Izvješće - A9-0297/2021Izvješće
A9-0297/2021

IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća kojim se mijenja Uredba (EU) br. 1286/2014 u pogledu produljenja prijelaznog aranžmana za društva za upravljanje, investicijska društva i osobe koje savjetuju o udjelima ili prodaju udjele subjekata za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) i subjekata koji nisu UCITS

29.10.2021 - (COM(2021)0397 – C9-0326/2021 – 2021/0215(COD)) - ***I

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
Izvjestitelj: Jonás Fernández
(Pojednostavljeni postupak – članak 52. stavak 2. Poslovnika)


Postupak : 2021/0215(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A9-0297/2021
Podneseni tekstovi :
A9-0297/2021
Rasprave :
Glasovanja :
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća kojim se mijenja Uredba (EU) br. 1286/2014 u pogledu produljenja prijelaznog aranžmana za društva za upravljanje, investicijska društva i osobe koje savjetuju o udjelima ili prodaju udjele subjekata za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) i subjekata koji nisu UCITS

(COM(2021)0397 – C9-0326/2021 – 2021/0215(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2021)0397),

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C9-0326/2021),

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 20. listopada 2021.[1],

 uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A9-0297/2021),

1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2. poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.


 

Amandman  1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) Dana [SL: molimo unijeti datum] Komisija je donijela Delegiranu uredbu Komisije (EU) .../2021 o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/653, među ostalim kako bi društvima za upravljanje, investicijskim društvima i osobama koje savjetuju o udjelima UCITS-a i subjekata koji nisu UCITS ili ih prodaju olakšala uporabu prikaza, sadržaja i standardnog oblika dokumenta s ključnim informacijama. Međutim, Delegirana uredba (EU) .../2021 počinje se primjenjivati 1. srpnja 2022. kako bi se tim društvima za upravljanje, investicijskim društvima i osobama koje savjetuju o udjelima UCITS-a i subjekata koji nisu UCITS ili ih prodaju dalo dovoljno vremena da se pripreme za kraj prijelaznog aranžmana, a time i za obvezu izrade dokumenta s ključnim informacijama. Budući da se Delegirana uredba (EU) .../2021 počinje primjenjivati 1. srpnja 2022. i da je potrebno osigurati da se kraj prijelaznog aranžmana podudara s datumom početka primjene Delegirane uredbe (EU) .../2021, potrebno je produljiti trajanje prijelaznog aranžmana za šest mjeseci, odnosno do 30. lipnja 2022.

(4) Dana [SL: molimo unijeti datum] Komisija je donijela Delegiranu uredbu Komisije (EU) .../2021 o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/653, među ostalim kako bi društvima za upravljanje, investicijskim društvima i osobama koje savjetuju o udjelima UCITS-a i subjekata koji nisu UCITS ili ih prodaju olakšala uporabu prikaza, sadržaja i standardnog oblika dokumenta s ključnim informacijama. Datum početka primjene Delegirane uredbe (EU) /2021 trebao bi odražavati potrebu da se društvima za upravljanje, investicijskim društvima i osobama koje savjetuju o udjelima UCITS-a i subjekata koji nisu UCITS ili ih prodaju dovoljno vremena da se pripreme za kraj prijelaznog aranžmana, a time i za obvezu izrade dokumenta s ključnim informacijama.

_____________

 

14 SL C […], […], str. […].

 

Amandman 2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4a) Kako bi se odgovorilo na potrebu da se uključenim stranama osigura dovoljno vremena da pripreme dokument s ključnim informacijama, potrebno je produžiti trajanje prijelaznog aranžmana za dvanaest mjeseci, odnosno do 31. prosinca 2022.

Amandman  3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5a) Cilj je Uredbe (EU) br. 1286/2014 omogućiti malim ulagačima da donose informiranije odluke o ulaganjima. Unatoč dobrim namjerama, od njezina donošenja iznesene su brojne kritike koje je potrebno uzeti u obzir kako bi se povećalo povjerenje malih ulagača u financijska tržišta, u korist poduzeća koja traže financiranje i kako bi ulagači imali dugoročnu korist. Postojeća ograničenja odnose se, među ostalim, na potrebu za jasnijom definicijom malih ulagača, opseg proizvoda iz Uredbe o PRIIP-ovima, ukidanje tiskanog obrasca kao standarda ako se PRIIP nudi osobno, koncept uzastopnih transakcija i pružanje predugovornih informacija profesionalnim ulagačima. U Uredbi (EU) br. 1286/2014 već je uočena potreba za opsežnim preispitivanjem, koja je i dalje hitna. Na temelju takve revizije u skladu s Uredbom (EU) br. 1286/2014, od Komisije se očekuje da hitno podnese izvješće Europskom parlamentu i Vijeću, prema potrebi popraćeno prijedlogom za uklanjanje postojećih ograničenja.

Amandman 4

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

Uredba (EU) br. 1286/2014

Članak 32. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U članku 32. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1286/2014, datum „31. prosinca 2021.” zamjenjuje se s „30. lipnja 2022.”.

U članku 32. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1286/2014, datum „31. prosinca 2021.” zamjenjuje se s „31. prosinca 2022.”.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Izmjena Uredbe (EU) br. 1286/2014 u pogledu produljenja prijelaznog aranžmana za društva za upravljanje, investicijska društva i osobe koje savjetuju o udjelima ili prodaju udjele subjekata za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) i subjekata koji nisu UCITS

Referentni dokumenti

COM(2021)0397 – C9-0326/2021 – 2021/0215(COD)

Datum podnošenja EP-u

15.7.2021

 

 

 

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

13.9.2021

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

13.9.2021

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

 Datum odluke

IMCO

1.9.2021

 

 

 

Izvjestitelji

 Datum imenovanja

Jonás Fernández

1.9.2021

 

 

 

Pojednostavljeni postupak - datum odluke

27.9.2021

Razmatranje u odboru

27.9.2021

 

 

 

Datum usvajanja

25.10.2021

 

 

 

Datum podnošenja

3.11.2021

 

 

Posljednje ažuriranje: 17. studenog 2021.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti