Betänkande - A9-0290/2021Betänkande
A9-0290/2021

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/794 vad gäller Europols samarbete med privata parter, Europols behandling av personuppgifter till stöd för brottsutredningar och Europols roll inom forskning och innovation

15.10.2021 - (COM(2020)0796 – C9-0401/2020 – 2020/0349(COD)) - ***I

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Föredragande: Javier Zarzalejos


Förfarande : 2020/0349(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A9-0290/2021

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/794 vad gäller Europols samarbete med privata parter, Europols behandling av personuppgifter till stöd för brottsutredningar och Europols roll inom forskning och innovation

(COM(2020)0796 – C9-0401/2020 – 2020/0349(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2020)0796),

 med beaktande av artiklarna 294.2 och 88 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C9-0401/2020),

 med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

 med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A9-0000/2021).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


Ändringsförslag  1

 

Förslag till förordning

Skäl 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Europa står inför ett föränderligt säkerhetslandskap, med nya och alltmer komplexa säkerhetshot. Brottslingar och terrorister utnyttjar de fördelar som den digitala omvandlingen och den nya tekniken medför, inbegripet sammankoppling och utplåning av gränserna mellan den fysiska och den digitala världen. Covid-19-krisen har förvärrat detta, eftersom brottslingar snabbt har gripit möjligheterna att utnyttja krisen genom att anpassa sina arbetsmetoder eller utveckla ny brottsverksamhet. Terrorism förblir ett betydande hot mot unionens och dess medborgares frihet och levnadssätt.

(2) Europa står inför ett föränderligt säkerhetslandskap, med nya och alltmer komplexa säkerhetshot. Brottslingar och terrorister utnyttjar de förmågor som den digitala omvandlingen och den nya tekniken medför, inbegripet sammankoppling och utplåning av gränserna mellan den fysiska och den digitala världen samt möjligheten att dölja deras brott eller identiteter genom användning av alltmer sofistikerade tekniker. Brottslingar har visat prov på förmåga att anpassa sina arbetsmetoder eller utveckla ny brottsverksamhet i kristider, inbegripet genom att utnyttja verktyg som möjliggjorts av tekniken för att mångfaldiga och utvidga omfattningen och vidden av den brottsverksamhet de ägnar sig åt. Terrorism förblir ett betydande hot mot unionens och dess medborgares frihet och levnadssätt.

Ändringsförslag  2

 

Förslag till förordning

Skäl 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Hoten sprids över gränserna, underlättar en rad olika brottsformer och tar sig uttryck i multikriminella brottsorganisationer som ägnar sig åt många olika typer av brottslig verksamhet. Eftersom åtgärder på nationell nivå inte räcker till för att hantera dessa gränsöverskridande säkerhetsutmaningar har medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter i allt högre grad utnyttjat det stöd och den sakkunskap som Europol erbjuder för att bekämpa allvarlig brottslighet och terrorism. Sedan förordning (EU) 2016/794 började tillämpas har den operativa betydelsen av Europols uppgifter förändrats avsevärt. Den nya hotmiljön förändrar också det stöd som medlemsstaterna behöver och förväntar sig av Europol för att hålla medborgarna säkra.

(3) Hoten sprids över gränserna, underlättar en rad olika brottsformer och tar sig uttryck i multikriminella brottsorganisationer som ägnar sig åt många olika typer av brottslig verksamhet. Eftersom åtgärder på nationell nivå och gränsöverskridande samarbete inte räcker till för att hantera dessa gränsöverskridande säkerhetsutmaningar har medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter i allt högre grad utnyttjat det stöd och den sakkunskap som Europol erbjuder för att förebygga och bekämpa allvarlig brottslighet och terrorism. Sedan förordning (EU) 2016/794 började tillämpas har den operativa betydelsen av Europols uppgifter ökat avsevärt. Den nya hotmiljön förändrar också omfattningen och den typ av stöd som medlemsstaterna behöver och förväntar sig av Europol för att hålla medborgarna säkra.

Ändringsförslag  3

 

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) De ytterligare uppgifter för Europol som införs genom denna förordning bör göra det möjligt för Europol att bättre stödja de nationella brottsbekämpande myndigheterna, samtidigt som man bevarar medlemsstaternas ansvar på området för den nationella säkerheten, i enlighet med artikel 4.2 i fördraget om Europeiska unionen. Det förstärkta mandatet bör balanseras med hjälp av stärkta skyddsåtgärder i fråga om grundläggande rättigheter samt mer ansvarsskyldighet, ansvar och kontroll, inbegripet parlamentarisk kontroll. För att Europol ska fullgöra sitt mandat bör dess ytterligare befogenheter och uppgifter åtföljas av tillräckliga mänskliga och finansiella resurser.

Ändringsförslag  4

 

Förslag till förordning

Skäl 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Eftersom Europa står inför allt större hot från brottsorganisationer och terroristattacker måste en effektiv brottsbekämpande insats omfatta tillgång till välutbildade, kompatibla särskilda insatsgrupper som är specialiserade på att hantera krissituationer. I unionen samarbetar medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter på grundval av rådets beslut 2008/61753. Europol bör kunna ge stöd till dessa särskilda insatsgrupper, även genom att tillhandahålla operativt, tekniskt och ekonomiskt stöd.

(4) Eftersom Europa står inför allt större hot från brottsorganisationer och terroristattacker måste en effektiv brottsbekämpande insats omfatta tillgång till välutbildade, kompatibla särskilda insatsgrupper som är specialiserade på att hantera krissituationer som orsakas av människor och som utgör ett allvarligt direkt fysiskt hot mot personer, egendom, infrastruktur eller institutioner, särskilt gisslantagning, kapning och liknande händelser. I unionen samarbetar dessa brottsbekämpande enheter i medlemsstaten på grundval av rådets beslut 2008/61753. Europol bör kunna ge stöd till dessa särskilda insatsgrupper, även genom att tillhandahålla operativt, tekniskt och ekonomiskt stöd. Sådant stöd ska alltid utgöra ett komplement till medlemsstaternas insatser för att trygga sina medborgares säkerhet.

__________________

__________________

53 Rådets beslut 2008/617/RIF av den 23 juni 2008 om förbättrat samarbete i krissituationer mellan Europeiska unionens medlemsstaters särskilda insatsgrupper (EUT L 210, 6.8.2008).

53 Rådets beslut 2008/617/RIF av den 23 juni 2008 om förbättrat samarbete i krissituationer mellan Europeiska unionens medlemsstaters särskilda insatsgrupper (EUT L 210, 6.8.2008, s. 73).

Ändringsförslag  5

 

Förslag till förordning

Skäl 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Under de senaste åren har storskaliga it-angrepp riktats mot både offentliga och privata enheter i många jurisdiktioner i och utanför unionen, och påverkat olika sektorer såsom transport, hälso- och sjukvård och finansiella tjänster. It-brottslighet och cybersäkerhet kan inte separeras i en sammankopplad miljö. Förebyggande, utredning och lagföring av sådan verksamhet stöds av samordning och samarbete mellan relevanta aktörer, däribland Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå (Enisa), behöriga myndigheter för säkerhet i nätverks- och informationssystem enligt definitionen i direktiv (EU) 2016/114854, brottsbekämpande myndigheter och privata parter. För att säkerställa ett effektivt samarbete mellan alla relevanta aktörer på unionsnivå och nationell nivå i fråga om it-angrepp och säkerhetshot bör Europol samarbeta med Enisa genom att utbyta information och tillhandahålla analytiskt stöd.

(5) Under de senaste åren har storskaliga it-angrepp, däribland angrepp med ursprung i tredjeländer, riktats mot både offentliga och privata enheter i många jurisdiktioner i och utanför unionen, och påverkat olika sektorer såsom transport, hälso- och sjukvård och finansiella tjänster. Förebyggande, upptäckt, utredning och lagföring av sådan verksamhet stöds av samordning och samarbete mellan relevanta aktörer, däribland Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå (Enisa), behöriga myndigheter för säkerhet i nätverks- och informationssystem enligt definitionen i direktiv (EU) 2016/114854, brottsbekämpande myndigheter och privata parter. För att säkerställa ett effektivt samarbete mellan alla relevanta aktörer på unionsnivå och nationell nivå i fråga om it-angrepp och it-hot bör Europol samarbeta med Enisa inom ramen för sina respektive mandat genom att utbyta information och tillhandahålla analytiskt stöd.

__________________

__________________

54 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen (EUT L 194, 19.7.2016, s. 1).

54 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen (EUT L 194, 19.7.2016, s. 1).

Ändringsförslag  6

 

Förslag till förordning

Skäl 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Högriskbrottslingar spelar en ledande roll i kriminella nätverk och utgör en stor risk för allvarlig brottslighet mot unionens inre säkerhet. För att bekämpa högriskbrottsorganisationer och deras ledande medlemmar bör Europol kunna hjälpa medlemsstaterna att inrikta sina utredningsinsatser på att identifiera dessa personer, deras brottsliga verksamhet och medlemmarna i deras kriminella nätverk.

(6) Högriskbrottslingar spelar en ledande roll i kriminella nätverk och utgör en stor risk för allvarlig brottslighet mot unionens inre säkerhet. För att bekämpa högriskbrottsorganisationer och deras ledande medlemmar bör Europol kunna hjälpa medlemsstaterna att inrikta sina utredningsinsatser på att identifiera dessa personer, deras brottsliga verksamhet och finansiella tillgångar och medlemmarna i deras kriminella nätverk, samt personer som tillhör de nationella politiska och finansiella institutionerna och som är inblandade i brott via korruptionsplaner.

Ändringsförslag  7

 

Förslag till förordning

Skäl 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) De hot som allvarlig brottslighet utgör kräver en samordnad, enhetlig, sektorsövergripande och myndighetsövergripande insats. Europol bör kunna underlätta och stödja sådana underrättelseledda säkerhetsinitiativ som drivs av medlemsstaterna för att identifiera, prioritera och ta itu med allvarliga brottshot, såsom den europeiska sektorsövergripande plattformen mot brottshot. Europol bör kunna tillhandahålla administrativt, logistiskt, ekonomiskt och operativt stöd till sådan verksamhet samt stödja fastställandet av övergripande prioriteringar och genomförandet av övergripande strategiska mål för bekämpning av allvarlig brottslighet.

(7) De hot som allvarlig brottslighet utgör kräver en samordnad, enhetlig, sektorsövergripande och myndighetsövergripande insats. Europol bör kunna underlätta och stödja sådana operativa och strategiska verksamheter som drivs av medlemsstaterna för att identifiera, prioritera och ta itu med allvarliga brottshot, såsom den europeiska sektorsövergripande plattformen mot brottshot. Europol bör kunna tillhandahålla administrativt, logistiskt, ekonomiskt och operativt stöd till sådan verksamhet samt stödja fastställandet av övergripande prioriteringar och genomförandet av övergripande strategiska mål för bekämpning av allvarlig brottslighet.

Ändringsförslag  8

 

Förslag till förordning

Skäl 8

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Schengens informationssystem (SIS), vars funktion på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/18625556, är ett viktigt verktyg för att upprätthålla en hög säkerhetsnivå inom området med frihet, säkerhet och rättvisa. Europol, som är ett nav för informationsutbyte inom unionen, tar emot och lagrar värdefull information från tredjeländer och internationella organisationer om personer som misstänks vara inblandade i brott som omfattas av Europols mandat. Efter samråd med medlemsstaterna bör Europol kunna föra in uppgifter om dessa personer i SIS för att göra dem direkt tillgängliga i realtid för SIS-slutanvändare.

(8) Schengens informationssystem (SIS), vars funktion på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/186255, är ett viktigt verktyg för att upprätthålla en hög säkerhetsnivå inom området med frihet, säkerhet och rättvisa. Europol, som är ett nav för informationsutbyte inom unionen, tar emot och lagrar värdefull information från tredjeländer och internationella organisationer om personer som misstänks vara inblandade i eller som dömts för brott som omfattas av Europols behörighet. Efter samråd med medlemsstaterna bör Europol kunna föra in registreringar om dessa personer i SIS i enlighet med förordning (EU) 2018/1862, förutsatt att de är tredjelandsmedborgare och att informationen har mottagits från ett tredjeland som är föremål för ett kommissionsbeslut om att landet i fråga säkerställer en adekvat dataskyddsnivå, (beslut om adekvat skyddsnivå), från ett tredjeland med vilket unionen har ingått ett internationellt avtal i enlighet med artikel 218 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) vilket inbegriper överföringen av personuppgifter för brottsbekämpande ändamål eller från ett tredjeland med vilket Europol, före ikraftträdandet av förordning (EU) 2016/794, har ingått ett samarbetsavtal som medger utbyte av personuppgifter. Om information tas emot från ett annat tredjeland bör Europol ha rätt att lägga in registreringar i SIS om ett sådant tredjeland har bekräftat informationen eller om den lämnade informationen rör ett terroristbrott eller organiserad brottslighet. Europol bör kunna föra in registreringar i SIS för att göra dem direkt tillgängliga i realtid för SIS-slutanvändare i frontlinjen, såsom gränsvakter eller poliser, som inte har tillgång till Europols informationssystem och Etias bevakningslista, där sådan information också delas. Registreringar i SIS bör läggas in av Europol med full respekt för de grundläggande rättigheterna och bestämmelserna om uppgiftsskydd.

__________________

__________________

55 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1862 av den 28 november 2018 om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete, om ändring och upphävande av rådets beslut 2007/533/RIF och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1986/2006 och kommissionens beslut 2010/261/EU (EUT L 312, 7.12.2018, s. 56).”

55 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1862 av den 28 november 2018 om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete, om ändring och upphävande av rådets beslut 2007/533/RIF och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1986/2006 och kommissionens beslut 2010/261/EU (EUT L 312, 7.12.2018, s. 56).”

56 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1862 av den 28 november 2018 om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete, om ändring och upphävande av rådets beslut 2007/533/RIF och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1986/2006 och kommissionens beslut 2010/261/EU (EUT L 312, 7.12.2018, s. 56).”

 

Ändringsförslag  9

 

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a) Europol har en viktig roll att spela när det gäller att stödja medlemsstaterna i deras kamp mot allvarlig brottslighet och terrorism tack vare sina expertkunskaper och analytiska resurser. För att säkerställa ett bättre samarbete mellan medlemsstaterna och Interpol i enlighet med unionsrätten och internationell rätt bör Europol aktivt övervaka, analysera och bedöma röda registreringar som Interpol offentliggör på begäran av tredjeländer och underrätta medlemsstaterna, Europeiska utrikestjänsten och kommissionen när det finns skälig misstanke om att en registrering har utfärdats i strid med artikel 3 i Interpols stadgar.

Ändringsförslag  10

 

Förslag till förordning

Skäl 9

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Europol har en viktig roll att spela till stöd för den utvärderings- och övervakningsmekanism för kontroll av tillämpningen av Schengenregelverket som inrättades genom rådets förordning (EU) nr 1053/2013. Med tanke på behovet av att stärka unionens inre säkerhet bör Europol bidra med sina expertkunskaper, analyser, rapporter och andra relevanta uppgifter till hela utvärderings- och övervakningsprocessen, från programplanering till besök på plats och uppföljning. Europol bör också bidra till att utveckla och uppdatera utvärderings- och övervakningsverktygen.

(9) Europol har en viktig roll att spela till stöd för den utvärderings- och övervakningsmekanism för kontroll av tillämpningen av Schengenregelverket som inrättades genom rådets förordning (EU) nr 1053/2013. Europol bör därför på begäran bidra med sina expertkunskaper, analyser, rapporter och andra relevanta uppgifter till hela utvärderingsmekanismen för Schengen, från programplanering till besök på plats och uppföljning. Europol bör också bidra till att utveckla och uppdatera utvärderings- och övervakningsverktygen.

Ändringsförslag  11

 

Förslag till förordning

Skäl 10

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Riskbedömningar är ett viktigt inslag i framtidsanalysen för att förutse nya tendenser och ta itu med nya hot inom allvarlig brottslighet och terrorism. För att hjälpa kommissionen och medlemsstaterna att genomföra ändamålsenliga riskbedömningar bör Europol tillhandahålla hotbedömningsanalyser på grundval av den information byrån innehar om kriminella företeelser och tendenser, utan att det påverkar EU-rättsliga bestämmelser om riskhantering på tullområdet.

(10) Riskbedömningar gör det lättare att förutse nya tendenser och hot inom allvarlig brottslighet och terrorism. Europol bör tillhandahålla hotbedömningsanalyser till medlemsstaterna på grundval av den information byrån innehar om kriminella företeelser och tendenser, utan att det påverkar unionsrättsliga bestämmelser om riskhantering på tullområdet.

Ändringsförslag  12

 

Förslag till förordning

Skäl 11

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) För att hjälpa EU:s finansiering av säkerhetsforskning att utveckla sin fulla potential och tillgodose de brottsbekämpande myndigheternas behov bör Europol bistå kommissionen med att identifiera centrala forskningsteman och utarbeta och genomföra de unionsramprogram för forskning och innovation som är relevanta för Europols mål. När Europol bistår kommissionen med att identifiera centrala forskningsteman och utarbeta och genomföra ett unionsramprogram bör byrån inte få finansiering från det programmet i enlighet med principen om intressekonflikter.

(11) För att hjälpa EU:s finansiering av säkerhetsforskning att utveckla sin fulla potential och tillgodose de brottsbekämpande myndigheternas behov bör Europol bistå kommissionen med att identifiera centrala forskningsteman och utarbeta och genomföra de unionsramprogram för forskning och innovation som är relevanta för Europols mål. För att undvika eventuella intressekonflikter bör Europol inte få finansiering från unionsramprogram där Europol spelar en aktiv roll i utformningen eller genomförandet.

Ändringsförslag  13

 

Förslag till förordning

Skäl 12

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) Det är möjligt för unionen och medlemsstaterna att anta restriktiva åtgärder avseende utländska direktinvesteringar av hänsyn till säkerhet eller allmän ordning. I detta syfte fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/45257 en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i unionen vilken ger medlemsstaterna och kommissionen möjlighet att hantera risker mot säkerheten eller den allmänna ordningen på ett heltäckande sätt. Som ett led i bedömningen av förväntade konsekvenser för säkerheten eller den allmänna ordningen bör Europol stödja granskningen av särskilda fall av utländska direktinvesteringar i unionen som avser företag som tillhandahåller teknik som används eller håller på att utvecklas av Europol eller medlemsstaterna för att förebygga och utreda brott.

(12) Det är möjligt för unionen och medlemsstaterna att anta restriktiva åtgärder avseende utländska direktinvesteringar av hänsyn till säkerhet eller allmän ordning. I detta syfte fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/45257 en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i unionen vilken ger medlemsstaterna och kommissionen möjlighet att hantera risker mot säkerheten eller den allmänna ordningen på ett heltäckande sätt. Utländska direkta investeringar i ny teknik förtjänar särskild uppmärksamhet eftersom de kan få långtgående konsekvenser för säkerheten och den allmänna ordningen, särskilt när sådan teknik används av brottsbekämpande myndigheter. Med tanke på dess roll i övervakningen av ny teknik och dess aktiva deltagande i att ta fram nya sätt att använda denna teknik för brottsbekämpningssyften, särskilt genom dess innovationslabb och innovationsnav, har Europol omfattande kunskap om de möjligheter som sådan teknik innebär samt riskerna med användningen av den. Europol bör därför stödja medlemsstaterna och kommissionen i granskningen av utländska direktinvesteringar i unionen som avser företag som tillhandahåller teknik, däribland programvara som används av Europol eller medlemsstaterna för att förebygga och utreda brott, som omfattas av Europols mål eller kritisk teknik som skulle kunna användas för att underlätta terrorism. I detta sammanhang bör Europols expertis vara till stöd för bedömningen av de utländska direktinvesteringarna och de tillhörande säkerhetsriskerna. Det bör särskilt beaktas huruvida den utländska investeraren redan har varit inblandad i verksamhet som påverkar säkerheten i en medlemsstat, huruvida det föreligger en allvarlig risk för att den utländska investeraren bedriver olaglig eller brottslig verksamhet, eller huruvida den utländska investeraren direkt eller indirekt kontrolleras av ett tredjelands regering, även genom bidrag.

__________________

__________________

57 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/452 av den 19 mars 2019 om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i unionen (EUT L 79I , 21.3.2019, s. 1).

57 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/452 av den 19 mars 2019 om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i unionen (EUT L 79I , 21.3.2019, s. 1).

Ändringsförslag  14

 

Förslag till förordning

Skäl 14

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) Ett av Europols mål är att stödja och stärka medlemsstaternas behöriga myndigheters insatser samt deras ömsesidiga samarbete för att förebygga och bekämpa sådana former av brottslighet som skadar ett gemensamt intresse som omfattas av unionens politik. För att stärka detta stöd bör Europol kunna göra en framställan om att de behöriga myndigheterna i en medlemsstat inleder, genomför eller samordnar en utredning av ett brott som skadar ett gemensamt intresse som omfattas av unionens politik, även när det berörda brottet inte har ett gränsöverskridande inslag. Europol bör informera Eurojust om sådana framställningar.

(14) Ett av Europols mål är att stödja och stärka medlemsstaternas behöriga myndigheters insatser samt deras ömsesidiga samarbete för att förebygga och bekämpa sådana former av brottslighet som skadar ett gemensamt intresse som omfattas av unionens politik. För att stärka detta stöd bör Europol kunna göra en framställan om att de behöriga myndigheterna i en medlemsstat inleder, genomför eller samordnar en utredning av ett brott som skadar ett gemensamt intresse som omfattas av unionens politik, även när det berörda brottet inte har ett gränsöverskridande inslag. Europol bör informera Eurojust och, där så är relevant, Europeiska åklagarmyndigheten om sådana framställningar.

Ändringsförslag  15

 

Förslag till förordning

Skäl 15

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) Genom att offentliggöra identiteten på och vissa personuppgifter om misstänkta eller dömda personer som är efterlysta på grundval av ett rättsligt beslut i en medlemsstat ökar möjligheterna att lokalisera och gripa sådana personer. För att stödja medlemsstaterna i denna uppgift bör Europol på sin webbplats kunna offentliggöra information om Europas mest eftersökta personer på flykt, när det gäller brott som omfattas av Europols behörighet, och göra det lättare för allmänheten att lämna information om dessa personer.

(15) Genom att offentliggöra identiteten på och vissa personuppgifter om misstänkta eller dömda personer som är efterlysta på grundval av ett rättsligt beslut i en medlemsstat ökar möjligheterna att lokalisera och gripa sådana personer. För att stödja medlemsstaterna i denna uppgift bör Europol på sin webbplats kunna offentliggöra information om Europas mest eftersökta personer på flykt, när det gäller brott som omfattas av Europols behörighet, och göra det lättare för allmänheten att lämna information om dessa personer till Europol eller de behöriga nationella myndigheterna.

Ändringsförslag  16

 

Förslag till förordning

Skäl 16

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) För att säkerställa att Europols behandling av personuppgifter begränsas till de kategorier av registrerade vars uppgifter får behandlas enligt denna förordning bör Europol kunna kontrollera om personuppgifter som mottagits i samband med förebyggande och bekämpning av brott som omfattas av Europols mål motsvarar en av dessa kategorier av registrerade. För detta ändamål bör Europol ha möjlighet att utföra en förhandsanalys av mottagna personuppgifter med det enda syftet att fastställa om sådana uppgifter omfattas av dessa kategorier av registrerade. För detta ändamål bör Europol ha möjlighet att filtrera uppgifterna genom att kontrollera dem mot uppgifter byrån redan innehar. En sådan förhandsanalys bör äga rum före Europols uppgiftsbehandling för samkörning, strategisk analys, operativ analys eller informationsutbyte. Om förhandsanalysen visar att personuppgifter inte omfattas av de kategorier av registrerade vars uppgifter får behandlas enligt denna förordning bör Europol radera uppgifterna.

(16) För att säkerställa att Europols behandling av personuppgifter begränsas till de kategorier av registrerade vars uppgifter får behandlas enligt denna förordning bör Europol kunna kontrollera om personuppgifter som mottagits i samband med förebyggande och bekämpning av brott som omfattas av Europols mål motsvarar en av dessa kategorier av registrerade. För detta ändamål bör Europol ha möjlighet att utföra en förhandsanalys av mottagna personuppgifter med det enda syftet att fastställa om sådana uppgifter omfattas av dessa kategorier av registrerade, genom att kontrollera uppgifterna mot uppgifter byrån redan innehar, och inte göra fler analyser av uppgifterna i jakt på ytterligare kopplingar i detta skede. En sådan förhandsanalys bör äga rum före, och skilt från, Europols uppgiftsbehandling för samkörning, strategisk analys, operativ analys eller informationsutbyte och efter att Europol har fastställt att uppgifterna är relevanta och nödvändiga för fullgörandet av byråns arbetsuppgifter.

Ändringsförslag  17

 

Förslag till förordning

Skäl 16a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16a) Som en följd av den nya tillgängliga informationen när det gäller utredningar, till exempel med avseende på ytterligare misstänkta, kan kategoriseringen av personuppgifter i ett visst dataset ändras över tid. Europol bör därför i undantagsfall ges möjlighet att behandla personuppgifter för att fastställa kategorierna av registrerade under en period på högst ett år. Europol bör kunna förlänga den maximala behandlingsperioden i vederbörligen motiverade fall, förutsatt att en sådan förlängning är nödvändig och proportionell. Europeiska datatillsynsmannen bör underrättas om förlängningen. Om behandlingen av personuppgifter för att fastställa kategorierna av registrerade inte längre är nödvändig och motiverad, samt under alla omständigheter när den maximala behandlingsperioden har löpt ut, bör Europol radera de relevanta uppgifterna.

Ändringsförslag  18

 

Förslag till förordning

Skäl 17

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17) Uppgifter som samlas in i samband med brottsutredningar har ökat i omfattning och blivit mer komplexa. Medlemsstaterna lämnar stora och komplexa dataset till Europol och begär att byrån ska göra en operativ analys för att upptäcka kopplingar till andra brott och brottslingar i andra medlemsstater och utanför unionen. Medlemsstaterna kan inte upptäcka sådana gränsöverskridande kopplingar genom sina egna analyser av uppgifterna. Europol bör kunna stödja medlemsstaternas brottsutredningar genom att behandla stora och komplexa dataset för att upptäcka sådana gränsöverskridande kopplingar när de strikta kraven i denna förordning är uppfyllda. När det är nödvändigt för att effektivt stödja en specifik brottsutredning i en medlemsstat bör Europol ha möjlighet att behandla sådana dataset som de nationella myndigheterna förvärvat i samband med den brottsutredningen i enlighet med de processuella krav och skyddsåtgärder som är tillämpliga enligt nationell straffrätt och vilka sedan lämnats till Europol. När en medlemsstat tillhandahåller Europol en utredningsakt och begär Europols stöd för en specifik brottsutredning, bör Europol ha möjlighet att behandla alla uppgifter i den akten så länge som byrån stöder den specifika brottsutredningen. Europol bör också ha möjlighet att behandla personuppgifter som är nödvändiga för dess stöd till en specifik brottsutredning i en medlemsstat om uppgifterna kommer från ett tredjeland, förutsatt att tredjelandet är föremål för ett kommissionsbeslut om att landet i fråga säkerställer en adekvat dataskyddsnivå (nedan kallat beslut om adekvat skyddsnivå) eller, om något sådant beslut inte föreligger, på grundval av ett internationellt avtal som unionen har ingått i enlighet med artikel 218 i EUF-fördraget eller ett samarbetsavtal som medger utbyte av personuppgifter, vilket har ingåtts mellan Europol och detta tredjeland före ikraftträdandet av förordning (EU) 2016/794, och förutsatt att tredjelandet förvärvade uppgifterna i samband med en brottsutredning i enlighet med processuella krav och skyddsåtgärder som är tillämpliga enligt nationell straffrätt.

(17) Uppgifter som samlas in i samband med brottsutredningar har ökat i omfattning och blivit mer komplexa. Medlemsstaterna lämnar stora och komplexa dataset till Europol och begär att byrån ska göra en operativ analys för att upptäcka kopplingar till andra brott och brottslingar i andra medlemsstater och utanför unionen. Medlemsstaterna kan upptäcka sådana gränsöverskridande kopplingar mindre effektivt genom sina egna analyser av uppgifterna. Europol bör därför kunna stödja medlemsstaternas brottsutredningar genom att behandla stora och komplexa dataset för att upptäcka sådana gränsöverskridande kopplingar när de strikta kraven och skyddsåtgärderna i denna förordning är uppfyllda. När det är nödvändigt för att effektivt stödja en specifik brottsutredning i en medlemsstat, eller när en medlemsstat eller ett unionsorgan efterfrågar en strategisk analys inom ramen för Europols mandat, bör Europol ha möjlighet att behandla sådana dataset som de nationella myndigheterna förvärvat i samband med den brottsutredningen i enlighet med de processuella krav och skyddsåtgärder som är tillämpliga enligt nationell straffrätt och vilka sedan lämnats till Europol. När en medlemsstat, Europeiska åklagarmyndigheten eller Eurojust tillhandahåller Europol en utredningsakt och begär Europols stöd för en specifik brottsutredning inom ramen för Europols mandat genom att tillhandahålla operativ analys bör Europol ha möjlighet att behandla alla uppgifter i den akten så länge som byrån stöder den specifika brottsutredningen.

Ändringsförslag  19

 

Förslag till förordning

Skäl 18

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18) För att säkerställa att all uppgiftsbehandling är nödvändig och proportionell bör medlemsstaterna säkerställa överensstämmelse med nationell rätt och unionsrätten när de lämnar in en utredningsakt till Europol. Europol bör kontrollera om det för att stödja en specifik brottsutredning är nödvändigt och proportionellt att behandla personuppgifter som kanske inte ingår i de kategorier av registrerade vars uppgifter i allmänhet får behandlas enligt bilaga II till förordning (EU) 2016/794. Europol bör dokumentera denna bedömning. Europol bör lagra sådana uppgifter funktionellt åtskilda från andra uppgifter och bör endast behandla dem om det är nödvändigt för att stödja den specifika brottsutredningen, t.ex. i händelse av en ny ledtråd.

(18) För att säkerställa att alla eventuella personuppgifter som behandlas av Europol är nödvändiga och proportionella bör medlemsstaterna säkerställa överensstämmelse med nationell rätt och unionsrätten när de till Europol lämnar in en utredningsakt som innehåller personuppgifter, inbegripet ett rättsligt förhandsgodkännande när så krävs. Med tanke på att Europeiska unionens domstol (domstolen) anser att tillgång till personuppgifter i syfte att lagra eller använda dem påverkar den grundläggande rätten till respekt för privatlivet som garanteras i artikel 7 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (stadgan), bör Europol kontrollera om det för att stödja en specifik brottsutredning är nödvändigt och proportionellt att behandla personuppgifter som kanske inte ingår i de kategorier av registrerade vars uppgifter i allmänhet får behandlas enligt bilaga II till förordning (EU) 2016/794. Europol bör dokumentera denna bedömning. Europol bör lagra sådana uppgifter funktionellt åtskilda från andra uppgifter och bör endast behandla dem om det är nödvändigt för att stödja den specifika brottsutredningen, t.ex. i händelse av en ny ledtråd.

Ändringsförslag  20

 

Förslag till förordning

Skäl 18a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18a) Europol bör också ha möjlighet att behandla personuppgifter som är absolut nödvändiga för dess stöd till en specifik brottsutredning i en medlemsstat om uppgifterna kommer från ett tredjeland, förutsatt att tredjelandet är föremål för ett kommissionsbeslut om att landet i fråga säkerställer en adekvat dataskyddsnivå, ett internationellt avtal som unionen har ingått i enlighet med artikel 218 i EUF-fördraget vilket inbegriper överföringen av personuppgifter för brottsbekämpande ändamål eller ett samarbetsavtal som medger utbyte av personuppgifter, vilket har ingåtts mellan Europol och detta tredjeland före ikraftträdandet av förordning (EU) 2016/794, och förutsatt att tredjelandet förvärvade uppgifterna i samband med en brottsutredning i enlighet med processuella krav och skyddsåtgärder som är förenliga med internationell människorättslagstiftning. Om en utredningsakt tillhandahålls Europol av ett tredjeland bör Europol kontrollera att mängden personuppgifter inte är oproportionell i förhållande till den specifika utredning i en medlemsstat som Europol stöder, och att det inte finns några objektiva omständigheter som tyder på att tredjelandet har erhållit akten i uppenbar strid med de grundläggande rättigheterna. Om Europol drar slutsatsen att dessa villkor inte uppfylls bör den inte behandla uppgifterna. Europeiska datatillsynsmannen bör informeras om behandlingen och tillhandahållas utredningsakten, motiveringen till att Europol behöver utföra behandlingen samt en allmän beskrivning av kategorierna av uppgifter.

Ändringsförslag  21

 

Förslag till förordning

Skäl 19

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19) För att säkerställa att en medlemsstat kan använda Europols analytiska rapporter som en del av rättsliga förfaranden efter en brottsutredning bör Europol ha möjlighet att lagra den tillhörande utredningsakten på begäran av den medlemsstaten för att säkerställa att kriminalunderrättelseprocessen är sanningsenlig, tillförlitlig och spårbar. Europol bör lagra sådana uppgifter separat och endast så länge som de rättsliga förfarandena i samband med den brottsutredningen pågår i medlemsstaten. Det är nödvändigt att säkerställa tillgång för behöriga rättsliga myndigheter och rätten till försvar, i synnerhet rätten för misstänkta eller tilltalade eller deras advokater att få tillgång till material i ärendet.

(19) För att säkerställa att en medlemsstat kan använda Europols analytiska rapporter som en del av rättsliga förfaranden efter en brottsutredning bör Europol ha möjlighet att lagra den tillhörande utredningsakten på begäran av den medlemsstaten, Europeiska åklagarmyndigheten eller Eurojust till dess att det rättsliga förfarandet har slutförts för att säkerställa att kriminalunderrättelseprocessen är sanningsenlig, tillförlitlig och spårbar. Europol bör lagra sådana uppgifter separat och endast så länge som de rättsliga förfarandena i samband med den brottsutredningen pågår i medlemsstaten. Det är nödvändigt att säkerställa tillgång för behöriga rättsliga myndigheter och rätten till försvar, i synnerhet rätten för misstänkta eller tilltalade eller deras advokater att få tillgång till material i ärendet. Europol bör därför registrera all bevisning och de metoder med vilka den har tagits fram eller förvärvats av Europol för att göra det möjligt för försvaret att effektivt granska bevisningen.

Ändringsförslag  22

 

Förslag till förordning

Skäl 20

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20) Gränsöverskridande fall av allvarlig brottslighet eller terrorism kräver ett nära samarbete mellan de berörda medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter. Europol tillhandahåller verktyg för att stödja sådant samarbete i utredningar, i synnerhet genom informationsutbyte. För att ytterligare stärka detta samarbete i specifika utredningar genom gemensamma operativa analyser bör medlemsstaterna ha möjlighet att ge andra medlemsstater direkt åtkomst till den information de lämnat till Europol, utan att det påverkar eventuella begränsningar de angivit för åtkomst till denna information. All behandling av personuppgifter som utförs av medlemsstaterna i en gemensam operativ analys bör ske i enlighet med de regler och skyddsåtgärder som fastställs i denna förordning.

(20) Gränsöverskridande fall av allvarlig brottslighet eller terrorism kräver ett nära samarbete mellan de berörda medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter. Europol tillhandahåller verktyg för att stödja sådant samarbete i utredningar, i synnerhet genom informationsutbyte. För att ytterligare stärka detta samarbete i specifika utredningar genom gemensamma operativa analyser bör medlemsstaterna ha möjlighet att ge andra medlemsstater direkt åtkomst till den information de lämnat till Europol, utan att det påverkar eventuella allmänna eller specifika begränsningar de angivit för åtkomst till denna information. All behandling av personuppgifter som utförs av medlemsstaterna i en gemensam operativ analys bör ske i enlighet med bestämmelserna om personuppgifter i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/6801a samt de skyddsåtgärder som fastställs i denna förordning.

 

___________________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF (EUT L 119, 4.5.2016, s. 89).

Ändringsförslag  23

 

Förslag till förordning

Skäl 21

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21) Europol ger operativt stöd till brottsutredningar som utförs av medlemsstaternas behöriga myndigheter, särskilt genom att tillhandahålla operativ och kriminalteknisk analys. Medlemsstaterna bör kunna göra resultaten av denna verksamhet tillgängliga för sina relevanta andra myndigheter, inbegripet åklagare och brottmålsdomstolar, genom hela brottmålsförfarandets livscykel. I detta syfte bör Europols personal ges möjlighet att avlägga vittnesmål i straffrättsliga förfaranden om sådant som de fått kännedom om under tjänsteutövningen eller inom ramen för verksamheten, utan att det påverkar tillämpliga användningsbegränsningar och nationell straffprocessrätt.

(21) Europol ger operativt stöd till brottsutredningar som utförs av medlemsstaternas behöriga myndigheter, inbegripet genom att tillhandahålla operativ och kriminalteknisk analys. Medlemsstaterna bör kunna göra resultaten av denna verksamhet tillgängliga för sina relevanta andra myndigheter, inbegripet åklagare och brottmålsdomstolar samt försvarsadvokater, genom hela brottmålsförfarandets livscykel. I detta syfte bör Europols personal som har godkänts av den verkställande direktören ges möjlighet att avlägga vittnesmål i straffrättsliga förfaranden om sådant som de fått kännedom om under tjänsteutövningen eller inom ramen för verksamheten, utan att det påverkar tillämpliga användningsbegränsningar och nationell processrätt.

Ändringsförslag  24

 

Förslag till förordning

Skäl 22

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22) Europol och Europeiska åklagarmyndigheten, som inrättades genom rådets förordning (EU) 2017/193958, bör införa nödvändiga arrangemang för att optimera sitt operativa samarbete, med vederbörlig hänsyn till deras respektive uppgifter och mandat. Europol bör ha ett nära samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten och aktivt stödja Europeiska åklagarmyndighetens utredningar och lagföring på dess begäran, även genom att tillhandahålla analytiskt stöd och utbyta relevant information samt samarbeta med myndigheten, från den tidpunkt då ett misstänkt brott rapporteras till Europeiska åklagarmyndigheten fram till den tidpunkt då myndigheten avgör om den ska lagföra eller på annat sätt avsluta ärendet. Europol bör utan onödigt dröjsmål rapportera till Europeiska åklagarmyndigheten alla brottsliga handlingar avseende vilka Europeiska åklagarmyndigheten skulle kunna utöva sin behörighet. För att stärka det operativa samarbetet mellan Europol och Europeiska åklagarmyndigheten bör Europol göra det möjligt för Europeiska åklagarmyndigheten att få åtkomst, på grundval av ett system med träff/icke träff, till uppgifter som är tillgängliga vid Europol, i enlighet med de skyddsåtgärder och dataskyddsgarantier som föreskrivs i denna förordning. De regler om överföring till unionsorgan som fastställs i denna förordning bör tillämpas på Europols samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten. Europol bör också ha möjlighet att stödja Europeiska åklagarmyndighetens brottsutredningar med analys av stora och komplexa dataset.

(22) Europol och Europeiska åklagarmyndigheten, som inrättades genom rådets förordning (EU) 2017/193958, bör ingå samarbetsavtal som fastställer processen för deras samarbete och tar vederbörlig hänsyn till deras respektive uppgifter och mandat. Europol bör ha ett nära samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten och aktivt stödja Europeiska åklagarmyndighetens utredningar på dess begäran, även genom att tillhandahålla analytiskt stöd och utbyta relevant information samt samarbeta med myndigheten, från den tidpunkt då ett misstänkt brott rapporteras till Europeiska åklagarmyndigheten fram till den tidpunkt då myndigheten avgör om den ska lagföra eller på annat sätt avsluta ärendet. Europol bör utan onödigt dröjsmål rapportera till Europeiska åklagarmyndigheten alla brottsliga handlingar avseende vilka Europeiska åklagarmyndigheten skulle kunna utöva sin behörighet. För att stärka det operativa samarbetet mellan Europol och Europeiska åklagarmyndigheten bör Europol göra det möjligt för Europeiska åklagarmyndigheten att få åtkomst, på grundval av ett system med träff/icke träff, till uppgifter som tillhandahålls Europol för strategisk eller operativ analys eller samkörning, i enlighet med de skyddsåtgärder och dataskyddsgarantier som föreskrivs i denna förordning. De regler om överföring till unionsorgan som fastställs i denna förordning bör tillämpas på Europols samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten. Europol bör också ha möjlighet att stödja Europeiska åklagarmyndighetens brottsutredningar med analys av stora och komplexa dataset i enlighet med de skyddsåtgärder och dataskyddsgarantier som föreskrivs i denna förordning.

__________________

__________________

58 Rådets förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017 om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 283, 31.10.2017, s. 1).

58 Rådets förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017 om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 283, 31.10.2017, s. 1).

Ändringsförslag  25

 

Förslag till förordning

Skäl 24

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24) Allvarlig brottslighet och terrorism har ofta kopplingar utanför unionens territorium. Europol kan utbyta personuppgifter med tredjeländer och samtidigt skydda den registrerades privatliv och grundläggande fri- och rättigheter. För att stärka samarbetet med tredjeländer när det gäller att förebygga och bekämpa brott som omfattas av Europols mål bör Europols verkställande direktör ha rätt att tillåta kategorier av överföringar av personuppgifter till tredjeländer i specifika situationer och från fall till fall, när sådana grupper av överföringar som rör en specifik situation är nödvändig och uppfyller alla krav i denna förordning.

(24) Allvarlig brottslighet och terrorism har ofta kopplingar utanför unionens territorium. Europol kan utbyta personuppgifter med tredjeländer och samtidigt skydda den registrerades privatliv och grundläggande fri- och rättigheter. När omständigheterna så kräver för utredningen av brott som omfattas av Europols mål bör Europols verkställande direktör ha rätt att tillåta en kategori av överföringar av personuppgifter till tredjeländer i specifika situationer och från fall till fall, när en sådan kategori av överföringar som rör en specifik situation är nödvändig och proportionell för utredningen av det specifika brottet och uppfyller alla krav i denna förordning.

Ändringsförslag  26

 

Förslag till förordning

Skäl 25

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25) För att stödja medlemsstaterna i samarbetet med privata parter som tillhandahåller gränsöverskridande tjänster, när dessa privata parter innehar information som är relevant för att förebygga och bekämpa brottslighet, bör Europol kunna ta emot och under särskilda omständigheter utbyta personuppgifter med privata parter.

(25) För att stödja medlemsstaterna i samarbetet med privata parter när dessa privata parter innehar information som är relevant för att förebygga och bekämpa allvarlig brottslighet och terrorism, bör Europol kunna ta emot och under exceptionella omständigheter utbyta personuppgifter med privata parter.

Ändringsförslag  27

 

Förslag till förordning

Skäl 26

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26) Brottslingar använder allt oftare privata parters gränsöverskridande tjänster för att kommunicera och bedriva olaglig verksamhet. Sexualförbrytare utnyttjar barn och delar bilder och videor över hela världen med hjälp av onlineplattformar på internet. Terrorister missbrukar leverantörers gränsöverskridande onlinetjänster för att rekrytera frivilliga, planera och samordna attacker och sprida propaganda. It-brottslingar drar nytta av digitaliseringen av våra samhällen med hjälp av nätfiske och social manipulering för att begå andra typer av it-brottslighet, t.ex. nätbedrägerier, angrepp med utpressningstrojaner eller betalningsbedrägerier. Till följd av brottslingars ökade användning av onlinetjänster innehar privata parter allt större mängder personuppgifter som kan vara relevanta för brottsutredningar.

(26) Brottslingar använder allt oftare de tjänster som erbjuds av privata parter för att kommunicera och bedriva olaglig verksamhet. Sexualförbrytare exploaterar barn och delar bilder och videor som utgör material med sexuella övergrepp mot barn över hela världen på onlineplattformar eller med kontakter via nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster. Terrorister använder de tjänster som erbjuds av leverantörer av onlinetjänster, för att rekrytera frivilliga, planera och samordna attacker och sprida propaganda. It-brottslingar drar nytta av digitaliseringen av våra samhällen och av den allmänna befolkningens bristande digitala kompetens och kunskaper med hjälp av nätfiske och social manipulering för att begå andra typer av it-brottslighet, t.ex. nätbedrägerier, angrepp med utpressningstrojaner eller betalningsbedrägerier. Till följd av brottslingars ökade användning av onlinetjänster innehar privata parter allt större mängder personuppgifter, däribland abonnent-, trafik- och innehållsuppgifter, som kan vara relevanta för brottsutredningar.

Ändringsförslag  28

 

Förslag till förordning

Skäl 27

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27) Med tanke på internets gränslösa karaktär kan dessa tjänster ofta tillhandahållas från varsomhelst i världen. Därmed kan offer, gärningsmän, den digitala infrastruktur där personuppgifterna lagras och den tjänsteleverantör som tillhandahåller tjänsten alla omfattas av olika nationella jurisdiktioner, inom och utanför unionen. Privata parter kan därför inneha dataset som är relevanta för brottsbekämpning och som innehåller personuppgifter med kopplingar till flera jurisdiktioner samt personuppgifter som inte lätt kan hänföras till någon specifik jurisdiktion. De nationella myndigheterna finner det svårt att med hjälp av nationella lösningar effektivt analysera dataset som omfattar flera jurisdiktioner eller som inte kan hänföras till någon specifik jurisdiktion. När privata parter beslutar att lagligen och frivilligt dela uppgifterna med brottsbekämpande myndigheter har de för närvarande ingen gemensam kontaktpunkt med vilken de kan dela sådana dataset på unionsnivå. Dessutom stöter privata parter på problem när de tar emot flera begäranden från brottsbekämpande myndigheter i olika länder.

(27) Med tanke på internets gränslösa karaktär kan offer, gärningsmän, leverantören av onlinetjänsten och den digitala infrastruktur där personuppgifterna lagras alla omfattas av olika nationella jurisdiktioner, inom och utanför unionen. Privata parter kan därför inneha dataset som är relevanta för brottsbekämpning och som innehåller personuppgifter med kopplingar till flera jurisdiktioner samt personuppgifter som inte lätt kan hänföras till någon specifik jurisdiktion. De nationella myndigheterna finner det svårt att med hjälp av nationella lösningar effektivt analysera sådana dataset som omfattar flera jurisdiktioner eller som inte kan hänföras till någon specifik jurisdiktion. Europol bör ha åtgärder på plats för att underlätta samarbetet med privata parter, bland annat när det gäller informationsdelning. När privata parter beslutar att lagligen och frivilligt dela uppgifterna med brottsbekämpande myndigheter har de för närvarande ingen gemensam kontaktpunkt med vilken de kan dela sådana dataset på unionsnivå.

Ändringsförslag  29

 

Förslag till förordning

Skäl 28

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28) För att säkerställa att privata parter har en kontaktpunkt på unionsnivå med vilken de lagligen kan dela dataset som omfattas av flera jurisdiktioner eller som hittills inte lätt har kunnat hänföras till en eller flera specifika jurisdiktioner, bör Europol kunna ta emot personuppgifter direkt från privata parter.

(28) För att säkerställa att privata parter har en kontaktpunkt på unionsnivå till vilken de lagligen och frivilligt kan tillhandahålla dataset med flera jurisdiktioner som hittills inte lätt har kunnat hänföras till en eller flera specifika jurisdiktioner, bör Europol kunna ta emot personuppgifter direkt från privata parter med det enda syftet att fastställa jurisdiktion, i enlighet med de skyddsåtgärder och dataskyddsgarantier som föreskrivs i denna förordning, inbegripet rapporter om modererat innehåll som rimligen kan antas vara kopplat till sådan brottslig verksamhet som omfattas av Europols behörighet.

Ändringsförslag  30

 

Förslag till förordning

Skäl 29

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29) För att säkerställa att medlemsstaterna snabbt får den relevanta information som krävs för att inleda utredningar för att förebygga och bekämpa allvarlig brottslighet och terrorism bör Europol kunna behandla och analysera sådana dataset för att identifiera de berörda medlemsstaterna och till de berörda nationella brottsbekämpande myndigheterna vidarebefordra den information och de analyser som krävs för att utreda dessa brott inom respektive jurisdiktion.

(29) För att säkerställa att medlemsstaterna utan onödigt dröjsmål får den information som krävs för att inleda utredningar för att förebygga och bekämpa allvarlig brottslighet och terrorism bör Europol kunna behandla och analysera sådana dataset för att identifiera de relevanta medlemsstaternas berörda nationella enheter och vidarebefordra till de nationella enheterna personuppgifterna och eventuella resultat som är relevanta för att fastställa jurisdiktion. Europol bör också kunna vidarebefordra de personuppgifter och resultat som är relevanta för att fastställa behörighet för berörda kontaktpunkter och tredjeländer med vilka Europol har ingått ett samarbetsavtal som möjliggör utbyte av personuppgifter, eller med vilka unionen har ingått ett internationellt avtal i enlighet med artikel 218 i EUF-fördraget, som föreskriver lämpliga skyddsåtgärder, eller som är föremål för ett beslut om adekvat skyddsnivå. Om det berörda tredjelandet inte är föremål för ett sådant avtal eller beslut bör Europol kunna överföra resultaten av sina analyser och verifieringen av sådana uppgifter till det berörda tredjelandet om villkoren som fastställs i denna förordning uppfylls.

Ändringsförslag  31

 

Förslag till förordning

Skäl 29a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(29a) I vissa fall och på tydliga villkor, som båda anges i denna förordning, kan det vara nödvändigt och proportionellt för Europol att överföra personuppgifter till privata parter som inte är etablerade i unionen eller i ett land med vilket Europol har ett samarbetsavtal som möjliggör utbyte av personuppgifter, eller med vilka unionen har ingått ett internationellt avtal i enlighet med artikel 218 i EUF-fördraget, som föreskriver lämpliga skyddsåtgärder, eller som är föremål för ett beslut av kommissionen om adekvat skyddsnivå. I sådana fall bör överföringen vara föremål för förhandsgodkännande av den verkställande direktören, och Europeiska datatillsynsmannen bör underrättas om överföringen.

Ändringsförslag  32

 

Förslag till förordning

Skäl 30

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30) För att säkerställa att Europol kan identifiera alla berörda nationella brottsbekämpande myndigheter bör Europol kunna informera privata parter när den information de tagit emot är otillräcklig för att byrån ska kunna identifiera de berörda brottsbekämpande myndigheterna. Detta skulle göra det möjligt för privata parter som har delat information med Europol att besluta om det ligger i deras intresse att dela ytterligare information med Europol och om de har laglig rätt att göra detta. För detta ändamål kan Europol informera privata parter om information saknas, i den mån det är strikt nödvändigt för att identifiera de berörda brottsbekämpande myndigheterna. Särskilda skyddsåtgärder bör gälla för sådana överföringar, i synnerhet när den berörda privata parten inte är etablerad inom unionen eller i ett tredjeland med vilket Europol har ett samarbetsavtal som möjliggör utbyte av personuppgifter, eller med vilket unionen har ingått ett internationellt avtal i enlighet med artikel 218 i EUF-fördraget som föreskriver lämpliga skyddsåtgärder, eller vilket är föremål för ett kommissionsbeslut om adekvat skyddsnivå där det konstateras att det berörda tredjelandet säkerställer en adekvat dataskyddsnivå.

(30) För att säkerställa att Europol kan identifiera alla berörda nationella enheter bör Europol kunna informera privata parter när den information de tagit emot är otillräcklig för att byrån ska kunna identifiera de berörda nationella enheterna. För detta ändamål bör Europol kunna informera privata parter om information saknas, i den mån det är strikt nödvändigt och enbart för att identifiera de berörda nationella enheterna. Särskilda skyddsåtgärder bör gälla för sådana överföringar när den berörda privata parten inte är etablerad inom unionen eller i ett tredjeland med vilket Europol har ett samarbetsavtal som möjliggör utbyte av personuppgifter, eller med vilket unionen har ingått ett internationellt avtal i enlighet med artikel 218 i EUF-fördraget som föreskriver lämpliga skyddsåtgärder, eller vilket är föremål för ett kommissionsbeslut om adekvat skyddsnivå där det konstateras att det berörda tredjelandet säkerställer en adekvat dataskyddsnivå jämfört med den skyddsnivå som garanteras genom direktiv (EU) 2016/680.

Ändringsförslag  33

 

Förslag till förordning

Skäl 31

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31) Medlemsstater, tredjeländer, internationella organisationer, inbegripet Internationella kriminalpolisorganisationen (Interpol), och privata parter får dela dataset som omfattas av flera jurisdiktioner eller som inte kan hänföras till en eller flera specifika jurisdiktioner med Europol, när dessa dataset innehåller länkar till personuppgifter som innehas av privata parter. När det är nödvändigt att inhämta ytterligare information från sådana privata parter för att identifiera alla berörda medlemsstater bör Europol ha möjlighet att be medlemsstaterna, via deras nationella enheter, att begära att privata parter som är etablerade eller har en rättslig företrädare på deras territorium delar personuppgifter med Europol i enlighet med dessa medlemsstaters tillämpliga lagstiftning. I många fall kan dessa medlemsstater kanske inte fastställa någon annan koppling till sin jurisdiktion än det faktum att den privata part som innehar de relevanta uppgifterna är etablerad inom deras jurisdiktion. Oavsett deras jurisdiktion när det gäller den specifika brottsliga verksamhet som är föremål för begäran bör medlemsstaterna därför säkerställa att deras behöriga nationella myndigheter kan erhålla personuppgifter från privata parter i syfte att förse Europol med den information som byrån behöver för att uppfylla sina mål, i full överensstämmelse med rättssäkerhetsgarantierna enligt nationell lagstiftning.

(31) Medlemsstater, tredjeländer, internationella organisationer och privata parter får dela dataset som omfattas av flera jurisdiktioner eller som inte kan hänföras till en eller flera specifika jurisdiktioner med Europol, när dessa dataset innehåller länkar till personuppgifter som innehas av privata parter. När det är nödvändigt att inhämta ytterligare information från sådana privata parter för att identifiera alla berörda medlemsstater bör Europol ha möjlighet att skicka en motiverad begäran till medlemsstaterna, via deras nationella enheter, att förse byrån med nödvändiga personuppgifter från privata parter som är etablerade eller har en rättslig företrädare på deras territorium för att identifiera de berörda nationella enheterna. Begäran bör vara så specifikt inriktad som möjligt och strikt begränsad till vad som är nödvändigt och proportionellt för att Europol ska kunna identifiera de berörda nationella enheterna. De relevanta personuppgifterna, som bör vara av så icke-känslig karaktär som möjligt, bör lämnas till Europol i enlighet med dessa medlemsstaters tillämpliga lagar. Enligt domstolens rättspraxis krävs det i allmänhet ett förhandsgodkännande från en domstol eller en oberoende administrativ myndighet för att privata parter ska få lämna ut personuppgifter till medlemsstaternas nationella behöriga myndigheter, förutom i vederbörligen motiverade nödsituationer. I många fall kan dessa medlemsstater kanske inte fastställa någon annan koppling till sin jurisdiktion än det faktum att den privata part som innehar de relevanta uppgifterna är etablerad eller har en juridisk företrädare inom deras jurisdiktion. Oavsett deras jurisdiktion när det gäller den specifika brottsliga verksamhet som är föremål för begäran bör medlemsstaterna därför säkerställa att deras behöriga nationella myndigheter kan erhålla personuppgifter från privata parter i syfte att förse Europol med den information som byrån behöver för att uppfylla sina mål, i full överensstämmelse med rättssäkerhetsgarantierna enligt nationell lagstiftning.

Ändringsförslag  34

 

Förslag till förordning

Skäl 32

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32) För att säkerställa att Europol inte lagrar uppgifterna längre än vad som är nödvändigt för att identifiera de berörda medlemsstaterna bör tidsfristerna för Europols lagring av personuppgifter gälla. När Europol har uttömt alla medel som står till dess förfogande för att identifiera alla berörda medlemsstater och inte rimligen kan förvänta sig att identifiera ytterligare berörda medlemsstater, är lagringen av dessa personuppgifter inte längre nödvändig och proportionell för att identifiera de berörda medlemsstaterna. Europol bör utplåna personuppgifterna inom fyra månader efter det att den sista överföringen har ägt rum, såvida inte en berörd nationell enhet, kontaktpunkt eller myndighet på nytt lämnar in personuppgifterna som sina uppgifter till Europol inom denna period. Om de på nytt inlämnade personuppgifterna har ingått i en större uppsättning personuppgifter bör Europol endast behålla personuppgifterna om och i den mån de har inlämnats på nytt av en berörd nationell enhet, kontaktpunkt eller myndighet.

(32) För att säkerställa att Europol inte lagrar personuppgifterna längre än vad som är nödvändigt för att identifiera de berörda medlemsstaterna bör tidsfristerna för Europols lagring av personuppgifter gälla. När Europol har uttömt alla medel som står till dess förfogande för att identifiera alla berörda nationella enheter och inte rimligen kan förvänta sig att identifiera ytterligare berörda nationella enheter, är lagringen av dessa personuppgifter inte längre nödvändig och proportionell för att identifiera de berörda medlemsstaterna. Europol bör utplåna personuppgifterna inom fyra månader efter det att den sista överföringen eller det sista överlämnandet har ägt rum, såvida inte en berörd nationell enhet, kontaktpunkt eller myndighet, på vederbörligen motiverade grunder och i överensstämmelse med unionsrätten och nationell rätt, på nytt lämnar in personuppgifterna som sina uppgifter till Europol inom denna period. Om de på nytt inlämnade personuppgifterna har ingått i en större uppsättning personuppgifter bör Europol endast behålla sådana personuppgifter som har inlämnats på nytt av en berörd nationell enhet, kontaktpunkt eller myndighet.

Ändringsförslag  35

 

Förslag till förordning

Skäl 33

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(33) Eventuellt samarbete mellan Europol och privata parter bör varken överlappa eller störa finansunderrättelseenheternas verksamhet och bör endast avse information som inte redan ska lämnas till finansunderrättelseenheterna i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/84959. Europol bör fortsätta att samarbeta med finansunderrättelseenheterna framför allt via de nationella enheterna.

(Berör inte den svenska versionen.)

__________________

 

59 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (EUT L 141, 5.6.2015, s. 73).

 

Ändringsförslag  36

 

Förslag till förordning

Skäl 34

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(34) Europol bör kunna tillhandahålla det stöd som krävs för att nationella brottsbekämpande myndigheter ska kunna interagera med privata parter, särskilt genom att tillhandahålla den infrastruktur som behövs för sådan interaktion, till exempel när nationella myndigheter hänskjuter terrorisminnehåll online till leverantörer av onlinetjänster eller utbyter information med privata parter i samband med cyberangrepp. När medlemsstaterna använder Europols infrastruktur för utbyte av personuppgifter om brott som inte omfattas av Europols mål bör Europol inte ha åtkomst till dessa uppgifter.

(34) Europol bör kunna tillhandahålla det stöd som krävs för att nationella brottsbekämpande myndigheter ska kunna interagera med privata parter, särskilt genom att tillhandahålla den infrastruktur som behövs för sådan interaktion, till exempel när nationella myndigheter hänskjuter terrorisminnehåll online eller skicka ut beslut om avlägsnande om sådant innehåll på grundval av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/7841a till leverantörer av onlinetjänster eller när de utbyter information med privata parter i samband med cyberangrepp. När medlemsstaterna använder Europols infrastruktur för utbyte av personuppgifter om brott som inte omfattas av Europols mål bör Europol inte ha åtkomst till dessa uppgifter.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/784 av den 29 april 2021 om åtgärder mot spridning av terroristinnehåll online (EUT L 172, 17.5.2021, s. 79).

Ändringsförslag  37

 

Förslag till förordning

Skäl 35

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(35) Terroristattacker utlöser storskalig spridning via onlineplattformar av terrorisminnehåll som visar skada på liv eller fysisk integritet eller uppviglar till omedelbar skada på liv eller fysisk integritet. För att säkerställa att medlemsstaterna effektivt kan förhindra spridningen av sådant innehåll i samband med sådana krissituationer vilket härrör från pågående eller nyligen inträffade verkliga händelser bör Europol ha möjlighet att utbyta personuppgifter med privata parter, inbegripet hasher, ip-adresser eller webbadresser med anknytning till sådant innehåll, vilka krävs för att hjälpa medlemsstaterna att förhindra att sådant innehåll sprids, i synnerhet när innehållet syftar till eller tjänar till att allvarligt skrämma upp en befolkning och det finns en risk att innehållet mångfaldigas exponentiellt och sprids viralt via flera leverantörer av onlinetjänster.

(35) Terroristattacker utlöser storskalig spridning via onlineplattformar av terrorisminnehåll som visar skada på liv eller fysisk integritet eller uppviglar till omedelbar skada på liv eller fysisk integritet, vilket möjliggör förhärligande av och tillhandahållande av utbildning för terrorism, och så småningom radikalisering och rekrytering av andra. Den ökade användningen av internet för att registrera eller dela material med sexuella övergrepp mot barn vidmakthåller dessutom skadan för offren, eftersom materialet lätt kan mångfaldigas och spridas. För att säkerställa att medlemsstaterna effektivt kan förhindra spridningen av terrorisminnehåll i samband med sådana krissituationer vilket härrör från pågående eller nyligen inträffade verkliga händelser och av material med sexuella övergrepp mot barn, och för att stödja leverantörer av onlinetjänster i enlighet med deras skyldigheter enligt unionsrätten och i deras frivilliga åtgärder, bör Europol ha möjlighet att utbyta relevanta personuppgifter, inbegripet hasher, ip-adresser eller webbadresser med anknytning till sådant innehåll, med privata parter som är etablerade i unionen eller i ett tredjeland som är föremål för ett beslut om adekvat skyddsnivå eller, om något sådant beslut inte föreligger, ett internationellt avtal i enlighet med artikel 218 i EUF-fördraget, eller ett samarbetsavtal vilket har ingåtts mellan Europol och detta tredjeland före ikraftträdandet av förordning (EU) 2016/794. Sådana utbyten bör endast äga rum när så krävs för att hjälpa medlemsstaterna att förhindra att sådant innehåll sprids, eller för att möjliggöra dess avlägsnande, särskilt när det finns en risk att innehållet mångfaldigas exponentiellt och sprids viralt via flera leverantörer av onlinetjänster.

Ändringsförslag  38

 

Förslag till förordning

Skäl 36

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(36) I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/17256061 fastställs regler om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer, men den har hittills inte varit tillämplig på Europol. För att säkerställa ett enhetligt och konsekvent skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter bör förordning (EU) 2018/1725 göras tillämplig på Europol i enlighet med artikel 2.2 i den förordningen, och bör kompletteras med särskilda bestämmelser för den specifika behandling som Europol bör utföra för att fullgöra sina uppgifter.

(36) I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/172560 fastställs regler om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer. Samtidigt som förordning (EU) 2018/1725 har varit tillämplig på Europols behandling av administrativa personuppgifter som inte rör brottsutredningar, såsom personaluppgifter, har artikel 3.2 och kapitel IX i förordningen, som reglerar behandling av operativa personuppgifter, hittills inte varit tillämpliga på Europol. För att säkerställa ett enhetligt och konsekvent skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter bör förordning (EU) 2018/1725 göras tillämplig på Europol i enlighet med artikel 2.2 i den förordningen, och bör kompletteras med särskilda bestämmelser för den specifika behandling som Europol bör utföra för att fullgöra sina uppgifter.

__________________

__________________

60 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).”

60 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).”

61 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).”

 

Ändringsförslag  39

 

Förslag till förordning

Skäl 37

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(37) Med tanke på de utmaningar som brottslingars användning av ny teknik innebär för unionens säkerhet är de brottsbekämpande myndigheterna skyldiga att stärka sin tekniska kapacitet. Därför bör Europol stödja medlemsstaterna i användningen av ny teknik för att förebygga och bekämpa brott som omfattas av Europols mål. I syfte att utforska nya tillvägagångssätt och utveckla gemensamma tekniska lösningar som medlemsstaterna kan använda för att förebygga och bekämpa brott som omfattas av Europols mål bör Europol kunna bedriva forsknings- och innovationsverksamhet i frågor som omfattas av denna förordning, inbegripet genom behandling av personuppgifter när så är nödvändigt och samtidigt som full respekt för de grundläggande rättigheterna säkerställs. Bestämmelserna om Europols utveckling av nya verktyg bör inte utgöra en rättslig grund för deras ibruktagande på unionsnivå eller nationell nivå.

(37) Med tanke på de utmaningar för unionens säkerhet som den snabba tekniska utvecklingen och brottslingars utnyttjande av ny teknik innebär är de brottsbekämpande myndigheterna skyldiga att stärka sin tekniska kapacitet att identifiera, säkra och analysera uppgifter som behövs för att utreda brott. Europol bör kunna stödja medlemsstaterna i användningen av ny teknik och med att utforska nya tillvägagångssätt och utveckla gemensamma tekniska lösningar som medlemsstaterna kan använda för att bättre förebygga och bekämpa terrorism och brott som omfattas av Europols mål, samtidigt som det säkerställs att utveckling, användning och spridning av ny teknik styrs av principerna om öppenhet, förklarbarhet, rättvisa och ansvarsskyldighet och inte undergräver grundläggande rättigheter och friheter och är förenlig med unionsrätten. Europol bör därför kunna genomföra forsknings- och innovationsprojekt i frågor som omfattas av denna förordning inom det bindande allmänna tillämpningsområdet för forsknings- och innovationsverksamhet som fastställs av styrelsen, som vid behov bör uppdateras och göras tillgänglig för Europeiska datatillsynsmannen. Dessa projekt får endast omfatta behandling av personuppgifter om behandlingen av personuppgifter är absolut nödvändig, om målet för det aktuella projektet inte kan uppnås genom användning av icke-personuppgifter eller anonyma uppgifter, samtidigt som full respekt för de grundläggande rättigheterna, särskilt icke-diskriminering, säkerställs. Behandling av särskilda kategorier av personuppgifter för forskningsändamål bör endast tillåtas om det är absolut nödvändigt. Med tanke på hur känslig sådan behandling är bör lämpliga ytterligare skyddsåtgärder, däribland pseudonymisering, tillämpas. För att förhindra snedvridningar i det algoritmbaserade beslutsfattandet är det mycket viktigt att träna tekniken med representativa dataset. I vederbörligen motiverade undantagsfall och när det är absolut nödvändigt bör Europol därför tillåtas att behandla personuppgifter utanför de kategorier av registrerade som finns förtecknade i bilaga II till förordning (EU) 2016/794. Europol bör föra logg över all behandling av personuppgifter inom ramen för sina forskningsprojekt så att Europeiska datatillsynsmannen kan utföra revisioner och utöva tillsyn, i syfte att säkerställa att tekniska lösningar baserade på artificiell intelligens inte undergräver grundläggande rättigheter och friheter och inte är diskriminerande. Europol bör dessutom säkerställa att revisioner utförs av oberoende experter innan någon teknisk lösning som är ett resultat av Europols forsknings- och innovationsprojekt som inbegriper behandling av personuppgifter sätts in, i syfte att säkerställa att den tekniska lösningen inte undergräver de grundläggande rättigheter och friheter som fastställs i stadgan. Bestämmelserna om Europols utveckling av nya verktyg bör inte utgöra en rättslig grund för deras ibruktagande på unionsnivå eller nationell nivå. För att stärka synergierna inom forskning och innovation bör Europol intensifiera sitt samarbete med andra unionsbyråer inom ramen för sina respektive befogenheter på detta område.

Ändringsförslag  40

 

Förslag till förordning

Skäl 38

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(38) Europol bör spela en nyckelroll när det gäller att hjälpa medlemsstaterna att utveckla nya tekniska lösningar baserade på artificiell intelligens, vilket skulle gynna nationella brottsbekämpande myndigheter i hela unionen. Europol bör spela en nyckelroll när det gäller att främja etisk, tillförlitlig och människocentrerad artificiell intelligens som omfattas av kraftfulla skyddsåtgärder i fråga om säkerhet, trygghet och grundläggande rättigheter.

(38) Europol bör spela en nyckelroll när det gäller att hjälpa medlemsstaterna att utveckla nya tekniska lösningar baserade på artificiell intelligens som är relevant för att uppnå Europols mål, vilket gynnar nationella brottsbekämpande myndigheter i hela unionen samtidigt som de grundläggande rättigheterna och friheterna, inbegripet icke-diskriminering, respekteras fullt ut. Europol bör spela en nyckelroll när det gäller att främja utvecklingen och användningen av etisk, tillförlitlig och människocentrerad artificiell intelligens som omfattas av kraftfulla skyddsåtgärder i fråga om säkerhet, trygghet, insyn, förklarbarhet och grundläggande rättigheter.

Ändringsförslag  41

 

Förslag till förordning

Skäl 39

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(39) Europol bör informera Europeiska datatillsynsmannen innan den inleder forsknings- och innovationsprojekt som inbegriper behandling av personuppgifter. För varje projekt bör Europol före behandlingen utföra en bedömning av den planerade behandlingens inverkan på skyddet av personuppgifter och alla andra grundläggande rättigheter, inbegripet eventuell partiskhet i resultatet. Detta bör inbegripa en bedömning av lämpligheten hos de personuppgifter som ska behandlas för det specifika syftet med projektet. En sådan bedömning skulle underlätta Europeiska datatillsynsmannens tillsynsroll, inbegripet utövandet av dess korrigerande befogenheter enligt denna förordning vilket också kan leda till ett förbud mot behandling. Europols utveckling av nya verktyg bör inte påverka den rättsliga grund, inbegripet skälen för behandling av de berörda personuppgifterna, som senare skulle krävas för deras ibruktagande på unionsnivå eller nationell nivå.

(39) Europol bör informera Europeiska datatillsynsmannen innan den inleder forsknings- och innovationsprojekt som inbegriper behandling av personuppgifter. För varje projekt bör Europol före behandlingen utföra en konsekvensbedömning avseende dataskydd för att säkerställa full respekt för dataskyddet och alla andra grundläggande rättigheter och friheter för de registrerade. Detta bör inbegripa en bedömning av eventuella snedvridningar i resultatet och i de personuppgifter som ska behandlas för det specifika syftet med projektet samt de åtgärder som planeras för att hantera dessa risker. En sådan bedömning skulle underlätta Europeiska datatillsynsmannens roll, vilket kan inbegripa utövandet av dess korrigerande befogenheter och kan leda till ett förbud mot behandling eller mot inledandet av ett specifikt forsknings- och innovationsprojekt. Dessutom bör Europol innan projektet inleds beakta den obligatoriska inledande bedömningen från ombudet för grundläggande rättigheter, inbegripet, i förekommande fall, de rekommendationer som ingår i denna. Europols utveckling av nya verktyg bör inte påverka den rättsliga grund, inbegripet skälen för behandling av de berörda personuppgifterna, som senare skulle krävas för deras ibruktagande på unionsnivå eller nationell nivå.

Ändringsförslag  42

 

Förslag till förordning

Skäl 39a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(39a) En utvidgning av Europols mandat och av omfattningen av dess uppgiftsbehandling kommer att kräva att Europeiska datatillsynsmannen avsätter ytterligare finansiering och personalresurser för utövandet av sin tillsynsroll avseende Europol. Det finansiella anslaget till Europeiska datatillsynsmannen och tilldelningen till den av personal på kompetensnivåer som står i proportion till komplexiteten i Europols uppgiftsbehandling bör anpassas i enlighet med Europeiska datatillsynsmannens ökade ansvar gentemot Europol, så att Europeiska datatillsynsmannen kan lämna återkoppling till samråden snabbare och inte hindrar Europol från att fungera korrekt.

Ändringsförslag  43

 

Förslag till förordning

Skäl 40

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(40) Att Europol ska få ytterligare verktyg och resurser kräver en förstärkning av den demokratiska tillsynen över och ansvarsskyldigheten för Europol. Gemensam parlamentarisk kontroll är ett viktigt inslag i den politiska övervakningen av Europols verksamhet. För att möjliggöra en effektiv politisk övervakning av hur Europol använder ytterligare verktyg och resurser bör Europol årligen förse den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen med information om användningen av dessa verktyg och resurser och resultatet av dessa.

(40) Att Europol ska få ytterligare verktyg och resurser kräver en förstärkning av den demokratiska tillsynen över och ansvarsskyldigheten för Europol. Gemensam parlamentarisk kontroll är ett viktigt inslag i den politiska övervakningen av Europols verksamhet. För att möjliggöra en effektiv politisk övervakning av hur Europol använder ytterligare verktyg och resurser som tillhandahålls genom denna förordning bör Europol årligen förse den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen med detaljerad information om utveckling, ibruktagande, användning och effektivitet av dessa verktyg och resurser och resultatet av dessa, särskilt om forsknings- och innovationsprojekt samt ny verksamhet eller inrättande av nya specialiserade centrum inom Europol. I syfte att avspegla den gemensamma parlamentariska kontrollgruppens dubbla sammansättning bör dessutom två företrädare för den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen, en för Europaparlamentet och en för de nationella parlamenten bjudas in till styrelsens möten för att tilltala styrelsen på uppdrag av kontrollgruppen. I linje med den gemensamma parlamentariska kontrollgruppens tillsynsroll bör de två företrädarna för den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen inte ha rösträtt i styrelsen. Planerad forsknings- och innovationsverksamhet bör anges i det samlade programdokument som innehåller Europols fleråriga programplanering och årliga arbetsprogram och översändas till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen.

Ändringsförslag  44

 

Förslag till förordning

Skäl 40a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(40a) Styrelsen bör utse ett ombud för grundläggande rättigheter som ska ansvara för att övervaka att Europol säkerställer respekten för de grundläggande rättigheterna i all sin verksamhet och alla sina uppgifter, särskilt Europols forsknings- och innovationsprojekt och dess utbyte av personuppgifter med privata parter. Europol bör förse ombudet för grundläggande rättigheter med de resurser och den personal som krävs för att han eller hon effektivt ska kunna utföra alla sina uppgifter i enlighet med denna förordning och få tillgång till all information som rör respekten för de grundläggande rättigheterna i Europols verksamhet. Ombudet för grundläggande rättigheter bör samarbeta nära med dataskyddsombudet inom ramen för sina respektive befogenheter. För detta ändamål bör ombudet för grundläggande rättigheter och dataskyddsombudet skriftligen upprätta ett samförståndsavtal som anger deras arbetsfördelning och samarbetsformer. I den mån dataskyddsfrågor berörs bör dataskyddsombudet ha det fulla ansvaret. Europol bör ta hänsyn till rapporter och råd från båda organen.

Ändringsförslag  45

 

Förslag till förordning

Skäl 45

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(45) Europeiska datatillsynsmannen har hörts i enlighet med artikel 41.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 och avgav ett yttrande den [...].

(45) Europeiska datatillsynsmannen har hörts i enlighet med artikel 41.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 och avgav ett yttrande den 8 mars 20211a.

 

__________________

 

1a EUT C 143, 23.4.2021, s. 6.

Ändringsförslag  46

 

Förslag till förordning

Skäl 46

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(46) Denna förordning respekterar de grundläggande rättigheter och iakttar de principer som särskilt erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, i synnerhet rätten till skydd av personuppgifter och rätten till privatliv, vilka skyddas genom artiklarna 8 och 7 i stadgan och artikel 16 i EUF-fördraget. Med tanke på hur viktig behandlingen av personuppgifter är för brottsbekämpningsarbetet i allmänhet och för den stödverksamhet som Europol tillhandahåller i synnerhet, innehåller denna förordning effektiva skyddsåtgärder för att säkerställa full överensstämmelse med de grundläggande rättigheter som fastställs i stadgan om de grundläggande rättigheterna. All behandling av personuppgifter enligt denna förordning är begränsad till vad som är absolut nödvändigt och proportionellt och omfattas av tydliga villkor, strikta krav och effektiv tillsyn från Europeiska datatillsynsmannens sida.

(46) Denna förordning respekterar fullt ut de grundläggande rättigheter och skyddsåtgärder samt iakttar de principer som särskilt erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, i synnerhet rätten till skydd av personuppgifter och rätten till privatliv, vilka skyddas genom artiklarna 8 och 7 i stadgan och artikel 16 i EUF-fördraget. Med tanke på hur viktig behandlingen av personuppgifter är för brottsbekämpningsarbetet i allmänhet och för den stödverksamhet som Europol tillhandahåller i synnerhet, innehåller denna förordning förbättrade skyddsåtgärder samt mekanismer för demokratisk tillsyn och ansvarsskyldighet för att säkerställa att Europols verksamheter och uppgifter genomförs i full överensstämmelse med de grundläggande rättigheter som fastställs i stadgan om de grundläggande rättigheterna, särskilt rätten till likhet inför lagen, icke-diskriminering och till ett effektivt rättsmedel inför behörig nationell domstol mot vilken som helst av de åtgärder som vidtas i enlighet med denna förordning. All behandling av personuppgifter enligt denna förordning är begränsad till vad som är absolut nödvändigt och proportionellt och omfattas av tydliga villkor, strikta krav och effektiv tillsyn från Europeiska datatillsynsmannens sida.

Ändringsförslag  47

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led b

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 2 – punkt 1 – led p

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

p) administrativa personuppgifter: andra personuppgifter som behandlas av Europol än operativa uppgifter.”

p) administrativa personuppgifter: andra personuppgifter som behandlas av Europol än operativa personuppgifter.”

Ändringsförslag  48

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led c – inledningen

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 2 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Följande led ska läggas till som led q:

c) Följande punkter ska läggas till:

Ändringsförslag  49

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led c

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 2 – punkt 1 – led q

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

q) utredningsakt: ett eller flera dataset som en medlemsstat, Europeiska åklagarmyndigheten eller ett tredjeland förvärvat i samband med en pågående brottsutredning, i enlighet med processuella krav och skyddsåtgärder enligt tillämplig nationell straffrätt, och lämnat till Europol till stöd för den brottsutredningen.”

q) utredningsakt: ett eller flera dataset som en medlemsstat, Europeiska åklagarmyndigheten, Eurojust eller ett tredjeland förvärvar i samband med en pågående brottsutredning, i enlighet med processuella krav och skyddsåtgärder för att respektera de grundläggande rättigheterna enligt tillämplig rätt, och lämnar till Europol till stöd för den brottsutredningen.”

Ändringsförslag  50

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led c

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 2 – punkt 1 – led qa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

qa) krissituation: en pågående eller nyligen inträffad verklig händelse som har koppling till ett terroristbrott, när onlinematerial skapas som visar skada på liv eller fysisk integritet, eller uppviglar till omedelbar skada på liv eller fysisk integritet, samt har som syfte eller verkan att allvarligt skrämma upp en befolkning, och det finns en risk att innehållet mångfaldigas exponentiellt och sprids viralt via flera onlinetjänster.”

Ändringsförslag  51

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led c

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 2 – punkt 1 – led qb (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

qb) terrorisminnehåll: material enligt definitionen i artikel 2.7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2021/7841a.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/784 av den 29 april 2021 om åtgärder mot spridning av terrorisminnehåll online (EUT L 172, 17.5.2021, s. 79).

Ändringsförslag  52

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led c

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 2 – punkt 1 – led qc (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

qc) material med sexuella övergrepp mot barn: material som utgörs av barnpornografi enligt definitionen i artikel 2 c i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/93/EU1a eller pornografiska föreställningar enligt definitionen i artikel 2 e i det direktivet.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/93/EU av den 13 december 2011 om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi samt om ersättande av rådets rambeslut 2004/68/RIF (EUT L 335, 17.12.2011, s. 1).

 

Ändringsförslag  53

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led c

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 2 – punkt 1 – led qd (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

qd) kategori av överföringar av personuppgifter: en grupp av överföringar av personuppgifter som rör samma faktiska händelse som inbegriper skada på liv eller fysisk integritet och som består av samma kategorier av personuppgifter och registrerade.

Ändringsförslag  54

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2 – led a – led ii

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 4 – punkt 1 – led j

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

j) Samarbeta med de unionsorgan som har inrättats i enlighet med avdelning V i EUF-fördraget och med Olaf och Enisa, i synnerhet genom informationsutbyte och genom att förse dem med analytiskt stöd på områden som omfattas av deras behörighet.”

j) Samarbeta med de unionsorgan som har inrättats i enlighet med avdelning V i EUF-fördraget, liksom med Olaf och Enisa, i synnerhet genom informationsutbyte och genom att förse dem med analytiskt stöd på områden som omfattas av deras befogenheter.”

Ändringsförslag  55

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2 – led a – led iii

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 4 – punkt 1 – led m

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

m) Stödja medlemsstaternas insatser för att förebygga och bekämpa de former av brottslighet som anges i bilaga I, vilka underlättas, främjas eller begås med hjälp av internet, inbegripet att i samarbete med medlemsstaterna samordna de brottsbekämpande myndigheternas insatser vid cyberattacker, avlägsna terrorisminnehåll online och anmäla internetinnehåll genom vilket sådana former av brottslighet underlättas, främjas eller begås till de berörda leverantörerna av onlinetjänster för att dessa frivilligt ska överväga om det anmälda internetinnehållet är förenligt med deras egna villkor.”

m) Stödja medlemsstaternas insatser för att bekämpa de former av brottslighet som anges i bilaga I och som underlättas, främjas eller begås med hjälp av internet, inbegripet att i samarbete med medlemsstaterna stödja samordningen av medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheters insatser vid cyberattacker, avlägsnandet av terrorisminnehåll online och material med sexuella övergrepp mot barn samt anmälandet av onlineinnehåll till de berörda leverantörerna av onlinetjänster för att dessa frivilligt ska överväga om det anmälda internetinnehållet är förenligt med deras egna allmänna villkor, med respekt för rätten till personlig integritet och skyddet av personuppgifter.”

Ändringsförslag  56

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2 – led a – led iv – inledningen

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 4 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iv) Följande punkter ska läggas till som punkterna q–u:

iv) Följande led ska läggas till som leden q–ub:

Ändringsförslag  57

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2 – led a – led iv

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 4 – punkt 1 – led q

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

q) Stödja medlemsstaterna när det gäller att identifiera personer vars deltagande i brott som omfattas av Europols mandat, enligt förteckningen i bilaga I, utgör en hög säkerhetsrisk samt underlätta gemensamma, samordnade och prioriterade utredningar.

q) Stödja medlemsstaterna när det gäller att identifiera personer som misstänks för brott som omfattas av Europols mandat, enligt förteckningen i bilaga I, och som utgör en hög säkerhetsrisk samt underlätta gemensamma, samordnade och prioriterade utredningar.

Ändringsförslag  58

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2 – led a – led iv

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 4 – punkt 1 – led r

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

r) Föra in uppgifter i Schengens informationssystem, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1862*, efter samråd med medlemsstaterna i enlighet med artikel 7 i denna förordning och med tillstånd från Europols verkställande direktör, om en tredjelandsmedborgares misstänkta inblandning i ett brott som omfattas av Europols behörighet och som Europol känner till på grundval av information som mottagits från tredjeländer eller internationella organisationer i den mening som avses i artikel 17.1 b.

r) Föra in registreringar i Schengens informationssystem, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/18621a, efter samråd med medlemsstaterna i enlighet med artikel 7 i denna förordning vilket inte ledde till en motiverad invändning från en medlemsstat eller till att en medlemsstat uttryckte sin avsikt att föra in en registrering för egen del, och med tillstånd från Europols verkställande direktör, om en tredjelandsmedborgares misstänkta inblandning i ett brott som omfattas av Europols behörighet och som Europol har vetskap om på grundval av information som mottagits från tredjeländer eller internationella organisationer som uppfyller ett av villkoren i artikel 25.1 i denna förordning, eller ett tredjeland som inte uppfyller ett av villkoren i artikel 25.1 i denna förordning, förutsatt att informationen har bekräftats av ett tredjeland som uppfyller ett av dessa villkor eller att informationen rör ett terroristbrott eller organiserad brottslighet.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1862 av den 28 november 2018 om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete, om ändring och upphävande av rådets beslut 2007/533/RIF och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1986/2006 och kommissionens beslut 2010/261/EU (EUT L 312, 7.12.2018, s. 56).

Ändringsförslag  59

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2 – led a – led iv

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 4 – punkt 1 – led s

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

s) Stödja genomförandet av utvärderings- och övervakningsmekanismen enligt förordning (EU) nr 1053/2013 inom ramen för Europols mål enligt artikel 3.

s) Stödja genomförandet av utvärderings- och övervakningsmekanismen enligt förordning (EU) nr 1053/2013 inom ramen för Europols mål enligt artikel 3 genom tillhandahållandet av expertis och analyser där så är relevant.

Ändringsförslag  60

 

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2 – led a – led iv

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 4 – punkt 1 – led t

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

t) Proaktivt övervaka och bidra till forsknings- och innovationsverksamhet som är relevant för att uppnå de mål som anges i artikel 3, stödja relaterad verksamhet i medlemsstaterna och bedriva egen forsknings- och innovationsverksamhet i frågor som omfattas av denna förordning, däribland utveckling, upplärning, testning och validering av algoritmer för utveckling av verktyg.

t) Proaktivt övervaka och bidra till forsknings- och innovationsverksamhet som är relevant för att uppnå de mål som anges i artikel 3 genom att stödja relaterad verksamhet i medlemsstaterna och bedriva egen forsknings- och innovationsverksamhet i frågor som omfattas av denna förordning, däribland projekt för utveckling, upplärning, testning och validering av algoritmer för utveckling av specifika verktyg för brottsbekämpning.

Ändringsförslag  61

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2 – led a – led iv

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 4 – punkt 1 – led u

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

u) Stödja medlemsstaternas insatser för att förhindra spridning av onlineinnehåll med anknytning till terrorism eller våldsam extremism i krissituationer, vilket härrör från en pågående eller nyligen inträffad verklig händelse, visar skada på liv eller fysisk integritet eller uppviglar till omedelbar skada på liv eller fysisk integritet samt syftar till eller tjänar till att allvarligt skrämma upp en befolkning och det finns en risk att innehållet mångfaldigas exponentiellt och sprids viralt via flera leverantörer av onlinetjänster.

utgår

Ändringsförslag  62

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2 – led a – led iv

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 4 – punkt 1 – led ua (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ua) Samarbeta med finansunderrättelseenheter, genom Europols nationella enhet eller, om den berörda medlemsstaten så tillåter, genom direktkontakt mellan finansunderrättelseenheterna och Europol, i synnerhet genom informationsutbyte och tillhandahållande av analytiskt stöd för att stödja medlemsstaternas gränsöverskridande utredningar om penningtvätt och finansiering av terrorism som utförs av gränsöverskridande kriminella organisationer.

Ändringsförslag  63

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2 – led a – led iv

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 4 – punkt 1 – led ub (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ub) Övervaka, analysera och bedöma röda registreringar som Interpol offentliggör på begäran av tredjeländer och underrätta medlemsstaterna, Europeiska utrikestjänsten och kommissionen när det finns skälig misstanke om att en registrering har utfärdats i strid med artikel 3 i Interpols stadgar.”

Ändringsförslag  64

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2 – led d

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 4 – punkt 4a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4a. Europol ska hjälpa kommissionen att identifiera centrala forskningsteman och utarbeta och genomföra de unionsramprogram för forsknings- och innovationsverksamhet som är relevanta för att uppnå de mål som anges i artikel 3. När Europol hjälper kommissionen att identifiera centrala forskningsteman och utarbeta och genomföra ett unionsramprogram ska byrån inte få finansiering från det programmet.

4a. Europol ska hjälpa kommissionen att identifiera centrala forskningsteman och utarbeta och genomföra de unionsramprogram för forsknings- och innovationsverksamhet som är relevanta för att uppnå de mål som anges i artikel 3. Om Europol har en roll i utformningen eller genomförandet av ett unionsramprogram ska byrån inte få finansiering från det programmet. Där så är lämpligt får Europol samråda med det gemensamma forskningscentrumet vid fastställandet och utformningen av forsknings- och innovationsverksamhet i frågor som omfattas av denna förordning. Europol ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att undvika intressekonflikter.

Ändringsförslag  65

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2 – led d

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 4 – punkt 4b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4b. Europol ska stödja granskningen av specifika fall av utländska direktinvesteringar i unionen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/452* vilka rör företag som tillhandahåller teknik som används eller håller på att utvecklas av Europol eller medlemsstaterna för att förebygga och utreda brott som omfattas av artikel 3 när det gäller förväntade konsekvenser för säkerheten.

4b. Europol ska stödja kommissionen och medlemsstaterna i granskningen av specifika fall av utländska direktinvesteringar i unionen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/4521a vilka rör företag som tillhandahåller teknik, däribland programvara eller kritisk teknik som skulle kunna användas för att underlätta terrorism, som används av Europol eller medlemsstaterna för att förebygga och utreda brott som omfattas av artikel 3 när det gäller förväntade konsekvenser för säkerheten.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/452 av den 19 mars 2019 om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i unionen (EUT L 79I, 21.3.2019, s. 1).

Ändringsförslag  66

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2 – led ea (nytt)

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 4 – punkt 5a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ea) Följande punkt ska läggas till som punkt 5a:

 

”5a. Europol ska vid utförandet av sina uppgifter respektera de grundläggande fri- och rättigheter som fastställs i stadgan.”

Ändringsförslag  67

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 6 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3) Artikel 6.1 ska ersättas med följande:

utgår

1. I särskilda fall, där Europol anser att en utredning av ett brott som omfattas av dess mål bör inledas, ska Europol, via de nationella enheterna, göra en framställan om att den eller de berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter inleder, genomför eller samordnar en sådan brottsutredning.”

 

Ändringsförslag  68

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 6 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-3) I artikel 6 ska följande punkt läggas till som punkt 1a:

 

”1 a. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 ska Europol, om byrån anser att en brottsutredning bör inledas med avseende på ett specifikt brott som påverkar ett gemensamt intresse som omfattas av unionens politik men inte är av gränsöverskridande karaktär, via de nationella enheterna göra en framställan om att de berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter ska inleda, genomföra eller samordna en sådan brottsutredning.”

Ändringsförslag  69

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3a (nytt)

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 6 – punkt 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

3a) Artikel 6.2 ska ersättas med följande:

2. De nationella enheterna ska utan dröjsmål informera Europol om det beslut som fattas av medlemsstaternas behöriga myndigheter avseende en eventuell framställan i enlighet med punkt 1.

2. De nationella enheterna ska utan dröjsmål informera Europol om det beslut som fattas av medlemsstaternas behöriga myndigheter avseende en eventuell framställan i enlighet med punkterna 1 och 1a.

 (32016R0794)

Ändringsförslag  70

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3b (nytt)

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 6 – punkt 3 – inledningen

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

3b) I artikel 6.3 ska inledningen ersättas med följande:

3. Om de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna beslutar att inte tillmötesgå en framställan från Europol enligt punkt 1, ska de utan onödigt dröjsmål, helst inom en månad efter mottagandet av framställan, informera Europol om skälen till sitt beslut. Skälen kan emellertid hållas inne, om utlämnande av dem skulle

3. Om de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna beslutar att inte tillmötesgå en framställan från Europol enligt punkterna 1 och 1a, ska de utan onödigt dröjsmål, helst inom en månad efter mottagandet av framställan, informera Europol om skälen till sitt beslut. Skälen behöver emellertid inte uppges om detta skulle”

 (32016R0794)

Ändringsförslag  71

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3c (nytt)

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 6 – punkt 4

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

3c) Artikel 6.4 ska ersättas med följande:

4. Europol ska omedelbart informera Eurojust om en eventuell begäran i enlighet med punkt 1 och om ett eventuellt beslut som en behörig myndighet i en medlemsstat fattar i enlighet med punkt 2.

4. Europol ska omedelbart informera Eurojust och, där så är relevant, Eppo om en eventuell begäran i enlighet med punkterna 1 och 1a och om ett eventuellt beslut som en behörig myndighet i en medlemsstat fattar i enlighet med punkt 2.

(Dokument 32016R0794)

Ändringsförslag  72

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 7 – punkt 8

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8. Medlemsstaterna ska säkerställa att de finansunderrättelseenheter som har inrättats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849* tillåts samarbeta med Europol i enlighet med artikel 12 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1153**, i synnerhet via respektive nationella enheter när det gäller finansiell information och finansiella analyser inom ramen för deras uppdrag och behörighet.

8. Medlemsstaterna ska säkerställa att de finansunderrättelseenheter som har inrättats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849* tillåts besvara vederbörligen motiverade framställningar från Europol i enlighet med artikel 12 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1153** via respektive nationella enheter eller, om medlemsstaten tillåter det, genom direktkontakt med Europol, när det gäller finansiell information och finansiella analyser inom ramen för deras uppdrag och behörighet.

__________________

__________________

* Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (EUT L 141, 5.6.2015, s. 73).

* Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (EUT L 141, 5.6.2015, s. 73).

** Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1153 av den 20 juni 2019 om fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott och om upphävande av rådets beslut 2000/642/RIF (EUT L 186, 11.7.2019, s. 122).”

** Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1153 av den 20 juni 2019 om fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott och om upphävande av rådets beslut 2000/642/RIF (EUT L 186, 11.7.2019, s. 122).”

Ändringsförslag  73

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4a (nytt)

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 11 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

4a) I artikel 11.1 ska led a ersättas med följande:

a) varje år, med två tredjedelars majoritet av sina ledamöter och i enlighet med artikel 12, anta ett dokument som innehåller Europols fleråriga programplanering och dess årliga arbetsprogram för följande år,

a) varje år, med två tredjedelars majoritet av sina ledamöter och i enlighet med artikel 12, anta ett samlat programdokument som innehåller Europols fleråriga programplanering och dess årliga arbetsprogram för följande år, i enlighet med artikel 32 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/7151a och kommissionens tillhörande riktlinjer om det samlade programdokumentet,

 

__________________

 

1a Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/715 av den 18 december 2018 med rambudgetförordning för de organ som inrättats enligt EUF-fördraget och Euratomfördraget och som avses i artikel 70 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 (EUT L 122, 10.5.2019, s. 1).”

 (32016R0794)

Ändringsförslag  74

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4b (nytt)

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 11 – punkt 1 – led ua (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4b) I artikel 11.1 ska följande led läggas till som led ua:

 

”ua) Utse ett ombud för grundläggande rättigheter som ska vara funktionellt oberoende vid utförandet av sina arbetsuppgifter.”

Ändringsförslag  75

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4c (nytt)

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 12 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

4c) Artikel 12.1 ska ersättas med följande:

1. Styrelsen ska senast den 30 november varje år, på grundval av ett förslag som läggs fram av den verkställande direktören, anta ett dokument som innehåller Europols fleråriga programplanering och årliga arbetsprogram, med beaktande av synpunkter från kommissionen, och när det gäller den fleråriga programplaneringen, efter samråd med den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen. Styrelsen ska vidarebefordra dokumentet till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen.

1. Styrelsen ska senast den 30 november varje år, på grundval av ett förslag som läggs fram av den verkställande direktören, anta ett samlat programdokument som innehåller Europols fleråriga programplanering och årliga arbetsprogram, med beaktande av synpunkter från kommissionen, och när det gäller den fleråriga programplaneringen, efter samråd med den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen. Om styrelsen beslutar att inte beakta delar av kommissionens yttrande ska den lämna en utförlig motivering. Samma skyldighet ska gälla för de delar som tas upp av den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen i enlighet med artikel 51.2 c. Styrelsen ska vidarebefordra det samlade programdokumentet till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen.

(32016R0794)

Ändringsförslag  76

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4d (nytt)

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

4d) I artikel 12.2 ska första stycket ersättas med följande:

2. Den fleråriga programplaneringen ska fastställa den övergripande strategiska programplaneringen, inbegripet målen, förväntade resultat och resultatindikatorer. Den ska också fastställa resursplaneringen, inbegripet den fleråriga budgeten och personal. Den ska innefatta strategin för förbindelser med tredjeland eller internationella organisationer.

Den fleråriga programplaneringen ska fastställa den övergripande strategiska programplaneringen, inbegripet målen, förväntade resultat och resultatindikatorer. Den ska också fastställa resursplaneringen, inbegripet den fleråriga budgeten och personal. Den ska innefatta strategin för förbindelser med tredjeland eller internationella organisationer och egen planerad forsknings- och innovationsverksamhet.

 (32016R0794)

Ändringsförslag  77

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4e (nytt)

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 14 – punkt 4

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

4e) Artikel 14.4 ska ersättas med följande:

4. Styrelsen får bjuda in personer vilkas åsikter kan vara av betydelse vid diskussionen att delta i mötena, inklusive, när det är lämpligt, en företrädare för den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen, som observatörer utan rösträtt.

4. Styrelsen får bjuda in personer vilkas åsikter kan vara av betydelse vid diskussionen att delta i mötena som observatörer utan rösträtt. Två företrädare för den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen ska bjudas in till alla styrelsens möten som observatörer utan rösträtt.

 (32016R0794)

Ändringsförslag  78

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4f (nytt)

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 16 – punkt 3

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

4f) Artikel 16.3 ska ersättas med följande:

3. Rådet får uppmana den verkställande direktören att rapportera om resultatet av sitt arbete.

3. Rådet och den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen får uppmana den verkställande direktören att rapportera om resultatet av sitt arbete.

(32016R0794)

Ändringsförslag  79

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4g (nytt)

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 16 – punkt 5 – led d

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

4g) I artikel 16.5 ska led d ersättas med följande:

d) Utarbeta förslag till den fleråriga programplaneringen och de årliga arbetsprogrammen och översända dem till styrelsen, efter att ha hört kommissionen.

d) Utarbeta förslag till ett samlat programdokument som innehåller den fleråriga programplaneringen och de årliga arbetsprogrammen och översända det till styrelsen, efter att ha hört kommissionen och den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen.

(32016R0794)

Ändringsförslag  80

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5 – led a – led ii

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 18 – punkt 2 – led e

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e) Forskning och innovation i frågor som omfattas av denna förordning för utveckling, upplärning, testning och validering av algoritmer för utveckling av verktyg.

e) Forsknings- och innovationsprojekt i frågor som omfattas av denna förordning för utveckling, upplärning, testning och validering av algoritmer för utveckling av specifika verktyg för brottsbekämpning.

Ändringsförslag  81

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5 – led a – led ii

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 18 – punkt 2 – led f

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f) Stöd till medlemsstaterna när det gäller att informera allmänheten om misstänkta eller dömda personer som är efterlysta på grundval av ett nationellt rättsligt beslut om ett brott som omfattas av Europols behörighet samt underlättande av allmänhetens tillhandahållande av information om dessa personer.”

f) Stöd till medlemsstaterna när det gäller att informera allmänheten om misstänkta eller dömda personer som är efterlysta på grundval av ett nationellt rättsligt beslut om ett brott som omfattas av Europols behörighet samt underlättande av allmänhetens tillhandahållande till medlemsstaterna och Europol av information om dessa personer.”

Ändringsförslag  82

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5 – led b

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 18 – punkt 3a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3a. Behandling av personuppgifter för forskning och innovation som avses i punkt 2 e ska utföras genom Europols forsknings- och innovationsprojekt med tydligt definierade mål och tydligt definierad varaktighet och omfattning för den berörda behandlingen av personuppgifter, på vilken de ytterligare särskilda skyddsåtgärder som anges i artikel 33a ska tillämpas.”

3a. Behandling av personuppgifter för forskning och innovation som avses i punkt 2 e ska utföras genom Europols forsknings- och innovationsprojekt med tydligt definierade syften och mål och ska vara föremål för ytterligare särskilda skyddsåtgärder som anges i artikel 33a, när det gäller varaktighet och omfattning för behandlingen av personuppgifter.”

Ändringsförslag  83

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5 – led c

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 18 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Bilaga II innehåller en förteckning över kategorier av personuppgifter och kategorier av registrerade vars uppgifter får samlas in och behandlas för vart och ett av de syften som avses i punkt 2, utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 8.4 och 18a.”

5. Bilaga II innehåller en förteckning över kategorier av personuppgifter och kategorier av registrerade vars uppgifter får samlas in och behandlas för vart och ett av de syften som avses i punkt 2, utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 8.4, 18.2 e och 18a.”

Ändringsförslag  84

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5 – led d

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 18 – punkt 5a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) Följande punkt ska införas som punkt 5a:

utgår

5a. Före behandlingen av uppgifter enligt punkt 2 i denna artikel får Europol tillfälligt behandla personuppgifter som mottagits i enlighet med artikel 17.1 och 17.2 för att fastställa om dessa uppgifter uppfyller kraven i punkt 5 i denna artikel, även genom att kontrollera uppgifterna mot alla uppgifter som Europol redan behandlar i enlighet med punkt 5.

 

Styrelsen ska på förslag av den verkställande direktören och efter att ha hört Europeiska datatillsynsmannen närmare ange villkoren för behandling av sådana uppgifter.

 

Europol får endast behandla personuppgifter i enlighet med denna punkt under högst ett års tid, eller i motiverade fall under en längre period med förhandstillstånd från Europeiska datatillsynsmannen, om detta är nödvändigt för tillämpningen av denna artikel. Om resultatet av behandlingen visar att personuppgifterna inte uppfyller kraven i punkt 5 i denna artikel ska Europol radera uppgifterna och informera uppgiftslämnaren om detta.”

 

Ändringsförslag  85

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5 – led c

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 18 – punkt 6

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

5a) Punkt 6 ska ersättas med följande:

6. Europol får tillfälligt behandla uppgifter för att fastställa om uppgifterna i fråga är relevanta för dess uppgifter och, i så fall, för vilket av de syften som anges i punkt 2. Styrelsen ska på förslag av den verkställande direktören och efter att ha hört Europeiska datatillsynsmannen närmare ange villkoren för behandling av sådana uppgifter, särskilt när det gäller tillgång till och användning av uppgifterna, samt tidsgränser för lagring och utplåning av uppgifterna vilka inte får överskrida sex månader, med vederbörlig hänsyn till de principer som avses i artikel 28.

6. Europol får tillfälligt behandla uppgifter för att fastställa om uppgifterna i fråga är relevanta för dess uppgifter och, i så fall, för vilket av de syften som anges i punkt 2. Styrelsen ska på förslag av den verkställande direktören och efter att ha hört Europeiska datatillsynsmannen närmare ange villkoren för behandling av sådana uppgifter, särskilt när det gäller tillgång till och användning av uppgifterna, samt tidsgränser för lagring och utplåning av uppgifterna vilka inte får överskrida sex månader, med vederbörlig hänsyn till de principer som avses i artikel 71 i förordning (EU) 2018/1725.

 (32016R0794)

Ändringsförslag  86

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5 – led da (nytt)

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 18 – punkt 6a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

da) Följande punkt ska införas som punkt 6a:

 

”6a. Före behandlingen av uppgifter enligt punkt 2 i denna artikel får Europol undantagsvis tillfälligt behandla personuppgifter som mottagits i enlighet med artikel 17.1 och 17.2 för att fastställa om dessa uppgifter uppfyller kraven i punkt 5 i denna artikel, även genom att kontrollera uppgifterna mot alla uppgifter som Europol redan behandlar i enlighet med punkt 5.

 

Styrelsen ska på förslag av den verkställande direktören och efter att ha hört Europeiska datatillsynsmannen närmare ange villkoren för tillfällig behandling av sådana uppgifter.

 

Europol får behandla personuppgifter i enlighet med denna punkt endast för en period på högst ett år, vilken får förlängas en gång med högst sex månader, i vederbörligen motiverade fall där det är proportionellt och nödvändigt för det syfte som anges i denna artikel. Europol ska informera Europeiska datatillsynsmannen om eventuella förlängningar av den maximala behandlingsperioden. Om den tillfälliga behandlingen inte längre är proportionell och nödvändig för det syfte som anges i denna artikel, och under alla omständigheter efter att den maximala behandlingsperioden har löpt ut, ska Europol permanent radera de personuppgifter som inte uppfyller kraven i punkt 5 i denna artikel samt resultaten av behandlingen och informera uppgiftslämnaren om detta.”

Ändringsförslag  87

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 18a – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Behandling av uppgifter till stöd för en brottsutredning

Behandling av personuppgifter till stöd för en brottsutredning

Ändringsförslag  88

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 18a – punkt 1 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. När det är nödvändigt för att stödja en specifik brottsutredning får Europol behandla personuppgifter utanför de kategorier av registrerade som förtecknas i bilaga II om

1. När det är nödvändigt för att stödja en pågående specifik brottsutredning får Europol behandla personuppgifter utanför de kategorier av registrerade som förtecknas i bilaga II om

Ändringsförslag  89

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 18a – punkt 1 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) en medlemsstat eller Europeiska åklagarmyndigheten tillhandahåller Europol en utredningsakt i enlighet med artikel 17.1 a för operativ analys till stöd för den specifika brottsutredningen inom ramen för Europols mandat i enlighet med artikel 18.2 c, och

a) en medlemsstat, Eppo eller Eurojust tillhandahåller Europol en utredningsakt i enlighet med artikel 17.1 a och b och begär Europols stöd till den pågående specifika brottsutredningen inom ramen för Europols mandat i enlighet med artikel 18.2 c, och

Ändringsförslag  90

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 18a – punkt 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Europol bedömer att det inte är möjligt att utföra den operativa analysen av utredningsakten utan att behandla personuppgifter som inte uppfyller kraven i artikel 18.5. Denna bedömning ska dokumenteras.

b) Europol drar slutsatsen att det inte är möjligt att utföra den operativa analysen av utredningsakten utan att behandla personuppgifter som inte uppfyller kraven i artikel 18.5. Denna bedömning ska dokumenteras och skickas till Europeiska datatillsynsmannen för kännedom.

Ändringsförslag  91

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 18a – punkt 1 – led ba (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba) en medlemsstat eller ett unionsorgan begär en strategisk analys inom ramen för Europols mandat enligt artikel 18.2 b.

Ändringsförslag  92

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 18a – punkt 2 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Europol får behandla personuppgifter i en utredningsakt så länge som byrån stöder den pågående specifika brottsutredning för vilken utredningsakten tillhandahölls av en medlemsstat eller Europeiska åklagarmyndigheten i enlighet med punkt 1 och endast i syfte att stödja den utredningen.

2. Europol får behandla personuppgifter i en utredningsakt så länge som byrån stöder den pågående specifika brottsutredning för vilken utredningsakten tillhandahölls av en medlemsstat, Eppo eller Eurojust i enlighet med punkt 1 och endast i syfte att stödja den utredningen.

Ändringsförslag  93

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 18a – punkt 2 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Styrelsen ska på förslag av den verkställande direktören och efter att ha hört Europeiska datatillsynsmannen närmare ange villkoren för behandling av sådana uppgifter.

utgår

Ändringsförslag  94

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 18a – punkt 2 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utan att det påverkar behandlingen av personuppgifter enligt artikel 18.5a ska personuppgifter utanför de kategorier av registrerade som förtecknas i bilaga II vara funktionellt åtskilda från andra uppgifter och får endast vara åtkomliga när det är nödvändigt för att stödja den specifika brottsutredning för vilken de tillhandahölls.

utgår

Ändringsförslag  95

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 18a – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Om Europol drar slutsatsen att det finns preliminära indikationer på att uppgifterna är oproportionella eller har inhämtats i strid med de grundläggande rättigheterna ska Europol permanent radera dem utan att behandla dem. När behandlingsperioden för personuppgifterna upphör ska personuppgifterna raderas permanent.

Ändringsförslag  96

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 18a – punkt 3 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. På begäran av medlemsstaten eller Europeiska åklagarmyndigheten, beroende på vem som tillhandahöll Europol utredningsakten enligt punkt 1, får Europol lagra utredningsakten och resultatet av sin operativa analys längre än den lagringsperiod som anges i punkt 2, enbart för att säkerställa sanningsenligheten, tillförlitligheten och spårbarheten i kriminalunderrättelseprocessen, och endast så länge de rättsliga förfarandena i samband med den brottsutredningen pågår i den medlemsstaten.

3. På begäran av den medlemsstat som tillhandahöll Europol utredningsakten enligt punkt 1, eller på begäran av Eppo eller Eurojust, beroende på vad som är lämpligt, får Europol lagra utredningsakten och resultatet av sin operativa analys längre än den behandlingsperiod som anges i punkt 2, i det enda syftet att säkerställa sanningsenligheten, tillförlitligheten och spårbarheten i kriminalunderrättelseprocessen, och endast så länge det rättsliga förfarandet i samband med den brottsutredningen pågår i den medlemsstaten eller inom Eppo eller Eurojust.

Ändringsförslag  97

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 18a – punkt 3 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den medlemsstaten får också begära att Europol lagrar utredningsakten och resultatet av sin operativa analys längre än den lagringsperiod som anges i punkt 2 i syfte att säkerställa sanningsenligheten, tillförlitligheten och spårbarheten i kriminalunderrättelseprocessen, och endast så länge de rättsliga förfarandena i samband med en relaterad brottsutredning pågår i en annan medlemsstat.

Den medlemsstaten, Eppo eller Eurojust får också begära att Europol lagrar utredningsakten och resultatet av sin operativa analys längre än den lagringsperiod som anges i punkt 2 i syfte att säkerställa sanningsenligheten, tillförlitligheten och spårbarheten i kriminalunderrättelseprocessen, och endast så länge det rättsliga förfarandet i samband med en relaterad brottsutredning pågår i en annan medlemsstat.

Ändringsförslag  98

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 18a – punkt 3 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Styrelsen ska på förslag av den verkställande direktören och efter att ha hört Europeiska datatillsynsmannen närmare ange villkoren för behandling av sådana uppgifter. Sådana personuppgifter ska vara funktionellt åtskilda från andra uppgifter och får endast vara åtkomliga när det är nödvändigt för att säkerställa sanningsenligheten, tillförlitligheten och spårbarheten i kriminalunderrättelseprocessen.

utgår

Ändringsförslag  99

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 18a – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Styrelsen ska på förslag av den verkställande direktören och efter att ha hört Europeiska datatillsynsmannen närmare ange villkoren för behandling av personuppgifter i enlighet med punkterna 2 och 3, i synnerhet när det gäller behandlingens omfattning och komplexitet samt utredningarnas typ och betydelse. Sådana personuppgifter ska vara funktionellt åtskilda från andra uppgifter. Åtkomst till uppgifter som behandlas i enlighet med punkt 2 ska vara tillåten endast om det är nödvändigt för den specifika brottsutredning för vilken de tillhandahölls och för att säkerställa sanningsenligheten, tillförlitligheten och spårbarheten i kriminalunderrättelseprocessen; uppgifterna ska lagras i enlighet med punkt 3.

Ändringsförslag  100

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 18a – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Punkterna 1–3 ska också tillämpas när Europol tar emot personuppgifter från ett tredjeland med vilket det finns ett avtal som ingåtts antingen på grundval av artikel 23 i beslut 2009/371/RIF i enlighet med artikel 25.1 c i denna förordning eller på grundval av artikel 218 i EUF-fördraget i enlighet med artikel 25.1 b i denna förordning eller som är föremål för ett beslut om adekvat skyddsnivå i enlighet med artikel 25.1 a i denna förordning, och det tredjelandet tillhandahåller Europol en utredningsakt för operativ analys som stöder den specifika brottsutredning i en eller flera medlemsstater vilken Europol stöder. Om ett tredjeland tillhandahåller Europol en utredningsakt ska Europeiska datatillsynsmannen informeras. Europol ska kontrollera att mängden personuppgifter inte är uppenbart oproportionell i förhållande till den specifika utredning i en medlemsstat som Europol stöder, och att det inte finns några objektiva omständigheter som tyder på att tredjelandet har erhållit akten i uppenbar strid med de grundläggande rättigheterna. Om Europol eller Europeiska datatillsynsmannen drar slutsatsen att det finns preliminära indikationer på att uppgifterna är oproportionella eller har inhämtats i strid med de grundläggande rättigheterna ska Europol inte behandla dem. Uppgifter som behandlas i enlighet med denna punkt får endast vara åtkomliga för Europol när det är nödvändigt för att stödja den specifika brottsutredningen i en eller flera medlemsstater. De ska delas endast inom unionen.”

4. Punkterna 1–3a ska också tillämpas personuppgifter i en utredningsakt som tillhandahålls Europol av ett tredjeland enligt vad som avses i artikel 25.1 a, b och c för operativ analys som stöder en specifik brottsutredning i en eller flera medlemsstater vilken Europol stöder, förutsatt att tredjelandet förvärvade uppgifterna i samband med en brottsutredning i enlighet med processuella krav och skyddsåtgärder som är tillämpliga enligt dess nationella straffrätt. Om ett tredjeland tillhandahåller Europol en utredningsakt ska Europeiska datatillsynsmannen informeras. Europol ska kontrollera att mängden personuppgifter inte är uppenbart oproportionell i förhållande till den specifika utredning i en medlemsstat som Europol stöder, och att det inte finns några objektiva omständigheter som tyder på att tredjelandet har erhållit akten i uppenbar strid med de grundläggande rättigheterna. Om Europol drar slutsatsen att det finns preliminära indikationer på att uppgifterna är oproportionella eller har inhämtats i strid med de grundläggande rättigheterna ska Europol inte behandla uppgifterna utan radera dem. Europol får ha åtkomst till personuppgifter som behandlas i enlighet med denna punkt endast om det är nödvändigt för att stödja den specifika brottsutredning i en eller flera medlemsstater för vilken de tillhandahölls. De ska delas endast inom unionen eller, om nödvändigt, med internationella organisationer enligt vad som avses i artikel 25.1 b och c.”

Ändringsförslag  101

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 7 – led a

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 20 – punkt 2a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2a. Inom ramen för genomförandet av de särskilda projekt för operativa analyser som avses i artikel 18.3 får medlemsstaterna fastställa vilka uppgifter som Europol ska göra direkt åtkomliga för utvalda andra medlemsstater i syfte att stärka samarbetet i specifika utredningar, utan att det påverkar eventuella begränsningar enligt artikel 19.2.”

2a. Inom ramen för genomförandet av de särskilda projekt för operativa analyser som avses i artikel 18.3 och med förbehåll för de regler och skyddsåtgärder för behandling av personuppgifter som anges i denna förordning får medlemsstaterna fastställa vilka uppgifter som Europol ska göra direkt åtkomliga för utvalda andra medlemsstater i syfte att stärka samarbetet i specifika utredningar, utan att det påverkar eventuella begränsningar enligt artikel 19.2.”

Ändringsförslag  102

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 7 – led c

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 20 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. När det enligt nationell rätt är tillåtet för Europols personal att avlägga vittnesmål om sådant som de fått kännedom om under tjänsteutövningen eller inom ramen för verksamheten ska endast Europols personal som fått tillstånd av den verkställande direktören att göra detta kunna avlägga sådant vittnesmål i rättsliga förfaranden i medlemsstaterna.”

5. När det enligt nationell processrätt är tillåtet för Europols personal att avlägga vittnesmål om sådant som de fått kännedom om under sin tjänsteutövning eller inom ramen för sitt arbete ska endast sådan personal som fått tillstånd av den verkställande direktören att göra detta kunna avlägga sådant vittnesmål i straffrättsliga förfaranden i medlemsstaterna.”

Ändringsförslag  103

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 8

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 20a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Europol ska aktivt stödja Europeiska åklagarmyndighetens utredningar och lagföring och samarbeta med den, särskilt genom informationsutbyte och genom att tillhandahålla analytiskt stöd.

2. På begäran av Eppo ska Europol aktivt stödja denna myndighets utredningar och samarbeta med den, särskilt genom informationsutbyte och genom att tillhandahålla analytiskt stöd, tills Eppo beslutar huruvida man ska lagföra eller avgöra ärendet på annat sätt.

Ändringsförslag  104

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 8

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 20a – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Europol ska vidta alla lämpliga åtgärder för att se till att Europeiska åklagarmyndigheten har indirekt åtkomst, på grundval av ett system med träff/icke träff, till uppgifter som lämnats för de syften som anges i artikel 18.2 a, b och c. Artikel 21 ska gälla i tillämpliga delar med undantag för punkt 2.

3. Europol ska vidta alla lämpliga åtgärder för att se till att Eppo har indirekt åtkomst, på grundval av ett system med träff/icke träff, till uppgifter som lämnats för de syften som anges i artikel 18.2 a, b och c. Artikel 21 ska gälla i tillämpliga delar med undantag för punkterna 2 och 8.

Ändringsförslag  105

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 9

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 21 – punkt 8

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8. Om Europol under behandlingen av uppgifter avseende en enskild utredning eller ett specifikt projekt upptäcker uppgifter som är relevanta för eventuell olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen ska byrån på eget initiativ utan onödigt dröjsmål lämna dessa uppgifter till Olaf.”

8. Om Europol under behandlingen av uppgifter avseende en specifik utredning eller ett specifikt projekt upptäcker uppgifter som är relevanta för eventuell olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen ska byrån utan onödigt dröjsmål lämna dessa uppgifter till Olaf.”

Ändringsförslag  106

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 9a (nytt)

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 23 – punkt 7

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

9a) Artikel 23.7 ska ersättas med följande:

7. Medlemsstater, unionsorgan, tredjeland och internationella organisationer får inte överföra vidare personuppgifter som innehas av Europol utan uttryckligt samtycke på förhand från Europol.

7. Medlemsstater, unionsorgan, tredjeländer, internationella organisationer och privata parter får inte vidareöverföra personuppgifter som innehas av Europol utan uttryckligt tillstånd på förhand från Europol.

Ändringsförslag  107

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 10

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 24 – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Överföring av operativa personuppgifter till unionsinstitutioner, unionsorgan och unionsbyråer

Överföring av personuppgifter till unionsinstitutioner, unionsorgan och unionsbyråer

Ändringsförslag  108

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 10

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 24 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Med förbehåll för alla ytterligare begränsningar enligt denna förordning, särskilt enligt artikel 19.2 och 19.3 och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 67, får Europol endast överföra operativa personuppgifter till andra unionsinstitutioner, unionsorgan eller unionsbyråer om uppgifterna är nödvändiga för dessa andra unionsinstitutioners, unionsorgans eller unionsbyråers lagenliga utförande av sina uppgifter.

1. I enlighet med artikel 71.2 i förordning (EU) 2018/1725 och med förbehåll för alla ytterligare begränsningar enligt denna förordning, särskilt enligt artikel 19.2 och 19.3 och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 67, får Europol endast överföra personuppgifter till andra unionsinstitutioner, unionsorgan eller unionsbyråer om personuppgifterna är nödvändiga och proportionella för dessa andra unionsinstitutioners, unionsorgans eller unionsbyråers lagenliga utförande av sina uppgifter.

Ändringsförslag  109

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 10

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 24 – punkt 2 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Om de operativa personuppgifterna har överförts på begäran av andra unionsinstitutioner, unionsorgan eller unionsbyråer, ska både den personuppgiftsansvarige och mottagaren vara ansvariga för överföringens lagenlighet.

2. Vid en begäran om överföring av personuppgifter från andra unionsinstitutioner, unionsorgan eller unionsbyråer ska Europol kontrollera de andra unionsinstitutionernas, unionsorganens eller unionsbyråernas behörighet. Om det uppstår tveksamhet rörande nödvändigheten att överföra personuppgifterna ska Europol begära ytterligare information från mottagaren.

Ändringsförslag  110

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 10

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 24 – punkt 2 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den mottagande unionsinstitutionen eller unionsbyrån eller det mottagande unionsorganet ska säkerställa att det senare går att kontrollera att överföringen av de operativa personuppgifterna var nödvändig.

Den mottagande unionsinstitutionen eller unionsbyrån eller det mottagande unionsorganet ska säkerställa att det senare går att kontrollera att överföringen av personuppgifterna var nödvändig.

Ändringsförslag  111

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 10

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 24 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. De mottagande unionsinstitutionerna, unionsorganen eller unionsbyråerna ska behandla de operativa personuppgifterna endast för de ändamål för vilka de överfördes.”

3. De mottagande unionsinstitutionerna, unionsorganen eller unionsbyråerna ska behandla personuppgifterna endast för de ändamål för vilka de överfördes.”

Ändringsförslag  112

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 11 – led -a (nytt)

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 25 – punkt 3

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

-a) punkt 3 utgår

3. Europol ska offentliggöra på sin webbplats och uppdatera en förteckning över beslut om adekvat skyddsnivå, överenskommelser och avtal, administrativa överenskommelser och andra instrument som rör överföring av personuppgifter i enlighet med punkt 1.

 

(32016R0794)

Ändringsförslag  113

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 11 – led -aa (nytt)

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 25 – punkt 4a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

 

 

-aa) Följande punkt ska införas som punkt 4a:

 

”4a. Om det inte föreligger något beslut om adekvat skyddsnivå får Europol överföra personuppgifter till ett tredjeland eller en internationell organisation, om

 

a) lämpliga skyddsåtgärder för personuppgifter har fastställts i ett rättsligt bindande instrument, eller

 

b) Europol har bedömt alla omständigheter kring en överföring av personuppgifter och dragit slutsatsen att lämpliga skyddsåtgärder för personuppgifterna föreligger.

Europol ska informera Europeiska datatillsynsmannen om kategorier av överföringar enligt punkt 1 b. Om en överföring grundas på led b i denna punkt ska denna överföring dokumenteras och dokumentationen på begäran göras tillgänglig för Europeiska datatillsynsmannen. Dokumentationen ska innehålla datum och tidpunkt för överföringen samt information om den mottagande behöriga myndigheten, skälet till överföringen och de personuppgifter som har överförts.”

Ändringsförslag  114

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 11 – led a

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 25 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Utan hinder av punkt 1 får den verkställande direktören från fall till fall tillåta överföring eller kategorier av överföringar av personuppgifter till tredjeländer eller internationella organisationer, om överföringen eller de relaterade överföringarna är”.

”Utan hinder av punkt 1 får den verkställande direktören undantagsvis och från fall till fall tillåta överföring eller en kategori av överföringar av personuppgifter till tredjeländer eller internationella organisationer, om överföringen eller de relaterade överföringarna är”.

Ändringsförslag  115

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led i1 – led b – inledningen

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 25 – punkt 8

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) I punkt 8 ska följande mening utgå:

b) Punkt 8 ska ersättas med följande:

Ändringsförslag  116

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 11 – led b

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 25 – punkt 8

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Om en överföring grundas på punkt 5 ska denna överföring dokumenteras och dokumentationen på begäran göras tillgänglig för Europeiska datatillsynsmannen. Dokumentationen ska innehålla datum och tidpunkt för överföringen samt information om den mottagande behöriga myndigheten, om skälet till överföringen och om de operativa personuppgifter som har överförts.”

”Om en överföring grundas på punkt 4a eller 5 ska denna överföring dokumenteras och dokumentationen på begäran göras tillgänglig för Europeiska datatillsynsmannen. Dokumentationen ska innehålla datum och tidpunkt för överföringen samt information om den mottagande behöriga myndigheten, om skälet till överföringen och om de operativa personuppgifter som har överförts.

 

Utan hinder av punkt 1 får den verkställande direktören undantagsvis och från fall till fall tillåta överföring eller kategorier av överföringar av personuppgifter till tredjeländer eller internationella organisationer, om överföringen eller de relaterade överföringarna är

Ändringsförslag  117

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12 – led a

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 26 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Europol får ta emot personuppgifter direkt från privata parter och behandla dessa personuppgifter i enlighet med artikel 18 för att identifiera alla berörda nationella enheter som avses i punkt 1 a. Europol ska omedelbart vidarebefordra personuppgifterna och alla relevanta resultat av den behandling av uppgifterna som är nödvändig för att fastställa jurisdiktion till de berörda nationella enheterna. Europol får vidarebefordra personuppgifterna och de relevanta resultaten av den behandling av uppgifterna som är nödvändig för att fastställa jurisdiktion i enlighet med artikel 25 till de berörda kontaktpunkter och myndigheter som avses i punkt 1 b och c. När Europol har identifierat alla berörda nationella enheter och vidarebefordrat de relevanta personuppgifterna till dem, eller det inte är möjligt att identifiera ytterligare berörda nationella enheter, ska byrån utplåna uppgifterna, om inte en berörd nationell enhet, kontaktpunkt eller myndighet översänder samma personuppgifter på nytt till Europol i enlighet med artikel 19.1 inom fyra månader efter överföringen.”

2. När Europol tar emot personuppgifter direkt från privata parter får byrån behandla dessa personuppgifter i enlighet med artikel 18 för att identifiera de berörda nationella enheterna, enligt vad som avses i punkt 1 a. Europol ska omedelbart vidarebefordra personuppgifterna och alla relevanta resultat från den nödvändiga behandlingen av uppgifterna till de berörda nationella enheterna för att jurisdiktion ska kunna fastställas. I enlighet med artikel 25 får Europol vidarebefordra personuppgifterna och relevanta resultat från den nödvändiga behandlingen av uppgifterna till berörda kontaktpunkter och myndigheter, enligt vad som avses i punkt 1 b och c, för att jurisdiktion ska kunna fastställas. Så snart Europol har identifierat alla berörda nationella enheter och vidarebefordrat de relevanta personuppgifterna till dem, eller det inte är möjligt att identifiera ytterligare berörda nationella enheter, ska byrån radera uppgifterna, såvida inte en berörd nationell enhet, kontaktpunkt eller myndighet översänder samma personuppgifter på nytt till Europol i enlighet med artikel 19.1 inom fyra månader efter överföringen.”

Ändringsförslag  118

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12 – led b

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 26 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Om Europol tar emot personuppgifter från en privat part i ett tredjeland får Europol endast överföra dessa uppgifter till en medlemsstat eller till ett berört tredjeland med vilket ett avtal har ingåtts på grundval av artikel 23 i beslut 2009/371/RIF eller på grundval av artikel 218 i EUF-fördraget eller som är föremål för ett beslut om adekvat skyddsnivå enligt artikel 25.1 a i denna förordning. Om villkoren i artikel 25.5 och 25.6 är uppfyllda får Europol överföra resultatet av sin analys och kontroll av dessa uppgifter till det berörda tredjelandet.

4. Om Europol tar emot personuppgifter från en privat part i ett tredjeland får Europol överföra dessa uppgifter och resultatet av sin analys och kontroll endast till en medlemsstat eller till ett berört tredjeland med vilket ett avtal har ingåtts på grundval av artikel 23 i beslut 2009/371/RIF eller på grundval av artikel 218 i EUF-fördraget eller som är föremål för ett beslut om adekvat skyddsnivå enligt artikel 25.1 a i denna förordning. Om villkoren i artikel 25.5 och 25.6 är uppfyllda får Europol överföra resultatet av sin analys och kontroll av dessa uppgifter till det berörda tredjelandet.

Ändringsförslag  119

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12 – led c

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 26 – punkt 5 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Europol får överlämna eller överföra personuppgifter till privata parter i följande fall, när det är strikt nödvändigt i det enskilda fallet, med förbehåll för eventuella begränsningar som fastställs i enlighet med artikel 19.2 eller 19.3 och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 67:

5. Europol ska inte överlämna eller överföra personuppgifter till privata parter, förutom när det är strikt nödvändigt och proportionellt i det enskilda fallet, med förbehåll för eventuella begränsningar som fastställs i enlighet med artikel 19.2 eller 19.3 och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 67, i följande fall:

Ändringsförslag  120

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12 – led c

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 26 – punkt 5 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Överlämningen eller överföringen av personuppgifter som är allmänt tillgängliga är strikt nödvändig för att utföra uppgiften i artikel 4.1 m och följande villkor är uppfyllda:

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag  121

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12 – led c

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 26 – punkt 6 – stycke 1 – led d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) nödvändig, i ett enskilt fall, för att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott som omfattas av Europols behörighet, eller

d) nödvändig, i ett enskilt fall, för att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra ett specifikt brott som omfattas av Europols behörighet, eller

Ändringsförslag  122

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12 – led c

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 26 – punkt 6 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Personuppgifter får inte överföras om den verkställande direktören fastställer att den berörda registrerades grundläggande fri- och rättigheter väger tyngre än allmänintresset av överföringen som avses i leden d och e.

Europeiska datatillsynsmannen ska utan otillbörligt dröjsmål informeras om överföringen. Personuppgifter får inte överföras om den verkställande direktören fastställer att den berörda registrerade personens grundläggande fri- och rättigheter väger tyngre än allmänintresset av överföringen som avses i leden d och e.

Ändringsförslag  123

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12 – led c

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 26 – punkt 6 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Överföringarna får inte vara systematiska, massiva eller strukturella.”

utgår

Ändringsförslag  124

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12 – led d

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 26 – punkt 6 – stycke -6a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) Följande punkter ska införas som punkterna 6a och 6b:

d) Följande punkter ska införas som punkterna -6a, 6a och 6b:

 

”-6a. Utan att det påverkar tillämpningen av andra unionsrättsakter får överföringar av personuppgifter enligt punkterna 5 och 6 i denna artikel inte vara systematiska, massiva eller strukturella.”

Ändringsförslag  125

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12 – led d

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 26 – punkt 6a – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6a. Europol får be medlemsstaterna, via de nationella enheterna, att i enlighet med deras tillämpliga lagstiftning inhämta personuppgifter från privata parter som är etablerade eller har en rättslig företrädare på deras territorium i syfte att förmedla dem till Europol, förutsatt att de begärda personuppgifterna är strikt begränsade till vad som är nödvändigt för att Europol ska kunna identifiera de berörda nationella enheterna.

6a. Europol får översända en begäran till medlemsstaterna om att förse byrån med personuppgifter från privata parter som är etablerade eller har en rättslig företrädare på deras territorium. En sådan begäran ska vara motiverad och så specifik som möjligt. Europol ska göra sådana begäranden via medlemsstaternas nationella enheter. Det ska handla om personuppgifter som är så lite känsliga som möjligt och strikt begränsade till vad som är nödvändigt och proportionellt för Europol i det enda syftet att identifiera de berörda nationella enheterna.

Ändringsförslag  126

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12 – led d

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 26 – punkt 6a – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Oavsett deras jurisdiktion avseende det specifika brott för vilket Europol försöker identifiera de berörda nationella enheterna ska medlemsstaterna säkerställa att deras behöriga nationella myndigheter lagligen kan behandla sådana begäranden i enlighet med sin nationella lagstiftning i syfte att förse Europol med den information som krävs för att byrån ska kunna uppfylla sina mål.

Oavsett deras jurisdiktion avseende det specifika brott för vilket Europol försöker identifiera de berörda nationella enheterna ska medlemsstaterna säkerställa att deras behöriga nationella myndigheter kan behandla sådana begäranden i enlighet med sin nationella lagstiftning i syfte att förse Europol med den information som krävs för att byrån ska kunna uppfylla sina mål.

Ändringsförslag  127

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 12 – led d

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 26 – punkt 6b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6b. Europols infrastruktur får användas för utbyte mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter och privata parter i enlighet med respektive medlemsstats nationella lagstiftning. I fall där medlemsstaterna använder denna infrastruktur för utbyte av personuppgifter om brott som inte omfattas av Europols mål får Europol inte ha åtkomst till dessa uppgifter.”

6b. Europols infrastruktur får användas för utbyte mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter och privata parter i enlighet med respektive medlemsstats nationella lagstiftning. I fall där medlemsstaterna använder denna infrastruktur för utbyte av personuppgifter om brott som inte omfattas av Europols mål får Europol inte ha åtkomst till dessa uppgifter och ska anses vara ett ”personuppgiftsbiträde” i den mening som avses i artikel 87 i förordning (EU) 2018/1725. Europol ska göra en bedömning av de eventuella säkerhetsrisker som det innebär att byrån öppnar sin infrastruktur för användning av privata parter och vid behov vidta lämpliga förebyggande och riskreducerande åtgärder.”

Ändringsförslag  128

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 13

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 26a – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Europol får ta emot personuppgifter direkt från privata parter och behandla dessa personuppgifter i enlighet med artikel 18 för att förhindra spridning av onlineinnehåll med anknytning till terrorism eller våldsam extremism i krissituationer i enlighet med artikel 4.1 u.

1. Europol får ta emot personuppgifter direkt från privata parter och behandla dessa personuppgifter i enlighet med artikel 18 för att förhindra spridning online av terrorisminnehåll i krissituationer i enlighet med artikel 4.1 u.

Ändringsförslag  129

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 13

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 26a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Om Europol tar emot personuppgifter från en privat part i ett tredjeland får Europol endast överföra dessa uppgifter till en medlemsstat eller till ett berört tredjeland med vilket ett avtal har ingåtts på grundval av artikel 23 i beslut 2009/371/RIF eller på grundval av artikel 218 i EUF-fördraget eller som är föremål för ett beslut om adekvat skyddsnivå enligt artikel 25.1 a i denna förordning. Om villkoren i artikel 25.5 och 25.6 är uppfyllda får Europol överföra resultatet av sin analys och kontroll av dessa uppgifter till det berörda tredjelandet.

2. Om Europol tar emot personuppgifter från en privat part i ett tredjeland får Europol överföra dessa uppgifter endast till medlemsstaten eller till det berörda tredjeland med vilket ett avtal har ingåtts på grundval av artikel 23 i beslut 2009/371/RIF eller på grundval av artikel 218 i EUF-fördraget eller som är föremål för ett beslut om adekvat skyddsnivå enligt artikel 25.1 a i denna förordning. Om villkoren i artikel 25.5 och 25.6 i denna förordning är uppfyllda får Europol överföra resultatet av sin analys och kontroll av dessa uppgifter till det berörda tredjelandet.

Ändringsförslag  130

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 13

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 26a – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Europol får från fall till fall överlämna eller överföra personuppgifter till privata parter, med förbehåll för eventuella begränsningar som fastställs i enlighet med artikel 19.2 eller 19.3 och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 67, när överlämnandet eller överföringen av sådana uppgifter är strikt nödvändig för att förhindra spridning av onlineinnehåll med anknytning till terrorism eller våldsam extremism i enlighet med artikel 4.1 u, och inga av de berörda registrerades grundläggande fri- och rättigheter väger tyngre än det allmänintresse som nödvändiggör överlämnandet eller överföringen i det aktuella fallet.

3. Europol får från fall till fall överlämna eller överföra personuppgifter till privata parter, med förbehåll för eventuella begränsningar som fastställs i enlighet med artikel 19.2 eller 19.3 och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 67, när det är strikt nödvändigt att överlämna eller överföra sådana uppgifter för att förhindra spridning online av terrorisminnehåll i enlighet med artikel 4.1 u, och inga av de berörda registrerades grundläggande fri- och rättigheter väger tyngre än det allmänintresse som nödvändiggör överlämnandet eller överföringen i det aktuella fallet.

Ändringsförslag  131

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 13

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 26a – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Europol får be medlemsstaterna, via de nationella enheterna, att i enlighet med deras tillämpliga lagstiftning inhämta personuppgifter från privata parter som är etablerade eller har en rättslig företrädare på deras territorium i syfte att förmedla dem till Europol, förutsatt att de begärda personuppgifterna är strikt begränsade till vad som är nödvändigt för att Europol ska kunna förhindra spridningen av onlineinnehåll med anknytning till terrorism eller våldsam extremism i enlighet med artikel 4.1 u. Oavsett deras jurisdiktion avseende spridningen av det innehåll avseende vilket Europol begär personuppgifter ska medlemsstaterna säkerställa att deras behöriga nationella myndigheter lagligen kan behandla sådana begäranden i enlighet med sin nationella lagstiftning i syfte att förse Europol med den information som byrån behöver för att uppfylla sina mål.

5. Europol får begära att medlemsstaterna, via de nationella enheterna, i enlighet med sin tillämpliga lagstiftning inhämtar personuppgifter från privata parter som är etablerade eller har en rättslig företrädare på deras territorium i syfte att förmedla dem till Europol, förutsatt att de begärda personuppgifterna är strikt begränsade till vad som är nödvändigt för att Europol ska kunna förhindra spridning online av terrorisminnehåll i enlighet med artikel 4.1 u. Oavsett deras jurisdiktion rörande spridningen av det innehåll med avseende vilket Europol begär personuppgifter ska medlemsstaterna säkerställa att deras behöriga nationella myndigheter kan behandla sådana begäranden i enlighet med sin nationella lagstiftning i syfte att förse Europol med den information som byrån behöver för att uppfylla sina mål.

Ändringsförslag  132

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 13

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 26a – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Europol ska säkerställa att alla överföringar av personuppgifter och orsakerna till dessa överföringar registreras utförligt i enlighet med denna förordning och på begäran överlämnas till Europeiska datatillsynsmannen i enlighet med artikel 40.

6. Europol ska säkerställa att alla överföringar av personuppgifter och orsakerna till dessa överföringar registreras utförligt i enlighet med denna förordning och på begäran överlämnas till Europeiska datatillsynsmannen i enlighet med artikel 39a.

Ändringsförslag  133

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 13a (nytt)

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 26b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

13a) Följande artikel ska införas som artikel 26b:

 

”Artikel 26b

 

Utbyte av personuppgifter med privata parter för att förhindra spridning online av material med sexuella övergrepp mot barn

 

1. Europol får ta emot personuppgifter direkt från privata parter och behandla dessa personuppgifter i enlighet med artikel 18 för att förhindra spridning online av material med sexuella övergrepp mot barn, i enlighet med artikel 4.1 ua.

 

2. Om Europol tar emot personuppgifter från en privat part i ett tredjeland får Europol överföra dessa uppgifter endast till medlemsstaten, eller till det berörda tredjeland med vilket ett avtal har ingåtts på grundval av artikel 23 i beslut 2009/371/RIF eller på grundval av artikel 218 i EUF-fördraget eller som är föremål för ett beslut om adekvat skyddsnivå enligt artikel 25.1 a i denna förordning. Om villkoren i artikel 25.5 och 25.6 i denna förordning är uppfyllda får Europol överföra resultatet av sin analys och kontroll av dessa uppgifter till det berörda tredjelandet.

 

3. Europol får från fall till fall överlämna eller överföra personuppgifter till privata parter, med förbehåll för eventuella begränsningar som fastställs i enlighet med artikel 19.2 eller 19.3 och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 67, när överlämnandet eller överföringen av sådana uppgifter är av strikt nödvändighet för att förhindra spridning online av material med sexuella övergrepp mot barn i enlighet med artikel 4.1 ua, och inga av de berörda registrerades grundläggande fri- och rättigheter väger tyngre än det allmänintresse som nödvändiggör överlämnandet eller överföringen i det aktuella fallet.

 

4. Om den berörda privata parten inte är etablerad inom unionen eller i ett land med vilket Europol har ett samarbetsavtal som medger utbyte av personuppgifter eller med vilket unionen har ingått ett internationellt avtal i enlighet med artikel 218 i EUF-fördraget eller vilket omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå enligt artikel 25.1 a i denna förordning, kräver överföringen tillstånd av den verkställande direktören.

 

5. Europol får begära att medlemsstaterna, via de nationella enheterna, i enlighet med sin tillämpliga lagstiftning inhämtar personuppgifter från privata parter som är etablerade eller har en rättslig företrädare på deras territorium i syfte att förmedla dem till Europol, förutsatt att de begärda personuppgifterna är strikt begränsade till vad som är nödvändigt för att Europol ska kunna förhindra spridning online av material med sexuella övergrepp mot barn i enlighet med artikel 4.1 ua. Oavsett deras jurisdiktion rörande spridningen av det innehåll med avseende på vilket Europol begär personuppgifter ska medlemsstaterna säkerställa att deras behöriga nationella myndigheter kan behandla sådana begäranden i enlighet med nationell rätt i syfte att förse Europol med den information som byrån behöver för att uppfylla sina mål.

 

6. Europol ska säkerställa att alla överföringar av personuppgifter och orsakerna till dessa överföringar registreras utförligt i enlighet med denna förordning och på begäran överlämnas till Europeiska datatillsynsmannen i enlighet med artikel 39a.

 

7. Om de personuppgifter som erhållits eller ska överföras påverkar en medlemsstats intressen ska Europol omedelbart informera den berörda medlemsstatens nationella enhet.”

Ändringsförslag  134

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 14

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 27a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Med hänvisningar till ”tillämpliga dataskyddsregler” i denna förordning avses de dataskyddsbestämmelser som anges i denna förordning och i förordning (EU) 2018/1725.

utgår

Ändringsförslag  135

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 14

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 27a – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Med hänvisningar till ”personuppgifter” i denna förordning avses ”operativa personuppgifter”, om inte annat anges.

3. Med hänvisningar till ”personuppgifter” i denna förordning avses ”operativa personuppgifter” enligt definitionen i artikel 3 i förordning (EU) 2018/1725, om inte annat föreskrivs i denna förordning.

Ändringsförslag  136

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 16 – led a – inledningen

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 30 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) I punkt 2 ska första meningen ersättas med följande:

a) Punkt 2 ska ersättas med följande:

Ändringsförslag  137

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 16 – led a

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 30 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Automatisk behandling av personuppgifter eller annan behandling som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening samt behandling av genetiska uppgifter och biometriska uppgifter i syfte att entydigt identifiera en fysisk person eller uppgifter som rör en persons hälsa, sexualliv eller sexuella läggning ska endast tillåtas om det är strikt nödvändigt och proportionellt för att förebygga eller bekämpa brott som omfattas av Europols mål och om dessa uppgifter kompletterar andra personuppgifter som har behandlats av Europol.”

2. Automatisk behandling av personuppgifter eller annan behandling som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening samt behandling av genetiska uppgifter och biometriska uppgifter i syfte att entydigt identifiera en fysisk person, eller uppgifter som rör hälsa eller fysiska personers sexualliv eller sexuella läggning ska tillåtas endast om det är strikt nödvändigt och proportionellt för forsknings- och innovationsprojekt enligt artikel 33a och för operativa ändamål, inom ramen för Europols mandat, och endast för att förebygga eller bekämpa brott som omfattas av Europols mål enligt artikel 3. Sådan behandling ska också omfattas av lämpliga skyddsåtgärder med avseende på den registrerades fri- och rättigheter, och ska, med undantag för biometriska uppgifter som behandlas i syfte att entydigt identifiera en fysisk person, tillåtas endast om dessa uppgifter kompletterar andra personuppgifter som har behandlats av Europol. Det ska vara förbjudet att diskriminera fysiska personer på grundval av sådana personuppgifter.

Ändringsförslag  138

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 16 – led aa (nytt)

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 30 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa) Följande punkt ska införas som punkt 2a:

 

”2a. Dataskyddsombudet ska utan onödigt dröjsmål informeras vid behandling av personuppgifter i enlighet med denna artikel.”

Ändringsförslag  139

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 16 – led d

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 30 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Personuppgifter av det slag som avses i punkterna 1 och 2 får inte överlämnas till medlemsstater eller unionsorgan eller överföras till tredjeländer eller internationella organisationer om det inte är strikt nödvändigt och proportionellt i enskilda fall som avser brott som omfattas av Europols mål och i enlighet med kapitel V.”

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag  140

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 19

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 33a – punkt -1 (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

 

 

-1. Europol får behandla personuppgifter för sina forsknings- och innovationsprojekt enligt artikel 18.2 e, dock endast

 

a) om behandlingen av personuppgifter är strikt nödvändig och vederbörligen motiverad för att projektets mål ska uppnås,

 

b) när det gäller särskilda kategorier av personuppgifter, om behandlingen är strikt nödvändig och åtföljs av lämpliga ytterligare skyddsåtgärder, inbegripet pseudonymisering.

 

Europols behandling av personuppgifter inom ramen för forsknings- och innovationsprojekt ska vägledas av principerna om öppenhet, förklarbarhet, rättvisa och ansvarsskyldighet.

Ändringsförslag  141

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 19

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 33a – punkt 1 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Alla projekt ska förhandsgodkännas av den verkställande direktören, på grundval av en beskrivning av den planerade behandlingen som anger varför det är nödvändigt att behandla personuppgifterna, t.ex. för att utforska och testa innovativa lösningar och säkerställa att projektresultaten är korrekta, en beskrivning av de personuppgifter som ska behandlas, en beskrivning av lagringstiden och villkoren för åtkomst till personuppgifterna, en konsekvensbedömning avseende dataskydd av riskerna för de registrerades alla fri- och rättigheter, inbegripet eventuell partiskhet i resultatet, samt de åtgärder som planeras för att hantera dessa risker.

a) Alla forsknings- och innovationsprojekt ska förhandsgodkännas av den verkställande direktören, i samråd med dataskyddsombudet och ombudet för grundläggande rättigheter, på grundval av en beskrivning av projektets specifika mål och hur projektet bistår Europol eller nationella brottsbekämpande myndigheter i arbetet, en beskrivning av den planerade behandlingen som anger målen, omfattningen och varaktigheten för behandlingen och varför det är nödvändigt och proportionellt att behandla personuppgifterna, en beskrivning av de kategorier av personuppgifter som ska behandlas, en beskrivning av efterlevnaden av de dataskyddsprinciper som fastställs i artikel 71 i förordning (EU) 2018/1725, och av lagringstiden och villkoren för åtkomst till personuppgifterna, en konsekvensbedömning avseende dataskydd av riskerna för de registrerades alla fri- och rättigheter, inbegripet risker för eventuell partiskhet i de personuppgifter som ska användas för upplärning av algoritmer och i resultatet av behandlingen, samt de åtgärder som planeras för att hantera dessa risker och för att undvika kränkningar av grundläggande rättigheter.

Ändringsförslag  142

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 19

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 33a – punkt 1 – led aa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa) Alla forsknings- och innovationsprojekt ska genomgå en inledande bedömning genom försorg av ombudet för grundläggande rättigheter på grundval av informationen i led a. Europol ska beakta denna bedömning och, i tillämpliga fall, rekommendationerna i den innan projektet inleds.

Ändringsförslag  143

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 19

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 33a – stycke 1 – led f

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f) g) Loggarna över behandlingen av personuppgifter inom ramen för projektet ska sparas under projektets löptid och ett år efter det att projektet avslutats, endast i syfte att och så länge som det är nödvändigt för att kontrollera att resultatet av uppgiftsbehandlingen är korrekt.

f) Loggarna över behandlingen av personuppgifter inom ramen för projektet ska sparas under projektets löptid och ett år efter det att projektet avslutats, endast i syfte att och så länge som det är nödvändigt för att kontrollera att resultatet av uppgiftsbehandlingen är korrekt och göra det möjligt för Europeiska datatillsynsmannen att utöva tillsyn och genomföra granskningar för att säkerställa att alla villkor och skyddsåtgärder som föreskrivs i denna artikel följs.

Ändringsförslag  144

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 19

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 33a – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Styrelsen ska fastställa en bindande allmän räckvidd för Europols forsknings- och innovationsprojekt. Detta dokument ska vid behov uppdateras. Dokumentet ska göras tillgängligt för Europeiska datatillsynsmannen i samband med dennes tillsynsfunktion.

Ändringsförslag  145

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 19

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 33a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Europol ska spara en fullständig och detaljerad beskrivning av processen och avsikten med upplärning, testning och validering av algoritmer för att säkerställa transparens och för kontroll av resultatens korrekthet.”

2. Europol ska spara en detaljerad beskrivning av processen och avsikten med upplärning, testning och validering av algoritmer för att säkerställa transparens i förfarandet och algoritmerna, inbegripet deras förklarbarhet, och överensstämmelse med de skyddsåtgärder som föreskrivs i denna artikel, och för att möjliggöra kontroll av resultatens korrekthet. Europol ska på begäran göra beskrivningen tillgänglig för den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen.

Ändringsförslag  146

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 19

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 33a – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Europol ska säkerställa att oberoende experter genomför en granskning innan tekniska lösningar införs som utgör resultatet av dess forsknings- och innovationsprojekt och som inbegriper behandling av personuppgifter.

Ändringsförslag  147

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 20 – led a

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 34 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. I händelse av en personuppgiftsincident ska Europol utan onödigt dröjsmål anmäla detta till de berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter, i enlighet med villkoren i artikel 7.5, samt till den som lämnat de berörda uppgifterna, såvida inte det är osannolikt att personuppgiftsincidenten medför en risk för fysiska personers fri- och rättigheter.”

1. I händelse av en personuppgiftsincident, och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 92 i förordning (EU) 2018/1725, ska Europol utan onödigt dröjsmål anmäla detta till de berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter, i enlighet med villkoren i artikel 7.5, samt till den som lämnat de berörda uppgifterna, såvida inte det är osannolikt att personuppgiftsincidenten medför en risk för fysiska personers fri- och rättigheter.”

Ändringsförslag  148

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 21 – led b

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 35 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 93 i förordning (EU) 2018/1725 ska Europol, om byrån inte har den berörda registrerades kontaktuppgifter, be uppgiftslämnaren att informera den registrerade om personuppgiftsincidenten och informera Europol om vilket beslut som fattas.

”Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 93 i förordning (EU) 2018/1725 ska Europol, om byrån inte har den berörda registrerades kontaktuppgifter, be uppgiftslämnaren att informera den registrerade om personuppgiftsincidenten och informera Europol om vilket beslut som fattas. De medlemsstater som tillhandahåller uppgifterna ska informera den berörda registrerade i enlighet med nationell rätt.”

Ändringsförslag  149

 

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 22 – led b

Förordning (EU) 2016/794

Artikel 36 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Varje registrerad som vill utöva rätten till tillgång i enlighet med artikel 80 i förordning (EU) 2018/1725 avseende sina egna personuppgifter kan lämna in en begäran om detta, utan att ådra sig alltför stora kostnader, till den myndighet som utsetts för detta ändamål, i valfri medlemsstat, eller till Europol. När begäran inlämnas till medlemsstatens myndighet ska denna myndighet hänskjuta begäran till Europol utan dröjsmål och under alla omständigheter inom en månad från mottagandet.”