Procedură : 2020/0349(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0290/2021

Texte depuse :

A9-0290/2021

Dezbateri :

PV 03/05/2022 - 16
CRE 03/05/2022 - 16

Voturi :

PV 21/10/2021 - 2
PV 21/10/2021 - 10
CRE 21/10/2021 - 2
PV 04/05/2022 - 8.2

Texte adoptate :

P9_TA(2022)0142

<Date>{15/10/2021}15.10.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0290/2021</NoDocSe>
PDF 573kWORD 182k

<TitreType>RAPORT</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/794 în ceea ce privește cooperarea Europol cu părți private, prelucrarea datelor cu caracter personal de către Europol în sprijinul anchetelor penale și rolul Europol în domeniul cercetării și inovării</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0796 – C9-0401/2020 – 2020/0349(COD))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne</Commission>

Raportor: <Depute>Javier Zarzalejos</Depute>

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 AVIZ AL COMISIEI PENTRU BUGETE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/794 în ceea ce privește cooperarea Europol cu părți private, prelucrarea datelor cu caracter personal de către Europol în sprijinul anchetelor penale și rolul Europol în domeniul cercetării și inovării

(COM(2020)0796 – C9-0401/2020 – 2020/0349(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

 având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2020)0796),

 având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 88 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C9-0401/2020),

 având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A9-0290/2021),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


<RepeatBlock-Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>1</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Europa se confruntă cu o situație în materie de securitate aflată în continuă schimbare, cu amenințări la adresa securității care evoluează și sunt tot mai complexe. Infractorii și teroriștii profită de avantajele pe care le oferă transformarea digitală și noile tehnologii, inclusiv interconectivitatea și estomparea granițelor dintre lumea fizică și cea digitală. Criza provocată de pandemia de COVID-19 a contribuit la aceste fenomene, infractorii profitând rapid de oportunitățile de exploatare a crizei prin adaptarea modurilor lor de operare sau prin dezvoltarea de noi activități infracționale. Terorismul rămâne o amenințare semnificativă la adresa libertății și a modului de viață al Uniunii și al cetățenilor săi.

(2) Europa se confruntă cu o situație în materie de securitate aflată în continuă schimbare, cu amenințări la adresa securității care evoluează și sunt tot mai complexe. Infractorii și teroriștii profită de capabilitățile pe care le oferă transformarea digitală și noile tehnologii, inclusiv interconectivitatea și estomparea granițelor dintre lumea fizică și cea digitală și posibilitatea de a-și disimula infracțiunile sau identitățile cu ajutorul unor tehnici tot mai sofisticate. Infractorii și-au dovedit abilitatea de adaptare a modurilor lor de operare sau de dezvoltarea de noi activități infracționale în perioade de criză, inclusiv prin folosirea unor instrumente bazate pe tehnologie pentru a multiplica și a extinde gama și amplitudinea activităților infracționale pe care le desfășoară. Terorismul rămâne o amenințare semnificativă la adresa libertății și a modului de viață al Uniunii și al cetățenilor săi.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>2</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Aceste amenințări se propagă dincolo de frontiere, vizează diverse infracțiuni pe care le facilitează și se manifestă în cadrul unor grupuri de criminalitate organizată care săvârșesc un spectru larg de infracțiuni, fiind implicate într-o gamă largă de activități infracționale. Întrucât acțiunile întreprinse doar la nivel național nu sunt suficiente pentru a face față acestor provocări transnaționale în materie de securitate, autoritățile însărcinate cu asigurarea respectării legii din statele membre au recurs tot mai mult la sprijinul și cunoștințele de specialitate pe care Europol le oferă în vederea combaterii formelor grave de criminalitate și a terorismului. De la intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) 2016/794, importanța operațională a atribuțiilor Europol s-a modificat substanțial. Noul mediu în care se manifestă amenințările modifică, de asemenea, sprijinul de care statele membre au nevoie și pe care se așteaptă să îl primească din partea Europol pentru a garanta siguranța cetățenilor.

(3) Aceste amenințări se propagă dincolo de frontiere, vizează diverse infracțiuni pe care le facilitează și se manifestă în cadrul unor grupuri de criminalitate organizată care săvârșesc un spectru larg de infracțiuni, fiind implicate într-o gamă largă de activități infracționale. Întrucât acțiunile întreprinse doar la nivel național și cooperarea transfrontalieră nu sunt suficiente pentru a face față acestor provocări transnaționale în materie de securitate, autoritățile însărcinate cu asigurarea respectării legii din statele membre au recurs tot mai mult la sprijinul și cunoștințele de specialitate pe care Europol le oferă în vederea prevenirii și combaterii formelor grave de criminalitate și a terorismului. De la intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) 2016/794, importanța operațională a atribuțiilor Europol a crescut substanțial. Noul mediu în care se manifestă amenințările modifică, de asemenea, domeniul de aplicare și tipul de sprijin de care statele membre au nevoie și pe care se așteaptă să îl primească din partea Europol pentru a garanta siguranța cetățenilor.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>3</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 3 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Sarcinile suplimentare conferite Europol prin prezentul regulament ar trebui să permită Europol să sprijine mai bine autoritățile naționale de aplicare a legii, păstrând în același timp pe deplin responsabilitățile statelor membre în domeniul securității naționale prevăzute la articolul 4 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană. Mandatul consolidat al Europol ar trebui să fie echilibrat cu garanții consolidate în ceea ce privește drepturile fundamentale și creșterea responsabilității, a răspunderii și a supravegherii, inclusiv a controlului parlamentar. Pentru a permite Europol să își îndeplinească mandatul, competențele și sarcinile sale suplimentare ar trebui să fie însoțite de resurse umane și financiare adecvate.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>4</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 4</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Întrucât Europa se confruntă cu amenințări sporite generate de grupuri de criminalitate organizată și atacuri teroriste, un răspuns eficace al autorităților însărcinate cu asigurarea respectării legii trebuie să includă disponibilitatea unor unități speciale de intervenție, interoperabile și bine pregătite, specializate în controlul situațiilor de criză. În Uniune, unitățile de asigurare a respectării legii ale statelor membre cooperează în temeiul Deciziei 2008/617 a Consiliului53. Europol ar trebui să poată acorda sprijin acestor unități speciale de intervenție, inclusiv prin furnizarea de sprijin operațional, tehnic și financiar.

(4) Întrucât Europa se confruntă cu amenințări sporite generate de grupuri de criminalitate organizată și atacuri teroriste, un răspuns eficace al autorităților însărcinate cu asigurarea respectării legii trebuie să includă disponibilitatea unor unități speciale de intervenție, interoperabile și bine pregătite, specializate în controlul situațiilor de criză provocate de om care reprezintă o amenințare fizică directă gravă la adresa persoanelor, a bunurilor, a infrastructurii sau a instituțiilor, în special luarea de ostatici, deturnarea și alte evenimente similare. În Uniune, acele unități de asigurare a respectării legii ale statelor membre cooperează în temeiul Deciziei 2008/617 a Consiliului53. Europol ar trebui să poată acorda sprijin acestor unități speciale de intervenție, inclusiv prin furnizarea de sprijin operațional, tehnic și financiar. Acest sprijin trebuie să fie întotdeauna complementar eforturilor întreprinse de statele membre pentru garantarea securității cetățenilor lor.

__________________

__________________

53 Decizia 2008/617/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind îmbunătățirea cooperării dintre unitățile speciale de intervenție ale statelor membre ale Uniunii Europene în situații de criză (JO L 210, 6.8.2008).

53 Decizia 2008/617/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind îmbunătățirea cooperării dintre unitățile speciale de intervenție ale statelor membre ale Uniunii Europene în situații de criză (JO L 210, 6.8.2008, p. 73).

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>5</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 5</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) În ultimii ani, atacurile cibernetice la scară largă au vizat atât entități publice, cât și entități private din numeroase jurisdicții din Uniune și din afara acesteia, afectând diverse sectoare, printre care se numără transporturile, sănătatea și serviciile financiare. Criminalitatea informatică și securitatea cibernetică nu pot fi separate într-un mediu interconectat. Prevenirea, anchetarea și urmărirea penală a acestor activități sunt sprijinite prin coordonarea și cooperarea dintre actorii relevanți, inclusiv Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică („ENISA”), autoritățile competente pentru securitatea rețelelor și a sistemelor informatice („autoritățile NIS”), astfel cum sunt definite în Directiva (UE) 2016/114854, autoritățile însărcinate cu asigurarea respectării legii și părțile private. Pentru a asigura cooperarea eficace dintre toți actorii relevanți la nivelul Uniunii și la nivel național cu privire la atacurile cibernetice și amenințările la adresa securității, Europol ar trebui să coopereze cu ENISA prin intermediul schimburilor de informații și prin furnizarea de sprijin analitic.

(5) În ultimii ani, atacurile cibernetice la scară largă, inclusiv atacuri provenite din țări terțe, au vizat atât entități publice, cât și entități private din numeroase jurisdicții din Uniune și din afara acesteia, afectând diverse sectoare, printre care se numără transporturile, sănătatea și serviciile financiare. Prevenirea, depistarea anchetarea și urmărirea penală a acestor activități sunt sprijinite prin coordonarea și cooperarea dintre actorii relevanți, inclusiv Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică („ENISA”), autoritățile competente pentru securitatea rețelelor și a sistemelor informatice („autoritățile NIS”), astfel cum sunt definite în Directiva (UE) 2016/114854, autoritățile însărcinate cu asigurarea respectării legii și părțile private. Pentru a asigura cooperarea eficace dintre toți actorii relevanți la nivelul Uniunii și la nivel național cu privire la atacurile cibernetice și amenințările la adresa securității cibernetice, Europol ar trebui să coopereze cu ENISA în cadrul mandatelor lor respective, prin intermediul schimburilor de informații și prin furnizarea de sprijin analitic.

__________________

__________________

54 Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2016 privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune, (JO L 194, 19.7.2016, p. 1-30).

54 Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2016 privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune, (JO L 194, 19.7.2016, p. 1).

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>6</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 6</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Infractorii care prezintă un grad ridicat de risc joacă un rol principal în cadrul rețelelor infracționale și generează un risc important de forme grave de criminalitate pentru securitatea internă a Uniunii. Pentru contracararea grupurilor de criminalitate organizată care prezintă un grad ridicat de risc și a liderilor acestora, Europol ar trebui să poată sprijini statele membre să își concentreze răspunsul în materie de investigare asupra identificării acestor persoane, a activităților lor infracționale și a membrilor rețelelor lor infracționale.

(6) Infractorii care prezintă un grad ridicat de risc joacă un rol principal în cadrul rețelelor infracționale și generează un risc important de forme grave de criminalitate pentru securitatea internă a Uniunii. Pentru contracararea grupurilor de criminalitate organizată care prezintă un grad ridicat de risc și a liderilor acestora, Europol ar trebui să poată sprijini statele membre să își concentreze răspunsul în materie de investigare asupra identificării acestor persoane, a activităților lor infracționale și a activelor lor financiare, a membrilor rețelelor lor infracționale, precum și a persoanelor din instituțiile politice și financiare naționale care sunt implicate în infracțiuni prin intermediul schemelor de corupție.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>7</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 7</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Amenințările pe care le reprezintă formele grave de criminalitate necesită un răspuns coordonat, coerent, multidisciplinar și multiinstituțional. Europol ar trebui să poată facilita și sprijini astfel de inițiative în materie de securitate bazate pe informații, pe care statele membre le lansează pentru a identifica, pentru a stabili ordinea de prioritate și pentru a aborda amenințările generate de formele grave de criminalitate, printre aceste inițiative numărându-se Platforma multidisciplinară europeană împotriva amenințărilor infracționale. Europol ar trebui să poată acorda acestor activități sprijin administrativ, logistic, financiar și operațional, contribuind la identificarea priorităților transversale și la punerea în aplicare a obiectivelor strategice orizontale în combaterea formelor grave de criminalitate.

(7) Amenințările pe care le reprezintă formele grave de criminalitate necesită un răspuns coordonat, coerent, multidisciplinar și multiinstituțional. Europol ar trebui să poată facilita și sprijini astfel de activități operaționale și strategice, pe care statele membre le lansează pentru a identifica, pentru a stabili ordinea de prioritate și pentru a aborda amenințările generate de formele grave de criminalitate, printre aceste inițiative numărându-se Platforma multidisciplinară europeană împotriva amenințărilor infracționale. Europol ar trebui să poată acorda acestor activități sprijin administrativ, logistic, financiar și operațional, contribuind la identificarea priorităților transversale și la punerea în aplicare a obiectivelor strategice orizontale în combaterea formelor grave de criminalitate.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>8</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 8</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Sistemul de informații Schengen (SIS), instituit în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală prin Regulamentul (UE) 2018/1862 al Parlamentului European și al Consiliului55 56, este un instrument esențial pentru menținerea unui nivel ridicat de securitate în spațiul de libertate, securitate și justiție. Europol, în calitate de centru pentru schimbul de informații în Uniune, primește și deține informații valoroase furnizate de țările terțe și de organizațiile internaționale cu privire la persoanele suspectate a fi implicate în infracțiuni care se încadrează în domeniul de aplicare al mandatului Europol. În urma consultării cu statele membre, Europol ar trebui să poată introduce în SIS date privind aceste persoane, pentru a le pune la dispoziția utilizatorilor finali ai SIS în mod direct și în timp real.

(8) Sistemul de informații Schengen (SIS), instituit în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală prin Regulamentul (UE) 2018/1862 al Parlamentului European și al Consiliului55, este un instrument esențial pentru menținerea unui nivel ridicat de securitate în spațiul de libertate, securitate și justiție. Europol, în calitate de centru pentru schimbul de informații în Uniune, primește și deține informații furnizate de țările terțe și de organizațiile internaționale cu privire la persoanele suspectate sau acuzate de a fi implicate într-o infracțiune care intră în sfera de competență a Europol. În urma consultării cu statele membre, Europol ar trebui să poată introduce în SIS semnalări privind aceste persoane în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1862, cu condiția ca acestea să fie resortisanți ai țărilor terțe și ca informațiile să fie primite de la o țară terță care face obiectul unei decizii a Comisiei prin care se constată că aceasta asigură un nivel adecvat de protecție a datelor („decizia privind caracterul adecvat”), dintr-o țară terță cu care Uniunea a încheiat un acord internațional în temeiul articolului 218 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), care include transferul de date cu caracter personal în scopul asigurării respectării legii, sau de la o țară terță cu care Europol a încheiat un acord de cooperare care permite schimbul de date cu caracter personal anterior intrării în vigoare a Regulamentului (UE) 2016/794. Dacă se primesc informații de la o altă țară terță, Europol ar trebui să fie autorizat să introducă semnalări în SIS în cazul în care o astfel de țară terță a confirmat informațiile sau în cazul în care informațiile furnizate se referă la o infracțiune de terorism sau la criminalitatea organizată. Europol ar trebui să poată introduce în SIS semnalări privind aceste persoane pentru a le pune la dispoziția utilizatorilor finali ai SIS aflați în prima linie, cum ar fi polițiștii de frontieră sau agenții de poliție, care nu au acces la sistemul de informații al Europol și la lista de supraveghere din ETIAS, prin intermediul căreia aceste informații sunt, de asemenea, partajate, în mod direct și în timp real. Europol ar trebui să introducă semnalări în SIS cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale și a normelor de protecție a datelor.

__________________

__________________

55 Regulamentul (UE) 2018/1862 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 noiembrie 2018 privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală, de modificare și abrogare a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1986/2006 al Parlamentului European și al Consiliului și a Deciziei 2010/261/UE a Comisiei (JO L 312, 7.12.2018, p. 56-106).

55 Regulamentul (UE) 2018/1862 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 noiembrie 2018 privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală, de modificare și abrogare a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1986/2006 al Parlamentului European și al Consiliului și a Deciziei 2010/261/UE a Comisiei (JO L 312, 7.12.2018, p. 56).

56 Regulamentul (UE) 2018/1862 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 noiembrie 2018 privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală, de modificare și abrogare a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1986/2006 al Parlamentului European și al Consiliului și a Deciziei 2010/261/UE a Comisiei (JO L 312, 7.12.2018, p. 56-106).

 

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>9</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 8 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a) Europol are un rol important de jucat în sprijinirea statelor membre în demersurile lor de a combate formele grave de criminalitate și terorismul prin expertiza și capacitățile sale de analiză. Pentru a asigura o mai bună cooperare între statele membre și Interpol în conformitate cu legislația Uniunii și cu cea internațională, Europol ar trebui să monitorizeze, să analizeze și să evalueze în mod activ semnalările roșii publicate de Interpol la cererea țărilor terțe și să notifice statele membre, Serviciul European de Acțiune Externă și Comisia atunci când există o suspiciune rezonabilă că semnalarea a fost emisă cu încălcarea articolului 3 din Constituția Interpol.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>10</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 9</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Europol joacă un rol important în sprijinirea mecanismului de evaluare și monitorizare pentru verificarea aplicării acquis-ului Schengen, astfel cum a fost instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1053/2013 al Consiliului. Având în vedere necesitatea de a consolida securitatea internă a Uniunii, Europol ar trebui să contribuie prin cunoștințe de specialitate, analiză, rapoarte și alte informații relevante la întregul proces de evaluare și monitorizare, de la programare la vizitele la fața locului și la acțiunile subsecvente. Europol ar trebui, de asemenea, să contribuie la dezvoltarea și actualizarea instrumentelor de evaluare și monitorizare.

(9) Europol joacă un rol important în sprijinirea mecanismului de evaluare și monitorizare pentru verificarea aplicării acquis-ului Schengen, astfel cum a fost instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1053/2013 al Consiliului. Europol ar trebui, prin urmare, să contribuie la cerere prin cunoștințe de specialitate, analize, rapoarte și alte informații relevante la întregul mecanism de evaluare Schengen, de la programare la vizitele la fața locului și la acțiunile subsecvente. Europol ar trebui, de asemenea, să contribuie la dezvoltarea și actualizarea instrumentelor de evaluare și monitorizare.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>11</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 10</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Evaluările riscurilor reprezintă un element esențial de previziune pentru anticiparea noilor tendințe și pentru abordarea noilor amenințări în ceea ce privește formele grave de criminalitate și terorismul. Pentru a sprijini Comisia și statele membre în realizarea unor evaluări eficace ale riscurilor, Europol ar trebui să furnizeze analize de evaluare a amenințărilor pe baza informațiilor pe care le deține cu privire la fenomenele și tendințele infracționale, fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului UE referitoare la gestionarea riscurilor în domeniul vamal.

(10) Evaluările riscurilor contribuie la anticiparea noilor tendințe și amenințări în ceea ce privește formele grave de criminalitate și terorismul. Europol ar trebui să furnizeze statelor membre analize ale evaluării amenințărilor pe baza informațiilor pe care le deține cu privire la fenomenele și tendințele infracționale, fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului Uniunii referitoare la gestionarea în domeniul vamal.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>12</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 11</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Pentru a contribui la asigurarea faptului că se valorifică întregul potențial al finanțării acordate de UE pentru cercetarea din domeniul securității și pentru a răspunde nevoilor autorităților însărcinate cu asigurarea respectării legii, Europol ar trebui să acorde asistență Comisiei în ceea ce privește identificarea principalelor teme de cercetare, precum și în ceea ce privește elaborarea și punerea în aplicare a programelor-cadru de cercetare și inovare ale Uniunii care sunt relevante pentru obiectivele Europol. Atunci când acordă asistență Comisiei în ceea ce privește identificarea principalelor teme de cercetare, precum și în ceea ce privește elaborarea și punerea în aplicare a unui program-cadru al Uniunii, Europol nu ar trebui să beneficieze de finanțare din respectivul program, în conformitate cu principiul conflictului de interese.

(11) Pentru a contribui la asigurarea faptului că se valorifică întregul potențial al finanțării acordate de UE pentru cercetarea din domeniul securității și pentru a răspunde nevoilor autorităților însărcinate cu asigurarea respectării legii, Europol ar trebui să acorde asistență Comisiei în ceea ce privește identificarea principalelor teme de cercetare, precum și în ceea ce privește elaborarea și punerea în aplicare a programelor-cadru de cercetare și inovare ale Uniunii care sunt relevante pentru obiectivele Europol. Pentru a evita conflictele de interese, Europol nu ar trebui să primească finanțare din partea programelor-cadru ale Uniunii în a căror concepere sau punere în aplicare joacă un rol.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>13</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 12</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Este posibil ca Uniunea și statele membre să adopte măsuri restrictive privind investițiile străine directe din motive de securitate sau de ordine publică. În acest scop, Regulamentul (UE) 2019/452 al Parlamentului European și al Consiliului57 stabilește un cadru de examinare a investițiilor străine directe în Uniune, care oferă statelor membre și Comisiei mijloacele necesare pentru a aborda riscurile la adresa securității sau a ordinii publice într-un mod cuprinzător. Ca parte a evaluării implicațiilor preconizate pentru securitate sau ordinea publică, Europol ar trebui să sprijine examinarea cazurilor specifice de investiții străine directe în Uniune care privesc întreprinderi care furnizează tehnologii utilizate sau în curs de dezvoltare de către Europol sau de către statele membre pentru prevenirea și anchetarea infracțiunilor.

(12) Este posibil ca Uniunea și statele membre să adopte măsuri restrictive privind investițiile străine directe din motive de securitate sau de ordine publică. În acest scop, Regulamentul (UE) 2019/452 al Parlamentului European și al Consiliului57 stabilește un cadru de examinare a investițiilor străine directe în Uniune, care oferă statelor membre și Comisiei mijloacele necesare pentru a aborda riscurile la adresa securității sau a ordinii publice într-un mod cuprinzător. Investițiile străine directe în tehnologiile emergente merită o atenție deosebită, deoarece pot avea implicații profunde pentru securitate și ordinea publică, în special atunci când astfel de tehnologii sunt utilizate de autoritățile de aplicare a legii. Dat fiind rolul său în monitorizarea tehnologiilor emergente și implicarea sa activă în dezvoltarea de noi modalități de utilizare a acestor tehnologii pentru asigurarea aplicării legii, în special prin intermediul laboratorului său de inovare și al centrului său de inovare, Europol deține cunoștințe aprofundate cu privire la posibilitățile oferite de aceste tehnologii, precum și cu privire la riscurile asociate utilizării lor. Europol ar trebui, prin urmare, să sprijine statele membre și Comisia în examinarea investițiilor străine directe în Uniune care privesc întreprinderi care furnizează tehnologii, inclusiv programe informatice, utilizate de către Europol sau de către statele membre pentru prevenirea și anchetarea infracțiunilor care se încadrează în obiectivele Europol sau tehnologii critice care ar putea fi utilizate pentru facilitarea terorismului. În acest context, expertiza Europol ar trebui să sprijine evaluarea investițiilor străine directe și a riscurilor aferente pentru securitate. Ar trebui să se ia în considerare îndeosebi dacă investitorul străin a fost deja implicat în activități care afectează securitatea într-un stat membru, dacă există un risc serios ca investitorul străin să desfășoare activități ilegale sau infracționale sau dacă investitorul străin este controlat direct sau indirect de guvernul unei țări terțe, inclusiv prin subvenții.

__________________

__________________

57 Regulamentul (UE) 2019/452 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune (JO L 79I, 21.3.2019, p. 1-14).

57 Regulamentul (UE) 2019/452 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune (JO L 79I, 21.3.2019, p. 1).

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>14</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 14</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Unul dintre obiectivele Europol este de a sprijini și a consolida activitatea autorităților competente ale statelor membre și cooperarea lor reciprocă în ceea ce privește prevenirea și combaterea formelor de criminalitate ce aduc atingere unui interes comun care face obiectul unei politici a Uniunii. Pentru a consolida acest sprijin, Europol ar trebui să poată solicita autorităților competente ale unui stat membru să inițieze, să efectueze sau să coordoneze o anchetă penală cu privire la o infracțiune care aduce atingere unui interes comun ce se încadrează în domeniul de aplicare al unei politici a Uniunii, chiar și în cazul în care infracțiunea în cauză nu are un caracter transfrontalier. Europol ar trebui să informeze Eurojust cu privire la astfel de solicitări.

(14) Unul dintre obiectivele Europol este de a sprijini și a consolida activitatea autorităților competente ale statelor membre și cooperarea lor reciprocă în ceea ce privește prevenirea și combaterea formelor de criminalitate ce aduc atingere unui interes comun care face obiectul unei politici a Uniunii. Pentru a consolida acest sprijin, Europol ar trebui să poată solicita autorităților competente ale unui stat membru să inițieze, să efectueze sau să coordoneze o anchetă penală cu privire la o infracțiune care aduce atingere unui interes comun ce se încadrează în domeniul de aplicare al unei politici a Uniunii, chiar și în cazul în care infracțiunea în cauză nu are un caracter transfrontalier. Europol ar trebui să informeze Eurojust și, dacă este cazul, Parchetul European („EPPO”) cu privire la astfel de solicitări.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>15</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 15</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) Publicarea identității și a anumitor date cu caracter personal ale persoanelor suspectate sau condamnate, care sunt căutate în temeiul unei hotărâri judecătorești pronunțate într-un stat membru, sporește șansele de localizare și de arestare a acestor persoane. Pentru a sprijini statele membre în îndeplinirea acestei sarcini, Europol ar trebui să poată publica pe site-ul său web informații privind persoanele căutate de urgență în Europa pentru infracțiuni care intră în sfera de competență a Europol și să poată facilita furnizarea de către public de informații referitoare la aceste persoane.

(15) Publicarea identității și a anumitor date cu caracter personal ale persoanelor suspectate sau condamnate, care sunt căutate în temeiul unei hotărâri judecătorești pronunțate într-un stat membru, sporește șansele de localizare și de arestare a acestor persoane. Pentru a sprijini statele membre în îndeplinirea acestei sarcini, Europol ar trebui să poată publica pe site-ul său web informații privind persoanele căutate de urgență în Europa pentru infracțiuni care intră în sfera de competență a Europol și să poată facilita furnizarea de către public de informații referitoare la aceste persoane Europol sau autorităților naționale competente.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>16</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 16</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Pentru a se asigura faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal de către Europol se limitează la categoriile de persoane vizate ale căror date pot fi prelucrate în temeiul prezentului regulament, Europol ar trebui să poată verifica dacă datele cu caracter personal primite în contextul prevenirii și al combaterii infracțiunilor care se încadrează în domeniul de aplicare al obiectivelor Europol corespund uneia dintre aceste categorii de persoane vizate. În acest scop, Europol ar trebui să poată efectua o analiză prealabilă a datelor cu caracter personal primite cu unicul scop de a stabili dacă datele în cauză se încadrează în respectivele categorii de persoane vizate. În acest scop, Europol ar trebui să poată filtra datele prin verificarea acestora în raport cu datele pe care le deține deja. O astfel de analiză prealabilă ar trebui să aibă loc înainte de prelucrarea datelor de către Europol în vederea verificării încrucișate, a analizei strategice, a analizei operaționale sau a schimbului de informații. În cazul în care analiza prealabilă indică faptul că datele cu caracter personal nu se încadrează în categoriile de persoane vizate ale căror date pot fi prelucrate în temeiul prezentului regulament, Europol ar trebui să șteargă aceste date.

(16) Pentru a se asigura faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal de către Europol se limitează la categoriile de persoane vizate ale căror date pot fi prelucrate în temeiul prezentului regulament, Europol ar trebui să poată verifica dacă datele cu caracter personal primite în contextul prevenirii și al combaterii infracțiunilor care se încadrează în domeniul de aplicare al obiectivelor Europol corespund uneia dintre aceste categorii de persoane vizate. În acest scop, Europol ar trebui să poată efectua o analiză prealabilă a datelor cu caracter personal primite cu unicul scop de a stabili dacă datele în cauză se încadrează în respectivele categorii de persoane vizate prin verificarea datelor în raport cu datele pe care le deține deja, fără a analiza datele în căutare de indicii suplimentare în această etapă. O astfel de analiză prealabilă ar trebui să aibă loc înainte de și separat de prelucrarea datelor de către Europol în vederea verificării încrucișate, a analizei strategice, a analizei operaționale sau a schimbului de informații și după ce Europol a stabilit că datele sunt pertinente și necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sale.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>17</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 16 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16a) Ca urmare a noilor informații disponibile în contextul anchetelor, de exemplu în ce privește suspecții suplimentari, clasificarea datelor cu caracter personal într-un anumit set de date se poate modifica în timp. Din acest motiv, Europol ar trebui să fie autorizat în mod excepțional să prelucreze date cu caracter personal în scopul stabilirii categoriilor de persoane vizate pentru o perioadă de maximum un an. Europol ar trebui să poată prelungi perioada maximă de prelucrare cu până la șase luni în cazuri justificate în mod corespunzător și cu condiția ca o astfel de prelungire să fie necesară și proporțională. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) ar trebui să fie informată cu privire la această prelungire. În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul stabilirii categoriilor de persoane vizate nu mai este necesară și justificată și, în orice caz, după încheierea perioadei maxime de prelucrare, Europol ar trebui să șteargă datele respective.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>18</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 17</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17) Volumul datelor colectate în cadrul anchetelor penale a sporit și aceste date au devenit mai complexe. Statele membre transmit Europol seturi de date complexe și de mari dimensiuni, solicitând o analiză operațională din partea acestuia pentru a detecta legăturile cu alte infracțiuni și cu alți infractori din alte state membre și din afara Uniunii. Statele membre nu pot detecta astfel de legături transfrontaliere prin propria lor analiză a datelor. Europol ar trebui să poată sprijini anchetele penale ale statelor membre prin prelucrarea unor seturi de date complexe și de mari dimensiuni pentru a detecta astfel de legături transfrontaliere, în cazul în care sunt îndeplinite cerințele stricte prevăzute în prezentul regulament. În cazul în care acest lucru este necesar pentru a sprijini în mod eficace o anchetă penală specifică desfășurată într-un stat membru, Europol ar trebui să poată prelucra seturile de date pe care autoritățile naționale le-au obținut în contextul respectivei anchete penale în conformitate cu cerințele și garanțiile procedurale aplicabile în temeiul dreptului lor penal național și pe care le-au transmis ulterior Europol. În cazul în care un stat membru transmite Europol un dosar de anchetă și solicită sprijinul acestuia pentru o anchetă penală specifică, Europol ar trebui să poată prelucra toate datele din respectivul dosar atât timp cât sprijină ancheta penală specifică în cauză. Europol ar trebui, de asemenea, să poată prelucra datele cu caracter personal care sunt necesare pentru a sprijini o anchetă penală specifică desfășurată într-un stat membru, în cazul în care respectivele date provin dintr-o țară terță, cu condiția ca țara terță în cauză să facă obiectul unei decizii a Comisiei care constată că respectiva țară asigură un nivel adecvat de protecție a datelor („decizie privind caracterul adecvat al nivelului de protecție”) sau, în absența unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție, al unui acord internațional încheiat de Uniune în temeiul articolului 218 din TFUE sau al unui acord de cooperare care să permită schimbul de date cu caracter personal, încheiat între Europol și țara terță în cauză înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) 2016/794 și cu condiția ca țara terță în cauză să fi obținut datele în contextul unei anchete penale care să respecte cerințele și garanțiile procedurale aplicabile în temeiul dreptului său penal național.

(17) Volumul datelor colectate în cadrul anchetelor penale a sporit și aceste date au devenit mai complexe. Statele membre transmit Europol seturi de date complexe și de mari dimensiuni, solicitând o analiză operațională din partea acestuia pentru a detecta legăturile cu alte infracțiuni și cu alți infractori din alte state membre și din afara Uniunii. Statele membre pot detecta astfel de legături transfrontaliere într-un mod mai puțin eficace prin propria lor analiză a datelor. Europol ar trebui, prin urmare, să poată sprijini anchetele penale ale statelor membre prin prelucrarea unor seturi de date complexe și de mari dimensiuni pentru a detecta astfel de legături transfrontaliere, în cazul în care sunt îndeplinite cerințele și garanțiile stricte prevăzute în prezentul regulament. În cazul în care acest lucru este necesar pentru a sprijini în mod eficace o anchetă penală specifică desfășurată într-un stat membru sau dacă un stat membru sau un organ al Uniunii solicită o analiză strategică care ține de mandatul Europol, Europol ar trebui să poată prelucra seturile de date pe care autoritățile naționale le-au obținut în contextul respectivei anchete penale în conformitate cu cerințele și garanțiile procedurale aplicabile în temeiul dreptului lor penal național și pe care le-au transmis ulterior Europol. În cazul în care un stat membru, EPPO sau Eurojust transmit Europol un dosar de anchetă și solicită sprijinul acestuia pentru o anchetă penală specifică, în cadrul mandatului Europol pentru analiză operațională, Europol ar trebui să poată prelucra toate datele din respectivul dosar atât timp cât sprijină ancheta penală specifică în cauză.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>19</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 18</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18) Pentru a se asigura faptul că orice prelucrare a datelor este necesară și proporțională, statele membre ar trebui să asigure conformitatea cu dreptul intern și cu dreptul Uniunii atunci când transmit Europol un dosar de anchetă. Europol ar trebui să verifice dacă, pentru a sprijini o anchetă penală specifică, este necesar și proporțional să se prelucreze date cu caracter personal care nu se încadrează în categoriile de persoane vizate ale căror date pot fi, în general, prelucrate în temeiul anexei II la Regulamentul (UE) 2016/794. Europol ar trebui să documenteze această evaluare. Europol ar trebui să stocheze astfel de date asigurând separarea lor funcțională de alte date și ar trebui să le prelucreze numai în cazul în care acest lucru este necesar pentru sprijinul pe care îl acordă respectivei anchete penale specifice, de exemplu în cazul identificării unei noi piste.

(18) Pentru a se asigura faptul că orice prelucrare de către Europol a datelor cu caracter personal este necesară și proporțională, statele membre ar trebui să asigure conformitatea cu dreptul intern și cu dreptul Uniunii atunci când transmit Europol un dosar de anchetă care conține date cu caracter personal, inclusiv, dacă este cazul, o autorizație judiciară prealabilă. Ținând cont de faptul că Curtea de Justiție a Uniunii Europene („Curtea de Justiție”) consideră că accesul la datele cu caracter personal în vederea păstrării sau utilizării lor afectează dreptul fundamental la respectarea vieții private garantat de articolul 7 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene („Carta”) , Europol ar trebui să verifice dacă, pentru a sprijini o anchetă penală specifică, este necesar și proporțional să se prelucreze date cu caracter personal care nu se încadrează în categoriile de persoane vizate ale căror date pot fi prelucrate în temeiul anexei II la Regulamentul (UE) 2016/794. Europol ar trebui să documenteze această evaluare. Europol ar trebui să stocheze astfel de date asigurând separarea lor funcțională de alte date și ar trebui să le prelucreze numai în cazul în care acest lucru este necesar pentru sprijinul pe care îl acordă respectivei anchete penale specifice, de exemplu în cazul identificării unei noi piste.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>20</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 18 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18a) Europol ar trebui, de asemenea, să poată prelucra datele cu caracter personal care sunt necesare pentru a sprijini o anchetă penală specifică desfășurată într-unul sau mai multe state membre, dacă respectivele date provin dintr-o țară terță, cu condiția ca țara terță în cauză să facă obiectul unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție, al unui acord internațional încheiat de Uniune în temeiul articolului 218 din TFUE care include transferul de date cu caracter personal în scopuri de aplicare a legii sau al unui acord de cooperare care să permită schimbul de date cu caracter personal, încheiat între Europol și țara terță în cauză înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) 2016/794 și cu condiția ca țara terță în cauză să fi obținut datele în contextul unei anchete penale care să respecte cerințele și garanțiile procedurale aplicabile în temeiul legislației sale penale naționale. În cazul în care o țară terță transmite un dosar de anchetă Europol, acesta ar trebui să verifice că volumul de date cu caracter personal nu este disproporționat în raport cu ancheta specifică desfășurată într-un stat membru pe care o sprijină Europol și că nu există elemente obiective care să indice faptul că dosarul a fost obținut de țara terță respectivă cu încălcarea vădită a drepturilor fundamentale. Dacă ajunge la concluzia că aceste condiții nu sunt îndeplinite, Europol nu ar trebui să prelucreze datele. AEPD ar trebui să fie informată cu privire la prelucrare și ar trebui să primească dosarul de anchetă, justificarea necesității prelucrării de către Europol și o descriere generală a categoriilor de date.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>21</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 19</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) Pentru a se asigura faptul că un stat membru poate să utilizeze rapoartele analitice ale Europol în cadrul procedurilor judiciare rezultate în urma unei anchete penale, Europol ar trebui să poată păstra dosarul de anchetă conex, la cererea respectivului stat membru, în scopul de a asigura veridicitatea, fiabilitatea și trasabilitatea procesului de colectare a informațiilor în materie penală. Europol ar trebui să stocheze aceste date separat și numai pe durata desfășurării în statul membru a procedurilor judiciare legate de respectiva anchetă penală. Este necesar să se asigure accesul autorităților judiciare competente, precum și dreptul la apărare, în special dreptul persoanelor suspectate sau acuzate sau al avocaților acestora de a avea acces la dosarul cauzei.

(19) Pentru a se asigura faptul că un stat membru poate să utilizeze rapoartele analitice ale Europol în cadrul procedurilor judiciare rezultate în urma unei anchete penale, Europol ar trebui să poată păstra dosarul de anchetă conex, la cererea respectivului stat membru, a EPPO sau a Eurojust, până la încheierea procedurilor judiciare, în scopul de a asigura veridicitatea, fiabilitatea și trasabilitatea procesului de colectare a informațiilor în materie penală. Europol ar trebui să stocheze aceste date separat și numai pe durata desfășurării în statul membru a procedurilor judiciare legate de respectiva anchetă penală. Este necesar să se asigure accesul autorităților judiciare competente, precum și dreptul la apărare, în special dreptul persoanelor suspectate sau acuzate sau al avocaților acestora de a avea acces la dosarul cauzei. În acest scop, Europol ar trebui să înregistreze toate probele și metodele prin care acestea au fost produse sau dobândite de Europol, pentru a permite un control efectiv al probelor de către apărare.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>22</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 20</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20) Cazurile transfrontaliere de infracțiuni grave sau acte de terorism necesită o strânsă colaborare între autoritățile însărcinate cu asigurarea respectării legii din statele membre în cauză. Europol furnizează instrumente pentru a sprijini această cooperare în cadrul anchetelor, în special prin schimbul de informații. Pentru a consolida în continuare această cooperare în cadrul unor anchete specifice prin intermediul unei analize operaționale comune, statele membre ar trebui să poată permite altor state membre să aibă acces direct la informațiile pe care le-au furnizat Europol, fără a aduce atingere vreunor restricții pe care le impun în ceea ce privește accesul la respectivele informații. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal de către statele membre în cadrul unei analize operaționale comune ar trebui să aibă loc în conformitate cu normele și garanțiile prevăzute în prezentul regulament.

(20) Cazurile transfrontaliere de infracțiuni grave sau acte de terorism necesită o strânsă cooperare între autoritățile însărcinate cu asigurarea respectării legii din statele membre în cauză. Europol furnizează instrumente pentru a sprijini această cooperare în cadrul anchetelor, în special prin schimbul de informații. Pentru a consolida în continuare această cooperare în cadrul unor anchete specifice prin intermediul unei analize operaționale comune, statele membre ar trebui să poată permite altor state membre să aibă acces direct la informațiile pe care le-au furnizat Europol, fără a aduce atingere vreunor restricții generale sau specifice pe care le impun în ceea ce privește accesul la respectivele informații. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal de către statele membre în cadrul unei analize operaționale comune ar trebui să aibă loc în conformitate cu normele privind datele cu caracter personal și în conformitate cu Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului1a, precum și cu garanțiile prevăzute în prezentul regulament.

 

___________________

 

1a Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (JO L 119, 4.5.2016, p. 89).

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>23</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 21</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21) Europol acordă sprijin operațional anchetelor penale desfășurate de autoritățile competente ale statelor membre, în special prin furnizarea de analize operaționale și criminalistice. Statele membre ar trebui să poată pune rezultatele acestor activități la dispoziția altor autorități competente, inclusiv a procurorilor și a instanțelor penale, pe parcursul întregii durate a procedurilor penale]. În acest scop, personalul Europol ar trebui să poată furniza probe de care a luat cunoștință în îndeplinirea îndatoririlor sale sau în exercitarea activităților sale în cadrul procedurilor penale, fără a aduce atingere restricțiilor de utilizare aplicabile și dreptului procesual penal național.

(21) Europol acordă sprijin operațional anchetelor penale desfășurate de autoritățile competente ale statelor membre, inclusiv prin furnizarea de analize operaționale și criminalistice. Statele membre ar trebui să poată pune rezultatele acestor activități la dispoziția altor autorități competente, inclusiv a procurorilor și a instanțelor penale, precum și a avocaților apărării, pe parcursul întregii durate a procedurilor penale. În acest scop, personalul Europol autorizat de directorul executiv ar trebui să poată furniza probe de care a luat cunoștință în îndeplinirea îndatoririlor sale sau în exercitarea activităților sale în cadrul procedurilor penale, fără a aduce atingere restricțiilor de utilizare aplicabile și dreptului procesual național.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>24</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 22</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22) Europol și Parchetul European („EPPO”), instituit prin Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului58, ar trebui să instituie măsurile necesare pentru optimizarea cooperării lor operaționale, ținând seama în mod corespunzător de atribuțiile și mandatele lor. Europol ar trebui să colaboreze îndeaproape cu EPPO și să sprijine activ anchetele și urmăririle penale instrumentate de EPPO, la cererea acestuia, inclusiv prin furnizarea de sprijin analitic și schimb de informații relevante, precum și să coopereze cu EPPO, din momentul în care EPPO i se raportează o presupusă infracțiune și până când acesta decide începerea urmăririi penale sau soluționează în alt mod dosarul. Europol ar trebui să raporteze EPPO, fără întârzieri nejustificate, orice comportament infracțional în privința căruia EPPO ar putea să își exercite competența. În vederea consolidării cooperării operaționale dintre Europol și EPPO, Europol ar trebui să acorde EPPO dreptul de a avea acces, pe baza unui sistem de tip „rezultat pozitiv/rezultat negativ”, la datele aflate la dispoziția Europol, în conformitate cu măsurile de protecție și garanțiile privind protecția datelor prevăzute în prezentul regulament. Normele privind transmiterea de date către organismele Uniunii prevăzute în prezentul regulament ar trebui să se aplice cooperării dintre Europol și EPPO. Europol ar trebui, de asemenea, să poată sprijini anchetele penale desfășurate de EPPO prin analizarea unor seturi de date complexe și de mari dimensiuni.

(22) Europol și EPPO, instituit prin Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului58, ar trebui să încheie acorduri de lucru prin care să fie stabilite modalitățile de cooperare și ținând seama în mod corespunzător de atribuțiile și mandatele lor. Europol ar trebui să colaboreze îndeaproape cu EPPO și să sprijine activ anchetele instrumentate de EPPO, la cererea acestuia, inclusiv prin furnizarea de sprijin analitic și schimb de informații relevante, precum și să coopereze cu EPPO, din momentul în care EPPO i se raportează o presupusă infracțiune și până când acesta decide începerea urmăririi penale sau soluționează în alt mod dosarul. Europol ar trebui să raporteze EPPO, fără întârzieri nejustificate, orice comportament infracțional în privința căruia EPPO ar putea să își exercite competența. În vederea consolidării cooperării operaționale dintre Europol și EPPO, Europol ar trebui să acorde EPPO dreptul de a avea acces, pe baza unui sistem de tip „rezultat pozitiv/rezultat negativ”, la datele transmise Europol pentru analize sau verificări încrucișate strategice sau operaționale, în conformitate cu măsurile de protecție și garanțiile privind protecția datelor prevăzute în prezentul regulament. Normele privind transmiterea de date către organismele Uniunii prevăzute în prezentul regulament ar trebui să se aplice cooperării dintre Europol și EPPO. Europol ar trebui, de asemenea, să poată sprijini anchetele penale desfășurate de EPPO prin analizarea unor seturi de date complexe și de mari dimensiuni, în conformitate cu măsurile de protecție și garanțiile privind protecția datelor prevăzute în prezentul regulament.

__________________

__________________

58 Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) (JO L 283, 31.10.2017, p. 1-71).

58 Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) (JO L 283, 31.10.2017, p. 1).

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>25</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 24</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24) Formele grave de criminalitate și terorismul au adesea conexiuni dincolo de teritoriul Uniunii. Europol poate să facă schimb de date cu caracter personal cu țările terțe, asigurând totodată protecția vieții private și a drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor vizate. Pentru a consolida cooperarea cu țările terțe în ceea ce privește prevenirea și combaterea infracțiunilor care se încadrează în domeniul de aplicare al obiectivelor Europol, directorul executiv al Europol ar trebui să poată autoriza categorii de transferuri de date cu caracter personal către țări terțe în situații specifice și de la caz la caz, atunci când o astfel de categorie de transferuri în legătură cu o anumită situație este necesară și îndeplinește toate cerințele prezentului regulament.

(24) Formele grave de criminalitate și terorismul au adesea conexiuni dincolo de teritoriul Uniunii. Europol poate să facă schimb de date cu caracter personal cu țările terțe, asigurând totodată protecția vieții private și a drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor vizate. În circumstanțele în care este esențial pentru investigarea infracțiunilor care se încadrează în domeniul de aplicare al obiectivelor Europol, directorul executiv al Europol ar trebui să poată autoriza o categorie de transferuri de date cu caracter personal către țări terțe în situații specifice și de la caz la caz, atunci când o astfel de categorie de transferuri în legătură cu o anumită situație este necesară și proporțională pentru investigarea infracțiunii specifice și îndeplinește toate cerințele prezentului regulament.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>26</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 25</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25) Pentru a sprijini statele membre în ceea ce privește cooperarea cu părțile private care furnizează servicii transfrontaliere, în cazul în care respectivele părți private dețin informații relevante pentru prevenirea și combaterea criminalității, Europol ar trebui să poată primi și, în circumstanțe specifice, să poată face schimb de date cu caracter personal cu părțile private.

(25) Pentru a sprijini statele membre în ceea ce privește cooperarea cu părțile private, în cazul în care respectivele părți private dețin informații relevante pentru prevenirea și combaterea criminalității grave și a terorismului, Europol ar trebui să poată primi și, în circumstanțe excepționale, să poată face schimb de date cu caracter personal cu părțile private.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>27</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 26</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26) Infractorii recurg tot mai mult la serviciile transfrontaliere furnizate de părțile private pentru a comunica și pentru a desfășura activități ilegale. Delincvenții sexuali comit abuzuri asupra copiilor și distribuie în întreaga lume imagini și materiale video, utilizând platforme online pe internet. Teroriștii abuzează de serviciile transfrontaliere oferite de furnizorii de servicii online pentru a recruta voluntari, pentru a planifica și pentru a coordona atacuri, precum și pentru a disemina propagandă. Infractorii cibernetici profită de pe urma digitalizării societăților noastre, utilizând phishingul și ingineria socială pentru a comite alte tipuri de infracțiuni cibernetice, cum ar fi înșelăciunile online, atacurile de tip ransomware sau fraudele legate de plăți. Ca urmare a creșterii gradului de utilizare a serviciilor online de către infractori, părțile private dețin volume tot mai mari de date cu caracter personal care pot fi relevante pentru anchetele penale.

(26) Infractorii recurg tot mai mult la serviciile oferite de părțile private pentru a comunica și pentru a desfășura activități ilegale. Delincvenții sexuali exploatează copiii și distribuie în întreaga lume imagini și materiale video care constituie materiale ce conțin abuzuri sexuale asupra copiilor pe platforme online sau cu persoane cu aceleași interese prin intermediul serviciilor de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere. Teroriștii utilizează serviciile oferite de furnizorii de servicii online pentru a recruta voluntari, pentru a planifica și pentru a coordona atacuri, precum și pentru a disemina propagandă. Infractorii cibernetici profită de pe urma digitalizării societăților noastre și de lipsa de alfabetizare și de abilități digitale ale populației generale, utilizând phishingul și ingineria socială pentru a comite alte tipuri de infracțiuni cibernetice, cum ar fi înșelăciunile online, atacurile de tip ransomware sau fraudele legate de plăți. Ca urmare a creșterii gradului de utilizare a serviciilor online de către infractori, părțile private dețin volume tot mai mari de date cu caracter personal, inclusiv date privind abonații, traficul și conținutul, care pot fi relevante pentru anchetele penale.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>28</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 27</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27) Având în vedere faptul că internetul nu cunoaște frontiere, aceste servicii pot fi adesea furnizate de oriunde din lume. Prin urmare, victimele, autorii infracțiunilor, infrastructura digitală în care sunt stocate datele cu caracter personal și furnizorul de servicii care furnizează serviciul pot face obiectul unor jurisdicții naționale diferite, din Uniune și din afara acesteia. În consecință, părțile private pot să dețină seturi de date relevante pentru asigurarea respectării legii care conțin date cu caracter personal cu legături cu mai multe jurisdicții, precum și date cu caracter personal care nu pot fi atribuite cu ușurință vreunei jurisdicții specifice. Autoritățile naționale consideră că este dificil să analizeze în mod eficace, prin intermediul soluțiilor disponibile la nivel național, astfel de seturi de date care implică mai multe jurisdicții sau care nu pot fi atribuite unei anumite jurisdicții. În prezent, atunci când părțile private decid să transmită în mod legal și voluntar date autorităților însărcinate cu asigurarea respectării legii, nu au la dispoziție un punct de contact unic căruia să îi poată transmite astfel de seturi de date la nivelul Uniunii. În plus, părțile private se confruntă cu dificultăți atunci când primesc solicitări multiple din partea autorităților însărcinate cu asigurarea respectării legii din diferite țări.

(27) Având în vedere faptul că internetul nu cunoaște frontiere, victimele, autorii infracțiunilor, furnizorii de servicii online și infrastructura digitală în care sunt stocate datele cu caracter personal pot face obiectul unor jurisdicții naționale diferite, din Uniune și din afara acesteia. În consecință, părțile private pot să dețină seturi de date relevante pentru asigurarea respectării legii care conțin date cu caracter personal cu legături cu mai multe jurisdicții, precum și date cu caracter personal care nu pot fi atribuite cu ușurință vreunei jurisdicții specifice. Autoritățile naționale consideră că este dificil să analizeze în mod eficace, prin intermediul soluțiilor disponibile la nivel național, astfel de seturi de date care implică mai multe jurisdicții sau care nu pot fi atribuite unei anumite jurisdicții. Europol ar trebui să dispună de măsuri pentru a facilita cooperarea cu părțile private, inclusiv în ceea ce privește schimbul de informații. În prezent, atunci când părțile private decid să transmită în mod legal și voluntar date autorităților însărcinate cu asigurarea respectării legii, nu au la dispoziție un punct de contact unic căruia să îi poată transmite astfel de seturi de date la nivelul Uniunii.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>29</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 28</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28) Pentru a se asigura faptul că părțile private au la dispoziție un punct de contact la nivelul Uniunii pentru a transmite în mod legal seturi de date care implică mai multe jurisdicții sau seturi de date care, până în prezent, nu ar putea fi atribuite cu ușurință uneia sau mai multor jurisdicții specifice, Europol ar trebui să poată primi date cu caracter personal direct de la părțile private.

(28) Pentru a se asigura faptul că părțile private au la dispoziție un punct de contact la nivelul Uniunii și că transmit în mod voluntar seturi de date care implică mai multe jurisdicții sau seturi de date care, până în prezent, nu ar putea fi atribuite cu ușurință uneia sau mai multor jurisdicții specifice, Europol ar trebui să poată primi date cu caracter personal direct de la părțile private, cu unicul scop de a stabili jurisdicția, în conformitate cu măsurile de protecție și cu garanțiile privind protecția datelor prevăzute în prezentul regulament, inclusiv rapoarte legate de conținutul moderat despre care se poate presupune în mod rezonabil că are legătură cu activități infracționale care țin de domeniul de competență al Europol.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>30</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 29</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29) Pentru a se asigura faptul că statele membre primesc rapid informațiile relevante necesare pentru a iniția anchete menite să prevină și să combată formele grave de criminalitate și terorismul, Europol ar trebui să poată să prelucreze și să analizeze astfel de seturi de date pentru a identifica statele membre relevante și să transmită autorităților naționale însărcinate cu asigurarea respectării legii în cauză informațiile și analizele necesare pentru anchetarea acestor infracțiuni în respectivele jurisdicții.

(29) Pentru a se asigura faptul că statele membre primesc fără întârzieri nejustificate informațiile necesare pentru a iniția anchete menite să prevină și să combată formele grave de criminalitate și terorismul, Europol ar trebui să poată să prelucreze și să analizeze astfel de seturi de date pentru a identifica unitățile naționale vizate din statele membre și să transmită datele cu caracter personal și orice rezultate pertinente pentru stabilirea jurisdicției unităților naționale în cauză. Europol ar trebui, de asemenea, să poată transmite datele cu caracter personal și rezultatele pertinente pentru stabilirea jurisdicției punctelor de contact țărilor terțe în cauză cu care Europol a încheiat un acord de cooperare care permite schimbul de date cu caracter personal sau cu care Uniunea a încheiat un acord internațional în temeiul articolului 218 din TFUE care prevede garanții adecvate sau care face obiectul unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție. În cazul în care țara terță în cauză nu face obiectul unui astfel de acord sau al unei astfel de decizii, Europol ar trebui să poată transfera țării terțe în cauză rezultatul analizei și verificării acestor date, în cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute în prezentul regulament.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>31</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 29 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(29a) În anumite cazuri și sub rezerva unor condiții clare, ambele prevăzute în prezentul regulament, poate fi necesar și proporțional ca Europol să transfere date cu caracter personal către părți private care nu sunt stabilite în Uniune sau într-o țară cu care Europol are un acord de cooperare care permite schimbul de date cu caracter personal sau cu care Uniunea a încheiat un acord internațional în temeiul articolului 218 din TFUE care prevede garanții adecvate sau care face obiectul unei decizii a Comisiei privind caracterul adecvat al nivelului de protecție. În astfel de cazuri, transferul ar trebui să facă obiectul unei autorizări prealabile din partea directorului executiv, iar AEPD ar trebui să fie informată cu privire la transfer.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>32</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 30</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30) Pentru a se asigura faptul că Europol poate să identifice toate autoritățile naționale însărcinate cu asigurarea respectării legii competente în cauză, Europol ar trebui să poată informa părțile private atunci când informațiile pe care le-au furnizat sunt insuficiente pentru a-i permite să identifice autoritățile însărcinate cu asigurarea respectării legii în cauză. Acest lucru le-ar permite părților private care au făcut schimb de informații cu Europol să decidă dacă este în interesul lortransmită Europol informații suplimentare și dacă pot face acest lucru în mod legal. În acest scop, Europol poate să informeze părțile private în legătură cu informațiile care lipsesc, în măsura în care acest lucru este strict necesar pentru identificarea autorităților competente însărcinate cu asigurarea respectării legii. Acestor transferuri ar trebui să li se aplice garanții speciale, mai ales atunci când partea privată în cauză nu este stabilită în Uniune sau într-o țară terță cu care Europol are un acord de cooperare care să permită schimbul de date cu caracter personal sau cu care Uniunea a încheiat un acord internațional în temeiul articolului 218 din TFUE care prevede garanții adecvate sau care face obiectul unei decizii a Comisiei privind caracterul adecvat al nivelului de protecție, care constată că țara terță în cauză asigură un nivel adecvat de protecție a datelor.

(30) Pentru a se asigura faptul că Europol poate să identifice toate unitățile naționale competente în cauză, Europol ar trebui să poată informa părțile private atunci când informațiile pe care le-au furnizat sunt insuficiente pentru a-i permite să identifice unitățile naționale în cauză. În acest scop, Europol ar trebuipoată să informeze părțile private în legătură cu informațiile care lipsesc, în măsura în care acest lucru este strict necesar pentru unicul scop constând în identificarea unităților naționale în cauză. Acestor transferuri ar trebui să li se aplice garanții speciale atunci când partea privată în cauză nu este stabilită în Uniune sau într-o țară terță cu care Europol are un acord de cooperare care să permită schimbul de date cu caracter personal sau cu care Uniunea a încheiat un acord internațional în temeiul articolului 218 din TFUE care prevede garanții adecvate sau care face obiectul unei decizii a Comisiei privind caracterul adecvat al nivelului de protecție, care constată că țara terță în cauză asigură un nivel adecvat de protecție a datelor în comparație cu nivelul de protecție asigurat în temeiul Directivei (UE)2016/680.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>33</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 31</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31) Statele membre, țările terțe, organizațiile internaționale, inclusiv Organizația Internațională de Poliție Criminală (Interpol), sau părțile private pot să transmită Europol seturi de date care implică mai multe jurisdicții sau seturi de date care nu pot fi atribuite uneia sau mai multor jurisdicții specifice, în cazul în care aceste seturi de date conțin legături cu date cu caracter personal deținute de părți private. În cazul în care este necesar să se obțină informații suplimentare de la astfel de părți private pentru a identifica toate statele membre relevante în cauză, Europol ar trebui să poată cere statelor membre, prin intermediul unităților lor naționale, să solicite părților private care sunt stabilite sau care au un reprezentant legal pe teritoriul lor să îi transmită date cu caracter personal, în conformitate cu legislația aplicabilă a respectivelor state membre. În multe cazuri, este posibil ca aceste state membre să nu fie în măsură să stabilească o altă legătură cu jurisdicția lor în afara faptului că partea privată care deține datele relevante este stabilită în jurisdicția lor. Indiferent de jurisdicția lor în ceea ce privește activitatea infracțională specifică ce face obiectul cererii, statele membre ar trebui, prin urmare, să se asigure că autoritățile lor naționale competente pot obține date cu caracter personal de la părțile private cu scopul de a furniza Europol informațiile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor sale, cu respectarea deplină a garanțiilor procedurale prevăzute în legislația lor națională.

(31) Statele membre, țările terțe, organizațiile internaționale sau părțile private pot să transmită Europol seturi de date care implică mai multe jurisdicții sau seturi de date care nu pot fi atribuite uneia sau mai multor jurisdicții specifice, în cazul în care aceste seturi de date conțin legături cu date cu caracter personal deținute de părți private. În cazul în care este necesar să se obțină informații suplimentare de la astfel de părți private pentru a identifica toate statele membre relevante în cauză, Europol ar trebui să poată trimită o cerere motivată statelor membre, prin intermediul unităților lor naționale, să îi furnizeze datele cu caracter personal necesare de la părțile private care sunt stabilite sau care au un reprezentant legal pe teritoriul lor pentru a identifica unitățile naționale în cauză. Cererea ar trebui să fie cât mai specifică posibil și să se limiteze strict la ceea ce este necesar și proporțional pentru Europol în vederea identificării unităților naționale în cauză. Datele pertinente cu caracter personal, care ar trebui să fie cât mai puțin sensibile cu putință, ar trebui furnizate Europol în conformitate cu legislația aplicabilă a respectivelor state membre. În temeiul jurisprudenței Curții de Justiție, autorizarea prealabilă din partea unei instanțe sau a unei autorități administrative independente este, în general, necesară pentru ca părțile private să dezvăluie date cu caracter personal autorităților naționale competente ale statelor membre, cu excepția situațiilor de urgență justificate în mod corespunzător. În multe cazuri, este posibil ca aceste state membre să nu fie în măsură să stabilească o altă legătură cu jurisdicția lor în afara faptului că partea privată care deține datele relevante este stabilită sau reprezentată juridic în jurisdicția lor. Indiferent de jurisdicția lor în ceea ce privește activitatea infracțională specifică ce face obiectul cererii, statele membre ar trebui, prin urmare, să se asigure că autoritățile lor naționale competente pot obține date cu caracter personal de la părțile private cu scopul de a furniza Europol informațiile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor sale, cu respectarea deplină a garanțiilor procedurale prevăzute în legislația lor națională.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>34</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 32</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32) Pentru a se asigura faptul că Europol nu păstrează datele mai mult decât este necesar în vederea identificării statelor membre în cauză, ar trebui să se aplice termene privind stocarea datelor cu caracter personal de către Europol. Odată ce Europol a epuizat toate mijloacele de care dispune pentru a identifica toate statele membre în cauză și nu se poate aștepta în mod rezonabil să identifice alte state membre în cauză, stocarea acestor date cu caracter personal nu mai este necesară și proporțională pentru identificarea statelor membre în cauză. Europol ar trebui să șteargă datele cu caracter personal în termen de patru luni după efectuarea ultimei transmiteri de date, cu excepția cazului în care, în această perioadă, o unitate națională, un punct de contact sau o autoritate în cauză retransmite Europol datele cu caracter personal ca date proprii. Dacă datele cu caracter personal retransmise au făcut parte dintr-un set mai amplu de date cu caracter personal, Europol ar trebui să păstreze datele cu caracter personal numai dacă și în măsura în care acestea au fost retransmise de o unitate națională, de un punct de contact sau de o autoritate în cauză.

(32) Pentru a se asigura faptul că Europol nu păstrează datele cu caracter personal mai mult decât este necesar în vederea identificării statelor membre în cauză, ar trebui să se aplice termene privind stocarea datelor cu caracter personal de către Europol. Odată ce Europol a epuizat toate mijloacele de care dispune pentru a identifica toate unitățile naționale în cauză și nu se poate aștepta în mod rezonabil să identifice alte unități naționale în cauză, stocarea acestor date cu caracter personal nu mai este necesară și proporțională pentru identificarea statelor membre în cauză. Europol ar trebui să șteargă datele cu caracter personal în termen de patru luni de la efectuarea ultimei transmiteri sau a ultimului transfer, cu excepția cazului în care, în această perioadă, o unitate națională, un punct de contact sau o autoritate în cauză retransmite Europol, din motive justificate în mod corespunzător și în conformitate cu dreptul intern și cu dreptul Uniunii, datele cu caracter personal ca date proprii. Dacă datele cu caracter personal retransmise au făcut parte dintr-un set mai amplu de date cu caracter personal, Europol ar trebui să păstreze datele cu caracter personal care au fost retransmise de o unitate națională, de un punct de contact sau de o autoritate în cauză.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>35</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 33</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33) Orice cooperare dintre Europol și părțile private nu ar trebui să se suprapună sau să interfereze cu activitățile unităților de informații financiare („FIU”) și ar trebui să vizeze numai informațiile care nu sunt deja furnizate FIU în conformitate cu Directiva 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului59. Europol ar trebui să continue să coopereze cu unitățile de informații financiare, în special prin intermediul unităților naționale.

(33) Orice cooperare dintre Europol și părțile private nu ar trebui să se suprapună sau să interfereze cu activitățile unităților de informații financiare (FIU) și ar trebui să vizeze numai informațiile care nu sunt deja furnizate FIU în conformitate cu Directiva 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului59. Europol ar trebui să continue să coopereze cu unitățile de informații financiare, în special prin intermediul unităților naționale.

__________________

__________________

59 Directiva 2015/849/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).

59 Directiva 2015/849/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>36</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 34</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34) Europol ar trebui să poată oferi sprijinul necesar autorităților naționale însărcinate cu asigurarea respectării legii pentru a interacționa cu părțile private, în special prin asigurarea infrastructurii necesare pentru o astfel de interacțiune, de exemplu atunci când autoritățile naționale sesizează furnizorii de servicii online cu privire la conținutul online cu caracter terorist sau fac schimb de informații cu părțile private în contextul atacurilor cibernetice. În cazul în care statele membre utilizează infrastructura Europol pentru schimburi de date cu caracter personal privind infracțiuni care nu se încadrează în domeniul de aplicare al obiectivelor Europol, Europol nu ar trebui să aibă acces la aceste date.

(34) Europol ar trebui să poată oferi sprijinul necesar autorităților naționale însărcinate cu asigurarea respectării legii pentru a interacționa cu părțile private, în special prin asigurarea infrastructurii necesare pentru o astfel de interacțiune, de exemplu atunci când autoritățile naționale sesizează furnizorii de servicii online cu privire la conținutul online cu caracter terorist sau trimit ordine de eliminare referitoare la un astfel de conținut în temeiul Regulamentului (UE) 2021/784 al Parlamentului European și al Consiliului1a sau fac schimb de informații cu părțile private în contextul atacurilor cibernetice. În cazul în care statele membre utilizează infrastructura Europol pentru schimburi de date cu caracter personal privind infracțiuni care nu se încadrează în domeniul de aplicare al obiectivelor Europol, Europol nu ar trebui să aibă acces la aceste date.

 

__________________

 

1a Regulamentul (UE) 2021/784 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2021 privind prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist (JO L 172, 17.5.2021, p. 79).

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>37</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 35</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35) Atacurile teroriste declanșează diseminarea pe scară largă, prin intermediul platformelor online, a conținutului cu caracter terorist care prezintă un prejudiciu la adresa vieții sau a integrității fizice sau care îndeamnă la aducerea unui prejudiciu iminent la adresa vieții sau a integrității fizice. Pentru a se asigura faptul că statele membre pot să prevină în mod eficace diseminarea unui astfel de conținut în contextul unor astfel de situații de criză, care rezultă în urma unor evenimente reale aflate în derulare sau recente, Europol ar trebui să poată face schimb de date cu caracter personal cu părțile private, inclusiv de hash-uri, adrese IP sau URL-uri legate de un astfel de conținut, necesare pentru a sprijini statele membre în prevenirea diseminării unui astfel de conținut, în special în cazul în care acest conținut vizează sau are ca efect intimidarea gravă a unei populații și în cazul în care există un potențial anticipat de multiplicare exponențială și de dobândire a unui caracter viral la nivelul mai multor furnizori de servicii online.

(35) Atacurile teroriste declanșează diseminarea pe scară largă, prin intermediul platformelor online, a conținutului cu caracter terorist care prezintă un prejudiciu la adresa vieții sau a integrității fizice sau care îndeamnă la aducerea unui prejudiciu iminent la adresa vieții sau a integrității fizice, permițând astfel glorificarea și antrenarea teroriștilor și, în cele din urmă, radicalizarea și recrutarea altor teroriști. În plus, utilizarea tot mai frecventă a internetului pentru a înregistra sau a partaja materiale care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor perpetuează efectele nocive asupra victimelor, deoarece materialul poate fi ușor multiplicat și transmis mai departe. Pentru a se asigura faptul că statele membre pot să prevină în mod eficace diseminarea conținutului cu caracter terorist în contextul unor astfel de situații de criză, care rezultă în urma unor evenimente reale aflate în derulare sau recente, și a materialelor care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor, precum și pentru a sprijini acțiunile furnizorilor de servicii online în conformitate cu obligațiile care le revin în temeiul dreptului Uniunii, precum și în acțiunile lor voluntare, Europol ar trebui să poată face schimb de date cu caracter personal relevante, inclusiv de hash-uri, adrese IP sau URL-uri legate de un astfel de conținut, cu părți private stabilite în Uniune sau într-o țară terță care face obiectul unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție sau, în lipsa unei astfel de decizii, al unui acord internațional în temeiul articolului 218 din TFUE, sau al unui acord operațional de cooperare încheiat între Europol și țara terță anterior intrării în vigoare a Regulamentului (UE) 2016/794. Aceste schimburi ar trebui să aibă loc numai atunci când este necesar pentru sprijinirea statelor membre în prevenirea diseminării unui astfel de conținut sau pentru a permite eliminarea acestuia, în special în cazul în care există un potențial anticipat de multiplicare exponențială și de dobândire a unui caracter viral la nivelul mai multor furnizori de servicii online.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>38</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 36</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(36) Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului60 61 prevede normele de protecție a persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii, însă nu se aplică Europol. Pentru a se asigura o protecție uniformă și coerentă a persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, Regulamentul (UE) 2018/1725 ar trebui să devină aplicabil Europol în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din regulamentul menționat și ar trebui completat cu dispoziții specifice care să vizeze operațiunile specifice de prelucrare pe care Europol ar trebui să le efectueze în îndeplinirea atribuțiilor sale.

(36) Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului60 prevede normele de protecție a persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii. Deși Regulamentul (UE) 2018/1725 a fost aplicabil prelucrării datelor administrative cu caracter personal de către Europol care nu au legătură cu anchetele penale, cum ar fi datele referitoare la personal, articolul 3 alineatul (2) și capitolul IX din regulamentul respectiv, care reglementează prelucrarea datelor operaționale cu caracter personal, nu s-au aplicat până în prezent Europol. Pentru a se asigura o protecție uniformă și coerentă a persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, Regulamentul (UE) 2018/1725 ar trebui să devină aplicabil Europol în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din regulamentul menționat și ar trebui completat cu dispoziții specifice care să vizeze operațiunile specifice de prelucrare pe care Europol ar trebui să le efectueze în îndeplinirea atribuțiilor sale.

__________________

__________________

60 Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).

60 Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).

61 Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).

 

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>39</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 37</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(37) Având în vedere provocările la adresa securității Uniunii generate de utilizarea noilor tehnologii de către infractori, autoritățile însărcinate cu asigurarea respectării legii trebuie să își consolideze capacitățile tehnologice. În acest scop, Europol ar trebui să sprijine statele membre în utilizarea tehnologiilor emergente în prevenirea și combaterea infracțiunilor care se încadrează în domeniul de aplicare al obiectivelor Europol. În vederea explorării unor noi abordări și a dezvoltării unor soluții tehnologice comune pentru ca statele membre să prevină și să combată infracțiunile care se încadrează în domeniul de aplicare al obiectivelor Europol, Europol ar trebui să poată desfășura activități de cercetare și inovare cu privire la aspectele care fac obiectul prezentului regulament, inclusiv prelucrarea datelor cu caracter personal, în cazul în care aceasta este necesară, asigurând în același timp respectarea deplină a drepturilor fundamentale. Dispozițiile privind dezvoltarea de noi instrumente de către Europol nu ar trebui să constituie un temei juridic pentru implementarea lor la nivelul Uniunii sau la nivel național.

(37) Având în vedere provocările pe care dezvoltarea tehnologică rapidă și exploatarea noilor tehnologii le reprezintă pentru securitatea Uniunii de către infractori, autoritățile de aplicare a legii trebuie să își consolideze capacitățile tehnologice de identificare, securizare și analiză a datelor necesare pentru investigarea infracțiunilor. Europol ar trebui să fie în măsură să sprijine statele membre în utilizarea tehnologiilor emergente și în explorarea de noi abordări și în dezvoltarea de soluții tehnologice comune pentru ca statele membre să prevină și să combată mai bine terorismul și infracțiunile care intră în domeniul de aplicare al obiectivelor Europol, asigurându-se, în același timp, că dezvoltarea, utilizarea și implementarea de noi tehnologii este ghidată de principiile transparenței, explicabilității, echității și responsabilității, nu subminează drepturile și libertățile fundamentale și este în conformitate cu dreptul Uniunii. În acest scop, Europol ar trebui să poată desfășura activități de cercetare și inovare cu privire la aspectele reglementate de prezentul regulament în cadrul sferei generale obligatorii a activităților de cercetare și inovare definite de Consiliul de administrație, care ar trebui să fie actualizate, după caz, și puse la dispoziția AEPD. Proiectele respective pot include prelucrarea datelor cu caracter personal numai în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este strict necesară, în cazul în care obiectivul proiectului relevant nu poate fi atins prin utilizarea datelor fără caracter personal sau a datelor anonime și asigurând totodată respectarea deplină a drepturilor fundamentale, în special nediscriminarea. Prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal în scopuri de cercetare ar trebui permisă numai în cazul în care este strict necesară. Având în vedere caracterul sensibil al unei astfel de prelucrări, ar trebui aplicate garanții suplimentare adecvate, inclusiv pseudonimizarea. Pentru a preveni biasurile din procesul decizional bazat pe algoritmi, este esențial ca tehnologia să fie alimentată cu seturi de date reprezentative. În cazuri excepționale și justificate în mod corespunzător și atunci când acest lucru este strict necesar pentru a preveni părtinirea, Europol ar trebui, prin urmare, să fie autorizat să prelucreze date cu caracter personal în afara categoriilor de persoane vizate enumerate în anexa II la Regulamentul (UE) 2016/794. Europol ar trebui să păstreze înregistrări ale tuturor prelucrărilor de date cu caracter personal în contextul proiectelor sale de cercetare, pentru a permite AEPD să efectueze audituri și supraveghere, cu scopul de a asigura că soluțiile tehnologice bazate pe inteligența artificială nu subminează drepturile și libertățile fundamentale și nu sunt discriminatorii. În plus, ar trebui să se asigure că auditurile sunt efectuate de experți independenți înainte de implementarea oricărei soluții tehnologice care rezultă din proiectele de cercetare și inovare ale Europol care implică prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru a se asigura că soluția tehnologică nu subminează drepturile și libertățile fundamentale consacrate în Cartă. Dispozițiile privind dezvoltarea de noi instrumente de către Europol nu ar trebui să constituie un temei juridic pentru implementarea lor la nivelul Uniunii sau la nivel național. Pentru a consolida sinergiile în domeniul cercetării și inovării, Europol ar trebui să își intensifice cooperarea cu alte agenții ale Uniunii în limitele competențelor lor respective în acest domeniu.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>40</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 38</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(38) Europol ar trebui să joace un rol-cheie în acordarea de asistență statelor membre pentru a dezvolta noi soluții tehnologice bazate pe inteligența artificială, de care ar beneficia autoritățile naționale însărcinate cu asigurarea respectării legii în întreaga Uniune. Europol ar trebui să joace un rol-cheie în promovarea inteligenței artificiale etice, fiabile și centrate pe factorul uman, sub rezerva unor garanții solide în ceea ce privește securitatea, siguranța și drepturile fundamentale.

(38) Europol ar trebui să joace un rol-cheie în acordarea de asistență statelor membre pentru a dezvolta noi soluții tehnologice bazate pe inteligența artificială, pertinente pentru atingerea obiectivelor Europol, de care beneficiază autoritățile naționale însărcinate cu asigurarea respectării legii în întreaga Uniune, cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale, inclusiv nediscriminarea. Europol ar trebui să joace un rol-cheie în promovarea dezvoltării și aplicării inteligenței artificiale etice, fiabile și centrate pe factorul uman, sub rezerva unor garanții solide în ceea ce privește securitatea, siguranța, transparența, explicabilitatea și drepturile fundamentale.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>41</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 39</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(39) Europol ar trebui să informeze Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor înainte de lansarea proiectelor sale de cercetare și inovare care implică prelucrarea de date cu caracter personal. Pentru fiecare proiect, Europol ar trebui să efectueze, înainte de prelucrarea datelor, o evaluare a impactului operațiunilor de prelucrare preconizate asupra protecției datelor cu caracter personal și a tuturor celorlalte drepturi fundamentale, inclusiv cu privire la orice eroare sistematică din cadrul rezultatului. Aceasta ar trebui să includă o evaluare a caracterului adecvat al datelor cu caracter personal care urmează să fie prelucrate în scopul specific al proiectului. O astfel de evaluare ar facilita rolul de supraveghere al Autorității Europene pentru Protecția Datelor, inclusiv exercitarea competențelor acesteia de impunere a unor măsuri corective în temeiul prezentului regulament, care ar putea duce, de asemenea, la interzicerea prelucrării. Dezvoltarea de noi instrumente de către Europol nu ar trebui să aducă atingere temeiului juridic, inclusiv motivelor pe care se bazează prelucrarea datelor cu caracter personal în cauză, care ar fi necesar ulterior pentru implementarea respectivelor instrumente la nivelul Uniunii sau la nivel național.

(39) Europol ar trebui să informeze Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor înainte de lansarea proiectelor sale de cercetare și inovare care implică prelucrarea de date cu caracter personal. Pentru fiecare proiect, Europol ar trebui să efectueze, înainte de prelucrarea datelor, o evaluare a impactului asupra protecției datelor pentru a asigura respectarea deplină a protecției datelor și a tuturor celorlalte drepturi și libertăți fundamentale ale persoanelor vizate. Aceasta ar trebui să includă o evaluare oricărei erori sistematice a rezultatului și a caracterului adecvat al datelor cu caracter personal care urmează să fie prelucrate în scopul specific al proiectului, precum și măsurile avute în vedere pentru contracararea riscurilor. O astfel de evaluare ar facilita rolul de supraveghere Autorității Europene pentru Protecția Datelor, care poate include exercitarea competențelor acesteia de impunere a unor măsuri corective și poate duce la interzicerea prelucrării sau la interzicerea lansării unui proiect de cercetare și inovare. În plus, înainte de lansarea proiectului, Europol ar trebui să țină seama de evaluarea inițială obligatorie a ofițerului pentru drepturile fundamentale și, după caz, de recomandările incluse în aceasta. Dezvoltarea de noi instrumente de către Europol nu ar trebui să aducă atingere temeiului juridic, inclusiv motivelor pe care se bazează prelucrarea datelor cu caracter personal în cauză, care ar fi necesar ulterior pentru implementarea respectivelor instrumente la nivelul Uniunii sau la nivel național.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>42</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 39 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(39a) Extinderea mandatului Europol și a sferei de aplicare a activităților sale de prelucrare a datelor va impune AEPD alocarea de resurse financiare și umane suplimentare pentru a-și exercita rolul de supraveghere asupra Europol. Fondurile alocate AEPD, precum și resursele umane la niveluri de competență proporționale cu complexitatea prelucrării datelor de către Europol ar trebui să fie ajustate în conformitate cu responsabilitățile sporite ale AEPD față de Europol, astfel încât contribuția sa la consultări să fie mai rapidă și să nu împiedice buna funcționare a Europol.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>43</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 40</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(40) Punerea la dispoziția Europol a unor instrumente și capacități suplimentare necesită consolidarea controlului democratic asupra Europol și consolidarea răspunderii Europol. Controlul parlamentar mixt constituie un element important al monitorizării politice a activităților Europol. Pentru a permite o monitorizare politică eficace a modului în care Europol aplică instrumentele și capacitățile suplimentare, Europol ar trebui să furnizeze anual grupului mixt de control parlamentar specializat informații privind utilizarea acestor instrumente și capacități și rezultatul obținut.

(40) Punerea la dispoziția Europol a unor instrumente și capacități suplimentare necesită consolidarea controlului democratic asupra Europol și consolidarea răspunderii Europol. Controlul parlamentar mixt constituie un element important al monitorizării politice a activităților Europol. Pentru a permite o monitorizare politică eficace a modului în care Europol aplică instrumentele și capacitățile suplimentare pe care i le asigură prezentul regulament, Europol ar trebui să furnizeze anual grupului mixt de control parlamentar (JPSG) specializat informații detaliate privind conceperea, introducerea, utilizarea și eficacitatea acestor instrumente și capacități și rezultatul obținut, în special cu privire la proiecte de cercetare și inovare și la noi activități sau înființarea de noi centre specializate în cadrul Europol. În plus, pentru a reflecta reprezentarea duală a JPSG, doi reprezentanți ai JPSG, unul pentru Parlamentul European și unul pentru parlamentele naționale, ar trebui invitați la reuniunile Consiliului de administrație pentru a se adresa acestuia în numele JPSG. În conformitate cu rolul de supraveghere al JPSG, cei doi reprezentanți ai săi nu ar trebui să aibă drept de vot în consiliul de administrație. Activitățile de cercetare și inovare planificate ar trebui să fie stabilite în documentul unic de programare care conține programul multianual și programul de lucru anual al Europol și transmise Grupului mixt de control parlamentar.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>44</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 40 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(40a) Consiliul de administrație ar trebui să numească un ofițer pentru drepturile fundamentale, care să fie responsabil cu monitorizarea faptului că Europol garantează respectarea drepturilor fundamentale în toate activitățile și sarcinile sale, în special în proiectele de cercetare și inovare ale Europol și în schimburile sale de date cu caracter personal cu persoane private. Europol ar trebui să pună la dispoziția ofițerului pentru drepturile fundamentale resursele și personalul necesare pentru a-i permite acestuia să își îndeplinească în mod eficace toate sarcinile care îi revin în conformitate cu prezentul regulament și să aibă acces la toate informațiile privind respectarea drepturilor fundamentale în cadrul activităților desfășurate de Europol. Ofițerul pentru drepturile fundamentale ar trebui să coopereze îndeaproape cu responsabilul cu protecția datelor, în limitele competențelor lor. În acest scop, ofițerul pentru drepturile fundamentale și responsabilul cu protecția datelor elaborează, în scris, un memorandum de înțelegere în care precizează repartizarea sarcinilor care le revin și cooperarea. În măsura în care este vorba despre chestiuni legate de protecția datelor, responsabilitatea deplină ar trebui să revină responsabilului cu protecția datelor. Europol ar trebui să țină seama de rapoartele și avizele ambelor organisme.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>45</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 45</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(45) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 41 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului și a emis un aviz la […].

(45) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 41 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului și a emis un aviz la 8 martie 20211a.

 

__________________

 

1a JO C 143, 23.4.2021, p. 6.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>46</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 46</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(46) Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, mai ales dreptul la protecția datelor cu caracter personal și dreptul la viață privată protejate de articolele 8 și 7 din cartă, precum și de articolul 16 din TFUE. Având în vedere importanța prelucrării datelor cu caracter personal pentru activitatea de asigurare a respectării legii, în general, și pentru sprijinul acordat de Europol, în particular, prezentul regulament include garanții eficace menite să asigure respectarea deplină a drepturilor fundamentale, astfel cum sunt consacrate în Carta drepturilor fundamentale. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal în temeiul prezentului regulament se limitează la ceea ce este strict necesar și proporțional și face obiectul unor condiții clare, al unor cerințe stricte și al unei supravegheri eficace de către AEPD.

(46) Prezentul regulament respectă pe deplin drepturile fundamentale și garanțiile, precum și principiile recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, mai ales dreptul la protecția datelor cu caracter personal și dreptul la viață privată protejate de articolele 8 și 7 din cartă, precum și de articolul 16 din TFUE. Având în vedere importanța prelucrării datelor cu caracter personal pentru activitatea de asigurare a respectării legii, în general, și pentru sprijinul acordat de Europol, în particular, prezentul regulament include garanții îmbunătățite, mecanisme de control democratic și de tragere la răspundere, menite să asigure că activitățile și sarcinile Europol sunt efectuate cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale, astfel cum sunt consacrate în Carta drepturilor fundamentale, mai ales egalitatea în fața legii și nediscriminarea, dreptul de a obține despăgubiri în instanța națională competentă la oricare dintre măsurile luate în temeiul prezentului regulament. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal în temeiul prezentului regulament se limitează la ceea ce este strict necesar și proporțional și face obiectul unor condiții clare, al unor cerințe stricte și al unei supravegheri eficace de către AEPD.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>47</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Articolul 2 – paragraful 1 – litera p</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(p) «date administrative cu caracter personal» înseamnă toate datele cu caracter personal prelucrate de Europol, cu excepția datelor operaționale;

(p) «date administrative cu caracter personal» înseamnă toate datele cu caracter personal prelucrate de Europol, cu excepția datelor operaționale cu caracter personal;

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>48</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera c – partea introductivă</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Articolul 2 – paragraful 1</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) se adaugă următoarea literă (q):

(c) se adaugă următoarele litere:

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>49</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera c</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Articolul 2 – paragraful 1 – litera q</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(q) «dosar de anchetă» înseamnă un set de date sau mai multe seturi de date pe care un stat membru, EPPO sau o țară terță le-a obținut în contextul unei anchete penale în curs, în conformitate cu cerințele și garanțiile procedurale prevăzute în dreptul penal național aplicabil, și pe care le-a transmis Europol în sprijinul respectivei anchete penale.

(q) «dosar de anchetă» înseamnă un set de date sau mai multe seturi de date pe care un stat membru, de Parchetul European (EPPO), Eurojust sau o țară terță le obține în contextul unei anchete penale în curs, în conformitate cu cerințele și garanțiile procedurale de respectare a drepturilor fundamentale prevăzute în dreptul aplicabil, și pe care le transmite Europol în sprijinul respectivei anchete penale.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>50</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera c</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Articolul 2 – paragraful 1 – litera qa (nouă)</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(qa) «situație de criză» înseamnă un eveniment real aflat în derulare sau recent, legat de terorism, în care este creat material online care prezintă un prejudiciu la adresa vieții sau a integrității fizice sau care îndeamnă la aducerea unui prejudiciu iminent la adresa vieții sau a integrității fizice și vizează sau are ca efect intimidarea gravă a unei populații și în cazul în care există un potențial anticipat de multiplicare exponențială și de dobândire a unui caracter viral la nivelul mai multor servicii online.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>51</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera c</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Articolul 2 – paragraful 1 – litera qb (nouă)</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(qb) «conținut cu caracter terorist» înseamnă conținutul definit la articolul 2 alineatul (7) din Regulamentul (UE) [2021/XXX] al Parlamentului European și al Consiliului1a;

 

__________________

 

1a Regulamentul (UE) 2021/784 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2029 privind combaterea diseminării conținutului online cu caracter terorist (JO L 172, 17.5.2021, p. 79).

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>52</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera c</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Articolul 2 – paragraful 1 – litera qc (nouă)</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(qc) «materiale care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor» înseamnă materiale care constituie pornografie infantilă astfel cum este definită la articolul 2 litera (c) din Directiva 2011/93/UE a Parlamentului European și a Consiliului1a sau spectacole pornografice astfel cum sunt definite la articolul 2 litera (e) din directiva respectivă;

 

__________________

 

1a Directiva 2011/93/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile și de înlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/JAI a Consiliului (JO L 335, 17.12.2011, p. 1).

 

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>53</NumAm>

 

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera c</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Articolul 2 – paragraful 1 – litera qd (nouă)</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(qd) „categorie de transferuri de date cu caracter personal” înseamnă un grup de transferuri de date cu caracter personal care se referă la același eveniment real care aduce prejudicii vieții sau integrității fizice și care constă în aceleași categorii de date cu caracter personal și persoane vizate.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>54</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a – punctul ii</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Articolul 4 – paragraful 1 – litera j</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j) cooperează cu organismele Uniunii instituite în temeiul titlului V din TFUE și cu OLAF și ENISA, în special prin schimburi de informații și prin furnizarea de sprijin analitic în domeniile care sunt de competența acestora;

(j) cooperează cu organismele Uniunii instituite în temeiul titlului V din TFUE, precum și cu OLAF și ENISA, în special prin schimburi de informații și prin furnizarea de sprijin analitic în domeniile care sunt de competența acestora;

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>55</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a – punctul iii</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Articolul 4 – paragraful 1 – litera m</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(m) sprijină acțiunile statelor membre în materie de prevenire și combatere a formelor de criminalitate enumerate în anexa I care sunt facilitate, promovate sau săvârșite prin intermediul internetului, inclusiv, în cooperare cu statele membre, coordonarea răspunsului autorităților însărcinate cu asigurarea respectării legii la atacurile cibernetice, retragerea conținutului online cu caracter terorist și semnalarea conținutului online prin care se facilitează, se promovează sau se săvârșesc aceste forme de criminalitate furnizorilor de servicii online în cauză pentru ca aceștia să examineze voluntar compatibilitatea conținutului online semnalat cu termenii și condițiile proprii;

(m) sprijină acțiunile statelor membre în materie de combatere a formelor de criminalitate enumerate în anexa I care sunt facilitate, promovate sau săvârșite prin intermediul internetului, inclusiv, în cooperare cu statele membre, încurajează coordonarea răspunsului autorităților statelor membre însărcinate cu asigurarea respectării legii la atacurile cibernetice, retragerea conținutului online cu caracter terorist sau a materialelor care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor și semnalarea conținutului online furnizorilor de servicii online în cauză pentru ca aceștia să examineze voluntar compatibilitatea conținutului online semnalat cu termenii și condițiile proprii, respectând totodată dreptul la viața privată și protejarea datelor cu caracter personal;

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>56</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a – punctul iv – partea introductivă</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Articolul 4 – alineatul 1</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iv) se adaugă următoarele litere (q)-(r):

(iv) se adaugă următoarele litere (q)-(ub):

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>57</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a – punctul iv</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Articolul 4 – alineatul 1 – litera q</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(q) sprijină statele membre în ceea ce privește identificarea persoanelor a căror implicare în infracțiuni care se încadrează în domeniul de aplicare al mandatului Europol, astfel cum sunt enumerate în anexa I, constituie un risc ridicat la adresa securității și facilitează anchetele comune, coordonate și prioritare;

(q) sprijină statele membre în ceea ce privește identificarea persoanelor suspectate de infracțiuni care se încadrează în domeniul de aplicare al mandatului Europol, astfel cum sunt enumerate în anexa I, și că constituie un risc ridicat la adresa securității și facilitează anchetele comune, coordonate și prioritare;

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>58</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a – punctul iv</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Articolul 4 – paragraful 1 – litera r</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(r) introduce date în Sistemul de informații Schengen, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1862 al Parlamentului European și al Consiliului*, în urma consultării cu statele membre în conformitate cu articolul 7 din prezentul regulament și sub rezerva autorizării în acest sens de către directorul executiv al Europol, cu privire la presupusa implicare a unui resortisant al unei țări terțe într-o infracțiune care intră în sfera de competență a Europol și de care are cunoștință pe baza informațiilor primite de la țări terțe sau organizații internaționale în sensul articolului 17 alineatul (1) litera (b);

(r) introduce date în Sistemul de informații Schengen, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1862 al Parlamentului European și al Consiliului*, în urma consultării cu statele membre în conformitate cu articolul 7 din prezentul regulament, care nu a avut drept rezultat o obiecție motivată din partea unui stat membru sau a unui stat membru care își exprimă intenția de a introduce o semnalare în nume propriu, și sub rezerva autorizării în acest sens de către directorul executiv al Europol, cu privire la presupusa implicare a unui resortisant al unei țări terțe într-o infracțiune care intră în sfera de competență a Europol și de care are cunoștință pe baza informațiilor primite de la țări terțe sau organizații internaționale care îndeplinesc una din condițiile enumerate la articolul 25 alineatul (1) din prezentul regulament sau de la țări terțe care nu respectă una din condițiile enumerate la articolul 25 alineatul (1) din prezentul regulament, cu condiția ca informația să fie confirmată de o țară terță care îndeplinește aceste condiții sau dacă informațiile se referă la acte de terorism sau infracțiuni săvârșite de rețele de crimă organizată;

 

__________________

 

1a Regulamentul (UE) 2018/1862 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 noiembrie 2018 privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală, de modificare și abrogare a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1986/2006 al Parlamentului European și al Consiliului și a Deciziei 2010/261/UE a Comisiei (JO L 312, 7.12.2018, p. 56).

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>59</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a – punctul iv</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Articolul 4 – alineatul 1 – litera s</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(s) sprijină punerea în aplicare a mecanismului de evaluare și monitorizare în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1053/2013 în cadrul domeniului de aplicare al obiectivelor Europol, astfel cum sunt stabilite la articolul 3;

(s) sprijină punerea în aplicare a mecanismului de evaluare și monitorizare în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1053/2013 în cadrul domeniului de aplicare al obiectivelor Europol, astfel cum sunt stabilite la articolul 3 prin furnizarea de expertiză și analiză, unde este necesar;

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>60</NumAm>

 

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a – punctul iv</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Articolul 4 – alineatul 1 – litera t</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(t) monitorizează și contribuie în mod proactiv la activitățile de cercetare și inovare relevante pentru realizarea obiectivelor stabilite la articolul 3, sprijină activitățile conexe ale statelor membre și pune în aplicare activitățile proprii de cercetare și inovare cu privire la aspectele reglementate de prezentul regulament, inclusiv dezvoltarea, formarea, testarea și validarea algoritmilor pentru dezvoltarea de instrumente;

(t) monitorizează și contribuie în mod proactiv la activitățile de cercetare și inovare relevante pentru realizarea obiectivelor stabilite la articolul 3, prin sprijinirea activităților conexe ale statelor membre și prin punerea în aplicare a activităților proprii de cercetare și inovare cu privire la aspectele reglementate de prezentul regulament, inclusiv proiecte pentru dezvoltarea, formarea, testarea și validarea algoritmilor pentru dezvoltarea de instrumente specifice pentru asigurarea respectării legii;

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>61</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a – punctul iv</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Articolul 4 – alineatul 1 – litera u</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(u) sprijină acțiunile statelor membre în materie de prevenire a diseminării conținutului online legat de terorism sau extremism violent în situații de criză, care rezultă dintr-un eveniment real aflat în derulare sau recent, care prezintă un prejudiciu la adresa vieții sau a integrității fizice sau care îndeamnă la aducerea unui prejudiciu iminent la adresa vieții sau a integrității fizice și care vizează sau are ca efect intimidarea gravă a unei populații, precum și în cazul în care există un potențial anticipat de multiplicare exponențială și de dobândire a unui caracter viral la nivelul mai multor furnizori de servicii online.

eliminat

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>62</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a – punctul iv</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Articolul 4 – alineatul 1 – litera ua (nouă)</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ua) cooperează cu unitățile de informații financiare (FIU), prin intermediul unității naționale Europol sau, dacă statul membru relevant permite acest lucru, prin contact direct între FIU și Europol, în special prin schimburi de informații și prin furnizarea de sprijin analitic pentru a sprijini anchetele transfrontaliere desfășurate de statele membre în ceea ce privește activitățile de spălare a banilor ale organizațiilor criminale transnaționale și finanțarea terorismului;

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>63</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a – punctul iv</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Articolul 4 – alineatul 1 – litera ub (nouă)</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ub) monitorizează, analizează și evaluează alertele roșii publicate de Interpol la cererea țărilor terțe și notifică statele membre, Serviciul European de Acțiune Externă și Comisia în cazul în care există suspiciuni întemeiate că o alertă a fost emisă cu încălcarea articolului 3 din Constituția Interpol.”

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>64</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera d</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Articolul 4 – alineatul 4 a</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4a. Europol acordă asistență Comisiei în ceea ce privește identificarea principalelor teme de cercetare, precum și în ceea ce privește elaborarea și punerea în aplicare a programelor-cadru ale Uniunii pentru activități de cercetare și inovare care sunt relevante în vederea realizării obiectivelor prevăzute la articolul 3. Atunci când Europol acordă asistență Comisiei în ceea ce privește identificarea principalelor teme de cercetare, precum și în ceea ce privește elaborarea și punerea în aplicare a unui program-cadru al Uniunii, agenția nu beneficiază de finanțare din respectivul program.

4a. Europol acordă asistență Comisiei în ceea ce privește identificarea principalelor teme de cercetare, precum și în ceea ce privește elaborarea și punerea în aplicare a programelor-cadru ale Uniunii pentru activități de cercetare și inovare care sunt relevante în vederea realizării obiectivelor prevăzute la articolul 3. În cazul în care Europol participă la conceperea sau punerea în aplicare a unui program-cadru al Uniunii, nu primește finanțare din partea programului respectiv. După caz, Europol poate consulta Centrul Comun de Cercetare atunci când definește și concepe activități de cercetare și inovare cu privire la aspectele reglementate de prezentul regulament. Europol ia toate măsurile necesare pentru a evita conflictele de interese.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>65</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera d</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Articolul 4 – alineatul 4 b</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4b. Europol sprijină examinarea cazurilor specifice de investiții străine directe în Uniune în temeiul Regulamentului (UE) 2019/452 al Parlamentului European și al Consiliului*, care vizează întreprinderi care furnizează tehnologii utilizate sau în curs de dezvoltare de către Europol sau de către statele membre pentru prevenirea și anchetarea infracțiunilor care intră sub incidența articolului 3 cu privire la implicațiile preconizate pentru securitate.

4b. Europol sprijină Comisia și statele membre în ce privește examinarea cazurilor specifice de investiții străine directe în Uniune în temeiul Regulamentului (UE) 2019/452 al Parlamentului European și al Consiliului1a, care vizează întreprinderi care furnizează tehnologii, inclusiv programe informatice sau tehnologii de vârf ce pot fi utilizate în scopuri teroriste, utilizate de către Europol sau de către statele membre pentru prevenirea și anchetarea infracțiunilor care intră sub incidența articolului 3 cu privire la implicațiile preconizate pentru securitate.

 

__________________

 

1a Regulamentul (UE) 2019/452 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune (JO L 79I, 21.3.2019, p. 1).

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>66</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera ea (nouă)</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Articolul 4 – alineatul 5 a (nou)</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea) se adaugă alineatul (5a), cu următorul text:

 

„5a. Europol respectă drepturile și libertățile fundamentale consacrate în cartă în îndeplinirea sarcinilor sale.”

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>67</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Articolul 6 – alineatul 1</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) La articolul 6, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

eliminat

1. În cazurile specifice în care consideră că ar trebui să se deschidă o anchetă penală cu privire la o infracțiune care se încadrează în domeniul de aplicare al obiectivelor sale, Europol solicită autorităților competente ale statului membru sau ale statelor membre în cauză, prin intermediul unităților naționale, să inițieze, să efectueze sau să coordoneze o astfel de anchetă penală.”

 

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>68</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Articolul 6 – alineatul 1 a (nou)</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-3) La articolul 6, se introduce următorul alineat (1a):

 

„1a. Fără a aduce atingere alineatului (1), în cazul în care Europol consideră că ar trebui inițiată o anchetă penală cu privire la o anumită infracțiune care afectează un interes comun care face obiectul unei politici a Uniunii, dar nu este de natură transfrontalieră, acesta solicită autorităților competente ale statului membru în cauză, prin intermediul unității naționale, să inițieze, să desfășoare sau să coordoneze o astfel de anchetă penală.”

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>69</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Articolul 6 – alineatul 2</Article2>

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(3a) La articolul 6, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

2. Unitățile naționale informează fără întârziere Europol cu privire la decizia autorităților competente ale statelor membre în ceea ce privește orice solicitare formulată în temeiul alineatului (1).

2. Unitățile naționale informează fără întârziere Europol cu privire la decizia autorităților competente ale statelor membre în ceea ce privește orice solicitare formulată în temeiul alineatelor (1) și (1a).

 (32016R0794)

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>70</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 b (nou)</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Articolul 6 – alineatul 3 – partea introductivă</Article2>

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(3b) La articolul 6 alineatul (3), elementul de frază introductiv se înlocuiește cu următorul text:

3. Dacă autoritățile competente ale unui stat membru decid să nu dea curs unei solicitări formulate de Europol în temeiul alineatului (1), acestea informează Europol cu privire la motivele deciziei lor, fără întârziere nejustificată, de preferință în termen de o lună de la primirea solicitării. Cu toate acestea, motivele pot să nu fie divulgate în cazul în care comunicarea acestora:

„3. Dacă autoritățile competente ale unui stat membru decid să nu dea curs unei solicitări formulate de Europol în temeiul alineatelor (1) și (1a), acestea informează Europol cu privire la motivele deciziei lor, fără întârziere nejustificată, de preferință în termen de o lună de la primirea solicitării. Cu toate acestea, motivele pot să nu fie divulgate în cazul în care comunicarea acestora:

 (32016R0794)

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>71</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 c (nou)</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Articolul 6 – alineatul 4</Article2>

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(3c) La articolul 6, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

4. Europol informează imediat Eurojust cu privire la orice solicitare formulată în temeiul alineatului (1) și cu privire la orice decizie a unei autorități competente a unui stat membru în temeiul alineatului (2).

„4. Europol informează imediat Eurojust și, dacă este cazul, Parchetul European, cu privire la orice solicitare formulată în temeiul alineatelor (1) și (1a) cu privire la orice decizie a unei autorități competente a unui stat membru în temeiul alineatului (2).

 (Document 32016R0794)

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>72</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Articolul 7 – alineatul 8</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8. Statele membre se asigură că unitățile lor de informații financiare instituite în temeiul Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului* sunt autorizate să coopereze cu Europol în conformitate cu articolul 12 din Directiva (UE) 2019/1153 a Parlamentului European și a Consiliului**, în special prin intermediul unității lor naționale în ceea ce privește informațiile și analizele financiare, în limitele mandatului și ale competenței lor.

8. Statele membre se asigură că unitățile lor de informații financiare instituite în temeiul Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului* sunt autorizate să răspundă la solicitări justificate în mod corespunzător făcute de Europol în conformitate cu articolul 12 din Directiva (UE) 2019/1153 a Parlamentului European și a Consiliului**, prin intermediul unității lor naționale sau prin contact direct cu Europol, dacă statul membru o permite, în ceea ce privește informațiile și analizele financiare, în limitele mandatului și ale competenței lor.

__________________

__________________

*  Directiva 2015/849/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).

*  Directiva 2015/849/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).

**  Directiva (UE) 2019/1153 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni și de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului (JO L 186, 11.7.2019, p. 122).

**  Directiva (UE) 2019/1153 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni și de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului (JO L 186, 11.7.2019, p. 122).

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>73</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 a (nou)</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Articolul 11 – alineatul 1</Article2>

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(4a) La articolul 11 alineatul (1), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

(a) adoptă în fiecare an, cu majoritatea de două treimi a membrilor săi și în conformitate cu articolul 12, un document care conține programul multianual și programul anual de activitate pentru anul următor ale Europol;

(a) adoptă în fiecare an, cu majoritatea de două treimi a membrilor săi și în conformitate cu articolul 12, un document unic de programare în conformitate cu articolul 32 din Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei1a și cu orientările conexe ale Comisiei referitoare la documentul unic de programare care conține programul multianual și programul anual de activitate pentru anul următor ale Europol;

 

__________________

 

1a Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 122, 10.5.2019, p. 1).”

 (32016R0794)

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>74</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 b (nou)</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Articolul 11 – alineatul 1 – litera ua (nouă)</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b) La articolul 11 alineatul (1), se adaugă următoarea literă (ua):

 

„(ua) numește un responsabil cu protecția datelor care acționează independent din punct de vedere operațional în îndeplinirea sarcinilor sale;”

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>75</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 c (nou)</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Articolul 12 – alineatul 1</Article2>

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(4c) La articolul 12, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

1. Până la data de 30 noiembrie a fiecărui an, consiliul de administrație adoptă un document care conține programul multianual și programul anual de activitate ale Europol, pe baza unui proiect prezentat de directorul executiv, ținând seama de avizul Comisiei și în ceea ce privește programul multianual, după consultarea JPSG. Consiliul de administrație transmite documentul Consiliului și Comisiei și JPSG.

„1. Până la data de 30 noiembrie a fiecărui an, consiliul de administrație adoptă un singur document de programare care conține programul multianual și programul anual de activitate ale Europol, pe baza unui proiect prezentat de directorul executiv, ținând seama de avizul Comisiei și în ceea ce privește programul multianual, după consultarea JPSG. În cazul în care Consiliul de administrație decide să nu ia în considerare elemente din avizul Comisiei, acesta furnizează o justificare detaliată. Aceeași obligație se aplică elementelor evidențiate de JPSG în conformitate cu articolul 51 alineatul (2) litera (c). Consiliul de administrație transmite documentul definitiv unic de programare Consiliului și Comisiei și JPSG.

 (32016R0794)

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>76</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 d (nou)</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1</Article2>

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(4d) La articolul 12 alineatul (2), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

2. Programul multianual stabilește programarea strategică globală, inclusiv obiectivele, rezultatele preconizate și indicatorii de performanță. Acesta stabilește, de asemenea, planificarea resurselor, inclusiv bugetul multianual și personalul. Aceasta include strategia privind relațiile cu țări terțe și organizații internaționale.

Programul multianual stabilește programarea strategică globală, inclusiv obiectivele, rezultatele preconizate și indicatorii de performanță. Acesta stabilește, de asemenea, planificarea resurselor, inclusiv bugetul multianual și personalul. Aceasta include strategia privind relațiile cu țări terțe și organizații internaționale și activitățile de cercetare și inovare planificate.

 (32016R0794)

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>77</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 e (nou)</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Articolul 14 – alineatul 4</Article2>

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(4e) La articolul 14, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

4. Consiliul de administrație poate invita orice persoană a cărei opinie poate fi relevantă pentru discuții, inclusiv, după caz, un reprezentant al JPSG, să participe la reuniunile sale în calitate de observator fără drept de vot.

4. Consiliul de administrație poate invita orice persoană a cărei opinie poate fi relevantă pentru discuții să participe la reuniunile sale în calitate de observator fără drept de vot. Doi reprezentanți ai JPSG sunt invitați la toate reuniunile consiliului de administrație în calitate de observatori fără drept de vot.

 (32016R0794)

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>78</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 f (nou)</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Articolul 16 – alineatul 3</Article2>

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(4f) La articolul 16, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

3. Consiliul îl poate invita pe directorul executiv să prezinte un raport cu privire la îndeplinirea atribuțiilor sale.

3. Consiliul și JPSG îl pot invita pe directorul executiv să prezinte un raport privind modul în care și-a îndeplinit îndatoririle.

 (32016R0794)

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>79</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 g (nou)</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Articolul 16 – alineatul 5 – litera d</Article2>

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(4g) La articolul 16 alineatul (5), litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

(d) elaborarea proiectului de program multianual și de program anual de activitate și prezentarea acestora consiliului de administrație, după consultarea Comisiei;

(d) elaborarea proiectului de document unic de programare cuprinzând programul multianual și programul anual de activitate și prezentarea acestuia consiliului de administrație, după consultarea Comisiei și a JPSG;

 ((32016R0794))

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>80</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera a – punctul ii</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Articolul 18 – alineatul 2 – litera e</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) cercetarea și inovarea cu privire la aspectele reglementate de prezentul regulament în vederea dezvoltării, a formării, a testării și a validării algoritmilor pentru dezvoltarea de instrumente;

(e) proiectele de cercetare și inovare cu privire la aspectele reglementate de prezentul regulament în vederea dezvoltării, a formării, a testării și a validării algoritmilor pentru dezvoltarea de instrumente specifice pentru asigurarea respectării legii;

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>81</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera a – punctul ii</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Articolul 18 – alineatul 2 – litera f</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) sprijinirea statelor membre în vederea informării publicului cu privire la persoanele suspectate sau condamnate care sunt căutate în baza unei hotărâri judecătorești naționale referitoare la o infracțiune care intră în sfera de competență a Europol și facilitarea furnizării de către public de informații referitoare aceste persoane.

(f) sprijinirea statelor membre în vederea informării publicului cu privire la persoanele suspectate sau condamnate care sunt căutate, în baza unei hotărâri judecătorești naționale referitoare la o infracțiune care intră în sfera de competență a Europol și facilitarea furnizării de către public de informații referitoare aceste persoane către statele membre și Europol.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>82</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera b</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Articolul 18 – alineatul 3 a</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3a. Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul cercetării și inovării menționate la alineatul (2) litera (e) se efectuează prin intermediul proiectelor de cercetare și inovare ale Europol, cu definirea clară a obiectivelor, a duratei și a domeniului de aplicare ale prelucrării datelor cu caracter personal în cauză, în legătură cu care se aplică garanțiile specifice suplimentare prevăzute la articolul 33a.

3a. Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul cercetării și inovării menționate la alineatul (2) litera (e) se efectuează prin intermediul proiectelor de cercetare și inovare ale Europol, cu definirea clară a scopului și a obiectivelor și fac obiectul garanțiilor specifice suplimentare, astfel cum sunt prevăzute la articolul 33a, în ceea ce privește durata și domeniul de aplicare ale prelucrării datelor cu caracter personal.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>83</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera c</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Articolul 18 – alineatul 5</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. Fără a aduce atingere articolului 8 alineatul (4) și articolului 18a, categoriile de date cu caracter personal și categoriile de persoane vizate ale căror date pot fi colectate și prelucrate pentru fiecare scop menționat la alineatul (2) sunt enumerate în anexa II.

5. Fără a aduce atingere articolului 8 alineatul (4), articolului 18 alineatul (2) litera (e) și articolului 18a, categoriile de date cu caracter personal și categoriile de persoane vizate ale căror date pot fi colectate și prelucrate pentru fiecare scop menționat la alineatul (2) sunt enumerate în anexa II.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>84</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera d</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Articolul 18 – alineatul 5 a</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) se inserează următorul alineat (5a):

eliminat

5a. Înainte de prelucrarea datelor în temeiul alineatului (2) de la prezentul articol, Europol poate prelucra temporar datele cu caracter personal primite în temeiul articolului 17 alineatele (1) și (2) în scopul de a stabili dacă aceste date respectă cerințele prevăzute la alineatul (5) din prezentul articol, inclusiv prin verificarea datelor în raport cu toate datele pe care Europol le prelucrează deja în conformitate cu alineatul (5).

 

Consiliul de administrație, acționând la propunerea directorului executiv și după consultarea AEPD, precizează mai detaliat condițiile referitoare la prelucrarea acestor date.

 

Europol poate prelucra datele cu caracter personal în temeiul prezentului alineat numai pentru o perioadă de maximum un an sau, în cazuri justificate, pentru o perioadă mai lungă, cu autorizarea prealabilă a AEPD, în cazul în care acest lucru este necesar în sensul prezentului articol. În cazul în care rezultatul prelucrării indică faptul că datele cu caracter personal nu respectă cerințele de la alineatul (5) din prezentul articol, Europol șterge respectivele date și îl informează în consecință pe furnizorul datelor.

 

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>85</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera c</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Articolul 18 – alineatul 6</Article2>

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(5a) alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

6. Europol poate prelucra date, pentru o perioadă limitată, în scopul de a determina dacă aceste date sunt relevante pentru atribuțiile sale și, în caz afirmativ, pentru care dintre scopurile menționate la alineatul (2). Consiliul de administrație, acționând la propunerea directorului executiv și în urma consultării AEPD, precizează condițiile referitoare la prelucrarea acestor date, în special în ceea ce privește accesul la date și utilizarea lor, precum și termenele de stocare și de ștergere a datelor, care nu pot depăși șase luni, ținând seama de principiile menționate la articolul 28.

6. Europol poate prelucra date, pentru o perioadă limitată, în scopul de a determina dacă aceste date sunt relevante pentru atribuțiile sale și, în caz afirmativ, pentru care dintre scopurile menționate la alineatul (2). Consiliul de administrație, acționând la propunerea directorului executiv și în urma consultării AEPD, precizează condițiile referitoare la prelucrarea acestor date, în special în ceea ce privește accesul la date și utilizarea lor, precum și termenele de stocare și de ștergere a datelor, care nu pot depăși șase luni, ținând seama de principiile menționate la articolul 71 din Regulamentul (UE) 2018/1725.

 (32016R0794)

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>86</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera da (nouă)</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Articolul 18 – alineatul 6 a (nou)</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) se inserează următorul alineat (6a):

 

„6a. Înainte de prelucrarea datelor în temeiul alineatului (2) de la prezentul articol, Europol poate în mod excepțional prelucra temporar datele cu caracter personal primite în temeiul articolului 17 alineatele (1) și (2) în scopul unic de a stabili dacă aceste date respectă cerințele prevăzute la alineatul (5) din prezentul articol, inclusiv prin verificarea datelor în raport cu toate datele pe care Europol le prelucrează deja în conformitate cu alineatul (5).

 

Consiliul de administrație, acționând la propunerea directorului executiv și după consultarea AEPD, precizează mai detaliat condițiile referitoare la prelucrarea temporară a acestor date.

 

Europol poate prelucra datele cu caracter personal în temeiul prezentului alineat numai pentru o perioadă de maximum un an, care poate fi prelungită cu șase luni în cazuri temeinic justificate dacă este necesar și proporțional în sensul prezentului articol. Europol informează AEPD cu privire la prelungirea perioadei maxime de prelucrare. În cazul în care prelucrarea temporară nu mai este necesară și proporțională în sensul prezentului articol și, în orice caz, după încheierea perioadei maxime de prelucrare, Europol șterge definitiv datele cu caracter personal care nu respectă cerințele de la alineatul (5) al prezentului articol și rezultatele obținute și îl informează în consecință pe furnizorul datelor.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>87</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Articolul 18 a – titlu</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prelucrarea informațiilor în sprijinul unei anchete penale

Prelucrarea datelor cu caracter personal în sprijinul unei anchete penale

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>88</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Articolul 18 a – alineatul 1 – partea introductivă</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Atunci când acest lucru este necesar pentru a sprijini o anchetă penală specifică, Europol poate să prelucreze date cu caracter personal care se referă la alte categorii de persoane vizate decât cele enumerate în anexa II, în cazul în care:

1. Atunci când acest lucru este necesar pentru a sprijini o anchetă penală anume în curs, Europol poate să prelucreze date cu caracter personal care se referă la alte categorii de persoane vizate decât cele enumerate în anexa II, în cazul în care:

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>89</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Articolul 18 a – alineatul 1 – litera a</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) un stat membru sau EPPO transmite Europol un dosar de anchetă în temeiul articolului 17 alineatul (1) litera (a) în scopul efectuării analizei operaționale în sprijinul respectivei anchete penale specifice în cadrul mandatului Europol în temeiul articolului 18 alineatul (2) litera (c) și

(a) un stat membru sau EPPO sau Eurojust transmite Europol un dosar de anchetă în temeiul articolului 17 alineatul (1) literele (a) și (b) solicitând Europol să sprijine respectiva anchetă penală în curs în cadrul mandatului Europol în temeiul articolului 18 alineatul (2) litera (c) și și

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>90</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Articolul 18 a – alineatul 1 – litera b</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) Europol evaluează că nu este posibil să efectueze analiza operațională a dosarului de anchetă fără să prelucreze date cu caracter personal care nu respectă cerințele prevăzute la articolul 18 alineatul (5). Această evaluare se înregistrează.

(b) Europol concluzionează că nu este posibil să efectueze analiza operațională a dosarului de anchetă fără să prelucreze date cu caracter personal care nu respectă cerințele prevăzute la articolul 18 alineatul (5). Această evaluare se înregistrează și se trimite AEPD spre informare.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>91</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Articolul 18 a – alineatul 1 – litera ba (nouă)</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) un stat membru sau un organ al Uniunii solicită o analiză strategică în cadrul mandatului Europol în temeiul articolului 18 alineatul (2) litera (b).

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>92</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Articolul 18 a – alineatul 2 – paragraful 1</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Europol poate să prelucreze date cu caracter personal dintr-un dosar de anchetă atât timp cât sprijină ancheta penală specifică în curs pentru care s-a transmis dosarul de anchetă de către un stat membru sau de către EPPO în conformitate cu alineatul (1) și numai în scopul sprijinirii respectivei anchete.

2. Europol poate să prelucreze date cu caracter personal dintr-un dosar de anchetă atât timp cât sprijină ancheta penală specifică în curs pentru care s-a transmis dosarul de anchetă de către un stat membru sau de către EPPO sau Eurojust în conformitate cu alineatul (1) și numai în scopul sprijinirii respectivei anchete.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>93</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Articolul 18 a – alineatul 2 – paragraful 2</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Consiliul de administrație, acționând la propunerea directorului executiv și după consultarea AEPD, precizează mai detaliat condițiile referitoare la prelucrarea acestor date.

eliminat

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>94</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Articolul 18 a – alineatul 2 – paragraful 3</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fără a aduce atingere prelucrării datelor cu caracter personal în temeiul articolului 18 alineatul (5a), datele cu caracter personal care se referă la alte categorii de persoane vizate decât cele enumerate în anexa II se separă din punct de vedere funcțional de alte date și pot fi accesate numai în cazul în care acest lucru este necesar în vederea sprijinirii anchetei penale specifice pentru care au fost furnizate.

eliminat

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>95</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Articolul 18a – alineatul 2 a (nou)</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a. În cazul în care Europol concluzionează că există indicii preliminare conform cărora respectivele date sunt disproporționate sau au fost colectate cu încălcarea drepturilor fundamentale, Europol le șterge definitiv, fără a le prelucra. La finalul perioadei de prelucrare a datelor cu caracter personal, acestea sunt șterse definitiv.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>96</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Articolul 18 a – alineatul 3 – paragraful 1</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. La cererea statului membru sau a EPPO care a transmis Europol un dosar de anchetă în temeiul alineatului (1), Europol poate să păstreze respectivul dosar de anchetă și rezultatul analizei sale operaționale după încheierea perioadei de stocare prevăzute la alineatul (2), în unicul scop de a asigura veridicitatea, fiabilitatea și trasabilitatea procesului de colectare a informațiilor în materie penală și numai pe durata desfășurării în statul membru în cauză a procedurilor judiciare legate de respectiva anchetă penală.

3. La cererea statului membru care a transmis Europol un dosar de anchetă în temeiul alineatului (1), la cererea EPPO sau a Eurojust, după caz, Europol poate să păstreze respectivul dosar de anchetă și rezultatul analizei sale operaționale după încheierea perioadei de prelucrare prevăzute la alineatul (2), în unicul scop de a asigura veridicitatea, fiabilitatea și trasabilitatea procesului de colectare a informațiilor în materie penală și numai pe durata desfășurării în statul membru în cauză a procedurilor judiciare legate de respectiva anchetă penală în curs sau în cadrul EPPO sau a Eurojust.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>97</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Articolul 18 a – alineatul 3 – paragraful 2</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

De asemenea, respectivul stat membru poate să solicite Europol să păstreze dosarul de anchetă și rezultatul analizei sale operaționale după încheierea perioadei de stocare prevăzute la alineatul (2) în scopul de a asigura veridicitatea, fiabilitatea și trasabilitatea procesului de colectare a informațiilor în materie penală și numai pe durata desfășurării într-un alt stat membru a procedurilor judiciare rezultate în urma unei anchete penale conexe.

De asemenea, respectivul stat membru, EPPO sau Eurojust pot să solicite Europol să păstreze dosarul de anchetă și rezultatul analizei sale operaționale după încheierea perioadei de stocare prevăzute la alineatul (2) în scopul de a asigura veridicitatea, fiabilitatea și trasabilitatea procesului de colectare a informațiilor în materie penală și numai pe durata desfășurării într-un alt stat membru a procedurilor judiciare rezultate în urma unei anchete penale conexe.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>98</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Articolul 18 a – alineatul 3 – paragraful 3</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Consiliul de administrație, acționând la propunerea directorului executiv și după consultarea AEPD, precizează mai detaliat condițiile referitoare la prelucrarea acestor date. Astfel de date cu caracter personal se separă din punct de vedere funcțional de alte date și pot fi accesate numai în cazul în care acest lucru este necesar în scopul de a asigura veridicitatea, fiabilitatea și trasabilitatea procesului de colectare a informațiilor în materie penală.

eliminat

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>99</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Articolul 18a – alineatul 3 a (nou)</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a. Consiliul de administrație, acționând la propunerea directorului executiv și după consultarea AEPD, precizează mai detaliat condițiile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu alineatele (2) și (3), în special în ceea ce privește amploarea și complexitatea prelucrării și tipul și importanța anchetelor. Astfel de date cu caracter personal se separă din punct de vedere funcțional de alte date. Datele prelucrate în conformitate cu alineatul (2) sunt accesate numai în cazul în care acest lucru este necesar pentru cercetarea penală specifică pentru care au fost furnizate și în scopul de a asigura veridicitatea, fiabilitatea și trasabilitatea procesului de colectare a informațiilor în materie penală și sunt păstrate în conformitate cu alineatul (3).

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>100</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Articolul 18 a – alineatul 4</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Alineatele (1)-(3) se aplică, de asemenea, în cazul în care Europol primește date cu caracter personal de la o țară terță cu care s-a încheiat un acord fie în temeiul articolului 23 din Decizia 2009/371/JAI în conformitate cu articolul 25 alineatul (1) litera (c) din prezentul regulament, fie în temeiul articolului 218 din TFUE în conformitate cu articolul 25 alineatul (1) litera (b) din prezentul regulament sau care face obiectul unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție, astfel cum se menționează la articolul 25 alineatul (1) litera (a) din prezentul regulament, iar respectiva țară terță transmite Europol un dosar de anchetă în vederea efectuării analizei operaționale care sprijină ancheta penală specifică desfășurată într-un stat membru sau în mai multe state membre pe care o sprijină Europol. AEPD este informată în cazul în care o țară terță transmite Europol un dosar de anchetă. Europol se asigură că volumul de date cu caracter personal nu este în mod vădit disproporționat în raport cu ancheta specifică desfășurată într-un stat membru sprijinită de Europol și că nu există elemente obiective care să indice faptul că dosarul a fost obținut de țara terță respectivă cu încălcarea vădită a drepturilor fundamentale. În cazul în care Europol sau AEPD concluzionează că există indicii preliminare conform cărora respectivele date sunt disproporționate sau au fost colectate cu încălcarea drepturilor fundamentale, Europol nu prelucrează datele în cauză. Datele prelucrate în temeiul prezentului alineat pot fi accesate de Europol numai în cazul în care acest lucru este necesar pentru sprijinirea anchetei penale specifice desfășurate într-un stat membru sau în mai multe state membre. Aceste date se comunică numai în cadrul Uniunii.

4. Alineatele (1) - (3a) se aplică, de asemenea, datelor cu caracter personal conținute într-un dosar de anchetă transmis Europol de către o țară terță, astfel cum se menționează la articolul 25 alineatul (1) literele (a), (b) și (c), în vederea efectuării analizei operaționale care sprijină o anchetă penală specifică desfășurată într-unul sau mai multe state membre pe care o sprijină Europol, cu condiția ca țara terță în cauză să fi obținut datele în contextul unei anchete penale care să respecte cerințele și garanțiile procedurale aplicabile în temeiul dreptului său penal național. AEPD este informată în cazul în care o țară terță transmite Europol un dosar de anchetă. Europol se asigură că volumul de date cu caracter personal nu este în mod vădit disproporționat în raport cu ancheta specifică desfășurată într-un stat membru sprijinită de Europol și că nu există elemente obiective care să indice faptul că dosarul a fost obținut de țara terță respectivă cu încălcarea vădită a drepturilor fundamentale. În cazul în care Europol concluzionează că există indicii preliminare conform cărora respectivele date sunt disproporționate sau au fost colectate cu încălcarea drepturilor fundamentale, Europol nu prelucrează și șterge datele în cauză. Datele personale prelucrate în temeiul prezentului alineat pot fi accesate de Europol numai în cazul în care acest lucru este necesar pentru sprijinirea anchetei penale specifice desfășurate într-unul sau în mai multe state membre, pentru care au fost furnizate. Aceste date se comunică numai în cadrul Uniunii sau, după caz, cu organizațiile internaționale menționate la articolul 25 alineatul (1) literele (b) și (c).

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>101</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera a</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Articolul 20 – alineatul 2 a</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2a. În cadrul desfășurării unor proiecte specifice de analiză operațională, astfel cum se menționează la articolul 18 alineatul (3), statele membre pot stabili ca Europol să asigure faptul că informațiile sunt direct accesibile altor state membre selectate în scopul unei colaborări consolidate în cadrul unor anchete specifice, fără a aduce atingere vreunei restricții prevăzute la articolul 19 alineatul (2).

2a. În cadrul desfășurării unor proiecte specifice de analiză operațională, astfel cum se menționează la articolul 18 alineatul (3)  și în conformitate cu normele și garanțiile pentru prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute în prezentul regulament, statele membre pot stabili ca Europol să asigure faptul că informațiile sunt direct accesibile altor state membre selectate în scopul unei colaborări consolidate în cadrul unor anchete specifice, fără a aduce atingere vreunei restricții prevăzute la articolul 19 alineatul (2).

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>102</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera c</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Articolul 20 – alineatul 5</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. Atunci când dreptul intern îi permite personalului Europol să furnizeze probe de care a luat cunoștință în îndeplinirea îndatoririlor sale sau în exercitarea activităților sale, numai personalul Europol autorizat de directorul executiv să facă acest lucru este în măsură să furnizeze respectivele probe în cadrul procedurilor judiciare din statele membre.

5. Atunci când dreptul procedural intern îi permite personalului Europol să furnizeze probe de care a luat cunoștință în îndeplinirea îndatoririlor sale sau în exercitarea activităților sale, numai personalul Europol autorizat de directorul executiv să facă acest lucru este în măsură să furnizeze respectivele probe în cadrul procedurilor penale din statele membre.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>103</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Articolul 20 a – alineatul 2</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Europol sprijină activ investigațiile și urmăririle penale ale EPPO și cooperează cu acesta, în special prin schimburi de informații și prin furnizarea de sprijin analitic.

2. La cererea EPPO, Europol sprijină activ investigațiile EPPO și cooperează cu acesta, în special prin schimburi de informații și prin furnizarea de sprijin analitic, până când acesta decide începerea urmăririi penale sau soluționează în alt mod dosarul.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>104</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Articolul 20 a – alineatul 3</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Europol ia toate măsurile corespunzătoare pentru a permite EPPO să aibă acces indirect, pe baza unui sistem de tip „rezultat pozitiv/rezultat negativ”, la informații furnizate în scopurile prevăzute la articolul 18 alineatul (2) literele (a), (b) și (c). Articolul 21 se aplică mutatis mutandis, cu excepția alineatului (2).

3. Europol ia toate măsurile corespunzătoare pentru a permite EPPO să aibă acces indirect, pe baza unui sistem de tip „rezultat pozitiv/rezultat negativ”, la informații furnizate în scopurile prevăzute la articolul 18 alineatul (2) literele (a), (b) și (c). Articolul 21 se aplică mutatis mutandis, cu excepția alineatelor (2) și (8).

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>105</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Articolul 21 – alineatul 8</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8. În cazul în care, în cursul activităților de prelucrare a informațiilor referitoare la o anchetă individuală sau la un proiect specific, Europol identifică informații relevante pentru o eventuală activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii, Europol furnizează OLAF, din proprie inițiativă, fără întârzieri nejustificate, respectivele informații.

8. În cazul în care, în cursul activităților de prelucrare a informațiilor referitoare la o anchetă anume sau la un anumit proiect, Europol identifică informații relevante pentru o eventuală activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii, Europol furnizează OLAF, fără întârzieri nejustificate, respectivele informații.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>106</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 9 a (nou)</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Articolul 23 – alineatul 7</Article2>

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(9a) La articolul 23, alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:

7. Transferurile ulterioare de date cu caracter personal deținute de Europol de către state membre, organisme ale Uniunii, țări terțe și organizații internaționale sunt interzise, cu excepția cazului în care Europol și-a dat autorizarea prealabilă explicită.

7. Transferurile ulterioare de date cu caracter personal deținute de Europol de către state membre, organe ale Uniunii, țări terțe, organizații internaționale și entități private sunt interzise, cu excepția cazului în care Europol și-a dat autorizarea prealabilă explicită.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>107</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Articolul 24 – titlu</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Transmiterea datelor operaționale cu caracter personal către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii

Transmiterea datelor cu caracter personal către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>108</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Articolul 24 – alineatul 1</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Sub rezerva oricăror restricții suplimentare în temeiul prezentului regulament, în special în temeiul articolului 19 alineatele (2) și (3) și fără a aduce atingere articolului 67, Europol transmite date operaționale cu caracter personal către o altă instituție, un alt organ, un alt oficiu sau o altă agenție a Uniunii numai în cazul în care datele sunt necesare pentru îndeplinirea legitimă a sarcinilor instituției, organului, oficiului sau agenției Uniunii în cauză.

1. În conformitate cu articolul 71 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2018/1725 și sub rezerva oricăror restricții suplimentare în temeiul prezentului regulament, în special în temeiul articolului 19 alineatele (2) și (3) și fără a aduce atingere articolului 67, Europol transmite date cu caracter personal către o altă instituție, un alt organ, un alt oficiu sau o altă agenție a Uniunii numai în cazul în care datele cu caracter personal sunt necesare și proporționale pentru îndeplinirea legitimă a sarcinilor instituției, organului, oficiului sau agenției Uniunii în cauză.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>109</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Articolul 24 – alineatul 2 – paragraful 1</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. În cazul în care datele operaționale cu caracter personal sunt transmise ca urmare a unei cereri din partea unei alte instituții, a unui alt organ, a unui alt oficiu sau a unei alte agenții a Uniunii, atât operatorul, cât și destinatarul sunt răspunzători de legalitatea respectivei transmiteri.

2. În urma unei cereri de transmitere a datelor cu caracter personal din partea unei alte instituții, a unui alt organ, a unui alt oficiu sau a unei alte agenții a Uniunii, Europol efectuează o verificare privind competența celeilalte instituții, a celuilalt organ, a celuilalt oficiu sau a celeilalte agenții a Uniunii. În cazul în care apar îndoieli cu privire la necesitatea transmiterii datelor cu caracter personal, Europol solicită destinatarului informații suplimentare.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>110</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Articolul 24 – alineatul 2 – paragraful 3</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Instituția destinatară, organul destinatar, oficiul destinatar sau agenția destinatară a Uniunii se asigură că necesitatea transmiterii datelor operaționale cu caracter personal poate fi verificată ulterior.

Instituția destinatară, organul destinatar, oficiul destinatar sau agenția destinatară a Uniunii se asigură că necesitatea transmiterii datelor cu caracter personal poate fi verificată ulterior.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>111</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Articolul 24 – alineatul 3</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Instituția destinatară, organul destinatar, oficiul destinatar sau agenția destinatară a Uniunii prelucrează datele operaționale cu caracter personal numai în scopurile pentru care au fost transmise.

3. Instituția destinatară, organul destinatar, oficiul destinatar sau agenția destinatară a Uniunii prelucrează datele cu caracter personal numai în scopurile pentru care au fost transmise.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>112</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera -a (nouă)</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Articolul 25 – alineatul 3</Article2>

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-a) alineatul (3) se elimină

3. Europol publică și menține la zi pe site-ul internet său o listă de decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție, acorduri, acorduri administrative și alte instrumente legate de transferul de date cu caracter personal în conformitate cu alineatul (1).

 

 (32016R0794)

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>113</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera -aa (nouă)</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Articolul 25 – alineatul 4 a (nou)</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

 

 

(-aa) se introduce următorul alineat (4a):

 

„4a. În absența unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție, Europol poate transfera date cu caracter personal către o țară terță sau către o organizație internațională în cazul în care:

 

(a) s-au prezentat garanții adecvate în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal printr-un act cu caracter juridic obligatoriu; sau

 

(b) Europol a evaluat toate circumstanțele aferente transferului de date cu caracter personal și a conchis că există garanții adecvate pentru protecția acestora.

Europol informează AEPD despre categoriile de transferuri în temeiul alineatului (1) litera (b). Atunci când un transfer se face în temeiul alineatului (1) litera (b), un astfel de transfer se documentează, iar documentația se pune la dispoziția AEPD la cerere. Documentația trebuie să includă o înregistrare a datei și a orei transferului, precum și informații privind autoritatea competentă destinatară, privind justificarea transferului și privind datele cu caracter personal transferate.”

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>114</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera a</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Articolul 25 – alineatul 5</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prin derogare de la alineatul (1), directorul executiv poate să autorizeze transferul sau categorii de transferuri de date cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale, de la caz la caz, dacă transferul este, sau dacă un alt transfer conex este:

Prin derogare de la alineatul (1), directorul executiv poate să autorizeze în mod excepțional transferul sau o categorie de transferuri de date cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale, de la caz la caz, dacă transferul este, sau dacă un alt transfer conex este:

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>115</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera b – teza introductivă</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Articolul 25 – alineatul 8</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) la alineatul (8), se adaugă următoarea teză:

(b) alineatul (8) se înlocuiește cu următorul text:

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>116</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera b</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Articolul 25 – alineatul 8</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care un transfer se întemeiază pe alineatul (5), respectivul transfer se documentează, iar documentația se pune la dispoziția AEPD la cererea acesteia. Documentația trebuie să includă o înregistrare a datei și orei transferului, informații cu privire la autoritatea competentă destinatară, cu privire la justificarea transferului și cu privire la datele operaționale cu caracter personal transferate.

În cazul în care un transfer se întemeiază pe alineatul (4a) sau (5), respectivul transfer se documentează, iar documentația se pune la dispoziția AEPD la cererea acesteia. Documentația trebuie să includă o înregistrare a datei și a orei transferului, precum și informații cu privire la autoritatea competentă destinatară, cu privire la justificarea transferului și cu privire la datele operaționale cu caracter personal transferate.

 

Prin derogare de la alineatul (1), directorul executiv poate să autorizeze în mod excepțional transferul sau o categorie de transferuri de date cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale, de la caz la caz, dacă transferul este, sau dacă un alt transfer conex este:

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>117</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 – litera a</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Articolul 26 – alineatul 2</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Europol poate să primească date cu caracter personal direct de la părți private și să prelucreze aceste date în conformitate cu articolul 18 pentru a identifica toate unitățile naționale în cauză, astfel cum se menționează la alineatul (1) litera (a). Europol transmite imediat unităților naționale în cauză datele cu caracter personal și orice rezultate relevante ale prelucrării respectivelor date, necesare în scopul stabilirii jurisdicției. Europol poate să transmită datele cu caracter personal și rezultatele relevante ale prelucrării respectivelor date, necesare în scopul stabilirii jurisdicției în conformitate cu articolul 25, punctelor de contact și autorităților în cauză menționate la alineatul (1) literele (b) și (c). După ce Europol a identificat și a transmis datele relevante cu caracter personal tuturor unităților naționale în cauză sau dacă nu este posibil să se identifice alte unități naționale în cauză, acesta șterge datele, cu excepția cazului în care o unitate națională, un punct de contact sau o autoritate în cauză retransmite Europol datele cu caracter personal în conformitate cu articolul 19 alineatul (1), în termen de patru luni după efectuarea transferului.

2. Dacă primește date cu caracter personal direct de la entități private, Europol poate să prelucreze aceste date în conformitate cu articolul 18 pentru a identifica unitățile naționale în cauză, astfel cum se menționează la alineatul (1) litera (a). Europol transmite imediat unităților naționale în cauză datele cu caracter personal și orice rezultate relevante ale prelucrării ce se impune a respectivelor date, în scopul stabilirii jurisdicției. Europol poate să transmită datele cu caracter personal și rezultatele relevante ale prelucrării necesare a respectivelor date, în scopul stabilirii jurisdicției în conformitate cu articolul 25, punctelor de contact și autorităților în cauză menționate la alineatul (1) literele (b) și (c). După ce Europol a identificat și a transmis datele relevante cu caracter personal tuturor unităților naționale în cauză sau dacă nu este posibil să se identifice alte unități naționale în cauză, acesta șterge datele, cu excepția cazului în care o unitate națională, un punct de contact sau o autoritate în cauză retransmite Europol datele cu caracter personal în conformitate cu articolul 19 alineatul (1), în termen de patru luni după transmitere sau după efectuarea transferului.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>118</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 – litera b</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Articolul 26 – alineatul 4</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Dacă primește date cu caracter personal de la o parte privată dintr-o țară terță, Europol poate să transmită respectivele date numai unui stat membru sau unei țări terțe în cauză cu care s-a încheiat un acord în temeiul articolului 23 din Decizia 2009/371/JAI sau în temeiul articolului 218 din TFUE sau care face obiectul unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție, astfel cum se menționează la articolul 25 alineatul (1) litera (a) din prezentul regulament. În cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 25 alineatele (5) și (6), Europol poate să transfere țării terțe în cauză rezultatul analizei sale și al verificării respectivelor date.

4. Dacă primește date cu caracter personal de la o parte privată dintr-o țară terță, Europol poate să transmită respectivele date și rezultatele analizei și controlului efectuat numai unui stat membru sau unei țări terțe în cauză cu care s-a încheiat un acord în temeiul articolului 23 din Decizia 2009/371/JAI sau în temeiul articolului 218 din TFUE sau care face obiectul unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție, astfel cum se menționează la articolul 25 alineatul (1) litera (a) din prezentul regulament. În cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 25 alineatele (5) și (6), Europol poate să transfere țării terțe în cauză rezultatul analizei sale și al verificării respectivelor date.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>119</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 – litera c</Article>

<DocAmend2>Regulamentul (UE) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Articolul 26 – alineatul 5 – partea introductivă</Article2>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. Europol poate să transmită sau să transfere date cu caracter personal părților private de la caz la caz, atunci când este strict necesar, și sub rezerva oricăror eventuale restricții prevăzute în temeiul articolului 19 alineatul (2) sau (3) și fără a aduce atingere articolului 67, în următoarele cazuri:

5. Europol nu poate să transmită sau să transfere date cu caracter personal entităților private, decât dacă, de la caz la caz, este strict necesar și proporțional, și sub rezerva oricăror eventuale restricții prevăzute în temeiul articolului 19 alineatul (2) sau (3) și fără a aduce atingere articolului 67, în următoarele cazuri:

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>120</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de