Postopek : 2020/0349(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0290/2021

Predložena besedila :

A9-0290/2021

Razprave :

PV 03/05/2022 - 16
CRE 03/05/2022 - 16

Glasovanja :

PV 21/10/2021 - 2
PV 21/10/2021 - 10
CRE 21/10/2021 - 2
PV 04/05/2022 - 8.2

Sprejeta besedila :

P9_TA(2022)0142

<Date>{15/10/2021}15.10.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0290/2021</NoDocSe>
PDF 517kWORD 174k

<TitreType>POROČILO</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/794 v zvezi s sodelovanjem Europola z zasebnimi strankami, obdelavo osebnih podatkov s strani Europola v podporo preiskavam kaznivih dejanj ter vlogo Europola na področju raziskav in inovacij</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0796 – C9-0401/2020 – 2020/0349(COD))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve</Commission>

Poročevalec: <Depute>Javier Zarzalejos</Depute>

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 MNENJE ODBORA ZA PRORAČUN
 POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/794 v zvezi s sodelovanjem Europola z zasebnimi strankami, obdelavo osebnih podatkov s strani Europola v podporo preiskavam kaznivih dejanj ter vlogo Europola na področju raziskav in inovacij

(COM(2020)0796 – C9-0401/2020 – 2020/0349(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

 ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2020)0796),

 ob upoštevanju člena 294(2) in člena 88 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-0401/2020),

 ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

 ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A9-0290/2021),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.


<RepeatBlock-Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>1</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Evropa se sooča z nenehno spreminjajočo se varnostno krajino, v kateri se porajajo vedno nove in vse bolj kompleksne varnostne grožnje. Storilci kaznivih dejanj in teroristi izkoriščajo prednosti digitalizacije in novih tehnologij, vključno z medsebojno povezljivostjo in zabrisanimi mejami med fizičnim in digitalnim svetom. Zdaj pa so hitro pograbili priložnosti za izrabo krize, ki jo je povzročila pandemija COVID-19, tako da so prilagodili svoje načine delovanja ali razvili nove kriminalne dejavnosti. Terorizem je še naprej velika grožnja svobodi in načinu življenja državljank in državljanov Unije.

(2) Evropa se sooča z nenehno spreminjajočo se varnostno krajino, v kateri se porajajo vedno nove in vse bolj kompleksne varnostne grožnje. Storilci kaznivih dejanj in teroristi izkoriščajo zmogljivosti digitalizacije in novih tehnologij, vključno z medsebojno povezljivostjo in zabrisanimi mejami med fizičnim in digitalnim svetom ter možnostjo prikrivanja svojih kaznivih dejanj in identitete z uporabo vse bolj prefinjenih tehnik. Storilci kaznivih dejanj so dokazali, da so v času krize sposobni prilagoditi načine delovanja ali razviti nove kriminalne dejavnosti, tudi z uporabo tehnološko podprtih orodij za množenje in širjenje obsega in obsega kriminalnih dejavnosti, ki jih izvajajo. Terorizem je še naprej velika grožnja svobodi in načinu življenja državljank in državljanov Unije.

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>2</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 3</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Te grožnje se širijo prek meja, olajšujejo vrsto kaznivih dejanj in se manifestirajo v organiziranih kriminalnih združbah, ki se ukvarjajo z več različnimi kriminalnimi dejavnostmi. Ker zgolj ukrepanje na nacionalni ravni ne zadostuje za reševanje teh nadnacionalnih varnostnih izzivov, organi držav članic za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj vse pogosteje uporabljajo podporo in strokovno znanje, ki ju Europol daje na voljo za boj proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu. Odkar se je začela uporabljati Uredba (EU) 2016/794, se je operativni pomen nalog Europola bistveno spremenil. Zaradi novega okolja groženj se spreminja tudi podpora, ki jo države članice potrebujejo in od Europola pričakujejo, da bodo lahko zagotovile varnost svojih državljanov in državljank.

(3) Te grožnje se širijo prek meja, olajšujejo vrsto kaznivih dejanj in se manifestirajo v organiziranih kriminalnih združbah, ki se ukvarjajo z več različnimi kriminalnimi dejavnostmi. Ker ukrepanje na nacionalni ravni in čezmejno sodelovanje ne zadostujeta za reševanje teh nadnacionalnih varnostnih izzivov, organi držav članic za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj vse pogosteje uporabljajo podporo in strokovno znanje, ki ju Europol daje na voljo za preprečevanje hudih kaznivih dejanj in terorizma ter boj proti njim. Odkar se je začela uporabljati Uredba (EU) 2016/794, se je operativni pomen nalog Europola bistveno povečal. Zaradi novega okolja groženj se spreminjata tudi obseg in vrsta podpore, ki jo države članice potrebujejo in od Europola pričakujejo, da bodo lahko zagotovile varnost svojih državljanov in državljank.

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>3</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 3 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a) Dodatne naloge, ki so Europolu dodeljene s to uredbo, bi mu morale omogočiti, da nudi boljšo podporo nacionalnim organom za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj, hkrati pa v celoti ohraniti pristojnosti držav članic na področju nacionalne varnosti iz člena 4(2) Pogodbe o Evropski uniji. Razširjene pristojnosti Europola naj se uravnotežijo z okrepljenimi zaščitnimi ukrepi za temeljne pravice, večjo odgovornostjo in okrepljenim nadzorom, vključno s parlamentarnim nadzorom. Da bi lahko Europol izpolnil svoje pooblastilo, je treba za njegove dodatne pristojnosti in naloge zagotoviti ustrezne človeške in finančne vire.

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>4</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 4</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Ker se Evropa sooča z vse več grožnjami, ki jih predstavljajo organizirane kriminalne združbe in teroristični napadi, mora učinkovit odziv v smislu preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj vključevati razpoložljivost dobro usposobljenih interoperabilnih posebnih enot za posredovanje, ki so specializirane za nadzor kriznih razmer. V Uniji enote držav članic za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj sodelujejo na podlagi Sklepa Sveta 2008/61753. Europolu bi bilo treba omogočiti, da podpira te posebne enote za posredovanje, vključno z zagotavljanjem operativne, tehnične in finančne podpore.

(4) Ker se Evropa sooča z vse več grožnjami, ki jih predstavljajo organizirane kriminalne združbe in teroristični napadi, mora učinkovit odziv v smislu preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj vključevati razpoložljivost dobro usposobljenih interoperabilnih posebnih enot za posredovanje, ki so specializirane za nadzor kriznih razmer, ki jih je povzročil človek in pomenijo resno fizično grožnjo osebam, premoženju, infrastrukturi ali institucijam, zlasti zajetje talcev, ugrabitve in podobno. V Uniji enote držav članic za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj sodelujejo na podlagi Sklepa Sveta 2008/61753. Europolu bi bilo treba omogočiti, da podpira te posebne enote za posredovanje, vključno z zagotavljanjem operativne, tehnične in finančne podpore. Ta podpora bi morala vedno dopolnjevati prizadevanja držav članic za zagotavljanje varnosti njihovih državljanov.

 

__________________

53 Sklep Sveta 2008/617/PNZ z dne 23. junija 2008 o izboljšanju sodelovanja med posebnimi enotami za posredovanje držav članic Evropske unije v kriznih razmerah (UL L 210, 6.8.2008)

53 Sklep Sveta 2008/617/PNZ z dne 23. junija 2008 o izboljšanju sodelovanja med posebnimi enotami za posredovanje držav članic Evropske unije v kriznih razmerah (UL L 210, 6.8.2008, str. 73).

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>5</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 5</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) V zadnjih letih so bili tako javni kot zasebni subjekti v različnih jurisdikcijah v Uniji in zunaj nje tarča obsežnih kibernetskih napadov, ki so prizadeli različne sektorje, vključno s prevoznimi, zdravstvenimi in finančnimi storitvami. V medsebojno povezanem okolju kibernetske kriminalitete ni mogoče obravnavati ločeno od kibernetske varnosti. Preprečevanje, preiskovanje in pregon takih dejavnosti so podprti z usklajevanjem in sodelovanjem med relevantnimi akterji, vključno z Agencijo Evropske unije za kibernetsko varnost (ENISA), pristojnimi organi za varnost omrežij in informacijskih sistemov, kot so opredeljeni v Direktivi (EU) 2016/114854, organi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter zasebnimi strankami. Da bi se v zvezi s kibernetskimi napadi in varnostnimi grožnjami zagotovilo učinkovito sodelovanje med vsemi zadevnimi akterji na ravni Unije in nacionalni ravni, bi moral Europol sodelovati z agencijo ENISA z izmenjavo informacij in zagotavljanjem analitične podpore.

(5) V zadnjih letih so bili tako javni kot zasebni subjekti v različnih jurisdikcijah v Uniji in zunaj nje tarča obsežnih kibernetskih napadov, tudi napadov, ki so izvirali iz tretjih držav, ki so prizadeli različne sektorje, vključno s prevoznimi, zdravstvenimi in finančnimi storitvami. Preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon takih dejavnosti so podprti z usklajevanjem in sodelovanjem med relevantnimi akterji, vključno z Agencijo Evropske unije za kibernetsko varnost (ENISA), pristojnimi organi za varnost omrežij in informacijskih sistemov, kot so opredeljeni v Direktivi (EU) 2016/114854, organi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter zasebnimi strankami. Da bi se v zvezi s kibernetskimi napadi in grožnjami kibernetski varnosti zagotovilo učinkovito sodelovanje med vsemi zadevnimi akterji na ravni Unije in nacionalni ravni, bi moral Europol sodelovati z agencijo ENISA znotraj njunih pristojnosti z izmenjavo informacij in zagotavljanjem analitične podpore.

__________________

__________________

54 Direktiva (EU) 2016/1148 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 2016 o ukrepih za visoko skupno raven varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Uniji (UL L 194, 19.7.2016, str. 1).

54 Direktiva (EU) 2016/1148 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 2016 o ukrepih za visoko skupno raven varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Uniji (UL L 194, 19.7.2016, str. 1).

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>6</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 6</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Storilci kaznivih dejanj, ki pomenijo visoko tveganje, imajo vodilno vlogo v kriminalnih mrežah in predstavljajo veliko tveganje hudih kaznivih dejanj za notranjo varnost Unije. Za boj proti organiziranim kriminalnim združbam, ki pomenijo visoko tveganje, in njihovim vodilnim članom bi moral imeti Europol možnost, da podpira države članice pri osredotočanju preiskovalnega odziva na prepoznavanje teh oseb, njihovih kriminalnih dejavnosti in članov njihovih kriminalnih mrež.

(6) Storilci kaznivih dejanj, ki pomenijo visoko tveganje, imajo vodilno vlogo v kriminalnih mrežah in predstavljajo veliko tveganje hudih kaznivih dejanj za notranjo varnost Unije. Za boj proti organiziranim kriminalnim združbam, ki pomenijo visoko tveganje, in njihovim vodilnim članom bi moral imeti Europol možnost, da podpira države članice pri osredotočanju preiskovalnega odziva na prepoznavanje teh oseb, njihovih kriminalnih dejavnosti in finančnih sredstev ter članov njihovih kriminalnih mrež, pa tudi oseb, ki pripadajo političnim in finančnim institucijam in so vpletene v kazniva dejanja prek korupcijskih shem.

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>7</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 7</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Za grožnje, ki jih predstavljajo huda kazniva dejanja, je potreben usklajen, dosleden, multidisciplinaren in večagencijski odziv. Europol bi moral imeti možnost, da spodbuja in podpira varnostne pobude, ki jih na podlagi obveščevalnih podatkov vodijo države članice, da bi identificirale in prednostno obravnavale grožnje hudih kaznivih dejanj; primer take pobude je Evropska večdisciplinarna platforma proti grožnjam kriminala. Europolu bi moralo biti omogočeno, da zagotavlja upravno, logistično, finančno in operativno podporo za take dejavnosti ter s tem podpira določanje medsektorskih prioritet in izvajanje horizontalnih strateških ciljev v boju proti hudim kaznivim dejanjem.

(7) Za grožnje, ki jih predstavljajo huda kazniva dejanja, je potreben usklajen, dosleden, multidisciplinaren in večagencijski odziv. Europol bi moral imeti možnost, da spodbuja in podpira operativne in strateške dejavnosti, ki jih na podlagi obveščevalnih podatkov vodijo države članice, da bi identificirale in prednostno obravnavale grožnje hudih kaznivih dejanj; primer take pobude je Evropska večdisciplinarna platforma proti grožnjam kriminala. Europolu bi moralo biti omogočeno, da zagotavlja upravno, logistično, finančno in operativno podporo za take dejavnosti ter s tem podpira določanje medsektorskih prioritet in izvajanje horizontalnih strateških ciljev v boju proti hudim kaznivim dejanjem.

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>8</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 8</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Schengenski informacijski sistem (SIS), ki je bil z Uredbo (EU) 2018/1862 Evropskega parlamenta in Sveta55 56 vzpostavljen na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah, je bistveno orodje za ohranjanje visoke ravni varnosti na območju svobode, varnosti in pravice. Europol kot središče za izmenjavo informacij v Uniji prejema dragocene informacije od tretjih držav in mednarodnih organizacij o osebah, osumljenih sodelovanja pri kaznivih dejanjih, ki spadajo v pristojnost Europola, in s temi informacijami razpolaga. Europolu bi bilo treba omogočiti, da po posvetovanju z državami članicami vnese podatke o teh osebah v SIS, da bi bili ti neposredno in v realnem času na voljo končnim uporabnikom SIS.

(8) Schengenski informacijski sistem (SIS), ki je bil z Uredbo (EU) 2018/1862 Evropskega parlamenta in Sveta55 vzpostavljen na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah, je bistveno orodje za ohranjanje visoke ravni varnosti na območju svobode, varnosti in pravice. Europol kot središče za izmenjavo informacij v Uniji prejema informacije od tretjih držav in mednarodnih organizacij o osebah, osumljenih sodelovanja pri kaznivih dejanjih ali kaznovanih za kazniva dejanja, ki spadajo v pristojnost Europola, in s temi informacijami razpolaga. Europolu bi bilo treba omogočiti, da po posvetovanju z državami članicami, vnese razpise ukrepov za te osebe v SIS v skladu z Uredbo (EU) 2018/1862, pod pogojem, da so te osebe državljani tretjih držav in da je informacije prejel od tretje države, za katero je Komisija s sklepom ugotovila, da zagotavlja ustrezno raven varstva podatkov (v nadaljnjem besedilu: sklep o ustreznosti), od tretje države, s katero je Unija sklenila mednarodni sporazum v skladu s členom 218 Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: PDEU), ki vključuje prenos osebnih podatkov v tretjo državo za namene izvrševanja, ali od tretje države, ki je z Europolom pred začetkom veljavnosti Uredbe (EU) 2016/794 sklenila sporazum o sodelovanju, ki omogoča izmenjavo osebnih podatkov. Kadar informacije prejme od druge tretje države, bi bilo treba Europolu omogočiti vnos razpisov ukrepov v SIS, če je ta tretja država informacije potrdila ali če se predložene informacije nanašajo na teroristično kaznivo dejanje ali organizirani kriminal. Europolu bi bilo treba omogočiti, da vnese razpis ukrepov v SIS, da bi bili neposredno in v realnem času na voljo končnim uporabnikom SIS na prvi črti, kot so mejni uslužbenci ali policisti, ki nimajo dostopa do Europolovega informacijskega sistema in nadzornega seznama ETIAS, prek katerih se prav tako izmenjujejo informacije. Vnos razpisov ukrepov v SIS v skladu z Uredbo (EU) 2018/1862 poteka ob popolnem spoštovanju temeljnih pravic in pravil o varstvu podatkov.

__________________

__________________

55 Uredba (EU) 2018/1862 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. novembra 2018 o vzpostavitvi, delovanju in uporabi schengenskega informacijskega sistema (SIS) na področju policijskega sodelovanja in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah, o spremembi in razveljavitvi Sklepa Sveta 2007/533/PNZ ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1986/2006 Evropskega parlamenta in Sveta in Sklepa Komisije 2010/261/EU (UL L 312, 7.12.2018, str. 56).

55 Uredba (EU) 2018/1862 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. novembra 2018 o vzpostavitvi, delovanju in uporabi schengenskega informacijskega sistema (SIS) na področju policijskega sodelovanja in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah, o spremembi in razveljavitvi Sklepa Sveta 2007/533/PNZ ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1986/2006 Evropskega parlamenta in Sveta in Sklepa Komisije 2010/261/EU (UL L 312, 7.12.2018, str. 56).

56 Uredba (EU) 2018/1862 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. novembra 2018 o vzpostavitvi, delovanju in uporabi schengenskega informacijskega sistema (SIS) na področju policijskega sodelovanja in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah, o spremembi in razveljavitvi Sklepa Sveta 2007/533/PNZ ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1986/2006 Evropskega parlamenta in Sveta in Sklepa Komisije 2010/261/EU (UL L 312, 7.12.2018, str. 56).

 

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>9</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 8 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a) Europol ima pomembno vlogo pri podpiranju držav članic v boju proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu na podlagi svojega strokovnega znanja in analitičnih zmogljivosti. Za boljše sodelovanje med državami članicami in Interpolom v skladu s pravom Unije in mednarodnim pravom bi moral Europol dejavno spremljati, analizirati in ocenjevati rdeče razpise ukrepov, ki jih Interpol objavi na prošnjo tretjih držav, ter obvestiti države članice, Evropsko službo za zunanje delovanje in Komisijo, kadar obstaja utemeljen sum, da je bil razpis ukrepa izdan v nasprotju s členom 3 statuta Interpola.

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>10</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 9</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Europol ima pomembno vlogo pri podpori ocenjevalnega in spremljevalnega mehanizma za preverjanje uporabe schengenskega pravnega reda, kot je bil vzpostavljen z Uredbo Sveta (EU) št. 1053/2013. Glede na potrebo po okrepitvi notranje varnosti Unije bi moral Europol s svojim strokovnim znanjem, analizami, poročili in drugimi relevantnimi informacijami prispevati k celotnemu postopku ocenjevanja in spremljanja, od načrtovanja programov do obiskov na kraju samem in nadaljnjega ukrepanja. Pomagati bi moral tudi pri razvoju in posodabljanju orodij za ocenjevanje in spremljanje.

(9) Europol ima pomembno vlogo pri podpori ocenjevalnega in spremljevalnega mehanizma za preverjanje uporabe schengenskega pravnega reda, kot je bil vzpostavljen z Uredbo Sveta (EU) št. 1053/2013. Europol bi moral zato na zahtevo s svojim strokovnim znanjem, analizami, poročili in drugimi relevantnimi informacijami prispevati k celotnemu schengenskemu ocenjevalnemu mehanizmu, od načrtovanja programov do obiskov na kraju samem in nadaljnjega ukrepanja. Pomagati bi moral tudi pri razvoju in posodabljanju orodij za ocenjevanje in spremljanje.

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>11</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 10</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) Ocene tveganja so bistveni element za predvidevanje novih trendov in obravnavanje novih groženj na področju hudih kaznivih dejanj in terorizma. Europol bi moral v podporo Komisiji in državam članicam pri izvajanju učinkovitih ocen tveganja zagotoviti analizo ocene groženj na podlagi informacij, ki jih ima o kriminalnih pojavih in trendih, brez poseganja v določbe prava EU o obvladovanju tveganja na carinskem področju.

(10) Ocene tveganja prispevajo k predvidevanju novih trendov in groženj na področju hudih kaznivih dejanj in terorizma. Europol bi moral državam članicam zagotoviti analize ocene groženj na podlagi informacij, ki jih ima o kriminalnih pojavih in trendih, brez poseganja v določbe prava Unije o obvladovanju tveganja na carinskem področju.

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>12</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 11</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) Da bi se izkoristil celoten potencial financiranja EU za raziskave na področju varnosti ter obravnavale potrebe na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, bi moral Europol pomagati Komisiji pri opredelitvi ključnih raziskovalnih tem ter pripravi in izvajanju okvirnih programov Unije za raziskave in inovacije, ki so pomembni za cilje Europola. Kadar Europol pomaga Komisiji pri opredeljevanju ključnih raziskovalnih tem ter pripravi in izvajanju okvirnega programa Unije, glede na načelo nasprotja interesov ne bi smel prejeti financiranja v okviru tega programa.

(11) Da bi se izkoristil celoten potencial financiranja EU za raziskave na področju varnosti ter obravnavale potrebe na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, bi moral Europol pomagati Komisiji pri opredelitvi ključnih raziskovalnih tem ter pripravi in izvajanju okvirnih programov Unije za raziskave in inovacije, ki so pomembni za cilje Europola. Da bi se preprečila nasprotja interesov, Europol ne bi smel prejemati sredstev iz okvirnih programov Unije, če ima vlogo pri njihovem oblikovanju ali izvajanju.

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>13</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 12</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) Unija in države članice lahko iz razlogov varnosti ali javnega reda sprejmejo omejevalne ukrepe v zvezi z neposrednimi tujimi naložbami. V ta namen Uredba (EU) 2019/452 Evropskega parlamenta in Sveta57 vzpostavlja okvir za pregled neposrednih tujih naložb v Uniji, na podlagi katerega lahko države članice in Komisija celovito obravnavajo tveganja za varnost ali javni red. Europol bi moral v okviru ocene pričakovanih posledic za varnost ali javni red podpirati pregled posameznih primerov neposrednih tujih naložb v Uniji, ki zadevajo podjetja kot ponudnike tehnologij, ki jih Europol ali države članice uporabljajo ali razvijajo za preprečevanje in preiskovanje kaznivih dejanj.

(12) Unija in države članice lahko iz razlogov varnosti ali javnega reda sprejmejo omejevalne ukrepe v zvezi z neposrednimi tujimi naložbami. V ta namen Uredba (EU) 2019/452 Evropskega parlamenta in Sveta57 vzpostavlja okvir za pregled neposrednih tujih naložb v Uniji, na podlagi katerega lahko države članice in Komisija celovito obravnavajo tveganja za varnost ali javni red. Neposredne tuje naložbe v nastajajoče tehnologije si zaslužijo posebno pozornost, saj imajo lahko daljnosežne posledice za varnost in javni red, zlasti kadar takšne tehnologije uporabljajo organi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj. Glede na svojo vlogo pri spremljanju nastajajočih tehnologij in dejavno sodelovanje pri razvoju novih načinov uporabe teh tehnologij za namene preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, zlasti prek svojega inovacijskega laboratorija in vozlišča za inovacije, ima Europol obsežno znanje o priložnostih, ki jih ponujajo take tehnologije, in tveganjih, povezanih z njihovo uporabo. Europol bi moral zato podpirati države članice in Komisijo pri pregledu neposrednih tujih naložb v Uniji, ki zadevajo podjetja kot ponudnike tehnologij, vključno s programsko opremo, ki jih Europol ali države članice uporabljajo za preprečevanje in preiskovanje kaznivih dejanj, ki spadajo med cilje Europola, ali ključnih tehnologij, ki bi se lahko uporabljale za spodbujanje terorizma. V tem okviru bi moralo strokovno znanje Europola podpirati pregled neposrednih tujih naložb in s tem povezanih tveganj za varnost. Zlasti bi bilo treba upoštevati, ali je bil tuji vlagatelj že vključen v dejavnosti, ki vplivajo na varnost v državi članici, ali obstaja resno tveganje, da tuji vlagatelj sodeluje v nezakonitih ali kriminalnih dejavnostih oziroma ali je tuji vlagatelj pod neposrednim ali posrednim nadzorom vlade tretje države, vključno s subvencijami.

__________________

__________________

57 Uredba (EU) 2019/452 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2019 o vzpostavitvi okvira za pregled neposrednih tujih naložb v Uniji (UL L 79I, 21.3.2019, str. 1).

57 Uredba (EU) 2019/452 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca2019 o vzpostavitvi okvira za pregled neposrednih tujih naložb v Uniji (UL L 79I, 21.3.2019, str. 1).

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>14</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 14</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14) Eden od ciljev Europola je podpirati in krepiti ukrepe pristojnih organov držav članic ter njihovo medsebojno sodelovanje pri preprečevanju in zatiranju hudih kaznivih dejanj, ki vplivajo na skupni interes, zajet s politiko Unije. Za okrepitev te podpore bi moral imeti Europol možnost, da pristojne organe države članice zaprosi za sprožitev, vodenje ali usklajevanje preiskave kaznivega dejanja, ki vpliva na skupni interes, zajet s politiko Unije, tudi kadar zadevno kaznivo dejanje ni čezmejne narave. Europol bi moral o takih zaprosilih obvestiti Eurojust.

(14) Eden od ciljev Europola je podpirati in krepiti ukrepe pristojnih organov držav članic ter njihovo medsebojno sodelovanje pri preprečevanju in zatiranju hudih kaznivih dejanj, ki vplivajo na skupni interes, zajet s politiko Unije. Za okrepitev te podpore bi moral imeti Europol možnost, da pristojne organe države članice zaprosi za sprožitev, vodenje ali usklajevanje preiskave kaznivega dejanja, ki vpliva na skupni interes, zajet s politiko Unije, tudi kadar zadevno kaznivo dejanje ni čezmejne narave. Europol bi moral o takih zaprosilih obvestiti Eurojust in po potrebi Evropsko javno tožilstvo.

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>15</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 15</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15) Objava identitete in nekaterih osebnih podatkov osumljenih ali obsojenih oseb, iskanih na podlagi sodne odločbe države članice, povečuje možnosti za lociranje in prijetje takih posameznikov. V podporo državam članicam pri tej nalogi bi moral imeti Europol možnost, da v zvezi s kaznivimi dejanji, za katera je pristojen, na svojem spletišču objavi informacije o najbolj iskanih evropskih ubežnikih in javnosti olajša sporočanje informacij o teh osebah.

(15) Objava identitete in nekaterih osebnih podatkov osumljenih ali obsojenih oseb, iskanih na podlagi sodne odločbe države članice, povečuje možnosti za lociranje in prijetje takih posameznikov. V podporo državam članicam pri tej nalogi bi moral imeti Europol možnost, da v zvezi s kaznivimi dejanji, za katera je pristojen, na svojem spletišču objavi informacije o najbolj iskanih evropskih ubežnikih in javnosti olajša sporočanje informacij o teh osebah Europolu ali pristojnim nacionalnim organom.

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>16</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 16</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16) Za zagotovitev, da je obdelava osebnih podatkov s strani Europola omejena na kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, ki se lahko obdelujejo v skladu s to uredbo, bi moral imeti Europol možnost preveriti, ali gre pri osebnih podatkih, prejetih v okviru preprečevanja in zatiranja kaznivih dejanj, ki spadajo med njegove cilje, za eno od takih kategorij posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki. Zato bi moral imeti možnost, da izvede predhodno analizo prejetih osebnih podatkov, katere edini namen bi bil ugotoviti, ali taki podatki spadajo v navedene kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki. V ta namen bi moral imeti Europol možnost, da podatke filtrira tako, da jih primerja s podatki, ki jih že ima. Takšno predhodno analizo bi moral izvesti, preden podatke obdela za namene navzkrižnega preverjanja, strateške analize, operativne analize ali izmenjave informacij. Če predhodna analiza pokaže, da osebni podatki ne spadajo v kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, ki se lahko obdelujejo v skladu s to uredbo, bi moral Europol te podatke izbrisati.

(16) Za zagotovitev, da je obdelava osebnih podatkov s strani Europola omejena na kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, ki se lahko obdelujejo v skladu s to uredbo, bi moral imeti Europol možnost preveriti, ali gre pri osebnih podatkih, prejetih v okviru preprečevanja in zatiranja kaznivih dejanj, ki spadajo med njegove cilje, za eno od takih kategorij posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki. Zato bi moral imeti možnost, da izvede predhodno analizo prejetih osebnih podatkov, katere edini namen bi bil ugotoviti, ali taki podatki spadajo v navedene kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, da jih primerja s podatki, ki jih že ima, brez nadaljnje analize podatkov za dodatne sledi na tej stopnji. Takšno predhodno analizo bi moral izvesti ločeno, preden podatke obdela za namene navzkrižnega preverjanja, strateške analize, operativne analize ali izmenjave informacij in po tem, ko ugotovi, da so podatki ustrezni in nujni za opravljanje njegovih nalog.

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>17</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 16 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16a) Kot rezultat novih razpoložljivih informacij v okviru preiskav, na primer v zvezi z dodatnimi osumljenci, se lahko kategorizacija osebnih podatkov v določenem naboru podatkov sčasoma spremeni. Zato bi bilo treba Europolu izjemoma dovoliti obdelavo osebnih podatkov za namene določanja kategorij posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, za obdobje največ enega leta. Europolu bi bilo treba omogočiti, da v ustrezno utemeljenih primerih podaljša obdobje obdelave do šestih mesecev, če je tako podaljšanje potrebno in sorazmerno. Evropski nadzornik za varstvo podatkov bi moral biti obveščen o podaljšanju. Kadar obdelava osebnih podatkov za namene določitve kategorij posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, ni več potrebna in upravičena, v vsakem primeru pa po koncu najdaljšega obdobja obdelave, bi moral Europol zadevne podatke izbrisati.

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>18</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 17</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17) V preiskavah kaznivih dejanj se zbere vse večje število podatkov, ki so vse bolj kompleksni. Države članice Europolu predložijo obsežne in kompleksne podatkovne nabore in ga prosijo za operativno analizo, da bi se odkrile povezave z drugimi kaznivimi dejanji in storilci kaznivih dejanj v drugih državah članicah in zunaj Unije. Države članice takih čezmejnih povezav ne morejo odkriti z lastno analizo podatkov. Europolu bi bilo treba omogočiti, da države članice podpira pri preiskavah kaznivih dejanj na podlagi obdelave obsežnih in kompleksnih podatkovnih naborov za odkrivanje takih čezmejnih povezav, če so izpolnjene stroge zahteve iz te uredbe. Kadar je to potrebno za učinkovito podporo določeni preiskavi kaznivega dejanja v državi članici, bi moral imeti Europol možnost obdelati podatkovne nabore, ki so mu jih predložili nacionalni organi, po tem ko so jih pridobili v okviru zadevne preiskave kaznivega dejanja v skladu s postopkovnimi zahtevami in zaščitnimi ukrepi na podlagi svojega nacionalnega kazenskega prava. Kadar država članica Europolu zagotovi kazenski spis in ga zaprosi za podporo pri posamezni preiskavi kaznivega dejanja, bi moral imeti Europol možnost, da obdeluje vse podatke v tem spisu, dokler podpira zadevno preiskavo kaznivega dejanja. Europolu bi bilo treba omogočiti obdelavo osebnih podatkov, ki so potrebni za podporo posamezni kazenski preiskavi v državi članici, tudi če ti podatki izvirajo iz tretje države, pod pogojem, da je Komisija za to tretjo državo s sklepom ugotovila, da zagotavlja ustrezno raven varstva podatkov (v nadaljnjem besedilu: sklep o ustreznosti), ali, če ni bil sprejet sklep ustreznosti, če je Unija s to tretjo državo sklenila mednarodni sporazum v skladu s členom 218 PDEU ali če sta Europol in zadevna tretja država pred začetkom veljavnosti Uredbe (EU) 2016/794 sklenila sporazum o sodelovanju, ki omogoča izmenjavo osebnih podatkov, in če je ta tretja država pridobila zadevne podatke v okviru preiskave kaznivega dejanja v skladu s postopkovnimi zahtevami in zaščitnimi ukrepi na podlagi svojega nacionalnega kazenskega prava.

(17) V preiskavah kaznivih dejanj se zbere vse večje število podatkov, ki so vse bolj kompleksni. Države članice Europolu predložijo obsežne in kompleksne podatkovne nabore in ga prosijo za operativno analizo, da bi se odkrile povezave z drugimi kaznivimi dejanji in storilci kaznivih dejanj v drugih državah članicah in zunaj Unije. Države članice lahko te čezmejne povezave manj učinkovito odkrijejo z lastno analizo podatkov. Europolu bi bilo treba zato omogočiti, da države članice podpira pri preiskavah kaznivih dejanj na podlagi obdelave obsežnih in kompleksnih podatkovnih naborov za odkrivanje takih čezmejnih povezav, če so izpolnjene stroge zahteve in zaščitni ukrepi iz te uredbe. Kadar je to potrebno za učinkovito podporo določeni preiskavi kaznivega dejanja v državi članici ali ko država članica ali organ Unije zahteva strateško analizo v okviru pristojnosti Europola, bi moral imeti Europol možnost obdelati podatkovne nabore, ki so mu jih predložili nacionalni organi, po tem ko so jih pridobili v okviru zadevne preiskave kaznivega dejanja v skladu s postopkovnimi zahtevami in zaščitnimi ukrepi na podlagi svojega nacionalnega kazenskega prava. Kadar država članica, Evropsko javno tožilstvo ali Eurojust Europolu zagotovijo kazenski spis in ga zaprosijo za podporo pri posamezni preiskavi kaznivega dejanja v okviru pristojnosti Europola za operativno analizo, bi moral imeti Europol možnost, da obdeluje vse podatke v tem spisu, dokler podpira zadevno preiskavo kaznivega dejanja.

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>19</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 18</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18) Za zagotovitev, da je vsaka obdelava podatkov potrebna in sorazmerna, bi morale države članice pri predložitvi kazenskega spisa Europolu zagotoviti skladnost z nacionalnim pravom in pravom Unije. Europol bi moral preveriti, ali je za podporo posamezni kazenski preiskavi potrebna in sorazmerna obdelava osebnih podatkov, ki morda ne spadajo v kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, ki se praviloma lahko obdelujejo v skladu s Prilogo II k Uredbi (EU) 2016/794. Europol bi moral to oceno dokumentirati. Take podatke bi moral hraniti funkcionalno ločeno od drugih podatkov in jih obdelati le, kadar je to potrebno za podporo posamezni preiskavi kaznivega dejanja, na primer v primeru nove sledi.

(18) Da bo Europol obravnaval osebne podatke samo, kadar je potrebno in sorazmerno, bi morale države članice pri predložitvi kazenskega spisa, ki vsebuje osebne podatke, Europolu, zagotoviti skladnost z nacionalnim pravom in pravom Unije, po potrebi vključno s predhodno sodno odločbo. Ob upoštevanju, da Sodišče Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Sodišče) meni, da dostop do osebnih podatkov zaradi njihove hrambe ali uporabe vpliva na temeljno pravico do spoštovanja zasebnega življenja, ki jo zagotavlja člen 7 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljnjem besedilu: Listina), bi moral Europol preveriti, ali je za podporo posamezni kazenski preiskavi potrebna in sorazmerna obdelava osebnih podatkov, ki morda ne spadajo v kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, ki se lahko obdelujejo v skladu s Prilogo II k Uredbi (EU) 2016/794. Europol bi moral to oceno dokumentirati. Take podatke bi moral hraniti funkcionalno ločeno od drugih podatkov in jih obdelati le, kadar je to potrebno za podporo posamezni preiskavi kaznivega dejanja, na primer v primeru nove sledi.

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>20</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 18 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(18a) Europolu bi bilo treba omogočiti obdelavo osebnih podatkov, ki so potrebni za podporo posamezni kazenski preiskavi v eni ali več držav članic, tudi če ti podatki izvirajo iz tretje države, pod pogojem, da za to tretjo državo velja sklep o ustreznosti, ali če je Unija s to tretjo državo sklenila mednarodni sporazum v skladu s členom 218 PDEU, ki vključuje prenos osebnih podatkov zaradi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, ali če sta Europol in ta tretja država pred začetkom veljavnosti Uredbe (EU) 2016/794 sklenila sporazum o sodelovanju, ki omogoča izmenjavo osebnih podatkov, in če je ta tretja država pridobila zadevne podatke v okviru preiskave kaznivega dejanja v skladu s postopkovnimi zahtevami in zaščitnimi ukrepi, ki se uporabljajo v skladu z mednarodnim pravom o človekovih pravicah. Kadar tretja država Europolu posreduje kazenski spis, bi moral Europol preveriti, da količina osebnih podatkov ni nesorazmerna glede na konkretno preiskavo v državi članici, ki jo podpira, in da ni objektivnih elementov, ki bi kazali na to, da je tretja država spis v zadevi pridobila ob očitni kršitvi temeljnih pravic. Kadar Europol ugotovi, da ti pogoji niso izpolnjeni, podatkov ne bi smel obdelovati. Evropskega nadzornika za varstvo podatkov bi bilo treba obvestiti o obdelavi in mu zagotoviti kazenski spis zadeve, utemeljitev potrebe po obdelavi s strani Europola in splošen opis kategorij podatkov.

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>21</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 19</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19) Da bi lahko država članica uporabila Europolova analitična poročila v okviru sodnih postopkov, ki sledijo preiskavi kaznivega dejanja, bi moral imeti Europol možnost, da na zahtevo te države članice shrani s tem povezani kazenski spis, da se zagotovijo verodostojnost, zanesljivost in sledljivost postopka zbiranja kriminalističnoobveščevalnih podatkov o kaznivem dejanju. Europol bi moral te podatke hraniti ločeno in le toliko časa, kolikor v državi članici potekajo sodni postopki v zvezi z zadevno preiskavo kaznivega dejanja. Zagotoviti je treba dostop pristojnim pravosodnim organom in pravico do obrambe, zlasti pravico osumljenih ali obdolženih oseb ali njihovih odvetnikov do dostopa do gradiva v zadevi.

(19) Da bi lahko država članica uporabila Europolova analitična poročila v okviru sodnih postopkov, ki sledijo preiskavi kaznivega dejanja, bi moral imeti Europol možnost, da na zahtevo te države članice, Evropsko javno tožilstvo ali Eurojust shrani s tem povezani kazenski spis, dokler sodni postopek ni končan, da se zagotovijo verodostojnost, zanesljivost in sledljivost postopka zbiranja kriminalističnoobveščevalnih podatkov o kaznivem dejanju. Europol bi moral te podatke hraniti ločeno in le toliko časa, kolikor v državi članici potekajo sodni postopki v zvezi z zadevno preiskavo kaznivega dejanja. Zagotoviti je treba dostop pristojnim pravosodnim organom in pravico do obrambe, zlasti pravico osumljenih ali obdolženih oseb ali njihovih odvetnikov do dostopa do gradiva v zadevi. Europol bi moral v ta namen evidentirati vse dokaze in metode, s katerimi jih je pripravil ali pridobil, da bi obrambi omogočil učinkovit pregled dokazov.

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>22</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 20</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20) Čezmejni primeri hudih kaznivih dejanj ali terorizma zahtevajo tesno sodelovanje med organi zadevnih držav članic za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj. Europol zagotavlja orodja za podporo takšnemu sodelovanju pri preiskavah, zlasti z izmenjavo informacij. Da bi se takšno sodelovanje pri posameznih preiskavah nadalje okrepilo s skupno operativno analizo, bi morale imeti države članice možnost, da drugim državam članicam dovolijo neposreden dostop do informacij, ki so jih posredovale Europolu, brez poseganja v morebitne omejitve, ki so jih naložile glede dostopa do teh informacij. Vsaka obdelava osebnih podatkov s strani držav članic v okviru skupne operativne analize bi morala potekati v skladu s pravili in zaščitnimi ukrepi iz te uredbe.

(20) Čezmejni primeri hudih kaznivih dejanj ali terorizma zahtevajo tesno sodelovanje med organi zadevnih držav članic za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj. Europol zagotavlja orodja za podporo takšnemu sodelovanju pri preiskavah, zlasti z izmenjavo informacij. Da bi se takšno sodelovanje pri posameznih preiskavah nadalje okrepilo s skupno operativno analizo, bi morale imeti države članice možnost, da drugim državam članicam dovolijo neposreden dostop do informacij, ki so jih posredovale Europolu, brez poseganja v morebitne splošne ali posebne omejitve, ki so jih naložile glede dostopa do teh informacij. Vsaka obdelava osebnih podatkov s strani držav članic v okviru skupne operativne analize bi morala potekati ob upoštevanju pravil o osebnih podatkih v skladu z Uredbo (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta1a, ter zaščitnih ukrepov iz te uredbe.

 

___________________

 

1a Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ (UL L 119, 4.5.2016, str. 89).

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>23</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 21</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21) Europol zagotavlja operativno podporo preiskavam kaznivih dejanj, ki jih vodijo pristojni organi držav članic, zlasti z zagotavljanjem operativne in forenzične analize. Države članice bi morale imeti možnost, da rezultate teh dejavnosti dajo na voljo drugim relevantnim nacionalnim organom, vključno s tožilci in kazenskimi sodišči, v celotnem obdobju trajanja zadevnih kazenskih postopkov. V ta namen bi moralo biti osebju Europola omogočeno, da v kazenskih postopkih predloži dokaze, s katerimi se je seznanilo pri opravljanju svojih dolžnosti ali izvajanju svojih dejavnosti, brez poseganja v veljavne omejitve uporabe in nacionalno kazensko procesno pravo.

(21) Europol zagotavlja operativno podporo preiskavam kaznivih dejanj, ki jih vodijo pristojni organi držav članic, vključno z zagotavljanjem operativne in forenzične analize. Države članice bi morale imeti možnost, da rezultate teh dejavnosti dajo na voljo drugim relevantnim nacionalnim organom, vključno s tožilci in kazenskimi sodišči, ter zagovornikom, v celotnem obdobju trajanja zadevnih kazenskih postopkov. V ta namen bi moralo biti osebju Europola, ki ga pooblasti izvršni direktor, omogočeno, da v kazenskih postopkih predloži dokaze, s katerimi se je seznanilo pri opravljanju svojih dolžnosti ali izvajanju svojih dejavnosti, brez poseganja v veljavne omejitve uporabe in nacionalno procesno pravo.

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>24</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 22</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 Europol in Evropsko javno tožilstvo (v nadaljnjem besedilu: EJT), ustanovljeno z Uredbo Sveta (EU) 2017/193958, bi morala vzpostaviti potrebne ureditve za optimizacijo njunega operativnega sodelovanja, pri tem pa ustrezno upoštevati vsak svoje naloge in pooblastila. Europol bi moral na zahtevo EJT dejavno podpirati preiskave in pregon, ki jih to tožilstvo izvaja, vključno z zagotavljanjem analitične podpore in izmenjavo relevantnih informacij, ter sodelovati z EJT, in sicer od trenutka, ko se domnevno kaznivo dejanje sporoči EJT, do trenutka, ko se to odloči za pregon ali kako drugače zaključi zadevo. Europol bi moral brez nepotrebnega odlašanja poročati EJT o vsakem kaznivem ravnanju, v zvezi s katerim bi EJT lahko izvajalo svojo pristojnost. Za okrepitev operativnega sodelovanja med Europolom in EJT bi moral Europol omogočiti EJT, da na podlagi sistema javljanja zadetkov dostopa do podatkov, ki so na voljo Europolu, v skladu z zaščitnimi ukrepi in jamstvi za varstvo podatkov iz te uredbe. Za sodelovanje Europola z EJT bi se morala uporabljati pravila o posredovanju podatkov organom Unije, ki so določena v tej uredbi. Europolu bi moralo biti omogočeno, da z analizo obsežnih in kompleksnih podatkovnih naborov podpira preiskave kaznivih dejanj, ki jih vodi EJT.

 Europol in EJT, ustanovljen z Uredbo Sveta (EU) 2017/193958, bi morala skleniti delovne dogovore, ki bi določali podrobnosti sodelovanja, pri tem pa ustrezno upoštevati vsak svoje naloge in pooblastila. Europol bi moral na zahtevo EJT dejavno podpirati preiskave, ki jih to tožilstvo izvaja, vključno z zagotavljanjem analitične podpore in izmenjavo relevantnih informacij, ter sodelovati z EJT, in sicer od trenutka, ko se domnevno kaznivo dejanje sporoči EJT, do trenutka, ko se to odloči za pregon ali kako drugače zaključi zadevo. Europol bi moral brez nepotrebnega odlašanja poročati EJT o vsakem kaznivem ravnanju, v zvezi s katerim bi EJT lahko izvajalo svojo pristojnost. Za okrepitev operativnega sodelovanja med Europolom in EJT bi moral Europol omogočiti EJT, da na podlagi sistema javljanja zadetkov dostopa do podatkov, posredovanih Europolu za strateško ali operativno analizo ali navzkrižno preverjanje, v skladu z zaščitnimi ukrepi in jamstvi za varstvo podatkov iz te uredbe. Za sodelovanje Europola z EJT bi se morala uporabljati pravila o posredovanju podatkov organom Unije, ki so določena v tej uredbi. Europolu bi moralo biti omogočeno, da podpira preiskave kaznivih dejanj, ki jih vodi EJT, z analizo obsežnih in kompleksnih podatkovnih naborov v skladu z zaščitnimi ukrepi in jamstvi za varstvo podatkov iz te uredbe.

 

__________________

58 Uredba Sveta (EU) 2017/1939 z dne 12. oktobra 2017 o izvajanju okrepljenega sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva (EJT) (UL L 283, 31.10.2017, str. 1).

58 Uredba Sveta (EU) 2017/1939 z dne 12. oktobra 2017 o izvajanju okrepljenega sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva (EJT) (UL L 283, 31.10.2017, str. 1).

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>25</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 24</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24) Huda kazniva dejanja in terorizem so pogosto povezani z osebami zunaj ozemlja Unije. Europol lahko izmenjuje osebne podatke s tretjimi državami, vendar mora pri tem zagotoviti varstvo zasebnosti ter temeljnih pravic in svoboščin posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki. Za okrepitev sodelovanja s tretjimi državami pri preprečevanju in zatiranju kaznivih dejanj, ki spadajo med cilje Europola, bi bilo treba izvršnemu direktorju Europola dovoliti, da odobri kategorije prenosov osebnih podatkov tretjim državam v posebnih okoliščinah in za vsak primer posebej, kadar je takšna skupina prenosov, povezanih s posameznimi okoliščinami, potrebna in izpolnjuje vse zahteve iz te uredbe.

(24) Huda kazniva dejanja in terorizem so pogosto povezani z osebami zunaj ozemlja Unije. Europol lahko izmenjuje osebne podatke s tretjimi državami, vendar mora pri tem zagotoviti varstvo zasebnosti ter temeljnih pravic in svoboščin posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki. Kadar je to bistveno za preiskovanje kaznivih dejanj, ki spadajo med cilje Europola, bi bilo treba izvršnemu direktorju Europola dovoliti, da odobri kategorijo prenosov osebnih podatkov tretjim državam v posebnih okoliščinah in za vsak primer posebej, kadar je takšna kategorija prenosov, povezana s posameznimi okoliščinami, potrebna in sorazmerna za posamezno preiskavo kaznivega dejanja in izpolnjuje vse zahteve iz te uredbe.

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>26</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 25</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25) Da bi podprli države članice pri sodelovanju z zasebnimi strankami, ki zagotavljajo čezmejne storitve, bi moral imeti Europol možnost, da od zasebnih strank, ki imajo informacije, relevantne za preprečevanje in zatiranje kaznivih dejanj, prejema in v posameznih okoliščinah z njimi izmenja osebne podatke.

(25) Da bi podprli države članice pri sodelovanju z zasebnimi strankami, bi moral imeti Europol možnost, da od zasebnih strank, ki imajo informacije, relevantne za preprečevanje in zatiranje hudih kaznivih dejanj in terorizma, prejema in v izjemnih okoliščinah z njimi izmenja osebne podatke.

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>27</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 26</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26) Storilci kaznivih dejanj za komuniciranje in izvajanje nezakonitih dejavnosti vse pogosteje uporabljajo čezmejne storitve zasebnih strank. Storilci kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost zlorabljajo otroke ter si z uporabo spletnih platform izmenjujejo slike in videoposnetke po vsem svetu. Teroristi zlorabljajo čezmejne storitve ponudnikov spletnih storitev za novačenje prostovoljcev, načrtovanje in usklajevanje napadov ter razširjanje propagande. Storilci kaznivih dejanj kibernetske kriminalitete izkoriščajo digitalizacijo naših družb, tako da lažno predstavljanje („phishing“) in socialni inženiring izrabijo za druge vrste kibernetske kriminalitete, kot so spletne prevare, napadi z izsiljevalskim programjem ali goljufije pri plačilih. Ker se storilci kaznivih dejanj vse bolj zatekajo k uporabi spletnih storitev, imajo zasebne stranke vedno večje količine osebnih podatkov, ki so lahko relevantni za preiskave kaznivih dejanj.

(26) Storilci kaznivih dejanj za komuniciranje in izvajanje nezakonitih dejavnosti vse pogosteje uporabljajo storitve, ki jih nudijo zasebne stranke. Storilci kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost izkoriščajo otroke ter si na spletnih platformah ali medsebojno prek medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke, izmenjujejo slike in videoposnetke, ki predstavljajo gradivo o spolni zlorabi otrok, po vsem svetu. Teroristi uporabljajo storitve, ki jih nudijo ponudniki spletnih storitev, za novačenje prostovoljcev, načrtovanje in usklajevanje napadov ter razširjanje propagande. Storilci kaznivih dejanj kibernetske kriminalitete izkoriščajo digitalizacijo naših družb, pomanjkanje digitalne pismenosti in spretnosti splošne javnosti, tako da lažno predstavljanje („phishing“) in socialni inženiring izrabijo za druge vrste kibernetske kriminalitete, kot so spletne prevare, napadi z izsiljevalskim programjem ali goljufije pri plačilih. Ker se storilci kaznivih dejanj vse bolj zatekajo k uporabi spletnih storitev, imajo zasebne stranke vedno večje količine osebnih podatkov, vključno s podatki o naročnikih, prometu in vsebini, ki so lahko relevantni za preiskave kaznivih dejanj.

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>28</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 27</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27) Zaradi brezmejnosti interneta se lahko te storitve pogosto zagotavljajo od koder koli na svetu. Posledično lahko za žrtve, storilce kaznivih dejanj, digitalno infrastrukturo, v kateri se hranijo osebni podatki, ter ponudnika storitev, ki zagotavlja določeno storitev, veljajo različne nacionalne pristojnosti v Uniji in zunaj nje. Zato se lahko zgodi, da imajo zasebne stranke podatkovne nabore, pomembne za kazenski pregon, ki vsebujejo osebne podatke s povezavami do več jurisdikcij, pa tudi osebne podatke, ki jih ni mogoče zlahka pripisati nobeni posamezni jurisdikciji. Nacionalni organi take podatkovne nabore, ki se navezujejo na več jurisdikcij ali pa jih ni mogoče pripisati posamezni jurisdikciji, težko učinkovito analizirajo z rešitvami, ki so na voljo na nacionalni ravni. Če se zasebne stranke odločijo, da bodo podatke zakonito in prostovoljno delile z organi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, trenutno ni enotne kontaktne točke na ravni Unije, s katero bi lahko delile take podatkovne nabore. Poleg tega imajo zasebne stranke težave, kadar prejmejo več zahtev organov preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj iz različnih držav.

(27) Zaradi brezmejnosti interneta lahko za žrtve, storilce kaznivih dejanj, ponudnika spletnih storitev in digitalno infrastrukturo, v kateri se hranijo osebni podatki, veljajo različne nacionalne pristojnosti v Uniji in zunaj nje. Zato se lahko zgodi, da imajo zasebne stranke podatkovne nabore, pomembne za kazenski pregon, ki vsebujejo osebne podatke s povezavami do več jurisdikcij, pa tudi osebne podatke, ki jih ni mogoče zlahka pripisati nobeni posamezni jurisdikciji. Nacionalni organi take podatkovne nabore, ki se navezujejo na več jurisdikcij ali pa jih ni mogoče pripisati posamezni jurisdikciji, težko učinkovito analizirajo z rešitvami, ki so na voljo na nacionalni ravni. Europol bi moral imeti ukrepe, ki bi zasebnim strankam omogočali lažje sodelovanje, tudi v pri izmenjavi informacij. Če se zasebne stranke odločijo, da bodo podatke zakonito in prostovoljno delile z organi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, trenutno ni enotne kontaktne točke na ravni Unije, s katero bi lahko delile take podatkovne nabore.

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>29</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 28</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(28) Za zagotovitev, da se lahko zasebne stranke obrnejo na kontaktno točko na ravni Unije, da bi zakonito izmenjale podatkovne nabore, ki se navezujejo na več jurisdikcij, ali podatkovne nabore, ki jih še ni bilo mogoče zlahka pripisati eni ali več posameznim jurisdikcijam, bi moral imeti Europol možnost prejemati take osebne podatke neposredno od zasebnih strank.

(28) Za zagotovitev, da se lahko zasebne stranke obrnejo na kontaktno točko na ravni Unije, da bi zakonito in prostovoljno izmenjale podatkovne nabore, ki se navezujejo na več jurisdikcij, ali podatkovne nabore, ki jih še ni bilo mogoče zlahka pripisati eni ali več posameznim jurisdikcijam, bi moral imeti Europol možnost prejemati take osebne podatke neposredno od zasebnih strank izključno za ugotovitev sodne pristojnosti, in sicer v skladu z zaščitnimi ukrepi in jamstvi za varstvo podatkov iz te uredbe, vključno s prijavami moderiranih vsebin, za katere je mogoče razumno domnevati, da so povezane s kriminalnimi dejavnostmi, ki so v pristojnosti Europola.

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>30</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 29</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(29) Da bi države članice hitro prejele relevantne informacije, ki so potrebne za začetek preiskav v okviru preprečevanja in zatiranja hudih kaznivih dejanj in terorizma, bi moral imeti Europol možnost, da take podatkovne nabore obdela in analizira, da bi identificiral relevantne države članice ter zadevnim nacionalnim organom preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj posredoval informacije in analize, ki jih potrebujejo za preiskovanje teh kaznivih dejanj v okviru svojih pristojnosti.

(29) Da bi države članice brez nepotrebnega odlašanja prejele informacije, ki so potrebne za začetek preiskav v okviru preprečevanja in zatiranja hudih kaznivih dejanj in terorizma, bi moral imeti Europol možnost, da te podatkovne nabore obdela in analizira, da bi identificiral relevantne nacionalne enote držav članic ter tem nacionalnim enotam posredoval osebne podatke in vse rezultate, relevantne za določitev pristojnosti. Europolu bi moralo biti tudi omogočeno, da posreduje osebne podatke in rezultate, ki so pomembni za določitev pristojnosti kontaktnim točkam in zadevnim tretjim državam, s katerimi je Europol sklenil sporazum o sodelovanju, ki omogoča izmenjavo osebnih podatkov, ali s katerimi je Unija sklenila mednarodni sporazum v skladu s členom 218 PDEU, ki zagotavlja ustrezne zaščitne ukrepe, ali za katero je bil sprejet sklep o ustreznosti. Kadar za zadevno tretjo državo tak sporazum ali sklep ne velja, bi moral imeti Europol možnost, da rezultate svoje analize in preverjanja takih podatkov posreduje tej tretji državi, če so izpolnjeni pogoji iz te uredbe.

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>31</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 29 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(29a) V določenih primerih in pod jasnimi pogoji, opredeljenimi v tej uredbi, je lahko nujno in sorazmerno, da Europol prenese osebne podatke zasebnim strankam, ki nimajo sedeža v Uniji ali v državi, s katero je Europol sklenjen sporazum o sodelovanju, ki dovoljuje izmenjavo osebnih podatkov, ali s katero ima Europol sklenjen sporazum o sodelovanju v skladu s členom 218 PDEU, ki zagotavlja ustrezne zaščitne ukrepe, ali za katero je bil sprejet sklep o ustreznosti. V teh primerih bi moral prenos predhodno odobriti izvršni direktor, evropskega nadzornika za varstvo podatkov bi bilo treba obvestiti o prenosu.

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>32</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 30</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(30) Za zagotovitev, da bo Europol lahko identificiral vse relevantne nacionalne organe preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, bi moral imeti možnost, da zasebne stranke obvesti, kadar informacije, ki jih od njih prejme, ne zadostujejo za identifikacijo zadevnih organov. To bi zasebnim strankam, ki so z Europolom izmenjale informacije, omogočilo, da se odločijo, ali je v njihovem interesu, da Europolu posredujejo dodatne informacije, in preverijo, ali lahko to zakonito storijo. Europol lahko v ta namen obvesti zasebne stranke o manjkajočih informacijah, ki jih nujno potrebuje za identifikacijo relevantnih organov preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj. Za take prenose bi se morali uporabljati posebni zaščitni ukrepi, zlasti kadar zadevna zasebna stranka nima sedeža v Uniji ali v tretji državi, s katero je Europol sklenil sporazum o sodelovanju, ki omogoča izmenjavo osebnih podatkov, ali s katero je Unija sklenila mednarodni sporazum v skladu s členom 218 PDEU, ki zagotavlja ustrezne zaščitne ukrepe, ali za katero je Komisija sprejela sklep o ustreznosti, s katerim je ugotovila, da zadevna tretja država zagotavlja ustrezno raven varstva podatkov.

(30) Za zagotovitev, da bo Europol lahko identificiral vse relevantne nacionalne enote, bi moral imeti možnost, da zasebne stranke obvesti, kadar informacije, ki jih od njih prejme, ne zadostujejo za identifikacijo zadevnih nacionalnih enot. V ta namen bi moral imeti Europol možnost obvestiti zasebne stranke o manjkajočih informacijah, ki jih nujno potrebuje samo za namen identifikacije zadevnih nacionalnih enot. Za take prenose bi se morali uporabljati posebni zaščitni ukrepi, kadar zadevna zasebna stranka nima sedeža v Uniji ali v tretji državi, s katero je Europol sklenil sporazum o sodelovanju, ki omogoča izmenjavo osebnih podatkov, ali s katero je Unija sklenila mednarodni sporazum v skladu s členom 218 PDEU, ki zagotavlja ustrezne zaščitne ukrepe, ali za katero je Komisija sprejela sklep o ustreznosti, s katerim je ugotovila, da zadevna tretja država zagotavlja ustrezno raven varstva podatkov v primerjavi z ravnjo varstva, ki se zagotavlja z Direktivo (EU) 2016/680.

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>33</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 31</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(31) Države članice, tretje države, mednarodne organizacije, vključno z Mednarodno organizacijo kriminalistične policije (Interpol), ali zasebne stranke lahko z Europolom izmenjujejo podatkovne nabore, ki se navezujejo več jurisdikcij, ali podatkovne nabore, ki jih ni mogoče pripisati eni ali več posameznim jurisdikcijam, če ti podatkovni nabori vsebujejo povezave do osebnih podatkov, ki jih imajo zasebne stranke. Kadar je treba od takih zasebnih strank pridobiti dodatne informacije, da bi se lahko identificirale vse relevantne zadevne države članice, bi moral imeti Europol možnost, da države članice prek njihovih nacionalnih enot zaprosi, da od zasebnih strank, ki imajo sedež ali zakonitega zastopnika na njihovem ozemlju, zahtevajo, da v skladu z veljavnim pravom teh držav članic izmenjajo osebne podatke z Europolom. V številnih primerih te države članice morda ne bodo mogle ugotoviti povezave s svojo jurisdikcijo, razen dejstva, da ima zasebna stranka, ki razpolaga z ustreznimi podatki, sedež v njihovi jurisdikciji. Države članice bi zato ne glede na to, ali imajo pristojnost glede določene kriminalne dejavnosti, na katero se nanaša zaprosilo, morale zagotoviti, da lahko njihovi pristojni nacionalni organi pridobijo osebne podatke od zasebnih strank, da bi se Europolu zagotovile informacije, potrebne za izpolnitev njegovih ciljev, ob popolnem spoštovanju procesnih jamstev v skladu z nacionalno zakonodajo.

(31) Države članice, tretje države, mednarodne organizacije ali zasebne stranke lahko z Europolom izmenjujejo podatkovne nabore, ki se navezujejo več jurisdikcij, ali podatkovne nabore, ki jih ni mogoče pripisati eni ali več posameznim jurisdikcijam, če ti podatkovni nabori vsebujejo povezave do osebnih podatkov, ki jih imajo zasebne stranke. Kadar je treba od takih zasebnih strank pridobiti dodatne informacije, da bi se lahko identificirale vse relevantne zadevne države članice, bi moral imeti Europol možnost, da države članice prek njihovih nacionalnih enot pošlje utemeljeno zahtevo, da mu posredujejo potrebne osebne podatke od zasebnih strank, ki imajo sedež ali zakonitega zastopnika na njihovem ozemlju, da bi identificirali relevantne nacionalne enote. Zahteva mora biti kar najbolj ciljno usmerjena in strogo omejena na to, kar je nujno in sorazmerno, da bi Europol lahko identificiral zadevne nacionalne enote. Europolu bi bilo treba posredovati ustrezne osebne podatke, ki bi morali biti kar najmanj občutljivi, v skladu s pravom teh držav članic, ki se uporablja. V skladu s sodno prakso Sodišča je za to, da zasebne stranke razkrijejo osebne podatke pristojnim organom držav članic, običajno potrebno predhodno dovoljenje sodišča ali neodvisnega upravnega organa, razen v ustrezno utemeljenih nujnih primerih. V številnih primerih te države članice morda ne bodo mogle ugotoviti povezave s svojo jurisdikcijo, razen dejstva, da ima zasebna stranka, ki razpolaga z ustreznimi podatki, sedež ali zakonitega zastopnika v njihovi jurisdikciji. Države članice bi zato ne glede na to, ali imajo pristojnost glede določene kriminalne dejavnosti, na katero se nanaša zaprosilo, morale zagotoviti, da lahko njihovi pristojni nacionalni organi pridobijo osebne podatke od zasebnih strank, da bi se Europolu zagotovile informacije, potrebne za izpolnitev njegovih ciljev, ob popolnem spoštovanju procesnih jamstev v skladu z nacionalno zakonodajo.

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>34</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 32</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(32) Za zagotovitev, da Europol podatkov ne hrani dlje, kot je potrebno za identifikacijo zadevnih držav članic, bi se morali uporabljati roki za hrambo osebnih podatkov s strani Europola. Ko Europol izčrpa vsa razpoložljiva sredstva za identifikacijo vseh zadevnih držav članic in ne more razumno pričakovati, da bo identificiral dodatne zadevne države članice, hramba teh osebnih podatkov ni več potrebna in sorazmerna za identifikacijo zadevnih držav članic. Europol bi moral osebne podatke izbrisati v štirih mesecih po zadnjem posredovanju, razen če nacionalna enota, kontaktna točka ali zadevni organ v tem roku Europolu ponovno predloži osebne podatke kot svoje podatke. Če so bili ponovno predloženi osebni podatki del širšega nabora osebnih podatkov, bi moral Europol osebne podatke hraniti le, če in v obsegu, kot jih je ponovno predložila nacionalna enota, kontaktna točka ali zadevni organ.

(32) Da Europol osebnih podatkov ne bi hranil dlje, kot je potrebno za identifikacijo zadevnih držav članic, bi se morali uporabljati roki za hrambo osebnih podatkov, ki veljajo za Europol. Ko Europol izčrpa vsa razpoložljiva sredstva za identifikacijo vseh zadevnih nacionalnih enot in ne more razumno pričakovati, da bo identificiral dodatne zadevne nacionalne enote, hramba teh osebnih podatkov ni več potrebna in sorazmerna za identifikacijo zadevnih držav članic. Europol bi moral osebne podatke izbrisati v štirih mesecih po zadnjem posredovanju ali prenosu, razen če nacionalna enota, kontaktna točka ali zadevni organ iz ustrezno utemeljenih razlogov v skladu z nacionalnim pravom in pravom Unije Europolu ponovno predloži osebne podatke kot svoje podatke. Če so bili ponovno predloženi osebni podatki del širšega nabora osebnih podatkov, bi moral Europol hraniti le tiste osebne podatke, ki jih je ponovno predložila nacionalna enota, kontaktna točka ali zadevni organ.

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>35</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 33</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(33) Kakršno koli sodelovanje Europola z zasebnimi strankami ne bi smelo niti podvajati dejavnosti finančnoobveščevalnih enot niti vanje posegati ter bi se moralo navezovati zgolj na informacije, ki se finančnoobveščevalnim enotam ne zagotavljajo že v skladu z Direktivo 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta59. Europol bi moral še naprej sodelovati s finančnoobveščevalnimi enotami, zlasti prek nacionalnih enot.

(33) Kakršno koli sodelovanje Europola z zasebnimi strankami ne bi smelo niti podvajati dejavnosti finančnoobveščevalnih enot (v nadaljnjem besedilu: FIU) niti vanje posegati ter bi se moralo navezovati zgolj na informacije, ki se finančnoobveščevalnim enotam ne zagotavljajo že v skladu z Direktivo 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta59. Europol bi moral še naprej sodelovati s FIU, zlasti prek nacionalnih enot.

__________________

__________________

59 Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES (UL L 141, 5.6.2015, str. 73).

59 Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES (UL L 141, 5.6.2015, str. 73).

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>36</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 34</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(34) Europolu bi moralo biti omogočeno, da nacionalnim organom preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj zagotovi potrebno podporo za sodelovanje z zasebnimi strankami, zlasti z zagotavljanjem potrebne infrastrukture za takšno sodelovanje, na primer kadar nacionalni organi ponudnikom spletnih storitev prijavijo teroristične spletne vsebine ali si v okviru kibernetskih napadov izmenjujejo informacije z zasebnimi strankami. Kadar države članice uporabljajo Europolovo infrastrukturo za izmenjavo osebnih podatkov o kaznivih dejanjih, ki se ne uvrščajo med cilje Europola, Europol ne bi smel imeti dostopa do teh podatkov.

(34) Europolu bi moralo biti omogočeno, da nacionalnim organom preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj zagotovi potrebno podporo za sodelovanje z zasebnimi strankami, zlasti z zagotavljanjem potrebne infrastrukture za takšno sodelovanje, na primer kadar nacionalni organi ponudnikom spletnih storitev prijavijo teroristične spletne vsebine ali jim na podlagi Uredbe (EU) 2021/784 Evropskega parlamenta in Sveta1a posredujejo odredbe o odstranitvi v zvezi s to vsebino, ali kadar si v okviru kibernetskih napadov izmenjujejo informacije z zasebnimi strankami. Kadar države članice uporabljajo Europolovo infrastrukturo za izmenjavo osebnih podatkov o kaznivih dejanjih, ki se ne uvrščajo med cilje Europola, Europol ne bi smel imeti dostopa do teh podatkov.

 

__________________

 

1a Uredba (EU) 2021/784 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2021 o obravnavanju razširjanja terorističnih spletnih vsebin (UL L 172, 17.5.2021, str. 79).

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>37</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 35</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(35) Po terorističnih napadih se prek spletnih platform začnejo obsežno razširjati teroristične vsebine, ki prikazujejo ogrožanje življenja ali telesne nedotakljivosti ali pozivajo k neposrednemu ogrožanju življenja ali telesne nedotakljivosti. Da bi lahko države članice v kriznih razmerah učinkovito preprečile razširjanje tovrstnih vsebin, povezanih z dogodki, ki potekajo, ali nedavnimi dogodki v resničnem svetu, bi moral imeti Europol možnost izmenjave osebnih podatkov z zasebnimi strankami, vključno z zgoščenimi vrednostmi („hash“), naslovi IP ali URL, povezanimi s takšnimi vsebinami, kolikor je to potrebno za podporo državam članicam pri preprečevanju razširjanja takih vsebin, zlasti kadar so take vsebine namenjene resnemu zastraševanju prebivalstva ali imajo tak učinek ter kadar se pričakuje njihovo eksponentno in hitro razširjanje pri več ponudnikih spletnih storitev.

(35) Po terorističnih napadih se prek spletnih platform začnejo obsežno razširjati teroristične vsebine, ki prikazujejo ogrožanje življenja ali telesne nedotakljivosti ali pozivajo k neposrednemu ogrožanju življenja ali telesne nedotakljivosti, kar omogoča poveličevanje teroristične dejavnosti in usposabljanje zanjo, ter sčasoma radikalizacijo in novačenje drugih. Poleg tega vse pogosteje uporabljajo internet za snemanje ali izmenjavo gradiva o spolni zlorabi otrok, kar povzroča stalno škodo za žrtve, saj se lahko gradivo zlahka razmnožuje in posreduje naokoli. Da bi lahko države članice v kriznih razmerah učinkovito preprečile razširjanje terorističnih vsebin, povezanih z dogodki, ki potekajo, ali nedavnimi dogodki v resničnem svetu, in gradiva o spolni zlorabi otrok, ter da bi podprli ukrepe ponudnikov spletnih storitev v skladu z njihovimi obveznostmi na podlagi prava Unije in v okviru prostovoljnih ukrepov, bi moral imeti Europol možnost izmenjave ustreznih osebnih podatkov z zasebnimi strankami, vključno z zgoščenimi vrednostmi („hash“), naslovi IP ali URL, povezanimi s takšnimi vsebinami, če imajosedež v Uniji ali v tretji državi, za katero ki bil sprejet sklep o ustreznosti ali, če ta ni bil sprejet, če je Unija s to tretjo državo sklenila mednarodni sporazum ali če sta Europol in ta tretja država pred začetkom veljavnosti Uredbe (EU) 2016/794 sklenila sporazum o operativnem sodelovanju.

Te izmenjave bi morale potekati le, kadar je to potrebno za podporo državam članicam pri preprečevanju razširjanja takih vsebin ali za omogočanje njihovega odstranjevanja, kadar se pričakuje njihovo eksponentno in hitro razširjanje pri več ponudnikih spletnih storitev.

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>38</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 36</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(36) Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta60 61 določa pravila o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije, vendar se ni uporabljala za Europol. Za zagotovitev enotnega in doslednega varstva posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov bi se morala Uredba (EU) 2018/1725 uporabljati za Europol v skladu s členom 2(2) navedene uredbe, dopolnjevati pa bi jo morale specifične določbe za posamezne postopke obdelave, ki bi jih moral Europol izvajati, da bi izpolnil svoje naloge.

(36) Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta60 določa pravila o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije. Čeprav se Uredba (EU) 2018/1725 uporablja za obdelavo upravnih osebnih podatkov s strani Europola, ki niso povezani s kazenskimi preiskavami, kot so podatki o osebju, se člen 3(2) in poglavje IX navedene uredbe, ki urejata obdelavo operativnih osebnih podatkov, do zdaj nista uporabljala za Europol. Za zagotovitev enotnega in doslednega varstva posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov bi se morala Uredba (EU) 2018/1725 uporabljati za Europol v skladu s členom 2(2) navedene uredbe, dopolnjevati pa bi jo morale specifične določbe za posamezne postopke obdelave, ki bi jih moral Europol izvajati, da bi izpolnil svoje naloge.

__________________

__________________

60 Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39).

60 Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39).

61 Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39).

 

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>39</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 37</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(37) Glede na izzive, ki jih za varnost Unije predstavljajo storilci kaznivih dejanj, ki uporabljajo nove tehnologije, morajo organi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj okrepiti svoje tehnološke zmogljivosti. V ta namen bi moral Europol podpirati države članice pri uporabi razvijajočih se tehnologij za preprečevanje in zatiranje kaznivih dejanj, ki spadajo med cilje Europola. Za preučitev novih pristopov in razvoj skupnih tehnoloških rešitev za države članice za preprečevanje in zatiranje kaznivih dejanj, ki spadajo med cilje Europola, bi bilo treba Europolu omogočiti izvajanje raziskovalnih in inovacijskih dejavnosti v zvezi z zadevami, ki jih zajema ta uredba, vključno z obdelavo osebnih podatkov, kadar je to potrebno in ob zagotavljanju popolnega spoštovanja temeljnih pravic. Določbe o razvoju novih orodij s strani Europola ne bi smele biti pravna podlaga za njihovo uporabo na ravni Unije ali nacionalni ravni.

(37) Glede na izzive, ki jih za Unijo pomenita hiter tehnološki razvoj in uporaba novih tehnologij s strani storilcev kaznivih dejanj, morajo organi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj okrepiti svoje tehnološke zmogljivosti za odkrivanje, varovanje in analizo podatkov, potrebnih za preiskovanje kaznivih dejanj. Europolu bi bilo treba omogočiti, da podpira države članice pri uporabi nastajajočih tehnologij ter raziskovanju novih pristopov in razvoju skupnih tehnoloških rešitev za države članice za boljše preprečevanje terorizma in kaznivih dejanj, ki spadajo med cilje Europola, ter boj proti njim, pri čemer je treba zagotoviti, da razvoj, uvedba in uporaba novih tehnologij temeljijo na načelih preglednosti, razložljivosti, pravičnosti in odgovornosti ter ne ogrožajo temeljnih pravic in svoboščin in so v skladu s pravom Unije. V ta namen bi bilo treba Europolu omogočiti izvajanje raziskovalnih in inovacijskih projektov v zvezi z zadevami, ki jih zajema ta uredba, v okviru zavezujočega splošnega obsega raziskovalnih in inovacijskih dejavnosti, ki jih določi upravni odbor, ki bi jih bilo treba po potrebi posodobiti in dati na voljo Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov. Ti projekti lahko vključujejo obdelavo osebnih podatkov samotakrat, kadar je obdelava osebnih podatkov nujno potrebna, kadar cilja zadevnega projekta ni mogoče doseči z uporabo neosebnih ali anonimnih podatkov in ob zagotavljanju popolnega spoštovanja temeljnih pravic, zlasti nediskriminacije. Obdelava posebnih vrst osebnih podatkov za raziskovalne namene bi morala biti dovoljena le, kadar je to nujno potrebno. Glede na občutljivost te obdelave bi bilo treba uporabiti ustrezne dodatne zaščitne ukrepe, vključno s psevdonimizacijo. Da zmanjšali pristranskost pri algoritemskem odločanju, je ključnega pomena, da se tehnologija opremi z reprezentativnimi podatkovnimi nabori. Europolu bi bilo zato treba v izjemnih in ustrezno utemeljenih primerih ter kadar je to nujno potrebno za preprečevanje pristranskosti, dovoliti obdelavo osebnih podatkov zunaj kategorij posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, navedenih v Prilogi II k Uredbi (EU) 2016/794. Europol bi moral voditi evidence o vseh obdelavah osebnih podatkov pri svojih raziskovalnih projektih, da bi Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov omogočil izvajanje revizij in nadzora, s čimer bi zagotovil, da tehnološke rešitve, ki temeljijo na umetni inteligenci, ne bodo ogrožale temeljnih pravic in svoboščin ter ne bodo diskriminatorne. Poleg tega bi moral zagotoviti, da neodvisni strokovnjaki opravijo revizijo pred uvedbo kakršne koli tehnološke rešitve, ki izhaja iz Europolovih raziskovalnih in inovacijskih projektov, ki vključujejo obdelavo osebnih podatkov, da bi zagotovili, da tehnološka rešitev ne bo ogrožala temeljnih pravic in svoboščin iz Listine. Določbe o razvoju novih orodij s strani Europola ne bi smele biti pravna podlaga za njihovo uporabo na ravni Unije ali nacionalni ravni. Za okrepitev sinergij na področju raziskav in inovacij bi moral Europol okrepiti sodelovanje z drugimi agencijami Unije v okviru njihovih pristojnosti na tem področju.

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>40</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 38</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(38) Europol bi moral imeti ključno vlogo pri pomoči državam članicam pri razvoju novih tehnoloških rešitev, ki temeljijo na umetni inteligenci, kar bi koristilo nacionalnim organom preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj po vsej Uniji. Imeti bi moral bistveno vlogo pri spodbujanju etične, zaupanja vredne in na človeka osredotočene umetne inteligence, za katero bi morali veljati strogi zaščitni ukrepi v smislu varnosti in temeljnih pravic.

(38) Europol bi moral imeti ključno vlogo pri pomoči državam članicam pri razvoju novih tehnoloških rešitev, ki temeljijo na umetni inteligenci in so pomembne za doseganje ciljev Europola ter koristijo nacionalnim organom preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj po vsej Uniji ob doslednem spoštovanju temeljnih pravic in svoboščin, vključno z nediskriminacijo. Imeti bi moral bistveno vlogo pri spodbujanju razvoja in uvajanja etične, zaupanja vredne in na človeka osredotočene umetne inteligence, za katero bi morali veljati strogi zaščitni ukrepi v smislu varnosti, preglednosti, razložljivosti in temeljnih pravic.

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>41</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 39</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(39) Europol bi moral pred začetkom izvajanja svojih raziskovalnih in inovacijskih projektov, ki vključujejo obdelavo osebnih podatkov, obvestiti Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Za vsak projekt bi moral pred obdelavo izvesti oceno učinka predvidenih postopkov obdelave na varstvo osebnih podatkov in vse druge temeljne pravice, vključno z morebitno pristranskostjo rezultatov. To bi moralo vključevati oceno ustreznosti osebnih podatkov, ki se bodo obdelali za specifičen namen projekta. Takšna ocena bi olajšala nadzorno vlogo Evropskega nadzornika za varstvo podatkov, vključno z izvajanjem njegovih korektivnih pooblastil v skladu s to uredbo, kar bi lahko povzročilo tudi prepoved obdelave. Razvoj novih orodij s strani Europola ne bi smel posegati v pravno podlago, ki bi bila nato potrebna za njihovo uporabo na ravni Unije ali nacionalni ravni, vključno z razlogi za obdelavo zadevnih osebnih podatkov.

(39) Europol bi moral pred začetkom izvajanja svojih raziskovalnih in inovacijskih projektov, ki vključujejo obdelavo osebnih podatkov, obvestiti Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Europol bi moral za vsak projekt pred obdelavo izvesti oceno učinka varstva podatkov, da bi zagotovil popolno spoštovanje varstva podatkov ter vseh drugih temeljnih pravic in svoboščin posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki. To bi moralo vključevati oceno morebitne pristranskosti v rezultatih in osebnih podatkih, ki bodo obdelani za posebni namen projekta, ter ukrepe, predvidene za obravnavo teh tveganj. Takšna ocena bi olajšala vlogo Evropskega nadzornika za varstvo podatkov, ki lahko zajema izvajanje njegovih korektivnih pooblastil, kar bi lahko povzročilo prepoved obdelave ali začetka raziskovalnega in inovacijskega projekta ali dejavnosti. Europol bi moral pred začetkom projekta tudi upoštevati obvezno začetno oceno uradnika za temeljne pravice, vključno s priporočili iz te ocene, kadar je to ustrezno. Razvoj novih orodij s strani Europola ne bi smel posegati v pravno podlago, ki bi bila nato potrebna za njihovo uporabo na ravni Unije ali nacionalni ravni, vključno z razlogi za obdelavo zadevnih osebnih podatkov.

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>42</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 39 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(39a) Evropski nadzornik za varstvo podatkov bo moral zaradi razširitve pooblastil Europola in obsega njegovih dejavnosti obdelave podatkov nameniti dodatne finančne in človeške vire za izvajanje svoje nadzorne naloge v zvezi z Europolom. Dodeljevanje finančnih sredstev in človeških virov, ki imajo znanja in spretnosti, sorazmerna s kompleksnostjo obdelave podatkov, ki jo izvaja Europol, Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov bi bilo treba prilagoditi glede na večjo odgovornost, ki jo ima ta do Europola, da bo lahko hitreje posredoval povratne informacije za posvetovanja in ne bo oviral pravilnega delovanja Europola.

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>43</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 40</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(40) Za zagotovitev dodatnih orodij in zmogljivosti Europolu je treba okrepiti demokratični nadzor nad Europolom in odgovornost Europola. Skupni parlamentarni nadzor je pomemben element političnega spremljanja dejavnosti Europola. Za omogočanje učinkovitega političnega spremljanja načina, kako Europol uporablja dodatna orodja in zmogljivosti, bi moral Europol skupini za skupni parlamentarni nadzor vsako leto zagotoviti informacije o uporabi teh orodij ter o zmogljivostih in doseženih rezultatih.

(40) Za zagotovitev dodatnih orodij in zmogljivosti Europolu je treba okrepiti demokratični nadzor nad Europolom in odgovornost Europola. Skupni parlamentarni nadzor je pomemben element političnega spremljanja dejavnosti Europola. Za omogočanje učinkovitega političnega spremljanja načina, kako Europol uporablja dodatna orodja in zmogljivosti, ki mu jih zagotavlja ta uredba, bi moral Europol skupini za skupni parlamentarni nadzor vsako leto zagotoviti informacije o razvoju, uvedbi, uporabi in učinkovitosti teh orodij o zmogljivostih in doseženih rezultatih, zlasti o raziskovalnih in inovacijskih projektih ter novih dejavnostih ali ustanovitvi novih specializiranih centrov znotraj Europola. Na seje upravnega odbora se lahko povabita tudi dva predstavnika skupine za skupni parlamentarni nadzor, enega za Evropski parlament in enega za nacionalne parlamente, kar odraža dvojno zastopstvo skupine za skupni parlamentarni nadzor, ki bosta v imenu skupine za skupni parlamentarni nadzor nagovarjala odbor. V skladu z nadzorno vlogo skupine za skupni parlamentarni nadzor ta dva predstavnika v upravnem odboru ne bi smela imeti glasovalne pravice. Načrtovane raziskovalne in inovacijske dejavnosti bi bilo treba določiti v enotnem programskem dokumentu, ki bi vseboval večletno načrtovanje in letni delovni program Europola, ter ga posredovati skupini za skupni parlamentarni nadzor.

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>44</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 40 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(40a) Upravni odbor bi moral imenovati uradnika za temeljne pravice, ki bi moral biti odgovoren za spremljanje, ali Europol pri vseh svojih dejavnostih in nalogah, zlasti raziskovalnih in inovacijskih projektih ter izmenjavi osebnih podatkov z zasebnimi strankami, varuje spoštovanje temeljnih pravic. Europol bi moral uradniku za temeljne pravice zagotoviti sredstva in osebje, potrebna za učinkovito opravljanje vseh njegovih nalog v skladu s to uredbo, in dostop do vseh informacij o spoštovanju temeljnih pravic pri dejavnostih Europola. Uradnik za temeljne pravice bi moral v okviru svojih pristojnosti tesno sodelovati s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov. Uradnik za temeljne pravice in pooblaščena oseba za varstvo podatkov v ta namen pisno skleneta memorandum o soglasju, v katerem opredelita, kako si bosta razdelila naloge in sodelovala. Pooblaščena oseba za varstvo podatkov bi morala biti v celoti odgovorna za zadeve v zvezi z varstvom podatkov. Europol bi moral upoštevati poročila in nasvete obeh organov.

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>45</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 45</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(45) V skladu s členom 41(2) Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta je bilo opravljeno posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov, ki je podal mnenje [...].

(45) V skladu s členom 41(2) Uredbe (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta je bilo opravljeno posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov, ki je podal mnenje 8. marca 20211a.

 

__________________

 

1a UL C 143, 15.9.2021, str. 6.

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>46</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 46</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(46) Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, priznana zlasti v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah, predvsem pravico do varstva osebnih podatkov in pravico do zasebnosti, kot sta zaščiteni s členoma 8 in 7 Listine ter s členom 16 PDEU. Glede na pomen obdelave osebnih podatkov pri delu organov preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj na splošno in zlasti pri podpori, ki jo zagotavlja Europol, ta uredba vključuje učinkovite zaščitne ukrepe za zagotovitev popolnega spoštovanja temeljnih pravic, kot so določene v Listini o temeljnih pravicah. Vsaka obdelava osebnih podatkov na podlagi te uredbe je omejena na to, kar je nujno potrebno in sorazmerno, zanjo pa veljajo jasni pogoji, stroge zahteve in učinkovit nadzor, ki ga izvaja Evropski nadzornik za varstvo podatkov.

(46) Ta uredba v celoti spoštuje temeljne pravice in zaščitne ukrepe ter upošteva načela, priznana zlasti v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah, predvsem pravico do varstva osebnih podatkov in pravico do zasebnosti, kot sta zaščiteni s členoma 8 in 7 Listine ter s členom 16 PDEU. Glede na pomen obdelave osebnih podatkov pri delu organov preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj na splošno in zlasti pri podpori, ki jo zagotavlja Europol, ta uredba vključuje okrepljene zaščitne ukrepe, demokratični nadzor in mehanizme odgovornosti, da da se bodo dejavnosti in naloge Europola izvajale ob popolnem spoštovanju temeljnih pravic, kot so določene v Listini o temeljnih pravicah, zlasti pravic do enakosti pred zakonom, nediskriminacije in učinkovitega pravnega sredstva pred pristojnim nacionalnim sodiščem zoper katere koli ukrepe, sprejete na podlagi te uredbe. Vsaka obdelava osebnih podatkov na podlagi te uredbe je omejena na to, kar je nujno potrebno in sorazmerno, zanjo pa veljajo jasni pogoji, stroge zahteve in učinkovit nadzor, ki ga izvaja Evropski nadzornik za varstvo podatkov.

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>47</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 2 – odstavek 1 – točka p</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(p) ,upravni osebni podatkiʽ pomeni vse osebne podatke, ki jih obdeluje Europol, razen operativnih podatkov;;

(p) ,upravni osebni podatkiʽ pomeni vse osebne podatke, ki jih obdeluje Europol, razen operativnih osebnih podatkov;

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>48</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka c – uvodni del</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 2 – odstavek 1</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) doda se naslednja točka (q):

(c) dodajo se naslednje točke:

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>49</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka c</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 2 – odstavek 1 – točka q</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(q) ,kazenski spisʽ pomeni podatkovni nabor ali več podatkovnih naborov, ki jih država članica, Evropsko javno tožilstvo (v nadaljnjem besedilu: EJT) ali tretja država pridobi v okviru tekoče preiskave kaznivega dejanja v skladu s postopkovnimi zahtevami in zaščitnimi ukrepi na podlagi veljavnega nacionalnega kazenskega prava ter jih predloži Europolu v podporo tej preiskavi kaznivega dejanja.

(q) ,kazenski spisʽ pomeni podatkovni nabor ali več podatkovnih naborov, ki jih država članica, Evropsko javno tožilstvo (v nadaljnjem besedilu: EJT), Eurojust ali tretja država pridobi v okviru preiskave kaznivega dejanja, ki poteka, v skladu s postopkovnimi zahtevami in zaščitnimi ukrepi za spoštovanje temeljnih pravic v skladu s pravom, ki se uporablja, ter jih predloži Europolu v podporo tej preiskavi kaznivega dejanja.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>50</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka c</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 2 – odstavek 1 – točka q a (novo)</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(qa) „krizne razmere“ pomenijo dogodek, ki poteka, ali nedavni dogodek v resničnem svetu, povezan s terorističnim kaznivim dejanjem, v zvezi s katerim se ustvarja spletno gradivo, ki prikazuje neposredno ogrožanje življenja ali telesne nedotakljivosti ali poziva k neposrednemu ogrožanju življenja ali telesne nedotakljivosti in katerega cilj je resno zastraševanje prebivalstva ali ima tak učinek in kadar se pričakuje njihovo eksponentno in hitro razširjanje pri več spletnih storitvah.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>51</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka c</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 2 – odstavek 1 – točka q b (novo)</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(qb) „teroristična vsebina“ pomeni teroristično vsebino, kot je opredeljena v členu 2(7) Uredbe (EU) št. 2021/784 Evropskega parlamenta in Sveta1a;

 

__________________

 

1a Uredba (EU) 2021/784 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2021 o obravnavanju razširjanja terorističnih spletnih vsebin (UL L 172, 17.5.2021, str. 79).

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>52</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka c</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 2 – odstavek 1 – točka q c (novo)</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(qc) „gradivo o spolni zlorabi otrok“ pomeni gradivo, ki predstavlja otroško pornografijo, kot je opredeljena v točki (c) člena Direktive 2011/93/EU Evropskega parlamenta in Sveta1a, ali pornografsko predstavo, kot je opredeljena v točki (e) člena 2 navedene direktive;

 

__________________

 

1a Direktiva 2011/93/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2004/68/PNZ (UL L 335, 17.12.2011, str. 1).

 

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>53</NumAm>

 

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka c</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 2 – odstavek 1 – točka q d (novo)</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(qd) „kategorija prenosov osebnih podatkov“ pomeni skupino prenosov osebnih podatkov, ki se nanaša na isti dogodek v resničnem svetu, ki ogroža življenje ali telesno nedotakljivost, in ki je sestavljena iz istih kategorij osebnih podatkov in posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki.

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>54</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a – točka ii</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 4 – odstavek 1 – točka j</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(j) sodeluje z organi Unije, ustanovljenimi na podlagi naslova V PDEU, ter z OLAF in ENISA, zlasti z izmenjavami informacij in z zagotavljanjem analitične podpore na področjih v njihovi pristojnosti;

(j) sodeluje z organi Unije, ustanovljenimi na podlagi naslova V PDEU, ter tudi z OLAF in ENISA, zlasti z izmenjavami informacij in z zagotavljanjem analitične podpore na področjih v njihovi pristojnosti;

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>55</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a – točka iii</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 4 – odstavek 1 – točka m</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(m) podpira ukrepe držav članic pri preprečevanju in zatiranju oblik kriminalitete s seznama iz Priloge I, ki se lajšajo, spodbujajo ali storijo z uporabo interneta, kar v sodelovanju z državami članicami vključuje tudi usklajevanje odziva organov preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj na kibernetske napade, odstranjevanje spletnih terorističnih vsebin in prijavljanje internetnih vsebin, s katerimi se take oblike kriminalitete lajšajo, spodbujajo ali storijo, zadevnim ponudnikom spletnih storitev, ki prostovoljno presodijo, če je prijavljena spletna vsebina združljiva z njihovimi pogoji uporabe;

(m) podpira ukrepe držav članic pri zatiranju oblik kriminalitete s seznama iz Priloge I, ki se lajšajo, spodbujajo ali storijo z uporabo interneta, kar v sodelovanju z državami članicami vključuje tudi podporo pri usklajevanju odziva državnih organov preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj na kibernetske napade, odstranjevanje spletnih terorističnih vsebin ter gradiva o spolni zlorabi otrok in prijavljanje spletnih vsebin zadevnim ponudnikom spletnih storitev, ki prostovoljno presodijo, če je prijavljena spletna vsebina združljiva z njihovimi pogoji uporabe, pri tem pa spoštuje pravico do zasebnosti in varstvo osebnih podatkov;

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>56</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a – točka iv – uvodni del</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 4 – odstavek 1</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(iv) dodajo se naslednje točke od (q) do (r):

(iv) dodajo se naslednje točke od (q) do (ub):

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>57</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a – točka iv</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 4 – odstavek 1 – točka q</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(q) podpira države članice pri identifikaciji oseb, katerih vpletenost v kazniva dejanja, ki spadajo v pristojnost Europola, kot so navedena v Prilogi I, predstavlja veliko tveganje za varnost, ter lajša skupne, usklajene in prednostne preiskave;

(q) podpira države članice pri identifikaciji oseb, osumljenih kaznivih dejanj, ki spadajo v pristojnost Europola, kot so navedena v Prilogi I, in ki predstavljajo veliko tveganje za varnost, ter lajša skupne, usklajene in prednostne preiskave;

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>58</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a – točka iv</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 4 – odstavek 1 – točka r</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(r) v skladu z Uredbo (EU) 2018/1862 Evropskega parlamenta in Sveta* v schengenski informacijski sistem po posvetovanju z državami članicami na podlagi člena 7 te uredbe in na podlagi pooblastila izvršnega direktorja Europola vnaša podatke o domnevni vpletenosti državljana tretje države v kaznivo dejanje, za katero je Europol pristojen in s katerim je seznanjen na podlagi informacij, prejetih od tretjih držav ali mednarodnih organizacij v smislu člena 17(1)(b);

(r) v skladu z Uredbo (EU) 2018/1862 Evropskega parlamenta in Sveta1a v schengenski informacijski sistem po posvetovanju z državami članicami na podlagi člena 7 te uredbe, po katerem nobena država članica ni podala utemeljenega ugovora ali obvestila, da sama namerava vnesti razpis ukrepa, in na podlagi pooblastila izvršnega direktorja Europola vnaša razpise ukrepov o domnevni vpletenosti državljana tretje države v kaznivo dejanje, za katero je Europol pristojen in s katerim je seznanjen na podlagi informacij, prejetih od tretjih držav ali mednarodnih organizacij, ki izpolnjujejo enega od pogojev, naštetih v členu 25(1) te uredbe, ali od tretje države, ki ne izpolnjuje enega od pogojev iz člena 25(1) te uredbe, če je informacije potrdila tretja država, ki te pogoje izpolnjuje, ali če se informacije nanašajo na teroristično kaznivo dejanje ali organizirani kriminal.;

 

__________________

 

1a Uredba (EU) 2018/1862 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. novembra 2018 o vzpostavitvi, delovanju in uporabi schengenskega informacijskega sistema (SIS) na področju policijskega sodelovanja in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah, o spremembi in razveljavitvi Sklepa Sveta 2007/533/PNZ ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1986/2006 Evropskega parlamenta in Sveta in Sklepa Komisije 2010/261/EU (UL L 312, 7.12.2018, str. 56).

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>59</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a – točka iv</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 4 – odstavek 1 – točka s</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(s) podpira izvajanje ocenjevalnega in spremljevalnega mehanizma na podlagi Uredbe (EU) št. 1053/2013 v okviru ciljev Europola, kot so določeni v členu 3;

(s) podpira izvajanje ocenjevalnega in spremljevalnega mehanizma na podlagi Uredbe (EU) št. 1053/2013 v okviru ciljev Europola, kot so določeni v členu 3 z zagotavljanjem strokovnega znanja in analiz, kadar je to primerno;

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>60</NumAm>

 

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a – točka iv</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 4 – odstavek 1 – točka t</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(t) proaktivno spremlja raziskovalne in inovacijske dejavnosti, ki so relevantne za doseganje ciljev iz člena 3, ter prispeva k njim, podpira s tem povezane dejavnosti držav članic ter izvaja svoje raziskovalne in inovacijske dejavnosti v zvezi z zadevami iz te uredbe, vključno z razvojem, urjenjem, preskušanjem in potrjevanjem algoritmov za razvoj orodij;

(t) proaktivno spremlja raziskovalne in inovacijske dejavnosti, ki so relevantne za doseganje ciljev iz člena 3, ter prispeva k njim s podpiranjem s tem povezanih dejavnosti držav članic ter z izvajanjem svojih raziskovalnih in inovacijskih dejavnosti v zvezi z zadevami iz te uredbe, vključno s projekti za razvoj, urjenje, preskušanje in potrjevanje algoritmov za razvoj posebnih orodij, ki se uporabljajo za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj;

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>61</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a – točka iv</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 4 – odstavek 1 – točka u</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(u) podpira ukrepe držav članic, da se v kriznih razmerah prepreči razširjanje spletnih vsebin v zvezi s terorizmom ali nasilnim ekstremizmom, ki so povezane z dogodkom, ki poteka, ali nedavnim dogodkom v realnem svetu, prikazujejo ogrožanje življenja ali telesne nedotakljivosti ali pozivajo k neposrednemu ogrožanju življenja ali telesne nedotakljivosti ter so namenjene resnemu zastraševanju prebivalstva ali imajo tak učinek in kadar se pričakuje njihovo eksponentno in hitro razširjanje pri več ponudnikih spletnih storitev.

črtano

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>62</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a – točka iv</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 4 – odstavek 1 – točka u a (novo)</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ua) sodeluje s FIU prek nacionalne enote Europola ali, če to dovoli zadevna država članica, prek neposrednih stikov med FIU in Europolom, zlasti z izmenjavami informacij in zagotavljanjem analitične podpore za podporo državam članicam pri čezmejnih preiskavah dejavnosti pranja denarja mednarodnih hudodelskih združb in financiranja terorizma;

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>63</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a – točka iv</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 4 – odstavek 1 – točka u b (novo)</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ub) spremlja, analizira in ocenjuje rdeče razpise ukrepov, ki jih objavi Interpol na zahtevo tretje države, ter uradno obvesti države članice, Evropsko službo za zunanje delovanje in Komisijo, kadar obstaja utemeljen sum, da je bil razpis ukrepa izdan v nasprotju s členom 3 statuta Interpola.“

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>64</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka d</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 4 – odstavek 4 a</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4a. Europol pomaga Komisiji pri opredelitvi ključnih raziskovalnih tem ter pripravi in izvajanju okvirnih programov Unije za raziskovalne in inovacijske dejavnosti, ki so pomembni za doseganje ciljev iz člena 3. Kadar Europol pomaga Komisiji pri opredelitvi ključnih raziskovalnih tem ter pripravi in izvajanju okvirnega programa Unije, iz tega programa ne prejema sredstev.

4a. Europol pomaga Komisiji pri opredelitvi ključnih raziskovalnih tem ter pripravi in izvajanju okvirnih programov Unije za raziskovalne in inovacijske dejavnosti, ki so pomembni za doseganje ciljev iz člena 3. Kadar je Europol vključen v oblikovanje ali izvajanje okvirnega programa Unije, iz tega programa ne prejema sredstev. Po potrebi se lahko Europol pri opredelitvi in oblikovanju koncepta raziskovalnih in inovacijskih dejavnosti glede zadev, ki jih zajema ta uredba, posvetuje s Skupnim raziskovalnim središčem. Europol sprejme vse potrebne ukrepe, da prepreči nasprotje interesov.

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>65</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka d</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 4 – odstavek 4 b</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4b. Europol podpira pregled posameznih primerov neposrednih tujih naložb v Uniji v skladu z Uredbo (EU) 2019/452 Evropskega parlamenta in Sveta*, ki zadevajo podjetja kot ponudnike tehnologij, ki jih Europol ali države članice uporabljajo ali razvijajo za preprečevanje in preiskovanje kaznivih dejanj iz člena 3, da bi se ugotovile pričakovane posledice za varnost.

4b. Europol podpira Komisijo in države članice pri pregledu posameznih primerov neposrednih tujih naložb v Uniji v skladu z Uredbo (EU) 2019/452 Evropskega parlamenta in Sveta1a, ki zadevajo podjetja kot ponudnike tehnologij, vključno s programskimi ali kritičnimi tehnologijami, ki bi se lahko uporabile za spodbujanje terorizma, ki jih Europol ali države članice uporabljajo za preprečevanje in preiskovanje kaznivih dejanj iz člena 3, da bi se ugotovile pričakovane posledice za varnost.

 

__________________

 

1a Uredba (EU) 2019/452 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2019 o vzpostavitvi okvira za pregled neposrednih tujih naložb v Uniji (UL L 79I, 21.3.2019, str. 1).

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>66</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka e a (novo)</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 4 – odstavek 5 a (novo)</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea) doda se naslednji odstavek 5a:

 

„5a. Europol pri izvajanju svojih nalog spoštuje temeljne pravice in svoboščine iz Listine“.

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>67</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 3</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 6 – odstavek 1</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) v členu 6 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

črtano

1. Če Europol v posameznih primerih meni, da bi bilo treba sprožiti preiskavo kaznivega dejanja, ki spada med njegove cilje, pristojne organe zadevne države članice oziroma zadevnih držav članic prek nacionalnih enot zaprosi, naj sprožijo, vodijo ali usklajujejo takšno preiskavo kaznivega dejanja.

 

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>68</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 3</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 6 – odstavek 1 a (novo)</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-3) v členu 6 se vstavi naslednji odstavek 1a:

 

„1a. Brez poseganja v odstavek 1, če Europol meni, da bi bilo treba sprožiti preiskavo posameznega kaznivega dejanja, ki vpliva na skupni interes, zajet s politiko Unije, vendar ni čezmejne narave, pristojne organe zadevne države članice prek nacionalnih skupin zaprosi, naj sprožijo, vodijo ali usklajujejo takšno preiskavo.“

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>69</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 a (novo)</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 6 – odstavek 2</Article2>

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(3a) v členu 6 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

2. Nacionalne enote Europol nemudoma obvestijo o odločitvi pristojnih organov držav članic v zvezi z zaprosilom, predloženim na podlagi odstavka 1.

2. Nacionalne enote Europol nemudoma obvestijo o odločitvi pristojnih organov držav članic v zvezi z zaprosilom, predloženim na podlagi odstavkov 1 in 1a.

 (32016R0794)

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>70</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 b (novo)</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 6 – odstavek 3 – uvodni del</Article2>

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(3b) v členu 6(3) se začetni del nadomesti z naslednjim:

3. Če se pristojni organi države članice odločijo, da v zvezi z zaprosilom Europola na podlagi odstavka 1 ne bodo ukrepali, Europol nemudoma obvestijo o razlogih za svojo odločitev, po možnosti v roku enega meseca od prejema zaprosila. Razlogov pa ni treba navesti, če bi njihovo razkritje:

3. Če se pristojni organi države članice odločijo, da v zvezi z zaprosilom Europola na podlagi odstavkov 1 in 1a ne bodo ukrepali, Europol nemudoma obvestijo o razlogih za svojo odločitev, po možnosti v roku enega meseca od prejema zaprosila. Razlogov pa ni treba navesti, če bi njihovo razkritje:

 (32016R0794)

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>71</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 c (novo)</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 6 – odstavek 4</Article2>

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(3c) v členu 6 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

4. Europol nemudoma obvesti Eurojust o vsakem zaprosilu na podlagi odstavka 1 in o vsaki odločitvi pristojnega organa države članice na podlagi odstavka 2.

4. Europol nemudoma obvesti Eurojust in po potrebi EJT o vsakem zaprosilu na podlagi odstavkov 1 in 1a in o vsaki odločitvi pristojnega organa države članice na podlagi odstavka 2.

 (Dokument 32016R0794)

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>72</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 4</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 7 – odstavek 8</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8. Države članice poskrbijo, da lahko njihove finančnoobveščevalne enote, ustanovljene na podlagi Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta*, v mejah svojih pooblastil in pristojnosti sodelujejo, zlasti prek nacionalnih enot, z Europolom v skladu s členom 12 Direktive (EU) 2019/1153 Evropskega parlamenta in Sveta**, kar zadeva finančne informacije in analize.

8. Države članice poskrbijo, da lahko njihove finančne obveščevalne enote, ustanovljene na podlagi Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta*, v mejah svojih pooblastil in pristojnosti odgovorijo na ustrezno utemeljena zaprosila Europola prek nacionalnih enot v skladu s členom 12 Direktive (EU) 2019/1153 Evropskega parlamenta in Sveta**, ali, če zadevna država članica to dovoli, z neposrednim stikom z Europolom, kar zadeva finančne informacije in analize.

__________________

__________________

* Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES (UL L 141, 5.6.2015, str. 73).

* Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES (UL L 141, 5.6.2015, str. 73).

** Direktiva (EU) 2019/1153 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o določitvi pravil za lažjo uporabo finančnih in drugih informacij za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona nekaterih kaznivih dejanj ter o razveljavitvi Sklepa Sveta 2000/642/PNZ (UL L 186, 11.7.2019, str. 122).“;

** Direktiva (EU) 2019/1153 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o določitvi pravil za lažjo uporabo finančnih in drugih informacij za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona nekaterih kaznivih dejanj ter o razveljavitvi Sklepa Sveta 2000/642/PNZ (UL L 186, 11.7.2019, str. 122).“;

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>73</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 a (novo)</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 11 – odstavek 1</Article2>

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(4a) v členu 11(1) se točka (a) nadomesti z naslednjim:

(a) vsako leto z dvotretjinsko večino glasov svojih članov in v skladu s členom 12 sprejme dokument, ki vsebuje Europolovo večletno načrtovanje in njegov letni delovni program za naslednje leto;

„(a) vsako leto z dvotretjinsko večino glasov svojih članov in v skladu s členom 12 sprejme enotni programski dokument v skladu s členom 32 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/7151a in povezanimi smernicami Komisije za enotni programski dokument, ki vsebuje Europolovo večletno načrtovanje in njegov letni delovni program za naslednje leto;

 

__________________

 

1a Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/715 z dne 18. decembra 2018 o okvirni finančni uredbi za organe, ustanovljene na podlagi PDEU in Pogodbe Euratom, iz člena 70 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 122, 10.5.2019, str. 1).“

 (32016R0794)

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>74</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 b (novo)</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 11 – odstavek 1 – točka u a (novo)</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4b) v členu 11(1) se doda naslednja točka (ua):

 

„(ua) imenuje uradnika za temeljne pravice, ki pri opravljanju svojih dolžnosti deluje neodvisno;“

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>75</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 c (novo)</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 12 – odstavek 1</Article2>

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(4c) v členu 12 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

1. Upravni odbor vsako leto do 30. novembra sprejme dokument, ki vsebuje večletno načrtovanje Europola in letni delovni program, in sicer na podlagi osnutka, ki ga predloži izvršni direktor, ob upoštevanju mnenja Komisije in, kar zadeva večletno načrtovanje, po posvetovanju s skupino za skupni parlamentarni nadzor. Upravni odbor ta dokument posreduje Svetu, Komisiji in skupini za skupni parlamentarni nadzor.

1. Upravni odbor vsako leto do 30. novembra sprejme enotni programski dokument, ki vsebuje večletno načrtovanje Europola in letni delovni program, in sicer na podlagi osnutka, ki ga predloži izvršni direktor, ob upoštevanju mnenja Komisije in, kar zadeva večletno načrtovanje, po posvetovanju s skupino za skupni parlamentarni nadzor. Če se upravni odbor odloči, da ne bo upošteval elementov iz mnenja Komisije, to izčrpno utemelji. Enaka obveznost velja za elemente, ki jih izpostavi skupina za skupni parlamentarni nadzor v skladu s točko (c) člena 51. Upravni odbor ta končni enotni programski dokument posreduje Svetu, Komisiji in skupini za skupni parlamentarni nadzor.

 (32016R0794)

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>76</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 d (novo)</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 1</Article2>

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(4d) v členu 12(2) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

2. Večletno načrtovanje določa splošno strateško načrtovanje, vključno s cilji, pričakovanimi rezultati in kazalniki uspešnosti. Določa tudi načrtovanje virov, vključno z večletnim proračunom in osebjem. Vključuje strategijo za odnose s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami.

Večletno načrtovanje določa splošno strateško načrtovanje, vključno s cilji, pričakovanimi rezultati in kazalniki uspešnosti. Določa tudi načrtovanje virov, vključno z večletnim proračunom in osebjem. Vključuje strategijo za odnose s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami ter načrtovane raziskovalne in inovacijske dejavnosti.

 (32016R0794)

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>77</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 e (novo)</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 14 – odstavek 4</Article2>

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(4e) v členu 14 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

4. Upravni odbor lahko povabi katero koli osebo, katere mnenje je lahko pomembno za razpravo, po potrebi tudi predstavnika skupine za skupni parlamentarni nadzor, da se udeleži sestanka kot opazovalec brez glasovalne pravice.

4. Upravni odbor lahko povabi katero koli osebo, katere mnenje je lahko pomembno za razpravo, da se udeleži sestanka kot opazovalec brez glasovalne pravice. Dva predstavnika skupine za skupni parlamentarni nadzor sta vabljena, da se sestankov upravnega odbora udeležita kot opazovalca brez glasovalne pravice.

 (32016R0794)

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>78</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 f (novo)</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 16 – odstavek 3</Article2>

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(4f) v členu 16 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

3. Svet lahko izvršnega direktorja povabi, da poroča o opravljanju svojih dolžnosti.

3. Svet in skupina za skupni parlamentarni nadzor lahko izvršnega direktorja povabita, da poroča o opravljanju svojih dolžnosti.

 (32016R0794)

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>79</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 g (novo)</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 16 – odstavek 5 – točka d</Article2>

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(4g) v členu 16(5) se točka (d) nadomesti z naslednjim:

(d) pripravo osnutkov večletnega načrtovanja in letnih delovnih programov ter njuno predložitev upravnemu odboru po posvetovanju s Komisijo;

(d) pripravo osnutkov enotnega programskega dokumenta, ki vsebuje programe večletnega načrtovanja in letne delovne programe, ter njihovo predložitev upravnemu odboru po posvetovanju s Komisijo in skupino za skupni parlamentarni nadzor;

 ((32016R0794))

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>80</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a – točka ii</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 18 – odstavek 2 – točka e</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) raziskav in inovacij v zvezi z zadevami, ki jih zajema ta uredba, za razvoj, urjenje, preskušanje in potrjevanje algoritmov za razvoj orodij;

(e) projektov raziskav in inovacij v zvezi z zadevami, ki jih zajema ta uredba, za razvoj, urjenje, preskušanje in potrjevanje algoritmov za razvoj posebnih orodij, ki se uporabljajo za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj;

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>81</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a – točka ii</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 18 – odstavek 2 – točka f</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f) podpore državam članicam pri obveščanju javnosti o osumljenih ali obsojenih osebah, iskanih na podlagi nacionalne sodne odločbe v zvezi s kaznivim dejanjem, za katero je pristojen Europol, in olajšanja javnosti, da sporoči informacije o teh osebah.

(f) podpore državam članicam pri obveščanju javnosti o osumljenih ali obsojenih osebah, iskanih na podlagi nacionalne sodne odločbe v zvezi s kaznivim dejanjem, za katero je pristojen Europol, in olajšanja javnosti, da sporoči informacije o teh osebah državam članicam in Europolu.

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>82</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka b</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 18 – odstavek 3 a</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3a. Obdelava osebnih podatkov za namene raziskav in inovacij iz točke (e) odstavka 2 se izvaja z Europolovimi raziskovalnimi in inovacijskimi projekti, ki imajo jasno opredeljene cilje, trajanje in obseg zadevne obdelave osebnih podatkov ter v zvezi s katerimi veljajo posebni dodatni zaščitni ukrepi iz člena 33a.

3a. Obdelava osebnih podatkov za namene raziskav in inovacij iz točke (e) odstavka 2 se izvaja z Europolovimi raziskovalnimi in inovacijskimi projekti, ki imajo jasno opredeljen namen in cilje ter v zvezi s katerimi veljajo posebni dodatni zaščitni ukrepi iz člena 33a glede trajanja in obsega obdelave osebnih podatkov.

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>83</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka c</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 18 – odstavek 5</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Brez poseganja v člen 8(4) in člen 18a so kategorije osebnih podatkov in kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, ki se lahko zbirajo in obdelujejo za katerega od namenov iz odstavka 2, navedene v Prilogi II.

5. Brez poseganja v člen 8(4), člen 18(2)(e) in člen 18a so kategorije osebnih podatkov in kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, ki se lahko zbirajo in obdelujejo za katerega od namenov iz odstavka 2, navedene v Prilogi II.

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>84</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka d</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 18 – odstavek 5 a</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) vstavi se naslednji odstavek 5a:

črtano

5a. Pred obdelavo podatkov na podlagi odstavka 2 tega člena lahko Europol začasno obdeluje osebne podatke, prejete v skladu s členom 17(1) in (2), s čimer je zajeta primerjava podatkov z vsemi podatki, ki jih že obdeluje v skladu z odstavkom 5, da bi ugotovil, ali takšni podatki ustrezajo zahtevam iz odstavka 5 tega člena.

 

Upravni odbor na predlog izvršnega direktorja in po posvetovanju z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov podrobneje določi pogoje v zvezi z obdelavo takih podatkov.

 

Europol lahko osebne podatke v skladu s tem odstavkom obdeluje največ eno leto ali, v utemeljenih primerih in s predhodnim dovoljenjem Evropskega nadzornika za varstvo podatkov, daljše obdobje, kadar je to potrebno za namene tega člena. Kadar rezultat obdelave pokaže, da osebni podatki ne ustrezajo zahtevam iz odstavka 5 tega člena, Europol te podatke izbriše in o tem ustrezno obvesti pošiljatelja podatkov.

 

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>85</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka c</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 18 – odstavek 6</Article2>

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(5a) odstavek 6 se nadomesti z naslednjim:

6. Europol lahko začasno obdeluje podatke, da določi, ali so takšni podatki pomembni za njegove naloge, in če so, za kateri namen iz odstavka 2. Upravni odbor na predlog izvršnega direktorja in po posvetovanju z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov podrobneje opredeli pogoje za obdelavo takih podatkov, zlasti glede dostopa do teh podatkov in njihove uporabe, ter roke za hrambo in izbris podatkov, ki ne smejo biti daljši od šest mesecev, pri čemer je treba ustrezno upoštevati načela iz člena 28.

6. Europol lahko začasno obdeluje podatke, da določi, ali so takšni podatki pomembni za njegove naloge, in če so, za kateri namen iz odstavka 2. Upravni odbor na predlog izvršnega direktorja in po posvetovanju z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov podrobneje opredeli pogoje za obdelavo takih podatkov, zlasti glede dostopa do teh podatkov in njihove uporabe, ter roke za hrambo in izbris podatkov, ki ne smejo biti daljši od šest mesecev, pri čemer je treba ustrezno upoštevati načela iz člena 71 Uredbe (EU) 2018/1725.

 (32016R0794)

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>86</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka d a (novo)</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 18 – odstavek 6 a (novo)</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da) vstavi se naslednji odstavek 6a:

 

„6a. Pred obdelavo podatkov na podlagi odstavka 2 tega člena lahko Europol izjemoma začasno obdeluje osebne podatke, prejete v skladu s členom 17(1) in (2), s čimer je zajeta primerjava podatkov z vsemi podatki, ki jih že obdeluje v skladu z odstavkom 5, samo z namenom, da bi ugotovil, ali takšni podatki ustrezajo zahtevam iz odstavka 5 tega člena.

 

Upravni odbor na predlog izvršnega direktorja in po posvetovanju z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov podrobneje določi pogoje v zvezi z začasno obdelavo takih podatkov.

 

Europol lahko osebne podatke v skladu s tem odstavkom obdeluje največ eno leto, z možnostjo enkratnega podaljšanja za največ šest mesecev v ustrezno utemeljenih primerih, kadar je to potrebno in sorazmerno za namene tega člena. Europol obvesti Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o vsakem podaljšanju najdaljšega obdobja obdelave. Kadar začasna obdelava ni več sorazmerna in potrebna za namene tega člena, v vsakem primeru pa po koncu najdaljšega obdobja obdelave, Europol trajno izbriše osebne podatke, ki ne izpolnjujejo zahtev iz odstavka 5 tega člena, in rezultate obdelave ter o tem ustrezno obvesti pošiljatelja podatkov.

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>87</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 6</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 18 a – naslov</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Obdelava informacij v podporo preiskavi kaznivega dejanja

Obdelava osebnih podatkov v podporo preiskavi kaznivega dejanja

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>88</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 6</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 18 a – odstavek 1 – uvodni del</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Kadar je to potrebno za podporo posamezni preiskavi kaznivega dejanja, lahko Europol obdeluje osebne podatke zunaj kategorij posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, ki so navedene v Prilogi II, če:

1. Kadar je to potrebno za podporo posamezni preiskavi kaznivega dejanja, ki poteka, lahko Europol obdeluje osebne podatke zunaj kategorij posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, ki so navedene v Prilogi II, če:

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>89</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 6</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 18 a – odstavek 1 – točka a</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) država članica ali EJT posreduje Europolu kazenski spis v skladu s točko (a) člena 17(1), da bi Europol izvedel operativno analizo v podporo tej konkretni preiskavi kaznivega dejanja v okviru svoje pristojnosti na podlagi točke (c) člena 18(2); ter

(a) država članica, EJT ali Eurojust posreduje Europolu kazenski spis v skladu s točkama (a) in (b) člena 17(1) z zaprosilom, naj Europol podpre to konkretno preiskavo kaznivega dejanja, ki poteka, v okviru svoje pristojnosti na podlagi točke (c) člena 18(2); ter

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>90</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 6</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 18 a – odstavek 1 – točka b</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) Europol oceni, da operativne analize kazenskega spisa ni mogoče izvesti brez obdelave osebnih podatkov, ki ne ustrezajo zahtevam iz člena 18(5). Ta ocena se zabeleži.

(b) Europol ugotovi, da operativne analize kazenskega spisa ni mogoče izvesti brez obdelave osebnih podatkov, ki ne ustrezajo zahtevam iz člena 18(5). Ta ocena se zabeleži in posreduje v vednost Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov.

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>91</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 6</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 18 a – odstavek 1 – točka b a (novo)</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba) država članica ali organ Unije zahteva strateško analizo v okviru pristojnosti Europola v skladu s točko (b) člena 18(2).

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>92</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 6</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 18 a – odstavek 2 – pododstavek 1</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Europol lahko obdeluje osebne podatke, vsebovane v kazenskem spisu, dokler podpira konkretno preiskavo kaznivega dejanja, ki poteka in za katero država članica ali EJT v skladu z odstavkom 1 zagotovi zadevni kazenski spis, in samo za podporo tej preiskavi.

2. Europol lahko obdeluje osebne podatke, vsebovane v kazenskem spisu, dokler podpira konkretno preiskavo kaznivega dejanja, ki poteka in za katero država članica, EJT ali Eurojust v skladu z odstavkom 1 zagotovi zadevni kazenski spis, in samo za podporo tej preiskavi.

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>93</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 6</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 18 a – odstavek 2 – pododstavek 2</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Upravni odbor na predlog izvršnega direktorja in po posvetovanju z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov podrobneje določi pogoje v zvezi z obdelavo takih podatkov.

črtano

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>94</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 6</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 18 a – odstavek 2 – pododstavek 3</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Brez poseganja v obdelavo osebnih podatkov na podlagi člena 18(5a) se osebni podatki zunaj kategorij posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, ki so navedene v Prilogi II, funkcionalno ločijo od drugih podatkov in se lahko do njih dostopa le, kadar je to potrebno za podporo preiskavi kaznivega dejanja, za katero so bili zagotovljeni.

črtano

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>95</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 6</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 18 a – odstavek 2 a (novo)</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Če Europol sklene, da obstajajo predhodni znaki, da so taki podatki nesorazmerni ali da so bili zbrani ob kršitvi temeljnih pravic, jih brez obdelave trajno izbriše. Ob izteku obdobja obdelave osebnih podatkov se osebni podatki trajno izbrišejo.

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>96</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 6</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 18 a – odstavek 3 – pododstavek 1</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Europol lahko na prošnjo države članice ali EJT – tistega, ki Europolu predloži kazenski spis v skladu z odstavkom 1, ta kazenski spis in rezultat njene operativne analize hrani po izteku obdobja hrambe iz odstavka 2, in sicer izključno za zagotovitev verodostojnosti, zanesljivosti in sledljivosti postopka pridobivanja kriminalističnoobveščevalnih informacij ter le toliko časa, kolikor v tej državi članici potekajo sodni postopki v zvezi s to preiskavo kaznivega dejanja.

3. Europol lahko na prošnjo države članice, ki Europolu predloži kazenski spis v skladu z odstavkom 1, ali po potrebi na prošnjo EJT ali Eurojusta, ta kazenski spis in rezultat njegove operativne analize hrani po izteku obdobja obdelave iz odstavka 2, in sicer izključno za zagotovitev verodostojnosti, zanesljivosti in sledljivosti postopka pridobivanja kriminalističnoobveščevalnih informacij ter le toliko časa, kolikor v tej državi članici ali pri EJT ali Eurojust potekajo sodni postopki v zvezi s to preiskavo kaznivega dejanja.

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>97</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 6</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 18 a – odstavek 3 – pododstavek 2</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta država članica lahko Europol tudi zaprosi, da kazenski spis in rezultate operativne analize hrani po izteku obdobja hrambe iz odstavka 2, da se zagotovijo verodostojnost, zanesljivost in sledljivost postopka pridobivanja kriminalističnoobveščevalnih informacij, in le toliko časa, kolikor v drugi državi članici potekajo sodni postopki v zvezi s povezano preiskavo kaznivega dejanja.

Ta država članica, EJT ali Eurojust lahko Europol tudi zaprosi, da kazenski spis in rezultate operativne analize hrani po izteku obdobja hrambe iz odstavka 2, da se zagotovijo verodostojnost, zanesljivost in sledljivost postopka pridobivanja kriminalističnoobveščevalnih informacij, in le toliko časa, kolikor v drugi državi članici potekajo sodni postopki v zvezi s povezano preiskavo kaznivega dejanja.

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>98</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 6</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 18 a – odstavek 3 – pododstavek 3</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Upravni odbor na predlog izvršnega direktorja in po posvetovanju z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov podrobneje določi pogoje v zvezi z obdelavo takih podatkov. Taki osebni podatki so funkcionalno ločeni od drugih podatkov in se lahko do njih dostopa le, kadar je to potrebno za zagotovitev verodostojnosti, zanesljivosti in sledljivosti postopka pridobivanja kriminalističnoobveščevalnih informacij.

črtano

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>99</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 6</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 18 a – odstavek 3 a (novo)</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Upravni odbor na predlog izvršnega direktorja in po posvetovanju z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov podrobneje določi pogoje v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v skladu z odstavkoma 2 in 3, zlasti glede na obseg in kompleksnost obdelave ter vrsto in pomembnost preiskav. Taki osebni podatki so funkcionalno ločeni od drugih podatkov. Do podatkov, ki se obdelujejo v skladu z odstavkom 2, se lahko dostopa le, kadar je to nujno potrebno za določeno preiskavo kaznivega dejanja, v zvezi s katero so bili podatki zagotovljeni, ter za zagotovitev verodostojnosti, zanesljivosti in sledljivosti postopka pridobivanja kriminalističnoobveščevalnih informacij, hranijo pa se v skladu z odstavkom 3.

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>100</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 6</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 18 a – odstavek 4</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Odstavki 1 do 3 se uporabljajo tudi, kadar Europol prejme osebne podatke od tretje države, s katero obstaja sporazum, sklenjen bodisi na podlagi člena 23 Sklepa 2009/371/PNZ v skladu s točko (c) člena 25(1) te uredbe bodisi na podlagi člena 218 PDEU v skladu s točko (b) člena 25(1) te uredbe, ali za katero velja sklep o ustreznosti iz točke (a) člena 25(1) te uredbe, ta tretja država pa Europolu posreduje kazenski spis za namene operativne analize v podporo določeni preiskavi kaznivega dejanja v državi članici ali državah članicah, ki jo Europol podpira. Kadar tretja država Europolu predloži kazenski spis, je o tem obveščen Evropski nadzornik za varstvo podatkov. Europol preveri, da količina osebnih podatkov ni očitno nesorazmerna glede na konkretno preiskavo v državi članici, ki jo podpira, in da ni objektivnih elementov, ki bi kazali na to, da je tretja država spis v zadevi pridobila ob očitni kršitvi temeljnih pravic. Če Europol ali Evropski nadzornik za varstvo podatkov skleneta, da obstajajo predhodni znaki, da so taki podatki nesorazmerni ali da so bili zbrani ob kršitvi temeljnih pravic, jih Europol ne obdela. Do podatkov, ki se obdelajo v skladu s tem odstavkom, lahko Europol dostopa le, če je to potrebno za podporo konkretni kazenski preiskavi v državi članici ali v državah članicah. Ti podatki se izmenjajo le znotraj Unije.;

4. Odstavki 1 do 3a se uporabljajo tudi za osebne podatke v kazenskem spisu, ki ga Europolu zagotovi tretja država v skladu s točkami (a), (b) in (c) člena 25(1) za namene operativne analize v podporo določeni kazenski preiskavi v eni ali več državah članicah, ki jih Europol podpira, če je tretja država podatke pridobila v okviru preiskave kaznivega dejanja v skladu s postopkovnimi zahtevami in zaščitnimi ukrepi na podlagi svojega nacionalnega kazenskega prava. Kadar tretja država Europolu predloži kazenski spis, je o tem obveščen Evropski nadzornik za varstvo podatkov. Europol preveri, da količina osebnih podatkov ni očitno nesorazmerna glede na konkretno preiskavo v državi članici, ki jo podpira, in da ni objektivnih elementov, ki bi kazali na to, da je tretja država spis v zadevi pridobila ob očitni kršitvi temeljnih pravic. Če Europol sklene, da obstajajo predhodni znaki, da so taki podatki nesorazmerni ali da so bili zbrani ob kršitvi temeljnih pravic, jih Europol ne obdela in jih izbriše. Do osebnih podatkov, ki se obdelajo v skladu s tem odstavkom, lahko Europol dostopa le, če je to potrebno za podporo konkretni kazenski preiskavi v eni ali več državah članicah, ki jim je bila nudena podpora. Delijo se lahko samo znotraj Unije ali po potrebi z mednarodnimi organizacijami v skladu s točkama (b) in (c) člena 25(1).

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>101</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka a</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 20 – odstavek 2 a</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2a. V okviru izvajanja namenskih projektov operativne analize iz člena 18(3) lahko države članice brez poseganja v omejitve iz člena 19(2) določijo informacije, do katerih Europol zagotovi neposreden dostop izbranim drugim državam članicam za namene okrepljenega sodelovanja pri konkretnih preiskavah.;

2a. V okviru izvajanja namenskih projektov operativne analize iz člena 18(3) in v skladu s pravili in zaščitnimi ukrepi za obdelavo osebnih podatkov iz te uredbe, lahko države članice brez poseganja v omejitve iz člena 19(2) določijo informacije, do katerih Europol zagotovi neposreden dostop izbranim drugim državam članicam za namene okrepljenega sodelovanja pri konkretnih preiskavah.

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>102</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka c</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 20 – odstavek 5</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Kadar nacionalno pravo omogoča, da osebje Europola predloži dokaze, s katerimi se je seznanilo pri opravljanju svojih dolžnosti ali izvajanju svojih dejavnosti, lahko takšne dokaze v sodnih postopkih v državah članicah predloži le osebje Europola, ki ga je za to pooblastil izvršni direktor.;

5. Kadar nacionalno procesno pravo omogoča, da osebje Europola predloži dokaze, s katerimi se je seznanilo pri opravljanju svojih dolžnosti ali izvajanju svojih dejavnosti, lahko takšne dokaze v kazenskih postopkih v državah članicah predloži le osebje Europola, ki ga je za to pooblastil izvršni direktor.

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>103</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 8</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 20 a – odstavek 2</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Europol dejavno podpira preiskave in pregon, ki jih izvaja EJT, ter z njim sodeluje, zlasti z izmenjavo informacij in zagotavljanjem analitične podpore.

2. Na podlagi zahteve EJT Europol dejavno podpira preiskave in pregon, ki jih izvaja EJT, ter z njim sodeluje, zlasti z izmenjavo informacij in zagotavljanjem analitične podpore ,do trenutka, ko se to odloči za pregon ali kako drugače zaključi zadevo.

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>104</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 8</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 20 a – odstavek 3</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Europol sprejme vse ustrezne ukrepe za zagotovitev, da ima lahko EJT na podlagi sistema javljanja zadetkov posreden dostop do informacij, posredovanih za namene iz točk (a), (b) in (c) člena 18(2). Smiselno se uporablja člen 21, z izjemo odstavka 2.

3. Europol sprejme vse ustrezne ukrepe za zagotovitev, da ima lahko EJT na podlagi sistema javljanja zadetkov posreden dostop do informacij, posredovanih za namene iz točk (a), (b) in (c) člena 18(2). Smiselno se uporablja člen 21, z izjemo odstavkov 2 in 8.

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>105</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 9</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 21 – odstavek 8</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8. Če Europol med obdelovanjem informacij v zvezi s posamezno preiskavo ali določenim projektom odkrije informacije, ki so relevantne za morebitno nezakonito dejavnost, ki vpliva na finančne interese Unije, te informacije na lastno pobudo brez nepotrebnega odlašanja zagotovi OLAF.

8. Če Europol med obdelovanjem informacij v zvezi z določeno preiskavo ali projektom odkrije informacije, ki so relevantne za morebitno nezakonito dejavnost, ki vpliva na finančne interese Unije, te informacije brez nepotrebnega odlašanja zagotovi OLAF.

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>106</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 a (novo)</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 23 – odstavek 7</Article2>

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(9a) v členu 23 se odstavek 7 nadomesti z naslednjim:

7. Nadaljnji prenosi osebnih podatkov, ki jih hrani Europol, s strani držav članic, organov Unije, tretjih držav in mednarodnih organizacij so prepovedani, razen če Europol to predhodno izrecno odobri.

7. Nadaljnji prenosi osebnih podatkov, ki jih hrani Europol, s strani držav članic, organov Unije, tretjih držav, mednarodnih organizacij in zasebnih strank so prepovedani, razen če Europol to predhodno izrecno odobri.

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>107</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 10</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 24 – naslov</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Posredovanje operativnih osebnih podatkov institucijam, organom, uradom in agencijam Unije

Posredovanje osebnih podatkov institucijam, organom, uradom in agencijam Unije

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>108</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 10</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 24 – odstavek 1</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Europol ob upoštevanju vseh nadaljnjih omejitev iz te uredbe, zlasti iz člena 19(2) in (3), ter brez poseganja v člen 67 posreduje operativne osebne podatke drugi instituciji, organu, uradu ali agenciji Unije, samo če so ti podatki potrebni za zakonito opravljanje nalog te druge institucije, organa, urada ali agencije Unije.

1. Europol v skladu s členom 71(2) Uredbe (EU) 2018/1725 in ob upoštevanju vseh nadaljnjih omejitev iz te uredbe, zlasti iz člena 19(2) in (3), ter brez poseganja v člen 67 posreduje osebne podatke drugi instituciji, organu, uradu ali agenciji Unije, samo če so ti osebni podatki potrebni in sorazmerni za zakonito opravljanje nalog te druge institucije, organa, urada ali agencije Unije.

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>109</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 10</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 24 – odstavek 2 – pododstavek 1</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Kadar se operativni osebni podatki posredujejo na zahtevo druge institucije, organa, urada ali agencije Unije, sta tako upravljavec kot prejemnik odgovorna za zakonitost tega posredovanja.

2. Ob zahtevi druge institucije, organa, urada ali agencije Unije za posredovanje osebnih podatkov Europol preveri pristojnost te druge institucije, organa, urada ali agencije Unije. Če se pojavijo dvomi o potrebi po posredovanju osebnih podatkov, Europol od prejemnika zahteva nadaljnje informacije.

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>110</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 10</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 24 – odstavek 2 – pododstavek 3</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Institucija, organ, urad ali agencija Unije, ki prejme osebne podatke, zagotovi, da se lahko potreba po posredovanju operativnih osebnih podatkov naknadno preveri.

Institucija, organ, urad ali agencija Unije, ki prejme osebne podatke, zagotovi, da se lahko potreba po posredovanju osebnih podatkov naknadno preveri.

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>111</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 10</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 24 – odstavek 3</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Institucija, organ, urad ali agencija Unije, ki prejme osebne podatke, obdeluje operativne osebne podatke samo za namene, za katere so bili posredovani.

3. Institucija, organ, urad ali agencija Unije, ki prejme osebne podatke, jih obdeluje samo za namene, za katere so bili posredovani.

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>112</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka -a (novo)</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 25 – odstavek 3</Article2>

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-a) črta se odstavek 3.

3. Europol na svojem spletnem mestu objavi in posodablja seznam sklepov o ustreznosti, sporazumov, upravnih dogovorov in drugih instrumentov, povezanih s prenosom osebnih podatkov v skladu z odstavkom 1.

 

 (32016R0794)

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>113</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka -a a (novo)</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 25 – odstavek 4 a (novo)</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

 

 

(-aa) vstavi se naslednji odstavek 4a:

 

„4a. Če ni sklepa o ustreznosti, lahko Europol prenese osebne podatke tretji državi ali mednarodni organizaciji, če:

 

(a) so ustrezni zaščitni ukrepi v zvezi z varstvom osebnih podatkov določeni v pravno zavezujočem aktu ali

 

(b) je Europol ocenil vse okoliščine v zvezi s prenosom osebnih podatkov in ugotovil, da obstajajo ustrezni zaščitni ukrepi v zvezi z varstvom osebnih podatkov.

Europol obvesti Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o vrstah prenosov iz točke (b) odstavka 1. Kadar prenos temelji na točki (b) tega odstavka, se dokumentira, pri čemer mora biti dokumentacija na zahtevo na voljo Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov. Dokumentacija vključuje datum in uro prenosa ter informacije o pristojnem organu prejemniku, o utemeljitvi prenosa in o prenesenih osebnih podatkih.“

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>114</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka a</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 25 – odstavek 5</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Z odstopanjem od odstavka 1 lahko izvršni direktor dovoli prenos ali kategorije prenosov osebnih podatkov tretjim državam ali mednarodnim organizacijam za vsak primer posebej, če je prenos, vključno s povezanimi prenosi:;

Z odstopanjem od odstavka 1 lahko izvršni direktor izjemoma dovoli prenos ali kategorijo prenosov osebnih podatkov tretjim državam ali mednarodnim organizacijam za vsak primer posebej, če je prenos, vključno s povezanimi prenosi:

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>115</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka b – uvodni del</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 25 – odstavek 8</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) v odstavku 8 se nadomesti naslednji stavek:

(b) odstavek 8 se nadomesti z naslednjim:

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>116</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 – točka b</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 25 – odstavek 8</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar prenos temelji na odstavku 5, se dokumentira, pri čemer mora biti dokumentacija na voljo Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov, če ta tako zahteva. Dokumentacija vključuje datum in uro prenosa ter informacije o pristojnem organu prejemniku, o utemeljitvi prenosa in o prenesenih operativnih osebnih podatkih.

Kadar prenos temelji na odstavku 4a ali 5, se dokumentira, pri čemer mora biti dokumentacija na voljo Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov, če ta tako zahteva. Dokumentacija vključuje datum in uro prenosa ter informacije o pristojnem organu prejemniku, o utemeljitvi prenosa in o prenesenih operativnih osebnih podatkih.

 

Z odstopanjem od odstavka 1 lahko izvršni direktor izjemoma dovoli prenos ali kategorije prenosov osebnih podatkov tretjim državam ali mednarodnim organizacijam za vsak primer posebej, če je prenos, vključno s povezanimi prenosi:

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>117</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 – točka a</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 26 – odstavek 2</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Europol lahko prejme osebne podatke neposredno od zasebnih strank in te osebne podatke obdela v skladu s členom 18, da bi identificiral vse zadevne nacionalne enote iz točke (a) odstavka 1. Osebne podatke in vse relevantne rezultate obdelave teh podatkov, potrebne za določitev pristojnosti, nemudoma posreduje zadevnim nacionalnim enotam. Osebne podatke in relevantne rezultate obdelave teh podatkov, potrebne za določitev pristojnosti, lahko v skladu s členom 25 posreduje zadevnim kontaktnim točkam ter organom iz točk (b) in (c) odstavka 1. Ko je Europol identificiral in posredoval relevantne osebne podatke vsem zadevnim nacionalnim enotam ali če ni mogoče identificirati nadaljnjih zadevnih nacionalnih enot, zadevne podatke izbriše, razen če nacionalna enota, kontaktna točka ali zadevni organ v štirih mesecih po prenosu osebnih podatkov te podatke ponovno predloži Europolu v skladu s členom 19(1).

2. Če Europol prejme osebne podatke neposredno od zasebnih strank, lahko te osebne podatke obdela v skladu s členom 18, da bi identificiral zadevne nacionalne enote iz točke (a) odstavka 1. Osebne podatke in vse relevantne rezultate obdelave teh podatkov, potrebne za določitev pristojnosti, nemudoma posreduje zadevnim nacionalnim enotam. Osebne podatke in relevantne rezultate obdelave teh podatkov, potrebne za določitev pristojnosti, lahko v skladu s členom 25 posreduje zadevnim kontaktnim točkam ter organom iz točk (b) in (c) odstavka 1. Ko je Europol identificiral in posredoval relevantne osebne podatke vsem zadevnim nacionalnim enotam ali če ni mogoče identificirati nadaljnjih zadevnih nacionalnih enot, zadevne podatke izbriše, razen če nacionalna enota, kontaktna točka ali zadevni organ v štirih mesecih po posredovanju ali prenosu osebnih podatkov te podatke ponovno predloži Europolu v skladu s členom 19(1).

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>118</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 – točka b</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 26 – odstavek 4</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Če Europol prejme osebne podatke od zasebne stranke v tretji državi, lahko te podatke posreduje le državi članici ali pa zadevni tretji državi, s katero je bil sklenjen sporazum na podlagi člena 23 Sklepa 2009/371/PNZ ali na podlagi člena 218 PDEU ali za katero velja sklep o ustreznosti iz točke (a) člena 25(1) te uredbe. Če so izpolnjeni pogoji iz odstavkov 5 in 6 člena 25, lahko Europol rezultate svoje analize in preverjanja takih podatkov prenese zadevni tretji državi.

4. Če Europol prejme osebne podatke od zasebne stranke v tretji državi, lahko te podatke in rezultate svoje analize in preverjanj posreduje le državi članici ali zadevni tretji državi, s katero je bil sklenjen sporazum na podlagi člena 23 Sklepa 2009/371/PNZ ali na podlagi člena 218 PDEU ali za katero velja sklep o ustreznosti iz točke (a) člena 25(1) te uredbe. Če so izpolnjeni pogoji iz odstavkov 5 in 6 člena 25, lahko Europol rezultate svoje analize in preverjanja takih podatkov prenese zadevni tretji državi.

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>119</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 – točka c</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 26 – odstavek 5 – uvodni del</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Europol lahko, kadar je to nujno potrebno, osebne podatke posreduje ali prenese zasebnim strankam za vsak primer posebej ter ob upoštevanju morebitnih omejitev na podlagi člena 19(2) ali (3) in brez poseganja v člen 67, kadar:

5. Europol osebnih podatkov ne sme posredovati ali prenesti zasebnim strankam, razen če je za vsak primer posebej to nujno potrebno in sorazmerno ter ob upoštevanju morebitnih omejitev na podlagi člena 19(2) ali (3) in brez poseganja v člen 67, kadar:

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>120</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 – točka c</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 26 – odstavek 5 – točka c</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) je posredovanje ali prenos javno dostopnih osebnih podatkov nujno potreben za opravljanje naloge iz točke (m) člena 4(1) in sta izpolnjena naslednja pogoja:

(Ne zadeva slovenske različice.) 

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>121</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 – točka c</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 26 – odstavek 6 – pododstavek 1 – točka d</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) v posameznih primerih potreben za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj, za katera je pristojen Europol, ali

(d) v posameznih primerih potreben za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona določenega kaznivega dejanja, za katerega je pristojen Europol, ali

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>122</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 – točka c</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 26 – odstavek 6 – pododstavek 2</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če izvršni direktor ugotovi, da temeljne pravice in svoboščine zadevnega posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, prevladajo nad javnim interesom za prenos iz točk (d) in (e), se osebni podatki ne prenesejo.

Evropski nadzornik za varstvo podatkov se nemudoma obvesti o prenosu. Če izvršni direktor ugotovi, da temeljne pravice in svoboščine zadevnega posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, prevladajo nad javnim interesom za prenos iz točk (d) in (e), se osebni podatki ne prenesejo.

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>123</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 – točka c</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 26 – odstavek 6 – pododstavek 3</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Prenosi niso sistematični, obsežni ali strukturni.“;

črtano

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>124</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 – točka d</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 26 – odstavek 6 – pododstavek -6 a (novo)</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) vstavita se naslednja odstavka 6a in 6b:

(d) vstavijo se naslednji odstavki -6a, 6a in 6b:

 

„-6a. Brez poseganja v druge pravne akte Unije posredovanja ali prenosi osebnih podatkov iz odstavkov 5 in 6 tega člena ne smejo biti sistematični, obsežni ali strukturni.“

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>125</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 – točka d</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2016/794</DocAmend2>

<Article2>Člen 26 – odstavek 6 a – pododstavek 1</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6a. Europol lahko države članice prek njihovih nacionalnih enot zaprosi, da v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo pridobijo osebne podatke od zasebnih strank, ki imajo sedež ali zakonitega zastopnika na njihovem ozemlju, da bi se ti podatki posredovali Europolu, pod pogojem, da