ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1286/2014, pokud jde o rozšíření přechodného opatření pro správcovské společnosti, investiční společnosti a osoby, které poskytují poradenství týkající se podílových jednotek subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a jiných subjektů než SKIPCP nebo tyto podílové jednotky prodávají

29.10.2021 - (COM(2021)0397 – C9-0326/2021 – 2021/0215(COD)) - ***I

Hospodářský a měnový výbor
Zpravodaj: Jonás Fernández
(Zjednodušený postup – čl. 52 odst. 2 jednacího řádu)


Postup : 2021/0215(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A9-0297/2021
Předložené texty :
A9-0297/2021
Rozpravy :
Hlasování :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1286/2014, pokud jde o rozšíření přechodného opatření pro správcovské společnosti, investiční společnosti a osoby, které poskytují poradenství týkající se podílových jednotek subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a jiných subjektů než SKIPCP nebo tyto podílové jednotky prodávají

(COM(2021)0397 – C9-0326/2021 – 2021/0215(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

 s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2021)0397),

 s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0326/2021),

 s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 20. října 2021[1],

 s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

 s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A9-0297/2021),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


 

Pozměňovací návrh  1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Dne [Úř. věst.: vložte prosím datum] přijala Komise nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) .../202114, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/653, mimo jiné s cílem usnadnit správcovským společnostem, investičním společnostem a osobám, které poskytují poradenství o podílových jednotkách subjektů SKIPCP a jiných subjektů než SKIPCP nebo tyto podílové jednotky prodávají, využívání prezentace, obsahu a standardního formátu sdělení klíčových informací. Datum použitelnosti nařízení v přenesené pravomoci (EU) .../2021 však bylo stanoveno na 1. července 2022 s cílem poskytnout těmto správcovským společnostem, investičním společnostem a osobám, které poskytují poradenství o podílových jednotkách subjektů SKIPCP a jiných subjektů než SKIPCP nebo tyto podílové jednotky prodávají, dostatek času připravit se na ukončení přechodného opatření, a tedy na povinnost vypracovat sdělení klíčových informací. Vzhledem k tomu, že datum použitelnosti nařízení v přenesené pravomoci (EU).../2021 bylo stanoveno na 1. července 2022, a vzhledem k tomu, že je nezbytné zajistit, aby se ukončení přechodného opatření shodovalo s datem použitelnosti nařízení v přenesené pravomoci (EU) .../2021, je nezbytné prodloužit dobu trvání přechodného opatření o šest měsíců, tj. do 30. června 2022.

(4) Dne [Úř. věst.: vložte prosím datum] přijala Komise nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) .../202114, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/653, mimo jiné s cílem usnadnit správcovským společnostem, investičním společnostem a osobám, které poskytují poradenství o podílových jednotkách subjektů SKIPCP a jiných subjektů než SKIPCP nebo tyto podílové jednotky prodávají, využívání prezentace, obsahu a standardního formátu sdělení klíčových informací. Datum použitelnosti nařízení v přenesené pravomoci (EU) .../2021 by mělo zohledňovat potřebu poskytnout těmto správcovským společnostem, investičním společnostem a osobám, které poskytují poradenství o podílových jednotkách subjektů SKIPCP a jiných subjektů než SKIPCP nebo tyto podílové jednotky prodávají, dostatek času připravit se na ukončení přechodného opatření, a tedy na povinnost vypracovat sdělení klíčových informací. 

_____________

 

14 Úř. věst. C […], […], s. […].

 


Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a) Aby bylo zajištěno, že tato potřeba dostatečného času na přípravu na povinnost předkládat sdělení klíčových informací bude splněna, je nezbytné prodloužit dobu trvání přechodného opatření o dvanáct měsíců, tj. do 31. prosince 2022.

Pozměňovací návrh  3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a) Cílem nařízení (EU) č. 1286/2014 je umožnit retailovým investorům činit lepší informovaná investiční rozhodnutí. Navzdory jeho dobrému záměru byla od jeho přijetí vznesena řada kritických připomínek, které je třeba naléhavě řešit za účelem posílení důvěry retailových investorů ve finanční trhy, ve prospěch společností hledajících financování a k dlouhodobému prospěchu investorů. Mezi stávající omezení patří mimo jiné potřeba jasnější definice retailových investorů, vymezení produktů spadajících do působnosti nařízení o strukturovaných retailových investičních produktech a pojistných produktech s investiční složkou, standardní odstranění papírové podoby v případě, že je produkt s investiční složkou nabízen osobně, koncept několika po sobě následujících obchodů a poskytování předsmluvních informací profesionálním investorům. Potřeba širšího přezkumu již byla uvedena v nařízení (EU) č. 1286/2014 a zůstává nadále naléhavá. Na základě tohoto přezkumu v souladu s nařízením (EU) č. 1286/2014 se očekává, že Komise bezodkladně předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu, ke které případně připojí návrh na řešení stávajících omezení.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Nařízení (EU) č. 1286/2014

Čl. 32 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V čl. 32 odst. 1 nařízení (EU) č. 1286/2014 se datum „31. prosince 2021“ nahrazuje datem „30. června 2022“.

V čl. 32 odst. 1 nařízení (EU) č. 1286/2014 se datum „31. prosince 2021“ nahrazuje datem „31. prosince 2022“.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Změna směrnice 2009/65/ES, pokud jde o rozšíření přechodného opatření pro správcovské společnosti, investiční společnosti a osoby, které poskytují poradenství týkající se podílových jednotek subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a jiných subjektů než SKIPCP nebo tyto podílové jednotky prodávají

Referenční údaje

COM(2021)0397 – C9-0326/2021 – 2021/0215(COD)

Datum předložení Parlamentu

15.7.2021

 

 

 

Příslušný výbor

 Datum oznámení na zasedání

ECON

13.9.2021

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

 Datum oznámení na zasedání

IMCO

13.9.2021

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

 Datum rozhodnutí

IMCO

1.9.2021

 

 

 

Zpravodajové

 Datum jmenování

Jonás Fernández

1.9.2021

 

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

27.9.2021

Projednání ve výboru

27.9.2021

 

 

 

Datum přijetí

25.10.2021

 

 

 

Datum předložení

3.11.2021

 

 

Poslední aktualizace: 17. listopadu 2021
Právní upozornění - Ochrana soukromí