SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1286/2014, pokiaľ ide o predĺženie prechodného mechanizmu pre správcovské spoločnosti, investičné spoločnosti a osoby poskytujúce poradenstvo súvisiace s podielovými listami podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) a iných subjektov ako PKIPCP alebo predávajúce tieto podielové listy

29.10.2021 - (COM(2021)0397 – C9‑0326/2021 – 2021/0215(COD)) - ***I

Výbor pre hospodárske a menové veci
Spravodajca: Jonás Fernández
(Zjednodušený postup – článok 52 ods. 2 rokovacieho poriadku)


Postup : 2021/0215(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A9-0297/2021
Predkladané texty :
A9-0297/2021
Rozpravy :
Hlasovanie :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1286/2014, pokiaľ ide o predĺženie prechodného mechanizmu pre správcovské spoločnosti, investičné spoločnosti a osoby poskytujúce poradenstvo súvisiace s podielovými listami podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) a iných subjektov ako PKIPCP alebo predávajúce tieto podielové listy

(COM(2021)0397 – C9‑0326/2021 – 2021/0215(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

 

 so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2021)0397),

 so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9-0326/2021),

 so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 20. októbra 2021[1],

 so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A9-0297/2021),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


 

Pozmeňujúci návrh  1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) Komisia [Ú. v. vložte dátum] prijala delegované nariadenie Komisie (EÚ).../202114, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/653, okrem iného s cieľom uľahčiť správcovským spoločnostiam, investičným spoločnostiam a osobám poskytujúcim poradenstvo súvisiace s podielovými listami PKIPCP a iných subjektov ako PKIPCP alebo predávajúcim tieto podielové listy používanie prezentácie, obsahu a štandardného formátu dokumentu s kľúčovými informáciami. Dátum začatia uplatňovania delegovaného nariadenia (EÚ).../2021 bol však stanovený na 1. júla 2022 s cieľom poskytnúť týmto správcovským spoločnostiam, investičným spoločnostiam a osobám, ktoré poskytujú poradenstvo súvisiace s podielovými listami PKIPCP a iných subjektov ako PKIPCP alebo predávajúce tieto podielové listy, dostatočný čas na prípravu na ukončenie prechodného mechanizmu, a teda aj povinnosť vypracovať dokument s kľúčovými informáciami. Keďže dátum začatia uplatňovania delegovaného nariadenia (EÚ).../2021 bol stanovený na 1. júla 2022 a pretože je potrebné zabezpečiť, aby sa ukončenie prechodného mechanizmu zhodoval s dátumom začatia uplatňovania delegovaného nariadenia (EÚ).../2021, je potrebné predĺžiť trvanie prechodného mechanizmu o šesť mesiacov, t. j. do 30. júna 2022.

(4) Komisia [Ú. v. vložte dátum] prijala delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/..., ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/653, okrem iného s cieľom uľahčiť správcovským spoločnostiam, investičným spoločnostiam a osobám poskytujúcim poradenstvo súvisiace s podielovými listami PKIPCP a iných subjektov ako PKIPCP alebo predávajúcim tieto podielové listy používanie prezentácie, obsahu a štandardného formátu dokumentu s kľúčovými informáciami. Dátum začatia uplatňovania delegovaného nariadenia (EÚ).../2021 by mal zohľadňovať potrebu poskytnúť týmto správcovským spoločnostiam, investičným spoločnostiam a osobám, ktoré poskytujú poradenstvo súvisiace s podielovými listami PKIPCP a iných subjektov ako PKIPCP alebo predávajúce tieto podielové listy, dostatočný čas na prípravu na ukončenie prechodného mechanizmu, a teda aj povinnosť vypracovať dokument s kľúčovými informáciami.

_____________

 

14 Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].

 

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a) S cieľom zabezpečiť, aby sa vyhovelo tejto potrebe poskytnutia dostatočného času na prípravu na splnenie povinnosti vypracovať dokument s kľúčovými informáciami, je potrebné predĺžiť trvanie prechodného opatrenia o dvanásť mesiacov, t. j. do 31. decembra 2022.

Pozmeňujúci návrh  3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a) Cieľom nariadenia (EÚ) č. 1286/2014 je umožniť, aby retailoví investori mohli prijímať informovanejšie investičné rozhodnutia. Napriek dobrému úmyslu, z ktorého uvedené nariadenie vychádza, bol od jeho prijatia vznesený celý rad kritických pripomienok, ktoré je potrebné naliehalo riešiť s cieľom zlepšiť dôveru retailových investorov vo finančné trhy, a to v prospech spoločností, ktoré hľadajú finančné prostriedky, a v prospech investorov z dlhodobého hľadiska. Medzi existujúce obmedzenia patrí okrem iného potreba jasnejšieho vymedzenia pojmu retailových investorov, vymedzenia produktov patriacich do rozsahu pôsobnosti nariadenia o štrukturalizovaných retailových investičných produktoch a investičných produktoch založených na poistení (PRIIP), odstránenie štandardného papierového dokumentu v prípade, že sa PRIIP ponúka osobne, koncepcia niekoľkých po sebe nasledujúcich transakcií a poskytovanie predzmluvných informácií profesionálnym investorom. Potreba širšieho preskúmania sa stanovila už v nariadení (EÚ) č. 1286/2014 a táto potreba je naďalej naliehavá. Na základe takéhoto preskúmania v súlade s nariadením (EÚ) č. 1286/2014 sa očakáva, že Komisia bezodkladne predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, ku ktorej v prípade potreby pripojí i návrh na riešenie existujúcich obmedzení.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Nariadenie (EÚ) č. 1286/2014

Článok 32 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V článku 32 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1286/2014 sa dátum „31. decembra 2021“ nahrádza dátumom „30. júna 2022“.

V článku 32 ods. 1 nariadenia () č. 1286/2014 sa dátum „31. decembra 2021“ nahrádza dátumom „31. decembra 2022“.


 


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Zmena nariadenia (EÚ) č. 1286/2014, pokiaľ ide o predĺženie prechodného mechanizmu pre správcovské spoločnosti, investičné spoločnosti a osoby poskytujúce poradenstvo súvisiace s podielovými listami podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) a iných subjektov ako PKIPCP alebo predávajúce tieto podielové listy

Referenčné čísla

COM(2021)0397 – C9-0326/2021 – 2021/0215(COD)

Dátum predloženia v EP

15.7.2021

 

 

 

Gestorský výbor

 dátum oznámenia na schôdzi

ECON

13.9.2021

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

 dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

13.9.2021

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

 dátum rozhodnutia

IMCO

1.9.2021

 

 

 

Spravodajca

 dátum vymenovania

Jonás Fernández

1.9.2021

 

 

 

Zjednodušený postup – dátum rozhodnutia

27.9.2021

Prerokovanie vo výbore

27.9.2021

 

 

 

Dátum prijatia

25.10.2021

 

 

 

Dátum predloženia

3.11.2021

 

 

Posledná úprava: 17. novembra 2021
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia