ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 όσον αφορά την παράταση της μεταβατικής ρύθμισης για εταιρείες διαχείρισης, εταιρείες επενδύσεων και πρόσωπα που παρέχουν επενδυτικές συμβουλές για μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και μη ΟΣΕΚΑ ή πωλούν μερίδια ΟΣΕΚΑ και μη ΟΣΕΚΑ

29.10.2021 - (COM(2021)0397 – C9‑0326/2021 – 2021/0215(COD)) - ***I

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
Συντάκτης γνωμοδότησης: Jonás Fernández
(Απλοποιημένη διαδικασία — Άρθρο 52 παράγραφος 2 του Κανονισμού)


Διαδικασία : 2021/0215(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A9-0297/2021
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A9-0297/2021
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 όσον αφορά την παράταση της μεταβατικής ρύθμισης για εταιρείες διαχείρισης, εταιρείες επενδύσεων και πρόσωπα που παρέχουν επενδυτικές συμβουλές για μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και μη ΟΣΕΚΑ ή πωλούν μερίδια ΟΣΕΚΑ και μη ΟΣΕΚΑ

(COM(2021)0397 – C9‑0326/2021 – 2021/0215(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2021)0397),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C9-0326/2021),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 20ής Οκτωβρίου 2021[1],

 έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A9-0297/2021),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.


 

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Στις [ΕΕ να εισαχθεί η ημερομηνία], η Επιτροπή εξέδωσε τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) …/2021 της Επιτροπής14, για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/653, μεταξύ άλλων, για να διευκολύνει τις εταιρείες διαχείρισης, τις εταιρείες επενδύσεων και τα πρόσωπα που παρέχουν επενδυτικές συμβουλές για μερίδια ΟΣΕΚΑ και μη ΟΣΕΚΑ ή πωλούν μερίδια ΟΣΕΚΑ και μη ΟΣΕΚΑ όσον αφορά τη χρήση της παρουσίασης, του περιεχομένου και του τυποποιημένου μορφότυπου του KID. Ωστόσο, ως ημερομηνία εφαρμογής του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) …/2021 έχει οριστεί η 1η Ιουλίου 2022 ώστε να δοθεί στις εν λόγω εταιρείες διαχείρισης, εταιρείες επενδύσεων και στα πρόσωπα που παρέχουν επενδυτικές συμβουλές για μερίδια ΟΣΕΚΑ και μη ΟΣΕΚΑ ή πωλούν μερίδια ΟΣΕΚΑ και μη ΟΣΕΚΑ επαρκής χρόνος για να προετοιμαστούν για τη λήξη της μεταβατικής ρύθμισης και, επομένως, για την υποχρέωση κατάρτισης KID. Δεδομένου ότι ως ημερομηνία εφαρμογής του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) …/2021 έχει οριστεί η 1η Ιουλίου 2022, και επειδή είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι η λήξη της μεταβατικής ρύθμισης συμπίπτει με την ημερομηνία εφαρμογής του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) …/2021, είναι αναγκαίο να παραταθεί η διάρκεια της μεταβατικής ρύθμισης κατά έξι μήνες, δηλαδή έως τις 30 Ιουνίου 2022.

(4) Στις [ΕΕ να εισαχθεί η ημερομηνία], η Επιτροπή εξέδωσε τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) …/2021 της Επιτροπής, για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/653, μεταξύ άλλων, για να διευκολύνει τις εταιρείες διαχείρισης, τις εταιρείες επενδύσεων και τα πρόσωπα που παρέχουν επενδυτικές συμβουλές για μερίδια ΟΣΕΚΑ και μη ΟΣΕΚΑ ή πωλούν μερίδια ΟΣΕΚΑ και μη ΟΣΕΚΑ όσον αφορά τη χρήση της παρουσίασης, του περιεχομένου και του τυποποιημένου μορφότυπου του KID. Η ημερομηνία εφαρμογής του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) …/2021, θα πρέπει να αντανακλά την ανάγκη να δοθεί στις εν λόγω εταιρείες διαχείρισης, εταιρείες επενδύσεων και στα πρόσωπα που παρέχουν επενδυτικές συμβουλές για μερίδια ΟΣΕΚΑ και μη ΟΣΕΚΑ ή πωλούν μερίδια ΟΣΕΚΑ και μη ΟΣΕΚΑ επαρκής χρόνος για να προετοιμαστούν για τη λήξη της μεταβατικής ρύθμισης και, επομένως, για την υποχρέωση κατάρτισης KID.

_____________

 

14 ΕΕ C […] της […], σ. […].

 

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α) Για να εξασφαλιστεί η κάλυψη αυτής της ανάγκης για επαρκή χρόνο προετοιμασίας για την υποχρέωση κατάρτισης KID, είναι αναγκαίο να παραταθεί η διάρκεια της μεταβατικής ρύθμισης κατά δώδεκα μήνες, δηλαδή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 έχει ως στόχο να δώσει τη δυνατότητα στους ιδιώτες επενδυτές να λαμβάνουν πιο ενημερωμένες επενδυτικές αποφάσεις. Παρά τις καλές προθέσεις του, έχει δεχθεί σειρά επικρίσεων μετά την έκδοσή του, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν, προκειμένου να βελτιωθεί η εμπιστοσύνη των ιδιωτών επενδυτών στις χρηματοπιστωτικές αγορές, προς όφελος των εταιρειών που αναζητούν χρηματοδότηση και προς το μακροπρόθεσμο όφελος των επενδυτών. Οι υφιστάμενοι περιορισμοί περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ανάγκη για σαφέστερο ορισμό των ιδιωτών επενδυτών, το πεδίο των προϊόντων του κανονισμού PRIIP, την εξ ορισμού κατάργηση του χαρτιού όταν ένα PRIIP προσφέρεται αυτοπροσώπως, την έννοια των διαδοχικών συναλλαγών και την παροχή πληροφοριών πριν από τη σύναψη της σύμβασης σε επαγγελματίες επενδυτές. Η ανάγκη για ευρύτερη επανεξέταση είχε ήδη καθοριστεί στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 και ο επείγων χαρακτήρας της παραμένει αμετάβλητος. Βάσει της επανεξέτασης αυτής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1286/2014, η Επιτροπή αναμένεται να υποβάλει επειγόντως έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, συνοδευόμενη, κατά περίπτωση, από πρόταση για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων περιορισμών.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1286/2014

Άρθρο 32 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στο άρθρο 32 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014, η ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 2021» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30 Ιουνίου 2022».

Στο άρθρο 32 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014, η ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 2021» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 2022».


 


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 όσον αφορά την παράταση της μεταβατικής ρύθμισης για εταιρείες διαχείρισης, εταιρείες επενδύσεων και πρόσωπα που παρέχουν επενδυτικές συμβουλές για μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και μη ΟΣΕΚΑ ή πωλούν μερίδια ΟΣΕΚΑ και μη ΟΣΕΚΑ

Έγγραφα αναφοράς

COM(2021)0397 – C9-0326/2021 – 2021/0215(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

15.7.2021

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

13.9.2021

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

13.9.2021

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

 Ημερομηνία της απόφασης

IMCO

1.9.2021

 

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Jonás Fernández

1.9.2021

 

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία απόφασης

27.9.2021

Εξέταση στην επιτροπή

27.9.2021

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

25.10.2021

 

 

 

Ημερομηνία κατάθεσης

3.11.2021

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 17 Νοεμβρίου 2021
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου