ДОКЛАД относно преразглеждането на Финансовия регламент с оглед на влизането в сила на многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.

28.10.2021 - (2021/2162(INI))

Комисия по бюджети
Комисия по бюджетен контрол
Докладчици: Нилс Ушаковс, Моника Холмайер
(Съвместни заседания на комисии – член 58 от Правилника за дейността)


Процедура : 2021/2162(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A9-0295/2021
Внесени текстове :
A9-0295/2021
Приети текстове :


PR_INI

СЪДЪРЖАНИЕ

Страница

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ОТ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно преразглеждането на Финансовия регламент с оглед на влизането в сила на многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.

(2021/2162(INI))

Европейският парламент,

 като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 („Финансовия регламент“)[1],

 като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 2020/2093 на Съвета от 17 декември 2020 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021 – 2027[2],

 като взе предвид Решение (ЕС, Евратом) № 2020/2053 на Съвета от 14 декември 2020 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз и за отмяна на Решение 2014/335/ЕС, Евратом[3],

 като взе предвид Регламент (ЕС) 2020/2094 на Съвета от 14 декември 2020 г. за създаване на Инструмент на Европейския съюз за възстановяване с цел подкрепа на възстановяването след кризата с COVID-19[4],

 като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 2020/2092 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 г. относно общ режим на обвързаност с условия за защита на бюджета на Съюза („Регламента относно обвързаността с условия“)[5],

 като взе предвид Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 г. за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост[6],

 като взе предвид Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление и относно новите собствени ресурси, включително пътна карта за въвеждането на нови собствени ресурси („МИС“)[7],

 като взе предвид съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно преоценката на външните целеви приходи и разпоредбите за получаване и отпускане на заеми във Финансовия регламент („съвместната декларация“)[8],

 като взе предвид пътната карта за целево преразглеждане на Финансовия регламент, публикувана от Комисията на 19 март 2021 г.,

 като взе предвид своята резолюция от 17 декември 2020 г. относно многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г., Междуинституционалното споразумение, Инструмента на ЕС за възстановяване и Регламента относно принципите на правовата държава[9],

 като взе предвид своята резолюция от 25 март 2021 г. относно прилагането на Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2092 – механизма за обвързване с условие за спазване на принципите на правовата държава[10],

 като взе предвид своята резолюция от 10 юни 2021 г. относно ситуацията в областта на върховенството на закона в Европейския съюз и прилагането на Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2092 относно обвързаността с условия[11],

 като взе предвид своето предложение за резолюция от 27 май 2021 г. относно преразглеждането на Финансовия регламент и насоките на Комисията в областта на възлагане на обществени поръчки за договори за услуги, свързани с политики,

 като взе предвид известието на Комисията от 9 април 2021 г. относно насоки относно избягването и управлението на конфликти на интереси съгласно Финансовия регламент[12],

 като взе предвид Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, приета през септември 2015 г. и в сила от 1 януари 2016 г.,

 като взе предвид съобщението на Комисията от 10 март 2020 г., озаглавено „Стратегия за мястото на МСП в устойчива и цифрова Европа“ (COM(2020)0103),

 като взе предвид съобщението на Комисията от 5 май 2021 г., озаглавено „Актуализиране на новата промишлена стратегия за 2020 г.: изграждане на по-силен единен пазар за възстановяването на Европа“ (COM(2021)0350),

 като взе предвид съобщението на Комисията от 29 април 2021 г., озаглавено „По-добро регулиране: обединяване на силите за по-добро законотворчество“ (COM(2021)0219),

 като взе предвид проучването, поискано от неговата комисия по бюджетен контрол и изготвено от Тематичния отдел по бюджетни въпроси на Генералната дирекция за вътрешни политики през май 2021 г., относно 50-те най-големи бенефициери по ОСП и Кохезионния фонд във всяка държава – членка на ЕС,

 като взе предвид член 54 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид съвместните разисквания на комисията по бюджети и комисията по бюджетен контрол в съответствие с член 58 от Правилника за дейността,

 като взе предвид писмото на комисията по земеделие и развитие на селските райони,

 като взе предвид доклада на комисията по бюджети и на комисията по бюджетен контрол (A9-0295/2021),

А. като има предвид, че след влизането в сила на многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021 – 2027 г. Комисията публикува пътна карта и започна обществена консултация с цел да приведе Финансовия регламент в съответствие, когато е целесъобразно, с договорените от законодателя правила като част от пакета за МФР за периода 2021 – 2027 г. и с цел да предложи ограничени и целеви подобрения, които се налагат от променящата се ситуация, например вследствие на кризата с COVID-19 или в контекста на нарастващите възможности за цифровизация;

Б. като има предвид, че в контекста на NextGenerationEU Парламентът, Съветът и Комисията се споразумяха в съвместната декларация, че разпоредбите относно външните целеви приходи, по-специално посочените в член 21, параграф 5 от Финансовия регламент, и разпоредбите относно докладването за операциите по получаване и отпускане на заеми ще бъдат оценени и съответно преразгледани в рамките на следващото преразглеждане на Финансовия регламент; като има предвид, че трите институции отчетоха факта, че съществуващите правила относно одитите и процедурата по освобождаване от отговорност се прилагат за целевите приходи;

В. като има предвид, че степента на усвояване по МФР за периода 2014 – 2020 г. беше твърде ниска и трябва да бъде подобрена, особено от гледна точка на малките и средните предприятия (МСП), чрез усъвършенстване и укрепване на процесите за вземане на решения и разпределяне на средства и на принципите и процедурите, които ръководят определянето, изпълнението и контрола на бюджета на ЕС;

Г. като има предвид, че при преразглеждането на Финансовия регламент следва да се вземат под внимание интересите на Съюза по отношение на сигурността, включително ключови проекти в областта на инфраструктурата и телекомуникациите, като се постави акцент върху критериите за допустимост, необходими за кандидатстване и получаване на финансиране от ЕС;

Д. като има предвид, че зачитането на принципите на правовата държава е важна предпоставка за спазването на принципите на доброто финансово управление;

Е. като има предвид, че не беше извършена оценка на въздействието, въпреки че, както припомни Европейската сметна палата, тя можеше да предостави ясна информация на гражданите относно достъпността на средствата от ЕС с оглед на преразглеждането на Финансовия регламент;

1. отбелязва, че предстоящото преразглеждане на Финансовия регламент е необходимо вследствие на влизането в сила на пакета за МФР за периода 2021 – 2027 г., включително NextGenerationEU, който не само актуализира правните разпоредби, но и съдържа значителни нововъведения в рамките на бюджетната система, както и за гарантиране на правилното изпълнение на МИС;

2. счита, че преразглеждането следва да има за цел да модернизира приложимите за бюджета на ЕС правила в съответствие с последните му промени и в съответствие с бюджетните принципи и зачитането на ценностите на Съюза и да увеличи парламентарния контрол, демократичната отчетност, прозрачността, гражданското участие и способността да се отговаря на нуждите на гражданите бързо и ефективно, особено по време на криза;

3. счита, че въпреки че в настоящия момент не е необходимо цялостно преразглеждане на приложимите за бюджета правила, Финансовият регламент трябва да бъде предмет на целеви подобрения и опростявания, особено когато те повишават прозрачността, отчетността и демократичния контрол и подобряват изпълнението на бюджета на ЕС;

4. счита, че основните цели на преразглеждането на финансовите правила на ЕС следва да включват засилване на защитата на финансовите интереси на Съюза, гарантиране на съответствие с условията за спазване на принципите на правовата държава, укрепване на правилата за обществените поръчки с цел избягване на потенциален конфликт на интереси и увеличаване на прозрачността, намаляване на административната тежест за бенефициерите, засилване на ефикасността на разходите с оглед на постигането на по-голяма европейска добавена стойност и увеличаване на достъпа до финансиране от ЕС за гражданите, МСП и местните и регионалните органи;

5. счита, че по принцип за целия бюджет на ЕС следва да се гарантира еднакво равнище на защита, независимо дали той е под пряко, непряко или споделено управление;

Демократична отчетност за модерен бюджет

6. отбелязва, че броят и обхватът на извънбюджетните инструменти нарасна значително през последното десетилетие и че NextGenerationEU изведе тази практика на следващото равнище, увеличавайки значително, макар и временно, размера на бюджета на ЕС под формата на външни целеви приходи, за да даде възможност на Съюза да посрещне едно от най-големите предизвикателства в съществуването си, и създавайки пасиви до 2058 г. чрез заеми за кредитиране и заеми за преки разходи на ЕС; предупреждава, че това развитие излага на риск централните бюджетни принципи, като например единство и точност, балансираност и универсалност на бюджета;

7. отбелязва, че ЕС реагира бързо и решително в отговор на кризата с COVID-19, за да подпомогне засегнатите държави членки и да ограничи социално-икономическите последици от пандемията; отбелязва, че управлението на кризи изисква бързи действия; припомня обаче, че това никога не трябва да бъде извинение за заобикаляне на Парламента и подкопаване на демократичната отчетност; отбелязва със загриженост все по-честото използване на член 122 от Договора за функционирането на Европейския съюз за създаването на нови механизми и органи с отражение върху бюджета на ЕС, съгласно който ролята на Парламента се ограничава само до правото на информация; настоява за подходяща роля на Парламента в бюджетния контрол на подобни инициативи; подчертава освен това, че е важно да се гарантира значима роля при вземането на решения и контрола на всички програми на ЕС, които се базират на националните планове за изпълнение;

8. подчертава, че координираното събиране на националните вноски на база брутен национален доход под формата на външни целеви приходи и извън бюджетната процедура не се ограничава до NextGenerationEU, а е избраната корекция и за Механизма за бежанците в Турция, договорите за ваксини срещу COVID-19 и може би, в бъдеще, за Органа за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации; припомня, че получаването на заеми на капиталовите пазари е отдавнашна характеристика на бюджетните операции на Съюза до такава степен, че както Комисията, така и Парламентът призоваха за включването му в бюджета през 70-те и 80-те години на ХХ век, много преди създаването на Европейския механизъм за финансово стабилизиране, инструмента за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства или NextGenerationEU;

9. изразява загриженост, че безпрецедентните суми, предоставени по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост, за които държавите членки ще трябва да се отчитат само най-общо пред Комисията за напредъка по етапи, ще затруднят много Европейската сметна палата при предоставянето на гаранция относно законосъобразността и редовността на разходите;

10. изразява загриженост, че извънбюджетните механизми и използването на външни целеви приходи в частност представляват сериозно предизвикателство за способността на Парламента да изпълнява своите функции по вземане на решения, контрол и освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета и, в по-общ план, за способността на широката общественост и публичните или частните институции да разбират бюджета на Съюза и да търсят отговорност от Комисията; припомня съвместната декларация и отново потвърждава очакванията си финансовите правила на ЕС да бъдат актуализирани по отношение на ролята на бюджетния орган и структурата на бюджета във връзка с тези механизми, за да ги доближат до определените в Договорите принципи и отговорности; счита, че този принцип на демократична отчетност и надзор при вземането на решения трябва да намери отражение във Финансовия регламент;

11. счита, че като едно от направленията на бюджетния орган, Парламентът трябва да може да контролира и разрешава по целесъобразност използването и управлението от страна на Комисията на външните целеви приходи и на нейните операции по получаване и отпускане на заеми; предлага съответните членове от Финансовия регламент, включително членове 7, 46 и 56, да бъдат преразгледани и допълнени, за да се поясни, че външните целеви приходи, активите и пасивите, свързани с операциите по получаване и отпускане на заеми, са включени в бюджета на ЕС, така че да подлежат на контрол и докладване от страна на Европейската сметна палата и така че бюджетният орган и органът по освобождаване от отговорност да могат да бъдат надлежно информирани за всички твърдения за злоупотреба, корупция, измами или нарушения на принципите на правовата държава, включително когато държавите членки не разполагат с достатъчно системи за борба с измамите, особено, но не само, що се отнася до извънбюджетните инструменти;

12. счита, че външните целеви приходи съгласно настоящия член 21 от Финансовия регламент и активите и пасивите, произтичащи от извънбюджетни операции, включително получаването на заеми на капиталовите пазари, следва да бъдат разпределени по съответните бюджетни редове, класифицирани в съответствие с бюджетната номенклатура и консолидирани в части II и III от бюджета на Съюза; счита, че те следва да бъдат неразделна част от бюджета на ЕС и да бъдат приети от бюджетния орган като част от този бюджет;

13. призовава за преразглеждането на изискванията за докладване относно стратегията на Комисията за управление на дълга, включително падежа, графика на плащанията и ролята на новите собствени ресурси в погасяването на дълга, за да бъдат адаптирани към повишената сложност и риск на операциите по получаване и отпускане на заеми за бюджета на Съюза;

14. призовава Комисията да опрости допълнително годишните отчети и другите задължения за финансово отчитане, приложими за общия бюджет на Съюза в контекста на Финансовия регламент, за да се насърчи участието на МСП в съответните програми, включени в пакета за МФР за периода 2021 – 2027 г., включително NextGenerationEU;

15. счита, че с оглед на съпътстващото отражение върху бюджета Финансовият регламент трябва да установи процедура за вземане на решение относно местоположението на децентрализираните агенции; подчертава, че тази процедура следва да се основава на обективни критерии, да защитава прерогативите на Парламента като съзаконодател и да избягва произволните начини за вземане на решения, като например на принципа „ези-тура“;

Принципи на правовата държава

16. подчертава ясната връзка между зачитането на принципите на правовата държава и ефективното изпълнение на бюджета на Съюза, включително NextGenerationEU, в съответствие с принципите на доброто финансово управление: икономичност, ефикасност и ефективност, както е предвидено във Финансовия регламент; подчертава, че доброто финансово управление се основава на ефективното преследване на случаите на измами, включително данъчни измами, отклонение от данъчно облагане, корупция и конфликт на интереси, както и съдебния контрол на решенията на публичните органи от независими съдилища; подчертава, че по отношение на икономичността и ефикасността измамните и корупционните практики по дефиниция нарушават доброто финансово управление, както е определено в член 33, параграф 1 от Финансовия регламент, предвид факта, че тези практики са в пряко противоречие с осигуряването на най-добро количество и качество на най-добрата цена и с постигането на оптималното отношение между използването на ресурсите и постигането на целите; припомня, че при приемането на Регламента относно обвързаността с условия Парламентът, Съветът и Комисията се споразумяха да обмислят включването на съдържанието на Регламента относно обвързаността с условия във Финансовия регламент при следващото му преразглеждане; ето защо призовава Комисията да направи това предложение; призовава Комисията да проучи възможностите за по-нататъшно подобряване на привеждането в съответствие на всички инструменти на ЕС, които имат за цел да гарантират доброто финансово управление и защитата на финансовите интереси на Съюза, включително годишния доклад на Комисията относно принципите на правовата държава; счита, че Комисията следва да обърне специално внимание на превантивните предварителни мерки, за да гарантира, че държавите членки прилагат член 63, параграф 2 от Финансовия регламент;

17. счита, че Комисията следва да гарантира, че бюджетът на Съюза се изразходва за проекти или организации, които зачитат ценностите на Съюза, посочени в член 2 от Договора за Европейския съюз, за да се защитят финансовите интереси на Съюза; призовава Комисията за тази цел да разработи кратки показатели, които да бъдат включени във Финансовия регламент и които следва да се прилагат чрез основан на риска подход и да се използват за целенасочени предварителни и последващи проверки с цел откриване на потенциално неспазване на ценностите на Съюза при използването на средства от ЕС;

18. приветства насоките на Комисията относно избягването и управлението на конфликти на интереси съгласно Финансовия регламент, които целят да повишат осведомеността и да насърчат еднаквото тълкуване и прилагане на правилата относно конфликтите на интереси; изразява съжаление обаче, че в някои държави членки продължават да съществуват на най-високо равнище проблеми във връзка с конфликтите на интереси; призовава Комисията да оцени дали съответните разпоредби на Финансовия регламент са достатъчно ефективни за предотвратяване и справяне с конфликтите на интереси при изпълнението и контрола на бюджета на ЕС;

Цифрови инструменти

19. подчертава, че е важно да се знае как се разходват средствата от ЕС и кой действително се възползва от тях, за да се защитят финансовите интереси на ЕС и в частност да се открият случаите на измами, корупция и конфликти на интереси; отбелязва, че възложеното от комисията по бюджетен контрол проучване относно 50-те най-големи бенефициери на средства от ЕС разкри, че данните за идентифициране на икономическите оператори и техните действителни собственици не са лесно достъпни, ако изобщо са достъпни; счита, че задължителното централизиране на информацията в рамките на единна, оперативно съвместима система за докладване и мониторинг и в рамките на лесна за използване база данни на ЕС, съдържаща информация за преките и крайните бенефициери и достъпни в машинночетим формат данни, би могло да преодолее установената от проучването разпокъсаност и липса на прозрачност и да засили обществения контрол и доверието в публичните разходи на ЕС; отбелязва, че това, в съчетание с изчерпателно определение за „конфликт на интереси“ на равнище ЕС, ще повиши ефективната защита на финансовите интереси на ЕС; подчертава спешната необходимост да се осигури прозрачност за действителните собственици в светлината на досиетата „Пандора“; подчертава ролята на Европейската прокуратура и значението на сътрудничеството между нея и институциите на ЕС, държавите членки и Европейската служба за борба с измамите;

20. подчертава, че Финансовият регламент следва да включва разпоредби, които изискват от отговорните участници да събират и поддържат еднакви регистри за икономическите оператори и действителните собственици, за да се даде възможност за тяхното идентифициране във всички програми на ЕС, независимо от това кой изпълнява тези програми и независимо от начина им на управление (пряко, непряко или споделено); призовава Комисията да предприеме мерки, за да гарантира, че това се извършва чрез цифрово, оперативно съвместимо, стандартизирано събиране на информация относно получателите на финансиране от Съюза, включително тези, които в крайна сметка се ползват, пряко или непряко, от финансиране от Съюза, и техните действителни собственици; счита, че тези изисквания следва да отразяват всички необходими информационни елементи, за да се повишат способността и капацитетът на Комисията за разкриване на измами; подчертава необходимостта от премахване на всички технически и правни пречки пред събирането на данни относно структурата на дружествата и действителните собственици;

21. подчертава, че данните следва да бъдат публикувани открито като общ принцип, като същевременно се спазват изискванията за защита на данните и постоянната съдебна практика на Съда на Европейския съюз; потвърждава, че Европейският надзорен орган по защита на данните не вижда никакви общи проблеми, свързани със защитата на данните, що се отнася до установяването на подобна оперативна съвместимост, но подчертава необходимостта от ясно правно основание; счита, че задължителните информационни елементи, събирани за целите на одита и контрола, трябва да включват като минимум регистрационния номер на юридическите лица, националния идентификационен номер на физическите лица, съответния код или уникалния идентификационен код на конкретната финансираща програма на ЕС, посочване на вида на бенефициера, подизпълнителите, действителните собственици, дали бенефициерът получава също и държавна помощ и данни за контакт; подчертава, че базата данни не следва да е изключително саморегулираща се, а по-скоро че наборите от данни следва да бъдат създадени от Комисията или външен орган с цел осигуряване на съгласувани и висококачествени данни; изисква информацията относно получателите на средства от ЕС да остане публично достъпна за период от най-малко пет години;

22. подчертава, че системата трябва да улеснява обединяването на отделните суми, отнасящи се до един и същ пряк или краен бенефициер или действителен собственик, и че тя трябва да бъде достъпна на всички езици на ЕС; счита, че публично достъпните системи следва да улесняват както индивидуалните търсения чрез уебинструмент, така и системния анализ чрез изтегляне на масиви от данни в машонночетим и оперативно съвместим формат; подчертава, че стандартизираните отворени данни през пълния цикъл на процедурите за възлагане на обществени поръчки, включително крайните бенефициери на дружествата, с които са сключени договори, ще осигурят на гражданското общество и неправителствените участници комплекта инструменти и необходимата информация за наблюдение на почтеността, справедливостта и ефективността на пазарите на обществени поръчки; настоятелно призовава държавите членки и Комисията да гарантират по-голяма оперативна съвместимост на съществуващите европейски и национални бази данни и инструментите за извличане на данни с цел улесняване на анализа на риска и разкриването на измами;

23. отбелязва, че ARACHNE се използва при споделено управление; подчертава, че ARACHNE обогатява предоставените от управляващите органи данни с публично достъпна информация, за да се определят проектите, бенефициерите, договорите и изпълнителите, които биха могли да са обект не само на риска от измама, но и на конфликти на интереси; счита, че член 63 от Финансовия регламент следва да бъде изменен, за да включи ARACHNE като задължителен инструмент за оценка на риска за обща употреба, независимо от начина на управление, предоставен от Комисията на държавите членки и субектите, на които е възложено изпълнението, които следва да бъдат задължени да въвеждат информация в него; счита, че Финансовият регламент следва да предостави показатели, които ARACHNE да може да използва за определянето на оценката на риска на икономическите оператори; подчертава необходимостта от хармонизиране на тези основни показатели с основанията за изключване от системата за ранно откриване и отстраняване (EDES) и с текущите разследвания на Европейската прокуратура и Европейската служба за борба с измамите, за да се гарантира, че отстранените икономически оператори са видими и в ARACHNE; призовава за максимална оперативна съвместимост между ARACHNE и друг софтуер, за да се намали необходимостта от многократно въвеждане на информационни елементи в различни информационни системи и произтичащата от това административна тежест; счита, че ARACHNE следва да бъде опростена и да стане по-лесна за използване, включително по отношение на стандартизацията на показателите за риска, например чрез визуализации; подчертава значението на пълната собственост и оперативните права върху ARACHNE и призовава Комисията да обмисли преместването на управлението на инструмента на вътрешно равнище, ако е целесъобразно;

24. припомня, че през 2018 г. беше създадена експертна комисия на високо равнище за оценка на случаите в базата данни, които са представени за ранно откриване или отстраняване; призовава становището на експертната комисия за EDES, в светлината на нейния опит със системата, да бъде взето предвид при преразглеждането на Финансовия регламент и да бъде споделено с Парламента едновременно с Комисията; отбелязва, че EDES понастоящем се използва само при пряко и непряко управление; счита, че за икономическите оператори, за които се счита, че представляват риск за финансовите интереси на ЕС при пряко и непряко управление, следва да се счита, че представляват риск и при споделено управление и обратно; поради това призовава използването на EDES да стане задължително при споделено управление; освен това отбелязва, че EDES не прави разграничение между дъщерните дружества на по-големите корпорации; призовава Комисията да направи това разграничение и да уточни в правилата за ранно откриване и отстраняване кой субект на мултинационална или мултифирмена корпорация е регистриран за ранно откриване или отстраняване; призовава за въвеждането на задължение за актуализиране на EDES след като е била установена измама или други подобни факти от участниците в изпълнението; счита, че отстранените юридически или физически лица (действителни собственици) следва за срока на тяхното отстраняване да не могат повече да бъдат крайни получатели или бенефициери, към които могат да се извършват плащания от бюджета на ЕС; призовава Комисията да насърчава държавите членки да гарантират, че тези юридически или физически лица са отстранени и от получаването на каквито и да било средства от националните бюджети за срока на отстраняване; изразява съжаление, че базата данни съдържа сравнително малко икономически оператори; счита, че това показва, че EDES не се прилага правилно; изтъква, че експертната комисия за EDES е разгледала 20 случая през 2020 г., а 28 чакат да бъдат разгледани; подчертава, че е важно да се разпределят достатъчно ресурси за експертната комисия в съответствие с евентуалното разширяване на отговорността; освен това призовава Комисията да преразгледа критериите с цел намаляване на сложността и увеличаване на приложимостта на EDES в практиката;

25. подчертава, че макар да е изключително важно да се знае кои са крайните бенефициери на средствата от ЕС, за да се гарантира правилното им използване, важна роля играе и достъпността и опростеността на платформите за електронни обществени поръчки за средствата от ЕС; припомня, че Комисията прие понятието „цифрови по предназначение“ и принципа „Мисли първо за малките!“, за да гарантира достатъчно участие на МСП; в този смисъл насърчава Комисията също така да вземе под внимание тези принципи, когато преразглежда Финансовия регламент в контекста на прилагането на пакета за МФР за периода 2021 – 2027 г.;

Бюджетиране, съобразено с равенството между половете

26. изразява съжаление във връзка с факта, че при предходната МФР едва 21,7% от програмите на ЕС са имали показатели, свързани с равенството между половете; настоява интегрирането на принципа на равенство между половете да бъде по-добре отразено в изготвянето и изпълнението на бюджета, включително чрез целеви стимули; призовава за систематично и всеобхватно събиране на разбити по полов признак данни в контекста на всички политики и програми на ЕС, за да се измери въздействието върху равенството между половете; очаква Комисията да разработи методология за измерване на съответните разходи на програмно равнище в МФР за периода 2021 – 2027 г. в съответствие с МИС; призовава Комисията да включи интегрирането на принципа на равенство между половете и бюджетирането, съобразено с равенството между половете, в съответните разпоредби на Финансовия регламент;

Интегриране на въпросите, свързани с климата и биологичното разнообразие

27. отново заявява ангажимента на Съюза за разпределяне на най-малко 30% от наличните ресурси по МФР за периода 2021 – 2027 г. и NextGenerationEU за справяне със свързаните с климата предизвикателства, както е посочено в МИС; очаква от Комисията да разработи солидна и ясна методология за проследяване на свързаните с климата разходи и тяхната ефективност, както и да я прилага последователно във всички области на политиката; подчертава, че правилата за изпълнението на бюджета трябва да отразяват тази методология, за да се даде възможност за ефективното и ефикасно проследяване на средствата, използвани за борба с изменението на климата по отношение както на смекчаването, така и на адаптирането към последиците от него; призовава Комисията да включи подходящи препратки към интегрирането и проследяването на въпросите, свързани с климата, в съответните разпоредби на Финансовия регламент в съответствие с МИС, за да се гарантира, че бюджетът на Съюза е устойчив на изменението на климата;

28. подчертава, че е важно да се наблюдават с точност разходите, допринасящи за спиране и обръщане на тенденцията на намаляване на биологичното разнообразие, въз основа на ефективна, прозрачна и всеобхватна методология, която да бъде определена от Комисията в сътрудничество с Парламента и Съвета; подчертава, че правилата за изпълнението на бюджета, предвидени във Финансовия регламент, също трябва да отразяват тази методология;

29. счита, че Финансовият регламент следва да отразява прилагането на принципа за ненанасяне на значителни вреди в съответствие с насоките, публикувани в рамките на Механизма за възстановяване и устойчивост;

Европейски стълб на социалните права

 

30. счита, че Финансовият регламент следва да даде възможност за правилното прилагане на Европейския стълб на социалните права; счита, че преди да се пристъпи към извършването на плащания от бюджета на ЕС следва да се гарантира спазването от страна на бенефициерите на основните стандарти за условията на труд за работниците и здравословните и безопасни условия на труд;

Отмяна на бюджетни задължения

31. предлага повторното използване на отменени бюджетни кредити поради пълно или частично неизпълнение на проекти съгласно член 15, параграф 3 от Финансовия регламент да бъде разширено отвъд научните изследвания и иновациите, за да се включат всички бюджетни кредити; счита, че отменените бюджетни кредити следва да се предоставят в тяхната цялост през годината, следваща годината на тяхната отмяна;

Доверителни фондове на ЕС

32. настоява Финансовият регламент да бъде преразгледан, за да се гарантира подходящата роля на Парламента при създаването, надзора и контрола на доверителните фондове, включително при изготвянето на учредителното споразумение и мобилизирането на приноса на Съюза, изпълнението, продължаването и евентуалната ликвидация; отново заявява, че Парламентът следва да участва най-малкото като наблюдател и следва да може да извършва мониторинг на дейностите на ръководните органи на даден доверителен фонд; подчертава, че пълната подробна и навременна количествена и качествена информация относно изпълнението на всеки доверителен фонд е от съществено значение, за да може Парламентът да упражнява ефективно своята роля за демократичен надзор и контрол; припомня, че широкото използване на доверителни фондове подкопава принципа на единство на бюджета на ЕС;

33. призовава Комисията да гарантира, че доверителните фондове на Съюза осигуряват ясната му видимост, и я моли да повиши осведомеността относно резултатите и постиженията на доверителните фондове чрез укрепване на разпоредбите относно ефективната комуникация с гражданите и по-силни връзки между комуникационните дейности, както в случая с европейските структурни и инвестиционни фондове;

Обществени поръчки

34. отбелязва, че наръчникът на Комисията за възлагане на обществени поръчки беше актуализиран за последен път през януари 2020 г., но не беше оповестен публично, нито споделен с Парламента, за да даде становището си; изисква Парламентът да бъде редовно консултиран относно бъдещите му преразглеждания и да бъде информиран за неговото прилагане;

35. отбелязва, че настоящото определение за „професионален конфликт на интереси“ се ограничава до конфликт на интереси, който засяга способността на даден икономически оператор да изпълнява договор; призовава Комисията да осигури по-ясно определение и да гарантира, че нейните правила за прилагане в областта на обществените поръчки не позволяват възлагането на обществени поръчки за договори за свързани с политики услуги на предприятия, които са под икономическия контрол на дружество майка или на група, която притежава акции, свързани с дейности, които не са в съответствие с целите на ЕС в областта на околната среда, социалните въпроси и Зеления пакт;

36. изисква от Комисията да измени член 167, параграф 1, буква в) от Финансовия регламент с цел да включи определение за „професионален конфликт на интереси“, за да се гарантира, че институциите на ЕС могат да предприемат смекчаващи мерки в случай на оференти с финансов интерес от свързани с политики договори за услуги, вземайки предвид решението на Европейския омбудсман по съвместна проверка 853/2020/KR относно решението на Комисията да възложи договор на BlackRock Investment Management за извършване на проучване относно интегрирането на екологични, социални и управленски цели в банковите правила на ЕС; отново заявява, че общите условия на договорите на Комисията за възлагане на обществени поръчки за услуги съдържат стандартни разпоредби относно професионалните конфликти на интереси с изисквания за изпълнителите да оповестяват проактивно всички ситуации, които биха могли да представляват конфликт на интереси; призовава Комисията да актуализира и укрепи Финансовия регламент, за да се справи с професионалните конфликти на интереси и да увеличи допълнително точността и пълнотата на доброволното уведомление за това от кандидатите, подаващи оферти, като например разработването на подходящи санкции в случай на неспазване на доброволните уведомления, включително временна забрана за провеждане на обществени поръчки в случай на тежки нарушения;

37. счита, че всички институции на ЕС, които провеждат обществени поръчки, следва да публикуват ясни правила на своите уебсайтове относно придобиването, разходите и мониторинга и следва да публикуват всички възложени договори с възможно най-голяма прозрачност; отбелязва предоставените от Комисията насоки относно използването на рамката за обществените поръчки в извънредната ситуация, свързана с кризата с COVID-19; насърчава Комисията да събере и оцени опита на възлагащите органи във връзка с рамката за обществените поръчки в това отношение, по-специално нейното въздействие върху МСП, и да отрази извлечените поуки във Финансовия регламент, като установи критерии за определяне на изключителни/необичайни обстоятелства, при които може да се прилага временна/рамкова/необходима гъвкавост при прилагането на правилата за обществените поръчки;

38. отбелязва, че в предстоящото преразглеждане на Финансовия регламент следва да се вземат под внимание автономните стратегически интереси на ЕС, включително лоялната конкуренция, и необходимостта да се стимулира създаването на работни места в ЕС в редица стопански сектори, които са от ключово значение за постигането на бъдещите цели на политиките на Съюза, като същевременно се гарантират еднакви условия за лоялна конкуренция; призовава Комисията да гарантира определянето на амбициозни критерии за възлагане, по-специално вземайки под внимание добавената стойност от Съюза на проектите и принципът на „икономически най-изгодната оферта“; призовава за включване на предпазни мерки в правилата за обществените поръчки с цел оценка на дейностите на дружествата, които противоречат на социалните и екологичните цели на Съюза в решението за възлагане;

39. отбелязва, че предложението на Комисията за регламент относно чуждестранните субсидии, които нарушават функционирането на вътрешния пазар, разглежда потенциалното изкривяващо въздействие на чуждестранните субсидии на единния пазар и е от ключово значение за реализирането на актуализираната промишлена стратегия на ЕС; призовава Комисията да вземе под внимание промишлената стратегия в предстоящото преразглеждане на Финансовия регламент, за да гарантира справедливи и конкурентни условия на единния пазар;

Пилотни проекти и подготвителни действия

40. отбелязва, че има значителен интерес сред членовете на Европейския парламент към предлагането на пилотни проекти и подготвителни действия и че Комисията трябва да прилага строга процедура за подбор спрямо предложенията, за да се съобрази с наличните ограничени финансови ресурси за проектите и действията; счита, че в полза на наличните финансови ресурси и приемането на предложения може да бъде по-голямата гъвкавост между трите пакета за пилотни проекти, подготвителни действия (първа година) и подготвителни действия (втора и трета година);

Одит, контрол и освобождаване от отговорност

41. отбелязва, че съгласно новата бюджетна номенклатура, приета с МФР за периода 2021 – 2027 г., съответствието между програмите и бюджетните глави беше прецизирано и вследствие на това Комисията разполага с по-голяма свобода на преценка по отношение на самостоятелните трансфери в рамките на направленията на програмите; счита, че следва да се гарантира подходящ контрол на трансферите от страна на бюджетния орган;

42. отправя критика относно продължителността на процедурите за одит и контрол при споделено управление, включително продължителността на произтичащите от това процеси на изразяване на възражения, предвидени в секторното законодателство; подчертава, че продължителните процедури увеличават риска от изтичане на поверителна информация; счита за неприемливо, че Комисията настоява Парламентът да бъде обект на изисквания за поверителност по отношение на одита и процеса на изразяване на възражения дори в случаите на законен обществен интерес, касаещи публични личности; очаква от Комисията да укрепи и съкрати продължителността на процедурите за одит и контрол при споделено управление в съответствие със сроковете, приложими съгласно Регламента относно обвързаността с условия;

43. припомня, че трите институции потвърждават, че съществуващите правила относно одитите и процедурата по освобождаване от отговорност се прилагат за целевите приходи, и призовава това да бъде отразено по подходящ начин във Финансовия регламент;

44. счита, че е жалко, че понастоящем одитът и процесите на изразяване на възражения, както и процедурите за прилагане на финансови корекции, продължават няколко години; настоятелно призовава Комисията да преразгледа правилата за одита и процедурите за финансови корекции, за да се даде възможност за по-навременни заключения и по-бързо възстановяване на неправомерно изплатени средства от ЕС;

45. отбелязва, че член 59 от Финансовия регламент касае предоставянето на „останалите институции на Съюза“ на необходимите правомощия за изпълнение на бюджетните раздели, които се отнасят до тях; приветства факта, че концепцията за „предоставяне на правомощия“ подчертава автономността на останалите институции по отношение на управлението на техните средства; отбелязва обаче, че Комисията многократно и последователно е изразявала становището, че не е в състояние да упражнява контрол върху дейностите по изпълнението, извършвани от други институции; предлага този въпрос да бъде разгледан чрез промяна на член 260 от Финансовия регламент, за да се възложи на Парламента изрична отговорност за контрола на изпълнението на бюджета от останалите институции в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност;

46. счита, че е необходимо да се измени член 2, параграф 67 от Финансовия регламент, за да се включи Европейската прокуратура като „институция на Съюза“;

47. отбелязва, че член 262 от Финансовия регламент изисква от институциите и органите на Съюза, посочени в членове 70 и 71 от Финансовия регламент, да докладват за предприетите мерки в отговор на решението за освобождаване от отговорност; счита, че в полза на това изискване би било да се определи разумен срок за докладване относно предприетите мерки; призовава Комисията да посочи в член 262 от Финансовия регламент датата 30 септември в годината след тази, през която е извършено преразглеждането, като краен срок за процедурата по освобождаване от отговорност;

48. отбелязва, че системите за управление и контрол на органите на държавите членки се оценяват редовно от Комисията в съответствие със специфичните за сектора правила; счита, че установените недостатъци в една държава членка не са автоматично приложими за други държави членки и че корективните мерки, било чрез адаптиране на правните изисквания, или чрез насоки за изпълнение, следва да бъдат пропорционални и съобразени с държавата членка, в която тези констатации са приложими;

49. счита, че оценките на ЕС следва да се придържат строго към стандартите на ЕС; счита, че когато съществуват по-строги национални стандарти, тяхното използване не трябва да бъде в ущърб на бенефициера; счита, че член 126 от Финансовия регламент относно използването на чужди оценки следва да бъде изменен, за да отрази този принцип;

50. насърчава Комисията и държавите членки да използват пълноценно възможностите за опростени варианти за разходите; счита, че акцентът на проверките следва да бъде върху предварителната проверка на изчисленията на опростените варианти за разходите, докато последващите проверки следва да се използват за подобряване на системата за изчисление, с изключение на случаите на съмнения за измама;

51. счита, че задължението съгласно член 93 от Финансовия регламент по отношение на действие или бездействие на служител е твърде общо и следва да се фокусира по-скоро върху грубата небрежност;

Земеделие

52. счита, че следва да останат възможни дерогации от правилото, че разходите от Европейския фонд за гарантиране на земеделието трябва да се записват в сметките за дадена финансова година въз основа на средствата, възстановени от Комисията на държавите членки до 31 декември на същата година; призовава Комисията да разгледа възможността за адаптиране на Финансовия регламент, за да се гарантира, че финансовите правила, приложими за Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, продължават да се прилагат, след като бъдат направени необходимите промени, дори ако фондът вече не попада изцяло в обхвата на Регламента за общоприложимите разпоредби[13];

°

° °

53. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията.

 

 


 

ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Г-н Йохан Ван Овертвелд

Председател

Комисия по бюджети

БРЮКСЕЛ

 

Г-жа Моника Холмайер

Председател

Комисия по бюджетен контрол

БРЮКСЕЛ

Относно: Становище относно преразглеждането на Финансовия регламент с оглед на влизането в сила на многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. (2021/2162(INI))

Уважаеми г-н Ван Овертвелд,
Уважаема г-жо Холмайер,

В рамките на горепосочената процедура на комисията по земеделие и развитие на селските райони беше възложено да представи своето становище на комисията по бюджети работи и комисията по бюджетен контрол. На своето заседание от 9 септември 2021 г. тя реши да представи това становище под формата на писмо.

Комисията по земеделие и развитие на селските райони реши, след писмена консултация с координаторите си на 19 октомври 2021 г., да прикани комисията по бюджети и комисията по бюджетен контрол, като водещи комисии, да включат в предложението за резолюция, което ще приемат, следните предложения.

С уважение,

Норберт Линс

 


ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1.  припомня, че за Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) Комисията следва да може да предостави за сведение на органите, отговорни за дейностите по управление и контрол, незадължително методическо ръководство, в което се излагат нейната стратегия за контрол и подход към контрола, включително контролни списъци, и примери за най-добри практики; това ръководство следва да бъде актуализирано при необходимост и в светлината на бъдещата правна рамка на ОСП, която ще бъде в сила през 2023 г.;

2.  счита, че разходите на ЕФГЗ се записват в сметките за дадена финансова година въз основа на средствата, възстановени от Комисията на държавите членки до 31 декември на същата година, при условие че платежното нареждане е получено от счетоводителя до 31 януари на следващата финансова година; тази дерогация остава предвидима; счита отново, че разходите, изпълнявани при условията на споделено управление, с изключение на ЕФГЗ, се записват в сметките за дадена финансова година въз основа на средствата, възстановени от Комисията на държавите членки до 31 декември на същата година, включително разходите, начислени до 31 януари на следващата финансова година;

3. признава ползата от селскостопанския компонент за бюджетните прогнози за разходите в писмото за внасяне на корекции в проектобюджета и желае да продължи тази практика;

4. припомня, че ЕФГЗ вече не е част от европейските структурни и инвестиционни фондове сам по себе си и следователно вече не попада изцяло в обхвата на Регламента за общоприложимите разпоредби; настоящите финансови правила обаче продължават да се прилагат и се адаптират mutatis mutandis към правната рамка на ОСП, която ще бъде в сила през 2023 г.

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ОТ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

25.10.2021

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

56

11

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Matteo Adinolfi, Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, David Cormand, Corina Crețu, Ryszard Czarnecki, Paolo De Castro, Andor Deli, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Claudiu Manda, Margarida Marques, Alin Mituța, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Bogdan Rzońca, Petri Sarvamaa, Vincenzo Sofo, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Michal Wiezik, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Herbert Dorfmann, Pascal Durand, Mario Furore, Martin Hojsík, Jeroen Lenaers, Aušra Maldeikienė, Elżbieta Rafalska, Viola Von Cramon-Taubadel

 


 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

56

+

NI

Mario Furore, Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Mircea-Gheorghe Hava, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Aušra Maldeikienė, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Petri Sarvamaa, Rainer Wieland, Michal Wiezik, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

Renew

Olivier Chastel, Pascal Durand, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Martin Hojsík, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Alin Mituța, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Caterina Chinnici, Corina Crețu, Paolo De Castro, Isabel García Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Claudiu Manda, Margarida Marques, Victor Negrescu, Tsvetelina Penkova, Nils Ušakovs, Lara Wolters

The Left

Luke Ming Flanagan, Silvia Modig, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Daniel Freund, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Michèle Rivasi, Viola Von Cramon-Taubadel

 

11

-

ECR

Ryszard Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk, Elżbieta Rafalska, Vincenzo Sofo

ID

Matteo Adinolfi, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Andor Deli

 

1

0

ECR

Johan Van Overtveldt

 

Легенда на използваните знаци::

+ : „за“

- : „против“:

0 : „въздържали се“

 

 

Последно осъвременяване: 18 ноември 2021 г.
Правна информация - Политика за поверителност