VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1286/2014 wat betreft de verlenging van de overgangsregeling voor beheermaatschappijen, beleggingsmaatschappijen en personen die advies geven over rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) en niet-icbe’s of deze verkopen

29.10.2021 - (COM(2021)0397 – C9‑0326/2021 – 2021/0215(COD)) - ***I

Commissie economische en monetaire zaken
Rapporteur: Jonás Fernández
(Vereenvoudigde procedure – Artikel 52, lid 2, van het Reglement)


Procedure : 2021/0215(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A9-0297/2021
Ingediende teksten :
A9-0297/2021
Debatten :
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1286/2014 wat betreft de verlenging van de overgangsregeling voor beheermaatschappijen, beleggingsmaatschappijen en personen die advies geven over rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) en niet-icbe’s of deze verkopen

(COM(2021)0397 – C9‑0326/2021 – 2021/0215(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

 

 gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2021)0397),

 gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C9-0326/2021),

 gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

 gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 20 oktober 2021[1],

 gezien artikel 59 van zijn Reglement,

 gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A9-0297/2021),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.


 

Amendment  1

Proposal for a regulation

Recital 4

 

Text proposed by the Commission

Amendment

(4) On [OJ Please insert the date], the Commission adopted Commission Delegated Regulation (EU) …/202114, amending Delegated Regulation (EU) 2017/653, inter alia, to make it easier for management companies, investment companies, and persons advising on, or selling, units of UCITS and non-UCITS to make use of the presentation, content and standard format of the KID. The date of application of Delegated Regulation (EU) …/2021, however, has been set on 1 July 2022 to give those management companies, investment companies, and persons advising on, or selling, units of UCITS and non-UCITS sufficient time to prepare for the end of the transitional arrangement and thus for the obligation to draw up a KID. Because the date of application of Delegated Regulation (EU) …/2021 has been set on 1 July 2022, and because it is necessary to ensure that the end of the transitional arrangement coincides with the date of application of Delegated Regulation (EU) …/2021, it is necessary to extend the duration of the transitional arrangement by six months, that is until 30 June 2022.

(4) On [OJ Please insert the date], the Commission adopted Commission Delegated Regulation (EU) 2021/..., amending Delegated Regulation (EU) 2017/653, inter alia, to make it easier for management companies, investment companies, and persons advising on, or selling, units of UCITS and non-UCITS to make use of the presentation, content and standard format of the KID. The date of application of Delegated Regulation (EU) …/2021, should reflect the need to give those management companies, investment companies, and persons advising on, or selling, units of UCITS and non-UCITS sufficient time to prepare for the end of the transitional arrangement and thus for the obligation to draw up a KID.

_____________

 

14 OJ C […], […], p. […].

 

Amendment 2

Proposal for a regulation

Recital 4 a (new)

 

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(4a) In order to ensure that this need for sufficient time to prepare for the obligation to produce a KID is met, it is necessary to extend the duration of the transitional arrangement by twelve months, that is until 31 December 2022.

Amendment  3

Proposal for a regulation

Recital 5 a (new)

 

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(5a) Regulation (EU) No 1286/2014 aims to enable retail investors to make better-informed investment decisions. In spite of its good intentions a number of criticism have been made since its adoption that urge to be addressed in order to improve retail investors' trust into financial markets, for the benefit of companies looking for funding and for the investors' long-term benefit. Existing limitations include, among others, the need for a clearer definition of retail investors, the product scope of the PRIIPs Regulation, the elimination of paper by default where a PRIIP is offered on a face-to-face basis, the concept of successive transactions, the provision of pre-contractual information to professional investors. The need for a broader review was already set out in Regulation (EU) No 1286/2014 and its urgency remains unchanged. On the basis of such a review in accordance with Regulation (EU) No 1286/2014, the Commission is expected to submit as a matter of urgency a report to the European Parliament and to the Council accompanied, where appropriate, by a proposal to address the existing limitations.

Amendment 4

Proposal for a regulation

Article 1 – paragraph 1

Regulation (EU) No 1286/2014

Article 32 – paragraph 1

 

Text proposed by the Commission

Amendment

In Article 32(1) of Regulation (EU) No 1286/2014, the date ‘31 December 2021’ is replaced by ‘30 June 2022’.

In Article 32(1) of Regulation (EU) No 1286/2014, the date ‘31 December 2021’ is replaced by ’31 December 2022’.


 


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Wijziging van Verordening (EU) nr. 1286/2014 wat betreft de verlenging van de overgangsregeling voor beheermaatschappijen, beleggingsmaatschappijen en personen die advies geven over rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) en niet-icbe’s of deze verkopen

Document‑ en procedurenummers

COM(2021)0397 – C9-0326/2021 – 2021/0215(COD)

Datum indiening bij EP

15.7.2021

 

 

 

Bevoegde commissie

 Datum bekendmaking

ECON

13.9.2021

 

 

 

Adviserende commissies

 Datum bekendmaking

IMCO

13.9.2021

 

 

 

Geen advies

 Datum besluit

IMCO

1.9.2021

 

 

 

Rapporteurs

 Datum benoeming

Jonás Fernández

1.9.2021

 

 

 

Vereenvoudigde procedure – datum besluit

27.9.2021

Behandeling in de commissie

27.9.2021

 

 

 

Datum goedkeuring

25.10.2021

 

 

 

Datum indiening

3.11.2021

 

 

Laatst bijgewerkt op: 10 november 2021
Juridische mededeling - Privacybeleid