol może przekazać te dane oraz wyniki analizy i weryfikacji jedynie państwu członkowskiemu lub odnośnemu państwu trzeciemu, z którym zawarto umowę na podstawie art. 23 decyzji 2009/371/WSiSW albo na podstawie art. 218 TFUE lub w odniesieniu do którego wydano decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, o której mowa w art. 25 ust. 1 lit. a) niniejszego rozporządzenia. Jeżeli spełnione są warunki określone w art. 25 ust. 5 i 6, Europol może przekazać wyniki analizy i weryfikacji takich danych odnośnemu państwu trzeciemu.

Poprawka  119

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 – litera c

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 26 – ustęp 5 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Europol może przesyłać lub przekazywać dane osobowe podmiotom prywatnym w indywidualnych przypadkach, gdy jest to absolutnie niezbędne, i z zastrzeżeniem ewentualnych ograniczeń nałożonych na podstawie art. 19 ust. 2 lub 3 oraz bez uszczerbku dla art. 67, jeżeli:

5. Europol nie przesyła ani nie przekazuje danych osobowych podmiotom prywatnym, z wyjątkiem sytuacji, w indywidualnych przypadkach, gdy jest to absolutnie niezbędne i proporcjonalne, i z zastrzeżeniem ewentualnych ograniczeń nałożonych na podstawie art. 19 ust. 2 lub 3 oraz bez uszczerbku dla art. 67, jeżeli:

Poprawka  120

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 – litera c

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 26 – ustęp 5 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) przesłanie lub przekazanie danych osobowych, które są publicznie dostępne, jest absolutnie niezbędne do wykonania zadania określonego w art. 4 ust. 1 lit. m) i spełnione są następujące warunki:

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Poprawka  121

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 – litera c

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 26 – ustęp 6 – akapit 1 – litera d

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) jest niezbędne w indywidualnych przypadkach do zapobiegania przestępstwom podlegającym kompetencjom Europolu, prowadzenia postępowań przygotowawczychich sprawie, wykrywania ich lub wnoszeniapopierania oskarżeńich sprawie; lub

d) jest niezbędne w indywidualnych przypadkach do zapobieżenia konkretnemu przestępstwu podlegającemu kompetencjom Europolu, prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawie, wykrycia przestępstwa lub wniesienia i poparcia oskarżenia w sprawie; lub

Poprawka  122

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 – litera c

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 26 – ustęp 6 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Danych osobowych nie przekazuje się, jeżeli dyrektor wykonawczy stwierdzi, że podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, są nadrzędne wobec interesu publicznego przemawiającego za przekazaniem, o którym mowa w lit. d) i e).

EIOD jest informowany o tym przekazaniu bez zbędnej zwłoki. Danych osobowych nie przekazuje się, jeżeli dyrektor wykonawczy stwierdzi, że podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, są nadrzędne wobec interesu publicznego przemawiającego za przekazaniem, o którym mowa w lit. d) i e).

Poprawka  123

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 – litera c

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 26 – ustęp 6 – akapit 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przekazywanie danych nie może mieć charakteru systematycznego, masowego ani strukturalnego.”

skreśla się

Poprawka  124

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 – litera d

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 26 – ustęp 6 – akapit -6 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) dodaje się ust. 6a i 6b w brzmieniu:

d) dodaje się ust. -6a, 6a i 6b w brzmieniu:

 

„-6a. Bez uszczerbku dla innych aktów prawnych Unii, przekazywanie lub przesyłanie danych osobowych na podstawie ust. 5 i 6 niniejszego artykułu nie może mieć charakteru systematycznego, masowego ani strukturalnego.”

Poprawka  125

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 – litera d

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 26 – ustęp 6 a – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6a. Europol ma możliwość występowania do państw członkowskich – za pośrednictwem ich jednostek krajowych – z wnioskiem o uzyskanie danych osobowych od podmiotów prywatnych, które są ustanowione na ich terytorium lub które mają na ich terytorium swojego przedstawiciela prawnego, na podstawie mających zastosowanie przepisów krajowych, w celu przekazania takich danych Europolowi, pod warunkiem że dane osobowe, o uzyskanie których wnioskowano, ograniczają się ściśle do tego, co jest niezbędne dla Europolu do identyfikacji odpowiednich jednostek krajowych.

6a. Europol może wysłać do państw członkowskich wniosek o przekazanie mu danych osobowych od podmiotów prywatnych, które są ustanowione na ich terytorium lub które mają na ich terytorium swojego przedstawiciela prawnego. Wniosek taki powinien być uzasadniony i możliwie w jak najwyższym stopniu ukierunkowany. Europol występuje z takimi wnioskami za pośrednictwem jednostek krajowych państw członkowskich. Takie dane osobowe są możliwie jak najmniej wrażliwe i ograniczają się ściśle do tego, co jest niezbędne i proporcjonalne dla Europolu wyłącznie w celu identyfikacji odpowiednich jednostek krajowych.

Poprawka  126

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 – litera d

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 26 – ustęp 6 a – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niezależnie od swojej jurysdykcji w odniesieniu do konkretnego przestępstwa, w związku z którym Europol dąży do identyfikacji odpowiednich jednostek krajowych, państwa członkowskie zapewniają swoim właściwym organom krajowym możliwość przetwarzania takich wniosków zgodnie z prawem na podstawie ich przepisów krajowych na potrzeby przekazania Europolowi informacji niezbędnych do realizacji jego celów.

Niezależnie od swojej jurysdykcji w odniesieniu do konkretnego przestępstwa, w związku z którym Europol dąży do identyfikacji odpowiednich jednostek krajowych, państwa członkowskie zapewniają swoim właściwym organom krajowym możliwość przetwarzania takich wniosków na podstawie ich przepisów krajowych na potrzeby przekazania Europolowi informacji niezbędnych do realizacji jego celów.

Poprawka  127

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 – litera d

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 26 – ustęp 6 b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6b. Infrastrukturę Europolu można wykorzystywać do celów wymiany między właściwymi organami państw członkowskich i podmiotami prywatnymi zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi państw członkowskich. W przypadku gdy państwa członkowskie korzystają z tej infrastruktury na potrzeby wymiany danych osobowych dotyczących przestępstw, które wykraczają poza zakres celów Europolu, Europol nie może mieć dostępu do tych danych.

6b. Infrastrukturę Europolu można wykorzystywać do celów wymiany między właściwymi organami państw członkowskich i podmiotami prywatnymi zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi państw członkowskich. W przypadku gdy państwa członkowskie korzystają z tej infrastruktury na potrzeby wymiany danych osobowych dotyczących przestępstw, które wykraczają poza zakres celów Europolu, Europol nie może mieć dostępu do tych danych i jest uznawany za podmiot przetwarzający w rozumieniu art. 87 rozporządzenia (UE) 2018/1725. Europol przeprowadza ocenę potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa wynikających z udostępnienia infrastruktury podmiotom prywatnym i, w razie konieczności, wdraża odpowiednie środki zapobiegawcze i łagodzące.

Poprawka  128

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13

Rozporządzenie (UE) 2016/794

Artykuł 26 a – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez