RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 1286/2014 seoses fondivalitsejate, äriühinguna asutatud fondide ja vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate (eurofondid) ja muude fondide kui eurofondide osakute kohta nõu andvate või neid müüvate isikute suhtes kohaldatava üleminekukorra kehtivusaja pikendamisega

  29.10.2021 - (COM(2021)0397 – C9-0326/2021 – 2021/0215(COD)) - ***I

  Majandus- ja rahanduskomisjon
  Raportöör: Jonás Fernández
  (Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 52 lõige 2)


  Menetlus : 2021/0215(COD)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  A9-0297/2021
  Esitatud tekstid :
  A9-0297/2021
  Arutelud :
  Hääletused :
  Vastuvõetud tekstid :

  EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

  ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 1286/2014 seoses fondivalitsejate, äriühinguna asutatud fondide ja vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate (eurofondid) ja muude fondide kui eurofondide osakute kohta nõu andvate või neid müüvate isikute suhtes kohaldatava üleminekukorra kehtivusaja pikendamisega

  (COM(2021)0397 – C9-0326/2021 – 2021/0215(COD))

  (Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

  Euroopa Parlament,

   

   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2021)0397),

   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C9‑0326/2021),

   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

   võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 20. oktoobri 2021. aasta arvamust[1],

   võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

   võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A9-0297/2021),

  1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

  2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

  3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.


   

  Muudatusettepanek  1

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 4

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (4) [Väljaannete talitus: palun märkida kuupäev] võttis komisjon vastu komisjoni delegeeritud määruse (EL) .../2021,14 millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2017/653, et muu hulgas hõlbustada fondivalitsejatel, äriühinguna asutatud fondidel ning eurofondide ja muude fondide kui eurofondide osakute kohta nõu andvatel ja neid müüvatel isikutel põhiteabedokumendi esitusviisi, sisu ja standardvormi kasutamist. Delegeeritud määruse (EL) .../2021 kohaldamise kuupäevaks on määratud 1. juuli 2022, et anda kõnealustele fondivalitsejatele, äriühinguna asutatud fondidele ning eurofondide või muude fondide kui eurofondide osakute kohta nõu andavatele ja neid müüvatele isikutele piisavalt aega, et valmistuda üleminekukorra lõppemiseks ja seega põhiteabedokumendi koostamise kohustuse täitmiseks. Kuna delegeeritud määruse (EL) .../2021 kohaldamise alguse kuupäevaks on määratud 1. juuli 2022 ja kuna tuleb tagada, et üleminekukorra kohaldamise lõpp langeks kokku delegeeritud määruse (EL).../2021 kohaldamise algusega, on vaja pikendada üleminekukorra kehtivusaega kuue kuu võrra ehk 30. juunini 2022.

  (4) [Väljaannete talitus: palun märkida kuupäev] võttis komisjon vastu komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2021/..., millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2017/653, et muu hulgas hõlbustada fondivalitsejatel, äriühinguna asutatud fondidel ning eurofondide ja muude fondide kui eurofondide osakute kohta nõu andvatel ja neid müüvatel isikutel põhiteabedokumendi esitusviisi, sisu ja standardvormi kasutamist. Delegeeritud määruse (EL) 2021/... kohaldamise kuupäev peaks kajastama vajadust anda kõnealustele fondivalitsejatele, äriühinguna asutatud fondidele ning eurofondide või muude fondide kui eurofondide osakute kohta nõu andvatele ja neid müüvatele isikutele piisavalt aega, et valmistuda üleminekukorra lõppemiseks ja seega põhiteabedokumendi koostamise kohustuse täitmiseks.

  _____________

   

  14 ELT C […], […], lk […].

   

  Muudatusettepanek 2

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 4 a (uus)

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (4a) Tagamaks, et rahuldatakse see vajadus anda piisavalt aega, et valmistuda põhiteabedokumendi koostamise kohustuse täitmiseks, on vaja pikendada üleminekukorra kehtivusaega 12 kuu võrra ehk 31. detsembrini 2022.

  Muudatusettepanek  3

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 5 a (uus)

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (5a) Määruse (EL) nr 1286/2014 eesmärk on võimaldada jaeinvestoritel teha teadlikumaid investeerimisotsuseid. Vaatamata määruse headele kavatsustele on selle vastuvõtmisest alates tehtud palju kriitikat, millele tuleb tingimata reageerida, et parandada jaeinvestorite usaldust finantsturgude vastu, tuues kasu rahastust otsivatele ettevõtjatele ja pikaajalist kasu investoritele. Olemasolevad piiravad asjaolud on muu hulgas jaeinvestorite selgema määratluse vajadus, PRIIPide määruse kohaldamisalasse kuuluvad tooted, teabe vaikimisi paberil esitamise nõude kaotamine, kui PRIIPi pakutakse silmast silma kohtumisel, järjestikuste tehingute mõiste, lepingueelse teabe andmine kutselistele investoritele. Vajadus ulatuslikuma läbivaatamise järele sätestati juba määruses (EL) nr 1286/2014 ja see on endiselt pakiline. Määruse (EL) nr 1286/2014 kohase läbivaatamise alusel peaks komisjon esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule kiiremas korras aruande, millele on vajaduse korral lisatud ettepanek olemasolevate piiravate asjaolude käsitlemiseks.

  Muudatusettepanek 4

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 1 – lõik 1

  Määrus (EL) nr 1286/2014

  Artikkel 32 – lõige 1

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  Määruse () nr 1286/2014 artikli 32 lõikes 1 asendatakse kuupäev „31. detsembrini 2021“ kuupäevaga „30. juunini 2022“.

  Määruse (EL) nr 1286/2014 artikli 32 lõikes 1 asendatakse kuupäev „31. detsembrini 2021“ kuupäevaga „31. detsembrini 2022“.


  VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

  Pealkiri

  Määruse (EL) 1286/2014 muutmine seoses fondivalitsejate, äriühinguna asutatud fondide ja vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate (eurofondid) ja muude fondide kui eurofondide osakute kohta nõu andvate või neid müüvate isikute suhtes kohaldatava üleminekukorra kehtivusaja pikendamisega

  Viited

  COM(2021)0397 – C9-0326/2021 – 2021/0215(COD)

  EP-le esitamise kuupäev

  15.7.2021

   

   

   

  Vastutav komisjon

   istungil teada andmise kuupäev

  ECON

  13.9.2021

   

   

   

  Nõuandvad komisjonid

   istungil teada andmise kuupäev

  IMCO

  13.9.2021

   

   

   

  Arvamuse esitamisest loobumine

   otsuse kuupäev

  IMCO

  1.9.2021

   

   

   

  Raportöörid

   nimetamise kuupäev

  Jonás Fernández

  1.9.2021

   

   

   

  Lihtsustatud menetlus - otsuse kuupäev

  27.9.2021

  Läbivaatamine parlamendikomisjonis

  27.9.2021

   

   

   

  Vastuvõtmise kuupäev

  25.10.2021

   

   

   

  Esitamise kuupäev

  3.11.2021

   

   

  Viimane päevakajastamine: 17. november 2021
  Õigusteave - Privaatsuspoliitika