ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την επανεξέταση του δημοσιονομικού κανονισμού εν όψει της έναρξης ισχύος του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027

28.10.2021 - (2021/2162(INI))

Επιτροπή Προϋπολογισμών
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Εισηγητές: Nils Ušakovs, Monika Hohlmeier
(Κοινή διαδικασία επιτροπών – Άρθρο 58 του Κανονισμού)


Διαδικασία : 2021/2162(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A9-0295/2021
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A9-0295/2021
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την επανεξέταση του δημοσιονομικού κανονισμού εν όψει της έναρξης ισχύος του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027

(2021/2162(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 («ο δημοσιονομικός κανονισμός»)[1],

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2093 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2020, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για τα έτη 2021 έως 2027[2],

 έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2053 του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2020, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την κατάργηση της απόφασης 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ[3],

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/2094 του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με τη θέσπιση Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη της ανάκαμψης μετά την κρίση της νόσου COVID-19[4],

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2092 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 περί γενικού καθεστώτος αιρεσιμότητος για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης («κανονισμός περί αιρεσιμότητος»)[5],

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2021, για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας[6],

 έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, καθώς και τους νέους ιδίους πόρους, συμπεριλαμβανομένου ενός οδικού χάρτη για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων («ΔΣ»)[7],

 έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την επαναξιολόγηση των εξωτερικών διατάξεων για ειδικό προορισμό και των δανειοληπτικών και δανειοδοτικών διατάξεων του δημοσιονομικού κανονισμού (εφεξής «κοινή δήλωση»)[8],

 έχοντας υπόψη τον χάρτη πορείας για στοχευμένη αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού που δημοσίευσε η Επιτροπή στις 19 Μαρτίου 2021,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027, τη διοργανική συμφωνία, το μέσο ανάκαμψης της ΕΕ και τον κανονισμό για το κράτος δικαίου[9],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Μαρτίου 2021 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2092, μηχανισμός αιρεσιμότητας για το κράτος δικαίου[10],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Ιουνίου 2021 σχετικά με την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2092 περί αιρεσιμότητος[11],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Μαΐου 2021 σχετικά με την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού και των κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που σχετίζονται με πολιτικές,

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 9ης Απριλίου 2021, όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αποφυγή και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων στο πλαίσιο του δημοσιονομικού κανονισμού[12],

 έχοντας υπόψη την Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, που εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2016,

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2020 για τη στρατηγική για τις ΜΜΕ με στόχο μια βιώσιμη και ψηφιακή Ευρώπη (COM(2020)0103),

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Μαΐου 2021, με τίτλο «Επικαιροποίηση της νέας βιομηχανικής στρατηγικής του 2020: προς μια ισχυρότερη ενιαία αγορά για την ανάκαμψη της Ευρώπης» (COM(2021)0350),

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2021, με τίτλο «Βελτίωση της νομοθεσίας: συνένωση δυνάμεων για τη θέσπιση καλύτερων νόμων» (COM(2021)0219),

 έχοντας υπόψη τη μελέτη που ζητήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού και εκπονήθηκε από το Θεματικό Τμήμα Δημοσιονομικών Υποθέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Πολιτικών τον Μάιο 2021 σχετικά με τους 50 μεγαλύτερους δικαιούχους σε κάθε κράτος μέλος των κονδυλίων της ΕΕ στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και του Ταμείου Συνοχής,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 58 του Κανονισμού,

 έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0295/2021),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την έναρξη ισχύος του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή δημοσίευσε χάρτη πορείας και δρομολόγησε δημόσια διαβούλευση με σκοπό την ευθυγράμμιση, κατά περίπτωση, του δημοσιονομικού κανονισμού με τους κανόνες που συμφωνήθηκαν από τον νομοθέτη στο πλαίσιο της δέσμης ΠΔΠ 2021-2027, και την υποβολή προτάσεων για περιορισμένες και στοχευμένες βελτιώσεις που απαιτούνται λόγω της εξελισσόμενης κατάστασης, για παράδειγμα μετά την κρίση της νόσου COVID-19 ή τις αυξανόμενες ευκαιρίες ψηφιοποίησης·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο του Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (NGEU), το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφώνησαν στην κοινή δήλωση ότι οι διατάξεις σχετικά με τα εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό, ιδίως όπως αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού, και οι διατάξεις για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις δανειοληπτικές και δανειοδοτικές πράξεις, θα αξιολογηθούν και θα αναθεωρηθούν καταλλήλως στο πλαίσιο της επόμενης αναθεώρησης του δημοσιονομικού κανονισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τρία θεσμικά όργανα αναγνώρισαν ότι οι υφιστάμενοι κανόνες σχετικά με τους λογιστικούς ελέγχους και τη διαδικασία απαλλαγής εφαρμόζονται στα έσοδα για ειδικό προορισμό·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό απορρόφησης στο πλαίσιο του ΠΔΠ 2014-2020 ήταν εξαιρετικά χαμηλό και χρήζει βελτίωσης, ιδίως από την προοπτική των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), με βελτίωση και ενίσχυση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και καταλογισμού, καθώς και των αρχών και των διαδικασιών που διέπουν την κατάρτιση, την εκτέλεση και τον έλεγχο του προϋπολογισμού της ΕΕ·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα ασφάλειας της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων βασικών έργων υποδομής και τηλεπικοινωνιών, με έμφαση στα κριτήρια επιλεξιμότητας που απαιτούνται για υποβολή αίτησης και για λήψη ενωσιακής χρηματοδότησης·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για τη συμμόρφωση με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν διενεργήθηκε εκτίμηση επιπτώσεων ακόμη και αν, όπως υπενθύμισε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, η εκτίμηση επιπτώσεων θα μπορούσε να παράσχει σαφείς πληροφορίες σχετικά με την προσβασιμότητα των πολιτών στα κονδύλια της ΕΕ, ενόψει της αναθεώρησης του δημοσιονομικού κανονισμού·

1. σημειώνει ότι η επικείμενη αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού είναι αναγκαία ως συνέπεια της έναρξης ισχύος της δέσμης ΠΔΠ 2021-2027, συμπεριλαμβανομένου του NGEU, η οποία όχι μόνο επικαιροποιεί τις νομικές διατάξεις αλλά περιέχει επίσης σημαντικές καινοτομίες στο πλαίσιο του δημοσιονομικού συστήματος, και είναι αναγκαία για να διασφαλίσει την κατάλληλη εφαρμογή της ΔΣ·

2. πιστεύει ότι η αναθεώρηση θα πρέπει να επιδιώξει τον εκσυγχρονισμό των κανόνων που ισχύουν για τον προϋπολογισμό της ΕΕ σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις και σύμφωνα με τις δημοσιονομικές αρχές και με σεβασμό για τις αρχές της Ένωσης, καθώς και την αύξηση της κοινοβουλευτικής εποπτείας, της δημοκρατικής λογοδοσίας, της διαφάνειας, της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και της ικανότητας ανταπόκρισης στις ανάγκες των πολιτών με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, ιδίως σε καιρούς κρίσης·

3. είναι της γνώμης ότι, ενώ προς το παρόν δεν απαιτείται συνολική αναθεώρηση των κανόνων που ισχύουν για τον προϋπολογισμό, ο δημοσιονομικός κανονισμός πρέπει να υπόκειται σε στοχευμένες βελτιώσεις και απλουστεύσεις, ιδίως όταν αυτές αυξάνουν τη διαφάνεια και τον δημοκρατικό έλεγχο, και βελτιώνουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ·

4. πιστεύει ότι οι κύριοι στόχοι της αναθεώρησης των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ θα πρέπει να περιλαμβάνουν την ενίσχυση της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, τη διασφάλιση της ευθυγράμμισης με την αιρεσιμότητα για το κράτος δικαίου, την ενίσχυση των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις ώστε να αποφεύγεται κάθε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων και την αύξηση της διαφάνειας, τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τους δικαιούχους, την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των δαπανών με σκοπό την επίτευξη μεγαλύτερης ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας και την αύξηση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση της ΕΕ, για πολίτες, ΜΜΕ, και τοπικές και περιφερειακές αρχές·

5. πιστεύει, κατ’ αρχήν, ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται το ίδιο επίπεδο προστασίας για το σύνολο του προϋπολογισμού της ΕΕ, ανεξάρτητα για το εάν υπόκειται σε άμεση, έμμεση ή επιμερισμένη διαχείριση·

Δημοκρατική λογοδοσία για έναν σύγχρονο προϋπολογισμό

6. σημειώνει ότι ο αριθμός και το πεδίο εφαρμογής των εκτός προϋπολογισμού μέσων έχει αυξηθεί σημαντικά την τελευταία δεκαετία, και ότι το NGEU έχει ανάγει την πρακτική αυτή σε μια νέα διάσταση, αυξάνοντας σημαντικά, αν και προσωρινά, το μέγεθος του προϋπολογισμού της ΕΕ με τη μορφή εξωτερικών εσόδων για ειδικό προορισμό, προκειμένου να επιτρέψει στην Ένωση να αντιμετωπίσει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της ύπαρξής της, και δημιουργώντας υποχρεώσεις έως το 2058 μέσω της δανειοληψίας για δανειοδότηση και δανειοληψίας για άμεσες δαπάνες της ΕΕ· προειδοποιεί ότι οι εξελίξεις αυτές θέτουν σε κίνδυνο τις κεντρικές δημοσιονομικές αρχές, όπως η ενότητα και η δημοσιονομική ακρίβεια, η ισορροπία και η καθολικότητα·

7. σημειώνει ότι η ΕΕ αντέδρασε με ταχύτητα και αποφασιστικότητα στην κρίση COVID-19 για να στηρίξει τα πληγέντα κράτη μέλη και να κάμψει τις κοινωνικοοικονομικές συνέπειες της πανδημίας· σημειώνει ότι η διαχείριση κρίσεων απαιτεί ταχείες δράσεις· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι αυτό δεν πρέπει ποτέ να αποτελεί δικαιολογία για να παρακαμφθεί το Κοινοβούλιο και να υπονομευθεί η δημοκρατική λογοδοσία· σημειώνει με ανησυχία την αυξανόμενη χρήση του άρθρου 122 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία νέων μηχανισμών και φορέων με δημοσιονομικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο ο ρόλος του Κοινοβουλίου περιορίζεται στο απλό δικαίωμα ενημέρωσης· επιμένει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να διαδραματίζει κατάλληλο ρόλο στον δημοσιονομικό έλεγχο αυτών των πρωτοβουλιών· τονίζει, επιπλέον, τη σημασία της διασφάλισης ουσιαστικού ρόλου στη λήψη αποφάσεων και τον έλεγχο όλων των προγραμμάτων της ΕΕ βάσει εθνικών σχεδίων εφαρμογής·

8. υπογραμμίζει ότι η συντονισμένη συλλογή των εθνικών συνεισφορών που βασίζονται στο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα με τη μορφή εξωτερικών εσόδων για ειδικό προορισμό και εκτός της δημοσιονομικής διαδικασίας δεν αφορά αποκλειστικά το NGEU, αλλά αποτελεί τη λύση που επιλέχθηκε για την Διευκόλυνση για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία, τις συμβάσεις για τα εμβόλια COVID-19 και ίσως, στο μέλλον, την Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης· υπενθυμίζει ότι ο δανεισμός από τις αγορές κεφαλαίων υπήρξε μακροχρόνιο χαρακτηριστικό των πράξεων σχετικά με τον προϋπολογισμό της Ένωσης, στον βαθμό που τόσο η Επιτροπή όσο και το Κοινοβούλιο ήδη ζήτησαν στη συμπερίληψή του στον προϋπολογισμό κατά τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, πολύ πριν από τη δημιουργία του ευρωπαϊκού μηχανισμού χρηματοοικονομικής σταθεροποίησης, του μέσου προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή του NGEU·

9. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι τα άνευ προηγουμένου ποσά που διατίθενται στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, για τα οποία τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν εκθέσεις στην Επιτροπή μόνο σε αδρές γραμμές σχετικά με την πρόοδο όσον αφορά τα ορόσημα, θα καταστήσουν εξαιρετικά δύσκολο για το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο να παράσχει διασφάλιση σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών·

10. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι εκτός προϋπολογισμού μηχανισμοί και η χρήση εξωτερικών εσόδων για ειδικό προορισμό συνιστούν σοβαρή πρόκληση στην ικανότητα του Κοινοβουλίου να εκπληρώνει τα καθήκοντά του όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων, τον έλεγχο και την απαλλαγή και, γενικότερα, για την ικανότητα του γενικού κοινού και των δημόσιων ή ιδιωτικών θεσμικών οργάνων να κατανοούν τον προϋπολογισμό της Ένωσης και να υποχρεώνουν την Επιτροπή να λογοδοτεί· υπενθυμίζει την κοινή δήλωση και επαναβεβαιώνει την προσδοκία του ότι οι δημοσιονομικοί κανόνες της ΕΕ θα επικαιροποιηθούν όσον αφορά τον ρόλο της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής και τη δομή του προϋπολογισμού σε σχέση με τους μηχανισμούς αυτούς, προκειμένου να προσεγγίσουν περισσότερο τις αρχές και τις ευθύνες που ορίζονται στις Συνθήκες· θεωρεί ότι η εν λόγω αρχή της δημοκρατικής λογοδοσίας και εποπτείας της λήψης αποφάσεων πρέπει να αντανακλάται στον δημοσιονομικό κανονισμό·

11. πιστεύει ότι το Κοινοβούλιο, ως σκέλος της αρμόδιας επί του προϋπολογισμού αρχής, πρέπει να είναι σε θέση να ελέγχει και να εγκρίνει, κατά περίπτωση, τη χρήση και τη διαχείριση από την Επιτροπή των εξωτερικών εσόδων για ειδικό προορισμό και των δανειοδοτικών και δανειοληπτικών πράξεών της· προτείνει να αναθεωρηθούν και να συμπληρωθούν τα σχετικά άρθρα του δημοσιονομικού κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των άρθρων 7, 46 και 56, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ότι τα εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό, τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που συνδέονται με δανειοληπτικές και δανειοδοτικές πράξεις περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό της ΕΕ, προκειμένου να αποτελούν αντικείμενο ελέγχου και εκθέσεων από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, ούτως ώστε η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή και η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή να μπορούν να ενημερώνονται δεόντως σχετικά με τυχόν καταγγελίες για κατάχρηση, διαφθορά, απάτη ή παραβίαση του κράτους δικαίου, μεταξύ άλλων όταν τα κράτη μέλη δεν διαθέτουν επαρκή συστήματα καταπολέμησης της απάτης, ιδίως όσον αφορά τα εκτός προϋπολογισμού μέσα·

12. πιστεύει ότι τα εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 21 του δημοσιονομικού κανονισμού, και τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που προέρχονται από πράξεις εκτός προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένου του δανεισμού σε κεφαλαιαγορές, θα πρέπει να κατανέμονται στις σχετικές γραμμές του προϋπολογισμού, να ταξινομούνται σύμφωνα με την ονοματολογία του προϋπολογισμού και να ενοποιούνται στο Μέρος ΙΙ και στο Μέρος ΙΙΙ του προϋπολογισμού της Ένωσης· θεωρεί ότι θα πρέπει να αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος του προϋπολογισμού της ΕΕ και να εγκριθούν από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ως τμήμα του προϋπολογισμού αυτού·

13. ζητεί την αναθεώρηση των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων σχετικά με τη στρατηγική της Επιτροπής για τη διαχείριση του χρέους, συμπεριλαμβανομένης της ωριμότητας, του χρονοδιαγράμματος πληρωμών και του ρόλου των νέων ιδίων πόρων στην αποπληρωμή του χρέους, προκειμένου να προσαρμοστούν στην αυξημένη πολυπλοκότητα και τον κίνδυνο δανειοληπτικών και δανειοδοτικών πράξεων για τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

14. καλεί την Επιτροπή να απλουστεύσει περαιτέρω τους ετήσιους λογαριασμούς και άλλες υποχρεώσεις υποβολής δημοσιονομικών εκθέσεων που ισχύουν για τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης στο πλαίσιο του δημοσιονομικού κανονισμού, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των ΜΜΕ σε σχετικά προγράμματα που περιλαμβάνονται στη δέσμη του ΠΔΠ 2021-2027, συμπεριλαμβανομένου του NGEU·

15. πιστεύει ότι, λόγω των δημοσιονομικών επιπτώσεων, ο δημοσιονομικός κανονισμός πρέπει να θεσπίσει μια διαδικασία για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την έδρα των αποκεντρωμένων οργανισμών· τονίζει ότι μια τέτοια διαδικασία θα πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια, να διαφυλάσσει τα προνόμια του Κοινοβουλίου ως συννομοθέτη και να αποφεύγει αυθαίρετους τρόπους λήψης αποφάσεων, όπως το κορώνα ή γράμματα·

Κράτος δικαίου

16. τονίζει τη σαφή σχέση μεταξύ του σεβασμού του κράτους δικαίου και της αποτελεσματικής εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του NGEU, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης: οικονομία, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα, όπως ορίζεται στον δημοσιονομικό κανονισμό· υπογραμμίζει ότι η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση βασίζεται στην αποτελεσματική δίωξη των περιπτώσεων απάτης, συμπεριλαμβανομένης της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς και των συγκρούσεων συμφερόντων, καθώς και στον δικαστικό έλεγχο των αποφάσεων των δημόσιων αρχών από ανεξάρτητα δικαστήρια· επισημαίνει ότι, όσον αφορά την οικονομία και την αποδοτικότητα, δόλιες και διεφθαρμένες πρακτικές παραβιάζουν εξ ορισμού τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, όπως ορίζεται στο άρθρο 33 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού, δεδομένου ότι οι πρακτικές αυτές έρχονται σε άμεση αντίθεση με τη διασφάλιση της βέλτιστης ποσότητας και ποιότητας στην καλύτερη τιμή και με την επίτευξη της βέλτιστης σχέσης μεταξύ της απασχόλησης των πόρων και της επίτευξης των στόχων· υπενθυμίζει ότι, μετά την έγκριση του κανονισμού περί αιρεσιμότητας, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφώνησαν να εξετάσουν το ενδεχόμενο να συμπεριληφθεί το περιεχόμενο του κανονισμού περί αιρεσιμότητας στον δημοσιονομικό κανονισμό κατά την επόμενη αναθεώρησή του· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να υποβάλει την εν λόγω πρόταση· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις ευκαιρίες περαιτέρω βελτίωσης της ευθυγράμμισης όλων των μέσων της ΕΕ που αποσκοπούν στη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας έκθεσης της Επιτροπής για το κράτος δικαίου· πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα προληπτικά, εκ των προτέρων μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη εφαρμόζουν το άρθρο 63 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού·

17. πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης δαπανάται σε έργα ή οργανισμούς που σέβονται τις αξίες της Ένωσης όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να προστατεύονται τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή, για τον σκοπό αυτό, να αναπτύξει συνοπτικούς δείκτες που θα συμπεριληφθούν στον δημοσιονομικό κανονισμό, οι οποίοι θα πρέπει να εφαρμόζονται μέσω μιας προσέγγισης βάσει κινδύνου και να χρησιμοποιούνται για στοχευμένους εκ των προτέρων και εκ των υστέρων ελέγχους για τον εντοπισμό ενδεχόμενης μη συμμόρφωσης με τις αξίες της Ένωσης κατά τη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ·

18. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις Κατευθυντήριες γραμμές για την αποφυγή και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων στο πλαίσιο του Δημοσιονομικού Κανονισμού της Επιτροπής, που έχουν ως στόχο να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση και να προάγουν μια ενιαία ερμηνεία και εφαρμογή όσον αφορά τους κανόνες για τις συγκρούσεις συμφερόντων· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι τα ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων εξακολουθούν να υφίστανται στο υψηλότερο επίπεδο σε ορισμένα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσον οι σχετικές διατάξεις των δημοσιονομικών κανονισμών είναι αρκούντως αποτελεσματικές όσον αφορά την πρόληψη και την αντιμετώπιση της σύγκρουσης συμφερόντων κατά τη διαδικασία εκτέλεσης και ελέγχου του προϋπολογισμού της ΕΕ·

Ψηφιακά εργαλεία

19. τονίζει ότι είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πώς δαπανώνται τα κονδύλια της ΕΕ και ποιοι επωφελούνται πραγματικά από αυτά, προκειμένου να προστατεύονται τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ και να εντοπίζονται η απάτη, η διαφθορά και οι συγκρούσεις συμφερόντων, ειδικότερα· σημειώνει ότι η μελέτη που ανατέθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού σχετικά με τους 50 μεγαλύτερους δικαιούχους των κονδυλίων της ΕΕ αποκάλυψε ότι τα δεδομένα για την ταυτοποίηση των οικονομικών φορέων και των πραγματικών δικαιούχων τους δεν είναι εύκολα προσβάσιμα, ίσως και καθόλου· θεωρεί ότι η υποχρεωτική συγκέντρωση των πληροφοριών σε ένα ενιαίο, διαλειτουργικό σύστημα υποβολής εκθέσεων και παρακολούθησης, καθώς και σε μια φιλική προς τον χρήστη δημόσια βάση δεδομένων της ΕΕ με πληροφορίες για τους άμεσους και τους τελικούς δικαιούχους και προσβάσιμα δεδομένα σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, θα υπερνικήσει τον κατακερματισμό και την έλλειψη διαφάνειας που επισημαίνονται στη μελέτη και θα ενισχύσει τον δημόσιο έλεγχο και την εμπιστοσύνη στις δημόσιες δαπάνες της ΕΕ· σημειώνει ότι κάτι τέτοιο, σε συνδυασμό με έναν πλήρη ορισμό της έννοιας της «σύγκρουσης συμφερόντων» σε επίπεδο ΕΕ, θα αυξήσει την αποτελεσματική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ· τονίζει ότι είναι επείγον να διασφαλιστεί διαφάνεια όσον αφορά τους πραγματικούς δικαιούχους υπό το πρίσμα των Pandora Papers· υπογραμμίζει τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ αυτής και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης·

20. τονίζει ότι ο δημοσιονομικός κανονισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει διατάξεις που απαιτούν από τους υπεύθυνους φορείς να συγκεντρώνουν και να τηρούν ενιαία αρχεία σχετικά με τους οικονομικούς φορείς και τους πραγματικούς δικαιούχους, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η ταυτοποίησή τους σε όλα τα προγράμματα της ΕΕ, ανεξάρτητα από το ποιος υλοποιεί αυτά τα προγράμματα και τον τρόπο διαχείρισής τους (άμεση, έμμεση ή επιμερισμένη)· καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα για να διασφαλίσει ότι αυτό επιτυγχάνεται μέσω ψηφιακής, διαλειτουργικής, τυποποιημένης συλλογής πληροφοριών σχετικά με τους αποδέκτες ενωσιακής χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που τελικά επωφελούνται, άμεσα ή έμμεσα, από ενωσιακή χρηματοδότηση, και των πραγματικών δικαιούχων τους· θεωρεί ότι οι απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν όλα τα σχετικά πληροφοριακά στοιχεία για την ενίσχυση της δυνατότητας και της ικανότητας της Επιτροπής να εντοπίζει περιπτώσεις απάτης· τονίζει την ανάγκη να αρθούν τυχόν τεχνικά και νομικά εμπόδια στη συλλογή δεδομένων σχετικά με τις εταιρικές δομές και τους πραγματικούς δικαιούχους·

21. υπογραμμίζει ότι ως γενική αρχή τα δεδομένα θα πρέπει να δημοσιεύονται ανοικτά με σεβασμό, παράλληλα, των απαιτήσεων προστασίας των δεδομένων και της πάγιας νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης· αναγνωρίζει ότι ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων δεν διακρίνει γενικά ζητήματα προστασίας δεδομένων όσον αφορά την καθιέρωση αυτής της διαλειτουργικότητας, αλλά υπογραμμίζει την ανάγκη για σαφή νομική βάση· θεωρεί ότι τα υποχρεωτικά πληροφοριακά στοιχεία που συλλέγονται για σκοπούς λογιστικού και άλλου ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τον αριθμό μητρώου των νομικών οντοτήτων, τον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης φυσικών προσώπων, τον σχετικό κωδικό ή μοναδικό όνομα του συγκεκριμένου χρηματοδοτικού προγράμματος της ΕΕ, μια ένδειξη για το είδος του δικαιούχου, των υπεργολάβων, των πραγματικών δικαιούχων, το κατά πόσον ο δικαιούχος λαμβάνει επίσης κρατική ενίσχυση και στοιχεία επικοινωνίας· τονίζει ότι η βάση δεδομένων δεν θα πρέπει να είναι αποκλειστικά αυτορυθμιζόμενη, αλλά ότι τα σύνολα δεδομένων θα πρέπει να δημιουργούνται από την Επιτροπή ή μια εξωτερική αρχή προκειμένου να διασφαλίζονται συνεκτικά και υψηλής ποιότητας δεδομένα· ζητεί οι πληροφορίες σχετικά με τους αποδέκτες κονδυλίων της ΕΕ να παραμένουν προσβάσιμες στο κοινό για τουλάχιστον πέντε έτη·

22. υπογραμμίζει ότι το σύστημα πρέπει να διευκολύνει τη συγκέντρωση μεμονωμένων ποσών που αφορούν τον ίδιο άμεσο ή τελικό δικαιούχο ή πραγματικό δικαιούχο και να είναι προσβάσιμο σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ· θεωρεί ότι τα δημοσίως προσβάσιμα συστήματα θα πρέπει να διευκολύνουν τόσο τις μεμονωμένες αναζητήσεις μέσω διαδικτυακού εργαλείου όσο και την ανάλυση συστήματος μέσω μαζικής τηλεφόρτωσης σε μηχαναγνώσιμο και διαλειτουργικό μορφότυπο· τονίζει ότι τα τυποποιημένα, ανοικτά δεδομένα σε ολόκληρο τον κύκλο των δημόσιων συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των τελικών δικαιούχων των συμβεβλημένων εταιρειών, θα παράσχουν στην κοινωνία των πολιτών και στους μη κυβερνητικούς φορείς την εργαλειοθήκη και τις απαιτούμενες πληροφορίες για την παρακολούθηση της ακεραιότητας, της δικαιοσύνης και της αποδοτικότητας των αγορών δημόσιων συμβάσεων· παροτρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διασφαλίσουν αυξημένη διαλειτουργικότητα μεταξύ των υφιστάμενων ενωσιακών και εθνικών βάσεων δεδομένων και εργαλείων εξόρυξης δεδομένων για τη διευκόλυνση της ανάλυσης κινδύνου και του εντοπισμού περιπτώσεων απάτης·

23. σημειώνει ότι το ARACHNE χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης· τονίζει ότι το ARACHNE εμπλουτίζει τα δεδομένα που παρέχουν οι διαχειριστικές αρχές με πληροφορίες που διατίθενται δημόσια, προκειμένου να εντοπίζονται τα έργα, οι δικαιούχοι, οι συμβάσεις και οι ανάδοχοι που ενδέχεται να είναι περισσότερο εύτρωτοι όχι μόνο στην απάτη, αλλά και στη σύγκρουση συμφερόντων· θεωρεί ότι το άρθρο 63 του δημοσιονομικού κανονισμού θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να συμπεριλάβει το ARACHNE ως υποχρεωτικό εργαλείο βαθμολόγησης κινδύνου για γενική χρήση, ανεξάρτητα από τον τρόπο διαχείρισης που διατίθεται από την Επιτροπή στα κράτη μέλη και στις εντεταλμένες οντότητες οι οποίες θα πρέπει να υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες σε αυτό· θεωρεί ότι ο δημοσιονομικός κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει δείκτες τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιήσει το ARACHNE για τον προσδιορισμό της βαθμολογίας κινδύνου των οικονομικών φορέων· τονίζει την ανάγκη εναρμόνισης αυτών των βασικών δεικτών με τους λόγους αποκλεισμού του συστήματος έγκαιρου εντοπισμού και αποκλεισμού (EDES) και με τις εν εξελίξει έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αποκλεισμένοι οικονομικοί φορείς είναι επίσης ορατοί στο ARACHNE· ζητεί μέγιστη διαλειτουργικότητα μεταξύ του ARACHNE και άλλου λογισμικού, ώστε να μειώνεται η ανάγκη πολλαπλής εισαγωγής πληροφοριών σε διάφορα συστήματα ΤΠ και ο συνακόλουθος διοικητικός φόρτος· θεωρεί ότι το ARACHNE θα πρέπει να καταστεί απλούστερο και φιλικότερο προς τον χρήστη, μεταξύ άλλων όσον αφορά την τυποποίηση των δεικτών κινδύνου, για παράδειγμα μέσω απεικονίσεων· τονίζει τη σημασία της πλήρους κυριότητας και των επιχειρησιακών δικαιωμάτων του ARACHNE και καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο εσωτερικής μεταφοράς της διαχείρισης του εργαλείου στο εσωτερικό της επιχείρησης όπου κρίνεται απαραίτητο·

24. υπενθυμίζει ότι το 2018 συστάθηκε ομάδα υψηλού επιπέδου για την αξιολόγηση υποθέσεων στη βάση δεδομένων που υποβάλλονται για έγκαιρο εντοπισμό ή αποκλεισμό· ζητεί να ληφθεί υπόψη κατά την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού η γνώμη της ομάδας του EDES, υπό το πρίσμα των εμπειριών της από το σύστημα, και να κοινοποιηθεί στο Κοινοβούλιο ταυτόχρονα με την Επιτροπή· σημειώνει ότι το EDES χρησιμοποιείται επί του παρόντος μόνο υπό άμεση και έμμεση διαχείριση· πιστεύει ότι οι οικονομικοί φορείς που θεωρούνται επικίνδυνοι για τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ στο πλαίσιο της άμεσης και έμμεσης διαχείρισης θα πρέπει επίσης να θεωρούνται επικίνδυνοι στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης και αντιστρόφως· ζητεί, ως εκ τούτου, να καταστεί υποχρεωτική η χρήση του EDES στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης· σημειώνει περαιτέρω ότι το EDES δεν κάνει διάκριση μεταξύ θυγατρικών μεγαλύτερων εταιρειών· καλεί την Επιτροπή να κάνει αυτή τη διάκριση και να προσδιορίσει στους κανόνες για τον έγκαιρο εντοπισμό και τον αποκλεισμό ποια οντότητα μιας πολυεθνικής ή πολυεταιρικής εταιρείας είναι καταχωρισμένη για έγκαιρο εντοπισμό ή αποκλεισμό· ζητεί να δημιουργηθεί η υποχρέωση επικαιροποίησης του EDES μόλις διαπιστωθεί απάτη ή υπάρχει επιβεβαίωση για άλλα σχετικά γεγονότα από τους φορείς που εμπλέκονται στην εφαρμογή· πιστεύει ότι οι εξαιρούμενες νομικές οντότητες ή φυσικά πρόσωπα (πραγματικοί δικαιούχοι) δεν θα πρέπει, κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού τους, να έχουν τη δυνατότητα να είναι τελικοί αποδέκτες ή δικαιούχοι στους οποίους μπορούν να πραγματοποιηθούν πληρωμές από τον προϋπολογισμό της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι εν λόγω οντότητες ή φυσικά πρόσωπα εξαιρούνται επίσης από τυχόν εισφορές από τους εθνικούς προϋπολογισμούς για την περίοδο αποκλεισμού· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η βάση δεδομένων απαριθμεί σχετικά λίγους οικονομικούς φορείς· θεωρεί ότι αυτό αποτελεί ένδειξη ότι το EDES δεν έχει εφαρμοστεί σωστά· επισημαίνει ότι η ομάδα του EDES διεκπεραίωσε 20 υποθέσεις το 2020, με 28 υποθέσεις να βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας· τονίζει ότι είναι σημαντικό να διατεθούν επαρκείς πόροι στην ομάδα σύμφωνα με τυχόν επέκταση αρμοδιοτήτων· καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τα κριτήρια για τη μείωση της πολυπλοκότητας και την αύξηση της δυνατότητας εφαρμογής του EDES στην πράξη·

25. τονίζει ότι, ενώ είναι εξαιρετικά σημαντικό να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι τελικοί δικαιούχοι των κονδυλίων της ΕΕ προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή χρήση τους, η προσβασιμότητα και η απλότητα των ψηφιακών πλατφορμών υποβολής προσφορών για τα κονδύλια της ΕΕ διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή έχει εγκρίνει την έννοια «ψηφιακό εκ σχεδιασμού» και την αρχή «Σκέψου πρώτα σε μικρή κλίμακα» προκειμένου να διασφαλιστεί επαρκής συμμετοχή των ΜΜΕ· ενθαρρύνει, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να λάβει επίσης υπόψη αυτές τις αρχές κατά την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού στο πλαίσιο της εφαρμογής της δέσμης ΠΔΠ 2021-2027·

Συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό

26. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι μόνο το 21,7 % των προγραμμάτων της ΕΕ διέθεταν δείκτες που σχετίζονται με το φύλο στο πλαίσιο του προηγούμενου ΠΔΠ· επιμένει ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου πρέπει να αντικατοπτρίζεται καλύτερα στην κατάρτιση και την εκτέλεση του προϋπολογισμού, μεταξύ άλλων μέσω στοχευμένων κινήτρων· ζητεί τη συστηματική και ολοκληρωμένη συλλογή δεδομένων ανά φύλο στο πλαίσιο όλων των πολιτικών και των προγραμμάτων της ΕΕ, προκειμένου να μετρηθεί ο αντίκτυπος στην ισότητα των φύλων· αναμένει από την Επιτροπή να αναπτύξει μεθοδολογία για τη μέτρηση των σχετικών δαπανών σε επίπεδο προγράμματος στο ΠΔΠ 2021-2027, σύμφωνα με τη ΔΣ· καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει τη διάσταση του φύλου και τη συνεκτίμηση της εν λόγω διάστασης στον προϋπολογισμό, στις σχετικές διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού·

Ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος και της βιοποικιλότητας

27. επαναλαμβάνει τη δέσμευση της Ένωσης να δαπανήσει τουλάχιστον το 30 % των διαθέσιμων πόρων στο πλαίσιο του ΠΔΠ 2021-2027 και της NGEU για την αντιμετώπιση της κλιματικής πρόκλησης, όπως ορίζεται στη ΔΣ· αναμένει από την Επιτροπή να αναπτύξει μια ισχυρή και σαφή μεθοδολογία για την παρακολούθηση των δαπανών για το κλίμα και των επιδόσεών τους, και να την εφαρμόσει με συνέπεια σε όλους τους τομείς πολιτικής· τονίζει ότι οι κανόνες για την εκτέλεση του προϋπολογισμού πρέπει να αντικατοπτρίζουν αυτή τη μεθοδολογία, ώστε να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική και αποδοτική παρακολούθηση των κονδυλίων που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής τόσο στο μέτωπο του μετριασμού όσο και στο μέτωπο της προσαρμογής· καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει κατάλληλες αναφορές στην ενσωμάτωση και παρακολούθηση της διάστασης του κλίματος στις σχετικές διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού, σύμφωνα με τη ΔΣ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης είναι ανθεκτικός στην κλιματική αλλαγή·

28. υπογραμμίζει τη σημασία της επακριβούς παρακολούθησης των δαπανών που συμβάλλουν στην ανάσχεση και αντιστροφή της μείωσης της βιοποικιλότητας, βάσει μιας αποτελεσματικής, διαφανούς και ολοκληρωμένης μεθοδολογίας που θα καθοριστεί από την Επιτροπή, σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο· τονίζει ότι οι κανόνες για την εκτέλεση του προϋπολογισμού που ορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό πρέπει επίσης να αντικατοπτρίζουν αυτή τη μεθοδολογία·

29. πιστεύει ότι ο δημοσιονομικός κανονισμός θα πρέπει να αντικατοπτρίζει την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που δημοσιεύθηκαν στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας·

Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων

 

30. πιστεύει ότι ο δημοσιονομικός κανονισμός θα πρέπει να επιτρέπει την κατάλληλη εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων· θεωρεί ότι η συμμόρφωση των δικαιούχων με τα βασικά πρότυπα για τις συνθήκες απασχόλησης των εργαζομένων και την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία θα πρέπει να διασφαλίζεται πριν από την εκταμίευση των πληρωμών από τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

Αποδεσμεύσεις

31. προτείνει η επαναχρησιμοποίηση αποδεσμευμένων πιστώσεων ως αποτέλεσμα της πλήρους ή μερικής μη εκτέλεσης έργων, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, να επεκταθεί πέραν της έρευνας και της καινοτομίας, ώστε να συμπεριληφθούν όλες οι πιστώσεις· πιστεύει ότι οι αποδεσμευμένες πιστώσεις θα πρέπει να διατίθενται στο σύνολό τους το έτος που έπεται εκείνου της αποδέσμευσής τους·

Καταπιστευματικά ταμεία της Ένωσης

32. επιμένει ότι ο δημοσιονομικός κανονισμός πρέπει να αναθεωρηθεί προκειμένου να διασφαλιστεί ο κατάλληλος ρόλος του Κοινοβουλίου στη σύσταση, την εποπτεία και τον έλεγχο των καταπιστευματικών ταμείων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης της ιδρυτικής συμφωνίας και της κινητοποίησης της συνεισφοράς της Ένωσης, της εφαρμογής, της συνέχισης και της πιθανής εκκαθάρισης· επαναλαμβάνει ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετάσχει ως παρατηρητής και να είναι σε θέση να παρακολουθεί τις δραστηριότητες των διοικητικών οργάνων ενός συγκεκριμένου καταπιστευματικού ταμείου· τονίζει ότι οι πλήρεις λεπτομερείς και έγκαιρες ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή οποιουδήποτε καταπιστευματικού ταμείου είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική άσκηση του ρόλου του Κοινοβουλίου όσον αφορά τη δημοκρατική εποπτεία και τον έλεγχο· υπενθυμίζει ότι η εκτεταμένη χρήση καταπιστευματικών ταμείων υπονομεύει την αρχή της ενότητας του προϋπολογισμού της ΕΕ·

33. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα καταπιστευματικά ταμεία της Ένωσης παρέχουν σαφή προβολή στην Ένωση και την καλεί να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα αποτελέσματα και τα επιτεύγματα των καταπιστευματικών ταμείων, ενισχύοντας τις διατάξεις για την αποτελεσματική επικοινωνία με τους πολίτες και τις ισχυρότερες σχέσεις μεταξύ των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων, όπως συμβαίνει με τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία·

Δημόσιες συμβάσεις

34. σημειώνει ότι ο οδηγός της Επιτροπής για τις δημόσιες συμβάσεις επικαιροποιήθηκε τελευταία στα τέλη Ιανουαρίου 2020, αλλά δεν δημοσιοποιήθηκε ούτε κοινοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να διατυπώσει τη γνώμη του· ζητεί να ζητείται τακτικά η γνώμη του Κοινοβουλίου σχετικά με μελλοντικές αναθεωρήσεις και να ενημερώνεται σχετικά με την εφαρμογή του·

35. σημειώνει ότι ο ισχύων ορισμός της σύγκρουσης επαγγελματικών συμφερόντων περιορίζεται σε συγκρουόμενα συμφέροντα που επηρεάζουν την ικανότητα ενός οικονομικού φορέα να εκτελέσει μια σύμβαση· καλεί την Επιτροπή να παράσχει σαφέστερο ορισμό και να διασφαλίσει ότι οι κανόνες εφαρμογής για τις δημόσιες συμβάσεις δεν επιτρέπουν την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων υπηρεσιών που σχετίζονται με πολιτικές σε επιχειρήσεις που τελούν υπό τον οικονομικό έλεγχο μητρικής εταιρείας ή ομίλου που έχει στην κυριότητά του μετοχές που σχετίζονται με δραστηριότητες που δεν συνάδουν με τους στόχους της ΕΕ για το περιβάλλον, την κοινωνία και την Πράσινη Συμφωνία·

36. ζητεί από την Επιτροπή να τροποποιήσει το άρθρο 167 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του δημοσιονομικού κανονισμού ώστε να συμπεριλάβει ορισμό των «συγκρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων», ώστε να διασφαλιστεί ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ μπορούν να λαμβάνουν μέτρα μετριασμού σε περίπτωση προσφερόντων με οικονομικό συμφέρον σε σύμβαση υπηρεσιών που σχετίζεται με πολιτική, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας στην κοινή έρευνα 853/2020/KR σχετικά με την απόφαση της Επιτροπής να αναθέσει σύμβαση στη BlackRock Investment Management για τη διενέργεια μελέτης σχετικά με την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση στόχων στους τραπεζικούς κανόνες της ΕΕ· επαναλαμβάνει ότι οι γενικοί όροι των δημόσιων συμβάσεων υπηρεσιών της Επιτροπής περιέχουν τυποποιημένες διατάξεις σχετικά με τα συγκρουόμενα επαγγελματικά συμφέροντα, με απαιτήσεις για τους αναδόχους να γνωστοποιούν προορατικά τυχόν καταστάσεις που θα μπορούσαν να συνιστούν σύγκρουση συμφερόντων· καλεί την Επιτροπή να επικαιροποιήσει και να ενισχύσει τον δημοσιονομικό κανονισμό προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα συγκρουόμενα επαγγελματικά συμφέροντα και να αυξηθεί περαιτέρω η ακρίβεια και η πληρότητα της εθελοντικής κοινοποίησης από τους αιτούντες που υποβάλλουν προσφορές, όπως η θέσπιση κατάλληλων κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με εθελοντικές κοινοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένου του προσωρινού αποκλεισμού από δημόσιους διαγωνισμούς σε περίπτωση σοβαρών παραβιάσεων·

37. θεωρεί ότι όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ που συμμετέχουν σε δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει να δημοσιεύουν σαφείς κανόνες στους δικτυακούς τόπους τους όσον αφορά την αγορά, τις δαπάνες και την παρακολούθηση, και θα πρέπει να δημοσιεύουν όλες τις συμβάσεις που ανατίθενται με την πληρέστερη δυνατή διαφάνεια· σημειώνει τις κατευθυντήριες γραμμές που παρέχει η Επιτροπή σχετικά με τη χρήση του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης που σχετίζεται με την κρίση της νόσου COVID-19· ενθαρρύνει την Επιτροπή να συγκεντρώσει και να αξιολογήσει την εμπειρία των αναθετουσών αρχών από το πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων σχετικά, ιδίως τον αντίκτυπό του στις ΜΜΕ, και να αποτυπώσει τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τον δημοσιονομικό κανονισμό, προσδιορίζοντας κριτήρια για τον καθορισμό εξαιρετικών/ασυνήθιστων περιστάσεων στις οποίες μπορεί να εφαρμοστεί προσωρινή/πλαισιωμένη/αναγκαία ευελιξία κατά την εφαρμογή των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις·

38. σημειώνει ότι η επικείμενη αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα αυτόνομα στρατηγικά συμφέροντα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του θεμιτού ανταγωνισμού, και την ανάγκη να τονωθεί η δημιουργία θέσεων εργασίας στην ΕΕ σε μια σειρά κλάδων που είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη των μελλοντικών στόχων πολιτικής της Ένωσης, εξασφαλίζοντας παράλληλα ισότιμους όρους για θεμιτό ανταγωνισμό· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τον καθορισμό φιλόδοξων κριτηρίων ανάθεσης, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την ενωσιακή προστιθέμενη αξία των έργων και την αρχή της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς»· ζητεί να συμπεριληφθούν διασφαλίσεις στους κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων για την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων των εταιρειών που έρχονται σε αντίθεση με τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους της Ένωσης στην απόφαση ανάθεσης·

39. σημειώνει ότι η πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό σχετικά με τις ξένες επιδοτήσεις που στρεβλώνουν την εσωτερική αγορά αντιμετωπίζει τις πιθανές στρεβλωτικές επιπτώσεις των ξένων επιδοτήσεων στην ενιαία αγορά και είναι καίριας σημασίας για την υλοποίηση της επικαιροποιημένης ενωσιακής στρατηγικής για τη βιομηχανία· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τη βιομηχανική στρατηγική κατά την επικείμενη αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού, προκειμένου να διασφαλιστούν δίκαιες και ανταγωνιστικές συνθήκες στην ενιαία αγορά·

Δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες

40. σημειώνει ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον μεταξύ των βουλευτών του ΕΚ να προτείνουν δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες και ότι η Επιτροπή πρέπει να εφαρμόσει αυστηρή διαδικασία επιλογής για τις προτάσεις, προκειμένου να ανταποκριθεί στους περιορισμένους οικονομικούς πόρους που διατίθενται για τα έργα και τις δράσεις· θεωρεί ότι οι διαθέσιμοι χρηματοδοτικοί πόροι και η αποδοχή προτάσεων μπορούν να επωφεληθούν από μεγαλύτερη ευελιξία μεταξύ των τριών κονδυλίων για δοκιμαστικά σχέδια, προπαρασκευαστικές ενέργειες (πρώτο έτος) και προπαρασκευαστικές ενέργειες (δεύτερο και τρίτο έτος)·

Λογιστικός έλεγχος, έλεγχος και απαλλαγή

41. σημειώνει ότι, σύμφωνα με τη νέα ονοματολογία του προϋπολογισμού που εγκρίθηκε με το ΠΔΠ 2021-2027, η αντιστοιχία μεταξύ προγραμμάτων και κεφαλαίων του προϋπολογισμού έχει καταστεί πιο ακριβής και, κατά συνέπεια, η Επιτροπή διαθέτει μεγαλύτερη διακριτική ευχέρεια όσον αφορά τις αυτόνομες μεταφορές στο πλαίσιο των σκελών του προγράμματος· πιστεύει ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί ο κατάλληλος έλεγχος των μεταφορών πιστώσεων από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή·

42. επικρίνει τη διάρκεια των διαδικασιών λογιστικού και άλλου ελέγχου στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας των επακόλουθων διαδικασιών αντιπαράθεσης, όπως προβλέπεται από την τομεακή νομοθεσία· υπογραμμίζει ότι οι χρονοβόρες διαδικασίες αυξάνουν τον κίνδυνο διαρροής εμπιστευτικών εγγράφων· θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι η Επιτροπή επιμένει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να υπόκειται σε απαιτήσεις εμπιστευτικότητας όσον αφορά τη διαδικασία ελέγχου και αντιπαράθεσης, ακόμη και σε περιπτώσεις έννομου δημόσιου συμφέροντος που αφορούν δημόσια πρόσωπα· αναμένει από την Επιτροπή να ενισχύσει και να συντομεύσει τη διάρκεια των διαδικασιών λογιστικού και άλλου ελέγχου στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που εφαρμόζεται δυνάμει του κανονισμού περί αιρεσιμότητας·

43. υπενθυμίζει ότι τα τρία θεσμικά όργανα αναγνωρίζουν ότι οι ισχύοντες κανόνες για τους λογιστικούς ελέγχους και τη διαδικασία απαλλαγής εφαρμόζονται στα έσοδα για ειδικό προορισμό και ζητεί αυτό να αντικατοπτρίζεται δεόντως στον δημοσιονομικό κανονισμό·

44. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι οι διαδικασίες ελέγχου και αντιπαράθεσης σχετικά με την εφαρμογή της δημοσιονομικής διόρθωσης διαρκούν επί του παρόντος αρκετά χρόνια· παροτρύνει την Επιτροπή να αναθεωρήσει τους κανόνες σχετικά με τις διαδικασίες λογιστικού ελέγχου και δημοσιονομικής διόρθωσης, ώστε να καταστεί δυνατή η έγκαιρη εξαγωγή συμπερασμάτων και η ταχύτερη ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων κονδυλίων της ΕΕ·

45. σημειώνει ότι το άρθρο 59 του δημοσιονομικού κανονισμού αφορά την ανάθεση σε «άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης» των αναγκαίων αρμοδιοτήτων για την εκτέλεση των τμημάτων του προϋπολογισμού που τα αφορούν· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η έννοια της ανάθεσης υπογραμμίζει την αυτονομία των άλλων θεσμικών οργάνων όσον αφορά τη διαχείριση των κεφαλαίων τους· σημειώνει, ωστόσο, ότι η Επιτροπή έχει επανειλημμένα και σταθερά υποστηρίξει την άποψη ότι δεν είναι σε θέση να ασκεί έλεγχο επί των δραστηριοτήτων υλοποίησης άλλων θεσμικών οργάνων· προτείνει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό με την τροποποίηση του άρθρου 260 του δημοσιονομικού κανονισμού, ώστε το Κοινοβούλιο να καταστεί ρητά υπεύθυνο για τον έλεγχο της εκτέλεσης του προϋπολογισμού από τα άλλα θεσμικά όργανα, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής·

46. θεωρεί αναγκαία την τροποποίηση του άρθρου 2 παράγραφος 67 του δημοσιονομικού κανονισμού προκειμένου να συμπεριληφθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ως «θεσμικό όργανο της Ένωσης»·

47. σημειώνει ότι το άρθρο 262 του δημοσιονομικού κανονισμού απαιτεί από τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης που αναφέρονται στα άρθρα 70 και 71 του δημοσιονομικού κανονισμού να υποβάλουν έκθεση σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί ως απάντηση στην απόφαση περί απαλλαγής· θεωρεί ο καθορισμός εύλογης προθεσμίας για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί θα ευνοήσει την απαίτηση αυτή· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στο άρθρο 262 του δημοσιονομικού κανονισμού την 30ή Σεπτεμβρίου του έτους μετά το έτος υπό εξέταση στη διαδικασία απαλλαγής ως προθεσμία·

48. σημειώνει ότι τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των αρχών των κρατών μελών αξιολογούνται τακτικά από την Επιτροπή σύμφωνα με τους ειδικούς τομεακούς κανόνες· θεωρεί ότι οι ελλείψεις που διαπιστώνονται σε ένα κράτος μέλος δεν ισχύουν αυτομάτως σε άλλα κράτη μέλη και ότι τα διορθωτικά μέτρα, όσον αφορά τις προσαρμογές είτε στις νομικές απαιτήσεις είτε στις κατευθυντήριες γραμμές εφαρμογής, θα πρέπει να είναι αναλογικά και προσαρμοσμένα στο κράτος μέλος για το οποίο ισχύουν τα εν λόγω ευρήματα·

49. θεωρεί ότι οι αξιολογήσεις της ΕΕ θα πρέπει να τηρούν αυστηρά τα πρότυπα της ΕΕ· θεωρεί ότι, όταν υπάρχουν αυστηρότερα εθνικά πρότυπα, η χρήση τους δεν πρέπει να αποβαίνει εις βάρος του δικαιούχου· θεωρεί ότι το άρθρο 126 του δημοσιονομικού κανονισμού σχετικά με τη διασταύρωση στοιχείων για αξιολογήσεις θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να αντικατοπτρίζει αυτή την αρχή·

50. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις ευκαιρίες για επιλογές απλουστευμένου κόστους· θεωρεί ότι οι έλεγχοι θα πρέπει να επικεντρώνονται στην εκ των προτέρων επαλήθευση των υπολογισμών των επιλογών απλουστευμένου κόστους, ενώ οι επαληθεύσεις εκ των υστέρων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση του συστήματος υπολογισμού, εκτός από τις περιπτώσεις εικαζόμενης απάτης·

51. πιστεύει ότι η υποχρέωση που απορρέει από το άρθρο 93 του δημοσιονομικού κανονισμού όσον αφορά πράξη ή παράλειψη μέλους του προσωπικού είναι υπερβολικά γενική και θα πρέπει μάλλον να επικεντρώνεται σε βαριά αμέλεια·

Γεωργία

52. θεωρεί ότι θα πρέπει να εξακολουθήσουν να επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τον κανόνα σύμφωνα με τον οποίο οι δαπάνες του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων καταλογίζονται στους λογαριασμούς ενός οικονομικού έτους βάσει των επιστροφών που πραγματοποιεί η Επιτροπή προς στα κράτη μέλη έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους αυτού· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο προσαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι δημοσιονομικοί κανόνες που ισχύουν για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης εξακολουθούν να εφαρμόζονται μόλις γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές, ακόμη και αν το ταμείο δεν υπάγεται πλέον πλήρως στον κανονισμό περί κοινών διατάξεων[13]·

°

° °

53. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

 


 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Κύριο Johan Van Overtveldt

Πρόεδρο

Επιτροπή Προϋπολογισμών

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

 

Κυρία Monika Hohlmeier

Πρόεδρο

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού εν όψει της έναρξης ισχύος του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027 (2021/2162(INI))

Κυρία Πρόεδρε,
Κύριε Πρόεδρε,

Στο πλαίσιο της διεξαγόμενης διαδικασίας, η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ανέλαβε να υποβάλει γνωμοδότηση στην Επιτροπή Προϋπολογισμών καθώς και στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Κατά τη συνεδρίασή της στις 9 Σεπτεμβρίου 2021, αποφάσισε να διαβιβάσει την παρούσα γνωμοδότηση υπό μορφή επιστολής.

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου αποφάσισε, μετά από γραπτή διαβούλευση των συντονιστών της στις 19 Οκτωβρίου 2021, να καλέσει την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να συμπεριλάβουν στην πρόταση ψηφίσματός τους τις ακόλουθες προτάσεις.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Norbert Lins

 


ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

1.  υπενθυμίζει ότι, όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ), η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση, για ενημερωτικούς σκοπούς, να θέτει στη διάθεση των φορέων που είναι αρμόδιοι για τις δραστηριότητες διαχείρισης και ελέγχου έναν μη δεσμευτικό μεθοδολογικό οδηγό που θα καθορίζει τη δική της στρατηγική και προσέγγιση ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων καταλόγων ελέγχου και παραδειγμάτων βέλτιστων πρακτικών. Ο οδηγός αυτός θα πρέπει να επικαιροποιείται όποτε είναι αναγκαίο και υπό το φως του μελλοντικού νομικού πλαισίου της ΚΓΠ που θα τεθεί σε ισχύ το 2023·

2.  θεωρεί ότι οι δαπάνες του ΕΓΤΕ καταλογίζονται στους λογαριασμούς ενός οικονομικού έτους βάσει των επιστροφών που πραγματοποιεί η Επιτροπή προς τα κράτη μέλη έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους αυτού, υπό τον όρο ότι το εκάστοτε ένταλμα πληρωμής περιέρχεται στον υπόλογο έως την 31η Ιανουαρίου του επόμενου οικονομικού έτους· η εν λόγω παρέκκλιση παραμένει προβλέψιμη· εκτιμά εκ νέου ότι οι δαπάνες που εκτελούνται υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης, εξαιρουμένου του ΕΓΤΕ, καταλογίζονται στους λογαριασμούς ενός οικονομικού έτους βάσει των επιστροφών που πραγματοποιεί η Επιτροπή προς τα κράτη μέλη έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους αυτού, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που καταλογίζονται έως την 31η Ιανουαρίου του επόμενου οικονομικού έτους·

3. αναγνωρίζει το όφελος της γεωργικής συνιστώσας όσον αφορά τις προβλέψεις δαπανών στη διορθωτική επιστολή στο σχέδιο προϋπολογισμού και επιθυμεί να συνεχιστεί η πρακτική αυτή·

4. υπενθυμίζει ότι το ΕΓΤΕ δεν αποτελεί πλέον μέρος αυτό καθαυτό των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων και, ως εκ τούτου, δεν υπάγεται πλέον πλήρως στον κανονισμό περί κοινών διατάξεων· ωστόσο, οι υφιστάμενοι δημοσιονομικοί κανόνες εξακολουθούν να ισχύουν και να προσαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών , στο νομικό πλαίσιο της ΚΓΠ που θα τεθεί σε ισχύ το 2023.


 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

25.10.2021

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

56

11

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Matteo Adinolfi, Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Λευτέρης Χριστοφόρου, David Cormand, Corina Crețu, Ryszard Czarnecki, Paolo De Castro, Andor Deli, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Claudiu Manda, Margarida Marques, Alin Mituța, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Δημήτριος Παπαδημούλης, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Bogdan Rzońca, Petri Sarvamaa, Vincenzo Sofo, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Michal Wiezik, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Herbert Dorfmann, Pascal Durand, Mario Furore, Martin Hojsík, Jeroen Lenaers, Aušra Maldeikienė, Elżbieta Rafalska, Viola Von Cramon-Taubadel

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

56

+

NI

Mario Furore, Sabrina Pignedoli

PPE

Λευτέρης Χριστοφόρου, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Mircea-Gheorghe Hava, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Aušra Maldeikienė, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Petri Sarvamaa, Rainer Wieland, Michal Wiezik, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

Renew

Olivier Chastel, Pascal Durand, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Martin Hojsík, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Alin Mituța, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Caterina Chinnici, Corina Crețu, Paolo De Castro, Isabel García Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Claudiu Manda, Margarida Marques, Victor Negrescu, Tsvetelina Penkova, Nils Ušakovs, Lara Wolters

The Left

Luke Ming Flanagan, Silvia Modig, Younous Omarjee, Δημήτριος Παπαδημούλης

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Daniel Freund, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Michèle Rivasi, Viola Von Cramon-Taubadel

 

11

-

ECR

Ryszard Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk, Elżbieta Rafalska, Vincenzo Sofo

ID

Matteo Adinolfi, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Andor Deli

 

1

0

ECR

Johan Van Overtveldt

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 18 Νοεμβρίου 2021
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου