ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1286/2014 по отношение на удължаването на срока на действие на преходните разпоредби за управляващите дружества, инвестиционните дружества и лицата, които консултират относно или продават дялове от предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) и фондове, различни от ПКИПЦК

  29.10.2021 - (COM(2021)0397 – C9‑0326/2021 – 2021/0215(COD)) - ***I

  Комисия по икономически и парични въпроси
  Докладчик: Хонас Фернандес
  (Опростена процедура – член 52, параграф 2 от Правилника за дейността)


  Процедура : 2021/0215(COD)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A9-0297/2021
  Внесени текстове :
  A9-0297/2021
  Разисквания :
  Гласувания :
  Приети текстове :

  ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1286/2014 по отношение на удължаването на срока на действие на преходните разпоредби за управляващите дружества, инвестиционните дружества и лицата, които консултират относно или продават дялове от предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) и фондове, различни от ПКИПЦК

  (COM(2021)0397 – C9‑0326/2021 – 2021/0215(COD))

  (Обикновена законодателна процедура: първо четене)

  Европейският парламент,

   

   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2021)0397),

   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C9-0326/2021),

   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 20 октомври 2021 г.[1],

   като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

   като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A9-0297/2021),

  1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

  2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

  3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


   

  Изменение  1

  Предложение за регламент

  Съображение 4

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (4) На [ОВ, моля, въведете датата] Комисията прие Делегиран регламент (ЕС).../202114 на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/653, inter alia, с цел да се улесни използването на представянето, съдържанието и стандартния формат на ОИД от управляващите дружества, инвестиционните дружества и лицата, които консултират относно или продават дялове от ПКИПЦК и фондове, различни от ПКИПЦК. Датата на прилагане на Делегиран регламент (ЕС).../2021 обаче е определена на 1 юли 2022 г., за да се даде достатъчно време на тези управляващи дружества, инвестиционни дружества и лица, които консултират относно или продават дялове от ПКИПЦК и фондове, различни от ПКИПЦК, да се подготвят за изтичането на действието на преходните разпоредби и следователно за задължението за изготвяне на ОИД. Тъй като датата на прилагане на Делегиран регламент (ЕС).../2021 е определена на 1 юли 2022 г. и тъй като е необходимо да се гарантира, че краят на преходните разпоредби съвпада с датата на прилагане на Делегиран регламент (ЕС).../2021, е необходимо срокът на прилагане на преходните разпоредби да се удължи с шест месеца, т.е. до 30 юни 2022 г.

  (4) На [ОВ, моля, въведете датата] Комисията прие Делегиран регламент (ЕС).../202114 на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/653, inter alia, с цел да се улесни използването на представянето, съдържанието и стандартния формат на ОИД от управляващите дружества, инвестиционните дружества и лицата, които консултират относно или продават дялове от ПКИПЦК и фондове, различни от ПКИПЦК. Датата на прилагане на Делегиран регламент (ЕС).../2021 следва да отразява необходимостта да се даде достатъчно време на тези управляващи дружества, инвестиционни дружества и лица, които консултират относно или продават дялове от ПКИПЦК и фондове, различни от ПКИПЦК, да се подготвят за изтичането на действието на преходните разпоредби и следователно за задължението за съставяне на ОИД.

  _____________

   

  14 ОВ С […], […], стр. […].

   

  Изменение 2

  Предложение за регламент

  Съображение 4 a (ново)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (4a) За да се гарантира, че необходимостта от достатъчно време за подготовка във връзка със задължението за съставяне на ОИД ще бъде удовлетворена, е нужно срокът на прилагане на преходните разпоредби да се удължи с дванадесет месеца, т.е. до 31 декември 2022 г.

  Изменение  3

  Предложение за регламент

  Съображение 5 a (ново)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (5a) Целта на Регламент (ЕС) № 1286/2014 е да се създадат условия за инвеститорите на дребно да вземат по-добре информирани инвестиционни решения. Независимо от добрите намерения, които са в основата на регламента, след приемането му бяха отправени някои критики, във връзка с които трябва да бъдат предприети своевременни мерки, за да се повиши доверието на инвеститорите на дребно във финансовите пазари. Това ще е от полза за дружествата, търсещи финансиране, а дългосрочно и за инвеститорите. Съществуващите ограничения включват, наред с другото, необходимостта от по-ясно определение на термина „инвеститори на дребно“, продуктовия обхват на Регламента за ПИПДОЗИП, премахването на хартиения носител по подразбиране, когато ПИПДОЗИП се предлагат пряко, концепцията за последователни транзакции, предоставянето на преддоговорна информация на професионалните инвеститори. Необходимостта от по-широк преглед вече е посочена в Регламент (ЕС) № 1286/2014 и фактът, че той трябва да бъде извършен спешно, остава непроменен. Въз основа на такъв преглед, извършен в съответствие с Регламент (ЕС) № 1286/2014, се очаква Комисията спешно да представи на Европейския парламент и на Съвета доклад, придружен по целесъобразност от предложение за преодоляване на съществуващите ограничения.

  Изменение 4

  Предложение за регламент

  Член 1 –параграф 1

  Регламент (ЕС) № 1286/2014

  Член 32 – параграф 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  В член 32, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1286/2014 датата „31 декември 2021 г.“ се заменя с „30 юни 2022 г.

  В член 32, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1286/2014 датата „31 декември 2021 г.“ се заменя с „31 декември 2022 г.


   


  ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

  Заглавие

  Изменение на Регламент (ЕС) № 1286/2014 по отношение на удължаването на срока на действие на преходните разпоредби за управляващите дружества, инвестиционните дружества и лицата, които консултират относно или продават дялове от предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) и фондове, различни от ПКИПЦК

  Позовавания

  COM(2021)0397 – C9-0326/2021 – 2021/0215(COD)

  Дата на представяне на ЕП

  15.7.2021

   

   

   

  Водеща комисия

   Дата на обявяване в заседание

  ECON

  13.9.2021

   

   

   

  Подпомагащи комисии

   Дата на обявяване в заседание

  IMCO

  13.9.2021

   

   

   

  Недадени становища

   Дата на решението

  IMCO

  1.9.2021

   

   

   

  Докладчици

   Дата на назначаване

  Jonás Fernández

  1.9.2021

   

   

   

  Опростена процедура – дата на решението

  27.9.2021

  Разглеждане в комисия

  27.9.2021

   

   

   

  Дата на приемане

  25.10.2021

   

   

   

  Дата на внасяне

  3.11.2021

   

   

  Последно осъвременяване: 17 ноември 2021 г.
  Правна информация - Политика за поверителност