SPRÁVA o spolupráci v boji proti organizovanej trestnej činnosti na západnom Balkáne

  29.10.2021 - (2021/2002(INI))

  Výbor pre zahraničné veci
  Spravodajca: Lukas Mandl

  Postup : 2021/2002(INI)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A9-0298/2021

  NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o spolupráci v boji proti organizovanej trestnej činnosti na západnom Balkáne

  (2021/2002(INI))

  Európsky parlament,

   so zreteľom na príslušné dohovory OSN, najmä na Dohovor Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu a jeho protokoly (Palermský protokol z roku 2000) a Dohovor Organizácie Spojených národov proti korupcii,

   so zreteľom na Trestnoprávny dohovor a Občianskoprávny dohovor Rady Európy o korupcii, ktoré boli otvorené na podpis 27. januára 1999 a 4. novembra 1999 v Štrasburgu, a na rezolúcie (98) č. 7 a (99) č. 5, ktoré prijal Výbor ministrov Rady Európy 5. mája 1998 a 1. mája 1999, ktorými sa zakladá Skupina štátov proti korupcii (GRECO),

   so zreteľom na Európsky dohovor o vzájomnej pomoci v trestných veciach,

   so zreteľom na Európsky dohovor o odovzdávaní trestného konania,

   so zreteľom na Dohovor Rady Európy o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zaistení a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti a o financovaní terorizmu,

   so zreteľom na Dohovor Rady Európy o počítačovej kriminalite (Budapeštiansky dohovor),

   so zreteľom na činnosť výboru expertov pre vyhodnocovanie opatrení proti praniu špinavých peňazí (MONEYVAL) a na odporúčania Finančnej akčnej skupiny,

   so zreteľom na závery Rady z 26. júna 2018, 18. júna 2019 a 25. marca 2020 o rozširovaní a procese stabilizácie a pridruženia,

   so zreteľom na rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/1788 z 19. novembra 2018 na podporu Strediska na kontrolu ručných a ľahkých zbraní v juhovýchodnej a východnej Európe pri vykonávaní regionálneho plánu boja proti nedovolenému obchodovaniu so zbraňami na západnom Balkáne[1],

   so zreteľom na oznámenie Komisie zo 6. februára 2018 s názvom Dôveryhodná perspektíva rozšírenia pre krajiny západného Balkánu a väčšia angažovanosť EÚ v tejto oblasti (COM(2018)0065),

   so zreteľom na oznámenie Komisie z 24. júla 2020 o stratégii EÚ pre bezpečnostnú úniu (COM(2020)0605),

   so zreteľom na oznámenie Komisie z 24. júla 2020 s názvom Akčný plán EÚ na boj proti nedovolenému obchodovaniu so strelnými zbraňami na roky 2020 – 2025 (COM(2020)0608),

   so zreteľom na oznámenie Komisie zo 14. apríla 2021 o stratégii EÚ na boj proti organizovanej trestnej činnosti na roky 2021 – 2025 (COM(2021)0170) a na sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie s názvom EMPACT, hlavný nástroj EÚ pre spoluprácu v boji proti organizovanej a závažnej medzinárodnej trestnej činnosti) (SWD(2021)0074),

   so zreteľom na oznámenie Komisie zo 14. apríla 2021 o stratégii EÚ v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2021 – 2025 (COM(2021)0171),

   so zreteľom na dohody o operačnej a strategickej spolupráci medzi Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) a Albánskom, Bosnou a Hercegovinou, Čiernou Horou, Severným Macedónskom a Srbskom a na pracovnú dohodu o nadviazaní spolupráce medzi orgánmi presadzovania práva Kosova a Europolom,

   so zreteľom na dohody o spolupráci medzi Eurojustom a Albánskom, Čiernou Horou, Severným Macedónskom a Srbskom,

   so zreteľom na dohody o spolupráci v oblasti riadenia hraníc medzi Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) a Albánskom, Bosnou a Hercegovinou, Čiernou Horou, Severným Macedónskom a Srbskom,

   so zreteľom na berlínsky proces a protikorupčné záväzky krajín západného Balkánu z roku 2018,

   so zreteľom na hodnotenie hrozieb závažnej a organizovanej trestnej činnosti z 12. apríla 2021 a hodnotenie hrozieb internetovej organizovanej trestnej činnosti z 5. októbra 2020, ktoré vypracoval Europol,

   so zreteľom na správu Úradu OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) s názvom Measuring Organized Crime in the Western Balkans (Meranie organizovanej trestnej činnosti na západnom Balkáne),

   so zreteľom na svoje uznesenie z 5. júla 2016 o boji proti obchodovaniu s ľuďmi vo vonkajších vzťahoch EÚ[2],

   so zreteľom na svoje odporúčanie z 19. júna 2020 Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k západnému Balkánu po samite v roku 2020[3],

   so zreteľom na svoje uznesenia z rokov 2019 – 2020 o správach Komisie o Albánsku, Bosne a Hercegovine, Kosove, Čiernej Hore, Severnom Macedónsku a Srbsku,

   so zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

   so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A9-0298/2021),

  A. keďže organizovaná trestná činnosť sa stala ústrednou témou v medzinárodných otázkach a ohrozuje mier a rozvoj, čo si vyžaduje spoločnú a koordinovanú reakciu zo strany EÚ, jej členských štátov a medzinárodných partnerov;

  B. keďže účinný boj proti organizovanej trestnej činnosti je súčasťou procesu pristúpenia k EÚ, najmä v rámci tematického okruhu základných zásad a rokovacej kapitoly 24 o spravodlivosti, slobode a bezpečnosti;

  C. keďže korupcia a organizovaná trestná činnosť naďalej zostávajú vážnym problémom v celom regióne západného Balkánu, čo môže mať negatívny vplyv aj na členské štáty EÚ; keďže siete organizovanej trestnej činnosti sú úzko prepojené a zakorenené v členských štátoch EÚ i v krajinách mimo EÚ;

  D. keďže proces európskej integrácie krajín západného Balkánu priamo závisí od normalizácie vzťahov medzi nimi, ako aj s členskými štátmi EÚ;

  E. keďže organizovaná trestná činnosť na západnom Balkáne je štrukturálnym problémom s hlboko zakorenenými väzbami na podniky a štátne inštitúcie a je jedným z príznakov ovládnutia štátu, ktorý majú pomôcť prekonať reformy súvisiace s integračným procesom EÚ;

  F. keďže organizovaná trestná činnosť a korupcia idú ruka v ruke s praním špinavých peňazí, daňovými únikmi, klientelizmom a beztrestnosťou;

  G. keďže spolupráca zločineckých skupín prekračuje hranice a etnické línie, na rozdiel od spolupráce policajných a justičných orgánov krajín západného Balkánu, ktoré naliehavo potrebujú zlepšiť svoju koordináciu;

  H. keďže organizované zločinecké skupiny spolupracujú so skupinami z krajín v rozšírenom európskom susedstve na činnostiach, ako sú obchodovanie s ľuďmi, prevádzačstvo, pašovanie artefaktov a pranie špinavých peňazí;

  I. keďže harmonizované právne rámce a ich účinné uplatňovanie, nezávislé orgány na boj proti korupcii a trestnej činnosti a skutočná politická vôľa sú kľúčom k odstráneniu organizovanej trestnej činnosti;

  J. keďže podľa správy UNODC s názvom Measuring Organized Crime in the Western Balkans (Meranie organizovanej trestnej činnosti na západnom Balkáne) existuje v rámci trestného stíhania a odsúdenia na západnom Balkáne tendencia zameriavať sa na nižšie postavených členov zločineckých organizácií, pričom vodcovia skupín si na západnom Balkáne častejšie užívajú beztrestnosť;

  K. keďže organizácie občianskej spoločnosti sa stali dôležitými zainteresovanými stranami v boji proti organizovanej trestnej činnosti a korupcii v celom regióne a zohrávajú kľúčovú úlohu najmä pri monitorovaní a hodnotení protikorupčných politík;

  L. keďže na lepšie navrhovanie účinných politických reakcií na organizovanú trestnú činnosť a korupciu v regióne treba ďalší výskum a spoľahlivejšie údaje o organizovanej trestnej činnosti;

  M. keďže vzdelávanie zohráva kľúčovú úlohu pri predchádzaní trestnej činnosti a podpore kultúry zákonnosti;

  N. keďže hrozba, ktorú predstavujú organizované zločinecké skupiny pochádzajúce zo západného Balkánu, sa v niektorých krajinách neprávom použila ako argument proti pristúpeniu k EÚ, a preto by sa mala náležite riešiť s cieľom ďalej pokročiť v procese pristúpenia krajín západného Balkánu k EÚ;

  O. keďže na splnenie kritérií členstva v EÚ musia krajiny západného Balkánu vykonať komplexné reformy v kľúčových oblastiach a dosiahnuť konkrétne výsledky v reformách súdnictva a v boji proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti;

  P. keďže posilnenie právneho štátu a boj proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti sú základnými kameňmi stratégie EÚ pre západný Balkán z roku 2018;

  Q. keďže z nástroja predvstupovej pomoci (IPA II) bolo vyčlenených približne 64 miliónov EUR na projekty týkajúce sa boja proti organizovanej trestnej činnosti na západnom Balkáne a z IPA II sa financovali viaceré vnútroštátne projekty a projekty zahŕňajúce viac krajín na podporu účinnejšieho výkonu spravodlivosti vo veciach organizovanej trestnej činnosti a korupcie na západnom Balkáne, a to aj prostredníctvom monitorovania súdnych konaní; keďže nástroj IPA III zahŕňa aj osobitné ciele v oblasti vytvárania účinných nástrojov na predchádzanie organizovanej trestnej činnosti, obchodovaniu s ľuďmi a s nedovolenými strelnými zbraňami, obchodovaniu s drogami a praniu špinavých peňazí a na boj proti týmto činnostiam;

  Všeobecná situácia

  1. zdôrazňuje, že organizovaná trestná činnosť a korupcia poškodzujú v prvom rade občanov krajín západného Balkánu, pretože narúšajú ich právo na bezpečnosť a sociálnu súdržnosť, ako aj ich dôveru v demokratický systém, vytvárajú prekážky pri demokratických reformách a brzdia prístupový proces, no súčasne majú aj potenciálne a skutočné nepriaznivé vplyvy na bezpečnosť a stabilitu členských štátov EÚ;

  2. zdôrazňuje, že odopieranie európskej perspektívy krajinám západného Balkánu situáciu v oblasti organizovanej trestnej činnosti zhoršuje, a zdôrazňuje, že túto situáciu možno zlepšiť podporovaním procesu integrácie do EÚ a spoluprácou s členskými štátmi; zdôrazňuje, že boj proti organizovanej trestnej činnosti a pokrok v integrácii do EÚ sú procesmi, ktoré sa navzájom posilňujú, a preto je potrebné urýchliť proces integrácie do EÚ;

  3. vyslovuje svoj názor, že prepojenie liberalizácie vízového režimu pre Kosovo s bojom proti organizovanej trestnej činnosti je kontraproduktívne, pretože izolácia podporuje trestnú činnosť; opätovne zdôrazňuje, že Kosovo splnilo všetky kritériá liberalizácie vízového režimu, a vyzýva Radu, aby bez ďalšieho odkladu zaviedla liberalizáciu vízového režimu;

  4. konštatuje, že právny štát a boj proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti sú kľúčovými oblasťami, v ktorých musia krajiny západného Balkánu preukázať hmatateľné výsledky, aby dosiahli väčší pokrok na ceste do EÚ; naliehavo ich vyzýva, aby výrazne zintenzívnili svoje úsilie o dosiahnutie pokroku v potrebných reformách, a vyzýva EÚ, aby ako prioritu politiky rozširovania presadzovala správnu transpozíciu a vykonávanie príslušných medzinárodných nástrojov, ktoré prostredníctvom finančnej pomoci a praktickej spolupráce podporujú právny štát a zameriavajú sa na korupciu a organizovanú trestnú činnosť;

  5. víta, že 14. apríla 2021 bola uverejnená stratégia EÚ v oblasti boja proti organizovanej trestnej činnosti na roky 2021 – 2025, a naliehavo vyzýva EÚ, aby zintenzívnila medzinárodnú spoluprácu v boji proti organizovanej trestnej činnosti, a to najmä s krajinami západného Balkánu, s cieľom účinne riešiť túto nadnárodnú hrozbu;

  6. konštatuje, že nedostatok pracovných príležitostí, korupcia, dezinformácie, prvky ovládnutia štátu, nerovnosť, zahraničné zasahovanie nedemokratických režimov, ako sú Rusko a Čína, a pomalý proces pristúpenia k EÚ patria medzi faktory, ktoré spôsobujú, že spoločnosti západného Balkánu sú zraniteľné voči organizovanej trestnej činnosti; naliehavo vyzýva orgány krajín západného Balkánu, ako aj ich medzinárodných partnerov, najmä EÚ, aby zintenzívnili svoje úsilie pri riešení týchto výziev, ktoré podnecujú nestabilitu, podkopávajú integráciu a odďaľujú demokratický a hospodársky rozvoj;

  7. vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom skutočnej politickej vôle skupín miestnych politických elít bojovať proti organizovanej trestnej činnosti a korupcii a za odstránenie všetkých prvkov ovládnutia štátu;

  8. vyjadruje poľutovanie nad tým, že v mnohých prípadoch súdnictvo v krajinách západného Balkánu nie je dostatočne nezávislé a riadne nefunguje, a naliehavo žiada, aby sa pri riešení výziev, ktoré predstavuje organizovaná trestná činnosť, prijal strategickejší prístup; vyzýva EÚ, aby poskytla ďalšiu pomoc s cieľom stimulovať kultúru profesionality a výkonnosti trestnej justície a zlepšiť integritu súdnictva; konštatuje, že hoci došlo k určitému pokroku, pokiaľ ide o reformy súdnictva, na dosiahnutie hmatateľných výsledkov je stále potrebné značné úsilie;

  9. naliehavo vyzýva krajiny západného Balkánu, aby v plnej miere riešili nedostatky svojich systémov trestnej justície vrátane dĺžky konaní; vyzýva EÚ a ďalších medzinárodných partnerov, aby poskytli ďalšie usmernenia pre orgány presadzovania práva a súdnictvo s cieľom posilniť profesionalitu a výkonnosť trestnej justície;

  10. víta transpozíciu noriem EÚ a medzinárodných noriem v oblasti vymáhania majetku do vnútroštátnych právnych predpisov krajinami západného Balkánu, ako aj ďalšie úsilie v boji proti organizovanej trestnej činnosti v regióne, ako je rozvoj vládnych koordinačných mechanizmov a osobitných súdov a jednotiek presadzovania práva; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že vykonávanie je naďalej slabé, a naliehavo vyzýva orgány západného Balkánu, aby dosiahli preukázateľné výsledky v oblasti vymáhania takéhoto majetku v prospech všetkých svojich občanov a aby konfiškáciu príjmov z trestnej činnosti a prostriedkov na jej páchanie stanovili ako prioritu v boji proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti; požaduje pomoc EÚ pri podpore primeraných kapacít pre orgány presadzovania práva, ako aj náležitých podmienok a zdrojov, pričom zdôrazňuje najmä potrebu zlepšiť odborné znalosti v oblasti forenznej finančnej analýzy na prokuratúrach;

  11. vyzýva krajiny západného Balkánu, aby sa popri jednotlivých prípadoch zamerali na zločinecké skupiny ako celok, a tak dosahovali prijateľné výsledky pri stíhaní a odsudzovaní veľmi dôležitých páchateľov trestnej činnosti; konštatuje, že správne určenie a presné vyšetrovanie trestnej činnosti ako „organizovanej“ je nevyhnutné na reakciu trestnej justície; naliehavo vyzýva príslušné orgány, aby vyplnili legislatívne medzery, ktoré vystavujú informátorov a nahlasujúce osoby riziku, a ochránili ich, ako aj a ich blízkych pred obťažovaním, žalobami či hrozbami, s cieľom zvýšiť kapacitu rozkladať zločinecké skupiny a úspešne bojovať proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti; podporuje výmenu najlepších postupov s členskými štátmi, ktoré dosiahli mimoriadne úspechy v boji proti organizovanej trestnej činnosti; vyzýva členské štáty, aby podporovali programy na ochranu svedkov, a to aj prostredníctvom ich premiestnenia;

  12. vyzýva krajiny západného Balkánu, aby zabezpečovali trvalé výsledky v boji proti organizovanej trestnej činnosti, korupcii a praniu špinavých peňazí a aby v tejto veci vypracúvali pravidelné vnútroštátne správy, ako aj posilňovali medziinštitucionálnu spoluprácu, a to aj pri zhromažďovaní a výmene spravodajských informácií, s cieľom lepšie pochopiť a bojovať proti organizovanej trestnej činnosti;

  13. opakuje, že je potrebné odstrániť politické a administratívne väzby na organizovanú trestnú činnosť prostredníctvom jasných protikorupčných záruk a účinného stíhania prípadov korupcie vysokopostavených osôb; žiada EÚ, aby zvýšila podporu na konsolidáciu verejnej správy založenej na zásluhách; je veľmi znepokojený správami a obvineniami z prepojení medzi vysokopostavenými politickými predstaviteľmi a organizovanými zločineckými skupinami, zatiaľ čo súdny systém je pri objasňovaní týchto tvrdení neúčinný; zdôrazňuje, že stavebníctvo na západnom Balkáne patrí k sektorom, ktoré sú najzraniteľnejšie voči organizovanej trestnej činnosti a korupcii;

  14. so znepokojením konštatuje, že zločinecké skupiny využívajú krízu spôsobenú pandémiou COVID-19, a to aj zneužívaním priameho verejného obstarávania základného zdravotníckeho vybavenia a služieb pre infraštruktúru zdravotnej starostlivosti, prostredníctvom predaja falšovaných COVID preukazov a zvýšenej miery úžerníckych praktík; vyzýva orgány západného Balkánu, aby prijali opatrenia proti falšovaným vakcínam a očkovacím preukazom; vyzýva Komisiu, aby prepojila rozpočtovú podporu s jasnými cieľmi v oblasti boja proti korupcii; zdôrazňuje, že na tento účel treba vytvoriť spoľahlivé mechanizmy na monitorovanie vykonávania rozpočtovej podpory;

  15. pripomína, že v nástroji predvstupovej pomoci EÚ (IPA III) sa stanovuje silná podmienenosť a že v prípade výraznej regresie alebo pretrvávajúceho nedostatočného pokroku v oblasti tzv. základných zásad, najmä v oblasti právneho štátu a základných práv vrátane boja proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti, sa financovanie musí upraviť alebo dokonca pozastaviť; zdôrazňuje, že je vo vlastnom bezpečnostnom záujme EÚ a je to jej zodpovednosť zaručiť, aby sa finančné prostriedky EÚ nepoužívali kontraproduktívne a neposilňovali klientelistické siete skorumpovaných politikov a privilegovaných podnikov;

  16. konštatuje, že väzby medzi organizovanou trestnou činnosťou, politikou a podnikmi existovali ešte pred rozpadom Juhoslávie a pretrvávajú od 90. rokov minulého storočia; odsudzuje zjavný nedostatok vôle zodpovedných orgánov otvoriť archívy bývalých Juhoslávie; opakovane preto požaduje otvorenie archívov bývalej Juhoslávie a najmä udelenie prístupu k spisom bývalej juhoslovanskej tajnej služby (UDBA) a tajnej služby Juhoslovanskej ľudovej armády (KOS) a žiada, aby sa spisy vrátili príslušným vládam, ak o ne požiadajú;

  17. zdôrazňuje význam spolupráce a výmeny spravodajských informácií s členskými štátmi, s medzinárodnými partnermi, ako sú Spojené štáty americké, Kanada a Spojené kráľovstvo, ako aj s medzinárodnými organizáciami, ako je NATO, GRECO, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a UNODC;

  18. víta obnovené konštruktívne zapojenie USA na západnom Balkáne vrátane ich zamerania na boj proti korupcii; v tejto súvislosti zdôrazňuje vykonávací dekrét Spojených štátov, ktorým sa trestajú osoby prispievajúce k destabilizačnej situácii na západnom Balkáne, ako aj opatrenia USA zamerané na jednotlivcov a subjekty za ich významné korupčné činy; vyzýva EÚ, aby dôkladne posúdila možné pripojenie sa k takýmto opatreniam;

  Konkrétne druhy organizovanej trestnej činnosti

  19. konštatuje, že krajiny západného Balkánu sú v prípade obchodovania s ľuďmi, v ktorom sú obeťami väčšinou ženy a dievčatá obchodované na účely sexuálneho vykorisťovania, krajinami pôvodu, cieľovými krajinami a tranzitnými krajinami; konštatuje, že obchodovanie s ľuďmi je trestná činnosť s najvyšším pomerným podielom prepojení na organizovanú trestnú činnosť; vyzýva príslušné orgány, aby kládli väčší dôraz na prevenciu a posilnenie odolnosti skupín, ktoré sú zraniteľné voči rizikám obchodovania s ľuďmi, a zdôrazňuje potrebu prierezového prístupu zohľadňujúceho rodové hľadisko; víta spoločné opatrenia vykonané v spolupráci s medzinárodnými partnermi vrátane Interpolu a Europolu, ktoré viedli k zatknutiu podozrivých obchodníkov s ľuďmi a prevádzačov;

  20. konštatuje, že krajiny západného Balkánu slúžia ako tranzitný koridor pre migrantov a utečencov a že veľké pohyby obyvateľstva v posledných rokoch predstavujú pre región a členské štáty obrovskú výzvu; požaduje zvýšené úsilie v boji proti prevádzačstvu a pri ochrane základných práv prevádzaných osôb, najmä maloletých bez sprievodu, a požaduje väčšiu výmenu informácií a lepšiu koordináciu medzi krajinami západného Balkánu a s členskými štátmi; nabáda EÚ a jej členské štáty, aby poskytovali väčšiu pomoc pri riešení týchto otázok, napríklad finančnú a technickú podporu, uzatvárajúc neformálne dohody a dohody o štatúte a podporujúc spoluprácu prostredníctvom úradu pre spoločné operácie a operačnej platformy – východné Stredozemie, a to pri zohľadnení špecifík a potrieb trasy cez západný Balkán, ako aj prostredníctvom pomoci pri vytváraní dôstojných podmienok prijímania; žiada posilnenie ochrany vonkajších hraníc EÚ v spolupráci so štátmi západného Balkánu;

  21. zdôrazňuje, že boj proti finančnej kriminalite má zásadný význam pre odhaľovanie trestnej činnosti a predchádzanie infiltrácii do legálneho hospodárstva; zdôrazňuje, že transparentnosť skutočného vlastníctva je dôležitý politický nástroj v boji proti korupcii, v zastavení nezákonných finančných tokov a v boji proti daňovým únikom; víta úsilie vlád krajín západného Balkánu riešiť pranie špinavých peňazí, a to aj prijatím revidovaných rámcov na boj proti praniu špinavých peňazí; vyjadruje však znepokojenie nad ich nedostatočným vykonávaním; opakuje, že je potrebné výrazne zlepšiť presadzovanie ustanovení o náležitej starostlivosti a transparentnosť skutočného vlastníctva, a to aj v bankovom sektore;

  22. so znepokojením konštatuje veľký podiel tieňovej ekonomiky (odhaduje sa na viac ako 30 % HDP regiónu) a obrovské toky nezákonných platieb v hotovosti na celom západnom Balkáne; vyzýva vlády v regióne, aby podľa možnosti zaviedli opatrenia na zníženie miery neformálnosti; zdôrazňuje, že nedostatočnou reguláciou elektronického bankovníctva sa zvyšuje riziko prania špinavých peňazí, a vyzýva štáty západného Balkánu a Komisiu, aby sa zaoberali otázkou medzinárodnej a regionálnej harmonizácie v rámci procesu rozširovania EÚ;

  23. víta záväzok krajín západného Balkánu bojovať proti nezákonnému obchodovaniu s ručnými a ľahkými zbraňami, najmä prijatím regionálneho plánu na samite EÚ – západný Balkán v Londýne, ktorého cieľom je bojovať proti nezákonnému držaniu a používaniu ručných a ľahkých zbraní, ich výrobe a obchodovaniu s nimi; zdôrazňuje však, že podľa akčného plánu EÚ na boj proti nedovolenému obchodovaniu so strelnými zbraňami na roky 2020 – 2025 zostáva nezákonné držanie strelných zbraní a obchodovanie s nimi vážnym problémom, pretože mnoho zbraní, ktoré sa nachádzajú a používajú v rámci organizovanej trestnej činnosti v celej EÚ, pochádza z tohto regiónu; vyzýva šesť štátov západného Balkánu, aby investovali do programov na podporu odzbrojenia;

  24. zdôrazňuje dôležitú prácu Strediska na kontrolu ručných a ľahkých zbraní v juhovýchodnej a východnej Európe (SEESAC) pri posilňovaní kapacít vnútroštátnych a regionálnych zainteresovaných strán na kontrolu a obmedzovanie šírenia a zneužívania ručných a ľahkých zbraní a naliehavo vyzýva na užšiu spoluprácu s koordináciu s SEESAC;

  25. konštatuje, že šesť krajín západného Balkánu zostáva hlavným tranzitným regiónom pre obchodovanie s drogami a že výroba drog a obchodovanie s nimi sú najčastejšie odsúdené zločiny v regióne; víta rastúci počet spoločných protidrogových operácií; v tejto súvislosti požaduje zintenzívnenie spolupráce medzi orgánmi presadzovania práva EÚ, ako je Europol, a orgánmi presadzovania práva členských štátov EÚ a krajín západného Balkánu; zdôrazňuje, že orgány presadzovania práva musia rozvíjať svoje kapacity na lepšie monitorovanie obchodovania s drogami a boj proti nemu;

  26. konštatuje nárast organizovanej počítačovej kriminality; víta úsilie krajín západného Balkánu o rozšírenie ich kapacít na boj proti počítačovej kriminalite a víta zvýšenú mieru stíhania počítačovej kriminality; nabáda EÚ, aby pomáhala krajinám západného Balkánu vhodnými nástrojmi a prostriedkami v boji proti počítačovej kriminalite a iným online hrozbám, a to aj prostredníctvom novozriadeného Európskeho centra priemyselných, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti; zdôrazňuje význam boja proti manipulatívnym dezinformáciám v úzkej spolupráci s európskymi partnermi;

  27. vyzýva EÚ a krajiny západného Balkánu, aby spoločne riešili pretrvávajúce a narastajúce hrozby pre ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva a zakročili proti pašovaniu kultúrnych artefaktov, najmä v oblastiach konfliktu; naliehavo žiada väčšiu spoluprácu medzi rôznymi orgánmi presadzovania práva vrátane okamžitej výmeny informácií medzi vnútroštátnymi spravodajskými agentúrami a intenzívnejšiu spoluprácu medzi orgánmi presadzovania práva a umeleckými a archeologickými komunitami;

  28. konštatuje, že krajiny západného Balkánu musia zvýšiť svoje úsilie v boji proti ďalším nezákonným činnostiam organizovaných zločineckých skupín, ktoré zahŕňajú okrem iného pracovné vykorisťovanie, trestné činy proti životnému prostrediu, ako je nezákonná ťažba dreva a pytliactvo a vydieranie;

  Spolupráca s EÚ (jej členskými štátmi a agentúrami) a medziregionálna spolupráca

  29. víta intenzívnejšiu spoluprácu medzi EÚ a krajinami západného Balkánu v boji proti organizovanej trestnej činnosti a nabáda EÚ, aby ďalej podporovala budovanie kapacít na západnom Balkáne a uľahčovanie policajnej a justičnej spolupráce v boji proti organizovanej trestnej činnosti; zdôrazňuje, že každá dohoda o spolupráci so štruktúrami EÚ musí v plnej miere rešpektovať základné práva a zabezpečiť primeranú úroveň ochrany údajov; vyzýva krajiny západného Balkánu, aby pokračovali v harmonizovaní právnych predpisov s acquis EÚ v oblasti verejného obstarávania, boja proti organizovanej trestnej činnosti a terorizmu, prania špinavých peňazí a počítačovej kriminality;

  30. odporúča, aby sa posilnili existujúce štruktúry sponzorované z prostriedkov EÚ, ako je Rada pre regionálnu spoluprácu s cieľom zabezpečiť, aby mohli zohrávať konzistentnú úlohu pri podpore ďalšej spolupráce medzi EÚ, jej členskými štátmi a krajinami západného Balkánu;

  31. víta uzavretie dohôd o spolupráci medzi Eurojustom a Albánskom, Severným Macedónskom, Čiernou Horou a Srbskom, ako aj schválenie začatia rokovania s Bosnou a Hercegovinou; naliehavo vyzýva Radu, aby čo najskôr schválila začatie rokovaní o podobnej dohode s Kosovom, keďže justičná spolupráca v trestných veciach so všetkými krajinami západného Balkánu má zásadný význam pre boj proti organizovanej trestnej činnosti, najmä obchodovaniu s ľuďmi a pašovaniu drog, ktoré predstavujú väčšinu trestných činností v regióne; konštatuje, že Eurojust uľahčil približne 200 spoločných vyšetrovaní trestných činov medzi členskými štátmi EÚ a krajinami západného Balkánu;

  32. oceňuje úspešnú spoluprácu so styčnými prokurátormi z Albánska, Čiernej Hory, Severného Macedónska a Srbska pri Eurojuste, ktorých úlohou je poskytovať podporu pri cezhraničných vyšetrovaniach, do ktorých sú zapojené ich krajiny, a zdôrazňuje výrazný nárast objemu práce na prípadoch po vymenovaní styčných prokurátorov; v tejto súvislosti podporuje podobnú spoluprácu s ostatnými krajinami západného Balkánu; víta zvyšujúci sa počet prípadov justičnej spolupráce od roku 2019 napriek náročným okolnostiam spôsobeným pandémiou COVID-19;

  33. zdôrazňuje, že západný Balkán je pre Europol regiónom mimoriadneho významu; víta dohody o operačnej spolupráci medzi Europolom a piatimi krajinami západného Balkánu, ako aj pracovnú dohodu s orgánmi presadzovania práva Kosova; vyzýva na vykonávanie týchto dohôd v plnom rozsahu a oceňuje úspešné operácie vedené v rámci tejto spolupráce; víta otvorenie styčného úradu Europolu v Albánsku v roku 2019 a rozhodnutie o otvorení podobných styčných úradov v Bosne a Hercegovine a v Srbsku; podporuje podobnú spoluprácu s ostatnými krajinami západného Balkánu; zdôrazňuje aj význam spolupráce s Európskou prokuratúrou (EPPO) a s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF); v tejto súvislosti vyzýva EÚ a krajiny západného Balkánu, aby vytvorili rámec na úspešnú spoluprácu medzi EPPO a krajinami západného Balkánu s cieľom zabezpečiť, aby EPPO mohla účinne vykonávať svoje právomoci v oblasti finančných prostriedkov EÚ, najmä finančných prostriedkov z nástroja IPA III v krajinách západného Balkánu;

  34. víta pracovné dohody, ktoré s krajinami západného Balkánu uzavrela Agentúra EÚ pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL), o konkrétnych témach súvisiacich s bojom proti organizovanej trestnej činnosti; zdôrazňuje, že je dôležité ďalej posilňovať zavedené mechanizmy medzi agentúrou CEPOL a regiónom západného Balkánu; berie na vedomie špecializované správy o jednotlivých krajinách, ktoré vydala skupina GRECO, a zdôrazňuje, že je dôležité, aby krajiny pristupujúce k EÚ posilnili spoluprácu so skupinou GRECO a dôsledne vykonávali jej konkrétne odporúčania;

  35. zdôrazňuje, že Interpol je dôležitým nástrojom v boji proti organizovanej trestnej činnosti; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Kosovo stále ešte nie je členom Interpolu, a to napriek viacerým jeho pokusom; vyzýva členské štáty, aby aktívne podporovali snahu Kosova o pristúpenie k tejto organizácii; domnieva sa, že členstvo všetkých šiestich krajín západného Balkánu v Interpole by ďalej zlepšilo účinnosť opatrení zameraných proti nadnárodnej trestnej činnosti;

  36. víta nadobudnutie platnosti dohôd o spolupráci v oblasti riadenia hraníc medzi Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) a Albánskom, Čiernou Horou a Srbskom, ktoré agentúre Frontex umožňujú vykonávať spoločné operácie v týchto krajinách s cieľom zlepšiť riadenie ich hraníc, bojovať proti cezhraničnej trestnej činnosti a kontrolovať neregulárnu migráciu v súlade s medzinárodnými normami a pri plnom dodržiavaní ľudských práv; víta podobné dohody o štatúte začaté so Severným Macedónskom a Bosnou a Hercegovinou a žiada všetky strany, aby čo najskôr pokročili v ratifikácii týchto dohôd a aby pracovali na podobnej dohode s Kosovom; zdôrazňuje, že je potrebné ďalej rozvíjať spoluprácu medzi agentúrou Frontex a krajinami západného Balkánu v otázkach týkajúcich sa boja proti organizovanej trestnej činnosti;

  37. opakuje, že je potrebné viac sa zamerať na preventívne činnosti a vzdelávanie, najmä na negatívny spoločenský vplyv organizovanej trestnej činnosti a obchodovania s ľuďmi, drogami a zbraňami, ako aj na správne chápanie občianstva, a zvýšiť odolnosť, pričom treba venovať väčšiu pozornosť sociálno-ekonomickým podmienkam, najmä v prímestských a vidieckych oblastiach, a poskytovať podporu miestnym iniciatívam na zníženie zraniteľnosti voči trestnej činnosti a korupcii a súčasne zdôrazňovať potrebu prierezového prístupu zohľadňujúceho rodové hľadisko; zdôrazňuje význam budovania demokratických kapacít v regióne západného Balkánu, aj prostredníctvom špecializovaných programov a pilotných projektov zameraných na posilnenie zastupiteľskej demokracie a na diskusie o otázkach súvisiacich s bojom proti organizovanej trestnej činnosti a korupcii;

  38. zdôrazňuje význam monitorovania prepojení medzi organizovanými zločineckými skupinami a radikalizovanými jednotlivcami a teroristickými organizáciami; opakovane zdôrazňuje význam úlohy EÚ v boji proti financovaniu terorizmu a praniu špinavých peňazí; v tejto súvislosti nabáda na ďalšiu spoluprácu najmä prostredníctvom podpory EÚ v oblasti odbornej prípravy finančných expertov v regióne, výmeny informácií a výmeny najlepších postupov a praktických alebo odborných znalostí; víta skutočnosť, že účastníci samitu o západnom Balkáne, ktorý sa konal 5. júla 2021 v Berlíne, uznali potrebu spolupráce viacerých orgánov vrátane spolupráce so súkromným sektorom a s organizáciami občianskej spoločnosti s cieľom zvýšiť účinnosť spoločnej práce v boji proti závažnej a organizovanej trestnej činnosti, nezákonnému financovaniu, korupcii a terorizmu;

  39. zdôrazňuje, že regionálna spolupráca je kľúčom k účinnému boju proti organizovanej trestnej činnosti; oceňuje prácu existujúcich regionálnych iniciatív zameranú na posilnenie medziinštitucionálnych vzťahov medzi krajinami západného Balkánu v boji proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti, ako je Centrum pre presadzovanie práva v juhovýchodnej Európe, a nabáda na ďalšiu regionálnu spoluprácu v účinnejšom boji proti cezhraničnej organizovanej trestnej činnosti;

  40. oceňuje úlohu, ktorú zohrávajú regionálne iniciatívy zahŕňajúce členské štáty EÚ a krajiny západného Balkánu, ako je stratégia EÚ pre región Jadranského a Iónskeho mora (EUSAIR), jadransko-iónska iniciatíva, stredoeurópska iniciatíva a berlínsky proces; nabáda členské štáty EÚ, ako aj krajiny západného Balkánu, aby sa zapojili do týchto iniciatív a plne využili ich potenciál;

  41. víta financovanie projektov, ktoré zahŕňajú celý región a sú zamerané na zlepšenie kapacít krajín západného Balkánu v boji proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti, v rámci nástroja predvstupovej pomoci (IPA); oceňuje najmä program nástroja IPA II na ochranu svedkov, ktorý vedie k vytvoreniu „balkánskej siete“; žiada, aby sa pokračovalo v tejto spolupráci a aby partneri zo západného Balkánu prevzali zodpovednosť s cieľom udržať sieť nažive;

  42. vyjadruje podporu programu pre viaceré krajiny financovanému z nástroja IPA „podpora účinnejšieho výkonu spravodlivosti vo veciach korupcie a organizovanej trestnej činnosti na západnom Balkáne prostredníctvom monitorovania súdnych konaní“ ako kroku smerom k účinnejšej reakcii justičných orgánov v oblasti korupcie a organizovanej trestnej činnosti na západnom Balkáne; vyzýva vlády krajín západného Balkánu, aby v plnej miere vykonávali odporúčania, ktoré vypracovali odborníci členských štátov v rámci partnerských preskúmaní;

  43. domnieva sa, že partnerské krajiny západného Balkánu by sa mali aktívne zapájať do Konferencie o budúcnosti Európy a mali by byť zapojené do širšej európskej diskusie o boji proti organizovanej trestnej činnosti;

  44. vyzýva medzinárodných darcov, aby zabezpečili lepšiu koordináciu rôznych programov na boj proti organizovanej trestnej činnosti a korupcii na západnom Balkáne, aby sa zabránilo duplicite a zvýšila sa účinnosť medzinárodnej spolupráce v týchto oblastiach;

  45. so znepokojením berie na vedomie nedostatok dôveryhodných údajov o organizovanej trestnej činnosti v regióne a vyzýva krajiny západného Balkánu, aby zlepšili chápanie organizovanej trestnej činnosti posilnením svojich kapacít na získavanie a spracúvanie spoľahlivých údajov o organizovanej trestnej činnosti; zdôrazňuje potrebu dôkladnejšieho interdisciplinárneho výskumu a prierezového prístupu zohľadňujúceho rodové hľadisko a nabáda krajiny západného Balkánu, aby spolupracovali s medzinárodnými partnermi na vytvorení vnútroštátnych štatistických systémov, ktoré zaznamenávajú a analyzujú organizovanú trestnú činnosť, s cieľom lepšie navrhnúť účinné politiky založené na dôkazoch na predchádzanie organizovanej trestnej činnosti a korupcii a na boj proti nim;

  Úloha občianskej spoločnosti a médií

  46. zdôrazňuje kľúčovú úlohu organizácií občianskej spoločnosti, akademickej obce a žurnalistov pri monitorovaní práce vlád, justičných orgánov a orgánov presadzovania práva a pri posudzovaní výsledkov v boji proti organizovanej trestnej činnosti; konštatuje, že právne a inštitucionálne rámce pre účasť organizácií občianskej spoločnosti sú v krajinách západného Balkánu vo veľkej miere zavedené, ale vyjadruje poľutovanie nad tým, že ich potenciál sa nevyužíva naplno a že v niektorých prípadoch organizácie občianskej spoločnosti, ktoré sa zameriavajú na korupciu a organizovanú trestnú činnosť, čelia nevraživosti zo strany príslušných vlád; žiada, aby boli organizácie občianskej spoločnosti viac zapojené do legislatívneho procesu a aby mohli zmysluplne prispievať ku kľúčovým právnym predpisom; vyzýva orgány západného Balkánu, aby v tejto súvislosti urýchlene vypracovali, prijali a vykonávali lepšie právne predpisy o slobodnom prístupe k informáciám prostredníctvom inkluzívnych procesov;

  47. oceňuje dôležitú úlohu, ktorú organizácie občianskej spoločnosti často zohrávajú v oblasti prevencie, pri podpore zraniteľných skupín, pri tvorbe politík a pri preberaní úlohy dohľadu v prípade chýbajúcich nezávislých verejných subjektov; je znepokojený očierňujúcimi kampaňami, nátlakom a zastrašovaním, ktoré urýchľujú zmenšovanie priestoru na činnosť organizácií občianskej spoločnosti;

  48. nabáda organizácie občianskej spoločnosti na západnom Balkáne, aby vytvorili silnejšie siete medzi aktérmi občianskej spoločnosti, identifikovali miestnych partnerov, ktorí sa zaoberajú podobnými otázkami, a aby si vymieňali ďalšie skúsenosti a najlepšie postupy s cieľom pochopiť povahu a príčiny organizovanej trestnej činnosti a podporovať predchádzanie radikalizácii v regióne; víta prínos zainteresovaných strán, ako je sieť na zvyšovanie povedomia o radikalizácii a Európska sieť pre strategickú komunikáciu, k strategickým komunikačným kampaniam;

  49. konštatuje, že mnohé organizácie občianskej spoločnosti sú závislé od súkromného financovania a čelia problémom pri získavaní dostatočných finančných prostriedkov na udržanie chodu svojich činností; uznáva, že granty sa často udeľujú krátkodobým projektom a že aktivity v oblasti boja proti organizovanej trestnej činnosti nemajú dostatočnú podporu; uznáva, že krátkodobé financovanie vedie k tomu, že pracovníci sa zamestnávajú len na účely konkrétneho projektu, čo vedie k nedostatočným normám v oblasti stabilných podmienok zamestnania a poskytuje zamestnancom len malý priestor na rozvoj základných zručností, čím trpí dlhodobé strategické plánovanie;

  50. oceňuje záslužnú prácu investigatívnych novinárov, ktorí informujú o významných prípadoch a zverejňujú väzby medzi zločineckými skupinami, politikmi a podnikmi; dôrazne odsudzuje akty agresie vrátane cieleného zabíjania, zastrašovanie, nenávistné prejavy a osočujúce kampane proti investigatívnym novinárom a občianskej spoločnosti; s osobitným znepokojením berie na vedomie prípady nenávistných prejavov a ohováračských kampaní zo strany štátnych úradníkov, poslancov parlamentu a zástupcov vlád, vládnucich strán a médií, ktoré vlastní alebo čiastočne financuje štát; vyzýva orgány a orgány presadzovania práva, aby zabezpečili, aby boli investigatívni novinári a občianska spoločnosť chránení a aby mohli pracovať bez prekážok, a naliehavo žiada, aby sa potrestali všetky formy nenávistných prejavov zameraných proti menšinám a zraniteľným skupinám, najmä národnostným alebo etnickým skupinám; opakovane vyzýva Komisiu a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby posilnili svoju spoluprácu s občianskou spoločnosťou, MVO, reformne orientovanými tvorcami politík, akademickou obcou a nezávislými médiami na mieste a aby im poskytovali väčšiu podporu; nabáda Komisiu a miestne delegácie EÚ, aby spolupracovali s miestnymi zainteresovanými stranami na posilňovaní postupov pravidelného monitorovania súdnych konaní vo veciach korupcie a organizovanej trestnej činnosti;

  51. vyjadruje hlboké poľutovanie nad rastúcim počtom prípadov strategických žalôb proti účasti verejnosti, ktoré sa často používajú na vyhrážanie sa novinárom a jednotlivcom s cieľom zabrániť im v odhaľovaní protiprávneho konania tých, ktorí sú pri moci; vyzýva orgány v krajinách západného Balkánu, aby výrazne zintenzívnili svoju prácu na zabezpečení transparentnosti vlastníctva médií, nezávislosti spravodajstva a ochrany slobody médií pred politickým zasahovaním, pretože ide o kľúčové prvky slobodnej a demokratickej spoločnosti, ktoré sú nevyhnutné na úspech v boji proti organizovanej trestnej činnosti a korupcii;

  °

  ° °

  52. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a vládam a parlamentom členských štátov a krajín západného Balkánu.

     INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

  Dátum prijatia

  26.10.2021

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  60

  4

  6

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Alviina Alametsä, Alexander Alexandrov Yordanov, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Anna Bonfrisco, Reinhard Bütikofer, Fabio Massimo Castaldo, Susanna Ceccardi, Włodzimierz Cimoszewicz, Katalin Cseh, Tanja Fajon, Anna Fotyga, Michael Gahler, Kinga Gál, Giorgos Georgiou, Sunčana Glavak, Raphaël Glucksmann, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Márton Gyöngyösi, Sandra Kalniete, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Maximilian Krah, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, David Lega, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Antonio López-Istúriz White, Claudiu Manda, Lukas Mandl, Thierry Mariani, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Gheorghe-Vlad Nistor, Urmas Paet, Demetris Papadakis, Kostas Papadakis, Tonino Picula, Manu Pineda, Giuliano Pisapia, Thijs Reuten, Jérôme Rivière, María Soraya Rodríguez Ramos, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schieder, Radosław Sikorski, Jordi Solé, Sergei Stanishev, Hermann Tertsch, Hilde Vautmans, Harald Vilimsky, Idoia Villanueva Ruiz, Viola Von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Isabel Wiseler-Lima, Salima Yenbou, Željana Zovko

  Náhradníčka prítomná na záverečnom hlasovaní

  Angel Dzhambazki, Andrey Kovatchev, Mounir Satouri

   


  ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

  60

  +

  ECR

  Angel Dzhambazki, Anna Fotyga, Jacek Saryusz-Wolski, Hermann Tertsch, Witold Jan Waszczykowski

  ID

  Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi

  PPE

  Alexander Alexandrov Yordanov, Traian Băsescu, Michael Gahler, Sunčana Glavak, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Andrius Kubilius, David Lega, Miriam Lexmann, David McAllister, Lukas Mandl, Vangelis Meimarakis, Gheorghe-Vlad Nistor, Radosław Sikorski, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko

  Renew

  Petras Auštrevičius, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans

  S&D

  Maria Arena, Włodzimierz Cimoszewicz, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Claudiu Manda, Sven Mikser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Thijs Reuten, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Andreas Schieder, Sergei Stanishev

  The Left

  Stelios Kouloglou, Manu Pineda, Idoia Villanueva Ruiz

  Verts/ALE

  Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Mounir Satouri, Jordi Solé, Viola Von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Salima Yenbou

  NI

  Fabio Massimo Castaldo, Kinga Gál, Márton Gyöngyösi

   

  4

  -

  ID

  Krah Maximilian, Mariani Thierry, Rivière Jérôme

  NI

  Kostas Papadakis

   

  6

  0

  ECR

  Charlie Weimers

  ID

  Harald Vilimsky

  PPE

  AntonioLópez-Istúriz White, Francisco José Millán Mon

  Renew

  Nathalie Loiseau

  The Left

  Giorgos Georgiou

   

  Vysvetlenie použitých znakov:

  + : za

  - : proti

  0 : zdržali sa hlasovania

   

   

  Posledná úprava: 1. decembra 2021
  Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia