Pranešimas - A9-0297/2021Pranešimas
A9-0297/2021

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl valdymo įmonėms, investicinėms bendrovėms ir asmenims, konsultuojantiems kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektų (KIPVPS) ir ne KIPVPS investicinių vienetų klausimais arba šiuos vienetus parduodantiems, taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės pratęsimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1286/2014

29.10.2021 - (COM(2021)0397 – C9-0326/2021 – 2021/0215(COD)) - ***I

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Nuomonės referentas: Jonás Fernández
(Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnio 2 dalis)


Procedūra : 2021/0215(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A9-0297/2021
Pateikti tekstai :
A9-0297/2021
Debatai :
Balsavimas :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl valdymo įmonėms, investicinėms bendrovėms ir asmenims, konsultuojantiems kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektų (KIPVPS) ir ne KIPVPS investicinių vienetų klausimais arba šiuos vienetus parduodantiems, taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės pratęsimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1286/2014

(COM(2021)0397 – C9-0326/2021 – 2021/0215(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

 

 atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2021) 0397),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C9-0326/2021),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

 atsižvelgdamas į 2021 m. spalio 20 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A9-0297/2021),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


 

 

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) [Leidinių biurui: įrašyti datą] Komisija priėmė Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) .../202114, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/653, inter alia, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas valdymo įmonėms, investicinėms bendrovėms ir asmenims, konsultuojantiems KIPVPS ir ne KIPVPS investicinių vienetų klausimais arba šiuos vienetus parduodantiems, naudotis PID pateikimu, turiniu ir standartiniu formatu. Tačiau Deleguotojo reglamento (ES) .../2021 taikymo pradžios data nustatyta 2022 m. liepos 1 d., kad tos valdymo įmonės, investicinės bendrovės ir asmenys, konsultuojantys KIPVPS ir ne KIPVPS investicinių vienetų klausimais arba šiuos vienetus parduodantys, turėtų pakankamai laiko pasirengti pereinamojo laikotarpio priemonės taikymo pabaigai ir kartu įpareigojimui parengti PID. Kadangi Deleguotojo reglamento (ES) .../2021 taikymo pradžios data buvo nustatyta 2022 m. liepos 1 d. ir kadangi būtina užtikrinti, kad pereinamojo laikotarpio priemonės taikymo pabaiga sutaptų su Deleguotojo reglamento (ES) .../2021 taikymo pradžios data, būtina pratęsti pereinamojo laikotarpio priemonės taikymo laikotarpį šešiems mėnesiams, t. y. iki 2022 m. birželio 30 d.;

(4) [Leidinių biurui: įrašyti datą] Komisija priėmė Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2021/..., kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/653, inter alia, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas valdymo įmonėms, investicinėms bendrovėms ir asmenims, konsultuojantiems KIPVPS ir ne KIPVPS investicinių vienetų klausimais arba šiuos vienetus parduodantiems, naudotis PID pateikimu, turiniu ir standartiniu formatu. Deleguotojo reglamento (ES) .../2021 taikymo pradžios data turėtų atspindėti poreikį suteikti toms valdymo įmonėms, investicinėms bendrovėms ir asmenims, konsultuojantiems KIPVPS ir ne KIPVPS investicinių vienetų klausimais arba šiuos vienetus parduodantiems, pakankamai laiko pasirengti pereinamojo laikotarpio priemonės taikymo pabaigai ir kartu įpareigojimui parengti PID;

_____________

 

14 OL C […], […], p. […].

 

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a) siekiant užtikrinti, kad šis poreikis suteikti pakankamai laiko pasirengti įpareigojimui pateikti PID būtų patenkintas, būtina pratęsti pereinamojo laikotarpio priemonės taikymo laikotarpį dvylika mėnesių, t. y. iki 2022 m. gruodžio 31 d.;

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a) Reglamentu (ES) Nr. 1286/2014 siekiama neprofesionaliesiems investuotojams suteikti galimybę priimti geriau informacija pagrįstus investicinius sprendimus. Nepaisant gerų ketinimų, po jo priėmimo buvo sulaukta daug kritikos, todėl reikia išspręsti nustatytas problemas siekiant padidinti neprofesionaliųjų investuotojų pasitikėjimą finansų rinkomis, kas būtų naudinga įmonėms, ieškančioms finansavimo, ir investuotojams ilguoju laikotarpiu. Esami trūkumai, be kita ko, yra šie: poreikis nustatyti aiškesnę neprofesionaliųjų investuotojų apibrėžtį, MIPP ir DIP reglamente nurodytų produktų apibrėžtąją sritį, pateikimo popieriuje kaip automatiškai numatytos galimybės, kai MIPP ir DIP siūlomi susitikus, panaikinimas, vienas po kito sudaromų sandorių sąvoka, ikisutartinės informacijos teikimas profesionaliesiems investuotojams. Poreikis atlikti platesnę peržiūrą buvo išdėstytas dar Reglamente (ES) Nr. 1286/2014 ir jis tebėra toks pat skubus, kaip anksčiau. Tikimasi, kad tokios peržiūros pagal Reglamentą (ES) Nr. 1286/2014 pagrindu Komisija skubos tvarka Europos Parlamentui ir Tarybai pateiks ataskaitą, jei tikslinga, kartu su pasiūlymu, skirtu esamiems trūkumams šalinti;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalis

Reglamentas (ES) Nr. 1286/2014

32 straipsnio 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Reglamento (ES) Nr. 1286/2014 32 straipsnio 1 dalyje data „2021 m. gruodžio 31 d.“ yra pakeičiama data „2022 m. birželio 30 d.“.

Reglamento (ES) Nr. 1286/2014 32 straipsnio 1 dalyje data „2021 m. gruodžio 31 d.“ yra pakeičiama data „2022 m. gruodžio 31 d.“.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Reglamento (ES) Nr. 1286/2014 dalinis keitimas dėl valdymo įmonėms, investicinėms bendrovėms ir asmenims, konsultuojantiems kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektų (KIPVPS) ir ne KIPVPS investicinių vienetų klausimais arba šiuos vienetus parduodantiems, taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės pratęsimo

Nuorodos

COM(2021)0397 – C9-0326/2021 – 2021/0215(COD)

Pateikimo EP data

15.7.2021

 

 

 

Atsakingas komitetas

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

13.9.2021

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

13.9.2021

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

 Sprendimo data

IMCO

1.9.2021

 

 

 

Pranešėjai

 Paskyrimo data

Jonás Fernández

1.9.2021

 

 

 

Supaprastinta procedūra - sprendimo data

27.9.2021

Svarstymas komitete

27.9.2021

 

 

 

Priėmimo data

25.10.2021

 

 

 

Pateikimo data

3.11.2021

 

 

Atnaujinta: 2021 m. lapkričio 17 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika